https___links.forwardcdn.com_e_evib__t=...1kYZj_5fkZnSBZ61XvI-s9IiLFD60bhH0SHZ85

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "https___links.forwardcdn.com_e_evib__t=...1kYZj_5fkZnSBZ61XvI-s9IiLFD60bhH0SHZ85"

Bản ghi

1 % &ÿ())*+,ÿ+)--).ÿ/.01ÿ02.ÿ)34-0.ÿ45ÿ674)/ 0123ÿ5617ÿ2891ÿ1ÿ9ÿ372 ÿÿ ÿ12ÿ9ÿ59!"2"#$512ÿ"951 asuu_axhÿl_xaÿx\_ÿe_fÿl_]ÿvwxrÿyfr]_ab_wb_hÿarÿmrsÿqwrlÿx\_[_paÿurvwuÿxrÿe_ÿar`_ÿ`va_[ye]_ÿ`_ywr QRSÿURÿVWXRÿYÿZY[Y\ÿZV]^_[`YWÿ`SaVbY]ÿ_cd_bXVWUÿVXÿXRÿe_ÿ\V]Y[VRSaÿYWfÿd[RgYW_hÿYWfÿij\_ UV[]ÿ`R`_WXaÿX\YXÿXSUÿmRS[ÿ\_Y[Xn k_fl_x_[iÿb_[xyvw]mÿf_]v^_[aÿrwÿerx\nÿoxpaÿyÿaxr[mÿyersxÿyÿfysu\x_[ÿrgÿfv^r[b_ÿl\rhÿyaÿx\_ÿxvx]_ W_Y[]mÿd VWUÿ`mÿRlWÿdYWXaÿg[R`ÿ]YSU\VWUÿaRÿ\Y[fnÿ a\rlÿx\vaÿl qÿyxÿx\_ÿsx]ywxvbÿj\_yx_[ÿvwÿtyw\yxywhÿoÿy]x_[wyx_fÿe_xl WÿaReeVWUÿVWÿ`mÿa_YXÿYWf YffVbXVRWÿYWfÿ]RaahÿX\YWqgS]mÿdSWbXSYX_fÿemÿbY`dmÿYWfÿ[VeY]fÿ`R`_WXaÿRgÿ[_]V_gnÿsaÿoÿlYXb\_fÿX\_ ÿksxÿoÿlyaÿwrxÿgs]mÿd[_dy[_fÿgr[ÿx\_ÿf dÿf_adyv[ÿrwÿfvad]ymÿyb[raaÿx\vaÿwy[[yxv^_ÿrgÿf_d[_aavrwh VWÿVWÿYÿbR``SWVXmrX\_YX_[ÿd[RfSbXVRWÿRgÿisWWV_iÿVWÿX\_V[ÿWYXV^_ÿx_lÿyY`da\V[_hÿil\_Wÿa\_ÿbY`_ RS[ÿb]Ra_ÿg[V_WfÿuYeeVÿZSaYWÿZV]^_[`YWhÿZY[Y\paÿR]f_[ÿaVaX_[hÿl\RÿaS[d[Va_fÿ`_ÿYgX_[lY[fÿemÿaYmVWU a\_ÿ\yfÿgs]mÿ_cd_bx_fÿxrÿb[mhÿ[_by]vwuÿ\rlÿl\_wÿzy[y\ÿlyaÿvwhÿywfÿvwÿ\_[ÿgv[axÿevuÿ[r]_ÿyaÿx\_ÿ]_yf a\_ÿ\yfÿwrxÿasbbs`e_fÿxrÿx_y[aÿ\_[a_]gnÿzsaywhÿl\rÿaylÿx\_ÿa\rlÿx\yxÿwvu\xÿgr[ÿx\_ÿgv[axÿxv`_hÿayvf ÿj\_ÿ_`rxvrwy]ÿv`dybxÿlyaÿrw]mÿvwx_wavgv_fÿemÿx\_ÿgybxÿx\yxÿx\_ÿ\saeywfÿywfÿoÿl_[_ÿyxÿx\_ÿa\rlÿlvx\ XRÿe_ÿX\_ÿaY`_ÿX\VWUÿ}ÿaR`_X\VWUÿYeRSXÿ`mÿeYemÿaVaX_[ÿYWfÿ~SaXÿe_VWUÿ^S]W_[Ye]_hiÿaYVfÿZSaYWnÿl\R lyaÿa VWUÿX\_ÿa\RlÿgR[ÿX\_ÿgV[aXÿXV`_nÿiop`ÿ~SaXÿaRÿd[RSfÿRgÿ\_[hiÿa\_ÿYff_fnÿij\_[_ÿl_[_ÿdY[XaÿX\YX RWÿaXYU_ÿYWfÿaXY[X_fÿaVWUVWUÿptYme_hpÿoÿbRS]fÿWRXÿaXRdÿaReeVWUni as _fÿ`mÿ\_y[xni ÿiz^_wÿx\rsu\ÿoÿy`ÿwrlÿ{ ÿm_y[aÿr]fÿywfÿa\_ÿvaÿwrlÿ{wÿm_y[aÿr]fÿr[ÿl\yx_^_[hÿoÿg_]xÿx\yxÿlyaÿurvwu

2 1%<"%ÿ&13"%7ÿ/7&1;ÿ!ÿ%)ÿ)ÿ9#ÿ!"ÿ&#"%8ÿ=%,ÿ 01213ÿ ÿ253ÿ53ÿ382ÿ682ÿ582ÿ15ÿ01ÿ ÿ182ÿ38ÿ3ÿ5ÿ28ÿ ÿ #)"ÿ7"ÿ7"8ÿ!"ÿ!#ÿ$$"%ÿ&ÿ'()"ÿ*" ÿ9#ÿÿ&#ÿ:""2"ÿ;"%ÿ!/ÿ)"%ÿ#%<<1"ÿ&#!ÿ/&/#)ÿ<% +"#"%,'ÿ-#.ÿÿ/&0#&!1&2" ÿ3"%&!ÿ!/ÿ%).ÿ4565ÿ7"7!&%ÿ!/ "7"%<" ÿ*#ÿÿ+"ÿ#!! ÿ/%!7ÿ#)"ÿ>0?#<"ÿ,ÿ'b%!7ÿc"%1"7a'ÿ& ÿ!#)"%,ÿ ÿ%)ÿ&#%! 0" ÿÿ#!ÿ#)"ÿ0#!%ÿÿ#)"; "8ÿ&#ÿ#%"71&"ÿ#)" *" )!#&<ÿÿ/!%ÿ0!#1"ÿ)>>#ÿ7"1,ÿ!ÿ+"ÿ"$"0&1;ÿ$$%"0&#" ÿÿ +"#"%8'ÿ+)"ÿ#)"ÿ7!7ÿ#"1ÿ%)ÿ ÿ)"%ÿ)> 8ÿD!"/ÿE>%7!+&#28ÿ>"07"ÿ1&?"ÿ/7&1;ÿ ÿ=%ÿ)"ÿ1!3"ÿ#)"7ÿ'#)"ÿ+)!1"ÿf%#)ÿ %&<ÿ!%ÿ;"%ÿ&ÿc"%1"78 ÿ#)"ÿ)!7<"ÿ#!ÿ)"%ÿ&ÿ'()" E)&%8ÿ?;'ÿGÿ#)#.ÿÿH&78ÿ+)#ÿ)"ÿ1+;ÿ;ÿ#!ÿ)"%ÿ?& ÿi"ÿ/&%#ÿ7"#ÿ%)ÿ+)"ÿ)"ÿ07"ÿ#!ÿc"%1"7ÿ/!%ÿ#)"ÿ>#ÿ7&#23)ÿ!/ÿÿ ÿ-.3"ÿ1+;ÿ7&#&" ÿ#)#ÿ "$&#"ÿ%).ÿ0!7", &0ÿ0"1">%&#;8ÿÿ&ÿ#)"ÿ/&"# ÿd!&.ÿ;!<"#8 ÿ#)"ÿ+)!1" 7!3&<ÿ#!%;ÿ!/ÿ)"%ÿ )"ÿ&ÿ1!ÿ#)"ÿ/! &13"%7, ÿ)"ÿ&ÿÿj"/!%7ÿ%>>&8ÿ0#&3&#ÿ ÿ0)&1 %"ÿ/%!7ÿ/!#"%ÿ0%"ÿ&ÿ0!77&#;ÿ<%!$8ÿ7!#1;ÿ%!!#" "%ÿ!/ÿÿ!$%!/&#8ÿ"0! ÿd!&.ÿ#)%""ÿ>&!1!<&01ÿ ÿ#)!%8ÿ+)!"ÿ!+ÿ7"7!&%8ÿ'k#&<ÿ=!#8'ÿ#"1ÿ#)"ÿ7";ÿ ÿl%#%"8ÿ#)#ÿ&ÿ)"1$&<ÿ0!%"ÿ!/ÿ/7&1&"ÿ <)#"%ÿ ÿ&ÿ;<!<",ÿ ÿ#+!ÿ!ÿ!$#" ÿ/%!7ÿf#)&!$&,!$#

3 9ÿ ÿÿ6456ÿ9ÿ1ÿ188ÿ5ÿÿÿ458ÿÿÿ9 ÿÿ59ÿ458ÿÿÿ5845ÿ1ÿ18ÿ37ÿ5ÿÿ56ÿ1ÿ56ÿ516ÿ96ÿ085 01ÿ345678ÿ96ÿ9ÿ35649ÿ1ÿ5978ÿ6558ÿÿ56ÿ514198ÿ5965ÿ564ÿ1ÿ5 956ÿ164ÿ5ÿ1ÿÿ985ÿ1ÿ865 36ÿ64ÿÿ69ÿ84ÿ358ÿ5ÿ65ÿ358ÿ6ÿÿ5ÿ5ÿ5&1ÿ69ÿ196ÿ9ÿ4ÿ1 ÿ'456ÿ85ÿ0554ÿ085ÿ5ÿ34ÿ3ÿ9ÿ64ÿ(6ÿ5ÿ)456ÿ5ÿ96ÿ6456ÿ358ÿÿ81 64ÿ96ÿ516ÿ5ÿ1ÿ!988ÿ"3ÿ#5849ÿ859ÿ1ÿ64ÿ$14ÿ%581ÿ8413ÿ6456ÿ84ÿ48 13ÿ0554ÿ98ÿ816ÿ1ÿ59ÿ96ÿ135ÿ16ÿ&86ÿ3964ÿ369ÿ6ÿ3964ÿ8891ÿ5ÿ5(96 459ÿ6ÿ64ÿ8413ÿ0554ÿ61ÿ8ÿ6456 #ÿ5ÿ588ÿ413ÿ96ÿ8ÿ5ÿ0554ÿ858*ÿ+678ÿ9ÿ+7ÿ4189ÿ6ÿ+7ÿ55ÿ41 5ÿ91ÿ5ÿ5ÿ64ÿ ÿ9ÿ64ÿ8413ÿ6478ÿ1649ÿ+ÿ5ÿ85ÿ6456ÿ39ÿ9(ÿ96ÿ6ÿ+ÿ5ÿ6ÿ1ÿ+7ÿÿ3964ÿ1ÿÿÿ5 ÿ'456ÿ358ÿ5ÿ6ÿ96ÿ358ÿÿ865ÿ341ÿ58ÿ4ÿ6456ÿ085ÿ61ÿÿÿ1ÿ5ÿ34ÿ4 ÿÿ1ÿ64ÿ186ÿ13ÿ568ÿ1ÿ64ÿ8413ÿ18ÿ9ÿ64ÿ81ÿ56ÿ34ÿ0554ÿ98ÿ56ÿ4ÿ ÿ859ÿ6498ÿ9ÿ6456ÿ#98ÿ564ÿ358ÿ589ÿ5ÿ+ÿÿ49ÿ859ÿ61ÿÿ7+7ÿ5ÿ1.1ÿ341ÿ8ÿ5ÿ48ÿ9816 5ÿ964ÿ1ÿ64ÿÿ959ÿ1ÿ41ÿ98ÿ3456ÿ58ÿ96ÿ81ÿ5ÿ5ÿ81ÿ56ÿ'4ÿ5ÿ98ÿ% ÿ74ÿ+ÿ88ÿ3ÿ5ÿ&86ÿ91ÿ1ÿ3456ÿ3ÿ137 6ÿ6ÿ+7ÿ5ÿ6ÿ564ÿ645ÿÿ564ÿ358ÿ5ÿ17ÿÿ5ÿ6ÿ56ÿ645ÿ7ÿ5ÿ+ ÿ'4ÿ095ÿ568ÿ9ÿ'4ÿ,36ÿ5ÿ9ÿ5ÿ1ÿ6ÿ5ÿ64ÿ841378ÿ85ÿ ÿ5ÿ564 64ÿ188ÿ1ÿ4ÿ81ÿ8ÿ4ÿ186ÿ9ÿÿ6ÿ84ÿ581ÿ18ÿ164ÿ4ÿ5468ÿ64ÿ586 1ÿ,64ÿÿ9888ÿ25578ÿ81ÿ58ÿ58ÿ4ÿ996569ÿ4565ÿ5ÿ96ÿ1 98ÿ6ÿ98ÿ581ÿ5ÿ5ÿ56ÿ341ÿ658ÿ0554ÿ61ÿ64ÿ161ÿ5ÿ565ÿ9868ÿ61ÿ4ÿ'4 ÿ0554ÿ5ÿ08578ÿ5ÿ5ÿ.15ÿ341ÿ98ÿ34ÿ5ÿÿ61ÿ"3ÿ51ÿ5ÿ9ÿ64ÿ841378ÿÿ5 1649ÿ861ÿ34ÿ58ÿ4ÿ898ÿ/01ÿ1ÿ8618ÿ&1ÿ.15ÿ6456ÿ3ÿ358ÿ413ÿ4ÿ59ÿ64ÿ8956ÿ"3ÿ85ÿ56ÿ 853ÿ96ÿ9ÿ6986ÿ.5ÿ71869ÿ64ÿ561ÿ341ÿ58ÿ49ÿ61ÿ8ÿ6456ÿ89ÿ69ÿ3964 ÿ9ÿ698ÿ358ÿ64ÿ86ÿ3ÿ1ÿ498ÿ9 498ÿ49ÿ478ÿ16ÿ9ÿ549ÿ5ÿ4ÿ859ÿ6456ÿ6498ÿ64ÿ3ÿ6456ÿ4ÿ853ÿ64ÿ8413 ÿ#ÿ18ÿ96ÿ085ÿ859ÿ1ÿ4ÿ5ÿ5ÿ64ÿ895ÿ'498ÿ98ÿ5ÿ5ÿ34178ÿÿ56ÿ631ÿ398ÿ1

4 ÿ6ÿ642ÿ6ÿ867ÿ12624ÿ986ÿ16ÿ6ÿ63ÿ 492ÿ9ÿ9ÿ0ÿ9ÿ8644ÿ967ÿÿ1242ÿ12ÿ27ÿ3ÿ792ÿ31ÿ6ÿ137991ÿ ÿ4267ÿ898ÿ19ÿ32ÿ3ÿÿ2267ÿ9ÿÿ498ÿ2ÿ6ÿ2ÿ6ÿ9ÿ9722ÿÿ12ÿ16 6ÿ9ÿ3332ÿ6ÿ67 $24ÿ947ÿ6ÿ9ÿ867ÿÿ124ÿ663ÿ94ÿ3ÿ13ÿ3ÿ24232ÿ6ÿ9ÿ496! ÿ 6ÿ6ÿ8367ÿ224ÿ264ÿ6ÿ12ÿ242ÿ679! "4ÿ898ÿ16ÿ9ÿ86ÿ164ÿ13ÿ3ÿ124ÿ732ÿ6ÿ6ÿ37ÿ672ÿ9ÿ2ÿ9ÿ3ÿ9ÿ22ÿ6ÿ32 ÿ12ÿ932!ÿ "4ÿ898ÿ97ÿ#ÿ6ÿ13ÿ13ÿ16ÿ97ÿ224ÿ! 94ÿÿ264ÿ3ÿ6ÿ4631ÿ76 %&ÿ()*)*+)(ÿ,-*ÿ./0-12ÿ34ÿ*)5ÿ6&6*ÿ7/(ÿ7(4*ÿ8)(7)935ÿ+:3ÿ&6*ÿ/ÿ+)33)( 7/3,)(ÿ3,/1ÿ*0ÿ7/3,)(ÿ;/.5ÿ/1<ÿ04:6=ÿ+)ÿ/ÿ+)33)(ÿ8/()13ÿ3,/1ÿ*)56 E63ÿÿFÿ63ÿ3ÿ6ÿ6ÿ6ÿÿ6ÿ12ÿ682ÿ382ÿ6ÿFÿ6789ÿ949ÿ12ÿ!ÿ ÿ01242ÿ642ÿ763ÿg231ÿ#92ÿ732ÿ12ÿ92ÿ69ÿ12ÿ6324ÿ19ÿ6ÿ9ÿ6ÿ672ÿ7ÿ9ÿg231ÿ7632 Fÿ613ÿ67ÿ431H ÿ6ÿ12ÿ92ÿ69ÿ12ÿg231ÿ898ÿ19ÿ612ÿ124ÿ94i64ÿ6124ÿ9 CÿD63ÿ6ÿ ÿ94ÿ22ÿ6ÿ429ÿ 6ÿ3ÿ462ÿ1997! ÿ16ÿ6ÿ63ÿ6ÿ3ÿ6ÿ99ÿ124ÿ6ÿ667ÿ62ÿ6461ÿ9ÿ62ÿ9ÿ8824ÿ68ÿ12ÿ12 ÿ01242ÿ642ÿ79ÿ9ÿ2l67ÿ#92ÿ373ÿ92ÿ69ÿm372ÿd2ÿd33ÿ$99ÿ16ÿfÿ69ÿ4226ÿ1242 ÿ01242ÿ642ÿ72ÿ9ÿ426ÿ92i7324ÿ1242ÿ3ÿ6ÿ3n6442ÿ62ÿ824ÿ3973ÿ36ÿ279ÿo66l J9ÿ242ÿ12ÿ2ÿ92K 246ÿ6ÿ9ÿ891ÿ9ÿ4367ÿ6461S!ÿ 37ÿ6ÿ1242ÿ3ÿ12ÿ864279ÿ42443ÿ4972ÿ9ÿP3ÿQ2ÿ$681342ÿ192ÿ26IR22ÿ8372 ÿ$9ÿ6ÿ92ÿ8367ÿ2ÿ9ÿ6ÿ6ÿ9ÿÿ6ÿ12ÿ682ÿ382hÿfsÿ6ÿ79ÿ732ÿ732ÿfÿ92!ÿ ÿmf]ÿdfb\f]wÿ_\`nÿ[wc\ÿ\eÿ_wwÿ^\ÿ`czÿd`owÿ`[`iÿ[^\vÿpÿ[`i_ÿ\eÿbeeqÿ`\ÿr`]`vÿr^bsw]o`cl t,/++/3ÿt,/=4*uÿvwxyz{ }y~xx ƒ ÿ w x}ˆ Šƒ TUVWÿYWZ[W\W]Tÿ^_ÿ`\ÿUVWÿa\b`c\^dÿUVẀ\W]ÿ\V]efgVÿhfbiÿjklÿ ÿ 096ÿ3ÿ12ÿ76ÿ6ÿ6ÿ12ÿže][`]Zÿ94ÿŸ736ÿ94ÿ43736ÿ6ÿ42632ÿŸ394367ÿ 94ÿ12ÿ6ÿ264ÿ1917ÿ1272ÿ492ÿ13ÿ27224ÿ6242ÿ142ÿ9ÿ42624ÿ28637 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿš œ 279ÿ19ÿ16 Œ

5 245ÿ5ÿ56ÿ6405ÿ3ÿ60ÿ664ÿ6564ÿ7ÿ646ÿÿ ÿ314ÿ956ÿ946ÿ23705ÿ456ÿ164310ÿ051ÿ6000ÿ315ÿ56564ÿ7ÿ6267 6ÿ7ÿ314ÿ56ÿÿ315600ÿ3564ÿ0ÿ6ÿ0ÿ67ÿ3ÿ53ÿ56ÿ ÿ05640ÿ2434ÿ "#$%ÿ'(()(*+ÿ%(, QOÿ 9416ÿ15ÿ UÿV046ÿ74ÿW1660ÿN45373ÿ40ÿ7ÿ1ÿ3543ÿ7ÿX31ÿ56ÿ6ÿ67ÿ3ÿ ÿ06ÿ467ÿY4ÿ6100ÿ53ÿ0ÿ15146ÿ ÿDEFGHÿJKLEHKÿ3ÿ56ÿ364ÿM60ÿÿ3464ÿN45373ÿ367ÿ306ÿOP60ÿ34 P60ÿT6ÿ7ÿ34ÿR5640ÿYÿÿ3ÿ600ÿ315ÿÿÿ7ÿ3ÿ4ÿ64ÿ3 6ÿÿO23056ÿ7ÿ4656ÿ356ÿ6026ÿ5ÿ31ÿ17660OÿT03ÿÿ50ÿ66 3 ÿ7630ÿ6ÿ36ÿ4ÿ7ÿ314ÿ4ÿr3ÿ00ÿ5646ÿ46065ÿ3ÿs6 0 ÿ ',mnopÿq$*(m((*mo Z[\]^[_`ÿbcdÿefg]b_h^dÿijZklÿ 56ÿ5416ÿ0534ÿ3ÿ314ÿ6605ÿ6764ÿ37ÿ 37ÿ7ÿ4ÿt1056ÿÿ56ÿP60ÿ347ÿ P170ÿ7ÿ6ÿ5ÿ3ÿ56ÿT5sY653ÿS616ÿt3ÿ6ÿ34ÿÿ364053ÿ315ÿ56 P60ÿ6650ÿ34ÿP165665ÿ34ÿ646ÿ34ÿr3ÿu0530ÿ23455ÿ5s105ÿ600ÿ3 R34ÿ56ÿ547ÿ64ÿÿÿ43ÿVÿ0ÿ24667ÿ53ÿ6ÿrÿ74ÿS03ÿ3ÿr ÿ63ÿ53ÿ5ÿ56ÿ763ÿ34ÿ646ÿ53ÿ066ÿÿ05ÿ3 ÿ!

6 ÿ /,,Fÿ*4+9/ÿG<731ÿ*,+ÿ7+/9ÿHÿ1;/1+/74;-1;/ÿ3,--1;/7+5ÿE4/0ÿ7ÿ/+4,ÿ,*ÿ7+/9 N1N437/1Nÿ01+91<*ÿ/,ÿG+191+I4;Oÿ/01ÿ9G4+4/ÿ,*ÿ0,-19ÿ<,9/ÿ4;ÿ/01ÿP7<4*,+;47 KÿL%KMÿE0,ÿE,;ÿ7ÿ94<I1+ÿ*,+ÿ/049ÿG+,*4<1ÿ,*ÿ7;ÿ7+/49/ÿE0,ÿ079!ÿ"#$%&'$(ÿ#ÿ!(ÿ$%(ÿ)ÿ*+,-ÿ/01 *,+ÿ9/,+419ÿ7s,8/ÿ/01ÿ4;/1+913/4,;ÿ,*ÿ*,,nmÿg,<4/439ÿ7;nÿ049/,+5=ÿ ÿ785ÿ94 ÿÿÿ 0 ÿ TU75ÿ9ÿ785ÿ55V 0

7 ÿÿÿÿ,ÿ0ÿ$1ÿ41ÿ!"#$ÿ%&'()*+ÿÿ,ÿ-, $ 5ÿÿ,4)4 52ÿ6.ÿ./ÿ" $ ÿ ÿÿ$7!,)$4.ÿ$ÿ$ÿ#,.ÿ7$ ÿ,""$ÿ#/ÿÿ.0ÿ1,2ÿ3,ÿ) $ÿ#ÿ89ÿ.2 ÿ,""$ ÿ893996ÿÿ4259 ÿ 12<=5<ÿ64ÿ>455?=4ÿ :;ÿÿ49649ÿ 0ÿ#ÿ4 5ÿ ÿ#ÿ,ÿ'2%ÿ/. NOÿÿP,$ ÿ2ÿk#ÿ1,ÿ QÿR $)$ÿ$ÿÿ$ÿ."s#2)/ÿ -1ÿ$ÿ.$Lÿ".ÿ#ÿ$ÿ$ÿÿ#.$ÿ#/ÿ$ÿ2ÿ R"15$ÿXÿY&YYLÿÿÿ6)$ 3,Tÿ)O U 5ÿ/1ÿ/.ÿ"# 5ÿ$ÿ/.ÿ4),ÿ1,ÿ5 LÿK )2ÿ6.ÿ5$ÿO2ÿÿÿ6)$ )ÿvÿwo)1ÿw.)1ÿvÿ8 ÿ,"ÿ$ÿ)oÿ,4)4ÿ#/ÿ$ÿ LÿK )2Lÿ'Y%ÿU.$ÿ.1ÿ ÿz Lÿ[ÿ30Lÿ[3ÿ'&&+\ Mÿ

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ  C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/ #$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ------------ÿ././0/ÿ------------ÿ 6ÿ1!!20ÿ 345ÿ#6789ÿ:,;$%$7%ÿ.6Dÿ=$E%&%DFÿ@=ÿG55H?ÿ @*8AÿB;8*6$;&ÿC@=.ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/DM&;M/N6+ÿ C?3/GCG/C455ÿ #7*8%ÿ3?55ÿ ÿ =.Z[\[]^\[]

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Meeting Agenda

Meeting Agenda Dane County Meeting Agenda - Final Alliant Energy Center Redevelopment Committee Consider: Who benefits? Who is burdened? Who does not have a voice at the table? How can policymakers mitigate unintended

Chi tiết hơn

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G +ÿ, ÿÿ &'ÿ(ÿÿ)''* ÿ-'ÿ"ÿ./ÿ0 ÿ!"ÿ#$% 8331;3@ÿ;6ÿ75616F513ÿ16@ÿ2816;ÿH16123H36;ÿ67ÿ73@3813ÿ1>>5>;16F3ÿD86G3F;>Mÿ STUVÿXYZ[\ÿ]Yÿ^ÿ_``]ÿVYÿaY[bc`V`ÿVYÿZ`de`\VÿZ`f[geZ\`[`_Vh ;23ÿ36@ÿ67ÿ;23ÿD86G3F;Mÿ STUVÿ]Yae[`_VUVfY_ÿYXÿ`kb`_\`\ÿU_]ÿbUl[`_V\ÿ]Yÿ^ÿ_``]h

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đích mua Bất động sản (bao gồm nhà đất và nhà dự án)

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁

r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s ❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ r r rr r P r 2 t 2 2 t 2 2 t s s s s s s s s q s s 1 s 4567789106❶❷❸❶❹ ❺❻❼❽67 ❾87❿❸99❸6❶ ❼6 ❿➀➁8 ❷❸❹❸❼➀➂ 67 ❽➀7❷ ➃610❸89 6➄ ➀➂➂ 67 10➀7❼ 6➄ ❼❽❸9 ➅67➁ ➄67 108796❶➀➂ 67 ➃➂➀99766❿ ❻98 ❸9 ❹7➀❶❼8❷ ➅❸❼❽6❻❼ ➄88

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) !"#$%&'()ÿ+,-.ÿ/$ÿ02"%ÿ34'54ÿ674/8ÿ9:;ÿ ÿ?7ÿ@6abaac7ÿ7ÿÿdÿe2 ÿÿs55h@ÿurÿrÿsÿ@ÿvÿ3sÿ?6ÿ7ÿ6aÿ76ÿÿÿop5hÿ@76ÿ7ÿaÿÿc6ÿqc7d6 YS77Xÿ5CZ63[40 QCXÿA60000 SÿV@ÿ@SBÿ5SÿSSÿBSSÿPÿSÿ?ÿPSÿLRÿPÿWÿ?ÿVSÿIÿ0Sÿ3Sÿ

Chi tiết hơn

ÿ6779ÿ7ÿ ÿ + 0&ÿ!,ÿ2!,ÿ-( ÿ$ÿ"#&ÿ#(!ÿ!/!ÿÿ/#"ÿ 1&!ÿÿ!#!!ÿ*# ((ÿ!" ÿ#.ÿÿÿ+$ÿ "ÿ!#ÿ!$$!ÿ #ÿ"! "ÿ.ÿ*ÿ! ÿ!!ÿ.ÿ!&ÿ!!ÿ ÿÿ!ÿ.ÿ!ÿÿÿ"& %$!$!ÿ.!ÿÿ

ÿ6779ÿ7ÿ ÿ + 0&ÿ!,ÿ2!,ÿ-( ÿ$ÿ#&ÿ#(!ÿ!/!ÿÿ/#ÿ 1&!ÿÿ!#!!ÿ*# ((ÿ! ÿ#.ÿÿÿ+$ÿ ÿ!#ÿ!$$!ÿ #ÿ! ÿ.ÿ*ÿ! ÿ!!ÿ.ÿ!&ÿ!!ÿ ÿÿ!ÿ.ÿ!ÿÿÿ& %$!$!ÿ.!ÿÿ 0123452 678799ÿ6779ÿ7ÿ ÿ + 0&ÿ!,ÿ2!,ÿ-( ÿ$ÿ"#&ÿ#(!ÿ!/!ÿÿ/#"ÿ 1&!ÿÿ!#!!ÿ*# ((ÿ!" ÿ#.ÿÿÿ+$ÿ "ÿ!#ÿ!$$!ÿ #ÿ"! "ÿ.ÿ*ÿ! ÿ!!ÿ.ÿ!&ÿ!!ÿ ÿÿ!ÿ.ÿ!ÿÿÿ"& %$!$!ÿ.!ÿÿÿÿ!$! ÿ"&'!ÿ(#)ÿ#(! "ÿ.$ ÿ.ÿ ÿ! #&ÿ!ÿ,ÿ ÿ ÿ#ÿ!" "ÿ*$&

Chi tiết hơn

BÁO CÁO KHOA HỌC

BÁO CÁO KHOA HỌC Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc d n lëp h i phßng -------o0o------- iso 9001 : 2008 b o c o khoa häc nghµnh c«ng nghö th«ng tin Kü thuët ph t hiön th«ng tin Èn giêu trong nh jpeg2000 Chñ nhiöm Ò tµi:

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

:5 C ( ( R ) () - D C D8 O e N O p O Z Re r TVe N O 16 O R d S RZ I GC 1 F AIEKC / EBDC 10 10r N O O1 / 10 10r TVe Z N t p (O4 8 RZ 10 10r N O

:5 C ( ( R ) () - D C D8 O e N O p O Z Re r TVe N O 16 O R d S RZ I GC 1 F AIEKC / EBDC 10 10r N O O1 / 10 10r TVe Z N t p (O4 8 RZ 10 10r N O :5C ((R)() -D12264CD8 Oe NOp OZRerTVe NO16 ORdSRZIGC1FAIEKC/EBDC1010r NO O1/1010rTVeZ Ntp (O48RZ1010r NOO ((R)() -D122660:C3 )O48 MO Od5TVeE0 N OegRZve NO O8ERZE0v NO p OE07932vr N ((R)() - OitZitceyu

Chi tiết hơn

sbpo b.dvi

sbpo b.dvi ÓÑÔÐ Ü Ó ÈÖÓ Ð Ñ Ó ÓÖØ Å Ü ÑÓ Ô Ö Ö Ó ÓÖØ Ñ ÒØ ÓÖ ÊÙ Ò ËÙÙÔ Ö ÄÙ Ö Ó Ö ËÙÐ Ñ Ø ÃÐ Ò ½¹ ÁÅ»Í ÊÂ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ Ö Ð Ö ÙÙÔ Ö Ó ºÓѺ Ö ÐÙ Ö ÓÓ ºÙ Ö º Ö ¾ ¹ ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø ÇÈÈ»Ë Ø Ñ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ

Chi tiết hơn

Quy trinh lap lich huy dong

Quy trinh lap lich huy dong BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện,

Chi tiết hơn

mastertrento-res

mastertrento-res ª «± ² ³ µ ««³ ª ±ª ¹ ªº ± ÉÊËÌÍË ÎÌÍÏÐËÍ Ñ ÒÓ Ñ ÔÕ Ö Ø ÄÅÆÇÈ»¼½¾»½ À Á Ã!"#$%& %$'(%)& *(+!$,-)!$.-'$%/%&"% &"0 %"! 1!2&,!")% 1%-( ))%! ' --%3%'4! 5$%,)% 6!7-8 -4"!7-9$#()&$%! 4 Trofeo Buonconsiglio

Chi tiết hơn

ÿ ÿ56ÿ67 ÿÿ!"ÿ#$ % &585'ÿ(823 ))ÿ*+),-./001221/345ÿ ÿ-:ÿ;-<,"ÿ,=ÿ= >+)ÿ+)ÿ,=<ÿaÿ<)dÿ,=

ÿ ÿ56ÿ67 ÿÿ!ÿ#$ % &585'ÿ(823 ))ÿ*+),-./001221/345ÿ ÿ-:ÿ;-<,ÿ,=ÿ= >+)ÿ+)ÿ,=<ÿaÿ<)dÿ,= 012345673589ÿ1958595 1136ÿ56ÿ67 ÿÿ!"ÿ#$ % &585'ÿ(823 ))ÿ*+),-./001221/345ÿ2637489ÿ-:ÿ;-

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90 /0123ÿ563789ÿ:ÿ;68?@ABÿ DEFGHÿJEKKLMNGOHÿPLQGNHLÿRSFLTÿUVGWLXÿYWOWLZ [SH\ÿY\VWQLWGNÿ]LO^\ÿ_SW\ÿ_MG^LWMOGVÿRSFMGNOVW `abcdefÿhijeaklfkbm MLZZSMLZÿOVXÿZQEN ÿheoxgvyÿomlÿlzlnwlx}ÿdefghÿ_lh^onÿoÿplomÿqghÿrstuvwÿgvnememowlzÿz\vwqlwgn

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y =

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ËÍÆÇ ÍÌÊÁÅËÌÊ ¾¼¼ ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ÈÖ Ø Áº ÊÔ Ó ÒØÖÒ Ò ÙÒ ÚÖÐ ½º ÐÙÐÖ µ sen xº µ π sen xº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = sen x, y =, x =, x = πº ¾º ÐÙÐÖ xsin x. b) sin xcos x. c) xe x. d) e x sin

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

Mở rộng bài toán hình học VMO 2013 Trần Quang Hùng Đề thi học sinh giỏi quốc gia Việt Nam năm 2013 có một bài toán hay, đề bài có thể viết gọn lại như

Mở rộng bài toán hình học VMO 2013 Trần Quang Hùng Đề thi học sinh giỏi quốc gia Việt Nam năm 2013 có một bài toán hay, đề bài có thể viết gọn lại như ở rộng bài toán hình học VO 2013 Trần uang ùng Đề thi học sinh giỏi quốc gia Việt am năm 2013 có một bài toán hay, đề bài có thể viết gọn lại như sau ài toán 1. ho tam giác, đường tròn nội tiếp (I) tiếp

Chi tiết hơn

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI + Cảm ứng từ của dòng Tên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! DẠG 1. À TÁ LÊ QU ĐẾ TỪ TRƯỜG Ủ DÒG ĐỆ THẲG DÀ + ảm ứng từ của dòng điện thẳng, dài:.1. + guyên lý chồng chất từ tường: 1... n 7 VÍ DỤ H HỌ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh

SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) Trần Võ Tuấn Anh Anh SỐ PHIẾU SỒ SƠ HỌC SINH Số phiếu Họ tên Tên Ngày tháng năm sinh Tên Giới Ngày Tháng Năm Lớp tính (dd) (mm) (yy) 12 16 Trần Võ Tuấn Anh Anh 0 24 06 01 12C01 57 Nguyễn Thị Thùy Dung Dung 1 05 01 01 12C01

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - INFORMATIVA N. 142_2017_lettera.docx

Microsoft Word - INFORMATIVA N. 142_2017_lettera.docx Coordinamento Nazionale FLP Giustizia Ministeri e Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA tel. 06/64760274 telefax

Chi tiết hơn

Technology Contracting for Transit Projects

Technology Contracting for Transit Projects ghijkÿmhnhjopqÿrsihntÿuv 012ÿ4567829ÿÿÿ686 0 ÿ 0 0 ÿ ÿ0 0ÿ4 š 0 ÿÿ wqsnÿoh otÿ jnÿ oh joh ÿœ hoÿw m~ÿ~o hptÿžÿ u ~o ioj n jnÿ oh joh ÿœ hoÿw spÿv Ÿ ÿˆ ÿgjo ÿ ÿwq jn.?1ÿ4+;@7,8-ÿ0.a5?>ÿ?.95;?.7ÿ-5>?56/.?/,ÿ.?1ÿ.4475/.:

Chi tiết hơn