9035 Application _ Foreign Labor Application Gateway

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "9035 Application _ Foreign Labor Application Gateway"

Bản ghi

1 { ÿ6784ÿ9134ÿÿ62ÿ21ÿ4ÿ16 ÿÿ lmnmopqrstupvtÿwxÿyrzws euceac_ww @hÿ>:;)68:*30ai+,*/ÿk632::2<.+30ÿj2,+ÿz376.:+0263 ihÿ?*:;6.+.8ÿk**/ÿz376.:+0263 eÿz3/25+0*ÿ01*ÿ08;*ÿ67ÿt2,+ÿ5)+,, ÿ,4;;6.0*/ÿ98ÿ012,ÿ+;;) }~ eÿ 69ÿ?20)* ƒ ˆ ŠÿŒ Ž ƒˆ U\iNDÿX`HÿÌK>?\`>XJÿH6/*ÿ+3/ÿ`554;+0263ÿ?20)* ~ }~ _ÿz,ÿ012,ÿ+ÿ74)a02:*ÿ;6,20263 ˆ ÿœ Ž ƒˆ Š Eÿi*<23ÿa+0* Wÿ>3/ÿa+0* ~ š š ^ÿ?60+)ÿl6.m*.ÿ(6,20263,ÿi*23<ÿv*p4*,0*/ÿ76.ÿh* ~ š~ š +NÿK*Rÿ>:;)68:*30 9NÿH ÿ67ÿ;.*T264,)8ÿ+;;.6T*/ÿ*:;)68:*30ÿR201640ÿ51+3<*ÿR201ÿ01*ÿ,+:* *:;)68*. 5NÿH1+3<*ÿ23ÿ;.*T264,)8ÿ+;;.6T*/ÿ*:;)68:*30 ~ /NÿK*Rÿ56354.*30ÿ*:;)68:*30 *NÿH1+3<*ÿ23ÿ*:;)68*. (.230ÿX4::+.8ÿ { {

2 01ÿ ÿ747 -ÿ.//9ÿ ÿ96ÿ9ÿ49!ÿ#$%% ÿ&'('%ÿ) *%$+', 5ÿ ÿ23ÿ4+'%$ÿ&'$%%' 6ÿ79!ÿ#$%% ;ÿ76ÿ07/9 89:8 >ÿ078 <=<1= GÿH9695I79ÿ4J9 PÿQ9/96ÿ ÿ/97ÿ4J9ÿRSTUVÿXYZ[ÿU\]^ K0<0L=MN1<O< -ÿ.07ÿ07/9 =<_O<1N10` O00=01 1ÿ ÿ7ÿ7ÿ07ÿ747 -ÿ.07ÿ957 ) *%$+'%+ ÿ07bÿÿc468dÿ49 PÿQÿcf9dÿ49 &'e%+ iÿ07bÿj7jÿh69 Dgh(% 5ÿ.//9ÿ 0110ÿ23ÿ4+'%$ÿ&'$%%' B++g('%ÿ#% %$(ÿfk +% ;ÿ08 mÿ76ÿ07/9 89:8 Gÿ078 <=<1= PÿH9695I79ÿ4J9 K0<0L=MN1<O< a

3 01ÿ ÿ56ÿ3874ÿ756457ÿÿ8 ÿ78ÿ8ÿ68!"#$%&'()#*( ÿÿ4,8ÿ85986ÿ ÿ9ÿ7ÿ456789ÿ56ÿ874ÿ7ÿ4,8ÿ7ÿ5ÿ4,ÿ ÿ ÿ56ÿ38743ÿ44ÿ9ÿ58!/0#1 9ÿ64ÿ:87ÿ =ÿ368ÿ ;7*< GÿH49 >?ÿa!bÿcddef KÿL448 I!J#*! OÿP54ÿH58?MN? TÿH57469 QERSS 2ÿ\88,578ÿ586 U6NIVWÿXI.IVXÿ?;ÿ.YVZN[. 9ÿ0^48757 ]CQCSFQCRDDD ÿ0ÿ368 CRQ_ =ÿ4cÿ6d78ÿ58 à07887%#7 $70$< 8)b!$ gÿ4cÿ6d78ÿ05 V7 $70ÿeÿX$< 8ÿf *) GÿL448ÿ6ÿ586 EQhQQDQSR_ KÿL448ÿ5ÿ,,84ÿ448ÿ564ÿc,868ÿ456789ÿÿ7ÿ55ÿ477?MN? DD_FiCj 1ÿ059874ÿ7ÿ8ÿ Oÿ58ÿ5ÿ,,84ÿ448ÿ564ÿc,868ÿ456789ÿÿ7ÿ55ÿ477 lÿm8ÿ4,8ÿ8ÿ5:8ÿ45ÿ87486ÿ4,8ÿ84ÿ5ÿ8,ÿ457ÿ8ÿ5ÿ859874n?8<!ÿx(k/#$#ÿ[!(/ c,87ÿ8 8ÿo48ÿPÿ45ÿ557674ÿ56p86ÿ65 8ÿo48ÿPÿ45ÿ557674ÿ56p86ÿP86 jerqd)dd q#7/ + +

4 #4681%ÿT%6ÿ?6ÿ#64 UVWXVYZZ [\]^ 3946ÿm ÿ6ÿ3946ÿ964ÿ734ÿ6ÿ4681%ÿ-%6ÿ)#T+ T%6ÿ'686 _`abcdbe\dbf^\g]chcijbk]j\ 164ÿ6ÿ665ÿ1964ÿ37ÿ-34764ÿÿ-ÿ64734ÿ-347ÿÿÿ6ÿ ÿ91564ÿ6ÿ'" l 0156ÿ-664ÿ6ÿ-34764)+ÿ9q6ÿ3ÿÿ'"ÿ-ÿ6ÿ65ÿ-ÿÿ UǹnVZVVÿpÿXnaZnVZVa 618ÿÿÿ6ÿ37ÿ ÿ/ rs ` "8 "3918 UaV`ÿtuvhci\ÿw^cg\ÿx 6 R yehz{ zd #3ÿ"356 }~r lr T%6ÿ?6ÿ#5ÿ3ÿ 31%41ÿT34764ÿ43 sƒls T%6ÿ?6ÿ#5ÿ3ÿ 31%41ÿT34764ÿ#64 ava [\]^ WaX ZYZZ #4681%ÿT%6ÿ?6ÿ# ÿ6ÿ3946ÿ964ÿ734ÿ6ÿ4681%ÿ-%6ÿ)#T+ U U YZZ T%6ÿ'686 [\]^ 3946ÿm64 _`abcdbe\dbf^\g]chcijbk]j\ 164ÿ6ÿ665ÿ1964ÿ37ÿ-34764ÿÿ-ÿ64734ÿ-347ÿÿÿ6ÿ ÿ91564ÿ6ÿ'" l 0156ÿ-664ÿ6ÿ-34764)+ÿ9q6ÿ3ÿÿ'"ÿ-ÿ6ÿ65ÿ-ÿÿ UǹnVZVVÿpÿXnaZnVZVa 618ÿÿÿ6ÿ37ÿ ÿ/ rs ` "8 "3918 `ZZ`ÿxÿ eedˆ\^ÿtˆ^\\ˆ 6 R ekhcijÿš^\\i ssw sƒls.ÿ3864ÿ'34ÿ"31531ÿ661 #3ÿ"356 a ZV )*+ÿ34ÿ31531ÿ661ÿ94,65ÿ ÿ34564ÿ734ÿ8394ÿ31ÿ3ÿ6ÿ43665ÿ839ÿÿ465ÿ631ÿÿ37ÿ6ÿ34ÿ /0ÿ123456ÿ6ÿ63864ÿÿ8ÿ131%41ÿ-34764ÿÿ6ÿ6ÿ4681%ÿ-%6ÿ34ÿ6ÿ638649ÿ9ÿ-%6ÿ-6864ÿÿ%64ÿ15ÿ8ÿ734ÿ ÿ60ÿ6ÿ63864ÿÿ3764ÿ131%41ÿ ÿ15ÿ6%8ÿ734ÿ6167ÿ438565ÿÿ36131ÿ734ÿ6486ÿ31ÿ6ÿ6ÿÿÿ6ÿ63864ÿ3764ÿ3ÿ00ÿ ÿ6ÿ63864ÿÿ13ÿ76ÿ565931ÿ3ÿ4639ÿÿ916ÿ6:616)+ÿ37ÿ ÿ1951%ÿ34168ÿ766ÿ15ÿ364ÿ3ÿ311665ÿ3ÿ6ÿ ÿ37ÿ;/<ÿ;/</ÿ34ÿ /B!"#ÿÿ6164ÿ014931ÿ734ÿ6ÿ ÿ43%4ÿ79131ÿ-ÿ46ÿ46=9465ÿ3ÿ6ÿ ÿ8ÿ6ÿ638640ÿÿ1956ÿ6:616ÿ4665ÿ3ÿ6!ÿ$ÿ!ÿ91564ÿ6ÿ651%ÿ&3864ÿ'34ÿ"31531ÿ661(ÿ15ÿ%466ÿ3ÿÿ7394 >0ÿ1CDEFG3ÿICGJFKFCG56ÿ6ÿ63864ÿÿ43856ÿ-3471%ÿ31531ÿ734ÿ131%41ÿ-ÿ-ÿ13ÿ586468ÿ76ÿ6ÿ-3471%ÿ31531ÿ37ÿ-34764ÿ48ÿ638650ÿ6ÿ638649ÿ3%31ÿ46%451% 0ÿLKDFE4MÿNCOECPKMÿCDÿ1CDEÿLKCQQ2346ÿÿ6ÿ6ÿ37ÿ71%ÿÿ'"ÿ6ÿ63864ÿÿ13ÿ183865ÿ1ÿÿ476ÿ3739ÿ34ÿ-347ÿ3%6ÿ1ÿ6ÿ3946ÿ37ÿÿ34ÿ596ÿ1ÿ6ÿ3931ÿ731ÿ1ÿ6ÿ46)+ÿ %ÿ31531ÿÿ6:615ÿ734ÿ6ÿ59431ÿ37ÿ6ÿ858ÿ6435ÿ37ÿ6ÿ64765ÿ'"ÿ34ÿ6ÿ6435ÿ5941%ÿ-ÿ6ÿ-34764)+ÿ-3471%ÿ9491ÿ3ÿÿ'"ÿÿ63865ÿ8ÿ6ÿ63864ÿ-6864ÿÿ31%640ÿ>ÿ"? ÿ638610ÿ6ÿ63864ÿ-ÿ1378ÿ6ÿR6461ÿ37ÿ'34ÿ-1ÿ >B ÿ58ÿ37ÿ6ÿ394616ÿ37ÿÿ476ÿ34ÿ3739ÿ1ÿ6ÿ3931ÿ15ÿ1ÿÿ6861ÿ6ÿ'"ÿ-ÿ13ÿ6ÿ965ÿ3ÿ934ÿÿ631ÿ71%ÿ- B

5 01ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ +ÿÿÿ"ÿÿÿ$ÿÿÿ#"ÿ,%ÿÿÿ"ÿ#ÿÿ1ÿÿ"ÿÿÿÿ$ÿÿ#ÿÿÿÿ"-ÿ$#ÿÿ1ÿÿ"ÿÿ ÿÿÿÿ&'(ÿ&ÿ$$ÿÿÿ1ÿ.!ÿ/0ÿ12213 ÿÿ#ÿÿÿÿÿ&ÿ"ÿ$$ÿÿÿ1ÿ)ÿ"ÿ%ÿÿÿÿÿÿÿ&'(ÿÿÿ&ÿÿÿ'(ÿÿ"%ÿÿÿÿ"ÿÿ "%ÿÿÿÿÿÿ#ÿ%ÿÿ&ÿÿÿ$ÿÿÿ'(ÿÿ"ÿÿ#"ÿÿÿ"ÿ1ÿ)ÿÿÿÿÿ#ÿÿÿÿÿÿÿ*!ÿ"%!ÿ"ÿ#ÿÿÿÿÿÿÿÿ#ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿ#ÿÿÿÿ$ÿÿÿÿ 01 s>ÿs,*fÿÿt"ÿ#ÿÿg *ÿyÿz:{8ÿ 8:}ÿ:;}ÿ:9 88ÿ54ÿ#ÿÿGÿ*%ÿ.%ÿ $"ÿ+ÿÿgÿ~ÿÿÿ/ÿt),! 2ÿ ÿ! 2tÿÿÿDBÿ$ÿÿ.!ÿ/0ÿ122ÿG$#ÿs1 2?ÿ,ÿ~ÿH$ÿÿ %ÿÿ0ÿ#ÿÿ a *ÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿ"ÿs,*fÿ Huv>ÿt"ÿw#.ÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿ"ÿÿ$ÿ /0ÿ12213!2'('.(ÿÿ.!ÿ/0ÿ122131!(1 ÿÿ"ÿ$ÿ$ÿc$ÿ#"ÿÿdÿÿ#ÿ$%ÿ#ÿÿ$#ÿ+ÿÿÿ$#ÿÿÿÿÿ"b 1ÿ=ÿÿÿÿÿ%ÿÿ"ÿ$ÿ&ÿÿÿ>ÿ?ÿÿÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿ"'.!ÿ/0ÿ12213!2'(' ÿ45ÿ67869:564;< F1ÿ)ÿ"ÿ$ÿÿ$ÿ$ÿÿÿÿ#$ÿÿÿÿÿÿÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$"ÿ 1ÿ)ÿ"ÿ$ÿ&ÿÿ%ÿ$ÿ$%ÿÿÿÿ#ÿÿÿÿÿDÿÿ#ÿ$ÿC$ÿ$ÿ" ÿ%ÿÿÿÿÿ$ÿÿÿÿÿÿ'.!ÿ/0ÿ12213!2'('2(ÿÿ.!ÿ/0ÿ12213!!'('(1 ÿ$ÿÿÿÿ"ÿÿ'.!ÿ/0ÿ122131!ÿÿ.!ÿ/0ÿg$#ÿh(1 Hÿÿ$ÿ"ÿÿI$"ÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#ÿÿ"ÿ&%ÿÿÿÿÿÿ$ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ$#ÿ%ÿ%ÿÿ#ÿ'*jÿ=1g1ÿ.%ÿ*!!*%*201%*1.*(1 $1ÿHÿ$ÿÿÿ&"ÿ$ÿ"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"ÿ$ÿÿÿÿ%ÿ#%ÿÿ$ *ÿ?$#ÿ$ÿÿÿÿ=ÿgÿÿ#ÿ&ÿ>ÿ KLMNÿPNQRÿQSTSURÿMVSÿMWÿXMRYÿMZÿRYSÿM[R\MVQÿT\QRS]ÿ\VÿRY\Qÿ^SUR\MV_` *ÿÿ'"(ÿÿÿÿÿÿ abcdefghijÿchlmnlcodÿcdongÿepÿqrjlmgjj.ÿ/ÿ'(ÿÿÿÿÿÿ eˆgj x>ÿÿ? 0ÿsÿÿÿÿ lnšogd jjenlo gÿœgmghodÿ ermjgd *ÿÿ'"(ÿ.ÿ/ÿ'(ÿ oššoj Žo l 0ÿ/uF$ÿ ÿaÿh aoj bomÿ ÿ bl Šÿ??ÿ>ÿ+ÿÿ,ÿt$ÿÿD$ 2ÿtÿ +ÿ1ÿ0'( p moššoj goj bomjbl Š neb ƒ ƒ ƒ ƒ

6

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ  C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/ #$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ------------ÿ././0/ÿ------------ÿ 6ÿ1!!20ÿ 345ÿ#6789ÿ:,;$%$7%ÿ.6Dÿ=$E%&%DFÿ@=ÿG55H?ÿ @*8AÿB;8*6$;&ÿC@=.ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/DM&;M/N6+ÿ C?3/GCG/C455ÿ #7*8%ÿ3?55ÿ ÿ =.Z[\[]^\[]

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Meeting Agenda

Meeting Agenda Dane County Meeting Agenda - Final Alliant Energy Center Redevelopment Committee Consider: Who benefits? Who is burdened? Who does not have a voice at the table? How can policymakers mitigate unintended

Chi tiết hơn

Zapoctova_MAB3_1819.dvi

Zapoctova_MAB3_1819.dvi ÔÓ ØÓÚ Ô ÑÒ ÔÖ º ½ Þ Ô Ñ ØÙ ¼½Å Ú Ö ÒØ Ø Ö ¾ º Ð ØÓÔ Ù ¾¼½ ½ ¾¼ ½ ¾¼ ➊ Ó óµ Æ Ð ÞÒ Ø ÑÓÒ ÒÒÓÙ Ù Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ó ÒÓØÙ ÒØ Ö ÐÙ x 0 1 1+y 4 dy ÙÖ Ø Ó ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò º Î Ð Þ Ô Ø Ó ØÚ ÖÙ Ú Ò Ó ÒÑ ØÓÖ Ðݺ ÎÝ Ø Ø Ø

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ % % ( % ( ( ( & & D GFE H I J K L L M % ¼¹¼º¹ÈÀÇ ¹ÃÂÆÅÄ à ¹¼ ¼ À À½ ¾¼ ¼ ¹ È ¹ ÉȾb[ y}}yw } y} w} yx d_â༹¼º¹à¹à⹺àdaíì ÛÚ y} w z } w ƒ } } { w { ƒ v{{ { w w}ƒ }ˆw{yŠv w wv y w} y y w w}x x w { v }

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

prf_MechB.dvi

prf_MechB.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ù ÞÛ Ð Ò Ø Ø EIµ ÙÒ Ø Û Ö Ø ÐÐØ Ð ÖØ ÙÒ Ð ¹ Ø Øº ÌÖ Û Ö ÛÙÖ Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý¹ Ø Ñ Ò Ö Ì Ð Ö ÙÒØ ÖØ Ðغ x 1 1 x 2 2 x 3 3 Ò Ë Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö ËØ

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

mastertrento-res

mastertrento-res ª «± ² ³ µ ««³ ª ±ª ¹ ªº ± ÉÊËÌÍË ÎÌÍÏÐËÍ Ñ ÒÓ Ñ ÔÕ Ö Ø ÄÅÆÇÈ»¼½¾»½ À Á Ã!"#$%& %$'(%)& *(+!$,-)!$.-'$%/%&"% &"0 %"! 1!2&,!")% 1%-( ))%! ' --%3%'4! 5$%,)% 6!7-8 -4"!7-9$#()&$%! 4 Trofeo Buonconsiglio

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

kl03.dvi

kl03.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 255 ÑÑ Ö ¾¼½ Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 4.-5. März 203 µ F R 2 R ÙÒ f,g R R Ò «Ö ÒÞ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ò Ë F ( f(x),g(y) ) ( ( ) Fx f(x),g(y) f ) (x) = ( ) F y f(x),g(y)

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn