=- ' ' - I "--J Accompany with Bus.ness BAO cao TAI CHiNH HQP NHAT DA DUQC KIEM TOAN Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31 thdng 12 niim 2021 CONG TY CO

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "=- ' ' - I "--J Accompany with Bus.ness BAO cao TAI CHiNH HQP NHAT DA DUQC KIEM TOAN Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31 thdng 12 niim 2021 CONG TY CO"

Bản ghi

1 =- ' ' - I "--J Accompany with Bus.ness BAO cao TAI CHiNH HQP NHAT DA DUQC KIEM TOAN Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31 thdng 12 niim 2021 CONG TY CO PHAN CO l>i~n DZi AN (Ten trmrc day: Cong ty ca Phfin Ch~ T~o may Dzi An)

2 MUCLUC ooo "" ::i Trang 1. BAO cao CUA HOI BONG QUAN TRJ 2. BAO cao KIEM TOAN BOC LAP 3. BANG CAN DOI KE TOAN HOP NBA T 4. BAO cao KET QUA BOAT BONG KINH DOANH HOP NHAT 5. BAO cao LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 6. BAN THUYET MINH BAO cao T Ar CHINH HOP NHAT

3 6.. T\ CO PILc\_ C DI.. DZI Cho nam rai chinh kif tlulc ng i_ Tong Giam a6c tran t7 9 11g ti? trinh bao cao nay cimg wh ccic Bao cao tai chfnh h(lp nhdt da GU(!C kidm loan cho niim ti1i chfnh kdt thilc ngay 31thang12 niim Thong tin chung v~ cong ty Cong ty C6 Ph fin Co Di~n OzT An duvc d6i ten tl'.r Cong ty C6 Phfin ChS t:;io may OzT An theo Gi.y chfrng nh?n ctang ky kinh doanh Cong Ty C6 Phfin s , dang ky Ifin dfiu ngay 19 thang 01 nam E>ang ky thay d6i lfin tht'r 12 vao ngay 21 thang 07 nam 2020 v6 ten Cong ty va dja chi. Hinh thfrc so hii'u v6n: Cong ty c6 phfin. Ho~t cl()ng chinh cua Cong ty San xuat may phat di~n, thist bi phan ph6i va di~u khi~n di~n. San xuat lo nung h6a khf phs li~u sinh kh6i r~ n. SLra chli"a may m6c thist bi. L~p d~t may m6c, thist bi cong nghi~p. San xuat di~n (khong ho:;it d<)ng t:;ii tr\} so"). Ma chfrng khoan nicm y~t: OZM (niem yst t:;ii HNX). Trv so- chinh: S6 C2- l 7 duo ng 0 - KOC Him Lam Phl'.1.Dong - P. An Blnh - Tp. OT An - T. Blnh Duong. Cong ty c6 liai cong ty con nlur sau: Cong ty TNHH MTV Nha May Di~n Sinh Kh6i Tonie Bet Dia chi tr~1 s6 chfnh: Ap Tuol Vihea, Xa Shiro Pi Sok, Huy~n Tboung Khmurn, Tinh Kompong Cham, Ca mbodia. Cong ty TNHH MTV May phat di~n An Tam (dltq'c ct6i ten ttr Cong ty TNHH MTV ChS t:;io may An Tarn) T r~1 s6 chfnh: Lo D2, KCN Tam Thftng, Xa Tam Th~ng, Huy~n Cu Jut, Tinh.D~k Nong. Van phong d~i di~n: 6-4A My Canh, Phu o ng Tan Phong, Qu~n 7, TP. HCM. 2. Tinh hinh tai chinh va k~t qua ho~t di}ng Tl nh hlnh tai chfnh va kst qua hol;lt d<)ng trong nam ct'.1a Cong ty CTLJ"Q'C trlnh bay trong cac bao cao tai chfnh hq'p nhat c1fnh kem. 3. Thanh vien Hi}i c16ng Quan tri, Ban Ki~m so:it, TBng Giam o6c va K~ toan tru6'ng Tha nh vien H9i ct6ng Quan tri, Ban Ki~m soat, T6ng Giam ct6c va KS toan tnr6ng trong nam va dsn ngay l?p bao cao tai chfnh hq'p nhat g6m c6: Hi}i <t6ng Quan tri Ong.D~ng Dlnh Hung Ong NguySn Quang Trung Ong Pht1ng Minh TuAn Ong Phan Vu Minh Nh n Ban Ki~m som Ong Dao Ng9c Plrnong Nam Ong Nguy~n Van Nhan TB ng Giam d6c va K~ toan trno ng Ong D~ng Dinh Hung Ba Otmng Thi Phuong Thao Cht'.1 tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Tnr6ng ban Thanh vien T6ng Giam.D6c KS toan tnro ng BB nhi~m 03/03/2021 Mi~n nhi~m 03/03i2021

4 C q=_. DZi A.:. B..\o c.-\ Cho nam rw chin 1 kifr 1huc nga_i 31 1hang 12 niim _ o_ 1 NguO'i d:;i,i di~n theo phap h1~t Ong D~mg Dinh Hung T6ng Giam D6c 4. Ki m toan d<}c l~p Cong ty TNHH KiSm toan va Dich v\1 Tin h9c Tp.HCM (AISC) duvc chi dinh la kism toan vien cho nam tai chfnh kst tht'.1c ngay 31thang12 nam Thong tin khac Nghi dinh 71/2017/ND-CP ngay 06/07/2017 hu6"ng d&n vs Quan tri Cong ty ap d\mg d6i v6"i Cong ty D?i ch(111g: tt'.r ngay 01/08/2020, Cht'.1 ti ch HDQT khong du9 c l<iem nhi~m chl'.rc danh T6ng Giam d6c. Hi~n t?i, dsn ngay phat hanh bao cao i1ay Cong ty v&n dang b6 nhi~m chfrc danh Chu tjch HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty. Cong ty dang d9 i d~n ky D<:ti h9i c6 dong ds b6 nhi~m l?i chfrc danh nay cho pht1 twp v6"i quy dinh ci'.1a phap lu~t. 6. Cam k~t ciia T6ng Giam ct6c T6ng Giam d6c chiu trach nhi~rn l?p cac bao cao tai chfnh twp nhat ths hi~n trung tlwc va hq'p ly tlnh hlnh tai chinh hq'p nhat CLla Cong ty t?i ngay 31 thang 12 nam 2021, kst qua ho?t c19ng kinh doanh twp nhat va cac lu6ng luu chuysn tisn t~ h9 p nhat cho nam tai chfnh kst thl'.1c ngay 31 thang 12 nam Trong vi~c so?n l?p cac bao cao tai chinh hq'p nhat nay, T6ng Giam d6c da xem xet va tu:1n thi'.1 cac van ds sau day: - ChQn l\ra cac chfnh sach ks toan thfch hq'p va ap d\mg m()t each nhat quan; - Th\J'C hi~n cac xet doan va u6"c tfnh m9t each lwp ly va th?n tr9ng; - Bao cao tai chinh twp nhat dtrq'c l?p tren co so ho<:tt c19ng. lien t\ic, trtr trncrng twp khong ths gia djnh r~ng Cong ty se tisp t\1c ho?t d9ng lien t\1c. T6ng Giam d6c chju trach nhi~m dam bao r~ng cac s6 sach ks toan thich hq'p da duq'c thist l?p va duy tri ds ths hi~n tinh hinh tai chfnh hq'p nhat CLla Cong ty v6"i d9 chinh xac hq'p ly t?i m9i th(yj dism va lam CO' so ds SO :lll l?p cac bao cao tai chfnh hq'p nhat phtl hq'p v6"i chs d9 ks toan OLl'Q'C neu o ThuySt minh cho cac Bao cao tai chfnh 11Q'P nhfrt T6ng Giam c16c cling ch ju trach nhi~m c16i v6"i vi~c bao v~ cac tai san c1h Cong ty va th\rc hi~n cac bi~n phap hq'p ly db phong ngt:ra va phat hi~n cac hanh vi gian I?n va cac vi plwm khac. Xac nh~n Theo y kisn Clla H9i c16ng Quan tri, chung toi xac nh?n r~ng cac Bao cao tai chfnh lwp nhat bao g6m Bang can c16i ks toan hq'p nhat t?i ngay 3 1 thang 12 nam 2021, Bao cao kst qua ho<:tt d9ng kinh doanh hq'p nhat, Bao cao ltru chu ysn tisn t~ 11Q'P nhfrt va cac ThuySt minh hq-p nhat dfnh kem OU'Q'C SO?n thao da ths hi~n quan dism trung tlwc va hq'p ly vs tinh hlnh tai chinh hq'p nhat ccing nlrn k~t qua ho<:tt c19ng kinh doanh hq'p nhfit va cac lu6ng luu chuysn tisn t~ hq'p nhat ci'.1a Cong ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam Bao cao tai chinh hq'p nhfrt Clla Cong ty Oll'Q'C l~p phtl hq'p v6"i chu~n m\j'c va h~ th6ng k~ toan Vi~t Nam.

5 -.2 CONG TV TNHH KIEM TOAN VA D!CH VV TIN HQC TP. HCM Auditing And lnforma c Seu ces Company Limited Head Office: 389A Dien Bien P u Srr. Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City Tel: (84.28) (10 Lines) Fax: (84.28) Website: aisc.com.vn S6: A HN/AISC-DN4 Kinh gij'i: BAO CAO KIEM TOAN DQC L~P QUY CO DONG, HQI DONG QUAN TRJ VA TONG GIAM DOC CONG TY CO PHAN CO DI~N DZi AN /. r,, ' Chung toi da kisrn toan bao cao tai chinh hqp nhftt kern theo ct'.ta Cong ty C6 Ph~n CO' Di~n Dzi An, duq c l?p ngay 28 thang 04 narn 2022, tlt" trang 05 dsn trang 43, bao g6rn Bang can d6i ks toan h9 p nhftt t;;ti ngay 31 thang 12 narn 2021, Bao cao kst qua ho;;tt d()ng kinh doanh twp nhftt, Bao cao luu chuysn tisn t~ hqp nh ftt cho narn tai chinh kst thuc ctll1g ngay va Ban thuyst rninh bao cao tai chinh hq'p nhftt Trach nhi~m cua T6ng Giam d6c T6ng Giarn d6c Cong ty chiu trach nhi~rn vs vi~c l?p va trlnh bay trung tlwc va hqp ly bao cao tai chinh hq'p nhftt cua Cong ty theo chufrn rn1,rc ks toan, chs d() ks toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac guy djnh phap ly c6 lien quan dsn vi~c l?p va trlnh bay bao cao tai chinh 11Q'P nhftt va chju trach nhi~rn vs kisrn soat n()i b() ma T6ng Giam d6c xac dinh la dn thist ds darn bao cho vi~c l?p va trlnh bay bao cao tai chinh hq'p nhftt khong c6 sai s6t tr9ng ysu do gian l?n ho~c nh~m lfrn. Trach nhi~m cua Ki~m toan vien Trach nhi~m cua ch(mg toi la dua ray kisn vs bao cao tai chinh hqp nhftt d\ra tren kst qua cua CUQC kisrn toan. Cht111g toi da tisn hanh kisrn toan theo cac chufin nwc kism toan Vi~t Nam. Cac chufin tn\rc nay yeu du chung toi tuan tht'.1 chufin nwc va cac guy dinh vs d;;to d(rc nghs nghi~p, l?p ks ho;;tch va th1,rc hi~n CUQC kism toan ds d;;tt duqc sv darn bao hqp ly vs vi~c li~u bao cao tai chinh ct'.1a Cong ty c6 con sai s6t tr9ng ysu hay khong. Cong vi~c kisrn toan bao g6m tlwc hi~n cac thu t\tc nh~m thu th?p cac b~ng chtrng kism toan vs cac s6 li~u va thuyst minh tren bao cao tai chinh. Cac thu t1,1c kism toan duvc l1,1 a ch9n d\ra tren xet doan cua kism toan vien, bao g6m danh gia rt'.ti ro c6 sai s6t tr9ng ysu trong bao cao tai chinh do gian l?n ho~c nh~m lfrn. Khi thµ c hi~n danh gia cac rui ro nay, kism toan vien da xem xet kism soat n()i b() cua Cong ty lien quan dsn vi~c l?p va trlnh bay bao cao tai chinh trung ttwc, twp ly nh~m thist ks cac tht'.1 tµc kism toan phu hqp v6"i tinh hlnh thµ c ts, tuy nhien khong nh~m mµc dich dua ray kisn vs hi~u qua cua kism soat n()i b() cua Cong ty. Cong vi~c kism toan cling bao g6m danh gia tinh thich hq'p cua cac chinh sach ks toan du 9 c ap d1,1ng va tinh hq'p ly Clta cac u6"c tinh ks toan cua Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trlnh bay t6ng ths bao cao tai chinh. Chtmg toi tin tucmg r~ng cac b~ng chtrng kisrn toan ma chung toi da thu th?p duvc la d~y du va thich hqp lam w s6" cho y kisn kism toan ngo;;ti tru ct'.1a ch(mg toi. CO' so- y ki~n ngo~i trir Im da trlnh bay, t;;ti m\ic V.2 cua ThuySt rninh bao cao tai chinh twp nhftt vs khoan phai thu cua khach hang la d6ng da qua h;;tn thanh toan theo disu khoan guy dinh tren 11Q'P d6ng kinh ts. Theo guy dinh hi~n hanh vs l?p d\r phong nq kh6 doi, cac khoan cong nq tren phai du9 c trich l?p dv phong theo ty l~ 30%. Cac tai li~u t;;ti Cong ty cho thfty, nsu phan anh khoan d1,1 phong phai thu nay thl tren Bang can d6i ks toan hqp nhftt khoan m\tc "Dp phong phai thu kh6 doi" va "L9 i nhu?n sau thus clma phan ph6i" se ghi am tang them VND. D6ng tho i, tren Bao cao kst qua ho;;tt d()ng kinh doanh hqp nhftt, chi tieu "Chi phi quan ly doanh nghi~p" se tang VND va "Lqi nhu?n sau thus" narn 2021 se 16 them m()t khoan tuung (rng.

6 Y ki~n ki~m toan ngo~i trfr BAO cao KIEM TOAN DQC L~P (ti~p theo) Theo y kisn cua chung t6i, ngo(;li tru anh lmcmg c6 ths c6 Ctta v.1n ds neu t<;li OO(;ln "CO' so cua y kisn kism toan ngo(;li tru"' dsn cac dg' li~u ttro'ng (mg, bao cao tai chinh dii phan anh trung th~rc va hq'p ly, tren cac khia C(;lnh tr9ng ysu tinh hinh tai chinh 11Q'p nh.1t ct'.1a Cong ty c& ph~n CO' Di~n Dzi An t<;li ngay 31 thang 12 nam 2021, ci:ing nhu kst qua ho(;lt d()ng kinh doanh va tlnh hinh luu chuysn tisn t~ cho nam tai chinh kst thuc cling ngay, phu hq'p v&i chufrn mµc ks toan, chs d9 ks toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan asn vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chinh. Vin d~ dn nhin m~nh Chung toi mu6n luu y ngucri d9c dsn thuyst minh bao cao tai chinh h9 p nh t mvc vm.s "Thong tin vs ho(;lt d()ng lien t1,1c", khoan 16 IUy ks ct'.1a cong ty dsn ngay 31 thang 12 nam 2021 la VND ths hi~n \\\\~ \\\\\\\ \\\J~\ Q.~\\<s \<..\\\\\ dcia\\h ch\nh cua Con~ t'j v~n chua duqc thu~n lqi. Tuy nhien, Hi)i dflng 9uan tri va T6ng Giam B6c da c6 nhu ng danh gia vs kha nang tisp tvc ho(;lt d()ng cua Cong ty va dua ra c~c ke ho~ch duy trl va tiep t~1c ho~t d(mg. H()i dbng Quan tri va Ta ng Giam af>c tin r~ng, cac danh gia la d(mg dan, cac ke ho(;lch du9 c dtra ra la kha thi va Cong ty vifn ti6p tµc ho~t a<)ng kinh doanh trong tu'ong lai. Tp. HCM, ngay 28 thang 04 nlim 2022 KT. TONG GIAM DOC PHO TONG GIAM DOC i/l KIEM TOAN VIEN Dfi Thi Mai Hoa S6 GCNDKHNKT: B (J Tai Chinh Vi t Nam cdp

7 CONG TY CO PHAN CO DI~N DZi AN BANG CAN DOI KE TOAN HQ'P NHAT Tqi ngoy 31thong12 nam Miu sb B 01 - DN/HN Don vj tinh: D6ng Vi?t Nam TAI SAN Mas6 Thuy~t minh 31/12/ /01/2021 ) A. TAI SAN NGAN H~N I. Ti~n va cac khoan tuo'ng duo'l1g ti~n 110 V.l T i ~ n Cac khoan tum1g auong ti ~ n 112 II. Cac khoan dh ttr tai chinh ngfin h~n C hcrng khoan kinh doanh D~r phong giam gia cht'.rng khoan kinh doanh 122,.,.), DAu tu niim giii ctt'.\n ngay aao Iwn 123 ~ III. C~ic khoan ph~\i thu ngfin h~n Pha i thu ngiin h~n ct'1a khach hang 131 V.2a Tra tnr6c cho ngtro i ban ngiin h~n 132 V ,.,.). Phai thu n9i b9 ngiin h~n Phai thu theo tit'.\n a9 kt:\ ho~ch hq'p a6ng xay dun. b a Pha i thu v~ cho vay ngiin h~n 135 G. Phai thu ngin Iwn khac 136 V D~r phong phai thu ngiin Iwn kh6 aoi 137 V.2a,3 ( ) ( ) 8. Tai san th isu cho xt'r ly 139 IY. Hang tbn kho 140 V I. Hang t6n kho "') - D~ r phong giam gia hang t6n kho 149 y Tai san ngfin h~rn khac I. Chi phi tra tnr6c ngiin h~n 151 V ~ Thut'.\ GTGT atr9 c kh~u trlr Thut'.\ va cac khoan khac phai thu Nha mr6c 153 V.12b Giao dich mua ban l~i trai phisu Chinh pht' Tai san ngiin Iwn khac 155

8 _ I~u 6 B 01 - D_ -~ -ai nga_l 31 1h611g 12 niim : v :: 1 Don vj tinh: D!mg Vi?t Nam TAJ SAN Thu yet minh 31/12/ /01/2021 B. TAI SAN DAI ~N I. Cac khoan phai thu dai h~n Phai thu dai h1:1n ct'1a khach hang 211 V.2b Tra tnr6 c cho ngtro-i ban clai lwn v6n kinh doanh 6 don vi t1vc thu9c 4. Phai thu n9i b9 dai h1:1n 5. Phai thu vs cho vay dai h?n Phai thu dai lwn khac 7. D\r phong phai thu clai h?n kh6 doi II. Tai san c6 dinh l. Tai san c6 d!nh hu"u hlnh - Nguyen gia - Gia trf hao mon lujj kd V ( ) ( ) 2. Tai san c6 djnh thue tai chinh Nguyen gia - Gia trf hao lujj kd Tai sa n c6 djnh VO hinh - Nguyen gia - Gia trf hao lujj kd V ( ) ( ) III Bfit dqng san dfiu tu Nguyen gia Gia tri hao mon luy k 232 I\'. Tai san di'r dang dai h~n 240 Chi phi san xu&t, kinh doanh dcr dang dai Iwn 241 :. Ch i phi xay d\rng co ban clc:r dang 242 ' \. Cac khoan clfiu tu tai chinh dai h~n 250 Dau tu vao cong ty con Dau tu vao cong ty lien doanh, lien k t Dau ttr g6p v6n vao don vi khac Dt! phong dau tu tai chfnh dai Iwn Dau ttr n~m gili" dsn ngay dao h?n 255. T ai an dai h~n khac 260,... 1i phf tra tru6"c dai lwn 26 l Tai an thu thu nh?p hoan l?i 262. et bi. v?t tu, plw tlmg thay th dai lwn 263 I -h~ thll"o"l1g 111?i T. -G C<)NG TAI SAN

9 >rh BB 01 - D. "lr.\'..:\.. DOI Kt T Dem vf tfnh: D6ng Vi t Nam. la 6 Thuy~r minh 31/12/ /01/2021 c.. q PH..\I TRA Q ng~n h~n I. Phai era cho ngtrc»i ban ng~n h?n ~ 1 'gtrcyi mua tra ti n tnr6'c ng~n h?n - Thu~ \'a cac khoan phai n(lp Nha nu6'c - Phai tra nguo i lao a(lng Chi phi phai tra ngfu1 lwn V.10 V.11 V.12a V.13 V , ~,.),.. / >... ~I ;;!:, 8 ~ -~ 6. Phai tra n(li b(l n g~ n h?n Phai tra theo tisn a(> ks ho?ch hqp ct6ng xay d1,rng 317 Doanh thu clrna tlwc hi ~ n ng~n h?n 318 V Phai era ng~ n h?n khac 319 V.16a \ 'ay,.3 no thue tai chfnh ng5n lwn 320 V D~r phong phai tra n g~ n h?n 321 V Qu5 khen thuc'rng, phl'.1c lo i ~. Qu5 binh 611 gia Giao dich mua ban l<;ti trai phisu Chinh pht Q. dai h~n 330 Phai era nguo'i ban dai h<;tn 331 :::ucri mua tra ti n trlr6'c dai h?n 332 Chi phi phai tra dai h<;in 333 p ai era n(l i b9 v v6n kinh doanh 334 P i i ra n(>i b9 dai h<;tn 335 Doanh ehu clrna tlwc hi~n dai h<;tn P ai ra dai h;:tn khac 337 a llq' th ue tai chfnh dai h;:tn rai phi~u chuy~ n ct6i 339 Co hi~u tru dai 340 u ~ ehu nh~p hoan l?i phai tra 341 rong phai tra dai h?n _- phat tri~ n khoa hoc va cong ngh~ 343

10 CONG TY CO PHAN CO Dl N DZi AN BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT TQi ngay 31 thong 12 nam 2021 Miu sb B 01 - DN/HN Don vj tinh: Dimg Vi?t Nam NGUONVON Mas6 Thuy~t minh 31/12/ /01/2021 D. VON CHU SO HUu I. VBn chu so' hfru 410 V.19a Vfin gop Clla chtl SO' hli'u cj phidu ph6 thong c6 quydn bii u quyit 411a c6 phiiu u u dai 411b 2. Th~ng du v6n c6 phan , 7.). QuySn ch9n chuysn ct6i trai phisu 413 ::::: 4. V 6n khac cl'.1a chl'.1 s6' hli'u c6 phisu quy Chenh!~ch danh gia l~i tai san Chenh!~ch ty gia h6i doai Quy ctau tu phat trisn Quy h6 tr9 sip xsp doanh nghi~p 419 I 0. Quy khac thu(>c v6n chtl so hull L9i nhu~n sau thus chua phan ph6i 421 ( ) ( ) LNST chua ph6n ph6i lijy ki din cu6i nam tnr6'c 421a ( ) ( ) LNST chua phdn ph6i nam nay 421b ( ) gu6n v6n aliu tu XDCB L9i ich c6 dong khong kisrn soat 429 II. NguBn kinh phi, quy khac 430 I. gu6n kinh phi gu6n kinh phi da hinh thanh TSCD 432 TONG C<)NG NGUON VON ~ 'f.,.;' Ngu(ri l~p bi~u K~ toan trm"rng Ng uy~n Thi Toan Duo-ng Thi Phu o-ng Thao

11 8 n th11yd1 minh bito cao tai chinh la phdn khong thi tach r<3'i ciia baa cao nav D[~. ~ DZi lau _6 Bo_ -n. JI:\ KET. Qr. HO.~T f). - -G DO. -H H Ql>. ;JI..\ T D071 vf cinh: Ddng Vi?t Nam CHi TIE{; Thuy~t 0 minh ~Iii Nam 2021 Nam 2020 D anh thu ban hang a cung dp d!ch 1,1 01 VI.l ::. Ca hoan giam tru' doanh thu 02 VI.2,,., 'I :. Doa nh thu thufin v~ ban hang va cung dp dich v9 10 VI ,, : ;21 -- Gia n~n hang ban 11 VJ ::' C, ~ ~- V;1i nhu~n g()p v~ ban hang va cung dp dich v1, ~ I = 10-11) Doanh thu ho~t ai_'lng tai chfnh 21 VI C 1 phi tai chfnh 22 VJ rong r16: Chi phi lai vay Ph~n lai ho~c 16 trong cong ty lien doanh, lien k~t 24 Chi phi ban hang 25 VI.7a Cht phi quan ly doanh nghi ~ p 26 VI.7b I. L<;>i ahu~n thufin tir ho~1t d()ng kinh doanh 30 ( ) I= 20 + (21-22) ( )) Thu nhc)p khac 31 VJ :: Chi phi khac 32 VJ L<;>i nhu~n khac (40 = 31-32) 40 ( ) ( ) - T=ng I9i nhu~n k& toan tnro c thu~ 50 ( ) = to) - - C 1 phi thu~ TNDN hi~n hanh 51 VI Chi phi thu~ TNDN hoan l~i 52 -.Lfii nhu~ n sau tlrn& thu nh~p doanh nghi~p 60 ( ) II= ) Co 6ng cl'.ia Cong ty rn~ 61 ( ) cb dong khong ki~m soat 62. Lai co ban tren c6 phi&u 70 VI.13 (1.877) 207 I. Lai uy giam tren c6 phi~u 71 VI.14 (1.877) 207-4~ - s -;::!!lloi l~p bi6u K~ toan trncrng. guy~ n Thi Toan Duo ng Thi Phll'O'ng Thao

12 c B C, 0 L r l CHU\ -. TIE.. rt huon= pha )an i p m 1a1 chinh 1 :i1 chuc n~irj 3 :hcinc. :. n - :o:. liu o B 03 - D. -'IL\ Do-n vj tinh: D6ng Vi?t Nam CHi TIEU ~Iii so Thuy~t minh Nam 2021 Nam 2020 Ll... CHCYE!\ TIEN TU HO~T DQNG KINH DOANH. l.. nhu~n trn6'c thu ~ i!u chinh cho cac khoan -, au hao tai san c6 d!nh va b~t dong san dau tll' - C ~ khoan d~r phong Lai. lo chenh l~c h ty gia hfj i doai do danh gia li;ii cac n ml)c ti~n t~ c6 g6c ngo?i t~ - -i. 10 tu hoi;it d(>ng dau tu - Chi phi lai vay : khoan di~ u chinh kh ac L. nhu~ n tir ho:_it d(>ng kinh doanh trno c thay dbi =n hru d9ng - T ng(-). gia111 (+) cac khoan phai thu -ng <-). gia111 ( +) hang t6n kho -~;:: -). giarn (-) de khoan phai tra (khong k~ lai vay... thu~ th u nh?p phai n(>p) - r ng (-). giarn (+) chi phi tra tnr6'c - rng (-. gia rn (+) cht'.rng khoan kinh doanh - r n lai vay da tra - Thue thu nh? p doanh nghi~p da n(>p - Tien thu khac tlr ho?t d(>ng kinh doanh - Ti" n hi khac tt'.r ho?t dong kinh doanh Liru ch u y~ n ti~n thuin tir ho~t d(>ng kinh doanh V.8, VI l l V.l2a ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) '. l.lt CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG DAU TU T n hid~ 111ua s~111, xay d~rng TSCD va TSDH khac 21 ( ) - Tien hu tt'.r thanh ly, nlrnqng ban TSCD va TSDH khac 22 Vl Ti~., hi cho vay, mua de cong q1 n9 ct'.1a don vi khac - Tj~n thu h6i cho vay, ban li;ii cac cong q1 nq ct'.1a do n vi. a ~1en chi dau tu' g6p v6n vao don vi khac 25 Tien th u h6i dau tll' g6p v6n vao don vi khac 26 - Tien th u tlr lai cho vay, c6 tt'.rc va J9 i nhu?n dll'9 c chia 27 VI Tang/(giam) ty gia do chuy~ n d6i bao cao tai chfnh ct'.1a hoan ctau tu cho cong ty con va chi nhanh mr6'c ngoai 28 ( ) Luu chuy~n ti~n thufin tir ho~t d(>ng dfiu tu

13 CONG TY c6 PHAN ca Dl N DZi AN BAO cao LUU CHUYEN TIEN T: HQ'P NHAT (Theo phuo'ng phap gian ti Sp) Cho tai chfnh kdt thiic ngay 31 thcing 12 nam 2021 Miu s6 B 03 - DN/HN Don vj tfnh: D6ng Vi t Nam,. f! CHI TIEU Ma Thuy~t minh so Nam 2021 Nam 2020 III. LlfU CHUYEN TIEN TU HO~ T D(>NG TAI CHINH I. T i n thu tli' phat hanh c6 phisu, nh?n v6n g6p ct1a CSH ~ Ti n tra l;;ii v6n g6p cho cac chu so hch1, mua!;;ii c6 phisu c(1a doanh nghi~p da phat hanh Ti~ n thu tlr di vay 33 VII. l Ti~n tra 119 g6c vay 34 VII.2 ( ) ( ) ~ I - Ti n tra nq g6c time tai chinh C6 tfrc, lqi nhu?n eta tra cho cht1 so hih1 36 Lu u chuy~n ti~n thufin tit' ho~t dc}ng tai chinh 40 ( ) Lu u chuy~n ti~n thufin trong nam (50 = ) Ti~n va tuo ng dtmng ti~n dfiu nam \nh lmo'ng c1:ia thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo;;ii t~ 61 Ti~n va tll'o'ng dll'o'ng ti~n cu6i nam (70 = ) 70 V g1r(ri l~p bi~u K~ toan trno-ng Binh Duong, ngay 28 thcing 04 nam g uy~n Thi Toan Du O'ng Thi PhuO'ng Thao

14 T\ C PH:. C Dq:_ - DZ ~n _/, B 09 - D. -'II:' TH ET i\il -H B.~O T_ C Dem vf tfnh: D6ng Vi?t Nam c IEM HO.~T D<). 'G cta DO.-\.~ - cmtp ' nh l~p C6 Phkn Ca Di~n Dzi An dtrqc d6i ten ttr Cong ty C6 Ph n ChS t:;i.o may Dzi An theo Gifiy chi'.rng :. ng k~ kinh doanh Cong Ty C6 Phfin s , dang ky lfin dfiu ngay 19 thang 01 nam _' ha) dfli l n th(r 12 vao ngay 21 thang 07 nam 2020 vs ten Cong ty va dja chi.,, " rn ti~ng anh: Dzi An Machanoelectric Joint Stock Company. la hti-ng khoan niem y~t: DZM (niem yst t:;i.i HNX). Tr1.:1.:: fr chinh: S6 C2- I 7 ducrng D - KDC Him Lam Pht'.1 Dong - P. An Blnh - Tp. Di An - T. Blnh Duang. ' ~, 'IC _ Hmh chu-c so' hfru v6n: Cong ty c6 phfin niem yst chlt'ng khoan. Linh' l[c kinh doanh: San xufit cong nghi~p. -. Ho._ t u(>na chinh cua Cong ty u~ t ma_ phat di~n, thist bi phan ph6i va disu khi~n di~n. San xufit lo nung h6a khi phs li~u sinh kh6i r~n. htra may m6c thist bi. L~p d~h may m6c, thist bi cong nghi~p. San xufit di~n (khong ho<;tt dong t:;i.i tr~1 s6'). ::_Ch u kj an xufit, kinh doanh thong tlmcrng ") san xufit, kinh doanh Clla Cong ty keo dai trong vong 12 thang theo nam tai chinh thong thuc'rng b~t - "lf nga) 0 I thang 01 dsn ngay 31 thang 12. Tron ~ niim. Cong ty tisn hanh di dcri nha may san sufit!en Lo 02, KCN Tam Th~ng, huy~n Ctr Jut, Tinh D ~k -n~ d~ phtt hqp san xufit cac may c6 di~n tich 16'n theo yeu du d~lt hang ct'.1a khach hang. ~ di~m ho~t d(,h1g ci'ta doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 anh lmo'ng d~n bao cao tai chinh h<;rp nhfit i1 ma:i- di~n Tonlebet ho:;t.t d<'.)ng khong hi~u qua thua 16 keo dai do lfli ky thu~t, nen san xufit di~n khong nhu d ~ r kisn ban dfiu va chi phi phat sinh cao. Hi~n nay, cong ty dang nglt"ng san xufit. Cong ty TNHH MTV ha la) Di~n Sinh Kh6i Tonlebet dang xem xet phuang an chuy~n nhu 9 ng dv an. -. Tbng 6 nhan vien cl~n ngay 31thang12 nam 2021: 44 nhan vien.. '!!cij 31 thang 12 nam 2020: 44 nhdn vien),. C~u tn1c doanh nghi~p Co11g ty ct) hai cang ty con 11/ur sau: Cong ty TNHH MTV Nha May Di~n Sinh Khdi Tonie Bet Cong ty TNHH Nha May Di~n Sinh Kh6i Tonie Bet duqc thanh l~p theo gifiy cht'.rng nh?n dang ky kinh doanh s6: 1467 /09E ngay 05 thang 05 nam 2009 do B9 Tlmm1g M~i Cambodia d.p va gifiy cht'.rng nh~n d u tu ra mr6"c ngoa.i s6 437/BKH DTRNN ngay 25/04/2011 do B9 KS ho:;i.ch Dfiu tu Vi~t nam d.p. T6ng v6n dfiu tu nha may USO (ba tri~u nam tram nghin do la My). 1 ga nh nghs kinh doanh: Nha n1ay di~n sinh kh6i ch~y b~ng tr&u hay cac lo:;i.i ph~ li~u khac v6'i cong sufit KW Dia chi tr~1 s6' chfnh: Ap Tuol Vihea, Xa Shiro Pi Sok, Huy~n Tboung Khmum, Tinh Kompong Cham, Cam bodia T)' I~ g6p v6n, ty I~ so hli'u va quysn bi~u quyst t:;i.i cong ty con: 100%.

15 co T\ p. C D(. DZ[ _ I.iu a B 09 - D. -~ Don vf tinh: D6ng Vi?t Nam Co ng ty Tl\'HH MTV May phat di~n An Tam Cong t ) T, HH MTV ChS t?o may An Tam dtrqc d6i ten ti'r Cong ty TNHH M(>t thanh vien Xe Co Gi6i An Tam theo gi y cht'.rng nh~n dang kf doanh nghi~p Cong ty TNHH MTV s dang ky 1.n dciu ngay ::: thang 12 nam 2009; Dang ky thay ct6i lcln th(r 06 thay d6i ten Cong ty TNHH MTV ChS t?o may An Tam hanh Cong ty TNHH MTV May phat di~n An Tam ngay 21 thang 03 nam 2018 do Sc':r KS ho?ch va Dfiu tu mh D~k 1 ong dp. T6ng v6n kinh doanh la d6ng. an.\.ll~t mo to, may phat, bisn ths di~n, thist bi phan ph6i va di~u khisn di~n. Chi tist: san xu t may phat (n. thist bi phan ph6i va disu khisn di~n. Ho?t d(mg thist ks chuyen d~mg. San xu~t lo nu6ng, lo luy~n va lo n n~. SU-a chli'a may m6c, thist bi. San xu~t cac thist bi 1iang, h? va b6c xsp. San xu t may nong nghi~p va l"m nghi~ p. San xu t than xe c6 d(rng w, m mo6c va ban m mo6c. L~p d~t may m6c va thist bi cong nghi~p. ~ j i~ i?~ ii :i T11,1 -o chfn h: Lo 02, KCN Tam ThAng, Xa Tam Th~ng, Huy~n Cu Jut, Tinh DAk Nong. T_ e g6p v6n, ty I~ sc':r hci'u va quysn bisu quyst t?i cong ty con: 100%.. Tuyen b6 v~ kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh h<;»p nh~t ;~ l~ra chqll s6 li~u va thong tin dn phai trinh bay trong bao cao tai chfnh hqp nh t duqc tlwc hi~n theo 'l~uye n t~c c6 ths so sanh OUQ'C giu a cac ky ks toan tll'o'l1g (rng. IL. rtn D<) KE TOAN, DON VJ TIEN T. SU ffqng TR ONG KE TOAN. _ "ien a{) k toan ien de) ks toan c1'.ia Cong ty b~t dclu tlr ngay 01 thang 0 I va kst th(1c ngay 31 thang 12 hang narn. 2. Don vi ti~n t~ sfr d\mg trong k~ toan 86ng Vi~t Nam (VND) du9 c st'r d~mg lam don vi tisn t~ ds ghi s6 ks toan. UL CHU AN Ml/CV A CHE D<) KE TOAN AP Dl)NG 1. Ch d{l k toan ~1p ch.mg Cong ty ap d~mg Thong tu 202/2014/TT-BTC ("Thong tu 202") du9 c B() Tai chfnh Vi~t Nam ban hanh ngay 22112/2014 hu6ng d~n plnwng phap l~p va trinh bay Bao cao tai chfnh h9 p nhk Thong tu 202 thay ths cho cac lm6ng d~n tnr6c day trong phcln XITI Thong tu s6 161/2007/TT-BTC ban hanh ngay 31/12/2007 ct1c1. B9 Tai chfnh. 2. Tuyen b6 v~ vi~c tuan thi't chu~n m~ c k~ toan va ch~ cl{) k~ toan Cht'.mg toi da tlwc hi~n cong vi~c ks toan l~p va trinh bay bao cao tai chfnh 11Q'p nh t theo cac chucln nwc ks toan Vi~t Nam, chs ct() ks toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan. Bao cao tai chfnh hq'p nh t da duqc trinh bay m<)t each trung tlwc va 11Q'P ly vs tinh hinh tai chfnh hqp nh~t, kst qua kinh doanh h9-p nh t va cac 1u6ng tisn cua doanh nghi~p. Vi~c l\ra ch9n s6 li~u va thong tin dn phai trlnh bay trong ban ThuySt minh bao cao tai chfnh h9 p nh t du9 c th\rc hi~n theo nguyen t~c tr9ng ysu quy dinh t~i chu n m\rc ks toan Vi~t Nam s6 21 "Trinh bay Bao Cao Tai Chfnh".

16 c n c ra c DI~- oz[ _ I:ia o B 09 - D_ -'ID Don vj tinh: EJ6ng Vi?t Nam I. c..\c CHi~'R SACH KE TOA~ AP D~~G I. l'"oc tinh k~ toan e ~ l~p bao cao tai chinh hq'p nh~t tuan tht'.1 theo cac Chu~n nwc ks toan Vi~t Nam. H~ th6ng ks toan Vi ~t m a ac quy dinh hi~n hanh khac vs ks toan t~i Vi~t Nam yeu du ban T6ng Giam d6c phai c6 nhil'ng u6c h a gia ainh cho vi~c ghi nh?n gia tri cac tai san, cong n9 va vi~c trinh bay cac khoan tai san, cong n9 tism = Cai ngay l?p bao cao tai chinh hq'p nh~t cling n]m cac khoan 111\IC doanh thu Va chi phi trong ky. I 'I :_ c O" h<;rp nh:it bao cao tai chinh o cao cai ch inh h9-p nh~t bao g6m cac bao cao tai chinh ct'.1a Cong ty C6 phftn Co Di~n DzT An ("Cong ty").. Cong ty con cho nam tai chinh kst th11c ngay 31 thang 12 narn Cong ty con duq'c hq'p nhat toan b(l ks tlr ngay 111ua, la ngay Cong ty tlwc s\r n~111 quysn kis111 soat cac C n= ~ con, va cham dli't vao ngay Cong ty tlwc s\r ch~m dt'.1t quysn kis111 soat cac Cong ty con. - bao cao ta i chfnh Ctla cac Cong ty con du'q'c l?p ctmg ky ks toan v6i Cong ty 1m; theo cac chinh sach ks :m 1h6ng nhat v6i cac chinh sach ks toan ct'.1a Cong ty 111~. Cac bt'.tt toan disu chinh da duq'c thvc hi~n d6i v6 i - ~ chfnh sach ks toan nao c6 di~m khac bi~t nhii111 dam bao tfnh th6ng nhat giil'a cac Cong ty con va Cong me... hoan 16 chua th~rc hi~n phat sinh tlr cac giao dich n(li b(l dang phan anh trong gia tri tai san cling Oll'Q'C ~i b6 tn'.r khi chi phi gay ra khoan 16 d6 khong ths thu h6i duvc. Tat a cac s6 du gii:i'a cac dun vi trong Ctmg Cong ty va cac khoan doanh thu, thu nh?p, chi phi phat sinh tt'.r - L giao dich trong n(li b(l Cong ty, ks ca cac khoan lai cl1lj'a tlwc hi~n phat sinh tt'.r cac giao djch trong n(li b(l Con ~ ty dang niim trong gia tri tai san duq'c lo<;ti trt'.r hoan toan. C5 khoan 16 cl1ll'a tlwc hi~n phat sinh tt'.r cac giao djch n(li be) dang phan anh trong gia tri tai san cling Oll'Q'C 10~1 b6 trt'.r khi chi phi gay ra khoan 16 d6 khong ths thu hfji du9 c. 2. Co- so' ho~t o<)ng o nm'rc ngoai Bao cao tai chinh ct'.1a cong ty con 6" mr6c ngoai duvc chuysn d6i theo nguyen t~c sau ds 11Q'p nh~t vao bao cao cai ch inh Clla Cong ty: - Tai san va n9 phai tra (ca khoan m\ic ti Sn t~ va phi ti Sn t~) va I9 i ths thuung m~i phat sinh khi rnua Cong ty on (J nu6c ngoai duq'c quy d6i theo ty gia giao dich tlwc ts binh quan cu6i ky; - Gia tri tai san thuftn Clta cong ty con do cong ty 111~ n~m giu t~i ngay rnua du'q'c quy d6i theo ty gia ghi s6 t:;ii ngay mua; - Lqi nhu?n sau thus cl1ll'a phan ph6i phat sinh sau ngay rnua cong ty con du9 c quy d6i ra DfJng Vi~t Nam biing each tinh toan theo cac khoan 111\IC Ctla Bao cao kst qua ho:;it d()ng kinh doanh. - Lqi nhu?n, c6 tli'c c1a tra duq'c quy d6i ra DfJng Vi~t Nam theo ty gia giao djch tlwc ts t<;ti ngay tra I9 i tli'c, c6 tt'.rc; - Cac khoan m\1c thu(lc Bang can d6i ks toan, Bao cao kst qua ho:;it d(lng kinh doanh va Bao cao luu chuysn t i ~ n t~ dlr9 c quy ct6i ra DfJng Vi~t Nam theo ty gia giao dich tlwc ts t:;ii tho i dism phat sinh giao djch ho?c theo ty gia binh quan nsu chenh!~ch khong vuvt qua 3% so v6i ty gia tlwc ts t<;ti thcji dism phat sinh giao dich. Ty gia quy ct6i: VND/USD. - Chenh!~ch h6i doai phat sinh khi chuysn ct6i bao do tai chinh ci'.1a cong ty con 6 mr6c ngoai duq'c phan anh luy ks trong phkn v6n chl'1 so hil'u Ctla Bang can ct6i ks toan hq'p nhat. Phftn chenh!~ch ty gia h6i doai phan b6 cho Cong ty 111~ Oll'Q'C trinh bay 6" khoan 111\IC "Chenh l~ch ty gia h6i doai" thu()c phftn v6n chtl so hu u Ctla Bang can d6i ks toan hq'p nhat.

17 p l>i~ ~ DZi. Iau o B 9 -n. l:l\ ib_... TH - : T _ IL -H B. 0 C_" T_ C -. C:ie lo:_ti ~ gia h6i doai ap <l1,rng trong k ~ co:in Cong ty thlfc hi~ n qu y a6i a6ng ngo?i t~ ra a6ng e oan. guye n t~e xae djnh ty gia giao djeh th~re t~ Do-n vj tinh: D6ng Vi?t Nam i~ t am can cu vao ty gia giao dich th1,rc ts va ty gia ghi s6 T~ t a cac giao dich b~ng ngo?i t~ phat sinh trong ky (mua ban ngo?i t~, g6p v6n ho~c nh~n v6n g6p, ghi nmn 11. phai th u, 11 Q' phai tra, cac giao di ch mua s~m tai san l~o~c cac khoan chi phi OU'Q'C thanh toan ngay b~ng n,,.oai t~) duq'c h?ch toan theo ty gia tlwc ts t?i thc)'i dism giao dich phat sinh. ~o du cu6i ky cua cac khoan m\1c tisn t~ (tisn, ttrong dtrong tisn, cac khoan phai thu va phai tra, ngo?i trtr cac '.')an m\1c khoan tra tnr6c cho nguo i ban, nguo i mua tra tisn tnr6'c, chi phi tra tnr6c, cac khoan d~t coc va.a(; khoan doanh thu nmn tnr6'c) c6 g6c ngo?i t~ duvc danh gia l?i theo cy gia giao dich th1,rc ts cong b6 t?i 0-i di~m l ~ p bao cao tai chi nh: - T_ gia giao d!ch th\rc t~ khi danh gia l?i cac khoan 111\IC tisn t~ c6 g6c ngo?i t~ Oll'Q'C phan lo?i la tai san: ap,. g theo ty gia mua ngo?i t~ ct'.1a Ngan hang Cong Tlmong ty gia mua quy a6i t?i ngay 31112/2021: D L'S D; VND/EUR. - T ~ gia giao dich tlwc ts khi danh gia l?i cac khoan m\ic tisn t~ c6 g6c ngo?i t~ dtrq'c phan lo?i la n9 phai tra: p d\mg theo ty gia ban ngo?i t~ cua Ngan hang Cong Thu'O'ng, Ty gia ban quy a6i t?i ngay 31112/2021: : Y D/USD; VND/EUR.. guyen t~e Xl1e djnh ty gill ghi sb k~ toan - 1i th u hfi i cac khoan nq' phai thu, CaC khoan ky Cll'Q'C, ky quy ho~c thanh toan cac khoan n9 phai tra b~ng '1 -=o?i t~. Co ng ty st'.r dl111g ty gia ghi s6 tlwc ts dfch danh. hi rha nh toan tisn b~ng ngo?i t~, Cong ty st'.r d\111g ty gia ghi s6 binh quan gia quysn di d(mg. ~ ' I. I \?.. ~ ' -~ ) ' l s.. "g uyen t~e ghi nh~n cae khoan ti~n va tu'o'ng duo'ng ti~n Ti n bao glim: TiSn m~t t?i quy, tisn gt'.ri ngan hang khong ky h?n va tisn dang chuysn. Ci1 e khoan tuo'ng duo'ng ti~n bao g6m cac khoan tisn gt'.ri co ky lwn g6c khong qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, co kha nang chuysn a6i d6 dang thanh cac luo ng tisn xac dinh va khong co nhisu rui ro trong huysn ct6i thanh tisn. 6. :\"guyen t~e k~ toan de khoan dfiu tu tai chinh. guyen t~c k& toan a6i v6'i de khoan afiu hr n~m gifr d~n ngay dao h~n Cac khoan d u ttr n~m gili' dsn ngay dao h?n bao gbm: cac khoan tisn gt'.ri ngan hang c6 ky lwn. Cac khoan dfi u tu nay Oll'Q'C ghi nh~n theo gia g6c. Cac khoan d u tu nay duq'c trinh bay tren bao cao tai chfnh h9 p nh~t la tai san ng~n h?n nsu ky h?n con l?i ciu6i 12 thang ho~c la tai san dai h?n nsu ky h?n con l?i ttr 12 thang tr6' len ks ttr tho i aism bao cao.. Nguyen t~c ghi nh~n cae khoan phai thu thu O'ng m~i va phai thu khac Nguyen t~e ghi nh~n cae khoan phai thu: theo gia g6c trcr d\r phong cho cac khoan phai thu kh6 doi. Yi~c phan lo?i cac khoan phai thu la phai thu khach hang, phai thu n<)i be) va phai thu khac tt1y thu<)c theo tfnh chat ct'.1a giao ciich phat sinh ho?c quan h~ gili'a cong ty va a6i tu 9 ng phai thu. PhuO'ng phap I~p d~1 phong phai thu kh6 doi: d\r phong phai thu kh6 doi Oll'Q'C Lr6'c tfnh cho phfin gia tr! bi t6n that CLla cac khoan no phai thu va cac khoan ctfiu tu n~rn gili' dsn ngay dao lwn khac c6 ban ch~t ttrong t\r cac khoan phai thu kh6 c6 kha nang thu hbi eta qua lwn thanh toan, clrna qua Iwn nhung c6 ths khong doi OUQ'C do khach 11Q' khong c6 kha nang thanh toan vi lam vao tlnh tr?ng pha san, dang lam thu t\ic giai ths, mat ti ch, bo tr6n...

18 . TIC PH C. 1:iu -[, B 9 - D. IL' THl ET!\IL TH B.~O C.~ T. I c H H ip _ 1L\T D071 vj tinh: D{mg Vi?t Nam.. guyen t5c ghi nh~n hang tan kho "2uyen t5c ghi nh~n hang t6n kho: Hang t6n kho dlr9 c ghi nh?n theo gia g6c (-) trlr dv phong giam gia va rr phong cho hang t6n kho 16i tho i, m.t ph m chk Gi:i gbc hang t6n kho um.re xac dinh nhu sau = yen li~ u, v?t li~u, hang h6a: bao g6m gia mua, chi phf v?n chuy~n va cac chi phf lien quan tivc ti p khac.. inh d ~ c6 du9 c hang t6n kho 6 dia di~m va tri:ing thai hi~n t<;ti. anh ph m: bao g6m chi phf nguyen v?t li~u, nhan cong trvc ti p va chi phf san xuit chung c6 lien quan. c pha n b6 d~ra theo mt'.rc d() hoi:it d()ng blnh tlrno ng. C i phi san xu.t kinh doanh do dang: bao g6m chi phf nguyen v~t li~u chinh, nhan cong tr~rc tisp va chi phf :-.u.t chung phat sinh trong qua trlnh san xuk Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho: Theo gia blnh quan gia quy6n. H. h toan hang t6n kho: Plrnm1g phap ke khai tlrno ng xuyen. PhuO"ng phap I~p d~r phong giam gia hang t6n kho: D~r phong cho hang t6n kho du9 c trich l~p khi gia tri uan c6 th~ tlwc hi~n ctuqc ct'.1a hang t6n kho nh6 hon gia g6c. Gia tri thuftn c6 th~ tlwc hi~n duvc la gia ban u. c tinh tn'r di chi phf uo-c tfnh d~ hoan thanh san ph m va chi phf ban hang uo-c tfnh. s6 d~r phong giam gia n,; kho la s6 chenh l~ch giifa gia g6c hang t6n kho 10-n hon gia tri thuftn c6 th~ tlwc hi~n duvc ct'.1a _hung. D~r phong giam gia hang t6n kho duqc l?p cho tt:rng m?t hang t6n kho c6 gia g6c 10-n hon gia tri thu.n ~o th~ th1,rc hi~n duqc.. "guyen tiic ghi nh~n va khfiu hao tai san c6 djnh (TSCD). guyen tiic ghi nh~n TSCD hfru hinh Tai san c6 dinh hfru hinh du9 c ghi nh?n theo nguyen gia trtr di (-) gia tri hao mon luy ks. Nguyen gia la toan Q ac chi phf ma doanh nghi~p phai b6 ra d~ c6 du9 c tai san c6 dinh tinh d n tho i di~m dua tai san d6 vao tri:ing thai s5n sang st'.r d~mg theo d~r tfnh. Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n ban dftu chi duqc ghi tang nguyen gia ta i san c6 djnh n u cac chi phf nay ch~c ch~n lam tang lqi fch kinh ts trong tuong lai do Slr dvng tai san d6. Cac chi phf khong tli6a man di6u ki~n tren duqc ghi nh?n la chi phi trong ky., hi ta i san c6 dinh du9 c ban ho~c thanh ly, nguyen gia va kh.u hao luy k duqc x6a s6 va b.t ky khoan lai 16 nao phat sinh tlr vi~c thanh ly d6u du 9 c t[nh vao thu nh?p hay chi phi trong ky. Trii sri11 c8 t1jnlt hiht lti11!t mua sdm, guyen gia tai san c6 dinh bao g6m gia mua (trli' (-) cac khoan duqc chist kh.u tlrnong m?i ho?c giam gia), ac khoan thu (khong bao g61i1 cac khoan thus ctu9 c 110an l?i) va cac chi phi lien quan trvc tisp dsn vi~c dua tai san vao tr<;tng thai s5n sang Slf dvng, nhu chi phf l~p d~t, Ch<;ty thtr, chuyen gia Va cac chi phi lien quan tlvc ti p khac. Ta i san c6 dinh la nha ct'.ra, v?t kisn trt'.1c g~n ti6n v6i quysn st'.r d~mg d.t thi gia tri quy6n si'.r d\mg dit duvc xac dinh rieng bi~t va ghi nh~n la tai san c6 djnh VO hinh. 9.2 Nguyen tfic ghi nh~n TSCD vo hinh Tai san c6 clinh VO hinh duvc ghi nh?n theo nguyen gia trlr di(-) gia tri hao luy ks. Nguyen gia tai san c6 ainh VO hinh la toan b() cac chi phi ma doanh nghi~p phai b6 rad c6 du9 c tai san c6 dinh v6 hlnh tinh d n thcyi cti~rn dna tai san do vao st'.r d\111g theo d\r kisn.

19 c. 'G TIC P c DIC. T DZL. Iiiu 6 B 09 - D.. TI:\ BA1 TH YET ~IIXH BAO c.\o r.\1 CH rn HQ'P _;a-\ T Cho nam tai chinh k t thzic ngay 31 thang L niim _021 Don vj tinh: D6ng Vi?t Nam " Quy~n sti dfmg iff;t Quy n Slr d\111g ctfit OU'Q'C xac dinh la toan b9 khoan tisn chi ra ct c6 quy n SLJ' d\mg dat twp phap CQng (+) cac chi phi cho d n bt1 giai ph6ng m~t b~ng, san Ifip m~t b~ng, I~ phi tru6'c b~ (khong bao g6m cac chi phi chi ra d xay d\rng cac cong trinh tren dfit); ho~c Ja gia tri quy n Sll' d\111g dfit nh?n g6p v6n. Phan 111~111 nuiy vi tfnh Phfin may tinh la toan b9 cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dsn tho i di m dua phfin vao Slr d\mg.. 3 P huo ng phap khfiu hao TSCD Ta i san c6 a inh dli'q'c khiu hao theo phu'o'ng phap dlro ng thllng d\ra tren tho i gian Slr d\mg U'O'C tinh ClJa tai Sall. Tho i gian hli'u d\mg u6'c tinh la tho i gian ma tai san phat huy du9 c tac d\mg cho san xuit kinh doanh. Tho'i gian lui:u dfmg u o c tinh ctia cac TSCD 11/tu sau:.vha xuon g, v(lt kidn tnic.hay 1116c, thidt bf Phu"Ong ti?n v(ln tai, truydn djn Quydn sii' d'?lng adt Phdn mdm may vi tinh. ~g u ye n t~c ghi nh~n chi phi tnl tru 6'c 5-50 nam 3-20 nam 4-10 nam J0-20nam 5 niim Chi phi tra tnr6'c bao g6m cac chi phi th\.rc ts da phat sinh nhung c6 lien quan dsn kst qua ho~t d9ng kinh doanh ClJa nhi u ky ks toan. Chi phi tra tnr6 c Ctta cong ty bao g6m cac chi phi sau: cong C\l d\mg C\l va cac chi phi khac. Ph uong phap phan b6 chi phi tra tnr6'c: Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra trn6'c vao chi phi ho~t d9ng kinh doanh tli'ng ky theo phu0'11g phap dlro ng thllng. Can c(r vao tinh chit va m(rc dq ttrng lo~i chi phi ma c6 th o i gian phan b6 nhu sau: chi phi tra tnr6'c ng~n h~n phan b6 trong vong 12 thang; chi phi tra tru6'c dai h:;in phan b6 tlt' 12 thang a Sn 3 6 thang. i L Nguyen t~c ghi nh~n n<,>' phai tra Cac khoan llq' phai tra OU'Q'C ghi nh?n theo nguyen gia va khong thip hon nghta V\l phai thanh toan. Cong ty th\i'c hi~n phan lo:;ii cac khoan 11Q' phai tra la phai tra nguo i ban, phai tra n9i bq, phai tra khac ttty th u9c theo tfnh chit CLla giao dich phat sinh ho~c quan M giifa cong ty va d6i tu9 ng phai tra. Cac khoan 119 phai tra duqc theo doi chi tist theo ky h:;in phai tra, d6i tu'q'ng phai tra, lo:;ii nguyen t~ phai tra (bao g6 111 vi~c ctanh gia l:;ii 119 phai tra thoa man a!nh nghia cac khoan mvc tisn t~ co g6c ngo:;ii t~) va cac ysu t6 khac theo nhu du quan ly ct'.1a Cong ty. T:;ii tho i di6m l?p bao cao tai chinh, Cong ty ghi nh?n ngay m9t khoan phai tra khi c6 cac b~ng chtrng cho thfiy m9t khoan t6n th ~ t c6 kha nang ch~c ch~n xay ra theo nguyen t~c th?n trqng. 12. Nguyen t~c ghi nh~n vay Gia tri de khoan vay duvc ghi nh?n la t6ng s6 ti n di vay ci'.1a cac ngan hang. Cac khoan vay dtrq'c theo doi chi tist theo tlt'ng d6i ttrq"ng cho vay, cho nq", tlrng khs u6'c vay n9 va tlt'ng lo~i ta i san vay 119.

20 CO. "G TI p -. c _ Iau 6 B 09 - n _ -1~ BA_:. THrYET - IL ~H B.\o c _.\ TAI c HQJ> - ~.\.T CJ o n im ta1 c.hmh :d11hzic ngiry 31 1han"" :: n :o:: Don vf tinh: D!mg Vi?t Nam I ) L. _ 'auyen t ~ c ghi nh~n cac khoan chi phi di vay _ guyen tic ghi nh~n chi phf di vay: lai tisn vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan ttvc tisp dsn cac khoan vay ct'.1a doanh n g hi ~ p dtrqc ghi nh?n nlm khoan chi phi san xu~t, kinh doanh trong ky. l..t.. 'guyen tic ghi nh~n cac khoan ch,r phong phai tra D\r phong phai tra chi duq c ghi nh~n khi thoa man cac di~u ki~n sau: Doanh nghi~p c6 nghta V\I no hi ~n t;ii (nghta V\I phap ly ho?c nghta V\I lien d6i) do kst qua tlr m<)t S\I' ki~n da xay ra; Sv giam sut vs nhg'ng lqi ich kinh ts c6 ths xay ra d ~ n dsn vi~c yeu du phai thanh toan nghta V\11w; Va dua ra m<)t u6c tinh dang tin c?y \ ~ gia tr! cl'ia nghta v\ c16. Gia t ri du q c ghi nh~n drn m(h khoan d\r phong phai tra la gia tri du'q'c u6c tinh lwp ly nhfit vs khoan tisn e phai chi ds thanh toan nghta v\1 nq hi~n t?i t?i ngay kst th(1c ky ks toan. Cac khoan d\r phong phai tra ct'.1a Cong ty bao g6rn dv phong phai tra bao hanh san phfim va u6c tinh trich l?p theo ty I~ hqp ly tren doanh thu phat sinh trong nam 'guyen tic ghi nh~n doanh thu clrna th9 c hi~n Doanh th u clrna tlwc hi~n la doanh thu se du'q'c ghi nh?n tu'o'ng (rng v6i phfrn nghta Y\J ma Cong ty se phai th\rc hi~ n tro ng m<)t ho?c nhisu ky ks toan ti~p theo. Doa11h thu clllra th\rc hi~n bao g6m s6 tisn cl'1a khach hang da tra tnr6c cho khoan doanh thu tuung t'.rng v6i gia tr! hang h6a, d!ch v\i cong ty tlwc hi~n trong tuong lai. 16. '.'lguyen tic ghi nh~n v6n chu so hfru. 'guyen tic ghi nh~n v6n g6p cua chu so' hfru 611 g6p c t'.ia chi'.1 so- hg'u duqc hinh thanh tli' s6 ti Sn da g6p v6n ban dfru, g6p b6 sung cua cac c6 dong. V 611 g6 p ci'.1a chi'.1 s6' hli'u du'q'c ghi 1111?11 theo s6 v6n tlwc ts da g6p b~ng tisn ho?c b~ng tai san tinh theo m~nh gia cl'1a c6 phisu da phat hanh khi m6i thanh l~p, ho?c huy d9ng them ds mo r('mg quy mo ho?t d9ng cua cong ty. T h~ng du vbn ca phfin: Phan anh khoan chenh!~ch tang gili'a gia phat hanh c6 phisu so v6i m ~ nh gia khi phat hanh IAn dfru ho?c phat hanh b6 sung c6 phisu va chenh!~ch tang, giam gili'a s6 tisn tlwc ts thu du9 c so v6i gia mua l?i khi tai phat hanh c6 phisu quy. Tnro ng h<;l'p mua l?i c6 phisu ds ht'.1y bo ngay t?i ngay mua thi gia tr! c6 phisu du'q'c ghi giam ngu6n v6n kinh doanh t?i ngay mua la gia tlwc ts mua l?i va cling phai gh i giam ngubn v6n kinh doanh chi tist theo m~nh gia va phfrn th?ng du v6n c6 phfrn ct'.ia c6 phisu mua l?i. Nguyen tiic ghi nh~n Jq i nhu~n sau thu~ chu a phan phbi L9 i nhu?n sau thus chua phan ph6i duqc ghi nh?n la s6 IQ'i nhu?n (ho?c 16) tli' kst qua ho?t d<)ng kinh doanh cl'1a doanh nghi ~ p sau khi trlr (-)chi phi thus thu nh~p doanh nghi~p ci'.1a ky hi~n hanh va cac khoan disu chinh do ap d\111g hbi t6 th ay d6i chinh sach ks toan, disu chinh h6i t6 sai sot trong ysu ct'.1a cac nam tm6c. V i ~ c phan ph 6i lo i nhu~n cho cac c6 dong duvc thong qua >9i h9i d6ng c6 dong hang nam. 17. Nguyen tic va phuo ng phap ghi nh~n Doanh thu va thu nh~p khac Nguyen tiic va plnl'o'ng phap ghi nh~n doanh thu ban hang Doanh thu ban hang du9 c ghi nh?n khi d6ng th o i thoa man 5 disu ki~n sau: 1. Doanh nghi~p da chuysn giao ph frn 16n n'.1i ro va l9 i fch g ~ n lisn quysn so hg'u san pham ho~c hang h6a cho nguo i mua; 2. Doanh nghi~p khong con n~m gici' quysn quan ly hang h6a nhu nguo i so ho'u hang h6a ho?c quysn kism soat hang h6a; 3. Doanh thu dtrqc xac d!nh tu'o'ng d6i ch ~ c c h ~ n. Khi hq'p ct6ng quy dinh nguo i mua du 9 c quysn tra l?i san ph Am, hang h6a da mu a theo nhg'n g disu ki ~ n q1 ths, doanh nghi~p chi du9 c ghi nh?n doanh thu khi nhli'n g di Su k i ~ n q1 ths d6 khong con t6n t?i va nguo i rnua khong duo c quysn tra l?i san phfim, hang h6a (trlr tnro ng hqp tra l?i du6i hinh th l'.rc ct6i l?i ds l ~y hang h6a, dich V\I khac); 4. Doanh nghi~p da ho?c se thu dtr9 c l9 i fch kinh ts tli' giao d!ch ban hang; 5. Xac d!nh dtrqc cac chi phi lien quan asn giao djch ban hang.

21 . '. _,,, Cho mim 1a1 c iinh.:t Thzi ngil} 31 Tlui.11:; _ n - :o_ J Dl:.f.. DZI,. _ I~u 6 B 9 - D. -'IL\ Dem vj ti nh: D6ng Vi?! Nam - guyen t~c va phu'o ng phap ghi nh~n doanh thu cung dp dich v1;1 Doanh thu ct'.1a giao dich vs cung dp dich V\J dtrqc ghi nh~n khi kst qua ct'.1a giao djch d6 du9 c xac dinh m(>t each dang tin c?y. Tnrcmg hqp giao dich vs cung dp djch V\l lien quan dsn nhisu ky thl doanh thu duvc ghi nh?n trong ky theo kst qua phfrn cong vi~c da hoan thanh vao ngay l?p Bang Can d6i ks to~n cua ky d6. Doanh thu cung dp djch V\I du'q'c ghi nh~n khi d6ng thcji th6a man t&t ca b6n (4) disu ki~n: l. Doanh thu dtrqc xac.dinh ttrong ci6i ch~c ch~n. Khi hqp d6ng quy djnh ngucyi mua ciuvc quy n tra l~i djch V\l da mua theo nhg'ng cii u ki~n q1 ths, doanh nghi~p chi du9 c ghi nh~n doanh thu khi nhlt'ng di u ki~n C\I ths d6 khong co n t6n t?i va ngu O'i mua khong dtrqc quy n tra l?i dich V\t cia cung dp; 2. Doanh nghi~p da ho?c se thu duvc l9 i fch kinh ts tli' giao dich cung dp djch V\J d6; 3. Xac djnh ciu9 c phfrn cong vi~c da hoan thanh vao ngay l~p bang Can a6i ks toan; 4. Xac dinh du9 c chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi hoan thanh giao djch cung dp djch V\I do. Su khong ths xac cijnh ciuvc kst qua hqp d6ng m(>t each ch~c ch~n, doanh thu se chi OlJ'Q'C ghi nh?n 6 tm'.rc c6 ths thu h6i dtrq'c CLla cac chi phi cia duvc ghi nh~n. Ng uyen t~c va phu O'ng phap ghi nh~n doanh thu ho~t d9ng tai chinh Doanh thu ho?t d(>ng tai chinh phan anh doanh thu ttr ti n lai, c6 t(rc,!9 i nhu~n du9 c chia va lai ty gia hfii cioa i. Doanh thu phat sinh ttr ti n lai, c6 t(rc va l9 i nhu~n duqc chia ct'.ia doanh nghi~p dtr9 c ghi nh~n khi th6a man d6ng tho i 2 ciisu ki~n: 1. C6 kha nang thu ciu9 c lo i ich tlr giao djch 06; 2. Doanh thu ciuqc xac djnh ttmng a6i ch~c ch~n. - TiSn lai dtrqc ghi nh~n tren CO' so tho i gian va lai su&t tlwc ts tlrng ky. - C6 tt'.rc va l9 i nhu~n duvc chia au qc ghi nh?n khi c6 dong duvc quysn nh?n c6 tt'.rc ho?c cac ben tham gia g6 p v6n ciu 9 c quysn nh?n lqi nhu~n ttr vi~c g6p v6n. Khi khong ths thu h6i m(>t khoan ma tnr6'c 06 da ghi vao doanh thu thl khoan c6 kha nang khong thu h6i dtrqc ho?c khong ch~c ch~n thu hbi duqc d6 phai h~ch toan vao chi phi phat sinh trong ky, khong ghi giam doanh thu. 18. Nguyen t~c va phu O'ng phap ghi nh~n gia v6n hang ban Gia v6n hang ban phan anh tri gia v6n Clla san phfrm, hang h6a, djch V\I ban trong ky va cac chi phi khac duqc ghi nh~n vao gia v6n ho~c ghi giam gia v6n trong ky bao cao. Gia v6n du9 c ghi nh?n t~i tho i dism giao dich phat sinh ho?c khi c6 kha nang tuong a6i ch~c ch~n se phat sinh trong tuo ng lai khong phan bi~t da chi tisn hay chua. Gia v6n hang ban va doanh thu du9 c ghi nh~n ctbng tho i theo nguyen t~c pht1 Iwp. Cac chi phi vtrqt tren mt'.rc tieu hao blnh tlrno ng du9 c ghi nh~n ngay vao gia v6n theo nguyen t~c th?n tr9ng. 19. Nguyen de va plul'o'ng ph~1p ghi nh~n chi phi tai chinh Chi phi tai chinh bao g6m: Cac khoan chi phi ho?c khoan 16 lien quan dsn cac ho~t dong dfru tu tai chinh, chi phi cho vay va di vay v6n; Dv phong giam gia ctfru tll' tai chinh, khoan 16 phat sinh khi ban ngo~i t~, 16 ty gia h6i doai va cac khoan chi phi tai chfnh khac. Khoan chi phi tai chfnh cill'q'c ghi nh~n chi tist cho tll'ng n(>i dung chi phi khi tlwc ts phat sinh trong ky va OUQ'C xac ctinh m(>t each ctang tin c~y khi c6 dfry dt'.1 b~ng ch(rng v cac khoan chi phi nay. 20. Nguyen t~c va ph1rn ng phap ghi nh~n chi phi thu~ TNDN hi~n hanh, chi phi thu& TNDN hoan l~i Chi phi thus thu nh~p doanh nghi~p bao gbm chi phi thus thu nh?.p doanh nghi~p hi~n hanh va chi phi thus thu nh~p doanh nghi~p hoan l?i phat sinh trong nam lam can ct'.r xac dinh kst qua ho~t di;ing kinh doanh sau thus ct'.1a Cong ty trong nam tai chfn h hi ~ n hanh.

22 Q:. DZL..!au 6 B 9 - n-"c".:j'.1."1 BA.. THC T - IL -H BAO c.-\o T. I CH ~ HQ"P _M.\T C o n.im Tai chinh ki1rh1ic1way 31 Thim.,, Ca khoan thus phai nop ngan sach nha mr6c se du9 c quyst toan q1 ths v6i w quan thus. Chenh!~ch gili'a s6 hu~ phai nop theo s6 sach va s6 li~u kism tra quyst toan se duvc disu chinh khi c6 quyst toan chinh thl'.rc v6 i a quan thus. Cong ty ap d\mg mt'.rc thus sufit thus TNDN la 20%. Cong ty da du9 c thanh tra kism tra thus dsn nam :: l. ~ guyen t~c ghi nh~n lai tren ca phi~u Lai w ban tren c6 phisu duq'c tinh b~ng each chia!9 i nhu?n ho?c 16 phan b6 cho c6 dong s6' hf!'u c6 phisu ph6 thong Clta Cong ty tnr6c khi trfch l~p Quy khen thu6'ng va phi'.tc l9 i cho s6 lu9 ng blnh quan gia quysn ClJa s6 ~6 phi6 u ph6 thong dang luu hanh trong ky. Lai suy giam tren c6 phisu duvc tinh b~ng each chia!9 i nhu?n ho?c 16 sau thus phan b6 cho c6 dong so hli'u c6 phisu ph6 thong cl'.1a Cong ty (sau khi da disu chinh cho c6 tt'.rc cl'.1a c6 phisu uu dai c6 quysn chuysn d6i) cho s6 lu9 ng blnh quan gia quysn cua s6 c6 phisu ph6 thong dang luu hanh trong ky va s6 ILl'Q'I1g blnh quan gia quysn Ctta c6 phisu ph6 thong se du9 c phat hanh trong tnrcrng twp tilt ca cac c6 phisu ph6 thong tism nang 6 tac dong suy giam dsu auvc chuysn thanh c6 phisu ph6 thong. ::2. Cong q1 tai chinh Ghi nh~n ban afiu Tai san tai chinh Theo thong tu s6 210 /2009 /TT~BTC ngay 6 thang 11 nam 2009 ("Thong tu 21 O"), tai san tai chinh du 9 c phan lo~ i mot each phlt hq'p, cho 111\IC dfch thuyst minh trong cac bao eao tai chinh, thanh tai san tai chinh duq'c ghi nh~ n theo gia tri hq'p ly thong qua Bao cao kst qua ho~t dong kinh doanh, eac khoan cho vay va phai thu, eac khoan d&u tu gill' d6n ngay dao h~n va tai san tai chinh s~n sang ds ban. Cong ty quyst djnh phan lo~i eac tai san tai chfnh nay t~i thcri dism ghi nh?n 1&n d&u. T~i thcri dism ghi nh~n!&n d&u, tai san tai chfnh duvc xac d!nh theo nguyen gia cong v6i chi phi giao dich t1vc tisp c6 lien quan. Cac tai san tai chfnh CLia cong ty bao gbm tisn va eac khoan tisn gtri ng~n Iwn, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac N<;r phai tra tai chinh N9' phai tra tai chinh theo ph~m vi Ctta Thong tu 210, cho 111\IC dich thuyst minh trong eac bao cao tai chinh, dlrq'c phan lo?i mot each phu 11Q'P thanh cac khoan nq' phai tra tai chfnh duq'c ghi nh?n thong qua Bao cao kst qua ho?t dong kinh doanh, cac khoan n9 phai tra tai chfnh duq'c xac djnh theo gia tri phan b6. Cong ty xac dinh vi~c phan lo?i cac khoan n9 phai tra tai chinh t?i thcji dism ghi nh?n 1&n d&u. Tilt ca n9 phai tra tai chinh duq'c ghi nh?n ban c1&u theo nguyen gia cong v6i cac chi phi giao djch t1vc tisp c6 lien quan. NQ' phai tra tai chfnh ct'.ta Cong ty bao gbm cac khoan phai tra ngucri ban, cac khoan phai tra khac, 119 va vay. Gi~i trj sau ghi nh~n tfin clfiu Hi~n t?i khong c6 yeu du xac dinh l?i gia tri CLta cac cong C\I tai chinh sau ghi nh?n ban d&u. Bi'1 trir cac cong q1 tai chinh Cac tai san tai chfnh va nc)' phai tra tai chfnh OU'Q'C bl'.1 trl'.r va gia tri thufrn se Oll'Q'C trlnh bay tren cac bao cao tai chinh nsu, va chi nsu, dun vi c6 quysn hq'p phap thi hanh vi~c bl'.1 trl'.r cac gia tri aa du 9 c ghi nh?n nay va c6 y djnh blt trl'.r tren co s6' thu&n, ho?c thu du'q'c cac tai san va thanh toan 119 phai tra abng tho'i.

23 co. n c p - CO Drt. DZi l:iu 6 B 09 - D." IL\ BA." TH -\ET ~IL n BAO c.\o TAI c Cho tin chinh Mt thuc ngay 31 1hang n nam ::o:: 1 )071 vf tinh: J6ng Vi?t Nam _3_ Cac ben lien quan.. ~~~~ ; CacAbe n.~ie n q~an l~ cite.doanh ~~ghi~p,, ca~ ca ~han, tr\rc, tis~ ha~~ gia1; tis~ qu~ m~t ha~ nhisu ~1~ung ~ian,_~ 6~,... ~ quyen k1e111 soat ho?c ch!u S\r k1em soat cua Cong ty. Cac ben!ten ket, cac ca nhan nao t1vc t1ep ho?c g1an: ~ i ~ ti{\p 11~111 gio' quy~n bi Su quyst va co anh lrncrng dang ks d6i v6i Cong ty, nhli'ng chi'.rc trach quan ly chtl chm \.5 ~ :: nlm T6ng Gia1.n d6c, H9i ct6ng Quan tri, n!1ci'ng thanh vien than c?n trong gia dlnh ci'.1a nhli'ng ca nhan ho?c,~~ : cac ben lien ket ho?c nhu ng cong ty lien ket v6i ca nhan nay cling du'q'c coi la cac ben lien quan. Trong vi~c.,,,,7, xe n1 xet tlrng 1n6i quan h~ gill'a cac ben lien quan, ban ch~t cl1a 1nc3i quan h~ du9 c chl1 Y chu khong phili Ja... hi nh thfrc phap ly. 2-t B~io cao b() ph~n 89 ph~n kinh doanh bao g6111 b9 ph?n theo ITnh V\l'C kinh doanh va b9 ph?n theo khu V\l'C dia ly. 89 ph?n theo ITnh V\l'C kinh doanh la m9t b9 ph?n co ths phan bi~t duqc cua Cong ty tham gia vao qua trinh an xu t ho?c CUllg cfrp San ph~m, djch V\I rieng Je, m9t nhom CaC San ph~m ho?c CaC djch V\l CO lien quan ma b9 ph~n nay co rui ro va 19 i fch kinh ts khac v6i cac b9 ph?n kinh doanh khac. 89 ph~n theo khu V\l'C dia ly la m9t b9 ph?n c6 ths phan bi~t duqc Ctla Cong ty tham gia vao qua trinh san xu t ho~c cung dp san pham, djch V\I trong plwrn vi m9t rnoi tnrcmg kinh t{\ C\l ths ma b9 ph?n nay c6 ri'.1i ro va!qi ich kinh ts khac v6i cac b9 ph?n kinh doanh trong cac rnoi tnrcmg kinh ts khac. \.THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN 1. Ti~n va C<lc khoan ttro ng dtl'o'ng ti~n T i~n 31/12/ / TiSn m~t TiSn gl'.ri ngan hang khong ky lwn C()ng 2. Phai thu c1.h1 khach hang Gia tri 31112/2021 D1.r phong a. Ng~ n Iu.rn ( ) Khach hang trong nu6c ( ) Chi nh6nh Cong CJ Phdn Viin Thong FPT T(ip doan cong ngh?- Viln thong Quan d(ji Cry TNHH D V KjJ Thu(it Quang Thanh Cly CP May Phat Di?n VIETGEN24H Cac kh6ch hang khac ( ) Khach hang mr6c ngoai Singtech Global (l ) Engineering & Trading ( ) Co., Ltd #USD $ ,00 $ (23.104,00) Kh6ch hang khac ( ) $ /01/2021 Gia tri D1,r phi.mg ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,00 $ (23.104,00) ( )

24 co_ n c P -c D~. ozl - _ I:iu 6 B 09 - D. -~ B.:\ ~ TH ): -T l.\i -H B.:\o c..\ TAI err' ffi HQ}>. UL.\ T Cho nam 1a1 chinh ~d1 thzlc ngiry 31 1han.::: : ~ - [)011 vf tinh: EJ6ng Vi?t Nam ~- Phai thu cua khach hang (Ti~p theo) 31/12/ /01/2021 Gia tri Dt.r phong Gia tri D9 phong b. Dai h~n K hach hang trong nu6"c Cf} TNHH DV Ky Thucjt Quang Thanh Czr CP May Phat Di?n VIETGEN24H C<) ng :.. Tra trno c cho ngu o i ban ( ) 31/12/ ( ) 01/01/2021 Gia tri Dt.r phong Gia tri D9 phong XgAn h~n. ha cung dp trong mr6"c Cac c6ng ty khac 1 ha cung dp mr6"c ngoai Sumec Complete E&A Co., Ltd Himoinsa Asia Pacific Pte Ltd Cac nha cung cdp khac C9ng ~- Phai thu khac ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31112/ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (I ) ( ) 01/01/2021 Gia tri Dt.r phong Gia tri Dl}' phong NgA n h~n Ky quy bao Janh bao hanh (*) T~m i'.rng ci'.ia nhan vien Tg Thi MJJ Dung

25 CONG TY CO PHAN CO 1>1i:;N DZi AN BAN THUYET MINH BAO cao TAI CHINH HQ'P NHAT Cho niim tai chinh kdt thi/c ngay 31 thang 12 niim 2021 Miu 6 B 09 - DN/HN Don vj tinh: D6ng Vi?t Nam -t. Phai thu klu1c (Ti~p theo) Gia tr! 31/12/2021 Dt.r phong Gia tr! 01/01/2021 Dl,l phong,.:.. 't::.)' ~. Le Tr ung Thao Nguyln Van Nhan Cac nhc7n vien khac Phai thu khac Phai thu khac C()ng (*) Khoan ky quy bao lanh bao hanh cho cac hq"p dbng ban may phat di~n tlwc hi~n trong nam. ::. ~er xfiu (Xem trang 38). 6. Hang t6n kho 31/12/ /01/2021 Gia g6c D\r phong Gia g6c D\1' phong '\lguyen li~u, v~t li~u Chi phf SX, KD d<'r dang Thanh phfrm C()ng Gia tri hang t6n kho t'.r d9ng, kem, mat phfrm chfrt khong c6 kha nang tieu tlw t~i thai dism cu6i nam: 0 dbng. - Nguyen nhan va hu6ng xll' ly d6i v6i hang t6n kho t'.r d9ng, kern chfrt luqng: Khong c6. - Gia tr! hang t6n kho dl111g ds ths chap, c~m c6 bao dam cac khoan n9 phai tra t~i thai dism cu6i nam: Khong c6.

26 DI~.. DZi.. B: TH Cho11imraichinh i11hucngay 31 1hang :: n :o::. Don vj tinh: D6ng Vi?t Nam -. Tai :in cb djnh hfru hinh Kho:in ml.jc Nha cfra, May m6c PhuO'ng ti~n v~t ki~n true thi~t bi v~n t:ii TBng c{)ng ~ ~. ~ ~ r, Nguyen gia s6 du' d~u nam Tang (giam) do h9p ( ) ( ) ( ) nhdt Thanh ly, nhiwng ban ( ) ( ) s 6 du' cu6i nam l Gia trj hao mon IUy k~ s 6 du d~u nam Khdu hao trong nam Tang (giam) do hr;rp nhdt Thanh lj!, nhiwng ban ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) s6 du cu6i nam Gia tri con l~i s6 du d~u nam s6 du' cu6i nam *Gia tri con l~i ct'.1a TSCDHH eta dtmg as ths ch~p, dm c6 dam bao cac khoan vay: VND. *Nguyen gia tai san c6 dinh cu6i nam da kh~u hao hst nlrnng v n con Slr d\mg: VND. *Nguyen gia tai san c6 dinh cu6i nam chc» thanh ly: kh6ng c6. 8. Tai S~ln ca dinh VO hinh Quy~n s\1 ch.111 g cl fit Phfin m~m may tinh TBng c{)ng Nguyen gia s6 du' d~u nam Tang (giam) do h9p nhdt ( ) s6 du cu6i nam Gia tri hao mon liiy k~ s6 dtr d~u nam s6 dtr cu6i nam Gia tri con I~i s6 du' d~u nam s6 dtr cu6i nam ( )

27 CONG TY CO PHAN CO DI).tN DZi AN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT Cho tai chfnh kdt thilc ngay 31 thimg 12 nom 2021 M~u sb B 09 - DN/HN Don vj tinh: Ddng Vi?t Nam * Gia tr! con lc;ii ct'ia TSCDVH eta dlmg d~ ths chip, dm c6 dam bao cac khoan vay: VND. - Tai san c6 afnh v6 hinh la quydn sfr d~mg adt tc;ii Kdp Tuol Vihea, Xii Shiro Pi Sok, Huy?n Tboung Khmum, Tinh Kompong Cham, Cambodia. C6 gia trj con lc;ii , 00 USD dung ad thi chdp khoim vay ngiin hang. - Quydn sfr d1,111g ttdt tc;ii Kampong Traclach, Tinh Kompong Cham, Cambodia. C6 gia trj con lc;ii ,63 USD dimg ad thd chdp khoan vay ngiin hang. *Nguyen gia tai san c6 d!nh cu6i nam da khiu hao hst nlmng v~n con st'r d~mg: VND. 9. Chi phi tra tnro c 31/12/ /01/2021 Chi phi tra tnro-c ngfin h~n Chi phi cong qi, d~mg qi va chi phi khac Ci)ng f. :; :~ ~ i 10. Phai tra nguiri bfo 31/12/ /2021 SB co kha SB co kh ii Gia tri Gia tri nang tra 119 nang tra DQ' ~gfi n h~rn Nha cung dp trong mr6"c Cty CP TM Ky Thugt Dfch Vii Tdn Di'tc Cly TNHH SXTM XNK Tcin Thanh Cong Ty Tnhh Thidt Bi Di?n Va Lbp D(it Mc;ing Lzr6 i Di?n Bao Binh Coe nho cung cdp khac _"ha cung dp mr6"c ngoai Asian Star Import Export Company Limited #USD $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Smash!nova Trading Co., Ltd #USD $ ,71 $ , 71 $ ,71 $ ,71 Ci)ng

28 C. _ "G n C PIL. M~u 6 B 09 - D~/ff\' B.-\_ TH -ytr!\ii: -H B..\o c_-\o T_U c C o mim tai chinh kti1 thzlc ngii) 31 duin i 2 m:im :o:: Dem vj tinh: D6ng Vi~t Nam 11. ~guiri mua tra ti~n tru 6'c 31112/ :~, : ~.~ Cc) HH Ky Thu?t Quan Ly Bay Chi nhanh - Cty CP Vi~n Thong Tin H9c Buu :Di~n Cong Ty C6 Ph n Dinco Sai Gem Cac khach hang khac O'.)ng I::. Th u~ va cac khoan phai nqp nha nuo c s6 phai n9p trong nam s6 eta n9p trong nam /2021 I ~ ~ ~ ~ a.phainqp Thu gia trj gia tang c1 u ra Th u GTGT hang nh?p kh~u Thu thu nh?p doanh ngh i~p Th u thu nh?p ca nhan Cac khoan phi, I~ phi va cac khoan phai nop khac CQng b. Phai thu Thu GTGT ThuS khac Phai tra ngm'ri lao d9ng 31112/ Luong phai tra CQng t. Chi phi phai tra 31112/ Chi phi l~p c1~t giao l~p may Chi phi lai vay phai tra CQng Doanh thu clma tin.re hi~n Ng~n h~n Doanh thu nh?n tnr6c CQng 31/12/

29 Cac thuvdt minh nay fa be) phcjn h9p thanh c1ia cac Bcio ccio tai chfnh Trang 27 _ "u :6 B 09 - D_ -'ID"" CJ o niim tai chinh kit rillic ngiry 31 than~ 1: n -m :o: Dem vj tinh: D6ng Vi?t Nam 16. Phai tra kh ac 31/12/ /01/2021 Kinh phi c6ng aoan Bao hi~m xa h() i, bao hi~m y ts va Bao hi~m th~t nghi~p Mu9 n tisn ci:1a guy~n Thanh Khoa MLrQ'n tisn ct'.ia Tnmng Yan Hai M tr9 n ti Sn ct'.1a Dtmng Thi Phuong Thao Muvn tisn ct'.1a Nguy~n Van Nhan Muvn tibn ci'ia Nguy~n Thi PhuQ'ng Chi phi phai tra hoa h6ng, thucmg theo doanh thu Tc;i Thi My Dung Le Trung Thao Cac nhan vien khac C6 tt'.rc, IQ'i nhu~n phai tra Cac khoan phai tra, phai n()p khac C<}ng b. Phai tra klu1c la ben lien quan guy~ n Van Nhan Dtmng Thi Plrnong Thao C<}ng : ~. ~ / ) ~ >, " ti. ::; i-. Vay va 119 time tai chinh Vay ng~n h~rn Vay ngan hang CN Ngan hcmg Cong Tlncong Vay dai lwn asn h~n tra BIDC Cambodia bank Vay c6ng ty Cong Ly CP TMSX MFC Cong Ty Tnhh Ecoloxtech Asian Vay ca nhan Le Ngoc Khanh Vi~t C<}ng Gia tri /12/2021 s6 co kha nang tra n Gia tri /01/2021 s6 co kha nang tra nq'

30 CONG TY CO PHAN CO DI N DZi AN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H<}P NHAT Cho nam tai chinh kdt thuc ngay 31thimg12 nam 2021 Miu sb B 09 - DN/HN [)on vj tinh: fjjng Vi?t Nam Thuyt\t minh die khoiin vay ngan hang.:. l Vay ngan hang airu tir & philt tridn Cambodia (BIDC) cua Cong ty TNHH NM Tonlebet (cong ty con): s6 11Q'p ct6ng Ngay vay Thi:ri h~n 16/201 O/MC-BlDC 19/04/ thang Lai suit 9%/nam Hinh thfrc dam bao D()ng san va bit d()ng san nha may Khoan vay nay cong ty con khong c6 kha nang tra nr;r. Hi?n f(;li ngan hang BIDC afi kh6ng th~cc hi?n tinh!ai cha khoan vay nay. Thuyt\t minh khoan vay cong ty di~n Vay Cong ty CP Thuong mc;ii Sim Xudt MFC: SB hq'p dc3ng Ngay vay l 069/MFC-DZM 12/29/2020 Thcri h~n Lai suit 6 thang 1,50% Hinh thfrc dam bao Tin chip Hr;rp ajng vay sjl 069/MFC-DZM afi aiwc gia h(;zn b<'ri ph1:1 l1:1c sj:02 k;i ngay v&i kjj hc;in 06 thcing va!fii sudt khong a6i. Khoan vay Cong Ty Tnhh Ecoloxtech Asian gjm c6 hr;rp ajng vay sau: SB hq'p dc3ng Lai suit Thcri h~n SB ti~n Hinh thfrc dam Mo Tin chip Thuyt\t minh khoan vay ca nhan Cite h9p ajng vay cci nhan cua ong Le Ng9c Khcinh Vi?t: SB hq'p dc3ng Ngay vay ThO'i h~n SB ti~n 0 l/12/2021/hdv-lnkv 12%/nam 02/ 12/2021 /HDV-LNK V 12%/nam 02/ /HDV-LNKV 01/11/2021/HDV-LNKV 03/12/2021/HDV-LNKV 12%/nam 12%/nam 12%/nam 02/10/2021/HDV- 29/10/ %/nam ECO LOX 15/03/ / /03/ /12/ /03/ /11/ /07/ /l 1 / /03/ /12/ /03/2022 Hinh tht'.rc dam bao Tin chip Tin chip Tin chip Tin chip Tin chip

31 co. G n c6 p~ - co Dit. ' DZi. -. liu -a B 09 - D.JJHX B - THlYET!\IL\'"H BAO c.\o TAJ CHTh"H H<JP. IIIAT m rai chinh kir thzlc nga_i 31thang12 nam ~021 Don vj tinh: fjcjng Vi?t Nam 1. Dir phong phai tra 31/12/ /01/2021 'li DI! phong bao hanh san phfim hang hoa 6 dtr dh nam 6 d\r phong trich trong nam 6 dtl phong hoan nh~p trong nam 6 dv phong st'r d\mg trong nam 6 du cu&i nam ' n chu so hfru. Bang d&i chi~u bi~n cl(>ng ciia V6n chu so' hfru (xem chi tist trang s6 39') ~\,,.../ :i ( I -I.. ~ b. Chi ti~t v6n gop cua chi'1 so' hfru Ty I~ v6n gop 31112/ /01/2021 Cty CP QL va PT B t d()ng san Conasi 7,43% Cty TNHH MTV Quan ly n9 va Khai thac tai san - Ngan hang TMCP Vi~t A 7,23% Phamova Hoang Anh 5,62% , guysn )(re Cuo ng 5,36% Di,l.ng Dinh Htrng 5,15% Cac c6 dong kh:ic 69,21 % C(>ng 100,00% c. Cac giao dich v~ v6n vo i cac chu so' hfru Nam 2021 Nam 2020 va phan phfji c& tfrc, chia I9 i nhu~n \' 6n d~u tu ct'ia cht'1 so hll'u vjn g6p aitu vjn g6p cuji nam c6 tt'.rc, [9 i nhu~n da chia Khong c6 Khong c6 d. c6 phi~u s6 ltr9 ng c6 phisu dang ky phat hanh s6 luvng c6 phisu da ban ra Cong chl'.mg cj phidu phd th6ng s6 luvng c6 phisu dang lu'l1 hanh cj phidu phd th6ng M?nh gia cj phdu dang hru hanh: a6ng Vi?t Nam/cJ phidu. 31/12/ /01/

32 CONG TY CO PHAN CO DIJ!:N DZi AN B ~.l~ THUYET MINH BAO cao TAI CHINH HQP NHAT C10 mlm tai ch fnh kit tlnlc ngay 31thong12 nam 2021 M~u s6 B 09 - DN/HN Don vj tinh: DJng Vi# Nam e. Cac quy cua doanh nghi~p Quy aau tu phat trisn Cqng 31112/ /01/ \1\IC afch trfch [~p Va Slr d\111g cac quy cua doanh nghi~p Quji ttju tu phat tridn tlm7c trfch l(ip tu: l<)'i nhu(in sau thud thu nh(ip doanh nghi?p va au<)'c SU d1:1ng vao vi?c (16u tu ma r<}ng quy mo san xudt, kinh doanh ho(lc t/ju tu chiiu sau cua doanh nghi?p. ~. Cac khoan m\ic ngoai Bang can d6i k~ toau );9 kh6 cloi cla xfr Iy 31112/ Cong n9 phai thu C(lng Gia tri Gia tri l. -.;:' THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN Ml}C TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HO~T -.. c KINH DOANH. Doanh thu ban hang va cung dp dich V\I Doanh thu Doa nh thu ban hang Doanh thu cung dp djch V\I C(lng Nam Nam :::. Cac khoan giam trir doanh thu: Khong phat sinh. :. Doanh thu thufin "~ban hang va cung dp dich V\I Doanh thu thuan vb ban hang Doanh thu thufin vb cung cap c!ich V\I C(lng. G ia v6n hang b::li1 Gia v6n ban hang D\r phong/ (110an nh~p) giam gia hang t6n kho C(lng :. Doanh thu ho~t c1(lng tai chinh Lai tibn gi'.ri, ti~n cho vay Lai chenh!~ch ty gia da tlwc hi~n Lai chenh!~ch ty gia do danh gia li;ii C(lng Nam Nam Nam Nam Nam ( ) Nam

33 0.. TI' CO PR.\.. C DI~.. DZi A.:. 1~u 6 B 09 - D::\'/HN B.-\. - TH-CYET ~UXH B,.\.o C,.\o T1I CH~'R HQ]> NHAT Cho ndm tai chinh kit tlnlc ngay 31 thong 12 n<'im 2021 Don vj tinh: EJ6ng Vi?t Nam. C hi phi tai chinh Lai ti~ n vay L6 chenh!~ch ty gia eta tlwc hi~n Nam Nam :.~t :I' "' I' I ~ ~ L6 chenh l ~c h ty gia do aanh gia l~i Ci) ng -. C hi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~p Chi phi b~in hang Chi phi nhan vien Nam Nam :: I - ~ 1 Chi phi hoa h6ng, tlrn<':mg theo doanh thu Ch i phi d1111g C\I, a6 dtmg Chi phi d1r phong bao hanh Chi phi dich v11 mua ngoai Ci)ng b. Chi phi quan ly doanh nghi~p Chi phi nhan vien Chi phi ct6 dttng van phong Chi phi khau hao TSCD va phan b6 CCDC Dir phong phai thu kh6 aoi ( ) Chi phi d ich v11 mua ngoai va b~ng ti Sn khac Ci)ng Thu nh~p khac Nam 2021 Nam 2020 Tha nh ly, nlrnqng ban TSCD Cac khoan khac Ci) ng Chi phi kluic Nam 2021 Nam 2020 Cac khoan bi ph?t Cac khoan khac Ci) ng Tliuydt min!t lw(tf t1f)ng tlrnn!t ly titi srln Nam 2021 Nam 2020 Thu nh~p tlt' thanh ly plmnng ti~n v~n tai Gia tri con l?i Ctta tai san thanh ly Lai/(16) tir thanh ly ta i san

34 T\ co PH.-t c int. nzi A.. Cu BB09 -D. '~ BA. THCYET i\lc TH BAO CAO T.:\I CHt\'H HQP l\rilat ~, o ncim 1i1i chinh ki1 tlulc ngaj 31 thong 12 nam _ 011 Don vi tfnh: DJng Vi?t Nam I. Chi phi san xufit, kinh doanh theo y~u t6 Chi phi nguyen li ~ u, Chi phi nhan cong v?t li~u Chi phi kh&u hao tai san c6 djnh Chi phi cl!ch v~1 mua ngoai Chi phi khac Ci? ng. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh. Chi phi tlrn~ thu nh~p doanh nghi~p t:;ii cac cong ty Cong ty CP CG Di~n Dz! An Cong ty TNHH MTV May phat di~n An Tam 2. TBng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam hi~n hanh Nam 2021 Nam Nam 2021 Nam Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l:;ti Theo lu?t thus Thu nh?p cloanh nghi~p hi~n hanh, khoan 16 b~t ky nam tfnh thus nao du9 c chuysn sang bt'.1 trt'.r, ao thu nh?p trong thcyi gian t6i eta khong qua 5 nam ks tt'.r nam tisp sau nam phat sinh 16 va chenh!~ch t~un rheri c6 ths du9 c khau trt'.r khong bi gi6'i Iwn vs tho i gian. Tai san thus thu nh?p hoan!;;ii khong du9 c ghi nh?n ~110 nhu-ng khoan nay vi Tbng Giam d6c danh gia kha nang c6 thu nh?p chju thus trong tu ung lai c!s Slr d~mg nhu ng IQ"i ich ct6 la chua ch~c ch~n. 13. Lai co ban tren c6 phi~u L<;ri nhu~n k~ to~in sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p Cac khoan di~u chinh tang ho~c giam Lc.ri nhu~n ho~c 16 phan b6 cho c6 dong so- hfru c& phi~u ph& thong c6 phisu phb thong dang lu u hanh binh quan trong narn Lai co ban trcn c& phi~u 1-t. Lai suy giam tren c& phi~u LQ"i nhu?n ho~c 16 phan b6 cha c6 dong so hu-u cb phisu phb thong L9 i nhu~n ho~c 16 phan bb cho c& dong so- hfru c& phi~u phb thong sau khi clfi cli~u chinh cac y~u t6 suy giam c& phi~u ph& thong dang luu hanh binh quan trong nam sau khi cla cli~u chinh cac y~u t6 suy giam Lai suy giam tren c& phi~u Nam 2021 ( ) ( ) (1.877) Nam 2021 ( ) ( ) (1.877) Nam Nam Mt.IC tieu va chinh sach quan I)" r\1i ro tai chinh Cac n:1i ro chinh tlr cong q1 tai chinh bao g6m n:1i ro thi tnro ng, n:li ro tin cl1,111g va n'.1i ro thanh khoan Tbng Giam ct6c xern xet va ap cl~mg cac chinh sach quan ly cha nhu ng n'.1i ro n6i tren nlm sau:

35 . I~u o B09-D.-~ ~ ' TH YET :\II::\"H B..\o c..\o T..U CH~H HQl> NHAT C... ho n im tai chinh kdr rlnlc ngay 31 rhang 1 niim _ 021 )071 vj tinh: J6ng Vi?t Nam r.j R1ii ro thj trm'mg Rt'1i ro thi tnrcmg la n'.1i ro ma gia tri h9v ly CLla cac lu6ng tisn trong tll'o'llg lai CLJa m(>t cong C\I tai chfnh se bi~ n dong theo nhli'ng thay d6i ct'.1a gia thi tmcrng. Rt'.1i ro thi tnrcrng c6 ba lo?i rt'.ii ro: rt'.li ro lai sufit, rt'.1i ro tisn r~ va n'1i ro vs gia khac, ch~ng h?n nhu n'.1i ro vs gia c6 ph~n. Cong q1 tai chfnh bi anh lmc'mg bc'l'i rt'.1i ro thi nrcrng bao g6m cac khoan vay va nq, tisn gt'.ri. Cac phan tfch do nlwy nhu dlrq'c trinh bay dlr6i day lien quan dsn tinh hlnh tai chfnh ci'.ia Cong ty t?i ngay 31 tha ng 12 nam 2021 va ngay 31 thang 12 nam Cac phan tfch do nh?y nay da du'q'c l~p tren co s6 gia tri cac khoan n9 thu~n, cy I~ gili'a cac khoan nq c6 lai - l~ t c6 dinh va cac khoan n9' c6 lai su t tha n6i va ty I~ tuong quan giu a cac cong C\l tai chinh c6 g6c ngo?i t~ F 1 ho ng thay ct6i. ~ i tinh toan cac phan tich OQ nh?y, T6ng Giam ct6c gia dinh riing do nh?y Ctla cac cong C\I n9' s~n sang ds 1 tren bang can ct6i ks toan va cac khoan 111\1c c6 I ien quan trong bao cao kst qua ho?t dong kinh doanh bi ~h hu6ng bc'ri cac thay ct6i trong gia djnh vs n'.1i ro thi tnrcrng tuong t'.mg. Phep phan tfch nay duqc d\ra tren ~ dc ta i san va n9' phai tra tai chfnh ma Cong ty n5m gili' t?i ngay 31thang12 nam 2021 va ngay 31thang12 am R1ii ro llii siu?t Ru i ro lai su t la rt'.ii ro ma gia tri hqp ly ho~c cac lu6ng tisn trong tuong lai ct'.1a mot cong C\l tai chfnh se bisn d(rng theo nhli'ng thay a6i ct'.1a lai su t thi trm':rng. Ri'.1i ro thi tnrcrng do thay d6i lai su t ct'.1a Cong ty ch i'.1 ysu.ien quan dsn khoan vay va n9", tisn va cac khoan tisn gt'.ri ngan lwn ct'.1a Cong ty. Cong ty quan ly rt'.ii ro lai su t bitng each phan tich tlnh hlnh C?nh tranh tren thi tmcmg ds c6 duqc cac lai su t 6!qi cho 111\lC dfch Clla Cong ty va v~n niim trong gi6i lwn quan ly rt'.1i ro cua mlnh. D{J 11'1(1y <10i vo"i llii suftt Do nh?y ct'.1a cac (khoan vay va nq, tisn va cac khoan tisn gt'.ri ngan lwn) CLJa Cong ty d6i v6i S\T thay d6i c6 th xay ra 6 mfrc do h9-p ly trong lai su t duvc ths hi~n nlrn sau. \'6i gia djnh la cac bisn s6 khac khong thay d6i, cac bisn d(>ng trong lai su t Ctta cac (khoan vay va nq, tisn a cac khoan tisn gt'.ri ng~n h?n) v6i lai su t tha n6i c6 anh hu6 ng dsn lqi nhu~n tnr6c thus ct'.1a Cong ty nlm sau : Tang! giam aidm ca ban Anh hu<'mg adn l(j'i nhu in tnr6'c thud Xam nay V D V D Nam trmk VN D VN D ( ) ( ) MCrc tang/ giam dism co ban si'r d\mg ds phan tich do nlwy d6i v6i lai su t duvc gia dinh d\ra tren cac disu ki ~ n co ths quan sat du9 c ci'1a thi tnrcrng hi~n t?i. Cac disu ki~n nay cho thfiy mfrc bisn d(>ng cao!10"11 khong dang k so v6i cac ky tnr6c.

36 , C. - TY PH/. C DI(:_. DZi A.: - _ Ifru 6 B 09 - D 'l'id' B..\.. THL"\ IT :\IL'~ BAO CAO TAI CHi:\"'H HQ1> NRA T Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang L nam _O_J Dmz vj tinh: D6ng Vi?t Nam R1ii ro 11go(1i t? Ru i ro ngo?i t~ la ri'1i ro ma gia tri hq'p ly ci'1a cac lu6ng tibn trong ttmng lai ct'.ia m9t cong cv tai chfnh se bisn d9 ng theo nhij'ng thay a6i ci'1a ty gia ngo?i t~. Cong ty chiu rt'.1i ro do S\r thay d6i ci'ia ty gia h6i doai lien quan tr\rc ti~p d~n cac ho?t d(>ng kinh doanh ct'.1a cong ty b&ng cac do n vi tibn t~ khac Dbng Vi~t Nam. Cong ty quan ly rt'.1i ro ngo?i t~ b~ng each xem xet tinh hlnh thj tm(mg hi~n hanh va d\r kisn khi Cong ty l?p ks ho?ch cho de nghi~p V\l trong ttmng lai b~ng ngo?i t~. Cong ty khong slt' d\mg b~t ky cong cv tai chfnh pha i sinh 06 phong ngt'.ra rt'.1i ro ngo?i t~ c1:ia rninh. EJ{J nft(ty <1Di v6i ngo(ti t? Cong ty khong tlwc hi~n phan tfch d9 nlwy d6i v6'i ngo?i t~ vi rui ro do thay d6i ngo?i t~ t?i ngay l?p bao do tai chfnh la khong dang kb. 1.:: Rtii ro tin dfmg Rui ro tin d\111g la rt'1i ro ma m9t ben tharn gia trong m9t cong C\l tai chfnh ho~c 11Q'p dbng khach hang khong ~we hi~n cac nghia V\I Clta mlnh, d~n dsn t6n th~t vb tai chinh. Cong ty c6 ri'1i ro tin d\mg tlr cac ho?t d(>ng san xu~ t ki nh cloanh ci:1a mlnh c chi'1 ysu d6i v6'i cac khoan phai thu khach hang) va tt'.r ho?t d9ng tai chinh ct'.1a ml nh, bao g6m tisn gt'.ri ngan hang.,.a I t ~ I,, P!titi t!tu k!tric/1 /u'uzg Cong ty giam thibu rt'.1i ro tin d\mg b~ng each chi giao dich v6'i cac don vi c6 kha niing tai chfnh t6t cong ty th uo ng xuyen theo d5i chi[lt che nq phai thu d6 don a6c thu bbi. Tren CO' SCr nay va khoan phai thu ct'.1a Cong ty lie n quan asn nhibu khach hang khac nhau nen ri'1i ro tin d\mg khong t?p trung vao m9t khach hang nh ~t dinh. Tiin g1f'i ngan lu'mg Cong ty cht'1 ysu duy tri s6 tisn gt'ri t?i de ngan hang 16'n c6 uy tfn 6 Vi~t Nam. Cong ty nh?n th~y mt'.rc d9 t?p trung n:1i ro tin cl\mg a6i v6i tibn gt'ri ngan hang la th~p. T6ng Giarn ct6c CL!a Cong ty danh gia r~ng hau hst cac tai san tai chinh ctbu trong Iwn va khong bi suy gi am vi cac tai san tai chinh nay ctbu lien quan dsn cac khach hang co uy tin va co kha nang thanh toan t6t ngo?i trl.r ac khoan phai thu qua lwn va bi suy giam duqc trlnh bay trong bang sau day: Phiii thu khach hang Khong bi suy giiim Khong qua lu.rn Bi suy giiim Khong bi suy giam Qua hi;tn Bi suy giam Ngay 31 thang 12 nam 2021 Dtr6'i 90 ngay ngay > 181 ngay T6ng c9ng gia trj ghi s D\r phong giam gia tri ( ) Gia tri thufin Ngay 31 thang 12 nam 2020 Du6'i 90 ngay ngay > 181 ngay T6ng c9ng gia tr! ghi s D~r phong giam gia tri ( ) Gia tri thufin I, ~,.,,

37 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- CO, T\ CO PR'. CO Dit:'-1 DZi A.:. ~l~u BB 09 - DN/HN BA~ TH"GYET ;\fjn"h RAO cao TAI CH~ HQ'P NHAT Cho nam tiri chfnh kit thzlc ngay 31 thang 12 nam 2021 ::.3 R1ii ro tlia11h klwim Don vi tinh: Ddng Vi?t Nam Rt'.1i ro thanh khoan la rt'.1i ro Cong ty g~p kh6 khan khi tlwc hi~n cac nghia vv tai chfnh do thisu v6n. Rui ro rhanh khoan Cll3 Cong ty chtt ysu phat sinh tlr vi~c cac tai san tai chfnh va 11Q' phai tra tai chfnh c6 cac thcyi di m dao h?n l ~ ch nhau. Cong ty giam sat n'.1i ro thanh khoan thong qua vi~c duy tri m(>t luvng tisn m~t va cac khoan tuong auong tisn \a cac khoan vay ngan hang o m(rc ma T6ng Giam a6c cho la dt'.1 ds dap (mg cho cac ho?t d(>ng cua Cong ty va as giam thisu anh huo-ng ct'1a nhu ng bisn ac;>ng vs lu6ng tisn. Bang du6'i day t6ng hq'p thcyi h?n thanh toan Ctta cac khoan 11Q' phai tra tai chfnh Ctla Cong ty dva tren cac khoan thanh toan d~r kisn theo hqp a6ng theo co s6' clma du9 c chist kh~u: ~gay 31 thang 12 nam 2021 Du 6 i 1 nam Tfr 1-5 nam Tren 5 nam T6ngc(Jng Cac khoan vay va n Pha i tra ngucri ban Cac khoan phai tra khac Ci_h 1 g :"gay 31th{rng12 nam 2020 Cac khoan vay va n Phai tra ngucri ban Cac khoan phai tra khac C (? n g Cong ty c6 dt't kha nang tisp c?n cac ngu6n v6n va cac khoan vay dsn lwn thanh toan trong vong 12 thang c6 rh6 du 9 c tai t~1c v6"i cac ben cho vay hi~n tl;li. ~ ' 2!< 1.,. I... ~ I. Tai san tai chinh va n9 phai tra tai chinh: Xem chi tist trang s6 40. '. I. THONG TIN BO SUNG CHO cac KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAO cao LUU CHUYEN T t.. Tl): I. a ti n di vay tin.re thu trong nam TiSn thu tlr di vay theo khs u6c thong thuo ng 2. sa ti~n eta th~rc tra g6c vay trong nam - TiSn tra n9 g6c vay theo khs Lr6"c thong thuo ng VIII. NHUNG THONG TIN KHA.C Nam Nam 2021 ( ) Nam Nam 2020 ( ) 1. Cac st.r ki~n phat sinh sau ngay k~t th(1c nien di? Kho ng c6 s~r ki~n quan tr911g nao xay ra ks tlt' ngay kst th(1c nam tai chfnh yeu du phai c6 cac disu chinh ho~c thuyst rninh trong cac bao cao tai chfnh.

38 CONG TY CO PHAN CO DI N DZi AN Mfiu s6 B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT Cho tai chfnh kh thilc ngay 31thang12 nam 2021 )017 vj tinh: Dimg Vi?t Nam 2. Nhfrng khoan n<;> ti~m tang, khoan cam k~t va nhfrng thong tin tai chinh khac Khong c6 cac khoan 119' ti~m tang, khoan cam kst nao xay ra tr9ng ysu dang ks, ks tlr ngay kst tht'.1c nam tai chinh yeu du phai c6 cac di~u chlnh ho?c thuyst minh trong cite bao cao tai chinh. 3. Giao dich v6'i cac ben lien quan Cac giao dich tr9ng ysu va s6 du v6i cac ben lien quan trong nam nlrn sau: Ben lien quan M6i quan h~ Tinh chit giao dich Phai thu (phai tra) ~ '.I. ~ NguySn Van Nhan Giari1 d6c cong ty con Cho cong ty mu9 n tien s6 du diu nam Phat sinh tang Phat sinh giam ( ) ) ~ ~ s6 dll' cu6i nam Thanh vien chi'1 ch6t M6i quan h~ Tinh chit giao d!ch s6 ti~n 0?ng Dinh Hung Cht'.1 tich fidqt Luung, tlmcrng Phat sinh trong nam Phtmg Minh Tufin Thanh vien HDQT Tht1 lao Phat sinh trong nam guysn Quang Trung Thanh vien HDQT Tht1 lao Phat sinh trong nam Phan Vu Minh Nh&n Thanh vien H0QT Thu lao Phat sinh trong nam ~. Bao cao bi} ph~n Cite bao cao b('> ph~n chinh ysu theo hai khu v~rc dia ly va bao cao tht'.r ysu theo ltnh v~rc kinh doanh du6i s~r quan ly ct'.1a cong ty Cb PhAn Cu Di~n DzT An nlm sau: Theo khu vi.i c dja ly T(li Vi?t Nam Cong ty Cb phan Co Di~n DzT An Cong ty TNHH MTV May Phat f)i~n An Tam T(ti Cambodia Cong ty TNHH MTV Nha May Di~n Sinh Kh6i Tonlebet Theo linh V\l'C kinh dorinh Stin xufit wl kin ft doan!t may p!tat t1i?n Cong ty Cb phan Cu Di~n DzT An Cong ty TNHH MTV May Phat f)i~n An Tam Siin xu/it t1i?n sinlz khoi Cong ty TNHH MTV Nha May Di~n Sinh Kh6i Tonlebet ( 8 ~1o cao b('> ph~n duvc trinh bay chi tist tinh hlnh ttrng b('> ph~n nlrn sau: xem trang s )

39 CO. ' G TY CO PHAN CO DI:tN DZi AN B. x THUYET MINH BAO cao TAJ CHINH HQP NHAT (ho tai chfnh ki t thilc ngay 31 th6ng 12 nam 2021 Miu sb B 09 - DN/HN Don vi tinh: DJng Vi?t Nam q.' 5. Thong tin v~ ho~t dgng lien tt_ic Khoan 16 luy ks ClJa cong ty dsn ngay 31thang12 nam 2021 la VND, khoan 16 nay da chism - % tren v6n g6p ct'.1a cht'.1 s6' hli'u ths hi ~ n tlnh hlnh hoc;tt d()ng tai chinh ct'.1a Cong ty v~n clma OU'Q'C thu~n lq"i. Tuy nhien, T6ng Gii m d6c da c6 nhg'ng dinh gia vs khi nang tisp t\tc hoc;tt d()ng ct'.1a Cong ty va dua ra cic ks hoc;tch duy tri va phat trisn ho c;tt d<)ng ct'.ia cong ty nlm sau : - Cong ty ch t'.1 tnwng ti St ki~m chi phi t6i da, 111 6' r<)ng kenh ban hang ds tang doanh thu va c6 lai tlt' hoc;tt d<)ng 1-.i nh doanh. Tron g nam 2022, cong ty se tang crn'rng hq"p tic cac d6i tic 16n trong mr6c vs cong ngh~ thong tin \'a v i ~ n thong. - Cong ty lien t\1c giam nq vay, co d u danh m\tc hang t6n kho, tang Cll'cmg thu tnr6c tisn tlt' khich hang d?t hang cai thi ~ n tjnh hjnh tai chfnh va gi am Sll' d\mg vfin vay. H(> i a6ng qui n tr! va T6ng Gi am a6c, tin r ~ n g cac danh gii tren la dl'.mg d~n, cic ks hoc;tch OLl'Q'C dua ra la kha chi va Cong ty V ~ ll ti Sp t\ic cac hoc;tt d()ng kinh doanh blnh tlnrcrng trong tlj'o'ng lai. -.~. gtriri I~ p bi~u K~ toan tnro ng ~g u y ~n Thj Toan Dtl'O'ng Thj PhuO'ng Thao

40 CONC 'l'y ('() l' ll AN C'O 1>q1:N 1) /,1 AN Ma u sl> B 09 - DN/ll N BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HQ'P NHAT Cho nam tai chfnh kit thilc ngay 31 thong 12 nam 2021 Dem vj tfnh : D611g Vi {i/ Nom V.6. Ng xfiu 31/12/ / T6ng gia tr! cac khoan phai thu qua h<;tn thanh toan ho~c chua qua h<;tn nlmng kh6 c6 kha nang thu h6i Gia g6c Gia trj Trich l~p dtr Gia trj Trich l~p dtr D6i tuvng ng Gia g6c c6 th~ thu hbi phong c6 th~ thu hbi phong Cong Ty CJ Phdn May Phat Di?n Vietgen24H - Du:6i 1 ni'im Cty Tnhh Ky Thu(lt Va Dfch V~1 Quang Thanh - Du:&i 1 ni'im Phi:;im Thanh Ha Du:6i 1 ni'im D6i tu qng 119 Trdn Cong Phu Du:6i 1 ni'im Trinh Van Dung Du:&i 1 ni'im D6i tu:<;rng khac ( ) Tren 2 ni'im ( ) Tren 2 nc/ 111 Tang ( ) ( ) Cac thuyit minh nay la b<? ph(m h9p thanh cac Bao cao tai chinh Trang 38 ~ -.""'L- J 0... _ - - IJ.:- l,.."4>~~..l ~.:"!:'!". t,.1_9.r'j-.~:., _

41 CUN( ; TY('() PllAN ('() 1)11.<N l> '.1.1 AN M i111 \(> II O!J l>n / 11 N BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT Cho nam tai chinh kir r!nic ngdy 31thang12 nam 2021 Don vf Linh: D611g Vi\;/ N11111 V.19. Van chu so' hfru a. Bang dai chi~u bi~n d{>n g cua Van chu so' hfru Khoan mi.ic sa dll' d~u nam trn6'c van gop clia chu so' hfru Th~ng du van c.3 ph~n Chenh I~ch ty gia Quy dh tll' phat trien L9 i nhu~n sau thu~ chll'a phan C{)n g rhai -- ( ) Lq i nhu?n nam tnr6c Tang/(giam) do hq p nh ~t ( ) ( ) sa du' cuai nam tm<yc ( ) ()(d70 sa du d~u nam nay ( ) L9 i nhu?n nam nay ( ) ( ) Tang/(giarn) do hqp nh~t ( ) ( ) sa du' cuai nam nay ( ) Ccic thuyit minh nay la b(j phqn h9p thanh cac Bao ccio ti1i chi11h Trang 39 ~,..., w:..j..1~ - :~::;..:_"':'-. 1 ~9~~---- I

42 CONG TY C() PUAN CO DI t. :N DZI AN l\l f111,(, ) l>n /lln BAN THUYET MINH BAO cao TAJ CHiNH H<)P NHAT Cho nam tai chinh kh thilc ngc1y 31 thang 12 nam 2021 Jo11 vj tinh: D6ng Viii/ N<1111 VJ.16. Tai san tai chinh va n<;r phai tra tai chinh Bang du«'yi day trinh bay gia tri ghi s6 va gia tri h9p ly cua cac c6ng q1 tai chinh du9c trinh bay trong bao cao tai chfnh ct1a Cong ty. Tai san tai chinh Gia tri ghi sa Gia tr! h<;rp ly 31/12/ /12/ / /12/2020 Gia tri Di.r phong Gia tri D1;1 phong Gia tri Gia tr! - Phai thu khach hang ( ) ( ) 'I I :1 - Phai thu khac (i<)] - TiSn va cac khoan tuong duong ti Sn lx 7 TONGC<)NG ( ) _( ) '>J Ng phai tra tai chinh - Vay va '1 - Phai tra ngtro i ban Phai tra khac TONGCQNG Gia tri h9-p ly ct'.1a cac tai san tai chfnh va 119" phai tra tai chinh du qc phan anh theo gia tri ma c6ng q1 tai chfnh c6 ths chuysn d6i trong mot giao dich hi ~n t~i cac ben tham gia, ngo~i trtr tmo ng hqp b~t buoc phai ban ho?c thanh IY. gitrn Cong ty st'.r d~ng plmong phap va gia dinh sau day duvc dt'.mg ds u6"c tinh gia tri Iwp ly: Gia tri h9p ly cua tisn m?t va tisn gt'.ri ng~n h~m, cac khoan phai thu khach hang, cac khoan phai tra nguo i ban, vay va nq phai tra n g~n Iwn khac ttmng duung voi gia tri ghi s6 cua cac kho~n mpc nay do nhfrng c6ng cp nay c6 ky h~n ng~n.. Ngo~i trtr cac khoan ds c~p (J tren, gia tri h9p ly cua 119 phai tra tai chfnh dai h~n chua duqc danh gia va xac djnh mot each chfnh tht'.rc vao ngay 31 thang 12 nam 2021 va 31 thang 12 nam Tuy nhien, T6ng Giam d6c Cong ty danh gia gia tri h9 p ly ct'.1a cac tai san tai chfnh va nq phai tra tai chinh nay khong c6 khac bi 1 tr9ng y~u so v6"i gia trj ghi s6 vao ngay k~t thi'.1c ky l:ii chinh. Coe thuyit minh nay la b9 pht;in h9p thanh cac Bao coo tai chin/i Trang./0 "... \..J.._,, ~I- J "'-'' ~~~~~~~-"'-"====~;;;;;;;;===

43 CON<: 'I' < 'O l'llan < '() 1>11: N U/ I \ N 1\11111 ' o II DN/l IN THU YET MINH BAO cao TAI c uinll H<)P NHAT Cho niim tai chinh ki t tlnic ngay 31thong12 nam 2021 Don vi tinh: D6ng Viet Nu 111 Bao cao bi} ph~n theo khu vi.i c dja Iy: BANG CAN DOI KE TOAN T~i Cambodia T~i Vi~t Nam TAI SAN 31/12/2021 CtyTNHHMTV Cong tytnhh Cong ty CB Ph~n Nha May Di~n Sinh May Phat Di~n An CO' Di~n Dzi An - Kh6i Tonie Bet Tam Vi~tNam Lo~i trfr TBng d}ng A. TAI SAN NGANH~N ( ) I. Ti~n va tuong duong ti~n IL Cac khoan d~u tu tai chinh ngin h?n III. Cac khoan phai thu ngin h ~ ( ) lv. Hang t6n kho 'i V. Tai san ngin h?n khac B. TAI SAN DAI H~N ( ) I. Cac khoan phai thu dai Iwn IL TSCD hg'u hinh III. TSCD vo hinh IV. Tai san do dang dai Iwn V. Cac khoan d~u tu tai chfnh dai lwn ( ) - VI. Tai san dai h?n khac TONG C<)NG TAI SAN ( ) NGUONVON A. N(J PHAI TRA ( ) I. Nq ngin Iw ( ) II. Nq dai Iwn B. VON CHU SO HUu ( ) I. v fin chu so hg'u I ( ) II. Ngu6n kinh phi va guy khac TONG C<)NG NGUON VON I ( ) I ~22 I Ctic thuyit minh nay la b(j ph(m h9p thanh cac Bao ctio tai chinh Trang 41 ~ ~ l....un..r1.-11u J _!1 --i ~~~~~~----"""'"""""""""""~=========

44 ('()N(; T\ ('() PllAN <'()DI 1;.N UZ I \N l\ l 111,n ll N / 11 ~ THUYET MINH BAO CAO TAI CllINll ll()p NllAT Cho nam tai chinh kit thilc ngay 31thongJ2 nam 2021 Don v1 tinh: Ddng 1 ' 1 ~~ 1 Na 111 Bao cao b<} ph~n theo khu v~ c dia ly: BA.NG CAN DOI KE TOAN T~i Cambodia T~i Vi~tNam TAI SAN 01/01/2021 CtyTNHHMTV Cong ty TNHH Cong ty ca Ph~n Nha May Di~n Sinh May Phat Di~n An Co Di~n Dzi An - KhBi Tonie Bet Tam Vi~t Nam Lo~i trir Tc3ng c9ng A. TAI SAN NGAN H~N ( ) I. Ti~n va tuong cfoong ti~n II. Cac khoan d~u tu tai chfnh ngin h?n III. Cac khoan phai thu n g~ n h?n ( ) IV. Hang t6n kho V. Tai san ng~n twn khac B. TAI SAN DAI H~N ( ) OS I I. Cac khoan phai thu dai Iwn II. TSCD hli"u hinh III. TSCD v6 hinh IV. Tai san dcl' dang dai Iwn V. Cac khoan d~u tu tai chfnh dai twn ( ) - VI. Tai san dai h?n khac TONG C<)NG TAI SAN ( ) NGUONVON A. NQ PHAI TRA ( ) I. Ng ng~n h?n ( ) IL Nc;l' dai h?n B. VON CHU SO HUi.J ( ) I. v6n chu so hfru ( ) II. Ngu6n kinh phf va quy khac TONG CONG NGUON VON ( ) Cac thuyit minh nay la b() phi;in h9p thanh cac Bao cao lai chinh Trang 42

45 C'ONC: 'I\ < o l'lli\ N < < > Ull~ N l>'.ij J\N TllUYl T MINH BAO< Ao TAI CllJNll UQP NllAT l\ l.111 '" II 0 '1 l> N/1 IN Cho nam titi chinh kdt lhlfc ngay 3 J thang J 2 nam 202 J Dm1 vi tinh: Ddnx f't~; t Na 111 Bao cao bq ph~n theo khu V~l'C dja ly: BAO CAO KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH T~i Cambodia T~i Vi~t Nam CHI TIEU CtyTNHHMTV Cong tytnhh Nha May Di~n Sinh May Phat Di~n An KhBi Tonie Bet Tam Cty CB Ph~n Co Di~n Dzi An Lo~i trlt' TBng CQng Nam T6ng doanh thu tlt' cac giao djch ben ngoai T6ng doanh thu tt:r giao dich gii:i'a cac b9 pmn ( ) - 3. T6ng doanh thu theo bi? ph~n ( ) T6ng chi phi theo b9 ph~n ( ) Lqi nhu~n tir ho~t di?ng kinh doanh ( ) ( ) - ( ) 6. L<;ri nhu~n tai chlnh ( ) ( ) 7. L9 i nhu~n tir ho~t di?ng kh::ic - - ( ) - ( ) 8. T6ng Io i nhuan trn6 c thu~ ( ) ( ) ( ) ( ) Nam 2020 L. T6ng doanh thu tu cac giao djch ben ngoai - - l T6ng doanh thu tu- giao d!ch gifra d.c b9 ph~n - l ( ) - 3. T6ng doanh thu theo b(} ph~n ( ) T6ng chi phi theo b9 pb~n ( ) Lqi nhu~n tir ho~t di?ng kinh doanh ( ) ( ) Lqi nhu~n tai chinh ( ) ( ) 7. L9 i nhu~n tlt' ho~t d<}ng kh::ic ( ) - ( ) 8. T6ng IO'i nhuan tm6 c thu~ ( ) ( ) Cac 1huyit minh nay la bl) phqn h9p 1hanh cac Ban can tin chinh Trang 43

46

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201

CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 201 CONG TY CO PHAN T P DOAN NH{/A DONG A L6 1, CN5, Khu Cong nghi?p Ng9c H6i, Xa Ng9c H6i, Huy?n Thanh Tri, TP Ha N(>i BAO cao TAI CHINH HOP NHAT NAM 2016 Cho ky ho?t d(>ng tfr O 1/01/2016 d n 31/12/2016

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ .. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti - 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thting 05 niim 2017 BIEN BAN HOP. DAI. HOI. DONG co DONG

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang

CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db. 12016/DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 2 thang 0 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THlf ONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018

TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THVc MIEN BAc BAo cao TAl chinh DA DUQC KIEM ToAN Cho nam Uti chinh kst thuc ngay 31112/2017 Ha NQi, thang 03 nam 2018 TONG CONG TY LUONG THUC MIEN BAc BANG CAN DOl KE ToAN Tai ngay

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BAo cao KET QuA PHAT HANH co PHIEU DE TANG VON CO phan

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Y

CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Y CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: 04. 38223058-39426663 Fax: 04 38223027 Website: W\.Yw.thanglonggtc.com.vn Kinh thira toan ths Quy c6 dong,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6 CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg ndm 2014 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy ch~ nqi bq v~

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th , I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j thong 5 77({/17 20J9 V/v phe duyet K~ hoach tuyen sinh

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam % 2 Nguy~n Giang Nam % 3

STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam % 2 Nguy~n Giang Nam % 3 STT HQ ten SA h A b;\. op 1eu au Ty I~ % so voi tong s6 ca ph n tham dl}' d~i hqi 1 D~ng Quang Nam 1.259.996 100% 2 Nguy~n Giang Nam 1.259.996 100% 3 Nguy~n Vu Tr9ng Minh 1.259.996 100% 4 Phan Hong Son

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do-

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- H?nh phuc sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

~~ cua B{j Ki ho~ch ~~~ va Dciu tu) - STT Danh my.c Ky hi~u -- MAu van ban quy djnh cho hqp tac xa ---- 1 Gi~y d@ nghi dang ky thanh l~p hq'p tac xa Phl,lll,lc l-1-2 Phuong an san xu~t kinh doanh cua hq'p

Chi tiết hơn

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: 07 12014/QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam 2014 QUYETDJNH sd TV PHAp TI ~. ~~ y djnh v~ d~y them,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 n

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay'//1hang 8 n so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 ndm 2017 KEHOACH T~p hu n phat hi~n som mqt sa b~nh

Chi tiết hơn

UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g tha

UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g tha UY BAN NIlAN DAN TINH BINH DUONG... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - T1}' do - Hanh phuc S6:.e.Lp /2013/QD-UBND rs«dilu Mot, ngay -1g thang 9 ndm 2013 QUYETDJNH V~ vi~c quy djnh bang gia tai

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & bus

cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & bus cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & business advisers S& 258/2018/BCKT-HCM.00822 Kinh gipi:

Chi tiết hơn

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI ------------------------------------------------------------------------.. UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc sf>: 222IPGDDT Phil

Chi tiết hơn

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai thang y nam 2016 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy djnh sir

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthang 8 ndm 2017 KEHO~CH T6 chirc xet thang hang vien chirc

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HEV_BCTC nam 2009 da kiem toan.doc

Microsoft Word - HEV_BCTC nam 2009 da kiem toan.doc CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC DẠY NGHỀ Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán 3 Các Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán

Chi tiết hơn

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thdng 04 ruim 2019 BAocAo HO';'T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công Báo cáo của Ban Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao kiem toan nam 2010-HEV.doc

Microsoft Word - Bao cao kiem toan nam 2010-HEV.doc CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC DẠY NGHỀ Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán 3 Các Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN / TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQNG HOA xx HQI CUU NGHIA VI:t::T NAM Doc Hip - TO' do

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn