Æ ØÙÖ Ð ÈÓÐ Ý Ö ÒØ Ë Ñ Ã Ø Ý ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Æ ÙÖÓ Ò ÍÒ Ø ½ ÉÙ Ò ËÕÙ Ö ÄÓÒ ÓÒ ÍÃ Ï ½Æ Ê ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ÝºÙк ºÙ Ñ Ø ÝºÙк ºÙ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÚ Ò ØÙÖ Ð Ö ÒØ Ñ Ø Ó

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Æ ØÙÖ Ð ÈÓÐ Ý Ö ÒØ Ë Ñ Ã Ø Ý ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Æ ÙÖÓ Ò ÍÒ Ø ½ ÉÙ Ò ËÕÙ Ö ÄÓÒ ÓÒ ÍÃ Ï ½Æ Ê ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ÝºÙк ºÙ Ñ Ø ÝºÙк ºÙ ØÖ Ø Ï ÔÖÓÚ Ò ØÙÖ Ð Ö ÒØ Ñ Ø Ó"

Bản ghi

1 ÆØÙÖÐ ÈÓÐÝ ÖÒØ ËÑ Ã Ø Ý ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÆÙÖÓ Ò ÍÒØ ½ ÉÙÒ ËÕÙÖ ÄÓÒÓÒ ÍÃ Ï½Æ Ê ØØÔ»»ÛÛÛºØ ÝºÙкºÙ ÑØ ÝºÙкºÙ ØÖØ Ï ÔÖÓÚ ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÑØÓ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÔ Ø ÒØ ÖØÓÒ ÓÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÔÖѹ ØÖ Ôº ÐØÓÙ ÖÒØ ÑØÓ ÒÒÓØ Ñ ÐÖ Ò Ò Ø ÚÐÙ Ó Ø ÔÖÑØÖ Û ÓÛ ØØ Ø ÒØÙÖÐ Ö¹ ÒØ ÑÓÚÒ ØÓÛÖ ÓÓ Ò ÖÝ ÓÔØÑÐ ØÓÒ ÖØÖ ØÒ Ù Ø ØØÖ ØÓÒº Ì ÖÝ ÓÔØÑÐ ØÓÒ Ö ØÓ ØØ ÛÓÙÐ Ó Ò ÙÒÖ ÓÒ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÔ Ó ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ ÛØ ÔÔÖÓÜÑØ ÓÑÔØÐ ÚÐÙ ÙÒØÓÒ Ò Ý ËÙع ØÓÒ Ø Ðº º Ï ØÒ ÓÛ Ö Ø ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò ÑÔÐ ÅÈ Ò Ò Ø ÑÓÖ ÐÐÒÒ ÅÈ Ó ÌØÖ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÖ Ò ÖÓÛÒ ÒØÖ Ø Ò ÖØ ÔÓÐݹÖÒØ ÑØÓ ÓÖ ÔÔÖÓÜÑØ ÔÐÒÒÒ Ò ÐÖ ÅÖÓÚ ÓÒ ÔÖÓÐÑ ÅÈ µº ËÙ ÑØÓ ØÓ Ò ÓÓ ÔÓÐÝ ÑÓÒ ÓÑ Ö ØÖØ Ð Ó ÔÓÐ Ý ÓÐÐÓÛÒ Ø ÖÒØ Ó Ø ÙØÙÖ ÖÛÖº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ØÒÖ ÖÒØ ÒØ ÖÙÐ ÒÓÒ¹ ÓÚÖÒغ ÖÙÐÝ ÔÒ Ø ÖÙÐ «ÑÒ ÓÒÐÐÝ ÒÓÒ ØÒØ Ò Ø ÐØ Ò ÙÒØ Ó Ò Ø ÖØ Ò ÙÒØ Ó ½ Ò ÐÐ Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ú Ø Ñ ÑÒ ÓÒ µº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÚÖÒØ ÖÒØ Ý ÒÒ ÑØÖ ÓÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÔÓÐݺ Ï Ñ Ø ÓÒÒØÓÒ ØÓ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ Ý ÓÛÒ ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÑÓÚÒ ØÓÛÖ ÓÓ Ò ÖÝ ÓÔØÑÐ ØÓÒº Ï ØÒ ÒÐÝÞ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ Ò ÓØ ÑÔÐ Ò ÓÑÔÐØ ÅÈ º ÓÒ ØÒØ ÛØ ÑÖ³ ÒÒ ½ ÓÙÖ ÛÓÖ Ù Ø ØØ Ø ÔÐØÙ ÔÒÓÑÒÓÒ ÑØ ÒÓØ ÚÖ Ù Ò Ø ÑØÓº ¾ ÆØÙÖÐ ÖÒØ ÒØ ÅÈ ØÙÔÐ Ë ¼ Ê È µ ÛÖ Ë ÒØ Ø Ó ØØ ¼ ØÖØ ØØ ÒØ Ø Ó ØÓÒ Ê ÖÛÖ ÙÒØÓÒ Ê Ë ¼ Ê ÑÜ Ò È Ø ØÖÒ ØÓÒ ÑÓк Ì Òس ÓÒ ÑÒ ÔÖÓÙÖ ÖØÖÞ Ý ØÓ Ø ÔÓÐÝ µ Û Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ØÒ ØÓÒ Ò ØØ Ñ¹ÓÐÓÒ Ù ØÓ ØÒÙ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÖÓÑ Ø ÔÖÑØÖ Ó

2 Ø ØÖÙØÓÒµº Ï Ñ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ÚÖÝ ÔÓÐÝ ÖÓ ÛÐÐ¹Ò ØØÓÒÖÝ ØÖÙØÓÒ º ÍÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ Ø ÚÖ ÖÛÖ ÓÖ ÙÒ ÓÙÒØ ÖÛÖµ È È µ µ µê µ Ø ØعØÓÒ ÚÐÙ É ½ µ ؼ Ê Ø Ø µ µ ¼ ¼ Ò Ø ÚÐÙ ÙÒØÓÒ Â µ ¼ µé ¼ µ ÛÖ Ò Ø Ò Ø Ö Ø ØØ Ò ØÓÒ Ø ØÑ Øº Ï ÓÒ Ö Ø ÑÓÖ ÙÐØ ÛÖ Ø ÓÐ Ó Ø ÒØ ØÓ Ò ÔÓÐÝ ØØ ÑÜÑÞ Ø ÚÖ ÖÛÖ ÓÚÖ ÓÑ Ö ØÖØ Ð Ó ÑÓÓØÐÝ ÔÖÑØÖÞ ÔÓÐ ¾ Ñ ÛÖ ÖÔÖ ÒØ Ø ÔÓÐÝ µº Ì ÜØ ÖÒØ Ó Ø ÚÖ ÖÛÖ µ Ö µ µö µé µ ÛÖ Û Ù ÒÓØØÓÒ Ý Ù Ò µ Ò Ø Ó µº Ì ØÔ Ø ÒØ ÖØÓÒ Ó µ Ò Ø ÚØÓÖ ØØ ÑÒÑÞ µ ÙÒÖ Ø ÓÒ ØÖÒØ ØØ Ø ÕÙÖ ÐÒØ ¾ Ð ØÓ ÑÐÐ ÓÒ ØÒغ Ì ÕÙÖ È ÐÒØ Ò ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓÑ ÔÓ ØÚ¹ÒØ ÑØÖÜ µ ¾ µ Ì µ Ù Ò ÚØÓÖ ÒÓØØÓÒµº Ì ØÔ Ø ¹ ÒØ ÖØÓÒ ØÒ ÚÒ Ý ½ Ö µ ½ º ËØÒÖ ÖÒØ ÒØ ÓÐÐÓÛ Ø ÖØÓÒ Ö µ Û Ø ØÔ Ø ÒØ ÙÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ µ Ø ÒØØÝ ÑØÖÜ Áº ÀÓÛÚÖ Ø Ó Ó Ó ÑØÖ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÔÔÖÓÔÖغ Ù Ø Ý ÑÖ ½ Ø ØØÖ ØÓ Ò ÑØÖ ÒÓØ ÓÒ Ø Ó Ó ÓÓÖÒØ ÙØ ÖØÖ ÓÒ Ø ÑÒÓÐ Ø ÙÖµ ØØ Ø ÓÓÖÒØ ÔÖÑØÖÞº Ì ÑØÖ Ò Ø ÒØÙÖÐ ÖÒغ ÌÓÙ Û ÐØÐÝ Ù ÒÓØØÓÒ Ý ÛÖØÒ µ Ø ÚÖ ÖÛÖ ØÒÐÐÝ ÙÒØÓÒ ÓÒ Ø Ø Ó ØÖÙØÓÒ ¾ Ñ º ÌÓ ØØ ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ÔÖÓÐØÝ ÑÒÓÐ ÛÖ Ø ØÖÙØÓÒ µ ÔÓÒØ ÓÒ Ø ÑÒÓÐ ÛØ ÓÓÖÒØ º Ì Ö ÒÓÖÑØÓÒ ÑØÖÜ Ó Ø ØÖÙØÓÒ µ ÐÓ µ ÐÓ µ µ µ ¾µ Ò Ø ÐÖÐÝ ÔÓ ØÚ Òغ ÓÛÒ Ý ÑÖ ½ µ Ø Ö ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ ÑØÖÜ ÙÔ ØÓ Ð Ò ÒÚÖÒØ ÑØÖ ÓÒ Ø Ô Ó Ø ÔÖÑØÖ Ó ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ º ÁØ ÒÚÖÒØ Ò Ø Ò ØØ Ø Ò Ø Ñ ØÒ ØÛÒ ØÛÓ ÔÓÒØ ÖÖÐ Ó Ø Ó Ó ÓÓÖÒØ Ø ÔÖѹ ØÖÞØÓÒµ Ù ÙÒÐ Áº ËÒ Ø ÚÖ ÖÛÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒ Ø ØÖØÓÖ¹ ÛÖ Ó Û Ñ ÓÖ Ø ÑØÖ ½µ µ µ µ µ ÛÖ Ø ÜÔØØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØØÓÒÖÝ ØÖÙØÓÒ Ó º ÆÓØ ØØ ÐØÓÙ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ó Ø Åȳ ØÖÒ ØÓÒ ÑÓÐ Ø ÛØÒ Ý Ø ØØÓÒÖÝ ØÖÙØÓÒ ÒØÖÓÙ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ º ÁÒØÙØÚÐÝ µ Ñ ÙÖ ØÒ ÓÒ ÔÖÓÐØÝ ÑÒÓÐ ÓÖÖ¹ ÔÓÒÒ ØÓ ØØ Ò µ Ø ÚÖ Ù ØÒº Ì ØÔ Ø ÒØ ÖØÓÒ Ø Ú Ö µ µ ½ Ö µ µ

3 Ì ÆØÙÖÐ ÖÒØ Ò ÈÓÐÝ ÁØÖØÓÒ Ï ÒÓÛ ÓÑÔÖ ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÙÒÖ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ØÓ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒº ÓÖ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÒ Ö Ø Ò Û É µ ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÓÑ ÓÑÔØÐ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ µ ÔÖÑØÖÞ Ý º º½ ÓÑÔØÐ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÚØÓÖ ¾ Ñ Û Ò µ Ö ÐÓ µ µ Ì µ µ ÛÖ Ö ÐÓ µ ÐÓ µ º ÄØ ÑÒÑÞ Ø ÕÙÖ ÖÖÓÖ µ È µ µ µ É µµ ¾ º Ì ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ ÓÑÔØÐ ÛØ Ø ÔÓÐÝ Ò Ø Ò ØØ Û Ù Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ µ Ò ÐÙ Ó ØÖ ØÖÙ ÚÐÙ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÖÒØ ÕÙØÓÒ ½µ ØÒ Ø Ö ÙÐØ ÛÓÙÐ ØÐÐ ÜØ Ò ØÙ Ò Ð Ó ØÓ Ù Ò ØÓÖ¹ÖØ Ñ µº ÌÓÖÑ ½º ÄØ ÑÒÑÞ Ø ÕÙÖ ÖÖÓÖ µº ÌÒ Ö µ ÈÖÓÓº ËÒ ÑÒÑÞ Ø ÕÙÖ ÖÖÓÖ Ø Ø Ø ÓÒØÓÒ ¼ Û ÑÔÐ µ µ µ µ Ì É µµ ¼ ÓÖ ÕÙÚÐÒØÐÝ µ µ µ µ Ì µ µ µ µé µ Ý ÒØÓÒ Ó Ö µ µ µ Ò Ó Ø ÖØ Ò ÕÙÐ ØÓ Öº Ð Ó Ý ÒØÓÒ Ó µ È µ µ µ µ Ì º ËÙ ØØÙØÓÒ Ð ØÓ µ Ö µ ËÓÐÚÒ ÓÖ Ú µ ½ Ö µ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒغ ÌÙ Ò Ð ØÓÖ¹ÖØ ÖÑÛÓÖ ØÓ Ù Ò µµ Ö ÓÖ ØÓ Ù Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ Ø ÛØ Ó ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖº Á Ø ÙÒØÓÒ Ô¹ ÔÖÓÜÑØÓÒ ÙÖØ ØÒ ÓÓ ØÓÒ ØÓ ÛØ ÐÖ ØعØÓÒ ÚÐÙ µ Ú ØÙÖ ÚØÓÖ ØØ Ú ÐÖ ÒÒÖ ÔÖÓÙØ ÛØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒغ º¾ ÖÝ ÈÓÐÝ ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÖÝ ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÔ Ù Ò ÓÙÖ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ ÛÓÙÐ ÓÓ ØÓÒ Ò ØØ ¾ ÖÑÜ ¼ ¼ µº ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÛ ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ØÒ ØÓ ÑÓÚ ØÓÛÖ Ø Ø ØÓÒ ÖØÖ ØÒ Ù Ø ÓÓ ØÓÒº ÄØ Ù Ö Ø ÓÒ Ö ÔÓÐ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÑÐÝ µ» ÜÔ Ì µ ÛÖ ÓÑ ØÙÖ ÚØÓÖ Ò Ñ µº Ì ÑÓØÚØÓÒ ÓÖ Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÑÐÝ Ù Ø Ò ÓÑØÖÝ Ø Ø ÓÑØÖÝ Ó ÔÐÒµ Ó ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÔÓÒØ Ý ØÒÒØ ÚØÓÖ ÛÐÐ Ô Ø ÔÓÒØ ÓÒ Ø ÑÒÓк ÁÒ ÒÖÐ ÖÙÐÝ

4 ÔÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ÑÒÓÐ Ó µ ÓÙÐ ÙÖÚ Ó ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÔÓÒØ Ý ØÒÒØ ÚØÓÖ ÛÓÙÐ ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ô Ø ÔÓÒØ ÓÒ Ø ÑÒÓÐ Ù ÓÒ ÔÖµº Ï ÓÒ Ö Ø ÒÖÐ ÒÓÒ¹ÜÔÓÒÒØе ÐØÖº Ï ÒÓÛ ÓÛ ÓÖ Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÑÐÝ ØØ ÙÒØÐÝ ÐÖ ØÔ Ò Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÖØÓÒ ÛÐÐ Ð ØÓ ÔÓÐÝ ØØ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÔÓÐÝ ÓÙÒ ØÖ ÖÝ ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÔº ÌÓÖÑ ¾º ÓÖ µ» ÜÔ Ì µ ÙÑ ØØ Ö µ ÒÓÒ¹ÞÖÓ Ò ØØ ÑÒÑÞ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÖÖÓÖº ÄØ ½ µ ÐÑ «½ «Ö µµº ÌÒ ½ µ ¼ Ò ÓÒÐÝ ¾ ÖÑÜ ¼ ¼ µº ÈÖÓÓº Ý Ø ÔÖÚÓÙ Ö ÙÐØ µ Ö µ Ì µº Ý ÒØÓÒ Ó µ µ ¼ µ ¼ µº ËÒ ¼ µ ¼ µ ÒÓØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÖÑÜ ¼ ¼ µ ÖÑÜ Ì ¼ Ö µ ¼ ØÖ ÖÒØ ØÔ «Ö µµ» ÜÔ Ì «Ö µ Ì µº ËÒ Ö µ ¼ Ø ÐÖ ØØ «½ Ø ØÖÑ Ö µ Ì ÓÑÒØ Ò Ó ½ µ ¼ Ò ÓÒÐÝ ¾ ÖÑÜ ¼ Ö µ Ì ¼º ÁØ Ò Ø Ò ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ØÒ ØÓ ÑÓÚ ØÓÛÖ ÓÓ Ò Ø Ø ØÓÒº ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ØÒÖ ÒÓÒ¹ÓÚÖÒØ ÖÒØ ÖÙÐ Ù Ò Ø ØÒ ½ µ ÛÐÐ ÐØ ÓÒÐÝ ØØÖ ØÓÒ ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ø Øµ Ø ÛÐÐ ÓÓ Ò ØÓÒ Ù ØØ µ ¼ µ ¼ µº ÇÙÖ Ù Ó Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÑÐÝ Û ÓÒÐÝ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÔÓÒØ Ò Ø ÜØÖÑ Ó Ò ÒÒØ ÐÖÒÒ Öغ ÄØ Ù ÖØÙÖÒ ØÓ Ó ÒÖÐ ÔÖÑØÖÞ ÔÓÐݺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÓÛ ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÐÓÐÐÝ ÑÓÚÒ ØÓÛÖ Ø Ø ØÓÒ ØÖÑÒ Ý Ø ÐÓÐ ÐÒÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ ÓÖ É µº ÌÓÖÑ º ÙÑ ØØ ÑÒÑÞ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÖÖÓÖ Ò ÐØ Ø ÙÔØ ØÓ Ø ÔÖÑØÖ ¼ «Ö µº ÌÒ ¼ µ µ ½ µµ Ç «¾ µ ÈÖÓÓº Ì Ò Ò «Ö µ Ó Ý ØÓÖÑ ½ «º ÌÓ Ö Ø ÓÖÖ ¼ µì µ µ Ç ¾ µ µ ½ µ Ì µ Ç ¾ µ µ ½ «µ Ì µ Ç «¾ µ µ ½ «µµ Ç «¾ µ ÛÖ Û Ú Ù Ø ÒØÓÒ Ó Ò º ÁØ ÒØÖ ØÒ ØÓ ÒÓØ ØØ ÓÓ Ò Ø ÖÝ ØÓÒ ÛÐÐ ÒÓØ Ò ÒÖÐ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÓÐÝ Ò ÑÒÝ ØÐ ØÙ Ú ÓÒ ÒØÓ ÙÒÖ ØÒÒ Ø ÐÙÖ º ÀÓÛÚÖ ÛØ Ø ÓÚÖ Ó ÐÒ Ö Û Ò ÙÖÒØ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò ÑÓÚ ØÓÛÖ Ø ÖÝ ÓÒ ØÔ ÑÔÖÓÚÑÒغ ÁÒØÐ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÙÖÒØ Ò ÔÓ ØÚ Òغ

5 ÅØÖ Ò ÙÖÚØÙÖ ÇÚÓÙ ÐÝ ÓÙÖ Ó Ó ÒÓØ ÙÒÕÙ Ò Ø ÕÙ ØÓÒ Ö ØÓ ÛØÖ ÓÖ ÒÓØ ØÖ ØØÖ ÑØÖ ØÓ Ù ØÒ º ÁÒ Ø ÖÒØ ØØÒ Ó ÔÖÑØÖ ØÑØÓÒ Ø Ö ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒÚÖ ØÓ Ø À Ò Ó Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÒØ ½ ØØÒ Ø ÖÑÖ¹ÊÓ ÓÙÒº ÇÙÖ ØÙØÓÒ ÑÓÖ ÑÐÖ ØÓ Ø ÐÒ ÓÙÖ ÔÖØÓÒ ÛÖ ÑØÖ Ó Ò ÓÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÔÖÑØÖ Ô ½ Ó ÒÓÒ¹ ÒÙÐÖ ÑØÖ µ Ò ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÒØ Ó ÒÓØ ØØÒ ÓÒ ÓÖÖ ÓÒÚÖÒµº ÖÙ Ý ÅÝ ÓÒ ØÖØÝ ØÓ ÔÙÐÐ ÑØÖ ÓÙØ Ó Ø Ø¹ÒÔÒÒØ ØÖÑ Ó Ø À Ò ÔÓ Ðµ Ò Ò Ø ÅÝ ÖÖÚ Ø Ø Ñ Ö ÙÐØ ÑÖ ÓÖ Ø ÐÒ ÓÙÖ ÔÖØÓÒ º ÐØÓÙ Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ ÖÙ ØØ ÓÙÖ Ó ÔÔÖÓÔÖØ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÓÛ ÖÐØ ØÓ Ø À Ò Ö ¾ µ Û ÓÛÒ Ò Ø ÓÖÑ Ö ¾ µ µ Ö ¾ µé µ Ö µöé µ Ì ÖÉ µö µ Ì µ µ ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÐÐ ØÖÑ Ò Ø À Ò Ö Ø¹ÔÒÒØ Ö ÓÙÔÐ ØÓ Øع ØÓÒ ÚÐÙ µº ÁØ ÐÖ ØØ Ó ÒÓØ ÔØÙÖ ÒÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø Ð Ø ØÛÓ ØÖÑ Ù ØÓ ØÖ ÖÉ ÔÒÒº Ì Ö Ø ØÖÑ ÑØ Ú ÓÑ ÖÐØÓÒ ØÓ Ù Ø ØÓÖ Ó Ö ¾ º ÀÓÛÚÖ Ø É ÚÐÙ ÛØ Ø ÙÖÚØÙÖ Ó ÓÙÖ ÔÓÐÝ Ò ÓÙÖ ÑØÖ ÒÐØÒ Ù ÛØÒº ËÑÐÖ ØÓ Ø ÐÒ ÓÙÖ ÔÖØÓÒ ÓÙÖ ÑØÖ ÐÖÐÝ Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÓÒÚÖ ØÓ Ø À Ò Ò Ó Ø ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÒØ Ó ÒÓØ ØØÒ ÓÒ ÓÖÖ ÓÒÚÖÒ Öصº ÀÓÛÚÖ Ò ÒÖÐ Ø À Ò ÛÐÐ ÒÓØ ÔÓ ØÚ ÒØ Ò Ó Ø ÙÖÚØÙÖ Ø ÔÖÓÚ ÓÙÐ Ó ÐØØÐ Ù ÙÒØÐ ÐÓ ØÓ ÐÓÐ ÑÜѺ ÓÒÙØ ÑØÓ ÛÓÙÐ ÜÔØ ØÓ ÑÓÖ ÒØ ÒÖ ÐÓÐ ÑÜÑÙѺ ÜÔÖÑÒØ Ï Ö Ø ÐÓÓ Ø Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ Ò Û ÑÔÐ ÅÈ ÓÖ ÜÑÒÒ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ò Ø ÑÓÖ ÐÐÒÒ ÅÈ Ó ÌØÖ º ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ØÑØ Ò Ò ÓÒÐÒ ÑÒÒÖ Ò Ø ÖÚØÚ Ö ÐÓ ÑÙ Ø ÓÑÔÙØ ÒÝÛÝ ØÓ ØÑØ Ö µº Á Ø ÙÔØ ÖÙÐ Ö ÐÓ Ø Ø µö ÐÓ Ø Ø µ Ì Ù Ò Ì ¹ÐÒØ ØÖØÓÖÝ ØÒ Ì ÓÒ ØÒØ ØÑØ Ó º ÁÒ ÓÙÖ Ö Ø ØÛÓ ÜÑÔÐ Û Ó ÒÓØ ÓÒÖÒ ÓÙÖ ÐÚ ÛØ ÑÔÐÒ Ù Ò Ò Ø ÒÙÑÖÐÐÝ ÒØÖØ Ø ÜØ ÖÚØÚ Ø ¼ Ê Ø ¼ Ö Øµµº ÁÒ ÐÐ Ó ÓÙÖ ÑÙÐØÓÒ Ø ÔÓÐ ØÒ ØÓ ÓÑ ØÖÑÒ Ø Ö ÐÓ ¼µ Ò ØÓ ÔÖÚÒØ ÖÓÑ ÓÑÒ ÒÙÐÖ Û ÓÙØ ½¼ Á Ø ÚÖÝ ØÔ Ò ÐÐ ÓÙÖ ÑÙÐØÓÒ º Ï ÑÙÐØ Ø ÒØÙÖÐ ÔÓÐÝ ÖÒØ Ò ÑÔÐ ½¹ÑÒ ÓÒÐ ÐÒÖ ÕÙÖØ ÖÙÐØÓÖ ÛØ ÝÒÑ Ü Ø ½µ Ü Øµ ٠ص ص Ò ÒÓ ØÖÙØÓÒ ¼ ½µº Ì ÓÐ ØÓ ÔÔÐÝ ÓÒØÖÓÐ ÒÐ Ù ØÓ Ô Ø Ý ØÑ Ø Ü ¼ ÒÙÖÖÒ Ó Ø Ó Ü Øµ ¾ Ø ØÔµº Ì ÔÖÑØÖÞ ÔÓÐÝ Ù Û Ù Ü µ» ÜÔ ½ Ü ¾ ¾ ܵº ÙÖ ½ ÓÛ Ø ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÛÒ Ø ÙÒØ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ö Ð Ý ØÓÖ Ó ½¼ ÙÖ ØÜصº ÆÓ¹ Ø ØØ Ø ØÑ ØÓ ÓØÒ ÓÖ Ó ÓÙØ ¾¾ ÓÙØ ØÖ ÓÖÖ Ó ÑÒØÙ

6 35 R=1 a unscaled s 1 =1 s 2 =1 i 1 3 s =1 s =1 1 2 a 2 1 R= time x 1 a cost log 1 (time) a 1 j R=2 reward average time θ j 5 θ 1 15 i ÙÖ ½ µ Ì Ó Ø Ú º ÐÓ ½¼ Øѵ ÓÖ Ò ÄÉ ÛØ ¾¼ ØÑ ØÔ ØÖØÓÖ µº Ì ÔÓÐÝ Ù Û Ù Ü µ» ÜÔ ½ ½ Ü ¾ ¾ ¾ ܵ ÛÖ Ø Ö ÐÒ ÓÒ ØÒØ ½ Ò ¾ Ö ÓÛÒ Ò Ø ÐÒº ÍÒÖ ÕÙÚÐÒØ ØÖØÒ ØÖÙØÓÒ ½ ½ ¾ ¾ µ Ø ÖعÑÓ Ø ØÖ ÙÖÚ Ö ÒÖØ Ù Ò Ø ØÒÖ ÖÒØ ÑØÓ Ò Ø Ö Ø Ù Ø ÒØÙÖÐ ÖÒغ µ Ë ØÜغ ØÓÔµ Ì ÚÖ ÖÛÖ Ú º ØÑ ÓÒ ½¼ е Ó ÔÓÐÝ ÙÒÖ ØÒÖ ÖÒØ ÒØ Ù Ò Ø ÑÓÐ ÔÓÐÝ ÔÖÑØÖÞØÓÒ ½ µ» ÜÔ µ ½ ÜÔ µµ ÛØ Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ ½µ Ò ½µ ½º ÓØØÓѵ Ì ÚÖ ÖÛÖ Ú º ØÑ ÙÒ Ðµ ÙÒÖ ØÒÖ ÖÒØ ÒØ ÓÐ ÐÒµ Ò ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÒØ ÐÒµ ÓÖ Ò ÖÐÝ ÛÒÓÛ Ó Ø ÓÚ ÔÐÓغ µ È Ô ÔÐÓØ ÓÖ Ø ØÒÖ ÖÒØ Ø ÓÐ ÐÒµ Ò Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÐÒµº ØÖº Ð Ó ÒÓØ ØØ Ø ÙÖÚ ÙÒÖ ÖÒØ Ö ÐÒ Ö ÒÓØ ÒØк Ì Ù ÒÓØ Ò ÒÚÖÒØ ÑØÖ Ù ØÓ Ø ÛØÒ Ý º Ì Ø Ó Ø ÛØÒ Ý µ Ö ÔÖØÙÐÖÐÝ ÐÖ Ò ÑÔÐ ¾¹ ØØ ÅÈ ÙÖ ½µ Û Ð¹ Ò ÖÓ ¹ØÖÒ ØÓÒ ØÓÒ Ò ÖÛÖ ÓÛÒº ÁÒÖ Ò Ø Ò Ó Ð¹ÐÓÓÔ Ø Ö Ø ØØÓÒÖÝ ÔÖÓÐØÝ Ó º Í Ò ÑÓÐ ÔÓÐÝ ÔÖÑØÖÞØÓÒ ÙÖ ØÜص Ò ÒØÐ ÓÒØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ µ Ò µ ¾ ÓØ Ð¹ÐÓÓÔ ØÓÒ ÔÖÓÐØ ÛÐÐ Ò¹ ØÐÐÝ ÒÖ ÙÒÖ ÖÒØ ÖÙÐ Ò ÓÒ ØÔ ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÓ Ø Ð¹ÐÓÓÔ ÓÖ Øصº ËÒ Ø ØÒÖ ÖÒØ ÛØ Ø ÐÖÒÒ ØÓ ÔÖÑØÖ Ý µ ÕÙØÓÒ ½µ Ø Ð¹ÐÓÓÔ ØÓÒ Ø ØØ ÒÖ ØÖ ØÒ Ø Ð ÐÓÓÔ ÔÖÓÐØÝ Ø Û Ø Ø Ó Ö Ò Ø ¹ ØÚ ÐÖÒÒ¹ÖØ ØÓ ØØ ÚÒ ÙÖØÖº Ì Ð ØÓ Ò ÜØÖÑÐÝ Ø ÔÐØÙ ÛØ ÚÖ ÖÛÖ ½ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ ØÓÔµ ÛÖ Ø ÐÖÒÒ ÓÖ ØØ ØÛÖØ Ý Ø ÐÓÛ ØØÓÒÖÝ ÔÖÓÐØݺ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÚÖ ØØ ÓÖ Ø ÓÔØÑÐ ÔÓÐÝ Ö µ ÖÓÔ ÐÓÛ ½¼ ÖÓÑ Ø ÒØÐ ÚÐÙ Ó ¾ Û ØÖÓÙ ÓÖ ÑÔÐÒ ÑØÓ º ÙÖ ½ ÓØØÓÑ ÓÛ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ Ò ÚÖÝ ÖÐÝ ØÑ ÛÒÓÛ Ó ÙÖ ½ ØÓÔµº ÆÓØ ÓÒÐÝ Ø ØÑ ØÓ Ø ÓÔØÑÐ ÔÓÐÝ Ö Ý ØÓÖ Ó ½¼ Ø ØØÓÒÖÝ ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó ØØ ÒÚÖ ÖÓÔ ÐÓÛ ¼º ÆÓØ ØÓÙ Ø ØÒÖ ÖÒØ Ó ÒÖ Ø ÚÖ ÖÛÖ ØÖ Ø Ø ØÖØ ÙØ ÓÒÐÝ ØÓ Ù Ý ØÒ Ø ØØ º Ì Ô Ô ÔÐÓØ Ò ÙÖ ½ ÓÛ Ø ÙÒÚÒ ÐÖÒÒ ØÓ Ø ÖÒØ ÔÖÑØÖ Û Ø Ø ÖØ Ó Ø ÔÖÓÐѺ ÁÒ ÒÖÐ ØÐ ÐÓÓÙÔ ÓÐØÞÑÒÒ ÔÓÐÝ Ù µ» ÜÔ µµ Ø ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÛØ Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ö ÙÒÓÖÑÐÝ Ò Ø Ó Ù Ò µµ ØÙ ÚÒÒ ÚÒÒ ÓÙØ Ø ÐÖÒÒ ØÓ ÐÐ ÔÖÑØÖ º Ì Ñ Ó ÌØÖ ÔÖÓÚ ÐÐÒÒ ÑÒ ÓÒÐ ÔÖÓÐѺ ÓÛÒ Ò ÖÝ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ ÑØÓ Ù Ò ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ ÜØ Ö Ø ÔÖÓÖÑÒ ÖØÓÒ ØÖ ÔÖÓÚÒ ÑÔÖ Ú ÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ÖÔØÓÒ Ó Ø Ñ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ µº Ì ÙÔÔÖ ÙÖÚ Ò ÙÖ¾ ÖÔÐØ Ø Ö ÙÐØ º ÌØÖ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖ ØÒ ØÓ Ø Ø ÖÒØ ÑØÓ

7 Points log 1 (Iterations) Points Iterations Points Iterations ÙÖ ¾ µ ÈÓÒØ Ú º ÐÓ ÁØÖØÓÒ µº Ì ØÓÔ ÙÖÚ ÙÔÐØ Ø Ñ Ö ÙÐØ Ò Ù Ò Ø Ñ ØÙÖ Û ÛÖ ÑÔÐ ÙÒØÓÒ Ó Ø Ø Ó ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÐ Ò Ø Ñµº Ï Ú ÒÓ ÜÔÐÒØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖ¹ ÓÖÑÒ ÖØÓÒ ÒÓÖ Ó µº Ì ÐÓÛÖ ÙÖÚ ÓÛ Ø ÔÓÓÖ ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÒÖ ÖÒØ ÖÙк µ Ì ÙÖÚ ÓÒ Ø ÖØ ÓÛ Ø ÒØÙÖÐ ÔÓÐÝ ÖÒØ ÑØÓ Ò Ù Ø ÖÒØ ÑØÓ Ó ¾ ØÓÙ Ø ÑØÓ ÐÓÒ Ú ÔÓÓÖ ÔÖÓÖÑÒµº Ï ÓÙÒ Û ÓÙÐ ÓØÒ ØÖ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò Ö ÝÑÔØÓØ Ø ÖÓÙ ØÝÒ ØÓÖ Ó ½¼ Á ØØ Û ØÓ Û ÑÓÖ ÖÙÐÐÝ ÓÒØÖÓÐÐ Û ÒÓØ ÖÙÐÐÝ ÓÒØÖÓÐ Ø ÔÖÑØÖ µº µ Ù ØÓ Ø ÒØÒ Ú ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÔÓÛÖ ÖÕÙÖ Ó Ø ÑÙÐØÓÒ Û ÖÒ Ø ÖÒØ Ò ÑÐÐÖ ÌØÖ Ñ Ø Ó ½¼ ÖØÖ ØÒ ¾¼µ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ ØØ Ø ØÒÖ ÖÒØ ÙÔØ ÖØ ÙÖÚµ ÛÓÙÐ ÚÒØÙÐÐÝ Ö Ø Ñ ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÐØ ÙÖÚµº Û Ö ÙÖÒØ ÒÓØ ØÓ Ö Ø ÔÓÐݺ Ï ÓÒ Ö ÔÓÐÝ ÓÑÔØÐ ÛØ Ø ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÖ Ù Ò µ» ÜÔ Ì µ ÛÖ Ö Ø Ñ ØÙÖ ÚØÓÖ µº Ì ØÙÖ Ù Ò Ö Ø Ø Ó ÓÐÙÑÒ Ø ÖÒ Ò Ø ØÛÒ ÒØ ÓÐÙÑÒ Ø ÑÜÑÙÑ Ø Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ³ÓÐ ³º Ì ÐÓÛÖ ÙÖÚ Ò ÙÖ ¾ ÓÛ Ø ÔÖØÙÐÖÐÝ ÔÓÓÖ ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÒÖ ÖÒØ ÑØÓº ÁÒ Ò ØØÑÔØ ØÓ Ô ÐÖÒ¹ Ò Û ØÖ ÚÖØÝ Ó ÑÓÖ ÓÔ ØØ ÑØÓ ØÓ ÒÓ ÚÐ Ù ÓÒÙØ ÑØÓ ÛØ Ý ÒÒÐÒ Ø ÚÖÒ ÖÙØÓÒ ÑØÓ Ó ¾ Ø À ¹ Ò Ò ÕÙØÓÒ Øº ÙÖ ¾ ÓÛ Ö Ø ÑÔÖÓÚÑÒØ Ù Ò Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÒÓØ ØØ Ø ØÑ Ð ÐÒÖµº Ì ÔÖÓÖÑÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÓÙÖ ØÓÖØÐ Ö ÙÐØ Ò ØÓÒ Û ÓÛ ØØ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÑÓÚÒ ØÓÛÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ÖÝ ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÔº Ì ÔÖÓÖÑÒ Óѹ ÛØ ÐÓÛÖ ØÒ Ø ÖÝ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ ÐØ ÙÖÚ Ò ÙÖ ¾µ Û ØÓ ÜÔØ Ù Ò ÑÐÐÖ ØÔ º ÀÓÛÚÖ Ø ÔÓÐÝ Ó ÒÓØ Ö ÛØ ÖÒØ ÑØÓº ÙÖ ¾ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÒÖ ÖÒØ ÖÙÐ ÖØ ÙÖÚµ ÚÒØÙÐÐÝ Ö Ø Ø Ñ ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ Ò Ð ÓÛÒ ÚÖ ÓÒ Ó Ø Ñ ÙÖ ØÜصº Ù ÓÒ ÐØÓÙ ÖÒØ ÑØÓ ÒÒÓØ Ñ ÐÖ ÔÓÐÝ Ò ÓÑÔÖ ØÓ ÖÝ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ ØÓÒ ÑÔÐ ØØ Ø ØÛÓ ÑØÓ ÑØ ÒÓØ ØØ ¹ ÔÖØ Ò ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÑØÓ ÑÓÚÒ ØÓÛÖ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó ÔÓÐÝ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÔº ÏØ Ø ÓÚÖ Ó ÐÒ Ö Ø ÑØÓ Ö ÚÒ ÑÓÖ ÑÐÖº Ì ÒØ ØØ ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÖÓÚÑÒØ ÒÓÛ ÙÖÒØ ÙÒÐ Ò ÖÝ ÔÓÐÝ ØÖØÓÒ ØÔº ÁØ ÒØÖ ØÒ Ò ÙÒÓÖØÙÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø Ó ÒÓØ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÒ¹ ÚÖ ØÓ Ø À Ò Ó ÓÒÙØ ÖÒØ ÑØÓ ÑØ ÑÓÖ Ò Ð ÝÑÔ¹ ØÓØÐÐݺ ÀÓÛÚÖ Ö ÖÓÑ Ø ÓÒÚÖ ÔÓÒØ Ø À Ò ÒÓØ Ò ÖÐÝ

8 ÒÓÖÑØÚ Ò Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÓÙÐ ÑÓÖ ÒØ ÑÓÒ ØÖØ Ò ÌØÖ µº Ì ÒØÙØÓÒ ØÓ ÛÝ Ø ÒØÙÖÐ ÖÒØ ÓÙÐ ÒØ Ö ÖÓÑ Ø ÑÜÑÙÑ ØØ Ø ÔÙ Ò Ø ÔÓÐÝ ØÓÛÖ ÓÓ Ò ÖÝ ÓÔØÑÐ ØÓÒ º ÇØÒ Ø ÖÓÒ Ò ÔÖÑØÖ Ôµ Ö ÖÓÑ ÖÓÑ Ø ÑÜÑÙÑ ÛÖ ÐÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò ÓÙÐ ÓÙÖº ËÙÒØÐÝ ÐÓ ØÓ Ø ÑÜÑÙÑ ÐØØÐ ÔÖÓÖ¹ ÑÒ Ò ÓÙÖ Ù ØÓ Ø ÑÐÐ ÖÒص Ó ÐØÓÙ ÓÒÙØ ÑØÓ ÑØ ÓÒÚÖ ØÖ ÒÖ Ø ÑÜÑÙÑ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖÓÖÑÒ Ò ÑØ ÒÐк ÅÓÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÛÓÖ Ò ÖÝ ØÓ ÙÖØÖ ÙÒÖ ØÒ Ø ØÚÒ Ó Ø ÒØÙÖÐ ÖÒغ ÒÓÛÐÑÒØ Ï ØÒ ÑÓ ÌÓÓÖÓÚ Ò ÈØÖ ÝÒ ÓÖ ÑÒÝ ÐÔÙÐ Ù ÓÒ º ÙÒÒ ÖÓÑ Ø ÆË Ò Ø Ø Ý ÖØÐ ÓÙÒØÓÒº ÊÖÒ ½ ˺ ÑÖº ÆØÙÖÐ ÖÒØ ÛÓÖ ÒØÐÝ Ò ÐÖÒÒº ÆÙÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ½¼ ¾µ¾½¾ ½º ¾ º ÜØÖ Ò Èº ÖØÐØغ ÖØ ÖÒع ÖÒÓÖÑÒØ ÐÖÒÒº ÌÒÐ ÖÔÓÖØ Ù ØÖÐÒ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ê Ö ËÓÓÐ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÂÙÐÝ ½º º Ⱥ ÖØ Ò Âº ƺ Ì Ø Ð º ÆÙÖÓ¹ÝÒÑ ÈÖÓÖÑÑÒº ØÒ ËÒØ ½º Ⱥ ÝÒ Ò º ÀÒØÓÒº Í Ò Ñ ÓÖ ÖÒÓÖÑÒØ ÐÖÒÒº ÆÙÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ¾½¾ ½º ˺ ú ÇÔØÑÞÒ ÚÖ ÖÛÖ Ù Ò ÓÙÒØ ÖÛÖº ÇÄ̺ Ò ÔÖ º ¾¼¼½º κ ÃÓÒ Ò Âº Ì Ø Ð º ØÓÖ¹ÖØ ÐÓÖØÑ º ÚÒ Ò ÆÙÖÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÖÓ Ò ËÝ ØÑ ½¾ ¾¼¼¼º º ÅÃݺ ÅÜÑÙÑ ÐÐÓÓ Ò ÓÚÖÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÔÒÒØ ÓÑÔÓ¹ ÒÒØ ÒÐÝ º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÑÖ ½º Ⱥ ÅÖ Ò Âº Ì Ø Ð º ËÑÙÐØÓÒ¹ ÓÔØÑÞØÓÒ Ó ÑÖÓÚ ÖÛÖ ÔÖÓ¹ º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ½º ʺ ËÙØØÓÒ º ÅÐÐ ØÖ Ëº ËÒ Ò º ÅÒ ÓÙÖº ÈÓÐÝ ÖÒØ ÑØÓ ÓÖ ÖÒÓÖÑÒØ ÐÖÒÒ ÛØ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒº ÆÙÖÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÖÓ Ò ËÝ ØÑ ½ ¾¼¼¼º ½¼ ĺ Ù Ò Åº Áº ÂÓÖÒº ÇÒ ÓÒÚÖÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø Å ÐÓÖØÑ ÓÖ Ù Ò ÑÜØÙÖ º ÆÙÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ½µ½¾½½ ½º

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº ÏÐÝ ËÝÑÑØÖ ÖÔ ÐÑÒØÖÝ ÄÒ Ô Ò Ø ÌËÈ ÒÖÛ ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ËÝÒÝ ÆËÏ ¼¼ Ù ØÖÐ Â Ï ÖÒ Ë È ÓÓÚ Ò Ê ÚÓ ÖÙØ ÈÖÓÖÑ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ ÌÜ ÆÓÚÑÖ ¼¼

Chi tiết hơn

wk-07.dvi

wk-07.dvi ËÌ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ Ì ÄÛ Ó ÄÖ ÆÙÑÖ Ì ØÖØÓÒÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò ÚÒØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÕÙÒÝ Ø ÐÑØ Ò Ó Ø ÖØÓÒ Ó Ò ÖÔØ ÑÐÖ Ò ÒÔÒÒØ ØÖÐ Ò Û ÓÙÖ º ËÑÐÖÐÝ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÖ

Chi tiết hơn

NormalModes02.dvi

NormalModes02.dvi ÈÝ Ð Ñ ØÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÒ ÀÒÒ ÂÒ ÓÒ Ò ÒÒÓ Ö ÓÒ ÆÓÖÑÐ ÅÓ Ó ÎÖØÓÒ Ì ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÑÓÚÒº Ì ØÒ ØÛÒ ÒÝ ÔÖ Ó ØÓÑ Ò ÓÒ ÒÐ ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÒ ÛØ ØÑ ÐØÓÙ Ø ÚÖ ÓÒ ÐÒØ Ò ÓÒ ÒÐ Ö ÛÐÐ Ò Ò ÖÑÒ Ø Ñ ÓÖ ÐÓÒ ÔÖÓ Ó ØѺ

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

ExtAbstrReins.dvi

ExtAbstrReins.dvi ÜØÒ ØÖØ ÇÔØÑÐ ÊÒ ÖØÓÒ Ó ÒÐÐ ÌÖÒ ÄÒ ÂÙÐ Â ÔÖ Ò ÖÓØ ÂÒ ÐÙ Ò Ò Â ÔÖ ÄÖ Ò Ë Ë¹ØÓ ÒÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ Ò ÅØÑØÐ ÅÓÐÐÒ ÌÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÒÑÖ Ã¹¼¼ ÃÓÒÒ ÄÝÒÝ ÒÑÖ ÂÒÙÖÝ ¼ ¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë¹ØÓµ Ø ÓÔÖØÓÖ

Chi tiết hơn

torus053105b.dvi

torus053105b.dvi ÖÓ Ò ÒÙÑÖ Ó ØÓÖÓÐ ÖÔ ÂÒÓ È Ò Þ ÌÓØ Ý ÊÒÝ ÁÒ ØØÙØ ÀÙÒÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ØÖØ ÁØ ÓÛÒ ØØ ÖÔ Ó Ò ÚÖØ Ò ÖÛÒ ÓÒ Ø ØÓÖÙ ÛØÓÙØ ÖÓ Ò Ò Ø ÑÜÑÙÑ Ö Ó Ø ÚÖØ Ø ÑÓ Ø ØÒ Ø ÔÐÒÖ ÖÓ Ò ÒÙÑÖ ÒÒÓØ Ü Ò ÛÖ ÓÒ ØÒغ Ì ÓÙÒ ÓÒØÙÖ Ý Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

advice.dvi

advice.dvi ÏÖØÒ Ñ ØÖ³ Ø ½ ÈÖØ Ó Ø Ñ ØÖ³ Ø Ë ÐØÜ ØÑÔÐØ ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÒ ÙÙº»Ô»ÛÑл ÛÖ» Ø ºØÑ ½º½ ½º¾ ØÖØ ÌÐÐ ÓÑÔØÐÝ Ø Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ º Ø ÑÓ Ø ½ Ô ÒÓ ÐØÖØÙÖ ÖÖÒ º ÁÒ Ø Ò Å Ð ÔÓ ÐÝ Ý ÛÓÖ º Ë ØØÔ»»ÛÛۺѺÓֻл½»ÓÚÖÚÛºØÑÐ

Chi tiết hơn

21f09-fake-ex1-solutions.dvi

21f09-fake-ex1-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÐÑØ ËÓÛ Ø ØÔ ÒÚÓÐÚº 2 + 5 + 4 µ 4 2 + 3 4 ËÓÐÙØÓÒ ËÒ ÓØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò ÒÓÑÒØÓÖ Ó ØÓ ¼ 4, +4) ØÓÖ Ó ÓØ 2 + 5 + 4 4 2 + 3 4 µ 2 + 2 1 ËÓÐÙØÓÒ ÓÒÙØ 2 + 2 1 + 4) + 1) 4 + 4) 1) 4 + 1) 1) 4 + 1) 4 1)

Chi tiết hơn

intergraph dvi

intergraph dvi ÇÒ ÈÐÒÖ ÁÒØÖ ØÓÒ ÖÔ ÛØ ÓÖÒ ËÙÖÔ ÂÒÓ È Ý Å ËÖÖ Þ ÔÖÐ ¼¼ ØÖØ ÄØ ÑÐÝ Ó Ò ÓÑÔØ ÓÒÒØ Ø Ò Ø ÔÐÒ ÛÓ ÒØÖ ØÓÒ ÖÔ µ ÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ÙÖÔ ÛØ ÚÖØ Ò Ó Ø Ð º ÌÒ µ Ø ÑÓ Ø Ò ØÑ ÔÓÐÝÐÓÖØÑ ÒÙÑÖ Ó ÛÖ Ø ÜÔÓÒÒØ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÓÖ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

ia1fa09h2spost.dvi

ia1fa09h2spost.dvi ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÒÐÝ ½ßÐÐ ¾¼¼ ÀÓÑÛÓÖ ¾ Ù ÖÝ ËÔØÑÖ ½½ ¾¼¼»»ËÓÑ Ò ÛÖ ÆÓØ ÓÒ ÛØ Ò ÔØ ÓÙ Ò ÔØ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐ ÒÙÑÖ Ø Ø Ø ØÓ ÝÓÙ ÐÖÒ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÙÔ ØÓ ÐÙÐÙ º Ï ÛÐÐ ØÖ Ø ÐØÐÝ ÓÒ ÖÓÓØ ÕÙÖ Ù ÓØÖÛ µ ÙØ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø ØÓÓ

Chi tiết hơn

zetaapril05.dvi

zetaapril05.dvi ÌÊÅÁÆÆÌË ËËÇÁÌ ÌÇ Ì ÅÌÊÁË Ç ÈÇËÌË Ö ØÒ Åº ÐÐÒØÒ ËÖÓÒ Åº ÖØØ ÂÓÒ º ÄØØÐ ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ ÔÖÐ ¾ ØÖغ Ï ÓÒ Ö Ø ÑØÖÜ È È Ø ÛÖ Ø ÒØÖ Ó È È Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø È º Ï Ú ÓÑÒØÓÖÐ ÒØÖÔÖع ØÓÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ

Chi tiết hơn

fid-ino-translation.dvi

fid-ino-translation.dvi Á ØÓ ÁÒÓ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÀÄ ÙÖÝ ÍÑÒØ ½¾Ø ÅÖ ¾¼¼ ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ¾ ÊÕÙÖÑÒØ ¾ ÙÒØÓÒÐ ÔØÓÒ ¾ Í º½ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

postersplit.dvi

postersplit.dvi ÂÓßÚ ÓÒ ØÝÔ ÑØÓ ÓÖ ÖØ ÒØ ØÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÈÐ ØÒ ËÐÓÚÒ ÂÓÒØ ÛÓÖ ÛØ ÅÐ º ÀÓ ØÒ ÍØÖØ ÍÒÚÖ Øݵ ÌÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐѺ Ï ÓÒ Ö ½ Ü ½ Ü ½ Ü ¾ Ý ¾ Ý ¾ Ý ½µ ÛÖ Ö Ò Ò ÖÐ ÑØÖ ÓÖ ½ ¾º ÔÖ µ Ò ÒÚÐÙ Ø Ø ½µ ÓÖ ÒÓÒÞÖÓ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

review_exam_f14.dvi

review_exam_f14.dvi ÐÙÐÙ Áº ÒÐ ÜÑ ÊÚÛº Å ÙÖ ÝÓÙ Ð Ó ØÙÝ ÐÐ Ø Ø Ø ÕÙÞÞ ØÒ ÒÓØ Ò ÓÑÛÓÖ ÜÑÔÐ Áº ÇÚÖÚÛ Ó ÖÚØÚ ØÓ Ò ÈÓÛÖ ÊÙÐ Ý Ü ¾ Ý Ü Ý Ô Ü Ý ÜÔ Ý ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü Ý Ü Ý Ü Ý ÓØ Ü Ý Ò Ü Ý Ó Ü Ý ØÒ Ü ÀÝÔÖÓÐ ÌÖ Ý Ò Ü Ý Ó Ü

Chi tiết hơn

errprop.dvi

errprop.dvi È ¾ Å ÙÖÑÒØ ÍÒÖØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÏÐÐ ÒØÙØÚÐ ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÔÖÑÒØÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÔÖغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ñ Ø ÕÙÒØØØÚº ÁØ Ò ØØ Ø Û Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÚÙÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ó ÓÑ ÕÙÒØØ Ø ÙÑ Ó ØØÙÐ ÚÐÙÒÒ ÖÖÓÖº Ï ÓØ Ø Þ Ó ØÖÖÓÖ ÛØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ

Chi tiết hơn

lec10.dvi

lec10.dvi ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ ¹ ÌÓÓÐ Ò ÌÒÕÙ ËÔÖÒ ¾¼¼¾ ÄØÙÖ ¼ ¾¼¼¾ ÄØÙÖÖ ÃÑ ÅÙÒÐ ËÖ ÛÖÒ Ê ¾ ÄÒÖ ÈÖÓÖÑ ÊÓÙÒÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ó ÄÒÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ Ì ÑÜÑÙÑ ÓÖ ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÙØ ØÓ Ø Ó ÐÒÖ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓØÒ

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô ËÁ Ì ÖÛÒ ËÖĐÓÒÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØÐ ÈÝ ÓÐØÞÑÒÒ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖ ÓÙÐÛÖ ËØØ Ò ËÑÐ Ð ÌÖÑÓÝÒÑ Ó Ð ÀÓÐ Ò ÚØÝ Çºº ÐÚ ÎÒÒ ÈÖÔÖÒØ ËÁ ¾¼¼ µ ÇØÓÖ ¼ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ÖÐ ÅÒ ØÖÝ Ó ÙØÓÒ ËÒ Ò ÙÐØÙÖ ÚÐÐ Ú ØØÔ»»ÛÛÛº

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

gonzvi.dvi

gonzvi.dvi ÓÑÑÒغÅغÍÒÚºÖÓÐÒº ¼½½µ ½ß ½ ÖÒ Ó ÂÚÖ ÓÒÞÐÞ ÎÐ ØÖغ Í Ò ÓÒÖ¹Ê Þ ÑÒ Û Ø ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÑÔÐÒ Ø¹ ÓÖÑ ÓÖ Ò¹Ø ÙÒØÓÒ ÛØ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÖÓÛØ ØØ ÓÖ ÙÒØÓÒ Û Ö Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ó ÓÑÔØÐÝ ÔÓÖØ ØÖÙØÓÒ º ÃÝÛÓÖ ÑÔÐÒ ØÓÖÑ ØÖÙØÓÒ

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒÐÐÝ ¾ Ö ÅÝ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÐÙÒ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò ØÒ ÖÙÐÖÐÝ ÛØ Ø ÀʹÁ Ò ÀÊ¹Ë Ø ÑÙÐØÔÐ ÐÓØÓÒ ÓÒ ØØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ò ØÖÙÑÒØ º ÒÐÝÞÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [ SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34014 Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

gaas.dvi

gaas.dvi ÙÖØ ØÖÙØÙÖ ØÖÑÒØÓÒ ÓÖ Ù Ò ÈÒÐÐĐÓ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ Åº ÅĐÓРº ËØÒ Ò Íº ÈØ ÁÒ ØØÙØ Ó ËÓÐ ËØØ ÈÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÓØ Ñ ¹ ÈÓØ Ñ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì Ø Ó ¹ÖÝ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐØÙ ÓÖ ÔÙÐ Ý ÅØ Ù Ø Ò ÀÝ Ò Ý ÈØ Ö ÓÑÔÐØ Ý ÐÝ ÔÖ Ø ÖÓÖ ØÛÒ ¼¼

Chi tiết hơn

Prl.dvi

Prl.dvi ËÙÐÒÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ËØÖÒ ÅØÒ ÂÓÖÑ ÌÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈºÇº ÓÜ ¾ ÌÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ Áƹ¼¼¼ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ÑÔÐ ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÝÖ¹ÅÓÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ØÖÒ ÑØÒº Ì ÐÓÖØÑ ÜÑÒ ØÖÔ Ó ÓÐÙÑÒ Ø ØÑ Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ê ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ö ÓÚ ÖÝ Ó Ø Ò¹ º ÓÖ Ò Ô ÐÐÝ Ø Ð Ú Öº Ø Ð Á Ø Ð Ú Ö Ò Ø Ø Ú ØÖ Ø Ö ÒÓØ ÒØ Ö ÐÝ Ö ØÓÖ Ð º Ó Ø Ø Ò ÖÝ Ô ÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ØÓ

Ê ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØ ÓÒ Ò Ö ÓÚ ÖÝ Ó Ø Ò¹ º ÓÖ Ò Ô ÐÐÝ Ø Ð Ú Öº Ø Ð Á Ø Ð Ú Ö Ò Ø Ø Ú ØÖ Ø Ö ÒÓØ ÒØ Ö ÐÝ Ö ØÓÖ Ð º Ó Ø Ø Ò ÖÝ Ô ÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ØÓ Ê ÖØÓÒ Ó Ø ÒÖ ØÖÙØÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ Ó Ø Ò¹ ÓÖÒ ÔÐÐÝ Ø ÐÚÖº ØÐ Á Ø ÐÚÖ Ò Ø ØÚ ØÖØ Ö ÒÓØ ÒØÖÐÝ Ö ÖÐ Ó Ø Ø Ò ÖÝ ÔÖØÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐØÐÝ ÔÖ¹ ÓÒØÒÙØÓÒ Ø ÒÒÒ Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØ Ó Ø ØÖÔÝ Ò ÜØÓÒ Ó Ø ÒØÖ Óݺ ÔÖØ Ø Ñ Ò ÖÝ ÒØÒ

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø

Ë ÅÍ ÄËÇÆ³Ë Ï Ë arxiv: v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐ Ö Ò Îº κ ÄÝ Ò ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö Û Ò Ë ÑÙ Ð ÓÒ³ Û Ò Ø Ö Ö Ò º Ì Ñ Ò Ö ÙÐØ Ó Ø ËÅÍÄËÇÆ³Ë ÏË arxiv:0909.0767v1 [math.dg] 3 Sep 2009 ½ ¾¼¼ º κ κ ÓÐÖ Ò Îº κ ÄÝÒ ü ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖ Û Ò ËÑÙÐ ÓÒ³ Û Ò ØÖ ÖÒº Ì ÑÒ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÖ Ø ÔÖÓÓ ØØ Ø ÖÒ Ó Ø ËÑÙÐ ÓÒ Û Ó ÒÓØ Ü ÛÐÐ ÒÒ Ø ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û Ø

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÈÝ ¾¹ ÒÑÒØ µ ÓÒ ÖÒ ¹ º ÖÓÙÐ ÓÒ Ý ØÑ Ò ÖÓÓ ÛÖ ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØÐÐÝ Ö ØÒ Ð Ò º Ì Ð ÙÑ ØÓ ÖØÐÝ Ö ØÒ Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø ÖѺ Á Ø ÒÖÝ Ó Ø ÓØÓÒ Ö Ø ÕÙÐ Ø ÒÒØ ÒÖÝ Ò Ø ÖÑ ÙÑÒ ØØ Ø Ö Ø Ñ ÒÖÝ Ó Ø Ð ÑÙ ÖØÖ ØÒ Ø ÒÖÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

wk-03.dvi

wk-03.dvi ËÌ ¾ ÌÓÖÝ Ó ËØØ ØÐ ÁÒÖÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ÈÖÑØÖ ÁÒÖÒ Á Ï ÒÓÛ ØÙÖÒ ØØÒØÓÒ ØÓ ØØ ØÐ ÑÓÐ Ò Û Ø ÑÐÝ F Ó ÔÓ Ð Ô ÓÖ Ø Ó ÖÚÐ ¾ Ö ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÖÑØÖ ÑÐÝ F Ü µ ¾ ÓÖ ÓÑ ÔÖÑØÖ Ô Ê Ò

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

temp.dvi

temp.dvi ÅÒØ ÑÓ ÑØÖ ÀÒÖÕÙ ÐÑÒ ½ ÓÙØÙÖÓ ¼¼½ ½ ÒØÖÓÙÓ ÌÖØÑÓ Ò Ø ÒÓØ Ó ÓÖÑÐ ÑÓ ÕÙÓ ÔÖ Ó ØÖØÑÒØÓ ÑÖÓ ÓÔÓ Ó ÑÒØ ÑÓ Ò ÔÖ Ò ÑÓ ÑØÖ ÓÒÙØÓÖ µº ÍÑ ØÖØÑÒØÓ ÓÑÔÐØÓ Ó ØÓÔÓ ÖÕÙÖ Ò ÔÖÒÔÐÑÒص ÙÑ ØÖØÑÒØÓ ÔÖØ ÜÔÖÑÒØÐ ÓÑ ÜÑÔÐÓ ÑØÖ

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

barca-su-tronchi.dvi

barca-su-tronchi.dvi º Ö Ó ØÓ ¾¼½ Ö Ù ØÖÓÒ ÒÙÒ ØÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÍÒ ÐÓÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ô Ô Ó Ö ØØ Ò ÓÐÓ ÔÔÓ ØÓ Ù Ù ÖÙÐÐ Ô Ö ÐÐ Ð ØÖ ÐÓÖÓ Ù Ù Ð Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò Ö ÐÓÖÓ ÚÓÐØ ÔÓ ÒÓ Ù ÙÒ Ô ÒÓ ÓÖ ÞÞÓÒØ Ð º Ë ÙÑ ØÖ ÐÓÓ ÖÙÐÐ ÓÑ ÔÙÖ ØÖ ÖÙÐÐ Ô ÒÓ

Chi tiết hơn

smps.dvi

smps.dvi ÒйÒÙØÓÖ ÑÙÐØÔйÓÙØÔÙØ Ù ÓÓ Ø ÓÒÚÖØÖ ÊÖ ÏÐÖ ØÖØ ÅÓÖÒ ÅÇË Á³ ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÚÖÐ ÖÒØ ÚÓÐØ ÓÖ ÓÔÖØÓÒº Í ÙÐÐÝ Ö ÚÓÐØ Ù º ÎÓÐØ Ù ÓÖ ÁÇ ÖÚÖ Ò ÐÓÛ¹ Ô ÒÐÓ ÖÙØÖݺ ÐÓÛÖ ÚÓÐØ Ù ½º½ ÎÓÐØ Ù ÓÖ Ò ØÝ ÓÖ ÐÓ ÓÖ ÔÙÖ ØÐ ÓÑÔÙØØÓÒº

Chi tiết hơn

ssspr2000.dvi

ssspr2000.dvi Ø ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÖ ØÒÓÙÖ Ö ÐÓÖØÑ ÓÖ Ð ØÓÒ Ø ÖÒ Ó ÅÓÖÒÓ¹ËÓ ÄÙ Å Ò ÂÓ ÇÒÒ Ôغ ÄÒÙ Ý Ë ØÑ ÁÒÓÖÑ ØÓ ÍÒÚÖ ÐÒØ ¹¼ ¼½ ÐÒØ ËÔÒ ßÔÓ ÑÓ ÓÒÒÐÐ ºÙº ØÖغ Ì ÒÖ ØÒÓÙÖ ÆƵ Ö ÐÓÖØÑ ÛÐÝ Ù Ò ÔØØÖÒ Ð ØÓÒ Ø º ÐÖ Ø Ó Ø ÆÆ Ö Ð¹

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÒ ÊÙÒ ÌÄ Å Ò ÅØÖÜ ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÄÅ ÏÓÖÒ ÆÓØ ÃÞÙ ÓØÓ ÊÓÖØ ÚÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ¾ ÓØÓ ÖÚ ºÙØÜ ºÙ ÆÓÚÑÖ ¾¾ ØÖØ ÙÖÒ Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖÓØ Ú ÔÙÖ Ù Ø ¹ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ Ó ÑØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒº

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º ÖÝÔØÒÐÝ Ó ØÑ ØÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØÒØØÓÒ Ñ ½ ÄÞÒ Ò Ã Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ËÒ ÂÓØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÒ ¾¼¼¼ ¼ ÈºÊºÒ ØÖØ ÊÒØÐÝ Âº¹Âº ËÒ º¹Ïº ÄÒ Ò Åº¹Ëº ÀÛÒ ÓÑÔÙØÖ ² ËÙÖØÝ ÎÓÐ ¾¾ ÆÓ ÔÔ ½¹ ¾¼¼ µ ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ò¹Ë Ñ ØÓ ÒÒ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

HYDRO_PROJECT.dvi

HYDRO_PROJECT.dvi ÙÐÒ ÏÓÖÐ ÏØÓÙØ ÀÙÒÖ Ì Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ Ý ÒÐ ÖÒÒÞ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ ÏØ Ø ÏÓÖÐ ËÔØÑÖ ½ ¾¼½¼ ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÒ ÝÓÙ ÚÖÝ ÑÙ ÓÖ ÓÛÒÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÓÒ Ø Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ ÅÈÀËȵº Ì ÓØÚ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ ÝÓÙ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ Ì ÖØ ÃÈ Ò ÃÎ ÕÙØÓÒ ÓÚÖ ÒØ Ð ÅÖÙ Þ Ò Ñ ÓÐÛ arxiv:nlin/3264v1 [nlin.si] 28 Feb 23 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ ÌÓÖØÝÞÒ ÍÒÛÖ ÝØØ Û ÝÑ ØÓÙ Ùк ÄÔÓÛ ½ ½¹¾ Ý ØÓ ÈÓÐÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÓÞÝ ÈÆ Ùк à «ÂÒÙ Þ ¼½¹¾ ÏÖ ÞÛ ÈÓÐÒ ÏÝÞ ÅØÑØÝ ÁÒÓÖÑØÝ

Chi tiết hơn

newchap3.dvi

newchap3.dvi ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÊÚ ÖÙÖÝ ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÇÔÖØÓÒ ÚÒ ÚØÓÖ µ µ Òµ Û Ò ÖÔÖ ÒØ ÔÓÐÝÒÓÑРܵ ܵ µü Ò µü Ò Ò µü Òµ Ò Ø ØÒÖ ÓÖÑ Ï ÛÐÐ Ù Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ó ÐÓÛÖ ÓÖ Ø ÖÓÛ ÚØÓÖ Ó ÓÆÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÙÔÔÖ À ÓÖ Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÅÌÄ ÐÖÖÝ Ó ÔÓÐÝÒÓÑÐ

Chi tiết hơn

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ ÆÛ ÒÓÒÒÖÝ ÕÙÒ ÛØ Ð ØÛÓ¹ÐÚÐ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÙÒØÓÒ ÌÓÖ ÀÐÐ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÒ ÀÝØÒÓÐÓ ÒØÖØ Æ¹¼¾¼ ÖÒ ÆÓÖÛÝ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Æ¾Ä ½ Ò ØÖغ Ï Ò ÒÛ ÑÐ Ó ÒÓÒÒÖÝ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

tpt.dvi

tpt.dvi ÌÖÒ ØÓÒ ÈØ ÌÓÖÝ ÖÒ ÆÓ ÒÓÑغٹÖÐÒºµ ÂÒÙÖÝ ¼ ¾¼¼ ½ ÒØÓÒ ÄØ X = {1,...,m} ÖØ ØØ Ô Ò ÐØ X(t) ÅÖÓÚ Ò ÛÖ t ÑÝ ØÖ ÖØ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ º ½º½ Ìѹ ÖØ ÅÖÓÚ Ò ÛØ ÔÖÓÔØÓÖ» ØÖÒ ØÓÒ ÑØÖÜ P R m m p ij 0 i,j p ij = 0 i j=1...m

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

CTW05-F.dvi

CTW05-F.dvi ÇÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÈØ ÓÚÖ ÈÖÓÐÑ ÓÒ È ¹ ÔÖ ÖÔ ÃØÖÒ Ö ËØÚÖÓ º ÆÓÐÓÔÓÙÐÓ Ö ÈÔÓÔÓÙÐÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÓÒÒÒ ÈºÇºÓÜ ½½ ʹ½½¼ ÁÓÒÒÒ Ö Ö ØÚÖÓ Ö ºÙÓºÖ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

version 2.dvi

version 2.dvi ÈË ËÀÇÇÄ Ç ÅÌÀÅÌÁË Æ ËÌÌÁËÌÁË ÙØÙÑÒ ¾¼¼¹¾¼¼ ÒÒÐ ÅØÑØ ¾ ÓÙÖ Ò ¼ ÑÒÙØ Ò ÛÖ ØÖ ÕÙ ØÓÒ º ÛÐÐ ÓÙÒغ Á ÝÓÙ Ò ÛÖ ÑÓÖ ØÒ ØÖ ÕÙ ØÓÒ ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ØÖ ÈÐ ÐÚ Ø ÜÑ ÔÔÖ ÓÒ ÝÓÙÖ Ó ÒÓØ ÖÑÓÚ Ø ÖÓÑ Ø ÐÐ Ê ØÖØÓÒ ÒÙÑÖ ÖÓÑ Í¹Ö

Chi tiết hơn

CAD06.dvi

CAD06.dvi ËÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ËÙÚ ÓÒ ËÙÖ ÙÙ ÖÒµ Ò ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÒØÙÝ Ò ºÙݺ٠ÂÙÒ¹À ÓÒ Ý Ì ÒÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÝÓÒØ ÒÙºÙºÒ ØÖØ ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ÙÚ ÓÒ ÙÖ Ë˳ µ ÔÖ Òغ Ì ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ Ð Ó

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

quiz01_1.dvi

quiz01_1.dvi SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34136 Trieste ITALY - Via Bonomea 265 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

lect11.dvi

lect11.dvi ÄØÙÖ ½½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÑÓÒ ÒÐÝ ÖÒØ ØÝÔ Ó ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Á ÐÐ Ò ÛØ ÓÑ Óµ Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÒØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÖ Û ØÖ Ö ÒÓ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÓÒÚÖÒ Ò ØÒ ÓÛ Ö ÙÐØ ÓÖ ÓÙÖÖ Ö Ò ÓÖ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ R ÑÝ Ù ÖÓÑ Ø ÒØ º Ì ÒØ ÓÙÖÖ ÌÖÒ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn