Ä Ø ÓÐÓÙÖ Ò Û Ò Ø ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö ÐÓ ØÓ Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ö Ô ÖÙ Ê ÒÒÝ ËÙ ÓÚ Ý ØÖ Ø Ç ÓÒ ØÙÖ Ø Ø ¾ µ ½ ÓÖ Û Ö Ú ÖØ Ø Ò Ø Ð Ø ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö Ò ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Õ٠к

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä Ø ÓÐÓÙÖ Ò Û Ò Ø ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö ÐÓ ØÓ Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ö Ô ÖÙ Ê ÒÒÝ ËÙ ÓÚ Ý ØÖ Ø Ç ÓÒ ØÙÖ Ø Ø ¾ µ ½ ÓÖ Û Ö Ú ÖØ Ø Ò Ø Ð Ø ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö Ò ÖÓÑ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Õ٠к"

Bản ghi

1 Ä Ø ÓÐÓÙÖÒ ÛÒ ØÖÓÑØ ÒÙÑÖ ÐÓ ØÓ Ø ÓÖÖ Ó ØÖÔ ÖÙ Ê ÒÒÝ ËÙÓÚ Ý ØÖØ Ç ÓÒØÙÖ ØØ ¾ µ ÓÖ ÛÖ ÚÖØ ØÒ Ø Ð Ø ÖÓÑØ ÒÙÑÖ ÒÖÓÑØ ÒÙÑÖ Ó ÖÕÙк ÁÒ Ø ÓÖØ ÒÓØ Û ÔÖÓÚ Ø ÛÖ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÒØÙÖ ÓØÒÝ ÖÔÐÒ ¾ µ Ý µ º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ò Ò ØÒ Ó Ä Ø ÓÐÓÙÖÒ ÓÒ Ø Ó ÖÔ Ò Ð Ø Ä Úµ Ó ÓÐÓÙÖ ÓÖ ÚÖØÜ Ú Ó º ÏÖ ØÓ ØÖÑÒ ØÖ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó ØØ ÓÐÓÙÖÒÒ Û ÚÖØÜ ÖÚ ÓÐÓÙÖ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ò ÒÓ ÓØØ ÒÔÓÒØ ÓÐÓÙÖ ÛØ Ø Ñ ÓÐÓÙÖº Ì Ð Ø¹ÖÓÑØ ÒÙÑÖ Ó ÒÓØ Ð µ Ø ÑÒÑÙÑ ÒØÖ Ù ØØ ÓÖ ÚÖÝ ÒÑÒØ Ó Ð Ø Ä Úµ Ó ÞØ Ð Ø ØÓ ÚÖÝ ÚÖØÜ Ú Ó ØÖÜ Ø Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Óº Ì Ð Ø¹ÖÓÑØ ÒÙÑÖ Û ÒØÖÓÙÝ ÎÞÒ ÒÒÔÒÒØÐÝ Ý ÖĐÓ Ø Ðº º Ì ÔÖÑØÖ ÖÚ ÓÒ ÖÐÑÓÙÒØ ÓØØÒØÓÒ Ò ÖÒØ ÝÖ ºº µº ÐÖÐÝ Ý ÒØÓÒ Ð µ µ Ù µ ÔÖ ÐÝ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÜ Ø ÛÒ Ä Ú º ÀÓÛÚÖ Ø ÓÒÚÖ ÒÕÙÐØÝ ÒÓØ ØÖÙ ºº Ð Ã µ Ò ÐÝ ÚÖ Ý ÓÒ ÖÒÙÖ º ÁÒ Ø ØÖÖÔÖØØÖÔ ÛØÖØÖÖÐÝ ÖÓÑØ ÒÙÑÖ ÒÚÒ ÓÖ ÔÖØØ Ð µ ÓÙÒÖÓÑ ÐÓÛ Ý ÙÒØÓÒ Ó Ø ÑÒÑÙÑ Ö ÛÓ ØÓ Ò ÒØÝ µº Ì ÓÛ ØØ ØÔ ØÛÒ µ Ò Ð µ Ò ÖØÖÖÐÝ ÐÖº ÅÓÖÓÚÖ Ø ÓÛ ØØ Ð µ Ò ÒÓØ ÓÙÒÝ ÒÝ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÖÓÑØ ÒÙÑÖ Óº Ì Ú Ö ØÓ ØÓÐÐÓÛÒÒØÖÙÒ ÕÙ ØÓÒ Ò Ø ØÓÖÝ ÓÖÔ ÓÐÓÙÖÒ Ò ÓÒØÓÒ ÛÙÖÒØ ØÕÙÐØÝ ÓÖÓÑØÒ Ð Ø¹ÖÓÑØ ÒÙÑÖ º ÌÖÖ ÑÒÝ ÓÒØÙÖ ÝÔÓØ ÞÒ ÓÒØÓÒ ÓÒ ÛÑÔÐÝ ØØ µ Ð µº ÈÖÓÐÝ Ø ÑÓ Ø ÑÓÙ Ó Ø Ø Ä Ø ÓÐÓÙÖÒÓÒØÙÖ µ Û ØØ ØØ ÆÊË ÈÖ ÖÒº Ì Ö Ö Û ÔÖØÐÐÝ ÙÔÔÓÖØÝ ÁÅË ÒÝ ÆÊË»ÆË ÓÐÐÓÖØÓÒ ÖÒغ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ Æ ¼¼ ÍËÒ ÁÒ ØØÙØÓÖ ÚÒ ËØÙÝ ÈÖÒØÓÒ Æ ¼¼ Í˺ ÑÐ Ö ÙÓÚÑغÔÖÒØÓÒºÙº Ê Ö ÙÔÔÓÖØÒ ÔÖØ Ý ÆËÖÒØ Å˹¼¼ ʹÒÝ Ø ËØØ Ó ÆÛ ÂÖ Ýº

2 {1,2} {1,2} {1,3} {1,3} {2,3} {2,3} ÙÖ ÔÖØØÖÔ ÛØ Ð Ø ÖÓÑØ ÒÙÑÖ ØÖ Ø ØÖÙ ÐÒÖÔº ÇÒÒØÖ ØÒÜÑÔÐ Ó ÖÔ ÛØ Ð Û ÓØÒ Ò Ø ÓÖÒÐ ÔÔÖ ÓÖĐÓ Ø Ðº º ÌÝ ÔÖÓÚ ØØ ÓÑÔÐعÔÖØØÖÔ ÛØ ÔÖØ Ó Þ ØÛÓ ØÒ µ Ð µ º ÁØ ØÓÓ ÒÖÐÝ ØÛÒØÝ ÝÖ ÙÒØÐ Ç ÒÓØ ØØ Ø ÜÑÔÐ ØÙÐÐÝ ÔÖØ Ó ÑÙ ÐÖÖ ÔÒÓÑÒÓÒº À ÓÒØÙÖ º µ ØØ µ Ð µ ÔÖÓÚÎ µ ¾ µ º ÁÒ ÔÔÖ Ç ÔÖÓÚ Ø ÓÒØÙÖÓÖ ÖÔ ÛØÎ µ µ Ô¾ µº Ì ÓÒØÙÖ Û ØØÐÓÖ ÓÑ ÓØÖ ÔÐ Ò ¾ º ÆÚÖØÐ ÙÒØÐ Ø ÔÖ ÒØ ØÖ Û ÒÓ Ö ÙÐØ Û ÓÛ ØØ µ Ð µ ÓÖ ÐÐ ÖÔ ÛØ Î µ «µ ÛØ ÓÑ «ØÖØÐÝ Ö ØÒ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓØÒ Ù Ö ÙÐغ ÇÙÖ ÑÒ ØÓÖÑ ÓÐÐÓÛ º ÌÓÖÑ º Ð µ µ ÔÖÓÚÎ µ µ º Ï ÔÖÓÚ Ø ØÓÖÑ Ú ÔÖÓÐ ØÖÙÑÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº ¾ Ì ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖÓÚ ÓÙÖ ÑÒ Ö ÙÐغ ÒÔÒÒØ ÒØÖ Øº Ö Ø Û Ò ØÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ Û Ó ÓÑ ÄÑÑ ¾º ÓÖ ÒÝ ÒØÖ Ø Ð µ Ø ØÒ ØÖÜ Ø Ø Ó Ð Ø Ä Úµ Ú ¾ Î µ ÓÖ Û ØÖ ÒÓ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ù ØØ Ð Ø Ø Ð Ø Ø ÐÑÒØ Ò Ø Ø Ú¾Î µä Úµ Þ Ð ØÒ Î µº ÈÖÓÓº ÙÑ Ð µ Ø ÒÓÓ Ø Ó Ð Ø Ä Úµ Ú ¾ Î µ ÓÖ Û ØÖ ÒÓ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ò Û Ð Ø ÞØ Ð Ø Ø Ò Û ÑÒÑÞº ÆÓÛ Î µ ØÒ ÛÖÓÒº ËÓ ÛÒ ÙÑ Ø ÓÒØÖÖݺ Ï ÓÒ Ö ØÔÖØØ ÖÔ À ÛØÔÖØØÓÒ Î µµ ÒÒ ØÛÒ Ò Ú ÔÖ ÐÝ ¾ Ä Úµº ÓÒ Ö ¾

3 Ø ÑÐÐ Ø Ù Ø Ó ÛÒ ÒÓØ ÓÚÖÝ ÑØÒÒ Ø ÖÔº ÐÖÐÝ ÒÓÒ¹ÑÔØÝ Ò Î º ÙÖØÖ ØÖ ÑØÒ Ó Þ Ò Àº Á Î Ø ÑØÒ ØÙÖØ Î Ò ÔÓÒØ ÓÙØ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÓÖ Ø Ä Ø ÓÐÓÙÖÒÒ ØÒ Ò Û ÒÓ ÓÐÓÙÖ Ù ÑÓÖ ØÒ ÓÒº ËÒ ØÖ ÒÓ ÙÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ ÒÓ Ù ÑØÒÜ Ø Ò Ó Î º ÆÓÛ Ý Ø ÑÒÑÐØÝ Ó ØÖ ÑØÒ Å Ò À Ó Þ ÛÓ ÒÔÓÒØ Ò ÖÒ º ÙÖØÖ Ð Ð Ö ÙÐØ Ò ÑØÒ ØÓÖÝ ºº ÌÓÖÑ ºº Ó µ ØÐÐ Ù ØØ Ï Ø Ø ÓÒÔÓÒØ Ó Å Ò Î ØÒ ÓÖ Ú ¾ Ï ÛÚ Ä Úµ º ÄØ Ü ÒÝ ÚÖØÜ Ò Î µ Ï Ò ÖÔÐ Ä Úµ Ý Ä Üµ ÓÖ ÚÖÝ ÚÖØÜ Ú ¾ Ï º Ì ÝÐ ÒÛ Ä Ø ÓÐÓÙÖÒ ÈÖÓÐÑ Ò Û Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÐÓÙÖ Ò ÐÐ Ð Ø ÑÐÐÖ ØÒ ÒÐÐ Ø ÒÛ Ð Ø Ö ÓÒØ ÖÓÑ µº ÌÖÓÖÝ Ø ÑÒÑÐØÝ Ó ÓÙÖ ÓÖÒÐ Ó ØÖ Ü Ø Ò ÔØÐ ÓÐÓÖÒ Ó ÓÖ Ø ÒÛ Ä Ø ÓÐÓÙÖÒÒ ØÒº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø ÑÔÐ ØØ ÛÒ ÓØÒ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó Î µ Ï ÓÖ Ø ÓÖÒÐ Ð Ø Ä Úµº ËÒ ÒÓ ÓÐÓÙÖ Ò Ù Ò Ø ÓÐÓÙÖÒ Ù Ò Ø ÓÐÓÙÖÒ Ó Ï ÔÓÒØ ÓÙØ Ý Å ÝÐ Ò ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÓÐÓÙÖÒ ØÓ ÓÐÓÙÖÒ Ó Ò Û ÒÓ ÓÐÓÙÖ Ó ÔÔÖ ÑÓÖ ØÒ ÓÒº Ì ÓÒØÖØ ÓÙÖ ÙÑÔØÓÒ ØØ ØÖ ÒÓ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÓÖ Ø Ò ØÒÒ ÔÖÓÚ Ø ÐÑѺ ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ ºº Ï ÙÑ ØØ Ø ØÓÖÑ ÒÓØ ØÖÙÒÒ ÓØÒ ÓÒØÖØÓÒº ÄØ ÓÙÒØÖÜÑÔÐ ØÓ Ø ØÓÖÑ ÛØ Û ÚÖØ ÔÓ ÐÒ ÙØ ØÓ Ø ÛØ ÑÒÝ ÔÓ Ðº ÆÓØ ØØ Ø ÑÔÐ ØØ ÓÑÔÐØ µ¹ôöøøöô ÒÒ ØÛÒ ÚÖØ Ò «ÖÒØ ÓÐÓÙÖ Ð Ò Ò ÓÔØÑÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó ÝÐ ÒÛ ÓÙÒØÖÜÑÔÐ ØÓ Ø ØÓÖѺ ÁÒ Ø Ö Ø Ó Ø ÔÖÓÓ Û ÖÖ ØÓ ÓÐÓÙÖ Ð ÔÖØ ØÓ ÚÓ ÓÒÙ ÓÒ ÛØ Ø ÓÐÓÙÖ Ù Ò ÓÙÖ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Óº Ï ÐÑ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÔÖØ Ò Ø ÔÖØØÓÒ Ó Ú Þ ØÛÓº ÌÓ Ø ÙÑ Ø ÓÒØÖÖÝ Ò ÐØ Í Ü Ý ÔÖØ Ó Þ ¾º ÌÒ ØÖÔ Í ÖÓÑØ ÒÙÑÖ µ ÒÎ µ ¾ ÚÖØ Ò ØÖÓÖÐ Ó Ø Î Íµ Î µ ¾ µ ¾ µ ͵ ÀÒÝ Ø ÑÒÑÐØÝ Ó Û ÓØÒ ØØ Ð Íµ ͵ µ º ÆÓÛ Ý ÄÑÑ ¾º ØÖ Ò Ò ØÒ Ó Ä Ø ÓÐÓÙÖÒ ÓÒ ÓÖ Û ÒÓ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÜ Ø Ò Û Ð Ø ÐÒØØ Ð Ø µ Î µ¾ Ò Ù ØØ Î µº Ì ÑÔÐ ØØ Ø Ø Ä Ü Ä Ý ÒÓÒ¹ÑÔØݺ ÄØ ÓÐÓÙÖ Ò Ä Ü Ä Ý º ËÒ Ð Íµ µ ÛÒÓÛ ØÖ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó Í ÖÓÑ Ø Ð Ø Ä Úµ º ÓÐÓÙÖÒÓØ Ü Ò Ý ÛØ Û ÓØÒ Ò ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÓÐÓÙÖÒ ØÓ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó ÖÓÑ Ø ÓÖÒÐ Ð Ø ÓÒØÖØÓÒº ËÓ ØÖ Ò ÒÓ ÔÖØ Ó Þ ¾ Ò Ø ÔÖØØÓÒº ÆÓÛ Û ÐØ µ Ò Ö µ º ÌÙ Ö ¾ ¼ ¾ Ä Ú Ø Ð Ø Ö ÐÑÒØ ÒÎ µ µ Ö Öº ÒÓØÝ Ü Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÐØÓÒ ÔÖØ Ò Ø ÔÖØØÓÒ Óº ËÒ ØÖÖ ÒÓ ÔÖØ Ó Þ ¾ ÚÖÝ ÒÓÒ¹ ÒÐØÓÒ ÔÖØ ÞØ

4 Ð Ø º ÁÒ ØÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØ Ò Ø ÔÖØØÓÒ Öº ÌÖÓÖ Û ÓØÒ ØÓÐÐÓÛÒ ÒÕÙÐØÝ Ü Ö Üµ Ö ÛÑÔÐ ØØ Ü ¾ Öº ÄØ Ï Ø ÙÒÓÒ Ó ÓÑ Ø Ó Ö ÒÐØÓÒ ÔÖØØÓÒ Ð Ò ÒÓØ ØØ ÛÒ ÓØÒ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó Ï ÛØ ØÚÒ Ð Ø ÖÐݺ ÄØ Ì Ø Ø Ó Ö ÓÐÓÙÖ Ù ØÓ ÓÐÓÙÖ Ï Ò ÓÒ ÙÔØÐ ÓÐÓÖÒº ÌÒ ØÓ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ØÓÖÑ Ø ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ü ØÒ ÓÒ ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó Ø ¹ÔÖØØÖÔ Ï Û Ø ÑÓ Ø ÚÖØ µ ÖÓÑ Ø Ø Ó Ð Ø Ä Úµ Ì Ó Þ µº ÁÒ Ý ÓÐÓÙÖÒ Ï ÖÓÑ Ì Û ÛÓÙÐÜØÒ Ø ÓÐÓÙÖÒ Ó Ï ØÓ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó ÖÓÑ ÓÙÖ ÓÖÒÐ Ø Ó Ð Ø º Ì ÛÓÙÐ ÓÒØÖØÓÒº ËÓ Û Ò ÓÒÐÝ ÔÖÓÚ Ø ÐÑÑÐÓÛº ÄÑÑ ¾º¾ ÄØ Ò ÒØÖ Ò ÐØ ¹ÔÖØØÖÔ ÛØØ ÑÓ Ø ÚÖØ ÒØ Ð Ø ¾ ÔÖØ Ó Þ ÓÒº ÌÒ Ð µ ÈÖÓÓº ÒÓØÝ ¾ Ø ÚÖØ Ó ¾ ÔÖØ Ó ÛÚ Þ ÓÒÒÒÓØÝ Í Ø ÚÖØÜ Ø Ó Ø ÖÑÒÒ ÔÖØ Ò Ø ÔÖØØÓÒº ÆÓØ ØØ Ý ÒØÓÒ Í Ò ÒÔÒÒØ Øº ÄØ Ä Úµ Ú ¾ Î µ Ø Ø Ó Ð Ø Ó ÓÐÓÙÖ Ó ÞÜØÐÝ Ø ÓÖÒÐ Ð Ø ÑÓÖ ØÒ ÓÐÓÖ Û ØÖÙÒØص Ò ØÓ Ø ÚÖØ Óº ÇÙÖ ÓÐ ØÓ ÓÛ ØØ ØÖÜ Ø Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó ÖÓÑ Ø Ð Ø º Ý ÄÑÑ ¾º ÛÒ ÙÑ ØØ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÓÐÓÙÖ Ò ÐÐ Ð Ø Ð ØÒ Î µ º ÌÖÓÖÓÖ ÚÖÝ ÔÖ Ó ÚÖØ Ù Ú ÛÚ ØØ Ä Ùµ Ä Úµ Ä Ùµ Ä ÚµÄ Ùµ Ä Úµ º ÓÒ ØÖÙØ ÓÒØ Ø Ó ÓÐÓÙÖ Ó Þ ÓÐÐÓÛ º Ö Ø ÓÖ ÚÖÝ Ô ÓÐÓÙÖ ÖÓÑ Ä ¾ µ Ä ¾µ Û ØÒØ ÖÓÑ ÐÐ ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ó Ò ÓÐÓÙÖ º ËÒ ÛÚÐÖÝ ÑÒØÓÒ Ä ¾ µ Ä ¾µ ÛÒ Ó Ø ÖÐݺ ÆÜØ ÓÖ ÚÖÝ ¾ Ô ÓÐÓÙÖ ¼ ÓÖÑ Ä µ Ù ØØ Ø ØÒØ ÖÓÑ ÐÐ ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ó Ò ÓÒ Ò Ð Ó ÖÓÑ ÐÐ Ø ÓÐÓÙÖ º ÆÓØ ØØ Ø Þ Ó Ð Ø Ä Úµ Ò ØØ ÛÖ ÔÒ ÓÒÐÝ ÓÐÓÙÖ º ÌÖÓÖÙÖÒ Ø ÔÖÓ Û ÛÐÐ ÒÚÖ ÖÙÒ ÓÙØ Ó ÓÐÓÙÖ º ÒÐÐÝ ÐØ ¼ ¾ ¼ ¾ Ò ÐØ º ÆÓØ ØØ Ý ÓÙÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ø Ø Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÖØÝÓÖ ÒÝ ÔÖ Ó ÓÐÓÙÖ ÖÓÑ ØÖ ÐÛÝ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Ó Ø ÚÖØ ¾ Ò ¾ Û Ù Ø ÔÖº Ï ÛÐÐ ÓÐÓÙÖ Ò ØÛÓ ÖÓÙÒ º ÁÒ Ø Ö Ø ÖÓÙÒ ÓÖ ÚÖÝ Ô ÓÐÓÙÖ Ø ¾ ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ ÒÐ Ó Ô ÖÒÓÑ ÔÖÑÙØØÓÒ º Ï ÓÐÓÙÖ ÚÖØ ¾ ¾ Ù Ò Ø ÓÐÓÙÖ Ò Ø ÒÐ Ó ÓÐÓÙÖ Ý Ø µ ÐÐ ÚÖØ Ò Í Û ÓÒØÒ Ø ÓÐÓÙÖ Ò ØÖ Ð Øº ÒÓØÝ Î ¼ Ø Ø Ó ÙÒÓÐÓÙÖ ÚÖØ Ø ØÒ Ó ÖÓÙÒ ÓÒº ÊÑÓÚÐÐ Ø ÓÐÓÙÖ Ò ÖÓÑ Ø Ð Ø Ó ÚÖØ Ò Î ¼ ÒÒÓØÝ Ä ¼ Úµ Ø ÒÛ Ð Ø Ó ÓÐÓÙÖ º ÆÓØ ØØ Ý ÒØÓÒ Ä ¼ Úµ Ä Úµ ÓÖ ÚÖÝ Ú ¾ Î ¼ º ÁØ Ý ØÓ ØØ Ä Úµ ØÒ Ú ÛÐÐ ÐÛÝ ÓÐÓÙÖÒ Ø Ö Ø ÖÓÙÒ ØÖÓÖÐÐ ÚÖØ Ò Î ¼ Ú ÒÓÒ ÑÔØÝ Ð Ø º Ð Ó ÒÓØ ØØ Ø ÑÒ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø ÓÐÓÙÖÒ ÔÖÓÙÖ ØØ ÓÖ ÚÖÝ Ü ÒÓÖ ÚÖÝ ÓÐÓÙÖ ¾ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø µ ÜØÐÝ µ µ º

5 ÓÖ ÚÖÝ ÚÖØÜ Ú ¾ Í ÐØ Ü Ú ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛÕÙÐ Ä ¼ Úµ Ú ØÐÐ ÙÒÓÐÓÖ ØÖ ÖÓÙÒ ÓÒÒ ÞÖÓ ÓØÖÛ º ÁØ Ý ØÓ ØØ ÚÖØÜ Ú ¾ Í Ð Ø Ä ¼ Úµ Ó Þ Ø ØÒ Ä Úµ Ø Ò ØÖÓÖ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ú ÖÑÒ ÙÒÓÐÓÙÖÒ ØÒ Ó ÖÓÙÒ ÓÒ ºº Ú ¾ Î ¼ È Ö Ø µ ¾ Ä Úµ È Ö Ø µ ¾ Ä Úµ ÀÒ ÛÒ ÓÙÒ ØÜÔØ ÚÐÙ Ó È Ú¾ Í Ü Ú ÓÐÐÓÛ ¼ Ú¾ Í Ü Ú Ú¾ Í Ü Ú Ø Ú¾ Í ÚÄ ¼ ÚµØ Í ¾ Ä Úµ Ø È Ö Ú ¾ Î ¼ Ø Ø ÚÄ ¼ ÚµØ ÌÖÓÖ ØÖÜ Ø ÔÖØÙÐÖ Ó Ó ÓÐÓÙÖ Ø Ò Ó ÔÖÑÙØØÓÒ ØØ Ø È Ú Ü Ú º Ü Ù Ø Ò ØÓØÖ ÛØ Ø ÔÖØÐ ÓÐÓÙÖÒ ÔÖÓÙÒ Ø Ö Ø ÖÓÙÒº ÌÒ Û ÐÑ ØØ ÛÒ ÓÐÓÙÖ Ø ÚÖØ Ò Î ¼ ÖÐÝ Ò ØÖÝ ÓØÒ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒ Óº ÁÒ ÔÙØ Ø ÚÖØ Ò Î ¼ Ò ØÒÖ Ò ÓÖÖ Ó Ø Þ Ó ØÖ Ð Ø Ä ¼ Úµº Ò ÓÐÓÙÖ ØÓ Ø ÚÖØ ÓÒÝ ÓÒÒ Ø ÓÖÖº ÏÐÛÝ ÓÐÓÙÖ ÚÖØÜ Ý ÓÐÓÙÖ Ò Ø Ð Ø Û «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÓÐÓÙÖ Ù ÓÒ Ø ÔÖÚÓÙ ÚÖØ º Ì ÔÖÓ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÒ ÓÐÓÙÖ ÐÐ Ø ÚÖØ Ó Î ¼ º Á ÒÓØ ØÖÜ Ø ÚÖØÜ Ú ¾ Î ¼ ÛØ Ð Ø Ó Þ Ø¼ Ù ØØ ÐÐ Ø ÓÐÓÙÖ ÓÒ Ä ¼ Úµ ÛÖ Ù ØÓ ÓÐÓÙÖ ÔÖÚÓÙ ÚÖØ º Ì ÑÔÐ ØØ Ò ÓÙÖ ÖÝ ÓÐÓÙÖÒ ÔÖÓ ØÖ ÛÖØ Ð Ø Ø¼ ÚÖØ ÓÖ Úº Ý ÒØÓÒ ÐÐ Ø ÚÖØ Ð Ó Ú Ð Ø Ó ÞØ ÑÓ Ø Ø¼º ÐØÓØÖ ØÖÖØ Ð Ø Ø¼ ÚÖØ Ò Î ¼ ÛØ Ø Ð Ø Ó Þ Ø ÑÓ Ø Ø¼º Ì ÓÒØÖØ ÓÙÖ ÙÑÔØÓÒ ØØ È Ú Ü Ú Ò Ú¾ Í Ü Ú Ø Ú¾Î ¼ Ä ¼ ÚµØ Ø Ø ¼ ؼ Ì ÓÑÔÐØ Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ÐÑÑÒ Ø ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ ºº ÊÑÖ º ÁØ ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒ ØØ ÓÒÒ ØÙÐÐÝ ÆÒØÐÝ Ò ØÔØÐ ÓÐÓÙÖÒÙÖÒØ ØÓ Ü Ø Ý ÄÑÑ ¾º¾ Ù Ò Ø ÑØÓ Ó ÓÒØÓÒÐ ÜÔØØÓÒ Ù ØÓ ÖĐÓ Ò ËÐÖ µº Ï ÓÑØ ØØÐ º ØÖ Ø ÔÔÖ Û ÛÖØØÒ Û ÒÓØ ØØ ÓÙÖ ÖÙÑÒØ ØÓØÖ ÛØ ÓÑØÓÒÐ Ò Ð Ó Ù ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Ç³ ÓÒØÙÖ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÖÖغ ËÒ Ø ÒÛ ÔÖÓÓ ÖÐÝ ÒÚÓÐÚÒÓ ÒÓØ ÑÔÐÝ ÌÓÖÑ º Ø ÛÐÐ ÔÔÖ Ò ÔÖØ ÔÔÖº Ø Ø Ø

6 ÊÖÒ Æº ÐÓÒ Ê ØÖØ ÓÐÓÖÒ ÓÖÔ Ò ËÙÖÚÝ Ò ÓÑÒØÓÖ ÄÓÒÓÒ Åغ ËÓº ÄØÙÖ ÆÓØ ËÖ Ãº ÏÐÖ ºµ ÑÖ ÍÒÚº ÈÖ ß º ¾ Àº ÒÑÓØÓ Ãº ÇÒ Âº ËÑÓØÓ Ó ÒÙÑÖ Ó ÓÑ ÓÑÔÐØ ÑÙÐعÔÖØØÖÔ ÔÖÔÖÒغ Ⱥ ÖÐÓ º ĺ ÊÙÒ Ò Àº ÌÝÐÓÖ ÓÓ ÐØÝ Ò ÖÔ ÓÒÖ Ù ÆÙÑÖÒØÙÑ ¾ µ ¾¹º Ⱥ ÖÐÓ Ò Âº ËÐÖ ÇÒ ÓÑÒØÓÖРѺ º ÓÑÒØÓÖÐ ÌÓÖÝ µ ¾ß ¼º ̺ ÂÒ Ò Òº ÌÓØ ÖÔÓÐÓÖÒ ÈÖÓÐÑ ÏÐÝ ÆÛ ÓÖ º ĺ ÄÓÚ Þ Ò Åº ÈÐÙÑÑÖ ÅØÒ ÌÓÖÝ ÆÓÖØ ÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ º ú Ç ÇÒ ÖÓÑعÓÓ ÐÖÔ ÔÖÔÖÒغ κ º ÎÞÒ ÓÐÓÖÒ Ø ÚÖØ Ó ÖÔÒ ÔÖ Ö ÓÐÓÖ Ò ÊÙ Òµ Ñ Öغ ÒÐÞº ÆÓº ¾ ÅØÓÝ Öغ Òк Úº ÌÓÖ ÃÓÓÚ ËÑ ¼ µ ß¼º

zetaapril05.dvi

zetaapril05.dvi ÌÊÅÁÆÆÌË ËËÇÁÌ ÌÇ Ì ÅÌÊÁË Ç ÈÇËÌË Ö ØÒ Åº ÐÐÒØÒ ËÖÓÒ Åº ÖØØ ÂÓÒ º ÄØØÐ ÓÐÐ Ó Ø ÀÓÐÝ ÖÓ ÔÖÐ ¾ ØÖغ Ï ÓÒ Ö Ø ÑØÖÜ È È Ø ÛÖ Ø ÒØÖ Ó È È Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø È º Ï Ú ÓÑÒØÓÖÐ ÒØÖÔÖع ØÓÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ

Chi tiết hơn

torus053105b.dvi

torus053105b.dvi ÖÓ Ò ÒÙÑÖ Ó ØÓÖÓÐ ÖÔ ÂÒÓ È Ò Þ ÌÓØ Ý ÊÒÝ ÁÒ ØØÙØ ÀÙÒÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ØÖØ ÁØ ÓÛÒ ØØ ÖÔ Ó Ò ÚÖØ Ò ÖÛÒ ÓÒ Ø ØÓÖÙ ÛØÓÙØ ÖÓ Ò Ò Ø ÑÜÑÙÑ Ö Ó Ø ÚÖØ Ø ÑÓ Ø ØÒ Ø ÔÐÒÖ ÖÓ Ò ÒÙÑÖ ÒÒÓØ Ü Ò ÛÖ ÓÒ ØÒغ Ì ÓÙÒ ÓÒØÙÖ Ý Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº

Ï ÐÝ ËÝÑÑ ØÖ Ö Ô Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ä Ò Ô Ò Ø ÌËÈ Ò Ö Û ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ËÝ Ò Ý ÆËÏ ¾¼¼ Ù ØÖ Ð Âº Ϻ ÖÒ Ëº Ⱥ Ó ÓÚ Ò Êº ÏÐÝ ËÝÑÑØÖ ÖÔ ÐÑÒØÖÝ ÄÒ Ô Ò Ø ÌËÈ ÒÖÛ ËÓÐÓÑÓÒ ÙÐØÝ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÒÓÐÓÝ ËÝÒÝ ÆËÏ ¼¼ Ù ØÖÐ Â Ï ÖÒ Ë È ÓÓÚ Ò Ê ÚÓ ÖÙØ ÈÖÓÖÑ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ ÌÜ ÆÓÚÑÖ ¼¼

Chi tiết hơn

ia1fa09h2spost.dvi

ia1fa09h2spost.dvi ÁÒØÖÓÙØÓÖÝ ÒÐÝ ½ßÐÐ ¾¼¼ ÀÓÑÛÓÖ ¾ Ù ÖÝ ËÔØÑÖ ½½ ¾¼¼»»ËÓÑ Ò ÛÖ ÆÓØ ÓÒ ÛØ Ò ÔØ ÓÙ Ò ÔØ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐ ÒÙÑÖ Ø Ø Ø ØÓ ÝÓÙ ÐÖÒ Ò Ù Ò ÓÙÖ ÙÔ ØÓ ÐÙÐÙ º Ï ÛÐÐ ØÖ Ø ÐØÐÝ ÓÒ ÖÓÓØ ÕÙÖ Ù ÓØÖÛ µ ÙØ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø ØÓÓ

Chi tiết hơn

wk-07.dvi

wk-07.dvi ËÌ ÈÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ Ì ÄÛ Ó ÄÖ ÆÙÑÖ Ì ØÖØÓÒÐ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò ÚÒØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÕÙÒÝ Ø ÐÑØ Ò Ó Ø ÖØÓÒ Ó Ò ÖÔØ ÑÐÖ Ò ÒÔÒÒØ ØÖÐ Ò Û ÓÙÖ º ËÑÐÖÐÝ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÝÑÔØÓØ ÚÖ

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

lec10.dvi

lec10.dvi ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ ¹ ÌÓÓÐ Ò ÌÒÕÙ ËÔÖÒ ¾¼¼¾ ÄØÙÖ ¼ ¾¼¼¾ ÄØÙÖÖ ÃÑ ÅÙÒÐ ËÖ ÛÖÒ Ê ¾ ÄÒÖ ÈÖÓÖÑ ÊÓÙÒÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ó ÄÒÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ Ì ÑÜÑÙÑ ÓÖ ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÐÒÖ ÙÒØÓÒ ÙØ ØÓ Ø Ó ÐÒÖ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓØÒ

Chi tiết hơn

fid-ino-translation.dvi

fid-ino-translation.dvi Á ØÓ ÁÒÓ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÀÄ ÙÖÝ ÍÑÒØ ½¾Ø ÅÖ ¾¼¼ ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ¾ ÊÕÙÖÑÒØ ¾ ÙÒØÓÒÐ ÔØÓÒ ¾ Í º½ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò ÐÚÐ Ó ÓÐÐ ÓÒ Ò ÖÓÚÖÝ º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

NormalModes02.dvi

NormalModes02.dvi ÈÝ Ð Ñ ØÖÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÒ ÀÒÒ ÂÒ ÓÒ Ò ÒÒÓ Ö ÓÒ ÆÓÖÑÐ ÅÓ Ó ÎÖØÓÒ Ì ØÓÑ Ò ÑÓÐÙÐ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÑÓÚÒº Ì ØÒ ØÛÒ ÒÝ ÔÖ Ó ØÓÑ Ò ÓÒ ÒÐ ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÒ ÛØ ØÑ ÐØÓÙ Ø ÚÖ ÓÒ ÐÒØ Ò ÓÒ ÒÐ Ö ÛÐÐ Ò Ò ÖÑÒ Ø Ñ ÓÖ ÐÓÒ ÔÖÓ Ó ØѺ

Chi tiết hơn

dvi/ineq.dvi

dvi/ineq.dvi ÌÀÊ ÈÊÇÄÅË ÁÆ ÇÆ ÒÖÖ ÀÓÐÐÒ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÓÑØÑ ÓÚÖ Ø ÙÑÑÖ Á ÖÚ ÔÓ ØÖ ÖÓÑ ÓÖÓÒ Ä ÐÐ ÔÙØÝ ÄÖµ ÃÚÒ ÀÙØÒ ÓÒ ÌÑ ÄÖµ Ò ÈØ ÅÖØÝ Ç ÖÚÖµ ÛÓ ÛÖ ÛØ Ø ÁÖ ÌÑ Ø Ø ½ ÁÅÇ Ò ÙÖ Ø ÖÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÝÔØ Ñ Ò Ø ÑÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ Ù ØØ

Chi tiết hơn

ExtAbstrReins.dvi

ExtAbstrReins.dvi ÜØÒ ØÖØ ÇÔØÑÐ ÊÒ ÖØÓÒ Ó ÒÐÐ ÌÖÒ ÄÒ ÂÙÐ Â ÔÖ Ò ÖÓØ ÂÒ ÐÙ Ò Ò Â ÔÖ ÄÖ Ò Ë Ë¹ØÓ ÒÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ Ò ÅØÑØÐ ÅÓÐÐÒ ÌÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÒÑÖ Ã¹¼¼ ÃÓÒÒ ÄÝÒÝ ÒÑÖ ÂÒÙÖÝ ¼ ¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë Ë¹ØÓ Ë¹ØÓµ Ø ÓÔÖØÓÖ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

errprop.dvi

errprop.dvi È ¾ Å ÙÖÑÒØ ÍÒÖØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÏÐÐ ÒØÙØÚÐ ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÔÖÑÒØÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÔÖغ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ñ Ø ÕÙÒØØØÚº ÁØ Ò ØØ Ø Û Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÚÙÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ó ÓÑ ÕÙÒØØ Ø ÙÑ Ó ØØÙÐ ÚÐÙÒÒ ÖÖÓÖº Ï ÓØ Ø Þ Ó ØÖÖÓÖ ÛØ Ø ÔÖØÙÐÖ ÑØÓ

Chi tiết hơn

intergraph dvi

intergraph dvi ÇÒ ÈÐÒÖ ÁÒØÖ ØÓÒ ÖÔ ÛØ ÓÖÒ ËÙÖÔ ÂÒÓ È Ý Å ËÖÖ Þ ÔÖÐ ¼¼ ØÖØ ÄØ ÑÐÝ Ó Ò ÓÑÔØ ÓÒÒØ Ø Ò Ø ÔÐÒ ÛÓ ÒØÖ ØÓÒ ÖÔ µ ÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ÙÖÔ ÛØ ÚÖØ Ò Ó Ø Ð º ÌÒ µ Ø ÑÓ Ø Ò ØÑ ÔÓÐÝÐÓÖØÑ ÒÙÑÖ Ó ÛÖ Ø ÜÔÓÒÒØ Ó Ø ÐÓÖØÑ ØÓÖ

Chi tiết hơn

wk-05.dvi

wk-05.dvi ËÌ ÖÓÐØÝ ² Å ÙÖ ÌÓÖÝ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ º ÁÒÔÒÒ ÁÒÔÒÒØ ÚÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÚÒØ Ò ÓÑ ÔÖÓÐØÝ Ô Å µ Ö ÐÐ ÒÔÒÒØ ¾Á ¾Á ÓÖ ÒØ Ø Á Ó Ò º Ì ØÖÓÒÖ ÖÕÙÖÑÒØ ØÒ ÔÖÛ ÒÔÒÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÑÖÐÝ ØØ ÓÖ º ÓÖ ÑÔÐ ÓÙÒØÖ¹ÜÑÔÐ ØÓ ØÛÓ Ö ÓÒ Ò

Chi tiết hơn

tpt.dvi

tpt.dvi ÌÖÒ ØÓÒ ÈØ ÌÓÖÝ ÖÒ ÆÓ ÒÓÑغٹÖÐÒºµ ÂÒÙÖÝ ¼ ¾¼¼ ½ ÒØÓÒ ÄØ X = {1,...,m} ÖØ ØØ Ô Ò ÐØ X(t) ÅÖÓÚ Ò ÛÖ t ÑÝ ØÖ ÖØ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ º ½º½ Ìѹ ÖØ ÅÖÓÚ Ò ÛØ ÔÖÓÔØÓÖ» ØÖÒ ØÓÒ ÑØÖÜ P R m m p ij 0 i,j p ij = 0 i j=1...m

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

advice.dvi

advice.dvi ÏÖØÒ Ñ ØÖ³ Ø ½ ÈÖØ Ó Ø Ñ ØÖ³ Ø Ë ÐØÜ ØÑÔÐØ ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÒ ÙÙº»Ô»ÛÑл ÛÖ» Ø ºØÑ ½º½ ½º¾ ØÖØ ÌÐÐ ÓÑÔØÐÝ Ø Ö Ö ÔÖÓÐÑ ÑØÓ Ò Ö ÙÐØ º Ø ÑÓ Ø ½ Ô ÒÓ ÐØÖØÙÖ ÖÖÒ º ÁÒ Ø Ò Å Ð ÔÓ ÐÝ Ý ÛÓÖ º Ë ØØÔ»»ÛÛۺѺÓֻл½»ÓÚÖÚÛºØÑÐ

Chi tiết hơn

gaas.dvi

gaas.dvi ÙÖØ ØÖÙØÙÖ ØÖÑÒØÓÒ ÓÖ Ù Ò ÈÒÐÐĐÓ ÙÒ Ó ÐÐØÓÒ Åº ÅĐÓРº ËØÒ Ò Íº ÈØ ÁÒ ØØÙØ Ó ËÓÐ ËØØ ÈÝ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÓØ Ñ ¹ ÈÓØ Ñ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì Ø Ó ¹ÖÝ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐØÙ ÓÖ ÔÙÐ Ý ÅØ Ù Ø Ò ÀÝ Ò Ý ÈØ Ö ÓÑÔÐØ Ý ÐÝ ÔÖ Ø ÖÓÖ ØÛÒ ¼¼

Chi tiết hơn

kohb.dvi

kohb.dvi ÇÒ ÓÒØÙÖ Ó ÃÓÒÒ Èº ÙÖÞÓÝ ¼º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÁÒ Ø Ö Û ÖÓÚ ÙÒÖ ÖØÒ ØÓÒÐ ÓÒØÓÒ Ø ÓÒØÙÖ ÖÓÓ Ý ÃÓÒÒ Ò º Ì ÓÒØÓÒ µ ÐÓÛµ Ó ÒÓØ Ñ ØÓ ØÓÓ Ö ØÖØÚ Ø ÙØÓÖ Ó ÒÓØ ÒÓÛ Ò ÜÑÐ ÛÒ Ø ÒÓØ Ø Ò Ø Ý ØÓ ÚÖÝ Ø ÓÒØÓÒ Ò ÒÝ º Ì ÓÒØÙÖ Û

Chi tiết hơn

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ

Æ Û ÒÓÒ Ò ÖÝ ÕÙ Ò Û Ø Ð ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÙØÓÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÌÓÖ À ÐÐ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò À ÝØ ÒÓÐÓ ÒØ Ö Ø Æ¹ ¼¾¼ Ö Ò ÆÓÖÛ Ý Ù Ò ÓÒ Ô ÖØÑ ÆÛ ÒÓÒÒÖÝ ÕÙÒ ÛØ Ð ØÛÓ¹ÐÚÐ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ ÙÒØÓÒ ÌÓÖ ÀÐÐ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÒ ÀÝØÒÓÐÓ ÒØÖØ Æ¹¼¾¼ ÖÒ ÆÓÖÛÝ ÙÒ ÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Æ¾Ä ½ Ò ØÖغ Ï Ò ÒÛ ÑÐ Ó ÒÓÒÒÖÝ

Chi tiết hơn

version 2.dvi

version 2.dvi ÈË ËÀÇÇÄ Ç ÅÌÀÅÌÁË Æ ËÌÌÁËÌÁË ÙØÙÑÒ ¾¼¼¹¾¼¼ ÒÒÐ ÅØÑØ ¾ ÓÙÖ Ò ¼ ÑÒÙØ Ò ÛÖ ØÖ ÕÙ ØÓÒ º ÛÐÐ ÓÙÒغ Á ÝÓÙ Ò ÛÖ ÑÓÖ ØÒ ØÖ ÕÙ ØÓÒ ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ØÖ ÈÐ ÐÚ Ø ÜÑ ÔÔÖ ÓÒ ÝÓÙÖ Ó ÒÓØ ÖÑÓÚ Ø ÖÓÑ Ø ÐÐ Ê ØÖØÓÒ ÒÙÑÖ ÖÓÑ Í¹Ö

Chi tiết hơn

gonzvi.dvi

gonzvi.dvi ÓÑÑÒغÅغÍÒÚºÖÓÐÒº ¼½½µ ½ß ½ ÖÒ Ó ÂÚÖ ÓÒÞÐÞ ÎÐ ØÖغ Í Ò ÓÒÖ¹Ê Þ ÑÒ Û Ø ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÑÔÐÒ Ø¹ ÓÖÑ ÓÖ Ò¹Ø ÙÒØÓÒ ÛØ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÖÓÛØ ØØ ÓÖ ÙÒØÓÒ Û Ö Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ó ÓÑÔØÐÝ ÔÓÖØ ØÖÙØÓÒ º ÃÝÛÓÖ ÑÔÐÒ ØÓÖÑ ØÖÙØÓÒ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

lect11.dvi

lect11.dvi ÄØÙÖ ½½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÑÓÒ ÒÐÝ ÖÒØ ØÝÔ Ó ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ Á ÐÐ Ò ÛØ ÓÑ Óµ Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÒØ ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÖ Û ØÖ Ö ÒÓ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÓÒÚÖÒ Ò ØÒ ÓÛ Ö ÙÐØ ÓÖ ÓÙÖÖ Ö Ò ÓÖ Ø ÓÙÖÖ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ R ÑÝ Ù ÖÓÑ Ø ÒØ º Ì ÒØ ÓÙÖÖ ÌÖÒ

Chi tiết hơn

A44paper.dvi

A44paper.dvi ÈÄÆË ÁÆ Ê ØÖغ Ï ØÐ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ØÛÒ Ø ÑÓÙÐ Ô ÓÖ Êµ Ó ÓÖÖ ¹ØÙÔÐ À À µ Ó ¹ÑÒ ÓÒÐ ÐÒÖ Ù Ô À Ê ÑÓ Ä Êµµ Ò Ø ÕÙÓØÒØ Ý ÑÙÐØÒÓÙ ÓÒÙØÓÒ Ó ÖØÒ ÓÔÒ Ù Ø Ä µ Ä Êµµ º ÓÖ Ø Ð ØÓ Ò ÜÔÐØ Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ø ÑÓÙÐ Ô Êµ Ó ÒØÖÐ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

lect10.dvi

lect10.dvi ÄØÙÖ ½¼º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ÓÑÔØ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÔØÖÐ ØÓÖÑ ÓÖ ÓÑÔØ Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ Ä Ø ØÑ Û Ò Ø ÔØÖÙÑ σ(a) Ó Ò ÓÔÖØÓÖ A L(H) Ø Ø Ó ØÓ z C Ù ØØ A zi Ó ÒÓØ Ú ÓÙÒ ÒÚÖ º Ï Û ØØ Ø ÔØÖÙÑ ÐÛÝ

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ

ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒ ÐÐÝ ¾ Ö Å Ý ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ò Ð ÙÒ Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò Ø Ò Ö ÙÐ ÖÐÝ Û Ø Ø ÀÊ ¹Á Ò ÀÊ ¹Ë Ø ÑÙÐØ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÈÀ Ê ÔÓÒ Ò Ø ÀÊ Âº ÈÓ ÓÒ¹ÖÓÛÒ Êº Àº ÓÒÒÐÐÝ ¾ Ö ÅÝ ¾¼¼ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÒ ÐÙÒ Ó ÖÚØÓÒ Ó Ê Ä Ú Ò ØÒ ÖÙÐÖÐÝ ÛØ Ø ÀʹÁ Ò ÀÊ¹Ë Ø ÑÙÐØÔÐ ÐÓØÓÒ ÓÒ ØØÓÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ò ØÖÙÑÒØ º ÒÐÝÞÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

CTW05-F.dvi

CTW05-F.dvi ÇÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÈØ ÓÚÖ ÈÖÓÐÑ ÓÒ È ¹ ÔÖ ÖÔ ÃØÖÒ Ö ËØÚÖÓ º ÆÓÐÓÔÓÙÐÓ Ö ÈÔÓÔÓÙÐÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÓÒÒÒ ÈºÇºÓÜ ½½ ʹ½½¼ ÁÓÒÒÒ Ö Ö ØÚÖÓ Ö ºÙÓºÖ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÔØÑÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÒÒ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ

Chi tiết hơn

rn.dvi

rn.dvi ÓÒØÓÒÐ ÜÔØØÓÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ½ ÓÒØÓÒÒ ÖÕÙÒØÐÝ Ò ÔÖÓÐØÝ Ò ÔÐÐÝ Ý Òµ ØØ Ø Û Û ØÓ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÑ ÚÒØ ÓÖ Ø ÜÔØØÓÒ Ó ÓÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓÒØÓÒÐÐÝ ÓÒ ÓÑ ÓÝ Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ø ÓÙÖÖÒ

Chi tiết hơn

Prl.dvi

Prl.dvi ËÙÐÒÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ËØÖÒ ÅØÒ ÂÓÖÑ ÌÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈºÇº ÓÜ ¾ ÌÓÐÐ ÙÙ ØÙ ¾ µ Áƹ¼¼¼ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ÑÔÐ ÐÓÖØÑ ÓÒ Ø ÓÝÖ¹ÅÓÓÖ ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ØÖÒ ÑØÒº Ì ÐÓÖØÑ ÜÑÒ ØÖÔ Ó ÓÐÙÑÒ Ø ØÑ Ò

Chi tiết hơn

rr01-03.dvi

rr01-03.dvi ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ö Ö ÒØÓ Ñ Ø Ò Ñ ÒÜÒ Ò ÖØÖÚÐ Ð ØÓ Ø ÖØÓÒ Ó ÒÙÑÖ Ó Ù ÙÐ ØÓÓÐ ÓÖ ÑÐÖØÝ ÖØÖÚÐ ÓÖ Ñ ½¼ º ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ØÓÓÐ ØÓ ÚÓ ÔÓ Ð ÙØ Ø ÔÖÒÔÐ ÑÓ Ò Ø ØÓÓÐ Ó ÒÓØ ÝÐ Ù ÙÐ ÕÙÖÝ Ý ØѺ ÈÖÚÓÙ ÛÓÖ ÓÒ ÚÓ ÒÜÒ Ò ÖØÖÚÐ

Chi tiết hơn

trngls1709.dvi

trngls1709.dvi ÀÓÛ ÅÒÝ ÍÒØ ÕÙÐØÖÐ ÌÖÒÐ Ò ÒÖØ Ý Ò ÈÓÒØ Ò ÓÒÚÜ ÈÓ ØÓÒ ÂÒÓ È Ò ÊÓÑ ÈÒ ½ ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÏØ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ØÑ ØØ Ø ÙÒØ ØÒ Ò ÓÙÖ ÑÓÒ Ø ØÒ ØÛÒ Ò ÔÓÒØ Ò Ø ÔÐÒ Ì ÑÓÖ ØÒ ØݹÝÖ¹ÓÐ ÕÙ ØÓÒ Ó ÈÙÐ ÖÐÓ ÔÙÐ Ò Ø ÅÇÆÌÀÄ ÓÔÒ

Chi tiết hơn

CAD06.dvi

CAD06.dvi ËÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ËÙÚ ÓÒ ËÙÖ ÙÙ ÖÒµ Ò ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÒØÙÝ Ò ºÙݺ٠ÂÙÒ¹À ÓÒ Ý Ì ÒÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÝÓÒØ ÒÙºÙºÒ ØÖØ ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ØÑÙÐйÐÖ ÙÚ ÓÒ ÙÖ Ë˳ µ ÔÖ Òغ Ì ÙÚ ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØØÓÒ ØÒÕÙ Ð Ó

Chi tiết hơn

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø

È Ý ¾¼¼¹¼ ÒÑ ÒØ ½µ ÓÒ Ö Ò ¹ º ÔÖÓÔÙÐ ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓ Û Ö ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØ ÐÐÝ Ö Ø Ò Ð Ò Ô º Ì Ð ÙÑ ØÓ Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø Ö Ñ º Á Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÈÝ ¾¹ ÒÑÒØ µ ÓÒ ÖÒ ¹ º ÖÓÙÐ ÓÒ Ý ØÑ Ò ÖÓÓ ÛÖ ØÖÓÒ ÐÐ Ö ÓÒ Ø ØÓØÐÐÝ Ö ØÒ Ð Ò º Ì Ð ÙÑ ØÓ ÖØÐÝ Ö ØÒ Ò Ø ÓÛÒ Ö Ø ÖѺ Á Ø ÒÖÝ Ó Ø ÓØÓÒ Ö Ø ÕÙÐ Ø ÒÒØ ÒÖÝ Ò Ø ÖÑ ÙÑÒ ØØ Ø Ö Ø Ñ ÒÖÝ Ó Ø Ð ÑÙ ÖØÖ ØÒ Ø ÒÖÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

newchap3.dvi

newchap3.dvi ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÊÚ ÖÙÖÝ ÈÓÐÝÒÓÑÐ ÇÔÖØÓÒ ÚÒ ÚØÓÖ µ µ Òµ Û Ò ÖÔÖ ÒØ ÔÓÐÝÒÓÑРܵ ܵ µü Ò µü Ò Ò µü Òµ Ò Ø ØÒÖ ÓÖÑ Ï ÛÐÐ Ù Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ó ÐÓÛÖ ÓÖ Ø ÖÓÛ ÚØÓÖ Ó ÓÆÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò ÙÔÔÖ À ÓÖ Ø ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÅÌÄ ÐÖÖÝ Ó ÔÓÐÝÒÓÑÐ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÓÙÐÛ Ö ËØ Ø Ò Ë Ñ Ð Ð Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ó Ð ÀÓÐ Ò Ú ØÝ Çº º Ð Ú Î ÒÒ ÈÖ Ô ËÁ Ì ÖÛÒ ËÖĐÓÒÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØÐ ÈÝ ÓÐØÞÑÒÒ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖ ÓÙÐÛÖ ËØØ Ò ËÑÐ Ð ÌÖÑÓÝÒÑ Ó Ð ÀÓÐ Ò ÚØÝ Çºº ÐÚ ÎÒÒ ÈÖÔÖÒØ ËÁ ¾¼¼ µ ÇØÓÖ ¼ ¾¼¼ ËÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ÖÐ ÅÒ ØÖÝ Ó ÙØÓÒ ËÒ Ò ÙÐØÙÖ ÚÐÐ Ú ØØÔ»»ÛÛÛº

Chi tiết hơn

lecture_19.dvi

lecture_19.dvi º ËØØ ØÐ Å ÆÓØ ÓÖ ÄØÙÖ Áº ÌÀ ÊÅÁÇÆ ÉÍÆÌÍÅ ÁÄ Ë ÁÆÌÊÇÍÁÇÆ ÓÖ Ð Ó ÖÓ Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÐ Ó ØÖ Ø ÕÙØÓ Ó ØØ Û Ó Ó ÓÐÚ ØÛÓ ÕÙØÓ È Î Ð Æ ÛÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÓÐÚ ÓÖ ØÖ Ó Ù ØØÙØ ØÓ Ø Ö Ø ØÓ ÓØ È ÙØÓ Ó º Û Ø ÓÐØÞ ÐØ Ù Ó

Chi tiết hơn

21f09-fake-ex1-solutions.dvi

21f09-fake-ex1-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÐÑØ ËÓÛ Ø ØÔ ÒÚÓÐÚº 2 + 5 + 4 µ 4 2 + 3 4 ËÓÐÙØÓÒ ËÒ ÓØ Ø ÒÙÑÖØÓÖ Ò ÒÓÑÒØÓÖ Ó ØÓ ¼ 4, +4) ØÓÖ Ó ÓØ 2 + 5 + 4 4 2 + 3 4 µ 2 + 2 1 ËÓÐÙØÓÒ ÓÒÙØ 2 + 2 1 + 4) + 1) 4 + 4) 1) 4 + 1) 1) 4 + 1) 4 1)

Chi tiết hơn

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º

ÖÝÔØ Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ½ Ä Þ Ò Ò Ã Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ò Â ÓØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë Ò ¾¼¼¼ ¼ Ⱥʺ Ò ØÖ Ø Ê ÒØÐÝ Âº¹Âº Ë Ò º ÖÝÔØÒÐÝ Ó ØÑ ØÑÔ¹ Ô ÛÓÖ ÙØÒØØÓÒ Ñ ½ ÄÞÒ Ò Ã Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ËÒ ÂÓØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÒ ¾¼¼¼ ¼ ÈºÊºÒ ØÖØ ÊÒØÐÝ Âº¹Âº ËÒ º¹Ïº ÄÒ Ò Åº¹Ëº ÀÛÒ ÓÑÔÙØÖ ² ËÙÖØÝ ÎÓÐ ¾¾ ÆÓ ÔÔ ½¹ ¾¼¼ µ ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ò¹Ë Ñ ØÓ ÒÒ

Chi tiết hơn

PS dvi

PS dvi º ºº ÐÙÐØ Ø ÄÔÐ ØÖÒÓÖÑ ÄØ Ø ¾ ¾Ø ÍÒ ÐÒÖØÝ Ó Ø ÄÔÐ ØÖÒÓÖÑ ÓÔÖØÓÖ Ò Ø ÒÓÛÒ ØÖÒÓÖÑ ÄØ Ò µ Ò Ò Û Ò ØØ ÄØ Ø ¾ ¾Ø µ ÄØ µ ÄØ ¾ µ ¾Äص ĵ ¼ ¾ ¾ º º º ÐÙÐØ Ø ÄÔÐ ØÖÒÓÖÑ Ó Øµ Ø Ø µ º ÆÓØ ØØ Øµ Ø Ø º ÖÓÑ Ø ØÐ Ó ÄÔÐ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0

ÈÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Å Ð ÓÒ Ö Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ÙÔ Ò ¼½ È Ö Ö Ò º ØÖ Ø Ö Ø Ò ÓÛÒ ÓÛ Å ÜÛ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ö Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó arxiv:0 ÈÖÓ ÕÙØÓÒ ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÅÐ ÓÒÖÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ÙÔÒ ¼½ ÈÖ ÖÒº ØÖØ Ö ØÒ ÓÛÒ ÓÛ ÅÜÛÐÐ ÕÙØÓÒ Ò ÖÚ ÖÓÑ Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÑÐÖ ØÓ ØÓ arxiv:0901.3300v1 [quant-ph] 21 Jan 2009 Û Ú Ò Ù ØÓ ÓØÒ Ø Ö ÖÐØÚ Ø ÐØÖÓÒ ÕÙØÓÒº Ï ÓÛ

Chi tiết hơn

ssspr2000.dvi

ssspr2000.dvi Ø ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÖ ØÒÓÙÖ Ö ÐÓÖØÑ ÓÖ Ð ØÓÒ Ø ÖÒ Ó ÅÓÖÒÓ¹ËÓ ÄÙ Å Ò ÂÓ ÇÒÒ Ôغ ÄÒÙ Ý Ë ØÑ ÁÒÓÖÑ ØÓ ÍÒÚÖ ÐÒØ ¹¼ ¼½ ÐÒØ ËÔÒ ßÔÓ ÑÓ ÓÒÒÐÐ ºÙº ØÖغ Ì ÒÖ ØÒÓÙÖ ÆƵ Ö ÐÓÖØÑ ÛÐÝ Ù Ò ÔØØÖÒ Ð ØÓÒ Ø º ÐÖ Ø Ó Ø ÆÆ Ö Ð¹

Chi tiết hơn

Ä ØÙÖ ½ ÓÑ Ë Ê Ò ÓÑÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ËÖ Ò Ø Ö Û Ð ½ Î ØÓÖ ËÔ Ò Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÓÚ Ö Ò Ò¹ØÙÔРΠܽ ܾ Ü Ò Û Ö Ü ¾ º À Ò Ú ØÓÖ Ò ÙÒ Ö ØÓÓ ØÓ Ð Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ò

Ä ØÙÖ ½ ÓÑ Ë Ê Ò ÓÑÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ËÖ Ò Ø Ö Û Ð ½ Î ØÓÖ ËÔ Ò Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÓÚ Ö Ò Ò¹ØÙÔРΠܽ ܾ Ü Ò Û Ö Ü ¾ º À Ò Ú ØÓÖ Ò ÙÒ Ö ØÓÓ ØÓ Ð Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ò ÄØÙÖ ÓÑ Ë ÊÓÑ Ò ÓÑÔÙØØÓÒ ËÖ Ø ÖÛÐ ÎØÓÖ ËÔ ØÓ ÚØÓÖ ÓÚÖ Ò Ò¹ØÙÔÐ Î Ü Ü¾ Ü Ò ÛÖ Ü ¾ À ÚØÓÖ Ò ÙÖ ØÓÓ ØÓ Ð ÖÓÑ Ø ÓÖÒ ØÓ Ò¹ÑÒ ÓÐ ÔÓÒØ Ò Ø Ò¹ÑÒ ÓÐ Ô ÇÔÖØÓÒ ÓÒ ÎØÓÖ ÅÙÐØÔÐØÓÒ Ý ÖÐ ÒÙÑÖ ÄØ ¾ Î ¾ Ò Î Ü Ü¾ Ü Ò ØÒ

Chi tiết hơn

postersplit.dvi

postersplit.dvi ÂÓßÚ ÓÒ ØÝÔ ÑØÓ ÓÖ ÖØ ÒØ ØÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÈÐ ØÒ ËÐÓÚÒ ÂÓÒØ ÛÓÖ ÛØ ÅÐ º ÀÓ ØÒ ÍØÖØ ÍÒÚÖ Øݵ ÌÛÓ¹ÔÖÑØÖ ÒÚÐÙ ÔÖÓÐѺ Ï ÓÒ Ö ½ Ü ½ Ü ½ Ü ¾ Ý ¾ Ý ¾ Ý ½µ ÛÖ Ö Ò Ò ÖÐ ÑØÖ ÓÖ ½ ¾º ÔÖ µ Ò ÒÚÐÙ Ø Ø ½µ ÓÖ ÒÓÒÞÖÓ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ

Ì Ö Ø ÃÈ Ò Ã Î ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ø Ð Å Ö Ù Þ Ò Ñ ÓÐ Û arxiv:nlin/ v1 [nlin.si] 28 Feb 2003 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ì ÓÖ ØÝÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Û ÝÑ ØÓ Ù Ùк Ä ÔÓÛ Ì ÖØ ÃÈ Ò ÃÎ ÕÙØÓÒ ÓÚÖ ÒØ Ð ÅÖÙ Þ Ò Ñ ÓÐÛ arxiv:nlin/3264v1 [nlin.si] 28 Feb 23 ½ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ ÌÓÖØÝÞÒ ÍÒÛÖ ÝØØ Û ÝÑ ØÓÙ Ùк ÄÔÓÛ ½ ½¹¾ Ý ØÓ ÈÓÐÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÓÞÝ ÈÆ Ùк à «ÂÒÙ Þ ¼½¹¾ ÏÖ ÞÛ ÈÓÐÒ ÏÝÞ ÅØÑØÝ ÁÒÓÖÑØÝ

Chi tiết hơn

wk-03.dvi

wk-03.dvi ËÌ ¾ ÌÓÖÝ Ó ËØØ ØÐ ÁÒÖÒ ÊÓÖØ Äº ÏÓÐÔÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ËÒ Ù ÍÒÚÖ ØÝ ÙÖÑ Æ ÍË ÈÖÑØÖ ÁÒÖÒ Á Ï ÒÓÛ ØÙÖÒ ØØÒØÓÒ ØÓ ØØ ØÐ ÑÓÐ Ò Û Ø ÑÐÝ F Ó ÔÓ Ð Ô ÓÖ Ø Ó ÖÚÐ ¾ Ö ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÖÑØÖ ÑÐÝ F Ü µ ¾ ÓÖ ÓÑ ÔÖÑØÖ Ô Ê Ò

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

¾ ¼ È ÁÌÍÄÇ ½ º Ë ÇÄÀ Ë Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó Ø Ð Ö Ó Ù Ò Ó ÑÓÒØ Ò Ø Å Ý ÓÐÓÖ Ò Ó Ó Ï ÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÓÑ ÙÑ Ö ÔÖ ÒØ Ó ÔÖ Ó Ð ÚÖÓ Ó Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ Ü Ö º À Ú Ø Ñ

¾ ¼ È ÁÌÍÄÇ ½ º Ë ÇÄÀ Ë Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó Ø Ð Ö Ó Ù Ò Ó ÑÓÒØ Ò Ø Å Ý ÓÐÓÖ Ò Ó Ó Ï ÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÓÑ ÙÑ Ö ÔÖ ÒØ Ó ÔÖ Ó Ð ÚÖÓ Ó Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ Ü Ö º À Ú Ø Ñ ¾¼ È ÁÌÍÄÇ ½º ËÇÄÀË Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó ØÐÖÓ ÙÒÓ ÑÓÒØÒ Ø Å Ý ÓÐÓÖÒÓ Ó ÏÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔÑÒØÓ ÓÑ ÙÑ ÖÔÖ ÒØÓ ÔÖ Ó ÐÚÖÓ ÓÒÒ Ó ÒÓ ÜÖº ÀÚ ØÑÑ ÙÑ ÖÐÚÓ ÖÓ Å Ý Ô ÓÖÖÒÓ ÓÐÒÓ ÔÖ ÓÖ ÒØ ÜØÓ Ù Ô ØÚ Ó ÓÙØÖÓ ÐÓº ÒØÖÑÓ ÓÑ Ò ØÚÑ ÓÖ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

compostmag.dvi

compostmag.dvi ÖÓÑ ÉÙ ¹ Ó ÝÒÑ ÅÜÛÐг ÅÓÐ Ò ÅÖÓÑÒ Ñ ÄÙÖÒ ÀÐÔÖÒ ËÔÒ Ä Ý Ö ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÑÓÐ ÓÖ ÖÖÓÑÒ ÑÖÐ Ò ÕÙ ÖÑ ÄÒÙ¹Ä Þ Ý Ñ ÓÙÔÐ Û Ó¹ÐÐ ÕÙ ÅÜÛÐг ÕÙÓÒ º Ý Ò ÔÔÖÓÔÖ ÐÒ Û Ù Ý ÔÔÖÓ Ò Û ÔÖÓÔÓ ÒÛ ÝÑÔÓ ÜÔÒ ÓÒº Ì Ù ÒÛ ÒÙÑÖÐ ÑÓº

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÒ ÊÙÒ ÌÄ Å Ò ÅØÖÜ ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÄÅ ÏÓÖÒ ÆÓØ ÃÞÙ ÓØÓ ÊÓÖØ ÚÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ¾ ÓØÓ ÖÚ ºÙØÜ ºÙ ÆÓÚÑÖ ¾¾ ØÖØ ÙÖÒ Ø Ð Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖÓØ Ú ÔÙÖ Ù Ø ¹ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ Ó ÑØÖÜ ÑÙÐØÔÐØÓÒº

Chi tiết hơn

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [

SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [ SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34014 Trieste ITALY - Via Beirut 4 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

ÆÌÆÍ ÌÖÓÒ Ñ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ Ý Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ÓÖ ¼ È ÖØ Ð È Ý ÓÒØ Ø Â Ò ÅÝÖ Ñ Ø Ðº ¼¼ ½ ¾ ÐÐÓÛ ØÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ø Ð ÔÓ Ø ÐÙÐ ØÓÖ ËÓÑ ÓÖÑÙÐ Ò Ø Ò ÓÙÒ ÓÒ Ôº ¾«º ½

ÆÌÆÍ ÌÖÓÒ Ñ ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ Ý Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ÓÖ ¼ È ÖØ Ð È Ý ÓÒØ Ø Â Ò ÅÝÖ Ñ Ø Ðº ¼¼ ½ ¾ ÐÐÓÛ ØÓÓÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ø Ð ÔÓ Ø ÐÙÐ ØÓÖ ËÓÑ ÓÖÑÙÐ Ò Ø Ò ÓÙÒ ÓÒ Ôº ¾«º ½ ÆÌÆÍ ÌÓÒÑ ÁÒ ØØÙØØ Ó Ý ÜÑÒØÓÒ Ó ¼ ÈØÐ ÈÝ ÓÒØØ ÂÒ ÅÝÑ Øк ¼¼ ¾ ÐÐÓÛ ØÓÓÐ ÑØÑØÐ ØÐ ÔÓØ ÐÙÐØÓ ËÓÑ ÓÑÙÐ Ò Ø Ò ÓÙÒ ÓÒ Ôº ¾«º º ÐØÝ Ú º ÐØݺ ºµ ÀÐØÝ Ó Ñ Ú ÔØÐ Ñ ÔÒÒØ ÓÒ Ú ºµ ÐØÝ Ó Ñ Ú ÔØÐ Ñ ÔÒÒØ ÓÒ Ú ÔØ µ ÔØ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Meson2000.dvi

Meson2000.dvi ÆÛ Å ÙÖÑÒØ Ó Ø ÊØÚ Ã ÖÒÒ ÊØÓ Ò ÈÓØÓÒ ËÔØÖÙÑ ÓÙÐ Ê ÖÑÒ ÓÖ Ø ÃÌÎ ÓÐÐÓÖØÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÈÝ Ò ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ÖÐÒÙÝ Ò Ê È ØÛÝ ÆÂ ¼ ÍË Ï ÔÖ ÒØ ÔÖÐÑÒÖÝ ÖÔÓÖØ ÓÒ ÒÛ Ñ ÙÖÑÒØ Ó Ø Ö¹ ØÚ Ã ÖÒÒ ÖØÓ Ò Ø Ö Ø ØÙÝ

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ç ÈÁ¹ÄÁÈË ÀÁÌ Á Æ Ë ÌË arxiv: v1 [math.oc] 4 Mar 2009 Å Ê ¹ÇÄÁÎÁ Ê ÊÆ ÃÁ Æ Æ ËÌ ËÁ ÆÁÃÇÄ ÎÆ Í ÇÎÁ À ØÖ Øº ÐÓ Ù Ø M Ó Ò Ô E Ô ¹

Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ç ÈÁ¹ÄÁÈË ÀÁÌ Á Æ Ë ÌË arxiv: v1 [math.oc] 4 Mar 2009 Å Ê ¹ÇÄÁÎÁ Ê ÊÆ ÃÁ Æ Æ ËÌ ËÁ ÆÁÃÇÄ ÎÆ Í ÇÎÁ À ØÖ Øº ÐÓ Ù Ø M Ó Ò Ô E Ô ¹ ÊÈÊËÆÌÌÁÇÆË Ç ÈÁ¹ÄÁÈËÀÁÌÁÆ ËÌË arxiv:0903.0711v1 [math.oc] 4 Mar 2009 ØÖغ ÐÓ Ù Ø M Ó Ò Ô E Ô¹ÄÔ ØÞÒ ºº Ò ÖÔÖ ÒØ ÐÓÐÐÝ Ø ÔÖÔ Ó ÄÔ ØÞ ÙÒØÓÒ Ò ÓÒÐÝ Ø Ø ÐÚÐ Ø Ó ÓÑ ÐÓÐÐÝ ÄÔ ØÞ ÙÒØÓÒ f : E R Û ÐÖ³ ÒÖÐÞ ÖÒØ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

tr.dvi

tr.dvi ÖÛÒ ÔÐÒÖ ¹ØÖ ÛØ ÚÒ ¹Ö ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Ë¹¼¼¹¼µ ÌÖ Ð ½ Ò Ä Ú ÐÒ ÊÙÞ ÎÐÞÕÙÞ ½ Ú Êº ÖØÓÒ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÆ ÆÄ ½ Ò Ð ÐÖÙÞÚÙÛØÖÐÓÓºº ØÖغ Ï ØÙÝ ØÖعÐÒ ÖÛÒ Ó ÔÐÒÖ ÖÔ Ù ØØ ÒØÖÓÖ ÔÖ Ö Öº ÁØ

Chi tiết hơn

quiz01_1.dvi

quiz01_1.dvi SISSA ISAS SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES I-34136 Trieste ITALY - Via Bonomea 265 - Tel. [+]39-40-37871 - Telex:460269 SISSA I - Fax: [+]39-40-3787528

Chi tiết hơn

HYDRO_PROJECT.dvi

HYDRO_PROJECT.dvi ÙÐÒ ÏÓÖÐ ÏØÓÙØ ÀÙÒÖ Ì Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ Ý ÒÐ ÖÒÒÞ Ò ÓÐÐÓÖØÓÒ ÏØ Ø ÏÓÖÐ ËÔØÑÖ ½ ¾¼½¼ ½ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÌÒ ÝÓÙ ÚÖÝ ÑÙ ÓÖ ÓÛÒÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÓÒ Ø Å Ú Ò È Ú ÀÝÖÓÔÓÒ ËÝ ØÑ ÈÖÓØ ÅÈÀËȵº Ì ÓØÚ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ ÝÓÙ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

SEM_DrPH.dvi

SEM_DrPH.dvi ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ö ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÍÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò Ê Ö ÅØÓÓÐÓÝ ÍÒÚÖ Ø ËÒ ÅÐÝ º ¹ÑÐ ÛÒÖÒ٠ѺÑÝ ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ¾¼½º ËØÖÙØÙÖÐ ÕÙØÓÒ ÅÓÐÒ Ý ÏÒ ÆÓÖ ÖÒ ÐÒ ÙÒÖ Ø Ö¹ ØÚ ÓÑÑÓÒ ØØÖÙØÓÒ¹ËÖÐ º¼ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÄÒ º ÌÓ ÚÛ ÓÔÝ Ó Ø

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

writeup.dvi

writeup.dvi ÓÛ ØÖÒ ÑÓØÓÒ ÖÐ ÇÐ ÓÒ ÅÝ ¾¼½ ÈÖØ Á ÅÓØÚØÓÒ Ì ÚÓÐÒ ÔØÚØ ÔÝ Ø ÒÓØÐÝ ÀÖÑÒÒ ÚÓÒ ÀÐÑÓÐØÞº Ø Ò ØÖÙÑÒØ ØØ ÓÙÒ ÐÓ Ø ØÓ Ø ÙÑÒ ÚÓ Ø ÚÓÐÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÔØÚØÒ Ò ÙÒÕÙ ÑÙ Ð Ò ØÖÙÑÒØ º ÔÖØ ÖÓÑ ÑÓ Ø ØÖÒ Ò ØÖÙÑÒØ Û Ö ÔÐÙ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ

ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ ËÔ ÒÓÖ ÅÄÈ ËÚ Ò Ù ÓÐÞ Ö Ð ËÓÑÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÖ Ù Ö ØÖº ½¹ ¾ ½¼ à РÖÑ ÒÝ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ËÚÒ ÙÓÐÞ ÖÐ ËÓÑÑÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÙ Ö ØÖº ½¹ ¾½¼ ÃÐ ÖÑÒÝ ºÒÓÖÑغÙҹк ØÖغ Ì ÔÔÖ ÒØÖÓÙ ÒÓÚÐ ÕÙØÖÒÓÒßÚ ÐÙ ÅÄÈß ØÝÔ ÒØÛÓÖ ÐÐ Ø ÉÙØÖÒÓÒ ËÔÒÓÖ ÅÄÈ ÉËÅÄȵº ÁÒ ÓÒØÖ Ø ØÓ ÒÓØÖ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn