fsmly_10aug18

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "fsmly_10aug18"

Bản ghi

1 FRIDAY SERMON / -shån-bmgvn Jp p_ HAZRAT KHALIFATHULLAH MUNIR AHMAD AZIM (A) 10 AUGUST 2018 (27 DHUL-QADDAH 1439 AH) Inheritance Succession. /]qàæmàönx kz nsâ A\- -cm-h-im-in-iä kem-an\p tijw l{kxv Jeo-^- p-ãmlv Xi-lvlp-Zv, XA- Æ-Zv, kqd:aâ^mxnl HmXnb tijw ]qàæmàönx kz nsâ A\- -cm-h-im-in-iä F hnj-bs Bkv]- - Zam n shån-bmgvn Jp p_ Bcw-`n- pi-bpwvsmbn. hnip-²-jpà-b\pw hnip² lzo-kpa-\p-k-cn- v, ico-a v A\pk-cn- v, Hcp apén-ansâ taâ \nà_-ô-amb Imcy-am-Wv, Ahsâ [\w Ahsâ A\- -cm-h-im-in-ifpss taâ hnx-cww sn pi F -Xv.- B- b-xn-\mâ AXn\v Bh-iy-amb FÃm \S-]-Sn-Ifpw snbvxp shbv pi F Xv Ahsâ _m[y-x-bm-wv, A s\ snbvxmâ, Ahsâ ac-wti-jw, Ahsâ [\w AÃm-lp(-X) bpssbpw {]hm-n-i³(k)bpss-bpw Iev]-\-I-f-\p-k-cn v (Ahsâ [\w) hn`-pn- -s -Sp- -Xm-Wv. `mcy,asã- nâ `À m-hv, AsÃ- nâ amxm-hv, AsÃ- nâ ktlm-zcn AhÀ v Hmlcn e`n- pi F Xv XpS n-bh \nà_-ô-amb- Imcy-amW.v \a-kv m-cw, {hxm-\p-jvtm-\w, k m p XpS- n-bh \nà_-ô-am-b-xp-t]mse! hnip-²-jpà-b-\nâ \nà_-ô-ambpw ]d-ªn- «på ]n p-sà \nb-a-{]-imcw \mw \½psS [\w hoxw shbvt WvSXm- Wv. ]cn-ip² {]hm-n-i³ apl-½zv (k) ]dªp ]n p-sà m \nb-a- Ä ]Tn- pi Ah aäp-å-hsc ]Tn- n- p- I. Ah Adn-hnsâ ]IpXn BIp p (ap-kvx-zvd v AÂk-lo-ssl³) Hcp hyàn ac-w-s -«p-i-gn-ªmâ, Ahsâ [\- nsâ Hcp `mkw, Ahsâ ih-kw-kv mc sne-hp-iä mbn hn\n-tbm-knt WvSXmW.v a n v Ipfn- n- p- -Xn-\pw, I^³ s]mxn-bp- -Xn-\pw, ih-kw-kv mcw \S- p- -Xn-\pw, ^e-iq-\y-amb Imcy- Ä mbn sneh-gn- -cp-xv, {]kvxpx \S-]-Sn-I-fn Aan-XXzw ImWn v [\w hybw 1

2 sn -cpxv F v kmcw! C v, ZuÀ`m-Ky-h-im-Â, apénwiä ih-kwkv m-c-n-s- p-ambn _Ô-s -«v, hfsc henb kzy-iä \S- p- p. ih-kw-kv m-c- n\v tijw 3þmw Znhkw, 10þmw Znhkw, 40þmw Znhkw XpS n hfsc henb BtLm-j-ambn kzy-iä Hcp- p- -h-cpwvsv. CXv {]hm-n-i-ncy A\p-k-cn- på Hcp \S-]-Sn-b-Ã. AXp-sImWvSp Xs AXv icn-bmb Imcy-hp-a-Ã. C cw sne-hp-iä (A-Xm-bXv C cw henb kzy-iä \S- p- -Xv) ac-w-zpxjw A\p-`-hn- p IpSpw-_- nsâ Npa-en Ibän shbv p hen-b-`m-c-am-ip- p. AhcpsS IpSpw-_- nse HcwKw \jvs-am-b-xnse ZpxJ- nâ Ign-bp- -hcm-w-hà! {]hm-nihn-\- nepw Ncy-bnepw F m-wp-åxv? ASp- - _-Ôp- -fpw, AbÂhm-kn-Ifpw Ahsc klm-bn- p-i-bpw, A\p-tim- N\w Adn-bn- p-i-bpw, ZpxJw A\p-`-hn- p IpSpw-_- n\v Aev]w Blmcw F n- p-ibpw sn pi F -XmWv Ic-Wo-b-am-bn-«p-Å-Xv. Hcm-fnsâ ac-w- mâ hnj-an- p- -hà v, IqSp-X `mcw \evim-xncn- p-i. adn v \mw snt WvSXv Ahsc klm-bn- pi F -Xm-Wv. ac-w- mâ ZpxJw A\p-`-hn p IpSpw-_- n\v km z\w \evim\pw klm-bn- p-hm-\p-a-sã- nâ \ma-hnss t]mim-xn-cn- p- -XmWv \ÃXv! \n Ä AhnsS t]mtiwvsxv Bh-iy-am-Wv. F p Icp-Xp- p-sh- nâ, AXv A\p-I¼m kµài-\-am-bn-cn- -Ww, AhnsS \n Ä sn v AÃmlp-hn-t\mSv {]mà n- p-i, B IpSpw-_- n\v thwvsn {]mà n- p-i, ac-w-s «hyàn- p-thwvsn {]mà n- p-i AXp am{x-a-ã, \n Ä A[n-I-k-abw AhnsS X -cp-xv, ZpxJw A\p-`-hn- p IpSpw-_- n\v bmsxmcp _p²n-ap«pw hcp- -cp-xv, Ahn-Sps kml-ncyw ZpjvI-cam- -cp-xv, AXm-bXv AhÀ \n Ä v Blm-ctam ]m\o-btam Xcp AhØ \n Ä krjvsn- -cp-xv, ImcWw \n Ä Ah-cpsS Øe v IqSp-X kabw X p- -Xn-eqsSbmWv A cw AhØ DWvSmIp- -Xv. ih-kw-kv mc NS- p-iä v tijw AXmbXv ac-w-s «hyàn-bpss ih-kw-kv mc NS p-ambn _Ô-s «Nne-hp-IÄ v tijw ac-w-s «BÄ Fs - nepw ISw hcp- n-bn-«pwvss nâ, At±l- nsâ [\- nâ \n pw {]kvxpx ISw hot«wvsxm-wv. AXv F{Xbpw s]s«v hfsc {]m[m-\y-t mss snt WvSXmWv. F mâ At±-l- nsâ ISw, At±lw Ah-ti-jn- n p t]mb[\-t - mä, IqSp-X-em-sW- nâ, AXm-bXv cq], kzà w, PwK-a-km-[-\- Ä hkvxph-i-iä XpS- n-b-h) At±-l- nsâ apgp-h³ [\hpw {]kvxpx ISw 2

3 ho«p- -Xn-\mbn sne-h-gn-t WvSXm-Wv. C cw kml-n-cy- nâ, Cu [\- nâ \n v A\- -cm-h-im-in-iä v H pw Xs e`n- p- -X-Ã. hkn- - nsâ {]m[m\yw ac-w-s «hyàn-bpss IS- -sf-ãmw simsp p Ign-ª-tijw Ipsd [\w Ah-ti-jn- n-«pwvss nâ, At±-l- n\v {]txy-i-amb Nne Bfp-IÄ v Fs - nepw simsp- p-hmt\m AYhm At±-l- n-sâ Pam- A- n\v/akvpn-zn\v/cém-an\v thwvsn At±-l- nsâ A\- -cm-h-imi- nsâ Htcm-lcn simsp- p-hm-\på Dt±-i-apWvSmbn-cp-s - nâ, A cw Bfp-IÄ Hcp hnâ]{xw ap³iq«n X m-dm-t WvSXm-Wv. C cw kµà`- -fnâ, Hcp hyàn AÃm-lp-hnsâ ]mx-bnâ Fs - nepw simsp- p-hm³ Dt±-in- p- p-sh- nâ, {]kvxpx {]kvxm-h-\bv v hkn- - n\v hfsc henb {]m[m\yw simsp-t WvSXm-Wv. C cw hkn - p-iä v At±-l- nsâ IS- -sfãmw ho«n-b-tijw ]c-amh[n 1/3 hsc \evim-hp- -Xm-Wv. At mä C cw kµà`- -fnâ F mwv hkn-b v? F v ]cn-tim-[n- mw. hkn- v F v ]d-bp- Xv Hcp hyàn Hsc-gp- mâ tcjs -Sp n shbv p- txm AsÃ- nâ hm mâ ]dªp sh n-cn- p txm Bb Xocp-am\w BIp- p. AYhm Hky v BIp- p. AÃmlp-hnsâ ]mx-bnâ Ahsâ [\- nsâ Htcm-lcn Hky v {]Imcw simsp- -em-ip- p. (D-Zm-l-c-W-ambn ]d-ªmâ, Hcp Pam-A- v, Cu [\w AÃm-lp-hnsâ ]mx-bnâ am{xw D]-tbm-Kn- pi CXv Hcp Bcm- [\m Øe-ambn D]-tbm-Kn- mw. AsÃ- nâ AÃm-lp-hnsâ hgn-bnâ P\- sf Wn- p- -Xn-\pÅ Hcp ti{µ-ambn D]-tbm-Kn mw AsÃ- nâ Hcp C-Ém-anIv kv qä Bbn D]-tbm-Kn mw XpS- n-b-h) {]kvxpx {]Jym-]\w AXm-bXv hkn-b v sn p Xv \ne-\n-ev -Wsa- nâ {]kvxpx hyàn ]qà- Btcm-Ky-hm-\pw, Xm³ sn p- Xv F m-sw v D -a-t_m-[y-ap-f-f-h-\pam-bn-cn- Ww. \nb-a- Ä IrXyambn ]men- p- Xp kw_-ô-ambn Rm³ ChnsS hyà-am-t WvSXmbn-«pWvSv C{]-Imcw sn p hkn- v ]qà -ambpw Pam-A- nsâ DS-a-Ø-X-bn hcp- -Xà (]-Ån, CÉm-anIv Øm]\w XpS- n-b-h) {]kvxpx hyàn Xsâ Xocq-am\w X m-dm- p-i-bm-sw- nâ AYhm Ct mä ac-w-s -«p-t]mb hyàn-bpss Ah\v Hcp A\- -cm-h-imin AYhm A\- -cm-h-im-in-iä DWvsS nâ! A cw kml-n-cy- nâ hkn- v {]Imcw Xsâ k¼- nsâ 1/3 \nýnx hyàn v AsÃ- nâ CÉm-anI Øm]-\- n\v/kap-zm-b- n\v \evim-hp- Xpw 2/3 `mkw 3

4 A\- -cm-h-im-in-iä v \evtiwvsxpam-wv. C\n ac-w-s «hyàn v k m-\- -fn-sã- nâ Ah\v IS- Ä DWvsS nâ, Ah-s\mcp Hkn-b v ]{Xw Fgp-Xn-sh- n-«p-apwvss nâ, At mä BZy-ambn snt WvSXv Ahsâ IS- -sfãmw ho«pi F - Xm-Wv, AXn\v tijw Ah\p thwvsn snt WvSXv Ahsâ [\- nsâ 1/3 akvpn-zn\v/ Pam-A- n\v/cém-an\v (A-t±-l- nsâ Hkn-b v {]Imcw kzoi-cn- m-hp- -Xm-Wv. AXp-t]mse Hcp hyàn v Xsâ CjvS- {]-Imcw Xm\p-t±-in p hyàn v Xsâ [\w CjvS-Zm-\-ambn simsp- p- -Xn\v hkn- v FgpXn shbv mhp- -XmWvv (A-t±-l- nsâ ac- W-ti-jw)- A-t±-l- nsâ IS- -sfãmw ho«n-b-tijw am{xsa AXn\v {]m_eyw DWvSmhp-I-bp-Åp. {]kvxpx hyàn v At±-l- n\vsd hkn v {]Imcw [\- nsâ 1/3 \v am{xsa AÀl-X-bpWvSmbn-cn- p- I-bp-Åp. C\n At±-l- n\v ISw H p-an-sã- nâ, A\- -cm-h-im-in-ifmbn Ip«n-I-fp-an-sÃ- nâ, A cw kml-n-cy- nâ At±-l- nsâ FÃm- [-\hpw At±-l- nsâ hnâ]-{x-a-\p-k-cn v At±lw \ný-bn hyàn- IÄ v, AsÃ- nâ Pam-A- n\v AsÃ- nâ CÉm-anIv Øm]-\- n-\v, sam - nâ-f-sp- m-hp- -Xm-Wv. F mâ C{]-Im-c-apÅ Cu hkn-b v sn p-t¼mä, hkn-b v sn p hyàn ]qà Btcm-Ky-hm-\pw, am\- kn-i-ambn At±-l- n\v FÃm Ign-hp-Ifpw DWvSmbn-cn-t WvSXpw, Xm³ sn p- -sx- m-sw v At±-l- n\v D -a-t_m-[yhpw DWvSmbn-cnt WvSXm-Wv. {]kvxpx hyàn ac-wm-k- m-h-ø-bn-em-sw- nâ, At±lw tcmk- mâ hnjaw A\p-`-hn- p Ah-Ø-bn-em-sW- nâ, At±-l- nsâ am\-kn-im-hø Xocp-am-\- Ä FSp- p- -Xn-\v, ]cym- ]vx-hp-a-sã- nâ, kz w Xocp-am-\-a-\p-k-cn v {]hà n- p-hm-\på Cu _u²n-im-h-ø-bn-ep-a-sã- nâ {]kvxpx hkn-b v \ne-\n-ev p- -X- Ã. Bb-Xn-\mÂ, A\- -cm-h-im-i-kz v hfsc kq -a-ambn ssiimcyw snt WvS Hcp hnj-b-am-wv, CXv icnbmwh w ssiimcyw sn p-hm³ \mw ]Tn-t WvSXpWvSv. Hcp-h\v A\- -cm-h-im-in-i-fpwvsmbncn-s, Ah³ In«p- n-s- p \ns ms ISw hm n-iq-«p- Xv icn-bmb Hcp coxn-b-ã. F n-«-h³ ]d-bp-ibpw sn p p. Fsâ [\w Pam-A- n\v \evip- -Xn\v Rm³ CjvS-Zm-\-]{Xw X m-dm- p- -XmWv! A cw hyàn-i-tfmsv tnmzn- m\p-åxv, Ah-cpsS IS- sf ]än F mwv AhÀ v ]d-bp-hm-\p-åxv? Ah-cpsS IS- Ä Bcv simsp p XoÀ pw? Ah-cpsS Ip«n-I-fpsS Imcyw F -s\-bmwv? B Ip«n-Isf AhÀ P\n- 4

5 n- -XtÃ? C cw Imcy- Ä A`n-ap-Jo-I-cn-t WvSn hcp-t¼mä, C cw [\w kzoi-cn- p- -Xn\v ap³]v, P-am-A v C cw Imcy- sf kw_- Ôn v kq -a-ambpw ]T\w \S-t WvSXm-Wv. Hcp hyàn In«p- n-s- p-\n-s Ãmw IS- Ä hcp- n-sh-bv p-i-bpw, ISw hm n-b-hà v ]Ww XncnsI simsp- m-xn-cn- p-i-i-bpw, Gähpw IjvS-amb Imcyw, Xsâ A\- -cm-h-im-in-isf Ah-K-Wn- p-ibpw sn p- -hà, F n-«- hà Ah-cpsS kz v ]Ån v AYhm Pam-A- n\v \evip-ibpw sn p AhØ DWvSmI-cp-Xv. Ah³ Icp-Xp- Xv AbmÄ C{]- Imcw snbvxmâ, hnnm-cw Znhkw AbmÄ lmp-cm- -s -Sp-t¼mÄ AbmÄ v AÃm-lp-hnsâ in -bnâ \n v tamn\w t\smw F m- Wv. C{]-Imcw sn m³ CS-h-c-cp-Xv. hm nb ]Ww XncnsI \evimsx P\-lr-Z-b- Ä v apdn-th-ev]n- p-ibpw Xsâ A\- -cm-h-im-in-isf kz v kw_-ô-ambn Ah-K-Wn- p-ibpw snbvx (t\-cn«p _Ô-apÅ A\- -cm-h-im-in-iä t\cn-«på cà-_-ô- n-eq-ss-bp-ff Ip«nIÄ v \evim-sx-bpå hkn- - p-iä AÃmlp (X) kzoi-cn- p- -X-Ã. hnip- ²-JpÀ-B-\n AÃmlp (X) Iev]n {]Imcw A\- -cm-h-imi kz v hn`-p\w kw_-ôn- på \nba{]-im-cw, hn`-p\w \S-t WvSXmWv F v Ah-\-dn-b-Ww. Cu hnjbw kw_-ô-ambn hfsc hni-z-ambn AÃmlp(X) hnh-cn- n-«p-å-xp-am-ip- p. Bb-Xn-\m AXn\v hfsc henb Kuchw Iev]n-t WvSXp-am-Wv. IqSp-X Ip«n-I-fpff Bfp- IÄ, hkn - n-eqss Bfp-IÄ v AYhm [\w, k¼ v Pam-A- n\v \evip- -Xn-\vIp-dn v Nn n- m-xn-cn- p- -Xn-\v, ]cn-ip² {]hm- N-I³(k) AwKo-Imcw \evin-bn-cn- p- p. l{kxv apl-½-zv(-k) {]kvxm-hn- n-cn- p- p. [mcmfw Ip«n-IÄ DÅ Bfp-IÄ `pkz v 1/3 kz v hkn- - n-eqss amänshbv p- Xv (Hcp coxn-bnâ ]d-ªmâ) Hcp ISpw-I- mwv (_p-jm-cn) audn-jy-knâ [\-hm- m-cmb hf-sc-b-[niw Bfp-IÄ (A-Ãm-lphnsâ amàk- nâ) Hky-b- mbn \evinb hjv^p-iä, D]-tbm-Kn- m-sx, Ah-K-Wn v C«n-cn- p- -Xmbn Rm³ ImWp- p. CXv ac-ws «hyàn-bpss IpSw-_- nâ ]e-t mgpw `n n v krjvsn- p- pwvsv. apénw-i-tfm-spå Fsâ D]-tZ-iw, AÃm-lp-hnsâ amàk- nâ hjv^mbn \evip- -Xn\p ]I-cw, hjv^v sn p hyàn-bpss Pohn-X - k-a-b- p-x-s, At±lw Hcp si«nsw \nà½n v \evin-bmâ, AXn- \n v hmsi C\- nâ hcp-am\w e`n- p- -Xm-Wv, AXv CÉm-anI Øm]-\- Ä v {]tbm-p-\-ambn Xocp- -Xm-Wv, 5

6 1. AXp-sImWvSv HcmÄ ac-w-s -«mâ At±-l- nsâ ih-kw-kv m-c- n\v Bh-iy-amb sne-hp-iä \nàæ-ln- -tijw 2. At±-l- nsâ Ah-ti-jn IS- Ä FÃmw ho«n-i-gn-ªmâ 3. hkn- v Fs - nepw DWvsS nâ AXv \S- n-em- n-b-tijw 4. _m n-bp-åxv At±-l- nsâ A\- -cm-h-im-in-iä mbn hoxnt WvSXm-Wv. A\- -cm-h-im-in-isf XcwXncn-  cwvsv coxn-bn-epå A\- -cm-h-im-in-i-fpwvsv. 1. hnip-²-jpà-b³ \ný-bn- n-«på Hmlcn e`n- p A\- -cm-h- Im-in-IÄ A cw Bfp-Isf ^dm-ckvv F p]d-bp- p. 2. ^dm-ckvv hn`m-k- nâs «-hà Ah-cpsS Hml-cn-IÄ FSp- -tijw _m n-h-cp [\w kzoi-cn- p-hm³ Ah-Im-i-s «A\- -cm-h-im-in-iä Cu hn`m-k- nâs -Sp A\- -cm-h-im-in-isf Akm_m F t]cnâ Adn-b-s -Sp- p. ac-w-s «hyàn-bpss IpSpw_ iywj-e-bnse ]pcp-j- m-sc-bmwv t\cn-«på Akm_m F p ]d-bp- Xv CXn kv{xoiä v Hmlcn DWvSmbn-cn- nã. [\w hn`-pn- -s -Sp- Xv ^dm-ckvv hn`m-k- nâs -Sp A\ cm-h-im-in-bn-cn- Ww \nýn-x-hn-lnxw Bcw-`n-t WvSXv, AXn-\p-tijw Ah-ti-jn- p- Xv Akm_m hn`m-k- nâ s]sp- -hà m-bn-cn- pw. ^dm-ckvv hn`m-k- nâs «A\- -cm-h-im-in-iä CsÃ- nâ Ah-tijn- p FÃm-[-\hpw \nýnx Hml-cn-bn ^dmckvv hn`mk- mà v FSp- m-hp- -XmWv C\n- ^-dm-ckvv hn`m-k- nepw, Akm_m hn`m-k- nepw Bcpan-sÃ- nâ `hnâ AÀlmw (c-à-_-ôp- Ä v) ImÀ v [\- nsâ Htcm-lcn FSp- m-hp- -Xm-Wv. cà-_-ôp- Ä (Z-hn AÀlmw) F p- ]-d-bp- Xv ac-w-s «hyàn-bpss ASp _Ôp- -fm-ip- p, AhÀ ^tcm-ckv hn`m-k- n-epw, Akm_ hn`m-k- n-epw-s]-sp- -h-c-ã, DZml-c-W-ambn ]d-ªmâ amxr-km-l-tlm-z-c³ ^dm-ckv hn`m-k- n-epw, Akm_ hn`m-k- n-epw, Zhn AÀlmw hn`m-k- nepw At±-l- sâ A\- -Im-h-Im-in-I-fmbn Bcpan-sÃ- nâ, At mä {]kvxpx hyàn Hcp CjvS-Zm\w ]Ån- mbn Pam-A- n-\mbn Na- p-sh- n-«pwvss nâ, A cw kµà`- -fnâ At±l- nsâ [\w apgp-h\pw ]Ån v /Pam-A- n\v FSp- m-hp- -Xm-Ip- p. At±-l- nsâ hkn- - n-eqss e`n [\w apgp-h³ FSp- p- - 6

7 Xn\v, ]Ån v / Pam-A- n\v Ah-Im-i-apWvSmbn-cp- p- -XmWv Xsâ [\- nâ hkn- v H pwxs X m-dm- n-bn-«pwvsmbncp- n-sã- nâ, Rm³ api-fnâ ]d-ª-x-\p-k-cn på A\- -cm-h-imin-iä Bcpw Xs -bn-sã- nâ AXm-bXv (^dm-c-kv, Akm-_m-l, Zhn AÀlmw) A cw kml-n-cy- nâ C cw Bfnsâ [\w, FÃmw-X-s, ss_ pâam-ensâ A[o-\-X-bn-te v t]mip- -Xm-Wv. C mcyw Pam-A v a\-ên-em-t WvSXm-Wv, AsÃ- nâ XJvhbpsS ASn-Øm-\- nâ `cww \S- p Hcp CÉm-anI cmpy p C cw hyànsb IWvsS n-bmâ, Øes CÉm-anI Kh saâns\ Adnbn-t WvSXm-Wv. CÉm-anI `cww \S m Øe v CXv _m[-ia-ã. JpÀ-B\pw kp - p-a-\p-k-cn- mwv hkn- v kz p-iä ssiimcyw snt WvSXv. AsÃ- nâ Hcp CÉm-anI Øm]-\w, Cu [\w, CÉm-ansâ ]ptcm-k-xn- mbn sne-h-gn-t WvSXm-Wv. AÃm-lp (-X) k¼qà -am- nb ax-am-w-xv. A\- -cm-h-imi kz v ] p-sh-bv  JpÀ-B³ \ný-bn Hml-cn-Isf]än \ap-s m p t\m n- ImWmw þ ^dm-ckv 1.]nXmhv : a) ac-w-s «hyàn-bpss ]nxm-hn\v 1/6 e`n- p- - XmWv. ac-w-s «Bfn\v ait\m AsÃ- nâ aisâ ait\m DWvsS nâ! (A-Xm-bXv ac-w-s «hyàn-bpss B t]c- p-«n) AsÃ- nâ ac-w-s «Bfnsâ aisâ aisâ ai³) b) ac-w-s «]p{xn-bpss ap¼nâ Akm_ Bbn-Xo-cp ]nxmhn\v 1/6 e`n- p- -Xm-Wv. AsÃ- nâ Xsâ aisâ ]p{xotbm AsÃ- nâ Xsâ aisâ ]p{xn-bpss ]p{xotbm Bbmepw icn! c) ac-w-s «Bfn\v k m-\-an-sã- nâ ]nxmhv Akm_ Bbn- Xo-cp- -Xm-Wv. Xsâ ]p{x-\n-eqss ]p{xsâ ]p{x-t\m, ]p{xotbm CsÃ- nepw icn! 2. Xsâ ]nxm-hnsâ ]nxmhv : ]nxm-hnsâ ]nxm-hn\v A\- -cmh-imi kz nsâ Hcp `mkw In«p- -Xm-Wv. Xm³ ac-w-s -Sp kab v ac-w-s «Bfnsâ ]nxmhv ac-w-s -«p-t]m-sb- nâ! C cw kml-n-cy- nâ, ]nxm-hnsâ ]nxm-hn\v 1/6 Hmlcn Xs e`n- p- - Xm-Wv. Rm³ api-fnâ hni-zo-i-cn aq v kml-n-cy- -fnepw AXmbXv 1. (a) (b) (c) ]nxm-hn\v e`n- p- -Xp-t]mse! F mâ, ]nxmhv Pohn- n-cn- pwvss nâ, ]nxm-hnsâ ]nxm-hn\v H pw Xs e`n- p- - Xà Xm\pw 7

8 3. Htc amxm-hn-ep-åxpw F mâ hnhn[ ]nxm- - m-cn-ep-f-f- Xp-amb ktlm-z-co-k-tlm-z-c mà på hnlnxw (a) C cw Hcp ktlm-z-c³ AsÃ- n-â Hcp ktlm-zcn am{x-am-wp-å-sx- n-â AhÀ v 1/6 e`n- p- -Xm-Wv. F mâ AhÀ, cwvtsm AXn IqSp-X-tem, BsW- nâ AhÀ v 1/3 Hmlcn hoxw e`n- p- -Xm-Wv. {]txyiw {i²n-t WvS Hcp Imcyw AhÀs Ãmw IrXy-ambn 1/3 hoxw A\- cm-h-im-i-kz v In«p p F v Dd- m-t WvSXm-Wv. (b) ac-w-s «Bfnsâ ]p{x-\n-eq-ss-bpå Ip«n-Itfm t]c- p- «n-itfm DWvsS nâ, Htc amxm-hn-ep-åxpw F mâ hnhn[ ]nxm- - m-cn-ep-å-xp-amb ktlm-zco ktlm-z-c- mà v H pw Xs e`n- p- -Xà (c) ac-w-s «Bfnsâ ]nxm-thm, ]nxm-hnsâ ]nxmthm Pohn- n-cp- pwvss nâ, Htc amxm-hn-ep-å-xpw, F mâ hnhn[ ]nxmthm Pohn- n-cp- pwvss nâ, Htc amxm-hn-ep-å-xpw, F mâ hnhn[ ]nxm- - m-cn-ep-å-xp-amb ktlm-zco ktlm-z-c- mà v H pw Xs e`n- p- XÃ. 4. `À mhv : (a) acw-s «Xsâ `mcybv v Ip«n CsÃ- nâ (]p- {X³ AsÃ- nâ ]p{xn) AYhm t]c-a-i³ CsÃ- nâ, `À m-hn\v A\- -cm-h-im-i-a-ambn Ah-fpsS [\- nsâ ]IpXn e`n- p- -XmWv. (b) taâ]-dª {]Im-c-apÅ Ip«n-I-fpWvsS nâ `À m-hn-\v, A\- -cm-h-imi kz nâ 1/4 e`n- p- -Xm-Wv. 5. `mcy/`mcy-amà (a) ac-w-s «Bfn\v `mcy AsÃ- nâ `mcy-am-cpwvss n-cn- - s«, AhÀ v Ip«n, AsÃ- nâ t]c- p«n AsÃ- nâ aisâ aisâ Ip«n CsÃ- p-h-cp-inâ `mcybv v AYhm `mcy-amà v A\- -cm-h-imi kz nsâ 1/4 e`n- p- -Xm-Wv. (b) taâ {]kvxm-hn- -X-c- nâ Ip«n DWvsS nâ `mcybv v AYhm `mcy-amà v 1/8 e`n- p- -Xm-Wv. 6. ]qà -]p{xo Htc amxm-hnâ \n pw Htc ]nxm-hnâ \n p-ap-ff aiä (a) Hscmä aiä am{xsa DÅp-sh- nâ [\- nsâ ]IpXn e`n- p- -Xm-Wv. (b) cwvtsm AXn IqSp-Xtem ]p{xo-am-cpwvss nâ, AhÀ v 2/3 kz v e`n- p- -Xm-Wv. 2/3 kz v AhÀs -Ãm-hÀ p-ambn hoxn- 8

9 s -Sp- m-hp- -XmWv. (c) ai-tfm-ssm w Hcp ai\pw DWvsS n-cn- -s«, A cw kml- N-cy- nâ ai³ aisf Akm_ B n-am-äp- p. At mä ai\v In«p- -Xnsâ 1/2 Hml-cn-bmbncn pw aiä v e`n- p- X.v AXm-bXv aiä v In«p- -Xnsâ Cc«n Bbn-cn pw ai\v e`n- p- Xv (2:1) 7. ]p{xo-bpss ]p{x³ (a) Ah³ Hä-bv m-sw- nâ Ah\v 1/2 kz v e`n- p- -XmW.v (b) ac-w-s «Bfnsâ ]qà -]p-{xo-bpss A`m-h- nâ, cwvtsm AXn IqSp-Xtem ]p{xn-bpss ]p{xà v DWvsS nâ AhÀ v 2/3 e`n- p- - Xm-Wv. (c) Hcp ]qà -]p{xo am{x-am-sw- nâ, AhÀ v (t]c-ip-«n-iä v) 1/6 e`n- p- -Xm-Wv. C cw kµà`- -fnâ, t]c- p-«n-bpw, ]qà -]p- {Xobpw IqSn 2/3 kz nsâ DS-a-I-fm-bn-Xo-cq- -Xm-Wv. (d) cwvsv ]qà -]p-{xo-amtcm AXnÂIq-Sp-Xtem DWvsS nâ, AhÀ v ]p{xo-bpss ]p{x\v A\- -cm-h-im-i-ambn H pw Xs e`n- p- -X-Ã. C{]-Imcw e`n- p- Xv Ah-cpsS IpSpw-_-X-e-ap-d-bn B a- Ä CsÃ- n-em-wv. C\n B a- -fpwvss nâ At mä {]kvxpx s] a- sf Akm_ B n-am-äp- -Xm-Wv. A cw kµà`- nâ ]pcp-j\p e`n- p- -Xnsâ ]IpXn kv{xo p e`n- p- XmWv (2:1) (e) (ac-w-s «Bfnsâ ai³) Hcp ai³ DWvsS nâ t]c- p-«n- IÄ v H pw Xs e`n- p- -XÃ. 8. ]qà -k-tlm-zcn (Htc amxm-]n-xm- -fnâ \n p-å-xv) (a) Htc Hcp ktlm-zco am{x-ap-å-t mä (t\-cn-«på aäp A\- -cm-h-im-in-i-sfm pw CÃm-Xn-cn- p Ah-Ø-bnÂ) AhÀ v [\- nsâ ]IpXn e`n- p- -Xm-Wv. (b) cwvtsm AXn Iq-Sp-Xtem ktlm-z-cn-am-cm-sw- nâ AhÀ v [\- n-sâ 2/3 e`n- p- -Xm-Wv, (c) Hcp ktlm-z-c\pwvss nâ, AsÃ- nâ ktlm-zc³amcpwvss nâ, ktlm-z-cn-am-tcm-ssm- w, At mä ktlm-z-c³ ktlm-zcnsb Akm_m B n-am-äp- -XmWv. A cw kml-n-cy- nâ ktlm- Z-c- mà p e`n- p kz nsâ ]IpXn ktlm-zn-c-amà v e`n- p- - XmWv (2:1) (d) Hcp ai-fpå kµà`- nâ AsÃ- nâ ai-fpss ai³ 9

10 DWvsS nâ (a-c-w-s «Bfnsâ t]c- p-«n) At mgpw AhÀ Ahtcm-sSm w Akm_m Bbn-am-dpw. (e) ac-w-s «Bfnsâ ]p{xsâ ]p{x-t\m, ]p{xsâ ]p{xsâ ]p{xt\m, (]p{xsâ k m\ ]c-¼-c-bn-eq-ss-bpå t]c-a-i³, t]c-a- Isâ ai³) DWvsS nâ ]qà -k-tlm-z-cn p H pw Xs e`n- p- -X-Ã. 9. Htc ]nxmhpw hnhn[ amxm- -fn-eq-ss-bp-ff ktlm-z-cnamà (a) AhÄ Hä-bv m-sw- nâ AhÄ v 1/2 kz n\v Ah-Im-iapWvSmbn-cn- pw. (a-ä-h-im-in-iä Bcp-an-sÃ- nâ) (b) AhÀ cwvtsm AXn IqSp-Xtem DWvsS nâ ]qà -ktlm-z-cn-bpss A`m-h- nâ, AhÀ v 2/3 e`n- p- -Xm-Wv. (c) C\n Hcp ]qà -k-tlm-z-cnbpwvss nâ 2/3 kz v ]qà k-tlm-z-cn- pw, 1/6 AÀ -k-tlm-z-cn pw e`n- p- -Xm-Wv. (d) AÀ -k-tlm-z-cn-amà v km[m-c-w-bmbn H pw e`n- n-ã. cwvsp ]qà -k-tlm-z-cn-am-cpwvsmhp-ibpw Ah-tcm-sSm w Hcp AÀ k-tlm-z-c³ CÃm-Xn-cn- p-ibpw snbvxm-â At mä AhÀ Akm_v Bbn- Xo-cp-Ibpw ktlm-z-c- mà v In«p- -Xnsâ ]IpXn ktlm-z-cnamà v e`n- p- -Xp-am-Wv.(2:1) (e) ]p{xo-amcpw AYhm t]c- p-«n-ifpw (]p-{xo-bpss ]p{x- mà) 8(d)bn Rm³ ]d-ªxp {]Imcw DWvsS nâ AhÀ Akm_ Bbn- Xo-cp- -Xm-Wv. (f) Htc amxm-]n-xm- -fpss cwvsne-[niw k m-\- Ä AYhm AÀ k m-\- Ä v H pw Xs e`n- p- -X-Ã. ]p{x³ AYhm ]p{x- m-cpwvss nâ, t]c- p-«n-iä DWvsS nâ, t]cn- p-«n-i-fpss ]p{x- m-cpwvss nâ, (a-c-w-s «Bfn-sâ) ]nxm-hpwvss nâ AsÃ- nâ ]nxm-hnsâ ]nxm-hpwvss nâ! (g) Hcp ]qà -k-tlm-z-c\pw Hcp ]qà -k-tlm-z-cn-bp-apwvss nâ, AÀ ktlm-zco ktlm-z-c- mà Akm_ Bbn-Xo-cp-Ibpw AhÀs m pw e`n- p- -Xp-a-Ã. 10. A½/amXmhv : (a) Ip«n-IÄ(B /s] ) AsÃ- nâ t]c- p-«n-iä (Xsâ ]p{x- m-cn-eq-sstbm ]p{xo-am-cn-eq-ss-tbm-bpå cà-_-ô- n-eq-ssbpå B /s] Ip-«n-IÄ) AsÃ- nâ cwvsv ktlm-z-c- mà AsÃ- nâ 10

11 cwvsv ktlm-z-cn-amà DWvsS nâ amxm-hn\v 1/6 e`n- p- -Xm-Wv. (b) Cu ]d-b-s «Bcpw Xs -bn-sã- nâ, AhÄ v 1/3 kz v e`n- p- -XmWv. (c) ac-w-s «hyàn-bpss `À m-hn\v (a-c-w-s -«Xv kv{xo BsW- nâ) AsÃ- nâ ac-w-s «hyàn-bpss `mcybv v (a-c-w-s - «Xv ]pcp-j-\m-sw- nâ) AÀl-amb kz v hn`-pn tijw Ah-tijn- p- -Xn \n v 1/3 AhÄ v (am-xm-hn-\v) e`n- p- -XmW.v C s\ snt WvSXv amxmhpw ]nxmhpw `À m-hn-t\mssm w AsÃ- nâ amxmhpw ]nxmhpw `mcy-tbm-ssm w Ign-bp-t¼mÄ am{x-am-wv. ac-ws «hyàn v ]nxm-hn-sã- nâ (A-t±lw ac-w-s -«p-t]m-sb- nâ) F mâ At±-l- nsâ ]nxm-hn-sâ AÀ ]nxmhv Pohn- ncp p psh- nâ, A cw kml-n-cy- nâ ac-w-s «Bfnsâ amxm-hns\ At±-l- nsâ Ah-ti-jn- p kz nâ \n v1/3 e`n- p- -Xm-Wv. (C- m-e v A\- -cm-h-imi kz v hn`-p-\-th-f-bnâ amxm-]n-xm- - fpss Imcyw ]cn-k-wn- p- nã F Xv hfsc ZuÀ`m-Ky-Xcw Xs ) 11. ]nxm-hnsâ amxmhpw amxm-hn-sâ amxmhpw (a) Cu cwvsv coxn-bn-ep-ff, hãy-½-amà pw 1/6 kz v A\- cm-h-im-i-ambn \evtiwvsxmwv. (b) amxmhv Pohn- n-cn- pwvss nâ ChÀ Ccp-hÀ pw H pw Xs e`n- p- -XÃ. (c) ]nxmhv Pohn- n-cn- p- p-sh- nâ ]nxm-hnsâ amxm-hn\v H pw e`n- p- -X-Ã; AsÃ- nâ ]nxm-hnsâ ]nxmhv (AXm-bXv Ah-cpsS `À mhv) Pohn- n-cn- p- p-sh- nâ (AhÀs m pw e`n- p- -XÃ) F mâ Ahfpw (Xsâ ]nxm-hnsâ amxmhv) Xsâ amxmhpw, (]nxmhnsâ amxm-hnsâ amxmhpw) AsÃ- nâ ]nxm-hnsâ amxm-hnsâ amxmhn\pw A\- -cm-h-im-i-ambn kz v e`n- p- -Xm-Wv. Ahsâ ]nxm-hnsâ ]nxmhv Pohn- n-cn- p-i-bm-sw- nâ t]mepw! ( a - c - W - s «Bfnsâ ]nxmhv Pohn- n-cn- p-i-bm-sw- nâ ap -ѳamÀ v A\- -c-h-im-i-ambn H pw e`n- p- -X-Ã. -{i-²n-t WvSv Hcp Imcyw t\cn«v IpSpw-_-_-Ô-ap-Å-h-À, AI _Ô-ap-Å-hÀ,v A\- -c-h-imi kz v \evip- -Xns\ ]cn-an-x-s -Sp- p- p. t\cn«p cà-_-ô-ap-åhà v ap³kw\ e`n- p- p. IpSpw-_- nse AI cà-_-ô-ap-åhà v AXn\v tijw am{x-amwv ]cn-k-w\. Ign-ª-Im-e-L-«- nâ ico-a v A\p-k-cn v A\- -cm-h-imi 11

12 kz v hoxn- n-«n-sã- nâ Ignª Ime-L-«- -fnâ \½psS heym- -amà ico-a v A\pk-cn v kz v hnx-cww \S- n-bn-«n-sã- nâ ico-a v A\p-k-cn v howvspw hn`-p\w \S-t WvSXpw AXv icn-bm- p-ibpw snt WvSXv \½psS _m[y-x-bm-wv. Ign-ª- Im-e-L-«- nse A cw sxäp-isf \mw icn-bm- p- Ãmsb nâ \mw \msf AÃm-lp-hn-sâ ap³]nâ IW v t_m[n- n-t WvSn hcp- -XmWv. \mw Hcp ]t, ZuÀ`m-Ky-him A\Àl-amb kz v D]-tbm-Kn- p-simwvsncn- p-i-bm-bncn mw. {]kvxpx kz v \½p-tS-Xmbncn -W-sa- n-ã. DZm-l-c-W- n-\v \½psS ]p{xo-amà v (A-Xm-bXv \½psS amxm- Ä v) Ignª Ime v AhcpsS ktlm-z-c- mà v e`n AtX Hml-cn-Xs e`n- n-«pwvsmipw. CXv icn-bm-t WvSXm-Wv. {]kvxpx ktlm-z-co-amà AhÀ v AÀl- X-bn-Ãm kz v D]-tbm-Kn- p-simwvsncn- p-i-bm-imw. AXnsâ Hcp`mKw AhÀ v AÀl-X-s -Sm- -Xm-Wv. AXp-sImWvSv Xs Hcp- `mkw ldm-amb kz v AhÀ `ppn- p- simwvsncn- p-i-bm-wv. CXv Xncpt WvSXmWv Xsâ aisâ ac-w-k-a-b v amxmhv Pohn- n-cn- p-ibm-sw- nâ, F n«v AhÀ v Xsâ A\- -cm-h-imi kz nsâ Hmlcn e`n- -Xp-anÃm F nâ, A cw kml-n-cy- nâ Ah-fpsS Hmlcn AhÄ mbn howvsssp-t WvSXm-Wv. hn[n-\mä hcp- -Xn\p ap³]v! CsÃ- nâ A m-fnâ Ah-fpsS Hmlcn AhÄ Ah-Im-i-s - Sp- -Xm-Wv. ap³]v \S hnhm-l- n-epå `mcy-bpss Ip«n-IÄ Hcp kv{xo v asämcp `À m-hnâ Ip«n-I-fpWvsS nâ AhÀ {]kvxpx `À m-hnâ \n v asämcp ]pcp-j-\p-ambn hnhm-l-_-ô- nâ GÀs -«mâ, At mä ap³`à m-hnâ \n v DWvSmb Ip«n- IÄ v, Ah-fpsS Ct m-gs ]pxnb `À m-hnâ \n på bmsxmcp Hml-cn-bpw, Ah-fpsS ap³`à m-hn-epå Ip«n-IÄ v, e`n- p- -X-Ã. \nb-a-{]-im-c-ap-f-f Ip«n-bpsS A\- -cm-h-imi kz v ico-a v \nb-a-{]-im-cw, \n m-ln-eqss Xsâ amxm-]n-xm- - fnâ \n pw P\n \nb-a-km-[y-x-bpå Ip«n-bm-Wv. AXp-sImWvSp Xs Ahsâ amxm-]n-xm- -fnâ \n på kz nsâ A\- -cm-h-imin-bp-am-ip- p. \nb-am-\p-kr-x-amb Hcp kv{xobpss KÀ`-Imew imcocn-i-ambn P w \evip {]kvxpx Ip«n Bdv amk- n\pw cwvsv hàj- n-\p-an-s-bn-em-bn-cn- p-sa v ico-a v km yw hln- p- p. 12

13 hni-zo-i-cww \n mlv Xob-Xnbv v tijw A v amk- n-\iw Ip«n- P-\n- p- I-bm-sW- nâ, AsÃ- nâ ]nxm-hnsâ (am-xm-hnsâ `À m-hv) ac-wtijw cwvsphàj- nâ IqSp-X Ign-ª-tijw P\n- p-i-bm-sw- nâ, A cw Ip«n, ]nxm-hnsâ \nb-am-\p-kr-x-amb k m-\-am-bn-cn- n-ã. AXpsImWvSv Xs At±-l- nâ \n på A\- -cm-h-imi kz n\v AÀl-X-bp-apWvSmbn-cn- n-ã. F mâ Gähpw \ mbn Adn-bp- -h³ AÃmlp BIp- p. CXn \n v `n -amb Imcy- Ä A-Ãmlp shfn-s -Sp- n-tb- mw. Akm-[m-c-W-amb AÛp-X-Zr-jvSm- - -fn-eqss! DaÀ-C_v\v J m_v (d) sâ Jnem-^ v ka-b v DWvSmbXpw \S- n-em- n-b-xp-amb Hcp \nb-a-hn-[n-bpss kw`h IY ChnsS {]Xn-]m- Zn- p-i-b-bm-wv. hnhm-l-tijw Bdp-amkw Ignªv {]k-hn Hcp kv{xosb Da-dpÂ^mdqJv(d)sâ ap³]nâ lmp-cm- -s -«p. Ah-fpsS Imcy- nâ hn[n-i-ev]n- p-hm-\m-bn. l{kxv DaÀ(d) AhÄ hy`n-nm-chr- n-bnâ GÀs -«n-cn mw F p IcpXn IsÃ-dn-bp-hm³ Iev]n- p. AtX XpSÀ v, AhfpsS taâ in \S- n-em- p-hm-\mbn Ahsf AXn- \m-bp-ff Øe-t - v, B\-bn- -s «p. At m-tgbv pw l{kxv Aen(d) Cu Imcyw Adn-ªp. DS³ Xs At±lw l{kxv Da-dpÂ^mdqJv(d) s\ kµàin- p-hm-\mbn ]pd-s -«p. F n«v At±lw ]dªp {]kvxpx kv{xo {]kvxpx in bv v AÀl-bà Imc-Ww, AÃmlp (X) Ahsâ {KÙ- nâ ]d-bp- p. Ahs\ KÀ`w [cn- p- -Xn\pw Ahsâ ape-ipsn \ndp- p- -Xn\pw Npcp- n-bxv 30 amk- m-e-sa-sp- p- p. (46:16) F n«v At±lw ]dªp. amxm Ä Ah-cpsS inip- Ä v ]qà -ambpw cwvsp hàjw ape-sim-sp-t WvSXm-Wv. (\n-ýn-x-imew hsc) ape-bq-«â ]qà n-bm- p-hm³ Dt±-in- p- -hà s{x Cu hn[n (2:234) At mä KÀ`m-h-Ø, KÀ`-Imew Bdv amk-hp-am-imw. AXpsImWvSv {]kvxpx kv{xoi-sã-dn-b-s -Sm³ AÀl-b-Ã. (aphxz Camw amen- v) CXp-tI-«-t mä l{kxv Da-dpÂ^mdqJv(d) Xsâ sxämb hn[n a\-ên-em- p-i-bpw, AXn \n v ]n n-cn-bp-ibpw snbvxp Cu kw`hw IY-bn-eq-sSbpw {]k-h-imew Ipdhv snbvx-xn-eqssbpw l{kxv Aen(d) sâ Adn-hn-eq-sSbpw hnip-²-jpà-b³ hn-\- -fpss ]n³_-e- n-eq-ss-bpw, hyà-am- p Hcp Imcyw, KÀ`-Im-e- nsâ Ipd-ª-Imew Bdv amk-am-ip- p. aäp Nne A`n-{]m-b- fpw tcj-s -Sp- -s -«n-cn- p- p. l{kxv 13

14 Bbn-im(-d)bpsS A`n-{]m-b- nâ cwvsv hàjw. \mev Cam-ao- -fpss A`n-{]m-b- Ä, Iq^-bnse Camw A_q-l-\o-^-bpsS A`n-{]m-b- nâ (2 hàjw), azo-\-bnse Camw amen v C_v\v A\-knsâ A`n-{]m-b- nâ (4-þ5 hàjw), azo-\-bnse Xs Camw apl-½zv AÂim-^o-bpsS A`n-{]m-b- nâ (4-hÀjw), _KvZm-Znse Camw AÒZv C_v\v l_-ensâ A`n-{]m-b- nâ (4 hàjw), CÉm-anse Ah-cpsS Nn m-[m-c-i-fpss ASn-Øm-\- nâ, Hcp kv{xobpss KÀ`-Imew Bdp-amkw apxâ hyxy- Ø- -fm-imw. KÀ`-Im-e- nsâ Ipdª sszàlyw hnip-²-jpà-b-\nâ kqnn- n- -Xp-t]mse (AÂ_-Jd 2:234, epjvam³ 31:14, A AlvJm^v 46:16) 2 apxâ 6 hàjw hsc-bm-ip p. (\n-b-a-\-s-]-sn-iä på KÀ`- Im-e- nsâ ka-b-]-cn-[n-bm-wn-xv) asämcp hm nâ ]d-ªmâ 6amkw apxâ 6hÀjw-h-sc, AÃm-lp(-X) BIm-i- fpw `qan-bpw, a\p-jy-s\bpw krjvsn- p- Xv Bdp-Zn-\- Ä FSp- -Xp-t]mse! AÃm-lp-hnsâ Zn\- Ä A\p-k-cn v AÃm-lp(-X) Znh-k- Ä F p coxn-b-\p-k-cn- v) -A-tXm-sSm w hnip-²-jpà-b-\nâ AÃm-lp(-X) ]d-ªn-cn- p- -Xmbn \mw a\-ên-em- p- p. Hmtcm s] pw (KÀ`m-i-b- nâ) Npa- p- Xv F m-sw v AÃmlp Adn-bp- p. KÀ`m-i-b- Ä bn- n- p- -Xpw, Ah hfà p- Xpw (A-h-\-dn-bp- p) FÃm hkvxphpw Ah-sâ-b-Sp-  Hcp \nýn-x-amb Af-h-\p-k-cn- mwv (13:9) F mâ, Rm³ \n - tfmsp ]d-ª-xp-t]m-se, Cu ]d-b-s -«-sxms \o p-t]m- pi-fmwv, km-[m-cw kw`-hn- p- -Xn\p ]pd- på Imcy- Ä. km[m-cw KÀ`- Imew 9þ10 amk-am-ip- p. AXv \nb-a-im-cy- Ä v A\n-hm-cy-hp-am-Wv. AÃm-lp(-X) \ný-b-ambpw Ahsâ Adn-hn-\m FÃm-Imcy sfbpw hebw snbvxn-cn- p- p. hnhm-lm-\- cw Hcp kv{xo pw ]pcp-j\pw P\n- p Ip«n \nbam-\p-kr-x-amb Ip«n-bm-Ip- p. P\-\-k-a-b v ]nxmhv Xsâ Ip«n-bpsS ]nxrxzw \ntj-[n- m- nst mfw Imew, Ah³, A\- -cm-h-imi kz n\v AÀl-\p-am-Ip- p. C\n At±lw CXv Xsâ Ip«nbÃm F p ]d-ªmâ (A-t±-l- n\v km n-iä DÄ ss sxfn-hp-i-fpwvss nâ AXm-bXv Cu Ip«n Xtâ-XÃ, {]kvxpx Ip«n ap³`à m-hn-tâ-xm-wv. AsÃ- nâ \n m-ln\p ap³]v ac-w-s «`À m-hn-sâ-xm-wv.asã- nâ hy`n-nm-c-hr- n-bn-eq-ss-bpå Ip«n-bm-Wv. C cw Btcm-]-W- Ä hcmhp- -Xm-Wv. C v \ap v ]pxnb kmt -XnI hnzy-bpss klm-b- mâ DNA ssìvt]mepåxv \S n Xtâ-Xà F v sxfn-bn- m³ km[n- p- -Xm-Wv. A s\ sxfn-ªmâ {]kvxp Ip«nbv v A\- -cm-h-imi kz v H pw Xs At±-l- nâ \n v e`n- p- -X-Ã. Ahsâ amxm- 14

15 hnâ \n på kz n\v Ah\v AÀlX DWvSmbn-cn- pw. s\t m-fn-b³ ]uc-kw-lnx A\p-k-cn- på hnhmlw s\t m-fn-b³ \oxn-imkv{xw A\p-k-cn v cwvsv coxn-bn-epå ax-n-s- p-i-fn-ãm hnhm-l- -fpwvsv. 1. \nb-a-hn-t[-b-amb kap-zm-b- nâ hkvxp-h-i-i-fpss Ah- Imi hyhø 2. km[-\- Ä \nba hnt[-b-ambn hn`-pn- p hyh-ø. \nba-hn-t[-b-amb kaq-l- nâ, km[-\-km-a-{kn-i-fpss hyhø {]Im-cw, hnhmlw F -Xp-sImWvSÀ am- p- -Xv, hnhm-l-k-a-b v `À m-hn\v e`y-am-ip kz p- -sfãmw (A-\- -cm-h-im-i-kz-s m-gn-si) `À mhn-\pw, `mcybv pw Xpey-ambn hoxn- -W-sa- p-å-xmwv (50:50). ico- A v \nb-a-{]-imcw CsXmcp apén-ans\ hnj-a-hr- - n-em- p- p. ico-a v \nb-a-{]-im-cw, Hcm-fnsâ [\w At±-l- nsâ A\p-hm-Z-an- ÃmsX asäm-cm-fnsâ DS-a-Ø-Xn-te p kzta-[b F n-tn-cp- -X-Ã. JpÀ-B\pw lzo-xp-a-\p-k-cn- på A\- -cm-h-im-i-kz v \nb-a-hpw, knhnâ \nb-a-\p-k-cn- på kz p hn`-p-\-hpw, ]c-kv]cw {]iv\- Ä krjvsn- p- p. knhnâ \nb-a-{]-imcw km[-\-km-a-{kn-i-fpss hn`-p\w \nba hyhø {]Im-cw, `À m-hnsâ kz v `À m-hn\v Xs -bm- Wv. `mcy-bpss kz v Ah-fpsS A[o-\-X-bn-ep-am-Wv. {]kvxpx `uxni hyh-ø-bnâ \n v hyxy-kvx-am-wv sszhoi hyh-ø. hnhm-l-\n-b- { W hyh-ø-bp-ss-bpw, A\- -cm-h-imi kz v hn`-p-\- n-sâbpw Imcy- nâ hnizm-kn-iä sszh- n-sâbpw ZqX-sâbpw \nb-a-hy-h-ø- {]-Imcw {]hà n-t WvSXm-Wv. A\- -cm-h-imi kz v hn`-p\ Imcy- nâ, AÃm-lphpw Ahsâ ZqX\pw ImWn p X hgn-bnâ hnizmkn-iä \nà_-ô-ambpw hà n-t WvSXmWv. `uxni hyh-ø-bnâ Imcy- Ä CXn-s\-Xn-cm-bn-cp- mâ t]mepw.! Bb-Xn-\m Bsc- nepw knhnâ \nb-a-{]-imcw hnhmlw Ign- mepw icn, Ah³ Hcp t\m«-dn-bpss B^o-kn sh v, Xsâ [\-hn- X-cWw kw_-ôn v (JpÀ-B\pw lzo-kp-a-\p-k-cn- v) Hcp hnâ]{xw X m-dm-t WvSXm-Wv. A\- -cm-h-imi kz v hn`-p\w hfsc henb k oà -{]-iv\-am-wv. hfsc hni-zo-i-cn-t WvSXp-am-Wv. Rm³ AXnse Hgn- p-iq-sm³ ]msn-ãm Ipsd Imcy- Ä am{x-am-wv \evin-bn-«p-å- Xv. AXv hfsc {]m[m-\y-aàln- p- -Xp-am-Ip- p. HcmÄ Pohn- n-cn- p-t¼mä \ev-ip CjvS-Zm-\- Ä 15

16 HcmÄ Pohn- n-cn- p-t¼mä, \n Ä v Hcm-tfm-SpÅ Xmev]-cy- Ä IqSpXv simwvsv, \n Ä AbmÄ v \evip-, [\- nsâ Hcp ] v, A\- -cm-h-imi kz -Ã, AsXmcp Zm\-am-Ip p. F mâ \n Ä \evip kz v \n -fpss Hcp Ip«nbv v \evip-ibpw asämcp Ip«nbv v \evim-xn-cn- p-ibpw sn p- Xv icn-b-ã. Bb-Xn-\m \n Ä Pohn- n-cn- p-t¼mä \evip-s - nâ FÃm Ip«n-IÄ pw Xpey-ambn \evip- I. Hcp A\oXnbpw A m-cy- nâ DWvSmI-cp-Xv. Zm\ hnx-c-w- nâ B s] hyxym-k-an-ãm-sx, Xpey-ambn ] p-sh-bvt WvSXm-Wv. FÃm-hÀ pw Xpey-Hm-lcn Int«WvSXm-Wv. \n -fpss Hcp Ip«nbv v ]T-\m-h-iy- nt\m atäm IqSpX sneh-gn- n-«pwvss nâ, AtX Af-hn aäp Ip«n-IÄ pw \evtiwvsxm- Wv. \n sf acww AXn-P-bn- p- -Xn\p ap³]v AXn-\pÅ \jvs-]-cnlm-c- Ä \nd-th-äwvsxm-wv. C\n C cw Ip«n-Ifmsc- nepw ac-ws -«p -t]m-bn-«pwvss nâ, AXv ]cn-l-cn- m³ Ign-ªn-«nÃm F nâ, Ahsâ A\- -cm-h-im-in-iä v CXp kw_-ô-ambn H pw Xs Ah- Im-i-s -Sp-hm³ AÀlX DWvSmbn-cn- p- -X-Ã. Hcp-h³ Pohn- n-cn- pt¼mä snbvx H pw Xs ]cn-k-wn-t WvSXnÃ. F mâ Ahsâ ac-w-tijw Ahsâ kz p- Ä JpÀ-Bsâ Iev]-\-{]-Im-cw, A\- cm-h-imi kz p- Ä hn`-p\w \S-t WvSXm-Wv. F mâ, Pohn- n-cn- p amxm-hn\v AYhm ]nxm-hn\v Hcp Imcyw sn p- -Xn\v A\p-hm- Z-apWvSv. AXm-bXv Hcp Ip«nbv v asämcp Ip«n-tb- mä ap³k-w\ simsp- m-hp- -Xm-Wv. aäp Ip«n-IÄ v A{]-Imcw snt WvSXp-an-Ã. A{]-Imcw sn -s -Sp Ip«n kzbw Zo\n-\p-thWvSn PohnXw AÀ n- -s -«-txm, IqSp-X Zo\n-t_m[w aäp-å-hà v ]IÀ p \evip- -ht\m, \evip- -htfm Bbn-cn- -Ww. l{kxv A_q-_- À(d) At±-l- nsâ aiä Bbnim(d) bv v A{]-Imcw CjvS-Zm\w \evip-ibpwvsmbn. AXv asämcp Ip«nbv pw \evin-bn-«p-an-ã. (ap-h-xz, Camw amen-iv) A\- -cm-h-imin Xsâ Xs ktlm-z-cs\-xn-cnâ / AYhm ktlm-z-cn-s -Xn-cn \S- p- -s\dn-tisv Nne ]mh- «c -IÀ m- -fpss Imcyw ]cn-tim-[n- p-i-bm-sw- nâ, AhÀ v hf-sc-ip-d v [\-ta AYhm ]pc-bn-sta ImWp-I-bp-Åp. AXv F s\ A\- -cm-h-im-in-iä v ] p-sh-bv -W-sa- -dn-bn-ã. I nepå [\-t - mä F - nâ Ihnªp \nev p A\- -cm-h-imin-iä c -IÀ mhn\p ]äp Gähpw henb sxäv, At±-l- n\v 16

17 Hcp-a-I³ AsÃ- nâ H nâ IqSp-X B a- Ä, AYhm Hcp-a-IÄ AsÃ- nâ H nâ IqSp-X s] a- Ä DWvsS n-cn- -s«, C cw kml-n-cy- n-â At±lw Xsâ s] a- sf hnizm-k- n-se-sp- p- p. tcj-s -Sp- m- Xpw H pw shbv m- -Xp-amb \nb-a-tc-jbneqss `qanbpss Ah-Imiw X -fpss ktlm-z-c mà v \evip-hm-\m-bn, hm mepå Dd- n³taâ, ]n osv ktlm-z-c- mà {]kvxpx `qan-bpss hne ktlm-z-cn-amà v \evip- -XmWv F hyh-ø-bnâ Cu sxämb A\- -cm-h-imi kz nsâ hn`-p-\-s -Ip-dn- på At\z-jWw \S- n-bmâ, t_m[y-am-ip Imcyw, AXm-bXv s] Ip-«n-IÄ hnhm-ln-x-cm-ip-t¼mä, `À m-hn-t\m-ssm w t]mbn Ah-cpsS `À m- - m-cpss km[-\-km-a- {Kn-I-fn ] p-sim-åp- p. hm mâ C cw XoÀ v DWvSmbmÂ, ktlm- Z-c- mà v ktlm-z-cn-am-cpss H v Bh-iy-ambn hcp-t¼mä, {]kvxpx hkvxp- Ä X -fpss t]cnâ Ah-Im-i-s -Sp- p- -Xn-\m-bn, A{]-Imcw H n«p Xcp-hm³ hfsc a[p-c-x-c-ambn ktlm-z-c- mà, ktlm-z-cn-am-tcmsp ]d-bp- p. \nb-a-tc-j-bnâ t\m«dn B^o-kn sh v AXp {]Imcw H n«p Ign-ªmÂ, B Ip-«n-IÄ v Ah-cpsS tcjm-]{xw e`n p Ign- ªp. A s\ AhÀ hkvxp-hnsâ DS-a-I-fp-ambn XoÀ p. Ah-À snin- Sp-s]m-«- m-cmbn Xocq- p. Cu AhØ Xncn pw kw`-hn- m-hp- -Xm- Wv. (k-tlm-z-c- mà ktlm-z-cn-amà mbn H n«p Ign-bp-t¼mgpw C{]- Imc kw`-hn- m-hp- -Xm-Wv) C cw [\ \ný-b- nsâ Cc-I-fmbn Xocp- -hà v, ]W-cq-]- n-emwv Ah-cpsS Hmlcn e`n- p- -Xv, F mâ AÛp-X-sa p ]d-b-s«, ktlm-z-c- mà ktlm-z-cn-am-tcmsp ImWn- p Cu coxn NXn- {]-tbmkw Xs -bmwv AXv Xncn- m-bmepw A -s\- Xs. ZuÀ`m-Ky-h-imÂ, ktlm-zcn AsÃ- nâ ktlm-z-cn-amà Ah-cpsS Ah-Imiw tnmzn- p-t¼m-ä, X -fpss ktlm-z-c- mà hmkvzm\w snbvx- XmWv AXv \evim-sa v, XpSÀ v kml-ncyw hj-fm-ip- p. A cw ktlm-z-c- mà ktlm-z-cn-amà v _p²p-ap«v DWvSm p- p. C cw k m- \- Ä v, Ah-cpsS Imcy- Ä am{x-am-wp-å-xv, AhÀ v [\w Ip p- Iq-«-Ww, AtXm-sSm w Ah-cpsS k m-\- Ä pw am{xw! Ah-cpsS k m-\- fpss `mhn cq]-s -Sp-t WvSXpw, Ah-cpsS t\«w am{x-amwv Ah-cpsS hnjbw. XoÀ -bmbpw C{]-Imcw A]-l-cn-bv -s «[\w A\- -cm-h-imi kz p ZoÀL-\mÄ \nev n-ã. AXp at msv tncpw, {]kvxpx A{I-an-IÄ Hcp Znhkw sszh-k- n-[n-bnâ lmp-cm- -s -Sp- -Xm-Wv. tnmzn- -s Sp -Xp-amWv. (A-hÀ snbvx FÃm sxäp-isf 17

18 ]än-bpw) XoÀ -bmbpw CXv hfsc henb A]-cm[w Xs -bm-wv. Hcp ktlm-z-c³ ktlm-z-cnbmbpw CXv hf-sc- henb A]-cm[w Xs bmwv. Hcp ktlm-z-c³ ktlm-z-cn-tbmsp sn p! AXp-t]mse Xncn pw! CXn-\mWv tamjww F p-]-d-bp- -Xv. Ah-cpsS ktlm-zcn-am-cpss Ah-Im-i- sf simå-b-sn- pi Ahcpw Ah-cpsS Xs amxm-]n-xm- -fpss A\- -cm-h-im-in-i-fm-wv. C cw Imcy- -fnâ, {]kvxpx ktlm-z-c- mà hnâ]{xw X m-dm-t WvSXm-Wv, Ah-cpsS IS- Ä ho«p- -Xn-\pÅ \nb-a-tc-j-iä Na-bvt WvSXm-Wv. Ah-cpsS ktlm-z-cn-am-à v AhÀ v Ah-Im-i-s -«Xv as- n-s m-sp-t WvSXm- Wv. C cw kml-n-cy- -fnâ DS³ Xs ]Ww ssiam-dm³ CsÃ- nâ, ktlm-z-cn-amà v {]kvxpx ]Ww simsp p hnsp- -Xn-\pÅ Hcp ka-b-]-cn[n \ný-bn v tcj X m-dm- p-i. Ah-cpsS ssihiw ]Ww DWvSmbn-cns ]Ww Xcm-Xn-cp- mâ, t\m«dn X m-dm- nb tcjbnâ aäpå A\- -cm-h-im-in-iä H n-sm-xn-cn- pi. {]kvxpx ktlm- Z-cn-amÀ AhÀ -h-im-i-s «XpI ssi -täwvsxp Xs -bm-wv. audn-jy-knepw aän-xc cmpy- -fnepw C cw At\Iw ]cm-xn- IÄ \ne-hn-epwvsv. C cw sxäp-iä sn p- -h-cpss ]cy-h-km-\w, X -fpss ktlm-z-cn-am-cpss Ah-Im-i- sf simå-b-sn- p- -hà, AsÃ- nâ X -fpss ktlm-z-c- m-cpss Ah-Im-i- sf simå-b-sn- p ktlm-z-cn-amà, sszh-zr-jvsn-bnâ hfsc Kpcp-X-cm-h-Ø-bn-embn-cn- pw. _pjmcn ico-^nâ tcj-s -Sp- n-bn-cn- p Hcp {]hm-n-ih-n\w \n -fpss ap³]msi kaà n- p-i-bm-wv. apl-½-zv, C_v\p C_vdmlow C_v\v AÂlm-cnkv hnh-cn- p- p. A_q-kÂa C_v\p A_vZpÀd-Òm³, `qan kw_-ô-ambn Nne Bfp-I-fp-am-bn, XÀ - n-teàs -Sp-I-bpWvSmbn. At mä At±lw Bbnim (d) bpss ASp-  sn v, CXv kw_-ô-ambn ]d-bp-ibpwvsmbn. At mä Bbni(d) ]d-ªp. AÃtbm A_q-k-ema B `qan hn«p-i-f-bpi AÃm-lp-hnsâ ZqXÀ(k) ]dªp GsX- nepw HcmÄ, A{I-a-ambn Hcp Nm `qan ssih-i-s -Sp- n-bmâ, Ahsâ Igp v Ggv `qan v Xmsg hebw sn p- -Xm-Wv. C v, Rm³ \S- nb shån-bmgvn Jp p_ t^m hn-fn-i-fneq-ssbpw, t^m satê-pn-eq-ssbpw Cuþ-sa-bn-en-eq-sSbpw e`n tnmzy- Ä på adp-]-sn-bm-wv. AÃm-lp-hnsâ A\p-{K-l- mâ, Cu hnjbs kw_-ôn v hni-zo-i-cn- -Xv AXp-sImWvSmWv. AXn-eqsS am\- h-ip-e- n\v sam - nâ, hninjym apénw-iä v, CXn \n pw 18

19 {]tbm-p\w t\sm-hp- -Xm-Wv, Ah-cpsS A\- -cm-h-imi kz p-iä F s\ hoxn mw F Xv kw_-ôn v AhÀ v Adnhv e`n- p- - Xm-Wv. Hcp ]t AhÀ v t\cs CXv Adn-bn-Ãm-bn-cn mw. Hcp ]t CtX]än CXn\v ap³]v Nn n- n-«n-ãm-bn-cn- mw. AYhm AhÀ X m-dm- nb hnâ]-{x- nâ sxäp-iä kw`-hn- n-cn mw AXv Xncp- p-hm\pw km[n- p- -Xm-Wv. Bb-Xn-\m C s Jp p-_-bn-eq-ss, Cu hnjbw kw_- Ô-ambn IqSp-X Adn-bp-hm³ Ign-bp- -Xm-Wv. CX-\p-k-cn v {]hà n- p- -Xn-eq-sS, AÃm-lp-hnsâ kvt\lw BÀPn- p-hm³ Ign-bp- -Xm- Wv. Ahsâ tim]w DWvSmIp- -X-Ã. CsXÃmw kw_-ô-ambn Hcn-  \mw Ahsâ ap³]msi IW- p-t_m-[n- n-t WvSn hcp- -Xm- Wv. \mw a\-ên-em-t WvS Hcp Imcyw \½psS hkvxp-h-i-i-sfãmw Xs AÃm-lp-hn-tâ-Xm-Wv. Ah-tâXp am{xw. Cu XmXv m-eni Pohn- X- nâ H pw Xs bymà - nâ \½p-tS-X-Ã. Cu temi- v, \mw XmXv m-eni hmkn-iä am{x-am-wv. \msf \mw CsXÃmw Dt]- n- p- -Xm-Wv. \s½ s]mxn-bp- -Xn-\mbn Aev]w XpWn-am-{X-amWv \mw D]tbm-Kn- p- Xv. \mw `qan-bnâ Bkz-Zn- p-hm-\mbn D]-tbm-Kn H pw Xs \s½ ]n p-sp- n-ã. \mw snbvx \ÃXpw No -bp-amb {]hà n- IÄ am{x-amwv \s½ ]n p-s-cp- -Xv. _m n FÃmw `qan-bnâ Xs Ah-ti-jn- p- -Xm-Wv. ]ns - n-\mwv s\dn-tisv ImWn- p- Xv? ]ns - n-\mwv t]mcm-sp- Xv? ]ns n\mwv XÀ n- p- Xv? Cu XÀ - fpw NXn-{]-tbm-K- fpw ^e-iq-\y- -fm-wv, ImcWw \mw CXneqsS \nd-bv p- -Xv, sszhtim]w am{x-am-wv, Cl-tem-I pw \msf- ]-c-tem-i pw! snbvxp-simwvsncn- p I -h-s- n-³ta-ep-ff A\- -cm-h-imiw HcmÄ v acww kw`-hn- p-i-gn-ªmâ Ahsâ A\- -cm-h-imin-iä Ahsâ [\- nsâ, km[-\- -fp-ss, hkvxp-h-i-i-fpss Ah- Im-in-I-fmbn Xocp- p. Ah³ Dt]- n p t]mb Hmtcm km[-\- n\pw Ahsâ A\- -cm-h-im-in-iä v, AXn \nýnx Hml-cn-I-fpWvSv. (DZm:Ahsâ hosn-sâ-bpw, I -h-s- n-sâbpw 12.5%) C\n A\- -cm-h-im-in-iä Hcp [mc-w-bnâ F n-t -cp-i-bmsw- nâ, Ah-cpsS CjvS-{]-Im-cw, Cu [\w ]c-kv]cw hoxn- m-hp- -Xm-Wv. Ah-cpsS ] nsâ DS-a-Ø-h-Imiw Hmtcm-cp- cpw Gsä-Spt WvSXv Ah-cpsS D -c-hm-zn-xz-am-wv. AXnsâ A\- -cm-h-im-in- IÄ Ah-cpsS Hmlcn tnmzn- p-i-bm-sw- nâ AXv simsp- msx 19

20 shbv p- Xv A\o-Xn-]-c-amb Imcy-amWv. AXp-sImWvSmWv ac-w-s «Bfnsâ [\w, AÀl-X-s «FÃm-hÀ p-ambn Ah-cpsS Hml-cn-IÄ hoxn-t WvSXpw AXnsâ DS-a-Øm-h-Im-iw, Hmtcm-cp- cpw Gsä-Spt WvSXp-am-Wv. AXnsâ bymà AÀ - nâ Xs. A\- -cm-h-im-in- n-s-bnâ ]c-kv]c [mcw DWvSmIp- n-sã- nâ kz p- -sfãmw aqey-\nà bw \S- n, Hmlcn {]Im-cw, ]W-ambn Hmtcm-cp- À pw hoxn-t WvSXm-Wv, C\n Hcp hkvxp icn pw Xpeyambn hoxn- m³ km[n- m Xm-sW- nâ AXv hnäv AXnsâ Ah-Imin-IÄ v AXnsâ aqeyw ]W-ambn \evtiwvsxm-wv. Hcp I -hsw \S- n-s mwvsncp DS-a-س ac-w-s -«mâ, At±l- nsâ tìm n-epå aqeyw IWvSp ]nsn v ssz\w Zn\w \S- p I -h-shpw Xn«-s -Sp- n, IS- m-csâ \nýnx apxepw \nà -bn- v, AXmbXv I -hsw \S- p si«n-s- nsâ aqeyhpw aäpw IW- p-iq«n Xn«- s -Sp-t WvSXm-Wv. A -s\, A\- -cm-h-im-in-iä v, thwsa nâ, Hcmsf Iqen v \nýn-b- m-hp- Xpw Ah-cpsS {]Xn-\n[n F \ne-bnâ, AhÀ mbn {]kvxpx I -hsw \S- m-hp- -Xpw, hym]mc simsp-  hm -ep-ifpss IW- p-iä FgpXn kq n- m-hp- Xpam-Wv. F mâ Hcp IpSpw- _-tbm-k- n\v tijw, Hmtcm Ah-Im-in pw, Ah\v AÀl-X-s «hnln- Xw, Hcp Ipdhpw hcmsx simsp-t WvSXm-Wv. Cu hym]m-cs Hcp I¼-\n-bm- n amäm-hp- -Xm-Wv, AXn Hmtcm A\- -cm-h-im-in pw X -fpss hnlnxw \nt -]n- m-hp- -Xm-Wv. A{]-Imc Gsä-Sp p \S- p Hcp A\- -cm-h-im-in p i¼fw \nýn-bn- m-hp- Xpw AtXmsSm w Ahsâ aps- p-ap-x-ensâ em`-hn-lnxw FSp- p-hm³ Ah-Im-iapWvSmbn-cn- p- -Xp-am-Ip- p. F mâ apxâ am{xw aps- n-bn-«p-å-hà v Ah-cpsS em`-hn-lnxw, amkm-h-km-\- n-tem, hàjm-h-km- n-tem, kzoi-cn- m-hp- -Xp-amWv C³im AÃmlv. A\m-Ysâ A\- -cm-h-imi kz v Hcp Ip«n A\m-Y-\m-sW- nâ, ax-im-cy- nâ {]mho-wy-apå apxnà HcmÄ Ahsâ [\w (A-\- -cm-h-imi kz v) kwc- n- p- I. Ah³ {]mb-]qà n-bm-ip- -Xp-hsc (G-I-tZiw 21 hb-êp-h-sc) Ahsâ [\w, ]W-cq-]- n-em-sw- nâ, Ip«n-bpsS t]cnâ Hcp Øew (`q-an) hm p-i, A s\ Bbm Ahsâ kz nâ Ah\v \jvsw kw`-hn- p-i-bn-ã. Ahsâ [\-hpw, hkvxp-h-i-ifpw ssiimcyw sn p-hm-\på 20

21 Imcy-{]m-]vXn-bn-se- n-bmâ, At mä Ahsâ [\w Ah\v ssiam-dp- I. Ip«n-bpsS c -IÀ m-hn-\v, Ah\p thwvsn sne-hm- nb XpI AXn \n pw F-Sp- m-hp- -Xm-Wv. (A-h³ c -IÀ m-hnsâ kwc- -Wbn XpS-cp- n-s-t mfw Imew) {]kvxpx [\- nâ, hkvxphnâ Ah³ {]mb-]qà n F p- -Xp-hsc k m v DWvSmbn-cn- n- Ã. Z p-ip-«n-bpss A\- -cm-h-imi kz v ico A v \nb-a-{]-imcw Zs -Sp- -s «Ip«n Zs -Sp c - IÀ m- -fpss A\- -cm-h-imi kz n\v Ah-Imin AÃ. Zs -Sp IpSpw-_- nse A\- -cm-h-imi kz n\v {]kvxpx Ip«nbv v bmsxmc-h-im-i-hp-an-ã. F mâ Zs -Sp c n-xm- Ä v {]kvxpx Ip«nbv v CjvSZm\ {]Imcw X -fpss Pohn-X-Im-e p Xs kz p \evim-hp- -Xm-Wv. AsÃ- nâ X -fpss kz nsâ Gähpw IqSn-bm 1/3 hsc \evip- -Xn-\pÅ Hcp hnâ]{xw X m-dm n shbv m-hp- - Xm-Wv. ico-a v \nb-a-{]-imcw Hcp Ip«nsb Zs -Sp- p-t¼mä, Ah³/ AhÄ Hcp Ipªm-bn-cn- p-t¼mä Xs Zs -Sp- p-i. A s\ Bbm Ah³/AhÄ ho«nâ Hcp alvdw/a\y³ Bbn-cn- n-ã. hfà -Xn-\p-ti-j-amWv Hcp-h³ Hcp Ip«nsb, Zs -Sp- p- -sx- nâ, {]kvxpx Ip«n ho«nâ Hcp A\y³ Bbn-cn- pw. ac-w- n\p ap³]v hnâ]{xw X m-dm-t WvSXnsâ Bh-iy-I-X. XnÀanZn dnt mà«snbvx Hcp lzo-knâ l{kxv A_vZp-Ãm- C_v\p DaÀ(d) hnh-cn- p- p. sszh-zq-x³ (k) ]d-ªp. B{K-ln- p \ne-bnâ Hcp-h³ Hknb v sn m-sx, {]kvxpx Hknb v tcj-s - Sp- msx cwvsv, Zn\-cm-Xn-IÄ Ign-bp- Xv Hcp apénan\v tbmpn Imcya-Ã. {]kvxpx lzokv Camw _pjm-cnbpw Camw apénapw dnt mà«v snbvxn-«pwvsv. Nne lzokv \n]p-w- mà Hky-b v Fgp-Xp- Xv kw_-ôn v Du n-]-d-ªn-cn- p- -Xv, Hcp A]-ISw DWvSv F- nâ, Hcp hyàn-bpss ac-ws XpSÀ v A\- -cm-h-imi kz nsâ Imcy- nâ henb XÀ - Ä DWvSmIm³ km[y-x-bpwvss nâ, At mä Hky v ap³iq«n tcj-s -Sp-t WvSXv A\n-hm-cy-am-Wv. aäp-å-hsc kw_-ôn- n-s-t mfw Hcp ip]mài-bm-wv. Hcp ap³i-cp-x-emwv (a-cww Ahs\ Iogvs -Sp- p- -Xn\v ap³]v) \n -fpss ac-w-tijw A\- -cm-h-imi kz n³taâ XÀ - Ä DWvSmIm³ km[yx \n Ä ap³iq«n ImWp- p-sh- nâ, A cw kml-n-cy- nâ Hky-b v tcj-s -Sp n 21

22 shbvt WvSXv A\n-hm-cy-am-Wv, A cw XÀ - Ä DWvSmIn-Xn-cn- phm-\mbn am{x-aã \n Ä \n -fpss D -c-hm-zn-xz- Ä \nd-thän F kwxr-]vxnbpw DWvSmIp- -Xm-Wv. hnip-²-jpà-b³ \nàt±-in- p {]Imcw hnâ]{xw X m-dm-t WvSXmWv. AXv \nà_ô IS-bp-am-Wv. Bb-Xn-\mÂ, Hcm-fnsâ ac-w-tijw A\- -c-h-imi kz nsâ t]cnâ IpSpw-_- nâ A xon{zw DWvSmIm-Xn-cn- p-hm³ hnâ]{xw X m-dm- n-sh-bvt WvSXv hfsc {]m[m\yw AÀln- p Imcy-am-Wv. A\- -cm-h-imi kz nsâ sxämb hnx-cww aqew F{Xtbm IpSpw- _- -fmwv _Ô- Ä Aäp-t]m-bn-cn- p- -Xv. C³im AÃmlv! Cu shån-bmgvn Jp p-_-bn-eqss FÃm ktlm-zco ktlm-z-c- mà pw A\- -cm-h-imi kz v hn`-p\w kw_- Ôn v Hcm-ibw In«n-Im-Wp-sa v {]Xo- n- p- p. AXnsâ ASn-Øm- \- nâ A\- -cm-h-im-i- n-eq-ss-bpå Ah-cpsS [\w hoxn- p-sa pw {]Xym-in- p- p. Cu shf-fn-bmgvn Jp p-_-bn-eqss Cu hnj-bs kw_-ôn v hfsc IqSp-XÂ hyà-am- p-hm³ Ffp- -a-ã. XoÀ -bmbpw Hcp Jp p-_-bn-eqssam{xw CXv \Ã \ne-bnâ hnh-cn- p-hm\pw km[ya-ã. \ný-b-ambpw Cu hnjbw hfsc hnim-e-x-bp-å-xm-ip p. C³im AÃmlv! Hmtcm apénapw X -fpss [\w, X -fpss A\- -cm-h-im-in-iä v hnip² JpÀ-B\pw hnip-²-kp- - p-a-\p-k-cn v hnxcww sn s«! CXv Ah-cpsS Hgn- p-iqsm³ ]msn-ãm IS-a-bm-Ip- p. hniz-kvx-x-tbm-ss-bpw, XJvh-bn-eq-sSbpw \½psS D -c-hm-zn-xz- Ä \nd-th-äp-hm³ AÃmlp(X) \s½ klm-bn-s s«c³im AÃmlv Bao³ Translated & Issued By : R. Jamaludin Raother Amir - Jamaat Ul Sahih Al Islam South Zone - Kerala, India Ph : , Web : Blog : 22

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ss{ikvxh PohnXw k`bnepw kaql nepw kotdm ae-_mà k`-bpss hnizmk ]cn-io-e\ ]mtm-hen. 12 A²ymbw H³¼Xv k`bpw temi-a-x- fpw 2 kxym-t\z-jn-bmb a\p-jy³ {]]- - nsâ s]mcpä txsp a\pjy³ F pw Hcp kxym-t\z-jn-bm-bn-cp-

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers Page: 1/10 Kerala State Haj Committee HAJ HOUSE, P.O. CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM Dist., KERALA-673 647. Phone: 0483-2710717, 2717571 Website: keralahajcommittee.org E-mail: keralahajcommittee@gmail.com

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph :

Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram Ph : Office of the State Project Director (SSA) KERALA SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.) S.S.A. Bhavan, Nandavanam, Thiruvananthapuram - 695 033 Ph : 0471-2320826, 2320352. Fax : 2320703. Email : ssakerala@gmail.com

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide www.schoolsports.in User Guide aebmfw tuäm F³{Sn \S- p-t¼mä {i²n-t Imcy- Ä 1. www.schoolsports.in F sh_v skän-emwv Umäm F³{Sn \S-t - Xv. (Mozilla Firefox {_ukà D]-tbm-Kn- p- -XmWv \ÃXv) 2. Item code, Age

Chi tiết hơn

Easy 1 CHAMPIONS Malayalam.indd

Easy 1 CHAMPIONS Malayalam.indd Ffp apåxv bqwnäv 1 Bßm-hnsâ ^e- mâ Nmw]y- m-cm-bn-«p-å-hà Ffp apåxv hnzymà n ]pkvx-i- Ä Ffp apåxv hnp-bn-i-fm-bn- o-cp-hm³... Rm\pw \n fpw Bßm-hnsâ ^e- -fp-å-h-cmbn Pohn- p-hm\pw Zn\-t mdpw ]m]-t msv t]mcm-sp-hm\pw

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

CHURCH MALAYALAM new

CHURCH MALAYALAM new timu hcp-am\w 2000 A ax]camb hc-hp-iä 2100 `WvUmcw hchv 2101 ]Ån 2102 Ipcn-in³sXm«n 2103 aäp-f-fh 2110 IpÀ_m\ ]Ww 2120 kvtxm{x- mgvn 2121 ]Ånbn e`n- Xv 2122 Ipcn-in³sXm«nbn \n pw e`n- p- Xv 2123 amtam-zok

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PLTMC NĂM 2018 KẾ HOẠCH 2019 BỆNH VIỆN TỪ DŨ NỘI DUNG 1. Tình hình thực hiện CT PLTMC các tỉnh phía Nam 2. Công tác Đào tạo, huấn luyện. 3. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật các

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

A²ym-]-IÀ p-ff ImgvN \nà b klmbn

A²ym-]-IÀ p-ff ImgvN \nà b klmbn A²ym-]-IÀ p-ff ImgvN \nà b klmbn Cu ]pkvx-i- nsâ ]p\-{]-kn-²o-i-c-w- n\v ap³iq«n A\p-hmZw hmt - -XmWv. hnzym-`ymkøm]-\- Ä pw k -²-kw-L-S-\-IÄ pw ]p\-{]-kn-²o-i-cw n\pff A\p-hmZw kup-\y-ambn e`y-am-bn-cn-

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc \w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: 24..2017. pareekshabhavancgl@gmail.com Ph: 0471-2546827 kà p-eà II hnjbw: þ s]m.hn.-

Chi tiết hơn

Child Abuse Malayalam (1) [Compatibility Mode]

Child Abuse Malayalam (1) [Compatibility Mode] Ip«n- -Isf ]ou ou- -\- - - -fnâ \n v kwc- - n n- - pi pi.. C y³ A m- -Zan Hm^v ]oun- -bm bm- -{Sn {Sn- -Ivkv, ticf- -w 2011 C³Ìn C³Ìn- -äyq«v Hm^v saââ slâ v Bâv \yqtdm yqtdm- -k- -b³kkv (Cw- -lm³kv),

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Surah Al-Asr (PAGE ).pmd

Surah Al-Asr   (PAGE ).pmd 5426 ô ü dg IQƒ S 103. kqdxp Akzv a x-bn Ah-X-cn- Xv hn-\-߃ 3 Dss_-Zp- m-ln_v\p l^vkzx (d) ]d- -Xmbn Camw Xz_vdm\o (d) D -cn- ncn- p p: "\_n Xncp-ta\n bpss kzlm-_n-i-fn c p-t] XΩn I p-ap- nbm, Hcmƒ at

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

kn.-pn(2) 12024/08 kl-i-c-w-kwlw cpn-kv{smà B^okv Xncp-h-\- -]p-cw, Xob-Xn : 25 /3/ Website :

kn.-pn(2) 12024/08 kl-i-c-w-kwlw cpn-kv{smà B^okv Xncp-h-\- -]p-cw, Xob-Xn : 25 /3/ Website : kn.-pn(2) 12024/08 kl-i-c-w-kwlw cpn-kv{smà B^okv Xncp-h-\- -]p-cw, Xob-Xn : 25 /3/2013 Email : keralarcs.coop@kerala.gov.in Website : www.coperation.kerala.gov.in Tel : No. 0471 2330726 kà p-eà \¼À 20/2013

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn