BO GIAO THONG VAN TAI TONG LONG TY HANG KHONG VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap Tv do 11#nh phut s6:,1 /TCTHK-HDQT Ha NOi, nga

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BO GIAO THONG VAN TAI TONG LONG TY HANG KHONG VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap Tv do 11#nh phut s6:,1 /TCTHK-HDQT Ha NOi, nga"

Bản ghi

1 BO GIAO THONG VAN TAI TONG LONG TY HANG KHONG VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO lap Tv do 11#nh phut s6:,1 /TCTHK-HDQT Ha NOi, ngayv.thang Wain 2017 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI LONG TY (6 thing au dam 2017) Kinh - Uy ban Chung khoan Nha nuov, - So' Giao dich chin-1g khoan TP. Ha Ni. i5 - Ten ding ty dai chung: Tking cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP - Ten tieng Anh: Vietnam Airlines JSC - Dia chi Up chinh: 200 Nguyen San, P.BO De, Q. Long Bien, TP. NOi. - Dien thoai: Fax: Giay chimg nhan clang ky doanh nghiep CTCP ma so do SO. Ke hoach va Dau to TP.Ha NOi cap, dangk* thay doi Ian 5 ngay 08/7/ Vkin dieu le: ds?ing. - Ma chimg khodn: HVN. I. Ho#t thing cua Dai hoi &tong co (long. Trong 6 thang dau nam 2017, TCTHK da to chirc 02 phien h9p DHDCD: - DHDCD bat thuong nam 2017 to chirc vao ngay 20/02/2017 da ban hanh Nghi quyet ski 02/NQ-DHDCD. - DHDCD thuong nien nam 2017 to chirc vao ngay 20/6/2017 da ban hanh Nghi quyet so 04/NQ-DHDCD. II. Hot gong cua Hoi ang quail tri. 1. Thong tin ve HDQT. Tir ngay 01/01/2017 den ngay 30/06/2017, HDQT da to chirc h9p 09 phien de xem xet va thong qua cac not dung thuoc tham quyen cua HDQT. Ngoai cac phien h9p HDQT dugc trieu tap, Chit tich HDQT da phan ding nhiem vu cho cac thanh vien HDQT to chirc tham dinh, soat xet cac not dung trinh HDQT de dam bao hieu qua viec xem xet; to chirc lay y kien cac thanh vien HDQT bang van ban doi cac not dung khong phirc tap, khong can thao luan truc tiep de thong qua Nghi quyet cua HDQT.

2 STT - Thong tin ve cac thanh vien HDQT tai thiyi diem 30/6/2017: Thanh vial HDQT Chic vu HDQT Ngay bit diu la thanh via' HDQT SO buiii licip HDQT tham di Ty I? tham du. hop 1 Pham Ng9c Minh 12/3/2015 9/9 100% 2 Ducmg Tri Thanh 3 Luu Van Hanh 4 Nguyen Xuan Minh 5 'fa Manh Hang 6 Koji Shibata TV HDQT kiem TGD anh vie n Th HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Di, 01/6/2016 9/9 100% 12/3/2015 9/9 100% 12/3/ /9 78% 01/10/2016 8/9 89% 20/02/2017 1/9 11% L. ',,do khong tham du h9p Di ding, tac, co y kien trong bien ban h9p Thay doi thanh vien HDQT: Ong Koji Shibata dugc bau giir chirc thanh vien HDQT, dai dien phan von g6p dm ANA Holdings Inc to ngay 20/02/2017 theo Nghi quyet DHDCD bat thuong Hoat clong giim sat cila HDQT c of veri Ban Giant ac: Trong 6 thang dau nam 2017, HDQT da thvc hien tot Ong tac chi dao, giam sat hoat dong cua TGD va Ban Giam d9c trong viec dieu hanh san xuat kinh doanh va viec trien khai cac Nghi quyet/ Quyet dinh cua DHDCD/HDQT, dog thoi nang cao nang lye quan tri doanh nghiep, dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap 101, Dieu le Vietnam Airlines va cac quy dinh, quy the not b9 hien hanh. HDQT co thanh vien HDQT kiem T9ng giam d9c, do \Tay Ilion dam bao sv giam sat dm HDQT trong hoat Ong dieu hanh san xuat kinh doanh. Tai cac phien h9p thuong ksi cua HDQT ve ket qua san xuat kinh doanh hang thang/q4, ting giam doc deu c6 bao cao chi tiet v'e tinh hinh hoat dong cua T9ng Ong ty, d9ng th6i phan tich, danh gia ket qua kinh doanh, kha nang hoan thanh ke hoach, tinh hinh tai chinh, tien d9 trien khai the du an dau ttr, cong tac an toanan ninh, hieu qua khai thac, ngu9n nhan luc, Ong nghe thong tin... va de xuat cac giai phap, phucmg huang ice hoach cho nhang thang/q4 tie p theo. HDQT thuong xuyen giam sat T9ng giam d9c trong viec trien khai cac Nghi quyet cua HDQT va yeu eau T9ng giam d9c bao cao dinh kst/ d9t xuat neu co phat sinh vuemg mac trong qua trinh trien khai Nghi quyet de HDQT co chi dao, dinh hugng kip th&i. Viec giam sat dm HDQT con dugc the hien thong qua su phi hgp b0 may giam sat (Ban Kiem soat, Ban Kiem toan not 139) trong viec xem xet, danh gia, kiem tra he th9ng giam sat, kiem soat not 139 teen ca soy 2

3 cac bao cao cua Ti!ing giam d6c va cua cong ty kiem toan d6c lap. 3. Hoat cong cua cac Uy ban thulic HDQT. Theo mo hinh to chirc hien nay cila Vietnam Airlines, HDQT thanh lap 3 Uy ban trix thu6c HDQT la Uy ban kiem toan, Uy ban ChiL lugc va DAu tu, Uy ban Nhan sir va Tien luting. Cac Uy ban hoat d6ng theo Quy the to chirc va hoat dong do HDQT ban hanh. - Uy ban ChiL logc DAu tu: tham muu cho HDQT trong cong tac xay dung, tham dinh va giam sat trien khai thkrc hien cac chin luvc, ke hoach, du an dau tu va phat trien cua T6ng cong ty. Trong 6 thang dau nam 2017, Uy ban Chien hrov DAu tu da thkrc hien vai tro to van, tham muu cho HDQT trong viec xay dung ke hoach SXKD, ke hoach &Au to nam 2017 dm TCTHK, dinh huong hoat d6ng va chin luvc phat trien d6i vai cac hang hang khong thusac Group (K6, JPA,VASCO). - Uy ban Kiem toan tham muu, to van cho HDQT trong ding tac giam sat he th6ng kiem soat not b6, kiem soat bao cao tai chinh, kiem soat tuan thu, guan l3"/ rui ro cua T6ng cong ty. Trong 6 thang dau nam 2017, Uy ban Kiem toan da trien khai thlic hien theo chuong trinh hanh d6ng nam va nhiem vu pith sinh thkrc te, bao g6m: + Kiem tra, danh gia quy trinh quail 13', chi phi diring cu, do uang phijc vu hanh khach tai Trung tam Khai tilde Tan San NhAt; Kiem tra, lam viec vai Chi nhanh VNA tai fjc de kiem tra cong tac ban va phat trien thi tnri:mg. C6ng tac tang cuiling giam sat doi vai hoat dong SXKD cua JPA, K6. + Kiem toan cac chuyen de: Kiem tra danh gia viec trien khai thkrc hien chat luvng dich vu 4 sao; Kiem tra, danh gia hoat d6ng kiem soat ch6 thi truong chau Au; Kiem tra, danh gia hop d6ng situ chfra PTVT tau bay dm T6ng cong ty + ThAm tra guy& toan du an hoan thanh Du an dau tu 10 may bay A nam 2007 cila TCTHK; ThAm tra BCTC nam 2016 dm Cong ty me, BCTC hop nhat va phan phi lgi nhuan C6ng ty me nam Uy ban Nhan six va Tien luting tham muu, tu van cho HDQT ve dinh huang, chinh sach trung dai han ve ngu6n nhan hrc va cac the d6 dal ng6 ngtreti lao d6ng, danh gia hieu qua hog d6ng doi vai cong tac to chirc, can 66, lao d6ng, tin luting, dao tao thu6c tharn guyen ciia HDQT. Trong 6 thang dau nam 2017, Uy ban da tham muu, to van cho HDQT trong viec to chirc mai va hoan thien to chile mot s6 Ban/ Don vi phu hop vai yeu cau va quy m6, dam bao khong tang dinh bien, nang cao nang suat lao d'6ng. Chu dong tao ngu6n, tuyen &pig, dao tao va b6 sung nguon lcrc doi vai ltrc luting lao dong dac thu la phi cong, tiep vien dap img nhu eau phat trien cua TCTHK. 3

4 4. Cac Nghi quyet/quyet dinh cua H9i dong quan tri. Tir ngay 01/01/2017 den ngay 30/06/2017, HDQT da to chin 9 phien hop va to chirc xin 3"/ kiln cac thanh vien HDQT de ban hinh 159 Nghi quyet va 79 Quyet dinh thu9c tham quyen cua HDQT (Chi tilt tai Phu lyc 01) III. Ban kiem sat. 1. Thong tin ye thanh vien Ban Kiem soat: STT Thimh vien BKS Chic vu ' 1 Ong Lai Him Phu& Tru&ng BKS Ngay bit dill la thanh vial' BKS SO bail hyp HDQT al dai din BKS tham du 12/3/2015 4/9 2 Ong Mai Hitu Th9 TV BKS 12/3/2015 9/9 3 Ong Hoang Thanh Q4 TV BKS 12/3/2015 8/9 14 do khong tham du hyp Ti cac phial h9p HDQT, BKS au cu it nha't 01 dai di0 tham dkr hop. 2. Hog d9ng giam sat cila Ban kiem soat doi vii HDQT, Ban Giam d'oc dieu hinh va c9 dong: Ban Kiem soat da thtrc hien day du chirc nang giam sat, bao g9m viec giam sat tinh hinh thtrc hien Nghi guy& cua DHDCD/HDQT, cong tic dieu hinh hoat dong SXKD va tinh hinh dau to cua TCTHK; viec to chirc Dai h9i d9ng c9 &Ong thuong nien 2017 va thkrc hien cac nghia vu cong b6 thong tin tren thi truing chimg khodn; trien khai ke hoach tang von dieu 1e cua TCTHK; thkrc hien ding tic kiem tra, than.' dinh BCTC nam 2016 dm Cong ty me va H9p nhat theo dtimg quy dinh; thkrc hien giam sat ac biet 6i vii JPA, K6 va giam sat thkrc hien khuyen cao cua cac ca quan kiem tra, kiem toan. Ben canh do, BKS cir dai dien tham du va coy kiln tai tat ca cac phien h9p HDQT, cac cu9c hgp giao ban hang thing dm Ban dieu hinh. 3. Sir phi hgp hoat d9ng giira BKS d6i vii hoat dong cua HDQT, Ban Giam d6c dieu hinh va cac can bo quan ly khac luon dam bao nguyen tic vi loii ich cua T9ng cong ty va tuan thd cac quy dinh cua phaplot va dieu 1e dm Tong cong ty. Trong qua trinh hoat Ong Ban Kiem soat dugc sir trg giup thutmg xuyen cua HDQT, Ban giam d6c va cac ca quan nghi'ep vu de hoan thanh nhiem vu. IV. Deo tao ve (plan tri cong ty TCTHK da to chirc chucmg trinh dao tao tap trung danh cho can bo cap trung va cap cao do TO doan BOEING (My) va UCSI to chic trong thing 5-6/2017 nham nang cao kiln thirc ve quan tri kinh doanh, dieu hanh doanh nghiep hang khong trong b6i canh canh tranh khu vgc va qut'oc to ngay cang sau ring. 4

5 Ben canh do, TCTHK cu can IDO quan ly di hoc cac lop dao tao ngan han tai IATA, cac nha san xuat may bay, d(ing co de nang cao trinh do chuyen mon, quan tri. DOng th6i, thugng xuyen to chirc cac chiming trinh dao tao not bo de cac can bo dugc chia se kinh nghiem trong cong tic quan ly, dieu hanh. V. Danh sach ve ngtari có lien quan elm TOng cong ty theo quy dinh tai khoin 34 Dieu 6 Lu4t Chting khoan va giao dich ctia co lien quan cita TOng cong ty veri TOng cong ty trong 6 thing dau 'tam

6 TT 1. Danh such ye ngtroi có lien quan eiia Tong cong ty (tai theri diem 30/6/2017): 1.1 Ca nhiin Ten to chin/ ea nhan Chat vy t ai Tong ding ty CMND/ HO. clueu Thong tin ea nhan Ngay cap Noi cap I Pham Ng9c Minh Chu tich HDQT /12/2003 CA TP.HCM 2 Duong Tri Thanh TV HDQT kiem TGD Dia elii lien he diem la ngtroi e6 lien quan Bit diu Ket tit& Mei 12/3/ /12/2013 CA TP Ha Nei 02/4/ Nguyen Xuan Minh TV HDQT /10/2015 CA TP.HCM 12/3/ Ltru Van Hanh TV HDQT /12/1998 CA Da Nang 12/3/2015 LS, do 5 Ta Manh Hung TV HDQT /10/2016 Cyc CS DKQL cu trn 01/10/ Koji Shibata TV HDQT TR /5/2016 Nhat Ban 20/2/ Trjnh Ng9c Thanh Ph6 TGD /06/2007 CA TP Ha Nei 02/4/ Phan Xuan Dire Ph6 TGD /01/1997 CA TP HCM 02/4/ Nguyen 9 Nguyen Ng9c Tr9ng Ph6 TGD /11/2004 CA TP.Ha Nei 02/4/ Trjnh H6ng Quang Ph6 TGD /11/2003 CA TP.Ha Nei S011, Qu4n 02/4/ Le Long Bien, H6ng Ha Ph6 TGD /03/2009 CA TP.Ha Nei 02/4/2015 Ha NOi 12 Nguyen Minh Hai Ph6 TGD /03/1997 CA TP.Ha Nei 02/4/ Dang Ng9c Wm Ph6 TGD /11/2002 CA TP.Ha Nei 08/3/ Nguygn Thai Trung Ph6 TGD /11/2012 CA TP.H6 Chi Minh 22/4/ Iran Thanh I lice K6 toan twang /01/2004 CA TP.Ha Nei 02/4/ Lyi Him Phu& True'ing BKS /05/2003 CA TP.Ha Nei 12/3/ Mai Him Th9 TV BKS /07/2007 CA TP.Ha Nei 12/3/ Hoang Thanh QuY TV BKS /08/2005 CA TP.Ha Nei 12/3/ Nguyen Mu Tuat Thu ks, TCT kiem Ngtreci duqc fly quyen CBTT /11/2000 CA TP.Ha Nei 06/4/2016 6

7 STT 1.2 TO chin. TEN CONG TY CON Ti( LE DIA CHI sti Hiru I Cong ty TNHH MTV Ky- thuat may bay (VAECO) 100,00% San bay qutic ti Nei BAi, Soc San, HA Nei 2 Ong ty TNHH MTV Nhien lieu Hang khong Viet Nam (SKYPEC) 100,00% 202 Nguyen Son, Be De, Long Bien, HA Nei 3 Cong ty TNHH SuAt An hang khong Viet Nam (VACS) 100,00% Sfin bay Tan San NhAt, QuAn Tan Binh, TP.HCM 4 Ging ty TNHH MTV Dich vu mat dat san bay (VIAGS) 100,00% Sfin bay Tan Son NhAt, QuAn Tfin Binh, TP.HCM 5 Cong ty TNHH dich vu giao nhan hang hoa Tan San Nhat (TECS) 51,00% So 6 ThAng Long, Phtreng 4, QuAn Tfin Binh, ThAnh phe He Chi Minh 6 Cong ty TNHH dich NT hang hod Tfin son nhat (TCS) 55,00% HAu Giang, Phueng 4, Tfin Binh, TP.HCM 7 Cong ty co phan Sabre Viet Nam 89,47% 8 Cong ty TNHH giao nhan hang hoa VINAKO 65,05% Tang 5, tea nha De NhAt, s6 53, pile Quang Trung, Phtrang Nguyen Du, QuAn Hai BA Trung, HA Nei Se 49 Tru.eng San, Pinrang 2, QuAn Tan Binh, TP He Chi Minh 9 Cong ty co phan SuAt An hang khong Nei BAi (NCS) 60,10% San bay quec to Nei BAi, Soc San, HA Nei 10 Cling ty co phan Dich vu hang Ilea Nei BAi (NCTS) 55,13% Sfin bay qu6c to Nei BAi, Soc San, HA Nei I I Cong ty co phan Cung irng & XuAt nhap khau lao Ong Hang kh6ng (ALSIMEXCO) Cong ty co phan Dich vu Hang khong san bay Nei BAi (MASCO) Cong ty c6 phan hang khong Jetstar Pacific Airlines (JPA) 14 COng ty c6 phan DAo tao Bay Viet (VFT) 51,52% 15 Cling ty c6 phan Tin hec - Vin thong hang khong (AITS) 51,00% So 01 ngo 200/10, Nguygn San, Long Bien, HA not 51,00% Sfin bay quoc to Nei BAi, Soc San, HA Nei 68,85% 112 Wing HA, Phixeng 2, QuAn Tan Binh, TP.HCM 117 Hong HA P.02, Phuorng 2, QuAn Tfin Binh, TP Ho Chi Minh 52,73% Tea nha Airimex 414 Nguyen VAn Cir, Long Bien, HA Nei 7

8 2. Giao dich co phieu gicra Tong cong ty CO lien quan ciia Tong cong ty; hoc Oita Tong cong ty voi co &Ong nguifi not bo, ngu*i có lien quan cua ngtriri not b0. Khong c6. 3. Giao dich co phieu giira ngtro i not bir:) dm Tong cong ty, ngu o i co lien quan cda ngtrivi not cong ty con, cong ty do cling ty niem yet flint quyen kiem soat. Khong co. 4. Giao dich co phieu giira Tong cong ty va cac doi tu ong khac. Khong CO. 8

9 VI. Giao dich co phieu cfia nguiri not 130 va nguiyi do lien quan cua nguiri not 130 Tking cong ty trong 6 thong dau nom Danh sach nguiri not bei va nguiri co lien quan ciia nguiri not 130. (Chi tilt tai Phil lyc 02) 2. Giao dich co phieu cfia nguiri not b0 va ngtrol co lien quan doi vot co phieu cua Tong ding ty. Tr 1 2 Nguol thkrc hien giao dich Ngan hang TMCP KS', thkrang VN (Techcombank) Pham Thanh Giang Quan he vai ngtroi Wei b6 Ngtrtri c6 lien quan veri Ong Nguyen :Yuan Minh (TV.HDQT) Ngtr&i co lien quan vcri Ong Pham Ngoc Minh (Chti tich F1DQT) VII. Cac van de can lum y khac Khong có. S6 c6 phieu sa him &Au k j, S6 co T S, l'e phieu S6 co phieu set Kau S6 cocu6i phieu ks'.r, I, 141 do tang giam ,08% ,0015% Ban 400 0,00003% - - Ban Noi nhon: - Nhu tren; - I IDQT; - TGD, Cac P.TGD; - Ban KS; Thu IcST TCT; - VP, KTNB; - Luu VT, VP. z 0107 TONG CoNG TY HANG knong IET NAM *. DONG QUAN TRI CHU TICH Ph4ni Ng9c Minh 9

10 DANH PHV LVC 01 (Kern theo Bao coo quan tri cong ty 6 thong cl/du norm 2017) NGHI QUYET/ QUYET DINH CfJA HQI BONG QUAN TRI TONG CONG TY HANG KHONG VIET NAM - CTCP STT So Nghi quye't/ Quy'k dinh NO), Ni:ii dung I NGHI QUYET HBQT /NQ-HDQT/TCTHK 15/06/2017 NQ di&i chinh lich giao tau bay A321NEO dia. ALC va ICBC /NQ-HDQT/TCTHK 15/06/2017 NQ gia hp thue Ong ca V2533-A5 so hieu V /NQ-HDQT/TCTHK 15/06/2017 NQ situ chfra boo hanh doi vori dong co. GENx SO hieu /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ cong tac chuan bi DHDCD thuong nien norm 2017 dm TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ tin do ban ATR72 va viec giam gia thue ATR72, A321 dm VALC A/NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: NT ' quy tin Luang, thin lao thuc hien norm 2016 oh cac cong ty TNHH MTV /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Thuc hien Ice hooch SXKD thong 5/2017 cila TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Thong qua chil trucmg hop tac tong th6 gala VN va AF trong linh vuc thucmg mai va kji thuat /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ thuc hien hup d6ng...(trie'n khai Vb giay) /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Gia hp h9p long thue uat va giam gia thue tau bay A321 MSN 5343 cua K /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Ban hanh Quy ch6 Quan Vi not dm TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Quy the tin Krung, thii lao, tien thuong doi vai Ngueri quan V/ TCT /NQ-HDQT/TCTHK 14/06/2017 NQ: Ban hanh Quy che Quan 1 tai chinh cila TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 08/06/2017 NQ thay doi nhan su tham gia AVIM /NQ-HDQT/TCTHK. 07/06/2017 NQ thanh lap Ban chi' t9a, Ban thu14, Ban Kim phi6u, Ban Kim tra to cach c6 dong tai DHDCD thuong nien norm Page 1

11 STT So Nghi quyki/ Quy6t dinh Ngay NOi dung /NQ-HDQT/TCTHK 07/06/2017 NQ phe duy& Ice' ho4ch lua ch9n nha cung cap dich vu sira china dong ca cho doi tau bay ATR /NQ-HDQT/TCTHK 07/06/2017 NQ phe duy& ke ho4ch lua chip nha cung cap dihj vu sira china dong ca cho doi tau bay A /NQ-HDQT/TCTHK 06/06/2017 NQ k& qua thuc hien Hap d6ng tu van tai chinh 14, ngay 15/4/2013 va thanh toan phi tu van cho cac ben tu van tham gia du an /NQ-HDQT/TCTHK 06/06/2017 NQ phuong an cung Cmg dong ca du phong GEnx thin 3 cho doi tau bay B /NQ-HDQT/TCTHK 06/06/2017 NQ thong qua ban sirs d6i s6 5 dm Hap d6ng thue tau bay A350 MSNO014 va ban sira d6i sos 4 dm Hap d6ng thue tau bay A350 MSNO016 thue oh Aercap. 1053/NQ-HDQT/TCTHK 06/06/2017 NQ phe duy& ket qua dam phan chuye'n ninrang H9/3 ding hap tac kinh doanh khai that thi& bi mo phong bung lai - FFS gilla CAE, AACEVN va TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 06/06/2017 NQ phe duy& ke't qua lua ch9n nha cung cap thi& bi BFE136 sung cho 20 tau A321 NEO /NQ-HDQT/TCTHK 02/06/2017 NQ kien toan WO d6ng Khoa h9c va Ong nghe /NQ-HDQT/TCTHK 30/05/2017 NQ phe duyet thuc hien cac khoan chi...(trien khai VB giay) -)5 1026/NQ-HDQT/TCTHK 30/05/2017 NQ bo tri can b0 Oa ch(rc Truang ban TTBSP va Truang Chi nhanh NhAt Ban /NQ-HDQT/TCTHK 25/05/2017 NQ dong noi dung B6 sung bao cao v'e trien khai nhom cac giai phap thuc hien nhi&n vu 6 thang cu6i nam 2016 dm TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 24/05/2017 NQ: Thong qua phucmg an gia mua san pham, dich vu bao &rang tau bay cua VAECO nam /NQ-HDQT/TCTHK 23/05/2017 NQ: Girl dong ca GENx, SN di sira chila tai KLM /NQ-HDQT/TCTHK 23/05/2017 NQ: Quy dinh thedo ding tac phi cho can b0, nguai lao d9ng di ding tac ngan hp a mrac ngoai dm TCTHK. Page 2

12 STT SO Nghi quye't/ Quyet dinh Ngay NOi dung /NQ-HDQT/TCTHK 23/05/2017 NQ: Thong qua Them thon hop tac chin lugc Oita TCTHK va FPI /NQ-HDQT/TCTHK 23/05/2017 NQ: Quy dinh ve dinh mire Bong phuc nganh cho Ngueri lai, Tiep vien va Nhan vien true tiep tiep xilc veci khach hang cila TCTHK. 3') 943/NQ-HDQT/TCTHK 22/05/2017 NQ b6 tri can b0 lam KSV chuyen trach/phpc trach chung nhom KSV dia. TCTHK tai VIAGS /NQ-HDQT/TCTHK 22/05/2017 NQ thong qua cac not dung chuan bi hop DHDCD thu6ng nien nam 2017 cua Cong ty CP Nhua cao cap Hang kh6ng (APLACO) B/NQ-HDQT/TCTHK 19/05/2017 NQ bao cao dm HDQT trinh DHDCD thuong nien 2017 dm TCTHK B/NQ-HDQT/TCTHK 19/05/2017 NQ phucmg an tang yen.' dieu le theo hinh thirc phat hanh c6 phieu chao ban cho cac c6 (long hien hiru A/NQ-HDQT/TCTHK 19/05/2017 NQ quy the t6 chirc DHDCD thuemg nien nam A/NQ-HDQT/TCTHK 19/05/2017 NQ: Thong qua quy tien hying thu lao HDQT, BKS trinh DHDCD thu?mg nien 2017 va quy tien lucmg, thin lao nguori quanl, TCTHK nam /NQ-HDQT/TCTHK 18/05/2017 NQ ban hanh Quy the to chirc va hog dong oh Ban An toan - chat luong /NQ-HDQT/TCTHK 17/05/2017 NQ b6 tri can 1)0 Oa chirc Twang ban DTMS /NQ-HDQT/TCTHK 15/05/2017 NQ: Gia hp hop dtmg sira china dong co cho doi tau bay A /NQ-HDQT/TCTHK 12/05/2017 NQ thong qua Quy che ph6i hop dam bao an ninh, an toan thong tin giira Ckic An ninh mpg va Tofing cong ty HKVN - CTCP A/NQ-HDQT/TCTHK 12/05/2017 NQ giai thieu 'Ong Biii Dang Tinh gill chirc Thanh vien HDQT K6 nhiem ks, /NQ-HDQT/CTHK 11/05/2017 NQ:136 tri nhan su tham gia Ban kiem soat JPA, NCS /NQ-HDQT/CTHK 11/05/2017 NQ: Ban hanh Quy the to chirc va hoat dong cila Phong ANHK /NQ-HDQT/CTHK 11/05/2017 NQ: B6 nhiem Ong Mai Tuan Anh giir chirc Thanh vien HDTV HDTV VAECO /NQ-HDQT/CTHK 11/05/2017 NQ: Cir can b0 di lam viec tai Till so. dieu hanh Sky Team tai Ha Lan /NQ-HDQT-TCTHK 11/05/2017 NQ: Cif nguoi d4i dien von va tham gia HDQT, BKS oh K6 nhiem ks, Page 3

13 STT SO Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay Ni (i dung /NQ-HDQT-TCTHK 11/05/2017 NQ: Sira d6i diau le cac cong ty con dm TCTHK /NQ-HDQT/CTHK 11/05/2017 NQ: Thong qua BCTC nam 2016 dm cong ty me, BCTC hgp nhat va phan ph& lgi nhuan cong ty me nam /NQ-HDQT/CTHK 10/05/2017 NQ: Tai lieu Hop HDQT va cac cong viec lien quan den HD SSA /NQ-HDQT/TCTHK 10/05/2017 NQ phe duyet Bao cao NCKT Du an dau tu trang thiet bi phvc vu mat dat giai clop oh TCTHK /NQ-HDQT-TCTHK 10/05/2017 NQ: Ka ho4ch chuan bi DHDCD thuong nien nam 2017 dia. TCTHK /NQ-HDQT-TCTHK 10/05/2017 NQ: Thvc hien KHSXKD thang 4/2017 dm TCTHK /1 1Q-HDQT-TCTHK 10/05/2017 NQ: Xep luong d6i with 6ng Nguyen Thai Trung - PTGD T6ng C6ng ty HKVN - CTCP /NQ-HDQT/TCTHK 10/05/2017 NQ tinh hinh thvc hien nghi guy& HDQT q4 4/2016 va q4 1/ /NQ-HDQT/TCTHK 10/05/2017 NQ du an dau tu He th6ng phan mam phan bay phi cong, tier, vien /NQ-HDQT-TCTHK 08/05/2017 NQ: Ket qua kiem tra, danh gia quy trinh quan l, chi phi dung cu, dou6ng phvc vv hanh khach tai TOC /NQ-HDQT-TCTHK 08/05/2017 NQ: Bao cao kat qua kiam tra, danh gia hot dong kiam soat ch6 thi trutmg Chau Au 9 818A/NQ-HDQT\CTHK 05/05/2017 NQ b6 tri Nguei d4i din von Op va giai thieu tham gia HDQT, Ban GD NASCO /NQ-HDQT/TCTHK 27/04/2017 NQ: Bao cap thuamg nien cua TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 26/04/2017 NQ phe duyet ket qua hop tac kink doanh Min 2016 gitta TCTHK va Cong ty TNHI-I Dich vv Hang Ma Tan San NhAt (TCS) /NQ-HDQT/TCTHK 26/04/2017 NQ phuang an cung img dong co du phong thin 3 cho doi bay B /NQ-HDQT/TCTHK 25/04/2017 NQ thong qua cac noi dung chuan bi DHDCD thuong nien nam 2017b dm ALSIMEXCO /NQ-HDQT/TCTHK 24/04/2017 NQ thong qua cac noi dung chuan bi DHDCD thlayng nienn am VALC. Page 4

14 STT SA Nghi quyk Quyet Binh NO)/ Ni.ii dung /TCTHK-NQ-HDQT-TCTHK 24/04/2017 NQ Thong qua cac ND chuan bi hcf, DHDCD thuang nien nam 2017 dm Cty NASCO 745/NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ b6 tri ngu6i dai dien von gop va gi6i thieu tham gia DHDCD tai NCTS /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ thong qua cac not dung chuan bi 116p DHDCD thuang nien nam 2017 cua Cong ty ci:', phan Dich vu hang Ma NOi Bai (NCTS) /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ phe duyet ket qua hop tac kinh doanh nam 2016 theo him dong HTKD gifra TCTHK va TCS /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ thong qua cac not dung chuan bi 116p HDTV l'an thir 25 cua Cong ty TNHH Dich vg hang Ma Tan Son Nhat (TCS) /N Q-1IDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ thong qua not dung chuan bi him DHDCD thuang nien nam 2017 cua SABRE VN /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ th6ng qua noi dung chuan bi hop DHDCD thuemg nien nam 2017 am Cong ty CP SuAt an hang khong NOi Bai (NCS) /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ thong qua not dung chuan bi 119p DHDCD thu6ng nien Wain 2017 cua AITS /NQ-HDQT/TCTHK 22/04/2017 NQ thong qua cac not dung chuan bi 116p DHDCD thuemg nien nam 2017 cua Hang hang khong qu6c gia Cambodia Angkor Air (K6) /NQ-HDQT/TCTHK 20/04/2017 NQ phe duyet KHLC thiet bi BFE b6 sung va KHLC thiet bi SFE (co to 02 Nha cung cap troy len) cho 20 tau bay A321 NEO /NQ-HDQT-TCTHK 20/04/2017 NQ: N6i dung chuan bi DHDCD thuemg nien nam 2017 cua MASCO /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ thong qua ke hooch SXKD 2017 dm TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ phe duyet KHLC loci APU cho 20 tau bay A321 NEO thue /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ dr nguari doi dien ily quyen tham du va bieu quyet tai DHDCD 2017 MASCO, SPT /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ: Thong qua cac noi dung chuan bi him DHDCD thuimg nien nam 2017 cua Ong ty CP Dich vu Buu chinh Vien thong Sai Gan (SPT). Page 5

15 STT SO Nghi quye't/ Quyet dinh Ngay NOi dung /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ thong qua cac noi dung chuin bi hop DHDCD thuong nien nam 2017 cua Cong ty CP Dao tao bay Viet (VFT) /NQ-HDQT/TCTHK 19/04/2017 NQ noi dung chuin bi de hop HDTV thuamg nien nam 2017 oh Cong ty TNHH DVGNHH Tan Son NhAt (TECS) /NQ-HDQT/TCTHK 18/04/2017 NQ: Phe duyet ket qua va hop ding ban ton gal 04 B777 gifra TCTHK va United Technologies Corporation /NQ-HDQT/TCTHK 18/04/2017 NQ: Gia san va hinh thirc ban ton goi 04 tau bay B A/NQ-HDQT/TCTHK 18/04/2017 NQ N4 bao cao...(tri 'en khai VB giay) A/NQ-HDQT/TCTHK 18/04/2017 NQ thiet ke ban ve thi ding, du toan, Ice hoach LCNT ths an "Khu lam viec van phong ket hop b6i clueing nghiep vu can b0 hang khong - giai doan 2" /NQ-HDQT/TCTHK 17/04/2017 NQ: Ban troll goi 04 B /NQ-HDQT/TCTHK 14/04/2017 NQ: Phe duyet BO hop ding SLB tau bay B787-9 MSN gifra TCTHK va PingAn Leasing /NQ-HDQT/TCTHK 14/04/2017 NQ: Tham gia Ban chip hanh va gift chirc Pho Chutich Uy ban Olympic Viet Nam kh6a V /NQ-HDQT/TCTHK 12/04/2017 NQ Xem xet ket qua thuc hien ke hoach SXKD...(Trien khai VB 0'4, nhan VB tai Van thu TCT) /NQ-HDQT/TCTHK 12/04/2017 NQ: Ke hoach SXKD nam 2017 dm K6. (Trien khai VB Giiy) /NQ-HDQT/TCTHK 12/04/2017 NQ: Ke hoach SXKD nam 2017 ciia JPA. (Trien khai VB GiAy). 625/NQ-HDQT/TCTHK 12/04/2017 NQ ve tinh hinh thgc hien ke hoach SXKD thang 3 va q4 1/2017 dm 92 TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 11/04/ NQ phe duyet chu truing bo tri can b0 dai dien von gip tham gia HDTV. HDQT, BKS tai VINAKO, AIRIMEX, SABRE nam /NQ-HDQT/TCTHK 04/04/2017 NQ: Phe duyet ket qua lua chin Nha cung cap thiet bi IFE thuoc Goi thans') 1- Ghe va thiet bi BFE cho 20 tau A321 NEO Page 6

16 STT SO Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay N6i dung 562/NQ-HDQT/TCTHK 30/03/2017 NQ bao cao cac noi dung a chuan bi tham gia DHDCD thuang nien nam cua C6ng ty CP xuat nhap khau Hang khong (Airimex) /NQ-HDQT/TCTHK 29/03/2017 NQ phucmg an hoar' d6i dong co V2500 s6 hidu V11748 bi chay thuoc str co tau bay A321 VN-A356 tai san bay Cam Ranh ngay 27/5/ /NQ-HDQT/TCTHK 29/03/2017 NQ thong qua dd an mar duarng bay DAD-HKG dm. JPA /NQ-HDQT/TCTHK 27/03/2017 NQ thong qua cac noi dung chuan bi hop HDTV thuamg nien 'lam 2017 cua C6ng ty TNHH Giao nhan hang h6a VINAKO /NQ-HDQT/TCT1IK 27/03/2017 NQ mar rong he: th6ng tra nap ngarn tai san bay Tan Son NhAt va tang von didu ld cua TAPETCO /NQ-HDQT/TCTHK 24/03/2017 NQ: Vd vide T6 chirc DHDCD, hop HDTV thuong nien nam 2017 cua cac DN c6 von gop cua TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 24/03/2017 NQ: Quy tien lucmg thkrc hidn nam 2016 cua TCTHK. (Tridn khai VB GiAy) UNQ-HDQT/TCTHK 23/03/2017 NQ sira chira bao hanh d6i Niel d6ng co GENx so hidu /NQ-HDQT/TCTHK 23/03/2017 NQ thanh ljt tai san con GTCL dm Ban TTHH va VAECO /NQ-HDQT/TCTHK 21/03/2017 NQ ke hoach trien khai va thil tic phap l de khai tilde lai 05 tau ATR72 thud cua VALC /NQ-HDQT/TCTHK 21/03/2017 NQ dong phuong an thud to van nang cap chat lugng va dich vu 4 sao cua VNA inq-hdqt/tcthk 21/03/2017 NQ phd duydt quye't toan du an hoan thanh Duan dau to 10 may bay A nam /NQ- FCTHK-HDQT 21/03/2017 NQ phd duydt ket qua lkra chon doi tac Sale & Lease back 04 tau bay theo hop ding mua co lich nhan nam /N Q-HDQT/TCTHK 21/03/2017 NQ kd hoach lua chon dong co phu (APU) cho 20 tau A321 NEO thud /N Q-HDQT/TCTHK 21/03/2017 NQ thong qua ket qua danh gia Ikra chon loci dong co cho 20 tau bay A321 NEO thud /N Q-HDQT/TCTHK 21/03/2017 NQ quy tidn hrong thkrc hidn nam 2016 dm TCTHK. Page 7

17 STT SO Nghl quyet/ Quyet dinh NO), Ni dung /NQ-HDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ trien khai du an Hangar s6 3 tai Cang HKQT NOi Mi A/NQ-HDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ xem xet tinh hinh thuc hien ke hoach SXKD 02 thang dau nam 2017 dm TCTHK. 404/NQ-HDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ kiem tra tinh hinh thuc hien han mix tin citing va chenh Lech ty gia trong 113 thanh toan dm TCTHK. 408A/NQ-HDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ ket qua kiem town chuyen a kiem tra danh gia viec trien khai thirc hien 114 chat lugng dich vu 4 sao A/N Q-1IDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ ye phugng an trien khai dich vu thug khach san cho to bay oh Vietnam Airlines A/NQ-FIDQT/TCTHK 10/03/2017 NQ chuang trinh, Ice hoach hot dong nam 2017 dm Uy ban K i 'ern twin, Ban Kiem town noi b /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ ve viec dimg trien khai du an cal tao nang cap san 66 may bay Cang hang khong qu6c t6 Tan San NhAt /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ ket qua hp chqn loai dong ca cho 20 tau bay A321 NEO thug /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ phucmg an '&15/Ong cc/ V2500 s6 hieu V11748 bi chay thuoc su c6 tau bay A321 VN-A356 tai san bay Cam Ranh ngay 27/5/ /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ xem xet ket qua lua chon NhA cung cap thiet bi BFE, SFE cho 20 tau A321 NEO /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ to chirc b0 ph:an An ninh hang kh6ng doc lap /NQ-HDQT/TCTHK 07/03/2017 NQ tong ta.c can b0 Chi nhanh TCTHK tai Nga, Anh, Malaysia /NQ-HDQT/TCTHK 27/02/2017 NQ tra san tau bay A32I MSN 2480 dm K /NQ-HDQT/TCTHK 24/02/2017 NQ can b0 TCTHK...(Cac don vi nhan VB giay tai Van thu TCT) 292/NQ-HDQT/TCTH.K 22/02/ NQ tam dimg khai that throng bay Tp H6 Chi Minh - Rangoon (SGN-RGN) tir lich bay mua he /NQ-HDQT/TCTHK 17/02/2017 NQ chucmg trinh hqp tac giai down glib UBND Thanh ph6 HA NOi va T6ng cong ty HKVN. Page 8

18 STT SO Nghi quyet/ Quyet chinh Ngay NOi dung /NQ-HDQT/TCTHK 15/02/2017 NQ dieu chinh thai gian hoan thanh Iva chon loai dong ca cho 20 tau bay A321 NEO thue /NQ-HDQT/TCTHK 15/02/2017 NQ: Ke ho4ch to chic cong khai ban ke khai tai san, thu nhap nam 2016 oh TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 15/02/2017 NQ dieu chinh ke hoach Iva chon nha cung cap thiet bi BFE cho 20 tau A321 NEO /NQ-HDQT/TCTHK 09/02/2017 NQ thanh lap Ban Truyen thong - Thuang hieu cila TOng cong ty /NQ-HDQT/TCTHK 09/02/2017 NQ gia Ilan Hop (fang cho K6 thue kilo A321 MSN /NQ-HDQT/TCTHK 09/02/2017 NQ thong qua Th6a thuan hop tac song phucmg va Bien ban ghi nha ve hop tic An toan an ninh thong tin giita TCTHK va Viettel /NQ-HDQT/TCTHK 09/02/2017 NQ xem xet ket qua phuc vv cao diem Tet Dinh Dau va dir kin ket qua SXKD 02 thang du nam 2017 cila TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 07/02/2017 NQ hieu qua khai thac doi vai cac tau bay A321 da chu6n d6i sang cau hinh 203 ghe /QD-HDQT/TCTHK 07/02/2017 NQ dieu chinh tang von dieu 1e dm Cong ty TNHH MTV Suat an hang khong Viet Nam /NQ-HDQT/TCTHK 07/02/2017 NQ gia han thai gian huang luang chuyen gia mire 1 doi vai Ong Vu Qu6c Dung /NQ-HDQT/TCTHK 03/02/2017 NQ thong qua Quy the TO chirc va hoat dong dm Trung tam Bong Sen yang /NQ-HDQT/TCTHK 24/01/2017 NQ: Ve diet' chinh gia tri von clul sa hitu ten so sach tai cac Cong ty TNHH 100% v6n cila TCTHK theo ket qua xac dinh1ai gia tri v6n Nha nuac tai thai diem chinh thirc chuyen thanh cong ty co phan oh TCTHK 138/NQ-1IDQT/TCTHK 24/01/2017 NQ: Thong qua Bao cat) tinh hinh quan tri cong ty nam 2016 dm Tong cong ty Hang khong Viet Nam - CTCP 137/NQ-11DQT/TCTHK 24/01/2017 NQ: Phe duyet Ke hoach Iva chon nha cung cap goi hang Ma, Bich vv: " Sera china, thay then thong hien thi hinh anh oh thiet bi SIM A320" Page 9

19 STT St) Nghi quy'et/ Quy et dish Ngay NOi dung NQ-11DQT/TCTHK 23/01/2017 NQ: Sira doi Dieu 1e va 1:16 sung guy tien lacing ram 2017 ctia CTCP Tin hoc - Vin thong hang khong (AITS) /NQ-HDQT/TCTHK 23/01/2017 NQ: V/v: Phucmg an SLB 04 tau bay theo hqp d6ng mua co lich nhan nam /NQ-HDQT/TCTHK 23/01/2017 NQ: Thong qua Quy the T6 chac va hoat dong dm Ban CNTT /NQ-HDQT/TCTHK 23/01/2017 NQ: Thtrc hi'en the do tien lucmg, thii lao d6i vai nguoi quan 15, Tong cong ty. (Trion khai van ban Giay) /NQ-HDQT/TCTHK 17/01/2017 NQ: Khen thugng thanh tich thi dua nam /NQ-HDQT/TCTHK 17/01/2017 NQ: Phe duyet BO hop d6rig SLB tau bay A350 MSN 0067 gitta TCTHK va DAE /NQ-HDQT/TCTLIK 17/01/2017 NQ: Khen thugng thanh tich thi dua nam 2016 cilia TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 16/01/2017 NQ lap dat bung ve sinh h6 trg nguoi tan tat tren 20 tau bay A321 NEO /NQ-HDQT/TCTHK 16/01/2017 NQ nguyen tac xac dinh gia thue dich vu CSKH tir Sabre Viet Nam /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ: Ke hoach SXKD nam 2017 cua TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ b6 nhiem T6ng giam d6c AITS /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ thong qua de an ma throng bay Ha NOi - Sydney (HAN-SYD) /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ thong qua de an ma &rang bay Siem Riep - Ha N(ii (REP - HAN) dm Hang HK Cambodia Angkor Air - K /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ tam dimg khai tilde &rang bay Tp H6 Chi Minh - Moscow (SGN-DME) tir lich bay mua he /NQ-HDQT/TCTHK 11/01/2017 NQ thong qua Ice hoach to ch(rc DHDCD bat thuong nam 2017 cila TCTI1K /NQ-HDQT/TCTHK 09/01/2017 NQ phe duy'et phucmg an lira chgn nha cung cap dich vu phuc vu hang h6a cho TCTHK tai san bay quoc to Cam Ranh. I 3/NQ-IIDQT/TCTHK 05/01/2017 NQ giai thieu nhan sir tham gia Ban chap hanh Trung wing I1Oi ii:illi Viet Nam-An DO. Page 10

20 STT SO Nghi guyit/ Quye't dinh NO), Nii dung /NQ-HDQT/FCTHK 05/01/2017 NQ quy the mua hang h6a dich vu sir dung ngan sach chi thtrong xuyen cua TCTHK /NQ-HDQT/TCTHK 05/01/2017 NQ chia tach guy khen thtrong, pink lai...(trien khai VB giay) II QUYET DINH HDQT 1 611/QD-HDQT/TCTHK 23/06/2017 QD: Ban hanh Quy ch6 tin Luang, thii lao, tin thuorng d6i vii NairOi quail l Tong cong ty HKVN - CTCP /QD-HDQT/TCTHK 23/06/2017 QD sira china bao hanh doi vai d6ng ca GENx so hi6u /QD-HDQT/TCTHK 16/06/2017 QD di&i chinh gia ban troll g6i B777 (g6m 04 tau bay B777, 01 d6ng ca dir phong va 01 b6 gia der dong ea) 4 576/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Ngutri dai din phan von tai hang hang khong Cambodia Angkor Air (K6) 5 567/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD Giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Ngtr6i dai din phan von tai COng ty Co phan Dich vu hang khong san bay Da Nang (MASCO) 6 575/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD giao chi tieu 1(6 hoach nam 2017 cho Ngu6i dai di6n phan von tai C6ng ty CP cung img va XNK lao &Ong Hang kh6ng (ALSIMEXCO) 7 573/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu k6 hoach nam 2017 cho Ngutri dai din phan von tai Cong ty c6 phan dich vu hang h6a N6i Bai (NCTS) /QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD giao chi tieu k6 hoach nam 2017 cho Ngueri dai din phan von tai Cong ty TNHH Dich vu hang hoa Tan San NhAt (TCS) 9 572/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu k4 hoach nam 2017 cho Nguai dai din phan von tai Cong ty co phan SABRE Vi6t Nam (SABRE VN) /QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD Giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Nguiri dai din phan von tai Cong ty ' Coo phan Cho thug may bay Vi6t Nam (VALC) /QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu ke hoach ram 2017 cho Ngutri dal din phan von tai Cong ty Co phan SuAt an Hang kh6ng N6i Bai (NCS) /QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu ke- hoach ram 2017 cho Ngtrtri dai din phan von tai Ong ty TNHH Giao nhan Hang h6a VINAKO (VINAKO). Page 11

21 STT So Nghi quyet/ Quyet dint] NO), Niisi dung /QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD Giao chi tieu Ice hoach nam 2017 cho Ngtr6i dai dien phan von tai Cong ty C-6 phan Tin hgc - Vin thong Hang khong (AITS) 569/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Ngutri dai dien phan von tai Cong ty CP Nhva cao cap Hang khong (APLACO). 568/QD-1IDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Nguari dai dien phan von tai Cong ty c6 phan Dao tao Bay Viet (VFT). 562/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD Giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Ngubi dai dien phan von tai Cong ty TNHH Dich vv giao nhan hang h6a Tan San NhAt (TECS) 565/QD-HDQT/TCTIIK 15/06/2017 QD: Ve viec giao chi tieu ke hoach nam 2017 cho Nguoi dai dien phan von tai C6ng ty c6 phan Dich vv Hang khong san bay N6i Bai (NASCO) 564/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD: Ve viec giao chi tieu Ice hoach nam 2017 cho Ngurai dal dien phan v6n Lti Cong ty c6 phan XuAt nhap khau Hang killing (AIRIMEX) 577/QD-HDQT/TCTHK 15/06/2017 QD ban hanh Quy ch thequail 1j, tai chinh cua T6ng cong ty Hang khong Viet Nam - CTCP. 578/QD-HDQT/TCTHK / QD ban hanh Quy the quan I)", ng cua T6ng cong ty Hang khong Viet Nam - CTCP. 535/QD-HDQT/TCTHK 09/06/2017 QD phe duyet Ice hoach Iva chgn nha cung cap dich vv sira chda d6ng ca cho doi tau bay A /QD-HDQT/TCTHK 06/06/2017 QD phe duyet Them thuo'n chuyen nhugng Hap d6ng hap tac kinh doanh khai tilde thiet bi mo phong bung lai - FFS gifra CAE, AACEVN va TCTHK. -)3 530/QD-HDQT/TCTHK 06/06/2017 QD phe duy'et ket qua Iva chgn nha cung cap thiet bi BFE b6 sung cho 20 tau A321 NEO. /4 529/QD-HDQT/TCTHK 06/06/2017 QD phe duy'et Bao cao NCKT Dv an dau to trang thiet bi phvc vti mat dat giai (loan cua TCTHK. -)5 526/QD-HDQT/TCTHK 06/06/2017 QD kien toan FlOi d6ng khoa hqc va Cong nghe cua T6ng cong ty HKVN- CTCP. Page 12

22 STY S4 Nghi quyet/ Quyet (lint) NO), Ni 1) dung /QD-HDQT/TCTHK 30/05/2017 QD di&i Ong, b6 nhiem...(tcnl tri6n khai Vb giay) /QD-HDQT/TCTHK 25/05/2017 QD phe duyet phuong an gia mua san pham, dich vu bao &rang dm VAECO nam /QD-TCTHK-HDQT 25/05/2017 QD ban hanh Quy dinh the c go cling tac phi cho can t* nguoi lao dong di cong tac ngin han ar nuac ngoai oh 'Fling cong ty HKVN-CTCP. -)9 444/QD-HDQT/TCTHK 23/05/2017 QD di&i Ong, be; nhiem ba Le Thai Thu)/ Binh gift. chirc KSV chuyen trach Cong ty TNHH MTV Dich vu mat dat san bay viet Nam /QD-HDQT/TCTHK 23/05/2017 QD ong D6 H6ng Quan thoi gill chirc KSV chuyen trach Cong ty TNHH MTV Dich vij mat dat san bay Viet Nam /QD-HDQT/TCTHK 23/05/2017 QD b6 nhiem ong Mai Tu'An Anh giir chirc Thanh vien HDTV Cong ty TNHH MTV Ky thuat may bay /QD-HDQT/TCTHK 23/05/2017 QD ong HuSmth NhAt Quang thoi dam nhan nhiem vu Quye'n Truing ban DAL! to - Mua sari) /QD-HDQT/TCTHK 23/05/2017 QD b6 nhiem ong Le Dire Canh gill chirc Truing ban DAu tu - Mua sam /QD-HDQT/TCTHK 22/05/2017 QD: Phe duyet du an dau tu He th6ng phan m'e'm phan bay phi cong, tip vien /QD-HDQT/TCTHK 19/05/2017 QD ban hanh Quy che to chirc va hog Ong cila Ban An town - ChAt lacing /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: V/v Gia hp hop ding sira china dong cc, cho doi tau bay A A/QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD dm cho so him Cong ty TNHH MTV Ky- thuat may bay v/v thay d6i nguei dai din theo phap luat /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: W viec Ban hanh Dieu le Ong ty TNHH mot thanh vien Ky thuat may bay /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: Ban hanh Dieu le Cong ty TNHH mot thanh vien Dich vu mat (kit Kin hay Viet Nam /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: W' viec Ban hanh Dieu le C8ng ty TNHH mot thanh vien Nhien lieu Hang khong Viet Nam Page 13

23 STT SO Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay Nei dung /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: Ban hanh Dieu le Cong ty TNHH met thanh vien SuAt an Hang khong Viet Nam /QD-HDQT/TCTHK 18/05/2017 QD: Ve viec Ban hanh Quy chi ttochfrc va hoat deng dm Phong An ninh hang khong /QD-HDQT/TCTHK 12/05/2017 QD phe duyet KHLC thiet bi BFE be sung va KHLC thiet bi SFE (co tto2 nha cung cap trolen) cho 20 tau bay A321 NEO /QD-HDQT/TCTHK 11/05/2017 QD: Phe duyet BO hap deng SLB tau bay B787-9 MSN giira TCTHK va PAAL Mercury Company Linmited A/QD-HDQT/TCTHK 04/05/2017 QD cu ba Tran Thi Thu Htrang...(TCNL trier' khai Vb giay) A/QD-HDQT/TCTHK 04/05/201 7 QD ba Nguyen Thi Huyen...(TCNL trien khai Vb giay) A/QD-HDQT/TCTHK 18/04/ QD: Phe duyet ket qua dam phan ban trim g6i gem 04 tau bay DCDP PW, 01 be gia diff &Ong ca /QD-HDQT/TCTHK 14/04/2017 QD: Nghi huu de twang chi do Bao hiem xa hoi. (Trien khai VB Giay) /QD-HDQT/TCTHK 03/04/2017 QD phuang an hoan del dong ca V2500 se hieu V11748 bi chay thuoc skr co tau bay A321 VN-A356 tai san bay Cam Ranh ngay 27/5/ /QD-HDQT/TCTHK 29/03/2017 QD sib chaa bao hanh dei vai dong Ca GENx se hieu /QD-HDQT/TCTHK 28/03/2017 QD: Ve viec thanh 1y tai san con GTCL dm VAECO _ /QD-HDQT/TCTHK 28/03/2017 QD: Ve viec thank 1y tai san con GTCL oh Ban TTHH /QD-HDQT/TCTHK 24/03/2017 QD: Phe duyet ket qua danh gia lira ellen loci dong ca cho 20 tau bay A321 NEO thue /QD-HDQT/TCTHK 23/03/2017 QD phe duyet quyet toan du an hoan thanh Du an dau to 10 may bay A nam /QD-HDQT/TCTHK 23/03/2017 QD phe duyet ket qua ltra chart dei tac Sale & Leaseback 04 tau bay theo hqp deng mua co lich nhan nam /QD-HDQT/TCTHK 13/03/2017 QD phe duyet ket qua lira then Nha cung cap thicn hi BIT, SFE cho 20 tau A321 NEO. Page 14

24 STT S6 Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay Ni (i dung 57 I 86/QD-1IDQT/TCTHK 10/03/2017 QD dil dong 136 nhiem Ong Phan Thk. I lling uicr chirc Truang Chi nhanh Anh. I 82/QD-HDQT/TCTHK 09/03/2017 QD d6i ten Ban An toan - chat luemg va An ninh thanh Ban An toan - Chat, 58 lucmg; phe duyet con cau to chirc, chirc nang, nhiem vu cua Ban An toan - Chat luong /QD-HDQT/TCTHK 09/03/2017 QD thanh lap Phong,An.ninh Hang khong thuoc T6ng cong ty HKVN /QD-HDQT/TCTHK 09/03/2017 QDb phe duyet co cau to chirc, chirc nang, nhiem vv oh Ban Ke hoach va Phat trie'n /QD-HDQT/TCTHK 09/03/2017 QD phe duyet co cau to chirc, chirc nang, nhiem vv cila Van phong TCT /QD-HDQT/TCTHK 09/03/2017 QD thanh lap Ban Truy&I thong - Thucmg hieu. 63 I 55/QD-HDQT/TCTHK 01/03/2017 QD can 130 nghi huu va huang the (10 huu tri din vai 'Ong Nguyen Van Thank /QD-HDQT/TCTHK 01/03/2017 QD can 1)0 nghi huu va huemg the do huu tri din vai 'Ong Dao KEIL Hau /QD-HDQT/TCTHK 01/03/2017 QD can 130 nghi huu va flu& ng the do Wu tri doi voi Ong Trail Van DOng /QD-HDQT/TCTHK 20/02/2017 QD ban hanh Quy che to chirc va hoat dong ctla Chi nhanh TCTHKVN - CTCP-Trung tam Bong Sen yang /QD-HDQT/TCTHK 17/02/2017 QD dau to tang vein Op dm TLng Ong ty HKVN -CTCP tai Ong ty CP Dich vv hang khong san bay Da Nang (MASCO) /QD-HDQT/TCTHK 15/02/2017 QD phe duyet dil chinh ke hoach lira chon nha cung cap thilt bi BFE cho 20 tau A321 NEO /QD-HDQT/TCTHK 13/02/2017 QD dr can b0 din Wong 1 tham gia khoa bin dtremg kien thirc quo'c phong va an ninh khoa I 14/QD-HDQT/TCTHK 07/02/2017 QD phe duyet ke hoach lira chon nha cung cap goi hang Ma, dich vv: "Sfra china, thay the he th6ng hie'n thi hinh anh dm thiet bi SIM A320". 7 1 I I 3/QD-11DQT/TCTHK 07/02/2017 QD dil chinh NguLn von dal' to de tang v6n dill'e cila Cong ty TNHH MTV Nhien lieu Hang kh6ng Viet Nam len 550 tj, (long. Page 15

25 STT S6 Nigh' quyet/ Quyet ding NO), N(ii dung /QD-HDQT/r C.1111: 07/02/2017 QD dieu chinh tang von dieu 1e dm C6ng ty TNI-111 MTV Icy thug may bay /QD-HDQT/TCTHK 07/02/2017 QD ban hanh Quy cite TO chirc va hog Ong dia. Ban Cong nghe thong tin /QD-HDQT/TCTHK 23/01/2017 QD Ong Nguyen Hai Tang /QD-HDQT/TCTHK 23/01/2017 QD dieu dong 6ng Nguyen Mph Hang /QD-HDQT/TCTHK 19/01/2017 QD khen thtrang thanh tich thi dua nam /QD-HDQT/TCTHK 17/01/2017 QD: Phe duyet BO Hop dong S1,13 tau bay A350 MSN /QD-HDQT/TCTHK 10/01/2017 QD ban hanh Quy che mua hang h6a, dich vu sir dung ngan skit chi thubng xuyen dm Tong Ong ty HKVN-CTCP. 04/QD-HDQT/TCTHK 05/01/2017 QD ve viec ban hanh Quy ch6 cap phat, sir dung ye may bay mien cuac; mua, 79 sir dung ve may bay giam cuoc va van chuyen hang noi bo, hang mien mac, giam ctr6c cila TCTHK. Page 16

26 Phy lyc 02:Danh sfich ngwori n6i b6 va nguiti c6 lien quan ctia ngtriri n6i b6 (tinh den 30/6/2017) TONG CONG TY HANG KHONG VICT NAM - CTCP I. Dank sach nguiri nisi hit va ngtrici co lien quan cua nguoi nisi tie,) S I I I I y 1 a ten ngtriri n(ii hn) Nliii quail he v6ri ngirei n(ii bo *raj kh()"" giao ilia chting khoin C'hirc vy tai,, Tong con ty CMND/ He chiku 1 hang tin ca nhan h Ngiy cap Nui cap Dja chi lien hi So luting X.L co (Amu sd hem (HVN) '1'9 li so. hull coo. A A. phieu cuoi k9 Ghi. chu I 1191 DONG QUAN TRI 1 Plinio Ngyc Minh Chu tjch HDQT /12/2003 CA TP.HCM 200 Nguyen Son, Quin Long Bien, Hi Nii Pham Ngoc Thanh BA de /03/2015 CA TP.HN Nguyen Thi Lan Mule Vg /04/2014 CA TP.HN Pham Trin Minh Thu Con gii B /12/2012 Cuc Ql.. XNC Pham Ngoc Minh Kh6i Con trai Chua c6 Chua ce Pham Hoc Minh Quin Con trai Chua c6 Chua c6 Trait Dieu Nggc Con gii B /06/2014 Cuc QL XNC Pham Thanh Gang Em gii /06/2014 CA TP.HN Hing hang khong Cambodia Angkor Air Phi CM) tjch HDQT 2 Dining Tri Thinb TV HDQT kiem 200 Nguyen San, Quin Long /12/2013 CA TP Ili Nii ' tong giim ditc Bien, Ili Ni Vuong Thi Phisc Minh Vu /10:2009 CA TP Hi Nei Duong Tri Dung Con trai B /05/2012 Cuc QLXNC Wong Tri Dix Con trai B73429I6 06/12/2012 Cuc QLXNC - Duong Thi Lau Chi gii /05/2007 CA TP Hi Nei Duong Thi Bach Lien Em gal /10/2007 CA TP Hi Nei Nguyen Son, Qu$n Long 3 Nguyen in Minh TV HDQT /10/2015 CA TP.HCM Bien, 111 NO Nguyen Xuin Hes BS de /05/2006 Doin Thi Loi Ma de /05/2006 Iran Ngoc Nhu An Vg /07/2010 Nguyen Xul) Nam Con tmi N /02/2015 Nguy6n Minh Dan Con gal Chua c6 Nguyen An Nhien Con gii Chua cd Nguyen Xuin Dung Anh trai /08/2007 Nguyen Xuin Hung Em trai /11/ Ong ty TNHH Chimg!NNW K9 thuong (TCBS) Ong ty CO phan Quin 19 qu9 VAM Viet Nam Cons ty CP Bit ding sin Du Itch Ninh Vin Bay Cing ty Tii chinh c6 phin H6a chit Viet Nam Chit tick IIDTV Ph6 Cht) tjch HDQT Thinh vim HDQT Thanh vien FIDQT Lwu Vin Minh TV HDQT /12/1998 CA TP DO Ning 200 Nguyen Son, Qu$n Long Bien, Hi Nii ,0003% Nguyen Thi Phuang Thanh Vti /05/2005 CA TP Di bang Luu Nguyen Hoing Lan Con gai /11/2013 CA TP Di Ning 299 0,00002% Luu Minh Dec Con trat /07/2010 CA TP Di Nig 0,0005% 0,0005% 0,0002% Page 1 of 5

27 s I I Hg vh ten ogriri ngi BO M6i quan kg vgi motel ngi b. 1 Ai klioan gia0 (10:11 cluing klioan chic % t. :.C1 ill Tong cong ty CMND/ HO chign '1 hong tin ca nhan A Ngly cap Nora cap Dia chi lien he 2 SA Wow co phieu sir 14u (HVN) Ty rt so. A hfru co. A A. plueu cum ky I uu Nguyen Hoang Lan Con gal /11/2013 CA TP Da Nang 299 0,00002% Luu Minh Dec Con trai /07/2010 CA TP Da Ming Luu Thi BA Chi gai /05/2010 CA TP VOng Tau _ Luu Hai Tang Anh trai /12/2008 CA TP Ha NOi Luu Thj Mai Chi gai /04/2008 CA TP Quang Tri Luu Thj Lieu Chi gib /04/2008 CA TP Da Ming Iran Van DOng Anh trai /08/2010 CA TP Nghe An Pham Ngoc Binh Anh trai /10/2013 CA TP Ha NOi COng ty TN1-111 MTV Dich vu mat dal san bay Viet Nam Chit tjch HDTV 5 To Kph Hinz TV HDQT /10/2016 Cgc CS DKQL cer 200 Nguyin Sou, Qu$n Long Ire Bien, Hie Ngi ,0006% To Dirc Dich B6 de /12/2011 Hung Yen Ly Thi ma Vo do CA Ha NOi cap ngay 04/12/2008 Ta Hung Minh Con trai Chua CO CMT To HAng Quan Con trai Chua co CMT To Thi Phong Anh ruot do CA Ha NOi cap ngay 25/10/2007 To Thj Thoa Chi ruot do CA Ha NOi cap ngay 19/8/2015 To EXrc An Chi ruot do CA Ha NOi cap ngay 15/9/2003 Ta Thi Hien Chi ruot N do DSQ Dim cap ngay 03/10/2010 Ta Thi Thu Chi ruot do CA Ha NOi cap ngay 22/9/2015 To Thi Kim Thinh Chi ruot do CA Hung Yet -Tap ngay 03/04/ Koji Shibata TV HDQT /10/2016 ANA Holdings Inc BAN G1AM DOC Ph6 TGD cip cao phu bitch chitin kw Cyc CS DKQL cur trei 200 Nguyen Son, Qu$n Long Bien, HA Ngi /12/2011 Hung Yen ,7712% 1 TrInh Nggc Thinh Ph6 TGD /06/2007 CA TP Ha Ngi 200 Nguyen San, Qu$n I.on{ Bien, Ha NO ,0007% Le Thj Phuang Lan Vg /06/2007 CA TP Ha NOi 699 0,0001% Trinh Thanh TAng Con trai /12/2010 CA TP Ha NOi Trinh Lan Phuong Con gai Chtra c6 CMT Trjnh Ngoc Khanh Anh trai /04/2011 CA TP Ha NOi Trinh Thu Hang Chi VA /07/2004 CA TP Ha NOi Trjnh Chian Em trai /06/2004 CA TP Ha NOi Cling ty CP Tin hoc Hang kh6ng (ALTS) Chfi rich HDQT 2 Ngnyie Minh Hil Ph6 TGD /03/1997 CA TP.111 N gi Nguygn Minh Sau BA de /03/2009 CA Ha NOi Ha Thi Tieu Mc de /03/2008 CA Ha NOi Nguyen Thi Thtly Vo N /04/2012 DSQ Viet Nam tai NhatIlin Nguyen Minh Chau Con gal N /04/2012 DSQ Viet Nam tai Nh3t Ban Nguyen Minh Nhet Con trai /05/2014 DSQ Viet Nam tai NhIlt Ban 200 Nguyen Son. Quin Long Bien, HA Ngi ,0006% Chi chti Page 2 of 5

28 51`1 I I Q N A ten npriri tit)i En) Nliii quan he viri ngtriri [lei be giao dick chirng khosin Chirc, u tai x Tong cone t) (AIM)/ Ile (Alien 1 hong fin ca iiliin NgA) cap 'Sol cap Din chi lien Iii; O lam :4. A co phieu so* hem (HVN) Ty re se. ham c6 phieu cu.& 1(5, Chi chi' }tang hang khong Cambodia Angkor Air Gy vien HDQT kiem TGD 3 Phan Xuan Dire Ph6 TGD /01/1997 CA TP HCM Phan Tueng 136 de /07/2011 CA TP HCM Dao Thj Yem Mg de /07/2011 CA TP HCM Doan Thj Ngoc Thu Vq /12/2010 Cuc QL XNC Phan Dire Phi Con trai B /8/2009 Cuc QI. XNC Phan Dirc Hag Con trai /12/2006 Cyc QL XNC Phan Xuan TM Em trai /2/2005 CA TP.11CM Cemg ty CP Dao tao Bay Viet CM tjch HDQT 4 Nguyen Ngoc Tiling Ph6 TGD /11/2004 CA TP.HA Nei Nguyen Ngoc Thuong B6 de Khon, al CMT Le Thj Ngfin Vq /06/2011 CA TP.Ha NOi NguySn Le Nam Khircrag_ Con trai B Cuc QL XNC Nguyen Le Minh Lien Con gab Cuc QL XNC Nguyen Ngoc They Em trai /09/2005 Nguyen Thj my Em gai /06/2014 Nguygn Ngoc Chau Em trai :01/2012 NguyZn Ngoc Tam Em trai N Cue QL XNC 200 Nguygn San, Qu#n Long Bien, Iiii Nei 200 Nguyen Son, Quin Long Bien, 11ANi ,0003% ,0003% Cong ty TN11.11 met thanh vien Nhien lieu hang!thong Viet Nam (SKYPEC) Chit tich HDTV 5 Trjnh 11Ong Quang Ph6 TGD /11/2003 CA TP.HA Nei 200 Nguyen San, Quin Long Bien, HA Nei ,0006% Trinh VAn Sting B6 de /09/2010 Tien Thi Ngoc Hilo Me de /09/2010 Vu Minh Hi Vq /07/2007 Trinh Minh Trans Con gai /09/2015 Trjnh Vu Nhat Linh Con gal /05/2015 Trinh Wing Minh Em trai /06/ ,0001% Trinh Thj Ngoc Lan Em gal /06/ Le HOng Ha Plin 1 (:1) /03/2009 CA TP.Ha Nei Le Wing San B6 de /05/2009 CA TP.Ha Nei Vii Thj Le M9 Me de /01/2006 CA TP.Ha Nei Le Nhir Minh Vq /12/2012 CA TP.Ha Nei Le Fitting Nam Con trai B /05/2012 Cuc XNC Le Minh Turin Con trai B /05/2009 Cpc XNC Le Hang Van Em gai J01/2006 CA TP.Hil N6i Cang ty c6 pan Hang kitting Jetstar Pacific Airlines Chit fich HDQT 200 Nguygn San, Qu#n Long Bien, Ha Nei ,0006% 7 Nguyen Thai Trung Ph6 TGD /11/2012 TP HCM 200 Nguyen San, Quao Long Bien, 11n N i ,0005% Nguyen Thj Phuang Thao Vq Vq /9/2012 TP HCM ,0003% Nguyen Thj Phucmg Hieu Con Con TP HCM 900 0,0001% Nguyen Thai Hien Con Con Chua cd Nguyen Dinh Van Anh Anh Hi Nei Nguygn Thi Thong Chi Chi /11/2008 Hil N6i Page 3 of 5

29 S N a ten ngtriri nei hi) Thong tin el nhan A TS' le sr Tii khan So luvng r (At 61: N u tai i.a hem co Nliii quail lie iri nguiri n6i b6 giao djch ;:, ' Dia chi lien hg co phieu sti Tong tong I) CMND/ Ho, A I. phieu cutil chting khoin Ngiry dip Ncri dip chieu ham OWN) ky Nguyan Thi Tham Chi Chi /4/2012 Hi N6i Nguyin Dinh Quang Anh Alai Ha N6i Nguyan Thanh Tam Gm Em /8/2014 Hi N6i 8 D$ng Ng9c Hos Ph6 TGD /11/2002 HI N i i ,0007% DasgNhu Bo de Phil Tha DO Thj Hai My de Phu Tho Tran Van Anh Va Hi N6i Dan Khanh Vy Con Dans Vy 1.1 Con Deng Van Minh Anh Trai irp H6chi Minh Ding Van Khanh Anh Trai Phi, Tho Dan: Thj Ithng Ly Chj :: i Hi NOi Nguyen Thi Ng9c Hien Mc v Ha NOi TrAn Thanh Men Id loin trwang /01/2004 Cling an TP.111 N6i 200 Nguyen San, Quan Long Bien, He N6i 72% 0,0006% Trail Ti_ ity i Duo B6 de /9/2001 CA Nam Dinh I ran Thj Hai Me de /7/2007 CA Nam Dinh I [-fin Thi Huang Vcr B /7/2008 Cuc XNC ,0002% I rein I hi Minh Trang ConVti B /12/2009 Ctic XNC 'Fran 1 tang Phiic Con trai /6/2013 Cuc XNC Trait Minh Tam Con giti /6/2013 Cue XNC - I ran Thi Huang Em gai / 1 1/2002 CA Nam Dinh Iran Thj Thu Em gii /12/2007 CA Nam Dinh I Ian Thi Hanh _ Em gal /02/2015 CA Nam Dinh Iran Duysflong Em trai /8/2009 CA TP.HCM Cling ty CP cho 'hue may bay Viet Nam Chtl tjch HDQT Ghi, chu BAN KIEM SOAT Lai H6nr Plunk TB Hien% soil /05/2003 Ong an TP.Hii N6i Lai N pc Than Anh trai /12f2000 CA Ha Nam Lai Thi Hue Chi /03/2011 CA Phu Tho - Lai HOu Yet Anh trai /09/2009 CA Hi NOi Lai Thi Khue Chi ' /08/2008 CA Bac Gian Bai Thi Thu Hang Va /11/2004 CA Ha N6i Lai Thay Linh Con gii /02/2012 CA Hi NOi Lai HOu Cuing Con trai Chtra 06 CMT Ngin hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam Tru?mg ph6ng kiem tra Om sat tuan thin H6i so chinh 2 Mai Hen Th9 TV Ban Kam snit /07/2007 Cling an TP.HI N6i I la Thi Nham Me de CA Ha N6i Mai HOu Ha Anh trai /12/2008 CA Hi N6i Le Thj Huang Giang Vcr /03/2006 CA Ha NOi Mai Hew Ng6 Con trai Chua CO CMT Mai Hata Nhan Con trai Chua co CMT 3 Hoing Thanh QuY TV Ban Wein salt /08/2005 CA TP.HI Ni)i 200 Nguyen San, Qui)n Long Bien, Iii Nei 200 Nguyen San, Quin Long Bien, HI N6i 200 Nguyin Sun, Quin Long Bien, HI NI ,8251% ,0006% ,0005% Page 4 of 5

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0

CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC-HDQT-BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 0 CTY CO PIIAN KHOANG SAN CONG 116A XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM BINH DINH DO Iap Tv do II#nh phac ouo cqic) SO: 06 /BC--BMC Quy Nhan, ngay 29 thang 07 nom BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TY 6 thing nom Kinh

Chi tiết hơn

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA

SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 /HDQT CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CA SHB NGAN HANG TMCP SAI GON HA NOI S6: 04 / CONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIET NAM D6c 16p - To. do - Honh phlic Ha NOi, ngay thong 01 nom 2013 BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY (Nam 2012) Kinh Buz: Uy ban

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop

TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Tv do - Hanh phfic Ha Ni, 0 ngay 11 thong 6 nom 2019 QUY CHE To chtic hop Dal 101 clung co 'long thtarng nien nail 2019 cua

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - I4nh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hooch to chin host Ong hit ting Ngay Khoa hoc va cong

Chi tiết hơn

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink CONG TY CO PHAN CANG HAI PHONG s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc 10p - Tv do - Ranh pink s6: 3A 6 /TB-CHP Haiphong, ngay 1 thong 4 norm 2018 V/v thay cr6i nguoi dai dien phan von va ty le phan von ducic dai ditt tai cac doanh nghi0

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc

UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc UY BAN NHAN DAN TINH nitra THIEN HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Hoc lap - Tty do - Hunh phtic QUY CHE Mua sam tai san cong theo phuo'ng thirc tap trung tren dia ban tinh Thira Thien Hue (Ban hanh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20 TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: 3 9 8 /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 2016 THONG BAO Vc viec to chin hop Hai hei ding c6 gong

Chi tiết hơn

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p

1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh p 1 TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN DAU Kill Sty 02 /NQ - DHDCD-CKDK CQNG HOA xa Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW Tiy do 113nh phfic Ha Noi, ngay,14 thong nom 2010. NGHI QUYET DAI

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20 CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 2018 V lv Dai hoi c6 citing thutmg nien nom 2018 CONG

Chi tiết hơn

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d

TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. d TAP DOAN BU U CHINH VIEN THONG VIVI' NAM CONG TY CO PHAN WEI VV KY THUAT VIEN THONG se: OZ /NQ- HDQT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - Hanh phtic Ha N'ai, ngay 10 thong 04 nom 2019 NGHI

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIST NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DItN LVC VItT NAM Mc 14p - Tkr do - Ilpth phfic S6: el/cv-cddvn V/v Cung cdp danh sach va cha chi CDCS, CDBP nhan bdo Lao Ong.

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay 21 thong 12 n am 2017 QUYET DINH Ban hanh The le to

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20

UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 20 UBND THANH PHO HAI PHONG SO LAO BONG THVONG BINH VA xa Ho' stat.i/sldtbxh-gdnn V/v thuc 1110 tu danh gia chat lugng co sar gido duc nghe nghiep nam 2018. CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM Nic 14p Ty do

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN NGAN HANG CONG THUONG VItT NAM So:.31 V/v thanh lap Chi nhanh Der Wing CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VII: T NAM DOc lap - Tty do - H#nh phtic Ha NOi, ngay 30 timing 10 nom 2017

Chi tiết hơn

(1)

(1) CONG TV CO PHAN TAP DOAN HOA SEN Se: 19/CBTT/2019 V/v:Thong qua cha truang phat hanh Mai phi& CONG BOA XA HOI CHIINGHIA VIET NAM Dec lap - Tv do - Hanh phtic TP.HCM, ngay 03 dying 04 nam 2019 CONG BO THONG

Chi tiết hơn

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang

UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang UBND TINH BINH [WONG TRU'oNG DAI HQC THU DAU MOT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Di)c 10p Tv do Hanh phfic SO: /QD-DHTDM Binh Dtiong, ngayag thang nam 2017 QUYET DINH Ve viec cap chirng chi *lig dung

Chi tiết hơn

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do

TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do TONG CONG TY. CAP NtidC SAIGON TRACH NHIEM HIJA1 HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC NHA BL LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO lap - Tkr do - 11?nh phtic S6: - 5 9 5 /TB -CPCNNB -TCHC Tp. Ho

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do

TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do TONG CONG TY CAP NTIOC SAI GON TRACH NHIEM HUAI HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NU'OC NHA BE CONG HOA xa HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty do - Hanh phtic SO: 12 3 6 /TB-CPC-TCHC Tp. Ha Chi Minh,

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2 VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink s6: 43 ifq/qd-vhl Ha Noi, ngay thang nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy the xet tang Ky niem chtrung

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di

UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 di UY BAN NHAN DAN TINH THirA THIEN HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Honh phtic SiS: 16 /2018/QD-UBND Thins Thien Hue, ngay 07 dicing 3 nam 2018 QUYET DINH Quy dinh He so dieu chinh

Chi tiết hơn

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t

ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr t ta( BAN DAN TOC So: ifi/qd-ubdt CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Dec 14p-Tkr do-hanh phlic Ha Noi, ngay thang 9 nam 2016 QUYET DINH Phe duyet dkr toan kinh phi lop boi dtr&ng nghiep vu cong tac dan

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH

NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: /TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 TH NGAN HANG NHA NTfOC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dfic lap - Tu do.- Hunh phtic s6: 3772012/TT-NUNN Ha NOi, ngay 2 cthang4 ctnam 2012 THONG TV urclish cho vay bang ngoui to cua to chfic tin

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tkr do - Hanh phtic Se): 407QD-UBDT Ha N0i, ngay 46thang 4nani 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hoat Ong dm Vu Ke hoach - Tai chinh thtfc hien

Chi tiết hơn

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng

LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng LONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIVI' NAM DOc 14p - Tty do -114nh phtic Mau so la DON BANG THI TH 'ANG HANG CHtfC DANH NGHE NGHItP Tit' Oa() vien THCS h4ng II len gido vien THCS h4ng I nam 2018 Kinh D6ng kinh

Chi tiết hơn

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH

BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO: /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH BO KHOA HQC VA CONG. NGHE CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM DO lap - Tu. do - Hanh phtic SO:.85602.. /QD-BKHCN ngay og thing 12 neim 2015 QUYET DINH Ve vik'c cap chting nh4n cho cfic thi sinh d#t ket

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3

UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 UBND TINH CAO BANG SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Hoc lap - Tv do - Hph phfic SO:ii /BC -SGDDT Cao Ba'ng, ngay 0 thong 3 nam 2019 BAO CAO TOng ket HOi thao GDQPAN hoc sinh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6

TONG CONG TY THEP 'VIET NAM-CTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p - Tir do - Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 TONG CONG TY THEP 'VIET NAMCTCP CONG HOA XA.110I CHU NGHIA VIET NAM D(ic 14p Tir do Hanh philc Ha 1V0i, ngay 11 tiding 6 nom 2019 QUY CHE BAu b6 sung thanh vien Hoi dling quan tri va thanh vien Ban Kim

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 th UY BAN NHAN DAN TINH DONG THAP S"): Q9 /QD-UBND-TL 'BAN SAO1 CQNG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM D'Oc 14p - Tkr do - Hanh phfic Dong Thai), ngay,20 thang nam 2015 cow; ry TNHH MOT THANH VftN rhuong MAI

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: /QD-PGDDT Fling Tau, ngay

UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: /QD-PGDDT Fling Tau, ngay UBND THANH PHO VUNG TAU LONG HOA XA HQ' CHU NGHIA VIVI. NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DO lap - Tty do - H4nh phitc S6: 3-0-0 /QD-PGDDT Fling Tau, ngay G. 3 thang 6 nom 2014 QUYET DINH Ve viec thanh 14p

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s

NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s NGAN HANG NHA NU'OC CONG HOA X.A HO! CHU NGHIA VIET NAM VIET NAM DO 14p - Ty do - Hunh phut St): 29/2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay 06 tilting 12 nom 2013 s THONG TV Quy dinh cho vay bfing ngoai to cfia to chtic

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do

TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC NHA BE LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hqnh phtic s6: 113 4 /TB-CPCNNB-TCHC Tp. Ha Chi Minh,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v

chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi v chirc vu doi yen can b6 lanh dao Mem town nha mr6c; Bang Luang, phu cap, trang phuc doi voi can b6, cong chirc Kim roan nha nuac; Che do uu tien doi vai kiem town vien nha nu6c; Nghi quy6t s6 794/2009/NQ-UBTVQH12

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 2 VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM DOc lap - Tv do - Hanh phtic s6: 1301QD-vilL Ha N0i, ngay thang/u!lam 201 7 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh Tieu chuan chtic

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin

TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin TAP DOAN CONG NGHIU THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CO PHAN Ttr VAN DAU TU. MO VA CONG NGHTEP-VINACOMIN S6: 228/TCKT-VIMCC V/v: Cong 1)6 thong tin LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu. do

Chi tiết hơn

2 STT Khu vyc Cap hoc - ' Mam non Ban tru tinh: 1.000 clan /hoc sinh/than Trung Trung h9c Ca h9c co kr co so hoc nghe Khong ban tru Trung hoc pho thong I Thinh thi 1 Cozy phuong thuec thanh phe Hue 144

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc CONG TY CO PHAN NHIET DIEN HAI PHONG S6: V /NDHP-TCLD V/v cong be) Nghi quy6th9p HDQT dinh ks, QuS, I ham 2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14 - Tty do - I4nh phfic Hai Phong, ngety.21 thangp

Chi tiết hơn

BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DI

BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DI BO KHOA HOC VA CONG NGHE LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Hoc lap - Tv' do - Hanh phtic S6:,3455 /QD-BKHCN Ha Ar.oi, ngay thong 12 nam 2017 QUYET DINH Ve viec cap chting nh4n cho cac thi sinh dat ket

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HU

TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HU TONG LIEN DOAN LAO BONG :VIET NAM So 344 /HD-TLD CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tw do - Hanh phfic Ha Nei, ngily A2 thing 3 ncim 2016 HUONG DAN THE 14 CHU'C$NG TRINH "TlY HAO TRI TUE LAO

Chi tiết hơn

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG

SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NG SO Kt HOACH VA DAU ill TINH DONG NAI PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM Tyr do Ha L'IN SAO GIAY CH(JNG NHAN BANG KY DOANH NGHIEP CONG TY CO PHAN Ma s6 doanh nghiep: 3600445359

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á (Giấy chứng nhận ĐKKD số 059027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 09 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 08 tháng 05 năm 2008) Tên

Chi tiết hơn

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay:

VIETSOVPETRO QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: QUY CHE Ma so VIET9OVPETRO PHONG THIET Kt TO CHUC THI CONG Q-TC-01 Rev. 0 Tran 1/8 Kiem tra Thda thuan Phe duygt Nguyen Cao Phir&c Ngay: 2i../AI/2012 Le Viet Dung Nay: I... 112J2012 Nguyen Van Dvc NgAy

Chi tiết hơn

IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6'

IA BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-UBDT Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' IA" BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 1R/QD-U Ha N'Oi, ngay &v thong g nam 2016 QUYET DINH Phe duyet K6' hoach to chtrc than' hoi, ho try khic phyc thiet hal do

Chi tiết hơn

(2)

(2) BO GIAO DIX VA DAC) TAO DH CIAO THONG VAN TAI GONG HOA xa HO CHU NGHIA VItT NAM D'O'e 10p - Tir do - Ranh pink S6: 2606 /QD-DHGTVT Ha NA ngity 2-1 thing 12 nam 2018 QUYET DINH V e AO ding nh'on thi sinh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY ICHi VIET NAM CTCP CONG 1145A XA HQI CHU NGH1A VIET NAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM DOc lap Tiy do Hph phtic S6 'g+0 /CNG - HDQT Fang Ta

TONG CONG TY ICHi VIET NAM CTCP CONG 1145A XA HQI CHU NGH1A VIET NAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM DOc lap Tiy do Hph phtic S6 'g+0 /CNG - HDQT Fang Ta TONG CONG TY ICHi VIET NAM CTCP CONG 1145A XA HQI CHU NGH1A VIET NAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM DOc lap Tiy do Hph phtic S6 'g+0 /CNG - HDQT Fang Tau, ngaykl-thang 07 nam 2019 BAO CAO TINH HINH QUAN

Chi tiết hơn

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY

Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUY Ut BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH SOJC3c/QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Diic 15p - Tv do - Hanh phnc Hg Long, ngay 03 thgng 12 ;lam 2010 QUYET DINH Ve viec phe duyet Quy hoach pilau khu chfic

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha

DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha DAI HOC QUOC GIA TP.HCM LONG HOA XA HOI CITO NGHIA VIET NAM TRIAYNG DAI HOC Doc lap - Tu. do - Hanh phtic CONG NGHE THONG TIN s6: /TB-DHCNTT Thanh pha Hj Chi Minh, ngaythcing 4 nail? 09 THONG BAO Vt viec

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic

DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TB-DHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic DAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRVONG DAI HQC CONG NGHE THONG TIN So: 6 15 /TBDHCNTT LONG HOA XA HOI CHU NG111A VIET NAM Doc lap Tu. do Hanh phtic Tp.I a Chi Minh, ngay I thang 7 nam 2019 THONG BAO Ve

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic

TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic TONG CONG TY DIEN LliC MIEN BAC CONG TY TNHH MTV DIEN LIJC HAI DUNG MST: 0800356171 CONG 110A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec lap - Tu. do - Ilqnh phtic Hai Durmg, ngay 07 thong 04 nom 2017 BAO CAO ICE HOACH

Chi tiết hơn

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n

TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, n TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CONG DOAN DIEN LU'C VIET NAM DO lap - Tg do - Hanh phtic So 45 KH /CDDVN Ha AYE, ngay 44 thing andm 205 KE HOACH SO KET PHONG TRAO THI

Chi tiết hơn

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho

1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 tho 1ot/1-0c-efe UY BAN NHAN DAN TINH BINH WONG Se: /2013/QD-UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Diic lap - Tv do - Hanh phiic Thu Ddu Mot, ngay 4 thong 4 nom 2013 TAUNG TAM THONG TIN DIEN TU A/ s6:.212_

Chi tiết hơn

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG THlTOflVG NIEN NAM 2019 (Trinh Dai

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TOC LONG HOA XA HOI CHU NGIHIA VIET NAM Doc lap Tkr do Hanh phtic S6: 500 /QD-UBDT Ha N.6i, ngay doe thong nam 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hoach to char lop b6i throng ye kien thin tin hoc

Chi tiết hơn

CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax:

CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax: CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC 80-82 B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: 511-3822057/3827715 Fax: 511-3810286 www.vietranstimex.com.vnhrd@vietranstimex.com.vn CONG BO THONG TIN TREN CONG

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hư CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTCC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

(2)

(2) BO GIAO DVC VA DA0 TAO TRUING DAI HQC GTVT sd:aff 4 /QD- CONG HOA XA HO! CHID NGHiA VItT NAM Dc 14p - Tkr do - II#nh phtic HàNi,ngàyzi thang Q nam 2017 Vevic cong nh4n tot ngh4 va cap bang T4c si HItU

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH SO: 44- /2018/QD-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phi= Nam Dinh, ngay 20 thong 6 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve dien tich toi thieu

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T

NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG T NGAN HANG NHA NIf6C VIET NAM CONG HOA XA MN CHU NGHIA 'VIET NAM DO 14p Tv do Hanh phtic S8:42, /2012/TT-NHNN Ha N.61, ngay2~ thong it nam 2012 THONG TU. Sira doi, bto sung mot so lieu cua Thong fir st,

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng Năm báo cáo: Năm tài chính 2018 I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát - Tên giao dịch : Công ty cổ phần thương mại dịch

Chi tiết hơn

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit

UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Dit UBND TINH BiNH DUCING TRUING DM HQC THU DAU MOT HQI DONG TUYEN SINH 2019 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI) T NAM WO 1ap Tv do Hanh pluic /TB-HDTS Binh Ditcmg, ngeryig thcing7--ncim 2019 THONG BAO Diem chuan

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can

BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can BO TAI CHINH SCry 30/2013/TT-BTC CONG HOA KA HO CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir do - Hanh phtic Ha Noi, ngay 18 timing 3 nam 2013 THONG TU Huirng can hoan lai tien thue bao ve moi tru ng ni 'Ong lam bao

Chi tiết hơn

new doc

new doc HOÀNG VĂN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VĂN TUÂN DN: c=vn, st=hà NỘI, l=thanh Xuân, o=công TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á, ou=tài Chính - Kế Toán, ou=tài Chính Kế Toán, ou=tài Chính - Kế Toán, title=vn, cn=hoàng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T

NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG T NGAN HANG NHA NtrOC CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA 'VIET NAM VIET NAM Dim lap - Ty do - Hanh pink L /2013/TT-NHNN Ha NOi, ngay49 thong 11 nom 2013 THONG TU. Quy dinh vigc cac to chfic tin dung nha mem duy

Chi tiết hơn

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2

Ban tổ chức - Tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông Năm 2017 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang 1. Thư mời họp 1 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 2 3. Giới thiệu danh sách chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và ban bầu cử - kiểm phiếu

Chi tiết hơn

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN

PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN PHU LUC 2 BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CVC QUAINT IS( CHAT LUNG NONG LAM SAN VA THUY SAN BO CAU HO! VA DAP AN DANH GIA MEN TH1YC CHUNG YE AN TOAN THI1C MIAs M NONG LAM THUY SAN (CHO CHO CO SO

Chi tiết hơn

TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy c

TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy c TONG CONG TY KHI VleT NAM - CTCP CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM CQNG HOA xa HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc Lb Tw Do Hanh Phuc s6: 2.6g /CNG-CBTT V/v: GiAy chimg nhan dang 14 du to thay di tan 11. Viing Tau,

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CBTT - Phụ lục sỂ 05

Microsoft Word - CBTT - Phụ lục sỂ 05 Phụ lục số 05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Số: 01/2017/BCQT - ITD CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 108 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2

NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6: /2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2 NGAN HANG NBA NH& VItT NAM CONG BOA ICĀ HO CHID NGHIA VItT NAM Dec rap - Tu do - Ranh phim S6:...544.../2013/TT-NHNN Ha Not ngay.2.61 thcing 402-nam 2013 THONG Tv Huang dan Ditty hien quy dinh han the

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX) 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 38.686.381 Fax: (84-8) 38642060 Website: www.tanimex.com.vn Email: tanimex@hcm.vnn.vn

Chi tiết hơn

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do

BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay do BO MAO DVC VA DAO TAO TRIXONG DH BACH KHOA HA NQI S6 :.ed,5/ /QD-DHBK CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tty do - H4nh phtic Ha NOV, ngay dog thang 10 nil In 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20

UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 20 UY BAN NHAN DAN TINH THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc So: D5 /2017/QD-UBND Thai Binh, ngay/,,/ thang Snam 2017 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh ve cong tac thi dua,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM Dac lap Ttr do H#nh phfic s6 of /QD-BGDDT Ha Noi, ngay og thang 1. nam 201,E QUYET DINH, Ban hanh Quy che Oat ngon va cung cap thong tin cho bao

Chi tiết hơn