4.2. Phương trình vi phân cấp Định nghĩa, khái niệm Định nghĩa 4.2: Phương trình vi phân cấp 2 là phương trình có dạng F(x,y,y,y ) = 0 (4.14)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "4.2. Phương trình vi phân cấp Định nghĩa, khái niệm Định nghĩa 4.2: Phương trình vi phân cấp 2 là phương trình có dạng F(x,y,y,y ) = 0 (4.14)"

Bản ghi

1 4.. Phương trình vi phân cấp Định nghĩa, khái niệm Định nghĩa 4.: Phương trình vi phân cấp là phương trình có dạng F(x,y,y,y ) = 0 (4.14) hay dạng y = f(x,y,y ) (4.15) a) Điều kiện tồn tại nghiệm Định lý 4.1. Nếu hàm f(x,y,y ) liên tục trong miền nào đó chứa điểm (x 0,y 0,y 0 ) thì tồn tại 1 nghiệm y = y(x) của phương trình (4.14), nghiệm ấy và đạo hàm của nó lấy tại x = x 0 những giá trị cho trước y(x 0 ) = y 0, y (x 0 ) = y 0 (các điều kiện này gọi là các điều kiện đầu (hay điều kiện Cauchy), ký hiệu: y x = x0 = y 0, y x = x0= y 0, nếu thêm điều kiện f, f liên tục thì nghiệm ấy là duy nhất. y y b) Các khái niệm khác Nghiệm tổng quát của phương trình (4.14) là mọi hàm y = (x;c 1 ;C ) thỏa mãn phương trình trên với C 1, C là các hằng số tùy ý. Khi ta gán cho C 1 và C những giá trị cụ thể ta sẽ có nghiệm riêng (4.14). Nếu giải (4.14) hay (4.15) chỉ được (x;y;c 1 ;C ) = 0 thì phương trình này được gọi là tích phân tổng quát của (4.14) hay (4.15) và khi ta gán cho C 1 và C những giá trị cụ thể ta sẽ có tích phân riêng (4.14) hay tích phân riêng (4.15). Chú ý: Đối với phương trình vi phân có cấp cao hơn, các định nghĩa, định lý cũng được phát biểu tương tự Phương pháp giải a) Phương trình khuyết Xét phương trình vi phân dạng (4.15), ta có các dạng sau: i) Vế phải (4.15) không chứa y, y, tức có dạng sau y = f(x) (4.16) Cách giải: Lấy tích phân vế lần liên tục ta sẽ có nghiệm tổng quát của (4.15). Ví dụ 4.8. Giải phương trình y = cosx, thỏa y 0 = y 0 = 1. y = 1 sinx + C 1, với y (0)=1, ta có C 1 =1, vậy y = 1 sinx + 1. y = 1 cosx + x + C 4, với y(0)=1, ta có C =1/4, vậy nghiệm riêng của phương trình vi phân y = 1 4 cosx + x ii) Vế phải (4.14) không chứa y, tức có dạng sau y = f(x;y ) (4.17) Cách giải:

2 Đặt p = y (x) suy ra y = p thay vào (4.16) được phương trình p = f(x;p) là dạng phương trình đã biết giải. Giả sử giải ra được nghiệm tổng quát là p = y = (x;c 1 ), ta giải tiếp phương trình này được nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho. Ví dụ 4.9: Giải phương trình y" y x(x 1) = 0. x 1 Giải: y" y x(x 1) = 0. x 1 Đặt p = y (x) suy ra y = p, ta có phương trình p p x 1 = x(x 1). iii) Vế phải (4.15) không chứa x, tức có dạng sau y = f(y ;y ) (4.18) Cách giải: Đặt y = p(y) suy ra y = dp = dp. dy dx dy dx phương trình p dp dy dp = p, thay thế vào (4.18) được dy = f(y, p) có hàm chưa biết là p, biến độc lập là y và là phương trình vi phân đã biết giải. Giả sử giải được nghiệm tổng quát là p = (y;c 1 ) = y rồi giải tiếp phương trình này ta được tích phân tổng quát của (4.18). Ví dụ 4.10: Giải phương trình vi phân (y ) + yy = 0. Giải: Đặt y =p, suy ra y =p, phương trình trên trở thành p + yp dp dy = 0 p = 0 p (p + y dp ) = 0 [ dy p + y dp = 0 [ p = 0 pdy + ydp = 0 dy p = 0 p = 0 [ dy = dp [ lny = lnp [ p = 0 p = lnp y p b) Phương trình tuyến tính Dạng phương trình y + p(x)y + q(x)y = f(x) (4.17) hay dạng y + p(x)y + q(x)y = 0 (4.18) trong đó p(x), q(x) là các hàm của biến độc lập x. Phương trình (4.17) gọi là phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất, phương trình (4.18) gọi là phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất tương ứng của (4.17). Khi p, q là các hằng số thì các phương trình vi phân (4.17), (4.18) gọi là các phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng hay hệ số không đổi. Một số định lý cơ bản Định lý 4.. Nếu y = y 1 (x), y = y (x) là nghiệm của (4.18) thì

3 y = C 1 y 1 (x) + C y (x) với C 1, C là các hằng số tùy ý, cũng là nghiệm của (4.18). Chú ý: Hai hàm y 1 (x), y (x) gọi là độc lập tuyến tính nếu tỷ số y 1(x) khác y (x) hằng số, trái lại ta có hàm phụ thuộc tuyến tính. Định lý 4.3. Nếu đã biết 1 nghiệm riêng y 1 (x) của (4.18), ta có thể tìm 1 nghiệm riêng y (x) của (4.18), độc lập tuyến tính với y 1 (x), bằng cách đặt y (x) = u(x).y 1 (x) Định lý 4.4. (Về nguyên lý chồng chất nghiệm): Cho phương trình vi phân không thuần nhất y + p(x)y + q(x)y = f 1 (x) + f (x) (*) Nếu y 1 (x) là 1 nghiệm riêng của phương trình vi phân y +p(x)y +q(x)y=f 1 (x), và nếu y (x) là 1 nghiệm riêng của phương trình vi phân y +p(x)y +q(x)y=f (x) thì y = y 1 (x) + y (x) là 1 nghiệm riêng của (*). Chú ý: Định lý 4.4 vẫn đúng khi vế phải của phương trình vi phân (*) là tổng của 1 số hữu hạn hàm. Định lý 4.5: NTQ của (4.17) = NTQ của (4.18) + 1 NR của (4.17). Phương pháp giải phương trình vi phân y + p(x)y + q(x)y = f(x) (4.17) (Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange) Xét phương trình (4.18), giả sử đã biết nghiệm tổng quát của phương trình là y = C 1 y 1 (x) + C y (x). (*) Ta đi tìm nghiệm tổng quát của (4.17) ở dạng (*) với C 1, C là các hàm của x được xác định từ hệ phương trình C 1(x)y 1 (x) + C (x)y (x) = 0 { C 1(x)y 1 (x) + C (x)y ( ) (x) = f(x) Giải hệ (**), giả sử ta tìm được C 1 = 1 (x), C = (x) suy ra C 1 = 1 (x)dx + K 1 và C = (x)dx + K. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (4.17) là y = K 1 y 1 (x) + K y (x) + y 1 (x) 1 (x)dx + y (x) (x)dx trong đó K 1, K là hằng số tùy ý. Chú ý: Không làm mất tính tổng quát, ta có thể viết nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (4.17) ở dạng: y = C 1 y 1 (x) + C y (x) + y 1 (x) 1 (x)dx + y (x) (x)dx trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Ví dụ 4.11: Giải phương trình vi phân y - y = e x. Giải: Giải phương trình y - y =0, đặt p=y ta có p =y vậy y y = 0 p p = 0 dp = p lnp = dx ec x p = C. e x. Vì p=y nên y =C.e x, suy ra nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất y=c 1 e x +C.

4 Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất dạng Y=C 1 (x)e x +C (x), ta có { C 1(x)e x + C (x) = 0 C 1(x)e x = e x vậy C 1 (x)=e x, C (x)= 1 e x. Ta có nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất là Y=e x 1 e x, nên nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là: y= y=c 1 e x +C + e x 1 e x Phương trình vi phân tuyến tính cấp hệ số hằng a) Phương trình thuần nhất Xét phương trình vi phân y + py + qy = 0 (4.19) trong đó p, q là hằng số. Từ phương trình (4.19) ta viết được phương trình k + pk + q = 0 (4.0) gọi là phương trình đặc trưng của phương trình (4.19). Giả sử phương trình đặc trưng (4.0) có nghiệm là k 1 và k. Khi đó, ta xét các trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu k 1, k R và k 1 k thì nghiệm tổng quát của (4.19) có dạng y = C 1 e k 1x + C e k x, trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Ví dụ 4.1: Giải phương trình y 3y +y =0. Phương trình đặc trưng k -3k+=0 có hai nghiệm k 1 =1; k =, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là y=c 1 e x +C e x. Trường hợp : Nếu k 1 = k = k R thì nghiệm tổng quát của (4.19) có dạng y = (C 1 + C x)e kx, trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Ví dụ 4.13: Giải phương trình y y +y =0. Phương trình đặc trưng k -4k+4=0 có hai nghiệm k 1 =k =, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là y=c 1 e x +xc e x. Trường hợp 3: Nếu k 1, = + i (tức k 1, k là nghiệm phức của phương trình (4.0)) thì nghiệm tổng quát của (4.19) có dạng y = e x (C 1 cos x + C sin x), trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Ví dụ 4.14: Giải phương trình y +y +10y =0. Phương trình đặc trưng k +k+10=0 có hai nghiệm k 1 =-1+3i, k =-1-3i, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là y=e -x (C 1 cos3x+c sin3x). Ví dụ 4.15: Giả sử một vật M được đặt trên lò xo đàn hồi. Chọn trục Oy thẳng đứng có chiều được chọn từ trên xuống dưới và gốc tọa độ O đặt ở trọng tâm của

5 vật. Gọi y là độ dời tính từ vị trí cân bằng, giả sử rằng lực kéo vật về vị trí cân bằng tỷ lệ với độ dời, nghĩa là bằng - y (k: hệ số đàn hồi của lò xo, y>0) còn lực cản có chiều ngược lại với chiều chuyển động và tỷ lệ với vận tốc của vật, nghĩa là bằng - v= Giải: dy dt ( >0). Hãy khảo sát qui luật chuyển động của vật. Theo định luật Newton, phương trình chuyển động của vật trên lò xo là M d y dt dy = y dt đây là phương trình vi phân dạng gì? Phương trình trên tương đương với phương trình vi phân y'' + y' + y = 0 (*) M M chính là phương trình tuyến tính thuần nhất hệ số hằng. Phương trình đặc trưng k + k+ = 0, M M 1 = 4 = ( 4 M ) M M M 1) Nếu 4 M 0, phương trình đặc trưng có hai nghiệm k 1, 4 M = 0 ; M M k1t kt nghiệm tổng quát của phương trình (*) là y = C1e + Ce. ) Nếu 4 M = 0, phương trình đặc trưng có nghiệm kép k = 0; nghiệm k1t kt k t tổng quát của phương trình (*) là y = C1e + tce = ( C1 + tc )e. 3) Nếu 4 M 0, phương trình đặc trưng có nghiệm phức k 1, = α ± iβ, với α = λ, β = (λ 4γM), nghiệm tổng quát của phương trình (*) là M M t t C1 C y = e ( C1cos t + Csin t ) = C1 + C e ( cos t + sin t ) C + C C + C t Ae (sin 0cos t cos 0 sin t ) M 1 1 t = + = Ae sin( t + 0 ). Nhận xét: 1) Không có dao động và y 0 khi t. ) Không có dao động và y 0 khi t, nhưng chậm hơn trường hợp (i) vì có thừa số C 1 +C t. 3) Trường hợp này có dao động, biên độ là Ae t vì <0 nên biên độ dần về 0 khi t nên đây là dao động tắt dần. Khi chúng ta nghiên cứu các nội dung lý thuyết mạch, các môn học kỹ thuật cơ sở có khái niệm đáp ứng, đáp ứng ở đây chính là nghiệm của phương trình vi phân. Với các điều kiện trong một mạch nào đó đưa ra, tìm đáp ứng tức là giải phương trình vi phân tìm nghiệm đáp ứng các điều kiện đó. Cái hay ở đây là nghiệm của phương trình vi phân sẽ chỉ ra dạng sóng mà đáp ứng được các yêu cầu bài toán. Quan sát bảng tổng hợp sau: ;

6 Trường hợp 1 Nghiệm PTĐT nghiệm thực, âm Nghiệm tổng quát y=c 1 e k1t + C e kt Dạng sóng Tính chất của y Tắt dần, không dao động phức liên hợp +i t y = e ( C1cos t + Csin t ) Dao động tắt dần 3 kép thực y=c 1 e kt + tc e kt Tắt dần tới hạn 4 ảo, liên hợp y = C cos t + C sin t 1 Dao động, biên độ không đổi b) Phương trình tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng y + py + qy = f(x) (4.1) Qui trình giải phương trình (4.1) Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát y của phương trình thuần nhất. Bước : Tìm nghiệm riêng Y của phương trình không thuần nhất. Bước 3: Kết luận, nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là y*=y+y. Tuy nhiên để giải một phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng với vế phải là một hàm bất kỳ là điều không dễ dàng, nên ở đây chúng ta chỉ xét phương trình tuyến tính không thuần nhất với vế phải có các dạng sau: Dạng 1: f(x) = e x P n (x) - không là nghiệm của phương trình đặc trưng, ta tìm ghiệm riêng của (4.1) dạng Y=e x Q n (x), Q n (x) là đa thức bậc n. - là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, ta tìm nghiệm riêng của (4.0) dạng Y=xe x Q n (x). - là nghiệm kép của phương trình đặc trưng, ta tìm nghiệm riêng của (4.0) dạng Y=x e x Q n (x). Tính các đạo hàm cấp 1, cấp và thay vào phương trình (4.1), dùng phương pháp đồng nhất thức để tìm các hệ số của đa thức Q n (x). Ví dụ 4.16: Giải phương trình y +y +y =x. Giải:

7 Bước 1: Giải phương trình thuần nhất y +y +y =0. Phương trình đặc trưng k +k+1=0, có nghiệm kép k= -1, nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất y=c 1 e -x +xc e -x. Bước : Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất y +y +y =x. Vì vế phải có dạng e x P n (x)= e 0x x, 0 không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng Y= e 0 (Ax+B), Y =A, Y =0; thay vào phương trình không thuần nhất ta có 0+A+Ax+B=x, suy ra A=1, B=-. Vậy nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất là Y=x-. Bước 3: Kết luận Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là y*= C 1 e -x +xc e -x +x-. Dạng : Vế phải f(x) = e x [P n (x)cosõx +P m (x)sinõx] - ± iõ không là nghiệm của phương trình đặc trưng, nghiệm riêng của (4.1) có dạng dạng Y =e x [Q l (x)cosõx +R l (x)sinõx], với l = max(m,n). - ± iõ là nghiệm của phương trình đặc trưng, nghiệm riêng của (4.1) có Y =xe x [Q l (x)cosõx +R l (x)sinõx], với l = max(m,n). Ví dụ 4.17: Giải phương trình: y -3y +y=e 3x cosx. Bước 1: Giải phương trình thuần nhất y +y +y =0, có nghiệm tổng quát y=c 1 e x +C e x. Bước : Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất y -3y +y=e 3x.cosx. Vì vế phải có dạng e x [P n (x)cosõx +P m (x)sinõx], với =3, =1 nên +i không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng Y= e 3x (Acosx+Bsinx), Y =3e 3x (Acosx+Bsinx)+ e 3x (-Asinx+Bcosx)= e 3x ((3A+B)cosx+(B-A)sinx), Y =3 e 3x ((3A+B)cosx+(B-A)sinx)+ e 3x (-(3A+B)sinx+(B-A)cosx) =e 3x ((8A+4B)cosx+(B-6A)sinx)) Thay Y, Y, Y vào phương trình không thuần nhất, dùng phương pháp đồng nhất thức tìm các giá trị A, B. Bước 3: Kết luận Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là... Bài tập: Người đọc giải quyết phần còn lại của ví dụ trên. Chú ý: Đối với phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có cấp cao hơn thì phương pháp giải cũng tương tự với phương pháp đã trình bày ở trên. TÓM TẮT NỘI DUNG

8 1. Phương trình vi phân cấp 1 - Phương trình biến phân ly Dạng phương trình f 1 (x)dx + f (y)dy = 0, tích phân tổng quát: f (y)dy = - f 1 (x)dx + C. - Phương trình đẳng cấp Dạng phương trình y = f(x,y). Cách giải: đặt y = ux dy dx du = u + x = φ(u), đưa về phương trình biến dx phân ly. - Phương trình tuyến tính Dạng phương trình y + p(x)y = q(x) Cách giải: + Tìm nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất y = C.e - p(x)dx + Từ nghiệm trên, đặt C = C(x), lấy đạo hàm thay vào phương trình không thuần nhất tính được C = q(x)e p(x)dx dx + k. Nghiệm tổng quát của phương trình là: y = e - p(x)dx [ q(x)e p(x)dx dx + k], k là hằng số tùy ý. - Phương trình Bernoully Dạng phương trình y +p(x)y = q(x).y Đặt z = y 1- suy ra z = (1 - )y - y, do đó có phương trình z + (1 - )p(x)z = (1 - )q(x) là phương trình đã biết giải. - Phương trình vi phân toàn phần Dạng phương trình P(x,y)dx+Q(x,y)dy = 0, với điều kiện Q x = P y với mọi (x,y) D. x y Tích phân tổng quát P(x, y)dx + Q(x x 0, y)dy = C, 0 y 0 hay x P(x, y 0 )dx + Q(x, y)dy = C. x 0. Phương trình vi phân cấp - Phương trình vi phân tuyến tính cấp thuần nhất y + p(x)y + q(x)y = 0 (*) y y 0

9 + Nếu biết y 1 (x) 0 là nghiệm của (*) thì có thể tìm nghiệm y (x) của nó độc lập tuyến tính với y 1 (x) dạng y (x) = y 1 (x) 1 e p(x)dx y 1 (x) Chú ý: Trong tích phân trên hằng số cộng của tích phân bất định luôn lấy bằng 0. - Phương trình vi phân tuyến tính cấp không thuần nhất y + p(x)y + q(x)y = f(x) (**) + Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange: Tìm được nghiệm của phương trình thuần nhất y = C 1 y 1 (x) + C y (x) (1) Ta đi tìm nghiệm tổng quát của (**) ở dạng (1) với C 1, C là các hàm của x được xác định từ hệ phương trình { C 1 y 1 +C y = 0 C 1 y 1 +C y = f(x) Giải hệ trên, giả sử ta tìm được C 1 = 1 (x), C = (x) suy ra C 1 = 1 (x)dx + K 1 và C = (x)dx + K. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (**) là y = K 1 y 1 (x) + K y (x) + y 1 (x) 1 (x)dx + y (x) (x)dx trong đó K 1, K là hằng số tùy ý. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hệ số hằng - Phương trình thuần nhất y + py + qy = 0, trong đó p, q là hằng số. + Phương pháp giải Giải phương trình đặc trưng k + pk + q = 0. Giả sử phương trình đặc trưng có nghiệm là k 1 và k. Khi đó, ta xét các trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu k 1, k R và k 1 k thì nghiệm tổng quát có dạng y = C 1 e k1x + C e kx, trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Trường hợp : Nếu k 1 = k = k R thì nghiệm tổng quát có dạng y = (C 1 + C x)e kx, trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. Trường hợp 3: Nếu k 1, = + i (tức k 1, k là nghiệm phức) thì nghiệm tổng quát có dạng y = e x (C 1 cos x + C sin x), trong đó C 1, C là hằng số tùy ý. - Phương trình tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng y + py + qy = f(x) Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất bằng tổng của nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất cộng với một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất.

10 Dạng: f(x) = e x P n (x) + không là nghiệm của phương trình đặc trưng, ta tìm nghiệm riêng của dạng Y=e x Q n (x), Q n (x) là đa thức cùng cấp với P n (x). + là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, ta tìm nghiệm riêng dạng Y=xe x Q n (x). + là nghiệm kép của phương trình đặc trưng, ta tìm nghiệm riêng dạng Y=x e x Q n (x). 1. Phương trình vi phân cấp 1 HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Về kiến thức - Trình bày được khái niệm phương trình vi phân, cấp của phương trình vi phân, nghiệm phương trình vi phân. - Giải thích được ý nghĩa nghiệm phương trình vi phân trong các bài toán kỹ thuật. Về kỹ năng - Nhận biết được các phương trình vi phân cấp 1. - Giải được các phương trình: khuyết, biến phân ly, thuần nhất, tuyến tính, phương trình Bernoully.. Phương trình vi phân cấp Về kiến thức - Trình bày được khái niệm phương trình vi phân cấp. - Giải thích được ý nghĩa nghiệm phương trình vi phân trong các bài toán kỹ thuật. Về kỹ năng - Giải được các phương trình: khuyết, tuyến tính hệ số hằng vế phải dạng e x P(x), với deg(p(x)) Giải các phương trình vi phân sau: a) y + sin(x + y) = sin(x - y) b) (1 + x)ydx + (1 - y)xdy = 0 c) (x - yx )y + y + xy = Giải các phương trình vi phân sau: BÀI TẬP

11 a) y + xy = xe -x b) y - y 1+x = (1 + x)3, điều kiện y(0) = 0 c) (1 + x )y - xy = (1 + x ) d) y - 4xy = x, điều kiện y(0) = Giải các phương trình vi phân a) y + xy = x 3 y 3 b) y + y x = x y Tìm 1 nghiệm riêng của các phương trình vi phân sau: a) y + y + y = 1 b) y + y - y = xe x c) y - y + y = e x 4.5. Tìm 1 nghiệm riêng của các phương trình vi phân sau: a) y + y = e x cosx b) y + y = xsinx 4.6. Giải các phương trình vi phân a) y - xe -x = 0 b) xy - y = x 4.7. Giải các phương trình vi phân a) 4y -0y + 5y = 0 b) y - 4y = 0 c) y + 5y + 6y = 0, thỏa điều kiện y(0) = 1, y (0) = Giải các phương trình vi phân a) y + 9y = 6e 3x b) y - 3y = - 6x c) y - 7y + 6y = x d) y + y + y = 4e -x e) y - 4y + 3y = e 5x Các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tuyến tính a) y +(x+y)y +3y=e x b) y +yy +y=3x+ c) (x+5)y +3xy -(4x+3)y=3x+cosx d) (x+y)y +3xy =sinx Phương trình nào là phương trình tuyến tính cấp hệ số hằng a) y +xy -3y=9 b) 4y -8y=0 c) y +xy -y=1 d) y =xy Giải các phương trình sau a) y +5y +4y=0 b) y -3y +y=0 c) y +y +9y=0 d) y +3y +y=0 4.1.Giải các phương trình không thuần nhất sau a) y +3y +y=e 3x (x+1) b) y +3y +y=e x (x +1) c) y +3y +y=e 3x (cosx+sinx) d) 4.y +4y +3y=e 3x (xcossx+xsinx) Giải các phương trình không thuần nhất sau a) y -xy=(x+)y 3 b) y -x y=(3x-1)y 3

12 4.14. Giải các phương trình không thuần nhất sau a) y -5y +4y=e 3x b) y -5y +4y=e 4x cosx c) y +5y +4y=e -4x d) y +4y +3y=(x+1)e -x e) y +y +10y=cosx f) y +3y -4y=e 3x +1 g) y -y +y=xe x h) y -4y +3y=xe x +e -x i) y +4y +3y=xe x j) y -4y +3y=e -x Giải các phương trình không thuần nhất sau a) y -xy=(3x-1)y 4 b) y -xy=(x-1)y 4 c) y +3xy=x d) y - y=xsinx Cho mạch điện như hình vẽ, mạch đạt trạng thái thường trực ở t=0. Xác định i khi t>0. 0.F V + - K t=0 1H i Hình 4.1 Giải: Khi t=0, khóa K mở, ta có mạch không chứa luồng ngoài và đã tích trữ năng lượng ban đầu. Đáp ứng chính là đáp ứng tự nhiên. Mạch tương đương ở t>0 trở thành mạch (Hình 4.) và được vẽ lại ở (Hình 4.3), trong đó nhóm điện trở của mạch tương đương một điện trở duy nhất = F 1H i Hình i 0.F 1H Hình 4.3 Phương trình mạch điện d i dt + 10di + 50i = 0 (1) dt

13 Phương trình đặc trưng và nghiệm k +10k+50=0 () có nghiệm k 1 =-5-5j, k =-5+5j (j ở đây là đơn vị ảo của số phức), ta có i(t)=e -5t (Acos5t+Bsin5t) (3) Xác định A và B Mạch tương đương tại t=0, được vẽ lại ở hình 4.4, 4 + v c(0-) i 1(0-) + - K t=0-6 i 1(0-) Hình 4.4 R tđ =3 +(6.30 )/(6 +30 )+ =10 i(0)=50v/r tđ =5(A). Từ kết quả (3) cho ta i(0+)=i(0-)=5, suy ra A=5, ta lại có v c (0-)=50-3i(0-)-6i(0-). 6Ù Trong đó i 1 (0 ) = i(0 ) = 5 1 = 5 A 6Ù+4Ù+6Ù 6 6 vc(0-)=50v-3.5a-6 (5/6A)=30V (4) Tại t=0 +, v c (0 +) = di dt (0+ ) + 10i(O + ) (5) di dt = 5e 5t (Acos5t + Bsin5t) + e 5t ( 5Asin5t + 5Bcos5t) di (0 +) = 5A + 5B (6) dt Từ (5) và (6) cho ta -5A+5B+10.5=30 (7) thay A=5 vào (7) ta được B=1. Tóm lại i(t)=e -5t (5cos5t+sin5t).

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy Diễn đàn MATHSCOPE PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH Chủ biên: Nguyễn Anh Huy 6-7 - 01 Mục lục Lời nói đầu....................................... 6 Các thành viên tham gia chuyên đề........................

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN-TIN BÀI GIẢNG ÔN TẬP GIẢI TÍCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỒNG THÁP - 24 MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Đạo hàm 4. Tính đạo hàm bằng định nghĩa...................

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI -

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - 25 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết hơn

11_On tap Nang cao ve PT luong giac_BaiGiang

11_On tap Nang cao ve PT luong giac_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11 11. ÔN TẬP NÂNG CAO VỀ PT LƯỢNG GIÁC Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình

Chi tiết hơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số khác là Y thì số còn lại bằng bao nhiêu? A) ZY V B) Z/V

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin http://www.hcmus.edu.vn/ trannamdung@yahoo.com Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Titan Education (titan.edu.vn)

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K25 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSK ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TOÁN Cao học phương pháp Toán Sơ Cấp K5 Thực hiện : Nguyễn Hạ Thi Giang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÀM Người hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu Đà Nẵng - 0 BÀI TẬP : (Tuần hoàn cộng

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO Ụ & ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT NGUYỄN U ĐỀ HÍNH THỨ Mã đề hi ĐỀ THI HỌ KỲ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 9 phú ( câu rắc nghiệm và 4 câu ự luận) (Học sinh không được sử dụng ài liệu) Họ và ên học

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

11MAS252_draft_source.dvi

11MAS252_draft_source.dvi SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Further Civil Engineering Mathematics and Computing Autumn Semester 2011 12 2 hours Ò Û Ö ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ º ÓÙ Ö Ú ÒÓØ ØÓ Ò Û Ö ÑÓÖ Ø Ò ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÝÓÙ Ó ÓÒÐÝ ÝÓÙÖ Ø ÓÙÖ

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

ds1.dvi

ds1.dvi ÚÓ Ö ËÙÖÚ ÐÐ ½ ÙÖ ½ ÙÖ ¼ Ò ÐÙÐ ØÖ µ Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ µ ½º ÍÒ Ò Ö Ñ ÒØ Ä Ö Ñ Ø ÓÒÒ Ø ØÖ Ò Ø º Ä ØÖÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º µ ØÙ Ö Ð Ò Q 1 (x) = x2 +2x+4 x 2 +2x+2 µ ØÙ Ö Ð Ò Q 2 (x) = 3 Q 1 (x) µ Ò Ù

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx)

(Microsoft Word - \320? CUONG \324N T?P HKII.docx) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 10 A. ĐẠI SỐ 1)Chứng minh bất đẳng thức (áp dụng bđt Cauchy, hằng đẳng thức, tìm GTLN,GTNN) 2) Giải bất phương trình bậc nhất, bậc 2. Giải bất phương trình chứa căn 3)

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2004 Thời gian 150 phút

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2004 Thời gian 150 phút SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 004 Thời gian 0 phút ------------------------------------------------------------- ( kết quả tính toán gần nếu không có quy định cụ thể

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn

Việc tìm cực trị tuyệt đối của hàm số có nhiều ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong kinh doanh là bài toán lợi nhuận cực đại và

Việc tìm cực trị tuyệt đối của hàm số có nhiều ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong kinh doanh là bài toán lợi nhuận cực đại và Việc tìm cực trị tuyệt đối của hàm số có nhiều ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong kinh doanh là bài toán lợi nhuận cực đại và chi phí cực tiểu. Trong du lịch là bài toán thời gian

Chi tiết hơn

Fomica_Mang công nghệ vào tri thức

Fomica_Mang công nghệ vào tri thức KỸ NĂNG ÔN LUYỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP LÀM BÀI THI CÁC MÔN CƠ BẢN KINH NGHIỆM ÔN THI VÀ LÀM BÀI THI CÁC MÔN TỰ NHIÊN. Chào các bạn, xin chia sẻ một tài liệu vô cùng bổ ích cho các bạn khối tự nhiên, đƣợc biên

Chi tiết hơn

Faculty of Applied Mathematics and Informatics

Faculty of Applied Mathematics and Informatics MI32 GIẢI TÍCH III. Tê học phầ: Giải tích III (Calculus III) 2. Mã học phầ: MI32 3. Khối lượg: 3(2-2-0-6) a. Lý thuyết: 30 tiết b. Bài tập: 30 tiết 4. Đối tượg tham dự: Sih viê đại học thuộc hóm học 2,

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------- PHẠM VĂN NAM PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM LIÊN TỤC Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân

Chi tiết hơn

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y =

Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ Ë ÍÆ Ç Í ÌÊÁÅ ËÌÊ ¾¼¼ Æ ÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØ Òµ ÈÖ Ø Áº Ê Ô Ó ÒØ Ö Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ð ½º ÐÙÐ Ö µ sen xdxº µ 2π 0 sen xdxº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ËÍÆÇ ÍÌÊÁÅËÌÊ ¾¼¼ ÆÄÁËÁË ÁÁ ÓÑÔÙØÒµ ÈÖ Ø Áº ÊÔ Ó ÒØÖÒ Ò ÙÒ ÚÖÐ ½º ÐÙÐÖ µ sen xº µ π sen xº µ Ð Ö ÒØÖ Ð ÙÖÚ y = sen x, y =, x =, x = πº ¾º ÐÙÐÖ xsin x. b) sin xcos x. c) xe x. d) e x sin

Chi tiết hơn

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:

Câu 1: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của: SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ HÍNH THỨ (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐ GIA LẦN II NĂM 08 Bài thi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - BÀi t�p chương 2,3,4.pptx

Microsoft PowerPoint - BÀi táº�p chÆ°Æ¡ng 2,3,4.pptx CHƯƠNG BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN Bài 1 Tính đạo hàm các hàm số sau: 1. y sin 7. y arctan sin. y 8. y sin 3. y ln 9. y 01 3 4. y log ln 10. y 1. e. 5. log sin 11. 3 y 6. y arc cot 1. y sin

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø Ð Ñ ÒØ º Ä Ñ Ø ÙÒ Ñ ÒØ senx lim x 0 x = 1 lim 1 cosx x 0 x = 0 lim x + (1+ 1 x )x = e ½µ ½µ ÐÙÐ Ö Ú ÙÒ ÜÓ Ô Ð Ò Ó Ö Ú Ô ÐÓ Ð Ñ Ø µº f (x) = df(x) dx =

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Matematyka2_ZIP.dvi

Matematyka2_ZIP.dvi Ä Ø ½ ÖÙÒ Ö ÒÞÓÛÝ ½º½º ÃÓÖÞÝ Ø Þ ÓÔÓÛÒ ÖÙ Ö ÒÞÓÛÒ ÓÐÞ ÔÓÓÒ Ò ØÔÙÝ ÙÒ ( f(x)= e x + ) x 3 x f(x)= 2x2 4x+5 x 3 +2 f(x)= cosx lnx x 2 +4 f(x)=lntgx 3 x f(x)= 2x+ º ½º¾º ÏÝÞÒÞ ÔÖÞÞÝ ÑÓÒÓØÓÒÞÒÓ ØÖÑ ÐÓÐÒ ÙÒ

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

21f09-ex2-solutions.dvi

21f09-ex2-solutions.dvi ½µ Ò Ø ÒØ ÖÚØÚ º ÔÓÒØ»ÔÖص µ cosh2x + 3)) ËÓÐÙØÓÒ ÇÒ ÖÚÛ Ø Í Ò Ø Ò ÖÙÐ Ò Ø ÖÚØÚ Ó coshx) cosh2x + 3)) sinh2x + 3)2 2sinh2x + 3). µ x 2 lnx) ) ËÓÐÙØÓÒ ÇÒ ÖÚÛ Ø ËØÖØ ÛØ Ø ÔÖÓÙØ ÖÙÐ ÓÒ Ø ÓÒº x 2 lnx) ) 2xlnx)

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương

Mét sè ph ng ph p gi i ph ng tr nh v«tû NguyÔn V n Rin To n 3A LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương LỜI NÓI ĐẦU: Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi

Chi tiết hơn

Aula_07_metI.dvi

Aula_07_metI.dvi ÙÐ ¼ ¹ ÕÙÓ ÖØÖ Ø Ç³ ¾ a ÇÖÑ ÐØÓÒ ÓÒØÒ ½ ÕÙÓ ÖØÖ Ø Æ ÙÐ Ô ÚÑÓ Õ٠dz ÙÒ ÓÖÑ ÓÑÓÒ ÓÑ ÓÒØ ÓÒ ØÒØ ÔÓÑ Ö ÜÔÖ ÓÖÑ ÖÐ ÓÑÓ ÓÒ A B C Ó ÓÒ ØÒØ A 0º A d2 y dt 2 +Bdy dt +Cy = 0 ËÙÔÓÒÓ ÙÑ ÓÐÙÓ ÓÖÑ y(t) = e rt ÔÓ¹ ÑÓ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải 1) Phương trình s CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Phương pháp giải ) Phương trình sóng Giả sử sóng truyền từ điểm đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng.

Chi tiết hơn

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p

VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ 1 (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian p VNMATH ĐỀ THI THỬ SỐ (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 207 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:.................................................

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Hàm phức (Complex Analysis) - Mã số học phần : SP115

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ -

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - Địa ất 1. MỞ ĐẦU Trong xây dựng hiện đại ngày nay,

Chi tiết hơn

MAS001 SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester hour 30 minutes ØØ ÑÔØ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ

MAS001 SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester hour 30 minutes ØØ ÑÔØ ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Foundation Year Mathematics I Autumn Semester 2011 12 1 hour 30 minutes ØØÑÔØ ÐÐ ÕÙ ØÓÒ º Ì ÐÐÓØÓÒ Ó ÑÖ ÓÛÒ Ò ÖØ º ½ ÜÔÖ x x+y + x x y 1 (x+y)(x y) ÒÐ ÖØÓÒ ÑÔÐÝÒ ÝÓÙÖ

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc

Microsoft Word - SỐ PHỨC.doc Gáo vên: Th.S Đặng Vệt Đông Trường THPT Nho Quan A Emal: dangvetdong.bacgang.vn@gmal.com Phần Số Phức - Gả tích ** ĐT: 09780646 Trang A LÝ THUYẾT CHUNG. Khá nệm số phức Tập hợp số phức: C Số phức (dạng

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý Sở Giáo dục và Đào tạo - Bình Dương BỘ GD & ĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không D không thể nhỏ hơn dung kháng Z C Câu 6: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi U AC một hiệu điện thế U DC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò 3 4 7 7 4 5 Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ.856x +.373y +.947z =.9834.4763x +.8y +.849z =.856.33x +.7369y +.53z =.798

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 TIẾNG MẸ ĐẺ, NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC Nguyễn An Ninh A. Kết quả cần đạt Giúp HS hiểu: - Giá trị của bài chính luậ

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 TIẾNG MẸ ĐẺ, NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC Nguyễn An Ninh A. Kết quả cần đạt Giúp HS hiểu: - Giá trị của bài chính luậ GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 TIẾNG MẸ ĐẺ, NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC Nguyễn An Ninh A. Kết quả cần đạt Giúp HS hiểu: - Giá trị của bài chính luận: đề cao vai trò của Tiếng Việt như một nguồn vũ khí

Chi tiết hơn

Trung tâm LTĐH THD TÀI LIỆU LTĐH Năm 2018 Tổng ôn Vận dụng - Vận dụng cao THPTQG 2018 Người biên soạn: Lục Trí Tuyên Dành cho: Thành viên estudy.edu.v

Trung tâm LTĐH THD TÀI LIỆU LTĐH Năm 2018 Tổng ôn Vận dụng - Vận dụng cao THPTQG 2018 Người biên soạn: Lục Trí Tuyên Dành cho: Thành viên estudy.edu.v Trung tâm LTĐH THD TÀI LIỆU LTĐH Năm 8 Tổng ôn Vận dụng - Vận dụng cao THPTQG 8 Người biên soạn: Lục Trí Tuyên Dành cho: Thành viên estudy.edu.vn Ngày 9 tháng 4 năm 8 Mục lục Tổng ôn Vận dụng- Vận dụng

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạ

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương về dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu gọi là gì? A. Tần số dao động B. Pha

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11

Microsoft Word - Dang lan chuong 7 11 CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. C. lực đàn hồi tác dụng lên

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 08 Câu : Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A. Biên độ dao động. B. Tần

Chi tiết hơn

mas241_17-18exam.dvi

mas241_17-18exam.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS Mathematics II (Electrical) Autumn Semester 2017 18 2 hours ØØ ÑÔØ ÐÐ Ø ÕÙ Ø ÓÒ º Ì ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Ñ Ö ÓÛÒ Ò Ö Ø º Please leave this exam paper on your desk

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths. Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết. TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths. Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết. TP.HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ths Ngô Quốc Nhàn BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 Hệ Đại Học Ngành: Thời lượng giảng dạy: 45 tiết TPHỒ CHÍ MINH-2016 LƯU HÀNH NỘI BỘ Mục lục 1 MA TRẬN- ĐỊNH THỨC 4 1

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1 D 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 10 A 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 D 17 D 18 B 19 Đáp án D B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 D 0 A C D 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 D 0 C A B 3 D 4 A 5 B 6 C 7 A 8 C 9 C 30 D 3 B 3 D 33 A 34 A 35 D 36 D 37 B 38 A 39 B 40 C ĐÁP ÁN CHI IẾ Câu : Dòng điện cảm ứng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HÀ KHẢO SÁT THÀNH NGỮ TRÊN BÁO AN NINH THẾ GIỚI Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà

Chi tiết hơn

12. Chuong trinh TCCN 3 nam - QUAN TRI KINH DOANH.doc

12. Chuong trinh TCCN 3 nam - QUAN TRI KINH DOANH.doc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Hệ đào tạo chính quy) (Ban hành

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn