<4D F736F F D20D1D3C7E1C920C7E1E3C7CCD3CAEDD12E646F63>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<4D F736F F D20D1D3C7E1C920C7E1E3C7CCD3CAEDD12E646F63>"

Bản ghi

1 /

2 ......ABSTRACT

3 ( )

4 1987. ) / (

5

6

7 ( ). ). ( ). ( ). (. ( ).. 4

8

9 ( 1967 ) ( 1967 ) " "

10 ( ) " "

11 ( )

12 ( ) 9

13 (3) (3) 10

14 " ". ( )

15

16 ... " " ". "

17 ( ) 14

18

19 " " " " ". " " (3) (3) 16

20 . ". ( ).. " " " (3) " "... " " " " " ".. " (4).. (2001). 5. (3). 6 (4) 17

21 ".... " ".. " " " " (3) (3) 18

22 " (1937) " ".. " (1941) ".. " Guillaume Bude Erasmus Petrarcha Ulrich von Hutten.... Friedrich suhiller.. Protagoras... "

23 ". (1984) Paaline Jahnson " ". " " (3).. " humanism. 210 (3) 20

24

25 ..... " "

26 23

27 24

28

29 . -1 ( ) ( )

30

31

32 ... ( )

33 (3).!! (3) 30

34 .!

35 . (3) (2005) (3) 32

36 ... (3) (3)

37 " "

38 " "

39 .. " "

40

41

42

43

44

45

46 " "

47 (4)

48

49

50 " " ( )

51

52 " "... " "

53

54 .!

55 .... ( )

56 . (3) (3) 53

57

58 -.. -.!!.. ". "

59

60

61

62

63 " ". - -!!

64 !!.. (3) (3) 61

65

66

67

68

69 (3) " " (4) ) ( (3) (4) 66

70 (3).!!. 36 (1999) (3) 67

71 ..! (3)!!. " " " " " " " " (3) 68

72 .!!. ( ). (3) (3)

73

74 ( )

75

76

77 ... (3) ( ) (3) 74

78 " " !

79 (3) (3) 76

80 . (3) (3) 77

81 .!

82 !!.!

83

84 ... " "

85

86 (3) (3) 83

87 ! " "

88

89 .. - -!!... ( ) ( )

90 ! - " " " "

91 ..! !!

92 (3) (3) 89

93 . ".... "

94 . " "! (3)! (3) 91

95 !!......!

96

97 94

98

99 .. _1... Http / 26.htm.. 96

100

101 !.!

102 . " "!..... (3) (3) 99

103

104 !!

105

106

107 .. (3) (3) 104

108 !

109 !

110 "....!...!!..... ".. "

111 " " (3). (4) " " " "... " " (3). (4) 108

112 ... " ". (3) (3) 109

113

114

115

116 o o 113

117

118 .... (3) (3) 115

119 ...! " "!! (3) (3) 116

120

121

122 (3) (3) 119

123

124

125 ..!! (3). (1998) (3) 122

126 ..!! ) (

127 ..!!!!!

128 !.!

129 !.!

130 .. " "

131 (3) (3) 128

132 (3) " " " " (3) 129

133 . " " (3) (3) 130

134 .. " "

135 ..!......!!!!

136 .. " "

137

138

139

140

141

142 ... (3) " " " " (3) 139

143 .... " "...!..!

144 ..!..!... (

145 " " " " " " " ". ) (... " "

146

147 . " " " " " "

148 145

149 146

150

151 .... ". (3) " (3) 148

152 . (3) " " (3) 149

153 .. " "

154 " " (3) (3) 151

155 " "... " ". 6 ( )

156 . " ". " "

157 " "

158 . ".... " " ". (3) (3) 155

159 ( ).. " "..... " "

160 " " -!! " "!! " ". (3) (3) 157

161 ..!. (3) (3) 158

162 ". ".. " "

163 " " ( )

164 " ".!

165 (3) ( ) ( ) (! ). (4) " "..... (5) " ".. " " " " (3). 28 (4) (5) 162

166 - -!!.! " "....!

167 /!....!......!.. (3) (3) 164

168 " " " ". " "

169 " ". " "

170 (3) " " (3) 167

171 " ". " "

172 . " " " "

173 (3) " " (3) 170

174 ... " " " "

175 " " " "

176 . " " " "

177 " " " "

178

179 (3) (3) 176

180 " "

181

182 !!.. " "

183

184

185 -.. " " (3) (4) (3). 7 (4) 182

186 .... ". "

187 . " "

188 . " " !!

189 .!..!.....! " " " ".... ". "

190 187

191 ".. "

192

193 ... " "

194

195 . " ".... " "

196 ( )

197 " ". " "

198

199 . " " " "

200

201 .... " "

202 .. " ". " "

203 " ". " "

204 !. " "

205 !. " " " "

206 ..... " "

207

208 . " "

209 . " ". " " (3) (3) 206

210 !!!!!

211 " " 25 ( )

212 -. " ".....!! " "

213 " "

214 211

215 ..... " ".... ( )

216 . " " "..." ( ) ( )

217 . ( )

218 ) " " (. " " " ". " "

219 ... ". "

220 " "

221 - " ". " ".. " " " "

222 ... " ". " "

223 .. " "

224 .. " " " "

225 .. " "

226 " " " "

227 . " "

228

229 .. ".. ". " "

230 (3) (3) 227

231 .... " "

232

233 . " "

234 . " / " (3) (3) 231

235 . " "

236

237 234

238 235

239 .... ". " " (3). { }.. " (3) 236

240 .. " "... ( ) ( ) ( ) ).. (

241 . " " ( ). ( )... ( )

242 .. " " ) ( ) (

243 .. ( ). ( ) ). (.... ( ).. " / "

244 ( )... " ".. ( ). ( ).. " " " "

245 .. " ". " " " " ". " " ". "

246 " " " " " ". " "

247 . " "......!!!. " " " "

248 " " " " " " - - " " " "

249 ( ) ( )!... " " " " " "

250 . " " " " " "

251 1948. " ". " "... (3) ( ) (5) ( ) (4) ( )!! " " (6) " " "... ".!!!. " " " ". 72. " " ( ) (3). " " ( ) (4). " " ( ) (4). 57 (6) 248

252 ... " "... " ".... " (3) "... " " " (5) " " (6) " " (7) (4) " " " " " " ". " " (3). (4). (5). 86 (6). 87 (7) 249

253 . " " " " " ". ". " ".. " " " " " " (3) " " " (5) " ".. (4) " ". 74 ( 1992 ). " ". 7 (3). " " (4). 63 (5) 250

254 .." ".. " " " " " ". " " (3) " " " " " " " " " "... " ". " " " " " ".. " ".. (4). " " (3). 82 (4) 251

255 . ( ) ( ). ". " " " " ". " ".. (4) (3) (3). 35 (4) 252

256 . " " " ". " ". " " (3) (3)

257 .. " " " ".... " ". (3) (3) 254

258 255

259 ... ( )... (3). (4). (5) (3). 206 (4) (5) 256

260 (4). (3) "... " (3) (4) 257

261 ". ".. (3).. ( ). " " (4) (1994) (3). 18 (4) 258

262 .!

263 . ( ) ) ( ). (.. ( ). ". "

264 ... " ".. " "

265 .. ) ( ( ) ( ). " "

266

267 .. " ".. " "

268 . ). ). (. ( ) (.. 265

269 . ) ( ). ( ). (. " "

270 ..... ) ( ) (. " "

271 . ). (. ) ) (. (... " "

272 ..... ) ( ) (.. " "

273 ).. (. ) ) (. ( ).. "... "

274 .. ( ) ) ( ). (.. ( ) ( ). ( ). 271

275

276

277

278 (1994) ) -7. ( ( ) ) -11. ( ( )

279 ( )

280 ( ). ( )

281 ( ) ( ) ( ) ( )

282

283 ) ( Http / 26.htm

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG : CON NGƯỜI ĐÃ THẮNG VŨ KHÍ! Nhắc lại những ngày tháng oanh liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ năm 1972 để ghi nhớ từng

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG : CON NGƯỜI ĐÃ THẮNG VŨ KHÍ! Nhắc lại những ngày tháng oanh liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ năm 1972 để ghi nhớ từng ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG : CON NGƯỜI ĐÃ THẮNG VŨ KHÍ! Nhắc lại những ngày tháng oanh liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ năm 1972 để ghi nhớ từng thời khắc mất mát đau thương, mà khi đó dân tộc đã

Chi tiết hơn

Lý thuyết Keynes, các tranh cãi và ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Bảo,a,1, Hồ Hoàng Anh,b,1, Đoàn Kinh Thành,c,2, a Khoa Kinh Tế

Lý thuyết Keynes, các tranh cãi và ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Bảo,a,1, Hồ Hoàng Anh,b,1, Đoàn Kinh Thành,c,2, a Khoa Kinh Tế Lý thuyết Keynes, các tranh cãi và ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Bảo,a,1, Hồ Hoàng Anh,b,1, Đoàn Kinh Thành,c,2, a Khoa Kinh Tế Phát Triển, ĐH Kinh Tế Tp. HCM b Khoa Kinh Tế Phát

Chi tiết hơn

Microsoft Word _TonThatThong

Microsoft Word _TonThatThong thời đại mới TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN Số 38 tháng 8, 2019 TỪ ĐỘC QUYỀN TRIẾT HỌC THỜI TRUNG CỔ, NGHĨ VỀ ĐỘC QUYỀN VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG NGÀY NAY: HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP PHẢN KHÁNG Tôn Thất Thông Tóm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TTT_Tham-luan-HTH-Porto_ _DDKP

Microsoft Word - TTT_Tham-luan-HTH-Porto_ _DDKP Từ độc quyền triết học thời trung cổ, nghĩ về độc quyền văn hóa và tư tưởng ngày nay: Hậu quả và biện pháp phản kháng. Tác giả: Tôn Thất Thông Tóm tắt: Bài tiểu luận này trước hết sẽ trình bày quá trình

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGUYỄN CẢNH TOÀN (2), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (1) (1) Khoa Công

Chi tiết hơn

DẠY VÀ HỌC LÀM NGUỜI BÙI VĂN NAM SƠN Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

DẠY VÀ HỌC LÀM NGUỜI BÙI VĂN NAM SƠN Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : DẠY VÀ HỌC LÀM NGUỜI BÙI VĂN NAM SƠN Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Authpaper_ICO_2019.docx

Microsoft Word - Authpaper_ICO_2019.docx Abstract I Sách trắng 2019 1 Mục lục 1. TÓM TẮT 2 2. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 3 3. BỐI CẢNH - VẤM ĐỀ CHÚNG TÔI NHÌN RA 4 3.1 GIẢ MẠO VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 5 3.2 CUNG CẤP DỮ LIỆU SỐ KHỔNG LỒ 8 4. NỀN TẢNG PHÂN PHỐI

Chi tiết hơn

Prosure MBA EAUT 2018_1

Prosure MBA EAUT 2018_1 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH AFC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á TUYỂN SINH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA (THỰC HÀNH VỚI CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU) THÀNH CÔNG HƠN VỚI MBA MBA Học phí:

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa TIÊU CHÍ NGHIÊN CỨU TỪ NGUYÊN HỌC TIẾNG VIỆT ABSTRACT Trần Thanh Ái 1 Studying etymology is a serious work that can t be based on subjective inference but on scientific methodology grounded on strict criterions.

Chi tiết hơn

Tố Hữu Tố Hữu Bởi: Lê Văn Tâm Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm tháng 12 năm 2002) là một tác gia có vị trí đặc biệt quan tr

Tố Hữu Tố Hữu Bởi: Lê Văn Tâm Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm tháng 12 năm 2002) là một tác gia có vị trí đặc biệt quan tr Bởi: Lê Văn Tâm, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 9 tháng 12 năm 2002) là một tác gia có vị trí đặc biệt quan trọng, một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam. Ông đã từng

Chi tiết hơn

ĐTTX 4 Ban Học Tập Môn: Lịch sử Triết Học Phương Tây TRIẾT HỌC THỜI PHỤC HƯNG I. GIỚI THIỆU Giai đoạn Phục hưng kéo dài hơn 100 năm (cuối thế kỉ 14 -

ĐTTX 4 Ban Học Tập Môn: Lịch sử Triết Học Phương Tây TRIẾT HỌC THỜI PHỤC HƯNG I. GIỚI THIỆU Giai đoạn Phục hưng kéo dài hơn 100 năm (cuối thế kỉ 14 - TRIẾT HỌC THỜI PHỤC HƯNG I. GIỚI THIỆU Giai đoạn Phục hưng kéo dài hơn 100 năm (cuối thế kỉ 14 - đầu thế kỉ 16). Chính thức thời đại Phục hưng bắt đầu từ 1517, diễn ra khi chế độ phong kiến đi vào suy

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 201

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 201 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2018 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2018 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: P

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔMỈỈÍÕ/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày c 5 t

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔMỈỈÍÕ/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày c 5 t ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔMỈỈÍÕ/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày c 5 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố thủ tục

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CƠ BẢN CỦA RONG NHO (Caulerpa lentillifera) THEO THỜI GIAN NUÔI TRỒNG CHANGES OF SENSORY QUALITY AND BASIC BIOCHEMICAL CONTENTS

Chi tiết hơn

KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR 2019 NHỮNG NỀN TẢNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM

KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR 2019 NHỮNG NỀN TẢNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR 2019 NHỮNG NỀN TẢNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM GIỚI THIỆU Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vui mừng và trân trọng thông báo bắt đầu tuyển sinh Khóa học mùa

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐÀO TRỌNG LƢU ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG LU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐÀO TRỌNG LƢU ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG LU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- ĐÀO TRỌNG LƢU ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tom tat luan an sua truoc nop thu vien.doc

Microsoft Word - Tom tat luan an sua truoc nop thu vien.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------oo--------- Lương Hồng Nga Nghiên cứu thu nhận, một số tính chất của tinh bột đậu xanh (Vigna radiata) và khả năng ứng dụng. Chuyên ngành:

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Merchant Center

Hướng dẫn sử dụng Merchant Center Hướng dẫn sử dụng Affiliate Center AFFILIATE MARKETING LEADER I. Đăng nhập AC II. Adpia AC 1. Giao diện AC 2. Mục offer 3. Mục báo cáo 4. Mục thanh toán 5. Mục tin tức 6. Mục developer 7. Mục công cụ I.

Chi tiết hơn

Hướng dẫn tích hợp

Hướng dẫn tích hợp Hướng dẫn tích hợp PHẦN MỀM ĐẶT VÉ MÁY BAY SBS SOFTWARE DEPARTMENT DATACOM VIETNAM MỤC LỤC ĐẦU MỤC TRANG Thông tin cần biết 2 1. Tích hợp module tìm kiếm chuyến bay 3 2. Tích hợp module kết quả tìm kiếm

Chi tiết hơn

'Make in Vietnam' thực sự là gì? Nguyễn Quang Duy Make có chữ k (ca hay cờ) không phải made chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn. Make in Vietnam là tiêu đề

'Make in Vietnam' thực sự là gì? Nguyễn Quang Duy Make có chữ k (ca hay cờ) không phải made chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn. Make in Vietnam là tiêu đề 'Make in Vietnam' thực sự là gì? Nguyễn Quang Duy Make có chữ k (ca hay cờ) không phải made chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn. Make in Vietnam là tiêu đề của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ToiNgheNhuVay.doc

Microsoft Word - ToiNgheNhuVay.doc Trong nửa thế kỷ qua, một vị sư người Hoa kỳ, Bhikkhu Bodhi, đã miệt mài nghiên cứu kinh tạng Pali, và bây giờ Thầy là một dịch giả rất có uy tín trong việc chuyên chở nội dung và ý nghĩa của bộ kinh sang

Chi tiết hơn

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIETSTOCK WEEKLY: TUẦN 11-15/03/2019 Lo lắng nhưng đừng sợ hãi TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 08/03/2019 Phòng Tư vấn VIETST

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIETSTOCK WEEKLY: TUẦN 11-15/03/2019 Lo lắng nhưng đừng sợ hãi TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 08/03/2019 Phòng Tư vấn VIETST THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Lo lắng nhưng đừng sợ hãi TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 08/03/2019 Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ TV@vietstock.vn ] B Á O C Á O P H Â N T Í C H 2019 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Chi tiết hơn

IWMI Research in Southeast Asia (Vietnamese version)

IWMI Research in Southeast Asia (Vietnamese version) Nghiên cứu của IWMI Đông Nam Á Nhu cầu lương thực và điện ngày càng tăng Đầu tư quy mô lớn làm thay đổi sử dụng đất Tưới tiêu kém hiệu quả Biến động nguồn nước Quản lý bền vững các hệ sinh thái Biến đổi

Chi tiết hơn

Tạo Sinh Vô Tính Và Cái Chết Của Thượng đế Nguyễn Văn Tuấn ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam T

Tạo Sinh Vô Tính Và Cái Chết Của Thượng đế Nguyễn Văn Tuấn ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam T Tạo Sinh Vô Tính Và Cái Chết Của Thượng đế Nguyễn Văn Tuấn Nguồn http://www.quangduc.com Chuyển sang ebook 16-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TN414.doc

Microsoft Word - TN414.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : LẬP TRÌNH MẠNG - THƯD - Mã số học phần : TN414 - Số

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN THANH HƯNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TÒA ÁN VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT Đ

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN THANH HƯNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TÒA ÁN VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT Đ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN THANH HƯNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TÒA ÁN VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên

Chi tiết hơn

VF CHEM-IQ PROGRAM 2016

VF CHEM-IQ PROGRAM 2016 CHEM-IQ SM Chương trình hóa học cải tiến và chất lượng 2018 VF Corporation. Giữ toàn quyền Trang 1 / 10 Mục lục TÓ M TẮT THỰC HIỆN... 3 TẦM NHÌN VÀ NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN... 4 HUẤN LUYỆN, ĐỔI MỚI VÀ LÃNH

Chi tiết hơn

Khai báo hàm và chèn tập tin trong PHP Khai báo hàm và chèn tập tin trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Bài học này chúng ta sẽ làm quen cách khai báo hàm,

Khai báo hàm và chèn tập tin trong PHP Khai báo hàm và chèn tập tin trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Bài học này chúng ta sẽ làm quen cách khai báo hàm, Khai báo hàm và chèn tập tin trong PHP Bởi: Phạm Hữu Khang Bài học này chúng ta sẽ làm quen cách khai báo hàm, chèn tập tin và tập tin dùng chung: Cách khai báo hàm. Xây dựng tập tin định dạng nội dung

Chi tiết hơn

Nước Dừa: Lợi Ích và Kiêng cữ Nước dừa rất tốt và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, lạm dụng nước dừa gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuyệt

Nước Dừa: Lợi Ích và Kiêng cữ Nước dừa rất tốt và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, lạm dụng nước dừa gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuyệt Nước Dừa: Lợi Ích và Kiêng cữ Nước dừa rất tốt và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, lạm dụng nước dừa gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuyệt đối không uống nước dừa lạnh vào buổi tối Nước dừa

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Các đối tượng Server Các đối tượng Server Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Đối tượng Response Chức năng (Chính) Dùng để trả (write) kết quả về cho máy

Các đối tượng Server Các đối tượng Server Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Đối tượng Response Chức năng (Chính) Dùng để trả (write) kết quả về cho máy Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Đối tượng Response Chức năng (Chính) Dùng để trả (write) kết quả về cho máy khách (Trình duyệt) Một số phương thức dùng: Phương thức write Viết kết quả trả về cho trình

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÙI TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ DÂN CƯ LU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÙI TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ DÂN CƯ LU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÙI TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ DÂN CƯ LUẬN VĂN THẠC SĨ: HỆ THỐNG THÔNG TIN Hà Nội - 2016 ĐẠI

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - 留学手引き(VN)

Microsoft PowerPoint - 留学手引き(VN) Cẩm nang hướng dẫn tự tìm thông tin về du học Nhật Bản Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 1 Trước tiên Có điều mà chúng tôi mong muốn các bạn học sinh sinh viên biết và lưu ý! 2 Hãy lưu ý. Có công ty tư

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 NỘI DUNG TRANG Thông tin về d

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 NỘI DUNG TRANG Thông tin về d CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 NỘI DUNG TRANG Thông tin về doanh nghiệp 133 của Ban 134 kiểm toán độc lập 135 tình

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bí mật về Ba-by-lôn vĩ đại Hai người đàn bà ở cuối Kinh Thánh và ý nghĩa của họ đối với Cơ Đốc giáo Lời mở đầu (1) Kế hoạch Đức Chúa Trời đối với con người, theo Kinh Thánh Con người được tạo theo hình

Chi tiết hơn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc: Tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 TRƯỚC NGƯỠNG CỬA NỀN KINH TẾ SỐ 1 Sáng ngày 29/05/2019,

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc: Tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 TRƯỚC NGƯỠNG CỬA NỀN KINH TẾ SỐ 1 Sáng ngày 29/05/2019, THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc: Tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 TRƯỚC NGƯỠNG CỬA NỀN KINH TẾ SỐ 1 Sáng ngày 29/05/2019, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội, Trường Đại học Kinh

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội Email: contact@ecam.vn MỤC LỤC 1. Cấu hình trên thiết bị... 3 1.1. Cấu hình

Chi tiết hơn

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 54 năm 2014 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG * TÓM TẮT Bài viết trình bày phương pháp sử

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 54 năm 2014 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG * TÓM TẮT Bài viết trình bày phương pháp sử Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 54 năm 2014 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG * TÓM TẮT Bài viết trình bày phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học, trong đó chỉ ra 3 mức

Chi tiết hơn

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Nguyễn Quỳnh Trang Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Luật Hình sự; Mã số: Người hướng dẫn: TS. Nguy

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Nguyễn Quỳnh Trang Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Luật Hình sự; Mã số: Người hướng dẫn: TS. Nguy Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Nguyễn Quỳnh Trang Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Luật Hình sự; Mã số: 60 38 40 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Chí Năm bảo vệ: 2008 Abstract: Thông qua việc

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGÔ THANH SƠN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGÔ THANH SƠN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- NGÔ THANH SƠN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chi tiết hơn

NGỤ NGÔN DOÃN QUỐC SỸ Sưu tập LUẬN VỀ THỂ NGỤ NGÔN Chúng ta hãy tuần tự xét ba vấn đề sau đây về thể ngụ ngôn : - Nguồn gốc thể ngụ ngôn Đông Tây - Vấ

NGỤ NGÔN DOÃN QUỐC SỸ Sưu tập LUẬN VỀ THỂ NGỤ NGÔN Chúng ta hãy tuần tự xét ba vấn đề sau đây về thể ngụ ngôn : - Nguồn gốc thể ngụ ngôn Đông Tây - Vấ NGỤ NGÔN DOÃN QUỐC SỸ Sưu tập LUẬN VỀ THỂ NGỤ NGÔN Chúng ta hãy tuần tự xét ba vấn đề sau đây về thể ngụ ngôn : - Nguồn gốc thể ngụ ngôn Đông Tây - Vấn đề chính danh - Tác dụng của thể ngụ ngôn I. NGUỒN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: / UEF Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2019 ĐỀ ÁN ĐĂNG

Chi tiết hơn

International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn

International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn International HR Management Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế Chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ (SHRM) - Tổ chức lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KHOA LUAN TOT NGHI?P - LINH

Microsoft Word - KHOA LUAN TOT NGHI?P - LINH 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN THÔNG TIN ------ ------ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TH.S. NGUYỄN HỮU NGHĨA SINH

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) 981 5678 1 Địa chỉ : 18 đường 239 khu III Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Email: kythuat@lehoangcctv.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11Truong Thanh Cuong.doc

Microsoft Word - 11Truong Thanh Cuong.doc ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN TRÊN KHU VỰC PHÚ MỸ - MỸ XUÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH GROUNDWATER RESERVE ASSESSMENT OF UPPER-PLIOCEN AQUIFER IN PHUMY-MYXUAN AREA BY

Chi tiết hơn

Website Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi

Website Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Website Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Website Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Các tác giả: Vien CNTT DHQG Hanoi Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/da21cd3c MỤC LỤC 1. Giới thiệu Internet

Chi tiết hơn

VERENIGDE POSDUIF UNIE SPRINGFONTEIN JO Liberated: 07/07/ :30:00 Members: 88 Birds: 1579 Pos Loft Name Club Bird Particulars Clock Time Var Dist

VERENIGDE POSDUIF UNIE SPRINGFONTEIN JO Liberated: 07/07/ :30:00 Members: 88 Birds: 1579 Pos Loft Name Club Bird Particulars Clock Time Var Dist VERENIGDE POSDUIF UNIE SPRINGFONTEIN JO Liberated: 07/07/2018 07:30:00 Members: 88 Birds: 1579 1 OUBAAS HOKKE SAS VPUD 17 3585 BB C 13:01:32 0 434.292 1309.9497 2 CRAUSE LOFTS SAS VPU 17 843 BBWF H 13:04:01

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Pigneau de Behaine.doc

Microsoft Word - Pigneau de Behaine.doc Pigneau de Behaine (Giám Mục Bá Đa Lộc) Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc). Giám mục Bá Đa Lộc còn gọi là Cha Cả. Ông tên là Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine, thường viết là Pigneau de Behaine (2 tháng

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009 LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN ECONOMIC TIES IN CEN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009 LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN ECONOMIC TIES IN CEN LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN ECONOMIC TIES IN CENTRAL VIETNAM AND WESTERN HIGHLANDS FROM THEORY TO PRACTICE Trương Bá Thanh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 11: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet trên linux Nhắc lại và chú ý Quá trình khởi động hệ điều hành linux Tiến trình deamon cung cấp các chức năng quan trọng

Chi tiết hơn

Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection

Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection Kết nối và thao tác với CSDL trong ASP Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Qui tắc chung - Tạo đối tượng Connection và Recordset sử dụng phương thức Server.CreateObject - Kết nối đến CSDL - Thực thi các câu

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 20, SỐ Q Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam Lê Ngọc Thạnh

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 20, SỐ Q Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam Lê Ngọc Thạnh TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 20, SỐ Q3-2017 81 Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam Lê Ngọc Thạnh Tóm tắt Tác giả bài viết này trình bày một số nội

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Nhập môn Công nghệ thông tin 1 Mạng máy tính và Internet Các ứng dụng trên mạng Virus máy tính và phần mềm chống virus 10/15/2011 Khoa CNTT - ĐH Khoa học tự nhiên 2 Mạng máy tính là một tập hợp gồm nhiều

Chi tiết hơn

Bàn Chải và Kem Đánh Răng

Bàn Chải và Kem Đánh Răng Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức Gần đây, kem đánh răng xuất xứ từ Trung Hoa đã được các cơ quan y tế của nhiều quốc gia lưu ý, hỏi thăm. Lý do là kem chứa hóa chất Sudan có thể gây ra ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con

Chi tiết hơn

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi

58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi 58 KINH TẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 23/07/2015 Bùi Quang Tín 1 Ngày nhận lại: 09/09/2015 Ngày duyệt đăng:

Chi tiết hơn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) [PHTT +9,6%] Cập nhật Ngành: Ngân hàng 2018A 2019F 2020F 2021F Ngày báo cáo: 18 March 31/05/ LN trước dự phòn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) [PHTT +9,6%] Cập nhật Ngành: Ngân hàng 2018A 2019F 2020F 2021F Ngày báo cáo: 18 March 31/05/ LN trước dự phòn Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) [PHTT +9,6%] Cập nhật Ngành: Ngân hàng 2018A 2019F 2020F 2021F Ngày báo cáo: 18 March 31/05/2019 2011 LN trước dự phòng 66,7% 28,6% 9,9% 23,1% Giá hiện tại: 23.900VND LNST

Chi tiết hơn

Giới thiệu về ADO.NET Giới thiệu về ADO.NET Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong thực tế, có rất nhiều ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ liệu..net Fra

Giới thiệu về ADO.NET Giới thiệu về ADO.NET Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong thực tế, có rất nhiều ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ liệu..net Fra Bởi: phamvanviet truonglapvy Trong thực tế, có rất nhiều ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ liệu..net Framework cung cấp một tập các đối tượng cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu, tập các đối tượng này

Chi tiết hơn

Chủ nghĩa Tự do cá nhân

Chủ nghĩa Tự do cá nhân CHỦ NGHĨA TỰ DO CÁ NHÂN Và các nhà tư tưởng chính của nó TINH THẦN KHAI MINH 0 290 CHỦ NGHĨA TỰ DO CÁ NHÂN và các nhà tư tưởng chính của nó --- Biên soạn: Minh Anh Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh] 1 290

Chi tiết hơn

ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU NEWSLETTER SỐ 05 ( )

ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU NEWSLETTER SỐ 05 ( ) ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ - CTU NEWSLETTER SỐ 05 (05-2017) http://sj.ctu.edu.vn Kính bieáu TRONG SỐ NÀY TIN NỔI BẬT Chung kết Hội thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên

Chi tiết hơn

67_8807.pdf

67_8807.pdf OpenShot - Công cụ chỉnh sửa video cho Ubuntu Bạn đang tìm kiếm một số giải pháp chỉnh sửa video cho máy tính sử dụng Ubuntu, tuy nhiên chưa biết sử dụng công cụ nào cho phù hợp? OpenShot là một công cụ

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lê Văn Linh (1), Nguyễn Thanh Sơn (2) (1) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, T NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Nguyễn Hồng Phan 1 TÓM TẮT Hà Văn Tú 1 Lê Thị Hải Yến 2 Nguyễn Kim Châu Hương 3 Từ kết quả nghiên cứu

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 228-232 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG HÌNH HỌC VÀO THỰC

Chi tiết hơn

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử

Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Tập đoàn Astellas Quy tắc Ứng xử Một thông điệp từ Giám Đốc Điều Hành Tháng Năm 2016 Thân gửi các Đồng nghiệp, Tại Astellas, cách thức chúng ta kinh doanh có tầm quan trọng ngang hàng với kết quả chúng

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN T

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN T HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG LẬP LỘ TRÌNH DU LỊCH TRÊN NỀN TẢNG MOBILE WEB APPLICATION TOUR ROUTE PLANNING SUPPORT SYSTEMON MOBILE WEB APPLICATION PLATFORM SVTH: Nguyễn Lê Xuân Vinh Lớp 08CNTT1, Khoa Tin

Chi tiết hơn

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Duy Tân THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG TỰ ĐỘNG. NGUYÊ N VĂN THỌ * LÊ PHƯỢNG QUY

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Duy Tân THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG TỰ ĐỘNG. NGUYÊ N VĂN THỌ * LÊ PHƯỢNG QUY Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Duy Tân THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG TỰ ĐỘNG. NGUYÊ N VĂN THỌ * LÊ PHƯỢNG QUYÊN * HOÀNG NHẬT * TÓM TĂ T Thiết bị thí nghiệm là điều

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê Quang Trực 1, Dương Bá Vũ Thi 2 1 Trường Đại học Kinh

Chi tiết hơn

cha mẹ thân yêu và sinh viên, Bản tin số 10-6 thứ May 2019 Chào mừng trở lại trường học và để hạn 2. Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một break tuyệt

cha mẹ thân yêu và sinh viên, Bản tin số 10-6 thứ May 2019 Chào mừng trở lại trường học và để hạn 2. Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một break tuyệt cha mẹ thân yêu và sinh viên, Bản tin số 10-6 thứ May 2019 Chào mừng trở lại trường học và để hạn 2. Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một break tuyệt vời và thật sự rất thích thời gian gia đình bạn. Tôi

Chi tiết hơn

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA CÁC VỤ TAI NẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM The main causes and some experie

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA CÁC VỤ TAI NẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM The main causes and some experie NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA CÁC VỤ TAI NẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM The main causes and some experience lessons are collected from the accidents in seaport

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) THÔNG TIN Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) THÔNG TIN Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) 88-93 THÔNG TIN Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế toán Nguyễn Thị Hải Hà *, Nguyễn Thị Tuyết Chinh Trường

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - T?p ch\355 - N?i dung.doc)

(Microsoft Word - T?p ch\355 - N?i dung.doc) KHOA HỌC QUẢN LÝ N X U NGÂN HÀNG VÀ CÁC V N ð X LÝ PH M TH KIM ÁNH Khoa Tài chính K toán Tr ng ðhcn Th c ph m Tp.HCM TÓM T T Nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như đến sự tồn

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74, Số 5, (2012), 177-184 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA Lê Đức Thường Nghiên cứu sinh,

Chi tiết hơn

ch1.indd

ch1.indd Thuyết-M Cơ học lượng tử Thuyết tương đối rộng Các màng-p Màng 10 chiều Các siêu dây Siêu hấp dẫn 11 chiều Hố đen CHƯƠNG 1 LƯỢC SỬ VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI Einstein thiết lập hai lý thuyết căn bản của thế

Chi tiết hơn

Thực hành trên Rose Thực hành trên Rose Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trư

Thực hành trên Rose Thực hành trên Rose Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trư Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trước, + Bổ sung, loại bỏ các thành phần, + Đặc tả chi tiết các thành phần: gán Stereotype, chọn

Chi tiết hơn

Đường sống của loài người: Sử quan nhân đạo Tạ Dzu Đạo kỷ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo. (Lý Đô

Đường sống của loài người: Sử quan nhân đạo Tạ Dzu Đạo kỷ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo. (Lý Đô Đường sống của loài người: Sử quan nhân đạo Tạ Dzu Đạo kỷ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo. (Lý Đông A, Chìa Khoá Thắng Nghĩa) 1. Từ ngàn xưa, con người

Chi tiết hơn

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS

Journal of Science 2015, Vol. 5 (1), An Giang University KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS KỸ NĂNG SỐNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Hoàng Thế Nhật 1 1 ThS. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang Thông tin chung: Ngày nhận bài: 08/09/14 Ngày nhận kết quả bình duyệt: 16/12/14

Chi tiết hơn

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội Trần Thanh Thủy Khoa Luật Luận văn ThS. ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50 Người

Chi tiết hơn

Microsoft Word - status_code_trong_servlet.docx

Microsoft Word - status_code_trong_servlet.docx Status Code trong Servlet Định dạng của các thông báo HTTP request và HTTP response là tương tự nhau và sẽ có cấu trúc sau: Một dòng status + CRLF ( Carriage Return + Line Feed ví dụ: New Line) 0 hoặc

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG

Chi tiết hơn

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viên của công ty AT&T Bell Labs bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie và Douglas McIlroy. Ngày

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI

ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI ĐỀ NGHỊ GIAO KÊT HỢP ĐồNG TRONG BỘ LUẬT DÂN sự 2015 VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VE H0P ĐồNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUÔC TÊ NGUYỀN THỊ DlẾM HƯỜNG - HOÀNG NHƯ THÁI TÓM TẮT: Việc Việt Nam trở thành thành viên của Công

Chi tiết hơn

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter BỘ CHUYỂN ĐỔI MODBUS RTU - MODBUS TCP/IP 1/20/2019 Hướng dẫn sử dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Địa chỉ: 60 Đường số 1 P.Tân Thành Q.Tân Phú Tp.HCM Việt Nam Phone: 028.3842.5226 (Phím

Chi tiết hơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN DẠY KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ HỌC THUYẾT HÀNH VI Nguyễn Hữu Long 1

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ ISSN DẠY KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ HỌC THUYẾT HÀNH VI Nguyễn Hữu Long 1 DẠY KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ HỌC THUYẾT HÀNH VI Nguyễn Hữu Long 1 TÓM TẮT Dạy và học kỹ năng mềm cho sinh viên hiện nay là yêu cầu cấp thiết giúp sinh viên trở thành những người làm

Chi tiết hơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CÔNG ĐẠI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CÔNG ĐẠI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CÔNG ĐẠI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - B\300I 5. LE THOI TAN, NGUYEN DUC CAN _CHE BAN L1 - Tieng Anh_.doc)

(Microsoft Word - B\300I 5. LE THOI TAN, NGUYEN DUC CAN _CHE BAN L1 - Tieng Anh_.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32, Số 1 (2016) 34-40 Xung quanh việc đặt vấn đề văn bản nhật dụng và phần tri thức đọc - hiểu văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 12 Lê Thời Tân, Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

Microsoft Word TAI TAO CHOP MUI TMH.doc

Microsoft Word TAI TAO CHOP MUI TMH.doc BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG TÁI TẠO CHÓP MŨI BẰNG VẠT CƠ DA TRÁN CÓ CUỐNG TẠI BỆNH VIỆN AN GIANG Nguyễn Lâm Đạt Nhân, Lý Thị Xinh, Lê Văn Đức Khoa Tai Mũi Họng- BVĐKTT An Giang SUMMARY The nasal tip

Chi tiết hơn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DUNG PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP Ở VIỆT NAM Ngành: Mã số: Luật

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DUNG PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP Ở VIỆT NAM Ngành: Mã số: Luật VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DUNG PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP Ở VIỆT NAM Ngành: Mã số: 9.38.01.02 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng 7 nam 2016 THONG BAO Ve viec xem diem thi THPT quoc

Chi tiết hơn