estrutura da mat

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "estrutura da mat"

Bản ghi

1 str t r tér t s rt s

2

3 ár r ét s s s ê s r s r çã tô tér s rt étr 1 r ê r ét Pr ssã q rt çã r rí s s s str çã 1 t3 t r 1 r í s s r s â â t çã r r t t3 s t çõ s 1 s 2 s r P P r çã r r r s í s ó s t t étr 1 r í s t r çã ót s tér tr çã s s t t s Pr çã q çã P r s s rçã ót s P tér 1 r í s t r s tr s tô s ér s s tr s s t t r r r r át r ê 1 r ê r rt3 r s t 3 çã s r

4 ár 1 r í s Pr r s tór s tér P st s r Pr r s r s s s Pr í rt 3 t r rê st s s çõ s Pr í rt 3 1 r í s q çã r r q çã s â t r r s â t s r r r s q çã r r t s t s t t s s çõ s q çã r r çõ s q çã r r P rtí r P t r s E < V 0 s E > V 0 rr r P t s E > V o s E < V o P rtí 1 P ç r P ç t P ç t s r r ô s tr r çã t çã r r r s r çã q çã s 1 ú q çã r r sõ s 1 r í s r ê

5 r ét s s s ê s r s r çã tô tér ❼ r s ó r t r í r át t sí té sé ss é r ss s q tr t s s q s r st t rr á r t rr ❼ t t t 1 r 2 P t tr t s s rtí s rí s stát s q s r t t rç rs t r r q r stâ tr s rtí s ❼ r r r s r çã ét s s s r s r q r s sé s s t r s r r s s s s q só s r s r s s ❼ t r r s t ót s s r t r tô q tr t t ã r t t s té s sé P rtí s ás sã q s r s stâ é tr s P rtí s s t s s st às 3 s s át s s ss s r t s é s s s s s st t s tê ú r s s é s ❼ r ét s s s r t t s rt r s sé r 1 s s t3 tr s ❼ s rt étr r s s rt étr s r s tó s r s rt s sé s t r 3 ã st st q s s s 1 r t s r tór s t rr tr r t à r s t st s r â s q s r s tó s s r s qüê r ss rr t r s tr s t st s s s r q s r s r rtí s t r s rr s t t

6 r ét s s s s ét r r r 3ã tr r ss ss s rtí s s étr s t r s tó s r s s â s sã s t s t t t r ssã 1 s q t r 3 á ás t r r t á 3 çã ás r s 3 é t r ã tr t â r ssã é í 1 rt r t s t r s r 1 t 1 â t r s r s t tr 1tr t s r s tó s s r s s r s étr s ét s s r r ç t tr s s é s r r 1 r s tó s s r s s ét r r 1 r ã s s r çã r r r ã q 1 st s r s tó s t rã tr tór r ír r é s t s rç ét trí t F mag = F centrípeta : qvb = mv2 R ; R = mv qb P r t r r s r s s t r t t Q = Nq N é ú r t t rtí s s r s tó s t q t r r é t s t t r t r ss s s q q t r r rr s à r r s rtí s r W = N 1 2 mv2 st t s N = Q 1 r ssã r q r r t s v 2 = 2Wq/mQ q r s t 1 r ssã q m = 2W QR 2 B 2 st r t r s t r s t rt s r r 3ã q/m r t s s s t r r W s ét s r s é ét r ç t r ã tr s s s s r r 1 rtí s r q

7 ê s r s r çã tô tér ss tr ss r ã tr s s r r á r çã ét à étr r ã q á rç ét rá q s rtí s s r r ír r 1 r ssã str t r r t R = mv/qb t q r çã 1 str t r r rç ét t rá r çã r r s s s s r çã rç étr étr tr s s é rç étr s rtí s r q s rá q st s t s étr q rç étr rç r çã st ét 3 rt t q 1 s t r q s s çã q q ã t s qvb = qe; deonde v = E B t s r st r s s s 1ã rt 2 t st 1ã s r s s t r s r ã tr s s rtí stá s çã rç st t q r çã rt s t s çã rt é r y 1 = 1 2 at2 1 = 1 qe 2 m t2 1 t 1 é t tr s t rtí r t 1 1 s s x 1 = vt 1 rt t y 1 = 1 qe x m v 2 1 r r ã r çã r çã 2 é v y = at 1 = qe m rtí t ss té t r t r s r s t t st r r rr r stâ x 2 ét 2 = x 2 /v rt t stâ t t 2 é r y 2 = v y t 2 = qe m y = y 1 + y 2 = qe mv 2 x 1 v x 1 x 2 v 2 ( ) 1 2 x2 1 + x 1 x 2 s 2 s s s tã t r r q s r t 1 r t tr ás r s t t t s r s r s t r s q r í s r s r s tró s s t q s r s q r s r s tó s q r ús s

8 r ét s s s q s s r s étr s r r 3 s r s q q rr s t í s r ê á rt r s s r 3 s r r 2 ê s r q t í r étr q t r rr s t r 2 é s r r í s t s r ss q t r s í s t s N A e s st t s q r ú r r r 2 st s r r tã t r r r r t r 1 r ê s q r r 3 s r s s 3 ás 3 r 3 r tró s r r tr és á r 3 r tí t s í t s tí s s r t t trô tr s ss t r s ú r t s r 3ã tr ss t t ss s t r é s t s r st s q r s t s 1 r ê t s s çã q tí t í r étr í s r t r s st q s r s rt 3 s r s t s s tí s r t r t s r r t ú r í s t s t 1 r ê ét t s r s r r ú t s r t r st ét sã t 3 s tí s ó q trár á ã r t ss r r çã ét t r r t é t r r t t ú r r r s t r s r ú r t s ssí t r r r sã r r t r r r t 3 r t r t 3 té t r ét r tí s ó sã r 3 s r

9 ê s r s r çã tô tér r 3 r t é t 3 r s t r s té s trás r r 3 çã r é r s tr 3 s tr és q s r í s s ç tr s s t r çã rt r s ó q çã 1 s s r r t s tí s s r s 3 r t s t s s r r ç t tr s s é rç étr q r t s s r r s t s rç r s st s s r s s r r q rr çã 1 rç s s é r r à t é t s F v = 6πηav η é t s s r r t s ss t rç étr r 1 r à r 3 q tí s r r 1 t s ss t é rç r s st té q st s à s s tr s 3 q t t st t t r t st rt r t é t rt 10 6 s t é s r s r t r rt s étr s s t r q q t ss 3 r t s t s r 3 s 1 s q çõ s q í r rç s sã { mg + qe = 6πηavd (descida) qe = mg + 6πηav s (subida) s q çõ s s m = 4 3 πa3 ρ s s r çã tr s s t r q = 3πηa d V (v d + v s ) r s r t s s s s s d tr s s s q çõ s té s a = 9η (v d v s ) 4ρg r t r s r t é t r s t r q r s s étr q r rç s s st s rç r t é s té mg = 4 3 πa3 ρóleo g = 6πηav q a = 9ηvq 2ρ o g 1 r t r 3 r tór át st 1 r ssã é t 3 r s 3 r r r st t t s t s s r s r t s t s q s r s s

10 r ét s s s t r st r t s r r q s s r t r r s t s r s ó s r s r r q rr çã q t s t s s s q 3 s r tór át s t s tê r r ss s t s tê t rá r é s é s r rt t r ã s rt tí é s r s r s r s t r s t s rr t é t s s s r r t q ( η = η o 1 + b ) 1 pa η o é s s r r t s r s ó s r ssã t s ér r t 6, é st t r s str çã r s r r t s s s s s ís 1 r t P s r t s s s é s r s t s str r t q t 3 çã r á s tró s três r r s s r t t r çã r t r rt 3 r q 1% r str çã r s r t s s 1 r ê s t s r s P t r ss t r t t r s r s tr st t t r 2 r t t r 1 r t P 2s s

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ĐH Bách Kho TP.HCM Kho Điện-Điện Tử Bộ Môn Thiết Bị Điện Bài giảng: Biến đổi năng ượng điện cơ Chương 5: Biên soạn: Ngyễn Qng N Cập nhật: Trần Công Binh NH, HK Giới thiệ Các ô hình động học củ hệ thống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CP1L- Aug 08.doc

Microsoft Word - CP1L- Aug 08.doc PNSPO Bộ điều khiển lập trình đa năng giá thành thấp Rất nhiều chức năng được tích hợp cùng trên một PLC Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 180 I/O Kết nối với mô đun mở rộng CPM1, trừ CPU 10 I/O: tối

Chi tiết hơn

Thy way O God is holy Purcell.capx

Thy way O God is holy Purcell.capx Pslm 77:1-18 Thy, holy Henry Purcell lto Q 4 ss Thy, 4 I I I 5, I (1659-95) 4... 4 Q, 10 15,,. ho-ly, ho-ly, ho-ly: ho-ly: R ( ) gret. I I s. R.... Q Who gret. gret s,. 20 gret. gret, R gret gret 1 Thy,

Chi tiết hơn

Chương 3: Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là phương pháp hàn thích ứng với mọi kết cấu hàn và cho nă

Chương 3: Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là phương pháp hàn thích ứng với mọi kết cấu hàn và cho nă Chương 3: Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là phương pháp hàn thích ứng với mọi kết cấu hàn và cho năng suất và chất lượng hàn cao. Phương pháp công nghệ

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a Introit 5th Sunday Easter h=10 Vocem jucunditatis - nun - ti - a - te, - nun-ti - a - - nun - ti - a - te, et au - œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ Vo - cem ju - cun-di - ta-tis - nun - ti - a - - - nun-ti - -

Chi tiết hơn

Мотоциклетни вериги

Мотоциклетни вериги Мотоциклетни вериги - 2011 Honda 50 CRE 50 95-00 428NZ 132 50 CRE 50 BAJA 03-04 428NZ 132 50 CRE 50 DERAPAGE 97-04 428NZ 132 50 CRE 50 SIX 03-04 428NZ 132 50 NSR,50MIN 02-03 420NZ3 108 50 XR50R 02,5 420NZ3

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BM01.QT0/ĐNT-ĐT TRƢỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange

SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange SKYWARD FAMILY ACCESS Family Access Học Khu Quận Orange Mục Lục I. Tổng Quan về Family Access... 3 Trang Chủ... 3 Lịch... 5 Sổ Điểm... 6 Chuyên Cần... 7 Thông Tin Học Sinh... 7 Thời Khóa Biểu... 8 Kỷ Luật...

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thực tập Sinh học ại c n (Practice of General Biology)

Chi tiết hơn

GGabrieli_OJesu.capx

GGabrieli_OJesu.capx Can 2.Chrus esu mi dulcissime ; Givanni Gabrieli 1553 1612 Qa Vx exta vx ctava vx ; A Q; Ą Q; Al Tenr eptima vx Basis 7 1.Chrus ; Ą Q; ĄQ; E Q ; e su su mi su su. R mi dul mi. R mi. cis dul cis ( Q). si

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Dòng điện Câu 1 (ID:67294) : Để tăng dung kháng của tụ ta cần: A. Tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ B. Tăng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đ

Dòng điện Câu 1 (ID:67294) : Để tăng dung kháng của tụ ta cần: A. Tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ B. Tăng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đ Dòng điện Câu 1 (ID:67294) : Để tăng dung kháng của tụ ta cần: A. Tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ B. Tăng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện C. Giảm tần số của điện áp đặt vào 2 đầu bản tụ

Chi tiết hơn

('╎Analogies Explained╎╎ ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog)

('â•ŽAnalogies Explainedâ•Žâ•Ž ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog) ãäåæ P qrs t sr 1q2 3s145r rs6rs7st4q4 5t7 58 95r107❶ ❷q1❸ st4r❹❺ 5r 10 st7 5t❺ 58 q 95r10 s ❻s1010 t❼ 1qt ❻s 4❸5 ❼❸4 58 q7 1q64 r t❼ 75 s 7s qt4 1 5r 7❹t4q14 1 8sq4 rs 58 4❸s 95r10❺ qt10 4❸s 8 22 3s145r

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 08 Câu : Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A. Biên độ dao động. B. Tần

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO Câu. Câu. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 08 Môn: Vật Lý Thời ian àm bài:50 phút Vật dao độn tắt dần có: A. biên độ uôn iảm dần theo thời ian. B. độn năn uôn iảm dần

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính,

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần 4 Câu : Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A. tăng cường độ chùm sáng B. tán sắc ánh sáng C. nhiễu xạ ánh sáng D. giao thoa ánh sáng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Loại 1 Loại đặc biệt

BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Loại 1 Loại đặc biệt BÁO GIÁ Mô tả Giá Link demo Vị trí quảng cáo Lưu ý (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Loại 1 Loại đặc biệt Bài nổi bật ở vị trí đầu tiên trên trang chủ: 02 giờ (dạng bài có ảnh+sapo+ title). Bài nổi

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 10 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 BỘ ĐỀ SỐ 1 ớp: 3 ọ và t n: ĐỀ Ể T UỐ Ọ : T Ố 3 T i gian: 4 p t Bài 1: K oan vào c ữ đặt trước câu trả l i đ ng: a) Số liền trước của 16 là: A. 161 B. 150 C. 159 D.

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI MINH LAND Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.KHAIMINHLAND.VN

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины - скачать pdf

Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины - скачать pdf Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины P P qr sts t① t③④ ⑤ ①⑥⑦ st①r⑧①⑨ ③⑥ ts⑥qt⑩ ❶①⑧⑩q ⑧❷⑥⑦ ❸⑥❹ q❺ ❻ ❼ ❸ ❽⑥❾❾⑩tq❿ ➀⑧q ❶t q⑥➁t ➂ ➃⑧①➄ tq➅❹➄ ➆ ➇➄④ ➈❹r③ qt ➃t➉❹ ➊⑧①❿ ➋➌➍➎➄ ➆ ➋➎➏

Chi tiết hơn

XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT SÁN LÁ NHỎ CLORCHIS SINENSIS VỚI SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI VÀ

XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT SÁN LÁ NHỎ CLORCHIS SINENSIS VỚI SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI  VÀ PHÂN BỐ VÉC TƠ SỐT RÉT Ở KHU VỰC NAM BỘ - LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2003-2013 1. Đặt vấn đề Khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng gồm có 20 tỉnh, thành phố, à hu vực có sinh c nh a d ng, có hệ ộng - thực vật rất a d ng và

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện

Chi tiết hơn