ÑÖÇ ÕÝÑí

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÑÖÇ ÕÝÑí"

Bản ghi

1 5HVHDUFK 6 F LH Q W LI LF -RXUQDORI$UGDELO RI0HGLFDO6FLHQFHV +HDOWK6HUYLFHV 8QLYHUVLW\ 9 ROO1R-XQ6H S Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{ʌŠaê¼ ŸÄ n» Ì]{YÊ Z»{Êf Y Æ]cZ» y Ä]½ZËÔf^»Ê³{ ˆ Y½Y Ì»ŠÅZ {ÉZf ÊfyZÀ ½Z»{ ÌiZe {Y»»LÂ Ê Ì ŸÉ ^ f {, ÊËZ Y Ì»Y f {, ¹Ô ÓYÈ iã ÅZ f { LÂ Ê a½yézåé À]ºÌˆ e{ä ÃY¾ËY d YÊ YµÔfyY Ë{ZÌfŸYZË{Y»Ä]Ê fˆ]y Å ÄÀÌ» Ä]½ZËÔf^»¾Ì]{Ä d YÊeÓÔfyY Y Ì Ê³{ ˆ Y d YÊ YžËZ µôfyy¾ì»{d Yà / Ë e{yâ»» {ʳ{ ˆ YÉZf ÊfyZÀ ½Z»{ÊŒz] iyê]zë YŠÅ a¾ëy¹zn Y Y Å { ʻà Ë{{Y»»LÂ Ã Ì q Z]Ê» {Y»»L Ä]Ôf^»½YZ¼Ì] Z Y ]{Y»»L Ä]Ôf^»{»½ Z¼Ì] ½MÊ d ³¹Zn YÊ] neâ ]ŠÅ a¾ëyz Z»Y {Â]ÊËY{½Z»{dve ¼fˆ»Â ]µz { c»ä]\zfà»{y Y [Zzf Y '60,9 Ê ÌzŒeÉZÅZÌ» ½Y½Z»{dveY{»¾¼ Äf Å c» Ê ºÌˆ eã ³{Ä]{Y Y¾ËY Àf Y \ ZÀ»µ fà ½Z»{Ä Â rìå ¹{à ³Ê] neã ³ Àf ³Y «ÉZf ÊfyZÀ ½Z»{dveµYà ³ Àf ³Y «ÊfyZÀ b,{â] Ì Y ³Â»{cZŸÔ Yd^iÄ»ZÀŒ adˆz Äf Z ]Y ]Y ĈËZ» à ³ { d ZË{ÊfyZÀ ½Y Ã{Z f Y ]½Â» M Yʳ{ ˆ YÊ]ZË YdÆm {d ³Y «Ì ve{â»zåäf Z˽» M a{½â» MŠÌa Ë»Z»É ̳à Y Y Z] ZÅÄf ZË ¹{½Â» M a{ê] neã ³{ {Â] Ë Ê³{ ˆ Y ZÌ]à ³{ ÅcY ¼ ]½Â» M Z Y ]½Â» MŠÌa Ä]cY ¼ Y{ ÊÀ» ÌÌ eêå ³¾Ì]ÊÅ ³½{½Â» M¹Zn YZ] d ZËŠÅZ Y{ZÀ»c Ä]cY ¼ ¹Â d Y{ Z^eYÊÅ ³½{ÉZÅ ÔfyY»L Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]¾Ì]ʳ{ ˆ Y½Y Ì»ŠÅZ {Êf̼ÅY a Š ÉZf ÊfyZÀ ½Z»{ É Ì³ÄnÌf { Z {Z«YZÆ M Å{ ÌÌ ey½yz¼ì]dyzà,ê³{ ˆ YŠÅZ ªË Ydˆ YÂeÊfyZÀ ½YÄ yy» d Y{{Y» {Ê ¼ŸÉ œ Zv YÊ ZÀ ½YʼÌe{ Ë Ê» œà] ÀÀ Y Ìa½Z {Âyµ fà {É ed^j»ã Ì ŸÄ ]Y,ʳ ^ dì Ì ] YÂeÊ»{Y»»L Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]{ʳ{ ˆ Y½Z»{Ê fà Ì]Y eäàì» Z]Äf Y{ªÌ¼Ÿ ÌiPeZÆ MÊŸZ¼fmY,É{ ÉZf ÊfyZÀ ½Z»{,{ZÌfŸY,{Y»»LÂ,ʳ{ ˆ Y É Ì ÉZÅÃY ÊfŒÆ] ÌÆ Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{Ê ZÀ ½YZË{Zf Y µâxˆ» R» ÊfŒÆ] ÌÆ Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{ [Z ŸY»ÊuY m{zf Y ÊfŒÆ] ÌÆ Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{Ê ÂÆÌ]ZË{Zf Y

2 Ì]{Y Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{ ʌŠaê¼ ŸÄ n» ½Z»{ d ³ ÄnÌf { Ê ] Y ĈËZ» ʳ{ ˆ YŠÅZ \mâ»y{zà»â ]Ê^Å~»ÊfyZÀ ŠÅZ \mâ»y{zà»â ] Ì ZÆÀeÊfyZÀ ½Z»{ [Y Y { ]Z,½Z»{ÄÀÌ» {½YZ ¼Å ½Â Ó Ä Ì { ¾ËY Ä] ÀÀ Ê» {ZÆÀŒÌa Y ÉZ Y \f» d Y¾ÌÌ^e ]Z«Â ÃZ³ Ë{ Y Ê fˆ]y Ì ve côyy»lëzf {»{Ê Y czÿô YÄ Zn M Y ½Y ºËÔŸ ] Ê Z»{ dyzà à ËÂ] ÊfyZÀ ½Y {Y»» L Ä] Ôf^» µzˆ³ ] {Y Y { Ê a Ôf^»½ÓZˆ³ ]ÉÊ ]¾ËY,{Y{{Âm½Y ËY{ d ³c ½Y Æe Æ {{Y»»L Ä] ZËMÄ, {Â]µYÂX ¾ËY Ä]x ZaµZ^ {Ä]½Y ŒÅ a ÉYY{ Ê Z»{ ½Y Y Y ÊfyZÀŒ Y côyy» ¾Ì] { ʳ{ ˆ Y ŠÅZ dæm ¹ Ó dëz ÊËMZ Äq. Ìy ZË ÀfˆÅ {Y»» L Ä] ½ZËÔf^».{Y{ ÌiPe½YZ¼Ì]¾ËYʳ{ ˆ YŠÅZ {Ê»YŸ ZÅ {Y» ÃZ» Ìe YÉYÄ yy»câ Ä] ZuŠÅ a Ä]Ôf^»½YZ¼Ì] Y É ], dœæ^ë{yze cz zœ»½yz¼ì]¾ëy d ³¹Zn Y{Y»»L Y{Y»»L ÉY ]Ã Ë eézåê³ã Ë {Â]YY{'60,9 ÉZÅZÌ»ª^ Ä] à ÀÀ Ä my» ½YZ¼Ì] ļÅ,É Ì³Ä Â¼ ÉY ] Äf ³ œ { ºÌ u ½Z¼ ½Zf Z¼Ì] Ã Ë ÌÀÌ Ã ³{Ä]{ k ÉY~³ÃZ¼ Z Y ] à ³ Å { ºÌˆ e ĈËZ» Ê] ne {Y ey Ë, Àf ³ Y «dìˆàm¾f ³ œ {½ ] {Ä my»¹ ŸÄ]ÄmÂeZ],{Â]½Z Y fœì]½y{» É Ì Ìa à ³{{, ½YÉZŽZ»{dÆm{Y»Ä]Äfˆ]Y½YZ¼Ì]½Âq { ½Z à ËÄ] ÀËZ¼ Ê»Ä my»c Ä]ÊfyZÀ Ä»» Ä ÃƒY¾ËY d YÊ YµÔfyY Ë{Y»Ä]Ê fˆ]y {Y»» LÂ Ê a ½YÉZÅ É À] ºÌˆ e { YÊ YžËZ µôfyy¾ì»{d YÃ Ë e Ä] ½ZËÔf^» ¾Ì] { Ä d Y ÊËZÅ µôfyy Y ʳ{ ˆ Y Ä Ê Zˆ { u { ʻà Ë{{Y»»L µâ {Ê Z» Y{ YÄ]Ê fˆ]yzë»lâ ʳ{ ˆ Y µôfyy ŽÌzŒe ÉZÅ Ô» my {Ây ¼Ÿ ¾Ì] Ì ª » ÊŒ {Ây µz¼fuy Y Ã{Â] Ê Z Y Y fœì] ]Y ]0Z^Ë e{yâ»»lâ Ä]½ZËÔf^» L Ä] Ôf^» {Y Y { u d Y dì ¼m ÀÀ ʻʌ {ÂyÄ]¹Y «Y YÄ]Ê fˆ]yzë /» Ze µz YZ Ë»M{d̳Z YcZ Z» L ÄÀÌ» Ã{Y Zy { Ä É{Y Y {Y{ ½ZŒ {0Z  y ÀfˆÅÔf^»½ZŒÀË Y YÊ ËZË Y{{Y» d YÊ Y½Y v]{{ Ä Ê YÂmÊ YÂm ¾ÌÀ Y{{Y»»L Ä]É fœì]šëy ³ Ä ÀÅ{Ê»½ZŒ µz ZeZÅŠÅ a½y ËY{ ½Y ËY { Ê Â Z«Ì z» {Y»É{ZË Ë{Z» Ä ÓZ z»{yâ»ã ÀÀ»½ÂÌ Ì» Y { ʻ» É m {Zu {ZÌfŸY Y Å dˆë{ ½ÂÌ Ì» Ë Ze ¾Ì]½Z³ ÀÀ» j Y¾ ¾Ì ZÌ» Y{ Z] ^e»cz»zæey Ì {Ä]½Y ËY½ZÌ Y d YµZ Ä YÄ ]Ê» Ä]½Y { z»{yâ» {Y»»L Ä]Ôf^»{Y Y Y ½YZ ¼Å YÃ{Â]ʳ{ ˆ YÊŸÂ Zq{{Y»Ä]ŠËY ³ Y ^«Yà ʳ{ ˆ YZq{{Y»Ä]ŠËY ³ Y a ZÆÀe Y ³½Y Æe{{ZÌfŸY e» Y ÉYÄ Ä ]Z ½Z³ ÀÀ Ä my» ¾Ì] { Ä d Y Ã{ l ʳ{ ˆ Y Y YŠÌ] Äf Y{{Âm ÊŒ {Ây ½YZ¼Ì] Y ÊÅ ³ [ Ÿ ÉY Ä Z» { ]Ê» ½Z»{ Ê^Å~» ÊfyZÀ ½Z»{ Z] Y» {Ây Ê] neã ³lËZf {Y{Y «Ê ]{»ZÆÀeÊfyZÀ /DUVVRQ

3 ½YZ ¼Å¹Ô ÓYÄ iã ÅZ f { «ÊfyZÀ ½Z»{ ÌeZe Y À Z»½Y Ë Ÿ±»,ʳ{Y ZycÔ Œ» Àf ³Y «½ Ê Y,Ê fˆ, ˆ¼Å½{Y{d { Àf Y{Y «œ» ³Ä yy» Ì f»½yâàÿä] Ô { ŒÅ a Âe dˆz czÿô Y,ÉM{ ³ { Ä»Z ] YZÅÃ{Y{ Ì ve{ d^i ÉZŹ Ë{ ³ Ã{Z f Y Äzˆ 6366 ÉY Y¹»L Ä]ÉÔf]Y ŽÌzŒe Z]{»½ ZÅÄf ZË µ m Àf ³Y «Ã ³{{ Ä Z»{Y» Yʳ{ ˆ Y½Y Ì»ZÌ» Y v Y¾Ì ZÌ» ÃZ¼ Ê] ne à ³ { { ] ½Â» M cy ¼ Z Y ] Å{Ê»½ZŒ Ê]ZË YÄ u»ä { ĈËZ» Ê/ ] Ä u» Ä/ { Ê] ne à /³ ¾Ì/ ZÌ» /»Z /Ì ¼/Œq Š/ÅZ Ä/ u /» /Å { Ä, / Z]Ê/» /»Z/ Ä u /»Ä/ {Ä/ˆËZ» à /³¾Ì / ZÌ» Ä d Y {Y{ ÀÅ{ʼ ½ZŒ YÊ Zy ÌÌ e à ³ { { ʳ{ ˆ Y ZÌ» Y v Y ¾Ì ZÌ» ÃZ¼ µ m {Y e ½Â» M a{½â» MŠÌa Ë{ ] ½Â» M Z Y ] ZÌ» Y v Y ¾Ì ZÌ» à ³ Ê] ne ½Â» MŠÌa ĈËZ» ½Â» M a Ê] ne ĈËZ» ½Â» M a Ê] ne ĈËZ» Ê] neã ³{ Ä {Â]»Z à ³ ÅÄnÌf ½ {» ĈËZ» à ³{½ Ä {» ½Zˆ¼ÅZÅÄ Â¼ Ì ¾ ÂÅ œ Y Àf Y{Y «Âe ÊËY{ ½Z»{ dve µz ½Z»{ Äf Å ZÅ Ä Â¼ {Â] µâ { Àf Y{ Y «a ½Y {½YZ¼Ì] {Â]½Zˆ ˽YZ¼Ì]Ã{Z f Y{»ÉZÅY{ s ¹, Ê» ZÀ ½YÄ]Ä µyäˆ m { ̼ e ZÆ M Ì Y ³Â»{ cz zœ» µzu %', ]½Â» M Y½Â» MŠÌa½YÂÀŸÄ]¹{Ȉ m Z^ Ë Äf Å Ä Å Ä Z Ä] ½Â» M ¾ËY Ã{Z f Y ½M lëzf Ã{Z f YĈËZ» Ê] ne à ³ dæm Ê z à ¼Ÿ ] Ä É{ Ê ] { d^i ] œ ª^ Äf ³ œ {à ÀËMÊ Ìv» ÃZ]{ à ÀËM Ä] d^ˆ Ìv» Z] Ä ]Y { ½YZ¼Ì] /]½Â» M /Àf Y{Ê À» /Ì ÉZÅZ]{Ây ÉY~³Ã ¼ Ze Y µyâx Å d YµYR ZË Ã ¼ Ä {Y»¹Z¼eÉ ]½Y ŒÅ a { ʻ ÉZÅ Ä^Àm ÃZ] { ¼f» d Y{ Ä Â³ Z¼Ì] ÊeZ»» Ä Z» Ë { à Z,½Â» M ÊnÀ ½Y {Z M\Ë ½Â» MÉY ]  ŠÅ a dæm {Â]ÊÆmÂe ]Z«0Zf^ˆ uä { Ä^ Zv» { u { Ë ËŠÅ a¾ëy{äf Z Ä]Ê Z»{ Ä]d^ˆ { e {Â]Zf dyzà ÄÀÌ» {Ê Z f Y Y Ã{ ˆ Y e ÊŒ {Ây,à ÀËM ÃZ]{ {Ây ÉZf ÉZÅ Y{Â]Ê Z»{dyZÀ à ¼ŸµÂ Y ÄmÂe Z¼Ì] Ê À» ÉZÅÉ Ì³Â Z] Ä ]Z» À Z» ½Â» M Y ]Y ÄnÌf { Ã{Z f Y Ê Y{ ³ ] ʳ{Y Zy,É{ µzu s, Z f» ÉZÅÄ»ZÀŒ a {Â] ]½Â» M Ä] ] Ê Z»{ dyzà Ä»Z ] Zu ŠÅ a { ʳ{ ˆ YdÌ {Â]Ê Y fˆ» Ì f»½yâàÿ Ä Z»{Â/»Äfˆ]Y Ì f»½yâàÿä]½m{z ]Y{ /ÌÌ e %HFN'HSUHVVLRQ,QYHQWRU\

4 Ì]{Y Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{ ʌŠaê¼ ŸÄ n» ¾ËY Å{Ê»½ZŒ ŠÅZ ŠËZ» MÄ u» /Å{ ] d Y Y{ZÀ» ĈËZ» Ê] ne à ³ { { Š/ÅZ Ä ]dˆì à ³{ÉZÅcZ ed ŸÄ]ÉY{ZÀ»t d ZÅÄ Â¼ Ä] Â]»ÊÅ ³½{ÉZÅcZ e{ ÉZÅ ZËYÉ Ì f» Àq½Â» M ÃZ¼ µ m{ { Å{Ê» ½ZŒ Ä d Y Ã Ê ] Ä Z³ Àq ʳ{ ˆ Y½Y Ì»{cZ ešåz fz»ézå½â» M S Z]Ê»Y{ÊÀ»cY ÌÌ e {Y{{Âm {¾Ì]Ê]ZÌ YÄ u»ä {ÊÅ ³¾Ì]cY iy ÃZ¼ µ m ĈËZ»Ê] ne à ³ 6LJ ) 06 GI 66 cy ÌÌ ež^à» ]Z f» iy à ³ hv] ¾Ì] { ʳ{ ˆ Y ½Y Ì»,{Y{ ½ZŒ Zu Ä Z» côyy» Z] {Y»» L Ä] Ôf^» {Y Y ]ZËÊ» ŠÅZ Ê Z»{ dyzà À Z» ÊfyZÀ ½Y,{Y{ ½ZŒ ½Â» M ŠÌa { à ³ { ¾Ì ZÌ» Ê ] ¾Ì ZÌ»Z]\Ìe eä]äˆëz»ê] /neã /³ Ë u { ʳ{ ˆ Y ÉYY{ à ³ { Å ËZ ÉZÅÄf ZË Z] ª YÂe { Äf ZË ¾ËY À Z]Ê» Yʳ{ ˆ Y¾ËY½YZ ¼ÅÄ Y Y Ë,{Â]½Y /ŒÅ a ½ZŒ Ë{cZ Z» YÃ{ } u{ Ê fˆ]y ZË» LÂ Ä Ê Zˆ { u {Y{ µôfyy Ê ÌzŒe ÉZÅ Ô» my Ê Z» Y{ Y YÃ{Â] Ë Ê³{ ˆ Y Ê Z Yʳ{ ˆ Y {Ê]ZË YÄ u»ä {ZÅ¾Ì ZÌ»cY ÌÌ eê ] Ä d Y ÄË œ ¾ËY ËR» ĈËZ» Ê] ne à ³ Ê Ê³{ ˆ Y ºËÔŸ ŠÅZ \mâ» Ê Z»{ dyzà ÉZ/ÅÄf ZË Ôy ] Ä/f ZË ¾/ËY { ʻ ½Z»{ uy» ÉZŽZ»{ ZÆÀe,{ {ZÆÀŒÌa Ä Z]Ê» ½Â/ Ó ¾ÌÌ^eYÊ fˆ]y YÂeÊ»Ê Ì veê Z»{½Y ]ÊÀf^» ËZ¼ L Ä]» {Ây ½YZ¼Ì] Y ÊÅ ³ { [ Ÿ Z ] Y Ê^Å~» ÊfyZÀ Ê Z»{,{Y»»  ] Â Ä {Y{ ½ZŒ ZÅÄf ZË ½ZËZa { { ] à ³ ½Z»{,½Z»{»Z e iyé Ì f» Àq½Â» M ÃZ¼ µ m 6LJ GI ) 9DOXH iy 3LOODL'V7UDFH :LON'V/DPEGD +RWHOOLQJ'V 7UDFH' 5R['V/DUJHVW5RRW 3LOODL'V7UDFH :LON'V/DPEGD ½Z»{ à ³½Z»{ +RWHOOLQJ'V7UDFH ' 5R['V/DUJHVW5RRW cy ¼ ŠÅZ Ä Å{Ê»½ZŒ ÃZ¼ µ m ½{ { ĈËZ» Ê] ne à ³ cy ¼ cz e d YY{ÊÀ»ÊÅ ³½{cY iy{êà ËZÅÊ {» M Ê]ZÌ YÄ u»ä {YÊÅ ³½{cY iyãz¼ µ m 6LJ ) 06 GI 66 cy ÌÌ ež^à» /LQHDU ½Z»{ 4XDGUDWLF à ³½Z»{ /LQHDU 4XDGUDWLF cy ¼ cz ed Ÿ Å{Ê»½ZŒ ÃZ¼ µ m dˆì Y{ÊÀ»ÄˆËZ»Ê] ne à ³{ZÆ MŠÅZ Y{ ÊÀ» Ì cz e YĈËZ» Ê] ne à ³ ½Y Ì» { ʳ{ ˆ Y cy ¼ Ä {Y{ ½ZŒ lëzf Y{

5 ½YZ ¼Å¹Ô ÓYÄ iã ÅZ f { «ÊfyZÀ ½Z»{ ÌeZe d^j» x Za ³½Z»{ Ä] ½YZ¼Ì] Ê Z»{ ZfyZ ÊÅZ³M,É{Y Y ÀËY Ë{ʳ{ ˆ YÊÀ Ë, ÀÅ{Ê» Å{Ê»ŠËY YY½YZ¼Ì]dyZÀ ÊfyZÀ ÉZŽZ»{Ä {Y{½ZŒ ŠÅ a¾ëylëzf ʳ{ ˆ Y À Z»Ê a½yºëôÿšåz {ÉZf lëzf ÉYY{ 0ÓZ¼fuY {Y»» L Ä] ½ZËÔf^» { Äf ZË ŠÅZ ʳ{ ˆ YÄ lë f]y Ë d YÉ À¼ Y Ä ]Z»ÉZÆÅY,½YZ¼Ì], ]ZËÊ» ÌÌ e½yz¼ì]dyzà ̳ʻ Y Y f Y ʳ g{yâu Z] Ä] Ê ZÀ ½Y Ä yy» Y Äf Z ] ÉZÅ É ey f Y,É{Z fÿy,ê³{yâ Zy,Ê ÀÅ ËZˆ» Ìœ ʼƻ»YŸ {Y{Ê fˆ]»yâÿ Ë{Ä Â¼ {Y e Ê Y{ «Œe cz¼u Y, À Y{Ê» ¹ Ó {Ây ] ½Y ŒÅ a Œe ºÌ u ½Z¼ Ê a» ÃZ Z»{ À a ÀËZ¼ ž]zà».dsodq +, 6DGRFN %- 'LDJQRVWLF DQG 6WDWLVWLFDO 0DQXDO RI 0HQWDO 'LVRUGHU %DOWLPRUH :LOOLDPDQG:LONLQV Ê Ì Ä¼m e,ê b Y Ä Ôy {Z ½ÔaZ,½Y Æe,µY m Ã»Ê Ì¼,¾Ë ÊËZ,¾ˆu Ze czv, µz,ê¼ Z cyzœf Y 6DUDILQR(GZDUG3+HDOWK3V\FKRORJ\-RKQ :LOH\ WK HG 1HZ <RUN :% 6DXQGHUV LÂ É Ì ŒÌa Z ̼u Äf YM,ºË» É{¼v» { Ë,½ZËÂnŒ Y{ ¾Ì] { z» {Y» Y Ã{Z f Y ZÅŠ Zq{ZÌfŸYÉ Y ŠËZ¼ÅcÓZ»Ä Ôy,ž»Zm Äv, ½Z]M,½Zn,ZŽZ»{ ^e»»yâÿê ] Z Ì Ÿ½ZÌ Ì y,¾ Â Ä Y ʼ ŸÄ n»,½y Z»½Zf Y{Ê ÂÌ Y{Y»Ä]{ZÌfŸYZ] Ê Z»{Êf Y Æ] cz» y Ê a ¹Â Ÿ ÃZ Œ Y{ {{ ³Ê» ʳ{ ˆ YºËÔŸŠÅZ \mâ»y{ ÊÀ» { d Y  ŠÅ a ÉZÅÄf ZË ÌËZe { lëzf ¾ËY ] ÊÀf^» cy ÌÌ e ] ŠÅ a ÉZ»M ÉZÅÄf ZË Ì ve Äf ZË ¼f»ÄˆËZ» Ê] neã ³ { {Âm ÊÅ ³ ½{ cy ÌÌ e {Y{ ½ZŒ Zu Ä Z» ÉZÅ fz» uy» { ZÅ¾Ì ZÌ» Y{ZÀ» cy ÌÌ e \mâ» Ã{Y{x ZaµYÂX ¾ËY Ä] ÃZ¼ µ m{ d Y Y{ZÀ» iy cy ¼ ÌÌ e { à ³ { ¾Ì] cy iy Ä ¾ÌÌ^e {{ ³Ê» Z]à ³½{cY ÌÌ eä]ä ]{Y {» É{ ÉZÅʳ Ë Ä d Y É Äf ¾ËY { Šž œ Y Àq Å d/ ³Y «ÄmÂe Š ŠÅ a{é{»yâÿz»y {Â]½Zˆ Ëà ³ dì Z YÉZÅŠÅ azf Y¾ËY{ YÄ/f Y{ÉYà ¼Ÿ œ Y Ä É{Y Y d Y{ {Z fÿy Ä» L Ä] ÉÔf]Y d^j» ÄÀÌ» ÉYY{ ʳ{Y Zy Ä] ŠËY ³ Ê YÂmÂ Ê YÂm ¾ÌÀ {, ÀfˆÅ {Y» Ê a½yºëôÿš Ä, Y{É fœì]{yâ»» ³Ã Ë{Z ËZ^ Yʳ{ ˆ Y À Z» YŠÅ a¾ëyézåäf Z˽YÂf d Y ¾ ¼» Àq Å ½Y Ì»ŠÅZ Z»Ydˆ Y{ ZÅ ŠÅ a ËZ lëzf Z]ˆ¼Å ÌiPe ÉZf ÊfyZÀ ½Z»{ Ä {Y{ ½ZŒ ʳ{ ˆ Y ÅÄ d Y¾ËY ]{Z fÿy {Y{½YZ¼Ì]É ]Êf^j» Äf/y»M Z/¼Ì] Ä] Ä ÊfyZÀ/ ÉZf Ä/»Z ] Â/ ÃZ³M {Ây { ¼Ÿ ZˆuY e ªË Y { ʻ Y ³Ä ]Z»¹Y «Y½Z¼Å¾ËYà { ³½Z»{ ÉZf ÊfyZÀ ÉZŽZ»{ { Y Ë Ä¼Åºœ ËÉ Ä]ÊfyZÀ ²ÀÅZ¼ÅZ [ÂqZq Ë À Z»ÉZf ÉZÅÃÂÌ Y0YZ^mY À Ê»d uä^ Zm YÄf^ Y ËÂmÊ»{ ÊËZŒ³Ä Xˆ»Ê Y{ ³ ]ÄmÂe Ì Ì Y Ä ¼m Y Z¼Ì] cz ZnÌÅ ÊfyZÀ ÃZ³ Ë{» L Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì] { Y Ë, ]ZËÊ» ÌÌ e d^j» Ì Y «Y u,ê³{ ˆ YÉÓZ]Äm{Z]{Y» Ë{ÄnÌf {,{Y{ {Âm Ê À» Ì Y j Y u

6 Ì]{Y Ê a¹â ŸÃZ Œ Y{ ʌŠaê¼ ŸÄ n» czv, ÃZ¼,ºŒ µz, µz,½y Z» Ê ] û Ze Ê Ì¼,Z ̼u É ÅZ Ä Y,Ê YÂmÂ Ê { ¾ÌÀ {{ZÌfŸY»YŸ Ÿ ÉZf cóôfyyé Y ZÀ̼ ¾Ì»Â cóz»ä Ôy czv,ãz» Æ»,½Zn,½Z YÂm ½Z { Ze { ÊfyZÀ Ê Z»{ à ³ ÌiPe Ê» [ Ÿ {Ây {Zf» {Ÿ ½Y Ì» [Y Y,ʳ{ ˆ Y ŠÅZ {ZÌfŸY É Y ŠËZ¼Å cóz» Ä Ôy,» Äv, ½Z]M,½Zn,ZŽZ»{ZÅŠ Zq /DUVVRQ 6 /LOMD - %RUJ 6 %XVFHPD 0 +DPLOWRQ ' 7RZDUG DQ LQWHJUDWLYH DSSURDFK LQWKHDQDO\VLVRIGHSHQGHQF\SUREOHPV6XEVW 8VH0LVXVH-XO$XJ %HFN $DURQ 7 'HSUHVVLRQ UG HG 3KLODGHOSKLD8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVV *ROGVWHLQ / &XOO & 7KH &OLQLFDO +DQG ERRN RI (SLOHSV\ )LUVW HG /RQGRQ 5RXWOHJH,ÊfyZÀ Ê Z»{ Zf Ë Z ½ÂeZÅ,½Y Æe,µY_Zq, m,y \Ì^u Ã{Y º Z«Ä¼m e, À¼mYcYZŒf Y 'RKHUZHQG %3 $GYHUVLW\ 6WUHVV DQG 3V\FKRSDWKRORJ\ 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z

õg xzæûz G éú úf é ø M õ G } ñú } õ ú yhzz Ö û é G `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ G `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z éú úf é ø M õ } ñú } õ ú yhzz Ö û é `õ `ú yhzz fl`±ú 30 gz Á` Ö z `úf ` é ` ø M õ `û `øúzæồ `úzgæ`ï `Ö Õ`çZ } ` å yhzz Á`ãÆ`Ö Ø` ú z Á`çf `ï } `ù yhzz, `ù `õ `ú yhzz `ûz fd / `ûz y `é ` éú zz } `ù `ézf

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

ž ü é êëà ì ï --- é êë ì s Ð s ½ q u é ê ëà ì d é ó ê q È ëà ì é ê t d Àq ëà ì{ Àï À ë¾ ì d ó á é ó ê ëà î ì ï { {ëî ì î žî ëî ì ë ì t é ê î { t ëà î

ž ü é êëà ì ï --- é êë ì s Ð s ½ q u é ê ëà ì d é ó ê q È ëà ì é ê t d Àq ëà ì{ Àï À ë¾ ì d ó á é ó ê ëà î ì ï { {ëî ì î žî ëî ì ë ì t é ê î { t ëà î ž ü é êëà ì ï --- é êëì s Ð s ½ q u é êëà ì d é ó ê q È ëà ì é ê t d Àq ëà ì{ Àï À ë¾ ì d ó á é ó ê ëà î ì ï {{ëî ì î žî ëî ì ë ì t é ê î { t ëà î ì ë ääî ì À î {{ té êëì s s w Ý z é ê ëî ì Ð{á é ê é êïëà

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment

Microsoft Word - Press Release-Sub Centre Allotment Šä«å¹Ýñ Š«ä ä«( ªæºä µ) Šä«å¹Ýñ è åì ²ñ åýå ì äáñ åµ - 673 635 - II/1/III å / ˆî å /2009 üåùüå - 11-03- 2010 îü¹ç³åõñ 2010 ä ¾ñ 17 çü ƒªï å¹çó èóäï å ªæº çë ä å¹ýçš ä ¾ñ 15 çü åüª ï ë ÙçÓüä ñ. ä ë뫵 çì

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

!"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01" ::: ;< 3 '=>4 7 5

!#$%'&)(+*,(-! %. / 01 ::: ;< 3 '=>4 7 5 !"#$%'&)(+*,("-!" %. / 01"3243 25627 88019 ::: ;< 3 '=>4 7 5 2?/@ A B C D E F G E H IJK C LE H CM E NH OPQRS T UV#RQO$S%R'W)X+Y,XPV-T UV S%NH Z C/G[1V3\]3M \L^6\_ ``[1a bbb A cj,v3w,t d Qfe` g hi j/kml

Chi tiết hơn

nexxt Media GbR

nexxt Media GbR ̱» Ý ²» ñù @ ±«ñù «Ù & ñ Ù«²¼» ¼» ëëô ³ ëë µ¹ ë µ¹ ô³ ô³ ô³ ç ô³ ôë³ ô ³ ô ³ ô ³ ôç ³ ô ³ Ø«¾ *»²æ»» Ì ¾»»² ر ²¹» ¹ æ ò ¾» Ø «±«½ ±½» æ ªò ¾» «ß»» ¼ ±»ª ³»² ±æ ª»¼» ¾»» ß «¾ ± ¹ ²½ ±æ ª» ¾ ß «¼»»»ª 9=±æ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

36 algebraic fractions.wxp

36 algebraic fractions.wxp Lesson 36 Algebraic Fractions rational expression! " % " & ' + " D " ß ß + D ( )! & *! )! & %" Caution! + )! + " & " & + ß ß ß +!! (, &! %! )! ), -!. Reducing Fractions /!0!! 12 )! + & "!, &! 3 % " ( Î*

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. pá «ØêàÎ 10 VÛêàÎ 5VØp ~à Î 1 Vˆp«w(duty cycle)îv (A) 20% () 40% (C) 60% (D) 80% 2. pj«ûhv± (A) Ÿ««êk(crest factor)î 2 () ««k(form factor)î 1 (C) Ž«v (D) «ÇŸ««(fudametal)Ýášp«(harmoics) o

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch

Tekstboekje examen vmbo-gl en tl Aardrijkskunde Arabisch ÿ 8999ÿ99ÿÿ9ÿ8ÿ ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ.+'ÿÿ'&ÿ8ÿ &'(')*&(+ÿ''+**)(,-',(ÿ*(ÿ 6!"#$ÿ% ÿ ÿ 011112324132156ÿ 898ÿÿ989ÿÿ989ÿ ÿ EFGHIJJKLHÿ NKHLOPG SY]ÿc[ÿeTUÿm\\UÿRefÿn\\Uÿ[\\_ÿhTÿ hrtyw]j\sty\\u^ÿ`\yt]ÿ^\st]ÿkl

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 22 August 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 关于塔吉克斯坦第二次定期报告的结论性意见 * 1. ~ 2013 7 9 10 hÿq} 2982 ~ } 2983 ~ (CCPR/C/SR.2982 CCPR/C/SR.2983) o ü rq}p (CCPR/C/TJK/2) 2013

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ØÖйº ÈÓÙÖ ÓÒÒ Ø Ö Ð ÙØ Ð ÕÙ Ö ÙÖ Ð ÓÙØÓÒ ÖÓ Ø Ð ÓÙÖ

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

t t 4 4 Ô B J à 4 4 SKTUWV?XZY []\O^_T[`XZYa bc[]a dwt3b 4 B J B!! "# $ % '& ( ) **+-,. /0 1' 2 3& *8! %90 ;:$ ";!<! = 1 8 "> <? >$ A >1<!

t t 4 4 Ô B J à 4 4 SKTUWV?XZY []\O^_T[`XZYa bc[]a dwt3b 4 B J B!! # $ % '& ( ) **+-,. /0 1' 2 3& *8! %90 ;:$ ;!<! = 1 8 > <? >$ A >1<! Ô à SKTUWV?XZY []\^_T[`XZYa bc[]a dwt3b!! "# $ % '& ( ) **+-,. /0 1' 2 3& 5 11 76*8! %90 ;:$ ";!=E1F 'G H"!$ = 6! I D $ 8 >L I

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

untitled

untitled Tip Ÿâ SPC π Õ ß π «Õ åæ Vol.14 No.117 42 π ««ßÕÿμ À ß ÿâπ «à ç «ÿ ÿ æé Ë μâπ Õ ßà Ê æ π Àâ «Õ Ÿ μâõß ËßπÕ ªìπ âõ Àπ ISO 9001:2000 âõ Ë 8.0 TS 16949 â«ß π È«ÿ μ Õß π â «à π â ˺ μ Ÿà âõßμ â μ πà Õ à À

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

¹p»çÍ }(106ç) Àj 46: Àj 46: ({ 11.2) ø. ½È_ (Compartment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ[ (dynamic

¹p»çÍ }(106ç) Àj 46: Àj 46: ({ 11.2) ø. ½È_ (Compartment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ[ (dynamic ({ 11.2) ø. ½È_ (Comprtment Models) cqù¾ x 1 (t) D x 2 (t) 5Èí àçý. x 1 (t) D x 2 (t) Èí GÉ (dynmics) ªý Aà-í(4Í$: dx 1 dt = ( + c)x 1 + x 2 + I dx 2 dt = x 1 ( + d)x 2 w2 I,,, c, d ÑÝŠ. (1) I > 0 (ý ìíx@,

Chi tiết hơn

dvi

dvi Ö Alfio Quarteroni Ï Ò ÝÖß ¼ ³ Ï ³ ³ Å Ò Ç 3 Ò Ï ½ ±Ä ÒÖ À Ï À Ù Ô ÁÓÌ Ë Ó ³ ³ Ô Ï ³ Õ Û ¼ Å ÙË Ü µ ÙÛÚ» ÅÒ ¼ ±Ò» 1 Ü ¾ß Ç È 1960 Þ Ù ³ Ç (Ô Ä ¾ )» Ú Ç ¾»¼ Á ÞÏ» ÅÝ ÒÒ» Æ Ç Ç Ù Ï Ö Ê Ä Æ ¼ ÃĐ ½ Ù Æ ÝÔ»Ò

Chi tiết hơn

NDI. Peru's Political Party System and the Promotion of Pro-.pdf

NDI. Peru's Political Party System and the Promotion of Pro-.pdf Ð ¹» ìð Ð ¹» ë Ð ¹» ê Ð ¹» íç Ð ¹» íè Ð ¹» é Ð ¹» è Ð ¹» íé Ð ¹» íê ÉØßÌ Í ÐÎÑóÐÑÑÎ ÎÛÚÑÎÓ Ò ÐÛÎËá Ì» ² ±º L ±ó ±± K»º± ³ ¼»»²¼» ª ±²» ² ±º ±ª» ² ½±«² ô ¾«¹»²» «²¼» ±±¼ ± ¾»»º± ³ ½»» ô ²½»» ô ± ² «±²»»½±²±³

Chi tiết hơn

problems_2705_solutions.dvi

problems_2705_solutions.dvi ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ÓÖ ¾ º¼ º¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ Ð ØÖÓÒ ÈÓ ØØÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ð Ò Ñ Ð ÕÙ Ð Ö ÙÑ Û Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ô ÓØÓÒ µº ÁÒ Ø ÓÙÐÓÑ Ð Ô ÓØÓÒ Ò ÔÖÓ Ù e + e Ô Öº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ò Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÛ Ò e + Ò e Ð ØÖÓÒ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn