4.21 Hualngo Edited pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "4.21 Hualngo Edited pmd"

Bản ghi

1 1 2 PUITLING SABB ABBATH SIKUL ZIRLAI Deuteronomi Bu-a Tûnlâi Thudik CLIFFORD GOLDSTEIN Sabbath School Lesson [Gmidkbmom yhkesdyfol OD;zkef;Edkif (00354) refae*sm uif;apmifhyhkesdyfwdkuf 206 a&topömvrf;? &efuif;ûrdue,f &efukefûrdu xkwfa0ol OD;apmxDrao (00590) OuúX jrefrmjynfowåraeyoykoftoif;awmf 68 OD;0dpm&vrf;? &efukefûrdu tkyfa& - 700, N, D OCTOBER CTOBER,, NOVEMBER OVEMBER,, DECEMBER 2021 "r 'ge yxrtbudrf H-1

2 3 4 ZIRLÂI THUPUITE Thuhmahruai: 1 Deuteronomi Thuhmahruai (September 25 October 1) Mosian Thil Thleng Tawhte Atangin A Zirtîr (October 2 8) Chatuan Thuthlung (October 9 15) Lalpa In Pathian Chu Hmangaih Tûrin (October 16 22) In Zînga Chêng Ve Ram Dang Mite (October 23 29) Hnam Ropui Dang Tu Nge Awm Ve? (October 30 November 5) Dân leh Khawngaihna (November 6 12) Nunna Chu Thlang Rawh U (November 13 19) Thinlung Hawi Kîrtîr (November 20 26) Hre Reng Ula, Theihnghilh Suh U (November 27 December 3) Thuthlung Hlui Bu Dangten Deuteronomi Bu Thu An Sawi Chhâwng (December 4 10) Thuthlung Thar Buten Deuteronomi Bu Thu An Sawi Chhâwng (December 11 17) Mosia Thawh Leh Thu (December 18 24) THUTHLUNG LEHKHABU: DEUTERONOMI Lal Josian Jerusalema ro a rêl lâi ( B.C.) khân mi pakhat, tempula hna thawk thîn chuan lehkhabu pakhat a chhar chhuak a, chu lehkhabu chu Lal Josia hmâah rawn kengin an chhiar a. Lalin Dân Lehkhabu thute a lo hriat chuan a thawmhnaw hâk lâi a pawtthlêr ta a (2 Lalte 22:11, NKJV). Eng vânga pawtthlêr nge a nih? A chhan chu, amah leh a mite khân he lehkhabua thu inziakte hi an lo zâwm miah lo a ni tih a hriat chhuah vâng a ni. Chutichuan, he lehkhabu, Thuthlung Lehkhabu tia an sawi mai hmang hian siamthatna hna ropui tak a thawk tan ta a. Chu siamthatna chanchin chu 2 Lalte 23- ah hian kan hmu. Lal leh a mite nuna nghawng lian tak nei lehkhabu hi eng lehkhabu nge maw ni rêng rêng le? Chu lehkhabu chu tûn kuartara kan zir tûr, Deuteronomi bu hi a nih rin a ni. Mosia Lehkhabu Pangate tia an sawi mai thin zînga a pangana leh hnuhnûng ber ni bawk Deuteronomi (a hming hi Latin thumal pakhat, deuteronomium tih atanga lo kal niin, a awmzia chu dân pahnihna tihna a ni) thu ken hi hetiang hian a khâikhâwm theih âwm e: Israel fate kha Aigupta ram chhuahsan tawhin, Sinai tlângah khân LALPA nên thu pawh lo thlung vek tawh mah se, Kanan rama lût tlang nghâl mai ta lovin thlalêrah kum 40 chhûng zet an vâkvâi kual ta rih a. Chu kum 40 chu a lo ral a, Ram Tiam an luh tak tak dâwn tâkah khân an hnênah Mosian thu sei tâwk tak a sawi a. Hemi tuma a sawi tum tak chu hei hi a ni: tûnah hian Ram Tiam chu in lût tak tak dâwn ta a. In tâna Lalpanthil a lo tih tawh zawng

3 5 6 zawngte kha theihnghilh suh ula; tin, amah chu in thinlung zawng zawng leh in thlarau zawng zawnga hmangaih tûr in nih thu a hrilh che u pawh kha in hre reng tûr a ni bawk. Chu hmangaihna chu a thupêk zawng zawngte zawmna hmangin in puang chhuak dâwn nia. Tin, Mosian thuthlung pawimawhzia tihlan nân mipui hnênah Thu Sâwm Pêkte kha a puang nawn leh bawk a. Hêng thupêkte hi thuthlunga an tih ve tûr awmte innghahna niin, an thlahtute hnêna Lalpana lo pêk tawh kha a ni a, tûnah Kanan ramrî-a an awm lâi ngei hian a hrilh nawn leh ta a ni. Heti hian inzâwt ila: Ram Tiama lût mai tawh tûr Israel faten an hmachhawn kha keini, vawiina Ram Tiam Vân Kanan ramri hrûl maia awm tawhte thil tawn nên hian a inanna eng emaw a awm em? Tûn kuartara kan zirlâi thupui hi Deuteronomi Bua Tûnlâi Thudik tih a ni a. Kan thlîr tûr ber chu: Pathianin thu a thlunpui a mite hnêna thu a sawite atang hian tûnlâi hun atâna thudik eng ngete lâk chhuah theih kan neih tih a ni ang. Tûn kuartar-ah hian Deuteronomi bu-a thupui hrang hrang awmte kan thlîr ho dâwn a, chûngte chu: chatuan thuthlung tih te, dân leh khawngaihna tih te, Pathian leh kan thenawm khawvêngte hmangaih tih hi eng nge a awmzia tih te leh a pawimawh ber, Deuteronomi bu hian eng tiangin nge Pathian hmangaihna chu kan hnênah a puan chhuah tih te a ni ang. Chu hmangaihna chu krawsa Isua a rawn thihnaah leh a thawhlehnaah khân ropui takin tihlan a ni tawh nghe nghe a nih kha. Vawiina kan kohhran leh thlalêra thang mêk kohhran kha a hun thu bâkah, a member-te hnam zia leh nunphung-ah pawh inthlau leh inang lo tak a ni tih chu kan hre tlâng theuh a. Amaherawhchu, anni nênakan inan lohna âiin kan inanna hi a tam zâwk fê maithei. Entîrna pakhat lo sawi ila, a hnuaia thu hi keini tûnlâi huna mite hnênah pawh hian sawi theih a ni ve tho lo vang maw? Ngâi teh u, in va luah tûr ramah pawh in zawm zêl tûrin LALPAka Pathianin thu mi pêk ang takin dânte leh rorêlte chu ka zirtîr che u a. Chutichuan, zâwm tûrin fîmkhur hle ang che u; chu tak chu hêng dân zawng zawngte hi hriaa, He hnam ropui tak hi hnam fing leh thil hriat thiamna thûk tak nei mi an ni ngei mai titute mithmuha in finna leh thil hriat thiamna thûk tak nei mi in nihna a ni dâwn si a (Deut. 4:5, 6, NKJV). Hnam dangte mithmuha an finna leh thil hriat thiamna thûk tak an neihna chu a dân hretu an nihna ngawr ngawr kha ni lovin, chûng dânte an zawmna zâwk kha a ni tih hi lo chhinchhiah ila. Hetah hian keini tân pawh thuchah pawimawh tak a awm.chu thuchah chu Deuteronomio bu-ah hian kan hmu dâwn a ni. Tûn kuartar zirlâibu buatsaihtu Clifford R. Goldstein-a hi Puitling Sabbath School Zirlai Bu editor a ni a; tin, lehkhabu pakhat, Baptizing the Devil: Evolution and the Seduction of Christianity tih pawh a ziak tawh bawk.

4 7 8 ZIRLÂI 1 SEPTEMBER 25 OCTOBER 1, 2021 DEUTERONOMI THUHMAHRUAI CHÂNGVAWN: Hmangaihna nei lo chuan Pathian a hre lo; Pathian chu hmangaihna a ni si a (1 Johana 4:8). SABBATH CHAWHNU September 25 BIBLE CHÂNG CHHIAR TÛR: Genesis 3:1 7; 12:1 3;Exodus 19:4 8; Isaia 14:12 14; Ezekiela 28:12 17;Tirhkohte 7: Deuteronomi bu hi a chhan êm êm pawh awm hran lova ziah ve ngawt a ni lo tih hi lo hre hmasa phawt ila. Mihring nuna thil lo thleng chi hrang hrangte ang bawk hian, Deuteronomi bu pawh hi ziah chhan eng eng emaw a awm avângaziah niin, chûng ziah a nih chhante chu he lehkhabu-in a sawite leh hriattîr min tumte kan lo hriat thiam theih nân an pawimawh hlawm hle nghe nghe bawk. Deuteronomi bu ziah a nih hmâ hian thil tam tak a lo thleng tawh a chûng thil thleng hrang hrangte chuan he lehkhabu hi eng vânga ziah nge a nih tih mai bâkah, he khawvêl leh a chhûnga thil awmte siam a nih chhan pawh min hrilh fiahsak vek a ni. Mosian a ziah chhan hre lo chuan he lehkhabuin min hrilh a tum leh a pawimawhna te hi kan hre thiam kher lo maithei a, tûn quarter zirlâi thupui atâna kan thlan, Deuteronomi Bua Tûnlâi Thudik tih phei hi chu Deuteronomi bu ziah a nih hmâa thil thlengte kan hria a nih loh chuan hriat thiam ngaihna a awm lo hrim hrim ang. Mi pakhat chuan Russian mi Leo Tolstoy-a lehkhabu ziah, War and Peace phêk 1,500 vêl lâia chhah hi ni thum chhûng lekin a chhiar chhuak vek a. Eng chungchâng nge inziak tia an zawh chuan, Russia ram chanchin a ni e tiin a chhâng sam êt mai a ni âwm e. Deuteronomi bu ziah a nih hmâ kum sâng emaw zât chhûnga thil thleng hrang hrangte kha chawlhkâr khat chhûng leka zir zawh hman kan tum a nih chuan, Tolstoya ziah lehkhabu ziah chhiartu ang deuh kha kan nihna chin a awm dâwn a. Nimahsela, a pawimawh lâi chin zêl chauh kan thlîr kual den den a nih erawh chuan he lehkhabu, tûnlâi hun atâna thudik tam tak awmna hi kan hriat thiam theihna tûra thil hriat tel ngâite chu kan hre thei dâwn tho thung a ni. SUNDAY September 26 HMANGAIH LA, MITE HMANGAIH I HLAWH ANG 1 Johana 4:8 chuan, Pathian chu hmangaihna a ni tih a sawi a. He thu hi a tâwi tek tak viau naa, a phêna thu inphûm erawh a rilin a pawimawh khawp mai thung a. Eng thilte nge a huam tel tih pawh kan hre thiam tha thum meuh lo zâwk chu a nih nghe nghe hi. Pathianin a hmangaih tiin emaw, Pathianin hmangaihna a puang chhuak tiin emaw, a nih loh leh, Pathian chu hmangaihna târ lannna a ni tiin emaw a sawi lo va, Pathian chu hmangaihna a ni a ti tawp mai a ni. Hmangaihna a ni a a awmzia chu hmangaihna hi Pathian nihna lairil ber a ni tihna a ni ber âwm e. Mihringte hi chu suala tlu tawh hnu niin, kan lû-ah hian thil nihna dik tak man thiam kawnga min pui theitu tûr timûr leh chemical tlêm azâwng chauh a awm a; chuvângin Pathian chu hmangaihna a ni tih

5 9 10 thu awmzia dik tak pawh hi a famkim chuan kan hre thiam thei ngang lo a ni ber mai. Nimahsela, he thu hi chanchin lâwmawm tak a ni tih chu kan hre chiang hle thung a. Pathian chu hmangaihna a ni ti lovin, Pathian chu huatna a ni tiin emaw, Pathian chu phuba lâk hmang a ni tiin emaw, a nih loh leh, Pathian chu min ngaihsak miah lotu a ni tiin emaw sawi ta zâwk se, chu thu chuan kan rilru a tinuam lo ngawt ang. Tin, Pathian chu hmangaihna a ni tih thu hian Pathian sawrkâr inrêlbâwl dân pawh min hriat thiamtîr nghâl bawk a, thil siamte chunga ro a rêl dân zawng zawng hi ahmangaihna târ lanna vek a ni. Hmangaihna chuan lei leh vân zawng zawng hi a fan chhuak vek a, a nihna takah chuan science zir miten lei hîpna an tih âi pawh hian a fan chhuak kim zâwk. Pathian chuan min hmangaih a; tin, keini pawh hian Pathian chu kanj hmangaih lêt ve tûr a ni bawk (Deut. 6:5 leh Marka 12:30 te hi en ang che). Hmangaihna chu a thlâwna pêk tûr a ni thung tih hi lo hria ila. Pathian chuan mi tu mah a hmangaih lui thei lo va; chutianga a ti a nih chuan, a tih rual rualin hmangaihna a ni lo nghâl ang. Pathianin vânah leh leia awm tûr, finna nei leh ngaihtuahna sêng thiam vântirhkohte leh mihringte a siam khân amah hmangaihna thei tûrin a siam a, chutih rual chuan, amah an hmangaih ngei ngei dâwn tih erawh a hre lâwk bîk lo thung. An zînga thenkhat chuan an hmangaih lêt ta lo rêng bawk a chuvâng chuan lei leh vânah hian indona ropui tia kan hriat hi a lo intan ta a ni. Eng vângin nge hêng Bible chângte hianpathian chuan zalenna min pe a, amah hmangaih lêt ve kher lo pawh ni ila, min hmangaih tho dawn a ni tih kan hria a nih chauhin awmzia an neih le? (Isaia 14:12 14; Ezekiela 28:12 17;Thupuan 12:7). Hêng Bible châng târ lante zînga a pawimawh ber lâi chu Ezekiela 28:15 hi a ni. Hetah hian vântirhkoh Lucifera chu Pathian tha famkimin tha famkima a siam ni mah se, amahah khawlohna a lo awm ta tlat mai tih kan hmu a. Amaha khawlohna a lo awm chhan hi khawlohna nei saa siam a nih vâng ni a ni lo.chutiang chu nih ahnehin hmangaih thei tûra siam a nih zâwk a sual emaw, tha emaw a duh zâwk zâwk thlang thei tûrin zalênna a nei. Duhthlanna zalên ( lunghlu tinrêng i inbel a )chu neihtîr ni tho mah se, a âia ropui leh sâng zâwk neih a duh tlat mai a. Chutianga neih belh leh zêl a tum tlat avâng chuan vânah khian indona a lo chhuak ta a ni. Ram changkâng thenkhatah chuan robot ui an siam a, chutiang ui chuan i sawi ang apiang a ti mai ang. Entîr nân, chhuat tibawlhhlawh lo tûra i hrilh chuan a tibawlhlawh lo vang a, thutthlêng leh dawhkânte seh lo tûra i hrilh a nih chuan a seh lo mai bawk ang. Mahse, chutiang ui nên chuan inlaichînna hlimawm tak i nei thei dâwn em ni? I chhânna chuan Pathianin amah hmangaih lêt thei tûra a siam chhan che hre thiam tûrin a tanpui che em? THAWHTANNI September 27 SUALA TLÛKNA LEH TUI LÊT Naupang sikul kâi tawh chin chuan Isaac Newtona lu chunga apple rah a rawn tlâk thu kha an hre theuh âwm e. Newton-a khân lei hîpna a hmuchhuak a. A lu chunga apple rah a tlâk tak tak leh tlâk tak tak loh thu kha

6 11 12 a pawimawh ber a ni lo; ani khân lei hîpna a hmu chhuak lo hrim hrim a, kan han tawlhthlûk hian lei hîpna chu kan hre tawh reng tihna a ni zâwk. Newton-a ngaihtuahna ropuina êm êm chhan chu a lu chunga apple rawn tlâk thlâktîrtu chakna thâ (lei hîpna) tho khân thla khi lei a hêl hualna kawngah khian a awmtîr reng thei a ni tih te, chutiangin, nî a hêl kualna kawnga lei awmtîr rengtu pawh he thâ tho hi a ni tih te a lo hre thiam kha a ni. He a thil hriat chhuah hi a pawimawh chhan chu a hmâ kum sâng tam tak chhûng kha chuan vâna thil awmte thununtu dânte leh lei thununtu dânte hi thil thuhmun ni lo nia ngaih a ni thîn a. Chu ngaih dân chu a dik lo a ni tih Newton-a khân a rawn sawi ta a ni. Newton-a thil hmuh chhuah hi leilung dân huang chhûnga mi chu ni tho mah se, sual leh tha thliar hranna dânah pawh a dik ve thlap tho mai. He zalênna, hmangaihnaa inphûm zalênna, vâna Lucifera tlûkna lo thlen tawhtu bawk khân leia mihringte tlûkna pawh kha a rawn thlen ve leh a ni. Genesis 2:16, 17 leh Genesis 3:1 7 chhiar la. Hêng Bible chângte hian hmun tha famkima awm tûra Pathian tha famkimin mihring tha famkim a siam thu sawiin, eng tiangin nge chu thu chuan hmangaihnaa inphûm zalênna chungchânga thutak ropui êm êm awm chu a puan chhuah le? Khatia suala mihringte an tlûk tâk hnu kha chuanthil eng kim mai hi a lo chhe nasa zual zêl a, LALPAmeuh pawhin mihringte rilru suangtuahzia rêng rêng chu sual hlîr a ni fo mai tih a lo hre ta hial mai a ni (Genesis 6:5). An ngaihtuahna ber a tha lo a nih chuan, an thiltihte pawh a tha thei lo hrim hrim dâwn a ni tih a chiang a, thil tha lo atangin tha lo lehzual an tih zêl avângin a tâwpah phei chuan lei pum pui hi tui lêt hmangin Lalpana hrem ta nge nge a mihringte tân bultan that lehna hun tha siamsakin, thil siam tum hnihna chu a lo thleng ta a ni. Amaherawhchu, Babel in sâng sak thu-a kan hmuh angin (Genesis 11:1 9), mihringte chuan Pathian thu âwih loh zui zêl an la tum fan mai tih a lang a. In sâng sak hna chu eng emaw zât an thawh zawh hnuin a then lâi lâi chu a satute luah atân hman nghâl a ni a; pindan dang, mâwi leh ropui taka an cheite chu an milem pathiante awmna atân an dah hrang bawk. An thawh zawh tawh chin an han hmuh chuan an hlim hle a, rangkachak leh tangkaruaa siam pathiante chu fakin lei leh vâna Rorêltu erawh an dodâl tlat thung si. Ellen G. White, Thlahtubulte leh Zâwlneite, pp. 101, 102. Hetiang hi a nih avângin Pathian chuan an tawng a zuk tihdanglamsak ta a, chu mai pawh chu ni lovin, lei hmun hrang hrangah a awm darhtîr ta vek bawk a ni. Vawiina i rilru-a thil awmte kha eng nge ni tih ngaihtuah la. Eng thilte nge i lo ngaihtuah thin? Ch<ng i thil ngaihtuahte chuan nangmah inchhandam thei i loh lohzia a hriattîr che em? THAWHLEHNI September 28 ABRAMA KOH THU Abrama (a hnu-ah chuan Abrahama tia thlâk a ni ta a) hming lo lanna hmasa ber chu Genesis 11-a thlahtu bul chhuinaah hian niin, chu chu Babel in sâng satute an kal darh thu a sawi zawh chiahah hian kan hmu a. Genesis 12:1 3-a Abrama koh thu hi chhiar la. Krawsa Isua thih tawh hnu leh chanchin tha puan darh hna thawh mek a nih tawh huna cheng keini hian eng tiangin nge Abrama hnena Pathianin thu a tiam kha a awmzia kan hriat thiam le?

7 13 14 Kum za tam tak ral hnu-ah, Tirhkoh Paula chuan Galatia rama zirtîrna dik lo chhân lêt nân Abrahama koh a nih thu kha sawi chhuak lehin, khawvêl hnêna chanchin tha thlen hi Pathian thiltum a ni fo thîn tih târ lang a. Chutichuan, rinnaa awmte chauh chu Abrahama fate an ni tih hre rawh u. Tin, Pathian Lehkha Thu chuan, rinna avângin Pathianin Gentail-te thiam a chantîr dâwn a ni tih lo hre lâwkin, Nangmahah chuan hnam tin malsâwmsakin an awm ang tiin Abrahama hnênah khân chanchin tha chu a lo hril lâwk tawh a nih kha (Galatia 3:7 9, NKJV). Abrahama koh a nih thu hi Genesis 12-ah kan hmu hmasa ber a;hemi zawh chiah bung atang hi chuan a thlah lo kal chho zêlte chanchin ziah ni ve thung tawhin, chûngte chu chhûngkaw buai leh inngeih lo tak mai an ni hlawm nghe nghe a, an zavâi khân anmahni ang bawka sual leh tihmawh fa an hring vek a ni. Chuti chung chuan, anmahni kal tlang khânan pu Abrahama hnêna Pathianin thu a lo tiam tawh chu a rawn thleng famkim dâwn tho a, a thlah kal zêlte atanga lo chhuak Mosia kha Israel fate hruai chhuak tûrin koh a ni ta a ni. Martara thi ta Stefenan Mosia chanchin leh Aigupta ram atanga Israel fate hruai chhuah a nih thu a sawina Tirhkohte 7:20 36 chhiar la. Eng tiangin nge he a thil sawi hi Abrahama hnêna Pathianin a lo tiam tawh lo thlen famkimna a nih? Mâwlna, dik lohna leh mi nâwlpuiten thutak hriatna an tlâkchham tlân êm êmna khawvêlah khân (hemi hnu kum sâng thum vêl zetah pawh hian thil a la danglam tak tak chuang lo chu a nih hi) Lalpachuan a mi, Abrahama thlahte chu Aigupta ram atangin a ko chhuak a. Anmahniah khân thutak hriatna (chu chu amah Jehova hriatna tihna a ni a) leh tlanna ruahman te chu humhim a tum a ni mai lo va, chumi hriatna chu khawvêl hmun tinah hril darh tûrin a beisei bawk a ni. Eng tiangin nge keini Seventh-day Adventist-te hian khawvêla chêng ve tho kohhran pâwl dangte nêna kan inlaichînna hi kan hmuh le? A awmzia chu, hmânlâi Israel mite dinhmun leh kan dinhmun hi a inanna lâi a awm em? A pawimawh zâwk tak chu, he kan inna hian mi mal tin hnênah eng pawhphurhna nge min pêk tih hi a ni. NILÂINI September 29 SINAI TLÂNGA SIAM THUTHLUNG Aigupta ram atanga Israel fate an kal chhuahna leh khami kaihhnawih thil dang zawng zawng an kawngka lu chunga berâmno thisen an tah atanga Tuipui Sen an dâi kâi dân te kha ngaihtuah ila, thil ropui leh mak tak tak an tawng hnem hle mai. Anmahni mit ngeia hmutute tân phei chuan theihnghilh a har ngawt ang le. (Israel fate chhanchhuah a nih theih nâna nunna chân zawng zawngte Aigupta ram mite fa tîr thi tate leh tuiin a chîm pil tâk sipaite chungah khân Pathian chuan dik takin ro a la rêl dâwn a). Aigupta ram mite chunga thil ka tihte kha in hmu vek a, tin, mupui thlâa ka put che u a, ka hnêna ka hruai thlen dân che u pawh kha in hre vek bawk a ni lo m ni? tiin a sawi a ni (Exodus 19:4, NKJV). Eng vângin hetianga mak leh ropui tak hian Israel mite kha a chhan chhuah kher le? Mosia pawh khân anmahni Israel mite hnênah, A nih loh leh, fiahna te, chhinchhiahna te, thilmak te, indona te hmang leh, kut

8 15 16 chak tak lek chhuak leh bân phar meuha inrîkrâpna thilte nên in mit hmuha LALPA in Pathianin Aigupta ram ata a hruai chhuah che u ang khân Pathian hian ama hnam atâna lâk chhuah tumin hnam dang tute emaw a rawn kan ve tawh rêng em le? (Deut. 4:34, NKJV) tiin a zâwt a nih kha. Exodus 19:4 8 chhiar la. Eng vângin nge Israel fate kha Aigupa ram ata Lalpana koh chhuah le? A koh chhuah chhan chu a chiang khawp mai. Abrahama te, Isaaka te leh Jakoba te thlah kal zêlte kha Pathian chuan ko chhuakin thu a thlunpui ta a, anni chu khawvêl hnam zawng zawng zîngah Pathian tân ro thlan bîk an ni ang; a chhan pawh lei pum pui hi Pathian tâ a nih vâng a ni (Exod. 19:5, NKJV). He inlaichînna hi thuthlunga a laipui ber a ni nghe nghe bawk. Ro thlan bîk (Hebrai tawng chuan, segullah tih a ni a) tih hi a awmzia man fuh loh palh theih tak mai a ni a (dik taka sawi chuan, man fuh loh a ni rêng bawk). Mi bîk an nihna hi anmahniah khân thianghlimna leh felna a awm sa ve rêng vâng lam a ni lo va. Chuti ahnehin, an hnênah Pathian chuan a khawngaihnain a pêk avâng leh an chunga thutak ropui tak tak an lo vûr tawh vâng zâwk a ni a chûng thutakte chu an zawm tûrte niin, lalram puithiamte an nih ang ngeia khawvêl hnêna an hril darh tûrte a ni. Pathian chuan thuthlunga anmahniin a tih ve tûr eng eng emaw a hrilh bawk a, chu chu Thu Sâwm Pêkkan tih hi niin(exodus 20),chumi hmang chuan he thuthlung hi nemngheh a ni ta a ni.mâichâm an siam thar diaiah chuan Mosian inthâwina atâna hlan sebâwngpate thisen chu a theh a, chutah, thuthlunna lehkhabu chu lâ-in mipui hriatah chuan a chhiar chhuak a (Exod. 24:7). Chutichuan, mipui zawng zawnginlalpana sawi apiang chu an zawm zêl tûr thu a puang nawn leh ta a ni. Mosian dân thu ang zêla thupêk apiang mipui zawng zawng hnêna a hrilh vek hnuin, Hei hi Pathianin in zawm tûra a pêk che u thuthlung thisen chu a nih hi tiin bawngnote leh kêlte thisen chu... a la a, lehkhabu leh mi zawng zawng chu a theh a (Hebrai 9:19, 20, NKJV).Thisen hian eng nge a entîr ni a, eng vângin nge keini tûn lâi huna mite tân pawh hian a la pawimawh êm êm reng tho le? NINGANI September 30 KALSUALNA LEH HREMNA LALPAsawi zawng zawngte chu kan ti zêl ang (Exodus 19:8, NKJV; Exodus 24:3 leh Exodus 24:7 pawh en bawk la). He thu hi Israel mipuiten an sawi apiang khân, tih pawh an tum tak tak thîn ngei ang tih a chiang a; mahse vânduaithlâk takin, an thil sawi leh an thiltihte kha a inkalh leh tlat zêl si a ni. Pathian hnam thlan niin, anmahni insênsona awm ve miah lovin LALPA nên thu lo thlung tawh tho mah se, chu an thuthluna anmahni tih ve tûr awmte chu an ti ta thîn lo va. Pathian thu an zawm theih miah loh thin chhan kha eng nge maw ni le? A chhan pakhat a awm a, chu chu kan sawi dâwn a ni. Israel mite tâna thuthlunga awm reng theihna tûra thil pawimawh tak tih ngâi awm chu eng nge ni? (Exodus 19:4, 5). Pathianin a thu âwih tûr leh a dânte zâwm tûra a sâwm hian dân zawm avânga chhandamna chang tûrin a thlêm a ni lo (Matthaia 7:24 27; Johana 14:15; Jakoba 2:20;

9 17 18 Rom 6:11, 12 en la). Nimahsela, Israel fate khân thuthlunga an tih ve tûr awmte chu an tihlawhtling hlei thei tlat lo thîn a. Pathian nêna thu an thlun fel hnu lawk, Sinai tlâng bul hnâi maia an la awm lâi ngei pawh khân kalsualna thûk takah zuk tlu lût nghâl maia maw le (Exodus 32:1 6 en la). Thil lungchhiatthlâk tak mai chu, Pathian laka rinawm loh kha an nunphung ve rêng nia a lang tlat mai kha a ni a; chuvâng chuan, Ram Tiamah pawh lût nghâl mai thei lovin, kum 40 chhûng zet thlalêrah an vâkvâi kual ta rêng a ni. Nambar 14:28 35 chhiar la. Lalpanamah ring duh lotute leh ti tûra a hrilhte ti duh tlat lo hnamte hnêna hremna a pêk tûr chu eng nge ni? Tûn lâi huna a ni ang tho hian, hmân lâi hunah pawh khân thuâwihlohna chu alang apauva helna atang chauh ni lovin (chutiang chu a thleng ve thîn tho a), Pathianin ti tûra min hrilhte rin duh tlat lohna atang pawhin a lo chhuak ve thothîn a. He sual Israel faten an tih hi mi dangte tih âia a runthlâk bîkêm êm bîk chhan chu, amah Pathian ngeiin heti hian a lo sawi: Hêng mite hian Aigupta ram leh thlalêra ka ropuina leh ka thilmak tihte kha an hmu a, chuti chung chuan vawi sâwm zet mi la fiah a tiin (Nambar 14:22).Khâng thil zawng zawngte kha an hmu vek tho nachungin, LALPAthu an zâwm duh chuang lo va, Pathianin an hlawhtling ngei dâwn a ni tih a hrilh lawm lawm chung pawhin Ram Tiamah chuan an lût duh chuang miah lo bawk a nih kha (Nambar 13 Nambar 14). Thuâwihlohna hi Pathianin min hrilhte rin ngam loh avânga lo thleng thîn a ni tih thu hi ngun takin ngaihtuah la. Hei hi eng vânga dik nge a nih? Chuti a nih chuan, eng tin nge Pathiana rinna nghah dân kan zir theih ang? H-2 ZIRTÂWPNI October 1 ZIR BELHNA: Indona ropui thupui chungchâng ril tak leh fiah taka zirna, Seventh-day Adventist mi thiam pakhat, John Peckham-a n Pathian chu hmangaihna a ni tih behchhana a ziah, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018) tih lehkhabu hi i nei a nih chuan lo chhiar ang che. He lehkhabu chhuahtu hi Adventist Kohhran an ni lo va, mahse chu chuan Pathian Lehkhabu-a kan hmuh indona ropui hi a taka thleng ngei a ni tih Bible zirna lama thiamna ril tak tak hmang hian a sawi fiah theih a ni tih a lantîr chiang hle. A tâwi zâwngin sawi ila, lei leh vân pum pui huapa sual leh tha indona thleng mêkah hian Pathian hmangaihna chu a laipui berah a awm a. Chuvâng tak chuan, Pathian hmangaihna chungchâng hi a nihna dik tak anga kan hriat thiam pawh a tûl hle rêng a ni. Pathian hmangaihna hi Pathianin khawvêla sual a lo awmtîr chhan pawh a ni a. Tin, Pathian hmangaihna hian indona ropuia Pathian rawn chêt dân hre thiam tûrin min pui bawk. Pathian chuan a thuthlung dânte chu a zâwm a. Hêng dânte hian Pathianin a tih tûr leh tih loh tûrte min hrilh a ni. Johana C. Peckham, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018), p. 4. (Hei hi a ngialngana lehlin ni lovin, a sawi tum tlângpui ziah chhuahna a ni zâwk tih lo hria ila Translator) Israel mite chuan kum sawmli chhûngin Kanan ram an lût dâwn lo a ni tih thupêk a han chhuak kha chu Mosia leh Arawna te bâkah, Kaleba leh Josua te tân khân a beidawnthlâk hle ang. Nimahsela, phunnâwi hauh lovin Pathian thutlûkna chu an pawm hmiah mai a. Chutih lâiin, Pathianin anmahni a hruai dâna phunnâwi reng mai,

10 19 20 Aigupta rama kîr leh tum ut utthînte erawh kha chu an hnên ata an ngaihhlut duh loh malsâwmnate dah bo a han nih chiah khân nasa taka tapin an rûm thung a ni. Eng mah lovah an phunnâwi reng avângintahna tûr chhan tha tak Pathianin a pe ta a. An hmâa an sualte tihlan a nih lâi khân lungngâi ni se chu, he thu hi puan a ni lo tûr. Nimahsela, an tah chhan hi rorêlna thu chhuak an hlauh vâng mai a ni a; an sualte avânga pawi tiin an lungngâi miah lo. Chuvâng chuan, an chunga hremna lo thleng tûr chu hnuh lêt leh theih a ni tawh lo va ni. Ellen G. White, Thlahtubulte leh Zâwlneite, pp. 403, 404. SAWI HO TÛRTE: 1. Duhthlanna zalên leh hmangaihna tih chungchâng hi sawi ho ula. Eng vângin nge hmangaihna leh hmangaih nih theihna hi a thlâwna pêk a tûl? Khawvêla tawrhna thleng zozâite hi an ngaihtuahin mi thenkhat chuan hmangaihna hi hlutna nei teh vakah pawh a ngâi lo va. Chûng mite chu eng tin nge in hmachhawn ang? 2. Bible-ah hian thuâwihna tih hi thupui pawimawh ber pakhat a ni a, chuti a nih si chuan, dân zawm that avânga chhandamna hlawh chhuah tum tih hi eng nge ni a awmzia? Eng thilten ngepathian laka rinawm tumna leh, a Thu leh a dânte tha taka zawm tumna te hi dân zawm that avânga chhandamna hlawh chhuah tumna thangah siam thîn? 3.In class-ah khân Thawhlehna zirlâi tâwpa zawhna, hmân lâi Israel-te leh Seventh-day Adventist Kohhran inanna chungchâng kha sawi ho leh ula. Eng kawngahte nge kan inanna lâi awm a, eng vângin nge chûng kan inanna lâi awmte chu kan ngaihtuah chian a tûl? ZIRLÂI 2 October 2 8, 2021 MOSIAN THIL THLENG TAWHTE ATANGIN A ZIRTÎR CHÂNGVAWN: An zâin thlarau lam chaw thuhmun kha an ei theuh a, tin, an za vêkin thlarau lam in tûr pawh kha an in theuh bawk. Kha thlarau lam Lungpui, anmahni zuitua mi kha an in si a, kha Lungpui kha Krista a ni (1 Korinth 10:3, 4). SABBATH CHAWHNÛ October 2 BIBLE CHÂNG CHHIAR TÛR: Genesis 15:1 16;Exodus 32:29 32;Nambar 14;Deuteronomi 1 3;Johana 14:9; Efesi 3:10. Deuteronomi bu hi Hêng thute hi... Mosian... a sawi chu a ni (Deut. 1:1) tih thu hmangin a intan a. He lehkhabu hi Mosia ziah niin, ama chanchin pawh he lehkhabu-ah hian lang tam êm êm tho mah se, he thu, Moab rama a thih dâwna a sawi atang hian (Deut. 34:5) Deuteronomi bu-in a sawi ber chu (Bible bu pum pui pawhin a ni a) LALPA Isua chanchin a ni tih kan hre thei. Ani chu min siamtu a ni a (Genesis 1, 2; Johana 1:1 3), min tungdingtu (Kolosa 1:15 17; Hebrai 1:3) leh min tlantu pawh a ni bawk (Isaia 41:14, Tita 2:14). Tawngkam danga sawi dâwn chuan, Deuteronomi bu hian chhandamna chanchin hun pawimawh lâi bera Lalpana mite a siam chhunzawm zêl dân, tun din zui zêl dân leh tlan dân min hrilh a ni kan ti thei ang.

11 21 22 Khatia Israel fate a tâwp a tâwpa Kanan ram an han luh dâwn tâkah khân, an hnênah Mosian chanchin kal tawh atanga an zir chhuah tûr zirlâi a chhawp chhuahsak a, chu chu: tûn hmâalalpanin tâna thil a lo tih tawhte kha hre reng rawh u tih hi niin, he thu hi Deuteronomi bu-ah chauh pawh ni lovin, Bible hmun dangahte pawh kan hmu ngun hle a ni. Keini, Ram Tiam tha zâwka lûttawh mai tûrte pawh hian he zilhâuna thu hi kan ngaih pawimawh a tûl khawp mai: Kan chanchin kal tawhte kha ka han thlîr lêt a, tûn kan dinhmuna kan lo awm theihna tûra hmasâwna rahbi kan zawh zawng zawngte kha ka han chhui kîr hian mak tihnain ka khat a, hruaitua Krista kan lo nei hi kan ti fuhin hei hian inrintâwkna pawh min pe nasa hle a ni. Kan hma lam hunah hian, tûn hmâa Lalpanmin lo hruai tawh thin dân leh min lo zirtîr tawh thin dânte kha kan theihnghilh palh ang tih bâk chu hlauh tûr pakhat mah kan nei lo. Ellen G. White, Life Sketches, p SUNDAY October 3 MOSIA RAWNGBÂWLNA Bible bu pum puiah hian Mosia chanchin hmuh t<r a awm a. Exodus 2:2 atang chauh hian a hming sawi lan tan ni mah se, hemi hma hian Genesis bu hi a lo ziak daih tawh a ni. He lehkhabu-ah hian tute nge kan nih a, eng tin nge he khawvêlah hian kan lo awm tih te, eng vângin nge tûna kan hmuh ang hian khawvêla thil awmte hi a lo that loh tâk êm êm hlawm mai le tih te bâkah, chutiang chu ni mah se, beiseina kan la nei theih tho chhan tûr te inziak a; tin, chûngte thute chu Pathian hnên atanga a dawn, thuneihna nei vek a ni bawk. Khawvêl leh a chhûnga thil awmte siam a nih thu, suala mihringte an tlûk dân, tlanna thutiam, tui lêt, Abrahama chanchin, chanchin tha hêng zawng zawng hi Genesis bu-in a sawi atanga hre thei kan ni a, chutichuan, hêng thute ziaktu hi tu dang ni lovin zâwlnei Mosia ngei kha a ni. He pa, mi pakhat ve mai, sawisêl bo ni bîk miah bawk si lovin Pathian tâna hna ropui tak a lo thawh theih bîk chhan hi chhui chhuah vek theih chu a ni kher lo ang a. Thil pakhat chiang taka lang erawh chu Lalpaa hmangaih a, a rawngbâwl a duh bawk vâng kha a ni. Israel faten rangkachaka siam bâwngno lim chibai an lo bûk hnu-a Lalpaleh Mosia inbiak dân inziahna Exodus 32:29 32 hi chhiar la. He lâi thu hian Mosia nungchang eng nge a târ lan a, tin, mi fel famkim a ni bîk lo chung pawha Pathianin khatiang taka ropuia a hman theih chhan kha eng nge ni? Mosia hian a mite kha an thil sual tihah inhnamhnawh ve miah lo mah sela Pathian hnênah ngaihdam a dîlsak a, a tûl a nih phei chuan an tâna ama nunna hlan hial pawh a huam nghe nghe a ni. Thil ngaihnawm deuh mai chu, Pathian hnêna an sual ngaihdam a dîlsak thu inziahna Exodus 32:32-a ngâidam tih thumal hian a kawh tak chu phur tih a ni. Chutiang chuan, Mosia hian sual runthlâkzia leh sual ngaihdam nâna thil tih ngâi awm chu hre reng chungin an sualte chu phur tûrin Pathian a ngên ta a. A ngen chhan pawh hei hi an sual (sual dang eng pawh) ngaihdam a nih theihna tûra kawng awm chhun a nih miau vâng a ni. Chutiang chuan, Bible bu tîr lamah hian âiawha tawrhna sawina tawngkam kan lo hmu daih tawh a, amah Pathian ngei chuan Isua Kristaah kan sual bupui leh a hremna chu a phur ang. Hei hi mihringte chhandamna

12 23 24 kawng atâna Pathianin a lo ruahman sa vek tawh a ni a, hetianga a tih hian a sawrkâr inawpna thuthlungte leh dânte chu a bawhchhe chuang hauh dâwn lo va ni. He thil a thlen hnu kum za tam takah khân Petera chuan heti hian Isua chungchâng a lo sawi a: Sual lamahte chuan thi tawhin felna lama kan nun zâwk theih nân, thingah khân ama taksa ngeiin kan sualte chu lo phur tawh a amah an vuakna vualte hmang khân tihdam kan lo nita (1 Petera 2:24, NKJV). Heti lâia Mosia nungchang leh Pathian hnêna a mite sual ngaihdam a dîlsak thu inziahnaah hian Mosia khân suala tlu tawh a mite tân palâi hna a thawk a ni tih kan hmu a. Hei hi kan tâna Isuan a la tihtûr lo entîr lâwktu a ni (Hebrai 7:25 en la).. A mite tân ama nunna ngei pawh a hlân huam amaw? Hêng a thu sawite hi eng nge a awmzia ni a, eng nge a nghawng theih tûrte ni ang tih ngaihtuah la. Hemi atang hian mi dangte hmangaih kawnga zirlâi kan zir chhuah theih awmte chu hriat tum ang che. THAWHTANNI October 4 HRILHLÂWKNA THLENG FAMKIM Tûn lâi science thiamna hian zirtîrna dik lo tak tak vawrh chhuak nual mah se (entîr nân, lei leh vânte hi eng mah lo atanga lo piang chhuak ni ^wmin a sawi a, tin, leia nunna nei thilte hi thil mâwl zâwk atangin tih palh thil thu-a lo awm nawlh mai ni angin a sawi bawk), Pathian thiltihtheihzia leh themthiamzia kan hmuh theihna kawngah min pui nasa êm êm ve tho bawk. Suala tlu tawh hnu mah ni se, leilunga thil awm chi hrang hrangte inrem tlâng êm êm mai, inbûk tawn theuh bawk si leh inmil hlawm lutuk hi tûn thlenga a zir chiangtute mak leh ropui tih tling a ni. Pathian chu khawvêla thil awm kan hmuh theih leh khawih theih thilte a siam dânah hian a remhriain a thiamthiam hle bawk a ni tih kan hria a, thlarau lam thilte phei chu a va han duang uluk lehzual dâwn êm! Deuteronomi bu tîr lam thu-ahte pawh hian Pathian duhtuizia leh thil tih uluk thinzia chu kan hmu. Deuteronomi 1:1 6 chhiar la. Deuteronomi 1:3-a kan hmuh kum sawmlina tih tawngkam hian hrilhlâwkna-ah eng nge pawimawhna a neih? Mosian Kadesh-barnea atanga Kanan ram va enthla tûra mi a tirh a, mahse, Israel mipuiten chu rama va luh chu an duh tâk tlat si lo hnu khân eng thil nge lo thleng ta le? An lo beisei anga hmâah Ram Tiam chu an lût dâwn lo tih hrilh an ni a. Eng tianga rei nge an nghah ngâi ta le? Ram va enthlâk nâna nî in hman zât, ni sawmli chu, ni khat âiah kum khat zêl chu sual mawh phurhnaah chhiar niin kum sawmli chhûng zet in tuar ang a, tichuan, in laka ka lungâwi lohzia in hria ang (Nambar 14:34, NKJV). Chutichuan, Deuteronomi bu hian kum sawmli ral chiah tiha thil thlengte chu sawiin, Israel mite chuan Pathianin a lo hrilh tawh ang ngei khân Ram Tiam an lût tak tak dâwn ta a. Tawngkam danga sawi chuan, Pathian hrilhlâwkna thu hi amah Pathian a rintlâk ang bawka rintlâk a ni tihna a ni. Deuteronomi bu tîr lam thu-a kan hmuhte pawh hi Pathian Thu rintlâkzia tilangtu tha tak a ni a; a awmzia chu, Pathian chuan thil a lo sawi tawhte chu a ti ngei dâwn a, a tih hun tûr a sawi takah zêl a ti bawk ang.

13 25 26 Hei hi hun hrilhlâwkna, Pathianin a lo sawi tawh ang ngeia rawn thleng famkim ta awm chhun ani lo tih erawh chu hria ila. Keini tûn lâi huna chêngte hi chuan hamthatna nasa tak kan chang a, chu kan hamthatna chan chu hun liam taa thil thlengte kha kan thlîr kîr leh thei bîk hi a ni. Entîrna pakhat lo sawi ila, Daniela 9:24 27-ah hian Isua chungchânga hun hrilhlâwkna kan hmu a, chu hrilhlâwkna chu Lalpana lo sawi tawh ang chiahin a lo thleng famkim ta a nih kha. Hun khat leh hunte leh hun chanve (Daniela 7:25; Thupuan 12:6, 14; Thupuan 13:5 pawh en bawk la) chu chanchin liam taah khân a lo thleng famkim tawh a, chutiangin, Daniela 8:14-a ni 2,300 hrilhlâwkna pawh hi a thleng famkim vek tawh bawk. Tin, Daniela 2, 7 leh 8-a hrilhlâwkna kan hmuhte pawh hian khawvêl chanchina thil lo la thleng tûrte chu dik tak leh chiang tak maia a lo sawi vek avângin Pathian chu thil eng kim hre lâwk vektu, thununtu leh a thil sawite rintlâk a ni tih chiang takin kan hre thei a ni. LALPAchuan hêng hrilhlâwknate hi a lo sawi tawh ang ngeiin a rawn thlentîr vek a ni tih kan hmu thei a. Eng vângin nge hei hian nakîna lo la thleng tûr a sawite pawh hi a sawi ang takin a lo thleng famkim leh ngei dâwn a ni tih rin ngamna min pêk le? THAWHLEHNI October 5 A LÊT SÂNGA TAM Thlalêra rei tak chhûng an vahvai hnu-ah, Mosia chuan Lalpansawi tûra a hrilh chu sawiin (Mosia hi zâwlnei chu ni tho mah se, hna dang pawh a thawk tel bawk thîn a ni tih hria ila), Ngâi teh u, ram chu in hmâah ka dah fel diam tawh e; in pu Abrahama te, Isaaka te, Jakoba te leh, an hnua an thlah lo kal leh zêlte hnêna Lalpanchhechham meuha pêk a lo tiam tawh ramah chuan lût ula, va luah rawh u (Deut. 1:8, NKJV)a ti a. Amaherawhchu, hemi hnua thil lo thleng hi chîk takin lo thlîr teh. Deuteronomi 1:9 11 chhiar la. Hêng thute hi eng nge ni a pawimawhna? I chhiar pahin Kadesh-barnea hmuna an awm lâia an hel avânga Pathianin a hrem tâk dân kha hre tel bawk la. Hetah pawh hian Pathian ngilneihzia kan hmu leh a. Khatia thlalêra an vahvaih lâi ngei pawh khân malsâwmna tam tak an dawng tho a ni: Ani, thlalêrah khân kum sawmli i châwm a, eng mah an tlachham lo va; an silhfênte a chhe lo va, an kête pawh a vûng hek lo (Nehemia 9:21, NKJV). Chutichuan, Mosia pawhin a mite a hmangaihzia tilang nawn lehin Pathian chu a lêt sâng zeta tama mite tipung leh tûrin a ngên ta a ni! Deuteronomi 1:12 17 chhiar la. Pathian malsâwmna an dawn avânga an chunga thil lo thleng ta chu eng nge ni a, chu an buaina ching fel tûr chuan eng thil nge Mosian a tih? LALPA chu an zîngah awmin thil ropui tak tak tihsak fo thîn tho mah se, pâwl anga inthlun khâwmna, inrêlbâwlna ruangâm eng emaw an mamawh tho thung. Israel hnam kha qahal, mipui pung khâwmho (Deut. 31:30 en la) an ni a, Thuthlung Thar lama kohhran tih sawina Grik thumal, ekklesia hmâ lo hruaitu a ni (Matthaia 16:18 en la). Paula kha chu Israel hnam tâna thawk ni lovin,

14 27 28 chanchin tha râwngbâwltu zâwk ni tho mah se, a Juda mi nihna erawh a hlat tak tak ngâi chuang lo. Chutiang a nihzia chu 1 Korinth 12-ah pawh hian kan hmu a, thlalêra qahal ang bawk khân mumal taka taksa-in (chu chu kohhran tihna a ni a) hna a thawh theih nân mawhphurhna chelhtu tûr mi tling leh fel an awm a tûlzia a sawi. Tûn lâi huna kohhran hi, hmân lâia qahal ang chiah khân, thilpêk chi hrang hrang an dawn ang zêla an mawhphurhna hlen chhuaktute intêlkhâwmna pâwl a nih a tûl hle a ni. Mi thenkhat chuan sakhua/kohhran anga pâwl intêlkhâwmna ang chi rêng rêng hi an duh lo va, lo sawisêl bâwng bâwng tâwk lah bo lo. Mahse, Pathian Thu, a bîk takin Thuthlung Thar lehkhabute hi chuan pâwl anga intêlkhâwm hi an pawmpui thlap zâwk tih hriat a pawimawh khawp mai. NILÂINI October 6 KADESH-BARNEA Hmuithla pakhat, Kadesh-barnea hmuithlâ tiin sawi ta mai ila, chu chuan Deuteronomi bu tîr lam hi a chênchilh a. Kan hmuh tâk angin, Kadesh-barnea hmuna thil thleng kha Deuteronomi bu-an kan hmuhte lo thlen chhan pawh a nih bawk avângin tûnah hian ngun lehzual deuh hlekin kan thlîr kîr dâwn a ni. Nambar 14 chhiar la. Enthlatuten an thil hmuhte an rawn sawi khân eng tin nge mipuiin an lo dawnsawn a, an lo dawnsawn dânin nghawng a neihte chu eng nge ni?(deut. 1:20 46 en bawk la.) Hemi tuma thil thleng atang hian zirlâi pawimawh tak tak zir chhuah theih kan nei a, chûng zînga a pawimawh zual pakhat, Deuteronomi bu-ah vêk rawn lang nawn leh bawk chu Nambar 14-ah hian kan hmu a. Nambar 14:11 20 chhiar la. Mosia hian Israel kha fate dîlsak leh tho mah se, tûn tumalalpananmahni a tihboral loh chhan ni tûra LALPA a kar dân hi a dang ta deuh a. Chu chu eng nge ni? Pathian hnêna Mosian a sawi chu hetiang deuh hian han sawi chhâwng leh taila: Hetianga i tih chuan Aigupta mite leh he lâi vêla chêng ve hnam dangte mithmuhah eng tiangin nge i lan ang. A thil sawi hi a pawimawh khawp mai, a chhan pawh Israel mite tâna Pathianin thil tih a duh zawng zawngte kha a nihna takah chuan Israel mite thatna tûr atân chauh a ni bîk lo va, khawvêl mihring zawng zawng tân a nih vâng a ni. Israel hnam kha khawvêl êng ni tûra a thlan a ni a. Hnam hrang hrangte hnêna Pathian hmangaihna leh thiltihtheihna puang chhuak tûr leh, chûng miten chibai an bûk thin milem pathiante-ah ni lovin, Pathian dik takah chauh chhandamna a awm a ni tih hril darh zêltu tûr an ni. Amaherawhchu, Mosian a sawi ang hian, Israel mite kha lo tiboral vek ta se, an chheh vêla chêng ve hnam dangte khân eng tin nge an ngaih ang? LALPAchuan hêng mipuite hi chhechhama a tiam ramah chuan a hruai thei ta lo va; chuvâng chuan thlalêrah khân a tihlum ta vek mai a ni (Nambar 14:16, NKJV) an ti dâwn a ni. Tawngkam dangin sawi ta ila, heta Mosia thil sawi hi Bible pum puiah pawh kan hmuh tluan parh thupui pawimawh tak a ni a: Pathian chu a mite-ah tihropui a ni tûr a ni a a awmzia chu Pathian ropuina, a thatna leh a thiltihtheihnate chu a mite kal tlanga a lo puan chhuah tawh thin dân ang bawk khân a kohhranah pawh hian puan

15 29 30 chhuah a ni ve tûr a ni tihna a ni. A mite hian chutianga a tih theihna tûr kawng chu hawnsak lo fo thîn mah se, leia a thiltihte hmang hian Pathian chu châwimâwi a ni tho tho thung ang. Ephesi 3:10 chhiar la. Heta Paula thil sawi hi eng nge ni a, chu chu eng tin nge a lo thlen ang? Eng tin nge Pathian finna chi hrang tam tak chu vân hmunahte khianhriattîrin a awm? Chutiang a nih theihna tûra mi mal tinin mawhphurhna kan neih theuh chu eng nge ni? NINGANI October 7 AMOR-HOTE BAWHCHHIATNA Deuteronomi 2 leh 3-ahte hian Mosian Israel-te chanchin kal tawh kha sawi chhuak lehin, Pathian malsâwmna changa an hmêlmate an lo hneh tawh dân min hrilh a. Pathian laka an rinawm lâi chuan mi lianho an tihte lakah meuh pawh hnehna an lo chang tawh a ni (Deut. 2:11, 20; Deut. 3:13). Hêng bung pahnihtea Mosia thil sawi hian thu khirhkhân tak, kan khel ngei ngei ngâi ni bawk si a rawn sawi lang a, chu chu hêng mite tihhlum an nih chungchâng hi a ni. Israel fate hian an beih tûr hnamte chu remna thu an sawipui hmasa phawt thîn tûr a ni a (Deut. 20:10, 11). Mahse, chûng mite chuan remna thu an sawi chu an lo bengkhawn duh lo a nih chuan an khuaahte lûtin a mi chêngte chu an that ang a, hmeichhiat leh naupangte pawh an zuah tûra ni bîk chuang lo. Tin, LALPAkan Pathian chuan min pe a; tichuan, amah leh a fapate leh a mite zawng zawng chu kan that a. Tin, chumi tum chuan a khua zawng zawng chu kan lâ a, chûng khuaa mihring zawng zawng chu hmeichhia leh an fanau tê tête nên lam kan tiboral vek a, tu mah zuah kan nei lo (Deut. 2:33, 34). Mi thenkhat chuan Bible-a inthah thu lo awm ve hi inhmeh lova an hriat avângin hêng thawnthute hi a tak taka thleng lo ni âwmin an sawi a. Amaherawhchu, keini Seventh-day Adventist-te hi chuan, Pathian Lehkha Thu zawng zawng hi Pathian thâwk khuma pêk an ni vek a, thurin inzirtîr nân te, inzilh nân te, intihdik nân te, felna kawnga kal tûra inkaihhruai nân te antangkâi a ni (2 Timothea 3:16, NKJV) tih kan rin avângin chutiang chuan kan ngâi ve thei lo. Chuti a nih chuan, hêng thil thlengte chungchângah hian zawhna chhân harsa tak kan hmachhawn ta tihna a ni. Genesis 15:1 16 chhiar la. Genesis 15:16-ah hian Pathianin Abrama hnênah eng nge a sawi a, chu a thil sawi chuan he thu harsa zet mai hi kan chhân thiam theih nân eng tin nge min puih le? Hêng milem be mite hi an nunrâwngin an râwva hlawm hle mai a; chuvâng chuan, Israel miten an tihhlum hmâ daih pawh hian Pathian thinurna leh hremna hmachhawn phû ngawih ngawih an lo ni reng tawh zâwk a ni. An nun dân sual leh khawlo takte chuan bânsan theih nân tiinpathian paw n a lo nghâk ngar ngar tawhthîn chungin, an bânsan duh chuang bawk si lo va. Amaherawhchu, hemi avâng maia mi zawng zawng, naupang tê tê-te pawh zuah lovah an that chimit vek mai kha chu hriat thiam a la har tho mai (Hei mai pawh hi a la ni hleinêm, tuilêtah khân hemi tumna Israel miten an thah âia tam daih hi naupang an thi ngeiin a rinawm). Tûnah rih hi chuan hêng thil thlengte hi eng vânga thleng nge ni a, eng tiang taka thleng nge ni tih kan hre kîlh kêlh thei si lo va; chuvâng chuan, he thil hriat thiam

16 31 32 harsa tak hi a nih ang anga pawm a, kawng dang tam taka puan chhuaha awm tawh Pathian thatna hi kan rin tawp mai a tûl a ni. Rinna kan tih pawh hi mita hmuha tâna thil ropui tak takte leh benga hriat tûr ri mâwi chi tinrêng awmna ramngaw nuam taka awm a, Pathian hmangaih tihna a ni mai lo va. Kan hriat thiam vek loh thil eng eng emaw a awm tho chunga amaha rinna nghah tihna pawh a ni ve tho bawk a ni. 1 Korinth 10:1 4 lehjohana 14:9 chhiar la. Eng tin nge hêng Bible chângte leh, hetiang lam sawina Bible châng dangte hian kan thil hmuhte kan hre thiam vek lo chung pawhin Pathian hmangaihna, rêl dikna leh thatna rin ngam tûrin min tanpui le? ZIRTÂWPNI October 8 ZIR BELHNA: Hetiang hian mi thiam pakhat chuan Israelten milem be hnamte chunga thil an tih chungchânga zawhna khirhkhân tak takte kha a chhâng a: Pathian chu thil zawng zawng leh mi zawng zawng siamtu a nih avâng leh, eng kim chunga thuneitu a nih avângin tu chungah pawh a duh duh a ti thei a, chutianga a ti chu a dik lohna pakhat mah a awm lo bawk.... Pathian kawngte chu a makin a ropui a. Amah chu kan hriat thiam tak tak theih ngâi dâwn loh avângin kan rilru-a zawhna lo lûtte pawh hi a chhânna neih vek kher kan tum loh thiam a pawimawh khawp mai. Isaia 55:8 9 hian chumi chungchângah chuan hnemna thu min pe a ni. Bible-in Kanan mite chanchin min hrilh dânin khâng mite kha an sual hle a, an sual avângin Pathian paw n a hrem a, a tiboral ta vek nghe nghe a ni tih kan hre thei. Kanan mite kha Pathianin an sual avânga a tihboral hmasak berte emaw, hnuhnûng berte emaw pawh an ni lo va. Kanan mite chan leh Genesis 6 9-a kan hmuh mihring zawng zawngte (Nova leh a chhûngte tiam lovin) chan a danglamna chu a nasat zâwngah leh a rawn thlentîrna hmanrua-ah a ni.... Pathian hian Israel mite kha anmahni ni lo tawh phawt chu tiboral vek zêl tûrin a ti ngâi lo hrim hrim a ni tih hi kan hre tûr a ni a. Deuteronomi 7:1-ah hian tihhlum tûra a hrilh hnamte chu chu chiang taka târ lan a ni. Hetih lâi hian Suria (Aram) mite emaw, Edom mite emaw, Aigupa mite emaw lakah chuan he policy hi an zui ve tûr a ni lo thung (cf. Deut. 20:10 18).... Kanan mite hian mi sual zawng zawngin an la hmachhawn vek tûr Pathian rorêlna chu an lo tuar tawh a.... Pathianin Kanan mite a tiboral kha chhandamna chanchina thil tih ngei tûl tak pakhat a ni.... Kanan mite kha, a nâwlpui anga Pathian rorêlnain a tinzâwn chu ni tho mah se, tihboral an nih hmâ khân a lo berah kum sawmli chhûng zet chu vaukhânna thu pêk an lo ni tawh a ni (Josua 2:8 11-a Rahabi inpuanna hi chhiar la). Daniel I. Block, The NIV Application Commentary: Deuteronomy (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2012), pp. 98, 99. SAWI HO TÛRTE: 1. Zawhna kan neih zawng zawngte chhânna kan hmuh theihna tûr hun kum sâng rorêl chungchâng kan hriat thiam dân hi ngaihtuah ula. Chu kan hriat thiam dân chuan eng tin nge tûna zawhna harsa tak tak kan nei chung pawh hian Pathiana rinna nghah tlat dân hre thei tûrin tanpui?

17 Hun lo kal zêl tûra Pathiana rinna nghah dân i thiam theih nân hun kal tawhah khân eng tiang kawngtein nge Pathianin a lo kaihhruai tawh che u? 3. In class-ah Sunday zirlâi zawhna, a mite tâna Mosian ama nun ngei pawh hlan a huam chungchânga zawhna kha sawi ho leh ula. Khatiang ngaih dân neih kha thil dik a ni rêng em? Kan nun chân hial phahna tûr khawpa thil hlu hi a a awm rêng em? A awm a nih chuan eng nge ni? ZIRLÂI 3 OCTOBER 9 15, 2021 CHATUAN THUTHLUNG CHÂNGVAWN: Tin, kei leh nang leh i hnua i thlahte, an thlah chhâwng zêlte thleng pawhin ka thuthlung hi, i tân leh i hnua i thlahte tâna an Pathian ni tûrin, kumkhaw thuthlung atân ka tinghet ang (Genesis 17:7). SABBATH CHAWHNU October 9 BIBLE CHÂNG CHHIAR TÛR: Genesis 12:1 3;Exodus 2:24; Deuteronomi 5:1 21; 26:16 19; 8:5;Matthaia 28:10; Rom 4:1 5. H-3 Chutichuan, leia awm hnam tinrêng te, chi tinrêng te, tawng tinrêng te leh mi tinrêng te hnêna hril darh tûr chatuana chanchin tha nei vântirhkoh dang pakhat, vanlaizâwl taka thlâwk lâi chu ka hmu a (Thupuan 14:6, NKJV). Heta chatuana chanchin tha tih tawngkam hi lo chhinchhiah la. Chatuan tih awmzia chu eng tik hun pawha awm reng tihna niin, chu chatuana chanchin tha chu lei hun intan hmâ (Tita 1:2, NKJV) daih tawh khân Isua Kristaah tiamkan lo ni tawh a ni. Chutiang chu a nih avângin, Bible hmun danga chatuan thuthlung tia sawi a ni pawh hi thil mak vak a ni hran lo rêng a, a chhan pawh chanchin tha kan tih hi a nihna taka chuan thuthlung niin, thuthlung nihna laimu pawh chanchin tha a ni ve leh tho bawk: Pathian chuan, a khawngaiha a hmangaihna êm che avângin i phû miah loh leh i hlawh chhuah theih ngâi miah loh tûr chhandamna

18 35 36 chu pêk che a tum a; chumi lo chhân lêt nân amah chu i thinlung zawng zawngin, i nunna zawng zawngin, i rilru zawng zawngin, i chakna zawng zawngin i hmangaih tûr a ni a (Marka 12:30). Chu hmangaihna chu a dân thute zawmna hmanga tihlan a ni thîn bawk: Pathian kan hmangaihzia kan tihlanna chu a thupêkte kan zawmna a ni (1 Johana 5:3, NKJV) tih ang khân. Tûn kârah hian thuthlung leh a kaihhnawih thil dang zawng zawngte târ lana a awmna Deuteronomi bu-a thuthlung chungchâng sawi a nih dân kan thlîr ho ang. SUNDAY October 10 THUTHLUNG LEH CHANCHIN THA Bible pum puiah hian thuthlung leh chanchin tha te hi a lang kawp zing hle mai a. Thuthlung chu Israel hnam a lo pian hmâ daih khân lo awm tawhin, thuthlung thutiam pawh Israel hnam a pian hmâthova siam chu ni mah se, Pathianin a mite an pi leh pute a rawn biak pawhna atang khân a rawn langsâr tan ta a ni. A tîr atang rêng khân thuthlunga a laimu tak, a pawimawh lâi ber chu chanchin tha, rinna avâng chauha chhandamna hi a ni ngar ngar thîn a ni tih hi lo hria ila. Genesis 12:1 3; 15:5 18 leh Rom 4:1 5 chhiar la. Abrama (a hnua Abrahama tih lo ni ta) hnêna thuthlung thutiam a siam kha eng nge ni a, chu thuhlung thutiamah chuan eng tin nge chanchin tha hi puan chhuah a nih? Abrahama khân Pathian a ring a, tin, a hnêna Pathian thutiamte pawh kha a ring bawk a; chumi avâng chuan Pathian hmâah thiam changin a awm ta a ni. Thiam chang nia puan a nih avâng hian khawngaihna chu a man a tlâwm hle e tihna erawh a ni lo va, a chhan pawh Abrahama hian thuthlunga a tih ve tûr awmte chu thuâwihna, entîr nân, Genesis 22-a kan hmuh Moria tlânga thil a tihte ang chi hmang khân a tih ve vek vâng a ni. Mahse, hêng thilte a ti chung pawh hian a rinna chu a felnaah ruat a ni tho thung a(rom 4:5). Chuvângin, kum za eng emaw zât ral leh hnu-ah pawh Paula chuan Pathianin a mite hnêna thuthlung thutiam a pêkte-a nung tih awmzia sawi fiahna atân Abrahama kha a rawn hmang ta rêng a ni. He thupui hi Bible bu pum puiah hmuh tûr a awm a. Paula vêk hian Galatia 3:6-ah pawh rawn sawi lehin, Genesis 15:6-a Abrahama rinna chu a felnaa ruatsak a nih thu kha a sawi chhâwng a, Abrama hnêna Pathian thutiam a thlaha hnam zawng zawngte malsâwm an la nih tûr thu kha rinnaa awm zawng zawngte chan tûr a ni a ti (Galatia 3:9). Thuthlung thutiamte hi mi zawng zawng Juda an ni emaw, Gentail an ni emaw rinaa awm apiangte hnênah chuan pêk vek a ni a (Galatia 3:7); chutiang chu a nih avângin dân thiltihte tel miah lova rinna avâng chauha chhandamte tân phei chuan dân zawm hi tih ngei ngei tûr a ni zâwk a ni. Jeremian thuthlung thar chungchâng a sawi pawh hian dân leh thuthlung hi thil inzawm tlat a nihzia hre chungin a ni a sawi ve tho a ni: Chûng ni hnu-a Israel chhûngte thu ka thlunpui tûr erawh chu hei hi a ni tiin LALPAchuan a sawi: An rilru ngaihtuahnaahte ka dân ka dah ang a, an thinlungah ka ziak bawk ang; kei hi an Pathian ka ni ang a, anni chu ka mite an ni ang (Jeremia 31:33, NKJV). He hian Leviticus bu-a, In zîngah ka chêng ang a, in Pathian ka ni ang a, nangni pawh ka mite in ni ang (Lev. 26:12) tih thu kha min hriat chhuahtîr leh a ni.

19 37 38 Eng tiangin nge thuthlung dân leh chanchin tha te hi Thupuan 14-a kan hmuh, vântirhkoh pathum thuchah tia kan sawi mai thin, khawvêl hnêna Pathian vaukhânna thuchah hnuhnûng ber nên hian a inzawm? THAWHTANNI October 11 THUTHLUNG LEH ISRAEL HNAM In fel vâng emaw, in rilru dik vâng emawin an ram chu in va luah dâwn a ni lo va, hêng hnam sual avâng leh Lalpanin pu Abrahama Isaaka te, Jakoba te hnêna a chhechham thu kha tinghet tûrin, LALPAin Pathianin anni chu a hnawhchhuahsak che u a ni zâwk e (Deut. 9:5; Deut. 9:27 pawh en bawk la).eng tin nge he lâi Bible chângah hian thuthlung thutiamte chu tihlan a nih? Hetah pawh hian khawngaihna thuthlung chu a lo lang ve leh a: Israel mite hian thil sual tak tak ti fo mah se, Pathian chuan an tân hna a thawk reng tho a ni. (Hetiang hi vawiina chanchin tha-in hna a thawh dân pawh a la ni reng a). An thlahtute hnêna lo tiam tawh a nih avâng khân Pathian khawngaihna chu chhuan lo awm leh zêl tûrte hnênah pêk a ni ta a ni. Mosian thuthlung thutiamte dawngtu Israel mipuite a dâwrnaah hian an hnam thlahtu bulte hnêna pêk thuthlung thutiamte kha a sawi chhuak leh fo mai a. Exodus 2:24, Exodus 6:8 leh Leviticus 26:42 chhiar la. Hêng Bible chângte hian thuthlung thutiamten hna an thawh dân tilangtu eng thu nge an sawi? Pathian khawngaih chhandamna chhinchhiahna ropui tak, Aigupa ram atanga Israel fate hruai chhuah an nihna pawh kha Lalpan an pi leh pute hnêna a lo siam tawh thuthlunga innghat tho a ni a. A awmzia chu, thuthlung hamthatna dawngtu tûrte an pian hmâ hauh khân an tâna thutiamte chu siam a lo ni daih tawh tihna a ni. Chutiang chuan, anmahni thil tha tih avâng ni hauh lovin an pi leh pute hnêna lo tiam tawh chu an chang ta a, an tâna Pathianin thilmak a tihte hmang leh thil thleng hrang hrangte hmang khân chhanchhuah an ni ta a ni. Hetah hian a la tâwp mai lo. Aigupta ram atang hian khawiah nge an kal kha? Sinai tlâng, anmahni nêna Pathianin thuthlung a rawn nêmngheh tâkna hmunah khân a kal a ni lo m ni? (Exodus 20 en la). Chumi thuthlunga a laimu ber chu chanchin tha leh dân niin, chu dân chu an zawm tûra Pathianin a pêk Thu Sâwm Pêk hi a ni a, hêng thupêkte hian anmahni lo tlan chhuak tawhtu Lalpanêna an inlaichînna chu an târ lang. Chuvângin, Deuteronomi bu-ah hian chu dân zawm chu thuthlunga an tih ve tûr a nih thu kan hmu zing hle nghe nghe a, Sinai tlângah khân nemngheh a rawn ni ta a ni. Pathian dânin keini, khawngaihnaa avânga chhandam lo ni tate nuna hna a thawh tûr chu eng nge ni a, eng vângin nge chu dân chu Pathian nêna kan lên dunna kawngah hian a pawimawh êm êm? THAWHLEHNI October 12 THUTHLUNG BU CHU Pathian leh a mite inkâra inlaichînna awm sawi fiah nâna hman thuthlung (Hebrai tawng chuan, berit an ti a) tih hi Bible pum puiah hian hmuh tûr awm tam hle tho mah se, a tawngkam ngau ngau hi chu Deuteronomi-ah hian a lang zing zual hle a; chuvângin, Deuteronomi bu pawh hi Thuthlung Lehkhabu tia sawi thin a ni ve rêng bawk a ni.

2. 19 Hualngo Edited with MW Text.pmd

2. 19 Hualngo Edited with MW Text.pmd 1 2 PUITLING SABB ABBATH SIKUL ZIRLAI CHHÛNGKA GKAW HUN TAWN WNGTE by CLAUDIO & PAMELA A CONSUEGRA Sabbath School Lesson [Gmidkbmom yhkesdyfol OD;zkef;Edkif (00354) refae*sm uif;apmifhyhkesdyfwdkuf 206

Chi tiết hơn

ZIRLÂI 1-NA JANUARY 05, HEN 1-NA: THLÎR LÂWKNA Châng Thlan: Thupuan 1:1. Thlûr Bing Tûr: Hê zirlaiah hian, Thupua

ZIRLÂI 1-NA JANUARY 05, HEN 1-NA: THLÎR LÂWKNA Châng Thlan: Thupuan 1:1. Thlûr Bing Tûr: Hê zirlaiah hian, Thupua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ZIRLÂI 1-NA JANUARY 05, 2019 1 HEN 1-NA: THLÎR LÂWKNA Châng Thlan: Thupuan 1:1. Thlûr Bing Tûr: Hê zirlaiah hian, Thupuan bu thuhmahruai (Thupuan 1:1 8) zir bing deuhin, a

Chi tiết hơn

DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019 STT Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/xã đặc biệt k

DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019 STT Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/xã đặc biệt k Tên Mã Quận/ Tên Quận/ Mã Tên Phường/ khó khăn/ 1 01 Hà Nội 17 Ba Vì 01 Ba Trại (Trước 28/4/2017) ĐB khó khăn 2 01 Hà Nội 17 Ba Vì 02 Ba Vì (Trước 28/4/2017) ĐB khó khăn 3 01 Hà Nội 17 Ba Vì 03 Khánh Thượng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - te20chiunn.doc

Microsoft Word - te20chiunn.doc TĒ 20 CHIUⁿ KHÀN-HȰ CHA-KHÒAⁿ HŌAN-CHIÁ Ê SŪ-CHÊNG Hôe-hok i-seng ê sî ū n g hāng khàn-hȱ ti h ōe-kì-tit: thâu ch t hāng i-seng s ài chai sī pīⁿ-lâng ê s t-sū, i bô ài chai khàn-hȱ ê ì-kiàn; tē jī hāng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TOJABCeHoatim.doc

Microsoft Word - TOJABCeHoatim.doc Bó-im o kap 1. Jī-bóe: o khò 靠 kh± 褲 ko 哥 k 姑 hō 號 h³ 雨 to 刀 t 都 so 娑 s 蘇 thò 套 th± 吐 / 兔 gō 餓 g³ 五 cho 糟 ch 租 tō 道 t³ 肚 ló 惱 l 滷 po 褒 p 埔 kó 稿 k 鼓 bó 母 b 某 pho 波 ph 鋪 chho 臊 chh 粗 só 嫂 s 所 Bó-im o kap

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 29-GIÔ-EN.docx

Microsoft Word - 29-GIÔ-EN.docx 1 Lời Tựa 1 Lời của CHÚA phán với Giô-ên con trai Pê-thu-ên: Tai Họa Ðến trên Ðất Nước 2 Hỡi các trưởng lão, hãy lắng nghe những điều nầy, Hỡi tất cả dân cư trong xứ, hãy lắng tai nghe. Có bao giờ việc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 2 Giông Tố Út Liễu vừa chất xong mớ lá sen, bông sen xuống xuồng, định đi cho kịp con nước ròng xuôi ra chợ được nhanh thì nhìn thấy chiếc ca - nô chạy tốc dộ thật cao đâm sầm vào như muốn đụng thẳng

Chi tiết hơn

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 8 năm 2018) 1 7000080 GIÀNG A CHÔ 15/04/1999 Xã Nùng

Chi tiết hơn

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] TÓM TẮT TÁC PHẨM VĂN XUÔI LỚP 12 Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ Tô Hoài ( in trong tập Truyện Tây Bắc, 19

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] TÓM TẮT TÁC PHẨM VĂN XUÔI LỚP 12 Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ Tô Hoài ( in trong tập Truyện Tây Bắc, 19 TÓM TẮT TÁC PHẨM VĂN XUÔI LỚP 12 Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ Tô Hoài ( in trong tập Truyện Tây Bắc, 1953) : Vợ chồng A phủ kể về đôi vợ chồng người H Mông ở vùng Tây Bắc. Mỵ là một cô gái xinh đẹp có

Chi tiết hơn

Tóm tắt tác phẩm văn xuôi lớp 12

Tóm tắt tác phẩm văn xuôi lớp 12 Tóm tắt tác phẩm văn xuôi lớp 12 Author : vanmau Bạn học sinh nào chưa nhớ được cốt truyện của các tác phẩm văn xuôi lớp 12 thì tham khảo bài viết sau nhé. 1. Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ Tô Hoài ( in

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tháng 3 - u?c nguy?n dân gian trong nam Giáp Ng?

Microsoft Word - Tháng 3 - u?c nguy?n dân gian trong nam Giáp Ng? Ước nguyện dân gian trong năm Giáp Ngọ Ước nguyện nghĩa là gì? Ước ( 約 ), chữ Nôm, nghĩa là mong. Từ mượn chữ Hán, ước ( 約 ) thuộc bộ mịch ( 糸, tơ sợi nhỏ) với nghĩa là thắt, bó, ràng buộc. Nguyện ( 願

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

Ky Thuat Gieo Trong Va Cham Soc Cay Kim Tien Thao

Ky Thuat Gieo Trong Va Cham Soc Cay Kim Tien Thao Ky Thuâṭ Gieo Trôǹg Va Chăm Soć Cây Kim Tiêǹ Thaỏ Có thể trồng bằng hom thân hoặc cành nhưng tốt nhất là bằng gieo hạt thẳng vì hạt giống sẵn và đỡ tốn công hơn. Cây kim tiền thảo hay còn gọi là cây mắt

Chi tiết hơn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn Kóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do uyển ướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động tông min Cứ năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướng dẫn kiểm tra trạng tái Báo động xâm nập Cứ năng kết ợp kông

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở. Trên suốt con đường từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban

CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở. Trên suốt con đường từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở. Trên suốt con đường từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban mai như chào đón ngày Đăng mới đến cái tỉnh lỵ nhỏ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NGH? T?M TANG XUA ? QUÊ TA

Microsoft Word - NGH? T?M TANG XUA ? QUÊ TA Nghề Tằm Tang Xưa Ở Quê Ta Hồ Phi Trong một bữa cơm, có món Khổ Qua trộn tôm ăn với bánh tráng, người bạn trẻ hỏi: - Hồi xưa ở Việt Nam, cháu nhớ có ăn cái gì vàng vàng như con sâu bằng đầu chiếc đũa cũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - nhphuoc-songnuoccadao[1]

Microsoft Word - nhphuoc-songnuoccadao[1] ĐỒNG NAI CỬU LONG: CA DAO VÀ SÔNG, NƯỚC, GHE THUYỀN TS Nguyễn Hữu Phước SƠ LƯỢC Châu thổ Đồng Nai Cửu Long, nhất là vùng Cửu Long (sông Tiền và sông Hậu có một hệ thống sông rạch và kinh đào hết sức dồi

Chi tiết hơn

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Phẩm 24 Tập 316: HT Tịnh Không giảng 1 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014-2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH: Ba Bậc Vãng Sanh Tập 316 Hòa thượng Tịnh Không

Chi tiết hơn

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong chánh điện vắng lặng, Đức Phật như gần gũi hơn với chú,

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

ttvnctk20

ttvnctk20 H.T THÍCH THANH TỪ THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 MỤC LỤC 1. Lời Đầu Sách. 2. Cội Nguồn Thiền Tông. 3. Thiền Tông Việt Nam Cuồi Thế Kỷ 20. 4. Yếu Chỉ Thiền Tông. I. Mở Đề. II. Chủ Đích Thiền Tông.

Chi tiết hơn

-

- PHẦN MỘT - Thôi đi, anh đừng kể nữa! Hạnh Nguyên cười ngặt nghẽo, tiếng cười trong như pha lê, hồn nhiên vô tư. Kiến Trung vờ như không nghe, kể tiếp: - Rồi em biết không, bé Bi nói Hạnh Nguyên vừa cười

Chi tiết hơn

Tiền Hành Pháp 1a. Gia Trì lưỡi - Tịnh Hoá Khẩu : Om A À, I Ì, U Ù, Ri Rì, Li Lì, Ê Ê, Ô Ô, Ăng À, Ka Kha Ga Gà Nga, Cha Chá Gia Già Nha, Tra Trá Đa Đ

Tiền Hành Pháp 1a. Gia Trì lưỡi - Tịnh Hoá Khẩu : Om A À, I Ì, U Ù, Ri Rì, Li Lì, Ê Ê, Ô Ô, Ăng À, Ka Kha Ga Gà Nga, Cha Chá Gia Già Nha, Tra Trá Đa Đ Tiền Hành Pháp 1a. Gia Trì lưỡi - Tịnh Hoá Khẩu : Om A À, I Ì, U Ù, Ri Rì, Li Lì, Ê Ê, Ô Ô, Ăng À, Ka Kha Ga Gà Nga, Cha Chá Gia Già Nha, Tra Trá Đa Đa Na, Ta Thá Đa Đa Na, Pa Phá Ba Bà Ma, Da Ra La Qua,

Chi tiết hơn

HONG KONG OPEN WINDSURFING CHAMPIONSHIPS 2010 (21-27 SEPTEMBER 2010) TUNG WAN, CHEUNG CHAU ORGANIZED BY WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG SUBVENTED

HONG KONG OPEN WINDSURFING CHAMPIONSHIPS 2010 (21-27 SEPTEMBER 2010) TUNG WAN, CHEUNG CHAU ORGANIZED BY WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG SUBVENTED HONG KONG OPEN WINDSURFING CHAMPIONSHIPS 2010 (21-27 SEPTEMBER 2010) TUNG WAN, CHEUNG CHAU ORGANIZED BY WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG SUBVENTED BY LEISURE & CULTURAL SERVICES DEPARTMENT Int'l Raceboard

Chi tiết hơn

 Phần 3 Lam Huyên vui chân trên phố, trời chiều hôm nay trong xanh và phố phường dường như đông đúc hơn. Được một đoạn đường ngắn, Huyên nhận ra bên kia đường, Văn ngồi trên xe, môi thấp thoáng nụ cười.

Chi tiết hơn

THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 H.T THÍCH THANH TỪ Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namthi

THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 H.T THÍCH THANH TỪ Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namthi THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 H.T THÍCH THANH TỪ Nguồn http://www.thuong-chieu.org Chuyển sang ebook 26-5-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? - Khỉ ốm, chỉ có da bọc xương. Thịt khỉ lại tanh, không ai

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: HỒI III TÂY KHỨ THIÊN MÔN TẦM BÍ KIẾP CUNG TRUNG MỸ NỮ LUYẾN ANH HÙNG Lão chưởng quầy và bọn tiểu nhị đang đứng trước cửa, cúi dầu chào thật thấp, không dám đòi tiền cơm. Uyển Cơ mỉm cười trao cho lão

Chi tiết hơn

Microsoft Word - awards.doc

Microsoft Word - awards.doc Hong Kong Schools Federation Inter-school Competitions 1C LEUNG SIN YEE 3B CHAN MIU NING Inter-school Badminton Competition 4D NGAN KWAN YEE (Division II) Girls A Grade 5A CHIANG CHO MAN 5E FU HOI KI 5E

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ A. MẬT TRUYỀN THAM THIỀN YẾU PHÁP Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như

Chi tiết hơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM LỜI NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM CỦA ĐỨC PHẬT A ĐI ĐÀ TỲ KHEO THÍCH TUỆ HẢI Viet Nalanda Foundation 2563 PL 2019 DL 1 MỤC LỤC I. DẪN KHỞI... 7 II. ĐI TÌM ĐÚNG ĐỊA CHỈ CỦA TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC... 13 1. Mười tập nhân

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

Tác Giả: Federico Moccia Người Dịch: Hồ Thủy An ANH KHÁT KHAO EM Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là ti

Tác Giả: Federico Moccia Người Dịch: Hồ Thủy An ANH KHÁT KHAO EM Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là ti Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đèn đỏ, tím, xanh. Đám gái nhảy trần như nhộng, đang nhảy trên những đống cỏ khô. Một anh

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 5 Chương 17 L Lúc ăn cơm chiều, chị dâu anh cứ luôn luôn trừng mắt với em á!" Tư Đồ Tĩnh bước vào phòng, Hồng Diệp liền mãnh liệt lay lay cánh tay anh, bắt đầu lải nhải tố cáo, muốn anh tin lời mình

Chi tiết hơn

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG Bìa và minh họa: THÚY DUNG Thiên Lương THÚ RƯNG (In lần thứ 4) NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỎNG {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} LỜI GIỚI THIỆU Sau hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng

Chi tiết hơn

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn Author : elisa Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn - Bài số 1 Bạn Thắm có vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh khanh nhưng rất khỏe, mái tóc dài thường buông xòa

Chi tiết hơn

 Chương 13 Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh Âm lịch. Ngoài con cháu, khách mời toàn là bè bạn cũ và những mối quan hệ làm ăn. Bà Liên từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem còn có gì

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

I CÁC VUA 1:1 1 I CÁC VUA 1:9 I Các Vua A-đô-ni-gia muốn lên ngôi vua 1 Lúc đó vua Đa-vít đã già lắm và mặc dù các tôi tớ lấy nhiều mền đắp cho ông nh

I CÁC VUA 1:1 1 I CÁC VUA 1:9 I Các Vua A-đô-ni-gia muốn lên ngôi vua 1 Lúc đó vua Đa-vít đã già lắm và mặc dù các tôi tớ lấy nhiều mền đắp cho ông nh I CÁC VUA 1:1 1 I CÁC VUA 1:9 I Các Vua A-đô-ni-gia muốn lên ngôi vua 1 Lúc đó vua Đa-vít đã già lắm và mặc dù các tôi tớ lấy nhiều mền đắp cho ông nhưng ông vẫn không thấy ấm. 2 Họ thưa với vua, Chúng

Chi tiết hơn

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu 1 Truyện ngắn : Bà Năm đi Mỹ *** Phan Đức Minh - Chợ Bà Chiểu ở Sài Gòn - Mấy hôm nay, Bà Năm mất cả ăn, cả ngủ vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sáng mai là Bà lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình, sống với

Chi tiết hơn

Microsoft Word - unicode.doc

Microsoft Word - unicode.doc NGƯỜI BIẾT TU PHẬT THÌ RẤT NHẸ NHÀNG, THẢNH THƠI Nhận lời mời của quý Ni trưởng, Ni sư và toàn thể Ni chúng, tôi về đây thăm trường hạ chư Ni và có đôi lời với tất cả quý vị. Tôi nghĩ người tu xuất gia,

Chi tiết hơn

giới thiệu thận nhiên Thơ của những người đàn bà 30 tuổi Trong bài này, chúng tôi giới thiệu bốn gương mặt thơ nữ đương đại hiện sống trong nước, cùng

giới thiệu thận nhiên Thơ của những người đàn bà 30 tuổi Trong bài này, chúng tôi giới thiệu bốn gương mặt thơ nữ đương đại hiện sống trong nước, cùng giới thiệu thận nhiên Thơ của những người đàn bà 30 tuổi Trong bài này, chúng tôi giới thiệu bốn gương mặt thơ nữ đương đại hiện sống trong nước, cùng một thế hệ, khoảng 30 tuổi. Chưa hẳn họ là những nhà

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Hoa viên Nam Thành nhiều, cô chuyển đến đấy ngày nào cũng ngâm trong bồn tắm. Nhưng lại không

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - THUY_THUY_TRUYEN_W.doc

Microsoft Word - THUY_THUY_TRUYEN_W.doc THUÝ THUÝ TRUYỆN 翠翠傳 Nguyên tác : Tiễn Đăng Tân Thoại Tác giả : Cù Hựu Bản dịch của : Phạm Xuân Hy Thuý Thuý họ Lưu, là con gái một gia đình ở Hoài An, từ nhỏ thông minh dĩnh ngộ, đọc được Thi, Thư, cha

Chi tiết hơn

1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế

1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế 1 Đ Ộ N G S Ơ N L Ụ C Dịch Giả : Dương Đình Hỷ Tủ sách : Phước Quế 2 1.- Động Sơn Lương Giới họ Du, người Hội Kê. Từ nhỏ theo thầy tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tới câu Chí vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý liền

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KimTrucTu-moi sua.doc

Microsoft Word - KimTrucTu-moi sua.doc 1 Kim Trúc Tự Nguyên tác: Dạ Vũ Thu Đăng Lục Tác Giả: Tuyên Đỉnh Dịch Giả : Phạm Xuân Hy Mỗ lúc hồi còn nhỏ để tóc trái đào, từng được nghe nói đến ngôi chùa Kim Trúc Tự ở Dương Châu, nhưng không hề biết

Chi tiết hơn

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con trai. Thấy con trai và con gái cùng về, trên người cô con gái còn khoác chiếc áo khoác nam sang trọng, mẹ Phùng tưởng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha Mưa Xuân Về Muộn Truyện Ngắn Trần Đan Hà Lâm trở về quê sau một biến động của đất nước, một khúc quanh lịch sử đã trôi qua, nhưng thảm cảnh chiến tranh vẫn còn ám ảnh. Từ những ngày triệt thoái cao nguyên,

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/bienkhaotongquat/tranhtet/tranhtet.htm THÚ DÙNG TRANH TẾT ĐỂ CHÚC TẾT [1] Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ L úc còn bé, ở ngoài Bắc, tôi n

12/22/2015 nhantu.net/bienkhaotongquat/tranhtet/tranhtet.htm THÚ DÙNG TRANH TẾT ĐỂ CHÚC TẾT [1] Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ L úc còn bé, ở ngoài Bắc, tôi n THÚ DÙNG TRANH TẾT ĐỂ CHÚC TẾT [1] Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ L úc còn bé, ở ngoài Bắc, tôi nhớ cứ vào mỗi dịp Tết là mọi người dân quê lại đua nhau đi sắm tranh Tết về treo nhà: tranh gà, tranh lợn, tranh

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 1 Chương 1: Đầu xuân, máy điều hòa trong phòng làm việc được mở lên. Một tia gió lạnh theo cửa sổ chưa được đóng chặt len lỏi vào, gió lạnh se se, cô gái đang ngủ gục trên bàn khẽ rùng mình một cái,

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” Nghị luận xã hội về Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Author : vanmau Nghị luận xã hội về Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Bài làm 1 Vào nửa đầu thế kỉ thứ mười tám, xã hội phong kiến nước ta rơi

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 1 Ma Ghen Quỷ Hờn 1. Cô Gái Áo Hồng Đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi sáng tác này nên ngoài những dụng cụ cần thiết cho chuyên môn ra, Hoàng còn mang theo tiền đủ cho chi phí suốt hai tháng. Do vậy khi

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 4 Chương 13 Việc Đã Thành Công Hì hì! Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền Ba ba đánh

Chi tiết hơn

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Việt Nam thất thủ. Hy vọng chuyện này như một lời tâm

Chi tiết hơn

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 Tập 011: HT Tịnh Không giảng 1 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2019 (giảng lần thứ 5) TẬP 11 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng Giảng ngày: 14 tháng 1 năm 2019 Giảng tại: Hiệp Hội

Chi tiết hơn

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN 2 DẪN NHẬP BA CH VIÊN TÔN CA C đươ c viê t dưạ theo tâ p kich thơ TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG cu a cô thi si Tâm Tri Lê Hư u Kha i. TI NH TRONG GIÂ C MÔṆG đa đươ

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi

Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi Năm Mùi kể chuyện Dê Hoàng Anh Tài Trong thập can Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Qúy và 12 chi tức : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Năm vừa qua là năm Nhâm Ngọ.

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

Th«ng tin nghiªn cøu B o tån Di s n Sè 02(38) 2017 MỘT SỐ TẬP TỤC Ở HỘI AN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG CÂY CỐI Trần Phương Thờ cúng cây cối là m

Th«ng tin nghiªn cøu B o tån Di s n Sè 02(38) 2017 MỘT SỐ TẬP TỤC Ở HỘI AN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG CÂY CỐI Trần Phương Thờ cúng cây cối là m MỘT SỐ TẬP TỤC Ở HỘI AN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG CÂY CỐI Thờ cúng cây cối là một trong những hình thức tín ngưỡng đã có từ lâu đời trên đất nước Việt Nam và tồn tại cho đến ngày nay. Đây là một

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

Gian

Gian Giận Thích Nhất Hạnh Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Table

Chi tiết hơn

RAWNGBÃWLNA CHANCHIN 3 July, August, September

RAWNGBÃWLNA CHANCHIN 3 July, August, September RAWNGBÃWLNA CHANCHIN 3 July, August, September 2016 1 A Chhûng Thû Editor Thukhawchâng 4 Resources 6 South Sudan 1. Silaite leh Pathian July 2 * 9 2. Indona Hmuna Rinna, hen 1 July 9 13 3. Indona Hmuna

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 6 Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa, cô xoa xoa bàn tay trên trán: - Chết mất thôi! - Cô không sao chứ? Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại như chuẩn bị tung đòn: - Còn hỏi? Đụng người ta mạnh

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn