Please_DocuSign_J6S2319_SL0059_PSC_Letter_Re.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Please_DocuSign_J6S2319_SL0059_PSC_Letter_Re.pdf"

Bản ghi

1 ! OPQR"1S-T-- *UVWXYZ[PQ\VZ\] "#$$$#%&'()*)+,-./#00102 eywu\^vz\^wuupqrstuwxytzs{s tx}~zy z~sqt{q{s s {{}y y q{sƒ}~ y t~ s t{q y r} {xs +^U(_[YPW_`_a^bVR[VZc+WVZ[dYW\V\_YZXYee_[_YZ_[WUfPU[\_Za\^U[UWg_hU[YiVhYZ[PQ\_Za dwykuh\#l\[^ypqcvq[y_zhqpcuvzry\^uw_ziywev\_yzb^_h^e_a^\^uqdp[_z\^u[uquh\_yzdwyhu[s_zhqpc_za UZa_ZUUW_Zai_We\YdUWiYWe\^UcU[hW_jUcdWYiU[_YZVQ[UWg_hU[iYW\^UdWYkUh\_ZhQPcUcYZ\^UV\Vh^UcQ_[\# lirypwi_webypqcq_mu\yjuhyz[_cuwuciyw\^u[uhyz[pq\_za[uwg_hu[srypevrundwu[rypw_z\uwu[\jr [UWgUVZcbUUndUh\YPWdVW\ZUW[\YcY\^U[VeU# Ub_QP\_Q_ŠU\^UhYZ[PQ\VZ\_ZiYWeV\_YZVQWUVcRYZi_QU murduw[yzzuqrypbypqcv[_az\y\^udwykuh\vzc\^ujvhmawypzc[yi\^y[u_zc_g_cpvq[svzcvzr[pj cuguqyd_zavc_guw[ubywmiywhu#(y*)+_[hyee_\uc\ywuiquh\_za\^uc_guw[_\ryi\^uhyeepz_\_u[bu } t~z{q {tƒ}~ }~zp }p}ts{}~tŝq q y y q{y} } ƒ}~ y tqpp }q x{}p } }{y rq WU[dYZc_Za\Y\^UVddWYdW_V\UYi_hUSb^_h^_[_Zc_hV\UcYZ\^UV\Vh^eUZ\[#o_e_\RYPWQU\UWYi_Z\UWU[\\YZY RYPWmURdUW[YZZUQdQVRUc_Z\^UdWYkUh\[VZc_ZhQPcUWUiUWUZhUhYZ\Vh\_ZiYWeV\_YZ# * Œi_We[eP[\jUhUW\_i_UcjR\^U(_[YPW_*UdVW\eUZ\Yi+WVZ[dYW\V\_YZ_ZYWcUW\YjUhYPZ\UcV[ [YbUb_QZY\ZUUcVQUZa\^R[Pje_\VQYiY\^UWaUZUWVQhYedVZR_ZiYWeV\_YZ#lZVcc_\_YZSdQUV[UV\Vh^YZU dvaub_\^cu\v_quc_ziywev\_yzyz[_e_qvwdwykuh\[\^v\rypwmurduw[yzzuq^vgubywmucyz#lzc_hv\u\^uwyqu YiV(Y*)+dWYkUh\# (Y*)+b_QUgVQPV\Ui_We[jV[UcYZ] WYkUh\šZcUW[\VZc_Za lzzygv\_yzs V[\ UWiYWeVZhUS œpvq_i_hv\_yz[yi UW[YZZUQ%[_aZUcS UZUWVQŒndUW_UZhUYi _WeS Ve_Q_VW_\RžXVdVj_Q_\RS%hhU[_j_Q_\RYi i_we[vzczyz Ž y t{} } tys }y y r }Ž w t s {} }{ r p }r q xs s s p}tỹzsqtpq { dvw\_h_dv\_yz\ybvwc[vzu[\vjq_[^uc* Œ YVQ# UUZhYPWVaU* Œi_We[\Y[Pje_\QU\UW[Yi_Z\UWU[\V[ dw_euhyz[pq\vz\[iywvzrdwykuh\[\^uriuuqhvzjuevzvaucjr\^u_wi_we# UVQ[YUZhYPWVaUjY\^* Œ juhyz[_cuwuczyz WU[dYZ[_gU# UWUfPU[\VQQU\UW[jUWUhU_gUcjR1]TTdeSOPQR-.S-T--V\\^UVddWYdW_V\UYi_hU# &_ZhUWUQRS stp} ty s{}{xytt}zy y{q{y} uÿy t{xq{q s }{ ~ s {} qz} {xs s ~y sp s ~qzy _hv\_yzhv\uayw_u[ iypzc_z }Ž w t pp } s } t~z{q { s ~qzy y q{y} yt{v\\^ucv\uyi\^u[yq_h_\v\_yzund_wv\_yzb_q Ÿy {q uÿy t }{p } yy rq stp} ts} qpp }q x{} } } sy s ty{ƒ yz s } tys s } +WVg_['YU[\ZUWS #Œ# &\V\U*U[_aZŒZa_ZUUW %\Vh^eUZ\ ª«±²³ ²µ ¹º»»º»¼½½¾ ¼ À»Á¼ÂºÃÀ¼ ½À¾ ¹À»¾À ¹ BBBL7:?:<L:5M

2 +*,-,!"#$%&'('%&)*!$($ "%+560./7./01'2,3' 8($ +8):%&'(' &)90;<!$*3 289 (9+8)':>''$3 077=7<;. (9)"'H>''$3 -,&I8+$ &)9<.J EF"G )"H%&'(' '*8 J0<=0/<7 KLMNOPQRTRUVWLXVYKZ[\]^ ^_àab[`cd_e`f^gd`[adbk]d_bd\]

3 š œ Ÿ ªª ª««ª «± ² «ª 56/2860# 6!"6# $%&'()*+&,--.* T6U69VWXYU6ZVYV02# &,--.* :EB6E:<5K?.((+K?.(>C:< AG<:H<;C:IA:JH:<<J 5V0^2_# D4G<:S:4G<O @ABC6<;A7DAE6<LAG<:M:E5NH:<<JO :4;8< K57<<;<; `UU6a8Y/2Vb b692#$%&'()*[c)d''-d--- efg6/hi8j/uuh8/!hvk 5V280^/2Vi97!mV226_/0^Vk#$%&'()*[nAG<R9<:'-'( &,--.*[c'd.%-d--- &,--.*1I<9:EC:o'-'. )-l x2_vb6yyv029# {<76C64G<SC6<AsHA76:CB623<BE64A71KE8O()d'-'' }~ ˆ Š Œ Ž Œ Ž Ž~ ~ {9o$E7<)%d'-'(O {9o&<\6<R9<:)(d '-'>O

4 \]^_`abcecfgh]igj\klmnoppopqrrslqtupvqwoxuqlrus\nupsumn &'()0812$%88* *(+3,-3-./ &'()08138%3* / 415/!"#$%%$8&'() 99%908%$8$89;<% / 99%908138%3* / &'() $89* /:49838 => $898 9%91389% / &'()$*%%11$9$90844 =9389$ / ? U5V9989WX U89&> UU2$9-4U89&> Y%828892U99Z89-3U89&> [9=>189278$83U89&> BCDEFGIJEDKJECLMNKEGODKPQCRSKT Z888*278$W1283U89&> 833U89&>)

5 '*-./(0)+&/*'123'#"456'7560'67(869:*+(126'1/1()(1;< '*8/ &/*,(0)2+5 8(1<1/)(0)2+ &"" '(),12)- A1,BCDAEF(8)A1,CD'G)))F N162OP276Q4R '12)(*8+! 1(1)+ '*1(4 >1(?312+ '()(*+=8121) U4R12VW13X SS###"40H T8>1(?312+ U4R73Y21 P41X37 81)9)2) 81);8)2)M,(;,;2 '/*81(I7,)1J$//*($*(?(1/)(1 C=(1)F V163246N162O7OU4R73Y21[4X6XY21\ '()( $//( &/55 SS###4 E#/4E!!)E-4E-#<4 0H H&=A C=(1)F V163246N162O7OU4R73Y21[4X6XY21\ A8)1+&;>+(8 '/*81(I7,)1J$//*($*(?(1/)(1 A8)1+;>+(8M,(;,;2 '()(& '/*81(I7,)1J$//*($*(?(1/)(1 C=(1)F =8121)(8 4H1/?)%)8))I&81 '()(*+,( L1(?;.12+M,(;,;2 9+(JK$#45 L1(?;.12+M,(;,;2 7/)(1&/*'12 0$8++#";!;44; D+120$8++4;4;;##4 '12)(*8$(108E+/('(I 9+( '( '12 K1Z SS###"##0H SS###45!0H SS###4! SS###4 #5$H 0H D+120$8++4;4;;##4 '12)(*8$(1D)'12)(*8,)2 K1Z '( '12 SS###"##!0H S S###554 S###! $H D+120$8++4;4;;##4 '12)(*8$(1D)'12)(*8,)2 K1Z '( '12 SS###"##0H S S### #4#$H 4#$H _`12XU4R12VW13X VO432[14W12aVW13X br13[14w12avw13x _3121O472a[14W12aVW13XU373YX U4R73Y21 P41X O[14W12aVW13X P41X37

6 /0!(1 #$%!&'"()*(+,$$%!,%!-!$! <= #!) )85)59:; GH)$I 4I2 )23>35655F)6>)62:; J5$F>J99JK4F4JK>>56L8F284 )23>35655>)95)88,; MN0O ;QQ%H0!!LRQ0!! #$%!&'"()*(+,$$%!,%!-!$!./0!(1 PO0O!" #!) )85)58:; :!$Q #$%!&'"()*(+,$$%!,%!-!$!./0!(1 0!$KQ S!/L "H$%# S!/L "H$%#!" #!) )85)58:; N!-MQ #$%!&'"()*(+,$$%!,%!-!$!./0!(1 O!-PQ S!/L "H$%#!" #!)23>35655F)6I)86:; #HQR$- ;QQ%H0!!LRQ0!! #$%!&'"()*(+,$$%!,%!-!$!./0!(1 &, &!" #!)23>35655F)6I)86:; T595 U ? S!/L "H$%# 1 C *"(0#! W!L #W0(! H(" VQ- #$%!&W-$O 3*$&0! )6F)85,; )65)F5,; )85)54:; 23>35655F)6I)86:; X

7 1&,81&.9! >'1,5$E!/,'1!#$%&'($)$* (&'* 1 &($?!/%$*.,1'(!,./%!,<6,%(!F'$(!/1&=,<$/,1!,9$./$.*,*(!!3!.19!1+!!.1,<5&5%,$/C.1$1-4!#$%&'($:!0,(13!.1&5(,.%0&(1,1$&.4#&:;7$%+$<$.*1&0(&=$/!1& ,-%,./(,.%0&(1,1$&.2&33$%$& !2&.1(,81&(AB!./&(A2&.%'<1,.14C.1$1-7+!(!$.,51!(-&'&(D7,./,88!015(&3-&'-&'(!<!81(&.$8,<-!(!$.,51!(62&33$%$&.76,81$.*9- &$%/'<-,'1 &($?!/ 1,3!./3!.1%6%'00<!3!.1%68&(!%0&./!.8!6,./1 2&33$%$&.,./1 9! /$%8<&%'(!%6,*(!!3!.1%68&.1(,81%6.&1$8!%60'(8 4:&8'H$*.7!H$*.,1'(!>00<$8,1$&.ID.8&.%$/!(,1$&.&53'1',<8&=!.,.1%6-&',*(!!,%5&<&+%J,1,(!0(&8!%!/6*!.!(,1!/6,./!E8,<5&51!C.1$1-6!<!81(&.$8,<-1!C.1$1-6&.,<2&33$%$&.A#&:;/&8'3!.1%6$.8<'/$.*9'1.&1<$3$1!/1& (&'*,.*!/9-,./9!1+!!.1!'1$<$?,1$&.&51,%!&(/!(%68!<$G!64!(!$.,51!(62&33$%$&.:&8'3!.1%7!:&8'H$*.6D.8ICE0(!%,.*!&(/!(%63&/$5$8,1$&.%6!2&33$%$&.,./-&'6,81$.*&.! 1(,.%,81$&.9!1+!!.1 1&1 &(/!(%63&/$5$8,1$&.%6,3!./3!.1%6%'00<!3!.1%68&(!%0&./!.8!6,./,<&1 M7L&' K7L&',(!1 /$%8(!1$&.60(&=$/!,</$%8<&%'(!%6,*(!!3!.1%68&.1(,81%6.&1$8!%60'(8!1!(3%&51,=!1!0!(%&./'<-,'1!,'1 $%,*(!!3!.1&.9! &($1-1&%0!8$5$8,<-8&.%!.1,./,*(!!1 &($?!/,.//!%$*.,1!/9-1,<5&51!C.1$1-9-8<$8G$.*1!C.1$1-1&(!8!$=!6,88!%,./,*(!!,11!2&33$%$&.6$.$1%!>*(!!9'1&.9!<&+I,%!&(/!(%68!(!=$/!.8!&51,.*! :&8'H$*.I :&8'H$*.,(!-&'(&+.,./,(!.&1% /&8'3!.1,1$&.$%(!5!(!/1&,%!<!81(&.$8(!8&(/4%7I N7 P7><&51!!3,$<,//(!%6O%!(D:,./0,%+&(/,'1!(!F'$(!/.&1$8!%,.//$%8<&%'(!%+$<9!%!.11&1!2&33$%$&.,./1,(!/+$1!C.1$1-!<!81(&.$8,<-4,.-&1 &($?!/1&,88!%1!(0!(%&.I!!3,$<,//(!%,'1!!<!81(&.$8,*(!!3!.1=$,!(!$.,51!(,<%'8 &($?!/1 (&'*! %!,<6,%,00<$8,9<!6&.9!!<!81(&.$8(!8&(/%61&0(&=$/!,<(!F'$(!/$.5&(3,1$&.,./!<!81(&.$8,<-,5$E-&'(%$*.,1'(!,./ %!./,./1(,.%3$1,<!<!81(&.$8(!8&(/%,./,.-,./,<&1 Q7L&',(!/'<-,'1 :&8'H$*.6I R7!3$.$3'3(!F'$(!3!.1%1&,88!%:&8'H$*.6=$!+6(!8!$=!6(!1($!=!6/&+.<&,/60($.16%1&(!6!%-%1!31(&'* &($?!/1&(!8!$=!!<!81(&.$8,<-1 +,<5&51 -&',(!,88!%$.*:&8'H$*.,./$1%!H$*.,1'(!>00<$8,1$&.3!!1%!C.1$1-.,3!/$.%'8 (&'* 2&33$%$&.:&8'3!.1%=$,!(8&33'.$8,1$&.%%!.11&-&'5(&3 :&8'H$*.6,88!%,./,81'0&.,<,'1 1!<!0 8&.%$/!(!/$.T+($1$.*IL&' S7><8&33'.$8,1$&.%$.!<!81(&.$85&(3,15(&31!:&8'H$*.+!9%$1!I 8&33'.$8,1$&.1 (&'*!2&33$%$&.1 &($?!/'%!(&51 &.!,1QSNTSQKTMWMPIL&'% :&8'H$*.5&(NU8,<!./,(/,-%,51!(%'8,1$%$30&(1,.11&-&'1&(!1,$.I (&'*!:&8'H$*.%-%1!3I>51!(%'8 1!H!8(!1,(-1&1,=!1!,9$<$1-1&/&+.<&,/,./0($.1,.-/&8'3!.1%0(&8!%!/,<0($.1&(/&+.<&,/5&(-&'((!8&(/%,8&0-&5,.-!2&33$%$&.,13 /&8'3!.1%,(!5$(%1%!.16,%<&.*,%-&',(!,.!2&33$%$&.1&-&'1 1$3!6-&'3,-(!F'!%18&0$!%9-8&.1,81$.* 18V3&/&1I3&I*&=&(9- (&'* :&8'H$*.,(!,88!%1 1,00<$8,9<!62&33$%$&.A#&:;%!./%1&-&'1 2&/!6,./,.-&1!.%'(!-&'(,/!F',1!0(&1!81$&.68&.5$/!.1$,<$1-,./%!8(!8-&51 W7L&' (&'* :&8'H$*.1&(!8!$=!6,88!%,./!<!81(&.$8,<-,5$E%$*.,1'(!%1&!<!81(&.$8(!8&(/%6,%,=!$30<!3!.1!/,00(&0($,1!%!8'($1-3!,%'(!%1&!.%'(!1!:&8'H$*.!H$*.,1'(!%!(=$8!%,./,.-/$%8<&%'(!1!('%!(D:,./A&(X,%+&(/8&39$.,1$&.%1 (&'* :&8'H$*.ID1$%-&'(%&<!(!%0&.%$9$<$1-1&,13,-9!(!F'$(!/5&(-&'1&!(!&51&,.-&1!:&8'H$*.>'1,1&.<--&'!(0!(%&.&(,=!,88!%!.1$8,1$&. YZ[\]^_`a\c[\_^de`dfag`e]h^[iaj\Z_jh^[\^[e][d_`klmnonpmlqrksmkltuv ue^]a[jeg^[[d]_kw^ae`c[ege`xw^ae`c[ege`

8 "17073" "" # $%! # #65! " " #6# &1*+1309" " " " "" # " ) #4 &6#50'&!7( # # ## " &1* #" "3" ## " $$!+9, " ,4757 1" # /'! '2!473" "" "" " $.! &1* # "" # " !171""6012" " " " "1"7'540354" " "1647( #137179( $5!1396" #12"130""61# ) #17957'5%! "67 $7! & " ) " $6! " #464

9 '*34076/5)3068*94)09* ,85)68345)09* ' +675)8) * ,685))09*583689*) )5)3025*94)09*58337*5.8)343'+6325((70(763559*763, 3945) ) ) *538)343' , &'345(570885)68345)09* ' ,16-,683* *753068*75343' )09* , )! "#$% *434556))75(7046)5)08709*: * )75( ,8) ) )5-(58593*,689*75)3*1575)07(6)0, ;'8) ,468)5861,8) (0,553 *501,0*7'7<=+07) *:68>* ) *:68 995(3688) , (*7* ) ,68 *(083) )33470*4709*:688)635:683*75((693608,0*078,*8*34076/5) (0, * )75( )67593,38)0683)58) *633(70955)68)53165)368363*35) * (3688) (0, * )75( )67593,07 5:683*75((

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Ộ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Chương V PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN NỘI DUNG I. Những vấn đề chung về lợi nhuận II. Doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.01.13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

!( ),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! "# $ %&'! "#! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[

!( ),%1$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, **)+ 1 1'6-! 3 4#//1!!! # $ %&'! #! ; 45 FG$HIJKLM N O ; 45 ' PQRSPTUPQVW3XVY 3 >: AB' P JPZ[ !(),%1"$,*0.%1 (%#,$*,%. *+ 9, 3 9 998 0**)+11'6-! 34#//1!!! "# $ %&'! "#! ;45:?@ABCDE$FG$HIJKLMNO ;45'PQRSPTUPQVW3XVY3>:AB'PJPZ[\]BPZ[^_ 3`abc$45AFQAB+FF$ FG ;D45A$QVWA$45A >:?@AB$PZ\]B3Z^_A$J

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

#$#$ %&'$&$ #$'## '#% =>CDE JK[ C*+8?+ ##& PW;2 8 bc P # O P / O EF P P # P P. ^ P? \ ) QR +, KLF P # P 5 P. 63 ^Z[ Z P# P P 5 P.T ; 9 b P #

#$#$ %&'$&$ #$'## '#% =>CDE JK[ C*+8?+ ##& PW;2 8 bc P # O P / O EF P P # P P. ^ P? \ ) QR +, KLF P # P 5 P. 63 ^Z[ Z P# P P 5 P.T ; 9 b P # #$#$ %&'$&$#$'##'#% ?@AB> =>CDE JK[C*+8?+ ##& PW;28bcP#OP/ OEFPP#PP. ^P?\)QR+, KLFP#PP.63^Z[ ZP#PPP.T;9 bp#p#?p P.T;9)QRP#O P.KLMZR@X%&Y^_) P# PP#PP % #!%!(!%&'$&$!#$!!##% #-$8%$4%,$%% 8% %!'9-%%% #

Chi tiết hơn

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1 ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọ đề tài: Như chúg t đã biết, Toá học có vi trò rất qu trọg trog ghiê cứu kho học và đời sốg ã hội Việc giảg dạy và học tập để lĩh hội được kiế thức

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ

ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC HUẾ KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Số: 93 /BC-K-KTĐBCLGD CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên, ngày 28 tháng 2 năm 208 BÁO CÁO Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo

Chi tiết hơn

KHỐI ĐẦU TƯ -- Ngân hàng TMCP Xăng VP5 (18T1-18T2), Lê Văn BẢN TIN QUỐC TẾ dầu Petrolimex Lương, Tháng 11/2013 Tóm tắt nội dung Nền kinh tế Mỹ đón nhậ

KHỐI ĐẦU TƯ -- Ngân hàng TMCP Xăng VP5 (18T1-18T2), Lê Văn BẢN TIN QUỐC TẾ dầu Petrolimex Lương, Tháng 11/2013 Tóm tắt nội dung Nền kinh tế Mỹ đón nhậ KHỐI ĐẦU TƯ -- Ngân hàng TMCP Xăng VP5 (18T1-18T2), Lê Văn BẢN TIN QUỐC TẾ dầu Petrolimex Lương, Tháng 11/2013 Tóm tắt nội dung Nền kinh tế Mỹ đón nhận tin tức tích cực khi GDP quý 3 tăng nhanh nhất trong

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

TOM TAT PHAN THI HANH.doc

TOM TAT PHAN THI HANH.doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HẠNH MỘT SỐ LỚP BẤT ĐẲNG THỨC HÀM VÀ ÁP DỤNG Chuyê gàh: Phươg pháp toá sơ cấp Mã số: 60. 46. 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵg Năm 04 Côg trìh

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4 quy che tra luong.doc

Microsoft Word - 4 quy che tra luong.doc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số : 03/2015/QCCT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG,THƯỞNG NỘI BỘ CÔNG

Chi tiết hơn

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỀ THI THỰC HÀNH TÊN NGHỀ Bậc trình độ kỹ năng nghề : ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP : Bậc III I. MÔ TẢ BÀI THI MODUN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM Biểu mẫu 20 (Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học,

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

Docment

Docment CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP LÊ THỊ BÌNH 3 Mục lục Mục lục trag Lời ói đầu i Mục lục ii Chươg I: Nguyê lí cực hạ Chươg II: Sử dụg guyê lí Dirichlet... 9 Chươg III: Sử dụg tíh lồi của tập hợp.. 9 Các bài

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP TỈNH BÌNH PHƢỚC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Chi tiết hơn

UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC Thời gian làm bài thi: 120 phút (không kể thời gia

UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC Thời gian làm bài thi: 120 phút (không kể thời gia UBND HUYỆN CẦU KÈ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THCS NĂM HỌC 6-7 Thời gian làm bài thi: phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN I: TRANG THÔNG TIN HỌC SINH (Học sinh điền đầy

Chi tiết hơn