z! #"$&%(')+*,"-.0/+*213$ HI5FJK!:3.L4613*2!5NMOEP*>$&5EP$<"HQ5 "13*213)+1R$S465 7T8!.VUW)+13$&:MFEP*2$&5 EP$SX$&U 46:R

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "z! #"$&%(')+*,"-.0/+*213$ HI5FJK!:3.L4613*2!5NMOEP*>$&5EP$<"HQ5 "13*213)+1R$S465 7T8!.VUW)+13$&:MFEP*2$&5 EP$SX$&U 46:R"

Bản ghi

1 z! #"$&%(')+*,"-.0/+*213$ HI5FJK!:3.L4613*2!5NMOEP*>$&5EP$<"HQ5 "13*213)+1R$S465 7T8!.VUW)+13$&:MFEP*2$&5 EP$SX$&U 46:R13.V$Y5Z1 [5+*>\]$Y:;"*21^A6J_M]!)+1R`+$&:R598a4<D>*bJK!:35W*c4 d#eofge -7Z.V*2:;4<D>1^Ahi4&^]j kt46:3*25 407Z$&D lm$&^]j 8a-on!p!qCn!qFj t3u { a} ~ ƒ } R ˆ]ŠŠ ;ŒC Ž3 6 S ]ˆ] ;ŠAŒ] ; ( <Š # & ;ŠS ] F C šbœ!šž sšb QŸ & 6Ž;Ž3 šbœ] &ŒF I F &ŠQšbŒ] šr! 3 bÿ 6šr I ŠQšbœ]ˆ] 9šbŒ] c <Š & Iš 6Œ ª?«] V < Q &ŠRŽ!š Ž3 ˆ]Š V ²±P³ g ;Š3 V QŸ] Q ; µ, 6Š I F &ŠQšbŒ] VšbŒ!, 6Š & Qšb <ŒNœF ; Q ; ;ŒN ˆ! b Qšb! b < ] ; ;Š 6 < ;Œ] ; <ˆF ; F gœf 0 6š2 Q ŠQšbœ]ˆ] šbœ!c <Š & Iš 6Œ0 & < ;Œ! R ;ª ¹º < ( SšbŒ!c <Š g Qšb <Œ? & 6 ;ŒC»š2 gš ¼6 ;Œ? S ]! 3 & Q <! < PšbŒ Z S #! 3 2 & ] Ž3 <Œ! ;Œ! R &šbœ!, 6Š & Qšb <Œ0 I <ˆ]ŠRŽ3 ½K ]¾ F & Š 3c ;Š IˆFŽṼ! < PšbŒ + &ŒF! Ž3ŠQšb ] Qšb <ŒV & ] & Ž3 6ŒFŽ3 ; ] R Š 3 r g m S ]! Q m & ]! < PšbŒ S #! 3 Kª «] ;Œ!šb ˆF Q ] Q S ]! 3 r ÀFŒF ] C Q a & ] ]Š < ]ŠQš2 & Q ; a g š Œ!c <Š A & Qšb <Œ? I <ˆ]ŠRŽ3 F & m & Qš2 cÿ &šb¼< ;ŒÂÁ6ˆ] ;ŠŸ<ªa«] I S ]! 3 2 m &Š 3Ã] ]Š Q š ŒV ŠQš2Ž 0!Œ] Y! 6 mš ; ]Š Q ;Œ! R & Qšb <ŒV QŸ] Q ; Ľ(Å+! < Æ ²ÇP³K Z S! Ž3ŠQšb ] Qšb <Œ 6 &š2žp¾rª «!šr F & F ;Š < ]!Š Q ] m ]Š 6œ! ; È &É &ˆ] 6 & Qš2Ž; P s bÿsš Ž3 <ŒFŽšs sšbœ] ] m S ]! 3 &É &Œ & < ;Œ! šb F & & šb R šbœ!c <Š & Iš 6ŒÊ Q 6ˆ]ŠRŽ3 ½K < ] ;Š & < ;Œ! R ; ] & R <Š CŒ] & b! < AœF < Q ; Ë ; RŽP¾R &ŒF N < ] & ] ] Q A S ]! 3 r ] S ;¼< & bˆ] Qšb <ŒN & ] S F̲ ;ª «] A PšbŒVš2! š2? &ŒF P bÿ!í; ] <Ž3 ˆF P 3Ã] ;ŒF šb <ŒF ½cšKªÎ <ªr ] Ž3ˆ]ŠŠ ;Œ! šbœf Q R &ŒFŽ3 Ͼ & ] m F̲ v #Ž ] Ž <šbœ] A ] Ž3 <ŒF š2 Q ;ŒFŽ3Ÿ g!š2 a ] g R šb ]! 3ÀFŒ!šb Qšb <ŒF šbœ0 ] m! < Yš ŒV &ŒF  #! 3 2 ;ªÂ«!š2 ]Š #Ž3 (š Œ] V šs s a < ;Œ] ;Š3 & AŒ] Y¼6 3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R F & šž s a ]Š Y¼6 SˆF Q 3cˆ! šbœnšb S ]Š &¼6šbŒ]  ] <Ž;Ž3ˆ]ŠR 6Ž3Ÿ g ] Q S ]! 3 2 gœf S ] 3Ð Žšb ;ŒFŽ3Ÿ & + ] m QŸ# I ; 0ª ¹Ñ ]Š < < QŸ! F»c <Š S ]! 3 WŠ Ž3 <ŒFŽšs žš2 & Iš 6Œ F < œf ; ;Œ šb S! b ; S ;ŒC 0ˆF (š Œ] A < Q  A S 6š2 & <Š F & <Ž;Ž3 Q Š 3 2 & Qšb <ŒF Y É ] & R &œf 6 Q ;ª «] m <ˆ] Q sšbœ] &!š2 3Ã] ;ŒF! &œf Q ŠR 6Ž3 š2 6», g ž b & a ;ª»ÒÓš Š3 Q! m ]Š Q ;Œ! ] 6šs ;Š ;Œ! QŸC Z & Œ] ; Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R F & PŸ & ] Z &Š ] ;ŒAšbŒ! ; <ŠR & Iš Œ] F̲ ;ª «] ;Œ O m! Ž3ŠQšbœZ ] & < ;Œ] ;ŠR g ½Ô gšœ+¾ ˆF Q 3cˆ!! Ž3ŠQšb ] Qšb <ŒF &W ] I _Ž3 <ŒFŽ3 ; ] 3 ;ª «!šbšr +! Q ] & ] & QˆFŽ Ž3 <ŒFŽ3 ; ] 3 Ž; &ŒSœZ aˆf I S mš 3ÀFŒ] a ] S #! 3 2 ; < ] & ]» SŽ F gœ] < šbœ ] mž3 <Œ! ;ŒC 3 & ] F̲ &ŒF šb S ]Š &¼< ] 3Ð Žšb ;ŒFŽ3Ÿ &Á6ˆ] ;ŠŸ &ŒF I ;ŠIš Œ] Zª ÒÓšbŒF P s Ÿ< 6š2 Ž3ˆF,ˆ] ˆ]Š m 6Š Wª Õ { a} ~ ƒ ; ÖØ o»ù_úûâüým ƒ Ú Þ} ߺ ; à}á Úãâämåæ ; Øç SÚÛ «!š2 A Q Ž3 Qšb <Œ! Ž3ŠQšbœZ A ] QŸC Z &š Œ! ;Š I QšbŒ] ÊŽ3 <ŒFŽ3 ; ] 3 F & S A ŸN &ŠQš2 Q 0 < S Ž3 <ŒF Q Á6ˆ] ;ŒFŽ3 0 &m ] S ]! 3 Š Ž3 <ŒFŽšs sš2 & Qšb <ŒÂ ]Š #Ž3 v F &ŒF A ] & Ý ] ;Ÿ &Š mš 3 2 & ] ]Š ; c 3ÃCš2 Q Iš Œ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] 2 & Qš2Ž3 S½Q! < PšbŒ &ŒF A S ]! 3 2 3¾Rª èé ê ëvì]í î ï î ðtñ<ò»ì óoô õ»ìföô+ ø ù ïkî»ð ökì úyîë IôÓû<üÝøZñ<ïKô îýù ô þ û6ÿ]ì «] ÀFŠ3 Q ¼< ;ŠIšžÀWŽ; g Qšb <ŒS ] F < Q mž3 <ŒF š2 Q 3 šbœ Ž ] Ž 6šbŒ] F & ] 3Ã] ;ŒF šb <ŒA & &ŒšbŒ!, <Š & Qšb <Œ Q <ˆ]ŠRŽ3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] ½K ] ¾ 6Ž3 ˆF P s bÿ & Išr (ÀF ]! 3ÀFŒ!šb Qšb <ŒA &F ] Ž3 <ŠŠ Q Z <ŒF 6šbŒ]! < A PšbŒ S ]! 3 WŽ3 <ŒFŽ3 ; ] ½ m ¾Rª3¹! < PšbŒ

2 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] mž; &Œ œf S <Š Ž3 6 S! b 3Ã0 F &Œ ] m ] šbœ? I ;¼< ;ŠR P PŸ# S <Š Š g AŽ; &Œ œf?! 3ÀFŒ] 9c <ŠS ] m F &! NŒ] < & ] Z &ŠSšbŒ F & S F &Š Qš2Ž3ˆ! r gš ] ĽK ] 3šbŠ Š & b ; >À] s ;Š3 PŸ Ž3 < S cš < o 6 ] ;Š ] ̲ ;! <Š PŸAœF Ž3 < S ]ˆ] cš < o ] C Q ¼Y P bˆ] 3¾Rª ] ŠR gœ] < &F ] m  ̲ Š & b Ž; &ŒœZ S <Š Q ŠQš2Ž3 Q bÿ! 3ÀFŒ] F &Œ ] C I &F ] ] aª<ò] <ŠÓ 3ÃO &! < &ŒS & ŠQšbœ]ˆ] & 6 šbœs ] S #! 3 WŽ3 6ˆ! r œf a! 3ÀFŒ] S 6 (ˆF Q Œ!ˆ] œz ;Š <!šž b šbœ ] a! < PšbŒ S ]! 3 ] ;Š m PŸS 3Ã!š2 Q _ S <Š Q Z Žš2 P sš Í; Ž3 <ŒFŽ3 ; ] a gé & < < F 6 Œ] <Œ] cœ] ; C & Qšb¼< šbœc ; 6 ;Š b F &Œ Ç ]ª ] ;Š šb <! œf m < ] 6šb Qšb <ŒF P +šbœc ;Š cš & b mž3 <ŒF Q ŠR Yš Œ! R ;ª ÒO <Š 3ÃF & S! b < ] ] Ž žšbœ!š2ž; P!š2 Q <ŠŸ & m F & Qšb ;Œ! Ž; &Œ]Œ] < œz m <Š & ;Š F &!š2 a & 6 <ª Ô šbœf Q R gœfž3 m F & m! Œ] < g Qš2,Ÿ ] S! 3ÀFŒ!šb Qšb <Œ g ] m gš, <ˆ]ŒF?š Œ ] S ] & R AŽ3 < šbœ] cš < ] + ] S #! 3 šž s œf Ž F &Œ] <  6 a Q ] & Œ šbœ ÒÓšb ª¹ Œ] ; Ž3 <ŒFŽ3 ; ] ½ ¾»š2 m &ˆ] < A & Qš2Ž; P s bÿlž3š & AŠ ; ]Š Q ;Œ! m F & ;¼< ;Šm ] S <Ž3 ˆF P Ž3 <Œ! ;Œ! R g ] šbœ!, 6Š & Qšb <ŒÂ Q 6ˆ]ŠRŽ3 S &Š A½cšbŒF 6š2Ž; & Vœ!Ÿ0 ] S ] < I ] sšbœ] &¾Rª Qˆ]œF Iˆ] S»½cšbŒF 6š2Ž; & œcÿ ] Q & sš2 S &ŠŠ & a ϾFœF < S ] <ŠQšb &šbœf P m  &ŒF ] Œ] ; bÿ 6š2 Ž3 &¼< ;Š Ž3 <ŒFŽ3 ; ] ½ < m ¾Rª] <Š ; &¼< ;Š m i &ŒF 6 m c <Š Ä &Œ0 3Ã] F &ˆF Q Qšb¼< F &Š Qšb Qšb <Œ & ½Ôš ŒF 6š2Ž; & œ!ÿ ] m!š ŒVŽ3ˆ]Š¼<! <ˆ]œ! b m sšbœ] &¾Rª ¹m Ž3 <ŒFŽ3Š ; 3ÃF & S! b <! < Qˆ] S ] Š ; ]Š Q ;Œ! R ÓšbŒ!c <Š & Iš 6Œ gœf <ˆ] Ž; &Š3 Q <Š _šbœ Q < S ] & 3 &œf < Q < &ŒF šb F < œz ; ;ŒÂŠ 3 2 & L šb  Ž3 <ŒFŽ3 ; ] & m½ m ¾Ëš Œ ]! < Yš ŒV S ]! 3 K +šbœâ!š2ž Ê! 3ÀFŒ!šb Qšb <Œ & S 6Œ] < ] ;Ša QŸ!!šrŽ; Y ËŽ3 <ŒF I ŠR PšbŒ! R ; Oš š2 m Q R & F & ] PÃ!š ˆ] ÄŒCˆ] œz ;Šm & F < Q ;Œ] 6 ;ŠR m½ ¾š2 Oª & ;¼< ;Š Pc ;Š &ŒF Y Ÿ!Í3šbŒ]  ] ̲ 6Ž3 ˆF P 3Ã] ;ŒF šb <Œ» 0 Q ; & šbœf Q R &ŒFŽ3 v Ž F gšr <Ž3 ;ŠQšbÍ; œcÿ ] SŽ3 <ŒF Q ŠR PšbŒC! "#$ %& # ('#)!! Œ] < g Qš2,Ÿ ]! 3ÀFŒ!šb Qšb <ŒN & m ª«!š2 Q ; šb <! <Ž3 ˆF Y ž bÿvœf *+%*+,.-m½k!š2ž  ]Š Q ;ŒFŽ3 š Œ ] šb <! m F P¼< œf ; ;ŒÂˆ]Œ]!Œ] & ŒÂ A ] S #! 3! šb <Œ] ;Šv¾Rª «] ;Š 3c <Š < 6ˆ! r LŠ ; ]Š Q ;Œ! #--0/1/,/02&*3 $45/6-Ï 7 < m 6ˆ! r LœF "*+%*+, 8-Ï + &ŒF m ] <ŠQšb &šbœf P +Œ] < Qšb <ŒS g9 3ª¹ b ;ŠŒF g Qšb¼< 3 bÿ< # Q P s WŽ; &Š3 6š ŒF Y žšb QŸA &W ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] : < m PŸ šb <ŒF P W ;ŠŠ <ŠR šbœ0 ] ] g R &œf < Q <ª DM (passenger vehicles) IS (cars) DM NotDM (minivans) ÒÓšb <ˆ]Š ]! 3 <; 3ÀFŒ] ; S ;Œ! ] ;Œ? ] & 3 mš2 šbœfž3 <ŒF š2 Q ;Œ! a š šbœ!šb Qš2 P Ë! 3ÀFŒ!šb Qšb <Œ IS èéôè ëvìfÿ]ôóî ÿ]ïkö ô ëvìfö øzñgìzõ úyîë ô û<üýøzñ<ïkô î ùéôóþ û<ÿ]ì A ¹m Qˆ] S S F & m F P¼< Q AšbŒ!, <Š & Qšb <ŒÂ Q <ˆ]Š3Ž3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R ½K ] ] ±!¾ & ] Z  0! 6 PšbŒÂ S ]! 3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] m Ç]ª ¹ŒV 3ÃO g S! b < +ˆF Q ]Š <ˆ] < ] 6ˆ] a ] F & Z ;Š Ošr m I ] Y Œ šbœ ÒÓšb <ˆ]Š ±]ªm«] ] < I ] sšbœ] Š ; ]Š I ;ŒC ] I ; &Œ! Qš2Ž Á6ˆ!š ¼& P b ;ŒFŽ3 œf ; Q ; ;Œ Ž3 6ŒFŽ3 ; ] R»½( &ŒF m P 2 Q m & S 6Œ] ] 3šbŠ Š & b ; P!š2Ž < + 6 šb c <ŠaŽ 2 &ŠQšb QŸF¾3ªÉ <Š m < ;Œ] ;ŠR P s bÿ ] š2 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] Ž3 6 šbœ] cš < Èš Œ!c <Š A & Qšb <Œ Q 6ˆ]ŠRŽ3 S ª¹_ Iˆ] S šb mš2 Ž3 6Œ# (ˆ]ŒFŽ3 Qšb <ŒN & Š & b ½ B <¹ +ª ªPªc¹ ¾ ] ;Š B š2 ] a < ;Ÿ<ª Œ ] a 3ÃF & S! b šbœ ÒÓš 6ˆ]Š ±] < ] _Ž3 <ŒFŽ3 ; ] DC%E FHGJI$K%FHLcŠ < M F < ] Š g 9C%E FHGJI$K%FHL NOKPE&Q!IA½K ] < ;ŸZ¾R C%EF GRIK F LNOES8I GRIK F LNOT&UWVFHU#XCª ±

3 ] ± š2 AŽ3 <ŒFŽ3 ; ] Ž3 < šbœ] cš < ÈšbŒ!, <Š & Qšb <ŒÂ Q <ˆ]Š3Ž3 C±] š Š & b ½ Bm±] 7M ªPª ªHM» ¾Rªm ŒÂ ] 3ÃO &! šbœ0òóšb <ˆ]Š ±O C ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] C%EF L_,Š 6 M ± F < ] Š & b C%EF LNOKPEQ!I ½K ] < ;ŸZ¾R #C%E FHL NOES%I &ŒF "C%EF L N TU#VF U#XP JKPEQ!I6ª m  ǚ2 a A! < PšbŒV S ]! 3 ËŽ3 6ŒFŽ3 ; ] ½ BmÇO ; ªPª ª3 ; ªPª ªH; Œ+¾R Z ] ;Š BmÇ š2 ] 6 ;Ÿ Š & b < &ŒF ; ª ªPª ; Œ < ] ;ŠŠ & b ½ Q KÓ¾Rª KŒN ] A 3ÃO g S! b SšbŒ ÒÓšb <ˆ]Š ±] ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] C%EF GRIK FšbŒT ] m à F < ] SŠ g KPEQ!I ½K ] < ;Ÿ< ÓšbŒ] ] ;ŠQšb L,Š 6 ã ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] C%I$XWL$U#K ¾3 ES8IA½Q P 2 Q šbœ] ] ;ŠQšb Z¾R C%E FHGJI$K%F JU PT&GJES8KPU#LGRLm &ŒF!TU#VFHUWXP JKPE&Q!I<ª Á6ˆ!š ¼& P b ;ŒFŽ3 Ç ±]ª «F g š2 ;»œf 6 T ] &ŒF N ] ±L ]Š &¼<š2! ] 0Ž3 <! ; 3Ã# ;ŒF (š 6Œ g # <œ8 ( Ž3 ÓšbŒF Q R &ŒFŽ3, 6Š ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] m Ç]ª «!š2! 3ÀFŒ!šb Qšb <Œ &F 3Ã] ;ŒF šb <ŒF P ] Á6ˆ!š ¼& P b ;ŒFŽ3 ½ ¾Óšr»ˆF Q 3cˆ! ] ;Œ &Œ! œf mž3 ;Š R PšbŒ F &» Š ; ŠQšb ;¼< " 4+4< ] m ] & R F & & Qš2 ÀF m gš ¼6 ;Œ Á<ˆ] ;ŠŸ<ª PERSON name age specialty DOCTOR patient of doctor name name (inherited) age PATIENT department diagnosis patients.doctor patients.name pats.name PATIENTS (DB1) pats.doctor name patients.age ÒÓš 6ˆ]Š ± ]! 3 žšbœ] ÃF & S! b PATS (DB2) pats.age pats.dept! #"%$&')(% *+ ¹m Qˆ] S F & m ] Ž3 6ŒFŽ3 ; ] R F P¼< S & Qš2 ÀF V ] ¼6 ;ŠQšsÀWŽ; & Qšb <ŒÂ & ] c < & ]!šbœ] C m! Ž3ŠQšbœF Lš Œ9 < Ž3 Qšb <Œ ±]ª ª & < ] m QŸ] Q ; äž3 < S F &Š Ë ] m <Ž3 ˆF P + 3Ã# ;ŒF (š 6ŒF & ] ] aì² ËšbŒ <ŠR! ;Š» ¼< ;ŠQšscŸS!š2 Ëš Œ!šb Qš2 P S ]! 3 <Š ]Š < F C I š 3 S ] 6šžÀWŽ; g Qšb <Œ ª ª-, œ] R PšbŒ0ŠR gœ] < & < ;Ÿ Š & b & ] ] aì² ; ]!šrž 0 šž s P s b & ] QŸ# I ; o Sˆ]Œ!š2Á6ˆ] 3 bÿ0š2! ;Œ! Qšs,Ÿ ] <œ. Q Ž3 R Ëš ŒF I R &ŒFŽ3 š Œ!¼< & b¼< +ª ±Oª < S F &Š a < ;Ÿ Q ; R B ½K & ] ¾ &ŒF!Bm± ½K & ] ±!¾Rª «] ;Š &Š /. Ž; 6 Q 0 21 ± B š2 až3 <Œ! R PšbŒ] šbœ Bm±Oª «] ;Œ Z ] m S ]! 3 ÉŽ F gœ] < < I ] Y ŒAš ŒVÒÓšb Ç Ç

4 ¹Ž3 <ŒFŽ3 ; ] š2 SŽ3Š g šbœt ]! 6 PšbŒT S ]! 3 aš ; ]Š Q ;Œ! QšbŒ]  ] Ž3 <Œ! ;Œ! R &a ] š ŒFŽ bˆf 6šbŒ] š ŒNšb R! 3ÀFŒ!šb Qšb <Œ 0! Ž3ŠQšb ] Qšb <Œ F & 3Ã#! 2 PšbŒF!ŸVšb š2 V Q Z Žš2 P sš Í g Qšb <Œ & m  ÇS½Q Q ; < Ž3 Qšb <Œ?Ç#¾Rª < R & F & m Ç Iˆ]œF Qˆ] S! 3 b ; Á6ˆ!šb¼Y P b ;ŒFŽ3 S & <Œ] ] &ŒF m  Ç] &ŒF Š Q R & a ] ; Ä & S <Œ] S ] &ŒF ª ] ± Á6ˆ!šb¼Y P b ;ŒFŽ3 Š ; PšbŒ ˆ]ŒF P b ;Š +ª IS ÒÓšb <ˆ]Š Ç 6 PšbŒ0 #! 3 <; 3ÀFŒ] ; S ;ŒC ] ;Œ /1 ± - ± «] 3Ã] ;ŒF šb <ŒV & œz < Ṽ < ;Ÿ0 Q ; R š2 š2! ;ŒC Qš2Ž; P Kª«] ;Œ + Q ] <ˆ! 2 V ]Š ]Ž3 ; Ž ] Ž, 6Ša <Ž & ] mš ; PšbŒ!šbŒ] & ŠQšbœ]ˆ]» & ] m FÌy ] ; ] ;Š ] 3šbŠaŽ3 <ŠŠ I F <ŒF 6šbŒ] S¼& P bˆ] & <Š ; <ª ÔÉ ] ;Ÿ! F ] šbœ!šb Qš2 P ašbœ! ; <ŠR g Qšb <Œ Š ; A PšbŒF S¼& P sšr +ª, ] ;Š š2 Q < ] 0Ž3 <Œ ]š2ž3 QšbŒ] T ˆ]! b Q ] <ˆ! 2 TœZ Q ; F &ŠR & &ŒF + Ί Ž3ˆ]ŠR (š ¼6 3 Ÿ< ZŒ] ; Ž3 <ŒFŽ3 ; ] 3 c <Š S gœf A 3Ã#! 2 PšbŒ] ½( Q ; < Ž3 Qšb <Œ?Ç!¾3ª, ¼< ;ŠQ 2 & ]!šbœ] < ;Ÿ Q ; R c ] < ;Ÿ0 Q ; R &Š Y¼6 ;ŠQ 2 & ]!šbœ] F ZšKªÎ <ªb Ó½ ± ¾ ½ ±!¾ ½ ± ¾3ª «] ;Œ ], g ž b & šbœ] AŒ] Y¼6 3 ÓŽ3 6ŒFŽ3 ; ] R a gš, 6Š S Q ± Q ; 6šž ;Š ;ŒFŽ3 & < ;Ÿ I ; R B &ŒF!Bm±Oª ±& Q Q ; 6šž ;Š ;ŒFŽ3 & < ;Ÿ I ; R Bm±S &ŒF!B ª ± šbœ! ;ŠR Q Ž3 Qšb <Œ & < ;Ÿ I ; R B &ŒF!Bm±Oª F & Š ; ]Š Q ;ŒC 3 ] Ž3 <Œ! ;Œ! R & ] ª ± F & Š ; ]Š Q ;ŒC 3 ] Ž3 <Œ! ;Œ! R & ] ±Oª «] _! 6 PšbŒ S ]! 3 š2 S ] 6šžÀF 6 šbœvòóš.f! ] ;Š m ] a!š ŒV šbœ] & b Ž3ˆ]Š¼< sšbœ] S gœf F & ] S Qˆ]œWŽ3 <ŒFŽ3 ; ] 3 mc <Š ã Ž3 &¼< ;ŠQšbŒ] & ] 3šbŠ Qˆ] Z ;ŠRŽ3 <ŒFŽ3 ; ] A½Kœ]ˆ] mœ] < A F &Š Qšb Qšb <Œ+¾RªÒ] <Šm <Ž & ] Q Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R ½( < Š ; ]Š I ;ŒC œcÿ ] 3šbŠŽ3ˆ]ŠŠ ;Œ! a 3Ã] ;ŒF šb <ŒF Ͼ Q &ŠRŽ c <Ša A! 2 &ˆF (š œ! b 3Ã#! 2 &ŒF & Iš 6ŒÂ½( Q ; < Ž3 Iš 6Œ?Ç!¾Rª IS C2 IS C2 &C2 C2 ÒÓšb <ˆ]Š /. < PšbŒ0 #! 3 ; 3ÀFŒ] ; S ;Œ! a ] ;Œ ] m < ;Ÿ Q ; R gš m &¼< ;ŠQ 2 & ]!šbœ] IS.

5 š2 + Q &šbœc 6 ;Ÿ Q ; 3 ¹ b ] <ˆ] 6 T AšbŒ!šb Qš2 P s bÿýž3 <ŒF š2! ;Š T ] F̲ S 6 š2! ;ŒC Qš2Ž; P Q <ˆ]Š3Ž3, 6Š ] 0Ž3 <ŒFŽ3 ; ] m Ç] ] ;Ÿ< ZšbŒVÔ 6Ž3 F F P¼< Œ] <Œ] & ] 3šbŠšbŒF Q R &ŒFŽ3 _š ŒNŽ3 < S S <Œ ½K ] & ;¼< ;ŠaŠ Ž; P s F & ] ;Ÿ? g Qš2,Ÿ ] & ]!šbœ] C & < Ž3 Qšb <ŒÂ±]ª ¾Rª KŒV!š2 Ž; < Q ] S #! 3 š2 S ] 6šžÀF AŠ F Ž3 F & ] Q <ˆ]ŠRŽ3»c <Š o &Œ 3Ã] F &ˆF Q Iš ¼6 F &Š Iš Iš 6Œ, <Šm  Ç] ] < Q ] & ŒAšbŒ?ÒÓšb <ˆ]Š "]ª C2 IS ÒÓšb <ˆ]Š < Yš Œ0 ]! 3 <; 3ÀFŒ] ; S ;Œ! ] ;Œ0 ] m 6 ;Ÿ Q ; 3 &Š 6š2 + Q &šbœc IS èé ëvìfÿ]ôóî ÿ]ïkö ïkî»ðtóoþ öôñgï ö ìâëvìfökøzñ<ìfõ úyî ô û6üýøzñgï ô îýù ô þ û<ÿ]ì A «] ŒCˆ] œz ;Š & +šbœc ;Š Q QšbŒ] S Q ; R Ë F & Ž3 6ˆ! r œf mž3 <ŒF š2! ;Š A 6Š & a ŠR &!š2 6 bÿs šb à ] ŒCˆ] œf ;Š» & +š2! ;ŒC Qš2Ž; P šbœ!, 6Š & Qšb <Œ Q <ˆ]ŠRŽ3 Q R & +ª Ò] 6ŠS 3ÃO g S! b < šb ÇV ] aìy ; 6ˆ! r 9 F P¼< Ž3 <ŒF (šr! ;Š 6Ž 9š Œ!šb Qš2 P Ž3 <ŒFŽ3 ; ] O ] 3šbŠa Q ; a 6šs ;Š ;ŒFŽ3 ; ] F Yš Š š2 Q mšbœ! ;ŠR Q Ž3 Qšb <ŒF v ] ; RŽ&ª ;¼< ;Š ] 3 b v F!š2 ]Š <œ! b ; äš2 a & 3 žšb <Š3 & šbœ ]ŠR <Ž3 Qš2Ž3 m!ˆ] a Q K <Ž3 <ŠR vªòóšbšr Q 6šb»š2 šb S ]Š <œf &œ! b m F & 6Š & Œ!ˆ] œz ;Š & FÌy Ž3 6ˆ! r AœZ c <ˆ]ŒF šbœ ] mš Y <ŠI r A < Q <ˆ]Š3Ž3», 6Š ] _ g S _Ž3 6ŒFŽ3 ; ] ½K F & š2 ;!š2! ;Œ! Qš2Ž; P K FŠ Ž; P s ] m Q ; &Œ! Qš2Ž; & ] m Á<ˆ!šb¼! P b ;ŒFŽ3 3¾Rª Œ? Q Ž3 6ŒF! 2 <Ž3 < +Œ] < a Y ž &!š2 až3 6 œ!šbœf & <ŠQš2 P Œ!ˆ] œf ;Š &Ë I ; R <ˆ! 2 œz c <ˆ]ŒF š Œ! ;Š I QšbŒ] F F & šr v F ] 3šbŠm! Ž3ŠQšb ] Qšb <ŒF šb <! œf C Ž3ˆ] œz ;ŠR Q < S AœF ˆF I 3,ˆ! Kª «!ˆF ; Z <Œ! bÿ0 Q < S &É ] ; <ˆ! 2 œf Š ; ]Š Q ;Œ! &ŒF AŠ < Q 6Œ] &œf <ˆ] š Œ ] #! 3 Kª  ; A ; Ö âäú ß+ƒ»~ RÞ} Rm ßÝ N}á Úµ Ú ÜÝm ƒ Ú Þ} ß KŒ ] ]Š ;¼<šb <ˆF m I Ž3 Qšb <Œ A PŸ g < ;Œ] ;ŠR g QšbŒ] Œ] Y¼6 3 ËŽ3 <ŒFŽ3 ; ] 3 m < <ˆ] Q sšbœ] +ª & Zšb šr Œ] Ž3 &ŠŸV Ž3 <ŒFŽš2 Q 3 bÿ0! Ž3ŠQšbœZ m ] Q Œ] ; Ý <Š <ˆ]!šbŒ] C» & +šbœf Q R gœfž3 Q F &» ] _ IŸ# Q ; Ž; &Œ (ˆF I Qšs,Ÿ! Ž 2 &ŠR & Qšb¼< 3 bÿa ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] Š 3 r g Qšb <ŒF Q!šb F a I R & šbœ ] ÀF 6ˆ]Š» & < Ž3 Qšb <Œ0±]ªË c ] I m 3Ã#! 2 &ŒF & Iš 6ŒF &Š, 6ˆ]ŒF š Œ! ;Š I QšbŒ] F ] ;ŸV ]Š &¼6šr! A PŸ0 & ŒF & ˆ]Š3 P s ŸÂ Q Z Žš2 P sš Í3š>Œ] ] AŽ3 <ŒFŽ3 ; ] R mœ!ÿâ < ] 6šbŒ] V ] ; < mž3 6ŒF Q ŠR PšbŒ! R šbœâ ] 3š Š! 3ÀFŒ!šb Qšb <ŒF ;ª«] Y 6 <ŠQšb ], 6Š_ 6š2 Ž3 &¼< ;ŠQšbŒ] ] I Š ; <ˆ! 2 &ŠIš Iš šb!šbœ Q ; R & šbœf Q R gœfž3 mž; &Œ0œZ I < S &a ] C Q, <ˆ]ŒF šbœ ] S sšb ;ŠR g ˆ]Š & _ ] g R &œf < Q A šbœ!šbœ] 6Ž!šbŒ] b &ŠŒ!šbŒ] F Qˆ!šb R &œ! bÿt S ] 6šžÀF 9 V R & < <!¼& &ŒC 3 & < & ] SŠQš2Ž ] ;Š Q ŠˆFŽ3 ˆ]Š & <ˆ]Š! 6 PšbŒÂ S ]! 3 KªS¹ä ]Š < 6 (Ÿ! F F < mœz ; ;ŒVšb S! b ; S ;Œ! N F & ˆF Q mç].<³ < š 3 b &ŠŒ!šbŒ] P b < <ŠQšb ] ª» <ŒF š2! ;Š ] šbœc ; <ŠR & N #! 3 m &ÒÓš 6ˆ]Š?±]» ] Q V &Š V Q < S 0 šb S! b V 3ÃF & S! b A &m ] 0 QŸ! F & Ž3 <ŒFŽ3 ; ]! Ž3ŠQšb ] Qšb <ŒF F & Ž3 <ˆ! 2 AœF b &ŠŒ] cš < º ] m ] & R &œf < I ; CŽ3 <ŠŠ Q F 6ŒF 6š Œ] ] mž; < Q» <ˆ] I žšbœ] šbœâ <ˆ]œF Q Ž3 Iš 6ŒL±Oª²±]ª 0 /1 ± K š 6 C œz a ] Ž; < Q F g M š2 ] a ] g R &œf < Q & QˆF Q m! ; F gš S ;Œ! šbœ ] C Q!šb R P K 6, 6Š 3ÃO &! < 6šr g ŠQš2Ž; ; Z!šs Ḿ ±AŽ3 <Œ! R PšbŒF F & Qšb ;ŒC 3 cš < o ] ] & b ] C Q!šb R Y Ôª¹aŒ šbœ! ;Š Q QšbŒ] 0Ž; < I ]Ž;Ž3ˆ]ŠR!"#$&%(')%(*'+-, *%(*.(/0213*45+,7648 $&(69:(1<;<69:(1=

6 ] ;ŒÊ I < S š Œ!c <Š A & Qšb <ŒTŒ] < ]Š Q ;Œ! šbœt ] v Qˆ]œF Q ; V ] & R gœf < Q ½ M ¾š2 ]Š Q ;Œ! šbœt ] ; Qˆ] F ;ŠR Q ; ] & R &œf < I ½Ḿ ±#¾Rª¹_ Iˆ] S S F & ] Ž3 6ŒFŽ3 ; ] C%E FHGJI$K%FšbŒÂ ]! 6 PšbŒV S #! 3 F 6  AŠ & b TI C%EX$FHQ!IK F½QŽ3 < šbœ] cš < C%EF LNOT&I C.FšbŒM ±!¾ F g Q ] & a m!šrž! ; F &Š S ;Œ! <Ž  F & Qšb ;Œ! œf 3 b <Œ] C ;ª»«] ;Œ ] až3 <ˆ! 2 ˆF I a!š2 3Ã] ŠR Š & b m œ]ˆ!šž 2 &Œ 3Ã]! 2 &ŒF & Qšb <Œ OœCŸSŒ] 6 QšbŒ] S F & P s ˆ]! š ŒM F P¼< ] 0 & ¼Y P bˆ] >*3 ) C%EF LNOTI C.F I$TGRE FHXWGRV0L<Ìbª, ˆ]ŠA ]Š < 6 (Ÿ! F Ž3ˆ]ŠŠ ;Œ! Q bÿ ]Š &¼<š2!! Ž3ŠQšb ] Qšb <Œ 3Ã# ]Š Q AšbŒ ;Š & ]! < PšbŒ S ]! 3 Y¼6 ;Š ] V0UWQ!Q!U#K Š & b g ] Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R š Œ!¼< & b¼< ʽcšKªÎ <ªb Z ] Š g KPE&Q!I< PE#S%I &ŒF TU#VFHUWXP JKPE&Q!I< O, <Š ] 3ÃO &! šbœâòóšb <ˆ]Š S±!¾Rª «] šbœf!ˆfž3?! Ž3ŠQšb ] Qšb <Œ šr ½(! 3ÔŽ3 6ŒFŽ3 ; ] KŒ!K &Œ! & Qšb ;Œ! š2 Q c ]ŠQšb šb Qšb¼< A½ gœf & Qšb ;ŒC ½ ѹa 6 ]ªO!¾¾¾, ¼< ;ŠQ 2 & ]!šbœ] < ;Ÿ Q ; R ¹_ Iˆ] S šb ˆF & Qšb <ŒNšbŒN!š2Ž M &ŒF M ±V &Š A Qˆ] ] F C I N 0 F P¼< P s ] S < ;Œ] ;ŠR Y 6šrŽšbŒ] F & Qšb ;ŒC 3 šbœt ] A ] C Q!šb R P K œ]ˆ] ] 6Ž3 ˆF P 3Ã] ;ŒF šb <ŒT g M š ŒFŽ bˆf! A P 2 Q V F 6š2 & ŠIšrŽ; F & Qšb ;ŒC 3 ;!šs < ;ŠQš2 & ŠQš2Ž; Ë F & Qšb ;ŒC 3 &Š»šbŒM ±]ª¹aŒF P b < 6 <ˆF bÿ a ] ]Š ;¼6š 6ˆF Ž; < Q < & ] šbœf Q R &ŒFŽ3 Éš Œ Q ± Ž3 <ˆ! 2 0œZ! Ž3ŠIš œz Vœ!ŸE#S%I A½KŸ< &Š3 & 2 Z¾R Z <Š T&U#VF U#X#NOL C%IV0GRE+F IT&GJEF X#GJV0L6Ìb F &ŒF ] C Q šbœ ±& Q œ!ÿ ES8I <Š TU#VF U#X#NOL C%IV0GRE+F I$XWGRE FHX#GJV0L<Ìrª š2 + Q &šbœ! a < ;Ÿ Q ; R «!š2 Ž; < Q?Ž3 6ˆ! r Š Qˆ! b Ašs M < <Ž3 ˆF P s bÿ ] ;ŠQš2 & ŠQš2Ž;! ; F &Š S ;ŒC ] & R gœf < Q? gœf M ± 6šr g ŠQš2Ž; ;Ìbª < F & ] IŸ# Q ; <ˆ! 2 Œ] ; V b C <, 6Š_! Ž3ŠIš ] Iš 6ŒF < šbœ Ž; < Q SŽ&ªb ZœF Ž; &ˆF I ] m 3Ã# ŠR š Œ!c <Š A & Qšb <Œ0 gë &Œ0 g ŠQšbœ]ˆ] sšb < C E FHL NOT&I C.F & Ž; < Q Oª š2 ˆ]Œ! sš 6 3 Ÿ SœZ P¼Y Pšs 2 &œ! b <ª ÝÚ ÚS} ß Â}á Ú! Ú ÚåàÚ a} «] <!¼& &Œ! R & < gšbœ! Š ]!ˆFŽš Œ] A ] Q Œ] &¼< 3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R < 6š2 Ž3ˆF Q šbœ0 ] ]Š ;¼<šb <ˆF Q Ž3 Qšb <ŒF &Š KŒFŽ3Š < I 0 <Ž;Ž3ˆ]ŠR 6Ž3Ÿ & ] m!œ] & b! < Š ; ]Š Q ;ŒC š Œ ] IŸ# Q ; ÒÓš Š3 Q + ] Q AŽ3 <ŒFŽ3 ; ] R m ]Š Y¼6š2! A <Š ]Š Žš2 Q A!šrŽ3 ˆ]Š g ] Ž3ˆ]ŠŠ ;ŒC šbœ!c <Š g Qšb <Œ P¼Y Pšs 2 &œ! b ] a QŸ] Q ; 0ªË < Ž3 <ŒF +!!š2» S Ž F gœ!šr I < ] & ] 3 &ˆ] 6 & Qš2Ž; P s bÿ m ] ;¼< g ˆ] Iš 6Œ & ] š Œ!c <Š A & Qšb <Œ Q <ˆ]ŠRŽ3 ; Ë!š2Ž Ž3 <Œ! ;Œ! R PŸÂ Q ; &Œ! Qš2Ž; P s bÿ!šqšs, cš < ] A <ŠQšb &šbœf P _! < A PšbŒ S ]! 3 a g ]!š Œ]! ;ª ÒÓš ŒF Y ž bÿ<!ˆ] &Œ! šb <Œ] ;Š3 S PŸNŠ ;¼6šr I 0 ] Q 0Ž3 6ŒFŽ3 ; ] R S?œZ < TŠ 3ÀFŒ] ] 0! < Yš Œ S ]! 3 _ &ŒF! ; Ž3 ;ŠŠ 6ŠR Ëš Œ ] ] g R &œf < Q vª KŒFŽ3Š < I 3Ð Žšb ;ŒFŽ3Ÿ & Á<ˆ] ;ŠŸ ]Š #Ž3 šbœ] Ã] ;ŒF šb <ŒF m ] Á6ˆ] ;ŠŸ0Š 3c <Š ˆ! 2 & Qšb <ŒN &ŒF ÂÁ6ˆ] ;ŠŸÂ <Ž;Ž3! 2 &Œ]Œ!šbŒ]  S Ž F &Œ!š2 Q &a < Q  šs ž! < Nc <ŠA ] C Q ÂŽ3 <ŒFŽ3 ; ] R F & A ]Š Q ;Š¼<šbŒ] ]? Q ; gœc Qš2Ž; A & ] 0ˆF Q ;Š0Á6ˆ] ;ŠŸÝ½ F & š2 ; Š ; ŠIš ;¼! š Œ] ] g S šbœf Q R &ŒFŽ3 < ] S <ŠQšb &šbœf P Á<ˆ] ;ŠŸZ¾R &ŒF VœZ 3šbŒ]? 6Š <ˆ]ŒF! šbœt ¼& Pšs 2 &œ! b Aš Œ!c <Š A & Qšb <Œ Q <ˆ]ŠRŽ3 ; Ó ;¼< ;Œ! ˆF P s bÿâÿ<šb 3 2 N 0Ž ] & F ;ŠSÁ6ˆ] ;ŠŸV! r gœ ª «] Q SŒ] ; Ž3 6ŒFŽ3 ; ] R m ]Š &¼6š2! œz ; ;Š 6 ] Qšb <ŒF, <Š Š ; ŠQšb ;¼<šbŒ] A ]! šbš ] & R ]ª < 6 S m 3ÃO g S! b ;!cš < o ]! 6 PšbŒ šbœ?òóšb <ˆ]Š ±] ] F & 3Ã]! b <Š ] Q œz ;Œ] 3ÀF R a gš 0 6ŒC R Yš Œ] ¹_ Iˆ] S ] 0Á<ˆ] ;ŠŸN < Q ] mc <Š ] C I F & Iš ;Œ! R Š & œcÿn! #Ž3 6ŠR F & S &Š A F 6š2 & ŠIšrŽš2 &ŒF vª «F & Á<ˆ] ;ŠŸ <ˆ! 2 šbœc¼< g ¼6 Q &šbœâœz ; ( ; ;ŒV ] šbœ!c <Š g Qšb <ŒÂ Q <ˆ]ŠRŽ3 F & m 6 ; ; F ] Q Z Žšr Y Iš & ]! #Ž3 6ŠR m &ŒF ] šbœ!c <Š & Iš 6Œ0šbŒÂ 6Œ] S & ] F g Qšb ;ŒC R F̲ ;ª Ô ] IŸ# Q ; ÆŽ ]! C Q C%EF L šbœm ±

7 <Š & ;ŠaŒ!ˆ] œf ;Š & ˆ]! b š2 ŠR &ŒF Q š A ]Š <ˆ] 6 0 ] Œ] ; ( <Š &ŒF F P¼< SœF I AšbŒV ] ]Ž; P & ( &šbœ ª, ŒA ] 6 ] ;Š F &ŒF + 6šs ] Á<ˆ] ;ŠŸ šr»š 3c <Š ˆ! 2 & ˆF šbœ] ] Œ] ; ÝŽ3 <ŒFŽ3 ; ] ½ ¾R &šb» šs ž œf mc <ˆ]ŒF A œf mœf ; ;Š_ gœf Q ;Š AœCŸM!!ˆF P¼<šbŒ] šbœvž3 < S ˆ]Œ!š2Ž; & Qšb <Œ? gœf ]Š ]Ž3 šbœ] Ž3 C Q ª Á<ˆ!šb¼& P b ;ŒC «] V T ]Š &¼<š2 6šbŒ] iž ] & Z ;Š? <Ž;Ž3 A <ˆ! 2 œf  Q 3 b Ž3 +ªoÒO <ŠA 3ÃO &! < M šb < C œz Ž ] C Q ;Œ œf Ž; &ˆF Q šb š2 šbœf Q R Y ž b šbœ? <Š m F & ;ŠQcˆ! ]Š #Ž3 Q <Š ] 6Š œz 3šbŒ] A žšbœ] < šb 0 Ô < I ;Š Œ] ; Q <Š +ª, ¼< ;ŠQ 2 & ]!šbœ] ¹_ Iˆ] S ] ˆF Q ;Š Á<ˆ] ;ŠŸ 6 Q # c <Š ] C Q ËšbŒ!Ô &Œ! F g Qšb ;ŒC R Iˆ! ;ŠIš Œ] cš < ý S < ( vª «]»šbœ!š Išr Y W S ]! 3 šs ž š2 Ž3 < S! b ; 3 bÿ ] _ &ŒF I ;Š»šs šb až ] C! Q Ḿ ±O < F & Ž3 <Œ! R PšbŒF»Œ] šbœ!ô &Œ! F & Qšb ;Œ! R ;ª M»ˆ] šb ] mš 3ÀFŒ]! < Yš Œ S ]! 3 ] Á<ˆ] ;ŠŸ <ˆ! 2 AœZ <Ž;Ž3ˆ]ŠR & 3 bÿ0 6šbŠ Ž3 M ª c ] QŸ] Q ; o < (ˆF Q P &Š gé ] &¼< ;ŠQ 2 & &œf < ] aì² &ŒF! Žš2!! 2 Ÿ Pc œcÿ Á<ˆ] ;ŠŸ<šbŒ] SœZ < 0 ] & R gœf < Q ; š 6ˆ! r A < I Š Q 6ˆ]ŠRŽ3 Ž3 < S ˆ]Œ!š2Ž; & QšbŒ] A šb M ± F & <Ž3 ˆF P s bÿa F < Œ] šbœ!, <Š & Qšb <Œ Š 3 b ;¼& &ŒC ] Á<ˆ] ;ŠŸ<ª «!ˆF ; ] m P 2 Q A C PšbŒAšbŒ0 F ;ŠI, <Š &ŒFŽ3 <ª š2 + Q &šbœ! ¹_ Iˆ] S gœcÿâ ga ] A ( ]Š ;¼<šb <ˆF Á<ˆ] ;ŠQšb š2 < Q 6 Âœ!ŸÂ ] ˆF Q ;ŠPªV¹a C Yš Œ Ë <Œ! bÿâ <Œ] &a ] F̲ Œ] ; ] œz <Ž;Ž3 I V½ M ¾R ]Ž3 < ˆ]Œ!š2Ž; & Iš Œ] A šb M ± <ˆ! 2 AœF < Q 3cˆ! Kª âo Rß+ƒ ß+ß R S F P¼< ]Š I ;ŒC V,ŠR g S ; <Š Ac <ŠaŠ Ž3 <ŒFŽšs žšbœ] g < ;ŒC m #! 3 2 ;ª F ¼6 šbœ! Š ]!ˆFŽ3  0 I ; m & Œ] &¼< 3 Ž3 <ŒFŽ3 ; ] R F & Š 3ÀFŒ] 0 ] I 0 S ]! 3 2 ; a Qˆ] 6 < Q N PŸ#  < ;Œ] ;ŠR g ˆF Q 3cˆ!! Ž3ŠIš ] Iš 6ŒF A & _ ] ; 0 &ŒF 3Ã]! r Yš Œ] 9 ] 3šbŠˆ] Qšs žšb QŸÂ šb S ]Š &¼< S ] <Ž;Ž3ˆ]ŠR 6Ž3Ÿ &ŒF V 3Ð Žšb ;ŒFŽ3ŸN &a 0 QŸ] Q ; & šbœ!c <Š & Iš 6Œ & < ;Œ! R ;ª ¹Œ ]Š < < QŸ! F QŸ] Q ; È F < œf ; ;Œ šb S! b ; S ;ŒC +ª ÒOˆ] ˆ]Š» 6Š m šs s FšbŒFŽ bˆf! a 3Ã]! b <ŠQšbŒ]!š2Ž gšœ!šbœ]!œ] Y! 6 a 6š2 Ž3 &¼< ;ŠŸ Y 6 <ŠQšb ] ]Š &¼6š2! <Š ˆF Q 3cˆ! Ž3 <ŒFŽ3 ; ]! Ž3ŠQšb ] Qšb <ŒF ½cc <Š 3ÃO g S! b < Š Qˆ! b R cš < à ³ A Ÿ œz S ]Š < šr (š Œ] O¾a &ŒF ] Y Z ;ŠQ, 6Š ] m 3Ã] ;ŒF šb <ŒF P &ŒF P bÿ] š2 šbœfž3š ; ;ŒC R Y ž bÿ œf ; ;Š < ; ; 0 Š3 <Ž &É ] m ;¼< & b¼<šbœ] šbœ!, <Š & Qšb <ŒV Q <ˆ]ŠRŽ3 ;ª Ú Ú ~ Ú ƒ Ú ß! "$#%& ' (*)*+,-$(*../102"3 )2)* 3%4)536(* 70* 8 8/ 39-:;.4(240* A4%05 (*4)2B 0*)$CD EF(2 G H%4I; %J8K"#% LNMO e8\df\'g_\hyu5\6]s\4b?ihjkilvx^b m beng_\ j$]s^bvb%foptlu ^SW \ \ evb%f$]q^hàixr\ast^u%u \4Ry7/84)z S{. < $}}.RQ~y+RLp4(2 #%R S 8 ƒ Z{$ (5 /! ". 32G<R 1 "(*)SR%B%ˆ* " /N/4%0*) Œ( % X8(*Ž0* 8=(*402(* 4 ltcdztlu ^$ W \5\ evb%f$]c^d`cixr\p <\ W xl^b4`s\u5\bw \=^b xl^$^ Y\U5j$iDV \"vb4`s^u4 jkilvœ^ba $] ih\ S 8 ƒ Z}$ ;8 4(20 z34c(*4/8(s.:;;4 8 %./"0*$3*. /8#p Š3 )*)2 š <3402 %ˆD )2SPG.I;$%/(*47.(*4)24%0502 )2#%)*0*)S.CD J8zH%I_.RS? 02($RŠTU4VbWVZY[ \ ]N^h`= <\ jb%idvxwp c\6iddl^u œ$]4 Ÿž ^h`pa=b^d;[ \ e$f\4 Ž(2/ pb% Œ.ŠR $ 8 ƒ JZ = ŸB + vbeuw6ilv \ŸVb4`S\U5\bW \"jk]1jÿi*^s^[4`s^uiœr?\pw ^b?]5idu4uw6ilvx^b^d`"\ W4VX\b%i W4[ j$] ]4V LW j$idvx^bpyu ^ fu5j =]4%:; /%R MF N Ÿ 0*R% NR+ S 8 }

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

š! "$# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ

š! $# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ ! "$# %%'&)(+*-,/.01*2465 798 6/,$:@-@ ABDC FEG H EG JILKIL MNKOQRSRUT-KSVXWYIGDKSW[I C VXD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNSfJTKVXWYIL O1KSEgI C hii j! C K k ltdemksndmx F ^opqkil Fq EG ht- rem kvsigil

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi !" #$ %!$!!&!'( )*' +,!'-. / 0!12$!32$4 52$ 6#-, 78$52$"!'98 9#8'3#:9 ;2"

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文 Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 1 SAN Cisco MDS 9706 SAN Cisco MDS 9706IBM (FICON) (FCoE) (TCO) 1. Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 SAN SAN MDS 9706 SAN 192 16 Gbps 10 Gbps FCoE 12Tbps VSAN SAN Fabric VSAN

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

!"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01" ::: ;< 3 '=>4 7 5

!#$%'&)(+*,(-! %. / 01 ::: ;< 3 '=>4 7 5 !"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01"3243 25627 88019 ::: ;< 3 '=>4 7 5 2?/@ A B C D E F G E H IJK C LE H CM E NH OPQRS T UV#RQO$S%R'W)X+Y,XPV-T UV S%NH Z C/G[1V3\]3M \L^6\_ ``[1a bbb A cj,v3w,t d Qfe` g hi j/kml

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Лист 1 en

Лист 1 en 3 42 Mo 21 60 Nd EE «Axion are and Noble metals» JSC. Chúng tôi phát triển và sản xuất các loại nhựa trao đổi ion chọn lọc AXIONIT để hấp thụ các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý và các nguyên tố khác theo

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.01.13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Investicii_PPF_

Investicii_PPF_ : 7 7 7! 9 7! ( 7 77 ( 7 ( ( 7 7 7 9 : ; 9BA 9 H KJI L M N O P P Q U^] ZXTYX ³«²ª ± ««ª ³ ³³jc Ž ˆ ˆ lg ««««li a ƒ Œ~ ƒ ~ ˆ ~ ~ ƒ ~ ƒ ~ˆ ƒ ~ˆ ~ˆ Š ~ Ž ƒ ~Š Ž~ Š ƒ ~ˆ ƒ ~ ˆ Œ ~ˆ ƒ Ž Œ ~ ~ Ž Œ Š ƒ ~ˆ ˆ ƒ

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2,

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, ༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, Ì & 5 Ü ô 6 ð, àš¹ & ² õ «èÿð, èp«õšh ô & CPî ¾. ªêŒº

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn