HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA"

Bản ghi

1 Ngành/chuyên ngành đào tạo Báo chí học CÁC HƯỚNG, LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN VÀ NGƯỜI DỰ KIẾN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu cần nhận NCS Quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về báo chí và quản lý, phát triển báo chí Những vấn đề lý luận và lịch sử báo chí Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn báo chí - truyền thông đư n đại Báo chí truyền th n và dư luận xã hội Họ tên, học vị, chức danh KH người hướng dẫn dự kiến P S TS T u R a; S TS Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc; PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS. Lư n Khắc Hiếu; P S TS Phạ u K ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS N u ễn Thế K ; TS T n Đăn Tuấn; S TSK Phan u n S n; P S TS Đỗ Thị Thu Hằn ; P S TS à u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; P S TS Đặng Thị Thu ư n GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; S TS Đỗ Quan ưn ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS N u ễn Đ c D n ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Mai Qu nh Nam; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS à u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; PGS, TS T ư n Thị Kiên; TS. Lê Thu Hà; TS. Phạm Thị Thành; TS. Nguyễn Thị Thoa; PGS, TS. Tr n Thế Phiệt S TS Tạ N ọc Tấn; TS Đinh Thế u nh; TS T n Đăn Tuấn; TS Tạ ch L an; TS Đậu N ọc Đản; P S TS N u ễn Thế K ; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS Đỗ Thị Thu ằn ; P S TS N u ễn N ọc Oanh; TS L Thị Nh ; P S TS à u Phượn ; P S TS N u ễn Thị T ư n ian ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS N u ễn Đ c D n ; TS N u ễn Thị Thoa; TS. Nguyễn Trí Nhiệm; P S TS Đinh Thị Th ằn ; TS T n Thu N a; TS T n Dun ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS Đặn Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh Huyền PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; TS. Phạm Chiến Khu; S TS Số lượng NCS có thể nhận 5

2 ch t n i t ư ng truyền th n tha đổi Báo chí học với c c l nh vực đ i sống xã hội Kinh tế báo chí - truyền thông, Quản trị kinh doanh báo chí - truyền thông Tổ ch c sản xuất sản phẩm báo chí - truyền thông, lao độn b ch la động nhà báo Ngôn ngữ báo chí - truyền thông Tạ N ọc Tấn; P S TS Đỗ h N h a; P S TS N u ễn Qu Thanh; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; TS. Lê Thu Hà GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS. Nguyễn Thế K ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Hà u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; TS. Lê Thị Nhã; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; TS. Cao Minh Thắng; TS. Nguyễn Trung Kiên; PGS, TS. Phạ ư n T à; TS ùi Thu ư n ; TS Dư n Thu ư n S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS Mai Đ c N ọc; P S TS Tr n Thị T ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằn ; TS Lưu ồng Minh; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; PGS, TS. Hà Huy Phượng; TS. Lê Thị Nhã; PGS, TS T ư n Thị Kiên; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đinh Văn ư ng; S TSK Phan u n S n; P S TS N u ễn Thành Lợi S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS N u ễn Thế K ; TS T n Đăn Tuấn; TS Phạ Tất Thắn ; TS Phạm Việt D n ; P S TS ùi Văn u ền; TS. Lê Hải; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Hà Huy Phượn ; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; PGS, TS. Bùi Chí Trung; P S TS Đinh Văn ư ng; TS. Tạ Bích Loan; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS N u ễn Đ c D n ; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS Đinh Thị Th ằn ; P S TS à u Phượn ; TS T n Thu N a; P S TS Đỗ h N h a; TS T n Đăn Tuấn; P S TS N u ễn N ọc Oanh; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; TS. Lê Thị Nhã; TS Nguyễn Quang Hòa; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; P S TS Đinh Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; TS. Nguyễn Tri Th c; TS. Tr n Bảo Khánh; TS. Tr n Thị Tri; TS Đậu Ngọc Đản; TS. Nguyễn Thị Thoa; TS. Nguyễn Trí Nhiệm TS V Thị Ki a; P S TS àn nh; TS T n Thu N a; P S TS V Quan à ; S TS N u ễn Văn iệ ; 10 5

3 Văn h b ch t u ền thông; Báo chí truyền thông về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục Báo chí - truyền thông quốc tế và báo chí truyền thông đối ngoại Xã hội học báo chí -truyền thông Công chúng báo chí truyền thông Toàn c u hoá báo chí -truyền thông TS T n Văn Thư; TS N u ễn Thị Thanh ư n ; TS N u ễn Thị Tu ết Thu; S TS Tạ N ọc Tấn; S TS L Quang Thiêm; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh S TS Tạ N ọc Tấn; S TS Đinh u n D n ; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS ùi ài S n; P S TS N Văn i ; P S TS àn Minh Lư n ; P S TS Phạ Du Đ c; P S TS N u ễn Du ắc; TS T n Văn Thư; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; P S TS à u Phượng; TS. Lê Thị Nhã; TS. Nguyễn Đ c Hạnh; P S TS T ư n Thị Kiên S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh; P S TS Dư n Văn Quảng, PGS, TS. Đặng Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh Huyền; TS. Lê Hải ình; P S TS Đinh Thị Thuý Hằn ; TS V Tuấn Anh; PGS, TS Phạ Minh S n; P S TS N u ễn Văn Dữn ; PGS, TS. Bùi Chí Trung; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; TS. Nguyễn Tuấn Phong; PGS, TS. Phạ Văn Linh P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; TS Lưu ồng Minh; PGS, TS. Phạ ư n T à; GS, TS. Nguyễn Quý Thanh; TS. Nhạc Phan Linh; TS. Tr n Hữu Quang; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; TS. Bùi Phư n Đình; TS N N n à; TS Dư n Thị ư n ; TS ùi Thu ư n P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; P S TS N u ễn Qu Thanh; P S TS à u Phượng; TS. Lê Thị Nh ; P S TS Đỗ Chí N h a; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; TS. Tr n Hữu Quang; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; P S TS Đinh Văn ư ng; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; TS ùi Phư n Đình; TS. Ngô Ngân Hà; PGS, TS Phạ ư n T à; TS Dư n Thị ư n ; TS ùi Thu ư n GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; P S TS N u ễn Thế K ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằn ; P S TS à u Phượng; TS. Lê Thị

4 Truyền hình hiện đại Phát thanh hiện đại Báo mạn điện tử Ảnh báo chí hiện đại ch địa hư n Nhã; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; P S TS Nguyễn Thị Thanh Huyền; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; P S TS Đinh Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Qu Thanh; P S TS T ư n Thị Kiên; TS. Nguyễn Trí Nhiệ ; P S TS Dư n Văn Quảng; TS. Lê Hải Bình TS T n Đăn Tuấn; TS Tạ ch L an; S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Dư n u n S n; P S TS N u ễn Văn Dữn ; TS T n ả Kh nh; P S TS N u ễn N ọc Oanh; TS T n Thu N a; TS Đinh u n a; TS Phạm Anh Chiến; pgs, TS ùi h T un ; TS Đậu Ngọc Đản PGS, TS. Nguyễn Đ c D n ; P S TS N u ễn Văn Dững; TS. Nguyễn Trí Nhiệ ; TS T n Thu N a; P S TS V Quan à ; S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Đinh Thị Thu Hằng; P S TS T ư n Thị Kiên; TS. Tr n Thị Tri; TS. Tr n Bá Dung GS, TS Tạ N ọc Tấn; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS Đỗ Thị Thu ằn ; P S TS Đinh Thị Thuý Hằn ; P S TS N u ễn Đ c D n ; P S TS N u ễn Thị T ư n ian ; TS Than Đ c Thắn ; P S TS V Quan à ; P S TS Đặn Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh Huyền; PGS, TS. Bùi Chí Trung; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; P S TS à u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS à u Phượn ; TS Than Đ c Thắn ; TS Nguyễn Quan a; P S TS V Quan à ; P S TS N u ễn Ngọc Oanh; TS Đậu Ngọc Đản; TS. Tr n Bá Dung PGS, TS. Nguyễn Thế K ; P S TS Đinh Văn ư n ; S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS N u ễn Văn Dữn ; TS T n Thu Nga; PGS, TS. à u Phượn ; P S TS Đỗ Thị Thu ằn ; TS L Thị Nh ; TS N u ễn Quang Hòa; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; P S TS T ư n Thị Kiên 5

5 in đư n đại Quảng cáo và dịch vụ báo chí Truyền th n đa hư n tiện, Báo chí truyền th n đa nền tảng, Báo chí trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin, Báo chí truyền thông và quản lý báo chí truyền thông trong trong k nguyên số và cách mạng công nghiệp.0 Thể loại tác phẩm báo chí ch - t u ền th n và Quan hệ c n ch n 5 PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS à u Phượn ; TS L Thị Nh ; S TS Tạ N ọc Tấn; TS T n Thu N a; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; TS Nguyễn Tri Th c; TS. Lê Hải; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi; TS. Phạm Tất Thắng PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; S TS Tạ N ọc Tấn; TS T n Đăn Tuấn; TS Tạ ch L an; P S TS Đỗ Thị Thu Hằn ; P S TS T ư n Thị Ki n; P S TS Đinh Thị Thu Hằn ; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; PGS, TS. Bùi Chí T un ; P S TS Đinh Văn ư n ; P S TS Đinh Thị Thúy Hằn ; P S TS Đỗ h N h a; TS Than Đ c Thắng; PGS, TS. Tr n Hữu Quang; GS, TS. Nguyễn Quý Thanh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS Đinh Thị Thuý Hằn ; P S TS à u Phượn P S TS. N u ễn Văn Dữn ; P S TS N u ễn Ngọc Oanh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS Đặn Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh Huyền; PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi; TS. Cao Minh Thắng; TS. Nguyễn T un Ki n; P S TS ùi ài S n P S TS Đinh Văn ư n ; S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Nguyễn Đ c D n ; P S TS N u ễn Văn Dững; PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằn ; P S TS à u Phượng; TS. Lê Thị Nhã; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; P S TS Đỗ h N h a; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; P S TS Đinh Thị Thu Hằn ; TS Đinh Thị Xuân Hòa; PGS, TS. Bùi Chí Trung; TS. Lê Thu Hà; TS. Nguyễn Quang Hòa; PGS, TS. Tr n Thế Phiệt P S TS Đinh Thị Th ằn ; P S TS V Quan à ; PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng; P S TS Đặn Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS N u ễn Thị Thanh u ền; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS Đinh Văn

6 6 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng Vấn đề tự d b ch Phư n h tiếp cận quyền con n ư i trong báo chí truyền thông, Báo chí truyền thông chuyên biệt Quản lý báo chí - truyền thông Pháp luật và đạ đ c báo chí Đề tài mở công tác tư tưởng - n - ệ thốn uan điểm của chủ n h a M c-l nin tư tưởng Hồ Chí Minh về c n t c tư tưởn -văn h a - ệ thốn uan điể ch nh ch của Đản và Nhà nước Việt Na về c n t c tư tưởn - văn h a. - Đổi ới nội dun hư n th c c n t c tư tưởn t n điều iện ột đản c u ền h t t iển inh tế thị t ư n định hướn hội chủ n h a và hội nhậ uốc tế - Ph n chốn u th i tư tưởn ch nh t ị đạ đ c, lối sống tự diễn biến tự chuyển h a t n c n bộ đảng viên. ư ng S TS Tạ N ọc Tấn; P S TS Lư n Khắc iếu; P S TS T u R a; P S TS N u ễn Thế K ; P S TS N u ễn Văn Dữn ; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; S TSK Phan u n S n; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Phạm Huy K ; P S TS Mai Đ c Ngọc; PGS, TS. Phạ Minh S n; PGS, TS Tưởng Duy Kiên; P S TS àn Văn N h a; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; P S TS Đỗ Thị Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc; PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Hà u Phượng;P S TS àn Văn N h a; P S TS L Văn Huyền; PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằn ; P S TS à u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đặng Thị Thu ư n ; P S TS Đinh Văn ư ng; PGS, TS L Văn ư n ; TS. Phạ Mi n; P S TS àn Văn N h a GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; GS, TS Hoàng Chí Bả ; S TS Dư n u n N ọc; PGS, TS. T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Hoàng Quốc Bảo; PGS, TS. Mai Đ c Ngọc; PGS, TS Phạ Minh S n; P S TS T n Thị nh Đà ; PGS, TS. Nguyễn Viết Th n ; P S TS N Văn Thạ ; P S TS N Đình ; P S TS Đ àn Thị Minh Oanh; TS Lư n N ọc V nh

7 - Đấu tranh phản b c c c uan điể ai t i thù địch trên mạng xã hội. - n t c tư tưởn với n ăn chặn đẩ lùi lợi ch nh và tha nh n ch nh ch - n t c tư tưởn với h t t iển inh tế - hội ở ộn h t hu d n chủ t n Đản và năn lực thực hành d n chủ t n hội - n t c tư tưởn với u t ình h ạch định thực hiện h n t ch iể t a i t đ nh i ch nh ch - Một ố t à lưu học thu ết ới về hội t n thế iới và ảnh hưởn của n đến đ i ốn tinh th n hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác lý luận, công tác tuyên truyền và công tác cổ động ở Việt Nam. - Mạng xã hội với c n t c tư tưởng của Đảng V lãn đạo, quản lý các lĩn ực công tác tư tưởng - L nh đạ uản l b ch uất bản t n t n điều iện ới - L nh đạ uản l h ạt độn tu n t u ền iện t n điều iện bùn nổ th n tin và h t t iển c c hư n tiện t u ền th n ới - L nh đạo, quản l văn học - nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới. - L nh đạ uản l c c h ạt độn t n l nh vực h a i - Vai t của c n t c tư tưởn t n dựn hệ i t ị văn h a c n n ư i Việt Na t n iai đ ạn ới - Vai t của c n t c tư tưởn t n việc hắc hục nhữn à cản về văn h a hội c n n ư i Việt Na đối với ự h t t iển và hội nhậ uốc tế V tâm lý, giáo dục trong công tác tư tưởng- n - Nghiên c u và định hướn dư luận xã hội- dư luận hội và tin đồn - Những vấn đề t l học và i dục học t n c n t c tư tưởng. 7 PGS, TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Hoàng Quốc Bảo; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Tr n Văn ải; PGS, TS. Nguyễn Thế K ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS N u ễn Duy Bắc; PGS, TS. Nguyễn Hữu Th c; S TS Đinh u n D n ; S TS Đà Văn D n ; P S TS. Phạ N ọc T un ; TS Lư n N ọc V nh; TS. Bùi Thế Đ c; TS N u ễn Thị ồn P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Chiến Khu; P S TS V à Quan ; P S TS N u ễn Thành Khải; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS. Mai Qu nh Nam; TS. Hà Thị Bình Hòa

8 8 Triết học - Nghiên c u đối tượn c n t c tư tưởng và nhận diện thực trạn tình hình tư tưởng của các nh đối tượng. V công tác tổ chức, cán bộ trong công tác tư tưởng - Đổi mới tổ ch c bộ và c n bộ c n t c tư tưởng t ước yêu c u mới - Trí th c văn n hệ với nhiệ vụ dựn h t t iển văn h a c n n ư i Việt Na t n th i ới Di sản inh điển triết học của M c Ph Ăn hen V I L nin và n h a th i đại của nó. Triết học Mác và vấn đề giáo dục thế giới quan hư n pháp luận cho (thế hệ trẻ; cán bộ l nh đạo, quản l ) ở Việt Nam hiện nay. Phép biện ch ng duy vật và n h a hư n h luận của nó trong th i đại n à na (Ý n h a: n n ca và h t t iển tư du chiến lược: định hướng và dự b ; tư du u ết sách của cán bộ l nh đạo, quản l ; ) Tư du l luận và vai trò của triết học trong việc rèn luyện tư du lý luận (Vấn đề đà tạo, bồi dưỡng và rèn luyện tư duy lý luận ch đội n c n bộ l nh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay) Qu t ình đổi mới tư du l luận ở Việt Nam hiện nay Vấn đề n n ca t ình độ tư duy lý luận cho cán bộ đảng viên ở nước ta hiện nay. Qu t ình đổi mới tư du inh tế ở Việt Nam trong th i k u độ xây dựng chủ n h a hội. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và c n đư n đi l n chủ n h a hội ở Việt Nam hiện nay P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS N Văn Thạo; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc; P S TS Phạ N ọc T un ; P S TS Mai Đ c Ngọc; TS. Bùi Thế Đ c; TS N u ễn Thị ồn GS, TS. Lê Hữu N h a; GS, TS. Tr n Ph c Thăn ; S TS Phạ Văn Đ c; PGS, TS. Nguyễn Đình Tư ng; PGS, TS. àn Đình c; P S TS T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; P S TS ùi Thị Thanh ư n ; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; P S TS àn Đình c; P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Tr n Đăn Sinh; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Tr n Hải Minh GS, TS. Lê Hữu N h a; S TS T n Ph c Thăn ; PGS, TS. àn Đình c; P S TS T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; TS. Nguyễn Đình ấp; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Lê Hữu N h a; P S TS àn Đình c; PGS, TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Tr n Đăn Sinh; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n PGS, TS. Nguyễn Đình Tư n ; P S TS N Đình ; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Tr n Hải Minh. PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS Đỗ Công Tuấn; PGS, TS. V Văn Vi n; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS Đ àn Thị Minh Oanh P S TS àn Đình c; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn. GS, TS. Lê Hữu N h a; S TS T n Ph c Thăn ; P S TS Tr n Đăn Sinh; P S TS àn Đình c; PGS, TS. T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi 5 5

9 9 Thị Thanh ư n ; PGS, TS. Nguyễn Đ c Luận; GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn PGS, TS. Tr n Văn ải; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam Nguyễn Minh Hoàn; P S TSK Lư n Đình ải; PGS, hiện nay (T n điều kiện cách mạng công nghệ.0) TS. Nguyễn Đ c Luận Vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay - GS, TS. Hồ S Qu ; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn; PGS, TS. Lý luận và thực tiễn Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu. GS, TS. Lê Hữu N h a; S TS T n Ph c Thăn ; P S TS Tr n Đăn Sinh; P S TS V T ọng Dung; PGS. TS. Sự biến đổi của quan hệ sản xuất t n điều kiện phát triển àn Đình c; PGS, TS. T ư n N ọc Nam; GS, TS. kinh tế thị t ư n định hướng xã hội chủ n h a ở Việt Nam Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; PGS, TS. hiện nay. Nguyễn Minh Hoàn; TS. Nguyễn Đ c Luận; P S TS V Hồn S n P S TS V T ọn Dun ; P S TS T ư n N ọc Nam; Vấn đề c c thành ph n kinh tế ở Việt Nam hiện nay. PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn; P S TS V ồn S n; PGS, TS. Nguyễn Đ c Luận GS, TS. Lê Hữu N h a; P S TS àn Đình c; PGS, TS. T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; S TS Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Phạ Văn Đ c; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; PGS, TS. Bùi Việt Nam hiện nay. Thị Thanh ư n ; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. V ồn S n Ảnh hưởng của tăn t ưởng kinh tế đối với bảo vệ môi P S TS àn Đình c; TS. Hà Thị Thành; GS, TS. t ư ng ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Trọng Chuẩn; PGS, TS. Nguyễn Thị Lan ư n Vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn; PGS, TS. Nguyễn Thị Lan ư n ; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Tr n Hải Minh Vấn đề thực hiện công bằng xã hội t n đ i sống xã hội ở GS, TS. Phạ Văn Đ c; P S TSK Lư n Đình ải; Việt Nam hiện nay PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Quan hệ giai cấp - dân tộc - và vấn đề bảo vệ lợi ích quốc GS, TS. Tr n Ph c Thăn ; P S TS N u ễn Anh Tuấn, gia trong th i đại toàn c u hóa. PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n GS, TS. Tr n Ph c Thăn ; PGS. TS. Nguyễn Đình Tư ng; Sự biến động giai cấp - xã hội t n điều kiện hiện nay ở PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; PGS, TS. Tr n Thanh Việt Nam Giang Vấn đề xây dựn nhà nước pháp quyền và vai trò của nó GS, TS. Lê Hữu N h a; P S TS àn Đình c; PGS,

10 với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. 10 Ý th c chính trị ở các nhóm xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. Dân chủ và quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ n h a ở nước ta hiện nay. Ý th c pháp luật ở các nhóm xã hội Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. Triết học giá trị và vấn đề giữ gìn phát huy giá trị văn h a truyền thống Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh và quá trình hiện thực hóa c c tư tưởn đ t n c ch ạng Việt Nam. TS T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; P S TS Nguyễn Ngọc Hà; TS. Nguyễn Đình a; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; S TS Dư n u n N ọc; PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Phạ Văn Đ c; GS, TS. Hồ S Qu ; GS, TS. Dư n u n N ọc; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Hồ Sỹ Quý; PGS, TS. Tr n Hải Minh GS, TS. Lê Hữu N h a; GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; GS, TS. Phạ Văn Đ c; PGS, TS. Nguyễn V ảo; PGS, TS. Tr n Đăn Sinh; P S TS àn Đình c; P S TS T ư n Ngọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; S TS ồ S Qu ; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Lê Hữu N h a; GS, TS. Phạ Văn Đ c; PGS, TS. Nguyễn Thế Kiệt; TS. Nguyễn Đình ấp; PGS, TS. Hoàng Anh; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Doãn Thị Chín GS, TS. Tr n Ph c Thăng; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, Chủ n h a inh n hiệm và chủ n h a i điều - Các vấn đề lý luận và thực tiễn TS. Nguyễn Thị Minh Tâm Ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến với sự nghiệp xây GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Nga; PGS, dựng chủ n h a hội ở Việt Nam TS. Nguyễn Tài Đ n ; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Ảnh hưởng của hệ tư tưởn tư ản và cuộc đấu tranh chống GS, TS. Tr n Ph c Thăn ; P S TS T n Thị nh Đà ; những biểu hiện của n t n iai đ ạn cách mạng hiện nay PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu; P S TS Đỗ Minh Hợp. ở nước ta Bản sắc văn h a d n tộc và việc đấu tranh giữ gìn và phát huy bản sắc văn h a Việt Nam hiện nay GS, TS. Hồ S Qu ; P S TS T n Đăn Sinh Những biến đổi của các giá trị tinh th n trong quá trình xây GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn; GS, TS. Hồ S Qu ; P S dựng và phát triển kinh tế thị t ư n định hướng xã hội chủ TS. Nguyễn Thị Nga n h a ở nước ta. Sự biến đổi của các quan niệm thẩm mỹ và sự ảnh hưởng của nó ở Việt Nam hiện nay. PGS, TS. Nguyễn Thu N h a; TS. Nguyễn Thị Như uế Một số vấn đề đạ đ c t n điều kiện kinh tế thị t ư ng GS, TS. Lê Hữu N h a; P S TS àn Đình c; PGS,

11 11 định hướng xã hội chủ n h a ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề giáo dục đạ đ c cho thế hệ trẻ trong giai đ ạn hiện nay. Tư tưởng, tâm lý nông dân và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam hiện nay. ở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới nội dung và hư n h dạy học Triết học ở c c t ư n đại học. Giá trị và hạn chế của triết học ngoài mác-xit hiện đại (xem xét từ lậ t ư ng của triết học duy vật biện ch ng) Tư tưởng Nho giáo và ảnh hưởng của n t n đ i sống xã hội và tinh th n n ư i Việt Nam hiện nay. Tư tưởng triết học Phật giáo và ảnh hưởng của n t n đ i sống tinh th n của n ư i Việt Nam hiện nay. Ảnh hưởng của t n i Việt Nam hiện nay t n n ưỡn t n đ i sống xã hội Ph biện ch n t n t iết học T un a và t iết học Ấn Độ Triết học cổ điển Đ c và vai trò của n đối với sự a đ i triết học Mác - Lênin Triết học chính trị (Lịch ử tư tưởn và thế giới đư n đại) ột ố vấn đề trong TS T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; PGS, TS Tr n Hải Minh PGS, TS. Nguyễn Thế Kiệt; PGS, TS. Tr n Hải Minh GS, TS. Tr n Phúc Thăn ; P S TS àn Đình c; PGS, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn; PGS, TS.Tr n Thanh Giang PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n ; TS N u ễn Thị Như uế GS, TS. Phạ Văn Đ c; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TSK Lư n Đình ải; PGS, TS. Nguyễn V ảo; PGS. TS. Nguyễn Chí Hiếu; P S TS Đỗ Minh Hợp; PGS,TS. Tr n Hải Minh; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; TS. N u ễn Thị Như Huế GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; TS. Phan Mạnh Toàn; PGS, TS. Nguyễn Tài Đ n ; P S TS V T ọng Dung; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; PGS. Nguyễn Bằn Tư ng; TS. Nguyễn Đình ấp; PGS, TS. Hoàng Thị Th ; PGS, TS. Đặng Thị Lan. P S TS Đỗ Lan Hiền; P S TS L Văn Lợi; PGS, TS. Nguyễn Thanh u n; P S TS àn Minh Đ ; TS Phạm Thị Hằng. P S N u ễn ằn Tư n ; P S TS N u ễn Minh àn; P S TS ùi Thị Thanh ư n ; S TS N u ễn ùn ậu; P S TS N u ễn Tài Đ n ; P S TS àn Thị Th PGS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Nguyễn V ảo; TS. Nguyễn Chí Hiếu; P S TSK Lư n Đình ải; PGS, TS. Đỗ Minh Hợp; PGS, TS. Nguyễn Đình Tư ng; PGS, TS. Bùi Thị Thanh ư n PGS, TSKH Lư n Đình ải; PGS, TS. Nguyễn V ảo; PGS. TS. Nguyễn Chí Hiếu; P S TS Đỗ Minh Hợp; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS,

12 1 Xuất bản TS. Tr n Hải Minh GS. TS N u ễn T ọn huẩn; PGS, TSKH Lư n Đình Nhữn vấn đề t iết học về tiến bộ của h a học - c n n hệ Hải; PGS, TS. Nguyễn V ảo; PGS. TS. Nguyễn Chí Hiếu; t n bối cảnh t àn c u h P S TS Đỗ Minh Hợp; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Tr n Hải Minh P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS àn Đình c; Đặc điể biểu hiện của cuộc c ch ạn c n n hệ.0 và S TS N u ễn T ọn huẩn; PGS, TSKH Lư n Đình t c độn của n đến ự h t t iển c n n ư i Việt Na hiện Hải; PGS, TS. Nguyễn V ảo; PGS. TS. Nguyễn Chí Hiếu; nay P S TS Đỗ Minh Hợp; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS,TS. Tr n Hải Minh GS, TS. Lê Hữu N h a; S TS T n Ph c Thăn ; P S TS Tr n Đăn Sinh; P S TS àn Đình c; PGS, TS. Đặc thù của ự h t t iển hình th i inh tế - hội ở T ư n N ọc Nam; GS, TS. Tr n Văn Ph n ; PGS, TS. Bùi hư n Đ n Thị Thanh ư n ; PGS,TS. Nguyễn Đ c Luận; GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu; PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn; P S TS T n ải Minh Quan điểm phát triển của Trung Quốc trong th i đại mới. PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. Nguyễn Tài Đ n Vai t của t u ền th n hiện đại (b ch uất bản ạn P S TS Phạ u K ; P S TS Lư n Khắc iếu; P S hội ) t n dựn th c hội ới TS T n Văn ải; P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS (S c ạnh t u ền th n t n đ i ốn tinh th n hiện đại; àn Đình c; PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn; PGS, TS. nhữn vấn đề an ninh hi t u ền thốn ; c ạnh ề ; ) Tr n Thanh Giang; PGS, TS. Tr n Hải Minh PGS, TS. Tô Huy R a; S TS Đinh u n D n ; P S TS Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS Đư ng Vinh Sư n ; S TS Dư n u n N ọc; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS Lư n Khắc Hệ thốn uan điểm của chủ n h a M c- L nin và tư tưởng Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS, Nguyễn Thế K ; Hồ Chí Minh về hoạt động xuất bản PGS, TS. Hoàng Anh (nữ); PGS, TS. Doãn Thị Chín; PGS, TS à u Phượn ; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hệ thốn uan điể đư ng lối của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về hoạt động xuất bản Hồng Hoa S TS Đinh u n D n ; P S TS T n Văn ải; PGS, TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS. T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Lư n Khắc Hiếu; P S TS Mai Đ c Ngọc; PGS, TS. Hà

13 Những vấn đề lý luận và lịch sử xuất bản Xuất bản học với các khoa học liên ngành 1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản l nhà nước về hoạt động xuất bản Mối quan hệ giữa l nh đạo và quản lý hoạt động xuất bản t n c chế thị t ư ng u Phượn TS V Thu Dư n ; P S TS N u ễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa S TS Đinh u n D n ; S TS Đỗ Quan ưn ; P S TS. Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS a Văn Li n; P S TS à u Phượng; TS. Hoàng Phong Hà; TS. Nguyễn Ngọc Lư n ; TS Phùn Thị Hiển TS V Thu Dư n ; P S TS N u ễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa S TS Đinh u n D n ; P S TS T n Văn ải; PGS, TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; GS, TS. Dư n u n N ọc; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Hà u Phượng; PGS, TS. Hoàng Anh; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư n ian ; P S TS Đinh Thị Thu Hằng; PGS, TS. T ư n Thị Kiên; PGS, TS. Phạ Minh S n TS V Thu Dư n ; P S TS N u ễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Phạm Huy K ; PGS, TS. Tr n Văn ải; PGS, TS. Nguyễn An Tiêm; PGS, TS. Nguyễn Thế K ; PGS, TS. Lê Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS. Hà Huy Phượn ; TS V Mạnh Chu; TS. Phạ Văn Thấu; TS. Nguyễn Đình Nh ; P S TS Đỗ Quý Doãn; TS. Nguyễn nh T ; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư n ; TS V Mạnh Chu; PGS, TS. Nguyễn n Ti ; P S TS à u Phượng; PGS, TS. Nguyễn Thị ư n ; S TS Đinh u n D n ; P S TS. Nguyễn Quốc Bả ; P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Lê Thanh Bình; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc; PGS, TS Mai Đ c Ngọc; TS. V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS. Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa 7 5

14 1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động xuất bản hiện đại Kinh tế xuất bản Toàn c u h a văn h a và biểu hiện của nó trong hoạt động xuất bản Xã hội hóa hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay Quan hệ công chúng trong xây dựng và bảo vệ thư n hiệu các doanh nghiệp xuất bản Những vấn đề xây dựng và phát triển ngành Xuất bản học ở Việt Nam PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS. Nguyễn An Tiêm; PGS, TS. à u Phượng; TS. Nguyễn Duy Hùng; TS. Lê Minh N h a; TS Phạ Văn Thấu; TS. Quách Thu Nguyệt; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS Đư n Vinh Sư n ; P S TS à u Phượng; P S TS Đỗ Thị Qu n; TS L Minh N h a; TS T n Hữu Thực; TS. Nguyễn Duy Hùng; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; TS Đỗ Quan D ng; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa S TS Đinh u n D n ; P S TS N u ễn An Tiêm; PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS Đư ng Vinh Sư n ; P S TS V T ọng Lâm; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS à u Phượng; PGS,TS. Nguyễn Thị ư n ; P S TS N u ễn Duy Bắc; P S TS Lư n Khắc Hiếu; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa PGS, TS. Tr n Văn ải P S TS Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS à u Phượng; TS. Phạ Văn Thấu; PGS, TS. Nguyễn n Ti ; P S TS Đỗ h N h a; P S TS Nguyễn Thị T ư ng Giang; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS Đinh Thị Thúy Hằn ; P S TS à u Phượng; P S TS Đỗ Thu Hằng; PGS, TS. Nguyễn Văn Dững; PGS, TS Đỗ h N h a; P S TS T n Văn ải; PGS, TS. Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS Đỗ Thị Quyên; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa S TS Đinh u n D n ; P S TS T n Văn ải; PGS, TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; GS, TS. Dư n u n N ọc; P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS.

15 Hội nhập quốc tế trong hoạt động xuất bản hiện nay La động biên tậ và đạ đ c biên tập viên Bản quyền trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay 15 Công tác biên soạn, biên tập - xuất bản b ch h a thư hiện nay Chuẩn hoá ngôn ngữ trong biên tập xuất bản Xuất bản điện tử à u Phượng; PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS Lư n Khắc Hiếu; PGS, TS. Hoàng Quốc Bảo; TS. V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư n ; P S TS à u Phượng; PGS, TS. V T ọng Lâm; TS. Tr n Đ àn L ; P S TS N u ễn Văn Dững; TS. Tr n Hữu Thực; PGS, TS. Phạ Minh S n; TS. V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS. Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa TS. Phạ Văn Thấu; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; PGS, TS. Tr n Văn ải; P S TS Đư n Vinh Sư ng; PGS, TS. Nguyễn Văn Dữn ; P S TS à u Phượng; TS. Nguyễn Quang Hoà; TS. Tr n Thu Nga; PGS, TS. T ư n Thị Kiên; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa TS V Mạnh Chu; PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Nguyễn Thị T ư ng Giang; PGS, TS. Tr n Văn ải; PGS, TS à u Phượng; TS. Nguyễn Anh Tú; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; TS V Thị Thu Quyên; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS à u Phượng; TS. Phạ Văn Thấu; PGS, TS. Phạ Văn Tình; P S TS Phạm Hùng Việt; PGS, TS. Hà Quan Năn ; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa TS. Phạ Văn Thấu; PGS, TS. Hoàng Anh; GS, TS Đỗ Việt ùn ; TS V Thị Kim Hoa; PGS, TS. V Quan à ; TS Tr n Văn Thư; P S TS à u Phượng; TS. Phạm Thị Hồng; TS. Phan Xuân Thành; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS à u Phượng; TS. Nguyễn Văn Tuấn; TS. Nguyễn Đăn Quan ; TS N u ễn Anh Tú; TS. Phùng Lan

16 16 Lịch sử Đảng Cộng sản VN Mô hình hoạt động các nhà xuất bản và quản trị doanh nghiệp xuất bản Xây dựng ngành công nghiệp xuất bản Việt Nam hiện đại Hồ Chí Minh trong cuộc chống Mỹ, c u nước ( ) Những nhân tố quốc tế ảnh hưởn đến cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam ( ) Đại hội đại biểu toàn quốc l n th II (/1951) của Đảng Hoạt độn đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chống Mỹ, c u nước ( ) Đảng giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam ( ) Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam hiện nay Vấn đề xây dựn nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay ư n ; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa PGS, TS. Tr n Văn ải; PGS, TS. Đư n Vinh Sư ng; TS. Phạ Văn Thấu; PGS, TS. Nguyễn An Tiêm; PGS, TS. Hà u Phượng; PGS, TS Đỗ Thị Qu n; TS Đỗ Quan D n ; TS. Nguyễn Anh Tú; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS à u Phượng; PGS, TS. Tr n Văn ải; PGS, TS L Văn Y n; P S TS Đư n Vinh Sư ng; TS. Tr n Đ àn L ; P S TS N u ễn Văn Dững; PGS, TS. Nguyễn An Tiêm; TS V Thu Dư n ; PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Thu; TS Đặng Mỹ Hạnh; TS. Tr n Thị Hồng Hoa P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS a Văn Li n; P S TS Nguyễn Trọng Phúc; PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà; PGS, TS. Hồ Thị Tố Lư n ; TS V N ọc Lư n PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; TS. Phùng Thị Hiển P S TS V Quan Vinh; P S TS T n Thị Thu ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; TS V N ọc Lư n PGS, TS. Tr n Ngọc Long; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; TS. Phùng Thị Hiển; TS V Tan ồng; TS. Nguyễn Thị Hảo PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; PGS, TS. Cao Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS Đ àn N ọc Hải; PGS, TS. Nguyễn Mạnh à; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. a Văn Li n; TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền; TS. Nguyễn 5 5 5

17 17 Thị Hảo PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Hoạt độn tư tưởng - lý luận của Đảng ( ) Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS ùi Ki Đỉnh; Quá trình xây dựn Đảng về tư tưởng trong cách mạng PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS V Quan Vinh; P S Việt Nam ( ) TS N Đăn T i; TS V N ọc Lư n Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; P S TS a Văn Li n; P S sản Li n Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cách mạng TS V Quan iển; TS. Nguyễn Thị Hả ; TS V Tan dân tộc dân chủ nhân dân ( ) Bồng; PGS, TS. Tr n Ngọc Long Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết mối quan hệ giữa cách P S TS V Quan iển; P S TS N Đăn T i; P S mạn ba nước Đ n Dư n t n tiến trình cách mạng dân TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS. Nguyễn tộc dân chủ nhân dân ( ) Thị Thanh Huyền Li n inh Đ n Dư n t n hai cuộc kháng chiến chống P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, thực dân Pháp ( ) và chốn đế quốc Mỹ xâm TS a Văn Li n; P S TS Đ àn N ọc Hải; TS. Phạm Thị lược ( ) Kim Oanh Đảng xây dựng khối đ àn ết dân tộc trong lịch sử cách PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà; mạng Việt Nam ( ) PGS, TS. Tr n Ngọc Long; TS. Phùng Thị Hiển Đản l nh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (190 P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, ) - Lịch sử và kinh nghiệm TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS V Ngọc Lư n Công tác xây dựn Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS N Đăn T i; mạng dân tộc dân chủ nhân dân ( ) PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; TS. V N ọc Lư n n t c tư tưởng của Đảng trong cách mạng dân tộc dân PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; PGS, TS. Tr n Thị Thu chủ nhân dân ( ) ư n ; P S TS Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển Qu t ình đổi mới tư du của Đảng về c n đư n đi l n P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, chủ n h a hội ở Việt Nam TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS Phạm Xuân Mỹ; TS. Phùng Thị Hiển Qu t ình đổi mới tư du l luận trong th i k xây dựng P S TS V Quan iển; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; PGS, chủ n h a hội ở nước ta TS. Tr n Ngọc L n ; TS V Quan Ánh Đản l nh đạo cách mạng xã hội chủ n h a ở miền Bắc - P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS,

18 18 Lịch sử và vấn đề TS V Quan iển; P S TS N Đăn T i; TS Phùn Thị Hiển; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, Đản l nh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc th i TS Đ àn N ọc Hải; P S TS a Văn Li n; TS N u ễn k Thị Hảo Đản l nh đạo công cuộc đổi mới - Lịch sử và vấn đề P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS V Quan iển; TS. Phùng Thị Hiển Qu t ình Đản l nh đạo cách mạng Việt Nam - Những bài PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, học kinh nghiệm TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Ngọc Hà PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc; PGS, TS. Ngô Đăn T i; Quá trình xây dựn Đảng Cộng sản Việt Nam ( ) PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS V - Lịch sử và kinh nghiệm Ngọc Lư n Dân chủ và quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, ta hiện nay TS a Văn Li n; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Cuộc cách mạn tư tưởng - văn h a ở Việt Nam ( PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh; TS. 1986) - Lịch sử và kinh nghiệm Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Tr n Trọn Th Vấn đề giáo dục đạ đ c cho thế hệ trẻ và vai trò của nó PGS, TS V Quan iển; P S TS a Văn Li n; TS với việc xây dựng CNXH Phạm Thị Kim Oanh Cuộc cải tạo xã hội chủ n h a về quan hệ sản xuất ở Việt P S TS N Đăn T i; P S TS N u ễn Xuân Tú; PGS, Nam ( ) - Lịch sử và kinh nghiệm TS. Nguyễn Trọng Phúc; PGS, TS. Bùi Ki Đỉnh Qu t ình Đản l nh đạo xây dựng nền dân chủ xã hội chủ PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, n h a ở Việt Nam ( ) TS a Văn Li n; P S TS N Đăn T i Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và vai trò của nó với PGS, TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng Đản l nh đạo quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam PGS, TS. Đ àn N ọc Hải; P S TS V Quan iển; PGS, ( ) - Lịch sử và kinh nghiệm n đư n đi l n chủ n h a hội ở miền Bắc Việt Nam - Lịch sử và kinh nghiệm Lịch sử xây dựn Đảng trong chống Mỹ, c u nước ( ) Đản l nh đạ c n t c tư tưởng-lý luận trong chống Mỹ, c u nước ( ) TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS N Đăn T i; P S TS Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS N Đăn T i; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS V Ngọc Lư n PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS.

19 19 Vấn đề n n ca t ình độ tư du l luận cho cán bộ đảng viên ở nước ta. Qu t ình đổi mới tư du u độ xây dựng CNXH. inh tế ở Việt Nam trong th i k Quan hệ giai cấp - dân tộc - th i đại trong bối cảnh thế giới hiện nay Hoạt độn tư tưởng - lý luận của Đảng trong th i k Hoạt độn đối ngoại của Đảng ( ) - Những kinh nghiệm lịch sử Quá trình Đản l nh đạo xây dựng, phát triển kinh tế ở Việt Nam ( ) Th i k u độ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn Nguyễn Ái Quốc với quá trình vận động thành lậ Đảng Chủ n h a M c-l nin và t c động của n đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam những thậ ni n đ u thế k XX Quá trình truyền bá chủ n h a M c-lênin vào Việt Nam và t c động của n đối với h n t à đấu tranh của giai công nhân Việt Nam những thậ ni n đ u thế k XX Đản l nh đạo các mặt hoạt động kinh tế văn h hội, quốc h n an ninh đối ngoại trong th i k giải phóng dân tộc Phùng Thị Hiển PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; PGS, TS. Cao Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển P S TS V Quan Vinh; P S TS T n Thị Thu ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; TS V N ọc Lư n P S TS N Đăn T i; P S TS T n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ P S TS V Quan iển; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS V Quang Ánh P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS a Văn Li n; P S TS Nguyễn Trọng Phúc; PGS, TS. Nguyễn Mạnh à; TS V Tang Bồn ; TS V N ọc Lư n PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Tr n Trọn Th P S TS V Quan Vinh; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; TS V N ọc Lư n 5 5 5

20 0 Đảng với việc giải quyết vấn đề ruộn đất trong cách mạng dân tộc dân chủ Đản l nh đạo xây dựng hậu hư n t n chiến tranh nhân dân Báo chí cách mạng của Đảng trong th i k giải phóng dân tộc Tài ch nh Đảng qua các th i k lịch sử Giao thông liên lạc của Đảng nhữn năm , chống Pháp, chống Mỹ Công tác vận độn đồng bào dân tộc của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc Phư n h biết thắng từn bước của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc Tinh th n chủ động sáng tạo của Đản t n l nh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc c h n t à thi đua u nước dưới sự l nh đạo của Đảng th i k Vai trò của cuộc cách mạng xã hội chủ n h a ở miền Bắc ( ) đối với sự nghiệ đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước Mô hình chủ n h a hội, công cuộc công nghiệp hóa của miền Bắc ( ) PGS, TS. Tr n Ngọc Long; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên; TS. Nguyễn Thị Hảo PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS Đ àn N ọc Hải; PGS, TS. Nguyễn Mạnh à; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. a Văn Li n; TS N u ễn Thị Thanh Huyền; TS. Nguyễn Thị Hảo PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS V Quan Vinh; P S TS N Đăn T i; TS V N ọc Lư n P S TS a Văn Li n; P S TS V Quan iển; TS. Nguyễn Thị Hả ; TS V Tan ồng; PGS, TS. Tr n Ngọc Long P S TS V Quan iển; P S TS N Đăn T i; P S TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, TS a Văn Li n; P S TS Đ àn N ọc Hải; TS. Phạm Thị Kim Oanh PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà; PGS, TS. Tr n Ngọc Long; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS V Ngọc Lư n PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS N Đăn T i; P S TS Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; TS V N ọc Lư n

21 1 Đư n T ư n S n và nhữn đ n của n đối với lịch PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS. Phạm Xuân Mỹ; sử cuộc kháng chiến chống Mỹ... P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, M hình và bước đi của chủ n h a hội ở Việt Na t ước TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS Phạm Xuân Mỹ; TS. đổi mới Phùng Thị Hiển Quá t ình đổi mới c chế quản lý kinh tế của Đảng trên các P S TS V Quan iển; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; PGS, ngành kinh tế chủ yếu từ sau 1979 TS. Tr n Ngọc Long; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Vai trò của nh n d n c ở, của cán bộ đảng viên trong P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, công cuộc tì t i đư ng lối đổi mới. Qu t ình đổi mới TS V Quan iển; P S TS N Đăn T i; TS Phùn từng ph n và cuộc đấu t anh tư du iữa đổi mới hay Thị Hiển h n đổi mới ở Việt Na t ước Đại hội VI (1986) P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS V Quan iển; PGS, Đản l nh đạ đổi mới c chế quản lý kinh tế trong th i k TS Đ àn N ọc Hải; P S TS a Văn Li n; TS N u ễn đổi mới toàn diện Thị Hảo Đản l nh đạo kết hợ đổi mới kinh tế với đổi mới chính P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, trị TS V Quan iển; TS. Phùng Thị Hiển Đản l nh đạ đư ng lối đối ngoại the hướn đa hư n PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, h a đa dạn h a và đẩy mạnh hội nhập quốc tế TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Ngọc Hà PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS N Đăn T i; Quá trình phát triển tư du l luận của Đảng về đư ng lối PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS V công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngọc Lư n Đản l nh đạo cải c ch tư h t n nhữn nă đổi mới PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS a Văn Li n Đản l nh đạo cải cách hành chính trong nhữn nă đổi PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh; TS. mới Phùng Thị Hiển; TS V Quan Ánh Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nh n t n P S TS V Quan iển; P S TS a Văn Li n; TS th i k đổi mới Phạm Thị Kim Oanh Quan điểm của Đảng về cải cách doanh nghiệ nhà nước trong PGS, TS. Ngô Đăn T i; P S TS N u ễn Xuân Tú; PGS, th i k đổi mới TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS ùi Ki Đỉnh Đản l nh đạ đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội PGS, TS. Tr n Đ c ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, trong nhữn nă đổi mới TS a Văn Li n; P S TS N Đăn Tri Đảng bộ địa hư n (tỉnh, huyện ) l nh đạo phát triển PGS, TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; c c l nh vực kinh tế văn h i dục, quốc phòng, an TS V Tan ồng; PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên ninh th i k đổi mới

22 Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xử lý các tình huống cấp P S TS Đ àn N ọc Hải; P S TS V Quan iển; PGS, bách, ph c tạp TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng Đảng với công tác dân tộc, tôn giáo P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS N Đăn T i; P S TS Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển Đản l nh đạo công tác thanh niên trong th i k đổi mới PGS, TS. Nguyễn Trọn Ph c; P S TS N Đăn T i; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS V Ngọc Lư n Đản l nh đạo nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội n t th c trong th i k đổi mới Đản l nh đạo phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong th i k đổi mới Đản l nh đạo phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong th i k đổi mới Phư n h h t hu c ạnh tổn hợ của Đản t n l nh đạ c n cuộc đổi ới từ nă 986 đến Phư n h n u ư n t n l nh đạ của Đản th i Phư n h tạ lậ hình điển hình ti n tiến t n l nh đạ h t t iển inh tế - hội t n iền ắc của Đản th i Phư n h biết thắn từn bước của Đản t n l nh đạ c ch ạn Việt Nam PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS a Văn Li n; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; P S TS N u ễn Thị Thanh; P S TS N Đăn T i; P S TS V Quan iển; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển P S TS V Quan Vinh; P S TS T n Thị Thu ư n ; P S TS ùi Ki Đỉnh; TS. Phùng Thị Hiển; TS V N ọc Lư n P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; PGS, TS. Tr n Thị Thu ư n ; TS Phùn Thị Hiển; TS V 5 Quang Ánh P S TS ùi Ki Đỉnh; P S TS a Văn Li n PGS, TS. Phư n h ử l un đột nội bộ của Đản ộn ản Nguyễn Trọng Phúc; PGS, TS. Nguyễn Mạnh à; TS V Việt Na iai đ ạn Tang Bồn ; TS V N ọc Lư n 5 Phư n h ử l un đột nội bộ của Đản ộn ản PGS, TS. Phạm Xuân Mỹ; P S TS ùi Ki Đỉnh; PGS, 5

23 Xây dựng Đảng và Chính quy n n à nước Việt Na iai đ ạn TS. Nguyễn Xuân Tú; PGS, TS. Tr n Đ c ư ng; TS. Phùng Thị Hiển P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS T ư n Thị Thông; Phư n th c l nh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ P S TS Đinh N ọc Giang; PGS. Tr n Đình u nh; TS. hiện nay C m Thị Lai; TS. L Văn ội PGS, TS. Phạ Minh S n; P S TS N u ễn Văn ian ; Đảng l nh đạ c n t c đối ngoại hiện nay PGS, TS. Dư n T un Ý; PGS, TS. Ngô Huy Tiếp; PGS, TS. Đặn Na Điền; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS.Tr n Khắc Việt; Kiện toàn tổ ch c, bộ máy của Đảng (và các tổ ch c khác PGS, TS. Đặn Na Điền; TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan; trong hệ thống chính trị) hiện nay PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn; TS. C m Thị Lai; TS. L Văn Hội PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Nguyễn Văn ian ; Quan hệ giữa Đảng c m quyền và Nhà nước t n điều P S TS Đỗ Ngọc Ninh; TS. Nguyễn Thọ Ánh; TS. Nguyễn kiện hiện nay Thị Ngọc Loan Quan hệ giữa Đảng c m quyền với các tổ ch c chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay Đấu tranh chống chủ n h a c nh n (c hội/quan liêu) t n Đảng hiện nay Công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Na nay l nh đạo công tác nội chính hiện Phòng chốn tự diễn biến tự chuyển h a t n nội bộ Đảng hiện nay Xây dựn văn h a ch nh t ị của Đảng c m quyền hiện nay P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS Đỗ Ngọc Ninh; P S TS Đinh N ọc ian ; P S TS Dư n T un Ý; TS. Nguyễn Thọ Ánh; TS. Tr n Thị ư n PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS Dư n T un Ý; PGS, TS. Ngô Huy Tiếp; P S TS Mai Đ c Ngọc; TS. Tr n Thị ư n ; TS. Cao Thanh Vân PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; PGS, TS. Phạ Minh S n; PGS, TS. Nguyễn Văn ian ; P S TS Đỗ Ngọc Ninh; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS T ư n Thị Thông; P S TS Đinh N ọc Giang; PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn; TS. L Văn ội; TS. Tr n Thị ư n PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; PGS, TS. Nguyễn Văn ian ; P S TS Đỗ Ngọc Ninh; PGS, TS. Đặn Na Điền; PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn; P S TS Mai Đ c Ngọc; TS Lư n Ngọc V nh PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; PGS, TS. L Qu Đ c; PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn; TS. Tr n Thị ư n ; TS N u ễn Thọ Ánh; TS Lư n N ọc V nh

24 Thực hiện các nguyên tắc tổ ch c và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay (Tập trung dân chủ đ àn ết thống nhất, tự phê bình và h bình Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân) Nguyên tắc l nh đạo hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việ Nam hiện nay Công tác vận động các ch c sắc tôn giáo hiện nay Xây dựn mới h n c ch l nh đạo của cán bộ t n điều kiện Ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố c đối với tổ ch c đản và đảng viên Công tác phát triển đảng viên ở nhữn địa bàn hoặc l nh vực h hăn hiện nay Công tác xây dựng tổ ch c đảng trong các doanh nghiệp có vốn đ u tư nước ngoài và doanh nghiệ tư nh n Nội dun và hư n th c l nh đạo của Đản đối với các l nh vực đ i sống xã hội n t c đấu tranh chốn tha nh n l n h u th i đạ đ c, lối sống của cán bộ đảng viên Những bài học về l nh đạo và c m quyền của Đảng trong công cuộc đổi mới Kinh nghiệm c m quyền của một số đảng chính trị trên thế giới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam PGS, TS T ư n N ọc Nam; P S TS T ư n Thị Thông; P S TS Đinh N ọc ian ; P S TS Đỗ Xuân Tuất; TS. Tr n Thị ư n ; TS N u ễn Thị Ngọc Loan PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Nguyễn Văn ian ; PGS,TS. Lâm Quốc Tuấn; TS. Nguyễn Thọ Ánh; TS. Tr n Thị ư n PGS, TS. Nguyễn V Tiến; PGS, TS. Lê Kim Việt; TS. Nguyễn Thọ Ánh; TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan; PGS, TS. Lê Văn Lợi; PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS N u ễn V Tiến; P S TS Đinh Ngọc ian ; P S TS Đỗ Xuân Tuất; TS. Nguyễn Thọ Ánh; PGS, TS. Nguyễn Văn ian P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn; P S TS Dư n T un Ý; TS L Văn ội; TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan; TS. Bùi Anh Tuấn PGS, TS. Nguyễn V Tiến; TS L Văn ội; TS. Cao Thanh Vân; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy; TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan TS L Văn ội; PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn; PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh; TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; PGS,TS. Đỗ Ngọc Ninh; PGS, TS Dư n T un Ý; TS T n Thị ư n ; TS N u ễn Thị Thu Thủy PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS N u ễn Minh Tuấn; PGS, TS. Tr n Khắc Việt; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy; TS. Lư n N ọc V nh; TS T n Thị ư n P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn; P S TS Đinh N ọc Giang; PGS, TS. Lê Kim Việt; TS. Lê Văn ội P S TS T ư n N ọc Nam; PGS, TS Đỗ Ngọc Ninh; TS. Tr n Thị ư n ; P S TS N u ễn Minh Tuấn; PGS, TS.

25 5 Nội dun và hư n th c c m quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay Vận dụn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựn Nhà nước của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay Tổ ch c và hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay Tổ ch c và hoạt động của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN hiện nay Tổ ch c và hoạt động của c c c uan tư h ở Việt Nam hiện nay Xây dựng chính quyền địa hư n ở Việt Nam hiện nay Hoàn thiện thể chế hành chính của nước ta hiện nay Xây dựng chế độ công vụ ở nước ta hiện nay Quản lý tài chính công ở nước ta hiện nay Xây dựn đạ đ c công vụ ch đội n hiện nay c n bộ, công ch c Đấu tranh phòng, chốn tha nh n l n h t n bộ nhà nước ở nước ta hiện nay Xây dựng hệ thống kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay Cải c ch hành ch nh nhà nước ở Việt Nam hiện nay Tr n Khắc Việt P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS Đinh N ọc Giang; PGS, TS. Ngô Huy Tiếp; PGS, TS. Đặn Na Điền; PGS. Tr n Đình u nh; TS. Tr n Thị ư n PGS. TS. Tr n Thị nh Đà ; P S TS L Ki Việt; PGS. TS. Nguyễn V Tiến; TS. Tr n Thị ư n P S TS T ư n ồ Hải; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; TS. V Thị Thu Quyên; TS. Phạ Văn Đạt P S TS Đặng Khắc Ánh; TS. Tr n Xuân Học; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc a; TS V Thị Thu Quyên P S TS Lưu N ọc Tố T ; P S TS T ư n Thị Hồng Hà; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa; TS. Phạ Văn Đạt P S TS Lưu N ọc Tố T ; P S TS Đặng Khắc Ánh; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; TS. Phạ Văn Đạt PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc a; P S TS Đặng Khắc Ánh; PGS, TS. Tr n Thị Thanh Thủ ; TS V Thị Thu Quyên P S TS Đặng Khắc Ánh; P S TS T ư n ồ Hải; PGS,TS. Tr n Quang Hiển; PGS, TS. Tr n Thị Thanh Thủy; PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc a; P S TS T ư n ồ Hải; PGS, TS. Tr n Thị Thanh Thủy; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; TS V Thị Thu Quyên P S TS T ư n N ọc Na ; P S TS Đặng Khắc Ánh; P S TS Lưu N ọc Tố Tâm; PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa; TS. Tr n Xuân Học PGS, TS. Tr n Thị nh Đà ; P S T n Đình u nh; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; PGS, TS. T ư n ồ Hải; TS V Thị Thu Quyên PGS, TS. Nguyễn V Tiến; P S TS Đặng Khắc Ánh; TS. Nguyễn Thọ Ánh; TS. Tr n Xuân Học PGS, TS. Trư n Thị Hồng Hà; PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa; PGS, TS. Tr n Quang Hiển; TS V Thị Thu Quyên

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-18) 1. Thời gian : Ngày 12 tháng 10 năm 2017 Ca 08h00

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ NĂM 2015 Theo Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tị

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ NĂM 2015 Theo Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tị DAN SÁC CÁC NÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NẬN ĐẠT TIÊU CUẨN CỨC DAN GIÁO SƯ NĂM 2015 Theo Quyết định số 46/QĐ-ĐCDGSNN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch ội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 1 Lê Thanh òa 02/2/1954

Chi tiết hơn

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả

DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bả DANH SÁCH 500 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐỢT 01 THÁNG 10/2011 STT Họ tên Nhà cung cấp dịch vụ 1 NGUYEN THI THAO THAO Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN 2 BUI THI HAI YEN Công

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SERI DỰ THƯỞNG GIẢI TUẦN CTKM " CHỌN NGÂN HÀNG QUỐC DÂN - CHỌN ĐIỀU BẠN MUỐN " Thời gian: Từ 02/07/2018 đến 04/08/2018 STT KHÁCH HÀNG CMT

DANH SÁCH MÃ SERI DỰ THƯỞNG GIẢI TUẦN CTKM  CHỌN NGÂN HÀNG QUỐC DÂN - CHỌN ĐIỀU BẠN MUỐN  Thời gian: Từ 02/07/2018 đến 04/08/2018 STT KHÁCH HÀNG CMT DANH SÁCH MÃ SERI DỰ THƯỞNG GIẢI TUẦN CTKM " CHỌN NGÂN HÀNG QUỐC DÂN - CHỌN ĐIỀU BẠN MUỐN " Thời gian: Từ 02/07/2018 đến 04/08/2018 STT KHÁCH HÀNG CMT SERI DỰ THƯỞNG GIẢI TUẦN 1 CHU THANH PHUONG xxxxxx956

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Công nghiệp Việt Trì St SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Công nghiệp Việt Trì 1 001 030001 BÙI THÁI AN Nam 03/09/2004 Tỉnh Phú Thọ Kinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 07/1/ /01/2019 ST DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 07/1/2019-13/01/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 NGUYEN VAN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B 1 3008080192 Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 3009080001 Phạm Thị Ngọc Lam 06/05/1980 Tp.Hồ Chí Minh B4 3 3009080002 Vũ Thị Thư 14/12/1986

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI CHI TẠI LOTTE MART VỚI THẺ QUỐC TẾ MSB STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5162xxxxxx6871 5162xxxxxx7129 5324xxxxxx2262 5324xxxxxx0796

Chi tiết hơn

Điểm KTKS Lần 2

Điểm KTKS Lần 2 Phòng số: 45 1 900236 9N Trần Minh Quang 03/01/2004 7.50 5.75 7.50 2 9N0001 9N Đào Hương An 24/04/2004 8.25 7.00 4.25 3 9N0002 9N Đỗ Quốc An 07/07/2004 7.50 5.75 4.00 4 9N0003 9N Hoàng Quế An 17/08/2004

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM NHẬN TIN NHẮN ĐÓN QUÀ VUI Thời gian triển khai: 02/11/ /01/2016 STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng Số điệ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM NHẬN TIN NHẮN ĐÓN QUÀ VUI Thời gian triển khai: 02/11/ /01/2016 STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng Số điệ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM NHẬN TIN NHẮN ĐÓN QUÀ VUI Thời gian triển khai: 02/11/2015 26/01/2016 STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng Số điện thoại Giải thưởng 1 TAO DUC HAI 062528 094611xxxx

Chi tiết hơn

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song

1234_Danh sach KH ung ho Hanh trinh Cuoc song DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH "LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN" (TUẦN 9) TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Evoucher AU HOANG PHUONG 0934

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 9) TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Evoucher AU HOANG PHUONG 0934 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH "LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN" (TUẦN 9) TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI Mã Evoucher AU HOANG PHUONG 093492XXXX KYHOI BACH HAI DANG 096994XXXX KYHOI BACH HONG

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 12/01/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 CHENG CHIA HAO 19/10/2006 3 3 5 11 2 PHAM HUYNH HOANG HAI 14/02/2012 5 5 5 15

Chi tiết hơn

Xep lop 12-13

Xep lop 12-13 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN DANH SÁCH CHÍNH THỨC HỌC SINH 7 NĂM HỌC 2012-2013 S Lop HoLot Ten R O lop moi 1 6a7 Đặng Quế Kim Anh x G T 7A1 2 6a1 Đoàn Tuấn Anh G T 7A1 3 6a7 Lê Nguyễn Mai Anh x G T 7A1 4 6a1

Chi tiết hơn

K11_LY

K11_LY Phòng số: 59 Tại phòng: 216 1 110001 11A2 Lê Thu An 01/10/2002 2 110002 11N3 Nguyễn Thái An 16/10/2002 3 110003 11A2 Nguyễn Thành An 28/02/2002 4 110004 11A1 Bùi Thị Hải Anh 18/11/2002 5 110005 11A1 Đinh

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT, KHÓA 2015-2019, ĐỢT

Chi tiết hơn

DSKTKS Lần 2

DSKTKS Lần 2 Phòng số: 35 Tại phòng: 1 900001 9A3 Bùi Ngọc An 12/10/2004 2 900002 9A2 Lê Khánh An 22/10/2004 3 900003 9A3 Ngô Phương An 24/07/2004 4 900004 9A4 Nguyễn Hải An 13/03/2004 5 900005 9A3 Chu Quang Anh 25/09/2004

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019 Bậc: Thạc sĩ thứ thứ tiếng 1 05102

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

K10_VAN

K10_VAN Phòng số: 77 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 3 100003 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 4 100004 10D2 Nguyễn Thanh An 01/04/2003 5 100005

Chi tiết hơn

GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ NGUYEN VINH THINH XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯ

GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ NGUYEN VINH THINH XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯ GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ 0041613000000001 NGUYEN VINH THINH 001090022XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: Phòng thi: PA01 1 100001 Lê Hồng An 1/29/2003 Nam A11 2 100002 Phạm Thành An 6/9/2003 Nam A2 3 100003 Lê Hoàng Anh 4/4/2003 Nam A6 4 100004 Lê Tuấn Anh 10/28/2003 Nam A5 5 100005 Lý Hoàng Trâm Anh 4/7/2003

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB (từ ngày 26 Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 2 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 26/02/2017-25/04/2018) 1 EIB HA NOI DO HAI NGOC 68,000

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC PHAM THI HONG ANH PH DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI NGÀY VÀNG ĐỢT 1-21/06/2019 STT TÊN KHÁCH HÀNG CIF 1 NGO THI QUY LOC 103509276 2 PHAM THI HONG ANH 102328089 3 PHAM QUOC CONG 117216708 4 PHUNG THE HIEP 104985128 5

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG NĂM HỌC KẾT QUẢ KIỂM TRA CLB TOÁN 6 NGÀY 27/12/2018 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 1. Đào Minh Hằng 30/11/2007 6H

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG NĂM HỌC KẾT QUẢ KIỂM TRA CLB TOÁN 6 NGÀY 27/12/2018 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 1. Đào Minh Hằng 30/11/2007 6H TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG NĂM HỌC 2018-2019 KẾT QUẢ KIỂM TRA CLB TOÁN 6 NGÀY 27/12/2018 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm 1. Đào Minh Hằng 30/11/2007 6H 17.75 X 2. Nguyễn Lê Thành Vinh 20/10/2007 6H2 16.75

Chi tiết hơn

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam

` DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Vietnam DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG ĐỢT 3 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHUNG BƯỚC TRẢI NGHIỆM, SONG HÀNH KHÁM PHÁ STT Số thẻ 3 số cuối CMND Họ tên Quà tặng 1 538742******4382 ****306 NGUYEN THANH VAN Vali cao

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 (GIAI ĐOẠN 1) NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 THPT (Kèm theo Thôn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 (GIAI ĐOẠN 1) NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 THPT (Kèm theo Thôn DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 (GIAI ĐOẠN 1) NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 THPT (Kèm theo Thông báo số: TB/TĐHHN, ngày tháng 07 năm 2019 của Trường

Chi tiết hơn

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May)

DSKH Dong gop cho HTCS tu (Update 27 May) DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG QUA CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN Chương trình Hành Trình Cuộc Sống do AIA Việt Nam và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam

Chi tiết hơn

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã s

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã s THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG 4 2019 VA00445474 BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã số kép VA00615605 GIA LAI NGUYEN VAN DEN Vi phạm mã số kép VA00556054 HA NOI TRAN THI MINH Vi phạm mã số kép

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, KHÓA 2015-2019,

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 STT Số HĐBH Tên khách hàng Số điện thoại Tên chi nhánh DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO AN THÀNH TÀI, QUÀ TẶNG CON YÊU THÁNG 12/2015 Tên khách hàng điện thoại Tên chi nhánh 1 1 00 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 0989262 BA ĐÌNH 2 76 NGUYỄN THU TRANG

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 "Cùng Techcombank tận hưởng niềm vui mùa lễ hội" STT NHÓM SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG 1 TCB XXXXXX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 Cùng Techcombank tận hưởng niềm vui mùa lễ hội STT NHÓM SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG 1 TCB XXXXXX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 "Cùng Techcombank tận hưởng niềm vui mùa lễ hội" STT NHÓM SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG GIẢI THƯỞNG 1 TCB 422150XXXXXX9525 NGUYEN VAN THANH Cap ve may bay Chau Au 2 VNA

Chi tiết hơn

NguyenThiThao3B

NguyenThiThao3B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN

Chi tiết hơn

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1

Trường THPT Châu Thành Năm Học DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG Stt Họ và tên Lớp S Lớp C T L H SI A V KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 Trường THPT Châu Thành Năm Học 2015-2016 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - BUỔI SÁNG 1 Trần Ngọc Thiên Ân 12A1 12C1 6.25 6.8 8.8 7.8 21.85 22.85 2 Huỳnh Thị Ngọc Châu 12A1 12C1 7.25 7.2 6.4 8 20.85

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES (CHƯƠNG TRÌNH TRAVEL JOY+ THÁNG 3/2019) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 VU VIET KY 4303xxxxxx1449 1,000,000 2 LE THI MAI

Chi tiết hơn

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6

DSHS KHỐI 10 KTTT DSHS KHỐI 10 KTTT GIỮA HK2 - NH GIỮA HK2 - NH BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ BÀI KT TRẮC NGHIỆM HS PHẢI GHI ĐỦ SÁU (6 24 10 001806 Đặng Quang Duy Anh 10A 1 9 3 001451 Nguyễn Bá Trường An 10A 9 24 24 001820 Hoàng Lê Huệ Anh 10A 1 1 20 001276 Chu Lan Anh 10A 9 27 5 001873 Nguyễn Phương Anh 10A 1 1 13 001269 Bùi Trần Huy

Chi tiết hơn

danh sach full tháng

danh sach full tháng 445 học viên nhận chứng chỉ STARTERS STARTERS Bùi Quốc An Đặng Thùy An Đặng Vũ Minh An Lê Đỗ Hoài An Nguyễn Phước An Nguyễn Sỹ An Nguyễn Tường Mỹ An Trương Hoàng Thiên An Huỳnh Duy Bảo Ân Nguyễn Đại Ân

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/ /01/2019 S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online Thời gian: 31/12/ /01/2019 S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán thảnh thơi - Lên đời Iphone XS cùng VPBank Online" Thời gian: 31/12/2018-06/01/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI GIAO DỊCH 1 HOANG NAM

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên TT Mã HS Họ tê DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019 Đối tượng: Học sinh hệ của các trường THPT 1 003/HSC.19 Bùi Ngọc Anh Nữ 02/05/2001 THPT Chuyên Hưng Yên Sử Thành viên, QG

Chi tiết hơn

Untitled Page

Untitled Page 1 bsntdhy001 Lê Văn Kỳ BSNT-DHY 8,2 6,5 7 2 bsntdhy002 Vũ Minh Phương BSNT-DHY 8,7 6,5 8 3 bsntdhy003 Đặng Đức Thịnh BSNT-DHY KĐĐK 4 bsntdhy004 Nguyễn Lê Hà BSNT-DHY 9,1 7,0 8 5 bsntdhy005 Đinh Thị Thu

Chi tiết hơn

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) 601 NGUYEN PHU BAO LAM 28/11/2011 5 5 5 15 602 TIEN THANH KHAI 08/05/2011 2 3

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI

SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 47/QĐ-LTĐ Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các HS đạt danh

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

TT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHS

TT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHS BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TPHCM DANH SÁCH GV CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO (Đính kèm công văn số 1024/ĐHSP-TCHC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng) 1 1 Nguyễn Kim Hồng 16-06-1957 PGS TS

Chi tiết hơn

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 31/03/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 DO NGUYEN MINH TRIET 06/12/2009 1 2 4 7 2 LAM THUY VAN 16/08/2009 5 5 5 15 3 NGUYEN

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB ( Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 25/12/2017-25/02/2018) 1 EIB HA NOI PHUNG NGOC

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI PHÂN HIỆU TẠI 'TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH DỰ t h i k ế t t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI PHÂN HIỆU TẠI 'TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH DỰ t h i k ế t t TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI PHÂN HIỆU TẠI 'TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH DỰ t h i k ế t t h ú c h ọ c p h ầ n LỚP 1805LHOE, HỆ CHÍNH QUY, KHÓA

Chi tiết hơn

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ Tháng 01/2018 ( ) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toà

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ Tháng 01/2018 ( ) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toà TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1+2 - Tháng 01/2018 (672+673) Số trang Tác giả 8 Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 Bộ trưởng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 Tình trạng việc làm Khu vực làm việc Có việc làm STT Mã BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP MẪU SỐ 3 DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2017 liên tố Nơi 1 0009411755 Đầu Thanh Duy X X Tp. HCM 2 0010411923 Nguyễn Hoàng Khải X 3 0010411947 Trần Văn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG THỬ THÁCH KINH DOANH CÙNG DOUBLE X - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại - Trong danh sách này, có một số mã số ADA có tô màu vàng vì lý do là 1 ADA nhưng lại có 2 thông tin Họ Và Tên khác nhau. Đối với các anh chị nào rơi vào tình trạng trên, vui lòng liên hệ trực tiếp tổng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Chân Mộng Stt Phòng thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Chân Mộng Stt Phòng thi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Chân Mộng cộng Tiếng Anh 1 001 110001 HOÀNG BÌNH AN Nam 22/12/2003 Đoan Hùng

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn

TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tổng T+V+A Tổng T+l+H Tổn TRƯỜNG THPT TỨ KỲ KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - NĂM 2016 1 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 06/10/1998 12A 7,50 4,25 2,00 6,60 4,20 13,75 18,30 16,10 2 Trần Thị Lan Anh 26/01/1998 12A 8,25 3,25 3,00 7,80 6,60

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 10/6/ /6/2019 STT HỌ VÀ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 10/6/2019-25/6/2019 STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1

Chi tiết hơn

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô 1 UB001 Thái Thúy An 12C4 5,60 4,50 5,25 2 UB002 Đặng Châu 12C5 3,20 6,20 3 UB003 Bùi Đức 12C2 4,40 5,50 4,80 5,00 4 UB004 Trần Đức 12C5 3,80 2,25 3,20 5 UB005 Đoàn Hoàng 12C7 5,40 3,20 5,75 5,50 6 UB006

Chi tiết hơn

DanhSachPhanCongK42CQ

DanhSachPhanCongK42CQ DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 42 CQ VÀ K42 CLC - CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ngày 16 tháng 07 năm 2019 1 DH42FNC02 Đàm Văn Duy Anh 03/06/1998 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Than

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Than BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG (Hộ khẩu: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa ; Chuyên ngành: Hệ thống nhúng, Điện tự động,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An

DANH SÁCH LỚP 9.1 NH DANH SÁCH LỚP 9.2 NH STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ STT HỌ VÀ TÊN LỚP CŨ 01 Tô Thị Thuý An Nguyễn Hoài An DANH SÁCH LỚP 9.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 9.2 NH 2019-2020 01 Tô Thị Thuý An 8.1 01 Nguyễn Hoài An 8.2 02 Hồ Đặng Vân Anh 8.1 02 Phan Gia Bảo 8.2 03 Mai Thuỵ Kim Anh 8.1 03 Đoàn Dương 8.2 04 Trần Bùi

Chi tiết hơn

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC 2019-2020 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ 1 11A01 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/10/2003 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 2 11A01 Nguyễn

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ LIỀN TAY - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI THỜI GIAN TỪ 20/09/ /12/2014 STT Tên Khách hàng CMND/Hộ chiếu

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ LIỀN TAY - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI THỜI GIAN TỪ 20/09/ /12/2014 STT Tên Khách hàng CMND/Hộ chiếu DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ LIỀN TAY - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI THỜI GIAN TỪ 20/09/2014-31/12/2014 STT Tên Khách hàng CMND/Hộ chiếu Số thẻ Số tiền trả thưởng Ưu đãi Hoàn tiền 20% tổng

Chi tiết hơn

KET for Schools_ xls

KET for Schools_ xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Kỳ thi ngày: 09/06/2018 Cấp độ: KET 1 PHAN NHAT MINH NGUYEN Z 2 NGUYEN YEN NHI TRAN Pass with Distinction 140 3 NGOC MINH VY TRAN Pass 126 4 SO MINH

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29

DANH SÁCH LỚP 6.1 NH DANH SÁCH LỚP 6.2 NH Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh Stt Họ và Tên Lớp cũ Ngày Sinh 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29 DANH SÁCH LỚP 6.1 NH 2019-2020 DANH SÁCH LỚP 6.2 NH 2019-2020 01 Nguyễn Nhật Khánh An 29/12/2008 01 Đoàn Thị Thảo An 31/05/2008 02 Đỗ Nguyễn Tiến Anh 01/12/2008 02 Lê Hà Minh Anh 15/04/2008 03 Nguyễn Quỳnh

Chi tiết hơn

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh

Mã đội SBD MSSV Họ Tên Điểm Lương Ngọc Quỳnh Anh La Thị Thúy Kiều Nguyễn Quốc Thanh 2 1 31131021256 Lương Ngọc Quỳnh Anh 19 2 2 31131021346 La Thị Thúy Kiều 28 2 3 31131021265 Nguyễn Quốc Thanh 22 2 4 31131021319 Chiêm Đức Nghĩa 23 2 5 31131021211 Lại Duy Cuờng 10 3 6 31121021229 Trần

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI - Năm học: 2018-2019 1 Trần Thị

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA 2015-2019, ĐỢT 1 (Kèm

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank - Visa Violet mới trúng thưởng CTKM "20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet" (từ ngày 01/10/ /12/20

Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank - Visa Violet mới trúng thưởng CTKM 20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet (từ ngày 01/10/ /12/20 Danh sách chủ thẻ tín dụng Eximbank - Visa Violet mới trúng thưởng CTKM "20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet" (từ ngày 01/10/2017-30/12/2017) 1 EIB HA NOI NGUYEN THI NGOAN 400,000 2 EIB HA

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH GHI CHÚ 1 Phương Khán DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1A1 (P.102) GVCN: Trần Hoàng Liên GVPCN: Ngô Thị Hiền 1 Phương Khánh An Nữ 13/05/2010 2 Nguyễn Đình Phúc Anh Nam 27/02/2010 3 Đặng Mỹ Anh Nữ 09/05/2010 4 Trần Phương

Chi tiết hơn

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 13/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 HUYNH NGUYEN KHANH NHU 04/08/2009 4 5 5 14 2 PHUNG DUY TRAM ANH 24/04/2009 4 4

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN (Từ ngày 15/11/ /01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số d DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "TRI ÂN ĐẮC LỘC - GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN" (Từ ngày 15/11/2018-15/01/2019) STT Tên Chi nhánh Tên khách hàng Mã số dự thưởng Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VND) 1

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT KHOÁ 32 - THÁNG 8 NĂM 2019

Chi tiết hơn

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ

STT Họ và tên Điểm khảo sát 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An Đỗ Nguyễn Bình An Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trầ 1 Bùi An 28 2 Cao Minh An 41 3 Châu Phúc Thiên An 39 4 Đặng Thái An 46.5 5 Đỗ Nguyễn Bình An 55.5 6 Đỗ Phúc An 39 7 Đỗ Trần Cát An 38 8 Đỗ Trương Thái An 24 9 Đoàn Bảo An 41 10 Đoàn Thiên An 39 11 Đào

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HỆ VLVH KHOÁ 1 MAI LINH VÀ CÁC HỌC VIÊN THI GỬI

Chi tiết hơn

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012

Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 Ũ HỊ THÚY NGÂN VẬN D NG D Y HỌC GIẢI QUYẾT VẤN Ề HƢƠN ÂN ẰNG VÀ CHUYỂN NG CỦA VẬT RẮN B Ƣ ƢƠ CÂN Ơ VINH, M 2012 B GIÁO D Ƣ O I H C VINH ƢƠ Ơ Chuyên ngành : ý luận và phƣơng pháp dạy học môn ật lí Mã số

Chi tiết hơn

Chúc mừng 45 Khách hàng đạt giải thưởng phiếu giảm giá 20% vé máy bay đợt quy đổi 1 theo CTKM Sinh nhật vui - Ưu đãi lớn Danh sách KH tham gia đăng ký

Chúc mừng 45 Khách hàng đạt giải thưởng phiếu giảm giá 20% vé máy bay đợt quy đổi 1 theo CTKM Sinh nhật vui - Ưu đãi lớn Danh sách KH tham gia đăng ký Chúc mừng 45 Khách hàng đạt giải thưởng phiếu giảm giá 20% vé máy bay đợt quy đổi 1 theo CTKM Sinh nhật vui - Ưu đãi lớn Danh sách KH tham gia đăng ký quy đổi đợt 1 (24/11/2015) (*) Lưu ý: Các KH đạt giải

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình "TẶNG 100% TIỀN NẠP ĐIỆN THOẠI VỚI E-BANKING TECHCOMBANK" Từ ngày 25/03/ /07/2019 Ngân hàng TMCP

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình TẶNG 100% TIỀN NẠP ĐIỆN THOẠI VỚI E-BANKING TECHCOMBANK Từ ngày 25/03/ /07/2019 Ngân hàng TMCP Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình "TẶNG 100% TIỀN NẠP ĐIỆN THOẠI VỚI E-BANKING TECHCOMBANK" Từ ngày 25/03/2019-24/07/2019 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng thông

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC KHÓA 39 (Cập nhật ngày 12/7/2019) TT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi đăng ký Ngành đăng ký Thi ngoại ngữ 1 20879 Nguyễn Thị Minh Tuyến 27/08/1995 Bình Dương

Chi tiết hơn

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH DANH SÁCH THÍ SINH HỌC KÌ I_K9 LỚP: 9A1 Năm Học: STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú 1 01 LỚP: 9A1 1 013 Đoàn Lê Hoàng Anh 02/06/2003 P01 2 014 Đỗ Ngọc Trâm Anh 09/07/2003 P01 3 017 Hà Quỳnh Anh 07/12/2003 P01 4 018 Hoàng Lê Huệ Anh 25/08/2003 P01 5 019 Hoàng Minh Anh 30/03/2003 P01 6 039 Võ

Chi tiết hơn

DS phongthi K xlsx

DS phongthi K xlsx Ngày thi: 02/08/2019 Môn thi: TIẾNG ANH Phòng thi: 01 1 1001 Bùi Minh An Nữ 31-03-2008 2 1002 Đinh Quốc An Nam 21-06-2008 3 1003 Đỗ Đức An Nam 02-08-2008 4 1004 Nguyễn Hồng Diệu An Nữ 23-12-2008 5 1005

Chi tiết hơn

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO

DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THO DANH SÁCH MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG CỦA ACB (Cấp từ ngày 03/01-16/01/2017) TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG (*) DIEN THOAI TENKH MADUTHUONG

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: QĐ/TĐH

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: QĐ/TĐH DANH SÁCH HÍ SINH RÚNG UYỂN HỆ CHÍNH QUY RÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢ 1 NĂM 2019 HEO KẾ QUẢ KỲ HI HP QUỐC GIA NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: QĐ/ĐHHN, ngày tháng 8 năm 2019 của rường Đại học ài nguyên và Môi trường

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 SBD Lớp Họ DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Kỹ năng: Listening, Reading & Writing Thời gian thi: 07h30 ngày 11/09/2016 0790 42K07.1-CLC Nguyễn Trường An 28/07/1998 D101 0791 42K01.1-CLC

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 N BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trang 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 57 NĂM 2018 - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

DSHS_theoLOP

DSHS_theoLOP Lớp: 12A1 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Việt 1 1701718197 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-2002 Nữ x x 2 1701718198 Nguyễn Việt Anh 02-04-2002 Nam x 3 1701718199 Lê Trần Ngọc Ánh 04-08-2002 Nữ x x 4 1701718200

Chi tiết hơn