Patrika pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Patrika pmd"

Bản ghi

1 2/- p p 24 hj - 3 A L$ -239 km N v$f L$ dfz A L$ - Mbfdp /232, gp ql$l$ ìehlpf _fiu _p\p b ^ õv²$uv$, R>. cpsbåf, dy bb-9. ap _ : "k `L $_p k sy, k O cph_p A S> l sy' v$f L$ dfz Mbfdp gp ql$l$ ìehlpf b ^ R>. Np ^fp p îu qv$ i â dæ fp rcep (D. 68) sp. 24/ 03/2021 p (L$p rhx$ u) Ahkp pd g R>. ky v$fb N gpcpb v$ hæ p p Ó. kpl$fb â dæ p yó. fpez p Q pb d OÆ iuhæ p v$p rló. yó pb p rs. rlf, rdsyg p r sp. õ lp, s S>g p kkfp. rhs>e, r d mp, hpk su Äep rs, õh. huzp p cpb. gpeå p hëgcæ gpgæ, ^ufs> fs iu, png yf p Afthv$ rhfæ p ipmp. bpx$p p v$ hl$pb y Å p p Óuhf. Ly $hfb h gæ p S>dpB. S>e sugpg, fs, L$õsyf, Q v$ p b hu. S>epb p Z vp B. hphpk p õh. dzugpg hk Æ, png yf p dl ÞÖ L$ëepZÆ, p p Apk buep p cfs sgl$iu p kpyy$. bpx$p p yfbpb L$p Æ p v$p rlóu hf. c]kf p Ad sb V$p L$fiu Apky p cóuå. fpez p (ê$l$dzub ) rg ub âhuz d OÆ, hphpk v$ hl$pb p Æ Apky p cpz S>. Åd Nf p rië pb k S>e, kpx$pd p Bgpb qv$ i p h hpb. âp p fpm g u. r. îu qv$ i fp rcep, 346 / 9, kp^ p rbëx$]n, s g N ¾$p k fp X$. 1, dpvy $Np, dy bb-19. rlf : , rdsyg : /1/ (1-1) Ny v$pgp p rnfui ipl (bp ex$) D. 72 sp p pdp lpv $a g u Ahkp pd g R>. rlfbpb Ddfiu p yó. r d mp p rs. ê$ pgu, X$] u p r spæ. X $ p p Ards dp l gpg p kkfp. ^ yh, ^ e p p p. d OÆ, hk Æ, lfugpg p cpb. L $kf p qv$ef. Ly$kyd p S> W$. Æop cph i, rl p L $hg, qf L$g r eyj, rldp iy, A np, b V$u p L$pL$p. L$ë, huf p L$p. v$pv$p. lp p L$p. p p. L$p Æ, cpzæ, Óu v$ hl$pb Ziu, R>kfp p bpb MudÆ p cóuå. cys> yf ky v$fb, rbvx$p grsl$p rh, dy Öp ê$ÿdzu L$ëepZÆ, hphpk Ly $v$ ql$fz, d Ng, S> My, S>e su, dl ÞÖ p L$p. cpb. f.nz i dygbpb gmdiu p v$p rló. p bpb cpzæ, fs b Np NÆ, S> Mub rlfæ p cpz S>. Ny v$pgp kpl$fb iuhæ p S>dpB. l dp rqd, cpfsu L$p su, L$ pep ky v$f kye L$p s, Ly$kyd p b hu. hx$pgp Ly $hfbpb v$ hæ khfps> p v$p. hf. Ly $S> > ky ug, D X$p W$ Æop cfs, gpeå rdñg â fl$, Dh} p aºap. f.nz i L $kfb L$p Æ, Ly $v$fp X$u gÿdub kyfæ p c. hf. L$ pep A ¼sp râs i, L$pfpOp Op rl g deyf p dpkp. X $ p r d mp dp l gpg p h hpb. âp p fpm g u. W $. r d mp ipl, iy¾$hpf W$, p r d mp : , ê$ pgu : , qx$ç u : /1/ (1-2) bpfp B p hk s lufæ L $r ep D. 76 ( p L$p rhx$) sp. 25/3 p Ahkp pd g R>. õh. fs b lufæ l kfps> p yó. d Sy>gpb p rs. S>rs, Ardsp p r sp. L$pS>g, fpn p kkfp. ip e p v$pv$p. ê$jc p p p. â dæcpb, S>e rsgpg p cpb. Ly$kydb p qv$ef. cpfsub p S> W$. rhl$pk, âip s p L$pL$p. d O p p bp p. Q Qgb õh. dphæ iuhæ Npgp (dp. D X$p W) p S>dpB. Q ÖL$p s, rhr, Aip L$, ârhz dq v$ p b hu. lufph su, l dp, kyåsp, fuv$p, õh. f[íd p Z v$p B. ârdgp õh. hk scpb hp fp (N gx$p), âcpb ârhzcpb R> X$p (rbv$x$p) p h hpb. âcpb õh. v$ hq v$ cpzæ pnx$p (Xy$dfp), õh. ârdgpb õh. NygpbQ v$ Np NÆ Np kf (dp V$p fsx$uep) p kpyy$. v$u p, Np Ñd, qv$rg, v$u L$ p dpkp. rnfui, AëL$p, kp. îul$ L$NyZpîu dp.kp. ëghu, rië p, L$prs L$, râe L$p, d lºg, ufh p aºap. âp p fpm g u. hk s L $ uep, 1303, ugep N dp pl $, Apf A pfl$f dpn, hudg p v$ fpkf u kpd, s Nf, OpV$L$p f (B.), dy bb dp.. S>su L $r ep : , L$pS>g L $r ep : /1/ (1-3) dp Mp p dpsyîu gÿdub v$pdæ R> X$p (J. 80) 25.3 p Aqfl sifz pçep R>. v$pdæ bpgycpb p Ð u. d NbpB bpgy pky p yóh^y. L$pfpOp Op s S>bpB MudÆ NZ s p yóu. l d s, S>õdu, kp p p dpsyîu. bu p, sy bx$u hk s hëgcæ, fpdpzuep L$dg i dp fpfæ p kpky. cys> yf rls lufæ p dps syëe. cpfsu p kpky syëe. kp d p v$pv$u. qfý^u, Myíby, yå p p u. p ^ yh p dp. kpky. V$p X$p dp gul$ cfs, Qp NX$pB râe i ârhz, b fpå L$fZ L $s p p u kpky. L$pìep p dp V$p p u. r d mpb Qy ugpg p v$ fpzu. L$õsyf ip rsgpg, fs> u fs> ul$p s p S> W$pZu. fspx$uep (N.) dp Oub p V$gpg, hx$pgp L$õsyfb Åv$hÆ, b fpå Th fb gÿduq v$, âpn yf kpl$fb Åv$hÆ, Ny v$pgp gsp hpgæ, fpez Ly$kyd Nufui p cpcu. kpx$pd h gbpb L$fdiu p v$p luóp hlº. L$pfpOp Op â dæ, h Q v$ MudÆ, b fpå X$pBbpB L $ihæ â dæ, cys> yf L $Ly$b lufæ S> W$pgpg p b. fs b, L$dmp p Z v$. dp. MpMf dp p QpZ p v$p luóu. sy bx$u Q Qmb hëgcæ, p fb v$f cp yb gpgv$pk, fpdpzuep l dgspb dp fpfæ p h hpz. âp p fpm g u. r. kp p L$dg i ipl, fpdgÿdz Ly$V$uf, gÿdz, bu/4/20, ApTpv$ g, A ^ fu (h.) dy. 58. dp.: /1/ (1-4) a¼s d çbfp dpv $ sghpzp p gÿduq v$ y iu v$ Y$uep (D. h. 82) 24.3 p Vy $L$u dp v$nu u Ahkp pçep R>. v$ hl$pb / cpzbpb y iu Apipfuep p ky yó. kyiugpb p rs. hpk su, ep N i, âaºëg, ql$fz p r sp. ârhzp, usp, L$p X$pNfp p L$S> M siu p kkfp. rhfg, tqs p v$pv$p. A L$sp p dp V$p kkfp. r g i p p p. ql $S>g p p pb kkfp. rùv$e p dp V$p p p. L$ëepZÆ, f ÞÖ, d kym, Æs ÞÖ, Th fb, dp V$p Apk buep p gÿdub Xy $Nfiu h gæ, y X$u p rhdmp ip rsgpg Ly $hfæ, krhsp Xy $Nfiu lufæ p cpb. rhdmpb, cpfsu, hjp / Nusp, A ugp p S> W$. sghpzp p dyfæ, fhæ, MudÆ Apipfuep p cóuå. png yf p p bpb Ly $hfæ hufæ p v$p luó. rbv$x$p p g^ubpb fhæ h gæ p S>dpB. rbv$x$p p ky v$fb L$p Æ MudÆ p b hu. v$ ig yf (L $W$u) p lp kbpb dyfæ fs iu p v$p luóu hf. L$p X$pNfp p ^ h sub M siu h fiu, rbv$x$p p gÿdub ^pfku v$diu, X $ p p ê$ÿdzub L$p rsgpg Np NÆ p h hpb. cys> yf p lu pb Æs ÞÖ gmdiu p dp V$p h hpb. âp p fpm g u. r. gÿduq v$ y iu : 501/502, hk s rhlpf, v$pv$p kpl b apgl $ fp X$, BJPAp qak u kpd, v$pv$f (B.), dy. 14. dp.: (ep N i) 2/1/ (1-5) lpgp f (dpg Npd) dy bb p dphæ V$p L$fiu Np kf D.h. 82 Vy $L$u dp v$nu u (Non Covid) sp p Aqfl s ifz pçep R>. dpsyîu Np fbpb V$p L$fiu s S>iu Np kf p yó. ipþspb p rs. f i, L$ë p, ep N i p r sp. l kp, e p, fps> i p kkfp. lj, q¾$ip p v$pv$p. Myíby, pð p p p. Æg p dp V$p kkfp. d O p p pb kkfp. Tuip p dp V$p p p. MudÆ p cpb. cp yb p qv$ef. qv$ i, l dp, ljp, hpk su p L$pL$p. iugp, cpbgpg, qv$ i, k S>e p L$pL$p kkfp. kpcfpb bpep bpb â dæ sgl$iu p S>dpB. dp l gpg, Q L$gpg, Th fb p b hu. dzub, Nygpbb p Zv$p B. L$p X$pe DÑdQ v$ â dæ p kpyy$. rdw$pbpb cpzæ, lpkbpb fs iu, â dpb dyfæ p cóuå. ApkbpB fs iu p v$p rló. gÿdub MudÆ, L $ifb fhæ, dp Oub dpgiu, kpcfpb p v$ hl$pb v$ hfps>, fpe^zs>f p N Npb chp Æ, pfz f p v$ hpb hu Q Ö p cpz S>. kpcfpb p MudÆ v$ hæ, bpx$p p hëgcæ dp fpfæ, dp V$p Apk buep p L$ëepZÆ W$pL$fiu, L$p V$X$p fp lp p dygq v$ v$ hfps>, p p cpqx$ep p âv$u gmdiu p h hpb. âp p fpm g u. W $. dphæ V$p L$fiu, 146/4, ys hugp, Nfp X$uep Nf, OpV$L$p f (BõV$), dy. 77. dp.: / /1/ (1-6) L$p V$X$p fp lp p yó pb ip rsgpg Npgp D.hj 84 Nyê$hpf, sp. 25/03/ 2021 p Ahkp pçep R>. (Non Covid) dpsyîu dw$p b ipdæ dpgiu p yóh^y. ip rsgpg p Ð u. rbv$x$p p BÞv$ufp qv$ i, kpcfpb p âcpb lfmq v$ p cpcu. dp V$p fsqx$ep / dp f lpg AL$p gp p dpsyîu S> sbpb fpeiu fs iu v$ Y$uep u ky yóu. õh. p V$gpg, õh. k h sugpg, õh. L$dgpb, spfpb, png yf / g X$ p X$p. dpz L$ k Op B p b. vy$np yf õh. L $. u. ipl u kpmu. âp p fpm g u. r hpk : ip rsgpg Npgp, 49 dl sp rbëx$]n, A g.a. fp X$, dpvy $Np, dy bb V $guap : /1/ (1-7) && Óv$p dpv $ d Ðeybpv$ sy fs k L $ L$fp && s{z rdó d X$m-1919/ îu L$.hu.Ap. õ p L$hpku S> dlps> -dy bb 70/80 X$p. Ap b X$L$f fp X$, hp ëv$pk u kpd, Q]Q p L$gu-(B)$, dy.-12. k L $ : , , kde : 11 u 5 L$pep ge b ^ A N u Ål fps îu L$.hu.Ap. õ p L$hpku S> dlps> - dy bb y L$pep ge (Q]Q p L$gu) kp dhpf, sp p ^ym V$u r rdñ b ^ fl i. S> u kp A p ^ g hp rh su. rg. dp v¹$ d ÓuAp 2/1/1(1) ( )(1-7) îu rh e Þvy$ MuQX$uOf "QpfL$p - L$p v$uhgu' NÃR>pr^ rs Ap.. v$ hæ õhpdu u Npv$u Adf s p. hs dp Ap. cp muep cnhp bp.b.. cpbq ÖÆ d.kp. r Ðe h v$. "L$ep sy g L$f Apep S>Nd, ¼ep sy g L$f Åe Np, dyw$u bp ^ L $ Apep S>N d, lp kpf Åe Np, bugly$g kpqu hps R>. dpv $ S> ¼ey R> lp s kp kh gpcp }Ap "BX$gu-QV$Zu' MhX$phhpdp Aphi. Ap p L$p B Z âk N yîe dy$hp S>ê$f u Adpfp MuQX$uOf u dygpl$ps ^pfp. L$fp MuQX$u ê$p. 1800/- k h-by v$u ê$p. 2700/- BX$gu-QV$Zu ê$p. 3600/- "AÞ v$p î $ v$p ' gu. îu rh e Þvy$ MuQX$uOf QpfL$p -L$p v$uhgu k L $ : M.: de L$cpB dl sp. Å.kp S>Þe : dpsyîu L $kfb cpzæ iuhæ hp fp- hu pm l. ky yó îu lfuicpb s p îu dl icpb hp fp "ful$u ' v$pv$ftlv$dpsp. 2/1/1(5) (A-8514)(1-9)

2 2 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp l f ap f õep f - X$p. ddsp R> X$p N f V$u kp Mfsp hpm, psmp sp hpm s ds> V$pg p BgpS> X$p. ddsp R> X$p k Qprgs ¼eyV$uk ugk L$rg ul$dp L$fphp Äep sd rhð u â eps p - kæ L$g l $f qf N p V²$uV$d ÞV$ dmi. g Tf, X$fdp fp gk, bp V$p n, augk, äv$ ug hn f u Ql fp u ky v$fsp h^pfp. k L $ : X$p. ddsp R> X$p (OpV$L$p f - dygy X$) (Npd: hx$pgp) 2/1/1(20) (B-8548)(2-1) (JYF) S> ey ap fd õhl$ëepz u kh L$ëepZ aºánp ap X$hp l]. ( pzu p Æhp u v$ep pmhp dpv $) dpfu ^pfzp âdpz ÃQMpZ, L$f rd, L$pekp sõkc s qx$½$dprd t v$pdu Nqflprd Aà pz hp qkfprd. JYF kp L ¼V$ hp sdpfp hp V¹$kA bf u D f JYF L$fu d k S> L$fp. Job Requirement at Gandhidham : Transport Co. (E-Way Bill, Collection) Å.M. kp S>Þe : dpsyîu ip spb Np NÆ Npgp (gpfl$uþk-dp Mp) 2/1/1(13) (A-8289)(2-2) ânrs N y cpemgp lp mu u duw$pb y rhsfz lp mu u duw$pb y S> cpb-bl p A Ap X $f gmph g R> s y ApS> fp S> sp. 27/3/21 ir hpf p 10 u 4.00 hpáep ky^u uq p W $. rhsfz Qpgy R>. sp kh hl gpkf ^pfip. kh lus ÃRy> cpb-bl p A kpfp kp kll$pf Apàep A bv$g Ap kh p M b M b Apcpf. rhsfz õ m : îu cyh ðf rihd v$uf, aºgnëgu, s g N fp X$, ëguk kpx$u k ÞV$f u bpsy>dp, i L$f dw$ u kpd, dpvy $Np k.f. õv $i bpsy>dp, dpvy $Np, dy bb- 19. kfl$pfîu p Apv$ i âdpz dpõl$ l fhp. kp iueg X$uõV$Þk Åmhhp. k V$pBTf u lp kpa L$fhp. gu kp gphhu. A S> gu. Ap p kll$pf kp ânrs N y cpemgp k QpgL$p p S>e rs> ÞÖ. 2/1/1(9) (B-8488)(2-3) N u ¼ep f Apeyh v$ul$ Ap Bg N u ¼ep f Ap Bg uw$ p vy$mphp, kp ^p p vy$mphp, dy½$p dpf, õ peyap p vy$mphp s ds> ifv$u A dp p p vy$mphpdp D ep Nu R>. (1) bp fuhgu W (a) õv$pf d X$uL$g, Np eg ip ]N k ÞV$f, LT fp X$, opp. f ëh õv $i (b) âusu Np Nfu, D/3 kpbbpbp ^pd CHS, kpbbpbp Nf (c) S>eZu hp fp, 3 kpbl $ p Qpg, v$ñ px$p fp X$, uef WELCOM HOTEL EAST (2) âhu õv$p f opp p Bkf dõæv$, SV fp X$, L$p v$uhgu W (3) dugp u L$p õd V$uL$, 12, huó y âkpv$ bu, opp. DÐL$j rh^pge, PP fp X$, hufpf W (4) k S>e õv$p f, Apfkuhpgp bu, Ap b X$L$f fp X$, gpgbpn AÞe dprlsu dpv $ gÿdu õv $i fu dpv $, a khpx$u, k v$u fp cuep : /1/1(15) (B-8303)(2-4) k ëkd Å BA R> N pþv$fp X$ (BõV$) [õ s õv $i u kpd S> ÞV$kh Af u vy$l$p dpv $ A ychu k ëkd Å BA R>. Decora Dresses (Nishant) k L $ : dyl $i â dæ kp u Mobile No. : /1/1(6) (R-8516)(2-5) A L$pDÞV$ÞV$ Å BA R> A ^ fu BõV$dp lp gk g p ìehkpe ^fphsu L$py. dpv $ 7 u h^y hj y A ychu A L$pDÞV$k s p V $gu A AÞe kp ãv$h f y op ^fphsu eyhsu/ eyhl$ dpv $ bpep X $V$p ap V$p kp k L $ L$fp. kde : 3 u 6. rhdg : , / 45. 2/1/1(10) (B-8457)(2-6) VACCANCY IN CA OFFICE IN (GHATKOPAR & VASHI) REQUIRED GRADUATES HAVING 2 YEAR EXPERIENCE & KNOWLEDGE OF GST & ACCOUNTS. CALL : /1/1(33) (R-8588)(2-7) Of b W$p pk p V $ 500 Rs. hp, fuþeyag pd, A X² $k bv$gu pk p V $ a¼s 500 Rs. krh k QpS>. dlpfpô²$ Nh d ÞV$ y d f S> kv$}aul $V$ Z b phu dmi. k L $ : DÆ sp ql$fz Np Nfu : dp.: , /1/1(34) (B-8590)(2-8)..Ap.c. îu ip rsq ÖkyfuðfÆ d.kp... rhûpq ÖrhS>eÆ d.kp. Qpsydp k âh i îu c[¼sk qf kdyv$pe p.. NÃR>pr^ rs.ap. L$ë S>ekyfuðfÆ d.kp. u Apop Aprij u s õhu kd pv$, 21 hpf 36 D hpk p Apfp^L$..Ap.c. îu ip rsq Ök fuðfæ d.kp., v$u vy$:muep p b gu, L$ÃR> L$p X$pe fð.. dyr îu rhûpq ÖrhS>eÆ d.kp., âhq L$pf.. dyr L$ë fð rhs>eæ d.kp. p Qpsydp k âh i AjpY$ kyv$-3, d Nmhpf, sp , khpf p 8.00 L$gpL $ ^d de Nfu Adv$phpv$ u ph ^fpa Dõdp yfp u ph cydua cìeprscìe âh i dlp Ðkh kl$g îu k O, L$p X$peNpdhpkuAp s p Nyê$c¼sp ^pfhp y cphcey Apd ÓZ R>. rg. V²$õV$uAp îu ^d c[¼s- â d kybp ^kyfu Apfp^ p ch S> V²$õV$ 2/1/1(35) (A-8589)(2-9) Qpgp, L$píduf... L$píduf... L$píduf A âug-d -Sy> - âhpkp. "i W$uep Vy$f' 5/4, k Z L$píduf âhpk BY AIR v$f, iy¾$/ kp d A h óïv$ hu - L$V$fp kp (V² $ dp ) v$f iy¾$ / d Nm. (2) ku½$ud- v$pæ g]n, N NV$p L$ (3) "7' kuõv$k. Apkpd- Aê$ZpQg- d Opge (4) Ly$ëgy-d pgu. p (L$uQ + L $S>) âhpkp k. "i W$uep Vy$f' /1/1(3) (B-8540)(2-10) k hp kdps> - A yv$p - Apcpf k õ p u rhrh^ âh rñap dpv $ dm g A yv$p /- A L$ iyc ÃR>L$ sfa u - u DÐL$j 51000/- dpsyîu h gbpb NZ s NX$p (âpn yf) p yóh^y kpl$fbpb ^ Æ NX$p (lpg gpmp yf) p dpsyîu v$ hl$pbpb â dæ R>pX$hp p ky yóu p õdfzp l. dpsyîu dzub d OÆ NX$p (âpn yf) h ^L$ue klpe 50,000/- fp l A ul$ Npgp (dl$x$p) k hp kdps> u i nrzl$ gp dp u gp gb czsf Z L$ep bpv$ kh}k u â d L$dpZu k hp kdps> v$p W $- i nrzl$ gp dpv $ v$pspîuap p Apcpf. k õ p Ap g v$p dp ApeL$f L$gd 80Æ bpv$ dm R>. rg. d ÓuAp. 2/1/1(32) (A-8581)(2-11) sp. 27 dpq p iyc ÃR>L$ v$psp dpsyîu p bpb fs iu v$ hæ (b fpå) R>]v$hpX$p (M.P.) u yîers u r rdñ yó rhr Q Ö fs iu L$½$p (Q byf) sfa u îu õh. L$p rscpb dwy$cpb ^fp X$ u yîers u r rdñ îudsu L $Q b L$p rscpb ^fp X$ (hx$pgpdgpx$) sfa u bl îudsu õh. âcpb ky v$fæ Npgp (Xy$dfp) u yîers u r rdñ cpbîu ârhz hufp (v$ h yf) sfa u. dpsyîu v$ hl$pb ApZ v$æ ipl (dp V$u hf X$u) u yîers u r rdñ îudsu l dgspb dæ ipl (bpx$p) sfa u. õh. îu fpdæ â dæ ^fp X$ u yîers u r rdñ îudsu Ly$kydb fpdæ ^fp X$ ( Óu- A ^ fu) sfa u. N.õh. cp ydsu fpdæ kphgp (rbv$x$p) p S>Þdqv$ r rdñ kphgp qfhpf sfa u. dpsyîu dzub lufæ Ly $hfæ ukf ( pn Qp) p 87dp S>Þdqv$hk r rdñ dpsyîu v$ hl$pbpb Ly $hfæ Q qfv $bg V²$õV$ sfa u dm g A yv$p bv$g îu L$.rh.Ap. k hp kdps> A d p lpqv$ L$ Apcpf dp R>. rg. d ÓuAp. 2/1/1(31) (A-8582)(2-12) $v$ i rhv$ i Ly$qfef 24 * 7 ìep pfuap A âp a i gp dpv $ dy bb s ds> India p L$p B Z M Zpdp Ly$qfef, Document, pk g dp L$ghp gphhp A ys> gÿduq v$ k Np B ( p Ng yf) ap / WHATS APP L$fp Vaccum Packing & COD Service Available. WORLDWIDE PAYMENT ACCEPTED. All India Free Pick Up Service PAC n DELIVER T , M Years of Quality Service. 2/1/1(16) (B-8227)(2-13) A.C. gphp, Nfdu cnphp MITSUBISHI p INVERTER SPLIT AC hp fp Mp u S> d rhs>mu p bug u tqsp hnf. Bg ¼V²$uL$kuV$u bugdp 50% u 60% u bqs. 100% L$p fhpmp, phfaºg Ly$g]N, kfm láp u knhx$, aºg IMPORTED, s ds> b^u Ås p õàguv$ A huþx$p AC Z dmi. pkp ul$, LG, hp ëv$pk, X$peL$u, OGENERAL, FORBES p AC Z dmi. äu lp d X$uguhfu. dmp : Q ÖL$p s hufp cys> yfhpmp. 4/1/1(7) (B-8495)(2-14) ^u h.k.n p.l$p.ap.kp.gu. S> fg kcp 30 du dpq ^u h õv$ kbb N p kk L$p. Ap f V$uh kp kpev$u guduv $X$ u 43du hprj L$ S> fg kcp sp d Nmhpf b p f p 2.00 hpn Zoom App f fpmhpdp Aph g R>. hprj L$ Al hpg p õv$ Üpfp v$f L$ i f lp ëx$fp dp L$gph g R>. S> i f lp ëx$f cpbap S> fg kcpdp lps>fu Ap hu lp e s Ap A uq Ap g hp V$kA dp bpbg bf f p sp y k yz pd, A fuep dp L$ghp rh su S> u A bf D f S> fg kcp u g]l$ dp L$gphu il$pe. f i Å ju : dp rg. lkdym v$ hæ fp cuap (âdym), Dd i Np NÆ v$ Y$uep (d. X$pef ¼V$f). 4/1/1(11) (A-8405)(2-15) S>Þdqv$hk p lpqv$ L$ h^pdzp kp NY$ fð pîd S>Þdqv$hk S> hp âk Np sp Ahpf hpf Aphsp S> lp e R>. Z Äepf Aphp iyc Ahkf L$f gy iyc L$pe âk N u Myipgu b hx$phu v$ R>. Npd buv$x$p/ cp Xy$ p dpsyîu cp ydsu fpdæ M fps> kphgp p sp. 27/3/2021 p fp S> S>Þdqv$hk u Myipgu âk N lõs kphgp qfhpf kp NY$ fð pîd u rhûpv$psp ep S> pdp ê$p /- y A yv$p Ap u A yl$fzue L$pe L$ey Äep kdps> p ^p fz 6 u 12 p 425 S> V$gp bpml$p L$p B Z Ås p ghps>d hnf rhrh^ n Ódp spgud gb füp R>. gu. k S>e v$ qy$ep-l$pfp bpfu kæe - hx$pgp /1/1(30) (A-8579)(2-16) prhl$ hnf u p L$p L$pdu,rhh L$ hnf y op L$pdy kp NY$ fð_pîd cgpc y L$pd L$fhp dpv$ ep L$p C klpec s hp dpv$ âk Np ip ^hp S>hp X$sp u. r ól$pd k hp L$fhp u sdpfu cph p li sp sl$p sd kl gpb u kp X$i. Npd - L$p X$pe / v$l]kf p dpsyîu kfgpb d kym L$ëepZÆ rhkfuep u p Óu rq. ¾$uiuL$p p sp p fp S> S>Þd qv$hk u Myipgu ìel$s L$fsp kp NY$ fð_pîd u rhûpv$psp ep S> pdp ê.11000/- y A yv$p Ap u M b S> A yl$fzue L$pe L$eȳ R>. kp NY$ fð_pîd qfhpf sfa u rq. ¾$uiuL$p S>Þd qv$hk u Myb Myb iyc ÃR>pAp. Äep kdps> p ^p fz- 6 u 12 p 425 S> V$gp bpml$p L$p B Z Ås p ghps>d hnf p sp y Æh OX$sf L$fu füp R>. gu. L$S> ipl - L$pfp bpfu kæe- Óu /1/1(29) (A-8580)(2-17)!! bl sf k hp dpv $!!!! "fpå A ÞX$ fpå' p hp bf!! "gpb Mfpb Akëep d m...' u dp X$u MTNL u L $B L B sl$gua lp hp u, bl sf k hp dpv $ p ^u g ip Æ Adpfp hp bf : fpå A ÞX$ fpå hp V$fâya]N âp.gu , /1/1(19) (B-8549)(2-18) Mbf ról$pdp ârký^ su ìe[¼sns L $ kpd rll$, k õ pl$ue L $ ìephkprel$ Ål fpsp A r h v$ p s d p p sp p lp e R>, A dp u Dv¹$chsp qfzpdp rhi Mbf ról$p krdrs S>hpbv$pf u.

3 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp

4 4 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp îu d OÆ kp S> pg S> Apîd, L$ÃR>-dp X$hu (â fl : dy uîu iycrhs>eæ) 1500/- L $hgcpb ipl- fp, 1001/- rd pb Afthv$ ipl- fpez, 1100/- ê$ÿdzub p V$gpg rmdiuep- âpn yf, 1001/- d p S>Ly$dpf L$p rsgpg ipl - fp, 1001/- S> W$pgpg v$ hæ lfuep-np ^fp, 2400/ - byý^v$ h r g icpb - fps>l$p V$. v$pspap p Apcpf. rg. âdymîu d ÓuAp V $ / /1/1(12) (A-8311)(4-1) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd /- rdlul$p s S>k S>e s gpgæ v$ qy$ep / râeg s S>i S>e s gpgæ v$ qy$ep râeg p S>Þdqv$ r rdñ l. Äep sub S>e s gpgæ fiu v$ qy$ep-dpvy $Np/ âpn f 5555/- v$de su chp Æ iuhæ Npgp 1 qv$hk p OpkQpfp -A ^ fu/ p u MpMf 5000/- CA k qv$ v$ qy$ep iyap u kpfhpf dpv $ d X$uL$g MQ dpv $-dygy X$/L$p X$pe, 3001/- rhfg S> W$pgpg kpguep -A ^ fu/np ^fp, 2500/- A L$ kv¹$n lõ -A ^ fu/ rbv$x$p, 1002/- S> ug rh yg Qy ugpg kphgp-a ^ fu/x $ p, 1000/- fps> i fdrzl$gpg v$ qy$ep-bp fuhgu/âpn yf, 1001/- d p S> Ad sgpg v$ qy$ep S>Þdqv$ r rdñ OpkQpfp dpv $ - bp fuhgu/l$p X$pe. rg. S>e s â dæ Np Nfu-cyS> yf, ip sugpg Ddfiu N Nf-kdpOp Op. 2/1/1(22) (A-8557)(4-2) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd /- cp ydsu fpdæ M fps> kphgp p 87dp S>Þdqv$ âk N 1 Npe v$ñl$ - cp Xy$ /rbv$x$p 12000/- hjp ^hg hp fp 1 Npe v$ñl$ - gp Af f g/ hu pf 10000/- Q Öphsu v$diu k ep -dygy X$/ N gx$p 5000/- p fuh âp.gu. l. S>h fb S>e sugpg hp fp- hu pf/qq N V$, 2500/- hpk su dæ R> X$p-hX$pgp/X $ p, 2000/- ârhz W$pL$fiu pð p S>Þd qv$ âk N -hpku/ly $v$fp X$u 1101/- Apeyiu -Q çbyf, 1100/- kyv$pdp A S>Þku l. Aðu Npgp-f fp X$/kpX$pD, 1001/- d p S> Ad sgpg v$ qy$ep S>Þdqv$ r rdñ -bp fuhgu/l$p X$pe, 1000/- f ÞÖ p Æ v$ qy$ep-l$p v$uhgu/v$ ig yf. rg. dzugpg hëgcæ Npgp-âsp yf, ql$fuv$ MudÆ kphgp-fpdpzuep. 2/1/1(21) (A-8558)(4-3) îu L$pfpOp Op ApW$L$p V$u p u n S> k O L$pfpOp Op p dpsyîu s S>bpC MudÆ NZ s i qw$ep u ky yóu s Npd dp Mp - lpg A ^ fu p N.õh. gÿdub v$pdæ bpgycpb R> X$p p Ahkp r rdñ s d u yîeõd rsdp îu L$pfpOp Op ApW$ L$p V$u p u n S> k O p h ephr¹> r cph a X$dp ê.11000/- A Z L$fsp L$pfpOp Op p v$pspîu fs b â dæ i qw$ep A îu L$dmpb h Q v$ i qw$ep qfhpf u Myb Myb A ydp v$ p, ^Þehpv$, kl Apcpf. õh. gÿdub kh L$dp M phu iuo prsiuo dp nnpdu b A hu fd L $ pmy fdpðdp âp p. gu. îu L$pfpOp Op ApW$L$p V$u p u n S> k O hsu k O rsap. (kp S>Þe:- A rie Cg [¼V²$L$ëk - gp lpf Qpg - dy bc - 2). 2/1/1(24) (A-8560)(4-4) îu L$ÃR> rbv$x$p rh.ap. S> dlps> k Qprgs rbv$x$p p S>fp p m A Np ipmp 12000/- ê$p. Npd rbv$x$p lpg - OpV$L$p f p dpsyîu fs b Xy $Nfiu aºfuep p p Ó s p îudsu apëny ub fps> icpb p ky yó rq. p u knpb u Myipgudp 11000/- ê$p. 1 Npe v$ñl$ ê$p. L$bysf QZ Np dpsp p d L$ Aprihp v$ Ap p qfhpf f r f sf hfksp flp. Apcpf /- ê$p. Npd rbv$x$p lpg cp Xy$ p dpsyîu cp ydsu fpdæ M fps> kphgp u p 87dp S>Þdqv$hk u Myipgudp 1 Npe v$ñl$ l. qfhpf cp ydsub y Dh qfs Æh kym - õ l A Apfp Áekcf hus A S> k õ p u iyc ÃR>p Apcpf. lkdym Npgp : , Dv$e v$ qy$ep : /1/1(2) (A-8451)(4-5) îu fspx$uep (NZ i) Np ipmp p S>fp p m 213 fiu p p õv²$uv$ : õ pr L $ Aph g Æhv$ep hõsyv$p 16200/ - îu gÿdzcpb cudæ fp^hpzu Q fuv $bg V²$õV$ (bmv$uep) NpS>f dz /180, 16110/- îu gpgæ iuhæ lufpzu (kyfs> f) NpS>f dz /167, 14580/- dpsyîu Th fb V$p L$fiu hp fp îu dq v$ V$p L$fiu hp fp l. A L$us, y us, hp fp (L$pfpOp Op) f S>L$p dz / 108, 9000/- îu pfpz lufæ fpbx$uep (bmv$uep) NpS>f dz / 100, 9000/- îu gmdz gpgæ p pzu (bmv$uep) NpS>f dz / 100, 6300/ - fp^pb â dæ lufpzu (bmv$uep) NpS>f dz /70, 2610/- fp^pb â dæ lufpzu (bmv$uep) NpS>f dz /29. k õ p v$pspap p Apcpf dp R>. gu. d ÓuAp kp. v$ Y$uep Äh gk, dpvy $Np (k.f.). 2/1/1(27) (A-8562)(4-6) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd D fp ¼s k õ p Ap g v$p u fl$d CSR/80G l W$m L$fdy¼s lp hp u kh v$p huf v$pspîuap d r h v$ R> L $ sp. 31/3/ 2021 p yfp sp hj dpv $ k õ pdp Apîe g pfp A ^, Abp g, A N A r fp^pf iyap p r cph A k õ pdp Qpgsu v$p dpv $ u rhrh^ ep S> pap dp cpn gb Abp g Æhp p Aprihp v$ d mhu. yîe y cp y bp ^p A hu S> Aæe p. rg. âdymîu lf i pnæ hp fp-n gx$p, D âdym îu Ad s gmdiu R> X$p- Ly $v$fp X$u. k L $ : /1/1(3) (A-8578)(4-7) " pfu kpx$u Å N ðfu (B.) âõsys bp ^Zu, OfQp mp, V$p mp A D px$p k gp y k g' p OfQp mp A D px$p bp ^ZuAp dpó 6500dp 7000 p V$p mp A D px$p k gp dpó 3500dp 4000 u bp ^Zu A k gp dpó 2000dp Add: 7, Nari Saree, satellite Shoping Near Jogeshwari Station (E), M. No.: /1/1(8) (B-8486)(4-8) pk p V $, N S> V$, L$pX $, V$pV$pgpBV$ bug pd bv$gu, dlp Nf N k pd bv$gu hp, fuþeyag, pddp a fapf, kf pdy bv$gu s ds> b A hp õly$g guh]n kv$}aul $V$ hnf L$pX $ u pk p V $ dpv $ u AfÆ Ap gpb fæõv² $i L$fu Ap uiy (QpS> ê$p. 500), pd bv$gu dpv $ u dlpfpô²$ Nh d ÞV$ u N S> V$ byl$dp pd bv$gu u p ^Zu (QpS> ê$p. 1300), gpbv$ bug Av$pZudp u V$pV$p phf ê$ p sf (QpS> ê$p. 500), V$pV$p phf gpbv$bug pd bv$gu s ds> dlp Nf N k bug pd bv$gu (QpS> ê$p. 900), L$pX $ hp s ds> a fapfhpmp (QpS> ê$p. 500), ku uef kuv$ut L$pX $ (QpS> ê$p. 400), k L $ : dl ÞÖ Np Nfu dp.: / / /1/1(18) (B-8547)(4-9) Ahp-dpVy $Np k ÞV²$g Ap ëx$ Np ëx$ ApDV$X $V $X$ k V$, dndpmp, ÞX$ÞV$ k V$ L$fphp rh p sp X$ap X$ dp X$uauL $i. QZuepQp mu, bp ^Zu kpx$u/vy$ Ë$p ¼guefÞk k g. Ar ip /1/1(14) (B-8298)(4-10) L $fpgp-l $fpgp-l $fpgp : qv$hk - 11 D X$i : sp õ mp : L$p Qu, dyþ pf, W $¼L$X$u, X$uepf, Aë B, róh ÞÖd, L$hpëgd, yhf, L$ÞepLy$dpfu. dy bb u àg L $ III AC V² $ Üpfp Ðep 2 x 2 AC bk, AC lp V$gp. Ap Ï fkp Xy $ kp du fg hp V$f, gn S> l ÞX$g]N, v$f L$ S>ÁepA A ÞV² $Þk au kp. dmp : L $f gp L$]N "S>e sucpb bnx$phpgp k ê$ g Vy$f' dp.: / , L$ë i : /1/1(4) (B-8542)(4-11) v$ hgpgu u â eps râþk cp S> pge y õhpv$uô$ A gqugp dp l pm, iyý^ Npe p Ou u b ph g by v$u gpx$y, L$ÃR>u du u kpv$p, d kyf pl$, auzuep gpxy$, Np X$uep gpxy$ A spå afkpz dmi dygy X$ õv $i u 4-5 du uv$ p A sf A L$hpf Aphip sp hpf hpf Aphip. râþk õhuv¹$k & afkpz MudÆ dlpfps> rbëx$]n, dlphuf õ p V $k kpd, 509- M.G. fp X$, dygy X$ (h.). k L $ : Aê$Z v$ Y$uep : , L$S> v$ qy$ep : /1/1(2) (B-8544)(4-12) v$pv$f h õv$dp vy$l$p cpx $ Ap hu R> õv $i fp X$ 600 aºv$ 400 gp av$ 20 aºv$ v$i 3 iv $f ky f dpl $V$ kpx$u f X$ud X$ Npfd ÞV$ duw$pb afkpz. v$pv$f L$b sf Mp p u kpd, 300 aºv$ cpx $ R>. d qx$l$g duw$pb X²$peäºV$ S>Áep g hu h Qhu dpv $ W$pL$fiucpB : /1/1(1) (B-8545)(4-13) dlphuf kpfut (kp sp¾y$t - h õv$) sdpfu Sy> u kpqu S>fu u kpx$u, QZuep Qp gu bp X $f, k gp s p OfQp mp kpfp cph h Qpsp gbiy. fp L$X$p ê$r ep Ap hpdp Aphi. bus> ¼ep e S>sp l gp A L$hpf Ahíe dygpl$ps gp. A sdpfu Sy> u hõsy y yf yê$ hmsf d mhp. Tested S>fu u kpx$u, QZuep-Qp gu, bp X $f Z h Qpsu gbiy. dlphuf kpfut, dp v$u Qpg, vy$l$p. 2, õv $i fp X$, kp sp¾y$t (h õv$), (Opp. "SEASONS" ip ê$d) M.: , SUNDAY CLOSED. 4/1/1(17) (B-8216)(4-14)

5 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8586) (CLC-8583) (CLC-8596)

6 6 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp îu Q L$ pl$p hpog A õv $V$ h^. õ p. S> k O îudp NpcycpB d L$ZcpB bp hp ^d õ p L$ V²$õV$uAp dpv $ 3 ap d L$pfp bpfu L$rdV$u dpv $ 12 ap d Aphsp Qy V$Zu Ar^L$pfu îu L $ihæ fps> (buv$$) ipl kh bu lfua Qy V$pe g Ål f L$f g R>. V²$õV$uAp hj 2021 u 2027 (R> hj ) (1) h gæ fzdg bp hp - ys Ó bp - Q fd V²$õV$u (2) âhuz gmdiu bp hp- Ó bp - V²$õV$u (3) â dæ AfS>Z bp fuqp - ys Ó bp - V²$õV$u L$pfp bpfu L$duV$u hj 2021 u 2024 (ÓZ hj ) (1) Qp iu M fps> L$pfuep - fh âdym (2) dziu M fps> L$pfuep-fh - D -âdym (3) h fku dp epcpb R> X$p- fh - d Óu (4) âhuz cqycpb R>pX$hp - kyhb - d Óu (5) ip rsgpg ipdæ L$pfuAp - fh - d Óu (6) fdzul$ dpgku R> X$p - fh - MÅ Qu (7) dyfæ dpx$z L$pfuAp - fh - L$p. kæe (8) fd i dziu L$pfuAp - fh - L$p. kæe (9) fkul$ dyfæ L$pfuAp - fh - L$p. kæe (10) ql$ip f p V$gpg kóp-kyhb - L$p. kæe (11) ql$ip f ipdæ L$pfuAp - fh - L$p.kæe (12) ^d i âhuz bp Ap - Ó bp - L$p.kæe L$p.Ap. kæep (1) âaºëg h gæ bp hp- ys Ó bp (2) Myipg Qp iu L$pfuAp - fh. gu. d ÓuAp (1) h fku dp ep R> X$p (2) ârhz cqy (CLD-8543) R>pX$hp (3) ip sugpg kpdæ L$pfuep. 2/1/1(23) (A-8556)(6-1) S> d Vy$f ( Óu) kp hkyg Vy$f l v$fpbpv$, l v$fpbpv$, l v$fpbpv$ 14 hj p A ychu S> d Vy$f p k N 18 to 24 A âug + 18 to 24 d. Qpgp l v$fpbpv$ S> d Vy$f p k N fpdp Æ, rbfgp, d v$uf L$pf çeytued, kpgpft, NTR NpX $ gydu u pl $ g Tf ip Ty hn l, Q sþe yfu, Ly$g pl$æ, S> d v$uf kp AÞe õ m A/C Tkt A/C ê$d 2 x 2 A/C bk + DJ N d ip sp Mê$ S> bp çb To bp çb 13,500 hl gp s l gp p ^p fz by. Qpgy. k. Q s p bu u R> X$p , pn ðf, l v$fpbpv$, fps>õ p, Ly $cp S>Nufu, DhkÁN lf, QdY$u, dzugÿdu, õ. S>e yf, L$ÃR> v$i, b Ágp f, L$píduf y N y by. dpv $ k. S> d Vy$f Q s p R> X$p. 2/1/1(25) (B-8569)(6-2) "lp yk - lp yk' Ap N r L$ v$ hny$ p â eps hpx$u p. 1 Ap bp Aphu Nep R>. sp L$p u fpl Sy>Ap R>p? DÑd ¼hp rgv$u p spå, õhpqv$ô$ Ap bp Mphp s epf B ÅAp. qfv $g, lp gk g Ap X $f Ap hp ApS> S> k L $ L$fp. qv$ v$ Y$uep : (CLD-8493) /1/1(26) (B-8568)(6-3) dygyþx$dp ãg V$p dygyþx$dp 2 BHK 750' L$pf V$ lpbapb kp kpev$u 2.25 CR L $S> s p õv $i u v$i rdr V$ u A v$f 1/2/3/4 b X$ p ãg V$p g hp h Qhp s p cpx $ u g hp Ap hp s p hu rbëx$]ndp 650' L$pf V$ 1.50 CR dp f X$u T i dmp NpcycpB f X$uhpgp : , f i : /1/1(28) (B-8573)(6-4) (CLB-8536)

7 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8577)

8 8 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLD-8553) (CLC-8587) (CLC-8598)

9 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLA-8584)

10 10 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLA-8591)

11 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLA-8561)

12 (CLB-8559) 12 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp

13 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp

14 14 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLC-8594) (CLB-8602) (CLC-8565)

15 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8595) (CLC-8555) (CLC-8604)

16 16 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLC-8592) (CLC-8593) (CLC-8564)

17 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8597)

18 18 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLC-8566) (CLC-8567)

19 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8571)

20 20 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8505)

21 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLD-8599)

22 22 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLB-8570)

23 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLC-8600) (CLB-8572) (CLC-8601)

24 24 apnz kyv$ - 14, ir hpf, sp (CLAL-8585) Printed and Published by : Shri Kutchi Visa Oswal Jain Mahajan (The Owner) : 226/232, Narshi Natha Street, Bhatbazar, Mumbai Printed at Dangat Media Pvt. Ltd : Office : 22, Dighe MIDC, Navi Mumbai

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ :

KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/ ID : s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : KUTCH VAGAD KHABAR PATRIKA RNI NO : MAHGUJ/2006/17870 Email ID : vagadpatrika@gmail.com s Óu : X$pµ. _pnæ L $ihæ fuv$p hj : 13 A L$ : 105 km N A L$ : 3716 `p_p : 12 k ep v$e : 6-19 k ep õs : 7-12 k. 2075

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 iyap dp dlðh u rbdpfuap dpv $ pf qfl$ iyrqql$ðkp ÙrsAp ApD p p kp Å (dõv$pcv$uk) Ly$hpf pwy$ g]by Q p duw$p gudx$p p p Np m (L$) Ly$hpf pwy$ : 250 N pd (M) : 50 N pd (d m A hp phx$f) (N) Q p : 15 N pd

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文 Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 1 SAN Cisco MDS 9706 SAN Cisco MDS 9706IBM (FICON) (FCoE) (TCO) 1. Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 SAN SAN MDS 9706 SAN 192 16 Gbps 10 Gbps FCoE 12Tbps VSAN SAN Fabric VSAN

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn