» UËºÊ Êº Á à 6 Œapple Ê Ë U Ë Ê Ë ÈÅÃÊ È UˇÊÊ M UË 9 ŸËÁÃÿÊ Œapple Ê/ÁflŒapple Ê 2 12 U«ÃË äêí ÊÒ U ÿê fl UáÊ apple appleu«uê«ê πêá ÿê Ê UΔUÊ ªapple

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "» UËºÊ Êº Á à 6 Œapple Ê Ë U Ë Ê Ë ÈÅÃÊ È UˇÊÊ M UË 9 ŸËÁÃÿÊ Œapple Ê/ÁflŒapple Ê 2 12 U«ÃË äêí ÊÒ U ÿê fl UáÊ apple appleu«uê«ê πêá ÿê Ê UΔUÊ ªapple"

Bản ghi

1 » UËºÊ Êº Á à 6 Œapple Ê Ë U Ë Ê Ë ÈÅÃÊ È UˇÊÊ M UË 9 ŸËÁÃÿÊ Œapple Ê/ÁflŒapple Ê 2 12 U«ÃË äêí ÊÒ U ÿê fl UáÊ apple appleu«uê«ê πêá ÿê Ê UΔUÊ ªapple UlÊappleª UÊíÿ ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª Ë ˇÊappleòÊ apple ŸÊ Ë ÙºË ı UË Ù Ë øı UÊ Ê Á» U apple Ҍʟ apple, wz Ù ÊÁπ UË Á ÿê Ë Ê UË Ë Uapple ªapple ÊÈL Êà RNI NO. HARHIN/2018/75109 flcê z wvx» UËºÊ Êº, UÁflflÊ U, vv Á à U, wæww ÎDÔU vw, ÍÀÿ 3 L ÿapple Ÿª U S UáÊ ANIL GENERATOR SILENT GENERATOR on Hire 62 KVA to 1250 KVA Sale-Purchase of Old Generator Surendra Kapoor, Prop. Add.: 20/6, Mathura Road, Nuchem compound Faridabad Ph , Mob.: , ÊÒ Áœ à ãÿíÿã C C ÁÄfl ãÿí» UËºÊ Êº apple Ë ŒŸ» UËºÊ Êº, Ÿß ÁŒÀ Ë, πÿ ı U UÊÿ È U apple ÊÁ Êà Âæç SÌæÙè ÅUè ãuúuæ ÚU ÂÙè ç ý ð ÅU ô ÂéÙÁèüçßÌ ÚUÙð ÌÚð»æ ŸæèÜ æ ß - apple U U Á U é Êß U Pioneer Haryana apple - vv x Ê Ë U apple Á ª øêà -ÃÎÃËÿ Á UappleŸ Ÿ Ê U Ÿapple Á ª øêà -ÃÎÃËÿ ÊÁŸflÊ U Ù ÊÁœ ÊÁ U Ãı U U Á UappleŸ Ÿ Ê U Ÿ ª Ò apple U appleê Ò apple apple Á flë Ê UUÁ Ë ÒΔ apple ß Ê apple ÊŸ Á ÿê ªÿÊ ã apple Á ª øêà -ÃÎÃËÿ U È ÊÿÊ Ê ªÊ øêà Ù Ÿapple Á ÃÊ Ë ÊÁœ «ÿí ÊÚ» ÊÚŸ flê Áfl UÊ Ã apple Á Ë Ò apple apple apple Ÿ Ë àÿë Ò Á Ê, «øapple ÊÚ» ÊÚŸ flê Ê ªË Á flë Ê Á apple flá UcΔU Ê Œ, ËÁŸÿ U Á Áfl flapplez U, ÊÚ ŸflappleÀÕ Êß Á Ÿ U ı U ŒŸ ÊÚ«appleÿ U ÊÊÁ ÙÃapple Ò Ê Êãÿ Ãı U U v~{~ apple øêà Ÿapple Á ÊÚ» flappleà Ê ÃÊ ŸÊ ÕÊ ÆÆ apple íÿêœê Ùª ß Êÿ apple ÊÊÁ ÙÃapple Ò, appleá Ÿ ß Ê U ßÃŸË ÅÿÊ Ë ªÈ Êß Ê Ÿ Ë ÁŒπË, ÄUÿÙ Á ÊÊÚ U ŸÙÁ U U Êÿ ÊÿÙÁ à Á ÿê ªÿÊ ß Œı UÊŸ Á Ç øêà Ÿapple Ê, È Êapple Ù Á ê appleœê UË ı Ë ªß Ò apple Í UÊ UŸapple Á Ò Ÿapple Ê Ù Á à UÃÊ Í ß Êÿ apple apple apple Á flë Ê UÁ ÊÚ«appleÁ «apple U appleÿë Ù«Z U Ÿapple Á Ê appleõ- ÁmUÃËÿ ÁŸœŸ Ë ÉÊÙ áêê Ë ß ÊŒ ß ÊÕ ŸÊ ÈßZ, Ê UÊŸË Ë ÁéœÿÊ ÃÊß ªßZ ÊÕ Ë Ÿ Á ª Ë πíá ÿù Ù Ë ÁªŸÊÿÊ ªÿÊ ÉÊÙ áêê òê U œêÿ òêë, Ò U U UË Ê Á Ê ı U ÊÚ«øÊ U Á Ã ß ËÁŸÿ U ÊÚÁ» U Ÿapple Êߟ Á ß Ë Êÿ apple ÿ Ë Ãÿ Á ÿê ªÿÊ Á Ÿ Á ª ûêê Ê Ÿapple ÊŒ ÄUÿÊ È Œ Êfl Á Ê ªapple ÊÁπ U apple ÊÊ Ë U UÊ ÈÃÊÁ, ı øêá U M apple øêà Ù ÃÊ ŸÊÿÊ Ê ªÊ UÊfl U ÊÚ» ŒŸ apple {w» Êÿ U U ºË Ê Ë Êÿ Œı UÊŸ Á UappleŸ Ê UÊc ªÊŸ ªÊÚ«applefl Œ Á ª ªÊÿÊ ªÿÊ U UÊ ÈÃÊÁ, ÃÙ Ù Ë Ê Ë ŒË ªß Êß«Ê apple yv» Êÿ U Á ª ı U UÊfl U ÊÚ» ŒŸ apple {w» Êÿ U Á ª Ù UÙŸapple ÊŸ ÿêÿë ÃÊ Ù ÊË Á Ë øêà Ù ß Ã Ê U UŸÊ «ÃÊ Ò, ÄUÿÙ Á ß Ë ÃÒÿÊÁ UÿÙ apple fläã ªappleªÊ ß apple apple UÊ UÊŸË Á Ê appleõ Ù Ë UË v{ ËŸapple ß Ã Ê U UŸÊ «Ê ÕÊ» Ufl UË v~zw apple Ÿ Á ÃÊ Ê ÁŸœŸ È Ê, appleá Ÿ ÍŸ v~zx apple Ÿ Ë ÃÊ Ù ÊË Èß ÕË Ê Ã UUUUÊapple UUUU Êapple œêÿ òêë ÊÒ Áπø«Ë UUUUÊ UUUUË MUUUU à ÊappleflÒ Ë apple Ë ŒÊ ÊŒ ÊÚ ß Á«ÿÊ Á - -ßûÊapple ÊŒÈ ÈÁS ËŸ ( Êß Êß ) Èπ ŒÈº ºËŸ ÊappleflÒ Ë Ÿapple ÿ Ê ÊÁŸflÊ UUUUÊapple UUUU Ê Á UUUU ª apple Êapple UUUU Ê øèÿêfl appleuuuu ÊŒ Ê Ã UUUUÊapple UUUU UUUU Êapple œêÿ òêë ÊÒ UUUUß Œ Ù appleuuuu ÿêappleª apple ŸË Áπø«Ë UUUUÊ UUUUË MUUUU à Ò, ÃÊÁ UUUU Ê appleuuuu UUUU Êapple flª UUUUÊapple Ê Êapple appleuuuu UUUU flꜜêãê ê apple Ÿ apple UUUU Ê, UUUU ÊÁÄà ÊÊ Ë œêÿ òêë appleuuuufl ÊÁÄà ÊÊ Ë ÊappleªÙ UUUUË ŒŒ UUUU ÃÊ Ò ÊappleflÒ Ë Ÿapple Ê ÊŒ Ë Ê Ë Ê UUUU Ãapple È ŒÊflÊ Á UUUUÿÊ Á UUUU fl ªÈ Êà apple ûêêmuuuu Ê Ê apple ª Ÿ Ë Ò, ÄÿÙ Á UUUU Ÿapple Á À UUUUË ÊŸÊapple Ê apple apple ŒÊappleÁ ÿêapple UUUUË ÁflflÊŒÊS Œ Á Êß øèå Ë Êœ πë Ò Êß Êß ÁŒ apple ÊappleŸapple flê apple ªÈ Êà ÁflœÊŸ Ê øèÿêfl apple ê ËŒflÊ ÃÊ appleªë ÙºË ÁŸ ÊÊŸÊ ÊœÃapple È UUUU Ê Á UUUU flê Ê Ÿapple MUUUU appleuuuu ÊŒ apple ÊÁÄà ÊÊ Ë œêÿ òêë Ÿapple apple Êapple ªÊ Ë, ÈŒ ÊS»UUUUËÁÃ, øëÿë ÉÊÈ ÒΔ, UUUUÊÚ Ê apple apple UUUU Í ÊÒ lêappleª ÁÃÿÙ appleuuuu Ò UUUU UUUUáÊ appleuuuu Ê apple apple flê ÿflsõê UUUUÊapple ŒÊapple Ë Δ ÊÿÊ ÂkçßÖêá æ Âýô. ÕèÕè ÜæÜ æ çùïù Ÿß U ÁŒÀ Ë Ê Uà ÅÿÊà ÊÁ ÿù ÊÚÁ S U káfl Í áê Ù» U Ë Ë Ê Ê ÊÁŸflÊ U Ù væv Ê apple ÁŸœŸ Ù ªÿÊ fl Èà ÁŒŸÙ apple Ë Ê U ø U apple Õapple ÊÁŸflÊ U Ù ã Ù Ÿapple ÁŒÀ Ë ÁSÕà S ÃÊ apple ÁÃ Ê Ë ßŸ Ê ã ÊÊ Ë Á apple Ò«Ù UÊ ªÊ fl apple Æw ß v~wv Ù È Ê ÕÊ Ù. Ë Ë Ê Ÿapple ÿùäÿê apple È UÊÃÊÁàfl àπÿÿ Á ÿê ÕÊ fl Ê apple ÊøËŸ flsãè Á Ë, ÃÙ ã Ù Ÿapple Ë øÿí Ù È UÊÃÊÁàfl flsãè Ù Ê Uapple ÊŸ Ê UË ŒË ÕË ß Ë È UÊÃÊÁàfl Êˇÿ ÊœÊ U U Ù U apple ÿ Á h Ù Ê Á ÿùäÿê apple ÁŒ U ÕÊ êâðßæüæ ÇüÚU Ô â ð È ÚUæÚU àæêåuúu Îè é Çè â ðì ÌèÙ ç»úu UÌæÚU Ÿß U ÁŒÀ Ë Ê ÈÁ Ÿapple ÁŒÀ Ë ÈÁ ÊÕ Á U ÿèäã Á ÿêÿ apple Á hí Í appleflê Ê «U apple» UÊ U ÊÍ U U ŒË» È «Ë ı U ŒÙ ÊÁÕÿÙ Á Á«Ã ı U UÊÁ Œ U Ù Áª UçUÃÊ U Á ÿê Ò Ê «Ë Ë Ë ªı Ufl ÿêœfl Ÿapple ÿ ÊŸ Ê UË ŒË ÿapple Ê Uapple Á ŸÙß ªÒ ª ÃÊ Ê U apple Ò ßŸ Ê apple vv Á S U Ë UÊ Œ Èß Ò apple Ë Ÿß U ÁŒÀ Ë Œapple Ê Ë Ë apple Ë Êß S Ë«ı U Ÿß fl Œapple Ê Uà appleÿ Ÿapple UappleS U UŸ Œı UÊŸ ŸÿÊ Á U ÊÚ«ŸÊÿÊ Ò ß appleÿ Ÿapple zw apple apple «apple Æ apple vææ Á Êapple Ë U U Áà ÉÊ Uapple Ë UçUÃÊ U «Ë Á apple ß Ÿapple È apple U appleÿù Ù Ë apple Ù«ÁŒÿÊ Ò Uapple òêë Á flÿë flòcáêfl Ÿapple ß Ë ÊŸ Ê UË ŒË ÿ Œapple Ê Ë ÃË UË fl Œapple Ê Uà appleÿ Ò, Á apple ŒÊ ÊŒ- È ß M U U ø ÊÿÊ Ê ªÊ flòcáêfl Ÿapple Ê Á fl Œapple Ê Uà appleÿ Ê ÃË UË UappleÁS U ª ªÈL flê U Ù Èß ß Ÿapple zw apple apple «apple Æ apple vææ Á Êapple Ë U U Áà ÉÊ Uapple Ë UçUÃÊ U «Ë, Á È apple U appleÿ ß» æðàæ çßâáüù Ô ÎõÚUæÙ ãuçúuøæ ææ ð âæì, ãuæúuæcåþuu ð v~ è æñì Á UÿÊáÊÊ apple Œ ª ı U ÙŸË Ã apple È ÊŒ apple, Ÿ U apple UappleSÄUÿÍ ÊÚ Uapple ÊŸ Œ Îà ٠apple Á U ŸÙ Ù v0 Êπ È Êfl Ê ı U Ÿı UË ºappleŸapple Ë Ê ª U «appleu Ùª ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê apple Œ ª / ÙŸË Ã Á UÿÊáÊÊ apple ªáÊ Áà Áfl Ÿ Œı UÊŸ ŒÊapple ª «apple ÊŒ apple È apple Œ ª apple ʪ«Ù Ë Ÿ U apple ªáÊapple Ê Ë Ë ÁÃ Ê ÊÕ ÊΔU Ùª ª, Á Ÿ apple apple øê U Ë ıã Ù ªß fl Ë, ÙŸË Ã apple ÿ ÈŸÊ ŸŒË apple Ë ÃËŸ Ë ıã Ù ªß, ŒÊapple Ë Ê ÃÊ Ò apple Œ ª apple ÊÁŸflÊ U Ù øê UÙ ÿèfl Ù Ê Áà S Ê U U ÁŒÿÊ ªÿÊ ÙªÙ Ÿapple Îà ٠Á U ŸÙ Ù væ Êπ È Êfl Ê ŒappleŸapple ı U Ÿı UË ŒappleŸapple Ë Ê ª ŒË ß Á ã Ù Ÿapple œ UŸÊ Ë ÁŒÿÊ «Ë Ÿapple Ê Á È Êfl apple ãÿêÿ ÊÁ UUUUÊ apple Á Ê Ù UUUUË ÅÿÊ apple flîáh UÊappleŸË øêá U ÿíÿí Á à apple Ë È«Èøapple Ë Ê Ã appleuuuu œêÿ ãÿêÿêœë Ê ( Ë apple Êß ) ÿíÿí Á à Ÿapple UUUU Ê Ò Á UUUU ÁŸ UUUU Áflcÿ apple ãÿêÿ ÊÁ UUUUÊ UUUUË ÊÊapple Ê ÊŸapple flê Ë Á Ê Ù UUUUË ÅÿÊ Áœ UUUU ÊappleªË ã Êapple Ÿapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple ÿ Ê «ÊÚ. Ë Ê Ê apple«uuuu Ê UUUUËÿ ÁflÁœ ÊÁfllÊ ÿ appleuuuu SfláÊ ÿ ÃË Ê Êapple appleuuuu Ê Ÿ òê UUUUÊapple ÊappleÁœÃ UUUU Ãapple È ÊÖÿ Ê ÃÁ Á Êß È Œ Ê Ÿ mê Ê Ê Êapple apple UUUUË ªß ß Ë UUUUÊ À appleπ Á UUUUÿÊ Á UUUU UUUUÊŸÍŸ UUUUË Êß apple Á Ê Ù UUUUÊapple «Ë ÅÿÊ apple ʪapple ÊŸÊ øêá ÃÕÊ Á Ê ãÿêÿêœë ÊÙ UUUUË ÅÿÊ ÊÒ Áœ UUUU ÊappleŸË øêá ãÿêÿ ÍÁà Á à Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ÊappleÁ«ÊÊ, ÊÊ π «, Ê SÕÊŸ ÊÒ ÃÁ ŸÊ«È Á Ã Ê ø ÊÖÿÙ apple ãÿêÿ ÊÁ UUUUÊ apple Á Ê Ù UUUUË ÅÿÊ apple apple Ë ë Ë-πÊ Ë Ò ã Êapple Ÿapple È ÊÊfl ÁŒÿÊ Á UUUU ÁflÁœ ÊÁfllÊ ÿù apple ãÿêáÿ UUUU ÁŸáÊ ÿ UUUUÊ Áfl ÿ ÊÊÁ Á UUUUÿÊ ÊŸÊ øêá, Êapple ÿèflê fl UUUUË Ù UUUUÊapple ŸË ÁÃ Ê Êapple appleuuuu»uuuu Ÿapple-»Í Ÿapple appleuuuu Á SÕÊŸÙ apple Ê ÁŸ UUUU Ÿapple apple ŒŒ UUUU appleªê œêÿ ãÿêÿêœë Ê Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ãÿêáÿ UUUU ÁŸáÊ ÿ appleuuuu Áfl ÿ UUUUÊapple È Êc Ëÿ ÁflÁœ Áfl fláfllê ÿêapple apple ÊÊÁ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò ß fl ãÿêÿ ÍÁà Á à Ÿapple UUUU S ÊÁ UUUUÊ UUUUÊ Ë Áfl ÊappleøŸ Á UUUUÿÊ Ÿß fl Œapple Ê Uà Ÿapple È apple U appleÿ Ê Á U ÊÚ«ÃÙ«Ê zw apple apple «apple «Ë ı Ë UçUÃÊ U, ŒÊ ÊŒ apple È ß Ê ø ÉÊ Uapple apple È øë UçUÃÊ U Ù ÊÁ UŸapple apple zy.{ apple apple «Ê UÊß appleãë Ò Ÿß appleÿ Ë Áœ à S Ë«v}Æ Á Ù Ë U U Áà ÉÊ UÊ Ò, Á È UÊŸË fl Œapple Ê Uà appleÿ Ë Áœ à S Ë«v{Æ Á Ù Ë U U Áà ÉÊ UÊ Á Ë apple ÊÃ Ë Ò ÊÈ flê U Ù apple Œ ª apple ŸËŸÊ- UappleflÊ«Ë UÙ«U ÁSÕà ªÊ fl ʪ«Ù Ë Ê Ÿ U apple ªáÊapple Ê Ë ÁÃ Ê Áfl Á à UŸapple ª ŸÊÒ Ùª ÊŸË Ãapple Êfl ÊÕ ª Œapple U UÊà ÊΔ ÙªÙ Ù Ÿ U apple Ê U ÁŸ Ê Ê ªÿÊ ßŸ apple apple øê U Ë ıã Ù ªß ãÿ øê U Ë Ê Ã ª Ë U Ò ŒÍ UÊ UÊŒ Ê Á UÿÊáÊÊ ÙŸË Ã apple ÿ ÈŸÊ ŸŒË Ë Ê U È U ÉÊÊ U U ªáÊ ÁÃ Ë ÁÃ Ê Áfl Ÿ Œı UÊŸ ÈU Ê È Œ U ªÈL ª Ê Ë Á U Ê ÁøÁ à appleã ÃËŸ Ë «UÊŒ apple apple ıã Ë Œ Ë Œ apple È «apple «ÊŒ apple apple Á Ê «ÊÚÄU U U appleã ÃËŸ ÿáäãÿù Ë ıã Ù ªß ÊŒ Ê Ã È Ê Á Ÿ øvzw«ë U ªÊ fl Ê ŸË Ê Êß wæ ı U appleÿù Ê U Ë Ê Ÿapple- Ê Ÿapple UÄ U Ù ªß ŒÙŸÙ ªÊÁ«ÿÙ apple ŒÙ-ŒÙ ÿáäã flê U Õapple Ë Ê Ã ª Ë U Ò Ë Œ apple ÊŸË Ã UÙ«U ªÊ fl Ê ŸË ÁŸ U Ÿapple ÊŸ Êß flapplevzw«ë U ÊÁŸflÊ U Ù Êß wæ ªÊ«Ë ÃÕÊ appleÿù Ë Á «Ã Ù ªß ŒÙŸÙ ªÊÁ«ÿÙ apple flê U øê U Ùª ÉÊÊÿ Ù ª Ë ÉÊÊÿ Ù Ù øê U Á œ S ÃÊ apple ÊÿÊ ªÿÊ fl Ê U «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple Êß wæ ªÊ«Ë apple flê U «ÊÚ. Á ÊflÊŸË ªÈåÃÊ ı U UÊ SÕÊŸ Ÿ U Ë appleÿù ªÊ«Ë apple flê U ŒÊapple ÙªÙ Ù Îà ÉÊÙÁ à U ÁŒÿÊ Ò Ÿß fl Œapple Ê Uà appleÿ Ê ÊÈ flê U Ù ŒÊ ÊŒ- È ß Ëø Êÿ Á ÿê ªÿÊ ÿ appleÿ ŒÊ ÊŒ apple Í Uà ÊòÊ ŒÊapple ÉÊ Uapple xw Á Ÿ U apple È ø ªß, Á ÊÃÊéŒË ÄU apple Ù Ê fl UË ÁŸflÊ Ë ÈŸË (yz), Ÿ Ê apple UÊ ÊÁà (vx) ı U ÃË Ê ŒË (wæ) «Í ª Œapple U UÊÃ Ù ÈŸË ı U Ÿ ÃË apple ŒË Êfl UÊ Œ Ù ª ÈŸË apple Uapple ÊÁÃ Ë Ã Ê Ê Ê UË Ò fl Ë, ÿ ÈŸÊ appleªê ÉÊÊ U U Uapple «Ê SÃË Ê ÈÁ à (ww) Ãapple Êfl apple «Í ªÿÊ ÁÃ Ê Áfl Ÿ Á fl ÊÁÕÿÙ ÊÕ ÿ ÈŸÊ apple Œ U ªÿÊ ÕÊ ÊÁÕÿÙ Ù ÿ ÈŸÊ apple ÁŸ Ê Á ÿê ªÿÊ Ê Êfl Ë apple Ë ê Í ê Í Ÿapple ÊŸ Ê» apple äÿˇê «ÊÚ.» ÊM éœèà Ê ÊflÊ U Èß fl Œ Ëÿ ÒΔ apple ªÈ Ê U ªΔ œÿ ÊflÊ øê U ı U ªΔŸÙ Ÿapple ʪ Á ÿê ß apple Ê UË Œapple ÊÙ ÙªÙ Ù ê Í Ë U apple ÃÊÁœ Ê U ÊflÊ ê Í- Ë U Ù Áfl Êapple Œ apple Ë Ê Ë appleã Á ÿê Ë Á UŒÎ ÿ U øøê Èß Ë Œ Ù Ÿapple ê Í- Ë U apple Ê UË Œapple ÊÙ ÙªÙ Ù ÃŒÊÃÊ ŸÊŸapple U flê ΔÊ Ë«Ë Ë, flê Ë Ÿapple ÊŸ Ê» apple, Ë Ë Êß apple apple Ë ªÈ Ê U ªΔ œÿ ÉÊ U Ãı U U ÒΔ Ù apple Á S Ê fl Œapple Ê Uà ÄU apple apple UflÊß å appleÿ Ò Ë πíá ÿê Uapple flapple òêê ÿ ÍòÊÙ Ÿapple ÃÊÿÊ Á fl Œapple Ê Uà ÄU apple Ë Ÿß Á«Êߟ apple» Ù UÙ Ò UÁ Á U ÿ U åÿí UË» Êÿ U Á S U Ò, Ù ~~» Ë Œ Ë UÊáÊÈ Ù ı U flêÿ U Ù Ê U ÃË Ò fl Œapple Ê Uà appleÿ apple å appleÿ Ò Ë πíá ÿê Ò Ë, UËflË, ÊÚ Uapple ÒÁ U Œ UflÊ apple, Êß ÄU Ê apple Ë ı U flêú ÊM ß appleÿ apple È Ò fl Œapple Ê UÃ Í UË Ã U apple apple«ßÿ ß Á«ÿÊ Ò appleÿ apple appleà» Ù appleà«ß Ÿ Ò, ÿêÿë ª apple ß Ÿ ªÊ È Ê Ÿ Ë ÙÃÊ Ç ËÄUÿÍÁ Ufl Ùø Ë Ë Uapple v}æ Á«ª Ë Ã ÉÊÍ ÃË Ò, ΔË flò apple Ë Ò apple ÁflS UÊ«Ù Ë Ë U ÉÊÍ ÃË Ò Ÿß appleÿ apple ß Ë ÄflÊÁ UË ı U UÊßÁ«ª ß «appleäu apple ÈœÊ U È Ê Ò ßŸ Ê Œ «Ù U appleÿ Ê S Ù U x.w Ò, Á Áfl fl Sà U U apple ë Ê S Ù U w.~ Ò òêê ÿ Ù ê ËŒ Ò Á ÄU UÍ U apple U ËŸapple fl Œapple Ê Uà appleÿù Ÿ Òø ÊÈM Ù ªapple ÃËŸ ÉÊ Uapple ª ÊÃapple Ò ŒÊ ÊŒ apple È.Æ{ apple UflÊŸÊ Èß ı U Í Uà S Uapple ÊŸ U È ~.x} apple È øë ÿ Ê apple Á ŸÊ L È ß apple ŒÙ U vw.v{ apple È ø ªß appleÿ Ù ŒÊ ÊŒ apple UÊ Œ Ù Ê UäÊ U, Ê UÊc apple væ ÁŒŸÙ à ø apple ªáÊapple Ê à fl Ê ÊÈ flê U Ù Ê Ÿ Ù ªÿÊ ß ÊŒ ÊÈ flê U apple Ë ÊÈM Èß Áfl Ÿ Á ÿê apple à v~ ÙªÙ Ë ÊŸ Ê øè Ë Ò ÊÁŸflÊ U Ù Ê UÊc ÈÁ Áœ ÊÁ UÿÙ Ÿapple ß Ë ÊŸ Ê UË ŒË ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á UÊíÿ ª- ª Á S Ù apple Èß ÁflÁ ãÿ ÉÊ UŸÊ Ù apple v~ ÙªÙ Ë ıã Ù ªß, fl Ë ßŸ apple apple vy ÙªÙ Ë ıã ÍÁà Áfl Ÿ Œı UÊŸ «Í Ÿapple apple Èß ß ÊÕ Ë øê U ÙªÙ Ë ıã «ŒÈÉÊ UŸÊ apple Èß fl Ë, Áfl Ÿ Œı UÊŸ Ù U Ë ªáÊapple Ê Ê UÃË apple apple«áª U ÊŸapple Ê UáÊ Á Ê Ë ıã Ù ªß ÈÁ Áœ ÊÁ UÿÙ Ÿapple ÿ Ë ÃÊÿÊ Á ß Œı UÊŸ ß ª Ù U ÊŸÍŸ ÿflsõê Á ª«Ÿapple Ë ÁSÕÁÃ Ë ŒappleπË ªß ªı UÃ Ò Á UÊíÿ apple ªáÊapple Ê à fl xv ªSà apple ÊÈM È Ê ÕÊ Á ê ð âßüîüèø ÕñÆ, âöè ÎÜô Ùð Ææ ü æßæá Ê UË ÙªÙ Ù ê Í- Ë U apple Ìʟ Ê Ÿ Á apple appleãapple U apple Ò ÊÁŸflÊ U Ù Ë ßŸ Œ Ù ÁÃÁŸÁœÿÙ Ÿapple fl Œ Ëÿ ÒΔ apple Á S Ê Á ÿê ÒΔ ÊŒ» ÊM éœèà Ê Ÿapple Ê Á ÃÊÁœ Ê U Ⱥ ºapple U Ë UÊ ŸËÁà Œ Ò ß Á Á Áà ŸÊß Ê ªË Ù ÊŸÍŸË M apple ß apple ŒŒ UappleªË ß Á Ë Œ Ù apple UÊÿ Ë Ë Ê U Ë Ò È ß Ëø y~w Á Ë Ãÿ UŸapple apple ÊòÊ Ê ø ÉÊ Uapple væ Á Ÿ U Ê fläã ªÊ, Á ÊÃÊéŒË ÄU apple ŒÊ ÊŒ apple È ß apple È øÿapple apple È U U ÉÊ Uapple wæ Á Ÿ U Ê fläã appleãë Ò Êapple ÊßU ªappleÁ ª apple Êapple U U ß U«UË Ê Ê Ê, vw UÙ«éÃ ÙªÙ Ù ßŸÊ Ê Ê ø Œapple U ΔªÊ apple Ë Êapple ÊÃÊ flã Ÿ ÁŸŒapple ÊÊ ÿ (ß U«UË) Ÿapple ÊÁŸflÊ U Ù Ù ÊÃÊ apple Ù Êß ªappleÁ ª ŸË Ù U U U ÁΔ ÊŸÙ U Ê apple «Ê apple ß apple vw UÙ«L ÿapple Ÿ Œ éã Á ª ÿapple Ê apple ŸË ÊÚÁ㫪 ÄU U Ã Ã Ê Uapple ª apple Ë Ÿapple» Ù UÙ Ê UË U ÿapple ÊŸ Ê UË ŒË» Ù UÙ apple wæææ, zææ ı U wææ L ÿapple ŸÙ UÙ «ÁŒπÊß Œapple U apple Ò ß «UË Ë Ê U flêß Ù Êß ªappleÁ ª ŸË ß -Ÿªapple U ı U ß Ù U U ÊÁ U πêÿ ı U ãÿ ÁΔ ÊŸÙ U Ê UË Ò Ë ŸÙ UÙ Ë ÁªŸÃË ø U Ë Ò» «U Ò Ÿapple apple apple ŸË ÿíáÿ apple»uuuu- ªÊ UUUUÊ Ê ÁflflÊ Êapple UUUUŸapple Ê UUUU appleªë Ê Áπ Ê» Ù ÊÃÊ Ù U apple Á Ê ÊÿÃ Ë ÕË ß ÊŒ» Ufl UË wæwv apple Ù ÊÃÊ ÈÁ Ÿapple ŸË ı U ß Ù U Áπ Ê»» ÊßU Ê U Œ Ë ÕË ÊÁŸflÊ U Ù ß U«UË Ÿapple Ê Ê Ê U Ê U flêß Ë Ù ÊÃÊ ªÊ«Ÿ UËø ß Ê apple ß U«UË Ë Ê U flêß Œı UÊŸ apple Œ Ëÿ È UˇÊÊ Ù flêÿ ÃÒŸÊà U apple ß ÉÊ U apple vw UÙ«L ÿapple Ò Ê éã Á Ò Ù ÊÃÊ Ê S Ë U, Ò Á ÿêú«s Ë U, ªÊ«appleŸ UËø ı U ÙÁ Ÿ È U apple ª- ª UË apple È apple Ë Ê apple Ê UË U U Ë ÕË apple Œ Ëÿ È UˇÊÊ flêÿù ÊÕ ÿapple UË apple Ã Ê ÊË Á ÿêÿ ø Ê U Ë Ò ß U«UË Áœ ÊÁ UÿÙ Ÿapple apple Êapple apple fl Ë Á ÃÊ- ÈòÊ ÊflÊ U Ë ÁøZª Ë UUUUÊapple UUUUÊÃÊ Á ø ªÊ UUUUÊ ÿèäã Êc Ê Ù (ÿíáÿ apple»uuuu) appleuuuu ÿêappleª apple ÊÖÿ apple Ê -ÁflflÊ ÊÒ Á UUUU ÊÊapple ÊflSÕÊ apple ª œê áê UUUUË SÿÊ È Ê ªÊŸapple appleuuuu Á Sflÿ ÊÿÃÊ Í Ù ( ø Ë) appleuuuu ŒSÿÙ UUUUÊapple Á Ê UUUU Ê Á ÃÒ Ë ÉÊ UUUUÊ ªΔŸ UUUU appleªë Ê ÁflflÊ ÊÒ Á ÊÙ UÊflSÕÊ ª œê áê UUUUË apple Áœ UUUU Œ Á ø ªÊ apple Ò ÿíáÿ apple»uuuu Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ߟ ŒÊappleŸÙ πã UÙ UUUUÊapple Êapple UUUUŸapple Ù ªÊ UUUUÊ ÊÒ ÿíáÿ apple»uuuu Ÿapple ÊÖÿ appleuuuu Ë wx Á Ù appleuuuu } π «Ù apple Êÿ Á ÿêapple ŸÊ appleuuuu MUUUU apple vvæ Ê - È ÉÊ ŸÊŸapple UUUUË ÿêapple ŸÊ Ò

2 øã UŸÊ Ë àfl ÍáÊ Ÿ Ë Ò, ÁÀ øã œ apple ÊŒÊ U Ë Ÿapple ª U Ê apple apple Ë ŸË øã Ê væ Áà Êà øê U apple Ò, ÃÙ apple wæ Áà Êà à apple ÊŸapple Ë ÙÁ Ê Ê Uapple ª U Ê wæ Áà Êà Sà U U Ò, ÃÙ apple xæ Áà Êà à apple ÊŸapple Ë ÙÁ Ê Ê Uapple ß Á Ê Ù ŸË ÊÕÁ ÃÊ Ù Ù ªÊÃÊ U ÃÈÁ à UÃapple U ŸÊ ÙªÊ Á apple Ê S Ê U Á U ª, ˇÿ ÁŸœÊ UáÊ, ı U å ÊÁŸ ª Ù Á» U apple ŸÊ ªapple» UËŒÊ ÊŒ 2 appleπ U Ë π U ÃÊapple ÁäÊ ÊÁ UÿÊapple Ÿapple ËÁ ª Êapple ŸÊ Á ÿê... CUÊøÊ U Ê UÁÕÿÊ U?U UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ,U vv Á à U, wæww àæãuúu æ Ìæ æù ÁäÊ Ã xz.00 Á«ª Ë appleáà ÿ ãÿíÿã w.00 Á«ª Ë appleáà ÿ àæãuúu ð æá Ë Êª apple ÁŸ U Ê UËŒ ªÈ Ê Á U ÒŸË êÿíáÿ UË apple U U apple Ÿ Ê ÊËflÊ Œ Ê UÊapple U È U ~.xæ apple appleä U U-vw UÊ UŸ Ê apple äê UŸÊ Œ Ê Ÿ È U væ apple ÿê Ê ÊappleŸË À ª U apple ŸappleòÊ Ê ø Á ÊÁfl U È U ~ apple Sfl. Á«Uà Á Êflø UáÊ Ê Ê Ê Ë ÈáÿÁÃÁÕ U UÁ UmÊ U apple Á UflÊŸÊ È U { apple Ÿ ø-z ÁSÕà é Ë «UË apple Ê UÊà ÉÊ U apple UÄÌʟ Á ÊÁfl U Ê ÊÿÊapple Ÿ È U væ apple çùßðàæ»él ØêÅUèçÜÅUè ØêÁ È Èª Á U Ê Êapple Á UflÊ U Êapple ÊÒ Ê» UËŒÊ ÊŒ Êß Ê ø Ò U Ê UË U Ëà Á Ë UË Ÿapple {x fl Ë ÿ flîh Á Ê Ù ªÈL ª Ê apple Ã Ê Ê U Á U ŸÙ flê apple UŸapple Ê UÊ ŸËÿ Êÿ Á ÿê Ò ÈÁ fläãê Í apple Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÈÁ ÕÊŸÊ appleäu U U-z} apple } Á Ãê U Ù flîh Á Ê ÉÊ U apple Á ŸÊ ÃÊ ÊŸapple Ë Á Ê Êÿà Ê# È Á U ÃÈ U Ã Ê U flêß UÃapple È ÕÊŸÊ ÈÁ Ÿapple È Œ Ê Œ U Á Ê Ë Ã Ê Ê ÊÈL U ŒË Ê apple apple Ê U flêß Êß Ò U UË mê UÊ Ë ªß Á apple Ê U flêß UÃapple È» UËŒÊ ÊŒ Ê Ê Ë flîh ÊüÊ Ù apple» Ù UÙ ÊÕ flîh Á Ê œ apple ÍøŸÊ ŒË ªß Á apple Á Ê Ê ÃÊ œflê«ë ªÈL ª Ê ÊüÊ Ê ÃÊ ø Ê Á Ê Ù væ Á Ãê U wæww Ù UÊ Œ U Á U ŸÙ Ù ÍøŸÊ ŒË Á U ŸÙ apple Á Ê Ë øêÿ UÊ U È Ê flsõê apple UÊ Œ U flîh Á Ê Ù Á U ŸÙ flê apple Á ÿê Ò flîh Á Ê Á U ŸÙ Ÿapple ÈÁ UË Ê Ã apple ÁŒ apple œãÿflêœ Á ÿê ÈÁ UË Ÿapple Á U ŸÙ Ù flîh Á Ê Ê πÿê UπŸapple Ë Á ŒÊÿà ŒappleÃapple È flê apple Á ÿê ç ß ØêÁ ŸÊÿÊ Êà àÿê UÙ ÕÊ ÁŒfl» UËŒÊ ÊŒ UÊ Ëÿ ÊÁfllÊ ÿ» UËŒÊ ÊŒ Ë Êÿ flê ÊøÊÿÊ «ÊÚ M Áø UÊ πèà U ÁŸŒapple ÊŸ apple Áfl fl Êà àÿê UÙ ÕÊ ÁŒfl ˇÿ apple apple UáÊÊŒÊÿË Ê áê Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ªÿÊ Á apple ÈÅÿ fläãê M apple Ë ÊÚÁS U apple ËÃË ÿêœfl ı U Ÿ Ë UË ı ÍŒ U Ë ã Ù Ÿapple ÁfllÊÁÕ ÿù ٠ßÊfl ÈÄà U Ÿapple ı U ËflŸ ËŸapple Á appleá Uà Á ÿê flá UD ÊäÿÊÁ Ê «ÊÚ. L áê appleπê Ÿapple Ë ÁfllÊÁÕ ÿù Ù Ÿapple ÊÃÊ-Á ÃÊ ÊÕ ÊÃ Ê ÊÊ UŸapple ı U ßÊfl apple ŒÍ U U Ÿapple Ê È ÊÊfl ÁŒÿÊ È ÿflásõã ø øê Ÿ UÃapple È «ÊÚ. Ù UÊfl U Á Ÿapple Ê ÿêà ÁÄÃÿÙ mê UÊ ëøêß Ê Êß ŸÊ ÁŒπÊÿÊ Êÿ ÿù «ÊÚ. Ufl Ê øıœ UË, «ÊÚ. Á à ıá Ê ı U «ÊÚ. Áfl ÊÊ Á U apple «ÊÚ. ÃM áê UÙ«Ê, «Ê. ËŸÊ Á, «ÊÚ. ÙÁŸ Ê øıœ UË Ê Ë Êÿ Ë» ÃÊ apple Áfl Êapple ÿùª U Ê ÂæØçÙØÚU ÂæÆU æð ð çü ÿáœ Ê Êapple π Ê U Ë Áà Á Ÿapple apple ÁΔUŸÊß U Ê U UË UÒ,ÃÊapple Ê ÁŸêŸ Ãapple apple Êåà U Ãapple Ò ÁflŸÊappleŒ È Ê U, ÊappleÀ«U U«U ÊßU U ÊŸ Œ, Ÿ Êß U UË y-z øêò ~}v}}y}y~y ŒŸ Ê, apple«u U øêò À ª U ~}vvy wæy flá UDU flꜜêãê UÊ apple Ê ŒÊ Ë Êß U È UÊŸapple Ê ÈUà «Ê Á UÿÊ ÒU Ê U U apple ŒÊŸflÊapple Ê ÁŸ Ê áê ÊÈM UÊappleŸapple U äêÿflêÿ ÁŸª apple Á Ê UË fl UÊ ÊÊ Ÿapple Ë Ÿ UË ÊÃapple appleá Ÿ Ò apple UË ŒÊŸfl Ê ÁŸ Ê áê Í UÊ UÊapple ÊÃÊ ÒU, Á Ê UË Œ apple ÊÕ Ê U ŒÊŸfl Êapple Ë U ŒappleÃapple ÒU ÄÿÊapple Á ŒÊŸfl Êapple Áª UÊŸapple apple Uã apple U È U Á Ÿapple flê Ê Ÿ UË ÒU appleá Ÿ ËÁ ª apple ÊŒ ŒÊŸfl ÁŸ Ê áê U ÊπÊapple L ÿapple πø UŸapple flê apple ÊÁ» ÿê πèœ ø U Á ÊÁ UÿÊapple Êapple Êß U Ë ÊÚ» U ŒappleŸapple ÊÃapple Ò U Á Ê» ÊÿŒÊ UΔUÊÃapple ÈU Á Ê UË È U Ê ªË Êß U fl Í Ÿapple apple ÊŒ ŒÊŸflÊapple Êapple ÿœêÿ ŒappleÃapple ÈU ÃÈ Uà UŸ Ë Ë πêapple ŒappleÃapple Ò U ÃÊapple ø Œ ÁŒŸÊapple Ë ÕË UÊ Uà äêÿflêÿ ÁŸª apple Ífl «apple Ê U Ÿapple Œ Ê U ê Ê Ãapple UË Ê U U apple à U Ê äêÿflêÿ ÁŸª apple UÊapple appleu «apple Á ÊÁ UÿÊapple apple CUÊøÊ U Ê Á Á Ê M Ÿapple Ê ŸÊ Ÿ UË apple U UÊ ÒU Á U apple ÁŒŸÊapple Á ŸÊ Ê apple UÊapple«Êapple L ÿapple Ê ÈªÃÊŸ UŸapple Ê ÉÊÊapple UÊ Ê U ʪ U UÊappleŸapple U äêÿflêÿ ÁŸª apple ΔappleU apple ŒÊ U apple ÊÕ UË ß U «apple UÊapple appleu Á ÊÁ UÿÊapple Êapple øêò Ë Áfl ʪ ø ªÈ apple apple øè Ê ÒU Á apple äêÿflêÿ ÁŸª apple Á ÊÁ UÿÊapple apple Œ U Êà ÃÊapple ÒU, appleá Ÿ flapple ŸË Êß U πêÿapple Ë ÊŒÃ Êapple Ë Ÿ UË UÊapple«Ãapple apple apple apple Êß U πêÿapple apple Á Á Ê UË Ÿ -Ÿ UÕ «appleu ŸÊŸapple ªapple Ò U ŒÊŸflÊapple Ë fl U apple apple Ê Ê U U Ë Í Uà Á ª«øÈ Ë ÒU ÄÿÊapple Á ŒÊŸfl Ë Á ÊÁ UÿÊapple UÇ Ìè ŠæêÜ æñúu ÂØæüßÚU æ âð Àð S Ê U ŸÊŸapple apple ŸÊ U πêappleœ «UÊ Ê Ê U U ª ËŸ appleà U Ë ŒÈŒ ÊÊ Ê Á Ê Ê U UÊ apple Ê ŒÊ» UËŒÊ ÊŒ Ê U U apple ŒË Ê ÊÒ ÊÈM UÊappleŸapple apple U apple UË ŒÍ áê Ê Sà U UŸapple ªÃÊ ÒU apple apple apple Ê U U S ÊÚª Ë ÊªÊapple Ê apple Ê ÊÃÊ ÒU Á apple Ê UáÊ Ê U U ŒÍ áê apple Ê apple apple Ä U Œapple Ê apple U apple ÕflÊ ÃË U SÕÊŸ U È Uø ÊÃÊ ÒU apple UÁÃÿÊà Ußapple apple Á ŒÍ áê ÁŸÿ òêáê Êapple«U muê UÊ Á apple apple UlÊappleªÊapple apple UŸ U U U ø ÊŸapple U Áà äê ªÊ ÁŒÿÊ ÊÃÊ ÒU U U Ê Ë Ã U U ßU Ê U Ë ŒÍ áê ÁŸÿ òêáê Êapple«U Ä ÍU U apple Á» U Áà äê ªÊ U UÊ ÒU Á UlÊappleªÊapple Êapple ªÊÃÊ U Á Ë U éäê UflÊŸapple Ê ß UÃ Ê Á Ë ÁŸª apple Ê Ÿ UË ÒU» ÊÀ U UÊapple ÊŸapple U U apple ΔUË UŸapple apple ß U ß U ÉÊ appleu ª ÊÃapple Ò U apple apple apple UŸ U U apple Êfl apple Uà ÊŒŸ ÊÁflà UÊappleŸapple Ê ËäÊÊ U UlÊappleªÊapple ÊÒ U ŒÍ UÊapple U «ÃÊ ÒU Á Ê U U ŒÍ áê UŸapple Ë fl U UŸ U U apple UË íÿêœê Ê U U apple U«ÃË äêí ÒU S Ê U ŸÊŸapple apple ŸÊ U Ê U U Êapple πêappleœ U «UÊ ÁŒÿÊ ªÿÊ ÒU «ÁŸ Ê áê apple ÊŒ flapple ÊÒ U Á U UË appleu U ªapple ÈU» ÙÁ U S ÊÚ U» UËŒÊ ÊŒ «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple Á apple UË ŒÊapple Ê apple ø Ÿapple-Á» UŸapple apple SÿÊ apple Í Ê U apple }w fl Ë ÿ È Èª ÈL Ë» ÃÊ Ífl ÊÁ Ê ÿ ŸË Á Uå apple apple U UË Ë «ÊÚ. UË Ê ÉÊÍ UÊ, Á«ÊŸ «Êÿ UappleÄU U U ÊÚÕÙ ËÁ«ÄU,» ÙÁ U S ÊÚ U» UËŒÊ ÊŒ ı U «ÊÚ. Á Ã È Ê U Ê Ê, Uapple Á«ª À Uapple U» ÙÁ U S ÊÚ U» UËŒÊ ÊŒ ŸappleÃÎàfl flê Ë «ÊÚÄU U UÙ Ë UË Ÿapple Á ÁŸ ßãflapple Ÿ Ùø (w.z ß ø Ê øë UÊ) Á U ÿ UË Ë ı U UÙªË ÉÊÈ UŸapple apple Ê U Ù øè Á S apple Ù Á Uå apple Á ÿê ÿ Í UË UË yæ Á Ÿ U apple Í UË Ë ªß ÊÚÁS U apple ÃË ÙŸapple ÊŒ UÙªË Ë ÁSÕÁÃ Ë ÁflSÃÊ U apple Ê ø fl UappleS U Á ª ß Ê ø apple ÃÊ ø Ê Á UÙªË Ê ÉÊÈ UŸapple apple Í Ÿ, Ê ÈU Ê, fl ËŸÊ U ªapple U Êapple ÊßU Ÿ U- ~wzzæw~~v~ ÁòÊ Êapple,» ÊappleÁ U UÊÚÁS U, ŸË øêò Á UÃapple Ê appleä U U w~, ~~væzxxvæx Ÿ Á UÿÊ Œ Ãapple fl à apple Ò Ÿ Ë ß ÊŸ Ë Ë Ã Á Ë åÿê U Ë Ë Ã Á Ë Ë ÊŸ Ë Ë Ã ªappleªÊ ÃÙ È UÊ U È» Á Ë ÃÍ ÊŸ apple ø Ù Á ÿê Ã Ë Ÿ U apple È Ÿ Ë ß ÊŸ Ë Ë Ã Áà ÊappleŸÊ Ê apple Á U UË apple appleu U apple U«ÃË ÒU äêí «Êapple U Á U UË ÊÒ U flapple apple appleu U Ÿª U ÁŸª ÊÒ U» «UË ÁŸ Ê áê Êÿ Á ÿapple Ê U appleu Ò U appleä U U vz-v{, appleä U U vv-vw Á«UflÊßUÁ«Uª UÊapple«U ÊÒ U ãÿ ßU «U Êapple Ê ÁŸ Ê áê Ëfl U ÕflÊ S UÊÚ flêú U U ÊßUŸ «UÊ Ÿapple Ê Ê» «UË muê UÊ UflÊÿÊ ªÿÊ ÒU ßUŸ SÕÊŸÊapple U «ÁŸ Ê áê Êÿ Í UÊ ÈU Ê ÿ Ëà øè Ê ÒU appleá Ÿ ßU apple Êfl ÍŒ «Êapple apple Á ŸÊ U Ê Ë flapple ÊÒ U Á U UË apple appleu U ªapple ÈU Ò U ÁŸ Ê áê apple ÊŒ «Êapple apple ŒÊappleŸÊapple Á ŸÊ UÊapple Ë Á U UË Êapple ÿflásõã Ÿ UË Á ÿê ªÿÊ ÒU fl UË appleä U U wy apple S UÊÚ flêú U U ÊßUŸ «UÊ Ÿapple Ê Ê UË U U UËŸapple U apple Í UÊ UÊapple øè Ê ÒU appleá Ÿ Ê Ë appleä U U wy Ë íÿêœêã U «Êapple apple Á ŸÊ U Á U UË apple øapple appleu U ªapple ÈU Ò U ßU Ë Ã U U appleä U U ÊÃ-Œ Ë UÊapple«U Ê ÁŸ Ê áê Ë» «UË muê UÊ ß U UËŸapple apple Á ÿê Ê U UÊ ÒU Á apple Ê UáÊ Í UË «U Á U UË apple appleu U ªapple ÈU Ò U ÁŸª Ÿapple Ÿ ø apple ŸÊ apple apple ÁŸ Ê áê Êapple ªbUÊ πêappleœê ÈU Ê ÒU ßUŸ Ë SÕÊŸÊapple U ÁŒŸ U Á U UË U«Ÿapple Ë fl U apple UflÊ ŒÍÁ à UÊapple U UË ÒU ÊÊ Ÿ Ë Ê UflÊ UË Ÿapple UÊfl Ë Êapple ÃÊapple U apple UË U Ê«ÁŒÿÊ ÒU ÿ UÊ Ã Ê U U Ë ª ËŸ appleà UÊapple U äÿêÿ ŒappleŸapple Ë Ë Ÿª U ÁŸª apple Ê»È Ã Ÿ UË ÒU Ê U U apple U Ë U «Ë ÈUß U ª ËŸ appleà UÊapple apple ªÊapple U, Í «apple ÊÒ U flapple È Èª UË Ê» ÊÚ U ÊŸ U ÁŒÿÊ ËflŸ ŒÊŸ w.z ß ø apple Ù Uapple øë Uapple ÊÕ ÊÚß U Á Uå apple apple U ÊŒ apple ÿ apple Ù ªß UÙªË Ë Á U fl UË Ÿ U Ë ı U ÊÚß U appleá U (ÁÉÊ Ÿapple Ë ÊflÊ ÿê aë fl apple Ê U Ù øè ÊÁ U apple Ëø ÉÊ áê apple ÒŒÊ ÙŸapple flê Ê Ê ) ÕÊ øí Á UÙªË Ù ãÿ Ë ÊÁ UÿÊ - «ÊÿÁ UË fl NŒÿ œë SÿÊ Ë ÕË ı U Ÿ Ë Áœ Ù äÿêÿ apple UπÃapple È «ÊÚÄU U UÙ Ë UË Ÿapple Ê U Á U ª apple Á Uå apple apple U Ë ª Á ÁŸ ßãflappleÁ fl UappleÄUŸË Ù ŸÊŸapple Ê»Ò Ê Á ÿê ß Ê Uapple apple «ÊÚ. UË Ê ÉÊÍ UÊ, Á«ÊŸ «Êÿ UappleÄU U U ÊÚÕÙ ËÁ«ÄU,» ÙÁ U S ÊÚ U» UËŒÊ ÊŒ Ÿapple ÃÊÿÊ, UÙªË Ù ÃÈ U Ã Ê ø ı U ÿ U UË Ë S apple Ò apple ªÊ SflÊSâÿ fl ŸappleòÊ Ê ø Á ÊÁfl U Á ÊÁfl U apple ŒÊ à ÊÒ U ÊȪ U fl Ë Ë Ë Ê ø UflÊÃapple fl ÁflÃÊ» UËŒÊ ÊŒ appleä U U-wy ÁSÕà S apple ÒU U ÊÚÿ ÍUÀ ê ŸË apple ÁŸ ÊÈÀ «apple U U, Ë Ë- ÊȪ U ÊÒ U ŸappleòÊ Ê ø Á ÊÁfl U ªÊÿÊ ªÿÊ Ò ê Ê ÊÿÊapple Ÿ S apple ÒU U ê ŸË ªÈ apple «UË ŒË Êapple UÃË apple ÁŸŒapple Ê U Á ÿê ªÿÊ Á ÊÁfl U apple apple Ê πêapple apple S ÃÊ Ë Ã U» apple ŸappleòÊ Ê ø, Ä Êapplefl «apple U U Ë Ã U» apple ŒÊ ÃÊapple Ê øapple ÊÒ U «UÊÚ. Í U Ê Ê Ê UÊappleÇÿ apple ãœ Ë Ã U» apple Ë Ë- ÊȪ U Ê ø ÁŸ ÊÈÀ Á ÿê ªÿÊU ßU ŒÊÒ UÊŸ ÃËŸÊ apple SÕÊŸÊapple Ë Ã U» apple apple appleu U ªapple Ò U appleá Ÿ Á» U Ë ŒÍ áê UŸapple Ë ªÊ UlÊappleªÊapple U Áª UÃË ÒU ÊπÊapple πø Á» U Ë äêí Êfl ÿ ÃÊ ÕË ß apple ı U Œapple UË UŸapple U Ÿ Ê ÊÕ UÊßÁ U ãÿ È«apple È Á S Ù Ã È ø ÃÊ ÕÊ, Á apple Ÿ ÉÊÈ UŸapple Á ªÊ apple U π UÊ Ù Ãapple Õapple ı U Á» U Ÿ U ÿ UË UŸÊ fl Ÿ Ë Ù ÊÃÊ Ÿ ÉÊÈ UŸapple ÊÕ UÊßÁ U apple ËÁ«Ã Á S apple Ù ΔË UŸapple ı U apple Á U Êߟ U SflSÕ ÁSÕÁà apple ÊŸapple Á ÊÁ Ê ÿ ŸË Á Uå apple apple U UË UŸË Èà M UË ÕË ß UË ( ÊÁ Ê ÿ ŸË Á Uå apple apple U) Ë πê ÊÃ Ò Á ß apple UË apple È«apple ÙÁπ Èà ÙÃapple Ò ÁÀ ß apple ÊÚß U Á Uå apple apple U UË apple ÙŸapple flê apple apple áê ÙÃapple Ò UË wææ Á ÿêapple Ë Ê ø Ë ªß U ßU ŒÊÒ UÊŸ Á Ÿ øêá UÿÊapple apple ÁŒÄ Ãapple Ê Ÿapple Êß U, Uã apple U Ê ø apple Á ÁäÊà S ÃÊ Êapple apple ÊŸapple Ë Ê U ŒË ªß U ÒU ÊŸ Ê UË apple ÈÃÊÁ S apple ÒU U ÊÚÿ UÍÀ ê ŸË Á U U apple SflÊSâÿ, «apple U U ÊÒ U ŸappleòÊ Ê ø Ò ê Ê ÊÿÊapple Ÿ Á ÿê ªÿÊ Á apple ê ŸË apple øêá UÿÊapple Ë Ê ø Ë ªß U ßU ÊÒ apple U Ÿapple ÊŸ ÊappleÁ ÊŸ» ÊÚ U Œ é Êß «U apple UÿÊappleªËU apple fl apple Ê πêapple Ê S ÃÊ Ë Ã U» apple Ë apple S ÃÊ apple Ífl flá UDU ŸappleòÊ UÊappleª Uª Uª fl UË È UÊŸapple Ò U UÊapple appleu ÈÁπÿÊ ÿêÿë øêòäê UË Ê U ÊappleªÊapple apple CU ŒÍ U UŸapple apple Á U U UËŸapple Ê U U apple ÊÃapple Ò U ßU ÒΔU apple Ê U U apple Á«UÃ Ë Á U apple È U ÿ apple ªÊÃÊ U ÊÿÊ ÿêapple Ë» Êÿ U Ÿ Êapple Ë Ê ÈŒ ŒÊ UΔUÊ U appleu Ò U UÊ Ê Á øêòäê UË Ê U apple ÊŒapple ÊÊapple apple ÊŒ ßU Ê apple ÕÊapple«Ë ÈUà ªÁÃ Ë Èß U ÒU Á U Ë ÒΔU apple Á«UÃ Ë Ÿapple ŸÃÊ Ë È UˇÊÊ Ê flêsãê ŒappleÃapple ÈU Á» U ßU ÈŒ Œapple Êapple Êapple U ÊÊapple U apple UΔUÊÿÊ Á U øêòäê UË Ê U Ÿapple Á«UÃ Ë Êapple Áfl ʪ apple øêá UÿÊapple Ê flêsãê Œapple U ÊÊŸapple Ê ÿê Á ÿê appleá Ÿ Á«UÃ Ë Ê Êapple ÀŒ Í UÊ UŸapple U Êapple U ŒappleŸapple ªapple apple apple apple øêòäê UË Ê U Ÿapple Á«UÃ Ë apple ÊŸ Ë Ê ø «ÃÊ UŸapple apple Á ÁäÊ ÊÁ UÿÊapple Êapple U ÁŒÿÊ Á apple Ê» UÊapple ªÿÊ Á Á» Ê UË Ê ŸÊ Œ Ê ÒU Uª Uª fl UË È UÊŸapple Ò U øê ÁŒÿÊ ÕÊ Uã UÊapple Ÿapple ÊÃapple UË apple U apple Áà áê apple Áπ Ê» Á ÿêÿ apple«ê Á apple» ÃÊ Á Ÿapple apple ÊŒ Uã UÊapple ŸappleU øê UÊapple à U» π«apple UÊapple U appleu ŒÊŸflÊapple apple Áπ Ê» Á ÿêÿ ÊÈM Á ÿê Uã Êapple Ÿapple flapple UflÊŸapple apple ÊŒ Ê U U apple Ê UË ÅÿÊ apple ŒÊŸflÊapple Ë UøÊŸ U Ë ÕË Á U apple È U ÿ Uã UÊapple Ÿapple äêÿflêÿ ÁŸª apple Á ÊÁ UÿÊapple Êapple ßUŸ ŒÊŸflÊapple Êapple Ê UË- Ê UË Áª UÊŸapple apple ÊŒapple Ê ÁŒÿapple Õapple appleá Ÿ Êß apple Ê øë Á Ê UË ŒÊŸflÊapple Êapple Áª UÊŸapple apple Ë Ë M Áø appleãapple ÁŒπÊß U Ÿ UË ŒappleÃapple Õapple ÁŒπÊflapple apple Á ŒÊŸflÊapple Êapple ÕÊapple«Ê ÈUà ÃÊapple«U ÊÒ U ÊÃapple Õapple Á U apple ÁŒŸÊapple «apple Ê U Ÿapple íÿêœê ÅÃË Ë ÃÊapple Ÿ ÊŸapple ÄÿÊapple UŸ Ê Ã ÊŒ Ê UÊapple ªÿÊ apple apple apple ŒÊŸflÊapple apple Ê Ê ÊÒ U Uã apple U Êß U apple Ê ø apple UˇÊáÊ ŒappleŸapple flê apple äêÿflêÿ ÁŸª apple Á ÊÁ UÿÊapple Ÿapple Ê» Ë UÊ UÃ Í Ë ÕË appleá Ÿ UŸ Ë Uê ËŒÊapple U U ÿ ÊŸË Á» U ªÿÊ, äêÿflêÿ ÁŸª apple Ÿ «apple Ê U Ÿapple S CU U ÁŒÿÊ Á Ë Ê Ífl «apple Ê U muê UÊ ÃÒÿÊ U Ë ªß U ÿêapple ŸÊ Êapple apple ÈÃÊÁ UË ø ÃÊ U appleuªê UÇ ÀUæÇ æ ¹æç ØæÁæ UÆUæ»ð Ulæð» Ê U U Êapple Ê» ÈÕ UÊ ŸÊŸapple ÊÒ U Ë Á ÿêœ Ê ŒÊflÊ UÃapple ÈU Ÿª U ÁŸª ÊÒ U ãÿ apple Á ÿêapple muê UÊ Ê U U apple ª U ª U Ê U Ë «Êapple Ê ÁŸ Ê áê UflÊÿÊ ªÿÊ ÒU fl UË Ê U U apple UÊapple U UË Ä Ÿapple UÊß U ÕÒ Ê ËÁ ÿê ª Sà ìêêapple Ë Ê ø ªflÊŸ ÊflË U ÊÚÁS U apple ª ËŸ» UËŒÊ ÊŒ apple ÕÒ Ê ËÁ ÿê ª Sà ëøù SflSÕ øapple Á ÊÁfl U Ê ÊÿÙ Ÿ» Ê «apple ÊŸ ªapple S U ÕÒ Ê ËÁ ÿê mê UÊ UÙ U UË ÄU ÊÚ»» UËŒÊ ÊŒ UÊfl Ë ÿùª apple Á ÿê ªÿÊ ß fl U U Ù Ù ÊÚÁS U ÁŒÀ Ë Ë «ÊÚ. Á ÃÊ Ê Ÿ, «ÊÚ. Á ÊŸË, «ÊÚ. SflappleÃ ÊŸÊ fl Ÿapple Ê mê UÊ ëøù Ê ÁŸ UˡÊáÊ Á ÿê ªÿÊ Ò Ê Ë SÕÊ Ê apple ÊÊ Ë ÿê U Ê Ò ëøù Ù SflSÕ ÃÙ UπÊ Êÿapple ÊÕ Ë ÊÕ πèá ÊÿÊ ŒË Êÿapple Ë «Ë apple Ê Ÿ ëøù Ê ã ÁŒŸ «apple Ë à Ê apple ŸÊÿÊ ªÿÊ Á Ÿ Ê ã Á Ãê U Ê apple È Ê Ò ëøù Á Ê œ fl ëøù Ù Ê U UÙ U UË ÄU ÊÚ»» UËŒÊ ÊŒ UÊfl Ë mê UÊ ÁŒ ª Á ã apple Ê U ëøapple Èà πè Ê Õapple Ê ß Áfl Êapple Êÿ apple Á Áfl ÊÚÁS U» UËŒÊ ÊŒ Ë Á«å UË Ë Ù «ÊÚ. ÊË Ê ªÃ fl ÊœŸÊ Ÿapple Ê U ëøù ÿ «π ŸπË U UÊapple«U Ë ª ËŸ appleà U U ªÊapple U ÊÒ U ª ŒªË U «Ë ª ËŸ appleà UÊapple apple ŒÍ áê Ÿª U ÁŸª Ë Ê UflÊ UË apple Ê U U Ë íÿêœê ª ËŸ appleà U U apple UË U «Ë «Ë ÈUß U ÒU ª ËŸ appleà UÊapple apple UÁ UÿÊ Ë Ë ª U ÊÊÁ«ÿÊ UªË ÈUß U Ò U ÿê Á» U Í «apple apple appleu U ªapple U UÃapple Ò U ß U ª U ÃÊapple ÁŸª muê UÊ ª ËŸ appleà UÊapple Ê ßUSÃapple Ê ÉÊ UÊapple apple ßUÄ_UÊ Á ÿê ªÿÊ Í «Ê «UÊ Ÿapple apple Á Á ÿê ÊÃÊ ÒU Ê U U apple ª U ª U ª ËŸ appleà UÊapple U ªÊapple U «UÊ ŸÊ Ë Ê U U apple Á Ê Êà UÊapple øè Ë ÒU U UË UË U Ÿª U ÁŸª ÊÒ U ÁŸ Ê áê Êÿ UŸapple flê Ë ãÿ apple Á ÿêapple Ÿapple Í UË U ŒË ÒU Ÿapple SÕÊŸÊapple U «Êapple ÁŸ Ê áê ÕflÊ ãÿ Ê Êapple apple ŒÊÒ UÊŸ ª ËŸ appleà UÊapple U Á U UË ÊÒ U flapple apple appleu U ªÊ ÁŒÿapple ÊÃapple Ò U Êapple ß U ß U UËŸÊapple à UΔUÊ Ÿ UË ÊÃapple UÊfl Ë Ê ÃÊapple U apple UË fl Êapple apple øë U U UáÊ UÊapple U UÊ ÒU ÿê fl UáÊ appleá ÿêapple muê UÊ UÊfl Ë Êapple øêÿapple apple Á ªÊÃÊ U Œ Ê Ÿ Ë Á ÿapple Ê U appleu Ò U appleá Ÿ Á Ë apple ÊŸÊapple apple Í Ÿ UË ÒUª U UË fl UË Ê U U Ë ª ËŸ appleà UÊapple Ë Ë UÊ Ã ŒÃ U UÊapple øè Ë ÒU apple apple apple ÊŸapple flê apple ÿ apple Ê U U Ë UflÊ Ê appleÿapple Êÿ Ÿ UË U appleuªë appleá Ÿ Á» U Ë ŒÍ áê apple flêsãáfl Ê UáÊÊapple U äÿêÿ Ÿ UË Œapple U appleu Ò U Ÿapple SÕÊŸÊapple U Ê U Ë «Êapple Ê ÁŸ Ê áê Ë ø U UÊ ÒU «Êapple Ë Á ÿêœ Á ÃŸË Ë ÊappleÃË ÒU, ÿ U Á Ë apple Á U Ê Ÿ UË ÒU fl UË» Êß U Ë Êà U ÃÊapple Ê U Ë apple ŸË Ã Ê «apple» UËŒÊ ÊŒ UÊfl Ë apple ŒSÿ Á ÃÊÿÊ fl U Ê UU mê UÊ ÀŒ Áœ ÈÁflœÊ ÁŒ flêÿapple Ê Ê flêsêÿ ÁŒÿÊ «ÊÚ. Á ÃÊ Ê Ÿ Ÿapple ëøù Ù ÁflSÃÊ U apple SflSÕ U Ÿapple Á Uå ÁŒ ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á ª U Ë ÿ U ŒflÊ apple fl ÿ- ÿ U UappleS U UflÊÃapple U apple ÃÙ ÊœÊ UáÊ ÿáäã Ë Ã U ËflŸ Á ÿê Ê ÃÊ Ò ÊËÉÊ Ë ëøù Êfl ÿ UappleS U ÕÒ ÊÁ Á ÄU ß Á«ÿÊ mê UÊ Á ÿapple Êÿ appleªapple Á Á ÕÒ ÊÁ Á ÄU ß Á«ÿÊ Ë Ê Áøfl ŸappleòÊ Ê ø UÃapple «UÊÚ. UÊ apple Ê Ê Ê ÊÒ U ÊÚ UÊapple Ò UË Áπ apple Ê È Ê U Áfl Êapple ôê «UÊÚ. UÊ apple Ê Ê Ê, Êapple flã ÊŸ U UË ÊÒ U ŸappleòÊ Ê ø UË vzæ ÊappleªÊapple apple ŸÊ ŸappleòÊ S ÃÊ ø ÊÃapple Ò U, Ë ªß U ÊÒ apple U flá UDU ŸappleòÊ UÊappleª ÊÚå UÊapple ÒÁ U Áπ apple Ê È Ê U, Áfl Êapple ôê «UÊÚ. UÊ apple Ê Ê Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Êapple ÊÚÁ«UŸapple U U ÁŒflÊ apple ÊflÊ Á ŸappleòÊ Ê ø Ë Êapple UflÊŸË Ä Êapplefl «apple U U apple «UÊÚ. ÊappleŸ, Ê apple Á Uª øêá U Uã UÊapple Ÿapple UÊ Á È U Êappleª ÒU«U ÊappleÀÊappleãŒ, «apple U U ÁSÊS apple U U ã ÒUÿÊ ŸappleòÊ Ê ø Ë Ã U» äÿêÿ Ÿ UË ŒappleÃapple Ò U, Ê apple ÊflÊ «UÊÚ. Í U Ê Ê ÊappleÁ ª à ÒU Uã UÊapple Ÿapple UÊ Á UÊappleÇÿ apple 㜠apple «UÁ Ÿ Á à ø Ê ªÊ ÒU, ÃÊapple UË U U Ê U apple Á ÉÊ, Ò ÒUÄŸËÁ ÊÿŸ U Ã, ŸÁ Zª fl ÿ UË Ê ø UÊÿapple fl UË «apple U U S UÊ» ÊappleÁŸÿÊ ÊÒ U ŸÊapple ÈÅÿ M «UÊÚ. ÊappleŸ Ÿapple UÊ Á ÊÿÁ UÿÊ ÊÒ U apple ÊÒ ÍŒ U appleu ŒÊÃÊapple apple Δ U«appleU ª apple UË Êapple Ë ÅÿÊ ßU ŒÊÒ UÊŸ Ë Ë ÊÒ U ÊȪ U apple Ò ê apple ÁäÊ U UË fl UË ŸÁ Zª È }Æ UË Êapple Ë Ê ø Ë ªß U S UÊ» ÊappleÁŸÿÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Êͪ U fl UË «apple U U ÁøÁ à apple Ê ø ÊÒ U Ë Ë apple UË Ë ÁäÊ UflÊŸapple flê apple Á ÿêapple Ë ÅÿÊ yv Ê Ÿapple Ê Ò U appleä U U vw UÊ UŸ Ê Ë ª ËŸ appleà UU U «Ë ª ŒªË äêí apple UË «Ë ÒU «Á ŸÊ U ÊÒ U Á«UflÊßU«U U apple ÊÕ U apple ÊÊ äêí Ë Êapple UË Uà ŒappleπË Ê ÃË ÒU Ê U U Ë «Êapple apple äêí Ê» UŸapple apple Á Œapple Ê U Ê U muê UÊ UÊapple«Êapple Ë ÊªÃ apple π UËŒË ªß U ÊÙ Ê ÃÈ Ë Ÿapple ÊSflSà Á ÿê Ò ªÙÀ«Ÿ ÊÿŸapple ÄU» UËŒÊ ÊŒ ÙÀ«Ë œêÿ ŒÈªapple Ê ª flê fl ŒSÿ ÄU Ë ŒSÿ ªËÃÊ ªÙÿ, ÄU Ë ŒSÿ ŸËÃÊ ªÈ#Ê fl ÁŒ ÿê mê UÊ ëøù Á ÊŸ Ë ÿflsõê Ë ªÿË ÊÕ Ë ŒÈªapple Ê ª flê Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊŸapple flê apple ÿ apple ëøù Á ÄU Ë Ã U» apple ŸÙ U Êÿ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ÊÿappleªÊ SÕÊ œêÿ UË Ê Uà UÊ fl Ê Áøfl ŒÍ áê Ê Ê UáÊ äêí Ê appleflë ÁflcáÊÈ ªÊappleÿ Ê UŸÊ ÒU Á Ê U U apple U«Ÿapple flê Ë äêí ŒÍ áê Êapple ªÊÃÊ U UÊŸapple Ê Ê U U UË ÒU UflÊ apple ÊÕ ÁŒŸ U äêí U«Ÿapple apple UÊapple Ÿapple apple Á Ÿª U ÁŸª Ë Ã U» apple Á U«Êfl apple ŸÊ U ÁŒπÊflÊ Á ÿê ÊÃÊ ÒU U U Ê ßU ÊÒ apple ŒÍ áê Ê Sà U Ê» Ë U ÊÃÊ ÒU ßU Á Ÿª U ÁŸª Êapple ÿ U UÃapple Ë apple ΔUÊapple Œ UΔUÊŸapple øêá U ÿᜠÿ UË ÁSÕÁà U UË ÃÊapple ÊŸapple flê apple ÿ apple Ê U U Ë UflÊ Ê appleÿapple Êÿ Ÿ UË U Ê ªË SflËÁ ª ÊËŸapple ÿ UÊ apple Ë ªß U ÕË ßUŸ ÊËŸÊapple apple øê Ÿ apple ÊπÊapple L ÿapple Ë πø UÊapple U appleu Ò U appleá Ÿ ßU apple Êfl ÍŒ ÿ U ÊËŸapple Ê U U apple UË Ë» Êß U UÃË ÈUß U Ÿ U Ÿ UË ÊÃË Á apple Ê UáÊ «Êapple U «Ë äêí ÁŒŸ U U«U«U UflÊ apple U U πêapple Ÿapple Ê Ê U U UË ÒU appleá Ÿ ßU apple Êfl ÍŒ äêí Êapple Ê U U apple UÃapple ÈU ŒÍ áê apple Á èêë Ë Á ê appleœê U Ÿ UË ΔU U UÊÿÊ ÊÃÊ ÒU Ò U ª ËŸ ÁSÕà ªflÊŸ UÊflË U S ÃÊ apple âêò Ê ËÁ ÿê ª Sà ìêê apple Ê apple Ê U U ã ÁŒŸ ŸÊÃapple UÊapple U UË Ä Ê» UÁfl Œ U «È«apple Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Á SÕÊ ÀŒ Ë Áfl Êapple Á ÿêÿ ø ÊŸapple Ê U Ë Ò Á apple Œapple Ê ÊŸapple ÊŸapple Á ŸappleÃÊ, Ÿ ªÊÿ fl Áπ ÊÁ«ÿÙ Ê ÿùª U appleªê Á U ÙªÙ Ù ÕÒ Ê ËÁ ÿê Áà ʪM Á ÿê ÊÿappleªÊ ÃÊÁ Õapple Ê ËÁ ÿê ª Sà ëøapple ŸÊ ÒŒÊ Ù Õapple Ê ËÁ ÿê ÃÙ UÙ Ê Ê ÃÊ Ò L UÃ Ò ÃÙ ÊŸ Ê UË Ë ß Á ÄU Ê «ŸÊߟ ÊÕ Á U Ë Á ÿêÿ ø ÊÿÊ ÊÿappleªÊ ÊøËŸ ŸÈ ÊŸ ÁŒ U apple Á ÿê ªÿÊ ªáÊ Áà Áfl Ÿ» UËŒÊ ÊŒ Ù À UËŒÊ ÊŒ apple flê ÊÚ ÙŸË ÁSÕà ÊøËŸ ŸÈ ÊŸ ÁŒ U apple ªáÊ Áà Áfl Ÿ Êÿ œí œê apple ŸÊÿÊ ªÿÊ ªáÊ Áà å Ê Ù ÁflÁœflÃ Í Ê ø ŸÊ U ªÊ apple Ê apple ÊÕ ÁflŒÊß ŒË ªß ªáÊ Áà Áfl Ÿ apple ÄÃÙ Ÿapple -ø U Á S Ê Á ÿê ß fl U U Áπ Ê UÃËÿ ÊrÊáÊ Ê UÊc Ëÿ äÿˇê Á«UÃ È Uapple Œ Ê Ê Ë Ÿapple Ãı U ÈÅÿ ÁÃÁÕ Á Ê U Ã Ë ÈÅÿ ÁÃÁÕ È Uapple Œ Ê Ê Ÿapple Ë Äà ŸÙ Ù ªáÊapple Ê Áfl Ÿ Ë œêß ŒappleÃapple È Ê Á U Ê Ÿ à øãèœ ÊË ÁŒŸ å Ê Ê Áfl Ÿ Á ÿê ÊÃÊ Ò ªáÊ ÁÃ Ë Ë ÁflÁœ- ÁflœÊŸ apple Í Ê UŸapple ÊŒ Áfl Ÿ U ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò, å Ê Ë Í Ê ÊÕ ªflÊŸ ÁflcáÊÈ Ë Í Ê Ê Ë ÁflœÊŸ Ò ß ÁŒŸ ªflÊŸ ÁflcáÊÈ Ÿ à M Ù Ë Í Ê Ë ÊÃË Ò ÊŒ Œ Ê ÊÈÄU ˇÊ Ë øãèœ ÊË Ù Ÿ à øãèœ ÊË Ê fl ŸÊÿÊ ÊÃÊ Ò, ı U ß Ë ÁŒŸ væ ÁŒfl Ëÿ ªáÊapple Ê Ùà fl Ê Ê Ÿ ÙÃÊ Ò ã ÙŸapple Ê Á ªflÊŸ üêë ªáÊapple Ê ŸÊ Ê ÊËflÊ Œ Ë ÄÃÙ U ŸÊ Uπapple Á UÁh Á Áh ŒÊÃÊ Ÿapple Ë ÄÃÙ Ë ŸÙ Ê ŸÊ Ù ÍáÊ Uapple ı U ß Ë Ê U U fl Ÿapple ÄÃÙ Ëø Áfl UÊ ÊŸ Ù ß ÊflŸ fl U U ªáÊ ÁÃ Ë apple Ê ŸÊ UÃapple Ò Á Ê UÊ UÊc à UP Ë Uapple

3 ÁflÃÊ» UËŒÊ ÊŒ UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ,U vv Á à U, wæww ÊÚ㪠M UÊapple apple Á Á Ë Á Ê UÊapple«Uflapple U Êapple U U Ÿß U apple» UËŒÊ ÊŒ Á«Ù Ù ÊÈ flê U Ë ÊÊ Ù Ÿß apple Á ªß Ò UU ÃËŸ ÁŒŸ apple UÊÿ apple ÃÊÒ U U ßUŸ Êapple Êapple Êapple U M U» UËŒÊ ÊŒ- ªÈL ª Ê ı U ÀÀÊ ª - fl Ëø ø ÊÿÊ Ê ªÊ ß UË ÊÈ flê U Êapple ßU apple ÊÈM U ÁŒÿÊ πê Í ÿê apple Œ Ê Ÿ apple Á Ë appleflê ÊÈM U ŒË Ë appleπ UÊ ÊŒ Êapple Ù apple M U U ÃÊ UÊ Ê ªÊ fl UË ÊÈ flê U apple Á UÁ UÿÊáÊÊ UÊapple«Uflapple Ë Êapple U apple UÊ SÕÊŸ ÁSÕà πê Í ÿê apple Œ Ê Ÿ apple Á Ë appleflê ÊÈM U ŒË ªß U ÒU ßU Êapple UÊ SÕÊŸ U Ê U apple UÁ U Á Ãapple ªÿÊ ÿ U Êà UÁ UÿÊáÊÊ UÊapple«Uflapple apple Ë appleπ UÊ Ÿapple UË Uã UÊ appleÿapple UÊ Á Ÿß U Êapple apple ÊŸapple apple Á«U Êapple apple Êapple Ë ÅÿÊ ~v UÊapple ªß U ÒU Ë appleπ UÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê Ù U Áfl ʪ Ë Ù U apple UÙ«flapple» UËŒÊ ÊŒ Á«Ù Á v} apple Êfl Á UÃ Ë ªß Ò Á apple apple Á«Ù Ù U U Á ªß Ò ãÿ vw apple Ë ÄU UÍ U Ê apple Á Ê ªË Ÿß Ù Ù Ë ÃËŸ ÁŒŸ à ªÈL ª Ê ı U ÀÀÊ ª ı U fl Ëø Êÿ Ãı U ø ÊÿÊ Ê U UÊ ÒU Uã UÊapple Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊÁŸflÊ U Êapple È U U Ë UÊÿ apple ÃÊÒ U U fl apple Á ø Êß U ªß U ßU apple ÊflÊ ãÿ Êapple Êapple Ë ªÈL ª Ê ÊÒ U fl apple M U U ø ÊÿÊ Ê U UÊ ÒU Uã UÊapple Ÿapple ÃÊÿÊ»æðß àæ Ö»æÙð ð çßßæî ð ÕéÁé»ü «ÊappleÁ ÿêapple muê UÊ Ë ªß U Ê U Ë U apple ÎÃ Ê apple ÃËŸ apple appleu ÊÒ U ÍU Ë ÉÊÊÿ ÀÀÊ ª U apple ªÊ fl UÊ ÿ Ê ÁSÕà Êfl U UÊ U apple Ê SÃË apple ÊflÊ UÊ ªÊapplefl Ê Êapple ʪŸapple apple øä U apple ŒÊapple Á UflÊ UÊapple apple Ëø ÁflflÊŒ Uà ÛÊ UÊapple ªÿÊ Á apple U Á UflÊ U apple ŒSÿÊapple Ÿapple «Êapple Ë Á UflÊ U U ÊΔUË «U«UÊapple apple U Ê U ÁŒÿÊ Ê U Ë U apple ŒÊÒ UÊŸ apple appleu Êapple øêÿapple apple øä UU apple { fl Ë ÿ È Èª Á U Ê Ë ª Ë U øêapple U ªŸapple apple Ê UáÊ ÊÒ apple U UË ÊÒà UÊapple ªß U Ê U Ë U apple ŒÊÒ UÊŸ ÎÃ Ê apple ÃËŸ apple appleu ÊÒ U ÍU Ë ª Ë U M apple ÉÊÊÿ ÈU Ò U Á ã apple U ßU Ê apple Á ÁŸ Ë S ÃÊ apple ŒÊÁπ Á ÿê ªÿÊ ÒU ÉÊÊÿ apple ÿêÿ U ÕÊŸÊ UÊ ÿ Ê ÈÁ Ÿapple Ê UÊapple Ë Á UflÊ U apple UÁ UmÊ U ª ªÊ SŸÊŸ Êapple ÁŸ apple ŒÊapple ÊappleªÊapple Êapple ÉÊÈ Ê Ê apple Á apple Ë Ë U M ŸÊ Ê UË «ªÿÊ ŒÊappleŸÊapple Êapple ôêêã flê UŸU øê Ÿapple Ê UflÊ UË apple Êapple UŒÊ U UP U Ê U ŒË Á apple ŒÊappleŸÊapple È UË Ã U U apple ÉÊÊÿ UÊapple ª ŒÊappleŸÊapple Êapple ßU Ê apple Á appleä U U-} ÁSÕà ÁŸ Ë S ÃÊ apple ÃË UflÊÿÊ ªÿÊ UÊ ŒÊappleŸÊapple Ë ÊÒà UÊapple ªß U ÕÊŸÊ UÊ ÿ Ê ÈÁ Ÿapple Ê Ê Œ U Ê ø ÊÈM U ŒË ÒU fl apple Áà UÊ ^UË ÁŸflÊ Ë ÁŒŸapple Ê È Ê U Ÿapple ÕÊŸÊ UÊ ÿ Ê ÈÁ Êapple ŒË Á Ê Êÿà apple UÊ ÒU Á fl U ÊÒ U U apple «Êapple Ë Ê Á UflÊ U ÊÈ flê U apple πê ÍU ÿê Ë apple Á ÊÈM Ë ªß U ÒU appleflê appleπ UÊ çãuüæ è ÂèÅU ÚU ãuˆøæ Ë apple S ÃÊ Ë Êapple Uø UË apple Ê U U ÊÊapple Ê È Îà Á U Ê apple Á U Ÿ Ê UflÊß U UÃapple ÈÁ ÁäÊ Ê UË Ê ø ŒSÿÊapple apple Áπ Ê» UàÿÊ ÊÒ U ãÿ äêê UÊ Êapple apple à UÃ Ê Ê Œ U Á ÿê ÒU Êÿ Ê ÁSâÊà ÊÚfl U Ê Ê SÃË apple U Ÿapple flê apple ÇªÊ Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á fl ÊÒ U UŸ apple ŒÊapple Êß π ÊŸ Á U fl fl à Á U ŒÍ UË UÃapple Ò Ÿ Ë Ê flë UÙ Êß UŸ apple ÊÕ Ë U UÃË Ò ÊÁŸflÊ U Ë È ªÊapplefl Ê Ÿ ÉÊ U Ê Ÿapple apple «Ù Ë ªÈ UŸÊ ÉÊ U Ê ø Ê apple Ë Ë U ôêêã flê UŸ Ë Ä U apple ŒÊapple ÊappleªÊapple Ë ÊÒà apple Ë Ë U ôêêã flê UŸ Ë UÄ U apple ŒÊapple ÊappleªÊapple Ë ÊÒà apple ÊŒ Ê UflÊß U UÃË ÈÁ Ò U U apple flê U UÊapple U ÊÈ flê U Ë UÊà Êapple UÁ UmÊ U ª ªÊ SŸÊŸ apple Á ÁŸ apple Õapple UÊapple«U apple UÊà ÊΔU apple ø apple ÃÊapple ŒÊapple apple UÊÁòÊ Êapple UÊÿ Ê UÊapple å Ê Ê apple Ê apple Ë Ë U ÉÊÈ Ê Ê apple Á M apple U ŒÊÒ UÊŸ ŸÊapple «UÊ Ë Ã U» apple Ê U appleu ôêêã flê UŸ øê Ÿapple U appleœ ÊÒ U Ã Ê Êapple ŸË ø apple U apple apple Á ÿê ËäÊË UP U ªŸapple apple ŒÊappleŸÊapple È UË Ã U U apple ÉÊÊÿ UÊapple ª ªÊ«Ë øê ÊÒ apple apple fl Ë Ã U» ʪ ªÿÊ Á U U appleœ ÊÒ U Ã Ê Êapple flêapple ŒÿÊ S ÃÊ apple ÃË UflÊÿÊ ªÿÊ UÊ ßU Ê apple ŒÊÒ UÊŸ ŒÊappleŸÊ apple Ÿapple Œ ÃÊapple«ÁŒÿÊ Á U ÈÁ Ÿapple ôêêã ªÊ«Ë øê apple Áπ Ê» Ê Ê Œ U Á ÿê ÒU ªÿÊ ß Ëø ªÈ UŸÊ fl Ë àÿë ËÃÙ Êß fl «ÙŸÍ, Á ÀÀÊÍ Á, fl Í Á Ÿapple Ÿ Ë Ê flë UÙ Êß Ù ªÁ ÿê ŒappleÃapple È ªÊapplefl Ê Êapple UŸ apple ÉÊ U apple Ê ªÊŸapple Ê Ê UÊapple ªÊÿÊ ÁflflÊŒ UÊappleÃapple fl ı U ãÿ Ùª Ê Ù ÉÊ U apple ª ß Ëø ªÈ UŸÊ, Ë àÿë ËÃÙ Êß fl apple apple appleu ÙŸÍ, Á ÀÀÊÍ Á fl Í Á ÊΔË,» Êfl«Ê, fl ßZ UÙ apple Êß fl à U Ê U ÁŒÿÊ apple Uapple Ê Ÿ å Ê Ê Ÿapple ø ÊÚÁÄU ª Ë apple ÊŸË Ë Ê Ÿ å Ê Ê ª apple U U ŸÙ «Ê Ÿapple Œ ø ÊÚÁÄU ª }flapple S UáÊ Ë apple ÊŸË Ë ÊÿÙ Ÿ apple flà«êúáäu ª Ê Á («é Í Ë Ë) - Á ÊÿŸ ÊÚÁÄU ª Ê Á ÊÚÁã UŸapple U UÊß U ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê Uà Áª ı U ÙÁ UÿÊ È ª Á Ÿ ÄflÊ Ëø Èß Áª Ÿapple Òø Ëà Á ÿê ı U Á ÊÿÊß ÊÚÁÄU ª Ê Á ÊÚÁã UŸapple U øò Á ÿÿ Ÿapple ÁÃÁDà apple Êapplefl U ÈÄ apple Ê Ë üêî π Ê Ë apple ÊŸË ŸÈ fl Ê Uapple apple Êà UÃapple È, Ê Ÿ å Ê Ê ª apple U U ŸÙ «Ê Ê œ, Ê UŒ. ÊäÿÊÿ Ÿapple Ê, Ê Ÿ å Ê Ê ª apple U U ŸÙ «Ê apple øıõë Ê U Œ ø ÊÚÁÄU ª ÊÿÙ Ÿ Ë apple ÊŸË UŸÊ ÊÊŸŒÊ U ŸÈ fl U Ê Ò Ÿapple UˇÊ Ù Á ÁflÁ ÛÊ Êÿ Ù ı U ÊÊ Ù Ë apple ÊŸË U U apple Ò, ÿ apple Ë üêî π Ê Ò Ù à Ê ı U ÈÃ Ê Uapple ŸÙ U Ÿ apple UË Ò ß üêî π Ê Ë apple ÊŸË UŸapple Ê ÈÅÿ Œ Œapple ÿ Ê UÃËÿÙ Ëø apple Êapplefl U ÈÄ apple Ê Ë πapple Ù ÊflÊ ŒappleŸÊ Ò ÿapple ÊÿÙ Ÿ apple ÊŸÙ ı U UˇÊ Ù Ù Ÿapple UflÁ Z ª, ÿêfl ÊÁÿ œ ı U ÊŸ Œ Ê «Ê fl U ŒÊŸ UÃapple Ò Œ ø ÊÚÁÄU ª SÕÊ, ÊÁ U» πêÿ Ÿapple Ê, ı U ÊÊŸŒÊ U Ë Ÿ, apple U Ê UÊ à Ê ı U ÊÊŸŒÊ U ÁÃÁ ÿê, ÊÿÙ M apple Á ÍÃ Ò Ë apple ÊŸÙ fl ãÿ ÙªÙ Ÿapple» Êß U Ê ÊŸ Œ Á ÿê Áfl Êapple M apple Á ÊÿÊß ÊÚÁÄU ª Ê Á ÊÚÁã UŸapple U øòáê ÿÿá Ê Òø Ê Ê Uapple SÕÊŸËÿ «Ÿapple ÙÁ UÿÊß ÈÄ apple Ê Áπ Ê» appleà U ËÃÊ Ÿapple wævx apple Œ ø ÊÚÁÄU ª Ë ÊÈL ÊÃ Ë ÕË ı U à apple ÿ UŒSà ÿêòêê U Ë Ò, Ê UÊ ÊÈL ÊÃË Œ Ê Uà apple πapple Ù ÊflÊ ŒappleŸÊ ÕÊ ı U apple UÊ ÊŸŸÊ Ò Á Ë ÁŒ ÊÊ apple ʪapple U apple Ò Œ ÈÃ Õ Ÿ ı U ÊÁÃâÿ Á Ê UŒ. ÊäÿÊÿ ı U Ê Ÿ å Ê Ê ª apple U U ŸÙ «Ê Ê Áfl Êapple œãÿflêœ, ÊÿÙ Ÿ Ë apple ÊŸË apple Ÿ Ê ÿùªœêÿ àfl ÍáÊ Ò Œ ø ÊÚÁÄU ª ÊΔUflapple S UáÊ apple ÁŸÁπ UÊ, ÿùªapple Ê ªÍ U, ø ŒŸ ÿ, UË Ê Ù U ªÊ, flÿ È Ê U Êÿ, ŸÈ Ê Ê, ÊÁŒ UÊ apple Ê Á, Ë Ê Ë Ÿ Á, ÿèª œ U UÁfl Œ U à ÊÃ, Ê äfl Ê, Áª, È ª Á Ÿ ÄflÊ, ŸË UÊÉÊfl, appleáÿÿ Ê Í Ê Ë, flë Uapple Œ È Ê U, Î cáê Á, L áê Ê Ê, flëáê Á, Êÿ Ÿ üêëflêsãfl, Á apple È Ê U, ø Œ Í ªÈL ÈL ªŸ ı U ʪ U Ò apple Œapple Ê U È Á h ÈÄ apple Ê Ù Ÿapple ʪ Á ÿê üêî π Ê apple «éàÿí Ë Ë Á ÊÿÊß ÊÚÁÄU ª Ê Á ÊÚÁã UŸapple U ÁπÃÊ Á Ã È vv apple Êapplefl U È Ê apple È «éàÿí Ë Ë Á ÊÿŸ ÊÚÁÄU ª Ê Á ÊÚÁã UŸapple U ËÃÃapple È Áª Ÿapple Ê, ÿ apple Uapple ı U apple Uapple Œapple Ê Á ªfl Ê ˇÊáÊ Ò Áà U ªapple ı U UÊc Ë Êà ÊÃË Ò, ÃÙ Ò apple apple «ÃÊ Í Ò apple ËflŸ ŒÊ fl U Ò ı U Ê Ò Ÿapple fl Ë Á ÿê ã Ù Ÿapple Ê, Ò Ÿapple Œapple Ê, Ÿapple Ê Uà Á ß apple Ëà U flêsãfl apple Èà πè Ê ı U à ÊÁ Ã Í ß S UË U ÿí U ÊÚ» øê U «Ê U ( Êß Ë Êß ) Ÿapple lá ÃÊ Ù ÊflÊ ŒappleŸapple Á Ê ÊŒË Ê Îà Ùà fl Ë ÎD ÍÁ apple UÊc ÿê Ë Êß Ë Êß ß appleãè ı U Êß Ë Êß ß ÿêòêê Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê Ò ßŸ ÊÿÙ ŸÙ à à z ÁŒŸÙ apple lá ÃÊ Ù ÊflÊ ŒappleŸapple ı U z Ê UÙ apple z Êÿ Ù Ë ÿù ŸÊ ŸÊß ªß Ò ÿ Êß Ë Êß ß ÿêòêê ß ÊÈ flê U Æ~ Á Ãê U Ù» UËŒÊ ÊŒ ÊÊπÊ ÊÚ» ( Êß Ë Êß ) apple Êß Ò» UËŒÊ ÊŒ Ê ø øappleÿ U ÒŸ Ë È Ê U Á ûê Á ûê Ÿapple ß ÿêòêê Ê Sflʪà Á ÿê ı U Ê Á ÿ ͡, ÉÊÈ ı U äÿ lùªù apple lá ÃÊ Ù ÊflÊ ŒappleŸapple ÁflÁ ÛÊ ÿê Ù Ù ŒÁ Ê Ã UŸapple flê Ê UÕ Ê Uapple Ê U apple ÉÊÍ appleªê ÀÀÊappleπŸËÿ Ò Á Áfl Ê ß Ÿ apple Èπ Ê U ÙŸapple ŸÊÃapple, Êß Ë Êß Ÿapple lá ÃÊ Ù ª apple Sà U à apple ÊŸapple Á ª Ÿ ÿê Á ã Ù Ÿapple Ê Á ß apple Ë ı U ß ˇÊappleòÊ Ù ŒŒ Á appleªë ß ÁŒŸ ÊÊπÊ apple l UÁ S apple ÊŸ Ò Á Á Uapple ÊŸ Ò ªÊÿÊ ı U ß U Ê ÙÃapple Œappleπ Ë Ê flë UÙ Êß, Ê Êß π ÊŸ Á fl fl û ŸË Í Ë àÿë Ê È Ã Ê Ê fl fl à ٠øêÿapple Á È øapple Ê Ê UÊappleÁ ÿêapple Ÿapple UŸ U Ë Ê U ÁŒÿÊ Í Ÿapple Ë Ê flë UÙ Êß Á U apple» Êfl«Ê fl Á ÀÀÊÍ Ÿapple ÊΔË apple Ê UË Í Ÿapple fl à Á U apple» Êfl«Ê Ê UÊ ı U Á» U Á ÀÀÊÍ Ÿapple fl à Á U apple ÊΔUË Ê UË Á ÀÀÊÍ Ÿapple ÊΔË apple ÊÕ Ê U Ë U Ë Á ÀÀÊÍ Ÿapple Êß π ÊŸ Ù Ë ÊΔË apple Ê U U ÉÊÊÿ U ÁŒÿÊ Ê UÊappleÁ ÿêapple Ÿapple apple, Ë Ê ÊÒ U ÊßÿÙ Ù ß U- àõ UÙ ÊÕ Ê U Ë U U ÉÊÊÿ Á ÿê ÉÊÊÿ Ù Ù U Ê UË S ÃÊ apple ÃË UÊÿÊ, Ê apple ã apple ÁŸ Ë S ÃÊ apple apple ÁŒÿÊ Ë UÊappleflÊß U Ë ÊÒ apple U UË ÊÒà UÊapple ªß U ÍøŸÊ Á Ãapple UË «UË Ë Ë È Ê Á U, Ë Ë Èπ Ë U Á U ÊÒ U ÕÊŸÊ Ê UË È UŒ Á U ÊÒ apple U È Uø ª ÈÁ Ÿapple ÉÊÊÿ ÇªÊ Á U apple ÿêÿ U Ê UÊappleÁ ÿêapple apple Áπ Ê» UàÿÊ Ê Ê Ê Œ U Á ÿê ÒU» UËŒÊ ÊŒ ŒÙ ÿáäãÿù Ù ŸÊÿÊ ÕÊ ŸÊ Á Ê Ê U Ê ÊœÈÁŸ ÿèª apple Ê U Ê U Ë ÈÁflœÊ ÉÊ U ÒΔapple ÊÚŸ Êߟ Ê# Ë Ê ÃË Ò fl Ë È UÊÁœ flîáûê ÿáäã ß Ê ª û ÊÿŒÊ ΔÊ U Êß U ΔªË Ë flê UŒÊÃÙ Ù Ê ŒappleÃapple Ò UÊÁœ fláã ÿáäã Ù Êß U ÙªÙ Ù ÉÊ U ÒΔapple ÊÚŸ Êߟ Á Ÿapple U ë Ê Ë ÊŸ ŒappleŸapple ŸÊ U ÙªÙ ŸÃ Ë Êß Ù «appleãapple Ò ß Ë Ê U apple Êß U ΔªË Ë flê UŒÊÃ Ù Ê ŒappleŸapple flê apple Áª UÙ Ê ŒÊ» Ê Ê UÃapple È Êß U UÊœ ÕÊŸÊ apple Ë UË Ÿapple ÃËŸ Ê UÙÁ ÿù Ù Áª UçUÃÊ U Á ÿê Ò ß Ê apple apple Ë Ê ø Ê UË Ò Á apple ãÿ Ê UÙÁ ÿù Ù Ë Áª UçUÃÊ U Á ÿê Ê ªÊ ÈÁ fläãê Í apple Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á Áª UçUÃÊ U Á Ê UÙÁ ÿù apple Áfl ÊÊ, Á à ÃÕÊ ÁŒÃ» ªÙ Ë Ê ŸÊ ÊÊÁ Ò Ê UÙ Ë Á à ı U ÁŒÃ» ªÙ Ë ûê U Œapple Ê ªÊÁ ÿê ÊŒ Á apple ÙŸË ÃÕÊ Êÿ Ê ÊÿÙ Ÿ Ë Á ÿê ªÿÊ Á apple UÊ Ëfl øêfl Ê, øappleÿ U ÒŸ Êß ß ÊÚ» ß Á«ÿÊ, ÈŸË È Ê U Á S Uapple U «Êÿ UappleÄU U U, ß -«Ë ÊÚ» Ù, Ÿß ÁŒÀÀÊË ı U œë Uapple㌠U È Ê U, ÒŸapple U Ÿ Êß Ë ÈÅÿ fläãê M apple ÁSÕà Õapple Êÿ apple Êß Ë Êß ß ß Ù Á S U, Êß ß ÊÚ» ß Á«ÿÊ, ÉÊÈ lùª Ê UÃË, Á «Ë, S Uapple U Ò ÊÚ» ß Á«ÿÊ, ß Á«ÿÊ ÁÄU Ò, Ÿ Êß Ë, Á UÿÊáÊÊ UÊíÿ ılù᪠ı U ÈÁŸÿÊŒË Ê øê Áfl Ê ÁŸª, ß -«Ë ÊÚ» Ù, Ÿß ÁŒÀÀÊË, Ÿapple ŸÊ U Í U ÿùªœêÿ ÁŒÿÊ Ë È Ê U Á ûê, øappleÿ U ÒŸ» UËŒÊ ÊŒ Ê ø, Ë ÁŸÃapple Ê Ê UÊ Ê U, flêß øappleÿ U ÒŸ, Ë UÊ apple Œ U Á Á ÀÀÊÙ, Áøfl, Ë ÙÁ à ª flê, Ù ÊäÿˇÊ, Ë ŒË Ê Ê, øappleÿ U ÒŸ S UÍ«apple U Á ÁÃ, Ë Á Ÿß Ù ÊŸapple apple Á«Ù apple Ù Ë ÅÿÊ ~v Ù ªß Ò Ê wæwæ apple UÙ«flapple Ù U U Á ŸË apple Á Ë ÕË ßŸ Ù apple ÿêáòêÿù Á z~ Ë U Ò fl Ë «Êßfl U Á Ê UÊ UŸapple Á Ë S Ë U Ë U ªÊß ªß Ò øê Í ÈUß U Ë appleπ UÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á πê ÍU ÿê ÃËÕ SÕ ÊŸapple flê apple ÿêáòêÿêapple Ë ÅÿÊ Ê» Ë ÁäÊ ÕË, appleá Ÿ Êapple UÊappleŸÊ apple Ê UáÊ Œ ÕË Ê U Á» U ÿêáòêÿê apple Ë ÅÿÊ Êapple UÃapple Œappleπ U UÊ SÕÊŸ» UËŒÊ ÊŒ ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê Ÿapple ÊÁŸflÊ U Ù ÎÕ Ê ÁflœÊÿ fl Á UÿÊáÊÊ flappleÿ U Ê Á ª Ê U Ù Uapple ÊŸ øappleÿ U ÒŸ ŸÿŸ Ê UÊflà appleäu U U-vz ÁSÕà ÁŸflÊ U È ø U Ÿ Ë «Ë Ÿ ããù ŒappleflË ÁŸœŸ U ÊÙ U Á ÿê ÁflœÊÿ ŸÿŸ Ê UÊflÃ Ë Ÿ ããù ŒappleflË Ê ŒÙ Á Ãê U Ù ÊÁÿ ÁŸœŸ Ù ªÿÊ ÕÊ ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê Ÿapple ß Œı UÊŸ ÁflœÊÿ ŸÿŸ Ê UÊflà Á ÃÊ Í U Ê, ÊÃÊ flë UflÃË, apple Uapple Áfl Ê Ã, Êß ÿ Ê Ê UÊflÃ, Ë Ê ø UáÊ Á ªı«Á à ãÿ Á UflÊ U ŸÙ apple Ë È Ê ÊÃ Ë ß Œı UÊŸ Á Ufl Ÿ òêë Í ø Œ Ê Ê, ÁflœÊÿ Ë Ê ÁòÊπÊ, ÁflœÊÿ Ÿ Uapple Œ ªÈ#Ê, ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U, ΔUªË apple Ê UÊapple apple Áª UçÃÊ U ÿèfl Áfl ÊÊ, Á à ÊÒ U UÁŒÃ Ê UÙ Ë Áfl ÊÊ ÁŒÀÀÊË UÊ Ê Ê Ê U Ê U Ÿapple flê Ê Ò Ê UÙÁ ÿù Ÿapple» UËŒÊ ÊŒ U Ÿapple flê apple apple ø Œ Ù Êß apple Êà U ß Á«ÿÊ» S U Êß» ß ÿù Uapple ÊÁ Ë UflÊŸapple U ÊÁŒàÿ Á U Ê Ò Á U apple vz Êπ Ê ÙŸ ÁŒ ÊŸapple ŸÊ U Ÿapple» Ë πêãapple apple w{» Ufl UË Ù z Ê U fl w}» Ufl UË Ù Ë z Ê U L ÿapple «flê U œùπꜫë Ë flê UŒÊÃ Ù Ê ÁŒÿÊ Ê UÙ Ë ß Ëø Ÿ apple ß Ê U UŸapple Ë ÙÁ Ê Ê UÃÊ U Ê ËÁ«Ã Ÿapple v~ È Êß Ù ß Ë Á Ê Êÿà Êß U ÕÊŸapple apple ŒË Á ÊœÊ U U Ê UÙÁ ÿù Áπ Ê» œùπꜫë Ë œê UÊ Ù Ã Ã È Œ Ê Œ U Ê ø ÊÈM Ë ªß «Ë Ë Ë ŸËÃË Ê È Ê U ª flê Ÿapple UÊc ÿê Ë Êß Ë Êß ß appleãè ı U ÿêòêê Ê ÊÿÙ Ÿ ÿ ªÈ#Ê, Ç ËÄUÿÍÁ Ufl appleê U, Ë Á Êfl Ê Ê, Ç ËÄUÿÍÁ Ufl appleê U, Ë ÁflÁ Ÿ Ê Ê, ÄU ÙÁçU» Á Ù,» UËŒÊ ÊŒ Ê ø Ÿapple ÁSÕà ªappleS U S Ë U fl ªappleS U Ù ª Ùß ª å Ê U fl S ÎÁà Áø±ãÊ Œapple U Ÿ Ê ê ÊŸ Á ÿê ø Ê øê Ÿ Ë UÊ apple Œ U Á Á ÀÀÊÙ Ÿapple» ÃÊ Ífl Á ÿê Êÿ apple Ê ªappleS U S Ë Ÿapple ÁSÕà appleê Ù U Ê U mê UÊ Êß ªß ß Ë Êß Ÿß S Ë Ù apple flªã UÊÿÊ fl Ÿ Ê Ù Ê Uapple apple Ë ÃÊÿÊ ÊÒ U ÊÊπÊ flêß øappleÿ U ÒŸ Ë ÁŸÃapple Ê UÊ Ê U Ÿapple Ê Ë Êß Ë Êß Ë» UËŒÊ ÊŒ ÊÊπÊ apple ÁflÁ ÛÊ Êÿ Ù Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê Ò ı U» UËŒÊ ÊŒ ÊÊπÊ appleê ß Ë M UÃÙ Á àflá Uà ÁÃÁ ÿê UË Ù M apple Ê U U apple Ò Ã apple Ë ÁŸÃapple Ê UÊ Ê U Ÿapple œãÿflêœ ÊéŒÙ ÊÕ Ê Ê Ê Ÿ Á ÿê ÈÅÿ M apple ÁSÕà Õapple U Ê U apple UÁ U Ê ªÊ ªÿÊ ÕÊ Á apple Á Ÿapple U Uã UÊapple Ÿapple ÊÈ flê U Êapple appleflê ÊÈM U ŒË Uã UÊapple Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê øê Ÿ ŒÙ U vw U xæ Á Ÿ U U ÀÀÊ ª S UÒ «apple Á ÿê ªÿÊ ÿ Ÿ Êß UË S UÒ «Ù U Ê ªË Ù UÙŸÊ Ê Œı UÊŸ ÿêáòêÿù Ë ÅÿÊ ÙŸapple Ë fl Ê øê Ÿ Œ U ÁŒÿÊ ÕÊ U UÙ Ò «Ù Ë ÅÿÊ apple ÿêòêë πê UÍ ÿê ÊŸapple Á S UÒ «U ÊÃapple Ò Ù Ë Êÿ Ãı U U ÊÈM Á ÿê ªÿÊ Ò Ë Ÿapple ÁflœÊÿ ŸÿŸ Ê Ë Ÿ ÁŸœŸ U ÊÙ U U Á UflÊ U Ù ŒË Ê àflÿê ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê ÁflœÊÿ ŸÿŸ Ê UÊflÃ Ë Ÿ ÁŸœŸ U ÊÙ U UÃapple È ÈÅÿ òêë UÊ ŸËÁà Áøfl ÿ ªı«, Ê Ê Á Ê äÿˇê ªÙ Ê Ê Ê, ÈÁ Á Ÿ U Áfl Ê UÙ«Ê, «Ë Ë Áfl, «Ë Ë Ë È Ê À ÙòÊÊ, ÈÅÿ òêë ËÁ«ÿÊ ãflÿ È Ê flá ÊD, ÁŒª U øıœ UË, UÊ ÁŸflÊ Ã fl U, Èπ Ë U Á Ê Ê, «ÊÚ. ÃË Ê È Ê U, «ÊÚ. ÿ UÊflÃ, ÙÃË Ê, ŒÈª Ê UÊflÃ, ˇ áê Ãfl U, ôêêÿ ıá Ê, ª apple Œ UÊflÃ, Á apple Œ U ÃappleflÁÃÿÊ Ê ø, ªŒË Ê ÃappleflÁÃÿÊ, È øıœ UË, ÁŸÁπ Á Ê, U apple Ê U ø flê, U Ê ÃappleflÁÃÿÊ, ÊÙ UÙ«Ê, Á à ªÊflÊ, ŸË Ê πêÿ, ÁŒª U, ÊÙ È Ê U Á à ãÿ ß ªáÊ Êãÿ ŸÊªÁ U ÃÕÊ ÊÊ ÁŸ ÊÒ U ÈÁ Áœ Ê UË ÁSÕà U apple ÊÚÁ Ë U ÊappleŸ ÁŒ ÊŸapple apple ŸÊ U ΔUªŸapple flê apple ÃËŸ Áª UçÃÊ U Ê apple apple ÃÈ U à ôêêÿ appleãapple È Ê UÙÁ ÿù Ë œ U «ÁŸŒapple Ê ÁŒ Êß U UË Ÿapple Êß U à ŸË Ê ÿùª U Ê apple apple ÊÊÁ ÃËŸÙ Ê UÙÁ ÿù Ù ªÊÁ ÿê ÊŒ flò ÊÊ Ë apple ÊÚ appleã U U ø ÊÃapple È Áª UçUÃÊ U U Á ÿê Ê UÙÁ ÿù Ù ŒÊ à apple apple Ê U w ÁŒŸ ÈÁ Á U Ê «U Á ÿê ªÿÊ ÕÊ Ê UÙ ËÿÙ apple z Ù Êß» ÙŸ fl Á Ê«Á à x~æææ L ÿapple Ÿ Œ UÊ Œ È Ò Í ÃÊ Œı UÊŸ Ê UÙÁ ÿù apple appleäu U U-w~ apple U Ÿapple flê apple Ífl Á ÊÕ Ë ãÿ.v Êπ L ÿapple Ë flê UŒÊÃ Ê πè Ê Ê Á ÿê Á apple Ê UÙ ËÿÙ Ù ŒÊ à apple apple Ê U UÙÄà apple ÁŒŸ ÈÁ Á U Ê«U apple U Ê apple apple Í ÃÊ Ë ªß Ò Ê UÙÁ ÿù apple ËÁ«Ã Ífl Á Ê apple apple yw Ê U L ÿapple UÊ Œ È Ò Ê UÙ Ë Ÿapple Ê U fl Í ÊÚ U Ê Êß Ÿ ÊÁŒàÿ Á U Ê Ò Á U Ê ªÊ U UπÃapple Õapple Ê UÙÁ ÿù apple Í ÃÊ apple Ê Ÿapple ÊÿÊ Á Ê UÙ Ë Ÿapple ÊÚ apple U Ê SÕÊŸ ÈÁ apple øÿapple Á Œ Ãapple U Ãapple Ò È appleu Uapple Ÿapple ÃËŸ ÿèfl Êapple Êapple øê Í Ê U U Á ÿê ÉÊÊÿ» UËŒÊ ÊŒ È appleu U Ê Áfl UÊappleäÊ UŸÊ ÿáäã appleã U apple Êß U ÊÒ U ŒÊappleSà Êapple Ê UË «ªÿÊ Ê UÊapple Ë Œ Ê Ê ÃËŸÊapple Êapple øê Í Ê U U ÊÒ apple apple» UÊ U UÊapple ªÿÊ ÃËŸÊapple Êapple S ÃÊ apple ÃË UflÊÿÊ ªÿÊ UÊ Ë UÊ Ã ª Ë U ÒU Á ŒÊapple ÿèfl Êapple Êapple ÊÕÁ U øê U apple ÊŒ ÉÊ U apple ÁŒÿÊ ªÿÊ ËÁ«U Ã Ë Á Ê Êÿà U ÈÁ Ÿapple Ê Ê Œ U Á ÿê ÒU ÊŸ Ê UË apple ÈÃÊÁ Í U È «UÙ«U ÊÈ flê U Œapple U UÊà UË vv apple Œ Ê Ê «È U apple ÿèfl apple Í U Ê U U U UÊ ÕÊ U apple øêfl Êapple Ê U apple øøapple U Êß U ÊÒ U ŒÊappleSà Êapple Œ Ê Ê Ÿapple øê Í Ê U ÁŒÿÊ ÈÁ Êapple ŒË Á Ê Êÿà apple «È U ÁŸflÊ Ë Áfl ÿ Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊÈ flê U UÊà UË vv apple Ÿ øøapple Uapple Êß UË apple Ê Ê Ê ŸÊ ÿèfl Ÿapple xææ L ÿapple Í U Á Áfl UÙœ UŸapple U Ê Ê Ê Ÿapple UË apple Ê U Ë U ÊÈM U ŒË ÊŸ Ê UË Á Ãapple Ë Áfl ÿ Ê fl Ê UÃ Ë Ëø- øêfl UŸapple È ø ª ß Œı UÊŸ Ê Ê Ê Ÿapple Áfl ÿ Ê apple U apple øê Í Ê U ÁŒÿÊ Ã Ë Ê UÙ Ë Ÿapple UË fl ŒÙSÃ Ê UÃ Ù Ë øê Í Ê U U ÉÊÊÿ U ÁŒÿÊ» UËŒÊ ÊŒ 3 â çÿæ# â æ æúu y ÂýçÌàæÌ ÙéÎæÙ ÂÚU Ü»æ ÕæØô»ñâ ŒÜæ ÅU Ñ ÂÚUæçÁÌæ» UËŒÊ ÊŒ ÁÃÁ UÄà ÊÿÈÄà fl ÈÅÿ Á UÿÙ ŸÊ Áœ Ê UË UÊÁ ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á U Ê U mê UÊ Ê UË Á ŒÊÿÃÙ ŸÈ Ê U Ê ÊŒË Îà Ùà fl Ë üê Îπ Ê Œapple Ê U Ê U mê UÊ fl wæww-wx Œı UÊŸ ÊÿÙªÒ Ù ÊflÊ ŒappleŸapple Á SÕʪà ÊÿÙªÒ å Ê U ÿù ŸÊ ÊÈM Ë ªß Ò ÊÿÙªÒ å Ê U Ë ÊªÃ Ê yæ Áà Êà ŸÈŒÊŸ ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò ÿù ŸÊ Ê Ê ÙÀ Ë» Ê ÃÕÊ ÿêfl ÊÁÿ, πèœ Ë «appleÿ UË fl ª ÊÊ Ê Ê ΔÊ Ãapple Ò «Ë Ë UÊÁ ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÿù ŸÊ Ê Ê ΔÊŸapple Á wæ Á à U wæww à ÊflappleŒŸ Uapple «Ë Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê ÊÕË ß S Ë Ë Áœ ÊŸ Ê UË Á SÕÊŸËÿ ÁÃÁ UÄà ÊÿÈÄà ÊÿÊ ÿ Á UÿÙ ŸÊ Áœ Ê UË apple ê U Ãapple Ò ÃÕÊ ŸÊ ÊflappleŒŸ Ë ß ÊÿÊ ÿ apple wæ Á à U Ã Ê UflÊ Ãapple Ò Çæò. ØôˆâÙæ çâ ã è ÂéSÌ æ ç Øæ çß ô Ù» UËŒÊ ÊŒ apple apple ÃÊ ŒÿÊŸ Œ Á Ê ÊÁfllÊ ÿ ÊªÊ U apple «ÊÚ. íÿùà ŸÊ Á ŒÙ Ê ÿ ª Ù Ê ÿ Áfl ÙøŸ È Ê ª ª Ê ŸÊ ß ß ÊŒÃ ı U ÁflÃÊ ª M Á ÿê øê Œ Ò Êÿ ÈÅÿ ÁÃÁÕ Á Ê U apple Ê Œ Á apple Œ Á Õapple äÿˇêãê ÅÿÊà ÊÊÿ U Á Ÿapple Ë Áà ÁflÁ ÊC ÁÃÁÕ ÅÿÊà ÊÊÿ U ª Ÿ Ë ı U ÁflÁ ÊC ÁÃÁÕ Ífl Ò Á Ÿapple U òêë Áfl È ªÙÿ, ÁflœÊÿ Ë Ê ÁòÊπÊ ı U ÅÿÊà Áfl ÁŒŸapple Ê UÉÊÈfl ÊË U apple Ê UÙ apple apple ÃÊ ŒÿÊŸ Œ Á ÊˇÊáÊ SÕÊ Ù Èπ ÊŸ Œ apple ÃÊ ı U flá UD fláÿòêë UappleπÊ UÙ ÃªË Ê Ë SŸappleÁ ÊÁŸäÿ Ê# È Ê œãÿflêœ SÃÊfl «ÊÚ. íÿùà ŸÊ Á ËflŸ ÊÕË Ê appleflë ı U Ífl Ë UÙ«flapple øê Œ Á Ÿapple Á ÿê È Á h ªÊÁÿ Ê M Ê Ê Ã Ÿapple «ÊÚ. Á Ë ª apple ªÊ U Ê Ê œê ÙðÜô Øéßæ ÂýÎðàæ ŠØÿæ æ ÖÃØ Sßæ»Ì» UËŒÊ ÊŒ flá UD Ê appleflë àÿflë U œÿπ«ÿapple ÃÊÿÊ Á ß Á«ÿŸ Ÿapple ÊŸ Ù Œ Ê UË Á Ê ÊÿÊ ÿ U ÿèflê UË Ë ÒΔ appleÿapple Ê ßŸapple Ù ÿèflê Œapple Ê äÿˇê È U Ëà œí Ê Sflʪà Á ÿê ߟapple Ù Á Ê Êÿ Ê UË äÿˇê Œappleflapple Œ U ÃappleflÁÃÿÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÿèflê Œapple Ê äÿˇê wz Á Ãê U Ù» Ãapple Ê ÊŒ apple ÙŸapple flê Ë ÃÊ ŒappleflË Ê ÿ ÃË Ê UÙ Êÿ apple ÁœÃ ÊŸ Ê UË ŒappleŸapple Á Á Ê ÿèflê UË Ù ÁŒ ÊÊ ÁŸŒapple Ê Œapple U ªÿapple ëøí Á ÃappleflÁÃÿÊ Ÿapple Ê Á ÃÊ ŒappleflË Ê ÿ ÃË Á UappleflÊ«Ë ßŸapple Ù ÿèflê Á ÊäˇÊ ŸË U Œ ŸflÊ Ù» UËŒÊ ÊŒ Á apple Ê ÿèflê UË Ê Ê UË ÁŸÿÈÄà Á ÿê ÒU Áfl Êapple Ê UÙ apple UÊ Áfl Œ U ı U À Ê äÿˇê ÙÀ UËŒÊ ÊŒ, Ëà Á «Êª U À Ê äÿˇê» UËŒÊ ÊŒ, Ê UË ÿèflê äÿˇê ÊÁ Ê Ê Ã, È Uapple Ê Ù U, UÊ Ê UáÊ UıÃapple Ê, ÿªœûê, ÿ Ãfl U, UflËŸ øê, ÁŒŸapple Ê Œ Ê, ÈáÊÊ ÊÀflapple, L áê øıœ UË,, Ù Ê «ªÍ U, U flë U «Êª U, ªÃ Á òêë ı U πë UÊ òêë ÈÅÿ M apple ÁSÕà U apple ÚUæß æ æ ÂéÌÜæ ÕÙæÙð è ÌñØæçÚUØæ è àæém» UËŒÊ ÊŒ Á h ËΔ üêë ŸÈ ÊŸ ÁŒ U üêë ŸÊß œ Ê Ë U Œ ÊÁ U Ÿ. v apple w flapple Œ Ê UÊ fl Á UÊfláÊ Ê ÈÃ Ê ŸÊŸapple Ë ÃÒÿÊÁ UÿÊ ÊÈM ÁŒ U Ê ªáÊ apple ÈÅÿ ÁÃÁÕ ÿ àÿê mê UÊ P «( Ê ) Ê U U È Íà Á ÿê ÁŒ U œêÿ UÊ apple Ê ÊÁ UÿÊ Ÿapple Ê Á UÊfláÊ ŸÊŸapple Ë ÃÒÿÊÁ UÿÊ ÊÈM Ù øè Ë Ò ÁŒ U Ê ªáÊ apple UÊfláÊ, È UáÊ ı U appleéêÿêõ Áfl ÊÊ Èà apple ÃÒÿÊ U Á Ê U apple Ò» UËŒÊ ÊŒ apple apple Ë Á ÊäÿˇÊ ( Á㌠U œêÿ) UÊ apple Ê ÊÁ UÿÊ Ÿapple Ê Á ÙÁfl«ŒÙ Ê ÊŒ Œ Ê Uapple apple apple Ù apple U ÙªÙ apple à Ê Ò Á apple w fl Ù apple ÙÁfl«Ê UáÊ àÿapple àÿı Ê U» Ë U apple appleá Ÿ ß Ê U Œ Ê Uapple Ù apple U ÙªÙ apple à È ÃÊ ı U à Ê Ÿ U Ê U Ê Ò UÊ apple Ê ÊÁ UÿÊ Ÿapple Ê Á Œ Ê UÊ Ù apple U Á ŒÍ œ apple ŒÙ ÕÊ øá Ã Ò àÿapple fl Ë Ê ÁÃ ß Ê U Ë Œ Ê UÊ fl œí œê apple ŸÊÿÊ Ê ªÊ ß Êÿ apple üêhê È Ù Ë ÁSÕà à fl Ë Ê Áà U appleªë œêÿ UÊ apple Ê ÊÁ UÿÊ Ÿapple Ë ÙªÙ apple ß Œ Ê UÊ fl U ÊŸapple Ë Ë Ë çßïæø Ù𠹈 ÚUæØæ vx çîù âð Ü ÚUãæ ÏÚUÙæ» UËŒÊ ÊŒ ª apple U U» UËŒÊ ÊŒ appleäu U U { ÁSÕÃ Ë Ë UË Ë Ê çu Ù U-w apple U Ÿapple flê apple ÙªÙ Ù œ UŸÊ Ê vx ÁŒŸ ÊŒ ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U Ÿapple πà UflÊ ÁŒÿÊ ÁflœÊÿ Ÿapple ı U Ë Á À«U Á U apple apple UappleÁ Ufl Ù È ÊÿÊ ı U ÙªÙ Ë Ê ªapple Í UË UŸapple Á Ê Á U ã Ù Ÿapple ÀŒ apple ÀŒ Áœ Ê Ê Ê ªÙ Ù Í UÊ UŸapple Ë ÊÃ Ë ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U ŸappleÄUS U «Ù U ÊÚ ÁSÕÃ Ë Ë UË Ë ÊÿÊ ÿ Ê U œ UŸÊ Œapple U apple Ê çu Ù U UappleÁ «apple U apple Á Ÿapple È øapple ã apple Ë Ë UË Ë Ê çu Ù U-w äÿˇê UÊ Ëfl Ê UmÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á À«U mê UÊ ã apple Í Íà ÈÁflœÊ Ë ŒÊŸ Ÿ Ë Ë Ê U Ë Ò Á Ê UáÊ Ùª Ÿapple Ê Ù ΔªÊ Ê Í U U apple Ò UÊ Ëfl Ÿapple ÃÊÿÊ Á ã apple Á À«U mê UÊ é ʪ ÁŒπÊ ª ı U fl Ÿapple Ë flêœù apple U U Ê Ò ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U ŸÈ UÙœ U Ë Ë UË Ë Ê çu Ù U-w ÁŸflÊÁ ÿù Ÿapple ŸÊ œ UŸÊ Ê# UŸapple Ë ÉÊÙ áêê Ë ß fl U U Ÿ ÊŸ Ê UË Ê Ê UÊ fl, Ë Ë UË Ë Ê çu Ù U-w ÊäÿˇÊ Ë U Á,» Ãapple Á, UÁfl Œ, È ãÿê ÊÁŒ Èπ M apple ı ÍŒ U apple âúu æúuè æòüðáô ð ÕÉ æ ü Áæ»è w ÂÚUâð ÅU âèåuð Ñ Ùæ»ÚU» UËŒÊ ÊŒ ÿèflê ÊªÊ ªΔŸ fl ÊÚ apple ÊòÊÙ Ÿapple Á«Ã flê U Ê Ÿapple M ÊÚ apple ı U» UËŒÊ ÊŒ Ë U Ê UË ÊÚ apple Ù apple wæ» Ë ŒË Ë Uapple ÊŸapple Ë Ê ª Ë Ò Ê ª Ù apple U S UÍ«apple U Ÿapple ÀÀÊ ª ÁflœÊÿ ı U Ò Á Ÿapple U òêë Í ø Œ Ê Ê,» UËŒÊ ÊŒ ÊÿÈÄà Áfl, Ÿapple M ÊÚ apple Á Á apple Œ È Ê U ªÈ#Ê Ù Ë U ÊŸapple Á ÊòÊ ôêê Ÿ Œapple øè Ò ß Ë ÈÁ ٠ʪapple ÊÃapple È ÿèflê ÊªÊ ªΔŸ mê UÊ ÁÃªÊ fl ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U Ù ÊòÊÙ Ÿapple ôêê Ÿ ÁŒÿÊ ß Œı UÊŸ ÊòÊÙ Ÿapple «Á ÊŸ ÁœÃ SÿÊ Ù Ù flªã UÊÿÊ ÿèflê ÊªÊ ªΔŸ äÿˇê fl à flê U flê U Ÿapple ÁflœÊÿ UÊ apple Ê ŸÊª U Ù ÊŸ Ê UË ŒappleÃapple È ÃÊÿÊ Á S UÍ«apple U Ù «Á ÊŸ apple Èà Uapple ÊÊŸË Ê U Ë Ò Á UÿÊáÊÊ Á ÊˇÊÊ òêë È fl U Ê ªÈ U apple» UËŒÊ ÊŒ U Ê UË ı U Ÿapple M ÊÚ apple Ò Ë U ÊŸapple Ê ŸÈ UÙœ Á ÿê ı U Ë ÊòÊÙ Ù ÊESà Á ÿê Á ÀŒË Ë ÊÚ apple Ù apple wæ U apple U Ë Uapple Ê ªË fl à flê U, Ê Œ Ÿ Uapple Ê Ÿ UŒÊ U, ÊÈ Ê «apple, Á Ê ÊÈ ^, ÊÁ U, L áê, ªıà Ÿª U, UÊ È flê U, ÈŸË ÒŸË, øıœ UË, UÃ, πè Ê Í, Ÿ ŒŸË, øÿ ÿêœfl, ËÁà øıœ UË ı ÍŒ U apple ÂçÚUßãÙ æè Ùð Îè çß æâ æøô ü è âõ»æì ÀÀÊ ª Œapple Ê Á Ufl Ÿ òêë Í ø Œ Ê Ê Ÿapple Ê ÊÁŸflÊ U Ù appleäu U U {z flêá ÿù Ù UË x UÙ«zÆ Êπ L ÿapple Ë œÿ UÊÁ Ê apple ŸŸapple flê Ë æ Ù Ë ıªêã ŒË appleäu U U {z Ë Ë «Ù Ê ŸflËŸË UáÊ Á UÿÊáÊÊ Ê UË Áfl Ê ÊÁœ UáÊ mê UÊ Á ÿê Ê ªÊ Ò Á Ÿapple U òêë Í ø Œ Ê Ê Ÿapple Ê Á appleäu U U Ë Ë «ŒË Êfl Ë fl apple apple «Ù Ê ŸflËŸË UáÊ Á ÿê Ê ªÊ Á Ufl Ÿ òêë Í ø Œ Ê Ê Ÿapple Ê Ë ÀÀÊ ª Áfl Ê apple Ùß Ë Ÿ Ë U Ÿapple ŒË Ê ªË ı U appleäu U U flêá ÿù Ù ÀÀÊ ª Ù ŸÊ UÙ«U ªŸapple flê apple Ê apple ÁŸ Êà ÁŒ ÊŸapple Á Ù ŸÊ UÙ«U Á flapple Uapple«È Ê ÁŸ Ê áê Ë ÀŒ ÊÈM UflÊÿÊ Ê ªÊ

4 Áè ÇUè ß Ù»ÚU çù»»él»ýæ v Ç ÿæð æ ð çß çâì Úð»ð ßÙ ªÈL ª Ê ÊŸª U Áfl Ê ÊÁœ UáÊ ( Ë «Ë ), Ÿª U ÁŸª ªÈL ª Ê ( Ë Ë) ı U «apple ÊÚß U ŸË ÿèq M apple appleäu U U-vÆ~ apple væ «ˇÊappleòÊ apple Ê UË flÿ Áfl Á à Uapple ªapple Ë «Ë ı U Ë Ë ÿê fl UáÊ Áfl ª Ë Ã ŸË Ë ÊÿÃÊ ŒÊŸ Uapple ªapple ı U πø «apple ÊÚß U ŸË ı U ÊªËŒÊ UÙ mê UÊ fl Ÿ Á ÿê Ê ªÊ ÿù ŸÊ Ë ÊÈL Êà Á ÊÁŸflÊ U Ê ıœ UÙ áê Êÿ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ªÿÊ appleÿ U äêè Ê ÊŒ ı U Á UÿÊáÊÊ ª Ù ß «S Ë øappleÿ U ÒŸ UÊ Ê Œı ÃÊ ÊŒ ÁÃÁÕ apple M apple È Uøapple Ÿ ÊÕ Á UÿÊáÊÊ Ë Ê U S U ÊäÿˇÊ Ùœ UÊ Ë UË Ë Áfl Êapple Ê ÁòÊà ŒSÿ M apple ÊÊÁ È Ë «Ë ÁÃÁ UQ Ëß Ù È Ê ÿêœfl Ë ÊÒ ÍŒ U appleu appleÿ U äêè Ê ÊŒ Ÿapple ŸË Ë Ê Sflʪà UÃapple È ÊEÊ Ÿ ÁŒÿÊ Á ß Ã Ã ÃÒÿÊ U ÙŸapple flê Ë ÁûÊ Ù Á Ë Ë Ë Ã U UÁˇÊà Á ÿê Ê ªÊ ã Ù Ÿapple Ê ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê apple UΔU ª áêë Î Á U ÊÿŸ» œêÿè Ê ª È øappleÿ U ÒŸ Ê Ë ª flê Ÿapple ÊÁŸflÊ U Êapple Î Á ˇÊappleòÊ apple «ÙŸ ı U ÊÁ U Á» Á Êÿ ß UappleÁ apple Ò Ë ÊœÈÁŸ à ŸË ÿùª Ë Á ÊÿÃ Ë ÄUÿÙ Á ß ÿùª apple» Ë ÒŒÊflÊ U apple ÈœÊ U ÙªË ı U Á ÊŸ Ë ÊªÃ UŸapple ı U Êÿ ÊŸapple apple ŒŒ Á appleªë ã Ù Ÿapple ß Êà U Ù U ÁŒÿÊ Á Î Á ˇÊappleòÊ apple Ë UŸÊ Ê Ù Á «Êfl Á à ÁflÁ ÛÊ ªÁÃÁflÁœÿÙ Á «ÙŸ Ê ÿùª Á ÿê Ê U Ê Ò, appleá Ÿ Êfl ÁŸ fl ÁŸ Ë ˇÊappleòÊ Ë ÊªËŒÊ UË Êäÿ apple Ë ß «ÙŸ ÿùª Ù «apple Ò ÊŸapple U ÊflÊ Á appleªê üêë ª flê Ÿapple Á ÊŸÙ Ù» Ù Ë à ÊŒ ÃÊ ı U à ÊŒŸ apple ÈœÊ U Á Ë Œ U U ë Ë ªÈáÊflûÊÊ flê apple ߟ È U Ò apple Ë, fl U ı U Ë UŸÊ Ê ŒÊŸ UŸapple Ë Êfl ÿ ÃÊ U Ë Ù U ÁŒÿÊ ı U Ê UÃËÿ Î Á apple ÉÊÁ UÿÊ Ë UŸÊ Ê Ù Ë «apple Ò ÊŸapple U Á Ë Ê Uapple apple ÃÊÿÊ Á Ò apple ß apple» Ë ı U Á ÊŸÙ Ë Êÿ ŒÙŸÙ ÊÁflà ÙÃË Ò ª flê Ÿapple Î Á flsãè Ù UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ,U vv Á à UUU, wæww appleäu U U-~ ÊÁfllÊ ÿ ÁfllÊÕË Uapple ªapple ŸappleÃÊ Ë ËflŸ U ÊÙœ UÊ Ëÿ ÊÁfllÊ ÿ appleäu U U-~ apple Ê UÃËÿ Á ÊˇÊáÊ «fl ÿèflê ÊÿÊ fl Á U ø» ÊÚ U Á U U apple» Ê «apple ÊŸ mê UÊ ÊÿÊappleÁ à Êÿ apple ŒÊÒ UÊŸ S UÊ» ŒSÿ Ë Á UÿÊáÊÊ Ê Ã Ë Á Ê Èπ ÁfllÊÁÕ ÿù Ù ÃÊÿÊ «ÊÚ. ªŒê apple fl Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á Sflà òêãê ŸappleÃÊ Ë Œapple Ê Ë Ê ÊŒË apple ŸappleÃÊ Ë appleÿêáÿÿù ËflŸ È Ê ø Œ Ù ÿùªœêÿ Ù ÊŸŸapple Á Á U ø apple U appleπÿ apple apple apple UáÊÊ appleÿë ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê Ê U Ê Ò ß ÁÃÿÙÁªÃÊ apple yæ fl Ë ÊÿÈ Ã Ùß Ë ÁfllÊÕË, ÊÙœÊÕË ÕflÊ Á ÊˇÊ Êª apple ÃÊ Ò ß UÊ Ëÿ ÊÁfllÊ ÿ appleäu U U-~ apple ÁÃÿÙÁªÃÊ apple UÁ S apple ÊŸ Ë ÁÃ Ê UÃËÿ Á ÊˇÊáÊ «fl ÿèflê ÁÃÁÕ wæ Á Ãê U wæww Ò xæ ÊÿÊ fl Á U ø» ÊÚ U Á U U apple Á Ãê U wæww à ÊÙœ òê» Ê «apple ÊŸ mê UÊ È Ê - U Ê U- ÊÁ Êà Á ÿê Ê ÃÊ Ò ã Ù Ÿapple Sfl UÊ Áfl ÿ U ÊÙœ UŸapple Á ÃÊÿÊ Á Á UÿÊáÊÊ Ê Ã apple ÃËŸ ÁfllÊÁÕ ÿù fl ÊäÿÊ Ù Ù fl üêapplecδu ÊÙœ òê ŒappleŸapple flê apple ÊÙœÊÕË ÊªM Á ÿê ªÿÊ UÊC Ëÿ ÿ ª Á U ø U ÊÚã applefl apple ÊÁfllÊ ÿ ÊøÊÿ «ÊÚ. ÊªËŒÊ UË Uapple ªapple ß fl U U UáÊœË U Á Ÿapple Ê Á È Ê ø Œ Ÿ Ê UË «ÊÚ. Á ÃÊ ªÊÒ«Ù Ÿapple Œapple Ê Ë Ê ÊŒË Á fl UÙÁ Ã Ê Ê Ÿapple ÊòÊ- ÊòÊÊ Ù Ù ŸÊ - È U Á à U ÁŒÿÊ ŸappleÃÊ Ë ËflŸ U ª Ÿ ÊÙœ UŸapple Ÿ Õ ÿê Ù Ê UáÊ Ê Á Ê Ê ÊŒË Ë flê apple Ê apple U apple ã Ù Ÿapple ãÿ ÊäÿÊ Ù Ù Ë Ò ã Ù Ÿapple ÁfllÊÁÕ ÿù Ù ÃÊÿÊ Á ß ÁÃÿÙÁªÃÊ apple ʪ appleÿapple Á Sflà òêãê appleÿêáÿÿù ËflŸ apple apple Ùà ÊÁ à Á ÿê ß fl U U apple UáÊÊ appleÿë øêá ÃÕÊ Œapple Ê Á ÊÁfllÊ ÿ ÊäÿÊ «ÊÚ. U fl Êÿ UŸÊ øêá ªËÁà Ê, «ÊÚ. ŸË ŒÁ ÿê, «ÊÚ. ã Ù Ÿapple ÁfllÊÁÕ ÿù Ù ŸappleÃÊ Ë UÊ apple Ê È «Í, «ÊÚ. È Ê Ê Ê, ÊŒÈ U ËflŸ U Áœ apple Áœ Á, ÿ àÿê, UË Ê È Ê U, ÊŸ Ê UË ÊÁ U ß ÊÙœ «ÊÚ. UÊ apple Ê Á à ÊÁfllÊ ÿ ÁÃÿÙÁªÃÊ apple ʪ appleÿapple Á Ë ÊäÿÊ fl ãÿ S UÊ» appleá Uà Á ÿê Ê UÃËÿ Á ÊˇÊáÊ «ŒSÿ ı ÍŒ U apple ªÈL ª Ê apple flÿ ˇÊappleòÊ Áfl Á à UŸapple apple Á ÊÒäÊÊ UÊapple áê UÃapple ÁÃÁÕ Á ÿê fl UáÊ UˇÊáÊ ı U flêÿè ÙÃË Ò, Ù ıœù mê UÊ à Á à ÙÃË ŒÍ áê Ù ÁŸÿ ÁòÊà UŸapple Á Ò, ß Á ÊŸapple flê apple ÿ apple SÕÊß flîˇêê UÙ áê ı U Á Uà Êfl UáÊ apple flîáh Ê ËÁfl Ê Á, U ÿáq Ù Êfl ÿ Ò ã Ù Ÿapple Ê apple Ê ªÈL ª Ê apple ª ËŸ fl U ÊŸapple Á appleÿapple Á ÊÚÄU Ë Ÿ Ë M Uà Œ ΔÊŸapple Ë M UÃ Ò ß Ê appleá U ª ß» ÊS Äø U apple ÈœÊ U U Ë äÿêÿ ÁŒ ÊŸapple Ë Êfl ÿ ÃÊ U ÁŒÿÊ Î Á ÁflôÊÊŸ Œ mê UÊ ÊÿÙÁ à Êÿ apple ʪ appleãapple È, ª flê Ÿapple Ê Ê Ê U apple Ÿ Ë ı U ÉÊÁ UÿÊ Î Á U ÊÿŸÙ Ë Á Ë, Ë Á Áø ÃÊ Ê Áfl ÿ ÙŸË øêá ã Ù Ÿapple Ê, apple apple ÉÊÁ UÿÊ Î Á U ÊÿŸ Ê ÿùª Á ^Ë Ë fl UÃÊ U Êfl «Ê ÃÊ Ò ß Ã U π UÊ à ÊŒ» Ù apple Ë UÙ Ù ÁŸÿ ÁòÊà UŸapple apple Õ ÙÃapple Ò, Á Á UáÊÊ SflM» Ù Ù ŸÈ ÊŸ ÙÃÊ Ò ı U Á ÊŸÙ Ë Êÿ ÙÃË Ò ª flê Ÿapple Á ÊŸÙ Ù Ë UŸÊ Ê π UËŒÃapple ÿ Ë Á appleÿapple Ë Ê Ë ŒË ã Ù Ÿapple Œ ı U UÊíÿ ŒÙŸÙ U Ê UÙ apple Ê ª Ë Á ÉÊÁ UÿÊ Î Á ŒÊapple ÁŒŸ apple ø U UË Á apple Ë Ã U ÁfllÊ ÿ Ò U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ Ê Ê Ÿ UÊapple ªÿÊ ªÈL ª Ê Á Ê Ò U ÉÊ Ë Êapple U apple appleä U U-y~ ÁSÕà Ÿ ÿê Ê äê S Í apple ÿ U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ UÊß U ªß U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ Êapple U U flªêapplez apple Áfl ÊÁ à Á ÿê ªÿÊ, Á apple Ò «appleu U Ê fl ÊÁ Ê (vw fl ÊÿÈ apple ) ÍÁŸÿ U Ê fl ÊÁ Ê (vy fl ) ÃÕÊ ÍÁŸÿ U Ê fl ÊÁ Ê (v} fl apple ) apple Áπ Ê«Ë ÊÊÁ appleä U U-vy UÊ Ëÿ ãÿê UÊÁfllÊ ÿ apple Ÿ òê apple flapple Ê appleÿapple flê Ë UÊòÊÊ Ê apple apple Á ÊÚ apple apple ÊÁŸflÊ U Êapple apple Ë Êÿ Ê ÊÿÊapple Ÿ Á ÿê ªÿÊ ßU fl U U UflŸ Ë Á ÿê ªÿÊ ÊøÊÿ «UÊÚ. U apple Ê ªª Ÿapple Ë Ÿß U UÊòÊÊ Ê apple Êapple UŸ apple Uí fl Áflcÿ fl apple Uà U UÊß U apple Á ÊÈ Ê ŸÊ ŒË ø øê Ÿ «UÊÚ. Èc Ê Áà Ÿapple Á ÿê ªÊÿòÊË Á UflÊ U ªÈL ª Ê Ë Êapple U apple U ÊÿŸ appleøÿapple flê Ë SÕÊ Ù Áπ Ê» ÅÃ Ê U flêß Ë ÊŸË øêá ı U Œ Ù UÊc Ëÿ Sà U U ʪL ÃÊ Á ÿêÿ Ë ø ÊŸÊ øêá ª flê Ÿapple Ê Á, ŸË Ÿapple Ë» Êß ÊÕ Á U ʪ٠Á ÊŸ ʪ٠Á ÿêÿ ÊÈM Á ÿê Ò, Ù Á ÊŸÙ Ù Ÿ Ë à ʌ٠πã UÙ ı U ã apple ŒÍ U UŸapple à UË Ù Ê Uapple apple Á ÊÁˇÊà Uapple ªapple ã Ù Ÿapple Ê, Á ÊŸÙ Á à Á ÉÊÁ UÿÊ Ë UŸÊ Ê ı U Á Êfl UË Î Á U ÊÿŸ πã Uapple apple ÁŸ UŸÊ ı U Á ÊŸÙ Ë Êÿ Ù ŒÙªÈŸÊ UŸapple U Ê U gapple ÿ Ù ÈÁŸÁpà UŸÊ ÁŸflÊÿ Ò ª flê Ÿapple Á apple Ê ø Œ Ê Ù apple Ê Uà πêlêûê ı U ãÿ Èπ» Ù à ÊŒŸ Ù ÊŸapple apple Î Á U ÊÿŸ ˇÊappleòÊ Ë ÍÁ Ê U Ë Ê Ê «Ê Ê ª flê Ÿapple Ê, Ê UÃ Ë Èπ» Ù à ÊŒŸ apple Ÿ U ÿê ŒÙ Ò, appleá Ÿ flòá fl ı Ã Ë ÃÈ ŸÊ apple Áà appleäu Uappleÿ U à ÊŒ ÃÊ ÈÃ Ò ã Ù Ÿapple Ê Á fl U Ù ı U Î Á U ÊÿŸÙ Ë ÿùª apple» Ë ÒŒÊflÊ U ÊŸapple apple Ê» Ë ŒŒ Á ÃË Ò Á apple íÿêœê apple íÿêœê apple«ªêÿapple øêá ı U apple x-y Ê Ã ÿê à flapple ıœapple «apple Ÿ Ë Ù ÊÃapple à à ߟ Ë Œappleπ Ê UŸË øêá U Ê U Ë ÊÕÁ ÃÊ flÿ ˇÊappleòÊ Ù ÊŸÊ Ò, Á Á ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê Ÿapple ÊÚÄU ËflŸ ŸÊ àfl Ê ˇÊË ÿù ŸÊ ÊÈM Ë Ò ß ÿù ŸÊ Ê gapple ÿ Ê UÙ Ê È ˇÊappleòÊ apple flîˇêê UÙ áê UŸÊ Ò, ÃÊÁ fl Ê U Ÿapple flê apple ÙªÙ Ù ÊÚÄU Ë-flŸ apple Ê appleÿapple Á ÿê # ÊòÊÊ apple ÊÚÄU Ë Ÿ Á «apple ÊÚÿ U ŸË øappleÿ U ÒŸ œflÿ Ÿapple Ê Á Ÿ ÿùªë Œapple Ê U apple ıœê UÙ áê apple ÁœÃ Á UÿÙ ŸÊ Ù Ù Á ÿêáãflã Uapple ªapple ı U Á UÿÊáÊÊ, Áfl Êapple M apple ªÈL ª Ê U Áfl Êapple äÿêÿ ÁŒÿÊ Ê ªÊ ÿ Ê U ÿê fl UáÊËÿ øèÿıáãÿê Èà Áœ Ò Ë «Ë Á«ÊŸ Ëß Ù È Ê ÿêœfl Ÿapple Ê Á Ÿ ÿê fl UáÊËÿ øèÿıáãÿù Ê Ê ŸÊ UŸapple apple ŒŒ Uapple ªapple à ŸË Ë ÊÿÃÊ éœ UflÊ ªapple ê ŸË ıœê UÙ áê Ù appleäu U ŸÊ U Á UÿÊ Ë Ù ÊflÊ Œapple Á ª ßU ÁÃÿÊappleÁªÃÊ apple vw ÁfllÊ ÿê apple apple UË vææ ìêê apple Ÿapple ʪ Á ÿê Á hu Ê appleflë, Ë Ê U US U UÁ UÿÊáÊÊ apple U ÊäÿˇÊ fl Á Ê Ò U ÉÊ apple äÿˇê ÊappleäÊ UÊ Ë UË Ê Ÿ fl U U ÈÅÿ ÁÃÁÕ apple M apple È Uøapple Uã UÊapple Ÿapple ÿ UÊ Áfl appleãê Áπ ÊÁ«ÿÊ apple Êapple ê ÊÁŸÃ Á ÿê Ÿapple ÊappleäÊŸ apple üêë Ë UË Ÿapple UÊ Á UÊòÊ- UÊòÊÊ Ò U Êapple apple Êapplefl U πapple apple M apple Ë ŸÊ UŸ òê apple Á UÊ Ëÿ ãÿê Ê apple apple ÈU Ê UflŸ UÊ Ëÿ ãÿê UÊÁfllÊ ÿ apple UÊòÊÊ Ê apple Êapple ÊappleÁäÊà UÃapple ÊøÊÿ «UÊ. U apple Ê ªª ÃÕÊ apple Ë apple ÊÒ ÍŒ UÊòÊÊ fl Á ÊˇÊ UflŸ UÊÿÊ ªÿÊ ßU apple ÊÚ apple apple ÊøÊÿ apple ÊflÊ ÊäÿÊ, UÊòÊÊ Ê apple ÊÒ U Ë øêá UÿÊ apple Ÿapple Ê ÈUÁà ŒË ÍáÊÊ ÈUÁà apple ÊŒ ÊÚ apple apple ÊªÊ U apple UÊòÊÊ Ê apple Êapple ÊappleÁäÊà UÃapple È ÊøÊÿ «UÊÚ. U apple Ê ªª Ÿapple UÊ Á Ë UÊòÊÊ Ÿ ªÊ U UÊß U U U U Áfl ÿ Ë U U ˇÊÊ apple È Uøapple Ê Ê ÿ ÁÃÿÊappleÁªÃÊ Ê ÿ ÒU ŒÊÁπ Ê apple apple Ë ÈUà øë U ÊÚ» U UË ÒU apple apple apple M UË ÒU Á UìÊ Á ÊˇÊÊ apple Á SŸÊà ˇÊÊ Ê apple apple ë appleu Ÿ UÊ apple apple UÊòÊÊ Ê UÊapple Uã UÊ appleÿapple UÊ Á ÊÚ apple Ê apple Uà U flêãêfl UáÊ ÒU U U à U U apple ÿ UÊ Ê Ê UÊÒ ë UÊ Ò ßU Á UÊòÊÊ øê appleu ÉÊ U apple Ê ÿê Á» U UÊÚS U apple U apple U Ë Êapple ŸË UÊß U U» Êapple U apple Áflcÿ ŸÊŸÊ ÒU Uã UÊ appleÿapple ÃÊÿÊ Á Ê S Î ÁÃ, πapple Í Œ, Ÿ Ë Ë, Ÿ ÊÁŒ ªÁÃÁflÁäÊÿÊapple Ë ÿ UÊ ø Êß U ÊÃË Ò U ßUë ÈU UÊòÊÊ ßUŸ apple ʪ apple ÃË Ò U Á ÊŸÙ Ù Œapple Ë ªÊÿ Ë π UËŒ U ŒË Ê ªË Áé «Ë Á UÿÊáÊÊ U Ê U mê UÊ πappleãë apple ÙÁπ Ù Ù UŸapple fl πappleãë Ù U ÈÄà ŸÊŸapple Á Á ÊŸÙ Ù ÁflÁ ãÿ Ê U Ë ŸÈŒÊŸ ÿù ŸÊ Ù Ê Ê ÁŒÿÊ Ê U Ê Ò Œapple Ê U Ê U Ÿapple ÿù ŸÊ Ù Ê ÁflSÃÊ U UÃapple È Sflappleë Ê apple Ê Î Áà πappleãë Ù ÊflÊ ŒappleŸapple flê apple apple apple Á ÊŸ, Á Ê ŒÊapple apple Ê ø «ÍÁ Ò, Ÿ Ù Œapple Ë ªÊÿ Ë π UËŒ U Áœ à wz Ê U L ÿapple Ë Áé «Ë ŒappleŸapple Ë ÿù ŸÊ Ë ÊÈL ÊÃ Ë Ò ÊÿÈQ ÁŸ ÊÊ Ã È Ê U ÿêœfl Ÿapple ÃÊÿÊ Á UÙÄà ÿù ŸÊ Ê Ê appleÿapple flê apple Á ÊŸÙ Ù Ê Î Áà πappleãë Á ËflÊ ÎÃ Ê ÉÊÙ ÃÒÿÊ U UŸapple Á øê U «apple «ÁŸ ÊÈÀ ÁŒ Ê ªapple ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê ÊŒË Îà Ùà fl à à Œapple Ê apple zæ Ê U «apple Ê Î Áà πappleãë UŸapple Ê ˇÿ UπÊ ªÿÊ Ò Á Á Î Á Áfl ʪ mê UÊ ÊªM ÃÊ Á ÿêÿ ø Ê U «UÊÚ. appleu Ê Ê Ê apple ŸappleÃÎàfl apple ÁòÊ È Ê apple Íà UÊappleªË Ê Ê Ÿ Ëà Á U ÁòÊ È UÊ apple Ê UË ŸÊ ÊŸapple U ªÊÒà ÈhU Ÿª U apple Ê Œ «Ê. appleu Ê Ê Ê Êapple ÿèflê Ê Ê ŸappleÃÊ Ÿ Ëà Á U Ÿapple äêêß U ŒË ÊÒ U È apple Œapple U UŸ Ê Sflʪà Á ÿê ÊÕ UË Ê UÃËÿ ŸÃÊ Ê UË ÊË ŸappleÃÎàfl Ê äêãÿflêœ Ë Á ÿê ÁòÊ È UÊ Œapple Ê apple Ê UË ŸÊ ÊŸapple U «ÊÚ. apple Ê Ê Ê Ÿapple Ë œêÿ òêë Ÿ Uapple Œ ÙŒË, ªÎ òêë Á à ÊÊ, UÊC Ëÿ äÿˇê apple Ë ŸaÊ ı U UˇÊÊ òêë UÊ ŸÊÕ Á Ê œãÿflêœ ôêêá à Á ÿê Uã UÊ appleÿapple UÊ Á ÊË ŸappleÃÎàfl Ÿapple Ù UŸ U UÙ Ê ÃÊÿÊ Ò, flapple U U π U Uà Uªapple Ãapple Ò U flã ÊŸ apple zææ apple íÿêœê Ò U apple Áπ Ê«Ë πapple Êapple apple apple à Uà ë UË ŸÊÒ Á UÿÊ Ë UÊÁ U øè apple Ò U Uã UÊ appleÿapple UÊ Á Ò U apple ÁÃ Ê ÊÊ Ë Áπ ÊÁ«ÿÊapple (vy apple wæ fl apple Ëø) Êapple U Ê UË SÕÊŸÊapple muê UÊ ÊÁ S ÊÚ UÁ Ê Ë ŒË Ê U UË Ò Ò U apple Áπ Ê«Ë ÊÁ UÿÊ ßUL l Êapple ŒÊapple Áfl fl ÁπÃÊ fl ŸÊÒ UÊc UËÿ ÁπÃÊ Ëßapple U Ê Uà U Ê U muê UÊ È Ÿ È US Ê U ŒÊŸ Á ÊŸÙ Ê Ê Î Áà πappleãë UŸapple Á ʪM Á ÿê Ê U Ê Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê Ê U apple U Ë Ê ª gappleÿ U Á ÊŸÙ mê UÊ Áœ Ê# UŸapple Á U ÊÿÁŸ fl U Ù ı U Ë UŸÊ Ê Ù ÿùª apple UŒSà flîáh Èß Ò, Á Á UáÊÊ SflM Ê ÁŸ Ê Ÿ apple UŒSÃ Ë Êß Ò Á ^Ë ÃÕÊ» apple ÊÁŸ Ê U U ÊÿŸÙ apple flîáh Èß Ò ßŸ ÊÁŸ Ê U U ÊÿŸÙ Êfl Ù UŸapple Á Á UÿÊáÊÊ U Ê U mê UÊ Ê Î Áà πappleãë Ù Ùà Ê Ÿ ÁŒÿÊ Ê U Ê Ò, Á apple Á Á ÊŸÙ Ë Ê ŒŸË Ù ŒÙªÈŸÊ ÃÕÊ πappleãë Ù U ÈQ ŸÊÿÊ Ê «Ë Ë Ÿapple Á Ê Á ÊŸÙ apple ÊuÊŸ UÃapple È Ê Á ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê mê UÊ Œapple Ê apple Ê ÎÁà πappleãë Ù ÊflÊ ŒappleŸapple Á Sflappleë Ê apple Ê Î Áà πappleãë ŸÊŸapple flê apple Á ÊŸÙ Á ÊÈM Ë ªß ß ÿù ŸÊ Ê Ê fl ÿ ΔÊ, ÃÊÁ ŸË ÊŸapple flê Ë Ë Ë Ù πappleãë Á Sflë fl SflSÕ Ê ÍÁ Œapple ŸÊapple «UÊ apple Ê Ê Á Ê ÊÿÊ ÿ apple Ê Œ fl ÁòÊ È UÊ apple Ê UË «UÊ. appleu Ê Ê Ê Ê Sflʪà UÃapple Ê Ê Á Ê Êÿ ÊÁ UáÊË ŒSÿ Ÿ Ëà Á ı U Á Ê Êß UË ÿù ø Œ ÁáÊ Ê UmÊ ÁòÊ È UÊ apple Ê UË ŸŸapple ÊŒ ÊÁŸflÊ U Êapple Ê Œ «ÊÚ. U apple Ê Ê Ê Ê Ê ÊÿÊ ÿ ª apple U U ŸÙ «Ê È øapple fl Ê Ê Ê ŒÊÁœ ÊÁ UÿÙ fl Êÿ ÃÊ Êapple mê UÊ Ê Œ «UÊ. apple Ê Ê Ê Ê Ù UŒÊ U Sflʪà Á ÿê ªÿÊ Ê Ê Á Ê Êÿ ÊÁ UáÊË ŒSÿ fl applefl U ÁflœÊŸ Ê apple Ê Ê ÿèflê ŸappleÃÊ Ÿ Ëà Á ı U Ê Ê Êß UË Á Ê ÿù ø Œ ÁáÊ Ê UmÊ ËŸapple Èc ªÈë apple U U Ê Œ «ÊÚ. apple Ê Ê Ê Ê Sflʪà Á ÿê Ê Ê ÊÿÊ ÿ U Ê Œ «ÊÚ. apple Ê Ê Ê ÊÕ Á Ê Ê UË fl ÁflœÊŸ Á U Œ ŒSÿ Ã Ê ÒŸË, Á Ê äÿˇê Áfl ÿ Ê UË, Á Ê øêÿã øappleÿ U ÒŸ Á à øıœ UË, ŒÊŒ UË ÁflœÊÿ Ãapple Ê ŸÊª,U Á Ê ÊäÿˇÊ appleflêÿ Œ Ê Ê, ÿèflê ŸappleÃÊ Ÿ Ëà Á, ŒŸ œêÿ, ŒÊŒ UË Ÿª U ÊÁ Ê øappleÿ U ÒŸ ªËÃÊ Á«Ã, Á Ê ÊäÿˇÊ Ãapple Œ ŸÊª, Êapple Ê Ê ÒŸËU ÊÁŒ ÊÒ ÍŒ U appleu ʪ ÃÊ Ë UÊÃÊ Ò Ò U πapple ÊappleäÊ UÊ Ë UË Ã U ÁfllÊ ÿ Ò U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ apple Ê Ÿ fl U U UË ÿ U Êà appleä U U-y~ ÁSÕà Ÿ ÿê Ê äê S Í apple ÈUß ÿ U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ UÊòÊÊ Ê apple Êapple ÊøÊÿ Ÿapple Áflcÿ apple Á ŒË ÊÈ Ê ŸÊ Î Á ˇÊappleòÊ apple Ÿß à ŸË ÿùª Ù ÊflÊ ÁŒÿÊ ÊŸÊ øêá Ê U Ë ª flê, œêÿè Ê Í äÿˇê ªÊÒà ÈhU Ÿª U apple Ê Œ appleu Ê Ê Ê Êapple ÿèflê Ê Ê ŸappleÃÊ Ÿ Ëà Ÿapple ŒË äêêß U Á ÿê Ê øè Ê ÒU üêë Ë UË Ÿapple UÊ Á UÊòÊ Ò U πapple apple ŸË ʪ ÃÊ Êapple Ë UÊ Ãapple Ò U ßU fl U U UËø SÕÊŸ apple äÿˇê UÁ 㜠U Á U UÊapple UÊ ÁflÁ Êc U ÁÃÁâÊ apple M apple È Uøapple Uã UÊ appleÿapple ËflŸ apple πapple Ê apple Ê àfl ÃÊÿÊ ÊÒ U UÊ Á apple Ë ÁÃÿÊappleÁªÃÊ Ê apple apple πapple Ë ÊflŸÊ apple ʪ appleÿê Uàfl ÍáÊ UÊappleÃÊ Ò UÊ U apple ÁŸ UÊ ÊÊ Ÿ UË UÊappleŸË øêá U, ÁÀ U apple ËπŸÊ øêá U Ò U apple UÊòÊ UáÊŸËÁà ÊÒ U ÿêapple ŸÊ ŸÊŸÊ Ë Ëπ Ãapple Ò U Uã UÊ appleÿapple Ò U Êapple UÊflÊ ŒappleŸapple apple Á U U fl ŒŒ ŒappleŸapple Ê Ê flê Ÿ ÁŒÿÊ Ÿ ÿê Ê äê S Í apple äÿˇê apple fl Ê Ë ÁflÁ Êc U ÁÃÁÕ apple M apple ÊÒ ÍŒ U appleu ßU fl U U UÁ UÿÊáÊÊ Ò U ÉÊ apple UÊ Áøfl apple Ê Ê, ªÈL ª Ê Ò U ÉÊ apple UÊ Áøfl ªÊÒ Ufl Ê Ê ÊÒ ÍŒ U appleu Uã UÊ appleÿapple ÃÊÿÊ Á ÿ UÊ apple U U flª apple apple øê U-øÊ U Áπ Ê«Ë UÁ UÿÊáÊÊ UÊíÿ Ò U ÁÃÿÊappleÁªÃÊ apple Á øèÿapple Ê ªapple ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê Ÿß ÁŒÀÀÊË apple ÊÚŸ. ÊÚ Ë ŸË, apple ÊÚŸ flapple Áfl apple ß. Ÿapple ÉÊÙ áêê U ÃÊÿÊ Á ÁŒÀÀÊË Áfl fláfllê ÿ Ê Uà Áfl fláfllê ÿù ı U ëø Á ÊˇÊáÊ SÕÊŸÙ ( øß Êß ) Ù Ù Ÿ Ù, È UÁˇÊÃ, S apple, ı U Íà ٠apple ÊÚ UÙ apple ÊŸ ß -ªflŸ apple å apple U» ÊÚ, Õ ß ªÊÚfl Ù ŸÊŸapple apple ˇÊ ŸÊŸapple Á apple ÊÚŸ flapple Áfl apple Ê ÿùª U U Ê Ò Õ ß ªÊÚfl ª apple yæ apple íÿêœê ÊÚçU Uflappleÿ U ÊÚ«ÿÍ Ò, Ù ÊÒˇÊÁáÊ, ÊÊ Ÿ, ÁfllÊÕË appleflê Ù, ÊŸfl ÊœŸ, ÊÊ Ÿ, appleπê, fl ÁflûÊ apple ÁœÃ Ò ı U Ê Uà apple Œ Ëÿ fl UÊ Ëÿ Áfl fláfllê ÿù, øß Êß fl ËÁ ÿ U UappleÁÄUŸ SÕÊŸÙ Ù ÄU Ê «- apples«appleflê ŒÊŸ UÃapple Ò ß ª mê UÊ Áfl fláfllê ÿù ı U ëø Á ÊˇÊáÊ SÕÊŸÙ Ù ÊÚ UÙ apple ÊŸ ß Ÿ Ê# ÙÃÊ Ò, Ù ã apple apple U U ÊœÊÁ Uà ı U Ê U Á U Õ«Ê UË U U Êß Á U Ù å ÊÁŸ ª (ß Ê U Ë) Á S Uê apple íÿêœê È UÁˇÊÃ, UÙ apple Œ, ı U S apple å apple U» ÊÚ apple Êß ª apple U UÃÊ Ò, Ù Á«Á U Á ÿê Ù ı U fl çu Ù Ù S UÒ ««Ê ß U ÊÚ UÙ apple U U ŒappleÃÊ Ò apple ÊÚŸ flapple Áfl apple Ê ßSÃapple Ê U Õ ß ªÊÚfl ÊÒˇÊÁáÊ SÕÊŸÙ Ù ÊÒˇÊÁáÊ appleflê Ù Ë ªÁà fl ªÈáÊflûÊÊ ÊŸapple apple ŒŒ UÃÊ Ò, ÃÊÁ flù ÁfllÊÁÕ ÿù,»ò À UË ı U S UÊ» Ù íÿêœê UÙ apple Œ ŸÈ fl ŒÊŸ U Õ ß ªÊÚfl Œapple Ê apple Ãapple «ÊÚå ÊŸ ÊÕ ÊÒˇÊÁáÊ SÕÊŸ Á ÊˇÊÊ ŸËÁà apple È Œ ÊflÙ ı U Ê Ê U Ë Ê ªÙ ŸÈM íÿêœê Ãapple Ë apple Ÿapple apple Õ Ÿ ª Ò Õ ß ªÊÚfl Ù Ê Uà apple wææ apple íÿêœê Áfl fláfllê ÿù ı U ëø Á ÊˇÊáÊ SÕÊŸÙ, yæ apple íÿêœê Œ Ëÿ ı U UÊ Ëÿ Áfl fláfllê ÿù ÃÕÊ vææ apple íÿêœê ÊÁfllÊ ÿù mê UÊ ŸÊÿÊ Ê øè Ê Ò Õ ß ªÊÚfl apple ÊÚŸ flapple Áfl apple Ë Íà éœãê, S appleá Á UË, ªÁÃ, ÃËfl ÃÊ, È UˇÊÊ ı U øë apple Ÿ Ê ªÈL ª Ê 4 â çÿæ# â æ æúu ç Ù âéúuÿææ âð Õ æß ð çü âð ÅUÚU-z ð è» üu æò ççþuü ªÈL ª Ê apple appleä U U-z ÁSÕà Êapple Êÿ UË apple ʪ apple øêfl apple Á ÊÚ Á«U UÃapple À» Ê ÊÚ ÒŸapple apple U Áfl apple apple È UˇÊÊ Ë ªÈL ª Ê È UˇÊÊ Ë øêfl Ò äÿappleÿ flêäuÿ ÊÕ À» Ê ÊÚ ÒŸapple apple U Áfl apple mê UÊ È UˇÊÊ áêê Ë Ù Íà UŸapple ÊÒ U ÁÇŸ È UˇÊÊ apple Á ÊÚ Á«Ê ÊÿÙ Ÿ ªÈL ª Ê appleäu U U-z ÁSÕû Ë«Ê Êß» ÊÚã«ÙÁ ÁŸÿ apple Á ÿê ªÿÊ ÿ Á Êÿ U Ÿ Ù Ë apple ÁÀ Áπà ÁÇŸ È UˇÊÊ Êfl ÿ ÃÊ Ù ŸÈM ÕÊ ß Á«Ã Ã È UˇÊÊ øêá UÿÙ Ÿapple Á Ë Ë Ê ÊÃ Ê ËŸ ÁSÕà apple ÙªÙ Ë ÊÿÃÊ Ò apple apple à U à UË apple Ë Ê ÃÊ Ò ı U Ÿ ËflŸ Ù È UÁˇÊà øêÿê Ê ÃÊ Ò, ß Ù ÊÚ Á«Êäÿ apple ÁŸflÊÁ ÿù Ê Ÿapple SÃÈà Á ÿê ß fl U U ÁŸflÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊÚ Á«apple Ÿapple ŒappleπÊ ı U ÊŸÊ Á Ê ÊÃ Ê ËŸ ÁSÕÁà apple ŒÍ Uapple Ù Ò apple ŒŒ U Ãapple Ò ÃÕÊ È UˇÊÊ Ÿ Á Uÿapple apple ÿ ÊÚ Á«àÿ à M UË ÕÊ ß Ã U Ë ªÁÃÁflÁœÿÊ ÁŸflÊÁ ÿù Ëø UÙ Ê SÕÊÁ à UÃË Ò ÿ ÊÚ Á«È UˇÊÊ ÊŸ Ù Ù Íà UŸapple fl ÈSÃÒŒ U Ÿapple Á ÈÁflœÊ œÿ ªΔŸ M apple À» Ê ÊÚ ÒŸapple apple U Áfl apple Ë ÁSÕÁÃ Ù Ë Íà UappleªË, Ù ÁŸflÊÁ ÿù Ë È UˇÊÊ Ë Œappleπ Ê UÃË Ò ı U È UˇÊÊ ÊªM ÃÊ Êfl ÿ ÃÊ Ù Ê Ê Ÿ UÃË Ò ªÁÃÁflÁœ œ apple ÁŸflÊÁ ÿù Ù Ë Ê ÁòÊà Á ÿê ªÿÊ ÕÊ Ê ã Ù Ÿapple ß èÿê Ê Êßfl SÃÈÁà ŒappleπÊ ãuçúuøæ ææ ÂýÖæÚUè çõœüõ é æúu ÎðÕ æ ãuçúuøæ ææ ð çöù ÎÙ Á å È Ê U Œapple ŸflËŸ ªÊappleÿ ªÈL ª Ê Ê UÃËÿ ŸÃÊ Ê UË UÁ UÿÊáÊÊ apple ŸflÁŸÿÈÄÃ Ê UË fl ÁòÊ È UÊ apple Ífl ÈÅÿ òêë Á å È Ê U Œapple Êapple ÿê fl UáÊ UˇÊáÊ Áfl ʪ Ê Ê UÁ UÿÊáÊÊ Èπ ŸflËŸ ªÊappleÿ Ÿapple äêêß U ŒË ÒU Uã UÊ appleÿapple UÊ Á UŸ apple ŸappleÃÎàfl apple Ë Ê UË Êapple ÍÃË Á appleªë UŸ Ê UÁ UÿÊáÊÊ apple È UøŸapple U ÿ Sflʪà Á ÿê Ê ªÊ Á appleÿ U apple UÊ ŸappleÃÊ Ÿapple Á å È Ê U Œapple Ÿapple wæv{ apple ÁòÊ È UÊ Ê Ê Ë ÊŸ Ê Ë ÕË Ÿ ŸappleÃÎàfl apple ÁòÊ È UÊ UÊíÿ apple Ê UË Ÿapple» Ê apple Ê Ã Ê» U Ãÿ Á ÿê ÁòÊ È UÊ Ë {Æ ŒSÿÊapple flê Ë ÁflœÊŸ Ê apple øèÿêflêapple apple Ê Ê Ë ÊÊŸŒÊ U Ëà apple fl UÊ apple Œapple Ê äÿˇê U appleu Á å È Ê U Œapple Ê ÿùªœêÿ U UÊ ŸflËŸ ªÊappleÿ Ÿapple Ê Á Á å È Ê U Œapple Ê UÃËÿ ŸÃÊ Ê UË apple ÈUÃ È UÊŸapple ŸappleÃÊ Ò ÁòÊ È UÊ apple ÈÅÿ òêë U UÃapple ÈU Uã UÊ appleÿapple Ÿapple UÊíÿ Ê πí Áfl Ê Á ÿê ªÁà apple Õ U ø ÊÿÊ Ÿapple Ÿ ÀÿÊáÊ Ê UË ŸËÁÃÿÊapple apple Uã UÊ appleappleÿapple ÁòÊ È UÊ Ë ŸÃÊ Êapple ÈÁfläÊÊ ŒË appleœêª UÁfl apple ŸappleÃÊ Á å È Ê U Œapple Êapple Ê Ê ÊË ŸappleÃÎàfl Ÿapple UŸ Ë Êÿ È Ê ÃÊ apple UË UÁ UÿÊáÊÊ Ê UË ŸÊÿÊ ÒU Uã UÊ appleappleÿapple ªΔUŸ apple Á apple UŒ UË ÍÃË apple ÊÕ Êÿ Á ÿê ÒU UÁ UÿÊáÊÊ Ê UË apple M apple Ê UË muê UÊ UŸ U ÃÊ ª Áfl flê U flapple π U Uà appleuªapple üêë ªÊappleÿ Ÿapple UÊ Á UÁ UÿÊáÊÊ ŒÊÒ U U ÊŸapple apple ŒÊÒ UÊŸ Á å È Ê U Œapple Ê èê ÿ Sflʪà Á ÿê Ê ªÊ Uã UÊ appleappleÿapple ÿ U Ë UÊ Á Ê Ê apple ÊË ŸappleÃÎàfl muê UÊ U U UÊíÿ apple Ê UË Êapple ÊÒ U ÁäÊ Íà Á ÿê Ê U UÊ ÒU UÁ UÿÊáÊÊ apple ÈÅÿ òêë ŸÊapple U U Ê, Ífl Œapple Ê Ê UË ÁflŸÊappleŒ ÃÊfl«apple ÊÒ U Œapple Ê äÿˇê Êapple Ê Ê äêÿπ«apple ŸappleÃÎàfl apple Ê UË ÍÃË ÒU ßU ÍÃË Êapple ÊÒ U ÁäÊ UÊŸapple apple Á Á å È Ê U Œapple Êapple Ê UË Ÿapple ŒÊÁÿàfl ÊÒ Ê ÒU ŸflËŸ ªÊappleÿ Ÿapple UÊ Á Á å È Ê U Œapple apple ã SÕÊŸ Êapple apple U ÁflflÊŒ ÈU Ê ÕÊ ÃÊapple Uã UÊapple Ÿapple UÊ ÕÊ Á fl U Ê UÃËÿ Ò U ÊÒ U UŸ Ê ã Ê Uà apple È Ê Ò Áfl ˇÊ Êapple UŸ Ê ÿ U UÊ UÊ flê ÕÊ flapple ŸË Êà Êapple apple Ê Ë apple UπŸapple apple È Ê Ò çüßðåuðç æ»ü ÂÚU æúu Ùð Õæ âßæúu Øéß è ÁæÙ Üè Ù ŸÊ ªÈL ª Ê - Ù ŸÊ Á flapple Uapple«Êª U Ê U Ë Ä U apple Êß flê U wy fl Ë ÿ ŸË øê UË Ë ıã Ù ªß Ù «Ë ÈÁ Ÿapple øê UË Êfl Ê ÙS U Ê U UÊŸapple ÊŒ Á U ŸÙ Ù ı ÁŒÿÊ ÊÈ flê U ÊÊ Êà apple ª ª Êà apple ªÈL ª Ê - Ù ŸÊ U ÉÊÊ «ı çu Êß ÊÚfl U Ãapple UçUÃÊ U Ê U Ÿapple Ê Ÿapple Ê U Ë Êß Ù UÄ U Ê U ŒË ª Ë U L apple ÉÊÊÿ ÿèfl Ÿapple ÉÊ UŸÊ SÕ U Ë Œ ÃÙ«ÁŒÿÊ ÎÃ Ë øêÿ UÊ SÕÊŸ Í ÁŸflÊ Ë Á Áª UË øıœ UË M apple Èß Ò Îà œèÿapple Ê Ê ÁSÕà ٠Êÿ UË apple Ÿı UË UÃÊ ÕÊ Îà ÿùªë øê UË Èc apple㜠ÿêœfl Ÿapple ÈÁ Ù ÃÊÿÊ Á flapple ŒÙŸÙ ŸË- ŸË Êß apple Ù U œèÿapple Ê apple Ù «Ë Ê U apple Õapple Á ÁªÁ U ʪapple Êß U ø U Ê ÕÊ Ù «Ë ÈÁ Ÿapple ôêêã Ê U øê Áπ Ê» Ê Ê Œ U Á ÿê Ò ÈÁ Ê U øê Ë øêÿ UÙ å Ê Ê U ªapple Ë Ë UËflË Ò UÙ Ë ŒŒ apple Ã Ê Ê apple È U ªß Ò ÁŒÀÀÊË Áfl fláfllê ÿ Ÿapple Ê Uà apple ëø Á ÊˇÊÊ ÊÊ Ÿ apple Á Uflà Ÿ ÊŸapple Á Õ ß ªÊÚfl Ê ªΔŸ fl ÁflSÃÊ U «é Í U Á ÿê Õ ß ªÊÚfl w0wx Ã Ê Uà apple zæ Æ apple íÿêœê ëø Á ÊˇÊÊ SÕÊŸÙ Ã È ø Ê ªÊ ÿùª Í Uapple Œapple Ê apple.{ Á Á ÿÿ apple íÿêœê ÁfllÊÁÕ ÿù flapple Ê ÊflappleŒŸÙ Ù Ù apple UŸapple, {ÆÆ,ÆÆÆ apple íÿêœê»ò À UË ı U S UÊ» ÃË ÊflappleŒŸÙ Ù Ê Ÿapple, ı U.z Á Á ÿÿ apple íÿêœê ÁfllÊÁÕ ÿù Á U ÊÚ«Ê œÿ UŸapple Á UÃÊ Ò Õ ß ªÊÚfl «ÊÚå ÊŸ Ê ª Ê ø UáÊ wæwx à zææ apple íÿêœê ëø Á ÊˇÊáÊ SÕÊŸÙ Ã È øÿapple Ë ê ËŒ Ò ÁŒÀÀÊË Áfl fláfllê ÿ, Ê Õ Ò íflêßz U «Êÿ UappleÄU U U, Ù» U Ëfl Á Ÿapple Ê, Á ÊˇÊÊ ˇÊappleòÊ apple «Ê Œ Êfl Ù U Ê Ò, ı U ÿ Ê» Ù øè Ê Ò Á Áflcÿ apple apple ÊÒˇÊÁáÊ SÕÊŸÙ Ë M UÃÙ Ù Í UÊ UŸapple Á -Á À U, ŸËÁÃ- ÊœÊÁ Uà fl «Òå Uapple å apple U» ÊÚ Ë M UÃ ÙªË Õ ß ªÊÚfl Ê Áfl Ê Ù Ÿ- Ù, àÿᜠøë apple, ß U U ŸappleÄU Uapple«, È UÁˇÊÃ, ı U S apple å apple U» ÊÚ M apple Á ÿê ªÿÊ Ò, Ù apple ÊÚŸ flapple Áfl apple U ÄU Ê «-» S U ŒÎÁC ÙáÊ ÊÕ ÊÚçU Uflappleÿ U- - - Áfl ÊÚ«M apple ŒÊŸ Á ÿê Ê ªÊ ÿ Ê Uà apple Áfl fláfllê ÿù ı U ëø Á ÊˇÊÊ SÕÊŸÙ Ë Áfl Á à ÙÃË fl ÁflSÃÎÃ Ê ªÙ Ù Í UÊ U ÃÊ Ò

5 Ù ŸÊ Ù ŸÊ ŒappleflË Ê πapple S UappleÁ«ÿ apple ø U Ë ŒÙ ÁŒfl Ëÿ ÃË U ŒÊ Ë Á Ê Sà UËÿ ÁÃÿÙÁªÃÊ apple é ÊÚ Sà U U apple ªÈL ª Ê π «Ë UË Ë È Ê Ù apple fl Ù Ÿ U Ë ŒÍ Uapple Ÿ U U Ù ŸÊ π «U Ê ÊÁŸflÊ U ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê ŒÍ UÊ ÁŒŸ U Ê ÕÊ Á apple Ë È Ê Ù apple ªÈL ª Ê π «Áπ ÊÁ«ÿÙ Ÿapple Õ SÕÊŸ Á «Ë UÄ U ŒappleÃapple È Ëà ÊÁ Ë ß Á Ê Sà UËÿ S Í ÃË U ŒÊ Ë ÁÃÿÙÁªÃÊ Ù Á Á ÊˇÊÊ Áfl ʪ mê UÊ UflÊß Ê U Ë Ò Á apple Á U UÙfl Ê «UÊ «ßflapple U È Á Ÿ apple Á U ÊÚ«UÊ «ªÀ «U-v~ apple ªÈL ª Ê Ë ŒappleflË Ê Êª fl flÿë ªÙÿ Ë ıá Ê Ÿapple Õ SÕÊŸ Êåà Á ÿê Ù ŸÊ é ÊÚ Ë ÁŸc Ê Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Êåà Á ÿê ÊÚÿ Ò Á Uª UË apple Ù ŸÊ é ÊÚ ÿ Ê Ÿapple Õ SÕÊŸ Ê# Á ÿê ÒŸ ªÈL ª Ê Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Ê# Á ÿê Ê «UÊ «ÊÚÿ Ò Uappleª UË apple ªÈL ª Ê ÊŸÈ fl Ê Ÿapple Õ SÕÊŸ, Ê UÃ Ê ªÍ Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ, ŸˇÊòÊ ÿêœfl Ÿapple ÃÎÃËÿ SÕÊŸ Ê# Á ÿê Ê «ªÀ Ò Uappleª UË apple ŸSflË Ù ËπŸapple Õ SÕÊŸ ÁflÁœ Ê Ê Ÿapple ÃÎÃËÿ SÕÊŸ ÙŸÊ Ë ÊÿÁ U Ê Ÿapple ÃÎÃËÿ SÕÊŸ Ê# Á ÿê «U-v Ê «UÊ «apple ªÈL ª Ê Ë UË Ÿapple Õ, SÕÊŸ Ù ŸÊ œë U ÁŸÁπ ı U π UÊŸÊ Ë UË Ÿapple ŒÍ UÊ SÕÊŸ Êåà Á ÿê «U-v ªÀ Ê «UÊ «apple ªÈL ª Ê Ë UË apple ı ÍŒ πè ÊË, Á ÿê ı U üêappleÿê Ÿapple Õ UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ,U vv Á à UU, wæww çß æâ ð ÖðÎÖæß âð æáæîè ÂæÙð Ô çü Ù»èÙæ ÕÙð  ÇÜ Ñ ÚUæÁêÎ ÎèÙ Ã Ë ŸªËŸÊ Ù «Ÿ ŸÊŸapple Ê»Ò Ê ŒÈ Ê Çÿ ÍáÊ, œ UŸÊ Á ÿê ÊÈM appleflêáãÿù Ë ÊflÊ, ŸªËŸÊ «Ÿapple Ê Ù apple, Ò Ê UÊ «, apple U U apple ªapple «, apple øêá «ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê appleflêã Á UÿÊáÊÊ U Ê U mê UÊ Ê Ë apple ÊΔU Á apple ÊΔU Ÿ «ŸÊŸapple Ë ÉÊÙ áêê ÊŒ ŸÍ Á Ê ŸªËŸÊ apple ÊÁŸflÊ U Ù ˇÊappleòÊflÊÁ ÿù Ÿapple appleflêã Ê U UË Êß ø ÒŸ U à apple Ê ŒÙ Ÿ Á ÿê ß Œı UÊŸ Ã Ë ŸªËŸÊ {} ªÊ flù Ë ŒÙ Êπ Ê ÊŒË Ù Á Ê Sà UËÿ ÁÃÿÙÁªÃÊ apple ªÈL ª Ê π «Ÿapple Ê UË Ê Ë ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê appleflêã appleflêã ß Ê Ê apple Ë Á ÊˇÊÊ, SflÊSâÿ ı U Áfl Ê ˇÊappleòÊ apple apple Á «Ê Ò ŸËÁà ÊÿÙª mê UÊ Ê UË Ë ªß Œapple Ê Áà Á «apple vvw Á Ù Ë ÍøË apple appleflêã Ê ŸÊ Ë ÊÊÁ Ò Á apple apple apple Ë Ùß ÈÁflœÊ Ÿ Ù, Êfl ÍŒ appleflêã ëøapple U ˇÊappleòÊ apple Á apple Ê ŸÊ UÙ ÊŸ U U apple Ò ÈœflÊ U Œapple U UÊÃ Ê UË È ŸË U UˡÊÊ Á UáÊÊ apple appleflêã UË wæ ëøù Ê ŸÊ ÊÿÊ Ò Á apple appleflêã ÙªÙ apple πè ÊË Ë U Ò πè ÊË Ù Ë ÄUÿÙ Ÿ, ÄUÿÙ Á appleflêã ÙªÙ Ù SflÊSâÿ appleflê Ù Á ÁŒÀÀÊË, fl U,» UËŒÊ ÊŒ ÊÁŒ ß Ê Ù apple ÊŸÊ «U Ê Ò ÊŸ Ê UË ŸÈ Ê U ŸË U wæww Ë UˡÊÊ Ê UŸapple flê Ù apple ÈÅÿM apple L Ë ŸË» Uapple UŸÊ {v}, øapple Ë ÒŸ Á» UÙ È U Á Ê U Ê { v, ÊÁŒ Œ Ù ŸÊ {{z, Ë πêÿ Ù Ÿ È U {xw, U à ÿíÿè Ù Ù UË Ê Ê {xv, ÊÁŒ Ê applefl Ê {wz, ÊÁ U Ê U È UË Ù«Ÿapple Á Ÿ SÃÊˇÊ U Á ÿêÿ Ë ø ÊÿÊ ªÿÊ ÙªÙ Ê ŸÊ Ò Á ŸªËŸÊ Ù appleflêãë Ë UÊ œêÿë ÊŸÊ ÊÃÊ Ò, appleá Ÿ apple ÊÊ Ë U Ê UÙ Ÿapple apple appleœ Êfl Ë Ÿ U apple ŒappleπÊ Ò Á apple ÊΔU Ê apple Ê Ê Ÿapple Èã ÊŸÊ ı U ÃÊfl«Í apple «ŸÊ U «Ë Á ΔÊ ÁŒ Ò, appleá Ÿ ŸªËŸÊ Ù Ÿ U ŒÊ Á ÿê Ê U Ê Ò ˇÊappleòÊflÊÁ ÿù Ÿapple UÊ, appleflêáãÿù Ë ÊflÊ, ŸªËŸÊ «Ÿapple Ê, Ò Ê UÊ «, apple U U apple ªapple «, apple øêá «ŸÊ Uapple ªÊ ÈÅÿ fläãê UÊ Íº ºËŸ Ÿapple Ê ŒÙ Ÿ Ù Õ Ÿ ŒappleÃapple È Ê Á v~~y ŸªËŸÊ Ã Ë ŸÊß ªß ÕË Ë Ã apple «Ê Œ Ê Ÿ Ë ÁŒÿÊ ˇÊappleòÊ ÙªÙ Ù wæ Á Ù Ë U U ŒÍ U ŒappleflË Ê πapple S UappleÁ«ÿ apple Èß ÃË U ŒÊ Ë Á Ê Sà UËÿ ÁÃÿÙÁªÃÊ Áfl appleãê Áπ ÊÁ«ÿÙ Ù ê ÊÁŸÃ UÃapple ÈU SÕÊŸ Êåà Á ÿê Ù ŸÊ Ë S Î Áà ÊÚ«S Í Ë ÊòÊÊ ŒË Ê ÊË ı U SflÊΔË Ë UË Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Ê# Á ÿê «U-v Á U Ê UÙ «Ù È Ê Ù apple ªÈL ª Ê Áπ ÿèfl UÊ äfl Ÿapple Õ SÕÊŸ U U apple Ù ŸÊ ß Œ Ëà Ÿapple ÁŒàÿ SÕÊŸ SÕÊŸ Ê# Á ÿê UıŒË Ë UË Ÿapple ÃÎÃËÿ SÕÊŸ Êåà Á ÿê «U-v ª Ê ««Á ÿù ˇÊappleòÊ apple ªÈL ª Ê Ë SflappleÃÊ Á ÁŸflapple UÊ ËÁÃ Ë UË Ÿapple Õ SÕÊŸ U U Ë Ù ŸÊ Ë Ù Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Êåà Á ÿê «U-vy Ê «UÊ ««Á ÿù flª apple Ù ŸÊ Ë UË ÃãflË Ÿ ÿê ÿêœfl Œapplefl Ë Ÿapple Õ SÕÊŸ ÊåÃ, ªÈL ª Ê Ë Á ÿê ÿêœfl ÁÃcΔUÊ Á Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Êåà Á ÿê «Ù flª apple ªÈ«ªÊ fl Á UË Ÿapple Õ SÕÊŸ Êåà ı U Ù ŸÊ Ë UË Ÿapple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Êåà Á ÿê «U -vy Á U U UÊ ««Á ÿù flª apple ÊL ªı UË Ê ÿê ªÈL ª Ê Ë UË» S U Ê SÕÊŸ U Ê appleflêã, U Ê appleflêã {wz, UËŸ U È L Ê Ÿ ª Ê {wæ, UÊ U UÊÿ È UË {Æ, ŸÈãŸfl U U Ã Ë ŸÊ U Ë {ÆÆ, ËŸ πêÿ UÊfl Ë z~æ, π Uapple U ÍflÊ {zv, ÿ Ê {zz, Ù ê Œ ß Ê ÉÊÈ«Êfl Ë {vz, È apple Ê ÊŒ Ë {vx, Ò»È ÀÀÊÊ ÊŒ Ë z~, ÁŒ ÊÊŒ ªÙ È UË {wz, Ë U Á U UË ÊrÊáÊ {Æz, Ù ê Œ Ò» {yæ, apple U appleflêã ˇÊappleòÊ UË wæ ëøù Ÿapple UˡÊÊ Ê Ë Ò Á» UÙ È U Á Ê U Ê «Ë Ë ÃË Ê flà Ÿapple L Ë ŸË» Uapple UŸÊ Ù Á ΔÊß Áπ Ê U œêß ŒappleÃapple È Ê Á M Ë Ÿapple Ë Ë Ê U apple {v} apple U ÁŒπÊ ÁŒÿÊ Ò Á appleflêã apple Á» UÙ È U Á Ê U Ê Ÿapple Ê UflÊŸapple Á ÊŸÊ «ÃÊ Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á UÿÊáÊÊ U Ê U vz Á Ù Ë U U ŒÍ UË U «ŸÊ U Ë Ò appleá Ÿ ŸªËŸÊ Ù Ê Ÿ Ë ÁŒÿÊ Ê U Ê ŸªËŸÊ apple ÁÃ Ê UÊ «Ê Êÿ œí UÊ «Ê Ò apple Í UÊ Á ÿê Ê Ê appleflë UÊ ÍŒ ŒËŸ Ÿapple Ê Á apple Ë Œapple Ê ÈÅÿ òêë ŸÙ U Ê Ÿapple ÊŸapple U, È ÊŸÊ, ß UÊŸÊ, ŸÊ ª øıœ UË, ÊŸı U, Uı Ë, ŸË Ùπapple«Ë, flêÿëπapple«ê Ù «ŸÊŸapple Ë ÉÊÙ áêê UÃË Ù appleá Ÿ ŸªËŸÊ ªÒ U ÿ œí UË Ò ß Á Ã Ë ŸªËŸÊ Ù Ë «ŸÊÿÊ Ê øıœ UË ß ÊÊ, Ù Ÿ, Ÿ» Ë Œ, ß Ê ªÙ UflÊ ŸªËŸÊ Ÿapple Ê U Ê U Ÿapple ª flê ÊÁfllÊ ÿ apple Áfl fl ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl ŸÊÿÊ» UËŒÊ ÊŒ ª flê ÊÁfllÊ ÿ Ñ ª Ë ÿíõ U«U ÊÚ fl apple U ÊÚŸ È apple Á ªapple«ß Êß ÿù mê UÊ ÁflE ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl ŸÊÿÊ ªÿÊ ß ˇÊ U ÁÃÁÕ ÿêåÿêÿ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ªÿÊ Á ÈÅÿ fläãê Œ Ê Ÿ ÊÁ UÿÊ Á Ê Á ÊˇÊáÊ Áœ Ê UË, UÒ«ÊÚ fl apple U ÊÚŸ È apple Á ªapple«U apple ÿ ÊÿŖ ÊÁfllÊ ÿ ÊøÊÿ «ÊÚ. Î cáê Ê Ã ªÈ#Ê Êª Œ Ê Ÿ apple ÊÿÙÁ à Á ÿê ªÿÊ ß Ê U ÿùªë Êÿ ÊÿÙÁ à UŸapple Á flapple ŒÒfl apple UáÊÊŒÊÿË U Ãapple Ò ÁÃ Ê Ù Ë Ùß Ë Ÿ Ë Ò L Ë ŸË» Uapple UŸÊ Ÿapple Ê Á Ë ß Ê ÿê Ë Ë apple Ÿ Ê - Ê ÊflÊ Á ÊˇÊ U apple Ò Ë fl Ù U ÙÃapple ÃÙ Á U Ÿ Ù Ê» Êß UÃapple ã Ù Ÿapple Ê Á U ŸÙ Ÿapple Ù apple ËŒapple ªÊß Ò Ÿ Ù Í UÊ UappleªÊ fl «ÊÚÄU U U Ÿ U appleflêã ÙªÙ Ë appleflê UŸÊ øê ÃÊ Ò L Ë ŸË» Uapple UŸÊ Á ÃÊ ŸË» πêÿ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ÿapple Ÿapple ëøù Áflcÿ Ù apple U Ë UË Êà Êπ L ÿapple ËŸÊ Ë ÁflŒapple Ê apple ŸÊÒ UË Ù«Ë Ò apple UÊ ÊÁ ÿê apple ß ËÁŸÿ U U U Ê Ò «apple apple Uapple Ÿapple ŸË U Ë UˡÊÊ {v} apple U Ÿ ÊŸ ê ÊŸ Ù ÊÿÊ Ò v{ ß v~{æ Ù ŸªËŸÊ Ù ÊÕÁ SflÊSâÿ apple Œ ŸÊÿÊ ÕÊ Á Ê apple Ë ŸªËŸÊ È UÊŸÊ Ê U Ò UË xæ Ê apple ÿ Ê Ã Ë ŸÊß ªß Ù Ë Ã ª apple«ÿ Ë Èß ß Á ŸªËŸÊ Ù ËœÊ «ŸÊÿÊ Ê Á apple ŸªËŸÊ Áfl Ê Ù ªÁà Á ÿ Ê U Ÿª U ÊÁ Ê, ÁflüÊÊ ªÎ, à Ë, ŸÊ «Ë,» Êÿ U Á ªapple«Œ, Ê ÈŒÊÁÿ SflÊSâÿ Œ, «U«UÊ fl «Ë ÈÁflœÊ Á apple ı U Ù Á Ÿ πêÿ, Ë Ù ê Œ Ÿ UŒÊ U, UûÊË πêÿ, Ë πêÿ, Ífl U ø U, Ê Ë U ÊËŒ ß ÊflÊ Œ ŸÙ ªÊ fl ø- U ø Ÿ UŒÊ U ı U ªáÊ Êãÿ Ùª œ UŸapple apple ı ÍŒ U apple øê À Ê Uflapple Ÿapple ß U U Áfl Õ appleá UÄU øò Á ÿÿá Ê apple ËÃÊ SfláÊ Œ ŸÊ U apple ª ÈL apple Á ÿê ªÿÊ ÕÊ ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê ÊÿÙ Ÿ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ÃÊfl«Í ŸÍ Á apple øê À Ê ÁŸflÊ Ë Uflapple Ÿapple ŸÊ U apple ª ÈL ÿ U» Ù S Uapple ÊŸ Ê Ê ÀÀÊË Á ø Ҍʟ apple ÊÿÙÁ à vflë ß U U Áfl Õ appleá UÄU øò Á ÿÿá Ê - wæww apple Ê UÃËÿ ŸappleflË Á Œ ı Ë U U Ê ŒÊ ı U ŒÈÉÊ UŸÊ apple» S UU «apple Uapple ËflŸ UˇÊÊ» UËŒÊ ÊŒ UÊÿ ÅflÊ Ê ÁSÕà UÊ Ëÿ ÊŒ Ê flá UcΔU ÊäÿÁ ÁfllÊ ÿ Ë Ò U ÊÚŸ È apple Á ªapple«, ÍÁŸÿ U Uapple«ÊÚ ı U ªÊß«Ÿapple ÊøÊÿ UÁfl Œ È Ê U Ÿø ŒÊ ÁŸŒapple ÊÊŸÈ Ê U flà S U «ÁŒfl U Á ªapple«ŒSÿÙ Ù» S UU «Ë Êfl ÿ ÃÊ ı U Á ÊˇÊáÊ Ê Uapple apple Êÿ ÊÿÙÁ à Á ÿê Êÿ apple ÁfllÊ ÿ Ë ÍÁŸÿ U Uapple«ÊÚ ı U Ò U ÊÚŸ È apple Á ªapple«Áœ Ê UË ÊøÊÿ UÁfl Œ È Ê U Ÿø ŒÊ Ÿapple Á ªapple«fl apple Ê U Ë ŒSÿ ÊòÊÙ Ù ÙœŸ apple Ê ªÿÊ Á» S U «mê UÊ «ŒÈÉÊ UŸÊ Ù apple ÙŸapple flê Ë Ÿ ÊÁŸ Ù S Ë Áà Êà à Á ÿê Ê ÃÊ Ò» S U «Ê Õ Á Ë Ë ÉÊÊÿ ÿáäã Ù ÁøÁ à Ê ÊÿÃÊ Á Ÿapple apple apple ŒË ÊŸapple flê Ë ÊÿÃÊ ÙÃÊ Ò Ê Êà ÁSÕÁà apple Èà apple ÿáäã ÊÕÁ øê U Ÿ Ë Á Ÿapple U ËflŸ πù ŒappleÃapple Ò apple Ê Ê Êãÿà à ÙÃÊ Ò Ê UË U apple UÄà Áœ Ÿapple ªÃÊ Ò UÊ Ëÿ ÊÁfllÊ ÿ ŸªËŸÊ apple ŸÊÿÊ ªÿÊ Áfl fl Êà àÿê ÁŸflÊ UáÊ ÁŒfl ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê appleflêã Á Ê SflÊSâÿ Áfl ʪ mê UÊ væ Á à U Ù ÁflE Êà àÿê ÁŸflÊ UáÊ ÁŒfl fl U U ŸªËŸÊ UÊ Ëÿ ÊÁfllÊ ÿ Á U U apple ÙS U U ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ªÿÊ ß fl U U ÁfllÊÁÕ ÿù apple Êà àÿê Ë flîáã UÙ Ÿapple Áfl ÿ U ʪM ÃÊ Á ÊÁfl U Ë ªÊÿÊ ªÿÊ ß fl U U Á Áfl Ÿ «ÊÚ. È Uapple㌠ÿêœfl Ÿapple ÃÊÿÊ Á vz apple v~ fl Ë ÊÿÈ ëøù apple Êà àÿê UŸapple Ë flîáã ŒappleπË ÊÃË Ò ß ÊÿÈ apple ëøê ß Ã U ÊÊ UËÁ U, ÊÚ U ÙŸ fl ÊflŸÊà Œı U apple ªÈ U U Ê ÙÃÊ Ò, Á ß Ê UáÊ ÙÃapple Ò ß Ê U ß ÊÿÈ apple ÁfllÊÕË ÁŸ UÊ ÊÊ Ê ŸÈ fl Ë UÃÊ Ò apple apple apple ÄU U Ÿ apple ªÊÃÊ U Ÿ Ê UÊà ÁfløÊ U ÊÃapple Ò ı U fl Á òêù fl Á U Ÿ UÙ apple ŒÍ UË ŸÊ UπÃÊ Ò ß apple UÙ Ÿapple Á fl ÁfllÊÕË ÿê ÿáq ŸË ÊflŸÊ Ù Ù fl Ÿapple à ËÁ à Ÿ Uπapple ß Ê Uapple apple fl Ÿapple ªapple - ÁœÿÙ fl ŒÙSÃÙ apple ÊÃøËà Uapple Á U Ÿ Ë Êà àÿê apple ÁœÃ ÊÃøËà ٠ª Ë UÃÊ apple Œı«ÁÃÿÙÁªÃÊ apple SfláÊ Œ ËÃÊ Ò ß apple ˇÊappleòÊ apple πè ÊË Ò Uflapple SfláÊ Œ Ëßapple U ˇÊappleòÊ ÙªÙ Ÿapple πè ÊË ÃÊÃapple È œêß ŒappleŸÊ ÊÈM U ŒË Ò Uflapple fl Á U ŸÙ Ÿapple ÃÊÿÊ Á ã Ù Ÿapple Ê UÃËÿ ŸappleflË Ë Ù U apple vzææ Ë U U ÈL Œı«apple ʪ Á ÿê ÕÊ apple ª ÈL Ê Ê ÀÀÊË Á ø ÿ U» Ù S Uapple ÊŸ Ҍʟ apple ÊÿÙÁ à Ÿ Ë ßflapple U apple È ÊΔU Áà ÊÁªÿÙ Ÿapple ʪ Á ÿê ÕÊ Á apple ã Ù Ÿapple ÃËŸ Á Ÿ U y apple apple «apple vz Ë U U Œı«Í UË U Õ SÕÊŸ Êåà Á ÿê ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê appleflêã Á UÿÊáÊÊ ŸÍ Á apple Á ÊŸ ߟ ÁŒŸÙ apple Œ Uapple ÊÊŸ Ò Á ÊŸÙ Ë Uapple ÊÊŸË Ë fl ËŸÊ «appleÿ Á Ã ß U flê Ù apple ÊŸË Ÿ Ë ÊŸÊ Ò ÊŸË Ÿ Ë ÙŸapple ø Ãapple Á ÊŸÙ Ë íflê U, Ê UÊ, œêÿ ÊÁŒ Ë» apple ÍπŸapple ªÊ U U Ò ÃÙ ã apple ÊªÊ Ë ªapple Í, U Ù Ë» Ù Ë Á Êß Ë Áø ÃÊ Ë ÃÊ U Ë Ò Á ÊŸ Á apple ß ÁŒŸÙ apple à UË apple apple U òêë à ŸË ªÈ Ê U ªÊ øè Ò, appleá Ÿ Ÿ Ë ÈŸŸapple flê Ê Ùß Ÿ Ë Ò Á ÊŸ ª - ª ÒΔ U Íπ U Ë» Ù U Áø ÃÊ ÃÊ U apple Ò ÃÙ ŸÍ - ٫ʪ Ù ËŸÊ fl Ê Ê ªÊ fl Á ÊŸÙ Ÿapple ÊÁŸflÊ U Ù È U Œapple U Á Ê U ÁŒÿÊ Ê Ê Á ÙªÙ apple ŸÒ UÊ ÿ apple ËÁ«Ã ÿáq Á Ë ŸÙÁøÁ à apple Ë U ŸË ÊÿÃÊ Sflÿ Ë U ÃÊ Ò ã Ù Ÿapple Ê Á àÿapple ÁfllÊÕË Ù apple apple Ÿapple Ê Ù Íà ŸÊŸÊ øêá, Ÿ apple ÊÊ Áà ŸÊ UπŸË øêá ÄUÿÙ Á ÁfllÊÕË Ê Ÿ ÊÊ Ã U appleªê ÃÙ apple Êà àÿê UŸapple ÁfløÊ U Ÿ Ë Ê ªapple ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á U fl ÁflE apple ª ª Êà Êπ ÿáq Êà àÿê UÃapple Ò ß ı U ÊÁfllÊ ÿ œêÿêøêÿ Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÿèflê flª apple Êà àÿê UŸapple Ë flîáã íÿêœê ÙÃË Ò ß Á ã apple ÿ- ÿ U ʪM UŸÊ ÁŸflÊÿ Ò ÿèflê ëøapple Œapple Ê Ë ªÁà fl Áfl Ê apple ÿùª UÃapple Ò ã Ù Ÿapple Ê Á ª U ëøù Ù Ë fl ª à ÊÃÙ Ê ÃÊ ÿ U Ë ª Ê ÃÙ flapple ŸÊ ˇÿ fl ÿ ÍáÊ UÃapple Ò ÁÃÿÙÁªÃÊ apple Ê ÿê Ë ÊÁ UŸapple ÊŒ apple«áœπêãapple Uflapple ÃÊ Œapple Á UÊc Ëÿ Sà U U ÊÿÙÁ à ÁflÁ ÛÊ Õ appleá UÄU ÁÃÿÙÁªÃÊ Ù apple ªÙÀ«, Á Àfl U fl Ù apple«êá UŸapple flê apple øê À Ê ÁŸflÊ Ë Uflapple Á» Ê Ê UÃËÿ ŸappleflË apple Êÿ UÃ Ò U Êäÿ apple Êÿ ÊáÊ òê Ê UË UŸapple œ apple ÁŒ ÊÊ-ÁŸŒapple Ê Áº Á UÿÊáÊÊ U Ê U Ÿapple U Ù U Êäÿ apple Êÿ ÊáÊ òê Ê UË UŸapple œ apple ÁŸŒapple Ê Ê UË Á Ò Á UÿÊáÊÊ ÈÅÿ Áøfl mê UÊ ß œ apple Ê UË Á U òê ŸÈ Ê U, Á UÿÊáÊÊ Ê Ùß Ë U Ê UË Áfl ʪ UÊíÿ Á Ë Ë ÁŸflÊ Ë Ù Êÿ œë ÊáÊ ŒSÃÊflapple Ê UŸapple Á Êäÿ Ÿ Ë UappleªÊ apple Ê Ã fl UÊappleªÊ fl Á UflÊ U øêÿ ÅÿÊ ( Ë Ë Ÿ) ŒÊŸ UÃÊ Ò Ë Êÿ Á UflÊ U ÍøŸÊ «Ê UÊ Á U ÙÁ U UË (» Êß «Ë Ê U) apple àÿêá à U Ù U Êäÿ apple Ê U U U Êÿ ÊáÊ òê Ê UË UŸÊ È Ê Ê ÊŸ M apple ÁøÁqà һ Êß «Ë Ê U apple éœ Ë Ë Ÿ apple È«Ë àÿêá à ʟ Ê UË apple U Ù U Êäÿ apple Ê U U U Êÿ ÊáÊ òê Ê UË UŸÊ fl Ù ªÿÊ Ò «Ë Ë ÁŸ ÊÊ Ã È Ê U ÿêœfl Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á UÿÊáÊÊ ÊòÊ ÁŸflÊÁ ÿù Ù U Ù U Êäÿ apple Ë Ë Ÿ ÊflœÊŸÙ ŸÈ Ê U Êÿ ÊáÊ òê Ê UË Á ÿê Ê ªÊ ÿ ÊáÊ òê ÁÃÁ UÄà ÊÿÈÄÃ- Êÿ àÿê Ÿ Á ÊÚŸ Êߟ appleflê «Ë Ë Ÿapple S c UÔ Á ÿê Á» Êß «Ë Ê U apple ŸË Êÿ àÿêá à UŸapple ßë È ÁŸflÊ Ë Ù U U Ê U Êÿ àÿê Ÿ Á ŸÈ UÙœ UÃapple Ò, ÃÙ ß øêã ŸÊÁ à ٠apple UË ( Ë) ß apple àÿêá à UappleªË ı U» Êß «Ë Ê U apple àÿêá à M apple Œ UappleªË ÿapple U appleªë Êÿ ÊáÊ òê Ë flòœãê «Ë Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê U Ê UË Á ÿê ªÿÊ Êÿ ÊáÊ òê (ß ÊŸ ÊM apple ) Ê UË ÙŸapple Ë ÃÊ UËπ apple xv Êø (ÿ ÁÃÁÕ Ë ÊÊÁ ) à flã ÊŸ ÁflûÊËÿ fl Á flòœ ÙªÊ ÁflûÊËÿ fl Œı UÊŸ Á Ë Ë ÿ, ÿᜠÁøà Á ÿê ÊŒ Ë, ÿ ÁŸc ÁŸ Ê ÃÊ Ò Á Êÿ ÊáÊ òê U Êÿ Ê ª à À appleπ Á ÿê ªÿÊ ÕÊ ÿê Á Ë Ê UáÊfl Ê» Êß «Ë Ê U apple ª à à UË apple àÿêá à Á ÿê ªÿÊ ÕÊ ÃÙ Êÿ ÊáÊ òê Êãÿ Ù ÃÊ Ò -Á Ê ŸÊªÁ U ÊœŸ ÍøŸÊ Áœ Ê UË mê UÊ Ÿ Áœ Ê U ˇÊappleòÊ Ã Ã ÊáÊ òê U Ÿ Áà ΠÁà SÃÊˇÊ U Êäÿ apple Ê UË Á Ê ªapple òê apple Ê UË ÁŸŒapple ÊÙ apple Ê ªÿÊ Ò Á» Êß «Ë Ê U apple ÁŸÁ à àÿêá à Êÿ ÊœÊ U U ÊáÊ òê Ê UË Á Ê ªapple Á ÊŸÙ Ë Íπ U Ë», È Œ Uà apple apple U Á øêß Áfl ʪ à ŸÊ UÊ Ë Uapple ÊÊŸË Ãapple Œappleπ Á ÊŸÙ Ÿapple Ê πù ÁŒÿÊ Á ÊŸÙ Ÿapple Ê Á ËŸÊ «appleÿ Á apple ß Œ Ÿ ªÊ fl apple ªÈ UÃË Ò ß Ÿ U apple ÊŸË ÊŸapple apple Œ ŸÙ ªÊ fl apple Á ÊŸ ŸË» Ù Ë Á øêß UÃapple Ò, appleá Ÿ ß Ë Ÿ apple U Êà apple Œ Èß Ò U Ë- Ë U Á øêß Áfl ʪ Ÿ UÙ apple ÊŸË ŸÊ Ù«U Í UË U U Ê Ò Ÿ UÙ Ù ÈπË Œappleπ U Á ÊŸÙ øapple Uapple U Áø ÃÊ Ë Ë U Ò Ê UÊ-íflÊ U Ë» U Í UË Ã U apple U «UÊŸapple ªÊ Ò ÃÙ œêÿ à ÊŒŸ apple Ë ÊŸË ŸÊ ÙŸapple Ê U «ŸÊ Ê Ë Ò œ UÃË ÈòÊ ªÈ Ê U ªÊ- ªÊ U Õ øè Ê Ò, appleá Ÿ Áœ ÊÁ UÿÙ apple apple U ŸappleÃÊ Ù Ã Ÿ Ë Ùß Ÿ Ë ÈŸ U Ê Ò Í UŸ ã apple Åà Œ ΔÊŸapple U Í U ÙŸÊ «U Ê Ò fl / appleflêã 5 â çÿæ# â æ æúu ÙèÅU ÂÚUèÿææ ð Ï ü Âç Ü S ê Ü ÂÜßÜ æ ŸæðcÆU ÂýÎàæüÙ fl Ÿ UË mê UÊ ÉÊÙÁ à ( Ë Ë ) ŸË U ŸÃË Ù apple œ Áé S Í, fl ÊòÊ ÊòÊÊ Ù Ÿapple à Î C Œ Ê Ÿ U «ÊÚÄU U U ŸŸapple Ê ŸÊ Ê Ê U Á ÿê ß UˡÊÊ apple ÁfllÊ ÿ Ë ÊòÊÊ apple UáÊÊ ª flê Ÿapple {w{, Ÿapple Ê flòcáêfl Ÿapple zz, ÊòÊ Ù Ê Ÿapple zzæ Êåà U ÁfllÊ ÿ fl Ÿapple ÊÃÊ-Á ÃÊ Ê ŸÊ UÙ ÊŸ Á ÿê apple UáÊÊ ª flê, Ÿapple Ê flòcáêfl fl Ù Ê Ÿapple ÿùçÿãê ÍøË apple SÕÊŸ Ê# Á ÿê ÁfllÊ ÿ ÊòÊ- ÊòÊÊ Ù È È, ÃŸË Ê Á ûê, ÍŸ, Á ÊπÊ, ÃÊãÿÊ, Áfl È ªª, ÈS ÊŸ, fl Ê, πè ÊË, ŒË Ê ÊÈ Ê Ê, ÈÁ à ΔÊ È U, Á ÿ Ê UÊflÃ, Ê Í ªÙÿ, Á apple, ÙŸ, Á U Ê, Á ôêê Ê fl ŸË Ê Á à wz ÁfllÊÁÕ ÿù Ÿapple ß ÁÃÁDà ÁÃÿÙÁªÃÊ apple» ÃÊ Ê# Ë ßŸ ÁfllÊÁÕ ÿù Ÿapple ŸË» ÃÊ Ê üêappleÿ ÁfllÊ ÿ œÿ fl Á ÊˇÊ Ù È Ê Êª Œ Ê Ÿ fl ÊÃÊ-Á ÃÊ ÿùª Ù ÁŒÿÊ ß ÁÃÁDà ÁÃÿÙªË UˡÊÊ Ë» ÃÊ apple ÁfllÊ ÿ Á ÊˇÊ «ÊÚ. Áfl Ê Êœ, Î apple Ê È Ê U, ÃL áê àÿêªë, Á Ãapple Œ Êapple UÊflÃ, Í Uà Á, È Ê ø Œ, È ŒË Ê Ê Ê Áfl Êapple ÿùªœêÿ U Ê ÁfllÊÁÕ ÿù Ÿapple Ÿapple ÁŸD ÁfllÊÁÕ ÿù Ù Ë ŸË» ÃÊ apple Êÿ ªÈ U Ê ÊÊ Á ÁfllÊ ÿ ÁŸŒapple Ê flÿ ª flê, flëáê ªÙÿ, «ÊÚ. Ê U ıá Ê, œêÿêøêÿ íÿùáã «Ê ªapple, flá UcΔU ãflÿ «ÊÚ. Áfl Ê Êœ Ÿapple ߟ ÁfllÊÁÕ ÿù Ê à Ê flœ Ÿ U ߟ Ë» ÃÊ U ãÿãê ÿäã Ë ÁfllÊÁÕ ÿù Ù ÊÀÿÊ áê U ê ÊÁŸÃ Á ÿê fl Á cδuêÿ Áπ Ê U È ËΔÊ UflÊÿÊ ßŸ» ÁfllÊÁÕ ÿù îfl Áflcÿ Ë Ê ŸÊ Ë ÁèßÙ ØôçÌ è ÂæØÜ Ùð ÙèÅU Ô ÂçÚU ææ ð zvz Üð ÚU ç Øæ Ùæ ÚUôàæÙ fl ŸË U-wÆww ÉÊÙÁ à UˡÊÊ Á UáÊÊ apple ËflŸ íÿùáã ª È ÊÚ» S Í À væ ÊòÊÙ Ÿapple ÄflÊÁ» Êß U S Í Ê ŸÊ Á apple apple UÙ ÊŸ Á ÿê Ò S Í œ Áfl Uapple㌠ª ıã Ÿapple ÄflÊÁ» Êß UŸapple flê apple Ë ÊòÊÙ, Ÿ Á Êfl Ù ÃÕÊ S Í S UÊÚ» Ù œêß ŒË ÃÕÊ í fl Áflcÿ U Ê ŸÊ Ë œ Áfl Uapple㌠ª ıã Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊòÊÊ Êÿ Ÿapple zvz, ËŸÊˇÊË x}x, ÊˇÊË x{, Á Ãapple Ê xæy, Á UÃÈ w z, apple ÃÊ Ÿapple wv Ê# U S Í Ê ŸÊ UÙ ÊŸ Á ÿê Ò Ë ÊòÊ S Í Èà appleœêflë ÊòÊ U apple Ò ÕñÇç ÅUÙ ÂýçÌØôç»Ìæ ð Çè ßè Ô Àæ æô æ ÎÕÎÕæ fl Á UÿÊáÊÊ S Í πapple Á Ê Sà UËÿ Ò«Á UŸ ÁÃÿÙÁªÃÊ Ê ÊÿÙ Ÿ UÊ Ëÿ flá UcΔU ÊäÿÁ ÁfllÊ ÿ øê UË Ù«apple Á ÿê ªÿÊ Á apple «U-v~ apple Êfl ˇÊÊ Ê U flë ÊòÊ Ÿapple Õ SÕÊŸ Ê# UÃapple È SfláÊ Œ Ëà U «Ë flë S Í Ê ŸÊ UÙ ÊŸ Á ÿê ß Ë Áfl ÿë R Ù Ê UË UπÃapple È «U vy flª apple Á à ˇÊÊ ÊΔflË «Ë flë Ë ÊòÊ Ÿapple È Ê apple apple ÁmÃËÿ SÕÊŸ Ê# UÃapple È U à Œ Êåà Á ÿê ß fl U U ÁfllÊ ÿ Ë ÊøÊÿ ÊÒ apple Œ ı U Ÿapple ŒÙŸÙ Áà ÊÁªÿÙ Ù œêß ŒappleÃapple È Ê Á «Ë flë S Í apple ÊÊ ÊòÊÙ Ù πapple Ù Áà Ùà ÊÁ à UÃÊ U Ê Ò Áflcÿ apple Ÿapple ß Ë Á ÿêÿ Ù Ê UË UπŸapple Á ŒÒfl Ãà U U appleªê ÃÊÁ Œapple Ê Ê Áflcÿ πapple Ù Áà ʪM U apple ÌæßÇê-âôãÙæ æ»ü ÂÚU æúu- ñ ÅUÚU è çöç Ì, Îô ƒææøü ÃÊfl«Í «Ãª à UÊc Ëÿ UÊ Êª ~v~ U ªÊ fl œè Êfl U Ë Ê apple ÁSÕÃ Ê Ê Ë Ê U fl Ò U U Ë Á «Ã Ù ªß Á «Ã apple Ê U apple flê U ŒÙ ÿáq ÉÊÊÿ Ù ª Œ U ÕÊŸÊ ÈÁ Ÿapple ôêêã Ò U U øê Áπ Ê» Œ U Ê ø ÊÈM U ŒË Ò ÕËŸ flê«ÿ U y Á Ê fl ÁŸflÊ Ë Î cáê Ÿapple ÃÊÿÊ Á fl Ÿapple Ê apple U Ÿ ÊÕ Ê U apple flê U Ù U ªÊ fl Ê UÙŒÊ Á U ÃappleŒÊ UË apple Ê U apple Õapple UÊc Ëÿ UÊ Êª ~v~ U ªÊ fl œè Êfl U Ë Ê apple ŸË Ê Ê Ê Ÿapple È øapple ÃÙ ÃÊfl«Í Ë Ã U» apple Ãapple ªÁà ı U Ê UflÊ Ë apple Ê U apple Ò U U Ÿapple Ÿ Ë Ê U Ù ËœË UÄ U Ê U ŒË UÄ U ªŸapple Ê UáÊ fl ı U Ÿ Ê Ê Ê ÉÊÊÿ Ù ªÿÊ, Á Ê U ˇÊÁê Sà ٠ªß ÃÙ fl Ë Ò U U øê ªÊ«Ë Á û UÊ U Ù ªÿÊ SÕÊŸËÿ ı U UÊ ªË UÙ Ë ŒŒ apple ã apple ÃÊfl«Í ÁŸ Ë S ÃÊ apple øê U Á È øêÿê ªÿÊ Ê U ÁøÁ à Ù Ÿapple ŒÙŸÙ ÉÊÊÿ Ù Ù ŸÍ Ÿ «appleá«êú apple Á Uapple» U U ÁŒÿÊ ÈÁ Ÿapple ôêêã øê Áπ Ê» Œ U Ê ø ÊÈM U ŒË Ò Ïô¹æÏÇ è Ô æúuôâ ð ÎÕô æ Øéß àæãúu ÍæÙð âð ãé æ È ÚUæÚU ÃÊfl«Í ËÃapple ªÈL flê U ÊÊ Ê U UıŒË øı apple UË Ê«Œ U œùπꜫë UŸapple Ê UÙ apple «Ê ªÿÊ Ê UÙ Ë ÊÈ flê U ÊÊ Ê U ÕÊŸÊ ÈÁ apple» UÊ U Ù ªÿÊ ÕÊŸapple apple Ê UÙ Ë ÿèfl» UÊ U ÙŸapple Ê apple Ù ÈÁ Ë Ê UflÊ Ë ı U ÈSÃË ÊÕ Ê UŸapple M apple ŒappleπÊ Ê U Ê Ò Ê Ê Á ÈÁ Ÿapple Œapple U UÊÃ Ê UÙ Ë ÿèfl ÁΔ ÊŸapple U ŒÁ Ê Œapple U apple ŒÙ Ê UÊ Áª UçUÃÊ U U Á ÿê ÈÁ apple Á Ë ÊŸ Ê UË ÈÃÊÁ ËÃapple ªÈL flê U ÊÊ Ù ÈÁ Ÿapple UÊÁŸÿÊ Ê πèœ ÕÊŸÊ UÊfl«Á Ê fl ÁŸflÊ Ë fl Ë Ù UË Ê«Œ U œùπꜫë UŸapple Ê apple apple Áª UçUÃÊ U U ŒÊ à apple apple Ê U ŒÙ ÁŒŸ Á U Ê «U Á ÿê ÕÊ Ê U ÕÊŸÊ flÿ Uapple apple Í ÃÊ Œı UÊŸ È U ʪ Êà appleÿapple ÈÁ flêÿ ŒÍ Uapple Uapple apple ªÿÊ ÃÙ ß ŒÙ UÊŸ Ê UÙ Ë ÿèfl Ÿapple ŒÍ Uapple Á Ê Ë apple ËŸapple Á ÊŸË Ê ªÊ Á Ê Ë ÊŸË appleÿapple ªÿÊ ÃÙ ı Ê» ÊÿŒÊ ΔÊ U Œ Ê Ê Á Ê Ë Ù œä Ê Œapple U ÕÊŸÊ flÿ Ë Ù UË øê UŒËflÊ UË Ù» Ê Œ U» UÊ U Ù ªÿÊ Á Ê Ë ÊÙ U øêÿapple U ãÿ ÈÁ flêÿ Œ Ê Ê Ë apple- Ë apple Œı«Ãapple Ê Ê U apple È ø ª Ê apple Œ Ê Ê Ÿ Ë Ÿ UÙ apple Ù Ê Ù ªÿÊ ÈÁ Ÿapple Œapple U ÊÊ Ë Ê UÙ Ë Áπ Ê» Œ U Á ÿê ÃÊfl«Í Ê U ÕÊŸÊ Ê UË Á apple Œ Á UÊΔË Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê UÙ Ë fl Ë Ù Œapple U UÊà ªÊ fl UÁŸÿÊ Ê πèœ Ë Ë Ê apple Œ Ùø Á ÿê ªÿÊ Ò Á¹ôÂéÚU ð ƒæúu Ô ÕæãÚU âð æòåuô ôúuè Ù ŸÊ Ê U flê«~ apple ÉÊ U Ê U UÊà ٠π«ê Á ÿê ÊÚ UÙ øù UË Ù ªÿÊ ÊÚ UÙ ÊÁ Ë Á Ê Êÿà U ÈÁ Ÿapple Ê Ê Œ U Á ÿê Ò πù È U ÁŸflÊ Ë Ê ø Œ Ÿapple ÃÊÿÊ Á U U Á Ãê U Ë UÊà apple Ÿapple ŸÊ ÊÚ UÙ ÉÊ U Ê U Ê UÊSÃapple apple π«ê U ÁŒÿÊ ÕÊ Êà Á Ãê U Ë È ıÿapple øê U apple Δ U ŒappleπÊ ÃÙ Ê ÊÚ UÙ ı apple ªÊÿ ÕÊ Á apple Ÿapple Sà U U ÃËŸ ÁŒŸ Ã Ã Ê Ê Á ÿê appleá Ÿ ÊÚ UÙ Ê Ùß È Uʪ Ÿ Ë ªÊ Ê U ÕÊŸÊ ÈÁ Ÿapple ÊÚ UÙ ÊÁ Ë Á Ê Êÿà U ÊÚ UÙ øù UË ÙŸapple Ê Ê Ê Œ UŸapple ÊŒ Ã Ê Ê ÊÈM U ŒË Ò ff¹fd³f¹fsx»ffàferyfbxo πêappleÿê- ÊÿÊ Ò, Áfl ÿ È Ê U appleπê ÈòÊ üêë rê ŒûÊ appleπê ı U ÊÁ U Ê àÿë Áfl ÿ È Ê U ÁŸflÊ Ë Ÿ z v, ÒÄU U U-vy, ÙŸË Ã ÿêÿ UÃÊ Í Á apple Uapple È ÙÁ U Ÿ ʪ ÊÃ Ò apple Ù apple ÊŸ Á U Á» U, Ê U apple U Ò U U, apple «Ë«Ÿ vvv ÁŒŸÊ Æx.Æy.wÆÆ{ Ë Êª ÊÃ Ë /ªÈ πù ªÿapple Ò Á Ë Fir no. vxwx~ææ~wwææzæ Ò ª U Á Ë Ù Á apple ÃÙ UÙQ Ãapple U ê Uapple Ë flêß Á Uapple Á Á Uapple«Á ÈŒ fl Ê Ê flëáê Ù ÃË mê UÊ Ù Ê Á ÊŸ Êßflapple U Á Á Uapple«, å Ê U Ÿ U w{w Êß, appleäu U U-wy,» UËŒÊ ÊŒ ( Á UÿÊáÊÊ) apple ÊÁ Êà ı U Ë» ß» Ù Uapple Á Á Uapple«, Ë-~, appleäu U U-x, ŸÙ «Ê, Á Ê- ªÊÒà ÈhU Ÿª U - wævxæv (..) apple ÈÁŒ à Êÿ Ê UË ÊŒ ŸflËŸ U ÊäÿÊÿ, SÕÊŸËÿ ÊŒ flëáê Ù ÃË ŒÍ U Ê Ÿ U (Ævw~) yv~zæææ Ë. Êß. Ë. ÄU U ŸÈ Ê U Ë ÁflflÊÁŒÃ ÊøÊ UÙ Ë Á ê appleœê UË appleπ Ë ÙªË ÊΔ Ù Ù È ÊÊfl ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò Á ß π Ê U Á Ë Ë ÁflôÊÊ Ÿ U ÁÃÁ ÿê UŸapple apple apple Í UË Ã U Ê Uapple apple ÁŒ ª ŒÊflÙ, ÊÃÙZ ı U ÃâÿÙ Ë Ê ø U apple ÊÿÁŸÿ U ªÈ ÈŒ, Ê Ê, ê ÊŒ ÿê Ê Ùß Ë øê UË ÁflôÊÊ ŸŒÊÃÊ mê UÊ Ÿ Á Ë à ÊŒ ÃÕÊ appleflê appleãè Á ª Á Ë ŒÊflapple Ë ëøêß Ê Ê flê Ÿ ÿê ûê UŒÊÁÿàfl Ÿ Ë appleãê Ò apple apple ÁflôÊÊ Ÿ ÊŒ Á Ë ÊÁÕ ˇÊÁà Á flapple Á ê appleœê U Ë Ÿ Ë Ò

6 Á à UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ U, vv Á à U wæww 6 à ÿ Õ apple UáÊÊŒÊÿ Œ œêÿ òêë Ÿ appleu㺠ÊappleŒË Ÿapple ªÈL flê U Êapple Á UflÁà à apple U ÁflS UÊ SÕ ÃÕÊ È UÊŸapple UÊ Õ apple SÕÊŸ U Ÿapple à ÿ ÕU Ê UŒ ÉÊÊ UŸ Á ÿê ÿ U Á UÿÊapple ŸÊ UàflÊ Ê ˇÊË ÃÕÊ ÈUà Ãapple Ë apple ʪapple UŸapple flê apple Ê UÃ Ê ÃË ÒU œêÿ òêë ÊappleŒË Ÿapple ŸappleÃÊ Ë È Ê ø º Êapple Ë w}» Ë U øë Ê apple ª appleÿêß U Ë ÍÁÃ Ê Ë ŸÊfl UáÊ Á ÿê Á apple ß Á«UÿÊ ªapple U Ë Uà UË apple ŸËøapple ªÊÿÊ ªÿÊ ÒU ŸappleÃÊ Ë Ë ÍÁà Êapple Ê UÃ Ë apple øë, ÿõêõ U, ÊappleŸÊappleÁ ÁÕ fl SÃÁŸÁ à ÍÁà ÿêapple apple ÊÊÁ Á ÿê ªÿÊ ÒU L áê ÿêappleªë UÊ Ÿapple ÍÁÃ Ê UÊapple apple Í U Ê ŸappleÃÎàfl U U Uʪà à ŸË fl ÊœÈÁŸ ÊÒ Ê UÊapple Ê ÿêappleª U ÿ U ÍÁà ŸÊß ÒU ß apple w}æ UŸ apple é Ê apple à UÊ Ê U ŸÊÿÊ ªÿÊ ÒU œêÿ òêë apple Á ŸappleÃÊ Ë Ë ÍÁà ªÊŸÊ È UÊŸË ª ÃË ΔUË UŸÊ ÒU Á apple ø Ãapple UÊŸ Sflà òêãê appleÿêÿë Êapple Sflà òêãê apple ÊŒ ŸŒappleπÊ Á ÿê ªÿÊ ÕÊ ÊappleŒË Ÿapple UÊ, ÿᜠSflà òêãê apple ÊŒ Ê UÃ È Ê Ê Í apple ÃÊ UÊSÃapple U ø ÃÊ ÃÊapple Ê Œapple Ê ÈUà øêß U UÊappleÃÊ appleá Ÿ ŒÈ Ê Çÿ apple U Ê appleu UÊŸ ŸÊÿ Êapple Sflà òêãê apple ÊŒ È Ê ÁŒÿÊ ªÿÊ UŸ apple ŒÎÁCÔU ÊappleáÊ ÃÕÊ UŸ apple È«appleU ÃË Êapple Êapple Ë ŸŒappleπÊ Á ÿê ªÿÊ U Uã UÊapple Ÿapple ß ÊÃ Ë Êapple U apple à Á ÿê Á ŸappleÃÊ Ë π «U Ê Uà apple U apple œêÿ òêë Õapple Á ã UÊapple Ÿapple v~y apple U apple UË «U ÊŸ Êapple Ê ÊŒ UÊ U fl UÊ Áà UªÊ» U UÊ ÁŒÿÊ ÕÊ ßßapple Uàfl ÍáÊ SÕ U ŸappleÃÊ Ë Ë ÍÁà ÁŸÁ øã M apple ÊappleªÊapple Êapple Åÿ Sflà òêãê appleÿêáÿÿêapple apple àÿêª fl Á ŒÊŸ Ë ÿêœ ÁŒ Ê ªË ß apple ÊappleªÊapple Êapple UŸ øèÿêòáãÿêapple apple ÁŸ UŸapple Ë apple UáÊÊ Ë Á appleªë Á Ÿ Ê Ê ŸÊ Ê Œapple Ê U U UÊ ÒU ÃÊÁ Áflcÿ apple ÊÕ U Ê UÊ ÊˇÊÊà Ê U ÈŸ Ë Áflà UÊapple apple UÊ œêÿë Ê flê Áœ Êapple Á ÿ Êfl ÁŸ SÕ UÊappleŸapple apple ŸÊÃapple apple U ÁflS UÊ flêsãfl apple fl U SÕ ŸappleªÊ UÊ Ê ŸÃÊ ÊÒ U Ê UÃËÿ UÊÖÿ Ê Á Ÿ UÊappleªÊ Áfl ÿ øêò apple appleáã UÊÁ ß Á«UÿÊ ªapple U Ã»Ò apple ß ÁflS UÊ apple Ê ª appleÿêß U apple ÒŒ Õ ŸÊ ª Ò U Á Ÿ Ë È Êß v.v Êπ flª Ë U U ÒU ÊÒ U Êapple UÁ UÿÊ Ë apple ÁÉÊ appleu Ò ÿ UÊ vxx Á Ë apple π apple, y,æ} apple«u, vvy Êߟ ÊappleS U fl Ë UËŒÊ U ʪ Ò U ÿapple à ÿ Õ Ë ÊÊŸ UÊ ªapple Á apple U apple UÊ Õ UÊ ÊÃÊ ÕÊ Ÿapple Ê áê apple ÊappleŒË Ÿapple ŸÊ - Á Uflà Ÿ Ê UÁøà ΔU U UÊÃapple ÈU UÊ Á UÊ ÕU ÊéŒ ÊÒ ÁŸflappleÁ Ê ÊŸÁ ÃÊ Ê ÃË ÒU ÊÒ U ÿ U Œapple Ê Ë appleflê UŸapple flê Êapple apple à ÿ apple ªÃ ÒU ÁflS UÊ Ê UŒ ÉÊÊ UŸ UŸapple apple U apple ÊappleŒË Ÿapple ß apple ŸÊŸapple flê apple Ê ªÊ UÊapple apple Ë ÊÃøËÃ Ë Uã UÊapple Ÿapple Ÿ apple fl Ÿapple Ê áê apple UŸ Ë Ê Ê Ë, ÁÀ ÿ U ÉÊÊapple áêê Ë Ë Á flapple ª Ë ªáÊà òê ÁŒfl appleu«u apple UŸ Êapple Á UflÊ U Ê ÁòÊà apple Uªapple ÊappleŒË Ÿapple ΔUË UË UÊ ÒU Á à ÿ Õ apple fl ßZ UÊapple fl àõ UÊapple Ê ŸÊ Ÿ UË ÒU, ÁÀ ÿ U Ê Uà apple Ëflãà Êapple ÃÊ ÁòÊ ÃËà ÃÕÊ fl ÊÁ ÍÀÿÊ apple Ê Êª Ë ÒU U Uã UÊapple Ÿapple appleuπê Á à Á ÿê Á ÊÒ ÁŸflappleÁ Ê ÃËÃ Ë gë Áfl UÊ ÃÊapple Êapple Ò apple πêá U U Á ÿê ªÿÊ ÒU ÃÕÊ Á Á U Ê Ê apple Ò «UÊapple ÊŸÍŸÊapple apple ÈÁÄà Êß ªß ÒU UÊCÔ UËÿ Á ÊˇÊÊ ŸËÁÃ Ë ÁflŒapple ÊË Ê Ê Ê Êapple Ê UÃÊ Ÿapple Ê U Ë Ê U ÿê U U UË ÒU Á Ê U apple U ÁflS UÊ apple Ÿapple ÊÒ ÁŸflappleÁ Ê ÃË Êapple Êapple U UÊÿÊ ªÿÊ ÒU apple U ÁflS UÊ Ë Á«U Êߟ UË ÊappleªÊapple ÃÕÊ U Ê UË øêá UÿÊapple - Áœ ÊÁ UÿÊapple Êapple ÁŸ U ÊÃË ÒU Uê ËŒ Ë ÊÃË ÒU Á ÿ U ÁŸ UÃÊ U Ê U apple Ê Ê apple ÁŒπappleªË ÃÕÊ ŸÃÊ Ë UàflÊ Ê ˇÊÊÿapple Œ apple ÁŒπapple ªË ÃÕÊ U Ë ŸËÁÃÿÊapple ÃÕÊ ÁŸáÊ ÿ Á ÿê apple Á ÿäã UÊapple ªË apple fl apple Ê UŸapple apple UË È ÊÊ Ÿ apple Ÿ mê U πè apple ªapple Œapple Ê Ë U Ë Ê Ë ÈÅÃÊ È UˇÊÊ M UË ÊÁ SÃÊŸ ÃÙ øù U Ë Ã U ÉÊÈ U Ê Uapple ÿ Ê Ê U- Ê U ÉÊÈ ÒΔ UÃÊ U ÃÊ Ò, appleá Ÿ fl Ë øëÿ Ù Œappleπapple, ÃÙ fl «Ê Í Ë Ã U Ê UË Ë Ê Ù apple ÉÊÈ U ŸÊ ªÊ fl Ã Ê appleãê Ò ÁŸÁ Ê Ê Ã ΔÊ È U ( appleπ flá UD òê Ê U ı U UÊ ŸËÁà Áfl apple Ò U) Á apple #Ê ÁŒÀÀÊË apple Ê Íà ÒΔ apple ê Í- Ë U ʪ Ë È UˇÊÊ ÁSÕÁÃ Ë ËˇÊÊ UÃapple È ªÎ òêë Á à ÊÊ Ÿapple Ê» Ê Á œêÿ òêë ÊÊ Áà ÍáÊ ı U Îh Ë U ŒappleπŸÊ øê Ãapple Ò øí Á ÒΔ ê Í- Ë U Á Ù U Ë ÕË, ß Á œêÿ òêë Ë ÊÊ ê - Ë U Ù apple U ÄUÿÊ Ò, apple Ê ÊÊ Á ÿê ªÿÊ appleá Ÿ, Ê UË Ë Ê ÃÙ Êà Œapple ÊÙ - Ê Ç ÊŒapple Ê, øëÿ, ÊÁ SÃÊŸ, Ÿapple Ê, êÿê Ê U ı U» ªÊÁŸSÃÊŸ apple Ë ªÃË Ò ÿáœ Í UÊŸ Ë Ë Ê Ù Ë Ù«Œapple ÃÙ ÊΔ Œapple ÊÙ apple Ê UÃ Ë Ë Ê ªÃË Ò ÁŸÁ øã M apple ãÿ Œapple ÊÙ, Á Ÿ apple Ê UË Ë Ê È«ÃË Ò, Á Ë ª- ª ÒΔ ÙÃË Ù ªË, appleá Ÿ ߟ apple apple È Œapple Ê Ê Uapple Á òê Ò Ÿ apple Ê Uapple ë apple œ Ò, ß Á Ÿ Œapple ÊÙ Ë Ë Ê Ù ÊÕ ÃŸapple Ê Ê Ÿ Ë ÙÃapple Ò ÊÁ SÃÊŸ øí Á Ê Uapple Á àfl ÍáÊ ß Á Ù ÊÃÊ Ò, ÄUÿÙ Á Ê ã Ë Ê Uà Áfl UÙœ Á È Ê Ò ı U fl Ê Uà U U ÿ Á Ë-Ÿ-Á Ë M apple Ê UŸapple Ë ÃÊ apple ªÊ U ÃÊ Ò ŒÈ Ê Çÿ ÍáÊ Êà ÿ Ò Á UflÊ Uapple ÊŒ apple à Á ßapple Ë ÊÊ È, Á Ë Ÿapple œù Ù ÈœÊ UŸapple Ë ÁŒ ÊÊ apple Ùß Ÿ Ë Ë ÊÁ SÃÊŸ UÊ ŸappleÃÊ Ù Ë UÊ ŸËÁà ø ÃË Ë Ê Uà Áfl UÙœ U Ò, Á» U fl ß apple ÈœÊ UŸapple Ê ÿê Uapple ÃÙ ÄUÿÙ? Ê Uapple Œapple Ê Ë Ë Ê ÊÁ SÃÊŸ apple w,~ææ Á Ù Ë U U Ë, ÿêÿë v,}ææ Ë Ë Ò, Á Ë È UˇÊÊ UŸÊ Uapple Ë πë U Ò Áfl Ê Ÿ Ë ÉÊÙ áêê ÃËŸ ÍŸ Ë ÊÊ Ù Ê ß Á«ÿÊ UappleÁ«ÿÙ U Ê U apple UŸ Ÿapple Ë ÕË ËŸÙ ÿsã ı U ª Ÿ ÁfløÊ U- Áfl Ê ÃÕÊ flêãê, Á apple ŒŸ apple Á Á U Ê U Ê U, Ê Uà U Ê U ı U Ê UÃËÿ UÊÿ UπŸapple flê apple ÿê ˇÊappleòÊ ÊÊÁ Õapple, ı U ÊÕ apple ß πapple Œ apple ı ÍŒ Õapple Ê ª apple, ÈÁS ˪ ı U Á π ÁÃÁŸÁœ ŒŸ apple œêÿ òêë U Ë Ÿapple ŒÙ U x.xæ apple Ê ÊÚ» ÊÚ ã apple ÿêÿ ÁŒÿÊ ÿ Ê Uà UappleÁ«ÿÙ U ÊÁ Uà Á ÿê ªÿÊ ÕÊ ÙÁœÃ Ê U apple UŸ Ÿapple Á ÿê ÕÊ fl wæææ apple Ê U ÊÉÊÊ ÊÚ«U U Ë Ê Ê U ÊÁ SÃÊŸË ŸÊªÁ U apple Í Ê Á ßÃŸË Ë Ë Ê È UˇÊÊ Á Ê ÊÁ SÃÊŸ Ë ÄUÿÊ ÍÁ Ê U ÃË Ò? Ê ûê U ÈÃ Ë ÁfløÁ à UŸapple flê Ê ÕÊ Ê ŸÊ ÕÊ Á ÿ» Á ª Ê Ÿapple Ÿapple Œapple Ê Ë È UˇÊÊ Á ªÊß Ò apple apple apple ÊÁ SÃÊŸ ß Ë È UˇÊÊ Ë Ã ÄUÿÙ ΔÊ ß Ë Ê ÃÙ Á UáÊÊ Ò Á Ë Œappleπapple, apple œ Ê U U flapple Ê UË Ë Ê apple ÉÊÈ U à Êà øêãapple Ò ÊÊÿŒ Ë Ùß ÁŒŸ apple Ê ÊÃÊ Ù, ÊÁ SÃÊŸ mê UÊ Á Ë-Ÿ- Á Ë Ê U ÊÃ Ë ÍøŸÊ Ÿ Á ÃË Ù Ë U ÉÊÊ UË ÁŸflÊ Ë Ã٠ߟ ÉÊ UŸÊ Ù Ù Á ÿê ÃŒÊŸÙ Ê πapple ÊŸÃapple Ò Ÿ Ê ŸÊ Ò Á ÊÁ SÃÊŸ ªÊ Œapple Ê Ò Ë ÿ ÒÁ ÿã Ÿ Ë Á fl Á ŒÈSÃÊŸ apple ÉÊÈ U ÿ Ê Ê Ù flê Ù π UÊ Uapple ÉÊÈ ÒΔ ı U ÊÃ»Ò ÊŸÊ ÊÈh Á ÿê Ë πapple Ò ı U ŸÈ ÊŸ Ê Ê UÃËÿ ŸÃÊ Ù ΔÊŸÊ «ÃÊ Ò ªÎ òêë Ÿapple ÒΔ Ù ÙÁœÃ UÃapple È Ê Á ß k ÿèh Ù Ëßapple Á Ë Ê U Êà Á ÿù, ÁÕÿÊ U fl ªÙ Ê- ÊM Œ Ë ÊflÊ Ê Ë Ê «U Í UË Ã U Ê# UŸÊ M UË Ò È flê Ê Ò Ë ÉÊ UŸÊ Ù apple Ÿ ÊŸ òêsã Ù ªÿÊ Ò Ë ÿ ßë Ê Ë Ÿ Ë ÙÃË Á πê ÅflÊ U ÊÁ SÃÊŸ øí Á Ê Uapple Á àfl ÍáÊ ß Á Ù ÊÃÊ Ò, ÄUÿÙ Á Ê ã Ë Ê Uà Áfl UÙœ Á È Ê Ò ı U fl Ê Uà U U ÿ Á Ë-Ÿ- Á Ë M apple Ê UŸapple Ë ÃÊ apple ªÊ U ÃÊ Ò ŒÈ Ê Çÿ ÍáÊ Êà ÿ Ò Á UflÊ Uapple ÊŒ apple à Á ßapple Ë ÊÊ È, Á Ë Ÿapple œù Ù ÈœÊ UŸapple Ë ÁŒ ÊÊ apple Ùß Ÿ Ë Ë ÊÁ SÃÊŸ UÊ ŸappleÃÊ Ù Ë UÊ ŸËÁà ø ÃË Ë Ê Uà Áfl UÙœ U Ò, Á» U fl ß apple ÈœÊ UŸapple Ê ÿê Uapple ÃÙ ÄUÿÙ? ÁÕà ÊÃ Ë Ê Ù ı U flapple ÊÊ Ã U apple ŸË ÿêòêê Œı UÊŸ ß SÕÊŸËÿ ÁŸflÊÁ ÿù Ÿapple Ê Á fl ÙZ apple ÊÊ Ã Ò ı U ÿ Ê ª ª Ë ÁŸflÊ Ë ß ÊÃ Ë ÿèh apple Ÿapple Á UflÊ U Á Ë-Ÿ- Á Ë Ù πùÿê Ò ß Á ı U Ÿ Ë ÿ πapple Œ ÙŸÊ øêá U Ê U Ù ß U «Êß apple ÁŸáÊ ÿ appleÿapple Ë M UÃ Ò ÊÁ SÃÊŸ ÃÙ øù U Ë Ã U ÉÊÈ U Ê Uapple ÿ Ê Ê U- Ê U ÉÊÈ ÒΔ UÃÊ U ÃÊ Ò, appleá Ÿ fl Ë øëÿ Ù Œappleπapple, ÃÙ fl «Ê Í Ë Ã U Ê UË Ë Ê Ù apple ÉÊÈ U ŸÊ ªÊ fl Ã Ê appleãê Ò ŒÊŒÊªË UË ÿ Á ß apple ÊŸŸapple Á Ë fl ÃÒÿÊ U Ë Ÿ Ë ÙÃÊ Œapple Ê «Ê Ù ÃÙ SflÊ ÊÁfl Ò Ë Ë Ê Ë «Ë Ù ªË Ê UÃ-øËŸ Ë Ë Ê y,æy Á Ù Ë U U Ë Ò, Ù Ê UÃ Ê ø UÊíÿÙ ê Í- Ë U, Á Êø Œapple Ê, ûê UÊπ «, Á ÁÄ ı U L áêêø Œapple Ê Ò apple ŒÈM UÊíÿÙ apple ªÈ UÃÊ Ò ßŸ UÊíÿÙ apple fl U Ê U Áà áê U ÕÙ«Ë-ÕÙ«Ë ËŸ ÁÕÿÊÃÊ U ÃÊ Ò ı U ÿ- ÿ U Ê π Ë ÁŒπÊÃÊ U ÃÊ Ò øí Á ŸÊ -ŸÄU Ê Ê UÃËÿ ŸÊªÁ U apple Ÿ Ë Á Ãapple, ß Á fl ÊÁ SÃÊŸ Ë Ã U È U ÊÃ Ë Ê U flêß Ÿ Ë UÃÊ, appleá Ÿ ËŸÊ ΔÙ U Ê UË Ã U UÊc Ëÿ Ò Ù Ÿ Ë Ê- UappleπÊ Ù ÊŸŸapple apple Ê» ß Ê U U ŒappleÃÊ Ò øí Á fl fl ÛÊ ı U ÊÁÄà ÊÊ Ë Œapple Ê Ò, ß Á ŸË ÁflSÃÊ UflÊŒË ŸËÁÃ Ã Ã Ê U- Ê U Ë Ê UappleπÊ Ê ÀÀÊ ÉÊŸ UÃÊ U ÃÊ Ò Á apple ÁŒŸÙ ª flê ÉÊÊ UË apple Ê Uapple wæ ÒÁŸ Ù Ù applefl Ê ËŒ U ÁŒÿÊ ÕÊ ß œë ªÊ È ÃË ı U ÁflSÃÊ UflÊŒË ŸËÁÃ Ê UáÊ fl Ÿapple «Ù Ë Á Ë-Ÿ-Á Ë Œapple Ê apple ÊÃÊ U ÃÊ Ò Ë fl ŸË ÁflSÃÊ UflÊŒË ŸËÁÃ Ë Ê UáÊ ÃÊßflÊŸ Ù ÿèhêèÿê ŸÊ U Ã Ê UπÊ Ò, Á apple Ÿapple appleá U Ê apple Ëœapple ªÊ apple Á ÿê Ò Ê UÃËÿ Ë Ê Á Ÿ Œapple ÊÙ apple ªÃË Ò, Ÿ apple ÊÁ SÃÊŸ ı U øëÿ Ë apple apple ŒÙ Œapple Ê Ò Á Ÿ Ê œ ÿ Ò Á fl Ê Uà apple ªÊ appleãapple U apple ı U ŸË πèûê ŒÍ U UÃapple U apple Ê Ç ÊŒapple Ê Ê UÊ Á òê Ò ı U ø ÃÙ ÿ Ë Ò Á Ê UÃ Ê UáÊ Ë Ê Ê Ç ÊŒapple Ê Ÿapple ÁSÃàfl apple ÊÿÊ Ò ÿáœ Ê ª apple Ë Ê ËŸ ß ÁŒ UÊ ªÊ œë Ë U Ê U fl v~ v apple ÍflË ÊÁ SÃÊŸ apple SÃˇÊapple Ÿ Ë UÃË ÃÙ Ê Ê Ç ÊŒapple Ê ß M apple Ÿ U Ë Ÿ Ë ÊÃÊ appleá Ÿ, ß Êà ٠Ùß Ê Ÿ Ë ÊŸÃÊ ı U Ê Ç ÊŒapple Ê Ë Ë- Ë Ê πapple ÁŒπÊŸapple apple Ê Ÿ Ë ÊÃÊ Ÿapple Ê ÊòÊ Áfl fl Ê Á ŒÍ UÊc Ò ı U Œapple Ê apple Ê UÊ ÊÁŒ Ê apple UÙ UË- apple UË Ê œ U Ê Ò, ß Á Ÿapple Ê ÁÃ Ê flsã U Ãapple Ò Á fl Ê Ë Ê Ê UË È UÁˇÊÃ Ò êÿê Ê U ı U» ªÊÁŸSÃÊŸ apple Ê Uapple œ ë apple- È Uapple ÙÃapple U Ãapple Ò, appleá Ÿ apple Ÿ Œapple ÊÙ apple Ùß πã UÊ Ÿ Ë U ÃÊ ß Ë Ê U Í UÊŸ Ë Ê UÊ Á òê Œapple Ê Ò, ß Á apple Ÿ apple Ë πã UÊ Ÿ Ë Ò Á Ÿ ŒÙ Œapple ÊÙ Ë Ë Ê apple Ê Uapple Ê UÃËÿ ŸÊªÁ U ÊÁ Ê øè Ò, flapple ÊÁ SÃÊŸ ı U øëÿ Ë Ò ß Á ߟ ŒÙŸÙ Œapple ÊÙ apple Ê UË U Ê U Ë ÊÃøËà ÊÕ- ÊÕ Ë Ê Ù ı U Íà ŸÊ UπŸapple Ë Êfl ÿ ÃÊ Ò Á à U ªÎ òêë Ÿapple ÊÁ SÃÊŸ Ë Ë Ê Ù ÊËÀ«UŸapple Ë ÿù ŸÊ ŸÊß Ò, ÿᜠU ÿᜠˇÊ U Ê Ê Ÿ Á ÿê ªÿÊ ÃÙ Êà Á ÿù Ë UË Ù U ÙªË ı U Ê UÃËÿÙ Ê ŸÙ appleªê, Á apple flapple Ë Ê ˇÊappleòÊ apple Ÿapple Áfl Ê Á U Ê U apple Ÿß -Ÿß ÿù ŸÊ Ù Ù Á ÿêáãflã UŸapple Ê ÿê Uapple ªapple U Ë Êà øëÿ Ë, apple ÃÙ apple ÊÊ Ã U Ÿapple Ë M UÃ Ò øëÿ Á ÿ Ë Ê Ê ÃÊ Ò Á à ÃÊ UË, ŒÈÉÊ UŸÊ ÉÊ UË, ÄUÿÙ Á øëÿ ŒÒfl Ê ÊÕ Ê UŸapple Á appleøòÿ U ÃÊ Ò ı U Ê ÊflÃ Ë Ò Á øëÿ Ê flapple Ê Ê Ë Ù ÊÃÊ Ò, fl Ê fl «ÒªŸ Ë Ÿ U ÊÃÊ Ò Ê ª apple apple ÿêappleªœêÿ Êapple ÈŸ U U ˇÊ UÊapple apple Á πê Ê ªÊ Ê» ÃÊ ŒU ( appleπ Ê ª apple ÁflœÊÿ Œ Á UÿÊáÊÊ ŸappleÃÊ, ŸÍ ÁflœÊÿ Ò U) Œapple Ê Ù Ê ÊŒË ÁŒ ÊŸapple ı U Ê ÊŒ Í UÊŸapple apple Ê UÃËÿ UÊc Ëÿ Ê ª apple ŒSÿÙ Ÿapple ŸÊ fl Sfl ÁŒÿÊ, vx Ê È UÊŸË Ê UË Ê ª apple ÿùªœêÿ Ù Ê ÊŒË apple apple ı U Ê ÊŒË ÊŒ Ë ÈŸ Uapple ˇÊ UÙ apple Á πê Ê ªÊ Ê apple Ë Ê ª apple Œ fl Áœ Ê Ê UÊíÿÙ apple ûêê apple ŸÊ Ù appleá Ÿ Ê Ÿ ÈŒ ŒÙ Ù apple U Ê ª apple apple Ò Ê Ë ÉÊ U U Ë Ò, Á Ë ªÈflÊß Ê ª apple Ífl äÿˇê UÊ È ªÊ œë πí Ë U U apple Ò Ê Ê ûêê ˇÊ Ê ª apple apple πı» πêÿê È Ê Ò ı U ªÊÃÊ U Ê Uà apple ß Ë ÈÁÄÃ Ë Ê ŸÊ UÃÊ Ò ÄUÿÊ Ê ª apple apple ÈÁÄÃ Ê UÃ Ù Ë Ê ÊŒË Á «apple ª Ê ŒÙ Ÿ apple Ë ÈÄà UŸapple Ê Ê Ê Ÿ Ë ŒappleÃË? apple Ë «Êß Á z Ê ÙŸapple Ê à fl ÃÙ U Ê U ŸÊ appleÿê øê ÃË Ò appleá Ÿ wææ Áø ÃÊ Ÿ Á UŒÎ ÿ Ÿappleø U ÄU Êß apple U øapple apple apple Ÿ äÿÿÿ apple Ç appleá Êÿ U ÁflôÊÊÁŸÿÙ Ÿapple ÃÊÿÊ Ò Á Áflcÿ apple ËflÊ ßZœŸ Ê ŒÍ áê ı U ÃË ª Ë ª ËŸ Ò Ë øêœ U Êÿß Ê x.x» Ë Œ Á ÉÊ Ê ŒappleªË ŸÃË ÃŸ ʪ U Ê Sà U w.y apple UË Ë U U Ã Ê ªÊ flòáe cáêãê Ë fl apple» Ë UÙ Ë Á ÉÊ Ÿapple apple œë Uapple-œË Uapple ÈŒ Ê Sà U U Ê Ò, ı U ÊÕ Ë ÈŒ ÃÊ ÊŸ apple Ê UË» U Œ Ù U Ê Ò ÎâflË ÈŒ Ù È ˇÊappleòÊÙ apple ª Ê Õ Ò ÊÁÄà ÊÊ Ë ÃÍ» ÊŸÙ Ê ŸŸÊ ÙÁ Èà ÊÁÄà ÊÊ Ë Ù Ãapple Ò, ı U ª Ë U ŸÈ ÊŸ Ê Ë ı ÁŸflappleÁ Ê ªÈ Ê Ë Œı UÊŸ apple πíÿ ı U ÉÊ Ù Ê Ë ŒappleŸapple apple ß Ê U UÃË Ò Ê Œapple Ê apple ªÊß, apple UÙ ª UË, Èπ UË, CÊøÊ U, Œ Ê ÊŸÍŸ ÿflsõê, Ÿ» UÃ, Ùœ ø U Ò ûêê ˇÊ apple ÉÊÎáÊÊ Ù ÊœÊ U ŸÊÃapple È ŸÊ UÊSÃÊ ŸÊÃÊ ÊÃÊ Ò ı U Á» U Ãà Áfl ˇÊ apple ÈÄà UŸapple Á ÿêÿ apple ª ÊÃÊ Ò ÿapple Œapple Ê Á ŒÈ Ê Çÿ ÍáÊ ı U Áø ÃÊ Ÿ Ò, appleá Ÿ ã apple ÿêœ UπŸÊ øêá Á Ù Ê UË ª apple πà Ÿ Ë U flù Ê Ê Ê Ë Ÿ Ë U Ê ªË Œapple Ê apple Ÿ» Uà πà UŸapple ı U Ë Ù apple œêªapple apple Ê œÿapple Œ Œapple ÿ apple Ê ª apple Ë UÊ È ªÊ œë ŸappleÃÎàfl apple Ê Uà ٫٠ÿêòêê ÈπŒ Ò, Á apple ûêê ˇÊ ÛÊÊ Uapple apple Ò ÿêòêê «Êfl apple Ê U UÊíÿ ı U ŒÙ Œ ÊÊÁ à Œapple Ê Ù ªapple,» U xzææ Á Ù Ë U U Ê ÙªÊ Ê Uà ÿí ÃÙ ß Œ ÿêòêê Ù Ê ªflÊ U Ê Ò appleá Ÿ Ù ŸŒÊ U ø Œ ªÊ œë Ù Êà Ê ŸÊŸapple apple Á ÿêòêê Ê apple «Ê ÿùªœêÿ ÕÊ fl Ê Í Ë ŒÿÊòÊÊ ÕË ÿêòêê Ÿapple Ê Uà ٠ª apple Ù apple Ê ÊŒË È øê Ãapple Ò Ê Ê Ê Ò Á ª Ë ŒË à Ȍ Ù Ê Sà U ŒÊapple» Ë U Ã Ê ªÊ. Á» SflM ÈŒ à U U apple ŒÈÁŸÿÊ Ë Ê U «Í apple Ê Ê ªapple «Ë ª Ë Ê UáÊ Î Á à ÊŒŸ ª««Ê Ê ªÊ ı U Íøapple Áfl fl Ê Ÿapple ÊÁ U Ê, πêlêûê U ÒŒÊ Ù Ê ªÊ Ò UÊŸ UŸapple flê Ë Êà ÿ Ë Ò Á ŒÈÁŸÿÊ ÃÊ ÉÊ UÊŸapple Á U Í U ÿê Uapple Ã Ë Ífl apple Ù ª Ë fl ÊÙÁ à ٠øè Ë Ò Ê UáÊ Ç appleá Êÿ UÙ Ê Á ÉÊ ŸÊ ÁŸ U à U Ê UË U appleªê ß apple øÿapple Á Áfl fl Ë Œapple Ê ÁfløÊ U Uapple - È Ê È«UÊflŸflÊ Ê, UÃ Ê ÁŒ Êß ÕË, ÊÊÿŒ UÊ È ªÊ œë Ë ÿapple ÿêòêê Ÿ» Uà ÊÕ ÊÕ Ê Ê È ÊÊ Ÿ apple Ë ÁŸ Êà ÁŒ Ê ÊÿappleªË Ê Í Ãapple Õapple Ê ÊŒË U Á ÊflÊŒË Á Ê Ë Ù øêá Á ʪ Ê Ë Êà Á Ãê U Ê U Ë ª Ë È ÙªÙ Ê ŸÊ Ò Ë Á Ãê U Ê apple UË ª Ë Ç Ù flêá ª Ë fl apple Ò ß Ê SflM Á apple È Œ Ê Ù apple Ê» Ë Œ Ê Ò ß Ê Ê UáÊ Á UÿÊ Ë apple ÁŒŸÙ -ÁŒŸ Ë œ«ààêapple apple apple«ê Uapple ÊŸapple, ß Ê UÃÙ Ë ÅÿÊ Ê ŸÊ, Ë Ê ßSÃapple Ê ŸÊ Ë apple UË UáÊ «Ù apple Ë ÃÊ ÊŸ apple flîáh ÊÁŒ U Ê Ò flòôêêáÿ Ù Ÿapple Á apple fl ÙZ flòá fl ÃÊ ÊŸ Ê ÊÁ Áfl apple áê Ë Á ÿê ı Ù apple íÿêœê Œ Êfl ÿêáÿ Áœ ª Ë UË È øÿê Áø ßËÿ flê π«apple UÃÊ Ò ÄUÿÊ ı ÁŸœÊ Á UÃ Ê Ÿapple Ê Ù Êªapple Ê U apple Ò ÿê fl UáÊ Áfl Êapple ôêù Ê ÊŸŸÊ Ò Á ÿê fl UáÊ apple Œ Êfl Ê È UÊ U «Ë U Ë Ù U Ê Ò Ë Î Áà Œ U Ë Ò ı U apple ŸŸapple flê apple flêlÿ òêù apple flù œè U Sfl U Ÿ Ë Ê ªapple, Ù apple ÊÃapple Õapple ÿê fl UáÊ apple Œ Êfl Ù ÈœÊ UŸapple appleãè Ê Uª U Œ ΔÊŸÊ ÙªÊ ß appleãè flîˇêê UÙ áê íÿêœê Uapple fl Uapple Uapple flîˇêù Ù UŸapple ŸÊ Œapple ÃÊÁ flêlÿ òêù apple flù œè U Sfl U ı U ÃÈ ø Ë Ù ÎâflË Ù øêÿapple Á È ÃÙ apple UŸÊ ÙªÊ flêÿè U È «U Ÿ ê apple Ÿ apple flêÿè Á Uflà Ÿ œ apple Á Ë ΔÙ ŸÃË apple U Ÿ Ë Èø ÊŸapple apple ŸÊ Ù Ê Ë ÿê «apple UÈ «apple U UÙ ÿê UÙ Ê ŸÊ UÊ Á π U apple Ÿapple ŸÊflapple U Áø Ê apple ÃÊÁ ª U fl àÿêª UÃapple- UÃapple Ê UÊ Ë Ê ÃÙ apple ÁŸ ÊÊŸË mê UÊ ŒÍ UÙ apple ª øêÿê Ê Ù «U È UˇÊÊ Ê flê ÿ òê «È UˇÊÊ apple ê ÁœÃ Ò Á Œapple Ê apple vxwæææ apple íÿêœê ÊŸapple ª U Áà fl «ŒÈÉÊ U ŸÊ Ù Ë fl apple ÊÃË Ù ÃÙ fl Ê «È UˇÊÊ U apple apple Ë ΔÙ U Œ ΔÊÿapple ÊŸapple øêá Õapple ŸÊÁ UÊ UÊ Í U Íà Ífl øappleÿ U ÒŸ Êß U Á SòÊË Ë ŒÈπŒ Œapple Ê Ã ÊŒ ÿ øøê UŸË øêá apple apple Ê U Ë ª Ë ı U Á Ë ŒÙŸÙ Ë U appleà UÙ ÿùª Ù ÁŸflÊÿ ŸÊ U Ê ΔÙ UÃÊ apple Ê Ÿ Í Uapple Œapple Ê apple ÙŸÊ øêá Ÿ Ë Á» «apple Ê UÙ apple ß ÁÃÁ UQ Ò Ê Á Ê apple Áfl flê Ÿ Ë UπÃapple fl Ë UÊ È ªÊ œë U apple Ò Á Ê Á» U Ÿ» Uà ı U Ùœ Áπ Ê» àÿêª Ë Êfl ÿ ÃÊ Ò ı U U Á ÊflÊŒË Ê UÃËÿ Ù ß apple ÊÊÁ ÙŸÊ øêá ÃÊÁ Œapple Ê Ê Êß øê UÊ «Á Ufl Ÿ òêë ÁŸÁß ª«UË Ÿapple È ËŸÙ apple U Ê U apple { ÿ U Òª Ë ÊÃ Ë ÕË U U ÁŸ Ê ÃÊ Ù ÁfløÊ U appleÿê M UË Ò ı U ª U U Ê U Ù Ùß Áé «Ë ŒappleŸË Ù ÃÙ Œapple Œapple Á apple ߟ UÙ Ë Á Ë U Ùß Áfl UËà U Ÿ «apple Œapple Ê Sà é Ò S ÊÚ U Ù ÈøÊL M apple ΔË Á ÿê Ê Ã apple apple M UË Ò Ë Á ê appleœê U ŸÊªÁ U Ë Ã U Ù Ë «U Ë ª apple Ÿapple flê Ÿ ø ÊŸapple Ò - Ê ªÊappleÁfl Œ, appleä U U yy, ŸÊapple «UÊ U U Ê Ÿapple ÊÿÊ ÕÊ - ÿ fl Ê, ŸÊfl U åêêδu ŸË ÁÃÁ ÿê ß - apple apple U Ë apple Ãapple ÒU U UÊ U UπÊ Ê Ê ª apple Ë Ê Uà ٫٠ÿêòêê Ê ÊŒË Ê ŒÙ Ÿ apple Í UË Ã U apple πêãë Ò, Ê í Ê Ë Èà Áœ Ò ı U ß Ë í apple Ê UáÊ Ë ÊÊÿŒ Ê Ë Ê ª Ò Á apple Á Áfl Ù Êß UË Ÿapple Ë ÊÊ Ò ı U flapple UÊ È ªÊ œë Ù ŸÊ Õ Ÿ Œapple U Ë Ò ß Ê Uà ٫٠ÿêòêê apple flòœêáÿ ÍÀÿ, ÊŸÃÊ, È ÃÊflÊŒ ÊÁŒ ÍÀÿ ÊÊÁ Ò ß Á ß ÿêòêê mê UÊ ªÊ œë Ë Ë Ã U Ë Ê Uà ٠UÊ È ªÊ œë Ù«Ÿapple Ê Ê Uapple ªapple ı U Ê Uà apple»ò Ë ÊÁÕ ÊŸÃÊ, Ê ÊÁ œ ÈflË UáÊ ı U UÊ ŸËÁà ßÊfl Áπ Ê» Ê Uà ٠٫Ÿapple Ê appleáã ÊÁ Ê UappleªË Ê Uà apple ÊÁÕ ÊŸÃÊ ªÊß, apple UÙ ªÊ UË, CÊøÊ U Ë UË fl U Ê U Ë ª à ŸËÁà fl ÁŸÿÃ Ë fl apple Ò Ê ÊÁ œ ÈflË UáÊ ÊÁÃ, œ, Ê Ê, πêÿ ÊŸ ŸÊ U Ù U Ê Ò Ê ø apple Á ÿù ª à ßSÃapple Ê apple U UÊfl ı U ÃÊ Ê U Ê Ò ŸÃÊ Ë «Êß Ù ŸÃÊ Ëø Ê U ÁŸáÊÊ ÿ à UË apple «Ê Ê U Ê Ò apple Ê Ë ÊÊÿŒ ß U Ê U apple Ë Ê U È Ê Ò Á Áfl ˇÊ ŸÃÊ ÈgÙ Ù Ë ΔÊŸapple Á à U ÃÊ U Ê ÄUÿÙ Á ûêê ˇÊ ªÊß, apple UÙ ªÊ UË ı U ãÿ ÈŒ ŒÙ U à UŸapple Á ÃÒÿÊ U Ÿ Ë ÕÊ ŒÍ UË Ù U Ù Ã òê Ê øıõê SÃê Á Á«ÿÊ Ë ûêê ˇÊ Ê ÿùª UÃÊ È Ê ÁŒπÊß ŒappleÃÊ Ò ı U Áfl ˇÊ Ë U Ê U ÊŸapple ÊΔ Ê ÊŒ Ë Áfl ˇÊ apple ÃÙ flê Í ÃÊ Ò appleá Ÿ ûêê apple Ÿ Ë Ê apple Ê Ò Á œêÿ òêë ÊΔ Ê Ù apple Ë òê Ê U flêãê à UŸapple Ê Ê Ÿ Ë È UÊ Ê ı ÍŒÊ ÿ apple ûêê ˇÊ Ù Ã òê fl ÁflœÊŸ ı U flòœêáÿ SÕÊ Ù Í SflM Áfl UËà Êÿ UÃÊ ÃËà ÙÃÊ Ò, apple apple apple ÿapple Á ÿêÿ ÁflœÊŸ Ë Í ÊflŸÊ Ù à appleá Uà UŸapple Ê Ê Ë UappleªÊ Ê ª apple Ë ß Ê Uà ٫٠ÿêòêê ŸÊ fl Ê Ÿ Ù ÁÀ U Ê U ÊÕ ÊÕ ËÁ«ÿÊ, flòœêáÿ SÕÊ Ù Ù Ë ªÊŸapple Ê Ê UappleªË Ê Uà ٫٠ÿêòêê Á UáÊÊ Ê UÊà ÁŸ apple ªapple ı U Œapple Ê Ë Œ ÊÊ ı U ÁŒ ÊÊ ÈœÊ UŸapple apple Ë Ê àõ U ÊÁ à ٪˻ U ÊÿÊ Ÿª U ÁŸª Ê Ò Ê UÊapple Ÿapple Ê ÁŒÀ Ë apple ÊÕÁ Á ÊˇÊÊ fl SflÊSâÿ ÈÁflœÊ Êapple U Áfl UËà Êfl «U U UÊ ÒU - flë. apple. Ä appleÿê ÁŒÀ Ë apple U - UÊÖÿ Ê U Ÿapple ÒÁŸ Ê UflÊß Ÿ Ë ÊÈM Ë ÒU U ß apple Ê# UŸapple Ê ÿê U U appleu Ò U - ÊŒËÁ U ÈÁß M Ë UÊCÔ U ÁÃ Ê Uà Êapple«UÊapple ÿêòêê ßÃŸË UÊŸ Áfl UÊ Ã flê Ë U Ê UË UÊŸ Ê UË apple Á ÊœÊ UáÊ fl U ÒU - ÊappleÁŸÿÊ ªÊ œë Ê ª apple äÿˇê

7 UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ UU, vv Á à U, wæww ûêappleœê U Áé ÿê, È Á Uà ŒÊ Ù, ªÈ«, øÿapple Ê Áœ appleflÿ Uapple Á Ê Êÿ UÊŸË Ÿapple Ù áê Ê apple ª fláãÿù ÊÒ U ŒÍœ Á ÊŸapple flê Ë ÊÃÊ Ù Ù ÁŒ àfl ÍáÊ Á Uå ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ê Ê Ê / UÊ«Ê Ê ªŸ Ê«Ë fl U Êÿ UÊŸË Ÿapple ª flãë Á Ê Ù Ù ÃÊÿÊ Á ã apple ı Ë», UË ûêappleœê U Áé ÿê, È Á Uà ŒÊ apple, ªÈ«, øÿê ÊÁŒ πêÿê øêá, ÃÊÁ Ÿ ª apple U apple ëøapple Ù Ë Ë Ù áê Á flapple Ê ªŸ Ê«Ë Œ ªÊ fl UÊ«Ê apple È UflÊß U Ê UÊŸË ñ ÅUÚU-ç  è ÅU ÚU ð çõáüè ü æúuè è õì, ÌèÙ ƒææøü ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê UŸÊ à UÊfl«Ë S UÒ «Ë Ë - Ò U U Ë Ä U Ù ªß, Ä ªŸapple apple øê U Á Ë øê UË ª Ë U M apple ÉÊÊÿ Ù ª ÉÊÊÿ Ù Ù À ŸÊ øêfl Ê UÊ Ëÿ appleá«êú apple apple ÃË UÊÿÊ Ê U «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple øê UË Ù Îà ÉÊÙÁ à U ÁŒÿÊ ÉÊÊÿ ÃËŸ Á Ë øêá UÿÙ Ê ß Ê Ê UË Ò ÈÁ apple Ê Ê Œ U ÊªÊ Ë Ê ø ÊÈM U ŒË ÊŸ Ê UË ŸÈ Ê U ß Œ Ë ˇÊappleòÊ πapple«ê ªÊ fl ÁŸflÊ Ë U Ÿ apple UÊ (xw) Á Ë Áfl ʪ apple Œ U ëøapple øê UË Ãı U U Êÿ Uà ÕÊ ÊÈ flê U Œapple U UÊà ٠Á Ë øêá UÿÙ ÊÕ Á ªÊ«Ë apple flê U Ù U Ê U Ê ÕÊ ß Œı UÊŸ Ò apple fl à UÊfl«Ë S UÒ «Ê È øapple ÃÙ UŸÊ apple Ê Ê Ë Ã U» Ê U apple Ò U U øê Ÿapple Ê UflÊ Ë apple ø Ãapple È Á«flÊ«U ÃÙ«U ŒÍ UË Ã U» apple Ê U Ë Á ªÊ«Ë Ù Ä Ê U ŒË Ä ªŸapple apple Á ªÊ«Ë È UË Ã U apple ˇÊÁê Sà ٠ªß ÉÊ UŸÊ Ë ÍøŸÊ Á Ÿapple ÊŒ ÈÁ ı U È øë ı U ÉÊÊÿ Á Ë øêá UÿÙ Ù ªÊ«Ë apple Ê U Ê ªŸ Ê«Ë Œ ªÊ fl UÊ«Ê apple Á Ê Ù Ù Á Uå ŒappleÃË fl U Êÿ UÊŸË Êª Œ Ê Ÿ apple ŸÊ Ê U apple Ù áê Ê Êÿ apple È øë ª flãë Á Ê fl ŒÍœ Á ÊŸapple flê Ë ÊÃÊ Ù Ù àfl ÍáÊ Á Uå Œapple U Ë ÕË Êÿ Ÿapple apple xæ Á Ãê U à ø Ÿapple flê apple Ù áê Ê Ê Uapple apple Á Ê Ù Ù ÁflSÃÊ U apple ÊŸ Ê UË ÙS U Ê U Ê Ê U π«apple Îà Á U Ÿ ÁŸ Ê Ê ÉÊÊÿ Ù Ù øê U Á S ÃÊ apple ÊÿÊ ªÿÊ, Ê «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple U Ÿ Ù Îà ÉÊÙÁ à U ÁŒÿÊ ÈÁ Ÿapple Êfl Ù é apple apple apple U ÙS U Ê U Ë Ê U flêß ÊÈM U ŒË à UflÊ«Ë ÕÊŸÊ Ê UË ŒË È Ê U Ÿapple ÃÊÿÊ Á Œapple U ÊÈ flê U Œapple U ŒË ã Ù Ÿapple ª Ê ËáÊ Á Ê Ù Ù SflSÕ U Ÿapple ªÈ U ŒappleÃapple È ÃÊÿÊ Á ã apple UË Áé ÿù fl ı Ë» Ù Ê Áœ appleflÿ UŸÊ øêá Êÿ Ÿapple ª Ê ËáÊÙ apple øê Ù- ËflŸ øê Ù Áfl ÿ U Ë ÁflSÃÊ U apple øøê Ë «ÊŒ apple apple ÿèfl Ë ıã, ª Ë U UŸÊ S Uı «Ë Ê - Êß Ë Ä ÙŸapple apple Êß flê U ÿèfl Ë ıã Ù ªß Á ª Ë U M apple ÉÊÊÿ Ù ªÿÊ ÊŒ apple Ë ÍøŸÊ Á Ãapple UË ı U È øë ÈÁ Ÿapple Êfl é apple apple apple U ÙS U Ê U Á È øê U ÉÊÊÿ Ù S ÃÊ apple ÃË UÊÿÊ ªÊ fl ÿá È UÊ ÁŸflÊ Ë Œapplefl (v}) ı U Á U Í (wv) ÊÈ flê U Œapple U UÊà UË Ê apple væ apple È apple U Êß apple ªÊ fl ªª ËŸÊ apple «U«UË Ê Òø ŒappleπŸapple Á Ê Õapple ß Œı UÊŸ ãÿ ŒÙSÃ Ê Ÿ Ê» ÙŸ ÊÿÊ Á fl S Uı «Ë Ã Ê ªÿÊ Ò Œapplefl ı U Á U Í Ÿapple ÊÕË Ù appleÿapple Á ªÊ fl ªª ËŸÊ fl S Uı «Ë Ëø È øapple Ã٠ʪapple ø U apple Ÿapple øêÿ apple ªÊ ŒË ı U Ÿ Ë Êß apple U UÊ ªß Œapplefl fl Á U Í ÉÊÊÿ flsõê apple S ÃÊ apple ÊÿÊ ªÿÊ, Ê «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple Œapplefl Ù Îà ÉÊÙÁ à U ÁŒÿÊ Á U Í Ë Ê Ã ŸÊ È ÃÊß Ê U Ë Ò ÃÊ ÃŸÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Œapplefl Ÿapple ÊÃÊ-Á ÃÊ Ê ß ıãê apple UÊ ÕÊ UÊà ٠ÿ ÊŒ Ê È Ê ÕÊ ß ÊŒ apple apple U Ÿ ŸÊ ÿèfl Ë ıã Ù ªß Á ÃËŸ ãÿ ÉÊÊÿ Ò Á Ÿ Ê ß Ê S ÃÊ apple ø U Ê Ò ÈÁ Ÿapple Êfl Ê ÙS U Ê U UflÊ Êfl Á U ŸÙ Ù ı ÁŒÿÊ ã apple ÃÊÿÊ Á ÊŸË Ù Ò apple øêÿê Ê ÃÊ Ò ŒÊ UáÊà ÊÕ œùãapple ı U Ÿ- È Ê UÃapple ÿ Êfl ÿ ÃÊ ŸÈ Ê U Ÿ Œ U ŒappleŸÊ øêá Ÿ ÊŸapple ÿ» È Ê Uapple Ë ª ÊÀ UË ÃÕÊ ª Ê ßSÃapple Ê UŸÊ øêá ã Ù Ÿapple Ê Á ÿáœ ÊŸË Ë àflãê Ù Êapple ªapple, Ã Ë Ê UË ÊŸapple flê Ë ËÁ ÿù à Sflë Ë éœãê ŸË U appleªë Êÿ Ÿapple Á Ê Ù Ù Êß Ë«Ë Ë S Ë Ù Ê Uapple apple Ë Ê UË Ë apple ÊŸ Ê UË ŒË, ÃÊÁ M Uà Œ Ùª íÿêœê apple íÿêœê U Ê UË S Í Ù Ê Ê ΔÊ ß Œı UÊŸ Ÿ UappleáÊÈ Ê Ÿapple Ë Á Ê Ù Ù ÃÊÿÊ Á flapple Ù UË- Ù UË ÊflœÊÁŸÿÊ Uà U ª Ë U ÃËŸ Ê apple Èß ÕË ÊÊŒË Á U ŸÙ Ÿapple ÃÊÿÊ Á U Ÿ apple UÊ Ë ÊÊŒË ÃËŸ Ê apple Èß ÕË Ê ŒÙ Ê Ê Ù UÊ Ê apple UÊ Ò ß ÊŒ apple Ÿapple Ê Í Á U apple Ê Ê ÊÕ ËŸ Á ÿê U Ÿ Ë ıã apple ªÊ fl fl Á UflÊ U apple Êà ÊÿÊ È Ê Ò ÊÃ Ê apple Á Ë Áfl ʪ apple ÕÊ Êÿ Uà fl øê UË ÉÊ Á Ê œêÿ Ëà Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á U Ÿ ÈÃ Ë apple ŸÃË ÕÊ fl Á apple Êà fl apple Á Ë Áfl ʪ apple Ãı U U ëøapple øê UË M apple Êÿ U ÕÊ ß Œ Ë ÿíáÿ È U apple Ë «ÿí UË ÕË Á Ë Áfl ʪ apple ÀŒ Ë Ä Ê ÙŸapple Ë ê ËŒ ÕË, appleá Ÿ ß ÊŒ apple Ÿapple U Ÿ fl Á UflÊ U ŸÙ Ù ÃÙ«U Uπ ÁŒÿÊ ß ÉÊ UŸÊ apple Á UflÊ U Ë Ÿ Ë Á Ë Áfl ʪ Ù Ë Ê UË ˇÊÁÃ È øë Ò Á UflÊ U fl øêá UÿÙ Ÿapple Ë ÊÁÕ ÊÿÃÊ Ë Ê ª Êß fl Á ÃÊ Ê ÁŸœŸ Ù ÊŸapple ÊŒ Á UflÊ U Ë Ê UË Á ê appleœê UË U Ÿ U Ê ªß ÕË U Ÿ Ê Á Ê» Ë ÉÊ UÃÊ ÕÊ, appleá Ÿ ÊŒ apple Ÿapple Á UflÊ U Ê Ê UÊ ËŸ Á ÿê Ò øêá UÿÙ fl Á UflÊ U ÙªÙ Ÿapple ÊÁÕ ÊÿÃÊ Ë Ê ª Ë Ò apple ŸÊ ø Ÿ Ë Ÿ Ë Í ŸÊ øêá Ë ÊÁ UÿÙ apple ø ÃË Ò ã Ù Ÿapple Á Ê Ù Ù ÙÁC Ù Ÿ appleÿapple Ê ÊuÊŸ Á ÿê, ÃÊÁ Ÿ ÊÕ- ÊÕ ª apple U apple ëøapple fl Ÿfl Êà Á Ê ÊÈ Ù Ë Ë Ù áê Á ã Ù Ÿapple Á Ê Ù Ù ÃÊÿÊ Á ª Ê flsõê apple Ë Ÿapple apple U Ê U UπŸÊ M UË Ò ÿ- ÿ U UË Ê UáÊ UÊŸapple ÊÕ- ÊÕ SflÊSâÿ Ë Ê ø Ë UÊŸË øêá Ù áê Ê Ã Ã Œ U fl Ÿ ÁŒfl Ë ŸÊÿÊ ªÿÊ ß Œı UÊŸ ëøù Ê fl Ÿ ı U øêß Ê Ë ªß ı U ß àfl Ê Uapple apple Á Êfl Ù Ù ÊŸ Ê UË ŒË ªß ß Œı UÊŸ ª flãë Á Ê UËÃÈ, ÁŸ ÊÊ, Ë Ê ÊÒ U Ê UÃË ÊÁŒ ı ÍŒ U Ë Ê ª apple ŸappleÃÊ apple Á ªÊπapple«Ë Ÿapple ÊœÊ U Ê U U ÁŸ ÊÊŸÊ ªÊ fl àÿù«ê apple Ÿ ê Œı UÊŸ ı ÍŒ Ê ª apple ŸappleÃÊ apple Á ªÊπapple«Ë Ê, Á ÊˇÊ Ù ŒÙ Ù Á ÿê Ê U Ê Êåà ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê È L ˇÊappleòÊ / ÊÊ Ê ÊŒ ÊÁŸflÊ U Êapple Ê ª apple ŸappleÃÊ apple Á ªÊπapple«Ë Ÿapple Á Ê Á U Œ Ÿapple flê«-x ªÊ fl àÿù«ê apple Ÿ ê Êÿ Á ÿê ÿ Ê È øÿapple U ªÊ flflêá ÿù Ÿapple apple Á ªÊπapple«Ë Ê Sflʪà Á ÿê apple Á ªÊπapple«Ë Ÿapple Ê UÙ ªÊÿÊ Á Á UÿÊáÊÊ U Ê U S Í Ù Ù Œ ı U Ê UÙ Á ÊˇÊ Ù ŒÙ Ù Ê# U U Ë Ò, Á apple Á ÊˇÊÊ Ù ÁŸ Ë ÊÕÙ apple ı Ê Ê U Ê Ò ã Ù Ÿapple Ê Á Á apple ÁŒŸÙ UÊíÿ U Ê U Ÿapple ÁflœÊŸ Ê apple Ê ÕÊ Á ß Ê S Í Ù apple Á ÊˇÊ Ù x},y { Œ Á UÄÃ Ò ı U fläã apple Ë Ã U Ê U Ÿapple Á Ë ªÈ U Êappleà ŒÈǪ È L ˇÊappleòÊ/ ÊÊ Ê ÊŒ Á «Ê flª - Ê UˇÊáÊ Ë Á ÿê vx Á à U Ù ÍáÊ ÙªË ÙŸË Ã «Áœ Ê UË (ŸÊ.) È Uapple㌠ŒÍŸ Ÿapple ÊŸ Ê UË ŒË Á Á UÿÊáÊÊ øêÿãë UÊ ÁœÁŸÿ v~~y Ë œê UÊ z~ ÃÕÊ Á UÿÊáÊÊ øêÿã UÊ ÁŸflÊ øÿ ÁŸÿ Êfl Ë v~~y ÁŸÿ z (w)- Á UÿÊáÊÊ øêÿãë UÊ ÁŸflÊ øÿ ÊÙÁœÃ ÁŸÿ wæwv ÁŸÿ z fl { à à øêÿã Á Áà ªÛÊı U Ë flê«ùz apple apple Á «Ê flª - ÕÊ Ã Ë Ë- flª Á flê«ùz Ê Ê UˇÊáÊ Ê U UË («ÊÚ ÊÚ» ÊÚ U) Êäÿ apple Ë«Ë Ë Ù ÊÿÊ ÿ ªÛÊı U ÊÿÊ ÿ apple vx Á à U Ù È vv apple Á ÿê Ê ªÊ ßë È ÿáäã UÙÄà Á ÿê fl Ù Ÿ Á ÁŸœÊ Á Uà SÕÊŸ fl ÿ U ÁSÕà ٠Ãapple Ò Á ÊˇÊ Ë Ë ÁŸÿÈÁÄà Ÿ Ë Ë Ò ı U Á UÁÄÃÿÙ Ë ÅÿÊ ÉÊ UÊ U xz,~}æ U ŒË Ò apple Ÿapple Ê Á apple U Ê U Ÿapple v~{ S Í Ù Ù Œ Á ÿê ı U væz S Í Ù Ù ı U Œ U U Ë Ò apple Á ªÊπapple«Ë Ÿapple Ê Á U Ê U Áø Uʪ ÿù ŸÊ ı U Uapple ÊŸapple Êß apple ÊŸ ÊªÍ U ÊŸapple flê apple ÁŒŸÙ apple ª ª wæ Ê U Á ÊˇÊ Ù ŒÙ Ù πà UŸapple Ê U Ë Ò fl wæww-wx ı ÍŒÊ apple ÊŸ apple Á apple Ê È Ê apple Êπ Ÿ UÙ apple U È Ê Ò ã Ù Ÿapple Ê Á Ê ª apple Êÿ Ê apple Œapple Ê apple v~.zæ Êπ ëøù Ù ÊòÊflÎÁûÊ ŒË ÊÃË ÕË, appleá Ÿ Ê Ê U Ê U ß apple Œ UŸapple Ë ÃÒÿÊ UË apple Ò ß ı ÿ Á, UÊ Ë U, ÊÙ, È Uapple Ê Ê, à Ê, ß fl U Á, UÊ È Ê UË, È UÃË ŒappleflË, ÃÙ ŒappleflË, ø apple Ë, appleflê ŒappleflË, Ù ŸË ŒappleflË, ı ÊÀÿÊ ı U ªÈ«U«UË ŒappleflË ÊÁŒ ÊÒ ÍŒ U UË UÁ UÿÊáÊÊ 7 â çÿæ#-â æ æúu æ- æ ð çùßæâ ÚUÌð ãñ Ö»ßæÙ Ÿæè ë c æ Ñ çùü àææs æè È L ˇÊappleòÊ ªÊapple ªËÃÊ ªÊÿòÊË à ª appleflê Á Áà ÃàflÊflœÊŸ apple ÊÿÙÁ à üêë Œ ʪflà ÕÊ Uapple Ÿª U U ÿí flapple ÊÁ Ê Ê apple flappleœêøêÿ U üêhappleÿ ÕÊflÊø ÁŸ ÊÊSòÊË flappleœêøêÿ Ë Ÿapple fløÿ apple ÃÊÿÊ Á ªflÊŸ üêë Î cáê Ÿapple Ê Ò Á ÎÁC Ífl apple fl Ò Ë ÕÊ ÊŒ flã ÊŸ apple Ë Ò Ë Í Áflcÿ apple Ò Ë U Í ªÊ apple apple Uapple Á flê ŸÊ SÕÍ ÕÊ ŸÊ Ë Íˇ ı U ŸÊ Ë ŒÙŸÙ Ê Ê UáÊ ôêêÿ ÕÊ Ê U È Ë ÁŒπ Êß Ÿ Ë «ÃË fl Ê Ë Ò Ë Í Ã ÎÁC áê- áê apple Ò Í ÊÁŒ Ë apple Í ı U Ã Ë Ò Í ÕÊ flêø ÁŸ ÊÊSòÊË Ÿapple Ê Á SÕÊŸ U ʪflÃ Ë Áfl UÊ ÊŸ ÙÃapple Ò SÕÊŸ Ê U Ë Êªflà ÊÊSòÊ Ë ÕÊ ÙÃË Ò üêë Î cáê ªflÊŸ Ë ª U ÁŸflÊ UÃapple Ò Ê U ªflÊŸ üêë Î cáê ÁŸflÊ UÃapple Ò fl Ê # UÙfl U Êà ÍÁ UÿÊ fl Sà ÃËÕ fl ŒappleflË-ŒappleflÃÊ Ë fl Ë U ÁŸflÊ UÃapple Ò ªflÊŸ üêë Î cáê Ÿapple Ê Á ª U Ùß apple UÊ ŸÊ Ë ÄUÿÙ ŸÊ Ù ª U fl ª à UappleªÊ ÃÙ ÿ ÊŸapple U apple Ë Œ «Ê ÊflœÊŸ Á ÿê Ê ªÊ ß fl U U ÈÅÿ ÿ ÊŸ Á h Ê appleflë Á«Ã ÊÙ Ê Ê flêÿ, È Ê øêfl Ê, Áfl ÿ UÙ«Ê, ËáÊÊ UÙ«Ê, ÈÁ à UÙ«Ê, Á UÃÊ Ê Ê, Á ÁÕ apple Ê Á, Á à ÊÁ, ÊÙ UÙ«Ê, ŸË U UÙ«Ê, Á UŸ L ÕË, ŸËM ªÙÿ, Î cáêê Á, àÿê ŒappleflË, ŒËÁˇÊà ßapple Ê, ŒË U Ê ÊÁŒ ı ÍŒ U apple ÚUæãéÜ çâýø æ âðùæ Ô çáüæ ÂýÏæÙ ÕÙð âéïèúu éƒæ È L ˇÊappleòÊ Ê ª apple ŸappleÃÊ ÈœË U øèéê Ù UÊ È Á ÿ Ê appleÿê Ê ª apple Ê Á Ê œêÿ ÁŸÿÈÄà Á ÿê ªÿÊ Ò ŸË ÁŸÿÈÁÄà U ÈœË U øèéê Ÿapple Ê Œ UÊ È ªÊ œë fl Ê ª apple Ë Ê Áøfl Á ÿ Ê ªÊ œë, UÊ È Á ÿ Ê appleÿê UÊc Ëÿ äÿˇê Á«Ã ªŒË Ê Ê Ê, Œapple ÊÊäÿˇÊ ÿ Ê Ê UÊáÊÊ, flá UD Ê ª apple ŸappleÃÊ UËÁˇÊà ŒÊŸ Ê Ê Ê U ÃÊÿÊ Ò ÈœË U øèéê Ÿapple Ê Á ã apple Ù Á ê appleflê UË ı Ë ªß Ò flapple apple Í UË ÁŸDÊ fl ß ÊŸŒÊ UË apple ÁŸ Ê ªapple ÈœË U øèéê Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÀŒ Ë ªΔŸ Ê ÁflSÃÊ U U Ù U Áœ ŒSÿÙ Ù ªΔŸ apple Ù«Ê Ê ªÊ ÃÊ Œapple Á ÈœË U øèéê ŒË apple Œ ÿèflê ÊÁÄà Œapple Ê ÊäÿˇÊ Ë Ò ç âæùô ô ÎéƒæÅUüÙæ ãôùð ÂÚU Îè ÁæÌè ãñ çß æèø âãæøìæ UŸÊ ÊÿÈÄà ŸË Ê ÿêœfl Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á UÿÊáÊÊ UÊíÿ apple Î Á ÊÿÙZ Œı UÊŸ πappleãù, ªÊ flù, Ê apple U ÿê«ãõê apple apple SÕÊŸÙ apple ÊÃapple- ÊÃapple ŒÈÉÊ UŸÊ Ê Á Ê Ê U È ËÁ«ÃÙ Ù Ê apple U apple UË mê UÊ ÈÅÿ òêë Á ÊŸ fl πappleãë U ËflŸ È UˇÊÊ ÿù ŸÊ à à ÁflûÊËÿ ÊÿÃÊ ŒË ÊÃË Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á ÊŸ fl πappleãë U ŒÍ UÙ Ù πappleã-πá ÿêÿù apple ÁŒŸ- UÊÃ Ê UŸÊ «ÃÊ Ò ß apple Ÿapple Ê U Ë ŒÈÉÊ UŸÊ Ù Ë ÊflŸÊ U ÃË Ò ß Á U Ê U mê UÊ ÊÁÕ ÊÿÃÊ ŒË ÊÃË Ò, Á apple ŒÈÉÊ UŸÊ Œı UÊŸ ÎàÿÈ ÙŸapple U Ê ø Êπ L ÿapple, UË Ë «U«UË UÍ UŸapple ÿê ãÿõê Ê UáÊ apple SÕÊÿË ÊÄÃÃÊ ÙŸapple U ŒÊapple Êπ zæ Ê U L ÿapple, ŒÙ ª- ª ÙŸapple U ÿê SÕÊÿË ª Ë U øù U ÙŸapple U Êπ } Ê U zææ L ÿapple, ß Ë Ê U ª ª ÙŸapple ÿê SÕÊÿË øù U ÙŸapple U Êπ wz Ê U L ÿapple, Í UË ª Ë UŸapple U z Ê U L ÿapple, ÊÁ Ê ª Ë ª ÙŸapple U x Ê U L ÿapple U Ê U ŸÈŒÊŸ M apple ÊÁ U apple UË Êäÿ apple ŒappleÃË Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á ß Á ÈÁ Á U Ù U fl ÙS U Ê U Ê ÙŸÊ M UË Ò ªáÊapple Ê Ùà fl Ê Ù ŸªÊ«Ù Ëø U ªÊ U ª Ê Ÿ ÁflœÊÿ Ÿapple UË Ê «Ë ÁŒπÊ U ÊÙ ÊÿÊòÊÊ Ù Á ÿê UflÊŸÊ Êÿ apple ŸË SÃÈÁà ŒappleŸapple Ÿã apple ÊòÊ fl ı ÍŒ Á Êfl fl S UÊ» UáÊ Ë U Á UÙÁ ÀÀÊÊ ÙŸË Ã Á U À S Í apple Ÿã apple- ÈÛÊapple ëøù mê UÊ øêßà«è««êÿ UË» Ÿ» ÊÚ U UÈ«apple Ò Ù UË» ÊÚ U UÈ Ù UÙ «apple U» ÊÚ U ÊÚ Ë Ÿ ÕË U ÊÊŸŒÊ U ÄU U Ë SÃÈÁÃ Ë ªß ÁfllÊ ÿ Ë œêÿêøêÿ Ê ÊÊ ªÙÿ, œêÿêøêÿ ªËÃÊ UÙ«Ê, ÍÁŸÿ U S Í Ù ÊÚÁ«Ÿapple U U Ê UÃË fl ãÿ ªáÊ Êãÿ ÿáäã ÁSÕà Õapple Êÿ Ê ÊÈ Ê U ŒË îflá à U Á ÿê ªÿÊ Ãà øêã ÁfllÊ ÿ Ë œêÿêøêÿê Ê ÊÊ ªÙÿ Ÿapple Ë ÁÃÁÕÿÙ fl Á Êfl Ù Ê Sflʪà Á ÿê ß ÕË Ãª à Ífl ÊòÊÙ Ÿapple Ÿapple ø Ÿ ÁŒŸÙ Ù ÿêœ Á ÿê S Í SÃË Uapple ÁŒŸÙ Ù ÿêœ U Ë UÙ Ê Áøà ٠U apple Õapple ŒÊŒË- ŸÊŸË ÉÊ U U ÿ Á ÃÊŸÊ, «Ù Ë ÊË Êapple Êapple πapple Ãapple È Ê ø ÃÙ«ŸÊ, Ê Ê åÿê U, ŒÙSÃË ÊÁŒ ÊÃapple Ë ÁŒ Ù Ù ªÈŒªÈŒÊ U Ë ÕË ÕË Ê UÊÚÁ ª «ËÀ Ÿapple» UËŒÊ ÊŒ apple ÊÚãø Á ÿê ŸÊ ŸÿÊ S UÙ U Ÿ ÊÚÄUS«, ı U ÁÃÁ UÄà ßãflapple Ë Ù«ÄU U Á Ê UÃ Ê ª áêë S UÙ U UÊÚÁ ª «ËÀ» UËŒÊ ÊŒ apple ŸÊ S UÙ U πù U ŸË ÁSÕÁà ٠Íà U U Ê Ò v{,æææ flª»è U apple»ò Ê È Ê, ÿapple x{æ-᫪ Ë S UÙ U Ò, Ù ÁÃÁ UÄà à ÊŒÙ Ë ÃË Êfl ÿ ÃÊ Ù Í UÊ UŸapple Á U Ùß UáÊÙ, Ù Êß ı U åÿí U U ÄU apple UË, ÊÚS appleá UÄU Á à ãÿ à ÊŒÙ Ë ÁflSÃÎà üêî π Ê Ê Œ Ê Ÿ UappleªÊ UÊÚÁ ª «ËÀ ŸË Ù«ÄU U Ù apple Œ Ê Ë Ã U apple Ê U àÿù Ê UÙ Ë Ê UË Ê ª Ù Í UÊ UŸapple Ë ê ËŒ UÃÊ Ò Ê ÍÀÿ ÁŸœÊ UáÊ ı U øêßà«è««êÿ UË» Ÿ» ÊÚ U UÈ«apple Ò Ù UË» ÊÚ U UÈ Ù UÙ «apple U» ÊÚ U ÊÚ Ë Ÿ ÕË U Ÿã apple- ÈÛÊapple ëøù mê UÊ ÊÊŸŒÊ U ÄU U Ë SÃÈÁà ÈÅÿ gapple ÿ ÕÊ Á apple ŸÊ ø Ÿ Ë Ÿ Ë Í ŸÊ øêá ÄUÿÙ Á Ê Ë ÊªŒı«Ë Á ŒªË apple SÃË UÊ ËflŸ àÿ à Êfl ÿ Ò ÿ SÃË Ë Ê Uapple ßÊfl Ù UŸapple apple ÍÁ Ê ÁŸ ÊÃË Ò Ê flapple Ê Í Ê Ù apple ëøù Ÿapple ß Êÿ Ù SÃÈà U Ë Ù Êpÿ øá à U ÁŒÿÊ ëøù mê UÊ SÃÈà ÿ ÄU U Ë Ù Ÿapple ø Ÿ ÿꜪê U Ù apple apple ªÿÊ Ë Á Êfl Ù Ÿapple Ÿapple ëøù flêzªëáê Áfl Ê Á ëøù mê UÊ SÃÈÃ ß Ê à ÊŒ SÃÊfl ÊÕ,» Ù ÁŒflÊ Ë Œı UÊŸ Íà Á Ë Ë ê ËŒ Ò UÊÚÁ ª «ËÀ Ãapple Ë apple ÁflSÃÊ U U U Ê Ò ı U ûê U, Ífl ı U äÿ Ê Uà apple U ËŸapple ŒÊapple S UÙ U πù Ÿapple Ë ÿù ŸÊ ŸÊ U Ê Ò Áfl ÊÊ S UÙ U ı U ÍáÊ Ù«ÄU U Êߟ ÊÕ,» Ù ÁÃÁŒŸ y,æææ-z,æææ» È U» ÊÚ Ë ê ËŒ Ò, Á Á UáÊÊ SflM» UËŒÊ ÊŒ S UÙ U apple ÁÃ Ê ª ª ŒÊapple UÙ«Ê UÊ Sfl Ê# ÙªÊ UÊÚÁ ª «ËÀ SÕÊ ı U Ëß Ù ÿèfl UÊ Ÿ Á Ÿapple Ÿ S UÙ U ÊÚãø U Êà UÃapple È Ê, UÊÚÁ ª «ËÀ Ÿapple ª Ê Ù Ë ÁŒflÊ Ë Ù Áfl Êapple ŸÊŸapple Á Áøà ı U Á» ÊÿÃË Ë ÃÙ U fl üêappled Ê «apple Ê UŸapple Á Áà h Ò UÊÚÁ ª «ËÀ Ù U ÊÙ U apple Œapple Ê U apple ŸË ÁSÕÁÃ Ê ÁflSÃÊ U U U Ê Ò UÊÚÁ ª «ËÀ SÕÊ ı U Ëß Ù ÿèfl UÊ Ÿ Á Ÿapple Ÿ Ë Ê U apple ŸË ÁSÕÁà ÁflSÃÊ U Ù UappleπÊ Á à UÃapple È ŸË ˇÿÙ Ê Uapple apple ÃÊÿÊ ÊÕ Ë Ÿapple ª Ê Ù Ù Õ Ÿ ŒappleŸapple ı U» Ù ªÊÃÊ U Ÿapple apple ŒŒ UŸapple Á Ë œãÿflêœ ÁŒÿÊ ã Ù Ÿapple Ê Á UÊÚÁ ª «ËÀ Ù Ÿapple Ë ÙÄÃÊ Ù Ë ÁflÁ ÛÊ M UÃÙ Ù Í UÊ UŸapple Ë ˇÊ ÃÊ U UÙ Ê Ò, øê apple Ÿ Ë ÿê ÁflûÊËÿ ÁSÕÁÃ È Ë Ù ŸË Ë È ø Ù Íà UŸapple Á, UÊÚÁ ª «ËÀ ª apple v} ËŸÙ apple Í Uapple Ê Uà apple vzæ S UÙ U πù Ÿapple Ë ÿù ŸÊ ŸÊ U Ë Ò Êÿ Á ÁfllÊ ÿ Áà ŸÊ Ê Ê U U Á ÿê ã Ù Ÿapple Ë äÿê Ù ÿùª fl apple ŸÃ Ë UÊ ŸÊ Ë ÁfllÊ ÿ øappleÿ U ÒŸ à U apple È Ê U ªª, apple apple U UË «ÊÚ. Áfl ÊÊ ªª Ÿapple Ÿã apple- ÈÛÊapple ëøù Ù œêß fl ÊÈ Ê ŸÊ ŒË œêÿêøêÿ Ê ÊÊ ªÙÿ Ÿapple Ÿã apple- ÈÛÊapple ëøù mê UÊ SÃÈà Êÿ Ë Ê Ê Ë ı U ëøù îfl Áflcÿ Ë Ê ŸÊ Ë ÁfllÊ ÿ Ê ŒÒfl ÿ ÿê U Ê Ò Á fl ëøù ø È ÈπË Áfl Ê Á U fl ÿê Uapple ı U ã apple îfl Áflcÿ Œapple ÁfllÊ ÿ Ë œêÿêøêÿ ªËÃÊ UÙ«Ê Ÿapple Êÿ Œı UÊŸ ÁSÕÃ Ë ÁÃÁÕÿÙ fl Á Êfl Ù Ê œãÿflêœ Á ÿê ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ù UÙŸÊ Ê apple ÿ ÊŒ apple ëøù U Áœ äÿêÿ ŒappleŸapple Ë Êfl ÿ ÃÊ Ò ı U ëøù Ê îfl Áflcÿ ÁfllÊ ÿ fl Á Êfl Ù ÁŸ U à U ÿùª apple Ë ŸÊÿÊ Ê ÃÊ Ò ŒË ªª Ù UÊ ŸËÁà apple Ë Ÿapple Œ ÊŸapple øêá È L ˇÊappleòÊ Á Ë Ë ªáÊapple Ê ÊÚ ÙŸË ÙªÙ Ÿapple S UÊ flê U» Ê «apple ÊŸ øappleÿ U ÒŸ ŒË ªª mê UÊ Ê appleflê Êÿ Ù apple U ÃÊÿÊ Ê Ê U ı U Ÿ Ê Sflʪà Á ÿê ÊÚ ÙŸË flê Ë U apple Ê È Ê U Ÿapple Ê Á Ê appleflë ŒË ªª mê UÊ Ê«flÊ À apple Ÿapple Êß Ê Á Ê U apple Ò Á Ÿ Ê UáÊ Ÿ Ê Œ ÁŒŸ- ÁÃÁŒŸ ÃÊ Ë Ê U Ê Ò Ê appleflë ŒË ªª Ù Ê appleflê ÊÕ- ÊÕ UÊ ŸËÁà apple Ë Ÿapple Œ Ê ŒappleŸapple øêá Ê «apple fl U ªËÃÊ ŸË Ë SflÊ Ë ôêêÿêÿ Œ Ê UÊ ÊÁŸäÿ apple Êÿ U U Ë Ë Ù ªËÃÊ üêë Î cáê Î Ê Á UflÊ U ÃàflÊflœÊŸ apple øêá Ã Ë Ù ªËÃÊ üêë UÉÊÈŸÊÕ ÁŒ U apple ÊÿÙÁ à Á ª ªáÊapple Ê Ùà fl Ê ÊÁŸflÊ U Êapple Ù ŸªÊ«Ù fl ŸÊø-ªÊŸapple Ëø U ªÊ U ª Ê Ÿ È Ê Ê Ÿ fl U U fl Õ ÊÃ Ê Ë Ù ªËÃÊ üêë UÉÊÈŸÊÕ ÁŒ U apple flÿ ÿôê Êÿ UÊÿÊ ªÿÊ flÿ ÿôê apple ÈÅÿ ÿ ÊŸ M apple flê«ÿ U-y Ë Ê Œ ÁŸ ÊÊ Δ UÊ, Áfl ÿ Δ UÊ fl Á Ê ÊÈ øêfl Ê Ù ÁflmÊŸ Áfl Á«Ã UÊ apple Ê ÊÊSòÊË Ÿapple Í Uapple ÁflÁœ ÁflœÊŸ ÊÕ Ê ÈÁÃÿÊ áê UÊß ªáÊapple Ê Ùà fl Ë Ífl äÿê U ÊÿÙÁ Ã Ë ªß Áfl Êapple Ÿ äÿê apple ÿ ÊŸ M apple Ê Œ ß ÊÈ Á Ë Ë ªáÊapple Ê ÊÚ ÙŸË apple Ê appleflë ŒË ªª Ù Sflʪà UÃapple ÊÚ ÙŸË flê Ë fl ãÿ ÄUÿÙ Á Ê«flÊ À Ë ŸÃÊ apple Ê Ë ÁflœÊÿ øê ÃË Ò ã Ù Ÿapple Ê Á UÊ ŸËÁà ٪ øèÿêfl ÿ apple À apple Ÿ U ÊÃapple Ò U ÃÈ Ê appleflë ŒË ªª Ê«flÊ À Ë ŸÃÊ Ë appleflê UŸapple apple ªapple È Ò ã Ù Ÿapple Ê Á ã apple UÊ ŸËÁà apple à U U Á Ë Ÿ Á Ë Ê UË Ê ŒÊ Ÿ ÕÊ appleÿê øêá ı U Í U, ÙŸÍ, apple, ÍáÊ ø Œ, apple U, ª ªÊ ŒappleflË, ÊÊ Áà ŒappleflË, apple Ê, apple Ê Á à Ÿapple Ùª fl Á Ê ı ÍŒ Õapple ªáÊapple Ê Ùà fl Ê Ÿ U ÊÙ ÊÿÊòÊÊ apple ı ÍŒ ÁflœÊÿ UÊ UáÊ ı U ÊÿÙ øœappleflê Áfl Êapple M apple ÁSÕà U apple Ë Ù ªËÃÊ UÉÊÈŸÊÕ ÁŒ U Ë Ã U» àÿêapple Ê U Ë Ê Áà ŒÍ Uapple Ù U ª ªÊÃapple ªÊ fl ÊÊ Ê Ë Ÿ U U ªáÊ Áà Ùà fl À Èπ UÊ apple Œ à UÊ Ÿapple πí Ë ÁŸ ÊÿÊ apple Ê Œ ÁŸ ÊÊ Δ UÊ fl Á«Ã ªáÊ Áà Áfl Ÿ apple Á È øapple ªáÊ Áà Áfl Ÿ fl U U È Uapple Œ ÙŸ Ê Ê Ÿapple Ê Œ ß ÊÈ øœappleflê Ù S ÎÁà Áø±ãÊ Œapple U ê ÊÁŸÃ Á ÿê Êÿ Ê ªáÊ Áà Áfl Ÿ fl U U ÊÿÙÁ Ã Ë ªß ÊÙ ÊÿÊòÊÊ apple ÈÅÿ ÁÃÁÕ M apple ÊȪ U» «øappleÿ U ÒŸ fl ÁflœÊÿ UÊ UáÊ Ÿapple Ê «Ë ÁŒπÊ U ÊÙ ÊÿÊòÊÊ Ù UflÊŸÊ Á ÿê Ù ŸªÊ«Ù Ë ÕÊ U ŸÊøÃapple ªÊÃapple üêhê È Ù Ë ªáÊ ÁÃ Ê UÊ Áfl Êapple òêùëøê UáÊ Ëø Ë Ù ªËÃÊ Áfl Á«Ã ÿ ÙŒ «Ë ªÈflÊß apple ªáÊ Áà Áfl Ÿ apple Ò «Ù üêhê È Ù Ÿapple ʪ Á ÿê ÃÕÊ ªáÊapple Ê ªflÊŸ Ë Áfl Êapple Î Ê ÊòÊ Ÿapple Ë Ù ªËÃÊ üêë UÉÊÈŸÊÕ ÁŒ U ªáÊ Áà Ùà fl Œı UÊŸ ÊÿÙÁ à Á ª ÁflÁ ÛÊ Êÿ Ù apple ø øê Ÿ Ê Êÿ Ê UÊ, Áfl Ê UÊáÊÊ, ÁŸ ßapple Ê, ôêêÿ ø Œ Ê Ã, flë U,, ÁEŸË appleδë, apple Ê ªÃ, ÁŸ Œ U Ò, ÊÁ Δ UÊ, UÊ Ÿ ßapple Ê, ÙŸÍ Ê, ŒË «Ê, ŸÈ Δ UÊ, œfl «Ê, Áfl ÿ øœappleflê, UÊ apple Œ ßapple Ê, Ÿ Ÿ Ê Ê ı U é Í Ê Ê Á Ã Ê UË ÅÿÊ apple üêhê È ı ÍŒ Õapple apple Á Ÿapple S Í Ê vzflê ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ ÊÿÙÁ à apple Á Ÿapple S Í ( apple Ë ), Œapple Ê Ê Èπ Ë-S Í Ÿapple væ Á à U wæww Ù ŸÊ vzflê ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ ÊÿÙÁ à Á ÿê apple Ë ÁÃÁDà apple ʪapple ŸÊß apple ÊŸ Ê ŒSÿ Ò, Á Ë Ê UÃËÿ Õ ÿflsõê ı U Á ÊˇÊÊ ˇÊappleòÊ apple vxz apple Áœ fl Ù apple à UËŸ ÿùªœêÿ Ë ÛÊ Áfl UÊ Ã Ò ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ apple ŒÙ Ùª Êê UË yæ{ ÊòÊÙ Ù ÒŸapple apple U apple ÙS Uª apple È U Á«å Ù Ê ( Ë Ë«Ë ) ı U Òø U ÊÚ» Á Ÿapple «Á ÁŸS apple ÊŸ ( Ë Ë ) Ë ÊÁœÿÊ ŒÊŸ Ë ªß ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ Ë ÊÈL Êà ôêêÿ Ê ŒË Ê U USflÃË fl ŒŸÊ ı U ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ ÈÅÿ ÁÃÁÕ È Uapple Ê È ( Ífl Uapple, flêááêíÿ ı U lùª, ŸÊªÁ U «U «UÿŸ òêë) Sflʪà ÊÕ Èß ß UÊ Ã Ù. («ÊÚ.) øê ŒÁ ÿê, «ËŸ, apple Á Ÿapple S Í Ÿapple flêá Á U Ù U SÃÈÃ Ë ı U Á apple Á ÉÊÊÁŸÿÊ, øappleÿ U ÒŸ, apple Á Ÿapple S Í Ÿapple ÊòÊÙ ı U ªáÊ Êãÿ ÙªÙ Ê Sflʪà Á ÿê Ë ŒÊÁœ ÊÁ UÿÙ SflÊªÃ Ê áêù ÊŒ ª apple È U Ù Á«ª Ë ı U Á«å Ù Ê ŒÊŸ Á ª àÿapple Òø àÿapple Ùª Ê UÊÚ Ù Ÿ Ë È ÊŸ ÁéœÿÙ ê ÊŸ apple ªÙÀ«apple«apple ê ÊÁŸÃ Á ÿê Ê UÙ apple wy ÊòÊÙ Ù S ÊÚÁ ÁS U apple«œêÿ U ê ÊÁŸÃ Á ÿê ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ Ù ÙÁœÃ UÃapple È Á apple Á ÉÊÊÁŸÿÊ, øappleÿ U ÒŸ, apple Á Ÿapple S Í Ÿapple Ê Á ÿ ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ Ê Uapple Á apple πê Ò ÄUÿÙ Á Ê Uapple ÊòÊÙ Ÿapple flòá fl Ê Ê UË Ê È Ê Ê Á ÿê ı U ß flᜠapple Ë Á ËπŸapple Ê ŸÍΔÊ Á ÁüÊà ŸÈ fl ÕÊ ß ŒËˇÊÊ Ã Ê UÙ apple Á ÊˇÊ ı U Ë ª apple È U Ù Ê U Á à ÙÃapple È ŒappleπŸÊ apple Œ πè ÊË Ë ÊÃ Ò Ÿapple Ífl ÊòÊÙ apple, ß Œapple Ê ı U ŒÈÁŸÿÊ Ê Áflcÿ ŒappleπÃapple Ò Ò Í Uapple apple ªΔŸ Ë Ù U apple Ë ÊòÊÙ apple ŸË Ê Ù ÊÕ ÁŒ ÊÊ Ù apple Œ Ÿapple Ê flêœê UŸapple, Ê UË Ê ÊÁ SÿÊ Ù Ù UŸapple ı U ŒÈÁŸÿÊ Ù U Ÿapple Á apple à U ª ŸÊŸapple apple ŸÊ Í UÊ ÿùªœêÿ ŒappleŸapple Ê Êª UÃÊ Í Ÿapple ÙœŸ apple Ù. («ÊÚ.) øê ŒÁ ÿê, «ËŸ, apple Á Ÿapple S Í, Ÿapple Ê Á ÒŸapple apple U ˇÊappleòÊ apple Ê Uapple» Ífl ª apple È U Ù Ù UŒÊ U» ÃÊ ÊÕ, apple Á Ÿapple S Í Ÿapple Uapple appleflë ÊΔ ÿ, ÍÃ ß «S Ë ŸappleÄU ÊŸ ı U Á«ÄU apple ª U U U È ŸÿÊ ËπŸapple Ê ŒÊflÊ UÃÊ Ò SÕÊŸ»Ò À UË ŒSÿ ÿ ÈÁŸÁ øã UÃapple Ò Á ÊΔ ÿ ÊÕ- ÊÕ ÊΔ ÿ ÿ- ÿ U «apple U Á ÿê ÊÃÊ Ò ı U flã ÊŸ ılù᪠Êfl ÿ ÃÊ Ù ŸÈM Ò

8 UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ UU, vv Á à U, wæww UÁ UÿÊáÊÊ 8 Á Ë ÁŸª ÄU ß Ÿ Ÿ Ë Á ı U «Ë Ù ŸÙ ª flê Ÿapple Ÿ Ë ΔÊÿÊ» ÙŸ» Êÿ U Á ªapple«Ÿapple Ê» Ë ÊÄ Ã ÊŒ ʪ U ÊÿÊ Ê Í ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê È L ˇÊappleòÊ / ÊÊ Ê ÊŒ U Ê UË S ÃÊ Ÿ ŒË ÁSÕÃ Ê Ÿapple ÊŸ Ò Ë ÈÅÿ ÊÊπÊ Ê U ªapple UË Á Ÿ apple ÊÁŸflÊ U ŒÊapple U U ÊŒ UË x xæ apple ʪ ª ªß ʪ Ê UáÊ Á Ÿ ı U ŒÊapple Ë ª ÍøŸÊ Á Ãapple Ë Á UË ÈÁ øı Ë ÈÁ fl» Êÿ U Á ªapple«Ë ªÊ«Ë ı U È øë» Êÿ U Á ªapple«Ë ªÊ«Ë Ÿapple Ê» Ë ÊÄ Ã ÊŒ ʪ U Ê Í ÊÿÊ ß Œı UÊŸ ÊËŸ Œ U UπÊ È Ê Ò Ê ø ªÿÊ UË apple UÊ È Ê Ò ı U ÊÕ ªÃË ŒÈ ÊŸ Ë Êª Ë ø apple U apple ÊŸapple apple ø ªß UË Ê Ÿapple» Ù UÙ S Uapple U Ê Ê UŸapple flê apple Ÿapple ÃÊÿÊ Á x xæ UË Ÿapple UË Œ U apple œè Ê ΔÃÊ ŒappleπÊ Ÿapple UŸÊ À ŸÊ øêfl Ê appleá«êú apple ªÒ U Á ÊˇÊ øê UË ÀÿÊáÊ ÉÊ Ê øèÿêfl SÕÊ ŸÊ ÊÊπÊ Áfl Ê Ã øı ÊŸ Ë äÿˇêãê apple ŸÊß apple UË mê UÊ ÁflÁœflÃ È øèÿêfl apple ÉÊ Ë ŒSÿÙ Ÿapple ø U ʪ Á ÿê øèÿêfl apple fl ê Áà apple Í apple Œ œã UflÊ Ù œêÿ øèÿê ªÿÊ Á Á à ªıÃ Ù Ê Áøfl, ÊÙ Ù Ê Ù Ò Á Êÿ U, Áfl øı ÊŸ Ù œêÿ, ªÈ U Ëà ÛÊÍ Ù Áøfl ÁŸÿÈÄà Á ÿê ªÿÊ SÕÊ ŸÊ ÊÊπÊ œëˇê Áfl Ê Ã øı Ê Ÿapple ÉÊ øèÿêfl fl ê Áà apple ÛÊ ÙŸapple U Ë Ê œãÿflêœ Á ÿê Ÿfl ÁŸÿÈÄà œêÿ Í apple Œ Ÿapple Ê Á Ù Á ê appleœê UË ã apple ı Ë ªß Ò, apple Í UË ß ÊŸŒÊ UË ÊÕ ÁŸ ÊÿÊ Ê ªÊ Ë ÊÁÕÿÙ Ù ÊÕ apple U ø Ê Ê ªÊ ã Ù Ÿapple Ê Á øêá UÿÙ Á ÃÙ Ë UˇÊÊ Á U fl ÿê Á ÿê Ê ªÊ, æ» âð ÅUè æ Ô çõù ãô»øæ ÚUæ¹, ñ àæ âéúuçÿæì ʪ ªŸapple ÊŒ øêfl Êÿ apple È Uapple» Êÿ U Á ªapple«øÊ UË» Êÿ U Á ªapple«mÊ UÊ Êª È ÊÊ ÊŸapple ÊŒ UË UË Ê Œ UflÊ Ê πù U Œ U Á Ë Ë U U apple UË Ë ÃÊ U Ù Ê Í Ê U «Ê ŸÈ ÊŸ ÙŸapple apple ŒappleπÊ, ÃÙ Á Ÿ apple ʪ ªË Èß ÕË U Á ÿê ı U ÊŒ» Êÿ U øê Á ÿê Ò ı U È øapple Ò Ÿapple ÃÈ U Ã Ò ÒŸapple U Ù» ÙŸ Á ÿê ı U ÊŒ apple Ë ÍøŸÊ ÈÁ ı U» Êÿ U Á ªapple«Ù Ë ŒË ŒappleπÊ Á ʪ apple Ë apple ÊÊÚ U - Á U Ë fl apple ªË Ò, ÃÙ ÃÈ U à Á Ë ÁŸª ÄU ß Ÿ Ÿ Ë Á ı U «Ë Ù ŸÙ ª flê Ù Ë» ÙŸ Á ÿê, ª U ŒÙŸÙ Ÿapple Ë» ÙŸ Ÿ Ë ΔÊÿÊ Ã Ë» Êÿ U Á ªapple«Ë UË ı U È øë ı U Ÿapple» Êÿ U Á ªapple«UË ŒSÿÙ ÊÕ Á U apple UË Ê U ªapple Á ªapple«Ÿapple ʪ Ù È ÊÊŸÊ ÊÈM Á ÿê ŒappleπÃapple Ë ŒappleπÃapple UË Ê U Ê UflÊÁ ÿù Ë Ë«ÁòÊÃ ÙŸË ÊÈM Ù ªß ß Ë Ëø Ÿª U ÊÁ Ê Ífl œêÿ UË Ê flêòêê ÊÕ Ífl Ê Œ ÿ ÃÈ Ê U Ë ı U È ø ª à ʪ U Ê Í ÊÿÊ ªÿÊ, à à UË Ê Í UÊ Á Ÿ ı U Ë U UÊπ Ù ª UË Ê flêòêê Ÿapple Ê Á ÿ U Ãapple» Êÿ U Á ªapple«Ë ªÊ«Ë Ÿapple ʪ U øê UË Áø Uʪ Í Ê fl Ÿ Uapple Ê UÙ«Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Á Õ ŒÎÁC apple apple Ê Ÿ Ë ª U Ê Ò Á UË apple ı ÍŒ Ò Ê Ê Ùß ŸÈ ÊŸ È Ê ÙªÊ, Á» U Ë Ù flê U Ù Ò Ë Ã U» apple UË ÊËŸ Ë Ê ø UappleªË, Á ÊŒ ÿ S C ÙªÊ Á Ò Ê Ê ŸÈ ÊŸ È Ê Ò ÿê Ÿ Ë ı U È øapple øı Ë ß øê Á Ê, UÊ ı U Á ÿê Á ÈÃÊÁ ʪ apple ÊËŸ Œ U UπË U È UÁˇÊÃ Ò Í apple Œ œã UflÊ Ÿapple ªÒ U Á ÊˇÊ øê UË ÀÿÊáÊ ÉÊ apple œêÿ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê UŸÊ Œapple Ê U Ê U Êà ÁŒŸÙ Œ U Ê ÁÃÿÙ Ë Ê ªÙ Ù ÊŸapple ãÿõê Ê ÃË «Ê Ê ŒÙ Ÿ ø ÊŸapple apple Ë apple Ÿ Ë Uapple ªapple U Ê U Ê ÁÃÿÙ Ù U Á ÊŸÙ fl ÙZ apple Ÿapple ÃÊŸapple- ÊŸapple Ù πà UŸÊ øê ÃË Ò Á apple Ê ÃË Ÿ Ÿ Ë Uapple ªapple ÿapple Êà Á UÿÊáÊÊ S Uapple U Ê ÃË ÙÁ ÊŸ øappleÿ U ÒŸ fl øêÿã Ÿß ŸÊ «Ë Ê ÃË ÙÁ ÊŸ œêÿ U ŸË Ê øıœ UË Ÿapple Ë ã Ù Ÿapple Ê Á Œapple Ê U Ê U Ë ŸËÁÃÿÙ ø Ãapple Ê ÁÃÿÙ Á à Á ÊŸÙ Ù øêá UÿÙ Á ÃÙ Ë fl apple ŸÊ Á Ë Ù ß Ê Ã Ÿ Ë ŒË Ê ªË, øê apple ß Á «Ù U à U U ÉÊ Ë ÄUÿÙ Ÿ UŸÊ «apple appleá«êú apple ÊÊ Ÿ apple ÃÊ apple ŸÊ U Uapple ªapple Ê ã Ù Ÿapple Ê Á øê UË ÊÁÕÿÙ fl appleá«êê Ÿ apple ÃÊ apple ŸÊ U, øê UË fl SÕÊŸ Á à apple Êÿ Á Ê ªapple ÀŒ apple ÀŒ appleá«ê apple apple πê Ë ŒÙ Ù UflÊŸapple, øêá UÿÙ Ë L Ë ŒÙÁÛÊà UflÊŸapple fl Êfl ÿ ÃÊ ŸÈ Ê U Ÿ Œ Ÿ UflÊŸapple ÊÁŒ Êÿ U ÿê Á Ê ªapple ÊÃ È Ê U, UÊ apple Ê È Ê U, œëˇê Ê Ê, ÈŸË UÊÿÊ, UÊ apple Ê «Ê UÊ Ífl Ê Áøfl, È ËÃ, È Uapple Œ, œ Ë U, UÊ Ê, àÿ ËÃ, ŒË, ÁŒ ªÙSflÊ Ë, ÊÊ Í Œ U, ŒË, UËÃÍ, UÁfl Œ, Áœ U, Ê UÃË, ŒË Á Ã Ò «Ù øê UË ÊÕË ÁSÕà U apple Ê ªÙ Ù apple U Œ Ê Ÿ UÃapple Ê ÃË ÙÁ ÊŸ ŒSÿ Ê UË Uapple ÊÊÁŸÿÊ ΔÊŸË «U Ë Ò, U Ê U πèœ Ë ªß ÉÊÙ áêê apple Ë Á Ë fl apple ã apple ÊÁÕ Ë apple U U Ë Ò Á apple Á ÊŸÙ Ù Uapple ÊÊÁŸÿÙ Ê Ê ŸÊ UŸÊ «U Ê» Í Uapple ŒÊ Ÿ Ë Á ÊÃapple Ò Ù U U ŸÊ Œ UÊŸapple ÊŒ ß Ã U Ë ß Ê ªÙ Ù apple U Ë Ë Ê Ã Œapple Ê Á ÊŸÙ Ù œêÿ Œapple Ê U Ê ÃË ÁòÊÃ È Ù U Ë» Á«ÿÙ apple appleøÿapple Ÿ Ë ÁŒÿÊ U Ê U Ù øappleãêãapple È Êà ÁŒŸÙ Ê U Ê, Ê ÁÃÿÙ Ù Í UË Ê Ã Ÿ Ë Œ U Ê ªÙ Ù Í UÊ UŸapple Ê ÿ ŒË Ê U Ë Ê apple U» Ë ÊŸapple ÁŒÿÊ ÙÁ ÊŸ øappleÿ U ÒŸU Ÿapple Ê ÊŒ ÿê Ê UË ŒÍ Uapple Œapple ÊÙ Ë Á«ÿÙ Á ª U U Ê U Ê ÁÃÿÙ Ë Ê ªÙ apple œêÿ Ë» π UËŒ U apple Ò Ù Ÿ Ë ÊŸapple ªË ÃÙ ÊªÊ Ë UáÊŸËÁà ŸÊ U «Ê Ê ŒÙ Ÿ ÊÈM UŸapple apple Ë ªÈ Uapple Ÿ Ë Á ÿê Ê ªÊ Ë» apple Ë U Ê ÁÃÿÙ Êäÿ apple π UËŒapple U Ê U Á ÊŸÙ Ë Ë» apple U Ê U mê UÊ Ë U Ê ÁÃÿÙ Êäÿ apple π UËŒË Ê Ê ÁÃÿÙ Ù w.zæ Áà ÊÃ Ê Ã Í UË Á ŸË øêá Á Á apple ŒÊapple Ë ŸÙ apple ã apple Í UË Ê Ã Ÿ Ë ŒË ªß, Ù ª Ã Ò U Ê U mê UÊ π UËŒË ÊŸapple flê Ë Ë» Ù Ê ÈªÃÊŸ Á ÊŸ Ë ßë ÊŸÈ Ê U Ê ÃË ÿê Á ÊŸ Sflÿ πêãapple apple ŒÊ Á ÿê ÊŸÊ øêá Ê apple Á U ª Ù«mÊ UÊ ß Ÿapple Êͪ Á ÿê Ò, Ù Ê UË Á«ÿÙ apple ÊªÍ Ÿ Ë Á ÿê Ê Ë Ê Ã Á ÊŸÙ Ù ß π UËŒ Ù U U UÁ S U«UŸapple ÊŒ Ë» Ù Ù Ÿ Ë π UËŒÊ ªÿÊ, Á Á Ë apple Ë UË UÙ«U ŸappleªÊ Ê USflÃË Ê ÿ ÁŒ È L ˇÊappleòÊ USflÃË œ UÙ U Áfl Ê Ù«ÊäÿˇÊ œè Ÿ Á Á U ø Ÿapple Ê Á USflÃË ÁÃ ÙªÙ Ë üêhê ÁŒŸ- -ÁŒŸ ÃË Ê U Ë Ò ß Ë «Ë apple USflÃË Ê Ê ÁflòÊ ÁŒ U Á Ë Á Ufl U» U ÊÕ Ë ŸÊÿÊ Ê ªÊ Ë Ã Á UÿÊáÊÊ apple USflÃË Ê ÊÊ UŒapple Ê Ùß Ë ÁŒ U Ÿ Ë Ò ß Á ß ÁŒ U Ù ŸÊŸapple Ë M UappleπÊ USflÃË Ù«mÊ UÊ Ê ÊÁ ÙªÙ ÊÕ Á U ÃÒÿÊ U Ë ªß Ò ÊäÿˇÊ œè Ÿ Á Á U ø ÊÁŸflÊ U Ù Á Ë Í Ê Ÿapple USflÃË ŸŒË à U U ŒË È Œ Ê mê UÊ ÊÿÙÁ à «Ê Uapple Œı UÊŸ ÊÃøËà U U apple Õapple ß apple apple ÊäÿˇÊ œè Ÿ Á Á U ø Ÿapple Ê USflÃË Ë ÁflÁœflà M apple Í Ê- ø ŸÊ U «Ê Uapple Ê ÁflÁœflà Êà ÁŒŸÙ apple Ê ªapple ÊŸ apple Ÿ Ë ÃÙ ÙªÊ «Ê Ê ŒÙ Ÿ Ê UÃË U Ê U πèœ Ë ªß ÉÊÙ áêê apple Ë Ë apple U U Ë Ò ÿ U ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Á Ÿapple U ÉÊÊÿ Ù ÊáÊÙ Ë Ù ÃË Ò UˇÊÊ «ÊÚ. ÈŸËÃÊ ËflË apple Áfl fl ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl œí œê apple ŸÊ UÙ«appleçU UË Áfl ÿ U ÊÿÙÁ à ÙS U U appleá ª S œê apple È Ê U Ë fl ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ÙŸË Ã ËflË ªÀ ÊÚ apple apple ÿíõ Uapple«ÊÚ ß Êß fl Ÿ ß Êß ÿèäã ÃàflÊflœÊŸ apple ÊÁŸflÊ U Ù Áfl fl ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl œí œê apple ŸÊÿÊ ªÿÊ, Á apple ÊòÊÊ Ù Ù Áfl Êapple M apple ÊÕÁ ÁøÁ à Ê àfl apple flªã UflÊÿÊ ªÿÊ SÕÊ œêÿ «ÊÚ. Ù Ë M ÕË fl ÊøÊÿÊ «ÊÚ. UappleŸÍ ÊÁ UÿÊ Ÿapple» ÊÿÙ Ÿ U œêß ŒappleÃapple È ÊòÊÊ Ù Á Ã Ê Ÿ ÊŸ Ù Ùà ÊÁ à Á ÿê Á flapple ß Êß Ë ÊòÊÊ fl Ê UË UappleáÊÍ Ù Ë ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ê Á ÊˇÊáÊ fl ÿ apple Áfl fl ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl Ê ÊÈ Ê U ÊøÊÿ «ÊÚ. UappleŸÍ ÊÁ UÿÊ fl ÈÅÿ fläãê ÊS U U appleÿ U «ÊÚ. ÈŸËÃÊ ÃÕÊ ÿíõ Uapple«ÊÚ ß Êß Ë Ê UË UappleáÊÍ Ù Ë ı U Ÿ Ê UË M Áø Ê Áfl U ÊŸË Ÿapple ŒË ííflá à U Á ÿê ß Œı UÊŸ UÙ«appleçU UË Áfl ÿ U ÙS U U appleá ª S œê Ê ÊÿÙ Ÿ Ë UÊÿÊ ªÿÊ, Á apple ÊòÊÊ È Ê Ÿapple Õ fl UappleŸÍ Ÿapple ÁmÃËÿ ÃÕÊ ÃŸË Ê Ÿapple ÃÎÃËÿ È US Ê U Ê# Á ÿê ÊòÊÊ Á Ù Ê àflÿê È US Ê U apple øù UË Ë flê UŒÊÃÙ Ù Ê ŒappleŸapple flê apple ÃËŸ Ê UÙ Ë Ê Í UŸÊ Á Ê ÈÁ UŸÊ ÕÊŸÊ UÊ Ÿª U fl ÕÊŸÊ œ Ë UË mê UÊ øù UË Ë ª-w flê UŒÊÃÙ Ù Ê ŒappleŸapple flê apple ÃËŸ Ê UÙÁ ÿù Ù Áª UçUÃÊ U UŸapple apple Ê ÿê Ë ÊÁ Ë Ò Ù U Ÿapple ã apple ãÿêáÿ Á UÊ Ã apple ÁŒÿÊ ÈÁ ŸÈ Ê U Êß Í U È Ê U ÕÊŸÊ UÊ Ÿª U Ë äÿˇêãê apple UË mê UÊ Ê UÙ Ë ÛÊË Á» Á œè flê Ë Ã Ë Ò ê Ÿ ŒË ˇ Ë SflË U ÊŸË Ã Ê Á UÊ ŒÊ U Ÿ ŒË ÊÊŸ ÉÊÊ U ªÊ œë Ÿª U UŸÊ Ù UÊ Ÿª U apple Áª UçUÃÊ U Á ÿê Ê UÙ Ë Ÿapple xæ ªSÃ È ÿ ÈòÊ Œ Ê Ÿ Á flê Ë ãÿí apple Ÿª U UŸÊ Ë Œ U «appleÿ UË Ë ŒÈ ÊŸ apple øê Ë Ê U L ÿapple øù UË Á Õapple ŒÍ Uapple Ê apple apple ŸÊÒ Á Ãê U Ù Ë Êß UÊ Ê UÊ ÈÁ øı Ë Ê flÿ Ë äÿˇêãê apple UË mê UÊ Ê UÙ Ë ÊÈ» È Ê flê Ë ªÊ fl»» «ÊŸÊ Á Ê UŸÊ Ù»» «ÊŸÊ apple Áª UçUÃÊ U Á ÿê ªÿÊ ËflË ªÀ ÊÚ apple apple Áfl fl ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÁŒfl U Êÿ apple Ÿ È ÊÙÁ à Á ÿê ªÿÊ ÊòÊÊ Ù Ù ÙÁœÃ UÃapple È ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ë Á ÊˇÊ «ÊÚ. ÈŸËÃÊ Ÿapple Ê Á ÿᜠŒÈÉÊ UŸÊª Sà ÉÊÊÿ Ù Ù ÿ U Ë ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Á Êÿapple ÃÙ Ÿ ÊáÊÙ Ë UˇÊÊ Ù ÃË Ò ÉÊ UŸÊ Ù -ŒÈÉÊ UŸÊ Ù fl Á ÊÁ UÿÙ apple ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ë ŸË ª ÍÁ Ê ÙÃË Ò «ÊÚ. ÈŸËÃÊ Ÿapple ÊòÊÊ Ù Ù ÊÿÙÁª M apple ÁflÁ ÛÊ Ê U Ë ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ù Ê Á ÊˇÊáÊ ÁŒÿÊ ã Ù Ÿapple ÁaÿÊ UÍ UŸapple U ŒË ÊŸapple flê Ë ÊÕÁ ÁøÁ à Ê ÊÕ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê UŸÊ ÊÈ flê U Ù ÉÊ Uı «Ê ÁflœÊŸ Ê ˇÊappleòÊ UŸÊ Ÿª U ÁŸª ê à Ÿapple ÊŸapple flê Ë ÊÚ ÙÁŸÿÙ Ã Ê ÊÿÙZ Ê ÉÊ Uı «Ê ÁflœÊÿ UÁfl Œ ÀÿÊáÊ Ÿapple UŸÊ Ÿª U ÁŸª appleÿ U UappleŸÍ Ê Ê ªÈ#Ê ÊÕ Ê UË Ë apple ÁŸ UˡÊáÊ Á ÿê ÁflœÊÿ UÁfl Œ ÀÿÊáÊ fl Ÿª U ÁŸª appleÿ U UappleŸÍ Ê Ê ªÈ#Ê Ÿapple ûê Ÿª U ÁŸª Á UÿÊ apple ÁŸ Ê áêêœëÿ Ê ı U ªÁ ÿù Ê Á Ê ÊãÿÊ Ë Á ÿê ûê Ÿª U Á UÿÊ apple ÁŸ Ê áêêœëÿ Ê UÙ«}Æ Êπ ı U ªÁ ÿù Á Ê ÊãÿÊ fl ÁŸ Ê áê U zæ Êπ L πø Ù ªapple ÁflœÊÿ Ÿapple ÙªÙ Ë Ê ª U ÁŸ Ê áêêœëÿ Ê apple Ÿ U apple Δ Í Ê ÉÊÊ U Ù Δ Í Ê apple apple ŸÊŸapple ÁŸŒ apple Ê Ë ÁŒ Êÿ ÃÊ Ù ÊÕ ÉÊ Uı «Ê ÁflœÊŸ Ê ˇÊappleòÊ Ãª à ʟ Ê UË ŒË Á apple Ë ÁSÕÁà apple UË Ù Á Ê U apple flê Ÿ apple S ÃÊ Ã È øêÿê øêá ÿíõ apple«êú ß Êß Ë Ê UË UappleáÊÍ Ù Ë Ÿapple ß Œı UÊŸ ÊÕÁ ÁøÁ à Ê àfl U ÁflSÃÎà ʟ Ê UË ŒË ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á ß fl U U ÊòÊÊ Ù Á ÁÄfl Ê ÊÿÙ Ÿ Ë Á ÿê ªÿÊ, Á apple Áfl Êapple M apple ÊòÊÊ Ù apple ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ù apple U flê Í apple ª ı U ËflË Ë Ÿ Ê UË M Áø Ê Áfl U ÊŸË Ÿapple ÊòÊÊ Ù Ù Ùà ÊÁ à Á ÿê Á flapple ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ë ÊŸ Ê UË Áœ ÊÁœ ÙªÙ Ã È øêÿapple Sflÿ Á ÊˇÊáÊ apple U ŒÍ UÙ Ù Ë Á ÊÁˇÊà Uapple ÊøÊÿ «Ê. UappleŸÍ ÊÁ UÿÊ Ÿapple fläãê Ù Ê Ê Ê U ÿäã UÃapple È Ê Á ÊÕÁ ÁøÁ à Ê Ê Á ÊˇÊáÊ ËflŸ apple Á Ë Ë ÿ Ê Ê ÃÊ Ò ÁflÁ ÛÊ ŒÈÉÊ UŸÊ Ù fl Ê ŒÊ Ù Ë ÁSÕÁà apple ß Ê àfl ı U ÊÃÊ Ò ß ı U ÿùªë M apple ÁflÃÊ ÒŸË ÁSÕà U Ë ÊŸapple flê apple UŸÊ Ÿª U ÁŸª Ë ûê Ÿª U Á à ãÿ ÊÚ ÙÁŸÿÙ ÙªÙ Ÿapple Ë ı U ÁflœÊÿ UÁfl Œ ÀÿÊáÊ fl appleÿ U UappleŸÍ Ê Ê ªÈ#Ê ˇÊ ŸË Êà UπË Ê apple Δ Í Ê Ê ÉÊÊ U Ÿ U Ê Ò, ÁflœÊÿ Ÿapple Δ Í Ê apple apple Áœ ÊÁ UÿÙ Ù Δ Í Ê ÉÊÊ U ŸÊŸapple ÁŸŒ apple Ê ÁŒ ÁflœÊÿ Ÿapple Áœ ÊÁ UÿÙ apple Ê Á Ê Ù apple Ãapple Ë Ê ÁflœÊÿ Ÿapple U flêá ÿù Ë Êà ٠äÿêÿ apple ÈŸÊ ı U ÊEÊSà Á ÿê Á UÙ«}Æ Êπ Ë ÊªÃ apple ŸŸapple Ë Ê Ã Á ÊŸ UË zæ Ê Ù apple Ê ÁÃÿÙ ÊÕ È«Ê È Ê Ò œêÿ Ë Ÿ apple U Ê U mê UÊ Ÿ Ë» apple Ÿ π UËŒŸapple apple Á ÊŸÙ Ù U Ê ÁÃÿÙ Ù Ê UË ŸÈ ÊŸ ΔÊŸÊ «Ê Ò Ë Ê Ã Á ÊŸÙ Ë» π UËŒapple U Ê U U Ê U œêÿ Ë Ÿ apple Ë Ê Ã Á ÊŸÙ Ë» π UËŒapple U Ê U Ÿapple œêÿ fl Ê apple U fl ø Ê U«Ë»» Ë øê U Áà Êà apple ÉÊ UÊ U Áà Êà U ŒË ÕË, appleá Ÿ Á» U apple øê U Áà Êà U ŒË Ò, ß apple Áà ÊÃ Ë UπÊ Ê π UËŒ apple Á ÿù mê UÊ U U Ê Œapple UË apple ȪÃÊŸ Á ÿê ªÿÊ, Á Ë Ÿapple ÉÊÙ áêê Ë ÕË Á Œapple UË apple ȪÃÊŸ Ê éÿê ÁŒÿÊ Ê ªÊ appleá Ÿ Ë Ã Ÿ Ë ÁŒÿÊ ªÿÊ ß ÊflÊ ß Ê ªapple Ò, Á ã apple à U Ê U Ÿapple Í UÊ Ÿ Ë Á ÿê Ò USflÃË ÊÃÊ Ë Í Ê UÃapple USflÃË œ UÙ U Áfl Ê Ù«ÊäÿˇÊ œè Ÿ Á Á U ø ÊÈ Ê U Á ÿê ÊäÿˇÊ Ÿapple Ê Á ŒË È Œ Ê fl Ÿ Ë UË mê UÊ USflÃË Ã U U «Ê UÊ Ê ÊÿÙ Ÿ Á ÿê ªÿÊ ÃÕÊ üêhê È Ù mê UÊ Ÿ Ëà Ÿ Ë Á ÿê ªÿÊ ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Ë Ê UË ÙÁ Ê Ê Ò Á ÄU UÍ U à à USflÃË Á Ufl U» U Á Ë Ê Êÿ Ê U Ù Ê ªÊ ß appleãè Ê UË Á ÿê Í UË U Ë ªß Ò Á Ë Á Ufl U» U ÊŸapple flê apple ÿ Á Èà «Ê Ù appleäu U Ò Á Ë appleáã ÊÁ UÍÁ US U ŸappleªÊ ÄUÿÙ Á ÁŒÀÀÊË apple apple U Îà U à fl ø «Ëª Ã Ë UË UÙ«U fl USflÃË ÿ Ê apple ÊÚ ÙÃË Ò ŒË È Œ Ê, «ÊÚ. UÊ Ê ª, Ífl U ø Ë«Á Ë ÁŒŸapple Ê È Ê U, UÊ ŸÊ UÊÿáÊ ŒÊŸ, Ífl Ê Ê ŸappleÃÊ Œapple Ê UÊ Ê Ê, ÊáÊ Á, È Œ Ê, ÊÁŒàÿ ÊÁŒ ı ÍŒ Õapple ÁflœÊÿ ÊÒ U appleÿ U Ÿapple UÙ«Ù L ÿapple ÁŸ Ê áêêœëÿ ÊÿÙZ Ê ÁŸ UˡÊáÊ UappleÁ«ÿÙ ª Ê ÙŒÿ U #Ê apple ŒÊapple ÁŒŸ ø appleªê apple UÊ ªÊ fl apple UÊ ÃËÕ UŸÊ ª Ê ËáÊ ø apple Á ÊˇÊÊ, SflÊSâÿ ı U ÿê fl UáÊ UËπapple Áfl ÿù U ʪM ÃÊ Ê øê U UŸapple Á UappleÁ«ÿÙ ª Ê ÙŒÿ ~Æ.y U ŸÿÊ Êÿ apple UÊ ªÊ fl apple UÊ ÃËÕ - UappleÁ«ÿÙ ª Ê ÙŒÿ ÊÕ Ê U È Ê ÀÀÊappleπŸËÿ Ò Á UappleÁ«ÿÙ ª Ê ÙŒÿ Á apple Ê ß ıãê Ê ÈŒÊÁÿ UappleÁ«ÿÙ Ò ı U Œapple Ê Ê Ê apple Ê S Uapple ÊŸ Ò Á Ê S UÍÁ«ÿÙ Á Ë Œ U ÁSÕà ٟapple Êÿ ªÙ Œ U ÁSÕà ª Ê ÙŒÿ flÿ apple Ò Êÿ Ê Œ ˇÊappleòÊ ªÊ fl apple ߟ Áfl ÿù U SÕÊŸËÿ Áfl Êapple ôêù ı U ŸÈ flë ÿáäãàfl ÊÕ øøê Êäÿ apple ÀÿÊáÊ Ê UË flêœ Ù ÊflÊ ŒappleŸÊ Ò Êÿ Ë Ë «Ë apple UappleÁ«ÿÙ ª Ê ÙŒÿ SÕÊ ı U Á UÿÊáÊÊ ª Õ ÊŒ Ë ÊäÿˇÊ «ÊÚ. flë Uapple Œ Á øı ÊŸ Ÿapple ÍÁ Ê ı U ÊflË SflM Ê Áflfl UáÊ ÁŒÿÊ ı U ß øê Ÿ Ë Êª«Ù U Ê ÊÁ Êÿ ÃÊ Áfl Ê UÊáÊÊ Ê Ë Ù ı Ë «ÊÚ. øı ÊŸ Ÿapple ê ËŒ ÃÊß Á ÿ Êÿ ˇÊappleòÊ ª Ê ËáÊ ø ÙªÙ Ù ŸË Êà Ÿapple ı U ôêêÿ- flœ Ÿ UŸapple Ê ÊflË ø ŒÊŸ UappleªÊ ÁŸ UˡÊáÊ UÃapple ÁflœÊÿ UÁfl Œ ÀÿÊáÊ ÊÒ U appleÿ U UappleŸÍ Ê Ê ªÈ#Ê flê apple Ê ÁŸ Ê áê Êÿ ı U ªÁ ÿù Á Ê ÊãÿÊ ÊÕ ÊÕ ãÿ ÊÿÙZ apple Ãapple Ë Êß Ê ªË ã Ù Ÿapple ı U ı ÍŒ ÁœÃ Áœ ÊÁ UÿÙ apple Ê Á flapple Ê Ë S Ë«apple Ãapple Ë Ê ÃÊÁ Ê ŸÃÊ Ù Á Ë Ã U Ë Ùß Uapple ÊÊŸË ŸÊ Ê ı U UŸÊ Ÿª U ÁŸª appleÿ U UappleŸÍ Ê Ê ªÈ#Ê Ÿapple Ë Áœ ÊÁ UÿÙ Ù ÁŒ ÊÊ ÁŸŒ apple Ê ÁŒ ß ı U Ê Œ Á Œ ŸÙ UŸÊ, ÈÀÃÊŸ Á, Î cáê, ÿùªapple Ê ıá Ê, ÊS U U apple Œ U Ê Á Ã ß SÕÊŸËÿ flê Ë ı ÍŒ U apple Ÿª U ÁŸª ÊÿÈÄà Ÿapple ß ËÁŸÿÁ U ª Ê ø ÊÕ Ë ËÁ U ª UŸÊ Ÿª U ÁŸª ÊÿÈÄà ÿ Á ÃÙ U Ÿapple ÊÈ flê U Ê ÿ ß ËÁŸÿ U Áfl ª ÊÕ ÒΔ U Áfl ÊÿÙZ Ë ËˇÊÊ Ë ã Ù Ÿapple Ê U apple v apple wæ flê«ùz apple ø U apple Áfl Ê ÊÿÙZ Ê S Uapple U ÊŸÊ ı U ã apple ÀŒË È ê UŸapple ÁŸŒ apple Ê ÁŒ ã Ù Ÿapple Ê Á ÊŸ ÍŸ ª ª Ê# Ù ªÿÊ Ò, Áfl Ê ÊÿÙ apple Áfl Ÿ Ë ÙŸÊ øêá Áfl Ê ÊÿÙZ Ë ÁSÕÁà ʟ ÁŸª ÊÿÈÄà Ÿapple Á ÿ ÃÊ Ù Ù ÁŸŒ apple Ê ÁŒ Á Ë ÊÿÙZ Ù ªÁà ʟ ŸÊ, ªÈáÊflûÊÊ Ê Áfl Êapple äÿêÿ UπÊ Ê, ÊÕ- ÊÕ ÊÿÙZ apple ÿèäã Ê ª Ë Òê Ù Ë Ê ø Ë UflÊ ã Ù Ÿapple Ê Á Ù ÁŸ Ê áê apple Ë ªÈáÊflûÊÊ U äÿêÿ Ÿ Ë ŒappleªË, U Ê U flêß UÃapple È apple é Ò Á S U Á ÿê Ê ªÊ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê Ÿß ÁŒÀÀÊË» ÊÚÄU flòªÿ Ò apple U Ê ß Á«ÿÊ Ù UÊߪȟ Ê» ÃÊ Ífl fl Í UÊ ÙŸapple Ë ÉÊÙ áêê UÃapple È Ê» Ë ªfl Ù U Ê Ò ŸË Ÿapple ß Ë ÊÕ UÊߪȟ Ê ŸÿÊ ËÁ Uapple«ÁŸfl UË Á«ÊŸ Ë ÊÚãø Á ÿê Ò ŸË apple Ê Ê Ê Ëà U, UÊߪȟ Ÿapple Ê» Ë Ãapple Ë apple ªÁà UÃapple È wæwv-ww Ë apple íÿêœê È US Ê U ÊŸapple flê Ë ÿíflë«éàÿí Ê ÁπÃÊ ÊÁ U Á ÿê ß» U Êäÿ apple UÊߪȟ Ù yæ,æææ apple Áœ ÙÄÃÊ Ù ÊÚ«U ø Ãapple Ê» Ë Œ ŒÊ U Á US Ê Á Ê ı ÍŒÊ å Êß Ë øèÿıáãÿù Êfl ÍŒ Ò «Ÿapple ÙÄÃÊ Ù apple Á apple ÊÚ«U Ù Í UÊ UÃapple È ww,æææ» ÊÚÄU flòªÿ UÊߪȟ Ë» ÃÊ Ífl Á«Á fl UË Ë Ê Uà apple apple Ê Ê Ÿ ŸÊÃapple È» ÊÚÄU flòªÿ Ÿapple Ê ÊÊŸŒÊ U ÁŸfl UË Á«ÊŸ ÊÚãø Á ÿê ÙÀ«, «ÊÿŸÒÁ ı U Ÿ à ŸË apple ÁŸÁ à UÊߪȟ Áfl Êapple Á«ÊŸ Ù «ÊÿŸÒÁ Êߟ U apple Ê Á ÿê ªÿÊ, UÊÚ Êߟ flòá U U v.æ â çÿæ#-â æ æúu ÂéçÜâ Ùð Îæð ÜéÅðUÚUæð æð ç Øæ ç»úu UÌæÚU UŸÊ ÈÁ Ÿapple ŒÍ U Ù øù U Ê U U ŸªŒË ËŸŸapple flê apple w Ê UÙÁ ÿù Ù Áª UçUÃÊ U Á ÿê Ò ÈÁ Ÿapple Ê UÙÁ ÿù Ù Ù U apple apple Ê U ãÿêáÿ Á UÊ Ã apple ÁŒÿÊ Á Ê Êÿà ÃÊ flÿ flê Ë flãê U Ê ÙŸË UŸÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Á Ãê U Ù ÊÊ ÿ fl ŒÍ UË U ŒÍ UË ŒÙ Ê U M ÿapple apple U áê Ê UŸÊ Ë Ã U» Ê U Ê ÕÊ fl Ê apple ÕÙ«Ê Êªapple ÁŸ Ê ÃÙ Ë ÿ Ë apple apple ŒÙ ôêêã «apple Ê, Á Ÿ ÊÕ apple «á«apple Õapple ã ÙŸapple ÊÕ Ê U Ë U Ë ı U Ù øù U Ê U U apple ŒÙ Ê U M ÿapple ËŸ U ı Ê apple» UÊ U Ù ª ß œ apple Á Ê ÊÃÿ ÃÊ éÿêÿ U ôêêã Ê UÙÁ ÿù Áπ Ê» ÕÊŸÊ Á Áfl Êß Ÿ apple ÁflÁ ÛÊ œê UÊ Ù Ã Ã Ê Ê Œ U Á ÿê Ê apple Ë Ê ø Êß UÊ apple Ê ÕÊŸÊ Á Áfl Êß Ÿ Ù ı Ë ªß Œı UÊŸapple ÃçUÃË Ê ŸÊÒ Á Ãê U Ù ŒÙŸÙ Ê UÙÁ ÿù ŒË flê Ë ª Ë ŸÆ.w Á Êfl Ê ÙŸË UŸÊ fl Á Êfl flê Ë Œ U Ê UÊ Ÿ ŒË ÁŸP Ê Á S Í UŸÊ Ù aê UŸÊ apple Áª UçUÃÊ U Á ÿê ªÿÊ Í ÃÊ apple Ê UÙÁ ÿù mê UÊ UÙÄà flê UŒÊÃ Ù Ê ŒappleŸapple Ê Uapple ß Ê» Á ÿê ªÿÊ Ê UÙÁ ÿù Ÿapple ÃÊÿÊ Á fl Ÿ ÊÊ UŸapple ÊŒË Ò ı U Ÿ ÊÊ ÍÁà Á UÙÄà flê UŒÊÃ Ù Ê ÁŒÿÊ ÕÊ Ê UÙÁ ÿù é apple apple ËŸË ªß ŸªŒË UÊ Œ Ë ªß Ò Ê ø apple ÿ Ë πè Ê Ê È Ê Á Ê UÙ Ë ŒË Áπ Ê» Ê ø Ê apple Ë Ê Ê SŸÒÁø ª Ê ÕÊŸÊ Ê U UŸÊ apple Œ Ò Îðàæè çâsìõü âçãì æúuôâè ç»úu UÌæÚU UŸÊ Á Ê ÈÁ UŸ Ê ÕÊŸÊ Ã UÊfl«Ë Ë UË mê UÊ Ê UÙ Ë Ù flòœ Á SÃı Á à Áª UçUÃÊ U UŸapple apple Ê ÿê Ë ÊÁ Ë Ò ÈÁ Ÿapple Ê UÙ Ë Ù Ù U apple apple Ê U ãÿêáÿ Á UÊ Ã apple ÁŒÿÊ ÈÁ ŸÈ Ê U ß œ apple ÕÊŸÊ œ à UÊfl«Ë ÁŸ UËˇÊ ŒË È Ê U fl Ÿ Ë UË UÊœ UÙ ÕÊ Á aê à UÊfl«Ë U ı ÍŒ ÕË Ë ÿ UË Ù ÁflE ŸËÿ ÍøŸÊ Ê# Èß Á UÊ È flê Ë Ã UÊfl«Ë Á Ê ŸÊ Êÿà Œapple ÊË ^Ê Ò, Ù ß UŸÊ apple Ê U à UÊfl«Ë Ë Ã U» Ÿ ø-yy Áfl UÙ«apple Ê ªÊ Ê# ÍøŸÊ ÊœÊ U U UË mê UÊ ÊÊ ª ªÊ fl È ŸËøapple ŸÊ Ê ŒË Ë ªß Œı UÊŸapple ŸÊ Ê ŒË Ê# ÍøŸÊ ÈÃÊÁ Ê UÙ Ë Ù Ê Í Á ÿê ªÿÊ Á Ÿapple Í ÃÊ apple ŸÊ ŸÊ UÊ È ÈòÊ œ Á flê Ë flê«ÿæ. ŒÿÊŸª U à UÊfl«Ë Á Ê UŸÊ à ÊÿÊ Á Ë Ã Ê ÊË appleÿapple U é apple apple flòœ Á SÃı xvz Ù U UÊ Œ Ë ªß ß œ apple Ê UÙ Ë Áπ Ê» ÕÊŸÊ Ã UÊfl«Ë apple Êê ÄU U Ã Ã Ê Ê Œ Á ÿê ªÿÊ Œı UÊŸapple ÃçUÃË Ê Í ÃÊ apple Ê UÙ Ë mê UÊ πè Ê Ê Á ÿê ªÿÊ Á fl UÙÄà Á SÃı Ù Ÿapple Ê ŸË È UˇÊÊ Á UπŸapple Á ûê U Œapple Ê apple ª apple «Êß fl U apple π UËŒ U ÊÿÊ ÕÊ ÂéçÜâ Ïèÿæ ô Ô âæí ÂÚUæÏ â èÿææ èçåu» UŸÊ ÈÁ ÊÁŸ UËˇÊ UŸÊ Uapple ÃappleãŒ È Ê U ªÈ#Ê mê UÊ UŸÊ Uapple ÊÿÊ ÿ apple UŸÊ Uapple ÃËŸÙ ÈÁ œëˇê Ù ÊÕ UÊœ ˡÊÊ ËÁ U ª ÊÿÙÁ Ã Ë ªß ËÁ U ª apple ÈÁ ÊÁŸ UËˇÊ UŸÊ mê UÊ Uapple Á Ù apple ÊŸÍŸ fl ÿflsõê Ù ŸÊ UπŸapple, UÊœ ÙŸapple apple UÙ Ÿapple, UÊœ ÉÊÁ Uà ٟapple U ÀŒ apple ÀŒ Ê UÙÁ ÿù Ù «Ÿ apple, Á Ê ÁflM h UÊœ U È Ê ªÊŸapple, ÙªÙ apple Á» UıÃË Ê ªŸapple Ò apple ª Ë U UÊœÙ Ë UÙ ÕÊ, Ê» Ê U øù UË fl ÊªÊ Ë øèÿêfl ê ãœë Á ÿê fl Ÿ ÊË apple ŒÊÕÙZ Ë ÃS UË UŸapple flê apple Ê UÙÁ ÿù Ë œ U «fl Ÿ ÊË apple ŒÊÕÙZ Ë ÃS UË U ÃS UË ÈŸÊ» apple Á Ã Ë ªß flòœ ÁûÊ Ù éã UŸapple Ê Ã ª Ÿ øøê Ë ªß ß ÊÕ Ë ÈÁ ÊÁŸ UËˇÊ Ÿapple ÃËŸÙ Á Ê ÈÁ #ÊŸÙ Ù ª apple ʌß UÊÁœÿÙ íÿêœê apple íÿêœê ÅÿÊ apple Á S Ë ÊË U πù Ÿapple fl Ë. Ù/ apple ê U/ Ò UÙ ê U/ ÙS U flê Uapple«UÊÁœÿÙ Ë œ U «UŸapple fl flòœ Ê UπŸapple Ê Uapple, Á» UıÃË Ê ªŸapple flê Ù Áπ Ê» Åà ÊÿÊ flê Ë UŸapple Ê Uapple, apple apple Œ UÊÁœÿÙ Ë ªÁÃÁflÁœÿÙ U Ÿ U UπŸapple Ê Uapple, ªıÃS UË U È Ê ªÊŸapple Ê Uapple, Êß U apple ê ÁãœÃ UÊÁœÿÙ Ë œ U «fl Ê UË flê ŸÙ Ù ÁŸœÊ Á Uà appleÿ apple ø ÊŸapple ÃÕÊ Á Ë Ë Ã U ª Ë U UÊœÙ Ë UÙ ÕÊ appleãè ÊflË Œ ΔÊŸapple ÁŸŒ apple Ê ÁŒ ß ËÁ U ª apple ÈÁ œëˇê UŸÊ ª ªÊ UÊ ÈÁŸÿÊ, ÈÁ œëˇê ÊŸË Ã Ê ÊÊ È Ê U ÊflŸ, ÈÁ œëˇê Ò Õ ÍŒ Œ, ÁÃÁ UÄà ÈÁ œëˇê œ ªı Ufl UÊ È UÙÁ Ã, ÁŸ UËˇÊ Ù Ÿ Ê.«Ë.ÿÍ ÊÊπÊ ß ãøê UŸÊ ı ÍŒ U apple ÁÙ âãæø ãðëâ è  æ SÌð æü ÚUÙð Ô çü ÚUçÁSÅþ ðàæù ÁM ÚUè UŸÊ Œapple Ê U Ê U mê UÊ ŒË ÊŸapple flê Ë appleflê ı U ÍøŸÊ Ë Êäÿ apple Ù Êß U Ë Ê# Ë Ê ÃË Ò ß Á Œapple Ê U Ê U mê UÊ Ÿ Êÿ appleà Ë ÊÈM Á ÿê ªÿÊ Ò ÊÿÈÄà ŸË Ê ÿêœfl Ÿapple ÊŸ Ê UË ŒappleÃapple È ÃÊÿÊ Á U Ê U mê UÊ ÊÈM Ë ªß Ÿ Êÿ appleà Ë Êäÿ apple Ê ŸÊªÁ U Ù Ù Ë U Ê UË appleflê ı U ÍøŸÊ Ù Êß» ÙŸ U Ë éœ Ù ªË ÿ appleflê Ê ÉÊ U U ı ÍŒ U Ãapple È Ë Êäÿ apple Œappleπ Ãapple Ò ı U ÿù ŸÊ Ù Ê» ÊÿŒÊ ΔÊ Ãapple Ò ß Á Á ÊflÊ Ë Ù Êß U Ÿ Êÿ «Ê Ÿ Ù«U Ãapple Ò Ê ßSÃapple Ê UŸapple Á Ù Êß Ÿ U ÿê Á UflÊ U øêÿ òê mê UÊ UÁ S apple ÊŸ UflÊŸÊ M UË Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á ŸÊªÁ U Ù Ù Áfl ʪ ŸÈ Ê U fl U Ù U U éœ appleflê Ù Ë ÊŸ Ê UË Ÿ Êÿ U Á appleªë» ÊÚÄU flòªÿ Ÿapple UÊߪȟ apple ÁŸflÁ UË fl U U ŸÿÊ ËÁ Uapple«Á«ÊŸ ÊÚãø Á ÿê UË Êß UË ı U UË U éœ Ò Ÿß UÊߪȟ Ù Êfl ÊÊ Ë S Ù U È apple ÊÕ apple Ê Á ÿê ªÿÊ ÿíflë«éàÿí Ë Ë ÁŸfl UË Ê Ò UÊߪȟ Ê UË ı U Ëà UË Êª U ÁŒπÊß ŒappleÃÊ Ò ß ÊflÊ UÊߪȟ apple ÁŸfl UË Á«ÊŸ apple vv Áfl Êapple M apple Áfl Á à Á ª Á apple U Ò, Á apple Êß ÄU» ÊÚª Ò, ÊÚ«Ë ««Ù U ªÊÁŸ Ê, é Ò Ë-Á U ª ÊÁ» ÄU, é Ò M»» Ùß, «Ù U apple Ù UappleÄU U U, é Ò Ù Ê UflË Ò å, Áfl «Ù flêß ÊÕ ÀÿÍ ËÁŸÿ Ò«ÊÊÁ Ò» ÊÚÄU flòªÿ Ò Ê ß Á«ÿÊ Ò «ÁŸŒapple Ê üêë Ê ÊË ªÈ#Ê Ÿapple Ê, UÊߪȟ Ë Ê Uà apple apple Œ» ı U Ê» Ë ÃÈÁCŒÊÿ ÿêòêê U Ë Ò UÊߪȟ fl «Ê U ÊÚ» Œ ß ÿ U apple UÊÚ x» ÊߟÁ S U apple ÊÊÁ Ù U ÁflE Sà U Ã È ø ªß Ò ÿíflë«éàÿí Ê Uapple apple ÙÄÃÊ Ù apple Á apple» Ë«Ò, Ê Ê ı U SflË Êÿ ÃÊ apple Ê» Ë ÛÊ ı U Á ÍÃ Ò ß Ê U apple flêsãfl apple» ÊÚÄU flòªÿ Ê ÈÅÿ «Ë Ÿ ÊÊÁ Á ÿê ªÿÊ, Á apple ÙÄÃÊ Ù Ù ÿíflë«éàÿí Ë ŸÊfl U Ë apple à UËŸ ` ÊÚÁ UË, È UˇÊÊ ı U appleœê U «ÊßÁfl ª Ê ŸÈ fl Á ÃÊ Ò Ÿapple apple ÁŸfl UË Á«ÊŸ Ë apple Ê Ê ÊÕ Ÿapple Ë ÍÀÿflÊŸ ÙÄÃÊ Ù Ù œãÿflêœ ŸÊ øê Ãapple Ò, Á ã Ù Ÿapple UÊߪȟ Ù Ê UÃ Ë apple ŒËŒÊ ÿíflë«éàÿí apple apple ŸÊ ÁŒÿÊ Ò UÊߪȟ Ê» S UU ÁŸfl UË Á«ÊŸ Ê Ÿ U ª UÊßÁ ª é Í apple ÊÚãø Á ÿê ªÿÊ Ò ß ÊÕ Ë Í U Í Ê ÿapple Ù ı U flêßà«øò UË Uapple«U ª Ë Á Ãapple Ò UÊߪȟ yæ apple íÿêœê È UˇÊÊ» Ëø ÊÕ Á ÃË Ò ßŸ Á ÄUÿÈÁ U UË» Ëø apple ß appleäu ÊÚÁŸ S UappleÁ Á UË Ù (ß Ë), UË ÊÚ appleá ª Á S U ( Ë ), { ÿ U Òª, À UË Ù apple Ÿ apple, Á Ufl Ò UÊ, Êß ÙÁ» ÄU, UÊÿ U Ê apple Ê U ÙŸapple Ê flêáÿ ª Á S U ÊÊÁ Ò ß ÊflÊ ÿ Á Ë Ë U U x «S Uapple apple«uapples U apple Ò Ò ß ÊflÊ, ß apple x- ÊÚß U Ë U appleà U Ò, Á apple ÿêòêë È UÁˇÊà U Ãapple Ò

9 apple Ë ŒÊ ÊŒ œêÿ òêë Ÿ UŒ ÊappleŒË Ÿapple Ê Ã UUUUÊapple ŸÈ œêÿ fl ŸflÊøÊ UUUUÊ flòá fl UUUU apple Œ ŸÊŸapple appleuuuu Á Áãflà ÿê UUUU Ÿapple UUUUÊ ÊÁŸflÊ UUUUÊapple ʱflÊŸ Á UUUUÿÊ ÊÒ ÊÖÿ UUUUÊ Ù apple ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª UUUUË appleuuuu ˇÊappleòÊ apple ÊœÈÁŸ UUUU ŸËÁÃÿÊ ŸÊŸapple UUUUÊ Êª Á UUUUÿÊ ÊappleŒË Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Á ø Ë Œapple ÊÙ appleuuuu Ê Ã Ÿapple flòôêêáÿ UUUUÊapple appleuuuu UUUUÊÿÊappleZ UUUUË ÿê åã MUUUU apple Ê ŸÊ UUUU Ÿapple apple ŸÊ UUUUÊ Ê, Á appleuuuu ø Ãapple Ê UUUUÊ UUUU «Ê Á S Ê ÁflôÊÊŸ appleuuuu Áà ŒÊ ËŸ Ê Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ê ÃËÿ flòôêêáÿ UUUUÙ UUUUË ÁéœÿÊapple UUUUË Ê ŸÊ UUUU Ÿapple UUUUË MUUUU Ã Ò ÿ Ê ÊÿÊappleÁ à appleuuuu Œ - ÊÖÿ ÁflôÊÊŸ ê apple Ÿ appleuuuu Œ ÉÊÊ Ÿ òê UUUUÊapple flëá«ÿêapple UUUUÊÚã» appleuuuu appleuuuu Êäÿ apple ÊappleÁœÃ UUUU Ãapple È ÊappleŒË Ÿapple UUUU Ê Á UUUU wævy appleuuuu ÊŒ apple ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª UUUUË appleuuuu ˇÊappleòÊ apple ÁŸflapple Ê UUUUÊ»UUUUË Ê Ò œêÿ òêë Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ê Ã ÿ flêÿ, ÿ Á UUUU ÊŸ, ÿ ÁflôÊÊŸ ÊÒ ÿ ŸÈ œêÿ appleuuuu òê UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ U,UU vv Á à U, wæww ÚUæ Ø çß ææù ß Âýæñlæðç» è ÿæð æ ð ÙèçÌØæ ÕÙæ Ñ Âè ô¼è ŸÈ œêÿ, ŸflÊøÊ UUUUÊ flòá fl UUUU apple Œ ŸÊŸapple Ù Áãflà ÿê UUUU Ÿapple Ê Ê±flÊŸ Á ÿê Á ø Ë Œapple ÊÙ appleuuuu Ê Ã Ÿapple flòôêêáÿ Ù appleuuuu ÊÿÙZ Ë ÿê åã Ê ŸÊ UUUU Ÿapple apple ŸÊ Ê Ê flëá«uÿù ÊÚã» apple apple Á U ê apple Ÿ apple Ù apple œêÿ òêë ªÈ ÊÃ Ê ª apple apple Ê Íà Œ UUUUÊ U UÊ Á Ê È Ê ŒÊ ÊŒ ªÈ Êà apple ªÊß ÊÒ apple Êapple ªÊ Ë appleuuuu Ègapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple UUUUÊ ª apple mê Ê Ê ÍÃ Ê appleuuuuáã UUUU Œ UUUUÊ Á Ê È Ê ÁŒπÊß ÁŒÿÊ ß ŒÊÒ ÊŸ ÈÁ Ÿapple ÊÖÿ appleuuuu ÁflÁ ãÿ Ê Êapple apple Ê Ë appleuuuu UUUUÈ flá cδ ŸappleÃÊ Êapple UUUUÊapple Á Ê Ã apple Á ÿê ÈÁ Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ê Ë UUUUÊÿ UUUUÃÊ ÊÒ ŸappleÃÊ Ò Ë ÁŸ UUUUÊ apple Õapple ÊÒ È ÊΔ apple apple äÿê±ÿ vw apple à UUUU Œ appleuuuu Õ Ÿ apple ŒÈ UUUUÊŸŒÊ Êapple UUUUÊapple Ê Áª ÊŸapple UUUUÊapple UUUU apple Õapple ÈÁ Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ß ŒÊÒ ÊŸ UUUUÊÿ UUUUÃÊ Êapple UUUUÊapple Á Ê Ã apple apple Á ÿê ªÿÊ apple Ë Êapple Ê äÿ Œapple Ê ÊÁÕ UUUU Êœ ÊÊπÊ (ß Êapple«éÀÿÍ) mê Ê È apple UUUU Á Ê appleuuuu ÁŸflÊ fl UUUUÊÿÊ ÿ Ê apple apple «apple Sà ª««Á ÿê ÊÒ œêappleπꜫë Ê Ÿapple ÊŸapple appleuuuu UUUU ÁŒŸ ÊŒ ÈÅÿ òêë Á Êfl Ê Á øêò ÊŸ Ÿapple UUUU Ê Á UUUU œ ÊZà áê ÿê ªÒ UUUUÊŸÍŸË ªÁÃÁflÁœÿÊ ŒÊ à Ÿ Ë UUUUË Ê ªË ÊÒ ß Êapple«éÀÿÍ ÁŸÁ ÃÃÊ Ù ÊÒ ªÁÃÁflÁœÿÙ UUUUË Ê ø UUUU appleªê øêò ÊŸ Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ÁŸÿÁ ÃÃÊ Ù UUUUË Á Ê UUUUÊÿà appleuuuu ÊœÊ ÊΔ Á à UUUUÊapple ß Êapple«éÀÿÍ mê Ê È ÁSÕà Êapple«ÊÚ»UUUU È appleuuuu ÊŸ øø ÊÚ»UUUU ŸÊÚÕ ß Á«ÿÊ appleuuuu øappleÿ appleÿ fl Á Ê appleuuuu ÁŸflÊ Ê Ê Ê Ê ªÿÊ ã Ù Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ê apple apple S UUUUË SÕÊ Ù UUUUË Ë apple œêappleπꜫë, UUUU ŸÊ øè UUUUÊŸapple Ò apple Î àÿ ÊÒ v ÁûÊ appleuuuu ŒSÃÊflapple, y} Ò πêãapple, v.{z UUUU Êapple«UUUUË Ÿ UUUUŒ ÊÁ Ê, v},xyw appleá UUUUË «ÊÚ ÊÒ appleuuuu ÊÕ Êªapple Ê Ò ã Ù Ÿapple UUUU Ê, apple ß Îà UUUUÊ apple Ê Ã UUUUÊapple ŸÈ œêÿ ÊÒ ŸflÊøÊ UUUUÊ flòá fl UUUU appleuuuu Œ ŸÊŸapple appleuuuu Á ÁflÁ ãÿ ÊappleøÊappleZ UUUU ÊÕ UUUUÊ UUUU ŸÊ ÊappleªÊ apple ÁflôÊÊŸ ÊÒ ÊÒlÊappleÁª UUUUË appleuuuu ˇÊappleòÊ apple Ÿapple ÊÊappleœ UUUUÊapple SÕÊŸËÿ Sà apple ÊŸÊ Ò ÿ ÿ UUUUË Êfl ÿ UUUUÃÊ Ò Á UUUU Ë ÊÖÿ SÕÊŸËÿ SÿÊ Êapple appleuuuu SÕÊŸËÿ ʜʟ πêapple Ÿapple appleuuuu Á ŸflÊøÊ Êapple Œapple ã Êapple Ÿapple ÊÖÿ UUUUÊ Êapple apple SÕÊŸËÿ SÿÊ Êapple appleuuuu ʜʟ πêapple Ÿapple appleuuuu Á ÁflôÊÊŸ, ŸflÊøÊ ÊÒ ÊÒlÊappleÁª UUUUË apple ÁœÃ ÊœÈÁŸ UUUU ŸËÁÃÿÊ ŸÊŸapple UUUUÊ Êª UUUU Ãapple È Ê ª apple Ÿapple Ê Ê Ù Á ÿê Ê«appleU UÊÕ, UÊ œ ÊZà áê ÊÒ ªÒ UUUUÊŸÍŸË ªÁÃÁflÁœÿÊ ŒÊ à Ÿ Ë UUUUË Ê ªË øêò ÊŸ apple Ë È ß Ê Êc apple væ ÁŒfl Ëÿ à fl appleuuuu Ê Ÿ appleuuuu ÊŒ ÊÁŸflÊ È Ã UUUU ªflÊŸ ªáÊapple Ê UUUUË x},æææ apple Áœ UUUU ÍÁà ÿêapple UUUUÊ È ß appleuuuu ÁflÁ ãÿ ÁŸ UUUUÊÿÙ apple Áfl Ÿ Á UUUUÿÊ ªÿÊ, Á UUUU Ê apple È U SÕÊŸÊapple Áfl Ÿ ÊÊapple ÊÿÊòÊÊ Ë Ë Ê Ë Ò UUUU Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÿ ÊŸ UUUUÊ Ë ŒË ÍÁà ÿù UUUUÊapple ŒÁˇÊáÊ È ß apple Áª ªÊ fl øêò Ê Ë ( ÈŒ à ) apple Î ÁòÊ ÃÊ Ê Ù ÊÒ È U ãÿ ÁŸ UUUUÊÿÊapple apple Áfl Á à Á UUUUÿÊ ªÿÊ Áª ªÊ fl øêò Ê Ë SÕÊŸ Ê ÊªøÊ Ê Ê, ªáÊapple Ê ª Ë ÊÒ ãÿ Êapple UUUUÁ ÿ ªáÊapple Ê ÁÃ Ê Êapple appleuuuu Áfl Ÿ appleuuuu Á Èπ SÕÊŸÊapple apple ºapple Ê apple flòôêêáÿ Ù Ë UÊ UŸÊ UŸapple Ë Ë œêÿ òêë Ÿapple UUUU Ê, Ÿapple flòôêêáÿ UUUUÙ UUUUË ÁéœÿÊapple UUUUË Ê ŸÊ UUUU apple ªapple, ÁflôÊÊŸ Ê apple Ê UUUUÊ UUUU Ê Î Áà UUUU Á S Ê Ÿ Ê ªÊ, ÿ S Î Áà UUUUÊ Á S Ê Ÿ Ê ªÊ ß Á Ê apple Ê Ê ŸÈ Êappleœ ÿ Ò Á UUUU Ÿapple Œapple Ê appleuuuu flòôêêáÿ UUUUÊapple UUUUË ÁéœÿÊapple UUUUË Í apple à Ê appleuuuu ÊÕ Ê ŸÊ UUUU apple ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ÿ UUUUË UUUUÊ ÁflôÊÊŸ ÊœÊÁ à Áfl UUUUÊ appleuuuu ÁfløÊ appleuuuu ÊÕ Êªapple Ë Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Á UUUUÊ«ÅÿÊ apple apple apple, ŸflÊøÊ appleuuuu ÊflÊ S Ê appleuuuu Ÿapple apple ÿ ŒÁ Ê Ã È Ê Ò Á UUUU Œapple Ê apple øë apple ÒUUUU apple Ãapple Ë apple Œ Ë Ò ÊappleŒË Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ê Ã øêòõë ÊÒlÊappleÁª UUUU UUUUÊ Áà UUUUÊ ŸappleÃÎàfl UUUU Ÿapple UUUUË Êapple Ê Ò apple apple apple ÁflôÊÊŸ ÊÒ ß ˇÊappleòÊ apple È«apple ÊappleªÊapple UUUUË ÍÁ UUUUÊ àfl ÍáÊ Êapple ÊÃË Ò apple Ë Ÿß ÁŒÀ Ë UUUUÊ ª apple Ÿapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple Ê ÃËÿ ŸÃÊ Ê Ë Ê UUUU ÍøŸÊ»ÒUUUU ÊŸapple UUUUÊ Ê Êapple ªÊÿÊ ÃÕÊ UUUU Ê Á UUUU ûêêmuuuu Ê Ë Ê Ã Êapple«Ù ÿêòêê appleuuuu»uuuu ÃÊ Ífl UUUU ÊÈMUUUU ÊappleŸapple appleuuuu ÊŒ apple ÃÊ Ê Êapple ªß Ò Œ, UUUUÊ ª apple Ÿapple Ê È ªÊ œë appleuuuu UUUU ÊŒ Ë apple ÊÃøËà UUUU Ÿapple UUUUÊapple apple UUUU Ê Ê ŸappleÃÊ Ù appleuuuu flë Ê ÁûÊ ÃÊß Ò Áπ Ê ÃËÿ UUUUÊ ª apple Á Áà appleuuuu Ê Áøfl ( øê ) ÿ Ê apple Ê vv} ı «U Ê Œ Á UUUU ª ÊÕ Ë ÊΔ flê Ÿ Ê Œ È Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, ß Ê apple apple «apple Sà ª«Á«UÿÊ ÊÒ œêappleπꜫë Ê Ÿapple Êß Ò ÊÖÿ ÊÊ Ÿ ß Êà UUUUË Ê ø UUUU Ê ªÊ Á UUUU œÿ UUUUÊ ÿêappleª UUUU Ë ªÒ - UUUUÊŸÍŸË UUUUÊ Ù apple ÃÊapple Ÿ Ë Á UUUUÿÊ Ê Ê ÕÊ ÿ Ë ŒappleπÊ Ê ªÊ Á UUUU S appleuuuu Êäÿ apple œ ÊZà áê ÊÒ ãÿ ªÒ - UUUUÊŸÍŸË UUUUÊ ÃÊapple Ÿ Ë Á UUUU Ê apple Ò ß UUUUË Ê ø ß Êapple«éÀÿÍ UUUU appleªê, Á Ê ÊÊ Ÿ ŸË ÍÁ UUUUÊ ÁŸ Ê ªÊ ÈÅÿ òêë Ÿapple Á Ê È apple Èß Ê UflÊß appleuuuu œ apple Áœ UUUUÊÁ ÿù appleuuuu ÊÕ ÒΔ UUUU appleuuuu ÊŒ ËÁ«ÿÊ UUUUÊapple Ê Ë Œapple Ê apple ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple ÿ Êà UUUU Ë apple UUUU Ò Á ÊflÊ Ë Ê UUUU, Ê Œ Ê, È Í ÊÒ Ê«Á Ã Ê appleuuuu ãÿ ÈŒ à UÙ Ë ÍÁà ÿêapple UUUUÊ Áfl Ÿ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Áfl Ÿ ÊÊapple ÊÿÊòÊÊ ÊÈ UUUUflÊ È apple Ë ÁŸ UUUU ŸÊ ÊÈMUUUU Êapple ªß ÕË Ê Êc appleã Œapple Ê apple væ ÁŒfl Ëÿ à fl ß fl Áfl Êapple à Ê ÊÒ œí œê apple ŸÊÿÊ ªÿÊ ÄÿÊapple Á UUUU flòôêêáÿ UUUUÊapple appleuuuu ÊÕ ÊÒ Áœ UUUU ÿêappleª UUUUË Êfl ÿ UUUUÃÊ ÁŒÿÊ UUUU Ê, ÿ MUUUU Ë Ò Á UUUU ߟ Ë øèÿêòáãÿù apple ÁŸ Ê Ê, à UUUU ÊÖÿ UUUUÊapple ÁflôÊÊŸ, ŸflÊøÊ ÊÒ ÊÒlÊappleÁª UUUUË apple È«Ë ÊœÈÁŸ UUUU ŸËÁÃÿÊ ŸÊŸË øêá ÃÕÊ Ÿ UUUUÊ Á UUUUÿÊãflÿŸ UUUU ŸÊ øêá UUUUÊ appleuuuu ÃÊÒ apple Ÿapple flòôêêáÿ UUUUÊapple appleuuuu ÊÕ Áœ UUUU ÿêappleª UUUU ŸÊ øêá ÿ Œapple Ê apple flòôêêáÿ UUUU ÊœÈÁŸ UUUUÃÊ UUUUÊ Ê ÊÒ ŸÊ ªÊ ê apple Ÿ appleuuuu Œ ÉÊÊ Ÿ appleuuuu fl ªÈ Êà appleuuuu ÈÅÿ òêë Í apple Œ apple ÊÒ appleuuuu Œ Ëÿ ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª UUUUË ÊÖÿ òêë Á Ãapple Œ Á Ë ÁSÕà Õapple ÊŒ Ë appleuuuu ÊÕ Ê È UUUUË ÊÃøËà UUUUÊapple apple UUUU Ÿ»Ò Ê ÍŸÊflÊ Ê Ÿapple UUUU ÊŒ Ë appleuuuu ÊÕ UÊ ÈU Ê flëá«ÿêapple Ê ÊÊ Á ÿê ÕÊ Ÿapple UUUU Ê, Ê Ê UUUUË apple»òuuuuä Ë ªÊ œë appleuuuu œ apple UUUU ÉÊÁ ÿê flë ÊÁ à UUUU Ë Ò ÊÚÁ«ÿÊapple apple Êapple È U Ë Á UUUUÊÚ«Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò, apple ß UUUUÊ UUUUÊappleß œ Ÿ Ë Ò Uã UÙ Ÿapple flë Á UUUUÿÊ, ÿ Ê Ê UUUUÊ ÁflÁ Êc ÃÈë Ã Ë UUUUÊ Ò Ê Ã Êapple«Êapple ÿêòêê UUUUË øëÿ apple Êß Ë ßë UÊ UπŸapple flê apple ÊòÊÙ UUUUÊapple Ê Ã Ÿapple Á ÿê ÊªÊ UÊ UË apple ß øëÿë ÁflÁflÿÙ apple wx Ê apple ÖÿÊŒÊ Ê ÃËÿ ÊòÊÙ Ÿapple ŒÊÁπ Ê Á ÿê ÒU apple Ë ËÁ ª Ê Ã Ÿapple øëÿ apple ÁøÁ UUUUà Ê UUUUË Êß UUUU Ÿapple appleuuuu ßë È UUUU ÊòÊÙ UUUUÊapple UUUU ÁflSÃÎÃ Ê Ê Ê Ë Á UUUUÿÊ Ò Á apple ã apple øëÿ apple Êß UUUU Ÿapple appleuuuu ÊŒ ÊappleŸapple flê Ë UUUUß Ã UUUUË SÿÊ Ù appleuuuu ÁÃ ÊªÊ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò UÊ Ê apple ÊòÊÙ UUUUÊapple ˡÊÊ ûêëáê ÊappleŸapple appleuuuu UUUU Áà ÊÃ, ÊÁœ UUUUÊÁ UUUU Ê Ê ÈÃÙ Ç È Ê ËπŸapple UUUUË ÊäÿÃÊ ÊÒ Ê Ã apple ÁøÁ UUUUà UUUU appleuuuu ÃÊÒ ÒÁÄ UUUU Ÿapple appleuuuu UUUU«apple ÁŸÿ Ù appleuuuu Ê apple apple ÃÊÿÊ ªÿÊ Ò ÿ Ê Ê apple apple ÿ Ê Ë Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò øëÿ appleuuuu ÁøÁ UUUUà Ê SÕÊŸÙ apple Ÿapple flê apple UUUUß Ê ÃËÿ ÊòÊ ËÁ ª appleuuuu UUUUÊappleÁfl«flË Ê Áà œ appleuuuu UUUUÊ áê ŒÊapple Ê apple ÖÿÊŒÊ Á apple ŒÊapple Ê UUUUÊappleÁfl«-v~ appleuuuu UUUUÊ áê Áà œ ÊªÍ Õapple αŸ È ß ÊŸª ÊÁ UUUUÊ ( Ë Ë) appleuuuu UUUU Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU ÊÁŸflÊ È ŸÊÒ apple à UUUU Ê apple ªflÊŸ ªáÊapple Ê UUUUË x},wvy ÍÁà ÿù UUUUÊ Áfl Ÿ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ê ÊªøÊ Ê Ê ªáÊapple Ê ÁÃ Ê Ê apple à fl appleuuuu ÈÅÿ UÊ, UÊíÿÙ Ù flòôêêáÿ UUUU SÕÊŸÊapple UUUUË SÕÊ ŸÊ Êapple ŒappleŸÊ øêá ÊappleŒË Ÿapple UUUU Ê, ŸflÊøÊ UUUUÊapple Êappleà ÊÁ à UUUU Ÿapple appleuuuu Á ÊÖÿ UUUUÊ Ù UUUUÊapple Áœ UUUU apple Áœ UUUU flòôêêáÿ UUUU SÕÊŸÊapple UUUUË SÕÊ ŸÊ Êapple ŒappleŸÊ øêá ÊÖÿÊapple apple ëø Á ÊˇÊáÊ SÕÊŸÊapple apple Ë ŸflÊøÊ ÿêappleª ÊÊ Ê Êapple UUUUË ÅÿÊ Êß ÊŸË øêá œêÿ òêë Ÿapple UUUU Ê Á UUUU apple Œ UUUUÊ appleuuuu ÿê Ù appleuuuu ø Ãapple flòá fl U ŸflÊøÊ Íø UUUUÊ UUUU apple Ê Ã UUUUË Ò UÁ ª apple à ÊappleÃapple È y{ Êapple ªß Ò, Êapple wævz apple }v ÕË ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU fl ŸËÿ ÊflÊ, flêÿè ŸÈ UUUUÍ»UUUU apple ÊÒ UUUUø Ê ÈŸø UUUUáÊ Ò apple Ⱥ ºÊapple UUUUÊ SÕÊŸËÿ Sà ʜʟ Ã Ê ÊŸapple UUUUË MUUUU Ã Ò ã Êapple Ÿapple ÊÖÿÊapple apple flòôêêáÿ UUUU SÕÊŸÊapple UUUUÊ Áœ UUUUà ÿêappleª UUUU Ÿapple UUUUË Ë Ë UUUUË ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, ÊÖÿÊapple apple Êc Ëÿ Sà appleuuuu UUUUß flòôêêáÿ UUUU SÕÊŸ ÊÒ ÿêappleª ÊÊ Ê Ò ß Á ÊÖÿÊapple UUUUÊapple Ÿ UUUUË ˇÊ ÃÊ fl Áfl Êapple ôêãê UUUUÊ Í Ê Ê ΔÊŸÊ øêá»uuuu ÊÈLUUU Êà ÊÒ ÊappleªÙ mê Ê Á apple Õ Ÿ UUUUÊapple Œappleπ UUUU ÿapple ÃÊ Ê Êapple ª Ò apple Ê Ÿapple Ê Ê apple ªÊÿÊ, Êapple Êappleª Êà Ê ªÊ œë UUUUË àÿê appleuuuu Á Á ê appleœê Ò Á Ÿ ÊappleªÙ Ÿapple Ÿ apple Œ ŒÊ Êapple UUUU, ªÊappleÁfl Œ ÊŸ apple, ªÊÒ Ë appleuuuu Ê ÊÒ UUUU ÈªË Ò apple ÊappleªÊapple UUUUË àÿê UUUUË, flapple Ê flê ΔÊ apple Ò ÒUUUU Ê ÉÊÁ ÿê Ê UUUU Ò Ê Ã Êapple«Êapple ÿêòêê UUUUË ÊflŸÊ UUUUÊapple Δapple È øêÿapple appleuuuu Á apple apple Ë ÿê È Ë Ã Áfl»UUUU UÙ ªapple ÿ apple ÉÊ ÒΔapple Ò ÊÁœ UUUUÊÁ UUUU ŸÈ ÊŸ appleuuuu ŸÈ Ê, flã ÊŸ apple ÁflÁ ãÿ øëÿë Áfl fláfllê ÿù apple wx Ê apple ÖÿÊŒÊ Ê ÃËÿ ÊòÊÙ Ÿapple ŒÊÁπ Ê Á ÿê È Ê Ò, Á Ÿ apple apple «Ë ÅÿÊ ÁøÁ UUUUà Ê UUUUË Êß UUUU Ÿapple flê apple ÊòÊÙ UUUUË Ò UUUUÊappleÁfl«flË Ê Áà œù appleuuuu ŒÊapple Ê apple ÖÿÊŒÊ ÿ ªÈ Ÿapple appleuuuu ÊŒ øëÿ Ÿapple Ê apple È U øèáÿ ŒÊ ÊòÊÙ UUUUÊapple flê ÊŸapple appleuuuu Á flë Ê Ê Ë Á UUUUÿÊ ÕÊ ÃÈ Ÿ apple apple Áœ UUUUÊ Ê ÊòÊ flê ÊŸapple appleuuuu Á ÉÊ UUUU apple Ò ÄÿÊapple Á UUUU ËœË «ÊŸ éœ Ÿ Ë Ò ÊÒ ËÁ ª apple ÎÕ UUUU-flÊ UUUUË Ê ÁŒÿÙ UUUUÊapple ŒappleπÃapple È ºÙŸÙ Œapple ÊÊapple appleuuuu Ëø ËÁ à «ÊŸ ÈÁflœÊ Ù appleuuuu Á Ê UUUU áê apple apple UUUU Ò, Á apple ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple È Í ÊÈMUUUU ÊappleŸapple appleuuuu ª ª ww ÉÊ apple ÊŒ È ŸÊÒ UUUU vz Á Ÿ Áfl Á à Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ê ÊªøÊ Ê Ê UUUUÊ È Í ÊÁŸflÊ Ã«appleUUUU Áª ªÊ fl øêò Ê Ë È øê Ê ÊªøÊ Ê Ê UUUUÊapple ÁflŒÊ UUUU Ÿapple appleuuuu Á Áfl Ÿ SÕ Ê Ë Ë«Ê Ë Ë Ë Á appleÿ UUUUË ªÎ òêë appleuuuu Á ÃÊ Ÿapple ªÊappleflÊ apple ÁûÊ U é apple Ù apple U Á Ê UUUUÊÿà Œ UUUU Êß áê Ë Á appleÿ UUUUË ªÎ òêë È Ê applefl ÒŸ appleuuuu Á ÃÊ Ÿapple Á Ê UUUUÊÿà Œ UUUU Êß Ò Á UUUU ŸÊÚÕ ªÊappleflÊ apple Ÿ UUUUË ŒÊapple ÒÃÎ UUUU ê ÁûÊÿÙ UUUU ôêêã ÿáäã Ÿapple UUUUé Ê UUUU Á ÿê Ò UUUU Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU ÊÖÿ ÈÁ Ÿapple ß œ apple UUUU Ê Ê Œ Á UUUUÿÊ Ò ÊÒ Áfl Êapple Ê ø Œ Ÿapple «ÃÊ ÊÈMUUUU UUUU ŒË Ò applefl ÒŸ Ê ÃËÿ Í UUUUË ÒÁ S Ò ÊÒ ã apple Á appleÿ UUUUË œêÿ òêë Á Ÿapple ß çãapple UUUUË ÊÈLUUU Êà apple Œapple Ê UUUUË Ÿß ªÎ òêë ÁŸÿÈÄà Á UUUUÿÊ Ò applefl ÒŸ appleuuuu Á ÃÊ Á UUUUS Ë»UUUUŸÊZ«Ë Ÿapple Á Ê UUUUÊÿà UUUUË Ò Á UUUU Ê ªÊ fl apple È vx,~ææ flª Ë UUUUË Ÿ UUUUË ŒÊapple ê ÁûÊÿÙ flòœ UUUUé Ê UUUU Á ÿê ªÿÊ Ò ÈÁ œëˇê UUUU ( Êß Ë) ÁŸÁœ flê Ÿ Ÿapple ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple ÿ ÊŸ UUUUÊ Ë ŒË ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Á Ê UUUUÊÿà appleuuuu ÊœÊ, Êß Ë Ÿapple ÊÕÁ UUUUË Œ UUUUË Ò ÊÒ Ê apple UUUUË ÊŸ ËŸ ÊÈMUUUU UUUU ŒË ªß Ò ÍòÊÙ Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU Á Ê UUUUÊÿà apple UUUU Ê ªÿÊ Ò Á UUUU Á UUUU Ë ôêêã ÿáäã Ÿapple Ê ªÊ fl ªÊ fl apple Êfl ÊÚ»UUUU ÊŸË appleuuuu Á»UUUUŸÊZ«Ë ÊÒ Ÿ appleuuuu Á flê UUUUË ÁûÊ UUUUÊapple Ÿapple ŸÊ UUUU ÊŸapple appleuuuu UUUUʪ ÊÃ Ê UUUU Ê Õapple apple Ë Êapple Ê äÿ Œapple Ê appleuuuu væ Á Ù apple w,v v ÊÈ Ë àfløê Êappleª apple ËÁ«UÃ Ò Á appleuuuu ÊŒ ÊÊ Ÿ Ÿapple ß Ë Ê Ë UUUUÊapple ÁŸÿ ÁòÊà UUUU Ÿapple appleuuuu Á ÊÁflà ªÊ flù ÊÒ Á Ù apple ÊÈ Ù appleuuuu Êflʪ Ÿ UUUUÊapple Áà ÁœÃ UUUU ÁŒÿÊ Ò ÈÅÿ òêë Á Êfl Ê Á øêò ÊŸ Ÿapple ÿ Ê ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple Ë àfløê Êappleª UUUUË Œapple Ê apple ÁSÕÁà UUUUË ËˇÊÊ UUUU Ãapple È UUUU Ê Á UUUU ß Ë Ê Ë apple ÊÈ Ù UUUUË ÎàÿÈ ŸÊ Êapple, ÿ ÈÁŸÁ øã UUUU Ÿapple appleuuuu Á Ë Êfl ÿ UUUU UUUUŒ ΔÊ Ê ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Ë Ê Ë apple ÊÁflà Á Êapple apple apple Á Ù apple ÁÃÁ Äà ÊflœÊŸË ßapple UUUUË Á Ê ÊÿÊappleª Ë äÿˇê ÊÒ ÈÁ UUUU Ë appleuuuu Ëø ÃËπË ÊÃøËÃ Ê Ë Ò ß Ëø, øëÿë ÁøÁ UUUUà Ê UUUUÊÚ apple Êapple Ÿapple Ê Ã ÊÒ ÁflŒapple Ê apple Ÿ ÊòÊÙ UUUUÊ flapple Ê ÊÈMUUUU UUUU ÁŒÿÊ Ò ß Á appleˇÿ apple ËÁ ª apple Ê ÃËÿ ŒÍÃÊflÊ Ÿapple Î S ÁÃflÊ UUUUÊapple Ÿ ÊòÊÊapple appleuuuu Á UUUU ÁflSÃÎÃ Ê Ê Ê Ë Á UUUUÿÊ Êapple øëÿ apple ÁøÁ UUUUà Ê UUUUË Êß UUUU ŸÊ øê Ãapple Ò Ê Ê apple Ÿ UUUUÁΔŸÊßÿÙ appleuuuu Ê apple apple ÃÊÿÊ ªÿÊ Ò Êapple øëÿ apple Ÿapple flê apple Ê ÃËÿ ÊòÊÙ UUUUÊapple Êapple ŸË «UUUUÃË Ò ß appleuuuu ÊflÊ Êß appleuuuu ÊŒ Ê Ã apple ÁøÁ UUUUà Ê UUUUË ÒÁÄ UUUU Ÿapple appleuuuu Á ã apple Á ÿêappleçÿãê UUUUÊapple ÊÁ UUUU ŸÊ «ÃÊ Ò appleuuuu UUUU«apple ÁŸÿ Ù UUUUË Ë ÊŸ UUUUÊ Ë ŒË ªß Ò Ê Êc apple ªáÊapple Ê Ë UUUUË x},æææ apple Áœ UUUU ÍÁà ÿù UUUUÊapple Áfl Á à Á UUUUÿÊ ß ÊªÙZ U ÿêãêÿêã ÊflÊ Ê UË UÙ Ë Áfl Ÿ ÊÊapple ÊÿÊòÊÊ appleuuuu UUUUÊ áê UUUUßZ ʪÊappleZ ÿêãêÿêã UUUUË ÊflÊ Ê Ë Êapple UUUU ŒË ªß ÕË È ß UUUUË «UUUUÊapple ÁŸª ÊŸË πÿapple appleuuuu Á x,wææ Áœ UUUUÊÁ ÿù Á à wæ,æææ apple Áœ UUUU ÈÁ UUUU Ë ÃÒŸÊà apple Áœ UUUUÊÁ ÿêapple Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU ÊÖÿ Á fl ÈÁ ( Ê Ë»UUUU) UUUUË ÊΔ ÁŸÿÊ, àflá Ã Ê UflÊß UUUUË UUUU UUUU ŸË ÊÒ zæ Êapple ªÊ«Ë ÃÒŸÊà Á UUUU ª Õapple Ë Ë Ÿapple x Ê UUUUÎÁà UUUU ÊÒ v{w UUUUÎÁòÊ ÁŸ UUUUÊÿÊapple apple Áfl Ÿ UUUUË ÈÁflœÊ ŒÊŸ UUUUË ÕË ÊÒ ª ª væ,æææ Sflÿ ÊÿÃÊ UUUUÁ ÿêapple UUUUÊapple ÃÒŸÊà Á UUUUÿÊ ªÿÊ ÕÊ Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ, Áfl Ÿ È Í appleuuuu ŒÊÒ ÊŸ Á UUUU Ë Á ÿ ÉÊ ŸÊ UUUUË ÍøŸÊ Ÿ Ë Á Ë Ò Ë Ë appleuuuu UUUU ãÿ Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU Ê ÊªøÊ Ê Ê appleuuuu ÊŒ Áª ªÊ fl øêò Ê Ë apple Áfl Ÿ Á UUUUÿÊ ª ª Êåà Êapple ªß Ê Ê Á UUUU, ÿ Ë Ë Á ø Ë Ÿª Êapple apple Ê Ë Ò ÊÒ ß apple UUUUÈ ÊÒ ÉÊ apple ªŸapple UUUUË ÊflŸÊ Ò Œapple Ê-ÁflŒapple Ê 9 Ê ÊÿÊ ÿ U ªÊ ÒŸ U ÿí Ë å Á UÊ U, ªß ÙºË U Ê U apple Ë πÿ ª apple Êapple UUUU Ê øèÿêfl apple Ê Ê UUUUÊapple ûêê apple Ê UUUU Ÿapple appleuuuu Á Á Ê appleuuuu ÈÅÿ òêë ŸËÃË Ê È Ê U ÊÒ Ê flêœë Ê Ë ( Ê) appleuuuu äÿˇê Áπ apple Ê ÿêœfl UUUUË È Ê UUUUÊà appleuuuu È U ÁŒŸÙ ÊŒ, ÿ Ê Ê UUUUÊÿÊ ÿ appleuuuu Ê Ÿapple UUUU «apple ÒŸ apple ŒÊflÊ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò U Á UUUU ÿí Ë å Á Ê ªß ÊappleŒË UUUUÊ ûê Œapple Ê UUUUË Ê œêÿë apple Ê flêœë Ê Ë UUUUÊÿÊ ÿ UUUUË øê ŒËflÊ Ë UUUUÊ apple ª UUUUË ÎcΔ ÍÁ flê apple ÒŸ apple ŸËÃË Ê È Ê U»appleUUUUŒ ÊÒ apple ª UUUUÊ ŒÈ Ê ( ªÊapple Ê) Ÿapple È ÁŒπ apple Ò Á UUUU Áπ apple Ê ÿêœfl ŸË Ê Ë apple È«Ë Ê Êapple Ë Ÿapple È Ò ß ÒŸ Á ŒË apple Á πê Ò, ÿí Ë å Á Ê ªß ÊappleŒË UUUUÊ ß åãê UUUUË ÊÈL Êà apple Êc Ëÿ Ê œêÿë ÁŒÀ Ë apple ŸÃÊ Œ ÿíÿêß apple«( ŒÿÍ) appleuuuu ŸappleÃÊ È Ê U ÊÒ Ê È Ë Êapple ÿêœfl UUUUË ª Êapple ÊË apple ÒΔ UUUU appleuuuu ÊŒ ªÊ ª ß ÒŸ UUUUË ÿ Ê Ê ŸËÁà UUUU ªÁ ÿê Êapple apple UUUUÊ»UUUUË øøê Êapple Ë Ò apple Áœ UUUU Ê ÊŒË flê apple ÊÖÿ ûê Œapple Ê apple Ê ÊÒ ãÿ Áfl ˇÊË Œ Ù Ÿapple Á Ê apple Ê Ê UUUUÊ Êfl ÿ UUUUÃÊ Ò ÊÕ Ë ãÿ ÊÖÿÙ apple Ê apple ÊÈ Ù Ë Áà œ ªÊÿÊ Ê Ë Ë Ê Ë apple øêfl appleuuuu Á Áœ UUUU apple Áœ UUUU ÊÈ Ù apple Êfl ÿ UUUU Ë UUUUÊ UUUU áê ÈÁŸÁ øã Á UUUUÿÊ Ê ÊÈ Ê UUUUÊapple UUUUÊapple ʪ Œ Ê Ÿ ÊÒ ÊÿÃÊ éœ UUUU ÊŸapple appleuuuu Á ø «Ëª Á ÿêáêê ÊÖÿ Á Ê ÊÿÊappleª ÊÒ UUUU Á Ê ÈÁ Áœ UUUUÊ Ë appleuuuu Ëø UUUU flòflêá UUUU ÁflflÊŒ UUUUÊapple apple UUUU ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple ÃËπË ŸÊapple UUUU ÊÊapple UUUU Êapple ªß ÊÒ ß ŒÊÒ ÊŸ ÊÿÊappleª UUUUË äÿˇê Ÿapple ÈÁ UUUU Ë UUUUÊapple Ê ÊŸapple UUUUÊapple UUUU Ê ÊÒ Áfl ʪËÿ Ê ø UUUUË øappleãêflÿë Œapple «Ê Ë ÿ UUUUÁÕà ÉÊ ŸÊ, Á ÿêáêê appleuuuu ÒUUUUÕ apple Á Ê ÊÿÊappleª UUUUË äÿˇê appleÿí ÊÁ ÿê ÊÒ ÈÁ Áœ UUUUÊÁ ÿù appleuuuu Ëø UUUU ÒΔ UUUU appleuuuu ŒÊÒ ÊŸ Èß flëá«ÿêapple apple ÊÁ ÿê UUUUÊapple Á Ê ÈÁ UUUU Ë apple UUUU Ãapple ÈŸÊ Ê UUUUÃÊ Ò, ÃÈ apple ( ÿáäã UUUUÊapple) Õå «Ê UUUUÃË ÕË ÃÈ Ÿapple «UUUUË UUUUÊ ÃËŸ Ê (ÁøÁ UUUUà UUUUËÿ) ˡÊáÊ UUUU flêÿê Ê ÁŸ UUUU Ê Êapple ÃÈê Ê apple Áπ Ê» Áfl ʪËÿ Ê ø ÊappleªË Áœ UUUUÊ Ë mê Ê Áfl Êappleœ ÃÊŸapple, ÊÁ ÿê Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ÈÁ UUUU Ë Ÿapple «UUUUË UUUUË ÃËŸ Ê ÁøÁ UUUUà UUUUËÿ Ê ø UUUU flêß appleá UUUUŸ ÿáäã UUUUÊ ËˇÊáÊ Ÿ Ë UUUU flêÿê Á Ê apple ª apple ËŸapple wwy Ÿª ÁŸ UUUUÊÿÙ appleuuuu Á Ìʟ UÙ ªapple ŸÊ Á Ê apple ª apple ËŸapple ŒÊapple ø áêêapple apple væ ÊÒ wæ Ä Í UUUUÊapple ÁŸ UUUUÊÿ øèÿêfl UÙ ªapple ÊÖÿ øèÿêfl ÊÿÊappleª Ÿapple ÿ ÉÊÊapple áêê UUUUË Ò ÊÿÊappleª Ÿapple UUUU Ê Ò Á UUUU ÊÖÿ apple wwy Ê Ë SÕÊŸËÿ ÁŸ UUUUÊÿÙ (ÿí Ë) appleuuuu Á øèÿêfl Êapple ªapple apple ø áê UUUUË ÃªáÊŸÊ vw Ä Í UUUUÊapple, Á UUUU ŒÍ apple ø áê UUUUË ÃªáÊŸÊ ww Ä Í UUUUÊapple ÊappleªË øèÿêfl ÊÿÊappleª mê Ê ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple Ê Ë Áœ ÍøŸÊ appleuuuu ŸÈ Ê, ŸÊ Á Ã Ë v Ÿª ÁŸª Ù apple ŒÍ apple ø áê apple wæ Ä Í UUUUÊapple Ìʟ ÊappleªÊ ŒÊappleŸÙ ø áêêapple apple È Êà apple apple ÊÊ Ê ø apple à UUUU Ìʟ ÊappleªÊ apple ø áê appleuuuu Á wv Á à à UUUU ŸÊ Ê UUUUŸ Á UUUU Ê UUUUÃapple Ò ÊÒ ŸÊ flê appleÿapple UUUUË Áà ÁÃÁÕ wy Á à Ò, Á UUUU ŒÍ apple ø áê appleuuuu Á ŸÊ Ê UUUUŸ w{ Á à à UUUU ÊappleªÊ ÊÒ w~ Á à à UUUU ŸÊ flê Á Ê UUUUÃapple Ò Áœ ÍøŸÊ appleuuuu ŸÈ Ê, væ Ä Í UUUUÊapple ÊappleŸapple flê apple øèÿêfl appleuuuu Á ê ËŒflÊ Êapple UUUUÊapple wz Á à UUUUÊapple øèÿêfl Áø±Ÿ Êfl Á à Á UUUU Ê ªapple apple Ë ŒŸ ŸË Á ÿ Ê ÊŸË appleuuuu ÁŸœŸ apple ÊÊapple UUUU apple «Í apple Á appleÿ UUUUË ŸÃÊ UUUUÊapple Ë ÿ Ÿ Ë Ê Í Á UUUU Ê Ê øêà ÃÎÃËÿ UUUUÊ ÊÊ Ÿ ÒUUUU Ê ÊappleªÊ ÊÒ ÄÿÊ fl Ÿ UUUUË Ê UUUUË Ê Ù apple ª ÊappleªÊ ª Á Ê Ÿ ÒΔŸapple appleuuuu Ÿ appleuuuu apple ÁŒŸ apple Á apple appleuuuuã UUUUÊapple Œappleπapple ÃÊapple øêà UUUU apple UUUU È U ª UUUU Ÿapple UUUUË ÃÒÿÊ Ë apple ÃÊapple ÁŒπÃapple Ò øêà Ÿ Ê Ê appleuuuu ÃÊÒ ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple Ë Ê Á UUUU ÉÊ Ò apple È øapple ÃÊapple Ÿ UUUUË Á Êapple ËŸ UUUUÊ ã apple ŒappleπŸapple appleuuuu Á «Ë Ë«appleUUUU Ëø apple ªÈ Ë ÊÒ appleuuuu flapple Ê ÊÕ Êapple«UUUU Ê Œ, UUUUÊ ª apple ÊÒ flê Œ Ù appleuuuu ÊÕ ÊÕ Á UUUU UUUUÊ ŸÊŸapple appleuuuu È Ê U appleuuuu UUUUŒ UUUUÊ Sflʪà Á UUUUÿÊ ÕÊ, appleá UUUUŸ ß Ã appleuuuu Á UUUU Ë Ë ÈŸª ΔŸ appleuuuu ÿ Ê ÊŸapple UUUUÊ UUUUÊappleß appleuuuuã Á»UUUU Ê Ÿ Ë ÁŒπ Ê Ò ûê Œapple Ê ÊÒ Á Ê apple «Ë ÅÿÊ apple Êapple UUUU Ê Ë apple Ò Ê ûê Œapple Ê Êapple UUUU Ê apple Áœ UUUUà }Æ Ê Œ apple ÃÊ Ò, fl Ë Á Ê apple yæ ŒËÿ ˇÊappleòÊ Ò ÒŸ appleuuuu Ê apple apple ÁflSÃÊ apple ÃÊÃapple È apple ªÊŸapple flê apple Ê ŸappleÃÊ Êß Ë Á Ÿapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple ÃÊÿÊ, ûê Œapple Ê ÊÒ Á Ê apple w,v v ÊÈ Ë UÙª apple ËÁ«Uà ÊÈ Ù appleuuuu Êflʪ Ÿ Êapple UUUU Ë Ÿapple ÁSÕÁÃ Ë ËˇÊÊ UÃapple ÈU Áº ÁŸºapple Ê Ê Ê Áfl UÙœË Áfl ˇÊË º Ù apple Á apple ŸËÃË Ê Á Ê appleuuuu ÈÅÿ òêë ŸËÃË Ê È Ê U Ÿapple Áπ apple Ê ÿêœfl ÊÒ È Êÿ Á ÿêœfl, appleuuuu ÊÕ- ÊÕ UUUUÊ ª apple ŸappleÃÊ Ê È ªÊ œë, Ê UUUU Ê Ê Áøfl ËÃÊ Ê øè Ë, Ê UUUU Ê Ê Áøfl «Ë Ê Ê, ÁŒÀ Ë appleuuuu ÈÅÿ òêë Áfl Œ appleuuuu ËflÊ, Ê UUUUÊ Ê Èπ Ê Œ flê apple Ë È Ê UUUUÊà UUUUË ÕË ÊÒ ÊÒ ŒÊflÊ Á UUUUÿÊ ÕÊ Á UUUU ÿ ÈÅÿ ÊappleøÊ ÊappleªÊ Ÿ Á UUUU ÃË Ê ÊappleøÊ appleà Êߟ Ÿê Ê Ë U ÒΔ UUUU apple UUUU Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU Ë àfløê Êappleª ªÊÒ fl ÊËÿ ÊÈ Ù apple flêÿ apple ÊappleÃÊ Ò ÿ Ë Ê Ë ÊÈ Ù apple ŸÈcÿÙ apple Ÿ Ë»ÒUUUU ÃË Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Œapple Ê appleuuuu à Ê, Ö ÒŸ, Œ ÊÒ, ŸË ø, ÒÃÍ, ßãŒÊÒ ÊÒ πá«flê apple ß Êappleª UUUUË ÈÁc Èß Ò Áœ UUUUÊ Ë Ÿapple ÃÊÿÊ Á UUUU Œapple Ê appleuuuu væ Á Ù apple w,v v ÊÈ ß Ë Ê Ë apple ÊÁflÃ È Ò, Á Ÿ apple apple v, v ÊÈ Ù appleuuuu SflÊSâÿ apple ÈœÊ È Ê Ò Ã UUUU,zxy ÊÈ Ù UUUUÊ Ë UUUUÊ UUUU áê Á UUUUÿÊ Ê øè UUUUÊ Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, Ë àfløê Êappleª UUUUÊapple ÁŸÿ ÁòÊà UUUU Ÿapple appleuuuu Á ÊÁflà ª Ê Êapple ÊÒ Á Êapple apple ÊÈ Êapple appleuuuu Êflʪ Ÿ UUUUÊapple Áà ÁœÃ Á UUUUÿÊ ªÿÊ Ò apple Ë Ò apple ªÎ òêë Á à ÊÊ Ÿapple ÊÁŸflÊ È Ê SÕÊŸ appleuuuu Ë ÊflÃË Ò apple Á apple apple ßÊapple ÊÃÊ ÁŒ apple Í Ê- ø ŸÊ UUUUË ã Êapple Ÿapple ßÊapple ÁŒ Á apple ÿ Ÿ Áfl UUUUÊ UUUUÊÿ UUUUË ÊœÊ Á Ê Ê Ë πë ÊÈ ŰUUUflÊ ÊÊ Ò apple È øapple ÊÊ ÊÁŸflÊ È apple Ë UUUUÊÚå apple ßÊapple È øapple, Ê ã Êapple Ÿapple ÁŒ Ê UUUU Í Ê- ø ŸÊ UUUUË ã Êapple Ÿapple ÁŒ Á apple Á Ê ÊãÿÊ Ê Êapple apple ʪ Á ÿê ÊÒ ÿ Ÿ Áfl UUUUÊ UUUUÊÿ UUUUË ÊœÊ Á Ê Ê πë ß apple apple ã Êapple Ÿapple ßÊapple ÁSÕà Áfl ÿ Sà Èc Ê Á Á à UUUUË apple Œ mê Ê ÁflûÊ ÊappleÁ Ã ß Á ÿêapple ŸÊ appleuuuu Œapple Ê UUUUË Ê ŸËÁà apple Œ Êfl ÊŸapple UUUUÊ ßÁÃ Ê Ê Ò ª ÿapple ÊÖÿ ( Œ Êfl UUUUÊ)»ÒUUUU Ê UUUU Ãapple Ò, ÃÊapple (ŒÍ Êapple appleuuuu Á ) È U Ÿ Ë øappleªê ÿáœ Ê ŸËÁà UUUU ÊŸÁøòÊ Œappleπapple, ÃÊapple Ê Ê UUUU Ë Ÿ Ë Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê Á UUUU apple àfl ÍáÊ Êà ÿ Ò Á UUUU Ê flêœë Ê Ë, ŸÃÊ Œ (ÿíÿêß apple«), Êc Ëÿ ŸÃÊ Œ ÊÒ Êc Ëÿ Êapple UUUU Œ Ê flêœë ÁfløÊ œê Ê appleuuuu ª ŒÍà Ò, ÊÒ ŸappleÃÊ Ë ÈÁS Á ÿêœfl ߟ Ë appleuuuu ˇÊ UUUU Ò Á à ÊÊ Ÿapple Ò apple apple ßÊapple ÊÃÊ ÁŒ apple Í Ê UUUUË mê LUUU UUUUË, Ê ã Êapple Ÿapple UUUUÊ apple Ê ÁŸ UUUU UUUU Ÿapple ÊÈ Áø à UUUUÙ UUUUÊ ÊÕ Á Ê UUUU Á flêœÿ Á UUUUÿÊ øêà v,æææ Ê È ÊŸË Ê ÊÊ Ë appleuuuu ÃÅß ÊË appleuuuu Êÿ øèÿêfl øê Á ÿêÿ ÁŸ UUUU apple appleá UUUUÊ appleuuuu Á UUUU Ë Êc Áà UUUUË Ã ªapple øêà Ÿapple à UUUU Ë Ÿ væ Á Ÿ à UUUU ÊappleªÙ UUUUÊ Ê Ê ÿäã Á UUUUÿÊ ÊÒ ß ŒÊÒ ÊŸ appleuuuu ËflÊ Ÿapple Á ÊˇÊ UUUUÙ UUUUÊapple SÕÊß UUUU Ÿapple U Ê UUUUÊ Ù UÊ UÊ Ÿß ÁŒÀ Ë ÁŒÀ Ë appleuuuu ÈÅÿ òêë Áfl Œ appleuuuu ËflÊ Ÿapple }, x{ S UUUUÍ Á ÊˇÊ UUUUÊapple UUUUÊapple SÕÊß UUUU Ÿapple appleuuuu Á Ê ÊŒ Ë Ê Ë ( Ê ) ŸËÃ Ê UUUUÊ UUUUË ÊÁŸflÊ UUUUÊapple Ê ŸÊ UUUUË ÊÒ Ë ÊÖÿ UUUUÊ Êapple apple apple Ê UUUUŒ ΔÊŸapple UUUUÊ Êª Á UUUUÿÊ appleuuuu ËflÊ Ÿapple UUUU Ê Á UUUU ÁŒÀ Ë UUUUÊ Ÿapple Êc Ëÿ Ê œêÿë apple ÁÃÁÕ Á ÊˇÊ UUUUÊapple UUUUÊapple SÕÊß UUUU Ÿapple appleuuuu Á ÁflœÊŸ Ê apple UUUU Áflœappleÿ UUUU apple Ê Á UUUUÿÊ ÕÊ appleá UUUUŸ appleuuuu Œ Ÿapple ß apple Í Ë Ÿ Ë ŒË appleuuuu ËflÊ Ÿapple UUUU Ê, apple apple ÿ apple UUUUÊ Ë ŸÊÒ UUUUÁ ÿù apple UUUU ÊÒÃË UUUUË Ê Ë Ò ÊÒ Áœ UUUU SÕÊß UUUU øêá ÿù UUUUÊapple UUUUÊ πê Ê Ê Ò, Ê appleuuuu ÈÅÿ òêë ªfl à ʟ Ÿapple }, x{ Á ÊˇÊ UUUUÙ UUUUË appleflê Ù UUUUÊapple SÕÊß Á UUUUÿÊ Ò ÿ UUUUŒ ŒÍ UÙ appleuuuu Á Ë UUUU ŒÊ áê ŸappleªÊ à à ÿ UUUUÙ appleuuuu Á ÈÁflœÊ Áfl UUUUÁ à UUUUË Ê ªË ÊÒ ß UUUUÊ º ºapple ÿ Ë Ê ÿ Ÿ UUUUÊapple ÊflÊ ŒappleŸÊ Ò v~{z ÊÒ v~ v appleuuuu ÿèh apple È«Ë ÊÊÒÿ ªÊÕÊ Ù appleuuuu Á Á h, Ê Ã- Ê UUUU Ë Ê appleuuuu UUUU Ë ÁSÕà ßÊapple ÊÃÊ ÁŒ UUUUÊ œÿ Ë Ê È ˇÊÊ ( Ë»UUUU) mê Ê Á UUUUÿÊ ÊÃÊ Ò ÿ ÁŒ Ò apple apple vwæ Á UUUU Êapple Ë UUUUË ŒÍ Ë ÁSÕÃ Ò Ê Ã- ÊÁ UUUUSÃÊŸ appleuuuu v~{z appleuuuu ÿèh apple, ÊÁ UUUUSÃÊŸË appleÿê Ÿapple ÁŒ UUUUÊapple ÁŸ ÊÊŸÊ ŸÊÃapple È UUUUß Áª Ê Õapple, appleá UUUUŸ UUUU Ë Ÿ Ë»UUUU Ê ÕÊ ÿapple ÁŒ apple πapple È Ò v~ v UUUUË «Êß apple Ë, Ù ªappleflÊ Ê ÿèh appleuuuu ŒÊÒ ÊŸ ÊÁ UUUUSÃÊŸË Ò U ÁŒ appleuuuu Ê appleã apple»uuuu ª Õapple Ê Ê øêà ÃÎÃËÿ Ÿapple Ê ÊÊ Ë appleuuuu ÃÊÒ -Ã Ë UUUUÙ apple Œ Êfl apple ÁŒ appleuuuuã fl ÊappleªÊapple mê Ê ß fl Ê Ê UUUUË ˇÊÊ UUUU apple appleuuuu ŸÊ apple ªÊŸapple appleuuuu Ëø ÈS È Ê, ÊÕ Á Ê UUUU Á flêœÿ Á UUUUÿÊ, flappleœÿê SflË UUUUÊ UUUUË ÊÒ»Í Ù UUUUÊ ªÈ ŒSÃÊ SflË UUUUÊ Á UUUUÿÊ appleuuuu Ê UUUUÁòÊÃ È ÊappleªÙ apple apple UUUU {y fl Ë ÿ ê Ê - ÀŒÊflË Ÿapple UUUU Ê, UUUUÊ apple Ê ÁŸ UUUU UUUU Ë«apple È Ê UUUUÊà UUUU ŸÊ Êfl ÊÊ Ë, ÁŒ UUUUÊapple ÍŸapple flê Ê ÊÒ UUUU ë Ê UUUUŒ Ò È Êapple ªÃÊ Ò Á UUUU ÊÊ Ë Á flê UUUUÊapple ÊappleªÊapple appleuuuu ÊÕ flêœ UUUU Ÿapple UUUUË Êfl ÿ UUUUÃÊ Ò øêà UUUUË Áœ UUUU ÁŸ UUUU apple ÊappleªÙ apple È«Ÿapple UUUUË UUUUÊappleÁ Ê Êapple ÿ ÁŒπÊÃË Ò Á UUUU ã apple ŸÃÊ appleuuuu Õ Ÿ UUUUË Œ UUUUÊ Ò

10 UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ UUU, vv Á à U, wæww ˆÙè ô Ìßð âð ÂèÅ-UÂèÅU ÚU æúu ÇæÜæ â Ø ÂÚU ¹æÙæ Ùãè ÎðÙð ÂÚ è Íè æúuâèåu, æúuæðâè ÂçÌ æð çãúuæâì ð çüøæ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ŸÙ «Ê ŸÙ «Ê apple ÊÁŸflÊ U Ù ÿèfl Ÿapple %Ë Ù Ãflapple apple Ë U. Ë U U àÿê U ŒË ÍøŸÊ U» -x ÈÁ ı U È ø ªß ÈÁ Ÿapple Ê UÙ Ë Ù Á UÊ Ã apple apple Á ÿê ëøapple Ò ÊÃ Ë apple UË Á Ê U Ÿapple ªÊ fl apple U ÃË Ò apple UÊ Ê U πapple U Ê ÕÊ» -x ÕÊŸÊ Ê UË Áflflapple àÿêªë Ÿapple ÃÊÿÊ ŸÈ ÊÚ UÙ ø ÊÃÊ Ò fl üêá È apple U Ÿapple flê Ê ŸÈ ŸË %Ë πè Ê Í ÊÕ U ÃÊ ÕÊ È fl ÊÚ UÙ apple ÊŸapple Á ÃÒÿÊ U Ù ªÿÊ %Ë πè Ê Í Ÿapple πêÿê Ÿ Ë ŸÊÿÊ ÕÊ ß Êà ٠apple U πè Ê Í apple ÁflflÊŒ Ù ªÿÊ ŒÙŸÙ apple ÙŸapple ªË Ÿapple %Ë Ë Á UÊß ÊÈM U ŒË ÁflflÊŒ Œı UÊŸ ªÈS Ê, ŸÈ Ÿapple ÉÊ U apple Uπapple Ãflapple apple πè Ê Í Á U U ß flê U Á U apple øù U ªŸapple apple πè Ê Í Í È ÊŸ Ù U ËŸ U Áª U «Ë Ë ı U Ë ıã Ù ªß ß Ë ÍøŸÊ ÈÁ Ù Á Ë ÈÁ È øë, ÃÙ fl ËŸ U «Ë ÕË» U πíÿ œé Ù ÁŸ ÊÊŸ Õapple apple S ÃÊ apple U È øapple Ê «ÊÚÄU U UÙ Ÿapple Îà ÉÊÙÁ à U ÁŒÿÊ àÿë Ù Ê UŸapple ÊŒ â çÿæœì â æ æúu ŸÊÚÕ -ß S U» ÁS Ufl apple S Î Áà Êÿ SÃÈà UÃapple ìêapple ŸÊÚÕ -ß S U» ÁS Ufl Ê S Î Áà Êÿ Ù Ÿapple Ÿ Ù Ê ŸÙ «Ê appleäu U U-xx ÁSÕà ŸÙ «Ê Ê U apple ÊÿÙÁ à ŸÊÚÕ -ß S U» ÁS Ufl apple ÊÁŸflÊ U Ù Ê UË ÅÿÊ apple Ë««Ë flë «U Ê Ÿ apple ÁŒŸ Ífl ÿ Ê ÙªÙ Ÿapple U π UËŒŒÊ UË Ë fl Ë Ë Á» À Á ŸappleòÊË fl ÄU ÊÁ «Ê U ÃãflË Ê Ê ÃÕÊ Ÿ Ë «Ë ëøù mê UÊ Êÿ R SÃÈà Á ª Á Ÿ Ê ÙªÙ Ÿapple Èà» ΔÊÿÊ fl Ë»apple ÁS Ufl Áà ÁŒŸ Ê Ÿ fl U U UÁflflÊ U Ù àÿêª UÊ apple U U ÊÚ» êÿíá ««Ê mê UÊ Ë U «Ê, UÃŸÊ U ÿ Á à ãÿ ß Ê S ÎÁà Êÿ SÃÈà Á Ê ªapple UÁflflÊ U Ù» ÁS Ufl Ê Áà ÁŒŸ Ò, Á ø Ãapple ÊÁŸflÊ U Ù ŸÙ «Ê Ê U apple πê Ë ø - U Ë ı U ÙªÙ Ÿapple ÿ Ê U π UËŒŒÊ UË Ë ôêêã Ù Á w{ ªSà apple vv Á à U à v ÁŒfl Ëÿ ÊÿÙ Ÿ ŸÙ «Ê ÊÚ U apple ÊÿÙÁ à Á ÿê Ê U Ê Ò Œ Ê ÊÙ Ÿapple Á Ê ª apple apple ÙŸapple Ë øappleÿ Ê UË ŸÙ «Ê Êß flê U Œ Ê ÊÙ Ÿapple ÊÈR flê U ÊÊ Ù appleäu U U. z ÁSÕà ø ÊË ÁÃDÊ Ù Êß UË Ê Ÿapple Á Ê ª apple apple ÙŸapple Ë øappleÿ Í U Ë flê UŒÊà ʌ Œ Ê Ê ı apple» UÊ U Ù ª ß Ù apple U ËÁ«ÃÊ apple Uapple Ÿapple ôêêã Áπ Ê» Œ UÊÿÊ Ò ÈÁ Ù ŒË Á Ê Êÿà apple ÈÁ Ã È Ê U Ÿapple ÃÊÿÊ Á fl Á UflÊ U ÊÕ appleäu U U z ÁSÕà ø ÊË ÁÃDÊ Ù Êß UË apple U Ãapple Ò ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ÿ Ë z~ fl Ë ÿ Ê ÊÈR flê U ÊÊ Ù ÉÊ Uapple Í ÊÁÿ Ê ÊÕ Ù Êß UË Ê U Ê Ê U apple π UËŒÊ UË UŸapple ªß ÕË fl Ê Ê U Ë Ã U» Ê U Ë ÕË ÃÙ Êß U flê U ŒÙ Œ Ê Ê Ê Êß U Ë apple ÒΔapple Ê UÙ Ë Ÿapple Ÿ Ë Ê ª apple apple ÙŸapple Ë øappleÿ Ê U Ë Ê UÙÁ ÿù Ù «Ÿapple Á ËÁ«ÃÊ Ÿapple ÊÙ U Ë øêÿê, appleá Ÿ fl» UÊ U Ù ª ß ÊŒ flê UŒÊÃ Ë ÍøŸÊ ÈÁ Ù ŒË ªß ÈÁ à Ÿapple ÃÊÿÊ Á Œ Ê Ê Á ŸÊ Ÿ U Ë Êß U Ê Õapple ÈÁ Ÿapple Œ U Ê Ê ªapple Ë Ë UËflË Ò UÙ Ë»È Uapple π ªÊ ŸË ÊÈM U ŒË Ò ~00 flê Ÿ øù UË UŸapple flê Ê ªÒ ª ø Ê ÈÁ àõapple ªÊÁ ÿê ÊŒ ÊÁ Ê ÊŒ ÕÊŸapple ø Ù ŒË ÁòÊ ÊΔË ı U Êß U apple Ê UË U apple ÈÁ Ã È Ê U Ë UË Ÿapple ÁŒÑË Á UÿÊáÊÊ fl ÿí Ë Á Ã ß Í Ù apple }ÆÆ apple ~ÆÆ flê Ÿ øè UÊŸapple flê apple à UÊ í Ëÿ øù UÙ ªÒ ª UªŸÊ Á Ã ÊœÊ Œ Ÿ apple Áœ Œ Ê ÊÙ Ù Œ Ùø Á ÿê ÈÁ ÈÃÊÁ «apple ªÿapple Œ Ê ÊÙ Ë ÁŸ ÊÊŸŒapple Ë U zæ Êπ Ë Ë Ã fl flê ŸÙ Á à ª ª Æ.}Æ Êπ Ê Ê fl ŸªŒË ÊflÊ ãÿ Ê ÊŸ UÊ Œ È Ê ÈÁ ÈÃÊÁ «apple ªÿapple ªÒ ª Ê ı U UÊœË Ë ÈÁ Ë «apple ÊŸapple flê Ê Ò ÿ ªÒ ª à ª ª Ê U flê Ÿ fl ãÿ øù UË Ë flê UŒÊÃÙ Ù ÁflÁ ÛÊ UÊíÿÙ apple Ê Œapple øè Ê Ò ß ªÒ ª Ê UªŸÊ Ë πêÿ ı U Ê ŒÊÿÊ ÊÕ å Í Ò ÿ ªÒ ª ÊÚŸ Á«Ê «øù UË UŸapple ÊflÊ øè UÊÿapple ªÿapple flê ŸÙ Ù Ë ÁΔ ÊŸapple apple ªÊŸapple apple ÊÁ U Ò ß ªÒ ª apple ÊœÊ Œ Ÿ apple Áœ Œ Ê Ê Ò, Ù øê Ë ŸÊŸapple, Á«flÊß ÃÒÿÊ U UŸapple, Uapple Ë UŸapple ı U flê Ÿ Ù Ê Ãapple Ë ªÊÿ U ŒappleŸapple apple Ê Uà UπÃapple Ò ªÒ ª Ê UªŸÊ Ë flê ŸÙ Ù ÁΔ ÊŸapple ªÊŸapple ı U øù UË Ê apple Ê# UÊÁ Ê Ù Ÿapple Áª UÙ ŒSÿÙ Ù Ê UŸapple Ê ÈÅÿ Ê UÃÊ Ò ÈÁ ŸÈ Ê U ß Ã UÊ í Ëÿ ªÒ ª Ë apple ß Í Ù Ë ÈÁ ÊflÊ UË» Ë «Ë ÕË Ê UÙ Ë Áà ŸÈ apple».x øı Ë ªÿÊ fl Ê Ÿapple ÈÁ Ù Í UË Êà ÃÊß ı U ÈÁ È øë ÈÁ Ÿapple Ê «Ù ÙªÙ apple Í ÃÊ Ë ß ÊŒ Ê UÙ Ë Ù ÕÊŸapple Ù apple U Ê fl Ê Ÿapple Uapple «U Á ÿê ÚUñçÂÇ ÚUðÜ æòçúuçôúu Ô ççáæ Ù õúu â æüù ð Ù ü Ì Ùè éãñøæ ÚUæ»æ âð ÅUÚU! Îéãæ ü ççâô ð âð ÅUÚU È æòúu ÙôßðàæÙ æ Î ƒææåuù ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ªÊÁ ÿê ÊŒ Á ÊÿŸ «fl apple U Ò flêß appleá «apple U Á ÊÁÄU Ÿ øappleÿ Ÿapple ªÊÁ ÿê ÊŒ ŒÈ Êß ÁSÕà UË Ÿ UÒÁ «Uapple Á«Ù apple apple U U ÊÚ» ߟÙflapple ÊŸ Á UÁ Ã Ê ŒÉÊÊ UŸ Á ÿê ã Ù Ÿapple œ ÁŸŒapple Ê ÁflŸÿ È Ê U Á ı U ãÿ Áœ ÊÁ UÿÙ ÊÕ ÁŒÑË apple apple UΔ Ã }w Á Ù Ë U U apple ÊÚÁ U«Ù U U ÁflÁ ÛÊ SÕ Ù Ê Œı UÊ Ë Á ÿê Á ÊÁÄU Ÿ øappleÿ Ÿapple ÁŒÑË UÊÿ Ê apple πê ı U ÊŸ Œ Áfl Ê U U ÁŸ Ê áêêœëÿ S Uapple ÊŸ Ê Œı UÊ UÃapple È À UË ÊÚ«ß U˪ apple ÊŸ Á Á Ê U apple ÿê Ù Ë UÊ ŸÊ Ë ßŸ S Uapple ÊŸÙ Ù ß Ã U apple Á«Êߟ Á ÿê ªÿÊ Ò, ÃÊÁ ßã apple ŒÍ Uapple Á Ufl Ÿ ÊœŸÙ apple Ù«Ê Ê ã Ù Ÿapple ÊŸ Œ Áfl Ê U apple ÈŒ Ê Ÿ UŸ ÙÁ U ª ÊËŸ Ë Êÿ háã ŒappleπË ÿ Ê U apple Ë ÃËŸ ÊËŸapple ÁŒŸ. UÊà ÙÁ U ª Êÿ apple ªË Ò ªÊÁ ÿê ÊŒ ŒÈ Êß Á«Ù apple Á ÊÿŸ «fl apple U Ò Ÿ ÄU Êß apple U øapple UappleÁ Á S U» «U apple apple U U» ÊÚ U ߟÙflapple ÊŸ Ê ÁŸ Ê áê Á ÿê ªÿÊ Ò ÿapple apple U U UË Ÿ UÒÁ «Uapple ÊÚÁ U«Ù U Á«Êߟ, Áfl Ê ı U øê Ÿ Á Ÿß à ŸË È ÒÿÊ UÊ ªÊ œ ÁŸŒapple Ê ÁflŸÿ È Ê U Á Ÿapple Ê Á ÿêòêë ÁŒ à Á UÿÙ ŸÊ ÊªÍ Ë Ò àææüè æúu»æçüù ð ÜñÅU ð Îðã ÃØæÂæÚU ÚUæØæ ÚUãæ Íæ! U Àã çãüæ-âél á æâç æáù çsíçì ð ç Üð, Ùõ ç»úu ÌæÚU ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ªÊÁ ÿê ÊŒ ÈÁ Ÿapple ÊÁ Ê ÊŒ ÙÃflÊ Ë ˇÊappleòÊ ÊÊ Ë Ê U ªÊ«Ÿ ÄU Uapple ÊŸ- apple Á UÊ ç Ò U apple ø U apple Œapple ÿê Ê U Ê «Ê» Ù«Á ÿê ı apple Œ ÃË Á à Ÿı ÙªÙ Ù Áª UçÃÊ U Á ÿê Ÿ apple ÃËŸ Á Ê ı U Êà ÈM ÊÊÁ Ò ÈÁ œëˇê Ÿª U ÁmÃËÿ ôêêÿapple Œ Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÈÁ Ù ÊÊ Ë Ê U ªÊ«Ÿ ÄU Uapple ÊŸ. ç Ò U apple Œapple ÿê Ê U ÙŸapple Ë ÍøŸÊ Á Ë ÍøŸÊ U ÈÁ ˇÊappleòÊÊÁœ Ê UË ÊÁ Ê ÊŒ Sflà òê È Ê U Á ÊÁŸflÊ U ÊÊ UË ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ŸÙ «Ê ÁŒÀ Ë apple UËflÊ U Ê U Ë Ê UÊ ŸËÁà ûê U Œapple Ê ÙªÙ Á Ê» Ë Ê UË «Ë ªıà Èh Ÿª U apple Ê Ê UË Áfl ʪ Ÿapple Ê ø Ê apple ÊÚ«UÙ apple øòá ª Œı UÊŸ xz Êπ L ÿapple Ë Ê UÊ UÊ Œ Ë ß Œı UÊŸ wxz ÙªÙ Ù apple Ë apple Ê ªÿÊ ÁŒÀ Ë apple Ò apple UËflÊ U Ê U Ê UÊ U Ÿß ŸËÁà Êß ÕË Á ÊŒ Ê UÊ Δapple Ê øê Ù Ÿapple ÙªÙ Ù Ê UÊ U ÊÚ» U ŒappleŸÊ ÊÈM U ÁŒÿÊ Á apple ß Δapple Ù U Ùà U Ùû Ë ŒappleŸapple Ê ÊÚ» U ø ÊÿÊ ªÿÊ ß ÊŒ ª. ª U Ê UÊ π UËŒŸapple Á ÙªÙ Ë Êߟ ª ªÿË Ê UÊ Ê ÊÚ» ÊŸ U ÿí Ë ÙªÙ Ÿapple Ë ÁŒÀ Ë apple Ê UÊ π UËŒŸË ÊÈM Ë appleá Ÿ ŸÙ «Ê apple Ê Ê UË Áfl ʪ mê UÊ apple ÈÁ UË ÊÕ ç Ò U U Ê Ê Ê UÊ ı U ÃËŸ Á Ê ı U ÃËŸ ÈM Ê ÁûÊ Ÿ ÁSÕÁà apple Á apple flòœ œ œapple apple ÊÊÁ ÃËŸ ãÿ ÈM Ë ı U Á apple ç Ò U apple Ê ÁûÊ Ÿ flsãè Ë Á Ë «apple ª ÙªÙ Ë øêÿ Ù ÑÊ ÊŸ Ê«Ê ÕÊŸÊ Ã Uı Ë Á Ê Ëª ÊÊ M π, U ÊŒ fl ÊÊ M π, UÊ Ÿª U ÊÊ Œ UÊ ÁŒÑË ªªŸ UÙ«Ê, ÊÊ Ë Ê U ªÊ«Ÿ ÊÁ U fl Á à M apple Èß Áª UçÃÊ U Á Ê Ù apple Ë Ê È UË ÁŒÑË, È Ê Ÿª U vvßè çáü âð ê ¼è Îô ÕãÙð, è õì! ÂçÚUÁÙæð è ç âè ÕæÌ ÂÚU ÎæðÙæð ãuæð» üu Íè ÙæÚUæÁ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ŸÙ «Ê ÕÊŸÊ appleäu U U-x~ ˇÊappleòÊ Œ U È U ÊÚ ÙŸË apple U Ÿapple flê Ë ŒÙ ŸÙ Ÿapple ëapple appleäu U U-~{ apple ÁŸ Ê áêêœëÿ Á ÁÀ«ª vvflë Á U ø U fl Ê apple Ê ª ªÊ ÁŒÿÊ ß ÉÊ UŸÊ apple Ÿ Ë ı U Ë ıã Ù ªß, Á Ë ßŸ ÙªÙ Áπ Ê» Áfl Êapple Á ÿêÿ ø ÊÿÊ ªÿÊ ÁŒÑË apple Uapple ÊÚ«U U ŸÙ «Ê apple Áfl Êapple Á ÿêÿ ø Ê ÁŒÀ Ë apple Ê UÊ U ÊÚ» U ø Ãapple Ë Ê Ê UË Áfl ʪ ÊÚ«U U U Ù ªÿÊ Ê Ê UË Áfl ʪ Ÿapple Ò apple ø Ê ª Á ÿêÿ à à wv ªSÃ Ã È v Ê U Ë U U Ê UÊ UÊ Œ Ë ß Œı UÊŸ È wxz Ÿß ÁºÀ Ë/ŸÙ «UÊ/ªÊÁ ÿê ʺ 10 ÁflcáÊÈ ªÊ«Ÿ ÁŒÑË fl ÊÊ Ë Ê U ªÊ«Ÿ Ë U Ÿapple flê Ë Ò ÊÁ Ê ÊŒ ÙÃflÊ Ë Ê UË ÁŸ UËˇÊ ŒË È Ê U ÁòÊ ÊΔË Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊÁ U ı U Ë %Ë Áª UÙ ø Ê U Ë ÕË ã Ù Ÿapple UË Ê apple ÊÃ Ê U L ÿapple ÁÃ Ê Á Ê apple ç Ò U Á UÊ U Á ÿê ÕÊ Ë apple Œapple ÿê Ê U UÊ U apple Õapple Ë %Ë Ë ı apple «Ë ªß Ò fl ı U ŒÙŸÙ ãÿ Á Ê Œapple ÿê Ê U U U Ë ÕË ªªŸ, ÊÊ M π ı U U ÊŒ ª Ê Õapple Á à ı U ŒÍ UÊ ÊÊ M π ÊÁ U fl Ë %Ë Ù flòœ œ œê ø ÊŸapple apple ŒŒ UÃapple Õapple fl ª Ê Í U ÊÃapple Õapple ç Ò U Ê Ê ÉÊÍ U ÈÁ U Ÿ U UπÃapple Õapple ŒË È Ê U ÁòÊ ÊΔË Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊÁ U ª Ê Ù fl Œapple ÿê Ê U UŸapple flê Ë Á Ê Ù ŒÙŸÙ apple L ÿapple fl Í ÃÊ ÕÊ çîëüè è Ù üu æõ æúuè ÙèçÌ Ùæð ÇUæ ÂÚU ÂÇ è ÖæÚUè, 4 æãu ð wxz ô ÁðÜ ÖÁæ!»õÌ Õéh Ù»ÚU ð Â Ç è» ü xz Üæ¹ è àæúuæõ ÁÎêÚU è â çî Ï ÂçÚUçSÍçÌØô ð õì ªÊÁ ÿê ÊŒ UÒÁ «appleÿ Ê ÁŸ Ê áê Êÿ apple ªË Ÿ UË ŸË Ë Êß U U ŒÍ U Ë ÁŒÇœ Á UÁSÕÁÃÿÙ apple ıã Ù ªß ÙS U Ê U Á U Ù U ÊŸapple ÊŒ Ë ıã Ê Ê UáÊ S C ÙªÊ ÕÊŸÊ Ê UË ÃË Ê È Ê U Ÿapple ÃÊÿÊ Á UÒÁ «appleÿ ÁŸ Ê áê Êÿ apple ªË Ÿ UË ŸË Ë Êß U U ÊÈR flê U Ù ŒÍ U ÉÊÊÿ Ù ªÿÊ ÉÊÊÿ Ù ªÊÁ ÿê ÊŒ ÁŸ Ë S Ã Ê apple ÃË UÊÿÊ ªÿÊ, Ê Ë ıã Ù ªß S ÃÊ apple Ê apple Ù ÊŒ ß Ë ÊŸ Ê UË Èß ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á Îà ŒÍ U wz fl Ë ÿ Êapple U Ë Á Uı Ë äÿ Œapple Ê Ê ÁŸflÊ Ë ÕÊ âôâæ ÅUè ð æúuâèåu æ ßèçÇØô ßæØÚUÜ âúuð æ Üð Ç Çæ ŸÙ «Ê ª appleÿù flapples U Ë ÁŸ UÊ Ê S Êÿ U Ù Êß UË apple ÿèfl ÊÕ ««apple apple Ê U Ë U UÃapple È Ê flëá«ÿù Ù Ê ËÁ«ÿÊ U flêÿ U È Ê Ò flêÿ U flëá«ÿù apple ÿèfl ŒÍ Uapple Ù ««apple apple Ë UÃapple È Ê» ÁŒπÊß Œapple U Ê Ò ÈÁ Ÿapple Ê U flêß UÃapple È Ê UÙ Ë Ù Á UÊ Ã apple Á ÿê ÃÊÿÊ Ê U Ê Ò Á ŒÙŸÙ ˇÊÙ apple ÊıÃÊ Ù ªÿÊ v~ apple «flëá«ÿù apple Ê» ŒappleπÊ ÃÊ Ò Á ÿáäã ÊÕ apple ««Ê Á ŒÍ Uapple Ù Ë U U Ê Ò Á Ê ı U ı U ÿáäã ««apple Á ÿáäã Ù UÙ U Ê Ò appleá Ÿ fl Ÿ Ë ÊŸ U Ê Ê Ã àÿ à ŸÊ È ŸË Èß Ò apple øê U Á ÁŒÑË» Œ U ª S ÃÊ apple ÃË UflÊÿÊ ªÿÊ Ò Êÿ ÈÁ ÊÿÈQ U ŸË Ê fl Ê Ÿapple ÃÊÿÊ Á Œ U È U ÊÚ ÙŸË apple U Ÿapple flê Ë ŒÙ ŸÙ ÁŸP Ë v} fl ÃÕÊ ÀflË v{ fl ËÃË UÊà ٠Á Ë Êà apple ŸÊ UÊ Ù U Ÿapple ÉÊ U apple ø Ë ªß ÕË Á U Ÿ Ê Ê Ë ª Í U apple Õapple È Ù ŒÙŸÙ ŸÙ Ÿapple appleäu U U ~{ ÁSÕà ÿíáÿ Uapple Á À«U ÁŸ Ê áêêœëÿ Ù Êß UË vvflë Á U Ê U fl Ê apple ŸËøapple Ê ª ªÊ ÁŒÿÊ ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á é æð Ô ã Üð âð ƒææøü Õ è Ô æù ð ßæ¼ ÂÇ æ ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ªÊÁ ÿê ÊŒ È ûêapple apple apple ÉÊÊÿ Êà fl Ë ÿ ëøë Ù Áøà øê U Ÿ Ë Á Ê U Ê Ò ß Ê UáÊ ÊŸ apple ( ) «ªÿÊ Ò Á U Ÿ ÊÁŸflÊ U Ù apple Á» U apple ÁŒÀ Ë ª ªÊ UÊ S ÃÊ apple ª Ò fl Ë, ÈûÊÊ ÊÁ ëøë øê U Ê Á» ÊEÊ Ÿ Œapple U Ê Ò ÙŸË ÊÚ«U ÕÊŸapple Ë œê Ê ÄU applefl ÊÚ ÙŸË apple vz ªSÃ Ë UÊà ÊΔ apple apple È Ê U Ë Êà fl Ë ÿ ëøë ÅflÊß Ê Ù UË Ÿ ÊÕ ÊÍ Ê ÊÍ U Ë ÕË ß Ë Œı UÊŸ «Ù apple U Ÿapple ÊÿÁŸÿ U ÊÊøÊ U appleflê ŸÙ «Ê ÙÁfl«Ê Ê UË Œı UÊŸ S Í œÿ mê UÊ Á Êfl Ù apple Ë Èß ÁÃÁ UÄû Ë fl Í Ÿapple Ê Uapple apple Ê» Ë Ë «Êß ÊŒ Á Êfl Ù Ù Ê ÿê Ë Á Ë Ò ªıà ÈfŸª U Á ÊÁœ Ê UË È Ê flêß Ÿapple S Í œÿ Ù vz ÁŒŸÙ apple Á Êfl Ù apple fl Í Ë ªß œÿ UÊÁ Ê flê UŸapple ÁŸŒapple Ê ÁŒ Ò ß Ë ÈÁC Á Ê ÁfllÊ ÿ ÁŸ UËˇÊ «ÊÚ œ flë U Á Ÿapple Ë Ò Œ U ª apple U U ŸÙ «Ê ÁSÕÃ Ë ß ÉÊ UŸÊ apple ÿèflãë ÁŸÄ Ë Ë ı U ıã Ù ªß, Á ÑflË àÿ à ª Ë U M apple ÉÊÊÿ Ò apple øê U Á ÁŒÑË S ÃÊ apple ÃË UflÊÿÊ ªÿÊ Ò Êÿ ÈÁ ÊÿÈQ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê ø Œı UÊŸ ÈÁ Ù ÃÊ ø Ê Ò Á ŒÙŸÙ ÊòÊÊ Ù Ê Ÿ Á U ŸÙ apple Á Ë Êà ٠apple U ÁflflÊŒ Ù ªÿÊ ÕÊ ß Êà apple ŸÊ UÊ Ù U ŒÙŸÙ ÉÊ U apple ÁŸ ªß ÕË ã Ù Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÈÁ Ê apple Ë Ê ø U U Ë Ò fl UË Á U ŸÊapple apple Ê apple Ë ÊŸ Ê UË Ë Ê U UË ÒU ƒæúu âð ÅUè æçüu ôúuè ÚU ¹æÌð âð çù æüè ÚU ŸÙ «Ê øù UÙ Ÿapple Œ U È U apple Á Ê ÉÊ U apple Ê Òª, Ù Êß ı U Ê Í áê øù UË U Á ÿapple Ê UÙ Ë Ÿapple Á Ê Òª apple Uπapple «appleá U Ê«apple væ Ê U L ÿapple Ë ÁŸ Ê Á ÿapple ß œ apple ËÁ«ÃÊ Ÿapple appleäu U U-x~ ÕÊŸapple apple ôêêã Áπ Ê» Œ UÊÿÊ Ò ÈÁ Ù ŒË Á Ê Êÿà apple ÃÊ ŸıÁ ÿê Ÿapple ÃÊÿÊ Á øù UÙ Ÿapple ÉÊ U apple Ê Í áê ı U Ê UË apple Ê Òª Ë øù UË U Á ÿê ËÁ«ÃÊ Ê Ê UÙ Ò Á Ê UÙÁ ÿù Ÿapple Òª apple «appleá U Ê«ÁŸ Ê U πêãapple apple væ Ê U L ÿapple ÁŸ Ê Á ÿapple ÙªÙ Ù Ê Ê UË Áfl ʪ mê UÊ «Ê ªÿÊ ÿ Ê UÊ Ê Ê UË Áfl ʪ Ÿapple ~{ ªÊÁ«ÿÙ apple UÊ Œ Ë È ~{ ªÊÁ«ÿÙ Ù Ê Ê UË Áfl ʪ Ÿapple «Ê ÁŒÀ Ë apple È«apple ŸÙ «Ê Ë ÊÚ«UÙ U ÿ Á ÿêÿ ø ÊÿÊ ªÿÊ ª ª U Ê Ê UË Áfl ʪ ı U ŸÙ «Ê ÈÁ U U Ë ªıà Èh Ÿª U Á Ê flê apple Ê Á U È fl Ê È øê ı U ëøë Ù ÊŸ apple «U πë øãê È Ê UË væ Ë U U Ë ŒÍ U U apple ªÿÊ ÈûÊapple Ÿapple ëøë Ê ÊŸ Ê U U ª U ÁŒÿÊ ÕÊ Ù Ñapple ÙªÙ Ÿapple Á Ë Ã U ëøë Ù ÈûÊapple apple È«ÊÿÊ ÕÊ Á U Ÿ apple ß S ÃÊ apple U ÉÊÍ Ãapple U apple, appleá Ÿ Á Ë Ë Ÿapple apple ÃË Ÿ Ë Á ÿê UÊà apple apple Á U Ÿ ëøë Ù ÁŒÑË U ª ªÊ UÊ S ÃÊ apple ª, fl Ê øê U ÊŒ ëøë Ù ŒÍ Uapple ÁŒŸ Ë È^Ë Œapple ŒË ªß ÁøÁ à Ù Ÿapple ëøë Ë ÃËŸ UË ı U øê U U UË ÊΔ Êπ Áèââ Ç ñúuè S ê Ü ô ÛæÅU æ, çööæß ô ô ÜõÅUæÙè ãô»è ßâêÜè» ü ÏÙÚUæçàæ! âúu æúu è Ùæ ð ÕæÎ Öè æðúuæðùæ æü ð ÕÉ Uæ üu» üu Íè È èâ! S ê Ü ð Î ÂÚU çööæß æð Ùð UÜæãæÕæÎ ãuæ üu æðåüu ð Îè Íè éùæñìè «Ò UË Áé S Í ÙÁfl«.v~ Œı UÊŸ ÊòÊÙ Á Êfl Ù apple vææææ ÁÃÁ UÄû Ë Ë fl Í Ë Ë Á ÊÊ Ÿ Ÿapple S C ÁŸŒapple Ê ÁŒ Õapple Á ÙÁfl«-v~ Œı UÊŸ S Í Á Êfl Ù apple Ë Èß» Ë Ÿ Ë apple ªapple S Í œÿ Ÿapple òê wæwvwæww Œı UÊŸ v~z ÊòÊÙ apple flapple Ê. ÊÈÀ ŸÊ Áà ÊòÊ væ Ê U L Ë Œ U apple Ë Èß» Ë Ë fl Í Ë Ë ß Ê apple Ù apple U Á Êfl Ù Ÿapple Ê» Ë Áfl UÙœ ÃÊÿÊ ÃÕÊ ã Ù Ÿapple Á Ê ÊÊ Ÿ apple apple U Á Ê ÁŸÿÊ apple UË apple Ë Á Ê Êÿà Á ÊÁœ Ê UË È Ê flêß Ë apple UË Ÿapple S Í œÿ Ù ÁŸŒapple Ê ÁŒ Á flapple Á Êfl Ù apple Ë Èß» Ë Ÿ fl Í apple ß Êfl ÍŒ Ë S Í œÿ ŸË Ÿ ÊŸË U «Ê U Ê ÃÕÊ Á Êfl Ù apple Ë Èß» Ë fl Í Ë ß Áπ Ê» ª apple U U ŸÙ «Ê «appleà UÊ-x apple U Ÿapple flê apple Á Êfl EŸË ªÙÿ Ÿapple Êß Ù U Ê Œ UflÊ Ê π Uπ UÊÿÊ Êß Ù U Ÿapple S Í œÿ Ù» Ë flê UŸapple ÁŸŒapple Ê ÁŒÿapple Ë «Êß ÊŒ Á ÊÁœ Ê UË È Ê flêß Ÿapple S Í œÿ Ù ÁŸŒapple Ê ÁŒ Á flapple vz ÁŒŸÙ Ëà U Á Êfl Ù apple fl Í Ë ªß Ë Èß» Ë flê Uapple ÊÿÁŸÿ U ÊøÊ U appleflê ªÊÁ ÿê ÊŒ Á Ë Áfl ʪ Ë Ê UflÊ Ë apple ÊÁŸflÊ U Ù ª ªŸ U ÉÊÊ U Ê xz Ê U flë ˇÊ ÃÊ Ë ÁfllÈà Êߟ Ê ÃÊ U UÍ U U Áª U ªÿÊ flq Êߟ apple U U Œı«U Ê ÕÊ ß ø Ãapple ª ªŸ U apple FÊŸ U U U apple ß üêhê È Ù Ù Ë U U ªÊ Á, fl Ê π«ë Êß apple Ë Êª ª ªß ªŸË à U Ë Á È ˇÊáÊ apple U U ø Ê ªÿÊ ãÿõê «Ê ÊŒ Ê Ù ÃÊ ÕÊ ª ªŸ U ÉÊÊ U Ê apple xz U flë ˇÊ ÃÊ Ë ÁfllÈà Êߟ ªÈ U U Ë Ò ÊÁŸflÊ U ŒÙ U Ù π apple Ê Áø ªÊ UË ΔŸapple ÊŒ ÃÊ U UÍ U U ŸËøapple Áª U ªÿÊ ª ªŸ U ÊŸË apple ß Ê UáÊ U U Œı«ªÿÊ flq ª ªŸ U apple Ê UÙ üêhê È FÊŸ U U apple Õapple Ÿ Ù Ò apple Ë U U ªÊ ÃÙ øëπ È Ê U ø ªß È Ë ˇÊáÊ apple U U ø Ê ªÿÊ, appleá Ÿ üêhê È Œ Êà apple Ê ª ÃÊ U ÉÊÊ U Á ŸÊ Uapple π«ë üêhê È Ë Êß U Áª UÊ ÃÙ apple ʪ ª ªß U U ÊŸapple Ë ÈÁC ÙŸapple ÊŒ ʪ Ù Á Ë Ã U È ÊÊÿÊ ªÿÊ ß Ê Uapple apple Ò apple Ë ÊŸ Ê UË Á Ë Áfl ʪ Ù ŒË ªß ÃÙ «Ê Ê UË Áœ Ê UË UÊ Ê ÊŒÈ U Á Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÁŒÑË apple Ÿß Ê UÊ ÁŸÁà ʟapple U Á apple apple Ê Ê UË Áfl ʪ mê UÊ Áfl Êapple Á ÿêÿ ø ÊÿÊ ªÿÊ ß Œı UÊŸ v Ò apple wv ªSà à Áfl Êapple Á ÿêÿ à à v ÆÆÆ Ë U U Ê UÊ UÊ Œ Ë ªß ß Œı UÊŸ wxz ÙªÙ Ù Ê UÊ ÊÕ «Ê ªÿÊ ã Ù Ÿapple L ÿapple Ê πø ÃÊÿÊ ÕÊ Á U Ÿ ßÃŸÊ ªÊ øê U UÊŸapple apple Õ Ò fl Ë, ÈûÊapple ÊÁ Ÿapple apple ÃÙ øê U Ê ÊEÊ Ÿ ÁŒÿÊ, appleá Ÿ ÊŒ apple ߟ Ê U U ÁŒÿÊ ëøë Ë Ê Ÿapple w ªSà ٠ÈûÊÊ ÊÁ ÁflL h ÕÊŸapple apple à UË U Œapple ŒË ŒÙ Á à U Ù ÈÁ Ÿapple ÈûÊÊ ÊÁ ËÃÍ» øappleãÿ ÁflL h Á U Ù U ÃÙ Œ U Ë, appleá Ÿ ÁflL h Ùß ΔÙ ÊŸÍŸË Ê U flêß Ÿ Ë Èß ËÁ«Ã Á ÃÊ apple È Ê U Ÿapple ÃÊÿÊ Á Áøà øê U Ÿ Ë Á Ÿapple Ê UáÊ ëøë ÊŸ apple «ªÿÊ Ò Âæ UçÇ U» æ Üð ð ÁèÇè æ UàæÙ, Í æ ÙôçÅUâ ªÊÁ ÿê ÊŒ flòœ ÁŸ Ê áê UŸapple ÊŒ Ê «Ÿ Ë UÊŸapple flê apple Êfl Á UÿÙ Ù Ë«Ë ÁŸ ÊÊŸapple U appleÿapple Ê U Ê Ò ß Á Ë«Ë U ÙŸ apple S apple Ê flapple UÊŸapple apple È U ªÿÊ Ò Ë«Ë Ë UË apple apple ÁŸ Ê áê Ê ÃÊ ªÊŸapple Ë ÙÁ Ê Ê apple Ò Ù Ë«Ë apple Ê ŸÄU Êapple apple Áœ ˇÊappleòÊ apple Á ÿê ªÿÊ Ò Ë«Ë ÁŸÿÙ Ÿ Áfl ʪ Ë Ù U apple ÿ S apple Ê Á ÿêÿ ø ÊÿÊ Ê U Ê Ò Ê Ë apple Ë«Ë Áœ ÊÁ UÿÙ Ù ß ÊÃ Ë π U ªË Ò Á Ê» Ë apple apple Ùª Ò, Á ã Ù Ÿapple Ë«Ë apple ÁŸ Ê áê Ê ŸÄU ÊÊ Ê UÊ Á ÿê Ò, ª U Ê» Ë ÙªÙ Ÿapple ŸÄU Êapple apple Ë Áœ ÁŸ Ê áê Êÿ U Á ÿê Ò ı U apple Ê UŸÊ UÊœ Ë üêappleáêë apple ÊÃÊ Ò ª U Ùß ŸÄU Êapple Ê È ˇÊappleòÊ Ê Œ Áà Êà Áœ ÁŸ Ê áê Êÿ UÃÊ Ò ÃÙ Ù ÁŸÿÁ à Á ÿê Ê ÃÊ Ò, ÿ Áœ Ê U Ë«Ë Ê Ò Ë«Ë ß Á ÁÃÁ UQ ÊÈÀ apple U apple Ê «U ŒappleÃÊ Ò Ã Ò Á ŸÄU Êapple apple Áœ Á ÃŸÊ ÁŸ Ê áê ÙªÊ Ë«Ë Ê ÁÃÁ UQ øê apple U apple UappleªÈ U U ŒappleªÊ ãæ ÅUð àæù ÌæÚU ÅUêÅU ÚU ç»úuæ, ÂæÙè ð Ú UÅU Èñ ÜÙð âð è Ö»ÎÇ!Âæâ ¹Ç è Õæ U ð Öè Ü»è æ» ø ªÿÊ ÊŸŸ» ÊŸŸ apple flapple ı U È ø ª ã Ù Ÿapple ÃÊ U Ù òê U Ù«Ÿapple Ê Ê ÊÈM U ÁŒÿÊ üêhê È Ù Ÿapple Á Ë Á ÿù Ù πí π UË πù UË ÈŸÊß ÙªÙ Ê ŸÊ ÕÊ Á ÊÈR ÿ Ë Ò Á ÿ ÊŒ Ê ÁŒŸ apple ªáÊapple Ê Áfl Ÿ ÁŒŸ Ÿ Ë È Ê, ãÿõê «Ë ÉÊ UŸÊ È UÊŒŸª U apple Ù ÊÃË ÊÈR flê U Ù fl Ê ÊπÙ Ùª È øapple Õapple ÁŒ U Á ÁÃ Ë Ù U apple ß Ê U ÉÊÊ U Ê Ê Ë Êߟ Ù «Uª Ê «UŸapple Á Á Ë Áfl ʪ ëøêᜠÊÁ UÿÙ Ù ÁŒÿÊ Ê øè Ê Ò Ÿ Ê ŸÊ Ò Á ÁŒ U fl ÉÊÊ U Ê Ê Ê Êãÿ ÁŒŸÙ apple Ê UÙ, Ò «Ù Ùª U Ãapple Ò ÿ «Ê ÿ UŸ SÕ ÁŒÀ Ë- Ÿ Ë Ê U ÙªÙ Á ŸÊ È Ê Ò ß Êfl ÍŒ ß Ã U» Á Ë Ê Ùß äÿêÿ Ÿ Ë Ò ÊÊÿŒ Áfl ʪ Ù Á Ë «apple ÊŒ apple Ê ß Ã Ê U Ò ß Ê Uapple apple Á Ë Áfl ʪ ÄU ß Ÿ ÊŸ Œ Ê ŸÊ Ò Á ÃÊ U Ò apple UÍ U U Áª UÊ ÃÊÿÊ Á «Ë ªß Ê UÊ Ë Ë Ã UË xz apple yæ Êπ L ÿapple Ã Ò ÿapple Ùª íÿêœêã U flù Õapple Ù ÁŒÀ Ë apple ÊÚ» U ø Ÿapple ÊŒ fl Ê apple Ê UÊ π UËŒ U Ê U apple Õapple Ê Ê UË Áfl ʪ Ÿapple ŸÙ «Ê fl ª apple U U ŸÙ «Ê UappleS UÙ Uapple U, Ê U ı U Ù U apple Ë Ê apple Ê UË Ë ßŸ ª Ù apple Ë ÁŒÀ Ë ı U Á UÿÊáÊÊ Ë Ê UÊ UÊ Œ Ë ªß ÁŒÀ Ë Ë Ê UÊ Ù ß Ê U apple UÙ Ê Ê U Ê ÕÊ appleá Ÿ Ê Ê UË Áfl ʪ ı U ÈÁ Ÿapple Ê apple Ê UË U Ê UÊ UÊ Œ Ë UÊ Ê ÊŒÈ U Á Ÿapple ÃÊÿÊ Ë ŸÙ «Ê ÊÚ«U U Ò Ê Ã U» ÁŒÀ Ë Ò ı U Ê apple Ë Á UÿÊáÊÊ Ò ŒÙŸÙ Ë ª Ê UÊ Ë Ë Ã Ò ß Á Ùª ÄU U ŒÙŸÙ ª apple Ê UÊ Ë ÃS UË Á ÿê UÃapple Õapple appleá Ÿ ÃS UË U ªÊ ªË Ò Á apple «apple «apple ÃS U apple apple Ò ÁŒÀ Ë apple Ê UÊ U ÊÚ» U ÊŸapple ÊŒ Ê UÊ Δapple Ù U Ë«««Ë ÕË Δapple Ù U ÙªÙ Ë ê Ë ê Ë Êߟ ŒappleπŸapple Ù Á Ë ÊÚ» U πà ÙŸapple «U apple Ùª U Ê UÊ Ë π UËŒŒÊ UË U U apple Õapple ß Œı UÊŸ Ê UÊ Ë U appleá UÿÊ π UËŒË ªß

11 apple Ë ÊÚS appleá ÿê S Êapple 11 UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ UU,vv Á à U, wæww Âæç SÌæÙè ÅUè ãuúuæ ÚU ÂÙè ç ý ð ÅU ô ÂéÙÁèüçßÌ ÚUÙð ÌÚð»æ ŸæèÜ æ ÊÁ UUUUSÃÊŸË Ë appleuuuu Á øèÿêòãë Á UUUU Ë Ë Ã apple Ê ÊŸ Ÿ Ë ÊappleªË Á ÊÿÊ UUUU»UUUUÊߟ apple Ë ŒÈ ß Ê ÊÁ UUUU- ÊÁÕ UUUU UUUU apple Í ÊŸapple ÊÒ Ÿapple ßÁÃ Ê apple apple È apple Êapple UUUUÃÊ ÁòÊ UUUU Õ - ÈÕ UUUUÊapple Êapple Ÿapple flê apple üêë UUUUÊ UUUUÊapple UUUUË Á UUUU appleuuuu Ë Ÿ ŸÊŸapple UUUUÊ È U ÊÒ UUUUÊ Œapple UUUUÃË Ò appleá UUUUŸ ß appleuuuu Á apple UÁflflÊ U UUUUÊapple ÿ Ê Á ÊÿÊ UUUU»UUUUÊߟ apple ÊÁ UUUUSÃÊŸ UUUUË ÍÃ Ë UUUUÊapple ÊŸÊ ÊappleªÊ üêë UUUUÊ UUUU à apple Á ÊÿÊ UUUU UUUUÊ apple ÊŸ Ò appleá UUUUŸ È ˇÊÊ UUUUÊ áêù apple fl ß UUUUÊ ÊÿÊapple Ÿ Ÿapple Œapple Ê apple Ÿ Ë UUUU ÊÿÊ ÊÒ ß Á ÿèäã Ë Êà UUUUÊapple ß ÍŸÊ apple UUUUÊapple ÊÿÊappleÁ à UUUU Ÿapple UUUUÊ ÊÒ UUUUÊ Á Ê ŒÊ ÈŸ ÊŸÊ UUUUÊ UUUUË ªÈflÊß flê Ë Ë ÿᜠŸapple ÉÊ apple Í ÒŒÊŸ»UUUUÊߟ πapple Ë ÊappleÃË ÃÊapple appleuuuu Á ÿ ÈπŒ ˇÊáÊ ÊappleÃÊ, appleá UUUUŸ È øê apple appleuuuu Œ Ê Ÿ UUUUÊapple ŒappleπÃapple È ÿ UUUU Ê Ê UUUUÃÊ Ò Á UUUU Ê Ê UUUUË ªÈflÊß flê Ë ÊÁ UUUUSÃÊŸË Ë appleuuuu Á øèÿêòãë Á UUUU Ë Ë Ã apple Ê ÊŸ Ÿ Ë ÊappleªË øê apple fl Á ÊÿÊß Á UUUU appleuuuu Á Œ Êapple ÿê Á»UUUU ŒÈ ß appleuuuu Œ Ê UUUU, Ë øê Ãapple Õapple Á UUUU»UUUUÊߟ È UUUUÊ Ê Ê Ã ÊÒ ÊÁ UUUUSÃÊŸ appleuuuu Ëø Êapple appleá UUUUŸ üêë UUUUÊ Ÿapple apple à ˟ Œ Ê Ÿ UUUU appleuuuu Ÿ appleuuuu Ê apple Ë UUUU áê Á ªÊ«ÁŒ appleuuuufl ÿ Ë Ÿ Ë Ÿapple ÊÈ UUUUflÊ UUUUÊapple»UUUUÊߟ appleuuuu Ÿapple ÁÃm ŒË ÊÁ UUUUSÃÊŸ appleuuuu Áπ Ê»UUUU È øê appleuuuu Áà Òø apple Ê ÊŸ Ëà Œ UUUUË ß apple UUUUË Ë»UUUUÊߟ apple apple ŸÊapple appleuuuu ÊÕ Ã appleªë appleá UUUUŸ ŒÈ ß apple ÊÁ UUUUSÃÊŸ UUUUÊapple ÊÚS appleá ÿê appleuuuu UUUUåÃÊŸ Ê ÊappleŸ Á» ø Ÿapple UUUU Ê Ò Á UUUU fl ãÿí Ë Ò «appleuuuu Áπ Ê»UUUU ÁflflÊ Ù ÊappleŸapple flê apple ÃË apple ÊÒ Áà flÿ«apple Òø appleuuuu ÊŒ UUUUÁŒfl Ëÿ à Êc Ëÿ Á UUUU appleuuuu UUUUÊapple ÁflŒÊ UUUU ºapple ªapple xz fl Ë ÿ Á»UUUU ø Á apple È U ÿ apple π Ê»UUUUÊÚ apple ø apple Ò Uã UÙ Ÿapple ÍŸ apple üêë UUUUÊ appleuuuu Áπ Ê»UUUU flÿ«apple apple {w Ÿ ŸÊŸapple appleuuuu ÊŒ appleuuuufl x. Ÿ ÁÃ Ê Ë UUUUË ÊÒ Ã apple Ÿ ŸÊ Ò ßŸ apple apple ÃËŸ ÊÁ ÿù apple fl πêãê πêapple Ÿapple apple Ë ŸÊ UUUUÊ apple Á UUUU appleuuuu ÊÚS appleá ÿê Ÿapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple Ê Ë ÿêÿ apple UUUU Ê UUUUË ªapple º Ê Ë apple ÊÁ SÃÊŸ Ê ˇÊ Íà ø U UÊ ªapple Œ Ê Ë Ë ÊÁ UUUUSÃÊŸ UUUUÊ Íà ˇÊ Ÿ ÊÃÊ Ò Ÿ Ë ÊÊ appleuuuu πapple apple ªÊÃÊ ÈœÊ Êapple Ê Ò Á UUUU ÊÁ U» ÊÒ Êapple ê Œ ŸÒŸ Ë ë Ê Œ Ê Ÿ UUUU apple Ò appleuuuu ŒÊappleŸÙ ÁS Ÿ appleª apple UUUU ªapple Œ Ê ÊÊŒÊ πêÿ ÊÒ Ê ÊÕ appleuuuu ÁS Ÿ Êapple ê Œ ŸflÊ Ÿapple Ë Êfl ÊÊ Ë Œ Ê Ÿ Á UUUUÿÊ Ò ŒÈ ß apple Ê Ê Á UUUU ÊÚ UUUUË ÍÁ UUUUÊ àfl ÍáÊ Ë Ò ÊÒ apple apple apple apple À apple Ê Ë UUUU Ÿapple flê Ë Ë UUUUÊapple ŸÈ UUUU ÊŸ ÊappleÃÊ Ò ÊÁ UUUUSÃÊŸ UUUUÊ flò apple Ë apple À apple Ê Ë UUUU Ãapple È Œ Ê Ÿ ë Ê Ÿ Ë Ê Ò Ÿapple Ê Ã ÊÒ üêë UUUUÊ appleuuuu Áπ Ê»UUUU Êapple Òø ª flê apple Ÿapple apple À apple Ê Ë UUUUË ÕË Œ Ê UUUUÙ UUUUÊ Ê Õ Ÿ Á Ÿapple UUUUË ÊflŸÊ Ò ÊÒ apple apple apple Ê Ê, Êapple ê Œ Á flêÿ, Êapple ê Œ ŸflÊ ÊÒ Ÿ Ë ÊÊ Ò apple Áπ Ê«Ë ŸÊ fl üêapplecδ Œ Ê Ÿ UUUU Ÿapple UUUUË UUUUÊappleÁ Ê Ê Uªapple ÊÁ UUUUSÃÊŸ appleuuuu Ê Ÿapple üêë UUUUÊ UUUUË apple Ë Ë ÊappleªË Êapple ŸË Á UUUU appleuuuu UUUUÊapple ÈŸ Ë Áflà UUUU Ÿapple UUUUË UUUUflÊÿŒ apple ªË Ò fl UUUU apple apple ÊMUUUU apple ŸË øêappleá Êapple ãÿê ŸÊÚfl apple appleuuuu Áπ Ê»UUUU «appleáfl UUUU È UUUUÊ apple apple apple apple Ë Ÿß ÁŒÀ Ë ÁŒÇª ÿèª Áfl Êapple ôê Êapple Ÿ Êapple ãÿê ÉÊÈ Ÿapple UUUUË øêapple appleuuuu UUUUÊ áê ŸÊÚfl apple appleuuuu Áπ Ê»UUUU Ê Ã appleuuuu ÊªÊ Ë «appleáfl UUUU appleáÿ È UUUUÊ apple apple ª Ê Ã v{ ÊÒ v Á à UUUUÊapple ŸÊÚfl apple apple «appleáfl UUUU appleuuuu È UUUUÊ apple πapple appleªê Ë appleuuuu ãÿ ŒSÿ ÈÁ à ŸÊª, Ê È Ê Ê ŸÊÕŸ, Ÿapple Ê apple Ë øappleãÿß Ê Ã UUUUË ÊË UUUU Áπ Ê«Ë Á UUUUÃÊ ÒŸÊ Êapple flê apple ÿ Ê ÊÈMUUUU Êapple apple øappleãÿß Êapple Ÿ «éàÿí Ë wzæ appleáÿ ÍŸÊ apple appleuuuu UUUU ÈÅÿ «UÊÚ appleuuuu apple ŒÊÒ apple Áfl fl Ò UÁ ª apple }zflapple SÕÊŸ UUUUÊÁ ŸË UUUUË øêòõë fl ËÿÃÊ Êåà ÃÃÿÊŸÊ ÊÁ ÿê apple Á «apple ªË Áfl fl Ò UÁ ª apple vx~ flapple SÕÊŸ UUUUÊÁ ÒŸÊ ÊÒ Ò UÁ ª appleuuuu Ê apple apple Œapple Ê UUUUË ŒÍ Ë ÊË Áπ Ê«Ë UUUU Ÿ UUUUÊÒ ÕÊ «Ë UUUUÊapple flêßà«uuuuê«apple ÈÅÿ «UÊÚ apple flapple Ê Á Ê Ò Áfl fl Ò Á UUUU ª apple x{zflapple SÕÊŸ UUUUÊÁ UUUU Ÿ appleuuuu Ê Ÿapple apple ŒÊÒ apple» UUUUÊ UUUUË ÊΔflË fl ËÿÃÊ ÊåÃ Ä Êapple apple`appleuuuu (ÁflE Ò Á UUUU ª ªÈáÊappleE Ÿ, ÿè UUUUË Ê Ë ÊÒ È UUUUÈ Œ ÊÁ Ê UUUUÈ Ê Ò Êapple ãÿê Ÿapple Á fl Á πê, Œapple Ê appleuuuu ÁÃÁŸÁœàfl UUUUÊapple apple UUUU apple apple ÁŸ à apple ÊÒ áê appleuuuu Ëø ß åãê È Êapple ŸÊÚfl apple appleuuuu Áπ Ê»UUUU «appleáfl UUUU È UUUUÊ apple apple Ÿapple UUUUÊ ÈÁ UUUU»ÒUUUU Ê UUUU ŸÊ «Ê apple apple ÉÊÈ Ÿapple apple Í Ÿ Ò ÊÒ È Êapple Á»UUUU apple ÁÃS œê ÊÈMUUUU UUUU Ÿapple apple apple Ê Ê UUUU Ÿapple UUUUË Ê ŒË ªß Ò flÿ«apple Á UUUU appleuuuu UUUUÊapple ÁflŒÊ UUUU apple ªapple ÊÚS appleá ÿêß UUUUåÃÊŸ Ê ÊappleŸ Á»UUUU ø yz flÿ«apple πapple Ÿapple flê apple Á» ø Ÿapple UUUU Ê, ÿ ÊÊŸŒÊ»UUUU U Ê Á apple Èà ë Ë ÿêœapple È«Ë Èß Ò xz fl Ë ÿ Á»UUUU ø Á apple È U ÿ apple π Ê»UUUUÊÚ apple ø apple Ò ÃËŸ ÊÁ ÿù apple fl πêãê πêapple Ÿapple apple Ë ŸÊ UUUUÊ apple Á» ø ËwÆ apple ÊÚS appleá ÿê appleuuuu UUUUåÃÊŸ Ÿapple U apple Uªapple ÊÒ Ë Ÿ UUUUË ªÈflÊß apple Ë Ä Í -Ÿfl apple ÊappleŸapple flê apple ËwÆ Áfl fl UUUU apple ʪ appleªë Ÿapple UUUUÁ ÿ apple È vyz flÿ«apple πapple Ÿapple flê apple Á» ø Ÿapple UUUU Ê, ÿ ÊÊŸŒÊ»UUUU Ê Á apple È U Èà ë Ë ÿêœapple È«Ë Èß Ò Ò ÊÇÿ ÊÊ Ë Ê Êapple Ò UUUU apple à ˟ Ê Êapple«ŸÊ øê ÃË Ò Á apple fl wævy apple Áfl fl øò Á ÿÿ ŸË ÕË Á ÊÿÊ UUUU appleuuuu Ê ø ÒøÙ apple à UUUU üêë UUUUÊß À apple Ê Ù Ÿapple w} Ä appleuuuu ÊÒ {w øêò appleuuuu ªÊ Ò U Á apple Ÿ appleuuuu Ê UUUUÊ UUUU flò UUUUÊ ÃÊ ø ÃÊ Ò ªapple Œ Ê Ë apple apple Ê ÃˡÊáÊÊ ÊÒ flêáÿ ŒÈ ªÊ Ÿapple ÁS Ÿ Áfl ʪ UUUUÊapple πí Ë Ê Ê Ò, Á UUUU ÁŒ ÊÊŸ œè Ê UUUUÊ apple Ë ŒÊapple Ê flÿ«apple Ë UUUUÊ Á S Ê Ê ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, ÿ Ÿ UUUUåÃÊŸ UUUUÊapple Á ê appleœê Ë Ò Ÿapple UUUUÊ Ò ÃÊÁ UUUU fl üêë Ê Ù È U ÿ apple π UÊ øÿÿ apple Í ÊŸÊ «UÊ üêë UUUUÊ UUUUË Á UUUU appleuuuu UUUUÊapple Á apple È U ÿ apple π Ê øÿÿ ÊÒ Êapple«appleUUUU Œ UUUUË Ê ŸËÁà apple Í ÊŸÊ «Ê appleá UUUUŸ appleuuuu Áπ ÊÁ«UÿÙ Ÿapple ËwÆ Á UUUU appleuuuu apple ŸÊ flòÿê Œ ÁŒÿÊ Ò ÊÒ apple Ê UUUUÊ UUUUÃÊ Êapple«ŒË Ò ŒÈ Ê Ã ø Ë Ê Ò apple ŸÈ flë ªapple º Ê UUUUË ŸÈ ÁSÕÁà appleuuuu Êfl ÍŒ üêë UUUUÊ UUUUÊ Ê UUUU áê Íà Ÿ ÊÃÊ Ò Á UUUU À apple Ê Ë apple appleuuuu Ê È Ê apple Á«ÊÒ ÊÕÈ ÁŸ Ê UUUUÊ ŒÊapple ÊÊŸŒÊ Ê Ë À apple Ê Ò ŒŸÈc UUUUÊ ªÈáÊÁà UUUUÊ, ÊŸÈ UUUUÊ Ê ˇÊapple, ÊŸÊ UUUUÊ ÊÒ ø UUUUÊàŸapple UUUU- LUUUáÊÊ àÿapple Ÿapple Ë ÿêappleªë ÿêappleªœêÿ ÁŒÿÊ Ò»UUUUË»UUUUÊ (flòá fl UUUU»È ÊÚ øê Ÿ SÕÊ) Èπ Á ÿêÿë ßã»appleUUUU Á ŸÊapple Ÿapple Áπ Ê ÃËÿ»È ÊÚ Ê ÉÊ ( Êß»UUUU»UUUU) appleuuuu ŸflÁŸflÊ Áøà äÿˇê UUUUÀÿÊáÊ øêò apple appleuuuu ÊÕ Ê Ã apple ÈÁŸÿÊŒË Ê øapple, ËŸË Sà appleuuuu ÊÕ ÈLUUU Êapple ÊÒ Á Ê Êapple appleuuuu»è ÊÚ Áfl UUUUÊ øøê UUUUË Ò»UUUUË»UUUUÊ apple Ê Ë ÿêÿ appleuuuu ÈÃÊÁ UUUU ßã»appleUUUU Á ŸÊapple Ÿapple øêò apple UUUUÊapple Êß»UUUU»UUUU appleuuuu äÿˇê appleuuuu MUUUU apple Ê Ë apple øèÿapple ÊŸapple ÿáäãªã MUUUU apple œêß ŒappleŸapple appleuuuu Á ÒΔ UUUU UUUUË»UUUUË»UUUUÊ Ÿapple UUUU apple ÁflôÊÁåà apple UUUU Ê Á UUUU ŒÊappleŸÊapple Ÿapple Ê Ã apple ÈLUUU Êapple, Á Ê Êapple, ÿèflê Êapple ÊÒ ËŸË SÃ»È ÊÚ appleuuuu Áfl UUUUÊ apple ÁœÃ Ⱥ ºÙ UUUUÊapple apple UUUU ÁflSÃÎà øøê UUUUË Êß»UUUU»UUUU appleuuuu ŒÊapple Á à UUUUÊapple È øèÿêflêapple apple äÿˇê appleuuuu MUUUU apple øèÿapple ÊŸapple appleuuuu ÊŒ Ífl apple Êapplefl Áπ Ê«Ë øêò apple Ÿapple ÈÁŸÿÊŒË Á UUUUÃÊ, UUUU Ÿ appleuuuu Ê Ÿapple ÊÈL ÊÃË ŒÊÒ apple fl ËÿÃÊ Êåà Áπ ÊÁ«UÿÙ UUUUË øèÿêòãë ÒŸÊ ÊÒ Ò UÁ ª appleuuuu Ê apple apple ÊË Áπ Ê«Ë UUUU Ÿ ı U ÕÊ «Ë Ù flêßà«ê«u apple ÈÅÿ «UÊÚ apple flapple Ê Á Ê Ò vvv) UUUUË øèÿêòãë ÊappleªË øappleãÿß apple Ë Ê ÊÿÊappleÁ à Êapple apple «éàÿí Ë ÍŸÊ apple appleuuuu Á «UÊÚ UUUUÊ ÊÿÊapple Ÿ ÊÁŸflÊ Á UUUUÿÊ ªÿÊ ÍŸÊ apple apple ÊË fl ËÿÃÊ Êåà Áfl fl Ò UÁ ª apple w~ flapple ÊÿŒÊŸ UUUUÊÁ Á Ÿ Á S appleuuuu- ÎÃ Ê ( appleá UUUUÊ) ÊÈL ÊÃË ŒÊÒ apple ŸÊSÃÊÁ ÿê ªÒ ÊŸÊappleflÊ apple Á «apple ªË ŒÍ Ë fl ËÿÃÊ Êåà fl flê Ê ª appleøappleflê appleuuuu Ÿapple ÈÅÿ Ãapple ªapple Œ Ê UUUUË Á ê appleœê Ë UUUUÊ»UUUUË Ê ŸËÿ MUUUU apple ÁŸ Êß Ò ß appleuuuu Áfl Ëà ÊÁ UUUUSÃÊŸ Ÿapple UUUUåÃÊŸ ÊÒ fl üêapplecδ À apple Ê Ê UUUUË»UUUUÊÚ UUUUÊapple apple UUUU Áø ÁÃÃ Ò Á ã Êapple Ÿapple à UUUU Ê ø ÒøÊapple apple appleuuuufl {x Ÿ ŸÊ Ò fl»uuuuêßÿ apple ÁŸÁ øã ÃÊÒ «Ë Ê Ë πapple Ÿapple UUUUË UUUUÊappleÁ Ê Ê Uªapple Ë UUUUÊapple ª apple Áfl fl UUUU appleuuuu Á ÃÒÿÊ UUUU appleuuuu Ò Ÿ Ë UUUUÊ Ê Ê ÿäã UUUU ÃÊ Í Á ã Ù Ÿapple ß apple Ë Ÿß ÁŒÀ Ë Á ÊÿÊ UUUU apple ÊÊŸŒÊ Êà UUUU appleuuuu ÊÕ ÿ apple flê Ë UUUU Ÿapple flê apple Áfl Ê UUUUÊapple Ë UUUUË Ê ÃËÿ Á UUUU appleuuuu Êapple«appleUUUU äÿˇê ÊÒ fl ªÊ ªÈ Ë Ÿapple ÃÊ Ë»UUUU UUUU Ãapple È UUUU Ê Á UUUU ÿ S Ê À apple Ê UUUU Áπ Ê«Ë appleuuuu MUUUU apple Ÿ apple Áœ UUUU È Ê Ò UUUUåÃÊŸ appleuuuu ÃÊÒ ŒÊappleŸÙ UUUUÊapple Ê UUUUÊ UUUU ÊÒ Ë UUUUË Á UUUU appleuuuu appleuuuu Á ÊŸÊ ÊÃÊ ÕÊ, appleá UUUUŸ ªÊ ªÈ Ë appleuuuu ÈÃÊ UUUU UUUUÊÒ Ê appleuuuu Ê apple apple UUUUÊapple Ë Ÿ apple apple Ã Ò ªÊ ªÈ Ë Ÿapple ÊÊapple apple UUUUÊapple Ë appleuuuu Ê apple apple UUUU Ê, È Êapple Ÿ Ë ªÃÊ Á UUUU ( UUUUåÃÊŸ) ÃÈ ŸÊ ÊappleŸË øêá ÃÈ ŸÊ UUUU Áπ Ê«Ë appleuuuu ÃÊÒ UUUUÊÒ Ê appleuuuu Ê apple apple ÊappleŸË øêá È Êapple ªÃÊ Ò Á UUUU fl È Ê apple ÖÿÊŒÊ È Ê Ò UUUUÊapple Ë UUUUÊapple Ÿapple à Êc Ëÿ Êà UUUU appleuuuu Á væwæ ÁŒŸ à UUUU ß Ã Ê UUUU ŸÊ «Ê Uã UÙ Ÿapple à Êc Ëÿ Á UUUU appleuuuu apple UUUU ËŸapple UUUUÊ apple UUUU appleÿapple appleuuuu ÊŒ Á ÊÿÊ UUUU apple Ë apple flê Ë UUUUË ÊÒ»UUUUªÊÁŸSÃÊŸ appleuuuu Áπ Ê»UUUU Ê Ã appleuuuu ÊÁπ Ë È»UUUUÊapple Òø apple ªÈLUUUflÊ UUUUÊapple ŒÈ ß apple {v ªapple º apple ŸÊ ÊŒ vww Ÿ UUUUË ÊÊŸŒÊ Ê Ë πapple Ë ªÊ ªÈ Ë Ÿapple UUUU Ê, ª- ª ŒÊÒ apple πapple apple ÊÒ Ÿapple UUUUÊ»UUUUË Á UUUU appleuuuu πapple Ë Ò ŸË Ë Ë apple πapple Ê ÊÒ fl Ë Êß»UUUU»UUUU äÿˇê øêò apple Ÿapple Ê Ã apple ÈÁŸÿÊŒË Ê øapple, Á Ê»È ÊÚ øøê UUUUË Ê Ÿapple ÄflÊ Ë» Êÿ U Áπ Ê«Ë UUUUË øèÿêòãë ÊappleªË ÃÊapple fl Ë ÃË Ë fl ËÿÃÊ Êåà ÒÇ«Ê Á Ÿapple ( Êapple Ò «) Ê ÊŸ UUUUË ÊappleÿÈ UUUUÊ ÁøÁ Ê appleuuuu Áπ Ê»UUUU Ÿapple Á ÿêÿ UUUUÊapple ÊÈL UUUU apple ªË πapple apple flê Ë UUUU Ë UUUUŸÊ«Ê UUUUË Áfl «Ÿ UUUUË Ífl Áfl appleãê ÿíá ŸË ÍøÊ«UUUUÊapple Ë øappleãÿß Êapple Ÿ appleuuuu UUUU apple flêßà«uuuuê«á Ê Ò Ê øapple, ËŸË Sà ÊÒ Á Ê»UUUUÈ ÊÚ Áœ UUUU äÿêÿ ŒappleŸapple appleuuuu ÊÕ Ê Ã apple»è ÊÚ appleuuuu Áfl UUUUÊ appleuuuu Á UUUUß ÈœÊ ÿêapple ŸÊ Êapple UUUUË ÉÊÊapple áêê UUUUË ÕË ß È Ê UUUUÊà appleuuuu ÊŒ øêò apple Ÿapple ßã»appleUUUU Á ŸÊapple UUUUÊapple œãÿflêœ ŒappleÃapple È ŒÈÁŸÿÊ apple»è ÊÚ appleuuuu Áfl UUUUÊ apple»uuuuë»uuuuê UUUUË ÍÁ UUUUÊ UUUUË Ê Ê UUUUË øêò apple Ÿapple UUUU Ê, (»UUUUË»UUUUÊ UUUUÊ Õ Ÿ) Èà MUUUU Ë Ò, ÄÿÊapple Á UUUU flapple Ê Ã apple πapple UUUUÊapple ÊflÊ ŒappleŸapple apple ŒŒ UUUU Ãapple Ò øappleãÿß Êapple Ÿ ÄflÊ Ë» Êß ª «UÊÚ apple Ê Ã UUUUË øèÿêòãë πà øappleãÿß «éàÿí Ë øappleãÿß Êapple Ÿ appleáÿ ÍŸÊ apple appleuuuu ÄflÊ Ë»UUUUÊß ª «UÊÚ apple Ê øù Ê ÃËÿ Áπ Ê«Ë apple ŒÊÒ apple Ê UUUU Ê Êapple ª Ê Ã UUUUÊ UUUUÊappleß Ë Áπ Ê«Ë UUUU Ë apple Ÿ Ë Ëà UUUUÊ Ê ÊŸ appleuuuu ÿè UUUUË ŸÒÃÊapple Ÿapple v{ fl appleuuuu ˇ Ë Ê MUUUUáÊ UUUUÈ Ê UUUUÊapple {-y, {-v apple ÊÿÊ ÊÒ ÊappleÁ ÁflÿÊ Ë apple πapple apple ªapple Á ã Êapple Ÿapple Œ flë fl ËÿÃÊ Êåà UUUUÊÃappleÁ ŸÊ UUUUÊÁ ÿêappleÿêappleflê UUUUÊapple {-x, {-v apple Êà ŒË ŒÍ Ë fl ËÿÃÊ ÊåÃ Ê ÊŸ appleuuuu ŸÊ Êapple Á Á ŸÊapple Ÿapple Ê Ã appleuuuu Êß øê ÊÕË UUUUÊapple {-v, {-Æ apple ÊÿÊ Ê Ã UUUUË MUUUUÃÈ Ê Êapple apple, Á ÿê ÊÁ ÿê ÊÒ ÊÒ ãÿê ÊÁfl apple Ë Ë UUUUûUUUUÊ È UUUUÊ apple Ê ªß UUUUÊapple Ë UUUUÊÒ Ê appleuuuu Ê apple apple È Ê apple apple à ªÊ ªÈ Ë apple Ë ãÿíÿêú ÿí ÙflŸ apple ÊË fl UËÿÃÊ Êåà UÊ Ëfl UÊ ı U Ù Á UË Ë Ù«Ë Ÿapple ªÊÃÊ U ŒÍ UË Ê U ÁπÃÊ Ÿapple ŸÊ Á ÿê Ò ß ÊÕ Ë ÿ Ù«Ë ŒÍ UË apple Ë Ù«Ë Ÿ ªß, Ù ÈL ÿèª Ê ŸÊ ÁπÃÊ øêÿapple apple» U Ë Ò ß ÊflÊ Ê Ù À Ê Uapple Ÿapple Ë» Êߟ apple ª ŸÊ Ë Ò appleá U Ê UÊ Ëfl UÊ ı U Á UappleŸ Ù Á UË Ÿapple» Êߟ apple flapples Ë È ÊÚ» ı U ŸË S È S Ë Ë Ù«Ë Ù -{, -z à U apple UÊÿÊ ß Ù«Ë Ÿapple ÊÕ apple Ê Á ÿê Ò Ê wæwæ apple ÿapple»uuuu apple apple Ë ŒŒ UUUUË Á UUUU appleuuuu ªÃ appleuuuu apple ÁflS»UUUUÊapple UUUU Ê Ë À apple Ê Ù apple apple UUUU Á» ø Ÿapple flÿ«apple apple zyæv Ÿ ŸÊ ÊÒ Ÿ UUUUÊ ÊÒ Ã ª ª yæ Ÿ ÁÃ Ê Ë Ê ã Êapple Ÿapple ß ÊMUUUU apple v Êà UUUU Ë Ê ã Ù Ÿapple zy ÒøÙ apple ÊÚS appleá ÿê UUUUË UUUUåÃÊŸË UUUUË Á»UUUU ø πapple ŸÊ Ê Ë πappleªê, ÊÊÿŒ È Ê apple ÖÿÊŒÊ πapple πapple appleªê Uã UÙ Ÿapple UUUU Ê, Ò Ÿapple UUUUÊapple Ë appleuuuu È UUUUÊ apple ÖÿÊŒÊ Á UUUU appleuuuu πapple Ê Ò appleá UUUUŸ ß Ê apple apple fl È Ê apple ʪapple ÁŸ UUUU appleªê fl UUUU Ê UUUUÊ Áπ Ê«Ë Ò ªÊ ªÈ Ë Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Á UUUU appleuuuu ÒUUUU apple «UUUUÊ»UUUUË ÿsã Êapple ªÿÊ Ò ÊÒ UUUUÊapple ÊappleŸÊ flêÿ Ê Ê Ë appleuuuu UUUUÊ áê ÎÕflÊ Ò Ë øë Ù apple Á apple ŒÊapple òê UUUUÊ»UUUUË ÈÁ UUUU apple ªÊ ªÈ Ë apple Í Ê ªÿÊ Á UUUU UUUUÊapple Ë ÉÊ UUUU apple Õapple à ÄÿÊ Uã UÙ Ÿapple UUUUÊappleß Ê ŒË ÕË ªÊ ªÈ Ë Ÿapple UUUU Ê, flapple ( Ë ) Èà ÿêòêê UUUU Ãapple Ò, È Êapple Ÿ apple Á Ÿapple UUUUÊ ÿ Ÿ Ë Á ÃÊ ã Ù Ÿapple UUUU Ê, Á UUUU Ë appleuuuu Œ Ê Ÿ ËÁ«ÿÊ UUUUË Ÿ ÃË Ò ÿ appleuuuu ÊÕ Áπ ÊÁ«UÿÙ appleuuuu ŸÊ Œ Ãapple Ãapple Ò Ÿapple Á UUUU appleuuuu UUUUÁ ÿ appleuuuu ŒÊÒ ÊŸ UUUUÊappleø ª appleª øò apple ÁflflÊŒ Á à UUUUß ÃÊ -ø Êfl ŒappleπŸapple flê apple ªÊ ªÈ Ë Ÿapple UUUU Ê Á UUUU Á UUUU appleuuuu Êapple UUUUÊapple Ÿapple π Ê Œ Ê Ÿ UUUUÊapple Ë UUUUÊ Êà UUUU Ã Ë appleuuuu apple appleÿê øêá ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, Ò Á UUUU Ë ÊŸÁ UUUU apple ÊÊŸË apple Ÿ Ë ªÈ Ê ŒÙŸÙ apple Ë» Êߟ Ã È øapple Õapple ß ÊŒ wæwv ı U wæww apple ÁπÃÊ Ÿapple ŸÊ Á ÿê Ò ßŸ ŒÙŸÙ apple apple ÊÚS appleá ÿê UÊÚ«Í«Á ı U Ê flè Ù«Ù Ÿ Œı U apple ªÊÃÊ U ŒÙ Ê U ÿí Ù Ÿ Ëßapple flê Ë Ë ÈL Ù«Ë Ÿapple Õapple ß Òø apple ŒÙŸÙ Áπ ÊÁ«ÿÙ Ÿapple øê U ÉÊ Uapple v} Á Ÿ U à Á» ø Ù apple, ãÿê apple Á ÿ U U ÿèäã ÿ Á» ø Ÿapple ÊŒ apple flꜜêãê ê apple Ÿ apple UUUU Ê, apple ª ª vw ËŸapple ÊŒ zæ Ùfl UÙ UUUUÊ Áfl fl UUUU πapple Ê ÊŸÊ Ò ÊÒ ß apple ŒappleπÃapple È È Êapple ªÊ Á UUUU ÿ ãÿê appleÿapple UUUUÊ apple ÿèäã ÿ Ò ã Êapple Ÿapple UUUU Ê, Ò ËwÆ Áfl fl UUUU appleuuuu ÊŒ ß Ç Ò «appleuuuu Áπ Ê»UUUU UUUU ÊÒ üêî π Ê apple πapple Ÿapple UUUUÊ ÿê UUUU UUUUÃÊ ÕÊ ÊÒ apple apple apple apple apple Ê appleáã ÊÁ UUUU apple Ÿ Á UUUU appleuuuu ª Ê «ãÿê appleÿapple UUUUÊ ÊÒ UUUUÊ ÊappleÃÊ appleá UUUUŸ apple Ë UUUU Ë appleuuuufl Ÿapple Á ÃÙ äÿêÿ ŒappleŸapple UUUUË ÊÒ Ë Ÿ Ë Ë ÊÚS appleá ÿê apple ŒÊappleŸÊapple Òø Ëà UUUU ãÿí Ë Ò «apple üêî π Ê Ëà øè UUUUÊ Ò appleá UUUUŸ flê ÁflflÊ UUUUÊapple Á»UUUU ø UUUUÊapple ÿꜪê ÁflŒÊß ŒappleŸÊ øê appleªê appleuuuu ß»ÒUUUU apple appleuuuu ÊŒ ÊÚS appleá ÿê UUUUÊapple ª apple Ê Ê Ã apple ÊappleŸapple flê apple Áfl fl UUUU apple Ífl ŸÿÊ UUUUåÃÊŸ Ã Ê ÊŸÊ ÊappleªÊ ÊÚS appleá ÿê appleuuuu apples UUUUåÃÊŸ Ò UUUUÁ apple Ë appleuuuuã Œapple øè appleuuuu Ò Á UUUU fl flÿ«apple Ë UUUUË ªÈflÊß Ÿ Ë UUUU ŸÊ øê Ãapple Ò â çÿæ# â æ æúu ÙÎè çsßâ æðâù ð â Øé Ì Ùæñßð SÍæÙ ÂÚ ÊappleÀ ÊÒ Ÿ (ÁSfl Ò «) Ê Ã UUUUË ŸŒË Œ Ê Ÿapple ŒÍ apple ŒÊÒ apple UUUU «v UUUUÊ S UUUUÊapple ŸÊÿÊ Á apple fl flë Ë Ò ÁSfl apple«ë Êapple Ÿ ªÊappleÀ»UUUU ÍŸÊ apple apple ÿèäã ŸÊÒflapple SÕÊŸ Ò U ŸŒË Ÿapple ŒÍ apple ŒÊÒ apple UUUU ß ª Ë ÊÿÊ Ÿ UUUUÊ È S UUUUÊapple «Ò ÊÒ fl ÊË ø Ë ß Ç Ò «UUUUË Á ÿ ª apple ÃËŸ ÊÊÚ Ë apple Ò ß Ëø flêáêë UUUU Í ÊÒ ŒËˇÊÊ «Êª Ë ÊË væ apple ª ŸÊŸapple UUUUË UUUUflÊÿŒ apple Ò U ŒÍ apple ŒÊÒ appleuuuu ÊŒ ÿ ŒÊappleŸÙ Ê ÃËÿ Áπ Ê«Ë ÿèäã v flapple SÕÊŸ ÕË àflapple Ê Á UUUU Ÿapple ŒÊapple «Æ UUUUÊ UUUUÊ«πapple Ê ÊÒ Ê ÊŸË apple UUUU apple ª ŸÊß fl ŒÍ apple ŒÊÒ appleuuuu ÊŒ ÿèäã wzflapple SÕÊŸ Ò Á Áœ Ê ÁŒ Êfl Ë ( {- w) ÊÒ Ÿapple Ê ÁòÊ ÊΔË ( - y) Á»UUUU apple ë Ê Œ Ê Ÿ Ÿ Ë UUUU Êß ÊÒ Ÿ UUUUÊ UUUU apple øí UUUUŸÊ Ãÿ Ò çîçì ý ô»ú ßèÙ ñç ÂØÙçàæ ð â Øé Ì vzßð SÍæÙ ÂÚ Á ŸÁ ŸÊ Ë ( appleá UUUUÊ) Ê ÃËÿ ªÊappleÀ»UUUU ÁŒÁà ÊÊapple UUUU Ÿapple ÿ Ê UUUUÊappleª ÄflËŸ øòáê ÿÿá Ê appleuuuu ŒÍ apple ŒÊÒ apple ŒÊapple «Æ UUUUÊ UUUUÊ«πapple Ê ÊÒ fl ÿèäã vzflapple SÕÊŸ Ò ÁŒÁà Ÿapple apple ŒÊÒ apple øê «{} UUUUÊ S UUUUÊapple ŸÊÿÊ ÕÊ ÊÒ Ã ã Êapple Ÿapple UUUU Ë ÊappleªË Ÿ Ë UUUUË ÕË ŒÊapple ŒÊÒ appleuuuu ÊŒ Ÿ UUUUÊ È S UUUUÊapple «Ò ŒÍ apple ŒÊÒ apple ÁŒÁà appleuuuu πapple UUUUÊ Ê UUUU áê vwflapple apple vyflapple Êapple apple «Ë UUUUË ÒÁ U ŸÊŸÊ Ê ß appleuuuu ÊflÊ ã Êapple Ÿapple ŒÍ apple ÊÒ ŸÊÒflapple Êapple apple Ë «Ë ŸÊß ÕË apple ŒÊÒ apple ÁŒÁà Ÿapple ŒÍ apple, Ê øflapple, ŸÊÒflapple ÊÒ vwflapple Êapple apple «Ë ŸÊß ÕË ØéßÚæÁ çâ ã â Ïê Ùð Áð ðuuuu æðâù»æðëèuuuu ÁèÌæ ê Í ø «Ëª appleuuuu ÿèfl Ê Á œí Ÿapple yæ Êπ L ÿapple ß ŸÊ Ë ÊÁ Ê UUUUÊ apple «appleuuuu Êapple Ÿ ªÊappleÀ»UUUU ÍŸÊ apple Êà ÊÊÚ appleuuuu à apple Ëà Á ÿê œí UUUU øê ÊÊÚ UUUUË Ã ŸÊ È Õapple ã Êapple Ÿapple ÊÁπ Ë ŒÊÒ apple UUUU «v UUUUÊ S UUUUÊapple Á UUUUÿÊ ÊÒ UUUUÈ S UUUUÊapple vx «w z Ê ÿ Ÿ appleuuuu ÒUUUUÁ ÿ UUUUË øêòõë ËÃ Ò ÊÒ òê UUUUÊ ÃË Ê ÁπÃÊ Ò œí UUUUÊapple Ëà appleuuuu ÊÕ Êπ MUUUU UUUUÊ øapple UUUU Á Ê apple ª ÈMUUUU appleuuuu πêá Ÿ Êapple ÊË ŒÍ apple SÕÊŸ ÊÒ ªÈMUUUUª Ê appleuuuu ŸÈ ª «Ê ÃË apple SÕÊŸ apple â Ïê ÇÚ S ôúu ð âæí â Øé Ì xvßð SÍæÙ ÂÚ çè âüð ŸÊ Ê ( Ê ÊŸ) Ê ÃËÿ ªÊappleÀ»UUUU Á Ãapple œí Á Ÿ ÒŸ «Êapple ª appleß Êapple Ÿ appleuuuu ÃË apple ÁŒŸ ÊÁŸflÊ UUUUÊapple UUUU «Æ UUUUÊ UUUUÊ«πapple Ÿapple appleuuuu ÊŒ ÿèäã MUUUU apple xvflapple ÊÿŒÊŸ È ø ª fl ŒÍ apple ŒÊÒ appleuuuu ÊŒ ÿèäã MUUUU apple vxflapple SÕÊŸ ÕÊ ã Êapple Ÿapple ÃË apple ŒÊÒ apple øê «Ë ÊÒ ÃËŸ ÊappleªË ªÊ UUUU apple ª ŸÊŸapple flê apple UUUU ãÿ Ê ÃËÿ Á Êfl UUUU Í Ÿapple Ë ß ŒÊÒ apple UUUU «Æ UUUUÊ UUUUÊ«πapple Ê ÊÒ fl ÿèäã {Æflapple apple ÿèäã {zflapple SÕÊŸ Á»UUUU ª UUUU Í Ÿapple ÃËŸ «Ë ªÊŸapple appleuuuu ÊÕ ŒÊapple ÊappleªË Á UUUU ÉéÜ è àæì èø ÂæÚè âð æú ÿæð æ Ùð Âêßü ÿæð æ ÂÚ ÕÉ Ì ÕÙæ ü È«Èøapple Ë ÿèflê ÁÃ Ê ÊÊ Ë À apple Ê ÿ Ê È Ÿapple Œ Ë ÊÚ»UUUUË appleuuuu Ÿapple apple Òø apple v~x Ÿ UUUUË ÊÊŸŒÊ Ê UË πapple Ë Á apple ûê ˇÊappleòÊ Ÿapple ÄflÊ U U»UUUUÊߟ apple Ífl ˇÊappleòÊ appleuuuu Áπ Ê»UUUU ÊÁŸflÊ UUUUÊapple ÿ Ê πapple appleuuuu ÃË apple ÁŒŸ ŸË Ë Ê Ë apple ÃËŸ Áfl appleuuuu yxx Ÿ ŸÊ UUUU «Ë à UUUUÊÿ UUUU Ÿapple UUUU Êapple UUUUŒ Ê ÁŒ «-v~ Áfl fl UUUU Áfl appleãê Ë appleuuuu UUUUåÃÊŸ È Ÿapple wx{ ªapple º UUUUË Ê Ë apple w} øêò appleuuuu ÊÒ ŒÊapple Ä appleuuuu «apple Ÿ UUUUË ß ÊÊŸŒÊ Ê Ë apple ûê ˇÊappleòÊ Ÿapple Ë Ê Ë apple x{ Ÿ UUUUË Ã UUUUÊÿ UUUU Ë Ò ÊÒ appleuuuu Êà Áfl appleuuuu øapple È Ò È Ÿapple Ÿapple Ÿapple áê Ë UUUUÁ ÿ UUUUÊ ÊªÊ Ë ß Ë Ã apple Á UUUUÿÊ ÕÊ Uã UÙ Ÿapple ÃÁ ŸÊ«È appleuuuu Áπ Ê»UUUU Ÿapple ŒÊ áê Òø UUUUË ºÙŸÙ ÊÁ ÿù apple Êà UUUU «Ê ÕÊ Uã UÙ Ÿapple UUUU Ê apple Ÿapple UUUUÊÒ Ê UUUUÊ ÊÊŸŒÊ Œ Ê Ÿ UUUU Ãapple È Ífl ˇÊappleòÊ appleuuuu ªapple º Ê Ù appleuuuu Áπ Ê»UUUU UUUUß Ê UUUU UUUU ÊÊÚ ªÊ ÈL ÿèª apple UÊ Ëfl- Á UË ªÊÃÊ U ŒÍ UË Ê U ËÃapple Ê Ù À Ê Uapple» Êߟ apple UUUUÊapple Ë Ù Ÿapple à Êc Ëÿ Êà UUUU appleuuuu Á v0w0 ÁŒŸ à UUUU ß Ã Ê ŸÊ «Ê UÊ,» Ë» Ê Êß»UUUU»UUUU appleuuuu ÊÕ Á UUUU Ê ÃËÿ»È ÊÚ apple Á ÿê Uà ÒU Êß»UUUU»UUUU»UUUUË»UUUUÊ «-v Á Ê Áfl fl UUUU Ë ÃÒÿÊÁ UÿÊ Ù UÙ U Êß»UUUU»UUUU»UUUUË»UUUUÊ «-v Á Ê Áfl fl UUUU UUUUË apple ÊŸË appleuuuu Á ŸË ÃÒÿÊÁ ÿù appleuuuu Áà ø áê apple Ò ß UUUUÊ ÊÿÊapple Ÿ vv Ä Í apple xæ Ä Í Ã UUUU ÃËŸ Ê Êapple Ê U UÙ apple ÊappleªÊ Ê Ã Ÿapple wæv apple»uuuuë»uuuuê «-v ÈL Áfl fl UUUU UUUUË apple ÊŸË UUUUË ÕË Á apple vw Êπ apple Áœ UUUU Á UUUUÊÚ«ÅÿÊ apple ÊappleªÙ Ÿapple Òø UUUUÊ Èà»UUUU ΔÊÿÊ ÕÊ ß ÒΔ UUUU appleuuuu ŒÊÒ ÊŸ ßã»appleUUUU Á ŸÊapple UUUUÊapple v{- Ë Ù appleuuuu Á Ê Êapple appleuuuu ÍŸÊ apple apple È«Ë ÃÒÿÊÁ ÿêapple apple flªã UUUU ÊÿÊ ªÿÊ øêò apple Ÿapple ß ÊÒ appleuuuu «-v Á Ê ÁflE UUUU UUUUÊapple apple UUUU Í apple Œapple Ê apple UUUUÊ Êà UUUU Ê ÊÒ ŸÊŸapple UUUUÊapple apple UUUU ßã»appleUUUU Á ŸÊapple apple øøê Á UUUUÿÊ ÉÊ Á ÿê, appleá Ÿ à apple À Ê Uapple Ÿapple Ê Ë Ê UË ã apple UÍŸÊ apple U Ë ÊÈL Êà apple Ë ÁπÃÊ ŒÊflappleŒÊ UÙ apple ÁªŸÊ Ê U Ê ÕÊ fl UÊ» Ÿ«Ê ÊŒ ÿí Ù Ÿ» Êߟ apple È øÿapple flê apple ŒÍ Uapple S appleáÿ Ê Áπ Ê«Ë Ò Ê U ÊŒ Á UÿÊ» Ù Ÿapple Ê Ò Á ÀŒ Ë fl UŒSà flê Ë Uªapple apple Ë ÈflŸapple fl ÊappleÁ«ÊÊ appleuuuu ÈÅÿ òêë ŸflËŸ ŸÊÿ UUUU Ÿapple ÊÁŸflÊ UUUUÊapple»UUUUË»UUUUÊ «v Á Ê Áfl fl UUUU appleuuuu apple ÊŸ Ê UUUUÊ ÊÁœ UUUUÊÁ UUUU ÊappleªÊapple Ê Ë Á UUUUÿÊ ÈflŸapple fl ÃËŸ apple ÊŸ Ê UÙ apple apple Ò ÍŸÊ apple vv apple xæ Ä Í appleuuuu Ëø À Ê Uapple Ÿapple Á UÿÊ» Ù Ê U Á ÿê S appleÿ Ê Ù À Ê Uapple Ÿapple ÿí Ù Ÿ» Êߟ apple ª ŸÊ Ë Ò ã Ù Ÿapple apple Ë» Êߟ Òø apple appleá U Ê» Ê Á Á UÿÊ» Ù Ù UÊ U Ê U U ÁŒÿÊ v~ Ê À Ê Uapple Ÿapple apple Ë» Êߟ Òø {-, {-x, {-v, {-, {-x à U apple Ÿapple ŸÊ Á ÿê fl Ë Ê U ÿí Ù Ÿ» Êߟ apple È øapple Ò ÿ Ê Ÿ Ê Ê ŸÊ Ò S U L «ÊÕ ÙªÊ ÿ ª Ò «S Ò Ëßapple flê Ê Áπ Ê«Ë UappleÁŸ Ò UÁ ª apple ŒÈÁŸÿÊ Ê Ÿ U Áπ Ê«Ë Ë ŸappleªÊ Ò S U L «Ÿapple apple Ë» Êߟ apple M Ê UappleŸ øÿùfl Ù -{, {-w, z-, {- w à U apple UÊÿÊ ÕÊ «v Á Ê Áfl fl UUUU ŸflËŸ ŸÊÿ UUUU Ÿapple apple ÊŸ Ê UUUUÊ ÊappleªÙ Ê Ë Á UUUUÿÊ ÊappleÁ«ÊÊ, ªÊappleflÊ ÊÒ Ê Êc apple πapple Ê Ê ªÊ Ê Ã apple ÊappleŸapple flê Ê ÿ Ê»UUUUË»UUUUÊ ÍŸÊ apple Ò UUUU Ê, ÊappleÁ«ÊÊ πapple UUUUÊ Èπ appleuuuu Œ Ÿ UUUU Ê Ò»UUUUË»UUUUÊ «v Á Ê Áfl fl UUUU UUUUË apple ÊŸË Œapple Ê appleuuuu Á «Ê ÊÒ UUUUÊ Ò fl üêapplecδ ÿèflê Á Ê»È ÊÚ Ù UUUUË apple ÊŸË UUUU appleuuuu Êapple Ê Áøà Ò

12 UÁ UÿÊáÊÊ, UÁflflÊ U, vv Á à UU, wæww ÚUçßßæâÚUèØ âæñåuè 12 ôâè õåuæüæ çè ÚU âð ñîæù ð, wz ô æç¹úuè çâøæâè ÂæÚUè è ÚUð»ð àæél æì È Ê Ê Ê ( appleπ UÊ ŸËÁà Áfl apple Ò U) ß U Á«ÿŸ Ÿapple ÊŸ Ù Œ È Ë Ù Ù Ê Ê øı UÊ Ê Ÿapple ËflŸ Ë ÊÁπ UË Á ÿê Ë Ê UË πapple Ÿapple Á Ҍʟ apple Ò Ÿ Ê Œ Œapple ÿ Á UÿÊáÊÊ apple ÊÁ Êÿapple U È ø øè Ë ŸË Ê UË Ù wæwy apple Ÿ fl Á» U apple ûêê apple ÊŸÊ Ò ÁÀ Ÿapple «apple apple Uapple ÿ øı UÊ Ê fl ÈòÊÙ Ù Ê UË apple Ë ªß ªŒ ŒÊ UË Ê Á πêÿê Ë Ò ªı UÃ Ò Á Á apple øèÿêflù apple ߟapple Ù apple ª Ù U Ÿ «apple apple Uapple ÿ øı UÊ Ê Ÿapple Ê Ê ªΔŸ U Ê UË Ë UË Ë «U«UË Ë ÃÙ«ŒË ÕË ı U Œ ÁflœÊŸ Ê Ë UÙ U Ëà Œ U Ê Ê apple ªΔ œÿ U U Ê U apple ÊÊÁ Ù ª Õapple, Á Ë Ë«Ê Ù Ê Ê øı UÊ Ê Ù Ê Ã Ò, fläã «apple øı UÊ Ê apple apple ŸË Ê Ê U U apple Õapple wæv~ ÁflœÊŸ Ê øèÿêflù apple ߟapple Ù apple ÊòÊ ÿ øı UÊ Ê øèÿêfl Ëà Êÿapple Õapple, fläã Á ÿê Ë Ù apple ÿ Ê ÊŸapple ªÊ ÕÊ Á øı UÊ Ê ÊÊÿŒ Ë apple apple Á ŒÊ Ê U Ê Ê U ÃÈ «apple øı UÊ Ê Ÿapple Ã Ê ÁflcÿflÊÁáÊÿÙ fl U Ù U Áfl UÊ ªÊÃapple È Ÿ fl Á ÿê Ë ËflŸ apple flê Ë Ë ÁÀ ß apple Ë Ê Ê- Ê ª apple fl Ê Ù øèÿıãë ŒappleŸapple Ë ÉÊÙ áêê U ŒË Ò ß «Ë apple ÊªÊ Ë wz Á Ãê U Ù Ÿapple Á ÃÊ ŸŸÊÿ øıœ UË ŒappleflË Ê Ë ÿ ÃË U» Ãapple Ê ÊŒ apple ÊÿÙÁ Ã Ë ÊŸapple ªı UÃ Ò Á Á Ê U ÈÅÿ òêë ŸËÁÃ Ê È Ê U apple Ë Áfl ˇÊ Ù È U U Ê Ê Áπ Ê» Íà UÊ ŸËÁà ÙøÊ ŸÊŸapple Ê apple ÊŸ U øè Ò Ÿ Ê ŒÊflÊ Ò Á ª U Ë Áfl ˇÊË Œ È U Ù U UáÊŸËÁà à à Ÿapple Á ÿê Ë Ã appleœ È Ê U Ê Ê Ê È Ê Ê Uapple ÃÙ ÁŸÁ øã Ë wæwy apple Ê Ê Ù Œ apple ø ÃÊ Á ÿê Ê ÃÊ Ò ÊŸ Ê UÙ Ê ŸÊ Ò Á Ù Ê Ê øı UÊ Ê ß apple «Ë àfl ÍáÊ ÍÁ Ê ÁŸ Ê Ãapple Ò ÕŸ flê Ë ê ÊŸ UÒ Ë apple Œapple Ê U «apple UÊ ŸËÁà ÁŒÇª Ù Ù Ê ÁòÊà UŸapple Ê Ÿ fl apple ÊŸ Á ÿê Ò ÁÀ Á UÿÊáÊÊ Ë œ UÃË apple ß ÁŒŸ ÃË Uapple Ùø apple Ê ªΔŸ UŸapple Ë ÊÈL ÊÃ Ë ÙªË øı UÊ Ê Ù Uapple ÈòÊ ÁflœÊÿ ÿ øı UÊ Ê Ÿapple πèœ ÃÊÿÊ Ò Á ß ê ÊŸ UÒ Ë apple Á Ê U ÈÅÿ òêë ŸËÁÃ Ê È Ê U, Ÿ Ë Ë äÿˇê Ê UŒ flê U, Ê œ Œapple Ê Ífl ÈÅÿ òêë ø Œ Ê Í ŸÊÿ«Í, Á Ê U ÈÅÿ òêë Ãapple SflË ÿêœfl, Ê Ífl ÈÅÿ òêë UŒÊ U Ê Ê Á ÊŒ Á à Ÿapple Áfl ˇÊË ŸappleÃÊ Á Ê U à Uapple ªapple ÿ Á Ê ŒÊflÊ Ò Á Äà UÒ Ë Ÿ fl «apple UÊ ŸËÁà Œ Êfl Ë ªflÊ ŸappleªË ÁÀ ß ÁŒŸ ÃË Uapple Ùø apple Ê ªΔŸ Ë Á ÿê Ê ªÊ ªı UÃ Ò Á Á Ê U ÈÅÿ òêë ŸËÁÃ Ê È Ê U apple Ë Áfl ˇÊ Ù È U U Ê Ê Áπ Ê» Íà UÊ ŸËÁà ÙøÊ ŸÊŸapple Ê apple ÊŸ U øè Ò Ÿ Ê ŒÊflÊ Ò Á ª U Ë Áfl ˇÊË Œ È U Ù U UáÊŸËÁà à à Ÿapple Á ÿê Ë Ã appleœ È Ê U Ê Ê Ê È Ê Ê Uapple ÃÙ ÁŸÁ øã Ë wæwy apple Ê Ê Ù Œ apple ø ÃÊ Á ÿê Ê ÃÊ Ò ÊŸ Ê UÙ Ê ŸÊ Ò Á Ù Ê Ê øı UÊ Ê ß apple «Ë àfl ÍáÊ ÍÁ Ê ÁŸ Ê Ãapple Ò Œ U «apple øı UÊ Ê Á UÿÊáÊÊ apple Ê Ê apple Œ Ê appleÿapple Ê Í UÊ Ÿ ŸÊ øè Ò ı U Ê U Á» U apple ߟapple Ù ªΔŸ Ù π«ê UŸapple Á ªÊ fl-ªê fl Œı UÊ U U apple Ò Ë ÊŸÃapple Ò Á Ù Ê Ê øı UÊ Ê Èà Á ÿê fläãê Ò Á UÿÊáÊÊ ª Ê ËáÊÙ Ù Ò apple ÊœŸÊ Ò, ß Ê ã apple ë apple apple ôêêÿ Ò ÿ Ë Ê UáÊ Ò Á ûêê apple UË v} Ê Ù apple ŒÍ U U Ÿapple fl Œ Ê Ã apple Ë ÊπÙ Ë apple Ê Ê U U ÊŸapple Êfl ÍŒ Ÿ ı apple apple Ùß Ë Ÿ Ë Êß Ò wz Á Ãê U Ù ÃÊ ŒappleflË Ê Ë ÿ ÃË fl U U apple Ë Ã U «Ë UÒ Ë U ı U apple Ã Ê È UÊŸapple fl Ÿ œè Uœ UÙ Ù È Ê U flù Œapple Ê ŒappleŸÊ øê Ãapple Ò Á ŒappleflË Ê Ë Áfl UÊ Ã Ÿ apple Ùß Ÿ Ë ËŸ ÃÊ ı U Ê Ë Ÿ Œapple Ê «apple Á ÿê Ë ÉÊ UÊŸÙ fl ŸappleÃÊ Ù ÊÕ ë apple œ Ò Ê Ê Á ß ÁŒŸ Ê Ë ŒappleflË Ê ÿ ÃË fl U U Ÿapple Êÿ UappleªË ÄUÿÙ Á fl Ë øıœ UË ŒappleflË Ê Ù ŸÊ ÊŒ Ê ÊŸÃapple Ò U ÃÈ Á ÿê Ë À Ù apple ÊflŸÊ ÿäã Ë Ê U Ë Ò Á ߟapple Ù Ë ÿ UÒ Ë Ê» Ë Êfl Ù«U Ê ªË ß Ê ŒÊ Ê ß Ë Êà apple ªÊÿÊ Ê U Ê Ò Á ߟapple Ù ß ŸappleÃÊ Ù apple Ê apple ÊÊÁ Ù ª Õapple, Ÿ apple apple Ÿapple ߟapple Ù apple flê ÊŸÊ ÊÈM Ù ª Ò ÍòÊÙ Ê ÿ Ë ŸÊ Ò Á Œapple Ê Ê U ÃŒÊÃÊ Ê Ë øı UÊ Ê Á UflÊ U apple ÊSÕÊ UπÃapple Ò Á apple øèÿêflù apple Ê Ë»Í U fl Ê UË ŒÙ» Ê«ÙŸapple Ê íÿêœê» ÊÿŒÊ Ê ª apple Ífl ÈÅÿ òêë Í apple Œ Á È«U «UÊ Ÿapple ΔÊÿÊ ÕÊ ı U ÊÁ ŒÈcÿ à øı UÊ Ê Á S apple apple ÊÿÊ ÕÊ U ÃÈ Í Ê Á ÿê Ë Êapple U Ҍʟ apple à U øè Ê Ò ı U ŸË UáÊŸËÁà U Ÿ fl ã Ù Ÿapple Á UÿÊáÊÊ ª Ê ËáÊ ÃŒÊÃÊ Ù Á Ã Ê UË ÃŒÊÃÊ Ù Ë Ÿé U UÙ ŸË ÊÈM U ŒË Ò ÁÀ Œapple Ê ˇÊ Ë Íà Áfl ˇÊË ÙøÊ π«ê UŸapple Ê apple ÊŸ U ÁŒÿÊ Ò ŒappleπŸÊ ÿ ÙªÊ Á ß Á ÿê Ë UÒ Ë Ê ßŸapple Ù Ù ÄUÿÊ Ê Á ÃÊ Ò ÊŸ Êߟ Áfl Êfl ÍŒ CÊøÊ U U ªÊ Ÿ Ë Á UÿÊáÊÊ ı U Œ U Ê U Ÿapple Ÿapple U Ê U ÿù ŸÊ Ù Ù ÊŸ Êߟ Á ÿê Ò ÃÊÁ CÊøÊ U apple Ë Êÿapple U ÃÈ œ UÊà U ª U ªı U Á ÿê Ê ÃÙ ß Ê Ùß Áfl Êapple Ê Ê ŸÃÊ Ù Ê# Ÿ Ë Ù U Ê Ò ß Ê Uapple apple ª UÊß apple «ÃÊ Ë ªß ÃÙ Ê Ÿapple ÊÿÊ Á Á Ÿ-Á Ÿ Áfl ʪ٠apple ŸÃÊ Ù UÙ UÊ Ê «Ãapple Ò, fl Ê ÊŸ Êߟ å Êß UŸapple Á Ù fl U ÿê Ù U Ò flù «Ê Ÿ U Ãapple Ò Ù U apple Á Ë Ë ÈÁflœÊ ÿê Á Ê Êÿà Á Ù U U Ê ªË ªß ÊŸ ÊÁ UÿÊ UË ÊÃË Ò ÃÙ flù Ù U SflË Ê U Ë Ÿ Ë UÃÊ, Ÿapple Ê U Ù UË Ë Ù«ÊŸapple ÊŒ Ë SflË Ê U U ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò Á Ê ÊÿÈÄÃ, Ÿª U ÁŸª, Á Ë Áfl ʪ, Á UÿÊáÊÊ Ê UË Áfl Ê ÊÁœ UáÊ Á à ŒÙ Œ Ÿ apple Áœ Áfl ÊªÙ Ë appleflê apple Ê ÊŸ Êߟ Ò U ÃÈ ã apple ßÃŸÊ íÿêœê ÈÁ ŸÊ ÁŒÿÊ Ò Á Ê ÊŒ Ë ÃÙ ŒÍ U ë Ê πê Ê Ê Á πê ÊŒ Ë Ë Ë ı øêá U ÃÊ Ù Ù Í UÊ Ÿ Ë U ÃÊ ı U ª U Á Ë Ã U Ùß ÿáäã ßã apple Í UÊ Ë U apple ÃÙ fl U «Ê UŸ Ù ÊÃÊ Ò, à ª Ê U Ê ÿáäã apple apple ÈÁflœÊ apple U UÙ U ê ÊœÃapple Ò, Ù ÊŸ Êߟ appleflê ŒappleŸapple Œ apple» Ë appleãapple Ò, ß apple Ë «Ê ÊÙ Ò, È Ê apple apple apple Ë ÙÃapple Ò, Á apple Ê ÿáäã Ê Ù«UŸapple Ë ŒSÃÊflapple Ÿ Ë ÙÃapple ÿê Ù U apple apple ŒSÃÊflapple Ë Ê ª appleãê Ò Á Ë Äà appleflê appleÿapple appleapple Ùß M Uà Ÿ Ë ÙÃË, Ã Í UË apple Äà U Ê UË ŒçUà U Ê È Ù apple ÊœÊ ÊÃÊ Ò Á Ê UÊ» Ê Ù«Ÿ Ë Ù U Ê, Œ apple apple ë Ê πê Ê ÈÁflœÊ ÊÈÀ apple U fl Ë Ê Á ŸÊ ŒSÃÊflapple Ë Í UÊ Ù ÊÃÊ Ò ß ÊflÊ Ÿapple Ê Ù apple ŒSÃÊflapple Ù apple fl ÊœÊ U Ê«ŸÊ S appleá ª apple ª ÃË ÙÃË Ò, ß Ã U Ê Ù apple Ë ÊŸ Êߟ Áfl Ÿ Ë Á ÃË Á Ë Ê U Ùß ª ÃË ΔË Ë UflÊ Ë Êÿapple ÃÙ Ê Á UflÊ U øêÿ òê Ù ÁŸflÊÿ U ÁŒÿÊ ªÿÊ Ò, íÿêœêã U ÙªÙ Ÿapple Ë ŸÊ Á UflÊ U øêÿ òê Ÿ Ë ŸflÊÿÊ Ò, Á Ê Ê U Ê UË ÈÁflœÊ Ù ÊŸ Êߟ appleÿapple apple ã apple Uapple ÊÊŸË apple Ê ÊÃË Ò Ÿª U ÁŸª apple ÿí ÃÙ ÊŸË- Ëfl U, Ê UÒÄU Á Ù Ù apple«uÿapple Á ÊŸ Êߟ Á ÿê ªÿÊ Ò U ÃÈ íÿêœêã U Ê Ù apple ÊŸ Êߟ ȪÃÊŸ ÁŸª Ë Êß U Ê# Ë Ÿ Ë UÃË È Á Ê U ª ª Ë U Ê UË Áfl ÊªÙ Ë ÊŸ Êߟ ÈÁflœÊ Á S U Ë Ë ø Ãapple apple ÊŸË ÊÁ à ٠U Ë Ò, ÿ Ë Ê UáÊ Ò Á Ê Ë U Ê UË ÊÿÊ ÿù Ê U ê Ë- ê Ë Êߟapple ªË ÁŒπÊß ŒappleÃË Ò ı U apple Ë Ã U Ë CÊøÊ U ÿê# Ò U Ê U Ê Ê Áœ Ê UË Ë ÊŸÃapple Ò Á ÊŸ Êߟ ÈÁflœÊ Ë Í UË Ã U Ê ÿê Ÿ Ë Ò ı U Ÿ Ë Ÿ Ë πêá ÿù Ù ΔË UŸapple ÿê Ù U apple Ò, ÿ Ë Ê UáÊ Ò Á Ê Ë Ê ÊŒ Ë Á ŸÊ ÈÁflœÊ ÊÈÀ Ÿapple Ê Ÿ Ë UÊ ÊÃÊ Á à U Ê apple Íÿ ı U ÊÈ Ê Ë UÊÁ ÊÿÙ U «appleªê ÊÈ - ÊÈ Êfl íÿùáã apple ª Ù UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ Ù apple Œ àfl ÍáÊ ÊŸÊ ÊÃÊ Ò ª Ù UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ Ê Ë UÊÁ ÊÿÙ U ÊÈ - ÊÈ Êfl «ÃÊ Ò È UÊÁ Ê flê Ù Ù ÊÈ ÃÙ È UÊÁ Ê flê Ù Ù ÊÈ» Ë ÊÁ# ÙªË Á à U Ê apple væ Á à U Ù Èœ UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ U ãÿê UÊÁ Ê apple flapple Ê Uapple ªapple ß ÊŒ vz Á à U Ù ÊÈ Á UÊÁ Ê apple SÃ Ù Ê ªapple v Á à U Ù Íÿ ãÿê UÊÁ Ê apple flapple Ê Uapple ªapple Á«Ã Î cáê apple ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á wy Á à U Ù ÊÈ Ë ãÿê UÊÁ Ê apple flapple Ê U Ê ªapple Èœ, ÊÈ, ı U Íÿ Ë øê Œ Ÿapple apple Ë UÊÁ ÊÿÙ Ù ÊÈ - ÊÈ» Ë ÊÁ# ÙªË Á à U apple Íÿ ı U ÊÈ Ê UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ ÙªÊ fl Ë Èœ Á» øê Œ appleªê ߟ ÊflÊ ª, ªÈL, ÊÁŸ ı U UÊ È- ÃÈ Ë UÊÁ ÊÿÊ Ÿ Ë Œ apple ªË ߟ Êfl apple Œapple Ê apple UÊ ŸËÁÃ, ÊÁÕ ı U Ê ÊÁ Œ Êfl ÁŒπapple ªapple ÊÕ Ë ß ª Ù U øêÿ ı Œ appleªê Ë Ãapple ÊÁ U Ê ÃÙ Ë ª Ë Ÿapple ªappleªË ß ÙªÙ Ù apple à œë Uapple ÊÊÁŸÿÊ Ù ÃË Ò ß ËŸapple ÊÈL ÊÃËv ÁŒŸÙ à Íÿ - ÊÁŸ Ê «ÊC ÿùª U appleªê Á Ê ÊÈ U Œapple Ê- ŒÈÁŸÿÊ Á Ã Ë UÊÁ ÊÿÙ U ÁŒπappleªÊ Á apple ÙªÙ apple ßÊfl ı U ÁflflÊŒ apple ªapple ŒÈÉÊ UŸÊ ı U Ë ÊÁ UÿÊ ÃË Ò Á«Ã Î cáê apple ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á v Á à U ÊŒ Èœ ı U Íÿ ŒÙŸÙ Ë Á UÊÁ Ê apple U apple ªapple Á apple ÈœÊÁŒàÿ ÿùª ŸappleªÊ ß ÊÈ ÿùª Êfl apple ÊÊ ÁŸ ÁflflÊŒ πà Ù ªapple ß ÙªÙ Ë Uapple ÊÊÁŸÿÊ Ë ŒÍ U ÙŸapple ªapple ªË væ Á à U Ù Èœ ª ãÿê UÊÁ Ê apple Ù ªapple fl Ë Èœ ª ŸË ÊªË ªÁà apple ŸÊ UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ ª ª wy ÁŒŸ Ë flᜠapple UÃapple Ò Èœ ª ãÿê UÊÁ Ê apple ı ÍŒ U Ãapple È apple ãÿê UÊÁ Ê apple Ë fl Ë Ù Ê ªapple Èœ ãÿê UÊÁ Ê apple fl Ë væ Á à U wæww, ß ªÊappleø U Ê Ë vw UÊÁ ÊÿÙ U ÊÈ - ÊÈ Êfl apple UÊÁ Ê Êà Áfl flê apple Ë U appleªë ÊÃøËà apple ÿã U apple Á UflÊ U Ê ÊÕ Á appleªê flÿ Èπ apple flîáh ÙªË Á ÃÊ apple à appleœ Ù Ãapple Ò Ùœ fl Êflapple Ê Áà Uapple apple øapple flî Êà ÿã U apple Ÿ apple Ÿ Ê UÊà ÃÊ apple øapple ÊÃÊ SflÊSâÿ Ê äÿêÿ Uπapple ËflŸ ÊÕË Ê ÊÕ Á appleªê U Ÿ- Ÿ ÿflásõã Ù ÃÊ Ò ÊŸÁ ÊÊÁãà U appleªë Á ÕÈŸ UÊÁ Ê Ÿ ÊÊãà U appleªê Êà ÿã U apple Ùœ fl Êflapple Ê Áà Uapple apple øapple ËflŸ ÊÕË Ê ÊÕ Á appleªê ËΔapple πêÿ ÊŸ apple L Áø ÃË Ò Ÿı UË apple» UÙ Ê ÿùª Á appleªê UÊÁ Ê Î cáê apple ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Êà Áfl flê apple Ë Ê ÃË Ò Êà ÿã U apple ÊÒÁˇÊ ÊÿÙZ U äÿêÿ Œapple Ê UÙ Ê U apple ÈœÊ U ÙªÊ flsòêù U πø Ãapple Ò Êà ÿã U apple Ùœ Áà Uapple apple øapple Á UÊÁ Ê Ÿ ÛÊ U appleªê Êà ÁflEÊ apple Á U ÍáÊ U apple ªapple ıáh ÊÿÙZ apple Êÿ ÊœŸ Ÿ Ãapple Ò Ÿı UË apple» UÙ apple ÿõ flêœ-áflflêœ apple øapple Áøà œÿ apple flîáh ÙªË Á UüÊ Áœ U appleªê ãÿê UÊÁ Ê Á«Ã apple ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á ÊŸÁ ÊÊ Áà U appleªë Êà Áfl flê Ë U Í U U appleªê Ÿı UË apple Á Ë ŒÍ Uapple SÕÊŸ U ÊŸÊ «ÃÊ Ò Á UflÊ U apple ŒÍ U Ù Ãapple Ò ÊÃøËà apple ÃÈÁ à U apple Á UflÊ U Ë SÿÊ Uapple ÊÊŸ Uapple ªË ÃÈ Ê UÊÁ Ê ÿã U apple Ÿ apple Ÿ Ê UÊà ÁfløÊ UÙ apple øapple Ê UÙ Ê U Ë ÁSÕÁà apple ÈœÊ U ÙªÊ Á UüÊ Áœ U appleªê SflÊSâÿ Áà øappleã U apple Á Ë Á òê ÿùª apple ê ÁûÊ apple ÁŸflapple Ê U Ãapple Ò flîá ø UÊÁ Ê Ÿ ÊÊãà U appleªê, UãÃÈ Êà Áfl flê U Í U U appleªê ÊÃÊ SflÊSâÿ Ê äÿêÿ Uπapple ËflŸ ÊÕË apple ÿõ flêœ-áflflêœ apple øapple ããêÿ SflÊSâÿ ÁfløÊ U Ù Ãapple Ò œÿè UÊÁ Ê ˇÊáÊapple L CÊ-ˇÊáÊapple ÃÈCÊ ŸÙ Êfl Ù Ãapple Ò Ÿı UË apple à UÄ Ë Êª ÊSà ٠ªapple Á UflÊ U apple ŒÍ U Á Ë ŒÍ Uapple SÕÊŸ U Ê Ãapple Ò Ÿ ÊÊãà U appleªê Êà Áfl flê apple Ë Ê ªË U UÊÁ Ê Êà ÿã U apple Ùœ apple øapple ÊÃøËà apple ããèá à U apple Á UflÊ U Ë SÿÊ Uapple ÊÊŸ U ÃË Ò πø Ë Áœ U apple ªapple ÿõ ÁflflÊŒ fl ʪ«Ù ÊÁŒ apple øapple È UÊÁ Ê ΔŸ- ÊΔŸ apple L Áø U appleªë ˇÊáÊapple L CÊ-ˇÊáÊapple ÃÈCÊ Êfl Ÿ apple U apple ªapple ÊÊ Ÿ ûêê Ê ÿùª Á appleªê Á òêù Ê ÿùª U appleªê ËflŸ ÊÕË apple Ÿ È UÊfl Ù ÃÊ Ò ËŸ UÊÁ Ê Êÿ apple flîáh Ë ÙªË ÊŸ- ê ÊŸ Ë ÊÁ# ÙªË ÊÁ UflÊÁ U ËflŸ C ÿ U appleªê ÊÒÁˇÊ fl ıáh ÊÿÙZ apple ÊŸ- ê ÊŸ Á appleªê Ÿı UË apple Ã Ä Ë fl U Á Ãapple Ò ÊÁŸflÊ U Ù È }.yw Á Ÿ U U ÙªÊ ı U ÊŒ w ÄU UÍ U wæww, UÁflflÊ U Ù Èœ ãÿê UÊÁ Ê apple Ë ŸË ÊªË ªÁà ÊÈM Uapple ªapple, Á ÊŒ flapple w{ ÄU UÍ U wæww, ÈœflÊ U Ù ãÿê apple ÃÈ Ê UÊÁ Ê apple ªÙø U U Ê ªapple Á UÊÁ Ê apple Sà ٠ªapple ÊÈ ª ÊÈ ª Á UÊÁ Ê apple SÃ Ë flᜠvz Á à U wæww Ù È Æw.w~ Á Ÿ U U ÊÈM ÙªË ı U Á» U ŒÊapple ÁŒ U Ù È {.vx Á Ÿ U U Á UÊÁ Ê apple ÊÈ SÃ Ë flsõê πà ÙªË ãÿê UÊÁ Ê apple Íÿ Ê Uª Ÿ v Á à U Ù Ë ª Ù SflÊ Ë Íÿ ŸË UÊÁ Ê Á Ù Ù«U ãÿê UÊÁ Ê apple UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ Uapple ªapple Íÿ Œapplefl v Á à U wæww, ÊÁŸflÊ U Ù ŸË Sfl UÊÁ Ê Á apple ÁŸ U Èœ Œapplefl Ë UÊÁ Ê ãÿê apple È Æ vv apple Áfl UÊ ÊŸ Ù Ê ªapple ÊÈ Ê ãÿê UÊÁ Ê apple ªÙø U Á à U Ê apple Ë ÊÈ ª Ê Ê U Á» U UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ ÙªÊ ÊÈ ª wy Á à U Ù ãÿê UÊÁ Ê apple flapple Ê Uapple ªapple ÊÈ Ê ãÿê UÊÁ Ê apple ªÙø U wy Á à U wæww, ÊÁŸflÊ U Ù UÊà }.zv Á Ÿ U U ÙªÊ, flù Á UÊÁ Ê apple ÁŸ U Èœ Ë ãÿê UÊÁ Ê apple ªÙø U Uapple ªapple Ë Ê UË fl Ê Î ÁÃ Ê ŒÊ Ë ÊflŸÊ Íÿ ı U Èœ Ë ÁSÕÁà ŒappleπÃapple È Ÿ Ë ı U Ë fl apple ß ª Ë ÊÁ UÿÊ ÃË Ò ªÈL ı U ÊÁŸ ŸË Ë UÊÁ ÊÿÙ apple U apple ªapple Á apple Œapple Ê apple Á ÊˇÊÊ ı U œ apple È«Ë ÿflsõê Íà ٟapple ªapple ªË ߟ ˇÊappleòÊÙ apple È«apple ë apple Œ Êfl ÙŸapple Ë ÊflŸÊ Ë Ò ß ª Ù U «apple ÊÊ ÁŸ Œ Êfl Ù Ãapple Ò Èœ ı U ÊÈ Êfl apple Œapple Ê Ë Õ ÿflsõê apple ÈœÊ U Ù ÃÊ Ò Ê Ê Á ªÊß appleªë ı U ŸÃÊ ÃÈC U appleªë ª UÊÁ Ê Á Uflà Ÿ apple ß ª Ù U Á Ê ı U ª ŸË Ù ÃË Ò Œapple Ê Ë Òãÿ ÊÁÄÃ Ë appleªë ÄUÿÊ Uapple Êÿ ŸÈ Ãapple Ÿ, Ú Ÿ Á ÊflÊÿ, flÿÿ ŒŸÊÿ SflÊ Ê Ê Ê Uapple ß fl U Ë Ê UÊœŸÊ ÍáÊ ŒÙ Ù Ù ŸC fl ŒÍ U UÃË Ò Á«Ã Î cáê apple ÃÊ Ÿapple ÃÊÿÊ Á Ê ÎàÿÈ ÿ òê ı U ŒÈªÊ # ÊÃË ÊΔ UŸÊ øêá ÊÃÊ ŒÈªÊ, ªflÊŸ Á Êfl ÁflcáÊÈ ˇ ËŸÊ UÊÿáÊ ı U ŸÈ ÊŸ Ë Ë Ê UÊœŸÊ UŸË øêá

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á 135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á Ÿ U, Sà Áfl ʪÊäÿˇÊ, Sà appleä U U, äÿ Œapple Ê. Áfl

Chi tiết hơn

Jharkhand Board Model Paper 2007 Class X (10th)

Jharkhand Board Model Paper 2007 Class X (10th) È ŸÊapple Ë ÅÿÊ Total No. of Questions : 3 Îc UÊapple Ë È ÅÿÊ 16 + 8 = 24 Total No. of Pages : 19 ÿ w v w ÉÊ appleu Time : 2 1 2 Hours ÍáÊÊZ Full Marks : 60 Ê Êãÿ ÁŸŒapple Ê GENERAL INSTRUCTIONS : 1. UˡÊÊÕË

Chi tiết hơn

214 55_OS_2 Set A Economics.pmd

214 55_OS_2 Set A Economics.pmd This Question Paper consists of 3 questions and 8 printed pages. ß Ÿ- òê apple 3 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ECONOMICS ( Õ ÊÊSòÊ) (1) Code No. Êapple«U

Chi tiết hơn

(English+Hindi) MATHEMATICS ªÁáÊà 1. Let f (x)=2 10 x+1 and g(x)=3 10 x 1. If (fog)(x)=x, then x is equal to : (1) (2) (3) (4)

(English+Hindi) MATHEMATICS ªÁáÊà 1. Let f (x)=2 10 x+1 and g(x)=3 10 x 1. If (fog)(x)=x, then x is equal to : (1) (2) (3) (4) MATHEMATICS ªÁáÊÃ. Let f (x)= 0 x and g(x)=3 0 x. If (fog)(x)=x, then x is equal to : 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3. Let p(x) be a quadratic polynomial such that p(0)=. If p(x) leaves remainder when

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014 RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2014 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 31 No. of Printed Pages 11 S 08 Social Science ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2014 SECONDARY EXAMINATION, 2014 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ SOCIAL SCIENCE ÿ

Chi tiết hơn

331 54_OSS_1 Set A Sociology.pmd

331 54_OSS_1 Set A Sociology.pmd This Question Paper consists of 34 questions [Section-A (24) + Section-B (5+5)] and 6 Printed pages. ß Ÿ- òê apple 34 Ÿ [πá«u- (24) + πá«u- (5+5)] ÃÕÊ 6 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination

Chi tiết hơn

201 52_AS_4 Set A Hindi Final.pmd

201 52_AS_4 Set A Hindi Final.pmd SCIENCE AND TECHNOLOGY (ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª Ë) () Time : Hours ] [ Maximum Marks : 85 ÿ ÉÊá appleu ] [ ÍáÊÊZ 85 Instructions : () All questions are compulsory. () Marks are indicated against each question.

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Maths Question Paper 2015

RBSE Class 10 Maths Question Paper 2015 BE Class 10 Maths Question aper 015 ŸÊ Ê oll No. No. of Questions 30 No. of rinted ages 7 09 Mathematics ÊäÿÁ UˡÊÊ, 015 ECNDAY EXAMINATIN, 015 ªÁáÊà MATHEMATIC ÿ 3 1 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 80 UˡÊÊÁÕ ÿêapple

Chi tiết hơn

Downloaded From: ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 2010 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 20

Downloaded From:   ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 2010 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 20 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 No. of Printed Pages 7 flappleá Ê Ê UˡÊÊ, 00 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ ó Õ òê P 0 Social Sc. I ( SOCIAL SCIENCES First Paper ) ÿ 3 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 40 UˡÊÊÁÕ ÿù apple Á Ê Êãÿ ÁŸŒapple

Chi tiết hơn

215 55_OS_2 Set A Business Studies.pmd

215 55_OS_2 Set A Business Studies.pmd This Question Paper consists of 30 questions and 7 printed pages. ß Ÿ- òê apple 30 Ÿ ÃÕÊ 7 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Code No. Êapple«U Ÿ./OS/2 BUSINESS STUDIES ( ÿêfl ÊÁÿ äÿÿÿ) (21) Set A Day and Date

Chi tiết hơn

H H This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - 1 : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - 1 : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁá

H H This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - 1 : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - 1 : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁá This booklet contains 40 printed pages. ß ÈÁSÃ Ê apple ÈÁŒ à Îc 40 Ò PAPER - : PHYSICS, MATHEMATICS & CHEMISTRY Ÿ ÈÁSÃ Ê - : ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ, ªÁáÊà ÃÕÊ U ÊÿŸ ÁflôÊÊŸ Do not open this Test Booklet until you

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013

RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013 RBSE Class 10 Social Science Question Paper 2013 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 31 No. of Printed Pages 11 S 08 Social Science ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2013 SECONDARY EXAMINATION, 2013 Ê ÊÁ ÁflôÊÊŸ SOCIAL SCIENCE ÿ

Chi tiết hơn

311 54_OSS_1 Set A Mathematics.pmd

311 54_OSS_1 Set A Mathematics.pmd This Question Paper consists of 33 questions and printed pages+graph sheet. ß Ÿ- òê apple 33 Ÿ fl ÈÁŒ à Îc U+ª Ê» ÊË U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination ( UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ) Signature of Invigilators.

Chi tiết hơn

216 55_OS_2 Set A Home Science.pmd

216 55_OS_2 Set A Home Science.pmd This Question Paper consists of 36 questions and 8 printed pages. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Code No. Êapple«U Ÿ.55/OS/ HOME SCIENCE (ªÎ ÁflôÊÊŸ) (16) Set A Day and Date of Examination

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

001

001 42 ŸÈŒÊŸ ÅÿÊ w - Î Á ŸÈ œêÿ ı U Á ÊˇÊÊ Áfl ʪ GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION È ŸÈŒÊŸ flêsãáfl ÿÿ øã- Total Actual Savinggrant expenditure ( U Ê U L ÿù apple ) (In thousands

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

312 54_OSS_1 Set A Physics.pmd

312 54_OSS_1 Set A Physics.pmd This Question Paper contains of 30 questions and 8 Printed pages. ß Ÿ- òê apple 30 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination ( UˡÊÊ Ê ÁŒŸ fl ÁŒŸÊ ) PHYSICS ÊÒÁà ÁflôÊÊŸ (3) Code No.

Chi tiết hơn

This Question Paper consists of 36 questions including 4 figures and 11 printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 4 ÁøòÊ fl 11 ÈÁŒ à Îc U +

This Question Paper consists of 36 questions including 4 figures and 11 printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ 4 ÁøòÊ fl 11 ÈÁŒ à Îc U + This Question Paper consists of 36 questions including figures and printed pages + Graph sheet. ß Ÿ- òê apple 36 Ÿ ÃÕÊ ÁøòÊ fl ÈÁŒ à Îc U + ª Ê» ÊË U Ò Roll No. ŸÈ Ê Day and Date of Examination UˡÊÊ Ê

Chi tiết hơn

(English+Hindi) PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation P = a b c d If the relative errors in the measure

(English+Hindi) PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation P = a b c d If the relative errors in the measure PHYSICS ÊÒÁÃ ÁflôÊÊŸ 1. A physical quantity P is described by the relation 1 3 4 P = a b c d If the relative errors in the measurement of a, b, c and d respectively, are %, 1%, 3% and 5%, then the relative

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card)

Signature and Name of Invigilator OMR Sheet No. : (Signature) (To be filled by the Candidate) (Name) Roll No. (In figures as per admission card) Signtu nd N of Invigiltor OMR Sht No. :... 1. (Signtu) (To b filld by th Cndt) (N) Roll No. (In figus s pr dission crd) 2. (Signtu) Roll No. (N) PAPER - II URDU J 0 2 8 1 8 Ti : 2 hours] Nubr of Pgs in

Chi tiết hơn

212 55_OS_2 Set A Science and Technology Final.pmd

212 55_OS_2 Set A Science and Technology Final.pmd This Question Paper consists of 30 questions and 8 printed pages. ß Ÿ- òê apple 30 Ÿ ÃÕÊ 8 ÈÁŒ à Îc U Ò Roll No. ŸÈ Ê Code No. Êapple«U Ÿ.55/OS/2 SCIENCE AND TECHNOLOGY (ÁflôÊÊŸ fl ÊÒlÊappleÁª Ë) (22)

Chi tiết hơn

001

001 712 ŸÈŒÊŸ ÅÿÊ ~ - Ÿ ÊÃËÿ Êÿ òêê ÿ GRANT No. 97 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS È ŸÈŒÊŸ ÿê ÁflÁŸÿÊappleª flêsãáfl ÿÿ øã- Total grant Actual Savingor expenditure appropriation ( U Ê U L ÿù apple ) (In thousands

Chi tiết hơn

Downloaded From: ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 SS 13 1 Hist. I UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECOND

Downloaded From:   ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 24 No. of Printed Pages 7 SS 13 1 Hist. I UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECOND ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 No. of Printed Pages 7 UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 00 flò ÁÀ flª I Ê ( OPTIONAL GROUP I ARTS ) ßÁà UÊ ó Õ òê ( HISTORY First Paper ) ÿ 3 4 ÉÊá appleu

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

RBSE Class 10 Science Question Paper 2014

RBSE Class 10 Science Question Paper 2014 RBSE Class 10 Science Question Paper 2014 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 30 S 07 Science No. of Printed Pages 11 ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2014 SECONDARY EXAMINATION, 2014 ÁflôÊÊŸ SCIENCE ÿ 3 1 4 ÉÊá appleu ÍáÊÊZ 80

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Rajasthan Board Class 12 Chemistry II Question Paper 2010

Rajasthan Board Class 12 Chemistry II Question Paper 2010 Rajasthan Board Class Chemistry II Question Paper 00 ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 4 SS 4 Chem. II No. of Printed Pages UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 00 flò ÁÀ flª II ( OPTIONAL GROUP

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Bhm-P-H-2014.pmd

Bhm-P-H-2014.pmd 8 7 ŒÊŒÊ ªflÊŸ M Á Ã Ê apple Êåà rêôøÿ ( ÍflÊ œ ) Í ªÈ UÊÃË Ÿ «UÊÚ. ŸËM UŸ ËŸ Á UãŒË ŸÈflÊŒ UÊà ʪáÊ 6 5 Ê Ê Ëà Ë. appleu ŒÊŒÊ ªflÊŸ Ê UÊœŸÊ US U, ŒÊŒÊ Œ Ê Ÿ, z, ÃÊ Ê Ù Êß UË, ŸflªÈ UÊà ÊÚ apple apple

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

ÿ U ÈSà Ÿÿ Ë0 Ë0 0ß 0 Ê fl ŸÿË Ÿ0 Ë0ß 0 Ê U0 UË0 ªÊß«U Êßã ŸÈ Ê U ˇÊÊ væ Á ÃÒÿÊ U Ë ªÿË ÒU ÁflôÊÊŸ ˇÊÊ væ Á (Science for Class 10) ( ʪ-w) U ÊÿŸ ÁflôÊ

ÿ U ÈSà Ÿÿ Ë0 Ë0 0ß 0 Ê fl ŸÿË Ÿ0 Ë0ß 0 Ê U0 UË0 ªÊß«U Êßã ŸÈ Ê U ˇÊÊ væ Á ÃÒÿÊ U Ë ªÿË ÒU ÁflôÊÊŸ ˇÊÊ væ Á (Science for Class 10) ( ʪ-w) U ÊÿŸ ÁflôÊ ÿ U ÈSà Ÿÿ Ë0 Ë0 0ß 0 Ê fl ŸÿË Ÿ0 Ë0ß 0 Ê U0 UË0 ªÊß«U Êßã ŸÈ Ê U ˇÊÊ væ Á ÃÒÿÊ U Ë ªÿË ÒU ÁflôÊÊŸ ˇÊÊ væ Á (Science for Class 10) ( ʪ-w) U ÊÿŸ ÁflôÊÊŸ (Chemistry) ewy;ijd iz'u (mùkj lfgr) [Value-Based

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÐÔ ÚØÉÖ Ñ Ò Ô Ö É ØÑÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ë ßØÉùÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ Ë ÒÉ His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

1basliklik

1basliklik MHI KULLANMA KILAVUZU SALON TİPİ FDF71VNXVD FDF125VNXVD KASET TİPİ FDT71VNXVD FDT100VNXVD FDT125VNXVD TAVAN TİPİ FDEN100VNXVD FDEN125VNXVD KANALLI TİP FDUM140VSXVD FDU200VSVD FDU250VSVD µü ø ºø ᦒ ø ø

Chi tiết hơn

ÖæÚUÌ ð v.22 ÚUôÇ U âð çï ÂæÆU ( IRS 2017 ) PUNJAB KESARI JALANDHAR ÁæÜ ÏÚU ÕéÏßæÚUUU w7 ÁêÙUUU w v} ÌÎÙéâæÚU 13 æáæé U, çß ý è â ßÌ w z ßèÚU â ßÌ wzy

ÖæÚUÌ ð v.22 ÚUôÇ U âð çï ÂæÆU ( IRS 2017 ) PUNJAB KESARI JALANDHAR ÁæÜ ÏÚU ÕéÏßæÚUUU w7 ÁêÙUUU w v} ÌÎÙéâæÚU 13 æáæé U, çß ý è â ßÌ w z ßèÚU â ßÌ wzy ÖæÚUÌ ð v.22 ÚUôÇ U âð çï ÂæÆU ( IRS 2017 ) PUNJAB KESARI JALANDHAR ÁæÜ ÏÚU ÕéÏßæÚUUU w7 ÁêÙUUU w v} ÌÎÙéâæÚU 13 æáæé U, çß ý è â ßÌ w z ßèÚU â ßÌ wzyy ßáü v2, 41 ÂëDïU vw+y=v{ êëø ` y.0 çßàß ÎÂü æ 11

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

varadaraajapanchaashat.dvi

varadaraajapanchaashat.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

dashaavataarastuti.dvi

dashaavataarastuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÚ Ø øö ÝØ Ú Ö Ø ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn