Anerio G F-Presso un fiume tranquillo

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Anerio G F-Presso un fiume tranquillo"

Bản ghi

1 Presso un fiume tranquillo Canto Canto Α Α % % Prima par Pres - so un fiu me tran - quil - lo, fiu - Giovanni Francesco Anerio me tran- quil - asso asso Continuo Pres - so un fiu me tran- quil - C 7 % lo lo lo, lo, lo, Quan - lo, Quan - 4 % que - s a - re - ne, Tan - µ mie pe - ne: C que - s a-re - ne, Tan - mie pe - ne: quan- 7 C % Tan - hò per quel - l'on nel cor pia - ghe pro - fon - quan- quel - l'on Tan - hò per nel cor pia -

2 C Presso un fiume tranquillo 8 % µ ghe pro - fon - µ quan - Tan - hò per quel - l'on nel cor pia - ghe pro - fon - C 33 % Tan - hò per Tan - hò per nel cor pia - 5 nel cor pia - ghe pro - fon ghe pro - fon -. Quan - Quan -. de. de. C C 39 % conda par Ri - spo - se d'a Ri - spo - se mor d'a pie mor pie - na Ad' u - na C C 45 % lo Fil - Ad' u lo Fil na. na. C C 50 % Quan- la Quan - la r- ra hà fo - r- ra hà fo - glie, glie, Tan - Tan - mie do -

3 C 57 % Presso un fiume tranquillo 3 C mie 5 do glie; glie; quan - il quan - il 5 Cie - Cie - C 4 % lo hà sl - µ, vi - ve fiam-mel -, Tan - hò per nel C lo hà sl , Tan- hò per nel cor vi - ve fiam - C C 7 % cor, mel - Tan - hò per, vi - ve fiam - mel - nel cor, vi - ve fiam - mel - vi - ve fiam-mel % Terza par µ Dun - que co - re, co - re, (Sog - C Dun - que co - re, co - re, (Sog - giun-se in- di il 5 C 85 % giun-se in-di il Pa - Pa - sto - sto - re). re). Quan-ti hà l'a - Quan - ti hà l'a - ri-a au-gel - ri-a au-gel - t t Sie - Sie - no i

4 C 4 Presso un fiume tranquillo 93 % no i no-stri no - stri di - t di - t - 7 quan - hai tu el - Tan - in z - noi ver - si A - ze, mor ca - re dol - Tan - in cez - C 0 % noi ver - si A - ze, ca - 5 mor ca - µ re dol-cez - µ re dol-cez - ze, ze, Tan - in noi ver - quan - hai tu el - Μ z - ze, 5 µ si A-mor, Tan - Tan- in noi in noi ver - ver - si A % µ C si A - mor ca - mor ca - re dol - 7 re dol - cez - cez - ze, ze, ca - ca - re dol - re dol - cez cez ze. ze. C C 4 % % Quarta et ultima par Sì, Sì, (con vo-glie ac - La ce - se La (con vo - glie ac - Nin - fa al - l'hor ri - µ ce - se La pre - se) pre - se, Sì, µ Sì, (con vo-glie ac - pre - se, La (con

5 0 % Presso un fiume tranquillo µ 5 C C % ce - se, con 5 pre - se, µ se La Nin - fa al - l'hor ri - pre - µ se La La Nin-fa al - 7 l'hor ri - pre - se) Sì, si, si, pre - se, se) Sì, (con (con La Nin - fa al - 5 C C % % l'hor, La se La Nin-fa al - se La Nin-fa al - l'hor ri - Nin - fa al-l'hor l'hor, La Nin- fa al - ri- pre - l'hor ri- pre - pre - se) se) Fac - se) Fac- ciam con - ciam con - cor - di a - Fac cor- di a-man - man - µ Fac - Fac-ciam con - ciam con - 33 % ciam con - cor - di a - man Pa - ri gio - ie a i µ pian - µ C % cor - di a - man µ Pa - ri gio - ie a i pian - C cor - di a - man Pa - ri gio - ie a i pian - C C 4 % % A guer - re A guer - re A guer - re pa - pa - pa - ci; ci; ci; µ fur mil - d'a - mor fiam-mel - e fur mil - d'a - mor fiam-mel - e fur mil - d'a - mor, fa - fa - ci, ci, µ

6 C C Presso un fiume tranquillo 48 % % fur mil - d'a - mor fiam - fur mil - d'a - mor fiam - mel - e fur mil - d'a - mor fiam - mel - e mel - e fa - ci, fa - ci, fiam - mel - e fa - ci, fiam - fiam - mel mel- e fa - e fa - fa -. ci, Fac -. Τ

nameless

nameless Hoc Est Corpus Ho Po»ª P &bbbb4ø øøø ø Î P? bbbb4 ø ølølø ø Î ø ø ø ø ø ø øbøø nøø øl j øú Qui cum Pas - sio - ni vo - lun - ta - rie tra - de - re - tur V Martin Lutz 2012/13 & V bbbb4? bbbb4 Dolce, molto

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Sinh học ại c n (Practice of General Biology)

Chi tiết hơn

Blessed be the Lord God Barnby.capx

Blessed be the Lord God Barnby.capx Blessed God o Israel Q À À A QQ Q2 3 Full Sw cresc (closed) E Q Q 3 Q2 Z Z Allegro moderato Æ=92 Ped A QQ Q A QQ Q Bless - ed Bless ĄQ Q Q Bless -ed ed Bless - ed God o God o God o God o or He or He or

Chi tiết hơn

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a Introit 5th Sunday Easter h=10 Vocem jucunditatis - nun - ti - a - te, - nun-ti - a - - nun - ti - a - te, et au - œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ Vo - cem ju - cun-di - ta-tis - nun - ti - a - - - nun-ti - -

Chi tiết hơn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn Kóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do uyển ướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động tông min Cứ năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướng dẫn kiểm tra trạng tái Báo động xâm nập Cứ năng kết ợp kông

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ A. PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1. Nêu các kết quả chính về chuyển động của vật bị n

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ A. PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1. Nêu các kết quả chính về chuyển động của vật bị n A PHẦN LÍ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ 10 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM 1 Nêu các kết quả chính ề chuển độn của ật bị ném iên Hướn dẫn Xét ật M bị ném iên từ một điểm O tại mặt đất the phươn hợp ới phươn nan một óc a,

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Việt Văn Mẫu Giáo B

Việt Văn Mẫu Giáo B Lời Tựa Những năm trƣớc đây, Trƣờng Việt Ngữ Về Nguồn có soạn thảo bộ sách "Tiếng Việt Còn Ngƣời Việt Còn", từ Lớp Vỡ Lòng A cho đến Lớp 5B, để dùng trong việc giảng dạy Việt ngữ cho các em học sinh; tuy

Chi tiết hơn

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia

Microsoft Word - KTHH_2009_KS_CTKhung_ver3. Bo sung phuong phap danh gia TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC Ver. 3 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KỸ SƯ CÁC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC 2 Thông qua Hội đồng KH&ĐT Phê duyệt của Hiệu trưởng Ngày tháng

Chi tiết hơn

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 MÔN THI: TOÁN 1 Trang 1 Bài 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 5 0 Bài 2: Tính: 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 = Bài 3: > < = 2 + 3.5 2 + 2.1 + 2 1 + 4.4 + 1? 2 + 2..5 2 + 1.1 +

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T0614

Microsoft Word - T0614 TOA THIEN TAM MUOI KINH Q1 TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.daitangvietnam.com Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm. Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 3/2010. ===================================================================

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

untitled

untitled 1. Chi tiết về sản phẩm và công ty Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mục đích sử dụng Phương pháp sơn Tên công ty Số ĐT 08-8120499 Số fax 08-8120498 Số ĐT khẩn cấp 24 giờ. 08-8120499 Xem Bản Thông Báo Kỹ Thuật

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

hoc360.net Tài liệu học tập miễn phí III. Dạy học bài mới: TiÕt 1 2' 1. Giới thiệu bài: - GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học: - GV đọc: iu, êu 2' 8' 6

hoc360.net Tài liệu học tập miễn phí III. Dạy học bài mới: TiÕt 1 2' 1. Giới thiệu bài: - GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học: - GV đọc: iu, êu 2' 8' 6 III. Dạy học bài mới: TiÕt 1 2' 1. Giới thiệu bài: - GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học: - GV đọc: iu, êu 2' 6' *. Nhận diện vần: - GV gài bảng âm i - GV gài bảng âm u - GV đọc: i u - iu Hãy phân tích

Chi tiết hơn