88 đề cảm thụ văn học lớp 5 có gợi ý VnDoc.com

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "88 đề cảm thụ văn học lớp 5 có gợi ý VnDoc.com"

Bản ghi

1 CẢM THỤ VĂN HỌC LỚP 5 I. ThÕ nµo lµ c m thô v n häc? C m thô v n häc lµ sù c m nhën nh ng gi trþ næi bët, nh ng iòu s u s¾c, tõ nhþ vµ Ñp Ï cña v n häc thó hiön trong t c phèm (cuèn truyön, bµi v n, bµi th...) hay mét bé phën cña t c phèm ( o¹n v n, o¹n th... thëm chý mét tõ ng cã gi trþ trong c u v n, c u th ) Nh vëy, c m thô v n häc cã nghüa lµ khi äc (nghe) mét c u chuyön, mét bµi th... ta kh«ng nh ng hióu mµ cßn ph i xóc c m, t ëng t îng vµ thët sù gçn gòi, nhëp th n víi nh ng g äc... Ó cã îc n ng lùc c m thô v n häc s u s¾c vµ tinh tõ, cçn cã s say mª, høng thó khi tiõp xóc víi th v n; chþu khã tých lòy vèn hióu biõt vò thùc tõ cuéc sèng vµ v n häc; n¾m v ng kiõn thøc c b n vò tiõng ViÖt phôc vô cho c m thô v n häc. II. C ch viõt mét o¹n bµi c m thô v n häc Tiếng Việt 5: a. äc kü Ò bµi, n¾m ch¾c yªu cçu cña bµi tëp (ph i tr lêi îc iòu g? CÇn nªu bët îc ý g?...) b. äc vµ t m hióu vò c u th (c u v n) hay o¹n trých îc nªu trong bµi (Dùa vµo yªu cçu cô thª cña bµi tëp Ó t m hióu, vý dô: c ch dïng tõ Æt c u; c ch dïng h nh nh, chi tiõt; c ch sö dông biön ph p nghö thuët quen thuéc nh so s nh, nh n hãa, iöp ng... gióp em c m nhën îc néi dung, ý nghüa g Ñp Ï, s u s¾c). c. ViÕt o¹n v n vò c m thô v n häc (kho ng 5-7 dßng) h íng vµo yªu cçu cña Ò bµi. ( o¹n v n cã thó b¾t Çu b»ng mét c u më o¹n Ó dén d¾t ng êi äc hoæc tr lêi th¼ng vµo c u hái chýnh; tiõp ã, cçn nªu râ c c ý theo yªu cçu cña Ò bµi; cuèi cïng, cã htó kõt o¹n b»ng mét c u ng¾n gän Ó gãi l¹i néi dung c m thô) N¾m v ng yªu cçu vò c m thô v n häc ë tiểu häc, kiªn tr tëp luyön tõng b íc (tõ dô Õn khã), nhêt Þnh häc sinh sï viõt îc nh ng o¹n v n hay vò c m thô v n häc, sï cã îc n ng lùc c m thô v n häc tèt Ó ph t hiön biõt bao iòu ng quý trong v n häc vµ cuéc sèng cña chóng ta.

2 ( y chø lµ nh ng ý chýnh trong néi dung c m thô, yªu cçu em ph i biõt viõt nh ng ý chýnh trªn thµnh mét, hai o¹n v n hoµn chønh, cã c u Më, c u KÕt vµ phçn Th n o¹n râ rµng vµ hay, chø kh«ng îc chø chðp y nguyªn nh ng gîi ý ã.) C u 1: Trong bµi Mïa thu míi, nhµ th Tè H u viõt: Yªu biõt mêy nh ng dßng s«ng b t ng t Gi a «i bê dµo d¹t lóa ng«non Yªu biõt mêy, nh ng con êng ca h t Qua c«ng tr êng míi dùng m i nhµ son! Theo em, khæ th trªn béc lé c m xóc cña t c gi tr íc nh ng vî Ñp g trªn Êt n íc chóng ta? Qua khæ th t c gi béc lé c m xóc m¹nh mï cña m nh tr íc nh ng c nh Ñp cña quª h ng, Êt n íc: VÎ Ñp cña nh ng dßng s«ng b t ng t ang ch y gi a «i bê dµo d¹t lóa non. Nh ng vî Ñp høa hñn mét cuéc sèng Êm no cho nh ng ng êi d n trªn Êt n íc chóng ta. -VÎ Ñp cña nh ng con êng ca h t (vui, phên khëi) v îc ch¹y qua c«ng tr êng ang x y dùng nh ng m i nhµ ngãi míi. ã còng chýnh lµ vî Ñp cña h¹nh phóc Çy høa hñn èi víi nh n d n ta. C u 2: Trong bµi ViÖt Nam th n yªu (TV5-tËp 1), nhµ th NguyÔn nh Thi cã viõt: ViÖt Nam Êt n íc ta i! Mªnh m«ng bión lóa u trêi Ñp h n. C nh cß bay l dëp dên, M y mê che Ønh Tr êng S n sím chiòu. Nªu nh ng c m nhën cña em khi äc o¹n th trªn. o¹n th béc lé c m xóc d¹t dµo cña t c gi tr íc nh ng vî Ñp b nh dþ trªn Êt n íc ViÖt Nam th n yªu. H nh nh bión lóa réng mªnh m«ng gîi cho ta niìm tù hµo vò sù giµu Ñp, trï phó cña quª h ng. H nh nh c nh cß bay l dëp dên gîi vî nªn th, xao xuyõn mäi têm lßng. Êt n íc cßn mang niòm tù hµo víi vî Ñp hïng vü cña Ønh Tr êng S n cao vêi vîi sím chiòu m y phñ. o¹n th gióp ta c m nhën îc t nh c m thiõt tha yªu quý vµ tù hµo vò Êt n íc cña t c gi NguyÔn nh Thi.

3 C u 3: Trong cuèn Håi ký B c Hå, hai nhµ v n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh t phong c nh quª h ng B c nh sau: Tr íc m¾t chóng t«i, gi a hai d y nói lµ nhµ B c víi c nh ång quª B c. Nh n xuèng c nh ång cã ñ c c mµu xanh, xanh pha vµng cña ruéng mýa, xanh rêt m ît mµ cña lóa ng thêi con g i, xanh Ëm cña nh ng ræng tre; y ã mét vµi c y phi lao xanh biõc vµ nhiòu mµu xanh kh c n a. äc o¹n v n trªn, em cã nhën xðt g vò c ch dïng tõ ng chø mµu xanh? C ch dïng tõ ng nh vëy gãp phçn gîi t IÒu g vò c nh vët trªn quª B c? o¹n v n dïng tõ ng chø mµu xanh thët a d¹ng vµ phï hîp víi tõng c nh vët: ruéng mýa xanh pha vµng, lóa chiªm ng thêi con g i (giai o¹n ph t trión m¹nh) cã mµu xanh rêt m ît, ræng tre xanh Ëm, phi lao xanh biõc. C ch dïng tõ ng nh vëy gãp phçn gîi t vî Ñp nªn th vµ trµn trò søc sèng cña c nh vët trªn quª h ng B c. C u 4: äc bµi th sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c nh ång liòn ch n m y Xãm lµng xanh m t bãng c y S«ng xa tr¾ng c nh buåm bay l ng trêi... (TrÇn ng Khoa) Em h nh dung îc c nh quª h ng cña nhµ th trçn ng Khoa nh thõ nµo? Bµi th cho ta thêy quª h ng cña nhµ th TrÇn ng Khoa rêt Ñp. Mét bªn cã ngän nói uy nghiªm nh øng ã tõ bao êi nay. Mét bªn lµ c nh ång réng mªnh m«ng, tr i xa týt t¾p nh Õn tën ch n trêi. ë gi a lµ xãm lµng th n yªu îc che bëi bãng c y xanh m t. Xa xa, h nh nh dßng s«ng hiön tr¾ng nh ng c nh buåm, tr«ng nh µn chim s i c nh bay trªn trêi cao. VÎ Ñp cña quª h ng nhµ th lµm cho ta thªm yªu quª h ng Êt n íc ViÖt Nam. C u 5: Trong bµi TiÕng µn Ba-la-lai-ca trªn s«ng µ, nhµ th Quang Huy miªu t mét ªm tr ng võa tünh mþch võa sinh éng trªn c«ng tr êng s«ng µ nh sau: Lóc Êy C c«ng tr êng say ngñ c¹nh dßng s«ng

4 Nh ng th p khoan nh«lªn trêi ngém nghü Nh ng xe ñi, xe ben sang vai nhau n»m nghø ChØ cßn thiõng µn ng n nga Víi mét dßng tr ng lêp lo ng s«ng µ. Khæ th trªn cã h nh nh nµo Ñp nhêt? H nh nh Êy cho ta thêy ý nghüa g s u s¾c? H nh nh Ñp nhêt îc gîi lªn qua c u th : ChØ cßn tiõng µn ng n nga Víi mét dßng tr ng lêp lo ng s«ng µ. ã lµ h nh nh mang ý nghüa s u s¾c: gi a con ng êi víi thiªn nhiªn, gi a nh tr ng víi dßng s«ng d êng nh cã sù g¾n bã, hoµ quyön thët Ñp Ï. TiÕng µn ng n nga, lan to trong ªm tr ng nh lay éng c mæt n íc s«ng µ, lµm cho dßng s«ng nh dßng tr ng Êy trë nªn lêp lo ng nh tr ng Ñp. C u 6: Trong bµi Bµi ca vò tr i Êt, nhµ th Þnh H i cã viõt: Tr i Êt nµy lµ cña chóng m nh Qu bãng xanh bay gi a trêi xanh Bå c u i, c nh chim gï th ng mõn H i u i, c nh chim vên sang bión Cïng bay nµo, cho tr i Êt quay! Cïng bay nµo, cho tr i Êt quay! o¹n th trªn gióp em c m nhën îc nh ng iòu g vò tr i Êt th n yªu? C m nhën vò tr i Êt th n yªu: - Tr i Êt lµ tµi s n v«gi cña têt c mäi ng êi. - Tr i Êt îc so s nh víi h nh nh qu bãng xanh bay gi a trêi xanh cho thêy vî Ñp cña sù b nh yªn, cña niòm vui trong s ng, hån nhiªn. - Tr i Êt hoµ b nh lu«n Êm p tiõng chim gï (h nh nh chim bå c u th êng dïng lµm bióu t îng cña hoµ b nh). - Tr i Êt Ñp vµ nªn th víi h nh nh c nh chim h i u bay chëp chên trªn sãng bión.

5 C u 7: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta, nhµ th TrÇn ng Khoa cã viõt: H¹t g¹o lµng ta Cã b o th ng b y Cã m a th ng ba Giät må h«i sa Nh ng tr a th ng s u N íc nh ai nêu ChÕt c c cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cêy Em hióu o¹n th trªn nh thõ nµo? H nh nh èi lëp trong o¹n th gîi cho em nh ng suy nghü g? H¹t g¹o cña lµng quª ta tr i qua biõt bao nhiªu khã kh n thö th ch to lín cña thiªn nhiªn: nµo lµ b o th ng b y (th êng lµ b o to), nµo lµ m a th ng ba (th êng lµ m a lín). H¹t g¹o cßn îc lµm ra tõ nh ng giät må h«i cña ng êi mñ hiòn trªn c nh ång n¾ng löa: Giät må h«i sa/ Nh ng tr a th ng s u/ N íc nhai nêu/ ChÕt c c cê/ Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cêy.... H nh nh èi lëp cña hai dßng t cuèi ( Cua ngoi lªn bê/ MÑ em xuèng cêy ) gîi cho ta nghü Õn sù vêt v, gian tru n cña ng êi mñ khã cã g so s nh næi. Cµng c m nhën s u s¾c îc nçi vêt v cña ng êi mñ Ó lµm ra h¹t g¹o, ta cµng thªm th ng yªu mñ biõt bao nhiªu. C u 8: T vî Ñp cña rõng m ë H ng S n (Hµ T y), trong bµi Rõng m cña nhµ th TrÇn Lª V n cã o¹n: Rõng m «m lêy nói M y tr¾ng äng thµnh hoa Giã chiòu «ng gên gîn H ng bay gçn bay xa... H y ghi l¹i vµi dßng c m nhën cña em khi äc o¹n th trªn. o¹n th gióp ta c m nhën îc vî Ñp hêp dén cña rõng m H ng S n. Rõng m bao quanh nói, rõng m îc nh n ho ( «m lêy nói ) cµng cho ta thêy sù g¾n bã víi nói mét c ch gçn gòi, th n thiõt vµ yªu th ng. Hoa m në tr¾ng nh m y trªn trêi äng (kõt) l¹i. Giã chiòu «ng nhñ nhµng gên gîn a h ng

6 hoa m lan to kh¾p n i. Cã thó nãi: o¹n th vï ra bøc tranhmang vî Ñp cña Êt trêi thiªn nhiªn hoµ quyön trong rõng m H ng S n. C u 9: Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H ng cã o¹n t c nh nh sau: PhÝa bªn s«ng, xãm Cån HÕn nêu c m chiòu, th khãi nghi ngót c mét vïng tre tróc. u ã, tõ khóc quanh v¾ng læng cña dßng s«ng, tiõng lanh canh cña thuyòn chµi gì nh ng mî c cuèi cïng truyòn i trªn mæt n íc, khiõn mæt s«ng nghe nh réng h n (Theo Hoµng Phñ Ngäc T êng) Em h y cho biõt: o¹n v n trªn cã nh ng h nh nh vµ m thanh nµo cã søc gîi t sinh éng? Gîi t îc iòu g? - H nh nh cã søc gîi t sinh éng: khãi nghi ngót c mét vïng tre tróc (khi xãm Cån HÕn nêu c m chiòu)- gîi t vî Êm p, b nh yªn cña ng êi d n th«n xãm ven s«ng, gióp ng êi äc t ëng t îng ra bøc tranh thuû mæc n s nh ng cã c mét kh«ng gian réng r i (khãi bay lªn bçu trêi, tre tróc vµ s«ng n íc trªn mæt Êt). - m thanh cã søc gîi t sinh éng: tiõng lanh canh cña thuyòn chµi gì nh ng mî c cuèi cïng truyòn i trªn mæt n íc (ë u ã sau khóc quanh v¾ng læng cña dßng s«ng) d êng nh cã søc m vang xa réng trong khung c nh tünh læng, khiõn t c gi cã c m gi c mæt s«ng nghe nh réng h n, gîi cho ng êi äc c m nhën îc vî thanh b nh vµ nªn th cña mét buæi chiòu trªn s«ng H ng. C u 10: Trong bµi Trªn hå Ba BÓ, nhµ th Hoµng Trung Th«ng cã viõt: ThuyÒn ta l ít nhñ trªn Ba BÓ Trªn c m y trêi, trªn nói xanh M y tr¾ng bßng bònh tr«i læng lï M i chìo khua bãng nói rung rinh Theo em, o¹n th trªn béc lé nh ng c m xóc cña t c gi khi i thuyòn trªn hå Ba BÓ nh thõ nµo? Khi con thuyòn l ít nhñ trªn Ba BÓ, nh n thêy c m y trêi, nói xanh in bang trªn mæt n íc, t c gi c m thêy m nh îc i trªn con thuyòn ang tr«i trªn bçu trêi vµ ngän nói cao, m i chìo khua n íc lµm cho bang nói rung rinh, c nh vët thªm k o, nªn th. ã lµ nh ng c m xóc tr íc hå Ba BÓ Ñp Ï vµ th méng, thó hiön t nh c m g¾n bã s u næng cña t c gi èi víi thiªn nhiªn dêt n íc t i Ñp.

7 C u 11: KÕt thóc bµi th TiÕng väng, nhµ th NguyÔn Quang ThiÒu viõt: ªm ªm t«i võa chip m¾t C nh cöa l¹i rung lªn tiõng Ëp c nh Nh ng qu trøng l¹i l n vµo giêc ngñ TiÕng l n nh lë trªn ngµn. o¹n th cho thêy nh ng h nh nh nµo Ó l¹i Ên t îng s u s¾c trong t m trý t c gi? V sao nh vëy? o¹n th cho ta thêy nh ng h nh nh Ó l¹i Ên t îng s u s¾c trong t m trý t c gi : tiõng Ëp c nh cña con chim sî nhá nh cçu mong sù gióp ì trong ªm c n b o vò gçn s ng; nh ng qu trøng trong tæ kh«ng cã chim mñ Êp ñ sï m i m i kh«ng në thµnh chim non îc. Nh ng h nh nh ã lµm nªn tiõng väng khñng khiõp trong giêc ngñ vµ trë thµnh nçi b n kho n, day døt kh«n ngu«i trong t m hån t c gi. C u 12: Trong bµi Mïa th o qu, nhµ v n Ma V n Kh ng t h ng th m trong th o qu nh sau: Giã t y l ít th ít ba qua rõng, quyõn h ng th o qu i, r i theo triòn nói, a h ng th o qu ngät lung, th m nång vµo nh ng th«n xãm Chin San. Giã th m. C y cá th m. Êt trêi th m. Ng êi i rõng th o qu vò, h ng th m ¹m ñ Êp trong tõng nõp o, nõp kh n. H y nªu nhën xðt vò c ch dïng tõ, Æt c u nh»m nhên m¹nh h ng th m cña th o qu chýn trong o¹n v n trªn. T c gi læp l¹i liªn tiõp 3 lçn tõ th m ( iöp tõ), dïng c c tõ th m nång, th m Ëm Ó nhên m¹nh h ng th m cña th o qu chýn. C u Çu cña o¹n v n tuy dµi nh ng îc ng¾t thµnh nhiòu côm tõ diôn t c n giã mang h ng th m cña th o qu chýn trong rõng bay i xa réng. Ba c u ng¾n tiõp theocµng kh¼ng Þnh h ng th m cña th o qu chýn nh lan to, thêm îm vµo têt c thiªn nhiªn, Êt trêi. H ng th o qu chýn cßn Êp ñ trong tong nõp o, nõp kh n cña ng êi i tõ rõng vò, th m m i víi thêi gian. C u 13: Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«io, nhµ th NguyÔn ViÕt B nh viõt: Rõng cä i! Rõng cä! L Ñp, l ngêi ngêi T«i yªu th êng vén gäi

8 MÆt trêi xanh cña t«i. Theo em, khæ th trªn béc lé t nh c m cña t c gi èi víi quª h ng nhthõ nµo? Khæ th béc lé t nh c m thiõt tha yªu quý cña t c gi èi víi rõng cä cña quª h ng. T c gi trß chuyön víi rõng cä nh trß chuyön víi ng êi th n ( Rõng cä i! Rõng cä! ), t nh ng chiõc l cä võa Ñp võa ngêi ngêi søc sèng. H nh nh MÆt trêi xanh cña t«i ë c u th cuèi kh«ng chø nãi lªn sù liªn t ëng, so s nh chýnh x c cña t c gi (l cä xoì nh ng c nh nhá dµi tr«ng xa nh mæt trêi d ng to chiõu nh ng tia n¾ng xanh ) mµ cßn béc lé râ t nh c m yªu mõn vµ tù hµo cña t c gi vò rõng cä cña quª h ng. C u 14: KÕt bµi Hµnh tr nh cña bçy ong, nhµ th NguyÔn øc MËu cã viõt: BÇy ong gi hé cho ng êi Nh ng loµi hoa tµn phai th ng ngµy. Qua hai dßng th trªn, em hióu c«ng viöc cña bçy ong cã ý nghüa g Ñp Ï? Qua hai dßng th, ta thêy c«ng viöc cña bçy ong cã ý nghüa thët Ñp Ï: BÇy ong rong ruæi kh¾p n i Ó t m hoa, hót nhuþ, mang vò lµm thµnh nh ng giät mët th m ngon. Nh ng giät mët ong îc lµm nªn bëi sù kõt tinh tõ h ng th m vþ ngät cña nh ng loµi hoa. Do vëy, khi th ëng thøc mët ong, dï hoa tµn phai theo thêi gian nh ng con ng êi vén c m thêy nh ng mµu hoa îc gi l¹i trong h ng th m, vþ ngät cña mët ong. Cã thó nãi: bçy ong gi g n îc vî Ñp cña thiªn nhiªn Ó ban tæng con ng êi, lµm cho cuéc sèng cña con ng êi thªm h¹nh phóc. C u 15: Trong bµ C«TÊm cña mñ, nhµ th Lª Hång ThiÖn cã viõt: Bao nhiªu c«ng viöc læng thçm Bµn tay cña bð ì Çn mñ cha BÐ häc giái, bð nõt na BÐ lµ c«têm, bð lµ con ngoan. o¹n th trªn gióp em thêy îc nh ng iìu g Ñp Ï ë c«bð ng yªu? o¹n th cho thêy nh ng iòu Ñp Ï ë c«bð ng yªu: m thçm, læng lï lµm nhiòu c«ng viöc ì Çn cho cha mñ, häc hµnh giái giang, c xö tèt víi mäi

9 ng êi (týnh nõt tèt).c«bð xøng ng lµ co têm trong gia nh, lµ con ngoan cña cha mñ, lu«n em Õn niòm vui, h¹nh phóc cho mäi ng êi. C u 16: Ca ngîi cuéc sèng cao Ñp cña b c Hå, trong bµi th B c i!, nhµ th Tè H u cã viõt: B c sèng nh trêi Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa, mçi cµnh hoa Tù do cho mçi êi n«lö S a Ó em th, lôa tæng giµ. o¹n th trªn gióp em hióu îc nh ng nðt Ñp g trong cuéc sèng cña B c Hå kýnh yªu? o¹n th cho thêy nh ng nðt Ñp trong cuéc sèng cña B c Hå kýnh yªu. ã lµ cuéc sèng gçn gòi víi têt c mäi ng êi nh trêi Êt cña ta, cuéc sèng trµn Çy t nh yªu th ng Õn tõng ngän lóa, mçi cµnh hoa. C m éng nhêt lµ cuéc sèng cña B c lu«n v h¹nh phóc cña con ng êi. B c hi sinh c êi m nh v cuéc sèng Êu tranh giµnh éc lëp, tù do cho mçi êi n«lö, v niòm vui cho têt c mäi ng êi ( S a Ó em th, lôa tæng giµ ). C u 17: äc hai c u ca dao : Ai i, õng bá ruéng hoang, Bao nhiªu têc Êt, têc vµng Êy nhiªu. Rñ nhau i cêy i cµy B y giê khã nhäc, cã ngµy phong l u. Em hióu ùoc iòu g cã ý nghüa Ñp Ï trong cuéc sèng cña con ng êi? Hai c u ca dao ghóp ta hióu îc ý nghüa Ñp Ï cña lao éng trong cuéc sèng cña con ng êi. C u ca dao thø nhêt khuyªn ng êi n«ng d n h y ch m chø cµy cêy, trång trät, õng bá ruéng hoang. Bëi v, mçi têc Êt cã gi trþ nh têc vµng ( Bao nhiªu têc Êt,tÊc vµng bêy nhiªu ). C u ca dao thø hai còng lµ lêi nh¾n göi ng êi n«ng d n h y cçn cï lao éng. Bëi v, c«ng viöc i cêy i cµy h«m nay tuy vêt v, khã nhäc nh ng sï em l¹i cuéc sèng no ñ, sung tóc cho ngµy mai ( B y giê khã nhäc, cã ngµy phong l u ).

10 C u 18: Trong bµi ChiÕc xe lu, nhµ th TrÇn Nguyªn µo cã viõt : Tí lµ chiõc xe lu Ng êi tí to lï lï Con êng nµo míi ¾p Tí san bµng t m t¾p Con êng nµo r i nhùa Tí lµ ph¼ng nh lôa Trêi nãng nh löa thiªu Tí vén l n Òu Òu Trêi l¹nh nh íp Tí cµng l n véi v. Theo em, qua h nh nh chiõc xe lu (xe l n êng), t c gi muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh ng phèm chêt g ng quý? Qua h nh nh chiõc xe lu, t c gi muèn ca ngîi ng êi c«ng d n lµm êng cho mäi ng êi i l¹i. Nh ng phèm chêt tèt Ñp cña xe lu còng chýnh lµ nh ng phèm chêt nh kýnh träng cña ng êi c«ng nh n lµm êng. Hä lao éng víi tinh thçn nhiöt t nh vµ tr ch nhiöm cao: san bµng con êng míi ¾p, lµ ph¼ng con êng r i nhùa, mæc cho Trêi nãng nh löa thiªu hay Trêi l¹nh nh íp vén lµm viöc miöt mµi. ChiÕc xe lu hay chýnh lµ ng êi c«ng nh n lµm nªn nh ng con êng, em niòm vui Õn cho mäi ng êi i trªn con êng ã. C u 19: trong Th göi c c häc sinh nh n ngµy khai tr êng Çu tiªn cña n íc ViÖt Nam éc lëp (1945), B c Hå viõt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t i Ñp hay kh«ng, d n téc ViÖt Nam cã b íc tíi µi vinh quang Ó s nh vai víi cac c êng quèc n m ch u îc hay kh«ng, chýnh lµ nhê mét phçn lín ë c«ng häc tëp cña c c em. Lêi d¹y cña B c Hå kýnh yªu gióp em hióu ëc tr ch nhiöm cña ng êi häc sinh èi víi viªc häc tëp nh thõ nµo? Lêi d¹y cña B c Hå gióp em hióu îc tr ch nhiöm cña ng êi häc sinh èi víi viöc häc tëp vµ rìn luyön Ó trë thµnh ng êi trß giái, con ngoan. Cã nhvëy, khi lín lªn, ta míi cã thó gãp phçn tých cùc Ó x y dùng Êt n íc cµng giçu m¹nh, lµm cho non s«ng ViÖt Nam îc s nh vai víi c c c êng quèc n m ch u trªn thõ giíi.

11 C u 20: äc bµi th sau: C nhµ i häc a con Õn líp mçi ngµy Nh con, mñ còng th a thçy, chµo c«chiòu qua bè ãn, t nh cê Con nghe bè còng chµo c«, th a thçy... C nhµ i häc, vui thay! HÌn chi ióm xêu buån l y c nhµ Nhµ m nh nh thó îc... ba ióm m êi. (Cao Xu n S n) Em c m nhën îc niòm vui i häc cña c nhµ qua khæ th thø hai trong bµi th nh thõ nµo? NiÒm vui i häc cña c nhµ îc diôn t qua khæ th thø hai thët hån nhiªn vµ ng yªu. Khi c nhµ Òu I häc, Òu lµ häc trß cña c c thçy gi o, c«gi o th ai còng îc chia sî niòm vui, nçi buån trong häc tëp. Khi cã ióm xêu th buån l y c nhµ. Khi îc ióm 10 th niòm vui còng îc nh n lªn. KÕt qu häc tëp tèt thët sù lµm cho c nhµ sung s íng vµ h¹nh phóc. C u 21: H nh nh ng êi mñ chiõn sü trong kh ng chiõn chèng MÜ îc nhµ th B»ng ViÖt qua nh ng c u th trong bµi MÑ nh sau: Con bþ th ng, n»m l¹i mét mïa m a Nhí d ng mñ n cçn mµ læng lï Nhµ yªn ¾ng. TiÕng ch n i rêt nhñ Giã tõng håi trªn m i l ïa qua... Con xãt lßng, mñ h i tr i b ëi µo Con nh¹t miöng cã canh t«m nêu khõ Khoai n íng, ng«bung ngät lßng Õn thõ Mçi ban mai to khãi Êm trong nhµ. H nh nh ng êi mñ chiõn sü îc gîi t qua hai khæ th cña nhµ th B»ng ViÖt thët c m éng. MÑ th ng anh chiõn sü th ng binh nh th ng øa con ruét thþt, mñ ch m sãc anh n cçn mµ læng lï. C n nhµ yªn ¾ng chø cã tiõng ch n I rêt nhñ cña mñ nh gi g n, n ng nui giêc ngñ cho con. MÑ em Õn cho con tr i b ëi µo, canh t«m nêu khõ Ó con ì xãt lßng, nh¹t miöng. MÑ lµm cho con ngät lßng bëi h ng vþ cña khoai n íng, ng«bung Ëm µ t nh quª

12 h ng, khiõn cho mçi sím mai trong nhµ vên v ng lµn khãi Êm. Cã thó nãi: H nh nh ng êi chiõn sü trong bµi MÑ cña nhµ th B»ng ViÖt chýnh lµ h nh nh Ñp Ï cña quª h ng th n yªu. C u 22: Trong bµi Bé éi vò lµng, nhµ th Hoµng Trung Th«ng cã viõt: C c anh vò M i Êm nhµ vui TiÕng h t c u c êi Rén rµng xãm nhá. C c anh vò T ng bõng tr íc ngâ, Líp líp µn em hín hë ch¹y theo sau. MÑ giµ bþn rþn o n u Vui µn con ë rõng s u míi vò. Em h y cho biõt: Nh ng h nh nh nµo thó hiön niòm vui cña xãm nhë khi bé éi vò? V sao c c anh bé éi îc mäi ng êi mõng rì ãn chµo nh vëy? - Nh ng h nh nh thó hiön niòm vui cña xãm nhá khi bé éi vò: m i Êm nhµ vui, tiõng h t c u c êi rén rµng xãm nhá, líp líp µn em hín hë ch¹y theo sau, mñ giµ bþn rþn o n u. (NiÒm vui cña mñ giµ khi ãn bé éi vò thët khã nãi nªn lêi, chø dån nðn bªn ngoµi mµ kh«ng bióu lé ra bªn ngoµi). - C c anh bé éi îc mäi ng êi mõng rì ãn chµo nh vëy bëi v : c c anh i chiõn Êu b o vö quª h ng, Êt n íc, s½n sµng hi sinh th n m nh Ó em l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ng êi; c c anh lµ con em cña nh n d n, lu«n gçn gòi gióp ì mäi ng êi víi t nh c m yªu th ng Ñp Ï. C u 23: Trong bµi th Chó i tuçn cña TrÇn Ngäc, h nh nh ng êi chiõn sü i tuçn trong ªm khuya thµnh phè îc miªu t nh sau: Trong ªm khuya v¾ng vî, Chó i tuçn ªm nay. NÐp m nh d íi bãng hµng c y Giã «ng l¹nh buèt «i tay chó råi! RÐt th mæc rðt ch u i! Chó i gi m i Êm n i ch u n»m.

13 o¹n th nãi vò ng êi chiõn sü i tuçn trong hoµn c nh nh thõ nµo? Hai dßng th cuèi cho ta thêy ý nghüa g Ñp Ï vµ s u s¾c? o¹n th nãi vò ng êi chiõn sü i tuçn trong hoµn c nh cã nh ng khã kh n vµ thö th ch: ªm khuya v¾ng vî (khi mäi ng êi yªn giêc ngñ say), giã mïa «ng ngoµi trêi lµm l¹nh buèt «i tay. Hai dßng th cuèi cho ta thêy ý nghüa thët Ñp Ï vµ s u s¾c: ng êi chiõn sü rêt quan t m vµ yªu th ng c c ch u thiõu nhi, s½n sµng chþu ùng khã kh n gian khæ cña gi rðt ªm khuya ( RÐt th mæc rðt ch u i! ) Ó gi m i cho c c ch u giêc ngñ Êm p, b nh yªn ( Chó i gi m i Êm n i ch u n»m ). ã còng chýnh lµ vî Ñp cña tinh thçn tr ch nhiöm víi cuéc sèng vµ t nh yªu th ng s u næng cña c c anh chiõn sü èi víi con ng êi. C u 24: Trong bµi Khóc h t ru nh ng em bð lín trªn l ng mñ, nhµ th NguyÔn Khoa iòm viõt vò lêi h t ru cêt lªn tõ tr i tim yªu th ng cña ng êi mñ nh sau: Ngñ ngoan A-kay i, ngñ ngoan A-kay hìi MÑ th ng A-kay, mñ th ng bé éi Con m cho mñ h¹t g¹o tr¾ng ngçn Mai sau con lín vung chµy lón s n... Theo em, lêi h t ru cña ng êi mñ béc lé nh ng iòu g Ñp Ï vµ s u s¾c? - Lêi h t ru cña ng êi mñ béc lé t nh c m yªu th ng s u næng èi víi øa con cßn nhá, èi víi anh bé éi ang chiõn Êu b o vö quª h ng: MÑ th ng a- kay, mñ th ng bé éi. - Lêi h t ru cßn béc lé niòm hi väng lín lao vµ Ñp Ï cña mñ: Con m cho mñ h¹t g¹o tr¾ng ngçn Ó nu«i anh bé éi, Ó nu«i con kh«n lín, giái giang ( Mai sau con lín vung chµy lón s n... ) ã lµ nh ng iòu Ñp Ï vµ s u s¾c béc lé qua lêi h t ru tõ tr i tim yªu th ng cña mñ. C u 25: NghÜ vò n i dßng s«ng ch y ra bión, trong bµi Cöa s«ng, nhµ th Quang Huy cã viõt: Dï gi p mæt cïng bión réng Cöa s«ng ch¼ng døt céi nguån L xanh mçi lçn tr«i xuèng Bçng... nhí mét vïng nói non.

14 Em h y chø râ nh ng h nh nh nh n ho îc t c gi sö dông trong khæ th trªn vµ nªu ý nghüa cña nh ng h nh nh ã. -Nh ng h nh nh nh n ho : Cöa s«ng dï gi p mæt cïng bión réng nh ng ch¼ng døt îc céi nguån; l xanh tr«i xuèng Õn cöa s«ng bçng nhí mét vïng nói non. -ý nghüa: Qua nh ng h nh nh trªn, t c gi muèn ca ngîi t nh c m (têm lßng) lu«n g¾n bã, thuû chung, kh«ng quªn céi nguån (n i sinh ra) cña mçi con ng êi. C u 26: Trong bµi Nhí ViÖt B¾c (TV3 - TËp 1) nçi nhí cña ng êi c n bé vò xu«i îc nhµ th Tè H u gîi t nh sau: Ta vò mình cã nhí ta Ta vò, ta nhí nh ng hoa cïng ng êi. Rõng xanh hoa chuèi á t i Ìo cao n¾ng nh dao gµi th¾t l ng. Ngµy xu n m në tr¾ng rõng Nhí ng êi an nãn chuèt tõng sîi giang... Em h y cho biõt: Ng êi c n bé vò xu«i nhí nh ng g ë chiõn khu ViÖt B¾c? Nçi nhí Êy béc lé t nh c m g ë ng êi c n bé? - Ng êi c n bé vò xu«i nhí nh ng hoa cïng ng êi (c nh vµ ng êi) ë chiõn khu ViÖt B¾c: + C nh: Hoa chuèi rõng á t i næi bët trªn nòn l xanh ( Rõng xanh hoa chuèi á t i ), hoa m në tr¾ng kh¾p c nh rõng khi mïa xu n vò ( Ngµy xu n m në tr¾ng rõng ). + Ng êi: Ng êi i rõng trªn n ng ( Ìo cao n¾ng nh dao gµi th¾t l ng ), ng êi an nãn cçn cï, ch m chø chuèt tõng sîi giang. - Nçi nhí Êy béc lé t nh c m yªu th ng, g¾n bã s u næng cña ng êi c n bé víi m nh Êt vµ con ng êi ViÖt B¾c - c i n«i cña c ch m¹ng ViÖt Nam trong nh ng n m kh ng chiõn chèng Ph p.

15 C u 27: Trong bµi Êt n íc, nhµ th nguyôn nh Thi cã viõt: N íc chóng ta, N íc nh ng ng êi ch a bao giê khuêt ªm ªm r rçm trong tiõng Êt Nh ng buæi ngµy x a väng nãi vò. Em hióu nh ng c u th trªn nh thõ nµo? Hai dßng th cuèi muèn nh¾c nhë chóng ta iòu g? - Êt n íc ViÖt Nam lµ Êt n íc cña nh ng ng êi dòng c m, kiªn c êng ch a bao giê chþu khuêt phôc tr íc kî thï x m l îc. ªm ªm, r rçm trong tiõng Êt lµ lêi nãi cña cha «ng tõ ngh n x a väng vò nh¾n nhñ con ch u. - Hai dßng th cuèi muèn nh¾c nhë ta h y ghi nhí vµ ph t huy truyòn thèng bêt khuêt cña cha «ng tõ nh ng buæi ngµy x a (nh ng ngµy th ng Çy vî vang vµ ng tù hµo vò lþch sö dùng n íc vµ gi n íc cña d n téc). C u 28: äc hai khæ th sau trong bµi H ng nh n cña t c gi TrÇn Kim Dòng: Ngµy «ng trång nh n Ch u cßn bð th V ng lêi «ng dæn Ch u t íi ch u che. Nay mïa qu chýn Th m h ng nh n lång Ch u n nh n ngät Nhí «ng vun trång. Em cã nhën xðt g vò h nh nh ng êi ch u qua hai khæ th trªn? - Ch u cßn bð th nh ng biõt nghe lêi «ng dæn, ngoan ngo n, chþu khã ch m sãc c y nh n do tay «ng trång ( V ng lêi «ng dæn. Ch u t íi ch u che ). - Ch u tuy cßn nhá nh ng cã t nh c m Ñp Ï, biõt nuèng n íc nhí nguån- n qu nhí kî trång c y: îc n nh n ngät nh ng lu«n nhí Õn c«ng n cña «ng - ng êi vun trång c y nh n.

16 C u 29: Trong bµi NghÖ nh n B t trµng, nhµ th Hå Minh Hµ t nðt vï cña c«g i lµm å gèm nh sau: Bót nghiªng lêt phêt h¹t m a Bót chao gîn n íc T y Hå l n t n Hµi hoµ êng nðt hoa v n D ng em, d ng cña nghö nh n B t Trµng. o¹n th gióp em c m nhën îc nðt bót tµi hoa cña ng êi nghö nh n B t Trµng nh thõ nµo? NÐt bót trªn tay ng êi nghö nh n B t Trµng thët tµi hoa: - Khi bót nghiªng (phèy nhanh nhanh tõ trªn xuèng), nh ng h¹t m a bçng hiön ra nh ang bay lêt phêt ngoµi trêi. - Khi bót chao ( a qua a l¹i nhñ nhµng), nh ng gîn n íc (lµn sãng nhñ) T y Hå nh ang chuyón éng l n t n tr íc m¾t ta. Nh ng êng nðt hoa v n rêt hµi hoµ còng îc t¹o nªn tõ c y bót Êyc y bót lµm cho vî Ñp cña cuéc sèng hiön ra mét c ch sinh éng trªn å gèm B t Trµng. C u 30: ViÕt vò ng êi mñ, nhµ th Tr ng Nam H ng cã nh ng c u th sau: Thêi gian ch¹y qua tãc mñ Mét mµu tr¾ng Õn n«n nao L ng mñ cø cßng dçn xuèng Cho con ngµy mét thªm cao. MÑ i, trong lêi mñ h t Cã c cuéc êi hiön ra Lêi ru ch¾p con «i c nh Lín råi con sï bay xa. (TrÝch trong Lêi mñ h t) Theo em, o¹n th trªn béc lé nh ng c m xóc vµ suy nghü g cña t c gi? o¹n th béc lé nh ng c m xóc vµ suy nghü cña t c gi vò ng êi mñ. H nh nh m i tãc mñ b¹c tr¾ng v thêi gian lµm cho t c gi xóc éng Õn n«n nao. ý èi lëp trong hai c u th L ng mñ cø cßng dçn xuèng/ Cho con ngµy mét thªm cao. Nh muèn béc lé suy nghü vò lßng biõt n cña t c gi èi víi mñ. MÑ em Õn cho con c cuéc êi trong lêi h t, mñ ch¾p cho con «i c nh Ó råi lín lªn con sï bay xa. Nh ng c m xóc vµ suy nghü cña t c gi vò ng êi mñ thët Ñp Ï biõt bao nhiªu.

17 C u 31: Trong bµi Thî rìn, nhµ th Kh nh Nguyªn viõt: Lµm thî rìn mïa hì cã nùc Quai mét trën, n íc tu õng ùc Hai vai trçn bãng nhéy må h«i Còng cã khi thêy thë qua tai. Lµm thî rìn vui nh diôn kþch R u b»ng than mäc lªn b»ng thých NghÞch ë y giµ trî nh nhau Nªn nô c êi nµo cã t¾t u. o¹n th trªn gióp em hióu vò ng êi thî rìn vµ c«ng viöc cña hä ra sao? - C«ng viöc cña ng êi thî rìn thët næng nhäc vµ vêt v, thó hiön qua c c chi tiõt: lµm viöc trong mïa hì th Quai mét trën, n íc tu õng ùc (quai bóa næng nhäc), Hai vai trçn, bãng nhéy må h«i, cã nh ng lóc möt Õn møc thë qua tai (ý nãi rêt möt). - MÆc dï c«ng viöc næng nhäc vµ vêt v nh ng nh ng ng êi thî rìn vén l¹c quan, yªu êi v hä rêt yªu c«ng viöc cña m nh. Hä vui nh diôn kþch v thêy mæt mòi ai nom còng ngé ( R u b»ng than, mäc lªn b»ng thých ), týnh t nh ai còng hån nhiªn, vui nhén ( NghÞch ë y giµ trî nh nhau ). Cho nªn nô c êi lu«n në trªn m«i nh ng ng êi thî rìn ( Nªn nô c êi nµo cã t¾t u ), khiõn hä thªm Ñp Ï, ng yªu. C u 32: Nãi vò nh n vët chþ Sø (ng êi phô n anh hïng trong kh ng chiõn chèng MÜ), trong t c phèm Hßn Êt cña nhµ v n Anh øc cã o¹n viõt: ChÞ Sø yªu biõt bao nhiªu c i chèn nµy, n i chþ oa oa cêt tiõng khãc Çu tiªn, n i qu ngät, tr i sai th¾m hång da dî chþ. ChÝnh t¹i n i nµy, mñ chþ h t ru chþ ngñ. Vµ Õn lóc lµm mñ, chþ l¹i h t ru con nh ng c u h t ngµy x a... äc o¹n v n trªn, em hióu îc v sao chþ Sø rêt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h ng? äc o¹n v n, ta thêy chþ Sø rêt yªu quý vµ g¾n bã víi quª h ng bëi v : quª h ng lµ n i chþ sinh ra n i chþ oa oa cêt tiõng khãc chµo êi, îc nu«i d ìng Ó tr ëng thµnh vµ cã vî Ñp quý gi n i qu ngät, tr i sai th¾m hång da dî chþ. Còng chýnh t¹i m nh Êt cña que h ng, chþ îc ngñ ngon vµ lín lªn trong tiõng ru cña ng êi mñ th n yªu; Õn khi lµm mñ, chþ l¹i h t ru con nh ng c u h t ngµy x a, l¹i nu«i con lín kh«n b»ng c t nh yªu th ng s u næng cña ng êi mñ.

18 C u 33: Trong bµi Sang n m con lªn b y, nhµ th Vò nh Minh cã viõt: i qua thêi Êu th Bao iòu bay i mêt ChØ cßn trong êi thët TiÕng ng êi nãi víi con H¹nh phóc khã kh n h n Mäi iòu con thêy Nh ng lµ con giµnh lêy Tõ hai bµn tay con. Qua o¹n th, t c gi muèn nãi víi con iòu g khi con lín lªn vµ tõ gi tuæi Êu th : Qua o¹n th, ng êi cha muèn nãi víi con: khi lín lªnvµ tõ gi thêi th Êu, con sï b íc vµo cuéc êi thùc cã nhiòu thö th ch nh ng còng ng tù hµo. Ó cã îc h¹nh phóc, con ph i rêt vêt v, khã kh n v ph i giµnh lêy h¹nh phóc b»ng lao éng, b»ng «i tay vµ khèi ãc cña chýnh b n th n m nh (kh«ng gièng nhh¹nh phóc t m thêy dô dµng trong c c truyön êi x a, nhê sù gióp ì cña ng Bôt, Bµ Tiªn ). Nh ng h¹nh phóc mµ con t m îc trong êi thùc sï thët sù lµ cña con (do chýnh bµn tay vµ khèi ãc cña con lµm ra), sï em Õn cho con niòm tù hµo kiªu h nh. C u 34: Trong bµi Con cß, nhµ th ChÕ Lan Viªn viõt vò lêi ru cña ng êi mñ nh sau: Mai kh«n lín con theo cß i häc, C nh tr¾ng cß bay theo gãt «i ch n. Lín lªn, lín lªn, lín lªn... Con lµm g? Con lµm thi sü. C nh cß tr¾ng l¹i bay hoµi kh«ng nghø, Tr íc hiªn nhµ Vµ trong h i m t c u v n. H y nªu nh ng suy nghü cña em vò h nh nh con cß trong o¹n th trªn.

19 - H nh nh con cß th n th ng lu«n g¾n bã víi tuæi häc trß ng y th, trong s ng cña con ( Mai kh«n lín con theo cß i häc / C nh tr¾ng cß bay theo gãt ch n ). - Khi con lín lªn trë thµnh thi sü, h nh nh con cß vén lu«n gçn gòi bªn con ( I ), hiön ra ngay tr íc hiªn nhµ vµ trong h i m t c u v n (ý nãi c u v n cã chêt th Ñp Ï, bay bæng nh c nh cß tr¾ng th n th ng). C u 35: äc nh ng khæ th sau trong bµi Ng ìng cöa cña nhµ th Vò QuÇn Ph ng: N i nµy ai còng quen Ngay tõ thêi têm bð Khi tay bµ, tay mñ Cßn d¾t vßng i men. N i bè mñ ngµy ªm Lóc nµo qua còng véi, N i b¹n bì ch¹y tíi Th êng lóc nµo còng vui. N i nµy a t«i Buæi Çu tiªn Õn líp Nay con êng xa t¾p, VÉn ang chê t«i i. H nh nh ng ìng cöa cña ng«i nhµ trong mçi khæ th trªn gîi cho em nghü Õn nh ng iòu g Ñp Ï vµ s u s¾c? H nh nh ng ìng cöa qua mçi khæ th gîi nh ng iòu Ñp Ï vµ s u s¾c: - Khæ th 1: Ng ìng cöa th n quen víi em ngay tõ thêi Êu th, chëp ch ng b íc i trong tay bµ, tay mñ d¾t i vßng men. Khæ th 2: Ng ìng cöa lµ n i chøng kiõn sù vêt v, lo toan cña bè mñ nu«i con kh«n lín ( N i bè mñ ngµy ªm/ Lóc nµo qua còng véi ); lµ n i em gæp gì b¹n bì trong niòm vui gæp mæt ( N i b¹n bì ch¹y tíi/ Th êng lóc nµo còng vui ). - Khæ th 3: Ng ìng cöa cßn lµ n i a em Buæi Çu Õn líp Ó häc îc bao nhiªu iòu hay, gçn gòi víi bao thçy c«, b¹n bì mõn th ng. Khi em lín lªn, ng ìng cöa th n quen còng lµ n i d a em Õn víi nh ng con êng xa t¾p»y íc m vµ hi väng ãn chê. Ò 36: Trong bµi Dõa i, nhµ th Lª Anh xu n cã viõt: Dõa vén øng hiªn ngang cao vót, L vén xanh rêt mùc dþu dµng, RÔ dõa b m s u vµo lßng Êt, Nh d n lµng b m chæt quª h ng. Em h y cho biõt: h nh nh c y dõa trong o¹n th trªn nãi lªn nh ng IÒu g Ñp Ï cña ng êi d n miìn Nam trong kh ng chiõn chèng MÜ?

20 - C u Dõa vén øng hiªn ngang cao vót cã ý ca ngîi phèm chêt kiªn c êng, anh dòng, hiªn ngang, tù hµo trong chiõn Êu. - C u L vén xanh rêt mùc dþu dµng ý nãi phèm chêt v«cïng trong s ng, thuû chung, dþu dµng, Ñp Ï trong cuéc sèng. - C c c u: RÔ dõa b m s u vµo lßng Êt/ Nh d n lµng b m chæt quª h ng ýnãi phèm chêt kiªn c êng b m trô, g¾n bã chæt che xvíi m nh Êt quª h ng miòn Nam. Ò 37: T c nh Ñp ë Sa Pa nhµ v n NguyÔn Phan H ch viõt: Tho¾t c i, l c c l vµng r i trong kho nh kh¾c mïa thu. Tho¾t c, tr¾ng long lanh mét c n m a tuyõt trªn nh ng cµnh µo, lª, mën. Tho¾t c i, giã xu n h y hèy nång nµn víi nh ng b«ng hoa lay n mµu en nhung hiõm quý. Em cã nhën xðt g vò c ch dïng tõ, Æt c u ë o¹n v n trªn? Nªu t c dông cña c ch dïng tõ, Æt c u ã? - NhËn xðt: Dïng 3 lµn tõ ng tho¾t c i ( iöp ng ) ë Çu c u; c u 1 o bæ ng l c c lªn tr íc; c u 2 o vþ ng tr¾ng long lanh lªn tr íc. - T c dông: iöp ng Tho¾t c i gîi t c m xóc ét ngét ngì ngµng, nhên m¹nh sù thay æi nhanh chãng cña thêi gian, Õn møc g y bêt ngê; dïng o ng Ó nhên m¹nh, lµm næi bët vî Ñp nªn th cña sù biõn æi vò c nh s¾c thiªn nhiªn ë Sa Pa. Ò 38: Trong bµi Bãc lþch, nhµ th Bïi KiÕn Quèc cã viõt: Ngµy h«m qua ë l¹i Trong vë hång cña con Con häc hµnh ch m chø Lµ ngµy qua vén cßn. Nhµ th muèn nãi víi em iòu g qua o¹n th trªn: Nhµ th muèn nãi: KÕt qu häc tëp ch m chø cña ngµy h«m qua îc thó hiön râ trªn trang vë hång Ñp Ï cña tuæi th ; nã sï îc l u gi m i m i cïng víi thêi gian. V vëy cã thó nãi ngµy h«m qua sï kh«ng bao giê bþ mêt i. Ò 39: Bãng m y H«m nay trêi n¾ng nh nung

21 MÑ em i cêy ph i l ng c ngµy íc g em ho m m y Em che cho mñ suèt ngµy bãng r m. äc bµi th trªn, em thêy îc nh ng nðt g Ñp vò t nh c m cña ng êi con èi víi ng êi mñ? lµ: Nh ng nðt Ñp vò t nh c m cña ng êi con èi víi mñ qua bµi th Bãng m y - Th ng mñ ph i lµm viöc vêt v : ph i l ng i cêy c ngµy d íi trêi n¾ng nãng (nãng nh nung). - íc mong îc gãp phçn lµm cho mñ ì vêt v trong c«ng viöc: ho thµnh bãng mêy Ó che cho mñ suèt ngµy bãng r m, gióp mñ lµm viöc trªn ång m t mî, khái bþ n¾ng nãng. ã lµ t nh th ng võa s u s¾c võa rêt cô thó vµ thiõt thùc cña ng êi con èi víi mñ. Ò 40: Trong bµi Vµm cá «ng, nhµ th Hoµi Vò cã viõt: y con s«ng nh dßng s a mñ N íc vò xanh ruéng lóa v ên c y. Vµ m ¾p nh lßng ng êi mñ Chë t nh th ng trang tr i ªm ngµy. äc o¹n th trªn, em c m nhën îc vî Ñp ng quý cña dßng s«ng quª h ng nh thõ nµo? - Dßng s«ng quª h ng a n íc vò lµm cho nh ng ruéng lóa, v ên c y xanh t i, Çy søc sèng. V vëy, nã îc vý nh dßng s a mñ nu«i d ìng c c con kh«n lín. - N íc s«ng m ¾p Çy nh têm lßng ng êi mñ trµn Çy t nh th ng yªu, lu«n s½n sµng chia sî (trang tr i ªm ngµy) cho nh ng øa con, cho c mäi ng êi. Nh ng vî Ñp Êm p t nh ng êi ã lµm cho ta thªm yªu quý vµ g¾n bã víi dßng s«ng quª h ng. Ò 41: Trong bµi C«gi o líp em, nhµ th NguyÔn Xu n Sanh cã viõt: C«d¹y em tëp viõt

22 Giã a tho ng h ng nhµi N¾ng ghð vµo cöa líp Xem chóng em häc bµi. Em h y cho biõt: khæ th trªn sö dông biñn ph p nghö thuët g næi bët? BiÖn ph p nghö thuët ã gióp em thêy îc iòu g Ñp Ï cña c c b¹n häc sinh? - Khæ th trªn sö dông biön ph p nghö thuët nh n ho. - T c dông cña biön ph p nghö thuët nh n ho lµ: cho thêy îc tinh thçn häc tëp rêt ch m chø cña c c b¹n häc sinh (lµm cho n¾ng nh øa trî nhá ang tung t ng ch¹y nh còng muèn dõng l¹i ghð vµo cöa líp Ó xem c c b¹n häc bµi). Ò 42: Trong bµi ViÖt Nam th n yªu, nhµ th NguyÔn nh Thi cã viõt: ViÖt Nam Êt n íc ta i! Mªnh m«ng bión lóa u trêi Ñp h n C nh cß bay l rëp rên M y mê che Ønh Tr êng S n sím chiòu. äc o¹n th trªn, em c m nhën îc iòu g vò Êt n íc ViÖt Nam? äc o¹n th trªn em c m nhën îc: - Êt n íc ViÖt Nam thët giµu Ñp, ng yªu, thó hiön qua h nh nh: bión lóa réng mªnh m«ng (høa hñn sù no Êm), c nh cß bay l rëp rên (gîi nðt gi n dþ ng yªu). - Êt n íc ViÖt Nam thët ng tù hµo víi c nh hïng vü mµ nªn th, thî hiön qua h nh nh Ønh Tr êng S n cao vêi cîi sím chiòu m y phñ. Ò 43: KÕt thóc bµi Tre ViÖt Nam, nhµ th NguyÔn Duy viõt: Mai sau, Mai sau, Mai sau, Êt xanh tre m i xanh mµu tre xanh. Em h y cho biõt nh ng c u th trªn nh»m kh¼ng Þnh iòu g? C ch diôn ¹t cña nhµ th cã nh ng g éc o, gãp phçn kh¼ng Þnh iòu ã?

23 - Nh ng c u th kõt thóc cña bµi Tre ViÖt Nam nh»m kh¼ng Þnh mét mµu xanh vünh cöu cña tre ViÖt Nam, søc sèng bêt diöt cña con ng êi ViÖt Nam, truyòn thèng cao Ñp cña d n téc ViÖt Nam. - C ch diôn ¹t éc o cña nhµ th gãp phçn kh¼ng Þnh iòu ã: + Thay æi c ch ng¾t nhþp vµ ng¾t dßng (Mai sau, / Mai sau, /Mai sau) víi biönph p sö dông IÖp ng Mai sau gãp phçn gîi c m xóc vò thêi gian vµ kh«ng gian nh më ra v«tën, t¹o cho ý th m vang bay bæng vµ em Õn cho ng êi äc nh ng liªn t ëng thó vþ. + Dïng tõ xanh ba lçn trong mét dßng th víi nh ng sù kõt hîp kh c nhau (xanh tre, xanh mµu, tre xanh) t¹o ra nh ng nðt nghüa a d¹ng, phong phó vµ kh¼ng Þnh sù tr êng tån cña mµu s¾c, cña søc sèng d n téc. Ò 44: Trong bµi VÒ th m nhµ B c, nhµ th NguyÔn øc MËu cã viõt: Ng«i nhµ thuë B c thiõu thêi Nghiªng nghiªng m i lîp bao êi n¾ng m a ChiÕc gi êng tre qu n s Vâng gai ru m t nh ng tr a n¾ng hì. Em h y cho biõt: o¹n th gióp ta c m nhën îc IÒu g Ñp Ï, th n th ng? - H nh nh ng«i nhµ cña B c lóc thiõu thêi thët n s, gi n dþ nh bao ng«i nhµ cña lµng quª ViÖt Nam: M i nhµ tranh nghiªng nghiªng tõng tr i bao m a n¾ng, chiõc gi êng tre n s, chiõc vâng gai ru m t nh ng tr a n¾ng hì. - Sèng trong ng«i nhµ ã, B c Hå îc lín lªn trong t nh th ng yªu cña gia nh: vâng gai ru m t nh ng tr a n¾ng hì. Ò 45: Trong bµi th Con cß, nhµ th ChÕ Lan Viªn cã viõt: Con dï lín vén lµ con cña mñ i hõt êi, lßng mñ vén theo con. Hai dßng th trªn gióp em c m nhën îc ý nghüa g Ñp Ï? T nh c m yªu th ng cña mñ dµnh cho con thët to lín vµ kh«ng bao giê v i c¹n. Dï con kh«n lín, dï cã i hõt êi (sèng trän êi), t nh th ng cña mñ èi víi con nh vén cßn sèng m i, vén theo con Ó quan t m lo l¾ng, gióp ì con, tiõp cho con thªm søc m¹nh v n lªn trong cuéc sèng. Cã thó nãi t nh th ng cña mñ lµ t nh th ng bêt tö!

24 Ò 46: Quª h ng lµ c nh diòu biõc Tuæi h con th trªn ång Quª h ng lµ con ß nhá m Òm khua n íc ven s«ng. (Quª h ng cña ç Trung Qu n) äc o¹n th trªn, em thêy îc nh ng ý nghü vµ t nh c m cña nhµ th èi víi quª h ng nh thõ nµo? T c gi béc lé nh ng suy nghü vò quª h ng th«ng qua nh ng h nh nh rêt cô thó: - C nh diòu biõc th trªn ång tõng in Ëm dêu Ên tuæi th Ñp dï th méng trªn quª h ng. - Con ß nhá khua n íc trªn dßng s«ng quª h ng víi m thanh nhñ nhµng, ªm Òm mµ l¾ng äng; Cã thó nãi, nh ng sù vët n s, gi n dþ trªn quª h ng lu«n cã sù g¾n bã víi con ng êi vµ trë thµnh nh ng kø niöm kh«ng thó nµo quªn. NghÜ vò quª h ng nh vëy, chøng tá t nh c m cña t c gi èi víi quª h ng thët s u s¾c vµ Ñp Ï. Ò 47: H y ghi l¹i vµi dßng c m nhën cña em vò vî Ñp cña rõng m H ng S n îc gîi t qua o¹n th sau: Rõng m «m lêy nói (Rõng m cña TrÇn Lª V n). M y tr¾ng äng thµnh hoa Giã chiòu «ng gên gîn H ng bay gçn bay xa... - Rõng m bao quanh nói îc nh n ho («m lêy nói) cho thêy sù g¾n bã gçn gòi, th n thiõt vµ th¾m îm t nh c m cña c nh vët thiªn nhiªn. - Hoa m në tr¾ng nh m y trªn trêi äng (kõt) l¹i. - Giã chiòu «ng nhñ nhµng (gên gîn) a h ng hoa m lan to i kh¾p n i.

25 Cã thó nãi: o¹n th vï ra bøc tranh mang vî Ñp cña Êt trêi hoµ quyön trong rõng m H ng S n. Ò 48: Trong bai TiÕng h t mïa gæt, nhµ th NguyÔn Duy cã viõt: Giã n ng tiõng h t chãi chang Long lanh l ìi h i liõm ngang ch n trêi. T c gi sö dông biön ph p nghö thuët g næi bët ë hai c u th trªn? Nhê biön ph p nghö thuët næi bët ã, em c m nhën îc néi dung, ý nghüa g Ñp Ï? - BiÖn ph p nghö thuët næi bët ë hai c u th lµ biön ph p nh n hãa (thó hiñn râ nh ng tõ gn chø Æc ióm cña ng êi: n ng, liõm). - Néi dung, ý nghüa Ñp Ï: c nh mïa gæt ë n«ng th«n ViÖt Nam thët vui t I, n o nøc (Giã n ng tiõng h t chãi chang); c nh ång lóa tèt mªnh m«ng høa hñn mét cuéc sèng Êm no (Long lanh l ìi h i liõm ngang ch n trêi). Nh ng c nh ã gîi cho ta thêy kh«ng khý Çm Êm, thanh b nh n i th«n quª khi mïa gæt Õn. Ò 49: Trong bµi Phong c nh Hßn Êt, nhµ v n NguyÔn Anh øc mieu t c nh Hßn Êt nh sau: Xa qu khái Hßn mét çi lµ b i Tre. ThÊp tho ng nh ng c y tre»ng ngµ cao vót, vµng ãng, nh ng c y tre l u nay vén øng Êy, b nh yªn vµ thanh th n, mæc cho bao nhiªu n m th ng qua i, mæc cho bao nhiªu giã m a thæi tíi. Sau ræng tre Êy, bión c cßn l u êi h n, vén ang giìn sãng, mang mét mµu xanh lôc. Theo em, ngoµi vî Ñp cña c nh vët (tre»ng ngµa, bión c ), o¹n v n cßn cho ta thêy vî Ñp g cña c nh vët quª h ng? BiÖn ph p nghö thuët nµo gióp cho em nhën biõt îc iòu ã? - Ngoµi vî Ñp cña c nh vët (tre»ng ngµ, bión c ), o¹n v n cßn cho ta thêy vî Ñp cña con ng êi trªn quª h ng. - BiÖn ph p nghö thuët nh n ho gióp ta nhën th¾y îc iòu ã: c y tre vén øng Êy b nh yªn vµ thanh th n, bión c vén ang giìn sãng (tre vµ bión mang nh ng Æc ióm cña con ng êi). Nãi Õn c y tre hay nãi Õn bión c còng lµ nãi Õn con ng êi víi vî Ñp næi bët: sù bòn bø, anh dòng, kiªn c êng tr íc mäi thö th ch cña thêi gian (mæc cho bao nhiªu n m th ng i qua, mæc cho bao nhiªu giã m a thæi tíi, bión c cßn l u êi h n) Ò 50: Trong bµi H¹t g¹o lµng ta, nhµ th TrÇn ng Khoa cã viõt:

26 H¹t g¹o lµng ta Cã b o th ng b y Cã m a th ng ba Giät må h«i sa Nh ng tr a th ng s u N íc nh ai nêu ChÕt c c cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cêy o¹n th gióp em hióu îc ý nghüa g cña h¹t g¹o? H y nªu râ t c dông cña iöp ng vµ h nh nh èi lëp îc sö dông trong o¹n th trªn? - Ý nghüa cña h¹t g¹o: H¹t g¹o ph i tr i qua biõt bao thö th ch khã kh n cña thiªn nhiªn víi nh ng c n b o th ng b y (th êng lµ b o to), nh ng trën m a th ng ba (th êng lµ m a lín). Nh ng iòu quan träng h n lµ h¹t g¹o cßn cã nh ng giät må h«i cña con ng êi lao éng cçn cï trong nh ng ngµy n¾ng nãng (N íc nh ai nêu/ ChÕt c c cê/ Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cêy). - o¹n th sö dông iöp ng cã nh»m nhên m¹nh khã kh n cña thiªn nhiªn; sö dông h nh nh èi lëp Cua ngoi lªn bê nh ng MÑ em xuèng cêy. Nh»m gîi t h nh nh lao éng vêt v cña ng êi mñ, ång thêi nhên m¹nh gi trþ to llín cña h¹t g¹o îc lµm ra. Ò 51: Trong bµi TiÕng h t mïa gæt, khi t c nh bµ con n«ng d n tuèt lóa d íi ªm tr ng s ng, nhµ th NguyÔn Duy viõt: M nh s n tr ng lóa chêt Çy Vµng tu«n trong tiõng m y quay xëp x nh. Theo em, ë dßng th thø nhêt, trong hai c ch ng¾t nhþp d íi y: - M nh s n/ tr ng lóa chêt Çy. - M nh s n tr ng/ lóa chêt Çy. Em chon c ch ng¾t nhþp nµo? V sao? Mçi c ch ng¾t nhþp cã søc gîi t, gîi c m riªng. Theo c ch ng¾t nhþp thø nhêt(m nh s n / tr ng lóa chêt Çy),c u th îc hióu: trªn s n, c lóa, c tr ng Òu chêt Çy, Òu trµn ngëp. C nh t îng nµy võa gîi sù no ñ, võa gîi c m gi c th méng. C ch ng¾t nhþp thø hai (M nh s n tr ng / lóa chêt Çy) th gîi îc ë ng êi äc vò mét m nh s n trµn ngëp nh tr ng, lung linh huyòn o, trªn ã lóa chêt Çy. Tuy nhiªn c ch ng¾t nhþp thø hai cã phçn khiªn c ìng, thiõu tù nhiªn. Do ã c ch ng¾t nhþp thø nhêt vén hîp lý h n. Ò 52:

27 Con i tr m nói ngµn khe Kh«ng b»ng mu«n nçi t i tª lßng bçm. (Tè H u) Theo em, trong c u th trªn tr m cã b»ng vµ ngµn cã b»ng hay kh«ng? V sao? Trong c u th nµy tr m kh«ng ph i lµ con sè chýnh x c vµ ngµn kh«ng ph I lµ Tr m vµ ngµn ë y îc hióu theo nghüa bãng, chø sè nhiòu. Dßng th Con i tr m nói ngµn khe muèn nãi: Con i qua rêt nhiòu nói, nhiòu khe, vît qua rêt nhiòu khã kh n gian khæ trªn nh ng dæm êng kh ng chiõn. Ò 53: o¹n th Khóc h t ru cña nhµ th Nguüen Khoa iòm nãi vò t nh c m cña ng êi mñ miòn nói võa nu«i con võa tham gia c«ng t c kh ng chiõn cã hai c u: MÑ gi g¹o mñ nu«i bé éi NhÞp chµy nghiªng, giêc ngñ em nghiªng. Em hióu c u th NhÞp chµy nghiªng, giêc ngñ em nghiªng nh thõ nµo? C u th NhÞp chµy nghiªng, giêc ngñ em nghiªng gîi ë ng êi äc c nh t îng: Khi cçm chµygi g¹o, theo mçi nhþp chµy, th n h nh cña ng êi mñ l¹i chao nghiªng. Em bð ngñ trªn l ng mñ nªn giêc ngñ cña em còng d êng nh nghiªng theo d ng mñ. ã lµ h nh nh rêt thët nh ng còng rêt th qua ngßi bót tinh tõ cña t c gi. TÊm l ng gçy cña ng êi mñ miòn nói rêt vêt v qua lao éng Ó nu«i con, nu«i bé éi nh MÜ l¹i chýnh lµ chiõc n«i ªm Ó em bð ngñ ngon lµnh. Ò 54: Trong bµi C y dõa cña nhµ th TrÇn ng Khoa cã o¹n: C y dõa xanh to nhiòu tµu Dang tay ãn giã, gët Çu gäi tr ng. Th n dõa b¹c phõch th ng n m, Qu dõa - µn lîn con n»m trªn cao. ªm hì hoa në cïng sao Tµu dõa - chiõc l îc ch i vµo m y xanh...

28 Theo em, phðp nh n ho vµ so s nh îc thó hiön trong nh ng tõ gnõ nµo ë o¹n th trªn? Thö ph n tých c i hay cña phðp nh n ho vµ phðp so s nh trong o¹n th trªn? - PhÐp nh n ho îc sö dông trong c c tõ ng : Dang tay ãn giã; gët Çu gäi tr ng. C c tõ ng nµy cã t c dông lµm cho vët v«tri lµ c y dõa còng cã nh ng bióu hiön t nh c m nh con ng êi. Dõa còng më réng vßng tay ãn giã, còng gët Çu mêi gäi tr ng lªn. Qua c ch nãi nh n ho, c nh vët trë nªn sèng éng, cã êng nðt, h nh khèi, cã hån vµ cã søc gîi t, gîi c m cao. - PhÐp so s nh îc thó hiön trong c c tõ ng : qu dõa (gièng nh ) µn lîn con; tµu dõa (gièng nh ) chiõc l îc. C ch so s nh ë y kh bêt ngê, thó vþ, thó hiön sù liªn t ëng, t ëng t îng phong phó cña t c gi. C ch so s nh nµy còng cã t c dông lµm cho c nh vët trë nªn sèng éng, cã êng nðt, cã h nh khèi, cã søc gîi t, gîi c m cao. Ò 55: Trong bµi Nghe thçy äc th cña nhµ th TrÇn ng Khoa, cã o¹n: Em nghe thçy äc bao ngµy TiÕng th á n¾ng xanh c y quanh nhµ M i chìo nghe väng s«ng xa m ªm nghe tiõng cña bµ n m x a Nghe tr ng thë éng tµu dõa... Theo em, cuéc sèng xung quanh îc gîi lªn nh thõ nµo trong t m trý cña cëu häc trß khi nghe thçy gi o äc th? Cuéc sèng xung quanh îc gîi lªn trong tam trý cña cëu häc trß khi nghe thçy äc th bao gåm: - C c h nh nh: n¾ng chãi chang, c y cèi xanh t I; - C c âm thanh: tiõng m i chìo quéy n íc, khua n íc väng l¹i tõ mét dßng s«ng hiön vò trong ký øc; tiõng ru à êi cña ng êi bµ ru ch u trong nh ng n m th ng cëu häc trß cßn th bð; tiõng tµu dõa cùa m nh d íi nh tr ng khuya... Cuéc sèng îc gîi lªn, gîi ra cã sù kõt nèi gi a qu khø vµ hiön t¹i. Ò 56: Trong bµi Tre ViÖt Nam cña nhµ th NguyÔn Duy cã o¹n: B o bïng th n bäc lêy th n Tay «m tay nói tre gçn nhau thªm.

29 Th ng nhau tre ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ã mµ nªn hìi ng êi. Trong äan th trªn, t c gi sö dông c ch nãi g Ó ca ngîi nh ng phèm chêt tèt Ñp cña tre: sù ïm bäc, oµn kõt? C ch nãi nµy hay ë chç nµo? - Trong o¹n th nµy, t c gi sö dông c ch nãi nh n ho Ó nãi vò nh ng phèm chêt tèt Ñp cña tre: sù ïm bäc, oµn kõt. Nh n ho ë y nghüa lµ g n cho tre nh ng Æc týnh cña ng êi: nh ng th n tre bao bäc, che chë cho nhau; tay tre «m nói nhau quên quýt; hä hµng nhµ tre sèngqu y quçn, Êm cóng bªn nhau - C ch nãi nh n ho lµm cho c nh vët trë nªn sang éng. Nh ng c y tre nhnh ng sinh thó mang hån ng êi. C ch nãi nµy gióp t c gi thó hiön îc hai tçng nghüa: võa nãi îc nh ng phèm chêt tèt Ñp cña c y tre ViÖt Nam, võa nãi îc nh ng phèm chêt tèt Ñp, nh ng truyòn thèng cao Ñp cña con ng êi ViÖt Nam, d n téc ViÖt Nam. Ò 57: Trong bµi Hµnh tr nh cña bçy ong cña rnhµ th NguyÔn øc MËu, cã nh ng c u th : Víi «i c nh m n¾ng trêi BÇy ong bay Õn trän êi t m hoa.... BÇy ong giong ruæi tr m miòn Rï r «i c nh nèi liòn mïa hoa. a) Theo em, t c gi dïng tõ Ém ë trªn cã hay kh«ng? V sao? b) Em hióu nghüa c u th Rï r «i c nh nèi liòn mïa hoa lµ thõ nµo? a) Trong dßng th Çu, tõ Ém îc t c gøa dïng hay vµ s ng t¹o. NghÜa en cña tõ nµy chø tr¹ng th i ít sòng (vý dô: o Ém må h«i; kh n Ém n íc ). ë dßng th trªn, t c gi dïng tõ Ém theo nghüa bãng, chø c nh t îng nh n¾ng chiõu vµo «i c nh bçy ong, khiõn cho «i c nh cña bçy ong lai l ng n¾ng trêi. C ch dïng tõ nµy gîi îc ë ng êi äc mét h nh t îng Ñp. b) C u th Rï r «i c nh nèi liòn mïa hoa muèn diôn t ý: BÇy ong lµm viöc ch m chø tõ mïa hoa nµy sang mïa hoa kh c (xu n, h¹, thu, «ng), ë kh¾p rõng s u vµ bión xa, lµm c i cçu nèi gi a c c mïa hoa, gi a mäi miòn Êt n íc.

30 Ò 58: Trong bµi th µn bß trªn ång cá hoµng h«n, nhµ th NguyÔn øc MËu viõt: C i míi l¹, ång thêi lµ c i hay cña hai dßng th chñ yõu îc bióu hþªn ë c ch nãi gæm c hoµng h«n, gæm buæi chiòu xãt l¹i. C nh thùc mµ nhµ th miªu t ë y lµ: ChiÒu muén, hßang h«n bu«ng xuèng, nh ng µn bß vén m i miõt gæm cá. Nãi c ch kh c, µn bß gæm cá trong c nh hoµng h«n, c nh chiòu muén. C nh thùc ã îc t i hiön l¹i qua sù t ëng t îng cña nhµ th : ë y, d êng nh µn bß kh«ng chø gæm cá, mµ gæm c hoµng h«n ang bao trïm lªn ång cá, gæm c nh ng tia n¾ng cuèi cïng cßn sãt l¹i trªn ång cá. C nh vët nh hoµ quyön vµo nhau thët th méng. Ò 59: äc o¹n th sau: H«m qua cßn lêm têm Chen lén mµu l xanh S ng nay bõng löa thém Rõng rùc ch y trªn cµnh. Theo em, iòu g g y Ên t îng m¹nh nhêt cho ng êi äc qua o¹n th nµy? iòu g y Ên t îng m¹nh nhêt cho ng êi äc khi äc o¹n th nµy lµ t c gi t¹o yõu tè bêt ngê b»ng c ch thó hiön sù ph t trión ét biõn cña hoa ph îng: h«m qua - cßn lêm têm > < h«m nay - rõng rùc ch y trªn cµnh. D íi c i nh n cña nhµ th, d êng nh thêi gian i nhanh h n, cho nªn hoa ph îng d êng nh në nhanh h n. Ên t îng vò sù bêt ngê, sù ph t trión ét biõn cña hoa ph îng còng tõ ã mµ sinh ra. Ò 60: Trong bµi th Qu¹t cho bµ ngñ cña nhµ th Th¹ch Quú, cã o¹n: Bµn tay bð nhá VÉy qu¹t thët Òu NgÊn n¾ng thiu thiu Ëu trªn t êng tr¾ng. C n nhµ v¾ng Cèc chðn n»m im «i m¾t lim dim Ngñ ngon bµ nhð.

31 Trong hai khæ th trªn, mäi vët îc t cã nðt chung g? T nh c m cña ng êi ch u th ng bµ îc thó hiön nh thõ nµo? Mäi vët îc nãi tíi trong hai khæ th cã nðt chung lµ: D íi h i m t nhì nhñ tõ bµn tay véy qu¹t cña c«bð, mäi vët xung quanh d êng nh còng buån ngñ l y (n¾ng thiu thiu, c n nhµ v¾ng, cèc chðn n»m im...). T nh c m cña ng êi ch u th ng bµ ù c thó hiön rêt râ nðt qua mét sè chi tiõt: C«bÐ ngåi qu¹t rêt l u Ó cho bµ ngñ v bµ ang bþ möt, ang cçn yªn tünh. C«bÐ d êng nh dån t nh th ng yªu èi víi bµ vµo «i bµn tay véy qu¹t Òu Æn, rêt kiªn tr cña m nh. Ò 61: ªm ªm tiõng thëm tiõng th nh Cèi g¹o Çy c nghüa t nh n íc non. (Qua ThËm Th nh cña NguyÔn Bïi Vîi) - T c gi sö dông biön ph p nghö thuët g trong c u th ªm ªm tiõng thëm tiõng th nh? Nãi râ c i hay cña biön ph p nghö thuët Êy? - C u Cèi g¹o Çy c nghüa t nh n íc non ý nãi g? - Trong c u th ªm ªm tiõng them tiõng th nh, t c gi sö dông biön ph p nghö thuët ch i ch. Cô thó thëm, th nh võa lµ nh ng tiõng t îng thanh gîi t tiõng chµy gi g¹o väng l¹i tõ thêi vua Hïng, l¹i võa lµ hai tiõng trong Þa danh ThËm Th nh thuéc huyön Phong Ch u, tønh Phó Thä (tôc truyòn y lµ n i vua Hïng dùng lçu vµ kho chøa g¹o). - C u th Cèi g¹o Çy c nghüa t nh n íc non gîi t ý: lßng d n ta thiõt tha yªu n íc. Theo lêi ph n b o cña vua Hïng, nh n d n dùng lçu gi g¹o, ªm ªm gi g¹o vµ h nh nh cèi g¹o Çy c nghüa t nh n íc non lµ t îng tr ng cho têm lßng, t nh c m cña ng êi d n èi víi Êt n íc, víi vua Hïng. Ò 62: Trong bµi th Luü tre cña nhµ th NguyÔn C«ng D ng cã o¹n: Mçi sím mai thøc dëy Luü tre xanh r rµo Ngän tre cong väng vã KÐo mæt trêi lªn cao. Trong o¹n th trªn, em thých nhêt h nh nh th nµo? Nãi râ v sao em thých?

32 H nh nh gay Ên t îng m¹nh cho ng êi äc vµ thó hiön sù liªn t ëng, t ëng t îng déc o cña t c gi lµ h nh nh: Ngän tre cong gäng vã KÐo mæt trêi lªn cao. C c sù vët: ngän tre-gäng vã-mæt trêi vèn dü kh«ng liªn quan tíi nhau. Nh ng qua liªn t ëng, t ëng t îng cña t c gi thó hiön trong hai dßng th trªn, c c sù vët nµy d êng nh cã sù liªn hö víi nhau: ngän tre cong cong nh c i gäng vã, c i gäng vã l¹i ang kðo mæt trêi lªn cao. C nh vët nh hoµ quyön vµo nhau, t¹o nªn sù sèng éng cho h nh nh th. Ò 63: êi cha «ng víi êi t«i Nh con s«ng víi ch n trêi xa ChØ cßn truyön cæ thiõt tha Cho t«i nhën mæt cha «ng cña m nh. (TruyÖn cæ n íc m nh - L m ThÞ Mü D¹) Em hióu thõ nµo vì néi dung cña hai dßng th : ChØ cßn truyön cæ thiõt tha- Cho t«i nhën mæt cha «ng cña m nh? Qua hai dßng th ChØ cßn truyön cæ thiõt tha Cho t«i nhën mæt cha «ng cña m nh t c gi muèn diôn t ý: Tõ x a Õn nay, tõ qu khø Õn hiön t¹i lµ mét kkho ng c ch thêi gian d»ng dæc. C c truyön cæ d n gian thùc sù lµ c i cçu nèi qu khø víi hiön t¹i. Qua truyön cæ, ng êi äc thêi nay hióu îc cha «ng ngµy x a, cô thó hióu îc êi sèng vët chêt vµ tinh thçn, t m hån vµ týnh c ch, phong tôc tëp qu n vµ c c quan niöm ¹o øc cña cha «ng ngµy x a. H nh nh cña cha «ng ngµy x a in dêu kh râ trong c c truyön cæ d n gian. V vëy, cã thó nãi truyön cæ gióp chóng ta nhën biõt îc g ng mæt cña c c cha «ng ngµy x a. Ò 64: ViÕt l¹i mét khæ th trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th TrÇn ng Khoa mµ em thých nhêt; nãi râ v sao em thých khæ th nµy? : Em thých nhêt khæ th : H¹t g¹o lµng ta Cã vþ phï sa Cña s«ng Kinh ThÇy

33 Cã h ng sen th m Trong hå n íc Çy. Bëi v ë khæ th nµy t c gi lý gi i -theo c ch nãi cña nhµ th - h¹t g¹o quª h ng th m ngon lµ do cã sù kõt tô cña sù mµu mì cña Êt ai, h ng th m cña hoa vµ c«ng søc cña con ng êi. Tõ cã îc læp l¹i nhiòu lçn gãp phçn nãi lªn iòu ã. Ò 65: VÒ th m nhµ B c, lµng Sen Cã hµng r m bôt th¾p lªn löa hång Cã con b ím tr¾ng l în vßng Cã chïm æi chýn vµng ong s¾c trêi. (VÒ th m nhµ B c - NguyÔn øc MËu) o¹n th trªn cã nh ng h nh nh Ñp nµo? Theo em, t c gi sö dông tõ th¾p vµ vµng ong cã haykh«ng? V sao? - Nh ng h nh nh Ñp trong o¹n th lµ: hµng r m bôt th¾p löa hång; con b ím tr¾ng l în vßng; chïm æi chýn vµng. - Hai tõ th¾p, vµng ong îc sö dông s ng t¹o vµ hay. Tõ th¾p vèn dïng Ó chø ho¹t éng: ch m löa cho ch y lªn, th¾p Ìn ë y tõ th¾p îc dïng theo nghüa bãng chø s¾c á cña hoa r m bôt nh ngän löa îc th¾p lªn. C ch dïng tõ nµy lµm cho c nh vët miªu t trë nªn sèng éng vµ gîi îc ë ng êi äc sù liªn t ëng thó vþ. - Tõ vµng ong còng îc dïng rêt hay. Nã võa gîi t îc mµu vµng cña chïm æi chýn, võa nªu îc mèi quan hö gi a Êt trêi vµ c y cèi. C nh s¾c vµng cña c y cèi chýnh lµ s¾c vµng cña bçu trêi, mæt Êt, c nh vët. Tõ vµng ong còng gîi îc sù lien t ëng thó vþ ë ng êi äc. Ò 66: XÐt vò môc Ých nãi th c c c u sau thuéc kióu c u g? Em cã c m nhën nh thõ nµo khi äc cc c c u th ã? Ñp l¾m anh i! Con s«ng Ngµn Phè! S ng c «i bê hoa b ëi tr¾ng phau (Mïa hoa b ëi - T«Hïng)

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

C¶m thô v¨n häc líp 4

C¶m thô v¨n häc líp 4 C m thô v n häc líp 4 Bài 1: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Khª Hµ «ng, Hµ T y _ XuÊt th n tõ mét gia nh c«ng chøc,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

n A / TiÓu dén I / TiÓu sö : _ Sinh n m 1920, mêt 1989 _Quª gèc Cam An, Cam Lé, Qu ng TrÞ. Lín lªn ë B nh Þnh nªn y còng lµ quª thø hai cña «ng _ Tèt

n A / TiÓu dén I / TiÓu sö : _ Sinh n m 1920, mêt 1989 _Quª gèc Cam An, Cam Lé, Qu ng TrÞ. Lín lªn ë B nh Þnh nªn y còng lµ quª thø hai cña «ng _ Tèt n A / TiÓu dén I / TiÓu sö : _ Sinh n m 1920, mêt 1989 _Quª gèc Cam An, Cam Lé, Qu ng TrÞ. Lín lªn ë B nh Þnh nªn y còng lµ quª thø hai cña «ng _ Tèt nghiöp trung häc, «ng i d¹y tr êng t, lµm b o ë Sµi

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ

Gia Sư Tài Năng Việt   ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

TuÇn : 10

TuÇn : 10 TiÕt 2 Ho¹t éng 1 LuyÖn äc NhËn xðt ch viõt cña HS YC äc l¹i toµn bé bµi tiõt 1 Giíi thiöu tranh vï rót ra c u øng dông: Bè mñ cho bð vµ chþ Kha i nghø hì ë Sa Pa T m tiõng chøa ch in hoa? V sao ph i viõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn