Untitled37

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Untitled37"

Bản ghi

1 Partitur Trompete in B 1 Trompete in B Pauken Violine I Violine II Kontrabass Sopran Alt Tenor Bass Allegro vivace β β β β β β β β β β Di Di Di Di - xit Do - mi-nus Do - mi -no me - o: - xit Do - mi-nus Do - mi -no me - o: se - de a - xit Do - mi-nus Do - mi -no me - o: VI Psalmen - xit Do - mi-nus Do - mi -no me - o: se - de a Dixit?? W. Mozart β β Manfred Hößl-

2 4 Trp. B I 4 4 µ µ µ µ 4 se - de a dext-ris me - is, se - de a dext - ris me - 4 dext - ris, a dext-ris me - is, se - de a dext - ris me - se - de a - dext-ris me - is, se - de a dext - ris me - dext - ris, a dext - ris, se - de a dext - ris me -

3 3 7 Trp. B 7 I 7 = = = 7 7 is, a dext-ris me - is, do - nec po-nam in - i - is, a dext-ris me - do - nec po-nam in - i - is, a dext-ris me - is, do - nec po-nam in - i - is, a dext-ris me - is, do - nec po-nam in - i - ˇ ˇ ˇ ˇ is, ˇ ˇ ˇ ˇ µ

4 4 10 Trp. B 10 I mi - cos, in - i - mi - cos mi - cos, in - i - mi - cos mi - cos, in - i - mi - cos 10 mi - cos, in - i - mi - cos

5 5 1 Trp. B 1 I tu - os sca - bel lum pe - tu - os sca - bel - lum pe - dum tu - tu - os sca - bel - lum pe - tu - os sca - bel - lum, sca - µ µ

6 6 14 Trp. B I µ - dum, sca - bel - lum pe - dum tu - o - rum. Vir - gam vir - o - rum, sca - bel - lum pe - dum tu - o - - dum, sca - bel - lum pe - dum tu - o - bel - - lum pe - dum tu - o - rum. rum. rum. Solo 14 µ ϖ

7 7 17 Trp. B 17 I 17 µ µ ˇ ˇ ˇ 17 tu - tis tu - ae e-mit - tet Do - mi-nus ex Si - on: do-mi-na - µ Do- mi - 17 µ

8 8 1 Trp. B 1 1 I 1 1 µ - re in me - di - o, in me - di - o in - i - mi - co - Do - mi - na - re in me - di - o in - i - mi - co - na re in me - di - o in - i - mi - co - µ Do - mi - na - re in me - di - o in - i - mi - co - µ µ

9 9 3 Trp. B I µ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ µ rum tu -o - rum. Te - cum prin-ci - pi - um in di - e vir-tu-tis rum tu -o - rum. rum tu -o - µ rum. rum tu -o - rum. µ ϖ Solo α α α α

10 10 7 Trp. B 7 7 µ I µ α α α ϖ 7 7 tu - ae Solo In sple -do - ri - bus sanc - to - rum α Solo Ex u - te - ro an - te Lu - ci - fe -rum α α µ Solo µ An - te Lu - ci - ϖ

11 11 30 Trp. B α I α ge - nu - i te, ge - nu - i ge - nu - i te, ge - nu - i - fe -rum ge - nu - i, ge - nu - i α ge - nu - i

12 1 3 Trp. B I te. Ju-ra - vit Do - mi-nus, Do - mi-nus ju - te. Ju-ra - vit Do - mi-nus, Do - mi-nus ju - te. Ju-ra - vit Do - mi-nus, Do - mi-nus ju - te. Ju - ra - vit Do - mi-nus, Do - mi-nus ju - 3

13 13 35 Trp. B I 35 35?? ra - vit et non poe - ni - te - bit e - um: Tu es sa - ra - vit et non poe - ni - te - bit e - ra - vit et non poe - ni - te - bit e - um: Tu es sa - ra - vit et non poe - ni - te - bit e - um: Tu es sa - um:

14 14 38 Trp. B µ I µ µ 38 cer - dos in ae Tu es sa - cer - dos se - cun - dum µ cer - dos in ae - ter - num se - cun - dum cer - dos in ae - ter - num se - cun - dum ter num se cun dum 38 µ µ

15 15 40 Trp. B 40 I or - di -nem Mel - chi - se - dech. Do - mi-nus a dext - ris tu - Solo µ µ or - di -nem Mel - chi - se - or - di -nem Mel - chi - se - dech. dech. or - di -nem Mel - chi - se - dech. 40 ϖ µ

16 16 43 Trp. B 43 I α α ˇ ˇ ˇ α α α α α α α α α is, α α Con-fre - git in di - e i - rae su - ae, in di - e i - rae su - a, i - rae α con - fre - git in di - e i - rae su - ae α α α Con - fre - git in di - e i - rae su - ae 43 Con-fre - git, con - fre - git in di - e i - rae su - ae, su - ae α α α α α α α

17 17 46 Trp. B 46 I α? α? α re - ges. Ju - di - ca - µ su - ae re - ges. re - ges. Solo µ re - ges. 46 α ϖ µ

18 18 49 Trp. B 49 I ˇ ˇ ˇ bit, Solo Ju - di - ca-bit in na - ti - o - ni - bus, im - ple - α ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ im - ple - bit ru - i - Im - ple - 49 ϖ α Im - ple - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

19 19 5 Trp. B 5 I 5 5 nas, im - ple - bit ru - i - nas, im - ple - bit ru - bit ru - i - nas, im - ple - bit ru - bit su - i - nas, im - ple - bit ru - bit ru - i - nas, im - ple - bit ru - 5

20 0 54 Trp. B µ I µ 54 i - nas: con - quas - sa - bit ca - pi - ta, con - quas - sa - bit i - nas: con - quas - sa - bit ca - pi - ta, con - quas - sa - bit i - nas: con - quas - sa - bit ca - pi - ta, con - quas - sa - bit i - nas: con - quas - sa - bit ca - pi - ta, con - quas - sa - bit 54

21 1 56 Τ Trp. B Τ I Τ Τ Τ Τ ca - pi - ta, con - quas - sa - bit ca - pi- ta in ter - ra mul - to - ca - pi - ta, con - quas - sa - bit ca - pi- ta in ter - ra mul - to - ca - pi - ta, con - quas - sa - bit ca - pi- ta in ter - ra mul - to - ca - pi - ta, con - quas - sa - bit ca - pi- ta in ter - ra mul - to - Τ ϖ Τ rum. Τ rum. Τ rum. Τ rum. Τ

22 59 Trp. B µ ˇ ˇ ˇ µ α ˇ ˇ ˇ I µ 59 Solo De tor - ren - te in vi - a bi - bet: prop - Solo De tor - ren - te in vi - a bi - bet: prop - Solo Prop - ter - µ α α 59 α

23 3 Trp. B I ˇ α α ter - e - a ex - al - ta - bit ca - µ - e - a ex - al - ta - bit ca - ter - e - a ex - al - ta - bit ca - Solo α Prop - ter - e-a ex -al - ta - bit ca - put. put. put. put. 6 α α

24 4 65 Trp. B 65 I Glo - ri - a Pat - ri et Fi - li - o et Spi- ri - tu - i µ Glo - ri - a Pat - ri et Fi - li - o et Spi- ri - tu - i Glo - ri - a Pat - ri et Fi - li - o et Spi- ri - tu-i 65 Glo - ri - a Pat - ri et Fi - li - o et Spi- ri - tu - i

25 5 68 Trp. B 68 I Sanc - to, si - cut e - rat, si - cut e - rat, e - rat Sanc - to, si- cut e - rat, si - cut e - rat in prin- Sanc - to, si- cut e - rat, si - cut e-rat Sanc - to, si - cut e - rat, si - cut e - rat µ µ µ µ

26 6 71 Trp. B I in prin - ci - pi - o et nunc et sem - per, sem - ci pi - in prin - ci - pi - in prin - ci - pi - ϖ Solo o o, o, µ µ

27 7 74 ϖ Trp. B ϖ 74 I 74 ˇ ˇ ˇ α ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 74 per, et Solo µ in sae-cu-la sae - cu-lo - rum si - cut e - si - cut e - si - cut e - 74 ϖ α si - cut e -

28 8 77 Trp. B 77 I 77 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ µ ˇ ˇ ˇ µ ˇ ˇ ˇ 77 rat in prin - ci - pi - o et nunc et sem - rat in prin - ci - pi - o et nunc et sem - rat in prin - ci - pi - o et nunc et sem - rat in prin - ci - pi - o et nunc et 77

29 9 79 Trp. B I 79 per et in sae - cu-la sae - cu - lo - rum, et in sae - cu -la per et in sae - cu-la sae - cu - lo - rum, et in sae - cu -la per et in sae - cu-la sae - cu - lo - sem - per et in sae - cu-la sae - cu - lo - rum, et in 79

30 30 81 Trp. B I sae - cu - lo - rum, et in sae - cu -la sae - cu - lo - rum, sae - cu - lo - rum et in sae - cu -la sae - cu - rum, et in sae - cu - la sae - cu - lo - rum, sae - cu - la, et in sae - cu - la sae - cu - lo - rum,

31 31 83 Trp. B I a - men, a - men, a - men, a - lo - rum, a - men, a - men, a - a - men, a - men, a - men, a - a - men, a - men, a - men, a - men,

32 3 85 Trp. B I men, a - men, a - men, a - men, - men, a - men, a men, a - men, a - men, a - men, men, a - men, a - men, a men, 85

33 88 33 Trp. B 88 I a-men, a - men, a - men, a - men, a - men, a - men. a men, a - - men, - - men, a - men, a - a men, a men. a - men, - men, a - a men. a-men, a - men, a - men, a - men. 88

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a Introit 5th Sunday Easter h=10 Vocem jucunditatis - nun - ti - a - te, - nun-ti - a - - nun - ti - a - te, et au - œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ Vo - cem ju - cun-di - ta-tis - nun - ti - a - - - nun-ti - -

Chi tiết hơn

nameless

nameless Hoc Est Corpus Ho Po»ª P &bbbb4ø øøø ø Î P? bbbb4 ø ølølø ø Î ø ø ø ø ø ø øbøø nøø øl j øú Qui cum Pas - sio - ni vo - lun - ta - rie tra - de - re - tur V Martin Lutz 2012/13 & V bbbb4? bbbb4 Dolce, molto

Chi tiết hơn

Blessed be the Lord God Barnby.capx

Blessed be the Lord God Barnby.capx Blessed God o Israel Q À À A QQ Q2 3 Full Sw cresc (closed) E Q Q 3 Q2 Z Z Allegro moderato Æ=92 Ped A QQ Q A QQ Q Bless - ed Bless ĄQ Q Q Bless -ed ed Bless - ed God o God o God o God o or He or He or

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I

§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a kú I Bộ 14 đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Trang 1 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 I. KIỂM TRA ĐỌC 1. Đọc thành tiếng các âm: d, s, m, qu, ngh, kh. 2. Đọc thành tiếng các vần: ua, ôi, ia, ây, uôi, ươi. 3. Đọc thành

Chi tiết hơn

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c &

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c & Flute larinet in Bb b lto Saxophone Tenor Saxophone b Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Horn in F 1+2 b Trombone 1+2 b b b Euphonium b b b Tuba b b b Bells { Snare rum Solo æ æ æ æ æ æ æ mp m Marhing Bass

Chi tiết hơn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn

Khóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do chuyển hướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động thông minh Chức năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướn Kóa điện tử HAFELE EL9500-TCS Hướng dẫn sử dụng Tự do uyển ướng Tay nắm đẩy-kéo Tự động tông min Cứ năng An toàn Hướng dẫn bằng giọng nói Hướng dẫn kiểm tra trạng tái Báo động xâm nập Cứ năng kết ợp kông

Chi tiết hơn

Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH

Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH Trước Lễ Ngũ Tuần Derek Prince 1 Nguyên tác: The Holy Spirit In You Dịch giả: David Tô ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN CHỨC VỤ DEREK PRINCE CHÂU Á/ THÁI BÌNH DƯƠNG 2 Đức Thánh Linh Trong Bạn THE HOLY SPIRIT IN

Chi tiết hơn

Em Gái của Trời Cusiu Chương 1 Sau 5 ngày bỏ nhà đi bụi thì cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà, vì hay tin ngoại tôi chống gậy đi tìm. Ngoại mắt không

Em Gái của Trời Cusiu Chương 1 Sau 5 ngày bỏ nhà đi bụi thì cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà, vì hay tin ngoại tôi chống gậy đi tìm. Ngoại mắt không Em Gái của Trời Cusiu Chương 1 Sau 5 ngày bỏ nhà đi bụi thì cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà, vì hay tin ngoại tôi chống gậy đi tìm. Ngoại mắt không thấy đường, tai nghễnh ngãng rồi, vừa đi vừa gào tên

Chi tiết hơn

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con trai. Thấy con trai và con gái cùng về, trên người cô con gái còn khoác chiếc áo khoác nam sang trọng, mẹ Phùng tưởng

Chi tiết hơn

(Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) STT Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều

(Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN và ISO 9001:2008) STT Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều (Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức: DIN 8077-8078 và ISO 9001:2008) Tên sản phẩm Áp lực (PN:bar) THÔNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PP-R - EuroPipe Chiều dày -Giá ống có hiệu lực đến ngày có thông báo giá mới.

Chi tiết hơn

 Phần 3 Lam Huyên vui chân trên phố, trời chiều hôm nay trong xanh và phố phường dường như đông đúc hơn. Được một đoạn đường ngắn, Huyên nhận ra bên kia đường, Văn ngồi trên xe, môi thấp thoáng nụ cười.

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HBA43B450A Oven SI vn B.doc

Microsoft Word - HBA43B450A Oven SI vn B.doc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 539.06.011 / HBA43B450A Lò nướng âm tủ 1/12 Thông tin an toàn Vui lòng ñọc sổ tay hướng dẫn này cẩn thận. Bảo quản sổ tay hướng dẫn này cẩn thận ñể sử dụng và trao cho chủ sở hữu mới

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

 Chương 1 - Tố Quyên à! Anh ta là Việt Kiều ở Ý mới về. Phong độ và giàu có lắm đấy. Phong độ? Tố Quyên gật gù. Đúng là phong độ thật. Còn giàu có? Hừm! Nhìn cái cách ăn mặc là biết ngay rồi. Cô cười mỉm

Chi tiết hơn

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu 1 Truyện ngắn : Bà Năm đi Mỹ *** Phan Đức Minh - Chợ Bà Chiểu ở Sài Gòn - Mấy hôm nay, Bà Năm mất cả ăn, cả ngủ vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sáng mai là Bà lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình, sống với

Chi tiết hơn

Khóm lan Hạc đính

Khóm lan Hạc đính Khóm Lan Hạc Đính Mặt trời đã sắp lặn sau rặng núi xa mờ trên biển cả, những đám mây nhuộm sắc hoàng hôn đã chuyển bầu trời phía Tây thành một mầu hoàng kim rực rỡ. Những đợt sóng phản chiếu ánh nắng chiều

Chi tiết hơn

Mùa Xuân Nào Cho Em Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. Chỉ còn hai tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm mới. Một mù

Mùa Xuân Nào Cho Em Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. Chỉ còn hai tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm mới. Một mù Mùa Xuân Nào Cho Em Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. Chỉ còn hai tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm mới. Một mùa Xuân sắp đến trong lòng người Việt với nhiều hy vọng,

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

Chu Han va tet

Chu Han va tet CHỮ HÁN - NHỮNG ƯỚC MONG NGÀY TẾT * Tạ ðức Tú 1. Trong tâm thức nhân loại nói chung, người Á ðông nói riêng, tết là một dịp ñể gia ñình tụ họp, sum vầy. ðó là dịp tốt nhất cho cả nhà cùng nhau xem lại

Chi tiết hơn

ĐÀ LẠT - CHỐN TẠM DUNG Sáng đầu tiên thức dậy trong một căn hộ ở khu Yersin, nhìn xuống con đường từ Đại-Học Sư Phạm rẽ đến ngã ba, phía bên trái xưa

ĐÀ LẠT - CHỐN TẠM DUNG Sáng đầu tiên thức dậy trong một căn hộ ở khu Yersin, nhìn xuống con đường từ Đại-Học Sư Phạm rẽ đến ngã ba, phía bên trái xưa ĐÀ LẠT - CHỐN TẠM DUNG Sáng đầu tiên thức dậy trong một căn hộ ở khu Yersin, nhìn xuống con đường từ Đại-Học Sư Phạm rẽ đến ngã ba, phía bên trái xưa là cánh rừng thông mà người dân ở đây bảo, dưới thời

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tháng 3 - u?c nguy?n dân gian trong nam Giáp Ng?

Microsoft Word - Tháng 3 - u?c nguy?n dân gian trong nam Giáp Ng? Ước nguyện dân gian trong năm Giáp Ngọ Ước nguyện nghĩa là gì? Ước ( 約 ), chữ Nôm, nghĩa là mong. Từ mượn chữ Hán, ước ( 約 ) thuộc bộ mịch ( 糸, tơ sợi nhỏ) với nghĩa là thắt, bó, ràng buộc. Nguyện ( 願

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ

Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ Các con ơi, Tranh vẽ - Duy Hân. Hôm nay không hiểu sao mẹ buồn quá, lòng mẹ chùng xuống và kỷ niệm xưa tràn về. Chung quanh đây thật cô quạnh, cây cỏ úa tàn hòa với điệu nhạc buồn của biển rì rào như than

Chi tiết hơn

Lời Dẫn

Lời Dẫn Phên Thịt Người Chương 37 Ma Cao Một Thước Tổ chuyên án không ngờ hung thủ dám ngông cuồng, liều mạng và tàn nhẫn đến thế. Y bắt cóc đứa trẻ mà dám âm thầm mang hộp bút của đứa trẻ đó đến tận nhà bố mẹ

Chi tiết hơn

Việt Văn Mẫu Giáo B

Việt Văn Mẫu Giáo B Lời Tựa Những năm trước đây, có soạn thảo bộ sách "Tiếng Việt Còn Người Việt Còn", từ Lớp Vỡ Lòng A cho đến Lớp 5B, để dùng trong việc giảng dạy Việt ngữ cho các em học sinh; tuy nhiên qua quá trình sử

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rex Wedding Menu R e x H o t e l S a i g o n V à i đ i ề u về R e x W e d d i n g Với lối kiến trúc sang trọng, tinh tế; rộng rãi ấm cúng của khu vực tiền sảnh và hệ thống các sảnh tiệc nhà hàng được trang

Chi tiết hơn