Bßm-hnepw k-xy- nepw IN SPIRIT AND TRUTH വ ല 95 I ല 02 I 2022 ആഗ VEDAPRACHARA MADHYASTHAN Price Rs.25/- Annual Subscription Rs.300/- Malayalam Monthly

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bßm-hnepw k-xy- nepw IN SPIRIT AND TRUTH വ ല 95 I ല 02 I 2022 ആഗ VEDAPRACHARA MADHYASTHAN Price Rs.25/- Annual Subscription Rs.300/- Malayalam Monthly"

Bản ghi

1 Bßm-hnepw k-xy- nepw വ ല 95 I ല 02 I 2022 ആഗ VEDAPRACHARA MADHYASTHAN Price Rs.25/- Annual Subscription Rs.300/- Malayalam Monthly The official organ of the Archeparchy of Changanacherry

2 HmK-kv-äv 14\v P Zn-\w B-tLm-jn- p- A-`nh-µy amà tpmk-^v ]Æ nâ ]n-xm-hn-\v AXn-cq]-XmIp-Spw-_- nsâ {]mà- -\m-iw-k-iä Happy Birthday to our beloved Pithav

3 ""\n butk ns ] t]miphn. Ah \n tfmsp ]dbp Xv \n sn phn '' (Dev] n 41:55) N \mticn AXncq]X m]nxw: sabv 20, 1887 hmeyw 95 e w 02 BKÌv 2022

4 N \mticn AXncq]Xm apj]{xw Archbishop House, P.B. No. 20, Changanacherry, Kottayam Tel: , , , Mob: Website: D S w kà p-eà (22 Ch ) kà p-eà (si.-kn.-_n.kn. þ XS-hd t{]jn-x-rm-bà)...15 kà p-eà (si.-kn.-_n.kn. þ PÌnkv k tu)...19 It -cn- mcyw A\p-kva-cWw...26 ]»niv dnte-j³kv þ Pm{KXmk-anXn MAAC (Media Apostolate Archeparchy of Changanacherry)...31 ktµ-i-\n-ebw...32 sndp-]pjv] anj³eokv ss nä At mkvxteäv & IpSpw_ q«mbva...36 ^manen At m-kvx-teäv...38 bph-zo]vxn -þ SMYM...41 KCSL CARP...44 CHASS KRRIS...53 Poh-Im-cp-Wy-\n[n {SÌv DFC BXp-c-ip-{iq-jmtaJe {]hmkn At m-kvx-teäv KLM...61 Bß-Xm-tI{µw...62 DCMS eopn-b³ Hm^v tacn SFO...68 hn³sk³jy³ thzn...70 Nmcnän thäuv {SÌv Icn-kvam-änIv \ho-i-cww ]utcm-lnxy B²ym-ßn-IX A`n-hµy ]nxm- - m-cpss U-bdn A`n-hµy ]nxm- - m-cpss Engagements...89 Annual Subscription: Rs. 300/-

5 k pe 22 Ch A-P-] m-e-i-c p w h n-i z m-k n-k-a q-l w a p-g p-h-\ p w A-d n-b p- -X n-\ p w k q- v-a-x-t b m-s S ] m-e n- p- -X n-\ p w N n-e B-c m-[ \-{ I-a-a mà- -\ nà-t ±-i- Ä a ni nl mb nâ { ] nb _l p. s s hz nit c, kaà nxt c, kt l mzc okt l m-z-c mt c, B-c m-[-\-{ I-a-a m-w v k-`-b p-s S G-ä-h p w t { i-jvth p w ]-c n-i p-²-h p-a m-b { ]-h r- n-s b- nâ A-X n-s â A-\ p-j vt m-\- n-e m-w v B-c m-[-\ m-k-a q-la m-b k-` G-ä-h p w I q-s p-xâ { i-² s N-e p-t -ï-x v. A-Ú-X-a q-e-t a m A-e-k-X-s I m-t ï m a-t ä-s X- n-e p w I m-c-w- m-t e m B-c m-[-\-{ I-a m-\ pjvt m-\- nâ k q- v-a-x- p-d-h p w A-] m-i-x-i-f p w k w-`-h n- m w. A-e- y-a m-t b m A-] qà-w-a m-t b m D-Õ m-l-a n-ã m-s X-t b m t h-ï-{ X H-c p- -a n- à m-s X-t b m B-c m-[-\ m-ià-½- Ä A-\ p-j vt n- p- -X n-s â a p-j y-i m-c-w w h n-i z m-k- p-d-h p w i-c n-b m-b t _ m-² y-a n-ã m-bv-a-b p-a m-i m w. X n-c p- À-½- Ä- p t \-X r-x z w s I m-s p- p- -h-c p-s S I m-c y- n-e p w ]-s -S p- p- B-c m-[-\ m-k-a q-l- n-s â I m-c y- n-e p w A- -s \ k w-`-h n- m w. D-d- -h n-i z m-k-a m-w v G-I m-{ K-X-t b m-s p w k-p o-h-a m-b p w `-à n-\ nà-`-c-a m-b p w B-c m-[-\ m-ià-½- Ä A-\ p-j vt n- p- -X n-\ v G-ä-h p w B-h-i y-a m-b n-c n- p- -X v. h n-i z m-k- n-s â B-t L m-j-a m-w-t à m e n-äà-p n. e n-äà-p n-b p-s S B-t L m-j- nâ ]-e-t m-g m-b n { i-²-b nâ-s -«n-«p- Å-X p w X n-c p-t -ï-x p-a m-b N n-e I m-c y- Ä X m-s g-s m-s p- p- p. B-t L m-j- n-s â ] qà-w-x-b v- p w B-c m-[-\-{ I-a-\ n-b-a- -t f m-s v I q-s p- X h n-i z-k v-x-x ] m-e n- p- -X n-\ p w C- m-c y- Ä F-à m-h-c p w K u-c-h- ] qà-h w I-W- n-s e-s p- p-i-b p w e n-äà-p n-b p-s S s s N-X-\ y w DÄ-s m-ï v \-S- n-e m- p-i-b p w s N- -W-s a- -` yà- n- p- p. ]-c n-i p-² I pà-_ m-\-b p-s S AÀ- -W- nâ { i-² n-t -ï-h 1. k o-t d m-a-e-_ mà-k-` m-k n-\-u v \ n-ý-b n- v ]-c n. k n w-l m-k-\- n-s â A w-k o-i m-c-t m-s S \-S- n-e m- n-b n-c n- p- ]-c n. I pà-_ m-\-b p-s S 2022 BKÌv 5

6 G-I o-i r-x AÀ- -W-c o-x n-b m-w-t à m \-½Ä ] m-e n- p- -X v. C- mc y-s - p-d n- v s ^ m-t d m-\ m s s h-z n-i-t I m -^-d³-k p-i-f nâ h n-i-za mb n NÀ- -s N- p-i-b p w h y-à-a m-b a mà- -\ nà-t ±-i- Ä \Â-I p-i-b p w s N-b v-x n-«p-å-x m-w v. { ] mà- -\-I-f n-s e s F-Ñ n-i- -s f k w-_-ô n- v ` n- -c o-x n-iä H-g n-h m- p- -X n-\ v \-½ p-s S a p³-]-x n-h p X p-s-c p-i-s b- I m-c y- n-e p w G-I m-` n-{ ] m-b-a m-w v D-ï m-b-x v. N n-e { ] mà- -\-I-f p-s S B-hÀ- -\- Ä H-g n-h m- n k-a-b-s s ZÀ-L y w I p-d-b v- p-i F- { ]-h- W-X \-½ p-s S B-c m-[-\-{ I-a-s s N-X-\ y- n-\ v t N-c p- -X-à F- -I m-c y w { ]-t X y-i w H mà-½ n- n- p- p. 2. ]-c n. I pà-_ m-\-b nâ a m-{ X-a m-w v h-n-\-i p-{ i q-j-b p w k-a m-]-\- i p{ i q-j-b p w B-c m-[-\ m-k-a q-l- n-t e- p X n-c n-ª p-\ n- v \-S- m³ \ nà-t ±-i n- n-c n- p- -X v. A-X n-\ mâ a-ä p B-c m-[-\ m-ià-½ -t f m { ] mà- -\ m-i p-{ i q-j-i-t f m \-S-t -ï-x v a-z v-_-l m-b n-t e- p-x-s X n-c n-ª p- \ n- p-s I m-ï m-w v. D-Zm:þ a-c n- -hà- p-t h-ï n-b p-å H- o-k v, h n-h m-l-h m-k v-z m-\-i p-{ i q-j, a m-² y-ø y-{ ] mà- -\-IÄ X p-s- n-b-h. I n-g- n-\-` n-a p-j-a m-b n { ] mà- n h n-[ w AÄ- m-c-ø m-] n- v ]-Å n-iä ]-W n-b p- ] p-c m-x-\-k-` m-] m-c y-¼-c y- n-s â { ] m-[ m-\ y-h p w A-X n-s â k-¼- -a m-b { ]-X o-i m-ß-x-b p w B-g-a m-b aq-e y-h p w F-S p- p- ]-d-ª p-s I m-ï v C u ] m-c-¼-c y w k w-c- n- m-\ p-å B-l z m-\-a m-w v ] u-c-k v-xy-k-` m-i m-c y m-e-b w 1996þ ] u-c-k v-x y-k-`-iä- m-b n \Â- I n-b D-Z v-t _ m-[-\- nâ \Â-I n-b n-c n- p- -X v. ""s s Z-h m-c m-[-\ m-ià-½- -f nâ ]-s -S p- p- P-\-s -t m-s e-x-s t \-X r-x z w \Â-I p- I mà-½ n-i\ p w I n-g- -\-` n-a p-j-a m-b n { ] mà- n- p- p'' F- p w, i-c n-b m-b ] u-c-k v-x y B-c m-[-\ m-² y m-ß n-i-x-t b m-s v t NÀ- p-t ] m-i p- C- -c w B-N m-c- Ä k w-c- n-t -ï-x p-s ï- p w D-Z v-t _ m-[-\ w h y-à-a m- p p (Instruction 1996, n.107). 3. Z n-h y-i m-c p-w y w \Â-I p- -X p k w-_-ô n- v a. Z n-h y-i m-c p-w y w \Â-t I-ï-X v s s h-z n-i-c m-w v. k-`-b p-s S { ]-t X y-i- \ n-b-a w \ n-ý-b n- p-s - nâ a v-i w-i m-\-a mà- p w B-I m w F- -X m-w v s ] m-x p-\ n-b-a w (CCEO 709 #1). F- mâ A-S n-b- n-c k-µà-`- -f nâ Z n-h y-i m-c p-w y w- \Â-I p- -X n-\ v { ]-t X y-i ]-c n-i o-e-\ w-\â-i n A-k m-[ mc-w-i p-{ i q-j-i-c m-b n a-ä p-å-h-s c-b p w \ n-t b m-k n- m-h p- -X m-w v. s Nd p- ]-«- Ä k z o-i-c n- -hà, k-aà- n-xà, t b m-k y-c m-b A-e v-a m-bà F- o { I-a- n-e m-w v A- -s \-b p-å-h-s c \ n-t b m-k n-t -ï-x v. I mà-½ n-i-s â A-\ m-t c m-k y w, h-f-s c-b-[ n-i w BÄ- mà Z n-h y-i m-c p-w y-k z o-i-c-w- n- \ p-ï m-b n-c n- p-i, k m-[ m-c-w-i p-{ i q-j-ià B-h-i y- n-\ n-ã m-x n-c n- p-i X p-s- n-b A-h-k-c- -f n-e m-w v A-k m-[ m-c-w i p-{ i q-j-i-s c \ n-t b m BKÌv

7 K n- m-h p- -X v. _-Ô-s -«A-P-] m-e-i-c m-w v F-h n-s S, F-t mä F- v \ n-ý-b n- v A-k m-[ m-c-w-i p-{ i q-j-i-s c \ n-t b m-k n-t -ï-x v. A-X n-c q-]-x m -I-t -c n-b nâ-\ n- p-å A-\ p-h m-z-]-{ X w D-Å-h-s c a m-{ X-t a A-k m-[ m-c-wi p-{ i q-j-i-c m-b n \ n-t b m-k n- m-h q. A-k m-[ m-c-w-i p-{ i q-j-ià k zb w k-{ I m-c n-x p-d- v ]-c n. I pà-_ m-\ F-S p- m-t \ m X n-c n- p-h-b v- mt \ m ] ms n-ã. b. ""I q-z m-i-s N- -s -«A- - n-s â-b p w h o-ª n-s â-b p w C-c p-k m-z r-i y- -f n-e m-b n-c n- -W w ]-c n. I pà-_ m-\ \Â-t I-ï-X v. e- o³-k z m-[ o- \ w-a q-e w C- v ]-e-t m-g p w k w-`-h n- p- -X p-t ] m-s e A- - n-s â k m-z r-i y- nâ-a m-{ X w Z n-h y-i m-c p-w y w \Â-I p- -c o-x n X m-a-k whc p- m-s X D-t ]- n-t -ï-x m-w v.'' (Instruction 1996, n.59) \ m-h nâ- -s { i-² m-] qà-æ w Z n-h y-i m-c p-w y w s I m-s p- p-i-b p wt hw w. a-x n-b m-b I m-c-w- Ä D-s ï- nâ a m-{ X-t a C-c p-k m-z r-i y- -f nâ \Â-I p- -X v H-g n-h m- m-h q. H-c p-i m-c-w-h-i m-e p w c-ï p-h n-c-e p- IÄ-s I m-ï v ]cn. I pà-_ m-\ k z o-i-c n- p- c o-x n ] m-s n-ã. s s I-b nâ I pà-_ m-\-s I m-s p-t -ï { ]-t X y-i k m-l-n-c y-a p-s ï- nâ C-S- p-s s Ib p-s S-t aâ I p-c n-i m-i r-x n-b nâ h-e- p-s s I-h- v k z o-i-c n- v A-[-c- Äs I m-ï v DÄ-s m-å p- -X m-w v D-N n-x w. Z n-h y-i m-c p-w y w \Â-I p-t ¼ mä X n-c p-i-c o-c-c-à- -f p-s S A w-i- Ä \ n-e- p-h o-g m-x n-c n- m³ k q- n- -W w. \Â-I p- k-a-b- v k m-a m-\ y w h-e n- -a p-å H-c p X-«w i p-{ i q-j n A-S n-b nâ { i-² m-] qà-æ w ] n-s n-t -ï- X m-w v. c. k m- m³-t k-h- mà» m- v-a m-ê n-e p w-a-ä p w ]-c n. I pà-_ m-\-s b A-h-t l-f n- p- -X n-\ m-b n F- -s \-b p w X n-c p-t h m-k v-x n I-c-Ø-a m- m³ { i-a n- p- p-ï v. A-X n-\ m-b n ]-W w-s I m-s p- v G-Pâ- m-s c \ n-t b m-k n- m-d p-ï v. k-x y-h n-i z m-k n-i-f m-b n A-` n-\-b n- v X n-c p-t h m-k v-x n k z o-i-c n- b p w DÄ-s m-å m-s X H-f n- p-h- v ]-c n. I pà-_ m-\-s b \ n-µ n- p- -hc p-s S I- n-t e-e v-] n- -b p w-s N- p- k w-`-h- Ä D-Å-X m-b n A-d n-b p- p. C-{ ]-I m-c w X n-c p-t h m-k v-x n t a m-ã n- -s -S m-x n-c n- m-\ p w \ n-µ n- -s - S m-x n-c n- m-\ p w _-l p.s s h-z n-i-c p w ]-c n. I pà-_ m-\ AÀ- n- p-i-t b m k q- n- -t b m s N- p- Ø-e- -f n-s e N p-a-x-e-s -«A-[ n-i m-c n-i-f p w \ n-x m- -P m-{ K-X ] p-eà- -W-s a- -` yà- n- p- p. ]-c n. I pà-_ m-\ k z oi-c n- p- -hà A-X pä-s m-å p- p-s h- v D-d- p-h-c p-t -ï-x mw v. X n-c p-t h m-k v-x n-s b \ n-µ n- p- C u s s ]-i m-n n-i{ ]-h r- n-b p-s S K uch w _-l p. s s h-z n-ià h n-i z m-k n-i-s f t _ m-[ y-s -S p-t -ï-x m-w v. s s Z-h-s D-t ]- n- v k m- m-s \ B-c m-[ n- p- G-ä-h p w h-e n-b h og v-nb p w ] m-]-h p-a m-w n-x v BKÌv 7

8 X n-c p-t h m-k v-x n k q- n- p- k-{ I m-c n `-{ Z-a m-b n ] q-«n X m-t mâ _-l p.s s h-z n-i-c p-s S/Ø m-]-\ m-[ n-i m-c n-i-f p-s S k w-c- -W-b nâ k q nt -ï-x m-w v. k-{ I m-c n-b nâ A-S n-b- n-c m-h-i y- n-\ p-t h-ï n-h-c p- X n-c p-t h m-k v-x n a m-{ X-t a k q- n- m-h q. d. h n-x-c-w w-s N- p- Z n-h y-i m-c p-w y w A-t X B-t L m-j- nâ-h- p- X-s I q-z m-i s N-b v-x-x m-b n-c n- -W w. h- n- m-s â ] u-c-k v-x y-k-` m- I m-c y m-e-b- n-s â D-Z v-t _ m-[-\- nâ B-l z m-\ w s N-b v-x n-c n- p- I m-c ya m-w n-x v. h n-i z m-k n-iä- p h n-x-c-w w-s N- p- k zà- o-b-a- w At X B-t L m-j- nâ I q-z m-i-s N- -s -«-X m-b n-c n- -W-s a- mw v F-à m B-c m-[-\ m-{ K-Ù- -f n-s e-b p w IÀ-½ m-\ p-j vt m-\-h n- [ n-i-f nâ D-t ±-i n- -s -«n-c n- p- -X v. A-\ n-b-{ n-x-a m-b Bhi y w D-ï m-i p- k-µà-`- nâ a m-{ X-t a k q- n- p-h- n-c n- p- Z nh y-i m-c p-w y w D-]-t b m-k n- m-h q. ] u-c-k v-x y ] m-c-¼-c y-t m-s v ] qà- -a m-b p w t b m-p n- p- C u A-\ p-i m-k-\ w a mà-] m- -a mc m-b _-\-U n-î v IVD w ] o-b q-k v XIID w B-hÀ- n- n-«p-å-x m-w v. h n-c p- nâ ]- p-t Nc p- -hà A-hÀ k- n-l n-x-c m-b n-c n- p- t a-i-b nâ-\ n- p-å `- -W-a m-w v, a-s ä m- nâ \ n- p-å-x-ã k z o-i-c n- p- -s X- -X v k v-]-ã-a m-w-t à m. C-X n-\ p h n-c p-²-a m-b G-s X m-c p \-S-]-S n-b p w Z n-h y-i m-c pw y- n-s â AÀ- -s t a-l mh r-x-a m- p w. [...] h n-i p-² I pà-_ m-\-b p-s S Ø m-]-\ w-a p-xâ \ neh n-e p-å h n-`-p-\-i p-{ i q-j-b p-s S AÀ- -t m-s v { ]-t X y-i-a m-b n t NÀ- p-t ] m-i p- -X m-w v i-c n-b m-b C u D-]-t b m-k w. (Instruction 1996, n.61) t a-e v-]-d-ª n-c n- p- I m-c-w- -f mâ h n-i z m-k n-iä- v, X- Ä ]-s -S p- p- I pà-_ m-\-b nâ- -s I q-z m-i-s N- -s -«X n-c p-i-c o-cc-à- Ä k z o-i-c n- m³ I-g n-b p- -h n-[ w H m-t c m I pà-_ m-\-b n-e p w Z nh y-i m-c p-w y w k z o-i-c n- p- -h-c p-s S F- w I-W- m- n B-h-i y- n- \ p-a m-{ X w H m-k v-x n I q-z m-i-s N- m³ s s h-z n-ià { i-² n- -W w (X-I- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 27 ). 4. t { ] m-{ ] n-b R m-b-d m-g v-n-iä- p w s h-å n-b m-g v-n-iä- p w X n-c p-\ m-f p-iä- p-a m-w v { ]-t X y-i-a m-b t { ] m-{ ] n-b m D-Å-X v. a-ä p-z n-h-k- -f nâ s ] m-x p-{ I-a- nâ s I m-s p- n-c n- p- k- oà- -\- -f p w t É m-k m-i-f p w s N m-ã m-h p- -X m-w v. I q-s p-xâ k- oà- -\- Ä X-I- v-k m-b nâ-t NÀ- n-«p-ï v. A-h-b nâ-\ n- v B-h-i y m-\ p-k-c-w w X n-c-s ª-S p- m-h p- -X m-wv. B-t L m-j-a m-b I pà-_ m \-b nâ aà-½ o-k m-b n-s e h n-h n-[ k- oà- -\- Ä ] qà- -a m-t b m, ` m-k n- I-a m-t b m, K-Z y- n-t e m, ]-Z y-c q-]- n-t e m s N m-ã p-h m³ { i-² n- p-i BKÌv

9 5. a-w n-b-s n- p- -X v ]-c n. I pà-_ m-\-b nâ A-\ p-h m-z-a p-å A-h-k-c- -f nâ (X-I- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 19 ) a-w n-b-s n- p-s - nâ a-i v-i m-\ o-k m (h n-i-d na-w n ) D-]-t b m-k n- p- -X m-b n-c n- p w D-N n-x w. 6. A-\ m-s ^ m-d-iä a q- v A-\ m-s ^ m-d-iä F-t m-s g m-s s N m-ã-w-s a- -X v a p³-\ nàt ±-i-{ ]-I m-c w X-I- v-k m-b nâ ]-d-ª n-c n- p- -X v ] m-e n-t -ï-x m-w v (XI- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 24 ). 7. [ q-] mà- -W w ]-c n. I pà-_ m-\-b nâ [ q-] mà- -W- n-\ v G-s d { ] m-[ m-\ y-a p-ï v. d m-k-b n-e p w B-t L m-j-] qà-h-i-a m-b I pà-_ m-\-b n-e p w [ q-] mà- -W w \ nà-_-ô-a m-s W- p w, k m-[ m-c-w I pà-_ m-\-b n-e p w C-X v A-` n-e-j-w ob-a m-s W- p w X-I- v-k m-b n-s e s ] m-x p-\ nà-t ±-i- -f nâ ]-d-b p- p (n.3). A-\ m-s ^ m-d-b p-s S k-a-b w a p-g p-h³ [q-] mà- -W w \-S- p- -X v G-ä-h p w D-N n-x-a m-w v. A-h-k m-\-s [ q-] mà- -W w h n-`-p-\-i p-{ i q-j-b v- p-a p-¼ v X n-c p-t h m-k v-x n D-bÀ- p- -X pä-s -s S-b p-å k-a-b- v \-S-t -ï- X mw v (X-I- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 19 ). 8. { ]-W m-a-p-]- Ä s N m-ã p- -X v H- m w-{ ]-W m-a-p-] w I mà-a n-i³ I p-\ n-ª p-\ n- v I-c- Ä I q- n- n- S n- p w a-ä p { ]-W m-a-p-]- Ä I p-\ n-ª p-\ n- v I-c- Ä a p-i-f n-t e- v X pd- p-] n-s n- p w s N m-t Ã-ï-X m-w v. { ]-W m-a-p-]- Ä s N m-ã p- -X v k z-c w X m-g v- n-b p w, F- mâ B-c m-[-\ m-k-a q-l w t IÄ h n-[- n-e pa m-b n-c n- -W w. 9. _-e n-h-k v-x p- Ä AÄ- m-c-b n-t e- p s I m-ï p-h-c p- -X v _-e n-h-k v-x p- Ä _-e n-] ot- n-t e- p s I m-ï p-h-c p- -X v s \-ä n-h-s c D-bÀ- n- n-s n- v, C u-t i m-b p-s S K m-k pâ- m-b n-t e- p-å ] o-u m-\ p-`-hb m-{ X-s b [ y m-\ n- v, k m-h-[ m-\-h p w `-à y m-z-c-t h m-s S-b p-a m-b n-c n- -W w. I m-k-b p w ] o-e m-k-b p w P-\- -f p-s S-t \-t c D-bÀ- n- m-w n-t -ï-x n-ã. I m-g v- -k-aà- -W- n-\ p-a p-¼ p-x-s I p-kv-t X m-x n-iä _-e n-] ot- nâ s I m-ï p-h- p h-b v- p- -X v i-c n-b-ã. _-e nh-k v-x p- Ä _-e n-] ot- nt e- p k w-h-l n- p- -X n-s â { ]-k-à n-b p w { ]-X o-i m-ß-i-x-b p w \-ã-s - S m-x n-c n- m-\ p w C usbm-c p { i-² B-h-i y-a m-w v. 10. I m-k-b p w ] o-e m-k-b p w I-g p-i n- p-s-b v- p- -X v I m-k-b nâ-\ n- v X n-c p-c-à w DÄ-s m-ï-x n-\ p-t i-j w I m-k-b p-s S h- v k- o-ª p-s I m-ï v \- m-b n X p-s-t -ï-x m-w v. I m-k-b p w ] o-e m BKÌv 9

10 k-b p w I-g p-i n- p-s-t -ï-x v I m-k X- m-d m- n-b t _-k v-k-ê-b nemb nc n- -W w (X-I- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 30 ), _-e n-] ot- nâ-h- -Ã. 11. I p-c n-i-s-b m-f w h-c- p- -X v (X-I- v-k m, s ] m-x p-\ nà-t ±-i- Ä, 15 ) X-s â-t aâ- -s I p-c n-i p-h-c-b v- p-t ¼ mä ] m-e n-t -ï { I-a w: h-e-s D-Å w-s s I s \-ä n-b nâ-h- v, "C-t m-g p w ' F- p s N m-ã p-t ¼ mä s s I s \- n-\ p X m-s g-h-s c X m-g v- p-i-b p w, "F-t m-g p w ' F- p s N m-ã pt ¼ mä h-e-s -t mä-h-s c-b p w "F-t - p w ' F- p s N m-ã p-t ¼ mä C-S-s -t mä-h-s c-b p w s I m-ï p-h-c p-i-b p w s N- p-i. C-{ ]-I m-c w -X-s { X n-x z-k v-x p-x n-b nâ "] n-x m-h n-\ p w ' F- p ]-d-b p-t ¼ mä s \ä nb nâ-\ n- v s \- n-s â X m-s g-h-s c X m-g v- p-i-b p w, "] p-{ X-\ p w ' F- p ]-d-b p-t ¼ mä h-e-s -t mä-h-s c-b p w "]-c n-i p-² m-ß m-h n-\ p w ' F- p ]-d-b p-t ¼ mä C-S-s -t mä-h-s c-b p w s I m-ï p-h-c p-i-b p w s N- p-i. 12. k-a m-]-\-i p-{ i q-j Z n-h y-i m-cp-w y-k z o-i-c-w- n-\ p-t i-j w I m-k-b p w ] o-e m-k-b p w I-g p-i n- p-s- p-i-g n-ª p-å k-a m-]-\-i p-{ i q-j a-z v-_-l m-b p-s S I-h m-s- nâh- v P-\ m-` n-a p-j-a m-b n \-S- p- p. k-a m-]-\ m-i oà-æ m-z w \Â-I p- -X v h-i-t - v A-e v-] w \ o- n _-e n-] ot- nâ k p-h n-t i-j-{ K-Ù w h- nc n- p- -X n-\ p-t \-t c h-c- - Ø m-\- p-\ n- p-s I m-ï m-w v. h mb-\ m- ] ot w-t ] m-s e H-c p Ì mâ v a-z v-_-l m-b p-s S I-h m-s- n-\-c n-s I Ø m-] n- mâ X-I- v-k m A-X- nt  h-b v- m-h p- -X m-w v. 13. h m-b-\-iä t h-z-] p-k v-x-i-h m-b-\-iä i p-{ i q-j n-iä-x-s h m-b n- p- -X m-w v D-N n-x w. k-a q-l- nâ-\ n- v a-ä m-s c- n-e p-a m-s W- nâ, Z n-h y-i m-c p-w y w s I m-s p- p-t ¼ mä A-k m-[ m-c-w-i p-{ i q-j n-iä [-c n- p- -X p-t ] m-e p-å H-c p h-k v-{ X w [-c n- p- -X v \- m-b n-c n- p w. ]-g-b-\ n-b-a-h m-b-\-iä h-e- p-h-i- p-å { ]-t L m-j-w] ot- n- Â\ n- p w (X-I- v-k m t ]-P v 30 ) t e-j-\ w C-S- p-h-i- p-å { ]-t L m-j-w-] ot- n- Â-\ n- p-a m-w v (X-I- v-k m t ]-P v 37 ) h m-b n-t -ï-x v. h m-b n- p-t ¼ mä A-² y m-b w, h m-i y- Ä F- n-h ]-d-t b-ï-x n-ã. h n-h n-[ ]-«- Ä e-` n- -hà k- n-l n-x-s c- nâ h m-b-\-iä A-hÀ-X-s - b m-w v \-S-t -ï-x v. I m-t d m-b m, s l-h v-] v-z v-b m- v-\ m F- o ]-«- Ä k z o-i-c n- -hà ]-g-b-\ n-b-a-h p w, a v-i w-i m-\- -«w k z o-i-c n- -hà t e-j-\-h p w h m-b n- p- p. 14. X n-c p-h-k v-{ X- Ä ]-c n. I pà-_ m-\-b n-e p w C-X-c-I q-z m-i-i-f n-e p w B-c m-[-\ m-ià-½- - f ne p w i p-{ i q-j-i-c m-b n-c n- p- -hà s I m- o-\ m-b p w k q-\ m-d m-b p w [-c n BKÌv

11 n-c n- -W w. ]-«- Ä e-` n- -h-c m-s W- nâ A-X-\ p-k-c n- p-å X n-c p-hk v-{ X- Ä [-c n-t -ï-x m-w v. 15. I pà-_ m-\-] p-k v-x-i- n-s â D-]-t b m-k w F-Ã m-h-c p w I pà-_ m-\- p-k v-x-i w D-]-t b m-k n- v ]-c n. I pà-_ m-\-b nâ k-p o-h-a m-b n ]- p-t N-c m³ t { ] m-õ m-l n- n- -W w. ] p-k v-x-i- n-s â D]- t b m-k w s s h-z n-ià P-\- Ä- v h n-i-z o-i-c n- p-s I m-s p- p-i-b p w-t h-w w. G-X m-\ p w I pà-_ m-\ ] p-k v-x-i- Ä s ] m-x p-h m-b n h m- n-h-b v- p- -X p w \-Ã-X m-w v. 16. k p-d n-b m-\ n-n mâ v ]-c n.- I pà-_ m-\-b p-s S k p-d n-b m-\ n-n mâ v i-c n-b m-b n ]-c n-i o-e n- n v F-Ã m-b n-s- p w \-S- n-e m- m³ { i-a n- -W w. k oà- -\- fpw KoX- fpw (Hm-\o-km-IÄ) C-cp-K-W-am-bn snm-tã-ï-xmwv. D- m-\- KoXhpw ss{x-ip-²-ioà- -\hpw h-n-\-th-zn-bn-ep-å-hcpw k-aq-lhpw am-dn-am-dn B-e-]-n-t -ï-xmwv. 17. [ q-]- p-ä n [ q-]- p-ä n X o-s c s N-d p-x m-i-c p-x v. s N-d p-s X- nâ X o- -\Â s X-d n pt ] m-i m³ k m-[ y-x-b p-ï v. s N-d p-a-w n-i-t f m-s p-i q-s n-b N- -e-i-f p-å [ q-]- p-ä n D-]-t b m-k n- p-i. [ q-]- p-ä n C-S-b v- n-s S t X- p-a n-\ p- m-\ p w { i-² n- -W w. 18. I- -e p w I p- p-c p- -h p w I p- p-c p- w \ n-t -] n- p- I- -e p w X o-s c s N-d p-x m-b n-c n- -c p-x v. k p-k-ô-a p-å \-Ã I p- p-c p- w D-]-t b m-k n- -W w. s s Z-h-k m- n-² y- n-s â k zà- o-b m-\ p-`-h w ]-c n-a-f-[ q-] w k q-n n- n- p- p. 19. ¹ m-ì n- v I-hÀ _-e n-] ot w, t _-a F- n-h ¹ m-ì n- v-jotäm, X p-w ntbm D-]-t b m-k n v aqsn k q- n- p- -X v \-Ã-X m-w v. F- mâ X n-c p- À-½- -f p-s S k-a-b v A-X p-ï m-b n-c n- -c p-x v. 20. h n-i z m-k n-i-f p-s S t h-j w h n-i z m-k n-iä D-N n-x-a m-b t h-j w [-c n- m-w v s ] m-x p-s h X n-c p- À- ½- -f nâ k w-_-ô n- p- -X v. N n-e I p-«n-i-f p w s N-d p- - m-c p w ]-c-k y- -t f m I-¼-\ n-b p-s S t ]-t c m a-ä p N n-{ X o-i-c-w- -t f m D-Å t h-j w [-c n- p-h-c p- -X v { i-²-b nâ-s -«n-«p-ï v. B-U w-_-c-a n-ã m- -X p w a m-\ y-h p w i p-n n-x z-h p-a p-å h-k v-{ X w [-c n- v X n-c p- À-½- Ä-s - m³ h n-i z m-k n- I-s f D-Z v-t _ m-[ n- n- -W w. 21. { ]-t h-i-i-i q-z m-i-iä { ]-t h-i-i-i q-z m-i-i-f nâ D-]-t b m-k n- p- h n-i p-² s s X-e w, ] p-x ph-k v-{ X w, a p-s n, X n-c n F- n-h k w-_-ô n- v { i-² n-t -ï-x v: 2022 BKÌv 11

12 s s X-e m-` n-t j-i-i q-z m-i-b v- p-å h n-i p-²-s s X-e w d q-l m-z v- p-z v-i mb p-s S k m- n-² y-a m-w-t à m. G-ä-h p w `-à y m-z-c-] qà-æ-a m-b n-c n- -W w h n-i p-²-s s X-e w s s I-I m-c y w s N-t -ï-x v. k-{ I m-c n-t ] m-e p-å H-c p t ]-S-I- n-e m-b n-c n- -W w h n-i p-²-s s X-e w k q- n-t -ï-x v. s s X-e m- ` n-t j-i-k-a-b- v h n-i p-² I pà-_ m-\-s b- -t ] m-s e `-à y m-z-c-] qà-æ w s s X-e- m-{ X w s I m-ï p-h-t c-ï-x m-w v. I mà-a n-i-t \ m k-l-i mà-a n-i-t \ m B-b n-c n- -W w h n-i p-²-s s X-e w k w-h-l n-t -ï-x v. X-Õ-a-b w c-ï p i p-{ i q-j n-iä C-c p-h-i- -f n-e p w I- n- X n-c n-i-f p-a m-b n A-I-¼-S n-t kh n- p- -X v D-N n-x-a m-w v. X n-c p- À-½- Ä- p-a p-¼ m-b n h n-i p-²-s s X-e w _-e n-] ot- nâ Ø m-] n- -b p w t e-]-\-k-a-b- v A-h n-s S-\ n- v a p-i-f nâ k qn n- n- -X p-t ] m-s e B-Z-c-] qà-æ w k w-h-l n- -b p w s N- m-h p- -X m-w v. a m-t ½ m-z o-k m-b nâ [-c n- n- p- ] p-x p-s h-å-h-k v-{ X w ` w-k n-b p-f-f-x mb n-c n- m³ { i-² n- -W w. H-c p h n-i p-² H mà-½-b m-b n k q- n- m-h p- -X m- W-t à m C u h-kv-{ X w. h n-i p-² o-i-c n- -s -«] p-x p-a-\ p-j y-s \ s s Z-h w I r-] m -h-c-h-k v-{ X w A-W n-b n- p- -X n-s â { ]-X o-i-a m-w n-x v. a n-i n-l m-b nâ P-e- m-e p w d q-l m-b m-e p w ] p-\à-ö- w k n-² n- ] p-x p-a-\ p-j y-s â { ]-X o-i w. s s I-b nâ-\â-i p- X n-c n-b p w i n-c-ê nâ [-c n- n- p- a p-s n-b p w ` wk nb p-å-h-b m-b n-c n- -W w. t e m-i- n-s â { ]-I m-i-a m-b a n-i n-l m-s b-b p w ` m-h n-b nâ e-` n- m-\ n-c n- p- k zà- o-bi n-c o-s-s -b p-a m-w-t à m C-h k q-n n- n- p- -X v. C-h-b p w H-t c mà-½-b m-b n h o-«nâ k q- n- p- -X v \- m-b n-c n- p w. P-e- nâ a p- n-b p-å a m-t ½ m-z o-k m a q- p{ ] m-h-i y w P-e- nâ a p- n-b p-å ] p-c m-x-\-c o-x n ] p-\:ø m- ] n- -W-s a- m-w v t d m-a nâ-\ n- v 1996þ \Â-I n-b n-«p-å D-Z v-t _ m-[-\ w (Instruction 1996, n.48). C-X v k m-² y-a-s Ã- nâ a m-t ½ m-z o-k m-s m-«n-b n-s e a m-t ½ m-z o-k m-p-e- nâ a m-t ½ m-z o-k mà- n-s b-\ nà- n C-c p-s s I-IÄs I m-ï v i n-c-ê nâ 3 { ] m-h-i y w s h-å-s a m-g n- v a m-t ½ m-z o-k m \Â-I m³ s s h-z n-ià { i-² n- -W w. 22. Z o-] w-s X-f n-  h n-h m-l m-i oà-æ m-z-ià-½- nâ Z o-] w-s X-f n- v, A-h n-s S \ n- p-s I mï p- X-s D- m-\-k o-x- n-s â B-Z y-] m-z w- ] m-s n-b-x n-\ p-t i-j w t _-a-b nt e- p-h- v X p-s-c p- -X m-w p-n n-x w. C-X p-t ] m-e p-å A-h-k-c- -f n-e p w a-ä v k-h n-t i-j-k-µà-`- -f n-e p w Z o-] w-s X-f n- p- -X n-\ v k m-a m-\ y w h-e n- -a p-å s a-g p-i p-x n-c n e-f n-x-a m-b n A-e- -c n- v H-c p ] ot- nâ t _-a-b p-s S k-a o-]- m-b n Ø m-] n- p- -X v \- m-b n-c n- p w. Z oà-l-i m-e-t - v A-X p-]-t b m-k n- m-h p- -X m-w v. 23. h n-h m-l- n-\-w-b p- \-h-z-¼-x n-iä X n-c p- À-½-k-a-b- p ] q-s ï p w a-ä p w I- n-t e- n \ n-c o- -I-s c-t m-s e \ n-e v- m-s X, X n-c p- À BKÌv

13 ½- -f nâ k-p o-h-a m-b n ]- p-t N-t c-ï-x m-w v. { ] mà- -\-IÄ s N mã p- -X n-\ v I pà-_ m-\- p-k v-x-i w I- nâ I-c p-x p-i-b p w-t h-w w. 24. X m-e n- -c-s v X m-e n-s I-«p- -X n-\ p-å N-c-S v a-{ -t I m-s n-b nâ-\ n- p \ q-s e-s p- v ] n-c n- p-ï m- p- ] m-c-¼-c y-a m-w v \-½ p-t S-X v. aq-t m G-t g m \ q-e p-iä t NÀ- v ] n-c n- p-ï m- p- N-c-S v F-f p- - nâ s ] m-«n-t m-i p-i-b n-ã. Z oà-l-i m-e w I-g p- n-e-w n-t b-ï X m-e n- -c-s v \-Ã _-e-a p-å-x m-b n-c n- -W w. h n-h m-l-_-ô- n-s â Z r-v-x-b p w k p-ø n-c-x-b p-a m-w v C-X v h y-à-a m- p- -X v. 25. t ^ m-t «m-{ K-^ n h n-h m-l m-h-k-c- n-e p w a-ä-h-k-c- -f n-e p w s s Z-h m-e-b- nâ-h- v t ^ m-t «m F-S p- p- -X v s s Z-h m-e-b- n-s â ]-c n-i p-² n- p w X n-c p- À- ½ -f p-s S G-I m-{ K-X-b v- p w H-c p-x-c- n-e p w ` w-k w h-c p- m-s X-b m-b nc n- -W w. t ^ m-t «m-{ Km-t ^-g v-k v c-ï p-t ]-c nâ I q-s m³ ] m-s n-ã. A-hÀ I-g n-b p- -{ X H-c p Ø-e- p-\ n- p-s I m-ï p t ^ m-t «m F-S p- m-\ p-å { I-a o-i-c-w w D-ï m-b n-c n- -W w. X n-c p- À-½-k-a-b- v A-X y-mh-i y-a p-å t ^ m-t «m-iä-a m-{ X w F-S p- mâ a-x n-b m-h p w. 26. s s Z-h m-e-b m-e- m-c w X n-c p-\ m-f p-i-f n-e p w h n-h m-l m-h-k-c- n-e p w a-ä v h n-t i-j-z n-h-k- -f ne p w a-z v-_-l m-b p w ]-Å n-b p-s a m-s ] p-j v-]- Ä N mà- n A-e- -c n- md p-ï v. C u A-e- m-c w A-a n-x-a m-i m-x n-c n- m³ { ]-t X y-i w { i-² n- -W w. a-t \ m-l-c-a m-b n ]-W n-b-s -«n-c n- p- s s Z-h m-e-b- n-s â-b p w a-z v-_- l m-b p-s S-b p w k z m-` m-h n-i-a m-b ` w-k n a-d-b- - -h n-[-a p-å A-e- m-c w ] m-s n-ã. ]-e B-I r-x n-b n-e p w c q-]- n-e p w A-a n-x-a m-b n ] p-j v-]- Ä h-b v- p- -X v a-z v-_-l m-b p-s S k z m-` m-h n-i-k u-µ-c y w a-d-b v- p-i-a m-{ X-aÃ, h n-i z m-k n-i-f p-s S { i-² X n-c p- À-½- -f nâ-\ n- p w _-e n-] ot- nâ- \ n p w h y-x n-n-e n- n- m-\ p w I m-c-w-a m-i m w. ] q- Ä-s I m-ï v i n-e v-]- Ä D-ï m- n-h- v X n-c p- À-½- -f n-e p-å G-I m-{ K-X \-i n- n- m³ C-S-b m- -c p-x v. a-z v-_-l m-t b m-s v t NÀ- p-t ] m-i p- -X p w k z m-` m-h n-i-x \-ã-s -S p- m- - e-f n-x-a m-b A-e- m-c- -f m-w v l r-z y w. A-X p-h-g n ]-W-h p w k-a-b-h p w e m-` n- -b p w-s N- m w. 27. a r-x-k w-k- v-i m-c w a-c-w m-\- -c-p o-h n-x- n-e p-å \-½ p-s S h n-i z m-k-h p w a r-x-t c m-s p-å k v-t \-l m-z-c-h p-i-f p w { ]-I-S-a m- p- -X m-w v a r-x-k w-k- v-i m-c-i p-{ i q-j. AX v { ] mà- -\ m-c q-] n-t b m-s p w `-à y m-z-c-t h m-s p w-i q-s n \ nà-æ-l n- -W w. k n-a n-t -c n-b n-t e- p-å h n-e m-]-b m-{ X { ] mà- -\ m-\ nà-`-c-a m-b n-c n BKÌv 13

14 W w. F-à m-h-c p w { ] mà- -\ m-k o-x- -f nâ ]- p-t N-c-W w. s d-t mà- U p-s N-b v-x { ] mà- -\-IÄ k w-k o-t X m-]-i-c-w- Ä-h-g n { ]-t -]-W w s N-b v-x p X r-] v-x n-s -S p- a-t \ m-` m-h w -a m-d-w w. h n-i z m-k n-k-a q-l w H- p-t NÀ- p t \-c n-«p { ] mà- n- p- a p³-] m-c-¼-c y w h o-s ï-s p- -W w. a-c-w-h o-s p-i-f nâ s N m-ã m³ ]-ä n-b \-s à m-c p { ] mà- -\ m-] p-k v-x-i-a m-w v "A-\ p-x m-] mà- -\ '. A-X v D-]-t b m-k-s -S p- p- -X v \- m-b n-c n- p w. a-c n- -b m-f n-s â G-ä-h p w A-S p- _-Ô p- Ä-a m-{ X w a r-x-i-c o-c- nâ A- y-n p w-_-\ w \-S- n-b mâ a-x n. a-ä p-å-hà ] q- -t f m I p- p-c p- t a m k-aà- n- v k v-t \-l m-z-c-h v { ]-I-S n- n- p-i. a-c n- -h-c p-s S B-ß-i m- n- m-b n _-e n-i-f p w I m-g v- -I-f p w k-aà- n- p- -X p w, kâ-i r-x y- -f p w P o-h-i m-c p-w y-{ ]-hà- -\- -f p w s N- p- -X p w G-s d ^-e-{ ]-Z-a m-w v. { ] n-b-s -«s s h-z n-i-t c, k-t l m-z-c o-k-t l m-z-c- m-t c, \-½ p-s S B-c m-[-\ m-p o-h n-x-h p-a m-b n _-Ô-s -«C u a mà- -\ nà-t ±-i- Ä i-c n-b m-b n a-\-ê n-e m- n { ] m-hà- n-i-a m- m³ \ n- -s f-ã m-h-c p w { i-a n- -W w. B-c m-[-\ m-k-a q-l-s k-`-b p-s S B-c m-[-\ m-] m-c-¼-c y- n\ p w { ]-t _ m-[-\- Ä- p-a-\ p-k-c n- v \-b n- m-\ p w ]T n- n- v ]-c ni o-e n- n- m-\ p-a p-å c q-]-x m-[ y- -s â h-e n-b D- -c-h m-z n-x z w s s h-z n- I-c p-s S k-l-i-c-w-t m-s S a m-{ X-t a \ n-d-t h-ä m-\ m-i q. C- m-c y- nâ \ n- -f ps S B-ß mà- -a m-b k-l-i-c-w w R m³ A-` yà- n- p- p. C u a mà- -\ nà-t ±-i- -f nâ P-\- Ä A-d n-ª n-c n-t -ï F-à m- mc y- -f p w A-hÀ- p h n-i-z o-i-c n- p-s I m-s p-t -ï-x m-w v. H-c p-a n- v h mb n- h-k m-\ n- n- m-s X (H-t m c-t ï m R m-b-d m-g v-n-i-f n-e m-b n ) ]-e A-hk-c- -f n-e m-b n h n-i z m-k n-i-s f-ã m-h-s c-b p w C- m-c y- Ä t _ m-² y-s - S p- -W w. F-à m-h-c p-s S-b p w k-l-i-c-w w { ]-X o- n- p-s I m-ï p w \-½ p-s S IÀ- mh o-t i m-a n-i n-l m-b p-s S I r-] \ n- -t f-h-c p-s S-b p w-t aâ D-ï m-i m³ { ] mà- n- p-s I m-ï p w, k vt \l] qàæ w, BÀ p_ nj] v t P mk^ v s ]c pt m«w N \ mt ic n AX nc q]x m s a{ X mt me o s s J- m- m-e w H- m w R m-bà 12 Ç o-l- m-c p-s S X n-c p-\ mä 24þ07þ BKÌv

15 Ref: 3736/K-5/KCBC/OL/DS X-S-h-d t { ]-j n-x R m-bà, B-K-Ì v 14, 2022 k-a-{ K a m-\ p-j n-ih n-i m-k-h p w X-S-h p-i m-c p-s S A-P-] m-e-\-h p w Cutim-an-in-lm-bn { ] n-b- k-t l m-z-c o-k-t l m-z-c- m-t c, U n-k w-_à a m-k- nâ { ]-k n-² o-i-c n- t e m-i X-S-h-d P-\- k wj y m (World Prison Population List) I-W- p-{ ]-I m-c w t e m-i-a m-k-i-e w 11.5 Z-i-e- w X-S-h p-i m-c m-w p-å-x v. ` m-c-x- nâ- -s \ m-j-wâ s s { I w s d-t mà-u v _ y q-t d m-b p-s S I-W- -\ p-k-c n- v 1306 h y-x y-k vx P-b n-e p-i-f n-e m-b n 4,88,511 X-S-h p-i m-c m-wp-å-x v. C-X nâ 413 t ]À h-[- i n- -b v- v h n-[ n- -s -«n-c n- p- -h-c m-w v. X-S-h p-i m-c nâ 20,046 t ]À k v-{ X o-i-f m-w v; 1427 I p-«n-iä A-h-c p-s S A-½-a m-t c m-s S m- w X m-a-k n- p p. \-½ p-s S { ] n-b-s -«-hà B-s c- n-e p w A-g n- p-å nâ B-b n-t mb mâ \-½Ä F- p s N- p w? A-X n-s â B-L m-x w F-{ X-t b m h-e p- X m-b n-c n- p w! \-½ p-s S `-h-\- -f nâ k z-ø-a m-b n-c p- v { ] mà- n- p-i a m-{ X-a m-b n-c n- p-t a m \ m w s N- p-i? A-h-c p-s S t a m-n-\- n-\ m-b n s N- mh p- -s X m-s s N- p-h m³ \-½Ä { i-a n- m-x n-c n- p-t a m? \ m w X-S-h-d t { ]-j n-xr m-bà B-N-c n- p-t ¼ mä C u X-S-h-d a- -s f-s b-ã m w \-a p- v H mà- m w; A-hÀ- p-t h-ï n { ]-t X y-i w { ] mà-y n- m w. A-h-s c A-t \ z-j n- m-\ p w i p-{ i q-j n- m-\ p w t a m-n n- n- m-\ p-a m-b n \-a p- p \-s ½- -s k-aà- n- m w. \-½ p-s S N n-e k-t l m-z-c- -f p-s S l r-z-b w { ]-X n-i m-c-_ p-² n-b p w s hd p- p w-s I m-ï p \ n-d-ª n-c n- p-i-b m-w v. A-h-c p-s S \ n-c m-i m-p-\-ia m-b k m-l-n-c y- nâ A-h-s c \-b n- m³ A-hÀ- p B-s c- n-e p w D-ï m-iw w. C-{ k m-t bâ- m-s c \-b n- m-\ p w \ n-b-{ n- m-\ p w t a m-i `-c-t a-e v-] n- -s - «n-c p- -X p-t ] m-s e s s Z-h n-ii-c p-w-b p-s S-b p w I r-]-b p-s S-b p w ] m-xb nâ C-h-s c A-\ p-[ m-h-\ w s N- m-\ m-b n \ m-a p w -W n- -s -«n-c n- p- p. a q- p-t ]-s c h-[ n- n-c p- { ^ m³-k o-\ n F- s I m-e-b m-f n-s b ""Fs â B-Z y-] p-{ X³ ' ' F- m-w v h n-i p-² s I m- p-t { X-k y m h n-f n- -X v; A-g n-iä- p ] n-d-i n-e p-å X-IÀ- -h-à s s Z-h w \-a p- p Z m-\-a m-b n \-e v- I n-b s s Z-h- n-s â { ] n-b a- -f m-w v. Cutim- C-{ ]-I m-c w ]-d-ª p: ""IÀ- m-h n-s â B-ß m-h v F-s â t a-e p-ï v. Z-c n-{ Z-s c k p-h n-t i-j w Ad nb n- m³ A-h n-s- v F-s A-` n-t j-n n- n-c n- p- p. _-Ô n-xà- p t a mn- \-h p w A-ÔÀ- p I m-g v-n-b p w A-S n- -aà- -s -«-hà- v k z m-x-{ yh p w IÀ- m-h n-\ v k z o-i m-c y-a m-b h-õ-c-h p w { ]-J y m-] n- m³ A-h n-s- v 2022 BKÌv 15

16 F-s A-b- n-c n- p- p ' ' (e q- m 4:18þ19 ). s s Z-h- n-s â { ] n-b-s -«G-I-] p{ X³ X-S-h-d-b n-e m- -s -«p; A-h³ ] o-u n- n- -s -«p; A-h³ I p-c n-i nâ X-d- -s -«p. A-h-s â t h-z-\-b p w X-IÀ- -b p w s s Z-h- n-s â k v-t \-l-h p w I-c p-w-b p w { ]-I m-i n-x-a m- p-i-b p w \-a p- p c- { ]-Z m-\ w s N- p-i-b p w s N-b v-x p. X-S-h-d-h m-x n-e p-i-f n-e q-s S \ m w I p-\ n-ª n-d- pt ¼ mä X-S-h-d-b n-e m-b n-c n- p- -h-c p-s S X-IÀ- -b n-t e- p, A-h-c p-s S a pd n-t h-ä ` m-h- n-t e- p \-½Ä X p-d-h nb p -Å-h-c m-b n a m-d p- p. A-h n-s S \-½Ä \-½ p-s S k-p o-h-s s Z-h-s -b m-w v I-ï p-a p-«p- -X v. \-j v-s-s -«-h-c p w X n-c-k v- -c n- -s -«-h-c p-a m-b-hà s s Z-h- n-s â { ] nb-s -«-a- -f m-w v; A-h n-s- p A-h-s c X-t m-s v t NÀ- p-\ nà- p p. k-a q-l w \ n-c m-i-c n- - I p-j vt-t c m-k n-i-f p w N p- - m-c p w h y-` n-n m-c- nâ ] n-s n- -s -«k v-{ X o-b p w X-s â N m-s c I p-c n-i nâ X-d-b v- -s -«I-Å-\ p w C-X nâ-s -S p- p. X-S-h-d-b nâ I-g n-b p- -h-s c h n-p-b-i-c-a m-b n k m-[ m-c-w P o-h n-x- n-t e- p ] p-\- x-{ ]-t h-i n- n- m³ A-hÀ- p-t h-ï n h y-x y-k v- X- -f m-b ]-²-X n-iä \-S- n-e m-t -ï-x p-ï v. k m-a q-l y-a m-b X n-c-k v- -c-w-a m-w v h o-ï p w ]-g-b s X-ä n-t e- v h-g p-x n-h o-g m³ ]-e-t mg p w I m-c-w-a m-b n `-h n- p- -X v. ` m-c-x- n-s e X-S-h-d i p-{ i q-j-b p w, ] p-\-xc-[ n-h m-k-t I-{ µ- -f p w A-] qà-w-a m-b K-X-I m-e-n-c n-{ X w D-ï m-b n-c p- -h-s c Cutim- H-c n- -e p w \ n-c m-i-c n- n-ã. X-s â A-\- I-c p-w A-hÀ- v { ]-X y m-i m-`-c n-xa m-b H-c p ` m-h n- \-e v-i p-s a- v Cutim-bv v A-d n-b m-a m-b n-c p- p. H-c p-h-\ v A-X v I-c-K-X-a m-i p- -X v k v-t \-l- n-e q-s S-b p w A-\ p-i-¼-b n-e q-s S-b p w I-c p-w-b n-e q-s S-b p-a m-w v. A-{ ]-I m-c w \ m-a p w s N- -W-s a- v A-h n-s- p \-t ½ m-s v B-l z m-\ w s N- p- p. C- y-b n-s e X-S-h-d i p-{ i q-j-b n-s e (Prison Ministry, India [PMI]) t h m-f-ï n-bà-a mà A-X v \ n-hà- n-b m- p- X v X- -f p-s S k-a-b-h p w i-à n-b p w P o-h n-x-h p w I p-ä-h m-f n-isf- p k-a q-l w a p-{ Z-N mà- n-b-hà- p \-s à m-c p \ m-s f { ]-Z m-\ w- s N- m-\ m-b n k z-b w k-aà- n- p-s I m-ï m-w v. h n-[ n-i-e v-] n- m-\ m-b n \ n-b-a w A-h-c p-s S ` q-x-i m-e-s h n-e-b n-c p- p-t ¼ mä \-½Ä A-h-c p-s S ` m-h n-i m-e-s I-c p-w m-] qà-h w t \ m- n- m-w p- p. \ n-b-a w h-g n-s X-ä n-t m-b-hà-s -X n-t c h n-[ n ]-d-b p-t ¼ mä \-½Ä, A-h-s c \-½ p-s S k zà-k o-b] n-x m-h n-s â k w-c- -W- n-\ m-b n k-aà- n- p- p. \ n-b-a w A-h-s c X m-g v- n \ n-d p- p-t ¼ mä \-½Ä Ah-c p-s S a-l-x z w D-bÀ- n- n-s n- m³ ]-c n-{ i-a n- p- p. t e m-i w \ o-x n- m-b n t ] m-c m-s p-t ¼ mä \-½Ä ] p-\ x-ø m-] n- -s -t S-ï \ o-x n- m-b n (restorative justice) a p-d-h n-f n-i q-«p- p. t e m-i w i n- -b v- m-b n i-_ v-za p-bà- p-t ¼ mä \-½Ä a m- n-\ m-b n b m-n n- p- p. \ n-b-a w s I m-ã m³ C-j v-s-s -S p-t ¼ mä \-½Ä c- n- m³ X m-x v-]-c y-s -S p- p. t e m-i w H-c p BKÌv

17 I p-ä-h m-f n-b p-s S ] p-k v-x-i w A-S-b v- p-t ¼ mä \-½Ä, "A-h-\ p w t a m-n n- -s -S m³ k m-[ n- m- -h-\-ã ' F- p]-d-ª p-s I m-ï v ] p-x n-s b m-c p A-[ y m-b w B-c w-` n- p- p. \-½ p-s S C u I m-e-l-«- nâ ] p-\-xc-[ n-h m-k-h p w D-Z v-{ K-Y-\-h p w h-g n-b m-b n P o-k-k v { ^-t ä-w n-ä n-b n-s e X-S-h-dt { ]-j n-xà A-g n-iä- v ] n- n-e p-å-h-s c P o-k-k v { ^-t ä-w n-ä n-b p-s S ] p-\x-c-[ n-h m-kt I-{ µ- -f nt e- p \-b n- p-s I m-ï v C u X-IÀ- a-\ p-j yà- v { ]-X o- -b p-s S t X-\ p w ] m-e p w H-g p-i p- H-c p h m-k v-z- -\ m-s v I-s ï- m³ k-l m-b n- p- p. A-X p-h-g n H-c p \-h-s s N-X-\ y w A-h-c nâ D-WÀ- m³ \-a p- p k m-[ n- p- p. C u ] p-\-xc-[ n-h m-kt I-{ µ- -f nâ A-h-c p-s S { ]-X o- -IÄ- p w k z-] v-\- Ä- p w N n-d-i p a p-f-b v- p- p; X-S-h-dt { ]-j n-xà A-hÀ- p anin-lm-bpss k v-t \-l w ]-IÀ- p \-e v-i n-s m-ï v A-h-s c k-a q-l-h pa m-b n H- n- n- m³ { i-a n- p- p H-I v-t S m-_à 1þ m w- X o-b-x n-b m-w v B-Z y ] p-\-xc-[ n-h m-k-t I-{ µ w ""k v-t \-l m-{ i-a w ' ' F- t ]-c nâ X r-è qà P n-ã-b nâ s h-«p-i m-s v F- Ø-e- v { ]-hà- -\-a m-c w-` n- -X v. -C- v ` m-c-x- nâ C-{ ]-I m-c-a p-å- 20 ] p-\-xc-[ n-h m-k-t I-{ µ- -f p-ï v. H m-t c m ] p-\-xc-[ n-h m-k-t I-{ µ-h p w A-h n-s S X m-a-k n- p- A-t -h m-k n-iä- v ]-d p-z o-k m h o-ï p w e-` n- -X p-t ] m-s eb p-å A-\ p-`-h-a m-w v { ]-Z m-\ w s N- p- -X v. \ n-c m-i-b n-e m-b n-c p- -hà v k v-t \-l m-{ i-a w H-c p { ]-X y m-i mt K m-] p-c-h p w \ n-ê-l m-bà- v H-c p k-l mb-t I-{ µ-h p w P-b n-e nâ s h-d p- -s -«-h-c m-b n-c p- -hà- v B-i z m-k- n-s â k v-t \-l-x o-c-h p a-m-w v. H-c-½-b p-s S k m- y w `À- m-h nâ\ n- p-å { ]-l-c- nâ\ n- v c- -s -S m-\ m-b n ]-c n-{ ia n- -t h `À- m-h v s I m-ã-s -«t I-k nâ H-c p ` m-c y c-ï p h-b-ê p-å X-s â I p-ª n-t \ m-s S m- w _ m w- q-à s k³-{ S P-b n-e n-t e- v A-b-b v- -s -«p. B-d m-a-s h-b-k nâ C u I p-ª n-s \ X-S-h p-i m-c p-s S a- Ä- m-b n \-S- -s -S p- _ m w- q-c n-s e IÀ-a-e-mc m-a n-s e ] p-\-xc-[ n-h m-k t I-{ µ- n-t e- p a m-ä n. H-c n-  \ n-d-i- p-i-t f m-s S- C u A-½ C-{ ]- I m-c w ]-d-ª p: ""R- -f p-s S-I q-s S- B-b n-c p- p C u I p-ª v h-fà- nc p- -s X- nâ C-t m-g-s -t m-s e N p-d p-n p-d p- p w _ p-² n-b p-a p-å H-c p I p-«n-b m-b n- A-h³ X o-c p-a m-b n-c p- n-ã. \ n- -f p-s S k w-c- -W-b n-e m-b- nc p- -X p-s I m-ï m-w v A-h³ C- v C-{ X-b p w a n-s p- -\ m-b n-c n- p- -X v. ' ' D-]-k w-l m-c w X-S-h-d-b n-s e C u X-IÀ- -s -«k-t l m-z-c- -s f ] p-\ x-c-[ n-h-k n- n- p- -X n-\ p w A-h-s c k-a q-l-h p-a m-b n ] p-\à-t b m-p n- n- p- -X n-\ p-a m-b n X-S-h-d t { ]-j n-x{ ]-hà- -\- -f nâ P o-k-k v { ^-t ä-w n-ä n-t b m-s p-t NÀ- v 2022 BKÌv 17

18 \-a p- p w { ]-hà- n- m w. H m-t c m c q-]-x-b n-e p w { ]-hà- n- p-s I m-ï n-c n- p- P o-k-k v { ^-t ä-w n-ä n b q-w n-ä p-i-f nâ \-a p- p w A w-k- -f mi m w. X-S-h-d-b n-e m-b n-c n- p- k-t l m-z-c- -s f \-a p- v k v-t \-l n- m w; AhÀ p-t h-ï n { ] mà-y n- m w; A-h-c p-s S k-a-{ Kh n-i m-k- n-\ p-t h-ï n { ]-hà- n- m³ \-a p- v { ]-X n-ú m-_-²-c m-i m w. X-S-h-d a- Ä- p-t hï n { ] mà- n- p- -t X m-s S m- w A-h-c p-s S C-c-I-f p-s S I p-s p w-_- Ä- pt hï n-b p w { ]-t X y-i-a m-b n \-a p- p { ] mà-y n- m w. C u i p-{ i q-j-b v- m-b n D-Z m-c-a m-b n k w-` m-h-\ s N- p- F-à m c q]-x- IÄ- p w t a-pà k p- o-c n-bà-a mà- p w A-` y p-z-b-i m w- n-iä- p w t Ic-f I-t m-e n- m s a-{ X m³ k-a n-x n-t b m-s p-t NÀ- v R- Ä I r-x-ú-xbà- n- p- p. C u hà-j-h p w \ n- -f p-s S X y m-t K m-p z-e-a m-b k w-` m-h-\-iä \-e v-i-w-s a- v R- Ä A-` yà- n- p- p. X-S-h p-i m-c p-s S ]-c n-hà- -\- n-\ p w D-Z v-{ K-Y-\- n-\ p-a m-b n { ]-X n- Ú m-_-²-c m-b n-c n- p- X-S-h-dt { ]-j n-x-c p-s S { ]-hà- -\- -s f R- Ä A w-k o-i-c n- p-i-b p w B-Z-c n- p-i-b p w s N- p- p. F-à m-hà- p w A-d n-b m-h p- -X p-t ] m-s e G-s d s h-ã p-h n-f n\ n-d-ª H-c p { ]-h r- n-b m-wt à mb n-x v. X-S-h-d-b n-e p-å \-½ p-s S k-t l m-z-c- -f p-s S k-¼ qà-w h nt a m- N-\- n-\ m-b n \ m w \-s ½- -s ] p-\ x-k-aà- n- p-t ¼ mä P okk v { ^-t ä-w n-ä n-b p-s S k w-c- -I-\ m-b h n-i p-² a m-i v-k v-a n-e y³ t I mä-s _ \-½ p-s S i p-{ i q-j ^-e-{ ]-Z-a m-i m³-t h-ï n a m-[ y-ø y w h-l n- -s «; \-½ p-s S a m-x m-h m-b ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k w-c- -W-h p w \-t ½ m-s p-i q-s S D-ï m-b n-c n- -s «. \-j v-s-s -«-X n-s \ A-t \ z-j n- p-h- Cutimanin-lm- \ n- -s f k-a r-²-a m-b n A-\ p-{ K-l n- -s «. _ n-j-] v BÂ-h n³ U n'k nâ-h s N-bÀ-a m³, { ] n-k a n-\ n-k v-{ S n, C- y _ n-j-] v a mà t P m-k v ] p-f n-  (s N-bÀ-a m³, s I.-k n-._ n-.k n. P-Ì n-k, v ] o-k v B³-U v s U-h-e- v-s aâ v I-½ o-j³ ) BÀ- p_ n-j-] v t P m-k-^ v I-f- n- -d-¼ nâ (s s h-k v s N-bÀ-a m³, s I.-k n-._ n-.k n. P-Ì n-k, v ] o-k v B³-U v s U-h-e- v-s aâ v I-½ o-j³ ) _ n-j-] v t X m-a-k v a mà b u-t k-_ n-b q-k v (s s h-k v s N-bÀ-a m³, s I.-k n-._ n-.k n. P-Ì n-k v, ] o-k v B³-U v s U-h-e- v-s aâ v I-½ o-j³ ) ] n.-h.-k n., t I-c-f I-t m-e n- m-k-`-b p-s S B-Ø m-\-i m-c y m-e-b w, s I m- n: NB: 2022 B-K-Ì v 14þ m w X o-b-x n C u kà- p-eà t I-c-f- n-s e k o-t d m a-e-_ mà, e- o³, a-e- -c I-t m-e n- m- k-`-i-f n-s e F-à m t Z-h m-e-b- -f n-e p w Z n-h y-_-e n AÀ- n- -s -S p- F-à m Ø m-]-\- -f n-e p w h m-b n- p-i-t b m C-X n-s e B-i-b- Ä P-\- Ä- v h n-i-z o-i-c n- p-s I m-s p- p- I-t b m s N-t -ï-x m-w v BKÌv

19 Ref: 3735/K-5/KCBC/OL/DS P-Ì n-k v k -t U (\ o-x n R m-bà ) 2022 B-K-Ì v 21 R m-bà s I.-k n-._ n-.k n. SC/ST/BC Commission ] p-d-s -S p-h n- p- kà- p-eà { ] n-b _-l p-a m-\-s -«s s h-z n-i-t c, { ] n-b k n-t Ì-g v-k v, IÀ- m-h nâ { ] n-b k-t l m-z-c o-k-t l m-z-c- m-t c, \-½ p-s S a m-x r-c m-p y-a m-b ` m-c-x w k z m-x-{ y w { ] m-] n- n-«v 75 hà-j w X n-i-b p-i-b m-w-t à m. C- p w ` m-c-x- n-s â a- Ä A-k z m-x-{ y- n-e p w A-k-a m-[ m-\- n-e p w Z m-c n-{ Z y- n-e p w I-g n-b p- -X v F- p w I m-w p- H-c p b m-y mà- y-a m-w v. A-X nâ G-ä-h p a-[ n-i w A-k z m-x-{ y-h p w A-\ o-x n-b p w A-h-K-W-\-b p w h n-t h-n-\-h p w A-\ p-`-h n- p- P-\-h n-` m-k-a m-w v ` m-c-x- n-s e s s { I-k v-x-h P-\-k w-j y-b nâ ` q-c n-]- w (150 e- w ) h-c p- Z-e n-x v s s { I-k v-x-hà. k p-h n-t i-j-s h-f n- w k z o-i-c n- p-s I m-ï v ]-«n-i- P m-x n-b nâ-\ n- p { I n-k v-x p-a-x-h n-i z m-k w k z o-i-c n- v s s { I-k v-x-h-c m-b n- oà- A-t \-Ie- w B-f p-iä (150 e- w ) ` m-c-x- nâ At mf-a nt m-f w \ n-h-k n- p- p-s ï- I m-c y w G-hÀ- p w A-d n-h p-å-x m-wt à m. A-h-c p-s S k m-¼- n-i-h p w k m w-k v-i m-c n-i-h p w k m-a q-l n-i-h p-a m-b t i- -s f-b p w h n-h n-[ a-w v-u-e- -f nâ A-h-c-\ p-`-h n- p- A-h-K-W-\-t bb p w-]-ä n ` m-c-x I-t m-e n- m-t \-X r-x z- n-\ p ] qà- t _ m-[ y-a p-ï v. C u k m-l-n-c y- nâ, C u h n-` m-k- nâ-s -«B-f p-i-t f m-s p w A-h-s c-t ms e-x-s h n-h n-[x-c- nâ t -i-a-\ p-`-h n- p- a-ä p-å-h-t c m-s p-a p-å ` m-c-x I-t m-e n- m-k-`-b v- p-å X m-x v-]-c y-h p w k v-t \-l-h p w k-l m-\ p- ` q-x n-b p w s F-I y-z mà-v y-h p w { ]-I-S n- n- p- -X n-\ v B-K-Ì v 15-þ\ pt i-j w h-c p- R m-b-d m-g v-n (Justice Sunday) B-N-c n- m³ 1986  t K m-h-b nâ I q-s n-b CBCI k-t ½-f-\ w X o-c p-a m-\ n- p-i-b p-ï m-b n. C-{ ]-I mc w C u Z n\ w B-N-c n- p- -X n-s â { ]-[ m-\ D-t ±-i y w P m-x n-h y-h-ø n-x n-b p w h n-h n-[ B-N m-c- -f p w \ n-a n- w k-a q-l- nâ \ n-e-h n-e n-c n- p- h n-h n-[ { ]-i v-\- -s f- -ä n \ m-t a m-t c m-c p- -c p w t _ m-[-h m- m-c m-i p-i-s b- -X m-w v. A-t X ms S m- w s s { I-k v-x-h-h n-i z m-k w k z o-i-c n- p F- G-II m-c-w- mâ `-c-w-l-s-\ m-]-c-a m-b A-h-I m-i- Ä \ n-t j-[ n- -s -«v A-h-K-W-\ A-\ p-`-h n-t -ï n-h- -h-c p-s S D- -a-\- n-\ p-t h-ï n { ] mà- n- p-i-b p w 2022 BKÌv 19

20 { ]-i v-\]-c n-l m-c mà- w h n-h n-[ IÀ-a-]-c n-] m-s n-iä B-h n-j v-i-c n- p-ib p w K-h -s aâpx-e- nâ k-½à-± w s N-e p- p-i-b p w s N-t -ï n-b n-c n- p- p. CBCI B-l z m-\-{ ]-I m-c w C u hà-j w B-K-Ì v 21 Justice Sunday B-b n ` m-c-x- nâ B-N-c n- p-i-b m-w v. \ o-x n- p-t h-ï n { ]-t X y-i-a m-b n \ o- n- h- n-c n- p- R m-b-d m-g v-n c-ï p I m-c y- -f m-w v \-½ p-s S { i-²-b v- v h n-j-b o-`-h n- n-c n- p- -X v. ]-«n-i-p m-x n-b nâ-\ n- v { I n-k v-x p-a-x-h n-i z m-k w k z o-i-c n- Z-en-X v s s { I-k v-x-h-t c m-s p k-` F-{ X-a m-{ X w k v-t \-l-t m-s p w X m-x v-]-c y-t m-s p w-i q-s n-b m-w v s ]-c p-a m-t d-ï-x v F- -X m-w v B-Z y-s -I m-c y w. c-ï m-a-x v, `-c-w-l-s-\ m-]-c-a m-b A-h-I m-i- Ä Z-e n-x v s s { I-k v- X-hÀ- p e-` n-t -ï-x n-\ p- k w-ø m-\-þ-t I-{ µ K-h -s aâ px-e- -f nâ k-` k-½à-± w s N-e p- p-i F- p-å-x m-w v. k-a q-l- n-s e X m-g v- P m-x n-b nâ-\ n- v { I n-k v-x o-b-h n-i z m-k w k z o-ic n- v k-`-b n-t e- p h- -h-c m-s W- n-e p w k m-a q-l n-i k m w-k v-i-c n-i k m¼- n-i- h n-z y-` y m-kc w-k- -f n-s e-ã m w Z-e n-x v s s { I-k v-x-hà ] n- n-e m-w v. C-h-c p w \-½ p-s S k-t l m-z- -f m-s W- p ]-c n-k-w n- v a p³-h n-[ n-i-f n-ã m-s X k-` m w-k- -f m-b Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-c p-s S k-a-{ K-a m-b ] p-t c m-k-x n- pt hï n { ]-hà- n- m³ \-a p-t -hà- p w I-S-a-b p-ï v. \-½ p-s S IÀ- m-h v A-c pä-s N-b v-x p: ""\ n- -s f-ã m-h-c p w k-t l m-z-c- m-c m-w v ' ' (a- m-. 23:8 ) ""\ n- Ä-s m-c p ] n-x m-t h-b p-å q k zà- -Ø-\ m-b ] n-x m-h v ' ' (a- m-. 23:9 ), ""F-s â G-ä-h p w s N-d n-b k-t l m-z-c-c nâ H-c mä- p \ n- Ä s N-b v-x n-«p-ås X-à m w F-\ n- p-x-s -b m-w v s N-b v-x-x v ' ' (a- m-. 25:40 ). k-`-b v- p-å nâ X m-x z n-i-a m-b n P m-x n-x n-c n-h p w h n-t h-n-\-h p w C-à m-s b- n-e p w k-` m-k-a ql- nâ C-t m-g p w { ] m-t b m-k n-i-p o-h n-x- nâ h n-t h-n-\ m-]-c-a m-b \ n-e- ] m-s p-iä h- p-] p-eà- p- -X m-b n- m-w p- p. \-½ p-s S a-t \ m-` m-h- -f nâ a m-ä- -f p-ï m-h-w w. k-x y-h p w \ o-x n-b p w k m-t l m-z-c y-h p w k z m-x-{ y-h p w \-½ p-s S A-\ p-z n-\-p o-h n-x- n-e p w { ]-hà- -\- -f n-e p w ] m-e n- -W w. k-`b v- p-å nâ P m-x n-þ-hà- h y-x y m-k- Ä H- p-a n-ã. At X-k-a-b w ]-c-¼c m-k-x-a m-b n N n-e-b n-s- -f nâ P m-x n-b p-s S t ]-c nâ N n-e t N-c n-x n-c n-h p-iä \ n-e-\ nâ- p- p-ï v. A-h-s b-ã m w a m-ä n C u k m-[ p-p-\-h n-` m-k-s -b p w k-a q-l- n-s â a p-j y-[ m-c-b n-t e- p s I m-ï p-h-c m-\ p-å { i-a- n-e m-w v \ m-a n-t mä GÀ-s -«n-c n- p- -X v. k m-a q-l n-i k m-¼- n-i h n-z y m-` y m-k a-w v-u-e- -f nâ ] p-t c m-k-x n { ] m-] n- mâ a m-{ X-t a C-X p k m-[ y-a m-i q F- -X v XÀ- -a-ä k w-k-x n-b m-w v. k m-a q-l n-i k m-¼- n-i h n-z y m-` y m-k c w-k- -f n-s e-ã m w A-X y p- -X n t \-S n-b n-«p-å F-à m s s { I-k v-x-h-c p w X- -f p-s S C-S-b n-e p-å C u F-f n-b k-t l m-z-c- -f p-s S I m-c y- nâ { ]-t X y-i w { i-² n-t -ï n-b n-c n- p- p. k-`-b p-s S F-à m { ]-hà- -\-a-w v-u-e- -f n-e p w A-h-s c DÄ-s -S p BKÌv

21 m³ { i-a n- -W w. X- Ä A-h-K-W n- -s -S p- p F- N n- m-k-x n A-hÀ- p-ï m-i m³ C-S\Â-I-c p-x v. ] p-t c m-k-x n-b n-t e- p-å A-h-c p-s S { ]-b m-w- nâ F-à m h n-[- n-e p w A-h-s c k-l m-b n- m³ k-` m w-k- Ä X- m-d m-i-w w. A-h-c p-s S C-S-b nâ-\ n- v s s h-z n-i þ k-\ y m-k m- -Ê p-i-f nt e- p s s Z-h-h n-f n t { ] m-õ m-l n- n-t -ï-x m-w v. A-t X m-s S m- w A-e v-a m-b t { ]- n-x-x z- n-\ p-å X m-x v-]-c y w h-fà- p-i-b p w t h-w w. h n-h n-[c w-k- -f nâ ] n- m- w \ nâ- p- \-½ p-s S C u k-t l m-z-c- Ä a-ä p-å-h-t c m-s p-t NÀ- v, H- n- p k-l-i-c n- p \ o- n-s m-ï v k z- w D-bÀ- -b v- p-t h-ï n ]-c n-{ i-a n-t -ï-x v B-h-i y-a m-w v. s F-I y-z mà-v y-z n-\- nâ s ] m-x p-t b m-k- Ä, NÀ- m- m-k p-iä X ps n-b-h h-g n C u { ]-i v-\ w F-à m-h-c p-s S-b p w { i-²-b nâ s I m-ï p-hc m³ { ]-t X y-i w { i-² n- -W-s a- v R- Ä A-` yà- n- p- p. I-g n-ª 72 hà-j- -f m-b n Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-t c m-s p-å C u A-h-K-W-b p-s S I mc y w t I-{ µ-þ-k w-ø m-\ K-h -s aâ p-i-s f t _ m-[ y-s -S p- p-h m-\ p-å ]-c n-{ ia w \-S- n-s m-ï n-c p- p-s h- n-e p w k-` m-t \-X r-x z-h p w A-e v-a mb t \-X r-x z-h p w H-s m-c p-a n- p \-S- n-b ]-c n-{ i-a- Ä ` m-k n-i-a m-t b h np-b n- p-å q. ]-«n-i-p m-x n-b nâ-\ n- p { I n-k v-x p-a-x-h n--i z m-k w k z o-i-c n- Z-e n-x v s s { Ik v- X-hÀ- v `-c-w-l-s-\ m-]-c-a m-b A-h-I m-i- Ä e-` n- p- -X n-\ v  k p-{ ] o w t I m-s-x n-b nâ t I-k v s I m-s p- p-s h- n-e p w 18 hà-j-a m-b n t I-{ µþ-k w-ø m-\ kà- m-c p-i-f p-s S \ n-k-l-c-w w-a q-e w H-c p X o-c p-a m-\ w D-ï mb n-«n-ã. \ o-x n- p-t h-ï n-b p-å [À-a-k-a-c w C-t m-g p w X p-sà- p-s I m-ï n-c n- p- p. P m-x n-þ-hà-k-þ-hà-w h y-x y m-k w I q-s m-s X Fà m ] u-c- mà p w \ o-x n, k-a-x z w, k z m-x-{ y w, k m-t l m-z-c y w F- n-h `-c-w-l-s-\ D-d- p \Â-I n-b n-c p- p. F- n-e p w 72 hà-j-a m-b n-«p w ]-«n-i-p m-x n-b nâ-\ n- p { I nk v-x p-a-x- n-t e- p ]-c n-hà- -\ w s N-b v-x Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-t c m-s p \ o-x n ] m-e n- p-h m³ t I-{ µ-þ-k w-ø m-\ K-h -s aâ v C-X p-h-s c-b p w X- md m-b n-«n-ã. I-S p- h n-t h-n-\- n-s â \-b-a m-w v K-h -s aâ v A-h-t c m-s p k z o-i-c n- p h- n-«p-å-x v. C- y³ { ]-k n-uâ v 1950  { ]-k n-²-s -S p- n-b t I m -Ì n-ä y q-j³ H mà-u-d m-w v C u h n-t h-n-\- n-s \-à m w A-S n-ø m-\ w. t I-{ µ-þ-k w-ø m-\ K-h -s aâ p-i-f p-s S a p-¼ nâ C- m-c y w k w-_-ô n- v H-t «-s d \ n-t h-z-\- Ä k-aà- n- p-i-b p w k-a-c- Ä \-S- p-i-b p w s Nb v- X n-«p-ï v. F- n-e p w C-h-s b-ã m w t I-h-e w h-\-t c m-z-a m-b n- o-c p-i-b m-w v s N-b v-x n-«p-å-x v. k w-ø m-\ \ n-b-a-k-`-i-f n-t e- p w t I-{ µ-þ-] mà-e-s aâ p- I-f n-t e- p-a p-å X n-c-s ª-S p- p-i-f nâ ]-«n-i-p m-x n- mà- v { ]-t X y-i { ] m-[ m-\ y w \Â-I-W-s a- -X v a m-{ X-a m-w v { ]-k v-x p-x H mà-uà-s I m-ï v D-t Zi n- p- -s X- v X-Z-h-k-c- nâ K-h -s aâ v h y-à-a m-b n-c p- p-s h- n-e p w ] n- o-s v B h n-[- nâ { ]-hà- n- p-h m³ I q-«m- n-b n-ã BKÌv 21

22 anin-lm-bpss a u-x n-i-i-c o-c-a m-b k-`-b n-s e A w-k- Ä F-à m-hc p w H-t c ] n-x m-h n-s â a- -f m-w v. k-` m-k-a q-l- n-s e h y-x y m-k- -f p w D- - \ o-n-x z- -f p w A-h-K-W-\-b p w h n-t h-n-\-h p w a m-ä n-s b-s p- p-h m³ \ m-s a mc p-a n- p { ]-hà- n-t -ï n-b n-c n- p- p. ]-c n-i p-² ] n-x m-h n-s â B-l z m-\-{ ]-I m-c w k n-\-u m-ß-i k-` c q-] o-ic n- p- -X n-\ p-t h-ï n k-` m-\-h o-i-c-w-hà-j-a m-b n 2022 t I-c-f-k-` BNc n- p-i-b m-w-t à m. anin-lm-bpss k p-h n-t i-j w k z o-i-c n- -h-c m-w v \ m-t ah-c p w. H-t c a m-t a m-z o-k m-b p w H-t c h n-i z m-k-h p w k z o-i-c n- \ m w B-Z n-a s s { I-k v-x-h-k-a q-l-t -t m-s e k v-t \-l- n-e p w I q-«m-b v-a-b n-e p-a m-w v h n-i z m-k-p o-h n-x w { ] m-hà- n-i-a m- p- -X v. anin-lm-bpss a u-x n-i-i-c oc- n-s e A-h-b-h- -f m-b \ m w H-t c a-\-t k m-s p w H-t c l r-z-b-t m-s p w H-t c B-ß m-t h m-s p w I q-s S ]- p-h-b v- p- P o-h n-x w h n-i z m-k w \-½ nâ- \ n- v B-h-i y-s -S p- p. A- -s \ h n-i z m-k-p o-h n-x- nâ h-fà- v B-Z na-s s { I-k v-x-h-k-a q-l-s -t m-s e anin-lm-\ m-y-\ p k m- y w h-l n- p- s s { I-k v-x-h-k-a q-l-a m-b n \-½Ä c q-] m- -c-s -S-W w. C- -c- nâ \ o-x n- p-t h-ï n Ze n-x v s s { I-k v-x-hà \-S- p- F-à m [À-a-k-a-c- -f n-e p w ]- p-t N-c p-i-s b- -X v H m-t c m s s { I-k v-x-h-s â-b p w I-S-a-b m-w v. C-h-c p-s S t -a- n-\ m-b n h n-h n-[x-e- -f n-e m-b n \-S- p- F-à m { ]-hà- -\- -f n-e p w ]-s -S p- -W-s a- p w Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-k-t l m-z-c- -t f m-s v s F-I y-z mà-v y w { ]-J y m-] n- p-s I m-ï v I-g n-h-x p w k m-¼- n-i-k-l m-b-h p w k w-c- -W-h p w \Â-I n t h-z-\ n- p- C u k-t l m-z-c- -s f k-l m-b n- - W-s a- p w A-` yà- n- p- p. Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-k-t l m-z-c- -s f k w-_-ô n- n-s-t m-f w X- Ä k z o-i-c n- { I n-k v-x o-b-h n-i z m-k- nâ A-S n-b p-d- p \ n-e v- p-h m-\ p w C-S-h-I -b n-s e F-à m { ]-hà- -\- -t f m-s p w H- p-t NÀ- v B-² y m-ß n-i-a m-b p w ` ux n-i-a m-b p w h-f-c m-\ p w k z-b w A-` n-h r-² n-s -S m-\ p w ]-c n-{ i-a n-t -ï- X m-w v. Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-t c m-s p-å K-h -s aâ n-s â A-\ o-x n-]-c-a m-b \-S-]-S n- IÄ-s -X n-t c i-à-a m-b n { ]-X n-i-c n- m³ Z-e n-x v s s { I-k v-x-h-k-` m -k-a q-l w a p-g p-h-\ p w a p-t m-«p-h-t c-ï k-a-b-a m-w n-x v. h n-z y m-` y m-k- n-\ p w s X m-g n-e n-\ p w c m-j v-{ S o-b A-[ n-i m-c ]- m-f n-x z- n-\ p w `-c-w-l-s-\ A-\ pi m-k n- p- A-h-I m-i- Ä \ n-t j-[ n- -s -S p- -X n-s \-X n-t c { ]-X n-i-c n- p-h m³ "B-K-Ì v 10 h- -\ m-z n-\-a m-b p w B-K-Ì v 21 P-Ì o-k v k -t U ' (s F-I y-z mà-v y Z n-\-a m-b p w ) B-N-c n- m w. \ o-x n-b p w k z m-x-{ y-h p w ka-x z-h p w k m-t l m-z-c y-h p-a p-å H-c p c m-p y- n-\ m-b n \-a p- m-i n- m w. t I-c-f I-t m-e n- m-k-`-b p-s S Ze n-x v i m-à o-i-c-w-{ ]-hà- -\- Ä { ]-[ m-\-a m-b p w \-S- p- -X v Z-e n-x v I-t m-e n- m a-l m-p-\-k-`hg n BKÌv

23 b mw v. C u k w-l-s-\-b p-s S { ]-hà- -\- Ä I q-s p-xâ I m-c y- -a-a m-b n \-S- p- -X n-\ v G-h-c p-s S-b p w k-l m-b-k-l-i-c-w- Ä B-h-i y-a m-w v. I-g nª A-[ y-b-\-hà-j w (2021þ2022 ) F-k v.-f-k v.-fâ.-k n., (80% ), ¹-k v- S p (70% ), U n-{ K n/ ] n-p n (60% ) X p-s- n-b ]-c o- -I-f nâ { ]-i-k v-x-h n-p-b w s s I-h-c n- -hà- p-å k v-t I m-fà-j n- v \Â-I p- -X m-w v. s I.-k n.-_ n.-k n, Fk v.k n/f-k v.ä n/_ n.-k n. I-½ o-j-s â t \-X r-x z- nâ Z-e n-x v I-t me n- mi p-«n-iä- p-t h-ï n-b p-å S m-eâ v & k v-i nâ U-h-e-] v-s aâ v s { S-b n- \ n w-k v t { ] m-{ K m w (TSDTP), I-e m-]-c-a m-b I-g n-h p-iä I-s ï- n h-fà- p- -X n-\ p-å ]-c n-i o-e-\ w, (k n w-^-w n BÀ-S v-k v ) F-k v.-f-k v.fâ.k n., ¹-k v-s p, U n-{ K n m-k v I-g n-ª-hà- p-å ] n.-f-k v.-k n. t I m n- w-k v, Fk v.- F-k v.-fâ.k n. I-g n-ª-hà- p-å F³-{ S³-k v t I m- n-m v m-k p-iä F- n-h B-K-Ì v a m-k- nâ B-c w-` n- p- -X m-w v. Z-e n-x v I-t m-e n- m t -a-{ ]-hà- -\- Ä- p-t h-ï n P-Ì n-k v k -t U-t b m-s-\ p-_-ô n- v \-S- m-d p-å k w-` m-h-\ C-S-h-I-I-f nâ-\ n- p w t i-j-c n- v c q-]-x m-t I-{ µ- Ä-h-g n s I.-k n.-_ n.-k n, F-k v.-k n./f-k v.-ä n./_ n.k n. I-½ o-j\v A-b- p- X-t c-ï-x m-w v. P-Ì n-k v k -t UZ n-\- nâ C-S-h-IX-e- nâ h n-h n-[ k w-l-s-\ m w-k- -s f ]-s -S p- n- p-s I m-ï v NÀ- m m-k p-i-f p w k-t ½-f- \-h p w \-S- n P-Ì n-k v k -t U B-N-c-W w AÀ- -h- m- -W-s a- v A-` yà- n- p- p. C u-t i m-b nâ k v-t \-l-] qà-h w, _ n-j-] v a mà t P- -_ v a p-c n- ³ s N-bÀ-a m³ KCBC/SC/ST/BC I-½ o-j³ _ n-j-] v s kâ-h n-ìà s ] m- p-a p- ³ s s h-k v s N-bÀ-a m³ KCBC/SC/ST/BC I-½ o-j³ _ n-j-] v b q-l- m-t \ m³ a mà X n-b-t U m-j y-k v s s h-k v s N-bÀ-a m³ KCBC/SC/ST/BC I-½ o-j³ NB: 2022 B-K-Ì v 21þ m w X o-b-x n R m-b-d m-g v-n C u kà- p-eà t I-c-f- n-s e k o-t d m a-e-_ mà, e- o³, a-e- -c I-t m-e n- m- k-`-i-f n-s e F-Ã m t Z-h m-e-b- -f n-e p w Z n-h y-_-e n AÀ- n- -s - S p- F-Ã m Ø m-]-\- -f n-e p w h m-b n- p-i-t b m C-X n-s e B-i-b- Ä P-\- Ä- v h n-i-z o-ic n- p-s I m-s p- p-i-t b m s Nt -ï-x m-w v. ] n-.h.-k n., t I-c-f I-t m-e n- m k-`-b p-s S B-Ø m-\-i m-c y m-e-b w s I m- n þ BKÌv 23

24 ARCHEPARCHY OF CHANGANACHERRY. It cn m w Øew :... I XobXn :... _l p. s s h-z n-i-c p-s S h mà-j n-i-[ y m-\ w \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b n-s e _l p. s s h-z n-i-c p-s S h mà-j n-i-[ y m-\ w a q- p _ m- p-i-f n-e m-b n I p- - m-\ w s kl n-t b m³ [ y m-\-`-h-\- nâ { I-a o-i-c n- n-c n- p p. H mt c m [ y m-\h p w B-Z y-z n-hk w (R mbà ) s s h-i pt -c w 6 a-w n- v d wi m-t b m-s p-i q-s n B-c w-` n- v k-a m-]-\-z n-hk w (s hå n ) D- -`- -W-t m-s p-i q-s n A-h-k m-\ n- p p. [ y m-\- -f p-s S X o-b-x niä _ m- v 2 : 2022 BKÌv 07 a p-xâ 12 hs c [ y m-\-k p-c p : dh. ^m. t_m_n tpmkv I«n- msv OFM Cap. _ m- v 3 : 2022 s k-] v-ä w-_à 18 a p-xâ 23 h-s c [ y m-\-k p-c p : dh. tum. tpmk^v ISp- nâ A-X n-c q-]-x-b v- v ]pd v t k-h-\ n-t e m ]T-\ nt e m GÀ-s «n-c n- p s s h-z n-ià p w A-X n-c q-]-x-b nâ t k-h-\-a-\ p-j vt n- p- k- y mk-s s h-z n-ià p w h n-{ i-a-p o-h n-x w \-b n- p s s h-z n-ià p w [ y m\- nâ k w-_-ô n- m³ X m-e v-]-c y-a p-å]- w C-j v-s-a p-å G-s X ne p w _ m- nâ [ y m-\ n- m-h p- -X mw v. A- -s \-b p-å-hà G-X p _ m- n-e m-w v [ y m-\ n- p- -s X- v A-X n-c q]-x m N m³-ke-s d t c-j m-a q-e w A-d n-b n-t -ï-x mw v. [ ym \ - m h - k - c - - n  _l p. s sh Z- n I - À A-hc - h - c - p s - S I pà - _ m\ - IW- p ] pk - v XI - w ]c nt- i m [ - \ - b - v - m b - pw A\ pc - R - v P - \ - I - q Z mi - ]-t - n ] px p m-\mbpw s I m-ï p-h-c m³ { i-² n- W w. II P-Ìo-kv k -tu Cu hà-jw B-KÌ - v 21þmw Xo-bX - n P-Ìo-kv k -tu (\o-xn RmbÀ) B-bn B-N-cn- p-i-bm-wv. A-t Zn-h-k-s kv-txm-{x-im-gv-n \-½p-sS A-Xn-cq-]-X-bn-se Z-en-Xv I-t m-en- -cp-ss t -a-{]-hà- -\- Ä mbn \o- n-h- n-cn- p- p. C-Xv B-K-Ìv 31-þ-\-Iw A-Xn-cq-]-Xm km-¼ n-i Im-cym-e-b- nâ F- n-t -ï-xm-wv. IN SP TRUTH AND IT IR BKÌv

25 A`nh-µy tpmk-^v ]-Æ- nâ ]n-xm-hn-sâ k-¼qà- -Ir-XnIÄ Cu B-K-Ìp-am-k- nâ {]-Imi-\wsN- p p. k-`m-]-chpw km-aq-ln-i-hpam-b hn-j-b- -sf- p-dn- pw A-h-sb- pdn- p-å I-t m-en- m-k-`-bp-ss \n-e-]m-sp-i-fpw A-dn-bp- -Xn-\p-Å B-[-n-Im-cn-Itc-J-bpw- Iq-Sn-bm-WnXv. AXp-sImïv Cu k-¼qà- -Ir-Xn-I-fp-sS Hcp-tIm- n C-Sh-I-sse-{_-dn-Ifpw k -tu-kv-iqä sse-{_-dn-ifpw Øm-]-\- fpw hm- p- -Xn-\v _lp. hn-im-cn-b- - mcpw _-Ô-s -«-hcpw {i-²n- -W-sa- v A-`yÀ- n- p p. A`nh-µy ]n-xm-hn-sâ \nà-t±-i-{]-im-cw ]-Ån-IÄ pw Øm-]-\- Ä- pw 3000 cq-]-bv- p k-¼qà- -Ir-XnIÄ (Hardbound) \-Â -Ip- -XmWv BKÌv 25

26 A\p-kv-acWw "am\y-\mb ]ptcm-ln-x-³' h n-c p-t  _lp. t P m-k- ³ h n-c p-t -e- ³ H mà-½-b m-b n F- h mà- t I-«-t mä l r-z-b- n-\ p- Å nâ H-c p h n- Â. s I m-ã w-þ-b-b qà s ^ m-t d m-\-b n-e p w X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\-b n-e p w H- n- p { ]-hà- n- -X n-s â H mà-½-iä. X-s â a p-d n-b n-t e-b v v h-c p- -h-s c \ n-d-ª ] p- n-c n-t b m-s S k z o-i-c n- p- H-c p B-ß o-b m-n m-c y³. B-ZÀ-i- -s f a p-d-s I- n-s n- p-i-b p w A-X nâ F- p w D-d- p-\ nâ- p-i-b p w s N-b v-x h y-à n-x z w. s I m- - - mà- v ] n-x r-x p-e y-\ m-b n-c p- p h n-c p-t  t P mk- ³. t I m- m-s v h n-c p-t  h o-«nâ h n.f w. t P m-k-^ n-s â-b p w I-{ X o-\ m t P mk- ^ n-s â-b p w C-f-b-a-I-\ m-b n 1958 B-K-Ì p-a m-k w 31þ m w X o-b-x n t I m- m-s v P-\ n- p. 1 a p-xâ 7 h-s c-b p-å { ] m-y-a n-ih n-z y m-` y m-k w t I m- m-sp-å k v-i qf nâ \ nà-h-l n- p. s s l-k v-i qäh n-z y m-` y m-k w h m-f-i w k v-i q-f n-e m-b n-c p- p. X p-sà- v { ] o-u n-{ K n ]T-\ w, s I m-«m-c- -c s kâ v { K n-t K m-d n-t b m-k v t I m-t f-p nâ ] qà- n-b m- n. s s Z-h-h n-f n-i-f mâ k-¼- -a m-b h n-c p-t  I p-s p w-_- nâ, X-s â N n-ä- - mcm-b d-h. ^ m. A-K-Ì n³ h n-c p-t -e p w d-h. ^ m. s k-_ m-ì y³ h n-c p-t -e p w X- -f p-s S D- -aa m-x r-i-b mâ t P m-k- -s \ ] u-t c m-l n-x y-h-g n- I-f n-t e-b v- v s s I-] n-s n- v \-S- n. I p-d n- n-b n-e p w \ m-k v-] qà s kâ v N mä-k v t a-pà s k-a n-\ m-c n-b n-e p w X-s â s s h-z n-i-]t-\ w ] qà- n-b m- n, 1986 a mà- v 31þ m w X o-b-x n A-` n-h-µ y amà t P m-k-^ v ]-Æ- nâ ] n-x m-h n-s â s s I-h-b v- v i p{ i q-j-b n-e q-s S t P m-k v h n-c p-t  s s h-z n-i-\ m-b n. s s h-z n-i-\ m-b n B-Z y w \ n-b-a n- -s -«-X v F-S-X z m s kâ v t P mà-p v s ^ mt d m\ m ]-Å n-b n-e- m-w v. A-h n-s S-\ n- p w B-e- p-g a mà-é o-h m s ^ m-t d m-\ m ]-Å n-b n-e- p w X p-sà- v N-¼- p-f w s kâ v t a-c o-k v s ^ m-t d m-\ m ]-Å n-b n- e- p w A-k n-ìâ v h n-i m-c n-b m-b n \ n-b-a n- -s -«p. Xsâ t a-pà s k-a n-\ m-c n ]T-\-I m-e- p-x-s A-` n-h-µ y a mà BâW n ]-S n-b-d ] n-x m-h n-s â s k-{ I-«-d n-b m-b n t P m-k- -³ { ]-hà- n- n-«p-ï v. ]-S n-b-d BKÌv

27 -] n-x m-h p-a m-b p-å _-Ô-a m-w v X-\ n- v P o-h n-x- nâ A- -S- -h p w I rx y- \ n-j vt-b p w B-X n-y y-a-c y m-z-i-f p w A-` y-k n- p-h m-\ n-s-b m-b-sx v A- ³ ]-e-t mg p w ]-d-b p-a m-b n-c p- p. ]T n- p-h m³ A-X n-k-aà- -\ m-b n-c p- t P m-k- -s \ s s e-{ _d n k-b³-k v ]T n- p-h m³ t a-e-[ n-i m-c n-iä A-b- p. s s e-{ _-d n k-b³-k nâ a m-ìà _ n-c p-z-h p w MPhil epw ] qà- n-b m- n N -\m-ticn SB t I m-t f-p nâ s s e-t { _-d n-b-\ m-b n. SB t I m-t f-p n-s â s s e-{ _-d n-s b B-[ p-\ n-ih-x v- -c n- m-\ p w s s e-{ _-d n k-b³-k n-s â _ m- v-eà, a m-ìà _ n-c p-z- Ä SB t I m-t f-p nâ ]T n- p-h m-\ p-å { I-a o-i-c-w- -s f m-c p- p-h m-\ p w A- -\ v I-g n-ª p. SB t I m-t f-p n-s â _À-k m-d m-b p w tlmìâ h mà-u-\ m-b p w A- ³ k v-x p- X yà-l-a m-b t k-h-\ w I m-g v-n-h- p. SB t I m-t f-p nâ-\ n- p w 2015þ hnc-an- p. X psà- v A-P-] m-e-\c w-k-t -b v- p-å { ]-t h-i-\-a m-b n-c p- p. s I m-ã w-þ-b-b qà s ^ m-t d m-\ m h n-i m-c n-b m-b n h- -X v s I m-ã wt a-j-e-b v- p a m-{ X-a-Ã, s X- ³ t a-j-e-b v- v a p-g p-h-\ p w D-WÀ-hp]-I-c p- A-\ p-`-h-a m-b n-c p- p. A-h n-s p-s 2 hà-j-s t k-h-\- n-\ p-t i-j w t P m-k- -s \ ] n-x m-h v X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\-b p-s S D- -c-h m-z n- w G-e v-] n- p. C u c-ï v s ^ m-t d m-\-if n-e p w A- -t \ m-s S m- w { ]-hà- n- m³ s s Z-h w F-\ n- v A-h-k-c-s a m-c p- n. B-b q-t c m, e qà-± n-t e m F-t mä s N- m-e p w A- ³ \-t ½ m-s v ] p-eà- p- B k v-t \-l w, I-c p-xâ A-s X m- p w BÀ- p w h n-k v-a-c n- m³ I-g n-b p-i n-ã. X-s k-µà-i n- v a-s- p- k n-t Ì-g v-k n-t \ m-s p w a-ä p-å-h-t c m-s p w A- ³ ]-db p w YMCA, C-X n-s â AÀ- w A-d n-b m-s X \ n-e v- p- -h-t c m-s v A- ³-X-s ]-d-b p w You must come again (YMCA). 2020þ A-\ m-t c m-k y w-a q-e w e qà-± v ]-Å n-b nâ -\ n- p w e qà-± v a m-x m s I-bÀ s kâ-d n-t e-b v- p w ] n- o-s v C- n- m-\- p-å { ] o-ì v t l m-a n-t e-b v- p w a m-d p-i-b m-b n-c p- p. A- -s \ I m-w m³ { ] o-ì v t l ma nâ s N- -t mä o-w n-x-s \- n-e p w h-f-s c { ]-k- -X-t b m-s S \-½ p-s S I m-c y- Ä A- ³ A-t \ z-j n- n-c p- p. B-t c m-s p w H-c p ]-c n-`-h-h p w ]-d-b m-s X X-s â t c m-k-s -b p w A-X n-s â t h-z-\-i-s f-b p w X- n-s e m-x p- n t h-z-\-if n-ã m- \ m-«n-t e-b v- v P q-s s e 19þ-\ v c m-h n-s e 9.45 \ v A- ³ b m-{ X-b m-b n. _lp. A -sâ `u-xn-i-tz-lw F-kv._n. tim-tf-pn-epw `-h-\- nepw s]m-xp-zà-i-\- n-\p h- -t mä H-gp-In-sb n-b A-P-K-W- fpw in-jy-k-aqlhpw kp-lr- p- -fp-saãmw A-t±-l- n-sâ \- -IÄ A-dn-ª-hcpw A-\p- `-hn- -h-cp-amwv. _lp. A -sâ k-l-]mtnbm-b dm-bv-]qà BÀ- p-_nj-]-v d-h. tum. hn-îà sl³-dn Tm- qà A -sâ ar-x-kw-kv- m-c-ip-{iq-j-bnâ ]-qà- -am-bn ]-s -Sp- Xpw IÀ-a- Ä- n-s-bnâ \-evin-b k-tµ-ihpw C- mcy- n-\p A-Sn-h-c-bn-Sp- -XmWv P q-s s e 22þ-\ v sht ¼v skâv tpmàpv sszhm-e-b- nâ A`n. amà tpmk-^v s]-cp-t m-«w sa-{xm-t m-eo- m-bp-ss ImÀ-an-I-Xz- nâ \-S- ar-x-kw-kv- m-c-ip-{iq-j-bnâ dm-bv-]qà BÀ- p- _n-j]pw A-t\-Iw ssh-zn-icpw k-aà- n-xcpw hn-izm-kn-ifpw ]-s -Sp p. "a m-\ y-\ m-b ] p-t c m-l n-x³' t P m-k- -s \- p-d n- v F-à m-h-c p w F-S p- p- ]---d-ª-i m-c y w A-X m-w v. A- -s \ s s Z-h w A-h n-s p-s h-e w-` m-s K C-c p- ph m³ I-c p-w-b m-i-s «-s b- v { ] mà- n- p- p. C u k v-t \-l n-x-s â I- o-c nâ I p-x nà- { ]-W m-a w. ^ m. a m-x y p A- nâ 2022 BKÌv 27

28 Charitable Activities { ]hà \t aje CShIIÄ Ø m]\ Ä/ { ]Ø m\ Ä/ Bs I `à k wls\iä `h\ \ nའmw w, AäI pä]w n IÄ N ni nõ mkl mb w h nh mlkl mb w h nz y m` y mkkl mb w I màj nikl mb w AKX naµ nc i p{ i qj mkl mb w ` yhk vx p Ä aä v kl mb Ä Bs I A`n-\-µ-\ Ä CJSM University (Kanpur)  \n pw ^nkn  FUyqt j\nâ 'TO GIVE THE BEST OF ONESELF: CHRISTIAN PERSPECTIVE ON SPORT' F hnjb nâ tumîtdäv t\snb ]osn-tb-  _lp. Ipcym-t mkv A \v A-Xn-cq]-XmIp-Spw-_- n-sâ {]mà- -\m-iw-kiä s kâ v t P m-k-^ v { ] o-ì v s { ] m-h n-uâ v ^- v A-t k m-k n-t b-j³ A-d n-b n- v 2022 Pqsse amk-w PPFA Ip-Spw-_- nâ\n pw \n-xy-k-½m-\- n-\v bm{x-bm-b d-h. ^m. tpmkv hncp-t -Â, dh. ^m. ]oäà If- p-c-bv  F n-hsc \-½p-sS {]mà- -\-bnâ HmÀ- mw. FÃm AwK- -fpw _lp. A mcpss \n-tbm-k- nâ Hmtcm hn. IpÀ-_m-\ AÀ- n-t -ï-xmwv. k v-t \-l-] qà-æ w, ^ m. tämw Bcy- me (s k-{ I-«-d n) BKÌv

29 PR-JAGRATHASAMITHI പ ക റ ലഷൻസ - ജ ഗത സമ ത A-` n-\-µ-\- Ä C- y-b p-s S ]-X n-\- m-a-x v c m-{ ã-]-x n-b m-b n s X-c-s ª-S p- -s -«{ i o-ax n { Z u-]-z n a pà-a p-h n-s\ k-a n-x n A-` n-\-µ n- p-i-b p w B-i w-k-iä A-d n-b n- p- Ib p w s N-b v-x p. k v-{ X o i m-à o-i-c-w- n-s â-b p w B-Z n-h m-k n t K m-{ X-hÀ-K h n-` m-k- -f p-s S D- -a-\- n-s â-b p w { ]-X o-i-a m-w v { i o-a-x n a pà-a p F- v k-a n-x n Bi w-k m p-d n- nâ t c-j-s -S p- n. s I-.k n-._ n-.k n. K p-c p-] q-p ] p-c-k- v-i m-c w t \-S n-b A-X n-c q-]-x m w-k-a m-b { i o. t P m-b v t X m-«m-\ v k-a n-x n A-` n-\-µ-\- Ä t \À- p. A-X n-c q-]-x m ] n-.bà.-þ P m-{ K-X mk-a n-x n-b p-s S \ nà-t Z-i w ]-c n-k-w n- v A-t ±-l- n-\ v ] p-c-k- v-i m-c w \Â- I n-b s I.-k n-._ n-.k n. a o-u n-b I-½ o-j-s â X o-c p-a m-\-s k-a n-x n k z m-k-x w s N-b v-x p. P³-h n-i m-k v I m-c y-{ I w t I-{ µ \ y q-\-]- ]-²-X n-b m-b { ]-[ m³-a-{ n P³-h n-i m-k v I m-c y-{ I w-þâ t I-{ µ-kà- mà ] p-x p-x m-b n h-c p- n-b a m-ä- Ä s s { I-k v-x-hà- v A-\ p-i qe-a m-s W- v k-a n-x n h n-e-b n-c p- n. ] p-x p- n-b a mà-k-\ nà-t Z-i- Ä{ ]-I m-c w c m-p y-s F-Ã mp n-ã-i-f p w ]-²-X n-b p-s SI o-g nâ DÄ-s -S p w. c m-p y-s a m-«m-s I Aspirational Districts B-b n sxc-s ª-S p- n-c n- p- P n-ã-i-f nâ ]-²-X n-- v { ] m-[ m-\ y w \Â-I p-i-b p w s N- p- p. t I-c-f- nâ\ n- p w h-b-\ m-s v P n-ã Aspirational District B-b n DÄ-s -«n-«p-ï v. I-g n-ªhà-j wh-s c t I-c-f- nâ H-c p { ]-t X y-i \ y q\-]- -h n-` m-k w X n- n- mà- p- { ]-t Z-i- -s f a m-{ X-t a a p-j ya m-b p w ]-²-X n-bpss-i o-g nâ DÄ-s -S p- n-b n-c p- p-å q. s s { I-k v-x-hà I q-s p-xâ A-[ n-h-k n- p- { ]-t Z-i- Ä h y m-]-i-a m-b n H-g n-h m- -s -«p. C-X v I-S p- A-\ o-x n-b p w a-xh n-t h-n-\-h p w \ y q\-]- k w-c- -W-X-X z- Ä- v h n-]-c o- X-h p-a m-s W- ]-c m-x n A-X n-c q-]-x m P m-{ K-X mk-a n-x n-b p w X p-sà- v h nh n-[ s s { I-k v-x-hk-`-i-f p w k w-l-s-\-i-f p w h y m-]-i-a m-b n D- -b n- n-c p- p. PMJVK b p-s S ] p-x p- n-b a mà-k-\ nà-t Z-i- -f n-e q-s S C u ]-c m-x n-- v H-c p ]-c n-[ nh-s c ]-c n-l m-c-a m-i p-s a- m-w v A-X n-c q-]-x m P m-{ K-X mk-a n-x n-b p-s S h n-e-b n-c p- Â. ] mt y-]-²-x n i p-² o-i-c-w w t I-c-fm k n-e-_-k n-e p w a-ä v k n-e-_-k p-i-f n-e p w ] mt-] p-k v-x-i- -f nâ s s { I-k v-x-hh n-c p-²-x A-h-X-c n- n- -s -S p-i-b p w \-t h m- m-\- nâ s s { Ik v- X-h k w-` m-h-\-iä a-\ x-] qà-h w h n-k v-a-c n- -s -S p-i-b p w s N- p- k m-l-nc y- nâ. I-]-S N-c n-{ X\ nà-a n-x n-b nâ\ n- v A-S p- X-e-a p-d-s b c- n- m³ B-h-iya m-b I m-c y- Ä NÀ- s N-bv-X v \ n-c o- -W- Ä k-` m-t h-z n-i-f nâ D- -b n- m³ k-a n-x n X o-c p-a m-\ n- p BKÌv 29

30 k u-l r-zk-t ½-f-\ w P q 17 s h-å n-b m-g v-n t I m-«-b- v a p-é n w-e o-k v k w-ø m-\ { ]-k n-uï v { i o. k m-z n-j v A-e n i n-l m-_ v X- Ä h n-f n- pt NÀ- k u-l r-zk-t ½-f-\- nâ s s { I-k v-x-hh n-j-b- sf p-dn v U-b-d-ÎÀ kw_-ôn pk w-k m-c n- p. e o-k v a u-\ w s h-s n-b-w-s a- p w hà-² n- p-h-c p- C-É m-a n-ì v X o-{ h-h m-z-s A-]-e-] n- m³ X- m-d m-i-w-s a- p w H-c p c m-{ ã o-b] mà-«n F- -\ n-e-b nâ a-x- n-s â k- p-n n-x N n- -I-s f a-d n-i-s- v s ] m-x p-k-a q-l- n-s â \ -b v- m-b n { ]-hà- n- m³ e o-k v k- -²-a m-i-w-s a- p w k-a n-x n U-b-d-ÎÀ { ]-k v-x p-x k-t ½-f-\- nâ B-h-i y-s -«p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x ]-» n-i v d n-t e-j³-k v þ P m-{ K-X m-k-a n-x n- p t h-ï n A-Uz. tpm-pn Nn-d-bn (]n.bà.h.) ^m. P-bnw-kv sim- m-h-b-enâ (U-b-d-ÎÀ) IcpX 2022 Churches Addi. amount ChurchTotal TOTAL 1 St. Mary's Forane Church, Athirampuzha St. Joseph's Church, Veroor Little Flower Church, Chunkappara St. James Church, Karikattoor St. Joseph's Church, Kuttamangalam Immaculate Heart Church, Kaithavana Fathima Matha Church, Fathimapuram St. Antony's Church, Poomattom - Puthuppally St. Joseph's Church, Kuchappuram St. Joseph's Church, Kayalpuram Our Lady of Dolours Church, Kainady St. Mary's Church, Punnamada Dr. P.C. Aniyankunju (Personal Contribution) Previous Grand Total - Rs Additional Amount - Rs GRAND TOTAL - Rs BKÌv

31 MAAC Media Apostolate Archeparchy of Changanacherry a n-i n-l m-b nâ k v-t \-l w \ n-d-ª-h-t c, \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b p-s S a m-[ y-at { ]-j n-xc w-k-a m-b MAAC TEAM \ v \Â- I n-s m-ï n-c n- p- ] n- p-w-b v- p w t { ] m-õ m-l-\- n-\ p w \-µ n. \-½ p-s S { ]-[ m-\ { ]-hà- -\t a-j-e-i-f m-b MAAC TV, MAAC RADIO F- n-h \-à c o-x n-b nâ a p-t m-«pt ] m-i p- p. C u a m-[ y-ai p-{ i q-j-iä ]-e-c o-x n-b nâ s s Z-hP-\- n-\ v D-]-I m-c-s -S p- p-sï- v { ]-X o- n- p- p. MAAC DAILY WORDS F- t ]-c nâ A-\ p-z n-\ w ] p-d- n-d- p- Ì m-ä-k v t ] m-ì-d p-iä s s Z-h-P-\- n-\ v B-c m-[-\-{ I-a w A-\ p-k-c n- p-å h m-b-\-iä- v D-]-I m-c-a m-h p wh n-[ w s j-bà s N- m³ ]-c n-{ i-a n- p-a-t à m. MY PARISH ONLINE SOFTWARE N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-b p-s S MY PARISH F- ONLINE SOFTWARE --s â { ]-h-à -\- Ä C-S-h-IX-e- nâ ` w-k n-b m-b n \-S- p-h-c p- p. C-X n-s â { ] mc w-`{ ]-hà- -\- Ä \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b n-s e _-l p-a m-\-s -«s s h-z n-i h n-z y mà- n-i-f p-s S k-l m-b- m-e m-w v \-S- -s -«-X v. C-t mä C-S-h-I-f n-s e _-l p-a m-\-s -«h n-i m-c n-b- - m-c p-s S-b p w C-S-h-I-X-e- n-s e t I mà-u n-t \-t äg v-k n-s â-b p w t \-X r-x z- nâ \-S- p-h-c p- p. s ^ m-t d m-\ m-x-e t ^ m-t f m A- v k-t ½-f-\- Ä P q-s s e-þb-k-ì v a m-k- -f n-e m-b n \-S- p- p. A-X n-c q-]-xb n-s e A-d p-]-x n-\ m-b n-c- ne-[ n-i w I p-s p w-_- -f p w H- -c-e- - n-e-[ n-i w h y-à n-i-f p w C-X n-t \ m-s-i w MY PARISH SOFTWARE D-]-t b m-k n- px p-s- n. MY PARISH SOFTWARE s â B-Z y-l-«w e- y wh-b v- p- -X v A-X n-c q-]-x m a-l mt b m-k- n-\ pa p-¼ m-b n ] qà- n-b m-t I-ï k-` m-þ-k-a q-l n-i-þ-k m-¼- n-i kà-t h h-s c-b m-w v. X p-sà- p-å { ]-hà- -\- -f n-â F-à m-h-c p-s S-b p w k-l-i-c-w w k v-t \-l-] qà-æ w { ]-X o- n- p- p. k m-[ y-x-iä C- -s I m-e-l-«- nâ a m-[ y-a- Ä- p-å h-e n-b ]- v a p³-i q-«niï v Ø m-] n-x-a m-b-x m-w v MEDIA VILLAGE. \-½ p-s S A-X n-c q-]-b p-s S a m-[ y-at I-{ µ-a m-b a o-u n-b m h n-t Ã-P n-s e SJCC - ST JOSEPH COLLEGE OF COMMUNICATION, MFTI- MEDIA VILLAGE FILM AND TELE- VISON INSTITUTE h n-h n-[ C-S-h-I-I-f p-s S d n-t mà-u n- v B-h-i y- Ä- p w D-]-I m-c-{ ]-Z-a m-i p wh n-[ w \ nà-½ n- -s -«n-c n- p- MEDIA VILLAGE PRODUCTION HOUSE F- n-h { ]-t b m-p-\-s -S p- m³ { i-² n- p-a-t à m. \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b p-s S a m-[ y-at { ]-j n-xc w-k-s h-fà- -b v- v \-à \ nà-t ±-i- -f p w X n-c p- -e p-i-f p-a m-b n F-à m-h-c p w \Â-I n-s m-ï n-c n- p- t { ] m-õ m-l-\- Ä X p-sà- p w D-ï m-ipsa { ]-X o- -t b m-s S... k vt \l] qàæ w, ^ m. t P m^ n ] px p d¼ v ( ) ^ m. BâW n G b v ms v ^ m. s s ep p IW nt c nâ ( ) 2022 BKÌv 31

32 സ ശന ലയ SANDESANILAYAM a n-i n-l m-b nâ k v-t \-l-a p-f-f-h-t c, \-½ p-s S h n-i z m-k-p o-h n-x w B-c m-[-\ m-{ I-a- n-s e ] p-x n-b H-c p I m-e- L-«- n-t e-b v- v { ]-t h-i n- n-c n- p- p. Ç o-l- m-c p-s S { ]-hà- -\-^-e-a m-b n h-fà- p-h n-i-k n- k-` ^-e wn q-s n \ n-e v- p- -X n-s \ [ y m-\ n- p- s s I- m- m-e- nâ \-a p- p w B-ß o-b^-e- Ä ] p-d-s -S p-h n- p- -h-c m-i m w. h ni z mk- n-e p w B-ß o-bp o-h n-x- n-e p w h-f-c m³ D-X-I p- h n-[- nâ \-½ p-s S h n-i z m-k-]-c n-i o-e-\c w-k-s k-p o-h-a m- m w. G-hÀ- p w ]-c n-i p-² A-½-b p-s S k zà- m-t c m-]-w- n-c p-\ m-f n-s â-b p w C- y³ k z m-x-{ y-z n-\- n-s â-b p w a w-k-f- Ä t \-c p- p. C ut i mb nâ k vt \l] qàæ w, ^m. t P m-k-^ v C u-t ä m-e nâ ^ m. B³{ U qk v ] mw w-]-d-¼ nâ ^ m. t P m-k-^ v ] p-f n- - -d-¼ nâ (Ub-d-IvSÀ) (Akn. Ub-d-IvtSgvkv) Ad n-b n- p-iä B-K-Ì v X n- Ä : ]-X n-\- p-t \ m-¼ m-c w-` w 4 h y m-g w : h n. t P m a-c n-b h n-b m-\ n 6 i-\ n : AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\ w (H m-^ o-k v A-h-[ n ) \-½ p-s S IÀ- m-h n-s â c q-] m- -c o-i-c-w w 7 R m-bà : s s I- m a q- m w R m-bà þ m-ê v i-\ n : CLT m-ê v 14 R m-bà : s s I- m \ m-e m w R m-bà þ m-ê v X n- Ä : ]-c n.- I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k zà- m-t c m-]-w w (H m-^ o-k v A-h-[ n ) 20 i-\ n : CLT m-ê v 21 R m-bà : s s I- m A- m w R m-bà þ m-ê v s h-f-f n : CLT [ y m-\ w 28 R m-bà : s s I- m B-d m w R m-bà þ m-ê v 13 s k-] v-ä w-_à h y m-g w : F-«p-t \ m-¼ m-c w-` w 3 i-\ n : CLT m-ê v 4 R m-bà : s s I- m G-g m w R m-bà þ m-ê v 14 8 h y m-g w : ]-c n. I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â ] n-d-h n- n-c p-\ mä I m-ä-s I-ä n- Â s ^ m-t d m-\ I-½ n-ä n (k n.-f-^ v.-k n ) 2022-þ23 h n-i z m-k-]-c n-i o-e-\ { ]-hà- -\]-c n-] m-s n-iä NÀ- s N- p- - X n-\ p w a mà- -\ nà-t ±-i- Ä \-e v-i p- -X n-\ p-a m-b n a n- s ^ m-t d m-\-i-f n-e p w k n.-f-^ v.-k n. a o-ä n w-k p-iä \-S- p-i-b p-ï m-b n. k-l-i-c n- F-Ã m s ^ m-t d m-\ BKÌv

33 IÄ- p w { ]-t X y-i w \-µ n A-d n-b n- p- p. C-\ n-b p w k n.-f-^ v.-k n. a o-ä n w-k p-iä \-S- m- s ^ m-t d m-\-iä F-{ X-b p wt h-k w A-X n-c q-]-x m U-b-d-I v-s-d p-a m-b n B-t e m-n n- v a o-ä n w-k p-iä \-S-t -ï-x m-w v. k n.-f-^ v.-k n. a o-ä n w-k p-i-f nâ k t U-k v-i qä s ^ m-t d m-\ H mà-k-s s \-kà, s k-{ I-«-d n, k n.-bà.-ä n. A w-k- Ä, s l-u v-a m-ìà-a mà, Ì m-^ v s k-{ I-«-d n-a mà, a n-j³-e o-k v t a-j-e m U-b-d-I v-sà, t a-j-e m t P m-b nâ v U-b-d-I v-sà, t a-j-e m ` m-c-h m-l n-iä F- n-hà \ nà-_-ôa m-b p w ]-s -S p-t -ï-x m-w v. _ n.-k n.-ä n. t I m-g v-k v F-à m a-x m-[ y m-]-ià- p w D-ï m-b n-c n-t -ï A-S n-ø m-\ t b m-k y-x-b m-b _ n.-k n.-ä n. t I m-g v-k v ] p-\x-c m-c w-` n- p-i-b m-w v. t I m-g v-k nâ ]-s -S p- p-h m³ B-{ K-l n- p- -hà k-t µ-i-\ n-e-b- nâ\ n- p w \-e v-i p- K qk nä t ^ m w B-KÌ v 7þ-\ v ap¼mbn ] q-c n- n- v c-p n-ìà s N-t -ï-x m-w v. B-Z y w A-t ]- n- p- 70 t ]À- m-b n-c n- p w B-Z y-_ m- nâ A-U v-a n-j³ \-e v-i p- -X v. k n.-bà.-ä n. k-µà-i-\ w 2022-þ23 hà-j-s A-X n-c q-]-x m k n.-bà.-ä n. A w-k- -f p-s S k -t Uk v-i qä k-µà-i-\ w, t \-c-s \-S- n-b n-c n- p- -X p-t ] m-s e H m-^ v-s s e-\ m-b n s k-] v-ä w-_à a m-k w B-c w-` n- p-i-b m-w v. k-µà-i-\ m-h-k-c w s h-d p-s a m-c p ]-c nt i m-[-\m k-µà-i-\-a-ã. { ]-X y p-x \-½ p-s S k -t U-k v-i qä { ]-hà- -\- Ä h n-e-b n-c p- p-h m-\ p w A-X n-s â s h-f n- - nâ a n-i-h p-ä-x m- p-h m-\ p-a p-f-f a mà- - Ä t X-t S-ï A-h-k-c-h p-a m-w v. k n.bà.-ä n. k-µà-i-\ w ^-e-z m-b-ia m- p-h m³ F-à m-h-c p w k-l-i-c n- p-a-t à m. s s _-_ nä I-t e m-õ-h w \-½ p-s S I p-«n-iä- v s s Z-h w \-e v-i n-b n-«p-f-f I-e m-]-c-a m-b I-g n-h p-iä h n-i-k n- n- p-i F- e- y-t m-s S s s _-_ nä I-t e m-õ-h w C u hà-j w a p-xâ ] p-\-xc m-c w-` n- p- p. s ^ m-t d m-\-x-e s s _-_ nä I-t e m-õ-h- -f p-s S ` w-k n-b m-b \-S- n- n-\ v B-h-i y-a m-b C-S-h-I-þ-s ^ m-t d m-\-mx-e I-t e m-õ-h I-½ n-ä n I -h o-t \-g v-k v, s ^ m-t d m-\ t Ì-P v a m-t \-t P-g v-k v, t k m-^ v-ä v-s h-bà H m- -t d-t ä-g v-k v, F- n-h-s c X n-c-s ª-S p- p-h m³ { i-² n- p-i. A-hÀ- p-f-f H m-d n-b-t â-j³ m-k n-s â h n-h-c- -f p w I-t e m-õ-h- n-s â h n-i-z-h n-h-c- -f p w X m-a-k n-b m-s X h m-s v-k v-b- v { K q- p-i-f n-e q-s S A-d n-b n- p- -X m-w v. { ]-t X y-i { i-²-b v- v 1. a-x-t _ m-[-\-^-ï p w ] mt- p-k v-x-i- -f p-s S X p-i-b p w I p-s n-i ni-b p-f-f-hà H m-^ o-k nâ F- n- p-h m³ { i-² n- p-a-t à m þ23 hà-j-s a-x-t _ m-[-\ I-e-ïÀ k-t µ-i-\ n-e-b- nâ e-` y-a mw v. B-Z-c m-r v-p-e n-iä ktµ-i-\n-ebw ap³ Ub-d-IvSÀ dh. tum. amwn ]pxn-bn-s- nsâ ktlm- Z-csâbpw ]S-lmcw k tu-kviqä A[ym-]nI {ioa-xn ssj\n _n\p-hnsâ `À m-hnsâbpw \ncym-w- nâ ktµ-i-\n-ebwþan-j³eokv IpSpw-_- nsâ A\p-tim-N\hpw {]mà -\bpw Adn-bn- p- p BKÌv 33

34 ചറ പ ഷ പ മ ഷൻല ഗ CML k v-t \-l w \ n-d-ª I p-ª p-a n-j-\-d n-a m-t c, s s I- m-i m-e-t -b v- v \ m w { ]-t h-i n- n-c n- p- p. k-`-b p-s S h-fà- s b A-\ p-k v-a-c n- p- C u I m-e-l-«- nâ \-a p- p w k-`-t b m-s p w k-a p-z mb-t ms p w t NÀ- p-å P o-h n-x w\-b n- m w. A-X n-\ p k-l m-b n- p- -X m-w v \-½ p-s S s N-d p-] p-j v-] a n-j³-e o-k v F- k w-l-s-\. G-ä-h p w A-S p- ph-c p- AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\ w, ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k zà- m-t c m- ]-W X n-c p- m-f n-\ v H-c p- -a m-b 15 t \ m-¼ v F- n-h-b n-s e-ã m w B-ß mà- -a m-b n ]- p-s I m-ï v B-ß o-b-a m-b n a p-t -d m w. C ut i mb nâ k vt \l] qàæ w, ^m. t P m-k-^ v C u-t ä m-e nâ ^ m. B³{ U qk v ] mw w-]-d-¼ nâ ^ m. t P m-k-^ v ] p-f n- - -d-¼ nâ (Ub-d-IvSÀ) (Akn. Ub-d-IvtSgvkv) A-d n-b n- p-iä B-K-Ì v X n- Ä þ ]-X n-\- v t \ m-¼ m-c w-` w 4 h y m-g w þ h n. t P m a-c n-b h n-b m-\ n, C-S-h-I s s h-z n-i-z n-\ w, C-S-h-I s s h-z n-ià- p-t h-ï n { ] mà- n- m w, B-i w-k-iä t \-c m w. 6 i-\ n þ \-½ p-s S IÀ- m-h n-s â c q-] m- -c o-i-c-w w, 34-þ m-a-x v AÂt ^ m³k m X oà- m-s-\ w (H m-^ o-k v A-h-[ n ) 7 R m-bà þ "C-S-b-t \ m-s S m- w ' i m-j-i-f nâ 11 h y m-g w þ 14-þ m-a-x v I p-t ª-«³ N-c-a-h mà-j n-i w 13 i-\ n þ t _-X v-e-t l w a o-ä v, ]T-\-{ K-Ù NÀ- I p-t ª-«³ A-\ p-k v-a-c-w w i m-j-i-f nâ 15 X n- Ä þ ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k zà- m-t c m-]-w w (I-S-a p-f-f Z n-h-k w, H m-^ o-k v A-h-[ n ) s k-] v-ä w-_à h y m-g w þ F-«p-t \ m-¼ m-c w-` w 4 R m-bà þ Preacher's Day i m-j-i-f nâ 5 X n- Ä þ s I mâ- - -b n-s e h n. a-zà s X-t c-k 8 h y m-g w þ ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â ] n-d-h n- n-c p-\ mä 9 s h-f-f n þ Ø m-]-i U-b-d-I v-sà, d-h. ^ m. t P m-k-^ v a m-e n- -d-¼ nâ N-c-a-Z n-\ w 10 i-\ n þ a m-e n- -d-¼ nâ A- -s â A-\ p-k v-a-c-w w i m-j-i-f nâ BKÌv

35 34þ m-a-x v AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\ w 2022 B-K-Ì v 6þ m w X o-b-x n i-\ n-b m-g v-n 34þ m-a-x v AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\ w I p-s-a m-f qà s s Z-h m-e-b- n-t e-b v- p w AÂ-t ^ m³-k m P- -K r-l- nt e-b v p w \-S- -s -S p- p. I-g n-ª c-ï phà-j- fnâ B-ß o-bx oà- m-s-\- a mb n { I-a o-i-c n- -X v C u hà-j w ]-g-b-x p-t ] m-s e k-p o-h-a m-b n \-S- -s -S p- p. CX p-a m-b n _-Ô-s -«h n-i-zh n-h-c- Ä t \ m-«o-k n-e q-s S-b p w h m-s v-k v-b- v { K q v h-g n-b m-b p w A-d n-b n- p- -X m-w v. C-S-b-t \ m-s S m- w B-K-Ì v 4 h y m-g w C-S-h-Is s h-z n-i-c p-s S a-[ y-ø-\ m-b h n-i p-² t P m a-c n-b- h n-b m- n-b p-s S X n-c p-\ mä Z n-\-a m-w v. A-X n-s â ` m-k-a m-b n 7-þ m w X o-b-x n R m-b-d m-g v-n C-S-h-I-b nâ \ap v t\xrxzw \evip _lp. sshzn-isc B-Z-c n- p-i-b p w B-i w-k-iä A-d n-b n- p-i-b p w Ahc p-s S s s Z-h-h n-f n-i-s f- p-d n- v t N m-z n- -d n-b p-i-b p w s N- m w. \-½ p-s S C-S-h-I-b nâ\ n- v s s Z-h-h n-f n k z o-i-c n- s s h-z n-ià- p w B-i w-k-iä AÀ- n- m w. I p-t ª-«³ A-\ p-k v-a-c-w w B-K-Ì v 11 a n-j³-e o-k n-s â Ø m-]-it \-X m-h m-b I p-t ª-«-s â 14þ m-a-x v N-c-a-h mà-j n-i w. B-K-Ì v 13 i-\ n-b m-g v-n I p-t ª-«³ A-\ p-k v-a-c-w w i m-j-if nâ \-S-t -ï-x m-w v. Preachers Day h n-i z m-k]-c n-i o-e-\- n-\ v { ] m-[ m-\ y w\-e v-i p- s s I- m-i m-e- v h ni z mk-]-c n-i o-e-\c w-k- v { ]-hà- n- p- -h-s c { ]-t X y-i-a m-b n B-Z-c n- p- t { ] m{ K m-a p-iä i m-j m, t a-j-e mx-e- nâ s N-t -ï-x m-w v. s s I- m- me-s H-c p R m-b-d m-g v-n A-X n-\ m-b n X n-c-s ª-S p- m-h p- -X m-w v. s _-X v-e-t l w a o-ä v a m-k- n-s e c-ï m w i-\ n-b m-g v-n-t b m, A-X n-t \ m-s v t NÀ- ph-c p- R mbd m-g v-n-t b m i m-j-iä- v D-N n-x-a m-b k-a-b- v { I-a o-i-c n-t -ï-x m-w v. A-t Z n-h-k w a n-j³-e o-k n-s â "k p-i r-x h-g n-b n-e q-s S ' F- ]T-\-{ K-Ù w NÀ- b v p w ]T-\- n-\ p w h n-t [-b-a m-t -ï-x m-w v. k v-t \-l-_-e n { ]-k w-k w a-õ-c w k v-t \-l-_-e n { ]-k w-k a-õ-c- n-s â F³-{ S n A-X n-c q-]-x-b nâ F- nt -ï A-h-k m-\ X o-b-x n H m-k-ì v 31 B-W v. C u { I-a o-i-c-w-t m-s v F-à mh-c p w k-l-i-c n- p-a-t à m. i m-j m k-µà-i-\ w \-½ p-s S i m-j-i-s f i-à n-s -S p- p- -X n-s â ` m-k-a m-b n G-ä-h p w AX y mh-i y-a m-b n t a-j-em` m-c-h m-l n-iä k z- w t a-j-e-b n-e p-å i m-j-iä k-µà-i nt -ï-x m-w v. t a-j-em` m-c-h m-l n-iä B-s c m-s -b m-w v i m-j-iä k-µà-i n- p- -s X- p w A-X n-s â X o-b-x n-b p w A-S- n-b e n-ì v B-K-Ì v 7þ m w X o-b-x n- v a p³-] m-b n A-X n-c q-]-xm H m-^ o-k nâ GÂ- n- p-h m³ t P m-b nâ v U-b-d-ÎÀ-a mà { ]-t X y-i w { i-² n- p-a-t à m BKÌv 35

36 ബബ ൾ അ ല & ക ട ബ യ മ BIBLE APOSTOLATE & Kudumbakkoottayma C u-t i m-b nâ k v-t \-l w-\ n-d-ª-h-tc, ]-c n-i p-² a m-x m-h nâ B-K-X-a m-i p- k zà-k m-t c m-]-w- n-c p-\ m-f n-s âb p w ` m-c-x k z m-x-{ - n-s â-b p w a w-k-f- Ä G-hÀ- p w { ] mà- -\ m-] qà-hw t \-c p p. \-½ p-s S I p-«n-iä D- -X]T-\- n-\ m-b n { ]-t h-i-\ w B-{ K-l n- p- k-a-b-a m-w-t à m. C-X n-\ m-b n { ]-t h-i-\ w e-` n- p- -X n-\ p k-l m-b-i-c-a m-b EWS kà-«n-^ n- -ä p-iä h n-t Ã-P v H m-^ o-k nâ\ n- p w AÀ-l-c m-b I p-«n-iä- v h m n-s m-s p- p- -X n-\ v I q-«m-b v-amx-e- nâ { i-a- -f p-ï m-i p- -X v hf-s c \-Ã-X m-w v. \-½ p-s S I q-«m-b v-a e o-t U-g v-k n-s â s ^ m-t d m-\ m-k w-k-a- Ä (-s Ic nü ) h-f-s c h n-p-b-i-c-a m-b n \-S- p-h-c p-i-b m-w v. C-X n-t e-b v- v \-à ]- m-f n- w Dï m-i p-h m³ I m-c-w- m-c m-b _-l p. h n-i m-c n-b- - m-s c C u A-h-k-c- nâ \-µ n-t b m-s S H mà- p- p. BK-Ìpa m-k- nâ { I-a o-i-c n- n-c n- p- s I-c n-üb nâ _-Ô-s -«s ^ m-t d m-\-i-f n-s e F-à m e o-t U-g v-k p w ]-s -S p- -W-s a v A-` yà- n- p- p. P q-s s e a m-k- nâ s N- - qà, X r-s m-s n- m\ w, X pc p- n, ] p-f n- p- v s ^ m-t d m-\-i-f nâ s I-c n-ü \-S- p-i-g n-ª p. F-à m s ^ m-t d m-\- I-f ne p w \-à ]- m-f n- w D-ï m-b n-c p- p. s h-c n d-h.^ m. Bâ-W n G- - m-sv, s h-c n d-h.^ m. { ^ m³-kn-k v I-c p-t h-e n Â, s h-c n d-h.^ m. t P mk v h-c n- - -Å n, s h-c n d-h.^ m. a m-x y p- -] p- -\- m-s n F- n-hà _-Ô-s -«s ^ m-t d m-\-if nâ D-Z v-l m-s-\-ià-½ w \ nà-h-l n- p-i-b p w d-h.-t U m.- t k m-w n s X- p w-a p-d n m-ê p-iä \-b n- p-i-b p w s N-b v-x p. s ^ m-t d m-\m U-bd-I v-sà-a m-c m-b d-h.-^ m. kvidnb I m-a n-t -c n, d-h.-^ m. kvidnb- ]-d- -Å n, d-h.-^ m. t P mà-p v I- m-a q- «nâ, d-h.-^ m. t P m-k-^ v I-c n- -W m-a-ä w -F- n-hà ]-c n-] m-s n-iä- v t \-X r-x z w h-l n- p. s I.-FÂ.ä n. t I m-g v-k v 4þ m w _ m- v \-S- p-h-c p- p. h n. t X m-½ m-ç o-l m hà-j m-n-c-w- n-s â ` m-k-a m-b n I p-s p w-_- q-«m-b v-a-iä t NÀ- v Ç o-l m-b p-a m-b n _-Ô-s -«Ø-e- -f n-t e-b v- v X oà- m-s-\- Ä \-S- p-h m³ C u hà-j w { ]-t Xy-I w { i-² n- -W-t a. h n-i z m-k- nâ \-a p- v P- w-\â-i n-b Ç o-l m-t b m- S p-å `-à n-b p w B-Z-c-h p w hà-² n- p- -X n-\ p w C u hà-j m-n-c-w w I m-c-w-a m- I-t «-s b- p { ] mà- n- p- p. { ] mà- -\-t b m-s S, ^ m. t P mà-p v- a m- p-c p- nâ (U-b-dÎÀ) h mà- -IÄ þ { ]-hà- -\- Ä s s _-_ nä -t I m-g v-k v P q, P q-s s e a m-k- -f nâ "]- -{ K-Ù- n-s \ m-c m-a p-j w' F- h n-j-bw B-k v-]-z-a m- n m-ê p-iä \-b n- d-h. t U m. s k-_ m-ì y³ I p-ä n-b m-\ n- -e- -s \ \-µ n-t b m-s S H mà- p- p BKÌv

37 s s _-_ nä I-s -g p- v F-Ã m-h-c p w \- m-b n k-l-i-c n- p- -X n-\ v \-µ n. C-X n-t \ m-s-i w \Â-I n-b h-n-\-` m-k- Ä F-g p-x n ] qà- n-b m- m³ k m-[ n- n-s Ã- I m-c-w- mâ C u D-Z y-a- nâ-\ n- p w B-c p w h n-c-a n- -c p-s X- v H-c n- Â-I q-s n H mà-½ n- n- p- p. C-X v H-c p P o-h n-x\ n-t b m-k-a m-b n- -ï v C u D-Z y-a w ] qà- o-ic n-t -ï-x m-w v. t l m w a n-j³ C-S-h-I-IÄ- v ] p- \p-wà-h p ]-I-c p- t l m w a n-j³ C-X p-h-s c \-S- m- C-S-h-I-I-f nâ C u hà-j w k w-l-s n- n- -W-s a- v X mâ- -c y-s - S p- p. A-d n-b n- p-iä t e m-t K m-k v I z n-k v 2022 P q 1þ m w X o-b-x n H m -s s e-\ m-b n B-c w-` n- t e m-t K m-k v Iznkv 2022 cp n-k v-t { S-j³ BKÌv 10 \ v k-a m-] n- p- p. \ n- Ä- p e-` n- n-c n- p- b qkà s \-b v-a p w- ] m-k v-t h-u p w D-]-t b m-k n- v c-p n-k v-t { S-j³ \-S-t -ï-x m-w v. c-p n-k v-t { S-j³ c-p n-k v-t { S-j³ ^ o-k v 10 c q-]-b m-w v. BKÌv 10 h-s c ]-c-a m-h-[ n B-f p- Is f c-p n-k v-t { S-j³ \-S- n-b n-«v BKÌv 20 \ p a p¼ m-b n C u ^ o-k v I p-s p w-_ q-«m-b v-a H m-^ o-k nâ A-S-t -ï-x m-w v. I q-s p-xâ h n-h-c- Ä- m-b n; CONTACT NO : ]T-\-` m-k w t P m-jz m 1þ12, { ]-` m-j-i³ 23 þ 26, aà-t m-k v 9 þ 16, 1 t I m-d n. 9 þ 16 c q-]-x m-x-e -]-c o- m-x o-b-x n þ s k-] v. 25 Rmb-dmgvN D- -I-g n-ª v 2 a p-xâ 3.30 h-s c { ] m-b-h n-` m-k- Ä A h n-` m-k w þ 1þ1þ2011 \ p w -A-X n-\ p-t i-j-h p w -P-\ n- -hà B h n-` m-k w þ 1þ1þ2006 \ p w 31þ12þ2010 \ p w -C-S-b v- v- P-\ n- -hà C h n-` m-k w þ 1þ1þ1991 \ p w 31þ12þ2005 \ p w- C-S-b v- v- P-\ n- -hà D h n-` m-k w þ 1þ1þ1971 \ p w 31þ12þ1990 \ p w- C-S-b v- v- P-\ n- -hà E h n-` m-k w þ 1þ1þ1958 \ p w 31þ12þ1970 \ p w -C-S-b v- v- P-\ n- -hà F hn-` m-k w -þ 31þ12þ1957 \ p w- A-X n-\ p-a p³-] p w- P-\ n- -hà ]T-\-k-l m-b n- X- m-d m-b n-c n- p- p t e m-t K m-k v 2022 ]T-\-k-l m-b n X- m-d m-b n-«p-ï v. I q-«m-b v-a H m-^o-k nâ e-` y-a m-w v. h n-e. 70 c q-] ] h-õ-c A-P-]m-e-\-]²Xn h n-i z m-k-h p w { I n-k v-x o-b [ mà-½ n-i-x-b p w (]- -h-õ-c ]T-\-h n-j-b w ) h n-e c q-]. tijw t]pv 40 Â...» 2022 BKÌv 37

38 ഫ മ ല അ ല FAMILY APOSTOLATE { ] n-b-t c, F-à m I m-c y- Ä- p w \-à X p-s- w A-X n-{ ]-[ m-\-a m-w-t à m; Z m-¼-x y-p o-h n- X-h p w h y-x y-k v-x-a-ã. a-c-w w-h-s c \ o-f p- Z m-¼-x y-_-ô- nâ, B-Z y-hà-j- -f n-s e k v-t \-l-_-ô- n-\ p w B-i-b-h n-\ n-a-b- n-\ p w \ nà-w m-b-i Ø m-\ -a m-w p-å-x v. Z m-¼-x y-p o-h n-x- n-t e- v { ]-t h-i n- p- -hà C u \ m-f p-i-s f AX o-h{ i-²-t b m-s S k-a o-] n-t -ï-x p-ï v. h n-h m-l-p o-h n-x- n-s â B-Z y-\ mf p-i-f nâ A-\ p-`-h n- B- -c n-ik w-là-j- -s f-b p w A-X n-\ p- I m-c-w- m-c mb-h-s c-b p w A-c--\ q-ä m-ï n-\ n- p-d-h p w h-e n-bh y-y-t b m-s S k v-a-c n- p- -h-c p-ï v. b p-h-z-¼-x n-i-f p-s S Z m-¼-x y-p o-h n-x w k-t m-j-i-c-a m- p- -X nâ A-h-c p-s S a m-x m-] n-x m- Ä- p w a p-x nà- _-Ô p-p-\- Ä- p w k p-{ ]-[ m-\-a m-b ]- p-ï v. F- mâ ]-e-t m-g p w A-hÀ- n-s-b n-s e s N-d n-b ] n-w- - Ä A-]-c n-l m-c ya mb { ]-X n-k-ô n-i-f m- n-a m-ä p- -X nâ _-Ô p-p-\- -f p-t S-X pä-s -s S-b p-å _ ml y C-S-s ]-S I m-c-w-a m-b n o-c p- p-s h- -X m-w v Ct mä I-ï p-h-c p- b my mày y w. ^ m-a n-e n A-t m-k v-x-t e-ä v, a m-x r-t h-z n-þ-] n-x r-t h-z n-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ "b p-h-z-¼-x ok w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w- ' h n-h n-[ t a-j-e-i-f nâ { I-a o-i-c n- p-t ¼ mä e- y w- h- p- -X v, b p-h-z-¼-x n-iä X- -f p-s S k m-l-n-c y- Ä- n- W- n-b-h n-[ w X n-c n- -d n-h p-å-h-c p w { ]-X n-k-ô n-i-f nâ X-f-c m-s X ]-c-k v-]-c k v-t \-l- n-e p w h n-i z m-k- n-e p w a q-e y-zà-i-\- -f n-e p w B-g-s -«v k p-z r-v-a m-b I p-s p w-_-_-ô- Ä c q-]--s -S p- -W-s a- p-å-x m-w v. C u e- y w ^-e-{ ] m-] v- X n-b n-s e- m³ \-a p- v s s Z-h-I r-]-b nâ B-{ i-b n- v { ]-hà- n- m w. k v-t \-l-] qà-h w, ^m. äntpm ]p- ³-]-d-¼n ^ m. s k-_ m-ì y³ N m-a me ^ m. _ n-t P m C-c p- - m-«v (U-b-d-Iv-SÀ) (A-kn. U-b-d-IvSÀamÀ) d n-t mà-«v 1. A w-k-x z-a m-k m-n-c-w w (P q-s s e ) b p-h-z-¼-x n-i-s f a m-x r-t h-z n-þ-] n-x r-t h-z n k w-l-s-\-b n-t e- v k z o-i-c n- p- - X n-s â ` m-k-a m-b n k w-l-s n- n- A w-k-x z-a m-k m-n-c-ww P q-s s e 21 \ v k-a m] n- p. 2. F-s â C-S-h-I F-s â A-` n-a m-\ w A-X n-c q-]-x-b n-s e h n-h n-[ C-S-h-I-I-s f ]-c n-n-b-s -S p- p- F-s â C-S-hI F-s â A-` n-a m-\ w F- h m-s v-k v-b- v h o-u n-t b m t { ] m-{ K m w h n-p-b-i-c-a m-b n a p-t -d p- p BKÌv

39 3. { K mâ v t ]-câ v-k v t U (P q-s s e 24 ) h n. t b m-h m- o w-þ-h n. A- Z-¼-X n-i-f p-s S X n-c p-\ mäz n-\-a m-b P q-s s e 24 { K mâ v t ]-câ v-k v t U B-b n B-N-c n- p. "-h mà-²-i y- n-e p w A-hÀ ^-e w ] p-ds -S p-h n- p w-' F- m-b n-c p- p C u hà-j-s N n- m-h n-j-b w. "-h mà-²-i y w { I n-b m-ß-i-a m- m³-' F- h n-j-b- nâ s k-a n-\ mà, { K mâ v t ]-câ v-k n-s â H- p-t N-c F- n-h k w-l-s n- n- p. 4. b p-h-z-¼-x o k w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w b p-h-z-¼-x o k w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w t I m-«-b w, I p-s-a m-f qà, A-X n-c- ¼ p-g s ^ m-t d m-\-i-f p-s S B-` n-a p--j y- nâ P q-s s e 24þ m w X o-b-x n R m-b-d m-g v-n s X-Å-I w ] p-j v-]-k n-c n t Z-h m-e-b- nâ- \-S- -s -«p. I p-d p-¼-\ m-s w, a-w n-a-e, s \-S p- p- w s ^ m-t d m-\-i-f p-s S b p-h-z-¼-x o k w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w s \S p- p- w s kâ v t P m Z n _ m-] v-ä n-ì v s ^ m-t d m-\ m t Z-h m-e-b- nâ P qs s e 31þ m w X o-b-x n \-S- -s -«p. A-d n-b n- p-iä 1. A-X n-c q-]-x m I-t e m-õ-h w 2022 H m-k-ì v s k-] v-x w-_à a m-k- -f nâ b q-w n-ä p-x-e a-õ-c- Ä ] qà- nb m- p-i-b p w s ^ m-t d m-\ m-x-e a-õ-c- Ä H-I v-t S m-_à 30 \-I w ] qà- o-ic n v h n-p-b n-i-f p-s S e n-ì v H-I v-t S m-_à 31 \ v X-s A-X n-c q-]-x m H m-^ o-k nâ F- n-t --ï-x p-a m-w v. c-n-\ m a-õ-c- Ä 2022 H m-k-ì v 28 R m-b-d m-g v-n 2.30 \ v A-X m-x v s ^ mt d m\ m t I-{ µ- -f nâ \-S- -s -S p- p. c-n-\ ma-õ-c- Ä- p-å h n-j-b- Ä aõ-c w B-c w-` n- p- -X n-\ v 10 a n-\ n-ä v a p³-] v A-X n-c q-]-x mt I-{ µ- nâ-\ n- p w \Â-I p- -X m-w v. A-X n-\ mâ I r-x y-k-a-b w ] m-e n- m³ { i-² n- -W w. 2. I p-s p w-_ w ` q-a n-b n-s e k zà-k w A-X n-c q-]-x-b n-s e a m-x r-t h-z n-þ-] n-x r-t h-z n A w-k- Ä- m-b n "I p-s p w-_ w Hc p k zà-k w' F- h n-j-b-s B-k v-]-z-a m- n s S-e n^ n-e n w t I m-¼-ä o-j³ k wl- S n- n- p- p a n-\ n-ä v s s ZÀ-L y-a p-å c w-k- Ä s a m-s s _ t ^ mw nâ N n{ X o-i-c n- m-h p- -X m-w v. (h y-h-ø-iä k w-_-ô n- p-å I q-s p-xâ h n-h-c- Ä h m-s v-k v-b- v k-t µ-i- n-e q-s S ] n- o-s v A-d n-b n- p- -X m-w v. ) 3. N-c n-{ X h-g n-i-f n-e q-s S H m-t c m b q-w n-ä p w X- -f p-s S N-c n-{ X w X- m-d m- p- p. B-c w-` n- hà-j w, a p³-i m-e U-b-d-I v-sà-a mà, B-\ n-t a-t ä-g v-k v, ` m-c-h m-l n-iä, e-` n- A w-k o-i m-c- Ä, b q-w n-ä nâ-\ n- p w s ^ m-t d m-\-b n-t e- p w, A-X n-c q-]-x-b n-t e- p w F- n-b a p³-i m-e ` m-c-h m-l n-iä, b q-w n-ä p-iä a p³hà-j- -f nâ \-S- n-b { ]-t X y-i ]-c n-] m-s n-iä F- n-h t c-j-s -S p- n k q- n- p- p. 4. b p-h-z-¼-x o k w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b n-s e 18 s ^ m-t d m-\-i-s f 5 t k m-w p-i-f m-b n X nc n v \-S- n-h-c p- b p-h-z-¼-x o k w-k-a-h p w I n-u v-k v s ^-Ì p w C u a m-k-h p w X psc p p BKÌv 39

40 h n-h m-l n-x-c m-b n-«v 15 hà-j- nâ X m-s g-b p-å Z-¼-X n-iä- p w 4 a p-xâ 9 h-b-ê p-h-s c { ] m-b-a p-å A-h-c p-s S I p-«n-iä- p-a m-b m-w v k w-k-a w { I-a o-i-c n- n-c n- p- -X v. B-K-Ì v 7 : N- -\ m-t i-c n, X p-c p- n, X r-s m-s n- m-\ w, s N- - qà B-K-Ì v 14 : B-e- p-g, F-S-X z m, N-¼- p-f w, ] p-f n- p- v, a p-l-½ B-K-Ì v 20 : X n-c p-h-\- -] p-c w, s I m-ã w, A-¼ q-c n. hnhml Hcp [ym\w August 08, 09, 10 Chry 15, 16, 17 Zion 22, 23, 24 Chry September 05, 06, 07 Chry 19, 20, 21 Chry 26, 27, 28 Zion IqSp-XÂ hn-h-c- Ä- v _-Ô-s Sp-I , hn-fn-t -ï ka-bw : 10 a.m. - 5 p.m.» ss_-_nä A-t m-kv-x-te-äv & Ip-Spw-_- q-«mbva XpSÀ... ]- -h-õ-c ]T-\-h n-j-b-s B-k v-]-z-a m- n H m-t c m a m-k-h p w { ]-t _ m- [-\- Ä H m -s s e-\ m-b n \Â-I n-h-c p- p. F-Ã m-hà- p w C u ]-c n-] m-s n-b nâ ]-s -S p- m³ A-h-k-c w D-ï m-b n-c n- p w. s I-c n-ü I- q-«m-b v-am e o-t U-g v-k n-s â s ^ m-t d m-\m k w-k-a-a m-b s I-c n-ü-þ2022 P qs s e 10 \ v s N- - qà s ^ m-t d m-\-b n-e p w 17 \ v X r-s m-s n- m-\ w s ^ m-t d m-\- b ne p w 28 \ v X p-c p- n s ^ m-t d m-\-b n-e p w 31 \ v ] p-f n- p- v s ^ m-t d m-\-b n-e p w \-S- p.- s ^ mt d m-\m U-b-d-I v-sà-a m-c m-b d-h.- ^ m. kvidnb I m-a n-t -c n, d-h.- ^ m. kvidnb ]-d- -Å n, d-h.- ^ m. t P mà-p v I- m -a q-«nâ, d-h.- ^ m. t P m-k-^ v I-c n- -W m-a-ä w F- n-hà k z m-k-x w B-i w-k n- p-i-b p w shcn d-h.- ^ m. Bâ-W n G- - m-sv, shcn d-h.- ^ m. { ^ m³-k n-k v I-c p-t h-e n Â, shcn d-h.- ^ m. t P m-k v h-c n- - -Å n, shcn d-h.- ^ m. a m-x y p ] p- -\- m-s n F nhà D-Z v-l m-s-\ w \ nà-hl n- p-i-b p w -s N-b v-x p. A-X n-c q-]-x m U-b-d-I v-sà t P mà-p v a m- p-c p- n-e- ³ A-² y- -Xh-l n- p. d-h. t U m. t k m-w n s X- p w-a p-d n m-k p-iä \-b n- p. H m-t c m C-S-h-I-b n-se-b p w I q--«m-b v-am e o-t U-g v-k v (] p-c p-j- m-c p-s S { ]-X n-\ n-[ n, k v-{ X o-i-f p-s S { ]-X n-\ n[ n, B-\ n-t a-äà k n-t Ì-g v-k v ) X- - f p-s S s ^ m-t d m-\-b v- m-b n { I-a o-i-c n- s Ic n-ü-b nâ ]-s -S p- p. t I m-h n-u v a-l m-a m-c n-b mâ \ n-ý-e-a m-b \-½ p-s S I q-«m-b v-iä k-p o-h-a m-t I-ï-X n-\ mâ X p-sà- ph-c p- s I-c n-üi-f n-â -F-Ã m e o-t U-g v-k p w- ]-s -S p- p-h m³ { i-² n- - W-ta. C u a oä n -wk ne m-w v A-S p- 3 hà-j-t -b v- p-f-f s ^ m-t d m-\mk-a n-x n A w-k- -s f s X-c-s ª-S p- p- -X v. BKÌv 13 i\n 2.00 pm a-wn-a-e s^m-tdm-\ '' 18 hymgw 9.30 am simãwþb-bqà s^m-tdm-\ '' 2.00 pm Xn-cp-h-\- -]p-cw s^m-tdm-\ '' 21 RmbÀ 2.00 pm s\-sp- p- w s^m-tdm\ BKÌv

41 YUVADEEPTI - SMYM യ വദ പ ത - SMYM YTP D-Z v-l m-s-\ w 2022 P q 26 R m-bà c m-h n-s e N- -\ m-t i-c n ] m-ì-dâ s kâ-d nâ YTP 2022 _ m- n-s â D-Z v-l m-s-\ w A-X n-c q-]-xm U-b-d-I v-sà ^ m. t P m-_ n³ B-\ - Ã p- Â \ nà-h-l n- p. t P màp v t P m-k-^ v, e m-e n- ³ a-ä- nâ F- n-hà k wk mc n- p. \ n-c-w w X oà- m-s-\ w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-xm b p-h-z o-] v-x n F-k v-.f w.-s s h.-f w. 16þmw \ ncw w X oà-y m-s-\ w 2022 P q-s s e 3 R m-bà c m-h n-s e \ v N- -\ m-t i-c n s a-{ X m-t m-e o- ³ ]-Å n-b nâ-\ n- v \ n-c-w w a mà t X m-a m-ç o-l m X oà- m-s-\ t I-{ µ- n-t e- v \-S- -s -«p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-xm s a{ X m-t m-e o- BÀ- p_ n-j] v a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w Z o-] ws X-f n v A-X n-c q-]-xm { ]-k n-uâ v A-U z. t P màp v t P m-k-^ n-\ v s s I-a m-d n-s m-ï v X oà- m-s-\ ]-Z-b m-{ X D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. s U-] y q-«n { ]-k n-uâ v s P-b v-\-ä v a m-x y p A-` n-h-µ y ] n-x m-h nâ\ n- p w ]-X m-i G-ä p-h m- n. A-X n-c q-]-x-b n-s e 16 s ^ m-t d m-\-i-f nâ-\ n p-å B-b n-c- -W- n-\ v b p-h-p-\- -f pä-s -s S-b p-å h n-i z m-k nk-a q-l w X oà-y m-s-\- nâ A-W n-t NÀ- p. D- -b v- v c-ï n-\ v X oà-y m-s-\ t I-{ µ- nâ\-s- ]cn. IpÀ_m-\bv v A-` n-h-µ y a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w ] n-x m-h v a p-j y-i mà-a n-i-x z w h-l n- p. b p-h-p-\z n-\ w A-X n-c-¼ p-g s kâ v t a-c o-k v s ^ m-t d m-\m s s Z-h m-e-b- nâ \-S- -s -«N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-xm b p-h-z o-] v-x n F-k v.f w.s s h.f-a n-s â b p-h-p-\ Z n\ m-n-c-w w t I m-«-b w A-X n-c q-]-xm k-l m-b-s a-{ X m-\ p w k o-t d m a-e-_ mà k-` m b p-h-p-\i-½ o-j³ s N-bÀ-a m-\ p-a m-b a mà t P m-k-^ v ]-ï m-c-t È-c nâ D-Z v-l m- S\ w s N-b v-x p. A-X n-c q-]-xm { ]-k n-uâ v A-U z. t P mà-p v t P m-k-^ v A-[ y- - Xh-l n- t b m-k- nâ A-X n-c q-]-x m U-b-d-ÎÀ ^ m. t P m-_ n³ B-\- -Ã p- Â B-a p-j{ ]-` m-j-w w \-S- n. shcn dh. ^ m. t P m-k-^ v a pï-i- nâ, dh. ^ m. P-Ì n³ s s X- -f w, P n-t P m s k-_ m-ì y³, A-\ o-\ AK-Ì n³ X p-s- n-bhà k w-k m-c n- p. _ n-c p-z _ n-c p-z m-\- -c t I m-g v-k p-iä- v kà-h-i-e m-i m-em X-e- nâ d m- v t P-X m- -f m-b A-X n-c q-]-xm w-k- -s f-b p w d n-b m-e n-ä n t j m s s ^-\-e n-ì v s P-d nâ j m-p n-s b-b p w t b m-k- nâ B-Z-c n- p. A-X n-c q-]-x-b ns e b p-h-p-\- -f p-s S h n-h n-[- -f m-b I-e m]-c n-] m-s n-iä A-h-X-c n- n- p. 547 b p-h- P-\- Ä {]kvxpx Z n-\ m-n-c-w- nâ ]-s -S p- p. s \-S p w-i p- w s ^ m-t d m-\ m I y m-¼ v { X n-z n-\ { ] mà- -\þ]t-\þ]-c n-i o-e-\i y m-¼ v (2022 P q-s s e 15, 16,17) I q-{ X- -Å n-b nâ \-S- -s -«p. h n-h n-[ b q-w n-ä p-i-f nâ \ n- m-b n 95 b p-h-p-\- Ä ]-s -S p- p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-xm s a-{ X m-t m-e o- A-` n-h-µ y a mà 2022 BKÌv 41

42 t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w ] n-x m-h v b p-h-p-\- -f p-a m-b n k w-h-z n p. h n-h n-[ h njb- -f nâ m-k p-iä \-S- -s -«p. X p-c p- n s ^ m-t d m-\ m I y m-¼ v { X n-z n-\ { ] mà- -\þ]t-\þ]-c n-i o-e-\i y m¼ v (2022 P q-s s e 22, 23, 24) X p-c p- n I m-\-mb nâ \-S- -s -«p. h n-h n-[ b q-w n-ä p-i-f nâ \ n- m-b n 80 b ph- P-\- Ä ]-s -S p- p. A-` n-h-µ y a mà t X m-a-k v X-d-b nâ ] nx m-h p w h n-i m-c n P-\-d mä s ]. _-l p-. t P m-k-^ v h m-w n-b-] pcb v- Â A- \ p w b p-h-p-\- -f pa m-b n k w-h-z n- p. h n-h n-[ h n-j-b- -f nâ m-k p-iä \-S- -s «p. N- -\ m-t i-c n s ^ m-t d m-\ m I y m-¼ v { X n-z n-\ { ] mà- -\þ]t-\þ]-c n-i o-e-\i y m-¼ v (2022 P q-s s e 22, 23, 24) S.H. k v-i q-f nâ \-S- -s -«p. h n-h n-[ b q-w n-ä p-i-f nâ\ n- m-b n 170 b p-h-p-\- Ä ]-s -S p- p. A-` n-h-µ y a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w ] n-x m-h p w a mà t X m-ak v X-d-b nâ ] n-x m-h p w h n-i m-c n P-\-d mä s ]. _-l p-. t P m-k-^ v h m-w nb-] p-c-b v- Â A- -\ p w b p-h-p-\- -f p-a m-b n k w-h-z n- p. h n-h n-[ h n-j-b- -f nâ m-k p-iä \-S- -s -«p. Upcoming Events BKÌv 4: hn. tpm acnb hnbm\n Zn\mNcWw BKÌv 12: s]mxpkwhmzw BKÌv 15: P]ame dmen am t m m hnzym-\n-ti-x Higher Institute for Religious Sciences for Laity s s _-_ nä s s Z-h-i m-k v-{ X t I m-g v-k v- G-I-hÀ-j s s _-_ nä s s Z-h-i m-k v-{ X U n-t ¹ m-a t I m-g v-k n-t e-b v- p-å ] p-x n-b _ m- v 2022 BKÌv 21 \v N- -\ m-t i-c n a mà-t m-½ m h n-z y m-\ n-t I- X-\ nâ B-c w-` n- p- p. s s _-_ nä, B-c m-[-\{ I-a w, k-` m-n-c n-{ X w, k-` m h n-ú m-\ o-b w, { I n-k v-x o-b [ mà-½ n-i-x F- o h n-j-b- -f n-e m-b n-c n- p w m-k p-iä \-S- p- -X v. R m-b-d m-g v-n-i-f nâ D- -I-g n-ª v 2.30 a pxâ 5.00 pm h-s c-b p w c-ï m w i-\ n-b m-g v-n-i-f nâ a p-xâ 1.00 a-w n h-s c-b p w a mà-t m-½ m h n-z y m-\ n-t I-X-\ nâ m-k p-iä \-S- -s -S p- p. H m s s e³ m-k p-ï m-b n-c n- p-i-b n-ã. h n-i-z-h n-h-c- Ä- v a mà-t m½ m h n-z y m-\ n-t I-X³ H m-^ o-k p-a m-b n BKÌv 7 \v a p-¼ v _-Ô-s -S p-i. t ^ m : , , ^ m. t X m-a-k v I-d p-i- -f w (U-b-d-ÎÀ) BKÌv

43 KCSL കരള ക ല ക സ ഡ സ ല ഗ C u-t i m-a n-i n-l m-b nâ k v-t \-l-a p-å s I.k n.f-k v.fâ. I q-«p-i m-t c, 2022 þ 23 s I.k n.f-k v.fâ. { ]-hà- -\- Ä- v P q-s s e 1 \v N- -\ m-t i-c n s kâv t P m-k-^ v-k v t KÄ-k v s s l-k- v-i qfnâ A-` n-h-µ y a mà t X m-a-k v X-d-b nâ s a-{ Xm³ X n-c ns X-f n- v D-Z v-l m-s-\ w s N- p-i-b p w C u hà-j-s a mà-k-t c-j { ]-I m-i-\ w sn p-ibpw s N-b v-x p. A-t X p-sà v s I.k n.f-k v.fâ. h n-z y mà- n-` m-c-h m-l n-i-f m-b s N-bÀ-a m³ þ-s Ì-^ n³ k-p n (St. Mary's HS Aryankavu), P-\-d s k-{ I-«-d n A-]À-W t X m-a-k v (St. Joseph's GHS Changanacherry), l-bà s k- -ï-d n h n-` m-k w s k-{ I-«-d n-a m-c m-b { K oj v-a t k m-w n (St. Teresas HSS Vazhappally), A-i z n³ B-t â m s I. F-k v. (St. Teresas HSS Vazhappally) F- nh-c p w s s l-k- v-i qä s k-{ I-«-d n-a m-c m-b t \l m a-c n-b t P m-k-^ v (St. Joseph's HSS Paippadu), G-b v- -e n³ a mà-k-c-ä v a m-x y p (LF GHS Pulincunnoo), t \ m-bâ a m-x y p t d m-b n (St. Peter's HSS Kurumpanadom) F- n-h-c p w UP h n` mk w s k-{ I- «-d n-a m-c m-b A-t P m t X m-a-k v (St. Mary's HSS Champakulam), s a-d n³ _ n-t P m-b v (SH EMS Fathimapuram), P n-b a-c n-b N mt m (LF GHS Pulincunnoo) F- n-h-c p w X- -f p-s S Ø m-\- Ä]-d-ª v k-x y-{ ]-X nú F-S p- p-i-b p w s N-b v-x p. C u a m-k w \ n-c-h-[ n k- v-i q-f p-iä k-µà-i n- m-\ n-s-b m-bnsb- k-t mj-h mà- G-h-s c-b p w A-d n-b n- p- p. k- v-i qä-x-e { ]-hà- -\- -f p-s S D-Z v-l m-s-\-h p w A-t X m-s S m- w AÀ- n- p- h n. I pà-_ m-\-b p w I p-«n-i-f nâ \-à D uà-ö w ]-I-c p- p-s h- -X v k-x y m-h-ø-b m-w v. s I.k n.f-k v.fâ. { ]-hà- \ D-Z v-l m-s-\ w k- v-i qäx-e- -f nâ \-S- -s -S p- p-ï v F- v I-c p- X-s «. { ] mà- -\-t b m-s p w ]T-\-t m-s p-s a m- w k m-a q-l n-i { ]-X n-_-²-x-b p-s S s s ie n-b p w t I mà- n-w- n I m-c y- -a-x-t b m-s S \-½ p-s S k w-l-s-\ m { ]-hà- -\- Ä \-S- p-h m³ { i-² n- -W w. P q-s s e a m-k w k-µà-i n- k- v-i q-f p-iä þ St. George HSS Manimala, St. Joseph's GHS Changanacherry, St. Teresa's LPS Vazhappally, St. Antony's GHS Alappuzha, St. Michael's HS Thathampally, St. Teresa's HSS Vazhappally, St. George UPS Eravuchira, St. Shantal's GHS Mammood, Georgian Public School Edathua, Lourdes Matha HSS Pacha, St. Mary's UPS Thuruthy, Cardinal Padiyara Public School Manimala, St. Thomas LPS Karikkattoor, SH UPS Karimpanakulam Jesus Kids - Zonal Convention Jesus Kidsþ-s â N- -\ m-t i-c n t k m-wâ I -h³-j³ s h-c qà s kâ v t P mk-^ vk v s s Z-h m-e-b- nâ \-S- -s -«p. U-b-d-ÎÀ ^m. k n\ p t hf- m- «p-t i-c n-b p w P n-t P m-t a m³ k m-d p w tnà v I h³-j³ \-b n- p. GI-t Z-i w \ q-ä n-\ mâ- -t m-f w I p-«n-iä ]-s -S p- p. H m-k-ì v 4þ \ v N-¼- p-f w t k m-wâ I - h³-j³ \-S- -s -S p- -X m-w v. k vt \l] qàh w, ^ m. t P mk^ v t hf m«pt Èc n (Ubd-ÎÀ) 2022 BKÌv 43

44 Department of Community Awareness and Rights' Protection Carp B-e- p-g-þ-a p-l-½ s ^ m-t d m-\ m-x-e k w-b p-àk-t ½-f-\-h p w s k-a n-\ m-d p w A-X n-c q-]-xm CARP s â B-e- p-g-þ-a p-l-½ s ^ m-t d m-\ m-x-e k w-b p-à k-t ½-f-\-h p w I-t m-e n- m t I m -{ K-k v k-a n-x n-b p-s S a o-ä n w-k p w I mà-aâl m-f nâ 2022 P q 26 R m-b-d m-g v-n \-S- -s -«p. "k m-¼- n-i k w-h-c-w w þ k m[ y-x-iä' F- h n-j-b- nâ t _ m-[-hxv- -c-w m-ê v k w-l-s n- n- p. "A-á n]-y v ' s h-_ n-\ mà A-X n-c q-]-xm CARP k-a n-x n-b p-s S t \-X r-x z- nâ b p-h-z o-] v-x n -SMYM, DFC, I p-s p w-_- q-«m-b v-a F- n-h-b p-s S k w-b p-à B-` n-a p-j y- nâ ZOOM ¹ m-ä vt ^ m-a nâ 2022 P q-s s e 1 s h-å n-b m-g v-n ' "A-án-]-Y v' d n-{ I q-«p-s aâ v { ]-{ I n-b-b p w e` n- p- B-\ p-i q-e y- -f p w ' F- h n-j-b-s A-[ n-i-c n- v t I-WÂ (d n-«.) P-b v-k s I. t P m-k v s h-_ n-\ mà \-S- n. "EWS k w-h-c-w w' H m -s s e³ s k-a n-\ mà A-X n-c q-]-xm CARP k-a n-x n-b p-s S t \-X r-x z- nâ b p-h-z o-] v-x n--þsmym, DFC, I p-s p w-_- q-«m-b v-a F- n-h-b p-s S k w-b p-à- B-` n-a p-j y- nâ Google Meet ¹ mä v- t ^ m-a nâ 2022 P q-s s e 17 \ v "EWS k w-h-c-w w' F- h n-j-b-s k w_- Ô n- v U-b-d-ÎÀ ^ m. P-b n w-k v s I m- m-h-b-e nâ m-sk-s p- p. t I m-«-b w s ^ m-t d m-\ m-x-e k-t ½-f-\-h p w s k-a n-\ m-d p w A-X n-c q-]-xm CARP s â t I m-«-b w s ^ m-t d m-\ m-x-e k-t ½-f-\-h p w s ka n- \ md p w h-s-h m-x qà skâv txmakv ]-Å nl m-f nâ \-S- -s -«p. U-b-d-ÎÀ ^ m. P-b n w-k v s I m m-h-b-e nâ, t I mà-u n-t \-äà t _-_ n h-«- -c, t S m w t P m-k-^ v F- n-hà m-k v \-b n- p. H m-k-ì v a m-k- nâ { i-² n-t -ï I m-c y- Ä \ n-c m-a-b C³-j p-d³-k v ]-²-X n ` n- -t i-j n- mà- v F.] n.fâ., _ n-.] n-.fâ. h y-x y m-k-a n-ã m-s X k m-a ql y-t -a h-i p- v \-S- n-e m- p- N n-i n-õ m]-²-x n-b m-w v \ n-c m-a-b. hà-j w H-c pe- w c q-] e-` n- p w. k m-a q-l n-i\ o-x n-h-i p- n-s â P n-ã m H m-^ o-k p-i-f nâ A-t ]- k-aà- n- m w. \ y q-\-]- k v-t I m-fà-j n- p-iä { ] o- s a-{ S n-i v k v-t I m-fà-j n- v: 1 a p-xâ 10 h-s c m-k nâ ]T n- p- \ y q-\- ] h n-z y mà- n-iä- v þ Ah-k m-\ X o-b-x n: 2022 s k-] v-x w-_à 30. t ] m-ì v s a-{ S n-i v k v-t I m-fà-j n- v: +1 a p-xâ ]T n- p- \ y q-\-]- h n-z y mà- n-iä- v þ A-h-k m-\ X o-b-x n: 2022 H-t Î m-_à 31. _ o-k w l-{ k- v a-lâ k v-t I m-fà-j n- v: 9, 10, +1, +2 m-k nâ ]T n- p- \ y q-\-]- h n-z y mà- n-iä- v þ A-h-k m-\ X o-b-x n: 2022 s k-] v-x w-_à 30. tijw t]pv 61 Â...» BKÌv

45 CHASS ച ന ശര സ ഷ ൽ സർവ സ സ സ { ] n-b _-l p. A- m/k p-l r-t, N m-k nâ \ n- p w B-i w-k-iä!!! 2022 P q-s s e 1 a p-xâ H-ä- -h-w-a m-{ X w D-]-t b m-k n- m-h p- ¹ m-ì n v DÂ- - - Ä c m-p y-s a-¼ m-s p w \ n-t c m-[ n- n-c n- p-i-b m-w-t à m. I q-s m-s X 120 s s a-t { I m h-s c I-«n-b p-å ¹ m-ì n- v D f p w h-c p- U n-k w-_à a p-xâ \ n-t c m-[ n- p-s a- A-d n-b n- p-i-f p w h- p-i-g n-ª p. C- -c w \ n-t c m-[- \- -f p-s S { ] m-t b m-k n-i-x-s b- p-d n- p w X p-sà\-s-]-s n-i-s f- p-d n- p w C-h n-s S { ]-X n-] m-z n- p-h m³ B-{ K-l n- p- n-ã. I m-c-w w, C- -c w D f p-s S e-` y-x-b p w H- w A-h-b p-s S DÂ- m-z-\-h p w \ n-t c m-[ n- m- n-s-t m-f w I m-e w A-X v \-½ ps S \ m-«nâ k p-e-`-a m-b n e-` n- p- k m-l-n-c y w X m-e v- m-e n-i CSt h-f-b v- pt ij w D-ï m-i p-s a- p-å-x v A-\ p-`-h- Ä \-s ½ ]T n- n- p- p. F- n-\ p w G-X n\ p w ¹ m-ì n- v DÂ- - - Ä D-]-t b m-k n- p i o-e n- B-[ p- \ n-i k-a q-l- n-\ v C- -c w \ n-t c m-[-\- Ä s ]-s «- v DÄ-s m-å m-\ m-i n-ã. C-h n-s S-b m-w v _-Z a mà- - Ä I-s ï- p- -X n-\ p w A-h-b p-s S D-]-t b m-k w t { ] m-õ m-l n- n- p- -X n-\ p w { ] m-[ m-\ y ta-d p- -X v. N m-k v t ] m-s e-b p-å k- - ²-k w-l-s-\-iä I-g n-ª G-X m-\ p w hà-j- -f m-b n ]-c n-ø n-x n k u-l mà-± -{ ]-hà- -\- -f p-s S ` m-k-a m-b n ¹ m-ì n- n-s \ H-g n-h m- n { ]-I r-x n-z- _-Z k w-h n-[ m-\- Ä- v { ]-N m-c ws I m-s p- p- h n-h-c w A-d n-h p-å-x m-wt à m. F- mâ ]-e-t m-g p w C- -c w { ]-hà- -\- -f p-s S D-t ±-i-i p-² n X n-c n- -d n-ª v A-X n-t \ m-s v k-l-i-c n- p-h m³ \-½ p-s S k-a q-l w X- m-d m-i p- n-ã. A-hÀ ]-c-k y- -f p-ss-b p w t k m-j yâ a o-u n-b m-i-f pssb p w a m-k v-a-c n-i h-e-b- n-e m-w v P o-h n- p- X v. ¹ m-ì n- n-\ v _-Z-e m-b n N m-k v \ nà-½ n- p- I-g p-i n D-]-t b m-k n- m-h p- "e n-h v { ^o ' t I m-«k m-\ n-«-d n ] m-u v, X p-w n-k- n, t ]- À I y m-c n-_ m-k v X p-s- n-b-h { ]-N-c n- n- p-h m-\ p w D-]-t b m-k n- p-h m-\ p w \-a p- v ]-c n-{ i-a n- m w. A- -s \ ¹ m-ì n- n-s \ ]-S n- v ] p-d- m- n H-c p ]-c n-ø n-x n k u-l mà-± k-a q-l-k r-j v- S n- m-b n \-a p- v s s I-t I mà- m w. C u-t i m-b nâ k v-t \-l-] qà-h w, ^ m. t P mà-ö v ]-\-t -g w ^ m. t X m-a-k v I p-f- p-  ^ m. t P mà-ö v s s X-t -c nâ (U-b-d-I v-sà) (A-k n. U-b-d-I v-t S-g v-k v ) t I-{ µ h mà- -IÄ d q-dâ l m-ä v \ nà-½m-w w B-c w-` n- p \-_ mà-u n-s â k-l m-b k-l-i-c-w-t m-s S N m-k v B-c w-` n- p- d q-dâ A-{ K n- Ä- À l m-ä n-s â i n-e m-ø m-]-\ w 2022 P q 29 h y m-g m-g v-n h m-g- -Å n s s _- m-k v t d m-u n-\ v k-a o-] w Ø n-x n-s N- p- N m-k n-s â D-S-a-Ø-X-b n-e p-å Ø-e- v \-S- p. i n-e-b p-s S B-i oà-h m-z-ià-a w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m s a-{ X m-t m-e o- m a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w \ nà-h-l n- p. i n-e m-ø m-]- \-h p w a p-j y-{ ]-` m-j-w-h p w \-_ mà-u v t I-c-f N o-^ v P-\-d a m-t \-PÀ t U m BKÌv 45

46 t K m-]-i p-a m-c³ \ m-bà \ nà-h-l n- p. d q-dâ l m-ä n-s â a n-i-h mà- { ]-hà- -\ ] p-t c m-k-x n- v \-_ mà-u n-s â F-Ã m ] n- p-w-b p w A-t ±-l w h m-k v-z m-\ w s Nb vx p. I mà-j n-it a-j-e-b nâ h-c p-a m-\-h p w s X m-g nâk m-[ y-x-i-f p w hà-² n- n- p-h m³ e- y w h-b v- p- d q-dâ l m-ä nâ H-c p-hà-j- n-\-i w C-c p-]-t X m-f w DÂ- mz\- þ-h n-]-w-\ Ì m-f p-iä { ]-hà- -\ w B-c w-` n- p w. U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I pf p- Â k z m-k-x w B-i w-k n- p. h n-i m-c n P-\-d mä shcn d-h. ^ m. t P mk-^ v h m-w n-b- p-c-b v- Â, \-_ mà-u v F.-P n.-f w. s d-p n hà-k o-k v, A-k n-ìâ v Ubd-I v-sà-a m-c m-b ^ m. t P mà-p v ]-\-t -g w, ^ m. t P mà-p v s s X-t -c nâ, t U m. t P m-k-^ v F-{ _-l m w F- n-hà { ]-k w-k n- p. FIG (^ mà-t a-g v-k v Câ-d-Ì v { K q- v ) \ m-s n-s â \-s «-Ã m-b IÀ-j-I-c p-s S-b p w I mà-j n-it a-j-e-b p-s S-b p w t -a w a p³-\ nà- n N m-k v t I m-«-b w P n-ã-b nâ c q-] w s I m-s p- n-c n- p- I mà-j n-i DÂ- m-z-\ k w-l- -f p-s S { ]-hà- -\ w k-p o-h-a m- p- -X n-s â ` m-k-a m-b n ^ màt a-g v-k v Câ-d-Ì v { K q- p-iä c q-] o-i-c n- p-h-c p- p. 20 IÀ-j-IÀ h o-x-a p-å FIG I-f m-w v N m-k n-s â { ]-hà- -\-t a-j-e-b nâ c q-] o-i-c n- p- -X v. X m-s g- -d-b p- b q-w n-ä p-i-f nâ IÀ-j-I-c p-s S a o-ä n w-k v k w-l-s n- n- v FIG c q-] o-i-c-w- n-\ v t \-X r-x z w \Â-I n. U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p- -e p w t a-j-e m t I m-à- U n-t \-äà-a m-c p w a mà- -\ nà-t ±-i- Ä \Â-I n. X o-b-x n b q-w n-ä v P q-s s e 19 a-w n-a-e H mä-u v, h-å w-n n-d, I p-f- qà, I-c n-¼-\- p-f w P q-s s e 24 C- n- m-\ w P q-s s e 25 a-w n-a-e \ y q, I-d n- m-«qà, s \-S p-a- n, s s a-e m-s n I-¼ y q-«à t k m-^ v-ä v-s h-bà ]-c n-i o-e-\ w k m-t -X n-ih n-z y-bv v { ]-k-à n-t b-d n-h-c p- B-[ p-\ n-i I m-e-l-«- nâ N m-k n-s â F-Ã m { ]-hà- -\- -f p w G-t I m-] n- n- p- -X n-s â ` m-k-a m-b n H-c p t k m-^ v-ä v-s h-bà k w-h n-[ m-\ w B-h n-j v- -c n- v \-S- n-e m- p- p. C-t X m-s-\ p- _-Ô n- v N m-k n-s â t a-j-e/b q-w n-ä v ` m-c-h m-l n-iä- v { i o. k p-t c-j v a m-x y p (a m-t \-P n w-k v U-b-d-I v-sà, Win-Win Foundation, Ernakulam) h n-s â t \-X r- X z- n-e p-å S o w ]-c n-i o-e-\ w \Â-I nh-c p- p. X m-s g- -d-b p- t a-j-e-i-f nâ ]-c n-i o-e-\ w k w-l-s n- n- p. X o-b-x n t a-j-e k w-l-s n- n- -X v P q pm N- -\ m-ti-c n, I p-d p-¼-\ m-s w X r-s m-s n- m-\ w N m-k v t I-{ µ -H m-^ o-k v P q-s s e pm B-e- p-g, a p-l-½ N- -c- -S-h v P q-s s e am N-¼- p-f w N-¼- p-f w P q-s s e pm ] p-f n p- v ] p-f n p- v P q-s s e am A-X n-c-¼ p-g A-X n-c-¼ p-g P q-s s e pm I p-s-a m-f qà BÀ- q- -c P q-s s e am t I m-«-b w I q-t c m- -S P q-s s e pm F-S-X zm a-c n-b m-] p-c w k m-t -X n-i i n-e v-]-i m-e þ t ]- À I y m-c n _ m-k v \ nà-½ m-w-w t I m-«-b w P n-ã h y-h-k m-b h m-w n-p y h-i p- v t I m-a s ^-k n-e n-ä n kà-æ ok v s kâ-d n-s â-b p w t d-u n-t b m a o-u n-b m h n-t Ã-P n-s â-b p w k-l-i-c-w-t m-s S BKÌv

47 N mk v \-h-k w-c w-`-ià- m-b n t ]- À I y m-c n _ m-k v \ nà-½ m-w- nâ P q-s s e 21, 22 X o-b-x n-i-f nâ Z z n-z n-\ k m-t -X n-i i n-e v-]-i m-e k w-l-s n- n- p. t I m-«b w P n-ã m ]- m-b- v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n \ nà-½-e P n-½ n D-Z v-l m-s-\ w \ nà-h-l n p. \-K-c-k-`m h mà-u v I u -k n-eà { i o. F³. P-b-c m-p³ A-² y- -X h-l n p. N m-k v U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p-  a p-j y-{ ]-` m-j-w w \-S- n. ]-c ni o-e-i-c m-b { i o. s I.s P. t X m-a-k v, { i o-a-x n j o-_ A-\ nâ, { i o. t P m a m-x y p, { i o. k p-\ p a m-x y p F- n-hà h n-j-b m-h-x-c-w w \-S- n. I-½ y q-w n-ä n H mà- -s s \-t k-g v-k v k w-k-a w N m-k n-s â { ] m-t Z-i n-ib q-w n-ä p-i-f nâ t k-h-\ ws N- p- I-½ y q-w n-ä n H mà s s \-t k-g v-k n-s \ t a-j-emx-e- nâ H-c p-a n- pt NÀ- v t I m-h n-u m-\- -c I m-e- L-«- nâ N m-k n-s â { ]-hà- -\- Ä I q-s p-xâ k-p o-h-a m- p- -X n-s \- p-d n- v h n-e-b n-c p- -e p-i-f p w NÀ- -I-f p w k w-l-s n- n- p. I q-s m-s X, J m-z n { K m-a-h y-hk mb D f p-s S h n-]-w-\k m-[ y-x-iä { ] m-t Z-i n-i-x-e- nâ F-{ ]-I mc w \-S- n-e m- m-s a- p w A-X n-\ m-b n I-½ y q-w n-ä n H mà-k-s s \-t k-g v-k v F s\ hà- n- -W-s a- p w NÀ- s N-b v-x p. U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I pf p- Â, A-k n. U-b-d-I v-sà ^ m. t P mà-ö v ]-\-t -g w, t { ] m-p-i v-s v H m^ o-kà { i o. t P m-_ n a m-x y p, J m-z n a m-t \-PÀ { i o. t P m k- -d n-b m-k v, t a-j-e m t I m-à- U n-t \-t ä-g v-k v F- n-hà t \-X r-x z w \Â-I n. X o-b-x n t a-j-e-iä am A-X n-c-¼ p-g pm I p-s-a m-f qà, t I m-«-b w, a-w n-a-e, s \-S p w-i p- w am N- -\ m-t i-c n, X r-s m-s n- m-\ w, X p-c p- n, I p-d p-¼-\ m-s w pm F-S-X z m, N-¼- p-f w SAFP 1. -ÌÀ a o-ä n w-k v & t a m-w n-«-d n w-k v t k-h v F ^ m-a n-e n ¹ m³ I p-s p w-t _ m-² m-c-w ]-²-X n-b nâ s X-c-s ª-S p- - s -«I p-s p w-_- Ä- v ] p-x n-b k w-c w-`-i-x z]-²-x n X p-s- p- -X n-\ v Bh-i y-a m-b a mà-k\ nà-t ±-i w \Â-I p- -X n-\ p w H m-t c m I p-s p w-_-h p w \ n-e-h nâ G-s ä-s p- p \-S- p- ]-²-X n-iä h n-e-b n-c p- p- -X n-\ p w -ÌÀ a o-ä n w-kv, `-h-\-k-µà-i\-w F nh \-S- n. SAFP t { ] m-p-i v-s v t I mà-u n-t \-äà k n-ìà s kâ-a SRA, I p-a m-c n \ n-h y t P m-k-^ v, t a-j-e m t I mà-u n-t \-t ä-g v-k v F- n-hà t \-X r-x z w \Â-I n. X o-b-x n -ÌÀ P q-s s e 6 N- -\ m-t ic n, ] p-f n p- v P q-s s e 7 I-c p-h m-ä P q-s s e 8 BÀ- q- -c P q-s s e 12 s X-Å-I w, A-X n-c-¼ p-g P q-s s e 18 s I m-s n-\ m-«p w-i p- v P q-s s e 19 h-å w-n n-d 2. ] p-x n-b I p-s p w-_- -s f s X-c-s ª-S p- p t k-h v F ^ m-a n-e n ¹ m³ I p-s p w-t _ m-² m-c-w ]-²-X n-b nâ 2022þ2028 I meb-f-h n-t e-b v- v N m-k n-s â h n-h n-[ t a-j-e-i-f nâ\ n- p w P q-s s ea m-k w 18 I ps p w- _- -s f s X-c-s ª-S p- p. 100 I p-s p w-_- -s f-b m-w v ]-²-X n-b nâ DÄ-s -S p- n-b n-«p-å-x v BKÌv 47

48 X o-b-x n b q-w n-ä v I p-s p w-_- -f p-s S F- w P q-s s e 8 BÀ- q- -c 4 P q-s s e 9 s \-S p w-i p- w 4 P q-s s e 9 s \-S p - m-s- -Å n 1 P q-s s e 16 I p-d p-¼-\ m-s w 4 P q-s s e 19 s \-S p w-i p- w 4 P q-s s e 19 f m-b n- m-s v 1 3. i u-n m-e-b \ nà-½ m-w]-²-x n SAFP- -i u-n m-e-b \ nà-½ m-w]-²-x n-b nâ i u-n m-e-b \ nà-½ m-w w ] qà- o- I-c n- 53 I p-s p w-_- Ä- v c-ï m wk-u p-h m-b n 5000/þ c q-] -h o-x w A-\ p-h-z n- p. 200 I p-s p w-_- -s f-b m-w v ]-²-X n-b n-t e-b v- v s X-c-s ª-S p- -X v. P P o-h³ ]-²-X n 1. A- -W-h m-s nx-e- nâ t _ m-[-h-x v- -c-w w N-¼- p-f w, s \-S p-a p-s n { K m-a-]- m-b- p-i-f n-s e s X-c-s ª-S p- -s -«A- - W-h m-s n-i-f nâ P-e-k w-c- -W-s - p-d n- p w P-e-P-\ y-t c m-k- -s f- p-d n- p w t _ m-[-h-x v- -c-w ]-c n-] m-s n-iä k w-l-s n- n- p. h mà-u v s a-¼à-a m-c p-s S t \X r- X z- nâ h n-z y mà- n-i-f p w c- n-x m- -f p w ]-s -S p- p. t I m-à-u n-t \-äà-a m-c m-b { i o. s s _-P p k n. t k-h yà, { i o. _ n-\ p t P m-k-^ v F- n-hà m-k v \-b n- p. N-¼- p-f w ]- m-b- v X o-b-x n h mà-u v A- -W-h m-s n X \-¼À 39, N-¼- p-f w VII \-¼À 35, 36, ] p-ã- -S n VIII \-¼À 38, ]-Å- p-t È-c n XII \-¼À 119, 41, A-a n- -I-c n, s ]-c p-a m-{ X s \-S p-a p-s n ]- m-b- v X o-b-x n h mà-u v A- -W-h m-s n XII \-¼À- 30, 31, s I m-ï m-  IX \-¼À- 28, a-w- -d 2. t» m- px-e s k-a n-\ mà N-¼- p-f w t» m- v ]- m-b- v ` m-c-h m-l n-i-s f-b p w N-¼- p-f w { K m-a- ] m-b- v ` m-c-h m-l n-i-s f-b p w ]-s -S p- n- p-s I m-ï v s \-S p-a p-s n { K m-a-]- mb- ns e P P o-h³ a n-j³ I-½-ä n-b p-s S t \-X r-x z- nâ P q-s s e 7 \ v c mh ns e 11 a-w n- v N-¼- p-f w t» m- v ]- m-b- v t I m -^-d³-k v l m-f nâ t» m px-e s k-a n-\ mà k w-l-s n- n- p. ]- m-b- v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n ä n.-p n. P-e-P-I p-a m-c n A-² y- -X-h-l n- p. t» m- v ]- m-b- v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n P n³-k n t P m-f n s k-a n-\ mà D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. s \-S p-a p-s n { K m-a-]- m-b- n-s e P P o-h³ a n-j³ I-½-ä n-b p-s S t \-X r-x z- nâ P q-s s e 7 D- -I-g n-ª v 2 a-w n- v N-¼- p-f w t» m- v ]- m-b- v t I m - { ^³-k v l m-f nâ t» m- px-e s k-a n-\ mà k w-l-s n- n- p. ]- m-b v { ]-k n- Uâ v { i o-a-x n a n-\ n a- -Y³ \ m-bà A-² y- -X-h-l n- p. t» m- v ]- m-b v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n P n³-k n t P m-f n s k-a n-\ mà D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. P P o-h³ a n-j³ ]-²-X n-b p-s S \-S- n- p-a m-b n _-Ô-s -«v \ n-e-h n-e p-å BKÌv

49 k m-l-n-c y- -f p w a p-t m-«v { i-² n-t -ï I m-c y- -f p w c-ï v { K m-a-]- m-b- p- I-f n-e p w P-eh n-`-hh-i p- v I n-^ v-_ n t { ] m-p-i v-s v F-I v-k n-i y q-«o-h v F- n-\ o-bà { i o. j n-l m-_ v h n-i-z o-i-c n- p. 3. k z m-{ i-b-k w-l-x-e- nâ- -t _ m-[-h-x v- -c-w w N-¼- p-f w: P -P o-h³ a n-j³ ]-²-X n-b p-s S ` m-k-a m-b n N-¼- p-f w { K m-a- ] m-b- n-s e h n-h n-[ h mà-u p-i-f nâ { ]-hà- n- p- I p-s p w-_-{ i o ` m-ch m-l n-iä- v t _ m-[-h-x v- -c-w ]-c n-] m-s n-iä k w-l-s n- n- p. P P o-h³ a n-j³ t I m-à-u n-t \-äà { i o. _ n-\ p t P m-k-^ v m-k v \-b n- p. X o-b-x n h mà-u v Ø-e w N-¼- p-f w A-a n- -I-c n a-s m-¼ v s \-S p-a p-s n: P -P n-h³ a n-j³ ]-²-X n-b p-s S ` m-k-a m-b n s \-S p-a p-s n { K m-a-] m-b- n-s e h n-h n-[ h mà-u p-i-f nâ { ]-hà- n- p- I p-s p w-_-{ i o ` m-c-h m-l n-iä- v t _ m-[-h-x v- -c-w ]-c n-] m-s n k w-l-s n- n- p. P P o-h³ a n-j³ t I m-à-u n-t \- äà { i o. s s _-P p k n. t k-h yà m-k v \-b n- p. X o-b-x n h mà-u v Ø-e w to 15 \À-t _ m-\-] p-c w ] m-c o-j v l mä to 10 N-¼- p-f w ] m-c o-j v l mä to 5 -s I m-ï m-  ] m-c o-j v l mä 4. P P o-h³ a n-j³ ]-²-X n-þ-a m-s- -Å n { K m-a-]- m-b- v a m-s- -Å n { K m-a-]- m-b- nâ P P o-h³ a n-j³ ]-²-X n \-S- n-e m- p- - X n-s â ` m-k-a m-b n a m-s- -Å n { K m-a-]- m-b- v `-c-w-k-a n-x n-b p-s S H-c p h n-t ij mâ t b m-k w P q-s s e 12þ m w X o-b-x n k w-l-s n- n- p. ]- m-b- v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n a-w n-b-½ c m-p- -s â A-² y- -X-b nâ N m-k v t { ] m-p-i v-s v H m-^ o-kà { i o. t P m-_ n a m-x y p, t I m-à-u n-t \-äà { i o. A-c p t X m-a-k v F- n-hà ]-²-X nh n-i-z o-i-c-w w \Â-I n. X p-sà- v h mà-u p-x-et b m-k- Ä k w-l-s n- n- p-h m³ `-c-w-k-a n-x n X o-c p-a m-\ n- p. N m-k v k m-a q-l y k p-c- m k-l m-b]-²-x n N m-k n-s â k m-a q-l n-i k p-c- m-k-l m-b ]-²-X n-iä h-g n 2022 P q-s s e a m-k w B-\ p-i q-e y w e-` n- I p-s p w-_- Ä 1. SHG a-c-w m-\- -c k-l m-b w (H m-t c m I p-s p w-_- n-\ p w 10,000/þ c q-] h o-x w ) t ]-c v k w-l w b q-w n-äv t a-j-e 584. H u-t k- v ä n.-s P. s N-d p-] p-j v-] w B-c y m-s v B-e- p-g 585. t jà-f n t P m-k-^ v t a-c n-a m-x m s \-S p-a- n s \-S p w-i p- w 2. a y q-n zâ s _-\-^ n-ä v k v-i o w a-c-w m-\- -c-k-l m-b w (H m-t c m I p-s p w-_- n-\ p w 10,000/þ c q-] h o-x w kl mb w A-\ p-h-z n- p ) t ]-c v b q-w n-ä v t a-j-e 736. t P m-k-^ v I-c-b m-e-t a- v B-c y- m-h v s I m-ã w 737. t d m-k-½ a- m-b n I p- - m-«v B-c y- m-h v s I m-ã w 738. I p-ª-½ t Z-h-k y m N p-g n- p-t  B-c y- m-h v s I m-ã w 2022 BKÌv 49

50 739. \ o-e-i-w vt³ F.F³. B-e- m-«v ] m-t dâ N- -\ m-t i-c n 740. a-d n-b m-½ hà-k o-k v ]-Å n- -d-¼ nâ A-bÀ- p- w t I m-«-b w 741. s ] m- -½ s X m-½ n I-c n-¼ p-]-d-¼ nâ a p-«mà F-S-X z m 742. a-d n-b- p-«n t X m-a-k v D-¼ p- m-«v s h-«n-a p-iä A-X n-c-¼ p-g 743. A- -½ t P m-k-^ v ] q-h- p w-a q-«nâ I q-{ X- -Å n s \-S p w-i p- w 744. t _-_ n- ³ s I m-ï m- Â N-¼- p-f w N-¼- p-f w 745. t jà-f n t P m-k-^ v a-\-b- v s \-S p-a- n s \-S p w-i p- w 746. hà-k o-k v h n.-s P. t h- -e- -Å n s \-S p-a- n s \-S p w-i p- w t a-j-e m h mà- -IÄ B-i m-i n-c-w wk u-p-\ y -I m³-kà t c m-k-\ nà- -b s a-u n- Â I y m-¼ v h-s-t A-a n- -I-c n b q-w n-ä nâ X n-c p-h-ã ] p-j v-]-k n-c n B-i p-]-{ X n-b p-s S k-l-i-c-w-t m-s S I m³-kà t c m-k-\ nà- -b ]-c n-t i m-[-\ m I y m-¼ v P q 25 \ v k w-l-s n- n- p. ] p-j v-]-k n-c n s a-u n- Â t I m-t f-p n-s e t U m. h n-] n-s â t \-X r-x z- n-e p-å S o w s s X-t d m-b v-u v F-I v-k m-a n-t \-j³, { _-Ì v k v-i m-\ n w-k v, { _-Ì v s hâ-k v-t I m- v F-I v-k m-a n-t \-j³ F- o ]-c n-t i m-[-\-iä \-S- n. t c m-k k w-i-b-a p-å-h-s c Mammogram, Papsmear, Thyroid Ultrasound, Oral punch biopsy F- o h n-z-k v-[ ]-c n-t i m-[-\-iä- m-b n ] p-j v-]-k n-c n s a-u n- Â t I m-t f-p n-t e-b v- v s d-^à s N-b v-x p. s I m-ï m- Â: B-i m-i n-c-w w ]-²-X n-b p-s S ` m-k-a m-b n N m-k n-s â-b p w a m-x r- ] n-x r-t h-z n-b p-s S-b p w B-` n-a p-j y- nâ P q-s s e 8 \ v X n-c p-h-ã ] p-j v-]-k n-c n B-i p-]-{ X n-b p-s S k-l-i-c-w-t m-s S I m³-kà t c m-k-\ nà-w-b ]-c n-t i m-[-\ m I y m-¼ v k w-l-s n- n- p. I y m-¼ n-s â D-Z v-l m-s-\ w s \-S p-a p-s n { K m-a-]- m-b- v s s h-k v { ]-k n-uâ v { i o. hà-k o-k v t P m-k-^ v \ nà-h-l n- p. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. { ^ m³-k n-k v h-s-t -ä w A-² y- -X-h-l n- p. b q-w n-ä v { ]-k n-uâ v { i o. e n-t P m I-S p- m- -d, a m-x r-t P y m-x n-k v { ]-k n-uâ v { i o-a-x n e n³-k n H m-w m-s v F- n-hà { ]-k w-k n- p. t U m. h n-] n-s â t \-X r-x z- n-e p-å S o w A- w-k Ä I m³-kà t c m-k-\ nà- -b I y m-¼ n-\ v t \-X r-x z w \Â-I n. k z m-{ i-b k w-l-c q-] o-i-c-w w N m-k n-s â h n-h n-[ t a-j-e-i-f nâ P q-s s e- a m-k w 14 ] p-x n-b k z m-{ i-b-k wl- Ä c q-] o-i-c n- p. X o-b-x n b q-w n-ä v k w-l w A w-k- Ä N- -\ m-t È-c n s a-t { S m N m-k v a n-{ X- -c n H-c p-a I p-d p-¼-\ m-s w D-j-k v ]-Å m- p-c p- n ]-¼ ] p- -a-s s I m- p-t { X-k y m 13 '- '- '- ' s kâ v t P m-k-^ v 10 '- '- '- ' s kâ v s X-t c-k m-k v 13 '- '- '- ' s kâ v t X m-a-k v 10 '- '- '- ' I-\ y m-a-d n-b w 10 '- '- '- ' s kâ v t k-t h y-g v-k v 14 '- '- '- ' t d m-k m-a n-ì n- m BKÌv

51 '- '- '- ' b q-z m- X-t Z-h q-k v 13 '- '- '- ' I mà-aâ VS A-X n-c-¼ p-g A-a-e -A-Iz m-^ m w 15 ^-e-h r- -s s X h n-x-c-w w ]-c n-ø n-x n k w-c- -W-h p w ` q-k p-c- -b p w `- y-k p-c- -b p w e- y-a m- n P q-s s e 2 \ v t N- w-i-c n, ] p-ã- -S n, s I m-ï m- Â F- o b q-w n-ä p-i-f nâ ^-e-h r- -s s X-IÄ hn-x-c-w w \-S- n. k z m-{ i-b-k w-l -k w-k-a w N-¼- p-f w t a-j-e-b n-s e 4 b q-w n-ä p-i-f nâ k z m-{ i-b-k w-lk w-k-a w k wl- S n- n- p. X o-b-x n b q-w n-ä v m-k v P q 27 ]-S-l m-c w k v-{ X o-iä I p-s p w-_- nâ P q-s s e 2 N-¼- p-f w D-d-h n-s a m-e n-\ y-k w-k v- -c-w w P q-s s e 4 \À-t _ m-\-] p-c w P-e-P-\ y-t c m-k- -f p w { ]-X n-h n-[ n-i-f p w P q-s s e 4 s I m-ï m- Â P-e-P-\ y-t c m-k- -f p w { ]-X n-h n-[ n-i-f p w a p-j m-` n-a p-j w b q-w n-ä v { ]-hà- -\- Ä k-p o-h-a m- p-i, N m-k n-s â F-Ã m { ]-hà- -\- f p w P-\- -f n-t e- v F- n- p-i F- e- y-t m-s S U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p- -e n-s â t \-X r-x z- nâ P q-s s e 17 \ v s ] m- b q-w n-ä nâ a p-j m-` n-a p-j w ]-c n-] m-s n k w-l-s n- n- p. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. t P màp v s h-å m-\ n- Â A-² y-- -X h-l n- p. b q-w n-ä v ` m-c-h m-l n-iä t \-X r-x z w \-ÂI n. I-½ y q-w n-ä n H mà-k-s s \-t k-g v-k v a o-ä n w-k v N-¼- p-f w b q-w n-ä n-s e I-½ y q-w n-ä n H mà-k-s s \-kà-a m-c p-s S a o-ä n w-k v P qs s e 19 \ v k w-l-s n- n- p. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà s h-c n d-h. ^ m. { K n-k-d n H m-w w- I pf w A-² y- -X-h-l n- p. t I mà-u n-t \-äà { i o. _ n-\ p t P m-k-^ v I-½ y q-w n-ä n H mà-k-s s \-kà-a m-c p-s S { ]-hà- -\- Ä D uà-ö n-x-s -S p- p- -X n-\ p-t h-ï a mà-k\ nà-t ±-i- Ä \Â-I n. b q-w n-ä v s k-{ I-«-d n { i o-a-x n t a mä-_ n, t P m-b nâ v s k-{ I-«-d n { i o. j m-p n F- n-hà { ]-hà- -\- Ä h n-e-b n-c p- n. b q-w n-ä v h mà-j n-i s ] m-x p-t b m-k w N m-k v a m-¼ p-g- -c n b q-w n-ä n-s â h mà-j n-i s ] m-x p-t b m-k w P q-s s e 10 D- - I-g n-ª v 2 a-w n- v a m-¼ p-g- -c n e qà-± v-a m-x m s s Z-h m-e-b H m-u n-t ä m-d n-b- nâ k w-l-s n- n- v I-g n-ª-i m-e { ]-hà- -\- Ä h n-e-b n-c p- p-i-b p w ` m-h n { ]-hà- -\- Ä- v c q-] w-s I m-s p- p-i-b p w s N-b v-x p. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. F-_ n ] p-x p-t È-c n-b p-s S A-² y- -X-b nâ t NÀ- t b m-k w U-b-d-I v-sà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p- Â D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. t { ] m-p-i v-s v H m-^ o-kà { i o. t P m-_ n a m-x y p, N m-k n-s â { ]-hà- -\- -s f- p-d n- v h n-i-z o-i-c-w w \Â-I n. b q-w n-ä v { ]-k n-uâ v { i o. P n-p n s s a- nä k z m-k-x-h p w s k-{ I-«-d n k n-t P m s k-_ m-ì y³ \-µ n-b p w AÀ- n- p. t _- -d n \ nà-½ m-w ]-c n-i o-e-\ w I-d n- m-«qà b q-w n-ä nâ N m-k v-þ-j m-z n h n-t Ã-P v C³-U-k v-{ S o-k n-s â k-l-i-c-wt m-s S P q-s s e 16 \v t _- -d n \ nà-½m-w- nâ 20 h-\ n-x-iä v ]-c n-i o-e-\ w \Â-I n. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. t P m-k v B-\ n-t m-«w CMI B-i w-k -bà- n- p. J m-z n h n-z y m-e-b- w ]-c n-i o-e-i { i o-a-x n t P m-f n t \-X r-x z w \Â-I n BKÌv 51

52 I p-s-\ nà-½ m-w ]-c n-i o-e-\ w I n-g-t -a n-{ X- -c n b q-w n-ä nâ P q-s s e 21 \ v I p-s-\ nà-½ m-w ]-c n-i o-e-\ ]-c n-] m-s n k w-l-s n- n- p. b q-w n-ä v U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. e n-t P m I p-g n- -Å nâ ]-c n-i o-e-\ ]-c n-] m-s n D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. t a-j-e m t I mà-u n-t \-äà { i o-a-x n k-p n j m-p n-b p-s S t \-X r-x z- nâ 13 h-\ n-x-iä ]-c n-i o-e-\- nâ ]-s -S p p. SLCA Kerala Three Days Navchetna Module TOT on Teaching Life Skills & Preventive Drug Education to School Children at NISD - New Delhi P q : t I-{ µ- kà- m-c n-s â k m-a q-l y-\ o-x n- i m-à o-i-c-w- a-{ m-e-bh p w- -t I-{ µ- a-\ p-j y-a m-\-h-t i-j n- h n-i-k-\-a-{ m-e-b-h p w- k w-b p-à-a m-b n- C- yb n-s e F-Ã m- k w-k v-y m-\- -f n-e p w- I- u-a m-c- m-c p-s S C-S-b n-â- h n-z y m-` y m-k k v-y m-]-\- -f n-e q-s S \-S- p-- - "\-h v-t N-X-\ '- F- { X n-z n-\- TOT ]-c n-i o-e-\- ]-c n-] m-s n-- \ y q- U-Â-l n- NISD H m-^ o-k n-â- \-S- s «p-. -s a-b v 30 a p-x-â- P q- - 1 h-s c \-S- ]-c n-i o-e-\-]-c n-] m-s n-b n-â- -t I-c-f- -t I m-à-u n-t \-ä n-wk v G-P-³-k n-b m-b- N- -\ m-t i-c n- t k m-j y-â- kà-h o-k v s k m-s s k-ä n-s b { ]-X n-\ n-[o-i-c n- p- { i o-. ä n-.f w.- a m-x y p-, { i o.- I m-à-aâ- -t P m-_ n- a m-x y p F- n-h-à- ]-s -S p- p-. K y m-c nd o-u v- (H m-k v-t { S-e n-b), SPYM -t I mà-u n-t \-ä-à- { i o-a-x n- t U m. I-Ã y m-w n- h n-. F- n-h-à- m-k v \-b n- p. NISD U-b-d-Î-À- -t U m. K n-c n-c m-p v, a-t \ m-p v I-t «m-p v, -t U m. c m-t P-j v F- n-h-à- -t \-X r-x- z w- h-l n- p-. P q-s s e 2022: P q-s s e 7, 8, 9 X o-b-x n-i-f n-â- \-S- -]-c n-i o-e-\ ]-c n-] m-s n-b nâ t I-c-f- -t I mà-u n-t \-ä nwk v G-P-³-k n-b m-b- N- -\ m-t i-c n- t k m-j y-â- kà-h o-k v s k m-s s k-ä n-s b { ]-X n-\ n-[ o-i-c n- p- t I m-à-u n-t \-äà ^ m. P n-p p- h-à-k o-k v ]-s - S p- p. K y m-c n- d o-u v (H m-k v-t { S-e n-b-), SPYM -t I mà-u n-t \-ä-à- { i o-a-x n- IÃ y mw n h n-. F- n-h-à- ]-c n-i o-e-\ w- \-Â-I n-. NISD U-b-d-Î-À- -t U m. K n-c n-c m-p v, { i o. at \ m-p v I-t «m-p v, -t U m. c m-t P-j v F- n-h-à- t \-X r-x- z w- h-l n- p. A- m-c m-{ ã- e-l-c n- h n-c p-²-h m-c m-n-c-w w A- m-c m-j v-{ S e-l-c n h n-c p-² Z n-\ m-n-c-w- n-s â ` m-k-a m-b n SLCA- N m-k n-s â B-` n-a p-j y- nâ 2022 P q 20 a p-xâ 26 h-s c e-l-c n h n-c p-² h m-c m-n-c-w w k w-l-s n- n- p. k v-i qä, t I m-t f-p v X-e- nâ k w-l-s n- n- t _ m-[-h-x v- -c-w m-k p-i-f n-e p w t ] m-ìà { ]-ZÀ-i-\- n-e p w I z n-k v a-õ-c- -f n-e p w N- -\ mt i-c n F-k v.-_ n. t I m-t f-p v, sn n- pg { I n-k v-x p t P y m-x n t Im-t f-p v, s kâ v t P m-k-^ v-k v t I mt f-p v I p-c n-i p w-a q-s v, K-h -s aâ v l-bà-s k- -ï-d n k v-i qä, F-k v.-_ n. l-bà s k- -ïd n k v-i qä, s kâ v t P m-k-^ v-k v l-bà-s k- -ï-d n k v-i qä X p-s- n-b h n-z y m-` y m-k-ø m-]-\- Ä k-l-i m-c n-i-f m-b n. SLCA N m-k v t I mà-u n-t \-äà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p- Â SLCA k v-ä m-^ v A w-k- -f m-b- { i o. a m-x y p- S n-.f w-., { i o. I mà-aâ t P m-_ n a m-x y p, A-I v-k-] v-ä v IRCA -t I mà-u n-t \- äà- { i o-. e n-p p- -t X mak v, { i o-. e n-ä n-t a m³- F w-.f-k v. F- n-hà m-k p-iä- p w NÀ- -IÄ- p w t \-X rx z w \Â-I n. e-l-c n h n-c p-² { ]-X n-ú N m-k v l m-f n-â \-S- n-b- A- m-c m-{ ã- e-l-c n- h n-c p-²- Z n-\ m-n-c-w- s ka n- \ m-d n-â- N m-k v t I mà-u n-t \-äà ^ m. t X m-a-k v I p-f- p- Â m-k v \-b n- p-. { i o-. S n-.f w-. a m-x y p- e-l-c n- h n-c p-²- k-t µ-i w- \-Â-I n-. ^ m-. -t P mà-p v -s s X-t c n-â- e-l-c n- h n-c p-²- { ]-X n-ú- s N m-ã n-s m-s p- p BKÌv

53 KRRIS ക ന ട റ സർ & റ വവൽ ഇന ഷ വ സ സ { I n-k v IÀ-j-I-k-a n-x n A-X n-c q-]-x m-x-e D-Z v-l m-s-\ w N- -\ m-t i-c n { I n-k v IÀ-j-I-k-a n-x n-b p-s S A-X n-c q-]-x m-x-e D-Z v-l m-s-\ w P q-s s e 3 R m-b-d m-g v-n 4 a-w n- v s I m-s p- p- s kâ v t P m-k-^ v ]-Å n-b p-s S ] m-c n-j v l m-f nâ \-S- p. { I n-k v F-I- v-k n-i y q-«o-h v U-b-d-ÎÀ d-h.^ m. s k-_ m- Ì y³ ] p- -t È-c n A-² y- -\ m-b n-c p- p. { I n-k v U-b-d-Î-d p w N-¼- p-f w _-k ne n- s d-î-d p-a m-b d-h. ^ m. { K n-k-d n H m-w w-i p-f w D-Z v-l m-s-\ w \ nà-h-l n p. I p-«-\ m-s n-s â ] p-t c m-k-x n IÀ-j-I D- -a-\- n-e q-s S a m-{ X-t a k m-[ y-a m-i qsh- v A- ³ t b m-k- nâ D u- n- -d-ª p. t b m-k- nâ { i o. t P m-w n- ³ a- p-]-d-¼ nâ IÀ-j-I-k w-l-s-\-b ps S B-hi y-i-x-b p w A-\ n-h m-c y-x-b p w A- -a n-«p \ n-c- n-s I m-ï v IÀ-j-I k w-l-s-\ m t _ m-[-hxv- -c-ww \-S- n. t b m-k- nâ ` m-c-h m-l n-i-s f X n-c-s ª-S p- p. ^ m. t P mà-p v ]-\-t -g w, ^ m. t P m-k-^ v s I m- p-n n-d-b nâ, t P mà-p v h m- m- ]-d-¼ nâ, t S m w t P m-k-^ v A-d-b v- -]-d-¼ nâ, k n.s n. t X m-a-k v I m- m w-t I m-s w, t P- -_ v \ o-ï n-t È-c n F- n-hà k w-k m-c n- p. X p-sà- p-å Z n-h-k- -f n-e m-b n IÀ-j-I-k-a n-x n a-ä v CS-h-I-I-f nâ c q-] o-i-c n- p-h-c p- p. IÀ-j-I-k-a n-x n c q-] o-i-c n- C-S-h-IIÄ P q-s s e 10 R m-b-à 4 a-w n-þ X m-b- -c n s kâv Bâ-W o-k v P q-s s e 13 _ p-[-³ 4 a-w n-þ \-k-d- v skâv sptdmw P q-s s e 15 s h-å n- 4 a-w n-þ N-¼- p-f w s kâv t a-c o-k v-- _-k n-e n- P q-s s e 19 s N m-æ 3 a-w n-þ a p-«mà \ y q I p-a-c w-n n-d s kâ v t X m-a-k v P q-s s e 19 s N m-æ 4 a-w n-þ ] p- - p- - p-t È-c n s kâv t P m-k-^ v-k v P q-s s e 20 _ p-[-³þ c m-a- -c n, a n-{ X- -c n, a p-«mà H mä-u v P q-s s e 22 s h-å n a-w n-þ t h-g-{ ] s kâv t ] mä-k v IÀ-j-I-k-a n-x n c q-] o-i-c-w- n-\ m-b n ^ m. s k-_ m-ì y³ ] p- -t È-c n, ^ m. t P mà-p v ]-\-t g w, ^ m. t P m-k-^ v s I m- p-n n-d-b nâ, t P mà-p v h m- m-]-d-¼ nâ, t S m w t P m-k-^ v A-d-b v- -]-d-¼ nâ, k n.s n. t X m-a-k v I m- m w-t I m-s w X p-s- n-bh-c p-s S t \-X r-x z- nep-å S o w { ]-hà- n- ph-c p- p. I p-«-\ m-«n-s e 73 C-S-h-I- I-f n-e p w { ] m-t Z-i n-ik-a n-x n- c q-] o-i-c-w am-w v e- y an-«n-c n- p- -X v. tsmw tpmk^v Ad d¼nâ (]n.bà.h.) tpmwn txmakv tn ne (t{]mpîv timàunt\äà) ^m. {KnKdn HmWwIpfw ^m. tpmk^v sim pnnd ^m. tpmàpv ]\t gw ^m. txmakv Ipf p  ^m. sk_mìy³ ]p tècn (UbdIvtS-gvkv) 2022 BKÌv 53

54 ജ വക ര ണ ന ധ ട JEEVAKARUNYANIDHI TRUST IfÀ F tlmw `h\\nà½mw]²-xn IfÀ F tlmw `h\ \nà½mw ]²-Xn-bn- 2021 Unkw-_-dn CS-h-I-IÄ kam-l-cn XpIbpw 2022 Pqsse 23 þhsc AXn-cq-]XmtI{µ- nâ e`n- XpIbpw (40%) XpSÀ CS-hI Bs I ka m-l-c n X pi AX n-c q-]-x-b nâ e` n X pi 203 Ip«-a-wKew s]cp am½qsv (X p-s-c p w... ) IfÀ F { U o w D -X-h n-z y m-` y mk ]²X n IfÀ F {Uow ]²-Xn-bn-te v 2022þ Pqsse apxâ hnhn[ CS-h-I-I-fn \n pw e`n kw`m-h-\-iä CS-hI X pi 1. Xpcp n þ aà v adnbw s^mtdm\m NÀ v N¼- c þ skâv tpmk^vkv NÀ v a màip v þ skâv {KntKm-dn-tbmkv NÀ v \n-xy-x-bn-te v knìà A ½ AO knìà A\äv sf c SABS knìà tacn tim«-b-cn-inâ SABS k n-ìà A- -½ a m-x y p h-c n- m-\ n- - SOIL knìà eqkn ac- m«v SABS knìà ]pjv] acnb hån- mew SH knìà Aet m v tacn \mc-i d SABS BKÌv

55 dfc C u-t i m-b nâ { ] n-b A- - m-t c, k n-t Ì-g v-k v, U n-.f-^ v-.k n. { ]-hà- -I-tc, k-` m-þ-k-a p-z m-b \-h o-i-c-w- n-s â I m-l-f-[ z-\ n a p-g- n-s m-ï v \-½ p-s S ] n-x m-h m-b a mà t X m-a m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z- n-s â 1950þ m w h mà-j n- I- n-s â A-X n-c q-]-x-þ-c-s-h-i-x-e D-Z v-l m-s-\- Ä Z p-i v-d m-\ X n-c p-\ m-f nâ \-S- p-i-g n-ª p. B-K-Ì v 1 a p-xâ 15 h-s c "K mà-l n-i ]- - p-k v-x m-b v- mb n' \ap p t\m¼p\n v {]mà n-s m-cp mw. 1. a mà t X m-a mçolm hà-j m-n-c-w-t m-s v t NÀ- v Z o-] n-i { ]-N m-c-w w t I-c-f-k-` m \-h o-i-c-w-i m-e w 2022þ2025 þ A-P-] m-e-\ IÀ-a-]-²-X n-i-f nâ A-` n-h-µ y ] n-x m-h v DÄ-s -S p- n-b n-c n- p- "\-½ p-s S k-a p-z m-b- n-s â P nl zb m-b Z o-] n-i-s b i-à n-s -S p- p-i'. F-Ã m `-h-\- -f n-e p w Z o-] n-i F- n- m-\ m-b n "Z o-] n-i { ]-N m-c-w w' h³-h n-p-b-a m- p-h m³ H m-t c m U n-.f-^ v-.k n. { ]-hà- -I-\ p w D-Õ m-l n- Ww. 2. { U o w s s e³ t { ] m-p-î v \-S- n-e m- p-i _-l p. s ^ m-t d m-\ U-b-d-Î-d- - m-c p-s S t \-X r-x z- nâ H m-t c m s ^ m-t d m- \-b n-e p w H-c p C-S-h-I-]-Å n F- I-W- n-\ v Z o-] n-i { ]-N m-c-w mà- w { U o w s s e³ s { ] m-p-î v BK-Ìp-amkw \-S- n-e m- -W w. { ]-k v-x p-x ]-c n-] m-s n-b nâ Z o-] n-i-b p-s S s k³-{ SÂ S o-a p w U n-.f-^ v-.k n. { ]-hà- -I-c p w I q-«m-b v-a m e ot Ug v-k p w A-W n-t N-c p-i. 3. C- y³ k z m-x-{ y-z n-\- n-s â 75þ m w h mà-j n-i-t m-s-\ p-_-ô n- v I p-«n-iä- m-b n Z o-] n-i I-fÀ C- y m s ]-b nâ n w-k v a-õ-c w B-K-Ì v 11 \v I p-«n-iä- m-b n \-S- p- Z o-] n-i I-fÀ C- y m s ]-b nâ nw-k v a-õ-c- nâ k v-i q-f p-i-f p w I p-«n-i-f p w c-p n-ìà s N- m³ U n-.f-^ v-.k n. { ]-hà- -I-c p-s S-b p w I q-«m-b]-c n-{ i-a w B-h-i y-a m-s W- -d n-b n- p- p. { ]-k v-x p-x ]-c n- ] m-s n-b nâ a m-i v-k n-a w k v-i q-f p-i-f nâ-\ n- p-å ]- m-f n- w D-d- m- -W w. 4. Z o-] n-i X o-{ h{ ]-N m-c-w a p-s m-c p- - Ä B-c w-` n- m w H-t Î m-_à þ \-h w-_à a m-k- -f nâ \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b nâ \-S- p- Z o] ni X o-{ h{ ]-N m-c-w- n-s â h n-p-b- n-\ p-å IÀ-½]-²-X n-iä B-c w-` n m w. a) F-Ã m C-S-h-I-I-f n-e p w U n.f-^ v.k n. ] p-c p-j þ h-\ n-x ` m-c-h m-l n-i-s f kp o-h-a m- p-i. b) U n.f-^ v.k n. ` m-c-h m-l n-iä C-Ã m- C-S-h-I-I-f nâ I p-s p w-_ q-«m-b v-a e o-t U-g v-k v, k w-l-s-\ m` m-c-h m-l n-iä F- n-h-c nâ\ n- v _-l p-a m-\-s -«h n-i m-c n-b- -s â t \-X r-x z- nâ ] p-x n-b ` m-c-h m-l n-i-s f s X-c-s ª-S p- p-i BKÌv 55

56 c) H m-k-ì v a m-k- nâ -s A-h-c p-s S a o-ä n- p-iä-i q-s n \ n-e-h n-e-s A\ p-i q-e þ { ]-X n-i q-e A-h-Ø ]T n- v IÀ-½-]-²-X n X- m-d m- p-i. d) ]-{ X G-Pâ-pa m-c p-a m-b p-å _-Ô w D u-j v-a-f-a m- p-i. A-h-c p-s S k-l-icw w D-d- p-h-c p- p- -X n-\ m-b n *G-Pâ-pa m-c p-s S k w-k-a w* \-S- p-i. e) Z o-] n-i-b v- v a m-{ X-a m-b n G-Pâ-pa m-s c I-s ï- m³ I-g n-b p- C-S-h-I-If nâ A-{ ]-I m-c w s N- p- -X v D- -a-a m-w v. f) C-S-h-I-b n-s e F-à m I p-s p w-_- -f p w C-X n-t \ m-s v k-l-i-c n- m-\ m-b n { ] mà- n- p H-c p- p-i. 5. s ^ m-t d m-\/ b q-w n-ä v k-µà-i-\- Ä H m-t c m s ^ m-t d m-\-b n-s e-b p w s ^ m-t d m-\ m-k-a n-x n-b p-s S b q-w n-äv k-µà-i- \h p w A-X n-c q-]-x m-k-a n-x n-b p-s S s ^ m-t d m-\ m k-µà-i-\-h p w H-t Î m-_à-þ-\-h w- _À a m-k- -f n-s e { ]-N m-c-w-i m-e a p-s m-c p- -a m-b n \-S- p-h-c n-i-b m-w-t à m. A-X v I q-s p-xâ D uà-ö-k z-ea m- p-h m³ U n-.f-^ v-.k n. ` m-c-h m-l n-iä D-Õ ml n- p-a-t à m. 6. h-c n-k w-j y ] p-x p-  Z o-] n-i Z n-\-]-{ X w H- p-t ] m-e p w \-ã-s -S m-s X I m-e m-h-[ n ] qà- n-b m-i p- a p-d-b v- v h-c n-k w-j y ] p-x p-  (d n-\ y q-hâ ) I r-x y-a m-b n \-S- p-h m³ \-a p- v k m-[ n- -W w. D-]-k w-l m-c w Z o-] n-i \-½ p-s S ` m-j m-]-²-x n a n- -h m-d p w F-à m k v-i q-f p-i-f n-e p w \-S- n-e m- m³ B-ß mà- -a m-b n ]-c n-{ i-a n- k v-i qä a m-t \-PÀ-a mà, s l-u v-a m-ìà-a mà, ]-{ X w k v-t ] m -kà s N-b v-x alxvh y-à n-iä, U n-.f-^ v-.k n. { ]-hà- -IÀ F n-hà p { ]-t X y-i w \-µ n. H-t Î m-_à þ \-h w-_à a m-k- -f nâ \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b nâ \-S- m³ t ] m-i p- "Z o-] n-i X o-{ h { ]-N m-c-w- n-s â ' h npb- n-\ m-b p-å a p-s m-c p- - Ä H m-t c m C-S-h-I-b n-e p w ] qà- o-i-c n- m w. ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k zà- m-t c m-]-w-x n-c p-\ m-f n-s â {]mà \m a w-k-f- -f p w ` m-c-x-k z m-x-{ y-z n-\- n-s â B-i w-k-i-f p w k v-t \-l-] qà-h w t \c p p. BâWn txmakv ae-bnâ k n ]pfn- m-embnâ B³kn amxyp tnt m v ]cn-aä BâWn Ad-bv - d ({]kn-uâpamà) (P\: sk{i-«-dnamà) ^m. tpmàöv am p-cp- n-â (Ub-d-IvSÀ) CS-h-I-I-fn Zo]nI {Uowsse³ hà v \S- m³ B{K-ln- p- hà _Ô-s -Sp-I. hàkokv suman-\niv þ timc kn. þ , hà n C.-hn. þ BKÌv

57 STH ആത രശ ശ ഷ മഖല skâv txmakv tlmkv]n-äâ BXpctkh-IÀ am\hkvt\l- nsâ al-\obamxri: _nj]v amà txmakv Xd-bn BXpctkh-IÀ am\hkvt\l- nsâ al-\obamxr-i-sb v N - \m-ticn AXn-cq-]Xm klm-b-sa-{xm³ amà txmakv Xd-bnÂ. sn n- pg skâv txmakv Bip-]-{Xn- kmt mw BUn-täm-dn-b- nâ kwl-sn- n {XnZn\ tim ^-d³kv STH Q-CONFAB 2022 DZvLm-S\w snbvxv {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp p. skâv txmakv C³Ìn-äq«v Hm^v slâ v sibà Bâv saun-  FUyp-t -j³ FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ ^m. Pbnwkv ]n. Ip v A[y- Xhln p. A m-zaniv I kä«âv C½m-\p-h cxv\- cm-pv, Xncp-hà saun-  anj³ tlmkv]n-ä-ense tum. en_n CSn- p-f, skâv txmakv \gvknmv timtfpv {]n³kn-  s{]m^. ssje sf v hàko-kv, skâv txmakv timtfpv Hm^v AsseUv slâ v kb³kv {]n³kn-  tum. kpn Sn.Fw., {]how ]n., {^n\n ]n. {^m³knkv, _-neo-thgvkv NÀ v tlmkv]n-ä-ense tum. dnpp amxyp, skmsskän t^mà FaÀP³kn saun-kn³ C y (SEMI) {]knuâv tum. jnpp Ìm³en, PnXn³ emâ, PnPn tp _v F n-hà skj\piä \bn p. STIHAME tlmw tu sn n- pg skâv txmakv C³Ìn-äq«v Hm^v slâ v sibà Bâv saun-  FUyp-t -j\nâ ]pxp-xmbn Bcw-`n 24x7 kvt{sm v sibà skâdnsâbpw tlmw tubp-ssbpw DZvLm-S\w kwøm\ kl-i-cwhip v a{ n hn.f³. hmk-h³ \nàh-ln p. \yqtdm-f-pn-ìns\ t\cn«phnfn mw; ] m-lmx NnIn-Õ v ^e-{]-z-amb NnIn-Õt\Smw sn n- pg skâv txmakv C³Ìn-äq«v Hm^v slâ v sibà Bâv saun-  FUyp-t -jsâ t\xr-xz- nâ Fkv.-än.-F- v. kvt{sm v sibà skâà {]hà -\- -a-am-bn. kvt{sm v sibà skâ-dnsâ {]hà -\- Ä 24 awn- qdpw e`y-am-wv. kvt{sm p-ambn _Ô-s «kwi-b- Ä pw NnIn-Õbv pw kvs]jy-enìv tumivssd GXpka-b pw F \¼-dn _Ô-s -Sm-hp- -Xm-Wv. AXym[p\nI NnInÕ \ÂIphm-\pÅ saun-  kwlw skâ-dnâ kö-am-wv. cà[a-\n-ifnse XSkw Aen-bn pif-bp Gähpw \ho-\-amb t{xmt¼m-ssf-knkv NnInÕ Cu ti{µ- nâ e`y-amwv. ] mlmx e -W- -fmb apjwtimsâ, i_vzw Ipg-bÂ, ssiim-ep-iä v _e- p-dhv F o e -W- Ä DÅ-hsc \me-ca-wn- q-dn-\p-ånâ Bip-]-{Xn-bn F n-s - nte ^e-{]-z-amb NnInÕ \ÂIm³Ign-bq-. a[yxncp-hn-xmw-iq-dnâ C cw NnInÕ\evIp {]apj Øm]-\-am-Wn-Xv. ] m-lmx e -W- -fpåhsc thk- nâ Bip-]-{Xnbnse n m-\på Bw_p-e³kv kui-cyhpw {Iao-I-cn- n-«p v. SAH 2022 BKÌv 57

58 hr amän-h-bv  ikv{x-{in-b-iä C\n sn n- p-g-bnepw sn n- pg skâv txmakv C³Ìn-äq«v Hm^v slâ v sibà Bâv saun-  FUyp-t -j\nse Un mà«p-saâv Hm^v s\t{^m-f-pn-bpss t\xr-xz- nâ hr amän-h-bv  ikv{x-{inbbpw A\p-_Ô NnIn-Õ- Ifpw \ÂIp InUv\n {Sm³kv]vfm-tâj³ bqwnäv Bcw-`n- p. tlmw tubpss `mk-ambn kwl-sn- n s]mxpkt½-f-\- nâ Kh. No^v hn v F³. Pb-cmPv Fw.-FÂ.-F. skâà DZvLm-S\w snbvxp. Ccp-]- n-\mev awn- qà Ubm-enknkv skâà kö-am-wv. tum. lcojv si.kn. MBBS, MD, DM, tum. i_-cn-\myv kn. DCH, DNB (Paed), DM (Nephro), DNB (Nephro), tum. atljv IrjvWkzman MBBS, MS, MCh, tum. sa_n³ _n. txmakv MBBS, MS, MCH hr amänhbv  ikv{x-{in-bbv v t\xrxzw \evip- p. ikv{x-{in-bbv v Bh-iy-amb Hm -td-j³ Xob-äÀ kap- -bhpw {Iao-I-cn- n-«p v. hr amän-h- -Xn\ptij-apÅ k¼qà NnIn-Õ-m kui-cyhpw sn n- pg Bip-]-{Xn-bn kö-am-wv. sn n- pg Bip-]-{Xn-bn IÀ n-si NnInÕIÄ v h³xnc v sn n- pg skâv txmakv Bip-]-{Xn-bn {]IrXnNnInÕmhn`m-K- nsâ t\xr-xz- nâ Cu hàjhpw XpS-cp IÀ nsi NnIn-Õbv v h³xnc- v. tum. A`n-cman {]Imiv taât\m«w hln- p NnIn-Õbv v IpdªNne-hn kvs]jyâ ]mt -Pp-IÄ e`y-am-wv. ^pä t_mun akmpv, Ce- n-gn, sekv akm-pv, _m v akm-pv, Ìow _m v, auv _m- v, IÀ n- SI Iªn F n-hbpw Dï v. IqSp-X hnh-c- Ä pw cpn-kvt{s-j\-pw 0481þ , F \¼-dn _Ô-s -S-W-sa v tlmkv]n-äâ FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ ^m. Pbnwkv ]n. Ip v Adn-bn- p. khn-tij \yqtdm kvt{sm v Iym¼v sn n- pg skâv txmakv Bip-]-{Xn-bnse \yqtdmfpn hn`m-k- nsâ t\xr-xz- nâ 2022 Pqsse 18 apxâ 23 hsc cmhnse 09 apxâ 1 hsc khn-tij \yqtdm kvt{sm v Iym¼v ss{]adn kvt{sm v skâ-dnâ PnÃm ] m-b v AwKw {ioaxn kp[m Ipcy³ DZvLm-S\w snbvxp. {]kvxpx Iym¼n\v tum. kzcq-]v si. cmpv MBBS, MD (AIIMS), DM, tum. `mky Fkv. MD,DNB, DM (Neurology), MRCP (UK), SCE RCP (UK), MNAMS t\xrxzw \evin. akvxn-jvi-s bpw akvxnjvi Rc-¼p-I-sfbpw _m[n- p FÃm tcmk- Ä pw amàk\nàt±i fpw NnIn-Õbpw Cu Iym¼n-eqsS e`yam nbncp p. I kät«-j³ ]qà -ambpw kup\yambncp p. em_v ssìp- IÄ pw kvim\n-mn\pw 25% UnkvIuï v \ÂIn. Npa-X-teäp sn n- pg skâv txmakv Bip-]-{Xn-bnse AXym-lnX hn`m-k- nâ tum. jnpp Ìm³en, tum. BZÀiv si., tum. e van F. F n-hà ]-pxp- Xmbn Npa-X-e-tb-äp. ^ m. tpmjn ap -XnÂNnd ^ m. Pb n wk v ] n. I p vv ^ m. t P- -_ v A- n- -f w (Ub-d-I vsà) ^ m. t X m-a-k v ] p-x n-b n-s w (A-t k m. Ub-d-I vtsgvkv) BKÌv

59 klr-zb tlmkv]n-äâ k-l r-z-b-b n-e q-s S ] p-x p-p o-h³ t \-S n b p-h m-h v s X- nâ\ n- v h o-w v \-s «-s à m-s n-ª 35 h-b-ê p-å I-S-h p-  k z-t Z-i n b m-b b p-h m-h n-\v k-l r-z-b B-i p-]-{ X n-b nâ \-S- n-b i m-k v-{ X-{ I n-b ]-c n- ] qà- h n-p-b- n-t e- v. h o-g v-n-b nâ b p-h m-h n-s â 9 h m-c n-s b-ã p-iä H-S n-ª v s \- n-s â C-c p-` m-k- -f n-e m-b n s I-«n- n-s- n-c p- H- -c e n-äà c-à-w I-«bmbXv t U m. A-\ n-j m ^ m- n-a-b p-s S t \-X r-x z- nâ S y q-_ n-«v \ o- w s N-b v-x p. t U m. s U-b n³ t a-c n s F-k-I v A-\-k v-t X-j y \Â-I n. bphm-hnsâ H-S n-ªv ] p-d-t - v X-Å n-\ n- nc p- \-s «-à p w s ] m-«n-t m-b k v--s s ]-\ p w t U m. P-t ^-g v-k t P mà-p v i-k v-{ X- { I n-b s N-b v-x p t \-s c-b m- n. t c m-k n-b p-s S \yp-t a m-w n-b t U m. t K m-h n-µ v F-k v. N n-i n-õ n- v k p-j-s -S p- n. c-ï m-g v-n-b m-b n s _-U nâ A-\- m³t ] m-e p w I-g n-b m-x n-c p- t c m-k n- v kà-p-d n ptijw C-t mä ]-c-k-l m-b w C-à m-s X F-g p-t -ä n-c n- m³ km[n p- p-ï v. Z p-i v-d m-\ X n-c p-\ mä B-N-c n- p P q-s s e 3 Z p-i v-d m-\ X n-c p-\ m-f n-s â-b p w t l m-k v-] n-äâ U-b-d-ÎÀ ^ m. t X mak v a m-f n-t b- -e n-s â \ m-a-t l-x p-i X n-c p-\ m-f p w k w-b p-à-a m-b n B-N-c n- p. bm{x-b-b pw ` -W-hn-X-c-Whpw 38 hà-j w TIMUC k- v-i q-f nâ t k-h-\-a-\ p-j vt n- t a m-f n S o- À- v b m-{ X-bb v \evin. N m-c n-ä n { ]-hà- -\- n-s â ` m-k-a m-b n s X-c p-h nâ I-g n-b p- -hà- v `- -W h n-x-c-w w \-S- n. i-k v-{ X-{ I n-b k-a p-- b w ] p-x n-b i-k v-{ X-{ I n-bm k-a p- -b- n-s â D-Z v-l m-s-\ hpw t P m-k v B-e p- m-k v { K q- v k v-t ] m -kà s N-b v-x U-b m-e n-k n-k v s a-j o-s â k-aà- -W-h p w t l mk v- ] n-äâ t I mà- -t d-ä o-h v t { _ mj-d n-s â { ]-I m-i-\-h p w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x BÀ p_ n-j-] v a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m«w P q 30\ v \ nà-h-l n- p. B-i p-]-{ X n P o-h-\- m-c p-s S I p-«n-i-f nâ F ¹-k v t \S n-b h n-z y mà- n-iä- v I y m-j v Ah mà-u p w s a- a-t â m-b p w \Â-I n B-Z-c n p. k u-p-\ y s a-u n-  I y m-¼ v k-l r-z-b t l m-k v-] n-ä-e n-s â t \-X r-x z- nâ t d m-«-d n -_ v H m-^ v B-e- n I z-bà-k n-ä n-b p w ] q- m-h v s k³-{ S d-k n-u³-k v A-t k m-k n-t b-j-\ p w k w-b pà-a m-b n k u-p-\ y s a-u n-  I y m-¼ v P q-s s e 7 \ v k w-l-s n- n- p. P-\-d s a-u n-k n³, I mà-u n-t b m-f-p n, ]Ä-a-t W m-f-p n, C.F³.S n., H-] v-x mâ-t a m-f-p n F- o U n- mà-«v-s aâp-i-f p-s S k u-p-\ yt k-h-\-h p w k u-p-\ y a-c p- ph n-x-c- W-h p w { ]-t a-lt c m-k\ nà-w-b-h p w ] n.f-^ v.s n. s S-Ì p-i-f p w \S- -s «p. ^ m. Bt â m BâW n s ]c p- ¼Å n- d (Ak n. Ub-d-I vsà) ^ m. t X mak v a mf n-t b-  (Ub-d-I v-sà) 2022 BKÌv 59

60 പവ സ അ ല PRAVASI APOSTOLATE C u-t i m-b nâ G-ä-h p w k v-t \-l w \ n-d-ª { ]-h m-k n k-t l m-z-c- -tf, ]-c n-i p-² s s Z-h-a m-x m-h n-s â k zà-k m-t c m-]-w- n-c p-\ m-ä a w-k-f- Ä Gäh p w k v-t \-l-t m-s S F-à m-hà- p w B-i w-k- n- p- p. t X m-½ m-ç o-l mb ps S Z p-i v-d m-\ X n-c p-\ mä B-i w-k-iä F-à m { ]-h m-k n-iä- p w h m-s v-kv B- n-e qs S A-d n-b n- p. A-` n-. a mà t X m-a-k v X-d-b nâ ] n-x m-h n-\ p w s ]-c n-b _-l p. t X m-a-k v ] m-s n-b- v A- -\ p w \ m-a-t l-x p-i X n-c p-\ m-f n-s â { ] mà- - \-I-f p w B-i w-k-i-f p w A-d n-b n- p. U n- mà-«p-s aâ v { ]-X n-\ n-[ n-i-f p w { ]-h m-k n F-I v-k n-i y q-«o-h v A w-k- -f p w Ì m-^ w-k- -f p w A-` n-. a mà t P m-k-^ v s ]-c pt m-«w ] n-x m-h n-s\ t \-c nâ- -ï v P -Z n-\ m-i w-k-iä A-d n-b n- p. a mà t X m-a m-ç o-l m-b p-s S-b p w h n-. t U m-a n-\ n-i v k m-h n-t b m-b p-ss-b p w h n. ad nb w t { X-k y m-b p-s S-b p w X n-c p-\ mä H-a m³ s kâ v t P m-k-^ v H m -s s e³ k -t U k v-i q-f n-s â B-` n-a p-j y- nâ I p-«n-i-f p-s S h n-h n-[ I-e m-]-c n-] m-s n-it f m-s S \-S- -s -«p. d-h. ^ m. k n-\ p t h-f- m-«p-t È-c n a p-j y m-x n-y n-b m-b n-c p- p. a mà t X m-a m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z- n-s â 1950þ m w H mà-½-b m-n-c- W- n-s â `mka m-b n 2023 G-{ ] nâ 16 (]pxp-rm-bà) h-s c a mà t X m-a m-ç ol m-b ps S hà-j-a m-b n B-N-c n- p- p. { ]-h m-k n A-t m-k v-x-t e-ä n-s â t \-X r- X z- nâ P q-s s e 9þ m w X o-b-x n \-S- n-b "a mà h m-e m-l v' F- B-t K m-f H m -s s e³ k-t ½-f-\- nâ A-` n. a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w ] n-x m-h v a mà t X m-a m-ç o-l m-b p-s S hà-j m-n-c-w-{ ]-hà- -\- Ä H u-t Z y m-k n-i-a m-b n D-Z v-l m-s-\ w snbvxp. U-b-d-ÎÀ A-² y- -X h-l n- a o-ä n w-k nâ A-` n-. a mà t X m-a-k v X-d-b nâ ] n-x m-h v a p-j y-{ ]-` m-jw w \-S- n-. h n-h n-[ c m-p y- -f nâ- \ n- p w I-e m-]-c n-] m-s n-i-f p w I p-«n-iä- p-t h-ï n h n-h n-[ a-õ-c- -f p w \-S- p- I-b p-ï m-b n. { ]-h m-k n A-t m-k v-x-t e-ä n-s â t \-X r-x z- nâ B-t h a-c n-b S qà-k n-s â k-l-i-c-w-t m-s S \-S- n-b s s a-e m- qà X oà- m-s-\- nâ P q-s s e 11, 12, 13 X o-b-x n-i-f nâ A-` n-. t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w ] n-x m-h p w _-l p-a m-\-s -«s s h-z n-i-c p-a pä-s -s S 40 t ]-c-s- p- k w-l w X oà- m-s-\ w I-g n-ª v 13þ m w X o-b-x n a-s- n-s b- n. 49 t ]-c-s- p- c-ï m-a-s k w-l w A-` n-. t X m-a-k v Xd-b nâ ] n-x m-h n-t \ m-s S m- w P q-s s e 21, 22, 23 X o-b-x n-i-f nâ X oà- m-s- \ n\p-tijw as n-sb n. BK-Ìv 25, 26, 27 X o-b-x n-i-f nâ \S- -p XoÀ m-s-\- n\v Ct mä t]cv cpn-ìà sn m-hp- -Xm-Wv. ^m. PntPm amdm«pifw ^m.- säpn ]pxp-ho-«n-â fw (Akn. Ub-d-IvSÀ) (Ub-d-IvSÀ) NB: Hm^okv kabw cmhnse 10 apxâ sshin«v 5 awnhsc. hnfnt ï \¼À , (t\mà slâ v UkvIv) BKÌv

61 klm കരള ലബർ മ വ മ C u-t i m-b nâ { ] n-b-s -«-h-tc, \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b n-s e s X m-g n-e m-f n k-a q-l-s i m-à o-i-c n- p-h m- \ p-å s I.-F-Â.F w. þ-s â { ]-hà- -\ sf \-a p- v _-e-s -S p- m w. H m-t c m s ^ m-t d m-\ m-b nâ\ n- p w A-X n-c q-]-x m-k-a n-x n-b n-t e- v X n-c-s ª-S p- -s -«p h- n-c n- p- 31 t ]À- p w A-` n-\-µ-\- Ä! -\ n- -f p-s S X o- vw-x-t b-d n-b { ]-hà- -\- Ä C u { ]-Ø m-\-s I-c p- p-ä-x m- psa p { ]-X y m--i n- p- p. F-à m-hà- p w s s Z-h m-\ p-{ K-l w t \-c p- p. k v-t \-l-t m-s S, ^m.- tpm h-s-t - -fw (U-b-d-Iv-SÀ) b q-w n-ä v k-µà-i-\ w ]-b-ä p-] m-, BÀ- q -c,- I p-a-c-i w \-h-\-{ k- v, h n-ã q- n, s N- -f w, t X m«-b v- m-s v,- I q-{ X- -Å n,- ]-Å n- q«p-½, a m-¼ p-g- -c n F- o b q-w n-ä p-i-f nâ AX n-c q-]-x m U-b-d-I v-sà ^ m.-- t P m h-s-t - -f w k-µà-i-\ w \-S- n. ] p-x n-b b q-w n-ä p-i-f p w k w-l- -f p w a p-ï p-] m-e w,- a-t l-{ µ-]pc w,- h-s-t - -c F- o C-S-h-I-I-f nâ s I.-FÂ.F w þ-s â ] p-x n-b b q-w n-ä p-i-f p w a m-s- -Å n-b nâ ] p-x p-x m-b n H-c p k w-l-h p w { ]-hà- -\-a m-c w-` n- p. B-Z-c m-rvp-e n-iä s h-f n-b-\ m-s v s kâ v t X m-a-k v k w-l mw-k w ]-d- -Å n C-cp-]-X nâ t P m-f n- s âb p w N-¼- -c s kâ v Bâ-W o-k v k w-l m -wk w ] p-å m- -d-¼ nâ s k-_ m-ì y³ ] n.-f w.-þ-s â-b p w \ n-c y m-w- nâ s I.-FÂ.F w. I p-s p w-_w A-\ p-t i m-n-\-h p w { ] mà- -\-b p w A-d n-b n- p- p.» CARP XpSÀ... s a-c n-ä v I w a o³-k v k v-t I m-fà-j n- v: U n-{ K n/] n-p n/s S-I v-\ n- Â/{ ]-^-j-wâ t I m-g v-k p-iä s N- p- \ y q-\-] h n-z y mà- n-iä- v þ A-h-k m-\ X o-b-x n: 2022 H-t Î m-_à 31. s k³-{ S s k-îà k v-t I m-fà-j n- v: +2 X-e- nâ 80% a mà- v h m- n _ nc pz t I m-g v-k p-iä- v ]T n- p- h nz y mà- n-iä- v þ A-h-k m-\ X o-b-x n: 2022 H-t Î m-_à 31. t n h«c ^ m. Pb n wk v s I m mhbe nâ (t I màu n-t \äà) (UbdÎÀ) BKÌv 61

62 ആ ത ക Archdiocesan Temperance Movement for Awareness & Treatment of Addicts C u-t i m-b nâ { ] n-b-s -«-h-tc, e-l-c n h n-a p-à-k-a q-l-s c q-]-s -S p- m-\ p-å \-½ p-s S { ]-hà- -\- -s f \-a p- v i-à n-s -S p- m w. e-l-c n-t b m-s p-å B-k-à n-b nâ-\ n- v h n-t a m-n-\ w { ] m-] n-s - nâ a m-{ X-s a a-\ p-j y-x z-]-c-a m-b n ]-c-k v-]-c w C-S-s ]-S p-h m³ H-c p-h-\ v I-g n-b q. A-à m- -]- w t _ m-[-c-l n-x-a m-b n I m-«n- q-«p- { ]-hà- -\- Ä ]-c-k v-]-c w a p-d n-t hâ- n- p w. H-«p-a n- I p-s p w-_- n-s â-b p w sskz-c y-p o-h n-x- n-s â h n-l m-x-i³ e-l-c n-b m-b n-c n- p w. B-b-X n-\ m-â, \-½Ä I-ï p-a p-«p- P o-h n-x- Ä- v { ]-X y m-i-]-ià- v A-h-s c X n-c n-s I-s I m-ï p-h-c m w. k vt \l-t ms S, ^m. -tpm h-s-t - -fw (U-b-d-Iv-SÀ) A- m-c m-j v-{ S e-l-c n h n-c p-²-z n-\ m-n-c-w w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x B-ß-X m-t I-{ µ- n-s â-b p w -s I.-k n.-_ n.k n. a-z y-h n-c p-²-k-a n-x n-b p-s S-b p w B-` n-a p-j y- nâ A- m-c m-j v-{ S e-l-c n h n-c p- ²-Z n-\ m-n-c-w- n-\ p X p-s- wi p-d n- v N- -\ m-t i-c n-b nâ { ]-X n-t j-[-p z m-e s X-f n-b n- p. t I-c-f-kÀ- m-c n-s â a-z y-\-b w P-\- -f p-s S B-t c m-k y-s -b p w P o-h n-x k m-l-n-c y- -s f-b p w X-IÀ- p- H- m-w v. kà- m-c n-\ v P-\-t m-s v k v-t \-l-h p w { ]-X n-_-²-x-b p w D-s ï- nâ C u \-b w ] n³-h-e n- v t I-c-f-s a-z y- n-s â ] n-s n-b nâ\ n- v c- n- Ww. CXn\pt h-ï ni q-s nbm-w v N- -\ mt i-c n-b nâ "{ ]-X n-t j-[-p z m-e' F- t ]-c nâ AÔ-I m-c-s { ]-I m-i w-s I m-ï v t \-c n-s p- -X p-t ] m-s e h y-x y-k v-x-a m-b H-c p { ]-X n-t j-[-c o-x n- \-S- n-b-x v. { ]-X n-t j-[-p z m-e D-Z v-l m-s-\-h p w A- m-c m-j v-{ S e-l-c n h n-c p-² Z n-\ m-n-c-w D-Z v-l m-s-\-h p w A-X n-c q-]-xm h n-i m-c n- P-\-d m-f p w B-ß-X m-t I-{ µ w { ]-k n-uâ pa mb s h-c n d-h.^ m.- t P m-k-^ v h m-w n-b- p-c-b v-  \ nà-hl n- p. B-ß-X mt I-{ µ w U-b-d-I v-sà ^ m. t P m h-s-t - -f w B-a p-j-k-t µ-i w \-e v-i n. AX nc q-]-x { ]-k n-uâ v { i o.- d m-ws k s P.-ä n. s a-x n- -f- nâ e-l-c n h n-c p-²-z n-\ { ]-X n-ú s N m-ã n-s m-s p- p. { i o. S n.-f w. a m-x y p X- n-t e-«v k z m-k-x-h p w { i o. t X m-a-k p-i p-«n a-w- p-t  \-µ n-b p w ]-d-ª p. -{ i o. t _-_ n- ³ ] p- ³-]--d- ¼ nâ, { i o. -t P m-k n I-à p-i-f w,- { i o. kn-p³ Bâ-W n, { i o. s I.-] n. -a m-x y p, { i o. t P m -k I p-a-c w-n n-d, { i o. _ n-p p s I m- p-] p-c-b v- Â, { i o. t _-_ n- ³ X-S- nâ, { i o. t P m-b n- ³ X n-\- -d-¼ nâ, { i o. ] m- - ³ t \-c y w-]-d-¼ nâ, { i o. t X m-a- ³ I-à p-i-f w, -{ i oaxn t d m-k-½ I m-s m-t È-c n, -{ i oaxn s s e-k m-½ X p-ï p-]-d-¼ nâ, -{ i oaxn e u-e n a m-f n-t b-  X p-s- n-b-hà t \-X r-x z w \-e vi n BKÌv

63 A- m-c m-j v-{ S e-l-c n-h n-c p-²-z n-\ m-n-c-w- n-s â ` m-k-a m-b n X pc p- n aà- va-d n-b w s ^ m-t d m-\ m ]-Å n-b nâ e-l-c n-h n-c p-² { ]-X n-ú-b p w Z n-\ m-n-c-w-h p w U-b-d-I v-sà ^ m.- t P m h-s-t - -f w D-Z v-l m-s-\ w \ nàh-l n- p. s ^ m-t d m-\ m h n-i m-c n s h-c n d-h.-^ m.- t P m-k v h-c n- - -Å n A-² y- -X h-l n- p. X p-sà- p \-S- t _ m-[-h-x v- -c-w s k-a n-\ m-d nâ { i o.- ä n.-f w.- a m-x y p m-ê v \-b n- p. A-X n-c q-]-xm ` m-c-h m-l n-i-f m-b { i o.- t X m-a-k p-i p-«n a-w- p-t Â, -{ i o.- t n- ³ ] p- ³-]-d-¼ nâ, { i o.- t P m-k n I-à p-i-f w, { i o.- s I.-] n.- a mx y p, { i o.- ] m- - ³ t \-c y w-]-d-¼ nâ, { i o.- t X m-a-m ³ I-à p-i-f w- X p-s- n-b-hà t \X rx z w \-e v-i n. a m-x m-] n-x m- Ä- v t _ m-[-\ w N- -\ m-t i-c n s kâ v t P m-k-^ v t KÄ-k v l-bà-s k- -ï-d n k v-i q-f nâ þ23 A-[ y-b-\ hà-j-s PTA P-\-d t _ m-u n-t b m-k w P q 29 \v k vi qä a m-t \-PÀ d-h.-k n. -k q-k³ t d m-k v k n.-f w.k n. bpss A-² y- -X-b nâi q-s n-b t b m-k-w N- -\ m-t i-c n \-K-c-k-` t -a-i m-c y Ì mâ n wk v I-½ä n s NbÀ t ]-g v-kw p w h mà-u v I u -k n-e-d p-a m-b { i o-a-x n _ o-\ m t P m_ n D-Z v-l m-s\ w s N-b v-x p. X p-sà- v B-ß-X m-t I-{ µ w s k-{ I-«-d n ä n.f w. a m-x y p "hf-c p- I ua mc- nâ a m-x m-] n-x m- -f p-s S ]- v' F- h n-j-b-s - p-d n- v m-ê v \-b n- p. d-h.-k n. [-\ y -s X-t c-k v k n.-f w.k n. k z m-k-x-h p w PTA { ]-k n-uâ v t ä m-p n s k_ m-ì y³ B-i w-k-b p w ]-d-ª p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t P m-k-^ v C w- o-j v a o-u n-b w FÂ.-] n.k v-i qä PTA P\- dâ t _ m-u n-t b m-k w P q-s s e 6 \v k v-i qä a m-t \-PÀ d-h.-k n. -k q-k³ t d mk v k n.-f w.k n. bpss A-² y- -X-b nâi q-s n-b t b m-kw N- -\ m-t i-c n \-K-c-k-` t -a-i m-c y Ì mâ n w-k v I-½-ä n s NbÀ-t ]-g v-k-w p w h mà-u v I u -k n-e-d p-a m-b { i o-a-x n _ o-\ m t P m-_ n D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. X p-sà- v B-ß-X m-t I-{ µ w s k{ I-«-d n ä n.f w. a m-x y p "h-f-c p- a- -f p-s S h-fà- -b nâ a m-x m-] n-x m- -f p-s S ]- v' F- h n-j-b-s - p-d n- v m-ê v \-b n- p. d-h.-k n. A-a a-c n-b k n.- F w.k n. k z m-k-x-h p w PTA { ]-k n-uâ v t P m t P màö v \-µ n-b p w ]-d-ª p. t _ m-[-h-x v- -c-w s k-a n-\ mà ^ m- n-a m-] p-c w F-k v.-f- v. k v-i q-f nâ k w-l-s n- n- v e-l-c n-h n-c p-² t _ m[- h-x v- -c-ws k-a n-\ mà U-b-d-I v-sà ^ m. -t P m h-s-t - -f w DZ v-l m-s-\ w s Nb v-xp k w-k m-c n- p. I p-«n-iä- v t _ m-[-h-x v- -c-w m-ê v B-e- p-g s s I-\-I-c n s kâ v t a-c o-k v s s l-k v-i qä I p-«n-iä- m-b n t _ m[- h-x v- -c-w- m-ê p w, F-I v-k n-_ n-j-\ p w \-S- n. { i o. ä n.-f w. a m-x y p m-êv \-b n p. I p-«n-iä- v t _ m-[-\ F-I v-k n-_ n-j³ Hcp ] p- \\ p-`-h am-b n-c p p. N- -\ m-t i-c n F-k v.-_ n. l-bà-s k- ï-d n F³.-F-k v.-f-k v. A w-k- Ä BKÌv 63

64 m-b n \-S- n-b t _ m-[-h-x v- -c-w s k-a n-\ m-d nâ { i o.- ä n.-f w. a m-x y p m-k v \-b n- p. { ] n³-k n- Â t U m. t _ m-k v D-Z v-l m-s-\ w \ nà-hl n p. ] m-b n- m-s v e qà-± v a m-x m ]-Å n-b nâ b p-h-p-\- Ä- p "B-[ p-\ n-i-b p-k- nâ s s { I-k v-x-h b p-h-p-\-k m- y w' F- h n-j-b-s - p-d n- v { i o.- ä n.-f w. a m-x y p m-ê v F-S p- p. F-I v-k n-_ n-j-\ p-iä N- -\ m-t i-c n F-k v.-_ n. t I m-f-p v t k m-t j y m-f-p n U n- mà-«p-s aâ v, N- - \ m-t ic n K-h -s aâ v l-bàs k- â-d n k v-i qä F- n-h n-s- -f nâ e-l-c n-s - X n-c m-b t _ m-[-h-x v- -c-w F-I v-k n-_ n-j-³ B-ß-X m-t I-{ µ- n-s â k-l m-bt m-s S { I-a o-i-c n- p. s k-a n-\ mà "e-l-c n-s -X n-c m-b k m-a q-l ya p-t -ä- nâ k m-a q-l y-\ o-x n h-i p- n-s â { ]-hà- -\ w' F- h n-j-b-s - p-d n- v ] p-x p- -Å n-b nâ \-S- n-b s k-a n- \ m-d nâ { i o. ä n.-f w. a m-x y p m-ê v \-b n- p. t l m-a n-t b m N n-i n-õ m]-²-x n H m-t c m B-g v-n-b n-e p w h n-h n-[ Z n-h-k- -f n-e m-b n e-l-c nh-k v-x p D-]-t b m- K- n-s \-X n-c m-b t l m-a n-t b m N n-i n-õ \ nà-h-l n- ph-c p- p. C u N n-i n-õ m ]-²-X n-b nâ I u -k n-e n w-k v k u-i-c y-h p w h n-z-k v-[-c m-b t U m-i v-t S-g v-k n-s â t \-X r-x z- nâ ]-c n-t i m-[-\ m-k u-i-c y w e-` y-a m-w v. s N m-æ m-g v-n X- w-]-å n ac nb t l m-a n-t b m U n-k v-s ]³-k-d n-b n-e p w _ p-[-\ m-g v-n C-c-h p-n n-d C-½ m-\ pt hâ { ] mà- -\ mi p-{ i q-jm t I-{ µ- n-e p w h y m-g m-g v-n A-X n-c-¼ p-g s kâ v t a-c o-k v s ^ m-t d m-\ m ]-Å n-b n-e p w- s h-å n-b m-g v-n N- -\ m-t i-c n ] m-ì-dâ s kâ-d n-e p w B-W v N n-i n-õ \-e v-i n h-c p- -X v. a n-x-a m-b \ n-c- nepw ] mà-i z- ^-e- Ä CÃ m-s Xbpw \S- p Cu N n-i n-õm]-²-x n-b p-s S { ]-t b m-p-\ sa-s p- p-h m³ G-hÀ- pap-å A-h-k-c-a m-w n-x v. k-t mà-«v F s s NÂ-U v ]-²-X n B-ß-X mt I-{ µ- n-s â B-` n-a p-j y- nâ \-S- nh-c p- \ n-x y-t c m-k n-i-f mb-h-c p-s S a- -f p-s S ]T-\- n-\ p w t ] m-j-im-l m-c- n-\ p-a m-b n \-S- ph-c p- k-t mà-«v F s s NÂ-U v ]-²-X n-b p-s S ` m-k-a m-b n ]- -\ w-x n-«p n-ã-b n-s e k-t mà-«v F s s NÂ-U v ]-²-X n-b n-s e A w-k- Ä- v ]- -\ w-x n-«-{ ]-X y m-it I-{ µ- nâ þâ _-l p. -t P m h-s-t - -f w A- -s â A-² y- - X-b nâ I q-s n-b k-t ½-f-\- nâ A ³ k-t µ-i w \-e v-i p-i-b p w A-hÀ- p-å [-\-k-l m-b w (Rs. 1,12,100)- \-e v-i p-i-b p w s N-b v-x p. t I m-«-b w,- B-e- p-g F- o P n-ã-i-f n-s e k-t mà-«v F s s NÂ-U v ]-²-X n-b n-s e I p-«n-iä- v N- - \ m-t ic n ] m-ì-dâ s kâ-d nâ i-\ n-b m-g v-n c m-h n-s e H-c p a-w n- qà { ] mà- -\-t b m-s p-i q-s n k-t ½-f-\ w B-c w-` n- p. D- -`- -Whpw c q-]-b p-s S tijw t]pv 69 Â...» BKÌv

65 DCMS ദല ത ക ല മഹ ജന സഭ AXnc q-]-x m I u -k nâ þ24 { ]-hà- -\-hà-j k-a n-x n-b p-s S c-ï m-a-x v A-X n-c q-]-x m I u k nâ t b m-k w 10þ07þ2022 R m-b-d m-g v- D- -I-g n-ª v 2 a-w n a p-xâ A-X n-c q-]-x m k-t µ-i-\ n-e-b w l m-f nâ \-S- p. A-X n-c q-]-x m { ]-k n-uâ v t U m. k n-t P m t P _ n-s â A-² y- -X-b nâ t NÀ- t b m-k w A-X n-c q-]-x m U-b-d-ÎÀ ^ m. t P m h-s-t - -f w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. F-I- v-k n-i y q-«o-h v k-a n-x n a p-t m-«v h- B-i-b- -s f-b p w kà- p-e-d nâ DÄ-s -S p- n-b h n-j-b- -s f-b p w A-[ n- I-c n- p\-s- NÀ- -IÄ- pt i-j w { ]-[ m-\ A-P-ï-b m-b \ o-x n R m-bà Z n-\ m- N m-c-w-s k w-_-ô n- v { ]-[ m-\x o-c p-a m-\- Ä s s I-s m-å p-i-b p-ï m-b n. \ o-x n R m-bà Z n-\ m-n-c-w-h p w s a-k m s a-d n-ä v C u-h-\ n w-k p w \ m-f p-i-f m-b n Z-e n-x v-i-t m-e n- mk-a q-l w t \-c n-s p- \ o-x n \ n-t j-[- ns \-X n-c m-b n ` m-c-x I-t m-e n- m s a-{ X m³ k-a n-x n B-l z m-\ w s N-b v-x \ o-x n R m-bà Z n-\ m-n-c-w w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-b nâ H m-k-ì v 21 R m-b-d mg vn k w-l-s n- n- p- p. N- -\ m-t i-c n F-k v._ n. s s l-k- v-i q-f nâ \-S- p- Z n-\ m- N-c-W- nâ A-X n-c q-]-x m h n-i m-c n P-\-d mä s h-c n d-h. ^ m. t P m-k-^ v h mw nb- p-c- Â, k w-k v-y m-\ P-e-h n-`-h h-i p- v a-{ n { i o. t d m-j n A-K-Ì n³, N- -\ m-t i-c n MLA { i o. t P m-_ v s s a- nä F- n-hà k- n-l n-x-c m-b n-c n- p w. { ]-k v-x p-x N-S- nâ C- -g n-ª A-² y-b-\hà-j w SSLC,+2 ]-c o- -I-f nâ h n-p-b n- a p-g p-h³ h n-z y mà- n-i-s f-b p w A-X n-c q]-x m DCMS I-½ n-ä n-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ A-\ p-t a m-z n- p- -X p-a m-b n-c n- p w. DCYL- A-X n-c q-]-x m { ]-hà- -\-hà-j D-Z v-l m-s-\-h p w k-x y-{ ]-X n-ú-b p w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m Z-e n-x v I m- -e n- v b q- v e o-k v (DCYL ) þ 25 hà-j k-a n-x n-b p-s S { ]-hà- -\-hà-j D-Z v-l m-s-\-h p w ` m-c-h m-l n-i-f p-s S kx y- { ]-X n-úbp w P q-s s e 23 i-\ n-b m-g v-n D- -I-g n-ª v 2 a-w n a p-xâ ] m-ì-dâ s kâà s a-b n³ l m-f nâ \-S- p. s I.k n.f-k v.-fâ. A-X n-c q-]-x m U-b-d-I v-sà d-h. ^ m. k n-\ p t h-f- m-«p-t È-c n { ]-hà- -\-hà-j D-Z v-l m-s-\ w \ nà-h-l n- p. A-X n-c q-]-x m DCYL U-b-d-ÎÀ ^ m. t P m h-s-t - -f w a p-j y { ]-` m-j-w-h p w { ]-k n-uâ v i y m w s I. t P m-k-^ v A-[ y- -X-b p w h-l n- p. DCMS A-X n-c q-]-x m { ]-k n-uâ v t U m. k n-t P m t P- -_ v k-t ½-f-\- n-\ v B-i w-k-b-d n-b n- p k wk m-c n- p. { ]-k v-x p-x N-S- nâ k v-y m-]-i-z n-\ m-n m-c-w- n-s â ` m-k-a m-b n { ]-Y-a { ]-k n-uâ v P-b n w-k v C-e-h p- -e n-s \ { ]-k v-y m-\- n-\ v \-e v-i nb k-a-{ K k w-` mh-\-iä ]-c n-k-w n- v s ] m- m-s-b-w n-b n- p s a -a-t â m \-e vi n B-Z-c n- p. DCYL s k-{ I-«-d n P n-_ n³ k m-_ p k-t ½-f-\- n-\ v k z m-k-x-h p w s s h-k v { ]-k n-uâ v 2022 BKÌv 65

66 B-j v-e n hà-k o-k v I r-x-ú-x-b p w Adn-bn p. h n-h n-[ b q-w n-ä p-iä H-c p- nb I-e m-]-c n-] m-s n-iä a n-g n-t h-i n-b ]-c n-] m-s n- v A-X n-c q-]-x m F-I- v-k n-i y q-«o-h v A w-k- Ä t \-X r-x z w \-e v-i n. DCVS A-X n-c q-]-x mk-a n-x n X n-c-s ª-S p- v N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m DCMS-s â h-\ n-x m-h n-` m-k-a m-b Z-e n-x v I-t me n- m h-\ n-x m k w-l- n-s â (DCVS ) þ25 { ]-hà- -\-hà-j-t - p-å A-X n-c q-]-x mk-a n-x n X n-c-s ª-S p- v P q-s s e 23 i-\ n-b m-g v-n D- -I-g n-ª v 2.30 a p-xâ ] m-ì-dâ s kâà a n-\ n l m-f nâ \-S- p. DCMS A-X n-c q-]-x m U-b-d-ÎÀ ^ m. t P m h-s-t - -f w B-a p-j{ ]-` m-j-w-h p w X n-c-s ª-S p- v k w_-ô-a mb \ nà-t ±-i- -f p w \-e v-i n. { ]-k n-uâ v Øm-\-t bv- v s s I- p-g b q-w n-ä nâ \ n- p-å F³.s P. t d m-k-½-b p w s k-{ I-«-d n-b m-b n A-X n-c-¼ p-g b q-w n-ä nâ \ n- p-å { i o-a-x n t { X-k y m-½ t P m-k-^ p w X n-c-s ª-S p- -s -«p. DCMS A-X nc q-]-x m { ]-k n-uâ v t U m. k n-t P m t P- -_ v, H mà-k-s s \-kà a mx y p t P m-k-^ v, s k-{ I-«-d n s s j-p p t P m-k-^ v X p-s- n-b-hà X n-c-s ª-S p- v \-S-]-S n { I-a- Ä v t \-X r-x z w \-e v-i n. DCVS { ]-hà- -\-hà-j k-a n-x n { ]-k n-uâ v : F³.s P. t d m-k-½ (s s I- p-g ) s s h-k v { ]-k n-uâ v : { S o-k m ^ n-e n- v (N-¼- p-f w ) s k-{ I-«-d n : t { X-k y m-½ t P m-k-^ v (A-X n-c-¼ p-g ) t P m-b nâ v s k-{ I-«-d n : d q-_ n s k-_ m-ì y³ (N- -\ m-t ic n ) { S-j-dÀ : s X-t c-k m t P m-k-^ v (s \-S p w- p- w ) F-I- v-k n-i y q-«o-h v A w-k- Ä : s k-e n³ I p-ª p-t a m³ (I m-bâ-] p-d w ) s ] m- -½ a m-x y p (I m-bâ-] p-d w ) s P-Ê n t P m-k-^ v (I p-d p-¼-\ m-s w ) c-r v-p n-\ n s d-p n (I p-d p-¼-\ m-s w A-k w-] v-j³) t a-c n s _- n (A-c p-h n- p-g n ) s P-b n-k-½ s _- n (A-c p-h n- p-g n ) t U m. ä n-p n ] n.-h n. (s s I- p-g ) _ o-\ m _ n-p p (s s I- p-g ) ssjpp tpm-k^v (sk-{i-«-dn) ^ m. t P m h-s-t - -f w (U-b-dÎÀ) BKÌv

67 AVE MARIA ല ജ യൻ ഓഫ മര N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x ] m-t dâ e o-p n-b³ H m-^ v t a-c n I-½ o-k n-b- ns â a p-xâ h-s c-b p-å { ]-hà- -\ d n-t mà-«v s I m-t d m-w a-l m-a m-c n I m-c-w w C u I m-e-b-f-h nâ N- -\ m-t i-c n I-½ ok n-b w I m-c y-a m-b { ]-hà- -\- Ä H- p w \-S- p-h m³ k m-[ n- n-ã. F- ne p w B-ß o-b-x-b nâ h o-g v-n-b n-ã m-s X D-d- p-\ n- p. a mà- v þÂ B-W v R- Ä A-h-k m-\-a m-b n I-½ o-k n-b w a o-ä n w-k v I q-s n-b-x v þ-e p w þ-e p w I mc y- Ä h n-e-b n-c p- p- -X n-\ p-a m-b n F-I v-k n-i y q-«o-h v a o-ä n w-k v I q-s n-b n-c p- p þÂ \-S-t -ï n-b n-c p- { ] mà- -\ m-k-t ½-f-\ w þÂ B-W v \-S- p-h m³ k m[ n- -X v. C-X n-t \ m-s-i w I-½ o-k n-b w B-² y m-ß n-i \ n-b- m-h v d-h. ^ m. t P m-t P m ] p-x p-t h-e nâ Ø m-\ w H-g n-b p-i-b p w ]-I-c w ^ m. t P m-k-^ v C-f w-x p-c p- n-b nâ Ø m-\ w GÂ- p-i-b p w s N-b v-x p þÂ ] m-t dâ I-½ o-k n-b w B-b n-«v t \-c n-«p _-Ô-a p-å 30 { ]-k o-z n-b- -f nâ 26 { ]-k o-z n-b- -s f { ]-X n-\ n-[ o-i-c n- v G-I-t Z-i w 40 ` m-c-h m-l n-iä ] m-t dâ ] p-c-b v- Â l m-f nâ k-t ½-f n- v { ] mà- -\ m-t b m-k w \-S- n. { I-a-{ ]-I m-c-a p-å e o-p n-b-s â { ] mà- -\-IÄ \-S- n. t I m-h n-u v I m-e- v h n-h n-[ { ]-k o-z n-b- -f nâ-\ n- p w a-c-w w-a q-e w t hà-s ]-«p-t ] m-b s s k-\ n-i-s c H mà-a n- p. A-S p- p-h-c p- s k-] v-ä w-_-d nâ s k-] v-ä w-_à k-t ½-f-\ w ]-X nh pt ] m-s e \-S- m-s a- p X o-c p-a m-\ n- p. F-Ã m { ]-k o-z n-b- -f p w s I m-t d m-w I m-e-s d n-t mà-«v ]-d-b p- -X p-t ] m-s e k-aà- n- -W-s a- v B-h-i y-s -«p. ] m-t dâ I-½ o-k n-b- n-s e N n-e { ]-k o-z n-b- Ä (N o-c- n-d, s h-c qà, s N n- p-g) ] qà-æ m-[ n-i w i-à n { ] m-] n- p-h-c p- -X v { i-t ²-b-a m-w v. { ]-k o-z n-b- -f p-s S t ]-c p w A w-k- -f p-s S F- -h p w k w-_-ô n- t Ì-ä p-s aâ v t \-c-s A-b- p- X- n-«p-s ï- v H mà-as -S p- p- p. I-W- p-iä A-S p- d n-t mà-«nâ. I½ o-k n-b- n-\ p-t hï n, kn. sp-an-\n kp-tc-jv I- -¼-Ån (sk-{i-«-dn) ^m. tpmk-^v C-fw-Xp-cp- n-bnâ (k v-] n-c n- zâ A-k n-ìâ v) 2022 BKÌv 67

68 ഫ ൻസ സ കൻ അല മ യസഭ SFO (Secular Franciscan Order - SFO) ""kam-[m\w þ ku`mkyw'' N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-b n-s e F-à m { ` m-x r-x z m w-k- -f p-s S ]T-\- n-\ p w [ y m-\- n-\ p w k-` m w-k- Ä- m-b n \-e v-i-s -«n-c n- p- H u-t Z y m-k n-i "\ n-b-a mh-e n-b p w P o-h n-x-{ I-a-h p w'' X p-sà- IÀ- m-h n-s â \ m-a- nâ X-]-Ý-c y-b p-s S k-t l m-z-c o-k-l m-z- mà- v h n-i p-² { ^ m³-k n-k v s I m-s p- p- D-Z v-t _ m-[-\ w! P o-h n-x-{ I-a w { ^ m³-k n-k v-i³ AÂ-a m-b k-` m w-k- -f p-s S \ n-b-a-h p w P o-h n-x-c o-x n-b p w C-X m-i p- p. s s Z-h-t m-s p w P-\- -t f m-s p w I q-s n-b p-å k z- w P o-h n-x- n-s â { ]-t N m-z-\-h p w t I-{ µ-_ n-µ p-h p w a n-i n-l mbm-b n-c p- p. h n-i p-² { ^ m³-k nk v AÊ o-k n-b p-s S a m-x r-i-s b A-\ p-i-c n- p-s I m-ï v \-½ p-s S IÀ- m-h m-b C ut i ma n-i n-l m-b p-s S k p-h n-t i-j-{ ]-I m-c w { ]-hà- n- p-i. "] n-x m-h m-b s s Z-h- n-s â k v-t \-l-z m-\-a m-b a n-i n-l m- ] n-x m-h n-t e-b v- på a mà-k-h p w, ]-c n-i p-² m-ß m-h v s h-f n-s -S p- p- k-x y-h p w, \-½ p-s S B-ß m-h n-s â s s Z-h n-i-p o-h-\ p-a m-i p- p. { ^ m³-k n-k v-i³ A-e v-a m-b k-t l m-z-c o-k-t l m-z-c- mà h-f-s c k q- v-a-x-t b m-s p-i q-s n k p-h n-t i-j w h m-b n- p-i-b p w k p-h n-t i-j- nâ- \ n- v P o-h n-x- n-t e-b v- p w P o-h n-x- nâ-\ n- v k p-h n-t i-j- n-t e-b v- p w I-S- p-s N-à p- -X n-\ v { ]-t X y-i-x-c- nâ A-h-c p-s S P o-h n-x w k-aà- n- p-i-b p w t h-w w. B-I-b mâ k-p o-h-a m-b n { ]-hà- n- p- H-c p h y-à n-b m-b a n-i nl msb { ^ m³-k n-k v-i³ A-e v-a m-b k-`-b n-s e A w-k- Ä X- -f p-s S kt l m- Z-c o-k-t l m-z-c- m-c n-e p w h n-i p-²-{ K-Ù- n-e p w X n-c p-k-`-b ne p w X n-c p-k-`-b p-s S H u-t Z y m-k n-i { ] mà- -\-I-f n-e p w I-ï p-a p-«p-h m-\ p w k v-x p-x n- p-h m-\ p w A-\ p-ic n- p-h m-\ p w k-l m-b n- p-h m-\ p w i p-{ i q-j n- p-h m-\ p w ]-c n-{ i-a n- -W w. a-t l m- -X-\ m-b s s Z-h-] p-{ X-s \ C u t e m-i- nâ \-½Ä I m-w p- -X v A-h n-s p-s A-X n-]-c n-i p-²-a m-b i-c o-c-c-à- -f nâ a m-{ X-a m-i p- p F- p-]-d-ª h n-i p-² { ^ m³-k n-k n-s â h n-i z m-k-a m-b n-c n- -W w \ap v amxri. h n-i p-² I pà-_ m-\-b nâ A-[ n-j vt n-x-a m-b A-h-c p-s S P o-h n-x- n-s â { ]-t N m-z-\-h p w a m-x r-i-b p w Ú m-\-k v-\ m-\-t m-s p-i q-s n A-hÀ a n-i n-l m-b nâ k w-k v-i-c n- -s -S p-i-b p w ] p-\à-ö o-h n- p-i-b p w s N-b v-x v X n-c p-k-`-b p-s S k-p o-h m w-k- -f m-b n- o-c p- p. {h-x-h m-k v-z m-\ wh-g n A-hÀ X n-c p-k-`-t b m-s v I q-s p-xâ K m-v-a m-b n s F-I y-s -«nc n- p- p. X- n-a n- w A-hÀ X- -f p-s S P o-h n-x- m-e p w h-n-\- me p w a n-i nl m-sb D-Z v-t L m-j n- p-s I m-ï v F-à m P-\- -f p-t S-b p w C-S-b nâ X nc p-k-`-b v- v k m- y w h-l n- p- D-]-I-c-W- -f m-b n a p-t -d-w w. h n-i p-² { ^ m³-k n-ê n-s \ BKÌv

69 t m-s e X n-c p-k-`-s b ] p-x p- n- -W n-b p-h m-\ m-b n h n-f n- -s -«n-c n- p- A-hÀ A-t ±-l- n-s â a m-x r-i-b mâ { ]-t N m-z n-x-c m-b n ]-c n-i p-² ] n-x m-h v, s a{ X m- mà, s s h-z n-ià F- n-h-c p-a m-b n ]-c n-] qà- [ m-c-w-b n-e p w k-l-i-c-w- n-e p w h-f-c ph m³ D-t -j-] qà-æ w ]-c n-{ i-a n- -W w. X p-d-h n-b n-e p w ]-c-k v-]-c h n-i z m-k- nâ A-[ n-j vt n-x-h p-a m-b k w-` m-j-w- -f n-e q-s S A- -k v-t X m-e n-i{ ]-hà- -\- -f nâ kà- m-ß-i-x-b p w I m-c y- -a-x-b p w A-hÀ h-fà- p-i-b p w t h-w w! k zà- -{ ]-t h-i w h m-g- -Å n d o-p s kâ v t a-c o-k v { ` m-x r-x z m w-k w k-t l m-z-c n ] p-d-h-s n-b nâ G-e n- p-«n F-{ _-l m w "F-S-X z m d o-p ' s kâ v t P mà-p v { ` m-x r-x z m w-k w kt l m- Z-c n N- m-e-b v-  a-d n-b m-½ h-à- o-k v. h m-g- -Å n d o-p K-X v-k-a-\ n { ` m-x r-x z m w-k w k-t l m-z-c n I-à p- -f w t a-c n- p-«n C-h-c p-s S kzàk{ ] m-] v-x n- m-b n \-a p- p { ] mà- n- m w. { _. h n-.k n-. AeIvkv hen-b-]-d-¼nâ ^ m. s s a- nä ]-d q-t È-c nâ OFM Cap. ({ ]-k nuâ v) (k v-] n-c n- zâ A-k n-ìâ v)» BßXm-tI{µw XpSÀ... [-\-k-l m-b-h p w A-hÀ- p\-âi n. { i o. k- n a m-x y p, { i o-a-x n { S o-k m a m-x y p F- n-hà t \-X r-x z w h-l n- p e-l-c nh n-a p-à h n-i p-² o-i-c-w [ y m-\ w e-l-c nh n-a p-à n B-{ K-l n- p- -hà- v { ] mà- -\-b n-e q-s S-b p w [ y m-\- n-e ps S-b p w h n-a p-à n-b p-s S a mà- w X p-d- m³ I p- - m-\ w s { ] m-h n-u³-k v d n\ y qhâ s kâ-d nâ F-à ma m-k-h p w e-l-c n-h n-a p-à I p-s pw-_-h n-i p-² o-i-c-w [ y m-\ w k up-\ y-a m-b n \-S- s S p- p. XZ-h-k-c- nâ i m-kv-{ X-t h-z n s NbÀ-a m³ t U m. F³. ]-c-t a-i z-c- p-d p- v e-l-c n- -S n-a-s -«-hà- v t l m-a n-t b m a-c p v \-e v-i n h-c p- p. C u a m-k-s [ ym-\ w 2022 B-K-Ì v 14\ v s s h-i n-«v 5 \ v B-c w-` n- v 17\ v D- -bv v H-c pa-w n- v k-a m-] n- p w. t aâ-h n-e m-k-h p w t ^ m \-¼-c p w X m-s g t NÀ- p- p. s { ] m-h n-u³-k v d n-\ y qhâ s kâà,- I p- - m-\ w,- X n-c p-h-ãt ^ m \-¼À : , , BKÌv 69

70 വ ൻ സൻഷ ൻ വദ SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL ""s s Z-h-t m-s p t NÀ- p \- n-â- p-h n³, A-h n-s p- p \ n- -t f m-s p w t NÀ- p-\ nâ- p w'' (b m-t m-_ v 4:8) { ] n-b h n³-s k³-j y³ k-t l m-z-c- -tf, N-c n-{ X-{ ]-[ m-\-a m-b ]-e k w-` m-h-\-i-f p-s S-b p w A-\ p-k v-a-c-w-b p-s S a m-k-a m- W-t à m B-K-k v-ä v. s s Z-h- mâ { ]-t X y-i-a m-b n s X-c-s ª-S p- -s -«v, D-Û-h ] m-]-a n-ã m-s X P-\ n- v, c- -I-s â a m-x m-h m-b ]-c n-i p-² I-\ y-i m-a-d n-b- n-s â k zà-k m-t c m-]-w- n-c p-\ mä \ m w B-t L m-j n- p- Z n-h-k-a m-w-s à m B-K-k vä v 15. A- -k v-t X m-e- m-c p-s S I m-e ws X m-«v F-à m k-`-i-f n-e p w C u X n-c p-\ mä B-t L m-j n- -s -«n-c p- psh- m-w v k-` m-n-c n-{ X- -f nâ I m-w-s -S p- -X v. 1950 ]-{ -ï m w ] o-b q-k v ] m- -b m-w v ]-c n-i p-² a-d n-b- n-s â k zà-k m-t c m-]-w-s k-`-b p-s S h n-i z m-k-k-x y-a m-b n { ]-J y m-] n- -X v. s s Z-h-h p-a m-b n { ]-t X y-i-a m-b _-Ô w ] p-eà- n-b n-c p- h y-à n-b m-b n-c p- p ]-c n-i p-² a-d n-b w. A-hÄ ] n-x mh m-b s s Z-h- n-s â ] p-{ X n-b p w ] p-{ X-\ m-b s s Z-h- n-s â a m-x m-h p w ]-c n-i p- ² m-ß m-h m-b s s Z-h- n-s â a-w-h m-«n-b p w B-W-s à m. P o-h n-x-i m-e-a-{ X-b p w ] p-{ X-t \ m-s p t NÀ- p-\ n- v A-h-s â P o-h n-x- n-e p w k-l-\- -f n-e p w a-c-w- n-e p w D- m-\- n-e p w ]- m-f n-b m-b A-½-s b B-ß-i-c o-c- -t f m-s S ] p-{ X³ k zà-k- n-t e- v B-\-b n- psh- -X v A-X n-i-b-i-c-a-ã. F-à m- m-eh p w A-hÄ X-t m-s S m- w D-ï m-t h-ï-x n-\ v Cutim ]-c n-i p-² A-½-s b k zà-k- n-t e- p-bà- p-i-b p w X-s â h-e-x p-` m-k- v D-]-h n-ã-b m- p-i-b p w s N-b v-x-x n-s â A-\ p-k v-a-c-w-a m-b k zà-k m-t c m-]-w- n-c p-\ m-f n-s â a w-k-f- Ä G-hÀ- p w l r-z-b-] qà-hw B-i w-k n- p- p. ` m-c-x- n-s â 75þ m w k z m-x-{ y-z n-\ w \ m w B-t L m-j n- p-i-b m-w-s à m. Cc p-\ q-t d m-f w hà-j- Ä \ o-ï p-\ n- h n-t Z-i m-[ n-]-x y- nâ\ n- p w \-½ ps S c m-{ ã w k z-x-{ -a m-b-t mä G-s d s h-ã p-h n-f n-i-f m-w v \-½p-s S c m-p y-s I m- n-c p- -X v. k z m-x-{ y- n-\ m-b n \ m w s I m-s p- h-e n-bh n-e \-½ p-s S c mp y- n-s â h n-`-p-\-a m-b n-c p- p. A-I- p w ] p-d- p w \ n- p-å G-s d s hã ph n-f n-i-s f t \-c n-«p-s I m-ï v I-g n-ª 75 hà-j- -f m-b n \-½ p-s S c m-p y p P\ m-[ n-]-x y w h n-p-b-i-c-a m-b n X p-s-c p- psh- -X nâ \-a p- -` n-a m-\ n- m w. h yx y-k vx c o-x n-iä, ` m-j-iä, axhnizm-k- -Ä, km¼- ni s]mcp- t -Sp-IÄ Hs -bp-s nepw km¼- n-i, kmaq-ly, cmjv{so-b, i m-k v-{ Xþ-k m-t -X n-i, I mà-j n-i, h n-z y m-` y m-k, B-t c mk y t a-j-e-i-f n-s e m-s \ m w s s I-h-c n- AX n-i-b-i-c-a m-b ] p-t c m-k-x n 136 t I m-s n P-\- -f p-s S s F-I y- n-s â-b p w IT n-\ m-[ z m-\- n-s â-b p w ^-e-a mw v. B-[ p-\ ni t e m-i w G-ä w { ]-X o- -t b m-s S D-ä p-t \ m- p- c m-p y-a m-w v C- y. P-\ m-[ n-]-x y-h p w atx-x-c BKÌv

71 X z-h p w ] u-c-k z m-x-{ y-h p-s a m-s G-s d s h-ã p-h n-f n-iä t \-c n-s p- p. "F-s â k z m-x-{ y-zà-i\ w a q- p h m- p-i-f nâ k w-{ K-l n- m-h p- -X m-w v þ k-a-x z w, k m-t l m-z-c yw, k z mx-{ y w' F- t U m. A w-t _-Z v-i-d ns â h m- p-iä C-h n-s S A-\ p-k v-a-c n- -s «. k z m-x-{ y- n-\ p-t hï n P o-h³ k-aà- n- -h-s c \-a p- v {]-txyiw HmÀ m w. A-hÀ D-bÀ- n- n-s n- - a q-e y- -f p w B-i-b- -f p w k z- a m- m³ \-a p- p ]-c n-{ i-a n- m w. a-l m-i-h n h-å-t m-f n-t \ m-s S m- w \-a p- p ] m-s m w ""t ] m-cm t ] m-cm \ m-f nâ \ m-f nâ Z q-c-z q-c-a p-b-c-s «` m-c-x m- v-a t Z-h n-b p-s S X r- -X m-i-iä'' \-½ p-s S s k m-s s k-ä n Ø m-]-i³ h m-g v- -s -«{ ^-U-d n-i v H m-k m-\ m-a ns \ h n-i p-²-\ m-b n { ]-J y m-] n- p-h m-\ p-å \ n-t b m-k-t m-s S F-à m a m-k-h p w 23þ m w X o-b-x n B-t K m-f-x-e- nâ \-½ p-s S { ]-hà- -I m w-k- Ä D-]-h m-k w A-\ pj vt n- p { ] mà- n- -W-s a- \ nà-t ±-i w F-à m A w-k- -f n-e p w F- n-b n-«p-ï v F- p { ]-X o- n- p- p. C u Z n-h-k- n-\ p s X m-«p-a p³-] p-h-c p- t I m -^-d³k v a o-ä n w-k nâ { ]-k n-uâ p-a mà C- m-c y w H mà-a-s -S p- p-h m³ { i-² n- p-a-s à m. C u hà-j-s F-«p-t \ m-¼ m-n-c-w- n-e p w C u \ n-t b m-k w { ]-t X y-i-a m-b n DÄ-s -S p- p-h m³ A-` yà- n- p- p. \-½ p-s S s k³-{ S I u -k n-e n-s â B[ y m-ß n-i D-]-t Z-ã m-h m-b n _-l p. t P m-k-^ v ]-\-t -g w A- ³ N p-a-x-et bä I m-c y w F-à m-h-c p w A-d n-ª p-i m-w p-a-s à m. \-½ p-s S A-X n-c q-]-x-b nâ ]-e { ]---[ m-\ D- -c-h m-z n- - -f p w G-ä-h p w t { i-j vt-a m-b c o-x n-b nâ \ nà-h-l n- n- «p-å A- -s â t k-h-\ w \-a p-t -ä w A-\ p-{ K-l-{ ]-Z-a m-i p-s a- -X nâ k w-i-b-a n-ã. k w-l-s-\-b p-s S h-fà- - v F-à m k-l m-b- -f p w A- ³ h m-k v-z m-\ w- s N-b v- X n-«p-ï v. I-g n-ª A- phà-j- Ä \-½ p-s S B-[ y m-ß n-i D-]-t Z-ã m-h m-b n \-t ½ m-s S m- w { ]-hà- n- p-i-b p w \-a p- v a mà-k-\ nà-t ±-i- Ä \-e v-i p-i-b p w s N-b v-x { ] n-b-s -«N m-t m ] p-x n-b m-]-d-¼ n-e- -s â t k-h-\- -s f \-µ n-] q-à-h w A-\ p-k v-a-c n- p- p. C u c-ï p _-l p-a m-\-s -«s s h-z n-ià- p w B-i w-k-i-f p w { ] mà- -\-I-f p w t \-c p- p. Cu-tim-bn kv-t\-l-]qàhw, { _. t X ma-k v S n. a q-e-b nâ (k n.k n. { ]-k nuâ v) 2022 BKÌv 71

72 ച ര വൾഡ ട CWT 1. t c m-k n-iä- v B-i z m-k-a m-b n N m-c n-ä n t hä-u v ] m-e n-t b-ä o-h v s I-bÀ t c m-k n-i-f p-s S-b p w A-h-c p-s S I p-s p w-_- -f p-s S-b p w k-a-{ Kh n-i-k-\ w e- ya m n { ]-hà- n- p- N m-c n-ä n t hä-u v ] m-e n-t b-ä o-h v s I-b-d n-s â { ]-hà- -\- Ä h n-p-b-i-c-a m-b n a p-t -d p- p. { ]-hà- -\ w ] p-\x-c m-c w-` n- v I p-d-ª-\ m-f p-iä s I m-ïpx-s h-f-s cb-[ n-i w t c m-k n-iä- p w A-h-c p-s S I p-s p w-_- Ä- p w B-i z m-k-a m-i p-h m³ N m-c n-ä n t hä-u n-s â ] m-e n-t b-ä o-h v s I-b-d n-\ v k m-[ n- p. { ]-X n-a m-k w C-c p-]- nb-t m-f w t c m-k n-i-f p-s S `-h-\- -f nâ k- -²-{ ]-hà- - I-c p-s S k-l m-b-t m-s S 1000 c q-] h n-eh-c p- `- y-i n-ä p w N n-i n-õ m kl mb-h p w F- n- p\â-i m³ k m-[ n- p- p. \ n-c-h-[ n t c m-k n-iä- v Bt c mk y- C³-j p-d³-k v I mà-u v F-S p- v \Â-I m³ I-g n-ª p. I q-s m-s X k m-¼- n-i k-l m-b w, h o-s v ] p-\-xc p-²-mc-w- n- p-å k-l m-b w, t c m-k n-i-f p-s S a- Ä- v ]T-\k-l m-b w, t c m-k n-i-f p-s S ] p-\x-c-[ n-h m-k- n-\ p-å k-l mb w X p-s- n-b-h \Â-I nh-c p- p. \ nà-[-\-c m-b t c m-k n-iä- v B-h-i y-a m-b h oâ s N-bÀ, F-bÀ s _-U v, U-b-t ]-g v-k v a p-x-e m-b-h ] m-e n-t b-ä o-h v s I-bÀ b q-w n-ä n-s â t \-X r- X z- nâ F- n- p\â-i p- p. I q-s m-s X H-«-\-h-[ n { ]-hà- -\- Ä N m-c n-ä n t hä-u v ] m-e n-t b-ä o-h v s I-b-d n-s â t \-X r-x z- nâ \-S- n-h-c p- p. C-c p-\ qt d m-f wh-c p- k p-a-\-ê p-i-f p-s S k-l m-b-t m-s S-b m-w v C u { ]-hà- -\- Ä \-S- nh-c p- -X v. 2. h r- t c m-k n-iä- v I-c p-x-e m-b n N m-c n-ä n t hä-u v P n-½ n ]-S-\ n-e w s kâ-d n-s â t \-X r-x z- nâ "I-c p-xâ ' F- t ]-c nâ \-S- nh-c p- k u-p-\ y U-b m-e n-k n-k v ]-²-X nh-g n \ m-f n-x p-h-s c B-b n-c-t m-f w U-b m-e n-k n-k p-iä s N-b v-x p \Â-I p-h m³ k m-[ n- p. t U m. t P mà-p v ]-S-\ n-e- n-s â k-l m-b-t m-s S s N- n- p-g s kâ v t X m-a-k v B-i p-]-{ X n-h-g n-b m-w v k u-p-\ y U-b m-e n-k n-k p-iä s N-b v-x ph-c p- -X v. { ]-X n-a m-k w 100 k u-p-\ y U-b m-e n-k n-k p-i-f m-w v \Â-I p- -X v. \ nà-[-\-c m-b h r- t c m-k n-i-s f A-t ]- b p-s S A-S n-ø m-\- nâ I-s ï- n-b m-w v k u-p-\ y U-b m-e n-k n-k v I q- \Â-I p- -X v. 3. ]-«n-w nc-l n-x N- -\ m-t i-c n N m-c n-ä n t hä-u v { S-Ì p w X p-c p- n B-e-t -c n a-d n-b m-½ ^ n-e n-t m-k v ^ ut ï-j-\ p w k w-b p-à-a m-b n \-S- n-h-c p- ]-«n-w nc-l n-x N- -\ m-t ic n ]-²-X n 6 hà-j- n-t e- v IS p. ]-²-X n-b p-s S ` m-k-a m-b n { ]-X n-a m-k w 100 `- yi nä p-iä t c m-k- -f m-e p w a-ä p{ ]-i v-\- -f m-e p w k m-¼- n-i-a m-b n t -i w A\ p-`-h n- p- I p-s p w-_- Ä- v h n-x-c-w w s N-b v-xph-c p- p c q-] h n-eh-c p- `- y-i n-ä p-ifm-w v h n-x-c-w w s N- p- -X v....» BKÌv

73 CHARISMATIC RENEWAL കര സ മ ക നവ കരണ ""IÀ- m-h n-s â I q-s m-c- nâ i p-{ i q-j s N- m-\ p w k-a q-l- n-\ v a p- nâ-\ n- v t k-h-\ w A-\ p-j vt n- m-\ p w C-{ k m-t b-e n-s â s s Z-h w k-a q-l- nâ-\ n- v \ n- -s f t hà-x n-c n- -X v \ n-k m-c-i m-c y-a m-t W m?'' (k w-j y 10:9) I-c n-k v-a m-ä n-i v t k m-w nâ \-h o-i-c-w-a p-t -ä w s s Z-h-I r-]-b mâ k-p o-h-a m-b n \-S- p-s I m-ï n-c n- p- p. N n-e k-_ v-t k m-w p-i-f nâ ] p-x n-b { ] mà- -\ m-{ K q p-iä B-c w-` n- p-h m³ k m-[ n- p. s s e-^ v C³ Z n k v-] n-c n-ä v t { ] m-{ K m w N n-e Ø-e- - f nâ H m-^ v-s s e-\ n-e p w a-ä n-s- -f nâ H m -s s e-\ n-e p w \-S- p-s I m-ï n-c n- p- p. k-_ v-t k m-w p-i-f nâ ] p-x n-b-x m-b n c q-] o-i r-x-a m-b kàh o-k v S o w A w-k- -f p-s S t ^ mà-t a-j³ s N- n- p-g F-k v.f- v. l m-f nâ P q-s s e ]-X n-\ md m w X o-b-x n 9:00 F.F w a p-xâ 5:00 ] n.f w h-s c \-S- -s -«p. A w-k- -f p-s S k-p o-h-k m- n-² y w D-ï m-b n-c p- p. a p³ t I mà-u n-t \-äà-a mà, a p³-t k-h-\-k-a n-x n A w-k- Ä X p-s- n t \-X r-\ n-c-b nâ D-Å-h-c p-s S { I n-b m-ß-i-a m-b k m- n-² y-h p w k-l-i-c-w-h p w D-ï m-b n-c p- p. s I.F-k v.k n. s N-bÀ-a m³ _-l p. t P m-k-^ v X m-a-c-t h-f n A- -s â t \-X r-x z- nâ s k³-{ S S o w A w-k- Ä m-ê p-iä \-b n- p. \-h o-i-c-w w I m-e-l-«- n-s â B-h-i y-a m-s W- A-h-t _ m[ w Fà mhà- p w D-ï m-b n. ] p-x n-b t k m-wâ k-a n-x n c q-] o-i-c-w w B-KÌ v H- m w X o-b-x n \-S- p-h m-\ p-å { I-a o-i-c-w- Ä \-S- p-s I m-ï n-c n- p- p. _-l p. t k m-wâ U-b-d-ÎÀ a m-x y p X m- n-b- v A- -s â \ nà-t ±-i-{ ]-I m-c w w t k mwâ t I m-à-u n-t \-äà t a m³ s N- n-a-ä- n-s â t \-X r-x z- nâ F-à m I m-c y- -f p w h-f-s c a-t \ m-l-c-a m-b n ]-c n-i p-² m-ß m-h v { I-a o-i-c n- p. s s Zh-t a \-µ n, k v-x p-x n. k v-t \-l-] qà-h w, t a m³ s N- n-a-ä w (tim-à-un-t\-äà) ^m. am-xyp Xm- n-b- v (B-\ n-t a-äà)...» Nmcn-än thä-uv {S-kväv XpSÀ A- -Z m-\ w N- -\ m-t i-c n P-\-d B-i p-]-{ X n-b n-e p w B-b pà-t h-z B-i p-]-{ X n-b n-e p-a mb n \ nà-[-\-c m-b t c m-k n-iä- p w I q-«n-c n- p-i mà- p w k u-p-\ y-a m-b n D- -` -W w \Â-I p- A- -Z m-\ w ]-²-X n h n-p-b-i-c-a m-b n a p-t -d p- p. { ]-X n-z n\ w 300 \ nà-[-\-c m-b t c m-k n-iä- p w I q-«n-c p- p-i mà- p w B-l m-c w \Â-I m³ C u ]-²-X n- p I-g n-b p- p. k p-a-\-ê p-i-f p-s S k-l m-b- mâ H-c p Z n-h-k wt ] me p w a p-s- m-s X A- -Z m-\ w \Â-I m³ N m-c n-ä n t hä-u n-\ v k m-[ n- p- p. \ n-k z mà- -c m-b I p-s db-[ n-i w k- -²{ ]-hà- -I-c p-s S t \-X r-x z- n-e m-w v B-l mc w X m-d m- p- -X p w B-f p-iä- v F- n- v \Â-I p- -X p w. ^m. sk_m-ìy³ ]p -ticn (FI-vkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ) 2022 BKÌv 73

74 ]utcm-lnxy B²ym-ßn-IX: hn\hn-nn- -\- Ä aev]m³- ^m. amxyp shåm-\n- Â 179 മ ശ ഹ യ ല ള ള ജ വ ത (X nc p-h-n-\-` mk w: t d ma m 6, 1-þ23 ) { I n-k v-x o-b-p o-h n-x w a n-i n-l m-t b m-s S m- p -a-c n- v A-h-t \ m-s S m- v D- m-\ w s N-b v-x P o-h n-x-a m-s W- p ] u-t e m-k v-ç o-l m k-aà- n- p- h-n-\-` m-k-a m-w v, t d m-a m- mà- v F-g p-x n-b t e-j-\- n-s e B-d m w A-² y m-b w. C u h-n-\-` m-k w X m-s g-i m-w p w h n-[ w h n-`-p n- m w. 1. C u-t i m-b p-s S a-c-t W m- m-\- -t f m-s v s F-I y-s -«P o-h n-x w (6,1þ5 ) 2. s s Z-h- n-\ p-t h-ï n P o-h n- p- P o-h n-x w (6,6þ14 ) 3. A-\ p-k-c-w- n-s â A-S n-a-i-f m-h p-i(6,15þ18 ) 4. ] m-]-h p w a-c-w-h p w (6,19þ21 ) 5. h n-i p-² n-b p w P o-h-\ p w (6,21þ23 ) a m-t ½ m-z o-k m-\ p-`-h-s - -ä n ]-d-b p- C u t e-j-\-` m-k w A-P-] m-e-ià- v \-e v-i p- k-t µ-i- Ä [ y m-\-h n-j-b-a m- m w. 1. C u-t i m-b p-s S a-c-t W m- m-\- -t f m-s v s F-I y-s -«P o-h n-x w ""A- -s \, A-h-s â a-c-w-t m-s p \-s ½ s F-I y-s -S p- n-b a m-t ½ m-z o-k mb mâ \ m w A-h-t \ m-s S m- p k w-k v-i-c n- -s -«p. a n-i n-l m a-c n- -X n-\ p-t ij w ] n-x m-h n-s â a-l- z- nâ D-b nà-s -g p-t -ä-x p-t ] m-s e, \ m-a p w ] p-x n-b P oh n-x w \-b n-t -ï-x n-\ m-w v A-h-t \ m-s S m- p k w-k v-i-c n- -s -«-X v ' ' (6,4 ). a m-t ½ m-z o-k m-b m-w v s s { I-k v-x-h-p o-h n-x- n-\ v X p-s- w-i p-d n- p- -X v. a mt ½ m-z o-k m-b p-s S e- y w C u-t i m-a n-i n-l m-t b m-s p-å s F-I y-s -S-e m-w v. C u s F-I y-s -SÂ A-h n-s p-s a-c-w- n-e p w D- m-\- n-e p-a p-å H-c p s FI y-s -SÂ-I q-s n B-W v. B-Z n-a-s s { I-k v-x-hà I p-f- n-t e m ] p-g-b n-t e m a p- n-\ n-hà- m-w v a m-t ½ m-z o-k m k z o-i-c n- n-c p- -X v. C-X v H-c p ] p-\à-p-\- \- n-s â { ]-X o-i-a m-b n-c p- p. ] m-]- Ä I-g p-i n- -f-b p- C u m-f-\ w h ni p-² o-i-c-w-h p w \ o-x o-i-c-w-h p w \Â-I p-i-i q-s n s N- p- p (1 s I m-d n 6,11 ). IÀ- m-h m-b C u-t i m-a n-i n-l m-b nâ ]-c n-i p-² m-ß m-h p-h-g n-b m-w v C- m-c y- Ä k w-`-h n- p- -X v. a n-i n-l m k w-`-h- n-e p-å k-¼ qà- -a m-b ` m-k-` m-k n-x z-a m-w v a m-t ½ m-z o-k m-b nâ k m- m-x v-i-c n- -s -S p-i. A-X n-\ mâ a m-t ½ m-z o-k m k z oic n- -hà a n-i n-l m-b p-s S a-c-w w, k w-k v-i m-c w, ] p-\-c p- m-\ w F- n-h-b nâ ]- m-f n-i-f m-i p- p (1 s I m-d n 15,3-þ5 ). s s Z-h-I r-]-b m-w v ] m-] n-b p-s S c- -b v- v B-[ m-c w F- p-å ] u-t e m-k v- Ç o-l m-b p-s S \ n-e-] m-s n-s \ I p-ä-s -S p- p- h n-aà-i-ià, F-{ X-t h-w-s a- n-e p w BKÌv

75 ] m] w s N- m w, s s Z-h w c- n- p-s I m-å p w F- p ]-c n-l-k n- p- -X m-w v C-h n-s S k q-n n- n- p- -X v. I r-] [ m-c m-f-a m-b n e-` n- m³-t h-ï n ] m-]- nâ X p-s-c p- -X v A-` n-i m-a y-a m-s W- v A-t ±-l w ]T n- n- p- p-s h- p A-hÀ B-t c m- ] n- p- p. A-X v H-c n- -e p w A w-k o-i-c n- m-\ m-h n-s Ã- m-w v ] u-t e m-k n-\ p ]-d-b m-\ p-åx v. ] m-]-s k w-_-ô n- n-s-t m-f w a-c n- -h-c m-w p \-½Ä. AX ps I mï v C\ nb p w ] m-]- nâ I-g n-b p-i A-N n- y-a m-w v. I m-c-w w \ m-s a-ã mhc p w a mt ½ m-z o-k m k z o-i-c n- -h-c m-w v. a m-t ½ m-z o-k m k z o-i-c n- -h-s c-ã m w h n-i p- ² n-b nâ P o-h n- m³ h n-f n- -s -«-h-c m-w v. D- n-x-\ m-b C u-t i m P o-h n- p- A-c q-] n-b mw v. A-c q-] n h n-i p-² n-b p-s S A-c q-] n-b m-w v. a m-t ½ m-z o-k m-b n-e q-s S D n-x-\ m-b C u-t i m-t b m-s v s F-I y-s -«-h-s c- \ n-e-b nâ h n-i p-² n-b n-t e- p-å C u h n-f n F-à m s s { I-k v-x-h-c p-t S-X p-a m-w v. C u H-c p t _ m-[-h-x v- -c- W-a m-w v A-P-] m-e-ià X- -f p-s S h n-i z m-k n-iä- v \Â-t I-ï-X v. 2. s s Z-h- n-\ p-t h-ï n P o-h n- p- P o-h n-x w ""a-c n- -h-c nâ-\ n- v D- m-\ w s N-b v-x a n-i n-l m C-\ n H-c n- -e p w a-c n- p-i-b ns Ã- p \-a p- -d n-b m w. a-c-w- n-\ v C-\ n A-h-s â-t aâ A-[ n-i m-c-a n-ã. A-h³ a-c n- p; ] m-]-s k w-_-ô n- n-s-t m-f w F-t - p-a m-b n A-h³ a-c n- p. A-h³ P o-h n- p- p; s s Z-h- n-\ p-t h-ï n A-h³ P o-h n- p- p. AX p-t ] m-s e, \ n- -f p w ] m-]-s k w-_-ô n- n-s-t m-f w a-c n- -h-c m-s W- p w C u-t i m-a n-i nl m-b nâ s s Z-h- n-\ p-t h-ï n P o-h n- p- -h-c m-s W- p w A-d n-ª p-s I m-å ph n³ ' ' (6,9þ11 ). s s { I-k v-x-hà { I q-i n- -s -«-h-c m-w v. i-c o-c-s \-i n- n- m-\ m-w-x v. i-c oc w ] m-]-] qà- -a m-w-t à m. \-i n- n- -s -«-X p-s I m-ï v C-\ n i-c o-c w ] m-]- n-\ v A-S n-a-s -S p-i-b n-ã. A-X p-s I m-ï v ] m-]-i-c-a m-b P o-h n-x-s s i-e n-b p-s S A-h-k m-\-a m-w v a m-t ½ m-z o-k m. P o-h n-x- nâ ` m-h m-ß-i-a m-b ]-c n-hà- -\ w h-c p- m³ a m-t ½ m-z o-k m-b v- p I-g n-b p w (6,6 ). a m-t ½ m-z o-k m k z o-i-c n- pt ¼ mä H-c p h y-à n ] m-]-_-²-a m-b- X-s â i-c o-c-s a n-i n-l m-t b m-s S m- w { I q-i n- p-i-b m-w p s N- p- -X v. A- -s \ H-c p a-c-w w A-h³ C u t e m-i-p oh n-x- nâ A-\ p-`-h n- p- p. A- -s \ a-c n- -h³ ] m-]- nâ-\ n- p t a m-n n-x- \ m-b n-c n- p p. a n-i n-l m-b p-s S ] m-]-t a m-n-i-a m-b a-c-w- nâ ]- p-t N-c p- - X p-s I m-ï v þ-a-y-h m a n-i n-l m-t b m-s S m- w a-c n- p- -X p-s I m-ï v-þ A-h n-s p-s a-c-w- ns â ^-e w A-h-\ p w A-\ p-`-h-t h-z y-a m-i p- p. C u-t i m-b p-s S a-c-w w \-s ½ ] m-]- nâ-\ n- p c- n- p- p: H- w ] m-]-t m-s p-å B-k-à n-b nâ- \ n- p w c- -t \-S p-h m-\ p-å i-à n-b p w e-` n- p- p. C u-t i m a-c n- v, s s Z-h- n-\ p-t h-ï n P o-h n- p- -X p-t ] m-s e, ] m-]- n\ p a-c n- v C u-t i m-a n-i n-l m-b nâ s s Z-h- n-\ p-t h-ï n P o-h n- p- -h-\ m-s W- v H mt c m s s { I-k v-x-h-\ p w A-d n-b-w w. A-hÀ ] p-x n-b k r-j v-s n-i-f m-w v (2 s I m-d n 5,17 ). a m-t ½ m-z o-k m k z o-i-c n- -h-c m-s W- n-e p w A-hÀ C-\ n-b p w C u t e m-i- n-s â ] m-]-i-c-a m-b { ]-t e m-`-\- Ä- p h-g n-s -t «- m w. ] m-]-h p w { ]-t e m-`-\-h p w B-k-à n-b p w a-c-w-h p w b m-y mà- y- Ä-X-s -b m-w v. A-ht b m-s p-å t ] mc m«w s s { I-k v-x-hà X p-s-c-w w. s s Z-h-h n-c p-²-i-à n-i-t f m-s p w a-c-w-t m-s p w a n-i n-l m k-ô n-b n-ã m-k-a-c- n-e m-w-t à m (1 s I m-d n 15,25-þ26 ) BKÌv 75

76 s s Z-h-t m-s p-å k-¼ qà- -a m-b A-\ p-k-c-w-a m-w v s s { I-k v-x-h-s \ \-b n-t - ï-x v. A- -s \ A-h³ a n-i n-l m-s b A-\ p-i-c n- p- -h-\ m-i p- p. ] m-]- n-s â t a-[ m-h n-x z-s s h-ã p-h n-f n- m³ { ] m-] v-x-\ m-i p- p. a m-t ½ m-z o-k m-b p-s S c- m- I-c-^-e w \ n-x y-p o-h-\ p w { ]-X y m-i-b p-a m-w v. A-X v k z- -a m- p-h m³ s s { Ik v-xh-\ p k m-[ n- -W w. a m-t ½ m-z o-k m-b n-e q-s S e-` n- ]-c n-i p-² m-c q-] n-b p-s S I r-] mh-c- mâ i-à n-{ ] m-] n- v A-{ ]-I m-c w P o-h n- p-h m³ s s { I-k v-x-h-\ p I-g n-b p w. ] p-t c m-l n-x-i p-{ i q-j-i-f p-s S-s b-ã m w e- y w C-X p-x-s -b m-w v. 3. A-\ p-k-c-w- n-s â A-S n-a-i-f m-h p-i ""A-X p-s I m-s ï- v? \ m w \ n-b-a- n-\ p I o-g v-s -«-h-c-ã, I r-]-b v- p I o-g vs -«-h-c m-w v F- -X p-s I m-ï v \-a p- p ] m-] w s N- m-t a m? H-c n- -e p w ] m-s n-ã. \ n- Ä A-\ p-k-c-w-a p-f-f Z m-k-s c-t m-s e \ n- -s f- -s BÀ-s - n-e p w k-aà- n- p-t ¼ mä, \ n- Ä A-h-s â A-S n-a-i-f m-s W- v A-d n-b p- n-t Ã? H- p- I nâ, a-c-w- n-t e- p \-b n- p- ] m-]- n-s â A-S n-a-iä; A-s Ã- nâ, \ ox n-b n-t e- p \-b n- p- A-\ p-k-c-w- n-s â A-S n-a-iä ' ' (6,15-þ16 ). I r-]-b p-s S A-[ n-i m-c- n³-i o-g nâ P o-h n- p- s s { I-k v-x-hà F- ps I mï v ] m-] w s N-b v-x p-i q-s m F- p w F- -s \ A-hÀ h n-i p-² o-i-c-w- n-\ v AÀ-l-c m-b n- o-c-w-s a- p w Ç o-l m h n-i-z-a m- p-i-b m-w v. h n-aà-i-i-c p-s S A-` n-{ ] m-b- nâ ] u-t e m-k v-ç o-l m ]-d-b p- -X v ] m-] w s N- m w, I m-c-w w \ m w C-t mä \ n-e v- p- -X v \ n-b-a- n-\ p-i o-g n-e-ã, I r-]-b p-s S I o-g n-e m-w v F- m-w-t à m. C-X v H-c n- -e p w i-c n-b-s Ã- v A-t ±-l w J-W v-u n-x-a m-b n { ]-k v- X m-h n- p- p. H-c n- -e p w ] m-] w s N- m³ ] m-s n-ã. C- m-c y w h y-à-a m- m³ A-S n-a-h y-h-k v-y n-x n-s I m-ï v D-Z m-l-c n- p- p. D-S-a-Ø-t \ m-s p-f-f k-¼ qà- h nt [-b-x z-h p w A-\ p-k-c-w-h p-a m-w v A-S n-a-b p-s S a p-j-a p-{ Z. A-X p-t ] m-s e-x-s s s { I-k v-x-h-\ p w s ]-c p-a m-d-w w. a m-t ½ m-z o-k m k z o-i-c n- s s { I-k v-x-h-\ v h n-i z mk- n-s â A-\ p-k-c-w w a m-{ X-t a k m-[ y-a m-b n-«p-f-f q. C u A-\ p-k-c-w w-h-g n s s { I-k v-x-h³ s s Z-h- n-s â ]-c n-i p-² n-b nâ ]- p-t N-c p-i-b p w ]-c n-i p-²-a m-b P o-h n-x w \-b n- p-i-b p w s N- p- p. ] u-t e m-k n-s â A-\ p-h m-n-i-c m-b t d m-a³ s s { I-k v-x-hà H-c n-  ] m-]- n-s â A-S n-a-i-f m-b n-c p- p. F- mâ C-t m-f-hà ] m-]- nâ-\ n- p t a m-n n- X-c m-b n h n-i p-² n-b p-s S A-S n-a-i-f m-b n a m-d n-b n-«p-å-h-c m-w v. a m-t ½ m-z o-k m-b ne m-w v A-hÀ C u ] p-x n-b P o-h n-x- n-t e- p I-S- p-h- -X v. h n-i p-² n-b p-s S A-S n-a-i-f p w s s Z-h-s A-\ p-k-c n- p- -h-c p-a m-b n a m-d n-b t d m-a³ h n-i z m-k n- IÄ- p-t h-ï n ] u-t e m-k v-ç o-l m s s Z-h- n-\ p \-µ n-]-d-b p-i-b m-w v. ] m-] w s N- m-\ p-å k z m-x-{ y-a-ã. s s Z-h-s A-\ p-k-c n- p- -X n-\ p-å B-ß o-bk m-[-\-b m-w v C-\ n t d m-a m-b n-s e s s { I-k v-x-h-c p-s S a p-j-a p-{ Z-. C-X p-x-s -b m-w v F-à m s s { I-k v-x-h-c p-s S-b p w a p-j-a p-{ Z-b m-b n- o-t c-ï-x v. ] m-]- nâ-\ n- p w \-s ½ t a m-n n- n- s s Z-h- n-s â a p-¼ nâ \ n-c- -c w h y m-]-c n- p-i-b p w h n-i p- ² n-b nâ ]-S n-]-s n-b m-b n \ m w h-f-c p-i-b p w s N- -W w. s s { I-k v-x-h-c p-s S h n-i p- ² n-b n-t e- p-f-f h n-f n-s b- p-d n- v A-P-] m-e-ià A-P-K-W- -s f \ n-c- -c-a m-b n A-\ p-k v-a-c n- n- -W w BKÌv

77 4. ] m-]-h p w a-c-w-h p w ""\ n- -f p-s S ]-c n-a n-x n \ n-a n- w R m³ a m-\ p-j n-i-c o-x n-b nâ k w-k m-c n- p- I-b m-w v. H-c n- Â \ n- Ä \ n- -f p-s S A-h-b-h- -s f A-i p-² n- p w A-\ o- X n p w A-S n-a-i-f m-b n k-aà- n- -X p-t ] m-s e, C-t mä A-h-s b h n-i p-² o-i-c-w- n-\ p-t h-ï n \ o-x n- v A-S n-a-i-f m-b n k-aà- n- p-h n³. \ n- Ä ] m-]- n-\ v A-S n-a-i-f m-b n-c p- -t mä \ o-x n-b p-s S \ n-b-{ -W- n-e-ã m-b n-c p- p ' ' (6,19þ20 ). a m-t ½ m-z o-k m-b p-s S ]-Ý m- -e- n-e p-å H-c p-]-t Z-i-a m-b n-«m-w v ] u-t e mk v- Ç o-l m C u h m-i y- Ä { I-a-s -S p- n-b n-c n- p- -X v. H-c n- Â, A-X m-b-x v a m-t ½ m-z o-k m-b n-e q-s S h n-i z m-k w k z o-i-c n- p- -X n-\ p-a p³-] v, t d m-a m-b n-s e s s { I-k v-x-hà ] m-] w s N- p- -h-c m-b n-c p- p. F- mâ C-t mä A-hÀ h ni p- ² n-b p-s S A-S n-a-i-f m-b n-a m-t d-ï-h-c m-w v. I m-c-w w a n-i n-l m-b p-s S ] m-]-t a m-n-ia m-b a-c-t W m- m-\- nâ h n-i z m-k w G-ä p-]-d-ª p-s I m-ï v A-hÀ ] p-x n-s b m-c p P oh n-x m-h-ø-b n-e-t e- p { ]-t h-i n- n-c n- p-i-b m-w v. ""a m-\ p-j n-i-c o-x n-b ne mw p k w-k m-c n- p- -X v ' ' F- p k q-n n- n- p-s I m-ï v X-s â A-\ p-h m-n-i-s c { ]-t I m-] n- n- m-x n-c n- m³ A-t ±-l w { i-² n- p- p-ï v. ] m-] w H-c p b m-y mà- ya m-b n-c p- A-h-c p-s S a p³-i m-e-p o-h n-x-a m-w v A-t ±-l w B-Z y w k qn n- n- p- -X v. A-h-s c I p-ä-s -S p- p-i-b-ã ] u-t e m-k n-s â e- y w. H-c n- Â A-i p-² n-b p w A-\ o-x n-b p w A-h-c p-s S P o-h n-x- n-s â ` m-k-a m-b n-c p- p. A-X p h m-k v-x-h- nâ P o-h-\ n-ã m-, a-c-w- n-\ p X p-e y-a m-b H-c p A-h-Ø m-h n-t i-j-a m-b n-c p- p. { I n-k v-x o-b-h n-i z m-k w k z o-i-c n- p- -X n-\ p a p-¼ p-å A-h-Ø A-i p-²-h p w \ n-b-a-c-l n-x-h p-a m-b n-c p- p. h n-p m-x o-b-t e m-i w, A- -s t d m-a n-s â ]-Ý m- -e- nâ a-c-w-k w-k v-i m-c w \ n-e-\ n- n-c p- H-c p t e m-i-a m-b n-c p- p. a-\ pj y-s â a r-k o-b-h m-k-\-i-f m-w v A-h-s \ k z m-[ o-\ n- p-s I m-ï n-c p- -X v. BZ y w s X-ä p-s N- p-t ¼ mä A-e v-]-s a m-s "a-\ x-k m- n- -S n ' D-ï m-i p-s a- n-e p w, k m-h-i m-i w A-X p I p-d-ª p-h-c n-i-b p w A-h-k m-\ w A-\ n-b-{ n-x-a m-b-h n-[ w B s X-ä v Ahs \ A-S n-a-s -S p- p-i-b p w s N- p w. A-{ ]-I m-c w a-\ p-t j y m-n n-xa-ã m- s Xä p-i-f nâ a p-g p-i n-p o-h n- n-c p- a-\ p-j y-k-a q-l-a m-b n-c p- p h n-p m-x o-bka ql w. F- mâ A-h n-t S-b v- v { I n-k v-x o-b-h n-i z m-k w I-S- p-h- -t mä h n¹h-i-c-a m-b a m-ä-a m-w v t d m-a³ s s { I-k v-x-h-c p-s S-b n-s-b nâ k w-`-h n- -X v. A-hÀ a m-t ½ m-z o-k m-b n-e q-s S k z o-i-c n- ]-c n-i p-² m-ß m-h n-s â i-à n-b mâ, s h-d p w a m-\ p-j n-i-{ ]-h-w-x-i-s f A-X n-p o-h n- v a n-i n-l m-b n-e p-å h n-i z m-k- n-s â s hf n- - nâ P o-h n- p-h m³ { ] m-] v-x-c m-b n. s h-d p w k z m-` m-h n-i-{ ]-h-w-x-iä- -\ p-k r-x w P o-h n- m-s X a n-i n-l m-b n-e p-å h n-i z m-k- n-s â s h-f n- - nâ P oh n- p-h m³ A-P-] m-e-ià P-\- Ä- v a p- -d n-b n- p \Â-I n-s m-ï n-c n- W w. 5. h n-i p-² n-b p w P o-h-\ p w ""F- mâ, C-t mä \ n- Ä ] m-]- nâ-\ n- p t a m-n n-x-c m-b n s s Z-h- n\ v A-S n-a-i-f m-b n-c n- p-i-b mâ \ n- Ä- p e-` n- p- -X p h n-i p-² o-i-c-w-h p w AX n-s â A-h-k m-\ w \ n-x y-p o-h-\ p-a m-w v. ] m-]- n-s â t h-x-\ w a-c-w-a m-w v. s s Z-h- n-s â Z m-\-a m-i-s «, \-½ p-s S IÀ- m-h m-b C u-t i m-a n-i n-l m-h-g n-b p-å \ n-x y-p o-h-\ p w ' ' (6,22-þ23 ) BKÌv 77

78 a m-\-k m- -c m-\ p-`-h- n-e q-s S { I n-k v-x o-b-h n-i z m-k n-i-f m-b n- o-c p- -hà ] m-]- n-s â A-S n-a- - nâ-\ n- p w h n-s p-xâ-t \-S n s s Z-h- n-s â A-S n-a-i-f mb n- o-c p- p. s s Z-h-l n-x-a m-w v A-h-c p-s S P o-h n-x- n-\ v a m-\-z-w v-u w. A-hÀ s s Z-h-{ ]-a m-w- Ä A-\ p-k-c n- p- -h-c p w k-`-b p-s S I-e v-]-\-iä ] m-e n- p- -h-c p-a m-w v. A-{ ]-I m-c-a p-f-f P o-h n-x w \-b n- p-h m³ A-h-s c i-à n-s -S p- p- -X v s s Z-h- n-s â I r-]-b m-w v. ] m-]-i-c-a m-b { ]-h-w-x-iä D-s ï- n-e p w A-h-s b s N-d p- p-\ n-e v- p-h m-\ p w s s Z-h n-i-c m-b n P o-h n- p-h m-\ p w A-h-s c k-l m-b n- p- -X v s s Z-h- n-s â, a n-i n-l m-b p-s S, A-c q-] n-b m-w v. k-`-b p-s S ]-c n-i p-² I pà-_ m-\-b n-e q-s S-b p w I q-z m-i-i-f n-e q-s S-b p w k z o-i-c n- p- ]-c n-i p- ² m-c q-] n-b mâ \-b n- -s -«v, s s Z-h-l n-x-{ ]-I m-c w P o-h n- p-h m³ \ n-c- -c-a m-b P m-{ K-X-b p w ]-c n-{ i-a-h p w B-h-i y-a m-w v. X-s â h m-z-k-x n-iä k-a m-] n- n- p-s I m-ï v ] u-t e m-k v ]-d-b p- p, ] m-]- ns â t h-x-\ w a-c-w-a m-w v F- v. h n-[ n-z n-h-k- n-s e \ n-x y-i n- -b m-w v C-h n-s S k q-n n- n- -s -S p- -X v. F- mâ X- nâ h n-i z-k n- p- -hà- p-å s s Z-h-Z m-\-a m-i-s «\ n-x y-p o-h-\ p w. \-½ p-s S IÀ- m-h m-b C u-t i m-a n-i n-l mb m-w v C u \ n-x y-p o-h-s â a-² y-ø³. ] m-] n-iä- p-t h-ï n a-c-w w G-ä p-h m- n-b A-h n-s p- p IÀ- m-h m-b n P o-h n- p- -h-\ m-w-t à m. h n-i z m-k n-iä- v D- n-x-\ m-b a n-i n-l m-b p-s S k m- n-² y w h n-i z m-k- n-e q-s S A-` n-k-a y-h p-a m-w v (K-e m 2,20 ). s s Z-h-I r-] e-` n- p w F- -X n-s â t ]-c nâ ] m-] w s N- p- -X n- \ p-å A\ p-a-x n-b-ã, ] u-t e m-k v-ç o-l m { ]-k w-k n- p- -X v. B [ m-c-w-x n-c p- n-s mï v, h n-i p-² o-i-c-w w e- y w-h- p-å [ mà-½ n-i-p o-h n-x w \-b n- m³ h n-i z m-k n-iä- v _ m-[ y-x-b p-s ï- v H mà-½ n- n- p-i-b m-w v. C u _ m-[ y-x-s b- -ä n A-P-] m-e-i-c p w h n-i z m-k n-i-s f I q-s S- q-s S H mà-½ n- n- p- -X v \-Ã-X m-w v. P o-h n-x-k q-n n-i 1.- s s { I-k v-x-h-c p-s S h n-i p-² n-b n-t e- p-å h n-f n-s b- p-d n- v A-P-K-W- -s f R m³ t _ m-[-hâ- -c n- p- p-t ï m? 2. ] m-]-a mà- - nâ-\ n- -I- v h n-i p-² n-b p-s S a mà-k- n-e q-s S N-c n- p-h m³ h n-i z m-k n-i-s f i-à n-s -S p- p- A-c q-] n-s b \-e v-i p- i p-{ i q-j-b m-b n F-s â ] p-t c m-l n-x-i p-{ i q-j R m³ \ nà-hl n- p- p-t ï m? 3. s s Z-h-s A-\ p-k-c n- p- H-c p P o-h n-x- n-e q-s S h n-i p-² n s s I-h-c n- m³ R m³ P-\- -s f t { ]-c n- n- p- p-t ï m? 4. a m-\ p-j n-i-{ ]-h-w-x-i-s f- a-d n-i-s- v h n-i z m-k- n-s â s h-f n- - nâ P oh n- p-h m³ R m³ P-\- -s f DZv-t _ m-[ n- n- p- p-t ï m? 5. h n-i p-² o-i-c-w w e- y wh- p-s I m-ï v [ mà-½ n-i-p o-h n-x w \-b n- p-h m³ P-\- -s f R m³ F- -s \ ]-c n-i o-e n- n- p- p? BKÌv

79 അഭ വന ദ യ പ ത ക കന ര ട ഡയറ amà tpmk^v s]cpt m«w P q c m-h n-s e SB t I m-t f-p nâ { ]-X n-j vt n- m-\ m-b n C-ä -e n-b nâ\ n- p s I mï ph- h n. t P m _À- p- a m³-k n-s â X n-c p-t i-j n- v A-X n-c q-]-x mt I-{ µ- nâ k z o-i-c n- p. X p-sà- v A-c-a-\ s s Z-h m-e-b- nâ h n. t P m _À- p-a m³-k n-t \ m-s p-å a-² y-ø-{ ] mà- -\-b v- p a p-j y-i mà-½ n-i-x z w h-l n- v k-t µ-i w \Â-I n, h n-i p-²-s â X n-c p-t i-j n- v SB t I m-t f-p nâ\ n v F- n-t À- s s h-z n-ià- p s s I-a m-d n. D- -I-g n-ª v N- -\ m-t i-c n s s _-] m-k v t d m-u n-\-c n-i nâ N m-ê n-s â t \-X r-x z- nâ ^ mà-t a-g v-k v s { ] mu- ³ I-¼-\ n- p-t h-ï n "d q-dâ l m-ä v ' F- { ]-Ø m-\- n-s â i n-e B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n- p. s s h-i p-t -c w H m -s s e-\ m-b n \-S- s ]-À as\â v k n-\-u nâ ]-s -S p- p. 30 c m-h n-s e B-e- p-g k-l r-z-b B-i p-]-{ X n-b p-s S ] p-x n-b-x m-b n ]-W n- X oà- H m- -t d-j³ X n-t b-ä-d n-s â B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n- p. X psà- p\-s- k-t ½-f-\- nâ ]-s -S p- p k-t µ-i w\â-i n. X- w-]-å n s kâ v s s a- nä-k v s s Z-h m-b- n-s e t I m {^³-k v l m-f nâ k-l r-z-b B-i p-]-{ X n-b p-s S t _ mà-u v a o-ä n w-k nâ ]-s -S p- p. P q-s s e c m-h n-s e N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ I-c p-xâ 2022s â ka m-]-\-a o-ä n w-k nepw D- -I-g n-ª v H m -s s e-\ m-b n\-s- e n-äà-p n-  I-½ o-j³ a o-ä n w-k nepw ]-s -S p- p. s s h-i p-t -c w s N- n- p-g s kâ v t X m-a-k v B-i p-]-{ X n-b p-s S k m-t m w H m- H m-u n-t ä m-d n-b- nâ t l m w t U B-t L m-j-n-s- nâ ]-s -S p- p A-\ p-{ K-l-{ ]-` m-j-w w \-S- n. 02 c m-h n-s e ] m-t dâ a-c n-b³ X oà- m-s-\-t I-{ µ- n-s â H m-u n-t ä m-d n-b- nâ N- -\ m-t i-c nt a-j-e- s N-d p-] p-j v-] a n-j³-e o-knsâ { ]-hà- -\-hà-j DZ v-l m-s-\-ià-a w \ nà-h-l n- p. X p-sà- v ]mtdâ]-å n-b p-s S \nà½m-w- { ]-hà- -\- Ä I-ï p-h n-e-b n-c p- n. D- -I-g n-ª v A-¼ q-c n ]- m-b- ns e P-\-h m-k-t I-{ µ- Ä ]-c n-ø n-x n-t e m-e-t a-j-e-b nâ\ n- p w H-g nh m- -W-s a- m-h-i y-s -«ps I m-ï v A-¼ q-c n S u-w nâ \-S- n-b P-\-I o-b { ]-X n-t j-[-k w-k-a- nâ k-t µ-i w \Â-I n. X p-sà- p t c m-k m-h-ø-b n-e mb n-c n- p- a m-b w C-S-h-I m w-k-a m-b I m-e m-b nâ _-l p-. hà-k o-k- -s \ k-µà-i n- p. s s h-i p-t -c w a mà-t m-½ m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z- n-s â 1950þ- m w h mà-j n-i-t m-s-\ p-_-ô n- v X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\ H m-u n-t ä m-d n-b- nâ a-x-þ-k m w-k- v-i m-c n-i-þ-c m-{ ã o-b t \-X m- Ä- m-b n \-S- n-b Z p-i v-d m-\ k w-k-a- nâ ]-s -S p- p k-t µ-i w\â-i n. 03 c m-h n-s e N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x b p-h-z o-] v-x n SMYM-s â t \-X r-x z- nâ 16þ-ma-X v \ n-c-w w X oà- m-s-\- n-\ p N- -\ m-t i-c n I- o-{ U 2022 BKÌv 79

80 I-_-d n-s-s s Z-h m-e- nâ Z o-] ws X-f n- p w b p-h-z o-] v-x n-]-x m-i s s I-a m-d n-b p w B-c w-` w-i p-d n- p. X p-sà- p I mâ-\-s-b m-b n \ n-c-w w a mà t X m-a m-ç o-l m X oà- m-s-\t I-{ µ- nâ F- n-t N-c p-i-b p w a mà t X ma m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- nx z- n-s â þm w hà-j m-n-c-w-h p w k-` m \-h o-i-c-w hàj- n-s â-b p w D-Z v-l m-s-\ià-½ w \ nà-h-l n- p-i-b p w ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- p k-t µ-i w \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. t i-j w \ n-c-w w X oà- m-s-\ t I-{ µ- nâ { ]-X n-j vt n- m-\ m-b n I q-t c m- v _-l p-. t P- -_- ³ h-c- k-s s `-I y w { ]-I-S-a m-i p- s F -W n-s â B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n p. s s h-i p-t -c w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x mt I-{ µ- n-s e a mà P-b n wk v I m-f m-t È-c n s a-t ½ m-d n-bâ C³-t U mà t Ì-U n-b- nâ a màt X m-a m h n-z y m-\ n-t I-X-s â 32þ-ma-X v h mà-j n-ik-t ½-f-\- ne p w 22þ-ma-X v ¹ m-k n-u v k nt ¼ m-k n-b- n-e p w ]-s -S p- v A-\ p-{ K-l{ ]-` m-j-w w \-S- n. 04 c m-h n-s e I p-d n- n s kâ v t X m-a-k v s s a-\à s k-a n-\ m-c n-b nâ ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- p k-t µ-i w \Â-I n. A-X n-\ p-t i-j w ]-c n-i o-e-\- n-e m-b n-c n- p- s s h-z n-i mà- n-i-f p-a m-b n k w-h-z n- p-i-b p w C u hà-j w s s hz n-i-]-c n-i oe-\- n-t e- p I-S- p-h- B-Z y-hà-j s s h-z n-i mà- n-i-s f ]-c n-n-b-s - S p-i-b p w s N-b v-x p. A-X n-c q-]-x mt I-{ µ- nâ k-µà-i-i-s c k z o-i-c n- p. 05 c m-h n-s e C- n- m-\ w { ] o-ì v t l m-a nâ ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n- p-i-b p w A-h n-s S-b p-å s s h-z n-i-t c m-s S m- w k u-l r-z w ]- n-s p-i-b p w t c mk m-h-øb n-e m-b n-c n- p- s s h-z n-i-s c k-µà-i n- p-i-b p w s N-b v-x p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ k-µà-i-i-s c k z o-i-c n- p. D- -I-g n-ª v h-ï m- \ v (B-e- p-g) N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-b p-s S t \-X r-x z- nâ ]-W n- I-g n- n- -s -«BÀ- p-_ n-j-] v a mà t P m-k-^ v s ]-c p-t m-«w k] v-x-x n k va m-c-i a-zà s X-t c-k m s I-bÀ-t l m-a n-s â B-i oà-h m-z IÀ-a w \ nà-h-l n- v X p-sà- p-å k-t ½-f-\- nâ ]-s -S p- p k w-k m-c n- p. s s hi p-t -c w A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ \-S- 75 þm w P- -Z n-\ m-t L m-j- nâ ]-s - S p p B-i w-k-b-d n- F-à m-hà- p w \-µ n t c-j-s -S p- n k w-k m-c n- p. 06 c m-h n-s e t I m-«-b w I m-c n- m-k v B-i p-]-{ X n-b nâ t c m-k n-b m-b n I n-s- p- h n-c p-t  _-l p-. t P m-k- -s \ k-µà-i n- p. D- -I-g n-ª v d o-p³-k n s N p- s s h-z n-i mà- n-i-t f m-s S m- w hà- -a m-\] p-k v-x-i-s -]-ä nb p-å s k-a n-\ m-d nâ ]-s -S p- p. 07 c m-h n-s e N- -\ m-t i-c n F-k v._ n. t I m-t f-p v A- -W- nâ ] p-x n-b-x mb n ]-W n-x oà- k p-h-\ o-à t j m- n-s â B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n- p. X psà v F-k v._ n. t I m-t f-p n-s e k p-t h m-f-p n U n- mà-«p-s aâ n-s â t \-X r- X z- n-e p-å \-h o-i-c n- a y q-k n-b- n-s â B-i oà-h m-z-ià-½ w \ nà-h-l n- p-i-b p w k-t µ-i w\â-i p-i-b p w s N-b v-x p. 09 c m-h n-s e I p-a-c -c n s kâ v t a-c o-k v s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- p k-t µ-i w \Â-I n. X p-sà- v ] p-x n-b-x m-b n \ nà-a n- p- ] m-c o-j v l m-f n-s â I-à n-sâ IÀ-ah p w ] p-x n-b-x m-b n ]-W n-x oà- s s h-z n-i-a-µ nc- n-s â B-i oà-h m-z-iàa hpw \ nà-h-l n- p. N oc- n-d s kâ v t P mà-p v s s Z-h m-e-b- nâ ASMI k- y m-k-k-a q-l- n-s e a q- p k- y-k v-x-c p-s S { ]-Y-a-{h-X-h m-k v-z m-\i p-{ i q-j- p a p-j y-i mà-a n-i-x z w h-l n- v k-t µ-i w BKÌv

81 \ÂI n. A-X n-\ p-t i-j w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- n-s e I mà- U n-\â S n-k v-d m- v l m-f nâ 41þ m w CLT t I m-g v--k n-s â D-Z v-l m-s-\-ià-a w \ nà-h-l n- p k-t µ-i w\â-i n. D- -I-g nª v A-X n-c-¼ p-g s kâ v A-t e mj y-k v l-bà s k- -ï-d n k- v-i q-f nâ A-X n-c-¼ p-g t k m-w n-s e S o-t -g v-k v K nâ-u v I -h³-j-³ k-t ½-f-\- nâ ]-s -S p- p k-a m-]-\k-t µ-i w \Â-I n. s s h-i p-t -c w { ]-h m-k n A-t mkvx-t e-ä n-s â t \-X r-x z- nâ H m -s s e-\ m-b n \-S- Z p-i v-d m-\-x n-c p-\ m-f n-s â B-t L m-j-n-s- nâ ]-s -S p- p k-t µ-i w \Â-I n. 10 c m-h n-s e I p-f- qà e n-ä nâ ^ v-f-hà s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- p k-t µ-i w\â-i n. ]-c n. I pà-_ m-\-b v- p-t i-j w k -t Uk- v-i qä I p-«n-iä- m-b n { ]-t X y-i w X- m-d m- n-b U-b-d n-b p-s S { ]-I m-i-\-ià-a w \ nà-h-l n- p-i-b p w C-S-h-I-k-a q-l-s a p-g p-h-s \-b p w I-ï p k w-k m-c n- p-i-b p w k p-j m-t \ z-j-w- Ä t N m-z n- -d n-b p-i-b p w s N-b v-x p. D- -I-g n-ª v N- -\ m-ti-c n I- o-{ U C-S-h-I m w-k-a m-b ] p-ã w-¹ m-h nâ ] n.h. Bâ- W n-b p-s S a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n- p. s s h-i p-t -c w I p-d n- n s kâ v t P m-k-^ v i m n-k n-c n s s Z-h m-e-b- n-s â \-h o-i-c n- k n-a n-t -c n-b p-s S B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n- p-i-b p w X psà v C-S-h-I-Z n-\ m-n-c-w w D-Z v-l m-s-\ ws N-b v-x p k w-k m-c n- p. A-X n-\ pt i-j w s h-c qà s kâ v t P m-k-^ v C-S-h-I m w-k-a m-b C-S n-a- n-  C.F w. t X m-a-k n-s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d nb n p. s s h-i y w-` m-k w t l m-f n-t { I m-k v C-S-h-I m w-k-a m-b A- nâ _-l p-. s F-k- - -s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d nb n- p. 11 c m-h n-s e N- -\ m-t ic n A-X n-c q-]-x m { ]-h m-k n At mkvxt e -ä n-s â t \-X r-x z- nâ \-S- -s -«s s a-e m- qà X oà- m-s-\- n-\ m-b n \ mâ- ]-t X m-f w h-c p- X oà- m-s-i-c p-a m-b n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ\ n- v { ] mà- -\t b m-s S ] p-d-s -«p. I p-a-f n s kâ v t X m-a-k v s ^ m-t d m-\ s s Zh me-b- nâ X oà- m-s-i-t c m-s S m- w ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n- p. b m-{ X m-at [ y X oà- m-s-ià- v G-g p-t \-c-s b m-a-{ ] mà- -\-I-f p-s S ]-c n-i o-e-\ w \Â-I p-i-b p w N mâ v B-e m-]-\-c o-x n ]-c n-i o-e n- n- p-i-b p w a mà-t X m-a m- Ç o-l m-s b- -ä n-b p-å k w-i-b- Ä- p a-d p-]-s n \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. b m-a-{ ] mà- -\-I-f p w P-]-a m-e-i-f p ws N m-ã n c m-{ X n-t b m-s p-i q-s n s s a-e m- qc nâ F- n-t À- p. 12 c m-h n-s e s s a-e m- q-c nâ a mà-t X m-½ m-é o-h m Ø n-x n-s N- p- s kâ v t X mak v a u-ï nâ (s ]-c n-b-a-e ) F- n-t À- p. A-h n-s S a mà-t X m-½ m- Ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z-n-c n-{ X-h p w a mà-t X m-½ m-é o-h m-b p-s S AÀ- h p w { ] m-[ m-\ y-h p w X oà- m-sà- p h n-i-z o-i-c n- p\â-i n. A-X n-\ pt ij w N n -a-e k-µà-i n- p. a mà-t X m-½ m-ç o-l m X m-a-k n- n-c p- psh- p h ni z-k n- -s -S p- K p-l-b nâ h- p t X m-½ m-ç o-l m-n-c n-{ X w h n-h-c n- ps I m-s p p { ] mà- -\ m-i p-{ i q-j \-S- n. A-h n-s S-X-s -b p-å AÛpX D-d-h k-µà-i n- p. D- -t b m-s p-i q-s n t X m-½ m-ç o-l m-b p-s S I-_-d n-s w Ø n-x ns N- p- k m-t m w I- o-{ U s s Z-h m-e-b- nâ F- n-t À- p. t X m½ m-ç o-l m-b p-s S I-_-d n-s- n-  X oà- m-s-i-s c m- w ]cn. I pà-_ m BKÌv 81

82 \-bà- n- p k-t µ-i w \Â-I n. s s h-i p-t -c w a-d o-\ m _ o- v k-µà-i n- p A-X n-\ p-t ij w s l m-k qà c q-]-x m-t I-{ µ w k-µà-i n- p-i-b p w A-h n-s S ]-c n. I pà-_ m-\-a-t [ y k-t µ-i w \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. c m-{ X n X n-c n-s I b m-{ X B-c w-` n- p. 13 X n-c n-s I-b p-å b m-{ X-b nâ X oà- m-s-i-t c m-s p b m-a-{ ] mà- -\-I-s f- p-d n- p k w-k m-c n- p-i-b p w k n-\-u m-ß-i-x-s b-]-ä n-b p w I p-s p w-_-i q-«m-b v-a-s b- -ä nb p w k-a p-z m-b k-a p-² m-c-w-s - -ä n-b p-a p-å NÀ- -b nâ ]-s -S p- p- Ib p w \ nà-t ±-i- Ä \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. 14 c m-h n-s e A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ k-µà-i-i-s c k z o-i-c n- p. D- -I-g n-ª v A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ \-S- s N- n- p-g s kâ v t X m-a-k v B-i p-]- { X n-b p-s S t _ mà-u va o-ä n w-k nâ ]-s -S p- p. s s h-i p-t -c w ]-Å n- q-«p-½ ^ m- n-am-a m-x m C-S-h-I m w-k-a m-b t h-e- -f w a-d n-b m-½ X- - -s â a r-x-t Zl- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n- p. ] p-x n-b n-s w _-l p-. a m-w n-b- -s â t P y-j vt³ h-s-h m-x qà s kâ v t X m-a-k v C-S-h-I m w-k-a m-b s I.F w. t X m-a-k n-s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n- p. 15 c m-h n-s e X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-±pa m-x m s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- -t i-j w ]-«w s kâ v t a-c o-k v k o-t d m a-e- -c I- o-{ U s s Z-h me-b- nâ X n-c p-h-\- -] p-c w k o-t d m a-e- -c A-X n-c q-]-x-b p-s S k-l m-bs a-{ X m³ A-` n-. a mà a m-x y p a-\- -c- m-h nâ X n-c p-t a-\ n-b p-s Sb p w k o-t d m a-e- -c t a-pà BÀ- n F- n-kv-t I m-  I q-c n-bm_ n-j-] v A-` n-. a mà BâW n I m- -\ m-«v X n-c p-t a-\ n-b p-s S-b p w s a-{ X m-` n-t j-i-i p-{ i qjb nâ ]-s -S p- p. A-X n-\ p-t i-j w a- - -e d m-w n-k n-c n s s Z-h m-e-b w k-µài n- p. 16 c m-h n-s e I p-d-p-¼-\ m-s w s kâ v Bâ-Wokv s ^ m-t d m-\ C-S-h-I m w-k-a mb I- -¼-Å n t k m-_ n- -s â h o-s n-s â B-i oà-h m-z-ià-a w \ nà-h-l n- p. N- -\ m-t i-c n d q-_ n-\-kà t k-h-t \ m-z y m-\ w (SOIL) at- nâ _-l p-. k n-. A- -½ a m-x y p h-c n- m-\ n- -e n-s â a r-x-k w-k- v-i m-c-i p-{ i q-j-b p-s S B-Z y` m-k- n-\ p a p-j y-i mà-a n-i-x z w h-l n- p A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n- p. -t i-j w N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ-\-s- { K o³ Bâ v s I-bd n-s â a o-ä n w-k nâ ]-s -S p- p. D- -I-g n-ª v s \-S p- p- w s kâ v t P m Z v _ m-] v-ä n-ì v s ^ m-t d m-\ s s Z-h m-e-b ] m-c o-j v l m-f nâ \-S- s \-S p w- I p w t k m-w n-s â A-[ y m-]-i-þ-a-\-[ y m-]-i I - h³-j\ nâ A-\ p-{ K-l -{ ]-` m-j-w w \-S- n. X p-sà- v I q-{ X- -Å n s kâ v t a-c o-k v s s Z-h m-e-b H mu n-t ä m-d n-b- nâ s \-S p w-i p- w s ^ m-t d m-\-b ns e b p-h-p-\- Ä- m-b n k w-l-s n- n- I y m-¼ nâ ]-s -S p- p A-h-s c t IÄ- p-i-b p w A-h-c p-a m-b n k w-h-z n- p-i-b p w s N-b v-x p. 17 c m-h n-s e h-s-h m-x qà s kâ v t X m-a-k v s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n. I pà-_ m-\- bà- n- -t i-j w k -t Uk- v-i q-f n-s e I p-«n-i-s f-b p w A-[ y m-]-i-s c-b p w I-ï pk w-k m-c n- p. A-X n-\ p-t i-j w SH k m-t m w `-h³ t I m -hâ v k-µà-i n- p. s s h-i p-t -c w I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ \-S- p- s s h-z n-i-c p-s S h mà-j n-i-[ y m-\ w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p BKÌv

83 18 c m-h n-s ea p-xâ I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ s s h-z n- I-c p-s S h mà-j n-i-[ y m-\- nâ ]-s -S p- p-i-b p w H-g n-h p-k-a-b- -f nâ s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b ni-ï p k w-k m-c n- p-i-b p w s N-b v-x p. 19 c m-h n-s e \À-t _ m-\-] p-c w s kâ v s k-_ m-ì y³ C-S-h-I m w-k-h p w s s Z-h m-eb -i p-{ i q-j n-b p-a m-b Bâ-W n s P. b p-s S a r-x-t Z-l- n-  H- o-k psn m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n- p. X p-sà- v s N- n- p-g s kâ v t X m-a-k v t l m-k v- n-ä-e nâ F-k v._ n t I m-t f-p v a p³ s s e-t{_d nb-\ m-b h n-c p-t  _-l p-. t P m-k- -s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-k psn m-ã n { ] mà- n- p. D- -I-g n-ª v I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ \-S- p- s s h-z n-i-c p-s S h mà-j n-i-[ y m-\- nâ ]-s -S p- p-i-b p w H-g n-h p-k-a-b- -f nâ s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b ni-ï p k w-k m-c n- p-i-b p w s N-b v-x p. 20 c m-h n-s e I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ [ y m-\ n- p- s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b ni-ï p k w-k m-c n- p. D- -t b m-s S N- -\ m-t ic n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ t I-c-fm J m-z n { K m-ah y-h-k m-b t _ mà-upa o-ä n w- K nâ ]-s -S p- p. D- -I-g n-ª v A-bÀ- p- w s kâ v s k-_ m-ì y³k v CS-h-I m w-k-a m-b t I m-b n- p-d- v t X m-a-k v a- m-b n-b p-s S a r-x-k w-k- v-i mc-i p-{ i q-j-b n-s e s s Z-h m-e-b- n-s e-b p w s k-a n-t -c n-b n-se-b p w IÀ-a - Ä p I mà-a n-i-x z wh-l n- p. X p-sà- v I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\ -t I-{ µ- nâ [ y m-\ n- p- s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b ni-ï p k w-k mc n p. s s h-i n-«v s h-c qà s kâ v t P m-k-^ v C-S-h-I m w-k-a m-b I- -¼-Å n-â a m-x y p t X m-a-k n-s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-k psn m-ã n A-\ p-t i m-n-\ w A-d n-b n p. 21 I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n p k-t µ-i w\â-i p-i-b p w X p-sà- v s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b ni-ï p k w-k m-c n- p-i-b p w s N-b v-x p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x m-t I-{ µ- nâ { ]-h m-k n A-t m-k v-x-t e-ä n-s â t \-X r-x z- n-e p-å c-ï m-a-x v s s a-e m qà X oà- m-s-\- n-s â ^ v-f m-k v H m-^ v IÀ-a w \ nà-h-l n- p-i-b p w k-t µ-i w \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. X p-sà- v I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\ -t I-{ µ- nâ s s h-z n-i-s c h y-à n-]-c-a m-b n I m-w p-i-b p w D- -I-g n-ª v [ y m-\- nâ ]-s -S p- s s h-z n-ià- p \ nà-t ±-i- Ä \Â-I p-i-b p w s N-b v-x p. 22 s h-t -¼ v s kâ v t P mà-p v C-S-h-I m w-k-h p w N- -\ m-t i-c n F-k v._ n. t I mt f-p v a p³ s s e-t{_dnb\ p-a m-b n-c p- h n-c p-t  _-l p-. t P m-k- -s â a r-x-k w-k- v-i m-c-i p-{ i q-j-b n-s e ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n- p k-t µ-i w \Â- I p-i-b p w X p-sà- p-å IÀ-a- Ä- p a p-j y-i mà-a n-i-x z w h-l n- p-i-b p w s N-b v-x p. s s h-i p-t -c w ^ m- n-a m-] p-c w SH k- v-i q-f nâ N- -\ m-t i-c n s ^ m-t d m-\-b n-s e b p-h-p-\- Ä- m-b n k w-l-s n- n- I y m-¼ nâ ]-s - S p p k-t µ-i w \Â-I n. 23 c m-h n-s e N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v I- o-{ U C-S-h-I m w-k-a m-b s I.s P. t a-c n- p-«n-b p-s S a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n A-\ p-t i m- N\ w A-d n-b n- p. A-X n-\ p-t i-j w I p- - m-\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\- t I{ µ- nâ N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-m I-t m-e n- m t I m -{ K-k n-s â t \-X r-x z- nâ \-S- -s -«"ZÀ-i³ 2022 ' F- Z z n-z n-\ t \-X r-]-c n-i o-e-\ 2022 BKÌv 83

84 i n-e v-]-i m-e-b p-s S D-Z v-l m-s-\-ià-a w \ nà-h-l n- p k w-k m-c n- p. D- -I-g n-ª v F-k v._ n. lbàsk- ïdn -k- v-i qä t ] m- v e n-t b m 13þ m a³ H m-u n-t ä md n-b- nâ I p-dp-¼-\ m-s w t k m- A-[ y m-]-i-þ-a-\-[ y m-]-ià- m-b n H-c p- n-b I - h³-j\ nâ A-\ p-{ K-l-{ ]-` m-j-w w \-S- n. s s h-i p-t -c w a m- m-\ w ]-{ -ï p Ç o-l m- m-c p-s S s s Z-h m-e-b- nâ C-S-h-I-X n-c p- mf n-t \ m-s p-\ p-_-ô n- v ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n- p k-t µ-i w \Â-I n. 24 X n-c p-h-\- -] p-c w s ^ m-t d m-\-b p-s S t \-X r-x z- nâ \-S- -s -«X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-±p s ^ m-t d m-\ s s Z-h m-e-b- nâ\ n- p w t ] m- p-½ q-s v s kâ v AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\t I-{ µ- n-t e- p-å 12þm-a-X v AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\- n-\ v B-a p-jk-t µ-i w \Â-I n ]-Z-b m-{ X-b nâ ]- p-t NÀ- p. X p-sà- v t ] m- p-½ q-s v s kâ v AÂ-t ^ m³-k m X oà- m-s-\ s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n. I pà-_ m-\-bà- n- p k-t µ-i w \Â-I n. amà txm-a-kv X-d-bn P q B-t L m-j-a m-b { ]-Y-a ]-c n-i p-² I pà-_ m-\ k z o-i-c-w w \-S- n-b k n - q-c n-s e k o-t d m- a-e-_ mà I p-«n-iä- p w A-h-c p-s S a m-x m-] n-x m- Ä- p-a m-b n k w-l-s n- n- H m -s s e³ a o-ä n w-k nâ m-s k-s p- p. s I m-s n-\ m-«p w-i p- v s kâ v s k-_ m-ì y³-k v C-S-h-I m w-k w I q-«p-t ½Â s I.F-k v. t P m-k-^ n-s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. ] m-t dâ s kâ v t a-c o-k v H m-u n-t ä m-d n-b- nâ N- -\ m-t i-c n s ^ m-t d m-\ a m-x r-þ-] nx r-t h-z n-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ s ^ m-t d m-\-b n-s e b p-h-p-\- Ä- mb n \-S- n-b b p-h-p-\ k w-k-a w 'ELEORA 2022' D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k wk m-c n- p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v s a-{ X m-t m-e o- ³ s s Z-h me-b- nâ N- -\ m-t i-c n a u-ï v I mà-aâ at m w-k w _-l p-. k n-ìà ] n-bà k n.f w.k n. b p-s S a r-x-k w-k v- m-c-i p-{ i q-j-b nâ k n-a n-t -c n-b n-s e X nc p- À-a- Ä v I mà-a n-i-x z w h-l n- p. 27 _-^À-t k m I-c-S v h n-ú m-]-\- n-e p-å P-\- -f p-s S B-i- ]-c n-lc n- -W-s a- v B-h-i y-s -«p-s I m-ï v X n-c p-h-\- -] p-c w t I-c-f K-h-s â v s k-{ I-t «-d n-b-ä v-- ]-S n-  \-S- n-b { ]-X n-t j-[k-t ½-f-\ w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. A-` n-h-µ y IÀ-± n-\ mä a mà _-t k-e n-t b m-k v o-a n-k v I m-t X m-e n- m _ m-h-s b k-µà-i n- p. t ] m- p-½ q-s v s kâ v AÂ-t ^ m³-k m H m-u n-t ä m-d n-b- nâ \-S- n-b X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\-b n-s e s s I- m-c- m-c p-s S a o-ä n w-k nâ k w-k m-c n- p. _-^À-t k m { ]-i v-\- Ä A-h-t e m-i-\ w s N- p-h m-\ m-b n KCBC \-S- n-b H m -s s e³ a o-ä n w-k nâ k w-k m-c n- p. 28 s N- n- p-g t a-g v-k n t l m-a nâ ]-c n-i p-² I pà-_ m-\ AÀ- n- p. s N- n- p-g s kâ v t X m-a-k v t I m-t f-p v H m-^ v t \-g v-k n w-k nâ \-S- { X n-z n-\ s lâ- v s I-bÀ t I m -^-d³-k v D-Z v-l m-s-\ ws N-b v-xp k w-k m-c n- p. h-s-h m-x qà s kâ v t X m-a-k v A-t m-k v-t X m-e n- v s k-a n-\ m-c n-b p-s S h-{ P-P q-_ n-e n-b p BKÌv

85 s S-b p w ] u-c-k v-x y-h n-z y m-] ot- n-s â d q-_ n-p q-_ n-e n-b p-s S-b p w k-a m-]-\- t m-s-\ p-_-ô n- v \-S- n-b s ] m-x p-k-t ½-f-\- nâ ]-s -S p- p. 29 s \-S p w-i p- w IÀ-a-e o- at- nâ _-l p-. k n-ìà A-I z o-\ k n.f w.k n. b p-s S a r-x-k w-k v- m-c-i p-{ i q-j-b nâ H- m w` m-k- n-s e X n-c p- À-a- - f nâ I mà-a n-i-x z w h-l n- p. h m-g- -Å n F-k v.f._ n.f-k v. X n-c p-l r-z-b B-c m-[-\ m-at- nâ _-l p. k n-ìà e q-k n a-c- m-«n-s â a r-x-t Z-l- n- Â H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v s a-{ X m-t me o- ³ s s Z-h m-e-b- nâ B-t L m-j-a m-b ]-c n-i p-² I pà-_ m-\ k z oic-w- n-\ v a p-j y-i mà-½ n-i-x z w h-l n- p. h n-ã q- n s kâ v t k-t h yg vk v C-S-h-I m w-k w X p-c p- p-a m-e nâ ] p-x p- n-d t a-c n- p-«n P-b n w-k n-s â a r-xk w-k v- m-c-i p-{ i q-j-b nâ s s Z-h m-e-b- n-s e X n-c p- À-a- Ä- v I mà-a n- I-X z w h-l n- p. 30 _-^Àt k m h n-j-b- nâ B-i- -I-f-d n-b n- v s k-{ I-t «-d n-b-ä nâ KCBC { ]-X n-\ n-[ n k w-l-t m-s S m- w _-l p-. t I-c-f a p-j y-a-{ n-b p-a m-b p w { ]-X n- ]- -t \-X m-h p-a m-b p w k w-k m-c n- p-i-b p w \ n-t h-z-\ w k-aà- n- p-i-b p w s N-b v-x p. C-t Xh n-j-b- nâ C-S-s ]-S-W-s a- m-h-i y-s -«v ]-«w t a-pà BÀ- p-_ n-j-] v-k v l u-k nâ { i o. I m-\ w c m-t P-{ µ-\ p-a m-b n k w-k m-c n- p. X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\ s s Z-h m-e-b- nâ a r-x-k w-k v- m-ci p-{ i q-j-b nâ I mà-a n-i-x z w h-l n- p. t I m-b nâ-a p- v s kâ v t P m-k-^ v-k v C-S-h-I m w-k w D-e- - m-s nâ H.s I. N m-t m-b p-s S a r-x-t Z-l- n- Â H- o-kps N mã n { ] mà- n- p. k o-t d ma-e-_ màk-` t a-pà BÀ- n-f- n-k vt I m- Â Ak w-» n I-½ n-ä n-b p-s S H m -s s e³ a o-ä n w-k nâ k w-k m-c n- p. P q-s s e N- -\ m-t i-c n s kâ v t P m-k-^ v-k v t KÄ-k v l-bà s k- ³-U-d n k- v- -I qä H m-u n-t ä m-d n-b- nâ 2022þ23 A-² y-b-\ hà-j- n-s e A-X n-c q-]-x s I.k n.f-k v.fâ. { ]-hà- -\- -f p-s S D-Z v-l m-s-\-ià-a w \ nà-h-l n- p. A-X n-c q-]-x mt I-{ µ- nâ\-s- A-X n-c q-]-x-b p-s S I m-c p-w yk w-c w-`-a m-b "I-c p-xâ 2022 ' s â A-h-t e m-i-\t b m-k- nâ ]-s -S p- p. ]-g-t b-c qà s kâ v t X m-a-k v s s Z-h m-e-b- nâ a mà-t m-½ m-ç o-l m-b p-s S Z p-i v-d m-\- nc p-\ m-f n-t \ m-s-\ p-_-ô n- v ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p-i-b p w ] p-x n-b-x m-b n \ nà-a n- k n-a n-t -c n N m- Â s h- -c n- p-i-b p w s N-b v-x p. a mà-t m- ½ m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z- n-s â 1950þ m w h mà-j n-i-t m-s-\ p-_- Ô n- v N- -\ m-t i-c n { ]-h m-k n A-t m-k v-x-t e-ä n-s â B-` n-a p-j y- nâ F-k v.f w.k n.f. d n-b m-z v \-S- n-b H m -s s e³ k-` m-z n-\ m-t L m-j k-t ½-f- \- nâ A-\ p-{ K-lk-t µ-i w ]- p-h-b v- p-i-b p w k -t U k- v-i qä I p-«n- IÄ- m-b p-å "C u-t i m-t b m-s S m- w h n-i z m-t k m-õ-h w 2022 ' D-Z v-l m-s-\ w s N- p-i-b p w s N-b v-x p. 02 ] m-t m-s v H.k n.u n. I mà-aâ l nâ ^ n-t e m-k-^ n t I m-t f-p v H m-u n-t ä m-d nb- nâ 2022þ23 A-² y-b-\hà-j- n-s â-b p w s kâ v t X m-a-k v A- m-u-a nb p-s S-b p w D-Z v-l m-s-\ w \ nà-h-l n v t I m-t f-p v a m-k-k n-³, I-e-ï-À F nh { ]-I m-i-\ w s N- p-i-b p w s N-b v-x p. A-¼ q-c n s kâ v t X m-a-k v l-bà-s k- -ï-d n k- v-i qä H m-u n-t ä m-d n-b- nâ \-S- N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x A-¼ q-c n t k m "I-t m-e n- A-² y m-]-i K nâ-u v I - h³-j³ ' 2022 BKÌv 85

86 D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. a m-b w s kâ v t a-c o-k v C-S-h-I m w-k w I m-e m-b nâ _-l p-. hà-k o-k v A- -s \ k-µà-i n- p. P-\-h m-k-t I-{ µ- - f m-b A-¼ q-c n ]- m-b- n-s e h mà-u p-iä ]-c n-ø n-x nt e m-et a-j-e-b nâ \ n- p w H-g n-h m- -W-s a- m-h-i y-s -«p-s I m-ï v A-¼ q-c n B- ³ I u k n-e n-s â B-` n-a p-j y- nâ A-¼ q-c n S u-w nâ \-S- n-b P-\-I o-b { ]-X nt j-[-k w-k-a- nâ k w-k m-c n- p. ]- - m-s v X n-c p-l r-z-b s s Z-h m-e-b- nâ a mà-t m-½ m-ç o-l m-b p-s S Z p-i v-d m-\- n-c p-\ m-f n-t \ m-s-\ p-_-ô n- v ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p. a mà-t m-½ m-ç o-l m-b p-s S c-à-k m- n-x z- n-s â 1950þ m w h mà-j n-i-t m-s-\ p-_-ô n- v X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\ H m-u n-t ä m-d n-b- nâ a-x-þ-k m w-k- v-i m-c n-i-þ-c m-{ ã o-b t \-X m- Ä- m-b n \-S- n-b Z p-i v-d m-\ k w-k-a- nâ \-µ n-{ ]-I m-i-\ w \ nà-h-l n- p. 03 \ n-c-w w a mà-t m-½ m-ç o-l m X oà- m-s-\ s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n-. I pà- _ m-\bà- n- p. C u-c e qà-±pa m-x m s s Z-h m-e-b- nâ h-n-\-k-t µ-i w \-ÂI p-i-b p w s s h-z n-ia-µ n-c- n-s â I-à n-s oâ IÀ-a w \ nà-h-l n- p-i-b p w s N-b v-x p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v s a-{ X m-t m-e o- ³ k -t U k- v-i q-f n-s â h mà-j n-i w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. N- -\ m-t ic n A-X n-c q-]-x F.s I.k n.k n. b q- v I u -k n-e n-s â B-` n-a p-j y- nâ k-` m-z n-\-t m-s-\ p-_-ô n- v \-S- n-b A- -Z m-\ w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p. A-X n-c q-]-xmt I-{ µ- nâ \-S- n-b \ m-a-t l-x p-i n-c p-\ mä B-t L m-j- nâ ]-s -S p- p. a mà-t m-½ mh n-z y m-\ n-t I-X-s â 32þ m-a-x v h mà-j n-it m-s p w 22þ m-a-x v ¹ m-k n-u v k n t¼mk n-b-t m-s p a-\ p-_-ô n- v Z p-i v-d m-\ k-t µ-i w ]- p-h-b v- p-i-b p w k n t¼m-k n-b w D-Z v-l m-s-\ w s N- p-i-b p w s N-b v-x p. 04þ07 X m-a-c-t È-c n c q-]-x-b n-s e s s h-z n-ià- v [ y m-\ w \-b n- p. 09 a p-«- m-s v I r-] m-x o-c w a-d n-b w t { X-k y m H mä-u v G-P v t l m-a nâ ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p. X n-c p-h-\- -] p-c w \ nà-ae -`-h³ l-bà-s k- ïd n k- v-i qä H m-u n-t ä m-d n-b- nâ X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\ s N-d p- ] p-j v-] a n-j³-e o-k n-s â { ]-hà- -\-hà-j-h p w a-x m-² y m-]-i k w-k-a-h p w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-xm { ]-h m-k n A-t m-k v-x-t e-ä n-s â B-` n-a p-j y- nâ \-S- n-b "a mà h m-e m-l v ' H m s s e³ k-t ½-f-\- nâ k w-k m-c n- p. 10 I p-d n- n s kâ v t P m-k-^ v s s Z-h m-e-b- nâ C-S-h-I-Z n-\-t m-s-\ p-_- Ô n v B-t L m-j-a m-b ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p. F-S-X z m s kâ v t P màp v s ^ mt d m-\m s s Z-h m-e-b- nâ { ]-t h-i-i-i q-z m-i-iä ]-c n-ià-½ w s Nb vx p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v I- o-{ U C-S-h-I m w-k w ] p-ã w- ¹ m-h nâ ] n.h. Bâ-W n-b p-s S a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. I pd n n F w.fâ.f-^ v. t I m - hâ nâ h-t b m-[ n-i-c m-b _-l p-. k-\ y m-k n-\ n-is f k-µà-i n- p. s h-c qà s kâ v t P m-k-^ v C-S-h-I m w-k w C-S n-a- n-  C.F w. t X m-a-k n-s â a r-x-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. 11þ14 X m-a-c-t È-c n c q-]-x-b n-s e s s h-z n-ià- v [ y m-\ w \-b n- p. 15 ]-«w s kâ v t a-c o-k v k o-t d m a-e- -c I- o-{ U s s Z-h m-e-b- nâ A-` n BKÌv

87 h-µ y a m-x y q-k v a mà t ] m-f n- mà-t m-k v X n-c p-t a-\ n-b p-s S-b p w A-` n-h-µ y Bâ-W n a mà k nâ-h m-t \ m-k v X n-c p-t a-\ n-b p-s S-b p w s a-{ X m-` n-t j-i-i p-{ i qj-b nâ ]-s -S p- p. X n-c p-h-\- -] p-c w e qà-± v s ^ m-t d m-\ C-S-h-I m w-k w I-c n-a m-e n-  k q-k-½ hà-k o-k n-s â a r-x-k w-k v- m-c-i p-{ i q-j-b nâ s s Z-h m-e-b- n-s e X n-c p- À-a- Ä- v k-l-i mà-a n-i-x z w h-l n- p. ]-c n. IÀ-a-ea m-x m-h n-s â X n-c p-\ m-f n-t \ m-s-\ p-_-ô n- v ] m-t m-s v H.k n.u n. a uï v I mà-aâ s { ] m-h n³-j yâ l u-k nâ B-t L m-j-a m-b ]-c n-. I pà- _ m-\ AÀ- n- p. 16 ]-c n-. IÀ-a-e a m-x m-h n-s â X n-c p-\ m-f n-t \ m-s-\ p-_-ô n- v N- -\ m-t i-c n k n.f w.k n. t l m-f n I z o³-k v s { ] m-h n³-j yâ l u-k nâ B-t L m-j-a mb ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p. N- -\ m-t i-c n d q-_ n-\-kà t k-h-t \ m-z y m-\ w (SOIL) at- nâ _-l p-. k n-ìà A- -½ a m-x y p h-c n- m-\ n- -e n-s â a rx-t Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. s N- n- p-g I mà-aâ a uï v [ y m-\-t I-{ µ- nâ h-n-\-k-t µ-i w ]- p- h- p. s X-t - -c s kâ v t P m k v C-S-h-I H m-u n-t ä m-d n-b- nâ k n-ìà A- -½ s I m-«m-c- nâ A-ä- nâ- n-d H.] n. b p-s S k-\ y m-k-{ h-x-h m-k v-z m-\- n-s â k p-hà- -P q-_ n-e n-t b m-s-\ p-_-ô n- v B-i w-k-if-d n-b n- p. a n-{ X- -c n s kâ v t kt h y-g v-k v C-S-h m-i m w-k w s N-d p-i m-s v A-e-I- v-k v k n. a m-x y p-h n-s â a r-xt Z-l- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p. N- -\ m-t i-c n s kâ v t a-c o-k v s a-{ X m-t m-e o- ³ s s Z-h m-e-b- nâ { ]-t h-i-i-i q-z m-i-iä ]-c n-ià-aw s N-b v-x p. N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x ] m-ì-dâ I u -k n-e n-s â H m s s e³ A-P-ï I-½ n-ä na o-ä n w-k nâ k w-k m-c n- p. 17 I n-å n FÂ.F-k v.u n.] n. t I m -hâ nâ ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p. I p-ä n-  F- n-\ n-b-d n w-k v t I m-t f-p v k-µà-i n- p. X p-sà- v t I m-t f-p v A-e p-a v-s s \ A-t k m-k n-t b-j-s â B-` n-a p-j y- nâ X n-c p-h-\- -] p-c w \ nà-a-e m-`-h³ l-bà-s k- ³-U-d n k- v-i qä H m-u n-t ä m-d n-b- nâ \-S- ] qà-æ-h n-z y mà- n-k w-k-a w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. 18þ21 I-e y m c q-]-x-b n-s e s s h-z n-ià- v [ y m-\ w \-b n- p. 19 k o-t d ma-e-_ màk-` À-Ö ni-½ o-j-s â B-` n-a p-j y- nâ k o-t d ma-e- _ màk-`-b n-s e s s a-\à s k-a n-\ m-c n s d-îà-a mà- m-b n k w-l-s n- n- H m -s s e³ a o-ä n w-k nâ k w-k m-c n- p. 20 I-e y m c q-]-x-b nâ s \-c pä A- -k v-t X m-e n- v H-t»-ä v-k v t I m - hâ v k-µà-i n- p. 22 slm-k qà c q-]-x _ n-j-] v-k v l u-k nâ c q-]-x m-² y- ³ A-` n-. a mà s k_ m-ì y³ s ] m-t g m-e n-]-d-¼ nâ ] n-x m-h n-s \ k-µà-i n- p. N- -\ m-t ic n A-X n-c q-]-x-b nâ\ n- p-å X oà- m-s-ik w-l-t m-s S m- w s s a-e m- qà k m-t m w s kâ v t X m-a-k v I- o-{ U _-k n-e n- -b nâ B-t L m-j-a mb ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p-i-b p w a mà-t m-½ m-ç o-l m-b p-s S I-_-d n-s w k-µà-i n- p { ] mà- n- p-i-b p w s N-b v-x p. X p-sà- v a mà-t m-½ m-ç o-l m { ] mà- n- n-c p- s ]-c n-b-a-e-b n-e p w c-à-k m- n-x z wh-c n- s s a-e m- qc ns e { ]-i-k v-x X oà- m-s-\t I-{ µ-a m-b N n- -a-e s kâ v t X m-a-k v a u-ï v s s Z-h m-e-b- n-e p w { ] mà- n- p. s s a-e m- q-c nâ SABS t I m - hâ v k-µài n- p BKÌv 87

88 23 N- -\ m-t i-c n F-k v._ n. l-bà-s k- ³-U-d n k- v-i qä N m- -e nâ 'Apostle' t { ] m-{ K m-a n-s â A w-k- -f m-b p-å h n-z y mà- n-i-t f m-s p k w-k m-c n- p. C- n- m-\ w s kâ v t a-c o-k v C-S-h-I m w-k w s I m-«m-c w t { X-k y m-½ I p-c y mt m-k n-s â a r-x-k w-k v- m-c-i p-{ i q-j-b nâ `-h-\- n-s e IÀ-a Ä- v a p-j y-i mà-a n-i-x z wh-l n- p. b p-h-z o-] v-x n F-k v.f w.s s h.f w. X p-c p- n s ^ m-t d m-\-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ I m-\ m-b nâ \-S- n-b { X n-z n-\ b p-h- P-\ { ] mà- -\þ]t-\þ]-c n-i o-e-\i y m-¼ nâ b p-h-p-\- -f p-a m-b n k w-k mc n- p. b p-h-z o-] v-x n F-k v.f w.s s h.f w. N- -\ m-t i-c n s ^ m-t d m-\-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ ^ m- n-a m-] p-c w t k-{ I-U v l mà-«v l-bà s k- ³-U-d n k- v-i qä H m-u n-t ä m-d n-b- nâ \-S- n-b { X n-z n-\ b p-h-p-\i y m-¼ nâ b p-h- P-\- -f p-a m-b n k w-k m-c n- p. 24 ] m-d-¼ p-g t _-X v-e-t l w s s Z-h m-e-b- nâ ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p- Ib p w H m-u n-t ä m-d n-b- nâ\-s- C-S-h-I s ] m-x p-t b m-k- nâ k w-k m-c n- p-i-b p w s N-b v-x p. X p-sà- v k -t Uk- v-i qä A-² y m-]-i-c p w I p-«n-i-f p w C-S-h-I-b n-s e h n-h n-[ k w-l-s-\-i-f p-a m-b p w k w-k m-c n- p. I-t m-e n- m t I m -{ K-k v N- -\ m-t i-c n A-X n-c q-]-x-b p-s S B-` n-a p-j y- nâ I p- - m\ w s k-l n-t b m³ [ y m-\-t I-{ µ- nâ \-S- Z z n-z n-\ t \-X r-]-c n-i o-e-\ i n-e v-]-i m-e "ZÀ-i³ 2022 ' t \ m-s-\ p-_-ô n- p \-S- n-b t \-X r-k w-k-a w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. I m-ª n-c- -Å n c q-]-x-b n-s e s ] m-s n-a-ä w s kâ v t a-c o-k v s s Z-h m-e-b- n-s â C-S-h-I { ]-J y m-]-\ k p-hà- P q-_ ne n-t b m-s-\ p-_-ô n- v C-S-h-I H m-u n-t ä m-d n-b- nâ \-S- t \-X r-k w-k-a w D-Z v-l m-s-\ w s N-b v-x p k w-k m-c n- p. 25 s h-t -¼ v s kâ v t P mà-ö v s s Z-h m-e-b- nâ h n-c p-t  _-l p-. t P m-k v A- -s â G-g m w N-c-a-Z n-\-t m-s-\ p-_-ô n- v ]-c n-. I pà-_ m-\ AÀ- n- p- I-b p w I-_-d n-s- n-  H- o-kps N m-ã n { ] mà- n- p-i-b p w s N-b v-x p. a m m\ w \-{ k- v Ú m-\ m-{ i-a w FÂ.F-k v.k n. P-\-d-t e-ä nâ h n-. N mä-k v t U ^ q-t m-b p-s S X n-c p-t i-j n- v h-w- -t m-s-\ p-_-ô n- p k-t µ-i w ]- p- h- p BKÌv

89 ENGAGEMENTS 2022 august Mar Joseph Perumthottam Metropolitan Archbishop of Changanacherry KCBC Annual Retreat 06 10:00 am _ldn³ {]hmkn kwkaw 02:00 pm hn. AÂ-t^m³-km P- -Krlw, Kudamaloor 07 03:00 pm Mother Generals & Provincial Superiors Meeting on Home mission Priests' Kunnamthanam 08 10:00 am School Jubilee Kainady 09 03:00 pm Graduation St Thomas Hospital, Chethipuzha 13 09:30 am Pastoral Council 04:30 am Old Age Home Meenkulam 14 04:00 pm Chengannur Forane Official Inaugural Function 15 02:00 pm Inauguration of Symposium on Fr Bernard Thoma Thuruthy Synod 29 03:30 pm Convent Blessing of Josephine Villoonni 30 10:00 am Presbyteral Council 04:30 pm Niranam Seminary 2022 BKÌv 89

90 ENGAGEMENTS 2022 august BKÌv Mar Thomas Tharayil Auxiliary Bishop of Changanacherry KCBC Annual Retreat 06 09:30 am Alphonsa Bhavan, Kudamaloor 11:00 am Ettumanoor 03:00 pm Talk SMCA Kuwait 04:30 pm Visitors 07 09:00 am Holy Rajamattom 03:00 pm Young Couples Cathedral 04:00 pm Mother Generals & Provincial Superiors Meeting on Home mission 08 12:00 pm Cathedral 04:00 pm Reception of newly ordained Vakathanam 09 06:45 am Holy Kunnamthanam 09 am-04 pm Danahalaya 10 03:00 pm Visitors 11 06:00 am Holy Shanthimadam, Veroorchira 09 am-04 pm Danahalaya 12 05:00 pm Holy Alphonsa Bhavan, Kudamaloor 13 09:30 am Pastoral Council General Body Meeting 03:00 pm Talk for Rajamattom 04:30 pm Vazhappally West 14 09:00 am Holy Nazarath Bhavan, Meenkulam 11:00 am Vayojana Meenkulam 03:30 pm Forane Chengannur 15 09:30 am Holy Ambalapuzha 03:00 pm Youth Parel 05:00 pm Youth Parampuzha Synod 21 06:00 pm Online Talk Khadki Diocese Synod 26 03:00 pm Visitors 28 05:30 pm Youth Ettumanoor 29 10:30 am Holy ASMI, Cheeranchira 03:00 pm Visitors 30 10:00 am Presbyteral Council Meet 31 05:00 pm Holy Ithithanam

91 B-iw-kIÄ kotdm-ae- -c k-`-bnâ \h-m`n-jn-à-cmb A`n. BâWn amà knâ-hm-\qkv, A`n. am-xyq-kv amà t]m-fn-imà-t mkv ]n-xm- - mà v A-Xn-cq]-XmIp-Spw-_- nsâ {]mà- -\m-iw-k-iä

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin http://www.hcmus.edu.vn/ trannamdung@yahoo.com Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Titan Education (titan.edu.vn)

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.01.13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn