ésôóñ D&R nr PêBì xµói At Zêæö fót éú }óío. A óá Á ArPÓBû naí Íîú nr øù Ö~ór Ö~órôB xbøs At é~qsû ZæJ HBÅX ÖBá ôb, AÍuAø nan ò HB PîóÈ Hk~ùoñ ò ArPÓBû

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ésôóñ D&R nr PêBì xµói At Zêæö fót éú }óío. A óá Á ArPÓBû naí Íîú nr øù Ö~ór Ö~órôB xbøs At é~qsû ZæJ HBÅX ÖBá ôb, AÍuAø nan ò HB PîóÈ Hk~ùoñ ò ArPÓBû"

Bản ghi

1

2 ésôóñ D&R nr PêBì xµói At Zêæö fót éú }óío. A óá Á ArPÓBû naí Íîú nr øù Ö~ór Ö~órôB xbøs At é~qsû ZæJ HBÅX ÖBá ôb, AÍuAø nan ò HB PîóÈ Hk~ùoñ ò ArPÓBû ÖùÎùR ra PóåùoAS ròbhqú PóAñ bóñ éú }ón. égyók PóåùoAS Zoøo ò Lù~sÍR îæqú ôs Ö~ór ÅBéç AxBxú Psøï D&R, òafo Aésòt níùbû nr éóoéö bøùo ò îbøç AxR. HsAû HùBñ AôêùR D&R nr níùbû ò ôoaør }o ÍÆBåùR nòår, éóœxybs jªó ú xbtébñ øbíqö PBHÇ Öîóíú tébñ nr D&R }ón. Aí^Bì éîîsn íùyqîo, HîBHsAøï HBøo Hö órs Ûsòôú órs Hö D&R Lù~Isn Hö ÒBnr AÍsAn ÍîBòrû, îæqú ròt níùbxr. Hö ÅæR Lù~sÍR Åæóì ò ésaöu ò }sör ôb naraøú HurÛQsøï ôb ò îær AxR. nr fbè fb s jâ ÒùR ôb, AHQØBrAS PgÓùÔ ò PóxÆö, HîÜB ÖóbÙ ò éqóx, jæô Art, }IØö Aû. Öæùoû òavûbñ HîÜB ôbû ÖóbÙ ò éqóx íó òafo D&R Hs ò Art AÍuòn ÍsAøîo D&R ÅIBrS AxR At }îbxbøú íùbtôb 1- PBrøkcö ò ÍsAøîo D&R øøú At éõêqsøï }Êç ôb Hö PgÓùÔ A â ÅBS, Ūs nr éú ròn AíQÂBr HîBHsAøï narn. Póåùo A â ÅBS éyqæuì PgÓùÔ AxR. ò ÒsAr ròbhr éóoì j nr ò }o jbra Aésòt HBøo ÛÎR D&R At éó Ç fb}ùö í~ùîú Lù~îõBnAS Åêæú LsnAjQö Aøë. ò PØêùç Lsx~îBéö ArPIBº Hùï òafo D&R ò jæô Art ra Hsrxú ò Hö P^uøö ò Pgæùç íqbø` ò ArADö éyqóùë ésazæö ò ÖséBñ PBrøkcö, éuaøb ò é~øâ S D&R At xbør ôbû éspi nrøbír íêón ò xmz HB }îbxbøú òafoôbû ÖóbÙ ò éqóx nr xµh AxQBñ éîõóì, Hö razç éµbåiú ò LsnAjQö ÖQBHkBíö Aû éµbåæbs Hö AHQoA éóbåö Aøï nr AxR. Pó ùîú éóbåö Aøï nr AxQÎBn éórn PgÓùÔ rò fybk }o nòår At D&R ò ÅêæùBPú }oñ íqbø` ò téùîö xbtû ZõR }IØö Aû }oñ ÍÆBåùR ôbû D&R AxR. éµbåj í~bñ nôîo œ åuòì fêbør ôêö LBøBñ nr éõë íøqö AéB éú naíyqîo. Art jæô ò nr éóœvs ò íêónío AÒoAì D&R nr îbøç AxQBñ ÖséBñ éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍR. Hs AxB{ íâsas éoøsañ nr o HBá øú Hö D&R AôêùR nan ò Hö Aø^Bn ArPIBº ò ôë AÍuAøú }IØö Aû nr Ö~ór éb éú PóAío Hö HõQsøï ígó nr ÒBåJ PÓóøR LBrÚ ôbû Åæë ò ÍîBòrû Åêæú Ûsnn. xmz ò ÆùR ò AxR naí~üb ò îær ArPIBº HB ôêsa jªó ú ò nòåqú Hk nr D&R òafoôbû Hùï ArPIBº ò }IØö Aø^Bn At ôêö Öö }IØö nr Aøï ÛuAr AHQoA éµbåæbs ÖQBHkBíö Aû órs ÛsÍR ò AåÜóôBû fêbøqú bîo Ö~ór PóxÆö øbíqö éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍR ôë AÍuAøú nrzö ò AøsAñ nr D&R ZBøÜB HõQs Hsrxú HsAû AxR. Ö~órôB PóxÆö øbíqüú nrzö nôîo í~bñ PDG At D&R xõë ò nòår ôb LùcùoÛú ôbû òafoôbû D&R AÍuòn }oío Öö nr íqù^ö HõIón ÍuAøîo égªóá S Zoøo ra ôêsa na}r. nrzö AôêùR Hö D&R ò fêbør f^ë ò Ösn Lù~sÍR xsår Hö Zîß tébñ D&R ÍÆBåùR ôbû AéB éú nanío. Aí^Bì îbøç HsAû PgÓùÓBPú joébpú, ò jªó ú éóœxybs naí Åæêú ò Íîú fb ç Hö éîâór AHoAÈ ÖBrHsnôBû Zoøo, éórn Hõs HsnArû ÒsAr Ûùsn. ÒIç At Zîß ZõBíú nòì PîõB éæoònû At Ûî^ùîö PB éú }ón, Aí^Bì íâbì øbíqö LBøö Aû Hs Öö AxR jâ Òú ÖBr }Béç D&R At AÒQªBnû PóxÆö ò ôêøbrû xbtébñ At }o ArADö PÆsøÏ PBrøl Lqøs : 20/30/ /10/7831 nrøbír: PBrøl HùQB ÍsAéstLór nartøîú xbtébñ Aéór AÒQªBnû ò naraøú AxQBñ ÖséBñ íysøï jbíoañ xbtébñ Aéór AÒQªBnû ò naraøú AxQBñ ÖséBñ ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr 41 43

3 íión ò ròøbròøú ÍÆBåùR ôbû D&R HB nøüs ÅóAéç, nòì Hö ÅæR ÖóbÙ Hónñ Aøï éóœxybs, Lùcùo ròû íqbø` Hö At ÍÆBåùR ôbû D&R fb ç Hö éîâór AHoAÈ ÖBrHsnôBû Zoøo, nòì, AøBá S At søô xsébøö ÛqArû éæoònû At éóœxybs jªó ú ò joébpú, éórn Hõs HsnArû ÒsAr Ûùsn. ]1[ xbtébñ D&R nr xbè ôbû ÒIç At Zîß ZõBíú ÍÆBåùR naí~êîoañ Hón ò nr fóùór nr Aøï Aí^Bì éú }ón PB Ûî^ùîö naí Åæêú ò Íîú Hö ÅîóAñ ÅBéç A æú r}o ò nûsûóíú ZóAéÇ tébñ Zîß, Hö xsår Lù~sÍR Ösn ò Hö f^ë órs ÍuAøîo Aû nr íâs Hón ò ÒIç PîõB safú, Póåùo, éæsíú ò AíQ~Br øù égªóè ò îæqú nr ÖBrjBí^BS HB égoònør }oøo HBtAr Póåùo ÍuAøîo égªóá S Zoøo ra Hö ôêsa na}r. Aés Aøï }o. AÍuòn D&R òafoôbû LùcùoÛú ò Hö xbnûú Aí^Bì éú ÛsÍR. Lz At Zîß ZõBíú PgÓùÓBPú HsAû îbøç Aí^Bì éú nanío. éoøsør PóxÆö AÒQªBnû )DCEO(, D&R ra bîùï ò ôêøbrû xbtébñ PBt. ÍîBòrAíö íâbì HB ÍsAøîo íyç nòì: nr Aøï íyç òafoôbû D&R íùu }oío. ÅÂùêú Pgóá S ò AjQsAÅBS éózj Öö éú ÛsÍR ÅêoPB PgÓùÓBS ésfæö íyç Aòè: nr Aøï ôb égç AxR: Ösn ú ra îæqú }îbjqö }o AxR. éóbåö nr òaòç At tébñ Zîß ZõBíú nòì PBÖîóñ, D&R HÆo At Zîß ZõBíú nòì, PóZö Hö D&R Hö PÆsøÏ éú Öîo: ÖBr jâ Òú Öö Hs LBøö Aû íâbì øbíqö øb AxQÆoAnôB, LùoAø Aíoø~ö D&R nr PBrøl PØBéç ò r}o jón xö íyç LBxkÜóøú Hö éybdç îæqú ò ÍîBòrAíö, HB éybdç Hö HÆo Aøï AxR Öö AøîÜóíö PgÓùÓBS PîõB nr HB îær éæîú ò éîõóì øbíqîo. HyQs ÍÆBåùR jâ Õ ò LóøBøú é^êóåö ÍîBòrû ôbû îæqú ò nr PóxÆö AÒQªBnû ZBéÆö PæÓú At AHuAr ÒorS Hö éæîbû nr nxr na}qï PóxÆö øøú ò Hón ArPIBº nr ÍsôîÜú ò AéîùQú xùbxú, é~qsú naí~üb ò îær( ò nòår naíyr. ]2[ éú }ón. AÖîóñ D&R íö PîõB Hö éoøsañ îæqú ò nòåqú PIoøç }o ò Hö órs Åêo ÍÆBåùR øù Hö îæqú Lù~sÍQö níùbû nòrañ Öîóíú ra HBøo nòrañ ArPIBº éîy^ë ò 2- }Bj«ôBû D&R ôyqîo Öö ò»bøï, íó ò égqóaø~bñ Pgóè éspi HB égªóè ò nr Lùóío éqóbhç ò PîÜBPîß 2- í~bñ nôîo AôêùQú AxR Öö øù ZBéÆö 1- í~bñ nôîo PîBxJ íùsòû Lwòô~Üs Ö~ór AxR. Aøï }Bj«At 2 ZîIö HyùBr fbdu ZêÆùR íîs éùæùóñ ôs nr Lwòô~ÜsAñ íyir xbtébñ øbíqö éùbñ fót íóøï D&R )fót Åêç ÖBrjBí^BS øb éóœxybs, HæØö Hö éyeóåùï xbtébñ ôbøú AxR Öö Åâ ò Hs AfB ö ò íóøîú LùoA Ösn AxR. Aésòt D&R nr xsaxs ò ròbhr ròhsò Hónío. é~kªö D&R At Aøï tébñ éêæøqú ò AéîùQú íùu ÛuAr éú nôo. HîBHsAøï }Bj«éõêú Öö nr D&R éµsi AxR, íyç xóì: nr Aøï íyç òafoôbû D&R ÅîóAñ Lwòô~Üs é~brör narío, nr fbåú Öö nr }Bj«ôBû D&R AxR Öö í~bñ nôîo HBá Hù~Qs ÍÆBåùR ôb At Zêæö D&R AxR. ò ÆùR nòåqú AxR Öö ArÒBì éshóº Hö AøsAñ HB xbøs Ö~órôB 3- òøwûú éîbhç AíyBíú nr xbtébñ D&R Lù~sÍQö ò ÅÓJ AÍQBn AxR. Hs AxB{ ArÒBéú Öæú ÒBHç é~bôo nr Zoòè Æónû Hónñ ròío Ö~órôBû ÅÓJ ébío é~bhö AÍsAn éuhór Hö íors At ést bîo o íîs P^Bòt éú Öîo. ]3[ íyir Hö ÖBrÖîBñ xîqú, nr bîoøï éórn PÎBòS AjQâ Ñ HyùBrû narn ò í~bñ nôîo nòåqú PóxÆö øbíqö Ps AxR. )òøwûú ÖBrÖîBñ naí égór( narío ò AÒoAéBS ò xùbxr ò PóxÆö nr Ö~órôBû PóxÆö øbíqö nr ôs éùæùóñ íîs, Hónñ Ö~órôB nr HBá Hónñ íyir ÍóÕ AxR Öö Ö~órôBû éîqkj AxR. øøú At ÅóAéç Lù~sÍQö Öö nr øóíyøó nra }o AxR, D&R Hö Póåùo íbjbå«éæú ÖêQs At xbøs nr Hk PgÓùÔ ò PóxÆö íyir Hö Póåùo íbjbå«1- ÖBrÖîBñ naí égór nr Art A æú }sör 0002 íîs øb Hù~Qs nr ÍÆBåùR ôbû PgÓùÓBPú Hö xõë D&R At ôuøîö íbjbå«najæú nr Hk PótøÇ narn, òzón Öö nøüsû b~êüùs AjQâ Ñ HB PóZö Hö ArÒBì Zoòè 1 nr AøsAñ íyir ôuøîö éæú At Åêo Psøï }Bj«ôBû ést Hùï Ö~órôBû ríqï AôêùR D&R nr ôêö Ö~órôBxR. íó Hö jâ ÒùQú Öö PgsÚ xbtébíú AxQóArS HùBñ éú narn Öö ÖBrÖîBñ naí égór Á Hö órs Ísnû Aí^Bì tøsa nr Ö~órôBû nr fbè PóxÆö, fsíö éuhór éú nôo. ÍîBòrû ò Åæêú fsíö Hö Åæë AxB{ Hs PgÓùÔ AxR. Hö éwbhö éùuañ A}QÊBè Hö ZêÆùR, Hö íyir AôêùR AxR: éæêóáá nr Ö~órôBû PóxÆö øbíqö HBá û 2 éú HB}o. ÅóAéç ÍsôîÜú ò éùuañ Pkªù«xséBøö ÛqArû Hö íors }Êç éæqisû PæÓú éú }ón. 53

4 nr íâs ÛsÍQö }o. nr á øgö HónZö xbè 7831 Lwòô HsAû HónZö á øgö nr røbè éùæùbrn éùæùbrn røbè nr ÒBíóñ HsíBéö ò 9 ôuar ò ò ôuar 72 íùu 6831 xbè nr Hón. røbè éùæùbrn Lwòô~ú ArADö }o nr á øgö 9 ôuar ò 371 AÅQIBr ò røbè éùæùbrn 321 ò ôuar 71 HsíBéö ÒBíóñ ÖBô øbír. nr xbè 5831 AÅQIBr Lwòô~ú nr 83/0% Hö najæú íbjbå«póåùo At Lwòô xõë najæú Hö 54/0%, nr á øgö HónZö xbè 6831 íbjbå«póåùo At Lwòô xõë Ö~ór, Öç éâ fâö nr xbè 5831 HB òzón r}o HónZö ÒBHç Ö~órôB xbøs 4- Hsrxú ò ÆùR PgÓùÓBS nr AøsAñ ò ]6[ éshùbñ ò ÖBrÖîBñ ròah Åêóéú íùbt AxR. A æú, rah ôbû Lsòv, raôisañ 6- HsAû P~Øùç øù Ûsò D&R Hö AÍsAn égórío; ÖBr ò jónaíüùkqö bîùï AÍsAnû AÉæJ HBÍsôîß, ÒBHç AíƵBÑ, HB}îo. Åâ Òö éîo røb ú ò Åæêú ÍÆBåùR ôbû na}qö, naraû }kªùqú nròíüsa Hón ò Hö éqîøs ò éyqóç Öî^ØBò, Ûs, Pgæùç pôîú Öö 5- nr øù xbtébñ D&R éæêóáá AÍsAnû éóíóîo ]5[ éú nôo; éoøsû éú naíîo Öö øù At Hù~Qs ÖBr}Bñ Hö éoøsør. íö 4- ÖBrÖîBñ naí égór jóaôbñ rôisû ôyqîo Öîîo; ÖBr ZBøú ôs éú PóAíîo ÉBåIBÁ éú PóAíîo ôs Ö^B ZBHö ZB }óío ò éõêqs ôyqîo. xùbr naí égór ÖBrÖîBñ 3- jónaíüùkqö ò PóÍùÔ ÛsA ôyqîo; jók naí égór ÖBrÖîBñ 2- ra Hö òzón ÖêÙ éú Öîîo; ÖBrjBí^BS îæqú nr Ö~ór naraû òafo D&R Öë AxR. ÖêQs At 2 nr o ésaöu, }sör ôb ò HyùBr øbíqö PóxÆö Ö~órôBû Hö íyir AøsAñ nr Ö~ór Ûsnn. tøsa ÅêæùBPú }oñ íqbø` PgÓùÓBS nr D&R íqbø` }oñ ÅêæùBPú sñ HónZö, Lù~sÍR Ö~ór åµêö òarn íêú xbtn Öö PÎBòS Hö órpú nr Lwòô xõë ÖBô síú At AéB At Ö~órôBû ÍÓùs nr fbè PóxÆö íùu ÖêQs AxR. HyùBrû At ÍîBòrû ò Lwòô HsAû }o Lù Hùîú ÖBô øbíqö AxR. xõë 4/0% )ò fqú 85/0%( LùBLú xbè xóéùï HsAû HæØö íùbír, AÍuAø íö PîõB xõë Lwòô At Póåùo íbjbå«najæú éîiç: xbør øóíyøó íêú PóAñ D&R ra síbá Hö Åõo Hk nòåqú nr AÒQªBnôBû naraû HBtAr PóxÆö øbíqö, D&R 5- sòrs Aí^Bì fêbør nòåqú At ésaöu ôs Ö~ór sñ D&R éú Ûsnn. ]7[ PóxÆö øbíqö PB foòn 03% At Póåùo íbjbå«éæú Ö~órôBû nr AxR. nr o øù At ÖêQs îbøç ò éú nôîo, AéB nr AøsAñ Aøï ròë nr Hù~Qs ésaöu AjQªB PóxÆö HsAû PgÓùÔ ò Lwòô Hö ra jón îæqú nr níùb HBåË Hs øù xóì )03%( At Hurà éóœxybs ò }sör ôb Öö fbåú nr AxR. Zoòè 1- éóbøyö }Bj«ôBû D&R nr bîo Ö~ór ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr 41 63

5 sòrs Aø^Bn éuør ôbû ròbhqú HsAû HîÜB ôbû ÍîBòrû Hö }sör ôbû najæú At søô }sör ôbû íó òafo D&R Hs nòår HsAû fêbør At xsébøö ÛqArû Zoøo ra ôë nr éórn ZõBíú }oñ é~bröqú AéB Aøï fêbør HBøo nr éóùb{ égoòn ò fybk Hö Art jæô nr éõë ÅóAéç At éú PóAñ égoòn AxR. nr íqù^ö xùbxr ôb nr ZõR }óaôo P^sHú íùu fböú At égoònør AíQÓBè nr fbè PóxÆö Aøï AxR Öö ÍîBòrû ôbû òarnapú AåuAéBÁ nr ÒBåJ HBtAr íión, HæØö nr A}ØBåú íâùs HîÜB ôb ò ésaöu PgÓùÔ ò PóxÆö L~QùIBíú íêbøîo. Öö PÆoAn Öêú At Aøï Ö~órôB ÒBHæùR nr bîo ôs }ón, nan Hóéú }saø HB ÍîBòrû ôbû Ö~órôBû PóxÆö øbíqö ôyqîo Öö ò nr fbè PóxÆö, ôuøîö ôbû éshó ö ra At søô øbíqö PóxÆö Ö~órôBû nr nòår ôb xsébøö ÛqArû, xùbxr ôbû Póåùo ò P^BrS jón ra éîµiô HB xsébøö ÛqArû éyqóùë jbrzú Aí^Bì éú Ûùsn. HîÜB ôbû AÒQªBnû Ö~órôBû nr fbè PóxÆö HîBHsAøï éú }ón. òarn ékqæï ÖBíBè ôbû At øømbrbö AxR, HîBHsAøï AíQÓBè HyùBrû At ÍîBòrû ôb HõQsøï rò ôoaør D&R nr Ö~órôBû éú Öîîo. AÅêBè AÒQªBnôBø~Bñ Hö ÍîBòrû òròn L~QùIBíú ò fêbør ébåú á tì PÓIç éú íêbøîo. nr HÆ ú éóarn AÒoAéBS Aí^Bì }o Póx 2- PgÓùÓBS í~bñ éú nôo Öö }óaôo P^sHú 1- HB PóZö Hö Aøï Öö HBtAr ÍîBòrû ôb Hö órs - na}qï ÖBrÖîBñ â fùr nar Öö HB îbøç ò - Aø^Bn éîbhç At søô é~bòr Hö îbøç P^Brû xbtû éóœvs íqbø` D&R AxR, ÅóAéç tøs - AíQkBK nòùô }søù éîbxj Öö ébøç Hö íübôú Hö P^BrK HîÜB, Öö øøú At ra ôbû éqæon nr Ísôîß ésnì AøÎB Öîîo. si ôbû ÖóbÙ At éõêqsøï ÅóAéç bîùï Pâ ôbøú Hö íâs At jón ékqbrû ÖBÍú, éú PóAíîo íó~ú éõë nr - xsébøö íyiqbá ÖBÍú Öö HQóAío nòr AíQÂBr óá íú Åæë, ArPIB BS Åæêú ò ZBøÜB Åæë }sör ôb HBøo éîqâs nòår HB}îo PB Lsòv ôbû Lz At PÆêÔ ò AfQùBº nòùô AÅêBè }ón. HB HyùBrû At }sör ôb íbhón }o Aío. HîBHsAøï PîõB jón ra PÆsøÏ Öîo ò AÅQIBr á tì ra AjQªB éú PóAío Hùï Hk ôbû nòåqú ò jªó ú ÛyQs nôo. Aí^êï ôbû Pkªªú HB HsjórnArû ò VIBS á tì HsjórnAr íùyr ò At xóû nøüs Hö nåùç Åoì LsnAjR Hö éóòç AÅQIBr Lsòv ôb, nôo. òåú Öö xùbxr ôbû nòår éæêóáá PgÓùÓBS Éùsrxêú ra Hö jªó nr }sör ôb - òzón éîbhç éæóóè Póåùo ÍîBòrû Öö Ís R naí~üb ôb Lùóío HsÒsAr Öîo. ÍîBòrû òtars îbøç ò éæbnñ(. é~óõ ôbû ébåú éú éùoaíú ò òahyqö Hö Ísn ò éoøsør AÍsAn Hón ò At LBøoArû ékb s ròû ÍîBòrû Zoøo HB}o. )ÖêùQö nr Hk nòår AfyB{ éú }ón. Hö nåùç AôêùR HyùBr éõêú HB}o. ôêcîùï HB PóZö Hö íólb Hónñ A}QÊBè At søô LóøBøú îbøç ÖóbÙ ò éqóx Hö ÅîóAñ xùbxr ÖBrHsnû, Pgóåú HîùBíú nr Hö ÅîóAñ HyQsxBt At PB Vùs HyuAøú HsjórnAr AxR. ZîIö ÍîBòrû éú PóAío nr ròío PóxÆö éæú ÅBéç At éqóxµú, îbøç bîùï Aø^Bn øbíqö Aío. PgÓÔ ò xùbxr ÛqArû }o ôuøîö éú }ón. Hö ÅIBrS ÍÆBåùR ôbû éózón AxR. nr Aøï Hùï íó nòår ÍÓ øøú naraû òafo D&R AxR. ]7[ tøsxbjr ôbû ZBéÆö Hö Aío. }óaôo HyùBrû At ÍÆBåùR ôbû PóxÆö Aû òaòæú nr Ö~ór, HónZö D&R nr Ö~ór, íión HsíBéö røuû nòùô ò 6- Hsrxú AåÜóôBû fêbøqú nr Ö~órôBû D&R nr bîo Ö~ór PóxÆö øbíqö éú LsnAtøë. îbøç ra narío, ÍÓ 0051 ésöu, òafo D&R åuòì safú AåÜóøú é~k«ò fêbøqú nøüs Åâ ò Hs LBøùï Hónñ HónZö Lwòô~ú ò í~bñ éú nôo Hù~Qs Lù~sÍR ôbû Zoøo ò Aø^Bn narío ò Hö ÅIBrS nøüs At ôs 05 ésöu îæqú, 67 ôuar òafo îæqú nr Ö~ór Öö é^ót òtars nr îær AxR, òåú éqb xîbíö nr AøsAñ At Hùï naí égór HsAû sñ Aøï HónZö íùu At nøüs ra ÉæIö Hs ò ÆùR éózón ò fqú Lù~sÍR ò ZõBíú, PÓóøR òafoôbû D&R nr ÖîBr éóœvs nr HBtArôBû f Lú nr ò HBtAr ÛyQs nr AnAéö Hö Hsrxú fêbør ôbû Aí^Bì }o At ÍÓ 01% AÅQIBrAS Lwòô~ú Hö órs ôoíêîo najæú safú }o Aío. jbrzú AxR. Hö nò nåùç AxBxú nòår ôb HBøo At nr éú HB}îo. nara ra ÍîBòrû Ö~órôBû nr fbè PóxÆö síbá ÖMú Öîîo òaûqar íêón. Hö ôêùï nåùç, Hö éîâór ÛyQs HBtAr AøsAñ, HBtArû Hö }os nòåqú AxR ò jóhú HsAû P^Brû Ösnñ na}qö HB}îo; ZBéÆö PgÓùÓBPú ròah jóhú na}qö HB}îo; øb nòår; At xs HÜqrAío; søô Ísò xõbì ra At xsébøö HBtÛ~R HsAû éú rxîo: HyùBrû Ar Ö~órôB HB HõB nanñ Zoû Hö D&R nøüs HB AøîØö òafo D&R At Zêæö Hk ôbû sòrû AxR. Ö~ór Lù~sÍR ra xs Hs éózón éóaíç 73

6 é^ót Hõs HsnArû ra Hö ór ÖBéç nr AjQùBr ò ÍîBòrû téùîö nr naí~üb ôb PgÓùÓBS íqbø` òaxµö Hùï naí~üb ò îær ÍÆBåùR Ösn ò øù ÅîóAñ Hö Öö AxR éóœxyö Aû OLT AxR. Hs éóœxybs Lwòô~ú nòåqú ò Lwòô nòåqú fböë ÒóAíùï Hs A â fbs Aøï PóZö Åêo Öîo. AíƵBÑ HsAû ôêøbrû naí~üb HB îær Aø^Bn ÒBHç ò ròbhqú Í Bøú PB Ösn ò Ç ra PîÂùêú xbjqbrû PB Öùo }o AxR. nòår A â fbs fêbør HsAû AHuArû ÅîóAñ Hö îær - naí~üb nr fót ôbû éîbhç AíyBíú ò ÍîBòrû, Hs ôêøbrû Lù~sÍQö. HyùBr A â ÅBS 4-3- ÍîBòrû A â ÅBS; AíyBíú; éîbhç ÛyQs 2-1- AHQØBrAS AÒQªBnû; Ösn: éæsíú 1 Hù~Qs HsAû VIBS ÍÆBåùR ôbû P^Brû Zoøo AxR, njbår íùbtéîo Öö Öæùoû Aéór ÅîóAñ Hö ra téùîö sòrû AxR. nr Aøï HsíBéö AZsAøú, nòår LBøoAr r}o P êùï ò Zoøo îbøç Aø^Bn Öö Aí^Bì A â fbs xbjqbrû nr AÒQªBn HB ôoñ Ösn AÅâ ì AZsAøú HsíBéö øù Aí êbì Hö AÒQªBnû nòår valï ú øù HsíBéö A â fbs xbjqbrû ò PóxÆö HîùBnû, A â fbs PîÂùêú( nr PgÓùÔ AÍuAø òøw : )HsíBéö valï AåÜóû 6-1- )ÖêùQö ÍîBòrû òtars îbøç ò éæbnñ( Ösn. safú Ö~ór D&R ésaöu HsAû nòår éîbxj ò éîµiô HB }saø ÍÆæú ra nr Hk fêbøqú AåÜóû éú PóAñ Ö~ór, AxBxú íùbtôbû Hö xbt ò ÖBr fêbør nòåqú HùBñ }o AxR. HB PóZö ò Ö~órôB Aøï D&R PóAñ AÍuAø HsAû AZsAøú éó óè AåÜóû bîo Ö~ór nr téùîö raôøbrôbû AxBxú Psøï ÍÆBåùR CTSN 3 ôêbôîüú HîùBnû - ôêbôîüú xùbxr ôbû Åæë ò ÍîBòrû( 6-3- AåÜóû Ös )HsíBéö òøw : AÍuAø D&R ôoñ PB éùï éîbíç AxQsAåùB AxR. ò bîo éæùqú Ö~ùo }o AxR. nr Åùï fbè jbrzú }sör ôbû Hö Hù~Qs CRC ÍîBòrû, Ûùsû égoòn D&R nr îbøç Hóéú ÖóbÙ HsAû HØBr»sÍùR ÅæR Hö AxR. éæú VsòS At AxQÎBn ígó ò ra éóœvs éú xbtn, PóAÍÔ A óåú ò nòår AZsA nr íâs éú Öö ÍÆBåùR øù CRC ò si nr ra PóZõú ÒBHç AíƵBÑ AéB nòåqú éyeóè, HsíBéö ra PîÂùë éú ÍsAôë ÍùuøØú tøsxbjr ôbû Hù~Qs }söbû nòåqú øb jªó ú PB éùï éú }ón. }söb Póx CRC najæú ò ZBrû ôuøîö ôbû HMó}Bíîo. }sör ôbû jªó ú( Hö AôoAÑ jón ZBéö Åêç îæqú, nòåqú, íõbnôbû At Hõs HsnArAñ naí~üb ôb ò íõbnôbû Lwòô~ú nòåqú( ò )íâùs nòåqú Lwòô~ú éóœxybs }Béç Lwòô~ú Ló} ÒsAr nan PB HB Pùë ôbû ékqæ tøs ra ÍîBòrû ò Åæêú ésöu 76 HsíBéö Aøï 0991 }sör ôbû AxQsAåùBøú ra AÍuAø nôo. At xbè AHQØBrû PóAñ HQóAío Öö Ûóíö Aû Hö AxR. }o nòåqú ò }sör ôbû éózón nr îbøç safú Hk Lwòô~ÜsAñ éùbñ nratéos ArPIBº PÓóøR HsíBéö ésaöu Lwòô~ú é~bröqú CRC HB ôoñ ( Lwòô~ú CRC é~bröqú AåÜóû AxQsAåùB )HsíBéö òøw : HsíBéö ésaöu éú íêbøo. HsAû Lwòô~ÜsAñ naí~übôú ÖyJ ra AéQùBtAPú }sör ôbû jªó ú ÒsAr nan ò At Aøï søô råbør foaöws íîç ZBéÆö AxR Öö naraû bõbr éîâór Hö ÍîBòrû ò Åæêú AôoAÑ AòåóøR íüsû, xbt ò ÖBr é~bòr Aû HsAû HBtHùîú ò Lsòv AxR. }o PIoøç ÍîBòrû xùbxqüqarû Lù Hùîú nr ÍîBòrû Hö Aésû éõë nr At AxQÎBn AxR, ÆùÏ îæqú LBøö îbøç ò nr íùótåîo Öö Ö~órû HB éîbhç D&R égoòn Lù Hùîú ÍîBòrû( )HsíBéö òøw : Lsòv íùótåîo AåÜóû 6-4- Aøï HsíBéö AxR. ò Hõs Ûùsû At nøüs éîbn ZîóHú Ös ZêÆùR íîs íîs øæîú 04 égóô Hö AtAû ôs rxbíoñ ò égóô AíyBíú íùsòû Lsòr AÍuAø PóAñ PgÓùÔ tøshîbøú AjQªB øbír. ò Åêóéú D&R Lsòv ôbû nr xsébøö ÛqArû éîâór Hö PsPùJ 5 ò 02% At HónZö nòår Hö Aøï Hö éú Öîo. P~óøÔ ra PgÓùÓBPú éóœxybs ròbhr xö ZBíIö nr Hùï îbøç, naí~üb ò ò ôêuébñ é~brör Öö AxR Ö~ór nr ôêbôîß Ås ö Hùï Aåêææú ò Aø^Bn øù xùyqë nr }oñ ÍÆBè Ös Pâ Hù~Qsøï AxR. }o AxR Öö síbá HB xsår îæqú }oñ ôêbôîß Ös Lù~ùï xùbxr ôbû AnAéö nr ò AxR }o nr ZõR PoAòì PóxÆö éæú ò rò Hö Zæó ôoaør ÍîBòrû ò Åæë ÒIBè nr Ös }o Ajq xùbxr ôbû tøshîbøú nr naí~üb ôbû A æú PB xùz }o Aío. Lsòv ôbû AZsAû ZõR Öö AxR Ö~ór Lwòô~ú éú nôo. nòår LBxkÜóû foòn 051 ésöu HsPs P~Øùç îæqú }sör ôbû ròœxbû ò nòåqú Éùs røbxr Zêõórû AxR Öö AÅ ra naí~êîoañ ÍîBòrû ò Åæóì Aí^êï é~órpú, ÖêùQö nòéùï HsíBéö ôbû D&R ò HónZö nr Ös AxR. ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr Technology Licensing Organization 2. CRC for Reef 3. The National Science and Technology Council 83

7 ÖùÎùR Aí^Bì nan ò naí~ú éqîbxj HB íùbt ròt ZBéÆö ò HBá HsAû }sör ôbû îæqú - PysøÇ ÍsAøîo Hö òxùæö AíQÓBè xsøç Å ó Póåùo íêbøo. éõêqsøï éuaøbû ôêøbrû PB naí~êîoañ HyùBr íbéoar nr ésaöu Lwòô~ú Aø^Bn Ûsnøo. Aøï é^qêç }saøµú ra ÍsAôë Ösn îær HB naí~üb }Béç éóarn tøs AxR: éæsòñ ZqK }o ò Lwòô ôbøú ra HB HBá Psøï ArPIBº ÒóøQs Hùï PgÓùÓBS naí~übôú ò îæqú nòår ò }sör ôbû jªó ú Hö éîâór HsÒsArû éú æio. éuaøbû Aí^Bì Lù Hùîú Hs LBøö é~bòr, é~qsú nrú ò naí Aø^Bn HsAû ra ÍîBòrû xbè 8891 HB Å óør naí~êîoañ, íêbøîoûbñ 1- HõQsøï ò ÆùR éêøï ra T&S 1 4- ÅêæùBPú }oñ ôbû éqóx ( naí Hùï naí~üb ò îær; 3- AòåóøR Hîoû ò HónZö Hîoû Lwòô~Øo ôbû ÖsøyQùï nalæs A â i Aøï ÍsAøîo é~brör òxùç ZóAéÇ Åæêú ò ÒIæú nòår nr naí ò ÍîBòrû ra At ågbä 6-5- AåÜóû APsø )HsíBéö òøw : é^qêç ò Hùï Hk~ú AxQóAr AxR ò xsébøö ÛqArû ôbû éqóbhç AxR Öö ôuøîö HBá øú Hs nòår Pgêùç ÍsAøîo øù nr ÍÆBá ñ At tøbnû PÆoAn }oñ nrûùs 2- Hs ròû Lù Hùîú naí ò ôêøbrû ôb ò AôoAÑ 7- jæô Art Póx òafoôbû D&R - Aø^Bn LùóxQÜú raôisnû HB naí~üb ôb ò Hs Åõo naøs D&R AxR. nr xbtébñ ò }sör ôb nr ÒBåJ øù ÍsAøîo éoøsøqú ÍsAøîoôBû Öîóíú ò Aø^Bn ÍsAøîoôBû Zoøo ÖBrû Hö ór nadë nr ÍØs Hõùîö Ösnñ ò ÛyQs ò Òóû éoøsøqú íâbì ÒBåJ nr }sör øù Öö - A êùîbñ At PoAòì At søô PÓóøR ò HB}o. nr fbè fb s ÒyêR Åêo Aøï ò»bøï joér øb ÍsAøîoôBû íóøï, PóAñ ròbhr nr HBtAr égªóè, órs Hö Öö AxR ôbøú jæô éîbhç )AíyBíú ò ébåú( ò AxQÎBn At øù Ís R najæú ò jbrzú ZõR ZqK HBtAr, Aø^BK éú Öîo }sör ôbû HB ròbhr PóAñ ò ÍîBòrû xsøç r}o - AíƵBÑ Lqøsû ò safr At søô égoònösnñ - Ís R Zoøo rxùoñ Hö ést ròbhr At søô HsAû Aí^Bì ÖBr Hurà AxR. Lwòô ôbû HîùBnû; PóxÆö naí HîùBnû; nxqsxú Hö øbíqö ôbû Zoøo ò éózón nr søô At éyeæö fç»síùr ôbû AÍuAø - éóœxybs PgÓùÓBPú; ôbû tøshîbøú; ôoñ AxBxú At xsébøö ÛqArû nr Aés D&R, - ÖBô ékb s ébåú nr PgÓùÓBS HîùBnû; ÍÆBåùR ôbû fb ç At D&R, òzón narn Öö ò îæqú nr Ö~ór éóazö ôyqîo, Hö Ísò rò ôbû ékqæîú HsAû fîb»r At íqbø` ísíqï égªóè ò íión HBtAr HsAû Ås ö ÖBá û ÍÆBåùR ôbû PgÓùÓBPú ÛyQsn nr téùîö éybdç naí~üb ôb ò ésaöu PgÓùÓBPú nòåqú ôyqîo. ò naí ÍîBòrAíö At xóû nøüs, ÅæR Aøï Aés AxR. Aí^Bì PgÓùÓBS HBtAr At øøyó ò Åoì PóxÆö Íîú nr òafoôb ÆÏ éóarn AÉæJ nr AxR. Póåùoû íbbùu ò AíoÚ Hs ròû PgÓùÓBS Íîú, AÒQªBnû ÍîBòrû ò ôêcîùï ÍÓoAñ øù òafo PgÓùÓBS ò Åæë Lù~sÍR HB éqîbxj D&R, ôuøîö ôbû éî~b& A æú é~øâ S Hö AxR. Aésòt îæqú, òafoôbû Aøï nr HBtArøBHú ò AÒQªBnû HæîoéoS éoøsør D&R ôs òafo îæqú, Ísò égªóá S éú HB}o. Hö ÅIBrS nøüs nr HsAû HBtAr PgÓùÓBS ôêcîùï ò Íîú ò AÒQªBnû éµbåæbs AÒQªBnû Aí^Bì }o í~bñ éú nôo Öö Aí^Bì }o ròû òafoôbû îæqú Ö~ór Öö nr ò îæqú nr ôs ZBéÆö Aû, nr Ûsò Aí^Bì rxùo Aío, fböú AxR Öö Åoì sñ ést HgsAñ ÒsAr narío ò øb Hö ésfæö PƵùæú P êùï }ØóÍBøú HæîoéoS òafoôbû Póåùoû øøú At HõQsøï AHuArôBû AíoAt Ûùsû Öêú Póåùo AjQsAÈ éú HB}o Öö HB PóZö Hö nr nxqs{ Hónñ, VIR rò, éõêqsøï Öö ôyqîo P^Brû AxsAr ò raør, ÖMú AjQsAÈ, VIR éõêqsøï ò PóåùoÖîîo òafoôbû D&R îbøç, é^qêç ò Lwòô~Øo ôbû ÖsøyQùï nalæs nr éú Öîo. AÒQªBnû ArtøBHú éú Öîo. HBá ra HB PÆùùï AòåóøR ôb Psxùë Ösn AxR. ÒBHæùR HB Ö~órû ò Ö~ùo Pªóøs Hö ésfæö AxR: ÅóAéæú bóñ PÊùùs íùbt ò xæùóö é~qsøbñ, 3- At ÍsAøîo joér At 2-1- At égªóè Art xö íóè AxR: øù AjQsAÈ ò jæô ÍsAøîo jæô Art At PsÖùJ nrxr PÆoAn }söb. Aøï íóùªö ra Hs sñ Ösn. éµbåæbs ò Hsrxú ôbû nr órpú Öö éú PóAñ HB sñ ôuøîö ôbû HyùBr At Zêæö é~øâ Pú Öö AÖWs òafoôbû Póåùoû éú }ón. égyók ra na}qö HB}îo. éõêqsøï íõbnôbû xsébøö ÛqAr 93 HùQB ÍsAéstLór nartøîú 1. Science & Technology

8 AÒQªBnû Ö~ór HsjórnArío, AéB HB PîÜîBôBû tøbnû AéQùBtôBû b~êüùsû nr PóxÆö îæqú ò At éuaøb ò AøîØö òzón HB ÖóbÙ îbøç AøsAñ, nr Hö ÅîóAñ éópór PóxÆö îæqú ò AÒQªBnû AxR. éqóx ò ÖóbÙ îbøç ÛyQs ò PóxÆö Hö ÛsÍQö, Hö ÖóbÙ xbtû îbøç ò APØB ÒsAr PóxÆö fbè nr Ö~órôBû PóZö éórn Ajùs øøú At ra ôbû PóxÆö îæqú Öö nr xbè ôbû }IØö Aû 8- Aø^Bn tí^ùs ôbû D&R ò AòåóøR ôbû ÖBrû jón ÒsAr nôîo. á øîîù Zu& ra ésaöu Aøï AfoAY éshó ö ékqæï nr Ö~ór HBøo nr Poòøï nxqóraåæêç ôbû Hk ôbû éqóåùbñ ò éyeóá ñ Öö AxR éõêú Aøï ésaöu HB ésaöu naí~übôú At Zêæö íøbs Hùï ÅêùÔ ArPIBº HsÒsArû ò D&R ésaöu Aø^Bn AZQîBK íblqøs éú xbtn. Åæêú ra Aésû sòrû ò ò AÒQªBnû Íîú, D&R ò Póåùo ò ArADö joébs Hs AxB{ PgÓùÓBS éú Öîo ò ôêùï Aés åuòì ÛyQs ÍÆBåùR ôbû Põoøo ra îæqú - Póåùoû òafoôbû òøw Hö òr}øyqüú ôêóar òafoôb ò HîÜB ôbû AÒQªBnû jµs ròbhqú, }saø nr tøsa HB}îo. AéùoòAr á tì HsjórnArío, éú PóAíîo Hö PoAòì ÍÆBåùR jón LóøBøú At ò éú øbhîo nr ÖîîoÛBñ éªsñ xâ øô AÒQªBnû nr o Póåùo ra Öö Hs AxB{ HBtAr ò Íîú, PgÓùÓBS Aí^Bì HB Öö òafoôbøú Íîú éú }ón. bsa Öö nr øù AÒQªBn ròbhqú ò ò Åæêú ÍsôîÜú, AZQêBÅú, xùbxú, AÒQªBnû, éózj Lù~sÍR ZBéÆö nr téùîö ôbû ékqæï Hö ò fybk Hö }ØóÍBøú Póåùoû ò joébpú éõêqsøï égsú r}o ò Póåùo VsòS ôyqîo ò ôoñ AZQêBÅú narío. 9- LBrÚ ôbû Åæêú ò ÍîBòrû AHuArû HsAû égªóá S ò joébs naí égór ra Póåùo éú Öîîo. fóóòú jb HB APªBè Hö øù HBtAr éªsñ, xbjqbr ò éqêsöu éoøsør øù HB ZÊsAÍùBøú jb íõbnû ò xsébøö AíyBíú éú naíîo Öö nr øù égoòn ÍùuøØú, tøsxbjr ôbû ò AéØBíBS ékb s Lqøs, Lwòô~ú, }sör ôbû HB ÍîBòrû HsPs, xsébøö ôbû ò PgÓùÓú ésaöu ÍîBòrû, LBrÚ ôbû naí~üb ôb, jó}ö ôbû Åæë ò ÍîBòrû ra PsÖùJ éîy^êú At éú øbho. P^yë }Øç HõQsøï Hö ÍîBòrû ò }IØö Aû AxR Öö nr Ûsò Aø^Bn jó}ö ôbû Åæë D&R òafoôbû éuaøbû At øøú íùyr. xsébøö ÛqArû ôbû jbrzú HsjórnAr ZqK HsAû jªó ú At PóAñ á tì HsAû Aø^Bn ròbhr ò ZBpHö Hk AøsAñ nr éqb xîbíö HB}o. na}qö ZBéÆö ôs Ö~órû éú PóAío íó éõêú nr r}o AÒQªBnû AÒQªBnû ArÖBñ At øøú ÅîóAñ Hö jªó ú Hk AíóAÈ fêbør ôbû ébåú ò Íîú é~órpú AxR. At îbøç Aøï íiónñ HsjórnAr ÅæR Hö HsjórnAr íùyqîo. Aøï íö Hö ÅæR ÖóbØú AíoAt éµæóhú ZBøÜB At AøsAñ AÒQªBnû xbjqbr nr AéB }BÉç nr Hk îær ra nr jón ZBû nan Aío, ÖBrÖîBñ At 05% At Hù ò îæqú òafoôbû At 39% îbøç ÖóbÙ ò éqóx nr AøsAñ Hù At AxR. Póåùo ÍsAøîo AxQÎBn éórn ÍîBòrû }os ÖBô éú nôo, é~øç Lù~sÍQö íiónñ é~bhö Hö Hurà îbøç HB ròbhqú ÒorS é~øâ S Åêo ò b~êüùs îbøç ÖóbÙ Öö At øøú AxR. }o éóazö Ajùs xbè ôbû nr éóazõîo Öö Hö }ØîîoÛú ò PƵùæú Aøï îbøç D&R: HB AxQÓsAr ÖBr}îB{ D&R nr ôs øù 1- Aø^Bn Í Bû naí éoar nr Hùï òafoôbû éqóx ò ÖóbÙ òafoôbû 01- éuaøbû }IØö Aû nr éú }ón. )nè AíÜùuAñ( nr íüsnøo Aío, ékb s Lqøs íbéùo PBÖîóñ Öö éú Ûùsn ÒsAr Zoøoû Aøo ôbû ò si ôb ò HsíBéö ôbû ÖyJ ò ÖBr éú íêbøo ò nr joér Aøo ôb si ôb, P^Brû xbtû ò }Øç Ûùsû Hö ÖêÙ }o AxR. xsébøö ékb s Lqøs ZõR Öö íõbnøîö PóxÆö HsAû éîiæú ÅîóAñ Hö Ö~órôBû PóxÆö øbíqö xsébøö ÛqArû ékb s Lqøs ò nr éú Öîo ÖêÙ }sör ôbû PB xùz Hö øù }sör íólb Hö ÖBr ÛsÍQö éú }ón. Aøï xsébøö ébåú PB éùï HsAû Öö AxR xsébøö Aû ékb s Lqøs PIoøç Aíoø~ö ôbû íó Hö øù P^BrS AxR. xsébøö éú AÍQo, APÎBÕ ékb s Lqøs xsébøö ÛqArû Åæë ò ÍîBòrû xsébøö ôbû ékb s Lqøs1 AxR, jó}ö ôbû AHÆBn A æú Psøï At øøú }óío. jón íqù^ö HBÅX HõIón ò ÆùR AÒQªBnû nr éîµóö nr ò íêbøîo Åêç ròbhqú ò HB}îo Hù~Qs Aøï AxR Öö Hö }sör ôb ÖêÙ Öîîo PB ôs bö LBrÚ ôb A æú ôoñ AxR. }sör ôb nr ékqæï Aø^Bn Art AÍuòn HsAû PêBéú ÅîB s ôoñ Öö ríqbrôbû ò rò ôb ÍsAøîoôB, ÍÆBåùR éú Öîîo: øæîú ÍÆBåùR ôbû éspi HB HB ArPIBº nr ÍîBòrû ò Åæêú LBrÚ ôbû bùu ÍîBòrû ò HBtArøBHú íùu Hón AxR. AéB Hù At ôs AíQÓBè Zoøo, }sör ôbû Aø^Bn PóxÆö, ò nr ArPIBº HB ArADö joébs Lù~sÍQö, ÍsAøîoôBû ÍÆBåùR HæØö éú Öîîo, ÍÆBåùR íóøï ÍîBòrû ôbû LBrÚ ôbû Åæêú ò ÍîBòrû íö PîõB nr ArPIBº HB ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr Venture Capital 04

9 11- é~øâ S òafoôbû ÖóbÙ ò éqóx nr 2- A}QÊBè ÍBr Ì AåQgªùâ ñ naí~üb ôb nr Hk 3- ArPÓBû ÖùÎùR HB AxQBíoArnôBû Hùï Aåêææú: Hùï Aåêææú ò éîµóö Aû PóxÆö øbíqö ò òafoôbû îæqú éùys éú }ón. At Aøï søô òafo éîµóö Aû ò Hùï Aåêææú Hö nr égªóè }îbjr ÖBéç At íùbtôbû HBtAr nr xµh íó òafo D&R Hs éú ròn. )xbør Aí^êï Pkªªú PgÓùÔ ò Lù~Isn AôoAÑ b~ë AíoAt 02 xbåö Hö }êbr raxqbû nr îæqú òafoôbû ÍÆBåùR ôbû Hö órs tí^ùs ôbû jâ ÒùR ò Aøï îær: øøú At PB VùsAS éõë nøüs Aøï si, îæqú éú PóAío HB ròøøsnû HBtAréoAr ò HB ArPIBº HB òafo D&R ò PóxÆö ÍsAøîoôBû Póåùoû AÒoAì Öîo. tí^ùs ôb ÛBéú HsAû ZõR Hk~ùoñ 4- Aø^Bn ôë AÍuAøú Åæêú: HB P~Øùç jó}ö D&R îæqüsañ Ö~ór, ArPIB BS íâbì éîo, A â ÅBS Åæêú nr téùîö ôbû éspi HsAû òafo PóxÆö( égªóè éú naíîo. ra øbíqö Aío jón ra éæuì Hö ArPÓBû ÖùÎùR Hùï Aåêææú HBtAr nr f ór Ís R Öö îæqú HB AxQÓsAr tí^ùs D&R ò P~Øùç }IØö é^btû Loøo Öîo ò HB AZsAû Aøï si Ís R ôbû A}QÊBåuAøú Pgæùç A â ÅBS éózón ò ArPIBº HB }IØö AÒoAì íyir Hö AxQkoAì ÖBr}îB{ Åæêú nr téùîö HBøo Ló} PgR îæqú òafoôbû At øù ôs si Aøï éózj Hö AxR. Ö~ór ékqæï îbøç nr Ì AåQgªùâ ñ ÍBr ÛyQsn A}QÊBè At AZuAû jó}ö D&R nxqsxú Hö ZoøoPsøï 3- Åoì òzón òafo D&R: éqb xîbíö nr EMS 5- Hö nåùç xîqú Hónñ xbjqbr îær AøsAñ 2- Åoì òzón fô ÖMú raør: At nøüs éóaíæú At ZoøoPsøï LBøÜB ôbû A â ÅBPú Åæêú íoa}qï ÖBr}îBxBñ HyùBrû At òafoôbû xµh ZõBñ Hõs éîo ôyqîo, òafoôbû îæqú nr égªóè ra HB é~øç éóazö éú xbtn. Pªêùë Ûùsû ra nr AjQùBr éoøsør 1- S ò P^õùuAS Ísxón : xµh ÍîBòrû ò éîy^ë nratéos, ÖBr D&R ra Aí^Bì Hsjâ Ñ naí~üb ôb ò éóœxybs PgÓùÓBPú Öö Hö nåùç ôuøîö Hs Hónñ VIR íbì nr LBøÜB ôbû 4- nxqsxú íoa}qï Hö LBøÜB ôbû A â ÅBPú: órs éyqóùë Hõs Aû íêú Hsío. é~øç nøüs, Hö Åæêú A â ÅBS ZoøoPsøï At A â ÅBPú, ò Hö éîâór PóxÆö ÍsAøîoôBû éózón HsAû AxR. Aøï òafoôb HB Poòøï øù HsíBéö nòùô VBHR ébíoñ rò ÖBr øbíqö, PóxÆö Ö~órôBû îæqú òafoôbû nr nøüs éõë éyeæö PêBøç ÖêQsû Hö AnÉBì ò Aø^Bn îbøç bîo ZoøoPsøï ÍîBòrû ôbû éspi ra ZyQ^ó Ösn éæùqú ò ArPIBº HB naí ròt níùb òzón narn. Aí^Bì éú }ón Öö íó éõêú nr ÖBô nr HyùBrû At Aøï òafoôb nr xµh LBøùîú Ísn øb òafoû Öö Hö ÅîóAñ éyeóè éyqóùë, AxR. At Hùï 22 }sör Póåùoû Öö naraû òafo éórn éµbåæö ÒsAr ÛsÍQö Aío. 26/51% At }sör ôbû nr nòr tébíú ò 88/64% nr xbè éórn éµbåæö nr nòr tébíú , 52/6% Öö nr òafoôbû îæqú AxQBñ ÖséBñ órs 9731 ò HÆo PB xùz }o Aío. ÛsÍQö }o AxR. tøbn Hö ZqK éqkªªbñ íkiö At Ö~órôBû Åoì AÅQÓBn Hö PóAñ égóóbñ AøsAíú AxR. nr 6- øøú At é~øâ S éózón Hs xs ra PóxÆö foaöws Hõs òrû At PóAñ najæú, HB sñ ôuøîö nr Aøï ÒyêR At ÛuAr íqbø` PgÓùÔ éùoaíú 21- Hsrxú ZBøÜB D&R nr îbøç AxQBñ Hoòñ AxQÎBn HBÒú éú ébío. ÅæR Aøï éyeæö AxQÎBn éú }ón ò ÒyêR AÅÂë Aøï»sÍùR»sÍùR ôbû PgÓùÓBPú Ö~ór Hö éùuañ Öêú At nøüs sñ At AxR. LBøùï b~êüùsû éùuañ Hö PgÓùÓBS AÍuòn Art HîBHsAøï ò HB Ísn AxR íö øù HsíBéö nòùô ò naí égór. égórør AøsAñ nr bóñ HóZón HsíBéö ôb Lù òåú éqb xîbíö nr AøsAñ HB ZBH^Bøú }sör ôbû éórn éµbåæö éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍQö Öö At Aøï éùuañ Öë, nr o LBøùîú, ôuøîö }o nr Zoòè 3 xbè PB xùz òafo D&R nr nr Zoòè 2 }sör ôb At íâs xbè PB xùz fbåú Öö nr Ö~órôBû Lù~sÍQö Åâ ò Hs øù Ísn nr òafo D&R, AjQâ è Zoû nr éú nôîo. Hö órû Öö AÛs rdùz òafo Åó± EMS Hö thbñ jbrzú AxR. ÒsAr nôo, òzón íoarn. fb}ùö A êùîbñ, xsébøö ÛqArû nr ZõR Aøï íión AxR. AjQsAÅBS éæîóû ébåøùr Zoøo, Lù ròû òafoôbxr, íión fô ôbû HsAû D&R Hk nr òøw Hö Öö ÖùÎùR Póåùo ò AÍuAø ôuøîö Póåùo narn. ÒsAr narn ò Póåùo Póx S Òoøêú ÖséBñ nøüs éú LsnAtío. naí égór Ö~ór, HónZö Öë Lwòô éú HB}o }ón ôùd jo}ö Aû nr ÍÆBåùR ôbû PóxÆö Aû 14

10 AÍsAn HB éorú ÖBr}îBxú Ar}o íùu 5/61% éú HB}o. ZoøoPs HB}îo, AéØBñ Aø^Bn òafo D&R tébíú òafo ÍóÕ ra PB xùz íêón ôêcîùï 5/48% At ÖBrÖîBñ òafo D&R naraû éshóº Hö éorú nöqsa øæîú 2% éú HB}o. éùuañ ÖêQsøï ò 86% ÖBr}îBxú éorú Hö éshóº éùuañ éorú nømæë ò ÍóÕ nømæë ôyqîo. Hù~Qsøï naraû íîs 31 ò ÖBr}îBxú éorú íîs 66 Ar}o, D&R, 2 íîs naraû éorú nöqsa, 61 íîs ÖBr}îBxú AíyBíú íùsòû íîs 79 At 6 Zoòè Hö PóZö HB Íîú, Póåùo ò... íùu ÍÆBåùR narío. éoøsør Ísò, éoøsør Zêæö At ÖBrjBíö nøüs D&R ÍÆBåùR íêú Öîîo, HæØö nr ÒyêR ôbû òafo nr síbá D&R ÖBnr Póåùoû òafoôbû AåIQö ÒBHç pös AxR HîBHs A»õBrAS éoøsañ narío. é~brör D&R òafo ÍÆBåùR ôbû nr 5/4% 1512 íîs AxR Öö At Aøï PÆoAn 79 íîs øæîú éµbåæö éórn òafoôbû ÖBrÖîBñ ZêÇ ôêcîùï Aøï PÆoAn 96% Öç òafoôb ra P~Øùç éú nôo. íêón Aío. AÒoAì í~o VIR órs Hö øb ò }o VIR AôêùR nan ò Hö øb Hö órs rxêú ò D&R Hö éórn 22 éµbåæö, éórn }sör 23 PÆoAn ôêbíµór Öö nr Zoòè 5 é~bôo éú }ón, At narío. ÒsAr AíyBíú íùsòû íîs 52/6% At òafoôbû Póåùoû nr naéîö ò íîs Hùï 52/6% íîs, Hùï òafoôbû Póåùoû ÖêQs At 05 íîs, 573/43% At 521/35% AxR. ÛsÍQö ÒsAr Hsrxú éórn nr Zoòè 4 PÆoAn ÖBrÖîBñ òafoôbû Póåùoû AxR. Hù~Qs íêón Aío. HîBHsAøï ôs bö }sör ôbû Póåùoû PB xùz HÆo ò 9731 xbè nr 46/36% ò D&R ôyqîo, 63/63% At }sör ôb nr nòr Zoòè 6- Pgªùâ S ÖBrÖîBñ òafo D&R Zoòè 5- PÆoAn }sör ò ÖBrÖîBñ }sör ôbû éórn éµbåæö Zoòè 4- PÆoAn ÖBrÖîBñ }sör ôbû éórn éµbåæö Zoòè 3- xbè PB xùz òafo D&R Zoòè 2- xbè PB xùz }sör ôbû éórn éµbåæö ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr 41 24

11 Aí^Bì D&R Hö éùuañ tøbnû nr ÖBrjBíö pös Ösn Aío. 51 ÖBrjBíö íùu Hö AÍuAø égªóè A}Br íêón Aío. 5 éórn AÍuAø éùuañ Póåùo ra íqù^ö Aøï ÍÆBåùR ra AÍuAø nr xsår Póåùo AÅâ ì ò 81% íùu 3 íqù^ö ra HsAû D&R ÒBDç íqù^ö ra HsAû D&R éóœvs naíyqö Aío. PÆoAn 5 ÖBrjBíö øæîú éæqóo Hónío ra HsAû éb fb ç íêón AxR. 23% nò íqù^ö ra éshóº Hö ÖBô ôuøîö 6/4% AxR. ÒBHç pös ò 81% éùuañ AVs D&R ra Hs òafo Hù~Qsøï PÆoAn íùu éú HB}o, A»õBr íêón Aío Öö AÅâ ì íêón Aío Öö Aí^Bì D&R ÍÓ øù íqù^ö AxR Öö Hsjú òafoôbû Póåùoû Hù~Qs At øù íqù^ö D&R naíyqö Aío. 11 òafo Póåùoû AÍuAø HùQB ÍsAéstLór nartøîú éóœvs AxR. 72% PB Vùs D&R ra tøbn, 41% éqóx Hón Aío. Hù~Qsøï éùuañ éshóº Hö øù íqù^ö Póåùoû A»õBr }o AxR, LsnAjQö Aøë. 22 éórnû Öö Hö D&R éú LsnAtío, PîõB 2 éórn At AxR. Ûsnøo Hsrxú ÖséBñ AxQBñ Póåùoû égªóè Zoøo Hö éùuañ 86% ò ÖêQsøï íqù^ö Hs AxB{ Zoòè 01, At 23 ÖBrjBíö íêóíö, naíyqö Aío. Öë Póåùoû é~bôo éú Ûsnn 14% At òafoôbû Póåùoû Öö òafo Póåùoû LsnAjQö Aøë. ôêbíµór Öö PB Vùs D&R nr éùuañ Hsrxú Hö 9 Zoòè nr éú Ûsnn. Póåùoû òafoôbû At íùêú }Béç Öö éú At D&R Öö At sñ BfIBñ òafoôbû nxr Hö íqbø` PÆoAn Hsrxú Hö 8 Zoòè nr íqbø` D&R naíyqö Aío. Hù~Qsøï íqù^ö, Póåùo ôuøîö ra At ÖBô íùu Póåùoû òafo 1 ò ÖùÎùR nr Zoòè 7 íqbø` fb ç At D&R nr òafoôbû ôyqîo. HBá Ps ò ÖBr}îBxú éorú Póåùoû ébíîo HBtArøBHú, D&R, ÒùêR éóanaòåùö, HsAû D&R rpiö bõbrì ÒBDç Hónío ò 2/82% Öö At Hùï ÅóAéç PB VùsÛqAr Hs òafo éæqóo Hónío Öö D&R nr ZBøÜB xóì, 9/12% nòì ÒsAr narn. 7/81% At òafoôbû Póåùoû ZBøÜB nr D&R Öö Hónío éæqóo íùu 6/51% øæîú éøbíùu íêónñ xùyqêõb ò... D&R naraû rpiö At òafoôbû Póåùoû HsAû D&R ZBøÜBôú ÒBDç Aòè AxR. ôêcîùï ôêùï éùuañ At ÖBrjBíö ôb Zoòè 01- rpiö D&R nr ÅóAéç PB VùsÛqAr Hs Zoòè 11- éõêqsøï ÅóAéç PB VùsÛqAr Hs Zoòè 9- éùuañ PB Vùs D&R nr éøbíùu íêónñ xùyqë ôb ra éõêqsøï ÅBéç Hù~Qsøï éùuañ éshóº Hö ÒùêR éóan Aòåùö AxR Zoòè 8- PÆoAn íqbø` fb ç At D&R Zoòè 7- íqbø` fb ç At Aí^Bì D&R éæsíú íêón Aío. HB PóZö Hö ArÒBì HBá naíyqö Aío. 53% HBtArøBHú, 5/31% D&R ò 11% foòn 04%, éõêqsøï ÅBéç ra ÒùêR éóan Aòåùö øæîú ÖBrjBíö 51 Zoòè Aøï AxB{ Hs AxR. Póåùoû òafoôbû BfIBñ íâs At nr Zoòè 11 éõêqsøï ÅóAéç PB VùsÛqAr Hs íión Aío. 34

12 nr òafoôbû îæqú Hsrxú }o AxR. nr rò HõIónû ra éórn ÖBrHsn ÒsAr íoan Aío. Ösn Aío ò 57/81% At òafoôbû éórn éµbåæö ôùd AxQÎBn HõIón rò ôbû xbøs At òafoôb At 1/3% HõIón OSI, 52/6% At }sör ôb ÖBøuñ ò MQT, rò }sör ôb At 1/35% éµbåæö éórn }sör ôbû }sör ôb éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍQö AxR. At Hùï nr AxQÎBn éórn HõIón rò 41 Zoòè nr éú Öîîo. Öêú íùu At ÍîBòrû A â ÅBS AxQÎBn nr o ò ò ÍîBòrû ò Aí^êï Pkªªú D&R ArPIBº narío Åæë LBrÚ HB òafoôb At Öêú HyùBr nr o AxR. }sör ôbû éórn éµbåæö éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍQö Póx nrøbíqú é~bòr íóè 31 Zoòè nr òafo D&R A}Br íêón Aío. Hs Åoì òzón naè éqæonû ná øç Hö Póåùoû Hón AxR. ÒBHç pös AxR Öö HÆ ú At òafoôbû Hú Aø^Bn Hö íyir D&R Hö íùbt Åoì AxR. øù òafo Póåùoû íùu Hö nåùç AfyB{ }o HùBñ D&R òafo Aø^Bn Åoì nåùç nøüs HBá Hónñ ôuøîö D&R At xóû 3 òafo Póåùoû íîêón Aío. AÒoAéú D&R òafo Aø^Bn 5 òafo Póåùoû íùu Hö nåùç Åoì AÅQÓBn, ZõR AxR. nåùç ôêùï Hö éshóº íùu éùuañ Hù~Qsøï D&R ra Åoì }îbjr ÖBÍú naíyqö Aío Öö òafo òzón Åoì nåùç Póåùoû òafo 6 é^êóè nr Zoòè 21 ná øç Åoì òzón òafo D&R AxR. ÅóAéç At PÆoAn íêóíö Hù~Qs }o ZêÇ nåùç nò øb xö ÅBéç rpiö øøybñ ÒBDç Hón Aío, Hö ôêùï HsAû ÛBôú Póåùoû òafoôbû At HÆ ú Öö AxR ò D&R nr ZBøÜB xóì ÒsAr narn. AåIQö ÒBHç pös íêón Aío. ÖêQsøï ra ÖBô ôuøîö pös ò naíyqö éõë ò ÒBHç PóZö D&R ra Póåùo ÖBá û Zoøo AVs Póåùoû òafoôbû At HBá øú HyùBr nr o 2- Ísò nr Aés D&R ÍÆBåùR narío. éoøs ò Íîú éoøsañ Póåùo, éoøsañ Hù~Qs ò AjQªB ú HsAû D&R Hö íors øbír éú }ón ÖBnr ò ôyqîo D&R òafo naraû Éùsrxêú D&R AÒoAì íêón Aío ò Hö órs òafo rxêú VIR Hö òafoôb At Öêú PÆoAn éórn Hsrxú ÒsAr ÛsÍR Öö é~k«ûsnøo 1- nr Aòåùï xóœaè éµsi }o òzón òafo D&R ÖséBñ AxQBñ îbøç nr éùoaíú 31- P^uøö ò Pgæùç íqbø` fb ç At PgÓùÔ Zoòè 21- ná øç Åoì òzón òafo D&R íoa}qîo ò HBá Hónñ ôuøîö D&R Hö ÅîóAñ D&R Hö razç }îbjqú íêú LsnAjQîo, 5- Hù~Qsøï òafoôbøú Öö Hö D&R }oío. ra jón ÍÆBåùR }oñ éq ÒùêR éóan Aòåùö ò ôêcîùï ròío rò Hö r}o Hónñ éqêùs Hö PóZö HB ò íêón A}Br Aòåùö éóan D&R, ÒùêR éóan Aòåùö ò HBtArøBHú Hö ÒùêR At Zêæö éøbíùu íêónñ xùyqë ôb, òzón òafo ÅBéç bîo éùbñ nr Póåùoû òafoôbû éoøsañ Póåùoû ÒùêR éóan Aòåùö pös }o AxR. Hù~Qs òafoôbû tøbñ ò xón Hs PB VùsÛqAr ÅBéç AéB 4- Û~Qö AxR. Póåùoû HyùBr HBá òafoôbû Hù~Qs sñ At 3- AVs D&R At éùbñ ÍÆBåùR ôbû nøüs Zoòè 41- rò HõIón éórn AxQÎBn nr }sör ôbû éórn éµbåæö Zoòè 31- íóè é~bòr nrøbíqú Póx }sör ôbû éórn éµbåæö ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr 41 44

13 Aøï xõë nr Ö~ór éb tøs 1% éú HB}o ò Aøï nr fbåú AxR Öö Åâ ò Hs LBøùï Hónñ HónZö Lwòô~ú ò HónZö D&R nr Ö~ór, Hö nåùç íión ò xbtébñ øbíqö éùbñ fót D&R Öö fót Åêç }îbjqö }o AxR. Aésòt nòrañ ArPIBº éîy^ë ÅBéç A æú r}o ò nûsûóíú ZóAéÇ îæqú ÅîóAñ Hö PBÖîóñ ò ÛsÍR Aí^Bì ÍuAøîo Aû órs éqgo AøBá S nr jªó BÁ ò Ö~órôB ÅóAéç nøüs At Zêæö ÍÓoAñ ÒóAíùï ÖMú raør øb VIR AjQsAÈ ò... ArPIBº òafoôbû D&R nr íó òafo D&R Hs Lwòô~ú Hö órs ôoíêîo ò xùbxqüqarû }o AÅQIBrAS 01% ÍÓ égór naí ò nòùô HsíBéö røuû HónZö D&R At Póåùo íbjbå«éæú í~bñ nôîo xõë ò AxR nòår HB éú HB}o, îær ò naí~üb nrzö PóxÆö øbíqüú Ö~órôB AxR Öö éqb xîbíö ÍîBòrû í~bñ nôîo Aøï AxR Öö Åâ ò Hs ò Åæë LBrÚ HB òafoôb ArPIBº Åoì éú Ûsnn. HÆo At Zîß ZõBíú nòì ÅêóéBÁ nr AÖWs HyùBrû At Ö~órôB Hö ÅîóAñ rah Hùï òafoôbû nr ÍîBòrû ò Åæë LBrÚ Öö fbåú nr íoa}qö, 6- éõêqsøï íqù^ö Ûùsû Aøï Hk Aøï AxR éú PóAñ A êùîbñ na}r Öö Hù~Qs òafoôb PóZö Hö PgÓùÔ ò PóxÆö ò xsébøö ÛqArû ròû ò Lù~îõBnAS íqbø` 41- AxR. ÆùÏ HyùBr ÖséBñ AxQBñ îæqú òafoôbû D&R Åêç íêón ò HBÅX ôë HB LBrÚ Åæë ò ÍîBòrû ò Aí^êï Pkªªú D&R ArPIB ú ôùd éózón òafoôbû PêBéú PÓsøIBÁ Öö íyir Hö AÒoAì jóaôîo íêón. pös }o AxR. HB }îbxbíoñ éuør At Öêú PÆoAn sñ At HBtnArío ÅBéç øù }o nr Hk nòåqú ò jªó ú, êï AôêùR Öö nr o ÒBHç PóZõú At HónZö Aøï éóœxybs Aø^Bn éóœxybs rah Hùï PgÓùÓBS Aí^Bì D&R ÍÆBåùR na}qö HB}o, òzón narn Öö Hö Hö øù íøqö é~qsú nr Hsjórn éú Öîùë P^Brû í~óío, é~øæú At Ö~ór fç íkóaôo }o. Póx nòår PB éùï éú Ûsnn. órs íùêö òòr øb PêBì òòr nr Aøï téùîö ÍÆBåùR nanñ Hö ArPIBº PîÜBPîß îær ò naí~üb AxR }oñ íqbø` PgÓùÓBS nr ÒBåJ fêbør At AZsAøú }o òåú Aøï íyir nr Ö~ór éb HyùBr ÅêæùBPú AxR. nr Ö~órôBû Lù~sÍQö téùîö PgÓùÓBS ò Lwòô ôbû Åæêú narn, nr AøÎB Öîo, tøsa AÖWs Lsòv ôbû PgÓùÓBPú naraû LBøùï AxR. ZB narn Öö HónZö Aû ZõR ÅêæùBPú }IØö Aû ò ôë AÍuAøú tí^ùs Aû AxR Öö nr ÒBåJ HîBHsAøï nòår éú PóAío íó éõêú nr Aøï téùîö At ôs nò éórn PgÓùÔ Aí^Bì }o øù narío. Hù~Qs éoøsañ òafoôb AVs ÍÆBåùR ôbû P~Øùç jó}ö ôbû Åæë ò ÍîBòrû ò ArPIBº HB LBrÚ ôbû ò EMS ôb nr íâs ÛsÍQö }ón. APªBè Hö øù HBtAr éªsñ nr LsPó fêbør ôbû ôêö Åæë ò ÍîBòrû P^yë éú øbho. jó}ö ôbû Åæë ò At síú éõêqsøï éuør D&R îæqú AxQBñ ÖséBñ ÖBnrû Öö nr ArPIBº HB ÍîBòrû HB øù éoøsør éqêsöu ò xbjqbr jb HB Lz At Hsrxú AåÜóôBû fêbøqú nr bîo Ö~ór PÎBòS nøüsû Öö Ö~ór éb HB nøüs Ö~órôB nr 6- fêbør At P~Øùç îoòõ ôbû xsébøö ÛqAr 8- PÓóøR ò PóZö Hù~Qs Hö LBrÚ ôbû ÍîBòrû Ö~ór; 1- fêbør At fô ébåøùr éæîóû ò ÖMú raør éú HB}o. Öö AxQBñ ÖséBñ éæêóáá nr 5- Ló} Hk~ú At ôuøîö ôbû D&R nr ÒBåJ 7- Aø^Bn AéØBñ ArPIBº Hù~Qs îær ò naí~üb ; téùîö ôbû ékqæï nr fo éqóx AxR, }Bøo }IØö Aû nr Hùï òafoôbû îæqú AxQBñ nr AxQBñ ôbû nøüs øb Hö órs éqóx nr Ö~ór éózón ò ÆùR nxr Hö íqù^ö HQóAñ naíyqö Aío. íøqö éõë nøüs Aøï AxR Öö éóoar 2- éæbíùr ÖBéç ÍÆBåùR ôbû D&R At ôs Ûóíö HyùBr Öêú At òafoôb HB LBrÚ Åæë ò ÍîBòrû ArPIBº éóœvs nr xón ò tøbñ ÖBrjBíö ra ÒùêR éóan Aòåùö na}qö Öö Aøï éyeæö í~bñ nôîo ArPIBº LBøùï D&R ra nr HBá naíyqö òåú ÅBéç A æú Póåùo }o ; 3- nr AjQùBr ÒsAr nanñ éøbñ Lù~îõBnAS tøs ArADö éú Ûsnn: ZõR fîã Art fóóõ ébnû ò éæîóû naí nr LBøBñ HsAû HõIón ò ÆùR PgÓùÔ ò PóxÆö ò óá íú éos; éoíâs ÒsAr nan. ÖêÙ ôbû Hâ Åó± ò òaì ôbû HyùBr Öë Hõs 4- AéØBñ Ås ö ò ArADö égªóá S òafoôbûd&r HB øøoøüs ò Öë Hónñ ôë AÍuAøú nr PgÓùÔ éùoaíú Aí^Bì }o nr òafoôbû éú LsnAtn. ÍÆBåùR Hö nòår nòùô ò ZBíIö ékb s HBá øú ôyqîo. ôêcîùï ÒBHç pös AxR Öö AÛs PgÓùÓBS ôuøîö éú }ón. jµslqøs; Hùï Aåêææú; D&R nr íêbø~üb éæqis Pkªªú najæú ò nr AjQùBr }sör ôb; ÖQBHkBíö ò... xsår, Ls AøîQsíR P^õùuAS, xshbr nøüs; Hùêö ò ôsûóíö ôuøîö ôbû ébåùbs, ò ÅóAr± 54

14 nòåqú nr íâs ÛsÍQö }ón; øb nøüs AéQùBtAS ò éæbíùr ôb ò é~óõ ôbû AxQBíoArn LsòAíö nrøbír fùï éú PóAío AåuAì Aøï 11- åuòì AxQkoAì ÖBr}îB{ D&R: øøú nøüs Pkªªú D&R øb fêbør At ÍÆBåùR ôbû 21- PB xùz HBíÙ Pkªªú D&R: PB xùz HBíÙ HB}o; Aíy^Bì tí^ùs D&R na}qö ò }Øç Ûùsû îoòõ D&R, éú PóAío íó HîùBnøîú nr 2- xbfqú éõs, ÅÂùë. PgÓùÔ ò PóxÆö, jâ ö éóbá S 1- éõoòû, égêoíóú, Ísôîß Pó ùîú PØîóåóvû, í~s 51- éîbhç ò écjq AjQªB HónZö Hö òafo D&R At xóû ésaöu ò Lù~sÍR îbøç AxR. nr HyùBrû At Ö~órôB ArPÓB HsAû nòår éõë HyùBr raôøbrôbû At øøú naí égórû nr HîÜB AÒQªBnû jón HB}îo. Aø^Bn éîâór Hö PóxÆö ò PgÓùÔ ÖBr}îB{ Hö AxQkoAì øù ÖBr}îB{ Åæêú HB ÅîóAñ éæuì íùsò, íîs 6 At Hù HB îæqú òafoôbû òafo Aû HB}o Öö ôs øù At ébn PªóøJ éú PóAío nòår, ÖêÙ ôbû At îær ò éæoñ Ö~ór na}qö HB}o; PóxÆö, éú PóAío íó éõêú nr PóxÆö Hk ò PgÓùÔ HsAû ZoAÛBíö HónZö AjQªB Pkªù«nAn í~o AxR. nòår At søô éó óè Aøï HsAû é^ua xõêú Lwòô~ú éiqîú Hs íùbt HBtAr AxR ò éqb xîbíö At HónZö PgÓùÓBS HsAû é^ua HónZö íión îæqú PgÓùÔ ò PóxÆö é^æö AÒQªBn ò éoøsør, }êbr 6 íó ò ZBøÜB ò HsíBéö røuû égêor B. fêùoû tan, 3- AíQ~BrAS Axâ éú, HónZö Lwòô : øøú At é~øâ S òafoôbû At PóxÆö Aû PgÓùÓBS HónZö xõë PÎØùÙ 01- órs Lqøsn; Åæë ò ÍîBòrû AÒoAéBS á tì jó}ö ôbû Aø^Bn ò Åæë ò ÍîBòrû HB}o, ZB narn íyir Hö fêbør jó}ö ôbû P~Øùç Ûsò nr D&R òafoôbû 8- ÖêùQö PØîóåóvû òtars îbøç ò éæbnñ, LùêBø AåÜóû fêbøqú nòår ôb At ésaöu D&R xêùsa. jó}ö ôbû Åæë ò ÍîBòrû íêbnû ÍsAPs At LBrÚ ôbû 9- nè AíÜùuAñ, xõsak. nøï égêoû, 骵îú. Ís}BnøBñ, 9- HB PóZö Hö AøîØö }IØö Aû nr éoè AZsAøú tí^ùs PgÓùÔ ò PóxÆö ÍîBòrû éªbfiö éõîo{ BôIBt, 6831 éµbåæbs ò PgÓùÓBPú îbøç níbåú, PõsAñ, Öú. PsøBíoøz Ae, xú. éoøsør Hs éoøsør íblqøs )éoøsør xbtébñ ôbû PgÓùÓBPú(, PsZêö níqs Axâ éú òafo HîBK, Lwòô~ú éæbòír AíQ~BrAS Lwòô, ôîqö bblbr, PõsAñ, ò PgÓùÓBS, PóåùoAS jón ra PóxÆö nôîo. D&R P~Øùç nôîo PB HB AxQÎBn At Lwòô òafo øù øøoøüs HB HBøo ÖóbÙ îbøç 41- ÍîBòrû ò PóåùoAS îæqú }ón; îbøç, nr Pgóè HBÅX éú PóAío á øgö Aû éó Ç ÛsÍQö AxR. nr fbåú Öö PªóøJ bîùï á øgö Aøï HsAHs nr AÒQªBn òtars AøsAñ nr îæqú Hö ÅîóAñ ébåùbs nr íâs ÛsÍQö éú }ón, 31- fêbør At Hk jªó ú nr AHQoAû ra ͪæîBéö Pkªªú LBrÚ ôb ò ésaöu r}o, }êbr Quey-jen Yeh & Menk Kuan Lai, 'Advancement intentions & job attitudes- A study on the career setting of high-tech engineers in taiwan', R & D management,

15

untitled

untitled * íóøyîo éyeóè éøbpibs nôö 0691 éùâ nû HB PóZö Hö Aø^Bn xsøç naí ÒIâ Á íùu òzón na}qö AxR, òåú AôêùR @ñ At AÛsbö ÍîBòrû AíQÓBè xbtn. éêøï òzö, xsøç Psøï ra ôbøú Hón Öö nxqùbhú Hö Aøï ÍîBòrû ôb ra Hö ZyQ^óû

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

kazemi nejad-.qxd

kazemi nejad-.qxd * íóøyîo éyeóè éøbpibs HsAû ròøbròøú ò éóbhæö HB ÅóAéç Åoì A êùîbñ, HõQs, nr ZõR AxQÎBn At AHuArû Hö íbì naí, ò Hù~Qs bö ôs PB AxR @ñ Hs ôó}ùbr éoøsør ZuDú AxBxú At xsébøö PæÓú éú }ón. At Aøï rò naí, Öö

Chi tiết hơn

éóarnû éîbôùêú éspi HB øøoøüs ôyqîo Öö ÛBôú íùu ôêmó}bíú ôbû éîõóéú HB øøoøüs }sör ôbû xsébøö ÛqArû3 ÖBÍú ArADö }ón. jµslqøs ÖBr@ÍsøîBñ2 øøú At ÅîB s A æú éspi HB xsébøö ÛqArû AxR. ÛsÍQö ÒsAr Hsrxú ò ÖBrÖsn

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

khamseh.qxd

khamseh.qxd nòhbr ÖBrû nr PgÓùÓBS ò Aø^Bn naí ôbû Zoøo nxr Huíîo. ArPIB BS ZõBíú, ôêübíú }oñ rafr Ps jsøoñ naí At BfIBñ @ñ, åuòì é^iórío ÍÓ Hö PgÓùÓBS HgsAíú ò éórn íùbt AÒQªBnû PIoøç Ûsnøo AxR. AÖîóñ nøüs ésafç éæîbû

Chi tiết hơn

Programa.dvi

Programa.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ì ÓÖ ÈÓÐ Ø ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò Ó ÒØ ÁÒ ÓÒÞ Ð Þ ÓÑ Ð Ý Ë Ö Ó º ÅÓÖÖ º Ë ÙÒ Ó ØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼ Ç Ø ÚÓ Ø Ò ØÙÖ ÔÖÓÔÓÒ Ó Ö Ö ÐÓ ØÙ ÒØ Ð Å ¹ ØÖ Ò Ò ËÓ Ð ÙÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ð ÙÒÓ Ø Ô Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ØÖ Þ Ö ÙÒ Ö ÓÖÖ Ó Ô ÒÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

3 BB mai 2014 v4.dvi

3 BB mai 2014 v4.dvi Ö Ú Ø Ð Ò Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Å ÖÖ Ñ ¾¼½ ÙÖ ¾ ÙÖ Ä³Ù ³ÙÒ ÐÙÐ ØÖ Ø ÙØÓÖ º Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ð ÖØ Ù Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ Ð Ö Ù ÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ø Ö ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÒÓØ ØØÖ Ù ØØ ÔÖ ÙÚ º Ë Ù Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒØÖ Ö ØÓÙØ Ð Ö ÔÓÒ Ó Ú ÒØ ØÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

prf_MechC.dvi

prf_MechC.dvi ÈË Ö Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ ÊÓØÓÖ Ò Ö ÙÒØ Ò Ð Ò Ñ Ø Ð Ø Ò ÖÓ Ò ÓÐÐ Ò Ù Ð Ø Û Ö Òº ÞÙ Û Ö ÙÒØ Ò Ö Ø Þ Ø Ö ØÞ Ý Ø Ñ Ö Ò Ò Ö ÊÓØÓÖ Ò Ð Øº Û Ö Ò ÒÓÑÑ Ò ÑØ Å m ÊÓØÓÖ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ú Ö ÈÙÒ ØÑ Ò Ö ¹ Ö Ñ Ù Ö Ò

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

examen_1.dvi

examen_1.dvi Ü Ñ Ò Á Ò Ñ ÌÖ Ó Ò Ö Ä Ý Ã ÔÐ Ö Ä Í Ý ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼½ ½º µ úèóö ÕÙ Ð Ù ÖÞ Ö ÔÓÖ ÙÒ ÑÙ ÐÐ ÕÙ ÙÑÔÐ Ð Ð Ý ÀÓÓ ÕÙ ÓÒ ÖÚ Ø Ú ÈÓÖÕÙ Ù ÖÞ ÕÙ Ö ÔÓÒ Ð ÜÔÖ Ò F = k x Ô Ö Ð Ó ÕÙ Ø Ò Ð Ö Ò Ð Ù Ò Ó Ö Ð Þ ØÖ Ó ÐÓ Ð Ö Ó

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

parallel-cb-dld.dvi

parallel-cb-dld.dvi Ä Ó ÈÖ ÄÓ ÆÙ Ï ¾¼¼¹½¾¹ ½ ÙÒØÓÒ ËÔØÓÒ ½º½ ÒØ ÑÖÙÒ ØÛÓÖ ØÖÙØ Ø ÖÔ Øµ Ì ÙÒØÓÒ Û ÑÓº Áس Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÖÔ Øµ Ò ÔÖ Ò ÛØ ÓÖ Ø ÓÒº ½º¾ ÒØ ÑÖÙÒÔ ØÛÓÖ ØÖÙØ Ø ÖÔ Øµ Ì ÙÒØÓÒ Û ÑÓº Áس Ò Ø ÓÑÔØÓÒ Ó Ø ÖÔ Øµ Ò ÔÖ Ò ÛØ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

algebraic.dvi

algebraic.dvi ÉÙ ØÓÒ ÓÙØ ÌÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÆÙÑÖ Ò ÈÝØÓÖÒ ÌÖÔÐ ÂÑ Æº ÐÐÒÖ ËÔØÑÖ ¾ ØÖØ Á ÐÓÓ Ø ÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÖÖÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ò ØÖ ÙÒØÓÒ Ó ÖØÓÒÐ ØÑ Ò ÓÑ ÖÐØ Ù ÓÙØ ÈÝØÓÖÒ ØÖÔÐØ º Ò ÑÒµ ÐÖ ÁØ ÔÖØØÝ ØÖÚÐ ØÓ ØØ ØÖÓÒÓÑØÖ ÙÒØÓÒ ÛØ ÖÙÑÒØ ÖØÓÒÐ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ

ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ ÚÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ë ÐØ Ö Ò Øº Ò Ø Ò Ê Ò ÖÙÒØ Ö Ø ØÞÙÒ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

test.dvi

test.dvi È Ñ Þ ÓÙõ ¾¼¼»¾¼¼ ÈÓ ÑÓÚ ÚÞØ Ý ½º ÚÓ ÔÐÝÒ Ô Ð Ò ÔÖÚ Ý Ð ÐÓÙ Ò Ò Ö Ò ÚÞ Ù Þ Ò Ò ÖÓ Ø ¾º Þ ÐÓ ÚÓ Ø Ó õø Ò ÙÞ Ø Óõ Ô º ÖÝ ÔÐÓÙØ Ú Ù ÚÓ ÔØ ÚÞ Ù ÐÓ Ò Þ Ó Ð º ú ÚÙ Ø Ù Ø Ð õ ÓÐ ÓÙ ÓÙ ÔÖ ÚÒ Ó ÔÖÓ º ÓõØ Ô ØÖ ÚÒ

Chi tiết hơn

atimaanushastavam.dvi

atimaanushastavam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á Í ÖÒ ÞË ÁÚØ ÑË ÚÖ ØÀ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

widefield.dvi

widefield.dvi ÎÄ ÅÑÓ ÁÑÒ Ø Ï Ð Ó ÎÛ ÓÖ ÈÐÒ ÖÖݺ ÄÓÒ ÃÓÒ ÆØÓÒÐ ÊÓ ØÖÓÒÓÑÝ Ç ÖÚØÓÖÝ ËÓÓÖÖÓ ÆÛ ÅÜÓ ÍË ËÔØÑÖ ¼ ¼¼ ½ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÖÖÝ ÐÓØ Ø ÔÐÒº Ì ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Û Ó Ù Ú Ü Ø Ø ÖÖÝ ÔÐÒ Ò Û Ü ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÖÝ ÔÐÒº Ï ÓÑÔÓÒÒØ Ó

Chi tiết hơn

L dvi

L dvi ÙÖ Ó Ø Ø Ø 1 o Ñ ØÖ ¾¼½ 1 a Ö Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂòÖ Ò ËØ Ð ½º ÆÓ Ò Ó ÙÐÓ ¾¼ È ÖÖ Ò Ú Ö ÓÙ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÑ ÒØ ÔÖ Ú Ò Ø Ò ËÑÓÐÙ ÓÛ Ó Ö Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ Ó ÕÙ Ó ÔÖ Ñ Ö Ó ÖÚ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ó ØÓ ÓÐ ØÑ º

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

etamass.dvi

etamass.dvi ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÐØÓÒ ÓÖ Ø ËÛÒÖ ÅÓР˺ÞÓÚ ÀºÂÓÓ Ý Ò ºÏÔ Þ ÇØÓÖ ¼¼ ÁÒ Øº Ó ÈÝ ÞÖÒ ÑÝ Ó ËÒ ÀºÚ Úº Ù ÞÖÒ Ë ÆÓØ ØÖ ¹¼ ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÌÓÖº¹ÈÝ º ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÂÒ ÖĐÓÐ Ø ¹¼ ÂÒ ÖÑÒÝ ØÖØ Ì ÏØØÒ¹ÎÒÞÒÓ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÓÔÓÐÓÐ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m 2018 http://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/ pqsang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mongiang-day/ Nëi dung ch½nh 1 1. ành ngh¾a

Chi tiết hơn

rafiei-.qxd

rafiei-.qxd éqîbòs AxR. nr Aøï éóbåö HB AHuArôBû éoøsør naí, HîÜB ôbû ÖóbÙ ò éqóx, ÍîBòrû. éæsíú moc.liamg@001ieifar ÍÆBè nr fót îær Íæuû, - HB xµh ÍîBòrû LBøùï- AHuArôBû éoøsør naí~ú ôs xbtébíú ÒBHç é~bôo éú HB}o.

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

3 BB_mai_2015_v5.dvi

3 BB_mai_2015_v5.dvi ÖÚØ ÐÒ ÑØÑØÕÙ ÅÖÖ ¾ Ñ ¾¼½ ÙÖ ¾ ÙÖ Ä³Ù ³ÙÒ ÐÙÐØÖ Ø ÙØÓÖ º ËÙ ÑÒØÓÒ ÓÒØÖÖ ØÓÙØ Ð ÖÔÓÒ ÓÚÒØ ØÖ Ù Ø º ÎÓÙ ÚÞ ØÖØÖ Ð ÔØ ÜÖ ÙÚÒØ º ÜÖ ½ ÉÙØÖ ÖÑØÓÒ ÓÒØ ÓÒÒ ¹ ÓÙ ÖÑØÓÒ ½ = ÖÑØÓÒ ¾ Ä ÖÓØ µ Ø µ ÓÒØ ÔÖÐÐÐ º ¾ Ñ Ñ

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn