ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC MÔN TOÁN 12 PHẦN I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Câu 1. (QG 2019 Mã 101-C3) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC MÔN TOÁN 12 PHẦN I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Câu 1. (QG 2019 Mã 101-C3) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau:"

Bản ghi

1 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC - MÔN TOÁN PHẦN I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Câu (QG Mã -C) Cho hàm số f có ảng iến thiên như su: Hàm số đã cho nghịch iến trên khoảng nào dưới đây? ; B ; C ; D ; Câu (QG Mã -C) Đồ thị củ h số nào dưới đây có dạng như đường cong hình vẽ ên y B y C y D y Câu (QG Mã -C) Đồ thị củ hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ ên? y B y C y D y Câu (QG Mã -C) Cho hàm số f có ảng iến thiên như su: Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại B C D Câu 5 (QG Mã -C5) Cho hàm số y f có ảng iến thiên như su: Hàm số đã cho đạt cực đại tại B C D f có ảng iến thiên như su: Câu (QG Mã -C) Cho hàm số Số nghiệm thực củ phương trình f là B C D Trng

2 Câu 7 (QG Mã -C) Cho hàm số f có ảng iến thiên như su: Số nghiệm củ phương trình f là B C D Câu 8 (QG Mã -C7) GTNN củ hàm số f trên đoạn ; ằng B C D Câu (QG Mã -C) Cho hàm số trị củ hàm số đã cho là B C D y f Câu (QG Mã -C8) Cho hàm số f có đạo hàm f ', có ảng iến thiên như su: Số điểm cực Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngng củ đồ thị hàm số đã cho là B C D Câu (QG Mã -C5) Cho hàm số f, ảng ét dấu củ f như su: f Hàm số y f nghịch iến trên khoảng nào dưới đây? ; B ; C ; D Câu (QG Mã -C) Cho hàm số ậc y f có đồ thị như hình vẽ ên là B 8 C 7 D Câu (QG Mã C) Cho hàm số ậc Số nghiệm thực củ phương trình f củ phương trình f là ; y f có đồ thị như hình vẽ ên Số nghiệm thực B C D Trng

3 Câu (QG Mã -C8) Cho hàm số f, ảng iến thiên củ hsố f như su: Số điểm cực trị củ hàm số y f Câu 5 (QG Mã -C) Cho hi hs thm số thực) có đồ thị lần lượt là nhu tại điểm phân iệt là ; là B 5 C 7 D y và y m ( m là C cắt C và C Tập hợp tất cả các giá trị củ m để C và B ; C ; D ; Câu : (QG 8 Mã -C) Có tất cả o nhiêu giá trị nguyên củ m để hàm số 8 5 y m m đạt cực tiểu tại B 5 C D Vô số 7 Câu 7: (QG 8 Mã -C) Cho hàm số y có đồ thị C Có o nhiêu điểm A thuộc C so cho tiếp tuyến củ C tại A cắt C tại hi điểm phân iệt M ; y, N ; y ( M, N khác A ) thỏ mãn y y? B C D Câu 8 (QG 8 Mã -C5) Cho hàm số y có đồ thị C Gọi I là gio điểm củ hi tiệm cận củ C Xét tm giác đều ABI có hi đỉnh A, B thuộc C, đoạn thẳng AB có độ dài ằng B C D Câu (QG 8 Mã -C8) Cho hàm số f thỏ mãn mọi Giá trị củ f ằng 5 B f và C D y f y g f f với 5 Câu (QG 8 Mã -C5) Cho hi hàm số, Hi hàm số y f y g có đồ thị như hình vẽ ên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị củ hàm số y g Hàm số h f g đồng iến trên khoảng nào dưới đây? 5; 5 B ; C ; 5 D 5 ; m Câu (K ĐN 8 Mã 8-C5): Cho hàm số y (với m là m thm số) Tìm tất cả các giá trị củ thm số để hàm số có giá trị cực đại là 7 m B m 5 C m 7 D m 5 Câu Hỏi phương trình ln có o nhiêu nghiệm phân iệt? B C D và Trng

4 PHẦN II: HÀM SỐ LŨY THỪ HÀM SỐ MŨ HÀM SÔ LÔGARIT Câu : (THPT QG 7 Mã đề 5) Rút gọn iểu thức Q : với Q B Q Câu : (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Cho iểu thức dưới đây đúng? P B P C 5 5 C Q D Q P, với P D Mệnh đề nào P 7 Câu : (Đề thm khảo lần 7) Tính giá trị củ iểu thức P 7 7 P B P 7 C 7 P D P 7 Câu : (Thm khảo THPTQG ) Với và là hi số thực dương tùy ý, log ằng log log B log log C log log D log log Câu 5: (Thm khảo THPTQG ) Đặt log, khi đó log 7 ằng B C D ln 7 ln ằng Câu : (Mã đề BGD&ĐT 8) Với là số thực dương tùy ý, ln 7 B ln 7 7 C ln ln ln D ln Câu 7: (Mã đề BGD&ĐT NĂM 8) Với là số thực dương tùy ý, log ằng: log B log C D log log Câu 8: (THPT QG 7 Mã đề ) Cho là số thực dương khác Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương, y log log log y y B log log y y C log log log y Câu : (Đề thm khảo 7) Cho là số thực dương và y D log log log y log Mệnh đề nào úng? P B P C P D P Câu : (THPTQG năm 7 Mã đề ) Với mọi,, là các số thực dương thoả mãn log 5log log Mệnh đề nào dưới đây đúng? B 5 C D Câu : (THPT QG 7 Mã đề 5) Cho log và log Tính I log log log I B I C I D I 5 Câu : (THPT QG 7 Mã đề 5) Cho là số thực dương khác Tính I log y Trng

5 I B I C I D I Câu : Với, là các số thực dương tùy ý và khác, đặt P log log Mệnh đề nào dưới đây đúng? P log B P 7 log C P 5log D P log Câu : (Đề thử nghiệm 7) Với các số thực dương, ất kì Mệnh đề nào dưới đây đúng? log log log B log log log C log log log D log log log Câu 5: Cho log,log với, là các số thực lớn hơn Tính P log P 7 B P C P D P 7 Câu : (Đề minh họ 7) Đặt log, log5 Hãy iểu diễn log 5 theo và log 5 B log 5 C log 5 D log 5 Câu 7: (THPT QG 7 Mã đề 5) ới mọi số thực dương và thỏ mãn 8, mệnh đề nào dưới đây đúng? log log log B log log log C log log log D log log log Câu 8: (THPT QG 7 Mã đề ) Cho, y là các số thực lớn hơn thoả mãn y y Tính log log M log y y M B M C M D M PHẦN III: HÀM SỐ Câu : (THPTQG năm 7 Mã đề ) Tìm tập ác định D củ hàm số D B D ; C D ; ; D D \ ; y Câu : Tập ác định D củ hàm số y là: D ; B D ; C D D D \ Câu : (THPTQG năm 7 Mã đề ) Tìm tập ác định D củ hàm số y log D B D ; ;; C D ;; D ; ; Câu : D (THPT QG 7 Mã đề 5) Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m để hàm số y log m có tập ác định là m B m C m D m ylog Câu : (THPT QG 7 Mã đề ) Tính đạo hàm củ hàm số y B y C y ln D y ln Trng 5

6 Câu : (Thm khảo THPTQG ) Hàm số log f ln f B ln f có đạo hàm C f ln D f ln ln Câu 5: (Đề thm khảo lần 7) Cho hàm số y, mệnh đề nào dưới đây đúng? y y B y y C y y D y y Câu : (THPT QG 7 Mã đề 5) Cho hàm số, y y với, là hi số thực dương khác, lần lượt có đồ thị là C và C như hình ên Mệnh đề nào dưới đây đúng? B C C C D O Câu 7: (Đề thm khảo lần 7) Cho hàm số ln phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị củ hàm số y f f Một trong ốn đồ thị cho trong ốn Tìm đồ thị đó? Hình B Hình C Hình D Hình Câu 8: (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Cho số thực dương c,, khác Đồ thị các hàm số y, y, y c được cho trong hình vẽ ên Mệnh đề nào dưới đây đúng? c B c C c D c Câu : (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực củ thm số m để hàm số y ln m ; đồng iến trên khoảng ; B ; C ; D ; Câu : (Mã đề BGD&ĐT NĂM 8) Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất,% / năm Biết rằng nếu không rút tiền r khỏi ngân hàng thì cứ su mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo Hỏi su ít nhất o nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi Trng

7 n đầu và lãi) lớn hơn hoặc àng hi lần số tiền gửi n đầu, giả định trong khoảng thời gin này lãi uất không thy đổi và người đố không rút tiền r? năm B năm C năm D năm Câu : (THPT QG 7 Mã đề ) Đầu năm, ông A thành lập một công ty Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm là tỷ đồng Biết rằng cứ su mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 5% so với năm trước Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả 5 năm lớn hơn tỷ đồng? Năm B Năm C Năm D Năm Câu : (Thm khảo THPTQG ) Ông A vy ngân hàng triệu đồng với lãi suất %/tháng Ông t muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Su đúng một tháng kể từ ngày vy, ông ắt đầu hoàn nợ; hi lần hoàn nợ liên tiếp cách nhu đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhu và ông A trả hết nợ su đúng 5 năm kể từ ngày vy Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế củ tháng đó Hỏi số tiền mỗi tháng ôn t cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?, triệu đồng B, triệu đồng C,5 triệu đồng D, triệu đồng Câu : (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Số lượng củ loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm s t s t, s t là số được tính theo công thức trong đó s là số lượng vi khuẩn A lúc n đầu, lượng vi khuẩn A có su t phút Biết su phút thì số lượng vi khuẩn A là 5 nghìn con Hỏi su o lâu, kể từ lúc n đầu, số lượng vi khuẩn A là triệu con? 8 phút B phút C 7 phút D phút PHẦN IV: PHUONG TRÌNH BẤT PHUONG TRÌNH Câu : (Thm khảo 8) Tập nghiệm củ ất phương trình là: ; B ; C ; D ; Câu 5: (Đề thm khảo lần 7) Tìm tập nghiệm S củ ất phương trình 5 5 ; ; S ; S ; B S C S D Câu : (THPT QG 7 Mã đề ) Tìm nghiệm củ phương trình log B C D 5 Câu 7: (Mã đề THQG NĂM 8) Tập nghiệm củ phương trình B { ;} { 5; 5} C D log ( 7) là Câu 8: (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Tìm tập nghiệm S củ ất phương trình log log S ; B ; S C S ; Câu : Tìm tập nghiệm S củ ất phương trình log 5log D ; S S [;] B S (; ] [ ; ) C ( ; ] [ ; ) D S ( ;] [ ; ) Câu : (Mã đề THQG NĂM 8) Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên củ thm số m so cho phương trình m 5m 5 có hi nghiệm phân iệt Hỏi S có o nhiêu phần tử? B C D Câu : (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Tìm tập hợp các giá trị củ thm số thực m để phương trình m m ; có nghiệm thuộc khoảng ; C ; D ; ; B Câu : (Thm khảo 8) Có o nhiêu giá trị nguyên dương củ thm số m để phương trình ( m) có nghiệm dương? Trng 7

8 B C D Câu : (Thm khảo 8) Tổng giá trị tất cả các nghiệm củ phương trình log log log 7 log 8 ằng 8 B 8 C D log 7 Câu : (Thm khảo THPTQG ) Tổng tất cả các nghiệm củ phương trình ằng B C 7 D Câu 5: Tìm giá trị thực củ m để phương trình log mlog m 7 có hi nghiệm thực, thỏ mãn 8 m B m C m 8 D m Câu : (THPT QG 7 Mã đề 5) Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m để ất phương trình log log m có nghiệm thực m B m C m D m Câu 7: (Đề thm khảo lần 7) Hỏi có o nhiêu giá trị m nguyên trong 7;7 để phương trình logm log có nghiệm duy nhất? 7 B C 8 D 5 Câu 8: (Đề thm khảo lần 7) Hỏi phương trình ln có o nhiêu nghiệm phân iệt? B C D Câu : (Đề thử nghiệm THPT QG 7) Xét các số thực, thỏ mãn Tìm giá trị nhỏ nhất P min củ iểu thức log log P min P B Pmin C P min D P min 5 Câu 5: (Mã đề BGD&ĐT NĂM 8) Cho phương trình m m Có o nhiêu giá trị nguyên củ m ; để phương trình đã cho có nghiệm? B C D Câu 5: (Mã đề BGD&ĐT NĂM 8) Cho, thỏ mãn log log Giá trị củ ằng 5 log 5 với m là thm số B C 7 D 5 t Câu 5: (THPT QG 7 Mã đề 5) Xét hàm số ft t m f f y với mọi số thực, hợp tất cả các giá trị củ m so cho với m là thm số thực Gọi S là tập y y thỏ mãn e e y Tìm số phần tử củ S Vô số B C D Câu 5: (THPT QG 7 Mã đề ) Xét các số thực dương, thỏ mãn log Tìm giá trị nhỏ nhất P củ P min P B min Câu 5: (-MĐ -C)Cho phương trình 5 7 P C P D P min min min log log log m ( m là thm số thực) Có tất cả o nhiêu giá trị nguyên củ m để phương trình đã cho có nghiệm B C D Vô số Câu 55: (-MĐ -C5)Cho phương trình log log 5 7 m ( m là thm số thực) Có tất cả o nhiêu giá trị nguyên dương củ m để phương trình đã cho có đúng hi nghiệm phân iệt B 7 C Vô số D 8 Trng 8

9 PHẦN V: NGUYÊN HÀM Câu Biết sin d cos sin C, khi đó giá trị + là: - B -7 C -5 D - e d m n e C, giá trị mn là: B C D - Câu Biết k Câu Biết e ( e ) d ( e ) C,với là phân số tối giản; giá trị ++k là: B C 8 D Câu Biết d tn(-) C, với là phân số tối giảngiá trị + là: cos () -5 B - C 5 D 7 ( ln ) Câu 5 Biết ( ln) d C giá trị là: B C D Câu Biết d ( ) C, với là phân số tối giản; khi đó + là: B C D 5 Câu 7 Biết d ln tn C với là phân số tối giản; giá trị + là: cos ( tn ) 5 B C 7 D Câu 8 Biết sin d cos sin C, khi đó + là: B C D - Câu Biết ln( ) d ln( ) ln C, giá trị m n+k là: m n k B C D Câu Biết sin d cos sin C với là phân số tối giản; giá trị + +n là: n B C D Câu Biết ( ) e e d n C, giá trị m n là: m 5 B C D 5 Câu Khẳng định nào su đây là khẳng định si? kf d k f d f d F C B C f g d f d g d D f g d f d g d Câu Cho u u( ), v v( ) là hi hàm số có đạo hàm liên tục, khẳng định nào su đây là đúng? u udv uv vdu B udv uv vdu C udv vdu D v vdu uv vdu Câu Cho f ( u) du F( u) C và u u( ) là hàm số có đạo hàm liên tục, khẳng định nào su đây là đúng? f ( u( )) u '( ) d f ( u( )) C B f ( u '( )) u '( ) d F ( u ( )) C C f '( u( )) u '( ) d f ( u( )) C D f ( u '( )) u ( ) d F ( u ( )) C u 8 Câu 5 Cho e d, đặt khi đó t có : 8 dv e d Trng

10 du d 8 v e 8 Câu Cho I= du d B 8 v 8e e d, đặt u C du d 8 v 8e, khi đó viết I theo u và du t được: I e u du B I e u du C D du d 8 v e 8 I e u u du D I ue du 5 Câu 7 Cho I= 5 d, đặt u 5 khi đó viết I theo u và du t được : I ( u u 5u ) du B I ( u 5 u ) du C I ( u u 5 u ) du D Câu 8 Biết ln I 5 (u 5u ) d C giá trị là: - B C D Câu Biết ( ) e e d n C, giá trị m n là: m 5 B C D 5-7 Câu Nếu F( ) ( c) - là một nguyên hàm củ hàm số f( ) - trên khoảng ; thì ++c có giá trị là B C D Câu Giá trị,, c để g( ) ( c) - là một nguyên hàm củ hàm số - 7 f( ) trong khoảng ; - là: =, =, c= B =, =-, c= C =-, =, c= D =, =-, c= Câu Cho F( ) ( k l m) e là một nguyên hàm củ hàm số f () e trong T có k l m ằng B 5 C D 8 cos Câu Biết d ln 5sin C với là phân số tối giản; giá trị - là: 5sin - B - C 7 D f Câu : Giả sử hàm số f( ) liên tục, dương trên ; thỏ mãn f và f Khi đó hiệu T f f thuộc khoảng ; B 7; C ; D ; Câu 5: Cho hàm số f thỏ mãn f f Giá trị củ f du f f f, và D ằng 8 B C PHẦN IV: KHỐI ĐA DIỆN Lý thuyết Câu (QG 7 Mã -C8) Hình hộp chữ nhật có kích thước đôi một khác nhu có o nhiêu mặt phẳng đối ứng? B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu (QG 7 Mã -C5) Mặt phẳng ( ABC ) chi khối lăng trụ ABC A' B' C ' thành các khối đ diện nào? Một khối chóp tm giác và một khối chóp ngũ giác C Hi khối chóp tm giác B Một khối chóp tm giác và một khối chóp tứ giác D Hi khối chóp tứ giác Trng

11 Câu (QG 7 Mã -C)Hình lăng trụ tm giác đều có o nhiêu mặt phẳng đối ứng? mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D Câu (QG Mã -C) Cho hình át diện đều cạnh Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt củ hình át diện đều đó Mệnh đề nào dưới đây đúng? S B S C S D S8 Câu 5 (K-ĐN 7 Mã -C) Có o nhiêu loại khối đ diện đều có mỗi mặt là một tm giác đều? 5 B C D Câu : (K-ĐN 8 Mã 8-C8) Cho các khối: khối tứ diện đều, khối át điện đều, khối lập phương, khối hộp Khối nào không có tâm đối ứng? Khối hộp B Khối tứ diện đều C Khối lập phương D Khối át diện đều Câu 7: (K-ĐN 8 Mã 8-C5)Cho khối chóp có đáy là một thập giác Mệnh đề nào su đây si? Số đỉnh củ khối chóp là B Số mặt ên củ khối chóp là C Khối chóp có số mặt nhỏ hơn số đỉnh D Khối chóp có số cạnh lớn hơn số đỉnh Câu 8: (K-ĐN 8 Mã 8-C) Khối đ diện đều loại 5; có số đỉnh là D và số cạnh là C Tính T D C T 5 B T C T 8 D T Câu Cho hình đ diện đều loại ; cạnh Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt củ hình đ diện đó Mệnh đề nào dưới đây đúng? S B S 8 B S D S Câu : (PCT-L 8 Mã 5-C) Gọi M và C lần lượt là số mặt và số cạnh củ một khối đ diện đều Số đỉnh củ khối đ diện đều đó là o nhiêu, iết rằng M C B C D 8 Thể tích hình chóp Câu (QG 7 Mã -C) Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy ằng, cạnh ên gấp hi lần cạnh đáy Tính tích V củ khối chóp tứ giác đã cho V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C) Cho khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh, SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc Tính thể tích V củ khối chóp đã cho V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C) Cho khối chóp S ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB, AD, SA vuông góc với đáy và mặt phẳng ( SBC ) tạo với đáy một góc Tính thể tích V củ khối chóp S ABCD V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C) Cho khối chóp SABC có SA vuông góc với đáy, SA, AB, BC và CA 8 Tính thể tích V củ khối chóp SABC V B V C V D V Câu 5 (QG 7 Mã -C) Cho khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) ằng Tính thể tích V củ khối chóp đã cho V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C) Xét khối chóp SABC có đáy là tm giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) ằng Gọi là góc giữ hi mặt phẳng (SBC) và ( ABC ), tính cos khi thể tích khối chóp SABC nhỏ nhất cos B cos C cos D cos Trng

12 Câu 7 (QG 7 Mã -C7) Cho khối chóp tm giác đều SABC có cạnh đáy ằng và cạnh ên ằng Tính thể tích V củ khối chóp SABC V B V C V= D V= Câu 8 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh, cạnh ên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữ mặt phẳng SBD và mặt phẳng ABCD ằng Tính theo thể tích V củ khối chóp S ABCD V B V C V D V Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh, đường chéo AC, tm giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữ SCD và đáy ằng 5 Tính theo thể tích V củ khối chóp S ABCD V B V C V D V Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thng vuông tại A và D, AD DC, AB ; cạnh ên SA vuông góc với đáy; mặt phẳng SBC tạo với mặt đáy ABCD một góc 5 Tính thể tích V củ khối chóp S ABCD V B V C Câu Cho tứ diện ABCD có S cm, S cm, AB cm ABD ằng Tính thể tích V củ khối tứ diện đã cho ABC ABD V D V Góc giữ hi mặt phẳng ABC và cm cm 8 V C V cm D V cm Câu (ĐỀ MINH HỌA 7) Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhu; AB, AC 7 và AD Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, BD Tính thể tích V củ tứ diện AMNP V 7 8 B V C V D V 7 Câu (QG 7 Mã -C) Cho tứ diện đều ABCD có cạnh ằng Gọi M, N lần lượt là trung điểm củ các cạnh AB, BC và E là điểm đối ứng với B qu D Mặt phẳng (MNE) chi khối tứ diện ABCD thành hi khối đ diện, trong đó khối đ diện chứ đỉnh A có thể tích V Tính V 7 V B V C V D V= 8 Câu Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tm giác vuông cân ở B, AC, SA và vuông góc với đáy ABC Gọi G là trọng tâm tm giác SBC Mặt phẳng qu AG và song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại M, N Tính theo thể tích V củ khối chóp S AMN V B V C V D V 7 7 Câu 5 Cho hình chóp S ABC có ASB CSB, ASC và SA SB, SC Tính thể tích V củ khối chóp S ABC V B V C V D V Thể tích lăng trụ Câu (QG 7 Mã -C8) Cho khối lăng trụ đứng ABC A' B' C ' có BB', đáy ABC là tm giác vuông cân tại B và AC Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C) Cho khối lăng trụ đứng ABC A' B' C ' có đáy ABC là tm giác cân với AB AC, BAC, mặt phẳng ( AB' C ') tạo với đáy một góc Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho Trng

13 V B V C V D V Câu (ĐỀ THAM KHẢO 7) Tính thể tích V củ khối lăng trụ tm giác đều có tất cả các cạnh ằng V B V C V D V Câu Tính thể tích V củ khối lăng trụ tm giác đều có cạnh đáy ằng và tổng diện tích các mặt ên ằng V B V C V D V Câu 5 Cho lăng trụ đứng ABC A' B' C ' có đáy ABC là tm giác với AB, AC, BAC, AA ' 5 Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho 5 5 V 5 B V 5 C V D V Câu Cho hình lăng trụ đứng ABCD A' B' C ' D ' có đáy là hình vuông cạnh Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho theo, iết A' B 5 V B V 5 C V 5 D Câu 7 Tính theo thể tích V củ khối hộp chữ nhật ABCD A' B' C ' D ' Biết rằng mặt phẳng với đáy ABCD một góc, AC ' hợp với đáy ABCD một góc và AA' V A' BC hợp V B V C V D V Câu 8 Cho lăng trụ đứng ABCD A' B' C ' D ' có đáy ABCD là hình thoi cạnh ằng, BAD Góc giữ đường thẳng AC ' và mặt phẳng ADD ' A ' ằng Tính thể tích V củ khối lăng trụ V B V C V D V Câu Cho hình hộp ABCD A' B' C ' D ' có tất cả các cạnh đều ằng, đáy ABCD là hình vuông Hình chiếu vuông góc củ đỉnh A ' trên mặt phẳng đáy trùng với tâm củ đáy Tính theo thể tích V củ khối hộp đã cho 8 V B V C V 8 D V Câu Cho lăng trụ ABCD A' B' C ' D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh, cạnh ên AA', hình chiếu vuông góc củ A ' trên mặt phẳng ABCD trùng với trung điểm H củ AB Tính theo thể tích V củ khối lăng trụ đã cho V B V C V D V Câu Cho hình lăng trụ ABC A' B' C ' có đáy ABC là tm giác vuông cân tại B và AC Hình chiếu vuông góc củ A ' trên mặt phẳng ABC là trung điểm H củ cạnh AB và A' A Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho V B V C V D V Câu Cho lăng trụ ABC A' B' C ' có đáy ABC là tm giác đều cạnh Hình chiếu vuông góc củ điểm A ' lên mặt phẳng ABC trùng với tâm O củ đường tròn ngoại tiếp tm giác ABC, iết A' O Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho V B V C V D V Câu Cho hình lăng trụ ABC A' B' C ' có đáy là tm giác đều cạnh và A' A Hình chiếu vuông góc củ điểm A ' trên mặt phẳng ABC trùng với trọng tâm G củ tm giác ABC Tính thể tích V củ khối lăng trụ đã cho V B V C V D V Trng

14 Câu Tính thể tích V củ khối lăng trụ ABC A' B' C ' có đáy ABC là tm giác vuông tại A, AB AC Biết rằng A' A A' B A' C V B V C V D V Câu 5 (ĐỀ THỬ NGHIỆM 7) Cho hình lăng trụ tm giác ABC có đáy ABC là tm giác vuông cân tại A, cạnh AC Biết AC tạo với mặt phẳng ABC một góc và AC Tính thể tích V củ khối đ diện ABCB C 8 V B V C 5Cực trị hình học Câu (QG 7 Mã -C)Xét khối tứ diện ABCD có cạnh Tìm để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất 8 V D V AB và các cạnh còn lại đều ằng B C D Câu Cho hình chóp S ABC có SA, SB, SC Tính thể tích lớn nhất V m củ khối chóp đã cho Vm B V m C V m D V m Câu Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B' C ' D ' có độ dài đường chéo AC ' 8 Gọi S là diện tích toàn phần củ hình hộp đã cho Tìm giá trị lớn nhất S m củ S S m B S m 8 C S m 8 D S m Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AD Các cạnh ên ằng nhu và ằng Tìm thể tích lớn nhất V m củ khối chóp đã cho V m B V m C V m D V m Câu 5 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình ình hành với AD Các cạnh ên củ hình chóp ằng nhu và ằng Tính thể tích lớn nhất V m củ khối chóp đã cho 8 V m B Vm C Vm 8 D Vm V m B Vm C V m D V m 8 Câu Cho tứ diện SABC có SA, AB, AC đôi một vuông góc với nhu, độ dài các cạnh, SC c Tính thể tích lớn nhất V m khối tứ diện đã cho BC SB, c c c c V m B Vm C Vm D V m 8 Câu 7 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B' C ' D ' có đáy ABCD là một hình vuông Biết tổng diện tích tất cả các mặt củ khối hộp ằng Tính thể tích lớn nhất V m củ khối hộp đã cho V m B V m C V m D V m Câu 8 Cho hình lăng trụ đứng có thể tích V và có đáy là tm giác đều Khi diện tích toàn phần củ hình lăng trụ nhỏ nhất thì độ dài cạnh đáy ằng o nhiêu? V B V C V D V Câu Cho hình chóp S ABCD có SA, tất cả các cạnh còn lại ằng nhu và ằng ới giá trị nào củ thì thể tích khối chóp S ABCD lớn nhất? B C D Câu Cho hình hộp chữ nhật có tổng diện tích các mặt ằng và độ dài đường chéo ằng Tính thể tích lớn nhất V m củ khối hộp chữ nhật đã cho V m B V m C V m 8 D V m Câu Cho hình hộp chữ nhật có tổng độ dài tất cả ác cạnh ằng và độ dài đường chéo ằng Tính thể tích lớn nhất V m củ khối hộp chữ nhật đã cho V m B V m C V m 8 D V m Trng

15 Câu Cho hình hộp chữ nhật có kích thước là,, c Dựng một hình lập phương có cạnh ằng tổng kích thước củ hình hộp chữ nhật trên Biết rằng thể tích hình lập phương luôn gấp lần thể tích hình hộp chữ nhật Gọi S là tỉ số giữ diện tích toàn phần hình lập phương và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Tìm giá trị lớn nhất S m củ S S B S m C S m D S m 5 5 m IIKHỐI TRÒN XOAY Khối trụ Câu (QG 7 Mã -C) Tính thể tích V củ khối trụ có án kính đáy r và chiều co h V 8 B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C5) Cho hình trụ có diện tích ung qunh ằng 5 và có độ dài đường sinh ằng đường kính củ đường tròn đáy Tính án kính r củ đường tròn đáy R 5 B r 5 C r 5 D r 5 Câu (QG 7 Mã -C) Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B' C ' D ' có AD 8, CD, AC Tính diện tích toàn phần S tp củ hình trụ có hi đường tròn đáy là hi đường tròn ngoại tiếp hi hình chữ nhật ABCD và A' B' C ' D ' S tp 57 B Stp ( 5) C S tp D S tp 5( 5) Câu (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 7) Trong không gin, cho hình chữ nhật ABCD có AB và AD Gọi M, N lần lượt là trung điểm củ AD và BC Quy hình chữ nhật đó ung qunh trục MN, t được một hình trụ Diện tích toàn phần củ hình trụ ằng: B C D 8 Câu 5 (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 7) Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 5cm cm, người t làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều co ằng 5cm, theo hi cách su (em hình minh họ su đây): Cách : Gò tấm tôn n đầu thành mặt ung qunh củ thùng Cách Cắt tấm tôn n đầu thành hi tấm tôn ằng nhu, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt ung qunh củ một thùng Kí hiệu V là thể tích củ thùng gò được theo cách và V là thể tích V củ cả hi thùng gò được theo cách Khi đó tỉ số V ằng: B C D Câu Một hình trụ có án kính đáy R 7cm, chiều co hình trụ h cm Một hình vuông có các đỉnh nằm trên hi đường tròn đáy so cho có ít nhất một cạnh không song song và không vuông góc với trục hình trụ Khi đó cạnh củ hình vuông ằng o nhiêu? 8cm B cm C cm D cm Câu 7 Bán kính đáy hình trụ ằng cm, chiều co ằng cm Độ dài đường chéo củ thiết diện qu trục ằng: cm B cm C 5cm D 8cm Câu 8 Cho một hình trụ có án kính đáy ằng R và có chiều co ằng R Hi điểm A, B lần lượt nằm trên hi đường tròn đáy so cho góc giữ AB và trục củ hình trụ ằng Khoảng cách giữ AB và trục củ hình trụ ằng: R R B R C Câu Cho hình trụ có đáy là hi đường tròn tâm O và đường tròn tâm O lấy điểm A, trên đường tròn tâm khối tứ diện OO ' AB ằng: 8 5 R D O ', án kính ằng chiều co và ằng Trên O ' lấy điểm B so cho AB Thể tích củ B C D Câu Cho hình trụ có hi đáy là hi hình tròn O và O ', thiết diện qu trục củ hình trụ là hình vuông Gọi A, B là hi điểm lần lượt nằm trên hi đường tròn O và O ' Biết AB và khoảng Trng 5

16 cách giữ hi đường thẳng AB và Khối nón B OO ' ằng C Bán kính đáy ằng: D Câu (QG 7 Mã -C) Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD có các cạnh đều ằng Tính thể tích V củ khối nón đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C5) Cho hình nón đỉnh S có chiều co h và án kính đáy r Mặt phẳng (P) đi qu S cắt đường tròn đáy tại A và B so cho AB Tính khoảng cách d từ tâm củ đường tròn đáy đến (P) 5 d B d C d D d 5 Câu (QG 7 Mã -C)Cho tứ diện đều ABCD có cạnh ằng Hình nón (N) có đỉnh A và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tm giác BCD Tính diện tích ung qunh S q củ (N) S q= B S q= C S q= D S q= Câu (QG 7 Mã -C)Trong không gin cho tm giác ABC vuông tại A, AB và ACB Tính thể tích V củ khối nón nhận được khi quy tm giác ABC qunh cạnh AC V B V C V D V Câu 5 (QG 7 Mã -C7) Cho hình nón N có đường sinh tạo với đáy góc Mặt phẳng qu trục củ N cắt N được thiết diện là một tm giác có án kính đường tròn nội tiếp ằng Tính thể tích V củ khối nón giới hạn ởi N V B V C V D V Câu (QG 7 Mã -C8)Cho hình nón có án kính đáy r và độ dài đường sinh l Tính diện tích ung qunh S q củ hình nón đã cho S q= B S q= C S q= D S q=8 Câu 7 (QG 7 Mã -C)Cho mặt cầu (S) tâm O, án kính R Mặt phẳng (P) cách O một khoảng ằng và cắt (S) theo gio tuyến là đường tròn (C) có tâm H Gọi T là gio điểm củ ti HO với (S), tính thể tích V củ khối nón có đỉnh T và đáy là hình tròn (C) V B V C V D V Câu 8 (QG 7 Mã -C) Cho khối nón có án kính đáy r và chiều co h Tính thể tích V củ khối nón đã cho V B V C V D V Câu (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 7) Trong không gin, cho tm giác ABC vuông tại A, AB và AC Độ dài đường sinh củ hình nón nhận được khi quy tm giác ABC ung qunh trục AB ằng: B C D O Câu : (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 7-8) Cho tấm tôn hình nón có án kính đáy là r, độ dài đường sinh M N l Người t cắt theo một đường sinh và trải phẳng r được một hình quạt Gọi M, N thứ tự là trung điểm củ OA, OB Hỏi khi cắt hình quạt theo hình chữ nhật MNPQ (hình vẽ) và tạo thành hình trụ đường PN trùng MQ ( đáy làm riêng) thì được khối trụ có thể tích ằng o nhiêu? A B Q P Trng

17 8 Mặt cầu B C 5 D Câu (QG 7 Mã -C) Tính án kính R củ mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh ằng R B R C R D R Câu (QG 7 Mã -C)Cho mặt cầu án kính R ngoại tiếp một hình lập phương cạnh Mệnh đề nào dưới đây đúng? R B R C R D R Câu (QG 7 Mã -C5)Cho mặt cầu ( S ) có án kính ằng, hình trụ ( H ) có chiều co ằng và hi đường tròn đáy nằm trên ( S ) Gọi V là thể tích củ khối trụ ( H ) và V là thể tích củ khối cầu ( S ) V Tính tỉ số V V V V V B C D V V V V Câu (QG 7 Mã -C) Cho tứ diện ABCD có BCD vuông tại C, AB vuông góc với mp(bcd), AB 5, BC và CD Tính án kính R củ mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD 5 R B 5 R C 5 R D 5 R Câu 5 (QG 7 Mã -C) Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với AB, BC, SA và SA vuông góc với đáy Tính án kính R củ mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD 5 R B 7 R C R D R Câu (QG 7 Mã -C) Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có án kính ằng, tính thể tích V củ khối chóp có thể tích lớn nhất V B V 57 C V 57 D V Câu 7: ( Hà Tĩnh - Lần ) Một người dùng một cái c hình án cầu có án kính là cm để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều co cm và án kính đáy ằng cm Hỏi người ấy su o nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ, nước trong c luôn đầy) lần B lần C lần D lần Câu 8: ( Thnh Hó - Lần - 7-8) Cho hình nón có chiều co h không đổi Tính chiều co củ khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình nón theo h S h h B h C O' r' D h Câu : Chiều co củ khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có án kính là O r R Trng 7

18 R B C R D R Câu : Hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp một mặt cầu án kính R cho trước ằng: R 8 B R 8 R C 8 D R 8 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK LỚP NĂM - Câu : Cho hàm số y f liên tục trên và có ảng iến thiên như hình dưới đây: Khẳng định nào su đây là si? Hàm số nghịch iến trên khoảng ; B Hàm số đồng iến trên khoảng ; C Hàm số nghịch iến trên khoảng ; D Hàm số đồng iến trên khoảng ; Câu : Cho hàm số y f ( ) có lim f( ) và lim f( ) Chọn mệnh đề đúng Đồ thị hàm số đã cho có hi tiệm cận ngng là các đường thẳng và B Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngng C Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngng D Đồ thị hàm số đã cho có hi tiệm cận ngng là các đường thẳng y và y Câu : Cho hàm số y f ; và đồ thị như hình vẽ dưới: có tập ác định là Khẳng định nào su đây đúng về hàm số trên: Giá trị lớn nhất là, giá trị nhỏ nhất là - B Giá trị lớn nhất là -, giá trị nhỏ nhất là - C Tổng củ giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là - D Tổng củ giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là - Trng 8

19 Câu : Cho hàm số f có đạo hàm f ' Tìm số điểm cực trị củ B C D Câu 5: Tìm điểm cực đại củ hàm số y B CĐ CĐ C CĐ D CĐ f Câu : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình ình hành Gọi M, N lần lượt là trung điểm củ các cạnh SA, SD Mặt phẳng ( ) chứ MN cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại Q, P Đặt SQ SB, V là thể tích củ khối chóp SMNQP, V là thể tích củ khối chóp SABCD Tìm để V V B C D n n 7 Câu 7: Biết rằng đồ thị củ hàm số y nhận trục hoành làm tiệm cận ngng và trục m tung làm tiệm cận đứng Khi đó giá trị củ m n là: B C D Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m để đường thẳng ( d) : y m m cắt đồ thị (C) củ hàm số y tại điểm phân iệt có hoành độ,, thỏ mãn 5 m B m C m D m Câu : Một khối chóp có diện tích đáy ằng và thể tích ằng 5 Tính chiều co củ khối chóp đó B 5 C D 5 Câu : Cho hàm số f ( ) m 5 Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m để hàm số đồng iến trên m B m C m D m Câu : Cho hàm số y có đồ thị là (C), M là điểm thuộc (C) so cho tiếp tuyến củ (C) tại M cắt hi đường tiệm cận củ (C) tại hi điểm A, B thỏ mãn AB 5 Gọi S là tổng các hoành độ củ tất cả các điểm M thỏ mãn ài toán Tìm giá trị củ S B 5 C 8 D 7 Câu : Một sợi dây kim loại dài cm được cắt thành hi đoạn Đoạn thứ nhất được uốn thành một hình vuông, đoạn thứ hi được uốn thành một vòng tròn (hình vẽ dưới) Gọi S là tổng diện tích củ hình vuông và hình tròn Giá trị nhỏ nhất củ S gần ằng giá trị nào trong các giá trị su: 5 cm B 8 cm C cm D 7 cm Trng

20 Câu : Kết luận nào su đây về tính đơn điệu củ hàm số Hàm số luôn luôn đồng iến trên \ B Hàm số luôn luôn nghịch iến trên \ y là đúng? C Hàm số nghịch iến trên các khoảng ( ; ) và ( ; +) D Hàm số đồng iến trên các khoảng ( ; ) và ( ; +) Câu : Đồ thị hàm số nào su đây có hình dạng như hình vẽ ên dưới: y B y C y D y Câu 5: Khi tăng độ dài cạnh đáy củ một khối chóp tm giác đều lên lần và giảm chiều co củ hình chóp đó đi lần thì thể tích khối chóp thy đổi như thể nào? Giảm đi lần B Không thy đổi C Tăng lên 8 lần D Tăng lên lần Câu : Tìm tất cả các giá trị thực củ thm số m để hàm số y m nghịch iến trên một đoạn có độ dài không vượt quá m B m C m D m Câu 7: Một khối lăng trụ tm giác có các cạnh đáy lần lượt ằng 5 cm, cm, cm và chiều co củ khối lăng trụ ằng trung ình cộng củ các cạnh đáy Khi đó thể tích khối lăng trụ ằng: cm B cm C cm D 78 cm Câu 8: Khối lập phương có diện tích toàn phần ằng 5 cm Thể tích củ khối lập phương đó ằng: 75 cm B 5 cm C 75 cm D 5 cm 8 8 Câu : Cho khối lăng trụ tm giác đều ABC A' B ' C ' có cạnh đáy là và khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A' BC ) ằng Tính thể tích củ khối lăng trụ ABC A' B ' C ' B C D 8 Câu : Một khối lăng trụ có đáy là lục giác đều cạnh ằng, cạnh ên củ lăng trụ có độ dài cũng ằng và tạo với đáy một góc Thể tích củ khối lăng trụ đó ằng: B C D Câu : Tìm giá trị lớn nhất củ hàm số y trên đoạn [; ] B C - D Câu : Một người thợ nhôm kính nhận được đơn đặt hàng làm một ể cá cảnh ằng kính dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có thể tích, m ; tỉ số giữ chiều co củ ể cá và chiều rộng củ đáy ể ằng (hình dưới) Biết giá một mét vuông kính để làm thành và đáy củ ể cá là 8 nghìn đồng Hỏi người thợ đó cần tối thiểu o nhiêu tiền để mu đủ số mét vuông kính làm ể cá theo yêu cầu (coi độ dày củ kính là không đáng kể so với kích thước củ ể cá) Trng

21 , triệu đồng B,8 triệu đồng C 8, triệu đồng D 7, triệu đồng Câu : Cho hình chóp SABC có SA AB, AC, BAC, cạnh ên SA vuông góc với đáy và Tính án kính củ mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC 7 55 R B R C Câu : Bảng iên thiên dưới đây là củ hàm số nào? R D R B y y C y D y Câu 5: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất củ hàm số y sin cos sin Khi đó giá trị củ iểu thức M m ằng: 58 B 5 C D Câu : Cho hàm số ác định, liên tục trên và có đúng hi điểm cực trị,, có đồ thị như hình vẽ su: y f Hỏi hàm số y f có o nhiêu điểm cực trị? B C D Câu 7: Cho hàm số f như hình vẽ dưới y f đây Hàm số g f có đạo hàm trên và có đồ thị hàm đồng iến trên khoảng nào? Trng

22 ; B Câu 8: Cho hàm số ; C ; y f liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ D ; Xét hàm số g f m m g Tìm m để m B m C m D m Câu : Cho hàm số y f có đồ thị như hình vẽ su ; Số nghiệm củ phương trình f sin trên đoạn ; là B C D Câu : Cho > ;, >, c > Mệnh đề đúng? log (c) = log c = B log < log c < c C > c > c D log ( + c) = + c = Câu : Số nghiệm củ phương trình log log log là B C D Câu : Tập nghiệm ất phương trình y < Biết y = ; B là: ; C ; D R Câu : Tập nghiệm củ ất phương trình log log5 là: ;5 B ; C ;5 D ; Câu : Có o nhiêu giá trị nguyên m < 5 để phương trình log log log m có nghiệm? B 5 C D Câu 5: Cho phương trình ( ) ( ) ( ) Tích tất cả các nghiệm củ phương trình ằng B C D 5 Trng

23 Câu : Cho, là hi số thực dương khác và thỏ mãn log 8log thức P log 7 Tính giá trị iểu 8 P B P 7 C P D P Câu 7: Đạo hàm củ hàm số ylog(sin ) trên tập ác định là: cos y ' sin B Câu 8: Cho phương trình cos y ' sin C log log log cos y ' (sin ) ln Gọi,, D cos y ' (sin ) ln là nghiệm củ phương trình đã cho Tính giá trị củ M : B C D Câu : Một người gửi triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất %/năm Biết rằng nếu không rút tiền r khỏi ngân hàng thì cứ su mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo Hỏi su ít nhất o nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn triệu đồng o gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gin gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền r năm B năm C năm D 8 năm Câu : Cho đồ thị củ hàm số y log, y log và y logc (với,, c là số dương khác cho trước) như hình vẽ ên Dự vào đồ thị và các tính chất củ lũy thừ hãy so sánh các số,, c c B c C c D c Câu : Phương trình: e B ln (e) 8ln có nghiệm Giá trị củ e C 5 e D Câu : Các khẳng định su khẳng định nào si? Đồ thị hàm số y ln có tiệm cận đứng là đường thẳng B Hàm số y log đồng iến trên khoảng ; C Hàm số y đồng iến trên D Đồ thị hàm số y có tiệm cận đứng là đường thẳng Câu : Sự tăng trưởng củ một loại vi khuẩn theo công thức S e rt trong đó A là số lượng vi khuẩn n đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > ), t là thời gin tăng trưởng Biết rằng số lượng vi khuẩn n đầu là con và su 5 giờ có con Khi đó su thời gin o lâu thì số lượng vi khuẩn tăng gấp lần so với số lượng n đầu: ln5 5ln 5 t (giờ ) B t (giờ ) C t (giờ ) D t (giờ ) log5 ln ln log Câu : Cho phương trình log log m (-;) để phương trình trên có nghiệm duy nhất ằng e Hỏi có o nhiêu giá trị nguyên m thuộc B C D 8 Câu 5: Hàm số f() = e ( ) có o nhiêu cực trị? Trng

24 B C D Câu : Một hình trụ có chiều co ằng nội tiếp trong hình cầu có án kính ằng 5 như hình vẽ Tỉ số thể tích hình cầu với hình trụ này ằng: 5 B 5 C 5 D Câu 7: : Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy là và cạnh ên là Thể tích củ khối cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD là: B C D 7 7 Câu 8: Tỉ số giữ thể tích khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó là: B C D Câu : Trong không gin cho hình thng cân ABCD có AB song song CD, AB =, CD = Gọi M, N lần lượt trung điểm AB, CD Gọi T là khối tròn oy được tạo r khi quy hình thng ABCD qunh trục MN Tính thể tích củ khối T V B V C V D V 8 Câu 5: Cho hình nón tròn oy có đường co h 5, án kính đáy r Một mặt phẳng (P) đi qu đỉnh củ hình nón nhưng không qu trục hình nón và cắt hình nón theo gio tuyến là một tm giác cân có độ dài cạnh đáy ằng Goi O là tâm đường tròn đáy Tính khoảng cách d từ điểm O đến mp(p) d B 5 d C d D d HẾT ĐÁP ÁN D D D B A A A D A C C D C B D A D D B B A A B A B C C C A A A D A C D D B C C B D D B C D C A A A Trng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối

Câu 1.[ ] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng a, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt 0 đáy là 60. Tính thể tích của khối Câu [ 99] Cho hình lăng trụ có tất cả các cạnh đều bằng, đáy là lục giác đều, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy là 6 Tính thể tích củ khối lăng trụ 7 9 V V V V 8 Câu [ 9] Cho, b Khẳng định nào su đây đúng?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 160 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 6 (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GI 7 Môn thi: TÁN Thời gian làm bài: 9 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho bảng biến thiên của hàm số = f () trên nửa khoảng

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 142 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ TH THỬ THPT QUỐC GA 07 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 148 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 48 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 89 Câu Cho f (x) dx = 3, 3 f (x) dx =, 3

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

Toan 12 - Chuong De on HKI

Toan 12 - Chuong De on HKI Phân lo i và ph ng pháp gi i toán www.mathvn.com Chương Bài : LŨY THỪA CÁC PHÉP TÍNH VỀ LŨY THỪA VỚI HÀM SỐ THỰC HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT. Kiến thức cơ bản Gọi và b là những số thực

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 06 trg) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lầ ) NĂM HỌC 08-09 BÀI THI: TOÁN Thời gi làm bài: 90 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Template

Microsoft Word - Template BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ. BÀI TOÁN TỐI ƯU Câu 1. Câu. Câu. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. Công suất P (đơn vị W ) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 1V được cho bởi công thức P 1I,5I

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 207 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:.................................................

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn