AJO-5-21-epaper ohne Werbung.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "AJO-5-21-epaper ohne Werbung.pdf"
  • Lê Lê
  • 4 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 !" $%&' (')!*+'*,-.-')%*& (') /0'1+)23 " )( (') /-*,7+8.2* 90%"-*-3 %"47%+'-0'* 4'-" 9%+2"24-0 6'-+'),+'-3 &'*: ;74'- 6-)(< *'4'* ('".')"'=)+'* /-*,7+8.2* *7+%)=7)+'* >'&-')%*&'*< (')?5)"'4'=7*(0%*& 4'- (').')6'*('+'*,-A=')='-+,3 %*( A)7,=3 )'0'.7*+'* 90%"-*-%"12"B2*'*+'* 6'-3 +')=-* '-*' '*+,A='-('*(' C20' 8%12"3 "'*: ;-' D'('%+%*& (')?5)"'4'=7*(3 0%*& (') 90%"-*-%"47%+'-0' -,+ 7%E&)%*( ('),+'-&'*('*< -""') 12"B0'F')'* 9*3 E2)(')%*&'* 7* (-'.')6'*('+'* G2"B23 *'*+'*< 4'- &0'-A=8'-+-& )'(%8-')+') ;7%') (') /*+6-A10%*&,8H10'*< 7%A= -* (') I')3 &7*&'*='-+,+'+-& &',+-'&'*: ;-' I')6'*3 (%*& 4'17**+') J)28',' %*( 4'17**+') 9*07&'*47%,+'-*' EK) (-' '-*8'0*'* J)23 8',A=)-+' %*( (-' J)2(%1+-2*,7*07&'* -,+ EK) '-*' E0'F-40' %*( 12,+'*&K*,+-&'?5)"'4'=7*(0%*& (-' 90%.7+-2* L'A=*202&H M'*+') J7(')42)* %*( (-' L'*2.7 >O! L=')"B)2A', /,'* "-+ -=)'" -*3 *2.7+-.'* PH,+'" 7*< (7, '-* 12"B0'+', J71'+ EK) (-'?5)"'4'=7*(0%*&.2* 90%3 "-*-%"12"B2*'*+'* 7*4-'+'+: ;-', %"3 E7,+ (-' J)28',3 %*( N',+'0'*+6-A10%*&< 9*07&'*4')'-+,+'0%*&< ;7+'*')E7,%*&< ;7+'*,B'-A=')%*& %*( 1%*('*,B'8-E-,A=' ;7+'*7%E4')'-+%*&: QRS USVWSXYZ [RS \[RR ]V^ []R _R`RS^XYZ [RS ar] bcydry^]cyrers fcszrgryv`r]vr RShcS[RSi e]jgry kl^rs]le^slyvwcs^r WRS mb`n opw]vjgrsi `R]VR `]S[ R]Y qexr]y]xralx^r]e ly R]YRr ss^ ZRZcVRYt drsel[ryt ux R]YRr vwsrrari gly[ers ZRhlgSRYt lyvjge]rxry[ `]R[RS drsi el[ry XY[ uxs rrjgly]vjgry _RlSaR]^XYZ ^SlYVWcS^]RS^n y]rsar] ]V^ [RS qxh`ly[ hzs []R { } }~{ }{ } ƒ} { ˆ { } Š { Œ4 }Ž { ˆ } ƒ { Š Ž {4 2 { {{ -* =7*( 6-+= +=' "2)' 6-(',B)'7( %,' 2E '0'A+)2"24-0-+H< +=' %,' 2E 70%3 "-*-%" A2"B2*'*+, -* 7%+2"24-0', -, -*A)'7,-*& 70 +=' +-"':!* +=-,< 4',-(', +=' -*A)'7,-*& %,' 2E *7+%)70H =7)( H,< ='7+ +)'7+"'*+ -* +=' "7*%E7A+%)' 2E,7E'+H3 7*( A)7,=3)'0'.7*+ 70%"-*3 -%" A2"B2*'*+, A2*+-*%', +2 B07H 7 ('A-,-.' B7)+: O6-*& +2 +=',+)-A+') 7*( A2*+-*%70H "2)' A2"B0'F )' %-)'"'*+, ('"7*('( E)2" +=' A2"B2*'*+, %,'(< 702*& 6-+= +=',=2)+') ('.'02B"'*+ AHA0', -*.20.'(< +=' -"B2)+7*A' 2E ='7+ +)'7+"'*+ E2) 70%"-*-%" A2"B2*'*+, =7, 4''* &)26-*&,+'7(-0H '.'* -* +=' B7,+: L=' %,' 2E 1*26* B)2A',', 7*( 1*26* B07*+ A2"B2*'*+, E2) -*(-.-(%70 B)2A',,+'B, 7*( B)2(%A+-2* %*-+, -, 'FB'(-'*+ E2) E0'F-40' 7*( -*'FB'*,-.' ='7+ +)'7+"'*+:!* +=7+ A2*+'F+< 6-+= +='-) -**2.7+-.',H,+'" +=' 90%.7+-2* L'A=*202&H M'*+') J7(')42)* 7*( L'*2.7 >O! L=')"B)2A', -* /,'* 2E') 7 A2"B0'+' B7A17&' E2) +=' ='7+ +)'7+"'*+ 2E 70%"-*-%" A2"3 B2*'*+,: L=-, -*A0%(', B)2A', 7*( )7A1 ('.'02B"'*+< B07*+ B)2.-,-2*< (7+7 A203 0'A+-2* 7*(,+2)7&'< 7*( A%,+2"')3,B'3 A-E-A (7+7 B)','*+7+-2*: ogr cs]z]y ch ^gr ][Rl V^RrrR[ hscr ly lvi VRVrRY^ ch ^gr ^SlYVWcS^ ch rl^rs]lev cy ^SXjbV RY^l]eR[ ap ^gr jcydry^]cyle WScjRi 7 ~{ {Ž ƒ ƒ} ƒ}{ { Š { { } { { ƒ }{ { Š Ž {4 2 { {{ {~ š œ žÿ ž ª«± ªš œ žÿ ž ª«[XSRn opw]jlept ly lexr]y]xr jcrwcyry^ ]V jlv^ l^ cyr ecjl^]cyt ecl[r[ XWt ^lbry ^c l grl^ ^SRl^rRY^ V]^Rt ly[ ^gry ecl[r[ XW lzl]y ly[ ^lbry ReVR`gRSR hcs rrjgly]jle rljg]yi ]YZn og]v Yc^ cyep RY^l]eV SRWRl^R[ gly[e]yz ch ^gr jcrwcyry^vn ²cS ^gr ³ XV^i]Yi^]rRµ VXWi Wep ch ^gr jcrwcyry^v ^c ^gr h]yle lvrraep `csbvt ^c RYVXSR ly XY]Y^RSXW^R[ WSc[Xji ^]cy VR XRYjR l SRVWRj^]dR axhrs V^cSR ]V YRR[R[ hcs Rljg ]Y^RSrR[]l^R V^RWn \Y cxs R lrwer ^gl^ `cxe[ RY^l]e h]dr axhrs V^cSRVt Rljg gld]yz ^c gce[ ^gr jcrwcyry^v hcs lacx^ ^gsrr `RRbVn ogl^ ^]RV XW jlw]^le ly[ SR X]SRV V^cSlZR jlwlj]^]rv l^ Rljg VXjg ecjl^]cyn ogr ]YYcdl^]dR VpV^Rr `]^g ]^V lvcj]l^r[ rca]er WelY^ rc[xerv chrsv l VceX^]cY hcs le ^g]vt ]Y `g]jg ^gr ]Y^RSrR[]l^R V^RWV lsr Re]r]Yl^R[ arjlxvr ^gr WSc[Xj^]cY VR XRYjR jly ar jls]r[ cx^ l^ hr`rs ecjl^]cyv `]^gi cx^ le ^gcvr ecjl^]cyv gld]yz ^c WcVRV ^gr jcrwer^r R WRS^]VR hcs ^gr grl^ ^SRl^rRY^ ch VlhR^piSReRdlY^ lexr]y]xr jcrwcyry^vt ly[ `]^gcx^ gld]yz ^c ]YdRV^ ]Y R X]WrRY^ `g]jg ]Y VcrR j]sjxrv^lyjrv `]e cyep ar XVR[ hcs l drsp e]r]^r[ ^]rrn ogxvt `]^g ^g]v VpV^Rr ^gr WScjRV V^RW ch grl^ ^SRl^rRY^ jly ar lslyzr[t hcs R lrwert l^ ^gr jlv^]yz WelY^t ^gr rr^le hcsr]yz WelY^t ^gr VXShljR ^SRl^rRY^ WelY^ cs ]Y ^gr WSc[Xji ^]cy VgR[ hcs rrjgly]jle rljg]y]yzn q^ le ^grvr WeljRV grl^ ^SRl^rRY^ byc`igc` ]V Yc^ SR X]SR[n \^ ]V WScd][R[ ]Y ^gr cdrsle Wljbi lzr ch ^gr qexdl^]cy VpV^Rrn ¹º»¼½¾ À

2 !"#$%&!'( (!*(+,-.*/ 0"12 13*,' #-.*' #2! 4-( 5(*!6".*(7 12$3'1,-.*( 8"#4*"+2#9 4(! :"2'(-,(/ ;<! 4-( =2$'>?#>-5(>:(!(-'$'(,2#9 4(! :"2'(-,( -$' 12! C->.*(!2#9 (-#($ 2#'(!+!(.*2#9$6!(-(# D!&42B> '-&#$"+,"26($ 6<! E(4(# FA-$.*(#$.*!-' E(> A(-,$ (-# FA-$.*(#,"9(! (!6&!4(!,-.*/?# 2#> $(!(5 :(-$%-(, A3!(# 4"$ ",$& 6<#6 FA-$.*(#>,"9(!7 4-( E(A(-,$ 4-( :"2'(-,( 6<! (-#( D!&> 42B'-&#$1(-' G&#.-!." 4!(- H&.*(# (#'*",'(# 5<$(#/ 0"$ +-#4(' I"%-'", 2#4 (!6&!4(!' J"> 9(!B"%"1-'3'(# "# 4(# E(A(-,-9(# C'"#4&!'(#/ 0"$ -##&G"'-G(# CK$'(5 5-' 4(# 129(*L>!-9(# 5&+-,(# M#,"9(#+"2$'(-#(# +-('(' *-(!> 12 4-( JL$2#97 +(- 4(! FA-$.*(#$.*!-'( (#'> 6",(#7 A(-, 4(! D!&42B'-&#$"+,"26 "# A(#-9(! C'"#4&!'(#!(",-$-(!' A(!4(# B"##7 &*#( 4"$ *-(!12 ",( C'"#4&!'( <+(! 4-( 6<! 4-( H3!5(+(*"#4,2#9 G&# $-.*(!*(-'$!(>,(G"#'(# M,25-#-25+"2'(-,(# G(!6<9(# 5<$> $(#7 2#4 &*#( 4"$ -# M#,"9(# -#G($'-(!' A(!> 4(# 52$7 4-( 2#'(! O5$'3#4(# #2! 6<! (-#( $(*! +(9!(#1'( F(-' 9(#2'1' A(!4(#/ C& B"## 4(! D!&1( $.*!-' H3!5(+(*"#4>,2#9 5-' 4-($(5 CK$'(5 125 :(-$%-(, +(-5 P-(Q(!7 +(-5 O56&!5(!7 +(-5 R+(!6,3.*(#> G(!(4,(! &4(! -# 4(! D!&42B'-&#$*",( 4(! 5(.*"#-$.*(# :("!+(-'2#9 "#9(&!4#(' $(-#/ M# ",(# C'(,(# -$' 4"+(- B(-# H3!5(+(> *"#4,2#9$>I#&A*&A (!6&!4(!,-.*/ 0-($ A-!4-5 P($"5'%"B(' 4($ CK$'(5$ M,2G"'-&# 12! S(!6<92#9 9($'(,'/ TUVWXYZX[W\Y]^ZV[_ 0-( :"2'(-,(#'A-.B,2#9 $'"!'(' 5-' 4(!?4(( 12! `(",-$-(!2#9 (-#(! +($'-55'(# ;2#B'-> &#$(-#*(-'/ 0-( 5L9,-.*(# B&#$'!2B'-G(# JL> $2#9(# A(!4(# "#",K$-(!' 2#4 (#'$%!(.*(#4 4(! +(B"##'(# J(-$'2#9$63*-9B(-' G&# D!&> 42B'-&#$%!&1($ 2#4 H(!B$'&6 6<! 2#'(!> $.*-(4,-.*( S&!9(*(#$A(-$(# G",-4-(!'/ :(!(-'$ 12 4-($(5 6!<*(# F(-'%2#B' '!-' M,2G"'-&# -# 4-( D!&1($(#'A-.B,2#9 (-# 2#4 +-('(' 2#4 $(-#(?#6!"$'!2B'2! 6<! ($'$ 2#4 R%'-5-(!2#9(# "#/ 1abcXddX[W\Y]^ZV[_ ;<! E(4( I&5%&#(#'( A-!4 (-# -#4-G-42(,(! H3!5(+(*"#4,2#9$%!&1($ "26 :"$-$ 4(! 2#4 C'"#4"!4+"2> $'(-#( 6<! D!&1($ 2#4 M#,"9( (#'A-.B(,'/ 02!.* 4-( S(!A(#42#9 G&# +(B"##'(# C'"#> 4"!4$ +(>!(-'$ #".* B2!1(! F(-' (!1-(,'/ 0-( -5 `"*5(# -55(! A-(4(! (!6&!4(!,-.*( M#%"$2#9 4(! :"2'(-,B&#$'!2B> '-&# B"## 4"+(- $.*#(, +(!<.B$-.*'-9' A(!4(#/ 0"$ M,2G"'-&# (.*#&,&9K e(#'(!7 M e fm++/ gh7 +-('(' ",( il9,-.*b(-'(# 4($ -#4-G-42(,(# H3!5(+(*"#4,2#9$%!&1($> $($/ 0" 4-( D!&1($( "26 $'"#4"!4-$-(!'(# M#>,"9(#+"2$'(-#(# (#'A-.B(,' A(!4(#7 -$' #".* M+$.*,2$ 4(! I&#$'!2B'-&#$%*"$( 6<! (-# :"2'(-, 4(! 9($"5'( D!&42B'-&#$%!&1($ (-#> $.*,-(Q,-.* 4(! M#,"9(#'(.*#-B 6($'9(,(9' 2#4 B"## 2#5-'(,+"! +('!-(+$+(!(-' 9($'(,' A(!> 4(#/ M26 G&!*"#4(#(# M#,"9(# fm++/ jh 6-#4(' 4-( 9($"5'( D!&1($(#'A-.B,2#9 $'"'/ 0(! H3!5(+(*"#4,2#9$%!&1($ G&5 JL$2#9$9,<> *(#7 M+$.*!(.B(#7 M2$,"9(!# +-$ 125 `-.*'(# 2#4 D!<6(# B"## *-(! 42!.*9(6<*!' A(!4(#/ F25-5 M e (#'A-.B(,'(# D!&1($ 9(*L!' $(,+$'G(!$'3#4,-.* "2.* 4(! H"!(#'!39(!7 4-( +(B"##'(!5"Q(# (-#(# 9!&> "26 4($ :"2> '(-,$ #".* 4(! H3!5(+(*"#4,2#9 *"+(#/ M26 4(# I,(-#$(!-(#"#,"9(# 4($ M e BL#> #(# +(!(-'$ A3*!(#4 4(! D!&1($(#'A-.B,2#9 4-( :(4-#92#9(# 4(! C(!-(#%!&42B'-&# 4(! M,25-#-25+"2'(-,( (-#$.*,-(Q,-.* H"!(#'!3> 9(! (-#9($'(,' A(!4(#/ 0-( S(!A(#42#9 4(! +(B"##'(# M#,"9(#+"2$'(-#( 9(A3*!,(-$'(' 4-( $%3'(!( `(%!&421-(!+"!B(-' $( -# 4(! P!&Q$(!-(#%!&42B'-&#/ I&#'-#2-(!,-.* A(!4(# 4(! kllm op qrlstu vwxyuluz{ }t~ { t{u ƒ sm op qrlstu zu{ xu{ yu ~ s ƒ 3b b[x[w ˆX XZb X[W e&5%&#(#' 4(G(,&%5(#' +(9-#$ A-'* '*( -4(" &6 %!&42.-#9 " %"!'-.2,"! 62#.'-&#", 2#-'/ *( %&$-+,( 4($-9# $&,2'-&#$ "!( "#",K$(4 "#4 G",-4"'(4 -# "..&!4"#.( A-'* '*( B#&A# %(!6&!5"#.(.*"!".'(!-$'-.$ &6 '*( %!&42.'-&# %!&.($ "#4 5"'(!-", 6&! G"!-&2$ %!&.(42!($/ M,!("4K "' '*-$ ("!,K $'"9( M,2G"'-&# %"!> '-.-%"'($ -# %!&.($ 4(G(,&%5(#' "#4 &6(!$ -'$ (N%(!'-$( "#4 -'$ -#6!"$'!2.'2!( 6&! '($'$ "#4 &%'-5-1"'-&# %!&.($($/ 1ab]Xdd ˆX XZb X[W ;&! (".*.&5%&#(#'7 "# -#4-G-42", *("' '!("'> 5(#' %!&.($ -$ 4(G(,&%(4 &# '*( +"$-$ &6 (N-$'-#9 (N%(!-(#.( "#4 $'"#4"!4 5&42,($ 6&! '*( %,"#' "#4 %!&.($/ :K "%%,K-#9 B#&A# $'"#4"!4$7 (6(.'-G(!($2,'$ "!( ".*-(G(4 ",>!("4K "6'(! " $*&!' '-5(/ *( "4"%'"'-&# &6 '*(.&5%&#(#' 4($-9# A*-.* -$ #(.($"!K '-5( "#4 "9"-# 42!-#9 " 4(G(,&%5(#' %!&.($7."# *(!( +( Š2-.B,K '"B(# -#'& "..&2#'/ *( M,2> G"'-&# (.*#&,&9K e(#'(!7 M e f;-9/ gh7 &6> 6(!$ (G(!K %&$-+-,-'K 6&! '*( 4(G(,&%5(#' &6 '*( -#4-G-42", *("' '!("'5(#' %!&.($/ C-#.( '*( %!&.($($ "!( 4(G(,&%(4 &# '*( +"$-$ &6 $'"#4"!4-1(4 %,"#' 5&42,($7 "6'(! '*( (#4 &6 '*( 4($-9# %*"$( 6&! ".&5%&#(#' '*( (#'-!( %!&42.'-&# %!&.($ -#.,24-#9 '*( %,"#' '(.*> #&,&9K 6&! -' -$ ($'"+,-$*(47 "#4."# +( 4-!(.'>,K $(' 2%!("4K 6&! &%(!"'-&#/ *( A*&,( %!&.($ 4(G(,&%5(#' '"B($ %,".( &# (N-$'-#9 %,"#'$ f;-9/ jh/ *( *("' '!("'5(#' %!&.($7 6!&5 $&,2'-&# "##(",-#97 Š2(#.*-#97 "9(-#9 "#4 2% '& $'!"-9*'(#-#9 "#4 '($'-#97."# +( (N(.2'(4 *(!(/ *( %!&.($ 4(G(,&%(4 "' M e &+G-&2$,K ",$& -#.,24($ '*( 4(G(,&%> 5(#' &6 '*(!".B$7 A*-.* "$ -$ B#&A#7 *"G( " 9!("' -#6,2(#.( &# '*( %!&%(!'-($ &6 '*(.&5> %&#(#'$ "6'(! '*( *("' '!("'5(#' %!&.($/ R# '*( $5",>$(!-($ 2#-'$ "' M e '*(.&#> 4-'-&#$ 6&! '*( 5"$ %!&42.'-&# &6 ",25-#-25.&5%&#(#'$7 -#.,24-#9 '*(!".B$ '& +( 2$(47."# +( "4E2$'(4 ",!("4K 42!-#9 '*( %!&.($ 4(G(,&%5(#' $'"9(/ *( 2$( &6 B#&A# %,"#' 5&42,($ (#$2!($,"'(!!(%!&42.-+-,-'K &6 '*(!($2,'$ -#,"!9( 5"$>%!&42.'-&# &%(!"'-&#$/ *(!($2,'$ &6 '*( *("' '!("'5(#' "!(.&#> '-#2",K G",-4"'(4 -# '*(,"+&!"'&!K "' M e/ J-B(A-$(7 '*( $"5( '"B($ %,".(.&#'-#2&2$,K "#4 4-!(.',K 42!-#9 $(!-($ %!&42.'-&# -# '*( $'"!'>2% %*"$( "#4 42!-#9!(92,"! &%(!"'-&#/ 1ZU[W WX] [bzb_œ ;&! *("' '!("'5(#'7 M,2G"'-&# "#4 (#&G" JR? *(!5%!&.($ %!&G-4( 5&+-,( "#4 $'"#4> "!4-1(4 %,"#' 5&42,($/ :K ".&5+-#"'-&# &6

3 !"#$%&%'()*+,)- /0$ 1(&0# 2$ 345 /(+26 *2%#78 9%:-+%2;'%) <2#* :0 (,;',)$27%+&(#,)* =0)72),2%#+2;' *2% >%#2%)?#0*,=720) 2) <"'#%)* *%: B%-%+6 &%7#2%&%: &%-+%27%78 CDEFGCHGIJCKL 3+,/(720),)* 4%)0/( 1MN 4'%#$?#0;%: :%'%) AO# *2%!"#$%&%'()*+,)- $0&2+%,)* :7()*(#*2:2%#7% 3)+(-%)&(,:7%2)% /0#8 9,#;' P0$&2)(720) /0),)7%#:;'2%*+2;'%) Q(,:7%26 )%) =()) %2)%?#0R%:()-%?(:7% S#0*,=726 0):()+(-% R,:($$%)-%:%7R7 <%#*%)8 T: 2:7 U%*0;' (,;' $V-+2;'W *2% X#VY% *,#;' *2% Z%:7+%-,)- $0*2A2R2%#7%# [(#2()7%) *%$ U%6 <%2+2-%) S#0R%: &R<8 *%$!"#$-,7 2)*2/26 *,%+ ()R,?(:%)8 92% %2)R%+)%) Q(,:7%2)% *%: >7()*(#*: :2)* /0) 4%)0/( 1MN 4'%#$?#0;%: (+: :7#(6 Y%)7#():?0#7A"'2-% T2)'%27%) =0)R2?2%#78 3+% Q(,:7%2)% :2)* (,:-%7%:7%7,)* $27 %2)%# %2-%6 )%) *%R%)7#(+%) N)7%+2-%)R /%#:%'%)8 92%:,)7%#:7O7R7 *2% '0'% Z+%\2&2+27"7,)* *2% :;')%+%W O&%#%-20)(+% [%#AO-&(#=%27 AO# *%) T2):(7R *%# S#0*,=720):()+(-%8 92% %2)R%+)%) Q(,:7%2)% *%# S#0*,=720):6 ()+(-% (#&%27%) $27 %2)%$ B0+%)'%#*,)* =V))%) :0<0'+ R, 5'(#-%)VA%) (+: (,;' R, 9,#;'+(,A()+(-%) =0$&2)2%#7 <%#*%)8 92% Q%'()*+,)- *%:!"#$-,7%: %#A0+-7 *,#;' %2)% :%'# '0$0-%)% 1,A7,$<"+R,)- $27 :?%R2%+ AO# *2%:% 3)<%)*,)- %)7<2;=%+7%) 1,A7+%276 :]:7%$%)8 92% Q(,:7%2)% *%: >7()*(#*: :2)* $27 %+%=7#2:;'%# 0*%# T#*-(:6 0*%# ']&#2*%# Q%'%2R,)- (,:-%:7(7%78 92%:% -%<"'#+%2:7%7 %2)% :%'#?#"R2:% 4%$?%#(7,#AO'#,)-8 9,#;' *2% [%#<%)*,)- /0) >7()*(#*&(,6 :7%2)%) =()) )('%R, U%*%# Q(,:7%2) $27 U%6 *%$ ()*%#%) =0$&2)2%#7 <%#*%)8 ZO# *2% A+%6 \2&+% 3)?(:,)- *%# 3)+(-%)+%2:7,)- () *2% :2;' ")*%#)*%) 3)A0#*%#,)-%) *%# S#0*,=6 720) &2%7%7 *2%:%: >]:7%$ )('%R,,)&%-#%)R7% ^V-+2;'=%27%) R,# X%:7(+7,)-,)* _$-%:7(+6 7,)- *%# S#0*,=720):()+(-%8 %2)%#!"#$%&%'()*+,)- () %2)%$ &%+2%&2-%) >7()*0#7 =()) R,)";':7 %2)% =+%2)% 3)+(-%W R,$ Q%2:?2%+ 2) Z0#$ %2)%: P($$%#0A%):W %2)-%:%7R7 <%#*%)8 92% S#0*,=720):()+(-% <2#* *()) $27 :7%2-%)*%$ Q(,7%2+%&%*(#A 0*%# /%#")*%#7%# S#0R%:AO'6 #,)- *,#;' R,:"7R+2;'% Q(,:7%2)% ()-%?(:7,)* %#<%27%#78 92%:%: P0)R%?7 *%# 3)+(-%)7%;')2= %#6 $V-+2;'7 %:W *(: *2% 3+,$2)2,$&(,7%2+% A#O'6 R%272-W *(: '%2Y7 &%#%27: <"'#%)* *%# S#0R%:6 %)7<2;=+,)-W (+: T2)R%+:7O;=% 0*%# (+: P+%2)6 :%#2% 2) 3)+(-%) *%: -+%2;'%) 4]?: -%A('#%) <%#*%)W *%# (,;' :?"7%# AO# *2% >%#2%)?#0*,=6 720) R,$ T2):(7R =0$$78 92% P0:7%) %2)%# S#0*,=720):()+(-% #2;'6 7%) :2;' :0 )(;' *%) 7(7:";'+2;'%) 3)A0#*%6 #,)-%)8 92% -#0Y% S#0*,=720):()+(-% <2#* %#:7 *()) %#A0#*%#+2;'W <%)) *2% >%#2%)?#06 *,=720) :7(#7%78 92% T)7<2;=+,)- 2)=+,:2/% *%# [0#:%#2% =()) 2$ 345 0*%# $27 %2)%# /0# M#7 (,A-%:7%+7%) P+%2):%#2%)()+(-% -%+%2:7%7 <%#*%)8 92% 9,#;':(7R+%2:7,)- *%# S#0*,=726 0):()+(-% =()) 2) 2) >7,6 A%) %#<%27%#7,)* &%2 BO;=-()- *%# S#0*,=726 0):R('+%) (,;' <2%*%# #%*,R2%#7 <%#*%)8 T2) <%27%#%: Z%(7,#% *2%:%: >]:7%$: 2:7W *(: *2% 3)+(-%) U%*%#R%27 2$ S#0*,=720):6 A+,: V#7+2;' )%,?0:2720)2%#7 <%#*%) =V))%)W *( *2% 3)+(-%)&(,:7%2)% -%&",*%7%;')2:;' )2;'7 -%&,)*%) :2)*8 T2)% `%,()0#*),)- =()) &%2:?2%+:<%2:% %#A0#*%#+2;' <%#*%)W <%)) R,:"7R+2;'% S#0R% :;'#27% 2) *%) -%6 :($7%) S#0*,=720):?#0R%: %2)-%AO-7 <%#*%) 0*%# (&%# <%+;'% %)7A(+%),)* *(*,#;' *2% T+%$%)7% *%: -%:($7%) S#0*,=720):(&+(,A%: ()*%#: ()-%0#*)%7 <%#*%) $O:%)8 3=7,%+ :7%'%) $%'#%#% MA%)&(,:7%2)% R,# [%#AO-,)- a %2) 32#b,%);'6^0*,+,)* %2) ^%*2%)b,%);'6^0*,+8 92%,$+2%-%)*% 4#():?0#7%;')2= <2#* %)7:?#%;'%)* *%) T#A0#*%#)2:%)W (&-%:72$$7 (,A *2% +0=(+% S#0*,=720)W R,:($$%)-%:7%+78 [%#:;'2%*%)% 4#():?0#76^0*,+% AO# *2% Q%<%-,)- *%#!"#$-,7#"-%# =V))%) --A8 *,#;' :?%R2%+%W 2)*2/2*,%+% 1V:,)-%) %#-")R7 <%#*%)8 92% MA%)&(,:7%2)% &%:7%'%) 2$!%:%)76 +2;'%) (,: *%$ MA%)-%'",:% $27 9"$$,)- %2):;'+2%Y+2;' Q%'%2R,)-W 1,A7,$<"+R,)-W 4#():?0#7:]:7%$,)* >;'(+7()+(-%8 Q(,:7%2)% :2)* R,$ Q%2:?2%+ 4O#W c<2:;'%)7o#w >;',: $27 2)7%-#2%#7%$ 4#():?0#7:]:7%$W R%)7#(+% >7%,%#,)-,)* 9(7%)%#A(:,)- %7;8 9(: 32#b,%);'6^0*,+ 2:7 &%2:?2%+:<%2:% =0$?+%7 $27 1,A7/%#:0#-,)-W 4#():?0#7:]:6 7%$W >;'(+7()+(-%,)* >;'(+7*"$?A%#) (,A-%6 &(,7,)* =()) (+: (&-%:;'+0:%)% T2)'%27 2) %2)% 12)2% 2)7%-#2%#7 <%#*%)8 9(: ^%*2%)b,%);'6^0*,+ &%:7%'7 (,: *#%2 Q(,:7%2)%)d *%) Q%'"+7%#)W *%# S,$?%)6 %2)'%27,)* *%$ 4#():?0#7:]:7%$8 3+% 3)+(-%) <%#*%) (,A *%) (,A-%:7%+78 >?%R2%+% Z,)*($%)7% :2)* )2;'7 %#A0#*%#+2;'8 92% %2)R%+)%) Q(,:7%2)% =V))%) 2))%#6 '(+& <%)2-%# 4(-% -%+2%A%#7W (,A-%:7%+7,)* &%7#2%&:&%#%27 -%$(;'7 <%#*%)8 3,A-#,)* *%# /0#'%#-%'%)*%) S#0R%:%)7<2;=+,)-,)* *%# :7()*(#*2:2%#7%) T2)'%27%),)* S#0R%:% %)76 A"+7 '2%# *2% &%2 O&+2;'%) 2)*2/2*,%+%) 3)6 +(-%) %#A0#*%#+2;'% T2)A('#?'(:% R,# 3&:72$6 $,)- /0) S#0R%:,)* 3)+(-%)=0$?0)%)7%)8 T2)R2- *2% c,:($$%)(#&%27 *%# ^0*,+% $27 *%# +0=(+%) S#0*,=720) $,: %2)-%:?2%+7 <%#6 *%)8 /(#20,: $0*,+%: (?#0;%:6(*(?7%*?#0*,;6 720),)27 ;() &%?,7 27 2: (+:0?0:2&+% 70 (*(?7 7'% :2R% 2)*2/2*,(+] 70 7'%?(#72;,+(#?#0;%: 0# '%(72)- ;'(#-%W &] %:7(&+2:'2)- $0*2A2%* /(#2()7:8 4'% 2)*2/2*,(+ $0*,+%: 0A 7'% :7()*(#* /%#:20) (#% *%:2-)%* &] 4%)0/( 1MN 4'%#$6?#0;%: (:,)27: 7'(7 ;() &% 7#():?0#7%* &] #0(*8 3+ 7'% $0*,+%: (#% A,+] 7%:7%* ()*?#0/2*%* <27' 7'%2# 0<) *%;%)7#(+2R%* 2)7%+6 +2-%);% :]:7%$8 4'2: (:2:7: 7'% '2-' A+%\2&2+27] ()* #(?2* ;#0:6#%-20)(+ (/(2+(&2+27] 2) 7'%,:% 0A 7'%?#0*,;720),)27:8 4'% 2)*2/2*,(+ $0*,+%: 0A 7'%?#0*,;720),)27 <0#= <27' ( #0+%# '%(#7' ()* ;() &% ;0$&2)%* 70 $(=% &07' &(7;' A,#)(;%: ()* ;0)72),0,:67'#0,-'?,7,)27:8 4'% 7#%(7$%)7 0A 7'% '%(7%* ;'(#-% 7(=%:?+(;% &] $%(): 0A /%#],)2A0#$ (2# ;2#;,+(720) <27' (2# *,;7 :]:7%$: :?%;2(+] *%:2-)%* A0# 7'2: (??+2;(6 720)8 4'% $0*,+%: 0A 7'% :7()*(#* /%#:20) (#% %e,2??%* <27' %+%;7#2;(+W 0# )(7,#(+ -(:W 0# ']6 &#2* '%(72)- :]:7%$:8 4'2: %):,#%: /%#]?#%;2:% 7%$?%#(7,#% ;0)7#0+8 4'()=: 70 7'%,:% 0A :7()*(#* $0*,+%:W (+$0:7 ()] $0*,+% ;() &% ;0$&2)%* <27' ()] 07'%#8 Z0# 7'% A+%\2&+% (*(?7(720) 0A 7'%?+()7?%#A0#$();% 70 7'% ;'()-2)- *%$()*: 0A?#0*,;720)W 7'2: :]:7%$ 0A%#: /2#7,(+],)+2$27%* 0?720): A0# 7'% *%:2-) ()* #%*%:2-) 0A 7'%?#0*,;720),)27:8 Z0# 7'% #,)6,? 0A ( '%(7 7#%(7$%)7?+()7 (7 ()] :27%W (7 A2#:7 ( :$(+,)27W A0# %\($?+% 2) 7'% A0#$ 0A ( ;'($&%# A,#)(;% ;() &%,:%*8 3: 7'% *%$()* A0# ;0$?0)%)7: 2);#%(:%: 0# 7'%?#0;%: ;0)7#0+ ;'()-%:W 7'%?#0*,;720)?+()7 2: 7'%) (*(?7%* ()* %\7%)*%* <27' (*6 *2720)(+ $0*,+%:8 4'2:?+()7 7%;')0+0-] ;0);%?7 $(=%: 27?0:2&+% 70 7(=% (+,$2)2,$ ;0$?0)%)7: %(#+] 0)W 28%8 (+#%(*] *,#2)- 7'%?#0;%: *%/%+0?6 $%)7 :7(-%W (: 0)%60A?2%;%: 0# :$(+?#0*,;6 720) #,):W 70?+()7: 0A 7'% :($% 7]?% <'2;' (+:0 ;0$% 2)70,:% +(7%# A0# $(:?#0*,;720)8 N) 7'2: <(] 7'% ;0:7: 0A (?#0*,;720),)27 $(7;' 7'% (;7,(+ #%e,2#%$%)7:8 4'% A,+6:;(+%?#0*,;720)?+()7 7'%) &%;0$%: )%;%:(#] 0)6 +] <'%) $(:?#0*,;720) &%-2):8 9%/%+0?6 $%)7W 2);+,*2)-?2+07 #,):W ;() &% *0)% ( # <27' ( :$(+?#0*,;720),)27 :%7,? +0;(+]8 4'% 0,7?,7?%#A0#$();% 0A 7'%?#06 *,;720)?+()7 ;() &% 2);#%(:%* 2) :7(-%: *,#6 2)- 7'% #,)6,??'(:% ()* #%*,;%* (-(2) 2A 7'%?#0*,;720) A2-,#%: *%;+2)%8 3 A,#7'%# A%(7,#% 0A 7'2: :]:7%$ 2: 7'(7 7'%,)27: ;() &% #%+0;(7%* 2) 7'%?#0*,;720) A+0< +0;(+] (7 ()] 72$%W :2);% 7'%?+()7 $0*,+%: (#% )07 A2\%* &] &,2+*2)- ;0):2*%#(720):8 Z0# %\($?+% ( )%< (#()-%$%)7 $(] &% #%e,2#%* 2A (**2720)(+?#0;%: :7%?: (#% 2);0#?0#(7%*

4 #! + 9(0"+#0! 9(0 & *& * 041 $+ *4&0 #2 +5 *(!0 40!'(! "" &0 +*+ + 4%-!+& 02 +!+#( 9(0"+#0! &n! */ +0 $ *(*!'" "#2(!+45= Q(!+451 *!%$( 02 2(!* %0"4& *( */*#4*$4 o *! #(L! %0"4 *!" * M "#*L! %0"4=? *&0#*+" +(*!&- 90(+ +!040'5 #& 9+ +0'+( *& (n#("1 %*+" *4 9(0"+#0!= N*(#0& +(*!&90(+ %0"4& 20( + %0/%! (*H& *! #2! &*(5 $ &994%!+" $5 &9#*41 #!"#/#"*4 &04+#0!&=? 2(!* %0"4& 0!&#&+ &!+#* (!* 0&#!' #+ #!&4*+#0!1 *!" #!- 4" + *+#!' &5&+%1 *#( #(4*+#0!1 + +(*!&90(+ &5&+% *!" + &#+#!' n#9%!+=? 0%90!!+& #!/04/" *(1 20( 7*% (!* "00(1 *! #!+(% "#*+ "00(1 * (*%9 #+ #!+'(*+" +(*!&90(+ &5&+%1 *!- +(*4 0!+(04!#+ *!" "*+* (0("#!' 2*#4#+5= O0( 7*%941 + #(L! %0"4 #& $#4+ 0%94+ #+ #+& *#( & (*!&90(+ &5&+%1 &#+'*( *!"!0#& "*%9#!'1 *!" *! $ #!+'(*+" #! * 4#! *& * 40&"!#+=? M "#*L! %0"4 0!&#&+& 02 +( $*&#!#+&p + 0!+*#!(&1 + 9%9!#+ *!" + +(*!&90(+ &5&+%= 4 +!#+& *( &+ 9 0! ( 02 + RSST VW XYZ[\]Z^_[Z àz b]zcd]czsyc][ef[ ge_t VW hyid `jz k]zci]czyf ijlmj\[\]k!! "# $% &!'! "( )*(!+(,- '( "( "#.+*!"*("$*&+#! /0(''$! &#!"1 (20("(+!" (%3'4#+ "*&.5&+% "!!0 "# /#42,4+#' 6 &+*4+!'!" "# 247#$4 &(8&+!' "( )*(!+(,'( %#+ &9- :#2#&! ;#!$*+! 28( "# <*+#4= ;#!:#' "#,>(! $% &!'! "( )*(!+(,'(!" "# 28( "!?(*!&90(+ #+#' 6 &+*4+!' &#!" #%% ( '4#= A# )*(!- +(,'( B$$= CD1 #( $% &!' E=FGG 7 E=FGG %%1 H3!!! #!:4! 0"( *4&.+*94 : #!( %*7= I3 /0! #( E=FGG %% :&*%%!'- &+4+ ("!= A# I3 "& #!:4!! )*- (!+(,'(& #!!(*4$ "&.+*94& #&+!( /0! "! : $*!"4!"! <*+#4! *$,!'#'= A ( #!"#/#" 4! 6 &+*4+!' "( 2!*- %! 28( "# J0%90!!+! &#!" H#! 6(!- :! '&+:+= A# < *2&4*'!' "( <*+#4 #! "! K2!!" #! "( #(L! &0# "# M "#!L! &#!" &0 '&+*4++1 "*& &# 28( #! &( '(0> <*!"$(#+!+(&#"4#( 6 0% +(#! '4# (+#' *!!"$*( &#!"= N0( *4% 28( "# ),(% $*!"4!' /0!.+(H+($*+#4! #&+ "# ;!+#H4!' /0! )*(!+(,'(! #! &!+4#( O*H+0(1 #4 "# H0(H+ 24*' "( <*+#4 "# N (20(- %!' /(%#!"(+=.0 H*!! "( 2*!" 28( P#+*($#+ &!+4# (":#(+ ("!= A ( #!"#/#" 4 )*(!+(,'( %& &0 *2- '$*+ &#!1 "*& "# &!&#$4! < (# "& <*+#4& '&+8+:+ ("!1!" "*& "! ;#!- 248&! *& "% 6#>9(0: & P!!' '+(*- '! #("= 4 )*(!+(,'( &#!" %#+ #!% #!"- +#'! Q0" 'H!!:#!+1 "( "! )*(!- +(,'(!" "# "*(*2 $2#!"4#! $*+#4- &9:#2#&! ;#!$*+! #"!+#2#:#(+=.0 H*!! "( ) ' "& )*(!+(,'(&!" &#!( Q*(- '!*/(204'+!" ('#&+(#(+ ("!= A*& qrs uvwxy vz z{w }~s qs~r vxv zvw }x{ { ¹º»¼»¹º ¾»¼À ÁÂÁà Ĺ Å ÆÇÈÉ ÁÂÁÃ Ê À¼Ë À»É ¾»¼À ƒ ˆ Œ ˆ ŽŽ ˆ Ž ƒ Œ ˆ ˆ Œ Ž Œ š œ Œ ˆ Ž š Ž Œ ˆ Ž Œ Œ œ ˆ Ž Œ Ž Ž ž Œ Ž Ÿ Œ ˆ Œ Žœ Œ œ Œ ˆ Ž ŽŒ œ Œ ŒŽ œ Œ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ŽŽ ƒ ˆ ª«ŽŽ Œ ± ² «ª ³«² «ª ³«µª ±ˆ ± ± ±ˆ

5 !"#$%&%'()*+,)-./#0-#($$ *%# 2)+(-% 34#* *%$!(#%)5#"-%#,)*.%4)%) 6(,5%4+%) %)5./#%7'%)* ()-%/(.58 9(.5 *4% :'(#-% *%. %4)-%'%)*%)!(#%)5#"-%#. )47'5 ;,$ (<5,%+ %4)-%.5%+5%) 9#0;%.=.0#-5 *4% (,50$(54.7'% >5%,%#,)- *%# 2)+(-% *(. *4% 2))('A $% *%. )47'5 /(.%)*%)!(#%)5#"-%#. B%#A 3%4-%#5 34#*8 CDCEFCEGDH IJD KLCD GDM MCECD NOCFPQCEGDH!"'#%)* *%. -%.($5%) 9#0*,<540)./#0;%.%. 3%#*%) R(5%) %#;%,-58 2+% *4%.% R(5%) 3%#A *%) 4$ ;%)5#(+%) >5%,%#,)-.&(,.5%4) %#?(.5,)* -%./%47'%#58 S+%47';%454-3%#*%) *4% R(A 5%) *%) %4);%+)%)!(#%)5#"-%#)=,)*.0$45 (,7' %T(<5 U%*%$ 6(,5%4+= ;,-%0#*)%58 R4%.% V,0#*),)-,)* R0<,$%)5(540) <()) ;%)5#(+ B0) 2+,B(540) 3%#*%)8 R%# 4))0B(54B% 2).(5; *%. >W.5%$ B0) 2+,B(540),)* X%)0B( YZ[ X'%#$/#07%.,$A?(.5 *4% S%.($5'%45 B0) 9#0;%.%)5347<+,)-= 9#0;%.<0)5#0+%= 2)+(-%)<0);%/5= 2)+(-%)A &%#%45.5%+,)-,)* %4).7'+4%\+47' R0<,$%)5(540),)* >/%47'%A #,)-8 *4% 2)+(-%) <0$$5 %4).5()*(#*4A.4%#5%. >W.5%$ ;,# ^&%#3(7',)- *%# 9#0*,<A 540).()+(-%) ;,$ _4).(5;8 R4%.%. %#$`-+47'5,)5%# ()*%#%$ *4% 4)*4B4*,%+%= B0#(,.7'(,A %)*% [).5()*'(+5,)- *%# 4)5%-#4%#5% R(5%)'(+5,)-8 2&3%47',)-%) B0$ a0#$(+,)* (<5,%+% [.5AR(5%) 3%#*%) ;%)5#(+ %#?(.5,)* ()(+W.4%#58 R4%. (+% 3%+53%45 4).5(+4%#5%) 2)+(-%) -+%47'%#A $(\%) %#?0+-%)8 R4% ^&%#3(7',)- *%# 2)+(-%) %#?0+-5,)$45%+&(# (,. *%$ 2+,B(540) X%7')0+0-W :%)5%# 2X: 4) 9(*%#&0#)8 R4% %#?0#*%#+47'% 9#0;%.*0<,$%)5(540) 34#* '4%# ;%)5#(+ *4% ()?0#*%#)*%) >5%+%) (,?&%#%4A 5%5,)* %)5./#%7'%)* *%$ 2)3%)*%#3,).7',$-%'%)* &%#%45-%.5%+58 2)/(.,)-%) *%#!"#$%&%'()*+,)-./#0A ;%.%= *4% %B%)5,%+ 3"'#%)* *%# 9#0*,<A %4);%+)% 6(,5%4+% %#?0#*%#+47' 0*%# 3%#*%)= (,7' <,#;?#4.54-%= <`))%) *,#7' *(. ;%)5#(+% R(5%)A,)* b%a ;%/5$()(-%$%)5 (& %4)%$ &%.54$$5%) >547'A (+% 3%+53%45 4$ 9#0*,<540)./#0;%. &%?4)*+47'%) 6(,5%4+% -+%47';%454-,)* ;%)5#(+ 3%#*%)8 7cEdCeCQKDMfGDH djeff 2+,B(540) &4%5%5 *4%!"#$%A &%'()*+,)- B0) 2+,$4)4,$&(,5%4+%) (,? 6(A.4. *4%.%#.5()*(#*4.4%#5%)= $0&4+%)!"#$%A &%'()*+,)-.()+(-%) g2&&8 hi8 R,#7' *4% ;%)5#(+% 2)+(-%)A,)* 4.5 ($ 2,?.5%+,)-.A,)* 6%5#4%&.0#5 <%4)% *4% 9#0;%.*0<,$%)5(54A 0),)* *(. R(5%)$()(-%$%)5 %#?0#*%#+47'8 2+% R(5%) <`))%) j ;%)5#(+ -%.($$%+5,)* ;, :'(#-%)/#050<0+%) B%#(#&%45%5 j () *%) U%3%4+4-%) _$/?")-%#= &%4./4%+.3%4.% %4)%) 2,50$0&4+'%#.5%+%#= 3%45%#-%+%45%5 3%#*%)8 2,?-#,)* *%# *4% 9#0*,<540).()+(-%) 4.5 %. $`-+47'=.030'+ k0#.%#4%) (+. (,7' 9#0*,<540)./45;%) &%4 _4)'(+5,)- *%# 9#0;%.&%*4)-,)-%),)* *%.!"#$%&%'()*+,)-.%#-%&)4.%. (,? ()*%#% 2+,B(540)A9#0*,<540).()+(-%) ;, B%#+(-%#) 0*%# () B0#+",?4-%) 2,?.5%+,)-.0#5%) (&;,A (#&%45%)8!%)) *4% 9#0*,<540).;('+%) %4)% %4-%)A.5")*4-% 9#0*,<540).()+(-% (,.+(.5%)= <()) *4%.% ;,$ 6%4./4%+ *4#%<5 )%&%) *%# S4%\%A #%4 (,?-%&(,5,)* *4%!"#$%&%'()*+,)- B0# Z#5 0')% ;,."5;+47'% X#()./0#53%-%,)* 0')% _)5347<+,)- %4)%. ()+(-%)./%;4?4.7'%)!"#$%&%'()*+,)-./#0;%.%. 3%#*%)8 >0 <`))%) 6%5#4%&%= *4% &4.'%# +%*4-+47' 2+,$4)4,$&(,5%4+% 3(.7'%),)* &%.7'47'5%) 0*%#,$?0#$%)= 4'#% R4%).5+%4.5,)- *,#7' *4%!"#$%&%'()*+,)-.4))B0+ %#3%45%#)8 _4) Z&%#?+"7'%)&%.7'47'5%# 0*%# (,7' %4) l$?0#a $%# <()).0 *,#7' *%) _4).(5; *%. >W.5%$. 2+,B(540) %4)% ;%#54?4;4%#5%!"#$%&%'()*A +,)- *%# 6(,5%4+% +%4.5%)8 NLKDMKEMFmFCEGDH Kfm NPQfnmmCfFMCC R4% >5()*(#*4.4%#,)- *%# 2)+(-%)&(,.5%4)%,)* *%# 9#0;%.%.4)* *4% *4% )%,%!"#$%&%'()*+,)-8 R4% 4))0B(54B% o%#()-%'%).3%4.% &(.4%#5 (,? %4)%# -();'%45+47'%) 6%5#(7'5,)-,)* k%#a (+%# _+%$%)5% *%. 9#0;%.%.8 R4% pqqr tu vwxyzqz{ }~ } } zƒ } x zxˆ ˆ }~ x~q ẑ }z} Š r tu z ˆ ˆxz ŷz}ˆ Œ }ˆƒ } xz~ x y ˆ }~ x~ y ~ z.'%*8 a0./%74(+?0,)*(540). (#% )%%*%*8 X'% 4)*4B4*,(+ $0*,+%. 7() &% *%+4B%#%*=.%5,/ ()* $(*% #%(*W?0#,.% 345'4) (?%3 *(W.8 X'()<. 50 5'% /#40# /#07%. *%B%+0/$%)5 ()* 5'%.5()*(#*4;%*,)45. ()* /#07%.%.= 5'% #,)A4) /'(.% )%%*%* 345' 5'%,.,(+ 4)*4A B4*,(+ /+()5.?0# $(57'4)- 5'% /#07%.%. ()* /+()5 70$/0)%)5. 4. )05 #%Ž,4#%*8 Z)+W 5'% 70+(&0#(540) 0? 5'% $0*,+%. 345' 5'% +07(+ /#0*,7540) '(. 50 &% %.5(&+4.'%*8 6KP m _B%) 5'0,-' 5'% *4$%).40). 0? 5'% #(7<. (#% /#%*%5%#$4)%* &W 5'%.5()*(#*4;(540)= 5'%.W.5%$.54+ #%Ž,4#%. ()* %)(&+%. *4B%#.45W 4) 5'% *%.4-) ()*?+%T4&+% %Ž,4/$%)5 0? 5'% #(7<.= 345'./%74?47?454)-.?0# 5'% 70$/0)A %)5.8 Z)+W 5'% 0,5%# *4$%).40). 0? 5'% #(7<. ()* 5'% *%.4-) 0? 5'%4#,)*%#.4*%.= 3'47' 4. 4$/0#5()5?0# 5#()./0#5= (#% 5'%.($% 4) (+ 7(.%.8 X'% #(7<. g]4-8i= '%#% $%(.,#4)- = T = $$= 7() &%,.%* 4)*4B4*,(+W 0#.5(7<%* 50-%5'%#,/ 50 ( $(T4$,$ '%4-'5 4) 5'4. 7(.% 0? = $$8 X'% '%4-'5 0? 4)*4A B4*,(+ #(7<. 345'4) (.5(7< *%/%)*. 0)+W 0) 5'% 70$/0)%)5. 50 &% 5#%(5%*8 a0 #%.5#47540). (#%.%5 0) 5'% *%.4-) 0? 5'% '0+*%#.?0# 5'% 70$/0)%)5.8 X'% 4$/4)-%A $%)5 0) 5'% 70$/0)%)5. 4)50 5'%?,#)(7%. ()* 5'% 24#,%)7' ()* 5'% %*4(,%)7' (#% *%.4-)%*.,7' 5'(5 5'%W 7() &%,.%* %Ž,(+W 3%+?0# ( B%#W 34*% #()-% 0? *4?%#%)5 -%A 0$%5#4%.8 [) /(#547,+(#?0# 5'% '%(5 5#%(5$%)5 0?.5#,7A 5,#(+ 70$/0)%)5.= 5'% *%B%+0/$%)5 0? #(7<. 4. () 4$/0#5()5?(750#.4)7% 70#%75 /0.4540)A)- 0? 5'% 70$/0)%)5. #%*,7%. *%?0#$(540)8 X'4. 7() 70).4*%#(&+W #%*,7% 5'% 70.5 ()* %?0#5?0# 70#%754B% 30#<8 X'% 4)*4B4*,(+ #(7<. $,.5 &% 70).5#,75%*

6 !"#$ &$'& &$(!()!*&*+( ',('! -. &$( #-/0-)1 ()&! ',(!"00-,&(23 ')2 *).4"()#(!!&(//*)5.,-/ &$( #'!&*)5 0,-#(! ',( &'6() *)&- '#1 #-")&7 8+(,9,'#6 *! 0,-+*2(2 :*&$ ' #4(', #-2( &$'& *2()&*.*(! &$(,'#6 *&!(4. ')2 &$( #-/1 0-)()&1!0(#*.*#.*&*)5! -) *&7 ;$"!3 &$(,-"&( -. &$(,'#6 ')2 *&! 4-'2 #') <( &,'#6(2 ')2,(#-,2(27 ;$( $('& &,('&/()& 0,-5,'//( -. &$( 04')& *! '2'0&(2 &-!"*& &$(,'#6! ')2 &$(*, #-/0-)()&!7 =. &$( 4-'2 -. ') *)#-/*)5,'#6 2-(! )-& /'&#$ &$( 0,-#(! #",()&49!(& "03 &$( '"&-/'&*# 04')& #-)&,-4!9!&(/ ()!",(! &$'& &$( ()&,9 -. &$(!'*2 >:,-)5?,'#6 *! 2*!'41 4-:(27 CAG FJ GCDC ;$,-"5$-"& &$( 0,-2"#&*-) 0,-#(!3 2'&' ',( 0,-2"#(27 K4 &$(!( 2'&' ',(,(5*!&(,(2 ')2!&-,(2 *) &$( #()&,'4 #-)&,-4 /-2"4(7 K& &$(!'/( &*/(3 &$( 2'&' ',( '!*5)(2 &- *)2*+*2"'4,'#6! ')2 &$"! '4!- (L'#&49 &- ('#$ #-/0-1 )()&7 ;$*! '!*5)/()& ')2 2-#"/()&'&*-) #') <( #',*(2 -"& #()&,'49 <9 K4"+'&*-)7 ;$( *))-+'&*+( '00,-'#$ -. &$(!9!&(/ <9 K4"+'&*-) ')2 ;()-+' MN= ;$(,/0,-#(! ()#-/0'!(! &$( &-&'4*&9 -. 0,-#(! 2(+(4-01 /()&3 0,-#(! #-)&,-43 04')& 2(!*5)3 04')& 0,(0','&*-) ')2 0,-2"#& /-)*&-,*)53 *)#4"21 *)5 2-#"/()&'&*-) ')2 2'&'!&-,'5(7 O-, &$( 04')&! '!&')2',2*P(2!9!&(/.-, /-)*&-,*)5 &$( 0,-2"#&*-) ")*&! *! "!(27 K/-)5 -&$(, &$*)5! &$*! ()'<4(! &$( *)2*+*2"'4 ')&*#*0'&-,9 /'*)&()')#( -. &$( (Q"*0/()&3 ')2 ()!",(! *)&(5,'&(2 2'&',(&()&*-)7 R(+*'&*-)!.,-/ )-,/'4*&9 ')2 #",()& '#&"'4 2'&' ',(,(#-,21 (2 #()&,'49 ')2 ')'49!(27 ;$*! #') <( 2-)( (Q"'49 :(4.-, 04')&! *)!&'4(2 ')9:$(,( *) &$( :-,427 ;$( 04')&! ',( /-)*&-,(2 2*,(#&49.,-/ &$( K4"+'&*-) ;(#$)-4-59 S()&(, K;S *) T'2(,1 <-,)7 ;$( )(#(!',9 0,-#(! 2-#"/()&'&*-) *! 2,':) "0 #()&,'49 &$(,(3 0,(0',(2.-, &$( 04'#(! &$'& )((2 *&3 ')2!"004*(2 '! 0,-/0&49 '! &$( "!(, :*!$(!7 K2'0&'&*-)! -. &$( $('& &,('&/()& 0,-#1 (!(!3 :$*#$ ',(!-/(&*/(! )((2(2 -, 2(!*,(2 2",*)5 &$( 0,-2"#&*-) 0$'!( -. *)2*+*2"'4 #-/0-)()&!3 (+() '&!$-,& )-&*#(3 #') <( #',1,*(2 -"& <9 &$( #()&,'4 2'&' ')2 0,(!#,*0&*-) /')'5(/()&!9!&(/.,-/ '!(& &',5(& 2'&(3!*/"4&')(-"!49 ')2 #()&,'49.-, '4 &$( #-/1 0-)()&! ")2(,5-*)5 &$( 0,-2"#&*-) 0,-#(! ')9:$(,( *) &$( :-,427 K4"+'&*-) -.(,!!-4"&*-)!.-, &$( $('& &,('&1 /()& -. '4"/*)*"/ #-/0-)()&! -) &$( <'!*! -.!&')2',2*P(23 /-<*4( $('& &,('&/()& ")*&! YO*57 Z[7 ;$')6! &- &$( #()&,'4 04')& ')2 0,-#1 (! /-)*&-,*)5!9!&(/ )- *).,'!&,"#&",( *! )((2(2 '& &$(!(&*)5 "0 ')2-0(,'&*-) 4-1 #'&*-).-, 0,-#(! 2-#"/()&'&*-) ')2 2'&' /')'5(/()&7 K4 &$( 2'&' #') <( #-4(#&(2 #()&,'49 ')2 0,-#(!(2 &- 0,-2"#( <'&#$ 0,-&-#-4! \ :$*#$ ',( 0'!(2 -) &- &$( '00,-1 0,*'&(,(#*0*()&3.-, (L'/04( ') '"&-/-<*4( /')".'#&",(,7 ;$')6! &- &$(!&')2',2 /-2"4(!.-, &$( 0,-2"#&*-) 04')& *& *! 0-!*<4( &-,(4-#'&( <-&$ 0*4-&!(,*(! ')2 '4!- 0,-2"#&*-) 0('6! &- -&$(, K4"+'&*-) 0,-2"#&*-) 04')&!3 -, &- 0,-1 #(! &$(/ '& 0,-+*!*-)'4!(&1"0 4-#'&*-)!3 :$*4( /'*)&'*)*)5 &$( 0,-#(!*)5 #-)2*&*-)! ')2 &$( $('& &,('&/()&,(!"4&!7 =. &$( 0,-2"#&*-).*5",(! (L$'"!& &$( #'0'#1 *&9 -. ') *)2(0()2()& 0,-2"#&*-) 04')&3 &$*! #').-, (L'/04( <(!(& "0 2*,(#&49 )(L& &- &$(.-")2,9 ')2 &$( $('& &,('&/()& #') &$() <( #',*(2 -"& -) &$(!0-& :*&$-"& '22*&*-)'4 &,')!0-,& ')2 :*&$-"& 2(+(4-0*)5 ' 04')&1!0(1 #*.*# $('& &,('&/()& 0,-#(!7 O-, (L'/04(3-0(,'&*-)! :$*#$ ")&*4 )-: $'+( -)49 #4(')(2 ')2 #-'&(2 -, 2(.-,/(2 '4"/*)*"/ #-/0-)()&!3 #') (L&()2 &$(*,!(,+*#(! *) ','&*-)'4 /'))(,7 K!",.'#(1#-'&1 *)5 <"!*)(! -, (+() ' 2(.-,/'&*-) <"!*)(! #') *) &$'& :'9 #',9 -"& #(,&*.*(2 $('& &,('&1 /()& -. &$( #-/0-)()&! <9 "!*)5 &$( K4"+'1 &*-)!9!&(/7 0DCAGCBGE]CDEFA CH `&')2',2*P'&*-) -. &$( 04')& /-2"4(! ')2 0,-#(!(! *! &$( 6(9 (4(/()&.-, &$( )(: $('& &,('&/()&!(,+*#(!7 ;$( *))-+'&*+( '00,-'#$ *! <'!(2 -) ' $-1 4*!&*# #-)!*2(,'&*-) ')2 4*)6*)5 -. '4 &$( 0,-1 #(! (4(/()&!7 ;$(!&')2',2! 2(+(4-0(2 ',( "!(2 &- '#$*(+( &$( *)2*+*2"'4 0,-#(! 0'1,'/(&(,!.-, $('& &,('&/()& :*&$ &$( #-/0-1 )()&1!0(#*.*#,'#6!7 a(5',24(! -. :$(,( &$( #-/0-)()&! $'+( <(() 0,-2"#(23 <9 +*,&"( -. &$( #()&,'4 2'&'!&-,'5( &$( 04')&!!&*4,(#-51 )*!( &$(,'#6 ')2 '!*5) &$( #",()& 0,-#(! 0','/(&(,! &- *&7 K)2 &$*!3 :$(,(+(, *) &$( :-,42 &$( 0,-2"#&*-) 04')&! ',( -0(,'&*)57 =)2*+*2"'4 #-!&1*)&()!*+( ')2 &*/(1#-)!"/*)5 &(!&,")! ',( )-: &$*)5! -. &$( 0'!&7 0bXXCB_ ;$')6! &- &$(!&')2',2*P(2 /-2"4(! -. &$( /-<*4(3 *)&(5,'&(2 $('& &,('&/()& ")*&! &$( K4"+'&*-) ')2 ;()-+' MN= ;$(,/0,-#(!!9!&(/ /'6(! *& 0-!*<4( &- 2(+(4-0 0,-#(!(! #()&,'49 &- &$( 0-*)& -.,('2*)(!.-, /'! 0,-2"#&*-)3 :*&$-"& '4,('29!(&*)5 "0 &$( ()&:*#6(4&() `&')2',2! :(,2() (*)5(!(&P&3 "/ 2*( *)2*+*2"(4() T,-P(!0','/(&(,.c, 2*( de,/(<($')24")5 /*& 2(/ <'"&(*4!0(P*1.*!#$() d',()&,e5(, P",('4*!*(,()7 85'4 :- 2*( f'"&(*4( 0,-2"P*(,& :(,2()3 (,6())() 2*( K)4'5() 2",#$ 2*( P()&,'4( R'&()$'4&")5 *//(, 2() d',()&,e5(, ")2 -,2)() *$/ 2*( '6&"(4() T,-P(!0','/(&(, P"7 g)2 2*(! c<(,'4 2-,& '". 2(, d(4&3 :- 2*(!( T,-2"61 &*-)!')4'5() <(&,*(<() :(,2()7 =)2*+*2"(4(3 6-!&()*)&()!*+( ")2 P(*&,'"<()2( ;(!&4e".( 5($h,() 2(, i(,5')5()$(*& ')7 R",#$ 2*(!&')2',2*!*(,&() f'"!&(*)( 2(, /-1 <*4() *)&(5,*(,&() de,/(<($')24")5!')4'5( *!& (! /*& 2(/ `9!&(/ +-) K4"+'&*-) ")2 ;()-+' MN= ;$(,/0,-#(! /h54*#$3 T,-P(!( <*! P", `(,*(),(*.( P()&,'4 P" ()&:*#6(4)3 -$1 )( 2*( ()25c4&*5( T,-2"6&*-)!')4'5( <(,(*&! '".P"<'"()7 `- :(,2() 2*(!-)!& c<4*#$() 8)&:*#64")5!P(*&() :(!()&4*#$ 5(6c,P& ")2 2*( k-!&().c, (*)() T,-2"6&*-)!')4'". :(1!()&4*#$,(2"P*(,&7 R*( K)4'5() 6h))() *) 54(*#$(, l"!'/1 /()!(&P")5 ') ")&(,!#$*(24*#$() N,&() '".1 5(!(&P& :(,2() ")2 4*(.(,) +(,4e!4*#$ *//(, 54(*#$( de,/(<($')24")5!(,5(<)*!(7 R*( /-<*4( de,/(<($')24")5!')4'5( <*(&(& ")&(, f(*<($'4&")5 2(, +-) c<4*#$() T,-2"6&*-)!')4'5() 2(, ;()-+' MN= ;$(,/1 0,-#(! <(6'))&() l"+(,4e!*56(*& ")2 m"'1 4*&e& 2*( nh54*#$6(*&3 n'&(,*'4&,')!0-,&( ")2 k-!&() P",(2"P*(,() ")2 2'/*& a(!-",#() P"!#$-)()3!-:*( (*)() 0-!*&*+() f(*&,'5 P"/ S',<-) O--&0,*)& 2(, T,-2"6&*-) P" 4(*!1 &()7 n*& 2(, P()&,'4() 2*5*&'4() o<(,:'#$")53 P()&,'4(, R'&()')'49!( ")2 P()&,'4(, 8,!&(41 4")5 2(, f'"&(*42-6"/()&'&*-) 2",#$ K4"+'1 &*-) <*(&(& 2'! k-)p(0& 2*( 6-)&*)"*(,4*#$( T,-2"6&*-)!c<(,:'#$")57 R*(!!#$4*(p& '"#$ 2*( 8,/*&4")5 2(! d',&")5!<(2',.! ")2 2*( R",#$.c$,")5 2(, d',&")5 2",#$ ;()-+' MN= ;$(,/0,-#(! (*)7 ;,')!0',()&( `&c#66-!&()(,/*&4")5 ")2 (*) 6'0*&'4!#$-)()2(! k-)p(0& 2",#$ i(,/*(1 &")5 2(, K)4'5()<'"!&(*)( \ P"!'//() /*& 2(,().4(L*<4() 8*)!'&P/h54*#$6(*&() \ :(*1!() 2() d(5 P", 29)'/*!#$() K)&:-,& '". 2*( '6&"(4() K).-,2(,")5() ') 2*( de,/(1 <($')24")5 6-/04(L(, f'"&(*4(7 q',&:*5 ;$*(3 i(,&,*(< K)4'5() M(*#$&/(&'4(3 ;(1 )-+' MN= ;$(,/0,-#(! r/<q3 8!()7 `')2,' 8)5(46(/(*(,3 n')'5(, Os8 ")2 m"'4*1 &e&3 K;S K4"+'&*-) ;(#$)-4-59 S()&(, T'2(,<-,) r/<q3 T'2(,<-,)7

7 !!"!!#!$! $!! $! $!! % &!! '(!!! '!!! $! & %!! " & "(!'(!#!! $!!!$!! )! $%!!'(*& ("!# +,-!$! &!."! $'!!!$!!'! $! '!!!!!'( %!&!$.%#! ' "!%! ' & )!! % $%! (!!! $! $! '( /#!!! $& %!!!!$ $!!!!(%! $!! '(!# +,-!$!!!!$ &%! '(!%! $! 0 %!! "!!1'! & 0 "! "( "($ "!!!*!$!!!!$!$!1 $! "%! :! +% ;! <*$!!# +,-!$! =$'9 <! =!$( : <%!.!$!! $%! /B /#!%( B!! C!' =$'9 C!' 2 E76FG8H IHE4 JKLH7G6 M7H8HNNGO E7H8GPHQ4 6R M7H8HNNG ST4738G6Q U763E VW YZ[\ ]^ _àbcd^e af` gh_hw^d^ ifdj kab^` ]la mafnlk af` o^`p qc`dk rst ur^à savfkcaw tw^ǹpw mcv^k ao^w x hw cwwaohkco^ hwey hiiaècwn ka bhwpy `^oaj vfkcawh`p mcv^k l^hkcwn dpdk^b mhd^e aw kl^ _`cwic_v^ fdcwn _^`bhw^wk bhnw^kd x klhk ck ]afve nfh`hwk^^ iawdce^`hmv^ ^W^ǹp dhocwndy hiif`hk^ mcv^k labanj ^WczhkcaW hwe _^`q^ik kh_^`cwn{ We da ck ]hd} af` _àbcd^ lhd m^^w ~^_k{!!!!#! % # $#!$! %! "(!1!!!#!!<#! % '!!% ( ( %$! &!!!$% $#! (! (!$ "!! $%!!! % $! %&% '!! &! '!!! %% $ %!!!%!!'(! / (!$!!$!!$&!!!!! (!$(!%!$&!!( $! 0!!*! /!(!! *( ''!!1!! '! $.%! #!( %!!%( #%'! '! "!*!(! %!& ƒ ƒ ˆ Š Œ Ž Ž ˆ Ž Š Œ Ž Œ Ž Ž š œ šžÿ œž ŸœŸž œ žÿ š ª š š «Ÿ Ÿ ±²³ µ ¹ º» ±¼»½ ² ¾ Àµ² ¹ º» Á ±¼»  ÃÄÅÆÅÇÇÈ ÉÊËÄÌÆÈÍÎ ÏÐÑÒ2ÓS ÔSÓÕÒÖ ÖUØ Ù ÕS2Ô ÔÑS2ÔÚ SÒÔ

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG VĂN TẤN CÁC ĐƢỜNG THẲNG EULER, SIMSON, STEINER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.01.13 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD-

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD- MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC-AD--10 ENGA-CC-RD--11 EDCA-CC-JC--24 GEOA-CC-SM--G1 HSA-CC-BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-BH--12 PLSA-CC-SS--15 SANA-CC-JPC--17

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn