Hướng dẫn sử dụng Dell Display Manager cho màn hình Dell SE2722HX

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Hướng dẫn sử dụng Dell Display Manager cho màn hình Dell SE2722HX"

Bản ghi

1 Màn hình Dell SE2722H/SE2722HX Trình quản lý màn hình Dell Sổ hướng dẫn sử dụng Mẫu: SE2722H/SE2722HX Mẫu quy đi nh: SE2722Hc

2 LƯU Ý: LƯU Ý cho biê t thông tin quan tro ng giu p ba n sư du ng máy tính hiệu quả hơn. CHÚ Ý: CHÚ Ý cho biê t khả năng thiệt ha i phâ n cư ng hoă c mâ t dư liệu nê u ba n không tuân thủ các hươ ng dẫn. CẢNH BÁO: CẢNH BÁO cho biê t khả năng bi hư hỏng tài sản, thương tật cá nhân hoă c tư vong. Bản quyền 2021 Dell Inc. hoă c của các công ty con liên quan. Bảo lưu mo i bản quyền. Dell, EMC và các thương hiệu khác là các thương hiệu của Dell Inc. hoặc của các công ty con liên quan. Các thương hiệu khác có thể là thương hiệu của các đơn vị sở hữu liên quan Bản sửa đổi A00

3 Mu c lu c Tổng quan...4 Sư du ng hộp thoa i Cài đă t nhanh...5 Cài đă t các chư c năng màn hình cơ bản...7 Gán chê độ cài sẵn cho các ư ng du ng...9 Sắp xê p các cư a sổ bằng tính năng Sắp xê p đơn giản...10 Quản lý nhiều đâ u vào video...13 Khôi phu c vi trí ư ng du ng...14 Gắn DDM vào Cư a sổ đang hoa t động (chỉ cho Windows 10)...17 Áp du ng các tính năng bảo toàn năng lươ ng.. 18 Các phím tắt khác...19 Khắc phu c sự cố...20 Mục lục 3

4 Tổng quan Trình quản lý màn hình Dell là ư ng dụng Windows du ng để quản lý một màn hình hoặc một nhóm màn hình. Ứng dụng cho phépchi nh thủ công hình ảnh hiển thị, gán các cài đặt tư động, quản lý nguô n điện, xoay hình và các tính năng khác trên các mẫu mànhình Dell đã chọn. Sau khi đã cài đặt, Trình quản lý màn hình Dell se cha y mô i khi hệ thô ng khởi động và hiển thị biểu tươ ng tương ư ng trong khay thông báo. Thông tin vê các màn hình đươ c kê t nô i với hệ thô ng luôn có să n khi di chuột qua biểu tươ ng trong khay thông báo. Dell SE2722H - Standard 4:56 PM 2021/03/01 LƯU Ý: Trình quản lý màn hình Dell sư du ng kênh DDC/CI để kê t nối vơ i màn hình của ba n. Đảm bảo DDC/CI đươ c bật trong menu như dươ i đây. 4 Tổng quan

5 Sư du ng hộp thoa i Cài đă t nhanh Nhấp chuột vào biểu tươ ng trong khay thông báo của Trình quản lý màn hình Dell để mở hộp thoa i Quick Settings (Cài đă t nhanh). Khi kê t nô i với hệ thô ng nhiê u hơn một mẫu màn hình Dell đươ c hô trơ, ba n có thể chọn một màn hình mục tiêu cụ thể qua menu có să n. Hộp thoa i Quick Settings (Cài đă t nhanh) cho phép điê u chi nh tiện lơ i các mư c độsángvà độ tương phản màn hình. Ba n có thể chọn Manual Mode (Chê độ thủ công) hoặc Auto Mode (Chê độ tự động), và có thể thay đổi độ phân giải màn hình. Dell SE2722H 1920x1080 Hộp thoa i Quick Settings (Cài đă t nhanh) cu ng cho phép truy câ p giao diện ngươ i du ng nâng cao của Trình quản lý màn hình Dell vô n đươ c sử dụng để điê u chi nh các chư c năng Cơ bản, định cấu hình Chê độ tư động và truy câ p các tính năng khác. Sử dụng hộp thoa i Cài đặt nhanh 5

6 LƯU Ý: Tính năng Chư c năng Mô tả Truy câ p DDM nhanh Phím tắt để gọi giao diện DDM. Điê u khiển màn hình riêng lẻ trong hệ thô ng nhiê u màn hình Ctrl+Shift+D Du ng phím page up/down hoặc nhấp vào > để chuyển qua các bô cục Easy Arrange. Từ hộp thả xuô ng để chọn màn hình, màn hình đươ c chọn se hiện logo Dell. DỊCH chuyển Giao diện ngươ i du ng DDM sang màn hình cần điê u khiển. Nhấn Ctrl+Shift+D để bâ t Giao diện ngươ i du ng mini dưới con trỏ chuột. 6 Sử dụng hộp thoa i Cài đặt nhanh

7 Cài đă t các chư c năng màn hình cơ bản Ba n có thể chọn Manual Mode (Chê độ thủ công) cho phép ba n tư chọn một chê độ cài să n hoặc chọn Auto Mode (Chê độ tự động) vô n se áp dụng một chê độ cài să n dư a trên ư ng dụng đang hoa t động. Một thông báo trên màn hình se hiển thị chê độ cài să n hiện hành mô i khi thay đổi. Cu ng có thể chi nh Brightness (Độ sáng) và Contrast (Độ tương phản) của màn hình đã chọn từ thẻ Basic (Cơ bản). Dell SE2722H 1920x1080 LƯU Ý: Khi nhiều màn hình Dell đươ c kê t nối, cho n (Enable display matrix control) Bật điều khiển ma trận màn hình để áp du ng độ sáng, độ tương phản và các nu t cài sẵn màu cho toàn bộ màn hình. Cài đặt các chư c năng màn hình cơ bản 7

8 Dell SE2722H 1920x Cài đặt các chư c năng màn hình cơ bản

9 Gán chê độ cài sẵn cho các ư ng du ng Thẻ Auto Mode (Chê độ tự động) cho phép ba n kê t hơ p một chê độ cài să n cụ thể với một ư ng dụng cụ thể, và áp dụng tư động. Khi đã bâ t Auto Mode (Chê độ tự động), Trình quản lý màn hình Dell se tư động chuyển sang Preset Mode (Chê độ cài sẵn) tương ư ng mô i khi kích hoa t ư ng dụng đã gán. Preset Mode (Chê độ cài sẵn) đươ c gán cho một ư ng dụng cụ thể có thể giô ng nhau ở mô i màn hình đã kê t nô i hoặc cu ng có thể khác nhau giữa màn hình này với màn hình kê tiê p. Trình quản lý màn hình Dell đươ c định să n cấu hình cho nhiê u ư ng dụng phổ biê n. Để thêm một ư ng dụng mới vào danh sách gán, chi cần kéo ư ng dụng đó từ màn hình nê n, menu Start trên Windows hoặc bất kỳ vị trí nào khác và thả nó vào danh sách hiện hành. LƯU Ý: Không hỗ trơ gán Chê độ cài sẵn cho các tập tin bó, tập lệnh, trình tải và các tập tin không thể thực hiện như lưu trư zip hoă c tập tin đóng gói. Ba n cu ng có thể định cấu hình Chê độ game cài să n để du ng mô i khi ư ng dụng Direct3D cha y ở chê độ toàn màn hình. Để ngăn ư ng dụng sử dụng chê độ, hãy gán cho nó một chê độ cài să n khác. Dell SE2722H Gán chê độ cài să n cho các ư ng dụng 9

10 Sắp xê p các cư a sổ bằng tính năng Sắp xê p đơn giản Ở các màn hình Dell đươ c hô trơ, thẻ Easy Arrange (Sắp xê p đơn giản) cho phép ba n dễ dàng sắp xê p các cửa sổ mở trong một bô cục định trước bằng cách kéo chúng vào các vu ng đó. Nhấn > hoặc du ng phím Page Up/Page Down để tìm thêm các bô cục khác. Để ta o bô cục tu y chi nh, hãy sắp xê p các cửa sổ mở rô i nhấp Save (Lưu). Để bắt đầu sử dụngeasy Arrange (Sắp xê p đơn giản), chọn màn hình mục tiêu và chọn một trong các bô cục định să n. Các vu ng của bô cục đó se hiển thị ngay trên màn hình. Tiê p theo, kéo cửa sổ mở qua màn hình. Trong khi kéo cửa sổ, bô cục cửa sổ hiện hành se hiển thị và vu ng hoa t động se đươ c tô đâ m khi cửa sổ chuyển qua vu ng đó. Bất cư lúc nào, hãy kéo cửa sổ vào vu ng hoa t động để đặt cửa sổ vào vu ng đó. Dell SE2722H Để ta o bô cục cửa sổ tu y chi nh, hãy định kích thước và vị trí các cửa sổ (tô i đa 10 cửa sổ) trên màn hình nê n rô i nhấp liên kê t Lưu trong Easy Arrange (Sắp xê p đơn giản). Kích thước và vị trí của các cửa sổ đươ c lưu dưới da ng bô cục tu y chi nh và biểu tươ ng kiểu bổ trí tu y chi nh này se đươ c ta o ra. 10 Sắp xê p các cửa sổ bằng tính năng Sắp xê p đơn giản

11 LƯU Ý: Tùy cho n này không lưu hoă c ghi nhơ các ư ng du ng đang mở. Chỉ kích thươ c và vi trí của các cư a sổ sẽ đươ c lưu la i. Để sử dụng bô cục tu y chi nh, chọn biểu tươ ng bô cục tu y chi nh đó. Để xóa bô cục tu y chi nh vừa lưu, hãy đóng mọi cửa sổ trên màn hình nê n rô i nhấp liên kê t Lưu trong Easy Arrange (Sắp xê p đơn giản). Dell SE2722H Sắp xê p các cửa sổ bằng tính năng Sắp xê p đơn giản 11

12 Có những cách nâng cao hơn để tâ n dụng Easy Arrange. Vui lòng xem bảng ở dưới. Tính năng Chư c năng Mô tả Easy Arrange Nâng Cao Bô cục tu y chi nh 5 bô cục MRU (đươ c sử dụng lần gần đây nhất) Thay đổi cỡ phân vu ng nhanh chóng Lưu và đặt tên 5 mẫu Easy Arrange đã đươ c tu y chi nh. Thiê t lâ p mẫu x*y. Nhấn Ctrl+Shift+Home để chuyển giữa 5 bô cục MRU gần đây nhất. Giữ nút Ctrl khi đang thay đổi kích cỡ bô cục Easy Arrange hiện ta i để chi nh kích thước và sô lươ ng các ô trong một bô cục. Mẫu Easy Arrange mới đươ c ta o se đươ c lưu vào vị trí biểu tươ ng Easy Arrange. Các bô cục Easy Arrange cho chê độ xem dọc Giữ nút Ctrl khi nhấp vào biểu tươ ng bô cục đươ c chi nh sửa để trả vê bô cục mặc định. Các biểu tươ ng của chê độ xem dọc Easy Arrange se xuất hiện khi màn hình đươ c xoay. LƯU Ý: Một ư ng du ng có thể câ n độ phân giải hiệu quả tối thiểu cho cư a sổ ư ng du ng của nó. Ứng du ng như vậy có thể không khơ p trong vùng Ease Arrange nê u vùng này nhỏ hơn kích thươ c cư a sổ yêu câ u. 12 Sắp xê p các cửa sổ bằng tính năng Sắp xê p đơn giản

13 Quản lý nhiều đâ u vào video Thẻ Input Manager (Trình quản lý đâ u vào) cung cấp các cách thư c tiện lơ i để ba n quản lý nhiê u đầu vào video đươ c kê t nô i với màn hình Dell. Nó cho phép chuyển đổi giữa các đầu vào trong khi ba n làm việc với nhiê u máy tính. Mọi cổng vào video có să n với màn hình của ba n đê u đươ c liệt kê. Ba n có thể đặt tên cho từng đầu vào tu y thích. Hãy lưu la i các thay đổi sau khi chi nh sửa. Ba n có thể xác định một phím tắt để chuyển đổi nhanh đê n đầu vào yêu thích, và một phím tắt khác để chuyển đổi giữa hai đầu vào nê u ba n thươ ng xuyên làm việc giữa chúng. Dell SE2722H VGA HDMI VGA HDMI VGA LƯU Ý: DDM kê t nối vơ i màn hình của ba n ngay cả khi màn hình đang hiển thi video từ một máy tính khác. Ba n có thể cài đă t DDM vào máy tính thường dùng và điều khiển cách chuyển đổi đâ u vào từ máy tính đó. Ba n cũng có thể cài đă t DDM vào các máy tính khác đã kê t nối vơ i màn hình. Quản lý nhiê u đầu vào video 13

14 Khôi phu c vi trí ư ng du ng DDM có thể giúp ba n khôi phục các cửa sổ ư ng dụng vê vị trí tương ư ng của chúng khi ba n kê t nô i la i máy tính với (các) màn hình. Ba n có thể truy câ p nhanh tính năng này bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tươ ng DDM trong khay thông báo. Nê u ba n chọn Auto-restore window layout (Tự động khôi phu c bố cu c cư a sổ), vị trí cửa sổ ư ng dụng của ba n se đươ c theo dõi và ghi nhớ bởi DDM. DDM se tư động đặt các cửa sổ ư ng dụng vê vị trí ban đầu của chúng khi ba n kê t nô i la i máy tính với (các) màn hình. 14 Khôi phục vị trí ư ng dụng

15 Nê u ba n muô n trở vê bô cục ưa thích sau khi đã di chuyển các cửa sổ ư ng dụng, trước tiên ba n có thể chọn Save current window layout (Lưu bố cu c cư a sổ hiện ta i) và sau đó chọn Restore saved window layout (Khôi phu c bố cu c cư a sổ đã lưu). Khôi phục vị trí ư ng dụng 15

16 Ba n có thể sử dụng màn hình với các phiên bản hoặc độ phân giải khác nhau trong hoa t động hàng ngày và có thể áp dụng các bô cục cửa sổ khác nhau trên các màn hình đó. DDM có thể nhâ n ra màn hình mà ba n đã kê t nô i la i và khôi phục các vị trí ư ng dụng tương ư ng. Trươ ng hơ p cần thay màn hình trong một cấu hình ma trâ n màn hình, ba n có thể lưu bô cục cửa sổ trước khi thay và khôi phục bô cục đó sau khi đã lắp màn hình mới. LƯU Ý: Ba n nên giư cho các ư ng du ng tiê p tu c cha y để hưởng lơ i từ tính năng này. DDM sẽ không khởi cha y ư ng du ng. 16 Khôi phục vị trí ư ng dụng

17 Gắn DDM vào Cư a sổ đang hoa t động (chỉ cho Windows 10) Biểu tươ ng DDM có thể đươ c đính kèm với cửa sổ đang hoa t động mà ba n đang làm việc. Nhấp vào biểu tươ ng để dễ dàng tiê p câ n tới các tính năng dưới đây. Tính năng Chư c năng Mô tả Gắn DDM vào Cửa sổ đang hoa t động (chi cho Windows 10) Thay đổi cài đặt să n hoặc dịch sang những phân vu ng khác Kích hoa t phím tắt Chuyển cửa sổ ư ng dụng sang các ô Easy Arrange Di chuyển cửa sổ ư ng dụng giữa các màn hình Biểu tươ ng DDM đươ c đính kèm với cửa sổ đang hoa t động, ngươ i du ng có thể dễ dàng chuyển đổi vị trí cửa sổ; thay đổi chê độ màu cài să n, và kê t hơ p chê độ cài să n tư động. Trên cửa sổ ư ng dụng đang cha y, nhấn Ctrl+Shift+Ins cu ng se kích hoa t menu DDM đươ c đính kèm. Gửi cửa sổ ư ng dụng tới ô tiê p theo/ phía sau của Easy Arrange. Gửi cửa sổ ư ng dụng tới màn hình tiê p theo/phía sau. Gắn Ddm vào Cửa sổ đang hoa t động (chi cho Windows 10) 17

18 Áp du ng các tính năng bảo toàn năng lươ ng Ở các mẫu màn hình Dell đươ c hô trơ, một thẻ Options (Tùy cho n) luôn có să n cung cấp các tu y chọn tiê t kiệm năng lươ ng PowerNap. Ba n có thể chọn cài độ sáng màn hình ở mư c tô i thiểu hoặc để màn hình ngủ đông khi kích hoa t trình bảo vệ màn hình. Dell SE2722H 18 A p dụng các tính năng bảo toàn năng lươ ng

19 Các phím tắt khác Ba n có thể chi định các phím tắt cho những thao tác bên dưới và phím tắt truy câ p nhanh để thư c hiện các thao tác sau: Program shortcut key (Phím tắt chương trình): để mở nhanh hộp thoa i Quick Settings (Cài đặt nhanh). Easy Arrange MRU (Phím tắt MRU dễ sắp xê p): để áp dụng nhanh 5 bô cục cửa sô đã sử dụng gần đây. Application window shortcut key (Phím tắt cư a sổ ư ng du ng): để bâ t nhanh menu cho các tu y chọn trong Auto Mode (Chê độ tự động) và Easy Arrange (Sắp xê p dễ dàng). Dell SE2722H Các phím tắt khác 19

20 Khắc phu c sự cố Nê u DDM không thể tương thích với màn hình của ba n, DDM se hiển thị biểu tươ ng bên dưới trong thanh thông báo. 10:17 AM 2021/03/01 Nhấp vào biểu tươ ng, DDM se hiển thị thông báo lô i chi tiê t hơn. 10:17 AM 2021/03/01 Hãy lưu ý rằng DDM chi tương thích với màn hình Dell chính hãng. Nê u ba n đang sử dụng các màn hình của các nhà sản xuất khác, DDM không tương thích với chúng. Nê u DDM không thể nhâ n diện và/hoặc kê t nô i với màn hình Dell đươ c hô trơ, hãy tiê n hành các hành động sau để khắc phục sư cô : 1. Hãy đảm bảo đã kê t nô i đúng cáp video với màn hình và máy tính của ba n, đặc biệt là các điểm kê t nô i phải đươ c cắm chặt vào đúng vị trí. 2. Kiểm tra OSD của màn hình để đảm bảo đã kích hoa t DDC/CI. 3. Đảm bảo ba n có trình điê u khiển màn hình chính xác và mới nhất của nhà cung cấp đô họa (Intel, AMD, NVIDIA, vv). Trình điê u khiển màn hình thươ ng là nguyên nhân gây ra lô i DDM. 20 Khắc phục sư cô

21 4. Gỡ bỏ bất kỳ tra m nô i, hoặc bộ mở rộng hoặc bộ chuyển đổi cáp nào giữa màn hình và cổng đô hoa. Một sô loa i bộ mở rộng, ô ng nô i hoặc bộ chuyển đổi giá rẻ có thể không hô trơ DDC/CI phu hơ p và có thể khiê n cho DDM bị lô i. Câ p nhâ t trình điê u khiển của thiê t bị đó nê u có să n phiên bản mới nhất. 5. Khởi động la i hệ thô ng. DDM có thể không tương thích với các màn hình dưới đây: Các mẫu màn hình Dell cu trước năm 2013 và dòng D của màn hình Dell. Ba n có thể tham khảo các trang web Hô trơ Sản phẩm Dell để biê t thêm thông tin Màn hình chơi game sử dụng công nghệ G-sync dư a trên Nvidia Các màn hình ảo và không dây không hô trơ DDC/CI Một sô mẫu màn hình DP 1.2 mới, có thể cần thiê t phải tắt MST/DP 1.2 bằng cách sử dụng menu OSD màn hình Nê u máy tính của ba n đươ c kê t nô i Internet, ba n se nhâ n đươ c thông báo nhắc nhở khi có phiên bản ư ng dụng DDM mới hơn. Chúng tôi khuyên ba n nên tải xuô ng và cài đặt ư ng dụng DDM mới nhất. Ba n cu ng có thể kiểm tra phiên bản mới bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tươ ng DDM trong khi nhấn và giữ phím 'shift'. Khắc phục sư cô 21

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

Dell UltraSharp U2518D Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell UltraSharp U2518D Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Mẫu: U2518D/U2518DX/U2518DR Mẫu quy đi nh: U2518Dt LƯU Ý: LƯU Y cho biê t thông tin quan tro ng giu p ba

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước Hướng Dẫn Trên Màn Hình Vietnamese Version 2.0

JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước Hướng Dẫn Trên Màn Hình Vietnamese Version 2.0 JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước......2-7 Hướng Dẫn Trên Màn Hình......8-11 Vietnamese Version 2.0 1. Truy Cập Ứng Dụng Gặp vấn đề đăng nhập Mở trình duyệt web của quý vị và đi tới

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Chế

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Chế Hướng dẫn sử dụng máy ảnh TIẾNG VIỆT máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần Cảnh báo an toàn (= 4). Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách. Giữ hướng dẫn cẩn thận để có thể

Chi tiết hơn

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Getting Started Guide Regulatory Model: P18T Regulatory Type: P18T002 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc sử

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nội dung thêm Bổ sung năng động Cảnh và video D, Lớp Công

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật Tôi và Dell của tôi 2015 Dell Inc. GHI CHU : GHI CHÚ sẽ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng máy tính tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN TRỌNG sẽ chỉ báo hư hỏng phần cứng hoặc mất dữ liệu có thể xảy

Chi tiết hơn

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng sản phẩm của mình tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN

Chi tiết hơn

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Slide Show ác bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options

Chi tiết hơn

CÂN ĐÔNG ĐÔ

CÂN ĐÔNG ĐÔ Lư a choṇ tô t nhâ t cho siêu thi mini Hươ ng dâñ sư duṇg cân siêu thi JPT http://candongdo.com Trang 1 Kỹ thuật viên: 0904.882.876 MU C LU C 1. Lời nói đầu... 3 1.1. Lời nói đầu... 3 1.2. Các tính năng...

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất cả người dùng có thể tham khảo. 13ZD970/14ZD970 Series

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7202 Nội dung 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ Inspiron 14 5000 Series Sổ tay dịch vụ Dòng máy tính: Inspiron 14 5451 Dòng máy điều chỉnh: P64G Dòng máy điều chỉnh: P64G003 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/816 1. Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang trái, quay camera sang trái, giảm 1 đơn vị 2 Phím Enter

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE FSHARE V2 Hươ ng dâ n sư du ng Fshare 2 1/31 MỤC LỤC 1. Đăng ký 2. Đăng nhập... 4 3. Quên mật khẩu... 6 4. Tải File lên Fshare... 6 5. Tải về... 9 6. Quản lý File... 10 a. Tạo

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS: Để tạo đĩa mềm khởi động Dos, bạn mở My Computer, bấm phím phải chuột vào biểu tượng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT, SỬ DỤNG SOFT TOKEN TRÊN ỨNG DỤNG M-EMOBILE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1. Định nghĩa - M-eMobile (Mobile App) là ứn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT, SỬ DỤNG SOFT TOKEN TRÊN ỨNG DỤNG M-EMOBILE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1. Định nghĩa - M-eMobile (Mobile App) là ứn HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT, SỬ DỤNG SOFT TOKEN TRÊN ỨNG DỤNG M-EMOBILE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1. Định nghĩa - M-eMobile (Mobile App) là ứng dụng được thiết kế dành cho điện thoại di động và

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ

Inspiron Series Sổ tay dịch vụ Inspiron 13 7000 Series Sổ tay dịch vụ Dòng máy tính: Inspiron 13 7348 Dòng máy điều chỉnh: P57G Dòng máy điều chỉnh: P57G001 Ghi chú, Thận trọng và Cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng

Chi tiết hơn

Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng

Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau này. Phiên

Chi tiết hơn

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hướng dẫn sử dụng Publication date 05/27/2019 Bản quyền 2019 Bitdefender Văn bản Pháp lý Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phát hành bất cứ phần nào của cuốn sách này dưới mọi

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 65PFT6909 65PFT6909S Hướng dẫn sử dụng Nội dung 1 TV mới của tôi 4 9 Hướng dẫn TV 36 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 9.1 Những thứ bạn

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Nội dung 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các

Chi tiết hơn

GRADUATION PROTOCOL

GRADUATION PROTOCOL CHUÂ N BI CHO LỄ TỐT NGHIỆP CYCLE 7 NỘI DUNG TÔ NG DƠ T 08g30-09g00: Thủ tục mượn lễ phục 09g30-09g40: Xếp đội hình trên sân khấu và sau khi nhận bằng 09g40-09g50: Ổn định vị trí chỗ ngồi, dán tên và đánh

Chi tiết hơn

Easy UI Solution 3 Hướng dẫn sử dụng

Easy UI Solution 3 Hướng dẫn sử dụng Adobe và PostScript là những nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated. Tên của công ty khác và tên nhãn hiệu sản phẩm nói chung là tên thương mại của công ty, thương hiệu và thương hiệu đã đăng ký nói

Chi tiết hơn

Chính sách bảo mật Trong Chính sách bảo mật này ( Chính sách ), chúng tôi, Qualcomm Incorporated và các công ty con (gọi chung là chúng tôi, hoặc của

Chính sách bảo mật Trong Chính sách bảo mật này ( Chính sách ), chúng tôi, Qualcomm Incorporated và các công ty con (gọi chung là chúng tôi, hoặc của Chính sách bảo mật Trong Chính sách bảo mật này ( Chính sách ), chúng tôi, Qualcomm Incorporated và các công ty con (gọi chung là chúng tôi, hoặc của chúng tôi ), cung cấp thông tin về cách chúng tôi thu

Chi tiết hơn

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính Thứ Ba, 26/04/2016 11:27 (GMT+7) (PCWorldVN) Bạn đang muốn sử dụng các tính năng và ứng dụng Android nhưng không có điện thoại hay máy tính bảng dùng hệ điều hành này? Hãy thử các cách đơn giản sau để

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Done_reformatted_4C Communication Guidelines_v2.2_VIE.docx

Microsoft Word - Done_reformatted_4C Communication Guidelines_v2.2_VIE.docx HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG Hướng dẫn Truyền thông 4C (Phiên bản 2.2) Lịch sử sửa đổi Phiên bản Ngày hiệu lực Chi tiết thay đổi 2.2 Tháng 11/2018 Không thay đổi nội dung so với phiên bản trước, chỉ thay đổi

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT Đăng nhập hệ thống Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HRM MỤC LỤC CHƯƠNG 1 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT...2 1.1 Đăng nhập hệ thống...2 1.2 Đăng xuất hệ thống...3 CHƯƠNG 2 THÔNG TIN NHÂN SỰ...4 2.1 Bảng lương...4 2.2 Hồ sơ nhân

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn

Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành 2019-02-15 vi-vn Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này Quan trọng: Để biết thông tin quan trọng về cách sử dụng an toàn thiết bị và pin, hãy đọc thông tin An

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

General Education SURVEY on behalf of Special Education

General Education SURVEY on behalf of Special Education Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara BA N KHA O SA T: Ca c Di ch vu Gia o du c Đă c biê t Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara đang làm viê c với công ty tư vấn gia o du c Total School Solutions để xa c đi

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7601 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65PUS7601 Nội dung 1 Tin mới 4 8 Ứng dụng 39 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu tập

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nội dung 04 Hướng dẫn an toàn và các điều cần lưu ý 05 Phần 1: Giới thiệu chung về sản phẩm HANET PlayX One 06 Bộ sản phẩm HANET PlayX One 07 Mặt trước 07 Mặt sau 08 Mặt trên 09 Điều

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65OLED873 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng

Chi tiết hơn

Dell Latitude 14 Rugged — 5414Series Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu

Dell Latitude 14 Rugged — 5414Series Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu Dell Latitude 14 Rugged 5414 Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu Dòng máy điều chỉnh: P46G Dòng máy điều chỉnh: P46G002 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

(Tái bản lần thứ hai)

(Tái bản lần thứ hai) (Tái bản lần thứ hai) MỤC LỤC PHẦN 1. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D...7 LỜI NÓI ĐẦU...7 Mô đun 1. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PAINT VẼ MỘT SỐ HÌNH ĐƠN GIẢN...9 A. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, KHÁM PHÁ...9 1. Tìm hiểu các menu vẽ

Chi tiết hơn

KỶ LUẬT HỌC SINH Thực hành Kỷ luật Một học sinh có thể bị xử lý kỷ luật, bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học vì hành vi được liệt kê trong Thực hành

KỶ LUẬT HỌC SINH Thực hành Kỷ luật Một học sinh có thể bị xử lý kỷ luật, bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học vì hành vi được liệt kê trong Thực hành Thực hành Kỷ luật Một học sinh có thể bị xử lý kỷ luật, bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học vì hành vi được liệt kê trong Thực hành Kỷ luật và Kỷ luật tiến bộ liên quan đến hoạt động của trường hoặc đi

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6704 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6704 50PUS6704 55PUS6704 65PUS6704 70PUS6704 Nội dung 12.1 Mạng gia đình 40 12.2 Kết nối mạng 40 12.3

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0

SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 SM-G935F SM-G935FD Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 6 Phụ kiện trong hộp 7 Sơ đồ thiết bị 9 Pin 15 Thẻ SIM hoặc USIM (thẻ nano

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc DISCOVERING COMPUTERS KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ MÁY TÍNH Phùng Văn Đông Trường Đại học Hà Nội 2011 TÀI LIỆ U THAM KHẢ O MỤC LỤC Chương 1. Tìm hiểu máy tính... 5 1.1. Giới thiệu về máy tính... 5 1.1.1. Máy tính

Chi tiết hơn

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Dòng máy tính: Inspiron 15-5577 Dòng máy điều chỉnh: P57F Dòng máy điều chỉnh: P57F003 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

Nokia 8.1 Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn

Nokia 8.1 Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn Nokia 8.1 Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành 2019-02-15 vi-vn Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này Quan trọng: Để biết thông tin quan trọng về cách sử dụng an toàn thiết bị và pin, hãy đọc thông tin An toàn

Chi tiết hơn

Operating Instructions

Operating Instructions Hướng Dẫn Vận Hành Để sử dụng chính xác và an toàn, hãy đọc kỹ Thông tin về An toàn trước khi sử dụng máy. Hướng dẫn Vận hành Hãy đọc phần này trước...8 Thông báo...8 Quan trọng...8 Lưu ý Người dùng...8

Chi tiết hơn

11 tính năng hay trong Windows 10 mà Windows 8 không có Windows 10 là một sự cải tiến đáng kể so với Windows 8. Ngoài giao diện được làm mới, hầu hết

11 tính năng hay trong Windows 10 mà Windows 8 không có Windows 10 là một sự cải tiến đáng kể so với Windows 8. Ngoài giao diện được làm mới, hầu hết 11 tính năng hay trong Windows 10 mà Windows 8 không có Windows 10 là một sự cải tiến đáng kể so với Windows 8. Ngoài giao diện được làm mới, hầu hết những tính năng chủ chốt như màn hình Start, khả năng

Chi tiết hơn

Dell U2419HSổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell U2419HSổ tay hướng dẫn sử dụng Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/ U2719D/U2719DX Sổ tay hướng dẫn sử dụng Mẫu: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX Mẫu quy đi nh: U2419Ht/U2719Dt LƯU Ý: LƯU Y cho biê t thông tin quan tro ng giu p ba n sư du ng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6703 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Nội dung 12.2 Kết nối mạng 40 12.3 Cài đặt mạng 41 1 Nhận hỗ trợ

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Hươ ng dâ n sư du ng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo EndNote Hoàng Thị Hải Vân Viện Đào tạo YHDP&YTCC Tel: 0912693335 Email: hoangthihaivan@hmu.edu.vn Nô i dung bài giảng 1. Tổng quan về tài liệu tham

Chi tiết hơn

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 12 Pin 18 Thẻ SIM

Chi tiết hơn

Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi:

Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi: Làm việc với các thư viện chung (common library) và các thư viện chia sẻ Bởi: Phạm Quang Huy Làm việc với các thư viện chung (common library) Ngoài ra bạn cũng có thể tạo ra các thư viện tạm thời trong

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8503 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 49PUS8503 55PUS8503 65PUS8503 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0

SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 SM-G925F Sách hướng dẫn sử dụng Vietnamese. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Nội dung Thông tin cơ bản 4 Đọc đầu tiên 5 Phụ kiện trong hộp 6 Sơ đồ thiết bị 8 Thẻ SIM hoặc USIM 10 Pin 15 Bật và tắt thiết

Chi tiết hơn

Dell dell-e5515h Dell E5515H Monitor Sổ tay hướng dẫn sử dụng dell-e5515h_user%27s%20guide_vi-vn

Dell dell-e5515h Dell E5515H Monitor Sổ tay hướng dẫn sử duÌ£ng dell-e5515h_user%27s%20guide_vi-vn Sô Hướng Dâ n Sử Dụng Màn hình Dell E5515H Sô mâ u: E5515H Mâ u quy đi nh: E5515Hc LƯU Ý: LƯU Ý cho biê t thông tin quan tro ng giu p ba n sử dụng màn hình cu a mình tô t hơn. CHÚ Ý: CHÝ Ý cho biê t thiê

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt hơn. Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Ha y thêm các lệnh

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0)

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0) TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL69187201 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị màn hình và hình minh họa trên hướng dẫn sử dụng này có thể khác với hình bạn

Chi tiết hơn

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần 1. Hướng dẫn sử dụng và quản trị Website A. Đối với người sử dụng (người truy cập thông thường) CHỨC NĂNG: Chức năng chính: Trang chủ, CTTK Cấp tỉnh, CTTK Sở - Ngành, CTTK Quận Huyện, Truy vấn: luôn

Chi tiết hơn

1_GM730_VIT_ indd

1_GM730_VIT_ indd GM730 Hướng dẫn Sử dụng www.lg.com MMBB0345924 (1.1) GM730 Hướng dẫn Sử dụng TIẾNGVIỆT 简体中文 E N G L I S H Bluetooth QD ID B015251 Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NVR 2018 V 1.0 Overseas technical team Mục tiêu Bảo trì Vận hành Bên ngoài sản phẩm Nội dung 01 Giới thiệu sản phẩm 02 03 Hướng dẫn cài đặt Mô hình mạng cơ bản 04 05 06 Dịch vụ cơ bản

Chi tiết hơn

Dell dell-e2014h Dell E2014H Hướng dẫn người dùng dell-e2014h_user%27s%20guide_vi-vn

Dell dell-e2014h Dell E2014H Hướng dẫn người dùng dell-e2014h_user%27s%20guide_vi-vn Sô hướng dâ n sử dụng Dell E1914H Dell E1914He Dell E2014H Số mâ u: E1914H / E1914He / E2014H Mâ u quy đi nh: E1914Hc / E1914Hf / E1914Hef / E2014Hc / E2014Hf LƯU Ý: LƯU Ý cho biê t thông tin quan tro

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6814 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6814 50PUS6814 55PUS6814 65PUS6814 Nội dung 12.2 Cài đặt thường xuyên và Tất cả cài đặt 32 12.3 Tất

Chi tiết hơn

Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engagement

Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engagement Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo Nội dung Chia sẻ Dữ liệu Vô danh Với Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (chỉ có

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s

Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ giờ Tỉ lệ phóng s Tuổi thọ lâu hơn, tầm chiếu ngắn hơn. Một sự sử dụng hiệu quả của máy chiếu tia laser LS810 Công nghệ Phosphor Laser Tuổi thọ 20.000 giờ Tỉ lệ phóng siêu ngắn 0,24 Trải nghiệm xem tuyệt đẹp Ultra-high

Chi tiết hơn