Title Code : A{Ib ^mavr` ewšb `Owd}{X` H$Êd (àw_ emim) n[afx Q >ñq> Zm XUr H«$. E\$-708/_w ~B Zm XUr H«$. 35/

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Title Code : A{Ib ^mavr` ewšb `Owd}{X` H$Êd (àw_ emim) n[afx Q >ñq> Zm XUr H«$. E\$-708/_w ~B Zm XUr H«$. 35/"

Bản ghi

1 Title Code : A{Ib ^mavr` ewšb `Owd}{X` H$Êd (àw_ emim) n[afx Q >ñq> Zm XUr H«$. E\$-708/_w ~B Zm XUr H«$. 35/57/Or.~r.~r.Eg.S>r._w ~B &&lr_x² `mkdëš` Jwéä`mo Z_ && && lr H$Êd _hm_wz`o Z_ && H$Êd n[afx _winì H$mÊd {dh$mg Prited in Marathi, Hindi, Gujrathi, Kannada Languages Posted at ahmednagar Monthly on 8th & 9th Every Month & Published at 5th & 6th of Every Month lr. àëhmxamd Hw$bH$Uu (AÜ`j, A.^m.H$.n.), _mo.z * VOLUME - 3 * Issue : 03 *March 2022 * Page - 16 * Rs. 20/- `mkdëš` `Owd ox `k `koœa VWm & `mxd `k\$bx `k{gõ`o && H$Êd H$mË`m`Z H $îu H$moH$sb H$_ _S>rV_², n{ês>v _ÊS>Z M d lmì` dýxo àw_ em{iz_² VwH$m åhuo hmo` _Zmgr g dmx & Amnwbm Mr dmx AmnUm gr && d j d r Amåhm gmo`at dzma & njr hr gwñda Ami{dVr && `ou gwi émo EH$m VmMm dmg & Zmhr JwU Xmof A Jm `ov && AmH$me _ S>n n Ïdr AmgZ & a_o VoW _Z H«$sS>m H$ar && H$WmH$_ S>bw XohCnMma & OmU{dVmo dmam Adgé && h[ah$wm ^mooz nads>r {dñvma & H$amo{Z àh$ma gody émr && VwH$m åhuo hmo` _Zmgr g dmx & Amnwbm Mr dmx AmnUm gr &&

2 g nmxh$ _ S>i : g{md _hmamï > A.^m.H$.n. g nmxh$ (H$mÊd {dh$mg) lr. {dbmgor S>moH«$g, A.ZJa ( ) H$m`m Ü`j _hmamï > A.^m.H$.n. I{OZXma (H$mÊd {dh$mg) lr. gvre Jw \o$h$a, A.ZJa ) ghg nmxh$ (H$mÊd {dh$mg) lr. {do`amd amoh g ( ) gxñ` (H$mÊd-{dH$mg) lr. h[aü Ð bm T>o, A.ZJa ( ) _mor A{^` Vm, H$m`m Ü`j A.^m.H$.n. lr. {dzm`h$or nm S>o, A.ZJa ( ) lr. dmgwxod X. ^mho$, ZmJnya ^«_UÜdZr A.^m.H$.n. (H$m` H$mar AÜ`j) lr. àgmxor Xoenm So> ( ) _{hbm {d^mj, CnmÜ`j, A.^m.H$.n gm. M Vmbr IQ>r ( ) A.^m.H$. n. X{jU _Ü` lr. _Zmoha _os>r{jar ( ) A.^m.H$.n. AH$mobm à{v{zyr lr. g Vmof Q>rnH$ar ( ) A.^m.H$.n. R>mUo-_w ~B à{v{zyr lr. qmx~a {X{jV Jwé ( ) A.^m.H$.n. S>m {~dbr lr. am_ Hw$bH$Uu ( ) A.^m.H$.n. _Ü`àXoe -IaJmoZ AÜ`j lr. gxmz X KmoS>o ( ) A.^m.H$.n. g{md _Ü`àXoe, ½dmìhoa lr. Mo_Z e_m ( ) {d^mjr` à{v{zyr H$mÊd {dh$mg, H$Zm Q>H$, H$ÞS> ^mfm, lr. àëhmxamd Hw$bH$Uu, AÜ`j (A.^m.H$.n.) ^«_UÜdZr lr. í`m_amdor H$mÊUd, _mor g{md (A.^m.H$.n.) ^«_UÜdZr lr. ho_ V ~ mi gxñ` (H$mÊd-{dH$mg) ^«_UÜdZr darb do~gmb Q>da AmnU Owb 2019Mo H$mÊd {dh$mgmo A H$ d BVa _m{hvr dmmy eh$vm AÜ`j, _hmamï > A.^m.H$.n. lr. AemoH$amd OmoJXo ( ) _hmg{md OmbZm A.^m.H$.n. lr. O` Vamd Hw$bH$Uu ( ) _mor AÜ`j A.^m.H$.n. lr. AemoH$amd Hw$bH$Uu (Hw$ w$s>jmdh$a) ( ) _ZmMm {ZMam Aly ho XmoZ àh$mamo, AmZ XmV Am{U Xþ ImV. H$Yr AgVmV _moë`m gmaio Va H$Yr nmdgmà`m gar gmaio. Aly åhuoo Vo AgVmV Oo H$Yrhr Amnë`m S>moù`mV `od$ eh$vmv. _J Vmo EImXm AmZ XmMm ju Agmo qh$dm Xþ ImMm àg J Agmo, Aly H$m`_ S>moù`mV VamaVmV. AmnU Ë`m Zm Zmhr Amdê$ eh$v. H$Yr _moë`mà_muo S>moio bibivmv, Va H$Yr qm~ nmdgmà_muo ÝhmD$Z OmVmV. _wimv Aly ho S>moù`mV `ovmvmm H$m? Xþ I Pmb åhuyz, _J AmZ X Pmbm S>moù`mV nm{u H$m VamaV? _mor>m àým Amho! Aly Zm doiom ~ YZ ZgV ; qh$dm H$maUmMr JaO XoIrb ZgVo. Vo _wº$ AmhoV, ñdv Ì AmhoV. lr {dç>b éiw_mb _ {Xa, nwuo MoAa_Z (H$mÊd {dh$mg) lr. g Ord AmS>JmdH$a ( ) H$m`m Ü`j A.^m.H$.n. do.em.g. lrh $îu nwam{uh$ ( ) * ImË`mMo Zmd A.^m.H$.n. H$mÊd {dh$mg * emim ~±H$ Am \$ _hmamï > E_Am`S>rgr ~±«M, Ah_XZJa * ImVo H«$_m H$ * IFSC : MAHB nì ì`dhmammm nîmm lr. {dbmg S>moH«$g, Ûmam O` BboŠQ >m \$m_, A-31, E_Am`S>rgr, Ah_XZJa (_.hm.), _mo

3 Ooìhm EImXr Jmoï> qh$dm EImXr ^mdzm CËH $Q>VoÀ`m {eiambm nmomvo Voìhm Aly S>moù`mV VamaVmV. Am{U åhuyzm AmZ XmÀ`m jur Vo _moë`mà_muo bibivmv Va Xþ ImV dmq> \y$q>ob Ë`m {XeoZo dmhÿ bmjvmv. Aly Mm H$m` åhuoo ^mdzm Mm {ZMam H$aUo. H$m` ZH$mo AmnU hovy åhuy. Aly Mm hovy AgVmo AñdñW _Zmbm em V H$aUo. Xþ ImMm {ZMam hm Ho$bmM nmhroo. ZmhrVa AmnbM _Z Amnë`mbm ImV amhrb. nu _J AmZ XmÀ`m jur ho Aly H$m? AmÎmm Ë`m M H$m` H$m_? nu EH$ Jmoï> Amho, AmZ XmV Aly ^im^im dmhÿz Zmhr OmV; Vo S>moù`mV VamaVmV nu {VVŠ`mM CËH $R>oZo ñdv bm ñvãy gwõm H$aVmV. H$maU Ë`mZm AmZ X ì`º$ Va H$am`Mm AgVmo, nu gmo~v Ë`mMm gmr>mhr H$am`Mm AgVmo.Ë`mM OVZ H$am`M AgV. H$maU Ë`m jummr Amnë`m Am`wî`mV EH$ dojirm OmJm AgVo. Xþ I {H$Vrhr {à` Agb Var Ë`mbm H$Yrhr gmr>dy Z`o; ZmhrVa AmnUM EH$bH$m S>r ~ZV OmVmo& H$maU Ë`m jur AmnU Zoh_r EH$Q>oM AgVmo Am{U Voìhm Amnë`mbm AmnbM _Z ImV AgV.Aí`m doir ^im^im asy>z `md, _ZmV H$mhrhr Agob Va H$moUmg_moaVar {H$dm Amnë`m _mugmodi Amnb _Z _moh$i H$amd. Ë`m Mm {ZMam PmbmM nmhroo. EH$m jumgmr>r H$m hmob Zm nu _Zmbm hbh $ H$amd Am{U Xþ I H$_r Pmë`mZ VaM Va AmnU Xþgè`m Jmoï>rMm {dmma H$ê$ eh$vmo... *** (amj H$m\$s - Vmb {ÌVmb) _Z ho ~h A{Zdma& H$m` H$ê$ `mgrz bmjo Wma &&Y.&& ì` OÝ_w{Z ~hþ l_vm n[a& Jwé ^OZt ApñWa _Zmoha åhuo lr_m{uh$ H $no{du& Z nmdo hm {ZYm a &&1&& lr gx²jwé _m{uh$ à^y _hmamo H$s O` (amj: A^ J - Vmb: Yw_mir) Amåhr Zìho{M Am_wMm Xoh& Amåhm H $Mm AmË_ñZoh &&Y«w.&& ^mdmmm{h ^md OoW kmzmmo kmz & Jwé{dU Amåhm Zgo Ë`mMo ^mz&&1&& àh $VrMr àh ${V H $Vr {H«$`o{dU& pñwa {MaH$mb Ago {N>Þ{^Þ &&2&& åhuo _Zmoha lr_m{uh$ g JVrMm& CX`m{g Ambm bm^ ñd` Á`moVrMm&&3&& g OrdZr Hw$bH$Uu (Hw$H$S>JmdH$a) `m Mo {ZYZ ~rs> (à{v{zyr) : ~rs> `owrb {d_m à{v{zyr AéU _YwH$aamd Hw$bH$Uu, Hw$H$S>JmdH$a `m À`m nëzr g OrdZr AéU Hw$bH$Uu, Hw$H$S>JmdH$a `m Mo Aënem AmOmamZo ewh«$dmar amìr C{eam {ZYZ Pmbo. Ë`m 43 dfmªà`m hmoë`m. Joë`m H$mhr {Xdgm nmgyz AmOmar Agboë`m g OrdZr Hw$bH$Uu `m À`mda gü`m Am a Jm~mXÀ`m H$_bZ`Z ~OmO é½umb`mv CnMma gwê$ hmovo. VoWoM Ë`m Mo {ZYZ Pmbo. Ë`m À`m nümv nvr, _wbjm, gmgy, gmgao, Xra, Omdm Agm _mor>m n[adma Amho. H$mÊd {dh$mg g nmxh$ _ S>imV\}$ ^mdnyu gw_zm Obr... 3

4 nwuo H$Êd g K nxm{yh$mar {ZdS> H$aÊ`mV Ambr ZyVZ H$m` H$m[aUrMo hm{x H$ A{^Z XZ... lr. eaxamd em_amd Hy$bH$Uu `m Mr nyuo {Oëhm H$Êd g KmV AÜ`j nxr {ZdS> Pmë`m~Ôb H$mÊd {dh$mg g nmxh$ _ S>imV\}$ hmxuh$ A{^Z XZ nwuo H$Êd g K nxm{yh$mar {ZdS> H$aÊ`mV Ambr ZyVZ H$m` H$m[aUrMo hm{x H$ A{^Z XZ... H$Êd g K nwuoà`m S>m ŠQ>a lrnmx bú_u H$moQ>~mJr `m À`m AÜ`jVoImbr AmO Pmboë`m dm{f H$ gd gmymau g^ov, H$Êd g K nwuoà`m AÜ`jnXr lr. eax em_amd Hw$bH$Uu `m Mr Va I{OZXmanXr lr. amoz nw S>{bH$ Hw$bH$Uu `m Mr {ZdS> Pmbr. H$m` H$mar {dœñv åhuyz lr. em_ XÎmmÌ` Hw$bH$Uu Va {dœñv _ S>i {MQ>UrgnXr gwhmg AZ V Xoenm So> `m Mr {ZdS> Pmbr Amho. lr_vr AéUm Xoenm So> Am{U lr_vr aozr Hw$bH$Uu `m Mr CnmÜ`jnXr Va _{hbm {MQ>UrgnXr gm. ew^xm dg V Xoenm So> Am{U H$m` H$mar _ S>i {MQ>UrgnXr ñdmz X {dç>b am_xmgr `m Mr {ZdS> Pmbr Amho. BVa H$m` H$maUr gxñ` åhuyz gm. Apñ_Vm A{¾hmoÌr, {Zbm ~ar Xoe_wI, Jm`Ìr Xoenm So>, d embr BZm_Xma, AnUm nmr>h$, AbH$m Hw$bH$Uu `m À`mgh lr. A{dZme Hw$bH$Uu lr. aëzmh$a ~S>do `m Mr {ZdS> Pmbr Amho. AmOÀ`m g^ov Pmboë`m gd {ZdS>r {~Z{damoY Am{U EH$_VmZo H$aÊ`mV Amë`m. _mor>çm à_mumv g^mgx Zm XUr Am{U H$ÊdmemIr` Hw$Qw> ~mvrb ì`º$s Mo g _obz KoÊ`mMm g H$ën `m g^ov H$aÊ`mV Ambm. 4

5 !! h[a!! JwT>rnmS>dm Á`m {XdgmMr dmq> nmhv, lr am_m Mr à{v_m S>moù`mV AI S> Mm Xm df} YmaU H$aUmè`m Ë`m _mvm H$m gë`omm Vmo hm {Xdg. Á`m {XdgmMr dmq> nmhv, ^º$loð> ^avmzo Mm Xm df} lram_m À`m nmxþh$m qghmgzmda R>oD$Z amá`h$ma^ma Ho$bm Vmo hm {Xdg. Á`m {XdgmMr dmq> nmhv, Mm Xmdf} Ë`m À`m bms>š`m lram_m à_muo g Ý`mgr OrdZì`{WV H$aUmè`m A`moÜ`mdm{g`m Mm Vmo hm {Xdg. n. ny. A{ZéÕ ~mny Zr Ë`m À`m am_ajoà`m àdmzmvyz JwT>rnmS>ì`mÀ`m {Xder KS>bobr H$Wm gm {JVbr hmovr. h[a Á`mjUmMr dmq>nhmv gdmªmo S>moio bmjbo hmovo Vmo ju Ambm, lram_ A`moÜ`oV nav Ambo. A`moÜ`oVë`m gd {Xem Zr AmZ X ~hav hmovm. gd MamMa dojù`mm _ Ì_w½Y dmvmdaumv dmdav hmovo. Ë`m Mo àmu{à` lram_,_mvm grvm, bú_umgh, gwj«rd Am{U g_ñv dmzmg {ZH$m gm{hv nav Ambo hmovo. hzw_ V ^º$loð> ^avmà`m à{vko_wio AmYrM nmohmbo hmovo. amo_hmbmv nmohmë`mda gdmªmom OmoaXma ñdmjv Pmbo. lram_m ÐmZr amo_hmbmvrb gdmªmo jo_hw$eb {dmmabo. Z Va lram mvmgrvogh bú_u, ^av, Am{U hzw_ V A`moÜ`oVyZ \o$a\$q>h$m _mamd`mg {ZKmbo. Mm Xm df} g `mgmà_muo OrdZ OJUmar A`moÜ`m ZJar AmO {d{dy a Jm Zr ZQ>bobr hmovr. {d{dy am Jmoù`m Am{U \w$bm Zr añvo gobobo hmovo. gd A`moÜ`m dm{g`m Zr Amnë`m bms>š`m lram_m ÐmÀ`m ñdmjvmgmr>r a J~oa Jr dóm Mr JwT>r XmamV C^mabr hmovr. gd A`moÜ`m dmgr`m À`m Mohè`mdarb AmZ X nmhÿz n Mm`VZ gwimdv hmovo, Amerdm X XoV hmovo. A`moÜ`oMo ho gm X` Ý`mhmiVmZm bú_ummr ZOa EH$m JwT>rda Jobr.Or JwT>r \$º$ gmü`m, OwÝ`m dómmr C^mabr hmovr. Ë`mda bú_umzo lram_m Zm {dmmabo, ~ Yy! Vr JwT>rM \$º$ H$m ~ao gmü`m dómmr C^mabr Amho? JwT>r nms>ì`mmr n.ny A{ZéÕ ~mny Zr gm {JVbobr H$Wm Ë`mda lram_ åhumbo, Mbm AmnU Ë`m KamV OmD$Z nmhÿ`mv. n Mm`VZ Ë`mKar nmohmë`mda Ë`m KamVrb gdmªzm A{Ve` AmZ X Pmbm. n Mm`ËZmÀ`m ñdmjvmgmr>r gdmªmr EH$mM bj~j CS>mbr. lram_m Ðm ~amo~arb gdmªmo Ë`m Zr `mo½` arvrzo ñdmjv Ho$bo. gdmªmo jo_hw$eb {dmmê$z lram_m Ðm Zr àý Ho$bm, \$º$ Amnë`m Kamg_moarb JwT>r H$m ~ao gmü`m dómmr C^mabr Amho? `mda Ë`m KamVrb EH$ ì`º$s åhumbm Xodm, AmnU `ouma åhuyz Amåhr gd OU AmZ XÿZ Jobmo hmovmo. nu Am_À`m KamVrb gdm V d`mod Õ ì`º$s IynM AmOmar hmovr åhuyz XþIr hmovmo. _Zmo_Z Vw_Mr àwm Zm H$aV hmovmo {H$ Ë`m Zm Vw_Mo Xe Z hmodmo. nu Ë`m Zr Ë`m Mr AIoaMr K{Q>H$m AmoiIbr hmovr.ë`m Zr KamVrb gdmªzm Odi ~mobmdyz KoVbo d åhumbo,' _bm H$mhr lram_m Mo Xe Z KoVm `ouma Zmhr Ago dmq>vo._mâ`mh$so> AmVm _mooho$m œmg {e H$ AmhoV. Voìhm _mâ`m _aumz Va Vwåhr emoh$ H$aV ~gy ZH$m.Ë`mEodOr lram_m ÐmÀ`m ñdmjvmv AmZ XmZo gh^mjr ìhm..' '_mpr \$º$ EH$M BÀN>m Amho, Vwåhr Ë`m À`m ñdmjvmgmr>r Or JwT>r C^mamb Vr _mì øm dómzo C^mam, H$maU lram_ Ooìhm A`moÜ`oVyZ {ZKmbo hmovo Voìhm Ë`m Mr MaU Yyi `m dóm_ü`o _bm 'H $nmerdm X' åhuyz {_imbr hmovr.' gdmªmo S>moio nmê`mzo ^abo. lram_m À`m Mohè`mda AVrd H$éUm XmQ>br hmovr. Vo JwT>r Odi Jobo d Ë`m Zr Amnë`m H $~aomm eobm H$mT>bm Am{U Ë`m JwT>rda bmdbm d Ë`m JwT>rdarb Vo OwZo dó Amnë`m H $~aobm ~m Ybo. Vmo ju gdmªà`m _Zmbm _mohÿz Jobm. Vmo ju lram_m ÐmMr Ë`m À`m ^º$m ~Ôb AgUmè`m ào_mmr gmj XoV hmovm. Ë`mZ Va gd OU amo_hmbmv nav Ambo. AmVm gd dmzag {ZH$m Zr {Xboë`m `mojxmzm~ôb Ë`m Mm gëh$ma H$aÊ`mMm H$m` H«$ mvm grvozo AmIbm hmovm. Ë`mZwgma gdm Zm ^oq>dñvy, Ë`m Mm C{MV gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. eodq>r hzw_ VmMr doi Ambr. AmVm _mvm grvobm àý ns>bm {H$ hzw_ Vmbm H$moUVr ^oq> Úmdr? Ë`mda Ë`m Zr hzw_ VmbmM {dmmabo, VmV! AmnUmbm Amåhr H$moUVr ^oq> Úmdr? Ë`mda hzw_ V åhumbo, _mvo, lram_m Zr _bm gd H$mhr {Xbo Amho. nu Vy åhuvom Amhog Va _bm AmO EH$m Jmoï>rMm _moh hmovmo`, 'lram_m Zr Ë`m À`m H $~ao ^modvr ~m Yboë`m Ë`m OwÝ`m dómmm.' Ë`mda _mvm grvozo ñdv Vo OwZo dó lram_m À`m H $~aomo H$mT>bo Am{U hzw_ VmÀ`m H $~aobm ~m Ybo. ^º$m À`m ào_m nojm Ë`m À`mda XþßnQ> ào_ H$aUmè`m lram_m Mm Am{U hzw_ VmMm gdmªzr O`O`H$ma Ho$bm. n. ny. ~mny Ë`mdoir åhumbo hmovo {H$, hr H$Wm Omo Hw$Ur JwT>r nms>ì`mà`m {Xder ñ_au H$aob Ë`mbm H$m` {_iob Vo _r AmVm gm JUma Zmhr.!!!! h[aamo_!! *** 5

6 _hmamï > {ejh$ n Zb _hmamï > amá` `m À`mV\}$ amá`ñvar` AmXe {ejh$ godm gý_mz nwañh$mammr {ZdS> AmnUm gd nm[adm[ah$ Hw$Qw> ~r`m Zm H$i{dÊ`mV AmZ X hmovmo H$s _hmamï > {ejh$ n Zb _hmamï > amá` `m MoH$Sy>Z Xadfu amá`ñvar` AmXe {ejh$ godm gý_mz nwañh$ma XoÊ`mV `ovmo `m dfu hm nwañh$ma AmnUm gdmªà`m Amerdm XmZo d g ñh $V ^mfoà`m H $nozo _bm Omhra Pmbobm Amho. `mmo {ZdS>rMo nì AmO {Oëhmà_wI gm. g JrVm KmQ>Jo (_w»`mü`m{nh$m) `m Zr Am_À`m _w»`mü`m{nh$m lr_vr Ho$VH$a _ S>_ `m À`mH$So> àembov `od$z {Xbo. {XZm H$ 15 _o 2022 amoor bm S>Jo ZmQ>çJ h, ^mogar, nwuo `m {R>H$mUr {eju_ Ìr, {ejh$ Am_Xma,{gZog ï>r H$bmdÝV `m À`m CnpñWVrV gxa H$m` H«$_ g nþ hmouma Amho. Var AmnU gdmªzr `m H$m` H«$_mgmR>r Adí` `mdo d AmnUm gdmªmo Amerdm X AgmM Agmdm. hm nwañh$ma _mâ`m gd Jwéd` AmOr-AmOmo~m AmB -ds>rb Hw$Qw> ~r`, ZmVodmB H$ d na_oœamà`m MaUr g_{n V& *** E_. ~r. nmr>embm, Zm XoS> dox nmr>emim Amåhr Jobr VrZ df} g ñh $V àgma àmma H$aÊ`mgmR>r _r d _mpr nëzr adr{h$vu g ñh $V AÜ``Z H $Ð `m À`m _mü`_mvyz B`Îmm n{hbr nmgyz H$moUË`mhr d`mojq>mn`ªv g ñh $V AÜ``Z-AÜ`mnZ H$m` H$arV AmhmoV `mgmr>r H$m{bXmg g ñh $V {dúmnrr> am_q>oh$ ZmJnya `m Mr _mý`vm XoIrb Amåhmbm {_imbobr Amho. akwdra am_xmgr, n T>anya gm Jbr H$mÊd {dh$mg, g nmxh$ _ S>imV\}$ hm{x H$ A{^Z XZ lr. {dbmg S>moH«$g lr. {do` amoh g & lr. gvre J w\o$h$a 6

7 WoD$aMm àg J Amho! WoD$abm IynXm Jobmo`, H$mhrdoim AmB ~m~m gmo~v, {dmmabo, "'ho Vy Z $s H$m` H$aV Amhog? Am{U H$m?'' Vmo H$mhrdoim {_Ìm gmo~v. `mdoir {_Ì{_ÌM Jobmo hmovmo. Om`Mmo em VnUo hgbm. _mzodamm Km_ nwgv åhumbm, AYyZ_YyZ, _Zmbm em V dmq>m`m. àgmxmmo OodU Ë`mdoir "'ga, BWo _r nu IynXm `m`mmo. Voìhm n go Zgm`Mo. 5 én`mbm hmovo. VmoM O ~mo bmsy>, Ë`mdoir 10 én`mbm 2 AmB åhum`mr ~mßnm H$So> Om. ~mßnm {eh$dvrb H$g hmovo. _ {Xa Xadoir WmoSo> A{YH$ ~Xbbobo {Xgo, nu `m bmsy> OJm`Mo Vo! åhuyz `m`mmo. AmV OodU Am{U bmsy>bm n go Am{U OodU `m Jmoï>r gma»`mm! H$Yr Agm`Mo, H$Yr Zgm`Mo. Voìhm Zm BWo EH$ _muyg N>mZ Xe Z Pmbo. am JoV C^o amhÿz bmsy>hr KoVbo. bdh$a Agm`Mm añë`mda, _r Q>nar bmdbr Zm BWoM! Vo Amåhm ~mhoa {ZKmbmo H$maU navrmm àdmghr hmovm. lr. M ÐeoIa nmü`o, J[a~m Zm pims>r dmq>m`mo, Vohr \w$h$q>! _r Ambmo Zm H$s añë`mv EH$ Am_À`mM d`mmm _wbjm hmovm. EH$m H$So>bm ZmJnya BWoM Ë`mÀ`mH$So> Im`Mmo, ~mobm`mmo. Vohr Mm Jbo Hw$R>oVar C^ amhÿz H$mhrVar {dh$v hmovm. Odi Jobmo Va H$ibo H$s ZmoH$arbm hmovo, nu BWo `m`mo Am{U J[a~m Zm JwnMyn gm~wxmum pims>r hmovr nu Vr pims>r dmt>ê`mv Ë`mMm dmq>ê`mv pims>r dmqy>z {ZKyZ Om`Mo. nu Ë`mÀ`m EH$ {Z`_ hmovm. Vmo \$º$ Mohè`mZo Am{U H$nS>çmZo Jar~ ~mobvm -~mobvm Ë`mZo Amd T>m {Jibm. Amåhr EH$Xþgè`mH$So> {XgUmè`m bmoh$m ZmM ~mobdo Am{U Ë`m Zm Vr EH$m ÐmoUmV pims>r nm{hbo. Vmo nwýhm nwt>o ~moby bmjbm. "'_r Ë`mZ Va Zoh_r Ë`m À`mgmR>r Im`bm XoB. AJXrM JXu ZìhVr nu ~è`mn H$s _mug {VWo C^ amhÿz _ {XamVyZ AmVyZ Zm bmsy> KoD$Z `m`mmo. Vo _bm pims>r Úm`Mo Am{U Vo ImV hmovr. Amåhmbmhr hþ $s Ambr åhuyz Amåhrhr {VWo Jobmo. _r Ë`m Zm bmsy> Úm`Mmo. EHo${Xder Amë`mda Vo {Xgbo Zmhr Am{U {H$Vrbm Amho ho ao nmoam EH$ ßboQ>? Am_À`mVë`m EH$mZo {dmmabo. H$ib..H$s Vo AmVm h`mv ZmhrV!'' Ë`mZo Am_À`mH$So> ~{KVb Am{U AJXr em VnUo pims>rg_moaà`m Ë`mÀ`m S>moù`m VyZ nmur Ambo. "'Ë`m À`m Ë`m Mm Jë`m H$m_mÀ`m EH$m åhmvmarbm XoV X~Š`m AmdmOmV åhumbm, n go Zmhr KoV Amho AmR>dUrV `ovmo ga. e{zdmarm O_Vo. `ovmo Am{U OmVmo.'' AmVm _mì gmho~, \w$h$q> Amho, XoD$ H$m Vwåhmbm WmoS>r? Vmo hbh$mgm hgbm. _r {dmmabo, "'Ë`m _mugmmo Zmd H$m`?'' åhuoo, Vmo \w$h$q> dmq>v hmovm! Vmo åhumbm, "'_mhrv Zmhr ga. Ë`m Zr H$Yrhr _bm gm {JVbo "'nu H$m?'' Agm àý _ZmV M_H$bm H$maU, Ë`mÀ`m Zmhr. Zoh_r åhum`mo H$s VwP _mp ZmV `m bmsy>m Amho! ~mñg! `ovmo nohamdmdê$z Va Vmo lr_ V dmq>v ZìhVm. nm`mv YS> Mßnbhr nu ga..'' Amåhr Ë`mbm hmh$ _mabr. Ë`mZo diwz nm{hbo. H$m H$moU OmUo ZìhVr. AmVm Ë`mZo {dmmab M Amho Va H$m` H$amdo? `mdo H$s nu ~ JoV hmv Jobm Am{U EH$ bmsy> {ZKmbm, Vmo _r Ë`mbm {Xbm. Zmhr? {H$Vr ßboQ> `mì`m? Ago {dmma _ZmV AgVmZmM Ë`mZo nwýhm Vmo as>m`bm bmjbm. Am{U Ë`mZo Vmo bmsy> KoVbm. hr H$m_mMr X~Š`m AmdmOmV gm {JVbo, {dmmabom, nmdvr Amho ga! `ovmo. Ë`m{Xder EH$ Jmoï> C_Jbr, _mugmv Am{U gmho~, XmoZ ßboQ> XoD$ H$m? H$maU _r J[a~m gmr>r AmUbo Amho. XodmV VgoM gyz _mugm V Am{U JaOy bmoh$m V \$º$ EH$m bmsy>mo _Zmbm bmdyz KoD$ ZH$m Am{U amjmdy OmD$ hr ZH$m. Please,I A Va Amho! request you. \$º$ Vmo ZH$iVnUo pií`mv hmv KmbyZ XoVm `m`bm hdm, Amåhmbm amj AmbmM hmovm nu Ë`mÀ`m eodq>à`m B J«Or dmš`mzo àgmxm gmaim! Am{U _J Vmo bmoh$m Zr H$gmhr g_oyz Imdm - àgmx Amåhr W~H$bmo. Amü` M{H$V hmod$z _r Ë`mbm {dmmabo, åhuyz, {_R>mB åhuyz, ^yh$ åhuyz, H$gmhr..! Vwbm B J«Or `ovo? _J BWo H$m` H$aVmo Amhog? I am a physics _bm g_ob ` H$s Am`wî`mV Zm Amnë`mbm Z Xod ~Zm`M Amho student sir. Do come here on weekends. Vmo ewõ B J«OrV Zm _muyg Zm Xod_mUyg.. Amnë`mbm Ë`m XmoKm gmai Ë`m À`mgmaI åhumbm Am{U Ë`mZo XmoZ ßboQ> pims>r Am_À`mnwT>o Ho$br. Amåhr àgmx ~Zm`M Amho! ñdv bm dmq>vm Ambo nm{hoo. AM {~V! àh$au g_ov ZìhVo. Amåhr _wh$mq> Ë`mÀ`m Vm S>mH$So> Am{U ZrQ> ~Kmb Va Vwåhmbmhr H$iob H$s XodmÀ`m g_moa nwomar, nmhv pims>r ImD$ bmjbmo. Vmo _mì añë`mdaà`m Jar~ bmoh$m Zm ^º$, ^m{dh$, nr{s>v `m gjù`m À`m nwt>o àgmx AgVmo! XodmÀ`m, ~mobmdê`mv ~ror ì`ñv hmovm. XodËdmÀ`m Odi Om`Mo Agob Va àgmxm ~Zmdo bmjob! _r Ë`mbm pims>r g nv Ambr hmovr, Am_MrnU Am{U Ë`mZo AmUbobr Zmd {dmmabo Zmhr. \$º$ Ë`mbm Xÿa {XgoZmgo hmob n`ªv nm{hbo. Zmd nu. Ë`mZo Amnbr bhmzer Q>nar CMbbr Am{U Om`bm {ZKmbm. {dmmabo AgVo Var Ë`m Zr gm {JVbo ZgVo. Agmo! _bm Ë`mM Zmd Amåhm bm ~KV åhumbm, "'`ovmo ga, ghmmr Q >oz Amho. ^oqy>`m.'' _mhrv Amho! Ë`mMo Zmd Amho ''bmsy>!'' Amåhmbm ju^a H$mhrM H$ioZm! _r Ë`mbm Wm ~dbo Am{U *** 7

8 lr EH$ZmW fð>r \$mëjwz dú fð>rbmg VEH$ZmW g_myrñv Pmbo. åhuyzm \$mëjwz _{hý`mà`m dú fð>rbm EH$ZmW fð>r Ago g ~moybo OmVo. øm {Xder nmm KQ>Zm KS>ë`mZo Ë`m Zm n Mnd lour Ag åhuvmv. ZmW ñdv: Amnë`m Jwé Mm OÝ_{Xdg d nwê`{vwr åhuyz `m{xder CËgd gmoam H$arV. nwt>o ZmWm Zrhr ømm {Xder Obg_mYr KoVë`mZo lr EH$ZmW fð>r åhuyz hm {Xdg gmoam H$aÊ`mV `ody bmjbm. gmb 2022 _Ü`o ~wydma 23 _mm amoorg V EH$ZmW _hmamo fð>ramho. `m{z{_îm nmhÿ`m EH$ZmWm {df`r WmoS>Š`mV... g V EH$ZmWm Mm OÝ_ 1533 _Ü`o n R>U `owo Pmbm. EH$ZmWm Zr Xod{Jar `owrb OZmX Z ñdm_r `m Zm Amnbo Jwê$ _mzbo. Ë`m À`mH$Sy>ZM EH$ZmWm Zr doxm V, `moj, ^{º$`moJ `m Mo {eju KoVbo. ~ammgm H$mi Ü`mZ Am{U doxmü``zmv Kmbdbm. Jwé ~amo~a VrW `mìm Ho$ë`mZ Va Ë`m Zr Jwé À`m AmkoZwgma J hñwml_ ñdrh$mabm. ZmWm Zr n[al_ H$ê$Z Jwégodm Ho$br Am{U gmjmv XÎmmÌo`m Zr Ë`m Zm Xe Z {Xbo. Ûmanmb åhuyz Vo ZmWm À`m Ûmar C^o AgV, Ago gm {JVbo OmVo. ZmW ho _hmd îud hmovo. XÎm^º$, Xodr^º$hr hmovo. B{Vhmg ZmWm Mo nuomo~m lr g V ^mzwxmg _hmamom Zr H$Zm Q>H$mV lrh $îuxodam`mzo Zobobr lr {drw>am`mmr _yvu n T>arV nav AmUbr, hm B{Vhmg Amho. g V kmzoœam Zm dmah$ar g àxm`mmm nm`m åhq>bo OmVo, Ë`m kmzoœam Zr g_myr KoVë`mZ Va gw_mao 250 dfm Z Va ZmWm Mm OÝ_ Pmbm Am{U Ë`m À`m H$m`m bm gwédmv Pmbr. kmzoœam Mr {dñ_ VrV Jobobr kmzoœa _hmamom Mr g_myr EH$ZmWm Zr emoyyz H$mT>br Am{U g_myrmm Mm Wam Am{U Jm^mam ~m Ybm. Ami XrMr dmar nwýhm gwê$ Ho$br.Aer gmoar hmovo EH$ZmW fð>r ZmWfð>rbm XoIrb `mìm ^avo. H$më`mMo {H$V Z Ho$bo OmVo. AZoH$ {R>H$mUm dê$z qxs>çm Amboë`m AgVmV. ZmWm À`m nmxÿh$m Mr nmbir H$mT>br OmVo. nmxÿh$m Zm JmoXmñZmZ KmbÊ`mV `ovo. _ {XamÀ`m g_moarb nq>m JUmda Q>mi_ Xþ JmÀ`m JOamV eoh$s>mo ^m{dh$ nmdë`m IoiÊ`mV V{ Z hmod$z OmVmV. _ {XamÀ`m ~moyg C M {R>H$mUr Jwi Am{U bmøm `m Mo _mor>o_mor>o bmsy> AmH$f H$[aË`m ~m YÊ`mV `ovmv. *** B {S>`Z bm`~«ar Agmo{gEeZÀ`m H $Ðr` H$m` H$m[aUrda S>m. JUoe Hw$bH$Uu Am a Jm~mX B {S>`Z bm`~«ar Agmo{gEeZÀ`m H $Ðr` H$m` H$m[aUr gxñ`nxr JUoe Hw$bH$Uu `m Mr {ZdS> Pmbr. amá`mbm àw_m EH$mM doir AÜ`j d gxñ`nx {_iê`mmm ~hþ_mz {_ibm Amho. hr XoemVrb J«Wmb`emó `m {df`mvrb AJ«JÊ` g ñwm Amho. B {S>`Z bm`~«ar Agmo{gEeZÀ`m (IL ), Zdr {X r 2022 Vo 25 `m H$mbmdYrgmR>r S>m. _mohz IoaSo> `m À`m AÜ`jVoImbr S>m. JUoe Hw$bH$Uu `m Zr {ZdS>UyH$ bt>dbr. `mv S>m. Hw$bH$Uu `m Mm 1 homa 768 _Vm Zr {do` Pmbm. S>m. Hw$bH$Uu gü`m \w$b ~«rvrb g V gmdvm _mir _hm{dúmb`mv J«Wnmb åhuyz H$m` av AmhoV. `m~ôb Ë`m Mo gd ñvamvyz A{^Z XZ hmov Amho. AmXaUr` H$Êd ~ Yy VWm H$Êd g ñwomo _mor H$m` H$m[aUr gxñ` lr. JUoe Hw$bH$Uu Q>mH$adUH$a `m Mo hm{x H$ A{^Z XZ... A YmamV MmbVmZm àh$memmr JaO AgVo 8

9 Hw$Qw> ~ Amnë`m OÝ_mnmgyZ KamVrb _mugo Amnë`mbm gm ^miv AgVmV,Amnë`m da g ñh$ma H$aVmV, EH$m _mvrà`m Jmoù`mbm AmH$ma XoÊ`mMo H$m_ \$º$ Hw$Qw> ~ H$aVo, Xþgao Hw$Urhr Zmhr.> Hw$Qw> ~ åhuoo ào_, Hw$Qw> ~ åhuoo AmYma, Hw$Qw> ~ åhuoo _m`m, Hw$Qw> ~ åhuoo Amgam, Hw$Qw> ~ åhuoo eº$s, Hw$Qw> ~ åhuoo XodmMr `moozm, Hw$Qw> ~ åhuoo _m`~mn. MwHo$b Voìhm Amnbo AnamY nmoq>mv KmbUmao Hw$Qw> ~ AgVo. {ejm H$aUmao, _mj XmIdUmao, g_momv _mzmmo ñwmz {_idyz XoUmao, gwajm nwadumao Hw$Qw> ~ AgVo.> \w$bmgmaio OnUmao, A Jmda AmoaIS>m Z CRy> XoUmao Hw$Qw> ~ AgVo. KamV gjù`m À`m ~amo~a ahmvmzm, àë`oh$mbm VS>OmoS> H$amdrM bmjvo, Ë`mbm n`m ` Zmhr. Hw$Qw> ~ {h EH$ Aer g ñwm Amho {H$ Ë`mV amjm ~amo~a ào_, {ejo~amo~a ~jrg nu {_ivo.ho Hw$UmH$Sy>Z CgZo _mjyz AmUVm `ov Zmhr {H$ ~mhoa {dh$vnu {_iv Zmhr. Á`m Zm KaM ZgVo, AZmW AgVmV, H$mhr H$maUmZo Hw$Qw> ~ CX²dñV Pmbobo AgVo, Ago bmoh$ Hw$Qw> ~mà`m ào_mbm ^who$bobo AgVmV Am{U XþgarH$So> Á`m Zm Hw$Qw> ~ {_ivo Ë`m Zm Ë`mMr qh$_v ZgVo. nydu EH$Ì Hw$Qw> ~ hmovr Voìhm àý KamVë`m KamV gmos>dbo OmV AgV, AmOr AmOmo~m KamV AgV. _mz{gh$ H$m S>r hmov ZìhVr, VwPo _mpo Ago H$mhr ZìhVo, Ka Am{U _mugo EH$ hmovr. na Vw AmVm Ë`mMr OmJm {d^º$ Hw$Qw> ~mzo KoVbr Amho. _mugo EH$_oH$m nmgyz bm ~ Jobr AmhoV, _m`omm Amobmdm Zm{hgm Pmbm Amho. Omo Vmo ñdv Ì {dmmamzo OJV Amho. _mugmodi n gm ^anya Ambm nu Hw$Qw> ~mvrb gwi hadbo, à{vð>m _mor>r Pmbr, Ah H$ma dmt>bm, EH$_oH$m Mr JaO ^mgozmer Pmbr.ñdmW dmt>bm, Omo Vmo Amnë`m nwavo ~Ky bmjbm. Ago nydu ZìhVo, EH$mbm R>oM bmjbr {H$ gjioou hihim`mo. AmVm Amnë`m gmr>r as>umao Hw$Ur Cabo Zmhr._mPo Ka, _mpm n gm, _mpr JmS>r `m MH«$ì`yhmV AS>Hy$Z Jobmo AmhmoV.~mhoa dmt>umar ñnym, Ë`mgmR>r H$amdr bmjumar Ymdni `mv _muyg Jwa\$Qy>Z Jobm Amho. Ë`m_wio Ë`m Zm Amnë`m Agboë`m N>moQ>çm Hw$Qw> ~mh$so> nu bj XoVm `ov Zmhr. OrdZ YH$mYH$sMo Pmbo Amho.KamV Zdam ~m`h$mo bm H$_mdÊ`mgmR>r nyu doi Kam~mhoa H$mT>mdm bmjv Amho, KamVrb _wbo, AgbrVa dwwõ _mugo EH$_oH$m Zm ^oq>ozmgr Pmbr. H$miOr KoUo bm ~M am{hbo nu ào_mzo XmoZ eãx ~mobuo _hmj Pmbo Amho. åhuyzm n[anyu OrdZ åhuoo Amnbo Hw$Qw> ~,Xþgao H$mhr Zmhr. Hw$Qw> ~ gmosy>z OmD$ ZH$m, EH$_oH$m Zm AmYma Úm, H$miOr `m... *** AmZ X S>~btZm b{bv H$bm AH$mX_rMm nwañh$ma 62 ì`m amï >r` H$bmàXe ZmgmR>r {MÌmMr {ZdS> ZmJnya ehamvrb à{v^md V {MÌH$ma AmZ X S>~br `m Zm _mzmmm b{bv H$bm AH$mX_r nwañh$ma Omhra Pmbm Amho. Ë`m À`m nwañh$maàmá "AZQ>m`Q>ëS>-W«r' `m A H«o${bH$ _mü`_mvrb {MÌmMr 62 ì`m amï >r` H$bm àxe ZmgmR>r {ZdS> Pmbr Amho. nwañh$ma {dvau gmohim Zdr {X rvrb {dkmz ^dz `owo 9 E{àb amoor hmouma AgyZ Cnamï >nvr ì` H$æ`m Zm`Sy> `m À`m hñvo hm nwañh$ma {Xbm OmUma Amho. b{bv H$bm AH$mX_rÀ`mdVrZo ho nwañh$ma Omhra H$aÊ`mV Ambo. {MÌ, {eën, N>m`m{MÌ, qàq>_oqh$j, S >m BªJ Am{X H$bmàH$mamV EHy$U 20 H$bmd Vm Zm hm nwañh$ma {_imbm Amho. H$bmàXe Z adtð ^dzmvrb H$bmXmbZmV hmouma Amho. `m H$bmàXe ZmMo H $Ðr` gm ñh ${VH$ _ Ìr Or. {H$eZ aoè>r, amá`_ Ìr _rzmlr boir, AOw Z am okdmb `m À`mhñVo hmouma Amho. ehamvrb eax ndma {MÌH$bm _hm{dúmb`mvyz OrS>r AmQ> Ho$bobo S>~br ho _wº$ {MÌH$ma AmhoV. Ë`m Zr ^monmià`m "^mav ^dz'_ü`o VgoM I amjs>, ~m YdJS> `owo H$m_ Ho$bo Amho. gm ñh ${VH$ _ Ìmb`mMr \o$bmo{en {_imbr Amho. amï >r` ñnym V Ë`m Zr àw_ nwñh$ma nq>h$m{dbo AmhoV. ^mav ^dzmvrb a JemaXm J barv Ë`m À`m {MÌm Mo EH$b àxe Z Pmbo Amho. _w ~B, {X r, MoÞB, ^monmi, B Xÿa, ~S>moXm, Xþ~B `owrb {MÌnXe ZmV Ë`m Mm gh^mj am{hbm Amho. H$mÊd emim ZmJnya, nxm{yh$mè`mv\}$ hm{x H$ A{^Z XZ... 9

10 Am a Jm~mX {Oëhm, H$mÊd ~«måhu g_mo, Am a Jm~mX V\}$ gd empi` gm_y{hh$ d«v~ Y/ CnZ`Z g ñh$ma {X. 6 _o 2022 amoormr 37 _w OrMo ~wqh$j nyu Pmbo AgyZ 20 _o 2022 amoor Xþgam H$m` H«$_ R>odbm Amho, Ë`mVhr H$mhr _w Or ~wh$ Pmë`m AmhoV, Var nmbh$m Zr Ëd[aV ~wh$s J H$amdo. {g_ýv _ Jb H$m`m b`, Am a Jnwam, Am a Jm~mX H$m` ewëh$ : é 3000/- `m ewëh$mv 11 OUm Mo OodU, ZmíVm d Mhm, ~«måhum Mr X{jUm, Mm b, _mìy^mooz, {^jmdi, dmú, 2/3 ~Qy>g EH$ ê$_, ñzmzmgmr>r Ja_ nmur, ~Qy>g bmjumao n Mmgh gd gm{hë`, ~Qy>À`m nmbh$mg Aën Amhoa d BVa gd {H$aH$moi IM g_m{dï>. 11 nojm OmñV ì`º$s gmr>r ^moozmmr ì`dñwm A{V[aº$ IMm Zo CnbãY Amho. Zm XUrgmR>r Ëd[aV gånh $ H$am. Amnbo {dzrv Am a Jm~mX {Oëhm H$Êd ~«måhu g_mo greg bú_rh$m V O`nyaH$a, AÜ`j, & Ama Ho$ Hw$bH$Uu, CnmÜ`j nwéfmoîm_ ^mbo, g{md & à_mox Hw$bH$Uu, H$mofmÜ`j àdru {eamos>h$a, OZgånH $ à_wi & gm AbH$m ^mbo, _{hbm OZg nh $ d«v~ Y g ñh$ma g{_vr : gwaoýð AmZ XJmdH$a g{_vr AÜ`j & YZ O` Hw$bH$Uu, g ñwm H$m`m Ü`j XrnH$ IioJmdH$a, g ñwm ghg{md & gm {do`mbú_r ^mbo-hw$bh$uu, H$m.gXñ`m gm. gw{zír>m gwzrv {VOmao, & `ed Vamd {edu{jarh$a & {H$aU {H$emoa ^mbo Am{U gd H$m` H$m[aUr gxñ` : YZ O` nm So> & CX` _mzdvh$a AemoH$ ^mbo & Z XHw$_ma gmozmo{z amymh«w$ý Ý`m`mYre & gvre Vmå~moir {_qbx Hw$bH$Uu & YZ O` {J.gr_ V YraO Xoenm So> & gm g JrVm H$mJ~Å>o gm g{dvm AmMm` & à\w$ Hw$bH$Uu, n R>U VmbwH$m à_wi

11 EH$M Ü`mg, Ka Ka_ hmo "H$mÊd {dh$mg' gm gwzrvm lrnmx JZmoarH$a `m Zr Amnë`m dmt>{xdgm{z{_îm _hfu H$Ýd d {XH$ Jwê$Hw$b_ `m Amnë`m doxnmr>emiog AÞXmZmgmR>r é 5001/- Mr ~hþ_yë` XoUJr {Xbr. `m~ôb Ë`m Mo Am a Jm~mX {Oëhm H$mÝd ~«m U g_mo d _hfu H$Ýd d {XH$ Jwê$Hw$b_ g ñwov\}$ hm{x H$ A{^Z XZ d dmt>{xdgmà`m hm{x H$ ew^oàn>m BVam Zr gwüxm gt>i hmvmzo _XV H$ê$Z nmr>emiov\}$ hmoumè`m d {XH$ {ejzmgmr>r Amnbo `mojxmz Úmdo hr {dz Vr doxnmr>emiog XoUJr XoÊ`mgmR>r ~±H$ Vnerb: Shri Maharshi kanv Vaidik Gurukulam Sanstha A/ c , IFSC.-CBIN Central bank of india, Branch.-Cidco N3 dox emómoîmooh$ g^m nwuo `owo Pmboë`m ewšb `Owd}X H$mÊd emioà`m KZmÝV narjov {M.n H$O g Vmofamd gam\$ àw_ lourv CÎmrU Pmbm,, H$mÊd {dh$mg * VOLUME - 3 * Issue : 03 * March

12 EH$M Ü`mg, Ka Ka_ hmo "H$mÊd {dh$mg' AmnU gd OU {M. _`waoe Am{U gm A {H$Vm øm À`m b¾mbm CnpñWV amhÿz, Ë`m Zm ew^ Amerdm X {Xbo, Ë`m~Ôb H$maoJmdH$a n[adma Amnbr AË` V Am^mar Amho, AgoM ào_ Am{U _m`m Am_À`m n[admamda Agy Úmdr hr Z_«{dZ Vr, AmnbmM g O` IioJmdH$a dmmh$mmo _ZmoJV \o$~«wdmar 2022Mo H$Êd {dh$mg _m{gh$ gw Xa Am{U AmH$f H$, a JrV Pmbo AmhoV. Vw_À`m S>moù`m Mo Am naoez AmUr CnMma Mmby AgVmZmgwÕm BVHo$ Mm Jbo àh$mez Ho$bo Iwn _mor>r Jmoï> Amho. Ë`m~Ôb lr. {dbmg S>moH«$ggmho~ Vw_Mo A{^Z XZ AmZ XmMr gymzm - gah$mar {Z`_mZwgma 2022 nmgwzàdob.e 6XoUdrmaVoAmho10. dr_mì {H$_mZ nmt>o, A H$, 11 dr d 12 dr gm`ýg Foundation) (with Jee /Neet (with Jee / Neet Preparation) J{UVmVrb gm_mý` {H«$`m Ogo ì`dhmar AnyUmªH$ d Xem e AnyUmªH$, ~oaro, dom~mh$s, JwUmH$ma, ^mjmh$ma `m gma»`m gm_mý` H«$s`m, B J«Or ~mamis>r, _amr>r dmmz `mmo {H$_mZ kmz AgUo Amdí`H$ amhrb. * H$ï>miynUm d {Z[ajU j_vm `m JwUm Zm àmü`mý` Agob. * nmë` d nmbh$ XmoKm Zmhr {eñvrmo nmbz H$amdo bmjob. * AmnUm gdmªmo ñdmjv Amho. * Amnbr H$ï> H$aUmè`m {dúmï`mªgmr>r, A{daV H$ï> H$aÊ`mè`m Hw$Qw> ~mmr H$ï>miy g ñwm. Efforts A cademy 1986 Vo 2007 (_oarq> {bñq> ~ X hmob à`ýv) - Xadfu ~mos > _oarq> {bñq> _Ü`o ñdv Mo {dúmwu M_H$dUmar Academy. cademy * Silicon Valley * 500 À`m da NTSE hmoës>a AgUmar A cademy. * ND, ISSER _Yo `e {_i{dumar A _Yohr {dúmï`mªmm gh^mj AgUmar A cademy * eoh$s>mo Doctors, homamo Engineers g_momg XoUmar A cademy * amá`nmvirda d XoenmVirda {d{dy emgh$s` ñvam da (I S /IPS, Director, Dupty Director, VhgrbXma, engineers, dupty engineers,...) Amnbo {dúmwu nmohm{dumar Academy. * gvv CVw J `e {_i{dê`mmm Ü`mg AgUmar d Ë`mgmR>r H$m`_ YS>nS>Umar hr g ñwm. gmo~và`m {df`m_yo g ñwomm n[aga d gw{dym nmhþz, AV Ë` _`m XrV Agboë`m OmJm gmr>r g nh $ gmymdm. g nh$m gmr>r : àm. Ho$VH$s OmoJXo & àm. H$m {eh$ OmoJXo & àm. AemoH$ OmoJXo & àm. gm. gwaoim OmoJXo & àm. e boe n {S>V & gm. H$mo_b AmSo>n H$mÊd {dh$mg * VOLUME - 3 * Issue : 03 * March

13 Am a Jm~mX {Oëhm H$mÊd ~«m U g_mo Am`mo{OV OmJ{VH$ _{hbm {XZmMr ju{mìo `m H$m` H«$_mMo à_wi nmhþê`m _hmzja nm{bh$m Cnm`wº$ A±S> gm AnUm WoQ>o-goS>_H$a hmoë`m. `mdoir H$Vw ËddmZ _{hbm Am Vaamï >r`»`mvrà`m Am {S>`mobm {OñQ> S>m {à`m ^mbo, `mojoœar {eju g ñwoà`m g ñwmnh$ gm à\w$ Vm Hw$bH$Uu d ñdv {Xì`m J AgyZhr 1000 nojm OmñV _{hbm Zm {eduh$boûmao ñdv À`m nm`mda C^o amhê`mmo gm_ï` XoUmè`m lr_vr _ Jbm lrya gmãxo `m Mm `Wmo{MV gëh$ma H$aÊ`mV Ambm. H$Êdml_ ZmJnya `owo dg V n M_rbm ^mav^m½` {dymvm _h{f H$Êd_yZr O` Vr gmoar H$aÊ`mV Ambr. H$Êdl_mMo ZmJnyaMo H$mofmÜ`j lr. lram_or IoS}>H$a `m Zr Xr amoor d`mà`m 82ì`m dfm V nxmn U Ho$bo. lr gwzrb d gm. nmoq>o `m Zr Ë`m Mo Kar OmD$Z emb d lr\$i XoD$Z A{^ï>qMVZ Ho$bo. H$Êd {dh$mg g nmxh$ _ S>imV\}$ hm{x H$ A{^Z XZ H$Êd {dh$mg g nmxh$ _ S>imV\}$ hm{x H$ A{^Z XZ d CX S> Am`wî` bm^mo hrm àmw Zm... 13

14 14

15 _ {Xa ñwim Mo ahñ` Vwåhr A XmO bmdy eh$vm H$s `m à_wi _ {Xam _Ü`o H$m` gm_mý` Amho 1. Ho$XmaZmW, 2. H$bhï>r, 3. EH $~azmw- H$m Mr, 4. {VédZ_bmB, 5. {VédZmBH$mdb, 6. {MX ~a_ ZQ>amO, 7. am_oœa_, 8. H$boœa_. gd {ed_ {Xao AmhoV Ago Vw_Mo CÎma Agob, Va Vwåhr A ev ~amo~a AmhmV. àë`jmv hr _ {Xao Á`m aoim emv AmhoV. Vo gd 79Amo aoim em _Ü`o pñwv AmhoV. Amü`m Mr Jmoï> åhuoo `m _ {Xam À`m AZoH$ eoh$s>mo {H$bmo_rQ>aÀ`m dmñvw{demaxm Zr OrnrEg{edm` hr AMyH$ ñwmzo H$er V`ma Ho$br. 1. Ho$XmaZmW Amo, 2. H$bhï>r Amo, 3. EH $~azmw- H$m Mr Amo, 4. {VédZ_bmB Amo, 5. {VédZ H$db Amo, 6. {MX ~a_ ZQ>amO Amo, 7. am_oœa_ Amo, 8. H$boœa_ Amo, ZH$mem nhm. gd gai aofov AmhoV. Ho$XmaZmW Vo am_oœa_ n`ªv gai aofov ~m Ybobr {ed _ {Xao ^mavmv AmhoV. hr _ {Xao 4000 dfmªnydu ~m Ybr Jobr hmovr. _J, nmm _ {Xao BVŠ`m AMyH$nUo H$er ñwmnz Pmbr? \$º$ XodM OmUo. Ho$XmaZmW Am{U am_oœa Ü`o 2383 {H$_r A Va Amho. hr gd _ {Xao 5 VËdm Mr A{^ì`º$s Xe dvmv, n M VËd (nm M VËd), åhuoom n Ïdr, nmur, A{¾, dm`w Am{U AdH$me. lr H$bmhñVr _Yrb M_H$Umam {Xdm hm AmH$medmUr KQ>H$mMo à{v{z{yëd H$aVmo. {Wéd{Z $mà`m AmVrb nr>mamvrb dm Q>a pñà J ho nmê`mà`m KQ>H$mMo à{v{z{yëd H$aVo. AÞm_bmB Q>oH$S>rdarb _mor>m {Xdm A{¾ VËdmMo à{v{z{yëd H$aVmo. H$m Mrnwa_ `owrb g±s²gmo ñd` ^y qbj n ÏdrMo KQ>H$ XmIdVo. {MX ~a_ `m Mo {ZamH$ma ({ZamH$ma) amá` ho XodmÀ`m ñdj (AmH$me) KQ>H$mMo à{v{z{yëd H$aV Amho. Amnë`m àmmrz kmzmmm Am{U ~w{õ_îmomm Amnë`mbm A{^_mZ Agm`bm hdm. Ago _mzbo OmVo H$s hr Ho$di 5 _ {Xao ZmhrV Va {ed-eº$s Aj aoim `m AmoirV AZoH$ AmhoV. Amü`m Mr Jmoï> åhuoo, _hmh$mbmo Xoe^amVrb gd Á`mo{V{bªJm er ZmVo Amho. Á`mo{V{bªJmMo A Va Amho : * C m Z Vo gmo_zmw- 777 {H$_r * C m Z Vo Am H$maoœa {H$_r * C m Z Vo ^r_me H$a- 666 {H$_r * C m Z Vo H$mer {dœzmw- 888 {H$_r * C m Z Vo _{ H$mOw Z {H$_r * C m Z Vo Ho$XmaZmW {H$_r * C m Z Vo Í` ~Ho$œa {H$_r *C m Z Vo ~ÚZmW {H$_r * C m Z Vo am_oœa_ {H$_r C m Z ho n ÏdrMo H $Ð _mzbo OmVo. qhxÿ Y_ _Ü`o {dzmh$mau H$mhrhr ZìhVo. gzmvz Y_m Mo 1000 dfmªmo H $Ð åhuyz, C m Z_Ü`o gy` Am{U Á`mo{VfmMr JUZm H$aÊ`mgmR>r _mzd{z{_ V gmyz gw_mao 2050 dfmªnydu ~m Ybo Jobo hmovo Am{U, Ooìhm n Ïdrdarb H$mën{ZH$ aofm gw_mao 100 dfmªnydu {~«Q>re emókmzo V`ma Ho$br, Voìhm {VMm _Ü` ^mj C m Z hmovm. AmOhr C m Z_Ü`o gy` Am{U AdH$memMr _m{hvr KoÊ`mgmR>r d km{zh$ `ovmv. Amnë`m {ed _ {Xam{df`r Iyn N>mZ emór` _m{hvr. *** gwi Xþ:I EH$m {eî`mzo EHo$ {Xder JwéXodmg {dmmabo JwéOr _mâ`mm Am`wî`mV nmdbmonmdbr XþI H$m...? Ë`mdoiog JwéOrZo Ë`m {eî`mg EH$ nobm nmur Am{U XmoZ M_Mo _rr> AmUmd`mg gm {JVbo. JwéOtÀ`m Amkoà_mUo Ë`m {eî`mzo Vo g nyu _rr> noë`m_ü`o Q>mHy$Z EH$m M_À`mZo {dakidbo. Ë`mZ Va JwéOtZr Vmo g nyu nobm {eî`mbm ß`m`d`mg bmdbm Am{U {dmmabo, nmê`mmr Md H$er dmq>br? Voìhm {eî` åhumbm, A{Ve` ImaQ> Ë`mZ Va JwéOr Ë`m {eî`mbm KoD$Z _mor>çm Vù`mH$So> Jobo... gmo~v AmUbobo XmoZ M_Mo _rr> Ë`m Zr Vù`mV Q>mH$md`mg gm {JVbo... Am{U nwýhm Vù`mMo nmur ß`md`mg gm {JVbo d Z Va {dmmabo nmur H$go dmq>bo? {eî`mh$sy>z D$Îma Ambo... A{Ve` _Ywa. JwéOtZr {dmmabo, _rr> Vù`mV nu Q>mH$bog Vo ImaQ> dmq>bo Zmhr. nu... noë`m_ü`o _mì ImaQ> dmq>bo Xþ ImMo nu VgoM Amho. _Z Oa noë`mgmaio bhmz Agob Va Xþ ImZo hþ XHo$ `ovmv d _muyg ÌñV hmovmo. nu... _Z {demb Vù`mgmaIo Agob Va Xþ ImMm gwvam_ hr narum_ hmov Zmhr. {demb _ZmZo OJm... _ZmMr g Hw$MrV AdñWm Q>mHy$Z Úm... OJmV àë`oh$mbmm Xþ I Am{U `mvzm AmhoV Hw$Urhr gwir Zmhr... nu H$mhr noë`mgmaio bhmz _Z H$éZ OJVmV Vo gx d Xþ IrM AgVmV Am{U H$mhr {demb _Z AgUmè`mda Xþ ImMm gwvam_ narum_ hmov Zmhr...!! *** 15

16 * VOLUME - 3 * Issue : 03 Title Code : * `m _m{gh$mv à{gõ Pmboë`m {dmmam er g nmxh$ _ S>i d A.^m.H$.n. gh_v Agob Ago Zmhr. (If not delivered please return to : Vilas Dokras, C/o Jay Electro Farm, A-71, M.I.D.C., Ahmednagar Mo Printed Periodical Matter. Published by Shri. Vilas Raghunath Dokras & Edited by Shri. Vilas Raghunath Dokras & owned by Shri. Pralhadrao S. Kulkarni, President - Akhil Bhartiya Shukya Yejurvediya Kanva Parishad (Trust) Reg. No. F-708, Bombay, Published from 24, Maidan view appt. Sundarban colony, Magh sector CITCO, Nashik & Printed by M/s. Siddhiganesh offset Printers, 61, Industri Area, Nagar-Pune Road, Ahmednagar (Maharashtra). lr. Book Post * March 2022

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

Ahaval Photo Page.cdr

Ahaval Photo Page.cdr OmUVm amom N>ÌnVr lr {edmor hmamo ~ YwËd, g Vm d gm m{oh$ MidirMo {eënh$ma gm m{oh$ g VoMo AmÚàdV H$ amofu emhÿ hmamo H«$m Vrgy hmë m Á mo{v~m w$bo ^mavr amá KQ>ZoMo {eënh$ma ^mavaëz S>m. ~m~mgmho~ Am

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx g X^ amgo`mo/335 335/16 {X. 01/09 09/2016 à{v, _m. àmmm` /H$m` H«$_ A{YH$mar, amgo`mo g b¾rv gd _hm{dúmb`o Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm {df` amï >r` godm `moozm dm{f H$ {Z`moOZ g^o~m~v... gm[dìr~mb \w$bo nwuo

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 157-2010/ {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV,

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn