Ch ng 5 CAÙC TIEÂN TRI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ch ng 5 CAÙC TIEÂN TRI"

Bản ghi

1 Ch ng 5 CAÙC TIEÂN TRI

2 Laïy thaàn Ba-anh, chuùng con daâng em beù voâ toäi naøy cho ngaøi. Xin huyeát noù laøm ngaøi nguoâi giaän. Toâi xin daâng con treû ñeàn toäi thay cho linh hoàn toâi. Daân cö trong xöù maø con chaùu Y-sô-raeân vaøo laø ngöôøi Pa-leùt-tin raát ñoäc aùc. Hoï laø ngöôøi Ca-na-an coù tieáng noùi khaùc vôùi ngöôøi Y-sô-ra-eân. Hoï daâng ngöôøi soáng laøm teá leã vaø quì laïy tröôùc caùc thaàn baèng vaøng, baïc, ñoàng vaø baèng goã.

3 Chuùa ñaõ sai caùc ñaáng tieân tri vaø thaày teá leã baûo hoï phaûi aên naên, nhöng hoï cöù tieáp tuïc trong toäi loãi mình. Nhö Chuùa ñaõ huyû dieät nhöõng ngöôøi trong thôøi Noâ-eâ, daân thaønh Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, Ngaøi cuõng seõ huyû dieät daân xöù Ca-na-an. Moät ngaøy kia chuùng ta seõ thaønh thaày teá leã toái cao vaø seõ laø ngöôøi daâng cuûa teá leã. Duø khoâng chòu cuõng phaûi laøm thoâi. Gieo gì gaët naáy. PHUÏC TRUYEÀN LUAÄT LEÄ KYÙ 18:9-11

4 Caùc daân thôø hình töôïng soáng trong ñaát höùa choáng laïi söï coù maët cuûa con chaùu Y-sô-ra-eân neân ñaõ tranh chieán vôùi hoï ñeå giöõ ñaát, nhöng Chuùa ban cho Y-sô-ra-eân chieán thaéng.

5 Maøy ñaõ gieát ñöùa beù cuoái cuøng. Sao tuïi maøy daùm vaøo ñeàn thaùnh!

6 Aùp-ra-ham, toå tieân chuùng ta voán laø ngöôøi thôø hình töôïng. Cuoái cuøng, chieán tranh maùu löûa cuõng keát thuùc. Ngöôøi Heâ-bô-rô ñaõ chieán thaéng keû thuø mình. Hoï saün saøng nhaän laáy xöù. Gioâsueâ phaùt bieåu tröôùc daân söï.

7 Chuùa ñaõ troø chuyeän vaø höùa laøm cho oâng trôû neân moät Chuùa cuõng daïy raèng daân daân lôùn. cuûa oâng seõ ñi xuoáng Ai-caäp vaø ôû ñoù boán traêm naêm, sau ñoù Ngaøi seõ daãn hoï ra vaø ñöa hoï trôû laïi xöù maø hieän nay chuùng ta ñang ñöùng ñaây. Sau 500 naêm, Chuùa ñaõ giöõ lôøi höùa cuûa Ngaøi vôùi Aùp-ra-ham. Giôø ñaây, haõy ñi vaø ñònh cö khaép xöù. Chôù laøm theo caùc daân phaïm toäi trong xöù naøy tröôùc anh em vì Chuùa seõ tröøng phaït anh em nhö Ngaøi ñaõ tröøng phaït hoï. GIOÂ-SUEÂâ 24:2-14

8 Trong xöù môùi, hoï ñöôïc bình an. Moãi ngöôøi laøm chuû trang traïi mình, hoï coù nhieàu löông thöïc. Chuùa ban phöôùc cho hoï hôn moïi daân toäc khaùc. Böõa toái saün saøng roài. Baåy taûng ñaù naøy xong ñaõ.

9 Nhö Chuùa ñaõ höùa, ngöôøi Heâ-bô-rô sinh saûn ñaày daãy ñaát. Caùc thaønh cuûa hoï soáng coâng baèng vaø toát ñeïp. Moät quoác gia môùi teân laø Y-sô-ra-eân. Bình an cho chò. Caù coù ngon khoâng? Nhö moïi khi, môùi töø bieån veà raát töôi.

10 Chuùa ñaõ ñaùnh baïi keû thuø nghòch cuûa anh em, nhöng trong xöù naøy vaãn coøn nhieàu hình töôïng. Hoâm nay, anh em seõ choïn ai ñeå phuïng söï, laø Chuùa cuûa Aùp-ra-ham, hay thaàn giaû cuûa caùc daân trong xöù maø anh em ñang ôû. Coøn toâi vaø nhaø Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh; toâi seõ phuïng söï Chuùa. laø Chuùa kî taø; neáu anh em boû Ngaøi maø theo hình töôïng thì Ngaøi seõ haønh haïi, huyû dieät anh em. Chuùa ñaõ caám chuùng toâi khoâng ñöôïc boû Chuùa maø phuïng söï caùc thaàn khaùc; Vôùi quyeàn naêng vó ñaïi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ giaûi cöùu chuùng toâi khoûi kieáp noâ leä taïi Ai-caäp, Ngaøi ñaõ chaêm soùc chuùng toâi trong sa maïc.

11 Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh; laø Chuùa kî taø; neáu anh em boû Ngaøi maø theo hình töôïng thì Ngaøi seõ haønh haïi, huyû dieät anh em. Chuùng toâi höùa seõ phuïng söï Chuùa. Vaø Chuùa ñaõ ñuoåi caùc daân tröôùc maêït chuùng toâi, keå caû ngöôøi Am-moâ-rít ôû trong xöù naày. Cho neân, chuùng toâi cuõng phuïng söï Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vì Ngaøi laø Chuùa cuûa chuùng toâi.

12 Chính anh em coâng nhaän mình ñaõ choïn Chuùa vaø phuïng söï Ngaøi. Chuùng toâi coâng nhaän! Hoâm nay, toâi seõ vieát giao öôùc cuûa anh em vôùi chuùa vaøo saùch naøy. Nhö ñaõ vaâng lôøi Moâi-se, chuùng toâi seõ vaâng lôøi oâng, nguyeän Chuùa ôû cuøng oâng nhö Ngaøi ôû cuøng Moâi-se. Ai nghòch laïi maïng lònh cuûa Chuùa seõ phaûi cheát.

13 Daân söï ñöôïc caùc thaåm phaùn cai quaûn. Hoï laø ngöôøi thöa chuyeän vôùi Chuùa vaø ñoïc lôøi cuûa Moâi-se. Hoï giaûi thích luaät phaùp cuûa Chuùa vaø höôùng daãn moïi ngöôøi vaâng lôøi Ngaøi. Moâi-se daïy raèng chuû noù chòu traùch nhieäm boài thöôøng vaø con boø phaûi bò gieát. Neáu boø huùc ngöôøi, luaät phaùp Chuùa xöû theá naøo? XUAÁT EÂ-DÍP-TOÂ KYÙ 21:28-29; GIOÂ-SUEÂ 24:15-24

14 Moät thôøi kyø moïi ngöôøi luoân nhôù ñeán nhöõng pheùp laï Chuùa ñaõ laøm trong thôøi Moâi-se vaø Gioâ-sueâ. Hoï nhôù ôn Chuùa giaûi cöùu hoï khoûi aùch noâ leä cuûa ngöôøi Ai-caäp. Hoï phuïng söï Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø daâng cuûa leã nhö ñaõ ñöôïc daïy baûo. Cha ôi, sao thaày teá leã gieát cöøu cuûa mình? Coù phaûi vì thaàn cheát seõ vöôït qua nhö ñaõ laøm vôùi toå tieân chuùng ta taïi Ai-caäp khoâng? Khoâng ñaâu con, thaàn cheát khoâng ñeán ñaâu, nhöng huyeát cöøu con naøy seõ che phuû toäi loãi khieán chuùng ta ñöôïc Chuùa chaáp nhaän.

15 Hoï höùa vôùi Gioâ-sueâ laø seõ thôø phöôïng Chuùa vaø giöõ caùc ñieàu raên Ngaøi, nhöng khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi ñeàu tieáp tuïc thôø phöôïng Chuùa. Khi pheùp laï ñaõ ngöng, theá heä tieáp theo queân maát Chuùa haèng soáng, hoï thôø laïy hình töôïng voâ tri, thôø cuùng toå tieân cuûa mình.

16 Ñuùng nhö Gioâ-sueâ ñaõ caûnh baùo, Chuùa sai daân ngoaïi huyû dieät Y-sô-ra-eân. Khoâng! Baanh cöùu toâi! Gieát! CAÙC QUAN XEÙT 3:7-8; 12-13; 4:1-2; 10:6-7

17 Khi söï tröøng phaït ñoå treân daân Chuùa, hoï nhôù laïi luaät phaùp vaø xöng nhaän toäi loãi mình. Laïy Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Xin tha toäi chuùng con xin Ngaøi ban söï bình an. Khi hoï aên naên toäi loãi mình, Chuùa tha thöù vaø phuïc hoài xöù cuûa hoï.

18 Moïi ngöôøi caûm thaáy meät moûi phaûi nghe lôøi caùc thaåm phaùn, nhöõng ngöôøi caàu vaán yù Chuùa vaø chæ daãn lôøi Chuùa cho mình, hoï quyeát ñònh choïn moät vua ñeå cai trò. Vì lôïi ích cuûa vöông quoác, ñaát ñai cuûa caùc ngöôi phaûi bò tòch thu. Haõy ñeå ñöùa con gaùi ôû ñaây. Chuùng ta seõ saên soùc noù.

19 Moät tieân tri vaø laø thaåm phaùn teân laø Sa-mu-eân caûnh caùo raèng laäp vua laø töø choái quyeàn teå trò cuûa Chuùa, nhöng hoï khoâng coøn muoán böôùc ñi trong ñöùc tin. Vua Sau-lô ñaõ lôïi duïng, laáy tieàn cuûa, taøi saûn, baét con trai hoï laøm toâi tôù vaø laïm duïng con gaùi hoï.

20 Khi vua Sau-lô ñaõ giaø, aùc thaàn nhaäp vaøo laøm cho vua thaønh moät keû noùng naûy khoâng theå keàm cheá ñöôïc. Moät ngaøy noï, vua muoán ñaâm Ña-vít, trong luùc caäu ñang gaûy ñaøn cho vua nghe. 1 SA-MU-EÂN 8 Moät ngaøy noï, vua muoán ñaâm Ña-vít, trong luùc caäu ñang gaûy ñaøn cho vua nghe. Sau-lô phaïm toäi caøng nhieàu. OÂâng ghen gheùt vôùi moïi ngöôøi vaø luoân sôï haõi. Aùc thaàn höùa ban cho vua söùc maïnh vaø giaøu coù, nhöng chuùng chæ mang laïi söï ñau khoå.

21 Sau-lô queân maát Chuùa haèng soáng vaø caàu hoûi ñoàng coát. Ta thaáy boùng toái. Khoâng toát ñaâu. Vua seõ cheát ngoaøi chieán tröôøng vaø ngöôøi khaùc seõ thay theá. Vua Sau-lô cheát ngoaøi chieán tröôøng vaø linh hoàn oâng bò neùm vaøo aâm phuû.

22 Chuùa choïn moät thanh nieân laøm vua thay cho Sau-lô. Chaøng laø ngöôøi chaên cöøu raát yeâu meán Chuùa vaø giöõ caùc ñieàu raên Ngaøi cuõng laø ngöôøi maø Sau-lô muoán gieát. Gieâ-hoâ-va laø Ñaáng chaên giöõ toâi, toâi chaúng thieáu thoán chi. Ngaøi khieán toâi yeân nghæ nôi ñoàng coû xanh töôi. Ngaøi boå laïi linh hoàn toâi. Ña-vít laø ngöôøi coâng bình vaø ñöôïc Chuùa yeâu meán. Lieäu oâng coù phaûi laø ngöôøi giaûi cöùu loaøi ngöôøi khoûi toäi loãi vaø söï cheát? Coù phaûi Ña-vít laø ñaáng lôøi höùa khoâng? 1 SA-MU-EÂN 18:10-11; 31:4; 16:1-13; THI THIEÂN 23:k1h-o3 âng?

23 Ña-vít raát öa thích ca haùt vaø saùng taùc nhieàu baøi haùt veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Phöôùc cho ngöôøi naøo khoâng theo möu keá keû aùc, khoâng ñöùng trong ñöôøng toäi nhaân, khoâng ngoài choã keû nhaïo baùng. nhöng vui thích thaùnh luaät cuûa chuùa, ngaøy ñeâm suy gaãm.

24 Ngöôøi seõ nhö caây troàng beân doøng nöôùc, sinh hoa quaû theo muøa. Laù chaúng heà taøn heùo, moïi vieäc ngöôøi laøm ñeàu thònh vöôïng. Keû aùc khoâng ñöôïc nhö vaäy. Chuùng noù nhö rôm raùc, gioù cuoán bay ñi. Keû aùc chaúng ñöùng noåi trong ngaøy phaùn xöû. Toäi nhaân khoâng ñöôïc ôû trong choã ngöôøi coâng chính. Vì Chuùa bieát ñöôøng ngöôøi coâng chính, nhöng ñöôøng keû aùc seõ bò dieät vong.

25 Khi Sau-lô cheát, Ña-vít trôû thaønh vua Y-sô-ra-eân daãn daét daân söï thôø phöôïng Chuùa vaø giöõ ñieàu raên Ngaøi. Haõy traû ñaát vaø mieãn thueá cho chò aáy. 2 SA-MU-EÂN 2:4; THI THIEÂN 1; COÂNG VUÏ 13:22-23 Döôùi thôøi vua Ña-vít caû nöôùc ñöôïc höng thònh vaø coâng baèng.

26 Chuùa phaùn baûo Ña-vít vaø baøy toû nhieàu ñieàu thuoäc veà töông lai. Ña-vít vieát nhöõng lôøi tieân tri ñoù vaøo saùch Thi Thieân. Nhieàu vieäc ñaõ trôû thaønh söï thaät. Vua cai trò daân Ngaøi trong söï coâng chính, vaø xeùt xöû ngöôøi ngheøo caùch coâng baèng. Ngöôøi beânh vöïc keû ngheøo khoù vaø deïp tan keû aùp böùc. Trong thôøi ñaïi ngöôøi, ngöôøi coâng chính ñöôïc höng thònh, thaùi bình laâu daøi.

27 Veà Ñaáng cöùu roãi seõ ñeán, Ña-vít vieát: Ngöôøi cai trò töø ñaïi döông naøy ñeán ñaïi döông kia, töø soâng caùi cho ñeán cuøng traùi ñaát. Caùc vua seõ quì tröôùc maët, moïi nöôùc quy phuïc ngöôøi. Ngöôøi giaûi cöùu hoï khoûi aùp böùc vaø baïo löïc vaø hoï ñöôïc soáng. Moïi ngöôøi luoân caàu nguyeän cho ngöôøi, haøng ngaøy chuùc phöôùc cho ngöôøi. Danh ngöôøi coøn maõi, maët trôøi coøn thì danh ngöôøi haèng coøn. Ngöôøi ta nhôø ngöôøi maø ñöôïc phöôùc, moïi nöôùc chuùc phöôùc cho ngöôøi. Thi thieân 72

28 Chuùa phaùn cuøng Ña-vít: Sau khi con cheát, Ta seõ ban vöông quoác cho con cuûa con. Noù seõ xaây ñeàn thôø ñeå thôø phöôïng Ta, vaø Ta seõ laäp vöông quoác noù ñôøi ñôøi. Vua cai trò daân Ngaøi trong söï coâng chính, vaø xeùt xöû ngöôøi ngheøo caùch coâng baèng. Ngöôøi beânh vöïc keû ngheøo khoù vaø deïp tan keû aùp böùc. Trong thôøi ñaïi ngöôøi, ngöôøi coâng chính ñöôïc höng thònh, thaùi bình laâu daøi. Ngöôøi cai trò töø ñaïi döông naøy ñeán ñaïi döông kia, töø soâng caùi cho ñeán cuøng traùi ñaát. Caùc vua seõ quì tröôùc maët, moïi nöôùc quy phuïc ngöôøi.

29 Ngöôøi giaûi cöùu hoï khoûi aùp böùc vaø baïo löïc vaø hoï ñöôïc soáng. Moïi ngöôøi luoân caàu nguyeän cho ngöôøi, haøng ngaøy chuùc phöôùc cho ngöôøi. Danh ngöôøi coøn maõi, maët trôøi coøn thì danh ngöôøi haèng coøn. Ngöôøi ta nhôø ngöôøi maø ñöôïc phöôùc, moïi nöôùc chuùc phöôùc cho ngöôøi. Thi thieân 72 Khi Ña-vít baêng haø, Soâ-loâ-moân leân ngoâi vua (971T.C). Theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa ñaõ ban cho Ña-vít, vua Soâ-loâ-moân ñaõ xaây ñeàn thôø (966 T.C) thay cho ñeàn taïm ñaõ quaù cuõ maø hoï ñaõ duøng trong sa maïc. Daân Y-sô-ra-eân ñöôïc thiïnh vöôïng hôn tröôùc. Chuùa ñaõ laøm troïn lôøi höùa ñöa hoï vaøo xöù vaø Ngaøi ban phöôùc cho hoï taïi ñoù. Nhöng coøn moät lôøi höùa cuûa Chuùa chöa thaønh: Lôøi höùa veà moät Ñaáng Cöùu Theá, Ñaáng coù theå huyû phaù coâng vieäc cuûa ma quyû. Loaøi ngöôøi vaãn cöù phaïm toäi vaø huyeát vaãn ñoå ñeå chuoäc toäi. Nhöng hoï taï ôn vì Chuùa ñaõ ban giaûi phaùp ñeå che phuû toäi loãi cuûa mình cho ñeán kyø ñöôïc choïn khi Ñaáng giaûi cöùu seõ caát ñi toäi loãi vónh vieãn. 2 SA-MU-EÂN 7:12-16; THI THIEÂN 22:14-18; 72:1-20

30 Daân chuùng leân ñeàn thôø ñeå nghe daïy Kinh luaät. Hoï ñaëc bieät vui möøng vôùi nhöõng lôøi tieân tri veà Ñaáng Cöùu Theá seõ ñeán. Chuùa ñaõ theà cuøng Ña-vít, moät lôøi chaéc chaén. Ta ñaët moät ngöôøi töø doøng doõi ngöôi noái ngoâi ngöôi. Con laø con Ta, ngaøy nay chính Ta ñaõ sinh con. Haõy hoân con, e ngöôøi noåi giaän. Vaø ngöôi phaûi bò dieät vong treân ñöôøng, vì côn thònh noä böøng leân töùc khaéc. Vua Ña-vít ñaõ vieát nhieàu vieäc veà Ñaáng giaûi cöùu seõ ñeán.thi thieân 110:1 Chuùa phaùn vôùi Chuùa toâi: Haõy ngoài beân phaûi ta, cho ñeán khi ta ñaët caùc keû thuø ngöôi laøm beä döôùi chaân ngöôi. Thi thieân 110:4 Chuùa ñaõ theà vaø seõ khoâng ñoåi yù raèng; Ngöôi laø thaày teá leã ñôøi ñôøi theo ban Meân-chi-xeâ-ñeùc. Thi thieân 45:6-7 Laïy Ñöùc Chuùa Trôøi, ngoâi Ngaøi toàn taïi ñôøi ñôøi. Ngaøi yeâu söï coâng chính vaø gheùt ñieàu gian taø: Vì vaäy Chuùa laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Ngaøi. Ñaõ xöùc daàu vui veû cho Ngaøi troäi hôn ñoàng baïn.

31 Nhieàu lôøi tieân tri veà Ñaáng Cöùu Theá seõ ñeán: Thi thieân 89:26-27 Ta seõ cöû ngöôøi laøm con tröôûng nam, vò vua vó ñaïi hôn taát caû caùc vua treân ñaát. thi thieân 40:8 laïy ñöùc chuùa trôøi toâi, toâi mong muoán theo laøm theo yù ngaøi. kinh luaät cuûa ngaøi trong loøng toâi thi thieân 78:2, ta seõ môû mieäng noùi lôøi chaâm ngoân, giaûi caâu ñoá cuûa thôøi coå xöa. Ña-vít cuõng vieát nhöõng vieäc veà Ñaáng giaûi cöùu nhöng raát khoù hieåu. Thi thieân 22:6 Nhöng toâi chæ laø con saâu, khoâng phaûi ngöôøi. Bò loaøi ngöôøi cheá nhaïo, hoï treà moâi laéc ñaàu. Thi thieân 22: Toâi bò ñoå ra nhö nöôùc, xöông coát toâi ñeàu raõ rôøi, tim toâi nhö saùp tan chaûy trong ngöïc. Söùc toâi khoâ caïn nhö maûnh saønh, löôõi toâi dính vaøo coå hoïng. Ngaøi ñeå toâi nôi tro buïi cuûa söï cheát. Thi thieân 22: 16 Chuùng ñaâm thuûng tay chaân toâi.

32 Soâ-loâ-moân cai trò moät thôøi gian daøi vaø thònh vöôïng, nhöng sau khi oâng cheát, mieàn baéc ly khai vaø toân Gieâ-roâ-boâ-am laø vua cuûa hoï. Ñaây laø thaàn ñaõ mang chuùng ta ra khoûi xöù ai-caäp, vaø ñaây laø nhöõng thaày teá leã cuûa ngaøi. Nhöng luaät phaùp Moâi-se vaø ñeàn thôø Gieâ-ru-salem thì sao? GIEÂ-ROÂ-BOÂ-AM LEÂN LAØM VUA KHOAÛNG 975 T.C - I CAÙC VUA 12;20, 28-29; THI THIEÂN 2;7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 78:2, 45:6-7, 89:26-27, 110:1, 4, 132:11

33 Vì vöông quoác phöông baéc ôû xa ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, neân ngöôøi ta ñaõ laäp nhieàu nôi ñeå thôø laïy töôïng con boø vaøng. Coù nhieàu caùch ñeán vôùi Chuùa. Ngöôøi goïi Ngaøi laø Gieâ-hoâ-va, ngöôøi thì goïi laø thaùnh A-la, ngöôøi goïi laø thaàn Ke-moát, coøn chuùng ta goïi laø thaàn Ba-anh. Theá Thaùnh kinh maø Chuùa ban cho caùc tieân tri cuûa Ngaøi daïy chuùng ta khoâng ñöôïc coù caùc thaàn khaùc. Raèng chæ coù moät Chuùa duy nhaát vaø chæ coù moät caùch ñeå ñeán vôùi Ngaøi.

34 Caùc oâng khoâng nghó laø Chuùa heïp hoøi sao? Ta khoâng muoán nghe nöõa! Thôø laïy thaàn Ba-anh laø quoác ñaïo. Keû naøo choáng laïi seõ bò xöû töû.

35 Khi caùc thaày teá leã choïn con boø vaøng laø hình töôïng ñeå thôø laïy, hoï ñaõ voâ tình choïn hình aûnh cuûa Lu-xi-phe, cheâ-ru-bim phaïm toäi. Hoï ñang thôø laïy Ma quyû, haén raát vui vì ñaõ duï ñöôïc moïi ngöôøi töø boû lôøi höùa cuûa Chuùa veà moät Ñaâáng giaûi cöùu seõ ñeán. Laïy thaàn Ba-anh, xin nhaän sinh teá naøy töø tay nhoû moïn cuûa chuùng con. Phöôùc thay Nöõ vöông thieân quoác, meï cuûa Chuùa Trôøi, haõy nghe lôøi caàu nguyeän vaø tha thöù toäi loãi chuùng con.

36 Caùc ngöôøi ñang laøm gì nôi ñaát thaùnh naøy? Trong danh Gieâ-hoâ-va Ñaáng maø caùc ngöôi ñaõ lìa boû, haõy nghe Lôøi cuûa Chuùa. Moät con treû doøng Ña-vít. Moät ngöôøi giaûi cöùu seõ ra töø doøng doõi cuûa ngöôøi. Teân ngöôøi laø Gioâ-si-a, vaø treân baøn thôø naøy ngöôøi seõ thieâu ñoát caùc thaày teá leã cuûa Ba-anh. I CAÙC VUA 12:28, 13:1-2

37 Sao oâng noùi nhö theá? Ngoaøi caùc thaàn, khoâng ai coù theå ñoaùn ñònh töông lai. Baèng lôøi cuûa Chuùa, ta baùo cho caùc oâng bieát xöông coát cuûa caùc thaày tö teá naøy seõ bò Gioâ-si-a thieâu treân baøn Ha!ha!ha! haõy nghe thôø naøy. con löøa suøng ñaïo naøy hí. Haén nghó chæ mình haén ñuùng vaø moïi ngöôøi sai!

38 Chuùa seõ ban daáu laï cho thaáy ta ñaõ noùi cho Ngaøi. Ngay hoâm nay baøn thôø caùc oâng xaây ñeå thôø laïy töôïng caâm seõ bò nöùt ra vaø tro treân baøn thôø seõ bò ñoå xuoáng.

39 Ha!ha!ha! haõy nghe con löøa suøng ñaïo naøy hí. Haén nghó chæ mình haén ñuùng vaø moïi ngöôøi sai! Troùi laïi vaø gieát. Sao noù daùm noùi nghòch ñaïo cuûa ngöôøi khaùc!

40 Tay ta bò teo roài! Gieâ-hoâ-va tröøng phaït ta. Haõy caàu xin Ngaøi chöõa cho ta.

41 Xin Chuùa baøy toû chính Ngaøi hoâm nay. Xin chöõa laønh cho tay cuûa vua.

42 I CAÙC VUA 13:2-6 Pheùp laï, Chuùa ñaõ chöõa laønh tay cuûa ta!

43 Craéc! Aaùaùaù! Buøuøuøm! Sao Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhanh nhö vaäy? Khoâoâo âng!

44 Ñuùng laø ngöôøi cuûa Chuùa! Khoâng moät tieân tri Ba-anh naøo laøm ñöôïc nhö vaäy. Haõy ñi vôùi ta. Chuùng ta seõ ñaõi ngöôi aên uoáng, ban cho ngöôi giaøu coù vaø danh voïng vì ngöôi ñaõ phuïng söï Chuùa hoâm nay. Khoâng, toâi khoâng theå ñi vôùi vua. chuùa daïy toâi khoâng ñöôïc aên uoáng chi cho ñeán luùc ôû trong xöù y-sô-ra-eân, vaø khoâng trôû veà baèng ñöôøng maø toâi ñaõ ñeán.

45 Ngaøi ñaõ dieät ñaïo cuûa ta, chaúng coøn gì caû. Nhöng ngöôi noùi xöông caùc thaày tö teá seõ bò thieâu treân baøn thôø. Baøn thôø hoûng roài maø coù ai cheát ñaâu. Ñoù laø lôøi Chuùa phaùn, khoâng phaûi toâi. I CAÙC VUA 13:5, 7-9

46 Nhö Chuùa ñaõ daïy, cuï tieân tri trôû veà baèng ñöôøng khaùc. Ñaõ hai ngaøy khoâng aên uoáng gì, cuï raát ñoùi vaø khaùt. Hoâm ñoù, coù hai ngöôøi thôø laïy boø vaøng, ñaõ theo doõi cuï.

47 Cha ôi, neáu khoâng thaáy thì con chaúng theå tin ñoù chính laø cuï tieân tri Cha ôi, neáu khoâng thaáy thì con chaúng theå tin ñoù chính laø cuï tieân tri Cha ôi, cha coù nghó Y-sô-ra-eân! oâng cuï noùi thaät khoâng? Chæ Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø Chuùa haèng soáng? Coøn caùc thaàn cuûa chuùng ta chæ baèng goã, baèng vaøng thoâi haû? Nhanh leân, thaéng löøa, phaûi tìm cuï aáy!

48 Haén ta thaáy tieân tri cuûa Chuùa ñang ngoài döôùi moät goác caây. Haén muoán laïi gaàn ngöôøi coù quyeàn naêng. Chính haén töøng laø moät tieân tri cuûa Chuùa, nhöng khi vöông quoác chia ñoâi haén ñaõ theo nhöõng keû thôø hình töôïng trong xöù. Haén lyù söï, Ngon quaù, chaúng phaûi ñaïo naøo cuõng nhöng toâi toát sao? phaûi trôû veà Giu-ña.

49 Chaéc cuï laø ngöôøi cuûa Chuùa töø giu-ña tôùi. troâng cuï raát meät. môøi cuï veà nhaø toâi duøng böõa. Toâi khoâng theå, Chuùa daïy toâi khoâng ñöôïc aên uoáng thöù gì nôi ñaây. Taï ôn Chuùa, toâi khaùt laém. Naøy, toâi cuõng laø tieân tri nhö nhö cuï, saùng nay moät thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va daïy toâi môøi cuï veà nhaø vaø ñaõi cuï aên uoáng.

50 Ngon quaù, nhöng toâi phaûi trôû veà Giu-ña. Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: Vì oâng khoâng vaâng lôøi Chuùa Gieâ-hoâ-va, nhöng ñaõ aên uoáng nôi naøy, thaân xaùc oâng chaúng ñöôïc trôû veà Giu-ña ñöôïc choân trong moä cuûa nhaø oâng ñaâu. Cha, cha ñang noùi tieân tri. Boä Chuùa cuõng phaùn vôùi cha aø? Ñuùng ñoù, sau nhieàu naêm, ñaây laø laàn ñaàu tieân.

51 I CAÙC VUA 13:10-22 YÙ cha laø oâng cuï saép cheát aø? Cha e nhö vaäy, ñaây laø loãi cuûa cha.

52 Cuï tieân tri ra ñi vôùi taám loøng naëng tróu, vì cuï bieát raèng Chuùa luoân luoân thaønh tín vôùi lôøi Ngaøi. Cuï bieát raèng cuï seõ cheát. Nhöng cuï khoâng nghó raèng noù ñeán quaù nhanh vaø theo caùch naøy. AÙaùaùaù!

53 Ñoù laø cuï tieân tri ngöôøi Giu-ña. Coøn laï hôn khi sö töû vaø löøa cuøng ngoài nhö canh giöõ xaùc oâng cuï. Toâi chöa töøng thaáy sö töû voà ngöôøi chæ ngoài nhìn maø khoâng aên thòt.

54 Cuï tieân tri ra ñi vôùi taám loøng naëng tróu, vì cuï bieát raèng Chuùa luoân luoân thaønh tín vôùi lôøi Ngaøi. Cuï bieát raèng cuï seõ cheát. Nhöng cuï khoâng nghó raèng noù ñeán quaù nhanh vaø theo caùch naøy. Tieân tri giaû ñöa ngöôøi cuûa Chuùa choân trong haàm moä cuûa tieân tri Baanh, gaàn nôi Chuùa ñaõ huyû phaù baøn thôø. Chuùa gieát cuï vì ñaõ khoâng vaâng lôøi. Chaéc chaén nhöõng lôøi cuï noùi seõ xaûy ra. Ngöôøi cuûa Chuùa ñaõ ñöôïc choân caát, moïi ngöôøi nhanh choùng queân ñi, chæ raát ít ngöôøi coøn nhôù. Baøn thôø ñaõ ñöôïc söûa sang laïi, gaàn ba traêm naêm sau, noù vaãn coøn ñöôïc duøng ñeå thôø cuùng thaàn Ba-anh, nhöng chaúng ai bò ñoát xöông treân ñoù nhö lôøi cuï tieân tri. GIOÂ-SI-A LEÂN NGOÂI KHOAÛNG 641 T.C - I CAÙC VUA 13:23-31; 2 CAÙC VUA 21:24, 22:8-11, 23:1-3

55 Ba traêm naêm sau, Gioâ-si-a leân ngoâi vua Giu-ña (640 T.C) Vua leân ñeàn thôø vaø thaáy moät quyeån Kinh thaùnh. Vua hoang mang vì bieát daân toäc mình ñaõ boû Chuùa haèng soáng vaø ñi theo hình töôïng, vua ra leänh cho caùc tröôûng laõo, tieân tri, caùc thaày teá leã vaø taát caû daân chuùng Gieâ-ru-sa-lem taäp trung laïi ñeå nghe ñoïc Kinh Thaùnh. Moïi ngöôøi xaáu hoå vì toäi loãi cuûa mình vaø ñoàng loøng vaâng theo moïi lôøi trong Kinh Thaùnh.

56 Chuùa Baø ôi, cöùu chuùng con! Moïi ngöôøi vaâng theo kinh luaät cuûa Chuùa huyû phaù taát caû caùc töôïng thaàn trong xöù. Hoï gieát thaày teá leã naøo daâng höông cho thaàn maët trôøi, maët traêng vaø nöõ vöông treân trôøi.

57 Kinh luaät cuûa Chuùa ñöôïc ban bôûi Moâise, caám tình duïc ñoàng tính, vì vaäy taát caû ngöôøùi Soâ-ñoâm bò ñuoåi ra khoûi xöù. Ñoà ngôù ngaån coá chaáp.

58 Hoï cuõng ñuoåi nhöõng keû ñoàng coát, boùi toaùn, phuø pheùp ra khoûi xöù. Ñaäp quaû caàu pha-leâ roài ñoát nhaø noù. 2 CAÙC VUA 23:5, 7, 10

59 Gioâ-si-a ñi leân choã cuï tieân tri ñaõ gaëp Gieâ-roâ-boâam, vua ñaàu tieân cuûa Y-sô-ra-eân 300 naêm tröôùc. Hoï ñaäp naùt baøn thôø, phaù huyû taát caû hình töôïng, chaët caây, nghieàn taát caû thaønh tro buïi. Chæ coù moät Chuùa vaø Ngaøi khoâng caàn thôø phöôïng baèng hình töôïng. Caùc tieân tri giaû ñaõ daét moïi ngöôøi choái boû Ñöùc Gieâ-hoâ-va!

60 Ngöôi phaûi cheát. Moät laàn nöõa baøn thôø bò nöùt vaø tro ñoå ra.

61 Taát caû thaày teá leã giaû ñeàu bò gieát vaø xaùc cuûa hoï bò thieâu treân baøn thôø. 2 CAÙC VUA 23:15-16 Nghóa ñòa cuûa caùc thaày teá leã giaû naèm gaàn ñoù. ñeå giöõ cho moïi ngöôøi khoûi cuùng baùi moä cuûa hoï, gioâ-si-a cho ñaøo coát leân vaø thieâu treân baøn thôø.

62 Thieâu heát xöông ñi! Lôøi ngöôøi cuûa Chuùa noùi tieân tri 300 naêm tröôùc nay ñaõ thaønh söï thaät. Thieâu taát caû chæ chöøa coát oâng ta laïi. Neáu muoán Chuùa ban phöôùc chuùng ta phaûi deïp heát hình töôïng. Xin beâ haï roäng löôïng, ñaây laø moä ngöôøi cuûa Chuùa 300 naêm tröôùc ñaõ töø Giu-ña ñeán vaø tieân ñoaùn veà ngaøy nay. Cuï noùi raèng moät ngöôøi teân Gioâsi-a, laø chính vua, seõ ñeán vaø laøm nhöõng vieäc vua ñang laøm hoâm nay.

63 Phöôùc thay Ngaøi laø chuùa cuûa chuùng toâi, vua cuûa vuõ truï, ñaáng ban löông thöïc töø ñaát. Khoâng coøn hình töôïng nöõa. Vua Gioâ-si-a truyeàn lònh cho moïi ngöôøi giöõ Leã Vöôït Qua töôûng nhôù vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ ñöa toå tieân hoï ra khoûi Ai-caäp vaø ban cho hoï xöù naøy.

64 Cha ôi, sao hoâm nay khaùc hôn moïi ngaøy? 2 CAÙC VUA 23:17-18, Vaø ngöôøi cha keå laïi caâu chuyeän Chuùa ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi aùch noâ leä cuûa ngöôøi Ai-caäp, ban cho hoï kinh luaät vaø ñeàn taïm. Cho hoï bieát veà huyeát treân khung cöûa ñaõ cöùu con trai tröôûng khoûi bò thieân söù huyû dieät. Ñoù laø Leã Vöôït Qua lôùn nhaát.

65

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

A7 Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Ñi Ñi Ñi Vôùi 3 1. Ñi veà 2. Ñi veà 3. Ñi veà 4. Ñi veà nhaø nhaø nhaø nhaø Ñi Veà Nhaø Chuùa Traàm Höông, FMSR Am 3 ve

A7 Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Ñi Ñi Ñi Vôùi 3 1. Ñi veà 2. Ñi veà 3. Ñi veà 4. Ñi veà nhaø nhaø nhaø nhaø Ñi Veà Nhaø Chuùa Traàm Höông, FMSR Am 3 ve Vôùi 1. 2.. 4. Veà Nhaø Traàm Höông, MSR trieàu thaàn 1. Laïy 2. Laïy. Laïy 4. Laïy,,,, taâm vôùi tö ca d muoân xin d muoân xin nhieâu ha danh reo xöa caâu tri reo xöa caâu tri trieàu thaàn hoan caûm hoan

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt H Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp nhaøng tieán böôùc cuøng ñoaøn d 7 nôi cung. Tieáng haùt roän raøng 7 7 ngaäp traøn. 7 1. on Bm 7 2. on. on mong möøng möøng ñöôïc tieán caát suoát lôøi caûm

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

CN_03_24_13.cdr

CN_03_24_13.cdr Chuùa nhaät ngaøy 24 / 3 / 2013 Leã Laù 24/3 Chuùa Nhaät Leã Laù 28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Coù 4 thaùnh leã nhö thöôøng leä (8AM, 6:30PM Ñoïc Kinh 10AM, 12PM vaø 5PM) 7:00PM Leã Tieäc Ly - Nghi thöùc

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc SINH HOÏAT GIA ÑÌNH LUAÄT KHOA KHAÉP NÔI: HOÄI LUAÄT GIA VIEÄT NAM TAÏI CALIFORNIA BOÙ ÑUOÁC TRUYEÀN TAY Nhaân dòp Taân Xuaân, chuùng toâi xin chuùc quyù vò vaø caùc anh chò em moät naêm môùi an vui vaø

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaá

BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaá BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaát nhö trôøi. Xin cho chuùng con hoâm nay ñoà aên ñuû

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

Untitled-17

Untitled-17 CON ÑÖÔØNG SOÁNG 18 Ña Soá Coù Sai Laàm Chaêng? Caùch ñaây nhieàu naêm, moät linh muïc Coâng giaùo teân Thomas Enright, cöïu vieän tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc Redemptorist ôû Kansas City, Missouri, coâng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

Vietnamese #2

Vietnamese #2 1 Vietnamese #2 Song List 2 3 STT TEÂN BAØI HAÙT TAÙC GIAÙ 4 51910 18 VAØO ÑÔØI PHÖÔNG UYEÂN 5 51911 25 MINUITS NHAÏC NGOAÏI QUOÁC 6 51912 BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔƠ GAÁM HOA LEÂ QUANG 7 51913 ABC SONG NHAÏC

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong

Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong giôùi luaät sao con vaãn phaïm, löông taâm con caén

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tin3.doc

Microsoft Word - tin3.doc 4297rA 1 9 5 Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Các bạn có đồng ý với chúng mình rằng tất cả mọi người Các đều bạn mong có đồng muốn ý với được chúng tham mình dự trọn rằng vẹn tất

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2016 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode] TRƯỜNG ĐẠI CẤP HỌC THOÁT BÁCH NƯỚC KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

Untitled-16

Untitled-16 CON ÑÖÔØNG SOÁNG Moùn Quaø Bò Laõng Queân 17 Caùch ñaây nhieàu naêm moät thanh nieân töø bieät gia ñình ñeå leân taøu ra khôi. Trong luùc chaøng söûa soaïn haønh lyù, baø meï vôùi ñoâi maét ñaãm leä ñaët

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

Untitled-4

Untitled-4 CON ÑÖÔØNG SOÁNG Toäi Loãi Phaùt Xuaát Töø Ñaâu? 6 Caäu beù nhìn con meøo vôøn con chuoät. Giôõn ñaõ, con meøo gieát con chuoät, roài aên. Caäu beù hoang mang vaø thaéc maéc, caäu hoûi cha, Coù phaûi Ñöùc

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DANH SAÙCH HOÏC SINH TRUÙNG TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 PHOÅ THOÂNG,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU VEÀ SUYEÃN Baïn vaø gia ñình coù theå laøm gì vôùi beänh suyeãn VIEÄN TIM, PHOÅI VAØ MAÙU TOÅ CHÖÙC Y TEÁ THEÁ GIÔÙI Ngöôøi dòch: LEÂ THÒ TUYEÁT LAN NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC Chi nhaùnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc THÖ MÔØI HOÏP MAËT NGAØY TRUYEÀN THOÁNG HOÏC VIEÄN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM K ính gôûi: Chö Huynh ñeä Taêng Ni Khoùa IV-HVPG Lôøi ñaàu tieân chuùng toâi xin thay lôøi Ban Ñaïi Dieän Taêng Ni sinh khoùa IV

Chi tiết hơn

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP  CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX  NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT  VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN TÍNH (COPD) Ngöôøi tröôûng thaønh coù theå bò COPD neáu coù vaán ñeà veà hoâ haáp hay ho keùo daøi Baùc só khoâng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôø

Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôø Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôøng Chu Vaên An Saigon. Phöông phaùp giaûng giaûi cuûa

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

muc luc-T1.doc

muc luc-T1.doc 勅修百丈清規 MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI ** TAÄP I * Lôøi noùi ñaàu...7 Muïc luïc...13 Giôùi thieäu toång quaùt...23 1. Ñoâi doøng lòch söû...23 2. Thuyeát ra ñôøi saùch Saéc tu Baùch Tröôïng thanh

Chi tiết hơn

Tiªn Bß¾c Trong Tình Yêu q = 120 Vui tß½i mf Tutti: 1. Caàm Nöõ: 2. Nguyeän Dm tim thöông Dm ñoâi treân mf nhau. Cuøng phai. C töôi em G daøo. noàng.

Tiªn Bß¾c Trong Tình Yêu q = 120 Vui tß½i mf Tutti: 1. Caàm Nöõ: 2. Nguyeän Dm tim thöông Dm ñoâi treân mf nhau. Cuøng phai. C töôi em G daøo. noàng. Tiªn ß¾c Trong Tình Yêu q 120 Vui tß½i Tutti: 1. aàm Nöõ: Nguyeän tim ñoâi. uøng phai. töôi daøo. noàng. sau huùa chung Tình traêm f se tô ta moâi dìu naøy duyeân Mình Ngaøy 7/ duyeân thaép khoâng 7/ saùnh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File aøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu aêm 29 ñeá heát aêm 2 I. NHÖÕNG BAØI TOAÙN CUÛA NAÊM 29 Baøi T/375: - THTT thaùg /29 tr25 Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 3/12/08 Haøng Giaùo Phaåm Baéc Myõ Thaân Meán, Quyù ñoàng lao coù thoaû loøng veà hoäi ñoàng Muïc sö Truyeàn ñaïo kyø qua khoâng? Quyù vò ñaõ nghó gì veà vieäc ñaù moät toâi tôù Chuùa thaáp coå beù moïn,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2017 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC 2016-2017 ------------------------ PHẦN I: VĂN BẢN 1. Truyện kí Việt Nam trước 1945 : Stt Tên văn bản Tác giả Thể loại Nội dung Nghệ thuật Nỗi cay đắng tủi cực và

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - TRAO DOI NUOC-KHOANG

Microsoft PowerPoint - TRAO DOI NUOC-KHOANG BAØI GIAÛNG SINH HOÙA HOÏC Chöông V SÖÏ TRAO ÑOÅI NÖÔÙC VAØ CHAÁT KHOAÙNG. SÖÏ TRAO ÑOÅI NÖÔÙC Phaàn II TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG SINH HOÏC.. NÖÔÙC TRONG CÔ THEÅ.. VAI TROØ SINH HOÏC CUÛA NÖÔÙC..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh

Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 09 - DN (Ban haønh Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM Ñòa chæ: 42-44 Voõ Thò Saùu, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1 Maãu soá B 9 - DN (Ban haønh theo QÑ soá 15/26/QÑ-BTC Ngaøy 2/3/26 cuûa Boä tröôûng

Chi tiết hơn

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Soá:07/QÑ.CÑGD-02 Beán Tre, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Trung hoïc Phoå thoâng Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 tröôøng THPT Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 ngaøy 26.8.2002; -Theo tôø

Chi tiết hơn