c^¼á... d ö >¼ kvµ ïóâ 5 d ìk > á ï õ Û â ¼ÃVm\? 9 d Ö Â k ç B B[à ÝmþÅ «? 14 NOW AVAILABLE SAMSON PAUL'S PUBLICATIONS IN ENGLISH TO COME CLOSER TO GO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "c^¼á... d ö >¼ kvµ ïóâ 5 d ìk > á ï õ Û â ¼ÃVm\? 9 d Ö Â k ç B B[à ÝmþÅ «? 14 NOW AVAILABLE SAMSON PAUL'S PUBLICATIONS IN ENGLISH TO COME CLOSER TO GO"

Bản ghi

1 c^¼á... d ö >¼ kvµ ïóâ 5 d ìk > á ï õ Û â ¼ÃVm\? 9 d Ö Â k ç B B[à ÝmþÅ «? 14 NOW AVAILABLE SAMSON PAUL'S PUBLICATIONS IN ENGLISH TO COME CLOSER TO GOD d > kvµ ï ª\ > ézk >? 19 d >kå ª B ï ð > ï å é á! 24 d ï > [ÅV? 29 BOOKS FILLED WITH DIVINE INSPIRATIONS `60 `60 `60 `70 `100 Samson Paul's Daily Devotional Books in English 1. Towards The Goal Daily - Rs. 120/- 2. Meet This Day With God - Rs. 160/- 3. In Your Ways - Rs. 160/- 4. Stream of Life - Rs. 50/- 5. God's Guidance Today - Rs. 50/- 6. Walking with God Daily - Rs. 50/- 7. A Journey with God - Rs. 80/- 8. In the Day's of Youth - Rs. 100/- 9. O Lord in thy Presence - Rs. 100/- 10. Every Day with the Everlasting God. - Rs. 100/- 11. Walking Closer with God - Rs. 100/- 12. Every day in His Presence - Rs. 100/- 13. Blessed word for today s Life - Rs. 100/- 14. Be Renewed in Mind Daily - Rs. 100/- 15. God's Words for Young Hearts - Rs. 100/- 16. Daily A New Chappter - Rs. 100/- 17. For the Heart of Blooming Buds - Rs. 100/- 18. Word of Truth Today - Rs. 120/- 19. This Day To Live - Rs. 150/- ]ªÄö ]BVª ±_ï^ `120 `120 `120 `100 `100 ýk À¼«Vç 3

2 ü Âz B\ ª ï, ç çå «V Ö B üms åv Ý] kv ï ª òâ \þ B kv Ým Ý ösâþ[¼å >k ò é B ØÃu Ý ß E ï áv õ c ß ÄÍ Ã \þ B ª \ > à ìí  ïv > k ï òâ «B ª\V ò ç\ ï m]âþ[¼å»âzsâ k á cuä ï\ > á» B Ý >Vºzþ[ Î Øk ò ò ï Ý m]âþ[¼å. ïv «ª ïv åvl ï > ìí Î[Å[ Î[Å >V > Ý] ï õ òâþ[ >¹kuÅ z Ãx\ kvµ ß óµ ï > òþ[ gl Ö õ½ Ãz] l ïv «ª >Vu å >V > ï¹ ¼ º ç ï \V é [ D ïâ k ï ï\ c óµ ï \ ï õ ¼ÃVk B BV. \VÅ >k é óµ ï¹ å å\â é\v òí à [à ß. >u¼ãv ç ï B Ý] x½su xí  ï á [ ï^ c á Ö B s ïv Ö >V «\ [ ï^ «V à þå Ö B «¼ ØÄ[Å Ö[ é ï ï Âï ï ï gl x½su xí ï Ö >V [ ] â í év B ¼ ál Ö B òk é B ¼ ál å â ö à ¼k xí ª, å ß ÄÍ] å ¼ÃV >\ ò ¼ õ [à ï ï â ¼ Ý] ç Ý Ø Fk ¼ Ö[ ±Å õ ï > é. Ø Ø ¼ «¼Ã > é Ý] x kím > ï¼ Ãéì ªì ªV Ö[ BV\ > ìþ[å Ö tl D ýk BuÅ ª¼ Ö[ [à >V å ç > \VÂþ ïv åv ª¼, Âï DÃk ï¹ ¼\ ç >u ï Ø >V\ ØÃV Ö B s nâ Ý >V s Ý ò ß ö BV ò ¼ õ. ïìý>ö[ Ãèl_ c ï áv à «. cºï^ ļïV>«[ ÄVDÄ[ÃV_ ýk À¼«Vç 4

3 ö >¼ kvµ ïóâ "" å ö >\ kvµþ[¼å [ÅV > c kvµþ[¼å [à > nâ Ý >V kvµþ[ ß å Øà þ[å¼ãv å ö >\ kvµþ[¼å [ þ[¼å ª[ÅV å à B kvµ >uz ï ª\V òâþ[¼å [ å ásu > > ì ß Ý >V kvµ >u Â ï ª\V òâþ[¼å [ > >k à ìâþ[å ¼Ã ö À ç > c, Î º ï, åu ð ï ¼ÃV[ s B á ¼ ªV òâ ï^ ï Ö ö Dà >\ â ¼ ï\ ¼Ã þ[å Ö[ >M kvµ ïl Ë á¼k s B ï c k ç, Øà á >, ýk À¼«Vç 5 '' kvµ ¼Ã «ï ¼ÃV[Å k çå Ý ï\ Ö ¼ÃÄs [ EÍ Ã ï. ö >\V > [à ¼k kvµ ïóâ ï õã ¼k ªÂ þ[ ö >\ kvµk > ì à ⠼ «Äº >V ¼ÃVm\ kvµ ïl ï¹ òí

4 Øk¹ ìk á ï >Рk ï ¼ V\ [ âã ï. ïóâ ï Ã Ã ß Û ï à à s k ï à à cãk ï à à ï è ïv ï [ «Äº à ï à «Äº >V ï ïóâ å ï õ > õbk ï. ï ð ï ç? ªV ï\ Û ïs [à > ï\ cãk E ïs [à >, ï\  ï è ïv ïs [à > ï\ s k E ïs [à >, ïó ï ç B ï ð ï. ÛÃt ç s kvät ç cãvkät ç ï è ï ç g ç >V ìk >t ç\â ç B ï ð ï ç uã â½ Ö «¼k ª ï¹ ïóâ ì k >t ç\â > ªV ï \ ØÄV ï «ï ï Û ïs [à > NNN å Û cãkv Ûà í Øà ï è àk½ ï ïóâ ï B E ï í gl ç\ B ¼ÄV > NNN «V] ïs [à > ï è ïv ïs [à > xâ B\ ØÄV ï ð ï ï k ïóâ ØÄ ïv ïs ï k ï¹ ï s ï ö >\ kvw s ç ï D D ØÄV ï ð ï (ĺ 8 :1,1 «ï¹ Ö «¼k ª ï Ë á¼k Û Ý cãk Ý ï ïóâ Ý ï ðx Bs ï ìk > á Bs ( Ä B : : ) Ö[, Ø Dà é > ¼Ã ï Û cãkv s kv ï è g Bk çå ïóâ á ï ï â þ[ ï kvâ > Ûà í ØÃ, >» ï¹ Ûà ¼ ìk > ïóâ k á ï ï â þ[ ªV, ï¹ > ï ð ï ¼k. Ø Dà é ïóâz ï Bu ÃVk ï «á\ m[ã ïóâ ï ýk À¼«Vç

5 B k Í k ç\ «á\ ï ïóâz ï ç à ç ï é Þ é ïóâz ï > åv ï ï > Ý] Ö é ç\ åv ï ï > Ý] >V >V > ò > ï¹ Ã þå Ø D à é ìk > ç ïóâ ö >\ kvµ çåk Ö é ç\ ï àB Ø B ï ò ¼ÃV ö > \ kvµ > ï éâ k ç B Ö é >V é ï ìk > ç ï tz B uã þ[ å Û cãkv Ûà í Øà ï è àk½ ï ïóâ ï B E ï í gl ç\ B ¼ÄV > ï ì El ï Ý] kvµ Ö «¼k ª ï öí ïv é ï ÄÍ ìk >\ ª > óµ áv à ì x Bs ¼ÃV[Å > óµ él, ï ì ï k B >k ïv g év Û ï [à > cãk ï [à > ï è ïv ï [à >. ï > ï¹ k «FÍ Ã ìâ Dà B ( ï Ø B é\ ï Ö «¼ é «V ¼ >k À ï c Ý «FÍ ¼ÄV ï [Å Ø B : >VT > Û Â ¼ÃV >k, «FÍ, Í ïv^ [ÅV (ĺ 1 :2 ) ö  ç [ÅV_ D kvµ ïl ö  ç ï Ö B [ å «F ¼ õ «ï¹ å àB Ø B Ø F >V, D ö òâþ[å [ BV\ ¼Ã F k õ «ï¹ å g «V B\V > õb¼k ªV BV ï >u á ï V\ ìí ï õ òâ å >\ k çå BV V ] Ø ás NNN > nâ Ý] ák ö ówo >V >k å\ ï D¼\V òí Ø B_ à k ç Øà þ[å D¼\V òâ Dà B ó uã Ým >u k «V Ý çw ¼ õ NNN ýk À¼«Vç 7

6 Ä Ý] uã Ý \uå ï ç à ìâ ¼ÃV s B ¼\VÄ\ à ì x½ >V >V å ¼\VÄ\ òâ þ[¼å [à ç å é á à >V, > ï x ç «V\ ¼Ã F s k ï òâ ÛÃ ç «ª ç ï è ï ç, ö > ç à é >\ ïóâz ï. ò ï ÄÍ] ì > ¼ÃV >» c ï ö > ç òâ þ > [ ¼ÄV Ý Ã ò ï [Å > \u å òâz ïv kím åv Î â Âþ[¼ ª çå k ÃVk ï áv kvµþ[¼ ª [ ª[ÅV ö  ç [ Î kvµ B ïv^ þ[ ªV à B ö > ç [Ã Î Ý >V â > >. ö > ç [ÅV ö > \ >kðâ ï > á kvµk] çåã >V D ÃVk ï «\ Ö év V ö > çå¼ å ïv Øk Ø ç ç «V ¼ÃV[ >kå ÃVk «] à Ã, ö > çå¼ D ç ï >kðâ ïu > ç Ã] ç à ¼ÃV, ö > çå¼ å ì åv ï ï áv EÅ ð ï áv kvwv\ ¼Ã ªV, ç ö > çå¼ å > > k nâ Ðà à ç à k ö > çå¼ å ö >\ kvµþ[¼å [ÅV > c kvµþ[¼å [à > nâ Ý >V kvµþ[ ß å Øà þ[å¼ãv å ö >\ kvµ þ[¼å [ þ[¼å ª[ÅV å à B kvµ >uz ï ª\V òâþ[¼å [ å ásu > > ì ß Ý >V kvµ >u Â ï ª\V òâþ[¼å [ > >k à ìâþ[å > nâ Ý >V kvµþ[ kvµ ï l ák uã B kvw ï, >k Aþ[ kvµ. ÖË >\ ö >\ kvµ ów >V kvµ ïóâ Ý uã Ý òþå ª[ÅV > nâ Ý] ák ö ówo >V, >k å\ ï D¼\V òí Ø B_à k ç Øà þ[å D¼\V òâ Dà B ó uã Ým >u k «V Ý çw ¼ õ ¼ÃV >V å\ ï BVk ç Ø F x½ x. ö >\ kvµ kvµ >u å ï â ìk Ä ì Ø B_ÃV ïó¼ kvµ ïóâ uã Ýmþ[Å ö [à >kð ï å Ø ¼ õ Î[ ö >V å\ ï Ø B_à >u Ý ç B óµ [ å ¼ õ å\â ç B[Ã Ý kuçå D ï õ >u s ÃV ò ¼ õ ee ee ýk À¼«Vç 8

7 ìk > á ï õ Û â ¼ÃVm\? "" «V å[å Û å[å cãk E Ûà ïó⠼à \[Å x ªV òâ ÿ à x BV Ý k ïóâz ÿµã½í kv év > g év ïóâ çäí kv év ï Øk[ÅV ïóâz Û Â gk ò ¼ÃV ÿ à g Ö Û [à ìk > á >u xâ B\ ò [à ç gl > ìk > ïó ï > à òí >Vk å ç B B çk B ìk > B ØÃ Û > ¼ Ø xâ ýk À¼«Vç 9 '' B\ Ým ïv^k] ÛÃ ï ¼ ÛÃ ï ¼» ï\ ÛÃ ï ¼ ï D çkâ þ[ ªV > òí å BVk Øà >k Ý k ï í þ[ kaâ xâ Ým ¼ õ.

8 Û Âþ[¼Å ì â Û Âþ[¼Å \[ÅV Û Âþ[¼Å Ý >V Û Âþ[¼Å s kv Ý >V Û Âþ[¼Å ªV > å\âz ç ìí c Ã Ý ß Û Âþ[ ¼ÅV\ [à xâ évk à >V¼ [ õb þ[ ö gsl å Û ¼ õ ( «V : > çä ï M ¼ õ é ¼ é ï M ¼ õ é >[ ál ¼ õ K >V > xâ Ým òkv. Û > D å «Ý] ï Û é é ¼ é ï ¼Ã D D \[ÅV Û é ªV å ¼Ã Û ¼ õ ¼Ã D ç xâ Ã Ý Û ¼ õ ( «V : ç [à kv ªV å í þ[ k ï å ç ¼Ã > ªV c ç x Ã Ý ¼ ªV ⠼à >V BV «ò ¼Ã åv áâ ç\ BV â þ¼å [ â >V å ç ØÃu x BV å ç B ï¼ áv ò >V >V à x ¼Ã å «V Ö B ü ç â «u ï õ >k [ gsâ c ç Øà ¼ õ ( BVk :1 \ à > [ gsâ Ðà ØÃu ïv^ >\ ï òâ ç è ¼ õ. D \[ÅV é cãkv xâ B\ ª å > à [ Dà B Ý ï ç ¼ Ö Ý "" év¹â ¼ é ï «ÿ ýk [ W >\ ç c  B ÃРï ÿ ýk ¼ÃV[Å A uã â ÿ à > Ö [ ák ª '' ýk À¼«Vç 10

9 ï ç\l ß Ö év\ å Ë >V \[ÅV Û > Ûà ïóâ ¼Ã Û > M ª[ÅV A uã â½[ à A [ý ïl[ã > å\â òâ Ý «[ ç >V å\â å ç ØÃu òk] > kþâþ[å. >k ò ìk] ¼ÃV òâ > Ø ¼ÃV D à à å è Û Âþ[¼Å [ B å Ë Û Âþ[¼Å [ B å Ë Ý \[ÅV þ¼å [ B ç B Û Ðà Ý] å s B ï gl >k évk å > áâ ç > ç Ã Ý Û Âþ[¼ÅV\ [ > à à >k [ gsâ ç >k áâ ç\l xâ Ým, å á su > ç à Ýmþ¼Å [ > à à V > >kðâz ÿ à > [à >k å ç å\âz ï õ òþ[ xâ B\ s B\V òâþ[å >k k å u ï õ k ï¹ > ÿ à > >k g év u ï õ >[Ã Ø B_ à > ÿ à > >k k s kv Ý >V u ï õ >[à > ÿ à > Ö «¼k ª ï kvâ Ø å ç ØÃÅV\ ¼Ã ç\âz ï ïóâ «ç\ óµ ï ï >kðâz ÿ à BV\ ¼Ã ç\ ï :1 ÿ à > [ÅV ç uã â ï B «Z B ÿ à > év¹â ÿ à > ¼ÃV[ ÐÃk¼ ç uã â ï ÿ à > ªV A uã â ï Ý] ÿ à > [à à év¹â ¼ é ï «ÿ ýk [ W >\ ç c  B ÃРï ÿ ýk ¼ÃV[Å A uã â ÿ à > Ö [ ák ª A uã â½ Ã >o «\ [ «\ ð¼ A [ý ïl xâ s. ÿ à > ï «V å[å ß Û å[å cãk E Ûà ïó⠼à \[Å x ªV òâ  ÿ à x BV Ý k ïóâz ÿµã½í kv év > g év ïóâ çäí kv év ï Øk[ÅV ïóâz Û Â gk ò ¼ÃV ÿ à g Ö å B\ ¼Ã > [Ãu ¼ õ [ ¼ í þ[å ¼ : å Û > ýk À¼«Vç 11

10 "" åvd >k k ïóâz ÿµã BV\ ¼Ã >V >V_ ï òþ[ ç ÿ à B ç\â >k ï ç g év [ÃuÅV\ ¼Ã ç\ ªV u «ï '' ìk > ï [à òâ  ÿ Ã½Í Ø B_à >V é kí ¼ òþ[ ¼ > á >à > ØÄ éâzþåk Ûà ò à ª [ ¼ ØÄV_þ[Å (À ) ç B >k ïóâz ÿ à > [Ã ï ª\ ï ª[ÅV ò ç «g Bk ç Øà þ[åã BV ç ÿ à ç >VÂzþ[ «V ÿ ý>çé Øk Øà x Bs ï >k á Ö év\ ò é ï > ÃV ç g év ¼ÃV[Åk ç ØÃÅ >V ï ÿ à ìk¼\ guå é Ö. ¼ é ï ï év¹ òí D >V Øà k ï ï év¹ òí çã B nâ > B ç B B ØÃÅ\ ï ª¼ ÿ ýk ï ª\ ª cuä ï\uåm \ Î[Å ï¼ òâ kvµ ïl å Û Ãw ï ï òí gsâ ìk > ï Ö Ë á¼k Û ÂþÅ á cãk EÂþ[Å áv òí kvµ ïl >V_ ï \VuÅ ïó¼ ïv òâ. Ý >V_ ï ï ï >kðâz ÿµã BV\ ¼Ã ç\ l ák > ç ÿ à BV\ ¼Ã ç\ l ï à > Ã^¹ Ý] ¼ > k ª å[å ý ïs ï öl ß ¼ > k å[å ý ïs å ¼ ØÄV ª k s Ö ]l k å ¼ él å kvµ Ö ï ýk À¼«Vç 12

11 ï é ÄÍ >V Ök ï ï ÃÐÂz ÿ à B > ªV ØÃu ï ç à [ W ï õ å k ï¹ ï >] ák ï ï. Ë >¼, å >k [ W ï â Ã ï¹ ïv\ ¼ÃV ¼ÃV, ï ï òþ[ >k k ïóâz ÿµ à BV\ ¼Ã >V >V_ ï òþ[ ç ÿ à B ç\â >k ï ç g év [ÃuÅV\ ¼Ã ç\ ªV u «ï >Âþ[¼ÅV¼\ > ¼Ã [ ç\l «] à >k á kvµþ[ kvµ ï çål ák òk > å ç ï >k [ «\ ð ïóâz ÿ Ã½Í kv kvµ ïl çål è l >V å ç ï > ï kvµ ïl kí ¼ òþ[. XXX ÖÍ ß Ø F ï^ d é ïl 13-k B[Ã Ý é >t ªÂ Ý Â ï \V é >t. ï¹ z ÖÍ «Â ï á Ö z >t ç é «Dà > ç\ _ ïv As c ÖÍ ïvãv ÃV é ï kwº B. d ïv «ª «> ìí 2020 õ > ìk > s\ ¼ ç ï Ý Ø M Ý BV B\ s\ ¼ ç ï kí à Ý] ÿ B \ à 202 ½ D 5 > > s\ ¼ ç mk s\ ¼ÃVÂz Ým ç ç ß ªV õ ïv «ª ç «Ît «V [ Ø ö ¼ ï\ >V ìk > ¼ ç ï *m «8 > À > s â á. d ±u ð ï xü Ø ï¹ Øk¹ â Ý] su Ø F >u > A_ à [ ï¼ Ø B çb s «V ï Ø Ö > ìã ï ö s rv z\ Øà ï ü¼ > E ( ï «V (½_ gþ B ï Ø â sä ö â òþ[. ýk À¼«Vç 13

12 Ö Â k ç B B[à ÝmþÅ «? "" ò Ë Ø è ï K \ ïó⠫ĺþÂþ[Å [ ç Ý» [ í év Ë Ø ç Ýmþ[Å [ ç Ý > Ë Ø ás» Ø Fþ[Å [ ç Ý > B[à Ým > í év ò» él s > ç Ý k ç B B[à Ýmþ[Å [à ö ö à å B >] á¼ BV ýk À¼«Vç 14 ''

13 ¼Ã ï, Ø ás» Ø Fk ç >V ÃV ï, Ø ás ç  õ à ç >V s¼ä ï º ØÄ[Å èä\ è ïl ª ï í òk ç >V ÃV ï \u s¼ä ï¹, «> ï ] B ï > ¼Ã à k ç >V ¼Ã ï Ã_¼k > ï¹ Øk «\» Ø B_ÃV B á à ç >V gl, Öm¼ÃV[ Ø B_ÃV â à Ý, >k k ç B B[à Ýmþ[Å [ í év ò k B Ë «\ >\ ï B ï Øà þ[å [ â kvµ çå l «, ¼Ã ï¹ «,» k½ ï¹ «xâ B \ ç Ä kvµ xâ D ò Ã Ä kvµ B [à xâ B\ ª DDD ö ß E åþâ,» ö >\ kvµ ç B ï ð >¼ÃV, k «V W[» çå¼ku k. DDD ò ¼ÃV]Â Ý Ý] xâ B\ ª ò» B ß Ø Fþ[ > ï k ï xâ B\ ç >k ö Ý çå > ß B k Aþ[Å ª¼,» Ø B_à â ö «Ý «ò ¼ õ év >, >» ª ïóâ x[\v B ò ¼ õ ò ª ï¹ å s Ë y «\» Ø FþÅ [ >, ª ïóâ x ásu [Ãu > \V B áºzþ[å [à xâ ¼ÃV ªV > Ã Â í ¼ÃV >V ü ç [Ãu  ⠼ ªV Ë >¼ \uå > [Ãu ç >V ( ï 1 : ò «\ >\ «Ä [Ãu > ï >\ kvµ çå xâ B\ ª» B âä ïó⠼à þåv [ >, ¼ òâ k kvµ ï ç \V B  ï x [à ýk À¼«Vç 15

14 xâ B\ ª ª¼ >V, Ýmsu gsâ g év kwº ¼ÃV ªV À, évk c åu ïóâ \V B  ï õ [ÅV ( Ý ) >k, évk ò kvµ Ý >\ ïu ö «\ > \Vu k >u [¼ «ï õ Ø á s» çå¼ku k >» Ý] > åv ï¼ ö >kv [ ç\â  ï õ òk >V ( ï : ý òâ ¼ÃV» ß Ø Fþ[, ö >k ª ªÍ ïv á¼ > ï Ø Ýmk k ç B» k ç B ¼Ã k ç B s¼ä [ «>, ö >\ kvµ, k ç B kvµþ[ Å [à B\ ª. Ö B ü ç òâ Ý ç ¼ÃV]» Ö B ªV > kvµ Ë ö >\ \ òâþå [  ï õ ¼ õ y¼\ Ý Â ï kwº ï ¼ÃV é, k >, ï, [, gs, s kv Ý ïu s k ïóâ \V BV [ÅV (1y¼\ :1 Ö ï ¼Ã ï ÃV ï, Ø Ä B á, tz» Ø B_ ÃV ï c á á ª ï Ý]l «é Ím «V k ç B cã BVþ û á à ìâþ[ ªV, ï > ï¹ ÃVk ï, ï,» ka ç ï ö B á ï Ö é > á c ª ï á ý ò >V >k k ç B B[ à Ýmþ[ÅV [Ã ï ªV, ö ß E åþâ» ö >\ kvµ ç B ï ð >¼ÃV, k «V W[» çå ¼ku k. Øà ¼Ã» D ö «V >k ª ö >\ ª > kvµ ïâ çwâþ[å ç  ï õ ØÄ[ «Äºþ» ö >\ ª > kvµ ïâ x[ \V B ò ¼ õ B Ë ö x[\v B «ò B[à Ý, ö > \ D åv ï çå ¼ku þ[å [à ç BV ò x BV ª¼, ò Ë Ø è ï K \ ïó⠫ĺþÂþ[Å [ ç Ý Â» [ í év Ë Ø ç Ýmþ[Å [ ç Ý >, Ë Ø á s» Ø Fþ[Å [ ç Ý >  B[ à Ým >  í év ò» él s > ýk À¼«Vç 16

15 ç Ý Â k ç B B[à Ýmþ[Å [à ö ö à å B >] á¼ BV s¼ä ï ÃV ï Ø ö Øà BV kvâ > ì ï ö ª kwºz» «Ã [Ãu þ[ ï >à kv, ï á ïv\ D Ý D åv Ý] Øà ØÄV_ þ[ ªV, Ö ï¹» B ï é \ ç ç «V ç ï ök ás» Ø Fþ[Å ï à év «ï Ö ï ¼ÃV  â >V, ç k ç B» B á â. ªV åv Ý] Øà B ç ¼Ã þ[ Ö Ë Øà B >k à k ç B B[ à x åv cã BV Ý ØÄV é ß ØÄV > >V ªÂ zuå\ ç uã â ¼ Ãz ØÄV_þ[Å (cã ï :2,2 ý òâ ¼ÃV «\ >k «ß ØÄV é «Â ò ö ök» Ý] ªV, k ç B ß Ø B_à þ[å [ à  í x? > ï åvs ØÄV é kwº > [ ØÄV K þ[ ì ïóâ åv s «V [ ØÄV KþÅ «B 2 :3 Ö[ Ø ö >V ï ª ïóâ  ïv kvâ > òþ[ >k sâ Dà ØÄV é s B ì ö ª á «Âþ[ >k ï õ ï ö ª >V ï > Øà ØÄV_þ[ ªV, Ã Ý ØÃuÅ á, k ç B» ï á c Ö ï¹ k ç B» Ý]u >kðâ Dà ò x Ö ï¹ Ý ç\   >V ï [ à  í x BÃÂ] åv > Ý V\ >V ï D > év k ç ØÄV ª [ «Äº Ã, Ë Ø ÃV  à B[à x? ö x[\v kvµ, Ý ¼Ã þ[ k Ö é > ï Ë «é á ò >, B[ à >s [à ¼ ] é ç > ï¹ kvµ ç >kðâ ïu x[\v Ý > ç\ BV ª ïóâ x[ã ß Ä B W > > ï k ç B» á «V â ò é ªV, k ç\â >kðâ Dà > Ö [à ç ddd ýk À¼«Vç 17

16 "" > kvµ ï ª\ > ézk >? >k áâ ö >\ kvµ [à ézk kv B[ >V òâ ª[ÅV >k ªÂz Ø Fþ > g BV ï ª\ ï B ézk Ø x Ý ª, «V «> > g BV é g ( B '' ýk À¼«Vç 18

17 > kvµ [Ãm kvµ >u ï ª\ Î[Å [ V [ Ã] ØÄV é > kvµ ézk kv K\ [ V [ >u Ã] ØÄV é à B ªV à B[ Ým ïv^k [ ï^ «V Ö B ü Ø\mk ç ézk òâþå [Å ( Ý 1 :30 ïu ï à «\ ç á [ BVkV é ò Ý] k E þ[¼å ( BVkV : ¼ ál Ö ï\ kvä k B â «¼ E ØÄV Ö B ü, â «¼ E > ª V\u¼ÃV [ ª Ù ï 1 : ) > kvµ ò òâz ï ª\ > ò Ö ª ò òâ ézk > ò x > kvµ Ë >\ ç\ l òí ï õ, ò kv x[ òþ[å [ ØÃV Ý ç ØÃVmk > kvµ ï ª\ Î[Å öþ[å [ à ¼Ã > [à «Û cãkv Ä «Ã Ý > \Í { > [Ãk ç c  Î[Å ò >V, > òí òâ ÃÂ] ï g[ Ý] ï k ç çå¼ku x[ x. ï ª\ ª kvµ? ªV > [à év > ÃV \VuÅ tz B k A Ýmþ[Å > > «Ã Ý ç ÃÂ] ï ¼ õ \ ª Ø é ªV k Рï ï ª\ ª >kå ÃVk > à B ÃVk á à >V é >\ ï ïvã ì ï íâ # ð HHH > kvµ g[ å ï ïó ï ª > kvµ > à AþÅ ïó ï é B[ Î[ Ö >k ïó ï kvµ. HHH ýk À¼«Vç 19

18 \u ìâ ð c â À ï k [ ¼ > ï Ý] k EÂþ[¼Å ¼ :3 Ö Ë ï ª\ s. V > > > B B ç Î ºzà Ýmk â à Ýmk [ ¼ÃV]Âþ[Å \ D > ç ç çkl ç ¼ õ ç > ¼ÃV]Âþ[Å é Ý : ç Øà á ç â é ØÄV_þÅ > (1y¼\ :1,1 ïv é Ö Ë ï ª\ s. ª¼  > ï > ¼Ã ï¹[ã kvµ > ¼ ¼Ã à ï à k] > áv Ø F >u B[ ÃÂ Ø B â Ø Fm â D\ òí s þ[ Ö ª Ý ª «ï Þ ¼Ã ï¹[ã kv ï Þ ¼Ã ï¹ Ã kvwv ¼ÃVþÅ ï é ï å ¼Ã ï¹[ã > ï ª][à kvµ þ[ ï ö > kv ¼Ã ÃV ¼Ã kvµþ[ ï\ óµ ï¹ ï òâ ïuåã Ã ï ¼Ä B óµ ï¹ Ý]u ïuå Ã Ã ï ¼ ØÅ > > ¼Ã ï¹[ã x ç B kv D ª ÄÍ >V Ý >V à kvµk] ª[ÅV ï ª\ c á gl ï BV â à BVk ¼ ¼ÃV >à kv ¼ õ [ Aþ[ ªV ï ª\ à à ¼Ã >V ÄÍ >Vr \ ª é BV à kv x B s. > kvµ ézk > «V\ ï ª\ Î[ÅV ò >V B òâ \þ ì k >x\ Î[Å ï «V ªV > kvµ ÄÍ >V r\ kvµ ìk >\ kvµ ª¼ kvµ >u ézk > ï ò ¼ õ ªV ÃV Ý W[ Ûl ØÄV \ ì > > ç V Øà á ç V ¼ÃV] \ ì ézk > ï Ý] >V \ ï  ï õ ï í \ ì ézk > çä BV à >V ÃV Ø >Vþ [ í \ ì éz k > ÄV >\V ØÃV ç BV ïvã BV ß BV Ä Ým ïv ØÅ é ¼ÃV]Âþ[ \ ì Ö éä > Ý ò ¼Ã E ï í \ ì ézk >? ß > ¼Ã Ä ì kvµ ézk > ï ª\ ª ý ò à kvµk à \þ E BV kvµí ìk >\ x év >, å ¼ õ B Øk[ÅV > kvµ [à à ïóâ B > kvµ g[ å ï ïó ï ª > kvµ > à AþÅ ïó ï é B[ Î[ Ö >k ïó ï kvµ. ç ïev â ¼ í D > à ï > ï >V > kvµ kv ýk À¼«Vç 20

19 "" ¼>k áâz s kv òkvâz þ[å 1 : s kv ïóâ >V ï >k ï [ > ïóâ Ý >kðâ ïu ö kvµ kvµ >u ç B ö guå òâþå [ D ïv Âþ[Å '' x àìk¼\ D ï B >V > á kvµí x BV Ö ü m ªV \ à ŠÐà ØÃu gsâ B ïóâ B > àB ï > ªV >k á áv â ¼ > kvµ kv x > ÃÂ] BV kv D ¼ÃV, ü Âz \ à Šgsâ Ðà ØÃÅs ï üms åv Ý][¼\ > ï s kv ç Ý u ïv ¼ õ ¼\ Ë u ïv á s ( BVkV :1 ÃV Ý] òí s s k Ö B ç > ï s k Ý u ï V >V gsâ A uã ÃÂ] ï ï¼k é >Vk å ç > ï ï¼k Ö B ç u ï V >k B x BV. >k [ gsâ A u k >V, > kvµ > \V ª[ÅV \ à ŠÐà ØÃuÅ òâz >k gsâ Ý òâ ( BVkV >k áâz >k g òâ. >k g B > k ç òâ > k ç B òâ >k Рïu ö kvµ kvµ >u ç B F guå òâ F gu év ï ª\ >V[ þ[ > kvµ > kvwx * Þ Â ßÄ B_à > o «â Ãl BV >V À x ªV *ÐÂz B_à òâ *Рo kvµk ï ª\V «V >Рï ï ª\V òâ. >k áâ ö > \ kvµ [à ézk kv B[ >V òâ ª[ÅV ýk À¼«Vç 21

20 >k ªÂz Ø Fþ > g BV ï ª\ ï B ézk Ø x Ý ª. «V «> > g BV é g ( B ª¼ à Ýmþ[ Ö B üm ªV évk ç Ø ªÂ Ø é õ [ ò ¼Ã í x ( :1 >k áâz s kv òkvâzþ[å 1 : s kv ïóâ Ý >V ï >k ï [ > ïóâ Ý >k Рïu ö kvµ kvµ >u ç B ö guå òâþå [ D ïv Âþ[Å ï Ð kvµs > «V ¼ Ãw, å nâ Ðà ïv^ >V > ï ö >\ kvµ >u ç B guå Ø B_ à x½þ[å. ª¼ >kå ÃVk â s k å ÃVk ï¹[ã kvµk ï ª\ ç BV ïóâ B[ >Vþ[Å >kå ç ï¹[ã kvwv\ >kðâ ïu B ç ï¹[ã kvµk ïóâ ÄÍ >Vr V ÐÃk á \ s þå ª¼ ï ÄÍ >V ª é BV > kvµ Øk kvµþ[å ï D D D Øk å â Ø F ï^ d 113-k Å å ï Ö[ \ â ¼ ò él éþ B > é õ ï B ª 8 > > Ö B 11 ¼\u Øà M c o BV Ý] >. d ï ç B º çål ò ¼ÃV Öº éví > ï òí Î éí ï ïv «ª º ¼ÃV >\ [ÃuÅs ï «\ B s ÖÍ él ï ÄV ¼Ã ö Û õä ¼ÃV > ï òím > á. d ¼ÄV «B Î[ÅV ò ¼ÃV xâ B\ Ãz B ò > c «91- ¼ÄV ¼ÃV c «å Øk > \ à öí ØÄ[ åv Ý ¼ÄV «B ç òkv ««A] t > í à þå ÖÍ él c «él «B > ìí z Ý òþå >u Ø ö â åv ï ï ç B ç ösâþ[. d Vº ï å â½ òþ òâ ½l c ö Øk Ý B 2 þ é u ás «B Vº ï å â½ ï¹ ªV ÃV u ö Øk u x k òâz Jµþ ýk À¼«Vç 22

21 >kå ª B ï ð > ï å é á "" ï Ý ì ïóâ Äö BV ò «V Ö B ØÄV ª ( Ý : ªV å é á à ì à >» ï s k ï ï Ý] c >k á Ým ï V\ ï áv ðí W[ÅV ï ð\v Ö å é ï ª ï E à >u  ï ð\vþs k ï. ýk À¼«Vç 23 ''

22 ¼Ã åv ï Ý òâþ[¼å s¼ä åv Í òâþ¼å «é\ >» åv Ã Ý òâ þ[¼å ï >k Ø Fþ[Å á ï¼k ïv Ý]u ç â Øà ØÄV_þÅ á ï¼k ß B\ Ö EÂþ[Å ï [¼Å Øà cã >Ä ï ï [¼Å ¼ÃV B ª ï [¼Å ç Ä ìí Ø B_à þ[å ï [¼Å B í év ò ï ªV ï zu Þ Ä é ásu å >» ï [ í é. Ë >¼ å s k ªÂ ï \ F\ Ö ï ¼\VÄ\ kvµ ç Ö «\ > kvµ kvµþ[å ï [ í é ï å cã >Ä ¼Ã tz B ï à Ýmþ[Å ï Ö å à ï à «â½u B ï [Ã] ÄÍ Ö ªV Ö ï ï ö Ý]u s õ ¼\ ï HHH " Ý Ý]u «Ø B_à þ[å ï¹ \ F\ é å à BV\ Ø B_à k, å Ý Øk ß Ý] Ö [ > B  ïv D¼ÃV k ªV ò Ý ¼ÃVþÅ [ >k õ ĺ 5 : 8 à ìâþ[¼å. " HHH ýk À¼«Vç 24

23 Ý] å é ávl Ý Ý] [à å é ï ª[ÅV ï Ý [ Øk ß Ý] >k [ Ã Ý Ø B_ s Ö ï»» Ø B_ÃV ï > ç ï ðs Ö ïóâ ¼éV õ ï Ö ï _ é òâ ð ï Ö ï é» B >» B á ï¼ Ã Ã ï Ö ï _ é Ý]u > á ï¼ Ã Ã ï Ö ï é» B à ï é» B ï Ö ï ú Øà k ï Ö] >k [ EÍ] é >» ï >» B ï c çå ÃV á Ým ï V\ évk ç å ç á à à å s >V [ é é» B ï áv é» ï áv çäí ØÄ_k å nâ Ðà >V [ ØÄV é»» Ø B_ ÃV ï ç ï ðv\ évk ç å > à à å >V [ í é ò é >V _ é >V [ >\ Ø B_ V _ é òâ u å «ò Aþ[Å [ ò >k ç à ì ï V [ >\ Ø B_ V >k ï ç ï > ìã õ ç ÖwÍ ¼ÃV òâþ[å [ >k ï >s ç ï òâ ªl [à > Øà ò. Ö[ å s «á\ ¼Ã ï s¼ä ï >kå cã >Ä ï áv >kå» B ç ï áv c «á\ ¼Ã ï s¼ä ï, ª ïóâ >kå ¼ÃV Ý ª >kå Ýmþ[ Å ï «á\ ¼Ã ï» B ï¹ > s «>\ Ø B_ÃV ª >Í «\ E k½ ï ï\ c «á\ ¼Ã ï s¼ä ï Ý Ý]u «Ã >l é Í ï õ ª ý ¼Ã õbþ[ ý òâ ¼ÃV >kå ª ï áv ðí Wu» ï >kå ç»âzsâ s k ï çäí ØÄ[ÅV ÃVk¼ Ý Ý]u «Ø B_à þ[å ï¹ \ F\ é å à BV\ Ø B_à k å Ý Øk ß Ý] Ö [ > B  ïv D¼ÃV k ªV ò Ý ¼ÃVþÅ [ >k õ ĺ 5 : 8 à ìâþ[¼å. BVÄà å > Bx «Û ªV m[\ ì Ý] ¼Ã ï «ÛVs > s «Ø B ï c > s k ï ¼ÃV ðí ýk À¼«Vç 25

24 W[ å Ø é ªV ªV >k ªV s >k Р«ïv Ø B_ÃV ï BVÄà à > à Ým ïvã > ª¼ [ ì ï ß > m[\ ì ïðâ Ý W[ ïâ þå E åþ év\ [ ( å á ï : ) > ç ß â½ ï ç \ F\ é¼\ >» ï >V ï ¼k Ý ç ï í >\ Ö év Ý Z B çåãv B à Bs Î[ ï Ý Øk ß Ý] >k [ é > á ò ï í Ö é B >k öí Ø s B\ ð ª B ò ï í Ö õ >k¼ å» [Å å s k [Å >o >k à ¼ õ Ö é B ï Ý Øk ß Ý]u «s [¼ Øà ò >kå ª ç é ç Í ªV c > Ö é HHH ÃVk\ k ï¹» B Ø FþÅ ï áv ðí Wuà à >k Ý Ý]u å \ k ç BV ò ïs [Ã] B á áv Ý Ý]u «Ø B â ¼ ÃV Ø B_ ÃV ïóâ çäí ¼ÃVk ÃVk¼. HHH ýk À¼«Vç 26

25 ò Ö[ gsâ él B Ö [Ã] B á ï. ï B [ åvû ì ï Î ðí Î é ¼ ¼ÃV k çäí ¼Ã ï s ª[ÅV ï Ý Ö Ý AÅ Ý nâ Ý]u > > \ F\ é Ý >V Ým ¼Ã ªV x Bs ( «Û 2 7- «BVs å ï¹ B [Ãk ì B ò >V «B ç ¼Ã k ì ö >V gl «B kðâ çäí ¼Ã ïv\ Ý ¼Ã ªV ª[ ÅV k Øà ¼Ã ì B ò >V «B : ) > c kvµþ[» «Vl s k BVl ïóâ ß Ý [à > ç B s B\V òâ. ï > _ é òâ å é á W x BV ï _ é òâ åv c ï â [ >\ x BV >V > ç Í ï å >V ì ï >VTm õ ª òí > ç â½ ï B ïs. B s >] B ç â½ ï â B ] B òâ «¼ B ] B ª õã >\ ¼ÃV >] ÖË >\ Ö ï¹ «V à «Ã AÅ ç ¼ÃV[Å «\VÄu > «ç íå ö > k ª «V ï à k ªV Ö ï E ï Ý õãv cã >Ä ï > s «Ø B Ø s B\ ðv \ ¼ÃVk >\ \ F\ é¼ Ö Ã Ý ªl kv ª é. ï Ý ì ïóâ Ä ö BV ò «V Ö B ØÄV ª ( Ý : ªV å é á à ì à >» ï s k ï ï Ý ] c >k á Ým ï V\ ï áv ðí W[ÅV ï ð \V Ö å é ï ª ï E à >u  ï ð\vþs k ï. ÃV ï¹ k ï¹ W ï V (Ä : ÃVk\ k ï¹» B Ø FþÅ ï áv ðí Wuà à >k Ý Ý]u å \ k ç BV ò ïs [Ã] B á áv Ý Ý]u «Ø B â ¼ ÃV Ø B_ÃV ïóâ çäí ¼ÃVk ÃVk¼. JJJ ýk À¼«Vç 27

26 ïv>_ ïvéý]_ ¼ÃF í ¼>k #>[ ¼ÃVé ¼>V[Å kvf Aõ. ]ò\ð\vþ sâ V¼éV ¼>k#>[ í ¼ÃF ¼ÃVé ¼>V[Å kvf Aõ. "" ï > [ÅV? ò g ò B ò þ[å Ø ò ÄÍ] ów ò ð\ ª ï ¼ÃV ów ¼ÃV[ > ï > ï ówo ò ò¼ > ï¹ ç \uå Ø Fk \uå ö ç B ï õã ò B ò à K¼ BV Ã ï ª¼ å ï «Ã ìã t > ïu Ðà tz > «\ ª> áº. ýk À¼«Vç 28 ''

27 [Ã Ý Wu ç ß ç Ý çk ¼Ã ¼Ã ªowÍ z ìí ¼Ã Fs ï óµ \V \V ªowÍ [ ¼Ã F k õ ï ð >V â ¼ ï > > ìí òâ. Ö ª ò ö é ¼\ ç ï õ ç ç [ c ] Ã Ý > \ ß Ø B_à k >V ï â > >[ éðâ Ö ª ò ¼ õ [ ç ØÃu Ö ª ò > à ï\ Ö Ý ç Ým ïv^ >\ ß Ø B_à k >V «V\V[ é ï >. ï D ï { Ã Ý òk Ö åv A þ[¼å [ ØÄV KþÅV > B à > åv B «D Aþ¼Å [ ØÄV KþÅV ï { k ï é l é \ él é «s é é õ \ ï Ý > à > { > > ç \VÅV ª[ÅV ç ªV [ Ø B_à ¼ÃV B [ÅV «D «D ½Â ªV kl D ª «¼Ã Fs B è l ¼\ à ¼Ã Fs kl D â½ òâ B ç > â½l ¼Ã â s kv ª[ÅV B èl ¼\ c Ä ì > «[à B ª. Ä ì [à BuÅ. Ý ò ò ï ò c òâz «ï > Ý k ò ð\ ª [¼Ã \ 1 \ >V ½ Ø Ak Ø çð Îò õ Ak \uå ö M ¼\ ï çå ªV é ö ª ªV é ìãv [ k ç B çäl cí >o ák çä ªV uã >V ýk À¼«Vç 29

28 x BV\ sk åvâ { þ[ ß Ø B_ «V\V[ é ï > ò kvµ [ Ãz] kím ª «¼ ¼ ï\ ¼Ã s þå ª[ÅV ï > kv [ eý]u Z B ìãv ï â ¼ÃV ªV z D kv [ Ý] é é å [ ç ¼ õ. Ø A k Ø A k \uå ö M ¼\ ï çå ªV é ö ª ªV é ìãv [ k ç B çäl cí >o ák çä ªV uã >V ï > [à ¼\ ç cí > ïu g Bk ç c  B [à ç å Ý ì\ ç u ïv^ àz ö ç, c ç \ > B g å ª Ä ì > ï > [à ªÂ ç à þå [ Ä ìí ªV u cí >o ák { >V kvoã á B Ø s Ý] ç ìk à B ªV ò x ªV k Ø õ¼\ ï\ ö é åv ï ªV Ã] k ØÃVÅ ç BuÅ ª, >V ç BuÅ ª, Ø ç\ ï ª, ç BuÅ ª é B, ç BuÅ ª ò > Ø ï\ ï\ g D x kðâz Ý Ø B_à ìãv nâ çäl ¼ ï¼ BV. k k s Ý] ï õ  ì ï ö ª\ > > ç B k ï B g é k å ß ï «[à ] kðâz ªV  çk x B ì ÃV çäl Ý] á k ï¼ ç uã þå nüþ ç Ã Ý òk åv «D Aþ¼Å [ÅV nüþzt ¼\ ç ï õ EÂþ[ÅV [ nüþzt ¼\ kðâ u å ª ] å ç E Ä ì ì s á¼. ò ð\vþ V_ õ ¼ Øk «\ ï > k Ý] õ ï ÃÅÍ x ò ò ï ò Ä év àç Ö év\ ]l év õ ï ò B ò D ï õ kv x ª[ÅV ò ð\v «Ø ï > s Ý] ò ò ï ò ýk À¼«Vç 30

29 " ò ð\v ï ØÄ[Å ò ò ï ò ìãv nâ ][ \þ ì > ªÂ kvµ ð >V ìã >à ò ¼ õ ¼ [ > ï\ à ì mkºþs k ï " Ë Ã ç ìk \VF òâþ¼å [ > ï õ Ã] é ï\ ~ â òâ ò g ò B ò þ[å Ø ò ÄÍ] ów ò ð\ ª ï ¼ÃV ów ¼ÃV[ > ï > ï ówo ò ò¼ > ï¹ ç \uå Ø Fk \uå ö ç B ï õã ò B ò à K¼ BV Ã ï ª¼ å ï «Ã ìã t > ïu Ðà tz > «\ ª> áº. ªV ò ð\vþ Å ç\þ[ ò kvµs ów Ý BVÄ\ ª z D kv [ ï ð ¼ÃV[Å º ç å é â ¼ Øk «ï\ ïv º ò ç ç ï å é ï ª él ï ð_\ ª ï ÃVk ï¹ > ç ï Ý] ç\ ï ï Øk B D Â. åv à¼ãv kvº x \ > ï Ý D «Ã Ý > kv D ª Ã_ ¼k ï¹ ¼Ã à ¼ÃV kvº åvó ï g ï Ý òí > åv kvºþ ª «D ÄÍ >V kvº Å å ï à ì⠼à > é «D ÄÍ >V Ø B_ > ï¹ \þ õ ªV Ö ÄÍ >V à¼ãv ªÂ Ý [à ªV é ï ØÄ[ ÄÍ >V ¼Ã F s B ï¹ à¼ã M Ø B_ÃV ï¹ ªÂ u â åv ¼Ã ýk À¼«Vç 31

30 " ï > [ à òâ Ø e B \ x½í ò é gl g > à à >l º ¼ÃV >\ ï [ í év ï >o k ç [ k ç [ ß Ø B_à k ÃV ï Ãu  ï Ø B í " > é ç\ ï cã BV þâþ[¼å B kvº A]o ï õ ò ÄÍ >V ¼ÃV Ö mk Ý] à¼ãv ¼ õ [à >V ò > ¼ÃV > åv ìã ìâþ[åã Ø B_à þ[ > [Ã] é c á. Ö ¼Ã é¼ ò ð\v x èu Ø ¼ õ [à òâ Ø èu ¼ õ [à òâ Ø D Ãw ¼ÃV, Ø D Ãw ¼ÃV ì ÃV nâ â ¼ Ý \þµk ï ªV ò ð\vþ Å ï ìã ï \ s ò ð \V ï ØÄ[Å ò ò ï ò ìãv nâ \þ ì > ªÂ kvµ ð >V ìã >à ò ¼ õ ¼ [ > ï\ à ì mkºþ s k ï. ¼ ç ìãv A ï\v òâ ¼ÃV ð s Ë ák à k >, xâ B\ ß EÍ] à k > Ö çåí V é ð s «ï\ ï\ ï M à m¼ã é¼ ï > ï s[ ¼ ï ìãv Ø ç ï Þ ç ¼ÃV ªÂ ç\ kvµ ð l ª ð Ø B_ ï\ ï\ ï ï M â s E óµ òkv Öº >V [ ç ï \VþÅ ï > ï é ï¹ EÂþ[ é Ø EÂþ[ ÐÃk¼ xâ év ò > ªV ò ð\ [¼Ã > >\ kvµ ówo ð k Ã Í ïv^þåv é ª Ã Í ïv^þåv [ à xâþ\ à ç BVþ s þå Ö ¼ÃV[ «ï¹ >V ðk ýk À¼«Vç 32

31 ª Ë D x½þå [à D ª ð Ë D x½þå [à D Øk ß Ý ]u D  þ[å. ï > é «V\V[ à ìãv çk ï õ z D kvµs óµ \þ B  ï õ ØÄ x BV º >V B\Vþ[Å z D kv [ Ãz]l ï ö þ[ ] ï B Ý]u ð ßE ª Øk Ã Ý ïv Ý]u ïmk ï B u ï õ >Vºþ ï õ ò ¼\ ò Ã\V ò ¼ õ \ ªV [à å Ý] > ç BV ï > [à ì ÃV ì Ý ªV uã B ìkv. Öº öí ïv ¼ õ s ï Ä ì Ø B_ ÃV, ç B ç Ä ì Ø B_à ⠪V >V å_kv çk ï x [ü>, èu ç > A þ[ Ø, > ¼\ ö ç Ý >[ D > x ç B u ï õ kvµ > ï A ï Ø õ ç Ø èu ç ìãv ªV c â > Aþ[ > kvµ ïl xâ B\ ª > ï\ >[ åv k] ï õ çå ç ï áv > u ïv^ [ k ç >V[ ç. à kvµ ç\k >V >u >k >V > Ø x > çã ªV A kvµ ¼ õ ï > [Å > ìs ¼ Ý ªV ç [ÅV Øk[ BV\ ç B ¼Ä uz EÂþs þå ï ¼ \V > ØÄ_k \V ï¹ ¼\ ï [ ªV \V ¼ BV >[ ç ÄÍ > ï ï¼. ï > [ à òâ Ø e B\ x½í ò é gl g > à à >l º ¼ÃV > \ ï [ í év ï >o k ç [ k ç [ ß Ø B_ à k ÃV ï Ãu  ï Ø B í > Î ¼\ uã þ[ ç B \ ç Ý kvµ ç\ ïv \ [ Ý] ¼\ z D kv ç  â ç B > k Ý > Ý > k ç B ª. RP.FE.17 ]BVª±_ þç Âïs_çéBV? >Vºï^ ¼ïâ ý AÝ>ï¼\V, ]BVª ±¼éV, \V> Ö>¼wV >ºïÓÂz Ö[ÐD kím ¼Ä«V]òÍ>V_ >B ØÄFm E«\D ÃV«V\_ >ïk_ >«D. ¼ÃV[ : , ØÄ_ : ýk À¼«Vç 33

32 geöbö[ Å ±_ï^. ÄÍ >V Ý][ k ï^ 5. ç z D D H 100 Øk ß Ý] Øk à ç ï^ 60. k ï â E ï^ çkl Ö B s ç ï^ D ïl ÄÍ >V \V ò ï^ 5 7 ö kvµs à >l 8. å Û ¼ õ? H 9. m] \éìï^ gl«d H 10 >k º öâ Û «Ð kvµ D s kv Ý] «]à ï H çkl à >l ï^ H 14. mâïd Äͼ>V \Vï \V D Ô ìk > ï à k 16 > ¼ _ Ø Bo k_éç\bvï ØÛ Ãm ý? H 18. E «V E ï^ B >u x D? H ªÍ D B ç B? çkl ç Ã Ý B ï^ ç B «ª H é ïv ª¼ é ïv > H 24 Ý E Ým ï H 25 ìk Ý] >e ï H 26 >k ï º º H 27. kvo B ï¹ H 28. m[ã ï ö ï é ï¹_ s kvä\ BVà «\? EÍ] õ E ï^ «[ÅV? ï > B >kå ¼Ä ìí ¼Ã ïv ª¼\ > cå ªV kv kvµ  k ^ ª ï \VÅb¼\ >k Öº > º? E > Ý] E ï^ >x^ gsâ kvµ cõç\çbß ØÄV_þ¼Å[ Öm þ ü>kd _é Ô Ã½ kvwbd þ ü>k kvµâçï Ô kvoãýç> ÃVmïV Ãm ý? H Ô ÀºïÓD cºï^ ^çeïód sý]bvä\vª sâþ«ïºï^ ¼>kÐÂïVï kvµkm [ÅV_ Ô gsâzöb kvµâçï >uïvï Ô ÖçÅ cåsªv_ kv D z DÃD ¼>kªV_ gæìk]âï Ãâ kaï^ åv[ [ kvw ¼kõ D? Öm ÄÝ]B\V, EÍ] ºï^! þ ü>k kvµâçï [ÅV_ [ª? ÄÝ]BÝ][ Øk¹ßÄÝ]_ 0 54 ]òßäçã [Ãm >uïvï? \ªD ]òda>kd \ ý 80 ÅÝ>KD 56 Ãö Ý>\Vï kvwß ØÄFkm m? Ãö Ý> gsl[ ¼rïD 80 ¼ÃVm? ý? 58 ¼ïâ VKD ¼ïeVsâ VKD koç\bvª åd Âçïï^ cõç\ þ ü>k ç BVeºï^ 70 SAMSON PAUL'S PUBLICATIONS IN ENGLISH L TRUE WORSHIP RS.70 AÝ>ïºï^ V.P.P.- l_ Ð Ã Ã k]_çé. ÃðD Ð B [ª¼«AÝ>ïºï^ Ð çkâï à D. H åâäý]«z lâ AÝ>ïºï^ çïlò A Ö_çé AÝ>ïºïçe ØÃÅ M.O., _ém D.D., Ð Ã ¼kõ½B xïkö SAMSON PAUL 126, MUTHAYA MUDALIAR ST., PUDUCHERRY ýk À¼«Vç 34 L L L L GODLINESS FOR YOUTH - WHY RS. 60 IN THE TIMES OF DISTRESS RS. 60 POWERFUL PRAYER LIFE, HOW? DELIGHTFUL FAMILY WITH DIVINE BLESSINGS RS.60 RS.100

ýk À¼«Vç ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô (ÖÍ]BV) g>«äí>v 150 Véì, 125 R¼«V (Øk

ýk À¼«Vç ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô (ÖÍ]BV) g>«äí>v 150 Véì, 125 R¼«V (Øk ýk À¼«Vç ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô. 1000 (ÖÍ]BV) g>«äí>v 150 Véì, 125 R¼«V (Øk¹åV ) c^¼á... Ö«âEÂï à >KD s kväxd 5 Äçà [Ãm >uïvï?

Chi tiết hơn

ýk À¼«Vç Vol-16 ½ÄDÃì Issue 12 geöbì : ÄVDÄ[ÃV_ ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) 2015 gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô

ýk À¼«Vç Vol-16 ½ÄDÃì Issue 12 geöbì : ÄVDÄ[ÃV_ ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) 2015 gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô ýk À¼«Vç Vol-16 ½ÄDÃì Issue 12 geöbì : ÄVDÄ[ÃV_ ÄÍ>V sã«d >M «] Ô.15/- (ÖÍ]BV) 2015 gõ ÄÍ>V Ô.150/- (ÖÍ]BV) gõ ÄÍ>V 20 Véì, 15 R¼«V (Øk¹åV ) g>«äí>v Ô. 1000 (ÖÍ]BV) g>«äí>v 150 Véì, 125 R¼«V (Øk¹åV ) SAMSON

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 2.

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1 ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọ đề tài: Như chúg t đã biết, Toá học có vi trò rất qu trọg trog ghiê cứu kho học và đời sốg ã hội Việc giảg dạy và học tập để lĩh hội được kiế thức

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx

Microsoft Word - Kindness and Mercy-2 Stories.docx ꤗꤟꤢ ꤗꤟꤥ ꤗꤟꤢ ꤚꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤚꤢ ꤞꤢ ꤐꤟꤢ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢ ꤜꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ ꤔꤢ ꤒꤣ ꤕꤚꤟꤢ Be Kind and Compassionate to One Another ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn