Law Set - 01 (20 Pages).pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Law Set - 01 (20 Pages).pmd"

Bản ghi

1 This Question Paper contains 20 printed pages. âñ `y[õsl$p ¾$dp L$ : âñ y[õsl$p p L$p X$$$$$ Question Paper Booklet Code 01 Time : 120 Minutes] [Maximum Marks : 100 Dd v$hpfp dpv $_u ANÐe u k Q_pAp : 1) v$f L$ âñp p kfmp NyZ R>. Ly$g âîp u k ep 100 R>. 2) Dd v$hpf D fp ¼s âñ y[õsl$p ¾$dp L$ A âñ y[õsl$p L$p X$ s ds> p sp p b W$L$ ¾$dp L (Roll No.) DÑfhludp Ahíe v$ip hhp p fl i. A Å v$ip hhpdp lu Aph g lp e sp, s hu DÑfhlu y d ëep L$ L$fhpdp Aphi lu. S> u Mpk p ^ g hu. v$f L$ S>hpbp DÑfhludp S>Zpìep âdpz v$ip hhp p fl i s dpv $ DÑfhlu u pr>m p cpn v$ip h g rhnshpf u k Q pap hp Qu gc Ahíe Adghpfu L$fhp u fl i. 3) funp p kde Dd v$hpf L$p C Z Ås y kprlðe,dp bpcg, L $ë¼eyg V$f,rhÅÏ e Óp L $ S> Dd v$hpf funpdp dv$v$ê$ C il $ s kp fpmhp lu. Aphu L$p C Z hõsyap Dd v$hpfp pk u dmi L L$p C Z Dd v$hpf L$g L$fsp, A hp L$p C Z Ås u N ffurs L $ N friõs ApQfsp S>Zpi sp s hp Dd v$hpf funp dpv $ N fgpel$ W$fphhpdp Aphi. 4) funp u L$pe hplu bpbs L$p C âñ lp e sp lp D Qp L$fu, hn M X$ r funl (Invigilator)$ pap S>Zphhp y fl i. Dd v$hpf âñ Ó A DÑfhlu (OMR Sheet) dm L $ syfs S> kp â d s u QL$pkZu Ahíe L$fu g hp u fl i Å âñ Ó A hp DÑfhlu (OMR Sheet) dp L$p C Z nrs S>Zpe sp funp iê$ e u 15 ( v$f) rd uv$ u A v$f hn M X$ r funl$ (Invigilator) pap s bpbs ÅZ L$fu, buæ L$g d mhu g hp u fl i. 5) DÑfhlu (OMR Sheet) cfhp dpv $ hpv$mu A hp L$pmu bp g p CÞV$ p S> D ep N L$fhp p fl i. 6) v$f L$ kpqp DÑf (S>hpb) p 1 (A L$) NyZ R>. R> L$R>pL$hpmp S>hpbp, Mp V$p S>hpbp A hp A L$ u h^y S>hpbp p 0.25 Negative NyZ sful $ L$ ps L$fhpdp Aphi S> u N cuf p ^ g hu. Dd v$hpf sdpd âñ p âepk L$fhp p fl i, Å Dd v$hpf L$p C Z âñ p S>hpb A, B, C A D rhl$ë dp u Ap hp dp Nsp lp e sp s Ap A OMR SHEET dp rhl$ë -E (Not attempted) Ap g R> s k v$ L$fhp y fl i, Å L$p C Z rhl$ë k v$ L$f g l] lp e sp 0.25 Negative NyZ sful $ L$ ps L$fhpdp Aphi. sdpf Ap DÑfhrl (OMR SHEET) dp S> DÑf Ap hp p R>. 7) DÑfhludp v$f L$ âñp p DÑf p qhl$ë p v$ip hhpdp Aph g R>. S> rhl$ë k v$ L$fp, s y hsy m DÑfhludp S>Zpìep âdpz cfhy. DÑfhludp A L$ u h^pf hsy m cfhpdp Aphi L $ ka v$ iplu (White Ink) p D ep N L$fhpdp Aphi sp s hp S>hpb Mp V$p NZu 0.25 Negative NyZ sful $ L$ ps L$fhpdp Aphi. S> u yfsp rhqpf L$fu S>hpb ½$u L$ep bpv$ S> S>hpbê$ hsy m cfhy. S> u Dd v$hpf Mpk p ^ g hu. 8) funp v$frdep hn M X$ r funl$ (Invigilator) Ap u pk lps>fu ÓL$ gc Aph Ðepf s dp Dd v$hpf p sp u rhnsp QL$pkZu L$fu p sp u âñ y[õsl$p ¾$dp L$,âñ y[õsl$p L$p X s ds> $DÑfhlu bf (OMR Sheet No.) cep bpv$ S> lps>fu ÓL$dp Ahíe klu L$fhp u fl i. 9) Dd v$hpf Ap hpdp Aph g DÑfhlu (OMR Sheet) dp L$p C Z S>ÁepA S>Zph g rhnsp rkhpe pd L $ AÞe Ap mm dpv $ p L$p C Z âl$pf p rqþl$(r ip ) v$ip hhp l]. fal$pd dpó âñ y[õsl$pdp S> L$fu il$pi. 10) DÑfhlu (OMR Sheet) ÓZ âsdp Ap hpdp Aph g R>. funp yfu ep R>u OMR Sheet p ÓZ e p p L$u l gy s p busy> p y hn M X$ r funl$ (Invigilator) S>dp g i A uq y (ÓuSy>) p y (CANDIDATE'S COPY gm g) R> s hn M X$ r funl (Invigilator)$ Sy>vy$ px$u Dd v$hpf Ap i S> d mhu g hp u S>hpbv$pfu Dd v$hpf u p sp u fl i. Äep ky^u hn M X$ r funl$ (Invigilator) Ap u pk Aphu OMR Sheet p D f p b Þ p p fs p g s ds> Dd v$hpf y p y Dd v$hpf Ap A funpm X$ R>p X$hp u fhp Nu p Ap Ðep ky^u Dd v$hpf p sp u S>Áep f ip rs u b khp y fl i. 11) funp p kde 2 (b ) L$gpL$ p lp hp u, funp Z pe Ðep ky^u Dd v$hpf L$p C Z k Å Np dp hn M X$ R>p X$u il$i l]. LAW [1] (P.T.O.)

2 1) cpfs_p b ^pfz_y ApdyM L$l R>, Ad cpfs_p gp L$p cpfs_ sful $ k õ\pr`s L$fhp_p k L$ë` L$fuA R>uA. (A) (B) (C) (D) kph cp d ^d r f n gp L$iplu k kv$ue âåkñpl$ kph cp d kdps>hpv$u ^d r f n gp L$iplu âåkñpl$ kph cp d kdps>hpv$u gp L$iplu âåkñpl$ kph cp d kdps>hpv$u ^d r f n a X$fg gp L$iplu âåkñpl$ 2) cpfsue k rh^p _p A_yÃR> v$ 21A dp L$C Jdf p b^p bpml$p dpv $ das A Ar hpe rinz u Å NhpC R>? (A) 5p Q u kp m hj (B) R> u Qp v$ hj (C) R> u AY$pf hj (D) R> u A L$hui hj 3) cpfsue k rh^p _p L$ep A_yÃR> v$dp L$pev$p kdn kdp sp A L$pev$p_u kdp kyfnp_u Å NhpC R>? (A) A_yÃR> v$ 13 (B) A_yÃR> v$ 14 (C) A_yÃR> v$ 15 (D) A_yÃR> v$ 16 4) cpfsue b ^pfzdp r ç dp u L$ep b ^pfzue ky^pfp u d mc s afå v$pmg L$fhpdp Aphu R>? (A) b ^pfz (Qp huidp ) ky^pfp Ar^r ed, 1971 (B) b ^pfz (b Ñpgukdp ) ky^pfp Ar^r ed, 1976 (C) b ^pfz (Qyìhpguidp ) ky^pfp Ar^r ed, 1978 (D) b ^pfz (bph dp ) ky^pfp Ar^r ed, ) cpfsue k kv$dp _uq ` L$u ip_p kdph i \pe R>? (A) (B) (C) (D) fpô²$ rs, D -fpô$²$ rs, fpäekcp A gp L$kcp fpäekcp$ A gp L$kcp fpäekcp$, gp L$kcp A fpäep u rh^p kcp fpô²$ rs, fpäekcp$ A gp L$kcp [2]

3 6) r ç dp u L$ep Å X$L$p kpqp R>? I. buæ A_yk rq - i A hp ârsop p _d _p II. III. IV. ÓuÆ A_yk rq - fpô²$ rs A fpäep p fpäe`pgp _u Å NhpCAp Qp u A_yk rq - fpäekcp_u b W$L$p u apmhzu kpsdu A_yk rq - k O, fpäe A kdhsu epv$uap (A) II A IV (B) II A III (C) III A IV (D) I A IV 7) fpäekcp Üpfp _pzp rh^ el$_ L $V$gp qv$hk ky^udp gp L$kcp_ `fs dp L$ghp_u b ^pfzdp Å NhpC R>? (A) Qp v$ qv$hk (B) AÌ$phui qv$hk (C) A L$ drl p (D) b drl p 8) b ^pfz_p A_yÃR> v$ 352 l W$m L$V$p L$V$u Ål f L$fhpdp Aph Ðepf _uq _pdp \u L$ep d mc s Ar^L$pfp õ\rns \sp _\u? (A) A_yÃR> v$ 14, 19 A 21 (B) A_yÃR> v$ 20 A 21 (C) A_yÃR> v$ 19, 20 A 21 (D) A_yÃR> v$ 14, 19, 20 A 21 9) r ç dp u L$ep L $kdp, kyrâd L$p V $ S>Zpìey L $ Np uesp p Ar^L$pf A b ^pfz Üpfp kyfrns d mc s Ar^L$pf p cpn R>? (A) A d. u. idp vs ksui Q Ö (B) L $. A k. yë$põhpdu vs cpfsue k O (C) MfL$ tko vs DÑf âv$ i (D) D f Ap gp sdpd 10) cpfsue b ^pfz p L$ep cpn k O A fpäep l W$m_u k hpap k b r^s R>? (A) cpn XII (B) cpn XIII (C) cpn XIV (D) cpn XV [3] (P.T.O.)

4 11) uq dp u L$ep b ^pfzue ky^pfp Üpfp kpdpæl$ A i nrzl$ fus R>ps hnp dpþesp Ap hp u fpäe kfl$pf u kñp y : õ pr s L$fhpdp Aphu? (A) b ^pfz (A L$kp b ky^pfp) Ar^r ed, 2018 (B) b ^pfz (A L$kp ÓZ ky^pfp) Ar^r ed, 2019 (C) b ^pfz (A L$kp Qpf ky^pfp) Ar^r ed, 2019 (D) b ^pfz (A L$kp p Q ky^pfp) Ar^r ed, ) fpô²$`rs Üpfp A_yÃR> v$ 356 l W$m L$fhpdp Aph g Dv¹$Op jzp Å s _ fv$ L$fhpdp _ Aphu lp e sp L $V$gp kde `R>u Adgdp fl i _rl? (A) b drl p (B) ÓZ drl p (C) R> drl p (D) h drl p 13) r ç dp u L$ep Å X$L$p kpqp R>? I. d mc s l½$p -cpn III II. L $ÞÖiprks âv$ ip -cpn IX III. Qpesp -cpn VIII IV. L$V$p L$V$u Å NhpCAp -cpn XVIII (A) dpó I A IV (B) dpó I A II (C) dpó I A III (D) dpó II A III 14) cpfsue b ^pfzdp Ahri $ (i j) kñpap L$p _pdp r rls R>? (A) fpô²$ rs (B) k kv$ (C) kyrâd L$p V $ Ap a C[ÞX$ep (D) fpäe rh^p kcp 15) b ^pfz_p L$ep A_yÃR> v$dp d_yóe ìep`pf A bms>bfu u L$fphpsu ds >fu f ârsb ^ u Å NhpC L$fhpdp Aph g R>? (A) A_yÃR> v$ 17 (B) A_yÃR> v$ 18 (C) A_yÃR> v$ 23 (D) A_yÃR> v$ 24 [4]

5 16) r ç dp u L$ey Å X$Ly$ kpqy _\u? (A) (B) (C) (D) L$gd 39A- kdp Þepe A das L$p u klpe L$gd 40- L$pd A N _u Þepeu A dp_hp rqs qf[õ rs A âk rs klpesp dpv $_u Å NhpC L$gd 44- _pnqfl$p dpv $ A L$ kfmp qv$hp_u L$pev$p L$gd 45- R> hj u p u Jdf p bpml$p dpv $ iê$aps_u bpëephõ\p v$frdep_ k cpm A rinz u Å NhpC 17) r ç dp u L$ep Å X$L$p kpqp R>? I. A_yÃR> v rh^ el$p v$pmg L$fhp A_ `kpf L$fhp A N Å NhpCAp II. A_yÃR> v AdyL$ k Å Np dp b Þ_ N lp _u k ey¼s b W$L$ III. A_yÃR> v pzp rh^ el$p _u ìep ep IV. A_yÃR> v rh^ el$p _ fpô²$`rs Üpfp A_ydrs (A) I, II, III (B) II, III, IV (C) I, III, IV (D) I, II, IV 18) r ç dp u L$ep rh^p_p L$pe sf L$p_ _ k b r^s R>? (A) (B) (C) (D) L$p C ìe[¼s D`f S> L $Ðe dpv $ N _p_y slp ds dyl$pey lp e s L $Ðe L$fsu hms Adgdp lp e s L$pev$p_p s Z c N L$ep lp e s rkhpe_p L$p C N _p dpv $ s _ v$p rjs L$fphu il$pi _rl. A L$ Ny p dpv $ A L$ u h^y hms L$p C ìe[¼s f L$pe hplu L$fhpdp Aphi l] A kå L$fhpdp Aphi l]. L$p C Z Ny p p Apfp u p sp u rhê$ù kpnu b hp u afs> px$hpdp Aphi l]. L$pev$p Üpfp õ pr s âq¾$ep rkhpe L$p C Z ìe[¼s s p Æh A hp ìe[¼sns õhs Ósp u h rqs fpmhpdp Aphi l]. 19) p guk Ar^L$pfuAp Üpfp Z _u N fl$pev$ kf AV$L$pes L$fhpdp Aphu R>. s u dy[¼s dpv $ r ç dp u L$C qfv$ Z p r sp L$p V $ _ L$fu il $ R>? (A) ârsj v$ (B) b v$u âðenul$fz (C) DÐâ jz (D) `fd Apv$ i [5] (P.T.O.)

6 20) cpfsue b ^pfz_p A_yÃR> v$ 22 dp r ç dp u i u Mpsfu Ap hpdp Aph g u? (A) ^f L$X$ rhi dprlsu ÅZhp_p Ar^L$pf (B) k Nu p hl$ug_u kgpl g hp p Ar^L$pf (C) A L$ S> Ny p dpv $ A L$ u Ar^L$ hpf, L$pe hplu A kå L$fhp p Ar^L$pf (D) Qp huk L$gpL$ p kdedp kdu u d ÆõV² $V$ pk lps>f L$fhp p Ar^L$pf 21) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 p L$ep âl$fzdp p guk u N _p AV$L$phhp k b r^s Å NhpCAp Ap hpdp Aph g R>? (A) âl$fz XI (B) âl$fz XII (C) âl$fz XIII (D) âl$fz XIV 22) Ådu pó Ny p u ìep ep ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r_ed, 1973 _u L$C L$gddp Ap`hpdp Aph g R>? (A) L$gd 2(a) (B) L$gd 2(b) (C) L$gd 2(c) (D) L$gd 2(d) 23) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 p r ç dp u L$C L$gddp p guk Ar^L$pfu u rh su\u srbbu ìehkpeu Üpfp Apfp u u s pk L$fhp u Å NhpC R>? (A) L$gd 51 (B) L$gd 52 (C) L$gd 53 (D) L$gd 54 24) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 p r ç dp u L$C L$gd cp N b pf hmsf ep S> p k b r^s R>? (A) L$gd 280B (B) L$gd 287D (C) L$gd 357A (D) L$gd 289B 25) r ç dp u L$ep L $kdp, TX$`u hp f V$ L$pY$u il$pe? (A) Äep L$p V $ pk A hy dp hp y L$pfZ R> L $ S> ìe[¼s v$õsph S> A hp hõsy fs > L$fhp dpv $ bp gphhpdp Aph R> s âõsys L$fi l]. (B) Äep v$õsph S> A hp hõsy L$p C ìe[¼s p L$åÅdp lp hp u ÅZ u. (C) Äep kpdpþe r funz A hp ip ^ S>ê$fu R>. (D) D f Ap gp sdpd - Question Cancelled [6]

7 26) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$gd 482 A sn s kñpap L$p _ Ap` R>? (A) lpcl$p V $ (B) kyrâd L$p V $ (C) k iþk L$p V $ (D) D f Ap gp sdpd 27) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u r ç dp u L$C L$gd l W$m$ lpcl$p V $ Üpfp d Ðeyv$ X$ u rinp_u blpgu S>ê$fu R>? (A) L$gd 369 (B) L$gd 368 (C) L$gd 366 (D) L$gd ) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u r ç dp u L$C L$gd p guk hpµf V$ rh p ^f L$X$ L$fhp u kñp Ap R>? (A) L$gd 54 (B) L$gd 41 (C) L$gd 64 (D) L$gd ) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u r ç dp u L$C L$gd l W$m FIR apcg L$fhpdp Aph R>? (A) L$gd 151 (B) L$gd 152 (C) L$gd 153 (D) L$gd ) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 p L$ep âl$fz kp v$pbpæ_u fs >Aps k b r^s R>? (A) âl$fz XX (B) âl$fz XXI (C) âl$fz XXIA (D) âl$fz XXII 31) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$C L$gd l W$m [ågl$ âp ku¼eyv$f u r dï L$ L$fhpdp Aph R>? (A) L$gd 23 (B) L$gd 24 (C) L$gd 25 (D) L$gd 26 [7] (P.T.O.)

8 32) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$C Å NhpC ^f L$X_u $ Ùrs v$ip h R>? (A) L$gd 41 (B) L$gd 46 (C) L$gd 48 (D) L$gd 54 33) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$C L$gd l W$m hpµf V$ u Adghpfu V$pmsu ìe[¼s afpf Ål f L$fu il$pe R>? (A) L$gd 82 (B) L$gd 83 (C) L$gd 84 (D) L$gd 92 34) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$C L$gd ^f L$X$ L$f gp ìe[¼s 24 L$gpL$dp d ÆõV² $V$ kdn fs > L$fhp u Å NhpC L$f R>? (A) L$gd 73 (B) L$gd 74 (C) L$gd 75 (D) L$gd 76 35) cpfsue ap S>v$pfu Aq^r_ed, 1860 _y L$ey âl$fz fpäek hl $ L$f g A hp s d_u kp\ k b ^ ^fphsp N _p k b ^ R>? (A) âl$fz IX (B) âl$fz XI (C) âl$fz XIII (D) âl$fz XIV 36) A, A L$ S>du v$pf, s p rdgl$s_u dep v$pdp lðep u OV$ p ÅZhp R>sp, kp L$fX$hp_ L$pfZ d Ðey \ey R> A hu Mp V$u dprlsu ÅZu Å C Æëgp p d ÆõV² $V$ Ap R>. sp A Üpfp cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed_u L$C L$gd l W$m N _p L$fhpdp Aph g R>? (A) L$gd 166 (B) L$gd 167 (C) L$gd 170 (D) L$gd ) cpfsue v$ X$ k rlsp, 1860 uq pdp u L$C L$gd Ål f k hl$ Üpfp L$pev$p AÞhe _p r_v$ ip _u AhNZ_p L$fhp k b ^ R>? (A) L$gd 166A (B) L$gd 166B (C) L$gd 168 (D) L$gd 169 [8]

9 38) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u r ç dp u L$C L$gddp, M NZpe s hp N _prls d_yóe h^ dpv $ kå_u Å NhpC L$f R>? (A) L$gd 302 (B) L$gd 303 (C) L$gd 304 (D) L$gd 304A 39) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u L$C L$gd l W$m A[õ\f dns>_u ìe[¼s_p L $Ðe_ kpdpþe A`hpv$p dp kdprhô$ L$fhpdp Aph g R>? (A) L$gd 80 (B) L$gd 81 (C) L$gd 85 (D) L$gd 84 40) cpfsue v$ X$ k rlsp, 1860 u L$gd 83 l W$m L$C ìees >\_u ìe[¼s_p L $Ðe_p kpdpþe A`hpv$p dp kdph i L$fhpdp Aph g R>? (A) kps hj u D f A v$i hj u A v$f (B) kps hj u D f A bpf hj u A v$f (C) kps hj u D f A kp m hj u A v$f (D) kps hj u D f A AY$pf hj u A v$f 41) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u uq dp u L$C L$gd l W$m L$p V $ p Apv$ i A ykpf L $v$uap ap ku Ap pf S>ëgpv$ ap S>v$pfu S>hpbv$pfudp u dy[¼s Ap hpdp Aph g R>? (A) L$gd 76 (B) L$gd 77 (C) L$gd 78 (D) L$gd 79 42) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u L$C L$gd kpdpþe Cfpv$p `pf `px$hp dpv $ L$f gp L $Ðe k b r^s R> $? (A) L$gd 32 (B) L$gd 33 (C) L$gd 34 (D) L$gd ) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u uq dp u L$C L$gddp N _p_u ìep ep R>? (A) L$gd 37 (B) L$gd 38 (C) L$gd 39 (D) L$gd 40 [9] (P.T.O.)

10 44) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 p r ç dp u L$C L$gd N _prls L$phsfp dpv $ kå k Qh R>? (A) L$gd 120 (B) L$gd 120A (C) L$gd 120B (D) L$gd 121A 45) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 dp ap S>v$pfu L$p_ _ (ky^pfp) Ar^r ed, 2018 Üpfp L$C L$gd v$pmg L$fhpdp Aphu R>? (A) L$gd 376B (B) L$gd 376C (C) L$gd 376D (D) L$gd 376DB 46) Å L$p C Z Jdf u p u drlgp f bmpðl$pf L$f R> sp s Ap R>pdp Ap R>p 20 hj _u kms L $v$_u kå L$fhp_u Å NhpC R>? (A) kps hj (B) bpf hj (C) s f hj (D) kp m hj 47) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed, 1860 u L$C L$gddp Mp V$p v$õsph S> b_phhp_p N _p_u ìep ep Ap`hpdp Aph g R>? (A) L$gd 441 (B) L$gd 463 (C) L$gd 493 (D) L$gd ) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 u uq dp u L$C L$gd L$l R> L $ p guk Ar^L$pfu kdn L$fpe gu L$p C L$b gps, L$p V $dp õhul $s _\u? (A) L$gd 24 (B) L$gd 25 (C) L$gd 26 (D) L$gd 27 49) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 u uq dp u L$C L$gd dfzp Ñf r_h v$_ (Dying Declaration) k b r^s R>? (A) L$gd 30 (B) L$gd 31 (C) L$gd 32 (D) L$gd 33 - Question Cancelled [10]

11 50) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 p X²$pãV$ L$p Z s epf L$ep? (A) gp X $ d L$pg (B) kf S> çk A a. õv$ua (C) l¼kg (D) kf l Þfu kdf d C 51) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 âdpz, uq pdp u L$ey Np Z yfphp ê$ gpel$ps ^fphsy u? (A) L$p C Z v$õsph S> u âdprzs L$gp (B) ep ról$ âq¾$ep u d mdp u b ph gu L$gp (C) AdyL$ ìe[¼s Üpfp Ap`hpdp Aph g v$õsph S> u rhjehõsy_p dp rml$ `yfphp S> A Z buå p dym u kp cm g R>. (D) d mdp u b ph g A_ d m kp\ kfmph g _L$g 52) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 _u L$C L$gd l W$m v$õsph Å k b ^u Np Z `yfphp Ap`u il$pe s hp ql$õkpap v$ip h g R>? (A) L$gd 64 (B) L$gd 65 (C) L$gd 66 (D) L$gd 67 53) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 u L$C L$gd l W$m L$p V $ Ariô$ A_ t_v$pey¼s âñp ` R>hp `f d_pc afdphu il $?$ (A) L$gd 153 (B) L$gd 151 (C) L$gd 152 (D) L$gd ) cpfsue yfphp Ar^r ed, 1872 _y L$ey âl$fz dp rml$ yfphp k b r^s R>? (A) âl$fz III (B) âl$fz IV (C) âl$fz V (D) âl$fz VI 55) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951, L$gd 25 l W$m p guk Ar^L$pfu rhê$ù L$fhpdp Aph g L$p C Z Apv$ i kpd A ug kdenpmp u A v$f L$fhp u fl i. (A) v$f qv$hk (B) Óuk qv$hk (C) r õspguk qv$hk (D) kpcw$ qv$hk [11] (P.T.O.)

12 56) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 l W$m r ç dp u L$p Z fpäe kgpdsu Apep N p kv$õe u? (A) (B) (C) (D) fpäe p dy ed Óu N l rhcpn p CÞQpS> d Óu X$pef ¼V$f S> fg A CÞõ ¼V$f S> fg Ap a p guk D fdp u L$p C Z l]. 57) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 l W$m, p guk dl L$d bp X $ pk _uq _pdp \u L$C kñp L $ S>hpbv$pfu _\u? (A) p guk CÞõ ¼V$f A kb-cþõ ¼V$f u bv$gu (B) L$p ÞõV $bg A gp L$ fnl$ p L $X$fdp u DÃQ lp Øp dpv $ by$su (C) p guk CÞõ ¼V$f A kb-cþõ ¼V$f u cfsu (D) X $àeyv$u ky qfþv $ÞX $ÞV$ Ap a p guk u uq p v$fäå_p p guk Ar^L$pfuAp u aqfepv$ y Õ L$fZ L$fu fpäe kfl$pf D QpfÐdL$ Ngp k Qhhp 58) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 l W$m fpäe p guk aqfepv$ kñpd X$mdp r ç dp \u L$p _p kv$õe sful $ kdph i pe R>? I. afs> `f lp e s hp lpcl$p V $ p Þepep^ui. II. AN krqh\u _uq _p _ lp e s hp v$fäå `f\u NyS>fps kfl$pfdp \u r_h Ñ \e g lp e s hp Ar^L$pfu III. Ar^L$ `p guk dlp r_v$ il$\u _uq _p v$fäå_p _ lp e s hp Ar^L$pfu IV. A L$ _pdp ql$s ìe[¼s (A) I, II, III, IV (B) I, II A IV (C) I, III A IV (D) II, III A IV 59) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 p r ç dp u L$ep L$fZdp Ny pap A rinp_u Å NhpC R>? (A) âl$fz V (B) âl$fz VI (C) âl$fz VII (D) âl$fz VIII [12]

13 60) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 p r ç dp u L$ep âl$fzdp Ny p A rinp$ u Å NhpC R>? (A) âl$fz R> (B) âl$fz kps (C) âl$fz ApW$ (D) âl$fz h 61) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 l W$m _uq _pdp \u L$C L$gd l W$m fpäe kfl$pf lp V$g_p d _ S>f_ rhv$ iu v$pê$ h Qhp_p `fhp_p Ap`u il $? (A) L$gd 35 (B) L$gd 36 (C) L$gd 37 (D) L$gd 38 62) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 p r ç dp u L$C L$gd v$pê$ p DÐ pv$, Apeps, r_l$pk, qfhl, L$åÅ, h QpZ A hp Mfuv$u f ârsb ^ d L $ R>? (A) L$gd 11 (B) L$gd 12 (C) L$gd 13 (D) L$gd 14 63) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 l W$m, L$g ¼V$f A hp X$pef ¼V$f rkhpe, L$p C Z ipb ^u Ar^L$pfuA kpf L$f gp sdpd Apv$ i, u kpd L$f gp lºl$d u spfum u kdedp L$g ¼V$f A ug L$fu il$pi. (A) Óuk qv$hk (B) kpcw$ qv$hk (C) hy qv$hk (D) A L$kp hui qv$hk 64) NyS>fps ipb ^u ^pfp,1949 u L$C L$gd l W$m Ap ^pfp l W$m S> d_ `Z kñp Ap`hpdp Aph g R> s hp Ar^L$pfuAp _ cpfsue v$ X$ k rlsp_p L$gd 21 _p A\ dp Ål f k hl$ NZhp_u Å NhpC R>? (A) L$gd 142 (B) L$gd 143 (C) L$gd 144 (D) L$gd ) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 y âl$fz III ip_ k b r^s R>? (A) ârsb ^p (B) r e ÓZ, r ed A R >V$ (C) ApbL$pfu S>L$ps (D) Ar^L$pfuAp u kñpap A afå s p L$pe hplu [13] (P.T.O.)

14 66) NyS>fps ipb ^u ^pfp, 1949 u L$C L$gd l W$m Apfp Áe_p L$pfZp kf `fhp_p Ap`hp_u Å NhpC R>? (A) L$gd 39 (B) L$gd 40 (C) L$gd 40A (D) L$gd 40B 67) c ô$pqpf r hpfz$ ^pfp, 1988 l W$m r_ç_dp \u L$p Z Ål f k hl$ _\u? (A) Þepep^ui (B) õ pr L$ kñpd X$m_u k hpdp A hp Npf f L$p C Z ìe[¼s. (C) L$p C Z ìe[¼s L $ S> L$p C lp Øp ^fph R> A_ Ål f k hp L$fhp dpv $ Ar^L $s R>. (D) D fp ¼sdp u L$p C l]. 68) c ô$pqpf r hpfz$ ^pfp, 1988 l W$m rhi j Þepep^ui sful $ r_dz L$ dpv $ ìe[¼s Ap R>pdp Ap R>p L$ep lp Øp `f L$pd L$f gy lp hy Å CA? (A) A ¼Tu¼eyV$uh d ÆõV² $V$ (B) Qua ÄeyX$urieg (C) k iþk S>S> (D) lpc L$p V $ S>S> 69) c ô$pqpf r hpfz$ ^pfp, 1988 Ap^u Ål f k hl$ c ô$ A hp N fl$pev$ kf fus A hp ìe[¼sns âcph p D ep N L$fu A yrqs gpc g hp dpv $ âcprhs L$f pf Ar^L$sd kå : (A) ÓZ hj A v$ X$ dpv $ Z S>hpbv$pf fl i. (B) p Q hj A v$ X$ dpv $ Z S>hpbv$pf fl i. (C) kps hj A v$ X$ dpv $ Z S>hpbv$pf fl i. (D) kps hj 70) c ô$pqpf r hpfz$ ^pfp, 1988 l W$m Å NhpCAp Adgdp d L$hp dpv $ r ed b phhp u kñp L$p _u `pk R>? (A) fpäe kfl$pf (B) L $ÞÖ kfl$pf (C) fpäe A L $ÞÖ kfl$pf (D) Apdp \u A L$ `Z _rl. 71) c ô$pqpf r hpfz$ ^pfp, 1988 _u r ç dp u L$C L$gddp âp ku¼eyi_ dpv $ ` h d S >fp _u Å NhpC R>? (A) L$gd 17 (B) L$gd 18 (C) L$gd 19 (D) L$gd 20 [14]

15 72) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 dp $ r ç dp u L$C L$gdp AÐepQpf p Ny p dpv $ kå u Å NhpC L$f R>? (A) L$gd 3 (B) L$gd 4 (C) L$gd 5 (D) L$gd 6 73) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 l W$m Ål f k hl$ Üpfp afs> u AhNZ p dpv $ L $V$gu dlñd kå_u Å NhpC R>? (A) 6 drl p (B) 9 drl p (C) A L$ hj (D) b hj 74) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 l W$m TX$ u V²$peg fu px$hp p l sy u, fpäe kfl$pf, u k drs kp, A L$ u h^y Æëgp dpv $ rhriô$ rhi j Av$pgs u õ p p L$fu il $ R>. (A) fpäe p dy e d Óu (B) fpäe p fpäe`pg (C) lpcl$p V $ p dy e Þepep^ui (D) D fp ¼sdp u L$p C l]. 75) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 u L$gd 14A l W$m L $V$gp qv$hk u A v$f A`ug L$fhp_u Å NhpC R>? (A) Óuk qv$hk (B) kpcw$ qv$hk (C) hy qv$hk (D) A L$kp huk qv$hk 76) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 u r ç dp u L$C L$gddp cp N b pf A kpnu p ll$ u Å NhpC R>? (A) L$gd 14A (B) L$gd 15 (C) L$gd 15A (D) D fp ¼sdp u L$p C l] 77) A yk rqs Års A A yk rqs S> Års (AÐepQpf r hpfz) ^pfp, 1989 u L$C L$gddp kpd rll$ v$ X$ gpv$hp u Å NhpC R>? (A) L$gd 10 (B) L$gd 12 (C) L$gd 14 (D) L$gd 16 [15] (P.T.O.)

16 78) dp V$f hpl ^pfp, 1988 p r ç dp u L$ep âl$fzdp dp V$f hpl _u _p ^Zu_u Å NhpC R>? (A) âl$fz II (B) âl$fz III (C) âl$fz IV (D) âl$fz V 79) dp V$f hpl ^pfp, 1988 u L$gd 129 l W$m L$C Jdf_u ìe[¼s dpv $ l ëd V$ `l fhy afrs>eps R>? (A) Qpf hj u D f (B) kps hj u D f (C) ApW$ hj u D f (D) v$k hj u D f 80) dp V$f hpl ^pfp, 1988 u r ç dp u L$C L$gd dp V$f hpl A [¼kX$ÞV$ a X u fq p dpv $ L $ÞÖ kfl$pf Ar^L $s L$f R>? (A) L$gd 124 (B) L$gd 137 (C) L$gd 164-A (D) L$gd 164-B 81) dp V$f hpl ^pfp, 1988 l W$m, hpv N õs fl$d \u Ap R>u lp e sp ¼g Cd qv²$åey_g_p Q L$pv$p kpd A`ug \C il$i _rl. (A) v$i låf ê$r`ep (B) Qpk låf ê$r ep (C) Qp Ñ f låf ê$r ep (D) A L$ gpm êr ep 82) dp V$f hpl ^pfp, 1988 _u L$C L$gd l W$m X²$pCh]N gpekþk Ap`hpdp Aph R>? (A) L$gd 7 (B) L$gd 8 (C) L$gd 9 (D) L$gd 10 83) dp V$f hpl ^pfp, 1988 dys>b u p u Jdf p ìe[¼s Ål f õ m V²$pÞk`p V $ hpl Qgphu il $ l]. (A) AY$pf hj (B) huk hj (C) A L$huk hj (D) bphuk hj [16]

17 84) cpfsue b ^pfz qv$hk A phpdp Aph gp. (A) 26du ÅÞeyApfu 1950 (B) 26du h çbf 1949 (C) 15du Ap Nô$ 1947 (D) 15du h çbf ) cpfsue b ^pfz u X²$p[ãV $N L$rdV$u p Q fd L$p Z lsp? (A) X$pµ bu.apf. Açb X$L$f (B) X$pµ fps> ÞÖ âkpv$ (C) S>hplfgpg l ê$ (D) AëgpX$u L $ózõhpdu A èef 86) cpfsue b ^pfzdp r ç dp u L$ep d mc s Ar^L$pf u? (A) õhs Ósp p Ar^L$pf (B) kdp sp p Ar^L$pf (C) k rñ_p Ar^L$pf (D) ip jz rhê$ù Ar^L$pf 87) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 u L$C L$gddp V $Ly $ rij L$ A lv$_p kdph i L$fhpdp Aph g R>? (A) L$gd 1 (B) L$gd 2 (C) L$gd 3 (D) L$gd 4 88) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 L$ep qv$hk Adgdp Apìep? (A) 1gu A râg 1973 (B) 1gu Sy>gpC 1973 (C) 1gu qx$k çbf 1973 (D) 1gu A râg ) ap S>v$pfu L$pe furs Ar^r ed, 1973 A ykpf L$p ut bg Ny p iy R>? (A) (B) (C) s Ny p S> dp hpµfþv$ hnf p guk Ar^L$pfu ^f L$X$ L$fu il $ R>. s Ny p S> dp hpµfþv$ hnf p guk Ar^L$pfu ^f L$X$ L$fu il$sp u. (A) A (B) b. (D) D fdp u L$p C l]. [17] (P.T.O.)

18 90) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed-1973 _u L$gd 299 ip_ k b r^s R>? (A) Qp fu (B) lðep (C) v$p rjs lðep (D) b v$fl$pfu u d Ðey r_`åhhy 91) cpfsue ap S>v$pfu Ar^r_ed u L$C L$gd g V$_p N _p_u ìep ep L$f R>? (A) 378 (B) 390 (C) 405 (D) ) cpfsue yfphp Ar^r ed p L$ep cpn ll$ul$sp _u âõsyssp k b r^s R>? (A) cpn I (B) cpn II (C) cpn III (D) cpn IV 93) cpfsue yfphp Ar^r ed p âl$fz kps ip_ k b r^s R>? (A) (B) (C) (D) dp rml$ yfphp v$õsph Æ yfphp kprbsu p bp Å sõep S> kprbs L$fhp u S>ê$f u 94) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 u L$C L$gd kdn fpäe_ Ap L$pev$p_y L$pe n Ó Ål f L$f R>? (A) L$gd 1 (B) L$gd 2 (C) L$gd 3 (D) L$gd 4 95) NyS>fps p guk Ar^r ed, 1951 dp L $V$gu A yk rqap R>? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 [18]

19 96) L$ep hj dp, bp çb ipb ^u Ar^r ed, 1949 y pd bv$gu NyS>fps ipb ^u Ar^r ed, 1949 L$fhpdp Apìey? (A) 1962 (B) 1980 (C) 2011 (D) ) c ô²$pqpf r hpfz Ar^r eddp L$ep hj dp ky^pfp L$fhpdp Apìep? (A) 2000 (B) 2007 (C) 2010 (D) ) c ô²$pqpf r hpfz Ar^r ed u L$gd 2 ip_ k b r^s R>? (A) (B) (C) (D) ìep epap rhi j Þepep^ui _u r_dz L$_u kñp rhi j Þepep^ui Üpfp Qgphhp `pó L $kp v$ iu v$pê$_p L$bÅ dpv $ rinp 99) dp V$f hpl Ar^r ed L$p Z `kpf L$ep? (A) (B) (C) (D) cpfsue k kv$ fpäe rh^p kcp cpfsue k kv$ A fpäe rh^p kcp D fp ¼sdp u L$p C l] 100) L$ep hj dp dp V$f hpl Ar^r ed Adgdp Apìep lsp? (A) 1988 (B) 1989 (C) 1990 (D) 1992 [19]

20 fa L$pd [20]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R>

Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R> Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R>. (2) S>êf S>Zpe Ðep h opr_l$ A_ sp ról$ v$rôa ep Áe

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông ba Hạ -1- MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 CHƯƠNG

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu

Chi tiết hơn

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ Tháng 6/2019 PETROLAND SỐ 12 TÂN TRÀO, TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.... 4 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dieu le BIC _Ban hanh theo QD 001_.doc

Microsoft Word - Dieu le BIC _Ban hanh theo QD 001_.doc MỤC LỤC Trang: 1 50 CƠ SỞ PHÁP LÝ...3 CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG...4 Điều 1. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt...4 CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CÔNG TY THÀNH VIÊN, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>.

Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>. Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>. (1) (ii) rhov$_ âq¾$ep (1) (iii) X$p b fpe_f_p ÓeL$_p

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 1 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 1 CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 1 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 1 CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 1 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 1 CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI

Chi tiết hơn

TOÅNG COÂNG TY DAÀU VIEÄT NAM

TOÅNG COÂNG TY DAÀU VIEÄT NAM TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM CTCP ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TP.HCM, ngày tháng năm 2016 2 MỤC LỤC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 7 Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 7 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ

Chi tiết hơn

KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Đư

KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Đư KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Được thông qua ngày: 12/04/2019 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU...

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283 Email: info.sgn@safi.com.vn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DU THAO DIEU LE COTECCONS (DHCD 2016) - Rev

Microsoft Word - DU THAO DIEU LE COTECCONS (DHCD 2016) - Rev ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) COTECCONS Ngày /04/2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 5 II. Điều 1. Định nghĩa... 5 TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank 1. Tại trang xác thực OTP, khách hàng t

CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank 1. Tại trang xác thực OTP, khách hàng t CÁCH THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA CỔNG SMARTLINK I. Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank - Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking - Mật

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ 8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த

தர வ ள : 28/10/ கன ன தகள ட சப க ழ   8ம க ப ப சம க அந ல 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த 1. ப ல க க ள எத தண க ற ர ல உர ல மள ரத? 3 2. க ர ல பன பட த த ம ட த ச றய ல உள ர லர ஆத ங ள... என அணறக ப பட ன மன. இய ற மல லரஆத ங ள 3. ன தர ர ல பன பட த தப பட ம லரஆத ங ள... என ற அணறக ப பட ன மன. லரர ச ச மற ம

Chi tiết hơn

q2-00-noidung

q2-00-noidung Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày (2003) Q2-noidung 1 02/01/05 QUYỂN HAI ĐOÁN MỆNH THEO TỪNG LÃNH VỰC VỚI CÁC THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Quyển 2 này tổng hợp tất cả những yếu tố cơ sở (như

Chi tiết hơn

ISO 9001:2008 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2018 Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018

ISO 9001:2008 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2018 Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018 ISO 9001:2008 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2018 Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ EDU (Theo T/B Số: 710 /TB-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 12 năm 2014 V/v nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý Nhà trường) LƯU Ý: - Tài

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ EDU (Theo T/B Số: 710 /TB-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 12 năm 2014 V/v nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý Nhà trường) LƯU Ý: - Tài HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ EDU (Theo T/B Số: 710 /TB-ĐHKTKTCN ngày 29 tháng 12 năm 2014 V/v nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý Nhà trường) LƯU Ý: - Tài liệu hướng dẫn này dùng cho phân hệ EDU với phiên

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 6 SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH GÍA TÍNH THUẾ 2 KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN 5 PHÂN LOẠI HS THÔNG QUAN XUẤT XỨ 4 3 THAM VẤN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THANH TRA - KIỂM TOÁN NỀN TẢNG CƠ BẢN

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt nội dung đưa vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Kính gửi: Đại hộ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt nội dung đưa vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Kính gửi: Đại hộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt nội dung đưa vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Di ch vu - Vâ n ta i Dâ u

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Thµnh phè Hµ Néi

Thµnh phè Hµ Néi Phiếu An Toàn Hóa chất AXETONE - CH 3 COCH 3 Số CAS: 67-64-1 Số UN: 1090 Số đăng ký EC: 200-662-2 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại: 3 Số đăng ký quốc gia: chưa có thông tin Tên thường gọi

Chi tiết hơn

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2005 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2005 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2005 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT SỐ 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Đại tá, Tiến sỹ Lê Xuân Viên Phó Cục trưởng NỘI DUNG

Chi tiết hơn

new doc

new doc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 3 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ...... 3 Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 3 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu ày, ếu phát hiệ sai sót hoặc ội dug kém chất lượg xi hãy thôg báo để chúg tôi sửa chữa hoặc thay thế bằg một tài liệu cùg chủ đề của tác giả khác. Bạ có thể tham khảo guồ tài liệu

Chi tiết hơn

(outl)Putevoditel_Suzdal_Glazami_Novych_Imyon-2018.indd

(outl)Putevoditel_Suzdal_Glazami_Novych_Imyon-2018.indd .., - «., -, XXVI 2018...... 2018. 1.. (...) 2018 2 - « XXVI 2024... «, - - -, -,. , Alma Mater! -,, -.,,,. 26 -.,, -.,,. 2018 «Alma Mater ». -.. «... -. « -. - 2024.,,. -. -.....,,.. 3 4.. -,,,,,,. -

Chi tiết hơn

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 4 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 4 Điều 1. Định nghĩa... 4 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Hà Nội, tháng 04 nă

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Hà Nội, tháng 04 nă CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA Hà Nội, tháng 04 năm 2019 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 5 Điều

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 04/TT/2019-ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG V/v: Chi trả thu

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 iyap dp dlðh u rbdpfuap dpv $ pf qfl$ iyrqql$ðkp ÙrsAp ApD p p kp Å (dõv$pcv$uk) Ly$hpf pwy$ g]by Q p duw$p gudx$p p p Np m (L$) Ly$hpf pwy$ : 250 N pd (M) : 50 N pd (d m A hp phx$f) (N) Q p : 15 N pd

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: Số UN:1092 Số đăng ký EC

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: Số UN:1092 Số đăng ký EC PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: 107-02-8 Số UN:1092 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn