CONC TY CO PHAN rui,t otloxc son LA 86o c6o tdi chinh cho kj,tdi chfnh tu ngdy d6n ngay 3ll\3l2o22 Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty C

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONC TY CO PHAN rui,t otloxc son LA 86o c6o tdi chinh cho kj,tdi chfnh tu ngdy d6n ngay 3ll\3l2o22 Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty C"

Bản ghi

1 COC TY CO PHA rui,t otloxc so LA 8o co tdi chinh cho kj,tdi chfnh tu ngdy dn ngay 3ll\3l2o22 Signture ot Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Mí Đường Sơn L Ký ngày: 20/4/2022 1:13:13

2 c0g Ty co pha wril ouoc so LA Di chi: Km 34 qu5c lq Son L- Hd i, Thi trsn Hiit Lt, Huyn Mi Son, Tinh Son L uao cao rar cuin Cho k! tdi chinh tt tl0n ngdy nac ca DoI KE ToA Ti ngiy Don vitinh: YD TAI SA Me Thuy5t sii minh 31103t2022 0u07t2021 A- TArsAxcAn4 r s24 s I. Tin vi cic kho{n tuong iluong titn l. I len 2. Cc khon tuong duong ti n ll0 v.l lll lt III. Cic khoin phii thu ngtrn h4n 130 l. PhAi thu ngn h4n cri khrich hdng l3l V.3 2. Tritrudc cho ngudi bn ngin hqn 132 V.4 3. Phi thu nqi bq ngn h4n 133 V. 4. Phithu theo tin rlq ki5 hoch hqp dng xdy dpng 134 V.5 5. Phi thu vd cho vy ngn h4n 135 V.5. Phi thu ngin h4n khc 13 V. 7. Dy phdng phi thu ngdn h4n kh ddi 137 y s I I ; r t41 (tt ,371) ; s70 (l ) IV. Hing tn kho L Hdng tn kho 2. Dp phdng gim gi hng tn kho V. Tiisin ngin hqn kh{c l. Chi phi trd trudc ngin trqn 2. Thuti gi tr! gi tlng dugc khu trir 3. Thuti vd cc khodn khc phdi thu hd nudc 4. Gio dich mu bn l?i tri phiiiu Chinh phri 5. Tdi sn ngin trqn khc 140 V.8 t4t 149 r50 l5l v V V. 155 V.9.0 4ss r ( ) r.7s t t (s e00) S0; t, q2' :( t \ B- TATSADATHA II. TAi sin c epl l. Tdi sdn c einn htu hinh guyan gid Gid tri ho mdn lily ki 2. Tdi sn ci5 Ainh v hinh guyan gid Gid tri ho mdn lily ki! V.l V.l I r t ( ) t ( t.048) ,257 (314.7s. t08.990) r I.0 (79s ) III. Tni sin do dng dii h4n l. Chi phi xdy dpg co bdn dd dng V r.t r s.s s4s IV. Elu tu tii chinh dii hn l. Ddu tu vdo cng ty lian donh, li n ket 2. Diuundm gifrdan ngdy ddo hqn V. Tii sin dii hgn khc l. Chi phi tri trudc ddi h4n v.2 v.2.0 v , r l TOG cqg rar sax Bdo crio niry phai duoc doc cirng voi Bin thuyt mirrh Bdo crio tiri chinh

3 cog Ty co pha nli,q, ooxc so LA Dl chi: Km 34 quc lq Son L- Hd Qi. Thitrn HAt Lt, HuyQn Mi Son, Tinh Scm L BAo CAo TAI CHiH Cho k! tdi chinh ti 00ZOZ2 ' dtln ngity 31t03t2022 naxc CA DOI KE TOA ftip theo) T4i ngiy 3l/ G v l Me Thuyt. minh 303t2022 0t/07t2021 C- qphai TRA I. l g ngin hp Phii trd ngudi bn ngin hqn gudi mu trd tian trudc ngin h4n Thu vi cc khon phai nqp hd nudc Phi tr ngudi lo <IQng Chi phi phi trd ngn h4n Phdi trd ngin hn khc Vy vd ng thu tdi chinh ngn nn Dg phdng phdi tr ng[n hqn Qu! khen thudng, phric lgi 310 3l I V.l3 312 V.l4 313 V.l V.l 319 V.t7 320 V.l8 321 V.l s s s t I lL , t8 IL qdtrihqn l. Vy vd ng thu tdi chinh ddi hpn 2. Dgphdngphdi triddi h4n D. GOvCHSOHO V.l8 342 V.l l, r / L Vn chi so hilu l. Vn gp cri chri s0 hitu - Co phiiiu phii thng c quyin bieu quyiit 2. Th{ng du vn c phan 3. QuI dau tu pht trin 4. Qu! khdc thuqc vn cht sd htu 5. Lgi nhu{n su thu chu phdn phi - LST chu ph,in phdi ly ka ddn cui b) trudc - ny 4t0 v.l9 4fi 4l l 4t t 42 l 42tb , 4 I 8. I I 3s t I I i37. t M \!t \ II. gudn kinh phfvi qui khic 430 rog cqg GO vo 440 t , J88.8t2 gudri l$p biu ')wrz K ton trurrg c0ucrt CO PHA 04 ndm2022 tliic guyn Thi YGn guyn Thi Khutrng ggc Hiu

4 Brio cdo ndv COG TY CO PHA MiA DdG So LA Dl chi: Km 34 quc l0 Scrn L- HdQi, Thi hn Ht Lt, Huygn Mi Son, Tinh Son L BAo CAo TAI CHIH Cho k! rdi chinh tt 001t2022 dn ngdy sao cao rrr eua HoAT DQG KIH DoAH Cho k) tii chinh tt' ngiry 00u2022 i, ngii lttoltzozz Don vi tinh: VID CHi TIO Me Thuyt s minh Q$fiit tir LII1ZOZZ in 303t2022 Qu! tlll tir 0l/01/2021 dn 303t2021 Lty k tt iliu - -, t,. nm oen cuol quy il Lfiy k tri iiau nlm -t t.. oen cuot quy IJ l. Donhthubrl,nhngvdcungcApdichvu 0l VI.l 2. Chc khon ginm tru donh thu 02 vl.2 3. Donh thu thuan vd b{n hang va cung cp dict t0 4. Gi vn hdng bri,n l l 5. Lgi nhugn gqp vd nen hang va cung cap dich r 20. Donh thu hopt dgng tdi chinh 2l 7. Chi phi tdi chinh 22 Trong tl: chi phi li vy Phn li ho{c 1 trong cdng ty lin donh, lin kt Chi phi brln hng Chi phi quin lj donh nghiqp Lgi nhu$n thuan tir hogt ilqng kinh donh 30 ll. Thunh{pkhic Chi phi khnc Lqi nhu$n khdc Tng lqi nhugn k todn trurfc thu Chiphithu5thunhfpdonhnghiQphiQnhdnh 5l 1. Chiphithuilthunh{pdonhnghiQphodnli Lgi nhu$n su thu thu nhgp donh nghiqp LiicobintrGncphiu 70 VI.ll gud'i l{p biu fltw s4 1t s Kd ton trudng l r ( s8s) ss s0 t. I (37t ) 4.s ng; 'c0c 5/ ff etl CO PHA *[ nfepudr, \Sd I,[= s r7.77 I.7 t , s I I ndm2022 -, doc tr\\ rrr I s (ss.4s.s74) s "Q C ^r c0 ta s(.91 \ guyn Thi YOn guyn Thi Khu'o'ng Hiu

5 cog Ty co pha ui ou'olc sot.l LA Di chi: Km 34 quc lq Son L- H Oi, Thitrn HtLt,HuyQn Mi S<rn, Tinh Son L BAo CAo TAI CHiH Cho k! tdi chinh ti di5n ngdy 303t2022 BAo CAo Lu CHYE TIE TT Cho k) tiri chinh tir ngiy 0020ZZ tln ngiy 303t2022 cui rffiu I. Luu chuyn tin tt ho4t rlqng kinh donh t. Tidn thu t* bdn hdng, cung ciip dich v vd donh thu khdc 2. Ti n chi trd cho ngudi cung ciip hdng h vd dich vu 3. TiAn chi trd cho nguoi lo dqng 4. Tiinldivy ddtrd J. Thwi thunhqp donhnghiqp ddnfup. Tiin thu ktkic ti hoqt dqng kinh donh 7. Tiin chi khdc t* hoqt dqng kinh donh II. t. 2. J. 1. J.. 7. III J , Lwu chuyiin tiin thudn tir hogt itqng kinh donh Luu chuyn tin thuan tir.hogt rlqng tliu tu Tiin chi dc mu siim, xay dtrng TSCD vd cdc tdi sdn ddi hq, Tiin thu tir thnh tj,, nhuqng bdn TSCD vd cdc tdi sdn ddi l, Tiin chi cho vy, mu cdc cng cq nq ct) don vi khdc Tiin thu hii cho vy, bdn lgi cdc cng ct1 no cr) tton vi khi Tiin chi ddu tu gp vn vdo don vi khdc TiAn thu ltai tiu tu gdp viin vdo don vi khdc Tiin thu hii ti cho vy, cd hic vd loi nhuqn duqc chi Lnu chuydn fiin thudn fir hogt itqng ildu nt Luu chuyn tin tt holt rtqng tii chinh Tiin thu ti phdt hdnh c phiiiu, nhqn vlin gp ci chu sd hi Tiin chi trd vtin gp cho cdc chu so hiru, mu lqi cii phitiu < Tiin thu ti cli vy Tiin chi trd ng giic vy Tidn chi trd nq thua tdi chlnh Cb ttlc, lqi nhuqn dd trd cho chu so h{iu MA A so 0t t t Thuyt DAu nim On cudi minh qu! Ill/ ( ) ( ) ( ) ( t 39.2s9) ( s2 1) Dcrn vi tinh: VD EAu nim 5n cusi qt! LI2O (r 2.8s s2) (9.2.t4t.004) ( ) I 00 ( I.3) (2e.91 4.e42) ( ) (73.s04.s21) (2.02e ) (s 37.s98. s03.484) (432. I ) (7s s.300) (s.4s.037.s00) I 1!,t :p D, i = Luu chuydn fiin thuin tir hogt itpng tdi chtnh Luu chuyn tian thuan trong k) (50= ) Tin vi tuomg duong tidn tliu k! v.1 ( ) s30 (197.0s4.9t s.97) Anh huong cir thy Oi ti, g nt Ooi quy di ngopi tq 1 Tin vi tuong rluong tian cui ki, (70=50+0+1) 70 v guni lfp biu x5 todn truiirng 04 nim 2022 //,-'// guyn Thi YGn guyn Th! Khuong Bdo cdo ny phdi duqc d7c cing vdi Bn thuyiit minh Bdo cdo tdi chinh

6 COG TY CO PHA]YMIA DtlOI{G so LA Di chi: Km 34 quc 1 Son L_ H i, rl r. l/ tlrl o, Hrir Lt, Huy-&r trli son,,,rn li, t.u THYET MIII BAO CAO rai CrriXrr sao cao rr cnixu th [i t;;.ltj tl dl,]dr]zozz diin ngay 31i03t2022 Cho ki tlri chiuh rt trgiy OOZ\Z2 tln ngiy 3ttO3tZ0Z2 r. DAC Droru HoAT Dolyc ci;,r coxc ry l. Hinh thtu s& hftu vdn cng ty c phin Mi duong son L tin thin li clonh nghi p hi nudc <tuqc chuyn e,ii tnnn cng ty c phin theo Quvt dinh s 271/QD'[IBD ngiv 2/11i2007 "i; 0;;r;;un o tintr son L. cng ty ho.t dgng theo 9"-"n** nh{n.tlnng kli donh nghi$i 1 ssootss:z t ng.ey zotoztzggs cu So K hoch vi cp' Trong qui Diu ru rtuh trinh son L ho4t dng, cdc thy ei va r,'enh i.inrr """rr, "eh "i*r"l!-.""'"or* * "*u di rtuqc so K hopch vi Diu trr tinh sont cnuin v tt d;;;;;0"'irrr1, ln mri 8 ngiy 2}t05i20tl. douh nghigp thy di t* rin trru nrrdt isn LInh vgc kinh donh. sn xudt ctra bin;. Kinh donh thuong rni. ginh nghd Xinh donh Hogt itqng kinh donh chtnh:. sin xut, ctr uin vi kinh clonh duong rni, rn{t ri 'i cc sn phm su dutmg;. Kinh donh xdng dau;. Kinh donh phin bn. phn cl4m, thuc tru sf,u, mi ging Chu k! sin xuft kinh donh thng thudrng chu kj ho4t elqng cir!y ty li khong thoi gin.tu khi mu nguy n vqt lieu rhm gi vio quy trinh sn x,t dn khi chuvdn ddi rhnh ti n hoqrc rii sn de crruve-n r trl",rtiiilff;; khng qu 12 rruing. Ị tt 11 :, r {t JI.f h0n vin Tng s cdn b0 nhd, vi n cu cng ry r{ ngiy 3riBi22zld 408 nguoi.. Tuyn t5 vd Xne nlng so srinh thng tin tr.n B{o cio tii chinh Thng tin so siinh duoc trinh biy theo s ti u tu Brio co tii chinh cho kj trii chinh ttt 0t/ol/2022 d n 3li03izo22 vi biio ciio tdichi,h cho kj'tdi chinh ttr 0l/01/2021 dtu3lt03tz02r. II. l. u rr chih, Dgr{,,' rrt rp srrd1rc rrog rt roa Ki k toin nim: Ky\ kii torin nim ct cng ry bit diu tu ngay 0l;'07 nrn truc <tn ngiy 30/0 ndm su. Don vi tidn t sfr dgng trong k todn Don r'! tian tc sri fiurg troug k toiin la Ddng Vigt m (yd). chamrfc va cht Dq rf roax Ap or.wc chd do nd toen p dung cng ty rip dung ch do t torin donh nghiqp viet n] bn hinh kdm theo Thng * 200/20t4tTT- BTC ngdy 22112!2014 r'i thng tu s3i}orcrfr'btc ngity 21103i201 st ddi, b sung *Ot 15"iA".o. irriru ru 200. Biio crio tii chinh tluoc lqn theo nguyn tic giri giic vi phrl hqp voi Chuu mgc k5 to' vi t m. Bdo co riii nfim phdu rinh tiutr hinh ti cttnh, tt qtr trot <tqng kinh donh vi rinh hinh r,ru.ioy,i :i$ fl't:"y]lu ti n tq theo cdc nguy n tic vi thng l$ kii todn tluqc chdp nh{n chung t4i cc nuc khc ngoii vigt m. B,, ;int;*i,,h;df [,,,-, b ;hilil ;;rtiii pr,jr.,n; *;;;;;, Bd" co rii chi,h

7 cxc ry co rg*\x *rfu Brro*G soli LA Di chi: Km 34 quc 1 Sorr L- Hi i. fry trdn Het Lr, Huy n Mi Stn, Tinh son L sao cao TATCHIH Cho kj,tii chinh ru 0t/01i2022 dn ngiy 3Y03i2022 THYET MrH BAO CAO TAI CHIH ftiip theol Tuyn bii v8 vifc ruin thri chuin muc kc toi{n vi ch do k todn Bn Girim ddc ddrn bio tld lfp vi trinh biy brio crio r.ii chinh tun thrr cc yu ciu cu chuin rnpc k to, Vigt m' ch d0 kii todn dorrh nghibp viet m hiqn hdnh vii ciic rii liqu huong dln c Ii. qun dn vic lip v tdnh biy bdo co tii chinh. I\,'. CAC CHIIE SACH xf roax Ap ntwc 1 guyn tic ghi nh{n crflc khoin tin vi cc khoin tuong tluerng tin Tiiin v ciic khoiin tucil.g duotq tiiin bo gm: tin rnit,.tirin grii ngn hdng khng k1; hqn vi c kj h4n, tin dng chuvdn vi ciic khon diu ru,gi, hn c,-lroi nn,t*';bidil niu'r'**, kd tirrgiy di* tu, c kh ning chuy.n i ong thdnh mgt tuqng ti n xric dlnh vd khng c rui ro trong viqc chgyn oi *rnrr tin tl thoi dim brio co' viqc xiic dinh ciic khotur t,crng duong tian ctrn bo theo quy ilrt,.,i. irr11, *u. -tj i"i,r'ui* m s z+ "Bdo co luu chuyan tian tf,'. ) gu-vn tic trd torlu cc khoin etiu tu tii chinh Di tv vdo cang g lian donh, litn kdt cdc khoiu diu tu vrio cry ty li kt tluo. c ghi thfln theo phucmg phrip gid gtic, theo d gi gc cu khon diu nr ttugc xiic ttinh bing giii mu c$ng ciic $ri phi li u qun diln gio ii.rr r"r". T4i ciic kj,kti --J --- torin --E' fifo!l ;d;;; il; ttiu tu tluo. c ghr nhin theo giii tri bn tliu tnr cdc kho, v piong gim giri oiu to. D.u phdng tluqc l$p khi gin fi ctr cdc khoin ctiu tu dng ghi nh{n rr u s kis ton co hon gi t rli rnrorrg hoqc phdt sinh qr suy giirn giri tri cu cdc khon tfiu tu tpi,rgy k& thic kj k torin. Tiug ho.c gii*,,iji r.r,j, * phdng tluo. c hqch toiin vio chi phi tdi chinh trong bdo crio kt qud hoi d1g kinh donh..\ < Ts..;, { o 4 guy*n tdc xdc dinh cng ty,!in donh, tiiln hiit: Dy theo t5;. 19 quyn biiiu quyt. 3. guyu tic kd tortn ngphii thu Viqc phdn loi ciic khoin phi thu li phrii thu khch hing. phii thu khiic duoc thyc hiqn theo nguy n ric: - Phdi thu kltdch hdng: Gdm cdc khon phdi thu mng tinh chdt thurng m9i phit silh tt gio dich c tinh chdt mu, bdn. 'Ph'rti th khttc: Gdm cc khon.phii thu khng c tinh thucrng rnqi, khng li n qun rtiin gio dlch mu, bifur (nhu: phii thu v li cho vy, tidn gtii; cric khodn chi hq bn tiri b dusc ;.r*r;el;;;; fi" phii ttru va chonrugntii sin...). Theo dai khodn phdi thu cic khon phii thu dugc theo ddi chi tit theo ky hen gc, k!,h4n cdn li ti thoi dii3rn biio cdo, rheo nguyn t vi theo tung di uo-ng. Ti thoi dirn lp bio cdo,ii.t i,rt, khoin phdi rhu c thoi gin thu hi con li khng qud t2 thring hodc rnqt chu ky kinh donh dugc phdn lo4i ld phii thu ngin hn, khon piii thu c thoi gi* tr* rr5i.j, rl t'n 12 ttuing hofu hon mgt chu k] kinh donh tlugc ghi ntn ti ttron phii thu di hn, Cc khon nq phi thu dus. c ghi,h{n khng rruor qu gi tri co thii thu hi. Phwong phdp l$p dqtphdng phdi thu khd itni 'Dy phdng nq phi thu kh tldi th,i hi$n phin giii tri cu cc khoin phdi ttru mir cng ty dn kin khng c khii nrng thu hdi Qi ngiy kt thuc nim tii chinh. Tng hoic gim s<5 du tdi n ", ou phdng rlugc ghi n.in vdo chi phi quin lf donh nghicp trong k!'. Biirr tlnryiit minh niry ld rnt b phiu hgp thinh vd phiii <lrroc doc cring r,i Bdo ciio tii chinh

8 Bn thuydt minh ndy ld rnt b phn hryp thinh cdg Ty cd pha MiA DriclG so LA Dl chi: Km 34 qutic l9 Scm L- HA gi. Thi tnin Hiir Lt, Huyqn Mi Son. Tinh Scm L BAo CAo TAI CEIH Cho k tdi chinh rn diin ngiy 3t/03/2022 THYET MIH BAO CAO TAI CHitIlF- ftip theol 'cic khon ng phii thu qu hn thnh toiin nr thdng trd lon (thoi gin quil h3n duoc xdc dl,h cin cu vdo hqp ddng mu, bdil bn tliu, khng tinh drin vifc gi hqn ng grfr cdc bln) duq,c trich ldp du phdn,e theo r! 1 nhu su: Thdi gin qud hgn Tri tr n thring tlisn drr I nhrn Tir I nlm dn du<ii 2 nim Tri 2 nim dn dudi 3 nim Tri 3 nirn trd ln T! Q ttich lsp dlrphdng 30% 50o/o 70o/o la0o/o ' ciic khodn phii rhu chu dn thoi hgn thnh todu nhrmg khdch nc., di lm vo rinh rrqng ph sin ho{c dng ldm thu mc siei thd, mt tich, bo trn: Trich l{p dy phdng t rr ccr *o op u,r rj.;ffi;fd; tt u t oi,ro.r. 4. guy0n tiic ghi nh{n hing tdr kho Hdng tdn kho dugc xiic tlinh tr'n co sd gi thdp horr git gi.giic vi giri rrj thuil c thd thuc hin ttuo. c.vic xc <linh tluo. c thvc hi0n theo quy tllnh cri chuu myc t too rd oz - "i*g do kh";', ;il;; tjj uo., here ;d, klr; bo gm: chi phi mu, chi phi ch bin vi ciic chi phi lin qun rruc tidp khic phiit sinh d c tluoc hing tn kho i tli 'dim vd ft4ng thrii hien ti. Giri tri thuin c,rre rrru. hi",t.il":';i,q. *" dinh ;4,. "; io o.;" tintr, cti chi phi udc tinh o tron thdnh sdn phim vi ciic chi phi rioc tinh cin thi t cho vigc tiu thr1. Phrmtg phrtp tfnh gid tr! hdng tin kho: Binh qun gi quy n. Phrong phdp hgch ton hdng tinlrio: K khi thuong xuy n. Phtong phdp ryp dqt phnng gidm gid hdg tin kho: Dtpphdng giim gi hdng rrin kho cluoc uich tflp cho phan gi ri {r kii5n bi tn thdt do cdc khodn suy giin trong gi tri (clo giem gi,iilroog, krn phirn chdt, li thoi...) cri xiv th r di voi,guven v{t lieu, thnnh phm, u,e ij d; kh";;;-;rye;;?;fr,, ;;;G;';o" tr,n bing chimg hqrp If v sr,r suy giim gi tr! tpi ngy kt thuc nirn ti chinh. rng rroc girirn sd du tii khoin dp phdng tlugc ghi nh{n vio giri vn hing biin trong kj,. \ ' \.'1 'r I, guygn tic k tor{n vi khiu ho Tii sin c diuh Q guy^n mc ki torin tdi sdn cd inn h*u hlnh, v hinh Tdi sdn cd inn h*u htnh (TSCD HH) TSCD HH tlugc phin iinh theo nguydn giii rru rli giri tri ho mon lty k. guy0n gi TSCD HH ld toan bq cric chi phi cng ty phi b r d c TSCD tinh ddn thoi itirn du tii sin d r,io ft4ng thi sn sdng st dung..vi c xc tliuh nguycn gi lsco HH di vr:i rrmg loi phri hgp voi cr,ran *irl tjt"i, Vi_ t rn s Os vd tii sn cti dinh hfiu hinh. cc chi phi pht sinh su ehi nhn bn ttiu (chi phi nng cp, cii ro, duy ru, srt chir...) tlu-oc ghi nhiin vio chi phi sdn xut kinh donh trong kj'. Trong trucnlg irgrp co ih,3.rr,iorg n i,rt, *t cdch 1,rg'riog ciic khoil chi phi niy ldm rrng loi ich kinh t trong tuong li dy tinh rhu ituoc o vigc sri dr.ng TSCE HH ruot tr n mirc ho4t dgug tiu chun tld ttuo. c driuh giri bn <liu thichi phi niy clugc vdn ho;i "r.,.-ot khoin ng*yn gid ting th m cri TSCD. Khi TSCD IIH tlur;rc bfn hy thnh ly, nguydn gid vi giri tr! ho mdrn lfiy k rlur:. c x s khi Bdng cn tti kii tori' vi bdt lri cdc khoin lii 1 nio phft sinh Joinuni ty, rico ie., o"n rr.*h ron;eo;r qjir"jlorg kinh donh. TSCD HH cluqrc trich khdu ho theo phuong phrip duong thing trong sut thoi gin sri dung udc tinh nhu su: l{hm TSCD hi cu, i,t kidn rruc Miiy rnirc thit bi Phuong tin viin tii tri,it Oi quin lli Sd nim 0-50 nm 0-15 ndrn 0-15 niru nim

9 cog Ty co phatvria Dr(ryc so LA Di chi: Km 34 quc lg Son L- HA gi. Thitrdn Hiir Lr, Huygn Mi Ss,r, Tinh Son L nao cao rarcnixu Cho k! tii chinh nr 01r01i2022 tliin ngiy 3t/03/2OZ? THYET VtrI\E BAO CAO TAI CHiI.{H QidP thco) Tdi sdnc tinnfi Hnh (TS,D w) TSCD vh dugc phu ii,h trreo nguydn gid tnr <fi giri rri ho mdn rfry kd. Quyiin si dptg ddt Quvdn sri dung ttdt duqc ghi nhfrn li TSCD \rh khi cdng ry dugc cdp Giy ih,i*g nh{n quyu st dpng ttt. guyen gid quyen sri dgng ddt bo gom tit ci nhiing cti phicli nqun truc tiiip dn vi c ttu dt viio ffng rhi sin sing dd sr! dirng. quydn su opnfdt kh'g thoi h.n r*rng phii rrich khdu ho. C.lhtong trinh phin mim guydn girl TSCE cu ciic chuong trinh phan mim tluqc xdc rlinh li toin b.cdc ctri phi thpc t md cng ty dd b i f' t9 ciic chuong trinh ph:in *Im t ong tnr,rng hsrp chuong hirr, prri,, ;erli*#oo o,r,.u thii tch rdi voi phn c(mg c lin qun, thit ti5 t tri mch tich hgp brin lin ttr"o quy itinh cri phrip luet ve ; g.,; *;. chuong trinh phan mam ttuqc khdu ho theo phuong pt p eoong *ring u. n thoi gin u<i tinh htu dung. Cdc quy itlnh khdc vi qudn \t', sfr tlgng, khdu ho TSCD ciic quy tlinh khric va quin tf, su dung, khdu ho TSCD duoc Cng ry thuc hin rheo Thng tu 45;,2013rTr-BTC ngdy , thng nr sti t+zrz/tt-btc ngiy 13,i10,'2ote v rhng tv28t2ot7trr-btc ugdy t2to4i2ot7 ct BQ ti chinh. guyn tic tr todn thu 1 Thud thu nh{p donh nghipp hipn hdnh chi phi thu thu nhip hi n hiu:h tluoc xiic diuh trcn co s0 thu nhpp cgu ttrud vd ttru s#t th# rhu,hgp donh nghi p hong nim hign hnh. cng ty tlng dugc min thu Thu nh{p donh nghiqp ru hot rtng ch bin nng sdn theo quy dinh ti Thng tu 9i201S/T'[-BTC ngdy Z?tAD0tS cri 8 tdi chinh. b) Cdc togi thui khdc Cc lo4i thud khc clugc iip dpng trreo cdc lut rtruil ugn hdnh ri vi t m. cic bo co thud cu cng ty' s chlu sp kjtim tr ct co qrrn rhu..do vigc iip dpng tu{t vi ciic quy dinh r th# -t. doi voi cc loi nghigp vp khdc nhu c *rd <fuqc gii thich theo uhidu crich khric nhulu, s ftrd ;*;;il;;;;;; brio ciio i chinh. rr,c 'i uiirr;;iil n;rtdhh ;il;;;;. ccrqun thu. 7. guyn tic t toin chi phf tri truric chi phi trii truc Ii cric chi phi.thpc t- d phrit sinh nhrmg c lin qun dn kdt qu hot tlng sn xufi ki'h donh cri nhidu k) k torin vi viqc kt chuyiin cric khon ohi phi niy vio chi phi sin *id, tirrt, donh cu cric kj kd todn su. cc khon chi phi tr tnrdc dugc theo di chi tit tireo ky hen. T*i thoi dim l{p bo co tii chinh, khodn chi phi tre fi:uoc c thoi gin khngqu:i 11tIfu ho4c m$t chu kj,kinh donh kc hr *roi ttiarn ri tnrrc du-o. c phdl lo4i td chi phi.trd tnrdc ngin hpn, khofui chi phi tri truc c thoi gin tru 12 thnghoic hon mt ch, ry unir oontrt * thoi rtiiim tri tru<ic tlugc ghi nhan li.ti pt i trd trudc dei hn. Chi phi trd trudc ngiu h4n t4i thoi dim ki5t thuc kj' tdi chinh li chi phi st chfr, biio du&ng tluo. c phdn b vdo kt qu sin x#t untr donh trong vdng 12 thring. chi phi tr trudc dni hrn t4i thoi oim t<t rhtc kj,rdi chinh bo grn chi phi sir chir tii sin c ointr; cng cp, v{t nr xut dring c gi ti; lin, du-o. c phin u vdo "teiq,jttrh d;; trong thdi gin 24 thdng. B"";h"y'$;rtrh H ;., b ;r,, hr,ilffi;ffi#;;;" *o,- uro ciio tii crrinrr

10 cdxc ry co urax *ri,r otrcnvc so LA Di chi: Km 34 quiic Ig Son L- Hn Oi. nr1 #n Hdt Lt, Huygn Mi Son, Tinh Son L BAo CAo TAI CHITTI Cho k rii chinh hr 0t/01/202? tln ngiy 3$ 2A2Z THYET MIH BAO CAO TAI CHij\H (fitp theol 8. guy0n tic f tortn nqphii tri Vfo phin loi cilc khon phi trri ld phii tri nguoi b:in, phii trd khiic dngc thuc hiqn theo nguy n tic: 'Phdi ttd ngrdi bdn: Gdm cric khon phii tril mng tinh chdt thuong m4i phrit sinh tt gio dich mu Sing h, dich vp, tdi sn. 9. 'Phdi trd khdc: Gdm cc khoin phrii tr khng c tinh thuong m4i, khng li n qun ttdn gio dich mu, bn, crurg cdp hing h dlch vu (nhu: pni tr r, ti vi r oi. " isi,i.i, irir i, pni tr u.i. t rron BHXH, BHyr, BHT,KPCD...) Theo dfii cttc khoidn phdi trd cilc khoin phii tri dugc theo doi chi tit theo ki heu gc, kj hpn cdn li t+i thoi tlidm biio co, rheo nguyn tq vi theo tung di tuong. Ti thdi di,ifl lp biio crio ti chintr, khonphi tri c thoi h4n tr ng cn li khng qua t2 thng holc m$t chu ky kinh donh dugc phdn loqi li phi trn ngin hqn, khon phtri trd c thoi gin trd ng cdn lqi tr&r 12 thri,g hoqc hon mgt chu kj'kinh donh <Iuqc ghi nhn I khoen flrei tr dii hn. cric khodn nq phi uii duo. c ghi nh{n khng ttrdp hon gid tri phi thnh torin. guy0n tic ghi nhin vi vn h cric khoin chi phi eti vy Ghi nhgn chi pht di vy I d Ir \ chi phi tli vy gm chi phi lii vy vd chi phi 1in qun tr.us tip ctn khon vy (nhu chi phi rh rn dinh, kim toiiu, lip h sovy vn...). chi phi iti vy ilucrc ehi nhrn vdo chi phi tdi chinh trong kj, khi phrit sinh (tru ceic tnrimg hg,p riin h theo quy tlinh ct Chudn mpc ki5 torin Vigt m sd 1O.Chi phi di vy,,). Chi phl ili vy drgc vdn hu chi phi di vy phrit sinh tir khorin vy ri ng c lin quu.tnrc tiiip dn viqc ttiu tu xy d*ng ho4o si, xut mqt trii sn d& dng duerc tinh vao gi tri cri tii sdn ii (tluqc vn hori) su khi tli tru rli ciic khoin thunhp phdt sinh tri hoet ttng iu tu tm thoi cri citc khon vy niy. chi phi di vy cuqc dugc lqr ich troug trcmg li do srl dung tii sin tl r,i "d;;il;i;;;;;c.hic chi phi lii vy c thr,i xric dirh d,rq ";;;..r, chin thu,g tin c{y. viqc vn hoii ciic chi phi iti vy se chdm dirt khi cilc ho4t tlqng chri yiiu cin thit cho viqc cirudn ui tfu ti sin dd dng vio sti dgng hoic bn di hon th*:h. chi phi tti vy ptult sinir su d rtuo. c ghi nhn vio chi phi ti chinh trong k. 10. guy0n tic ghi nh$n chi phi phii tr chi phi phdi trii bo gdrn giri trf crlc khoin chi phi tti ttuqc tinh vio chi phi hoqt tlqng kinh dolh trong k!,, rhmg chu duoc thyc chi ti ngiy kdt thuc ki'tii chinh tr8n co stl rtm.bdo ngu;cn tic prru rrq{, git, i"*h thu vi chi phi. chi phi phi trd duqc ehi nh{n dp tr n ciic udc tinh hpp ly r, s tiin phii trii cho cohng h. dich nr iti st dpng, bo gm cc khoin: ti n dign, nudc.., Chi phi phi tr ii ngiy tiirru. nim tdi chinh la khon trich tnrc chi phi quin l;i thu mu mi. 11. guy n tic ghi nhin vn chi s& hitu ) guy n tic ghi nhgn vdn gdp crt chit so htu, th{ng drfin c phin viin gdp i ch* sd htnt: Phin {nh s thuc t eiu tu cu cc c ctng gp vdn.!,4',r (:,"h : o.hd.:' Phn nh s chdnh l$ch git giitph[thnh vi mgnh gid c phiu, ch nh tch gffi giri mu lqi c phiu qu! va gid ti phit hinh c phi u qu!. Biiu thuy t minh ndy li rnt b phn hqp thi,nh vi phii clrroc ttoc criug vi Biio co tdi chinh

11 COG TY C pua ui,l DOjYG So LA Di chi: Km 34 quc 1 Son L- He Oi. mi trdn Hdr Lt, HuyQn Mi Scrn, Tinh son L BAo CAo TAICHIH Cho kj tii chinh u 01/01i202? dr5n ngiy 3t/03t2022 THYET MIH BAO CAO TAI CHiH iip tttml b) guyin rtc ghi nh{n qu! itdu wphdr ffiin Qui ddu trr pht kin: Du-o' c srl dpng cho viqc diu tu md rgng cc hot tlgng kinh donh trong tuong li nhu tfiu tu ;T;il.:- donh nghiep khdc' mui sim TSCD, XDCB. nghien cru vi prit ten. d;iloui cni thifo mdi truemg e) guy4n tdc ghi nhsn lgi nhu n chm phdnphili Lsi nhuan chu phin phdi phn dnh kt qun kinh donh (ii, 1) su tuu ro vi tinh hinh phin chi lqi nhun h.ofc xri li 1 cn cng ty. Lqi nhu{n chtr phdu phi uqc rh"o oi Jri tict,rr* tr n* rr"*ii"* o* donh cri tiing nim tii chinh (ne1 tyroc, n} nlv), dr5ng *r0i theo ddi chi tiiit theo rrmg nqi dung phn chi loi nhu{n (trich l{p cdc qu}, b sung v, diu nr ct chri so hilr, chi c ilc, rqi nlr"a;.}ro cilc c dng, cho cc nhi ttiu tu;. 12. guylr tic vi phucnc phdp ghi nh$n donh thu Donh thu bdn hdng hod, thdnh phdm Donh thu bdn dutrng, mit ri. xing diu, phdn bn... tlugc ghi nhin khi kdt qud gio dich dugc xiic ttlnh rngt ciich ttriug tiu ciy vi Cng ty c khi ning thu ttuo. c cic lqi ich kinh ta u gio dich niy. Donh thu biin hng ilugrc ghi nh{n khi phin ltfur nhirng r0i ro vi loi ich v} quyn so hriu. hing no -o oos.t,,v,,4, g,*.rr" nguoi mu. Donh thu khng ttugc ghi nhqu khi c ciic y, ri5 khng chic chin 'r-ng tinh *r9;g ;;; il ** thu hi ciic khoin tidn bn hing hoqc c khi niug bi triigi. I + 7,t \ 7\ Donh thu hogt itqng tdi chtnh Donh thu hog rlqng tdi chinh gdrn: Lei tien gui, tidn cho 'y, lii tr ch{m tidn hing. Lei tin grii, lii cho vy, li tri chim tieir hing: Duqc ghi uh{n trn co so thoi gin vi lni sut thqc t timg kj,, tr} khi khe ning thu trdi tidn lii khug chic chin. 13. guyn tic k torfln gin vn hing br[n. Giri vn hing bin ttugc ghi nhpn rheo nguyn ric phri hgp voi donh thu. o tlm bo nguy n t'ic th{n trong, ctic chi phi r-ust trdn muc binh thuong cri hing tdn kho tlro. c ghi nh{n ngy vio chi phi tong kj' (su khi tru di cdc kho{n bi thuong, nu c), gm: chi ptri nguy n vr ti u,*",igp',ijr"rr* vuqt m(rc binh thuong, chi phi nhin cng, chi phi sn xudt chung c dinh khng pin uo uo gl oi,rr-prri*lio kho, hng tn kho ho hpt, rndt met... cng ty khng phrtr sinh ciic khodu ghi gim giri v, hing bdn hong nirn. t4. guy0n tic k torin chi phi tii chinh. chi phi tii chinh bo grn: ciic khoiin chi phi hopc cc khon.l lin qun ddn cc ho4t tlgng dau hr tdi chinh, chi phi cho vy vi tii vy vn, chi phi gp vn li n donh, li n kt, t chuy n nhugng chimg khorin rrirr iu11,.rri,rrl gio dich bdn chimg khorin; du phdng gim giri chfmg khoiin kinh donh, dp phdlg to, it,it dar, ru uo don r,! ktrc, khon 1 phrit sinh khi brin ngoqi tg, 15 t! gi hdi doi. 15. Chl phf brfln hing vi cbi phi quin tf douh nghi p chi ph{ bdn hdng: Lit cc khoin chi phi thyc t phrit sinh trong quii rrifi bn sin phim, hdng ho, cung cp dich Y, bf grn cdc chi phi chio hing, girfi thigu sn phrn- quri.io r" prrrr,.rr;ilffiil;"iong gi, vdn clluven. Bin thuydt minh ny ld rnqt bg ph{u hgrp thinh vd phii clrroc tloc cing r,i Biio co tii chinh t0

12 coxc Ty co pna* tri.,r otrcl*-g so LA Di chi: Km 34 quc lq Son L- Hn Oi. Thi trin Hdt Lot, Huygn Mi Son, Tinh son L rao cao TAI CHiH Cho k}' tii chinh ni 0ti0t/2022 ddn ngiy 303t20?? THYET MIH BAO CAO TAI CHIlf' pip ttteol chi pht qdn lf donh nqhiqp: Li c{c chi phi.quan lf ctrung, gm chi phi tugne nhin vi n b0 phin qun I} donh nshiep ltian luong, tin.c0ng,iiic khon phir cp,...); t. rri}1 -i iol]ff r,i.,,;, k#;;ng doin, bno him *rdt netrigp crl nhn vien ryn f donh ngind gil pht-ut-tieui,iilng, cng cp to dgng, ktrdu ho TSCD dring cho qun lv donh nghiqp; ti8n flru dt, itru mon oii; r<iron rp u phong phi thu kh <tdi; dich vu rnu ngoni (diqn, nudc, diqn thoqi, fx...); chi phi bing rin kh.ic. 1. BGn lin qun cc b n duo. c coi li lin qun nu mot bn c khd ning kiiim soiit hopc c dnh huong <tng k,i i voi b n ki tro'g ttinh_cric chinh siich tii chinh vi hot d$ng. cc bn.t g oq. xem li bn li n qun nu c,ng chlu ::0:,:1-oy.tl su krem sot chung hy chiu inh hudmg ddng k chung. 17. v. Trong viqc xem xt rni qun h9 cri cdc bn lin qun, bn chdt cu miii qun h9 duqc chri trgng nhiau hcm hinh *rirc phdp lf. Gio dich vi sii du voi ciic b c li u qun trong ndm duoc trinh biy d Thuyiit rnilh s vll.z Cric nguyn tic vi phuomg ph{p k tor[n khr[c Chiphi xhy dyng co bdn do dng Chi phi xdy dlrrlg co bdn dd dng bo gdnr: Chi phi.diu tu XDCB, mu sim, st cht ldn TSCD phrit sinh (TSCE htu hinh vi TSCD v hinh); chi phi ci tgo, nng cp TSCD. rnxc ri BO strlv cho cac KHoAMITc rrih BAy rrog rixc ca orxf roax 4.',/ c C d ( I s t Tidn vi cic khorin tuorng tluomg tian TiAnmnt Ti n grii ngdn hng c0ng Cdc khon tuong duong tian CQng tidn vi crlc khoin tuomg rltung tidn si5 cuiii tiy s oiu ki A C{c khoin rliu tutii chinh 2.1 Diu tu vio cng ty lin donh lin kt % sdeaury Cue fy THHdng nglngp T HiQu - Son Gitttrihwu C0ng m0 0 9, Chi tiiit tj tq viln ndm giiit'it qyin biu quyd nrng Cilng 4, nhr stru: sii cui ri.' s iu xi. Cdng ty THH ng ngligp Td Hilr - Son L cft CSH giii bidu quyit cfi CSH gift OiAi iotit s 30ozi, % Tdm tdt frnh htnh hot itqng cu cng ty lin doonh, tin kir tong ndm nhr su: Ho4t dqttg chinh cri Cng ty THH ng ughiqp Td Higu - Sou L trong nim li r&rg mi, ngd vi ti u thu cic sin phim ung nghigp lin qun. Bdn thuy t rninh ndy li rnt b phn hqp thinh vd phii tlrroc doc ctng r,i Biio co tii chinh 1l

13 cdxc ry cd pna *rirr DrloG so LA Di chi: Krn 34 quric 1 Ssn L- He Oi, fti trin Hiit Lt, Huy$n Mi Son, Tinh Scrn L BAo cao rar cnin Cho kj tii chinh tu 0ll0li20?2 dn ngiy 3tl03tl0z2 THYET MIH BAO CAO TAI CHiIP. giip theol 3. Phii thu khrlch hing J.1 Phdi rhu ngin hgn cft khdch hdng 4. Cng ty THH Thrii fling Hd Tin Cng ty THH An HA Cng ry THH m phuong Hi Ti n Cng ty CP CoKhi Dign My Cin Tho Cng ty THH MTV Pht An Sii Gdn Cdng ty CP Duong Kon Tum Cng ty THH TM ThiCn Thin phric Cng ty CP Diu Tu Vuong euc Vi t Cng ty CP Mi Ducng Tiry Hd Cng ty THH Thdi Lien Cdng ty THHKim Hi Vi t Khrich hng khric c0os Tri trum cho ngutri brflr s cui try' I t sii Au ty t ?.4t.t3 10.o _877 LA.2t = ro( 0r t 0.{l td irl 4.1 Trd trrfic cho ngtli bdn ngiln hgn Cdng ty THH Vinh Tri Cng ty THH Shrijee Process Engineering Cng ty THH XAy Dgng vi Thutmg M4i ViQt Long Cic nhi cung cip cdn I4i c0ng sii cuiii tr-t s r33.87 Sri tiau ki t ? t Phii thu vd cho vy Cho voy ngin hgn Cng ty Xi rning Bic cn Cng ty CP nhu Tiruong T{nh Cdng ty CP Xy {mg ciu tluirng 19 cqng.. sd cu5i t<j, s diu ki Gid gbc Dvphdng Giti tti htp ti Gid Sc Dtyphdng Gid ni hsp t! s s * Phii thu khric.1 PhAi th khdc ngin hgn Phii thu ttiu tuvung nguydn ligu Tm rmg Phdi thu khc c0og s cuiii t<y Gid tr! Drr Gid tr! 97.0._i ? { il ^l.l JO Ou By Dtt Bdn thuydt rninh ndy la rnt bq ph{u hqp thinh vd phii clrroc cloc ciug vdi Biio ciio tii chirrh t2

14 cdxc ry c0 pua uin DrtoG soti LA Di chi: Krn 34 quc lq Sou L- He gi. mi kdn Hdt Lt, Huygn Mi Scrn, Tinh son L BAo CAo TAICHi}{H Cho kj tii chinh nr 01/01i20?? dn ngriy THYET MIH BAO CAO TAI CHillId (tiip theol 7. gxau 7.1 Cdc kho,in phdi thu, cho vy qd hgn thnh todn, ho{c chr qud hgn nhrng khd cd kh ndng thu nit 8. Gid gilc Cdc khodnphdi thu, o"y "hu rym; c9"g ry cp Xi mnng Bc Kp Cng ty CP XD CAu tluong 19 Cng ry CP nhy Truong Thinh Cng ty THH TM Binh Adl Cc d5i tugrg khc cong Hing tn kho guyn liqu, vt li u Cng cp. dpng cp Thdnh phim Hing h coog s cui tii' D4r phdng , s ? diu tt' Gid tri cd ;;;;;;;;, Gidgoc. Dqrphdng I Giti tri cd the thu hii r s ^ i... so cuor liy Gidti Dtcphdng _ t tliu t<y Gin fii Dtrpttdng? s.?t t () =,ll {( PI 'ii {,, Chi ti& finh hinh tdng, gim cty phdng gidm gid hcing tin kho; Dp phdng gim giri hdng tn kho rliu nm CQng: Dp phdng trich l{p troug nrn Tru: St dpng vi hodn nh$p dtl phdng trong nim Dp phdng giim giri hing tn kho cui nam K! nn_v 5.2r A Ki truoc ,r ( ,00) Chi phi tri truric Chip$ finfirfic ngiin hqn -CIti phi sri cht, bio du,rg cong s cui try tliu ki 9.2 Chi ph{ rrd firfc ddi hgn s cui ty' -Chi phi sir ch*, bio du&ng cong sd Au k.i,' I Bdn thuyt minh niy la rnt b phfln hqirp thinh vd phii tlrroc doc cting i,i Biio co tii chhrh t3

15 , tr c\ ZS 'F.'l Hco Q,{ co Fz' 0i[ Q..s.Ys lqo,(d b0 b! (O. C) \G F\.:l,= r! f-t-j0r^r inooooo h=t$ oid-: ttttl oq t\ - l-- \O F-F--O\ O\ co 0O-o rf,-fh.h --Ci; rr) v.) F- t s \ i,n!f, F t Fr F: r.. f.l (.J r-. GI t- CI F- c.i rn v C$r,^r ER S cd oi '1 iq H t r) FoCcl {i Fr+* f.) \0 * fqo OO V^r Qoo $? il \l $11 Fr l F- r+ cl F- \tj t =l O\l l.dl rrtl i od ("1 q 0 -l ol ^rl 9l l l EI inl sf, o,d,x -\z o O.,s.cc :5 '.t9 Eq) =. Fp co Q00 \ t\o,,? O\H 9\ \* l.+ lr).+ \c + $ i ts-?o i co.:q t l-- r) x F- (\ ih.o ro ia iocos r- lv r tf,?) t-r? Lo r- (n in r- v in t =,, (B Fl b i: b o d A <o' Z..o +f J P.cd E.. "S ie zf,,. gz,o z.s,j. LI ijd nj 'E ul \c) Z,O,.9 EE "<; xo. -O.+ (J co s rr.1..i v-c zo.o.9. O s{..$ z F l z z F "E] F r!,le {o I r th 'c! rg 0 0 )c! l- c I >.':9 =, l(cl tre.:q9! rf)ovi- Ci c.l oo q9 O\;- = oo2- (CB. o ^\= ^8ts cje 'c'f9 -V 2e,- <(!. F-!f, i g\ in 5E= ss j o F* d,(d d =y t o cld t_l =E t') ia oo 3:q td. r.- to \O r) c A\ F\ ': O\;O ro t+.{ \i F. t-si ln ro 9 o Fr (A i lr) F.. ts-.i rf, v, q F- -tr) o O\O u?e f.) v-) :c\?v] \O ci O f-co.dod q F- A) 0O J\O l\t tn c- ; (f)co I t (\.l tr) l+- 00t.) - F- oo \O :3 q fq \O co O \t cn gr : q c.t e{.+=tii rr? r- $?o ct ( t-. r 4!+ (r) t- t d,u$g EEg 2,A? E.f E S S'p )..p E s 5.p 3..g.r' i E l :E;E I,s;EE='i = E'; z' >?n ii f; '3 '3 g is r ii' ei'' r s io ff) fri ()?t) F- (A t+ (A ro ro?o ra :l l r+ i r co?o?o (f)? F. i F- rf,.) t 0\!f e t-- F-.s () '\l 'sq.b 0,S Q () \ o S) re q 's,g g o. -: x,b' \ \ q rt I ia or t.ll f

16 cdxc ry co pnaxnrin DriclG so LA Ei chi: Km 34 qutic lq Son L- He i. Thitrdn Hdt Lt, Huygn Mi Scm, Tinh Son L BAo CAo TAICHIH Cho ki rdi chinh nr 0l/01i20?2 ddu ngiy 3tt}3i?022 TIIYIT IIH BA0 C[0 TAI CHIH ftiip **t ll. Ting, giim tii sin c einn v hinh s oiu ki Mu rong k!, s5 cui x-y rrao Mo r,t* r<f s5 oiu try' Khdu ho trong nim ^A I.-. so cllot tiy Gt4, TRI CO LAI s5 dau kj sd cusi tti' 12. Tiri sin d& dng rlii hgn 12.1 XAy dr*f co bn do dong euyin sfr dqns itit phinmim tin hsc Tns c?ng s r r rj \ c{ Y ]T,iG Dr du ning cdp rhiilt bl vi sn xuit duong tinh lu,vgu 2015 Drr n 2018 RS Dtr n 2018 RE Du n 2017 Du iin khdc csng sii cuiii t-+ Sd tlflu k.i' ?2.1t s45.(, 13. Phii tri nguni b:iu 13.1 Phdi trd ngroi bdn ngin hn Cng ty cp chiqp Thnnh Cng ty CP Cng Tin ng Cng ty CP dng Duoc Vi t rn Giti tri S cd kh nang Gld lri nq lrd n{ l4'8'17s'000 39'000'000 Chi nhrinh CTCP TCT Sug Ginh 3'807'1?5'000 sd cui Ii , l ? sii i" nj, t Cliic nhi cung Lriip con li cong s s t t t gucri mu tri tidn truoc 14.1 gr rnut trd tiin trrdc ngin hrln guyen ThiDrr Trin goc Thinh Cug ty THH Kim Hd Vi t Diil Thi Phuong Dung Cic khitch hiing con li c0*g s cui ty oau tr.t r Bdu thuyrit rninh ni t inot b0 phin hqp urrr,ul'piii;;;;";;;g i'jib ciio tii crrhrh l5

17 cog Ty c0 pnax*ri Drtc${c so LA Di chi: Itn 34 quc t Son L- Hi gi, Thi rdn Hdt Lt, Huy n Mi Son, Tinh Son L gao CAo TAI CHii.H Cho kj tii chinh nr 0l/01i2022 diin ngiy 3o3/2oZ? THYET MIH BAO CAO TAI CHiltlg. ftip theol 15. Thuvi cdc khoin phii np hi nu0c 15.1 Thui phdi ngtp Thu gii tri gi tng biin hdng ndi mu ctct hing nhdp khiu Thu xudrt. nhip khiu thu.5 thu nirqp c nldu L, Illue tl llguye[ Thu nhi cit, tien thu dit Cdc loqri thuii khdc Clng 5 diu k-,* ; S5 phii nqp trong ki /07591J51 -t -- Jo o ngp trong ki 37.2t= , M s cudi try s t.7t o Thi pltiti thu \ o huii r* ddt. tidn fiu ddt Ciic lo4i tlnr,i khdc cong,t.t Phii tri nguli lo tlqng Phitri CBCV Cdng Sti oiu ky Sii nop thm troug ki 3 i sii o tnu trong ki s5 cui t-t sii cudi tri' Au r-+ i ,t I 1. Chi phi phii tri 1.1 Chi pht phdi trd ngdn hgn Lii ch{m tri tin hing Chi phi tre truc ti n vin chuyiin btu cho VL Chi phi phii tra qun lf thu mu mi Chi phi trich trudc khric (theo sdn luerg cluong nh{p kho) cqng 17. Phii tri khic 17.1 Phrtifrd ngdnhgn khdc Kinh phi cng dodm I.{hAn ki quy, ki cuqc ngin hqn Phei tre, phi n$p khdc cons le. Dq phdng phii h'i 18.1 Dgphdng phrti bd ngin hg.n D.u phdng chi phi sir cht TSCD dinh ki D phone ddn lung c0og s5 cui u3' s cui t t0-7? si5 cudi h3' I Au ki Au ki s.27,809 5 iu t-t Bn tlnrydt rninh ndy li rnqt b0 ph{n hg'p thinh vi phiii chroc dc.rc criug r,i Biio ciio tdi chhrh l

18 7" Fr E c.l c.t n C co.i bi) {{) e.i '(n bo tr E, I el bl ol -El I q b v') F" t (g (d).,'.o Fl.(! <*g o'; z- gz ' br 1-t n F.l 'H# 49 Z,o. -<; iie Q'+ u.o rs zx ',.i \r' _c z.).o.9. O :..\..s i+,{ rl z hi ll,t t{ t'{ o.d z F{ v[i] D l+l i*'l Fr.! <q/ b. /G,(Cl L<o ) hoi tqoo l!-'le'rl ' A QQ co ttv! re O O 5 --,E!rl EE EE I.! u.l iel Eg.lr,FI iic\ C-r.'t co e <>d QO OA E -.o i-l l *3 I.cl b! )i F rrt r-r\!t+ r,1 vi d x;..j se ' r?r! oo tg - tg frfr t8 -- qe c?q ss ss =s sii qq eq qq 8F (\I T+ +$ s Es Es frt g grsp o EE oo jo EE e 8 8e Eg p pq c:i \c..j..j B S <f r) ci rf:,ri RR E E ss E g HH E g 8R K ia rf lil t^ H leb ts E oo se dd == f=l$r:efe3 Fld <ol.t! (, fi ET E gg EE E - e o E=? t8 88 $3 = EH q R s$ gg 9 P <()'.O. (O. od rl bi.) or) E: E E E:EEE =,o.=2 g) C 'S b0 br) & ;5 * F qtr -lr+ q tt t r.) in e^.i \c t'.. il l, l FI cf!f, n /.i od.tl c i r-. 00 rri ro lrf r-- r- $ \.ti!s r* r- v(\l rs t ldr W Hv g,j H L/ r--l 5 E SE s t E S = E S,fl&'gi * H'e ; i'r i.ghgete*;e*.h >z'z'27,2,'zz>zz '\ 0 no 0o "T *( '<qj i\ qi.iii;e B'. g E8 *.8 = f,.gif gge E 5I s E e H, gggggges EE: r E,Hf ;.,i E "* tg iieee' se E n* +.s, e'.:'e,f re E 3- ; i5{e I. 5;g s;;g; ;!rs E A/i\ (J ^ cj. f '. "F,',Eq rg fi Pf! fl.ieh f.e:g t REgoie SA. 1 o:i!e.ef.r! d.,q h- ;t',p*g E ;gi* ig,e 'f, \JcnoS...9,^is rr--=co-ito e eh s, ne'8 f- B ;.8 see+ :E' F' ;,8 r F'e eh g HflEgx Hflst $Efetegg$E r E F B,I i i 18* { ; rylti; $ E:Pj,"b i.e,:x i i:$c; [E,$: I r ibbsf iee i s 3sc $$ E$E,;,= H,d.5 (O. Fq,E 'E ia!, r XO i>{o r XEF F* n 'o v b0 u,8 S) o. \ -t o. "o,c v L \S) A (

19 z,7 r l C.l...1 c O. o0,(4) c\ c\ el * )r 'cs o/) tr i x,$ s.r.e.e'..8.h.,9 h '8.,p 4.;.8 $'s S.E sg -$E se $H "E.,8 e l,c c'g, $E.$.: c) i' c.b bo- 8g fri* Eg?H sei fs q o,cd.>\.v ] $8, * ExE r'$r f$} $E e E, : sf$ 'B..E 5Ee Eir i5g xgg y Eg.$ gei 4 '.] z z t Z ry F.l h (/) F o 0 (n.9. tr +j' FJ.(! H.(d.ts F{ (o, z E I q El b ) (o. o {O *ge E g"i EE{: te,$ i Egy 'E,g ;rh "$ t,x; tge freq i EgE FiE. e'} * { isge EfE s f r,f, f; pg3 F;, E # gg g EtE EE$ l$$ibieg$eie A i;;q g gefi gef l.e ib t.- ts lo l'b I lo t.b lo l'o t- ibo IF i9 t*' t; io. '!,B i v "\ *t. ^o ro. \ 's' z 7 ; \ 7t \ H 7. *rn sl,;i I ol.s.l CIl EgFggtggE$gE t*t tr *r$ A

20 ti t\l u8 'f.l c.j Q,< eo.,d o9p.< o<> ii ' -l >r.(! o,l o,(n.>\ ll o b! <o, bd.<o l-r.:i,l c. <. 5ll E r 'c!,tl h].3.,i e,b '1 ^r &?) rh!l!,.<o o> q'ht E3$lf;ll 'na Hx$3q8il$5 r H! $ g9 3 $ s f;r s : 9s \O.n od -; (3tthrt qee EEg EIE r.. F* \f t-.' c!n n Vt F* $ q fr tr) oi fn,,ns o re c.! <? ro -'1 v'l OO lr vm noq o.{ <J'm rq *: \c r- t'.- 09 tn F- t-- 00 ln r.. s rf, t r- in F. o l.n r- n Vt V. rn.o rf s tro cl F j b c/) (B \<i t.d. >' *r.o J Ft.(! d <"g ip zt oz ul',.,iq 2'o 1-r )d nhl 'Hm 1 Z.o' i.e ;e Qv um z t,-i =g \r'.ij.o 7, c).9. O v -{..$ F;l rl z. H il Q lrl Fr o E l+l i*l Z lri e t.i vfll D lil rl tr - r. <cs r>)':.<o u.(e 5,.O iae,l!. d t-( (,.d L', 9-,.H 'B \,91, r\ *i ':y!t rlbt * '(s ir 0!s. '(tr r"q,5..i ^h.s,a '(S 9bt *5,E oi qti l <> co oi r- r- c vi v co.t f (:)rr mv r.. O,<(E L.<0 00 F. tr r* tn t co t co 00 c r.l in t \ t. r $,8 :9E.E.P "8,E #A,E'H 'E'I,,. L 'E L F. r-- r^- m tir *-l 0\ f m tf, 9\ r-. ;,E ir e ER'e f E,E,, E'E.E,,E.fl!,,8 F*,.e's:Fu,i.FEgg,; s'e $,.E I fr..e j $'E f,e j 4,1o Sc0 I.t "r c0 IIA gs( Q\. Is b0 o. 7 A, (o.,g.) \q) A,.B

21 C:G TY Co PIIA MiA DTiC,G So LA Ei chi: Km 34 quc IQ Scrn L- HA Qi. Thi ffdn Hiit Lt, Huygn Mi Scm, Tinh Strrr L BAo CAo TAICHI.H Cho k tii chinh ru 0t/01i2022 dn ngny 3O3/2A22 THYET MIIH BAO CAO TAr CHiti{H fti\p theol 19.2 Chi ti& viln gdp cu chu so h{ru Bn Trrl Thi Thdi Cng ty THH Thiii Li n ('zin b Cng nhn vi n vir C tlng khric corg cdc gio dich vi t,n tdi citc chii so h*u vri phdn phi c tdrc, tqi nhuqn. S cui t<t s5 iu ti.' Vtin cliu tu cu chu so him im uy im trurir + Vn girp cliu nirn + V5n gdrp ting trong trirn V'on gop giim trong nirn + Vn gp cui nirn C tuc, kyi uhuin dd chi ; Ci phiiu Stl lucrng c phiu ddng kf pht hinh 5 ltrong c phi,5u cld phit hdnh,biin m cl-e chiurg - Cti phidu ph thng 3 luoug c phitlu dng luu hdnh - C phiil phd rhdng MQnh giri ci5 phiisu dng luu hdnh: \rl.id s cui r<y s sii trriu ki.' s s :.jr t P Cic chi ti0u ngoii Biug cin Aiii tr toen D', q khd itdi ild x* l7r Chi tit cdc khoin ng kh ddi tld x* l! trong 10 nim nhu su: i dung Xri lf cc khodn no phi thu dau trr r.ring nguy n li u tn hr nirn 2007 di3n nqo'd) liim x nq s gu,vn nhin ro no o khng c kh ning thu. l. llol. : '= vi. THOG Tr Bo SLB{G cho cac Kroi },rr:c rrih BAy rrog BAo cao KrT eria H.AT DQ]\G KI-II DOAH Donh thu brin hing vi cung c{p dich vg Donh thu sin phirn duoug. m{t ri Donh thu phan vi sinh Donh thu tro ld, btn tuui Donh thu xing dau Donh thu phin bn, thuc tni su Donh thu ung sfur Donh thu khric c0ng Ki nny 2s t s t8 Ki truritc , A ? ( ) s B,,,i;ry& *r,l ry H,"J bo plr,, d#;htu t*' pht ffi; s. "iil""oi"io "o tii chinh 20

22 c:c ry co pna MiA ErlcrG soli LA Dj chi: Km 34 quc 1 Son L- Hn gi. nri fdn Hiit Lt, Huy$n Mi Son, Tinh Son L BAo cao rarcnin Cho k! tii chinh nr 0l/0V20?2 ddn ngny 3ll}3i20l2 THYET MIH BAO CAO TAI CHiH gip theol 't Cic khoin giim trri donh thu Giirn gi hirng bin cqng Ki nir Ki tnrc Gir{ vn hing brin Kj niy Kj,trurir Giii vn sin phdrn duong, mit ri Giii r,5n trrr lo, btn nrsi Giri vdn phdn vi sinh Giii vn xdng ddu Giri vn phu bon, thudc tnr siu r l 29.28r.72r.98 G vn nng sfur : --, (r von l.hc coog (s0.221.e33) M.A27.20 ( ) Donh thu hot clng tii chinh,l -..l - -. Ll tren gln. tren cho vy Lii cho vy cliu trr vting nguy n li u Lii bin king tri chdm cqng Chi phi tii chinh....: Lr tlefl vy Lii img truoc tian hng cqng Kj niy K-i nn-v K! truot t K}truoc s t t.,r, fli,jt L. Chi phi br{n hing Chi phi nhdn vi n tlhi phi r't li u. bo bi Chi phi khu ho TSCI) Chi phi dich vu rmr ngoii Chi phi bing tiin khc cong Ki nirv K]'trum s r Chi phi quin Ii clonh ughip Chi phi nhdn r,i n quin lli' K] nn-v Kri,trudc C'hi phi vt li u quin lyi Clhi phi AO ung vin phong Chi phi khdu ho TSCD Thuti. phi r,.i l phi Chi phi du phong Chi phi dich vy mu ugoii Chi phi bing tiin khc ClQng A Bin thuydt rninh nay ld rnt b ph{u hgrp thinh vi phiii rlrrgc doc cfurg vi Biio co tii chinh 21

23 cog TY co pha t\,iia DticriTc so LA Di chi: Km 34 quc Ig Son L- Hn i. Thi trdn Hfi Lt, Huygn Mi Scm, Tinh Scm L BAO CAO TAICHIII Cho k tii chinh nr 0ll0t/202?. dn ngiy 31,'03i2022 TIIYET MIH BAO CAO TAI theol Thu nhip khrlc Thu nhp tri thnh lj, tdi sin cd einn Cc khoan lihiic cong Ky niy Kj trudc 9. Chi phi khr{c Gid tr! cou li TSCD vi chi phi thnlr lli nhupg biin TSCD Cric khoin khric cqng Kj'nn-v Kj trudc 439,9s Chiphisin xudt kinh donh theoyu t5 Chi phi nguy n lieu, vet lieu Chi phi nhin cng Chi phi khdu ho TSCD Chi phi ds phng Chi phi dich vu mu ngodi Chi phi khc bing tiin cong 11. Liii c bin tron c phiu Kj'rn-v ? ? Ki trudc s r Lii co bitur tr u c phiiiu duqc tinh bing cdch ohi lsr nhufln hoc 1 su thu phdn b cho c dng sd hfiu c phiu ph thng cri Cng ty cho s5 luqng binh qudn gi quydn cri s c phiu ph ttrong gng luu hnh trong k!. \ 71 fl 1.1.it A i. Cng ty sri dung ciic thng tin su Oti tirtr lii co bin tren c'5 phi,iu: Lgi nhu4n kii ton su ilru dru ohip donh ughiqp Cc khodn tli u chiuh ting, giim loi nhu{n kd toiin tt.i xdo dinh lqi nhu.an phdn bri cho c ttng sd trfru cr5 phiu ph thdng: Lqr nhun phin b cho c dng sd htu c phin ph thng cu Cng ry 3 trich qu! khen thucmg phric lgi trong kj' C phiu ph thng dng luu hdnh biuh quin trong kj, Lii cobin trgn c phiu Ki, niv Ki h'uoc s s C phiu ph rhng dng luu hinh binh quin trong nirn duoc xr{c clinh nhrr su: C: phiu ptr ttrng dng lrru hinh binh qudn tliu kj, C: phiu phti thng luu hdnh binh qun trong kj' Ki nny 9.79t.945 g.tgt.s+s Ki h'uorc 9.79t t.945 Bdn thuyilt rninh niy li rnqt b0 phqn hprp thinh vi phii drroc tloc ctrrg i,oi Biio co tdi chirrh 22

24 cxc ry c0 puax uirr, pticlxc so LA Di chi: Km 34 quric 1 Son L- He gi. ttrl rdn Hdt Lot, Huy$n Mi Scm, Tinh Son L BAo CAo TAICHiH Cho k tii chinh nr 01/ ddn ngy 31t03i2022 THYET MIH BAO CAO TAI theo) vii' TII0G TIi\ B0 stg cho cac KIIoAI{ MVC TRIryH BAy rroc BAo cao u,rri chlt,.g l. Cric gio dich khng bing tidn vy.9, hng tr th;irg cho'rrii c*'g cdp. vy tr rucmg c:ho cbcv flqng Kj ni_v ? VIII. \]H[T\TG THdG Tf,* KHAC l. Cic sg ki$n ph{t sinh su ki k torin Khng c sy ki-en uio phiit sinh su ngiy kt thirc kj' k toin c rinh hudng trong yu hoic c thri gy inh huong trqng yliu.tliin ho4t <tqng cri cng ty vi kt qu ho4t tlgng kinh donh crt Cng ry trong cc k! sringny tiit ttrti ni n il kri todrr. i1s rlich voi cic br li0n qun Cic b n dugc xem li cric b n lin qun khi mgt bn c khi ndng kim soit phi b n ki hoic to r dnh huorg tling kd eiii vi bdu ki trong ciic quyt dinh vb tdi chinh vi kinh donh. ciic b n c li n qun li cdc donh nchigp k cn cng ty m9. cng ty con. ciic cii nhdn firc tip hy girin tiep qumot h* ffi;-r."g gi*.o quydn kitim 2.1 sot Cng ty ho4c chiu sy kirlm sorit cri tlng ty, hodc,cring chung s1r kim sodt vi cng ty. C" rcn lien kt. cric cd nhn tr.uc tip horc giiin fip ninr quydn biriu quydt cu cdnity ruii c inrr trunng irlng r. Ai "ql cirgiv, nhtng chirc triich quin lf cht cht nhu Gm dc, vin chuc ctr cng ty, nhtng thinh vi n rn{t trt, uoog'giu tfinh cri cc cd nhdn ho{c ciic bn li n kt niy hodc nhimg cng ty lien kt v<i,i cc cii nhn ndy c[ng clugc coi li bdn li n qun. Gio dlch vhi cdc thdnh vian qu&n t! chrt chilt Cc thinh vi n quan l;i chu cht vi cric cii nhdn c li n qun gdm: ciic thinh vi n HQi tlng q,dn tri, Bn Giiim dc vi ciic thinh vin rnft thirit trong gi dinh cric c nhn uiy. Ttri lo ki cho cic thinh vi n Hi tlng qun hi, Bn Giim dc, Bu kim sor ctr cng ty pht sinh rrong nrm, chi tiist nhu su: Thu nhflp tu tirsn thri lo HEeT. Bn Kim soiit Thu nhp hi tirln tucmg Bn girirn dc Ki'niv ?7.000 Ki trudc ? A00,\ s i.g,c B,;,,0,t;,,h rdy lit.tb. rhil;r#i;"; dffi""..,tq' "r,* ;, e,io.o di chinlr 23

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. "to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn TAp DoAN XANG DAu V$T NAM CONG TY xang DAu TEN GANG ;.. "to 0 So Y PLXTG-KD CONG. HOA xa HO. CHU NGHiA VET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn Giang ngay 28 thdng 09 nam 2016 PETROLMEX Vv Di~u chinh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20

CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 20 CONG TY CO PHAN CANG HAI PRONG LONG HOA X "A HOI CHU NGHiA VIET NAM Thic lap - Tv do - 11#nh phtic S6:./1017 /TB-CHP Hai phdng, ngay 04 thong 5 nom 2018 V lv Dai hoi c6 citing thutmg nien nom 2018 CONG

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON

CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CON CONG TY CO PHAN NWT DIEN HAI PHONG S8: 559' /NDHP-TCLD V/v cong b6 Bien ban kiem phieu va Nghi quyet DHDCD ye viec lay Y kien co &Ong bang van ban CONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tu. do - I4nh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

Bien Ban 2019 DHDCD.pdf

Bien Ban 2019 DHDCD.pdf CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic G3 BO S6: 01 -BB/SASCO-BHBCD-2019 Tp. Ho Chi Minh, ngay 27 thdng 3 ndm 2019 BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THl/ONG NIEN NAM 2019 CONG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi CTy CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 10/.CPVTKTNN Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 I. Hoạt động

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn