09_Чистов_АС.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "09_Чистов_АС.pmd"

Bản ghi

1 ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÎ ÍÎÑÒÈ È ÏËÀÑÒÈ ÍÎÑÒÈ, ò. 80, ¹, 08 ã. ÓÄÊ ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÏÅÐÅÍÎÑÀ Â ÏÀÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÅ ÐÅÀÊÒÎÐÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÒÈÏÀ ÁÐÅÑÒ ÏÐÈ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ ÊÐÈÑÒÀËËÈÇÀÖÈÈ ÑÂÈÍÖÎÂÎÃÎ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËß * 08 ã. èñòîâ À.Ñ., Ñàâèõèí Î.Ã., Îâ èííèêîâ Â.Ô., Êèðþøèíà Å.Â. Íàó íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìåõàíèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà åâñêîãî, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Í.È. Ëîáà åâñêîãî, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òåïëîìàññîïåðåíîñà è òåïëîïåðåäà è â ïàðîãåíåðàòîðå ñ æèäêîìåòàëëè åñêèì òåïëîíîñèòåëåì ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè. Ìåòîäèêà ó èòûâàåò ðàçëè èÿ ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ êîíòàêòíûõ ïîâåðõíîñòåé. Íà åå îñíîâå èññëåäîâàíà äèíàìèêà îáðàçîâàíèÿ òâåðäîé ôàçû â ñâèíöîâîì òåïëîíîñèòåëå ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè òèïà ÁÐÅÑÒ â àâàðèè ñ ðàçãåðìåòèçàöèåé ïàðîïðîâîäà ïàðîãåíåðàòîðà. Ðàñ åòû âûïîëíåíû ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà ÐÀÑÏËÀÂ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ìîäåëèðîâàòü âçàèìîñâÿçàííóþ äèíàìèêó òåïëîãèäðàâëè- åñêèõ ïðîöåññîâ â ïåðâîì è âòîðîì êîíòóðàõ â îäíîìåðíîì ðàâíîâåñíîì ïðèáëèæåíèè. Ïîêàçàíî, òî ïðè îòêàçå çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû ïî ïèòàòåëüíîé âîäå ïðîèñõîäèò ïîëíîå ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ àâàðèéíîãî ïàðîãåíåðàòîðà òâåðäîé ôàçîé. Â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çàùèòíîãî îêñèäíîãî ñëîÿ òåïëîîáìåííîé ïîâåðõíîñòè çàòâåðäåâàíèå ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ ïðîèñõîäèò ëèáî íà òåïëîîáìåííûõ òðóáàõ, ëèáî â íèæíåé àñòè øàõòû ïàðîãåíåðàòîðà. Â îáîèõ ñëó àÿõ âîçíèêàåò óãðîçà ïðåêðàùåíèÿ öèðêóëÿöèè â àâàðèéíîé ïåòëå. Äàíî êðàòêîå îïèñàíèå ìàòåìàòè åñêîé ìîäåëè ïàðîãåíåðàòîðà è êîíòóðà öèðêóëÿöèè óñòàíîâêè â öåëîì. Èñïîëüçóåòñÿ îäíîìåðíîå îïèñàíèå òåïëîìàññîïåðåíîñà. Ïîñòóëèðóåòñÿ òåðìîäèíàìè åñêîå ðàâíîâåñèå ôàç íà ãðàíèöå ôàçîâîãî ïåðåõîäà. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà. Ðàñ åò ðàçðûâà òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðîòåñòèðîâàí íà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ. Ðàñ åò äèíàìèêè îáðàçîâàíèÿ òâåðäîãî ñëîÿ íà ïîâåðõíîñòè òåï- * Âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò ¹ à). 67

2 ëîîáìåííûõ òðóá ïðîòåñòèðîâàí ïóòåì ñðàâíåíèÿ èñëåííîãî ðåøåíèÿ ñ àíàëèòè åñêèì ðåøåíèåì çàäà è Ñòåôàíà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ðåàêòîðîâ ñî ñâèíöîâûì òåïëîíîñèòåëåì. Êëþ åâûå ñëîâà: çàäà à Ñòåôàíà, çàïîðíûé êëàïàí, ìàòåìàòè åñêàÿ ìîäåëü, ïàðîãåíåðàòîð, ðåàêòîðíàÿ óñòàíîâêà, ñâèíöîâûé òåïëîíîñèòåëü, ñìà- èâàåìîñòü ïîâåðõíîñòè, ñìåøèâàþùèé ïîäîãðåâàòåëü ïèòàòåëüíîé âîäû, ïðîöåññ êðèñòàëëèçàöèè, ôàçîâûé ïåðåõîä. Ââåäåíèå Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïëîùàäêå Ñèáèðñêîãî õèìè åñêîãî êîìáèíàòà íà àòà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà Ðîñàòîìà «Ïðîðûâ» [], ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñòðîèòåëüñòâî îïûòíî-äåìîíñòðàöèîííîãî ðåàêòîðà íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ ñî ñâèíöîâûì òåïëîíîñèòåëåì ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 ýëåêòðè åñêîé ìîùíîñòüþ 300 ÌÂò è ñîïóòñòâóþùåãî òåõíîëîãè åñêîãî êîìïëåêñà çàìêíóòîãî òîïëèâíîãî öèêëà. ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 ðåàêòîð, â êîòîðîì ðåàëèçóåòñÿ ïðèíöèï åñòåñòâåííîé ñàìîçàùèùåííîñòè, ñ êîýôôèöèåíòîì âîñïðîèçâîäñòâà, áîëüøèì åäèíèöû, ñ äâóõêîíòóðíîé ñõåìîé îòâîäà òåïëà è ïàðîòóðáèííûì öèêëîì ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà èçëîæåíû â [ 5]. Ïðè îáîñíîâàíèè áåçîïàñíîñòè ÿäåðíûõ ýíåðãåòè åñêèõ óñòàíîâîê ñ òÿæåëûìè æèäêîìåòàëëè åñêèìè òåïëîíîñèòåëÿìè [, 6], èìåþùèìè âûñîêóþ òåìïåðàòóðó ïëàâëåíèÿ, ìîæíî âûäåëèòü ñïåöèôè åñêèé êëàññ àâàðèé, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå òâåðäîé ôàçû â ïåðâîì êîíòóðå ïàðîãåíåðàòîðîâ (ÏÃ). Ïîëíîå ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ïàðîãåíåðàòîðîâ òâåðäîé ôàçîé ìîæåò ïðèâåñòè ê ñàìûì òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì: îò ðàçðûâà òåïëîîáìåííûõ òðóá äî ïîëíîãî ïðåêðàùåíèÿ öèðêóëÿöèè åðåç ðåàêòîð. Èññëåäîâàíèå ýòîãî êëàññà àâàðèé òðåáóåò äåòàëüíîãî îïèñàíèÿ ïðîöåññà çàòâåðäåâàíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ â ïàðîãåíåðàòîðå. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ìåòîäèêà èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìèêè êðèñòàëëèçàöèè æèäêîìåòàëëè åñêîãî òåïëîíîñèòåëÿ â ïàðîãåíåðàòîðå, îñíîâàííàÿ íà ìàòåìàòè åñêîé ìîäåëè [7]. Ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ó èòûâàòü íåîïðåäåëåííîñòü, îáóñëîâëåííóþ ñîñòîÿíèåì çàùèòíîãî îêñèäíîãî ñëîÿ íà ïîâåðõíîñòè òåïëîîáìåííûõ òðóá, êîíòàêòèðóþùèõ ñ æèäêèì ìåòàëëîì. Èç [8, 9] ñëåäóåò, òî íåñìà èâàåìîñòü ïîâåðõíîñòè òåïëîîáìåíà ìåòàëëîì èç-çà íàëè èÿ íà íåé îêñèäíîãî ñëîÿ ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ öåíòðîâ êðèñòàëëèçàöèè. Â ýòîì ñëó àå ëèáî êðèñòàëëè åñêèå îáðàçîâàíèÿ äðåéôóþò â òóðáóëåíòíîì ïîòîêå â âèäå æèäêîìåòàëëè åñêîé ñóñïåíçèè, ëèáî ïðîèñõîäèò ïåðåîõëàæäåíèå ïîòîêà. Íàêîïëåíèå êðèñòàëëîâ â ïîëîñòè íà âûõîäå ÏÃ òàê æå îïàñíî, êàê è âíåçàïíîå çàòâåðäåâàíèå ïåðåîõëàæäåííîãî ðàñïëàâà â ýòîé ïîëîñòè. Ïðè îòñóòñòâèè îêñèäíîãî ñëîÿ íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè çàòâåðäåâàíèå ìåòàëëà ïðîèñõîäèò íà òåïëîîáìåííûõ òðóáàõ. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîé ìåòîäèêè ïðîâåäåí ðàñ åòíûé àíàëèç àâàðèè ñ àñòè íîé ðàçãåðìåòèçàöèåé ïàðîïðîâîäîâ îäíîãî èç åòûðåõ ÏÃ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè òèïà ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300. Ðàñ åòû âûïîëíåíû ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà ÐÀÑÏËÀÂ [0, ], êîòîðûé ïîçâîëÿåò ìîäåëèðîâàòü âçàèìîñâÿçàííóþ äèíàìèêó òåïëîãèäðàâëè åñêèõ ïðîöåññîâ â ïåðâîì è âòîðîì êîíòóðàõ â îäíîìåðíîì ðàâíîâåñíîì ïðèáëèæåíèè. Ïîêàçàíî, òî ïðè íåñðàáàòûâàíèè îòñå íîé àðìàòóðû ïî ïèòàòåëüíîé âîäå ïðîèñõîäèò ïîëíîå ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ ïåðâîãî 68

3 êîíòóðà àâàðèéíîãî ÏÃ òâåðäîé ôàçîé ñâèíöà, âñëåäñòâèå åãî âîçìîæíî ïðåêðàùåíèå öèðêóëÿöèè â àâàðèéíîé ïåòëå. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà. Ðàñ åò ðàçðûâà òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðîòåñòèðîâàí íà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ []. Ðàñ åò äèíàìèêè îáðàçîâàíèÿ òâåðäîãî ñëîÿ íà ïîâåðõíîñòè òåïëîîáìåííûõ òðóá ïðîòåñòèðîâàí ïóòåì ñðàâíåíèÿ èñëåííîãî ðåøåíèÿ ñ àíàëèòè åñêèì ðåøåíèåì çàäà è Ñòåôàíà [3].. Ìàòåìàòè åñêàÿ ìîäåëü Ïåðâûé êîíòóð ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 âêëþ àåò â ñåáÿ ðåàêòîð è åòûðå ïåòëè öèðêóëÿöèè òåïëîíîñèòåëÿ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñîäåðæèò îäèí ïàðîãåíåðàòîð, îäèí ãëàâíûé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ (ÃÖÍ) è òðàêòû öèðêóëÿöèè òåïëîíîñèòåëÿ. Âòîðîé êîíòóð ïðåäñòàâëåí ïàðîâîäÿíûìè òðàêòàìè ïàðîãåíåðàòîðîâ îò ñìåøèâàþùåãî ïîäîãðåâàòåëÿ ïèòàòåëüíîé âîäû (ÑÏÏÂ) äî òóðáèíû. Âëèÿíèå îñòàëüíîé àñòè âòîðîãî êîíòóðà ó èòûâàåòñÿ åðåç ãðàíè íûå óñëîâèÿ. Ìîäåëèðîâàíèå äèíàìèêè åòûðåõïåòëåâîãî êîíòóðà ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè ñâîäèòñÿ ê îïèñàíèþ äâóõ ïåòåëü: ýêâèâàëåíòíîé àâàðèéíîé è ýêâèâàëåíòíîé íåàâàðèéíîé. Êàæäàÿ èç íèõ ìîäåëèðóåò äèíàìèêó ãðóïï èäåíòè íûõ àâàðèéíûõ è èäåíòè íûõ íåàâàðèéíûõ ïåòåëü. Ðàñ åòíàÿ áëîê-ñõåìà êîíòóðà öèðêóëÿöèè ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè òèïà ÁÐÅÑÒ ïðèâåäåíà íà ðèñ.. Ïàðîâîé êîëëåêòîð Ïàð íà òóðáèíó Êîëëåêòîð ïèòàòåëüíîé âîäû ÎÊÏ ÇÊÏ ÐÏÊ ÇÊÏÂ ÎÊÏÂ ÃÖÍ 4 5 ÃÖÍ Ïèòàòåëüíàÿ âîäà îò êàñêàäà ïîäîãðåâàòåëåé ÑÏÏÂ 0 Íåàâàðèéíàÿ ïåòëÿ 0 Àâàðèéíàÿ ïåòëÿ ÏÝÍ- Ðèñ. Íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ òåïëîíîñèòåëåé ïîêàçàíû ñòðåëêàìè, ïðèíöèï öèðêóëÿöèè ïîäðîáíî îïèñàí â [, 4]. Ïåðâûé è âòîðîé êîíòóðû ïðåäñòàâëåíû â âèäå íàáîðà âçàèìîñâÿçàííûõ òåïëîãèäðàâëè åñêèõ ýëåìåíòîâ (êàíàëîâ): íà ñõåìå îáîçíà- åíû íîìåðàìè 4, 6, 8, 9, 3. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè êàíàëîâ îáðàçóþò òðàêòû öèðêóëÿöèè òåïëîíîñèòåëåé. Òðàêòû ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ çàìûêàþòñÿ íà îáúåìû ñî ñâîáîäíûìè óðîâíÿìè:, 5 âõîäíàÿ è âûõîäíàÿ êàìåðû ðåàêòîðà, 7 âõîä- 69

4 íàÿ êàìåðà ÃÖÍ. Ñâîáîäíûå óðîâíè îáúåäèíåíû ïðîñòðàíñòâîì, çàïîëíåííûì àðãîíîì ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè P a. Ïàðîãåíåðàòîð ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåïëîîáìåííèê ñ ïðîòèâîòî íûì äâèæåíèåì ñðåä [ 4, 4, 5]. Òåïëîîáìåííàÿ ïîâåðõíîñòü 0 íàáðàíà èç âèòûõ òðóá, âíóòðè êîòîðûõ ïèòàòåëüíàÿ âîäà íàãðåâàåòñÿ äî ñîñòîÿíèÿ ïåðåãðåòîãî ïàðà. Òðóáíàÿ ñèñòåìà ÏÃ èìååò îïóñêíîé ïîäâîäÿùèé ó àñòîê, çìååâèêîâûé ó àñòîê àêòèâíîãî òåïëîîáìåíà è ïàðîâîé ó àñòîê 3. Çìååâèê îáîãðåâàåòñÿ îïóñêíûì ïîòîêîì ñâèíöà â êîëüöåâîì ïðîñòðàíñòâå ìåæäó êîðïóñîì ÏÃ è âíóòðåííèì öèëèíäðè åñêèì êîæóõîì. Ó àñòîê ðàñïîëîæåí âíóòðè êîæóõà. Ïàðîãåíåðàòîðû ñîåäèíåíû ñ ïèòàòåëüíûì è ïàðîâûì êîëëåêòîðàìè òðóáîïðîâîäàìè, íà êîòîðûõ, ñîãëàñíî [4], óñòàíîâëåíû çàïîðíûå êëàïàíû ïî ïèòàòåëüíîé âîäå (ÇÊÏÂ) è ïî ïàðó (ÇÊÏ), à òàêæå ðåãóëèðóþùèå êëàïàíû ðàñõîäà ïèòàòåëüíîé âîäû (ÐÏÊ) è îáðàòíûå êëàïàíû ïî âîäå (ÎÊÏÂ) è ïî ïàðó (ÎÊÏ). Òåïëîìàññîïåðåíîñ â êàíàëàõ îïèñàí â îäíîìåðíîì ãîìîãåííîì ïðèáëèæåíèè. Àëãîðèòìû ðåøåíèÿ êîíå íî-ðàçíîñòíîé çàäà è äëÿ äàííîé ìàòåìàòè åñêîé ìîäåëè ðàññìîòðåíû â [6]. Óñëîâèÿìè ñøèâêè íà âûõîäå ïðåäûäóùåãî è âõîäå ïîñëåäóþùåãî êàíàëîâ ÿâëÿþòñÿ ðàâåíñòâà çíà åíèé äàâëåíèÿ, óäåëüíîé ýíòàëüïèè è ðàñõîäà. Â êà åñòâå íà àëüíîãî óñëîâèÿ ïðè ðàñ åòàõ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ èñïîëüçóåòñÿ ñòàöèîíàðíûé ðåæèì ðàáîòû ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè íà íîìèíàëüíîì óðîâíå ìîùíîñòè. Â êà åñòâå ãðàíè íûõ óñëîâèé èñïîëüçóþòñÿ äàâëåíèÿ íà âõîäå è âûõîäå òðàêòîâ öèðêóëÿöèè òåïëîíîñèòåëåé ïåðâîãî è âòîðîãî êîíòóðîâ. Èõ çíà åíèÿ ñîñòàâëÿþò: ïî ïåðâîìó êîíòóðó P = P a + P i, P = P a + P j ; ïî âòîðîìó êîíòóðó P = P 0 (t) + H(t), P = P T (t). Çäåñü P i, P j äàâëåíèÿ ñòîëáîâ óðîâíåé i, j; P 0 (t), P T (t) äàâëåíèÿ â ÑÏÏÂ è ïåðåä ñòîïîðíî-ðåãóëèðóþùèì êëàïàíîì òóðáèíû; H(t) íàïîð ïèòàòåëüíîãî ýëåêòðîíàñîñà ÏÝÍ-. Îñíîâíûå ãåîìåòðè åñêèå è ðåæèìíûå ïàðàìåòðû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü â ðàñ åòàõ, ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå è ñîîòâåòñòâóþò äàííûì èç [, 4, 4, 5]. Òàáëèöà Ýëåìåíò Äëèíà, ì Ïëîùàäü Îáúåì, ì 3 P âõ /ΔP òð, Òåìïåðàòóðà, Ðàñõîä, êîíòóðà ñå åíèÿ, ì ÌÏà Ñ, âõ/âûõ êã/ñ ÑÏÏÂ 45 9/0, é êîíòóð ÏÃ 7,0,0 0,/0,07 540/ é êîíòóð ÏÃ 3,5 0, 7,05/0,05 340,5/ Ðàñ åò ñòàöèîíàðíîãî ðåæèìà ÏÃ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àëãîðèòìó, ïðèâåäåííîìó â [7]. Òåïëîâûäåëåíèå â àêòèâíîé çîíå ðàññ èòûâàåòñÿ â òî å íîì ïðèáëèæåíèè, îñòàòî íîå òåïëîâûäåëåíèå ïî ôîðìóëå Óíòåðìàéåðà Óýëëñà [8]. Ðàçðûâ ïàðîïðîâîäà ìîäåëèðóåòñÿ óìåíüøåíèåì äàâëåíèÿ â ñå åíèè ðàçðûâà ïàðîïðîâîäà ÏÃ àâàðèéíîé ïåòëè äî àòìîñôåðíîãî çà âðåìÿ 0,5 ñ. Ïîäðîáíåå ðàññìîòðèì ìåòîäèêó ðàñ åòà ñîäåðæàíèÿ òâåðäîé ôàçû â òåïëîíîñèòåëå. Òåïëîìàññîïåðåíîñ â ïåðâîì êîíòóðå ñ ó åòîì ìåæôàçíîãî îáìåíà åðåç ïîâåðõíîñòü ñî ñâîáîäíîé ãðàíèöåé ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñèñòåìîé óðàâíåíèé ñîõðàíåíèÿ äëÿ îäíîôàçíîãî ïîòîêà ñ èñòî íèêîì J è ïåðåìåííîé ïëîùàäüþ ñå åíèÿ [7]: 70

5 u ρ t Sρ G + = J, t z i i S ρ + G = q t z, () u P ξ + u + + ρg z + 0 0, + ξ ρ u z z dγ () δ ρ Π δ), δ > 0, J = ( z 0, δ = 0, = Π( δ) α( Tcr T), δ > 0, q = Πα( Tw T), δ = 0, S( δ( t, z) ), δ > 0, S = * S, δ = 0, à âî âòîðîì êîíòóðå ñèñòåìîé óðàâíåíèé ãîìîãåííîé ìîäåëè ïîòîêà: S ρ G + = t z 0, i i Sρ + G q, q ( Tw T ), t z = = α Π () G t + z ξgu P ( Gu) ( ρ) S Sg z dγ z = ãäå t âðåìÿ; z ïðîäîëüíàÿ êîîðäèíàòà; ρ ïëîòíîñòü; G ìàññîâûé ðàñõîä; i óäåëüíàÿ ýíòàëüïèÿ; u ñêîðîñòü; q òåïëîâàÿ ìîùíîñòü íà åäèíèöó äëèíû êàíàëà; P äàâëåíèå; g z ïðîåêöèÿ óñêîðåíèÿ ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ íà íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ; S ïëîùàäü ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ; ξ êîýôôèöèåíò ãèäðàâëè åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òðåíèþ; ξ 0 = ( S / S( δ) ) ( + 0,707 S( δ) / S ) êîýôôèöèåíò ìåñò- * * íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè ïåðåêðûòèè âûõîäíîãî ñå åíèÿ Ïà òâåðäîé ôàçîé [7]; d à ãèäðàâëè åñêèé äèàìåòð; δ òîëùèíà òâåðäîãî ñëîÿ ñâèíöà; T òåìïåðàòóðà; Π (δ), Π ïåðèìåòðû ïîâåðõíîñòåé òåïëîîáìåíà ñî ñòîðîíû ïåðâîãî è âòîðîãî êîíòóðîâ. Íèæíèå èíäåêñû îáîçíà àþò:, íîìåð êîíòóðà ÏÃ; w ïðèíàäëåæíîñòü ê ñòåíêå òðóáû ÏÃ; âåðõíèé èíäåêñ () ïðèíàäëåæíîñòü ê òâåðäîé ôàçå; cr ñîñòîÿíèå êðèñòàëëèçàöèè-ïëàâëåíèÿ. Ïðîöåññû () è () ñâÿçàíû åðåç ïðîöåññ òåïëîîáìåíà â òðóáàõ ÏÃ, êîòîðûé ñ ó åòîì îáðàçóþùåãîñÿ òâåðäîãî ñëîÿ ìîæíî îïèñàòü ñîãëàñíî [7]: ρc T T T = r +, r r r( t, z), r( t, z) r w < < = w λ t r r r z () δ T T qcrρ = α( T ( r) T) λ, α( T T w) λ t n r r= r 0, + δ( t, z), r= r w = 0, ãäå Ñ, λ ñîîòâåòñòâåííî óäåëüíàÿ èçîáàðíàÿ òåïëîåìêîñòü è êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè ìåòàëëà òåïëîïåðåäàþùåãî ñëîÿ; r ðàäèàëüíàÿ êîîðäèíàòà; r w ðà- (3) 7

6 äèóñ òåïëîîáìåííîé òðóáû; n íàïðàâëåíèå íîðìàëè ê ãðàíèöå ðàçäåëà ôàç; α êîýôôèöèåíòû òåïëîîòäà è; q cr ñêðûòàÿ òåïëîòà ïëàâëåíèÿ. Îáîçíà èâ l = L/, δ l = l r w, δ * = l/cos (π/6) r w, îïðåäåëèì S = S (δ(t, z)) è Π = Π (δ(t, z)) â () äëÿ òðóáíîé ñèñòåìû ÏÃ èç N òåïëîîáìåííûõ òðóá, ðàñïîëîæåííûõ â òðåóãîëüíîé ðåøåòêå ñ øàãîì L: * S πn( rw + δ) δ, r < l, S ( δ( t, z) ) = S( δl ) l π + r 3 * (4) 3 3arccos r, + δ, 3 π/ l l r r w r l l, r < l, Π ( δ( t, z)) = π( rw + δ) N K, K = 6arccos ( l / r) (5), r l. π Óñëîâèå íà ìåæôàçíîé ïîâåðõíîñòè çàäà è (3) óäîáíî âûðàçèòü åðåç ïîäâîäèìóþ â çàäàííîì ñå åíèè ìîùíîñòü δ = q, q T = q Π λ Σ () Σ t qcrρ Π n r= r èñëåííîå èíòåãðèðîâàíèå óðàâíåíèÿ òåïëîïðîâîäíîñòè (3) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ÿâíîé ðàçíîñòíîé ñõåìå ñ ïåðåìåííûì èñëîì óçëîâ ïî ïðîñòðàíñòâåííîé êîîðäèíàòå. Â ñëó àå îáðàçîâàíèÿ æèäêîìåòàëëè åñêîé ñóñïåíçèè îáúåìíîå ñîäåðæàíèå òâåðäîé ôàçû îïðåäåëÿåòñÿ èç ñîîòíîøåíèé îñðåäíåíèÿ ãîìîãåííîé ìîäåëè (ñì. [7]). Ôóíêöèè ñîñòîÿíèÿ ñâèíöîâîãî è ïàðîâîäÿíîãî òåïëîíîñèòåëåé ðàññ èòûâàþòñÿ â âèäå ρ = ρ(i, P), T = T(i, P) è àïïðîêñèìèðóþòñÿ ñîãëàñíî [9, 0].. Òåñòîâûå ðàñ åòû Òåñòèðîâàíèå êîìïüþòåðíîé ìîäåëè ïðè ðàñ åòå ðàçðûâà òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðîâåäåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ []. Íà ðèñ. ìîæíî âèäåòü ïðèåìëåìîå ñîîòâåòñòâèå ðàññ èòàííîãî ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà, âûçâàííîãî ðåçêîé ðàçãåðìåòèçàöèåé òðóáû ñ âîäîé ïîä äàâëåíèåì ~6,9 ÌÏà è òåìïåðàòóðîé 4 Ñ, ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì.. P, ÌÏà 6 4 Ðàñ åò Ýêñïåðèìåíò T, C Ðàñ åò Ýêñïåðèìåíò , 0, 0,3 0,4 0,5 t, c 0 0, 0, 0,3 0,4 0,5 t, c à) á) Ðèñ. 7

7 Íà âðåìåííîì èíòåðâàëå, ñîîòâåòñòâóþùåì èñòå åíèþ ïàðîâîäÿíîé ñìåñè (P const, T const), èìååò ìåñòî íåêîòîðîå ïðåâûøåíèå ðàññ èòàííûõ çíà åíèé äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû ïî ñðàâíåíèþ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè çíà åíèÿìè. Ïðè ðàñ åòå àâàðèè ñ ðàçãåðìåòèçàöèåé ïàðîïðîâîäà ÏÃ ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëèò ïîëó èòü áîëåå êîíñåðâàòèâíûå îöåíêè ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ òâåðäîé ôàçû â ñâèíöîâîì òåïëîíîñèòåëå. Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ìîäåëè, îïèñûâàþùåé îáðàçîâàíèå òâåðäîãî ñëîÿ íà òðóáàõ ÏÃ, ðàññìîòðèì êâàçèñòàöèîíàðíûé ïðîöåññ òåïëîîáìåíà, âîçíèêàþùèé â èçîëèðîâàííîì ÏÃ â ðåçóëüòàòå ñèíõðîííîãî ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ñðåäû âî âòîðîì êîíòóðå ñ íîìèíàëüíûõ çíà åíèé äî çíà åíèÿ 0 Ñ çà 0 ñ (ðèñ. 3). T, C t, c à) f i 0 00 Ëèíèè, íà ðèñ. 3à ïîêàçûâàþò èçìåíåíèå òåìïåðàòóð âî âòîðîì êîíòóðå, èíèöèèðóþùåå ïåðåõîäíûé ïðîöåññ. Òåìïåðàòóðà æèäêîãî ñâèíöà íà âõîäå ïåðâîãî êîíòóðà îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîé (ðèñ. 3à, ëèíèÿ 3), à íà âûõîäå äîñòèãàåò òåìïåðàòóðû êðèñòàëëèçàöèè T cr = 37,5 Ñ ê 9-é ñåêóíäå (ðèñ. 3à, êðèâàÿ 4). Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà èíàåòñÿ îáðàçîâàíèå òâåðäîãî ñâèíöîâîãî ñëîÿ íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ òåïëîîáìåííûõ òðóá. Êðèâûå, 3 íà ðèñ. 3á ïîêàçûâàþò äèíàìèêó íàðàñòàíèÿ òâåðäîãî ñëîÿ è äèíàìèêó ïåðåêðûòèÿ ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ òâåðäîé ôàçîé íà âûõîäå ÏÃ. Â ñóæàþùåìñÿ ñå åíèè âîçíèêàåò äîïîëíèòåëüíîå ãèäðàâëè åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ïîòîêó òåïëîíîñèòåëÿ è, êàê ñëåäñòâèå, óìåíüøåíèå åãî ðàñõîäà (ðèñ. 3á, êðèâàÿ 4). Çäåñü è äàëåå ïåðåìåííûå f i, i >, íîðìèðóþòñÿ íà íîìèíàëüíûå çíà åíèÿ, à f = = δ/δ * (ñì. (4)). Çàäà à Ñòåôàíà î äâèæåíèè ãðàíèöû ðàçäåëà ôàç ïðè ñòàöèîíàðíûõ ãðàíè íûõ óñëîâèÿõ èìååò àíàëèòè åñêîå ðåøåíèå δ ( t) = A t t0, A = const, t 0 ìîìåíò íà àëà êðèñòàëëèçàöèè [3]. Íà ó àñòêå ÏÃ, ãäå èäåò ïðîöåññ êðèñòàëëèçàöèè, íà ãðàíèöàõ òåïëîîáìåííîãî ñëîÿ ðåàëèçóþòñÿ ñòàöèîíàðíûå óñëîâèÿ, è ðàññ èòàííàÿ êðèâàÿ ðèñ. 3á ñîâïàäàåò ñ àíàëèòè åñêèì ðåøåíèåì (ðèñ. 3á, êðèâàÿ ) ñ îòíîñèòåëüíîé ïîãðåøíîñòüþ ~5%. Êðèâûå 3 è 5 íà ðèñ. 3á ïîçâîëÿþò ñîïîñòàâèòü äèíàìèêó îáúåìíîãî ñîäåðæàíèÿ òâåðäîé ôàçû â ïåðåõîäíîì ïðîöåññå â ñëó àå ñìà èâàåìîé è íåñìà èâàåìîé êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè ðàñïëàâîì. 3. Àâàðèÿ ñ ðàçãåðìåòèçàöèåé ïàðîïðîâîäà ïàðîãåíåðàòîðà Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ñöåíàðèé àâàðèè. Çà 0,5 ñ äàâëåíèå â ñå åíèè ðàçðûâà (ïåðåä ÎÊÏ) óìåíüøàåòñÿ äî àòìîñôåðíîãî. Ðàñõîä ïàðà â ðàçðûâ èç îñòàëü Ðèñ t, c á) 73

8 íûõ ÏÃ îòñåêàåòñÿ îáðàòíûì êëàïàíîì ïî ïàðó. Ïî ïðè èíå ïðîâàëà äàâëåíèÿ âî âòîðîì êîíòóðå çàêðûâàåòñÿ ñòîïîðíî-ðåãóëèðóþùèé êëàïàí òóðáèíû è îòêëþ àþòñÿ ïèòàòåëüíûå íàñîñû, ïðîèçâîäèòñÿ ñáðîñ àâàðèéíîé çàùèòû ðåàêòîðà è îòêëþ åíèå ÃÖÍ. Äàëåå ïðîèñõîäèò îïîðîæíåíèå ÑÏÏÂ åðåç àâàðèéíûé ÏÃ ñàìîòåêîì. Íà ðèñ. 4 ïîêàçàíà äèíàìèêà ðàñõîäîâ è äàâëåíèé âî âòîðîì êîíòóðå. Ðàñõîäû îáîçíà åíû: â ðàçðûâ;, 5 âîäû è ïàðà â ÑÏÏÂ; 3 íà òóðáèíó; 4 ñóììàðíûé ðàñõîä åðåç íåàâàðèéíûå ÏÃ (ñì. ðèñ. 4à). Äàâëåíèÿ îáîçíà åíû: 6 íà âûõîäå ÏÝÍ-; 7 â ÑÏÏÂ; 8 â ñå åíèè ðàçðûâà (ñì. ðèñ. 4á). G, êã/ñ t, c à) P, ÌÏà t, c á) Ðèñ. 4 Ìîæíî âèäåòü, òî âî âòîðîì êîíòóðå ÏÃ åðåç 0 ñ óñòàíàâëèâàåòñÿ êâàçèñòàöèîíàðíûé ðåæèì ñ ðàñõîäîì, áëèçêèì ê íîìèíàëüíîìó, è äàâëåíèåì â ÑÏÏÂ ~6 ÌÏà. Ê ýòîìó ìîìåíòó òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëåé íà âõîäå ïåðâîãî è âòîðîãî êîíòóðîâ äîñòèãàþò çíà åíèé ñîîòâåòñòâåííî ~475 Ñ è ~75 Ñ (ðèñ. 5à). Ïðîöåññ êðèñòàëëèçàöèè â ïåðâîì êîíòóðå íà èíàåòñÿ íà 6-é ñåêóíäå è çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè, êîíòàêòèðóþùåé ñî ñâèíöîâûì òåïëîíîñèòåëåì. Äèíàìèêà ïðè îòñóòñòâèè îêñèäíîãî ñëîÿ íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè. Â ýòîì ñëó àå ïîâåðõíîñòü ïðèîáðåòàåò ñâîéñòâî ñìà èâàåìîñòè æèäêèì ìåòàëëîì è îáðàçîâàíèå òâåðäîãî ñëîÿ ïðîèñõîäèò íà òåïëîîáìåííûõ òðóáàõ. Íà ðèñ. 5à ïîêàçàíà äèíàìèêà òåìïåðàòóð íà âõîäå è âûõîäå àâàðèéíîãî ÏÃ:, ïåðâîãî êîíòóðà; 3, 4 âòîðîãî êîíòóðà. Êðèâûì íà ðèñ. 5á ñîîòâåòñòâóþò ñëåäóþùèå îòíîñèòåëüíûå âåëè èíû: òîëùèíà òâåðäîãî ñëîÿ íà òåïëîîáìåííûõ 74

9 òðóáàõ; ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ òâåðäîé ôàçîé íà âûõîäå ÏÃ; 3 ðàñõîä ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ. Êðèâàÿ èìååò õàðàêòåðíûé ðàçðûâ ïðîèçâîäíîé ïðè t 0 ñ, ñâÿçàííûé ñ ñîåäèíåíèåì ñëîåâ çàòâåðäåâøåãî ñâèíöà íà ñîñåäíèõ òðóáàõ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðîöåññ ïåðåêðûòèÿ ñå åíèÿ çíà èòåëüíî óñêîðÿåòñÿ (ñì. (4), (5)). Â ìîìåíò t 6 ñ ïðîèñõîäèò ïîëíîå ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ è ïðåêðàùåíèå ðàñõîäà ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ â ÏÃ. T, C f i t, c à) Ïðè îòñóòñòâèè êîíâåêòèâíîãî òåïëîïîäâîäà ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ òâåðäîé ôàçû áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âûñîòå òåïëîîáìåííîãî ó àñòêà ÏÃ. Íà ðèñ. 6 ïîêàçàíà äèíàìèêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâåðäîé ôàçû ïî âûñîòå ïåðâîãî êîíòóðà ÏÃ. Íîðìèðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìàêñèìàëüíîå çíà åíèå δ * (ñì. (4)). Ìîæíî âèäåòü, òî ê ìîìåíòó t 40 ñ òâåðäîé ôàçîé çàïîëíåíà áîëüøàÿ àñòü îáúåìà ïåðâîãî êîíòóðà ÏÃ. δ/δ *,0 0,8 0, t, c á) Ðèñ. 5 0,4 0, t = 40 c t = 30 c t = 0 c t = 0 c z, ì Ðèñ. 6 75

10 Äèíàìèêà ïðè íàëè èè îêñèäíîãî ñëîÿ íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè. Îêñèäíûé ñëîé îáåñïå èâàåò íåñìà èâàåìîñòü ïîâåðõíîñòè æèäêèì ìåòàëëîì, òî ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ íà íåé öåíòðîâ êðèñòàëëèçàöèè. Ïîòîê ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ ñóùåñòâóåò ëèáî â ðàâíîâåñíîì äâóõôàçíîì ñîñòîÿíèè â âèäå æèäêîìåòàëëè åñêîé ñóñïåíçèè, ëèáî â ïåðåîõëàæäåííîì ñîñòîÿíèè. Íà ðèñ. 7 ïîêàçàí ïåðåõîäíûé ïðîöåññ ïðè âûíîñå òâåðäîé ôàçû èç ÏÃ è íàêîïëåíèè åå â íèæíåé àñòè âõîäíîé êàìåðû ÃÖÍ. Íóìåðàöèÿ êðèâûõ íà ðèñ. 7à òàêàÿ æå, êàê íà ðèñ. 5à. T, C t, c à) f i t, c á) Ðèñ. 7 Ñðàâíèâàÿ ïåðåõîäíûå ïðîöåññû â àâàðèéíîì ÏÃ ïðè íàëè èè (ñì. ðèñ. 7) è îòñóòñòâèè (ñì. ðèñ. 5) îêñèäíîãî ñëîÿ íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè, ìîæíî âèäåòü, òî çàòâåðäåâàíèå ñâèíöà íà ñòåíêå ïðèâîäèò ê áîëåå áûñòðîìó ïåðåêðûòèþ ñå åíèÿ íà âûõîäå ÏÃ. Ýòî ñâÿçàíî ñ óìåíüøåíèåì ðàñõîäà, âûçâàííûì ðîñòîì ãèäðàâëè åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ â ñóæàþùåìñÿ ïîòîêå. Êðèâàÿ íà ðèñ. 7á ïîêàçûâàåò äèíàìèêó íàêîïëåíèÿ òâåðäîé ôàçû â ïîëóñôåðè åñêîé ïîëîñòè íà âûõîäå ÏÃ: t () ϕ G V = dt, V ρ t0 ãäå ϕ () îáúåìíîå ñîäåðæàíèå òâåðäîé ôàçû íà âûõîäå ÏÃ (ðèñ. 7á, êðèâàÿ ); V îáúåì ïîëîñòè íåïîñðåäñòâåííî ïîä êîðïóñîì ÏÃ. Ïðè çàïîëíåíèè âñåãî îáúåìà òâåðäîé ôàçîé ( V = 00% ) âûõîäíîå ñå åíèå ïåðâîãî êîíòóðà ÏÃ ïåðåêðûâàåòñÿ, è öèðêóëÿöèÿ ñâèíöà â àâàðèéíîé ïåòëå ïðåêðàùàåòñÿ (ðèñ. 7á, êðèâàÿ 3). Ïðåäñòàâëåííûå ìîäåëè îöåíèâàþò äèíàìèêó îáðàçîâàíèÿ òâåðäîé ôàçû â äâóõ êà åñòâåííî ðàçëè íûõ ñëó àÿõ. Íà ïðàêòèêå ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ íåêîòîðûé ïðîìåæóòî íûé âàðèàíò, ñî åòàþùèé îáðàçîâàíèå òâåðäîãî ñëîÿ íà òðóáàõ ÏÃ ñ çàòâåðäåâàíèåì òåïëîíîñèòåëÿ â îáúåìå íà âûõîäå ÏÃ. 76

11 Âûâîäû Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìèêè ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè â ïàðîãåíåðàòîðå ñ æèäêîìåòàëëè åñêèì òåïëîíîñèòåëåì, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ó èòûâàòü íåîïðåäåëåííîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ñîñòîÿíèåì êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè. Íà åå îñíîâå ïðîâåäåíî èñëåííîå èññëåäîâàíèå ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ â ïàðîãåíåðàòîðå ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè òèïà ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300, âîçíèêàþùåãî â ðåçóëüòàòå ðàçãåðìåòèçàöèè âûõîäíîãî ïàðîïðîâîäà. Ïðè íåñðàáàòûâàíèè çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû ïî ïèòàòåëüíîé âîäå ïðîèñõîäèò ïîëíîå ïåðåêðûòèå ïðîõîäíîãî ñå åíèÿ àâàðèéíîãî ïàðîãåíåðàòîðà òâåðäîé ôàçîé. Â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çàùèòíîãî îêñèäíîãî ñëîÿ òåïëîîáìåííîé ïîâåðõíîñòè çàòâåðäåâàíèå ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ ïðîèñõîäèò ëèáî íà òåïëîîáìåííûõ òðóáàõ, ëèáî â íèæíåé àñòè øàõòû ïàðîãåíåðàòîðà. Â îáîèõ ñëó àÿõ âîçíèêàåò óãðîçà ïðåêðàùåíèÿ öèðêóëÿöèè â àâàðèéíîé ïåòëå, òî òðåáóåò äàëüíåéøåãî äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ àâàðèé äàííîãî êëàññà. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû. Ïðîåêò «Ïðîðûâ» îñòàåòñÿ ïðèîðèòåòíûì äëÿ Ðîñàòîìà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: http: // (Äàòà îáðàùåíèÿ:.09.07).. Äðàãóíîâ Þ.Ã., Ëåìåõîâ Â.Â., Ñìèðíîâ Â.Ñ., åðíåöîâ Í.Ã. Òåõíè åñêèå ðåøåíèÿ è ýòàïû ðàçðàáîòêè ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300. Àòîìíàÿ ýíåðãèÿ. 0. Ò. 3. Âûï.. Ñ Ôèëèí À.È., Öèêóíîâ Â.Ñ., Ïîïîâ Ñ.Â., Íåñòåðîâ Þ.Â., Øâàðö À.Ë., Êîëáàñíèêîâ À.Â., Øìóêëåð Á.È., Ãîìáîëåâñêèé Â.È., Ðàäèí Þ.À., Âàõðóøèí Ì.Ï. Ðàçðàáîòêà ñõåì, îáîðóäîâàíèÿ è ðåæèìîâ ðàáîòû âòîðîãî êîíòóðà ïåðñïåêòèâíîé ÀÝÑ. Òåïëîýíåðãåòèêà. 00. ¹6. Ñ Íåñòåðîâ Þ.Â., Ëèñÿíñêèé À.Ñ., Ìàêàðîâà Å.È., Áàëüâà Ë.ß., Ïðèõîäüêî Ï.Þ. Òåïëîâàÿ ñõåìà è îáîðóäîâàíèå II êîíòóðà ýíåðãîáëîêà ÀÝÑ ñ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêîé ÁÐÅÑÒ- ÎÄ-300. Òåïëîýíåðãåòèêà. 0. ¹6. Ñ Äèäîðèí Ä.Â., Êîãóò Â.À., Ìóðàòîâ À.Ã., Òþêîâ Â.Â., Ìîèñååâ À.Â. Àíàëèç áåçîïàñíîñòè ÐÓ ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300 ïðè íàðóøåíèè óñëîâèé íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè. Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû è òåõíîëîãèè ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè: Òðóäû Ìåæäóíàð. íàó íî-òåõí. êîíô. ÎÀÎ «ÍÈÊÈÝÒ», Ìîñêâà. 7 0 îêòÿáðÿ 04 ã. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: (Äàòà îáðàùåíèÿ:.09.07). 6. Alemberti A. European lead fast reactor ELSY. Nuclear Engineering and Design. 0. Vol. 4. Iss. 9. P èñòîâ À.Ñ., Ñàâèõèí Î.Ã., Îâ èííèêîâ Â.Ô., Íèêîëàåâ Ì.ß. Ìàòåìàòè åñêàÿ ìîäåëü íåñòàöèîíàðíîãî òåïëîìàññîïåðåíîñà â êàíàëå ñ æèäêîìåòàëëè åñêèì òåïëîíîñèòåëåì ñ ó åòîì ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè-ïëàâëåíèÿ. Ïðîáëåìû ïðî íîñòè è ïëàñòè íîñòè. 06. Ò. 78. ¹4. Ñ Áåçíîñîâ À.Â., Ìîëîäöîâ À.À., Íàçàðîâ À.Â., Ñàâèíîâ Ñ.Þ., Êóäðèí Î.Î. Èññëåäîâàíèå òåïëîîòäà è îò ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ ê ïðîäîëüíîîáòåêàåìîé òðóáå. Òåïëîôèçèêà è àýðîìåõàíèêà Ò. 4. ¹3. Ñ Ìàõîâ Ê.À. Èññëåäîâàíèå ñòðóêòóðû è òðèáîòåõíè åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðèñòåííîãî ñëîÿ â ïîòîêå ÒÆÌÒ ïðèìåíèòåëüíî ê ýëåìåíòàì êîíòóðîâ ñ ðåàêòîðàìè íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ, îõëàæäàåìûìè ÒÆÌÒ: Äèñ. êàíä. òåõí. íàóê. Í. Íîâãîðîä. ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåêñååâà, ñ. 0. Áóäíèêîâ Â.È., Ñàâèõèí Î.Ã., èñòîâ À.Ñ. Ðàñ åòíîå èññëåäîâàíèå äèíàìèêè çàìîðàæèâàíèÿ ñâèíöîâîãî òåïëîíîñèòåëÿ ïðè ðàçðûâå ïàðîïðîâîäà ÐÓ ñ ðåàêòîðîì ÁÐÅÑÒ- 77

12 ÎÄ-300. Íàó íàÿ ñåññèÿ ÌÈÔÈ-00. Íàó íî-èííîâàöèîííîå ñîòðóäíè åñòâî: Ñáîðíèê òðóäîâ íàó íî-òåõí. êîíô... Ì.: ÌÈÔÈ, 00. Ñ Áóäíèêîâ Â.È., Ñàâèõèí Î.Ã., èñòîâ À.Ñ. Ðàñ åòíûé àíàëèç ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè, âîçíèêàþùèõ ïðè ðàçãåðìåòèçàöèè êîíòóðîâ öèðêóëÿöèè â ÐÓ ñ ðåàêòîðàìè òèïà ÂÂÝÐ è ÁÐÅÑÒ. Íèæåãîðîäñêèé óíèâåðñèòåò èì. Í.È. Ëîáà åâñêîãî. Âàæíåéøèå íàó íûå ðåçóëüòàòû. Íèæíèé Íîâãîðîä: Èçä-âî ÍÍÃÓ, 004. Ñ Edwards A.R., O'Brien F.P. Studies of phenomena connected with the depressurization of water reactors. Journal of the British Nuclear Energy Society Vol. 9. P Ìåéðìàíîâ À.Ì. Çàäà à Ñòåôàíà. Íîâîñèáèðñê: Íàóêà, ñ. 4. ÁÐÅÑÒ: áûñòðûé ðåàêòîð ñî ñâèíöîâûì òåïëîíîñèòåëåì è ïðèñòàíöèîííûì òîïëèâíûì öèêëîì [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Ðåæèì äîñòóïà: (Äàòà îáðàùåíèÿ:.09.07). 5. Ñåì åíêîâ À.À., åêîâ Ì.Å., Âàñèëüåâ Ñ.Â., Êóçüìèíîâ Þ.Â. Ïàðîãåíåðàòîð ÐÓ ÁÐÅÑÒ-ÎÄ-300: ðàñ åòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîå îáîñíîâàíèå. Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåðèÿ: Îáåñïå åíèå áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ. 06. ¹36. Ñ Áóäíèêîâ Â.È., Ñàâèõèí Î.Ã., èñòîâ À.Ñ. èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå íåñòàöèîíàðíûõ òåïëîãèäðàâëè åñêèõ ïðîöåññîâ â êîíòóðàõ öèðêóëÿöèè âîäÿíîãî òåïëîíîñèòåëÿ ïåðñïåêòèâíîé ÀÝÑ. Âåñòíèê Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà åâñêîãî. 03. ¹ (). Ñ Êèðèëëîâ Ï.Ë., Þðüåâ Þ.Ñ., Áîáêîâ Â.Ï. Ñïðàâî íèê ïî òåïëîãèäðàâëè åñêèì ðàñ- åòàì (ÿäåðíûå ðåàêòîðû, òåïëîîáìåííèêè, ïàðîãåíåðàòîðû). Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, ñ. 8. Îâ èííèêîâ Ô.ß., Ñåìåíîâ Â.Â. Ýêñïëóàòàöèîííûå ðåæèìû âîäî-âîäÿíûõ ýíåðãåòè åñêèõ ðåàêòîðîâ. Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, ñ. 9. Iida T., Guthrie R.I.L. The Physical Properties of Liquid Metals. Oxford, UK: Clarendon Press, p. 0. Ñàâèõèí Î.Ã., Ëèííèê Ñ.Â., Ñàâèõèí À.Î. Àïïðîêñèìàöèÿ ïðîèçâîäíûõ òåðìîäèíàìè åñêèõ ôóíêöèé äëÿ âîäû, ïàðà è ïàðîâîäÿíîé ñìåñè. Âåñòíèê Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà åâñêîãî. 0. ¹4 (3). Ñ References. Proekt Proryv ostaetsya prioritetnym dlya Rosatoma [The PRORYV Project Remains a Priority for Rosatom] Electronic resource. Access mode: http: // proekt-proryv-ostaetsya-prioritetnym-dlya-rosatoma (Date of application:.09.07) (In Russian).. Dragunov Yu.G., Lemekhov V.V., Smirnov V.S., Chernetsov N.G. Technical solutions and development stages for the BREST-OD-300 reactor unit. Atomic Energy. 0. Vol. 3. Iss.. P DOI: 0.007/s Filin A.I., Tsikunov V.S., Popov S.V., Nesterov Yu.V., Shvarts A.L., Kolbasnikov A.V., Shmukler B.I., Gombolevskii V.I., Radin Yu.A., Vakhrushin M.P. Development of the thermal schemes, equipment and operating regimes of the second circuit of a promising nuclear power station. Thermal Engineering. 00. No 6. P Nesterov Y.V., Lisyanskii A.S., Makarova E.I., Bal'va L.Ya., Prikhod'ko P.Yu. The thermal process diagram and equipment of the secondary coolant circuit of a nuclear power station unit based on the BREST-OD-300 reactor installation for subcritical steam conditions. Thermal Engineering. 0. Vol. 58. Iss. 6. P DOI: 0.34/S Didorin D.V., Kogut V.A., Muratov A.G., Tyukov V.V., Moiseev A.V. Analysis of BREST- OD-300 safety during anticipated operational occurrences. Innovative Projects and Technologies of Nuclear Power: Digest of International Scientific and Technical Conference. Moscow. October 7 0, 04. Electronic resource. Access mode: Publications/Conf/mntk_nikiet_04/I-3_rus.pdf (Date of application:.09.07) (In Russian). 6. Alemberti A. European lead fast reactor ELSY. Nuclear Engineering and Design. 0. Vol. 4. Iss. 9. P Chistov A.S., Savikhin O.G., Ovchinnikov V.F., Nikolaev M.Ya. Matematicheskaya model nestatsionarnogo teplomassoperenosa v kanale s zhidkometallicheskim teplonositelem s uchetom 78

13 protsessa kristallizatsii-plavleniya [Mathematical model of non-stationary heat and mass transfer in a channel with liquid-metal coolant taking into account the crystallization-melting process]. Problemy prochnosti i plastichnosti [Problems of Strength and Plasticity]. 06. Vol. 78. No 4. P (In Russian). 8. Beznosov A.V., Molodtsov A.A., Nazarov A.V., Savinov S.Y., Kudrin O.O. Investigation of heat transfer from a lead heat carrier to a tube streamlined longitudinally. Thermophysics and Aeromechanics Vol. 4. No 3. P Makhov K.A. Issledovanie struktury i tribotekhnicheskikh kharakteristik pristennogo sloya v potoke TZhMT primenitel'no k elementam konturov s reaktorami na bystrykh neytronakh, okhlazhdaemymi TZhMT [The study of the structure and tribotechnical characteristics of boundarylayer flow HLMC in relation to the elements of the circuits with fast neutron reactors cooled HLMC]. Dis... kand. tekhn. nauk [Cand. Sci. (Engineering). Dissertation]. Nizhni Novgorod. NNSTU Publ p. (In Russian). 0. Budnikov V.I., Savikhin O.G., Chistov A.S. Raschetnoe issledovanie dinamiki zamorazhivaniya svintsovogo teplonositelya pri razryve paroprovoda RU s reaktorom BREST-OD-300 [Numerical study of the lead coolant freezing dynamics at break of steam line of NPP with BREST- OD-300 reactor]. Nauchnaya sessiya MIFI-00. Nauchno-innovatsionnoe sotrudnichestvo: Sbornik trudov nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Ch.. [Scientific and Technical Conference Scientific-innovative Cooperation. Collection of Proceedinds]. Pt.. Moscow. MIFI Publ. 00. P (In Russian).. Budnikov V.I., Savikhin O.G., Chistov A.S. Raschetnyy analiz problem bezopasnosti, voznikayushchikh pri razgermetizatsii konturov tsirkulyatsii v RU s reaktorami tipa VVER i BREST [Computational analysis of security problems that occur when depressurization of nuclear power plan circuits with VVER and BREST type reactors]. Nizhegorodskiy universitet im. N.I. Lobachevskogo. Vazhneyshie nauchnye rezultaty [Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. The Most Important Scientific Results]. Nizhni Novgorod. UNN Publ P (In Russian).. Edwards A.R., O'Brien F.P. Studies of phenomena connected with the depressurization of water reactors. Journal of the British Nuclear Energy Society Vol. 9. P Meyrmanov A.M. Zadacha Stefana [The Stefan Problem]. Novosibirsk. Nauka Publ p. (In Russian). 4. BREST: bystryy reaktor so svintsovym teplonositelem i pristantsionnym toplivnym tsiklom [BREST: Fast Reactor with Lead Coolant and On-site Fuel Cycle]. Electronic resource. Access mode: (Date of application:.09.07) (In Russian). 5. Semchenkov A.A., Chekov M.E., Vasilyev S.V., Kuzminov Y.V. Parogenerator RU BREST- OD-300: raschetno-eksperimentalnoe obosnovanie [Steam generator RU BREST-OD-300: calculation and experimental justification]. Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Seriya: Obespechenie bezopasnosti AES. [Questions of Atomic Science and Technology. Series: Ensuring the Safety of Nuclear Power Plants]. 06. No 36. P (In Russian). 6. Budnikov V.I., Savikhin O.G., Chistov A.S. Chislennoe modelirovanie nestatsionarnykh teplogidravlicheskikh protsessov v konturakh tsirkulyatsii vodyanogo teplonositelya perspektivnoy AES [Numerical simulation of non-stationary thermal-hydraulic processes in the water coolant circulation loops of an advanced nuclear power plant]. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of UNN]. 03. No (). P (In Russian). 7. Kirillov P.L., Yur'yev Yu.S., Bobkov V.P. Spravochnik po teplogidravlicheskim raschetam (yadernye reaktory, teploobmenniki, parogeneratory) [A Handbook on Thermohydraulic Calculations (Nuclear Reactors, Heat Exchangers, Steam Generators)]. Moscow. Energoatomizdat Publ p. (In Russian). 8. Ovchinnikov F.Y., Semenov V.V. Ekspluatatsionnye rezhimy vodo-vodyanykh energeticheskikh reaktorov [Operational Modes of Water-Water Power Reactors]. Moscow. Energoatomizdat Publ p. (In Russian). 9. Iida T., Guthrie R.I.L. The Physical Properties of Liquid Metals. Oxford. UK. Clarendon Press p. 0. Savikhin O.G., Linnik S.V., Savikhin A.O. Approksimatsiya proizvodnykh termodinamicheskikh funktsiy dlya vody, para i parovodyanoy smesi [Approximation of derivatives of thermo- 79

14 dynamic functions for water, steam and mixture]. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of UNN]. 0. No 4 (3). P (In Russian). NUMERICAL SIMULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER IN THE STEAM GENERATOR OF THE BREST TYPE REACTOR PLANT IN THE EVENT OF CRYSTALLIZATION OF LEAD COOLANT Chistov A.S., Savikhin O.G., Ovchinnikov V.F., Kiryushina E.V. Research Institute of Mechanics University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, Russian Federation Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, Russian Federation The method of numerical simulation has been developed describing non-stationary heat and mass transfer and thermal conductivity in a steam generator with liquid metal coolant when there is a crystallization process. The method takes into account the differences of the process depending on the condition of the contact surfaces. On its basis the dynamics of solid phase formation in a lead-coolant of reactor plant BREST type during the accident with the steam generator steam line depressurization has been studied. The calculations are carried out with using of the RASPLAV software complex, which allows modeling the interconnected dynamics of thermal-hydraulic processes in the first and second circuits in terms of the one-dimensional equilibrium approximation. It is shown that at failure of feed water lock-regulatory armature there is a full closure of flow section of the emergency steam generator first circuit by solid phase. Depending on the condition of the protective oxide layer of the heat exchange surface the solidification of lead coolant takes place either on the heat exchanger tubes or in the lower part of the steam generator reservoir. In both cases, there is a threat of cessation of circulation in the emergency loop. A brief description of the mathematical model of the steam generator and the reactor plant circuit as a whole is given. A one-dimensional description of heat and mass transfer is used. A thermodynamic equilibrium of the phases at the boundary of phase transfer is postulated. The test results of the programmed numerical model are given. The calculation of the high pressure pipeline rupture is tested by comparison with the experimental data. The calculation of the solid layer formation dynamics on the surface of heat exchange tubes is tested by comparing the numerical solution with the analytical solution of the Stefan problem. The results of this research can be used for design of reactors with a lead coolant. Keywords: Stefan problem, stop valve, mathematical model, steam generator, reactor plant, lead coolant, surface wettability, mixing feedwater heater, crystallization process, phase transfer. 80

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Vũ Vinh Quang Ngày sinh: 26/09/1957 Giới tính: Nam Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem

Microsoft Word - Kiem dinh chat luong phan mem BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên

Chi tiết hơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC Họ và tên: TRỊNH TRỌNG CHƢỞNG Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1976 Quê quán: Tp. Hải Dương, Hải Dương Giới tính: Nam

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC Họ và tên: TRỊNH TRỌNG CHƢỞNG Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1976 Quê quán: Tp. Hải Dương, Hải Dương Giới tính: Nam LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC Họ và tên: TRỊNH TRỌNG CHƢỞNG Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1976 Quê quán: Tp. Hải Dương, Hải Dương Giới tính: Nam Nơi sinh: Hải Dƣơng Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất:

Chi tiết hơn

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín của chương trình đào tạo: Khối kiến thức chung 158 tín 34 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng

Chi tiết hơn

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ Ñ ÝËÅÊÒÐÈ ÅÑÊÈÌ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ ÂÎÇÄÓÕÀ Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ çàâåñà ñíèæàåò ïîòåðè òåïëà íà 90%, òî ñóùåñòâåííî óëó

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET TRÊN BĂNG CHUYỀN IQF Đỗ Hữu Hoàng* Tr

Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET TRÊN BĂNG CHUYỀN IQF Đỗ Hữu Hoàng* Tr Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 1 (1) (017) 89-99 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET TRÊN BĂNG CHUYỀN IQF Đỗ Hữu Hoàng* Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM * Email: hoangdh0@cntp.edu.vn

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phạm Hoàng Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN DỆT MAY-DA GIÀY VÀ THỜI TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH: CÔNG NGHỆ DỆT, MAY Tên chương trình:

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

Lý lÞch khoa häc

Lý lÞch khoa häc LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Họ và tên: Phan Văn Cường 2. Năm sinh: 03//975 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 6/202 5. Lĩnh vực nghiên cứu

Chi tiết hơn

Pages from _Finder-4.pdf

Pages from _Finder-4.pdf - Óñòàíîâêà íà ïå àòíûõ ïëàòàõ èëè øòåïñåëüíîå êðåïëåíèå - Èñïîëíåíèå îáìîòêè: C, DC, óâñòâèò. DC èëè ñòàáèëüíàÿ â äâóõ - 8 ìì, êâ (./ µñ) ìåæäó îáìîòêîé è êîíòàêòàìè - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû +8

Chi tiết hơn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION R

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION R NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SỐ NÉN Ở ĐỘNG CƠ MỘT XYLANH KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CNG HÌNH THÀNH HỖN HỢP BÊN NGOÀI A STUDY ON THE EFFECT OF COMPRESSION RATIO IN PORT INJECTION SINGLE CYLINDER ENGINE USING

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

Mau ban thao TCKHDHDL

Mau ban thao TCKHDHDL TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tập 8, Số 2, 2018 3 12 DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊ Nguyễn Minh Hiệp a, Nguyễn Thị Lương a, Lê Văn Phượng b, Nguyễn Thị Minh Huyền b, Đinh

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng - OOAD

Phân tích Thiết kế  Hướng đối tượng - OOAD The Unified Process is a specific methodology that maps out when and how to use the various UML techniques for objectoriented analysis and design The Unified Process is not simply a process, but rather

Chi tiết hơn

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc

Microsoft Word - dh ktd 2012.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Loại hình đào tạo: Ngành đào tạo: Tên tiếng Anh:

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t 4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã thu được một số kết quả bước đầu: Tìm ra dạng hợp lý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè EAP Task Force DEPA/DANCEE Äàòñêîå àãåíòñòâî ïî îõðàíå

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi

KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam Tóm tắt Việc tính toán mô phỏng chế độ sóng,

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: DOI: / /15/1/ NGHIÊN CỨU THỰC N Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 1; 2015: 98-103 DOI: 10.15625/1859-3097/15/1/4925 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG GIẢM CHẤN CỦA CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/ đăng ký) I. THÔNG TIN CHUNG. Họ và tên:nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Anh huong of falling height & angle.doc

Microsoft Word - Anh huong of falling height & angle.doc NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO RƠI VÀ GÓC PHÓNG ĐẾN ỨNG XỬ CỦA XUỒNG CỨU SINH THẢ RƠI TỰ DO TRONG SÓNG ĐIỀU HÒA Tóm tắt Bài viết giới thiệu nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao rơi và góc phóng đến ứng

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CHÂN VỊT TÀU THỦY CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÁNH EVALUATING THE STRENGTH OF BUILT-UP PROPELLER TÓM TẮT Ngày nhận bài: 21/01/2016; Ngày phản biện thông qua:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA)

Microsoft Word - 1 Ho so dieu chinh_MFT_ (OGA) 2.7.2 Cấu trúc chương trình đào tạo Ngành CNTP dự định tổ chức đào tạo theo hai chương trình (Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu) với cấu trúc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7_ Ly_8tr _ _.doc

Microsoft Word - 7_ Ly_8tr _ _.doc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27 (2011) 251-258 Các tiếp cận tách từ tiếng Khmer dùng trong cơ sở dữ liệu văn bản Ly Vattana* Trung tâm nghiên cứu đa phương tiện MICA, Trường

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

Preliminary data of the biodiversity in the area

Preliminary data of the biodiversity in the area Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T p 30 4S (2014) 73-81 Nghiên cứu tác động của kết cấu đảo chiều hoàn lưu đến trường dòng chảy trong trường hợp dòng chảy ng p Nguyễn Đức Hạnh* Trần

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc)

(Microsoft Word Nguy?n Van Ph\372-ok.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 161-166 Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi urani trong nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4. \320\340o Thanh Tru?ng doc)

(Microsoft Word - 4. \320\340o Thanh Tru?ng doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 31, Số 2 (15) 33-41 Thực trạng hệ thống STI trong doanh nghiệp Việt Nam Đào Thanh Trường* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san so indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san so indd THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ CHO BỂ NUÔI TÔM HÙM THƯƠNG PHẨM TRÊN CẠN STUDY ON DESIGN AND MANUFACTURE OF SEA WATER REFRIGERATION EQUIPMENT

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Lê Hoàng Việt Ngô Huệ Đức Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Võ Châu Ngân Trường Đại học Cần Thơ ( Bài nhận

Chi tiết hơn

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÔNG AVENEAE (HỌ CỎ - POACEAE)

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÔNG AVENEAE (HỌ CỎ - POACEAE) PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LOTKA-VOLTERRA VỚI PHẦN MỀM MM & S NGUYỄN VĂN SINH i n inh h i v T i ng yên inh vậ i n n Kh a h v C ng ngh i am MM & S là công cụ mô hình hóa và mô phỏng các hệ động, đã được thiết kế

Chi tiết hơn

Bé Giao th«ng VËn t¶i

Bé Giao th«ng VËn t¶i DANH SÁCH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH VIỆN CƠ KHÍ TT Nghiên cứu sinh Hƣớng nghiên cứu 1. Nguyễn Vĩnh Hải 2. Nguyễn Dương Nam Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số áp suất, lưu lượng của hỗn

Chi tiết hơn

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factor

Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factor Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên 49 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Factors affecting the decision of the technological innovation

Chi tiết hơn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AN . NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE COMPARATIVE STUDY OF MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES OF VISCOSE AND BAMBOO REGENERATED YARNS Nguyễn Nhật Trinh TÓM TẮT Xơ visco và xơ tre

Chi tiết hơn

1

1 Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 015 751 Thiết kế khí động lực học cánh tua bin gió trục ngang ăn ng, L u hế Anh, Nguyễn Thế Mịch C k N t r N Tóm tắt: Nă ợng gió là

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Ứng dụng mô hình MIKE 1 FM mô phỏng chất lượng nước khu vực ven biển Đình Vũ Trần Hồng Thái Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bài nhận ngày 13 tháng 7 năm 17, nhận đăng ngày 3 tháng 1 năm 17) TÓM

Chi tiết hơn

Profile print

Profile print PROFILE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاء VANGUARDS EXPERTS INSTITUTE ﻣﻌـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـ ـ ـ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027

Microsoft Word - 03-KTXH-NGUYEN QUOC NGHI( )027 DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.027 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tapchicon

Microsoft Word - tapchicon CÔNG NG HỆ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG RƠLE BẢO VỆ MÁ Y PHÁT CÔNG S UẤT N HỎ TRONG QUÁ TRÌNH KHỞ I ĐỘNG ĐEN TS. Ngu yễn Xuân Tùng, TS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt Viện Điện Đại học

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh

Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SV: Trịnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Diễm Sương Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1. Đặt vấn đề Điện

Chi tiết hơn

1

1 ÌÊÓ-Ï-2,0(4õ3)-4Ì (Ñ ÊÎÒËÀÌÈ ÑÅÐÈÈ ÄÑÅ) ÒÝÏ-Õîëäèíã Àëüÿíñ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ íàó íûõ, èíæèíèðèíãîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé òåïëîýíåðãåòè åñêîãî ïðîôèëÿ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ

Chi tiết hơn

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd

Khoa hoc - Cong nghe - Thuy san.indd KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC TÓM TẮT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH NHA TRANG SOME SOLUTIONS TO CREDIT RISK MANAGEMENT IN DONGA BANK NHA

Chi tiết hơn

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT THANG MAÙY VCE CATALOG HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG APS4-5-6H HÀ NỘI - 2016 I. GIỚI THIỆU THIẾT KẾ 1. Tiêu chuẩn thiết kế 1.1. Căn cứ thiết kế: 1.1.1. Bản vẽ kiến trúc và yêu cầu từ khách hàng 1.1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chi tiết hơn

!EPCO EKCO v.01 RUS.cdr

!EPCO EKCO v.01  RUS.cdr Èíñòðóêöèÿ ïî ðåìîíòó îòîïèòåëüíîãî êîòëà EKCO L EKCO Lp EKCO LF EKCO LFp 3 3 3 PE FSE X0 FSE X0 SG CW ZAS IC IC WZ WR 3 A FSE X0 FSE X0 F F IC + V ZM L 3 0 bar DT 0-C-00 3bar 8 3 Èíäèêàòîðû íå ãîðÿò WT3

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): 179-191 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION SCIENCE Vol.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( )

Microsoft Word - 15-KTXH-VO HONG TU( ) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Hồng Tú 1 và Nguyễn Thùy Trang 1 1 Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận:

Chi tiết hơn

Moho Depth Variation in Northern Vietnam from Teleseismic Receiver Functions

Moho Depth Variation in Northern Vietnam from Teleseismic Receiver Functions Crustal thickness and average V p /V s ratio variations in northern Vietnam from teleseismic receiver functions Van-Duong Nguyen Bor-Shouh Huang Tu-Son Le Van-Toan Dinh Lupei Zhu CTBTO-S&T2011 Outline

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

юя

юя Ïðåäíàçíà åí äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè åñêîãî óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà â ïðîïîðöèîíàëüíîå ïî âåëè èíå äàâëåíèå íà âûõîäå. Êîìïàêòíàÿ Êîíñòðóêöèÿ (øèðèíà êîðïóñà 15 ìì) åòûðå äèàïàçîíà äàâëåíèé Èíäèâèäóàëüíûé

Chi tiết hơn

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS

ANTENNAS FABRICATION FOR RFID UHF AND MICROWAVE PASSIVE TAGS Science & Technology Development, Vol 0, No.T1-017 Phát triển phương pháp phân tích toàn phổ FSA (Full Spectrum Analysis) cho xử lý phổ gamma tán xạ trên bê tông Lƣơng Thanh Tùng Đỗ Trọng Viễn Huỳnh Đình

Chi tiết hơn

quyen 1

quyen 1 Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường đại học Thủy Lợi Hà Nội Được cấp bằng TS: 2004, thuộc ngành: Công Trình, chuyên ngành: Công Trình Thủy. Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường đại học Vũ Hán Trung

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

P Analysis

P Analysis «Àå «Áß ß Õß µ â««ø πµå Õ πµå Analysis of Strength of Impact-Breaker Mills Using the Finite Element Method µ π å «1 ß å æÿ æ åº 2 àõ πªí ÿ π π â µà ß ª» µà àõπ â ß Ÿß ˺ µ Èπ πª» Õ» µà ߪ» µà ÿ æµë «à

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGUYỄN CẢNH TOÀN (2), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (1) (1) Khoa Công

Chi tiết hơn

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30.

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30. Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург

Chi tiết hơn

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 E b 1 4 ik ik y y x ( x x y ( ) 0 ) 0 ik 2 ( z d ) x, y, z G by e e e d K x dk 2 y ~ (2.7.a) Từ đó, có thể

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012 E b 1 4 ik ik y y x ( x x y ( ) 0 ) 0 ik 2 ( z d ) x, y, z G by e e e d K x dk 2 y ~ (2.7.a) Từ đó, có thể b 1 4 ik ik ( ( ) ) ik 2 ( z d ),, z G b e e e d K dk 2 ~ (2.7.a) Từ đó, có thể ác định các thành phần của trường ở khu a do dòng hướng theo trục ˆ được ác định như sau: mn mn ik Z e 2 r r K K cos sin(

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn