p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "p65"

Bản ghi

1 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÎÌÓ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÌÅÒÐÎËÎÃÈÈ Í À Ö È Î Í À Ë Ü Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê Î É Ô Å Ä Å Ð À Ö È È ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû ÍÎÐÌÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÑ ÅÒÀ ÍÀ ÏÐÎ ÍÎÑÒÜ Îáùèå òðåáîâàíèÿ Èçäàíèå îôèöèàëüíîå 2009

2 Ïðåäèñëîâèå Öåëè è ïðèíöèïû ñòàíäàðòèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 äåêàáðÿ 2002 ã. ¹ 184-ÔÇ «Î òåõíè åñêîì ðåãóëèðîâàíèè», à ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÃÎÑÒ Ð «Ñòàíäàðòèçàöèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ» Ñâåäåíèÿ î ñòàíäàðòå 1 ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Íàó íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è êîíñòðóêòîðñêèé èíñòèòóò õèìè åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ ÍÈÈÕÈÌÌÀØ); Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ïåòðîõèì Èíæèíèðèíã» (ÇÀÎ Ïåòðîõèì Èíæèíèðèíã); Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Âñåðîññèéñêèé íàó íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèé èíñòèòóò íåôòÿíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ ÂÍÈÈÍÅÔÒÅÌÀØ); Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî ýêîëîãè åñêîìó, òåõíîëîãè åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó (Ðîñòåõíàäçîð) 2 ÂÍÅÑÅÍ Òåõíè åñêèì êîìèòåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè ÒÊ 260 «Îáîðóäîâàíèå õèìè åñêîå è íåôòåãàçîïåðåðàáàòûâàþùåå» 3 ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè îò 27 äåêàáðÿ 2007 ã. ¹ 503-ñò 4 Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ó òåíû îñíîâíûå íîðìàòèâíûå ïîëîæåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ è åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ: Äèðåêòèâû 97/23 ÅÑ Åâðîïåéñêîãî Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà îò 29 ìàÿ 1997 ã. ïî ñáëèæåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâ- ëåíîâ, êàñàþùåéñÿ îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî ïîä äàâëåíèåì; ÅÍ :2002 «Ñîñóäû, ðàáîòàþùèå ïîä äàâëåíèåì. àñòü 3. Ðàñ åò» (ÅN :2002 «Unfired pressure vessel Part 3: Design») 5 ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèÿõ ê íàñòîÿùåìó ñòàíäàðòó ïóáëèêóåòñÿ â åæåãîäíî èçäàâàåìîì èíôîðìàöèîííîì óêàçàòåëå «Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû», à òåêñò èçìåíåíèé è ïîïðàâîê â åæåìåñÿ íî èçäàâàåìûõ èíôîðìàöèîííûõ óêàçàòåëÿõ «Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû». Â ñëó àå ïåðåñìîòðà (çàìåíû) èëè îòìåíû íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå áóäåò îïóáëèêîâàíî â åæåìåñÿ íî èçäàâàåìîì èíôîðìàöèîííîì óêàçàòåëå «Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû». Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ, óâåäîìëåíèå è òåêñòû ðàçìåùàþòñÿ òàêæå â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè â ñåòè Èíòåðíåò Ñòàíäàðòèíôîðì, 2009 Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò íå ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ èëè àñòè íî âîñïðîèçâåäåí, òèðàæèðîâàí è ðàñïðîñòðàíåí â êà åñòâå îôèöèàëüíîãî èçäàíèÿ áåç ðàçðåøåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè II

3 Ñîäåðæàíèå 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Íîðìàòèâíûå ññûëêè Îáîçíà åíèÿ Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ðàáî åå, ðàñ åòíîå è ïðîáíîå äàâëåíèå Ðàñ åòíûå óñèëèÿ è ìîìåíòû Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè Êîýôôèöèåíòû çàïàñà óñòîé èâîñòè Ìîäóëè ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè è êîýôôèöèåíòû ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ Ïðèáàâêè ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ Ïðèëîæåíèå À (îáÿçàòåëüíîå) Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé Ïðèëîæåíèå Á (ñïðàâî íîå) Ðàñ åòíûå ìåõàíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ Ïðèëîæåíèå Â (ñïðàâî íîå) Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ ìîäóëÿ ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè Ïðèëîæåíèå Ã (ñïðàâî íîå) Êîýôôèöèåíòû ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ Ïðèëîæåíèå Ä (îáÿçàòåëüíîå) Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ è ïàÿíûõ øâîâ III

4 Í À Ö È Î Í À Ë Ü Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê Î É Ô Å Ä Å Ð À Ö È È Ñîñóäû è àïïàðàòû ÍÎÐÌÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÑ ÅÒÀ ÍÀ ÏÐÎ ÍÎÑÒÜ Îáùèå òðåáîâàíèÿ Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. General requirements Äàòà ââåäåíèÿ Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ èç óãëåðîäèñòûõ è ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé, öâåòíûõ ìåòàëëîâ (àëþìèíèÿ, ìåäè, òèòàíà è èõ ñïëàâîâ), ïðèìåíÿåìûõ â õèìè åñêîé, íåôòåõèìè åñêîé, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé è ñìåæíûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, ðàáîòàþùèõ â óñëîâèÿõ îäíîêðàòíûõ è ìíîãîêðàòíûõ íàãðóçîê ïîä âíóòðåííèì èçáûòî íûì äàâëåíèåì, âàêóóìîì èëè íàðóæíûì äàâëåíèåì, ïîä äåéñòâèåì îñåâûõ è ïîïåðå íûõ óñèëèé è èçãèáàþùèõ ìîìåíòîâ, èíåðöèîííûõ íàãðóçîê, à òàêæå óñòàíàâëèâàåò êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè, äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé, ìîäóëÿ ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè è êîýôôèöèåíòîâ ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü ïðèìåíèìû, åñëè ñâîéñòâà ìàòåðèàëîâ, òðåáîâàíèÿ ê êîíñòðóêöèè, èçãîòîâëåíèþ è êîíòðîëþ îòâå àþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð è äðóãèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. Åñëè îòêëîíåíèÿ îò ãåîìåòðè åñêîé ôîðìû, íåòî íîñòè èëè êà åñòâî èçãîòîâëåíèÿ îòëè àþòñÿ îò òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, òî ïðè ðàñ åòå íà ïðî íîñòü ýòè îòñòóïëåíèÿ äîëæíû áûòü ó òåíû ñîîòâåòñòâóþùåé êîððåêòèðîâêîé ðàñ åòíûõ ôîðìóë. 2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå èñïîëüçîâàíû íîðìàòèâíûå ññûëêè íà ñëåäóþùèå ñòàíäàðòû: ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Îïðåäåëåíèå ðàñ åòíûõ óñèëèé äëÿ àïïàðàòîâ êîëîííîãî òèïà îò âåòðîâûõ íàãðóçîê è ñåéñìè åñêèõ âîçäåéñòâèé ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû ñòàëüíûå ñâàðíûå. Îáùèå òåõíè åñêèå óñëîâèÿ ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ðàñ åò öèëèíäðè- åñêèõ è êîíè åñêèõ îáå àåê, âûïóêëûõ è ïëîñêèõ äíèù è êðûøåê ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Óêðåïëåíèå îòâåðñòèé â îáå àéêàõ è äíèùàõ ïðè âíóòðåííåì è âíåøíåì äàâëåíèÿõ. Ðàñ åò íà ïðî íîñòü îáå àåê è äíèù ïðè âíåøíèõ ñòàòè åñêèõ íàãðóçêàõ íà øòóöåð ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ðàñ åò íà ïðî íîñòü è ãåðìåòè íîñòü ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ðàñ åò îáå àåê è äíèù îò âîçäåéñòâèÿ îïîðíûõ íàãðóçîê ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ðàñ åò íà ïðî íîñòü ïðè ìàëîöèêëîâûõ íàãðóçêàõ ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Òåïëîîáìåííûå àïïàðàòû ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ñîñóäû è àïïàðàòû ñ ðóáàøêàìè Èçäàíèå îôèöèàëüíîå 1

5 ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Îïðåäåëåíèå íàïðÿæåíèé â ìåñòàõ ïåðåñå åíèé øòóöåðîâ ñ îáå àéêàìè è äíèùàìè ïðè âîçäåéñòâèè äàâëåíèÿ è âíåøíèõ íàãðóçîê íà øòóöåð ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ñîñóäû è àïïàðàòû, ðàáîòàþùèå ñ ñåðîâîäîðîäíûìè ñðåäàìè ÃÎÑÒ Ð Ñîñóäû è àïïàðàòû. Íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü. Ìåòîä ðàñ åòà íà ïðî íîñòü îáå àåê è äíèù ñ ó åòîì ñìåùåíèÿ êðîìîê ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé, óãëîâàòîñòè è íåêðóãëîñòè îáå àåê ÃÎÑÒ Ïðîêàò èç ñòàëè ïîâûøåííîé ïðî íîñòè. Îáùèå òåõíè åñêèå óñëîâèÿ ÃÎÑÒ Ñòàëü ñîðòîâàÿ è êàëèáðîâàííàÿ êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ è æàðîïðî íàÿ. Òåõíè åñêèå òðåáîâàíèÿ ÃÎÑÒ Ïîêîâêè èç êîððîçèîííî-ñòîéêèõ ñòàëåé è ñïëàâîâ. Îáùèå òåõíè åñêèå óñëîâèÿ Ï ð è ì å à í è å Ïðè ïîëüçîâàíèè íàñòîÿùèì ñòàíäàðòîì öåëåñîîáðàçíî ïðîâåðèòü äåéñòâèå ññûëî íûõ ñòàíäàðòîâ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî åæåãîäíî èçäàâàåìîìó èíôîðìàöèîííîìó óêàçàòåëþ «Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû», êîòîðûé îïóáëèêîâàí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà, è ïî ñîîòâåòñòâóþùèì åæåìåñÿ íî èçäàâàåìûì èíôîðìàöèîííûì óêàçàòåëÿì, îïóáëèêîâàííûì â òåêóùåì ãîäó. Åñëè ññûëî íûé ñòàíäàðò çàìåíåí (èçìåíåí), òî ïðè ïîëüçîâàíèè íàñòîÿùèì ñòàíäàðòîì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ çàìåíÿþùèì (èçìåíåííûì) ñòàíäàðòîì. Åñëè ññûëî íûé ñòàíäàðò îòìåíåí áåç çàìåíû, òî ïîëîæåíèå, â êîòîðîì äàíà ññûëêà íà íåãî, ïðèìåíÿåòñÿ â àñòè, íå çàòðàãèâàþùåé ýòó ññûëêó. ñ ñ 1 ñ 2 ñ 3 E n â n ò n ä n ï n ó n â n n âò ð R e/t R e /20 R p0,2/t R p0,2/20 R p1,0/t R p1,0 / 20 R m / t R m / 20 R m / n / t 2 3 Îáîçíà åíèÿ Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå îáîçíà åíèÿ: ñóììà ïðèáàâîê ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì, ìì; ïðèáàâêà äëÿ êîìïåíñàöèè êîððîçèè è ýðîçèè, ìì; ïðèáàâêà äëÿ êîìïåíñàöèè ìèíóñîâîãî äîïóñêà, ìì; ïðèáàâêà äëÿ êîìïåíñàöèè óòîíåíèÿ ñòåíêè ïðè òåõíîëîãè åñêèõ îïåðàöèÿõ, ìì; ìîäóëü ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî íîñòè ïî âðåìåííîìó ñîïðîòèâëåíèþ (ïðåäåëó ïðî íîñòè); êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî ïðåäåëó òåêó åñòè; êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî ïðåäåëó äëèòåëüíîé ïðî íîñòè; êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî ïðåäåëó ïîëçó åñòè; êîýôôèöèåíò çàïàñà óñòîé èâîñòè; êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî ïðåäåëó ïðî íîñòè äëÿ àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ; êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî ïðåäåëó ïðî íîñòè äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ; ðàñ åòíîå äàâëåíèå, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè òåìïåðàòóðå 20 Ñ, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå óñëîâíîãî ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè îñòàòî íîì óäëèíåíèè 0,2 % ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå óñëîâíîãî ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè îñòàòî íîì óäëèíåíèè 0,2 % ïðè òåìïåðàòóðå 20 Ñ, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè îñòàòî íîì óäëèíåíèè 1,0 % äëÿ ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðû, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè îñòàòî íîì óäëèíåíèè 1,0 % äëÿ òåìïåðàòóðû 20 Ñ, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ (ïðåäåëà ïðî íîñòè) ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; ìèíèìàëüíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ (ïðåäåëà ïðî íîñòè) ïðè òåìïåðàòóðå 20 Ñ, ÌÏà; 10 ñðåäíåå çíà åíèå ïðåäåëà äëèòåëüíîé ïðî íîñòè çà 10 n àñîâ ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; R p10 10 n t, / / ñðåäíèé 1 %-íûé ïðåäåë ïîëçó åñòè çà 10 n àñîâ ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà;

6 s èñïîëíèòåëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà, ìì; s p ðàñ åòíàÿ òîëùèíà ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà, ìì; t ðàñ åòíàÿ ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà, Ñ; α êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå, 10 6, Ñ 1 ; [σ] äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå ïðè ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðå, ÌÏà; [σ] 20 äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå ïðè òåìïåðàòóðå 20 Ñ, ÌÏà; ϕ êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ. 4 Îáùèå ïîëîæåíèÿ 4.1 Ðàñ åò íà ïðî íîñòü íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü äëÿ âñåõ ïðîãíîçèðóåìûõ ñîñòîÿíèé ñîñóäîâ, âîçíèêàþùèõ âî âðåìÿ èõ ýêñïëóàòàöèè, èñïûòàíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè, ìîíòàæà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó èòûâàòü âñå íàãðóçêè è âíåøíèå ôàêòîðû (òåìïåðàòóðó, êîððîçèîííûå ñðåäû è ò.ï.), êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà ïðî íîñòü, è ó èòûâàòü âåðîÿòíîñòü èõ îäíîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Â àñòíîñòè, íåîáõîäèìî ó èòûâàòü ñëåäóþùèå ôàêòîðû: - âíóòðåííåå / âíåøíåå äàâëåíèå; - òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàáî èå òåìïåðàòóðû; - ñòàòè åñêîå äàâëåíèå â ðàáî èõ óñëîâèÿõ è óñëîâèÿõ èñïûòàíèÿ, íàãðóçêè îò ìàññû ñîñóäà è ñîäåðæèìîãî â îáîðóäîâàíèè; - èíåðöèîííûå íàãðóçêè ïðè äâèæåíèè, îñòàíîâêàõ è êîëåáàíèÿõ, íàãðóçêè îò âåòðîâûõ è ñåéñìè åñêèõ âîçäåéñòâèé; - ðåàêòèâíûå óñèëèÿ (ïðîòèâîäåéñòâèÿ), êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ îò îïîð, êðåïëåíèé, òðóáîïðîâîäîâ è ò. ä.; - íàãðóçêè îò ñòåñíåííîñòè òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé; - óñòàëîñòü ïðè ïåðåìåííûõ íàãðóçêàõ, êîððîçèþ è ýðîçèþ è ò. ä. Çà ïðàâèëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ íîðì è ìåòîäîâ ðàñ åòà íà ïðî íîñòü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü îðãàíèçàöèÿ (ïðåäïðèÿòèå èëè ôèçè åñêîå ëèöî), âûïîëíÿâøàÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñ åòû íà ïðî íîñòü. 4.2 Ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ ïðèâåäåíû â ÃÎÑÒ Ð ÃÎÑÒ Ð Â îñíîâó ìåòîäîâ ðàñ åòà íà ïðî íîñòü áîëüøèíñòâà ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ ïðèíÿò ìåòîä ðàñ åòà ïî ïðåäåëüíûì íàãðóçêàì. Äëÿ óäîáñòâà ðàñ åòà êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè ê ïðåäåëüíûì íàãðóçêàì ó èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé. Äëÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (íàïðèìåð, ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé) èëè óñëîâèé íàãðóæåíèÿ, íàïðèìåð ïðè ïåðåìåííûõ íàãðóçêàõ, ðàñ åò âåäåòñÿ ïî äîïóñêàåìûì íàïðÿæåíèÿì. Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ â ýòîì ñëó àå îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó åòîì îñîáåííîñòåé ýêñïëóàòàöèè ñîñóäà, îïûòíûõ äàííûõ, õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà. Ïðè ðàñ åòå íà óñòîé èâîñòü äîïóñêàåìûå íàãðóçêè îïðåäåëÿþò ïî íèæíèì êðèòè åñêèì íàïðÿæåíèÿì Ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó èñïîëüçóþò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà è äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé, à òàêæå ïðè ðàñ åòå íà ïðî íîñòü ñ ó åòîì òåìïåðàòóðíûõ âîçäåéñòâèé. 5.2 Ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó îïðåäåëÿþò íà îñíîâàíèè òåïëîòåõíè åñêèõ ðàñ åòîâ èëè ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé, èëè îïûòà ýêñïëóàòàöèè àíàëîãè íûõ ñîñóäîâ. Çà ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó èëè àïïàðàòà ïðèíèìàþò íàèáîëüøóþ òåìïåðàòóðó ñòåíêè. Ïðè òåìïåðàòóðå íèæå 20 Ñ çà ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó ïðè îïðåäåëåíèè äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé ïðèíèìàþò òåìïåðàòóðó 20 Ñ. 5.3 Åñëè íåâîçìîæíî ïðîâåñòè òåïëîâûå ðàñ åòû èëè èçìåðåíèÿ è åñëè âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ñòåíêè ïîâûøàåòñÿ äî òåìïåðàòóðû ñðåäû, ñîïðèêàñàþùåéñÿ ñî ñòåíêîé, òî çà ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó ñëåäóåò ïðèíèìàòü íàèáîëüøóþ òåìïåðàòóðó ñðåäû, íî íå íèæå 20 Ñ. Ïðè îáîãðåâå îòêðûòûì ïëàìåíåì, îòðàáîòàííûìè ãàçàìè èëè ýëåêòðîíàãðåâàòåëÿìè ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó ïðèíèìàþò ðàâíîé òåìïåðàòóðå ñðåäû, óâåëè åííîé íà 20 Ñ ïðè çàêðûòîì îáîãðåâå è íà 50 Ñ ïðè ïðÿìîì îáîãðåâå, åñëè íåò áîëåå òî íûõ äàííûõ. 5.4 Åñëè ñîñóä èëè àïïàðàò ýêñïëóàòèðóþòñÿ ïðè íåñêîëüêèõ ðàçëè íûõ ðåæèìàõ íàãðóæåíèÿ èëè ðàçíûå ýëåìåíòû àïïàðàòà ðàáîòàþò â ðàçíûõ óñëîâèÿõ, äëÿ êàæäîãî ðåæèìà ìîæíî îïðåäåëèòü ñâîþ ðàñ åòíóþ òåìïåðàòóðó. 3

7 6 Ðàáî åå, ðàñ åòíîå è ïðîáíîå äàâëåíèå 6.1 Ïîä ðàáî èì äàâëåíèåì äëÿ ñîñóäà è àïïàðàòà ñëåäóåò ïîíèìàòü ìàêñèìàëüíîå âíóòðåííåå èçáûòî íîå èëè íàðóæíîå äàâëåíèå, âîçíèêàþùåå ïðè íîðìàëüíîì ïðîòåêàíèè ðàáî åãî ïðîöåññà, áåç ó åòà ãèäðîñòàòè åñêîãî äàâëåíèÿ ñðåäû è äîïóñòèìîãî êðàòêîâðåìåííîãî ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ âî âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà èëè äðóãèõ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ. 6.2 Ïîä ðàñ åòíûì äàâëåíèåì äëÿ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ ñëåäóåò ïîíèìàòü äàâëåíèå, íà êîòîðîå ïðîâîäÿò èõ ðàñ åò íà ïðî íîñòü. Ðàñ åòíîå äàâëåíèå äëÿ ýëåìåíòîâ ñîñóäà èëè àïïàðàòà ïðèíèìàþò, êàê ïðàâèëî, ðàâíûì ðàáî åìó äàâëåíèþ èëè âûøå. Ðàñ åòíîå äàâëåíèå äîëæíî ó èòûâàòü: - âíóòðåííåå / âíåøíåå äàâëåíèå; - ãèäðîñòàòè åñêîå äàâëåíèå îò ñðåäû, ñîäåðæàùåéñÿ â ñîñóäå; - íåñòàáèëüíîñòü ïåðåðàáàòûâàåìûõ ñðåä è òåõíîëîãè åñêîãî ïðîöåññà; - èíåðöèîííûå íàãðóçêè ïðè äâèæåíèè èëè ñåéñìè åñêèõ âîçäåéñòâèÿõ. Åñëè íà ñîñóäå èëè ïîäâîäÿùåì òðóáîïðîâîäå ê ñîñóäó óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî, îãðàíè èâàþùåå äàâëåíèå, òîáû ðàáî åå äàâëåíèå íå ïðåâûøàëî ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàáî åãî äàâëåíèÿ, òî ïðè îïðåäåëåíèè ðàñ åòíîãî äàâëåíèÿ íå ó èòûâàþò êðàòêîâðåìåííîå ïðåâûøåíèå ðàáî åãî äàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ 10 %. Äëÿ ýëåìåíòîâ, ðàçäåëÿþùèõ ïðîñòðàíñòâà ñ ðàçíûìè äàâëåíèÿìè (íàïðèìåð, â àïïàðàòàõ ñ îáîãðåâàþùèìè ðóáàøêàìè), çà ðàñ åòíîå äàâëåíèå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ëèáî êàæäîå äàâëåíèå â îòäåëüíîñòè, ëèáî äàâëåíèå, êîòîðîå òðåáóåò áîëüøåé òîëùèíû ñòåíêè ðàññ èòûâàåìîãî ýëåìåíòà. Åñëè îáåñïå èâàåòñÿ îäíîâðåìåííîå äåéñòâèå äàâëåíèé, òî äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü ðàñ åò íà ðàçíîñòü äàâëåíèé. Ðàçíîñòü äàâëåíèé ïðèíèìàåòñÿ â êà åñòâå ðàñ åòíîãî äàâëåíèÿ òàêæå äëÿ òàêèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå îòäåëÿþò ïðîñòðàíñòâà ñ âíóòðåííèì èçáûòî íûì äàâëåíèåì îò ïðîñòðàíñòâà ñ àáñîëþòíûì äàâëåíèåì, ìåíüøèì åì àòìîñôåðíîå. Åñëè îòñóòñòâóþò òî íûå äàííûå î ðàçíîñòè ìåæäó àáñîëþòíûì äàâëåíèåì è àòìîñôåðíûì, òî àáñîëþòíîå äàâëåíèå ïðèíèìàþò ðàâíûì íóëþ. 6.3 Ïîä ïðîáíûì äàâëåíèåì â ñîñóäå èëè àïïàðàòå ñëåäóåò ïîíèìàòü äàâëåíèå, ïðè êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ èñïûòàíèå ñîñóäà èëè àïïàðàòà. 6.4 Ïîä ðàñ åòíûì äàâëåíèåì â óñëîâèÿõ èñïûòàíèé äëÿ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ èëè àïïàðàòîâ ñëåäóåò ïðèíèìàòü äàâëåíèå, êîòîðîìó îíè ïîäâåðãàþòñÿ âî âðåìÿ ïðîáíîãî èñïûòàíèÿ, âêëþ àÿ ãèäðîñòàòè åñêîå äàâëåíèå. 7 Ðàñ åòíûå óñèëèÿ è ìîìåíòû Çà ðàñ åòíûå óñèëèÿ è ìîìåíòû ïðèíèìàþò äåéñòâóþùèå äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ íàãðóæåíèÿ (íàïðèìåð, ïðè ýêñïëóàòàöèè, èñïûòàíèè èëè ìîíòàæå) óñèëèÿ è ìîìåíòû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ñîáñòâåííîé ìàññû, èíåðöèîííûõ íàãðóçîê, îò ïðèñîåäèíåííûõ òðóáîïðîâîäîâ, ñåéñìè åñêîé, âåòðîâîé, ñíåãîâîé è äðóãèõ íàãðóçîê. Ðàñ åòíûå óñèëèÿ è ìîìåíòû îò âåòðîâîé íàãðóçêè è ñåéñìè åñêèõ âîçäåéñòâèé íà êîëîííûå àïïàðàòû îïðåäåëÿþò ïî ÃÎÑÒ Ð Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè 8.1 Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ] ïðè ðàñ åòå ïî ïðåäåëüíûì íàãðóçêàì ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè ñòàòè åñêèõ îäíîêðàòíûõ íàãðóçêàõ, âû èñëÿþò ïî ôîðìóëàì: - äëÿ óãëåðîäèñòûõ, íèçêîëåãèðîâàííûõ, ôåððèòíûõ, àóñòåíèòíî-ôåððèòíûõ, ìàðòåíñèòíûõ ñòàëåé è ñïëàâîâ íà æåëåçíîíèêåëåâîé îñíîâå: (1) 4

8 - äëÿ àóñòåíèòíîé õðîìîíèêåëåâîé ñòàëè, àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ: Ïðåäåë ïîëçó åñòè èñïîëüçóþò äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîïóñêàåìîãî íàïðÿæåíèÿ â òåõ ñëó àÿõ, êîãäà îòñóòñòâóþò äàííûå ïî ïðåäåëó äëèòåëüíîé ïðî íîñòè èëè ïî óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî îãðàíè èâàòü äåôîðìàöèþ (ïåðåìåùåíèÿ). Ïðè îòñóòñòâèè äàííûõ îá óñëîâíîì ïðåäåëå òåêó åñòè ïðè 1 %-íîì îñòàòî íîì óäëèíåíèè èñïîëüçóþò çíà åíèå óñëîâíîãî ïðåäåëà òåêó åñòè ïðè 0,2 %-íîì îñòàòî íîì óäëèíåíèè. Ïðè îòñóòñòâèè äàííûõ î ïðåäåëå òåêó åñòè è äëèòåëüíîé ïðî íîñòè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (2) Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (3) Äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèÿ ñîñóäîâ èç óãëåðîäèñòûõ, íèçêîëåãèðîâàííûõ, ôåððèòíûõ, àóñòåíèòíî-ôåððèòíûõ ìàðòåíñèòíûõ ñòàëåé è ñïëàâîâ íà æåëåçíîíèêåëåâîé îñíîâå äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (4) Äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèé ñîñóäîâ èç àóñòåíèòíûõ ñòàëåé, àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (5) Åñëè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé îïðåäåëÿþò ïî ôîðìóëå (4), òî äëÿ ñîñóäîâ èç àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèÿ âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (6) Äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèé ñîñóäîâ èç òèòàíîâûõ ñïëàâîâ äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå (7) (8) 8.2 Êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü çíà åíèÿì, ïðèâåäåííûì â òàáëèöå 1. Ò à á ë è ö à 1 Êîýôôèöèåíòû çàïàñà ïðî íîñòè Óñëîâèÿ íàãðóæåíèÿ ñòàëåé, àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ [ôîðìóëû (1), (2), (5), (6)] n ò n â * àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ [ôîðìóëû (3), (7)] àëþìèíèåâûõ ëèòåéíûõ ñïëàâîâ [ôîðìóëû (3), (7)] òèòàíîâîãî ëèñòîâîãî ïðîêàòà è ïðîêàòíûõ òðóá [ôîðìóëû (4), (8)] n ä n ï n ân n ân n âò òèòàíîâûõ ïðóòêîâ è ïîêîâîê [ôîðìóëû (4),(8)] n âò Ðàáî èå óñëîâèÿ Óñëîâèÿ èñïûòàíèÿ: ãèäðàâëè åñêèå èñïûòàíèÿ ïíåâìàòè åñêèå èñïûòàíèÿ Óñëîâèÿ ìîíòàæà 1,5 1,1 1,2 1,1 2,4 1,5 1,0 * Äëÿ àóñòåíèòíîé õðîìîíèêåëåâîé ñòàëè, àëþìèíèÿ, ìåäè è èõ ñïëàâîâ (ôîðìóëà 2) n â = 3,0. 3,5 1,8 2,0 1,8 7,0 3,5 3,5 3,5 2,6 1,8 2,0 1,8 3,0 1,8 2,0 1,8 5

9 Åñëè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ àóñòåíèòíûõ ñòàëåé âû èñëÿþò ïî óñëîâíîìó ïðåäåëó òåêó åñòè, êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî íîñòè n ò ïî óñëîâíîìó ïðåäåëó òåêó åñòè R ð0,2 / t äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé äîïóñêàåòñÿ ïðèíèìàòü ðàâíûì 1, Ïîïðàâî íûé êîýôôèöèåíò η ê äîïóñêàåìûì íàïðÿæåíèÿì äîëæåí áûòü ðàâåí åäèíèöå, çà èñêëþ åíèåì ñòàëüíûõ îòëèâîê, äëÿ êîòîðûõ êîýôôèöèåíò η èìååò ñëåäóþùèå çíà åíèÿ: - 0,8 äëÿ îòëèâîê, ïîäâåðãàþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíîìó êîíòðîëþ íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè: - 0,7 äëÿ îñòàëüíûõ îòëèâîê. 8.4 Ðàñ åò íà ïðî íîñòü öèëèíäðè åñêèõ îáå àåê è êîíè åñêèõ ýëåìåíòîâ, âûïóêëûõ è ïëîñêèõ äíèù äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèÿ ïðîâîäèòü íå òðåáóåòñÿ, åñëè ðàñ åòíîå äàâëåíèå â óñëîâèÿõ èñïûòàíèÿ áóäåò ìåíüøå, åì ðàñ åòíîå äàâëåíèå â ðàáî èõ óñëîâèÿõ, óìíîæåííîå íà 1, Äëÿ ìàòåðèàëîâ, øèðîêî èñïîëüçóåìûõ â õèìè åñêîé, íåôòåõèìè åñêîé è íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòÿõ, äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé ïðè η = 1 ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè À. 8.6 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ìàòåðèàëîâ, íå ïðèâåäåííûõ â ïðèëîæåíèè À, îïðåäåëÿþò ñîãëàñíî 8.1. Ðàñ åòíûå ìåõàíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé, îïðåäåëÿþò ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñòàíäàðòàì èëè òåõíè åñêèì óñëîâèÿì, à ïðè ïîâûøåííûõ õ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ïðåäñòàâèòåëüíîãî êîëè åñòâà îáðàçöîâ, îáåñïå èâàþùèõ ãàðàíòèðîâàííûå çíà åíèÿ ïðî íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà. 8.7 Äëÿ ñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ, ðàáîòàþùèõ â óñëîâèÿõ ïîëçó åñòè ïðè ðàçíûõ çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè ðàñ åòíûõ õ, â êà åñòâå äîïóñêàåìîãî íàïðÿæåíèÿ ðàçðåøàåòñÿ ïðèíèìàòü ýêâèâàëåíòíîå äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ] ýêâ, âû èñëÿåìîå ïî ôîðìóëå (9) ãäå [σ] i = [σ] 1, [σ] 2,..., [σ] n äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ ðàñ åòíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè ïðè õ t i (i = 1,2...); T i äëèòåëüíîñòü ýòàïîâ ýêñïëóàòàöèè ýëåìåíòîâ ñ òåìïåðàòóðîé ñòåíêè ñîîòâåòñòâåííî t i (i = 1,2...), ; n T i 1 Tî = îáùèé ðàñ åòíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ; m ïîêàçàòåëü ñòåïåíè â óðàâíåíèÿõ äëèòåëüíîé ïðî íîñòè ñòàëè (äëÿ ëåãèðîâàííûõ æàðîïðî íûõ ñòàëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü m = 8). Ýòàïû ýêñïëóàòàöèè ïðè ðàçíîé òåìïåðàòóðå ñòåíêè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ïî èíòåðâàëàì òåìïåðàòóðû â 5 Ñ è 10 Ñ. Îïðåäåëåíèå ýêâèâàëåíòíûõ íàïðÿæåíèé ïî ïðèâåäåííîé óïðîùåííîé ìåòîäèêå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ïî èíòåðâàëàì òåìïåðàòóð íå áîëåå 30 Ñ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ ýêâèâàëåíòíûõ äîïóñêàåìûõ íàïðÿæåíèé äëÿ èíòåðâàëà òåìïåðàòóð áîëåå 30 Ñ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñðåäíåå çíà åíèå ïîêàçàòåëÿ ñòåïåíè ñîãëàñíî äàííûì ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñ áàçîé èñïûòàíèé íå áîëåå 0,1 îò ðåñóðñà, íî íå ìåíåå Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ ñîñóäîâ èç äâóõñëîéíûõ ñòàëåé âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå ãäå [σ] 1, [σ] 2 äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî îñíîâíîãî ìåòàëëà è êîððîçèîííî-ñòîéêîãî ñëîÿ, îïðåäåëÿåìûå ïî ïðèëîæåíèþ À. Ó èòûâàÿ äîïóñê íà òîëùèíó êîððîçèîííî-ñòîéêîãî ñëîÿ ïðè îïðåäåëåíèè äîïóñêàåìîãî íàïðÿæåíèÿ ïî ôîðìóëå (10), òîëùèíà êîððîçèîííî-ñòîéêîãî ñëîÿ ïðèíèìàåòñÿ ìèíèìàëüíîé, åñëè [σ] 1 < [σ] 2. Åñëè [σ] 1 > [σ] 2, òî òîëùèíà êîððîçèîííî-ñòîéêîãî ñëîÿ ïðèíèìàåòñÿ ìàêñèìàëüíîé. Ðàçðåøàåòñÿ äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿòü ïî îñíîâíîìó ñëîþ. Â ýòîì ñëó àå ïðèáàâêà íà êîððîçèþ ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé òîëùèíå êîððîçèîííî-ñòîéêîãî ñëîÿ. (10) 6

10 8.9 Äëÿ ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè ìíîãîêðàòíûõ íàãðóçêàõ, äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïî ÃÎÑÒ Ð Äëÿ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ, ðàññ èòûâàåìûõ íå ïî ïðåäåëüíûì íàãðóçêàì, à ïî äîïóñêàåìûì íàïðÿæåíèÿì, ðàñ åò ïðîâîäÿò ïî óñëîâíûì óïðóãèì íàïðÿæåíèÿì. σ m îáùèå ìåìáðàííûå íàïðÿæåíèÿ; σ ml ìåñòíûå ìåìáðàííûå íàïðÿæåíèÿ; σ è îáùèå èçãèáíûå íàïðÿæåíèÿ; σ è L ìåñòíûå èçãèáíûå íàïðÿæåíèÿ; σ t îáùèå òåìïåðàòóðíûå íàïðÿæåíèÿ; σ tl ìåñòíûå òåìïåðàòóðíûå íàïðÿæåíèÿ. Óñëîâèÿ ñòàòè åñêîé ïðî íîñòè âûïîëíÿþòñÿ, åñëè σ m [σ], (σ m èëè σ ml ) + σ è [σ] ì, (σ m èëè σ ml ) + σ è + σ è L + σ t + σ tl [σ] R, (11) ãäå [σ] ì = 1,5[σ]; [σ] R = 3[σ] Ðàñ åòíûå ìåõàíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Á. 9 Êîýôôèöèåíòû çàïàñà óñòîé èâîñòè Êîýôôèöèåíò çàïàñà óñòîé èâîñòè n y ïðè ðàñ åòå ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ íà óñòîé èâîñòü ïî íèæíèì êðèòè åñêèì íàïðÿæåíèÿì â ïðåäåëàõ óïðóãîñòè ñëåäóåò ïðèíèìàòü: - 2,4 äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé; - 1,8 äëÿ óñëîâèé èñïûòàíèÿ è ìîíòàæà. 10 Ìîäóëè ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè è êîýôôèöèåíòû ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ 10.1 Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ ìîäóëåé ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Â Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Ã. 11 Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ Ïðè ðàñ åòå íà ïðî íîñòü ñâàðíûõ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ óìíîæàþò íà êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ ϕ. èñëîâûå çíà åíèÿ ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Ä. Äëÿ áåñøîâíûõ ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ ϕ = Ïðèáàâêè ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ 12.1 Ïðè ðàñ åòå ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ íåîáõîäèìî ó èòûâàòü ïðèáàâêè ñ ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì ýëåìåíòîâ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ. Èñïîëíèòåëüíóþ òîëùèíó ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå ãäå s p ðàñ åòíàÿ òîëùèíà ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà. Ïðèáàâêó ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì âû èñëÿþò ïî ôîðìóëå s s p + c, (12) c = c 1 + c 2 + c 3. (13) Åñëè â ðàñ åòå ðàññìàòðèâàåòñÿ íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ, îòëè àþùèõñÿ ìàòåðèàëàìè, ñïîñîáîì èçãîòîâëåíèÿ èëè òîëùèíàìè, òî ñóììà ïðèáàâîê ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì ñòåíîê îïðåäåëÿåòñÿ äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà â îòäåëüíîñòè. 7

11 Ïðè ïîâåðî íîì ðàñ åòå ïðèáàâêó âû èòàþò èç çíà åíèé èñïîëíèòåëüíîé òîëùèíû ñòåíêè. Åñëè èçâåñòíà ôàêòè åñêàÿ òîëùèíà ñòåíêè, òî ïðè ïîâåðî íîì ðàñ åòå ìîæíî íå ó èòûâàòü c 2 è c Îáîñíîâàíèå âñåõ ïðèáàâîê ê ðàñ åòíûì òîëùèíàì äîëæíî áûòü ïðèâåäåíî â òåõíè åñêîé äîêóìåíòàöèè Ïðèáàâêà ê ðàñ åòíîé òîëùèíå äëÿ êîìïåíñàöèè êîððîçèè (ýðîçèè) íàçíà àåòñÿ ñ ó åòîì óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, ðàñ åòíîãî ñðîêà ñëóæáû, ñêîðîñòè êîððîçèè (ýðîçèè). Ïðè äâóõñòîðîííåì êîíòàêòå ñ êîððîçèîííîé è (èëè) ýðîçèîííîé ñðåäîé ïðèáàâêà c 1 äîëæíà áûòü ñîîòâåòñòâåííî óâåëè åíà Òåõíîëîãè åñêàÿ ïðèáàâêà c 3 ïðåäóñìàòðèâàåò êîìïåíñàöèþ óòîíåíèÿ ñòåíêè ýëåìåíòà ñîñóäà ïðè òåõíîëîãè åñêèõ îïåðàöèÿõ: âûòÿæêå, øòàìïîâêå, ãèáêå òðóá è ò. ä. Â çàâèñèìîñòè îò ïðèíÿòîé òåõíîëîãèè ýòó ïðèáàâêó ñëåäóåò ó èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå ðàáî èõ åðòåæåé. Ïðèáàâêè c 2 è c 3 ó èòûâàþò â òåõ ñëó àÿõ, êîãäà èõ ñóììàðíîå çíà åíèå ïðåâûøàåò 5 % íîìèíàëüíîé òîëùèíû ëèñòà. Òåõíîëîãè åñêàÿ ïðèáàâêà íå âêëþ àåò â ñåáÿ îêðóãëåíèå ðàñ åòíîé òîëùèíû äî ñòàíäàðòíîé òîëùèíû ëèñòà. Ïðè ðàñ åòå ýëëèïòè åñêèõ äíèù, èçãîòîâëÿåìûõ øòàìïîâêîé, òåõíîëîãè åñêóþ ïðèáàâêó äëÿ êîìïåíñàöèè óòîíåíèÿ â çîíå îòáîðòîâêè íå ó èòûâàþò, åñëè åå çíà åíèå íå ïðåâûøàåò 15 % èñïîëíèòåëüíîé òîëùèíû ëèñòà. 8

12 Ïðèëîæåíèå À (îáÿçàòåëüíîå) Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ ðàáî èõ óñëîâèé Ò à á ë è ö à À.1 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ óãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé èëè àïïàðàòà, Ñ Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê Ñò3 09Ã2Ñ, 16ÃÑ 20, 20Ê òîëùèíà, ìì äî 20 ñâûøå 20 äî 32 ñâûøå 32 äî Ã2, 09Ã2 17ÃÑ, 17Ã1Ñ, 10Ã2Ñ * 71* ** 37 46** 53 * Äëÿ ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðû ñòåíêè 425 Ñ. ** Äëÿ ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðû ñòåíêè 475 Ñ. Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ïðè ðàñ åòíûõ õ íèæå 20 Ñ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèíèìàþò òàêèìè æå, êàê ïðè 20 Ñ, ïðè óñëîâèè äîïóñòèìîãî ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå. 2 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿþò ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé ñ îêðóãëåíèåì ðåçóëüòàòîâ äî 0,5 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. 3 Äëÿ ñòàëè ìàðêè 20 ïðè R e / 20 < 220 ÌÏà äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà îòíîøåíèå R e /20 / Äëÿ ñòàëè ìàðêè 10Ã2 ïðè R p0,2/ 20 < 270 ÌÏà äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà îòíîøåíèå R p0,2/ 20 / Äëÿ ñòàëè ìàðîê 09Ã2Ñ, 16ÃÑ êëàññîâ ïðî íîñòè 265 è 296 ïî ÃÎÑÒ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ íåçàâèñèìî îò òîëùèíû ëèñòà ïðèíèìàþò ðàâíûìè óêàçàííûì â ãðàôå, ñîîòâåòñòâóþùåé òîëùèíå ñâûøå 32 ìì. 6 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, äåéñòâèòåëüíû ïðè ðåñóðñå íå áîëåå Äëÿ ðàñ åòíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè äî äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå, ðàñïîëîæåííîå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, óìíîæàþò íà êîýôôèöèåíò: äëÿ óãëåðîäèñòîé ñòàëè íà 0,8; äëÿ ìàðãàíöîâèñòîé ñòàëè íà 0,85 ïðè òåìïåðàòóðå < 450 Ñ è íà 0,8 ïðè òåìïåðàòóðå îò 450 Ñ äî 500 Ñ âêëþ èòåëüíî. 9

13 Ò à á ë è ö à À.2 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ òåïëîóñòîé èâûõ õðîìèñòûõ ñòàëåé Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 12XÌ 12ÌÕ 15ÕÌ 15Õ5Ì 15Õ5Ì-Ó ,5 146, , Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ïðè ðàñ åòíûõ õ íèæå 20 Ñ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèíèìàþò òàêèìè æå, êàê ïðè 20 Ñ ïðè óñëîâèè äîïóñòèìîãî ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå. 2 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿþò ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé ñ îêðóãëåíèåì ðåçóëüòàòîâ äî 0,5 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. 3 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, äåéñòâèòåëüíû ïðè ðåñóðñå Äëÿ ðàñ åòíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè äî äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå, ðàñïîëîæåííîå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, óìíîæàþò íà êîýôôèöèåíò 0,85. 10

14 Ò à á ë è ö à À.3 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ æàðîïðî íûõ, æàðîñòîéêèõ è êîððîçèîííî-ñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî êëàññà 03Õ21Í21Ì4ÃÁ Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 03X18H11 03X17H14M3 08X18H10T, 08X18H12T, 08X17H13M2T, 08X17H15M3T 12X18H10T, 12X18H12T, 10X17H13M2T, 10X17H13M3T 10Õ14Ã14Í4Ò , , Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ïðè ðàñ åòíûõ õ íèæå 20 Ñ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèíèìàþò òàêèìè æå, êàê è ïðè 20 Ñ, ïðè óñëîâèè äîïóñòèìîãî ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå. 2 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿþò èíòåðïîëÿöèåé äâóõ áëèæàéøèõ çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå, ñ îêðóãëåíèåì ðåçóëüòàòîâ äî 0,5 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. 11

15 Îêîí àíèå òàáëèöû À.3 3 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10X17H13M2T, 10Õ17Í13Ì3Ò äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, ïðè õ äî 550 Ñ óìíîæàþò íà 0,83. 4 Äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10X17H13M2T, 10Õ17Í13Ì3Ò äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, ïðè õ äî 550 Ñ óìíîæàþò íà îòíîøåíèå * ( R p 02, / 20 ïðåäåë òåêó åñòè ìàòåðèàëà ñîðòîâîãî ïðîêàòà îïðåäåëåí ïî ÃÎÑÒ 5949). 5 Äëÿ ïîêîâîê è ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 08X18H10T äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 4, ïðè õ äî 550 Ñ óìíîæàþò íà 0,95. 6 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03X17H14M3 äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà 0,9. 7 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03X18H11 äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà 0,9; äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 03X18H11 äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ óìíîæàþò íà 0,8. 8 Äëÿ òðóá èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì4ÃÁ (ÇÈ-35) äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà 0,88. 9 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì4ÃÁ (ÇÈ-35) äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿ- * ùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà îòíîøåíèå ( R p 02, / 20 ïðåäåë òåêó åñòè ìàòåðèàëà ïîêîâîê, îïðåäåëåí ïî ÃÎÑÒ 25054). 10 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, äåéñòâèòåëüíû ïðè ðåñóðñå íå áîëåå Äëÿ ðàñ åòíîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè äî äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå, ðàñïîëîæåííîå íèæå ãîðèçîíòàëüíîé åðòû, óìíîæàþò íà êîýôôèöèåíò 0,9 ïðè òåìïåðàòóðå < 600 Ñ è íà êîýôôèöèåíò 0,8 ïðè òåìïåðàòóðå îò 600 Ñ äî 700 Ñ âêëþ èòåëüíî. Ò à á ë è ö à À.4 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ æàðîïðî íûõ, æàðîñòîéêèõ è êîððîçèîííî-ñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî è àóñòåíèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà 08Õ18Ã8Í2Ò (ÊÎ-3) Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 07Õ13ÀÃ20 ( Ñ-46) 02Õ8Í22Ñ6 (ÝÏ-794) 15Õ18Í12Ñ4ÒÞ (ÝÈ-654) 06ÕÍ28ÌÄÒ, 03ÕÍ28ÌÄÒ 08Õ22Í6Ò, 08Õ21Í6Ì2Ò , , , , , , Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ïðè ðàñ åòíûõ õ íèæå 20 Ñ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèíèìàþò òàêèìè æå, êàê è ïðè 20 Ñ, ïðè óñëîâèè äîïóñòèìîãî ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå. 2 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿþò èíòåðïîëÿöèåé äâóõ áëèæàéøèõ çíà åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé òàáëèöå, ñ îêðóãëåíèåì äî 0,5 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. 12

16 Ò à á ë è ö à À.5 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ, Ñ Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ ìàðîê À85Ì, À8Ì ÀÄÌ, ÀÄ0Ì, ÀÄ1Ì ÀÌöÑÌ ÀÌr2Ì, ÀÌr3Ì ÀÌr5Ì, ÀÌr6Ì 20 16,0 20,0 33,0 47,0 73, ,0 19,0 31,0 47,0 68, ,0 17,0 28,0 45,0 61, ,0 14,0 25,0 44,0 58, ,0 13,0 24,0 40,0 52, ,0 12,0 19,0 34,0 46, ,0 11,0 16,0 31,0 40,0 Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè. 2 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ òîëùèí ëèñòîâ è ïëèò àëþìèíèÿ ìàðîê À85Ì, À8Ì íå áîëåå 30 ìì, îñòàëüíûõ ìàðîê íå áîëåå 60 ìì. 3 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ çíà åíèé ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ îïðåäåëÿþò ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé ñ îêðóãëåíèåì ðåçóëüòàòîâ äî 0,1 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. Ò à á ë è ö à À.6 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ ìàðîê Ì2 Ì3 Ì3ð Ë63, ËÑ59-1 ËÎ62-1 ËÆÌö ,0 54,0 54,0 70,0 108,0 136, ,0 50,0 51,0 67,0 106,0 134, ,0 45,0 46,6 63,0 100,0 124, ,0 42,0 42,0 60,0 95,0 120, ,0 39,0 38,0 57,0 90,0 106, ,0 37,0 55,0 80,0 97, ,0 36,0 52,0 70,0 85, ,0 35,0 42,0 60,0 69, ,0 34,0 34,0 50,0 51, ,0 33,0 33,0 40,0 30,0 Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè. 2 Äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèâåäåíû äëÿ òîëùèí ëèñòîâ îò 3 äî 10 ìì. 3 Äëÿ ïðîìåæóòî íûõ çíà åíèé ðàñ åòíûõ òåìïåðàòóð ñòåíêè äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ îïðåäåëÿþò ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé ñ îêðóãëåíèåì ðåçóëüòàòîâ äî 0,1 ÌÏà â ñòîðîíó ìåíüøåãî çíà åíèÿ. Ò à á ë è ö à À.7 Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ Äîïóñêàåìîå íàïðÿæåíèå [σ], ÌÏà, äëÿ òèòàíîâîãî ëèñòîâîãî ïðîêàòà è ïðîêàòíûõ òðóá ÂÒ1-0 ÎÒ4-0 ÀÒ3 ÂÒ Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ïðè ðàñ åòíûõ õ íèæå 20 Ñ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ ïðèíèìàþò òàêèìè æå, êàê ïðè 20 Ñ, ïðè óñëîâèè äîïóñòèìîñòè ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå. 2 Äëÿ ïîêîâîê è ïðóòêîâ äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþòñÿ íà 0,8. 13

17 Ïðèëîæåíèå Á (ñïðàâî íîå) Ðàñ åòíûå ìåõàíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ Ò à á ë è ö à Á.1 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R e /t äëÿ óãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé èëè àïïàðàòà, Ñ Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R e, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê Ñò3 09Ã2Ñ, 16ÃÑ 20 è 20Ê òîëùèíà, ìì äî 20 ñâûøå 20 äî 32 ñâûøå 32 äî Ã2, 09Ã2 17ÃÑ, 17Ã1Ñ, 10Ã2Ñ , , , , , Ò à á ë è ö à Á.2 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m/ t äëÿ óãëåðîäèñòûõ è íèçêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé èëè àïïàðàòà, Ñ Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê Ñò3 09Ã2Ñ, 16ÃÑ 20 è 20Ê òîëùèíà, ìì äî 20 ñâûøå 20 äî 32 ñâûøå 32 äî Ã2, 09Ã2, 17ÃÑ, 17Ã1Ñ, 10Ã2Ñ Ò à á ë è ö à Á.3 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2/ t äëÿ òåïëîóñòîé èâûõ è õðîìèñòûõ ñòàëåé Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 12ÌÕ 12ÕÌ 15ÕÌ 15Õ5Ì 15Õ5Ì-Ó , ,5 217, , ,5 217,

18 Ò à á ë è ö à Á.4 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m / t äëÿ òåïëîóñòîé èâûõ è õðîìèñòûõ ñòàëåé Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 12ÌÕ 12ÕÌ 15ÕÌ 15Õ5Ì 15Õ5Ì-Ó Ò à á ë è ö à Á.5 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2 / t äëÿ àóñòåíèòíîãî è àóñòåíèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà ñòàëåé 08Õ18Ã8Í2Ò (ÊÎ-3) Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 07Õ13ÀÃ20 ( Ñ-46) 02Õ8Í22Ñ6 (ÝÏ-794) 15Õ18Í12Ñ4ÒÞ (ÝÈ-654) 08Õ22Í6Ò, 08Õ21Í6Ì2Ò 06ÕÍ28ÌÄÒ, 03ÕÍ28ÌÄÒ , Ò à á ë è ö à Á.6 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m / t äëÿ àóñòåíèòíîãî è àóñòåíèòíîôåððèòíîãî êëàññà ñòàëåé Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 08Õ18Ã8Í2Ò 07Õ13ÀÃ20 02Õ8Í22Ñ6 15Õ18Í12Ñ4ÒÞ 06ÕÍ28ÌÄÒ, 03ÕÍ28ÌÄÒ , , ,

19 Ò à á ë è ö à Á.7 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p1,0 / t äëÿ æàðîïðî íûõ, æàðîñòîéêèõ è êîððîçèîííîñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî êëàññà 12Õ18Í10Ò, 12Õ18Í12Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p1,0, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 08Õ18Í10Ò, 08Õ18Í12Ò, 08Õ17Í13Ì2Ò, 08Õ17Í15Ì3Ò 03Õ21Í21Ì4ÃÁ 03Õ18Í11 03Õ17Í14Ì , , , ,5 154, ,5 151, , , , , ,5 145, ,5 142, ,5 139, Ï ð è ì å à í è å Ïðåäåë òåêó åñòè äëÿ ïîêîâîê, ñîðòîâîãî ïðîêàòà è òðóá ïðè 20 Ñ ñëåäóåò ïðèíèìàòü: - äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò: - äëÿ ïîêîâîê è ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 08Õ18Í10Ò: - äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò: 1,15R p0,2 (ñîðòà); - äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðîê 03Õ17Í14Ì3, 03Õ18Í11: - äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 03Õ18Í11: - äëÿ òðóá èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì4ÃÁ (ÇÈ-35): - äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì42Á (ÇÈ-35): 1,08R p0,2 (ïîêîâêè), [R p0,2 / 20 ïðåäåë òåêó åñòè ìàòåðèàëà ïîêîâîê îïðåäåëåí ïî ÃÎÑÒ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)]. 16

20 Ò à á ë è ö à Á.8 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2 / t äëÿ æàðîïðî íûõ, æàðîñòîéêèõ è êîððîçèîííîñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî êëàññà 12Õ18Í10Ò, 12Õ18Í12Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 08Õ18Í10Ò, 08Õ18Í12Ò, 08Õ17Í13Ì2Ò, 08Õ17Í15Ì3Ò 03Õ21Í21Ì4ÃÁ 03Õ18Í11 03Õ17Í14Ì3 10Õ14Ã14Í4Ò * , , , ,5 166, , , , , * Äëÿ ñòàëåé 08Õ17Í13Ì2Ò, 08Õ17Í15Ì3Ò ïðåäåë òåêó åñòè ïðè 20 Ñ ðàâåí 200 ÌÏà. Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà 0,83. 2 Äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðîê 12Õ18Í10Ò, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò ïðåäåëû òåêó åñòè, * ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óìíîæàþò íà ( R p02, / 20 ïðåäåë òåêó åñòè ìàòåðèàëà ñîðòîâîãî ïðîêàòà îïðåäåëåí ïî ÃÎÑÒ 5949.) 3 Äëÿ ïîêîâîê è ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 08Õ18Í10Ò ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 16, óìíîæàþò íà 0,95. 4 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03Õ17Í14Ì3 ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå Á.8, óìíîæàþò íà 0,9. 5 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03Õ18Í11 ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå Á.8, óìíîæàþò íà 0,9; äëÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòà èç ñòàëè ìàðêè 03Õ18Í11 ïðåäåëû òåêó åñòè óìíîæàþò íà 0,8. 6 Äëÿ òðóá èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì4ÃÁ (ÇÈ-35) ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå Á.8, óìíîæàþò íà 0,88. 7 Äëÿ ïîêîâîê èç ñòàëè ìàðêè 03Õ21Í21Ì4ÃÁ (ÇÈ-35) ïðåäåëû òåêó åñòè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 16, * óìíîæàþò íà îòíîøåíèå [ R p02, / 20 ïðåäåë òåêó åñòè ìàòåðèàëà ïîêîâîê îïðåäåëåí ïî ÃÎÑÒ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)]. 17

21 Ò à á ë è ö à Á.9 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m / t äëÿ æàðîïðî íûõ, æàðîñòîéêèõ è êîððîçèîííî-ñòîéêèõ ñòàëåé àóñòåíèòíîãî êëàññà 03Õ21Í21Ì4ÃÁ Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ ñòàëåé ìàðîê 08Õ22Í6Ò, 08Õ21Í6Ì2Ò 03X17H14M3 03Õ18Í11 08X18H10T, 08X18H12T, 08X17H13M2T, 08X17H15M3T 12X18H10T, 12X18H12T, 10X17H13M2T, 10X17H13M3T 10Õ14Ã14Í4Ò * 412 * * Äëÿ ðàñ åòíîé òåìïåðàòóðû ñòåíêè 550 Ñ. Ò à á ë è ö à Á.10 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2 / t äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè À85Ì*, À8Ì* Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2, ÌÏà, äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ ÀÄ0Ì, ÀÄ1Ì, ÀÄÌ ÀÌö, ÀÌöÑ ÀÌã2Ì, ÀÌã3Ì ÀÌã5Ì, ÀÌã6Ì 20 24,0 30,0 50,0 70,0 110, ,0 29,0 47,0 70,0 103, ,0 27,0 43,0 70,0 92, ,0 25,0 40,0 57,0 87,0 * Äëÿ òîëùèí áîëåå 30 ìì, äëÿ îñòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ íå áîëåå 60 ìì. Ï ð è ì å à í è å Ìåõàíè åñêèå ñâîéñòâà òðóá èç àëþìèíèÿ À85Ì, ëèñòîâ è ïëèò èç àëþìèíèÿ ìàðîê À85Ì, À8Ì òîëùèíîé ñâûøå 30 ìì è îñòàëüíûõ ìàðîê ñâûøå 60 ìì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. 18

22 Ò à á ë è ö à Á.11 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m / t äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè À85Ì*, À8Ì* Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ ÀÄ0Ì, ÀÄ1Ì, ÀÄÌ ÀÌö, ÀÌöÑ ÀÌã2Ì, ÀÌã3Ì ÀÌã5Ì, ÀÌã6Ì 20 60,0 60,0 120,0 170,0 260, ,0 56,0 115,0 170,0 257, ,0 50,0 105,0 170,0 252, ,0 39,0 85,0 154,0 210,0 * Äëÿ òîëùèí íå áîëåå 30 ìì, äëÿ îñòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ íå áîëåå 60 ìì. Ï ð è ì å à í è ÿ 1 Ìåõàíè åñêèå ñâîéñòâà òðóá èç àëþìèíèÿ À85Ì, ëèñòîâ è ïëèò èç àëþìèíèÿ ìàðîê À85Ì, À8Ì òîëùèíîé ñâûøå 30 ìì è îñòàëüíûõ ìàðîê ñâûøå 60 ìì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. 2 Çíà åíèå R p0,2 è R m äëÿ àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè. T à á ë è ö à Á.12 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p1,0/ t äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p1,0, ÌÏà, äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ* Ì2 Ì3 Ì3ð Ë63, ËÑ59-1 ËÎ62-1 ËÆÌö ,0 81,0 81,0 105,0 163,0 204, ,0 75,0 77,0 101,0 159,0 201, ,0 68,0 70,0 95,0 151,0 186, ,0 63,0 63,0 90,0 143,0 180, ,0 58,0 57,0 87,0 136,0 159, ,0 52,0 52,0 83,0 129,0 140,0 * Çíà åíèå R p1,0 äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ ïðèâåäåíû äëÿ òîëùèí îò 3 äî 10 ìì â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè. Ò à á ë è ö à Á.13 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m / t äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ* Ì2 Ì3 Ì3ð Ë63, ËÑ59-1 ËÎ62-1 ËÆÌö ,0 218,0 219,0 340,0 409,0 503, ,0 209,0 209,0 337,0 399,0 481, ,0 194,0 195,0 326,0 384,0 445, ,0 180,0 181,0 316,0 369,0 419, ,0 167,0 167,0 307,0 355,0 370, ,0 155,0 157,0 272,0 342,0 355,0 * Çíà åíèå R m äëÿ ìåäè è åå ñïëàâîâ ïðèâåäåíû äëÿ òîëùèí îò 3 äî 10 ìì â îòîææåííîì ñîñòîÿíèè. 19

23 Ò à á ë è ö à Á.14 Ðàñ åòíîå çíà åíèå ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2/t äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ ïðåäåëà òåêó åñòè R p0,2, ÌÏà, äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ ÂÒ1-0 ÎÒ4-0 ÀÒ3 ÂÒ Ò à á ë è ö à Á.15 Ðàñ åòíîå çíà åíèå âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m/ t äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ R m, ÌÏà, äëÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ ÂÒ1-0 ÎÒ4-0 ÀÒ3 ÂÒ

24 Ïðèëîæåíèå Â (ñïðàâî íîå) Ðàñ åòíûå çíà åíèÿ ìîäóëÿ ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè Ò à á ë è ö à Â.1 Ñòàëü Óãëåðîäèñòûå è íèçêîëåãèðîâàííûå ñòàëè Òåïëîóñòîé èâûå è êîððîçèîííî-ñòîéêèå õðîìèñòûå ñòàëè Æàðîïðî íûå è æàðîñòîéêèå àóñòåíèòíûå ñòàëè Àëþìèíèé è åãî ñïëàâû Ìåäü Ñïëàâû íà îñíîâå ìåäè Òèòàí Ñïëàâû òèòàíà Ìîäóëü ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè 10 5 Å, ÌÏà, ïðè òåìïåðàòóðå, Ñ ,99 1,91 1,86 1,81 1,76 1,71 1,64 1,55 1,40 2,15 2,15 2,05 1,98 1,95 1,90 1,84 1,78 1,71 1,63 1,54 1,40 2,00 2,00 1,99 1,97 1,94 1,90 1,85 1,80 1,74 1,67 1,60 1,52 1,43 1,32 0,72 0,69 0,67 1,24 1,21 1,19 1,17 1,15 1,05 1,02 1,00 0,98 0,97 1,15 1,10 1,06 1,01 0,95 0,88 1,10 1,06 1,02 0,96 0,90 0,83 0,76 0,70 Ïðèëîæåíèå Ã (ñïðàâî íîå) Êîýôôèöèåíòû ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ Ò à á ë è ö à Ã.1 Ìàðêà ìàòåðèàëà Ðàñ åòíîå çíà åíèå êîýôôèöèåíòà ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ 10 6 α Ñ 1 ïðè òåìïåðàòóðå, Ñ Ñò3, 10, 20, 20Ê, 09Ã2Ñ, 16ÃÑ, 17ÃÑ, 17Ã1Ñ, 10Ã2Ñ1, 10Ã2, 09Ã2 12ÕÌ, 12ÌÕ, 15ÕÌ, 15Õ5Ì, 15Õ5Ì-Ó 08Õ22Í6Ò, 08Õ21Í6Ì2Ò 12Õ18Í10Ò, 12Õ18Í12Ò, 03Õ17Í14Ì3, 10Õ17Í13Ì2Ò, 10Õ17Í13Ì3Ò, 08Õ18Í10Ò, 08Õ18Í12Ò, 03Õ18Í11, 08Õ17Í13Ì2Ò, 08Õ17Í15Ì3Ò,10Õ14Ã14Í4Ò 03Õ21Í21Ì4ÃÁ 06ÕÍ28ÌÄÒ, 03ÕÍ28ÌÄÒ 08Õ18Ã8Í2Ò 07Õ13ÀÃ20 02Õ8Í22Ñ6 20Õ23Í18 À8, À85, ÀÄ0Ì, AÄ1Ì, ÀÌö, ÀÌã2, ÀÌã3, ÀÌã5, ÀÌã6, ÀÄÌ Ì2, Ì3, Ì3ð, Ë63, ËÑ 59-1, ËÎ 62-1, ËÆÌö ÂÒ1-0, ÂÒ1-00, ÎÒ4-0, ÀÒ3 11,6 12,6 13,1 13,6 14,1 11,9 12,6 13,2 13,7 14,0 9,6 13,8 16,0 16,0 16,5 16,6 17,0 18,0 18,0 18,0 14,9 15,7 16,6 17,3 17,5 15,3 15,9 16,5 16,9 17,3 12,3 13,1 14,4 14,4 15,3 16,5 17,5 18,0 18,5 12,3 13,9 14,9 15,7 16,2 15,7 16,6 17,3 17,5 24,8 24,8 14,4 14,4 15,3 16,7 17,5 8,8 8,9 9,3 21

25 Ïðèëîæåíèå Ä (îáÿçàòåëüíîå) Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ è ïàÿíûõ øâîâ Ò à á ë è ö à Ä.1 Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ äëÿ ñòàëüíûõ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ Âèä ñâàðíîãî øâà è ñïîñîá ñâàðêè Êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ äëÿ ñòàëüíûõ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò 100 %* Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò îò 10 äî 50 %* Âèä ñâàðíîãî øâà è ñïîñîá ñâàðêè Êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ äëÿ ñòàëüíûõ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò 100 %* Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò îò 10 äî 50 %* Ñòûêîâîé èëè òàâðîâûé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, âûïîëíÿåìûé àâòîìàòè åñêîé è ïîëóàâòîìàòè åñêîé ñâàðêîé 1,0 0,9 Âòàâð, ñ êîíñòðóêòèâíûì çàçîðîì ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 0,8 0,65 Ñòûêîâîé ñ ïîäâàðêîé êîðíÿ øâà èëè òàâðîâûé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, âûïîëíÿåìûé âðó íóþ 1,0 0,9 Ñòûêîâîé, âûïîëíÿåìûé àâòîìàòè åñêîé è ïîëóàâòîìàòè åñêîé ñâàðêîé ñ îäíîé ñòîðîíû ñ ôëþñîâîé èëè êåðàìè åñêîé ïîäêëàäêîé 0,9 0,8 Ñòûêîâîé, äîñòóïíûé ñâàðêå òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû è èìåþùèé â ïðîöåññå ñâàðêè ìåòàëëè åñêóþ ïîäêëàäêó ñî ñòîðîíû êîðíÿ øâà, ïðèëåãàþùóþ ïî âñåé äëèíå øâà ê îñíîâíîìó ìåòàëëó 0,9 0,8 Ñòûêîâîé, âûïîëíÿåìûé âðó íóþ ñ îäíîé ñòîðîíû 0,9 0,65 * Îáúåì êîíòðîëÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåõíè åñêèìè òðåáîâàíèÿìè íà èçãîòîâëåíèå. Ò à á ë è ö à Ä.2 Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ äëÿ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ èç àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ Âèä ñâàðíîãî øâà è ñïîñîá ñâàðêè Ñòûêîâîé äâóñòîðîííèé, îäíîñòîðîííèé ñ òåõíîëîãè åñêîé ïîäêëàäêîé, âûïîëíÿåìûå ñâàðêîé â çàùèòíîì ãàçå èëè ïëàçìåííîé ñâàðêîé; óãëîâîé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì òàâðîâîãî ñîåäèíåíèÿ, âûïîëíÿåìûé ñâàðêîé â çàùèòíîì ãàçå Ñòûêîâîé îäíîñòîðîííèé, òàâðîâûé ñ îäíîñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, âûïîëíÿåìûå ñâàðêîé â çàùèòíîì ãàçå Ñòûêîâîé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, âûïîëíÿåìûé ðó íîé äóãîâîé ñâàðêîé Ñòûêîâîé îäíîñòîðîííèé, òàâðîâûé, âûïîëíÿåìûå âñåìè ñïîñîáàìè ñâàðêè Êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíîãî øâà 0,90 0,85 0,80 0,75 22

26 Ò à á ë è ö à Ä.3 Êîýôôèöèåíòû ïðî íîñòè ñâàðíûõ è ïàÿíûõ øâîâ äëÿ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ èç ìåäè è åå ñïëàâîâ Âèä ñâàðíîãî øâà èëè ïàÿíîãî ñîåäèíåíèÿ è ñïîñîá ñâàðêè Ñòûêîâîé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, ñòûêîâîé ñ ïîäâàðêîé êîðíÿ øâà, ñòûêîâîé îäíîñòîðîííèé ñ òåõíîëîãè åñêîé ïîäêëàäêîé, âûïîëíÿåìûå àâòîìàòè åñêîé äóãîâîé ñâàðêîé íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì â çàùèòíîì ãàçå Ñòûêîâîé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, ñòûêîâîé ñ ïîäâàðêîé êîðíÿ øâà, ñòûêîâîé îäíîñòîðîííèé ñ òåõíîëîãè åñêîé ïîäêëàäêîé, âûïîëíÿåìûå ðó íîé èëè ïîëóàâòîìàòè åñêîé ñâàðêîé îòêðûòîé äóãîé íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì èëè àâòîìàòè åñêîé ñâàðêîé ïîä ôëþñîì Ñòûêîâîé ñ äâóñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîâàðîì, âûïîëíÿåìûé ðó íîé äóãîâîé ñâàðêîé Ñòûêîâîé îäíîñòîðîííèé ñ òåõíîëîãè åñêîé ïîäêëàäêîé, âûïîëíÿåìûé ðó íîé äóãîâîé ñâàðêîé Ïàÿíîå âíàõëåñòêó Êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíîãî èëè ïàÿíîãî øâà 0,92 0,90 0,85 0,80 0,85 Ò à á ë è ö à Ä.4 Êîýôôèöèåíò ïðî íîñòè ñâàðíûõ øâîâ äëÿ ñîñóäîâ è àïïàðàòîâ èç òèòàíà è åãî ñïëàâîâ Êîýôôèöèåíò ϕ Âèä ñâàðíîãî øâà è ñïîñîá ñâàðêè Ñòûêîâîé ñ äâóõñòîðîííèì ïðîâàðîì àâòîìàòè åñêîé ñâàðêîé ïîä ôëþñîì, àâòîìàòè åñêàÿ èëè ðó íàÿ ñâàðêà â ñðåäå àðãîíà èëè ãåëèÿ ñ äâóõñòîðîííèì ñïëîøíûì ïðîïëàâëåíèåì Ñîåäèíåíèå âòàâð ïðè îáåñïå åíèè ñïëîøíîãî äâóõñòîðîííåãî ïðîâàðà àâòîìàòè åñêîé èëè ðó íîé ñâàðêîé â ñðåäå àðãîíà èëè ãåëèÿ Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò 100 %* 0,95 0,90 Äëèíà êîíòðîëèðóåìûõ øâîâ îò îáùåé äëèíû ñîñòàâëÿåò îò 10 % äî 50 %* 0,85 0,80 Ñîåäèíåíèå â òàâð, ñïëîøíîé ïðîâàð íå îáåñïå èâàåòñÿ 0,80 0,65 Ñòûêîâîå ñîåäèíåíèå, äîñòóïíîå ê ñâàðêå ñ îäíîé ñòîðîíû â çàùèòíîé ñðåäå àðãîíà èëè ãåëèÿ è îáåñïå åíèè çàùèòû ñ îáðàòíîé ñòîðîíû 0,70 0,60 * Îáúåì êîíòðîëÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåõíè åñêèìè òðåáîâàíèÿìè íà èçãîòîâëåíèå. ÓÄÊ : ÎÊÑ Ã02 ÎÊÏ Êëþ åâûå ñëîâà: ñîñóäû è àïïàðàòû, íîðìû è ìåòîäû ðàñ åòà íà ïðî íîñòü, îáùèå òðåáîâàíèÿ, äîïóñêàåìûå íàïðÿæåíèÿ 23

30753.p65

30753.p65 (ÈÑÎ 341981) Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ áåñøîâíûå ïðèâàðíûå èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ÎÒÂÎÄÛ ÊÐÓÒÎÈÇÎÃÍÓÒÛÅ ÒÈÏÀ 3 (R 1,5 N) Êîíñòðóêöèÿ Èçäàíèå

Chi tiết hơn

ГОСТ Шестигранник горячекатаный

ГОСТ Шестигранник горячекатаный Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÐß ÅÊÀÒÀÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÛÉ Ñîðòàìåíò Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions Äàòà ââåäåíèÿ 2009 07 01 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÃÎÐß ÅÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ñîðòàìåíò Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes ÃÎÑÒ 873278 ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13

Chi tiết hơn

P65

P65 Ãðóïïà Ã1 Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò Ñ Î Þ Ç À Ñ Ñ Ð ÁÎËÒÛ Ñ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÎÉ ÊËÀÑÑÀ ÒÎ ÍÎÑÒÈ À Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû Hexagon bolts, product grade À. Construction and dimensions

Chi tiết hơn

Система отопления, Москва

Система отопления, Москва ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ!ÂÅÍÒÈËßÖÈß!ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ!ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ!ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Îáúåêò: Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì Àäðåñ: ã. Ìîñêâà Çàêàç èê: Åðìîëàåâ Àíäðåé ÏÐÎÅÊÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

RRS 20392

RRS 20392 Âçàìåí:. Îáðàòíûé êëàïàí Òèï S Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû NG äî Ñåðèÿ X Ìàêñèìàëüíîå ðàáî åå äàâëåíèå áàð Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä ë/ìèí Òèï S F-X/¾ Ñîäåðæàíèå Ðàçäåë Ñòðàíèöà Îñîáåííîñòè Äàííûå äëÿ çàêàçà Êîíñòðóêöèÿ,

Chi tiết hơn

Pages from _Finder-4.pdf

Pages from _Finder-4.pdf - Óñòàíîâêà íà ïå àòíûõ ïëàòàõ èëè øòåïñåëüíîå êðåïëåíèå - Èñïîëíåíèå îáìîòêè: C, DC, óâñòâèò. DC èëè ñòàáèëüíàÿ â äâóõ - 8 ìì, êâ (./ µñ) ìåæäó îáìîòêîé è êîíòàêòàìè - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû +8

Chi tiết hơn

Цены от г

Цены от г Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì2 Äâóõêàíàëüíûé 33 660 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì2 Îäíîêàíàëüíûé 20 400 Äâóõêàíàëüíûé 25 700 Òåïëîñ åò èê ÑÒÓ-1 Ì3 Äâóõêàíàëüíûé 31 100 åòûðåõêàíàëüíûé 33 200 Ðàñõîäîìåð ÓÐÆ2ÊÌ Ì3 Äâóõêàíàëüíûé

Chi tiết hơn

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf

Algebra v tablitsah i shemah_P2.pdf ДК 512(03) К 22.14 2 66 66 ья, И а а в а. / И... : Э, 2016. 176. ( ). ISBN 978-5-699-85282-6, -,.,,. П. ДК 512(03) К 22.14я2 ISBN 978-5-699-85282-6 ья И.., 2016 Оф. ООО «И а ь в «Э», 2016 Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Chi tiết hơn

Бланки ЕГЭ 2019

Бланки ЕГЭ 2019 Áëàíê ðåãèñòðàöèè Êîä ðåãèîíà Êîä îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ðåçåðâ - 1 Çàïîëíÿòü ãåëåâîé èëè êàïèëëÿðíîé ðó êîé ÅÐÍÛÌÈ åðíèëàìè ÇÀÃËÀÂÍÛÌÈ ÏÅ ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ è ÖÈÔÐÀÌÈ ïî ñëåäóþùèì îáðàçöàì: Îò åñòâî

Chi tiết hơn

vp

vp ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ, ÌÅÒÐÎËÎÃÈÈ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ (ÌÃÑ) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÃÎÑÒ 2.125 2008 Åäèíàÿ

Chi tiết hơn

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä

Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû ÔÌË Ñåðèÿ 11, ñòðîêè. 18 äåêàáðÿ Îãðàíè åíèå ïî âðåìåíè: Îãðàíè åíèå ïî ïàìÿòè: 2 ñåêóíäû 64 Ìá Ôîðìàò âõîäíûõ ä Çàäà à A. Äåëàåì ñðåçû Äàíà ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî íûõ è çàãëàâíûõ áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Äëèíà ñòðîêè íå ïðåâîñõîäèò 100. Ñíà àëà âûâåäèòå òðåòèé ñèìâîë ýòîé ñòðîêè. Ãàðàíòèðóåòñÿ, òî òàêîé ñèìâîë

Chi tiết hơn

maket.indd

maket.indd П44 а. М : И «Э», 207. 76. ( -. ). У К 686.8 ББК 6 ISBN 978-5-699-94650- ( щ ) ISBN 978-5-699-9465-8 (,!) ISBN 978-5-699-94652-5 (,!) ва., а, 207 ф. «И а в «Э», 207 Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ

Chi tiết hơn

прайс коммакс 13,03,15

прайс коммакс 13,03,15 Ñïåöèàëüíî äëÿ ÆÊ: ÝÊÎ Ôîðòóíàòîâñêàÿ Ïîñåëîê õóäîæíèêîâ Óíèâåðñèòåòñêèé Ñîêîëèíîå ãíåçäî COMMAX Èíôîðìàöèÿ ïî óñòàíîâêå Äëÿ óñïåøíîãî ïîäêëþ åíèÿ âàøåãî áóäóùåãî äîìîôîíà Commax íà ýòàïå åðíîâûõ ðàáîò

Chi tiết hơn

каталог коммутационное оборудование.cdr

каталог коммутационное оборудование.cdr Êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-28 Êîíòàêòîðû 1.1 Êîíòàêòîðû ìàëîãàáàðèòíûå ñåðèè ÊÌÈ 1.2 Êîíòàêòîðû ÊÌÈ ñ ýëåêòðè åñêèì ðåëå â çàùèòíîé îáîëî êå 1.3 Êîíòàêòîðû

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

2017_03_01 Крепление.cdr

2017_03_01 Крепление.cdr КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ. УСТАНОВКА арт. GSA353-36/46/54 КРЕПЛЕНИЕ БОКОВОЕ ХАРАКТЕРИСТИКА Êðåïëåíèå áîêîâîå ïðåäíàçíà åíî äëÿ óñòàíîâêè ýëåìåíòîâ ãàðäåðîáíîé ñèñòåìû ARISTO â êîðïóñíûé øêàô. Óíèâåðñàëüíî äëÿ

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

ENGLISH часть 2.indd

ENGLISH часть 2.indd 2016 ÓÄÊ 372.3/.4 ÁÁÊ 74.102 Ê 82 Ìåòîäèñò ñåðèè Ñ.Â. Ïÿòàê Èëëþñòðàöèè Ìèõàèëà Ãåðàñèìîâà Ê 82 Êðèæàíîâñêàÿ Ò. Â. Àíãëèéñêèé ÿçûê : äëÿ äåòåé 5 6 ëåò : â 2.. 2 / Ò. Â. Êðèæàíîâñêàÿ. 2-å èçä., èñïð. è

Chi tiết hơn

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E

Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè E Ministry of Environment, Denmark Ñåêòîð öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, Êàçàõñòàí Áàçîâûé àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè EAP Task Force DEPA/DANCEE Äàòñêîå àãåíòñòâî ïî îõðàíå

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

светотехника.cdr

светотехника.cdr Ñâåòîòåõíèêà Ñîäåðæàíèå 1 Ñòð. 3-18 Èñòî íèêè ñâåòà 1.1 Ëàìïû ñâåòîäèîäíûå 1.2 Ëåíòà ñâåòîäèîäíàÿ è ïðèíàäëåæíîñòè 1.3 Òðàäèöèîííûå èñòî íèêè ñâåòà 2 Ñòð. 19-37 Êîììóíàëüíîå è áûòîâîå îñâåùåíèå 2.1 Ñâåòèëüíèêè

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент)

ОБЖ. 5 класс - Демидов О.П. (фрагмент) Òåìà 1 Ãîðîä êàê ñðåäà îáèòàíèÿ 1. Ïîä åð êíè íóæ íîå, çàïîë íè ïðî ïóñê. Ãî ðîä ýòî íà ñå ëåí íûé ïóíêò, â êî òî ðîì ïðî æè - âà åò íå ìå íåå 12/ 120 òûñ. æè òå ëåé, íå çàíÿòûõ. 2. Âû áå ðè âåð íîå ñóæäåíèå.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

ГОСТ

ГОСТ Ãðóïïà Â62 Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÕÎËÎÄÍÎÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÄËß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÊÑ 23.040.10 ÎÊÏ 13 4400, 13 5100 Òåõíè åñêèå óñëîâèÿ Cold-deformed seamless

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

.indd

.indd 100 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 31.05.2011 ¹ 189. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà ìàé 2011 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

.indd

.indd 86 ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Óêàçàííûå èíäåêñû óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíñòðîéàðõèòåêòóðû ÐÁ îò 23.07.2012 ¹ 235. èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà èþëü 2012 ã.: ê ñòîèìîñòè

Chi tiết hơn

1

1 ÌÊÓ-Ï-2,0(4õ3)-4Ì (Ñ ÊÎÒËÀÌÈ ÑÅÐÈÈ ÄÑÅ) ÒÝÏ-Õîëäèíã Àëüÿíñ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ íàó íûõ, èíæèíèðèíãîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé òåïëîýíåðãåòè åñêîãî ïðîôèëÿ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ

Chi tiết hơn

12_2_007_14-75.pmd

12_2_007_14-75.pmd ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда КАБЕЛИ И КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА Требования безопасности Сістэма стандартаў бяспекі працы КАБЕЛІ І КАБЕЛЬНАЯ

Chi tiết hơn

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï

2 520 ÄÍ Ñõåìà ðàçðåçà 1-1 Ì 1:100 Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì 1: Ï 0 0 0 0 0 0 Ñõåìà ðàçðåçà - Ì : Ñõåìà óçëà ÃÏ Ì : 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 ÑÒÅÍ 0 ÃÐÄ Óçåë ÃÏ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ ÍÊËÎÍ ÃÐÄÓÑ R R 0 0 0 ÄÂ- ÄÂ- 0 0 0 00 0 0 00, ÄÂ- ÄÂ- 00, 0, Ïëàí

Chi tiết hơn

1

1 ÌÊÓ-Ï-4,0(4,0õ)-4ÃÌ (Ñ ÊÎÒËÀÌÈ ÑÅÐÈÈ ÄÑÅ) ÒÝÏ-Õîëäèíã Àëüÿíñ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ íàó íûõ, èíæèíèðèíãîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé òåïëîýíåðãåòè åñêîãî ïðîôèëÿ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

untitled

untitled 5 95 ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÏÆÄ8 Êàòàëîã äåòàëåé è ñáîðî íûõ åäèíèö ÏÆÄ8-05006-0 ÊÄÑ Âíåøíèé âèä, ôîðìàò, áóìàãà è ñêðåïêè (ïðè èçäàíèè) ïî óòâåðæäåííîìó êîíòðîëüíîìó îáðàçöó Ðàçðàá. Ñåíà èí

Chi tiết hơn

5Ш РЭ А5 НОВЫЙ

5Ш РЭ А5 НОВЫЙ ÂÅÍÒÈËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 5Ø4.466.002ÐÝ Íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âåíòèëüíûå áëîêè, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ïîäêëþ åíèÿ äàò èêîâ äàâëåíèÿ, ìàíîìåòðîâ, âàêóóììåòðîâ

Chi tiết hơn

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã.

Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Îðãàíèçàöèÿ Èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè ñ ïîìîùüþ ñâîáîäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå åíèÿ Äìèòðèé Ñàìñîíîâ 4 èþëÿ 2009 ã. Êàôåäðà íîâûõ ìåäèà è òåîðèè êîììóíèêàöèè ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Chi tiết hơn

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В

Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì В 07 380 07 2 0 380 2 0 Г Àðìàïîÿñ - 3,06ì 3 260 20 В 2 90 1 160 07 380 3 30 380 06 06 380 670 380 380 660 380 2 0 20 260 60 1 81 260 20 260 20 1 1 00 260 70 180 7 10 79 10 260 20 20 260 17 76 1 761 22 17

Chi tiết hơn

юя

юя Ïðåäíàçíà åí äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè åñêîãî óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà â ïðîïîðöèîíàëüíîå ïî âåëè èíå äàâëåíèå íà âûõîäå. Êîìïàêòíàÿ Êîíñòðóêöèÿ (øèðèíà êîðïóñà 15 ìì) åòûðå äèàïàçîíà äàâëåíèé Èíäèâèäóàëüíûé

Chi tiết hơn

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå

ÃÐÓÏÏÀ N 8 Ñêîðîñòü, áóêñèðîâêà, ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçîâ C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñå C êàêîé ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ äâèæåíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ? Ïðè ïåðåâîçêå ëþäåé â îáîðóäîâàííîì êóçîâå ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ,

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä

Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä Ìàòåìàòè åñêèé êðóæîê. Ñóììû îäèíàêîâûõ ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ èñåë. Àâòîð: Â.Ñ. Àáðàìîâè. Ïåðåâîä ñòàòüè â L A TEX: À.Â. Ñëîâåñíîâ. Ïðèìå àíèå ïåðåâîä èêà. Äàííàÿ ñòàòüÿ âçÿòà ñ âåá-ñòðàíèöû æóðíàëà ¾Êâàíò

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30.

РТСМ || МЭТЗ. Технические характеристики реакторов моторных PTCM. Руководство по эксплуатации устройства для работы в продолжительном режиме, PТСМ30. Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург

Chi tiết hơn

ГОСТ Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества

ГОСТ Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò ÏÐÎÊÀÒ ÑÎÐÒÎÂÎÉ È ÔÀÑÎÍÍÛÉ ÈÇ ÑÒÀËÈ ÓÃËÅÐÎÄÈÑÒÎÉ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀ ÅÑÒÂÀ Îáùèå òåõíè åñêèå óñëîâèÿ Common quality carbon steel bar and shaped sections.

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

МЕТОД ЭЛЛИПСОИДОВ С БЕРЕГОВ ДНЕПРА [2mm]

МЕТОД ЭЛЛИПСОИДОВ  С БЕРЕГОВ ДНЕПРА  [2mm] ÌÅÒÎÄ ÝËËÈÏÑÎÈÄÎÂ Ñ ÁÅÐÅÃÎÂ ÄÍÅÏÐÀ Ñòåöþê Ï.È. stetsyukp@gmail.com Èíñòèòóò êèáåðíåòèêè èì. Â.Ì. Ãëóøêîâà, Êèåâ XV Ìiæíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè íà êîíôåðåíöiÿ "Ìàòåìàòè íå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå åííÿ iíòåëåêòóàëüíèõ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

<CEE1F9E8E920E2E8E4202D20CEE1F8E8E2EAE820CC2D31>

<CEE1F9E8E920E2E8E4202D20CEE1F8E8E2EAE820CC2D31> ООО "КСИНИТ" Основной комплект проектной документации Рекламная световая вывеска" Дольче Вита" Габаритные размеры: 967хх08 мм Адрес установки: Моск. обл., г. Реутов, ул. Юбилейная, д. ШИФР СКП.0.-9 Инженер-конструктор:

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В.

Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы - Русский язык. 5 кл. 1 ч. Проверочные работы - Коротченкова Л.В. Русский язык. 5 кл. 2 ч. Проверочные работы (Коротченкова Л.В.) - licey.net Ìîðôåìèêà. ÐÀÁÎÒÀ 1. Èçìåíåíèå è îáðàçîâàíèå ñëîâ. 1. Îòìåòü ïàðû îäíîêîðåííûõ ñëîâ. à) êðàé êðà å øåê á) êðóã ëûé êðóã ëàÿ â)

Chi tiết hơn

untitled

untitled ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå áåç âñòðîåííîãî òåðìîâåíòèëÿ Ñòàíäàðòíîå ïîäêëþ åíèå ê 2-òðóáíîé ñèñòåìå ñî âñòðîåííûì òåðìîâåíòèëåì * Ïîäêëþ åíèå 69 Ventil oben = 153,14

Chi tiết hơn

!EPCO EKCO v.01 RUS.cdr

!EPCO EKCO v.01 RUS.cdr Èíñòðóêöèÿ ïî ðåìîíòó îòîïèòåëüíîãî êîòëà EKCO L EKCO Lp EKCO LF EKCO LFp 3 3 3 PE FSE X0 FSE X0 SG CW ZAS IC IC WZ WR 3 A FSE X0 FSE X0 F F IC + V ZM L 3 0 bar DT 0-C-00 3bar 8 3 Èíäèêàòîðû íå ãîðÿò WT3

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро

ТЕСС || Прайс-лист. Цены на ультразвуковые расходомеры, теплосчетчики. Стоимость преобразователей интерфейса, пьезоэлектрических датчиков, контроллеро Прайс-лист на оборудование ТЕСС-Инжиниринг По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Honeywel_224.qxp

Honeywel_224.qxp V2430, V2440 Veramax Регулируемый запорный клапан для систем с высоким значением расхода СПЕЦИФИКАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ Veramax ýòî ðå óëèðóåìûé ð è òîðíûé ç ïîðíûé êë ï í, ïðå í çí åííûé ëÿ óñò íî êè í ïî þùåé

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

каталог Беретта_рабочая версия

каталог Беретта_рабочая версия Êàòàëîã ïðîäóêöèè ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Âèäû ñòàíêîâ 4 Êëàññ 1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.15 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.19 Êëàññ Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.1 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.5 Ãèäðàâëè åñêèé ñòàíîê Ò.6 Êëàññ 3 Ïíåâìàòè

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Стенд-02

Стенд-02 ÎÎÎ "ÏÔ "ÀÄÌ" Îñíîâíîé êîìïëåêò ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè Ïðåçåíòàöèîííûé ñòåíä ñ ïîäcâåòêîé Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû: 000õ000õ40 ìì ØÈÔÐ: ÌÑÊ.0.4-006 ÃÈÏ: Ìîðîçèõèí Ð.Â. Ìîñêâà, 04 www.ksinit.ru Ôîðìàò À Ñïðàâ.

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Sinh học ại c n (Practice of General Biology)

Chi tiết hơn

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ ñ ýëåêòðè åñêèì è âîäÿíûì ïîäîãðåâîì âîçäóõà 1 ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ Ñ ÝËÅÊÒÐÈ ÅÑÊÈÌ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ ÂÎÇÄÓÕÀ Ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ çàâåñà ñíèæàåò ïîòåðè òåïëà íà 90%, òî ñóùåñòâåííî óëó

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Руководство по эксплуатации канальных вентиляторов TD silent

Руководство по эксплуатации канальных вентиляторов TD silent TD SILENT (~ V / Hz) TD - 250/100, TD - 350/125 TD - 1000/200 N LA LB C L N TD - 250/100, TD - 350/125 TD - 1000/200 N LA LB REB L N Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Áëàãîäàðèì çà äîâåðèå, ïðîÿâëåííîå ê ïðîäóêöèè

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

Beggining.qxd

Beggining.qxd ÖLFLEX 140 ÖLFLEX 140 CY Êîíòðîëüíûé êàáåëü ñ (HAR)*-îäîáðåíèåì äëÿ Åâðîïû H05VV5-F H05VVC4V5-K H05VV5-F HAR H05VVC4V5-K HAR Ïðèìåíåíèå Èçãîòîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ VDE 0281 àñòü 13 è HD21.13S1, ýòè

Chi tiết hơn

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec

Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tec Mobilkran Mobile Crane Grue mobile Autogrù Grúa móvil Ìîáèëüíûé êðàí LTM 1220-5.2 Technische Daten Technical Data Caractéristiques techniques Dati tecnici Datos técnicos Òåõíè åñêèå äàííûå Maße Dimensions

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï 190 83 17 3151-3510090-10 45 4321 1380 1 1 1 1 Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû 18 3151-3510074 45 4321 0090 1 1 1 1 Êîpïóñ êëàïàíà óïpàâëåíèÿ 19 351307 45 9964 2025 1 1 1 1 Âèíò Ì8õ18 ñòîïîpíûé 20 3151-3510092

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

презентация 72.cdr

презентация 72.cdr èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî äàííûì Ðîññòàòà: 3 395 755 åëîâåê Êîëè åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé 72.ru: 774 743 Ïî äàííûì LiveInternet, èþíü 2014. Àóäèòîðèÿ Ïîðòðåò èíòåðíåòàóäèòîðèè Òþìåíñêîé

Chi tiết hơn

Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: HÓA HỌC 10 M

Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: HÓA HỌC 10 M Trường THPT Phan Ngọc Hiển A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất!) IỂM TRA TIẾT Môn: HÓA HỌC 0 Mã đề: H0 Câu : Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp e; lớp e ngoài cùng có 4e. Số proton nguyên

Chi tiết hơn

IN2011_00.p65

IN2011_00.p65 Èíäèêàòîðû íàóêè: 2011 Ñòàòèñòè åñêèé ñáîðíèê Ìîñêâà 2011 È60 ÓÄÊ 001(035:5) ÁÁÊ 72ÿ2 È60 Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Ë.Ì. Ãîõáåðã, ß.È. Êóçüìèíîâ, Ê.Ý. Ëàéêàì, À.Â. Íàóìîâ Àâòîðû: Í.Â. Ãîðîäíèêîâà, Ë.Ì. Ãîõáåðã,

Chi tiết hơn