Quy trình trình ký ĐHYD-HCTH/QT.04 BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY TRÌNH TRÌNH KÝ MÃ SỐ: ĐHYD-HCTH/QT.04 NGÀY HIỆU LỰC : PHÊ DUYỆT TÀ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Quy trình trình ký ĐHYD-HCTH/QT.04 BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY TRÌNH TRÌNH KÝ MÃ SỐ: ĐHYD-HCTH/QT.04 NGÀY HIỆU LỰC : PHÊ DUYỆT TÀ"

Bản ghi

1 BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY TRÌNH TRÌNH KÝ MÃ SỐ: NGÀY HIỆU LỰC : PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Chuyên viên Trưởng Phòng Hiệu trưởng Nguyễn Thùy Dương TS. Bùi Đại Lịch PGS.TS. Trần Diệp Tuấn BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU Ngày sửa đổi Nội dung thay đổi Phê duyệt Ngày hiệu lực Chú ý: Những nội dung chỉnh sửa/ thay đổi mới trong tài liệu sẽ được in nghiêng để dễ nhận biết Phiên bản

2 Mã số : QUY TRÌNH TRÌNH KÝ Ngày ban hành : / / Phiên bản : 1.0 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 1. Mục đích: Thống nhất việc trình ký đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng vào việc trình ký của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Trách nhiệm: - Việc xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này nhằm đáp ứng nhu cầu trong quá trình ký trong Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. - Quy trình được áp dụng đối với các cá nhân, các đơn vị trực thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Các viên chức, người lao động khi thực hiện trình ký phải tuân theo trình tự, thủ tục theo quy định tại quy trình này. 4. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt: 4.1. Sử dụng một số chữ viết tắt sau: ĐHYD : Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh BGH : Ban Giám hiệu Ký hiệu tên các phòng ban, chức danh: HCTH : Hành chính Tổng hợp 4.3. Các khái niệm khác: - Văn bản hành chính: - Văn bản chuyên môn: Phiên bản

3 5. Nội dung quy trình: 5.1. Trình ký hồ sơ chuyên môn: Lưu đồ trình ký hồ sơ chuyên môn: Trách nhiệm Đơn vị trình Tiến trình Chuẩn bị hồ sơ Tài liệu / Biểu mẫu Lưu hồ sơ trình ký phòng HCTH Nhận hồ sơ từ các đơn vị trình ký ĐHYD-HCTH/ QT.04/BM.01 phòng HCTH Kiểm tra hồ sơ Không đồng ý phòng HCTH Thư ký Hiệu trưởng Không đồng ý Đồng ý Trình BGH phê duyệt BGH Xem xét, ký duyệt hồ sơ phòng HCTH Đồng ý Tiếp nhận hồ sơ Đơn vị trình Bàn giao hồ sơ phòng HCTH Đóng dấu Mô tả chi tiết: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ - Cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm và công việc phụ trách lập Phiếu trình giải quyết công việc theo biểu mẫu, ghi rõ căn cứ thực hiện, nội dung, mục đích, yêu cầu và dự kiến kinh phí (nếu có), hồ sơ trình cần đầy đủ các văn bản pháp lý và các văn bản thực tế liên quan đến nội dung trình. Phiên bản

4 - Viên chức trình cho Trưởng, Phó đơn vị, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và các quy định hiện hành, nhu cầu, khả năng thực hiện, Trưởng, Phó đơn vị cho ý kiến chính thức đồng ý hoặc không đồng ý và yêu cầu viên chức trình đầy đủ hồ sơ kèm theo. - Các công việc cần sự phối hợp thực hiện với đơn vị nào thì xin ý kiến của trưởng đơn vị đó để phối hợp; Trưởng đơn vị được xin ý kiến nêu rõ sự phối hợp và cử viên chức thực hiện (nếu cần). Bước 2: Nhận hồ sơ từ các đơn vị trình ký phòng HCTH nhận hồ sơ từ các cá nhân, đơn vị. Thời gian nhận hồ sơ trong ngày cụ thể như sau: - Buổi sáng: nhận hồ sơ lúc 7h30-10h30. - Buổi chiều: nhận hồ sơ lúc 13h30 16h00. Bước 3: Kiểm tra hồ sơ - Đơn vị trình ký hồ sơ chuyển hồ sơ đến phòng HCTH để kiểm tra pháp lý, nội dung và phân loại hồ sơ trình ký BGH theo thẩm quyền ký. - Nếu đảm bảo các điều kiện để hồ sơ được phát hành: Lãnh đạo phòng HCTH ký vào phiếu trình và chuyển lại cho đơn vị trình ký để trình Phó Hiệu trưởng phụ trách cho ý kiến (nếu văn bản do Phó Hiệu trưởng ký ban hành). - Nếu chưa đủ các điều kiện để văn bản được phát hành: Lãnh đạo phòng HCTH đề nghị đơn vị trình ký hồ sơ điều chỉnh lại cho đúng quy định. Bước 4: Trình Ban Giám hiệu phê duyệt - phòng HCTH nhận hồ sơ trình BGH phê duyệt theo Quyết định phân công BGH. - Trường hợp cần làm rõ nội dung công việc liên quan, BGH mời đơn vị trình hồ sơ lên giải trình. Thời gian giải quyết: trong ngày. Bước 5: Xem xét, ký duyệt hồ sơ BGH nhận hồ sơ để xem xét, ký duyệt hồ sơ. Hồ sơ không đầy đủ BGH trả về phòng HCTH để chuyển về đơn vị trình bổ sung đầy đủ. Thời gian giải quyết: không quá 3 ngày. Phiên bản

5 Bước 6. Tiếp nhận hồ sơ phòng HCTH nhận hồ sơ từ BGH sau khi được ký phê duyệt. Thời gian giải quyết: trong ngày. Bước 7. Bàn giao hồ sơ phòng HCTH phân loại hồ sơ của đơn vị trả về đúng đơn vị trình. phòng HCTH trả hồ sơ trong ngày thời gian: - Buổi sáng: từ 8h 11h00 - Buổi chiều: từ 14h 16h00 Bước 8. đóng dấu Trình ký văn bản hành chính: 2 loại - Loại 1: văn bản, tài liệu của BGH, các phòng, khoa, đơn vị trong Trường và các cá nhân gửi tới các phòng, khoa, đơn vị trong trường và các cá nhân. - Loại 2: văn bản, tài liệu của BGH, các phòng, khoa, đơn vị trong Trường và các cá nhân gửi tới đơn vị ngoài Trường và các cá nhân. Phiên bản

6 Lưu đồ trình ký văn bản hành chính: Trách nhiệm Tiến trình Tài liệu/ Biểu mẫu Nhận văn bản từ các đơn vị trình ký ĐHYD-HCTH/ QT.04/BM.01 Lãnh đạo Kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày, pháp lý văn bản Không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Trình BGH phê duyệt BGH Xem xét, ký duyệt văn bản Tiếp nhận văn bản Đồng ý Đơn vị soạn thảo Đơn vị soạn thảo Đơn vị soạn thảo Bàn giao văn bản Ghi số, ngày, tháng năm. Nhân bản Đóng dấu, đăng ký, phát hành văn bản đi Đơn vị soạn thảo Lưu văn bản Phiên bản

7 Mô tả chi tiết: Bước 1: Nhận văn bản từ các đơn vị trình ký. Bước 2: Kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày, pháp lý văn bản. phòng HCTH hoặc viên chức được phân công kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày. Lãnh đạo phòng HCTH ký nháy vào cuối Nơi nhận, Lãnh đạo phòng Thanh tra Pháp chế ký bên phải Nơi nhận. Nếu văn bản không vướng mắc văn thư phòng HCTH chuyển BGH phê duyệt; Văn bản chưa đảm bảo về nội dung, hình thức, thể thức văn thư phòng HCTH trả về đơn vị soạn thảo. Thời gian giải quyết: trong ngày. Bước 3: Trình văn bản Ban Giám hiệu phê duyệt - phòng HCTH nhận văn bản trình BGH phê duyệt theo Quyết định phân công BGH. - Trường hợp cần làm rõ nội dung công việc liên quan, BGH mời đơn vị trình văn bản lên giải trình. Thời gian giải quyết: trong ngày. Bước 4: Ban Giám hiệu xem xét, ký duyệt văn bản. - phòng HCTH tiếp nhận lại hồ sơ trình ký BGH. - Trường hợp cần làm rõ nội dung công việc liên quan, BGH mời đơn vị trình hồ sơ lên để giải trình. Thời gian giải quyết: không quá 3 ngày. Bước 5: Tiếp nhận văn bản phòng HCTH nhận hồ sơ từ BGH sau khi được ký phê duyệt. Thời gian giải quyết: trong ngày. Bước 6: Bàn giao văn bản - phòng HCTH phân loại hồ sơ của đơn vị trả về đúng đơn vị trình. - phòng HCTH trả hồ sơ trong ngày thời gian: + Buổi sáng: từ 8h 11h00 + Buổi chiều: từ 14h 16h00 Bước 7: Ghi số, ngày, tháng, năm, nhân bản văn bản - BGH trả văn bản về văn thư phòng HCTH, đơn vị soạn thảo lên nhận văn bản. Thời gian giải quyết: 1 ngày chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo. Phiên bản

8 - Tất cả văn bản đi của Trường được ghi số theo hệ thống số chung, bắt đầu từ số 01, do văn thư thống nhất quản lý; Văn bản đi mật được lấy số riêng. - Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; Các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; Đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước. - Đơn vị soạn thảo lên nhận văn bản tại văn thư phòng HCTH và nhân bản đúng theo thành phần Nơi nhận đúng thời gian quy định trừ trường hợp phát sinh thêm văn bản. - Việc nhân bản văn bản mật đi được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP. Bước 8: Đóng dấu, đăng ký, phát hành văn bản đi. 6. Lưu văn bản: Đơn vị soạn thảo lưu 01 bản gốc và văn thư phòng HCTH lưu 01 bản gốc. 7. Phụ lục: Stt Mã số Tên biểu mẫu 1 /BM.01 Phiếu trình xin ý kiến 8. Tài liệu tham khảo: - Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác. - Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. - Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. - Thông tư 04/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế, Lưu trữ tại cơ quan, tổ chức. - Quyết định số 811/QĐ-ĐHYD ngày 27/5/2014 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chức năng nhiệm vụ các phòng chức năng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản

9 - Quyết định 3434/QĐ-ĐHYD ngày 22/9/2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày một số văn bản hành chính tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. - Quyết định 5576/QĐ-ĐHYD ngày 20/12/2017 Hiệu trưởng về việc phân công trong Ban Giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản

10 /BM01 ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƠN VỊ TRÌNH: Trình lần thứ:... PHIẾU TRÌNH XIN Ý KIẾN Kính gửi: Về việc 1. CHUYÊN VIÊN SOẠN THẢO a) Tóm tắt nội dung: b) Hồ sơ kèm theo: c) Độ mật, khẩn của văn bản:. Ngày tháng năm Chuyên viên soạn thảo 6. Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU 5. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG HCTH 2. TRƯỞNG ĐƠN VỊ SOẠN THẢO Ngày tháng năm Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 4. KIỂM TRA THỂ THỨC VĂN BẢN Ngày tháng năm Phiên bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 27/6/2014 Số trang: 6 TT CÁC CHI TIẾT THAY ĐỔI NGÀY

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, lựa chọn, t

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, lựa chọn, t ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình lưu hành nội

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Mã số: QT.TCHC-35 Chữ ký Soạn thảo Xem

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Mã số: QT.TCHC-35 Chữ ký Soạn thảo Xem ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Mã số: QT.TCHC-35 Chữ ký Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ và tên Nguyễn Thị Kim Đính ThS. Hoàng

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Q

PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: Fax: Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Q PHỤ LỤC 11 HỘI SỞ CHÍNH Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 0243.9288869 Fax: 0243.9288867 Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Kính

Chi tiết hơn

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG BẢNG CAO ĐẲNG THEO SƯ DÕI PHẠM QUÁ TRUNG TRÌNH ƯƠNG ĐIỀU THÀNH CHỈNH PHỐ TÀI HỒ LIỆU CHÍ MINH Tóm tắt nội dung Cơ sở hoặc lý do của việc Ngày điều STT 1 2 3 4 5 6 7 sửa đổi/bổ

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số ngày PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ Số: 09/2010/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ

CÔNG BÁO/Số ngày PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ Số: 09/2010/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ CÔNG BÁO/Số 577 + 578 ngày 04-10-2010 3 PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ NỘI VỤ BỘ NỘI VỤ Số: 09/2010/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - E6ADC31B.doc

Microsoft Word - E6ADC31B.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1120 /QÐ-ÐHCT Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ÐỊNH V/v ban hành Quy định về trình

Chi tiết hơn

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 29/2011/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3115/GDĐT-PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế Kính gửi: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Chi tiết hơn

44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Q

44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Q 44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 20-4-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG THỜI HẠN Số hiệu: QT.TCHC-13 Lầ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG THỜI HẠN Số hiệu: QT.TCHC-13 Lầ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG THỜI HẠN Số hiệu: QT.TCHC-13 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 27/6/2014 Số trang: 08

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018 BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc

Microsoft Word - TT08BKHCN.doc BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 08/2012/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2012 Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân

Chi tiết hơn

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phụ lục I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ VÀ HỦY CÔNG KHAI LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về đá

UBND TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về đá UBND TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về đánh giá, xếp loại để hưởng thu nhập tăng thêm cho công

Chi tiết hơn

82 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

82 CÔNG BÁO/Số /Ngày NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - 82 CÔNG BÁO/Số 293 + 294/Ngày 03-04-2012 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/2012/TT-NHNN Hà Nội, ngày 16 tháng

Chi tiết hơn

hhh PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ Số hiệu: QT.QTTB-03 QUY TRÌNH MUA SẮM/SỬA CHỮA VẬT TƯ THIẾT BỊ DỊCH VỤ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG Lần ban hành: Ngày ban hành: 1.

hhh PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ Số hiệu: QT.QTTB-03 QUY TRÌNH MUA SẮM/SỬA CHỮA VẬT TƯ THIẾT BỊ DỊCH VỤ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG Lần ban hành: Ngày ban hành: 1. hhh PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ Số hiệu: QT.QTTB-03 QUY TRÌNH MUA SẮM/SỬA CHỮA VẬT TƯ THIẾT BỊ DỊCH VỤ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG Lần ban hành: Ngày ban hành: 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này nhằm mục đích đảm bảo mua sắm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1b- Lich kiem tra HKI-NH

Microsoft Word - 1b- Lich kiem tra HKI-NH UBND QUẬN LIÊN HIỂU TRƯỜNG TRUNG HỌ Ơ Ở NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ỘNG HOÀ XÃ HỘI HỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊH KIỂM TRA HỌ KỲ I, NĂM HỌ 018-019 (Kèm theo Kế hoạch số 05 /KH-TTHNLB, ngày 11/1/018

Chi tiết hơn

CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax:

CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax: CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC 80-82 B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: 511-3822057/3827715 Fax: 511-3810286 www.vietranstimex.com.vnhrd@vietranstimex.com.vn CONG BO THONG TIN TREN CONG

Chi tiết hơn

24 CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH Số: 209/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngà

24 CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH Số: 209/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngà 24 CÔNG BÁO/Số 1279 + 1280/Ngày 30-12-2016 BỘ TÀI CHÍNH Số: 209/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1.1 Tên môn học: Kinh tế Xây dựng Mã môn học: CENG Kh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1.1 Tên môn học: Kinh tế Xây dựng Mã môn học: CENG Kh TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1.1 Tên môn học: Kinh tế Xây dựng Mã môn học: CENG4210 1.2 Khoa/Ban phụ trách: Xây dựng và Điện 1.3 Số tín chỉ:

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN

TẬP ĐOÀN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số: /QĐ-EVN Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình công tác pháp chế năm 2019 của

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về xét công nhận sáng kiến

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH

UBND TỈNH NINH BÌNH UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 57 /SGDĐT-VP V/v công tác thi đua, khen thưởng năm học 08-09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày 6 tháng 4 năm

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngà

QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngà QUY ĐỊNH HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC HỆ ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1206 /QĐ-HVTC ngày 15/10 /2018 của Giám đốc Học viện Tài chính) Điều

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG Số: 149 /QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành

BỘ XÂY DỰNG Số: 149 /QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành BỘ XÂY DỰNG Số: 149 /QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng

Chi tiết hơn

Microsoft Word QTR-10 DANG KY HOC PHAN (chinh sua lan 2)

Microsoft Word QTR-10 DANG KY HOC PHAN (chinh sua lan 2) Trang: 2/7 1. Mục đích Nhằm thống nhất quy trình đăng ký học phần trong từng học kỳ và giúp sinh viên xác định trình tự các bước đăng ký. 2. Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với sinh viên Đại học, Cao đằng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SSI - QD HDQT Quy che quan tri noi bo doc

Microsoft Word - SSI - QD HDQT Quy che quan tri noi bo doc TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2007 Số: 54/2007/QĐ-HĐQT QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản trị Công ty - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn; - Căn cứ Biên bản họp

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN TẬP SỰ Số hiệu: QT.TCHC-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN TẬP SỰ Số hiệu: QT.TCHC-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN TẬP SỰ Số hiệu: QT.TCHC-06 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 27/6/2014 Số trang: 05 trang TT CÁC CHI TIẾT THAY ĐỔI

Chi tiết hơn

Legal%20Update%20-%20Decree%2060%20-%202015%20%28V%29.pdf

Legal%20Update%20-%20Decree%2060%20-%202015%20%28V%29.pdf QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM XÓA BỎ CÓ ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chính Phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP

Chi tiết hơn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI CHỨC N

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI CHỨC N THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 3.QC tiep nhan, xu ly quan ly VB(R.1).doc

Microsoft Word - 3.QC tiep nhan, xu ly quan ly VB(R.1).doc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-BNN-VP ngày 12

Chi tiết hơn

CHARTER

CHARTER CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 830 /QĐ- BNV ngày tháng năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chi tiết hơn

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2018/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được

Chi tiết hơn

Quy_che_quan_tri_Cty_KHP.doc

Quy_che_quan_tri_Cty_KHP.doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số 262 /QĐ-ĐLKH-HĐQT

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 447/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 447/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 447/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương

Chi tiết hơn

Thứ Số 67 (7.050) Năm, ngày 8/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TRUNG

Thứ Số 67 (7.050) Năm, ngày 8/3/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 TRUNG Thứ Số 67 (7.050) Năm, ngày 8/3/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT NGA: Tiếp tục thực hiện tốt phương châm Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất

Chi tiết hơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN

Chi tiết hơn

Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại

Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại VIỆN H N LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TÂM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƢƠNG MẠI Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 62.38.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời

Chi tiết hơn

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 6

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 6 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chi tiết hơn

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/QĐ-UBQGBĐKH Hà Nội,

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/QĐ-UBQGBĐKH Hà Nội, ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/QĐ-UBQGBĐKH Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Chủ biên: TS. Nguyễn T BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ----------------------------- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Vân TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ TÀI CHÍNH ----------- Số: 193/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------------- Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ Quy

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số 66/Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N

CÔNG BÁO/Số 66/Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N CÔNG BÁO/Số 66/Ngày 01-12-2013 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32/2013/QĐ-UBND

Chi tiết hơn

Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 ƯU T

Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/ XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985 ƯU T Số 130 (7.113) Thứ Năm, ngày 10/5/2018 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT CON NUÔI TRONG NƯỚC: Phải thuận tiện và đơn giản Hôm qua (9/5), Thứ trưởng Nguyễn

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II (Ban hành kèm

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II (Ban hành kèm BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II (Ban hành kèm theo Quyết định số 200 /QĐ-ĐHYTCC ngày 5 tháng 3 năm

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản Lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 TÓM

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HVHK ngày 25/02/2014 của Giám

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HVHK ngày 25/02/2014 của Giám HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐHVHK ngày 25/02/2014 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, về việc ban hành Quy

Chi tiết hơn

QUY CHẾ TUYỂN SINH

QUY CHẾ TUYỂN SINH UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 Căn cứ ây dựng đề án: - Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - du thao doc.doc

Microsoft Word - du thao doc.doc BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 22/2012/TT - BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 212/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 212/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG BÁO/Số 167 + 168/Ngày 29-01-2015 13 BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 212/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ Hướng dẫn

Chi tiết hơn

56 CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Quy định về trồng rừn

56 CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Quy định về trồng rừn 56 CÔNG BÁO/Số 325 + 326/Ngày 08-5-2016 VĂN BẢN HỢP NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG TƯ Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục

Chi tiết hơn

60 CÔNG BÁO/Số /Ngày phiếu chính phủ hàng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu ch

60 CÔNG BÁO/Số /Ngày phiếu chính phủ hàng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu ch 60 CÔNG BÁO/Số 1009 + 1010/Ngày 30-12-2013 phiếu chính phủ hàng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Điều 2. Nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 428/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 428/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 428/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở

Chi tiết hơn

No tile

No tile BỘ TƯ PHÁP Số: 212/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật BỘ TRƯỞNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 675/QĐ-ĐHKTQD Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định

Chi tiết hơn

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Số: 1893/QĐ-ĐDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quy trình,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TR

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TR ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ------------------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BẬT CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG CHUYỀN ĐỘI TUYỂN

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập Tự do Hạnh phúc TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHÂU TRINH Số: 468

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập Tự do Hạnh phúc TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHÂU TRINH Số: 468 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập Tự do Hạnh phúc TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHÂU TRINH Số: 468/KH-THPT PCT Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2016 KẾ

Chi tiết hơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 11 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 11 năm 2017 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nƣớc

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 03 nă

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 03 nă THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 39/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LỰC

Chi tiết hơn

PHẦN I

PHẦN I NGÀNH NGHỀ & HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO A. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO - HỆ ĐẠI HỌC: Có 13 ngành và 28 chuyên ngành Điều khiển tàu biển; Vận hành khai thác Máy tàu thủy; Điện và Tự động tàu thủy;

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC, KHÓA 2015-2019,

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 1390/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ. TỔNG CỤC TRƢỞNG Căn cứ Luật Quản lý thuế, các Luật thuế,

Chi tiết hơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ ĐÌNH DŨNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ

Chi tiết hơn

BẢO HIỂM VIETINBANK Mã số: QC Ngày ban hành :26/04/2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT MỤC LỤC Lần sửa đổi: 01 Trang: 1/ 18 CHƯƠ

BẢO HIỂM VIETINBANK Mã số: QC Ngày ban hành :26/04/2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT MỤC LỤC Lần sửa đổi: 01 Trang: 1/ 18 CHƯƠ MỤC LỤC Trang: 1/ 18 CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG... 2 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh... 2 Điều 2. Đối tượng áp dụng... 2 Điều 3. Tài liệu liên quan... 2 Điều 4. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt... 2

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 654/QĐ-ĐHTCM TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 th

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 654/QĐ-ĐHTCM TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 th BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 654/QĐ-ĐHTCM TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BAO CAO TINH HINH QUAN TRI NAM 2017 ( in ).docx

Microsoft Word - BAO CAO TINH HINH QUAN TRI NAM 2017 ( in ).docx Phụ lục số 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /05/TT-BTC ngày 06 tháng 0 năm 05 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ

Chi tiết hơn

MỤC LỤC

MỤC LỤC ¹i häc quèc gia hµ néi khoa luët bïi thþ h êng ph p luët vò thùc hiön d n chñ c së ë viöt nam hiön nay - thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò cçn hoµn thiön Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Chi tiết hơn

Coâng ty CP Saùch Giaùo duïc taïi TP.Hoà Chí Minh Baùo caùo thöôøng nieân 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤ

Coâng ty CP Saùch Giaùo duïc taïi TP.Hoà Chí Minh Baùo caùo thöôøng nieân 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm báo cáo : 2018 I. Thông tin chung: 1. Thông tin khái quát: Tên giao dịch: PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG Số: 05/2016/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà N

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG Số: 05/2016/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà N CÔNG BÁO/Số 275 + 276/Ngày 07-4-2016 61 BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG Số: 05/2016/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ Hướng dẫn xác

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU TRANG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU TRANG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU TRANG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - CÔNG BÁO/Số 853 + 854/Ngày 12-8-2018 9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Chi tiết hơn

Bộ VĂNHÓA,THẺ THAO VÀDULỊCH Số: Dự thảo lần thứ 2 /2019/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộ c lậ p - T ự do - H ạ n h p h ú c Hà Nội, ng

Bộ VĂNHÓA,THẺ THAO VÀDULỊCH Số: Dự thảo lần thứ 2 /2019/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộ c lậ p - T ự do - H ạ n h p h ú c Hà Nội, ng Bộ VĂNHÓA,THẺ THAO VÀDULỊCH Số: Dự thảo lần thứ 2 /2019/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộ c lậ p - T ự do - H ạ n h p h ú c Hà Nội, ngày tháng năm 2019 THÔNG T ư Ban hành Quy chế tổ chức

Chi tiết hơn

THANH TRA CHÍNH PHỦ Số: 08/2013/TT-TTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Hướn

THANH TRA CHÍNH PHỦ Số: 08/2013/TT-TTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Hướn THANH TRA CHÍNH PHỦ Số: 08/2013/TT-TTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: 07h30, ngày 07 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TD

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: 07h30, ngày 07 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TD CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: 07h30, ngày 07 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên,

Chi tiết hơn

Số 151 (7.499) Thứ Sáu ngày 31/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http:

Số 151 (7.499) Thứ Sáu ngày 31/5/2019 XUẤT BẢN TỪ NĂM http: Số 151 (7.499) Thứ Sáu ngày 31/5/2019 http://phapluatplus.vn http://tvphapluat.vn http://doanhnhan.vn http://sao.baophapluat.vn Việt Nam sẽ tạo bứt phá về Chính phủ điện tử trong năm 2019 Chiều 30/5, phát

Chi tiết hơn

Tom tat luan van - Nhung cuoi.doc

Tom tat luan van - Nhung cuoi.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỦY SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Mã hiệu Lần ban hành Ngày ban hành Số trang QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ Người lập Diệp Ái Ngọ

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Mã hiệu Lần ban hành Ngày ban hành Số trang QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ Người lập Diệp Ái Ngọ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Mã hiệu Lần ban hành Ngày ban hành Số trang QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ Người lập Diệp Ái Ngọc Ngày lập 20/7/2017 Người kiểm tra Phạm Hữu Lập TP.TTrPC

Chi tiết hơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TP

UỶ BAN NHÂN DÂN TP UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH: KẾ TOÁN 1. Tên ngành đào tạo: Tên tiếng Việt: Kế toán Tên tiếng Anh:

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định

Chi tiết hơn

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ :

I - CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỢ VÀ PHÂN LOẠI CHỢ : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ANH TUẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ TRUYỀN THỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng

Chi tiết hơn

Microsoft Word PAC - BC Tinh hinh quan tri 6 thang dau nam.doc

Microsoft Word PAC - BC Tinh hinh quan tri 6 thang dau nam.doc Công cp Pin Ắc Quy Miền Nam PINACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ----------------------- : /PA-KH TP HCM, ngày 21 tháng 07 năm2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN

Chi tiết hơn

Số: 'f's /QĐ - BKHCN Hà Nội, ngày d (í tháng ơ i năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối vói công chức, viên chức

Số: 'f's /QĐ - BKHCN Hà Nội, ngày d (í tháng ơ i năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối vói công chức, viên chức Số: 'f's /QĐ - BKHCN Hà Nội, ngày d (í tháng ơ i năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối vói công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC

Chi tiết hơn

Bộ TÀI CHÍNH Số: 142/2014/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 thảng 09 năm 2014 THÔNG Tư Hướng dẫn k

Bộ TÀI CHÍNH Số: 142/2014/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 thảng 09 năm 2014 THÔNG Tư Hướng dẫn k Bộ TÀI CHÍNH Số: 142/2014/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 thảng 09 năm 2014 THÔNG Tư Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia Căn cứ Luật Kế toản sỗ 03/2003/QH11

Chi tiết hơn

Dự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2012

Dự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2012 Dự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2012 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 2 5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ

Chi tiết hơn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG * Số 36-HD/VPTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018 HƯỚNG DẪN thể thức và kỹ thuật trình bày vă

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG * Số 36-HD/VPTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018 HƯỚNG DẪN thể thức và kỹ thuật trình bày vă BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG Số 36-HD/VPTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018 HƯỚNG DẪN thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng ----- Thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠ

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠ CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank đư

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank đư PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank được sửa đổi nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất với nội

Chi tiết hơn

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2018/TT-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2018/TT-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018 BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/TT-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (GTS) TP. Hồ Chí Minh, 3/2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng Năm báo cáo: Năm tài chính 2018 I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát - Tên giao dịch : Công ty cổ phần thương mại dịch

Chi tiết hơn

BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI

BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 1. Quy định này quy định

Chi tiết hơn

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày

Chi tiết hơn