In Silence

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "In Silence"

Bản ghi

1 Thomas Merton (ubl 1957) Piano 2 8 S A T B? 2 & With a gently insistent momentum q = & 2 q = n w j œ and so on? 2 n n n wall si - lent, y try to seak r name to liv-ing walls wall si - lent, y try to seak r name to liv-ing walls wall wall si - lent, or my good riend ames Bagwell and Cincinnati May Festival Youth Chorus nnœ œ b œœœ Œ Ó Ó Œ œ? œ Kyle Gann 2015 œ Œ œ œ œ Œ Œ nœ w œ œ Ó w w œ Œ œ œ œ Ó œ w w w œ Œ œ œ œ w œ Œ n œ Œ n w œ Œ nœ œ œ Œ œ j œ w œ Œ œ bœ œ bœ œ Œ? w œ Œ nœ œ œ Œ œ œ n n n n n w n n n n n Coyright 2015 by Smith Grabholz Music

2 2 15 œ œ w œ Ó w œ Œ Œ Œ œ Who? Who? Whose lence œ Œ Ó Œ œ w w w œ Œ Œ Œ œ & <> œ Œ Ó Ó Who? Whose lence œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ Œ œ Who? Who? Whose lence? œ Œ Ó Œ œ w œ Œ Œ Œ œ Who? Whose lence œ Œ Ó Ó Œ Œ <>? Ó œ Œ w œ w œ Œ œ? Œ Œ œ Œ Ó Œ œ œ Œ Ó œ 22? Who? Do not think o what Œ Œ œ Œ Ó Œ œ œ j Œ Ó œ??? (be qui- et) (as se stones qui- et) Do not think o what & Œ Œ œ Œ Ó Œ œ œ Œ Ó œ (be qui- et) (as se stones qui- et) Do not think o what (be qui- et) (as se stones qui- et) Do not think o what Ó?

3 w Œ œ j œ œ Œ Œ? w Œ œ œ œ Œ Œ 28 Still less o what may one day be Rath-er be what w Œ œ j œ œ Œ Œ Still less o what may one day be Rath-er & w Œ œ œ œ Œ Œ Still less o what may one day be Rath-er Still less o what may one day be Rath-er œ œ ww nœ œ w? w œ Œ œ œ œ? 4 un - think - ab-le one do not know Œ Ó œ œ j œ œ œ & (but who?) un - think - ab-le one do not know Œ Ó œ n œ œ Ó (but who?) un - think - ab-le one do not know Oh be œ Œ œ (but who?) un - think - ab-le one do not know Oh be still œn œ œ n Ó? œ Ó n œ œ Ó w n n

4 4 Ó Œ œ œ œ? w Œ œ œ Œ œ œ Œ œ bw œ bœ? œ œ œ Œ nœ Oh be still while still a- live, and all things Oh be still while still a-live, and all things still while still a-live, and all things while still a-live, and all things subito m n nœ œ Œ œ œ œ j œ œ j & w nœ? n n n œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ (I do not hear) to rown be-ing, seak ing by un - known that is in m œ Œ œ nw seak-ing to rown be-ing, seak-ing by un - known that is in m & œ Œ œ bw œ bœ seak-ing to rown be-ing, seak-ing by un - known that is in seak-ing to rown be-ing, seak-ing by un - known in b œ b nœ bœ bœ n w bœ œ bœnœ bœbœ m? b b b b m œ bœ n œ

5 m m Ó Œ œ Œ m m? w œ Œ œ Œ Œ 5 m m and in m selves and in and in m- selves, will try like m to be my own m will try like m to be my own m m- selves, will try like m to be my own and in m- selves, will try like m to be my own Ó œ Œ Œ & n Ó œ œ Œ w? n Œ nœ 5 Œ Œ œ œbœ Œ Œ œ œ œ 60 di-i- cult di-i- cult di-i- cult di-- cult m on ire m on ire m The The stones burn, e-ven Œ œ j œ j Œ œ œ b n œ Œ Œ œ œ œ stones burn, e-ven & Œ Œ œ œ n bœ Œ Œ œ œ œ on ire The stones burn, e-ven m? Œ œ œ Œ œ œnœ Œ Œ œ œ œ on ire The stones burn, e-ven? n n b

6 6 m œ Œ œ Œ Œ œ n nœ œ? œ Œ œ Œ Œ œ 67 stones, y burn me How can a man stones, y burn me How can a man stones, y burn me How can a man m m m be be be œ Œ œ Œ Œ œ n nœ œ & œ Œ œ Œ Œ œ n nœ œ stones, y burn me How can a man be œ œ Œ Ó œnœ nœ nœ œ n nœb? 5 n n n n Œ œ Œ œ Œ w? Œ œ Œ œ Œ w 7 burn- ing? How can he d to sit burn- ing? How can he d to sit burn- ing? How can he d to sit How can he d to sit with m when all ir lence is on ire?" Œ œ Œ œ Œ w with m when all ir lence is on ire?" m & œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ with m when all ir Their with m when all ir lence is on ire?" lence is on?

7 ? 78 & Œ Ó ire? will try like m to be my own will try like m to be my own will try like m to be my own will try like m to be my own œ œ œ n œ n œ n œ Ó 5 5? n Ó Œ œ Œ Ó œ Œ Œ Œ nœ Œ Ó œ Œ Œ 7 Œ Œ Ó Ó Œ œ œbœ Œ Ó 84 m m m And this is m and this is di-i- cult di-i- cult di-i -cult di-i- cult m on ire m on ire m on ire m on ire m to m Œ œ j œœ Ó Ó Œ œ œbœ Œ Ó & Œ œ Œ Ó Ó Œ nœ œ œ bœ? to m Œ Ó to m? Œ œ œœ Ó Ó Œ œ œnœ Œ Ó Lis s -ten to

26-2

26-2 LEAD SHEET 26-2 4 A Fma 7 J œ J œ J G # 7 C # ma # # # 7 E 7 # # _ # (#) Ama 7 Cm 7 F 7 # _ (n )# _ C7(b) _ (b) Œ B b ma 7 C # 7 F # ma 7 # _ ( # ) _ # # _ ( b ) œ J A 7 ( n ) # n n Dm 7 G 7 Gm 7 C 7 Œ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx 22. WHOM SHALL I FEAR CON CHẲNG KHIẾP KINH (Chris Tomlin) Lời Việt: David Dong 2014 A A D (1) You hear me when I call You are my morning song. Though darkness D F#m F#m D A fills the night. It cannot hide

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ Moder q = 90 S ============================ 4 J «œ J œ «J «bœ œ ««««. = Du du du du du C ============================= 4 w b _«. T 4 ============================= w #w w.. B L=============================?

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn