! #"$&%#')(*(,+,-#%.&%/ &64,798 56:*2435 _ `+a3&;b` #>c&bedl%b%/&bf2g+*%/h6i +,%j

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! #"$&%#')(*(,+,-#%.&%/ &64,798 56:*2435 _ `+a3&;b` #>c&bedl%b%/&bf2g+*%/h6i +,%j"

Bản ghi

1 ! #"$&%#')(*(,+,-#%.&%/ &64,798 56:*2435 _ `+a3&;b` #>c&bedl%b%/&bf2g+*%/h6i +,%jk%/351+,%ml +,(&243 _ +,(,5&"n"'2%#(/] o#o<;xp,phq!r\phc,s#]tudsv _ 77w] s,sx,; zy& _2X6X2o#o/ui +#+,(,%#b&%/1{&%256 {Q24&},;nN EHU9V/BXWXB~* N EH~#[ILA B~/IL[QB~ƒT\WzV ˆ ]Š&+,-#%/h6 +!j l +,(&243 _ `+,(,&" "'2%#(/]o#o<; c,q&rly*y,œ#]/hs,s,œ#; z &v #+," Ž ;/ x-# 2g`b < v #+, ^&%/ _ 5,35b\2435+&j i +,%/7\b5h2% bj &%/*6X2g%#( -6g 7w]Š&+*-#%/h6 +&jl +,(&243 _ `+,(,&" "'2%#(/] +&6L;z p ]#s,q&rh,c#] s,s,cx; š, _,73H6œ &% Q% b`%# a3`ž ]JŸ, 7^{,2X6X6,]!%/ i #+, #rlt1&% v<%#(/; &AT5 T Z W /EHAfB I K#U H~ 'BkIL[[ T\BC WXBX & IkBCEH~#[]b\2Xª3`24h6dL%b56X6X2g(*%/35$qp,«hs,s,y y,s#rl,yx,; zq& _,73H6!% Q% b%#` a3`ž] Q2 h ; &,7\ J&bh]Ÿ) * 7n{,2X6X6,.{ 7 2(,%<]dL" o6g" % b!b\2+,%<])&%/ &h6-/&b\2+,%m+&jb #ƒi +*%/7\bh2%b$l<&%#(*-/&(,.33h«S {9 ] Š!+,-#%/h6+&j l +,(!2:3 _ +,(,!"n"'2%#(/] +&6L;z p] o#o<; *s&r Œ&š/]M s,s,cx; zœ&'i); Q+&6}/&-#^&%/±v²; x-# 2g`b <.i +,"no2x6x2g%#(mi +,%/7\bH2g%b$ &%/*6X2%#(± -6 7³2% b`+ _ +!6g+*(.2 Jb Jbb`\2#-#b.!\24&6 7] d % b`%/&b\2+,%/h6i +*%j %/35³+,% _ \2%/3`2go6 7³&%/ _ 5,35b\2435$+!jœ{ 3`64&&b\2, _ `+,(,&" "'2%#(/] s,s,s#; Xp t 243 /^tu52 KM "no6"n%b&b\2+,%/7+&j lº+,(&243 _ `+,(,&" "'2%#(^, a7fb"$7] ; v 243ž^&%/u» ;g,-/33`2¼] #7w;]#½Q6g- )3,"'243 _ -#6X247\ #7] s*s&š/; zc&š& &%#rl x&%/35+&247 _ -#(,bœ!%/ t 243#56 l 35+*% H[[µQE ÀN E&~#[ILA5 B~MIL[ TIL[] _ `+a3&;m s,s,qd % b`%/&b\2+,%/h6, "nom+ 7 2-#" +,%^l +,(&243 _ +,(*&"n"'2%#(/]&o#o<; q# &rlq,yap ],tudsv _ 77]M s,s,qx; zs& J&5ÃvJ7!%#(/; ='Ä ¹ˆ) <P=¹YÅEHG.NJ=¹²Y< ÆJ QPS¹ ÇY <PY # Nœ <P =¹9] i { tud`i _ # /]< s*s, #; : È&0Q%#(,rL / É/ #+,-< Ê0Q+&,56d "no6"n%b&b\2+,% tub #+#'+&jë{564h,;dl%uì Í\Î Ï5Ð5ÐÑ,ÒCÓ Ô!ÕJÎ\Ö) #Î,ÒCÓ/Ø ÙÓMØkÐ Í5Ó/Ú&Û ØkÒCÎ,Ó/Ú,ÜÞÝ Î,ÓÖÐ Í\ÐhÓ/Ï5ÐÚ,Ó/Ñ ßà&áQâaÎ&ÕÒCã áäî*ó å<î5ô,òcïìí\îô,í\ú,á'á'òcó Ô,]o#o<;zsap r,,,]tudsv _ 77]<hs,s,Œ#; :,0Q%#(,rL /³ÉM #+,-<; æojb akm 4 &BC Ë H~*ºç* &~ $ QWzMEHA\BkILK#UäG¼EHAN E&U9V/BXWèB~*> ˆ9EHU³ hbg~ƒn EH~#[I A5 B~/I [] _ +a3&; Š&+&2%bdL%b%/&bf2g+*%/h6 i +,%j `%/35é!%/1, "no/+ 7S2g-#"ê+,%>lº+,(&243 _ +,r (,!"n"'2%#(/]o#o<;xphè&rlc!š/]#t d\v _ ` 77]< s*s,c#; : y&0q%#(,rl / ÉM #+,-<; µj R A E WCE Ä ìí H~ ç* W/ [\BCEH~ ï ðxñ ]* b`bo< Xò,ò Q J ;z73`2l; #`+ +,ž*6 %<; 35-#%,; - ò,ó }#+,- ò #o#`+&6+,(/; b"'6l; bbo< Xò,òh J J ;z3* ; "$7\,; ž -#b 3 <;,3&; Sö ò om+,o6&ò} #+,- ò #o#+&6+,(m; b`"'6l; : &0Q%#(,rL / É/ #+,-<;nˆ9ô Ä H~ ç* WJ [\BCEH~ õ,ðxñh ]' b`bo< Xò,ò Q J ;z73`2l; #`+ +,ž*6 %<; 35-#%,; - ò,ó }#+,- òhh ; b"'6l; bbo< Xò,òh J J ;z3* ; "$7\,; ž -#b 3 <;,3&; Sö ò om+,o6&ò} #+,- òhh ; b`"'6l; c

2 v &6 y# 0Q-#" M7Q+&jÞ8,3`žb,3`ža7 _ c p r r +*(,&" ö, ø ù úlû&ücýhþ*ÿ ö*,ö&ülø h6o# / c&š,šè š Œ,È*q h6o# / š,š š,š 35 o#b q,y q,y y*è š s š s "$&(&2435š c c *-#%/7 c y, y,-#%/7 s#,s y&š,-#%/7 š È*,Œ,-#%/7 š ÈpHc#hq y# Œ&š,-#%/7 È,È *-#%/7 y,y,y,s* v &6' # 35-#b\2+,%>v 2"n 7Q+&j {Š _ `+,(,&"³7«_ Ji r È#]#"'2X6X6X247\ 35+,%/#75 _ ½ +,(*&" ö, ø ù úlû&ücýhþ*ÿ ö,,ö&ülø i23`6 7 q,œx Œ,È,c, i23`6 7y yp &p,, Š,&o/&% #&p, c,q,s*c&š y&š c,q,è, š s*c, ŒpHŒp t>!\24&(, y,,œ*œp,è,è,%/#t +* tu+,%# š,š/h, š q,è p

3 -#ö #&b 7Q+&jb # +,"³h2% +&j 'H!\24&6 +*%6g Hj bb #9H&f2:!6gn&o#oM &7 2%.7\+," 2g%/! 35+,%/7\b5h2% b7!%/ 7\ 35+,%/³+*%6g ³2%#%#56"n% b57jb /!b)& 3`6-/ ^jk+,"än+*"$h2%>&`"n"n+,\2} ; v &6³, 35-#b\2+,%.v 2"n 7«_ Ji r È#]#"'2X6X6X247\ 35+,%/#75 _ È c r r +*(,&" ö, ø ù úlû&ücýhþ*ÿ ö*,ö&ülø h6o# / š s,œ*œ c# c* h6o# / Œp Œ,Œ 35 o#b Œp Œp y*è Œap Œ,Œ "$&(&2435š &p *-#%/7 &p &p y,-#%/7 Œp q,è y&š,-#%/7 š Œap q,è,œ,-#%/7 š y,q&š q*è,&p Œ&š,-#%/7 y,œp È,È *-#%/7 Œ,È&š * v!6gy'35+,"no/&` 7b #% -#"'M7 +&j</,3žb*3ž#7"$*2%^b#)b\ +,7S2g+*%/7jk+, b#)o#`+,(,&"³7;<ž. 3!% -#%/7\b5&%/³jk+,"äb`2:7Qb&6'b /&bqb#7\o/ rk-#o/7²+&jö,,ö&ü ø ^35+,"njk+,"Åb # -/35bf2g+*%>+!jËb# %-#"'/+&j/,3žb*3ž#7; v!6g 35+,"no/! 7b #²i _ b\2"n 7,-2 b` #Jb\ +,7S2g+*%/7b+-#%³b#){Š97\ #7\b"ä hl;{š 247&% b%/7 2+,%1+&j Š,hHéb /&b)7\-#o#om+,b735+,%/7\b`h2% bqo#+,(,!"n"'2%#(/;{šn-#%/7q+,% 8 r _ `+&6+,(!%/^56X2 7 +*%>b` #é35+*%/7\bh2%b)o#`+,o/&( &b`+,7+&j 8 r _ +&6+,(³b+ 7f+&6,n35+,%/7\bH2g%b7;9ö,,ö&üLø 2:797 2(,%2Xª3&%b\6 jl,7\b` b` /&%±ö* øzù ú û&ü4ýhþ*ÿx;> x+,2%/7\b!%/35,]jk+,b` #^o#+*(,&" ]Þö, *öhü ø u2479%# &\6 y*è bf2g" 7jL,7\b` b` /&%±ö* øzùhúlû&ü4ý&þ*ÿè;.tu+ 7\b9+&j)b # {Šuo#+,(*&"$7²/ * 7\+*"n 35+*%/7\bh2%b79+,%ƒb #n64h,+,-#b'+&j(,&o#243h6 35+*"no/+,%#%b7; v # #f2:uh6(,+,\2b#"åo#+&, 7, ³-/7\5j -6 jk+,j7\+&6,2%#(³(,+,"nb`\24335+,%/7\bh2g%b7; ²! #"$% v # i!%/ diä3` # 3ž*2%#(±h6(,+,\2b#"$7 & b\ +1 56è6ž%#+H Q% o#+,o/&(!b\2+,%±h6(,+,\2b#"³7'jk+,$7\+!6g*2%#( iq _ 7;v #'i 3# 3`ž*2g%#( H6g(*+,\2b#" /,7n(*+ +#^ -/35bf2g+*%.o/+& )#-#b/,7b+³7\o/%/.é6+,b+&j b\2"n ` -/3`2g%#(ƒ+,"$h2%/7;'&J%.b # +,b#/!%/ ] b`#ndi 3# 3`ž,2%#(.h6(,+,f2gb`#" 7\oM%/í6g 7`7b\2"n³b /&%.d`i 2% ` -/3`2g%#( +,"$H2g%/79#-#bn /*7 u -/35bf2g+*% o/+& b`/&b"$h.m^b++ &ž1jk+,'2( 7\ &3`ƒo#+,6"$7; Ží)o#+*o/+ 7\ ³9 #\24³h6(,+,\2b#" b/&b3# 3`ž#7 d`i +&j 35+,%/7\bH2g%b7 J#%³b#&J"'-6b\2o6&&\24&6 7 2%,+&6,.!%/>3`# 3`ža7Qi +&j 35+,%/7fbh2%b7J Q#%>b`#é35+*%/7\bh2%b7Q/ 35+,"n 2g%/!,;v#' o/\2"n%bh6 ` 7\-6b77\ #+& b/&b b`#j #\24³h6(,+,\2b#" "$h MœQ6X2bb\67 6+& b/!%nb#jd`i 3` # 3ž*2%#(éH6g(*+,\2b#" j +* o#`+,(,&"³7 b` /&bj+n%#+,b *-2g` 7\b`+,%#(' -/35b\2+,% om+& h] #-#bq"$h n/'&%$+*j+&j "³&(,%2b-/jL,7\b` b` /&%1dimjk+,+,b#o#+*(,&"$7w;)Žíé" +,%/7\b!b u+,%/35n&( h2%1b/&b564h >3`64&-/7\é2:79noM+& fj -6 &%/ #(^3`2g%bQ6:!%#(,-/&(,²j +,o#+*(,&"n"é2g%#(³&%/^35+,"no2x6x2%#( 35+,%/7\bH2g%b7; Œ

4 ) * +-,/. $%0 * %12 3$ ) -:;8=<9$% %$5 %$E4, : 4 CD$5 D4 d % b #^35-#%bn,7 2+,%ƒ+&jœ8 r _ +&6+,(/] 135+,%/7fbh2%b 2bAF &&\24&6 7é2:7'35+," o2è6 b+.>3h6è6jb+1b # jk+&6x6+& 2%#($o# *243&b`, G HIJLKNM#O!PEQ7RPEQTSUPIVWVVPEQXFYPEZNRNPEZTSUPTVVXP[ZXFN\^]%_ Faàbcdbe!MEFfP5g\h]'ij3 dkup Gl K G ` m7infdo`pqznrnptvvxp[zxfrv K7M#O!PEQNRNPEQTSUPTVVVPEQFfPEZNRNP[ZISUPTVVPEZXF3\s]t_ ew l u]edevexwk`xf3dewinfieyv Q #b #2%#rC6X2g%#³3h6X67Fa` cd We!MEFfPyms\7f-/335 #72Xj b #!)" +,b /&%9muH&\24&6 7Q+a335-#`\2%#(n2% b` #64,7\bfF &(*-#"n% b57;v #o# *243&b`-/7\ 7Qb #7&" 35+a9b+n -/359b # +,"³h2%/7+&jb # &&\24&6 7 b`+$,3`2g *die-#% b\2x6 b` # 35+,%/7\b`h2% bm 35+,"n 7Q(,+,-#%/ ; #+,u35+,%/7\b5h2% b ] b # #\24 H6g(*+,\2b #" "³h2% bh2g%/79d`iê J #%ƒb #$!n"'-6b\2o6g^ &&\24&6 792%#r *+&6, 12%ƒb #^35+,%/7\bH2g%b!%/.7\b&`bb+u"$h2% b5h2%.i J #%ƒb #$35+,%/7\b`h2% b9/ 35+," 72%/&`,;>v # o#`+,o/&( &b`+, j +,J&%^%#rL! 35+,%/7\b5h2% b 6+ +*ža7,7 jk+&6x6+h 7 G HIJLKNM#O!PEQ7RPEQTSUPIVWVVPEQXFYPEZNRNPEZTSUPTVVXP[ZXFN\^]%_ Faàbcdbe!MEFfP5S\h]'ij3 dkup Gl K G ` m7infdo`pqznrnptvvxp[zxfrv K7M#O!PEQNRNPEQTSUPTVVVPEQFfPEZNRNP[ZISUPTVVPEZXF3\s]t_ze l {] F3WJbeTàb 7F3WJ!M5FYPE}~IO!PENRNPE NRNP[S!PE TS\^P KWHWHab 3Kb II` et`x Mt}~IO!PE7RPE NR3P[IS!PE IS\7V Žm #%ƒb#^&n" +,nb/!% b\ +^H&f2:!6g 7 2g%ƒb #^35+,%/7\b5h2% b ] b #^+,"$h2%/7'&n` -/35 ƒb+^"$&ž, b` #é35+*%/7\bh2%bj2%b&h6rl35+,%/7 247\b%b ;9Ž #%1b#'%-#"'/+&j &&\24&6 7M 35+,"n 7b\ +$+,Q6 77] b#n3h6x6 FWJ et` NF3J M5FYPE}~IO!PE7RPƒ 7RPEIS!PE TS\] Q2:3`^247Jé#-2è6brC2% ]#b5&%/7 jk+,"$7þb # 35+,%/7fbh2%b 2%b+$ 2%/&` n+,%#, NRx NR ISa ISW X}~IOo g/]&%/ b #)%# b 3H6è6 2%,+,ž, 7 &%!o#o#+,o#\24&bqo#+,o/&(!b+, jk+, b # 2%/&` 35+,%/7\bH2g%b ; ˆ 78ŠC {>Œ YCD #"/Cf4$%² v &6n35+,"no/&` 7 b` #i _ b\2"n 7`,-2 ³ nb\ +,7S2g+*%/7 +!jë8 r _ +&6+,('b+'-#%^7\,5h6<o#+,(,!"$7; ö* øzùhúlû&ü4ý&þ*ÿ247 b` #)35-#%b 8 r _ +&6+,( «L,7S2g+*%$ #;zq b/&b 3`# 3`ža7Þ+,%6 d`i +&j 35+,%/7fbh2%b7],&%/³ö*,ö&üLø 247nu,57 2+,% +!jœ8 r _ +&6+,(1b /!bé*+,o#b79b#³ #\24 h6(,+,\2b#" 735\2/ 2g% b`2:7éo/&o/ ;ƒö*,ö&ülø 247'%#!\6 bs 2:35 *7jL,7\bn,7; FTeWcxH>j +,ŽH w>&%/í247' o6g+7 2,56 jl,7\b'b/&%œ FTecxH jk+,'b # 6X2g%#!rL7\o/,3510Jr *-#% o#+,(,5&" zc!l;> x+,'b #³"$h2%2%#(.o#+,(*&"$7] ö,,ö&ülø 1 /,7'7 2"'2X64& om\jk+,"$&%/359b+'b /&bj+!j ö, ø ù úlû&ücýhþ*ÿè; Ž.-#%/7\b&%/éjk+," b247 7\-6b7b /!b b#+&,#, +&j<ž,o2%#(n 35+,5n+&j 3`6-/ ^56"n%b7Þ247 *35b-/h6X6 * 6+H 9;Ëv # jk+&6x6+& 2%#(bS +Qj¼*35b7<b`56è6/b`# `,7\+,%< 2g57\b ]*ö, *ö&ülø 7fb&b7ºb+"n"n+,f2g}b # / y y š œ Dž Eỹ #Ÿš y y % t D % I t y š œ yž [ n D œ E n y s % yž sª# % š «t n œ E % W yž s E # y y 5 œ n s y U # n± ² ³ µe # n± œ E œ E 7 yž œ n ¹ #ỹºr t š œ #» ¹ỹ ºA œ y ^ tỹ [ n % E ¹Ÿ q

5 ¼ 2<½C 1 Cf4) æ ¾:$5 /CJ, %$E4, ² 4 CD$5 D4 Že2b.b`#n%# Ão#\2"'2b\2, 7w]sp G G He &%/Àp G G He H m^da] +*% +,"$h2%. &&\24&6 7] 2bM 35+,"n 7%#+& om b+ƒ2"no6"n%b1b #.i rlq H6g(*+,\2b#" jk+,^2%/& m *-/h6x2bs æ35+,%/7\bh2g%b7; d %Êb`2:7u7\ 35b\2+,%<].7\#+& #+H b`+.2"no6"n%b1b #1o#+,o/&(!b+,'jk+,³b#12g%/! 35+,%/7\bH2g%bÁZT x T I ak. J#ÁZ &%/! +,"³h2%> &&\24&6 7]U$&%/Ž >&` %#+*%#rk%#( &b\2,²2g%b(,57]<&%/ák'247&%1&2b! ³2% b(* ;t +* 7fo/ 3`2Xª3'&%/^#( 3`2%bJo#+,o/!( &b+,57 3!%^/ f2g * ³jk+," b247j(*%#h6 o#+*o/&( &b+* $b!ž,2%#($7\om 3`24h6 35+#( 3`2%b72%b+$,335+*-#% b ; v #jk+&6x6g+& 2%#(^7\#+& )7b#o#`+,o/&( &b`+,  ZT x T I ak  M%Q PEZPEPE P5O\s]t_ MR\  KWbKx`xFdTXde FTebWZI I T ak  M%Q PEZPEP P%O\^P M#S\ p G b G He7M%Z P[ÃHeZ\^P M#Ä\ p G b G He7M% P[ÃHe \^P MtÅ3\  ZI I T akb IT`x  MtQPEZ P[ P[ P%Ö P[ÃHeZ\7P Æ Gl KÇ q~w FvZhXd l G e G ORÈdq_xOUP M#É\  ZI I T akb IT`x  MtPE P[Q P[Z P%ORPEÃxHXe 3\ V Æ Gl KÇZq~w Fv hxd l G e G v # 3h6X6+,%^6X2%#³«& o#o#`+a35 77f 7b# 35+,%/7fbh2%bJb+n"$!ž,b# 35+*%/7\bh2%bœ!35rL35+,%/7 247\b%b Ö Î*ÍÐ5Ú,ÏnÊ ÐhÜXÐ á'ð ÓMØW˳Ò4Ó ØšÊ Ð)Ñ*Î,á'Ú,Ò4Ó³Î\Ö ZÌ<ØšÊ ÐhÍSÐQÒÕÚ,ÓnÐ ÜXÐhá ÐhÓ/ØJ$ÒCÓnØšÊ ÐÑ,Î,á'Ú,ÒCÓ³Î\Ö! nõã ÏÊ ØšÊ Ú,ØÍÏÎDÐÏÑoÒÁÎDÓNÔ;ÕÖ v # 7&" b2%#('247j(,-/!&%b j +* *3^56"n%bJ2%' ; v #$3h6X6479+,%16X2%# 7 «Sy )&%/ƒ«\ Jb56X6 b#³7\ a7fb" b+ 7\b!b"n"n+,f2g}52%#(u 3`6-/ ƒ56"n%b7²j +*" b` #+,"$h2%/7+&j!z$&%/ž ] 7\oM 35b\2,56,;Jv#o# *243&b'3h6X6  ZT x T I ak IT`x  MtQPEZPE P[ P5OUPEÃHeZ\ ] Q2:3`^2475ª/%# 1,7Þj +&6X6+& )7]#` -/35 7Jb#+*"$h2% +&j! ³ J#% Z 247-#o#&b` ; G HIJ  ZT x I T akwb IT`x  MtQPEZPE P[ P5OUPEÃHeaZ\s]t_ G c!m%z\7p G c Mt \h] infd7m%z\7pym nfm%z\^pøm^ë!mtz3\^p G ` mm%z\k!p hfùm%q nmsfumtz\_o\xúûfvwvmtq nm7ë!m%z\_o\xúwü P p G b G xhxebxh m7d7mtãhezpeýth m^d Z3\^P Gxl KWÞeXw3 G ` m^tfß`pq vpt`xlwk wàhaám^ FIe nflýth m7dzfv  ZT x T I akwb TI`x  M%Q PEZPEPE P5OUP[ÃHeZ\s]t_ G c!m%z\-]zâdãmt _xo\xúwúqyv  ZT x T I akwb TI`x  M%Q PEZPEPE P5OUP[ÃHeZ\s]t_ e l {]Ï hxd:_nmtq ZI WO\ÚÚYV Žm #%^ J/!b,-#o#&b`2:7 "$,b+9b#h&f2:!6gbz]b#o#` *2:3!b 2X6X6 /rk 35-#b ;v #,35b\2+,% 2%1b #n564h >3`64&-/7\,] J243`u2:7 35-#b 1 Q #%>M+,b'Z &%/' &&&\24&6 7] -/35 7b #n+,"$h2%u+&j ^b`+$"$!ž,b #n35+,%/7\b5h2% b&35rl35+,%/7s2:7fb% b 2bu 7\o/ 35bb`+Z &ÖÎ,Í'ÐÚ,ÏÊƒË ÒCÓ.ØšÊ ÐnÑ*Î,á'Ú,Ò4ÓƒÎ\Ö2ZÌØšÊ Ð Í\Ð ÐäHÒ:Õ ØCÕ'Ú,Ó.ÐhÜèÐhá'Ð Ó/Ø JƒÒ4Ó.ØšÊÐ$Ñ,Î*á Ú*Ò4ÓƒÎ\Ö».Õã ÏÊ>ØšÊ Ú*Ø!QWËI XWJI WOM;#Žm #%152b#»Z +,2 ³247Q2%/7\b&%b\24&b ] b` #%.b#$35+,%/7fbh2%b/ 35+,"n 79&%,7`7 2(,%#"n%b+, ³b 7fb ;nv #'"$h2%2%#(1b\ +^3`64&-/7\ 79b&ž*é3!'+&j b` # 7\ 3,7f 7; š

6 ý å æèç éê ëíì'îƒï ðñò ó7ô^õöy êø d %1b #'i rlqnh6(,+*\2b#" ] 35+,%/7\bH2g%b7&'3`6:*77 2Xª/ u2% b`+$b#`é*2ù <%bœ3`64,7`7\ 7 ÖãÓ/Ï ØkÒCÎ,ÓMÚ,Ü «kjk+,2%#r 7fb&%/35,] ú/ñ)y&ÿbô& ]Ú,ÓMØkÒÛ Ö ãó/ïhøkò4î,ómú,ü«¼j +,º2g%/7fb&%/35,] ú/ûñjÿ9 ]!%/'á Î*Ó/Î,ØkÎ,ÓMÒ4ÏÞ«kjk+,M2g%/7fb&%/35,]ú9üJyú/Ô! ; x+,$&%b\2rcjk-#%/35b\2+,%/h6 35+,%/7\b`h2% b57] ²i rlq.564h a7 -#% bf2è635+,%/7\b`h2% b57'/ 35+," >-#%/!,; #+, "n+,%#+,b+*%2:3 35+*%/7\bh2%b7]Mi rlq'"³h2% bh2g%/7d`i +!j 35+,%/7\bH2g%b7J!%/^ &"'2%# 7+,%6 b #9-#o#o/&%/ 6+H æ/+*-#%/#7+&j +*"$h2%/7; x+,) *-/h6x2b\ «¼j -#%/35b\2+,%/H6 )35+*%/7\bh2%b7]Mi rlq "$h2%bh2%/7i +&j 35+,%/7fbh2%b7;9i +,%/7 24 2%/&` ³j -#%/35b\2+,%/H6Ë35+,%/7\b5h2% b M%Z P[ \; Žm #%#,&%^56"n% b2ë'247q 3`6-/ j `+," b #+,"$h2%^+&j Z] b` #%$b#35+,` 7\o/+,%/*2%#('56"n%bYJé2g%³b#+,"$h2%n+!js 'b/&b 7`&b\247 ª/ 7 MtËPEJ3\ 2X6X6</ 3`6-/ j +*" b` # +,"$H2g%^+!j ; >zþ»4 /09$5 /1?ÿ-»8ŠCD$5 ocj $%C.` d %$+* b+2"no6"n%bi rlq#]* %# b+9ž %#+& J /&b56"n%b7 /h,jm%$ 3`6-/ j +*"Ã+,"$H2g% 7S2g%/359b #Q6:*7\bb\2"n J!"'2%# ^b #+,"$h2%<; x+,,3` +,"³h2%^H&\24&6,]#,#³%# ª/56:³b`+2b b` /&bœ7fb+, 7b`#6X247\b+&j 2%#%#56"n%b7Qb/&b/ */%1 3`6-/ uj `+," b` # +,"$H2g%<;0J+*bb/!b)b# 6+& Ê&%/ -#o#o//+*-#%/#7j&%#+,bj 35+* n+*%^b #J6X247\b J#%^b# $! 3`6-/ ; Ž.+'%#+,b 6+ 7\&% ` -/35b\2+,% om+h J ^+&2%#( 7\+³,7 6+,%#($,7 6bJb` #i 3`# 3`ž,2%#(^h6(,+,\2b#" 3` # 3`ž$d`i); Ž.2% b`+a-/359b #jk+&6x6+& 2%#(nb\ +'%# æo#\2"'2b\2, 7Q+,% +,"$h2%uh&\24&6 7 p G G xhxe7m# Z P _ÃxHXeZ\ Z247 +,"$H2g%9H&f2:!6g&%/»ÃxHXeZQ247&%2%b%/h6#% -#"'MË,7`7\+a3`24&b` 2b9b # 6è247\b +&j/ 3`6-/ 56"n%b7J+!jsZ; p G G xhxe H m7d7m XÃxHXeZ P _ÝTH m^dt\ ÝIH m^d.247u/+,-#%/ b+ b #í6x247\b1+&j 56"n%b7ub /&b^ /h,.m%ê 3`6-/ j `+," Z 7 2%/35ƒb #164,7\b b\2"n'p G G He H m7d7m%ãhez P \u2:7³ 35-#b e+,^7 2%/35ÁÃHeZ *7'(,%#&b` ƒ2xj %#+ƒ+,b # p G G xhxe H m7d7m%ãhez P \9 /,7/%u 35-#b` ; #+, &"no6,] 35+,%/7 24)b` #j +&6X6+& 2%#($o#`+,(,&"u edeãxhxe!]t_ ZhFãR7VVáR gup p G b G HXe7M%Z PEÃHeZ3\^P Z x ÈÅ P p G b G HXebWH m7d7m%ãhez PEQ3\^P Z x :ÉUP Z x R g!p p G b G HXebWH m7d7m%ãhez PE3\^P ~3 e7mtqpe3\ V Qbb #%/'+&jb` # 3`64&-/7f,] b` # &&\24&62Q 2X6X6M M+,-#%/ b+ Å &%/B'b+ [É ;v # 3`6-/ n56"n%b R gé2:7q%#+,b2%/3`6-/ 2% ^7 2%/352bJ J,7 b #-#o#o//+,-#%/ J #%^2bJ J,7 3`6-/ ;

7 J&5*6g é2g% 564h $3`64&-/7\ 7w;Ji +*%/7\bh2%b /&%/*6X2%#(n-6 7«`i ) Q75 z!&9, '2(,#rC6,56<64&%#(,-/!(,j +* 2"no6"n%b\2%#(>35+*%/7\bh2%b)`,7\+,%2%#(^&%/^o#+*o/&( &b\2+,%<;v #2(,. 735f2go#bf2g+*%>oM+& Q247%#+,bJ+ < 2gb`#+,-#bn35+ 7\b^zŒ&L;íi +,%/7fbh2%bé7f+&6,7²2"no6"n% b` ƒ2%mi J7n&^&%ƒ+,'+&j)"³&(,%2b-/^7 6+H b` /&%^b#+ 7\2"no6"n%b 2%^2%/ 2:3H6:79&%/^564h 3`6:!-/7\ 7; dl%ƒb2479o/&o/ ]Þ b%/ƒ564h 3`64&-/7\ 7n&%/í"$&ž*'2b om ^b+ 2g" o6g" % b$!35rl35+,%/7 247\b%/35 H6g(*+,\2b #"$7;ÞŽ.œH6:7f+no#+,oM+ 7\9 #\24^h6(,+,f2gb`#"äb/&b 2% b`(,&b 7 b#dim&%/³i±h6(,+,\2b#"³7; #+* '35+,%/7fbh2%b ]b #h6(,+,\2b#"ä3`# 3ž#7d`i Q#%³2gb 2:7 %#+,%#rk2%/& &%/³3# 3`ž#7i J#%^b#35+,%/7\b5h2% b b`-#%/7 2% b`+ 2%/&`,; v #H6g(*+,\2b#" 247J 56X6rk/h64&%/35 ;dlb7 -/35bf2g+*%>35+ 7\b 247J3`6+ 7\b`+ b`#di 3`# 3ž*2%#( H6g(*+,\2b #" ] J2X6g 2b7` -/35b\2+,% om+& 24793`6g+7\$b`+ &%1i 3` # 3ž*2%#(>h6(,+*\2b#" jk+,"n+ 7fbo#+,6"$7; v # o/f2g" % bh6 7\-6b77\ #+& æb/&bb# #f2:íh6(,+,\2b#"å247&%1+,+&j "$&(,%2b-/9jL,7\bb/&% b` #dim3# 3`ž,2%#(^h6(,+,\2b#" j +,Q"$&% no#+,6"$7; t$#8=$5 /CJ $ å æ zô7øvñönñõö ñò ë Ã+*"$h2% &&\24&6247QH&\24&6'b /&bq /,7J9ª/%2bn+,"$H2g%1,77\+#3`24&b ³ 2b 2b ; Žm #%ub #+,"$h2%u+&j ³ &&\24&6nM 35+,"n 7^7S2g%#(!6gb`+,%<]<b #%1b #' &&\24&6$ 2è6X6/'/+,-#%/ b+^b #'Hh6-#,;9 jlh2x6-#$+#335-#7 Q #%^b #+,"$h2%^+&j'h&f2:!6g9/ 35+," 7"no#b\,;v #&7f,h6 o#\2"'2b\2,+,om&b\2+,%/7q &h2x64&6 +*% +,"³h2%$ &&\24&6 7; x+, &"no6,]b #o#\2"'2b\2, G c MtZ3\7\-/335 #7Þ2XjsZ'247+*"$h2%$ &&\24&6#b # o#f2g"é2gbf2g *Ïp G msfumtz P[nF7\$7` #7b` /&bb # "'2%2g"'-#" 56"n%b92% b #$+,"$H2g%ƒ+&jDZ1247B3F7Ë!%/.b # o#f2g"é2gbf2g *½p G m^ë MtZPEË\7h a7b` /&bb #"$ 2"'-#"ä56"n%bJ2% b` #+,"$h2% +!jszn247 3F<; å æyå zëò ñ Iò ñë 564h 3`6:!-/7\b!ž, 7b #jk+&6x6+h 2g%#( jk+," G xhaj G ]%_O`F G e`xfr]eixjw dxkœqke`xfdv Q#ƒOW`xF G e3`f^247³7\ *-#%/35n+&j2%#rC6X2g%#^b` 7\b7]jW Wd92:7^7f,-#%/35n+!j)ØkÍÒXÔ Ô*Ð Í) 3`64&5&b\2+,%/7]!%/ÏQKe`xFn247n7\ *-#%/35+&j &2b! $3h6X647; #+,&% é3h6è6 b+b` #)o# *243&b`)+&jW G ]&2Xj<2b "$!b3# 7 G!%/O`F G e`xf2477&bf2:7sª/ ] b` #%$b# 3H6è6 564h a7&%/ QKe3`xF #b ;!j3 Wd7\o/ 3`2Xª/ 7b #,%b7b`/&b 2X6X6ºb`\2(,(, b`#) 35-#b\2+,% +!jëb #564h, u3h6x6:7w; v #&Qj +*-# ž*2g%/#7 +&j<b\2(,(,7w YFdNMtZ3\Q247+,% J#%ÏZ92:7 2g%/7fb&%b\24&b msfm%z\q2:7 +,%n J#%^b# 6+& M+,-#%/u+&jsZ³247-#o#!b Wm^Ë MtZ3\œ2:7Q+,%^ J #%ub#-#o#om)m+,-#%/^+!j Z 247J-#ö #&b &%/ G ` mfm%z\247 +*%^ J #%>&% 2g%#%#56"n%b)+&jb#+,"³h2% +&j!zn247 3`6-/ ; 564h ^3`6:!-/7\ #b` ³2%>&%³,%brL\2,%u"$&%#%# ; JbJb`#)%b ^&%/³ 2gbQo/+&2%b7+&j * o#` *2:3!b,] b #$7\ #7\b" 3` # 3ž#7b`+ 7\n J#b#9b#9247'³b\2(,(,b/!b/,7M%.b-#%# í+,%<;'dkj)7\+m] b` #%.b#n35-#%bo#+#35 -#92:7œ2% b`-#o#b.&%/135+,%b+!6 247"n+&, ub+³b#n564 *.3h6X647,77f+a3`24&b 2gb` b#bf2g(*(, ; y

8 !#"%$'&)(+*,.-0/212&)(4365'7 36&FH(0?O36MPFH?G*Q(436M R 7>=N-TSU7>SU?O3F36(T12? VXWZY[\^]_a`bcd exwgfh_i+jlkwgy6jocjmon2ckfpdj+wgiq_yrts4ymcilku_jlvwcytx6yzvwwzyyzw {Oi+c)c} ~ Y n2c}~w~wwz[w) pƒobw n2vwj0u XYv )Wgî 0vwj0 cjmevxwgšœ 2cil {Oilc)c 6~w6Y V%WgŠŽ 2c}i+ } g Z \^ } bcdu ' lyzv4 i+c)c} ~ Y šyzdy6) WJrd x)c) 0d )Wœ _YWg )c ž iÿ_rdh_j+w x6ŷ bc)c~ cjmon2ckfpdj+wgi%x6yzv WgYyzW _JYr x 0j+Wgku E Y[v YWgWgilvwY[ } \ u _gšo_ d s4v d }_6 ]d 6dc }_ J\4 } } )_f_jy 6d 0bdts4Y Tjlvwjldj+W cmªƒ WJy«bpYc~ c[ }_YWg )c6 Nyg_r ku TW 6djlWJy+b _y 0f ± D4 B0ƒ" 4$% i +,%/7\bH2g%bo#+,o/&(!b\2+,%u2:7³" b #+aub/!b/,7/%. 2:56 1-/7\ 1b`+ 7\+!6g *é35+*%/7\bh2%b7&b\247 jl,35b\2+,% o#`+,6"$7 s ; v # /, Q+&jx35+*%/7\bh2%b<o#+,o/!( &b\2+,%q247<b+qb\2(,(, +,"³h2% -/35b\2+,%9o#+#35 -#,] 3H6è6 ³Ñ,Î,á'Ú,ÒCÓ#Û\Í\ÐÑ,ãÏ5Ð Í5] J #%#*Ë7\+*"n-#o#&b` +#335-#7 b+) H&\24&6,; t1&% Jo#+*o/&( &b\2+,%h6g(*+,\2b#"$7 3!%./$f2g * 1jk+," b24724 om%/*2%#(.+,%. J/!bž,2%/1+&jJ+,"$h2%.` -/35b+^-/7\³&%/1 J#%.b`+ b`\2(,(,2b ;^v #`n247'³b,rk+!j 2%,+&6, 2% 3`24*2%#( Q2:3` h6(,+,\2b #" 2:79Mbb ;³dL%ƒ(,%#H6¼] b # 7fb+,%#(,9b #n -/35bf2g+*% om+h 9+&j)&% h6(,+,f2gb` #" 247]b #é6g 7`7b`#n% -#"'M +!j /*3žb,3`ž#7 2X6è6JMn2% 7f &3`7/&%/³b #'7\b+,%#(* b`# -/35b\2+,% om+& 2:7w]#b#(* &bb#35+ 7fbJ+&j -/35b\2+,%^2b7f56èj 2è6X6/,; tu+ 7\b ª/%2brL+,"³h2%$35+,%/7\b5h2% b7\ #7\b"$7 +*%6g 9"$h2%bh2%92g%b &h6rl35+,%/7 247\b%/35 ³«Ld`iJ Mj +, 35+,%/7\bH2g%b7!%/nbf2g(*(,b #œ+*"$h2%#rk -/35J+,%6 n Q#%$b#Q6+&!%/Mò +, -#o#omj/+*-#%/³+&j +*"$h2%n247 -#o#!b ; v #Ji Qd _ 7\ #7\b" "³h2% bh2g%/7 &35rL35+,%/7 247\b`%/35 n«liq jk+,<2%/&`,-/h6x2b\ 35+,%/7\b5h2% b7 &%/bf2g(*(,7 b # +*"$h2%^ -/35J J #%^ Q/&b, 56g" % b7q& 3`6-/ j `+," '+,"$H2g%<; #+,J35+,"no6 35+,%/7\b5h2% b7w] b` #dim3# 3`ž,2%#(^h6(,+,\2b#" 2:7Q-/7\ ; dl% :,5L]& o#`+,o/+ 7f n&%'2%b"n *24&b 6:!%#(,-/&(,,]3h6X6g uñ,ðhüèú*àï ÜXÚ,ã*Õ ÐwÕ ]hjk+, 35+,"no2X6X2%#(n35+,%/7\bH2g%b7!%/ 7\ #+& ³jk+,-#*2«<%b73#" 7Qj +,35+,"no2X6X2g%#(1&\2b#"nbf2:3'35+,%/7fbh2%b7;7)&% 2"no6"n% b5&b\2+,% 64&%#(*-/&(,jk+,35+,%/7\b5h2% b7w] 564 '3`64&-/7\ 7&"'-/3`"n+* om+h \jk-6 b /!%nò4ómñ,ðnä&ò4ï5ú,ü ÕË y ]&q&l; t1&% o#+,o#r!( &b\2+,%$h6g(*+,\2b #"$7Þb/&b!2"no/+77 26b+ 735f2gM2%n2%/ 2:3H6:73&%nMJ2"no6"n%b ^7\b`h2(,b\j +*r

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & % ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S

] *+ F- Mbc -$ [ 8 0 &% 8 & ' 1 & %  ##))#$! ; 12 / 2 % / 6& 2 ##))#$ 2 #$ Y& ) % GH ): (:45 *+XY.=1%% 7 ] *+ F- S -$ 4 567 [ 89@01 8 0 8 ' 1 A @A @A ))$! ; 12 2 200 2 6 2 ))$ 2 $ Y ) GH ): (:45 XY.=1 7 ] F- Mbc @SN 17 M F F W E F \M B $SM 5 M FR M F Q -IQR F F M F Q a FR F ' F $$9 ()!,- $))$1($ )$ $ 1))-$1), ' 1 '

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn