BRENTA Прайс.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BRENTA Прайс.cdr"

Bản ghi

1 êîëëåêöèÿ MNHTTN Внешняя отделка Âíåøíèå ïîâåðõíîñòè òóìá è ïåíàëîâ MNHTTN îáëèöîâàíû ýìàëüþ èëè íàòóðàëüíûì øïîíîì. Ñòîëåøíèöû èç Èòàëüÿíñêîãî êåðàìîãðàíèòà òîëùèíîé 6ìì, áîëüøîé âûáîð ìàòîâûõ è ãëÿíöåâûõ ïîâåðõíîñòåé. Внутренняя отделка Âíóòðåííèå äåòàëè èçãîòîâëåíû èç ëàìèíèðîâàííîãî âëàãîñòîéêîãî ÌÄÔ êëàññ âëàãîñòîéêîñòè Å1. Ïðè çàêàçå, ïî óìîë àíèþ âíóòðåííèå äåòàëè âûïîëíåíû â öâåòå «àíòðàöèò», âîçìîæåí âàðèàíò â áåëîì öâåòå èëè íàòóðàëüíîì øïîíå. Дополнительные опции Â âèäå äîïîëíèòåëüíîé îïöèé âîçìîæíà âíóòðåííÿÿ ïîäñâåòêà òóìá. Âîçìîæíà êîìïëåêòàöèÿ ìàãíèòíûìè ðàçäåëèòåëÿìè ÿùèêîâ. Изготовление по индивидуальным размерам Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå âñåõ ìîäåëåé êîëëåêöèè MNHTTN ñ èçìåíåíèåì äëèííû, âûñîòû è ãëóáèíû èçäåëèé ïî æåëàíèþ çàêàç èêà. Крепеж Комплектующие Âñå èçäåëèÿ êîëëåêöèè MNHTTN êîìïëåêòóþòñÿ ñïåöèàëüíîé ôóðíèòóðîé äëÿ êðåïëåíèÿ ê ëþáîé êàïèòàëüíîé ïîâåðõíîñòè áåòîí, ïåíîáëîê, ìàññèâ äåðåâà, ñàìè êðåïåæíûå ýëåìåíòû (âèíòû, ñàìîðåçû) â êîìïëåêò íå âõîäÿò. Стр.8 Äëÿ êîïëåêòàöèè èçäåëèé êîëëåêöèè MNHTTN èñïîëüçóåòñÿ ôóðíèòóðà àâñòðèéñêîé ôàáðèêè UM egrabox

2 êîëëåêöèÿ MNHTTN Êàê ýòî ñäåëàíî Òóìáà ñ íàêëàäíîé ðàêîâèíîé Òóìáà ñ èíòåãðèðîâàííîé ðàêîâèíîé òîåøíèöû: êåðàìîãðàíèò 6ìì (Èòàëèÿ), Solid Surface 12ìì. êîìïëåêòóþòñÿ ðàêîâèíàìè: Ñòîëåøíèöû: êåðàìîãðàíèò 6ìì (Èòàëèÿ), - ðàêîâèíà âñòðàèâàåìàÿ ñíèçó êåðàìè åñêàÿ. Solid Surface 12ìì. - ñ èíòíãðèðîâàííîé ðàêîâèíîé Solid Surface. - ðàêîâèíà àøà êåðàìè åñêàÿ. - ðàêîâèíà àøà Solid Surface. - ðàêîâèíà âñòðàèâàåìàÿ ñâåðõó êåðàìè åñêàÿ. Íà ðèñóíêå ïîêàçàíî íàïðàâëåíèå âîëîêîí íà èçäåëèÿõ èç íàòóðàëüíîãî øïîíà. (Âîçìîæíî èçìåíèòü íàïðàâëåíèå âîëîêîí ïî çàïðîñó) Ïðè îòäåëêå êîðïóñà è ôàñàäîâ íàòóðàëüíûì øïîíîì èñïîëüçóåòñÿ ìàòîâûé ëàê ïî òåõíîëîãèè «îòêðûòàÿ ïîðà». 11 6, Ê ìîäåëÿì MNHTTH âûñîòîé 50 ñì â îòäåëåíèå ñ âûñîêèì ôàñàäîì âîçìîæíî çàêàçàòü ñêðûòûé âíóòðåííèé ÿùèê. Öåíà 12 3ð. Ïî óìîë àíèþ öâåò àíòðàöèò. Ïî çàïðîñó ìîæåò áûòü îòäåëàí íàòóðàëüíûì øïîíîì. Стр.9

3 êîëëåêöèÿ MNHTTN Âàðèàíòû îòäåëêè Ýìàëü, ïîêðûòèå ãëÿíöåâûé èëè ìàòîâûé ëàê. new G05 white glossy M05 white matt G07 alabaster glossy M07 alabaster matt G15 dune glossy M15 dune matt G20 nougat glossy M20 nougat matt G25 gray glossy M25 gray matt G30 rain glossy M30 rain matt G35 mokka glossy M35 mokka matt G basalt glossy M basalt matt G45 clay glossy M45 clay matt G50 dark lava glossy M50 dark lava matt G55 blu gray glossy M55 blu gray matt G dark gray glossy M dark gray matt new new new G22 cloudy grey glossy M22 cloudy grey matt G31 inen glossy M31 inen matt G90 smoky brown glossy M90 smoky brown matt G98 black glossy M98 black matt G95 marengo glossy M95 marengo matt G80 cherry glossy M80 cherry matt * - Âîçìîæíà îêðàñêà ïî öâåòàì R èëè NS Íàòóðàëüíûé øïîí, ïîêðûòèå ìàòîâûé ëàê. Sand oak Äóá ïåñî íûé oak W01 White Äóá áåëåíûé W02 Tîbacño oak W05 Äóá òàáàê oak W06 Gray Äóá ñåðûé Natural oak oak W04 Smoky Äóá äûì àòûé offee oak walnut W10 Dark Îðåõ òåìíûé W03 Äóá íàòóðàëüíûé W07 Äóá êîôå moraine W16 Eucalyptus Ýâêàëèïò ìîðåíûé Ïîêðûòèÿ èç íàòóðàëüíîãî øïîíà ìîãóò îòëè àòüñÿ îò îáðàçöîâ ïðîäóêöèè ôàêòóðîé è îòòåíêîì öâåòà, òî íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì èçäåëèÿ è íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïîâîäîì ê ðåêëàìàöèè. Стр.10

4 êîëëåêöèÿ MNHTTN Âàðèàíòû îòäåëêè ñòîëåøíèöû Êåðàìîãðàíèò êàòåãîðèÿ А. Ìàòîâûé. 11 Oxide ianco Êåðàìîãðàíèò êàòåãîðèÿ. Ãëÿíåö. 03 Onice erla 24 Stone grey 04 Gold Onyx 05 alacatta 32 lack Marquinia silky 33 Statuario white 23 Gaudi stone Øåëêîâèñòûé. 31 Veined white silky Ìàòîâûé. 14 ietra Di Savoia ntracite 15 ietra Di Savoia Gridio 25 iasentina 26 rdesia 41 Travertino beige 43 Onda grey 45 orta 46 apry grey Ìàëåíüêèé îáðàçåö íå ïåðåäàåò ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ìàòåðèàëå, íóæíî ñìîòðåòü ïîëíûé ôîðìàò, îò ïàðòèè ê ïàðòèè êåðàìîãðàíèò ìîæåò íåçíà èòåëüíî îòëè àòüñÿ. Стр.11

5 Òóìáû âûñîòîé H MH31 ñòð. 18 MH32 ñòð. 19 Òóìáà ïîäâåñíàÿ ñ âûäâèæíûì ÿùèêîì, ðàêîâèíà ñëåâà ñì. MH33 ñòð. 20 MH35 ñòð. 21 ðàêîâèíà ñïðàâà ñì ñì. MH34 ñòð. 22 MH ñì. ñòð ñì. Стр.12

6 Òóìáû âûñîòîé H MH01 ñòð. 24 Òóìáà ïîäâåñíàÿ ñ âûäâèæíûì ÿùèêîì, MH02 ðàêîâèíà ñëåâà. ñòð ñì. MH03 ñòð. 26 MH05 ñòð. 27 ðàêîâèíà ñïðàâà. Òóìáà ïîäâåñíàÿ äâà âûäâèæíûõ ÿùèêà, ñì ñì. MH04 ñòð. 28 ñòð. ìîäóëè ïîä ðàêîâèíû ñëåâà ñì. MH ñì. MH07 ñòð. 30 ìîäóëè ïîä ðàêîâèíû ñïðàâà. ñòð. 31 Òóìáà ïîäâåñíàÿ òðè âûäâèæíûõ ÿùèêà ñì. MH ñì. Стр.13

7 Òóìáû âûñîòîé H 50 MH41 ñòð. 32 MH42 ñòð. 33 ðàêîâèíà ñëåâà ñì. Âûñîòà H. 50 ñì Âûñîòà H. 50 ñì. MH43 ñòð. 34 ðàêîâèíà ñïðàâà ñì. Âûñîòà H. 50 ñì. 50 Стр.14

8 Òóìáû âûñîòîé H MH21 ñòð. 35 MH22 ñòð. 36 Òóìáà ïîäâåñíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà, ðàêîâèíà ñëåâà ñì. Âûñîòà H. ñì. Âûñîòà H. ñì. MH23 ñòð. 37 Òóìáà ïîäâåñíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà, ðàêîâèíà ñïðàâà ñì. ñòð. 38 Òóìáà ïîäâåñíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà MH ñì. Âûñîòà H. ñì. Âûñîòà H. ñì. Стр.15

9 Òóìáû âûñîòîé H 80 MH11 ñòð. 39 MH12 ñòð. Òóìáà íàïîëüíàÿ ñ äâóìÿ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè, Òóìáà íàïîëüíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà, ðàêîâèíà ñëåâà ñì. Âûñîòà H. 80 ñì Âûñîòà H. 80 ñì. MH13 ñòð. 41 Òóìáà íàïîëüíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà, ðàêîâèíà ñïðàâà. MH15 ñòð. 42 Òóìáà íàïîëüíàÿ åòûðå âûäâèæíûõ ÿùèêà, ñì ñì. Âûñîòà H. 80 ñì Âûñîòà H. 80 ñì. Ìîäóëè îòêðûòûå MH 71 ñòð. 43 MH 72 ñòð. 44 Ìîäóëü ïîäâåñíîé ñ êðåïëåíèÿìè íà ñòåíó. Ìîäóëü ïîäâåñíîé ñ êðåïëåíèÿìè íà ñòåíó ñì. Ãëóáèíà ñì. Âûñîòà H. 24 ñì. Âûñîòà H ñì Стр.16

10 Øêàôû âûñîòîé H 166,4 ; H 150 MH50 (/R) ñòð. 45 Øêàô ïåíàë ïîäâåñíîé äâå äâåðêè ãëóáîêèé. MH52 (/R) ñòð. 45 Øêàô ïåíàë ïîäâåñíîé äâå äâåðêè. 35 ñì. 34,6 Ãëóáèíà. 25 ñì. Âûñîòà H ñì. Âûñîòà H ñì ,4 166,4 Ãëóáèíà ñì. MH ñòð. 46 Øêàô ïåíàë ïîäâåñíîé äâå äâåðêè ãëóáîêèé ñì. MH62 (/R) ñòð. 46 Øêàô ïåíàë ïîäâåñíîé äâå äâåðêè. 35 ñì. 34, ñì. Ãëóáèíà. 25 ñì. Âûñîòà H. 150 ñì. Âûñîòà H. 150 ñì Ãëóáèíà ñì. MH64 (/R) ñòð. 47 Øêàô ïåíàë ïîäâåñíîé îäíà äâåðêà ñ âåðòèêàëüíîé ðó êîé ñì. 25 Ãëóáèíà. 25 ñì. 150 Âûñîòà H. 150 ñì. Стр.17

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

untitled

untitled ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå áåç âñòðîåííîãî òåðìîâåíòèëÿ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå ñî âñòðîåííûì òåðìîâåíòèëåì * Ïîäêëþ åíèå 69 Ventil oben = 153,14

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

GIỚI THIỆU Tables & Chairs by An Cuong Nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa việc sử dụng sản phẩm gỗ MFC và Laminate vào nội thất, An C

GIỚI THIỆU Tables & Chairs by An Cuong Nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa việc sử dụng sản phẩm gỗ MFC và Laminate vào nội thất, An C GIỚI THIỆU Tables & Chairs by An Cuong Nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa việc sử dụng sản phẩm gỗ MFC và Laminate vào nội thất, An Cường phát triển và đầu tư hệ thống khuôn mẫu để làm

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

AKRYLICS CHART Nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol AK004 AK005 Dunkelgelb shadow 1592 Dunkelgelb d

AKRYLICS CHART Nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol AK004 AK005 Dunkelgelb shadow 1592 Dunkelgelb d AKRYLICS CHART AK004 AK005 Dunkelgelb shadow 1592 Dunkelgelb dark base AK006 Dunkelgelb base RAL 7028 / FS 30266 XF-60 H403 93 AK007 Dunkelgelb light base AK008 Dunkelgelb high light AK009 Dunkelgelb shine

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

Cross Stitch Pattern (frrwagjfgp)

Cross Stitch Pattern (frrwagjfgp) Схема для вышивания крестом Каталог: igolki.net Код схемы: frrwagjfgp Название: Тюльпаны махровые Оттенков: 24 Размер: 0x151 стежков. Разбивка схемы: 5x4 страницы Версия процессора: 0.2.0 Дата создания:

Chi tiết hơn

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

Н_Дизайн_Н_1А1.qxp

Н_Дизайн_Н_1А1.qxp ÁÛÒÎÂÊÈ Ìåòàëëè åñêèå áûòîâêè èç îöèíêîâàííîãî ïðîôëèñòà Ìåòàëëè åñêèé êàðêàñ âûïîëíåí èç øâåëëåðà 14 è óãëîâîãî ïðîôèëÿ. Âíåøíÿÿ îòäåëêà - îöèíêîâàííûé ïðîôíàñòèë òîëùèíîé 0,55 ìì. Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG T

DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG T DANH SÁCH SẢN PHẨM SMARPHONE & APPLE ÁP DỤNG GIẢM THÊM 500,000 ĐÔ NG CHO HO A ĐƠN TRI GIÁ TƯ 5,000,000 ĐÔ NG I. DANH MỤC SẢN PHẨM SMARTPHONE MÃ HÀNG TÊN HÀNG GBL NOKIA 1239961 ĐTDĐ NOKIA 1320 RM-996 CV

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

untitled

untitled 5 95 ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÏÆÄ8 Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî íûõ åäèíèö ÏÆÄ8-05006-0 ÊÄÑ Âíåøíèé âèä, ôîðìàò, áóìàãà è ñêðåïêè (ïðè èçäàíèè) ïî óòâåðæäåííîìó êîíòðîëüíîìó îáðàçöó Ðàçðàá. Ñåíà èí

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

каталог Беретта_рабочая версия

каталог Беретта_рабочая версия Êàòàëîã ïðîäóêöèè ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Âèäû ñòàíêîâ 4 Êëàññ 1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.15 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.19 Êëàññ Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.5 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.6 Êëàññ 3 Ïíåâìàòè

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

Стенд-02

Стенд-02 ÎÎÎ "ÏÔ "ÀÄÌ" Îñíîâíîé êîìïëåêò ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè Ïðåçåíòàöèîííûé ñòåíä ñ ïîäcâåòêîé Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû: 000õ000õ40 ìì ØÈÔÐ: ÌÑÊ.0.4-006 ÃÈÏ: Ìîðîçèõèí Ð.Â. Ìîñêâà, 04 www.ksinit.ru Ôîðìàò À Ñïðàâ.

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

<D1E2E5F2EEE2EEE920EAEEF0EEE120CB2DEAF1E8EDE8F2202D20CEE1F9E8E9>

<D1E2E5F2EEE2EEE920EAEEF0EEE120CB2DEAF1E8EDE8F2202D20CEE1F9E8E9> ÑÊÏ..-0/ÎÂ- 8 + 8,0 I-I ( : 0) J-J ( : 0) Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë. Ñïðàâ. ¹ Ïåðâ. ïðèìåí. I 97 89 9, I J Складной пружинный дюбель MF-М 8 Складной пружинный дюбель MF-М +,0 008 J 98 804 98 78 099 Ïîç

Chi tiết hơn

P65

P65 Ãðóïïà Ã1 Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Ñ Î Þ Ç À Ñ Ñ Ð ÁÎËÒÛ Ñ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÎÉ ÊËÀÑÑÀ ÒÎ ÍÎÑÒÈ À Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû Hexagon bolts, product grade À. Construction and dimensions

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

repserv rrpa.rrpa

repserv rrpa.rrpa À ÉÉÉÉÁÉÁÉ ÈÆ Â%&É 'Æ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÆÉ Æ ÆÉ ÇÆÉ ÉÆ ÉÆÇ ÁÀÄÁ È É É Ç Â%(0 %&' ( É ÉÆÉ (ÉÉÆÉ ÉÆÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ É)* *+* Æ'È0 + ))/(ÈÃ+ É*(ÉÆ**.Ç*.*Ç*É*É*É.*É*ÉÆ**É.*É*(ÆÉ*É*Ç()*(É. /Ç*.* /É.*Ç(É*ÉÉ*.*/*ÉÉ**0ÇÆÉ*.Ç*(.*Ç./

Chi tiết hơn

Glass Mosaic Sheets Code Sheet Size Miami Sands MG102(JL101) 12x12 Flowerpot Island Crema MG143 12x12 Carrara Polished Octagon MG600 12"x 12" Carrara

Glass Mosaic Sheets Code Sheet Size Miami Sands MG102(JL101) 12x12 Flowerpot Island Crema MG143 12x12 Carrara Polished Octagon MG600 12x 12 Carrara Glass Mosaic Sheets Code Sheet Size Miami Sands MG102(JL101) Flowerpot Island Crema MG143 Carrara Polished Octagon MG600 12"x 12" Carrara Polished Basket MG601 1"x 2" (N) 12'x 12" Alps (Oriental White)

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В 07 380 07 2 0 380 2 0 Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì 3 260 20 В 2 90 1 160 07 380 3 30 380 06 06 380 670 380 380 660 380 2 0 20 260 60 1 81 260 20 260 20 1 1 00 260 70 180 7 10 79 10 260 20 20 260 17 76 1 761 22 17

Chi tiết hơn

<CEE1F9E8E920E2E8E4202D20CEE1F8E8E2EAE820CC2D31>

<CEE1F9E8E920E2E8E4202D20CEE1F8E8E2EAE820CC2D31> ООО "КСИНИТ" Основной комплект проектной документации Рекламная световая вывеска" Дольче Вита" Габаритные размеры: 967хх08 мм Адрес установки: Моск. обл., г. Реутов, ул. Юбилейная, д. ШИФР СКП.0.-9 Инженер-конструктор:

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

prem_sgm3_vn_01

prem_sgm3_vn_01 RGB ILLUMINATION 2.4 GHz DUAL MODE USE CÁC PHIÊN BẢN MÀU SGM3 WHITE SGM3 GREEN SGM3 BLACK SGM3 GREY TÍNH NĂNG NỔI BẬT PHÍM ĐỔI DPI PHÍM TẮT/MỞ 2.4 GHZ CON LĂN 4 HƯỚNG USB NANO TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÍNH

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ Ñ ÝËÅÊÒÐÈ ÅÑÊÈÌ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ ÂÎÇÄÓÕÀ Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ çàâåñà ñíèæàåò ïîòåðè òåïëà íà 90%, òî ñóùåñòâåííî óëó

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

юя

юя Ïðåäíàçíà åí äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè åñêîãî óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà â ïðîïîðöèîíàëüíîå ïî âåëè èíå äàâëåíèå íà âûõîäå. Êîìïàêòíàÿ Êîíñòðóêöèÿ (øèðèíà êîðïóñà 15 ìì) åòûðå äèàïàçîíà äàâëåíèé Èíäèâèäóàëüíûé

Chi tiết hơn

9:; QRSTUVSRWXYZ[3R\]^_RVSE`aGbc?defJgh imj -./0!"#$#%&'()*+,($"

9:; QRSTUVSRWXYZ[3R\]^_RVSE`aGbc?defJgh imj -./0!#$#%&'()*+,($ 9:; 12345678 ?@12ABCD735678ECFG3HIJKLMNOPE QRSTUVSRWXYZ[3R\]^_RVSE`aGbc?defJgh imj klm3no P.12 Xpqrst u4nkm3vwx yz{ Ä2!"#$%&'()*! +,-.#/%01*"# 23(4#567*$ 89:#567*% ;#?@*& +,-.#A9B#CD*' # 23(4#EF*()*(+,-./

Chi tiết hơn

1

1 ÌÊÓ-Ï-2,0(4õ3)-4Ì (Ñ ÊÎÒËÀÌÈ ÑÅÐÈÈ ÄÑÅ) ÒÝÏ-Õîëäèíã Àëüÿíñ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ íàó íûõ, èíæèíèðèíãîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé òåïëîýíåðãåòè åñêîãî ïðîôèëÿ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Honeywel_224.qxp

Honeywel_224.qxp V2430, V2440 Veramax Регулируемый запорный клапан для систем с высоким значением расхода СПЕЦИФИКАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ Veramax ýòî ðå óëèðóåìûé ð è òîðíûé ç ïîðíûé êë ï í, ïðå í çí åííûé ëÿ óñò íî êè í ïî þùåé

Chi tiết hơn

юя

юя Обзор Âàêóóìíûå ïðèñîñêè ïðåäíàçíà åíû äëÿ çàõâàòà è ïåðåíîñà ðàçëè íûõ ïðåäìåòîâ ïóòåì ñîçäàíèÿ ðàçðåæåíèÿ ïîä ýëàñòè íîé ïîâåðõíîñòüþ. Áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå ìàòåðèàëîâ, ðàçìåðîâ, êîíñòðóêòèâíûõ èñïîëíåíèé

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Webtretho thân yêu

Webtretho thân yêu Hôm vừa rồi tổ chức SN 10 năm cho WTT, khi làm việc với truyền hình để làm truyền thông sự kiện, VTV1 yêu cầu mình tìm cho họ một người mà nhờ có WTT làm thay đổi cuộc đời họ... Mình và chị Hảo nghĩ mãi

Chi tiết hơn

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ 1 Ôàêòóðíûå äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ðåøåíèé,ñî åòàåìîå ñî ìíîãèìè ñòèëÿìè Èíòåðüåðà îò êëàññè åñêîé àíòè íîñòè äî

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ 1 Ôàêòóðíûå äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ðåøåíèé,ñî åòàåìîå ñî ìíîãèìè ñòèëÿìè Èíòåðüåðà îò êëàññè åñêîé àíòè íîñòè äî ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ 1 Ôàêòóðíûå äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ðåøåíèé,ñî åòàåìîå ñî ìíîãèìè ñòèëÿìè Èíòåðüåðà îò êëàññè åñêîé àíòè íîñòè äî õàé-òåêà. 1.РИВЬЕРА 2.ТРАВЕРТИН 3.МАРМОРИНО 4.ЛОФТ

Chi tiết hơn

ÎÎÎ "Íîâîøèïñòðîé" Ñâèäåòåëüñòâî î äîñòóïå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñòíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî

ÎÎÎ Íîâîøèïñòðîé Ñâèäåòåëüñòâî î äîñòóïå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñòíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî ÎÎÎ "Íîâîøèïñòðîé" Ñâèäåòåëüñòâî î äîñòóïå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñòíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ¹0034 îò.0.03ã. ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 9/".

Chi tiết hơn

OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC

OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC 10*20*5 BLACK NBR 141 M159-N TC 10*20*6 M261-N TC 100*120*13

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM

TRUNG TÂM TỔNG CỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM DỰ BÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA Số: 207/DBQG-TVTB Ha Nô i, nga y 26 tháng 7 năm 2018 BẢN TIN DỰ BÁO

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ

Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ * Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 101 36 39623-3709042 45 4214 4806 1 1 - Ðàìêà ïåðåêëþ àòåëÿ 37 3962-3710523* 1 45 7373 4504 1 1 - Âûêëþ àòåëü ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ÂÊ 343.01.03 Switch frame og lamp switch ÂÊ 343.01.03 * - Äëÿ àâòîìîáèëåé

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC 06/09/2019 Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ TV@vietstock.vn ] PHÂN TÍCH THỊ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf)

(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf) ª Ÿ ž Ÿ œ š! " # $ % & ' ( ) * + * ( # $ %, -. + 0 # $ % $ 0 4 ( # $ % 5 - * l m = ; n C o p ; = q l m = ; n C o p ; = r F G H I J K S T U V W S T U V [ \ ] ^ _ ` a b T ` a c ] ^ c b ^ S T U V [ d e f

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Notice of Special Election - Charter Amend Translation - Vietnamese (final)

Microsoft Word - Notice of Special Election - Charter Amend Translation - Vietnamese (final) THÔNG BÁO BẦU CỬ ĐẶC BIỆT SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ LAKE WORTH, TEXAS Gửi đến cử tri đã đăng ký của Thành Phố Lake Worth, Texas Bằng cách này, thông báo cho biết rằng một Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À «Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À Õß æ π åõ ËÕߪ À Õ The World Jewellery Confederation

Chi tiết hơn

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F

2015 LAS VEGAS EASTER SHOWDOWN 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F 17U BOYS DIVISION POOL KEY L1 24/7 Hoops (UT) I3 LBA (CA) H2 702 Select Black (NV) J2 Lethbridge Blazers (AB, Canada) F3 702 Select Red (NV) C3 LV Stars (NV) L3 805 Vikes (CA) J1 Mad Moves, Inc. (NV) B2

Chi tiết hơn

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро Прайс-лист на оборудование ТЕСС-Инжиниринг По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số Thi thử THPTQG 2018 - Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile CCMGA RAZZ INDIVIDUAL RESULTS A FLIGHT Handicap Players: 22 0 to 10 Entry: $10.00 Total: $220.00 22 $10.00 $99.00 4 $99.00 1ST DAVID BRAY 70 $39.00 1ST KEN DOERFLER 65 $49.00 1ST DAN CAMPOS 70 $39.00 2ND

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

S Ả N X UẤT TẠ I CÔ N G T Y CỔ P H Ầ N S Ứ T H I Ê N T H A N H Đ Ư Ờ N G D 2, C Ụ M S Ả N X UẤT B Ì N H C H UẨ N, P H Ư Ờ N G B Ì N H C H UẨ N, T H Ị

S Ả N X UẤT TẠ I CÔ N G T Y CỔ P H Ầ N S Ứ T H I Ê N T H A N H Đ Ư Ờ N G D 2, C Ụ M S Ả N X UẤT B Ì N H C H UẨ N, P H Ư Ờ N G B Ì N H C H UẨ N, T H Ị S Ả N X UẤT TẠ I CÔ N G T Y CỔ P H Ầ N S Ứ T H I Ê N T H A N H Đ Ư Ờ N G D 2, C Ụ M S Ả N X UẤT B Ì N H C H UẨ N, P H Ư Ờ N G B Ì N H C H UẨ N, T H Ị XÃ T H UẬ N A N, T Ỉ N H B Ì N H D Ư Ơ N G 0274.3788.331

Chi tiết hơn