sweep.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "sweep.dvi"

Bản ghi

1 "!$#%'&()*$ +,-()./!0 1$2!(3 435!( &6 -(.&.3&(3 78( Q%] Dh:<idP tu=?[v:<bai4w g. ƒ * Cƒ Yˆ- ŠŒˆ ˆMŽ< G Ž *Š % š % * G 4 4ˆ ˆMŠœ dˆ 3 %ˆˆ4 dšœ * ž d ŽŸ Œ žo CŠ * 4ˆ 3Šœ ZŽ dš C a CŠŒˆ4 *Š $ * M * ž Ž* %ˆ dšœ * MˆŠ4 k œ %ˆ ˆŽ% a ŠŒŶ ˆM E ŒY 4ˆ z ª Ž«%ˆ M {ž C ˆM G %Ê *Š % A 4 *ŽC œ 'ˆ?ˆ 6 * Š % ± Ž% E * a ˆ4 4 ² a *Ž$ 4 %ˆ 2ˆ 2 G <ˆ. 3ˆ4Ô *Š % ŽCž ŠŒˆ 2ˆŽ% d $ M 4 * aˆ ³ Ž< aˆš4 ˆ4 M dˆ4 ˆ ˆM ˆMŽ< 4 3 Ž% Y µ <ˆ2 * d *ˆ? 4 * % d Ž? <ˆM ˆŠŒˆ aš M %ˆ *Š % Ÿ ³ ' Š4 ž 4 ˆ- %ˆMŠ Š Ž<?ˆ k - Š. * a u ˆ k 4 *ŽC a Ž* E Œ3 % CŽ% *ŠŒˆ4 œ µ < * Ž% Œˆ µˆ 2ˆŽ%? * CŠ * Š µ < š 4 ŽŠŒˆ4 * Z 4û µ <ˆ 4ˆ / dšœ * MˆŠ4 d ˆ2 Šœˆ2 % *Ž ¹*º%» ˆŠ$ µ <ˆŽ% Mˆ ž CŠ *?ˆˆ? * ašœ a ŽV * Š % 3 µ < * ) µ d d Ž 0 Ž% dˆmšœ ž d ˆ3 GŠŒ * M Ž* 2 œ 4 Š¼'ˆ *Š µ *Ša *ˆžO 4 ˆ" GŠŒ µˆ Ž CŽC dš C M d CŠŒˆ4 %Šœˆ?ˆžŒ 2ˆŽC Ž< ^ *Š ½ ¾ 'À%Á%Âà ÄuÅSÀ ÆœÂ3 ÇuÈ ÉŒÊ%Ë ÌÍCÈ Î%ÏÈ ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÉ$È É$ÌΟÖ4 GÖÕ؜ȵÙ*ÖÚÛÌÍ ØŒÐÙCÈ ÉŒÒ Ñ Ì ËµÈ ÜÖ ØœÝ%ÓŒÖÖ Ñ~Þ%È ßYÖÎ%ÉŒÈ Ð*Î^ÌË.ÉŒÕMÌ Ë ÌÓ à^öë Þ%ÉávâuÉŒÖÞvØœÐgÓŒÖÊ<ÓŒÖ4Ñ ÉœÖÎCØ$ÓŒÖÏ*È ÐÎ%ÉEÚÝ%ÖÓœÖØŒÝ%ÖÊ<ÝZÍCɜȵÕÌË"à^ÖËµÞŸÈ ÉEÕÐÎ%ÉœØ?Ì ÎZØãÈ ÉœÐÑ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÉEÌË Ë ÐÚäÙCÈ ÉŒÒSÌË È ÜMÌ؜ȵÐ*ÎÚÈ ØŒÝ6ÌÔdÒ%Ë Ë^Ó4ÌÎ%Ï*ֳРÔ/ÙCÈ ÉŒÒ^Ì Ë Þ%ÖÊ%ØŒÝá'åkÍYÙCȵɜÒ^ÌË È ÜÈ Î%Ï ØŒÝ%ÖEÉœÊ^ÌØœÈæÌ ËGÞ%È ÉŒØœÓŒÈ ç%ò%øœèµð*î%éðô3éœöù*ñ ÖÓ4ÌËSÈ ÉŒÐÑOÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖÉMã*ÉŒÕȵÖÎZØœÈ ÉŒØŒÉÌÓœÖ Ìç%Ë ÖØœÐ$Ðç%Ø4ÌÈ ÎÌ Ï*ÓŒÖMÌ ØŒÖÓ Ò%Î<Þ%ÖӌɜØ?Ì Î%Þ%È Î%ÏVÐ ÔÛÌ0à^ÖË Þè É$Ò%Î%Þ<ÖÓŒË ÍCÈ Î%Ï ÉŒØŒÓœÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖé'Ý%ÐÚ.Ñ ÖÙ*ÖÓMãuÞ%È ÉŒÊ<ËæÌÍCÈ Î%ÏŸßÒ%Ë ØŒÈ Ê%Ë ÖÕÐ*ÎZØœÐÒ%ÓœÉ ÈµÎvÌêÉŒÈ Î%ÏË ÖYÔaÓ4ÌßÖ Ý^Ì É$Ê%ÓœÐÙÖÞgÞ%ÈzëÕÒ<˵ØáÇuÍCÎ^ÌßYȵÕÌË Ë ÍÊ%ÓŒÐ*ç%È Î%ÏVØŒÝ<ÖÉŒÕMÌ ËæÌ Ó à^öëµþ È ÎCØŒÖÓ4ÌÕØœÈ ÙÖË ÍçCÍYÙÌÓŒÍCÈ Î%Ï$ØœÝ%Ö$È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%Ö Ý^Ì ÉÊ%ÓŒÐÙ*ÖÎ Ö4 GÖÕØœÈ ÙÖã*ç%Ò%Ø-ØŒÝ%È É"ßÖØœÝ%ÐCÞEÝ^ÌÉ"çSÖÖÎ Þ%ÈzëÕÒ%Ë Ø؜РÊSÖÓOÔaÐ*ÓŒß È ÎŸÓŒÖMÌ Ë3ØŒÈ ßÖ*á$ìgÖ Ê%ÓŒÖÉœÖÎCتÌYÎ%ÖÚíÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßîØŒÝ^Ì ØEÐÙÖÓ Ñ ÕÐ*ßÖÉ-ØŒÝ%Ö.Ê%ÓœÖÙCȵÐ*Ò%É"Ðç%ÉœØ?Ì ÕË ÖÉ-ÔaÐÓ-ȵÎCØœÖÓ?Ì ÕØŒÈ ÙÖ.È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ ÖïCØœÓ?ÌÕØŒÈ ÐÎ ÐÎ Ò%Î<Ɍ،ӜÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞŸÏÓœÈ Þ%ÉMá ðý%öñß6ìóœõ4ý%è Î%ÏòÕÒ%ç^ÖÉóÌ Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ß Ê%ÓŒÐ*Ê^Ð*ÉŒÖÞ çzí ôhðóœöî%éœöîvì Î%Þ«õ.Ë ÈµÎ<ÖVöµ œøý^ì É$ç^ÖÕÐßYÖ6Ì ÉœØ?ÌÎ<Þ^ÌÓœÞgØŒÖÕ4ÝCÑ Î%È ùcò%ö"øœðuïöî<öó?ì ØŒÖ3È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖÉá"ú Ë ØŒÝ<ÐÒ%Ï*ݳ؜Ý%ÖkÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß Ð*ÓŒÈ ÏÈ Î^Ì ØŒÖÉuÔaÓœÐßûßYÖÞ%È ÕMÌ Ë)Ì Ê%Ê%Ë È ÕMÌØœÈ ÐÎ%Éã^ÚÝ<ȵÕ4ÝgØOÍCÊ%È ÕMÌ ËµË Í Ò%ÉœÖɌ؜ӌÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞÏÓœÈ Þ%ÉMãØœÝ%Ö ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßHÕÌÎ ç^ööïcøœöî%þ%öþøœð Ê%ÓœÐç%Ë ÖßYÉ Ò%ÉœÈ Î%ÏÒ%Î<Ɍ،ӜÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞüÏӜȵÞ<É ÐÔ.ØŒÖØœÓ?ÌÝ<ÖÞ%Ó?Ì ËkÖËµÖ Ñ ßYÖÎCØŒÉMáhúgÎ^ÌÈ ÙÖ"È ßÊ<˵ÖßÖÎCØ?Ì ØŒÈ ÐÎ.ÐÔ%ØœÝ%Ö3ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßýÚkÐ*ÓŒþCÉ ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ CÒ%ÓOÔOÌÕÖ4ÑOÕÖË Ë"È ÎCØŒÖӜɌÖÕØœÈ ÐÎVÏ*ÖÐßYÖ،ӜÍZá Ì É"ÔaÐË Ë ÐÚÉMá 3ÌÕ4ÝÕÖË ËGȵÎØœÝ%ÖàSÖË ÞÈ É3ØŒÓ4ÌÙÖӜɌÖÞ-ákÇuÖÊSÖÎ%ÞCÑ È Î%ÏuÐÎ ØŒÝ%Ö.ÉŒÕMÌ Ë ÌÓ"ÙÌË Ò%ÖÉ3Ì Ø/ØœÝ%ÖÕÖË ËOè ÉÕÐ*ÓŒÎ%ÖÓŒÉMãCØœÝ%ÖÏÖÐßÑ ÖØœÓŒÍ ÐÔÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÉ.È Î%ÉŒÈ Þ%ÖÖMÌ Õ4ÝØŒÖØœÓ?ÌÝ<ÖÞ%ÓŒÐ*ΠȵÉ"Þ%ÖØŒÖÓœßÈ Î%ÖÞá ÿ<ðó Ìà^ÖËµÞ ÓŒÖÊ%ÓœÖÉŒÖÎZØœÖÞgçCÍØœÖØŒÓ4ÌÝ%ÖÞ<Ó?ÌË'ÖË ÖßÖÎCØœÉMã%ØœÝ%ÖÓœÖ Ì ÓŒÖÐÎ<ËµÍ ØœÝ%ÓŒÖÖYÞ%Èz ÖÓŒÖÎCØ$ØOÍCÊSÖÉ2Ð ÔkÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖ4ÑOÕÖË ËÈ ÎZØœÖӌɜÖÕ4Ñ ØœÈµÐ*ΫÏ*ÖÐßYÖ،ӜÍZã3Ì É2ÉœÝ%ÐÚÎ\ȵÎ\ÿ-ȵÏ*Ò%ÓŒÖg *ágú Ë ØŒÝ<ÐÒ%Ï*Ý«ØŒÝ<Ö Î^Ì È ÙÖ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß È É ÉŒØŒÓ4ÌÈ ÏÝCØ ÔaÐÓœÚÛÌ ÓŒÞvØœÐäÈ ßYÊ%Ë ÖßÖÎCØã3È Ø È ÉÕÐ*ßÊ%Ò%Ø4Ì؜ȵÐ*Î^ÌË Ë Í ÈµÎ<Ö4ëÕÈ ÖÎCØMá ȵÙ*ÖÎVÌÊ^Ì ÓŒØœÈµÕÒ%Ë ÌÓ È ÉœÐÑ ÙÌ ËµÒ<ÖãCÐÎ%Ë ÍÌÊ^Ð*ӌ؜ȵÐ*Î ÐÔ/ÕÖË ËµÉÈ Î ØŒÝ<Ö àsöë Þ6ÚÈ Ë ËSȵÎCØœÖӌɜÖÕØ ÚÈ ØŒÝ ØŒÝ%Ö ÏÈ ÙÖÎVÙÌË Ò%Öé ÔaÐÓuØŒÝ%È ÉEÓŒÖMÌ ÉŒÐ*ÎãGØŒÝ<Ö2ØœÓ?ÌÙÖÓŒÉ?Ì Ë3ÐÔ ØœÝ%ÖVÖÎCØŒÈ ÓœÖVÉŒÖØ Ð Ô ÕÖË ËµÉÈ ÎvØœÝ%ÖVÙ*ÐË Ò%ßÖÈ ÉYÒ%Î%Î%ÖÕÖÉŒÉ4ÌÓŒÍCá ðý%öðóœöøœè ÕMÌË Ë ÍCã%ØŒÝ<Ö2Ò%Ê<Ê^ÖÓEçSÐÒ%Î<Þ ÔaÐÓØœÝ%Ö ÎZÒ<ßç^ÖÓÐ ÔkÈ ÎCÑ ØœÖӌɜÖÕØŒÖÞ ÕÖËµË ÉuȵÉÌÊ<Ê%ÓŒÐïCÈ ß6Ì ØŒÖË Í á OΚ؜Ý%È É Ê^Ì Ê^ÖÓgÚkÖüÊ%ÓŒÖÉœÖÎCØ«ÌÎAÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ØŒÝ^Ì Ø ÌÞ Ñ Þ%ÓœÖɌɜÖÉ ØŒÝ%ÖÕÖ˵Ë'ØŒÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌË3Ê<ÓŒÐç<˵ÖßîØŒÐVÌÕ4Ý%È ÖÙ*Ö Ô~ÌÉœØ³È ÉœÐÑ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ ÖïCØŒÓ?Ì ÕØŒÈ Ð*ÎVÚÈ ØŒÝ%È Î Ò%Î%ɜ،ӌÒ<ÕØŒÒ%ÓœÖÞgÏÓœÈ Þ%ÉMáðÝ<Ö2ÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ÕÐ*ßÊ%ӜȵɜÖÉ ØOÚkПÊ^ÌÓœØŒÉ Ì Þ^ÌØ4ÌVÞ%ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ ÐÎ ÉœÕ?Ý<ÖßÖ2Ì Î%ÞVÌ ÉŒÚ.ÖÖÊgÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ß á"ðý%ö$þsìø?ì Þ<ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈzÑ ØœÈµÐ*ÎVÉŒÕ4Ý%ÖßÖ ßÈ Î%È ßÈ ÜÖÉØŒÝ<ÖÎZÒ<ßç^ÖÓuÐÔkÕÖË ËµÉEØœÝ^ÌØEÎ%ÖÖÞ ØœÐçSÖ2È Î%ÉœÊ^ÖÕØŒÖÞŸÔaÐ*Ó ÌÊ^Ì ÓŒØœÈµÕÒ%Ë ÌÓ È ÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖáðÝ<Ö2ÉœÚkÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß È Î%ÕÓœÖßÖÎZØ4ÌË Ë ÍgË ÐZÕÌØŒÖÉØŒÝ<ÖVÈ ÎZØœÖӌɜÖÕØœÖÞšÕÖË Ë É ÔaÐ*Ó3ØŒÝ<Ö ÉŒÊSÖÕÈzà^ÖÞ6ÙÌ Ë Ò%Öá Ò<ÓkÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßAÉŒÈ Ï*Î%Èzà^ÕMÌÎC؜˵ÍÓŒÖ4Ñ Þ%Ò<ÕÖÉ$ÕÖ˵Ë'ØŒÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌË.ØŒÈ ßÖEÎ%Ð*ØEÐÎ%Ë ÍVÚÝ%ÖÎ ØœÝ%ÖÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö Õ4Ý^Ì Î%ÏÖÉ"ÉœßÐCÐØœÝ%Ë ÍZãç%Ò%Ø3ÌË ÉŒÐEÚÝ%ÖÎ2ØœÝ%ÖkÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%Ö3Õ4Ý^Ì Î%ÏÖÉ Þ%Ó4Ìß ÌØŒÈ ÕMÌ Ë ËµÍCá OÎØœÝ%ÖÔaÐ*Ë ËµÐÚÈ Î%ÏuÉŒÖÕØŒÈ ÐÎ%Éã%Ú.Ö çsöïè ÎçCÍÉŒÒ<ÓŒÙÖÍZÈ Î%ÏÓŒÖ4Ñ Ë ÌØœÖÞ$Ú.ÐÓœþ áhìgö3øœý%öî2þ%öéœõóœèµçsöðò<óéœú.ööêì Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ßHÌ Î%Þ Þ^Ì Ø?̲Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉŒÈ ØœÈµÐ*ÎEÉŒÕ4Ý%ÖßYÖá/ÿ-È Î^Ì ËµË ÍCã4ÚkÖ.ÕÐ*Î%ÕË Ò%Þ%Ö.ÚÈ ØŒÝ ÌuÞ%ÖØ4ÌÈ Ë ÖÞÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßAÌÎ^Ì Ë ÍZÉœÈ É)Ì Î%ÞÓŒÖÉŒÒ%Ë ØŒÉ.ÐÔGÉŒÈ ßÒ%Ë Ì ØŒÈ ÐÎ

2 Q ɜ،Ò%Þ%È ÖÉá -À à Â3Á «ìvè Ë Ý%ÖË ßÉÌÎ<ÞkÌÎ EÖ˵Þ<ÖÓ öøeò%éœögìîýðzõ Ñ ØœÓŒÖÖ.Þ^ÌØ4Ì.Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖØœÐ³Ì ÕÕÖË ÖÓ4ÌØŒÖ.È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ3ÖïCØœÓ?ÌÕØŒÈ ÐÎá ðý%ö ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ß ÉŒØ4ÌӜ،ÉEÚÈ ØŒÝ Ì ÉœÖØŒÒ%ÊŸÊ%Ý^Ì ÉŒÖ ØŒÝ^Ì Ø ÕÓœÖMÌØœÖÉ ØœÝ%Ö ÐCÕ؜ӌÖÖá 3ÌÕ4ÝYÎ%ÐCÞ%Ö Ð ÔØŒÝ%ÖuÐZÕ،ӌÖÖ³ÕÐÎCØ?Ì ÈµÎ<É3ØŒÝ%Öuß6Ì ïñ È ßÒ%ß ÌÎ<Þ6ßYÈ Î%È ß2Ò%߱ɌÕMÌ Ë ÌÓÙÌË Ò%ÖÉ ÌßÐ*Î%Ï$ØœÝ%Ö$Þ^Ì Ø?ÌÖËzÑ ÖßYÖÎCØŒÉÈ Î\ØŒÝ%Ö ÉŒÒ%çCÑOÙÐ*Ë Ò%ßÖáüìvÝ%ÖÎäØœÝ%ÖVÒ%ÉœÖÓÉœÊ^ÖÕÈzà^ÖÉ Ì ÎgȵɜÐÑOÙÌË Ò%ÖãhØŒÝ%ÖÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßîÉŒØ4ÌÓœØŒÉ ØŒÝ%ÖYÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖ Ñaà^Î<Þ%È Î%Ï Ê%ÝSÌÉŒÖ*ã%ÚÝ%È Õ4ÝÖï%Ì ßÈ Î%ÖÉ3ØœÝ%ÖEÙÐ*˵Ò<ßÖ.çZÍØœÓ?ÌÙ*ÖӌɜȵÎ<Ï ÔaÓŒÐ*ß ØœÝ%Ö ÓœÐZÐ*Ø3ÐÔØœÝ%Ö ÐCÕ؜ӌÖÖ*á3ú Ë ËSØŒÝ%ÖÉœÒ%çCÑOÙÐ*˵Ò<ßÖÉ3ÚÈ ØœÝßÈ Î%ÈzÑ ßÒ%ßýÙÌË Ò%ÖÉGÝ%È Ï*Ý%ÖÓØœÝ^ÌÎØŒÝ%Ö3È ÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖÐ*Óß ÌïCÈ ß2Ò%ßüÙÌËzÑ Ò%ÖÉ˵ÐÚ.ÖÓ3ØœÝ^ÌÎYØŒÝ%ÖEÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%ÖÛÌ ÓŒÖEØŒÝ<ÖÎÖïCÕË Ò%Þ<ÖÞá3ìýÝ%ÖÎ ÌË ÖMÌÔÎ%ÐCÞ%ÖuÈ ÉkÙCÈ ÉŒÈ ØŒÖÞãCØŒÝ%È É.Î%ÐCÞ%Öè É.ÖÈ ÏÝCØkÕÖË ËµÉÌÓœÖEÖï%ÌßÑ È Î%ÖÞ ØœÐÏÖÎ%ÖÓ?ÌØœÖ$ÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖÉMá uõøœóœööéuõmìîyéœò%ç<éœø?ì ÎCØŒÈ ÌË Ë Í2ÓœÖÞ%Ò%ÕÖ³ÕÖË ËGØŒÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌËSØŒÈ ßÖ çsöõmì Ò%Ɍ֟ÙCÈµÉœÈ ØŒÉØœÐgÎ%ÐÎ Ñ~È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞ ÓŒÖÏ*È ÐÎ%ÉYÕMÌÎvçSÖVÖÎ Ñ ØœÈµÓœÖË Í ÌÙÐ*È Þ%ÖÞá ÐÚ.ÖÙ*ÖÓMã-ÐCÕ،ӜÖÖÞ^ÌØ4ÌYɌ،ӜÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÉÝSÌÙÖ Ê%ÓœÈ ß6ÌÓœÈ ËµÍgçSÖÖÎšÈ ßYÊ%Ë ÖßÖÎCØœÖÞüÔaÐÓ Þ^Ì Ø?ÌgÐ*ÎHɜ،ӜÒ%ÕØŒÒ<ÓŒÖÞ Ï*ÓŒÈ Þ%ÉMá ÐÓŒÖÐÙÖÓãkÐCÕ؜ӌÖÖ ßÖØœÝ%ÐCÞ%ÉªÌ ÓŒÖVÐ ÔaØŒÖÎäÉœÖÎ%ÉœÈµØœÈ ÙÖ ØœÐÝ%È ÏÝCÑdÔaÓŒÖùZÒ<ÖÎ%ÕÍYÎ%ÐÈ ÉŒÖEÚÈ ØŒÝ<ȵÎYØŒÝ%ÖÞ^ÌØ4Ì%á!#"$&%'!()* EÈ Ë ÖÉkÌÎ<Þ³ÌÈ ßYÖÉö +øgý^ìù*öþ%öùöëµð*ê^öþìî Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ØŒÝ^Ì Ø)Ì ÕÕÖË ÖÓ4ÌØœÖÉkØœÝ%ÖÕÖË Ë%ØœÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌË%Ê%ÓœÐCÕÖÉŒÉ'çZÍ ÉœÐÓŒØœÈ Î%Ï$ØŒÝ<Ö ÖË ÖßYÖÎCØŒÉ"çCÍ2ØœÝ%ÖÈ Ókß ÌïCÈ ß2Ò<ß Ì Î%Þ2ßYÈ Î%È ßÒ%ß ÙÌ ËµÒ<ÖÉ،РÔaÐ*ÓŒß ØOÚkÐ ÉŒÖÊ^ÌÓ4ÌØŒÖ Ë È ÉŒØŒÉá3ðÝ%ÖÍ6ÌË ÉœÐÕMÌË ÕÒ%Ë Ì ØŒÖ Ì Ï*Ë Ðç^Ì Ë3ß6Ì ïzè ß Ò%ß ã-,.<ã/ì ßÐ*Î%ÏØœÝ%ÖÞ%Èz GÖÓŒÖÎ%ÕÖÉYÐÔ ÌË Ë ÕÖËµË Éè%ØOÚ.Ð2ÖïC؜ӌÖßYÖ³ÙÌ Ë Ò%ÖÉMá"ìýÝ%ÖÎVÌÎ È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<Ö0/gÈ ÉÈ Î%ÈzÑ ØœÈæÌ Ë ËµÍ ÉŒÊSÖÕÈzà^ÖÞVÐÓ.Ý^ÌÉ.Õ4Ý^ÌÎ<ÏÖÞYÔaÓœÐß È ØŒÉ.Ê%ÓœÖÙCȵÐ*Ò%ÉÙÌË Ò%Ö çcívßyðóœöøœý^ì Î1,.<ãÌË Ë"ØŒÝ%ÖÕÖË ËµÉÚȵ؜ÝVßÈ Î%È ßÒ%ßÙÌ ËµÒ<ÖÉ çsöøoú.ööîhö/324,. 56/høÛÌÓœÖÊ%Ë ÌÕÖÞgȵÎCØœÐ Ì Î87?Ì ÕØŒÈ ÙÖ Ë È ÉŒØMá 9 ðý%öìõøœè ÙÖ Ë ÈµÉœØ È É ØœÝ%ÖΟÊ%Ò%ÓœÏÖÞŸÐÔÛÌ Ë Ë/ÕÖË ËµÉuØŒÝ^Ì ØEÞ%ÐÎ%Ð*Ø ÕÓœÐÉœÉ2ØœÝ%ÖÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%Öá dô ØœÝ%ÖÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö Ý^Ì É$Õ4Ý^ÌÎ%Ï*ÖÞgË ÖÉŒÉ ØœÝ^ÌÎ:,. ÌÎ%ÞŸÈ É³Ï*ÓŒÖMÌ ØŒÖÓØŒÝ^Ì Î È ØŒÉEÊ%ÓœÖÙCÈ ÐÒ%É$ÙÌ Ë Ò%ÖãSØŒÝ%ÖÎ ØœÝ%ÖEÕÖË Ë ÉȵÎYØŒÝ%ÖEßYȵÎ<鵧 Ò%ßšË È ÉŒØ.ØŒÝ^Ì ØÝ^ÌÙÖußÈ Î%È ß Ò%ßšÙÌËzÑ Ò%ÖÉ çsöøoúkööîäö Ð*˵Þ;/.ã^Î<ÖÚ</hø'Ì ÓŒÖ$Ê<ËæÌ ÕÖÞ È ÎCØŒÐØŒÝ<Ö2ÌÕØœÈ ÙÖ Ë È ÉŒØá dô3øœý<ö2è ɌРÑ~ÙÌ Ë Ò%ÖEÝ^ÌÉEÕ4Ý^ÌÎ<ÏÖÞVË ÖÉœÉEØŒÝ^Ì Î=,.Ì Î%ÞVÈ É Éœß6ÌË Ë ÖÓØœÝ^ÌÎŸÈ ØŒÉ$Ê%ÓœÖÙCÈ ÐÒ%ÉEÙÌË Ò%Ö*ã^ØœÝ%ÖÎgØœÝ%ÖÖË ÖßÖÎZØœÉEȵΠ؜Ý%Öß6Ì ïzè ß Ò%ßvË È ÉŒØ-Úȵ؜Ý2ß ÌïCÈ ß2Ò<ßvÙÌË Ò%ÖÉ"çSÖØOÚ.ÖÖÎVö Î%ÖÚ /.ã%ð*ë Þ>/hø3ÌÓŒÖEÊ%Ë Ì ÕÖÞ È ÎZØœÐØŒÝ%Ö$Ì ÕØŒÈ ÙÖEË È ÉŒØá"ðÝ%ÖEÒ%Ê^ÞSÌØŒÖÞ Ì ÕØŒÈ ÙÖEË È ÉŒØÈ É.ØŒÝ%ÖÎ Ê%Ò%ÓŒÏ*ÖÞVÐ Ô)ÌË ËGÕÖËµË ÉØœÝ^ÌØÞ%ÐÎ<ÐØÕÓœÐÉŒÉ ØœÝ%ÖEȵɜÐÑOÙÌË Ò%Öá ìvý<èµë ÖY鵯 ÕMÌ ÎäÌÕÕÖË ÖÓ?Ì ØŒÖŸØŒÝ%Ö ÕÖ˵ËØœÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌË Ê<ÓŒÐCÕÖÉœÉMã EÈ Ë Öè É6Ì Î%Þ?³ÌÈ ßYÖÉMèÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ÝSÌÉ ÉŒÖÙ*ÖÓ?Ì Ë2Þ<ȵÉ4ÌÞ%ÙÌ ÎCÑ Ø4ÌÏÖÉMá«ÿ-È ÕMÌ Î%Î%ÐØ çsö6øœðcð Ë ÌÓœÏÖã"Ð*ØŒÝ%ÖÓŒÚÈ ÉŒÖVØœÝ%Ö Ó4ÌÎ%Ï*Ö$ÐÔ ö/a24,. 56/hø/ÕMÌ ÎVÈ Î%ÕË Ò%Þ%Ö2Ì Ù*ÖÓŒÍ Ë ÌÓœÏÖ$ÎCÒ%ßçSÖÓ Ð Ô)ÕÖË ËµÉá.ðÝ%Ö2ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ØŒÝ<ÖÎVÞ%ÖÏ*ÖÎ%ÖÓ4ÌØœÖÉ$ØŒÐØœÝ%Ö Î^ÌÈ ÙÖ ßYÖØŒÝ%ÐCÞáüâ Î ÔaÐӜ،Ò%Î^Ì ØŒÖË ÍCã"ØŒÝ%Ö Ó?ÌÎ<ÏÖ ÐÔB,.VÈ ÉÝ^Ì ÓŒÞ«ØœÐ ÕÐ*ÎC،ӌÐ*Ëç^ÖÕMÌÒ%ÉœÖ ÌÎCÍgÕÖ˵ËÚÈ ØœÝäÌ Ë ÌÓœÏÖYÏÓ?Ì Þ%È ÖÎCØ2ÕÐÒ%Ë Þ È Î%ÕÓœÖMÌÉœÖEØŒÝ%ÖuÏË Ðç^Ì Ë%ß6Ì ïcèµß Ò%ßšçCÍÌEË ÌÓŒÏ*Ö³Ì ßÐÒ<ÎZØá Î<Ö Ð ÔaØŒÖÎgÉœÖÖÉ ØŒÝ%È É$Ê<Ý%ÖÎ%Ð*ßÖÎ%Ð*ÎVÈ Îgç^Ð*Ò%Î%Þ^Ì ÓŒÍVÙÌ Ë Ò%Ö2Ê<ÓŒÐç Ñ Ë ÖßYÉGÉŒÐË Ù*ÖÞEÒ%ÉŒÈ Î%ÏEÌ'à^Î%È ØŒÖ3Ö˵ÖßÖÎCØßYÖØŒÝ<ÐZÞ-á CÖÕÐ*Î%ÞãØœÝ%Ö Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßûÊSÖÓ ÔaÐÓœßÉ$Ú.ÖË Ë3ÐÎ<˵͟ÚÝ%ÖÎüØŒÝ%ÖYÒ%ÉŒÖÓ2Õ4Ý^Ì Î%ÏÖÉ ØœÝ%Ö$È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<ֳɜßÐCÐØœÝ%Ë ÍZá'ðÝ%È ÓŒÞãSþ*ÖÖÊ%È Î%ÏYØŒÝ%Ö2Ì ÕØŒÈ Ù*Ö$Ë ÈµÉœØ Ò%ÊSÞ^Ì ØŒÖÞüÓŒÖùCÒ%È ÓŒÖÉËµÈ ÉœØ$È Î%ÉŒÖÓœØŒÈ ÐÎ<ÉªÌ Î%Þ«Ê%Ò<ÓŒÏÖÉ2ØœÝ^ÌØÔaÒ%Ó Ñ ØœÝ%ÖÓ.ÉŒË ÐÚ«ØœÝ%Ö Ê%ÓœÐCÕÖÉŒÉ.ÈzÔ Öȵ؜Ý%ÖÓ.ÐÔØœÝ%ÖØOÚkÐÊ%ÓŒÖÙCÈ ÐÒ<É3ÕÐÎ Ñ Þ%È ØœÈµÐ*Î%É.ÐZÕÕÒ%ÓMá CEDGF H=IJ!LK#MM $Ì ËµË Ì ÏÝ%ÖÓ-Þ%ÖɜȵÏ*Î%ÖÞÌuÉŒÊ^Ì Î$à^Ë ØœÖÓ3ØŒÐEÐ*Ê%ØŒÈzÑ ßYȵÜֳ؜Ý%Ö$ÊSÖÓOÔdÐÓŒß ÌÎ%ÕÖ$ÐÔ3Ý%È ÉÈ ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ ÖïCØŒÓ?Ì ÕØŒÈ Ð*Î ÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßîö NøŒá OÎ%È ØœÈæÌ Ë ËµÍCãØŒÝ%ÖEÓ4ÌÎ%Ï*ֳРÔØŒÝ%ÖEÉœÕMÌË ÌÓ.ÙÌË Ò%ÖÉkÈ Î ØœÝ%Ö à^öë ޟȵÉEÉœÒ%ç^Þ<ȵÙCÈ Þ%ÖÞgÈ ÎC،РɜÖÙÖÓ4ÌË.ÉŒÒ%ç<Ó?ÌÎ<ÏÖÉ$ØœÖÓŒßYÖÞ C PO*ˆM á\ðý%ö ÎCÒ%ßç^ÖÓ2Ð Ô³ç%Ò%Õ4þ*ÖØŒÉØœÝ^ÌØÌ ÕÖË ËOè ÉÉŒÕMÌ ËæÌ Ó ÙÌ ËµÒ<ÖÉ$ÕÓœÐÉŒÉÈ É$Þ<Ö4à^Î%ÖÞvÌ É$ØŒÝ%Ö ÉœÊ^ÌÎgË ÖÎ%Ï*ØŒÝáŸõ.ÖË Ë ÉªÌ ÓŒÖ ØœÝ%ÖΟÞ%È ÉŒØŒÓœÈ ç%ò%øœöþvè ÎZØœÐÞ%Èz GÖÓŒÖÎZØEÉœÊ^ÌÎVË È ÉŒØœÉ³Ì ÕÕÐÓœÞ%È Î%Ï؜Р؜Ý%ÖÈ Ó3ÉŒÊSÌÎË ÖÎ%Ï*ØŒÝ%Éá"ìvÈ ØŒÝ%È Î ÖMÌÕ4ÝÉŒÊSÌÎË È ÉŒØMã*ØŒÝ<ÖÕÖË Ë ÉÛÌ ÓŒÖ ÔaÒ<ӌ،Ý<ÖÓ$ÏÓœÐÒ%ÊSÖÞŸÈ ÎZØœÐÞ%Èz GÖÓŒÖÎZØç%Ò%Õ4þÖØœÉ$ç^Ì ÉŒÖÞgÐ*Î ØœÝ%ÖÈ Ó Ë ÐÚ.ÖÓ3çSÐÒ%Î%Þ<ÉMá"ÿ%Ð*ÓkÌEÏÈ Ù*ÖÎÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö*ãØŒÝ%Ö Ì Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ß±Öï*Ñ Ì ßÈ Î%ÖÉ.ÖMÌÕ4ÝVÉœÊ^ÌÎ ËµÈ ÉœØMá.ìvÈ ØŒÝ%È ÎYÖMÌÕ4ÝVÉœÊ^ÌÎVË È ÉŒØã%ç%Ò<Õ?þ*ÖØŒÉ ØœÝ^ÌØ.Ý^ÌÙÖuç^Ð*Ò%Î%Þ%É Ì ØÛÌ Î%Þ Ë ÐÚkÖÓ.ØŒÝSÌÎØœÝ%ÖEÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö*ãÞ%Ö Ñ ÊSÖÎ%Þ%È Î%Ï Ð*Î ØœÝ%Ö2ÉœÊ^ÌÎŸË ÖÎ%Ï*،ݟÐÔØŒÝ%Ö Ë ÈµÉœØMãÌ ÓŒÖ ÓŒÖØœÓŒÈ ÖÙ*ÖÞã Ì Î%Þ ØŒÝ%ÖEÖË ÖßYÖÎCØŒÉÈ Î%ÉŒÈ Þ%Ö$Ì ÓŒÖEÙCÈµÉœÈ ØŒÖÞá $Ì Ë ËæÌ ÏÝ%ÖÓMè ÉÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßAÌË Ë ÐÚÉGØŒÝ%ÖÒ%ÉœÖÓ3؜гɜÊ^ÖÕÈzÔaÍ2È ÉœÐÑ ÙÌ ËµÒ<ÖÉÓ4ÌÎ%Þ%Ð*ßË ÍÚÈ ØŒÝ%Ð*Ò%ØGÊSÖÓOÔaÐ*ÓŒß ÌÎ%ÕÖ'Ê^ÖÎSÌË ØŒÈ ÖÉá uðú.ñ ÖÙ*ÖÓMã ç^öõìò%éœöøœý%ö.õöë Ë É3ÌÓŒÖ'Þ%È ÙZÈ Þ%ÖÞ$È ÎZ؜РÞ%Èz GÖÓŒÖÎZØ"Ï*ÓŒÐÒ<Ê%É ÉœØ?ÌØœÈ ÕMÌË Ë ÍZãSÌÎ%ÞŸçSÖÕMÌÒ<ÉŒÖÚÈ ØœÝ%È ÎVÖMÌÕ4ÝŸÏÓœÐÒ%ÊŸØŒÝ%ÖÓŒÖÈ ÉEÎ%Ð Ð*ÓŒÞ%ÖÓœÈ Î%Ï çsöøoú.ööî\õöë Ë ÉMã"ØœÝ%ÖVÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßûÕMÌ Î%Î%ÐØ ÖïCÊ%Ë ÐÈ Ø ÕÐ*Ý%ÖÓœÖÎ%ÕÖ ÚÝ%ÖÎVØOÚ.ÐÏÈ Ù*ÖΠȵɜÐÑOÙÌË Ò%ÖÉÌÓœÖ$ÙÖÓŒÍÕ˵Ð*ÉŒÖ$؜РÖMÌ Õ4ÝHÐ*ØŒÝ%ÖÓáåkÖÕMÌÒ%ɜ֫؜Ý%Ö ÞSÌØ?ÌêÓ?Ì Î%ÏÖŸÈ ÉÎ%Ð*ØÞ%È ÙCÈ Þ%ÖÞ ç^ì ÉŒÖÞŸÐÎ ØŒÝ%Öà^ÖË Þè ÉEÉŒÕMÌ Ë ÌÓ Þ<ȵɜ،Ӝȵç<Ò%ØŒÈ ÐÎ-ã^ØœÝ%ÖÓœÖß6ÌÍçSÖ ÕÖËµË ÉÕË Ò%ɜ،ÖÓœÈ Î%ÏÈ Î6Ð*Î%Ë ÍÌÔaÖÚ ÏÓœÐÒ%Ê%Éá R (SkÂ3Á<ÆOÀ TVUXW OÎüØŒÝ%È ÉÉŒÖÕØŒÈ ÐÎ-ãkÚ.Ö Ê%ÓŒÖÉŒÖÎCØ ØŒÝ%Ö Þ%ÖØ?ÌÈ Ë ÉÐÔEÐÒ%ÓÈ ÉœÐÑ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ.ÖïCØŒÓ?Ì ÕØŒÈ Ð*Î2ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ß á%ðý<ökìë ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßHÈ ÉGÞ%È ÙCÈ Þ%ÖÞ È ÎCØŒÐVØOÚ.Пß6ÌÈ ÎŸÊ^ÌӜ،É6Ì ÉŒÚ.ÖÖÊvÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß Ì Î%ÞäÌ Þ^ÌØ4Ì Þ%ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ ÐÎ\ÉœÕ?Ý<ÖßÖáKðÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ Ì Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ß È Î%ÕÓŒÖ4Ñ ßYÖÎCØ?ÌË Ë ÍgË ÐCÕMÌØœÖÉØœÝ%Ö ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖ4ÑOÈ ÎCØŒÖӜɌÖÕØœÖÞšÕÖË Ë É ÚÈ ØŒÝvÌ ßYȵÎ<ȵßÌ Ë%ÌßÐ*Ò%ÎCØ"ÐÔ/ÕÖË ËGØŒÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌËOá"ðÝ%ÖEÞ^Ì Ø?ÌÞ%ÖÕÐ*ßÊSÐÑ ÉœÈµØœÈ ÐÎEÉŒÕ4Ý%ÖßYÖ"ÏÒ^Ì ÓŒÞ%É-ØŒÝ%ÖkÌ Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ߟè É<ÚkÐ*ӌɌØ-ÕMÌÉœÖkÊSÖÓ ÔaÐÓ Ñ ß ÌÎ%ÕÖ*áGìgÖÞ%ÖÉœÕÓŒÈ çsö³øœý%öéœú.ööê ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßšà^ӜɌØ3çSÖÕMÌ Ò%ÉŒÖ È ØEÈ É$ØŒÝ%Öþ*ÖÓŒÎ<ÖËkÐ Ô ØŒÝ%ÖÊ<ÓŒÐCÕÖÉœÉªÌ Î%ÞgÈ É2ÌÊ%Ê<ËµÈ Öޟ،РÖMÌ Õ4Ý ÉœÒ%ç^Þ<ȵÙCÈ Þ%ÖÞÏÓŒÐ*Ò%ÊáGìgÖ"ØœÝ%ÖÎ ÖïCÊ%Ë ÌÈ ÎEÐÒ%Ó-Þ^ÌØ4Ì.Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÑ ÉœÈµØœÈ ÐÎ ÉŒÕ4Ý%ÖßYÖáEÿÈ Î^Ì Ë ËµÍCãCÚ.Ö2Þ%ÖÉŒÕӜȵçSÖ ØŒÝ%Ö È ÎZØœÖÏÓ4Ì؜ȵÐ*ÎVÐÔ çsðøœý6øœý%ö$øœöõ4ý%î%è ùcò%öéeøœý^ì Ø ß ÌþÖuÒ%Ê ØŒÝ%ÖZY^ 3ˆ4Ô G Ž Y^ $ž S µ 4ˆ \[u * Š µ < 2á ]_^L` acb;d$d-e :fhgji/ Mk ú\õöë ËOè É"ÖïC،ӌÖßÖ.ÙÌË Ò%ÖÉ3ÌÓœÖkÞ<Ö4à^Î%ÖÞÌ É"ØŒÝ%Öß ÌïCÈ ß2Ò%ß Ì Î%Þ ßÈ Î%È ß2Ò<ßíÉœÕMÌË Ì ÓÙÌË Ò%ÖÉEÌØØŒÝ<Ö$ÕÐÓœÎ%ÖӜɳРÔ3ØŒÝ%Ö ÕÖË ËOá CØœÓ?Ì ÈµÏ*ÝCØOÔaÐ*ÓŒÚÌÓŒÞ<˵ÍCãEÐÎ<˵͚؜Ý%ÐÉœÖ\ÕÖË Ë ÉgØŒÝ^Ì Ø Ý^ÌÙ*Ö«Ë ÐÚ.ÖÓ ßYȵÎ<鵧 Ò%ß ÙÌ Ë Ò%ÖÉ$ÌÎ%ÞgÝ<ȵÏ*Ý%ÖÓEß6Ì ïcèµß Ò%ß ÙÌË Ò%ÖÉEØœÝ^ÌÎgÌ

3 Cell A Cell B Min = 1 Min = 2 Max = 0 Max = 2 Cell Index Reference Cell Index Flag Cell C Min = 2 Max = 3 Cell D Min = 3 Max = 2 D B A C E Cell E Min = 3 Max = 6 Minimum List (sorted by Min) D A B C E Sweeping List (sorted by Max) ÿ-è ÏÒ%ÓœÖVG È Î%È ßÒ%ßšË È ÉŒØ3ÌÎ%ÞÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï ËµÈ ÉœØkÌÔaØœÖÓ3È Î%È ØŒÈ Ì Ë{Ñ È ÜMÌ ØŒÈ ÐÎá Ï*ȵÙ*ÖÎ$È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%Ö3ÌÓŒÖ.È ÎCØŒÖӜɌÖÕØœÖÞçCÍ$ÌÎ$È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖá"ð"ÐÖ4Ô Ñ à^õèµöîzøœë ÍªÌ Î%Þ6Ì ÕÕÒ%Ó4ÌØŒÖ˵ÍË ÐCÕMÌ ØŒÖ ÕÌÎ%Þ%È Þ^Ì ØŒÖuÕÖË Ë ÉkÚÈ ØŒÝ<ÐÒ%Ø ÉœÖMÌÓœÕ?Ý<ȵÎ<ÏVØŒÝ%ÖYÖÎCØŒÈ ÓŒÖÉœÖØ ÐÔÞ^ÌØ4Ì%ã-ÐÎ%ÖßÒ%ÉœØ È Î%ÖÙCÈ Ø?Ì ç%ë Í ÉœÐÓŒØØœÝ%Ö à^öëµþ-è ÉÕÖË Ë ÖË ÖßYÖÎCØŒÉçCÍ«ÖïC؜ӌÖßYÖ6ÙÌ Ë Ò%ÖÉMá\ð"Ð Ì ÕÕÐßYÊ%Ë È ÉŒÝ\ØŒÝ%È É ÉŒÐ*ӌ؜ȵÎ<Ï^ãuØŒÝ%ÖŸÉŒÚ.ÖÖÊAÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ß6ÌÈ ÎCÑ Ø4ÌÈ Î%ÉØOÚ.ÐgËµÈ ÉœØŒÉMãÌ\ Ž% C ÌÎ%ÞHÌü 3ˆ4ˆ Ž* g aá 3Ì Õ4ÝÕÖË Ë%È Î2ØœÝ%Ö.à^ÖË Þ Ý^ÌÉ.Ì ÕÐӌӜÖÉŒÊSÐÎ<Þ%È Î%Ï$Î%ÐCÞ%ÖÈ Î ç^ð*øœý Ë È ÉŒØœÉMá ðý%ößyèµî<èµß Ò%ß Ë ÈµÉœØ$È É$ÉŒÐ*ӌ؜ÖÞ«çCÍŸØŒÝ%ÖYÕÖË Ë ÉMè-ßÈ Î%ÈzÑ ßÒ%ß ÙÌË Ò%ÖÉãÛÌ Î%Þ\ØŒÝ%Ö ÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏüËµÈ ÉœØȵÉYÉŒÐ*ӌ،ÖÞvçCÍäØœÝ%Ö ÕÖËµË Éè^ß ÌïCÈ ßÒ%ßÙÌË Ò%ÖÉáEúAÎ%ÐCÞ%Ö È Î ØœÝ%Ö ßÈ Î%È ß2Ò<ßíË È ÉŒØã ØœÖÓŒßYÖÞ Ÿ Ž $ ˆãGÕÐÎCØ4ÌÈ Î%É$ÌÓœÖÊ%ÓŒÖÉŒÖÎCØŒÖÞäÕÖË Ë~è ÉEÏË Ð*ç^ÌË È Î%Þ%Öï Ì Î%ÞÌÓŒÖ ÔaÖÓŒÖÎ%ÕÖ ØœÐ ØœÝ^ÌØ"ÕÖË ËOè ÉÕÐ*ӌӜÖÉŒÊSÐÎ%Þ<ȵÎ<Ï$Î%ÐCÞ%Ö È ÎgØŒÝ<ÖÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏŸË ÈµÉœØMáYðÝ%ÖÕÐ*ӌӌÖÉŒÊSÐÎ%Þ%È Î%ÏŸÎ%ÐCÞ%ÖYȵÎgØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï2Ë È ÉŒØã Y. $ ˆãCÕÐ*ÎZØ4ÌÈ Î%É3ØœÝ%Ö ÓœÖÊ%ÓœÖÉŒÖÎCØœÖÞVÕÖË ËOè É Ï*˵Ð*ç^ÌË-È Î%Þ%ÖïgÌÎ%ÞgÌ GÌÏ^ãhȵÎ<Þ%È ÕMÌ؜ȵÎ<ÏÚÝ%ÖØœÝ%ÖÓ ØŒÝ%Ö ÕÖË ËOè É ßYȵÎ<鵧 Ò%ß±ÙÌË Ò%Ö È ÉÉœß6ÌË Ë ÖÓ3ØœÝ^ÌÎ ØœÝ%ÖEÕÒ%ӌӜÖÎCØEȵɜÐÑOÙÌË Ò%Öá ðý%ö.ìë ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßýÉŒØ?Ì ÓŒØœÉçCÍEÉŒÐÓœØŒÈ Î%ÏØœÝ%Ö Cì uðcþ%öéè Î$ØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï2Ë È ÉŒØ"çCÍ ØŒÝ%ÖÈ Ó.ÓŒÖÊ<ÓŒÖÉœÖÎCØŒÖÞVÕÖË ËµÉèß ÌïCÈ ß2Ò<ßvÙÌËzÑ Ò%ÖÉMá3úuË Ë Cì ÐCÞ%Ö Ì ÏÉ Ì ÓŒÖEÈ Î%È ØŒÈ ÌË Ë Í2ÉœÖØ ØœÐ%á-ð"Ðß6Ìþ*Ö ÕÓœÐÉœÉOÑOÓŒÖ4ÔaÖÓŒÖÎ%ÕÖMÉ"ÔdÓŒÐß ØŒÝ<ÖkßYȵÎ<鵧 Ò%ßüËµÈ ÉœØGØŒÐØŒÝ<ÖkÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï Ë È ÉŒØã^Ú.Ö$ÓœÖÕÐÓœÞgÖMÌÕ4Ý ì ÐCÞ%Öè É$ÌÞ<Þ%ÓŒÖÉœÉEȵÎCØœÐÈ ØŒÉuÕÐӜӌÖ4Ñ ÉœÊ^Ð*Î%Þ%È Î%Ï: È Î ÐCÞ%Öè ÉÓœÖ4ÔaÖÓœÖÎ%ÕÖ à^öë Þ\È Î«ØŒÝ<Ö6ßYÈ Î%È ßÒ%ß Ë È ÉŒØ3ÌÎ<ÞØŒÝ%ÖÎÉœÐÓœØ3ØŒÝ%ÖßYÈ Î%È ß2Ò%ß Ë È ÉŒØ"çCÍ$ØŒÝ%ÖÓœÖÊ%ÓœÖÉŒÖÎCØœÖÞ ÕÖËµË Éè3ßÈ Î%È ß Ò%ßûÙÌ Ë Ò%ÖÉMášÿ-È ÏÒ%ÓœÖ ŸÈµË Ë Ò%ɜ،Ó?Ì ØŒÖÉYØŒÝ%Ö ØOÚkÐ Ë È ÉŒØœÉ.ÔaÐÓÌ ÉŒÕMÌ Ë ÌÓ.à^ÖË Þ ÕÐ*ÎZØ4ÌÈ Î%È Î%Ïà^ÙÖEÕÖ˵Ë-ÖË ÖßÖÎZØœÉMá ìvý<öîìîè ɌРÑ~ÙÌ Ë Ò%Ö3Ý^Ì É3ç^ÖÖÎÈ Î%È ØŒÈ Ì ËµË ÍEÉŒÊSÖÕÈzà^ÖÞã%ÌEç%ÈzÑ Î^Ì ÓŒÍ ÉŒÖMÌ ÓŒÕ4ÝVÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßAÈ É3È ÎCÙÐþ*ÖÞ ØŒÐà^Î%ÞØŒÝ<Ö Ë È ßÈ Ø È Î«ØœÝ%ÖVßYȵÎ<鵧 Ò%ßîË È ÉŒØ ÚÝ%ÖÓœÖ ÌË ËØŒÝ<Ö6ÕÖË ËµÉÚÈ ØœÝ ÈµÎ Ñ ÐCÞ%ÖÉçSÖ4ÔaÐ*ÓŒÖ 2Ý^ÌÙ*ÖE˵ÐÚ.ÖÓ3ßYÈ Î%È ßÒ%ßHÙÌ Ë Ò%ÖÉ.ØŒÝ^Ì Î6ØœÝ%Ö È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%ÖáYðÝ%Ö6Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßûØœÝ%ÖÎüÉŒÚ.ÖÖÊ%ÉØœÝ%ÓŒÐ*Ò%ÏÝgØœÝ%ÐÉœÖ Î%ÐCÞ%ÖÉ2çSÖ4ÔaÐ*ÓŒÖ Ì Î%ÞVÔdÐË Ë ÐÚɳ؜Ý%ÖÈ Ó$ÓœÖ4ÔaÖÓœÖÎ%ÕÖÉYØŒÐVØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï$Ë È ÉŒØ"ØŒÐEÉŒÖØkØœÝ%Ö ÌÏ*É"ÐÔGØŒÝ%Ö Cì ÐCÞ%ÖÉá"úäË È ßÈ Øã %ãcè ÉÈ Þ%ÖÎCØŒÈzà^ÖÞ È Î ØŒÝ%ÖÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏË È ÉŒØÉœÐØŒÝ^Ì Ø ÌË ËGÕÖË Ë É ÚÈ ØŒÝ Cì uðzþ<öé ÌÔaØœÖÓ.ØŒÝ^Ì ØkË È ßÈ Ø"Ý^ÌÙÖuÝ%È ÏÝ%ÖÓkß ÌïCÈ ßÒ%ß ÙÌ ËµÒ<ÖÉØŒÝ^Ì ÎØœÝ%Ö$È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<Öá OØ"È É3ØŒÝ<ÖÎÕË ÖMÌÓ'ØŒÝ^Ì Ø)Ì Ë Ë%ÕÖË Ë É"ÚÈµØœÝ Cì uðzþ<öé3óœöß6ìè ÎCÑ È Î%ÏŸÈ Î«ØŒÝ<ÖVÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏgË È ÉŒØÌÔdØŒÖÓgÌÎ%ÞüÝ^ÌÙCȵÎ<Ï ØœÝ%ÖÈ Ó Ì ÏÉEÉŒÖØªÌ ÓŒÖ ÈµÎCØœÖӌɜÖÕØŒÖÞäÕÖË ËµÉá OÎgÿÈ Ï*Ò%ÓŒÖ&+<ãGØŒÝ%ÖÉœÝ^ÌÞ Ñ Cell A Cell B Min = 1 Min = 2 Max = 0 Max = 2 Cell Index Reference Cell Index Flag Cell C Min = 2 Max = 3 Cell D Min = 3 Max = 2 D B A C E Cell E Min = 3 Max = 6 Imin Minimum List (sorted by Min) D A B C E Sweeping List (sorted by Max) Imax Iso Value = 1.2 ÿ-è ÏÒ<ÓŒÖB+ CÚ.ÖÖÊŸÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßGÿÈ Î%Þ<ȵÎ<Ï2È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞŸÕÖË Ë ÉMá ÐÚ.ÖÞ Î%ÐCÞ%Ö$È ÉØŒÝ<Ö Cì ÐCÞ%ÖuÔaÐÓØœÝ%Ö$ÕÖ˵Ëã<ÚÝ%È Õ4ÝVÈ É ÌÎ È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖEÈ ÎCØŒÖӜɌÖÕØœÖÞŸÕÖË ËOá dô"øœý%öeè ɌРÑ~ÙÌ ËµÒ<Ö È ÉkÕ4Ý^Ì Î%ÏÖÞã%ØœÝ%ÖEÉŒÚ.ÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßË ÐÑ ÕMÌ ØŒÖÉVÌŸÎ%ÖÚ ÔaÓŒÐ*ß ØœÝ%ÖVßÈ Î%È ßÒ%ßpË ÈµÉœØMá ðý%öî ÌË Ë ØœÝ%Ö0 È Î uðcþ%öéçsöøoúkööî ØŒÝ%ÖuÊ%ÓŒÖÙCÈ ÐÒ<É Ì Î%ÞØœÝ%ÖEÎ%ÖÚ ÌÓŒÖ.ÉŒÚ.ÖÊ%Ø'ØŒÝ%ÓœÐÒ%Ï*ÝªÌ Î%Þ$ØŒÝ<ÖÓŒÖ4ÔaÖÓŒÖÎ%ÕÖÉkÈ Î ØŒÝ%Ö.Î%ÐCÞ%ÖÉ Ì ÓŒÖÔdÐË Ë ÐÚkÖޟ،П،Ý<ÖÈ Ó2ÕÐ*ӌӜÖÉŒÊSÐÎ%Þ<ȵÎ<Ï Cì ÐCÞ%ÖÉ2È ÎgØŒÝ<Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%ÏVË È ÉŒØMá dôøœý%öî<öúèµéœðñoùìë Ò%Ö$È É$Ë Ì ÓŒÏÖӳ؜Ý^ÌΟ،Ý<Ö Ê%ÓœÖÙCÈ ÐÒ%É"È ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<ÖãØŒÝ%ÖÎØœÝ%ÐÉœÖ Ì GÖÕØœÖÞ Cì ÐCÞ%ÖÉè ÌÏ*É Ì ÓŒÖ ÉŒÖØ$ØœÐg 2çSÖÕMÌ Ò%ÉŒÖØœÝ%ÖÈ Ó$ÓœÖÊ%ÓŒÖÉŒÖÎCØŒÖÞ«ÕÖË Ë É$Î%ÐÚšÝSÌÙÖ Ë ÐÚ.ÖÓ ßYȵÎ<鵧 Ò%ßÙÌË Ò%ÖÉ ØŒÝSÌÎVØœÝ%Ö2Î<ÖÚšÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö*á dôkøœý<ö Î%ÖÚ È ÉŒÐÑOÙÌË Ò%ÖÈ É ÉŒß ÌË Ë ÖÓ$ØŒÝSÌΫ؜Ý%ÖÊ<ÓŒÖÙCÈ ÐÒ%ÉÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%Öã ØœÝ%ÖÎVØœÝ%ÐÉœÖ2Ì GÖÕØœÖÞ ì ÐCÞ%ÖÉè ÌÏ*ɳÌÓœÖ$ÓŒÖÉŒÖØE،Рçsö4ñ ÕMÌ Ò%Ɍ֟Î%ÐÚîØœÝ%ÖÈ Ó ÓŒÖÊ%ÓœÖÉŒÖÎZØœÖÞAÕÖË ËµÉ Ý^ÌÙ*ÖVÝ%È ÏÝ<ÖÓßYȵÎ<È{Ñ ßÒ%ßpÙÌË Ò%ÖÉ ØŒÝSÌΫ؜Ý%Ö Î%ÖÚ È ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö*á úîî<öú È É ÔaÐ*Ò%Î%ÞÌ ÏZÌÈ ÎÌÎ%ÞÌ Ë Ë%ØŒÝ%ÖuÕÖË Ë ÉkÌÔdØŒÖÓ.ØŒÝ^Ì Ø3Ë È ßÈ ØØœÝ^ÌØ3ÝSÌÙÖ Cì ÐCÞ%ÖÉ$ÚÈ ØœÝ Ì! Ì Ï6ÉœÖØÌÓŒÖØœÝ%ÖÕÖË Ë É$È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞüçZÍ ØœÝ%ÖEȵɜÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖÉMá ðý%ö.ìë ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßýȵÉ-Ö4ëÕÈ ÖÎCØ"ç^ÖÕMÌÒ%ÉœÖØŒÝ%Ö'ßÈ Î%È ß2Ò<ß Ì Î%Þ ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï Ë È ÉŒØœÉ2ÕÌÎgçSÖ6Ò<Ê^Þ^Ì ØŒÖÞüÈ Î%ÕÓŒÖßÖÎCØ?Ì Ë ËµÍCá OΫÌÞ Ñ Þ%È ØœÈµÐ*ÎãØœÝ%ÖÓŒÖŸÈ É Î%Ð«Ë È ÉŒØYȵÎ<ÉŒÖÓœØŒÈ ÐÎ ÐÓYÊ%Ò%ÓŒÏ*Ö Ð*Ê^ÖÓ?ÌØœÈ ÐÎ Î%ÖÖÞ%ÖÞáðÝCÒ%Éã³Ì Ë ØŒÝ%Ð*Ò%ÏÝ\ØŒÝ<Ö Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß Ý^Ì É ÈµØœÉçSÖÉŒØ ÊSÖÓOÔdÐÓŒß ÌÎ%ÕÖ$ÚÝ%ÖÎVØœÝ%Ö ÈµÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖuȵÉuÕ4Ý^ÌÎ%Ï*ÖÞŸÉŒßÐCÐ*ØŒÝ%Ë ÍCã È ØÉŒØœÈ ËµË-Ý^ÌÉÙ*ÖÓŒÍ Ï*ÐZÐCÞ ÊSÖÓOÔaÐ*ÓŒß ÌÎ%ÕÖÖÙÖÎ ÚÝ%ÖÎVØœÝ%Ö2È ÉœÐÑ ÙÌ ËµÒ<Ö³È ÉÕ4Ý^Ì Î%ÏÖÞŸÌç%ÓœÒ%Ê%ØŒË ÍCá"ìvÝ%È Ë ÖEÉŒÐßYÖ Ð Ô)ØœÝ%Ö" Ì ÏÉÈ Î ØœÝ%Ö ÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏgË È ÉŒØ ßÒ%ÉŒØ çsö6öï Ì ßÈ Î%ÖÞgÉœÖùCÒ%ÖÎCØŒÈ Ì ËµË ÍŸÔaÐ*Ó Þ%ÖØŒÖÕØœÈ Î%Ï2Î<ÐÎCÑOÈ ÎZØœÖӌɜÖÕØœÖÞ ÕÖË Ë ÉMã*ÚkÖÝ^ÌÙ*Ö.ÔaÐÒ<Î%Þ2ØœÝ^ÌØ'ÉŒÖ4Ñ ùcò%öîcøœèæì Ë# ÌÏ Õ4Ý%ÖÕ4þCÈ Î%ÏÕMÌ Î ç^öeêsöóoôað*óœßyöþ Ó?ÌÊ<ȵÞ<˵ÍCá OÎÏ*ÖÎ%ÖÓ4ÌËOãCØŒÝ%ÖuÊ^ÖÓOÔaÐ*ÓŒß6Ì Î%ÕÖuÐÔØŒÝ<Ö ÉŒÚ.ÖÖÊVÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß È É.ËµÈ Î%ÖÌÓŒË Í$Ê<ÓŒÐÊSÐÓœØŒÈ ÐÎSÌËS،Р،Ý%ÖEÉŒÈ ÜÖuÐÔ"ØŒÝ%ÖuÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%Ï Ë ÈµÉœØ Ì Î%Þ«ÌË ÉŒÐ ÙÌ ÓŒÈ ÖÉ$Þ%ÖÊ^ÖÎ<Þ%È Î%ÏVÐÎgØœÝ%ÖÉœÕMÌË Ì Ó$Þ%È ÉŒØ4ÌÎ%ÕÖçSÖ4Ñ ØOÚ.ÖÖÎüØOÚkÐVÕÐÎ%ÉœÖÕÒ%؜ȵÙ*Ö ÈµÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖÉáVð"ÐVÌÙÐ*ȵÞgÞ<ÖÏÖÎ<ÖÓOÑ Ì ØŒÈ ÙÖYÕMÌÉœÖÉÌÎ%ÞüØŒÐgÏ*Ò^ÌÓ4ÌÎCØŒÖÖ ÌVÏ*ÐCÐZÞ\ÌÙÖÓ4ÌÏ*Ö6ÊSÖÓ ÔaÐÓ Ñ ß ÌÎ%ÕÖuÚÝ%ÖÎ ØŒÝ<Ö³Ò<ÉŒÖÓuÕ?ÝSÌÎ%Ï*ÖÉØŒÝ%ÖȵɜÐÑOÙÌË Ò%ÖÓ4ÌÎ%Þ%Ð*ßË ÍCã

4 Ú.ÖEÝ^ÌÙÖEÞ%ÖÙ*ÖË ÐÊSÖÞVÌ Þ^ÌØ4Ì Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉœÈµØœÈ ÐÎÉŒÕ4Ý%ÖßÖEØŒÝ^Ì Ø Þ%È ÙCÈ Þ%ÖÉ ØŒÝ%ÖYÕÖË Ë.ÖË ÖßÖÎCØœÉ2È ÎgØŒÝ<Ö6ÖÎZØœÈ ÓŒÖàSÖË Þ«È ÎCØŒÐVÉœÖÙ*Ñ ÖÓ4ÌË%ÉœÒ%ç%Ï*ÓŒÐÒ<Ê%ÉkÌÕÕÐÓœÞ%È Î%Ï$ØŒÐEØœÝ%ÖÓ?Ì Î%ÏÖÉ"Ð Ô ÉœÕMÌË ÌÓ"ÙÌ ËµÒ<ÖÉ ÚÈ ØŒÝ<ȵΠÕÖË Ë ÉMá-ðÝ%ÖÉœÚkÖÖÊ6ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßšÈ É/ØœÝ%ÖÎÌ Ê%Ê%Ë È ÖÞ2Ð*Î%Ë Í ØœÐÌ ÉŒÒ%ç%ÉœÖØ Ð Ô/ØœÝ%Ö$ÖÎCØŒÈ ÓœÖEà^ÖË ÞYÔaÐÓ ÌÏÈ Ù*ÖΠȵɜÐÑOÙÌË Ò%Öá OÎ ØœÝ%Ö ÔaÐË Ë ÐÚÈ Î%Ï ÉŒÖÕØœÈ ÐÎgÚ.ÖÞ%È ÉŒÕÒ%ÉœÉ$ØŒÝ<ÖÞ^ÌØ4ÌÞ<ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈzÑ ØœÈµÐ*ÎÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßíÌÎ<ÞØŒÝ<ÖÎÖïCÊ%Ë Ì ÈµÎØœÝ%ÖEÈ ÎZØœÖÓ?Ì ÕØŒÈ Ð*ÎÐÔ/ØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ß Ì Î%Þ ØŒÝ%ÖEÞ%ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ ÐÎYÉŒÕ4Ý%ÖßYÖá ]_^ Gƒ d Mi_m e i" *k ƒ*khi ðý%ö Þ^Ì Ø?Ì Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉœÈµØœÈ ÐÎgÉŒÕ4Ý%ÖßÖçSÖÏ*ȵÎ<ÉçZÍgÉœÒ%çSÞ%ÈzÑ ÙCÈ Þ%È Î%ÏVØœÝ%ÖYà^ÖË Þè É2ÉœÕMÌË Ì Ó2Ó4ÌÎ%Ï*Ö6È ÎC،РɌÒ%ç%Ó4ÌÎ%Ï*ÖÉMã.ÚÝ%È Õ4Ý ÉœÖÓŒÙ*Ö Ì É$ØŒÝ<ÖÉŒÕÌË ÌÓ ç^ð*ò%î%þ^ì ÓŒÈ ÖÉ ØŒÐVÉœÒ%çSÞ%È ÙZÈ Þ%ÖYØŒÝ%ÖYÕÖË Ë É È ÎCØŒÐgÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%Ê<ÉMávúpÕÖË Ë È ÉÌ ÉŒÉŒÈ Ï*Î%ÖÞ\،Ы̟ɜÒ%ç%ÏÓœÐÒ%ÊýÈ{Ô çsðøœýè ØŒÉßYȵÎ<鵧 Ò%ßšÌÎ%ÞYß6Ì ïzè ßÒ%ßšÖïZ؜ӌÖßYÖÉÌÓŒÖEÚÈ ØŒÝ<ȵΠ؜Ý%Ö$ÉŒÒ<ç%ÏÓœÐÒ%Êè ÉEÉŒÕÌË ÌÓuÓ?ÌÎ<ÏÖá uçcùcè ÐÒ%ɜ˵ÍCãCØŒÝ<Ö2ÓœÖÉŒÒ%Ë Ø4ÌÎCØ ÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%Ê<É ÕMÌ ÎšÕÐÎCØ4ÌÈ ÎšÐÎ%Ë ÍvÕÖË ËµÉŸØŒÝSÌØVÞ%ÐýÎ%ÐØVÝSÌÙÖ çsðò%î<þ^ìóœíñoõóœðéœéœè Î%ÏgÖïC،ӜÖßÖ ÙÌË Ò%ÖÉMáüìgÖÕË ÌɜɌÈzÔaÍgÉœÒ%Õ4Ý ÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%Ê<ɳÌÉØœÝ%Ö$çSÐ؜،Ðß Ë ÖÙÖË~ã<ÐÓË ÖÙ*ÖË<ãCȵΠÐ*Ò%ÓÞ^ÌØ4Ì Þ%ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ ÐÎ ÉŒÕ4Ý%ÖßÖá"ð"ÐEÈ Î%ÕË Ò%Þ%ÖuØŒÝ%Ð*ÉŒÖ ÕÖË ËµÉ.ÕÓœÐÉŒÉœÈ Î%Ï ØœÝ%ÖçSÐÒ%Î<Þ^ÌӜȵÖÉMã3Ú.ÖÕÐßç%È Î%Ö ØŒÝ%Ö ÉœÕMÌË ÌÓ Ó?Ì Î%ÏÖÉ2Ð Ô ÖÙ*Ñ ÖÓœÍÊ^ÌÈ Ó3Ð Ô ÖÙÖÎ ÌÎ%ÞÐCÞ%ÞYÎZÒ<ßç^ÖÓœÖÞÉŒÒ<ç%ÏÓœÐÒ%Ê%É.،РÔaÐÓœß Ì Î%ÖÚ ÉœÖØÐÔ ÉœÕMÌË Ì Ó2çSÐÒ%Î<Þ^ÌӜȵÖÉ$ÔaÐ*Ó2ÉœÒ%ç%Ï*ÓŒÐÒ<Ê%ÉªÌ Ø2Ð*Î%Ö Ý%È Ï*Ý%ÖÓ ËµÖÙÖËOã"Ë ÖÙÖË$ á ²ÔEÕÐÒ%ӜɌÖã.ØœÝ%ÖÓŒÖ ßYȵÏ*ÝCØ³ÉœØŒÈ Ë ËkçSÖ ÕÖËµË É.ÕÓŒÐ*ɌɜȵÎ<Ï$ØŒÝ%ÖuÏÓœÐÒ%ÊçSÐÒ%Î<Þ^ÌӜȵÖÉÛÌ Ø3ØŒÝ%È É.Ë ÖÙÖËOã*ÉŒÐ$Ú.Ö Î%ÖÖÞV،РÔdÐË Ë ÐÚ«ØŒÝ<Ö$É?Ì ßÖ ÓœÒ%Ë ÖEØŒÐÕÓœÖMÌØœÖ$Ý%È ÏÝ%ÖÓ˵ÖÙÖË ÉÐÔ ÉœÒ%ç^Þ<ȵÙCÈ ÉŒÈ Ð*Îá"ðÝ%È ÉÊ%ÓŒÐCÕÖÉŒÉ ÕÐÎCØŒÈ ÎCÒ%ÖÉuÒ%ÎCØŒÈ ËGÚkÖ$Ì ÓŒÓŒÈ Ù*Ö Ì Ø ØœÝ%Ö Ë ÖÙ*ÖË^È ÎÚÝ%È Õ4ÝÐ*Î%Ë Í$ÐÎ<Ö ÏÓœÐÒ%ÊÝSÌÉ.ØŒÝ%Ö²à^ÖË Þè É3ÖÎCØŒÈ ÓœÖ ÉœÕMÌË ÌÓ.Ó?Ì Î%ÏÖEÌÉ.È ØŒÉ.ç^Ð*Ò%Î%Þ^Ì ÓŒÍCá OÎÿÈ Ï*Ò%ÓŒÖ N$ÕÖËµË È ÉkÊ<Ò%Ø È ÎCØŒÐYÏÓŒÐ*Ò%Ê ÌØEË ÖÙ*ÖË %á$õ.öëµë ÕÓœÐɜɌÖÉ ØŒÝ%Ö çsðò%î%þsìóœí Ð ÔkÏÓœÐÒ%Ê Ì Î%ÞVÏÓœÐÒ%Ê\ 2Ì ØE˵ÖÙÖË%ãSÉœÐ6È ØuȵÉEÈ ÎVÏ*ÓŒÐÒ<Ê Ð Ô˵ÖÙÖË" á"õ.öë Ë ÕÓŒÐɜɌÖÉØœÝ%Ö çsðò<î%þ^ìóœí2ð ÔÏÓœÐÒ%Ê&$Ì Î%Þ Ï*ÓŒÐÒ<Ê1+YÐÔ.˵ÖÙÖË *ãgéœð È ØEÈ É³ÉœÖÎCØ$،РÏ*ÓŒÐÒ<Êä õ.öë Ë È É³È ÎŸÏÓœÐÒ%Ê YÐÔkË Ø ÕÓŒÐɜɌÖÉØœÝ%Ö Ï*ÓŒÐÒ<Ê ÌÎ<Þ6Ï*ÓŒÐ*Ò%Êg Ð Ô)Ë ÖÙ*ÖË %á ð"ðeéœöë ÖÕØkØœÝ%Ö È Î%È ØŒÈ Ì ËÉŒÕÌË ÌÓ3ÉœÒ%ç%Ó4ÌÎ%Ï*ÖÉMãCØœÝ%Ö³Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß à^óœéœø"éœð*óœøœé/øœý%ö3õöëµë ÉèMß ÌïCÈ ßÒ%ß«ÙÌ Ë Ò%ÖÉÈ ÎCØŒÐ Ì²Ë ÈµÉœØMá OØ-ØŒÝ%ÖÎ ÉœÖË ÖÕØŒÉ.ØŒÝ<Ö ÉŒÕÌË ÌÓ3Ó4ÌÎ%Ï*ÖÉ3ØœÝ^ÌØ3ÕÌÎÖÙ*ÖÎ%Ë Í2ÉœÒ%çSÞ%È ÙZÈ Þ%ÖØœÝ%Ö Ë È ÉŒØkÌ É3ØŒÝ<Ö ÉŒÕÌË ÌÓ.ç^Ð*Ò%Î%Þ^Ì ÓŒÈ ÖÉ"ÔdÐÓ3ØœÝ%Ö ÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%Ê<ÉÛÌ Ø3Ë ÖÙÖË <á"ìgö³ò<éœö$øœý%öeõöë Ë ÉMè%ß ÌïCÈ ßÒ%ßšÙÌË Ò%ÖÉØŒÐÖÉœØŒÈ ß6Ì ØŒÖ³Ì Î%Þ ç^ì Ë ÌÎ%ÕÖ'ØŒÝ%Ö.ÉŒÈ ÜÖ.ÐÔ^ÖÌÕ4Ý$ÉŒÒ<ç%ÏÓœÐÒ%Êá3ÿ<ÐÓGÖï Ì ßÊ%Ë ÖãÈzÔ Ð Ô^ÕÖË Ë É"Ý^ÌÙÖ.ß6Ì ïzè ß Ò%ß\ÙÌË Ò%ÖÉ"Ë ÖÉœÉ/ØœÝ^ÌÎ.ÌÎ%Þ$Ï*ÓŒÖMÌ ØŒÖÓ ØœÝ^ÌÎ <ãìî<þ«ìøœðø4ìë3ð Ô îð Ô ÕÖË Ë É$Ý^ÌÙ*Ö2ß ÌïCÈ ßÒ%ß ÙÌ ËµÒ<ÖÉ$Ë ÖÉŒÉØŒÝ^Ì Î %ãgøœý%öîgøœý%öóœöyè É2Ì Ý%È ÏÝŸÊ%ÓœÐç^Ì ç%è ËµÈ ØOÍ ØœÝ^ÌØÌÊ%Ê<ÓŒÐïCÈ ß6ÌØœÖË Í ±Ð ÔÕÖË Ë É ÌÓŒÖuË ÐZÕÌØŒÖÞÈ ÎÖMÌÕ4Ý ÐÔ ØœÝ%ÖÓ4ÌÎ%Ï*ÖÉ6ö 5 4ø)Ì Î%ÞHö µ 5 ø~ãgì ɌɌÒ<ßÈ Î%Ï ØŒÝ^Ì Ø2ØœÝ%Ö ß Ì4ÐÓœÈ ØOͳРÔØŒÝ%ÖuÕÖË Ë ÉkÝSÌÙÖÉŒßYÐCÐØŒÝ ÉŒÕÌË ÌÓ.ØŒÓ4ÌÎ%ÉœÈµØœÈ ÐÎ%ÉkÌ Ø ØœÝ%ÖÈ ÓÙÖÓœØŒÈ ÕÖÉá dôeömìõ4ývéœò%ç%ïóœðò%ê\è É ØŒÐgÝ^ÌÙ*Ö Ì ÕÐ*ӌӌÖÉŒÊSÐÎ%Þ%È Î%ÏüÉŒÒ%ç Ñ Ï*ÓŒÐÒ<ʫ،ПÕÐ*ßç%È Î%Ö2ÚÈ ØœÝäÌØ ÖMÌ Õ?Ý\Ë ÖÙ*ÖËOã"ØŒÝ%ÖYÎZÒ<ßç^ÖÓ ÐÔ ÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%Ê<É6ÌØØœÝ%ÖVçSÐ؜،Ðß Ë ÖÙÖËÎ%ÖÖÞ%É ØœÐgç^Ö ÌŸÊSÐÚ.ÖÓ Ð ÔkØOÚkÐSáEú ɜɌÒ%ßYȵÎ<ÏØŒÝSÌØ Ú.Ö Ý^ÌÙÖÉŒÒ<ç%ÏÓœÐÒ%Ê%É$Ì Ø³ØœÝ%Ö Cell A Min = 0.11 Max = 0.27 Cell B Min = 0.2 Max = Cell C Min = 1.0 Max = 1.3 Cell D Min = 0.3 Max = 1.5 ÿ-è ÏÒ<ÓŒÖ N "ÇEÌØ?Ì Þ<ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ Ð*Î Level 0 (8 subgroups) Level 1 (4 subgroups) Level 2 (2 subgroups) Level 3 (1 subgroups) Ë ÖÙ*ÖË %ã<øœý%öî ØœÝ%ÖÓŒÖÚÈµË ËGçSÖ$Ì ØŒÐØ4ÌËGÐ Ô E˵ÖÙÖË ÉMã%Ì Î%Þ ØœÝ%Ö$ØŒÐ*Ø?Ì Ë/ÎCÒ%ßçSÖÓÐ ÔkÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê%ÉuÚÈµË *á ÿ%ð*ó ÌÏÈ ÙÖÎÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<ÖãÈzÔ/ØœÝ%È ÉkÙÌ ËµÒ<Ö È ÉkÈ ÎYØŒÝ%ÖEÓ?Ì Î%ÏÖuÐÔ"ÏÓŒÐ*Ò%Ê ÌØ.˵ÖÙÖË%ãCØŒÝ<ÖÎ ØŒÝ%ÖEÙÌË Ò%Ö*è É.ÕÐ*ӌӌÖÉŒÊSÐÎ%Þ%È Î%ÏYÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê Ì ØkË ÖÙ*ÖËpÈ É ã%ìéœéœò%ßyèµî<ï2øœý^ìø.øœý%öèµî<þ%è ÕÖÉÐÔ"ÉŒÒ%ç Ñ Ï*ÓŒÐÒ<Ê%É ÌØÖMÌ Õ4Ý6Ë ÖÙ*ÖËÉœØ?Ì ÓŒØ.ÔaÓœÐß <á ]_^h] acb;d$d-e k! cg a k m e f#kd d g :fhgji/ Mk ú²ôaøœöóéœò%çsþ%è ÙZÈ Þ%È Î%Ï ØŒÝ%Ö ÖÎCØŒÈ ÓœÖVÉŒÖØÐ Ô³ÕÖËµË ÉÈ ÎC،ПɌÒ%ç Ñ Ï*ÓŒÐÒ<Ê%ÉÐ Ô^Þ%Èz ÖÓŒÖÎCØ"Ë ÖÙÖË ÉãÚkÖ.ÕÓœÖMÌØœÖ3à^ӜɌØk̲ɌÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏuË ÈµÉœØ Ì Î%Þ ØŒÝ%ÖΟÌÕÐ*ӌӌÖÉŒÊSÐÎ%Þ%È Î%ÏYßÈ Î%È ß Ò%ßAË È ÉŒØ.ÔaÐ*Ó ÖMÌ Õ4ÝVÉŒÒ%ç Ñ Ï*ÓŒÐÒ<ÊçCÍ2È ÎCÙÐ*þCȵÎ<ϳ؜Ý%ÖEÈ Î%È ØŒÈ ÌË È ÜMÌØœÈ ÐÎ$ßYÖØŒÝ%ÐCÞÞ%ÖÉŒÕӜȵçSÖÞ Ê%ÓœÖÙCÈ ÐÒ%ɜ˵ÍCáðÝ%ÖÈ Î%È ØœÈæÌ Ë ÈµÜÌØŒÈ Ð*Î6Ú.ÐÓœþVÐÔÖMÌ Õ?ÝüÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê ÕMÌ ÎVçSÖ2ÊSÖÓOÔdÐÓŒßYÖÞVӜȵÏ*ÝCسÌÔdØŒÖÓuØŒÝ%Ö ÕÖË Ë É$ÌÓŒÖÞ%È ÉŒØŒÓœÈ ç%ò%øœöþ Ð*ÓÕMÌÎVçSÖ Þ%ÖË ÌÍÖÞ Ò%ÎC؜ȵË-ØŒÝ%Ö à^óœéœø³øœè ßÖ ØœÝ%Ö$Ï*ÓŒÐÒ<ÊVÈ ÉÉŒÖ4Ñ Ë ÖÕØœÖÞ ÔaÐÓ$ÌÏ*È ÙÖÎVÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖáuðÝ%ÖÐÙÖÓ?ÌË Ë-Ê^ÖÓ ÔaÐÓœß6Ì Î%ÕÖ È É3ØœÝ%ÖÉ?Ì ßÖ.ÖÈ ØŒÝ%ÖÓ.ÚÌÍ$ç^ÖÕMÌÒ%ÉœÖEØŒÝ%ÖÈ Î%È ØŒÈ Ì ËµÈ ÜMÌ ØŒÈ ÐÎÎ%ÖÖÞ%É ØœÐç^Ö$Þ<ÐÎ%Ö$Ð*Î%Ë ÍÐ*Î%ÕÖá.ìvÝ%ÖÎ Ì Î%ÖÚšÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ Ë Ò%Ö È ÉÉŒÊSÖÕÈzÑ à^öþãð*î%öéœò<ç%ïóœðò%êì Ø/ÖÌÕ4ÝË ÖÙ*ÖË%È É3ÉŒÖ˵ÖÕØŒÖÞ-á3ðÝ%ÖÉœÚkÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßAÈ É.ØŒÝ%ÖÎÈ ÎCÙÐþ*ÖÞØŒÐà^Î%ÞYØŒÝ%ÖuÈ ÎZØœÖӌɜÖÕØœÖÞVÕÖË Ë ÉMá ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ#" ÕÐ*ÎZØ4ÌÈ Î%ÉuÊ%ÉŒÖÒ<Þ%Ð ÕÐCÞ%Ö$ØŒÝSÌØ È Ë Ë Ò%Ɍ؜Ó?Ì ØŒÖÉuØŒÝ%ÖÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ÐÒ<ØŒË È Î%Öá $ R (SkÂ3Á<ÆOÀ TVU Rä G &%VWCÆ WX " uã('æ U±ÄV -À%ÆŒÂ' WCÄV À W ìgö.ý^ìùö.è ßÊ%Ë ÖßÖÎZØœÖÞ$Ð*Ò%Ó3ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßYÉGÈ Îªõ) á"ðý%ö uêsöî OÎCÙÖÎZØœÐÓ.Ë Èµç<Ó?ÌÓœÈ ÖÉ ö*"øhì Ë ÐÎ%ÏEÚÈ ØŒÝ uêsöî $ôgö*+eøhì ÓŒÖ Ò%ÉœÖÞ\،РÔOÌÕÈ Ë È Ø?ÌØœÖØŒÝ%ÓœÖÖ4ÑOÞ%È ßÖÎ<ÉŒÈ ÐÎ^Ì ËkÙCÈ ÖÚÈ Î%ÏSáOΫ؜Ý%È É ÉœÖÕØŒÈ Ð*Îã.ÚkÖVÞ<ȵɜÕÒ%ÉœÉØŒÝ<ÖVÖ4 GÖÕØŒÈ Ù*ÖÎ%ÖÉœÉ6Ð Ô$ÐÒ%ÓÞ^Ì Ø?ÌŸÞ%Ö Ñ ÕÐ*ßÊSÐÉœÈµØœÈ ÐÎvÉœÕ?Ý<ÖßÖãØŒÝ%ÖüÊ^ÖÓOÔaÐ*ÓŒß6Ì Î%ÕÖgРԪ؜Ý%Ö«ÉœÚkÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ãgì Î%Þ«ØœÝ%ÖÓœÖÉŒÊSÖÕ؜ȵÙ*ÖVßÖßÐÓœÍVÌË Ë ÐZÕÌØŒÈ Ð*Î%É$ÐÔ ÖMÌ Õ4ÝáŸìgÖÖÙÌË Ò^Ì ØŒÖÐÒ<ÓªÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ßÉuÒ%ÉŒÈ Î%Ï ÔaÐÒ%Ó ÉŒÖØŒÉÐÔ

5 ÔaÐ*Ó È ÎZØË ÖÙ*ÖË "%écë ÖÙÖË V ú ô G 3ô'é%Ë ÖÙ*ÖË à^î<þ6øœý%ö$ø4ìóœï*öøïóœðò%êvì ØÖMÌÕ4Ý Ë ÖÙÖË Ï*ÓŒÐÒ<Ê È Þ àsî%þ ÏÓœÐÒ%Ê Ë ÖÙÖË~ã<È ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Öé Ò%ÊSÞ^Ì ØŒÖ$ßYȵÎ<鵧 Ò%ßAÌ Î%Þ ÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏË È ÉŒØœÉ Ò%ÊSÞ^Ì ØŒÖ ËµÈ ÉœØŒÉ ÏÓœÐÒ%Ê È ÞãCÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<Öé ÉœÕMÌÎVØœÝ%ÓŒÐ*Ò%ÏÝ ØœÝ%ÖEÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%ÏYËµÈ ÉœØ Ì Î%Þ ÓŒÖÕÐ*Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØ³ØœÓŒÈ ÌÎ<ÏÒ%Ë ÌÓ.ÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖÉ à^î<þ ،ӜÈæÌ Î%ÏË Ö ÏÓœÐÒ%Ê È Þ é ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ ")ÉŒÖÒ%Þ<Ð6ÕÐZÞ<Ö ÔaÐÓEØŒÝ<Ö2ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï ÉŒÈ ßÊ%Ë È ÕÖÉEÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß á Ç³Ì Ø?Ì CÖØ CÈ ÜÖ ú Ë ÏÖç<Ó?ÌÈ Õ +NSã " )˵ÖßÖÎCØŒÉ ÖMÌ ÓŒØ +<ã * )˵ÖßÖÎCØŒÉ ð/ð*óœéœð + <ã < )˵ÖßÖÎCØŒÉ åkó4ìè Î N% *ã )˵ÖßÖÎCØŒÉ ð3ìç<ëµö /ÇEÌØ4Ì ÉŒÈ ÜÖÉ ÉœÕMÌË ÌÓYÞ^ÌØ4ÌŸÐÎvÒ<Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞšÏÓŒÈ Þ%Éá ðý%óœööÿþ^ì Ø?ÌgÉœÖØŒÉ ÕÐ*Î%ÉŒÈ ÉœØÐÔ ç%è ÐCÖË ÖÕØœÓŒÈ Õà^Ö˵ÞüÊ%ÓŒÐ*ç%Ë ÖßÉÉŒÐË Ù*ÖÞ«Ò%ÉœÈ Î%Ï ØœÝ%Ö à^î<èµøœö2öëµößöîcøeßöøœý%ðcþáeðý%öôaðò<óœøœýÿþ^ì Ø?ÌYÉŒÖØȵÉuÏÖÎ<ÖÓOÑ Ì ØŒÖÞ ÔdÓŒÐßîÌÎVÌ ËµÏ*Öç%Ó4ÌÈ ÕuÔaÒ%Î%ÕØœÈ ÐÎáðÝ<Ö$Þ^ÌØ4Ì ÉŒÖØœÉEÓ?ÌÎ<ÏÖ È ÎÉŒÈ ÜÖuÔaÓœÐßØŒÝ<ȵӜØOÍØŒÝ%Ð*Ò%É?Ì Î%ÞÖ˵ÖßÖÎCØŒÉ'ØŒÐÔaÐÒ%Ó'ÝZÒ<Î%Þ%ÓŒÖÞ ØœÝ%ÐÒ%É4ÌÎ%Þ ÖË ÖßYÖÎCØŒÉá"ð)Ì ç%ë Ö2 uë ȵɜ،ÉØœÝ%ÖEÉŒÈ ÜÖEÐÔ"ÖMÌÕ4Ý Þ^ÌØ4Ì ÉœÖØMáŸú Ë Ë.ÉŒÈ ßÒ%Ë ÌØœÈ ÐÎVÓœÖÉŒÒ%Ë ØœÉÚkÖÓœÖ Ê^ÖÓ ÔaÐÓœßÖÞgÐ*ÎäÌg ;uüb N*N EÊ%ÓœÐZÕÖɌɜÐÓMá J^L` Gƒ d Mi_m e i" *k ƒ*khi a l d m d ðý%öþsìø?ì Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉŒÈ ØœÈµÐ*Î$ÉŒÕ4Ý%ÖßÖ ÓœÖÉŒØœÓŒÈ ÕØœÉkØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß è É%Ú.ÐӜɌØ-ÕMÌÉœÖkÊSÖÓOÔdÐÓŒß ÌÎ%ÕÖ3çCͳɜÒ%çSÞ%È ÙZÈ Þ%È Î%ÏØœÝ%Ö ÖË ÖßYÖÎCØŒÉ-ȵÎØŒÝ%Ö'à^ÖË Þ ÈµÎCØœÐÞ%Èz ÖÓœÖÎCØ3Ë ÖÙÖ˵ÉáGðÝ%Ö.ÖË ÖßÖÎZØœÉ Ì Ø³ÖÌÕ4Ý Ë ÖÙ*ÖË3ÌÓœÖ ÔaÒ%ӌ؜Ý%ÖÓEÉŒÒ<ç^Þ%È ÙCÈ Þ%ÖÞŸÈ ÎZ؜РɌÖÙ*ÖÓ?Ì Ë3ÉŒÒ%ç Ñ Ï*ÓŒÐÒ<Ê%ÉMáŸÿ%Ð*Ó2Ì ÏÈ Ù*ÖÎgÈ ÉŒÐÑOÙÌË Ò%Ö*ãÐ*Î%Ë Í Ð*Î%ÖÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%ÊäÌ Ø ÖMÌ Õ4Ý Ë ÖÙ*ÖË"Î%ÖÖÞ%É،Рç^ö È ÎCÙÖÉœØŒÈ ÏZÌ ØŒÖÞáEðÝ<Ö2ØœÐØ?Ì Ë"ÉŒÈ ÜÖÐÔ ØœÝ%Öß6Ì ØŒÕ4Ý%ÖÞÉœÒ%ç%ÏÓœÐÒ%ÊÌ Ø"ÖMÌÕ4ÝË ÖÙ*ÖËOãØŒÖÓŒßÖÞØŒÝ%Ö$ * M d ˆ ˆãÈ ÉØŒÝ%ÖŸÎCÒ%ßç^ÖÓÐÔ$ÕÖË ËEÖË ÖßÖÎZØœÉÈ ÎCÙÐ*˵Ù*ÖÞ«È ÎvØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ß Ì Ø Ì ÏÈ ÙÖuÈ Î%ÉŒØ4ÌÎ%ÕÖȵÎYØŒÈ ßÖ*á ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ#+YÉŒÝ%ÐÚÉuØŒÝ%Ö Ó?Ì ØŒÈ ÐÐ ÔÛÌÕØŒÈ ÙÖ$ÉœÈ ÜÖÉ$ØœÐØŒÝ<Ö2ɜȵÜÖ Ð Ô ØœÝ%ÖŸÖÎCØŒÈ ÓŒÖ à^öë ÞášìgÖ ÖïCÊ^ÖÓœÈ ßÖÎCØŒÖÞvÚÈ ØŒÝvÞ%Èz GÖÓŒÖÎZØ ÎCÒ%ßçSÖÓŒÉYÐÔ2ÉœÒ%çSÞ%È ÙZÈ ÉœÈµÐ*Î%ÉVÌØYØŒÝ%ÖgçSÐ؜،Ðß Ë ÖÙ*ÖËEØŒÐ\ÉŒÖÖ Ý%Ðښ؜Ý%ÖÌÙÖÓ4ÌÏÖ ÌÕ؜ȵÙ*Ö$ÉŒÈ ÜÖ È É³Ìe ÖÕØŒÖÞá 'ÌÕ4Ý ÎCÒ%ßçSÖÓ Ê%ÓœÖÉŒÖÎZØœÖÞšÝ%ÖÓœÖVÈ É6Ì Î ÌÙ*ÖÓ?Ì ÏÖVÓœÖÉŒÒ<˵ØYÐÔ$ØŒÖÎvØŒÝ%Ð*Ò%É?Ì Î%Þ ÖïCÖÕÒ%ØŒÈ ÐÎ<É ÚÈ ØŒÝ Ó?Ì Î%Þ%Ð*ßË Í$ÏÖÎ%ÖÓ?Ì ØŒÖÞŸÈ ÉŒÐ Ñ~ÙÌ ËµÒ<ÖÉMá ðý%ökà^ïò<óœöaéœý%ðúé ØŒÝ^Ì ØHÐ*Ò%ÓvÞ^Ì Ø?Ì Þ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉŒÈ ØœÈµÐ*Î ÉœÕ?Ý<ÖßÖVÖ ÖÕØŒÈ ÙÖË Í\ÉŒÒ<ç^Þ%È ÙCÈ Þ%ÖÉ ØŒÝ<ÖVÖË ÖßÖÎZØœÉÈ ÎCØŒÐgÉœÖÙ*Ñ ÖÓ4ÌË3ÉœÒ%çSÞ%Ðß ÌÈ Î%ÉMáuðÝ%ÖÌÕØœÈ ÙÖ ÉŒÈ ÜÖÉEçSÖÕÐßYÖ2Éœß6Ì ËµË ÖÓ Ì É Ratio of Active Size 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% "Algebraic" "Heart" "Brain" "Torso" 0% Number of Subdivisions at the Bottom Level ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ +uìøœèµðÿðô2ìù*öó?ì ÏÖVÌÕØœÈ ÙÖVɜȵÜÖVØŒÐgØœÝ%ÖVÖÎCØŒÈ ÓœÖ à^ë ÖÞŸÉŒÈ ÜÖ ÔdÐÓ Þ<È{ GÖÓœÖÎCØ$ÎCÒ%ßç^ÖÓŒÉEÐÔÉŒÒ%çSÞ%È ÙCÈ ÉŒÈ ÐÎ%ÉEÌØEØŒÝ<Ö çsðøœøœðß ËµÖÙÖËOá Ú.Ö È Î%ÕÓœÖMÌÉœÖEØŒÝ%ÖEÎCÒ%ßçSÖÓkÐ ÔÉŒÒ%çSÞ%È ÙCÈ ÉŒÈ ÐÎ%ÉÌØ.ØŒÝ<Ö çsðøœøœðß Ë ÖÙ*ÖËOáìvÝ<ÖÎØŒÝ%ÖÎCÒ%ßçSÖÓ"ÐÔGÉŒÒ<ç^Þ%È ÙCÈ ÉŒÈ ÐÎ<É3ÖïCÕÖÖÞ<É Ì ÕÖÓOÑ Ø4ÌÈ ÎVË ÖÙÖË~ãhØŒÝ%ÖÌÕØœÈ ÙÖ ÉŒÈ ÜÖÉ$ÕÐÎCÙÖÓœÏÖ ØŒÐVÌYÉŒØ4Ìç%Ë Ö ÉŒØ?Ì ØŒÖá ðý%è É3ÐCÕÕÒ%ÓŒÉ.ç^ÖÕMÌÒ%ÉœÖ ØœÝ%Ö ÉœÕMÌË ÌÓ'Ó?ÌÎ<ÏÖÐÔGÖMÌ Õ?ÝYÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê çsöõð*ßöé$øœðcð6îsìóœóœðúøœðvéœò%ç^þ<èµùcè Þ%ÖØœÝ%ÖÖË ÖßÖÎZØœÉ$Ö4 GÖÕ4Ñ ØœÈµÙ*ÖË Í³Ì Î%Þ$ØŒÝCÒ%É-Ê%Ò%ÉœÝ%ÖÉ"ØŒÝ%ÖßAÈ ÎCØŒÐÉŒÒ<ç%ÏÓœÐÒ%Ê%É"ÌØ"ÌÝ%È ÏÝ<ÖÓ Ë ÖÙ*ÖËOáðÝ%Ö2Ì Ê%Ê%ÓŒÐ*Ê%ÓŒÈ Ì ØŒÖ$ÎCÒ%ßçSÖÓÐÔ.ÉŒÒ%çSÞ%È ÙCÈµÉœÈ ÐÎ%ÉEÌØØŒÝ<Ö çsðøœøœðß ËµÖÙÖËu鵃 ÖßYÊ%È ÓŒÈ ÕMÌË Ë ÍŸÞ%ÖØŒÖÓŒßÈ Î%ÖÞ Ì Î%Þ«Þ<ÖÊ^ÖÎ%Þ%É Ê%ÓœÈ ß6ÌÓœÈ ËµÍ ÐÎ ØŒÝ%Ö ÉŒÕMÌ Ë ÌÓ ÙÌ Ë Ò%ÖEÞ%È ÉŒØŒÓœÈ ç%ò%øœè Ð*Î6Ð ÔkØŒÝ<Ö$Þ^ÌØ4Ì ÉœÖØMá EÖÎ%ÖÓ?Ì Ë ËµÍCã-ÚkÖÉœÒ%ç^Þ<ȵÙCÈ Þ%ÖØœÝ%Öà^Ö˵ÞgÈ ÎgÉœÒ%Õ4ÝäÌ ÚÌÍ ØœÝ^ÌØ$ØœÝ%Ö6Ì ÕØŒÈ Ù*ÖÉŒÈ ÜÖÈ É2Ì Ê%Ê%ÓœÐïZÈ ß ÌØŒÖ˵Íg 2š YØŒÝ<Ö ÉœÈµÜֳРÔ3ØŒÝ%ÖEÖÎCØŒÈ ÓœÖ$ÖË ÖßÖÎZØ.ÉŒÖØMá J^ acb;d$d-e :fhgji/ Mk 6HG!L!LF KL! *F! $HJ OÎ ØŒÝ%Ö ÈµÎ<ÈµØœÈ ÌË È ÜMÌ؜ȵÐ*ΫÊ%ÝSÌÉŒÖ*ã ØœÝ%Ö ÖËµÖ Ñ ßYÖÎCØŒÉkÌ ØkÖMÌ Õ4Ý6ÉœÒ%ç%Ï*ÓŒÐÒ<Ê6ÌÓœÖEÉŒÐӜ،ÖÞ çcíøœý<öè Ókß ÌïCÈ ß2Ò%ß Ì Î%Þ«ßYȵÎ<鵧 Ò%ßîÙÌ ËµÒ<ÖÉ2ØœÐVÔdÐÓŒß ÌVßYȵÎ<鵧 Ò%ßîË È ÉŒØÌÎ%Þ\Ì ÉœÚkÖÖÊ%È Î%ÏË È ÉŒØá OÎVÐ*Ò%ÓÈ ßÊ%Ë ÖßYÖÎCØ?ÌØœÈ ÐÎãÚ.ÖEà^Î<ÞVØŒÝ%ÖÖï*Ñ ØœÓŒÖßYÖkÙÌ ËµÒ<Ö3ÔaÐ*Ó"ÖMÌÕ4ÝÖË ÖßYÖÎCØ/ÚÝ<ÖÎÚ.ÖkÈ Î%Ê<Ò%Ø3ØŒÝ<ÖÉŒÕMÌ ËæÌ Ó Þ^Ì Ø?ÌEÌÎ<ÞÚkÖ.Ò%ÉŒÖEÌuùZÒ<ȵÕ4þ*ÑOÉŒÐÓœØkÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ߚ،ÐEÉŒÐ*ÓŒØ3ØœÝ%Ö ÖËµÖ Ñ ßYÖÎCØŒÉMá-ð3Ìç%Ë ÖVË ÈµÉœØŒÉ.ØŒÝ%Ö$õ"âšØœÈ ßÖ'ÔaÐÓ.Þ^ÌØ4Ì$È Î%Ê<Ò%ØÛÌ Î%Þ ß ÌïCÈ ß2Ò%ßÌÎ%ÞYßÈ Î%È ß Ò%ßAÙÌ ËµÒ<Ö ÉŒÐ*ӌ؜ȵÎ<Ï^á C!G#" F %$'&E F$! $HJ ìgö Þ%È ÙZÈ Þ%Ö ØœÝ%ÖVØŒÐ*Ø?Ì Ë³È ÉœÐÑ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖgÖïCØŒÓ4ÌÕØœÈ ÐÎ ØŒÈ ßÖVÈ ÎCØŒÐüÕÖË Ë$ØœÓ?ÌÙÖÓŒÉ?Ì Ë$ØŒÈ ßYÖ Ì Î%Þ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÕÐ*Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÈ ÐÎ«ØœÈ ßÖá ðý%öõöëµë'øœó?ìù*öóœé4ìë.ê%óœðcõöéœé È Î%ÕË Ò%Þ<ÖÉ/Ì ËµËØœÝ%Ö3Î%ÖÕÖÉŒÉ4ÌÓœÍ$ÚkÐ*ÓŒþEØŒÐË ÐCÕMÌ ØŒÖ"ØŒÝ%Ö'ȵɜÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖ È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞŸÕÖË Ë ÉMá"ðÝ%ÖEÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ$ÕÐ*Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØŒÈ ÐÎ Ê%ÓœÐZÕÖÉŒÉEÈ ÎCÑ ÕË Ò%Þ<ÖÉØŒÝ%ÖYÐÊSÖÓ?Ì ØŒÈ ÐÎ<ÉÐÔ ÕÖË ËÕË Ì ÉŒÉŒÈzà^ÕÌØŒÈ Ð*ÎäÌÎ<Þ«È ÎCØŒÖÓ Ñ ÊSÐË ÌØœÈ ÐÎvÐ*ÎHÖMÌ Õ4ÝAÐÔØŒÝ<ÖgȵÎCØœÖӌɜÖÕØŒÖÞíÕÖË ËµÉáîðÝ%ÖgÕÖËµË ÕË Ì ÉŒÉŒÈzà^ÕÌØŒÈ Ð*ÎäÊ<ÓŒÐCÕÖÉœÉVÕ4Ý%ÖÕ4þCÉ6ØœÝ%ÖŸÙÌË Ò%ÖÉÌ ØÖMÌ Õ?ÝýÐÔ2Ì ÕÖ˵ËOè ÉEÙÖÓœØŒÈ ÕÖÉÌÎ<Þ ß ÌÊ%ÉuØŒÝ^Ì Ø$ÕÖË Ë3È ÎC،Р،Ý<Ö˵ÐCÐ*þZÒ<ÊVØ?ÌeÑ ç%ë Öá'ðÝ%Ö$È ÎCØŒÖÓœÊ^Ð*Ë ÌØŒÈ Ð*ÎË ÐCÕMÌØœÖÉ ØœÝ%ÖEÙÖÓœØŒÈ ÕÖÉEÐÔ3ØœÓŒÈ ÌÎ%Ï*ÒCÑ Ë ÌÓ'ÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖÉMáÿ%Ð*Ó3ØŒÝ<ֳɜÒ%ÓOÔOÌÕÖEÕÐ*Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÈ ÐÎ Ê%ÓŒÐCÕÖÉŒÉMãSÐ*Ò%Ó

6 ÇEÌØ4Ì CÖØ ÇEÌØ?Ì OÎ%Ê%Ò<Ø CÐ*ÓŒØŒÈ Î%Ï ú Ë Ï*Öç%Ó?Ì È Õ *á+ "<á + ÖÌÓŒØ <á <á ð"ðóœéœð "%á *+<á å.ó?ìè Î %á *+ <á ð3ìç<ëµö OÎ%È ØŒÈ Ì ËµÈ ÜMÌ ØŒÈ ÐÎE؜ȵßYÖ ÇEÌØ4ÌuȵÎ<Ê%Ò%Ø3ÌÎ%ÞßYÈ Î ß Ìï ÉœÐÓŒØœÈ Î%Ï È ÎÉœÖÕÐ*Î%Þ%É á ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï2ÉœÈ ßÊ%Ë È ÕÖÉ3ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ߚɌÊSÖÎ%Þ%ÉØœÝ%Ö É4ÌßYÖk؜ȵßYÖÛÌ É ØœÝ%ÖkÎSÌÈ ÙÖ3ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßHçSÖÕMÌ Ò%ÉŒÖÚ.ÖkÌ Þ%ÐÊ%Ø-ØŒÝ%Ö.É?Ì ßÖ"Þ%È ÙCÈ Þ%Ö4Ñ Ì Î%ÞCÑOÕÐÎ%ùCÒ%ÖÓ Ê^Ì Ó?Ì Þ%È Ïß ØœÐvË ÐCÕMÌ؜֫،Ý<Ö«ÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖ«ÚÈ ØŒÝ<ȵΠÖMÌ Õ4ÝVÕÖË ËOá"ú ɜɌÒ%ßYȵÎ<Ï2ØœÝ^ÌØuØŒÝ%ÖÓœÖ2ÌÓœÖ pöë ÖßÖÎZØœÉÈ Î6ØœÝ%Ö à^öëµþ-ã3øœýsìøøœý<ö6êsöóœõöîcø?ì ÏÖVÐ Ô³ÕÖË Ë ÉÈ ÎCØŒÖӜɌÖÕØœÖÞvçCÍ«ØœÝ%Ö È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖÉ È É ã3øœýsìø$øœý%öõöëµë.õë ÌɜɌÈzà^ÕMÌ ØŒÈ ÐÎgØœÈ ßÖ Ê^ÖÓ ÕÖ˵Ë-È É Sã^Ì Î%Þ ØŒÝ^Ì ØØŒÝ%Ö$È ÎCØŒÖÓŒÊSÐË Ì؜ȵÐ*Î ØŒÈ ßÖuÊ^ÖÓuÕÖË Ë"È É ã ØœÝ%ÖΟ،Ý%ÖÖïCÖÕÒ%ØŒÈ ÐÎŸØŒÈ ßYÖ$ÐÔkÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖ ÕÐÎ<Ɍ،ӜÒ%Õ؜ȵÐ*ΟÔaÐÓEÌ Ï*ȵÙ*ÖÎÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%Ö È É ) B5 Œ ÚÝ%ÖÓŒÖ póœöê%óœöéœöîcøœé ÌŸÕÐÎ%ÉœØ?ÌÎCØYØŒÈ ßÖYȵÎCÙ*ÐË ÙÖÞüÈ ÎäØœÝ%Ö ÖïCÖÕÒ%ØŒÈ ÐÎ-á ðý%ö ÕÖ˵ËØœÓ?ÌÙ*ÖÓŒÉ4ÌË Ê<ÓŒÐCÕÖÉœÉÈ Î«ØœÝ%Ö ÉŒÚ.ÖÖÊHÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß È Î%ÕË Ò%Þ<ÖÉ$ÌÕÐ*Î%ÉŒØ4ÌÎCØEØŒÈ ßÖEØŒÐ0à^Î%ÞgÌß ÌØŒÕ4Ý%ÖÞVÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê Ì ØÖMÌÕ4Ý Ë ÖÙÖËOá"ìvÈ ØœÝ%È ÎÖMÌÕ4ÝVÐ Ô/ØŒÝ<ÐÉŒÖÉŒÒ%ç%Ï*ÓŒÐ*Ò%Ê%ÉMã<ç%È Î^ÌÓœÍ ÉœÖMÌÓœÕ?Ý<ÖÉuÔaÐÓ? ŽÌÎ%Þ 4 2 ã%ì ÉœÖùCÒ%ÖÎCØŒÈ ÌË ÌÏ ÉŒÖØMã^Ì Î%Þ Ì ÉœÖùCÒ%ÖÎCØŒÈ ÌË ÌÏ Õ4Ý%ÖÕ4þCÈ Î%ÏÐÊSÖÓ?Ì ØŒÈ ÐÎVÌ ÓŒÖ$ÓœÖùCÒ%È ÓŒÖÞá'ú É Ñ ÉœÒ%ßÈ Î%ÏØœÝ^ÌØ$ØœÝ%ÖÓœÖÌÓŒÖ Ë ÖÙÖ˵ÉEÈ ÎVØœÝ%ÖÞ%ÖÕÐ*ßÊSÐÉœÈµØœÈ ÐÎã ØœÝ^ÌØ3ØœÝ%Ö ÌÙÖÓ?ÌÏ*ÖkÉœÈ ÜÖ.ÔaÐÓ.Ì ÉœÒ%ç%Ï*ÓŒÐÒ<ÊȵÉãØœÝ^ÌØ'ØŒÝ%Ö ÌÙ*Ñ ÖÓ4ÌÏ*ÖØŒÈ ßÖ"ØŒÐEÉœÖØ3ÐÎ<Ö ÌÏuȵÉSãØœÝ^ÌØ"ØŒÝ<Ö ÌÙÖÓ4ÌÏÖ.ØŒÈ ßYÖ/؜РÕ4Ý%ÖÕ4þ ÐÎ%Ö GÌÏEÈ Éã*ÌÎ%ÞØœÝ^ÌØ"ØŒÝ<Ö ç%è Î^Ì ÓŒÍ$ÉœÖMÌÓœÕ?ÝØœÈ ßÖ"ÔaÐ*Ó ÌuÏÓœÐÒ%ÊÉœÈ ÜÖÞ È ÉSË ÐÏ ãøœý%öîôdðó3ìuïè ÙÖÎÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%Öã ØœÝ%Ö$ÌÙÖÓ4ÌÏÖEÕÖ˵Ë-ØŒÓ4ÌÙÖÓœÉ?ÌË-ØŒÈ ßÖuÈ É LSË ÐÏ # OÎüØŒÝ%ÖYÉŒÖÕÐ*Î%ÞvÌÎ%ÞgØœÝ%È ÓŒÞüØŒÖÓœßÉ$Ð Ô ØŒÝ%Ö ÖïCÊ%ÓœÖɌɜȵÐ*Îã3Ú.Ö Ò%ÉœÖ ÌÉ'ØŒÝ%Ö$ÌÙÖÓ?ÌÏ*ÖÉŒÈ ÜÖuÐÔÎ%ÐCÞ%ÖÉÚÝ<ÐÉŒÖ ÌÏ*É3Î%ÖÖÞ ØœÐç^Ö$ÉœÖØ$ÌÎ%Þ Õ4Ý%ÖÕ4þ*ÖÞ Ì Ø Ì ØŒÈ ßÖ*á"ðÝ%Ö# ±È É ÌÕÐ*Î%ÉŒØ4ÌÎCØ ØœÈµßYÖ È ÎCÙÐ*˵Ù*ÖÞÈ Î ØŒÝ%ÖEÊ%ÓœÐÏÓ4Ìß ÖïZÖÕÒ%ØŒÈ Ð*Îá OÎ ØŒÝ%ÖÎSÌÈ ÙÖÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ß ãøœý%öõöë ËSØŒÓ4ÌÙÖÓœÉ?ÌË<ØŒÈ ßÖ3È É3ØœÝ%Ö ÕÖ˵Ë"ÕË Ì ÉŒÉŒÈzà^ÕÌØŒÈ Ð*Î6ØœÈ ßÖEÉŒÊSÖÎCØEÐÎVØœÝ%ÐÉœÖ$Î%ÐÎ Ñ~È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞ ÕÖËµË Éã%ÚÝ%È Õ4ÝÈ É Œ J2 ) #+ ð"ðeöéœøœè ß6ÌØœÖkÕÐÎ%ÉœØ?ÌÎCØœÉ ØŒÝ%ÓœÐÒ%Ï*Ýã*Ú.ÖÓŒÖÊSÖMÌØœÖÞ%Ë ÍÊSÖÓOÑ ÔaÐ*ÓŒßYÖÞªÌuË ÌÓœÏÖÎCÒ%ßçSÖÓ"ÐÔGÖïCÖÕÒ%ØœÈ ÐÎ%ÉÌÎ%ÞÌÙ*ÖÓ?Ì ÏÖÞØœÝ%Ö Ì ÕÕÒ%ßÒ%Ë Ì ØŒÈ ÐÎ ØŒÈ ßÖ*áGð3Ìç%Ë ÖV+ËµÈ ÉœØŒÉ.ÐÒ%Ó3ÖÉŒØŒÈ ß ÌØŒÖÉ3ÔaÐ*ÓkØœÝ%Ö ÕÐ*Î%ÉŒØ4ÌÎCØŒÉágú É ÔdÐÓ$ØœÝ%ÖVÌÙÖÓ4ÌÏÖYÉŒÒ%ç<ÏÓŒÐ*Ò%Ê«ÉœÈ ÜÖ Ì Î%Þ ÎCÒ%ßçSÖÓ.ÐÔ/Ë ÖÙ*ÖË É ã%ú.öeþcî%ðú\ôaóœðß ÿ-è ÏÒ%ÓœÖ +$ØœÝ^ÌØÈzÔ/Ú.Ö ÕÒ<Ø3ÐÒ%Ó'Þ^ÌØ4Ì Þ<Ðß6Ì È Î³È ÎC،Р+uë ÖÙÖ赃 #+*uéœò%ç%ïóœðò%ê<ékìø3øœý%ö õ.öë ËÕË Ì ÉŒÉŒÈzà^ÕÌØŒÈ Ð*Î /Ì "GÉŒÖÕá OÎCØŒÖÓœÊ^Ð*ËæÌ ØŒÈ ÐÎ "ç NGÉŒÖÕá åkè Î^Ì ÓŒÍYÉŒÖMÌ ÓŒÕ4ÝVÕÐ*Î%ÉŒØ4ÌÎCØ 'Õ GÉŒÖÕá ÿ-ëæì Ï2ÉœÖØŒØœÈ Î%Ï 'Þ *"GÉŒÖÕá ÿ-ëæì Ï2Õ4Ý%ÖÕ?þCÈ Î%Ï3Ö +GÉŒÖÕá ð3ìç%ë Ö0+ "ïcöõò%øœè ÐÎ ØŒÈ ßÖ²ÔaÐÓ.Þ%Èz GÖÓŒÖÎCØuÐÊSÖÓ?Ì ØŒÈ ÐÎ%Éá çsðøœøœðßë ÖÙ*ÖË ãcøœý<ö³ìõøœè ÙÖuÉŒÈ ÜÖEÈ ÉÛÌ Ê%Ê%ÓŒÐïCÈ ß6Ì ØŒÖË Í ±ÐÔ ØœÝ%ÖEØŒÐØ4ÌËGÎCÒ%ßçSÖÓŒÉÐ Ô/ØœÝ%ÖEÕÖË Ë ÉMá3ðÝ<ÖÓŒÖ4ÔdÐÓŒÖ*ã%ÈzÔ/Ú.Ö$ÌÉŒÉœÈ ÏÎ ýöùcò^ìë"øœð +<ãsøœý%öîgøœý%öìùöó4ìïö ÉŒÈ ÜÖ ÐÔ ÌÉœÒ%ç%Ï*ÓŒÐÒ<Ê È É ÌÊ<Ê%ÓŒÐïCÈ ß6Ì ØŒÖË Í! Œ ô + <á CÒ<ç%Ɍ؜ȵ؜Ò%ØŒÈ Î%Ï ØœÝ%ÖÉŒÖYÕÐÎ<ÉŒØ?Ì ÎCØŒÉ$È ÎC،Р،Ý<ÖÊ^ÖÓ ÔaÐÓœß6Ì Î%ÕÖ ÖïCÊ%ÓœÖÉŒÉœÈ ÐÎ%É3ÌçSÐÙÖ3Ì Î%Þ$È ÏÎ%Ð*ÓŒÈ Î%Ï.ØŒÝ%Ö'ÕÐÎ%ÉœØ?Ì ÎZØ ãúkö)à^î%þ ØœÝ^ÌØEØŒÝ<ÖÎ^ÌÈ ÙÖÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß è É.ÖïCÖÕÒ%؜ȵÐ*Ϋ؜ȵßYÖuÔaÐÓ$ÌÎgÈ ÉœÐÑ ÙÌ ËµÒ<Ö鵃 " œ G2 á"ðý<ö ÖïCÖÕÒ<ØŒÈ ÐÎ ØŒÈ ßYÖ3ÔaÐ*Ó3ØŒÝ<Ö ÉœÚkÖÖÊªÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ÈµÉ "Ë ÐÏ œ + " gásðý%ö ÉœÚkÖÖÊªÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ÉŒÊSÖÎ%Þ%É"ØŒÝ<ÖkÉ4ÌßÖ"؜ȵßYÖã GÉŒÖÕÐÎ%Þ<ÉMã Ì É/ØœÝ%Ö.Î^ÌÈ ÙÖ.ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ß ØŒÐuÕÐÎ<Ɍ،ӜÒ%ÕØ.ØŒÝ%Ö.ÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖÉ3ÚÈ ØŒÝ<ȵΠ؜Ý%Ö ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÉ Ñ~È ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞVÕÖË ËµÉáG ÐÚ.ÖÙÖÓMã*ÚÝ%ÖÎÚ.ÖÕÐ*ßÑ Ê^Ì ÓŒÖŸØŒÝ%Ö " Œ 2 "GÉŒÖÕÐÎ%Þ%ÉŸÈ ÎvÕÖË ËEØŒÓ4ÌÙÖÓœÉ?Ì Ë$ØŒÈ ßÖ Ð ÔØŒÝ%Ö\Î^Ì ÈµÙ*ÖäÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ÚÈ ØŒÝAØœÝ%Ö«ÉœÚkÖÖÊ ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß è É "Ë ÐÏ Œ + H " pôað*ó$ìþ%þ%è ؜ȵÐ*Î^ÌË-Ê%ÓŒÐCÕÖÉŒÉŒÈ Î%ÏSãÚ.Ö ÉœÖÖ$Ì$ɜȵÏ*Î%Èzà^ÕMÌ ÎZØ.ÌÞ%ÙÌ ÎZØ4ÌÏ*ÖáìýÝ%ÖÎ È ÉkË ÌÓœÏÖãCØœÝ%Ö Ë Ð*ÏÑ Ì ÓŒÈ ØŒÝ%ßYÈ Õ ØŒÖÓŒßûÕÌÎVçSÖ2È Ï*Î%ÐÓœÖÞáuâ Î%Ë Öɜɳ؜Ý%Ö Ê^ÖÓœÕÖÎCØ?Ì ÏÖ Ð Ô Î%Ð*ÎCÑOȵÎCØœÖӌɜÖÕØŒÖÞÕÖË Ë É3È É"Ë ÐÚkÖÓ"ØœÝ^ÌÎV ãmøœý%öéœú.ööê ÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ÚÈ Ë Ë Ì ËµÚÌÍCÉkÐ*Ò%ØŒÊSÖÓ ÔaÐÓœß ØœÝ%ÖEÎ^ÌÈ ÙÖ$Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß á ð3ìç<ëµö;ngë È ÉŒØœÉØŒÝ<Ö ÌÙ*ÖÓ?Ì ÏÖ ÖïCÖÕÒ%ØœÈ ÐÎ ØŒÈ ßÖÉ ÔdÐÓØŒÝ<Ö Î^Ì È ÙÖÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßûÌ Î%Þ ÔaÐÓ$ØœÝ%ÖÉŒÚ.ÖÖÊ<ȵÎ<ÏVÉŒÈ ßÊ<ËµÈ ÕÖɳÌË Ï*ÐÑ ÓœÈµØœÝ%ß á'ð"ð2þ%ößðî<éœøœó4ìøœö$øœý%öèµî<õóœößyöîcø?ì Ë/Ìç<ÈµË È ØOÍÐÔ3Ð*Ò%Ó Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß ãcú.öéœßyðcðøœý<ëµíyõ4ý^ìî%ï*ö2øœý%öè ɌРÑ~ÙÌ ËµÒ<Öá OΟð3ÌÑ ç%ë Ö "%ã3ú.ö Ó?Ì Î%Þ%ÐßYË ÍVÉŒÖË ÖÕØØŒÝ<Ö6È ÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖØŒÐgÉœÝ%ÐÚ Ð*Ò%Ó Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß è ÉÌÙÖÓ4ÌÏ*Ö ÊSÖÓOÔdÐÓŒß ÌÎ%ÕÖá ð)ì ç%ë Ö +üë ÈµÉœØŒÉ ØŒÝ<Ö É4ÌÙZÈ Î%Ï*ÉEÐÔÐÒ%Ó2Ì Ë ÏÐÓœÈ ØŒÝ%ß ÔaÐ*Ó$ÉŒßYÐCÐØŒÝ<ËµÍ ÌÎ%ÞgÓ4ÌÎ%Þ<ÐßË Í Õ4Ý^Ì Î%ÏÖÞgÈ ÉœÐÑOÙÌË Ò%ÖÉáÿ-ȵÏ*Ò%ÓŒÖÉ $#G YÞ%ÖÊ%È ÕØÌYÉŒÈ Î%Ï*˵ÖÈ ÉœÐÑ ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÞVÈ ß ÌÏÖ.ÔdÐÓ.ÖMÌÕ4ÝVÐ Ô/ØŒÝ<Ö³ÞSÌØ?Ì ÉœÖØŒÉá J^h] % d m i/ '&)(&i 3 +*Jm e ƒ*k i úuéœéœò<ßè Î%ÏØŒÝSÌØØœÝ%ÖÓœÖ ÌÓŒÖ, ÏÓœÈ Þ$Î%ÐCÞ%ÖÉkÌ Î%Þ ØœÖØŒÓ4ÌÑ Ý%ÖÞ%Ó?Ì ËÖË ÖßÖÎCØœÉ2È Î«ØœÝ%ÖYà^ÖË Þã"ØœÝ%Ö ßÈ Î%È ß2Ò<ßîÉŒÊ^Ì ÕÖ ÓŒÖ4Ñ ùcò%è ÓŒÖÞäØœÐgÕÓŒÖÌ،֟ÌVÉœÕMÌË ÌÓ àsöë ÞäÐ Ô³Ò%Î<Ɍ،ӜÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞšßYÖÉŒÝ È ÉN?N+ávðÝ%È ÉÈ Î%ÕË Ò%Þ<ÖÉ +' Ú.ÐÓœÞ%ÉØŒÐgɜ،ÐÓœÖVØŒÝ<Ö Ï*ÓŒÈ ÞgÎ%ÐCÞ%ÖÉèkö.-j50/ 5P.eøkÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ Ð*Î%ÉMãGN Ú.ÐÓœÞ%É2ØœÐVɌ؜ÐÓœÖØŒÝ<Ö ÕÐ*Î%Î%ÖÕØŒÈ ÙCȵØOÍ È ÎCÔaÐ*ÓŒß6Ì ØŒÈ ÐÎ ÔaÐÓ3ÖÌÕ4ÝØœÖØŒÓ4ÌÝ%ÖÞ<ÓŒÐÎ-ã^ÌÎ<ÞÌÎ Ì Þ%Þ%È ØŒÈ ÐÎSÌË1 Ú.ÐÓœÞ%ÉE،РɌ؜ÐÓŒÖYØŒÝ%ÖÉœÕMÌË Ì Ó³ÞSÌØ?ÌYÐ*Î ÖMÌ Õ4Ý Ï*ÓŒÈ Þ ÊSÐÈ ÎCØMáYìgÖÒ%ÉœÖ 3 *ŠŒ ÌÉ2Ì ßÖßYÐÓŒÍ Ò%Î<ȵØE؜РÌÙÐ*ÈµÞ È ÎCÙÐ*˵ÙCÈ Î%ÏEÈ ßÊ%Ë ÖßYÖÎCØ?Ì ØŒÈ ÐÎ Þ%ÖØ4ÌÈ Ë ÉMá å.öéœè Þ%ÖÉ$ØŒÝ%ÖßYÈ Î%È ß2Ò%ß ÉŒÊ^Ì ÕÖN N2 ÓœÖùCÒ%È ÓŒÖÞgØœÐ Ì ÕÕÐßYßÐCÞ^Ì ØŒÖÒ<Î%Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖÞAÏÓœÈ ÞvÞ^ÌØ4Ì%ãuÐÒ%ÓYÉŒÚ.ÖÖÊ%È Î%Ï

7 EÌÈ ÙÖEÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ß CÚ.ÖÖÊVÌ ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß õ.öë ËØŒÓ4ÌÙGá CÒ%Ó Ô?á"ÕÐ*Îá õ.öë Ë-ØŒÓ?ÌÙGá CÒ%ÓOÔ4á"ÕÐÎá úuëµï*öçá +N + + uömìóœø + *+ *+ ð"ðóœéœð #+N N " N " å.ó?ì ȵΠ+*+* N "" # N "" ð3ìç<ëµö N "ïcöõò%øœè ÐΠ؜ȵßYÖ OÉŒÐÑOÙÌË Ò%ÖuÉŒßYÐZÐ*ØŒÝ%Ë Í Õ4Ý^ÌÎ%Ï*ÖÞ ÈµÎ ßYÈµË Ë È{ÉœÖÕÐ*Î%Þ%É á ɜȵßYÊ%Ë È ÕÖÉ ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß Î<ÖÖÞ%É$ÌΟÌÞ%Þ%È ØœÈµÐ*Î^ÌËG +Ú.ÐÓœÞ%É ØœÐ ÉœØŒÐÓœÖEØŒÝ%ÖEß6Ì ïcèµßò<ßaìî%þyßè Î%È ß2Ò<ßšÙÌË Ò%ÖÉ'ÔaÐÓ.ÖMÌ Õ?Ý ÕÖËµË ÖË ÖßYÖÎCØMã îú.ðóœþ<é3ôað*ókéœøœð*óœè Î%Ï ØŒÝ%Ö$ÕÖË Ë~è É.È Î%Þ%È ÕÖÉÈ ÎØœÝ%Ö Î%ÐCÞ%ÖÉ2Ð ÔÛßYȵÎ<鵧 Ò%ß Ë ÈµÉœØŒÉ2Ì Î%ÞgÉŒÚ.ÖÖÊ<ȵÎ<ÏVË ÈµÉœØŒÉã Ú.ÐÓœÞ%É ØœÐ6ɜ،Ð*ÓŒÖ ØŒÝ%Ö Ê^Ð*È ÎZØœÖÓŒÉ ÔaÓŒÐ*ßîÎ%ÐCÞ%ÖÉEÐÔkßYÈ Î%È ß2Ò%ß ËµÈ ÉœØŒÉ ØœÐ ÉœÚkÖÖÊ%È Î%ÏË ÈµÉœØŒÉã%ÌÎ%Þîç<鵯σ ÌÉœÉŒÈ ÏÎ%ÖÞ6ØœÐ2ØœÝ%Ö" Ì ÏÉ.È Î6ØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%ÏEËµÈ ÉœØMá-ðÝ%ÖÓŒÖ ÔaÐÓœÖãØœÝ%ÖÌÞ%Þ%È ØœÈµÐ*Î^ÌË*ÉŒÊ^Ì ÕÖ.ÓŒÖùCÒ%È ÓŒÖÞ çcíÿøœý%öì ˵Ï*ÐӜȵ؜Ý%ßîÉŒÒ<ßÉ$؜Р" ÚkÐ*ÓŒÞ%É 2 ávõ.ð*îcñ ɜȵÞ<ÖÓŒÈ Î%Ï$ØœÝ^ÌØ È É3ØOÍCÊ%È ÕMÌË Ë Í N³ØœÐ#"uØŒÈ ßÖÉ/ÌÉ'ËæÌ ÓŒÏ*ÖÛÌ Éã ØœÝ%Ö ÉœÚkÖÖÊ%È Î%Ï2ÉœÈ ßÊ%Ë È ÕÖÉ3ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ßAÓœÖùCÒ%È ÓŒÖÉ Ì ç^ð*ò%ø3øoúè ÕÖ Ì É2ßÒ%Õ4ÝŸÉŒÊ^Ì ÕÖVÌÉ$ØœÝ%ÖßYÈ Î%È ßÒ%ß ßYÖßÐ*ÓŒÍ ÓŒÖùZÒ<ȵӜÖޫ؜РӜÖÊ%ÓŒÖÉŒÖÎCØ$Ì ÉŒÕMÌ Ë ÌÓ.à^ÖË Þ ÐÎ ÌÎ Ò%Î%ɜ،ӜÒ%ÕØŒÒ<ÓŒÖÞŸÏӜȵÞ-á Â3 ÅE œävwcæœâ' / uã 'ÛÄ UXUX "Á % ìgöeý^ìù*ö$ê%óœöéœöîcøœöþ«ì Ô~Ì ÉŒØÈ ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖ ÖïCØŒÓ?Ì ÕØŒÈ Ð*Î ÌËzÑ Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß ÔaÐÓYÞ^ÌØ4ÌgÐ*ÎvÒ%Î%ɜ،ӌÒ<ÕØŒÒ%ÓœÖÞAÏ*ÓŒÈ Þ%ÉáðÝ%Ö Ì Ë ÏÐÑ ÓœÈµØœÝ%ßûÕÐßÊ<ÓŒÈ ÉŒÖÉØOÚkÐ Ê^Ì ÓŒØŒÉã3Ì ÉŒÚ.ÖÖÊ\ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßûÌÎ%ÞgÌ Þ^Ì Ø?ÌuÞ%ÖÕÐßÊSÐÉœÈ ØŒÈ ÐÎ ÉŒÕ4Ý%ÖßYÖá-ðÝ%ÖÉŒÚ.ÖÖÊ ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ßšÕÌÎ È Î%ÕÓœÖßÖÎZØ4ÌË Ë Í ËµÐCÕMÌ ØŒÖ ØŒÝ%ÖÕÖË ËµÉØŒÝ^Ì Ø Ì ÓŒÖÈ ÎCØŒÖӜɌÖÕØŒÖÞüçZÍ È ÉŒÐ Ñ~ÉœÒ%ÓOÔOÌÕÖÉuÚÝ%È Ë Ö ØŒÝ<Ö³ÞSÌØ?Ì Þ<ÖÕÐßYÊ^Ð*ÉŒÈ ØŒÈ Ð*ÎÉŒÕ4Ý%ÖßYÖ³ÕÌÎ ÓœÖÉŒØœÓŒÈ ÕØØŒÝ<Ö ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ߟè ÉÚ.ÐӌɜØ3ÕMÌ ÉŒÖ ÊSÖÓ ÔaÐÓœß6ÌÎ<ÕÖçCÍ2Þ%Ö Ñ ÕÐ*ßÊSÐɜȵÎ<Ï$ØŒÝ%ÖÞ^ÌØ4Ì$ÖË ÖßYÖÎCØŒÉÈ ÎC،РɌÒ%çSÞ%Ð*ß6ÌÈ Î%Éá õ.ò%óœóœöîcøœëµícã ÚkÖ\ÌÓœÖäÈ Î±ØŒÝ%Ö\Ê%ÓœÐZÕÖÉŒÉüÐÔ6Þ<ÖÉŒÈ ÏÎ<ȵÎ<ÏHÌ çsöøœøœöó Þ^ÌØ4̟Ɍ؜ӌÒ%ÕØœÒ%ÓŒÖgØœÝ^ÌØYÒ%ØŒÈ Ë È ÜÖÉÉœÊ^ÌØœÈæÌ Ë ÕÐ*Ý%ÖÓœÖÎ%ÕÖ çsöøoú.ööîšè ɌРÑ~ÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖÉ ÉŒÐüÚkÖŸÕMÌ ÎvÓŒÖÞ<Ò%ÕÖgÈ ÎCØŒÖÓœÊ^Ð*ËæÌ ØŒÈ ÐÎ ÕÐ*Ɍ؜ÉMá OÎäÌ Þ%Þ%È ØŒÈ ÐÎ-ãÚ.ÖÌÓœÖÞ%ÖÙ*ÖË ÐÊ%È Î%ÏŸÌ Ê^ÌÓ4ÌË Ë ÖË.ÙÖÓ Ñ ÉœÈµÐ*Î ÐÔ/Ð*Ò%Ó ÌË Ï*ÐÓŒÈ ØœÝ%ß á R\Å uâ -à 'À W ðý%è É$Ú.ÐÓœþgÚÛÌ É$ÉŒÒ<Ê%Ê^Ð*ӌ؜ÖÞ\ȵÎgÊSÌÓŒØ çcí ÌÚÌÓœÞ%ÉÔaÓŒÐ*ß ØœÝ%Ö ( Ì Î%Þ %ÿ.á*ðý%ö³ì Ò%ØŒÝ<ÐÓŒÉ.Ú.ÐÒ%Ë Þ ËµÈ þ*öøœð$øœý^ìî%þ^á CÕ4Ý%ßYÈ Þ%ØÛÌ Î%Þ Ç á%ìgöèµî<éœøœöèµîyôað*óøœý%öç%è ÐßÖÞ%È ÕMÌËGɜȵßÒ<ËæÌeÑ ØœÈµÐ*ÎÞ^Ì Ø?Ì<á"ìgÖ Ú.ÐÒ%Ë ÞÌË ÉœÐ2Ë È þöuøœð ØŒÝ^Ì Î%þ6õEáMEÌÎ%ÉœÖÎãá ôhèµùcî^ì Ø$ÌÎ%Þá"õ.ÐË ÖÉEÔaÐ*Ó$ØŒÝ<ÖÈ Ó2Ý%ÖËµÊ ÔaÒ%Ë3ÕÐ*ßßYÖÎCØŒÉ³Ì Î%Þ ÉœÒ%ÏÏ*ÖɌ؜ȵÐ*Î%ÉMá.ÿ%Ò<ӌ،Ý<ÖÓŒßYÐÓŒÖ*ã%Ú.Ö Ì Ê%Ê%ÓœÖÕÈ ÌØœÖ2ÌÕÕÖÉŒÉE،РÔOÌÑ ÕÈ Ë È ØŒÈ ÖÉÚÝ%È Õ4ÝVÌÓœÖ$Ê^ÌÓœØ Ð Ô)ØœÝ%Ö %ÿ Cð õýôaðó õ.ð*ßê%ò<øœöó EÓ4ÌÊ%Ý<ȵÕÉ ÌÎ%Þ CÕÈ ÖÎCØœÈ{àSÕ0uÈ ÉŒÒ^Ì ËµÈ ÜMÌ ØŒÈ ÐÎ-á EÌÈ ÙÖEÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ%ß CÚ.ÖÖÊ Ì ËµÏ*ÐӜȵ؜Ý%ß õ.öë ËGØŒÓ?ÌÙGá CÒ%Ó Ô?á"ÕÐ*Îá õ.öë Ë-ØŒÓ?ÌÙGá CÒ%ÓOÔ4á"ÕÐÎá úuëµï*öçá +* < < uömìóœø + +% +% )N +< ð"ðóœéœð #" NS " N N^ " å.ó?ì ȵΠ++ N% ++ N < ð3ìç<ëµö " )ïzöõò%øœè Ð*ÎØŒÈ ßYÖ OɌРÑ~ÙÌ Ë Ò%ÖÓ?Ì Î%Þ%ÐßYË Í$Õ4Ý^ÌÎ%Ï*ÖÞ ÈµÎYßÈ Ë Ë ÈµÉœÖÕÐ*Î%Þ%É á ÚkÖÖÊ ÌË ÏÐ*ÓŒÈ ØŒÝ<ßíÉ4ÌÙCȵÎ<ÏÉ CßYÐCÐØŒÝ<ËµÍ Ì Î%Þ%Ð*ßË Í õ.öë Ëð"Ó?ÌÙGá ð"ðø?ì Ë õ.öë ËGð/Ó4ÌÙGá ð"ðø?ì Ë úuëµï*öç%ó4ìè Õ +NSá *+<á N "<á uömìóœø <á " +<á ð"ðóœéœð %á*" *<á*+ <á*" <á*" å.ó?ì ȵΠ%á *+<á <á <á ð3ìç<ëµö + "ïcöõò%øœèµð*î«é4ìùzè Î%Ï*É Ó4ÌÎ%Þ%Ð*ßË Í Õ?ÝSÌÎ%Ï*ÖÞá -Á uåe W OɌРÑ~ÙÌ Ë Ò%ÖÉŒßYÐZÐ*ØŒÝ%Ë Í Ì Î%Þ ö 4øEìAá á^ôhðóœöî%éœöî«ìî%þ;2á ágõ.ë È Î%Öá VÌ ÓŒÕ4Ý%È Î%ÏÕÒ%ç^ÖÉ ú Ý<ȵÏ*ÝšÓŒÖÉœÐË Ò%؜ȵÐ*Î + ÞAÉŒÒ<ÓOÔ~Ì ÕÖ\ÕÐÎ%ɜ،ӜÒ%ÕØŒÈ Ð*ÎíÌË Ï*ÐÑ ÓŒÈ ØŒÝ<ß á3 * G Z dˆššœ 4 % % ãv% hn + +$# +<ãò<ëµí %á öø^áìýèµë Ý%Ö˵ßYÉ Ì Î%Þ ú á.ìî EÖË Þ%ÖÓá uõøœóœööé\ôað*ó Ô~Ìɜ،ÖÓ ÈµÉœÐÉœÒ%ÓOÔ~Ì ÕÖŸÏÖÎ%ÖÓ?ÌØœÈ ÐÎáX[ SŠœ ŽC d ŽC ŽŠŒ 4 % % ãg #+ % # %ãò%ë Í # %á ö+øbgá EÈ Ë ÖÉÌÎ%Þ $á ³ÌÈ ßYÖÉMáGúuÞ%ÙÌÎ<ÕÖÞ È ÎZØœÖÓ?Ì ÕØŒÈ Ù*Ö³ÙCÈzÑ ÉŒÒ^Ì Ë ÈµÜÌØŒÈ Ð*Î ÔaÐÓõÿ"Ç2á3 ² C d Ž YS dˆ $ $ ŽŽ * ž Ž%ˆ4ˆMŠ Ž *ã œ "< #+*%ã< %á ö Nø $á Gá $Ì ËµË Ì ÏÝ%ÖÓá CÊ^Ì Î à^ë ØŒÖÓAúuÎAÐÊ<ØŒÈ ßÈ ÜMÌ ØŒÈ ÐÎ ÉŒÕ4Ý%ÖßYÖuÔaÐÓÙ*ÐË Ò%ßÖ.ÙCÈ ÉŒÒ^Ì ËµÈ ÜMÌ ØŒÈ ÐÎÐ Ô/Ë ÌÓœÏÖuà^Î%È ØœÖ³ÖËµÖ Ñ ßÖÎCØßYÐZÞ<ÖË ÉMá OΊœ M 4ˆ4ˆ4 Ž* $ Œ C d Žv ¹!ã Ê^ÌÏ*ÖÉ + # "%á Aõ.ÐßYÊ%Ò%ØœÖÓ ÐZÕȵÖØOÍ "ÓŒÖÉœÉMãôGÐ*É ú Ë ÌßYÈ ØŒÐÉãZõ.ú ãg % á ö*"ø^áeìgöóœî%öõ4þö*á G %ˆ?Ž< MˆŽ% d ŠŸˆŽ% d Šá ú Þ<Þ%È ÉŒÐÎ Ñ ìgöéœë ÖÍ "Ò%ç%Ë È ÉŒÝ<ȵÎ<Ϫõ.Ð*ßÊ^Ì ÎZÍCã% #NSá ö*+ø^á ÖÈ Þ%ÖÓã\ð$áVÇEÌÙZÈ ÉšÌÎ%Þ gá ìgðcð^á "- %ˆMŽ#%$ ŠŒ 4 *ŠŒ Ž Z ˆáVú Þ<Þ%È ÉŒÐÎ Ñ~ìgÖÉœË ÖÍ )Ò%ç%Ë È ÉŒÝ%È Î%Ï õ.ðßyê^ìîcícã% *+%á

8 Æ(SkÄuÁ = ²À%ÆŒÂ3 W IJ! G á"úuî6è ÉœÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖEÚÈ ØŒÝ<ȵÎVÌ Î6ÌË Ï*Öç%Ó?Ì È Õ³ÉœÕMÌË Ì Ó à^öëµþ-á IJ! G á OÉœÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖÉ ÐÔ"ÕÐÎ<ÉŒØ?Ì ÎCØ ÙÐ*Ë Ø?ÌÏ*ÖÔaÓœÐß Ì à^î<èµøœöeöë ÖßÖÎCØ.ÉŒÈ ßÒ%Ë ÌØœÈ ÐÎ ÐÔ3ÕMÌÓœÞ%È ÌÕEÞ%Ö4àSç%ÓŒÈ Ë Ë ÌØŒÈ Ð*Î ÚÈ ØŒÝ<ȵÎYØŒÝ%ÖÙÖÎCØŒÓœÈ ÕË ÖÉÐÔ3ØŒÝ<Ö³ÝCÒ%ß ÌÎÝ%ÖÌÓŒØá IJ! G á"úuî6è ÉœÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖEÐ Ô)ÕÐÎ%ÉœØ?ÌÎCØÙ*ÐË Ø?Ì ÏÖÔdÓŒÐß Ì à^î<èµøœöeöë ÖßÖÎCØ.ÉŒÈ ßÒ%Ë ÌØœÈ ÐÎ ÐÔ3ØŒÝ%ÖEÙ*ÐË Ø?Ì ÏÖ Þ<ȵɜ،Ӝȵç<Ò%ØŒÈ ÐÎ Þ%Ò<ֳ؜ÐØŒÝ%ÖÖË ÖÕØŒÓœÈ ÕMÌË"ÌÕ؜ȵÙCÈ ØOÍÐÔ"ØŒÝ%ÖÝ%ÖMÌÓœØÚÈ ØŒÝ%È Î6Ì ßÒ%Ë ØœÈ{ÑOÕ4Ý^Ìß çsöóœöþßyðcþ%öëgðô"øœý%öýzò<ß6ìîøœý%ðó4ìïgá IJ! G á"úuî6è ÉœÐÑOÉŒÒ%Ó Ô~ÌÕÖEÐ Ô)ÕÐÎ%ÉœØ?ÌÎCØÙ*ÐË Ø?Ì ÏÖÔdÓŒÐß Ì à^î<èµøœöeöë ÖßÖÎCØ.ÉŒÈ ßÒ%Ë ÌØœÈ ÐÎ ÐÔ3ØŒÖßYÊ^Ð*Ó?Ì Ë^Ë ÐçSÖEÖÊ%È Ë ÖÊ%ÉœÍÈ Î Ì ßYÐZÞ<ÖË^Ð Ô/ØœÝ%Ö$ÝCÒ%ß6Ì ÎÉŒþCÒ%Ë ËÌÎ<Þ6ç<Ó?ÌÈ Îá

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

varadaraajapanchaashat.dvi

varadaraajapanchaashat.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

naanmugantiruvandaadi.dvi

naanmugantiruvandaadi.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ø Ñ Ý ÉÚ ÖÉ É ÝÉØ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

parisankhyaastabaka.dvi

parisankhyaastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

tezisfuzet.dvi

tezisfuzet.dvi Ð Ð Ø Ñ Ò Þ ÒÒÝ Þ Ð Ò Ø Ò ÐÑ Ð Ø Ú Þ Ð Ø Ë ÑÓÒ ÞØ Ö ¹ Ó ØÓÖ ÖØ Þ Ø Þ ¹ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ Ì ÖÑ Þ ØØÙ ÓÑ ÒÝ Ã Ö Ì Ñ Ú Þ Ø Öº ÐÙ Ý Ð Þ ÅÌ Ï Ò Ö Þ ÃÙØ Ø ÞÔÓÒØ ËÞ Ð Ö Ø Ø Þ ÇÔØ ÁÒØ Þ Ø Þ Ó ØÓÖ Á ÓÐ Ó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

dashaavataarastabaka.dvi

dashaavataarastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

mecprob_energia.dvi

mecprob_energia.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁ ÈÇÄÁÌ ÆÁ ÊÌ Æ º È ÊÌ Å ÆÌÇ ËÁ ÈÄÁ º ËÁ Á ÈÊÇ Ä Å Ë ÌÊ ÂÇ Æ Ê ½º ÍÒ Ù ÖÞ Ú ÐÓÖ F = 5î 2ĵ + 3ˆk Æ Ø Ó Ö ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ º Ô ÖØ ÙÐ Ñ ÔÓ Ò Ð ÔÙÒØÓ ½ ¼ ½µ Ð ÔÙÒØÓ ¾ ½ ¹½µ Ð Ø Ñ Ö Ö Ò Ø Ð Ö Ó Ò Ñ ØÖÓ µº

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

vo.eps

vo.eps Ð ØÖÒ Ö Ð ½ Ó Ó Ü Ö Ó Ê ÓÐÚ Ó ÈÖÓ º Ö Åº Î Ö Ò Ø Þ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Ð ØÖÒ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÍÌ Èʵ ½º Í Ò Ó ÙÒ ÔÖÓÜ Ñ Ó Ó Ó Ó ÑÓ ÐÓ ÑÔÐ Óµ ÒÓ ÖÙ ØÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ½ ÓÐ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ö ØÓÖ R 1,,R 3 µ Ø Ò

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

lll25137.dvi

lll25137.dvi ݺ ¾½ º Ý ÓÖÐ Ø Ò Ý ÓÒÚ Ü Ø Þ Ø Ö Ð Ø Ø ÐÐ ØØ Ñ Ð ÞÒ Ö Ð Ø Ò Ý Ð ÐØ ÔÓÒØ Ò ØÑ Ò Ý Ò Ð Ñ ÓÐ Ñ Ð ÒØ Ã ¹ Å Ä ½» º Þ Ñ Òµº Þ ½» º Þ Ñ Ò ØòÞ ØØ º ¾ º Ð Ø Ò Þ ÚÓÐØ Ö Ó Ý ÖÓÑ Þ ÐÝÔÓÒØ Ò ØÑ Ò Ý Ò Þ Ð Ñ ÐÝ Ð Þ

Chi tiết hơn

nyaasavimshati.dvi

nyaasavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

shringaarastabaka.dvi

shringaarastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉø ÚÀÉ Þ ØÉùÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ë ßØÉùÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ Ë ÒÉ His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

muktaa.dvi

muktaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÜÉÞ ØË This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

quadratgl.dvi

quadratgl.dvi " # $% & ' (% ' ) * + " #, - $. ( ) /0 1, 2 /0 4% & ' 5% 6 7 4 5 6 7 & 8 % & 6 &9 % ' 8: 8 * + $ * & 8 ( * 6 &9 ) * 8: 8 6 ; 5% & ' ;

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ê Ð ÙÐ ÐÙÔÖ ÙÒ ¾¼¼ Å Ø Ñ Ø È Ø Ö Ù È ½ ÎÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÈÝÖ Ñ Ò Ò M = 6, 0 Ñ Å ÒØ Ð = 4, Ñ Ö Ò Ò Ë Ò Ï Ò Ð ε ÞÛ Ò Ö Ë Ø Ò ÒØ ÙÒ Ö ÖÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ º Ö ÒÙÒ Ö Ë Ø Ò s s M = = M = 7, 50 Ñ Ö ÒÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ Ò = ( )

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

mod18a.dvi

mod18a.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 55 ¾¼½ ½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Zahlentheorie Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! Aufgabe : ( ÈÙÒ Ø µ µ a 0,...,a r Ò ÒÞ Ð Ò ÙÒ e 0,...,e r N 0 º Ò Ë Lösung: Ï Ò 0 ÑÓ 9

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙØ ÕÙ³ Ð Ô ÙØ ÑÔÖÙÒØ Ö ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ô ¹ ÓÙ º µ ½ ÔÓ ÒØ ü Ô ÖØ Ö Ð³ Ø Ð Ð Ù Ô Ùع Ð ÑÔÖÙÒØ Ö ØÓÙ Ð

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

c:/Documents and Settings/rokyta/Dokumenty/Html/preprint/2007-obal/obal-252.dvi

c:/Documents and Settings/rokyta/Dokumenty/Html/preprint/2007-obal/obal-252.dvi Å Ö ÒÒ ĐÓÖÒÝ ËØ Ò Ð Ú À ÒÐ Â Ò Å Ð Ý ÀÓÑ ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ËÓ ÓÐ Ú Ô Ï ½ Ò ½ ÈÖ ÔÖ ÒØ ÆÓº Å ÌÀ¹ÃÅ ¹¾¼¼»¾ ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ËÙ Ñ ØØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ò ÐÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò È Ý ÖÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËÓ ÓÐÓÚ ½ ÈÖ Þ Ê ÔÙ

Chi tiết hơn

½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ Ç

½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ Ç ½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ ÇÖ Ö Ó Ö Ú Ñ ÒØÓ ÒÒ Ó ÐÙ Ð Ó Ñ ÖØ ÓÖ ½ º¼¼¹½ º¼¼ ØÙ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

art_6.dvi

art_6.dvi Ý Ö Ñ ÙÒØ ÒÐ Ò ËÙÓÑ Ò ÝÝ ÓÒ ÙÖ Ö ÆÇÊ ÁÌ ¼ Ö ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÙÔÔ ÓÑ Ø Ó ØÝÐ Ö ØÓÖ ÖÓÒ ØÖ ÓÑ À Ð Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò Ë ÑÑ ÒØØÒ Ò ÆÇÊ ÁÌ Ø ÒÓÖ ÓÖ Ò Ò Ò Ø ØÙØ Ø ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ý ÒÐ Ò Ú Ö ÑØ Ã

Chi tiết hơn

A17061.dvi

A17061.dvi ½ º Ë È Ý ÓÐÝÑÔ ½º ËØÙ ÃÐ Ò ØÙ Ù ½ ¼ ½½ Ò Ø Ò ¹ ÓÑ ÒÓ Ê Ð Ø µ È Ý Ð Û Ô Ý Ð Ö Ò ÙÒ Ö Ò Ò Ø Ò Ö Ö ÙÒ ÚÓÒ Ù¹ ÑÑ Ò Ò Ò ÓÒ Ö Û Ø Ò º Å Ø Ñ ÓÐ Ò Ò ÓÑ ÒÓ Ù Ù Ñ Ö Ø Ð ØØ ½ Ò Ø ÒÒ Ø Ù Þ Ò Û Ö Ù ÓÒ Ñ Ø Ú Ö Ò Ò

Chi tiết hơn

turanuj.dvi

turanuj.dvi ÌÍÊýÆ Ì Ì ÄÃ Ê Ø Ñ Ö Ò Þ Ð ÐÐ ò Ö Ð Ó Ð Ð ÓÞÙÒ À ÒÝ Ð Ð Ø Ý n Ý Þ Öò Ö Ò Ò Ñ Ø ÖØ ÐÑ Þ Ö Þ Ö ÒØ Ú Ð Ñ ÐÝ ÓØØ H Ö ÓØ ÐÐ ØÚ H 1,...,H s Ö Ó Ý Ø Ñµ Ø Ñ Ö Ð Ö Ñ ÒÝ ÌÙÖ Ò È Ð Ð ØØ Ñ Ö Ñ ÖØ ÚÓÐØ ÞÓÒ Ò Þ Ñ ÒÝ

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

prf_MechB.dvi

prf_MechB.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ù ÞÛ Ð Ò Ø Ø EIµ ÙÒ Ø Û Ö Ø ÐÐØ Ð ÖØ ÙÒ Ð ¹ Ø Øº ÌÖ Û Ö ÛÙÖ Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý¹ Ø Ñ Ò Ö Ì Ð Ö ÙÒØ ÖØ Ðغ x 1 1 x 2 2 x 3 3 Ò Ë Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö ËØ

Chi tiết hơn