Friday_talk_politeness_with_messenger_2_Arabic

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Friday_talk_politeness_with_messenger_2_Arabic"

Bản ghi

1 1 الا دب مع النبي 19 صفر 1431 ه 05 فبراير 2010 م الشيخ د. يونس صالح بسم االله الرحمن الرحيم <H^ßÖ^ÛÂ_<l^òé <àúæ<^ßšëþ_< æ <àú<^e<ƒçãþæ<hå ËÇjŠÞæ<äßéÃjŠÞæ<å Û Û ]<ác < <å uæ<]< c<äöc< <á_< ã_æ<.äö<ï^â<øê<ø è<àúæ<häö<ø Ú<øÊ<]<å ãè<àú äö<ï^â<øê<ø è<àúæ<häö<ø Ú<øÊ<]<å ãè<àú :äöç æ<hå fâ<ğ] Û <á_< ã_æ<h äö<ôè <Vá] ÛÂ< á] ÛÂ<Ùa<ì ç < {ÿáçłûž łšćú<üłjþş_ÿæ< c<ćàłiçłûÿi<ş ÿæ<žäži^şïłi<ćðÿu<ÿä Ö]<Ğ]ç ÏĆi]<Ğ]çŁßÿÚa<ÿàèŽ Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè ÿáçłûž łšćú<üłjþş_ÿæ< c<ćàłiçłûÿi<ş ÿæ<žäži^şïłi<ćðÿu<ÿä Ö]<Ğ]ç ÏĆi]<Ğ]çŁßÿÚa<ÿàèŽ Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè}.102 <^ÿûłãłßžú<ćoÿeÿæ<^ÿãÿqłæÿ <^ÿãłßžú<ÿðş ÿ}ÿæ<žìÿ Žu]ÿæ< ĞËĆÞ<àñÚ<Ü ÓşÏş ÿ}<ëž Ö]<ŁÜ ÓĆeÿ <Ğ]ç ÏĆi]<ŁŒ^ĆßÖ]<^ÿãćèş_<^ÿè ^ÿãÿqłæÿ < ^ÿãłßžú< ÿðş ÿ} ÿæ<žìÿ Žu]ÿæ< ĞËĆÞ<àñÚ<Ü ÓşÏş ÿ}<ëž Ö]<ŁÜ ÓĆeÿ <Ğ]ç ÏĆi]<ŁŒ^ĆßÖ]<^ÿãćèş_<^ÿè} <ì ç <{^ féžîÿ <łü Ółéş ÿâ<ÿá^şò<ÿä Ö]<Ćá c<ÿý^ÿuł şù]ÿæ<žäže<ÿáç Öð^ÿŠÿi<ëŽ Ö]<ÿä Ö]<Ğ]ç ÏĆi]ÿæ<ð^ÿŠŽÞÿæ<] ŽnşÒ<ğ ^ÿq 1<V <Vð^ŠßÖ] <łü ÓÿeçŁÞŁƒ<łÜ ÓşÖ<ł ŽËłÇÿèÿæ<łÜ ÓşÖ^ÿÛłÂş_<łÜ ÓşÖ<łxŽ ł Łè<F <F<] è <] èž ÿ <^ğöłçşî<]ç Öç Îÿæ<ÿä Ö]<]ç ÏĆi]<]çŁßÿÚa<ÿàèŽ Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè Ž ÿ <^ğöłçşî<]ç Öç Îÿæ<ÿä Ö]<]ç ÏĆi]<]çŁßÿÚa<ÿàèŽ Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè}.71<H< <H<70<V <Vh]ˆuù]< ì ç {^ ÛéŽ ÿâ<] łçşê<ÿ ^şê<ł şïşê<łäşöçł ÿ ÿæ<ÿä Ö]<łÄŽŞŁè<àÿÚÿæ.. Ãe<^Ú_ <ØfÎ<àÓÖæ îëş ¹]<géf ]<ÄÚ<hù]<àÂ<±^Ãi<äÞƒde<ÝçéÖ]<^ßnè u <îe]çq< Ü jßé æ<[îëş ¹]< Í Ãi< Øâ< <VV VÙçÎ_æ< HîËŞ ¹]< ÄÚ hù]< íéëéò< î Â< Â<Í ÃjÞ<á_ :íéö^jö]< ^ßÃÖ]<îÊ<Ù]öŠÖ]<] â<î Â. îfßö]<géf ]< ÏÖ<î ÃÖ]<h Ö]<Üé Ãi<V <Vğ æ_.<ùç Ö]<ÄÚ<hù]< â^ Ú <Ùç Ö]<ÄÚ<hù]< â^ Ú: ^éþ^m

2 2 <HÜè ÓÖ<äe < ßÂ<géf ]< Î<ácæ<HÜé ÃÖ<]< ß Ö<]< ß îëş ¹]<á`<ác <àú<îëş ]æ<hø Ö]<ð^éfÞù]<àÚ<îËŞ ]æ<hð^éfþù]<ð ]<àú<îëş ]æ<ð ]<]<Ð }< Ï Ê <Üãé Â< ]< l]ç < Iğ] Û æ< îšéâæ< î çúæ< Üéâ] ecæ< ^uçþ< HíŠÛ ]< ݈ÃÖ]< ±æ_< Ø Ö] <ğ] Û <îëş ]æ<ğ] Û æ<üéâ] ec< féf ]< é ]<íšû ]<݈ÃÖ]<±æ_<àÚ<îËŞ ]æ< Üéâ] ec< féf ]< é ]<íšû ]<݈ÃÖ]<±æ_<àÚ<îËŞ ]æ<i^ãé <å^ò æ<hå æ<äßâ<ä ææ<å Î<äÖ<î Â_æ<å Òƒ<äÖ<ÄÊ æ<å <äö< Ê<HäÏ }<Äé <î Â.ó<ØÒ<îÊ<äe <îê< å^ò æ< ÜrßÖ]< ì ç < { (2) ïÿçşæ< ^ÿúÿæ< łü ÓŁfŽu^ÿ < ĆØÿ < ^ÿú}< : äþ^vf < Ù^ÏÊ< ä ÏÂ< îê< ð^ò <Ù^ÏÊ< å]öê< îê< å^ò æ< HÜrßÖ]< ì ç ç < {(3) ïÿçÿãğö]< àÿâ<łðžşßÿè<^ÿúÿæ}< : äþ^vf < Ù^ÏÊ<äÎ <ÿé]ÿ <^ÿú}<: äþ^vf <Ù^ÏÊ<å e<îê<å^ò æ<hürßö]<ì ç <{(11)<ïş_ÿ <^ÿú<ł]ÿö ËĞÖ]<ÿhÿ şò<^ÿú ïş_ÿ <^ÿú<ł]ÿö ËĞÖ]<ÿhÿ şò<^ÿú}<: äþ^vf <şôşö< ł ÿ łÿþ< łüşöş_}< : äþ^vf < Ù^ÏÊ< å < îê< å^ò æ< HÜrßÖ]< ì ç < { (17) îÿçş< ^ÿúÿæ< Ł ÿ ÿfğö] <ì ç <{(4) < şõÿ ĞÒŽƒ< şôşö< ^ÿßłãşêÿ ÿæ}< <VV äþ^vf < Ù^ÏÊ< å Òƒ< <îê<å^ò æ<h Ö]<ì ç <{ (1) şõÿ ł ÿ <îê<å^ò æ<h Ö]<ì ç <{ (2) şõÿ ł æ<şôßÿâ<^ÿßłãÿ ÿæÿæ}<: äþ^vf <Ù^ÏÊ<å ã<îê<å^ò æ<h< Ö] <Ü Ółéş ÿâ<fi è ÿu<łüćjžßÿâ<^ÿú<žäłéş ÿâ<fiˆè ˆÿÂ<łÜ ÓŽŠ ËÞş_<łàñÚ<fiÙçŁ ÿ <łü Òð^ÿq<ł şïşö Ółéş ÿâ<fi è ÿu<łüćjžßÿâ<^ÿú<žäłéş ÿâ<fiˆè ˆÿÂ<łÜ ÓŽŠ ËÞş_<łàñÚ<fiÙçŁ ÿ <łü Òð^ÿq<ł şïşö}<: äþ^vf <Ù^ÏÊ<äÛ u < Ð Ł}<î ÿãşö<şôćþ cÿæ}< : äþ^vf <^ÏÊ<ä Ò<å^Ò æ<híeçjö]<ì ç ^ÏÊ< ä Ò< ì ç < { (128) fiüéžuć < fiíæłõÿ < ÿ ŽßŽÚłöŁÛĞÖ^Že < <.îú_æ<çâ<îe`e<ü ÏÖ]<ì ç îú_æ<çâ<îe`e<ü ÏÖ]<ì ç <{ (4) ÜéŽ ÿâ ã{{{{{{{{ {{{{{{{{èæ< ç{{{{{{{{ {{{{{{{{ {{{{{{{{ {{{{{{{{è< ç{{{{{{{{ {{{{{{{{Þ< à{{{{{{{{ {{{{{{{{Ú <áƒö{{{{{ {{{{{¹]< Û{{{{{{{{ {{{{{{{{ ]< îê< Ù^{{{{{{{{{{{{{ {{{{{{{{{{{{{Î< ]ƒc ã_ <] {{{{{ {{{{{âæ< çû < š {{ {{{{{{{ {{{{{{ÃÖ]< æ {{ {{{{{{{{{ {{Ê Ûv Ûv{{{{{ {{{{{Ú ^{{{{{{{{ {{{{{{{{}< ìç{{{{{{{{ {{{{{{{{fß Ö< äé{{{{{{{{ {{{{{{{{ Â< {{{{{{{{{{ {{{{{{{{{{Æ_ äû{{{{{{{{ {{{{{{{{ ]<±c<îfßö]<ü ]<±c<îfßö]<ü{{{{{{{{ {{{{{{{{ c<äö <äöý]< ý]<flüflüflüflü{{{{{{{{ {{{{{{{{ æ ä {{{{{{{{ {{{{{{{{réö<äû réö<äû{{{{{{{{ {{{{{{{{ ]<à ]<à{{{{{{{{ {{{{{{{{Ú<ä Ú<ä{{{{{{{ {{{{{{{Ö<Ð Ö<Ð{{{{{{{{ {{{{{{{{æ < ÛÃe<øÂæ<Øq<]<ÜŠÎ<îÊ îfßö]<^ßféf <î ÃÖ]<h Ö]<Üè Ói<î rjèæ <Œ^fÂ<àe]<Ù^Î<H îëş ¹]<ì^é <æ îëş ¹]<ì^é <æ Ü æ< äé Â< ]< î îëş ¹]

3 3 <kã<^úæ<h Û <àú<äé Â<Ý Ò_<ğ^ŠËÞ<_ e<^úæ<_ ƒ<^úæ<]<ð }<^Ú<]æ<V <V^ÛãßÂ<]<î <łü ãžiÿ ĞÓÿ <êžëşö<łüłãćþ c<şõł łûÿãşö}< : øâæ<øq<ù^ïê< Û <Æ< u_<ì^é <ÜŠÎ_<] <^è< Ôi^éuæ< <VäÖ<äe <ÙçÏéÊ<îËŞ ¹]<äféfu<ì^é <]<ÜŠÎ_< V r ]< ì ç < {< (72) ÿáçłãÿûłãÿè. Û <áæè<üø <øê< ËÓÖ]<Øâ_<ác<Õ Ö]<Øâ_<ác< Û <^è<ôi^éuæ<íèû]<îßãú J<{ÿáçŁãÿÛłÃÿè<łÜ ãžiÿ ĞÓÿ <êžë ÿáçłãÿûłãÿè<łü ãžiÿ ĞÓÿ <êžëşö<łüłãćþ c<şõł łûÿãşö şö<łüłãćþ c<şõł łûÿãşö}<: áævjèæ<áçëş~jèæ <Øq<Ù^ÏÊ<îËŞ ¹]<^ßféf < c<íö^ Ö]<íË e<äñ^éfþ_<àú<îfßö<øâæ<øq<]<üšïèøe <¼ÏÊ<^ßéfßÖ<]<ÜŠÏè< {{è<ì ç { (3)ÿ Ž ÿ ł ŁÛĞÖ]<ÿàŽÛşÖ<şÔĆÞ c ÿ Ž ÿ ł ŁÛĞÖ]<ÿàŽÛşÖ<şÔĆÞ c<f <F< ÜéŽÓÿvĞÖ]< áał ÏĞÖ]ÿæ < ÜéŽÓÿvĞÖ]< áał ÏĞÖ]ÿæ<F <F< è < è}<: øâæ <ž½]ÿ Ž <îş ÿâf<ÿ Ž ÿ ł ŁÛĞÖ]<ÿàŽÛşÖ<şÔĆÞ c <ÿ Ž ÿ ł ŁÛĞÖ]<ÿàŽÛşÖ<şÔĆÞ c<f <F< ÜéŽÓÿvĞÖ]< áał < ÜéŽÓÿvĞÖ]< áał ÏĞÖ]ÿæ ÏĞÖ]ÿæ<F <F< è < è}: ÙçÏéÊ<å ßÂ<àÚ<Ùç <äþ`e. {{è<ì ç H<{<ÜéŽÏÿjłŠćÚ <ğ] Û <ØÛâ_<^Ú<äÞ_<îv Ö]<ì ç <{<îÿrÿ <]ÿƒ c< Øłé Ö]ÿæ îÿrÿ <]ÿƒ c< Øłé Ö]ÿæ<F <F<îÿvć Ö]ÿæ <îÿvć Ö]ÿæ}<: îv Ö^e<]<ÜŠÎ_æ<Øe <^Ú<ØÒ<àÚ<äÖ<}<ì }û]<îê<äö<å Â_<^Ú<á_æ<å^fjq]æ<å^ËŞ ]æ<å ^j}]<^ú Ãe<åøÎ<^Úæ <îê<øq<ù^ïê<ì^èˆö]<äú<àè ] Ö]<îÊ<ì^ÊÖ]æ<íÚ] ÓÖ]<äÖ<]<Ä < Îæ<Hå^éÞ<îÊ<å^ŞÂ_ <ÿàžú<şô Ö<fi łéÿ}< ìÿ Ž}bĞ şöÿæ<f <F< < îş şî< ^ÿúÿæ< şôćeÿ < şôÿâćÿæ< ^ÿú< <F<îÿrÿ <]ÿƒ c< Øłé Ö]ÿæ <îÿrÿ <]ÿƒ c< Øłé Ö]ÿæ<F <F< <îÿvć Ö]ÿæ îÿvć Ö]ÿæ}< :åøâ <F<ïÿ ÿãşê<^ Ö^ÿ <şõÿ ÿqÿæÿæ <ïÿ ÿãşê<^ Ö^ÿ <şõÿ ÿqÿæÿæ<f <F< < ïÿæbşê< ^ ÛéŽjÿè< şõł Žrÿè< łüşöş_< <F<î <î îÿ ł ÿjşê< şôćeÿ < şôéžşłãłè< ÿíłçÿšşöÿæ< <F F< <îşöæ `ĞÖ] <łpñ ÿvşê<şôñeÿ <ŽíÿÛłÃŽßŽe<^ĆÚş_ÿæ łpñ ÿvşê<şôñeÿ <ŽíÿÛłÃŽßŽe<^ĆÚş_ÿæF<ł ÿãłßÿi<^ş şê<ÿøžñ^ćšö]<^ćúş_ÿæ <ł ÿãłßÿi<^ş şê<ÿøžñ^ćšö]<^ćúş_ÿæ<f <F<ł ÿãğïÿi<^ş şê<ÿüéžjÿéğö]<^ćúş`şê <ł ÿãğïÿi<^ş şê<ÿüéžjÿéğö]<^ćúş`şê<f <F<îÿßĞÆş`şÊ<^ğ Žñ^ÿÂ<şÕÿ ÿqÿæÿæ <îÿßğæş`şê<^ğ Žñ^ÿÂ<şÕÿ ÿqÿæÿæ.îv Ö]<ì ç { < ÏÖ<]çÊ<øÂæ<Øq<äe < ßÂ<Ôféfu< Î<î Â<ÌÏjÖ< Û <géfv Ö<g]<^ãè_<îÃÚ< e i Û <géfv Ö<g]<^ãè_<îÃÚ< e i <łà Ół ]<ŁÝÿa<^ÿè<^ÿßĞ Îÿæ}< < <: îëş ¹]< c< ì <Üãñ^`e< ¹]æ<ð^éfÞù]< Äé <]<g^} <:çâ< çâ<ì ç (48) {^ĆßñÚ< ÝşøÿŠŽe<мŽfłâ]<Ł çłþ<^ÿè<ÿøéžî ^ĆßñÚ< ÝşøÿŠŽe<мŽfłâ]<Ł çłþ<^ÿè<ÿøéžî}. ì ÏfÖ]<ì ç ì ç (35) {< şíćßÿrğö]< şôłqłæÿ ÿæ< ÿkþş_ <ì ç <105 <H<104<{<ÿ ŽßŽŠłvŁÛĞÖ]<ë ˆłrÿÞ<şÔŽÖÿ şò<^ćþ c<^ÿèłõć Ö]<ÿkĞÎĆ ÿ <ł şî ÿ ŽßŽŠłvŁÛĞÖ]<ë ˆłrÿÞ<şÔŽÖÿ şò<^ćþ c<^ÿèłõć Ö]<ÿkĞÎĆ ÿ <ł şî<f <FŁÜéŽâ]ÿ łe c<^ÿè<łáş_<łå^ÿßłè ŁÜéŽâ]ÿ łe c<^ÿè<łáş_<łå^ÿßłèÿ^ÿþÿæ ÿ^ÿþÿæ} <şôé ÊÿçÿjŁÚ<êñÞ c<îÿšéžâ<^ÿè<łä Ö]<ÿÙ^şÎ<łƒ c}h<ä{<ì ç ä{< ì ç <12<H <H 11<{şÔćeÿ <^ÿþş_<êñþ c şôćeÿ <^ÿþş_<êñþ c<f <F<îÿ çłú<^ÿè <îÿ çłú<^ÿè} H< l^ê^ Ö] <ì ç (26) {< šł ş`ğö]<êžê<ğíşëéž ÿ}<şõ^ÿßğ ÿãÿq<^ćþ c<łæłæ]ÿ<^ÿè šł ş`ğö]<êžê<ğíşëéž ÿ}<şõ^ÿßğ ÿãÿq<^ćþ c<łæłæ]ÿ<^ÿè}<j <J á] ÛÂ<Ùa<ì ç (55) {<ĆêşÖ c<şôłãžê]ÿ ÿæ

4 4 <H<Üè Ú<ì ç (7) {<^ČéŽÛÿ <ŁØłfşÎ<àŽÚ<Łä Ö<ØÿÃłrÿÞ<łÜşÖ<îÿéłvÿè<ŁäŁÛł ]< Ý^ş ŁÇŽe<şÕŁ ñÿfłþ<^ćþ c<^ćè şòÿ <^ÿè ^ČéŽÛÿ <ŁØłfşÎ<àŽÚ<Łä Ö<ØÿÃłrÿÞ<łÜşÖ<îÿéłvÿè<ŁäŁÛł ]< Ý^ş ŁÇŽe<şÕŁ ñÿfłþ<^ćþ c<^ćè şòÿ <^ÿè} H< <ŁØŁ Ł <^ĆÞ c< ½ç Ö<^ÿè<Ğ]ç Ö^şÎ }<H<Üè Ú<ì ç Üè Ú<ì ç <(12) { ^ČéŽfÿ <ÿüğółvğö]<łå^ÿßłéÿiaÿæ<žìćç ÏŽe<ÿh^ÿjŽÓĞÖ]<Ž Ł}<îÿéłvÿè<^ÿè } (81) {< şôñeÿ.çâ<ì ç <^ĆÞ c<ćêžfćßö]<^ÿãćèş_<^ÿè {Hh]ˆuù]< ì ç } (1) ćêžfćßö]< ^ÿãćèş_< ^ÿè : {äöçïe< äe < äé Â< ï^ßê< îëş ¹]< ^Ú_ <ì ç 46) <H} (45] ŽßćÚ<^ q]ÿ Ž ÿæ<žäžþłƒ dže<žä Ö]<îşÖ c<^ éžâ]ÿÿæ ] ŽßćÚ<^ q]ÿ Ž ÿæ<žäžþłƒ dže<žä Ö]<îşÖ c<^ éžâ]ÿÿæ<f <F<] èž ÿþ <] èž ÿþÿæ<] ñÿfłúÿæ<] Žâ^ÿ< ÿæ<] ñÿfłúÿæ<] Žâ^ÿ< şõ^ÿßğ ÿ ł ş_ <Ù^Îæ<Hh]ˆuù]<ì ç } (46) ] ŽßćÚ<^ q]ÿ Ž ÿæ<žäžþłƒ dže: { ]<±c<ğ^éâ]æ<]<±c<ğ^éâ]æ<h<h]ˆuù] <Ù^Îæ< Hì ñ^¹]< ì ç } (41) ĞË ÓĞÖ]<êŽÊ<ÿáçŁÂ ^ÿšłè<ÿàèž Ö]<şÔÞŁˆłvÿè<ş <ŁÙçŁ Ć Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè ÿáçłâ ^ÿšłè<ÿàèž Ö]<şÔÞŁˆłvÿè<ş <ŁÙçŁ Ć Ö]<^ÿãćèş_<^ÿè: {äþ^vf <^ÿãćèş_< ^ÿè: {äþ^vf < äþ^vf <Ù^Îæ<H<ØÚˆ¹]<ì ç 2) <H} (1^ğ éž şî<^ Ö c<ÿøłé Ö]< Ü Î ^ğ éž şî<^ Ö c<ÿøłé Ö]< Ü Î<F <F< < ŁØñÚĆˆŁÛĞÖ]< ^ÿãćèş_< ^ÿè: {äþ^vf <F< < Ł ŽnĞÓÿjłŠÿi< àłßłûÿi< ^şöÿæ< F<ł Łr <ł Łrłâ^şÊ< łâ^şê< ÿˆłqć Ö]ÿæ< <F F< < ł ñãşşşê< şôÿe^ÿéžmÿæ< <F F< < ł ñfşóşê< şôćeÿ ÿæ<f <F< < ł Ž Þş`şÊ< łü Î< <F F< < Ł ñmć ŁÛĞÖ] <^Úæ<H m ¹]<^ãè_<^è<HØÚˆ¹]<^ãè_<^è<HÙç Ö]<^ãè_<^è<HîfßÖ]<^ãè_<^è<H m ¹]<ì ç 7) <H} (1ł Žfł ^şê<şôñeÿ ŽÖÿæ <àžú<łkş ÿ}<ł şî<fiùçł ÿ < c<fi ĆÛÿvŁÚ<^ÿÚÿæ: {äþ^vf <Ù^ÏÊ<íÖ^ Ö^e<ğ^Þæ ÏÚ< c<îfßö]<ü ]<]< Òƒ <ÿä Ö]<Ć Ł ÿè<àş şê<žäłéÿfžïÿâ<ÿîş ÿâ<łgž şïßÿè<àÿúÿæ<łü ÓŽe^şÏłÂş_<îş ÿâ<łüłjłfş şïþ]<ÿøžj Î<łæş_<ÿl^ĆÚ<á dşêş_<łøł ć Ö]<ŽäŽ łfşî ŽäŽ łfşî.á] ÛÂ<Ùa<ì ç á] ÛÂ<Ùa<ì ç } (144) ÿàè ŽÒ^ĆÖ]<Łä Ö]<ë ˆłrÿéÿ ÿæ<^ òłéÿ <ØfÎ< äßâ< <çëãö^e<å}`ê<íféfu<g^}< Î<øÂæ<Øq<]<ádÊ<íÚ] ÓÖ]<å â<îãú< e iæ <Ğ]ç Îÿ ÿ <ÿàèž Ö]<şÔşÖ<ÿàĆéÿfÿjÿè<îĆjÿu<łÜŁãşÖ<ÿkÞŽƒş_<ÿÜŽÖ<şÔßÿÂ<Łä Ö]<^şËÿÂ: {äþ^vf äþ^vf <Ù^Î<ä ÃÊ<ï Ö]<ØÃËÖ] <å}_<üm<äféfu<àâ<çëãö]<]<ý ÏÊ<ÔßÂ<]<^ËÂ<J <JíeçjÖ]< íeçjö]<ì ç } (43) ÿ ŽeŽƒ^şÓĞÖ]< ÿüş łãÿiÿæ <ÿüş łãÿiÿæ<ğ]ç Îÿ ÿ <ÿàèž Ö]<şÔşÖ<ÿàĆéÿfÿjÿè<îĆjÿu<łÜŁãşÖ<ÿkÞŽƒş_<ÿÜŽÖ<şÔßÿÂ<Łä Ö]<^şËÿÂ: {ÔÖƒ< Ãe<äj ÃËe <Ý^Ϲ]< îâæ< ì }û]< îê< îû ÃÖ]< íâ^ëö^e< ±^Ãiæ< Õ ^fi< ä }æ< HíeçjÖ]< ì ç } (43) ÿ ŽeŽƒ^şÓĞÖ] <^ Ú^şÏÿÚ<şÔćeÿ <şôÿnÿãłfÿè<áş_<îÿšÿâ<şô Ö<ğíş ŽÊ^ÿÞ<ŽäŽe<ł ĆrÿãÿjşÊ< Øłé Ö]<ÿàŽÚÿæ ş ŽÊ^ÿÞ<ŽäŽe<ł ĆrÿãÿjşÊ< Øłé Ö]<ÿàŽÚÿæ: {äöçî<îê<]<å Òƒ<ï Ö]<çÛ].ð] ý]<ì ç ð] ý]<ì ç }(79) ] çłûłvćú <àú<ü ŠÚ<xév <îê<^ûò<íß ]<îê<íöˆßú<î Â_<îâ<í é çö]æ<hí é çö^e<øâæ<øq<]<ä }æ <áƒöè<áƒö¹]<üjã<]ƒc: "Ù^Î Ü æ<äé Â<]<î ïfßö]<á_<æ ÛÂ<àe<]< fâ<oè u

5 5 <]ç <Üm<H] Â<^ãe<äé Â<]<î <ì Ú<î Â<î <àú<äþdê<î Â<]ç <Üm<ÙçÏè<^Û nú<]çöçïê <Üm<ÙçÏè<^Û nú<]çöçïê <]<Ù` <àûê<hçâ<^þ_<áçò_<á_<çq _æ<h fãö< c<îçfji< <íß ]<îê<íöˆßú<^ãþdê<hí é çö]<±<] " (1[1]).îjÂ^Ë<äÖ<k u<í é çö]<± <àú<ğ^ ^ée< _<åð^ú<íß ]<îê< ãþ<æ_<šçu<[ mçóö]<^ú<áçû Ãi<Øâ< mçóö^e<]<ä }æ < _<åð^ú<íß ]<îê< ãþ<æ_<šçu<[ mçóö]<^ú<áçû Ãi<Øâ< mçóö^e<]<ä }æ < Ãe<äjéÞa< Âæ< ʃù]<ÔŠ¹^Ò<Häfé<æ_<Iäßéæ<HØŠÃÖ^e< Ö]<àÚ<^Î] Ú<î u_æ<hs nö] äßéæ<høšãö^e< Ö]<àÚ<^Î] Ú<î u_æ<hs nö] <îju<ğ] e_<íe Ö]<å â< Ãe<îÏè< <HîËŞ ¹]<géf ]< ée<íe <äßú<h <àú<ð^ûšö]<ýç <Ćá c<f <F<ł ÿvłþ]ÿæ<şôñeÿ ŽÖ< <ł ÿvłþ]ÿæ<şôñeÿ ŽÖ<ñØÿ şê ñøÿ şê<f <F<ÿ ÿmłçşóğö]<şõ^ÿßłéşşłâş_<^ćþ c <ÿ ÿmłçşóğö]<şõ^ÿßłéşşłâş_<^ćþ c: { mçóö]<íß ]<îê<]<äqæ<±c< ßÖ^e< Êè. mçóö]<ì ç mçóö]<ì ç } (3) Ł ÿjłeş`ğö]<ÿçłâ<şôÿòžþ^ÿ <äé Â< ]< î îfßö]< géf ]< á_< ï ^~f Ö< ÀË Ö]æ< Þ_< oè u< àú< vév Ö]< îëê <ï_ <ÜÃÞ< Iíß ] îfßö]<ø} îfßö]< Ø}" íß ]<îê< _<^Þ_<^Ûßée: ^Ûßée " Ù^Î Ü æ <]<î îfßö]<ø}æ<hð^ïšj ]<ìø <î è<çâæ<^éþ Ö]<îÊ<íß ] ß ] îfßö] < ãße<^þ_<]ƒc<íß ]<îê< _<^Þ_<^Ûßée:" géf ]< ÙçÏè< ð] ý]æ< t] ù]< í éö< íß ] Ü æ< äé  <ï Ö]< mçóö]<] â<v <VØèq<Ù^ÏÊ<[Øèq<^è<] â<^ú Øèq<Ù^ÏÊ<[Øèq<^è<] â<^ú<v <Vk ÏÊ<Íç]< Ö]<h^fÎ k ÏÊ<Íç]< Ö]<h^fÎ- å^ò^= å^jê^u <ÔŠÚ< Iäßé< æ_< Iäfé<]ƒdÊ : géf géf ] ÙçÏè" Øqæ< ˆÂ< Ôe < Õ^ŞÂ_.íè â<ô íè â<ô" ʃ_ <ğ^ ^ée< _<î çu " îëş ¹]<Ù^Î< Þ_<oè u<àú<ü ŠÚ<íè]æ <îêæ <äßâ<œ^ßö]< ù<îþcæ<ð^ûšö]<ýç <àú< nò_<äjéþa< Â<ØŠÃÖ^e< Ö]<àÚ<î u_æ<s nö]<àú <àâ< ä èþq Ö]< è< ^ÛÒ-àè uç¹]< Æ< àú< ï_<h ßÚö¹]<Æ<àÚ<V <Vï_ ï_- íú^éïö]<ýçè <Øâ<[]<Ùç <^è< òúçè<^ßê Ãi<Øâæ<V <V]çÖ^ÏÊ<ä çu<àâ<œ^ßö]<øec<øq Ö]< è<^ûò ]çö^ïê<ä çu<àâ<œ^ßö]<øec<øq Ö]< è<^ûò" ä çu <Ù^ÏÊ<[]<Ùç <^è< òúçè<^ßê Ãi<Øâ< ]<š _<îê<íú_< Ãf < e<àú<ôjú_<í Ãi <æ_<îþçi`i " ÜÚù]<ØÒ<àÂ<^ãe<áçË j <íúøâ <ØÒ<àÂ<^ãe<áçË j <íúøâ<v <Vï_ ï_" ^Ûé < òúçè<üóö<ác<üãþ :" îëş ¹] ".ðç çö]< m_<àú< r <ğ] Æ<î Â<áæ i

6 6 <á_æ<äe<]çßúöè<á_< Û <ÜãéÊ<oÃe<ác< ¹]æ< éfßö]<äé <î Â<Ñ^né¹]<]< }_<Üm <ĆÜŁm<žíÿÛĞÓŽuÿæ<žh^ÿjŽÒ<àñÚ<Ü ÓŁjłéÿia<^ÿÛşÖ<ÿàłéñéŽfĆßÖ]<ÿÑ^ÿnéŽÚ<Łä Ö]<ÿ ÿ}ş_<łƒ cÿæ: {øâæ<øq<ù^î<åæ ßè <łü ÓŽÖÿƒ<îş ÿâ<łüłił ÿ}ş_ÿæ<łüłił ÿ ĞÎş_ş_<ÿÙ^şÎ<ŁäĆÞŁ Ł ßÿjşÖÿæ<ŽäŽe<ĆàŁßŽÚłöŁjşÖ<łÜ ÓÿÃÿÚ<^ÿÛ Ö<fiÑñ ÿ ćú<fiùçł ÿ <łü Òð^ÿq Òð^ÿq.á] ÛÂ<Ùa<ì ç á] ÛÂ<Ùa<ì ç } (81) ÿàèž Žâ^ĆÖ]<ÿàñÚ<Ü ÓÿÃÿÚ<Ğ^ÿÞş_ÿæ<Ğ]æŁ ÿãł^şê<ÿù^şî<^ÿþł ÿ ĞÎş_<Ğ]ç Ö^şÎ<ë ł c <á_<äe < Úù<äßÚ<ğ ^njú]<îëş ¹]<géf ]<^ßÖ< fèæ<h ¹^ÃÖ]<h < ßÂ< Úù]<îfßÖ]<íÞ^ÓÚ<å â < ßÂ< Úù]<îfßÖ]<íÞ^ÓÚ<å â <^Þ_: " ì è â<îe_<oè u<àú<ü ŠÚ<xév <îê<^ûò<ùçïéê<äe < ßÂ<äjÞ^ÓÚ<^ßÖ< fè<hè fè ".ÄËÚ<Ùæ_æ<ÄÊ^<Ùæ_<^Þ_æ<ÏÖ]<äßÂ<Ðßè<àÚ<Ùæ_<^Þ_æ<HíÚ^éÏÖ]<Ýçè<Ýa< Öæ< é <ð^éfþù]<î Â<k Ê<> <>< <: Ù^Î<äÞ_<ì è â<îe_<oè u<àú< vév Ö]<îÊæ <gâ Ö^e<l Þæ<Ü ÓÖ]<ÄÚ]çq<kéiæ_<V <VkŠe<ð^éfÞù]<î Â<k Ê {{{<Ù^ }<kše<ï_ kše <Ð ]< ±c< k _æ< Hğ] ršúæ< ğ] çã< š ù]< ±< k Ãqæ< HÜñ^ßÇÖ]< ±< k u_æ< H ã< ìšú <îi_<^¹<v <VÙ^ Ù^Î<äßÂ<]<î < Þ_<oè u<àú< vév Ö]<îÊæ îêæ" áçéfßö]< îe< Üj}æ< íê^ò <äé Â< ]< î îfßö]< î Â< Ñ]Ö]< gã j ]< Ñ]Ö^e< ð] ý]< í éö Ü æ< äé Â< ]< î îfß Ö <äeçò < àú< Úù]< Ùæ_ Ü æ< äé Â< ]< î îfßö]< àóûjè< æ< HÑ]Ö]< ËjÞ]< <Vï_ V - Ü æ < Û <àú<]<î Â<Ý Ò_< u_<ôfò <^Ú<]çÊ<I] â<øãëi< Ûv² ] â<øãëi< Ûv²<V <VÑ] Ö< Øèq< Ù^ÏÊ.ğ^Î Â<Ñ]Ö]< Ê ğ^î Â<Ñ]Ö]< Ê ^Ê ^Ê íß ]<h^e<îia íß ]<h^e<îia: " Ù^Î îfßö]<á_< Þ_<oè u<àú<ü ŠÚ<xév <îêæ <á_<ñç <ï_<î Â<íß ]< Ý u<]<ác<h^ßéšþ<çâ<íú^éïö]<ýçè<íß ]<h^e<xjëè<àú<ùæ_<ádê <îia- Û <géf ]<ØfÎ< u_<íß ]<Ø} è< Ø} è< îëş ¹]< ØfÎ< ^ã } è <l Ú_<Ôe<V <Vá ^ ]<ÙçÏéÊ<H Û á ^ ]<ÙçÏéÊ<H Û <V <VÙçÎ`Ê<HkÞ_<àÚ ÙçÎ`Ê<HkÞ_<àÚ<V <Vá^ß ]<á ^}<±<ÙçÏéÊ<xjËj `Ê<íß ]<h^ á^ß ]<á ^}<±<ÙçÏéÊ<xjËj `Ê<íß ]<h^e < ßÂ Ü æ< äé Â<]<î îfßö]<ø Ê<àÂ<p _<k ¾<çÖ<]æ" Ô fî< uù< xjê_< _ <îšßi< < îju< í é Î< l^û Ò< îê< ÙçÏÖ]< Ø _æ< ì ÃjÚ< l]ð^ïö< ±c< krju< < î ÃÖ]< h Ö]. ÙçÎ`Ê

7 7 : <Ùç Ö]<ÄÚ<hù]< â^ Ú â^ Ú: ^éþ^m <ê ÛÃÖ] ÐéfŞjÖ]æ<íe^v Ö] : îãßèæ< Ú`è<^ÛéÊ<äjÂ^æå Úù<Üé ŠjÖ]< D1< < ÛÃÖ<ì_ Ú] kþ^ò<v <V<Ù^Î<^ÛãßÂ<]<ê < ÛÂ<àe]<à <Ù^Î<^ÛãßÂ<]<ê < ÛÂ<àe]<à <äéfþ<íßšö <á_< Û Ãiæ q <^¹< ^¹<V< < ^< ØéÏÊ< rš¹^e< íâ^û ]<»< ð^ãö]æ< xf Ö]< ìø < ãi <]<î <Ùç Ö] ÙçÎ<äÃßµ<V <V<Ù^Î< <Ù^Î<[êÞ^ãßè<á_<äÃßµ^Úæ êþ^ãßè<á_<äãßµ^úæ<v <V<kÖ^Î<[< ^Çèæ<ÔÖƒ<å Óè< Û <kö^î<[< ^Çèæ<ÔÖƒ<å Óè< ÛÂ. Ü ŠÚæ<ë ^~fö]<äq }_ " ]< q^šú<]<ð^ú_<]çãß³ <> <><Ü æ<äé  <Ü æ<äé  <ÑçÊ<ÜÓi]ç _<]çãê i <]çßú_<àè Ö]<^ãè^è<}<V <V<±^Ãi<Ù^Î <±^Ãi<Ù^Î :äiç <ÑçÊ<l]ç ù] ÄÊ <Ý Â< D2< < < ÜjÞ_æ< ÜÓÖ^ÛÂ_< ¼f< á_< ÃfÖ< ÜÓ Ãe< ãrò< ÙçÏÖ^e< äö<]æ ãÿ æ< ßÖ^iç. l] r ]< ì ç J{<áæ Ãi < ßÂ< è ÏjÖ]æ< ÎçjÖ]< í nú_ : ä ~< Ùøq]æ< äûé Ãiæ< Ü æ< äé Â< ] î < åîçi D3 <><V<äéÊæ<äÚø c<oè u<»<äßâ<]<ê < ^ÃÖ]<àe<æ ÛÂ<à <äéêæ<äúø c<oè u<»<äßâ<]<ê < ^ÃÖ]<àe<æ ÛÂ<àÂ:Ý] ÓÖ] íe^v Ö] <J<äßÚ<éÂ<»<Øq_< æ]<ùç <àú<êö <äßú<éâ<»<øq_< æ]<ùç <àú<êö_ gu_< u_<á^ò^úæ êþù<kï_^ú<äë _<á_<k ò <çöæ<j <J<äÖ< øq_<äßú<éâ <äö< øq_<äßú<éâúú_<á_<ðé_<kßò<^úæ ". äßú<éâ<úú_<àò_ <î è<^²^ Ö]æ< ^ Ö]æ<H< H<ë^Ãè<àÚ<ì]^ÃÚæÙç Ö]<êÖ]çè<àÚ<ì ë^ãè<àú<ì]^ãúæùç Ö]<êÖ]çè<àÚ<ì ]çú çú D4 <íóñø¹]æ ]< íßãö< äé ÃÊ< êe^v _< g < àú>< Ùç Ö]<ÙçÏÖ ÙçÏÖ :äe <»< å ß < êþ^föù]< xv æ< Œ^fÂ< àe]< oè u< àú< êþ]şö]< å]æ " à _<Œ^ßÖ]æ.ÄÚ^ ]

8 8 <äë æ<áæ<àú<] <ä]< Òƒ<ßÖ]<ÄÚ<hù]<ðç <àú < çßö]<ì ç " ^ Ãe< ÜÓ Ãe< ð^â Ò ÜÓßée< Ùç Ö]< ð^â<]ç ß >< ><VV V±^Ãi< Ù^Î ìçfßö^e. 6<íèù] <h^v _< á < Üãe< ê `jö]æ< Ü æ< äé Â< ] î < äjée< Øâ_æ< äe^v _< î Â< î Ö]< D5< <î Â< ]< íru< Üãe< kjfmæ< á] ÏÖ] ^ßÖ<æ_<àè Ö]<ÜâÙç Ö] <Üøq]æ<ÜãßÂ<]<ê <íe^v Ö] íf æ<v <V]<Üu <íè ç ]<ÜéÎ<àe]<íÚøÃÖ]<Ù^Î<Ð ].<äöç Öæ<]<íf<Äe^i <Ü æ< äé  ]< î < Ùç Ö]< íf< Ù^nÚ :ÝøŠÖ]æ< ìø Ö]< äé Â< g ^Ú< äfu< D6< <íú^ _<> <><Ü æ <Ü æ äé Â<]<î <Ùç Ö]<Ù^Î<V <V<Ù^Î<äßÂ<]<ê < ÛÂ<àe]<à <Ù^Î<äßÂ<]<ê < ÛÂ<àe]<à äe^v ù. äò jšú<»<üò^ ]<å]æ ".êöc<œ^ßö]<gu_ <ì Þ<áçÓiæ íeçjö]<ì ç <{]<å Þ< ÏÊ åæ ßi< _}V<±^Ãi<Ù^Î <±^Ãi<Ù^Î : äßâ<å^ê Ö]æ<äi Þ D7 <ØÒ< î Â< Ö]æ< Ü ÏÖ]æ< á^š Ö]æ ËßÖ]æ< Ù^¹^e< äjß < àâæ< äßâ< Å^Ê Ö^e< ]< Ùç Ö]. ÐÊ^ßÚ <Ö]<äÏè ŞÖ]<çâæ<ë ]<êâ ^ã ÛÒ_æ<Ñ ŞÖ]<Ø Ê_<V <Väè ãe<ð] jâ äè ãe<ð] jâý] ý] D8 <^ßÖ<ØÃq<±^Ãi<]<á_æ<äi^fÂæ äòç <»Ùç Ö]<^ãe<Šè<á^Ò <ìç _<]<Ùç <»<ÜÓÖ<á^Ò ÏÖ< }<V V< < ±^Ãi< äöçïö< Üè ÓÖ]< ^ßÖç < çâæ< äßšu< ìç _. 21<íèù]<h]ˆuù]<ì ç <íèù]<h]ˆuù]<ì ç <J <J{]nÒ<]< Òƒæ< }ù]<ýçéö]æ<]<]çq è<á^ò<à¹<íßšu <ì çß¹]<íßè ¹]<å e<íú u<àëu <Ùç Ö]<ÄÚ<hù]< â^ Ú<àÚæ æ<äé Â<]<î <Ùç Ö]<ÄÚ<hù]< â^ Ú<àÚæ< D9< <^ãéêæ<]< q< Ãe< q^š¹]<}<å ršú<^ãéêæ<å ^ Þ_< eæ äjú^î]<ø æ<å q^ãú<^ãþ^ê <Üã Ö]<E <EÙç Ö]<Ù^Î Ùç Ö]<Ù^Î :äe^v _<àê Úæ <äßê Ú <ØfÏè< < à _<Œ^ßÖ]æ<íÓñøÚæ<]<íßÃÖ<äé Âæ<äË}`Ê<ÜãÊ^}_ æ<íßè ¹]<Øâ_<Ü ¾<àÚ

9 9 <]< î <ßÖ]< ÄÚ<hù]<àÚ<(àŠu< ߊe< àšu< ߊe< êþ]şö]< å]æ ( Ù Â æ<í <äßú< ] <Ü ]< Çi< Ý Â< ^ è_ hù]< àúæ< äéê< ê è< å ršú< ÜÒ u_< ] <]ƒ]< Ü æ< äé Â.<ßÖ]<^â^<Ö]<^ã]<Çe<äßè ¹]

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

!"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01" ::: ;< 3 '=>4 7 5

!#$%'&)(+*,(-! %. / 01 ::: ;< 3 '=>4 7 5 !"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01"3243 25627 88019 ::: ;< 3 '=>4 7 5 2?/@ A B C D E F G E H IJK C LE H CM E NH OPQRS T UV#RQO$S%R'W)X+Y,XPV-T UV S%NH Z C/G[1V3\]3M \L^6\_ ``[1a bbb A cj,v3w,t d Qfe` g hi j/kml

Chi tiết hơn

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Willoweit, Reich und Staat

Willoweit, Reich und Staat INHALT Einführung I. Innergesellschaftliche Anfänge: Das Recht und die Gerichte II. Frühe Formen politischer Organisation im Mittelalter 1. Das Königtum als Voraussetzung einer Friedensordnung 2. Das antike

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

iraamaanujanuutandaadi.dvi

iraamaanujanuutandaadi.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú Ö öë Õ Ù Û ñ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - \343\341\322\343\311 \312\346\326\355\315\355\ docx)

(Microsoft Word - \343\341\322\343\311 \312\346\326\355\315\355\ docx) بسم االله الرحمن الرحيم م لحق توضيحي لكتاب سبل السلام الموصلة ا لى بلوغ المرام للا مام محمد بن ا سماعيل الا مير الصنعاني @@ @@ @@@Öbß@ ŠÔ½ @@ @@ @@@kîmšmë@éº <

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

livro_exercicios_I.dvi

livro_exercicios_I.dvi º Ì ÇÊ Å ÍÆ Ç ÁÅÈÄ ÁÌ º Ì ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø º Ø Ó Ó ÐÙÐÓ Ö Ú ÙÒ Ò ÓÖÑ ÑÔÐ Ø º ÆÓ Ò Ð Ó Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ô Þ ÒÙÒ Ö ÓÒ Ñ ÕÙ ÔÐ Ú Ð Ó Ø ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÙÐ Ö Ö Ú Ô Ö ÙÒ Ò ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Ü Ö Ó Ö ÓÐÚ Ó º ½º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Ð Ø Ú Ø ÚÙ ÐÒ Ó ÔÐÝÒÙ Þ Ø ÔÐÓØÝ Ý Ø ÑÙ Ø Ò Ö Ò Ó Ø p st =101,325 È Ò Ó p st =100 È µ ØÐ Ù s.1 m08 ÇÔ ÓÚ Ò Ø Ò Ö Ò Ø Ú ÔÐÝÒÝ ½ º ÞÒ ¾¼¼ a i = f i iy i

Ð Ø Ú Ø ÚÙ ÐÒ Ó ÔÐÝÒÙ Þ Ø ÔÐÓØÝ Ý Ø ÑÙ Ø Ò Ö Ò Ó Ø p st =101,325 È Ò Ó p st =100 È µ ØÐ Ù s.1 m08 ÇÔ ÓÚ Ò Ø Ò Ö Ò Ø Ú ÔÐÝÒÝ ½ º ÞÒ ¾¼¼ a i = f i iy i Ð Ø Ú Ø ÚÙ ÐÒ Ó ÔÐÝÒÙ Þ Ø ÔÐÓØÝ Ý Ø ÑÙ Ø Ò Ö Ò Ó Ø p st =101,325 È Ò Ó p st =100 È µ ØÐ Ù s.1 ÇÔ ÓÚ Ò Ø Ò Ö Ò Ø Ú ÔÐÝÒÝ ½ º ÞÒ ¾¼¼ a i = f i iy i p p st=ϕ p st ØÙ ÖÓÞØÓ Ý Ñ Ô Ð Ò Ð Ø Þ Ø ÔÐÓØÝ ØÐ Ù Ý Ø

Chi tiết hơn