Workshop Manual PAJERO SPORT

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Workshop Manual PAJERO SPORT"

Bản ghi

1 66$04 925'(55$'0 $8)+b1*81*,1+$/7 6653< $//*(0(,1(,1)250$7,21( :$5781*67(&+1,6&+( '$7( ',&+70,77(/ (=,$/:(5.=(8* :$5781* $0 )$+5=(8* RUGHUDFKVJHRPHWULH SU IHQ XQG HLQVWHOOHQ XJHOJHOHQN06WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH EHUSU IHQ 'b03)(5 81' 2%(5(5 48(5/(1.( : 817(5(5 48(5/(1.(5 81' '5(+67$% $%,/,6$

2 66$05 925'(55$'0$8)+b1*81* ï $OOJHPHLQH,QIRUPDWLRQHQ2 :DUWXQJVWHFKQLVFKH 'DWHQ $//*(0(,1(,1)250$7,21( < 'LH 9RUGHUDFKVDXIKlQJXQJ EHL 5:'0)DKU]HXJHQ LVW HLQH (LQ]HOUDGDXIKlQJXQJ PLW 'RSSHOTXHUOHQ0 NHUQ XQG 6FKUDXEHQIHGHUQ1 '5(+67$% *HJHQVWDQG 7HFKQLVFKH 'DWHQ /lqjh u $X HQGXUFKPHVVHU PP 463; u 5: ,216',$*5$00( 'UHKVWDE 2EHUHU 4XHUOHQNHU 6WR GlPSIHU $FKVVFKHQNHO 6WDELOLVDWRU 8QWHUHU 4XHUOHQNHU :$5781*67(&+1,6&+( '$7( *HJHQVWDQG 6ROOZHUW *UHQ]ZHUW 9RUVSXU,Q GHU 0LWWH GHV 5HLIHQSURILOV PP 3 ï : ï 9RUVSXUZLQNHO +SUR 5DG, 3E ï 3E49 ï 1DFKVSXUZLQNHO LQ.XUYH +LQQHUHV 5DG ZHQQ $X HQUDG EHL 53E, 54E4; ï 5DGVWXU] 1DFKODXI 3E 73 ï4e 63 +5HFKWV2/LQN0 VDEZHLFKXQJ LQQHUKDOE 63, 5E 73 ï4e 33 +5HFKWV2/LQN0 VDEZHLFKXQJ LQQHUKDOE 63, ï ï $FKVVFKHQNHO06SUHL]ZLQNHO 47E 83 ï 6WR GlPSIHUHLQVDW]OlQJH PP 4 ï 5 ï $QODXIPRPHQW GHV REHUHQ 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQNV 1P 3/; ï 6/7 ï $[LDOVSLHO GHV XQWHUHQ 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQNV PP ï 3/6 6WDELOLVDWRUYHUELQGXQJVVW FN0(LQVDW]OlQJH PP 9 ï ; ï

3 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 'LFKWPLWWHO26SH]LDOZHUN]HXJ 66$06 ',&+70,77(/ *HJHQVWDQG.XJHOJHOHQN06WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GHV REHUHQ /HQN0 HUV DQ 1XW GHV REHUHQ.XJHOJHOHQNV $QVFKODJVFKUDXEH 9RUJHVFKULHEHQHV 'LFKWPLWWHO 60 $7' 7HLO 1U1 ;994 RGHU JOHLFKZHUWLJ 60 6WXG /RFNLQJ (LQ]HOWHLO 1U1 74:3 RGHU *OHLFKZHUWLJHV 63(=,$/:(5.=(8* ; :HUN]HXJ 1XPPHU %H]HLFKQXQJ $QZHQGXQJ 0%<<4446 RGHU 0%<<3968 /HQNJHVWlQJHQDE]LHKHU 'LH REHUHQ XQG XQWHUHQ 4XHU0 OHQNHU0.XJHOJHOHQNH DXVEDXHQ 0%<<3<9; 'UHKPRPHQWVFKO VVHO 'UHKPRPHQW GHV REHUHQ 4XHU0 OHQNHU0.XJHOJHOHQNV PHVVHQ 0%<<3659 9RUVSDQQXQJV0:HUN]HXJ 0%<<4855 $XV0 XQG (LQWUHLEHU GHU 'UHKVWDEEXFKVHQ 8QWHUH 4XHUOHQNHUVEXFKVH +$, DXVWUHLEHQ XQG HLQSUHVVHQ 0%<<3;;6 'RUQ 8QWHUH 4XHUOHQNHUVEXFKVH +%, DXVWUHLEHQ XQG HLQSUHVVHQ $ 0%<<3<8: $= 0%<<3<:4 $XV0 XQG (LQEDXZHUN]HXJ GHU XQWHUHQ 4XHUOHQNHU0 EXFKVH $= 'RUQ

4 66$07 925'(55$'0$8)+b1*81* ï :DUWXQJ DP )DKU]HXJ :$5781* $0 )$+5=(8* <35:7 925'(5$&+6*(20(75,( 35h)(1 81' (,167(//(1 'LH $FKVJHRPHWULH DP HEHQ JHSDUNWHP )DKU]HXJ PHVVHQ1 9RUGHUH $XIKlQJXQJ/ /HQNXQJ XQG 5lGHU VROOWHQ YRU 0HVVHQ GHU $FKVJHRPHWULH DXI RUGQXQJVJHPl H )XQNWLRQ NRUULJLHUW ZHUGHQ1 $X HQVHLWH> /LQNVJHZLQGH,QQHQVHLWH> 5HFKWVJHZLQGH ROOZHUW=,Q GHU 0LWWH GHV 5HLIHQSURILOV 3 ï : PP 9RUVSXUZLQNHO +SUR 5DG, 3E ï 3E49 41 /LHJW GLH 9RUVSXU QLFKW LP 6ROOZHUW/ NRUULJLHUW PDQ GLH 9RUVSXU GXUFK / VHQ GHU.ODPPHU XQG 'UHKHQ GHU OLQNHQ XQG UHFKWHQ 6SXUVWDQJHQ0*HZLQGHEXFKVHQ LP JOHLFKHQ 0D H +HQWJHJHQJHVHW]WH 5LFKWXQJ,1 9RUVLFKW +4, 'DUDXIDFKWHQ/ GD EHLP 'UHKHQ GHU 6SXUVWDQJHQNRS0 IDX HQVHLWH GLH *HZLQGH XPJHNHKUW YHUODXIHQ1 +5, 9HUJHZLVVHUQ 6LH VLFK/ GD GHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ GHQ 6SXUVWDQJHQ UHFKWV XQG OLQNV 8 PP QLFKW EHUVFKUHLWHW1 ( 'UHKHQ GHU OLQNHQ *HZLQGHEXFKVH LQ )DKUWULFKWXQJ XQG GHU UHFKWHQ *HZLQGHEXFKVH HQWJHJHQ GHU )DKUWULFKWXQJ +QDFK U FNZlUWV, YHUJU HUW GLH 9RUVSXU1 51 1DFK GHU (LQVWHOOXQJ PLW HLQHU 5DGLXVOHKUH VLFKHUVWHOOHQ/ GD GHU /HQNUDGHLQVFKODJ LP 6ROOZHUW OLHJW1 +6LHKH %$8*5833( 6:$ ï :DUWXQJ DP )DKU]HXJ1, 1$&+6385:,1.(/,1.859( =XU hehusu IXQJ GHV /HQNJHVWlQJHV/ YRU DOOHP QDFK HLQHP 8QIDOO RGHU EHL 8QIDOOYHUGDFKW/ VROOWH EHU GLH 5DGDXVULFKWXQJ KLQDXV DXFK GHU 1DFKVSXUZLQNHO LQ GHU.XUYH EHUSU IW ZHUGHQ1 'LHVH hehusu IXQJ VRZRKO LQ GHU /LQNVï DOV DXFK LQ GHU 5HFKWVNXUYH GXUFKI KUHQ1 6ROOZHUW= +LQQHUHV 5DG ZHQQ $X HQUDG EHL 53E, 54E4;

5 925'(55$'0$8)+b1*81* ï :DUWXQJ DP )DKU]HXJ 66$08 5$'6785= 81' 1$&+/$8) 6ROOZHUW= 5DGVWXU] 3E 73 r 63 +5HFKWV2/LQNVDEZHLFKXQJ LQQHUKDOE 63, 1DFKODXI 5E 73 r 4E 33 +5HFKWV2/LQNVDEZHLFKXQJ LQQHUKDOE 63, )DOOV GHU 6ROOZHUW QLFKW HUKDOWHQ ZLUG/ GLH (LQVWHOOXQJ ZLH IROJW YRUQHKPHQ1 41 'LH %HIHVWLJXQJVVFKUDXEHQ XQG 0XWWHUQ GHV REHUHQ 4XHUOHQNHUV O VHQ1 'LH 6WR GlPSIHU0%HIHVWLJXQJVPXWWHU XQG GLH 6LFKHUXQJVPXWWHU HQWIHUQHQ/ GHQ 6WR GlPSIHU ]XVDP0 PHQGU FNHQ XQG GLH %HIHVWLJXQJVVFKUDXEHQ XQG 0XWWHUQ GHV REHUHQ 4XHUOHQNHUV O VHQ RGHU %4:95;; RGHU 0%4:95;< 51 'LH $Q]DKO GHU %HLODJVFKHLEHQ ]ZLVFKHQ GHU :HOOH GHV REHUHQ 4XHUOHQNHUV XQG GHP 4XHUWUlJHU HUK KHQ RGHU YHUPLQGHUQ/ XP 6WXU] XQG 1DFKODXI HLQ]XVWHOOHQ1 +6LHKH 'LDJUDPP GHU %HLODJVFKHLEHQ I U HLQH (UK KXQJ RGHU 9HUPLQGHUXQJ1, 9RUVLFKW +4, 'LH 'LIIHUHQ] GHU 'LFNH GHU %HLODJVFKHLEHQ ]ZLVFKHQ YRUQH XQG KLQWHQ PX 7 PP RGHU ZHQLJHU EHWUDJHQ1 +5, 1LHPDOV 7 RGHU PHKU %HLODJVFKHLEHQ DQ HLQHU 6WHOOH YHUZHQGHQ1 (LQVWHOOXQJ PLWWHOV %HLODJVFKHLEHQ 7HLOH01XPPHU 'LFNH PP %4:95;; +9RUGHUH %HLODJVFKHLEH LQWHJULHUW PLW KLQWHUHU %HLODJVFKHLEH, 0%4:95;< +9RUGHUH %HLODJVFKHLEH LQWHJULHUW PLW KLQWHUHU %HLODJVFKHLEH, 4 5

6 66$09 925'(55$'0$8)+b1*81* ï :DUWXQJ DP )DKU]HXJ 'LDJUDPP GHU %HLODJVFKHLEHQ I U HLQH (UK KXQJ RGHU 9HUPLQGHUXQJ 9HUZHQGXQJ GHV 'LDJUDPPV 'LHVHV 'LDJUDPP ]HLJW/ ZLH GLH %HLODJVFKHLEHQ ]X GHQ YRUKDQGHQHQ %HLODJVFKHLEHQ KLQ]XJHI JW E]Z1 YRQ GLHVHQ HQWIHUQW ZHUGHQ1 %HLVSLHO 8P GHQ 6WXU] XP 63 XQG GHQ 1DFKODXI XP 73 ]X YHUPLQGHUQ/ GLH NRPELQLHUWH 'LFNH GHU YRUGHUHQ %HLODJVFKHLEHQ XP 6 PP HUK KHQ XQG GLH NRPELQLHUWH 'LFNH GHU KLQWHUHQ %HLODJVFKHLEHQ XP 5 PP HUK KHQ1 (UK KXQJ GHU YRUGHUHQ %HLODJVFKHLEH PP 9HUPHLGXQJ GHU KLQWHUHQ %HLODJVFKHLEH PP (UK KXQJ GHU KLQWHUHQ %HLODJVFKHLEH PP 9HUPHLGXQJ GHU YRUGHUHQ %HLODJVFKHLEH PP bqghuxqj GHV 6WXU]HV bqghuxqj GHV 1DFKODXIV $&+66&+(1.(/0635(,=:,1.(/ 6ROOZHUW= 47E 83.8*(/*(/(1.067$8%6&+87=0$16&+(77( h%(535h)( ; 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1 51 )DOOV GLH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH HLQJHULVVHQ RGHU EHVFKlGLJW LVW/ GDV.XJHOJHOHQN GHV XQWHUHQ /HQNHUV E]Z1 GDV.XJHOJHOHQN GHV REHUHQ /HQNHUV DXVZHFKVHOQ1 5LVVH XQG 6FKlGHQ DQ GHU 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH N QQHQ ]X %HVFKlGLJXQJ GHV.XJHOJHOHQNV I KUHQ1

7 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 6WR GlPSIHU XQG REHUHU 4XHUOHQNHU 66$0: 67266'b03)(5 81' 2%(5(5 48(5/(1.( ; $860 81' (,1%$8 9RUVLFKW -= EH]HLFKQHW 7HLOH/ GLH ]XHUVW SURYLVRULVFK DQJH]RJHQ ZHUGHQ VROOWHQ XQG GDQQ YROOVWlQGLJ QDFK]X]LHKHQ VLQG/ QDFKGHP GDV XQEHODGHQH )DKU]HXJ KRUL]RQWDO JHSDUNW ZXUGH1 9RU GHP $XVEDX - %UHPVIO VVLJNHLW DEODVVHQ1 1DFK GHP (LQEDX - 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1 - %UHPVIO VVLJNHLW HLQI OOHQ1 - %UHPVOHLWXQJ HQWO IWHQ1 +6LHKH %$8*5833( 68$ ï :DUWXQJ DP )DKU]HXJ1, - 9RUGHUDFKVJHRPHWULH SU IHQ XQG HLQVWHOOHQ1+6LHKH 6HLWH 66$071, <; ï 44; 1P ; 48 1P P 43 < : :7 1P P P 48 1P 7 ;; ï 436 1P 'LFKWPLWWHO= 60 $7' (LQ]HO0 WHLO 1U1 ;994 RGHU *OHLFKZHU0 WLJHV *$ò $XVEDXVWXIHQ ò'* 41 6WR GlPSIHU ò&* - 6SLHOHLQVWHOOXQJ DQ (LQIHGHUXQJ0 VDQVFKODJ XQG (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ0 VKDOWHUXQJ 51 (LQVWHOOPXWWHU GHV KLQWHUHQ $QNHU0 DUPV 61 $QVFKOX GHV %UHPVVFKODXFKV 71 6FKODXFKNOHPPH *%ò *&ò ò%* ò$* 81 $QVFKOX GHV REHUHQ 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQNV 91 5DGGUHK]DKOVHQVRUKDOWHUXQJ?)DKU0 ]HXJH PLW $%6! :1 5 FNSUDOODQVFKODJ ;1 %HLODJVFKHLEHQ <1 2EHUHU 4XHUOHQNHU 431 2EHUHV 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQN

8 66$0; 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 6WR GlPSIHU XQG REHUHU 4XHUOHQNHU ( =80 $86%$8 *$ò +LQWHUH $QNHUDUP0(LQVWHOOPXWWHU O VHQ 'LH $QNHUVFKUDXEH GHV 'UHKVWDEV YROOVWlQGLJ O VHQ1 9RUVLFKW 9RU GHP / VHQ GHU $QNHUDUP0(LQVWHOOPXWWHU GHQ XQWHUHQ /HQNHU GHU ]X O VHQGHQ 6HLWH PLW HLQHP :DJHQKHEHU DEVW W]HQ1 0XWWHU 0%<<3968 RGHU 0%<<4446 6FKQXU *%ò 2EHUHQ 4XHUOHQNHU DXVEDXHQ 'DV.XJHOJHOHQN GHV REHUHQ /HQNHUV PLW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ YRP $FKVVFKHQNHO WUHQQHQ1 9RUVLFKW +4, 'LHVH 0XWWHU LVW QXU ]X O VHQ XQG GDUI QLFKW HQWIHUQW ZHUGHQ1 +5, 'DV 6SH]LDOZHUN]HXJ PLW HLQHU 6FKQXU EHIHVWLJHQ/ XP HLQ $EVSULQJHQ ]X YHUPHLGHQ1.XJHOJHOHQN *&ò %HLODJVFKHLEH DXVEDXHQ 'LH (LQVWHOO0%HLODJVFKHLEH I U GHQ 6WXU] XQG GHQ 1DFKODXI VROOHQ DXIEHZDKUW ZHUGHQ1 0DUNLHUXQJ ( =80 (,1%$8 ò$* 2EHUHQ 4XHUOHQNHU HLQEDXHQ 'HQ REHUHQ /HQNHU VR PRQWLHUHQ/ GD GLH 0DUNLHUXQJ Å287 DQ GHU REHUHQ /HQNHUZHOOH ]XU $X HQVHLWH GHV )DKU]HXJV ZHLVW1 )DKU]HXJLQQHQ ò%* 5 FNSUDOODQVFKODJ HLQEDXHQ 'HQ 5 FNSUDOODQVFKODJ VR HLQEDXHQ/ GD GHU 3IHLO QDFK,QQHQVHLWH GHV )DKU]HXJHV JHULFKWHW LVW1

9 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 6WR GlPSIHU XQG REHUHU 4XHUOHQNHU 66$0< (LQIHGHUXQJV DQVFKODJKDOWHUXQJ (LQIHGHUXQJV DQVFKODJ $ % ò&* 6SLHOHLQVWHOOXQJ DQ (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ XQG (LQIHGHUXQJVDQVFKODJVKDOWHUXQJ 41 $P XQEHODGHQHQ )DKU]HXJ VROOWH GHU $EVWDQG $ YRP (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ ]XU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJKDOWHU0 XQJ 4; PP EHWUDJHQ1 $EVWDQG $ ZLUG JOHLFK % 83 PP VHLQ/ ZHQQ GHU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ HLQ 1HXWHLO LVW1 :HQQ GHU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ DEJHQXW]W XQG GHU $EVWDQG ZHQLJHU DOV 83 PP EHWUlJW/ HUK KW VLFK $EVWDQG $ XP GHQ %HWUDJ GHU 9HUULQJHUXQJ1 51 )DOOV $EVWDQG $ QLFKW 4; PP LVW/ GLH (LQVWHOOPXWWHU GHV KLQWHUHQ $QNHUDUPV QDFKVWHOOHQ1 $ ò'*6wr GlPSIHU HLQEDXHQ 'LH 0XWWHU VR HLQVWHOOHQ/ GD GLH $EPHVVXQJ +$, GHU $EELOGXQJ GHP YRUJHVFKULHEHQHQ :HUW HQWVSUHFKHQ1 6ROOZHUW +$,= 4 ï 5 PP 0%<<3<9; 0%<< h)81* :7 $1/$8)020(17 '(6.8*(/*(/(1.6 $0 2%(5(1 48(5/(1.(5 0(66(1 41 'HQ 'UHK]DSIHQ GHV.XJHOJHOHQNV DP REHUHQ 4XHUOHQNHU PHKUPDOV VFK WWHOQ XQG GDQQ GLH 0XWWHU DXI GHQ 'UHK]DSIHQ PRQWLHUHQ1 0LW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ GDV $QODXIPRPHQW GHV.XJHOJHOHQNV DP REHUHQ 4XHUOHQNHU PHVVHQ1 6ROOZHUW= 3/;ï 6/7 1P 51 'DV $QODXIPRPHQW GHQ 6ROOZHUW EHUVFKUHLWHW/ GDV REHUHQ 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQN DXVZHFKVHOQ1 61 )DOOV GDV $QODXIPRPHQW NOHLQHU DOV GHU 6ROOZHUW LVW/ QDFKSU IHQ/ RE GDV.XJHOJHOHQN VLFK RKQH EHUPl LJHV 6SLHO OHLFKW GUHKW1,Q GLHVHP )DOO/ NDQQ HV ZHLWHUKLQ YHUZHQGHW ZHUGHQ1

10 66$ '(55$'0$8)+b1*81* ï 6WR GlPSIHU XQG REHUHU 4XHUOHQNHU 2%(5( 48(5/(1.(50.8*(/*(/(1.067$8%.$33( 35h)(1 41 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1 51 )DOOV GLH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH HLQJHULVVHQ RGHU EHVFKlGLJW LVW/ GDV.XJHOJHOHQN GHV XQWHUHQ /HQNHUV E]Z1 GDV.XJHOJHOHQN GHV REHUHQ /HQNHUV DXVZHFKVHOQ1 5LQJ 67$8%.$33( '(6 2%(5(1 48(5/(1.(50.8*(/*(/(1.6 $86:(&+6(/ ;333<5 1XU IDOOV GLH 6WDXENDSSH ]XIlOOLJ EHL GHU :DUWXQJ EHVFKlGLJW ZHUGHQ/ GLH 6WDXENDSSH ZLH IROJHQG DXVZHFKVHOQ1 41 'DV YRUJHVFKULHEHQH )HWW DXI GHU,QQHQVHLWH GHU 6WDXENDSSH XQG GHP REHUHQ.XJHOJHOHQN DXIWUDJHQ1 51 'LH 6WDXENDSSH PLW GHP 5LQJ DP REHUHQ.XJHOJHOHQN VLFKHUQ1 9RUJHVFKULHEHQHV 'LFKWPLWWHO= 60 $7' (LQ]HOWHLO 1U1 ;994 RGHU *OHLFKZHUWLJHV 61 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1

11 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 8QWHUHU /HQNHU XQG 'UHKVWDE 66$ (5(5 /(1.(5 81' '5(+67$% ;344: $860 81' (,1%$8 9RUVLFKW -= EH]HLFKQHW 7HLOH/ GLH ]XHUVW SURYLVRULVFK DQJH]RJHQ ZHUGHQ VROOWHQ XQG GDQQ YROOVWlQGLJ QDFK]X]LHKHQ VLQG/ QDFKGHP GDV XQEHODGHQH )DKU]HXJ KRUL]RQWDO JHSDUNW ZXUGH1 9RU GHP $XVEDX - 8QWHUH $EGHFNXQJ XQG 6FKXW]EOHFK DXVEDXHQ 1DFK GHP (LQEDX - 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1-9RUGHUUDGDXVULFKWXQJ EHUSU IHQ XQG HLQVWHOOHQ +6LHKH 6HLWH 66$071, - 8QWHUH $EGHFNXQJ XQG 6FKXW]EOHFK HLQEDXHQ $QNHUVFKUDXEH : 7 : 6 ;; ï 436 1P- 46: ï 48: 1P- 44; ï 4:: 1P- 46: ï 48: 1P : P 77 1P 8 1P 4 9 : < 45 1P P ;4 1P 95 1P 47 ; 'LFKWPLWWHO= 60 6WXG /RFNLQJ (LQ]HOWHLO 1U1 74:3 RGHU *OHLFKZHUWLJHV $XVEDXVWXIHQ ò%* - 6SLHOHLQVWHOOXQJ DQ (LQIHGHUXQJ0 VDQVFKODJ XQG (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ0 VKDOWHUXQJ 41 +LW]HVFKXW] +QXU UHFKWH 6HLWH, 51 $QNHUDUP0(LQVWHOOPXWWHU ò$* ò$* 61 +LQWHUHU $QNHUDUP 71 'UHKVWDE 81 $QNHUEXQG 91 +LW]HVFKXW]VW FN +QXU UHFKWH 6HLWH, :1 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWHQ *$ò ;1.XJHOJHOHQNDQVFKOX GHV XQWHUHQ /HQNHUV <1 6WDELOLVDWRUDQVFKOX 431 (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ 441 8QWHUH /HQNHUZHOOH ò$* 451 9RUGHUHU $QNHUDUP 461 8QWHUHU /HQNHU 471.XJHOJHOHQN GHV XQWHUHQ /HQNHUV 481 $QVFKODJVFKUDXEH

12 66$ '(55$'0$8)+b1*81* ï 8QWHUHU 4XHUOHQNHU XQG 'UHKVWDE 0XWWHU.XJHOJHOHQN 0%<<4446 RGHU 0%<<3968 6FKQXU ( =80 $86%$8 *$ò 8QWHUHV 4XHUOHQNHU0.XJHOJHOHQN DXVEDXHQ 'DV.XJHOJHOHQN GHV XQWHUHQ /HQNHUV PLW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ YRP $FKVVFKHQNHO WUHQQHQ1 9RUVLFKW +4, 'DV 6SH]LDOZHUN]HXJ PLW HLQHU 6FKQXU EHIHVWLJHQ/ XP HLQ $EVSULQJHQ ]X YHUPHLGHQ1 +5, 'LHVH 0XWWHU LVW QXU ]X O VHQ XQG GDUI QLFKW HQWIHUQW ZHUGHQ1 %H]XJVPDU0 NLHUXQJ :HL H RGHU JHOEH 0DUNLHUXQJ,GHQWLILNDWLRQ0 VPDUNLHUXQJ $QNHUDUP % %H]XJVPDUNLHUXQJ ( =80 (,1%$8 ò$* 'UHKVWDE XQG $QNHUDUP HLQEDXHQ 41 0DUNLHUXQJHQ DP (QGH GHV UHFKWHQ XQG GHV OLQNHQ 'UHKVWDEHV EHUSU IHQ1 5 o VWHKW I U GLH UHFKWH 6HLWH1 / o VWHKW I U GLH OLQNH 6HLWH1 51 =XP (LQEDX GHV 'UHKVWDEV GLH ZHL H 0DUNLHUXQJ DQ GHU.HLOYHU]DKQXQJ GHV 'UHKVWDEV DXI GLH 0DUNLHUXQJ GHV $QNHUDUPV DXVULFKWHQ1,GHQWLILNDWLRQ0 VPDUNLHUXQJ $QNHUDUP %H]XJVPDUNLHUXQJ %H]XJVPDUNLHUXQJ $QNHUVFKUDXEH 61 'LH $QNHUVFKUDXEH ZLH GDUJHVWHOOW PRQWLHUHQ XQG GLH KLQWHUH $QNHUDUP0(LQVWHOOVFKUDXEH DQEULQJHQ1 +LQWHUHU $QNHUDUP

13 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 8QWHUHU 4XHUOHQNHU XQG 'UHKVWDE 66$046 (LQIHGHUXQJV0 DQVFKODJKDOWHUXQJ (LQIHGHUXQJV DQVFKODJ $ % ò%* 6SLHOHLQVWHOOXQJ DQ (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ XQG (LQIHGHUXQJVDQVFKODJVKDOWHUXQJ 41 $P XQEHODGHQHQ )DKU]HXJ VROOWH GHU $EVWDQG $ YRP (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ ]XU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJKDOWHU0 XQJ 4; PP EHWUDJHQ1 $EVWDQG $ ZLUG JOHLFK % 83 PP VHLQ/ ZHQQ GHU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ HLQ 1HXWHLO LVW1 :HQQ GHU (LQIHGHUXQJVDQVFKODJ DEJHQXW]W XQG GHU $EVWDQG ZHQLJHU DOV 83 PP EHWUlJW/ HUK KW VLFK $EVWDQG $ XP GHQ %HWUDJ GHU 9HUULQJHUXQJ1 51 )DOOV $EVWDQG $ QLFKW 4; PP LVW/ GLH (LQVWHOOPXWWHU GHV KLQWHUHQ $QNHUDUPV QDFKVWHOOHQ1 35h)81* <33;3 $;,$/63,(/ '(6 817(5(1.8*(/*(/(1.6 'DV $[LDOVSLHO GHV XQWHUHQ.XJHOJHOHQNV ZLH IROJHQG PHVVHQ1 41 'DV $[LDOVSLHO GHV XQWHUHQ.XJHOJHOHQNV PLW HLQHU 0H XKU HUPLWWHOQ1 *UHQ]ZHUW= 3/6PP 51 )DOOV GHU *UHQ]ZHUW I U GDV $[LDOVSLHO EHUVFKULWWHQ ZLUG/ PX GDV XQWHUH.XJHOJHOHQN DXVJHZHFKVHOW ZHUGHQ1 0%<< (5( 48(5/(1.(50.8*(/*(/(1.067$8%.$33( 41 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1 51 )DOOV GLH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH HLQJHULVVHQ RGHU EHVFKlGLJW LVW/ GDV.XJHOJHOHQN GHV XQWHUHQ /HQNHUV DXVZHFKVHOQ1 )DOOV GLH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH EHVFKlGLJW LVW/ N QQWH DXFK GDV.XJHOJHOHQN EHVFKlGLJW VHLQ/ ZHVKDOE EHL %HVFKlGLJXQJ GHU 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH DXFK GDV.XJHOJHOHQN DXVJHZHFKVHOW ZHUGHQ PX 1 %8&+6( '(6 +,17(5(1 817(5(1 /(1.(56 $86:(&+6(/ ;4347< 41 0LW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ GLH %XFKVH GHV KLQWHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV YRQ GHU +DOWHUXQJ DEQHKPHQ1 =XP $EQHKPHQ GHU KLQWHUHQ XQWHUHQ %XFKVH GHQ 'LIIHUHQWLDOWUlJHU DEWUHQQHQ1 +6LHKH %$8*5833( 591,

14 66$ '(55$'0$8)+b1*81* ï 8QWHUHU 4XHUOHQNHU XQG 'UHKVWDE 51 0LW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ GLH %XFKVH GHV KLQWHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV LQ GLH +DOWHUXQJ SUH SDVVHQ1 0%<<4855 )DKU]HXJ/ YRUQ 'LH %XFKVH GHV KLQWHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV LQ GHU 3IHLOULFKWXQJ PRQWLHUHQ1 0%<<3;;6 %8&+6( '(6 925'(5(1 817(5(1 /(1.(56 $86:(&+6(/ ; LW GHP 6SH]LDOZHUN]HXJ GLH %XFKVH GHV YRUGHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV YRQ GHU +DOWHUXQJ DEQHKPHQ1 0%<<3<:4 0%<<3<:4 0%<<3;;6 51 'LH %XFKVH GHV YRUGHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV XQG GHQ XQWHUHQ /HQNHU PLW 6HLIHQO VXQJ EHVWUHLFKHQ XQG GLH %XFKVH GHV XQWHUHQ /HQNHUV 0LW +LOIH GHV 6SH]LDOZHUN]HXJV LQ GHQ XQWHUHQ /HQNHU SUH SDVVHQ> GDEHL GDUDXI DFKWHQ/ GD GLH %XFKVH GHV XQWHUHQ /HQNHUV QLFKW YHUGUHKW RGHU JHQHLJW ZLUG1 'LH %XFKVH GHV YRUGHUHQ XQWHUHQ /HQNHUV ZLHGHU YRQ GHU *HJHQVHLWH KHU SUH SDVVHQ/ XP GLH %XFKVHQ0 YRUVSU QJH DXI EHLGHQ 6HLWHQ JOHLFK JUR ]X PDFKHQ1 817(5(.8*(/*(/(1.67$8%.$33( $86:(&+6(/ ; XU IDOOV GLH 6WDXENDSSH ]XIlOOLJ EHL GHU :DUWXQJ EHVFKlGLJW ZHUGHQ/ GLH 6WDXENDSSH ZLH IROJHQG DXVZHFKVHOQ1 41 0HKU]ZHFNIHWW DQ GHU,QQHQVHLWH GHU 6WDXENDSSH XQG GHV XQWHUHQ.XJHOJHOHQNV DXIWUDJHQ1 51 'LH 6WDXENDSSH PLWWHOV 6LFKHUXQJVULQJ DP XQWHUHQ.XJHOJHOHQN EHIHVWLJHQ1 61 'LH 6WDXEVFKXW]PDQVFKHWWH GXUFK (LQGU FNHQ PLW GHP )LQJHU DXI 5LVVH XQG %HVFKlGLJXQJ EHUSU IHQ1

15 925'(55$'0$8)+b1*81* ï 6WDELOLVDWRU 66$048 67$%,/,6$ $860 81' (,1%$8 9RU GHP $XVEDX XQG QDFK GHP (LQEDX - 8QWHUERGHQVFKXW] XQG 6FKXW]SODWWH DXV0 XQG HLQEDXHQ P P ò$* $XVEDXVWXIHQ - 6WDELOLVDWRUYHUELQGXQJVVW FN0%HIHVWL0 JXQJVPXWWHU HLQVWHOOHQ 41 6WDELOLVDWRU0+DOWHUXQJ +$, 51 %XFKVH 61 6WDELOLVDWRU0+DOWHUXQJ 71 %XFKVH 81 6WDELOLVDWRU 91 6WDELOLVDWRUYHUELQGXQJVVW FN ( =80 (,1%$8 ò$* 6WDELOLVDWRUYHUELQGXQJVVW FN0%HIHVWLJXQJVPXWWHU HLQVWHOOHQ 'LH 0XWWHU VR ZHLW DQ]LHKHQ/ GD $EVWDQG $ GHU $EELOGXQJ GHP 6ROOZHUW HQWVSULFKW1 6ROOZHUW $= 9ï ; PP

16 127,=(1

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư

Chương 21: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tư Chương 1: Thuyết động học chất khí Mô hình phân tử của khí lý tưởng Mô hình khí lý tưởng Một số giả thiết đơn giản hóa tính chất của một hệ khí lý tưởng: Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專一試題 第一部分 : 機件原理 1. hûv± (A) ájsoœ¾±î (B) g ÅkÛuŽÇ (C) x (D) àã Çx 2. hvþ þžî 5 (A) þ (B) þ (C) þ (D) x þ. m dýyîl 1 10mm L 2 8mm iîþçë R Î 20 cmw Îç B Ý Î 0% 20 N F ç W ðº W ÕÎ l (A) 87. (B) 87 (C) 75.0 (D)

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chuong 2..doc

Microsoft Word - chuong 2..doc Chương : XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất

Chi tiết hơn

3URGXNWLQIRUPDWLRQ&0&20%2 &RPSDFW3&, Š,QWHOOLJHQW0H]]DQLQH&DUULHU%RDUGI U3& 0,30RGXOH 'RNXPHQW1U (GLWLRQ,P LQGXVWULHOOHQ %HUHLFK KDW VLFK GDV 0H]]DQLQ

3URGXNWLQIRUPDWLRQ&0&20%2 &RPSDFW3&, Š,QWHOOLJHQW0H]]DQLQH&DUULHU%RDUGI U3& 0,30RGXOH 'RNXPHQW1U (GLWLRQ,P LQGXVWULHOOHQ %HUHLFK KDW VLFK GDV 0H]]DQLQ 3URGXNWLQIRUPDWLRQ&0&20%2 &RPSDFW3&, Š,QWHOOLJHQW0H]]DQLQH&DUULHU%RDUGI U3& 0,30RGXOH 'RNXPHQW1U (GLWLRQ,P LQGXVWULHOOHQ %HUHLFK KDW VLFK GDV 0H]]DQLQH.RQ]HSWVHLWOlQJHUHPEHZlKUW EHL GHP DXI HLQHP 7UlJHUERDUG

Chi tiết hơn

q2-00-noidung

q2-00-noidung Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày (2003) Q2-noidung 1 02/01/05 QUYỂN HAI ĐOÁN MỆNH THEO TỪNG LÃNH VỰC VỚI CÁC THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Quyển 2 này tổng hợp tất cả những yếu tố cơ sở (như

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và

Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 với các ngành và chỉ tiêu sau đây: Đại học Quảng Nam thông báo xét

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ  VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI Hội thảo về thống kê lâm sản tại Việt Nam HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI HUỲNH VĂN HẠNH PCT HAWA 1 Giới thiệu HAWA Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp HCM (HAWA) được thành lập: - 1990: Phân hội Mỹ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN

- T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG - CTCP M~u s6 B 01- DN (Ban hanh thee QD s /QD-BTC Ngay 20/ cua B9 tnrong BTC) BAN T~ DOAN D:E:TMAY VI:E:TNAM TONG CONG TY V~T TIlANG CTCP M~u s6 B 01 DN (Ban hanh thee QD s6 1512006/QDBTC Ngay 20/0312006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE TOA.N T(li ngay 31 thdng 12 ndm 2010 f) on Vi.,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. ¾(Medum-Scale IntegratonMSI)ÇÆ (A) gd 100~1000 á (B) gd 1000~10000 á d 100~1000 á (D) d 1000~10000 á. ˆœÈ Ç{ÎÇhåÂÎ (A) (B) (D) sœ 3. m dÿø S 1k ÿ VZ 1V I ZM 30mAkÎ 50 V ð wºû L Îv (A) à 1.5

Chi tiết hơn

-HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ

-HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ -HQDO&RPPXQLFDWLRQV 0RGHO)$ )OHHWV\QF$GDSWHU,QWHUIDFH 7HFKQLFDO0DQXDO 6RIWZDUH9HUVLRQ 3&%9HUVLRQ 7KH )$ ERDUG KDV EHHQ GHVLJQHG WR LQWHUIDFH WR D.HQZRRG UDGLR XVLQJ WKH )OHHWV\QF SURWRFRO,WKDV HLJKW FXUUHQW

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC Thuong Nien 2014-R.doc

Microsoft Word - BC Thuong Nien 2014-R.doc CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 MỤC LỤC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN...2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014...3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2015...4 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ...7

Chi tiết hơn

Catalogue UNV V chuan in hoan thien

Catalogue UNV V chuan in hoan thien Solution Security & Communication CAMERA IP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI V2 2019 Product Catalogue unv-2018 Catalogue v2 UNV - V2-2019 Giới thiệu UNV Thương hiệu camera giám sát IP hàng đầu thế giới. Bắt đầu hoạt

Chi tiết hơn

Bài tập Lý thuyết xác suất và thống kê - Chương 5,6,7 CHƯƠNG 5,6,7 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH THAM SỐ 1. Giả sử có hai nhà kinh tế định ước lượng mức chi

Bài tập Lý thuyết xác suất và thống kê - Chương 5,6,7 CHƯƠNG 5,6,7 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH THAM SỐ 1. Giả sử có hai nhà kinh tế định ước lượng mức chi CHƯƠNG 5,6,7 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH THAM SỐ 1. Giả sử có hai nhà kinh tế định ước lượng mức chi tiêu trung bình của các gia đình cho thực phẩm và họ dùng hai ước lượng không chệch độc lập nhau là U và

Chi tiết hơn

'J ". BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHI~P Dl! an "Ha tn}' chuan hi s~n sang thl!c hi~n REDD+ i1 Vi~t Nam" DAN" sxcn D~I BIEU Tham dl! HQi thao "Danh gia

'J . BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHI~P Dl! an Ha tn}' chuan hi s~n sang thl!c hi~n REDD+ i1 Vi~t Nam DAN sxcn D~I BIEU Tham dl! HQi thao Danh gia 'J ". BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHIP Dl! an "Ha tn}' chuan hi sn sang thl!c hin REDD+ i1 Vit Nam" DAN" sxcn DI BIEU Tham dl! HQi thao "Danh gia mire dq chuan hi sn sang thuc hin REDD+ if Vit Nam" Thai

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phi

C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phi C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm NG@A VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phirc. TP.H&ChiMinh, ngdy Ethbng 01 nim 2013 QUYET DINH

Chi tiết hơn

ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng

ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng ĐIỀU KHOẢN VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN MẶT 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1.1. Chuyển tiền mặt: được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viettel và Ngân hàng MB. Dịch vụ cho phép khách hàng chuyển tiền cho người

Chi tiết hơn

Yaharan

Yaharan esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { = ð þ p o i u y t r e w ø a s d f g h j k l ' :?., m n b v c x z Fn State: none esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 ]! @ # $ ^

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ

Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 218 Chương 5: Bản mặt cầu Hệ dầm mặt cầu Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặ Chương 5: Mục tiêu chương 5: BẢN MẶT CẦU - HỆ MẶT CẦU 18 Cung cấp kiến thức cơ bản cho người học thiết kế bản mặt cầu và hệ mặt cầu theo tiêu chuẩn hiện hành TCN 7-05 5.1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Người học

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

- _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c Kltoa /lgay 14, THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Trang

- _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c Kltoa /lgay 14, THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Trang - _0 so GD-DT NGII~ AN Ky thi chon HSG tinh lap 9 narn h9c 2012-2013 Kltoa /lgay 14,151312013 THONG Kit KET QuA VA XEP THU cac MON THI - nang A Tmln v*t Ly Hoa hoc Sinh hoc Ngfr van Lich sit D!aLy GDCD

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí B A K D M C Đáp án: ABK = CBM (c/h-g/n) => ABK = CBM = (T/C của hình thoi) Suy ra: KBM =

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí B A K D M C Đáp án: ABK = CBM (c/h-g/n) => ABK = CBM = (T/C của hình thoi) Suy ra: KBM = K K = (c/h-g/n) => K = = (T/ của hình thoi) Suy ra: K = = Tia nằm trong góc K nên là pg của góc âu 32: Tứ giác có = 40 ; = 80 ;= Gọi, F,, N theo thứ tự là trung điểm của,,,. Tính: a) F b) F N F a) Vì,N

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện BỘ CÔNG THƯƠNG -------- Số: 27/2013/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Địa chỉ: Số 320 đường Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã số thuế: 0 3 0 2 3 1 7 6 2 0 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú P

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2016 Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú P BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 016 Địa chỉ: 0 Tăng Nhơn Phú Phường Phước Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh Điện

Chi tiết hơn

!"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23

!#$ %& #%' %  %% () ) (! #$% &'! #$%&' (! #$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./ #$%&'45 -. * ()*+,-./ :;,7 23 !"#$ %&" #%' %" " %% () ) (!" #$% &'! "#$%&' (! "#$%&' )#*++,#$%&'#* * + -./0 2345678#$%&'45 -. * ()*+,-./0 0 23456789:;,7 23 ?@23AB23CDE,?@23 -- A. =?@E FCGH=4I23J K,B2 3 L M N O ) G H = E J K B P

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد قسم تكنولوجيات الا علام و الاتصال دليل تسجيل تلاميذ القسم النهاي ي على الفضاء التعليمي الافتراضي الانترنت

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð Z/nZ Ò ÔÓÙÖÚÙ ÕÙ x Ó Ø ÔÖ Ñ Ö Ú nº ÇÒ Ø ÕÙ g Ø ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Z/nZ (Z/nZ) Ø ÝÐ ÕÙ Ò Ò Ö Ô Ö gº

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn