Administrative Rules of the State of Montana

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Administrative Rules of the State of Montana"

Bản ghi

1 ;<=>?=?ÿabcd=de>f?>dghÿihjde>hfÿk<>dlhÿmnopqmÿ ÿ,-./ÿ0/123,ÿ14-56ÿ50ÿ ÿ50ÿ,/9:ÿ ÿÿÿÿÿ K<RÿSQÿTUVQUVQTQTÿ WXYZ [Y\] ÿ#9ÿÿ7ÿÿÿ6 ÿ"`jÿ5ÿe996ÿb9 ÿ#ÿÿ#ÿ 98ÿ7g89ÿ68 a_5d"aÿ5$ÿac5ÿ_f#e_ÿ`ÿ"a_ 8989ÿÿ6 ^_`_ÿ"a_ÿ$_b5"_"ÿ`ÿbc^d#e 89ÿÿ "5"_ÿ`ÿ`"55 8ÿ6ÿÿ ÿ*ÿ`9ÿkÿ*0lÿ4343lÿÿ2j33ÿ 7lÿÿ$ h`"#e_ÿ`ÿbc^d#eÿa_5#iÿ` mn6ÿÿ^ÿÿ9ÿo8ÿÿÿÿ79ÿ89ÿ99ÿ6ÿÿ m8ÿ89ÿ8ÿ7ÿ9989ÿÿ986ÿÿ 79ÿÿbm8ÿaÿ96ÿa79ÿ8 b`b`_$ÿ5$`b"#` 0(02uÿphÿk89ÿq7ÿ89ÿjÿ 97mjÿ m8ÿÿ88ÿ6ÿmÿÿ98lÿÿ8ÿmÿ9ÿ89n 8ÿ7ÿÿÿ7ÿ9989ÿ ÿpmhÿ$8ÿmÿ j17nr7118i7w990 9ÿv*ÿ0)0ÿtt'ÿ'0t0lÿ789ÿ#$jÿ&*tÿ(3t4ÿ0(02uÿ896ÿÿ j17nr71s1&*t(3t40(02lÿ789ÿ#$jÿ&*tÿ(3t4 7ÿ89ÿÿ89ÿjÿ 9ÿ89ÿ#96 6ÿ6 89ÿÿ 68ÿÿÿÿ9ÿÿÿ77689ÿÿÿ96ÿbÿ9ÿa868ÿegl 99lÿt&03)n)4*3uÿ ÿ4ÿ"ÿ$ 77689ÿÿ ÿ96ÿ9ÿ98ÿ8mÿ7ÿÿ8ÿ98ÿ#ÿÿx8ÿ9ÿ77689lÿ9 ÿ$ 6 79ÿÿbm8ÿaÿ96ÿa79ÿ8ÿ9ÿÿ9ÿtj33ÿ 79ÿÿbm8ÿaÿ96ÿa79ÿ8ÿ8ÿ7gÿ9m ÿ2ÿ"ÿÿÿ y7 79ÿÿbm8ÿaÿ96ÿa79ÿ8lÿ`8ÿÿdÿ58lÿb`ÿ^oÿ)4*3lÿa9l 9ÿ8ÿ68m888ÿÿ8ÿÿ 9ÿp)30hÿ)))n)3&)uÿoÿp)30hÿ)))n&())uÿÿn78 88 ÿ89ÿ8ÿ7g89ÿ 7ÿ9ÿkÿ*3lÿ4343lÿ 8r6ÿÿ 8786ÿlÿ9ÿn8lÿn8lÿn 896ÿ9ÿ7 99lÿ96ÿÿ896ÿ9ÿm9ÿÿ7ÿmÿ8r6ÿÿ ÿ_zÿcd_ÿ#ÿ$_##"#`ÿ5ÿ6ÿ89ÿ8ÿm ÿp*hÿ{_98ÿ7g89ÿ68{ÿ79ÿ9ÿ68ÿÿ7ÿmÿ6ÿÿ68ÿ9 8r6ÿm9ÿÿÿ 6ÿÿmÿ6 8 lÿ 6ÿ 9ÿ8989ÿ7ÿÿ68lÿ89689lÿmÿ9 9lÿÿngÿ59ÿ98ÿ7g89ÿ68 86ÿÿj 68lÿÿÿ9ÿÿm9ÿ989ÿ9889ÿ59ÿ98ÿ7g89ÿ68ÿ6ÿ9 896ÿ6lÿ68lÿÿ7m8989ÿ 99lÿ lÿÿÿÿÿ68lÿ89689lÿmÿ9ÿ8786ÿlÿ 6ÿ8r6ÿÿÿmÿÿcÿ6ÿ96ÿ$ lÿÿ89ÿ689889ÿ 8r6ÿmÿ jÿ ÿÿÿ7ÿÿ9ÿÿÿÿ7ÿÿmÿ"8ÿ896ÿmÿ8ÿ9ÿ8786ÿ lÿÿÿ7ÿÿ6896ÿ89ÿÿ6ÿ6lÿ$lÿ96ÿe78ÿ5 ÿ9ÿÿÿÿ7ÿÿmu 79lÿ789lÿ899lÿlÿlÿ98lÿ9lÿÿÿÿÿ7ÿÿ9ÿ8l 96lÿ6lÿ8ÿmlÿmlÿÿ 79 ÿ9ÿÿ7 76ÿÿmÿÿ6ÿ98ÿ7g89ÿ68ÿ8ÿÿ8lÿ79lÿÿÿ8ÿ ÿp4hÿ{6ÿ98ÿ7g89ÿ68{ÿ79ÿ9ÿ98ÿ7g89ÿ68ÿÿ87 ÿphÿ76ÿÿ m8ÿ79ÿÿ87ÿÿÿ ÿj 8ÿ59ÿ98ÿ7g89ÿ68ÿÿm 6ÿÿ68ÿ87 ÿÿÿÿ7 *1'

2 97ÿÿ+8ÿÿ98ÿ7.89ÿ68ÿ87 9ÿ+0ÿ ÿÿÿÿ98 ÿ55"67ÿ839:94343ÿ;5 88ÿÿ87 ÿ*,ÿ.9ÿ89ÿ686ÿÿ97ÿÿ6ÿ+ÿ9+ÿ- ÿ*2,ÿ1291ÿ79ÿÿ9ÿ ÿ*+,ÿ6ÿ-ÿ961ÿ87ÿ9ÿÿ98ÿ7.89ÿ68/ÿ+89ÿÿ 88ÿ8968ÿÿÿ98ÿ7.89ÿ68ÿ87 93ÿ7 93ÿ ÿÿÿÿ7ÿÿ9ÿ+ 893ÿ873ÿ 98 6ÿÿ.89ÿ #27ÿ839:94343ÿ;5 9ÿÿ9ÿ3ÿÿÿÿ*3ÿ68 ÿ9ÿÿ8/ÿ 8ÿ 78ÿÿ8 3 68ÿ6ÿ98ÿ7.89ÿ68ÿÿ8ÿ 8+ÿÿÿ 89966ÿÿÿÿ688+89ÿ889ÿ8ÿÿ+ÿ9ÿ ÿ*4,ÿ5ÿ 9ÿÿ9ÿ9 +8,3ÿ83ÿ7.3ÿ683ÿÿ8ÿ688+ÿ6ÿ98 234*:2,3ÿ;5 ÿ*2,ÿ"ÿÿ 9ÿ889ÿ8ÿ ÿ55"67ÿ839:94343ÿ;5 8ÿ6ÿ89ÿ8ÿÿÿ884ÿ989ÿÿÿ7ÿÿ76ÿÿÿ89966ÿ ÿ*),ÿ"ÿÿ6ÿ9ÿ ÿ8ÿdÿÿ6ÿÿÿÿ8ÿÿÿ8 ÿÿÿ178e9ÿ896ÿ ÿ889ÿ8ÿÿ6ÿ98ÿ7.89ÿ68 9 #27ÿ839:94343ÿ;5 3ÿ8ÿ96ÿÿ+ÿ8986ÿ+ÿÿÿÿ7 ÿ<=ÿ5><ÿ#ÿ<a<5?#>#"fÿ*:,ÿ#ÿ9ÿÿÿ+89ÿÿÿ3ÿ89ÿÿÿ89 9ÿE868893ÿÿ6889ÿ8ÿ9ÿÿ 61ÿÿ6896ÿ96ÿ839)09 868ÿÿÿ78989ÿ ÿ55"67ÿ839:94343ÿ;5 #27ÿ839:94343ÿ;5 ÿ"ÿ$ ÿ)ÿ79ÿÿ9+ÿ8 79ÿÿ2+8ÿ6ÿ96ÿ679ÿ8ÿ*6 89ÿÿÿ ÿÿ89ÿ * ÿ6ÿ98ÿ7.89ÿ68ÿÿ 7ÿ7ÿ99ÿ77ÿÿ6ÿ98ÿ7.89ÿ68ÿÿÿ+9 89ÿÿÿ96ÿ89889ÿ8ÿÿÿ9ÿ99/ÿÿ"ÿ6 689ÿ96889ÿÿ 89,ÿ"ÿÿ 89ÿÿÿ 9ÿÿÿ 8+8ÿ893ÿ89ÿÿ3ÿ7.893ÿ68893ÿÿ8 9ÿÿ8ÿ8ÿ96ÿ839:94343ÿ;53ÿÿ6 8678ÿÿÿ98ÿÿ98ÿ7.89ÿ68ÿ 9ÿ89ÿ99ÿ"8ÿ6ÿ+ 79,ÿ8ÿ 89ÿ6 ÿ96ÿ9ÿ 89ÿ "ÿÿÿÿÿÿ98ÿÿ896ÿÿ9ÿ978ÿÿ96ÿÿ9 89ÿÿ+89ÿ?ÿÿ5986ÿÿ9ÿC9ÿ96ÿ6ÿ96ÿ$ÿ *$5,ÿÿ66ÿÿ ('Iÿ7ÿ43:(ÿÿ43:'G4Hÿ#9ÿ43:&3ÿ7ÿ9ÿ9ÿ89ÿÿ*4(8I,ÿ8ÿÿÿ9 +8ÿÿ87 89ÿÿ989ÿ G:Hÿ89ÿÿ 89ÿÿ896 79ÿ8 9ÿ683ÿ89ÿÿ7ÿÿÿ+789ÿ6 8)ÿ7889ÿ89ÿ43:&3ÿ Fÿ"+ÿÿ6ÿÿÿ2)4Iÿÿ9ÿ8ÿÿ 9ÿ7866ÿÿ 79ÿ96ÿÿ9889ÿÿÿ6ÿ96ÿÿ89ÿ43:&3ÿ::(Iÿÿ8ÿÿ98ÿ G2Hÿ"ÿ97+ÿÿ7866ÿ96ÿ8ÿÿ69ÿ 989ÿ9ÿ89ÿÿ+ÿ:'ÿ7889ÿG)Hÿ"ÿ43:&ÿ89 89ÿÿÿ98ÿ7.89ÿ68ÿ9ÿ43ÿ6ÿÿ7ÿ 89ÿÿ7ÿ20ÿ7889ÿ89ÿ43:'ÿ 89ÿÿ96ÿ:'3Iÿ *9ÿ;6ÿ599ÿJÿ:09::923:ÿÿD,ÿ7ÿÿÿ86ÿÿ.ÿÿ ÿÿÿ6689ÿ 99ÿ88ÿÿ9.6ÿ+ÿÿ989ÿÿ89ÿÿ 8'2Iÿÿ8ÿ96ÿÿ 793ÿ96ÿ:4(Iÿ ÿ 6ÿD9ÿÿ*ÿÿ43ÿ6ÿ89ÿÿ ÿ 6ÿÿÿFÿ5ÿÿ"+ÿ26ÿ;9ÿ5 6ÿÿ89ÿ 893ÿ234Iÿ 969ÿ9ÿÿ 8ÿ2396ÿ 6ÿ 89ÿÿ#9ÿ43:&3 6G8H 89ÿÿ89ÿ 86,ÿ>88 89ÿ89ÿÿ ÿ59ÿ876ÿ443833ÿ99ÿ7866ÿ96ÿ8ÿÿÿ9ÿ 89 41'

3 43/(*(+ÿ *0+ÿ566889,ÿÿÿÿ8ÿÿ69ÿ ÿÿ97ÿ6ÿÿÿ5689ÿÿÿ9ÿ39,ÿ4568ÿ 8989ÿÿ 0ÿ ÿÿ89889ÿ96ÿ861ÿÿ87ÿÿ9ÿ 9ÿÿ96889ÿÿ 18ÿÿ87 89ÿ-9ÿ 9ÿ89ÿ99ÿ1ÿ8ÿ2 ÿ89ÿÿ8986ÿÿ986 89ÿÿ9ÿ4)2.ÿ89,ÿ68ÿÿ8ÿ86ÿ8ÿÿÿÿÿ1ÿ 7ÿ67ÿÿÿ164*'+ÿ889ÿ8ÿÿ8ÿ6688ÿ6ÿÿ9ÿÿ89ÿ6789 ÿ9ÿ69ÿ189ÿ6 8,ÿ9889ÿÿ9ÿ7ÿÿ 8188ÿÿ66889ÿ96ÿ967ÿ7ÿÿ189ÿ6 79:ÿÿ189ÿ7 ÿÿÿ69ÿ189ÿ ÿ6 89ÿ98ÿ1ÿÿ4;ÿ#9 6ÿÿ9ÿ6ÿ9 981ÿÿ989, 79ÿ96ÿ 8 989,ÿ76,ÿ96ÿ87 64*/3+ÿ9ÿÿÿ87,ÿÿ9ÿ39ÿÿ966ÿ,ÿ4"ÿÿ ÿ"ÿÿÿ9889ÿ9ÿ6 9188ÿÿ66889ÿÿÿ6ÿÿÿÿ8968ÿÿ9889ÿ2 6ÿ98989ÿ9889ÿ89ÿ9ÿ7ÿ79ÿ,ÿ89689ÿ89ÿ68,ÿ8ÿ94*//+ ÿ9*&+ÿ889ÿ9ÿÿ 89ÿ189ÿ7ÿ 87ÿ9ÿ<ÿ9889ÿ66889,ÿ1ÿ 87ÿÿ189ÿÿ66889ÿÿ 989ÿ9889ÿ7ÿ68ÿÿÿ19ÿ776ÿÿ ÿÿÿÿÿ 6ÿ96ÿ 6ÿÿ9ÿ ÿ$89889ÿ19ÿ ÿ ÿ6888ÿ989ÿÿ6ÿ68ÿÿ#ÿ8ÿ688ÿÿ6789ÿÿÿ 87ÿ8ÿÿÿ19ÿ1*/4+ÿ5ÿ7698ÿÿ4/ÿ ÿÿ 89ÿ7ÿ896ÿ 6ÿÿÿ2;ÿ87ÿ7ÿ87ÿÿÿ78<9*/2+ 6ÿ96ÿ ÿ 898ÿ9ÿÿ988=ÿÿ189ÿÿ 8ÿ68ÿ 6ÿ6 ÿÿ 99ÿ9ÿ8ÿ 98989ÿ ÿ566889,ÿ ÿ68ÿ 6ÿÿ19ÿ96ÿÿ989ÿ9889*/)+ÿ>8ÿ79ÿ787ÿ1ÿ ÿ6ÿ8ÿÿ8998ÿÿ79ÿÿ781ÿÿ9889ÿ99 6,ÿÿ189ÿ8ÿ9ÿÿÿ5ÿÿÿ26ÿ ÿÿ989ÿÿ78ÿ96ÿ289ÿ7 ÿ8ÿ9ÿ87ÿÿ869?ÿÿ>8 ÿÿ89ÿ6ÿ89ÿ68ÿÿ9ÿ98=6ÿÿÿÿ8989ÿÿ6,ÿ 989ÿ7ÿ96ÿ 98ÿ7 */;+ ÿ89ÿ89ÿ68ÿ7ÿ 96ÿ87ÿ9,ÿ16 98ÿ7ÿ78,ÿ89689ÿ766,ÿ89,ÿ8 ÿ98-ÿ7ÿ5689ÿÿÿ9ÿ39ÿ8ÿ7 88ÿ98789,ÿ96ÿ7ÿ87ÿ987ÿ96ÿ6 6ÿÿ8ÿ77,ÿ8ÿ9ÿ8 ÿÿÿ8ÿ8989ÿÿ9ÿ9799ÿ96ÿ7ÿÿÿ89ÿ96ÿ89ÿ6 8ÿÿ19ÿ9ÿÿÿ8ÿ9ÿ68ÿ9ÿ896*/0+ÿ5689ÿÿ $5,ÿ489ÿÿÿÿÿÿ89ÿ6ÿ7ÿ17ÿ28ÿ9ÿÿ78ÿ 6ÿ96ÿ896ÿ7ÿÿ19ÿ9ÿÿ1ÿ7ÿÿÿ94*/(+ÿ"ÿÿ /;,333ÿÿ81ÿ9ÿÿ77 */'+ ÿ#9689ÿ ÿ 6ÿ8ÿ ÿ96ÿ99ÿÿ7ÿÿ19ÿ86ÿ1ÿÿ$5 ÿ7ÿ69ÿ 87ÿ96ÿ 89ÿÿ19ÿ9ÿÿ89ÿÿ8786ÿÿ7789ÿ8ÿ79ÿ9ÿ 98ÿ7ÿ78 ÿ869ÿ7ÿ78689ÿ79 8ÿ77ÿÿ78ÿ9ÿÿ17ÿ77ÿ8ÿ68*/&+ÿ"ÿ89 ÿÿÿ7ÿ 889ÿ99ÿÿ68ÿÿ89ÿÿ9ÿ9ÿÿ9889ÿ 43/&,ÿÿ98986ÿÿÿ87ÿ7ÿ87ÿÿÿ8ÿ96ÿÿ87ÿ7ÿ87ÿ 9ÿÿ8ÿ8ÿÿ 981ÿÿ44.ÿÿ9ÿÿ8ÿÿA89ÿÿ8Bÿ96ÿ/;.ÿÿ9ÿ8 6ÿÿÿ7181ÿ1ÿ5689ÿÿÿ6ÿ ÿÿ87ÿÿ8ÿ9ÿÿÿ)2,333ÿ9ÿ 8ÿ 6ÿ"ÿ6ÿÿ876ÿÿ 6ÿÿ7ÿ6ÿÿ 186ÿ89 89ÿ8ÿ87, 5678ÿÿ89,ÿ598989ÿ96ÿ6889ÿA55Bÿ6ÿÿ7 98ÿ 21'

4 79ÿÿ96ÿ9ÿ6, ÿÿÿÿ*98ÿ869ÿÿ 89ÿÿÿÿ66ÿÿ 8678ÿÿÿ 89ÿ89ÿ8+ÿÿÿ89ÿ8 ÿÿ6ÿ6ÿÿ6ÿ18ÿ89ÿÿ 899ÿ ÿ18ÿ.ÿ(322ÿÿÿÿ18ÿ3*ÿÿ7ÿ89ÿÿ#ÿ8+3,44-ÿ#9ÿ66889.ÿÿ$5ÿ96ÿÿ&(2ÿÿ9ÿÿ18ÿÿÿ44ÿÿ4(ÿ 786ÿÿ.ÿ79ÿÿ8ÿÿ878ÿÿ96.ÿ89689ÿÿÿÿ69ÿ ÿ789+ÿ879.ÿ*ÿ.ÿ96ÿ6ÿ+8ÿ9ÿÿÿ ÿ9ÿ*896ÿÿ898889ÿÿ ÿÿ.ÿÿ6 79ÿÿ866ÿ*ÿ6ÿ9ÿ896889ÿÿÿÿ 89ÿ/ÿ8ÿÿÿÿ ÿ79,44-ÿ518ÿÿ8*ÿ89ÿ 89ÿ96ÿÿ7ÿÿ ÿ9ÿÿ 89ÿ0 6 ÿ ÿ"ÿ 86ÿ6ÿÿÿ869886ÿ*.ÿ8ÿ +6ÿ89ÿÿ799ÿÿ 6ÿÿÿ9*ÿ9ÿÿ66ÿÿ ÿÿÿ*ÿÿ7*89ÿÿ 9ÿÿ 8678ÿÿÿ *8ÿÿ79 +89ÿÿ96 6ÿ 89ÿ96ÿ8 6 96ÿ96889ÿÿ 7ÿÿ 18ÿ89ÿ99ÿÿ6ÿÿ97*ÿÿÿÿÿ18ÿ96ÿ8ÿ9 ÿÿ7ÿ899ÿ8ÿÿÿÿÿ ÿ79ÿÿ41)1444.ÿ65.ÿÿ6 87ÿ *8ÿÿ87 ÿÿÿ898889ÿÿ18ÿÿ*ÿ 9ÿ89ÿ99ÿ"ÿ 6ÿÿÿ6896ÿ 89889ÿ96ÿ68ÿ87 ÿ:ÿ7ÿ;89ÿ#7 ÿ79 79ÿÿ9<6ÿÿÿ 6 989ÿÿÿÿ6 966ÿÿÿ8ÿ89889ÿ96ÿ68ÿ87 ÿ7ÿ*89ÿ5ÿÿÿ*.ÿÿ6 ÿ7ÿ*89ÿÿÿ6ÿ1 6ÿÿ8 79ÿ 7ÿ*89ÿ96ÿ41)1434=42>.ÿ65ÿÿÿ 8 ÿ"ÿ*89ÿÿ7ÿ7 688*ÿ18ÿÿ 89789ÿÿ6ÿ9*ÿ8ÿÿ6789ÿÿ97*ÿÿ89ÿÿ7ÿÿ689889ÿÿ ÿ"ÿ 688*ÿ6ÿ18ÿ8ÿ*ÿ7ÿÿÿÿ6ÿ18ÿ"ÿ6 9ÿ6ÿ89ÿ99ÿ"ÿ6 ÿ8ÿ8ÿÿÿ9ÿ8ÿÿ688*ÿÿÿ 6ÿ9ÿÿÿÿ89789ÿÿ6ÿ9*ÿ8ÿÿ6789ÿÿ 7ÿÿ89889ÿ **ÿ96ÿ89889ÿ68ÿÿÿÿ 89ÿÿÿ896ÿ988ÿ7ÿÿ689889ÿÿÿ7ÿ*89 6ÿÿ9ÿ7ÿ*89ÿÿÿ ÿÿ8ÿ98.ÿÿ6 79ÿ6ÿ9ÿÿÿ 8ÿÿ98ÿÿ6ÿ 7ÿ*89ÿ89ÿ6ÿ18ÿ8ÿ6 6ÿ ÿÿ6ÿÿ87 ÿ9ÿ9ÿ 9ÿÿ1 97.ÿÿ 6ÿÿ8ÿ8ÿÿÿÿ87 969ÿ9ÿÿ ÿ9ÿ7ÿ*89ÿ ÿÿ7ÿ*89ÿ 79 ÿ 8 ÿ98ÿÿ18ÿ9ÿ7ÿ*89ÿ9989ÿÿ96ÿÿ89ÿ ÿÿ7ÿ86ÿ8ÿÿ 8ÿÿ8ÿÿ97*ÿÿ 9889ÿÿ9916ÿ18.ÿ8ÿ8ÿÿÿ 7ÿ?89ÿÿ97*ÿÿ8*ÿ96ÿ+ÿÿ8*ÿ6.ÿÿ6 ÿ6ÿ87ÿÿÿÿ87 6ÿ59ÿ8*ÿ87 ÿÿÿ 9ÿÿ7ÿ6ÿ6ÿ18ÿÿ8 8*8ÿÿÿÿÿÿÿÿ7ÿ8ÿ 6ÿÿ9ÿ7ÿ*89ÿ"8ÿ7ÿ8ÿ9 8ÿÿÿÿ9 89ÿÿ6ÿÿÿ6ÿ1 79ÿ99ÿ ÿA 7 ÿÿ9ÿ 6ÿÿ7+ÿÿ8ÿ6ÿ 99ÿ56ÿ18ÿÿÿ8+ÿÿ8ÿÿ*16ÿ18ÿ8ÿ ÿ 6ÿ9ÿÿ7+ÿB98ÿ18ÿ79ÿCÿ96ÿÿ7+ÿ96 ÿ8ÿ989ÿÿÿ*16ÿ18.ÿ18ÿ68.ÿ96 ÿÿ8ÿ89ÿÿÿÿ989ÿ9*6ÿ96ÿ6ÿ6ÿ989ÿÿ8ÿÿÿ 86ÿ6ÿÿ,42- ÿ"ÿ6 8ÿ8.ÿÿ6 79ÿ9866ÿÿ98ÿÿÿÿ889ÿÿÿÿ6ÿ1 79ÿ9866ÿ+89ÿ9ÿ89ÿ"8ÿ 6.ÿ*16ÿ18ÿÿÿ89ÿ7 ÿÿ7*8*ÿ*ÿ*ÿ9889ÿ18ÿÿ"86.ÿÿ6 ÿ D6ÿÿÿ9ÿ"ÿ 689ÿÿÿÿ18ÿ96.ÿÿ6 ÿÿÿ18ÿ"8ÿ ÿ6ÿ 8*8ÿ6ÿ7ÿ89ÿ9ÿ18ÿ96ÿ6ÿ6ÿÿ9ÿ896 89ÿ6ÿ8ÿÿ ÿ6ÿ*ÿ8ÿÿ7ÿ*89ÿ ÿ9866ÿÿÿ889ÿ ÿÿÿ 89ÿÿD6ÿÿ8ÿ6 6ÿÿ*ÿ )1'

5 9ÿ86ÿÿ 8ÿÿ,8ÿ-ÿ('3ÿ "0ÿ-ÿ 7-ÿÿ8ÿ8ÿ9ÿ8ÿÿÿ9ÿ6ÿ7ÿ$ÿ7ÿÿ43/&ÿ89ÿ+ 89ÿ9ÿ6ÿ7ÿ+ÿÿ6ÿ89ÿÿ8ÿÿ,8-ÿ9ÿ.ÿ6 72ÿÿ 72ÿ68ÿ7ÿ8ÿ7 89ÿ96ÿ72ÿÿÿ7ÿ 086ÿ89ÿ19ÿÿÿ5789ÿ68ÿ5889-ÿ96ÿÿÿ1-9889ÿ9ÿ96ÿÿ+ÿÿÿ6ÿ6686ÿÿÿ 4)5ÿ"ÿ 9ÿ87ÿÿÿ7ÿ8,89ÿ 89ÿ89ÿÿ68998-ÿÿÿÿÿÿ82ÿ8ÿ7ÿ89ÿ96 ÿ,8ÿ68ÿ79ÿ8ÿÿ69ÿ579 8ÿÿ8ÿ 9ÿ 6ÿ7ÿ8982ÿ1-ÿ8ÿÿ -ÿ80ÿ 6ÿ89ÿ72ÿ96ÿ2/3ÿ 6ÿ8ÿ9ÿ0ÿ86ÿ8ÿ,8686ÿÿ89,86-ÿ6ÿ86-ÿ89ÿ96 9-ÿ89ÿ89ÿ96ÿ72ÿ 6ÿ89ÿ89 ÿ-ÿ8ÿÿ,8ÿÿ226ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/03ÿ0ÿÿ79ÿÿ 7ÿ 7ÿ98ÿÿ 82ÿÿÿ8ÿ8ÿ8ÿÿ 89ÿÿÿ869-ÿ82ÿ77ÿ0ÿ96ÿ9ÿ96-ÿÿ6ÿ89ÿ 8678ÿ9ÿÿ96ÿ96ÿ9-ÿ8,,ÿ 6ÿ8ÿÿ9ÿÿ72 9ÿ7ÿ68-ÿ 6ÿ68ÿ82ÿ1ÿ7ÿ9ÿÿ72-8ÿ89ÿ 9ÿ7ÿ68-ÿ8: 6ÿ68ÿ7ÿÿ 6ÿ8ÿ87 9ÿ7ÿ 0789ÿ8989ÿ286,896ÿ"ÿÿ 8-ÿ96ÿÿ0789ÿ7ÿ 9ÿ6ÿ6ÿ7ÿ;7 9ÿ596ÿ869ÿÿ9ÿÿ ÿ9ÿ7ÿ2ÿÿÿÿ ÿ8ÿÿÿ ÿ-ÿÿ6 -ÿÿÿ-ÿÿ8ÿÿÿ9889-ÿ7ÿ89ÿÿ86ÿ9ÿÿ-ÿ96ÿÿÿ ÿ79ÿ869ÿ"ÿ"7 6ÿÿÿ72ÿ9ÿÿ86ÿ989ÿÿ 6ÿ286,896ÿ68 9ÿ7ÿÿ2ÿ.ÿ82ÿ1-ÿÿÿ 6ÿÿ07ÿ8989ÿ 0ÿ 6ÿ"ÿ ÿ :ÿ 6ÿ 8ÿ ÿ89-ÿ0ÿ,86ÿÿ9,6ÿÿÿ8:ÿÿÿÿ 86864*5ÿ#9ÿ99-ÿ/'&3ÿÿ8ÿÿ,8ÿÿÿ8ÿ,8ÿ ÿÿÿÿÿ9989ÿ-ÿ 79ÿ9866ÿ;7 6ÿ8ÿÿ80ÿÿ7 72-ÿ689ÿ-ÿÿ89-ÿÿ 89ÿ7ÿ089ÿ< ÿ =ÿ7ÿÿ 89ÿ68ÿ96ÿ, 6ÿ7 ÿ ÿ8 8678ÿ ÿ>869ÿ8ÿ8ÿ089ÿÿ 0ÿÿ7ÿ? 8ÿ89ÿÿ286,896ÿ-ÿ82ÿ9ÿ96ÿ96ÿ77ÿ0-ÿÿ9ÿ80ÿ89 ÿ"ÿ8ÿÿ9ÿ869ÿÿ6ÿ96ÿ6ÿ,8ÿÿ6ÿ,8ÿ 405ÿ#ÿ6ÿ ÿ 6ÿÿ6ÿÿÿ9-ÿ869ÿ8ÿ0ÿ0ÿÿ ÿ ÿÿ96ÿÿ286,896ÿÿ#9ÿ-ÿ79ÿÿÿ7 89ÿ 6ÿ7ÿ6ÿ8ÿ-ÿ96ÿ0ÿ289ÿÿ ÿ ÿ8ÿ2 ÿÿ7ÿ, 89ÿÿ68 09ÿ ÿA08ÿÿ88ÿ89ÿÿ8-ÿ89689ÿÿ>9ÿÿ$8ÿ>9 96ÿA989ÿ96ÿÿ9ÿB9-ÿÿ96ÿÿÿ8ÿ9ÿ9ÿ869ÿ 72ÿÿ8ÿÿ689-ÿ0ÿÿ8ÿ9ÿÿ8ÿ89ÿÿ 07ÿ8989ÿ ÿ5ÿ7 6ÿÿ9ÿ86ÿÿ7289ÿ89ÿ ÿ79ÿÿ96ÿ9ÿ6-ÿ8ÿÿÿ09ÿ9ÿ89889 ÿ0ÿÿ6ÿ96ÿ$ ÿÿ6ÿÿÿ96ÿ 88ÿ98ÿÿ2289ÿÿÿÿ,8ÿ-ÿ 2ÿ79ÿ6ÿ6 98ÿÿÿ8ÿÿÿÿÿ6ÿ,8ÿ89ÿÿ8ÿ8ÿÿ0 ÿ99:ÿÿ"ÿÿ8ÿ89ÿÿ 98ÿ7ÿ87ÿÿ6 0ÿÿ 89ÿÿ869:ÿÿ6 ÿ"ÿ988 89ÿÿ0ÿ7ÿ789ÿ#7 ÿ0ÿ8ÿ#7 ÿ 6ÿ8998ÿ87 88 ÿÿ8ÿ96ÿ6880ÿÿ6ÿ,8ÿ8ÿ6806 ÿ79ÿ"ÿ 6ÿÿÿ9ÿ988 08ÿ ÿ89889ÿ8ÿ87 ÿ(ÿa996ÿ;ÿ ÿÿ"ÿ6 79ÿ8996ÿÿÿ ÿ9ÿÿ6 ÿ96ÿ>9ÿ# ÿÿÿ0ÿ8ÿ 9ÿ6ÿÿ6 6ÿÿÿ 89 *1'

6 6896ÿÿ 9ÿÿ9ÿ7.33ÿ 99,ÿ7&03)8)4639ÿ5ÿ:)30;ÿ)))8&())9ÿÿ878ÿ6 889ÿÿÿ89ÿ-89ÿ6,ÿ8,ÿÿ79ÿ7ÿÿ*ÿ*786ÿ.ÿ/868ÿ+0, ÿ'ÿ"ÿ28ÿÿ3ÿ58,ÿ$ 79ÿÿ1*8ÿ/ÿ96ÿ/79ÿ8,ÿ28ÿÿ3ÿ58,ÿ12ÿ45ÿ)463,ÿ/9, ÿ*ÿ+996ÿ 7,ÿ=ÿ4),ÿ4343 9ÿ7ÿ*78ÿ8ÿ6,ÿ8,ÿÿ79ÿ8ÿÿÿ ÿ89ÿ ÿ&ÿ"ÿ6 86ÿÿ96ÿ96ÿ8ÿ89 79ÿ78989ÿÿ8ÿÿ896ÿ 79ÿÿ1*8ÿ/ÿ96ÿ/79ÿ8,ÿÿ*9 <7,ÿ96ÿ7ÿ*ÿ86 8ÿÿ70ÿÿ89ÿ>ÿÿ896ÿÿ97,ÿ878,ÿ96ÿ7889ÿ66ÿÿ 98ÿ8ÿ8ÿ*ÿ9ÿ*ÿ878ÿ9ÿÿ7889ÿ 89ÿ>ÿ7ÿ*ÿ786ÿÿ686ÿÿÿ9ÿ 7 9ÿÿ8ÿ98ÿ96ÿ 89ÿÿ>ÿ7ÿÿ9ÿÿ89ÿ6ÿ*ÿÿ6 ÿ63ÿ"ÿ*8ÿ 6ÿ*ÿ8ÿ9ÿ19ÿÿ8ÿÿÿ8ÿ97ÿ666ÿÿ 88ÿÿ8ÿ 7ÿÿ 9ÿÿ8ÿÿ8ÿ98ÿ 9ÿ9ÿ>879ÿÿ89ÿ48)8234,ÿ+5,ÿ6ÿ9ÿ 9ÿ8ÿ96ÿ89ÿÿ>ÿ 9ÿ89ÿ(ÿ*ÿÿ7ÿ*ÿ76ÿ* 79 9ÿ8ÿÿ8 11ÿ1ÿ ÿ48969 ÿ8 ÿ1*8ÿ/ÿ96ÿ/79ÿ8 ÿ11ÿ8ÿ/9 ÿ8ÿ/9,ÿ$8 ÿ * ÿ:ÿ IFHFDJKLMÿOPQRMGDSÿGHÿTUVREJDFWFÿXMFÿOYGHEÿZGCW[,ÿ 8678ÿÿÿ88ÿ,ÿ ÿ ' 6ÿ:ÿ6ÿ=9ÿ64,ÿ4343; 66ÿ ÿ64,ÿ436';9ÿ28ÿÿÿ9ÿa9,ÿbcdefgh ÿÿ66.161* *18* ÿÿ7,ÿ436&,ÿ 6ÿ=9ÿ64,ÿ4343;ÿ 8*8ÿ:ÿ 66ÿÿ6',ÿ436&;ÿ * *8 89ÿl87ÿ ÿ:ÿ6 ÿ"ÿ28ÿÿ1*8ÿ#989,ÿ436&ÿeÿ80ÿ48ÿ %436&83'84283'24)'8'43ÿ:ÿ6ÿ=9ÿ64,ÿ4343;ÿ '41m4381e41436&e41436&j"je4j.18*871> , 6! 01'

7 8991I98I7ÿJÿ6ÿK9ÿL4-ÿ4343M G161]16^8811_3H `7a G1H [$[ÿ\8ÿ9ÿ7i89ÿ96ÿ,-ÿbc8iÿÿ9ÿÿ8iÿÿdh8ÿÿe86-ÿ"9-96ÿf9ÿ56-bÿÿ43l& ÿ*l3+ÿgÿ$ ÿÿg 81 ÿ*ll+ÿÿ969ÿl3 ÿ*l4+ÿ9ÿf9-ÿÿkÿ[-ÿ96ÿdÿl89-ÿ9ÿÿl8-ÿ889ÿ96ÿ G161]16^8811H 6143L0^^98^ ^_3' 6 569ÿm89-ÿ_&2L0ÿKÿk8-ÿ22&(n2)L4ÿJ43L_Mÿ ÿ*l2+ÿ[68-ÿ-ÿÿ-ÿb5889ÿm9ÿd98ÿ[8ÿgÿ96ÿ8o9ÿgÿ579 6ÿ899ÿ96ÿ`89ÿ89ÿ 569ÿ96ÿf9ÿ56-bÿK55ÿk688-ÿL(2JL3M-ÿ43L&ÿ ÿ*l)+ÿp8ÿkj-ÿÿ-ÿb9889-ÿÿ96ÿ 43L)-ÿ 42J4MGL22H&-ÿÿ0-ÿ43L2ÿp887-ÿ-ÿÿ-ÿbÿ96ÿ88ÿk8ÿ# G1]9]7o ]86ÿ989ÿ5 89ÿÿKgglÿ79ÿÿ96ÿ9 ÿ43l2ÿÿÿp887-ÿ-ÿbd98ÿ[8ÿl8t86ÿ96ÿu 8ÿ5ÿk9ÿ89ÿd98ÿ[8ÿ[78rÿ86ÿ96ÿ5-bÿDF08s/5Zÿ'J2M- ^418LLÿj988r-ÿl-ÿÿ-ÿblÿ 8ÿL'-ÿ43L' ÿ*l0+ÿÿ969ÿl3 G16 -bÿ 96ÿ\]ÿ2-ÿ43L2ÿÿ"$kÿd98ÿ[8ÿp]89-181H81887H86 6ÿ5d-ÿDCqF7QÿO5?F34ÿ=0/85PC5/Q58 Gÿ#ÿ#ÿ,7ÿp 916H8H 69H7IH96H ÿ*l'+ÿz-ÿh,-ÿÿ-ÿbd89ÿÿd98ÿ[8ÿm96ÿ7ÿ43l2h43l)ÿÿ43l0h43l(g 598ÿÿm96ÿp]8-bÿK9ÿÿ68ÿ#99ÿ-ÿ43J2M-ÿ ÿl4-ÿ43l' ÿ*l&+ÿÿ969ÿl3 8H6H68 8ÿ7ÿ$5ÿl68 H96H` HH87 ÿ96ÿd` ÿ G1619H ]86ÿ989 H96H ÿ*43+ÿ89ÿ5678ÿÿ89-ÿd98989-ÿ96ÿ6889ÿ43l'ÿdcqf7qÿ45?f34 8 G ` 143L'1 ]8HH9t9HHH (1'

8 ÿ*44,ÿÿ969ÿ4+ #96-ÿ$ÿ2869-.ÿÿ+2-ÿ43+&-ÿ *4+,ÿ$5-ÿ.68889ÿÿ/7 43+' ÿ*42,ÿ73-ÿÿ-ÿ.09ÿÿ9889ÿ9989ÿ89ÿ98ÿ8ÿ6ÿ89ÿ 89ÿ08ÿÿ/89ÿ$76ÿ061ÿ2869ÿ ÿ*4),ÿ/9-ÿh5-ÿÿ-ÿ.5/8ÿ4ÿ579ÿiÿ89ÿÿ4986ÿ-ÿ43+&.ÿj>k> ')1696 ÿ*40,ÿÿ969ÿ( 386ÿ989ÿ73ÿL-ÿ43+& &61+& YZ[\ÿ]ÿ^\_àbÿ]ÿcdZefÿhiÿ]ÿjZkf_afÿhiÿ]ÿY\lmÿ]ÿnoial_o[\`ÿ]ÿpòq_arÿsÿ^\aeòfr tz`ÿue\ifozkiÿ`\v_ẁokvÿfb\ÿazkf\kfxÿokf\`m`\f_fozkxÿz`ÿ_mmloa_fozkÿzyÿ_ÿim\aoyoaÿèl\xÿml\_i\ÿazkf_afÿfb\ÿ_v\karÿfb_fÿoiie\wÿfb\ÿèl\zÿ cÿwò\afz`rÿzyÿif_f\ÿ_v\kao\iÿoiÿ_q_ol_dl\ÿzklok\ÿ_fÿ{ }~ ƒ ƒ ƒ ˆ Š Œ Œˆƒ }zÿ tz`ÿue\ifozkiÿ_dzefÿfb\ÿz`v_kož_fozkÿzyÿfb\ÿc ÿz`ÿfboiÿ \dÿiof\xÿazkf_afÿ ƒ z '1'

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com

Phil Hanes dies at 84 | Local News | journalnow.com !"#$ÿ&'()*ÿ+#)*ÿ',ÿ-. 012345666789967956359520033151 /ÿ/ ÿ1ÿ2ÿ 701 O>

Chi tiết hơn

Algemene Voorwaarden - Google Docs

Algemene Voorwaarden - Google Docs 01234353ÿ7889935ÿ 8518ÿ39ÿ853ÿ1234353ÿ889935ÿ ÿ31#84ÿ! ÿ4988$ÿ ÿ523ÿ8ÿÿ 1ÿ ÿ3535ÿ 3ÿ23!9"#ÿ4#35ÿ5ÿ3ÿ4988$ÿ98"%35&ÿ33ÿ5ÿ33ÿ01234353ÿ7889935ÿ29852ÿ5ÿ,8339ÿÿ31#3ÿ%3552ÿ5ÿÿ##889ÿ#5ÿ93"13935ÿ5ÿ335ÿ!3-5252ÿ5ÿ853ÿ39%3ÿ5ÿ

Chi tiết hơn

Scheduler | ERAS PDWS

Scheduler | ERAS PDWS 0123ÿ567898ÿ3889ÿ8 677ÿ9ÿ&'(3ÿ818ÿ7ÿ)*)+,),+*-./ÿ9ÿ78ÿ&'(3ÿ677ÿ9 88ÿ7ÿ78ÿ"67ÿ378#ÿ$99ÿ7ÿ8ÿ76ÿ7966ÿ9898ÿ9896ÿ78ÿ3889ÿ%ÿ6ÿ ÿ3889ÿ8ÿÿ868ÿ7ÿ8ÿ86ÿ67ÿ79ÿ78ÿ0123ÿ98ÿ88ÿ6ÿ8 987978ÿ8ÿ8ÿ87ÿ8ÿÿ9878ÿ7ÿ8ÿÿ8ÿ78ÿ3889ÿ8ÿ5ÿÿ8ÿ6ÿ789ÿ

Chi tiết hơn

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme

Fisher Funds Portfolio Holdings | Fisher Funds KiwiSaver Scheme 012341561ÿ81596 62ÿ9ÿ662ÿ ÿ!"ÿ#ÿ$ÿ#%&!ÿÿ%'($! #ÿÿ!)#&ÿ!* +,-./,01,ÿ3,041567ÿ7899:-;ÿ:7ÿ:.ÿ80;ÿ?@=A 01ÿ3456ÿ7890 ÿ" 23488456ÿ73ÿ8046ÿ92 %ÿ%'ÿh*" 2934I0ÿJ8K34 2635 %%$'ÿ0,ÿ"ÿ1ÿ&ÿÿ$%!ÿÿÿ!ÿÿ$' ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine

Houston's Most Anticipated New High-Ris...de The River Oaks | PaperCity Magazine +'3%3ÿ3ÿ[2296ÿ 236ÿ09383ÿ9ÿ\2ÿ/'22ÿ\ÿ9.996 65ÿ+21 OPQRÿPTUQUPÿVÿWXYWZOXTPT ]'ÿ^23ÿ&7ÿ\326ÿ016ÿ26ÿ973 /]ÿ)[0+_\_ÿ*ÿ[#. ÿ``ÿabb1c 1!234ÿ46789ÿ:;948ÿ?48ÿ@

Chi tiết hơn

123ÿ56789ÿ389ÿ5 \`aÿ,-./->bÿp6:ch9:;57

Chi tiết hơn

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678

#$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿ<7 243=ÿ>ÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ ÿÿ87 JKA?ÿDAFLMNJOÿ678 #$%&$'(ÿ*+,-+.ÿ*+/%$0ÿ1%$ÿ2'3ÿ4567ÿ8+90'3ÿ:;;-;0-9& ÿÿ243! F*+,-+.ÿHI+;0-%9; D7 ÿg DBÿF9 A78BÿCD7Eÿ JKA?ÿDAFLMNJOÿ67897ÿÿÿFBÿ6B9ÿÿÿ78ÿÿÿBÿP7ÿ8ÿÿÿ99ÿ?789ÿ FBÿB@ÿÿÿ7ÿ9ÿ78ÿ8ÿ8ÿ8ÿ7ÿÿ7ÿ78ÿ8ÿÿ7897ÿ7ÿÿR7JKO?ÿG998S

Chi tiết hơn

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago

AgLetter: February Federal Reserve Bank of Chicago ÿ"#$%&ÿ'()* 01234356ÿ89ÿÿÿ +ÿ,-./ÿ011/23 4$55%& ==9/.6Aÿ:9ÿÿ9-ÿ9196/6:9ÿ196:.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿ=999ÿ:2ÿ,.9:.=:ÿE3:29A2ÿFG 1=6:ÿ97ÿ:2ÿ9196/.6AÿA.=3:3ÿ6D9ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿÿ9:3ÿ/.6Aÿ:2ÿI6 :29A2ÿJ=2ÿ1.9/ÿ97ÿÿ63ÿ3ÿ97ÿ:2ÿ9:ÿH1=:/ÿ7836/ÿ-39ÿ:9ÿ89-ÿ/9>6

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google

00 - Zápis a usnesení - Dokumenty Google ÿ+,-./ÿ12ÿ13/24,56ÿ+3/78-.729/7:3ÿ 0123ÿ5637892ÿ 628ÿ132ÿ5637892ÿ ÿÿ $2ÿ86%&ÿÿ!"#ÿ 452ÿABCÿD5;E3ÿFGAHÿ ;.=?9652@ÿ $2ÿ'987&ÿ(ÿ $2ÿ86%ÿ'987&ÿÿ #ÿ)&ÿ #ÿ)&ÿ* ÿ ÿ ÿiÿ7j29ÿ)2kj9ÿ)628ÿ 7K6ÿaÿ132ÿbK2cÿd6862cÿLKJ82ÿÿOUeWfRWfQghihÿ\]ÿ

Chi tiết hơn

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect

Baumgartner + Uriu is a Small Studio with Big Innovations | Features | Archinect 78..7ÿ/ÿ0 19.9 19982 29 797 '8 3ÿ1ÿ4 67897ÿÿ8ÿÿ7ÿ97ÿ8ÿÿ6ÿ7 ÿœ? >?Wÿ V?PÿžÿŸ8'ÿÿ 7Aÿÿ077ÿ" 62ÿjV: 9P?9ÿ 7We 96Tÿ'ÿ$Aÿ 25ÿ24!44ÿ[ÿ. 2 7W7ˆÿ ÿ'2ÿ172! šÿ ÿ[ šÿ188 šÿ68 šÿ797 šÿ87ÿ8!17"91#781712$44%535&1'7897(88((7(97(8(('(7

Chi tiết hơn

!"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!"#$"%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB

!#$%&ÿ()*+),ÿ()-#.ÿ/#ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;<76=ÿ!#$%& ÿ>7 ÿbc L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C ÿÿ87 QRDB !"#$"%&ÿ()*+),ÿ()-#".ÿ/#"ÿ0%1ÿ2345ÿ678ÿ9ÿ7:8;7 ÿbc 243?ÿ@ÿ243A L()*+),ÿMN)O.+#PO G7 ÿk D78EÿFG7Hÿ IEÿJ7ÿB8E89C QRDBÿGDLSTUQVÿ67897ÿÿÿLEÿ6E9ÿÿÿ78ÿÿÿEÿW7ÿ8ÿÿÿ99ÿB789ÿ BÿJYB1VJITÿ67897ÿÿÿ8@C7ÿ7897ÿÿÿÿ7Cÿ7C@8ÿC7ÿBÿ7897ÿÿÿL7ÿ97Cÿ8

Chi tiết hơn

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÏà ±á > þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Chi tiết hơn

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 9-29-1987 JG v. Rochester City Sch. Dist. Bd. of Educ., 830 F. 2d 444 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger J.

Chi tiết hơn

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987

English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 3-12-1987 English Elec. Valve Co., Ltd. v. M/V Hoegh Mallard, 814 F. 2d 84 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1987 Roger

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) ÿ 012345678ÿÿ3ÿ14ÿ6ÿÿÿ5ÿ ÿÿk.

Chi tiết hơn

"'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9

'4R S.Q ('4(T/ QR . T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem ÿ995 6#898 '9ÿ())6*7+ '9 "'4R S."Q ('4(T"/ QR ". T(/(. 0Y`iYbV UVqYjxYb zvqyjxybÿ} dyb_y`ky ƒbf`ietÿf`hÿƒy`ybf]ÿ c`hv UVopqrnÿbYed\`e_x_]_i_Yem 456789ÿ995 "6#898 '9ÿ())6*7+ '9ÿ.7*7+ /709ÿ.7*71 99ÿ $,%&$!- $%&$!! N7OP76ÿQ0)76787J?GÿM2ÿ!$EJ?GÿM2ÿ!

Chi tiết hơn

Team Statistics (All Players)

Team Statistics (All Players) #$%&'()*+ÿ-./0ÿ1&ÿ234$'ÿ563)76ÿ839613:ÿ;?6

Chi tiết hơn

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company

Print - Blackbird Energy Inc. and Pipes...e-Play Condensate Rich Montney Company 0123456ÿ89:;?@ÿABC?DEÿFB;ÿ G:BH:?EÿIJKÿLIMNÿMOPOQÿAR STUVWXYZ[ÿ]^_Z`aÿb^VcÿU^[ÿdYe_fgh^_ÿiYTÿjhZecÿk^^hl^V_ÿgm_ wy^u^vy^`fÿghÿwhzxÿuÿdz_xy_zÿyỳmÿzzh{gmÿdlz_ dtua jthfy^`ÿhnÿuÿogzug_`yvÿp_z`_zÿu^[ÿqrstÿpytyh^ÿy^ÿ]ulygaÿu^[ÿv_xg

Chi tiết hơn

University of Mars at Upper Volta Base

University of Mars at Upper Volta Base ÿÿÿ ÿ12/ÿ334335ÿ33433ÿ0,#")'&ÿ333ÿ 9*$%"ÿ:',#)4ÿ10;ÿ!"#$%&ÿ'$($%ÿ#($")ÿ 48ÿ7ÿ7646ÿÿ ÿÿ345678ÿ985ÿ ÿ?@ÿa

Chi tiết hơn

Newsletter MG CLub de France

Newsletter MG CLub de France ÿ "ÿÿÿ)ÿ*ÿ ÿ+,-./0ÿ126346-01ÿ5ÿ6751001ÿ*ÿ8ÿ9:ÿ"ÿÿ 01ÿ34ÿ567ÿ89ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;ÿÿ

Chi tiết hơn

<? echo $courseName ?> Syllabus

<? echo $courseName ?> Syllabus ;:9:;?@ÿB@C@97DEÿF@:E6GC HIJKÿLMNOÿPÿIQ7;4RÿSMTN HIJKaLMNOaSMMÿaÿIQ7;4RÿSMTNÿbE:QCWcD94?9Cd6=d@G=cD6=7C@CcefgLOhÿIV>9i=C ÿ3456789:;64 U9D=>:Vÿ3456789:;64W (!)ÿ*11+,+1-)../0100--2ÿ 1ÿ)[!/!) Xÿ!)ÿÿ)ÿ)ÿ)ÿ!)1!)ÿ1ÿÿÿ!)ÿ!)YÿÿÿZ")Zÿ!)ÿ)ÿ

Chi tiết hơn

show_temp.pl

show_temp.pl 01234567809000102030405060708191011121314151617 1*1ÿ*.ÿ/0 )*+,-&--* *.ÿ/0ÿÿ011 tuvwÿyz{ }~}{ y } ƒÿ ~ wˆ ÿy{š ÿœ Žw ÿ { ÿ u wÿ ÿ ÿ "115ÿ.ÿ*.ÿ/0 %*--66*%*7ÿ&ÿ179973 $*23-44 %,**- 344ÿ/0ÿ/ÿ*"7ÿ1ÿ00999 ÿ817ÿ*ÿ83091!6993

Chi tiết hơn

Vincentian Member E-Newsletter

Vincentian Member E-Newsletter 012345677ÿ911ÿ512ÿ1714ÿ73277ÿ 12ÿÿ04ÿ ÿ"#$ÿ%&'ÿ(ÿ)*+, -,* $,./0ÿ2344356ÿ7898:;:68ÿ ÿ5?ÿ?03:6@4aÿ364b30:@ÿcdÿe54b:fÿg9f/:4aÿh05=36hÿ36ÿi5f36:44ÿ96@ C/3F@36Hÿ9ÿ;50:ÿJ/48ÿ=50F@ÿ8I05/HIÿB:04569Fÿ0:F983564I3B4ÿ=38Iÿ96@ÿ4:0G3K:ÿ85

Chi tiết hơn

CS-214 Position Description.pdf

CS-214 Position Description.pdf !"ÿ#!ÿ$$ÿ ÿÿ ÿ 012345ÿ 789ÿ3ÿ

Chi tiết hơn

Living Values Education Newsletter May

Living Values Education Newsletter May 012134ÿ6789ÿ9713ÿ8 ÿÿÿÿ 3ÿÿ(#**ÿ("+ÿ4"$ÿ9"#ÿ%ÿ" ÿ!"#ÿ$"%ÿ&ÿ'ÿ(#)*+),ÿ-%+ÿ,#ÿ&ÿ. ÿ/012,#ÿ3#$)ÿ4" 5+6 3ÿÿ(#**ÿ("+ IJ+KÿF849?7ÿ71217ÿÿL47?7ÿ6123ÿ678ÿ37ÿ97MN O*Kÿ06ÿ13ÿP73 Q#R V+ÿ9)ÿ

Chi tiết hơn

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326

Print Preview : Lou Ella Kleinz ...ward - Nomination Form : Entry # 12326 MNALOÿ;ÿP=QDEARD=EÿS=LQÿTÿ?ERLUÿVÿ86WWX 6789ÿ;ÿÿ?@AÿB@CDEFÿ?GHC@CEHCÿIEÿJ=KCLEAEHC YDZRLDHRT [C@CHRÿ\ECT 697+(ÿ ]^ 97" YDZRLDHRÿMOOLCZZT [R>OCERÿ?EL=@QCERT $513ÿ*ÿ40(ÿ9ÿ 6&982ÿ789ÿ511$5ÿ _98ÿ](ÿ `'ÿ

Chi tiết hơn

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I

Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. I Chatham Bridge Rehabilitation Route 3 Business Stafford County and City of Fredericksburg Design Public Hearing Thursday, January 25, 2018, 5 7 p.m. Inclement weather date: January 30, 2018 VDOTFredericksburg

Chi tiết hơn

show_multidocs.pl

show_multidocs.pl ÿ š ÿ œ ÿž žÿÿ ÿ6'ÿ()7ÿ #ÿ ÿÿ ÿ œ ÿ ± ÿ ÿœ²ÿž ÿ ÿ ª ÿ ÿ ««ÿ ÿ 78ÿ9:;ÿ6ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿ ÿ"$ÿ!%&ÿ!ÿ"ÿ ÿÿ?(@aÿ B1)()FÿH>7ÿ ÿ+6,,-0./01ÿ1,123,64ÿ1--5461,6526ÿÿ4mhk>)(ÿÿ

Chi tiết hơn

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc

Microsoft Word ADM Figures Cover Letter.doc WǸNƒÿ NPNƒÿ N N7c` NÿB ƒn7`]ƒÿ N `ÿ[5oÿ N `ÿ[[yÿ ÿpƒabÿ AƒƒǸ`ÿ :J

Chi tiết hơn

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms

Boys & Girls Clubs of Dorchester’s hon® Runner Application - Google Forms PQ?QIG8ORÿSBOOH?ÿTUU@>FQI>8O 789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8DÿE8?FGH:IH?J:ÿKLMNÿ78:I8O 24V"ÿ6797ÿ7ÿWÿ ÿ2xyÿ4320ÿwÿ-('4z!ÿ4,ÿ%9yÿv5xÿ8"9 E8?FGH:IH?J:ÿPQ?QIG8Oÿ_HQ\c _GQO`ÿ98BÿD8?ÿ98B?ÿ>OIH?H:Iÿ>Oÿa8>O>Obÿ789:ÿ?@:ÿA@BC:ÿ8D

Chi tiết hơn

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms

2017 4th quarter CE quiz Drugs of Abuse and Misuse - Google Forms 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535; 'ÿÿÿÿÿÿ8ÿÿ/8aÿbÿÿÿ9ÿ7ÿÿ1cÿ8ÿÿ 7ÿBÿÿ/8Aÿ7ÿDÿÿ/8ÿÿÿ7ÿG7FÿHBÿÿ4*4.5I0.414ÿ7ÿ"Fÿ KÿH/87 Jÿÿ4*4.5*5.*010ÿ"ÿ#ÿÿÿ/8AÿÿB7ÿBÿÿ87 Dÿÿÿÿ89ÿ8ÿ7/87ÿÿÿÿ77ÿEÿF8ÿ87ÿFÿ 0ÿLM2;55ÿO 12345ÿ78ÿ9:35;ÿÿ?@535;ÿS3@T

Chi tiết hơn

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011

DOTT.GALLINA SRL - CATALOGO GENERALE PRODOTTI 2011 012345622ÿ8938 [\./ÿ0[0 F5~ÿ MNO T ƒw 866ÿ 8218416ÿ 26312ÿ55ÿ 6 oÿijkl pÿqÿprsÿqÿmÿqÿtÿqÿuvww umww uvÿqÿumÿqovwwÿmÿqÿtÿqÿuvwwumÿqÿovÿqÿoswwumÿqÿovÿqÿoswwosÿqÿgoÿqÿpvww oÿijklÿxyz{ gÿijkl ÿ ÿ-ÿ./0 MNOPQRSTOUÿWSXUPXNPW

Chi tiết hơn

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002

Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 digitalcommons.nyls.edu The Honorable Roger J. Miner 56 Papers Circuit Court Opinions 1-11-2002 Mount Vernon Fire Ins. Co. v. Belize NY, Inc., 277 F. 3d 232 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2002 Roger J.

Chi tiết hơn

Village Matters Newsletter No 39

Village Matters Newsletter No 39 /012340ÿ63ÿ70890:;ÿ1LM3N@L33OÿP1

Chi tiết hơn

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar

Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona... interculturalidad con el Any Panikkar 4'2'),150,0ÿ3ÿ73(20,85'20*ÿ9'ÿ:,)/'1*2, +*29);2ÿ'2ÿ>,) Š Œ ŒŽ Œ ÿ ŠŒÿŠ '()*+,+)'--./,0,1(23, U@oDEg ÿ ˆVAG^EFGo YbW[?Vÿ?WYcc?@ABCDEFGÿIJ.KI.LKIMÿINOIPOLQRST UVWXYZ[\V]ÿIJÿY^_`ÿaYbW[?Vÿ?WYccdÿe

Chi tiết hơn

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx

Microsoft Word - B5.1 ReadingTruthPursuit.docx Topic Five READING AND TRUTH PURSUIT PROGRAMS Reading Programs I. Purpose of the Programs (2 min): A. To build up an atmosphere of reading in the churches B. To have the saints build up a habit to read

Chi tiết hơn

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/

#$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ÿ././0/ÿ ÿ 6ÿ1!!20ÿ  C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/ #$%&ÿ(ÿ)*&+%,ÿ ÿ ------------ÿ././0/ÿ------------ÿ 6ÿ1!!20ÿ 345ÿ#6789ÿ:,;$%$7%ÿ.6Dÿ=$E%&%DFÿ@=ÿG55H?ÿ @*8AÿB;8*6$;&ÿC@=.ÿ C?3/GCG/C4C4ÿIJ;KLÿ MMM/DM&;M/N6+ÿ C?3/GCG/C455ÿ #7*8%ÿ3?55ÿ ÿ =.Z[\[]^\[]

Chi tiết hơn

Stampa Regolamento CdS

Stampa Regolamento CdS ,#34#'5676ÿ8ÿ+-!"#$%&'()*+,+-.ÿ)ÿ,/+0102+. ÿ ÿ:b%#$#'?3abc!dec%#'*(f7g )0(+)0)@ÿ;=@ )0(+)0+9:+,.ÿ;.0? )99+?-)ÿ9.-+:.0+.ÿ*+ +- ÿ:e4%#' 0EX#$!DEC%#ÿABÿYZ[\]QY\]YH^YT_ÿ`_aYbY^_Z^\ÿ_bb_ÿc]d[\HHYdZ\ÿH_ZY^_]Y_ÿeY

Chi tiết hơn

cenb b_8k.htm

cenb b_8k.htm ÿ!"#ÿ%ÿ&'()*+%,+-%.)/!01234ÿ5678ÿ!"# @>B:CDBEA;F>ÿBGHHhaLJNO`ÿAaPÿQgÿbXcW B:CC>;=ÿC>]GC=ÿ YGCHÿZ[\

Chi tiết hơn

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series

Datasheet: MicroScanner™ Cable Verifier Series ÿ1232456637ÿ926ÿ26ÿ66ÿ664 PQRSTUVWÿYZ[Q[\]ZTÿVY^S]VYÿU_`U ]QTÙàU][QTÿbYÿR[QYÿc`TUÿ`QR `ZZSV`UYaWÿd]U_ÿa]UaYÿU[ÿQ[ÿZ`ab`ZeTf gqrÿz[qhyvi]qiÿh[]zyjÿr`ùjÿ`qr h]ry[ÿuyz_q[a[i]ytÿ`tÿdyaÿ`tÿu_y YhYVÿiV[d]QiÿkPQUYVQYUÿ[cÿl_]QiTm

Chi tiết hơn

request.pdf

request.pdf 1234567ÿ94ÿ6ÿ366ÿ3773654ÿ3666ÿÿ5566ÿ ÿ ÿ?+,(,($+36+;ÿ'2%ÿ 123'45ÿ6() ÿ./ÿ0//3ÿ./6376//3ÿ 6,-!'6(5ÿ'+9'(6)+ÿÿ'(ÿ+ÿ()ÿ

Chi tiết hơn

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G

ACFrOgA3spiwPFU6XII9eB52FI3z07JtscYRWsh...CFJfG62WAjw88Nccwq-5KWwptGj7KQoaHXig2G +ÿ, ÿÿ &'ÿ(ÿÿ)''* ÿ-'ÿ"ÿ./ÿ0 ÿ!"ÿ#$% 8331;3@ÿ;6ÿ75616F513ÿ16@ÿ2816;ÿH16123H36;ÿ67ÿ73@3813ÿ1>>5>;16F3ÿD86G3F;>Mÿ STUVÿXYZ[\ÿ]Yÿ^ÿ_``]ÿVYÿaY[bc`V`ÿVYÿZ`de`\VÿZ`f[geZ\`[`_Vh ;23ÿ36@ÿ67ÿ;23ÿD86G3F;Mÿ STUVÿ]Yae[`_VUVfY_ÿYXÿ`kb`_\`\ÿU_]ÿbUl[`_V\ÿ]Yÿ^ÿ_``]h

Chi tiết hơn

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5

2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 2019 President s Sales Club Official Application Application Fee: FREE Name: License/File # Company Name: Please check which category $1 Million $2.5 Million $5 Million $7.5 Million Achievement Distinction

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - September

Microsoft Word - September Wednesday, April 19, 2017 WEDNESDAY FILE Wednesday, September 19, 2018 IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day (Scotiabank Arena) 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization

Chi tiết hơn

Meeting Agenda

Meeting Agenda Dane County Meeting Agenda - Final Alliant Energy Center Redevelopment Committee Consider: Who benefits? Who is burdened? Who does not have a voice at the table? How can policymakers mitigate unintended

Chi tiết hơn

ASHTON MEADOWS UPDATE

ASHTON MEADOWS UPDATE IMPORTANT UPCOMING DATES: SEPTEMBER 10 Breakfast Club starts 20 WE Day 24 PA Day (No School) 25 Grade 7 Immunization (School Library) 27 Terry Fox Run 28 Area Cross Country Meet Wednesday, April 19, 2017

Chi tiết hơn

!"#$ $% $!&!"# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G B A Y B!!. B W! A! [\ B! A! " P A #P!$%! $A L!!!$%! _!"!$%! $ P ]!! " &!J! $ Z P!"' B! $!" #$%&' #

!#$ $% $!&!# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G B A Y B!!. B W! A! [\ B! A!  P A #P!$%! $A L!!!$%! _!!$%! $ P ]!!  &!J! $ Z P!' B! $! #$%&' # !"#$ $% $!&!"# '& % - * - *()1 ' *+ ) 1 ' G 4 - - + B A Y B!!. B W! A! [\ B! A! " P A #P!$%! $A L!!!$%! _!"!$%! $ P ]!! " &!J! $ Z P!"' B! $!" #$%&' # "*()1))( P - L c ) -, &, 6 -,82:, - :,8-04,:,08 :-

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!"2#

ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO 28 9!2# 012324103 567689ÿ8ÿÿÿ968ÿ87ÿ9ÿ9966 4AG6HNH406AO ÿ,-.ÿ/01ÿ023-ÿ4-56046ÿ.3ÿ06ÿ789:;77ÿ6-ÿ?0@aÿbcdeÿfgh56ÿ05iÿ3?hfÿ6?aÿj-ga05ÿk0gÿl-5-gÿm-2 28 9!"2#2$0%%&&'5%(64)* 02$ 2898/7ÿ-,,?5 +,-./0ÿ2/-ÿ3.4.-/05ÿ6.7,-8/9ÿ:,0,-ÿ;,9

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Khả Hòa PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN TĨNH CỦA VỎ BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN Chuyên ngành: Cơ học vật rắn Mã Số: 6440 DỰ THẢO TÓM TẮT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Notice of appointment of creditors' committee

Microsoft Word - Notice of appointment of creditors' committee Main Document Page 1 of 5 1 2 3 4 5 6 PETER C. ANDERSON UNITED STATES TRUSTEE ABRAM S. FEUERSTEIN, SBN 133775 ASSISTANT U.S. TRUSTEE EVERETT L. GREEN, SBN 937236 TRIAL ATTORNEY UNITED STATES DEPARTMENT

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

I9., à, 45/0(, 5. /0 _ -,2 3. Copyright Booster Inc. All rights reserved.

I9., à, 45/0(, 5. /0 _ -,2 3. Copyright Booster Inc. All rights reserved. I9.,à, 45/0(,5./0_ -,23. Copyright 2015 01Booster Inc. All rights reserved. ,:devc Copyright 2015 01Booster Inc. All rights reserved. - 1 - UV P9Nsus P 6GGK4 Pusv54 0GGKI PrrUP Copyright 2015 01Booster

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Vay giải ngân ngay Nhận quà liền tay 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Vay vốn với mục đích mua Bất động sản (bao gồm nhà đất và nhà dự án)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - L?P TRÌNH T?NG ÐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190

Microsoft Word - L?P TRÌNH T?NG ÐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190 LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 1120, HIPATH 1150, HIPATH 1190 Vào chương trình cài đặt nhấc máy bấm *95 31994 (password mặc định: 31994) Trong quá trình cài đặt, nếu nhập số liệu sai, tổng đài sẽ phát

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Chương 8: Định luật bảo toàn năng lượng Hệ không cô lập Hệ không cô lập về năng lượng là một hệ có trao đổi năng lượng với môi trường qua biên giới củ

Chương 8: Định luật bảo toàn năng lượng Hệ không cô lập Hệ không cô lập về năng lượng là một hệ có trao đổi năng lượng với môi trường qua biên giới củ Chương 8: Định luật bảo toàn năng lượng Hệ không cô lập Hệ không cô lập về năng lượng là một hệ có trao đổi năng lượng với môi trường qua biên giới của nó. Một hệ không cô lập sẽ tương tác với môi trường.

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

Hocvu_K1420_Chung_ xlsx

Hocvu_K1420_Chung_ xlsx KẾT QUẢ XÉT HỌC VỤ HỌC KỲ 1/2014-2015 @ KHÓA 2009-2013 Xem cột Kết luận À AI Gh- SV bị buộc thôi học nếu cột AI=1; - SV bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học nếu cột AI 1 và cột AF=1; 1 # 111132091139

Chi tiết hơn