How To Know If You May Have Adult ADHD

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "How To Know If You May Have Adult ADHD"

Bản ghi

1 %&'()%ÿ+,%&'()%,-./01232/04ÿ5ÿ) ÿa80bÿ'1cd34ÿ'67ÿ(2e20fÿg23hÿ'i%iÿjÿ'67ÿk/cl : ;<=>? MNOPÿPQÿRSQTÿOUQVPÿPNWÿQXPWSYZ[\VS]W^\PQQ]ÿ][\Q^]W^ U_ÿ`NW^_aÿMW[S\PQbRcÿ''deÿ+H3f4g,hhhi886fi/6F-cÿjWbWZUW^ÿklcÿmnmnÿoÿ`QZZWSP\pÿn PQÿVS]W^\POS]ÿTN_ÿOÿ V_ÿa[RWÿN[ZcÿTNQÿ\WWZW]ÿ\Qÿ\ZO^PcÿNO]ÿ\QÿZVbNÿP^QVUaWÿRWWy[S ÿp^obrÿqxÿp[zw qrsstÿuvwqrx rsÿw\yozqaÿ{ W\yOSQa \OaV] WSXW^ZW]O]W\Y_YP^OPOZ[WSPQ\ [SXQYmnmn O]VaPQ\YP^O\PQ^SQY]WY P]ON}NPZa~[SPbZywrY s Ys rxƒys q ÿoÿ W[aÿxTOS\QSÿ\O_\ÿN[\ÿT[XWÿQXÿ mÿ_wo^\ÿto\ÿoato_\ÿp^_[s OS]ÿ\PO_[S ÿq^ OS[Ŵ]} !6""6#$2"6#14142#$ 0204

2 LMNOPQÿSMTU 74(30<*(ÿ9<=10ÿH4)0ÿG2ÿ9/ÿ*&(ÿ6'3Jÿ*7ÿ)267DC<)3<56<(2+Kÿ12ÿ)'/)A 3*()460'(0Aÿ:<01*40ÿ)0'G<6<0/+ÿ012ÿ7'9<6/ÿ&')ÿ<(ÿC2G0+ÿ'(Cÿ12ÿG6'92Cÿ1<9)267Aÿ>Bÿ01*4=10ÿ9/ÿ7'<6482ÿ0* F2ÿG*4(32Cÿ78*9ÿH*Gÿ0*ÿH*GÿIÿ')ÿ'ÿ9<(<)028+ÿ'ÿ3*4()26*8+ÿ'ÿ3*()08430<*(ÿ3*(08'30*8ÿ'(Cÿ'ÿG4<6C<(= %&'()*(+ÿ-.+ÿ)'/)ÿ01'0ÿ&12(ÿ012ÿ3*4562+ÿ78*9ÿ:'82(0*(+ÿ;<8=<(<'+ÿ&282ÿ8'<)<(=ÿ012<8ÿ0&<()+ÿ1<)ÿ&<72 =20ÿC<)08'302Cÿ*8ÿ1/528D7*34)ÿ*(ÿ)*9201<(=AE cdenÿofÿghshi WXFXAÿ W))*3<'0<*(ÿ<(ÿa.jnAÿB0ÿ&')ÿ82('92CÿWXFXÿ<(ÿ012ÿa.nk)ÿ'(Cÿ(*&ÿ<)ÿ*(2ÿ*7ÿ012ÿ9*)0ÿ3*99*(6/ >1/528J<(20<3ÿ<9546)2ÿC<)*8C28+Kÿ'ÿC<'=(*)<)ÿ7*89'6/ÿ823*=(<l2CÿG/ÿ012ÿW928<3'(ÿm)/31<'08<3 C<'=(*)<)ÿ*7ÿWXFXÿIÿ&<01ÿ012ÿ52832(0'=2ÿ*7ÿC<'=(*)2)ÿ<(382')<(=ÿ)<(32ÿa..-+ÿ012ÿ7<8)0ÿ/2'8ÿ*7ÿ012 C<)08'30<G62D0/52ÿWXFXÿ\*(32ÿC2)38<G2Cÿ')ÿWXX+ÿG40ÿ(*ÿ6*(=28_ÿ*8ÿ3*9G<(2CD0/52ÿWXFXA C<)*8C28AresMÿtuvÿwdMPÿxyzÿ{yOPÿgg }ÿep~ÿmpytÿopÿgzny eno ÿ MPMweTÿ yÿ OfNÿxMeƒ 9*0128?)ÿ3<='8202ÿ)9*J<(=ÿ'(Cÿ'63*1*6ÿ*8ÿC84=ÿ4)2ÿC48<(=ÿ582=('(3/ÿ'82ÿ'6)*ÿ8<)Jÿ7'30*8)ÿ7*8ÿ012 \105)]^'55)23A''85A*8=^929^H*<( 3'95'<=(BX ˆẀZVq <(0395 X%ŠD o DWZVqD !6""6#$2"6#14142#$ 1204

3 OPQRPSÿRUVPSPQWPX A''1.<>ÿ058.2ÿ'2ÿ)5.ÿB5837ÿ617ÿ%7'3.:0.1)ÿC:<05':'0863ÿD1)./;.1)8'1:ÿA.:.6/05ÿC/'9/6=ÿ6)ÿ)5. %&'()ÿ+,ÿ-./0.1)ÿ'2ÿ-.'-3.ÿ45'ÿ6/.ÿ78691':.7ÿ48)5ÿ)5.ÿ78:'/7./ÿ6:ÿ05837/.1ÿ0'1)81(.ÿ)'ÿ56;. E.6/3<ÿYZÿ-./0.1)ÿ'2ÿ&'<:ÿ6/.ÿ78691':.7ÿ48)5ÿ%LFL>ÿ0'=-6/.7ÿ48)5ÿ[H\ÿ-./0.1)ÿ'2ÿ98/3:>ÿ600'/7819ÿ)' 67(3)5''7ÿ48)5'()ÿ.;87.10.ÿ'2ÿ8=-68/=.1)ÿ81ÿ058375''7>Mÿ:5.ÿ.N-3681:H 6/.ÿ:3'4./ÿ)'ÿ7.;.3'-ÿ81ÿ)./=:ÿ'2ÿ3619(69.ÿ617ÿ:'0863ÿ6&838)8.:ÿ617ÿ:.32a/.9(36)8'1ÿ)561ÿ98/3:>Mÿ5. A.:'(/0.:ÿ617ÿ]./;80.:ÿ%7=818:)/6)8'1HÿD)?:ÿ6ÿ9.17./ÿ:-38)ÿ0'=-6/6&3.ÿ)'ÿ')5./ÿ1.(/'7.;.3'-=.1)63 5<-./60)8;.ÿ617ÿ8=-(3:8;.ÿ:<=-)'=:ÿ'2ÿ)5.ÿ78:'/7./ÿ)561ÿ98/3:>ÿ45'ÿ'2).1ÿ78:-36<ÿ-/8=6/83<ÿ816).1)8;. b5.<ÿ63:'ÿ).17ÿ)'ÿ56;.ÿ782./.1)ÿ:<=-)'=:>ÿa''1.<ÿ:6<:hÿig'<:ÿ).17ÿ)'ÿ78:-36<ÿ='/.ÿ'2ÿ)5. '&:./;.:H 78:'/7./:>ÿ:6<:ÿ]).-5.1ÿF81:564>ÿ-/'2.::'/ÿ'2ÿ-:<05'3'9<ÿ6)ÿ)5.ÿ^18;./:8)<ÿ'2ÿB6382'/186>ÿG./_.3.<>ÿ617 :<=-)'=:HM -/'2.::'/ÿ'2ÿ-:<0586)/<ÿ617ÿ&.56;8'/63ÿ:08.10.:ÿ6)ÿ)5.ÿ^18;./:8)<ÿ'2ÿB6382'/186>ÿ]61ÿ`/6108:0'HÿIG'<: b56)?:ÿ45<ÿ2.=63.:ÿ'2ÿ63ÿ69.:ÿ6/.ÿ'2).1ÿ(17./78691':.7>ÿ1').:ÿf81:564>ÿ6ÿ ÿ/.:.6/05./ÿ'1 %LFLÿ81ÿ98/3:HÿG.06(:.ÿI6ÿ98/3ÿ8:ÿ3.::ÿ38_.3<ÿ)561ÿ6ÿ&'<ÿ48)5ÿ%LFLÿ)'ÿ&.ÿ7.2861)>ÿ'--':8)8'163ÿ617 cdedÿuqÿfrghijkkr '/1./<>Mÿ5.ÿ:6<:>ÿI:5.ÿ8:ÿ1')ÿ6:ÿ1')80.6&3.HÿI =61<ÿ4./.ÿ=8::.7oÿ)5.<ÿ4./.ÿ)5'(95)ÿ)'ÿ56;.ÿ6ÿ3.6/1819ÿ78:6&838)<>ÿ'/ÿ)5.<ÿ4./.ÿK(:)ÿp-./0.8;.7ÿ6: G.06(:.ÿ)5.<ÿ4./.ÿ1.;./ÿ78691':.7ÿ6:ÿ05837/.1>ÿ=61<ÿ=6<ÿ1')ÿ&.ÿ646/.ÿ)56)ÿ)5.<ÿ56;.ÿ)5.ÿ0'178)8'1 &.819qÿ:(-./ÿ61N8'(:Hr D)?:ÿ(103.6/ÿ5'4ÿ=61<ÿ67(3):ÿ56;.ÿ%LFLHÿl:)8=6).:ÿ;6/<ÿ2/'=ÿ6&'()ÿYÿ)'ÿ='/.ÿ)561ÿmÿ-./0.1)H nÿ%3&./)ÿl81:).81>ÿs81:)'1ÿb5(/0583>ÿt'51ÿu.11'1ÿ617ÿf.1/<ÿs81_3./>ÿ)'ÿ16=.ÿ6ÿ2.4hÿg()ÿ:'=.)8=.: )5.ÿ78:'/7./ÿ061ÿ81)./2./.ÿ48)5ÿ7683<ÿ38;819H C3.1)<ÿ'2ÿ67(3):ÿ38;.ÿ56--<>ÿ:(00.::2(3ÿ38;.:ÿ48)5ÿ%LFL>ÿ8103(7819ÿ:'=.ÿ9/.6)ÿ)581_./:ÿ617ÿ0.3.&/8)8.: )5.ÿwxyz{ }ÿxÿ ÿƒ z {ÿƒ ˆÿxÿ } ÿšÿƒ x} { ÿœ ˆ ẑh ).17ÿ)'ÿ0'1)81(.ÿ'/ÿ4'/:.1ÿ';./ÿ)8=.HÿD=-(3:8;8)<ÿ63:'ÿ'2).1ÿ-./:8:):ÿ81)'ÿ67(3)5''7>ÿ:'=.)8=.: =6182.:)819ÿ81ÿ/8:_<ÿ&.56;8'/>ÿA''1.<ÿ:6<:Hÿ`'/ÿ.N6=-3.>ÿ67(3):ÿ78691':.7ÿ48)5ÿ%LFLÿ56;.ÿ6ÿ/6).ÿ'2 %3)5'(95ÿ)5.ÿ5<-./60)8;8)<ÿ:<=-)'=:ÿ'2ÿ%LFLÿ(:(63<ÿ7.0/.6:.ÿ48)5ÿ69.>ÿ)5.ÿ816).1)8'1ÿ:<=-)'=: /.36).7ÿ:<=-)'=:ÿ061ÿ06(:.ÿ.=-3'<=.1)ÿ617ÿ81)./-./:'163ÿ-/'&3.=:>ÿ6:ÿ4.3ÿ6:ÿ:3..-ÿ8::(.:>ÿ61N8.)< %17>ÿ'2ÿ0'(/:.>ÿ)5.ÿ0'1:. (.10.:ÿ'2ÿ%LFL?:ÿ0'/.ÿ:<=-)'=:ÿ9/'4ÿ36/9./ÿ81ÿ67(3)5''7>ÿF81:564ÿ-'81): Ž 5.63)5 0'178)8'1:a)/.6)=.1): 812'av,Y 05/'180a61N8.)<a)/.6)=.1):H5)=3 ÿ617ÿ7.-/.::8'1 '()Hÿ%:ÿ'1.ÿ1..7:ÿ)'ÿ:5'4ÿ='/.ÿ617ÿ='/.ÿ:.32a/.9(36)8'1ÿ81ÿK'&:ÿ617ÿ03':.ÿ/.36)8'1:58-:>ÿ%LFLa 06/ÿ0/6:5.:ÿYHm[ÿ)8=.:ÿ5895./ÿ)561ÿ)5':.ÿ48)5'()ÿ)58:ÿ78691':8:>ÿ600'/7819ÿ)'ÿ61ÿ%(9(:)ÿv,v,ÿ:)(7<ÿ81 Ž 5.63)5 0'178)8'1:a)/.6)=.1): 812'av,v, 7.-/.::8'1a260):H5)=3 H !6""6#$2"6#14142#$ 3204

4 NOPQRSTORQÿPRVÿWXYPWORQÿPVZ[Wÿ\N]N '5>2+ÿ)'51ÿI5ÿ1035ÿ5?56)/K5ÿ04ÿ)'5ÿL0IFM /12(/3154)ÿ<=3/47ÿ6'/><'00<ÿ(4<ÿ<0ÿ(ÿ?=>ÿ( )ÿ)0ÿ3=>5ÿ0=)ÿ2+.6'/()3/6ÿ03ÿ0)'53ÿ45=30>07/6(> I5+)ÿ()ÿ5`2>03/47ÿ)'5ÿ</(740+/+ÿ-/)'ÿ(<=>)+Fÿ&'5.*>ÿ(+_ÿ35)30+256)/K5>.ÿ(I0=)ÿ.0=3ÿ+.12)01+ÿ(4< )'5.ÿ455<ÿ6>0+5ÿ104/)03/47F /I5<ÿ?03ÿ9:;:F 94)/<5235++(4)+ÿ+=6'ÿ(+ÿ/1/23(1/45ÿa&0?3(4/>bÿ(4<ÿB=32302/04ÿac5>I=)3/4bÿ(35ÿ(>+0ÿ601104>. >/?5ÿ(4<ÿ6>537.ÿ60(6'Fÿ;5ÿ'5>2+ÿ0)'53ÿ2502>5ÿ-/)'ÿ9:;:ÿ)0ÿ</+60K53ÿ)'5/3ÿ+)3547)'+ÿ(4<ÿ)0ÿ(<(2)ÿ)'5/3 isxyÿsrÿiyrwp[ÿ]yp[wj k4<53+)(4</47ÿ(4<ÿ235k54)/47ÿ2(4/6ÿ()(6_+ÿad'5(>)'d604</)/04+j)35()154)+d/4?0j eflmd=4<53+)(4</47j2(4/6j()(6_+f')1>b n(4<51/6ÿi>=5+ÿ03ÿ6>/4/6(>ÿ<5235++/04oÿad'5(>)'d604</)/04+j)35()154)+d/4?0jefefd60304(k/3=+j I>=5+J03J<5235++/04F')1>bÿ ;0-ÿ)0ÿ?/4<ÿ)'5ÿ3/7')ÿ)'53(2/+)ÿad'5(>)'d604</)/04+J)35()154)+d/4?0Jefefd?/4<J154)(>J'5(>)'J )'53(2/+)F')1>b

5

6

7

8 5567ÿ69:;<=> RST,+,U*V-WX*-412+V-S'YS''3ZW3,['3X-S\ ],,ÿ^13,ÿ&'(')*+,-ÿ/ÿ0,-1234,-ÿ1u,3-ÿ_ `,'YVaÿ/ÿb,Y+,-- ],,ÿmyÿ_ÿrst,+,u*v-wx*-412+v-s\?n56oÿpq6n RST,+,U*V-WX*-412+V-S'YSZ*YW*X,+V*U*,3S\ ],,ÿ^13,ÿ`,'yvaÿ/ÿb,y+,--ÿ1u,3-ÿ_?n56oÿpq6n

9 (()KLÿKMNOPMQRSQTUÿVQOPTWUSOÿRMTXQYNYÿZ[ KMNOPMQRSQTUÿO^XQU_Oÿ`TMÿ[TWÿ^UYÿ[TWMÿ`^\Qa[ &'()*ÿ,-)'./ :;256/<=/<<ab7ba169a4b54:278469:;2567ba:b481870>7:b5;fac7dedfg/c &'()*ÿ,-)' (ZTWSÿ(()KÿhiSROjklllm^^MRmTM_k^ZTWSn^^MRko QUSP\Rp('nqKnrs)n(t-usv (()KÿKMNOOÿwNUSNMÿhiSROjkRMNOOm^^MRmTM_ko QUSP\Rprs)n&x*yznK)-nK)'zz{n' q')'v 'Uÿ'OR^}TaÿhiSROjklllm^^MRmTM_kNOR^UTakoQUSP\Rp('n w^mnnmoÿ^sÿ(()kÿhisrjkp^mnnmom^^mrmtm_kop\rp('nqkn qknrs)n'zk(*-&v rs)nw()'')zv (()Kÿ~ ÿhisrojkpiqunonm^^mrmtm_koqusp\rp('nqkn,n\znmoiqrÿhisrojklllm^^mrmtm_kznun`qson rs)nwqx*'z'v YQOPTWUSOk\[n\N\ZNMOiQRkoQUSP\Rp('nqKnrs)n,',v NSNM^UOÿ)NOTWMPNOÿhiSROjklllm^^MRmTM_kiT\Nn wtus^psÿuoÿhisrojklllm^^mrmtm_k^ztwsn^^mrkptus^psn `^\Qa[kXTQPNOkXNSNM^UOkoQUSP\Rp('nqKnrs)n 'szv WOkoQUSP\Rp('nqKnrs)nw-*s(wsv sinÿv^qa[,[ÿwt\\wuqs[ÿk^_nÿhisrjkpt\\wuqs[m^^mrmtm_ko QUSP\Rp('nqKnrs)nw-,,v qnarÿhisrojkinarm^^mrmtm_koqusp\rp('nqknqv)nq'&kv 2: ƒ 6ÿ>:;ÿ9<2ÿ;61ƒÿ 41 ÿd<fb=1ÿš1 /B<?16ƒ1F<4=ƒ<<ABƒ:A?/B<?1ƒ<6BcŒ DŽ f8301 d3<0ee1<e <d39g9g 10ed 3 8 d838d fg C A4b<9>ÿ / ƒ<<abƒ:a?/<0:;57<<ab/ba4b<9>7b:=49>/c zutzw)xt'ÿhqsskzjk&- x*m(()km-) k-*&x*'nw-,,u*xsˆkzx *-*m(wsx-*o)'r'))')pqs

10 STSUTVWXYZ [STSUTVÿUT]T^Y_W [Y]^eVSb_Ye]ÿ^eVÿfea [dessa]y_ytw [`YWVaZ_ÿbcY]c [bbvzÿ^ea]`b_ye] [^evÿzve^twwye]bgw [XTbg_XÿhÿiTgg]TWW [WedYbgÿWTdaVY_fÿhÿST`YdbVT [_bktÿbd_ye] [^bsygfÿdbvtcyjy]c [XbjTÿ^a] [ievkÿhÿleuw [VTb`mÿib_dXmÿgYW_T] %&'()*+ÿ-.'+/012223** /&'()*+178%%ÿ-.'+/012223** //17 [ ;5ED&'&5E/17 CDÿF.5&;(/ÿ-.'+01&EB53(:&D5E3;5)1+?>H&EB51IJKL:MINE'MINE2MB*=/(7 O5ÿP5'ÿ%(=ÿQ<ÿ9(4/5E*=ÿGEB54)*'&5Eÿ-.'+/01/'*'&;3**4+3/(4:&;(/32&4(2.((=3&517 R5?4ÿF*=&B54E&*ÿ94&:*;<ÿ8&6.'/ÿ-.'+/01/'*'&;3**4+3/(4:&;(/32&4(2.((=3& !6""6#$2"6#14142#$ 04204

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

kl03.dvi

kl03.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 255 ÑÑ Ö ¾¼½ Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 4.-5. März 203 µ F R 2 R ÙÒ f,g R R Ò «Ö ÒÞ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ò Ë F ( f(x),g(y) ) ( ( ) Fx f(x),g(y) f ) (x) = ( ) F y f(x),g(y)

Chi tiết hơn

prf_MechB.dvi

prf_MechB.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ù ÞÛ Ð Ò Ø Ø EIµ ÙÒ Ø Û Ö Ø ÐÐØ Ð ÖØ ÙÒ Ð ¹ Ø Øº ÌÖ Û Ö ÛÙÖ Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý¹ Ø Ñ Ò Ö Ì Ð Ö ÙÒØ ÖØ Ðغ x 1 1 x 2 2 x 3 3 Ò Ë Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö ËØ

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ê Ð ÙÐ ÐÙÔÖ ÙÒ ¾¼¼ Å Ø Ñ Ø È Ø Ö Ù È ½ ÎÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÈÝÖ Ñ Ò Ò M = 6, 0 Ñ Å ÒØ Ð = 4, Ñ Ö Ò Ò Ë Ò Ï Ò Ð ε ÞÛ Ò Ö Ë Ø Ò ÒØ ÙÒ Ö ÖÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ º Ö ÒÙÒ Ö Ë Ø Ò s s M = = M = 7, 50 Ñ Ö ÒÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ Ò = ( )

Chi tiết hơn

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G +ÿ, ÿÿ &'ÿ(ÿÿ)''* ÿ-'ÿ"ÿ./ÿ0 ÿ!"ÿ#$% 8331;3@ÿ;6ÿ75616F513ÿ16@ÿ2816;ÿH16123H36;ÿ67ÿ73@3813ÿ1>>5>;16F3ÿD86G3F;>Mÿ STUVÿXYZ[\ÿ]Yÿ^ÿ_``]ÿVYÿaY[bc`V`ÿVYÿZ`de`\VÿZ`f[geZ\`[`_Vh ;23ÿ36@ÿ67ÿ;23ÿD86G3F;Mÿ STUVÿ]Yae[`_VUVfY_ÿYXÿ`kb`_\`\ÿU_]ÿbUl[`_V\ÿ]Yÿ^ÿ_``]h

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

R g n k ª k k! #"$ &%'( ) *)$ +, - $. /-0 " :!; 8 9 <, 9 = A"8 A CB)$ D, - E = /0 " 12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A

R g n k ª k k! #$ &%'( ) *)$ +, - $. /-0  :!; 8 9 <, 9 = A8 A CB)$ D, - E = /0  12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A R n ª! #"$ &%'( ) *)$, - $. /-0 " 12 435 68791 :!; 8 9 ? @ = A"8 A CB)$ D, - E = /0 " 12 = ;FHG(5 JI 91 K $8 9 M 7 N LC HA 9 E = LC A 9 E = O ' 8P I = A Q S ) B)$ D T, - VU

Chi tiết hơn

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s 4567789106❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ ➄67 108796❶➀➂ 67 ➃➂➀99766❿ ❻98 ❸9 ❹7➀❶❼8❷ ➅❸❼❽6❻❼ ➄88

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn