Piccolo Concert A & # # # 4 OkMEA Scale Sets Set 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j Œ Concert Db &b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Piccolo Concert A & # # # 4 OkMEA Scale Sets Set 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j Œ Concert Db &b b b b b œ œ œ œ œ œ œ œ"

Bản ghi

1 Piccolo A # # # 4 OkMEA Scale Sets Set 1 j ΠDb b b b b b J Π# # # # # # # # b ΠJ Set 2 D # # b b b b b b b j Π# # # # # # # # b ΠJ

2 2 Set 3 Piccolo # j ΠB # # # # # J Π# # # # # # # # b ΠJ Set 4 J ΠE # # # # j Π# # # # # # # # b ΠJ

3 Flute A # # # OMEA Scale Sets Set 1 j Œ Db b b b b b # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó Set 2 D # # b b b b b b b j Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó

4 2 # Flute Set 3 j Œ B # # # # # J Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó Set 4 j Œ E # # # # j Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó

5 OkMEA Scale Sets A Db Oboe 4 # # # 4 4 bb b b b Set 1 j Π6 b b b b b j Π9 # # # # # # # # # # 11 j ΠD 13 # # Set 2 b 18 bb b b b b j Π21 # # # # # # # # # # 23 j Π#

6 2 25 # Set 3 j Œ # # # ## B 28 # # # # # 33 # # # # # # # # # # 35 j Œ Set 4 37 j Œ # # # # E 42 # # # # j Œ 45 # # # # # # # # # # 47 j Œ

7 Bassoon OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # j Œ Db b b b b b j Œ F # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # j Œ b b b b b b b j Œ F # # # # # # # # # # j Œ

8 2 Bassoon Set 3 # j Œ B # # # ## j Œ F # # # # # # # # # # j Œ Set 4 j Œ E # # # # j Œ F # # # # # # # # # # j Œ

9 larinet in OkMEA Scale Sets A # # # # # # Set 1 j Œ Db Ab bb # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Œ Œ Set 2 D # # # # # j Œ b bb b j Œ Ab # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Œ Œ

10 2 larinet in Set 3 # # # # j Œ Ab b b b b # # # # # # # # # # # # # j Œ # # j Œ Œ Œ # # # Set 4 j Œ Fb b b b b b Ab # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Œ Œ

11 larinet in OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db bb b j Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó Set 2 D # # # # j Œ b b b b b j Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó

12 2 larinet in # # # Set 3 j Œ b b b b b b # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó Set 4 # # E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # # # # # # j Œ Ó

13 Bass larinet in OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # j Œ b bb b b # # # # # # # # # # j Œ

14 2 Bass larinet in # # # Set 3 j Œ b b b b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ # # Set 4 j Œ E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # j Œ

15 ontra Alto larinet in OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # # j Œ Db b b j Œ Ab # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # # b b b b j Œ Ab # # # # # # # # # # j Œ

16 2 ontra Alto larinet in Set 3 # # # # j Œ b b b b b j Œ Ab # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # # j Œ F b b b b b j Œ Ab # # # # # # # # # # j Œ

17 ontrabass larinet in OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db bb b j Œ # # # # # # # # # # j Œ # # # # Set 2 j Œ b b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ

18 2 ontrabass larinet in # # # Set 3 b bb b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # j Œ E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # j Œ

19 Alto Saxophone A # # # # # # OkMEA Scale Sets Set 1 j Œ Db b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # # j Œ b b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ

20 2 Alto Saxophone Set 3 # # # # j Œ b bb b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # # j Œ Fb bb b b b # # # # # # # # # # j Œ

21 Tenor Saxophone OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db bb b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # j Œ b bb b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ

22 2 Tenor Saxophone Set 3 # # # # # # j Œ b b b b b b # # # # # # # # # # j Œ # # Set 4 # # E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # j Œ

23 Trumpet in OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db bb b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # j Œ b bb b b # # # # # # # # # # j Œ

24 2 # # # Trumpet in Set 3 j Œ b bb b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # j Œ E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # j Œ

25 Baritone Saxophone OkMEA Scale Sets A # # # # # # Set 1 j Œ Db b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # # j Œ b b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ

26 2 Baritone Saxophone Set 3 # # # # j Œ b b b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # # j Œ Fb b b b b b # # # # # # # # # # j Œ

27 Horn in F OkMEA Scale Sets Set 1 A 4 # # # # 4 j Πb b b b Db 6 bb b b n n n n 11 # # # # # # # # # # 13 j Π# # # D 15 # # # Set 2 b b b b b b 20 b b b b b j Πn n n n n 25 # # # # # # # # # # 27 j Π# # V.S.

28 2 Horn in F 29 # # Set 3 j Œ # # # ## # # 34 # # # # # # # j Œ n n n nn n n # # # # # # # # # # j Œ # Set 4 43 # j Œ # # # ## 48 # # # # # 53 j Œ # # # # # # # # # # n 55 j Œ

29 Baritone T.. OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # # # j Œ Db bb b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 2 D # # # # j Œ b bb b b # # # # # # # # # # j Œ

30 2 # # # Baritone T.. Set 3 j Œ b bb b b b j Œ # # # # # # # # # # j Œ Set 4 # # j Œ E # # # # # # j Œ # # # # # # # # # # j Œ

31 Euphonium OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # j Œ Db b b b b b J Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 2 D # # J Œ b b b b b b b j Œ # # # # # # # # # b j Œ

32 Set 3 2 Euphonium # j Œ B # # # ## j Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 4 j Œ E # # # # j Œ # # # # # # # # # b j Œ

33 Trombone OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # j Œ Db b b b b b J Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 2 D # # J Œ b b b b b b b j Œ # # # # # # # # # b j Œ

34 Set 3 2 Trombone # j Œ B # # # ## j Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 4 j Œ E # # # # j Œ # # # # # # # # # b j Œ

35 Tuba OkMEA Scale Sets Set 1 A # # # j Œ Db b b b b b j Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 2 D # # j Œ b b b b b b b j Œ # # # # # # # # # b j Œ

36 2 Tuba Set 3 # j Œ B # # # ## j Œ # # # # # # # # # b j Œ Set 4 j Œ E # # # # j Œ # # # # # # # # # b j Œ

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c &

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c & Flute larinet in Bb b lto Saxophone Tenor Saxophone b Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Horn in F 1+2 b Trombone 1+2 b b b Euphonium b b b Tuba b b b Bells { Snare rum Solo æ æ æ æ æ æ æ mp m Marhing Bass

Chi tiết hơn

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó Flute b b Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Clarinet in Bb Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Alto Saxophone # w w w w Tenor Saxophone w w # n Trumpet in Bb1 Œ Œ Œ Œ oree ully Trumpet in Bb2 Œ Œ Œ Œ oree ully Horn in F

Chi tiết hơn

Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 2 Clarinet in Bb 3 Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Trumpet in Bb 1 2 Trumpet in Bb 3 Mellophone Trombone B

Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 2 Clarinet in Bb 3 Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Trumpet in Bb 1 2 Trumpet in Bb 3 Mellophone Trombone B Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 Clarinet in Bb Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Truet in Bb 1 Truet in Bb Mellophone Trombone Baritone Tuba Snare Drum Tenor Drums Bass Drum Percussion Cymbals

Chi tiết hơn

ชะตาช ว ต

ชะตาช ว ต Flute Clarinet in Bb lto Saxohone Tenor Saxohone Trumet in Bb 1 Trumet in Bb 2 Horn in F 1+2 Trombone 1+2 Euhonium Tuba Snare Drum Marching Bass Drum Cymbals # a2. # Ó # n w j n w n w n R n # # n n n n

Chi tiết hơn

M - Austrian Fantasy CBHA - Engraved_X1a

M - Austrian Fantasy CBHA - Engraved_X1a Audio Demo YouTubecom Search: 2129-18-010 M Full recording available on itunes Concert Band Piccolo (otional) Flute 1, 2 Oboe Bassoon Eb Clarinet (otional) # Bb Clarinet 1 Bb Clarinet 2, Bb Bass Clarinet

Chi tiết hơn

Moonlight Serenade CB062 Connductor

Moonlight Serenade  CB062 Connductor Conductor Moonlight Serenade Music by GLENN MILLER (1904-1944) Arranged by MIKE BUTCHER INSTRUMENTATION 1 - Conductor 4 - Flute 1 4 - Flute 2 1 - Oboe 1 - Bassoon 4 - Clarinet 1 4 - Clarinet 2 4 - Clarinet

Chi tiết hơn

Flute q = 100 q = 116 A B &b b &b b 41 C q = 116 ff E OPPORTUNITYKNOCKS Par t3 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & bb 9 > œ & bb J œ œ œ Ó rit.

Flute q = 100 q = 116 A B &b b &b b 41 C q = 116 ff E OPPORTUNITYKNOCKS Par t3 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & bb 9 > œ & bb J œ œ œ Ó rit. lute 1 1 6 1 C b b bb 9 bb J bb J Œ rr. ritten-chambers, Sammons, Penland b b lute 15 C bb 8 6 Oboe Solo bb 7 - Œ b b rr. ritten-chambers, Sammons, Penland Œ Œ - J 6 6 bb Oboe Solo Œ J J Œ Oboe 15 C 8

Chi tiết hơn

Jalen Jazz Band Saxophone 1 (Alto) & [Half-Time Rock Fusion h=88 Play 4 Times [4th X Only ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ C œ œ j Œ œ œ Œ Ó œ œ Œ œ œ

Jalen Jazz Band Saxophone 1 (Alto) & [Half-Time Rock Fusion h=88 Play 4 Times [4th X Only ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ ^ C œ œ j Œ œ œ Œ Ó œ œ Œ œ œ alen azz Band Saxophone 1 (Alto) [HalTime Rock Fusion h=88 Play 4 Times [4th X Only C j Direct Current Rich Woolorth (ASCAP) Saxophone 2 (Alto) C j j j Saxophone 3 (Tenor) Saxophone 4 (Tenor) C j n n C

Chi tiết hơn

Finale [Don Xuan Flute]

Finale [Don Xuan Flute] Flute c 4. 5. Nhåc và L i: Phåm ñình ChÜÖng Soån cho an nhåc: hoàng Kim Chi. n 9 16 21 27. 40 > > > 47 52 58 HKimchi2007 2 64 Ÿ 70. 77 82 87 9 99. > > > 105 112 117.. 124. Clarinet in Nhåc và L i: Phåm

Chi tiết hơn

Stop - MS Bra.PDF

Stop - MS Bra.PDF Music yrics by Spice Girs, Andy Watkins Pau Wison STOP ~ Perormed by the "Spice Girs" ~ Score Brass Band # Easy Swing q = 130 4 Ó n J J Arranged J b by Jan van Kraeydonck n J Soo Bb cornet 4 Ó b J J j

Chi tiết hơn

Disney on Parade - Ha.PDF

Disney on Parade - Ha.PDF _ g DISNEY ON PARADE ~ Incuding "Zip-A-Dee-Doo-Dah" and "Mickey Mouse March" ~ Concert Band - Harmonie - Basorchester Music & yrics by Happy Feeing q = 128 "Zip-A-Dee-Doo-Dah" Futes b2 _ 4 _ n J A Wrube,

Chi tiết hơn

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trom

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trom Sorano Cornet Solo Cornet Reiano Cornet nd Cornet rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn nd Horn 1st Baritone nd Baritone 1st Trombone nd Trombone Bass Trombone "Tango or to" q = 11 A B b # bb bb b #

Chi tiết hơn

Full Score Harmonie LET'S GET LOUD! G. ESTEFAN - F. SANTANDER C Flutes Oboes Bassoon Eb Clarinet Bb Clarinet 1 Bb Clarinet 2 Bb Clarinet 3 Eb Alto Cla

Full Score Harmonie LET'S GET LOUD! G. ESTEFAN - F. SANTANDER C Flutes Oboes Bassoon Eb Clarinet Bb Clarinet 1 Bb Clarinet 2 Bb Clarinet 3 Eb Alto Cla ull Score Harmonie LET'S GET LOUD! G ESTEAN SANTANDER C lutes Ooes Bassoon E Clarinet B Clarinet 1 B Clarinet 2 B Clarinet E Alto Clarinet B Bass Clarinet E Alto Saxophone 1 E Alto Saxophone 2 B Tenor

Chi tiết hơn