KahaniDhara_46

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "KahaniDhara_46"

Bản ghi

1

2

3 πò Δ- ø :DF Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 1 KAHANI DHARA (Punjabi Quarterly) R.N.I.Regd No.PUN PUN/2006/19971 ISSN øí Á Ì Úø apple»òíπappleδ «æ Δ ÍæÂapple  apple È Úª Ì Ò Δ Í : Editor: KAHANI DHARA Vill. Dharampur, P.O. Khambra, Distt. Jalandhar , Pb. Mob øá : «ø ø appleπ., ( Ò Ò «Ïapple appleδ Ò Δ ø :  ÍΩ : CE øá, À / ÏÀ apple Î / ÓÈΔ apple apple apple Δ ÚÒ KAHANI DHARA Á Ȫ Ì Õ Âπ Δ øá ÏÀ ÚΔ Ó appleú Á Ø Account Name Kahani Dhara Current Account: IFS Code: SBIN State Bank of India Khurla Kingra, Jalandhar Ó ÒΔ Δ ø øí Á Δ È appleδ Δ appleª ÁΔ Ô Âapple / -Ì Úø apple»òíπappleδ Δ ª- A. Ú apple / apple»í «ÒÚΔ-F B. Í Øapple / - Ó apple Óª -AD C.»-ÍπæÂapple ÁΔ æ«â /apple. Ó ËØÍπappleΔ-BC D. Ωˇ Á Ï» / Á«ÚøÁapple Óø -CA E. ÈΔÒÓ / ÍappleÓ ΔÂ Ó È-CF F. ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ / ÁΔÍÂΔ ÏÏ» -DD G. Í Â Ú ÁΔ º / ÈΔÒÓ À Δ -EI H. æë - Ë»apple / Í«ÚºÂapple Ωapple Ó I. ı»è Á «appleùâ / ÚΔapple Ωapple -HB appleíapple Δ / «ßÓΔÍzΔ Ωapple-HI AA. apple appleδ À... / ÁΔÍ ΔÓ -ID ÁØ ÓπÒ Âª- A. Δ apple Ó apple Óª -IH B. Δ apple πò ΔÂ Ó È Ê ÒØ È A. Ø ÏÒ» (ÍappleÚ øë») / -. ÂØ B. Ï appleø «ÁÓΔ ( Óapple Δ Ò) -. Íà «øÿ-aad C. ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple ( apple apple Ó) / - ÍÃØ. ÏΔ Ø D. Ø Δ Âª À... (appleÿïδapple «øÿ Ó È/ -. π Í Ò Ωapple Óapple Ò -ABG Í Ï ÁΔ ª ÍzÓπº ÍzÁ Úª Á ««Â Í«appleÍ / - ÓΔ Ωapple-ACA Ó apple æ Δ ÏÒ/- Ì Úø apple»òíπappleδ-ace «Í à apple, ÍÏ«ÒÙapple, Ó Ò Â øí Á Ì Úø apple»òíπappleδ È Bright Printing Press, Mohalla Kishanpura, Jalandhar ÂØ Íà Ù apple Á Âapple Δ Ë apple «Í ËappleÓÍπapple,. ªÏapple, «Ò ÒøËapple ÂØ Íà Ù ΔÂ Õ øí Á : Ì Úø apple»òíπappleδ (Íà ÙÈ «ÓÂΔ πò Δ,

4 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 2 øí Á Δ È appleδ Δ appleª ÁΔ Ô Âapple Í ÏΔ Δ «Ú È appleδ Δ appleª ÁΔ Ô Âapple ø«óãâ ÍÃΔÂÓ- Δ Ωapple ÂØ ÓøÈΔ ÁΔ Õ «È ª Á π È Ò Íø ÏΔ Δ «Ú È appleδ Í Âapple Úæ apple «Ú apple È Ò Í Ù Ø appleøì Ø Õ «È ª ÂØ Í«Òª ÓappleÁ Δ appleª È È appleδ ÏÒ, ÁæÏ», Δ Δ, Ò ÛΔ Â ÓappleÁ ÚæÒØ ÙØÙ Á «Ù apple π øáδ «Â«apple Õ È appleδ Âapple ÁΔ Í Âapple apple ΔÕ ø«óãâ ÍÃΔÂÓ Í Δ Δ «Ú apple πóapple Úapple ÁΔ È appleδ  apple Ó ÁΔ È appleδ ÒÀ π ÁΔ Õ È appleδ ÁΔ Ó «Ú «Âapple ª ÁΔ «ÊÂΔ, π ÁΔ ª ÁæÏΔ ª «Ù «Âapple ª ÁΔ ª ÈÕ Â ÓappleÁ Á Ó «Á Ï ÁΔ «Ù apple Ø «Âapple ª Á Áπ ªÂ ÌØ ÁΔ Õ π Ó Ó ÁΔ «Â ÁΔ ÍΔÛÂ È appleδ ø«óãâ «Á ÁΔ Íapple π È appleδ «Á ÂΔ Ú Ø Í Ù appleáδ Õ Ù ÁΔ ø appleδ, Ò Δ ª ÁΔ Ø appleδ, Δapple ÁΔ Δ Óπappleæ«Ï ª Ú ÒΔ, ÂΔ appleδ ΩappleÂ, Í π appleδ ª Δ ª Ú Δ ª ÁΔ ª ÈÕ ø«óãâ ÓappleÁ Á Ó ÈªÂapple È appleδ Ú ÁΔ Ø Δ Í Δ ª Δ ª Á «Ïappleª «apple ÁΔ Õ π Ú Ò Δ Δ Ωapple Δ Á Âapple «Ú ÍappleÚ Ù appleáδ Õ Δ Ωapple Ù«appleΔ ÓæË Úapple Δ Í«appleÚ apple «Ú «Í ÁΔ ΩappleÂ Í Δ ª Δ ª «Ú ÒÀ π ÁΔ Õ ø«óãâ ÍÃΔÂÓ ÁΔ ÚΔ Ù«appleΔ ÓæË Úapple Δ Õ π ÓæË Úapple ÁΔ Á «Ò appleæ Ú ÒΔ Ωapple ÁΔ Ï Δ πapple Í Δ ª Δ ª apple Δ Í Ù appleáδ Õ Δ Ωapple È Í Ï ø ÂØ πâíè ø ÙÈ πíì Úπ Ø appleπáè Ú ÒΔ ª Δ ª ÚΔ «Ò Δ ª ÈÕ Î Ò» ΩappleÂ, πòï ÈØ, ØÍ ÁΔ» Δ, Ïπæ «Ù È, È Ó appleø, ÈÚøÏapple apple Δ Ï πâ apple «Ú apple«ú ÒΔ ª Δ ª ÈÕ «Ú Ï apple Ï Á πæ Á «appleù«â ª Ï Ï Ø «ÂappleÈ Ú ÒΔ ª Δ appleª Ú Ø ÚΔ ÁØÚ Ê Í πøáδ ª ÈÕ «È ª «Ú ÓappleÁ Ωapple Á appleæ ÙØÙ appleá Õ ÓappleÁ Á «Ú apple π πò apple Ø «æâappleáδ Õ «È ª ÁØ Δ appleª ÂØ Ï Á π Úø Ωapple Ó È Í ÏΔ Δ «Ú ÍÃÚ Ù appleáδ Õ π Úø ͻ Ó «Ú Ø Í ÏΔ Δ «Ú π ÁΔ Õ «appleè Í ÏΔ È appleδ Δ «Ú Í Ï Á Í» «æâ «Ú «Ú appleáδ Ωapple ÁΔ «ÊÂΔ π ÏÛΔ ÓappleæÊ È Ò Í Δ ª Δ ª «Ú Í Ù appleáδ Õ ÁØ Ó È Δ «Ò Òæ ÁΔ Âª π Óª Í» ΔÚ Á Á ÁΩapple Óø«È «Õ π ÁΩapple ÁØ ÂΔ Á ÓÙΔÈΔ appleè πøá  «ÂØ «ÈΔ «Ú ÈÚ ø ª Á πá πøá Õ «ÁΩapple «Ú «ÈÓÈ «ÈΔ «Ú πæ apple Δ Â ««ÈΔ «Ú Ωapple ÁΔ Íπ ΔÙÈ «Âapple ª ÁΔ «È ª Óπ æ«á ª Ó È Í Δ ª Δ ª «Ú ÎÛÈ Á ÔÂÈ appleáδ Õ π Í» Ωapple ÁΔ È ª ÏappleΔ Íappleª ÏÛΔ ÓappleæÊ È Ò ÎÛÁΔ Õ æ», ΔÛΔ ª, Áapple Ò ÏøÁ, ØÌ π ÁΔ ª Ô Á appleδ Δ ª ÈÕ Í Ó ÒΔ Δ appleª È ÒØ π «ÏÒ πæò Úæ appleδ ÛΔ «Á ÁΔ Õ Úæ Δ Ê apple Ø Á

5 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 3 Ï Ú»Á Ó È Á Í ÏΔ «Â Ò«ª «Ú Ø Δ ÈØ«È Δ «Ò «Õ «ÁΩapple È Ï«ø Ωapple, øáè È Δ ÚΔ Í ÏΔ Δ Á Âapple «Ú Í Δ Í Ï π Òæ ÍÀ ÁΔ ª ÈÕ «È ª È Í Δ ª Δ ª «Ú Ωapple ÓappleÁ øïøëª ÂØ πí ø, ÿapple Ò Ù «Ú «Í ÁΔ ª Ωappleª ÁΔ ÂzÙÁΔ Â ÓappleÁ ÁΔ Í«appleÚ apple æâ ÂØ πí ø ª Í Ù appleè Ú ÒΔ ª Δ ª ÁΔ «apple ΔÂΔÕ Ï«ø Óπ Ò Ú Ú ÒΔ apple Â, Ó Ò ÁΔ fiπæ Δ, apple Ò ÚΔ È Δ, ÁØ «Óø ÁΔ πùδ, ÓπæÒ appleδáδ ΩappleÂ È Ò Â øáè È Δ ÁÒÁÒ, øëπ Ê»appleΔ, apple ÓØ ø Δ, Ò ø«, «æò, Óø Ò»Âapple Δ ª È Ò Í Δ Í Ï π «Ú ÎÒ πøáδ ª ÈÕ «ÂØ πíappleøâ ÚΔÈ ÚappleÓª, ÍappleÚ øë», «ÈappleÓÒ Ú Ò Í Δ ª Δ ª È Ò ÏÁÒ apple Δ È appleδ Δ ª Á Í Âapple Ï π ÁΔ ª ÈÕ «ÏÁÒ apple Δ È appleδ ÍÛ Δ «Ò Δ, appleø apple Ò Δ ÿappleø Ï apple «È ÒÁΔ Õ π ÓappleÁ «ÏÒ πò Δ appleæá apple «ÁøÁΔ Õ ÚΔÈ ÚappleÓª ÓappleÁ «ÏÒ πæò ÈÀ «Ú apple»í «Ú Í Ù appleáδ Ø Δ Ωapple ګπ ÁΔ Â ÓappleÁ «ÈøÁÁΔ Õ ÓappleÁ Ó«apple» «øáδ Õ ÓπæÒ ÁΔ ÂΔÚΔ È Ò π Ωapple ÓappleÁ Ïø˪ ÏØÒ Ø «ÂappleÈ Ú ÒΔ Δ apple Á ÂΩapple Â Í Δ Í Ï π ÁΔ Â Ø Δ ª ÁΔ ËΔ È Ò π ÁΔ Δ Á à Π«æ Òæ Á Õ π Í Í ÏπappleΔ Âapple ª Áπ apple π Òæ ÍÀ ÁΔ Õ ÍappleÚ øë» ÍappleÚ «Ú «Ú apple apple Δ «Ú Δ Í ÏΔ Ωapple ÁΔ Âz ÙÁΔ Â ÚÀ Ø Á «ÂappleÁΔ Õ π ÁΔ ΩappleÂ Ó «Ú πâøâapple «Δ Ú Ø «Ú appleáδ Õ Óπæ Δ Ìapple πíè Δ ø Ã«È Ò π Í Δ Í»ÛΔ appleáδ Õ ÍappleÚ È appleδ Á apple«ê Ó Ò Âª æò Ø ªÁ È Íapple ÁÀ«Â ÌØ ÁΔ ª Ωappleª π ÁΔ ª Δ Á Óπæ ø Ï ÁΔ ª ÈÕ «ÈappleÓÒ Ú Ò «Ú Ï apple Ωapple ÓappleÁ Á «Δ «appleù«â ª Δ πæò ÒÀ Í Ù appleáδ Ø Δ Í Δ Òæ Í Ï π ÁΔ Õ π ÁΔ ÙÈ ÁΔ Δ Õ π ÓΩÈ apple «ÁæÂΔ ª Δ ª Ωappleª ÁΔ ÁæÏΔ ª ı«ù πï È «ÁøÁΔ Õ Ωappleª ÓappleÁª  appleδapple Á Ï Í π ÁΔ ª ÈÕ «Ó «Ú πòïδapple Ï appleø, ØÓ ÏÒØ ÁΔ ª Δ ª ÚΔ Ó π ÁΔ ª ÈÕ πòïδapple Í» Á«Ò Ωappleª ÁΔ «ÊÂΔ Í Δ ª Δ ª «Ú «ÂappleÁΔ Õ «Ú appleδ, ÁØ Δ?, apple, «ÚΔ æ π ÁΔ ª apple«â Δ ª ÈÕ ÏÒÏΔapple Ωapple øÿ Û È ÍappleÚ Δ È appleδ ÁΔ «ÊÂΔ ø apple, Δ, «π Δ ª «Ú «Â«apple Õ «ÁΩapple È Í ÏΔ Δ «Ú ΩÊΔ ÍΔÛ Δ Í Δ Í Ï π ÁΔ Õ π «Ú È appleδ Δ appleª ÁΔ «ÂΔ Ï πâ ÊØÛΔ «Á ÁΔ Õ π«appleøáapple ÈΔapple  «ÚÙÚ ØÂΔ ËΔapple Δ Í Δ Í Ï π «Ú ÓÔ Ï πøáδ ª ÈÕ ÈΔapple ÁΔ Ê ÓappleÁ ÁΔ Î Ò» «ÚappleØËÂ È Δ appleáδõ π Ó ÈªÂapple Í Ù appleáδ Õ ÈΔapple È appleδ ΩappleÚ, π ÁΔ Ó «Ø Á, Â Í Óπ æ Óπ æá Ï π ÁΔ Õ Íà øíapple È appleδ Ê «Ïappleª ÂØ π «ÚæÊ Ï Δ «Ò ÁΔ Õ πæò «øó «øó, «ÍÙΩappleÈ, «Ú Ê ÍÈ, «ÍappleÀÙÈ È Ò π Í Δ Í»ÛΔ

6 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 4 appleáδ Õ «ÚÙÚ ØÂΔ ËΔapple Í Í«Ò Δ ø ë«ıapple «øáapple «æâ «È Ò Í ª Á «Ë È Í Δ Δ ÚæÒ «æ ÁΔ Õ πûæ Δ, «øá Íπ æâ, ËΔapple ÁΔ ª ø Δ ª Δ ª «Ú «Δ ª Δ ªÕ πø«â  Áπ«ÏË «Ú «ÿappleδ Ωapple ËΔapple Í Δ Δ «Ú Í «ÁøÁΔ Õ «appleò apple π ÁΔ Øapple ø Δ Δ Õ «Ó ø«óãâ Í Ò Ωapple, Âapple Í Ò Ωapple, «øáapple ΔÂ Í Ò Ωapple, ÓΔ Ωapple πæfi Øapple Δ appleª Δ Âapple «Ú apple appleó πøáδ ª ÈÕ «È ª Δ appleª ØÒ ÈπÌÚ Ì Ú æ apple È Íapple «Í«ÒΔ È appleδ Δ appleª ÂØ ª ÁΔ æò appleè «Ú Ò È Δ πøáδ ªÕ appleú «ÂΔ «Ó ÁΔ È appleδ  ÓappleÁ Á È appleδ «ÁzÙ Δ Ø Δ «È ª ÁΔ ª Δ ª «Ú Í Ù πøá Õ «È ª «Ú ÓΔ Ωapple ÁΔ Δ «Ë È ÁΔ Óø appleáδ Õ «Ó Ò Ò ÁΔ Ωapple «ÛΔ Í æ«ì apple «Ú «Ú appleáδ Ø Δ Í Δ ª «Ùª ΔÎ Δ appleáδ Ø Δ ÓappleÁ Á Ïapple Ïapple ÛÁΔ Õ Í Ù Ø Δ Õ øè Á Â, Û ª Ú Ò «appleùâ, ÁØ Âæ, Íapple «Â, «Δ ª «Ë È ÁΔ Óø appleáδ ª ÈÕ ÓΔ Á Í ÏΔ Δ «Ú Ï πâ ÈØ«È Δ «Ò «Õ ø Δ apple È Í Δ Ù ÂΔ È Ò Ï apple ªÁΔ Õ ÁØ ÓÀ Δ Ë apple Á Ó ÒΔ Δ ø «Â apple apple «apple Δ Âª Ø««Ú apple øí Á Δ È appleδ Δ appleª  ÎØ appleèδ Õ Ø ÓÀ Í ÏΔ Á Íapple«ª «Ú È appleδ Δ appleª ÁΔ ª Δ ª ÍÛ È Òæ «Í Õ «ÂzÍÂ. «øÿ, ÁΔÍÂΔ ÏÏ», «ÚÙÚ ØÂΔ ËΔapple ÁΔ ª πæfi ÈÚΔ ª Δ ª «Ú ÍÛ È «ÓÒΔ ªÕ «æò ÁΔ Â æòδ Ø Δ «È appleδ Δ apple Ïapple Ïapple ÂΔ È Ò Δ ª «Ò apple Δ ª ÈÕ πè ª ÁΔ «ÂΔ Ï πâ ÊØÛΔ Õ «ÂzÍ «øÿ È ÏÂΩapple Δ apple Á ÂΩapple  ÓappleΔ ª Ø Δ ª Ó ÒΔ ª, «æâδ Ø Δ Ï Δ, ÌÒ ÁÓΔ È Ò Í Δ Í Ï ΔÕ π Í Δ Δ «Ú ø ÓΔ «Ïappleª «apple ÁΔ Õ π ÁΔ ª Δ ª «Ú Úæ appleδ «Ó ÁΔ ÏØÒ Ωapple π ÁΔ «ÛΔ «ÈappleÓÒ Ú Ò ÁΔ ΩappleÂ Í Âapple ÂØ Úæ appleδ Âapple ª ÓappleÁ È Ò «Ú apple appleáδ Õ ÁÀ««Ù «ÂzÍÂ Ï «fiæ Ø Í Ù appleáδ Õ «È ª «ÁÈ ª «Ú ÁΔÍÂΔ ÏÏ» ÁΔ ª πfi Íapple«ª «Ú ÍΔ ª Δ ª È Ó apple «Ë È «Ò Δ «æ««π ÁΔ Δ «Ú È appleδ Áapple «Ú È Δ Ø Óπæ Ó Â æ Ó Á π Úapple «È ª ÚæÒ È appleδ Δ appleª Á «Ë È Δ È Δ ªÁ π «ÏappleÂªÂ Í Δ ª Δ ª Á Ë apple Ï π ÁΔ Õ π appleú «ÂΔ È appleδ ÂÈ ÂØ æ Δ «apple ÁΔ Â Δ «Ú øÿ «ÏappleÂªÂ È Ò Δ Ï π ÍappleÂΔ Ï π «Ú Ò πøáδ Õ π ÏÛΔ ÓappleæÊ È Óπæ Ó ÁΔ ª Ó «, apple«ê ø ø ÙÈ ÎÛÁΔ Õ «Â «Â π ÁΔ Δ Ó ÒΔ «øáδ Δ Á Ó ÈªÂapple æòáδ Òæ ÁΔ Õ ÁΔÍÂΔ Â Δ È Ò È appleδ Δ appleª ÂØ Í Δ Úæ appleδ ʪ «È  apple apple Δ ÀÕ «Í Ò Ó π «Ú ÍΔ π ÁΔ Δ ΩÂÓΔ ÂØ ÙÏÈÓ Ú «appleπòδ  «ø «Ú Í apple Δ Δ ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ «ÁΔ «Èμ apple πá apple ÈÕ

7 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 5 ÁØ ÓÀ Δ Ë apple Á «Í Ò ø ÎappleØÒ «apple Δ Âª ÓÀ Δ apple È«appleøÁapple Ωapple Ìæ» ÁΔ ª Δ ª ÁπÏ apple ÍÛ Δ ªÕ «ÂzÙ Â ÒΔ ÈøÏapple  appleª π ÁΔ ª Ï πâ øìδapple «Ó ÁΔ ª Δ ª ÈÕ «Îapple «ÁÓ π æí apple ΔÕ πò Δ- ÂøÏapple, «Ú ÓÀ Δ Ë apple Á «ÂappleΔ Δ apple «ÚÙ Ù ø Íà Ù Δ ΔÕ π «Ú «Áapple È Á appleδï È appleδ Δ appleª ÁΔ ª Δ ª Íà  ΔÂΔ ª ÈÕ «È ª Á «Â Ò«ª «Ú øìδapple ÈØ««Ò «ΔÕ Δ Ë apple Á «ø «Ú πæfi È appleδ Δ appleª ÁΔ ª Δ ª Íà Ù ΔÂΔ ª Δ ª ÈÕ «È ª «Ú Í«ÚæÂapple Ωapple Ó Δ Í«ÒΔ Ú apple Í ÏΔ Δ «Ú Δ Ë apple apple Δ ÍappleÚ Ù apple apple Δ Õ π ÁΔ Í«ÒΔ Δ Δ Í ÏΔ È appleδ Δ Á ÈÚ ÍÃÂΔÓ È «apple ÁΔ Õ «ø ÁΔ Δ æë Ë»apple «Ú π È «Ú Ï apple Ωapple ÓappleÁ Á Ïø˪ ÁΔ ª appleú «ÂΔ «Óæʪ ÂØ«Û Õ Óπ ÒΔ ª ΩappleÂ Δ appleª  π ÂØ Ï Á ÁΔ ª ÚΔÈ ÚappleÓª Úapple Δ ª Δ appleª ÓappleÁ Ú appleêδ  Ωapple Á «Ó Á ÌØ Û Á «Ù apple Δ «ÂappleÁΔ ª apple Δ ª È Íapple Í«ÚæÂapple Ωapple «Δ «Ú ««ÓæÊ ÂØÛÁΔ Õ Δ ÍÛ «Á ª Âπ Δ Ú apple Òæ Á «Δ π «ÓØÛ ÒÚ Δ, ÓappleÁ Í Âapple Ò «Ëapple ÓØÛ ÁÚ Δ Íapple Ú apple Ú apple Δ Á» Í ÓØÛ æ ÁΔ Õ Δ «Ú ÓappleÁ apple Í Âapple Á Ò Â «Âapple ª Á Ï ªÁ È «π Ωapple Íapple Δ ΩappleÂ È Ò πûá πûá Í Δ Í«ÒΔ ÍÂÈΔ ÚæÒ fiπ ªÁ, Δ apple Ò Â «Âapple ª «apple «ÁøÁΔ, Δ πáø Áπ ªÂ «Í apple Δ «Ú ÏÁÒ ªÁΔ ÁØ Ò Â ÁØ ª Ï Úæ  «ÈÓ Ï «ÁøÁ ÈÕ Î Ò» Ì Ù Ï Δ È ÒØ π «ÏappleÂªÂ È Ò «Âapple «apple ÁΔ Õ Ì appleâδ Ωapple ÓappleÁ È Ò πû Í Δ Í ÂÒ Ù appleáδ, Ó Δ È «Δ «Ú «Ì appleâδ ΩappleÂ Í Ù ΔÂ Õ Í«ÚæÂapple Ωapple Ó Δ «Ú fiú È Δ apple Á ÂΩapple  πìappleè Á π ÈÕ ÚΔapple Ωapple ÌæÒÓ apple ÚΔ Δ Ë apple apple Δ Í ÏΔ Δ «Ú ÍappleÚ Ù appleáδ Õ «Á È Ò È Ò Δ apple ÈΔÒÓ À Δ, «øóδíãδâ Ωapple ÁΔ ª Δ ª ÚΔ Íà Ù ΔÂΔ ª ÈÕ Ø Ì«Úæ «Ú Δ Á Âapple «Ú Í Δ Í Ï π Δ ªÕ Δ Ë apple È π Âæ Δ È Ò ÏøË «ÚÙ Ù ø Íà Ù Δ ÈÕ «æâúª ø Õ «ø «Ú Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÁΔ Â ÚΔapple Âπ Δ Ú Á ØÕ AA ÈÚΔ ª Δ ª Á «ÚÙ ÚøÈ πúøèâ Ú Ò ÈÕ Í «È ÁΔ ΔÓ Ø apple apple Ó ÒΔ Δ appleª Á «apple appleè Ï πâ «È apple Õ ÁØ ÍappleÚ Δ Δ appleª «Ø Âapple ª Á Ú Ò Δ Íapple πè ª Á «Ú apple Úæ Úæ ÈÕ ÈÚ Δ ø ë «ÚÙ Ù ÂΩapple  «Ò Ú ÒØ È Ò ÍÛ Í Ó ÒΔ Δ ÂØ» Ø Á ÈÕ Íapple ÁΔ ΔÓ Ø appleè Δ Óπ æ Δ Ó ÒΔ Δ Ï apple apple È Δ apple Á, Ï Δ apple Ò ø ª «Ú appleá Δ apple ª Õ Íapple Á «Ò Ò Â apple Á» «ÚÙ Ù ø Õ Âπ «Í«Òª Úª Í øá Ú Õ - Ì Úø apple»òíπappleδ

8 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 6 Δ / Ú apple / - apple»í «ÒÚΔ ««ÁÈ, Íæ ÁΔ Ú È Ò ÓøÓΔ Á Óapple «Ú ÏÒ πμâ Í Δ «appleδ Á Úapple π apple ÈÕ «È Ó appleδ ØÒ ÁΔ ÒøÿÁΔ ÁΔ π apple Úapple πμâ È apple ÍÀ Δ, Δ ÓÀ... Í ÓÈ «Ú Ó ªÍπapple Ó ÂÓ ÓfiÁΔ apple Δ... π Á Ï» Ìø Δ... Á Ï» Ó ÏΔ «È «Ò Õ Ó apple ÓÈ «Ú Δ πòfiáδ ÒΔ Δ ««Â ««appleδ «Ú Ò Á Ï»... ÓøÓΔ Á «Í Á Á Úapple Ó ÏΔ Âª È Δ Δ ÓøÓΔ Á «Í Á Á Úapple «øá È Õ Â ÓÀ ÓøÓΔ Áπ apple ÈΔ È appleâ appleè ÁΔ ª  appleª Ï πâ πòfiáδ ª ÒΔ ª Δ ªÕ Íapple Í«Òª Í«Ò ÓÀ ÓøÓΔ Áπ apple ÈΔ ıâδ ΔÂ Ï πâ π ÒÁΔ È Δ ªÕ ÓÀ Ø ÁΔ «ÓøÓΔ Δ È Â πì ÁΔÕ π ÁΔ Í Δ «øá Δ ÚΔ Âª ÿappleø Á Âapple  Á ÂappleØ ÿapple Âæ Δ ΔÓÂ Õ Øapple «È Ò Ø Δ appleø apple È Δ Õ ÓÀ Á ÂØ ØfiΔ Ì ÒΔ, ÓÀ ÓøÓΔ Á ÓæÊ πμ⠫»ÛΔ ª Ú Ò «apple Δ Âæ ÁΔ apple Δ ªÕ π ÓÀ Ú apple π ÏØÂÒ È Ò ÁπæË «ÍÒ»Ò «Â apple apple «ÁøÁΔ ΔÕ «apple Ù Ú Ò ø Ò ÓÀ «apple Ù πμâ «Ï»Ò æ π Á  ÙÈ ÍÛ π Ú ÒΔ ÓÀ Ó ÓÀ»Ò ÂØ Δ ÍÁ ÿapple ÒÀ ªÁΔ Δ Â ÁÎÂappleØ πæ Δ apple π ÁΔ Ø Δ, ÓøÓΔ ÓÀ ÙÈ Ú ÒΔ ÓÀ Ó Á ÿappleø Í È Ò ÒÀ π ÁΔ ΔÕ Â appleø Δ «Ò ØÓ Úapple appleè  «appleúδ È appleè Ò Δ «Ï «ÁøÁΔ ΔÕ ÓÀ Ó ª Í- Í æíû Í»Ò «Â apple Ø Ø Δ Ø Δ ª «ÓøÓΔ È ÓÀ Ω Ò Δ Òæ Óapple Á «ÁæÂ Õ Â ÓÀ ÓøÓΔ Á «πμâ Í ÍΔ Á Ï ÂÈ apple Í Óapple «Ú Òæ appleæ Òæ Í Δ ªÕ «ÓÀ Úæ Δ Ø Í Òæ««ÓøÓΔ ÓÀ Í Óapple «Ú πò π «Á ª ÚΔ Òæ ÏappleÂÈ «Ú Ò Δ «ÁøÁΔ πøáδ ΔÕ π ÓÀ À apple «appleª Á πûδ ª Á «Ò «Ú ÍÛ È Òæ Í Δ ªÕ «Ò ÂØ ÿapple ª«Á ª, ÓøÓΔ Á À apple AG «Ú Ò À. Δ. Ó Ò Á ) Á Âapple apple «Ú ÍÀ Á ΔÕ Á Á ÓÀ «Ò ÂØ ÿapple ª«Á ª» Δ ÓøÓΔ Á Á Âapple ÚæÒ ÓØÛ ÒÀ ÁΔ ΔÕ ÓøÓΔ ÁΔ «Íμ «Í π ÁΔ ª πòδ æ ÁΔ ª, «Ø appleπæ πì ÁΔ Â appleδ ÓøÓΔÕ «È Ò ÚΔ πμò æò Δ ÈΔ appleáδõ «È Ò «Ìμ ÁΔ ÈΔ ΔÕ Ïæ ÓÂÒÏ ÁΔ æò appleáδ Õ Òø Ú Ò Î ÓÀ Ïapple πμò «ÁÒ ÁΔ ÌÛ æ Á È Õ «Ú «Á» apple πμâ «Ú ø Á È Õ Íapple «À ÁΔ Δ Ó Ò «Â appleδ ÓøÓΔ ÁΔ ª æ ª «Ú æ Í Ø Δ π Ò π Õ ÓøÓΔ ÓÀ «Â Ϫ ª ÍÛ appleδá Ò Δ ÍÀ Á ÁÎÂappleØ Ï apple Ófi π ÁΔ, »ø Ó apple Á Âapple È Δ «apple ª ø, Á Âappleª Á Ó ΩÒ Ï πâ ø È Δ... æ ÊæÒ appleè Ú Ò πøá Õ ÓÀ ª ÓøÓΔ ÁΔ Á Âapple «apple ÒΔ ªÁΔ Δ «ÒØ Á Âapple «Ú π Ó apple È Ò Øappleª

9 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 7 Ó æ ª ÏØÒÁΔ ΔÕ Íapple ÿapple ª π Ó apple È Ò Â «Ú Δ apple«øáδ ΔÕ ÍÒæ» appleè ÂØ Ï Á π ÓÀ π Á πòδ Á Óπ ø, πûδ ª Úª «ø Δ È«appleø Á Øapple appleú π πøáδ Δ Íapple ÓÀ Í«ÒΔ Ú apple ÓøÓΔ Á «ÚappleØË «Ú Û Δ Ø Δ ªÕ  ÓÀ «æá apple À apple «appleª Á πûδ ª Á «Ò «Ú ÏΔ Ì Í«Ò «Ú Á Ò ÒÀ «Ò ΔÕ πáø ÂØ ÓøÓΔ È Ó apple È Ò ÏØÒ- Ò ÏøÁ apple «ÁæÂΔ ΔÕ appleá Δ ÓÀ ÏπÒ π ÁΔ ΔÕ Ó apple ÏπÒ π πμâ ÚΔ, ª-»ø apple æ ÁΔ ΔÕ ÓÀ ÓøÓΔ Áπ apple Ó apple Í È Ò Δ ªÁ appleπæ Úapple Á appleè È πøáδ ªÕ Íapple Íπæ ÁΔ «ÂØ?... «π «ÓøÓΔ Á Ø Δ Óapple Δ È Δ ΔÕ π ÁΔ «È Ò πîâ» Δ È Δ ΔÕ Íapple π «appleδ apple»apple «Ò ÁΔ ΔÕ ««ÁÈ ÓøÓΔ Ï Êapple»Ó «Ú È π Ò Δ ÚÛΔ Âª ÓÀ π ÁΔ «appleδ Á πfi Í È ÎappleØÒ appleáδ appleáδ È π ÁΔ π ÁΔ È apple Ó apple«á ª ÍÛ ÈÕ «π ««æ Ó appleδ ÓøÓΔ Á Ï Êapple»Ó Á ÁappleÚ πæò ÚæÒ ΔÕ «Û ÓappleÁ Í È Úª È Ò Í Δ ÂΔ Á Ȫ Ò π Á È «Ú À Δ, æù Í, ËΔÓ È, πæ apple, ª «Á π ª Δ... Í ªÁ È... «π «ÛΔ ÂΔ È Ò ÏøË appleæ Á È Õ Íapple «Û ÓappleÁ Í È Úª È Ò «Í ª Ù«apple Á Ȫ Ò π Á È ª Î apple appleù, πí Ù, appleùδ, ÁΔÍ, Í, ÁappleÁΔ, ÓÁappleÁ «Á  æò Ò π Á È... π Ȫ Á ÍÂ Δ È Δ Ò Á... «π «ÛΔ ÂΔ Á È? π fi ÓÀ ÓappleÁª ÁΔ ÍappleÚ È Δ appleáδõ Ø Δ ÓappleÁ Ó apple Ó æ æ ª «Á Ú? ø»apple Ó apple ª «Á Ú? Ø Δ ÓappleÁ Ó apple apple appleø ÈΔ Á... Ø Δ ÓappleÁ Ó appleδ Ø Δ «Ú ÚÛ È Δ Á Õ ÓøÓΔ È Í Δ «appleδ «Ú Øapple ÚΔ Í Δ Ï ÁappleΔ ÁΔ ª «Îª ΔÂΔ ª Ø Δ ª ÈÕ πfi ÓappleÁª Ï «π ÁΔ ª Ø Δ ª «Δ ª ÿ È Úª ÚΔ «Ò Δ ª Ø Δ ª ÈÕ «ÛΔ ª «π ÁΔ πappleæ«áδ Ì ÚÈ Δ Íapple appleáδ ª ÈÕ ÓÀ ÍÛ apple È πøáδ apple Δ «πíappleø πíappleø ÈΔ Ó Ï»Â ÁÒ apple  ÏØÒ È apple π Ú ÒΔ ÓøÓΔ... øáappleø ÈΔ Ó Øapple  πappleæ«â «π? apple ÓappleÁ Í È Úª È Ò ÂΔ ª ª «Í ª  ٫appleª Á Ȫ Ò π Á È ª Í È Úª È Ò Â æò Ò π Á È «Îapple «È Ò ÓøÓΔ Δ Îapple ÍÀ Á? apple»apple Δ ÓøÓΔ È Ò Ø Δ Ø Δ ÿ È Ú ÍappleΔ ØÚ Δ? Íapple ÓÀ ÓøÓΔ Á ÓÈ Á Ì Â «Ú Í ÁΔ ª? Á«π Ó apple È Ò «μë Ó» ø æò Δ È Δ Δ appleáδ? ÓÀ «Ò ÂØ Í ÏΔ ÁΔ ÀÓ.. appleè ÂØ Ï Á Í Ï Ô»ÈΔÚapple«Δ ø Δ Û ÂØ ÍΔ À. Δ. appleè Òæ Í Δ ªÕ Á ÓÀ ÓøÓΔ Áæ««ÓÀ «ΔÚΔ ÁΔ Á Í«Ò Á «Ú «Ò Δ Δ Í ÏΔ Á«ÒÂ Δ πμâ Ø appleè Òæ Í Δ ª, ª π ÓÀ πæ Í Δ, »ø π Δ... ÁΔ π Δ... «È ÒΔ? ÓÀ Ø Δ ÍÀ Δ, ÓÀ π Δ ÁΔ π Δ «È ÒΔ? «Á Δ ÓÂÒÏ Ø Á? ÓøÓΔ Âª ÓÀ Íπæ Δ È Δ Δ ÁΔÕ Íapple «æò Ó apple «ÁÒ ΔappleÁΔ «È Ò Δ ΔÕ Íapple ÓÀ «Á Ï apple È apple»apple πøáδ ΔÕ Íapple ÓÀ ª ÓøÓΔ Á ÓæÊ πμâ Í Δ «Â»ÛΔ apple... π ÂØ «Íπæ ÁΔ πapple  ÚΔ È Δ

10 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 8 apple ÁΔ ª... «, ÓøÓΔ Â»ø ª ÓappleÁª ÈΔ È appleâ appleáδ? «Îapple Ó apple»ò Á «apple apple «Ú... Ó apple «Í Á «Ò Ú «Èª ÒΔ ª È ÒΔ? ÓÀ ÓøÓΔ Íπæ πøáδ «ª «Îapple «Áæ? «Ó apple «ÍÂ Δ Ω ÈÕ È Âª «Îapple π «μê apple«øá ÈÕ Â ØÒ «π È Δ apple«øá? ÓÀ Ø ÁΔ «π ØÒ apple«øá πøá «Îapple ÓÀ ÓøÓΔ Á «Í apple È Δ «Ó«Ò ª «ÍÂ Δ Á «Í apple ª «ÓÒÁ Õ Ó appleδ ª Í Óapple «Ú ÏÀ Δ ÁΔ ª æ ª Ìapple π ÁΔ ª «Ó apple «ÍÂ Δ È Δ È Δ, «Îapple ÓøÓΔ ÓÀ Áæ ÁÚ «ÓÀ À Ï Ï ÏΔ ªÕ  «apple È Í ÒΔ«È «Ú ΔÓÈ ÏÀ ÂØ Í Â ÓappleÁ Á ΔÓÈ ÒÀ  Ùπ apple» ÓøÓΔ ÁΔ πæ ÂØ À È Ò À Ï «Ú Ìapple» Îapple ΔÒ Δ  ÓøÓΔ È π Ìapple» ÂØ Í Δ πæ «Ú Ø ÓÀ ÈÓ «ÁæÂ Õ Â ÓÀ À Ï Ï ÏΔ ªÕ Ó apple «apple πμâ «Áπæ ÌappleΔ Óπ È ΔÕ ««Îapple «Ï櫪 Á «Í Á Ȫ Á È «Ú Ó Úª «Îapple Δ «Í Á Ȫ «Ò Ú π ÁΔ Êª À «Ô»Ï Ï ÏΔ «Ò Ú Á ΔÁ Õ Âª Ø À Ï Ï ÏΔ Ïæ Í «Í ÁΔ Ì Ò Âª È appleèõ  π Ïapple apple ÒÀ «πè ª Á Ø Δ «Í È Δ Â πè ª «Í Á «Í apple ÂØ Úªfi apple«íà Õ Δ ÓÀ Óπæ ÓøÓΔ Á «Í apple ÂØ Úªfi apple«á È Ò È Ò À Δ Á «Í apple ÂØ ÚΔ Úªfi apple«íú? «ÍÃÙÈ Ó apple «ÁÓ ˆ «Ú æ apple æ Òæ ÍÀ Á... Ó apple «apple Áπæ Òæ ÍÀ Á Õ Â ÓÀ «apple ÎÛ Ï«ªÁΔÕ ««ÁÈ ÓÀ Á ««ÓøÓΔ Á Óapple «Ú π ÁΔ «appleδ πæò Δ Í Δ ΔÕ ÓÀ ÂØ Ï apple «È Ò Á «ÓøÓΔ Í Δ» Δ πμâ Á»apple «È Ò Δ ΔÕ Ù «Á π ÁÎÂapple ÁΔ Ò «Ú, Í Δ «appleδ Ø appleæ ÌπæÒ Δ ΔÕ ÓÀ øïá æêª È Ò «appleδ ØÒ ÍÛ È Òæ ΔÕ Ó apple «ÁÒ Øapple Øapple È Ò ËÛ «apple Δ, ««appleδ «Úμ Ó apple ÈÓ Ï apple ÍÂ È Δ Δ πfi «Ò«ØÚ Õ ÓÀ «appleδ ØÒ ÍÛ È Òæ Δ, «apple  ÓÀ ÓøÁapple «Ú ÓæÊ Ú Í ÿapple apple Δ ªÕ Ó apple Á Á Δ Á Á apple Í È apple-ÿπæí «ΔÕ fiæ Û ÂπÎ ÈΔ Ú Úª È Ò «Ïà ϻ«Á πæ «æ apple ÈÕ appleπæ Û ª ÂØ π Û «æ apple ÈÕ Ù«apple ÁΔ «Ï ÒΔ Á apple  «Ï ÒΔ Á «ÒÙ ÌÀ ÌΔ apple «apple ΔÕ «Ú Ó ª ÍÃÒØ Δ ØÚ Õ ÓÀ Â Ï appleù «Ú «Ìæ ÁΔ øïáδ, appleáδ, Á«ÒÁΔ «Áapple æâ ÎÛ Û Δ ª  apple apple Δ ª «È appleδ «Ú fi»òá «Ïà Á Ø Δ πæ Ó apple πμâ È «μ ÍÚ Õ È ÓÀ «øâ, Ó ÂÓ ÓøÁapple ÚæÒ π Á È apple Í Õ øâ Δ «ÏÈ «apple ÌÀ ÂØ «Ú πappleâδ Á Ú Áπ apple Òæ Δ ØÚ, Ó Â Ò Âπapple apple ÈÕ ÓÀ apple Â Í Ò È Ò øï«á ª øâ Δ ÁØÚ æê ØÛ ÈÓ apple ΔÂΔ Â Íπæ«, Ó ÂÓ Δ! apple Í È apple πï apple, Δı Íπ apple  ÙΔ «Ï ÒΔ «æ ÁΔ apple ÚΔ Ú Ó ª ÍappleÒØ Δ Ø Δ Õ Íapple Âπ Δ Ï «Î apple «Èμ apple  ØÒ Âπapple apple Ø? Á ÚΔ «Ó appleè Δ «Ï Â Õ Ø π Ø ÚØ ÂØ Ø apple Õ «Îapple «Ó

11 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 9 Áπ Ò Ù Á? ÓÀ Ó ÂÓ Δ Á ÍÀappleΔ «μ Í Δ Â «Û«Û Δ, øâ Δ Âπ Δ ÓΩ πμâ «Ú À Í Ò Δ ÀÕ Ó ÂÓ Δ! ÓΔ È appleδ fiæ Û, ÏæÁÒª ÁΔ Û Û... Ó ª ÍappleÒØ ÓÀ ª apple  «Ú Δ «μ Óapple Úª ΔÕ Ó apple ÿapple «ÊØ ÊØÛΔ Á»apple Â Õ Âπ Δ Ó apple ÿapple Âæ Ó apple È Ò æòø... ÓÀ «È Á È Δ ÌπÒª ΔÕ Ω Δ Í Δ È apple- πï apple, Ò ÊÒ Ø««Í ΔÕ ÓÀ ÍÀapple «ÂÒ «μ ÂØ apple«á ª øâ Δ ÁΔ Ïª ÎÛ πè ª Á È Ò È Ò ÂπappleÈ Òæ ΔÕ øâ Δ ÏπÛ ÏπÛ π Á Âπapple apple ÈÕ Á ÚΔ! appleø ÓæÂ, ÍëappleÂΔ Á Á appleú È Ù È Δ πøá Õ «Í πæfi πæ Á À ª Á» apple Í πæfi πûá «Ò ªÁ Õ ÍÃÒØ «Ú ÚΔ ÍëappleÂΔ Á πí»í ÈÙ È Δ πøá Õ Íapple πapple «appleùδ ÂÈ Íπapple È Û ÔÓπÈ ÈÁΔ Í apple appleè Ò Δ ÿ πμâ Õ ÓÒ Í Âª ÏΔÓ apple Δ, Íapple «appleùδúapple Ȫ È apple «Õ  π È Í Δ ÈΩ Ú È Ï Δ «Â ÚÂΔ È Ò, Íapple πapple «appleùδ «ÙÂΔ Áπ apple Á«apple Í apple appleú π Ò Δ Ì «ÁæÂ Δ Á «ÙÂΔ ÔÓπÈ Á æë «Ú apple Δ Âª È appleδ, fiæ Û, ÂπÎ È ÓΔ Û ΩÒ... Ó ÈØ ÍÃÒØ Δ Δ ΔÕ «ÂΔ ÔÓπÈ ÈÁΔ ÁΔ ª πμ ÁΔ ª  ҫappleª «Ú πòfiáδ Ø Ò ªÁΔ ÍÂ È Δ «Ëapple ÁΔ «Ëapple «È Ò Δ ΔÕ Íapple πapple «appleùδ Á  ÍÃÂ Í apple «ÙÂΔ πæï ÂØ Âª Ï Δ, Íapple ÔÓπÈ «È apple Á «Ïà Á fiπø «Ú Î ΔÕ ÓÒ ÁΔ Ú È Ï Δ «Â ÚÂΔ appleø ÁΔ πappleòªáδ ÔÓπÈ Á Â Ú «Ú πæï ÂØ appleáδ, Íapple πapple «appleùδ Á È Ò «øïû ÏÀ Δ apple ΔÕ Óª Í «Â ÚÂΔ ÁΔ πæ ÂØ «Ï Ò È ÈÓ «Ò Õ «Û «Úæ Ø «appleùδ Ú Á «Ú Á Ȫ È Ò ÍëæË Ø«Õ Â π È ø apple ÍëæË Ó ª «Ú Ó ªÌ appleâ ÁΔ apple È ΔÂΔÕ ÿapple Í πø ÓÀ Á «««Ú Û «Ú Ø Ø Í Δ Û ΔÕ ÿapple «Ú È apple ÿπæí, È «Ï ÒΔ È Í ΔÕ Ó apple Í«È Ø æí«û ª «Ú Ø Í Δ Èπ Û «apple ΔÕ ÓÀ Í Ò Â apple È Ò øïáδ È Ó ÂÓ Δ æ apple Ø Δ ΔÂΔ, «Ú Âπ Δ «Ó ª ÍÃÒØ «Ú ÓÀ ÿapple Âæ «Ò Ø... π apple  ÚΔ Ó apple ë«Ú «apple ÓÀ apple «Á Õ «Ú Ó ª Ì appleâ Á apple À «appleùδ Ú Á «Ú Á ÈÓ ÁΔ Ê π Δ... æ ÁΔ apple Â Ó apple ë«Ú apple«óà Øapple Ê Δ ª Δ ª π... Â Ó apple ÿapple Í«ÚæÂapple appleøõ Á ÓÀ πæfi Óª Ï Á Í Òæ««ÓÀ appleìúâδ ª Ó appleδ πùδ Á «È «apple Õ ÓÀ «Í «Ú «appleùδ Íapple apple È ÍÃÒØ «Ú «Â ÚÂΔ ÁΔ πæ appleδ ΔÂΔ Δ... π Âapple ª Ó ª ÍÃÒØ «Ú appleùø πμâapple øâ, Ó ÂÓ È Ó appleδ fiøòδ πùδ ª È Ò Ìapple «ÁæÂΔ Õ Â «Ú ÓÒ ÁΔ Ï Δ ÁΔ π Ø «appleùδ Ú Á «Ú È ÈÓ «Ò Δ... «Âapple ª Ó appleδ ÏÃ Ó ÁΔ Ï Δ ÁΔ πæ ÂØ ÚΔ Ø Δ Ó È Íπapple ÈÓ ÒÚ Õ æò Ïæ πí ÈÓ Á Δ Ω Õ ÓÀ ÒøÏΔ πæ Δ ÒÀ «Ó Ò ª πâapple ø Á «Í ÛΔ «Ò «Ú ÒΔ Úª ΔÕ Â Ïæ Á ÈÓ ÂØ Ï Á «appleδï πappleï ÍÀ Á π ØÒØ Ïæ ØÁ ÒÀ Á Ï Ú Ú Í ÿapple Úª ΔÕ

12 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 10 Íapple Á ÓÀ apple π Ó ΔÈ Ï Á Í ÿapple Í «Í ÍÒ Íπapple Δ Âª ÓÀ Á Ï» Ìø Δ... Á Ï» Á «Í ΔappleΔ πøá ΔÕ «Èμ πø«á ª Á Ï», Δ appleè Ò Δ π Á È Ò ªÁ ΔÕ Δ»Â Òæ Á appleø appleø Δ Ï Δ Á»appleØ π Ȫ Á æêª πμâ π Á πøá ΔÕ ÓÀ Á Ï» Íπæ«, »ø øâ ÁØ Á Ï «? π ÏØ«Ò, Ï πâ Óª Í«Òª ÓÀ ÿappleø «È Ò «ΔÕ ÓÀ ˪ ø⪠Á «apple ª «Ú Ú appleá «apple, «È Íà Í appleá «apple ªÕ ÓÀ π ÁΔ æò «Ú Ø æ Íπæ«, »ø πfi Óª Í«Òª «apple Â È appleδ -fiæ Û ÓΔ È «apple Úapple «Δ »ø ø Δ Û ÚΔ «ΔÕ π È Áæ«««appleΔ «ÓΔ ÿïapple Δ Ø Δ ««ÂappleΔ π È appleδ fiæ Û Ú ÒΔ apple  ÚΔ À apple «Ú π Á ÿapple æ «ΔÕ «È Ó apple Í «Ú ÁappleÁ πμ««ú Ó apple Í «Ú Ø Δ æí ÍÒ Ó apple «apple ØÚ Õ ÓÀ ««appleùâ Á apple ÚΔ Í È Ò Ò «È ΔÕ «Í Ø Ø ÎÛ «æë ÚΔ À apple ÁΔ Ó apple Δ «Ú Í ÁØ Â apple ÁΔÍ Á ÒΔ«È «Ú ÒΔ Δ ªÕ π È Ò apple» apple Áæ««Ó apple Í «Ú Ò Èapple Ìapple» Á ø ÍÀapple Ï æ ÈÕ «πμâ appleì Í Â appleè ÓπÙ Ò Õ ÓÀ π πæ πø«á ª ««ª ª Ó apple Í «Ú ÒΔ «apple Ï apple æ Á ª «Îapple ÓÀ «apple Á Δ Ò Ó apple Á Õ ««. ÁΔÍ Ó apple Í «Ú Ø Ìapple» Ï apple æ Á «Ò «Õ appleδè πμâ Á «Á ª Ó apple «apple πâòδ πùδ Á» Ú Δ πøáδ ÒΔ ΔÕ. ÁΔÍ È Ìapple» ÙΔÙ Á apple «Ú Í, π Á «Ú Ìapple» apple Ï Ø ÂØ ÀÓΔ Ò Í ÙΔÙ Á apple ÓÀ ÎÛ «ÁæÂ Õ Â ÓÀ πùδ πùδ ÙΔÙ Á apple «Ò Í Óapple «Ú Ò πμ Δ ÀÒÎ πμâ appleæ «ÁæÂ Õ «Ú ÓÀ Ó apple ÓÈ πμâ Í Ó ª Ó»ø Δ Ì apple ÂØ «È  «ÓÒ Δ ØÚ Õ ÓøÓΔ Á Óapple «Ú ÙΔÙ Á apple «Ú Í appleæ«... Ó apple Ìapple Á Ìapple» Õ ÍÛ «Á ª ÓøÓΔ ÁΔ «appleδ Ó apple æêø πæ ÊæÒ «μ Í Δ...  ÓÀ ÓøÓΔ Á ÏÀμ πμâ «Í Δ Ø Δ ªÕ appleë Ï ØÙΔ ÁΔ Ò «Ú ÓÀ Ò Áπ Ò ËπøÁÒ ËπøÁÒ È apple π Òæ «Í Õ ÓÀ ΩÒΔ ΩÒΔ πμ ÓøÓΔ Á ÏÀμ apple»ó Á È Ò Ò Á π Á Á» apple Óapple «Ú ªÁΔ ªÕ ÙΔÙ Á apple «Ú appleæ Í Ó apple Úæ Ìapple Á Ìapple» Á Ó appleδ ª æ ª «Ú Ø ÁØ øfi» Ú«Ó appleδ ª ØappleΔ ª æò ª πμâ Ú«ÂπappleÁ È Õ ÓÀ «È ª øfi» ª Í»øfiÁΔ È Δ... Ú«øÁ ÂπappleΔ «ÁøÁΔ ª... Ú«øÁ ÂπappleΔ «ÁøÁΔ ª... ÓÀ Ø ÁΔ ª Øapple ª Ó apple «Ê Ø Δ È Δ... π «ÿapple  ÓøÓΔ ÚΔ ÓÀ Ó apple Í È Δ Ò Á Õ ÓÀ ÂΔ ÂΔ «Â apple Ø» Δ æ Í Ï Ô»ÈΔÚapple«Δ Á Í ÏΔ «ÚÌ ÚæÒ æò ÍÀ ÁΔ ªÕ ÓÀ ÍÁ «Ó apple ÈÓ ÏøËΔ ÚΔ Ø Δ Ø Δ ÿ È Δ Ú ÍappleΔ ØÚ ΔÕ «apple ÓøÓΔ Ó apple È Ò «μë Ó» ø È Ò æò È Δ appleáδõ  π ÓÀ ÓøÓΔ ÁΔ «appleδ ÍÛ È ÂØ Âz«Òæ Í Δ ª «Ó apple Ï apple ÍÂ È Δ ««appleδ «Ú Δ «Ò«ØÚ?  π ÍÛ ÍÂ È Δ Ó appleδ Δ Ú Ê ØÚ Δ? ÓÀ Á ÚΔ Í Úæ ÚΔapple Á ÙΔÙ Á apple «Ú Í appleæ Ìapple» Ú Ò Óapple «Ú ªÁΔ

13 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 11 ª ª Ø Δ ÍÀ ªÁΔ ª «ÓøÓΔ Á «Í Á ª ª Δ «Ó apple Ìapple, «Ìapple» Á «ÍÂ... Δ ÓøÓΔ «appleδ «Ú ÈΔ È appleâ ÁΔ È apple È Ò Á ÁΔ... π Ω? «Á ÏΔ ÓøÓΔ Í Í «Ú appleæ Í Ò È Δ Δ...  appleìí  appleú π Ìapple» ÓøÓΔ Á Í «Ú π ÁΔ Ú Ø π Á Ó π π Ò Δ ÙΔÙ Á apple «Ú Í appleæ «ÁæÂ Õ ÓÀ ÓøÓΔ È Ò π Á «Í Δ Ú apple Δ ªÕ ÓøÓΔ È Ó apple È Ò Í -Í appleæ«δ È Δ «Ò Δ π Á «Í È È «Í ««ÁÒ È Δ appleá Õ apple ª ÓÀ Δ Õ Ô»ÈΔÚapple«Δ ÂØ «æë «È ø Δ Û «Ú Òøÿ æ Á π «ÒØÓΔ apple πμâ Ó apple Δ Íπ «ø π Á Õ πêø æ æê ÏæÁΔ Â æï æê πapple ÒΔ ÚæÒ Û ÒΔ ªÁΔ Õ «Ëapple ÓπÛÈ È Δ Â «Ë «Òø appleø πμâ «ÂøÈ π «ÒØ ÓΔ apple πμâ «ÙÚ «Ò ÁΔ ª Í ÛΔ ª Á ÍÀappleª «Ú Ú«ÓøÓΔ Á «Í ÍÒ Íπapple Õ «Ø ««Í «Ú Ó ÏΔ ª, π Δ Ï «Ï ª, πæ appleª  ÏÃ Ó ª «Á Á Á Á ÚΔ ÚΔ ÿapple ÈÕ «Í «Ú Á ÚØ ª È Δ Í Δ Õ appleú øóâδ È Ò Í ÀÂ Ï Ò Δ ªÁΔ Õ «Í Á «Ú apple πæò ª ÓÀÁ È Õ «Í Íπapple ÂÈ ÓøÁapple Õ ÓÀ Áæ«««Á Ú ÒÓΔ Δ ª È Ú ÒÓΔ «appleùδ Á ÓøÁapple Ï π Ò Δ Êª Óø Δ Âª «Í Ú «Ò ª È πè ª Íπapple ÂÈ ÓøÁapple Á È Ò Ò ÁΔ Ú ÒÓΔ ÓøÁapple Ï π Ò Δ Êª Á «ÁæÂΔÕ π Á ÓøÁapple Á Íπ appleδ Ï apple «ØÚ Âª øâ Á Úapple ( πappleî Á Ï» Ìø Δ) ÓøÁapple «Ú Ê apple «ÁøÁ Õ π ø «Â Á ÙÒØ ÚΔ ÍÛ ÒÀ Á Õ Ò æ Á Δ Ó ΔÈ ÁΔ Á ÓΔ Â Á Ú apple «Ê π «apple, ͪ Úª È Ó ªÌ appleâ Á ÔπæË «μâ ÂØ Ï Á ÚÓ Ë Ôæ Δ Δ, «ÙÈ (Ì Ú È) È Ôæ Ù Ò «Ú «Ïª æ πíapple «ø ÏøÈ «Áæ  Áæ««Á æ øí»appleè Ø Ú Âª ø Í Í Úæ Õ «apple ª ÌØ È «Áæ «Íapple ø Úæ«È Õ «ÙÈ È ø «Á appleè Íπæ«Âª ø È «««appleùδ Ú ÒÓΔ «Û «Í πø Ø «appleùδ È πè ª fi Û» Ò π Á øó appleè apple Ìø Δ Ófi Ôæ Ù Ò «Ú ÏπÒ ÌØ È È Δ «««Îapple Ôæ øí»appleè «Ú Ø Á? ÁØ Ó ªapple Δ ÁappleØÍÂΔ «appleùδ Ú ÒÓΔ π Ȫ Á ÿappleø Í ÏπÒ «Ò Δ Â Í æêª È Ò «appleùδ Ú ÒÓΔ Δ ÌØ È «Õ «Îapple ø Í»apple Øapple È Ò Úæ««øÁ È «ø Ù, ÍÂ Ò Â ËappleÂΔ (Ó Â ÒØ ) «ÂøÈ ÒØ ª «Ú π««õ øâ Á Ú apple È ÓπÛ Ò apple «, Ø Ì Δ! ÓÀ Ú apple πμ Íπapple ÂÈ ÓøÁapple Â Ú ÒÓΔ ÓøÁapple «Ú fi Û» apple»apple Ò π Á ª, Í Îapple Í»apple appleá ª... Ø Δ ÓÀ ÓøÁapple «Ú Ê appleè ÁÚ ª È Õ ÓÀ Áæ«««ø Á Úapple ÓøÁapple «Ú Ê appleè ÂØ Âª Ø Δ È Δ appleø Á... Íapple πfi Ï πapple ÏÃ Ó Ωappleª Á ÓøÁapple «Ú π apple Ø Δ ÏÃ Ó Δ ÌØ ÓøÁapple «Ú π Ú ÒΔ ø  Úø Á Õ ÿapple ª«Á ª ÓÀ Í»appleΔ πóδá Δ «æ ÓøÓΔ apple»apple πù Ø «ÓÒ ΔÕ «π «ÂΔÚΔ

14 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 12 Ì ÂØ ÚæË ÓØ «Í apple Í Ó «Í ª È Ò Δ πøá Õ Â ÓÀ ÓøÓΔ Á ÌÀ ª-Ìapple Úª, ÌÂΔ, ÌÂΔ Δ ª «ÓÒ Δ Δ Íapple ÓÀ ÿapple Á «, ÓøÓΔ Âª ÛΔ ÏπfiΔ ÏÀ Δ Δ π Ó apple È Ò ÒÛÈ Òæ Í Δ, È Â»ø Ó apple «Í Δ ÒÀ Δ ÂΔÕ Á ÓÀ È Δ «Í ªÁΔ... Î apple »ø Ó apple «Í «π ΔÕ? Δ Â»ø Ó apple Ì Â ÒÀ Δ ÂΔ? π È appleø Δ πø«á ª «, À Ø Δ «Ò Δ ËΔ Âª øóáδ Ò» Á Ó apple «ÁøÁΔ... ª ø ÂªÕ appleæï! ÓÀ «øèδ Áπ Δ ªÕ Ó apple  ÓøÓΔ «Ú apple È Û «Ò π Ú ÒΔ ª ÿ È Úª ÍÂ È Δ appleπ «Ëapple Âπapple Δ ª È Õ «ÛΔ ÚΔ ÿ È Ú ÍappleÁΔ, «Ú apple Á»appleΔ «Ò π Ú ÒΔ Δ Ú ÍappleÁΔ Õ Ïæ «Ø æò ÚËΔ Ø Δ, ÓÀ Í Δ ÍÃØ. ÍÃÓØÁ πó apple ÁΔ «øèδ «apple Δ ª, «È ª È ÓÀ Á«ÒÂ Δ ª πμâ ÊΔ««Ò ÁΔ Íà appleè «ÁæÂΔÕ «π ««Δ ª ÍÛ «Á ª ÓÀ Í Á Ù «Ú ÒΔ Ò Ìapple «ÂøÈ apple Òª ÂØ æòδ apple Δ Ó ««ÚÚ Ê ÁΔ Ófi Ò ÁΔ apple Δ Õ ÒÀ ÓøÓΔ æ ÁÎÂappleØ «Îapple Ò Ø Δ Õ π «Á ÿapple ª ªÁΔ È Δ, ÚΔ À apple ÁΔ apple Û Δ Ó apple Δ «Ú Ø ÿapple Ó È appleδá Òæ Í Δ Ø Δ Õ... ª Ó Ù ÓøÓΔ Ï π ÁΔ Õ ÓÀ ª «øáδ, »ø Ï«ÍÛ Â π ÓÀ ÚΔ Ê ÒΔ «Ú Í Ó apple Óapple «Ú Δ Á ªÁΔ Õ Íapple æ appleø Δ Ò È Ø Ú Õ «Ò Δ ÓÀ apple Ø Δ «Ú Ó ª Â Ø«Ò ª ÁΔ Á Ò πæ apple «Ú Í À æò πμâ appleæ «ÁæÂΔ Õ Â ÓΩ È Ò ØÒ Í»Ò πμâ Ï«ÍÛ È Òæ Í Δ ªÕ ÓøÓΔ π «Á ª Δ, øó «appleò ÍÛ æ ÏÏ»Ò Ø Δ Õ π È øèδ «apple Ó»ø πμâ ÒÍ Ò Δ Â Û ÏØÒΔ, »ø ª Ó apple Èæ æ øó ÁΔ Ï» Û «ÁæÂΔ Õ ÂÀ ª ÓÀ π «ÁÈ Ô Á appleú «ÁμÂ È Õ ««ÁÈ Δ»Ò ÂØ Ò Ø ªÁΔ ª ª Û apple  ÁΔ Êª ª «Ú «μë apple Â Ò Âª ÍÀ ÁΔ ª ª Íapple apple È Ò Ò ÁΔ ª æ øó appleø ÁΔ ª πøèª ÈÕ æ øó ÁΔ π ÁΔ ÏÁÏ» apple ØÒØ Òøÿ Óπ Ò Ø ªÁ ΔÕ Δ øèδ ª Ó»ø «apple πμâ ÿπæ ÒÍ ÒÀ ÁΔ ª ªÕ Íapple ÏÁÏ» «ÁÓ ˆ Û ªÁΔ Δ Â apple «ÁÈ ÏÁÏ» π ÂØ È ÁΔÕ π ÚΔ π «ÁzÙ Á ÓÀ Ô Á ªÁ ª æ øó ÁΔ Ï Ó apple «ÁÒØ «ÁÓ ˆ Û ªÁΔ Õ Â ÓÀ ÍÃ Ù È Ø ªÁΔ ªÕ Íapple »ø æ øó ÁΔ Ï» Ó appleδ apple Ø Δ «Ú Ú Û «ÁæÂΔ, «ÛΔ «Á ÚΔ «È Ò Δ È Δ... Íapple ÂÀ Δ Îapple ÍÀ Á »ø ª Δ... π Ȫ Á ÏΔ...Õ ÓøÓΔ È Ó apple ÚæÒ Ïª πò apple «ÿapple Ìapple ÙÏÁª «Ú «Õ  πæ «Ú Ò Ò ÍΔÒΔ Ø Δ... æí«û ª ÂØ Ï apple Ø Δ ÓøÓΔ ÓÀ Áæ Òæ Δ, Á. ÁΔÍ È Ó apple appleì «apple «... ª ÓÀ øáappleø πæ Δ ªÕ. ÁΔÍ ÂØ Í «Ò appleú π Á, ÓÀ π Á Ï πâ È ÁΔ ÒΔ Δ ªÕ ÓÀ Â. ÁΔÍ πfi Ó Ò Δ «ÒÚ «È «appleò ÙÈ«ÙÍ «Ú apple ªÕ ÓÀ. ÁΔÍ ÂØ appleìúâδ Ø Δ ªÕ Íapple Á ÓÀ «Í Òæ««ÁΔÍ ÚΔ Ó apple «Í Á Á Ï» Ìø Δ ÁΔ πò «Ú Ø... π ÁΔ «appleùâ Á appleδ «Ú Ø Â Ìø Δ Â È Ò ÏøË appleæ Á Õ πáø Âæ Ó appleδ πæ «Ú Ò Ìapple» È «Ú «Â Ø

15 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 13 æ«δ «appleìí Â È Δ appleú «Á ΔÕ ÓÀ. ÁΔÍ Á ÒΔ«È «Ú π Á È Ò ÒÛΔ «π È ÓÀ Ìø Δ ÂΔ È Ò ÏøËÂ Ø Ï apple «π È Δ Áæ«?  ÓÀ π Á È ÒØ Í ÏøË ÂØÛ Ò ÈÕ ÓøÓΔ È «Â øâ È appleâ ÌappleΔ ª È appleª Ó apple πμâ πæ Δ ª  πæ «Ú ÍÀapple Í ÁΔ ÏØÒΔ, π »ø Ófi Δ Δ Ø Δ... «π ÁΔÍ Ìø Δ Á Ó apple Í «Ú Í«Ò ÏΔ Øapple Ø Δ È Δ π »ø Δ...Õ Â π πæ «Ú ÁøÁ appleδ «Á ª ÏØÒΔ, »ø æ øó ÁΔ ÏÁÏ» È Ò Ó appleδ apple Ø Δ Âª «ÌzÙ apple Δ «ÁæÂΔ Íapple ÓÀ Í apple ÿapple «Ìø Δ ÁΔ ΩÒ Á ÂØ æ øó ÁΔ ÏÁÏ» È Ò «ÌzÙ È Δ appleú π Õ π Á ÓÀÊØ ÂÀ Áæ Δ Ø ««Â»ø «ÏÃ Ó Δ Á Í «Ú Í«Ò Ù»Áapple Á ÏΔ Âª ÓÀ ÂÀ «ÚΔ Áæ Á πøáδ ª «Ó «ÓappleÂΔ «Ú «Ò«««Ù»Áapple ÓappleÁ Áπ apple ÏÃ Ó «ÂappleΔ È Ò «Ú ÂØ ÍÀÁ Ø Δ ΩÒ Á ø Ò Ú π ÁΔ ÀÕ Â ÓÀ π «ø Ò Δ Í ÿapple «Ú «ÍÒ ÚΔ È Δ apple«á Õ Â ÓøÓΔ Á «apple πμâ ÍÂ È Δ Δ Í ÒÍ Ú apple Ø«... «π ÓÀ ø Ò Δ- ø Ò Δ «Á ª Ó apple Ó È ÿapple ÂØ æ Ï apple π Òæ Í ΔÕ ÓÀ ÓøÓΔ Á Óapple «Ú Δ Â ÙΔÙ Á apple «Ú ÏÀ Í Úæ Ìapple Á Ìapple» Ò È Ò Ò ÁØÚ Ï ª «Ú ÿπ æ «Á ª appleø ÁΔ πappleò π ÁΔ Ø Δ Í Δ ÓøÓΔ Á ÿapple ÂØ Ï apple «È Ò ΔÕ ÓÀ øfi» Ú π ÁΔ ª æ ª È Ò ÙΔÙ Á apple «Ú ÏÀ Ìapple «, »ø ª ÙΔÙ Á apple «Ú ÏÀ... ÏØÒ æò... ÂπappleÈ «ÎappleÈ ÂØ Ú apple Õ Íapple ÓÀ ª (ÙΔÙ Á apple «Ú ÏøÁ) Ú apple È Δ Õ ÓÀ ª Âπapple «Îapple ÁΔ ªÕ ÏØÒ ÁΔ ªÕ Í Δ æò «ÁΔ Õ Â ÓÀ  appleδ ÙΔÙ Á apple «Ú ÏøÁ Ø Ú apple Ø ÁΔ Δ ÒØ Δ π π ÁΔ apple ª Δ... π π ÁΔ apple ª Δ... π π ÁΔ...Õ «Í Ó appleδ, «ÒÏ, «Ò ÓØ ÒΔ, ÓØÏ «Ò IHHHA-BIIGG

16 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 14 Δ / Í Øapple / - Ó apple Óª «ÂÚΔapple ÈΔ Á È Δ apple ΔÕ «ÁÈ Ú Ò «ÁzÙ º ª º apple Á È Õ ÈΔ Á ÁΔ ª ØÒΔ ª ÚºÒ ªÁ ªÁ ºÊ Î apple appleπ ªÁ Õ ÍÂΔ Á ÿ apple Û Ò Â apple appleδ È Õ apple Δ Ùapple Ï Á ÈÙ «Úº ΔÏ «Δ ª Ú ª Ú Ò ÿ apple Û Ó appleá Õ TÍapple ÂΔÚΔ «Û» «Úº Í U «ÂÚΔapple Ø ÁΔ ÀÕ T«Âª ÍÀ «ºÎ «ÌÒ Ó Ò ºÒ Ø? ÛΔ ÍÂ È Δ «ºÊ? apple  ÿapple ± ÚΔ ª È Δ? «appleºï Á Ï Á ÌÒª À Ø Δ «Î apple...? Ï»Âapple Á º ª ÓΔ È Ò Âapple ˇ ª ÈΔ Õ «Ì ΩÛ Ø ÌÒª «Ú apple»õu Ø Δ apple Δ ΔÕ Íapple «Úº Í Δ ºÏΔ È Δ Ú apple Ø«Õ «È Δ, ËΔ ÏappleÊ «Î Á Á Õ Ó ÂØ ÓπÛÁΔ «apple π apple ÚºÈ Ó Ò Û Δ ΔÕ Íapple...Õ È ÎØÈ Àμ ΔÂ, Ø Δ À ÓÀ«È Δ ΔÕ ÎØÈ ÁΔ «apple Δ ÁΔ apple Δ, Íapple ÎØÈ È Úº«Õ apple  Á «appleª Úº Ú Ò ÈÕ ÏΔÏΔ Á ÿ»apple Áº Á È «ÚΔ È Δ πºâδõ Á Δ appleá Δ, ÿapple º ÁΩÛ Ú Õ Íapple «ºÊ Ú? «ÁzÙ Øapple»Û Ø Òº Õ TÓÀ Í ÈÓ «ÁÈ Â ÎappleÀ È Ò Ï apple Ó ÁΔ ªÕU T Í À Íπº ÒÀÕU TÂ Δ Ó apple Â Ô ΔÈ «ÈΔ appleá? Ú Δ...? Δ ÀÓ À Ò È... È ΔÈ ΔÈ Δ apple Ò ÕU ÓÀ Δ Í»apple º «Úº ÏØÒÁΔ apple Δ ΔÕ È ÎappleÀ Á «Â «È Δ ÒºÏ «Úº Í Δ Í apple Δ appleº Δ ΔÕ «ÂØ Ï Á ÁΔ ΔÈ Ó ÍÂ Ø Δ ΔÕ «ÍÀÙÒ ÀÒΔÏapple ÙÈ ΔÕ «Á apple ÚΔ È Í ÁΔ Ó Δ È Ò appleè ΔÕ Î apple ÿapple«á ª Δ Â ÒΔÎ Δ? Ófi È Δ Δ ÍÀ «apple Õ Á ÁΔ Óª ÁΔ «º Ø appleº Δ «, Ï Â appleáδ ª appleáπú apple, Ú appleá appleú ÈÓ «ÁÈ ÓÈ ÒØ, «Ú «Á ÚΔ «ΔÈ Ó È «ΔÕ ÚÀ ÚΔ ÁΔ º «Δ ª ºÒª Á º «Úº È Δ Δ Â «È ª Íπº «appleú «Ø ÁΔ apple«áδ ΔÕ Á ÍÂΔ ÏÒÏΔapple Á Ò Âª «apple Δ apple appleó È Ø Í«appleÚ apple È Ò Ï È Δ Ø Â Í «Úº «ÌÛÁ Û Á ÚΔ apple«á È Õ ÓÀ Δ Á «º Í Δ apple ÀÕ Ò È, À Δ Ê ˇΔ Á Òº ± Úapple Δ, Á Óª ÁΔ π Á  Á ÿapple Ú ÒΔ ÁΔÕ Íapple  Ӫ Á ÎÀ Ò Ì apple» ÍÀ ªÁ Õ «ÂÚΔapple È apple ª, Á À Δ Ø Δ È Δ ΔÕ ÁØ ÏÒÏΔapple È Óª Á ««Â ÓÀ Δ Úapple«Δ, «T ÛΔ ª Á Ï apple Δ ÓU ª ÓÀ Δ ÁΔ πapple ÚΔ Ï Â μ Δ Ø Δ Δ,

17 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 15 TÓÀ È ª Δ Ú Ï Á Úª Δ?U Á»apple «appleî Ȫ Δ, «È ÿapple º Ø º Áº «ÁºÂ Δ, ««Ú apple Í ÈÓ «ÁÈ ÎappleÀ È Ò «ÓÒ ÓÈ ÁΔ ÀÕ ««apple Δ ª ª ÏÒÏΔapple È Í Δ Ò Ò Δ ª È, ««È Δ ÒºÏ Õ «apple  ª appleè Õ È Ò Óπ ÚΔ Ø Õ Ø Á À ÈÙ Â ÒÂ Ó ÚΔ ØÚ Õ ÁΔ Ø, È ª «Í ª ÓappleÁª Ú ÒΔ Δ Δ, Ø πá Δ ÒÍÈ Úª apple, Ø Δ Ó È«appleØ Û ÒÀ Á È Â ª Î apple Á apple» ÍΔ Òº ÍÀ Á È Õ «ÂÚΔapple ÁΔ Ï ÀÈΔ Øapple ÚË Òº ΔÕ «ÁÈ Á «º Øapple «ÁzÙ Ì«apple, Á ÁΔ Á È ÓÀ Δ ÁΔ ª ºÒª ÚÒ Δ ÈÕ ÓÀ Δ Á «Í apple ÚΔ Á Â Â Û «ÚappleØË ÚΔ Í Á Õ ÍÂ È Δ «Óappleª Á Í Û Δ, Ø Ø Δ Áapple»ÈΔ Û Õ È ª Á ÙÏÁΔ «º Ûº appleδ Δ apple«á Õ ÓÀ Δ Á Í ºÍÛ Îπº Δ º È Ì Á Õ ÓÀ Δ Á Í Ø ºÍÛ Á È «ÚΔ ««ÁºÂ Δ, º È»apple, ÓÀ Ï apple ÁΔ»apple º Ø ÓÀ Δ ÚΔ apple Δ, «ÁΔ T«Ó ÏÀÒÚ Ó Δ Ô» apple ÚÈ «Ï È ÕU  Á ÁΔ ÏÒÚ Â Á Í apple «π «Á ª Δ Ù «Û ΔÕ TÓπ «Â appleδ ÿapple Ú ÒΔ ÓºÂ ÈΔ «Á ÁΔ ÂÀ ª ÁΔ ÁÀ «Èº appleª  fiº Δ ª «Δ ª Í Δ «ÎappleÁΔ ÌÒª Òº ÁÀ «Â appleóδ ÈΔ Òº ÁΔÕU ÏÒÏΔapple ÍÀapple «ÓÒÁ Íapple  apple «ΔÕ ÓÀ Δ Á Á ÁΔ «Èª ÒÀ appleπº Á «Úº ÏØÒ È Δ Δ Òº«Õ ÁØ ÏÒÚ Â Ωapple ÓÀ Δ ÿø ÓÈ«Áapple apple «ÁΔ Âª «Ó Ï ÂØ «πfi ÁΔÕ Á Á ÓÀ Δ Òº Á «Á ÁΔ Í Δ Óapple Òßÿ πº Δ À Â È Ò ÀÒ Ø, Á apple ª appleøû apple Δ ÀÕ apple «Èª ÒÀ ÏπÒ»Ò «Úº «««ΔÕ Âª Í Δ appleª Á ÚΔ Èª ÒÀ ÏπÒ ÁΔ ΔÕ Á «ÏÒÚ Â È Âª appleδ «Á Δ Á Í ÍÂΔ Á Ȫ È Δ Δ «Ò Õ Ò Δ Âº ÏÒÏΔapple Á Ï Í» Δ ΔÕ Íapple Ê, Í ÏΔ«Â Ú Ò Ø Â Â ÒΔ Ø Δ ΔÕ Íapple «ÂÚΔapple Òº Á Δ, «Ú  Á Í Δ Á «Íº ÈΔ ÓπÛÁ Õ Íapple ÁΔ π Á Ω Δ? TÂ Δ «È «apple Û Ø È ÕU Á ÁΔ È» Δ È Ò ÎappleÙ ÚΔ Ø«apple ΔÕ ÏÒÏΔapple Ïapple apple «Úº Î Δ ÍÀ Δ Úª Ó appleá Î apple «È «Úº «Û ΔÕ Â «ÂÚΔapple ÏÀμ apple»ó «Úº ºÍÛ ÍzÀ appleáδ apple Δ ΔÕ ÁØ ÏÒÏΔapple ÚΔ Óapple «Úº Ú«Û Âª «ÂÚΔapple ÂØ «Ø «, TÏΔÏΔ «È «ª ÁΔ Ò ΔÎ «Úμ Ï ÒØÛΔ Á Ò Á Δ ÈΔ appleáδ? È πºí Ï«ÂØ appleø Δ ÚΔ ÈΔ ÁΔÕU Ϻ ÈΔ ºÒ ÂØ Δ ÏÒÏΔapple Á Í apple Û «, T Ó appleδ Óª À ± ÏØÒÁΔ «Ú

18 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 16 ªU TȪ Δ ºfi È Δ Â apple?u «ÂÚΔapple Òº Á ÏÒÏΔapple appleª ÁΔ ª Ï ÒØÛΔ ª Í ª πº Δ «ÎappleÁ Õ apple Ó Ò «Úº ÏΔÏΔ ÁΔ ºÒ º ª ÓΔ Ó È ÒÀ ÚΔ «apple Δ ΔÕ TÏ Á ÀÈ Èª Á º ÚΔ È Δ ΔÁ ÕU ÏÀ Δ «fiáδ apple Δ ΔÕ T»È apple Ï Âª Δ Õ Ó apple È Ò ÚΔ Âª ÈÚª ÈÚª ««Δ ºfi appleá ΔÕ Á ÒØ º ÈΔ Í, Á ÒΔÚ ÒÀμ ÈΔ Í«È Õ Ó È ÏÁÒ «, Íapple «ÈΔ ÏÁÒ Õ ÙØapple ÈΔ Í«Δ ªÕ Ï apple ÈΔ Õ Ïπapple Íπ Áapple «Ï ÁØÕ Ó Â ÚΔ Ì ÁΔ ÒØÛ? ÓÀ Ϻ«ª ÓÀ Δ Δ Ófi ÚªÕ apple «ÏÓ apple ΔÂ Í È «Èª Óª ÍπºÂª È «ÂÏΔapple Á Î apple appleø «Èº Ò «Õ Í«Òª ª Á ÁΔ ÚΔ «ÁΔ Δ, «ÓÀ ÓÀ Δ ÏappleÊ Â, Í ØÈ Á Á Á, Ø Óapple Δ Ï Ú Ò Õ Íapple ÓÀ Δ Á «Δ «, ØÈ ÁΔ «±ÒappleΔ È Δ Í«ÈÁΔÕ ÒÀ Δ Âª Í Øapple ÒÀ Á ÚØÕ ÌÒª ««ËappleÒΔ Ï ÚÂ Ø Δ? ÏΔÏΔ Í Øapple Á ÍÂ È Δ, ª «Á «ÓÂÒÏ Âª È Δ ««Î»Ò apple Δ Õ «Ú ÁØÈØ «Ú appleδ Á Ó apple ÍÀ ÈÕ apple «ÂÚΔapple apple ÚºÈ Ó Ò ÂØ Í Øapple ÒÀ Δ ΔÕ ÁØ ËΔ Á Á Ú Â «, ª ÿappleø º Ø Â apple ΔÕ ÎØÈ Â Âº ÚΔ Ø Δ ÓÀ«È Δ Δ «Õ  ÁΔ Ï ÀÈΔ Á È Ò È Ò ÏÒº ÍzÀÙapple ÚËÁ «apple ΔÕ ÏΔ ÍΔ ÁΔ ØÒΔ πº ÒÀ ÒÀ ÁΔ ÚΔ «Ó «Úº È Δ ΔÕ ÈΔ Á ÁΔ ª ØÒΔ ÒÀ Ï apple ÚΔ ÁØ«ºÂΔ «Úº Δ ΔÕ ÓÀ Δ Á Ò Èª ÓÈ«Áapple Ωapple Ó È ÀÕ Íapple Í Í ÓÀ Δ Ó È πù ÁΔ ÀÕ «Èª È»Ò «Úº «Ë Í ª  ÎappleÀ ª ÁΔ Ω Ò Δ appleº «Ò Δ, «È ª ÓÀÈ«ÁÛ «Ω Òº Á ΔÕ apple «Ò Δ ÓÀ Δ Δ Δ Íapple Á ÁΔ Ò Δ ÚΔ ÓÈ«Áapple ΔÕ Á ÁΔ ÓÀ Δ Èª «ÏÒ ºÒ È Δ Δ Òº Á Õ Âª ºË Ȫ ÒÀ Á ÚΔ «Ò ΔÕ apple ª ÓÀ Δ ÚΔ «Ó Ï ÂØ ««fi ÁΔ apple«áδõ ÏÒÚ Â Ωapple apple ÁØÙª Á ÂØÛ ÓÀ Δ ÁΔ Óª  fi ÛÁΔ «Óª È ÏØÒ ÁΔ Ò ÈΔ «ÁºÂΔÕ T«È «ª  «Í Á Ø Δ º È Δ? Î apple ÏΔÏΔ Í Óπ Á ÁØÙ ÈΔ «Á ÁΔÕU «ÂÚΔapple apple «Í «Úº»ˇª πìáδ ª Ó Ø Δ ªÕ «È Δ Δ «Â«Ú Áapple ÓÀ Δ Ófi ÁΔ È Δ Δ, Íapple Á ÍappleÂÚª Ú Ï Á TÔ» Δ ÈÀÚapple «Ò È ÓΔÕU Í ÏΔ Í«appleÚ appleª «Úº «È «ª ÁΔ π Δ Δ «ºÊ ªÁΔ ΔÕ ÏÒ«È ª π Δ ªÁΔ Δ, Ó «ÁºÂ ªÁ Δ Â ΔÈ ÓÈÚ Δ ªÁΔ ΔÕ ÓÀ Δ ÀÈ Δ È ÏΩappleÈ È ª Ϻ«ª Ø «º Δ Ø ÍØ Í Δ Ø Á ÁΔ ÒÛ Δ ÒÛ Á, Ï Ú  μâapple Á È Õ ÓÀ Δ Δ ºÍÛ Í«ÈÁΔ Ø Í Á ÈÕ Â Δ ªÁΔ, «Ò Δ

19 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 17 Á «ÁÒ appleá Õ ÚΔ Ï Â apple Ϻ, Ó «Í ª ÁΔ Ëº Ù Δ Á «Ù apple ÈÕ «Èª, Ò»Òª, ª «Ò «Ó À appleª «Úº Ȫ ÁΔ Óapple Δ Á «Ò Î Ì ««apple ΔÕ «appleú «ÂΔ Í«apple Ú Í Â Ó Ï»apple Δ ªÁ ΔÕ Â Δ Âapple ª  ÍΔ Â Í Ï ÁΔ ΔÕ «Ïº ÊΔ ª ØÒ Í «ˆ Ò ÓΔ Ìapple ΔÚÈ Á Áπº appleø Á Õ Δ Ó È«appleØ Δ Ø È«Ù ª ÚÒ ÚΔ fi ªÁ Â Δ ΔÍappleÀÙÈ «Úº Ò ªÁ Õ Íapple ÓÀ Δ Í º ÒÀ ÁΔ ΔÕ ÁΔ ÎappleÀ «ÙºÍ «Ò Ø Δ ª È ÿappleø Ï Ú ΔÂΔ ΔÕ Â Í «Ï Ú   apple» ΔÕ Â Í Δ Á Ø Á Ò Δ ÒÛ Δ ÒÛ apple Δ ΔÕ È À ÓÀ«Ú ÒΔ «apple ÁΔ»» Ø ΔÕ «ÂÚΔapple È ÒΔ È Ò ÎØÈ πº«õ «ÓÀ Δ Á Δ À Δ, ÓΩÓ Δ ÀÓ, ÓÀ ÎappleÀ È Ò ªÕ apple  ÎappleÀ È Ò Δ apple ª ΔÕ Í«Òª Δ Ó»ÚΔ Á Δ Â ÓÀ Í apple Δ appleá ªÕ apple Â Δ apple Ø Ò «Úº Δ «appleª Õ ÓÀ ºÒ Ú apple Úª ΔÕ Ó apple º ثª ºÒ Δ º ÒÀ Õ Â Δ Ó apple Ø Δ «Î apple È appleè Õ Â º È Δ ÕU «ÂÚΔapple ÁappleØ Ï Â πù Δ «ºÒØ ËΔ Δ Âª ÀÕ Á» apple Óapple «Úº «º Øapple Ô º ºÒ «apple ΔÕ «ÿapple Á apple Óapple È Â Ê apple Ô º Ú Á È Õ ÓÀ Ú Â apple»íδ»âappleë apple  «ÂÚΔapple Á Ω Óapple ª «Á πº ªÕ «ºÊ Ó ÁΔ Ê Ú ÀÕ Ïº«ª ÁΔ «Â À, ª ÈΔ Á ÁΔ ª ØÒΔ ª È Õ ÏÒÏΔapple Ùapple Ï Á ÈÙ «Úº πºâ «Í ÿ apple Û Ó apple «apple À, «È Ò ºÒ ª Ú apple appleª Õ Íapple Í«Òª ͪ ÏÒÚ Â Ωapple Á Óapple «Úº ºÒÁ ªÕ «ÿapple Á Ì ÂØ Ø ÏÀμ apple»ó ÀÕ Ë Â Ï Ï È È Â apple» Ø«Ï Á «ÿ ÁΔ ª  ÚΔappleª È Õ Δ ÏÒ Â ΩÚΔ ÿ ºÒ Ú Ò apple Δ Â Ø Δ Ê ºÒ apple Δ ÀÕ «º Ó Ò Í Δ À  «ÈºÂÈ Ó Ú Ò ÚΔ «Í ÀÕ apple Í Ë»Î ÁΔ π Ë ÀÕ Á» apple ÏÒ Â Í Δ ÁΔ ÏØÂÒ À Â Ï Â appleδ ª ÁÚ Δ ª ÈÕ ÏÒÚ Â Á ÌappleØ ÔØ Ê «appleî ÁΔ» Δ À, «Á Á «Ú È Δ appleáδõ «Á apple Δ Ï Êapple»Ó º ªÁΔ ÀÕ º «Á ÓÈ Ï Â Á ÀÕ ÏÒÚ Â Òº Á À «Ú Ë» Ó È Úª À, «ÁΔ Ø Δ Íπº È Δ apple ΔÕ ÚÀ Í Óapple «Úº ÏÀ Δ apple ºÒ ÁΔ appleδ appleº ÁΔÕ πºòá Ï Á Á Ï», Í Δ ÁΔ Ú, ÍÀÛ Ò, ÏØÒ Ïapple ˇ Ì ÁΔ Íapple  ͫÀÕ Âº Ï Á Ø ÁappleÚ ÁΔ Ú Â ÍÀÛ Ò π Δ È Δ «ÁºÂΔ «È Ò Ô ΔÈ Ø Ú «ÓÈ«Áapple ÿapple Δ ÀÕ «apple Á Í appleè ÚΔ ÓÈ È Δ Òº«Õ Â Ó ˇ Î appleáδ Á ÓÈ Øapple Δ Í Â apple ªÁ «apple Õ Â Ó ˇ Ó Â Í Δ ÀÕ T Δ «Â Á ÛΔ ª È Δ Δ? «ÈΔ fióò Δ Õ «Ú «Í Á Ó» apple ÏØÒÁΔ Δ Ó» ª Ï È ÈΔ ÂΔ ÁΔ ª Î apple Ú Ò Δ Â Õ Âª À ÒÔ º ÕU Í Í È Ò ºÒª apple apple Δ ÀÕ

20 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 18 «ÁÈ Ú Ò «Áz٠ª ÏÒÚ Â ÚΔ Ω È Δ Δ Á apple Õ «ÁÈ «Óπ Á ÎØÈ «Δ, ÓÀ Δ È Ò ºÒ appleèδ Õ ÌÒª «Óπ Á Δ Ó ««appleδ ÛΔ Á ÿapple ÎØÈ apple Õ È Á ÓÂÒÏ Δ Ø«? Î apple «Ú ÎØÈ ÒÀ Áapple ̺ Δ Δ ΔÕ Òº Á ª «ÚΔ Δ, «Ó apple «Úº Ø Î»È º ÚΔ ÈΔ ÂΔ Òº«Õ «Ú ÓØ «Û ÁΔ «ÎappleÁΔ ÂΔÕ Óª «Í Á Ø Δ Âª appleøò ØÚ, ª À ÈªÕ «È Ëapple Á Ó Íˇ È Δ º ÒΩ Δ Ø «ÓπÒ? «ºÊ Ø Δ ÙappleÓ «Ô Δ È Δ Õ «Í ÚΔ ÈΔ ºfi «Á ºËΔ apple Â Ø Ú ÒΔ Â Âº ÿapple ÈΔ ÓπÛΔÕ Óª ÁΔ Á ÈΔ «Â?U ÏÒÚ Â Ωapple È ΔÒ Á «Ò «Úº ÏØÂÒ Ø Í Í Δ ÍΔ  «º ØÒΔ «ÁÒ ÿïapple ÂØ Ú ÒΔ ÚΔ ÒÀ Ò Δ, Íapple ÀÈ Î apple ÚΔ È «Õ T ºÒØ ÓÀ Δ Í º ª ÿ π È Á Á appleø, ÁØ Ø Δ ÈÚª Á Û Â Õ «Ò Øapple È Ò Â apple Δ, ª º ÒÀ ÀÈ... Δ «º  apple Áº Õ ÁΔ Ï ÀÈΔ ÚΔ Ò Â apple ÚËÁΔ apple Δ ΔÕ ÒØ ÓÀ Ú Â apple»íδ»âappleë apple,  ÓÀ Δ ØÒØ ÚΔ ÒÀ ºÒÁ ªÕ Á ͺ ÚΔ π Á ª «Δ Ø ÁΔ À Â Ó appleáδ Õ ÎÀ Ò Â Δ apple ÒÀ «Ω Δ À Â Ω Ò ÀÕ ÚÀ ª ÿapple Á apple Ó«apple ª «Úº apple Ô º ª Ò apple «ÈÚ appleá È Õ Íapple «apple «º Í«appleÚ apple, È Ò Û Ø È Õ ÌÒª Δ «Á È À«ÈÙ «Í Øapple Õ «ÏºÒ ºÒ Á Úª Õ appleωùèδ ª «Úº º«Ï Ø««º È Δ ÒºÏÕ «Á ÁappleÚ Ø Ò«Á ª Δ ËÓ Á apple Δ Ȫ π Δ «Á Á ÀÕ ± apple  «Â È apple ÈΩ Ú È ÒÛ Δ ª «Èª È, ÒØ º, Ò ΩÍ Â «Ó ÈΔ apple ª Í«ÈΔ ª Ø Δ ª È Õ ª Á π  apple apple Δ ª È Õ Â ÏÒª ÁΔ ÍÒºÌÁΔ È apple Áapple «Ò «Ï apple Δ ª È Õ «Ø «Δ ª Øapple ÛΔ ª ÚΔ È, «È ª Á ÿº ºÍ«Û ª «Úº fi «apple À, ÏÒª   ÍΔ ÁΔ apple«ú Á Ò Δ, apple ª πº Δ «Îapple apple Δ ª ÈÕ º Í Ï apple ÀÕ Ê ÈΩ Ú È Óπ ÛΔ ª Á ÎΔ «º ÀÕ Δ Ï apple appleª  ÏÀ Â Δ Û Ùapple Ï ÍΔ apple È Õ «apple ÍΔ ÁΔ Ì Ú ÓÈ Δ À, Íapple Ï appleø «apple ÍΔ ÒØ ª È Ò Áπapple Ë Áapple apple»apple Δ ÀÕ Ø Á «È ÓÀapple» È ÚΔ ÍΔ ØÚ Õ ÒØ ÈÙ «Úº È,  Ⱥ ÚΔ apple È Õ «º ÏÒ Â Í ÛΔ ª  ºfi Óπ ÏÀ È Õ ÓÀ Δ ÏappleÊ appleò ÀÕ Â Ì Ò Δ Áapple «Ï Á» Ï Δ Ø Δ ÀÕ Ø apple«ú appleò ÁΔ ÎπºÒfiÛΔ Ú Ò appleº Δ Δ,  ÓÀ Δ Ò Δ Δ ÚΔ Δ Δ, º«πº ÀÕ «appleî «ÁÒ ÁΔ ª ºÒª Ø apple Δ ª È Õ ÓÀ Δ ÙÀÍ È ÁΔ ÿ º ÌappleÁΔ «apple Δ À, TÈÚΔ Á Í«Ò Ò Ô»ÈΔÚapple«Δ «, ª ÓºÓ À È fiº apple ÒÀ «ÁºÂΔÕ Ó apple Á» Ò À, ÓÀ ««Ì Δ, «ÓÀ ÈÚΔ ÈΔ ÒÀ Δ Âª ÈÚΔ Ú ÒΔ Íπapple Δ apple Δ Á Á, Íapple Ó appleδ Ø Δ ÈΔ π Á Õ ÏΔ ÓÀ ÛΔ ªÕ «Δ È ÒØ «appleî Ó𠫪 ÁΔ ºÒ π Á È Õ Δ «Á ÏπºÒ«Ù Ò apple «Á «À apple ««appleóδè ÙÈÕU È ÒΔ

21 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 19 ÿ º ÌappleΔÕ «Ú È Íπº«T «ºÊ À  apple ÏzÁappleÕ T«ÒÀ È Ô»ÈΔÚapple«ΔÕ ÁØ ÓÀ apple Ê appleè «ÀÕ «Á Á Í apple Î «Øapple ÕU T Ê «ºÊ ÍÛ Á Δ?U TÚ apple Ò» Ô»ÈΔÚapple«Δ Â Ê Δ appleà Δ À  apple«á ΔÕ ÓÀ «ÓȪ ΔÂΔ ª ÓÀ ÚΔ appleà Δ À  apple«ò ΔÎ Á À ÍΔappleΔ À appleè À, ª apple À Ó À «ÁΔ ÛΔ «Ú Ï apple apple«áδ? Úº ÀμÒ Δ ÀÓ Ø appleíz Δ «ÈΔ ÿ Δ Ø Õ ÓÀ «apple Ó «ÏÒ ºÒ Ò Δ ÈΔ appleáδõ «apple º Ì ÁΔ Óapple Δ Á «Ò Î Δ ª...U «apple ÏØÒΔ T appleà Δ À  apple«δ ª «Â Á»apple ÁΔ Ô»ÈΔÚapple«Δ «Úº À «ÓÙÈ ÒÀ ÁΔÕ ÍÒ Δ ÈΔ Δ Δ Øapple «Â?U TÓÀ Ω Ú, «ÓÙΔ ºÈ, ÀÊappleΔÈ, ÒΔÚÒÀ Ì ÍÒ Δ ΔÂ Δ Â Íz«ÓÙÈ ÚΔ Δ ΔÕ Íapple À Û «ÛΔ Ï apple ÈΔ Ì ΔÕ ÔØapple  appleø ÿapple «appleδ Õ ÓÀ appleø Ϻ ª «Úº ˺ ªÁΔ Õ Ò ª «Úº ΔÓ «apple ÈΔ Í πø Á Õ Ó apple appleδ apple  appleδ Ò ΔÎ apple Ï apple appleº «ÁºÂΔ «Í Ø È ÕU T apple Ìapple  apple Ï apple «Ú Ø Á?U «Øapple È Íπº«Õ T Δ «Ò apple Δ Í À «Ó apple È Ò «zóδè ÙÈ ÁΔ Õ Íapple ÊØÛ zδ Δ À ÈΔ ÒÀ Á ««Â À È º Ø Â Á apple È Ï Á Ø Ú Õ Ëapple ÓÀ Á Ø ÓÀ Í apple ΔÓ ΩÏ apple apple Í»apple appleáδ ªÕ ºfi ÚΔ Ó ª Á ÁΔ Í«Òª Δ ««Á ÁΔ ª «Â± Δ appleèàõ  À appleø «Á ÁΔ «ÀÚÀ È ÛΔ «apple Û Ó apple ÿapple «Úº ÁÓ ÿ º Á Õ ÓÀ «appleî Ó appleδ Óª apple À appleáδ ªÕU  ÓÀ Δ Á appleø «Èº Ò «Õ Á «ÓºÂapple Óπ Ó Δ Ò È ÊºÍÊÍ «ÁÒ «ÁºÂ Õ Âª ÓÀ Δ ÏØÒΔ º apple  apple Δ ØÒ apple Δ Â ÿapple È Δ Ú ΔÕ Ï Ò À Â Í ÎÀ Ò Í apple ΔÕ Í ÈÓ «ÁÈ Í ÂappleΔ È Ò ÓÈ Á «Á Í«Ò ÎÀ Ò ΔÕ TÎ apple ª  apple «Ú ÚΔ È ª  appleδ Óapple Δ È Ò È Δ Ø Á ÕU T ª Á ÁΔ Â À «appleî º «º Óπ Δ ÓÈ»apple ÀÕU TÓÀ ª «º «apple«ò È Â º Δ ΔÂΔ Δ «««Ó È Δ Ó ÈÁ, Â Ì «È Ȫ Ïapple Ïapple ÓfiÁ È ÕU À apple È Íπº«Õ T«appleÎ «ÁΔ ª ºÒª È ÕU T  apple ÏzÁappleÕU T ÁΔ appleò ÎappleÀ ÚΔ Ú Δ ÓˇΔ Ø «appleî ÓÀ ÍÂ Õ Í Âª Á ÚΔ Í ±Õ È ÿapple º Á «Â, Î apple Ù «Á Ó È ÚΔ ««Óπ Õ Ó𠫪 Ò Δ Âª Ø ÚΔ Øapple ÕU

22 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 20 Á «ÓºÂapple Óπ ÛΔ ª Ì ÁΔ ª ºÒª π π Àapple È Ø apple ÈÕ Øapple Øapple Òª Ó appleè Ò Δ È ª «apple ª È «º Ø Ò «Úº ºÒ ΔÕ ÓÀ Δ È ÚΔ Í Δ Óª À ÓÀ«apple, «Ï apple Áº ÚΔ «ÁºÂ ΔÕ ÈÚ Ø ÓÀ Δ ÂØ ÁØ Ò Úº ÀÕ ÁØȪ Á Ï ÍÈ «º«ª ÏΔ«Â ΔÕ Íapple Í Ò ÍØÙ «Úº Ï Â Îapple «apple ΔÕ ÁØ ª Ϻ«ª Í Á Á appleâ apple «ÿ ÁΔ Ó ÛΔ Ó ÛΔ Ô Á ÀÕ Î apple «º Ú apple «Δ «Á Ú «Í È Δ Δ «Õ «Èº «Á ª Á ÁΔ È Δ Í «Ò ΔÕ Á ÁΔ «Ó ΩÒ «Úº Í ÍˇΔ Δ Δ È ª  һ appleáδ apple Δ ΔÕ Á ÁΔ Á Ó ÛΔ ª ÁΔ Ø Δ «ÓΔ Â È Δ ΔÕ ÍÂ È Δ Í È Ò Ø Ëº«ª, «Áπ apple apple Δ ΔÕ ÓÀ Δ «ºÒ «Úº ÚΔ Δ È Δ Δ Òº ÁΔÕ Á ÁΔ ÁΔ «Ï ÒØÛΔ Á Ò Á Δ appleè Δ ÓÀ Δ È «ÏappleÊ Í apple Δ ÿappleø Ï apple appleº Ò Δ Δ, Ì ÁΔ Óapple Δ Á «Ò Õ Íapple ÈÚΔ È Ò «Ó ΔÕ ÍÂ Δ «ÓÀ Δ È Âº «È «Ú apple fiº«ò ÀÕ ÓÀ Δ ÎØÈ apple «Δ Δ,  ÚΔ Í Óapple «Úº ÏÀ Ï apple Δ Ø «apple ΔÕ ÓÀ Δ È Ø Δ ÚΔ Ó Δ Âª Á ÁΔ Óª È Ø «TÚΔapple Á Á ÕU È ÁπºË ÍΔ «Âª T ÛΔ ª ÈΔ ÍΔ ÁΔ ÁΔ ªÕU ÍÀ Í ÒÀ Δ Âª «T«Í Δ ÕU Íapple ÒÚ apple ÓΔ Í«È ÓÀ Δ È Δ Δ Òº Á Õ ÓÀ Δ È Ò «ØappleΔ ÒΔ ÛΔ È, ª ÚΔ ÓÈ apple Á «Øapple Ò ÈΔ Á Õ appleà Óª È Á À apple Ú Ò ºfi È ºfi «Á Δ apple«õ ÈÚΔ Âª «ÚΔ ÍÂ Δ «ÓÀ Δ È Í ÏΔ Óπ ÂØ Ï Àapple «Øapple «Ú Ò Δ π «Ò ª Óª ÍπºÂ Á ÚΔ ÏzÁ ÙÂ È Δ appleè Õ ÓÀ Δ Øapple Ò Ï«Δ Δ, Íapple À È «Îapple ÚΔ apple È ÒÀ «ÁºÂΔÕ appleà Δ À  apple«íû È ÁΔ Δ «Ú appleδ ÚΔ È apple««áºâ Õ ºÍÛ Í«È Â º Í Ï ÁΔ Δ Â± ÛΔ ª Õ Âº ˺ Ù Δ Δ ÏzÁ Ù appleáδ Δ ΔÕ ÈÚ Ø «ÁÒØ Âª ÓÀ Δ Á È Ò Δ, Íapple ÿapple«á ª apple È Δ Δ Ø Á Á Õ Í Δ Óª ØÒ «Ï ËΔ appleø apple»apple appleá ΔÕ Óª ª «Ú appleδ Í Ï Úº ΔÕ Ø ÈΔ Á ÁΔ ª ØˇΔ ª Ω Á ÔÂÈ appleáδ apple«áδõ Á» apple «ÁÈ «Û Õ ÀÂÚ apple Ø appleè ÏÒÏΔapple  «ÂÚΔapple ÿapple Δ ÈÕ ÓÀ Δ «ÏȪ ÿapple π È ΔÕ ÍπºÂ ª Í«Òª Δ «ÒÀ ΔÕ ÓÀ Δ Á πºò Óapple ̪ ̪ apple «apple ΔÕ ÏÒÏΔapple ÈÙ ÁΔ ÂØ appleè Ϋappleº Ø» ÒºÌÁ «Îapple «apple ΔÕ ÓÀ Δ ÁΔ Âª ÁØ Á ª Ó apple «apple Á Õ ÏÒÚ Â Ωapple Óapple Ø ÊºÒ È Δ Δ μâappleδõ apple Δ Í ÓÈ Â Ø Δ ÏØfi πº Δ Â apple «Îapple apple ÈÕ ÿapple «Úº Ï Δ «Â ØÈ Δ «Ï ÀÈΔ Á appleè Δ «ÂÚΔapple ÏÀ Ô apple «Úº «ÛΔ ª Á Í apple Δ ΔÕ Ø ª Ëapple Ëapple ̺ Δ ª «Îapple apple Δ ª ÈÕ ÏÀ Ô apple «Úº appleω ΔÕ ºfi ÈÚapple Ì º ÍÁ È Â Ò Δ Ï Â

23 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 21  ÚÒ ÈÕ Δ ÚΔ ÎÀ Á Ëapple Ëapple Í» Δ ª Ó apple apple ÈÕ ÀappleΔ appleδ È Ò Ò Á Ò ÒΔ «Í ΔÕ Á ««Úº «Èº «Èº ÏØ Ø«appleÁ È, Ø Ì «Èº Ò«Á ª apple Δ appleδ Ó apple ÈÕ «ÂÚΔapple Ø Δ ÍÀ ΔÕ Δ «Á È Â Ï «ÁÙª «appleî «È È Ò Δ Δ Á È? Í Δ ª Á ÏØ ª Á ÁØ Ì «Èº Ò Âª ÚΔ Âª ªÁ È...Õ ÓÀ «Á ªÕ  ÓÀ Δ «ÀÁ apple appleº ÁΔ ª? «Âª Áapple Á «ÈÔÓ ÀÕU Î apple Á ÓÈ ÂØ apple Δ ÏØfi Ò««Õ Ω Ò È Ò Áapple ΔÕ apple ÿapple Á ««Ò Õ apple ºfi Í«Òª Úapple Δ Δ Íapple Í«Òª Ú ÒΔ È Δ ΔÕ «ºËΔ ÏÀμ apple»ó «Úº «ÈÓØfi» «Ø ÍÂΔ ØÒ Δ Â ÏØÒΔ, T«ÏÀ ª appleè ÈΔ? Ϻ Ï Ò Ø È, «È «apple «Í apple Í appleº? Ϻ«ª È Δ, ͪ ÏÁÒ ΔÁ ÀÕ È ª π È Δ Ø π È ΔÁ ÀÕ ÿappleø ̺ Í Δ ÓÈ Óapple Δ Á Δ Âª Î apple ÚΔ Íª Δ apple ÒÚª? ª ÛΔ «º apple Â Δ ÿappleø Ï apple apple Δ, Á Ò Δ ÿapple º Δ Âª Δ appleèδ ª È «Ó Δ ª? Δ Δ Ïº«ª Ò Δ Èª ÓπÒ ª È Δ Δ? Δ Δ «appleî ΔÍzÀÙÈ È Ò ÓappleÈ ª?U T μ Ø È π ËØÚØ Â «Á Δ Î appleøõ Ϻ«ª ÊØ È apple Δ «Á  ÒØ ª ÁΔ ÍzÚ appleèδ º Ø, È Δ Âª Í ºÏapple ÚΔ ÏÀ Ø ÕU «ÂÚΔapple È ÏÒÏΔapple ÏÀμ ÂØ Ò Δ Í ºÊ º ΔÂ Â È ÚΔ ºÊ ÎÛ «Ò Õ ÏÒÏΔapple Ófi πº Δ «ºfi È Δ apple Á Õ «º Í ÓfiΩ Δ,  Á» apple Í «Õ «ÚΔ È Δ Δ Á «Í«appleÚ apple «Ï apple Ú Õ È «ÎÀ Ò πºí Á Ó Í«È ÍzÚ È apple «Ò Õ «ÂÏΔapple ÚΔ ÏØÒ apple Δ Δ, T ÁØ ÓÀ Δ ÿapple Δ È ºfi È «ØÕ ÓÀ apple apple apple «Á ÁΔ ª  º ͪ Á ÈÓ «ÁÈ Á º ÒÀ Á ªÕ ÓÀ «Î ÚΔ Á ÕU È Íapple Ø º «Ò ªÁ Í Øapple ÏÒÏΔapple º apple «ÁºÂ Õ ÏÒÏΔapple È ««ÈÚ Ò «Á «Õ Δ ÒÛΔ ª ÒÓ apple Δ ª ÈÕ Δ ÒÛΔ ª  «ÁÒ ÁΔ Ù Ò Ú Ò appleó È, «È ª Ø «º  ÒÚ Ô» À «Ò«Ø«ΔÕ «apple appleó ÓÀ Δ ÁΔ Í Á Á È, Ø È Í π ÈÕ «ÁΔ appleδ ΔÓ «ÂÏΔapple È Í Δ Úapple ΔÓ ÓÈΔ Ø Í ΔÂΔ ΔÕ ÏÒÏΔapple ««Ë È È Ò Á Á «apple Õ ÁπÍ«apple Ú Â ÓÀ Δ πá Δ ÿapple ΔÕ ÁØ Âº Ì È, Í Í «ÊÂΔ È apple Ò «Ò ΔÕ «È ºfi È «,  Ȫ Δ Ï apple apple  apple«ï apple Ø Δ Ú Ò ΔÂ Õ ÏÒÏΔapple ÏΔÏΔ Á Ø Óπº ÏÀ Ófi Á «apple Δ «

24 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 22 TϺ«ª ÁΔ Í Δ «Á Δ À Â Ï Ò Ø πº È ÕU È «ÚΔ «Δ «ÁØ Íª ºfi apple Δ È Δ Á, Î apple ÂÛÎ ÚΔ Á Ò Δ ÀÕ Íª ˺ appleª ª ÿapple º ÁΩÛ Õ Íª «Û Ê Á Ò Δ ÏÀ apple«à Óapple Δ Âª È ª Î apple ÚΔ Í Δ Δ appleèδ Õ ÀÚ Ò Ù Í ÀÕ Â± ÚΔ ºfi È Δ ÕU TÌ Δ «Â È appleø,  appleª appleø ÓÀ Δ? ÓÀ Δ ÒÀ?U ÏÒÚ Â Ωapple Ó Ò Í appleº πºí apple ΔÕ «Ú È apple Ó È Ò Δ ØÚ,  ÓÈ Ófi «Ò ØÚ ««ÍπºÂ Á ºÏapple À, Ø Óapple Δ appleèõ Î apple ÿapple Áapple ºπ«Ú appleì ÙªÂ Ø «Õ «Δ πè ÓΔ Ù «Á apple Í ÏΔ Á ÿapple «Úº Δ ÁΔ ØÚ ΔÕ «È «Úº ÛΔ «ÂÏΔapple «Ì Ø apple Δ ΔÕ Ù Ó Âº ÏÒÏΔapple Í Ï È appleωïè ÂØ ÓÀ Δ ÁΔ ÓÈÍ Á Á Δ appleδó º Δ ÓÀ Ø ÎÒ Úapple Ú Ò πº «Ò «Õ ÿapple «Úº Ì È Â «appleïè Ï È «ÁºÂ Õ ÓÀ Δ ««««ÚΔ È ÏπÒ À ÏπÒ ÒÚ, È ª Ø Δ «Âapple È Δ Õ ÓÀ Δ Á ÁΔ Óª ºÎΔ Í «ÓÒ ÚΔ Ò Δ Δ Â Á ÚΔ º Ò««ΔÕ ÏÒÚ Â Ωapple ªÁΔ Á fiï» ÒΔ ª Ú Ò ÈΔfi È Ò Ú apple Δ Δ,  ÏØÒΔ T Ø Δ ØÈ ÁΔ Δ Ï «Á Á ÓÀ ÚΔ Í Δ «ÍÒ Ø Ø Δ «º Í «Á ÁΔÕU ÁØ ÏÒÚ Â Ωapple πù ÁΔ Âª «È «ª ÍÀÈÙÈ Ø ÍÀ ÚΔ Á «Á ÁΔ Â Ø Δ Δ ÚΔ ÒÀ «Á ÁΔÕ ÚΔ ÓÀ Δ Á Ò Δ Ω Òapple º Δ ÏÀ Δ ΔÕ TÏΔÏΔ ØÈ ÊØ ˇ «ºÊ Í«ÈÁ È ÕU ÏÒÏΔapple È «Íapple º Ø ÏÒÚ Â Ωapple ºfi È ÏØÒΔÕ Ù «Á È Í ÓÈ Ófi «Ò ΔÕ ÏÒÏΔapple «Í Øapple ÎÛΔ Ú «apple ΔÕ Í ÁØÈØ Ïº Í«appleÚ apple È Ò Û Òº Δ appleóª Úapple Òº Õ È Ø«ÁØ Úº «ÌÒª Øapple Δ Ø ±? ÏÒÚΔapple  «ÂÚΔapple È ÓÀ Δ Ïπº Ò ÒÀ ÀÍΔ ÏappleÊ «Â È ÚΔ fiº ÀÒÎΔ «º ÈÚΔ Ì «ÁºÂΔÕ Á apple Δ Á ÎØÈ ÚΔ «Õ  apple ºÏapple Í»apple πù ΔÕ º««Õ ÓÀ Δ È Í ÚΔ Ú ÈÓ «ÁÈ ÁΔ ª ÓØÓϺÂΔ ª λ Ó appleδõ ÁΔ ª ÒΔ ª È Δ «Õ Á ÁΔ È Δ Ì ÂØ Í«Òª Ù È Á Í «Õ Î apple «ÂÏΔapple  ÏÒÚΔapple È ÓÀ Δ Í Øapple Í«È «ÁºÂ Õ «ÂÏΔapple È ÏÀ Ô apple ÚºÒ πºòá Ò Δ«Øapple Á ÙΔ«Ù ª apple Δ Ï apple º«Õ Í Δ ª ÁΔ appleª πºò Ó È «Úº apple Δ ª ÈÕ Á»apple «Â ËappleÂ Ù Í «Úº «ÓÒ apple ÈÕ ÀappleΔ Á Áapple Â È Ò Ò Á ÒΔ Ò Ú È Ò fi»ó «apple ΔÕ ÏÒÚΔapple Ù «Á ÚΔ Ï apple Ø «apple ΔÕ ÓÀ Δ «È Ò Ø Δ «Ù Ú È Δ ΔÕ øíapple

25 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 23 Δ/»-ÍπæÂapple ÁΔ æ«â / - apple ΔÂ Ó ËØÍπappleΔ Á Óø Δ ÁΔ Àμ»-Ù Ò Á appleó appleδ ª » apple Ù ª È Ò ÌappleΔ Í Δ ΔÕ «Ú apple Í Δ»-ÍπæÂapple ÁΔ Ò Ù «Û ªÁ Ó apple apple Δ Δ «apple»ó  Á Ï πâ Ì Âª È Èæ -Ó»ø Ì Ú Í «ª È Ò ÏøÈ Ø ÈÕ apple «æò Ò Δ Íapple Ù È Ø apple È «Ò »-appleæ«øÓÂΔ Á ÍÃË È ÍË apple «π È Δ, ÓØÏ «Ò Δ apple È, Ò» ÍΔ apple Òæ Ωapple» Í apple ÈÕ È Î» Δ Ø apple Δ ΔÕ Ò Â Ò Ù Í «Òapple ΔÕ ΔÛ Âª «È Ò Ùπapple» Ø «Û ªÁ È Ò Ó apple ª «apple Áπ Ò «Í π ª Ë» ÏæÂΔ ÚΔ πfi È Δ apple apple Δ Ò Ù πμâ «Óæ Δ ª ÂappleÍ Ò Í Á ΔÁ «È Δ Ø Á, Âπ Í ٫apple ÁΔ ÏÒ ÂØ Ò ΔÚ ÍÃØ apple Ó «apple, Ò Ù æ «ÁæÂΔ Âª ÒØ ª»-ÍπæÂapple ÁΔ Úæ - πæ Á «Ú Í һ Õ Ô apple ««æ Í ÒÀ ÂØ È Δ appleá, Δ ÒØÛ Δ È Áª Ó appleè ÁΔ, Ωapple» Í π Á Δ, Íπ«Ò ıïapple appleá,»-appleæ«øóâδ Á appleó appleδ π Á È ÎÛ «Ò π Á, «ø ÂÒÚ appleª È Ò «μ» Á Úæ - πæ «ÊØ ÁΔ Ï ÁappleΔ Õ Ò «È Ô apple «È «Í ÚÒ ««Ú? æò «Δ «ÀÊ»-Ù Ò πfi «øóδá apple Úæ Δ ª π Δ, ÈÚ ÁπæË apple π, «È ø Δ È Ò Á Ø apple, ÁØ Úæ Δ ª ª ÈÚ ÁπæË Ø Δ ª, ÂΔ Δ apple Ì Δ, «ÚΔ Ó apple Δ» Úæ «, «π Á «ÍÙ Ï πøÿá Ú«Û «Í π øÿá Õ Â»-Ù Ò Ú Ò πæâ Í ΔÕ π Ì «Ê Ó Â Á Ó Ò ÌappleÂΔ Δ ث, »ø Á Á È Δ Ù«apple È «Ú ÛæÌÛ Ó apple È, ʪ ʪ Ùapple Ó ÿπ øó apple È, Á «appleδï Á «apple Ù πò «ÁæÂ, «Â appleàî Ó appleâδ, Øapple ª Øapple «Âª Δ ª Á «ø Ø Á Á Õ Ú Δ»«Â Ø«, Íπæ Ú Ò Ø Δ È Δ Õ π appleè Δ Ìapple Ú Ì Í Í «æ ÁΔ Í Δ Ø Δ»-Ù Ò Ó ª Ω Ω ÈÚappleª Ò Δ Êª, ÈÚapple È «ÂøÈ Ω Á appleδï apple ÚΔ «Ê? Ì Δ «Ï, Âπ ÍÂ Ø ΔÁ appleø È apple apple Ω ø appleª Á appleδ«á ªÁ, π «Ê ªÁ? π Á ØÚ Âª Ú, «Ì ª À, Âπ Δ Á Á È Δ «øè apple ÈÚapple

26 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 24 Ù«apple øá ÓøÁ Δ ªÁ È «Ó π «ÍÒ Ó Δ «Ê»Û π π ÁΔ πê» ª È Á Úæ «ÎappleÁ È, ÓÀ«apple ÍÀÒ ª Ø ÓπÙ Ó appleá ΩÒ Ï Δ ª, Ï Δ Óø Δ ÁΔ apple«øá» øá, ÿappleª ÁΔ ª Ïπ Δ ª Ø Δ ª Á Òª appleø Δ ª Á Ò «Ì πfi» Á Δ ªÁ È appleè Δ «Ú apple «È ª Á apple ª ÏøÁ Δ ªÁ È Õ Ø Ò ÚΔ Âª «øá apple Ω appleøû Á «ÀÕ ÓÀ Ò Á Úæ Δ ÁΔ æò ª ÀÚ Δ, ««Ú apple Δ «ÁȪ Á Ìπæ Ø À, Ú«Û «øóδá appleª Á ª, «Ò ª È Úæ πæ«õ π È Δ Ô apple æ  «æò È Δ Ø Δ, «μ ÚΔ Âª» Í«ÚæÂapple ÓøÈÁ È,»-Ó È Δ ªÁ, Á π«æ » Úæ Á? È Δ Íapple æò Á Ò Ò È Ò Δ «øó appleáàõ æòï  appleδ Δ «appleωò ÍÀ «Õ» appleæ«øóâδ Á «Ò ÍÃË È ÃΔ ÚappleËÈ Δ Í Δ Úæ Δ appleδ apple Óø Δ Í πø ÈÕ appleª»-ì ª Á æ æê ØÛÈ Á È appleá π   ÁÓª È Ò»-ÍæπÂapple ÁΔ Ò Ù ÚÒ ÚË apple ÈÕ ÂΔ Δ πè ª È Í Δ ÒΔ appleδ Ú ÒΔ À «Úæ Ø «æ -ÁπæË appleπó Ò æ«â Δ Δ «Δ Ú «Á ª Èæ πâ ÈæÍ «Ò Õ «Á «Î apple apple«á ª ÂΔ Ê È ÍÃË È È πè ª Á Ò «Ú Ì Úª Í Ò «ÁæÂ Õ «appleè Ò Ù «Ú Ø apple Δ «Û ªÁ È Ò È«Ò Δ πè ª Á Ω Ò Ú«Ë Õ»-ÍπæÂapple ÁΔ Ò Ù ÂØ Á ÁÓ «Í«Δ πè ª È ÎπæÒª Á apple Ú Ò Ù Â πæ«â ÏÛΔ Δ Ë apple«ó Á È Ò Ò Ù ÈÓ apple Δ  «Í Á Úapple Ú Ø ÂØ Ï Á «Ú ÍπæÂapple ÁΔ ÿ«δ Ø Δ appleø Δ Ú «È ÒÁΔ «Ú Δ π «ÚappleÒ Í appleè Òæ... ÿøapple ÈappleÊ, «Ï Ï È Í«ÚæÂapple ÈÚapple πμâ È πòó apple apple «øá» ËappleÓ Á «Èapple Áapple, «ÙÈ Á Ìapple  ÏÒapple Ó Â»ø -ÍπæÂapple È Ò Í Ò Ø«Â,»- Ó Â Á ÍπæÂappleª È Ò ËappleÂΔ Ó Â ÁΔ πæ Ø øè ÍÀÁ ΔÂ, πæ ÏΔ» Ó Â ÁΔ Í» apple«á ª, «ÙÚ Â»ø»-ÍπæÂapple ÁΔ Í ÚÈ Ú appleδ Á ÈøÁ Ó «, ÈøÁΔ Í ÍπæÂapple Ë «apple, ÈøÁÈ «ÙÈ Â»ø ø apple Á appleâ Ø Ú Ò «,»-Ó Â ÁΔ Ú ΔÚÈ Ú apple «Áæ» Ó Â apple «Â æ! «Á È Ò Δ»-apple«øÓÂΔ Á ÍÃË È ÁΔ appleπ Ó Δ Ú È apple ÍÀÁ Ø Δ π Í»apple ØÙ «Ú ÏØÒ π,  æ, æ»-íπæâapple ÁΔ Ùapple Ó æ«â Ø Δ À ÿøapple ÈappleÊ, Ì Â ÈØ ÍπæÂapple ÁΔ æ«â È Δ Ø È ÂÈ ËappleÓ ÁΔ ÂÓ Á ÂÒ Ø«, «Á ÚΔ, «ÚΔ ÒÂ Ó È Δ Δ Á, π Δ -ÍπæÂapple ÁΔ Ò Ù ÒÀ apple Ù«apple «Ú æ ª, Ì»-Ì Âª Ó appleδ æê ØÛ Ï ÈÂΔ «π ««Ú ÚË Û «æ ÒÀ, ª «««ÚÙ Ò Ø -Ô Âapple È Ò Δ apple «øá» Á

27 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 25 ÓÈ «Ú»-Ó Â ÁΔ apple«ò Δ Íà appleè ÍÀÁ apple Δ Õ Δ ÀÓ«apple È «Ò Δ  ÍÃË È ÁΔ πappleó Δ Ú ÚΔ Δ «Ú ÀÁ apple Ê È ÏÒ apple Δ apple Ù«apple «Ú ÎÀÒ «ÁæÂ Õ Øapple È Â Úª È ÚΔ Úæ Úæ ÍØ ª È Ò»-ÍπæÂapple ÁΔ Ò Ù È Ò ÎØ Ø ª «Ú Δ ªÕ ÎØ Ø «Ó «Á «Â «ÁæÂΔ Δ «πè ª ÁΔ ÎØ Ø È Ò»-ÍπæÂapple ÁΔ Ò Ù apple»apple «Á Δ Á Δ ΔÁΔ Õ Á ÍÃÏøË Ò «ÁÈ Δ «««Ú Úæ Úæ ««Ò ª ÁΔ ª» apple Ù øóâδ ª Á ÍÃË È, ÏÒ ÍÃË È Â Ω Δ Ó Âapple «Ú» Ì Â,  Øapple «øá» ø Ê Úª Á ÒØ Ù ÓÒ Ø Õ apple Ù«apple Á ÍÃÏøË Δ ÓÒ «Ú ÎÛ ÁÎÛΔ Ó ΔÕ Íπ«Ò Ó«Ó πíapple ª «Ú Ø Δ Â Í Δ ØÚ π apple apple»appleδ øó æ appleà«î ø appleøò appleè «Ú π, Íapple «Îapple ÚΔ πfi Ùapple appleâδ appleª ÁØ «ÂøÈ ÊªÚª  «æ ª ÁΔ ª appleª Á ÙΔÙ ÂØÛ «Áμ ջ Ì Âª Á Í Δ Ë Δ Á ÍÃÏøË Δ «Δ ʪڪ  Òø apple Ò Õ...» ÍπæÂapple ÁΔ «Û ªÁ Ó appleáδ Ò Ù È Ò apple Ù«apple «Ú ÏÁÏ» ÎÀÒ ΔÕ πfi «È ÂÈΔ»Òª Á Ï櫪 Ì Ú Ú Âapple Í«È ÏappleÁ ÂΔ «Ú Ù ÓÒ Δ «ΔÕ πè ª πò Δ ª π Òæ Δ ª «Û ªÁ appleè Í Ҫ Á ÓappleΔ ª ÁΔ ª Óapple ª Øapple ÚΔ ÚË Δ ªÕ»-Íπ æâapple ÁΔ Ò Ù «Ò π Ò Δ apple appleδ ÍÃÏøË ª Á Òæ ÔÂappleȪ appleè ÚΔ» appleæ«øóâδ Á πá Á apple æ ÂØ Ó È Ø Õ Ø ÓΔ Δ ÁΔ æò Ù appleδ È Ò πè ª Á Ω Ò Øapple ÚΔ ÏπÒøÁ Ø Õ Ï appleª «Ú Δ ÚΔ Á ÀÈÒª  πè ª ÁΔ Ú«apple Øapple ÚΔ ÚË ΔÕ ÈΔ Û Â Ú»-apple«øÓÂΔ Á Δ ÍÃË Èª È ÒΔ Ú apple «Ó π «ÍÒ appleíøapple ÙÈ ÁΔ Ø ÒÛ È Á ÓÈ ÚΔ Ï «Ò Õ «Û Δ Á ÍΩ «Èæ ««Í»-ÍπæÂapple ÁΔ æ«â Á «Ë»ø ª πμ««ù«apple «Ú ̪ÏÛ Ï Óæ Òæ Õ Δ Âapple ª ÁΔ ª ÎÚ ª È «øá» «æ ª «Ú apple «Îapple»  ÍÀÁ apple «ÁæÂ Õ apple ««øá» ÁΔ πï È Â «Δ Δ ««æ ª È»-ÍπæÂapple ÁΔ æ«â «apple apple «ÁæÂΔ «π «π πè ª ÁΔ ª Δ «ÁȪ ÂØ Î Òª π Û «apple ΔÕ πëapple ÓΔ Δ È «æò Øapple ÚΔ Ú «ÁæÂΔ Â ««øìδapple Â Ë apple«ó Ó Ò Ï Íà «apple Õ π π «Èæ ««Í Á apple «æ «ÏÈ Ú ÂØ Δ ««Â apple Úª «Ó «ΔÕ ÁØ ÚΔ Ø Δ Ù«apple ÂØ ÍæÂapple apple, Δ. Δ. Δ. ª Ø Δ Øapple Î apple»-íπæâapple ÁΔ æ«â Ï apple appleδ Íà Í appleè «Í π Á ª «Í Ø Ï appleòδ Û Â» apple«øóâδ Ú ÒΔ ª ÚÒØ Ò À ͪ «Ú Δ πè ª ÁÏØ «Ò ªÁ  π apple Δ ª apple Δ ª æòª Áπ apple Á Á, «ÛΔ ª «øá»-«æ ª «Ú Ò øÿδ Ò Δapple ««ÁøÁΔ ª, ÍæÂapple apple π Âapple ª Í Á Á, «È ÚΔ «Í Á øáapple -ÏΔ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ È Δ ΔÂΔ

28 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 26 Ø πè ª ««ªÁ ««Í øáapple Á Âapple «π ««Í Á Ïø«Á ª ÂØ «Ò Ú Á» apple «Í ª Á «æ «Ê appleïøá Ø «Í øáapple Ø ÈÕ π «Í ÚÛ«Á ª Δ Âπ  ÓÒ apple Á Õ ÁØ Ø Δ Î apple» apple«øóâδ Á apple πøè ÂØ «Íπμ Á «Âπ «Ú Ø ««Í apple«ú Ò Ω Âª ««Í Á πfi -ÍΔ Ú Ò ÓÒΔ «Ò Ωapple ÏøÁ Í Ù apple Á Á, π Î appleª apple apple «Ï È Á Á Á Õ «È ª Ï appleª Â Δ ÚΔ ÀÈÒª Ú Ò Úæ Δ ª Úæ Δ ª πapple Δ ª «Ú Í Í ÎπÒ ÂØappleΔ appleó apple Δ apple ÈÕ Ù«apple Á «æ Ò«ª «Ú «æò ÏÛΔ ÙappleÓ È Ò Ó ΔÂΔ apple Δ Δ ««æ ª æêø»-íπæâapple ÁΔ æ«â Ø Δ apple «π? Δ «apple «apple - È Í Δ Ìπæ «Ó π Ò Δ πè ª Á ª «Ú Ø «Í apple apple «Ò? ª Ø Δ Øapple Ú? πè ª Á Ò «Ú «æò πμâapple È Δ Δ apple Δ «Ø Δ «æ «apple apple Á? Ù«apple «Ú πfi ««æ ÚΔ È Ø Ù«apple ÁΔ apple Óø Δ «Úμ Û Â appleá ÈÕ πè ª È πá Á «Δ ««Í ª Ø apple ÁΔ ª apple ÒΔ ª ÒÀ «øóδá apple «æ ª Óø Δ «Ú apple Á apple Δ È Δ Δ «ÓÒÁ ª π Í Δ ª apple ÒΔ ª Á apple»ù Ò «Ú appleδ apple π Á È, «ÏȪ «ΔÓ ÂØ Â ÍπøÈ apple «ø Ó appleá È «Ú πè ª apple Á Í»apple apple «ÓÒ «ØÚ Õ Δ Ú appleδ»-ù Ò Á appleó appleδ apple Óø Δ «øóδá appleª ÁΔ ª apple ÒΔ ª Ø ÌappleΔ ª ÁØ ÌappleΔ ª π Δ» Ù Ò Ò Δ Óø ÒÀ Á È, «øóδá apple πùδ πùδ Á Á Á ÈÕ «Îapple ««Ú Ø Á ««apple ÁΔ Í «Í «È ÁΔ æ«â ª apple «ÁæÂΔ Δ ØÚ? «Âapple ª Á Δ Ú Ò πè ª Á ÓÈ «Ú π apple ÈÕ Á» Í πfi «øá» ÍÂÚø«Â ª Á È «Ú ÚΔ «æò È Δ ÍÀ apple Δ ΔÕ «apple Ù«apple Á πfi «æ  «øá» ÍÂÚø«Â ª È «Ó Δ Ï «Í «Ú Í»appleΔ Âapple ª ÏΔ appleè Á ÎÀ Ò Δ «Ú «π «Í «Ú Ï πâ apple «Â apple Ø ÁΔ ÎÚ ÎÀÒ æ Δ Δ πè ª È Í È Ò Ï πâ apple πappleæ«appleó appleδ ÒÀ π «Í ÚÒ» apple «ÁæÂ Õ «Í Ø Ï apple»-appleæ«øóâδ Á appleó appleδ ª È Ì appleδ πappleæ««â πè ª Á ÏÛΔ appleó ØÙΔ È Ò Ú Â ΔÂ,  πè ª ÏappleÁ ÂΔ À Í øáapple ÒÀ «Ê Ùapple Ï Â Øapple È«Ù ª Ëπæ «Í Á ÓÒΔ ª È πè ª Ó apple Δ apple Δ Δ Áπ apple «ÁæÂΔ, «π πè ª ÍÂÚø«Â ª appleæâδ Ìapple ÚΔ Ô ΔÈ È Ø««Ò Δ πè ª È «Í «Ú Á ÎÀ Ò ΔÂ Õ Ì Ú øóâδ Ú «Ò ª È πè ª Ï πâ apple «Â «æë apple»í «Ú ËÓ «ÚΔ Íappleø» ÍÂÚø ͻappleΔ Âapple ª «ÁzÛ È Â πè ª È Ò Ï πâ apple πappleæ«appleó appleδ ÚΔ È, «Ò Δ π øóâδ Ú «Ò ª ÁΔ ÍÃÚ ΔÂ Ï Àapple «μë «Í Á «Ú apple «Ê πappleáú apple «Ú Ò Õ πappleáú apple Á Ï πapple Ì Δ Í«Òª ª πè ª Á Ï πâ apple «Íapple ÁØ πè ª

29 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 27 «øá» «æ ÍÂÚø«Â ª È Í π Á Ó Á Áæ«Âª π πfi ËappleÚ «ÓÒΔ Â Ì Δ È Ò» ÍΔ apple «Ú πappleáú apple «Ú Ì «Í Ú Δ ª «æ Ø Ò Δ È» ÓÀ ΔÂΔ Â È Ò πè ª ÍÂÚø«Â ª Áæ««Ï πâ «æ Í«appleÚ appleª Á ÈΩ Ú È Óπø «Í æ Í «appleùâ Á appleª ØÒ Ø È «π «Ï appleòδ Û Â Ò ÂøÏ» ª Ú «Ò ª È «Í ÈΔ Á«Ù ÎÀÒ appleæ Δ «Ï πâ «øóδá appleª Á ª Á øó appleπ««í Õ π æò Δ ËÓ Δ Á È -Ù Ò ÁΔ ª À Û» ª ª «Ú πæò æ«â appleδ ª Î Òª ÂÏ apple «ÁæÂΔ ª Δ ªÕ «øóδá appleª ÁΔ Âª «Úμ appleδ ÿ appleè Øapple π æ ÓØ appleª ØappleΔ apple apple È appleª Î appleó ØÒ «Ò apple È Õ À Í «Ú Ùapple Ï Á πæòó πμò Òø apple Ò «apple Õ Ù«apple ÁΔ appleδ Óπø Δapple «æ Δ Ø Δ Í Δ, «appleè «Í ÁΔ ª ª ËΔ ª Á «Í Ø Ï apple «È Ò ÂappleÈ Ø «Õ Ì Δ Ì Ò Á Δ «apple Δ πappleáú apple «Ú Ó Â Í «Â Ï πâ apple ÒØ, «È ª «Ú Ω Δ Ó Âapple «øá» È «æ Ø Õ πëapple ÓΔ Δ È Ù«apple «Ú «Ïapple ÎÀÒ «ÁæÂΔ Δ ««Í ª Á ª Δ Ù«appleª Á «æ ÚΔ»-ÍπæÂapple Á «Â «apple ª È Ò «ÓÒ È, π «Í «øá» ª Á «ÚappleπË Ø Δ «appleδ «Ù Ò Δ ÔØ È Ï apple ÈÕ π «Í «Í πíâ ÓΔ«ø apple apple ÈÕ Ì ÂØ øìδapple æò ª «Δ «Ù«apple ÁΔ ÒØ Ò ÏÒ «««øá» ØÒ Δ, Ø» apple Ù øóâδ Á æ Û» Ì Â Δ Â π È «È ª ÎÚ ª ÈÙ Âapple Á apple»í Á «Ú Ø Δ apple Ï Δ È apple««áæâδõ ÂΔ Δ «Ó π «ÍÒ appleíøapple ÙÈ ÁΔ ª Ø Ø Ú ÒΔ ª È «Ò Δ apple Àapple Àapple ÒΔ appleδ fi ÛÈ ÁΔ appleω «Ú ΔÕ ÁØ «Í Á πappleáπ apple «Ú «æ Ø ÁΔ» È «ÓÒΔ Âª Ù«apple ÁΔ ª πfi Úæ Δ ª Ï appleª Á»fiÚ È ÍæÂapple apple ÚΔ «æ «Ú Ù ÓÒ Ø Ò Δ Âª Ì appleδ πappleæ«ëδè «Í Á «øá» appleí È ÃΔ Ì Ú Δ  ÃΔ πapple» ÃøÊ «Ï ÁΔ Ω Ø «Ï È Áapple appleú «π π apple Á apple ÓΔ Δ, ÍπÒ Î apple, ÍÃÏøË Δ ÓÒ Â Ù«apple Á ÍÂÚø π πøè Ø Õ appleí È «, ÍÂÚø æ Ø Í«Òª ª ÓÀ apple «Í ÚæÒØ Âπ Ï πâ Ï πâ ËøÈÚ Á appleá ª «π «Âπ Δ Í«Ò æ Ø, ÍæÂapple apple  Íπ«Ò apple Ø, «È ª È Â Í πø Δ È Á ÔÂÈ ΔÂ, «ÂØ Í«Òª Ø ÚΔ «π Ï apple À Í Ú «Ò ª ÂØ Δ Íπ -«æ apple ÍÂapple Ú Á «apple, «appleè Âapple ª Âapple ª ÁΔ ª ÎÚ ª ÎÀÒΔ ª  apple «Í Á Δ apple Ó Ø««Í Õ appleí È øïøëè appleè ÂØ Ï Á «apple ª πíapple «ÂÀappleÁΔ ÂÀappleÁΔ È apple πæ Δ π Ô ΔÈ Ø ««π ÁΔ æò øìδappleâ  Ωapple È Ò π Δ apple Δ π Á Ω Ò ÚË «π È «, Ò «Ú «Í «Ú «È ÚΔ È È Δ Ó «apple Δ apple «øá» «æò ÁΔ

30 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 28 «Ê Ø Ú Δ Á Á ªÕ «æ «Ú apple «øá» ª È «æò ÁΔ ÓΔ ÌappleΔÕ πè ª «Ú Ø Ø Δ ÏØ«Ò, appleí «Ï «ÏÒ πò Δ «apple È π «È È Δ Ó «apple π Í Δ ÓΩÂ Í Ó«apple Õ Í «æ᪠Óapple «π ÁΔ Ò Ù Â Âª ÂÒÚ appleª Á æ Òæ Ø È «æ Û «øá» ÍæÂapple apple ÌπÛ«Õ π ÁΔ Ò Ù Â ÂÒÚ appleª Á æ Âπ Δ ª Ï appleª È Ï, ÿ Δ ÍæÂapple appleδ È øì ÂØ apple Ï «ÁæÂΔ»Õ appleí ÚΔ ÂÀÙ «Ú «Õ appleí «Ï æò æ Áæ Ø Õ Δ À ÍΔ È ««È ª «apple æò Í»appleΔ È Δ Ø ªÁΔ Ø Δ «Ú È Δ ÏØÒ Õ appleí È æò æ ÂØappleΔ, Δ æò Ì Ú ÏÛΔ ÙappleÓÈ À Íapple π ÌappleΔ Ì æ ª Áæ Δ Í» Õ «π «Í Á ÒØ ª Á Ó»ø ª  πæfiδ «Δ Óπ È ÎÀÒ Δ Íapple Ï appleò ÏøÁ Øapple ÚΔ apple È Ø Õ appleí È «æò Óπ Δ, Δ» Á Íπ æâapple Ó Á Ú Á ÈÏ ª Á «Ù apple Ø «Õ π «Ú? Δ Ó apple «Í Á πfi «øóδá apple ø Δ È Ò Á È ª ÂØ Ù«apple Úæ Δ ª Ú π Δ, È «Úæ Δ Ó apple ÁΩÛ Á Ù«appleØ «Í «, Úæ Δ Í»appleΔ Âapple ª È Δ Δ «Ò Δ È ÂØ apple ø ÿapple øáapple ÚÛ Δ, π Ú Ò ø ÿapple Á Á Ø ÍæÒ πæò Δ Â Á» Úæ Íæ«Ò ª øáapple Ò Ø«Δ, Úæ Δ «π ««Èæ Δ Â ÍÂÒΔ Δ, «Ò Δ π ª «Èæ ÍæÒ «Ú Ø øáapple Òøÿ Δ, ÁØ π Á Ó apple Δ È øáapple Òøÿ Òæ ª ÓØ Ø apple π «Èæ ÍæÒ «Ú Î «, π ÁΔ ËΩ Âª øáapple Òøÿ Δ Íapple «Ú «Ò π Î «Õ π Ï appleò Ïø«Á ª Á «apple  πâ π  ÌappleÍ»apple Óπ È ΔÕ appleí È æò æ ÂØappleΔ, Úæ Δ ø ÿapple øáapple «ÓΔ «ÓΔ ÛΔ ΔÕ Á Ú «Ò ª Á«««ÁØ Ú apple π È È ÂØ apple Ò apple «Δ Ó appleδõ π Á Ú Ï «Ú È Á «Û  π  Á Í»apple Øapple Ò π Òæ, «π «π π Ó Û Á ««Â π «Â π øáapple Øapple Ò π Á «Â ÁΔ ÓØ Δ È Ò π Á «æ Úæ πøá «, øâ π È Øapple ÁΔ Ëæ Ó «apple «Δ π Û «ÁæÂ Õ Ó ÏÛ Â ÂÚ apple πøá ΔÕ «Ú Ø Δ Ø Δ ÏØ«Ò Â ««Ó ««Í Õ appleí È æ «, Ò Δ ÒØ ª Á æ Ø «, ÓÀ πè ÿæ«ò, ÓÀ Û Â ÁΔ Áπ È π Ú Ò Í πø«óà Í Δ ª æ ª È Ò π Ú Ò Ø Á «Á Ø

31 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 29 ÚΔ Δ Á Õ ø ÿapple Á πæò «Ú Û È Úæ Δ Â Í πø Á ÔÂÈ apple «apple Δ π Á apple appleδapple Ø Ò» ÁΔ ª ËÂΔappleΔ ª Ú apple Δ ª ÈÕ Ò Í π Í»appleΔ Âapple ª Úæ««Í ΔÕ apple ÒΔ Ú Ò appleæ È Ò Ò Í ÚΔ Ïø«Á ª È appleò π Ï» ΔÂ Õ πfi «apple È ÙªÂ «apple Õ Δ π «Ú Ø æ Ò Δ Ø Òæ Õ apple «Ó ÂappleΔ È ««appleδ ÏÒ È Ò Úæ «Áæ Ú, Íapple È Á È Û Ú «Û, π ª Ïø«Á ª ÚÒ μ ª Í Û Ú Á Δ, apple Δ ø apple apple ÎØÈ ΔÂ, πè Ï ØÙΔ Á Δ Ò «, ª È ÙªÂ Ø«Â «Ú ΫΠ«fi»ò «Õ «Îapple Δ Ø «ÂøÈ Ïø«Á ª È appleδ ÏÒ ª È Ò «ÈΔ ÂΔ Ø «π Á Ú Ò Í Á «ÁæÂ, ª È Á Ø«, Ò «È π Á «Óª  ıóª Á È»øÿ «ÈÙ È È «Ú π «È ÂÒÚ appleª È Ò Ú«ØÚ Õ appleí È ÊØÛ «Ò  æò æ ÂØappleΔ, Ø Δ æë π ÿø Ï Á π È æ ª Í Δ ª, Úæ Δ ÚÒ Á «, πμ Á ÔÂÈ ΔÂ Õ Ò «È «ÒøÓΔ Á Û Ó apple ÙªÂ Ø «, ÓπÛ È Δ πμ«δõ «Îapple Âπ Δ Δ ΔÂ Õ ««øá» ÍÂÚøÂ È appleí Íπæ«Õ «Îapple Δ «Î apple Ø«, «ÁΔ Ò Ù Á Δ appleδ Õ π ª È πëû æ Δ «π ÁΔ Âª æò ÚΔ øó ÁΔ È Δ Δ apple Δ, È Δ Âª æ -appleøûδ Ú Ò ÒÀ ªÁ Õ «Îapple Δ Í «Â ÓÀ Ïappleª  «Í Á Øapple ««ª È Ò «ÁæÂΔ «Ê ıïapple appleøõ ÓÀ ÁØ ÓÀ Ïappleª È Ò ÒÀ «Õ πêø Ø Ú Ï «Ó«Ò π π Î appleª Ó Âπ Δ Á Δ? «appleí Í apple «Õ Âπ Δ apple æò Áæ Ø Δ «πapple Δ ª Í«ÒΔ Ïapple Ï Íª Õ «Ò «ÍæÂapple apple ÏØ«Ò Õ appleí È π Á ÚÒ ΩÛ «Á «, Ï Δ «ÊØ Âª Íπ Û Ùπapple» πøá, Âπ ª πapple Δ ª ΔÁΔ ª È, Ì Ú»È È Ò Δ «π È ÌappleΔ ª Ø Õ «π apple øìδapple Ø Õ Âπ Δ æ Áæ Ø appleí «Ï «È ª ÍæÂapple appleδ appleè «Á πõ Ù«appleØ «ÍÂÚøÂ È «Õ Δ Ê Óπ ÙΔ È «appleíø apple ª Ø Δ È «Ò Δ, Ï È ««Δ π Á Δ appleδ, πëapple Δ ÁÏ ÁπæÏ «Á π «Ëapple Õ ÍÂÚø«Â ª È Ò Δ ÒØ Ò Ê ÁΔ Íπ«Ò Á ΩÒÁ apple «Ú Ø Δ ÏØÒ «Í, Óapple Ø ø apple æ øó È Δ «øó «Ó π «ÍÒ Ó Δ Á, Âπ Δ πê «π È Õ πê ÚΔ Δ Δ, πè ª È æ Ø»-Ù Ò Ú «Ò ª «ÂÒ apple «ÁæÂΔÕ Ï «ÊØ Δ Íπ Û ÍÀ «,» Ù Ò Ú Ò, πè ª È π «Á ª Δ «Í Ú «Ò ª  «Ò Ó Ò «Áæ «Âπ Δ Ïπæfi» æ«â ΔÂΔ Õ Δ πè ª appleδ æò Áæ Δ, Ï πâ ÏøÁ æ πøá Á π ««Ò, «π ÎØapple ÚΔÒapple ÒÀ π Á È Â

32 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 30 Ò Ù ÒÀ Õ Íapple æò «Ú Ø Øapple Δ ΔÕ ««appleí πfi «apple appleπ«â «Îapple ÊØÛΔ appleδ «Δ Ú ÏØ«Ò, π «ÁΔ Ï apple ÎØapple ÚΔÒapple Ïø«Á ª Á Ìapple ÒÀ Õ «È ª «Ú»- πappleæ«øóâδ,  Øapple» Ì Âª Ú Ò Ó apple» «Ê appleª È Ò ÒÀ È, È Ò Δ π Ï πâ Δ È appleâ Ìapple È apple Ò apple È» «Â apple È Δ Ï Ùª,»-ÍπæÂapple ÁΔ æ«â ÓπappleÁ Ï Á  Øapple π...õ  «Îapple Δ π È ÁΔ Ò Ù Ù«apple ÒÀ, «Ú «Ú Ò πfi ÁÒ Òª È Á Ó ÓÒ appleî ÁÎ appleè Á ÚΔ π Û ΔÂ Ò «È Δ Á πfi ΔÂ Δ È Δ Âª ΩÁ Á appleá, Ï Δ Ù«apple Ï apple ª Âπ Δ Á, «Ê «Í «Ú ª Δ «æ ª Á ÿapple Δ «ÁȪ ÂØ appleø Δ ÚΔ È Δ Íæ Δ, Δ «øá» Ì Δ apple Δ πè ª ÁΔ appleæ«apple apple ª, Ï Δ Âπ Δ «Ó ÓÒ ÂÓ Ø Âª ø, È Δ Âª»È apple Ï Ø Á apple À Δ, æâú Á Ú Ò ««æ Δ Δ appleæ«appleá apple Δ, π Δ «È ª  fi» «Ò Ó «Ú Ò Á Δ Õ apple Ï appleò ÏøÁ «Í Ø æí ÍΔÂ Ò Õ Ò «ÁÈ Ï appleª Á Í«Ò Í «È ª  ÏØÒ ΔÍ appleδ Ò Δ ÍΔÕ Δ ÚΔ ÀÈÒª Ú Ò Û Ø È ÁΔ Ò Ù Ò ÚΔ apple ÒÀ «Á apple ÈÕ Îapple «appleî È Δ «π π» ÍπæÂapple ÁΔ æ«â «ÁΔ Êª Ó Á Ú ÁΔ ÏÒΔ «apple ÈÕ» apple Ù øóâδ ª Á ØÙ ÚΔ ø Ø «Ò «ÁÈ πè ª È È ÁΔ Ò Ù øë»apple È Ò «ÒÍ ÁÏ «Áæ Õ...  π ʪ Â Ó Á Ú Á ÓøÁapple π appleè Ò Δ øá «æ appleè Òæ Í Õ Í -«Í  -Ó ËØÍπapple «appleú Ò, «Ò ÒøËapple, ÓπÏ «Ò

33 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 31 Δ/ Ωˇ Á Ï» / - Á«ÚøÁapple Óø «Ú apple Á «ÓÒ apple ÈÓ È È ÓÀ Ó È«πÙΔ «ÁæÂΔÕ Áapple Ò «ÈÓ È ÒØ ª ÚæÒØ «Áæ «apple ΔÕ ÓÀ È Âª π Ȫ ÒØ ª Á ª Â È Δ ÓÀ π Ȫ Âæ Ø Δ Í πø ΔÂΔ ΔÕ Ò Ï πâ ÈÓ È ÒÀ Á Δ «ÓÒÁ ÈÕ Âπ Δ π Ȫ ÁΔ ª ÂˇΔ ª æ Δ... Δ»appleΔ appleδ ª ØÒØ ËÈ Á π Ȫ ÁΔ Ú apple «Á Ï «Îapple ÈÓ È ÁΔ ÒØ Δ Âπ Ò ÍÀ Δ ªÁΔ Õ Âπ Δ Í Âapple øó Δ ª Ï πâ ÿæ Δ «Á «Ï «Â Ï Ï πâ «Í Ò ªÁ Õ «Îapple ÈÓ È apple ÙΔ È Ò Âπ Δ Í Δ ÁØ Â Óø ÒΔ πù appleá apple ØÕ «Δ æ ÁΔ ÓÈπæ Δ «ÂappleÂ Õ ÓÀ ÁπÏ apple ÁØ «ÁÈ Í«Òª ÓØÏ «Ò  «appleø ΔÈ æá ÍæÂapple Á «Õ È ÒÁ «Í Á apple ÁΔ «ÂappleΔ Á ÚΔ ø «Ò ««Â Ó Ó ÁΔ ÍÃË È Δ apple apple Δ ΔÕ Ï Ù ÓÀ «Ú«È Ø Ú Ò ª ÚË» Ò ª Íapple ÓÀ πfi Óª ÙªÂ Ø ««π «apple«ê ÂΩapple Â Ó ÛΔ ÒÂ Í πø Δ apple Í ÏΔ «Â Ì ÍÀ Íæ Ø Âappleæ Δ appleè Ò Δ apple Âapple ª Á ÂappleæÁÁ appleáδ Õ ÒØ apple ÁΔ ø «Ò ÍÀ Ë Ò ÚÒØ ø Ê ÁΔ ÓÁÁ apple apple Δ Âª Δ «Ú ÛÁ... π fi ÚΔ «Èª Úapple Δ ª apple Óπ Δ ª È ÍÀ ª Δ ıapple ıâó appleè Δ πøá Õ ÓÀ ««Ú apple Ø Á Ø Δ «ÚappleØË È Δ appleá Íapple Ó apple øáappleòδ ÂÈ ÓÀ fiø ØÛÁΔ apple»apple Õ ÓÀ æá ÍæÂapple ÍÛ Í Ï ÍÈ Á «ÓμÂapple ÓπÒ apple ØÈ ΔÂ Õ π ÚΔ Ó apple ØÈ ÁΔ π Δ apple«øáδ Õ Ò Ó apple apple Ï ÍÈ π Á È Ò π «apple Õ π ÚΔ Ó apple «Í π Á apple«øá π Ó apple ØÒØ ÍÀμ Ï Àapple ÍΔ πùδ Ó ÁappleÁ Õ π ÓÀ Ò ÀÂÚ apple «ÓÒ apple ÈÓ È ÁΔ æò Áæ «ÁæÂΔÕ ÓÀ ÍÂ Δ «Ú Ò Ø apple π È Ó apple È Ò Δ Ò ΔÕ π Δ æò Ø Δ π È ÀÂÚ apple Ó apple È Ò ÁΔ ÓΔ Ìapple «ÁæÂΔÕ «Îapple ÓÀ Ú æí  «Ó«Ò æá ÍæÂapple π ª Ì «ÁæÂ Õ Ó apple æá ÍæÂapple Á ÂØ Ï Á π Á π Ú Ò ØÈ «Õ »ø ÁÀ «ÂappleΔ Á ÚΔ...? È Ì Δ ÓÀÈΔ ÁÀ Õ ÓÀ ÍæÙ ««ÁæÂ Õ Ò» ÍÂ? «ÙÏÁ π Ȫ «Ú ø Õ ÓÀ øáappleø ÊØÛΔ apple ÈΔ Ø ΔÕ ÓÀ È Ò Δ Íæπ«, »ø ÁÀ? ÒÀ Áæ ÓÀ ª «Í apple«øáà... ÓÀ «Èæ Δ «Èæ Δ ıïapple πøáδ...õ æò ͪ Δ ÒÀ «apple ÁΔ ø «Ò ØÒØ... Âπ Δ Ë Á Á»... Âπ Δ ıπá ÍΔ Àμ. Δ...Õ «ÙÏÁ ÓÀ «ÁÒ «Ú Δ Ø Õ ÓÀ ÂÀ ªÁ Ø««Í Ø ÒÀ... «Â apple apple Δ? ««ÓÀ ÓπÒ apple «Â apple Ïapple «Â apple apple«á æá Á «ÁæÂ Õ π ÓÀ «Í 櫪 Í Áappleª Ò Ø ÈÕ ÓÀ Í Δ Á ÓπÂ Ï Á» apple ÚÒØ «ÓÒ Ó «Â apple apple øìδapple Ø ªÁ ªÕ ÓÀ «øïøëδ Δ πfi Ø Á apple«øá ªÕ Δ ÓÀ «ÈÓ È Á ÏÒ ÚΔ ª...Õ

34 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 32 Δ Ó apple ÓØ«ª  Øapple Ì apple ª ÈΔ ÍÀ «ÀÕ «Â ÓÀ ÈÓ È ÒÀ Í appleó ÍÃÂΔ Ø Âª È «Á π Òæ Í»...Õ πfi «Ø ««Ú apple Ó apple ÓÈ øáapple ÒÁ apple Õ «ıùδ  Á Ȫ Á ÓÀ «ÈÓ È «ÓÒ «apple Δ ÓÀ π Ï apple ÚΔ Δ ÿø Ø Á «apple Õ Ó appleδ π Ò È Ò ø Δ ªfi apple Δ ΔÕ Ó apple Ó apple ˆ Ï Á Δ Â È ÚÒ Á Âapple «Ú ø È Ó ΔÕ π Á «π «Á ª Δ «ÂøÈ apple Ò apple Ê È ÚÒ «È Ò ªÁ apple Õ ÁΔ ÀÍπapple ÁΔ ª ««Â Ê Èª ÁΔ Ô Âapple appleá ÁΔ Ì appleâ ÚappleÙ ÁΔ ª ÒØapple øâ ÁΔ ª π Úª ÁΔÕ ÁΔ ÏπæË È Ò πû Ê Èª  ÿπøóá apple Õ π fi ÚΔ Ó apple Ó apple ˆ Ï ÿπøó «ÎappleÈ Á ÏÊ apple ÙΩ ΔÕ apple «øá Δ, «øè Âπ ÈπÌÚ «ÚÙ Ò πè Δ Âπ Δ «Ï Âapple Ò Õ Ï Âπ Í Δ «apple Íë«apple apple Δ ÍÒ ÎÛÈ Á ÒΔ Ø ΔÁ Õ Ó apple Ó apple ˆ Ï ÁΔ ª πfi Δ ª Ò Ï «Ú ÚΔ Òæ Δ ª apple Δ ªÕ Í ÏΔ Ì Ù ÍÃÂΔ π Á È Á ÔØ πøá ΔÕ π ª ÚΔ ÁappleÏ apple, ª Δ Ó Óª Ò Δ Û ªÁ ΔÕ «Ó Óª Ù ÓÒ Ø π Á «apple Â Ò ÒΔ ªÁΔ ΔÕ Ø ÂØ Ø øó ÚΔ Í Èæ Èæ appleá ΔÕ «Îapple Ï appleª «appleíøapple ª Ì Δ ª π Í«Ò Á Ë apple  appleá «apple Õ π Á Óπø  πûδ ÀÈ «Úæ Àμ Ø Õ ÏÛ Δ π ÀÈ Á Íapple πáappleâ ÓÈ»apple È Δ ÏÛΔ ÂΔ È ÂØ» apple «Õ π π Á Óπø È «Í«Ò Ó apple Ó apple ˆ Ï Íπapple apple Á ÁΔ «ÍappleÂ Í Δ ΔÕ ÍÂ È Δ «π ÁØ apple «Í ª Á «Â ÒØ, ÚΔ ª ª Δ appleª È appleò «ÓÒ «ÈÓ È ÓÀ Á Á «ÈÙ apple «Ò Õ ÓÀ apple ÁΔ ø «Ò æá apple Íà ٠ÈΔ apple»apple Δ «apple ÓÀ Í ««appleδ «ÓμÂapple Ø ÈÓ È Óø ÒΔ Á «æ Δ ØÈ apple «ÁæÂ, Ô apple apple»apple Á Ë»Ë ÍÃË È Δ Óø Ò «Ï π ÁÀ...Õ Ìapple Ï ÂÀ ÈΔ Í «ÏΔÏΔ Á Ȫ «Í ÚÒ Ï ÒÀ ÒÁÀ... «Âª appleπ,»èá È, Í Δ øì Ò, Ú Δ πêapple appleè Ò Δ ÂÈÁ Δ È Ò Òæ Δ Í ΔÕ ÓÀ Ó» «apple» Í Δ «apple Õ «Îapple πfi Á apple Ï Á π «Îapple «Òæ, ÂÀ Δ Áæ ª π ª «Â «Â Ϫ ÁΔ Ï ÒΔ ÁappleÁ È... Δ ø Ê Á π Ï ÒÀ ÀÁ appleáδ... ÏÊ apple ËÈ Á æ Δ π... ͪ π Á ÂØ Δ ÍÃË È Δ apple π Δ...Õ ÓÀ Ó» «apple π ÏØÒ Δ Òæ ª «π «Îapple ÏØÒ «Í...Õ Ìapple Úª  apple Ȫ ÂØ π Ï ÒΔ Ú Î... «øáδ «ÈÓ È π Ò Á apple ª ÓÀ apple øó æ Í π ø» Ó Ó...Õ «Èª appleδ ª æòª Ó apple «Èæ Δ «ÓμÂapple È «ÁÒ ÁΔ ª «apple Δ ª ÂØ ΔÂ Õ «ÓμÂappleª Δ Âª «Ú«È Ø Ú Ò... Íapple Ø Δ apple Ú Ò Ó Ò Δ ø øó apple «apple... π Á Ó «Â apple appleè «Èª Ó ÒØ ª Á Í«Ò øó Ø À ΔÁÀ... È Δ Âª π Ȫ Δ π Ȫ Á ª ËøÁ «Ò Δ «Ò... ͪ ÒØ È ÂΔ È Âapple Ø«Ò «Îapple Ω ØÒ»...Õ ÓÀ æò ıâó appleè Ò Δ, ø Î Õ «ØÈ ÏøÁ apple «ÁæÂ Õ ÙÈΔÚ apple ÓπÒ apple ÓÀ «Îapple Ò «ÁÈ ÈÓ È Á  apple «ÁæÂ Õ Á Ú «Â apple apple ΔÕ

35 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 33. Δ Δ Δ... È Ò Δ ÓπÒ apple æ «Í Õ π Á ««Ú ø ÂÓ π ÓÀ ÊØÛ ÍÃ Ù È Ø «Õ Δ æò... ÂØ æ Δ ªÁÀ...? Òæ» ÍÂÀ... ø æò appleª... ÓÀ «Í Ø apple πfi Í apple «Ò...Õ ÓπÒ apple ÁΔ æò π ÓÀ «øfi Ó Ø««Ú Ò «ÁÈ Ó apple ÍÓ È Ø ØÚ Õ π apple  ÓÀ ÈΔ Á ª Δ Íapple ÁØ ÈΔ Á πò ªÁΔ apple Δ ÓÀ ÓπÒ apple Á ««È πìá «apple Õ øú ÁÈÙΔÒ Ø apple, È Ò ÁΔ È Ò Á» Í «ÿæ Í«Û «Ò«, apple ÁΔ ª Âπ Úapple ÍΔ. Àμ Δ ÍÃØÎÀ apple  «Ú ø apple Õ «æò π fi ÚΔ ÂappleΔ Á ÏÒ È Δ ΔÕ π fi ÚΔ π ÓÀ Ù«appleΔ ÏøÁ ªÕ ÀÂÚ apple ÓÀ Ú apple «Â apple Ïapple «Â apple Ø «Ú apple «Îapple ÓπÒ apple ÎØÈ apple «Áæ ÓÀ «apple...õ ÁØ ÓÀ «Í Í πø«âª ÓπÒ apple «Â apple-ïapple «Â apple Ó appleø Â Û ΔÕ ÓÀ apple π Á È Û Û Δ ΔÂΔÕ ÈΔ ÍΔ Δ? ÓÀ ÍÂ Δ ÓπÒ apple «apple Î appleóà«ò Δ apple ÓÀ «ÙÏÁ ««apple ΔÕ Ø Δ È Δ... πáø «Û Ú Ò Á Ø À...Õ ÓÀ Í «ÁØ, «Á» Á «ÚappleØËΔ ÙÏÁ ««ÁæÂ Õ ÓπÒ apple Ó apple È Ò apple ÁΔ ÒΔ Δ Â Ï««Õ » ø «Èª «ª «Ú Ø Ø Δ Δ. Δ. Ò ÒÀ... Â È Ò Δ ÓÀ apple  π Á «Ú ø ÂÓ Ï apple π Á È Ò æò apple «ÁæÂΔÕ Ó apple ª Δ «ÓøÈ Í øáõ ÓπÒ apple È Ó ΔÒ ÁΔ Δ Δ Ó Δ ÚΔ Δ ÍÒ apple Î «ÁæÂΔÕ ÒÀ Áæ »ø È Δ ÁÀ «ÂappleΔ Á ÚΔ... «Í «Í ÁΔ... Í Ò Ωapple... πæ Á ÿappleø...õ Δ...? ÓÀ «ÁÓ apple È apple««â Ó appleδ apple «Í appleπ ΔÕ ÓπÒ apple ÁΔ «æò ÂØ Ï Á ÓÀ Øapple Ø Δ æò Íπæ Á  ÚΔ È «apple Õ ÓÀ Ï πâ «Í Ò «Õ ÂΔ ÒΔ Ò Í«ÒªÕ ÓÀ Í Ò Ωapple Ï apple Ø Òæ «Í Õ ÈÚΔ ÈÚΔ ÁØ πæ ÁΔ Ï» Ï «Í Δ Δ Âª «Á π È Á Á ÏÒ ΔÕ æò ª ÍÀ Á»øÿ «Á «apple apple øè Ò π Á apple Õ ÓÀ ÚΔ»ÒΔ «Ú«Á appleêδ Ï Δ «ÓμÂapple Óø ÒΔ È Ò Í Ò Ωapple Á Á πù πøá «apple Õ «ÓπÒ Â Ó appleδ ª æòª «Á Âapple Í Ò Ωapple Á π æí È Ò πûδ ª πøáδ ª ÈÕ «Îapple ÍÂ È Δ «Ú «Á ÿapple È apple Òæ Δ ØÚ Õ æπ È«Ù Á æ appleª ÍÀ «Õ ÿapple Á Δ Á apple» æ Ú Òæ Õ ÒØ appleδá ÍΔ Âπapple apple«øá Õ πæ Δ Ú apple ÏÒÀ apple Ìapple Ïappleª Í Í appleπí Á «Ò «ÍÒ π Á apple«øá  ««ÁÈ Í ÂæÂΔ Á apple» ÍΔ πæâ Δ apple««õ Í Ò Ωapple Áπ ÊÛ Ó apple appleø ΔÕ «ÂøÈ «È ÁØ Óπø  «πûδ π Í Ò Ωapple Á apple Δ apple«õ ÓΔÈ ÚΔ Âª «æë ΔÒ Δ ΔÕ «Ú appleδ Í Ò Ωapple ÍÙ» ª Á ÁπæË Ú π apple appleè Òæ Δ Íapple ÁØ Á «ÿapple Á π apple ÏÛΔ ÓπÙ Ò È Ø «apple À ª «Îapple π ÚΔ Ùapple Ï æ Ú Òæ ΔÕ Óª Í Δ ÂØapple ÂπappleÁ «apple Õ ÓπÒ apple ÁΔ

36 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 34 Á ÚΔ «Ú Ø appleδ- ÍΔ apple ΔÕ π ıapple Á Á øó «æ Òæ «Í Õ ÓÀ Ò «Ú Á Ò ÒÀ «Ò Õ ÓÀ  ÓπÒ apple apple  «æ ÿπøó «ÎappleÈ Ò ªÁ Õ ««ÁÈ ÓπÒ apple «Òæ, π ª Í Ò Ωapple ÿapple Ï ÒΔ «apple Ú Δ... «Í «ÍπÒ È Í Ó apple «Ò... Ùapple Ï æ Ú Ò apple Ó È æ ÒÀ Δ... Í Òæ π ª Á» ËøÁ appleè Òæ ΔÕ Á»appleØ Á»appleØ ÏøÁ π Á «Á ÿapple... Ú Ò Âª Ó Âπapple apple«øá Õ «Îapple appleø ÓÀ ÓπÒ apple «Ø «Δ ª æòª π π Òæ Õ ««ÁÈ Í Òæ Í Ò Ωapple Á Úæ Óπø «Û Á ÚΔ ÍÛ Á Δ ÒÎ Ù Óπæ «Õ ÓπÒ apple «Òæ, Í Òæ ÿapple π Á appleø ÏøÁ π ÂØ apple È... Óª ÍπæÂ Ï apple fi Û ÒÁ apple«øá ΔÕ Ï Î Óπø...Õ Óπø ÁΔ ÓΩ ÂØ Ï Á Í Ò Ωapple È Í ËøÁ «ÏÒ πò È æ«õ «ÀÂÚ apple ÓπÒ apple È Ó apple È ˇ πò æòª ΔÂΔ ªÕ π ÁΔ ª æòª Á apple «ÚÙ Í Ò Ωapple Á π æí  appleδapple È Ò π«û Ø«ΔÕ π ª Í Óπ æò Á ÚΔ Ò Í... apple«úá Δ... Í Í Á Á appleπí æ appleáδ... ÓÀ ÓΔ «...Õ ÓπÒ apple È «æò ÏÛΔ πùδ È Ò Áæ ΔÕ «øè «Áμ »ø...? Á appleπí! »ø À...? Ò Á «ÒÛ «Ú«Á appleêδ Ø apple ÓÀ ÚΔ ÓπÒ apple ÁΔ ª æòª «Ú «Õ π È Í Ò Ωapple Á Í»apple appleδapple ÁΔ «Â æáø ÚæË ΔÂΔÕ «ı»ï»appleâδ Á ÍÒª ÁΔ æò Ï Â È Ó appleδ Óπ Ìπæ ÚΔ «ÁæÂΔÕ ÒΔ Ó apple È Ò... Í«Òª ÍÀμ ÍÒ π ÁΔ π... Î... Ï... Ùapple Á fi» Õ ÓπÒ apple È ÓÀ Í»appleΔ Âapple ª «Â apple apple «Ò Õ «Ø ÂØ Ï Á ÓÀ apple ÁΔ Ó» appleòδ Δ Â ÏÀ ÓπÒ apple Á «apple ÚæÒ Á «Õ π Ó»ø æ «Í Õ ÓÀ Í »ø «Ê ÿπøóáà? ÓπÒ apple È Í ÓÀ ÍÃÙÈ apple «ÁæÂ Õ æ Áæ ÂÀ øáapple Í ÒØ Δ «øáδ Δ...? ÓπÒ apple π fi Ì πfi ÍÂ Δ «π «π apple Í Ò Ωapple ØÒ ªÁ «apple ΔÕ π È Íæ Ó apple Ï apple ÓπÒ apple È Ò æò ΔÂΔ ØÚ Δ Íapple ÓÀ π πóapple Í Δ ÓappleÁ È Δ Ï appleè Ò Δ ÒÍ Á apple ÒÀ ÏæÒ ÏæÒ apple ÂΔ Úapple ÙÏÁ Ï apple π appleá «apple Õ ÏæÒ ÏæÒ Âª ÈΔ Ø Δ Δ Èª... ÓÀ ÍÂÀ? ÓπÒ apple æ «Í Õ Ìapple Ú Δ Áæ ª? ÁØ ÓÀ øáapple «Âª π È Ó appleδ æ Δ æò Íπ «Á ª «, Óapple ÓÀ... »øÓΔ... «øè ÍÀ  appleδ Óπæ Δ... Õ ÁØ ÓÀ π Í appleπí ÎÛ Âª ËappleÓ È Ò π È È «Û ÒÓ appleδ Ø Ò Í appleπí Øapple æ  Á appleπí apple ÓÀ ÎÛ π ÁΔ ÏØÒΔ, È Èª ÍπæÂ... »ø ÍÛ È «Ò Ò... ÎÛ «Í apple... «Ëapple È Δ ÓπÛ... Úæ Ï...  apple Í Á ÏÛ Èª...Õ «Îapple π È ÓÀ øó μ Á appleπí ÎÛ ÿapple Ì «Áæ Õ...

37 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 35 π æòª æòª Δ «ËÚª ÁØȪ «Í Á È Û Í πø ªÕ ÂÀ ÍÂÀ... Í Ò Ωapple Á ΔÚÈ ÏÛ Úæ Á«ª Ú Ò... πûδ ª «Ú ÂΔ «Í Ú «Ò ª appleò «ÓÒ, Ø Óπø ÚΔ È«Ù ª «Ú ÍÀ «... ÿapple æ «Õ Í «È «Í Á È Ò Ú Ò «Í Á ÀÈ πø È Ò ÿapple Ú «Ò...  «Îapple «Í æ «ÁæÂ... ÍÂ È Δ «Ú «apple ªÌ «Ò... æ Δ «Ú «È ÒΔ... π ÚΔ Í fiδ Ò ÂØ apple ÁΔ ø «Ò ÏÛ È «Á «Èª «Í ª... Ó apple ª ÚæË Û «μ Í π ÁΔ... ÀÈ «ø π ÚΔ Í»apple apple ÁΔ Á Ì Ò appleáà... Ò Áπ Ò «Í ª ÁΔ ª Δ appleδï πûδ ª «È «Ú æ Δ ª...Õ æò apple«á ª Δ Δ «Í «æëúª ÁØȪ Í πø Õ Íπ Á Íπ π Á apple appleδ»ò Í π ø Õ Í Òæ«ÍÃ Ø apple Ó Ùπapple» Ø«ª Í π «Óø Δ Ø ÈÕ Ì «Ú ª Í«Û ª π πèæ «apple Ú ÒΔ «ÂappleΔ Á ÚΔ πapple Í Ò Ωapple ÍÃË È Δ Óø Ò ÏÀ Δ ΔÕ ÓÀ øáapple ÚÛ«Á ª Á π ÚΔ ÛΔ Ø ΔÕ ÓÀ π Á ÍÀappleΔ æê Ò È Ò Ú ÒΔ πapple Δ Â ÏÀ «Õ π ÁΔ ª æò ª ÚΔ»øÿ ÍÀ apple ÈÕ π ÁΔ ª æ ª «Ú «Ù «Ó ÁΔ Ó ΔÕ æâapple Ú apple Ú apple «ÂappleΔ Á ÚΔ Á Ó apple ª Ï apple Ê Û «apple ΔÕ «Îapple Ó appleδ ª Δ ª Ï apple «ÚÁÚ È «øáapple È Ê È Íapple Í«Û Õ Øapple ÚΔ Δ «Â «ÓμÂapple Ó apple Ó apple ˆ Ï Â Ó appleδ ª Δ ª Ï apple πμò æòª appleá apple Õ ÁØ ÓÀ ÈÓ È Á ÁΔ Ú appleδ Δ Âª ÍÃË È Δ Óø Ò «Ú ÏÀ apple æ Ó Â «ÂappleΔ Á ÚΔÕ πμ Û Ø Õ ÓÀ «ÒØ Δ...  ÈÓ È «øè Á ÈÓ È Δ «Õ πfi «Óø Í apple«âø Ï Á «ÂappleΔ Á ÚΔ È Í «Ò «Ù apple Δ π Èæ Ï apple Úæ Δ æ Δ «Ú Ø «Ï» æ «Ò «Õ Ï» Á Ò Í «Óæ Δ È Ò ««Ò Î «Ú ÀÁ ΔÕ π Ï»  apple ÙΔ Ú Ò «Ò ÓÀ Í Û π «Á ª «ÂappleΔ Á ÚΔ «Òæ Δ, «ΩÒ Á Ï»...Õ «Îapple Âπappleø π  ÏπÒ ««Õ π Ȫ Ó apple Ó apple ˆ Ï ÁΔ «Â ª appleèδ Δ Δ È Ò Δ Ó appleδ ª Δ ª Ï apple ÏØÒ«Á ª «Òæ Δ, «Èª ÁΔ ª Δ ª Ó apple Ï Âª, «Ò, «Óæ Δ Â È ÒÁ ÒØ ª ÁΔ ª ı «Ùª ÁΔ Âapple Ó ÈΔ appleáδ ª È... «ÓÈ È Ò ÒØ ª ÁΔ Ú apple apple È... ÓÀ Ó apple ÚæÒØ «Áæ «Ï» «ÿapple «Ú Δ È Δ Ò Áπ Ò Ò π Ò Δ æá ÚΔ Á...Õ «Îapple «ÂappleΔ Á ÚΔ È Ò ÁΔ πapple Δ Â ÏÀ ΔÕ ÓÀ πapple Δ Â ÏÀ«ª Ï πâ πfi Ô Á «Õ È πø«á ª ÚΔ Ó appleδ ª æ ª «Ú Ø æêapple» Í Óπ apple Ú«Âπapple Õ ÓÀ «Îapple «Ú apple Ó Ó Â Í ΩÒ Á Ï» ÚÒ Á «Õ «Îapple ÓÀ Ó»ø ÓØÛ «ÂappleΔ Á ÚΔ Á «apple ÚÒ Ú «Õ ÓÀ «øfi Ó Ø««Ú π «apple Δ ØÚ, Òæ ª appleøûª appleπí ÚΔ øóª È ÒØ Âπ È... È Ó appleδ È apple Ó ÓπÒ apple Á «apple  ÒΔ Δ π «Ú ø Ó Δ æ «apple ΔÕ ÓÀ π π Ï» æ æ Δ appleæ Ò Δ ««Áæ  «Îapple «Ú apple «ÂappleΔ Á ÚΔ ÚÒ Á «Õ π «Ú «apple «Ò apple Δ ØÚ Â ÓÀ Í Á È Ò Í appleπí Øapple Í Á apple ÓØÛÁΔ Δ πfi Ófi apple Δ ØÚ Õ ÍØ ÃÀ» Í ÏΔ «ÚÌ, Δ.. ÚΔ. Ò, ÒøËapple, øíapple IIADE-FEBEE

38 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 36 Δ / ÈΔÒÓ / - ÍappleÓ ΔÂ Ó È TÚΔapple Δ ºÂ zδ ÒÕU T... Δ...!.. º..Â... zδ ÒÕU ÏÒÚ Â Í Δ «Ò «Â «apple «apple Δ, «Ó ÂØ apple Δ «º ΩappleÂ È Í ºÂ zδ Ò Δ,  «Îapple Á Ó Ø Û Δ Ø Δ Õ «Ì È Ø«Õ Ωapple Á «Âappleª Á Ó Û Ø È Ò, Â È Ú Íapple «Úapple apple È Ò Àapple ÈΔ Ø ΔÕ Ú Ï Ú Ø T ºÂó zδ... Ò... ΔÕU Á ÙÏÁ Ì Ú Á Ó» «Ú Ø «ÂÒ πº È, Â È Δ Á ºÊ ÚΔ Û È, Íapple ÚΔ Àapple È Δ, Δ «ΩappleÂ È º Óπº Δ ÏØËÈ Δ ÀÕ È Ø«Øapple ª È ÁΔ Ø Δ À ÚΔ È Δ, «Îapple...Õ «Îapple ÚΔ È Â ºÒΔ appleè Ò Δ Ò -Áπ Ò Ú «Õ Ê Ø Δ ÚΔ È Δ Δ Õ È Ú ««Ωapple Á Δ apple ÚºÒ Ú apple Δ Δ Õ ÏÒÚ Â Àapple È Íz Ù È Δ, «apple «À Ω Õ ÓÀ ª Á È Δ Õ Á «apple Á Ú Ò fi ͺ Ø È Õ Óapple «Úº ÒΔ Ò Á appleδï Òº ÁΔ Δ Õ ÏÒÚ Â ØÒØ ºfi Íπº Δ Ú Ò Δ «, ÏÒÚ Â ÁΔ Íz Ù ÈΔ Ó«fi ª Í Δ ÏØÒ Í Δ, TÂ Δ Ù «Á ÓÀ Í««È Δ Õ Íapple ÓÀ  ͫ«Ò ÀÕU ÏÒÚ Â ÁΔ Ú fi Δ Í«Δ Òº Δ Õ Íapple Ô Á ÚΔ Ê È Δ Δ Á apple Δ Õ È ÁΔ ª º ª È Ò Ú «Õ Òº Á Δ Èª ÁΔ «apple Δ «Úº Ø Δ Íπapple Δ Ô Á Δ Í Δ À Õ Íapple ÏÒÚ Â Í Δ ª Ô Áª Ø Δ apple È Δ Δ Á apple Δ ª Õ Δapple ««Í Õ T Δ Óπ Î appleè Õ Í ÁΔ Ú ÏÛΔ Δ Í«Δ Òº apple Δ À Õ Íapple ÓÀ Δ - Δ fi ÚΔ Ô Á È Δ «apple ÕU T º! apple ÚΔ Ò «Íº! Â Í Δ Ø Ò Á «º º apple Ò Ú ÕU ΩappleÂ È ÏÛ Δ «Ì Ú È Ò ºÒ Δ Õ Ò Á È Ó π Á Δ ÏÒÚ Â «ÁÓ Ì ºfi Ô Á «Õ Ω «-T Ó Δ! ÈΔÒÓ! Ì ÏΔ Δ Â Δ! Ê! ÀÈ «apple Ï Á, «Âapple ª È Ø Δ Ò Á ÊΔ «ÓÒ ÍÚ, ÓÀ ª ÁΔ Ø ÚΔ È Δ Δ Á ÕU ÏÒÚ Â «º ÁÓ ««Õ Á «apple  πùδ ΔÕ T ª! ÈΔÒÓ Õ Δ ÈΔÒÓ Õ È Â Ó ÂØ Á Ú Í«Òª ÓÀ ÚΔ Àapple È Ø Δ Δ Õ Á»apple ÂØ Δ Â Ëapple  apple «Á ª Ú apple Δ Δ Õ ÓÈ «Úº «apple Δ «Âª Ø Δ ÏÒÚ Â Úapple Òº Á À, Â È Û Á Δ fiº ÓÀ Í««Ò Õ Â Ú Á Δ «Á Δ Á «Í Ò ÚΔ Ò ««ÎÒÓ ÁΔ Âapple ª º ª Á Ó ÁΔ ÿ Ó

39 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 37 Õ Ò Á «ÁÈ... Ȫ ( ÁØ Â) ÁΔ ª «Í apple ÌappleΔ ª Ô Áª... Δ Ù ÁΔ... πùδ ª Ìapple «ÁÈ... «Í apple «Í apple Ϻ...  «Îapple ÚΔapple È «Á Δ Á «Ò Õ «ÂØ Ï Á «, ÍÒª «Úº Δ «º «ÎÒÓΔ appleδò ÁΔ Âappleª Ì ºfi º ª Ó ÿ Ó «ÕU TÌ ÏΔ Δ Δ ÓÂÒÏ Õ ÁØ Â ÁΔ ª Ô Áª, ÚΔapple È «Á Δ Õ «Ì Δ À Õ Δ ÓappleΔ È Â º...?U ºÒ Í»appleΔ È apple «Õ TÈ Δ È Δ Õ À Δ Ø Δ ºÒ È Δ Õ Â Â Í À ÓÀ «È «Í apple appleá È Õ Ï Ú Â Â Ò Â È Èª Ó apple ØÒØ Ø «Ò Õ Èª È Âª appleδ ÒÀ Ú Ò ÚΔ Ó apple ºÊ ÿ º Î«Û Ø«Δ Õ Èª Á «apple Ó appleδ ØÁ «Úº Δ Õ ÓÀ Í Δ ª Ï ª «Úº ÿ º ΔÈ È Ò Ò «Ø«Δ Õ Íapple ÓΩ ÁΔ Ø Δ È «Îapple ÚΔ Èª ÓÀÊØ Ø «Ò Õ ÓÀ fi ÚΔ È apple ΔÕU... ÀȪ «Á «Á ÈΔÒÓ ÁΔ ª º ª Ìapple Δ ª Õ... ÏÒÚ Â Â ÓappleΔ «Ø Ò ÍÛ Á È,  «º Ø Δ Ò È Õ ÁØÚ Íº «ÓºÂapple È Õ ÓappleΔ Îπ Ï Ò Á ÏÛ ÚËΔ «appleδ Δ Õ Ò ÁΔ Îπ Ï Ò ΔÓ Á ÍÂ È Δ Õ ÍÛ Δ «Úº ÚΔ Ï Â «Ù apple ª È Δ, Íapple Δ Δ Õ Íapple Îπ Ï Ò Á Ø Δ Á «appleδ Δ Õ ΔÓ Á ÍÂ È Ø apple apple Ò Á Δ Õ Ò ÁΔ Îπ Ï Ò ΔÓ Á «Ò «Úº ÏÛ È Ó Δ Õ «ºÊ ÚΔ «ΔÓ ªÁΔ, «ºÂ Δ ÁΔ Õ ÓappleΔ πì Á ÚΔ Ï Â Δ «Èºÿ  «ÓÒ ÍÛ Δ Õ Ô appleª Á Ô apple  apple «º Á Ó Ú Ò Õ apple Ò Á ΔappleØ Δ Õ ÁΔ ÁΔ «ºÒ ÁΔ ÏÒÚ Â Δapple ÚΔ ÁΔ Õ Íapple ÁØ ÂΔ Á Δapple Â Ì apple» ÍÀ ªÁΔ Õ apple Î ÚΔ ÏÛ «Í apple appleá Δ, Â Í Á appleá Δ Õ «Ú apple Ò Îπ Ï Ò Á ÓÀ Δ Õ Ò Ò Ù«apple Ø Ò ÁΔ Îπ Ï Ò ΔÓ È ÓÀ Δ Õ ΔÓ ÚΔ Â ÛΔ Δ Õ Í»apple Ò Â Ù«apple «Úº ÁØÚª ΔÓª «Ú apple Ø Ú Ò «ÓÀ ÁΔ Í»appleΔ apple Δ Õ ÓÀ Ú Ò «ÁÈ apple Δ Ò Â Ù«apple Á Øapple ÒØ, ÁappleÙ Á ÂΩapple  ÓÀÁ È Á apple- πî apple ÿ apple ÿºâδ ÏÀ È ª Û È Õ ÁØÚ ΔÓª ÓØ- Ó ØÒ Ú «Ò Í «ÂØ ÓÀÁ È «Úº ÂappleΔ ª Õ apple πî apple  ÛΔ ª Δ Â ÛΔ ª Õ fi «apple Ï Á Δ ÓÀ Ù apple» Ø «Õ ÁØÚ ΔÓª ÓÀÁ È «Úº Δ ª Ø Δ ª È Õ Á» apple Ò Ú Ò ÚΔ Í»appleΔ «Â appleδ È Ò «º  ÛΔ ΔÓ ÒÀ È Õ «Á» apple ØÒ Íapple Í»apple Øapple-ÙØapple È Ò ÓÒ Ø apple È Õ ÓÀ Á ºË - «Ó Òßÿ πº Δ Õ Íapple «Í ÚΔ ØÒ È Δ Δ Ø«Õ ÓÀ ÁπÏ apple Ù apple» Ø πº ΔÕ apple Ò ÿ Í Û-Í Û «Ò «apple Δ Õ ÓΔ«ÓΔ«...ÁΔ ª Ú ª apple Δ È Õ Ø Δ ««apple Δ ÓΔ«º Á κ Õ Ø Δ «Ò «apple Δ - ÓΔ«appleª Óapple Í» ÂÛ Ø Δ Øapple «Ò «apple Δ - º Á

40 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 38 «º ª «Â ÿapple È Èº Úº Õ Ø Δ fi Â Ø Δ fi Õ ««ÓÀ Á «Ó È ÁΔ «apple Δ, ÙØapple ÚË «apple Δ Õ Ì ÁΔ Ï È Â ÓappleΔ Á Δ È Ó Δ Õ «Ú «ØÒ appleè À ª Ϻ «appleî ÓappleΔ È Δ appleè À Õ Ï Δ Âª «Ú apple ØÒ appleè È Δ, «appleî È Í»appleÂΔ Ò Δ Ø Õ apple Á apple Í appleωò appleºí, Δ Δ ª  ÒÒ apple Úº apple È Õ ÓÀ ÂÓ Ø Á È Û «apple Δ Õ «appleδ ÚΔ Â ÁappleÙ ÚΔ, ÁØÚ Δ Í»apple Ì Í È Õ ÁØÚ appleàîappleδ ÚΔ ÏÛ π È Õ ÁØÚª Á ÏπappleΔ Âapple ª «Û Ø«Δ Õ Ò Ì ««Ó apple«á Ø ÁØ Ï Ò «Ú apple «Îapple ÓappleΔ Á Ï «Úº Δ Õ apple Ò «º Ø Ú apple «Ò μ«õ ÓappleΔ È ÏÛΔ Δ π ÂΔ È Ò BE ÁΔ Ò ΔÈ Áapple ÁØ «ÚappleØËΔ «appleδ ª º ΔÂ,  «Îapple À Δ Øapple ÁΔ «º Ó Δ «Ï Ò «ºËΔ «ÚappleØËΔ ØÒ Á ÁappleÕ Ïº Î apple Δ Δ Õ Ëapple «ÚappleØËΔ ΔÓ Á ØÒ ΔÍapple ÁØÚª ºÊª «Úº Í «apple ÎÛΔ ÏÀ Δ Õ Ëapple apple Ò Ì Û Í «apple Δ Õ Δ Δ ª Úº apple Δ ª È Â Ïº apple ÏπÒ apple È Õ Ì Ú ØÒ ÂØ Ï Á ÓÀ ÁπÏ apple Ù apple» Ø πº Δ, Íapple ÓÀ ÚºÒ «Á «Ë È ÿº Δ Δ Õ «Ó Ï Á Δ ÒßÏΔ Δ Δ Úº Δ Â ÓÀ ÂÓ Õ ÓappleΔ Í«Òª ÁΔ Âapple ª º ÚΔ, ÓÀ Á Â Ò Á ΔappleØ Δ Â Óπ «È ÓØ«ª Â πº «Ò Δ Õ Ò Ò Δ Âª ««ºÂª ÁΔ ÒßÏΔ ÒÛΔ ÛΔ, «º Øapple «ºÂ Δ Õ Íapple º fi Øapple ÚΔ Ø πº Δ, Ø ÈΔÒÓ ÂØ «ÏÈ Øapple «ÚΔ È Δ Δ ÍÂ Õ ÈΔÒÓ ÚΔ Ò ÓappleΔ ÂØ «º Ò «Íº ÍÛ ÁΔ Δ Õ ÓÀ Á appleδ «Ó ª «Úº ÓappleΔ È Á «º Ó apple Ï Ò, «ÚappleØËΔ ØÒ Áapple Í «ÁºÂΔ Δ, ª Ó fi Øapple Ú Íapple πº Δ Õ Ëapple Ï Ò «ÚappleØËΔ ØÒ Áapple Á Ò Ø Δ,  Ëapple ÈΔÒÓ Á «ÁÒ Áapple Á Ò Ø «ÓappleΔ Õ ÓappleΔ πá «Á Ò Á È Δ Δ ÍÂ Õ Íapple ÒÁΔ Δ ÈΔÒÓ È «Á Ò ÁΔ Ïapple ÓappleΔ apple apple «ÁºÂΔ Õ Ïº Î apple Δ Δ Õ ÁØÚ «º Á» ±Íapple Òº» Ø Òº Í Õ «º ÁØ «ÁÈ «Úº ÓÀ ÁΔ apple ª Óº Δ ÍÀ Δ, Íapple apple Ò «Úº «º ÈÚΔ apple Øapple ÎÛ È Òº Δ Õ ««ÁØÚª Á «Ù ÏÒÚ È Á «, «Â «Â «Ù ÁΔ apple ÚΔ ÏÒÚ È ÁΔ Δ Õ Â «Îapple ØÒΔ ØÒΔ «apple Ò ÁΔ ª ÁΔÚ appleª ÚΔ ºÍ Δ Õ «Ù Á ««º Ï apple ««ÁÒ Í ºÒ Øapple ÚΔ Δ, Ø ««Á apple  apple apple Δ Δ Õ «Δ, «ÓappleΔ «fi apple Á Óπ Δ Õ ÈΔÒÓ Ï Δ ª ÁΔ ÛΔ Δ Õ Íapple ÀÚ ÊØÛ «Á È ««Ù È Á À Õ ÓappleΔ Â ÈΔÒÓ Á «Í apple ª ËappleÓª Á Ï ËȪ Ø ª «Íº º πº ΔÕ ÚË» «Ú appleª Á Ë appleèδ, ÍzØÎÀ apple apple Ó apple È ««Í apple º ÂØappleÈ «Úº ÁØÚª ÁΔ ÏÛΔ ÓºÁÁ ΔÂΔ Δ Õ apple Ó apple «º ÍzØÎÀ apple Ø Á È Ò È Ò «º ÚËΔ

41 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 39 «È È, Δ Â πºòδ Ø Á Ó Ò, Â Ó ÚΔ ÚΔ Δ Õ Ó Ùª Ø «appleá «apple ÍÛ «Ò ÚΔ Δ Âª ËappleÓª Á Ï ËȪ ÂØ Ï apple È «È Ò, ª «Îapple Ï Δ Ó ÂØ Δ apple Á ª Õ πá ÁappleÙ Ï È ΔÁ À Õ Î apple Δ Δ Ó Á Ó apple ÁappleÙÈ apple Á ª Õ Δ Δ Èª Ï ËȪ ÂØ Óπ Â È Ø, ª Ó Δ Ú ÏÁÒª Õ Èª ºÒª È ÈΔÒÓ Á ÓÈ Íapple ÏÛ apple ΔÂ Δ Â «ÓÂ Ï ÙΔ Δ Õ ÍzØÎÀ apple apple Ó apple È ÁØÚª Δ «Δ, «apple º «ÁÒØ «º Á» Á È Â «Í apple appleá È, ª «Îapple ª ËappleÓª Á º apple «Úº ÍÀ ÁΔ ÒØÛ È Δ Õ «È È «appleî «È È Á apple»í «Úº Á Ø Õ Í Ó Â -«Í «ÁÒ ÁΔ ºÒ πºò Á Áº ØÕ «Ó ÁØÚª È Ù ÁΔ Âª apple Ò Δ, Íapple ÁØÚª Á Δ Ó Í «Ù ÁΔ ÂØ Î È Õ ÓappleΔ Á Ï Í ÍπºÂ Í Δ Ïapple ÁappleΔ «Úº «Ú Á Δ Õ ÈΔÒÓ Á Ó Í «ÂØ ÚΔ «Â ÚºË Ω È Õ Á ÚΔ «ÏappleÁ ÙÂ È Δ Δ apple Á, «Èª Á Ú Δ Ø Δ «fi appleª Á Óπ ØÚ, Ì Ú «º Δ Ø Â È «È ØÚ Õ Ù ÁΔ Ì Ú Ø Δ, Íapple Ú Â È, ª «Ò Ó È, ÓappleΔ Â ÈΔÒÓ Óª Ï Í Á «Í apple, ÙΔappleÚ Á  apple ÂØ Ú fi apple «ÁºÂ Õ... ÀÈ Ò Ï Á º ÈΔÒÓ ÁΔ ª ÌappleΔ ª º ª Á, Â Í ÁØ Â ÁΔ Ï Ú Â ÓΩ ÁΔ Ïapple π ÏÒÚ Â Á ÚΔ «ÁÒ Ìapple «Õ Íπº Òº - TÍapple Ì ÏΔ Δ Â Δ Ê «Âapple ªÕU ÈΔÒÓ È ÚΔ Í Í Â Ï» Í Á Ø Áº««Ê À ÓΔ «Úº Δ apple ÀÕ Ó apple ÁØÚ Ïº ÚΔ Ê Δ ÍÛ Á È Õ ÓÀ Áapple Δ «apple «Ù ÚΔ «ÓÒΔ Ø Δ À, - Ú apple «Úº ÒÁ ªÕ ÏºÏ È Ò ÏÛ «apple Ï Á «ÓÒ ª, apple Ó È Ò ºÒª appleª Õ ÏÒÚ Â ÚΔ Á Δ fi ÍÒ apple Ó È Ò ºÒª apple Õ ÈΔÒÓ Á È Ò È Ò Ø Â «apple Õ ÒÁΔ Δ ÁØÚ ÈΔÒÓ Á Ú apple «Úº Í Õ TÚΔapple Δ Â Δ ÏÀ Ø ÓÀ Í Δ ÒÀ ΔÕU Óapple Áapple Á Ò «Á Δ ÈΔÒÓ ÏØÒΔ Õ ÏÒÚ Â Óapple «Úº Í ØÎ Á «º Í ÚºÒ Òº ÏÀ «Õ ÈΔÒÓ apple Ø Δ «Úº Δ Â apple «Úº Í Δ Á «Ò appleº Ú Í ÓπÛ Δ Õ TÂ Δ º Ëapple «Âapple ª Ì ºÒ,U Í Δ Á «Ò Ú ÒΔ apple ÏÒÚ Â Á º apple«á ÈΔÒÓ ÏØÒΔÕ ÏÒÚ Â È Ò πº«, Í Δ ÍΔÂ,  Πapple ÒΔ «Ò Ú Í apple «Úº appleº ÏØ«Ò, T ÍÂ Δ À Ò ÂØ Ï Á ÓÀ È ÚΔ «Úº ÈΩ appleδ «ÓÒ Δ Δ,  ÓÀ Ï Ï Δ Ò «Δ Õ ÀappleΔ apple À appleá - appleá Ù ÁΔ ÚΔ Ï Â Ò ΔÂΔ Õ Ïº ÂØ Ï Á Δ «Á Δ Â ÿapple Ò» «Á Δ Á apple fi «Ú ª «Úº Δ Ò«fi «apple Õ ÓÀ ÚΔ Ï Ï Δ Δ apple««apple ªÕU Ì ÏΔ Δ ºÒ «À «Δ ª ÏÛ Òª ÂØ Í Ï È ÒØ Í»appleΔ Âapple ª º ÏÀ ΔÕ

42 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 40 Ó Á apple fi «Ú ª  ÿº º Δ appleè ÁΔ Û Δ È Δ Δ Òº Á Õ Δ Ø««º Ϻ Ëapple ÍÛ È Ò Δ Õ Ïº Á «ÓÒ Á Ï È Δ Δ, Ëapple Í Ï ÚºÒ Û Âª Úº Á apple Õ Í «Ò È Ò Û apple  ªfi Ï Δ apple Δ Õ Ò Â Á Ø Δ ÍÂ È Δ Á, ÁØ Δ appleú ÒÀ ÒÚ Õ È ÚΔ º ÓÀ Ï Ï Δ «Úº Δ «º Δ ÍÈΔ «Úº ÈΩ appleδ apple Ò Δ ΔÕ Δ Ê ÚËΔ À ÚΔ ªÕ Íapple ÁØ ÚΔ Í Ï Áapple Ø Δ ÛÏÛ π Á ª, ÓÈ Áapple «º apple «ÍÀÁ Ø ªÁ À Õ «Îapple Δ Í ÁÀ Á Ëapple ÓπÛÈ Δ ÍÀ Ú Õ «Ò Δ Δ ÁØÚª È ÎÀ Ò ΔÂ, ««º Ϻ Ëapple ÍÛ «Ú Õ «À ÓΔ Á ÏÛ È Ó π«δ Õ Ò Δ ÓÀ Í Ø Ï «À ÓΔ «Úº Á Ò appleú Á Ï Ë «Δ Õ È Â È Ò ÓπÒ Â Ø Δ Õ «Âª Â Δ Ï Â Δ ΔÂ Õ «À ÓΔ ÁΔ ÍÛ Δ Ï Â Δ ÚËΔ À Õ È Ò Ïº Ëapple ÍÛ, ª Í Δ ÏØÒΔ Â º«Ì apple È Ò ÚΔ «Û apple Õ Â Δ Á Δ Ø «Úº Ù«appleª ÁΔ «Á Δ, ª Ϻ ÓÙΔÈΔ «Á Δ À Õ «Îapple ÓÀ ÚΔ Ê «Á Í»apple «Ò appleº ª Δ Õ Ê apple «º ºÒ Á Ï Â ÚËΔ ÍzÏ Ë À Õ Â Δ Ø Δ «Î apple È appleè Õ È Ò ÒØ Ï È Δ Δ, Â È Ò ÓπÒ Â ÁΔ apple Δ Õ Øapple ª Ø Δ Ê «ÓÒ Á È Δ Õ Â ÍÂ Δ À «Δ Ù ÁΔ Â apple Δ È apple È Õ Ù ÁΔ ÂØ Ï Á Δ ÁØÚª È Ì ÓÈ ÁΔ ÏÛ Δ Ø«Ù ΔÂΔ Õ Íapple «È ÚΔ Ø Δ apple È «ÁºÂ Õ Δ «ÏÒ Ò «ºÒ apple«õ Î apple ÈΔÒÓ μ Δ Â ÏØÒΔ, TÓÀ «º «º ºÍ Ï «Ò ÁΔ ª Õ Î apple ºÒª appleª Õ Â Δ ÊØÛ apple Ó apple Ò ÕU ÈΔÒÓ Á ÂØ Ï Á ÏÒÚ Â Ø ª «Úº ÍÀ «Õ ÈΔÒÓ Á «ÙÏÁ, T Ëapple ÍÛ Âª Í Δ ÏØÒΔ Â º«Ì apple È Ò ÚΔ «Û apple Õ U ÏÒÚ Â Á «ÁÓ «Úº ÿ Δ ÁΔ Âapple ª Úº Òº Õ È Òª «Úº º Í«ÒΔ Ú apple Ó Ø«ª «Âapple ª Í Δ ÏØÒΔ Â º«Ì apple «Úapple Á ÓΔapple apple º È ÒØ º Ï Ï Δ ÁΔ ÓÙΔÈΔ «Á Δ ÁΔ ÓÙΔÈ Á «º Íπapple Ï apple««δ Õ «º Ø «ÏÒ««Úº apple«ú Ò Í«appleÚ apple «Ú ÈÏΔ ª ÁΔ Âapple ª apple«á È Õ ÎÒÀ Á ÁappleÚ «appleî Áapple ª Ï apple Ú Ò πºòá À Õ Δ Ú apple ª «ÚΔ È Δ Í Á, «Ó ÎÒÀ «Úº ª È Ò Ú Ò ÎÒÀ «Úº Ω apple«á À Õ Ø «apple Δ, apple ÈΔÒÓ Ï Ï Δ «Úº È «Ïº Í ª apple ÒÚ ÙÈ Â «ÓÒ ÍÀ ÁΔ, Ù «Á ÀÒØ «Δ, ̺ º Δ ª Ϻ ÁΔ ÌΔÛ «Úº ˺ Óπº Δ Á - Á, ÁÎÂapple Í Âº «ÚΔ Ì ºÒ ªÁ, «Ø Δ È Ú Ò «Ó«Ò Δ Õ Ú apple ÒÁΔ «Â apple Ø ÿappleø «È Ò,  Πapple Á apple apple  ÿapple ÓπÛÈ Âº, «Âapple ª

43 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 41 «Á Δ «Ó Á Ù «Úº Δ apple«áδ À Õ Â «ºÊ Ê ÈΔÒÓ, Ø Ú Á Δ ÿapple ÒÀ Δ Õ ÈΔÒÓ Ó È Δ, «È apple Âappleª Á Ó ««ÚappleØË Á Ó ΔÂ,  ÈΔÒÓ º ÚΔ Ó È ÀÕ ÈΔÒÓ Úapple «È È º«Ì apple «Úapple Á Ó Ï»Â Ê Óª ÁΔ Âapple ª È Õ T«ÛΔ ª Ø ª «Úº ÍÀ,U - Ú ÒΔ apple ÏÒ Â appleº «Á ª ÈΔÒÓ ÏØÒΔ Õ T fi ÚΔ È Δ - Ϻ ÀÚ Δ Ëapple- Ëapple Á «Ò ÓÈ º apple º apple È Õ º «Âª Áº Ø ««Ì Ø««Âapple ª Õ ÓappleΔ «ÏÓ apple Ø«ª Δ Ú Ø ΔÕU ÊØÛ Δ Ø ÏÀ «Á ª ÏÒÚ Â È Íπº«Õ ÚΔapple Δ Δ Áº ª Õ Ú Â ÁΔ Ø Δ È Èª ÓÀÊØ Ø «Ò Õ Âª ºfi «ºÂ  ÚΔ È Δ Δ «appleδ ª πùδ ª È Ì Ò μ Δ ª Õ ÿapple «Úº  «Á Δ «Úº ÿ ºÍ È apple «Õ Ø««Âapple ª ««º «ÁÈ fi Ï Á» -Ë appleδ ª È, Ï apple «Úº È Ú ØÒΔ ª Ò «ÁºÂΔ ª Õ fi ÁÓΔ Âª ʪ Â Δ Óapple, Â Ï Â apple ıóδ Ø Õ Ï apple «Úº Ì ÁÛ Óº Δ, Ò ÁΔ º Ú» «Ó ª «Úº Δ Ïapple apple Ù«apple «Úº ÎÀÒ Δ Õ appleºï ØÒΔ Ò Ú Ò Ω È Õ πº È Õ Ï apple «Úº ÌΔÛ Ó ª Ø Δ Ù apple» Ø Δ Õ ÒØ ˆÓ «Úº È Â Ø «Úº ÚΔ Õ fi ÓΩ Íz ª È fiº ÓΩ Á Î «Á «Â Òº Í Δ ÒΔ appleδ Ó Õ «º «Îapple «Úapple ºË «apple Ò Òº Õ È apple Ï Δ appleè Òº Õ Íπ«Ò Δ Âª Íπ«Ò  ÍÊapple apple «ÁºÂ Õ Èª ıóδ ª ÁΔ Ø Δ «Î apple È Δ Δ Õ ıóδ ª ÁΔ Âª Ø Δ apple ÚΔ È Ò Δ «Ω «ºÊ ÂÛÎ «apple À Õ Ïº «º «Îapple ÁΔ ª Áπ Ȫ ÁΔ Ì È ÂØÛ Ù apple» appleú «ÁºÂΔ Õ Ò apple  Øapple Ó «ÚappleØËΔ È apple ÚΔ È Ò appleò Â Í - Í ºÊ apple Òº Õ ««ÁÈ ÿapple Δ È Õ È Ú Ò π apple È Õ «Δ Ȫ ÿ È Á Í Һ, ª fiº Ú Ò º apple Íapple ͺ ÚÒ Ò Δ Õ Δ Ò πº «Ò Â ÓÀ «Òº «ÓÀ ÍÂ Ò «apple ª Õ À ÓΩ»È ÁΔ ÏÛ Δ apple»appleâ ÍÀ ÁΔ À Õ»È Á ««ÈappleÁØÙ ÁΔ È Δ Ï Δ ÁΔ À Õ ÓÀ ÒÁΔ È ÚΔ Óπ«Û ª «Î apple È appleè Õ ÓÀ Ȫ º Ø appleø«õ Â Δ ÒÁÏ Δ È appleø Õ ÿappleø Ï apple È Õ Úª È ÓÀ Áº«À «Ó ΩÒ Δ È Δ Õ»Ó º  ÌÛ «Úº À Õ Íπ«Ò  ͺÊapple Ø«À Õ Í Һ À fi Áπ Ȫ ÁΔ Ì È ÂØÛ Â Ò º Ó apple ÚΔ Ø Δ À Õ Î apple  «apple  ͺ Ï ÈΔ Ø Δ À Õ ÍÂ Ò Ò Δ Ï apple «Úº Ø ÁΔ Í, Â Δ ÊØÛ Δ Á apple ÿapple apple º Õ ÓÀ Í»appleΔ Ïapple ÒÀ ÁΔ ª Õ Íapple «ºÊ! Ó appleδ Ϫ ÎÛ ÓÀ «º Í apple «ÁºÂ Õ È Ò Δ «Òº «Â± ÀÚ Ï Δ Ú ÒΔ ª ºÒª º ÈΔ º ÁΔ Õ Íº Δ «ÁΔ À Õ Íº ª Ø Ó Ú appleδ Á

44 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 42 ««ÁÚ ÁΔ À, «Óπ ΔÏ «Úº ÒØ ª Á Ó Õ Ó apple appleø ÁΔ appleø ÁΔ ÂØ Δ Ò ÿappleø Ï apple º «Ò,  ÍÂ Ò Â apple Õ Ïº«ª º È Ó apple Ø Δ, Â È ÁØÚª È Ò ÒÀ  appleè Ø Δ Õ Ïº È ÿapple «Úº Δ Òº È Ï apple Õ Úª Ú Ó apple appleδ ºÒ Áº Δ Õ È Ò Δ Í «ÁÒ Á apple ÚΔ Áº«Õ apple «Ó Ó Ø Δ Èª ÿappleø «Õ È Δ Á Á ª Ï Á Ȫ πº Δ Õ Èª Ò» Ò Á ÓÀ Û Δ Δ º apple «Õ «Úº Ø Δ «È ÓÀ Ì «Ò Õ ª Δ ØÒ º Δ Δ, Í Δ À Δ Õ ÿapple Δ Δ Õ «Ú apple κ apple apple «Ò «Õ Ȫ º Δ Í «Ò Õ ÓÀ ÚΔ appleø ÁΔ appleø ÁΔ È Ò Δ ÏÀ ΔÕ ÓÀ Ì Ï Ó appleδ apple Δ Δ Õ «Í ÒΔ Δ Â Èª Á «apple Ó appleδ Ïπº Ò Δ Õ Ø Ïº Úª» Ï ª «Úº ÎÛ Δ ÏÀ Δ ª,  appleø Δ ªÁΔ ª Õ»È Úº Á Á Á ΩÒ ÍÀ apple È Õ Èª È Í «º ºÊ È Ò Ó apple ºÊ Î«Û Ø«Δ Õ ØÒΔ ØÒΔ fi ÏØÒ ÚΔ apple È Õ Íapple ÓÀ fi Ófi È «Õ Â È Ò ÓÀ π È Ófi ÁΔ πappleâ Δ «ºÊ Δ Õ ÍÂ Ò Á ØÒ Í Δ Δ, «Èª Á ºÊ Á ÚºË Òº Õ appleø ÁΔ appleø ÁΔ È Δ Èª Á Ó» ÚºÒ Ú «Â «apple Øapple ÿ º «º È Ò Ò «Ò Õ Ó apple ºÊ Ȫ È Í»appleΔ Øapple ÁΔ ÿ º «Ò Õ Èª ÁΔ ª º ª º Δ ª Δ ª  Ϻ Ú Á Δ Ú Á Ó appleδ ØÁ «Úº Δ Èª appleδ «Ò Â ÁÓ «Â «ÁºÂ Õ º Δ «Úº Δ ÓÀ ÚΔ Ï ØÙ Ø Δ Õ Ïº ÚΔapple Δ ÓÀ «º «ÚËÚ ª  Ϻ È Ê Õ ÀÈΔ ª ºÒª appleáδ appleáδ, ÈΔÒÓ Á «Îapple ÓÈ Ìapple «Â º ª Ø» Ú«Â apple Õ «ÁappleÁ Δ π ÏÒÚ Â Á ÚΔ ÓÈ Ìapple «ΔÕ fi Á apple πºí Δ apple ΔÕ «Îapple ÏÒÚ Â «Òº, TÌ ÏΔ Δ ÓappleΔ Óπº ÂØ Δ Ô appleª Á Ô apple Â Ì Á Ó Ú Ò Δ Õ «ÈΔ ΔÏ ºÒ À «Ø «È È Ó Ùª ÒØ ª Ò Δ Ø Á «apple  Ȫ Á Ó Á «apple, «Δ ÒØ Íº Δ Ø ÁΔ ÓΩ Á appleè Ï ΔÕU ÓÀ ª ÚΔapple Δ Èª Á È Ò Δ Óapple ªÁΔ, apple «Ïº«Á ÏØfi Ó apple «apple Â È º Á Õ ÓÀ Ȫ Ó Ùª «appleáδ Δ, «ÓÀ Â Δ ØÁ «Úº Í appleδ ÒÀ ÁΔ ª Õ Íapple Ê Ó apple È Ò ËØ apple Õ ÈΔÒÓ ÂØ fi» Ì Ò È Δ Δ apple Õ ÏÒÚ Â ÚΔ ÓÈ Δ ÓÈ Ø «apple Δ, Δ Í «È «appleª ÂØ «appleø Ø ÈÕ Ê «ØÒ «Í ÓÈ ΩÒ apple ÁΔ ÀÕ È ÈΔÒÓ πºí apple ÁΔ Ø«ÙÙ È Δ ΔÂΔÕ Í ÓÈ ΩÒ appleè «ÁºÂ Õ ºfi ÌÒ ÈΔÒÓ «Îapple Áº Òº Δ ««Âª ÌÒ ØÚ ÍzØÎÀ apple apple Ó apple Δ Á, «È «Ò «Úº Δ apple Ò Δ Õ Èª ÁΔ ª Ø«ÙÙª  ÔÂȪ Á Δ Ó apple ÁappleÒΔ «appleδ Ëπº ÁΔ apple Δ, Ø Ù «Á Ȫ Á «ÔØ «ÏȪ Ïπfi Δ Δ Õ ØÒΔ- ØÒΔ «Ø Òº, «ÈΔÒÓ ÂÀ Δ ÍÀ À Õ Í ÓappleΔ ÁΔ Âapple Δ ÍÀ

45 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 43 À Õ ÁΔ ª «ÁºÂΔ ª Ø Δ ª «ÁØ «Í apple «ÈÙ ÈΔ ª ÁΔ Âapple Δ ÍÀ À Õ ÓÀ Ȫ ÂØ «Ú Ó» ÓØÛ ÁΔ ª Õ ÓÀ Δ «Õ apple Ó apple Δ È Δ ÓÀ «ºÊ À ÓΔ «Úº ÈΩ appleδ «ÁÚ Δ Õ ÁØÚ Ïº ÚΔ Ê Δ ÍÛ Á È Õ apple«á ÍzÏ Ë ÚΔ Ø «Õ ÚΔapple Δ ÓÀ «È Ò Ø Δ «Ò È Δ Õ Ó È Ò ÚΔ È Δ Õ Íapple Ó appleδ Áπ«appleΔ ÁΔ ÍzÓ ÂÓ apple»apple «º Ï ÈÂΔ À, Â È Ò «Ò ÚΔ ÀÕ «ÍzÓ ÂÓ Á apple ÒØ Â Ó ÈÁ È, Â ÓºÊ Á È, «Îapple Â Δ Èª ÀÈΔ ÓºÂ «È Δ «Á Á «Ì Δ ««º Á» Ó appleá Ø, «Δapple appleá ØÕ Â Δ Ì Âª Ó appleδ, «º ÍzÓ ÂÓ, ÁΔ ΩÒ Á ØÕ Ï Δ ÚΔapple Δ Ê Ïº«ª ÍÛ ÏÛ»È «ÓÒÁ ÀÕ Ê Ì ËappleÓª, ª, ت Á Ϻ ÍÛÁ È Õ ÓÀ ÁΔ ª ÍÛ «Ò, Úº Ø ÚΔ, ««º Á» «Í apple appleè Â Ó ÁΔ «apple È appleèõ ÓÀ «Á Δ Á Ó Á «ÓÒ «ÀÕ ÓÀ ΔÚª Δ Â «ÁØÚ «Í apple «ÈÙ ÈΔ ª Í Ò ÏÛ appleª Δ, ª ««º Í À Δ Á Ë»apple πí«è ª Í»apple apple Õ Ú Í Δ Â, Ï Ï Δ Âº apple Ò- º Δ «Úº ÏÀ ÏÒÚ Â, apple apple Â Ø ºÒª Ø Á «apple, «Ó Øapple apple Ï Ò Δ, ÍÂ È Δ «È Øapple ÓappleΔ Úapple«ª appleï È Ø ÍÚ Õ «ÈΔ Øapple ÈΔÒÓª ÈÓ ÒÀ ÍÚ Â «È «Ó«Â È Ø appleè ÍÚ Õ Ó «È Δ Øapple ÍzØÎÀ apple apple Ó apple ÍÀÁ appleè ÍÀ Õ Â ÍÂ È Δ Øapple «ÈΔ ª Ϻ Δ ª  Ϻ ÈÎapple ÁΔ º «Úº fi Ò Õ º ÛÚ Á ÁΔ º Δ Á º «ÛÁΔ apple Δ Â Á º ÓÈ º Δ «Ó ««Úº «Í Á apple«õ Ø ª ÏÀ -ÏÀ ÏÒÚ Â Á «apple ÊØÛ º fi º«Â È ÓÈ Δ ÓÈ ÈΔÒÓ Á «Á, «appleû Â Ø Ò Ó ΔÂΔÕ Á ÓÈ Ù Â Δ Õ Â ºÒΔ Δ «Í Ϻ º «À «ºÊ ÈΔÒÓ ÀÕ øíapple πøáapple «Áæ, «Ó appleδ ÓÀ apple, Ò Â ΔÓ «øáapple Δ Íπapple Ú Ò ÁΔ Óπæ øí ÁÈ Â Ó apple «æë» ÁΔ øí ÁÈ Íà Ù ÓÀ ΔÈ apple ÓπæÒ ÍÛ È Ò Δ Í È Û Á Ò È Ò øíapple appleø ª «Ò øíapple ÎØÈ Â øíapple appleø Ëapple«ÚøÁapple «øÿ ΩÒ (IHAEB-HBBHC) ÍÃÏøË Δ øí Á ÂÈÚΔapple ( «øí Á )

46 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 44 Δ / ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ / - ÁΔÍÂΔ ÏÏ» º Ú Δ Âª ÊØÛΔ Á»appleΔ Â apple ÒÚ ÙÈ Õ ºÏ È apple Ó appleδ ª ÊØÛΔ «øèδ Á»appleΔ Â Δ Î Â È Ò Δ Ï Ò πºï Δ ª Ó appleá «ÈÒÕ Óπ appleª Óø«Ò Â Í πø π Ò Δ «ÁÈ-apple  º Δ ª ÁΔ ºÒ Ø ºÒ, Íapple Ó appleδ Ï ÂΔ Á «º Ø Δ «apple È ƒõ º Δ ª apple ÒÚ ÙȪ Â Δ appleπ ÁΔ ª È,  ª «Îapple Í Ò Δ Ò ΔÈ «ÓÒ Âº «ÈÒ ÂØ «Í ª appleπ «øâ apple appleáδ ª ÈÕ apple «Úº ÍÀ ÁΔ ª Ï ÂΔ ª appleπ º Δ ª Á È Ó È ƒõ Èø -ÓπÈø «Ï Ò π - π appleáδ ª º Δ ª Á È Ò-È Ò Ìº Á,  «Îapple apple Ï ÂΔ ÚºÒ ÓπÛ ÍÀ Á È Õ ÁΔ ÓÀ ÚΔ Ìº«appleÁΔ ª º Δ ÁΔ ÍΔ È Ò, «ÁÒ «apple apple Ø Δ Ïª ÎÛ º Δ Û ÒÚ, ª ̺ Í Δ Û ÚªÕ apple ÒÚ Ò ΔÈ Á È Ò Òº ÁΔ ÓΔÈ Â Úº Δ, «Ï ÂΔ Ó È ƒ, ÏÛΔ ı Õ «ºÊ «º ª Ú Ò È ƒ, Ï «º  ÒØ Úº Á ÈÕ ºÁ Áapple Á ÈΔ Â ÏÁÈ ÓÕ «Ï ÂΔ Á -Í Òº ÁΔ ÓΔÈ Á Ø Δ ıappleδáá apple È ƒõ ÏÛ appleá È «º ª Ú Ò, Óª «Ëapple Ï ÂΔ Á Íapple Úª «º ª Á «Ò Á ˆÁ apple È apple Á Ú Õ Íapple, «º ºÒ ØÒª È appleδ! Ó appleδ Ï ÂΔ «º ª Ó appleδ Ùapple  ÁΔ Â«ÁºÏΔ apple ΔÈ«Ó Δ Á apple«óø- appleó Â Δ «ÁÈ Áπ Δ apple Â Ω Δ Âappleº Δ Â Õ π È Ò È Ó Ò ÁΔ ÿ, Â È ª ÁΔÕ «ºÊ «appleºâapple ÁΔ «appleºâapple Δ Â È Ò ÈØ Δ ºÒÁΔ Õ Èø Δ ª πï Ȫ apple ÿøòáδ ª È,  Èø «Ó Íπapple Â Ó Ò Ï ÏØÒΔ Á Ó È...! -...Õ Í«Òª-Í«Ò ÏÛ Ø«appleª, ÌÒ «Íπapple Â Ó Ò «Á È, Íapple π apple ø «Ó ºπ ÈÕ ƒ ÈÚ -ÈÚ ª Ï ÂΔ Õ apple ÒÚ Ò ΔÈ Á Á» Í Ó apple Â Ò È Ó Ò Òº«Õ Ó Δ È ΔÏØ ÓÀ Â Ï ÂΔ ÁΔ ª Øapple πûδ ª È Ò ÒÀ Ó Ò Í πø ΔÕ Ò ÏΔ ª, ØÒ- ºÍ, Ø Δ apple È º ΔÕ ËappleÓ È Ò, -ÍΔ Ú ÒΔ apple Ò Ï ÂΔÕ Ó Ò Δ ª Áπ Ȫ ÁΔ apple ÙÀ «ÁÒ È»ø «º Í Ú Õ «º Áπ È Â «Ú ÁΔ ÿapple-ÿapple ÁΔ Ú Ò Àμ ÒÀ º ª «ºÁ appleè, Ò Û -Ò ÛΔ Ï πº - πº Δ Ú «ÁÒ Â ÛΔ ª Ó apple, Íapple Ó Δ Ø Ò ÍÀappleƒ Ó«È appleδ Ú ÒΔ Áπ È ÚºÒ ÒÀ ΔÕ Ú ª, fiª appleª, ª, «Ï ±, ͪ- ºÒ Ø Óø Δ Ì apple πøá Ú Õ Âπapple«Á ª-Âπapple«Á ª ÍÂ È ƒ ÓÈ Δ «, ÓÒØ Û «ÓÀ Ó Δ È ΔÏØ ÁΔ Ò ÎÛΔ,  π ÁΔ Úº Δ «apple Á «Ò Õ Ó Ò Á Û º ÁΔ ª, ƒ Ó apple Â Δ «ÈÚ «Õ «Ú Δ ÓºÊ Òº Δ ª, Ú Á apple Á ÏØÒ Ó apple øèƒ Úº, ÏÛ Â Û Ó Ò º Δ «ÎappleÈΔ È ΔÏØ apple Δ, «ºÊØ «Ò ƒ  «ºËapple ÒÀ ºÒΔ Íπapple Õ Ó Δ È Á ÒÀ Ò Δ ÎÀÒ «Ïπº «Í ª «º«Â Ú Á apple Á appleèƒ Ï«

47 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 45 Ø ÿπº Òº ΔÕ «Îapple Í»apple Øapple Ò ÏØÒΔ, ÒÀ ºÒΔ ª, øá appleúª appleèõ »ø Áº...! appleú π À...? ºÒ Áº, «ºÊ appleú π À «Ó apple apple ºÒ ÀÕ fi  apple Â Ó apple apple apple ÚΔ «ÛÀ? ºÒ º apple ÒÚ Ò ΔÈ Â º Δ ª Á apple appleú ÒÀÈ ªÕ ÒÀȪ Â Ò Δ Ω ΔÕ Ìapple Ìø apple, πæò ÁappleÙÈ...Õ «º Ú appleδ «ÛΔ Ó Δ ºÍ appleè È Ú Õ Ú Á apple ºÊª-ÍÀappleª ÁΔ ÍÀ ΔÕ apple Ϻ ÎÛæ Õ Âz ÒΔ -Âz ÒΔ Ø«, º ª ÏøÁ apple Âapple-«Ë È Ø «Õ Ó Δ ÀÈ μ ÏØÒΔ, «apple apple Ë- ø Â Ó appleáδ øè-apple ÿøò Òº Δ, øáδ ª È ÈΔ ª ÛØ, ª øá Δ ÿøò Δ ªÕ Ò «º Û «ÂØ Á Õ ÌÒ Ú Á apple Δ ÒØÛ Δ º º ÁΔ, º Δ «appleºfiáδ Û Δ Ò Δ Ú, π ÓΩÈΔ Ë Ï«ÏÀ ÀÕ» ÈÚª Ó Ò Ø...Õ øáδ ª È ÈΔ ª...! apple ÈΔ πøáδ Ø Õ ÌÒ Ø Δ «º «Ëapple øáδ «Ú Ø ÁΔ...!  ÛΔ Âª ÁØ ƒ ºÊƒ Úº ÁΔ Õ ƒ øáδ ª È ÈΔ ª ª «ÙappleΔ Á È π Áapple  øá «Úæ «ÒÏÛ Õ ƒ «Û ºÁ Á ÈΔ ªÕ Í Δ Óø» º Âπapple Á È Ò appleª Í Á Õ «Û Ú Ì Á Â Δ Ò Ó, ÏÛ Âø Í ª «øá Δ ÂØ,  apple ØÒ ÁØ ÿûδ ª Δ «Á ª Ø ΔÁÀÕ Íπapple Δ...! Â Ó Ò Δ...!! ÁØ Âº Ófi Δ, apple» Íπapple  appleδapple Ó Ò Ï Δ Âª apple««δõ «Ï ÂΔ ΩÒ ÂØ ΩÒ Â ø ÂØ ø Ó Ò ÁΔ Ø Δ ÿ È ƒ,  π Óπ «Ï ÚΔ ÏÊ apple Õ ÁºÒ  ÌÛÚ ÒØ «Óª ÁΔ Óø Δ Á ÈÕ πæò Δ ÏØÒΔ Òº ÁΔ ÀÕ Ï «Óª Á ÓπºÒ  appleáδ, Â Ï apple, ÏÁÏ» Ó appleδ «øá Δ apple ΔÈΔ ª Ó ÁΔ π øëδ ª È Ò Ó«μ ÁΔ Õ «æ ÁÓ apple  πº ΩÁ Õ ÍÀ  appleø, ıπùδ ª  appleδ ª Ò Õ ÌÒ ıπùδ ª ÂØ Úº ı È Øapple Ø ÚΔ Δ Á Õ ÍÀ  apple «ÓÒ, ª º Á appleδ «,  fi Á Õ «Ï ÂΔ πø Δ ª,  π Û Ï Àapple È ƒ ºÒÁΔÕ «Ï ÒΔ, Í Δ Á πèà ÙÈ ÓΔ apple Â È ƒ, πø Δ ª È Ò ºÒÁ ÈÕ «ΩappleÂ-ÓappleÁ Á Ȫ apple ÙÈ apple ÁΔ ÓØ apple Òº «º - Á» È Ò «appleùâ ÁΔ Í Á Ï»Â È ƒ Ï«, Íapple Ï ÂΔ ÁΔ ª ÚØ ª ÚÒ Ï ÂΔ ÁΔ ÍÃË È Ó Δ «Í appleδ Á «Ù apple Â Δ ÍÀ ÁΔ ª ÈÕ «º ºÒ ͺÊapple Â Ò Δapple, «Û πóδáú apple Ï ÂΔ ÁΔ ª ÚØ ª ÒÀ ÓÔ Ï Ø «, «Îapple Ì Ú π Á ÿapple Á ÚΔ π ÚØ È Í π, «ºÂ Ô ΔÈΔ Õ π È Ò Ï ÂΔ ÁΔ ª ÚØ ª Δ ÏÊ appleδ ªÕ apple ÈΔÂΔ Â Ó appleδ Ï ÂΔ Á «appleùâ «øfi, «Ú Í Ó È Ò È Ò Á, È πø È Ò Ó «Õ È ƒ Ófi «Âª Ω ÂappleΔ È Ò Ófi ÒÚØ, ËappleÓ Â apple ÈΔÂΔ Ú Ò Õ ËappleÓ Á Á appleª Úª «ÓøÂappleΔ ÚΔ Í Δ apple È, ª «Îapple ƒ «È ª Á ºÊª ÁΔ ª ÍπÂÒΔ ªÕ Ó ÓÒ Í Δ «ÈappleÌapple Á Δ Õ ÁπÈΔ ª ıπùδ ª Á È Ú Ú Ò apple Â Ó appleδ ª Ï ÂΔ ª, ÚØ ª Á «º «ÁÈ «Íæ Ø Í Ò ÓøÂappleΔ ª Á apple«óø- appleó Â Ø ªÁ ÈÕ ÿ

48 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 46 «appleδ ª È Ò «ÈÍ Ò Δ, Δ Á -Í ÍÀ Á È Õ «ÏȪ Óπ appleâ «ÁΔ Ø Δ Íπº È ƒõ Ó apple ËøÁ «Úº ÚΔ Úº -Úº «ÚÌ ª Á Ó «apple È, ÁÛ º ÒÚ π ÂØ ÒÀ «º - Ò apple appleøï appleª ÁΔ Â Δ Ì Ú πòfiδ ØÚ, Íapple «È ª «ÚÌ ª Á ͺ «ø apple «Í Á ÓπÊ È ƒõ º appleì Δ appleè Ó Δ Â appleδ Á Ȫ Á ø Úº ÁÀÕ ÓøÂappleΔ ØÚ ª øâappleδ  «Îapple Ì Ú Ø Δ ËøÈ, ««À appleà Á apple «ºË appleè ØÚ, Â Δ Ú Δappleª Á ºÊ ÁΔ Δ Á ÒØ ÓøÈÁ apple Õ «ÓøÂappleΔ ÁΔ ÚΔ Δ «Ú Ï π Δ, ÎØ Ø «Í «ÒÀ Δ, ««ßÓ Ú appleδ Ìapple øó Ò Δ Â Δ Ú Δappleª Δ ÌappleØ ÔØ Õ «Í π ÁΔ ÚΔ Δ Á ÍππºÂ  ÍπºÂ ÁΔ Ï Δ ÚΔ Δ Á «Í μ Δ ÍÂ È ƒ Òº «ÁøÁΔÕ «Ú Á È, º ºÏ ÁΔ «Ì È Δ Õ Ø ª Ú Ò «ÓøÂappleΔ Á ÚΔ Δ Ó ÓÒ ÒØ ª ÁΔ ª º ª Á È Ï, Ú Ò Δ ÍÀÁ È ƒ πøá Õ Ï ÁΔ Ì ÁΔ, Íapple ÒØÛ Óπ «Ï ÓΩ Ú È «-«ÁΔ πøáδ, ««Úº «º «º Δ Áapple ÁΔ ÓÀˇ appleº ø ÒΔ ªÁΔ Õ» «Áæ Ú Ò ÓøÂappleΔ Ò ºÁ Áapple Á Ò, «ºË appleè Ø Δ apple È ƒ º Δ ªÁΔÕ «appleºâapple Á Ó Ò Δ ÏÁÒ ªÁ Õ π Ó apple øá «È ƒ «Á Á, Ó apple «appleºâapple ÓΩÈ, Íapple ÍÒª-«ª Á Ú apple»í ÓøÂappleΔ ÏøÁ Ø ÚΔ øá Ø ªÁÀ- «appleºâapple Δ Õ Ì Δ «Δ ÁπÈΔ ª Á Á »apple, «appleºâapple ÁΔ «appleºâapple Δ Â È Ò º ÓΔ Δ,  ÂÓ Ù Õ...Ó appleδ ÚΔ Δ ÚΔ Ï Δ ΔÕ «º È Ò È ƒ, Δ ª È ÒÕ º ƒ...! Ú ÒΔ ºÒ ÊØÛÀ, Íapple ÓπºÒ π «º ÚΔ Δ Á «Í, «ÛΔ Ø ª Ú Ò «º Í apple Δ Á øó ÁΔ Δ «ºË Ø Δ,  ÓÀ ÚΔ ÏÒ» «ÎÒÓª ÁΔ ΔappleØ«È Úª º Δ ª º ª Á Ï ΔÕ ÒΩ, Ú Ø ÚΔ Δ Â È Ò appleδ Ò appleø, ÚΔ Δ Ó ÓÒ ÁΔ... Â Δ Ú Δappleª È apple π Û «Îº Δ ثΔÕ «ÚΔ Δ Á ΔappleØÕ π Ú Ò ÓøÂappleΔ È ƒ Δ Ï«, ÓøÂappleΔ ª Á ÌappleØ ÓøÁ Ú πøá Δ Â πè ª Ò Δ Ó Ò ÍÒ Δ Á π Û appleá ΔÕ» Á ØÕ ËøÁ Óπ «Ï Δ Âª ͺ ÁÒ ÒÕ Ó apple ØÒ «øè π π - Δ...!»ø...! «-«Ï Ø, Á Âπ ƒ Í Δ Ò πõ Óapple ÚÛ«Á ª ÓΔ Ò ÁappleÚ È Ò Òº Δ º Δ «ºÒΔ Â ø ª π Á ºÊ «º«fi Ø«ΔÕ ÍÀ Ò ÏÀμ ÁΔ Ø Â Δ appleº Á Õ «Îapple ÓÀ ºÎΔ ÒÀ Í«Ò ÍÀμ ÈΔ Ò Á  º Ø Âπ ƒ Í Ú ÒΩ...Õ ÓÀ Âπ πèδ Á apple «º Ú Ò «º π «ÁøÁΔ ª, «Óøfi Ø Ò apple Á Õ πáø «Á» Δ ÍÂ È ƒ ÂΔ Δ Ú appleδ «Δ Ó apple ØÒÕ ÈÚª-ÈÚª «Ù appleδ Δ «Ú apple Õ «Ú Á ΔÈ Âπ ƒ Ú apple Ø, Δ «ΔÈ ÒÚ Ô», ÒÚ Ô» appleá ÓÀ «øï«û Ø«, «Ï apple appleωò ÍÀ «, apple ÍÀ Δ, apple ÍÀ ΔÕ øè appleè Ò Δ «Ú Δ Ú È ÁappleÚ Â - ΔÂΔ, π È ÏªÁapple Í» Δ Ó appleδ,  «Ò «Úº Δ, πú Δ «Í Ò ÁappleÚ Ê Δ Ìº «È «Ò Õ «Ú apple...õ ª Áapple ÁΔ ºÒ, Íapple ÁØ

49 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 47 ºÒ πæò Δ Δ Âª Á Õ Ìº «Á ª Ó»Â...Õ ºÒØ º Ø, π Δ «Á È ÀÈΔ Ó ÛΔ ÚΔ ø Δ È ƒ πøáδõ «È ÌÒ Ó È Âª «ÚΔ È Ø«, Ï Δ Íπ«Ò ÚΔ Âª ««Â ÛÓÏ Δ Á ÓØ apple...! ÓØ apple ª ª apple!! Â Δ «Îapple πòfi Δ, Íapple «º ºÒ, «Íπ«Ò ÏÛΔ Âapple ª Á appleøò «ÈÌ ÁΔ Ó appleδ Ï ÂΔ Á ËøÁ Õ ÁΔ apple appleèδ, ÁΔ «º ÒÀ,  «Îapple Ì ÂØ ÚºË Ú appleª ÚΔ «È ª ÁΔ ª º ØÕ ø Á ÏÛΔ Âapple ª «Â Ó Ò appleá È Õ ÒØ Ì Δ, «πè ª Á «ÚÌ πè ª Á È ΔÏÕ «Ò Ò ÓøÂappleΔ Á Ó ÓÒ ÚºÒ ÓπÛÁ ª... º ƒ, Ó ªÁ π ÚΔ Δ Ï Δ πøáδõ «ÛΔ ÚΔ Δ Âπ ƒ Ú apple Ø, «ÚΔ º ÁΔ È ƒ Ï Δ, ÏÛ Ò Í«Òª ÁΔ Õ π ª ÓøÂappleΔ Ï «À, Ï ÂΔ π «Á À apple È ƒõ Ï ÂΔ ıπá øì Ò ««ºÊ º Á ÎØapple μê apple Ø ªÁΔ Õ «Ú Âπ Áº«À, «Ó Ò Á Í«Òª Δ Í apple Δ ª Ú Ò Í ØÒ Ó appleú ÒÀ Á È,  «Îapple ÒØÛ ÍÀ  ÓΩ Óπ «Ï Úapple ÒÀ Á È Õ «ÏȪ Íπ«Ò ÁΔ Âapple- «Δ Ï ÂΔ Á Ò Â ÌÒ Ú Ò «Ú ÿπøó ÁÀÕ ÓøÂappleΔ ª ÁΔ ÚΔ Δ Ï ÁΔ, ª ÍπÒ Δ «Ú Ï Á È Õ ÏÛΔ Âapple ª Á Ó Ó appleδ Ï ÂΔ ØÒÕ apple Ó appleª Á appleδ Ó Δ È ΔÏØ È, ÓøÂappleΔ-ÙßÂappleΔ Ó Δ «Í appleδ Â Â Δ Ú Δappleª È,  Íπ«Ò Ó«Ó ÏΔÏΔ Á ÈΔ È øì «Ò Ø«ÀÕ Íº Δ ÓπıÏapple Õ «Â Íapple Áapple appleú π ØÚ, apple Íπ π Δ ØÚ, «ºË ºÊ ÍÀ Á Á ÈΔ Á Õ ÍπÒ Δ ÍÃË È Δ ÍÃË È Δ appleá ÛΔ ª «ÁøÁ Á ÈΔ Á Ò -Áπ Ò Õ «º -Á» ÁΔ ÓÁÁ «ÏȪ «ºÊ ºÒÁ È Ê Â Ò Õ «º Á «Úº Ø «º øó «È Ò ÁÀÕ º ºÒ ª ± ÚΔ Ó È Âappleº Δ ª Â Õ Â Ó appleδ Ï ÂΔ ÚΔ Í«Òª Úª «º Ø Êª  «Êapple È ƒ apple ΔÕ ı±ï ºÒ Òº Δ Õ ÓπÏ ΔÒ apple«ú Á È «Õ  appleï Ø «È Ò«Á ª, apple ÙÀ ÁΔ appleδ «Ò Ø ªÁΔ Õ apple»appleδ È ƒ «Â Ϫ ÍÛ «È «ÓÒ, Ò «È ª  appleï Ø Δ «È ÒÁÀÕ Δ Àμ Ôπº Ó appleδ Ï ÂΔ ÚΔ Δ Àμ Ø Δ Õ fi ÚΔ º ºÒ Δ Á È ØÙÒ ÓΔ Δ, ««Óø Ò ÁÀ ºÒ Á κ πº, º ÂØ º Î appleúapple, Ù apple πøáδ Δ «Óø Ø-«Óø Δ «Â ÁΔ «Â ºÍÛ ªÁΔ Õ Ëø» ª μ«è ƒ  ø Ò Óº«È ƒõ «Èº -Úº, ÍÛ - ÈÍÛ apple Ó apple È «ÔøÂapple Á Õ «Û ÔøÂapple «Ú ºÒÁÀ, «ÚΔ ÏÛΔ È apple Á apple ºÒ, Íapple Í«Òª ÓøÂappleΔ Ú Ò «º «ÈÍ Ò Δ Õ Ò π Ø Δ ÚΔ Δ ıâóõ «Ú Ú Á ÒÀ Á È! «Îapple Ò Δ Û È, «Ú Í Âª ÁΔ ÚÁΔ ª È ÈΔ ª Ï Àapple «Øapple º º ÚΔ È Ú «ØÚ Õ Ò Δ Δ ÏÛΔ È apple Á apple, ÍappleÁ È Ò Ú Δ,  ÛΔ ÚΔ... ÓøÂappleΔ ÒÀ «È apple, «º ÏΔÏ Ó»ø Ï» Ï Á Δ, appleδï πûδ ª Á «Ú ª ÙΔappleÚ Á «ÁøÁ, «Ú ª ÁÛª ÁΔ ø  «ÎappleÁ ºÊ, Ó Ò Êº Á ØÚ Õ Ùº ª πáø ÚΔ «Í Δ, «apple ÍÒØ ÁΔ ª º appleδ ª º ª πfi Øapple Δ Ì ÒÁΔ ª ÍÁΔ ª ÈÕ ÒØ

50 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 48 ÓÀ Δ ÒØÛ, «ÁΔ Ùapple Â Â Ò º ÁΔ...Õ Íª ÚΔ Δ Ó ÓÒ «Û Ø«À, π Â Ú Í ÓπÛÁ ª...Õ ««º ÁØ- apple «ÁÈ, ºÁ Ø ª º Δ appleó apple«àõ appleωò - ΩÒ Ø ª «È Ò Δ ªÕ ÓøÂappleΔ Á «Ï È - ÚΔ Δ ÓÀ Δ È ƒõ «appleδ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ «Ù Õ ª «Îapple «Ó appleδ «Èº Δ «øá Δ, ÓÀ πûδ È Ò Ëº È ƒ ΔÂ, «Í apple appleá ª ƒ,  «ÒÚ «È «appleò ÙÈ«ÙÍ ªÕ ÏÛ apple È È, Î π È ÒØ «Á Ï π Á, Â Ï π È ÒØ ÚºË «Î π Á Õ «øè Òª ºËΔ È ÒØ «Á È ÁΔ «Â Ï Âª «ÏȪ Í«Û ª ÓÀ apple Δ Í Δ Õ «apple È appleø ÓøÂappleΔ ÂΔ Δ Ï «º  ÏappleΔ Ø Ú,  ÒΔ ª Ø ª «Îapple ÁπºË ËØ È ÁΔ «appleδ ºÊ ØÛÁ Í º ÚØ ª Óø Õ Í apple Δ ÏÁÒ ÁΔ, Íapple È Â È ƒ, π ª Δ È Á Ú Õ «ºËappleØ «ÓøÂappleΔ ÁΔ ÚΔ Δ Á «Í «Úº Ú«Û À,  ÓøÂappleΔ Óø Ò πëûè Òº«À...! Ò ÓπºÁ ª ÓÀ Â Ó appleδ Ï ÂΔ ªÕ «ºÊ Í «-Í«ÚºÂapple Ú Á øó apple ÈΔÂΔ,  «ºÊ ÓÀ Â Ó appleδ Ï ÂΔ, «Èapple «º ÛÕ πø Δ ª  π Û ÂØ «ÛΔ ºÒ «ºËapple ÁΔ «ºËapple Í πø ΔÕ π, Ú Í Ó appleδ Ï ÂΔ ÚºÒ ÍappleÂΔ...Õ º Δ Ï ÂΔ Òøÿ ͺ Δ ª ÒØÈΔ ª ªÁ apple appleωùè appleè Ò Δ Òº Δ ª zδ Ò Δ ª π ÂØ ÒÀ «appleù«â ª ÁΔ ª ø ª Ϻfi ͺ Δ ª apple«appleδ ª Ú Ò ÿapple appleπùè π Ò Δ apple ÒÚ Ò ΔÈ Á Ò «ÒøÿÁΔ Δ-ÚØÒ Â apple πø Δ ª Í Ï ÂΔ Á ÿappleª ÁΔ ª «È ª ºÂª Ò» Á ÈÕ Ú apple ÍÒ Δ Ó È Í ΔÍ Ò ΔÈ Í ΔÍ ØÛ Ï ÂΔ ÁΔ Èπº apple  Һ Δ ± Δ Ï Óπ apple ºÒÁΔ, Ï ÂΔ Ú Δ ª ÁΔ Âà «Ó π Á È Ò-È Ò ËøÁ ÁΔ «ÈÙ ÈÁ Δ Ï ÍÀÁ ØØ Ï Òª Á Í Δ È Ò ºÒÁ Èø - ËÛø Ûº«Í ª Ø «øá Δ ÁΔ πappleâ Ò ÛÁΔ Õ Ò «ºËapple Ï Òª Á ÛºÍ Δ Èø È ƒ, Ï Ò Âª πøá Δ appleºï Á apple»í È, Øapple Õ Ò «Úº Èø ÒØ apple«á ÈÕ «Ó Èø, Ì Ù Èø Δ, «ÁÒ ÚΔ Èø, Í ÚΔ Èø ΔÕ «ºÊ «Á Ȫ ÁΔ Â ÂΔ ÁappleÚ «ª Á Ï apple È ƒ Òº Δ, Íapple Ì Á È, Ó Δ apple Ø Á º, Ì» «Ïª Á apple, ÏΔÏΔ Â appleδ Á «Ú Û, ÓΔÂΔ, «ÏÙÈΔ, appleº Δ, ΔappleØ, ΔÂΔ, ÏÙΔappleª...Õ ÍØ- Í ÙΩ Á πï Ò «ÁΔ Ïπº Ò «Ú ø Ø À, ÁØ ÌπºÒÁ È Íπapple  ͺ Õ Íπapple «ª È Ò Â apple πû«á ª È«Ú ª Á π Òº«apple«ÁÀ,  apple Ø Δ ËßÁ Á πapple Í ÒÚ Âª ÈÚƒ Ï ÂΔ ÁΔ Èƒ Ϻfi«Á ª Á apple È ƒ Òº ÁΔÕ fi ÚΔ apple ΩÊ -Í Ú Ò apple appleª ÏÁÒ Úª Ó appleδ Ï ÂΔ Á «øÿ È ÚΔ ØÒÁ apple«á Õ È ÁΔ Óø Â Ó appleδ Ï ÂΔ π ÛÈ Á π Ó π ªÁ ÈÕ «Ëapple ÙappleΔ ª Á ÚØ ÏÀ Δ È Úª ØÒ Ø Ú, ÓøÂappleΔ Δ Á π Ó Â Ó appleδ Ï ÂΔ π ÛÈ Ò Δ appleù Δ ÍºÏª Ì apple Ø ªÁΔ Õ Ø Δ ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ ªËΔ È apple, Ú apple È apple, Ì Â «øÿ È apple Ï Ó appleδ «º  ÈÚƒ Ø Á Ê «Í apple ÒÀ ÁΔ,  ÓÀ Â Ó appleδ Ï ÂΔ Âπapple

51 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 49 ÍÀ Á ª ÈÚ «ÚºÒÕ «Îapple Ø Δ ÚΔapple È, ø Ò ÏΔ Ï È Êª «º -«º «º Òº Òº ÁΔ Õ πøÿá - πøÿá Ó apple -Ó apple Í» «Ò Á Ú Δappleª ÿºâ ÒÀ Á È Ó appleδ Ï ÂΔ Á ÁΔÚ È,  ÂΔ Δ ËÛ Òº ÁΔ Ó appleδ Ï ÂΔ «øá ΔÕ Ø Ú ÒΔ ºÒ...! ÌÒ ÓÀ Â Ó appleδ Ï ÂΔ øá Δ Á Ø Û «øï«û À, ª π ÛÈ ÁΔ Êª «º Ø ÊªÚ Úº «È ƒ «ÁøÁ? Úº, π ÛÈ ÁΔ apple ÈΔÂΔ Δ Ó apple Âapple Ò ÎÀÒÁ Ø««ºÊØ Á «ºÊ Í πø«àõ ºÁ Áapple ÁΔ ÈΔÚ ÍºËapple ÁΔ «Ï ÂΔ ÚºÒ «º ÂÁ appleª Á fi  ÓÈ Õ Íapple «º ºÒ ØÒ ª È appleδ, «È ª «º ÂÁ appleª Á fiπ «apple Δ Ó appleδ Ï ÂΔ Ò ÓÂ,  «ÈºÂ ÈÚΔ ª Îπ ÁΔ ª apple»øïòª È Ò Ï ÂΔ ÁΔ Ú Ò «ÁÈ-Áπ Δ apple Â Ω Δ Ú Ë Í Δ Ø Δ Õ appleºï π appleæ...! «È ª «º ÂÁ appleª ÁΔ Ú Ò ÚË Ú Õ Áº Ø ÌÒ «appleº -Íπº «º ÂÁ apple Ó appleδ Ï ÂΔ ÚºÒ È fi, ª Úapple Ó Â Ûª Á Δ Ï Õ «È ª ÁΔ Ò ÓÂΔ Δ Ó appleδ Ï ÂΔ Ò Ó»appleÕ ÏÛ «Èapple Ù È «Ú apple Ω Ë ÌappleΔ «øá Δ Á ÒÓ ÂØ Õ Δ appleè...! ˆÓ Á «Ò appleú π «ºËapple Õ «øá Δ ÂØ Êº apple «ºÊ º «Èº Ò appleèõ Ï ÂΔ Á Ó«apple ª ÁΔ ÓºËÓ appleωùèδ Ø «ÓÒΔ øèâ «Δ Ω Â «appleª  apple»apple Ï Ú apple Ø ªÁΔ À,  «Îapple apple ˆÓ Á «Ò Ì ÒÁ, ÌπºÒ ªÁ È ÁΔÈ-ÁπÈΔ ª,  ««appleºâapple Δ Á ª Ø ««appleºâappleú È ÌappleÈ Òº Á È Óapple apple Δ «øá Δ Δ ÈÕ ÌÒ Ω À «º ª Ú Ò apple Òøÿ È apple ΔappleÈ,  ª «Úº ÓºËÓ appleωùèδ ª Á Ò» π Õ ÓÀ ͺπ Ø, «Á Ȫ ÁΔ º «ºÊ »ÂΔ ÏØÒÁΔ...Õ ÁΔ Ú ª ÂπÛ Èº πøáδ ª, «Ï ÂΔ Á Íapple Ú ÂØ ÚΔ Á»apple...Â Δ π πøáδ ª, º πøáδ ª, «Á Ω - æò ÁΔ Í apple Δ Ï Úº Á Ú «appleáδ ª πæò ÈÀ ƒ apple Ò ıπ ÏÕ Íapple π È ƒ...õ apple Ò ıπ Ϫ Á È apple π «Á Òº«À...Õ ÍºÍØ, ª ͺÍØÕ ÌÒ Ω Ìπ«Ò À Ó apple «ÈªÕ fi Ó appleδ Óª È ÏÛ Ò ª È Ò Ó apple Ȫ ÍπÙ«Í Áapple Ωapple appleº«δ, Íapple π ª ÓÀ ÚΔ Í «Èª  apple«á ª ÌπÒ ÍÀ ÁÀÕ «Ó apple Δ ª «Øapple Á Õ «Í π Ó apple Òº Û Á «Ó ÂappleΔÕ ÁΔ Óª È Ò μ ÈΔÚª ÏØÒÁ È ƒ Δ π«õ Óª apple «ÁÈ π Á apple π Δ ÁΔ, Ê Ú Ò Áapple-Ï apple πøáδ Í apple Ï ªÁΔÕ ÿapple ÁΔ Á«ÒΔ ÂØ Áapple Ï apple πøáδ, «º È ƒ Δ ÒΔ ª º Ó appleáδõ Ω ÂØ Á«ÒΔ Â Á«ÒΔ ÂØ Ω Âº Δ «ÒØÓΔ apple Á ÍÀ ÂÀ apple«á ª «º Ø ÏØÒ π ÁΔ È Á Ω Ï«apple«øÁ, Δ øáappleδ, Ó apple ÿappleõ Ó appleδ È ÒÀ Δ º Δ «Íº Õ Ó apple Ó»ø apple Δ ª Í «Á ª, ÁΔ Ú Òª ÁΔ ª ÓΔ Δ ª πøá«á ª Óª apple ÏØÒÁΔ,  apple ÚΔapple È ÂØ Ó appleø «ÂøÈ Ï Ò πº Δ Í»apple,  «Îapple Ó ª «Ëapple º Ú«apple ª Ï Á ÓÀ ÚΔapple Á Ó apple Òº ΔÕ Ù! «πº «ÂøÈ Í»apple È, π ÓÀ ΩÊΔ ÚΔ Êª Á «ÁøÁΔÕ ıàapple...! Ó apple È ΔÏÕ

52 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 50 Ó apple ÈÓ Ú Ò Óª «ÙÒ ÁΔ Ú Òº Δ Â ÚºËÁ -ÚºËÁ ØÛª Á ÁappleÁ Δ appleø Ï «Õ Íapple, «øfi ÍÁÀ, «Ú π Á appleδapple ÿº,  «ÁÒ ÚË apple ø ª ÍÀ Δ ª ÈÕ apple «ÁÈ ÏØÒ Ú ÒΔ Óª È È «æ «ÁÈ «Δ ºÍ Úº Δ,  ÏØÒ μ ÏøÁ apple Â Õ «Îapple -ÍΔ...Â...! Â...!! «Îapple «º «ÁÈ, Óª ͱappleΔ Ø ΔÕ Ô appleª-ï appleª Ú«apple ª ÁΔ ª ÓÀ π Ú Ò,  ڃ Ó Â ÍÛ ÁΔ ªÕ ÚΔapple È Âª º Úƒ Ó Â Δ ÍÛ Δ º «ΔÕ π ª π È Ò Ú ÈΔ ÁΔ Á«ÒΔ Û «ΔÕ Ì Í È Ò Òº Ûª ΔappleÁ π appleδ ÿ Á «apple πº Δ appleº Á Õ Óª Á «Ú ø ÚΔ È ƒ Δ «Í  «Í π ÓÀ  ÚΔapple ÒÀ appleóø Á «Ú Û «Õ, Ï Òª Óª «ÓÒ Ú ΔÕ appleóø Á «Ú Û...! ÓÀ apple È ØÚª «º «Èº «Óapple Ø Δ «Ú Û «Ú ÁÀÕ «Í π Ó apple øó º appleδ «Á ÛΔ ÚÁ È ÒØ ºËΔ πóapple ÁΔ appleóø È Ò «Ï Âapple Ú«Û appleú,  Ìapple Ó apple...! π ÍÂ È ƒ ø -ÌÒ øó appleá «ÛΔ «Î Úº ΔÕ Í«Òª øó  ÿº Δ  «Îapple appleóø Á Ò -Áπ Ò ÛΔ ª «ÁøÁ øó Ø μ «Õ ÿapple øó ª Ø Δ Δ appleá È ƒ Δ, «Îapple Ú È- πú È - Ï «ºÊØ Á ÈÕ ÓÀ πfi È «Úæ «Á Á apple È Òº Δ Â appleóø Á «Ú Û Á Ì Â πæò Òº«Õ ÓÀ Ófi π Òº Δ, «Óª «Â «ÛΔ øáappleδ È Á Ω ÂΔ «Íº«appleÁΔ ΔÕ «Í π Ì Ú ÓÀ ÁΔ Í Δ Óª πμ Δ Ú ÏØÒÁ È ƒ Δ π«, Íapple «ºÊ ª π ÒØ ÿπº» Δ Ï «ΔÕ Δ Ú «Δ, appleóø «Í π Ó apple È Õ Ó appleδ Óª Á ª ÍÀapple Á» ÁΔ ÓÀÒ Ïapple Ïapple ÚΔ È ƒ ΔÕ ÒΔ πº, μ ÁøÁÕ ÏØÒÁΔ Âª Òº Á apple È Á øá π ÁΔ πï È Â Ë«apple ØÚ Õ appleóø Δ Δ, Ï ÂΔ ÁΔ ª Ωappleª Í ºÒ appleáδ ª, ª Ófi È ÁΔ «º -Á» apple Ò ª º ÁΔ ª fi Ó-fi Δ Ø Ú ÒΔ ª È, «Ò ª Á Óπ ÏÒ apple Á» Δ apple Î«Â Ò appleè πøáδ ª ÈÕ μ Δ ÏØÒÁΔ ª, «Û- «Û appleáδ ªÕ º «øè...? »ø Áº «øè? «æ «ÁÈ ÓÀ «Í π Íπº ÏÀ Δ, Ì Í, Ó Δ appleóø «øè Δ Ú ÁΔ? π «ÁÈ «Í π ÁΔ ª º ª appleºâ πâappleδ Ú Δ ΔÕ Í«ÒΔ Ú apple ÓÀ «Í π appleóø È Ò μ Δ ÏØÒÁ π«, apple Ó ÁΔ º Á Íπº apple Õ ÓÀ Ó π Òª ÂÀ Õ «º  ÁΔ ª appleπº Δ ª ÚΔ «ÓÒ Âª»appleΔ È ÒØ ÚºË π «ÁøÁΔ ª È Õ «Í π Á ºÊ appleóø  πò«apple,  ÚΔapple º Ø «Õ Δ Ø «apple Δ, ÍÂ È ƒ, Íapple Ø Ø«ø πfi ÚΔ È ƒ ΔÕ «Í π Á º»ø º È appleè Ú Ò ÚΔapple Ì Í Ò º - º Ò ª º Á ËºÎ Ó appleè Òº«, ÓΔÈ Â πº«â πº Ó appleá «øfi ÏØÒ «Ú π Áapple Ø Δ «ßÈ-̻ πâapple «ØÚ Õ appleóø È ÚΔapple ºÎΔ Í Ò Δ,  ÂΔ È Ò Òº π Òº ΔÕ Û Δ appleºï Ó «apple! «Û Ú Ò «øáappleδ È Ò Ó Ò apple «ΔÕ È π

53 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 51» ÌÀÛ appleø Òº Á, È Ó appleδ ÒØÛ ÓÀ «Ï ÂΔ «º «Ò ÁΔÕ ºÒ Ó apple ÍπºÂapple, ÌÀ ÒÀ È Ò Â «È Ò ºÒΔ «Ï ÂΔ Ø Õ ÚΔ ºπÒ Ï appleª Á πfi È Δ «Ú «Û Õ ºÒ Ó apple ÍπºÂÕ Íapple «ºÊ, ÚΔapple Á «ÁÓ Â Âª appleóø Û Δ Ø Δ ΔÕ «Í π ÒºÂØ ÎÛ ÿ Δ Á ÏΔ Δ Ø Ï apple ÒÀ «Õ ÓÀ «Í ÚºÒ Ìº Δ Âª appleóø È ÓÀ Ï Ø «º «Ò Õ ÒºÂª ÿ Δ Á «Í π Ó apple ÏΔ Δ Ø Ï apple «È Ò «Õ «ºËapple «πfi ÍÂ È ƒõ ÓÀ appleøúª, πappleò Úª, appleø «Í π π Δ ª! Íapple π È ƒ Óπ«Û Õ «ºËapple «, Δ ÁÀ «Óapple- Í «appleºï, Íapple ÓÀ ÚΔapple  appleóø Á apple«óø- appleó  apple«δ ª, «È ÁΔ Ìπº«Ò, È ÌπºÒ Õ ÚΔapple  appleóø ÏÛ ıπù apple«á Õ «Û-«Û appleá, º Í Ω, º apple Ω Δ Óπº«À, ÒÀ º ÍΩ Ï appleª, apple Á ÈØ apple Õ ÏØÒ Ó apple øèª Ø Ø «ÁÓ º apple º Á, «apple «Û ΩÁ apple Ω-Í Ω Óπº ÁÀÕ «È apple «Úº Δ Ú «À? «Îapple «º «ÁÈ Í Һ«, appleóø «ÁÈ Û ÈÕ ÚΔapple «Û «Îapple Õ πfi Ó ΔÈ Í Â appleóø È ÚΔapple π «, «Ò ÓÀ øó Â È ƒ ÁΔ, ÌÀ ÚÁΔ Ò øó Â Õ - Ú appleδ πøáδ ªÁΔ Õ ± ÚΔ Ó»ø ÓºÊ Òº ÁΔ, AB-AC Δ Í»appleΔ Óπ«apple Òº Òº Δ Õ Ø Δ Øapple apple ƒ ÂØÛ Ú, π ÂØ Í«Òª ºπ πº apple Á Ø Úº«ªÁÀ, Úº Íapple ª appleõ π «ÁÈ ÚΔapple È «ºË appleóø ÁΔ ËΩ ºÊ Í «ΔÕ ÚΔapple ÁΔ ÚΔ Δ ÎÛ appleóø È Ò º  «Ú Δ Øapple È Ò º Δ, ÚΔapple Á ºÊ Δ È ƒ «øfi apple «Ó «ºÒ ÍÀ «, «Ú ÈÏ appleπ Δ ØÚ Õ appleóø Á «ºÂ Ï È Ø «Õ πfi «ÁÈ ºÍ- ª «Δ apple ΔÕ fiº Û fiπºò ÂØ Í«Òª Ø πøó Úapple Δ πøó Õ Â «Îapple π «ÁÈ! È Ø Δ Ó Ò È «Â apple, Íapple appleóø ÁΔ ıπùδ øïappleª  ÛΔ ª Ó apple Í ΔÕ À, Ó«º ƒ ͺ Δ apple? È ÓÀ ÂÀ fi» ÏØ«Ò ÁΔ, «ÒÀÕ Úª Á Í Áappleª apple, Â Ï Δ «æíû«á ª Í«Òª ÍÀ ÒÀ «Îapple Ó Ò Á À Õ appleóø ÁΔ fiøòδ ÈØ ª È Ò Ìapple ÚΔapple ÓÀ ÒÀ Âπapple «Í Õ «apple...! È ƒ ª ÁΔÕ ÂÁ Δ Âª ÚΔapple apple apple Ófi Á «ÓÀ øó ÁΔ ÒÕ Ú ÍºÍΔ, π «È ƒ È ƒ apple Δ Â»øÕ º ÂØ Ó π Ú ÒΔ Ï ÀÕ π È Ò ÍÀ ÁΔ ÂØ È ƒ apple«δõ «Ú Δ apple «ÓøÈΔÕ Δ ÚΔapple, Δ ÚΔapple ÁΔ ÓÀ π Á ÍÀappleª Á «ÈÙ È ÈºÍÁΔ ΔÕ «º Áπ È Á Ï apple Í πø ÚΔapple È ÏøÁ Ù apple  «ÂøÈ Ú appleδ ÏΔ Øapple ø»apple Ó «apple Õ ºË Ù apple πæ«ò Õ ÓÀ Ò apple ÚΔapple Áapple «Õ ÁØ «Óø ª Ï Á π Í -Í Ω Á ÈØ «Á Ï apple «È «Ò Õ Ó apple «apple  ºÊ Î «apple, ª π ÁΔ ª º ª Ø Ò» Ò Í, «? ÍÂ È ƒõ ÓÀ Áapple Á «Ù apple ΔÂ,  º ª Í»øfiÁ Áπ È ÂØ ÒΔ ÚºÒ Ø «Õ

54 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 52 Ωapple-ÌΩappleΔ Ø Δ ÓÀ fiπ Δ Â Ù apple Á Áapple ÍÀapple Ëapple «apple «ºË ÚΔ È ƒ Δ ΔÂ, «appleappleapple.. appleá Ù apple ÏøÁ Ø «Õ ÏÛ ΔÏ «ÁzÙ ΔÕ Áπ È πáδ, ª Ú Ò Δ Ø Δ Ó È appleº«πøá, Íapple «ºÊ ª ÏÛ Úº ÏÀμ Òº«ΔÕ È Ò ØÎ Àμ  πapple Δ ªÕ «º ÓØ ºÊ Ùapple Ï Á «Ò ÎÛΔ ÏÀ Õ ÓÀ Ú º«Â «Îapple Ú Òº ÈΩ apple Ò Δ ºÊ Á «Ù apple ΔÂ Õ Á Ò Ò Ò Ú apple È Ò Ó apple Ò πº «Õ π «Îapple º«Â ÏØ«Ò, Ó Ò Á Ó Ò! «appleóø ÚΔ È - Íπapple Ì ÒÁΔ Õ Ó Ò, Íπapple...! π «Á ª, Ó apple «ÁÓ apple Á Ú Á apple Â Ó Δ È ΔÏØ ÿπøó Òº Õ ÍÂ È ƒ Δ Ø«, ÓÀ ÒΔ È Ò Ù apple ÚºÒ Ìº ΔÕ appleá Ó apple ÓºÊ Ù apple È Ò Úº«Õ Ó appleδ Δ «È Ò ΔÕ Â Δ È Ò ØÎ ÂØ μ«â ÓÀ ºÎΔ ÒÀ Á ÏØ«Ò, Ø, «Á ª È ƒ Òº ΔÕ Ó apple ÓºÊ Ú ÁΔ Ï Ï ª ÿπº«â «Îapple Ùapple Ï ÁΔ Ú Û Ó apple Ó»ø º «ÁºÂΔÕ Ó apple ÏπºÒ ª  ÁøÁΔ ª Ó appleδ ªÕ πappleáπ apple Ú Ò Ì Δ Ó apple «Â ª ø Ó appleè Òº«Õ πáø ÁØ ƒ Óª È Ò ÙappleΔ ª Á Óπ ºÒ «Úº «apple Á Ó È «apple appleá ªÕ Óπ ºÒ Á «º Ó È πappleáπ apple Δ,  «º Δ Á Û Δ Ú Ò ÃøÊΔ μê Í «apple apple Õ ÒØ π ÂΔ ÂΔ Á Õ ËΩÒ-Á Û Δ ÃøÊΔ È «Ú È ƒ Δ appleú «Õ Óπ ºÒ Ú Ò π  ÀÈ ÌappleØ appleá «Ï Òª πappleáπ apple Ì «ÁøÁ Õ Ì Δ Δ Óπø«ª ª ÎπºÒΔ ª Á ÍÃÙ Á «ÁøÁ, Íapple Ï ÒÛΔ ª ÁΔ ª fiøòδ ª Û Ú Ï, «Ò ª È Ò Ìapple «ÁøÁ Õ «Îapple «º Δ Áapple «Ú ÁΔÚ È Â ÒÀ ªÁ, Á...! Ø fi» -Ó Δ ª Δ,  «Îapple, «Îapple...!...!...! ÓÀ ÒÀ Ω Ø «,  «Óø È ƒ Ò «Èø Ø «Õ ÙappleΔ ª Á Óπ ºÒ ÁΔ ÌΔÛΔ ÒΔ Ó apple ÿπº Òº ΔÕ πûδ ª Ú Áapple ØÒ Èø Ø ªÁ «º ÏøÁ...! ÁÀ Â Ï Ó apple «Â ª Ú apple Ø «Õ «πûδ ÁΔ ÂΔ Ó Ò πº Á  «ÁΔ ºÒ  º Úº Ú Ø ªÁ Õ Ù...! «ÚΔ «Í Ú Ø ªÁ, Íapple «ÁØÚ Í «πæò Δ ÌΔÛΔ ÒΔ È ƒ, ÁΔ Í Δ Áπ È Δ, Ø apple Í «ÏøÁ ΔÕ «È Ò Á Ø Δ apple È ƒõ Áapple Ú Ò Ì Δ Âª Í Δ Èø πøá Δ, Íapple È Âª...! «º -«º apple Ó apple ºÍÛ Ò πº Õ ÓÀ º Á Ò Δ Û Í Úª, Íapple π º - º ÓÀ «øfi ÈØ «Ú Ìπº ª Ó apple Ï«ÿ Û Á º Ó ª Ø Δ ø ª «ıapple ØÙ «ØÚ Õ π Á Ï «Û ª Ø Ï Ò Δ «øè Øapple Δ Ò «, Íapple «Îapple Øapple Óπº «Â Ó apple appleδapple ÏÀμ  «È Ò Ø «Õ Ò»- È Ø Δ ÓÀ ÍΔÛª È Ò πappleò μ ΔÕ ÏøÁ øëª È Ò Ó appleδ ª Δ ª º appleª Ó appleè, Íapple π È Ú Ò øèª Âª ͺ Δ apple ϺÂΔ ª ÍÀ ºπ Δ ª ÈÕ Δ Ìapple Ë È ÓÀÈ»ø ÏØ Δ ÏØ Δ,  «Îapple ÁØ «º Ìapple «, Ó apple ºÍÛ Ó appleδ Èø Δ Á  πº ÂΔ Í ºÒÁΔ Ï È Á apple π «ÁºÂ Õ, ºÒ πº Δ, Ø

55 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 53 «Â apple øóõ ÓÀÊØ «º«Ò ÚΔ È Ú, Íapple π π ÓÀ ÂΔ ÂØ ÂΔ Ï apple º Ò Δ Ò ΔÕ Í Δ π È «ºË -Íπº Ó apple ºÍÛ Û Ï Ø Î«Û Â Áπ È Ø Ï apple ˺ º Á Δ Ù apple πº «Ò Õ ÚΔapple...ÚΔapple È ƒ! Ó apple ÁÒ Ò...!! Ï apple Δ Û ΔÕ Ú Ø-Á ÓÀ Ï Ø Î«Û, Â Ò ÍÀappleƒ Ï ÂΔ ÚºÒ ÒÀ Âπ«apple Õ Ó apple Øapple È appleπ Õ appleπ Á ÚΔ «Ú? Ò π Δ Âª Ó apple ÚΔapple ÓØ«ΔÕ π ÚΔapple «Û πº Û º ««appleá Δ, ÚÁ Ó»ø Ø º Ó apple Ó»ø apple Δ ª Í «appleá ΔÕ Ó appleδ ª «Èº Δ ª-«Èº Δ ª «æ᪠Íπ π Ò Δ ÚÁΔ ØÒ ÌøÈ ºπ Á ΔÕ º «º Ø Ú appleδ apple Ó»Ò Ó Â «Ú Ú»Ò ÏÛ ıπù ΔÕ È ƒ...! «Ó apple ÚΔapple Δ È ƒ ΔÕ π ª π «ÁÈ Óapple «Δ, ««ÁÈ appleóø Á º Ø «Í Á ÒÓ Âº æí«û ΔÕ ÓÀ Δ ÌØÒ ª, Ï ÒÛΔ apple Δ, ÌπÒ ÏÀ Δ apple Δ ÍºÊapple ÁΔ ÒÀ Õ Ï ÂΔ Âº Í πø «Á ª Øapple «Δ ª ÏÁÒ Õ appleø-appleø ΔÌ Â È Ò Òº ΔÕ Á«ÒΔ Û Δ apple π Δ ÁΔ appleóø ÁΔ ª Ú «Á ª Ú ª «Û Δ ªÕ ÚΔapple È Ï Ø º ÈØ ª ÁΔ º Δ appleóø ÁΔ ÂÒΔ Â Ëapple «ÁºÂΔÕ ÍÀ ÎÛÈ ÁΔ Ï π Ï ª «Ò appleáδ Ó apple º Ø ÁΔ Ø Δ,  ÿπº ÂΔ È Ò Ò «Á ª ÏØÒΔ, º Ï Δ Â»»ø Ó appleδ Ò ËappleÓ ÁΔ ËΔÕ π Í «º Ø ËappleÓ, «º Ø Â Â «º Ø ªfiΔ Í Õ «Δ ª ÈØ ª ÁΔ ª º Δ ª ª ÓÀ Í Δ ËΔ ÂØ Ú apple-ú apple ººπ ªÕ  º Óπæ Δ ÚΔapple Á ºÊØ Í -Í Ω Á ÈØ ª ÁΔ º Δ Ë» Ó apple «apple ÂØ Ú apple «ÁºÂΔÕ ÚΔapple È appleóø ÚºÒ Ú «, ÓΔÈ Â º«Â ºÏ Ø º Ùapple Ï Á Í» Ó»ø Ò «Ò Õ - appleáδ πº Δ Ùapple Ï «Ò Òøÿ π Îπº -Îπº appleø Òº«Õ «appleø «apple Δ! ÓÀ πfi Ófi È ƒ Δ apple Δ, Â È Ófi ÁΔ Ø Δ «º ΔÕ «Îapple appleø Ó apple ΩÁ Ø Òº«Õ Ó appleδ ÏØÒΔ Òº ÁΔ, Â ÚºË ÏØÒΔ Á Ú Ò ÓÀ ÈØ ªÁ Õ Δ Ê ÒΔ ª Á ÌØ È Ï È Á Ï Ú»Á ÓÀ «º Ø ø Úº -Úº «apple Õ apple «Ú Á Δ Δ? ÚΔapple ÓÀ «ÈºÂ ÈÚ «ÏøÁ ØÒ ÒÀ ªÁ Õ π Á»«ª Úª Δ Ó apple È Ò appleá  «Îapple Һª ÿûδ ÁΔ Ï ÂΔ Ú Í ÒÀ «apple Õ ÓÀ ÁΔ Ø Δ Δ Âª ÒÀ È ƒ ª ªÁΔ, È ÚΔapple ØÒ Ø Δ Ó È πøá ΔÕ Âª «Îapple ΩÁ Á πøá ΔÕ «Îapple «º «ÁÈ Ì Â πæò Δ «...Õ appleóø Á «Ú Û ÂØ ÁØ- apple ÿapple º Ì» «øáappleδ Á º ΔÕ apple»ø Á ÎøÏ Úapple Δ ØappleΔ «º Δ, Ϫ Úª ÒøÏΔ- μ Δ, ÈΔÒΔ ª º ª, ÌappleÚª appleδappleõ ÁØ Èº Û ºÒ appleáδ ª Ú Ú Ò ÊªÚ È appleª º ÒÀ Á Õ Í Óπ apple ÈΔÒΔ ª ÈÙΔÒΔ ª «ÏÒΩappleΔ º ª  appleδ ª Á ÏøÁ π Á π È Á Á» Á Δ«Ò º «Á ª Í «ÁøÁ Õ π πóapple ÁΔ ª Í ÍÂfiÛ Ï appleª ºπ Δ Δ, Íapple π ÚΔ Íº Δ ª- ºÏΔ ª ÂØ ÚºË È ƒ Δ Òº ÁΔÕ apple Á È, «º apple Ì» «øáappleδ Á π È Á ø««á ÓπappleΔÁ Ø apple«

56 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 54 «Õ π «º ÍÒ ÚΔ «øáappleδ º Ø π Ò πøá ÏappleÁ ÙÂ È appleá Õ Â apple π È «øáappleδ Ó Ùª º ª ÀÁ appleè Á ø ÒºÌ «Ò Õ «øáappleδ apple Á ÒΔ«È Â Èapple Ï È Á Øapple appleè Òº ΔÕ apple appleδ º Ì» ıπù appleè Á apple Òº «Õ π ÁΔ appleèδ ÿappleú ÒΔ «øáappleδ Á ÓØ - Ò Ø apple π π Ò Δ Í Òª Úª Ï ÂΔ Á º apple Ó «apple apple Õ Øapple ª Øapple, Á Ï ÂΔ ÁΔ Ù È apple Δ ÏΔÏΔ ÁΔÙª, π Ïπº Ú apple Á Ò-ÎπÒ ÂØappleÈ Ò Δ «Ú Û «ÂzÙ»Ò º Ò Ò Ø Í Ï Δ Óª ÁΔÙª ØÒ Ω Δ ª Ìapple, Í «Èº -«Èº Ï Òª Á Ú Â Í Ú, Íapple apple È ÓappleÁ ÁÓ Âº «øáappleδ ÁΔ Ïπº Ò È º ΔÕ Ó«apple ÚΔ «ÁΔ fiøòδ Õ appleèδ  π Á Ï Òª Á Δ Ï«appleºÏ, Íapple Ì» «øáappleδ apple»apple Èapple Ï ΔÕ π ØÒ π ÚΔ appleª Á ÿ È ƒ, Íapple Ófi È ƒ ÁΔ ««Ò appleè Ú Ò apple Ì» Á ÓappleΔ «Ú Á È? ÁØ-«ÂøÈ «ÁȪ ÂØ Ó appleδ ÂÏΔ Â Δ È ƒ ΔÕ Ø««È Ì» ØÒØ ÁÚ Δ ÒÀ ÚªÕ ÈÏ Ú ÁΔ Á Óπ «Ï π ÏØÒ Òº Δ, Ø appleδ Ô «Ú ª ÁΔ appleóø,  appleδ appleδ Ó Δ appleδ ªÁΔ Õ πfi º Á «ÍΔ appleõ º ª È ØÚ Δ, ª πû ÏÊ apple Õ «ºÊ Δ«apple ª Á ÓπºÒØ Ω Δ ª Á Ì «º «Á ª Á apple È ƒ Òº ÁΔÕ Δ«apple ª Á ÏÊ apple, Ω Δ ª Ω Íπº ÁÀÕ È º Δ Ó apple Ó» ø Ø «È Ò «, Ì» ͪ Δ Ú ΔÁÀ, ÓÀ ª Ófi È ƒ Á Õ π ÀÈ μ Δ º Δ «Ó apple Âz «È Ò «Õ º «Á ª ÁØ appleδ- Ω appleδ πøáδ È Ó apple «apple  ºÊ appleº«õ ÁΔ, apple πºfiõ  «Îapple π Á ºÊ Ó apple ÏπæÒ ª, ºÒ ª, ÂΔ ª ÂØ ª È Â appleπ «Õ Ó appleδ πï È «ÂΔ ΔÕ appleδapple Ïapple ÁΔ «ºÒ Ï «Õ ÌÒ ÚΔ Ø Δ Ó È πøáà «Û Ú «, ıappleδ«á ªÁÀÕ Ø «ÁÓ Á Ì apple Ï ΔÕ Ú «Δ ÓÀ Â Û Ó Ò ªÕ Ó apple Á Ú Á apple ÁΔ ºÒ ÓÀ º Í Òº Δ, ««Ó apple Ó È «ÁÈ Δ Ú apple «Ú Òº«ΔÕ ÚΔapple...! È ƒ º ƒ, Ó apple ÁÒ Ò π Ó apple È Ò º È «ÓÒ Á,  πæò ΩÁ Ï Δ appleè Òº«ΔÕ «Í π Ï È Ú Ò ΔÕ ÂΔ ÂØ ÂΔ ÚºË ÂØ ÚºË ÍÀ «æ appleè Á apple apple π ΔÕ appleóø Á π Ó È Ó apple ÁÒ Ò ÁΔ Í» Δ Ø Δ Δ, Â Ó appleδ πappleâ Ìπ Δ Í Δ ΔÕ appleóø È ΩÛΔ ª ËΔ ª ÈÓ «ÁºÂ, Íapple «Ú Û «Õ Í, Δ ª ÁΔ Ó «apple Ì» «øáappleδ È ºÊ Û apple «ÁºÂ Õ ÁØ «ÁÈ Úº ÍÂ Ò ÚΔapple π Ï π Ò Δ «º ÒºÂ Â Û «apple, Íapple ÂΔ «ÁÈ appleóø È Á «Â «ÁºÂΔÕ ÚΔapple ÁΔ Ò Ófi ÂØ Ï appleõ π μ Δ- μ Δ º Á appleóø Á Ó È ÎappleØÒ Õ «Îapple «apple «Íº Òº ÍÚ Õ «º -«º Δ ÎappleØÒ Ó appleδ,  «Îapple appleóø Á «apple ØÒ apple»ø π π Òº«Õ «apple Ø «È ÒΔ Δ Δ ºÊª ÿπº ÁΔ μ Δ- μ Δ º  ÁΔ ª Ó apple,  «Îapple Δ. Δ. Á»apple Ú Ó appleδõ ÓÒ Ø«ÚΔapple appleóø Á ÏÒÁ «Ú Ò

57 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 55 Ó appleè º Ú Õ «ÁÓ «Δ. Δ. Ò Ú ªÕ Δ. Δ. ÒÀ ÓÀ Ï ÂΔ ÁΔ Èπº apple Â Δ Δ ª Ú ÒΔ Áπ È Â Í πø ΔÕ Ω π ÍÀ ÒÀ π ÓÀ «æòδ Δ. Δ. Ú Á apple Δ Ø «Õ Ó apple ª «ÁÓ ÁΔ ª «Îapple Δ ª ÿπøó Δ ªÕ ȃÁ «Úº ª Ï ØÙΔ ÁΔ Ò ÓÀ Ò Èø Δ Â ÈÙ ºÒΔ Ø«Ó apple ÚΔapple Õ Ó appleδ Δ Ò ÁºÏΔ apple«δõ Δ. Δ. ºÊ ÒÀ ÓÀ Ú Í Í º ÚºÒ ÍÀapple ÿ Δ Ò Õ π ÚΔapple ÁΔ ÒÂ Ó appleδ Ófi π Òº Δ Δ, Íapple Δ «Á Õ «ºÊ «ÁΔ ÚΔ ÚΔ«Ï Δ ÁΔ Δ,  ÒØÛ Óπ «Ï ÚappleÂØ «Ò ªÁΔ ÁΔ ΔÕ Ú Ú Ó «apple ÚΔappleÈ, appleø -appleø ÓappleÈ È ÒØ Âª «º Ø Ú appleδ øÿδ ÿπº «ÁøÁ Õ ËΔ ª øì Ò Á Ú Ò «, ª Ï πè ª Ïπº Ò ÒÀ Á, ÒΔ ª ̺ Á appleóø Ú ª Ó appleè Òº«Õ π ÚΔ «È «ÒΔ Ωapple «Á ÍÚ Õ apple Ø, øèª ÓπøÁappleª, Ò Ú È- πú ÈΔ ª Ó Ò Úª Í Δ, appleªfi Ø Δ Ø «ÈΔ Ò ÓπøÁappleª Í Δ ª Á Õ ÍÂ È ƒ «ø«è ª ÿappleª Á È, Ó «Í ª Á apple, Ï Òª Á «Í «Ï ÂΔ È appleªfi Ï ÒΔ ª Á º æ Ò È Õ Ó Á  appleδïè apple «º Á Ó apple È Ò «È «Âapple ª ÏøË π«û Ø«ÀÕ «Â «ÚÌ Ó appleδ Ï ÂΔ ÁΔ «Â Á ÏÛ «apple apple«áàõ apple À Í Ò À. Δ.ÚΔ. ÎÀÒ π ÂØ appleø «Ø Ò Δ È Δ Â ΔÂΔ ªÁΔ Õ Óπ  ø ØÓ Ú ªÁ È Õ -...! ºÒ ª «ÚΔ Ø Δ Δ Õ πappleº«ú ª πè ª Úø ΔÁ È «Û øèâ Á È apple º Á È Õ ƒ ª πè ª ÚºÒØ «ÁºÂΔ Ω Â Δ ÓØÛΔÁΔ Õ π Δ «øá È, ÓØÛÚΔ Ì ΔÕ «º Ó ÚΔ ø Ê Úª Ú «Ò ª ÏÛ ÁÀ Ó apple Ò ΔÕ «ÁÈ À Í Ò Ì Ù «ÁøÁ, «Ó «ÚappleØËΔ ËøÁ º Óπº Ë apple Ù «ÓÒ Ø πõ ƒ Âπ Δ ÓÁÁ appleª Õ ÎØ Ø ª «º Á È Õ ıï appleª, ÀÈÒª Ú Ò ÚΔ ø Ê Úª ÁΔ ÏºÒ -ÏºÒ appleú «ÁøÁ È Õ «ÁÈ ÒÁ Δ Ó Ú ªÁ È ÒΔ Ú appleδ ÌappleÈ,  «Îapple ÓappleÁª ÁΔ Â Á Ú apple Úª appleè Δ Ω Ø ªÁÀÕ Ò «Úº «ËßÁ Á»Ò Δ º Ø «È apple È Õ apple fió «Ò ª ÂØ Á»appleÕ «º ËappleÓ - ÍÀ,  Ôπº ª-Ôπ ªÂappleª ÂØ Â ÚΔ Ï Ï ÁÓ Â Ó Δ Ú Á «appleùâ ÂØ æò º È ƒ ÚËΔÕ «ºÊ π Ú Ò «ÏȪ Â, ËappleÓ ÁΔ ÍappleÚ Δ «º Ø appleøúapple πï Δ ª Ò Á ÈÕ Â, Ì Ù, ËappleÓ, ÍÛ Δ ª-«Ò Δ ª «ºÊ «º Ø Ìπº ÏÁÒ ªÁ ÈÕ ºÒ Ø Ú ÒΔ, «appleº Δ-Íπº Δ ÁÓ Â «øèδ Ìπº Δ, ª «È ª ÁΔ ª ÂzΔÓª «øèδ ª Ìπº Δ ª Ø Δ ª...! ÏÛ ıω È ÍÁÀ appleωùèδ ª È Â Ïø «Ò ª Áapple ÁÓ ÿπº Δ ÏÀ È apple Õ ÿº Ø-ÿº Ó appleδ Ï ÂΔ Âª ÒΔÕ Ú «Ú ª ÒØÛ Ó appleδ Ï ÂΔ Á πë apple ÁΔ È ƒ, Ø Óπº Ë apple Á Óπ Δ ª πë appleè ÁΔ Õ π πëapple, ª ƒ «Û Ï ÁΔ Ó»ÒΔ ªÕ Δ Í Δ Ø Δ Ø Á È ƒ, Óπº

58 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 56 Ë apple ÁΔ Û Δ Âª ÏΔ Õ Øapple ª Øapple, π ª ÍÛ Δ «Ò Δ Á «º ÚΔ Ï Δ ª ÓÀ Õ Úº Δ ª Ø ª Ø Òº Δ ª È Ó appleδ Ï ÂΔ Â Õ «º Íapple «Óπ ªÁapple Á ÏøÁ Δ «ÁȪ ÂØ Ï ÂΔ Á Û «ÁøÁ, apple Ó apple Áapple Â Í πø«õ, ÓÀ ÍΔ À. Δ. apple «apple ª ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ ª Á «ÚÙ Â Ø ÍºÂapple «Ò Õ ÓÀ Âπ Δ ÓÁÁ ΔÁΔ Õ ÓÀ «, Ø Âª π ÁΔ πøáδ Ø «ØÚ, «ºÊ ª Ì ππºfi Èø À, Èø Δ Ø Õ Ò Ø appleèδ ª Ó ºÒª Á ø apple ÎappleØÒ, ÏÊ apple πfi ÒºÌ ± «Ò -ÍÛ È Õ ÏÛ ÏØÒÁ È «ºÍ ËΔ «ÒÙ ª Ó appleá ÓπÈ apple Õ È ƒ Óø«È,  ÌπºÏÒ Á È ÓπappleÁ ÎappleØÒ Òº«...! Ú Ò- Ú Ï Á «Ò«Ò ºÒ Âπ«apple Õ ÓÀ Íπº Á, Âπ ƒ Ú Ø «Á Á Ø, ºÒª ÚΔ «Δ ª appleá ØÕ ÁΔ «È Ò «Í apple È ƒ Ø«, ª ÁΔ Ø Δ «È ƒ «Ó«Ò «È Ò «ÁÒ «ÒØapple Ó apple ««º Û ÂØ Á»apple Ó «øá Δ Δ π ÁΔ πóø Δ ØÚ? «ÁÈ Ò º Δ ª º - º apple π Δ Á ÓÈ fiª apple Ï Ò Δ Ò «Í ØÚ? π Á Ú Ò π μ Δ- μ Δ º ª, ª «Îapple Øapple- Øapple È Ò Δ ª, Δ appleª? Â Ó apple Ï π «È Ò «Õ ÓÀ «Èapple º -Ó Á ÒØÊÛ È ƒ...! Ó apple Òϻ «Úº ÚΔ «øá Δ ËÛ ÁΔ Õ «Á «Ó apple Áapple ÚΔ fiπ fiπ Δ Ï ««Û Δ, Íapple appleó Ø«ı»È ÂΔ Δ ø Ø apple ª øó «Õ π ÓÀ ø Òº Á, º ª Âapple ÁΔ ª π Ú Ò ΔÕ ÓÀ π È Ò «Ú appleú ÿapple- ø apple Ú π Á πíè π Òº ΔÕ Ó Ò «Úº «Ú Á Ò Û -Ò ÛΔ Ï πº - πº Δ πºâ - Á Ó apple «ı Òª Í«apple Ò Δ appleº Á Õ ÓÀ ÿapple-ÿapple ÁΔ Â Ò ÛΔ-Ò ÛΔ Ï πº - ºπ Δ appleδá «Ò ΔÕ «ÁÒ Ø «ÛÁΔ fiπ fiπ Δ «apple Ò ÒΔ ÌappleÈ Òº Δ, Íapple ÂΔ Δ apple ÌappleÓ-ÌπÒ πº,  Ófi ΔÕ πfi È ƒ πøá «Í apple-«í»appleõ π «Í apple Á Á Ú appleá, «Îapple π ÚΔ Ó ª Ú ÒΔ ª apple ª  πâapple «,  fi± Á ß apple «Èıapple Ó apple æ π Òº«Õ ÓÀ «, «Óª ÁΔ «Í apple È ƒ πøá Õ «Óª Á ª ÏÒ Â apple πøáà ª «Îapple ΩÁ Õ «ºÊ «Óª ÁΔ ıâó πøáδ, «Í apple ª μêø Ùπapple» πøáàõ «Ó ÓÈ Δ Ø ªÁ È Â apple» ª «º Ø ªÁΔ ª È Õ Á, «øó ÂØ «øè øó ÒÀ ÒÚ Δ È ø Õ apple ª Û Ú Δ Ø ÀÕ Â «Îapple π Óπ  ÁΔ Ú apple Ï Ó apple «Ó Â πº «Í Õ ÓÀ Íπæ«, T»ø ÓÀ «Í apple appleáà?u «Á, appleè ÚΔ Á π «ºÒª È Ò ø appleδ Ú ΔÕ ÓÀ «, T ÓÀÀ  apple È Ò apple πfi È appleª ª...?U

59 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 57 «Á,  «Îapple «Í apple Á Ø«Õ ÓÀ ˺ Ó «apple,  ºÒÁ Ï«Õ ÓÀ ª Ó appleδ ªÕ ÏÛ «apple π Á apple π Δ«, Íapple π ÁΔ ÓπÛ È ƒ «Õ Ò ΔȪ ÂØ º Δ ÒøÿÁΔ Âª ÓÀ È Ò-È Ò Ìº Òº ÁΔ, Íapple Ϫ ÎÛÈ Ò Δ Ø Δ ºÊ º È Ú«Ë Õ Ó appleδ Ï ÂΔ Ø Δ ÙÈ È Δ, «º Δ appleπ ªÁΔÕ Ó appleδ Ï ÂΔ º Δ ÁΔ Δ, Ø ÙÈ π ÂØ Í«Òª Ú appleδ ª Ì Û Í «ÁøÁΔ Õ -...! º Ø, ««Í apple Óπ ºÏ Á «º Õ ÏÛ π» «Ú Ò «øá Δ ÁΔ «Â Ï Á Õ Ø Δ Øapple ºÒ appleøõ ıàapple...! Δ «ÁÈ ºÒÁ «apple π Á»Û «ÈÕ «º «ÁÈ π Í Ø Á appleê Ì Á, Ó apple Áapple πapple appleπº«fi Ø«Δ, «ÍÒ Â Í «Ò ÓØ«ª  «Â Ϫ Ú Ò ÏÀ º Δ Á«ÒΔ ÂØ Ìº ÁΔ ª Áapple Δ ª Â Ó appleδ ºÒ Â «Í apple apple Áapple ÒΔ ª Δ ªÕ π È Ú Ò Á Ùπapple± apple «ÁæÂ, «Ú Ø Âπ ƒ? ÁØ ËΔ ª ÚΔ È Âπ Δ ª? «º ºÒ ø Δ Òº Δ, Ϻ Δ ª ÁΔ»Ò appleàμ ÂØ Òº Á ««ø»ò ÍÛ ÁΔ ª Ø Δ ªÕ Δ appleá È «È ª Á «Í Δ? Ófi È Ú Δ Ú Ï Á ÚªÕ «ËΔ ª È Ó appleδ ª, ÌÀ ª ª ÌÂΔ Δ ªÕ πûδ ª øó appleóø ª ÍappleÒØ «Ë apple Δ, ÈÓÁ  appleªfi Ï «,  ÓÀ Ï Δ «È ª ÁΔ Í Ò appleõ Ø «ÁÒ Á«Ò ªÁÀ apple Ó apple, ÍÂ È ƒ È Á ÓÈ Δ ºÒÁÀ, «øèδ Ú appleδ πûδ ª Ø «Ó apple ØÒØ Õ «º Ú appleδ ª ºÁ Δ apple ÂΔÕ, appleóø ÚΔ Δ Ô Á apple Δ, ÁØ π ÁΔ ª ËΔ ª Á ÓπºÒ Íπ Ì Δ È ÓØÛΔ Õ πøè apple«δ ª ÓÀ, «Îapple Ù appleèδ Ï Â Δ π º Õ Ø Δ ºÊ ª Ò «Á Ó appleδ ª ËΔ ª, ª È Δapple appleº «Á ª ΔÕ Í«Òª Í«Ò Ï ÂΔ Á «appleú Óπ «Ï ÁΔ Ì» «Á appleè, ÁΔ Ó Δ, ÁΔ Â Δ, Â...«Îapple, ÓÀ «È ª ÓøÓΔ ÁΔ ÁÂ Í «ÁæÂΔÕ π È Ò Ú«apple ª ÁΔ ª Ø Δ ª È,  π È ƒ πï ÈØ «ÊÛ ÁΔ ª Ó appleδ ª ËΔ ªÕ Ø ª «Úº Í Δ ÓÀ Ú Ï È ƒ Δ πfi «apple,  π È È Δ Âª ÁΔ Í appleδ ØÒ Ò Δ...Õ Δ Âπ È ƒ Òº Á, ««Ïº Δ ª πfi Óª Øapple «ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ Á «º Û apple«δ ª, ª «ÚΔ «ÁÒÁÒ Á «º Ï Δ ª? Âπ ƒ «È ª Á «Ï Âapple Ì«Úº Ò Δ «Ï ÂΔ º «ø Δ Êª  «È ƒ Ò ªÁ? Ø Δ Øapple øó-ëøá «È ƒ apple ÒÀ Á...? π Á Ì Ù appleδ Δ, Â Ó apple «ÁÓ Á ÿøû «øèδ ª Ø ª Á ºÁª-ÏøÈ ºÍÁ, Ùapple  ÁΔ Á«ÒΔ Òøÿ «Õ «Ú ÌπºÒ ÁΔ ª, ÁØ Ó apple «apple Â Ï ÂΔ º Á Ì»Â Ú apple Ø«ΔÕ ÓÀ «º ÙappleΔ Ò Á ÿapple Ϻ «π  ̪ Óª Á øó ÎÛ «Ò Õ Ò ÿappleø ªÁ, ª «º Øapple Ò ª Δ «ÓÒ ªÁ Õ ª Δ π Ú Á Δ «Û πò Ï Ø ªÁΔÕ «Îapple Δ- Δ ÿø Áapple Óapple ÏøÁ apple«á Õ Ó apple Ú Δ

60 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 58 ΔÂ Õ ÁappleÚ ÁΔ fiδâ ª Ø Δ È ƒ Δ, ÁappleÚ Á Â Ò «Ú ÒΔ ÓØappleΔ Δ È apple æ «ÁæÂΔÕ Ó appleδ apple» øï ΔÕ Óapple Á Áapple Ó appleδ Ï ÂΔ...! Âz «È Ò «Ó apple,  ÓÀ πº Û º Δ ª Δ ÁΔ Úapple π ÁΔ πûδ ÂΔ È Ò ÿπº «Ò Õ Δ Ú appleδ «ÁÒ «ª Δ ÁΔ appleâ»â Ò Áº Á Úª, Íapple ÏøÁ «ÈøÁ Δ Â Ò Ú ΔÕ π  apple ÁÀ,  πáø Ó appleδ È «º ø Δ Δ Δ, ÁØ ª Δ «Ëapple Ï apple Δ Ø Δ Δ,  ÓΩ Òº Á Δ ÙappleΔ Ò Á Áapple Á apple Ù «Í Õ ÓÀ πè ª ÁΔ πûδ «π Òº Δ Ø Δ, Â È Ò Ó apple È Ò º -̺ Δ Ò Δ Ó apple Ó apple ÍÀ «Õ ÓÀ appleωò Í «, ª π ÁΔ Ùapple  Á ÿapple«á ª Ó± apple Òø apple Ò«Õ ÓØ È ÚÁ ÓÈ Á Øapple Ï π Ò Δ Ó apple μâ ØappleΔ Á «Ò Ó Ò «ÁæÂ Õ Í «apple Ï««apple,  ÓÀ Íπ«Ò Ú Ò apple «ÁæÂ Õ «º ª Á ÿπø º Δ ÏÁÈ Ó Á«ÒΔ È ÒØ Ó appleδ «ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ appleª Áapple ø ΔÕ «ºÊ Ø Δ «ÁÒª È Ò È ƒ Á Õ Ï...! ÍÀ ÁΔ Áapple  «Óª ÁΔ Õ Ó appleδ πï È Ø Ú Δ «È Ò «, º «ÁøÁΔ ª «ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ, »ø Ø Δ π Ï ÂΔ Áº, «ºÊ «È ƒ πøáδõ «Á ÿ apple «Úº «Á ÎÀÒ,  ÎÀÒ «º «ÏøÁ» «Úº «Ó««Í ÀÕ ÓÀ ª Ø ª «øáapple Ó apple ͺ Δ ø ÍºÒ ÏøÈ Ò Δ, Ø «Ú ÁÀ π Δ ıappleδ«á ªÁÀÕ Óø Óπ «Ï ÍÒ Δ Δ Âª ËøÁ Á È Ó Õ Δ Ófi? È ƒ Δ Âª ÁΩÛ Ø ª Á appleê Á Í Δ, «ºÊØ Âº Ì Á ØÕ Âπ Δ ª Ø ª Â Ø Δ Í«apple È ƒõ ØÚ ÚΔ «...! «Âª Ø Δ ª Δ Ï Ò Ó ΔÁΔ ª ÈÕ «Ó appleøùδ Ø Δ «Èº -ÓØ Ï apple È ƒ, Úº Δ Óø Δ Õ ÂÈ, ÓÈ Â «º ÁΔ Ìπº È Ò ÁØ apple πøá ÒØ «ËßÁ È Ò πû Ø È,  «ÂøȪ Ìπ º ª Á «º Ø-«º «Ò ÍÀ Õ Ófi È ƒ ÁΔ...! ƒ appleº«ª-íπº«ª Á ÂÈ ÁΔ Ìπº Á appleδ ª, ª «appleº -Íπº «º ÁΔ Ìπº Á ËÈÕ» Ú Δ Âª «øá Δ ÒΔ Δ Ìπº Ò Δ Ìº -ÁΩÛÕ Ùπ apple Ó appleδ Ï ÂΔ «º ÂÁ apple È ƒ ÏÁÈ Ó ÒØ apple«á È Õ ÏÛ øïapple appleá È ««º ª, ª, ËappleÓª Ú Ò, «È ª ÁΔ Ó apple ª Ó appleδ Ï ÂΔ appleºâδ Ìapple ΔÓÂ È ƒõ «ÏÁÈ Ó Ï ÂΔ, «appleºâappleú È È ƒ «appleºâapple Δ, ÁºÒ  ÌÛ± ÒØ ª ÁΔ Ï ÂΔ...Õ «ºÊ «Óª Á ΩÁ ºÒÁÀ, «Á «ÁÒª È Ò Ú ÒΔ Ø Δ Ò «ºÊ È ƒ ºÒÁΔÕ Δ ª º ª È Ò Èø Δ ÁΔ Ï, πæò ÈÀ ƒ Èø -«º Ø Í»appleΔ «Ó ÈÁ appleδ È Ò Ó Ò ÁΔ ıappleδáø- appleøıâ ΔÂΔ ªÁΔ Õ Ùapple  ÁΔ ª ÚÒ ª μ apple Ó ºÒª È ÒØ Ó appleδ «Èø Δ Ï ÂΔ apple Áapple ø ΔÕ ÙappleΔ ª ÁΔ ª «º ª ÒÍ Δ ª Áappleª «øèδ ª ÏØÁΔ ª È, «ÁΔ Ú Δ Ó appleδ Ï ÂΔ Òº Δ «º ÂÁ appleª ÁΔ ÌΔÛ ÌappleÁΔ Õ øπìª Úª μ ÁΔ Ó appleδ Ï ÂΔ «Èº Úº apple ÒÀ Í»appleΔ ËappleÂΔ Â Í ÍÀapple Í appleδ ÏÀ Δ Õ ÿapple-ÿapple ÁΔ ÁΔ ª ÍÒ Â Í «Ò ÒÛ ÍÀ ÁΔ ª È, Íapple Ω Ófi Ú ÿapple Ø Δ È ƒ πøáδ Õ π È Ò Ú Ø, ÈΔfi Ò «È appleø...õ «Òº ÁÀ «Ú ÁπÈΔ ª Δ ÒΔ ÏÁÈ Ó Ï ÂΔÕ ( øíapple

61 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 59 Δ / Í Â Ú ÁΔ º / - ÈΔÒÓ À Δ «Í Ò Ó ΔÈ ÂØ Ó apple ÍÀapple ËappleÂΔ Â È Δ Òº apple Õ «Âapple ª Òº ÁÀ «Ú Ú «Ú πμ «apple ØÚªÕ ÈÚΔ «ÒÀ z «È ÍÒ Δ ÁΔ ÍÈΔ ØÒ Δ ÀÕ Ò Δ Á Í«Ò Â ÒØÈ Íapple»Ú Ø «Õ Ú apple ± ÁΔ ÒΔ ÚΔ ÈΔ È Ò BH Ò Δ «ÓÒ ΔÕ È appleª«ø «Ú Áapple ÁΔ ØÁ «Ú Óπ Áapple Á «È apple Áappleıª «Ú «ÿ«apple I ÏÀμ apple»ó Á ÿapple, Ù ÈÁ apple appleª  ÍÈΔ Øapple ÌÒ Δ ΔÁÀ? ÓÀ Í Δ ÍÂÈΔ ÍzΔÂ È Ò Ò Ò ÍÈΔ Á «Ò«Ò «Ú «Ø«ªÕ Ù Ó Á E Ú ÈÕ ÓÀ ÓΔ«ıÂÓ apple Ø Ò «Ú «ªÕ ÍzΔ ͫҪ Δ «Â apple Ø Δ ÏÀ Δ ÀÕ Ò ÏÁ ÓΔ Í Á È Ò ÓÀ appleá apple Á ªÚÒ apple  ͻapple «apple À Õ Â Δ ÒÁΔ appleàù Ø! ÓÀ ÁØ ÁΔ Δ apple Δ ªÕU Ø Ó!U ÓÀ º Á Ø«Á Ó ÁΔ Í Ò appleè Ï Êapple»Ó ÚºÒ Â apple «Í ªÕ Δ ÁØÚ «Á» Á ºÊ ÎÛ Δ «ÒÁ Ø ÏΔ apple Ï apple  ªÕ ÓÀ Í Ò Δ «Ú Δ Â ÍzΔÂ Ò Δ Ú ΔÈ Ó Ú Ò Δ ÀÕ ÓÀ ºÊ «Ú «Ú Δ Á «Ò ÎÛ Δ ÍzΔ «È appleá ªÕ Δ ºÒ º ÏÛ È Ò Á apple Ø?U ÓÀ Á ºÊ ÎÛ Á ÓØ È Ò Âº Á «À: «Âapple «Âapple Δ Â± apple ª ÁΔ ÍΔ ÿ, Âapple apple ª πapple Úª ÓÀ ÕU* Ú! «Ù apple ª Δ «Ò«Òº ÁÀ Ë ÈÚ Á! ª ± Δ «Ò Ú «ÁºÂ ÕU ÓÀ Ï «Ú Ø ÍÀμÈ º ÈÀÍ«È ºÍapple Ù apple «Ò Ù apple» ΔÂÀÕ apple «appleδ Ó apple ØÒ ÁΔ À Íapple º Ø Ò «Ú Δ Ì ºÒ «ªÕ ÒØ! «Ù apple Á Ȫ  ª appleδ!u πù Á «ÀÕ ÓÀ Ⱥ - ºÍ Ï Â Í Á È Δ Íapple º «Èª ı Ù ª «Á ˇ «Ú Ϫ ª Í ª Ù apple» apple «ÁºÂÀÕ appleº ª appleè ÂØ Ï Á «Èapple apple Δ Ø Ò ÚºÒ Â apple Í ªÕ ÍzΔÂ È Ó apple ºÊ Î«Û Ø«ÀÕ º «Èapple Ï Â ÚËΔ ΔÕU ÍzΔÂ È Ó apple ÚºÒ Á Á «Õ «Èapple ª Δ - Δ Δ, ÂÀ Δ Ì º Ù «Á «Á Òº Δ Ø Δ ΔÕU ÓÀ Ï «Ë È Ú Ï «ÁºÂÀÕ Δ ºÒ «Ú Áapple! Â Ú Á È Δ Òº«ÕU ÍzΔ Àapple È Ø apple Δ ÀÕ È Δ «ºÒ È Δ! º Íπº ª ÓÀ º ÏΔÏΔ Á ºÊ Á apple Ø Á, Óº Δ ÁΔ appleø Δ Â Ì Í Δ ÁΔ ÿapple ÁΔ º Δ Ø Δ Ùapple Ï Ô Á apple Δ ΔÕU

62 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 60 º! ª «Í Ô Á «apple Δ Â ÒÀ ÓÀ Â Δ appleá Ó È Á «ΔÂ Ô Á appleú «ÁºÂ Í Í Ï ØÚ, ÿapple ÁΔ Ùapple Ï ØÚ ÕU Δ Ø Ò Í ªÕ ÓÀ È Δ» Í ÏÀ º Â Í «apple  «apple appleº º ª Ï Á apple Ò Δ ª ÈÕ ÍzΔÂ È Ó appleδ ª Һª ÿ º Δ ª Ùπapple» apple «ÁºÂΔ ª È Õ ÍzΔ Δ! Ó appleδ ª Һª Ø Δ Áπ ÁΔ ª ª?U ÍzΔ º ÁΔ À, ÓÀ ª «Í apple ÁΔ «Â Ï ØÒ Ò Δ, appleá Ó È Ú Ò Δ ͻapple apple apple Δ ª Õ Ï Δ ºË πºâ ÁΔ ª Һª»Û Ú ÒΔ ÈºÍΔ Ú ÕU ºÒ ȺÍΔ ºÒ «Îapple ª «Á Δ ÓÀ ÁΔ Ïª ÎÛ «Âapple ª «º««È ÙappleÓ Í «apple Ó appleδ ÂΔ Â appleº «ÁºÂÀÕ ÓÀ ÈÙ ÁΔ ÒØapple «Ú Á Ú Òª «Ú Í ºÊª ÁΔ ÿδ appleá «À, ÍzΔ º «Í apple ÁΔ «Â Ï Í Ï ºÒ Δ ØÒ Á ªÕU Ó appleδ ª º ª Ï Á Ø apple Δ ª È Õ ÓÀ º Óπ πíè «apple ÀÕ Ì Í Δ ÿapple Á «Ú Û «Ú «º Û -Í Ó Í Δ apple Δ Â ÏÀ ÈÕ ÀÈ ÁΔ ºÏΔ ÏÒ Â Í Δ ÀÕ ÓÀ Ó Í Δ apple Δ Â ÏÀ ªÕ ÍzΔ «Ú Û «Ú Í Ïª ÁΔ «Îapple apple Δ Õ ÏΔÏΔ apple Ø Δ «Ú ÿø apple Δ À Õ «Ú Áapple! Ï «ÀÕU ÏΔÏΔ ÓÀ Ú Ó appleáδ Õ ÓÀ apple Ø Δ ÚºÒ Δ Òº ª «ØÈ ÁΔ ÿ Δ Úº Δ ÀÕ ÓÀ ØÈ πº Á ªÕ À! «πíè À «Δ Â? Ó apple ØÈ Âª º Óπ Δ Úº «apple ÀÕ ÓÀ ºÌÛÚ º Á ª, ÀÒØ!U ÀÒØ! «Ú Áapple!U ÀÒØ! Ì Δ! Δ Ò È!U ÓÀ -Í Á «apple ª «ÓÀ «ºÊ ª? ÓÀ ª Δ ªÕ Ì Í Δ apple «ºÒ È ÕU Δ ºÒ Ø Δ?U ÍzΔ ÚΔ º ÏÀ Δ Õ Ø ÓÀ Í«Òª πíè Á «apple ΔÕ ÓÀ ÓÈ Δ ÓÈ Ø Á ªÕ ÒÀ Ì Í Δ È Ò Δ ºÒ appleõ ÍÂ Ò ÂØ ªÕ Ï Â Ò Í È Â apple È Ò ºÒ appleè Ò ΔÕ ÀÒØ! Ì Í Δ! Δ ºÒ Ø ΔÕU ÓÀ «Â  Á «ÀÕ ºÒ Δ Ø Δ! appleá ͺÊappleΔ Õ ÁappleÁ È Δ fiºò Á Õ «Á Íapple ÙÈ appleè Í ±ÕU ÒØ Ø Δ È Δ, «Îapple ª ÓÓ»ÒΔ «Δ ºÒ Õ ÓÀ Ì Δ «È Ì ÂØ ÍÂ Ò ÒÀ, ÍÀ ÁΔ ÍzÚ È Δ appleèδõu! ÓÀ È Â± «Ú appleδ «ÓÒ ªÁ ÕU Ì Í Δ! Ó ΔÈ Âº ÁΔ Ø«Ù appleáªõ ÓÀ ÍÈΔ Á Ó «Ú Ï Â «Ï Δ ªÕ  ÍÂÀ Ó ÈÚª ªÕU ͺ   apple ª Ó Â apple Δ apple«á  appleδ ÏΔÏΔ ÚΔ Ï Â ÁappleΔ Ø Δ ÕU Ì Í Δ ÁΔ Ú «Ú ÂappleÒ ÀÕ ºÒØ Ì Í ΔÕ ÓÀ ÍzΔÂ È Ò Ò apple ÁØ Â Ò Δ ªÁ ªÕU

63 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 61 ± ÚΔ ºÁ apple᪠ÍπºÂ! ºÒ È ÚΔ ÍzΔ ÒÀ ÚΔ, È Ò Δ ª ÍØÂΔ ª ÚΔ Á ÁΔ-Á Á È Ò «ÓÒ ÕU Ì Í Δ! ª ÍÛ ÁΔ ª È Õ Âª ÓÀ Δ Á ªÕ Á Ïapple ÁΔ ª º Δ ª «Ú Δ ªÕU ͺ ÂappleÕ È ª ÁΔ ÍÛ Δ Á È È Ø ±, «Îapple «Ú appleδ ± ºÒ Δ ÕU Ì Í Δ È ØÈ appleº «ÁºÂÀÕ ÍzΔÂ Ó apple ÚºÒ Á apple Δ, ª! «Δ Δ, Â Δ «ÓÒ Δ! Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ Δ apple Ú appleδ «ÓÒ «ÓÒ «Á È ÕU ÍzΔÂ Â Ì º ÚΔ Ï Â Ω Òº ÁÀÕU Ø! È ª Á ÚΔ Âª Ï Â apple»appleδ ÀÕ Δ «Â È appleø! ÓÀ Ì Ò ÒÚª ΔÕ ÓÀ Ú apple «appleèà º  «Á ÁΔ ªÕ Â Δ Ω! Ú apple ÓΔ«Â ÚΔ ÀÕU ÍzΔ ÓπÛ Ω Δ Íapple ÓÀ ÈΔ Á È Δ apple ΔÕ ÓÀ Ú apple Á Δ Ïapple Î apple ÓΔ«Ò Δ Â apple «Í ªÕ ÓÀ ÓΔ««Ú ٪ ÏÀ «Á «apple ª Íapple Ó apple «ÁÒ Ï ÀÈ ÀÕ ÓÀ ÿïapple Ø apple Δ Õ Òº Á ÏÒº ÍzÀÙapple ÚºË «apple Õ ÓΔ«ÂÓ Ø Δ Õ ÓÀ Ù apple ÓÈ «ÀÕ ÓÀ Ú Í Ø Ò «ªÕ ÍzΔÂ Ó apple ÚºÒ Á Á «ÁΔ, «Ú Áapple! ÚΔ À ÁΔ ««ÓÒ Δ Õ ÀÓapple À Δ Ò Δ Õ À ª ÊØÛ Δ Ó«Δ Íapple ºÒ Ø Δ È Δ ÕU ÍzΔÂ! Ó appleδ «Â Δ È Δ Õ Â± ºfi ª ª apple Á ª È Δ Âª ºÒ Ú Í ºÒΔ ÕU Ú Í Δ ºÒÁ ª! apple «Ú Ì º Òº Δ Âª «Â apple ÒÚª ÕU ÍzΔÂ È Ó È πº ÏÀ «Ú Í Ù apple» apple «ÁºÂÀÕ Ó apple ÓÈ ÚÀapple Δ Ø««apple ÀÕ º Í«ÒΔ Ú appleδ ÓÀ Í Í Ï È ÓπÒ «Ú Ó apple «apple ªÕ ÓÀ º Óπº «ÍappleÁ ÓÀ «Ï È «Ïapple «Òº «apple ÀÕ Í Á ÂØ ºÂ Óπ Áapple Í apple!! Ó apple ÓÈ «Ú Δ ª Á ± È μ «apple ÀÕ ÓÀ ÏÒ ÂØ «appleδ πº ÍzΔ ÎÛ ÁΔ Ï Ù apple «Ò Ù apple» ΔÂÀ: «Ï È «Ïapple ÁΔ ª Ó«Ò Ï«, Á ± Ø«ÚΔ À Δ Ø Á À  appleδ?* Ó appleδ Ï «Ú «Í ØÈ Úº «apple ÀÕ ÓÀ ÍÀμÈ ÏÒ Â appleº ØÈ πº«à: ÀÒØ! «Ú Áapple!U Ì Δ ÁΔ Ú «Ú ÿïapple ÀÕ ÀÒØ Ì ΔÕ Ì Δ ÕU ÓÀ ÚΔ ÛÏÛ «ÀÕ «Ú Áapple! Ì Í ΔÕU Ì Δ! Ì Í Δ Δ Ø«ÂΔ Áº Ø?U Ì Í Δ -Ò-Ò? Ì Δ È Ó ª «À?

64 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 62 È Δ Õ ««ºÁª Ø Á?U ÓÀ «Âapple ª «ÚÒ «À «ØÈ Ó apple ºÊØ «º «Í ÀÕ ÍzΔÂ È ª ÚºË ÎØÈ πº Á ÍΔ apple È appleá ÿïapple «, Ì Δ! Δ Ø«À? Ì Í Δ Áª «Ú Ò? Ò Âª Δ ª-ÌÒΔ ª ºÒªÕU ÍzΔ ÁΔ ª º ª «Ú ÚΔ fi» ª ÁΔ fiûδ Òº Δ Õ ÍzΔÂ! apple ÂΔ ÁappleÁ ÚË ΔÕ Δ Âª ÍÂ Ò ÒÀ Õ Âª ÏÒº À Δ apple apple Δ «Ì Í Δ apple À Ø «ÕU Ì Δ ÁΔ Ú ÚΔ Ì appleδ Ø apple Δ Õ ÓÀ ºfi Û È Δ «apple Õ! Ì Δ! ÓÀ ª Ò Δ «È ª Á Ï Á ÚΔ À ÁΔ «ÚΔ ÒÀ «ÁºÂΔ ΔÕU ÍzΔÂ È appleø Á Ø «Õ Ì Í Δ Á «Û Δ appleá Δ? appleδ Ó ÚΔ «Ú Áapple Ú Ó appleá ÕU Ì Í Δ Δ appleûδ? È Δ?U ÓÀ Í ˆÒ Ø «apple ªÕ ÍzΔ Â «Á «Ë È appleº, ÓÀ «Îapple ØÈ appleª ªÕU Ì Δ! ÓÀ ÚΔ À  «È ª Û «Á ÁΔ ªÕ Â Δ Í Â ÏΔÏΔ Á «ı Ò appleº«õu ÍzΔÂ È appleø Á Ø ØÈ Ï Á apple «ÁºÂÀÕ º ª Ó ÒÚ apple À Â Ó appleδ Ò Δ Ù appleú apple ÁΔÕ ««Â È «ÁÈ ÓÀ «Â È Òª Úapple Òº apple È Õ ÓÀ ÏÀμ  «È Ò ÍÀ «ªÕ ÓÀ Òº ÁÀ «Ú Ó apple ÏÁÈ ÈΔÒΔ ª Ò ª Á Á ̪ÏÛ È Ò fi Ò «apple ÀÕ ÓÀ Í Â Ú ÁΔ º Á «Ú Û «apple ªÕ ÓÀ Í«Òª «È Δ «? Ó apple Ì Í Δ? ÓÀ Δ appleª? Ó apple «apple apple «apple ÀÕ «appleùâ Á appleª  ÁØ Âª- «ÓºÂappleª Á ØÈ apple È Õ ÍzΔ ÁΔ Ó appleδ «Â È Δ Ø Á  Á Ó apple πºâ Ø Á Ï È Ò πá Δ Ì È Ò Ø appleδ apple Δ Õ º ÀÂÚ apple ÀÕ ÓÀ ÁØ «ÁȪ Á apple ÂÀ apple Í Ï Í «ªÕ ÓÀ ø«ózâ apple Ú Δ º ÂØ «apple Δ Àμ appleú, Í Â Ú Á À Δ πº Δ À Δ À  «Ò º À Δ apple Ò Δ ÀÕ À Δ Â apple Í Δ À Íapple Ó appleδ Ø «apple Δ ÀÕ ÓÀ Ï apple ÚºÒ Âº Á ªÕ Óº Δ Óº Δ Ì±apple ÍÀ apple Δ Õ Â Δ Á ÙΔÙ «ºÒ Ø «apple À, ÓÀ À Δ Á ÙΔÙ Â «Ò «apple ª: ÏÒÁΔ ØÂ, Ê Á Óª, Óª ÁΔ «Ï ÁÂ, apple «Ú Ô Á ÓÀ ÿapple ÁΔ ÓπÛ-ÓπÛ apple Δ Õ* ÓÀ Ωapple-ÌΩapple ñí Á «apple ªÕ Ì ºfi «È ÏÁÒ «À? ÓÀ Í Δ ÏΔÏΔ «Ú «ÓÒª? Ó apple Úº Ìapple «Ì «º Ò «Ú «apple ØÚ? Ì Í Δ ÓÀ «ÓÒ Ò Δ Âapple Á Δ Ò «Âª ÓÀ Ø«ÚΔ È Δ ΔÕ ÓÀ Òº ÁÀ ÓÀ ͺÊapple Á ÏπºÂ Ï «ªÕ ÎØÈ Â À ÓÀ È ÓÀ fi Ø«Û À: ÓÀ ÍzΔ Á À; «ºÊ Í Ø? ÿapple Í Δ Ú Ò ª Íapple ÍÂ È Δ Óª ÓÀ À Ú Í apple «apple ªÕ

65 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 63 «Ú Áapple Â Δ ÏΔÏΔ Δ Ì Ò À Â Í ÏÒº ÍzÀÙapple Á ÚΔ «Ë È appleº ÀÕ Δ Â Ï Â Ô Á apple apple ªÕ ÍzΔÂ! Í»appleΔ Ø«ÙÙ appleª Õ ÓÀ ÍzΔÂ Ú Ï «Ú «Ò ØÈ Δ Â appleº «ÁºÂÀÕ ÓÀ Ô Á «apple À «ÁØ ÓÀ Í«ÒΔ Ú appleδ ÓappleΔ «Δ ª Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ ÁØÚ Δ ÓÀ Û «ÁºÒΔ ÈÕ ÓÀ ª apple ÍØapple  Ҫ Ó appleá ÁΩÛÁ «apple ΔÕ Ï appleø Ú Ò ÒØ ª ÁΔ «Áº Δ Úº appleδ ΔÕ Ì ØÈ È Ò ÒºÁ ÈÕ Ò «Ú Ȫ  ºÊª «Ú Û Õ º ª  ÒΔ ª ÀÈ ª ª ÓÀ ÚΔ Ò Δ ª Ø Δ ª ÈÕ ÓÀ È ª Δ Ú apple-ú apple ª ñ«í ª apple «apple ΔÕ «º Δ Ùapple ºÂ Ò Δ Ø Δ ÈÀ º Δ ÓÀ Í»appleΔ ºÏ apple Δ ΔÕ «apple Â Ò ÿ Ú Òª Á ΔÒÕ ««ÁÈ ÓÀ ÚΔ «Âapple ª Δ ØÈ È Ò Òº«Á ª Úª Õ Ó apple Ò «apple ΔÕ - πêapple ÓπÒ «Ú Ú appleè Ó apple «º «ΔÕ ÓÀÈ Û È ÁΔ Â ÍzΔ «ÓÒ ÁΔ Ï Â ÒΔ ΔÕ «ıapple! ÓÀ Áapple Òº È «Íº ÓπÛ Á «Âª ÏΔÏΔ «Ê Ó Á «Íº Ò appleø apple Δ ΔÕ Ì Í Δ ÏΔÏΔ appleø ÁΔ «? ÓÀ «Íº ÓπÛ Ì Í Δ «ΔÕ È Â± πù Ø!  apple ÍπºÂ Û «apple Õ ÀÚ «Òº Í Δ ÕU Ì Í Δ È ÏΔÏΔ «Óº Δ «Δ «fiû Ó appleá «Δ, «Ú Áapple! ºÒ ÍπºÂ! ± Û Â!  appleδ Óª  ÀÚ Δ ÓˇΔ Ø Δ Óª Ø Ø ΔÕ ÓÀ ı ٠ª Ï Â ª Íapple Óª ªÕU ÏΔÏΔ È Í fi» Í» fiá «Ú appleδ «Îapple ÓÀ ˇ È Ò Ò «ΔÕ! Á Δ ÏΔÏΔ «Â Ó apple Δ È Òßÿ Á Δ ÕU ÓÀ ÒÁΔ È Ò «Â apple «Í ΔÕ Â º Óπ ÓÀ ÏΔÏΔ Á appleø ÁΔ Ófi «ÁÈ Δ ÁØ ÓÀ Í Δ Ï Δ Í«ÒΔ Ú appleδ Ô»ÈΔÚapple«Δ º Ú Í Óπ«Û ªÕ Ó appleδ ª º ª ÚΔ Âapple ª Δ ÈÓ Ø Δ ª ÈÕ Ïº «ÁÈ ÂØ Δ Ó apple ÓÈ «Ú Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ Ò Δ ÓØ «ΔÕ Í«Òª ª ÓappleΔ ÁΔ Ó ñáó È Ò π «Ë ««ΔÕ È appleª«ø Ô»ÈΔÚapple«Δ ÂØ «ÈΔ «apple ÁΔ «appleδ Ò ΔÕ «Îapple Ó Á È Δ Δ πº Á Õ ÍzΔ Èapple  ÓÀ «ÈΔ appleõ ÓÀ D-E Òª «Ú Δ Ì Í Δ Òappleª È Ò Ó ÒØ-Ó Ò apple «ÁºÂ ΔÕ «Í ÈÚΔ Ø Δ ÚΔ Ï «ÁºÂΔ ΔÕ À Δ Á ºÍapple ÚΔ Ì ÂØ Í«Òª Δ Ø Δ Â Δ Òº«ΔÕ ÓÀ Í Âª «Í Ò Òª «Ú Ó ª ÁØ Ú appleδ Δ Í Ï «ΔÕ ÚΔ Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ ÁØÚª È Í«ÒΔ Ú appleδ Á ÁΔ Á  apple   Á» Δ Ú appleδ ÌÂΔ ÁΔ ÒØ ÛΔ apple Ó Ï»apple Δ ΔÕ ÂΔ Δ Ú appleδ ÁØ Ó «Í ª ÍzÂΔ ÓØ «ΔÕ ÓÀ Í apple Í«appleÚ apple ÒÀ «ΔÕ «ÂØ Ï Á ÓÀ Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ ÓappleΔ ÏπÒ «Ò Δ Íapple ÚΔ Ó apple ØÒ Ó ª «Â È Â Δ apple ÈÕ È ª Á «ÏÒ Ò «ÁÒ È Δ Δ Òº«Õ Ó appleδ ª º ª «Ú º Óπ ºÊapple» ÂÀapple apple È Õ ÓÀ º ª appleá ªÕ

66 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 64 ÓÀ Ï ÀÈΔ Òº apple Δ Õ ÓÀ «Îapple Ø ª ÁΔ Í ÛΔ Â Â apple «Í ªÕ ÓÀ Ô Á «apple À Ò «Ú ÏΔÏΔ Ó apple ÓappleΔ Á «appleùâ ÒÀ Áπ«ÏË «Ú ΔÕ ÁØ Ó apple ÁΔ ËΔ ÌÀ ÁΔ ÒΔ «Ù ÁΔ È ÍzΔ Á «appleùâ ÁΔ ºÒ ÂØappleΔ Âª ÏΔÏΔ Í«Òª ı Ù Ø Δ Δ Â «Îapple ÏØÒΔ Δ «Δ È Δ «Ú Áapple Ï apple Ì Õ Ó apple ÍπºÂ ª Á È È ÁØ «ÁÈ ÂØ ÚºË È Δ «apple Õ «ÍappleÁ «Ú «Ú?U ÓÀ Ï apple Á Ï Â ΔÕ ÓÀ ÏΔÏΔ apple Δ apple «Ò ΔÕ Ó appleδ ÁÒΔÒ «Ú ÁÓ ÚΔ ΔÕ ÓÀ «Δ «ÏΔÏΔ È È Âª ÁØ ÓΔÒ È ÍÂ Δ Á Ï Δ «Îapple Úª Õ ÓappleΔ Âª apple«δ ÒÚª Õ «ºÊ ØÒ À ÚΔ Δ? «Ø «appleı È Δ Âª ÀÕ ÈΩ appleδ «Ê «ÓÒ Δ È Δ Õ apple apple Ï - πappleí «ÈΔ Á apple Øapple «Ú È ÌÒ?  ÈΔ Δ Ô º «apple Õ appleà apple apple ÒΔ ª apple È Õ «Îapple Δ ª È Ò «È º Ò È? ÓÀ È Δ, Ì Í Δ Â Ì Δ Úª Á ñó Á ºÍÛ Í apple«õ Ì Í Δ È «Ó Á Óª «Δ, Á Δapple! ÛΔ Δ, ÿapple Õ Í ÿapple ÁΔ» È πëapple ±Õ «ºÊ ª ÁØÚ Ìapple, Ø «appleı È ÏÁÒ Δ ÙappleΔ Ï Á «ÎappleÈ? ª Ù apple apple Ï Δ È ª Í «appleùâ ÁΔ ºÒ ÂØappleΔ ÕU È Δ Δ! ÓÀ Ȫ ª È Δ appleáδõ Íapple «ÁÒ Âª appleá À ÍπºÂ Δ Á»apple Ì ÕU ÏΔÏΔ Ï Â ΩˇΔ «Δ ÏØÒΔ ΔÕ È Δapple! apple «ÛΔ ºÒ Á Õ ÛΔ Δ, ı ÈÁ È Õ «Ú Áapple «Û «È! ± ÀÚ È Áπ«ºÂΔ ØÕU Ì Í Δ È Í À Ò π «ÁºÂ ΔÕ ÏΔÏΔ Ó È Δ ΔÕ apple Ï Â ı Ù È Íapple ÏΔÏΔ ı Ù ÚΔ Δ Â Á ÚΔ ΔÕ apple ΔÚapple È Ïapple Ó appleδ ÀÕ ÓÀ ÂzÏ Á «ÀÕ ÓÀ ÿapple Í ÚΔ «ªÕ ÓÀ Òßÿ Áapple «ªÕ ÓÀ º Í Á Á ªÕ «Ú Û «Ú Î»Û Δ «Ú Δ Ø Δ ÀÕ «Í Á ºfi ÒØ Ø appleè Ø ÈÕ Ì Δ ÓÀ Á Û Ø ÈÕ È ª ÓÀ ÿ º ºÎΔ Í Δ Õ Ì Δ Ó appleδ Ë «Èº Ò Δ Õ Ì Δ ÚΔ appleø Í ÈÕ Ó «apple! Ù appleø Ω Ò appleøõ Ø Δ Ω Ò «?U «Ï πapple È º «Ï «ÀÕ Ó apple ØÒ «Ò Δ ºfi ÚΔ È Δ Õ Ó apple fi» Ó appleδ ÓÈØ Ú Ê «Ï È apple ÈÕ ÓÀ Ì Í È ÁΔ Ø«ÙÙ apple «apple ªÕ ÓÀ Ï Â «apple ÈÏΔ Òº apple È Õ Ì Δ Ó appleδ Ì È Ò Í appleú apple È Õ ÓÀ ÏΔÏΔ «ÓÒ ÒÚªÕU ÓÀ Ì Δ ΩÒΔ «Δ «Á ªÕ Í Óapple «Ú È, ºÒ «ÓÒ Ò Í«ÒªÕ ÓÀ Ì Δ Á º - º  apple «Í ªÕ ÏÀ «Ú ÁΔÚ apple Â Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ ÁΔ «apple ª È Ò «Ú Δ Í«appleÚ apple  ÚΔapple ÓÀ «ÂÛ Δ Ø Δ Òº Δ Õ ÏΔÏΔ! º Ï«! Á Ω «?U Ì Δ È Óª apple È Ò «Ï «ÁºÂ Õ

67 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 65 ÏΔÏΔ! Ó apple ÚºÒ Á ÁΔ Õ «Ú Áapple ÍπºÂ! ÓÀ ÏΔÏΔ! ÁΔ ØÁ «Ú «apple appleº «ÁºÂÀÕ Ó apple fi» ÏΔÏΔ ÁΔ π ÈΔ Á ÍºÒ Â «apple È Õ ÏΔÏΔ, Ì Í Δ Ú ª Ó appleáδ ÀÕ Â Δ «ºÊ? Á Ø Â ÍπºÂ «? «Ú Áapple! Ϻ«! Ì Í Δ ««ÕU ÚÀ Í apple Δ Õ ÏΔÏΔ! ÓÀ È Δ Δ Í ÓÀ Í Ì Í Δ Á «ÂÓ ÁappleÙÈ ÚΔ È Δ apple ª Õ ÏΔÏΔ!ÓÀ Í Í ÁΔ Óπ È Δ appleª ÕU Ó apple fi» «ª «Ú ÂÏÁΔÒ Ø apple È Õ ÏΔÏΔ È «ıapple Í Í ÊØÛ «appleá «ÀÕ «ÚøÁapple! º Δ «ÈΔ ª ÍπºÂ?  apple «ÓÒ Δ È Δ Δ appleá? ÂÀ Δ Á Δ Ò ÕU ÏΔÏΔ ÁΔ ª Δ ª «Îapple ˪ Í Û apple Δ ª È Õ ÏΔÏΔ! Í Á ª Í«Òª ªÁ Õ Ú Ò ºÊ È Δ «apple Õ Â± «ÈΔ Á apple Δ ÓÀ  apple ØÒ Δ apple ª Õ ÓÀ Ú Í Δ «ÒÀ È Δ «Õ ª ÓÀ apple Ò Δ «appleª ÕU ÓÀ ÏΔÏΔ ÚºÒ Âº Á ªÕ ÏΔÏΔ «Í Ò Í Ò ÂØ ÚΔÒ apple  ÀÕ ««ÁÈ È Ï Êapple»Ó «Ú «ÂÒ «º Í Δ Δ Ò º «Õ Ϻ «ÁÈ ÂØ Ì Í Δ Δ ÁΔ Á -Ì Ò appleá ÈÕ «Ú Áapple! Ó apple Δ Ï»»?U ÏΔÏΔ «ÚÒ apple Δ Õ ºÁ Ø Δ ÏΔÏΔ! Δ ÏÀ ªÕU Ì Δ È ÏΔÏΔ!  ºÒΔ «Á Á «ÀÕ À Δ! Ï apple Ó Ó Δ Ó ÒÀ È ÕU Ó apple ÌÂΔ ÈΔ È «Âª Ì Δ È Ï apple ÚºÒ ÁÓ Íº «ÀÕ Â apple! Ó apple ÍπºÂ fi -ÍΔ ÚΔ «Á Õ ıïapple Ú fi Ë È Δ ÕU ÏΔÏΔ È Ó apple Ú Òª «Ú ºÊ appleá π ÈΔ È Ò Í Δ ª º ª Í» fiá «ÀÕ «Ú Áapple! Í Δ!U Ó appleδ Ìapple Δ Í Δ ÒÀ Δ ÀÕ ÓÀ Í Δ Á ÁØ ÿ º Ìapple Ï apple «ªÕ Ï appleø Ó Á Δapple«È ª ÁΔ Ú π Δ Á apple Δ ; ª Δ ÂÀ πapple ÍπappleΔ Á apple óó «apple apple «Â± ÓΔappleÕU ÓÀ Ì Δ ØÒ «À, Ó Ó Δ «ÚÀ ª Ú Ò Ó Ï Á appleøõ ÏΔÏΔ ÁΔ «Â  Ïπapple apple ÍÚ ÕU ÓÀ fi Á apple Ò Δ Ó ØÒ ÏÀ Í Óapple «Ú «ªÕ È Ò Δ À Δ «Ú Ø ºÍÛ º Òº ª ªÕ ÓÀ Ô Á «apple À «Í ÒΔ Ú appleδ Á «Δ ª Ì ÂØ Í«Òª À Δ «Ú Ø ÏΔÏΔ! ÙÈΔÒ Á ÁØ», Ì Í Δ ÒÀÁapple ÁΔ À Â Ì Δ Í «apple apple apple º «ÁºÂΔ ΔÕ ÓÀ º ª Í» fiá, ºÍÛ πº È ÏΔÏΔ Á Óapple «Ú «ªÕ Ó appleδ ª Ó ÓΔ ª ÏΔÏΔ ØÒ ÏÀ Δ ª Ïπapple ÁΔ apple Ó «ÈÌ apple Δ ª È Õ «Ωapple ÏΔÏΔ Á Ú Ò ØÒ Á «apple  «º Δ π ÈΔ Á apple Δ Õ ÏΔÏΔ appleø-appleø Ï «ÁÒ Ø apple Δ Õ Ó ÓΔ ÚΔ appleø apple Δ Õ Ó apple «ÁÒ º Ò Ï apple «apple ÀÕ Ó apple Δ appleáà ÏΔÏΔ «ÓÒ, Ò Ω Δ ª ºÒ» ÓÈ ÒΔ ÁΔ ª Ú ÁΔ ª ÚºÒ ÒÀ ÚªÕ Áapple ÁΔ ØÁ «Ú «ºÊ apple- π apple ÙªÂΔ

68 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 66 ØÚ Õ ÓÀ ÚΔ Í Δ Ó ÓΔ appleø È Δ «apple Õ Ó ÓΔ È Í Δ apple Ó ıâó ΔÂΔ ÀÕ ÓÀ ÓΩ Ì ÒÁ ÏΔÏΔ Á ØÒ ÏÀ Ò Δ apple Δ apple Ò Δ ÀÕ Ó È -Í Δ ÍΔ «Ò À ª Ó Ó Δ È «, apple Ó Óπ «Ï Δ Í Δ ÌÀ ÒÀ ÀÕU È Δ Ó Ó Δ! Ê ÏΔÏΔ «Ú apple Δ? ÁÚ Δ Á apple»? ÓÀ Ó ª Δ Âª «Ó«Ò ª! Â Δ ÏΔÏΔ º ÕU ÓÀ «ÚÒ «apple ªÕ ÏΔÏΔ È ÚΔ ÂØ Èª apple «ÁºÂΔ Õ Ó appleδ Ó ÓΔ È «À, Ï ÂΔ ºÒ ª Δapple Ú ΔÓ Í, ÓπÛ ÿapple º ÕU ÏΔÏΔ Ú ΔÓ Í,ÿapple Ó Ó Δ fi Á «Ø ÏØÒ È, «Îapple ÌØ Ú Ò «ÁÈ Δ Óª ÕU Ó ÒΔ Δ ÀÕ ÓÀ ÏΔÏΔ ØÒ ÏÀ ªÕ ÚΔapple Δ Ó apple ØÒ Δ È Õ «Ú Áapple! ÀÂÚ apple Ì Í Δ ÁΔ ÂÓ ÁΔ ÙªÂΔ Ò Δ apple Í Á ÌØ Í ÀÕ Í Δ «Á Δ Ó È Õ Îπº Ï Ò Á «appleδ apple Ø apple apple Ò «Í «Ú»appleÈ ÓÀ apple Ø Δ Ó ÛΔ ÓØ Δ ºÒ È Δ ΔÕ Í«Òª «Í Á appleí ÚΔ apple Õ «Í «Ú Èapple appleδ Ï ΔÕ apple ˆappleΔÏ ÁΔ ËΔ Á «Ú  «apple «apple «Í Ù È Í Á ΔÕ º ÚΔ Ø Δ È ª ÁΔ Ò Íπº «ÏȪ È Δ Δ Â appleá Õ apple «Í Ú Δ È ª Á Ê «Â apple appleá ÈÕ È ª Á Á «Ú Ø apple «Í ªÕ Δ ÌØ Ú Ò «ÁÈ appleø È Δ Ø È ª ÁΔ ª È Δ ª ÁΔ ºÒ appleèδ ªÕ ÓÀ Ï apple Á Ó Ì Ò ÒÓª  ± È «ÁÈ ÏΔÏΔ Á «Ë È appleº ÕU Δ Ì Δ!U ÓÀ Òº ÁÀ Ì Δ Δ «apple È Õ ÓÀ apple Ú Â ÏΔÏΔ Á ØÒ apple«á ª, ÁÚ Δ «Á Á ª, ºÊΔ appleø Δ Ú Á ª ÁΔ ÚΔÒ apple  «Ï «Ú Û «Ú ÿ Ó Á ªÕ ÏΔÏΔ appleø Òº ÁΔ À ª πºí apple Á ªÕ ÁΔ ÏΔÏΔ ÁΔ ØÁ «Ú «apple appleº Ø Á ª «Ú º Úª? apple Ù Ó- Ú apple ÍzΔ ÚΔ ØÈ appleá ªÕ º ÀÂÚ apple À Ì È apple» ÿapple Ì Í Δ ÁΔ «ÂÓ appleá «Ú Ù«ÓÒ Ø ÀÕ ÓÀ ÚΔ «Â apple Ø «ªÕ ÏΔÏΔ ÏÀμ Â Í Δ ÀÕ ÓÀ ÏΔÏΔ «À, ÏΔÏΔ! ºÒØ appleáú apple ºÒΔ Õ Ì Í Δ ÁΔ «ÂÓ appleá ÀÕU ÏΔÏΔ ÏØÒΔ È Δ Õ ÓÀ ÏΔÏΔ ÁΔ Ïª ÎÛ Δ ÀÕ ÏΔÏΔ!U ÏΔÏΔ È «± ÿ À º ª Ï Á apple Ò Δ ª È Õ «Øapple ± ÿ «Ò À  «Îapple «Øapple ÏΔÏΔ! ÏΔÏΔ!! ÏΔÏΔ!!!U ÓÀ ÿïapple «ªÕ Ì Δ ÒÁΔ apple ÒÀ U ÓÀ º Δ Ú «ÀÕ

69 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 67 ÏΔÏΔ Á Øapple ± ÿ Ø apple È Õ ÏΔÏΔ È «Øapple Ï Â ± ÿ «Ò ÀÕ apple È ÀÊØ ØÍ È Ò Àμ ΔÂÀÕ ÏΔÏΔ ıâó Ø πº Δ?U apple È Á Ò««Ú «ÀÕ Δ? apple «Ï ÓπÛ Àμ appleø ÓÀ Ô ΔÈ È Δ «apple Õ ÏΔÏΔ Á «apple  ª Óπ apple À? «Ú apple «Îapple Á Ø? Ó appleδ Ú ÂÒı Ø apple Δ Õ «Ú Áapple! Ï! Â Δ Í ÏΔÏΔ ÁΔ ÈÏ Á Á Ø! ÏΔÏΔ ÒΔ Δ À?U apple È Á πapple «Ú «ÀÕ ÓÀ ÏΔÏΔ ÁΔ ÈÏ Àμ apple «apple ª Íapple ÓÀ fi Ófi È Δ «apple Õ È Δ! apple «Ï «Ú appleδ «Îapple Á ØÕU apple È Ó apple ÓØ Â ºÊ appleº «À, Óπ appleè! Â Δ ÏΔÏΔ º Óπ ÕU Ì Δ ÚΔ ÈÕ ÿapple «Ú «Ú ̱ Ò ««ÀÕ ºfi Ófi È Δ «apple? Ëapple appleáú apple ÌØ ÁΔ «Â appleδ ÀÕ «appleùâ Á apple πº È Õ «Ú Áapple! ºÒ Áª appleá ª «Í«Òª «ÂÓ appleá Ø ÒÀ Á Δ Õ Ï Á «Ú Ì Áº Á Úª Õ appleáú apple ÂØ «apple ÊΔ «Ï ÿapple ÈÕ Δ! ÒØ «ÂÓ appleá «Ú Ù «ÓÒ ØÚØÕ Í Δ ÏΔÏΔ ÚΔ ÒÀ ÚØÕU «ÿ «Ï Δ! ÏΔÏΔ ÁΔ apple» ª «ÂÓ appleá Ò Δ πº Δ ÀÕU Ì Δ appleø Í È Õ À? «Δ «apple Ø?U «ÿ «Ï ÁΔ ª º ª ÚΔ ÈÓ Ø Δ ª ÈÕ È ª È ÚΔ appleá º πºí apple«áδ Δ Ò Ó È Ò Δ ÀÕ Δ «ÂÓ appleá «Ú Ù «ÓÒ Ø ªÕ ««apple ª  Áπº ÁΔ «ÍҺ «Îapple Δ ÀÕ appleá Íapple  «ÿ «Ï È ÏΔÏΔ Á ÁΔÚΔ «Ú ØÛ ÁΔ ıïapple π Á Ì «Ì «Óº apple Ó È Ò Δ Â «ÂÓ apple Óª «Ú Ù «ÓÒ Ø Ò Δ Ï ÈÂΔ ΔÂΔ ÀÕ apple» ÿapple ÏÀ Δ Ó»  ÁΔ ª º ª ÈÓ Ø Δ ª È Õ apple «Á «ÁÒ Ëº Òº ÀÕ appleºï Á apple ª Á Ø Δ ÍÂ È Δ ÕU ÁØÚª Á «Í apple ÚΔ Âª Ï Â ΔÕU fi ÚΔ Ø Âª º Ø Â appleúδ Ø Δ ÕU Ì ÿ apple-óπ apple apple apple È Õ apple Ø Δ Í Δ»fi Óπ «Ï ºÒª apple «apple «apple ÀÕ Δ ÏΔÏΔ ÁΔ appleêδ πº Δ Â apple Í ªÕ! ÓÀÊØ Â «apple È Δ «apple ÀÕ Ó apple ÓØ«ª  «È Ì apple! «Âapple ª Òº «apple À «Ú ÓÀ Í ÓØ«ª  «Ó Ò ÍappleÏ πº«ø«àõ Δ ÍÀappleª Í»apple Øapple È Ò ÿûδ Á Ø «Í Á Ï apple «fiûδ ØÒ Í ªÕ ÓÀ Ô Á «apple À «Ú ÏΔÏΔ apple ÀÂÚ apple ««fiûδ «Ú Ù ΔÁª ÁΔ ÓÛ Δ Â ÁΔÚ Ï ˇÁΔ ÁΔ ΔÕ ÓÀ ÚΔ Á È Ò ªÁ ΔÕ ÁΔÚ Ï ˇÁΔÕ ÁΔÚ ÁΔ ÒØ Â ºÊ appleº

70 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 68 Ó apple Óπº È È Ò ËØ ÁΔÕ ÓÀ ÏÒÁ ÁΔÚ «ÈΔ Á apple º Á apple«á Õ «ÀÂÚ apple ÁΔ Ù Ó ÓÀ ÂØ ÚΔ Í«Òª Ò «Õ Áappleıª ÁΔ ª Δ ª ËappleÂΔ È Ò apple apple Δ ª ÈÕ ÓÀ È ª È Ò Òº «Í Õ ÏΔÏΔ Ê ÒΔ «Ú ÁΔÚ ÒÀ Δ Â ÏÛ «Í apple È Ò ÏØÒΔ, «Ú Áapple! ÍπºÂ! apple Â Ú Ò Áappleı ÚΔ Ω ªÁ ÈÕ «È ª ΔÁ È Δ ÕU Áappleıª apple Â Ú ÒΔ ºÒ Á «Ú«È ÂºÊ Ù «Á Ó appleδ ÈÍÛ ÏΔÏΔ È Δ Δ Í Íapple ÓÀ º Óπ Δ º º apple Â Ú Ò ÁΔ «ÁappleıÂ È Δ «Û Õ ÓÀ Áappleıª È Ò «È ÓØ Ø «À «Ó appleδ ª È Óª  Ҫ «Ú apple Δ Áappleıª Á Úapple È ÁÀ  ÁΔÚ Á ÚΔ Ø ÓÀ ÏΔÏΔ È Ò Ï ˇÁ Á Δ ÓÀ È Δ»apple «apple «Ù Ó ÒÁ apple ª, ÓÀ ÏÛ «Èº «ÁΔÚ ª Íapple ÏÒÁ apple ª Õ* º Óπº apple ÓπÙ «apple  «Ù apple ÓÀ ÌappleÚΔ Á Á È Ò ÒÏapple apple «Á ÁÀÕ Ó apple Ù «apple ÊΔ ÁΔ Â ÛΔ ª Ú ± Á È Â Ú -Ú «Ú appleδ «Îapple Á Ù Ù apple μ Á È Õ «Í Á πapple  «Ú ÚΔapple Δ È ËÓ «apple Ì È Ú Â apple Ò Δ «ÀÕ Ó appleδ Ô Á «Δ ÀÕ ÚΔapple Δ È ËÓ «apple Ì «È ÀÕ ÓÀ Òº ÁÀ ÏΔÏΔ º ÍÚ Δ Íapple «ºÊ? appleá Íapple  ÚΔapple Δ È «ÈΔ «Á ÓÀ ÚΔ «Δ appleè Ò Δ «À Íapple ÓÀ «ÚÒ «Í ª, Í ºÊΔ ÏΔÏΔ ÒªÏ» «Ú Ò Úª?U «Ú Áapple! Ù «Á «ÁÈ Ò Δ ÂÀ Δ ÁΔ ΔÕU Á»appleØ Ó appleδ Δ È Δı «ÀÕ ÓÀ ÏΔÏΔ ÁΔ «ÈΔ «Á Δ À Ì ÁΔ ª Δ ª Ó È Á ÍappleÁ Í Û apple Δ ª È Õ «Ú ÏÒ «apple ÀÕ ÓÀ º ÁΔ ª ÒÍ ª «Ú ÏΔÏΔ ÁΔ Ïª ÎÛ Δ Ì Í Δ «Á Δ Á apple È Õ ÓÀ Òº Á Ó apple appleδapple Í Â Ú ÁΔ ß È Ò Ï «apple ÀÕ ÏΔÏΔ-Ì Í Δ! ÏΔÏΔñÌ Í Δ!! ÏΔÏΔñÌ Í Δ!!! ÓÀ «ÚºÒ È ª ÎÛ È ÁØÛÁ ª «Ú Áapple! ÍπºÂ ÒΔ Δ Â appleδ ÏΔÏΔÕU Ó apple Ó Ó Δ È ÓÀ ÎÛ ÿ º Ò Ò «ÀÕ ÓÀ Ϻ«ª Úª È ª Á ÓØ Â «apple πº «ÁºÂÀÕ ÓÀ Ô Á «apple À Õ ÓÀ «Ú appleδ Í Δ Á ÁΔ Íπº«Δ «Á ÁΔ Δ Δ ÏΔÏΔ Á Ȫ ª appleï È Ωapple Íapple apple «Δapple ««Á? Ó apple Á ÁΔ Δ È º Á Ø ««ÁØ Â appleδ Óª «Ú Δ Δ Âª apple» «º ºÁ ΔÕ Á  appleδ ̱ È ÿ πº Á «Âª º Ò ÏØÒΔ, Ó appleδ Ì ÏΔ Δapple Δapple! ºÊ Ò «ª ÓÀˇΔ Ø Ú ÒΔÕU Ϻ È «Á Ȫ Δapple appleº «ÁºÂ   apple Ì Í Δ ÂØ Ø «Í Á Ì ÛΔ ª Óπ «Ì ÏΔ Δapple Òº Õ ÓÀ Ó Ó Δ Á ÓØ ÂØ «apple πº ÏÒÁ «Ú ÚºÒ Âº Á ªÕ Ó appleδ ÏΔÏΔ º Óπº Δapple Δ

71 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 69 ª Δ Âª º Í appleªfi ÁΔ «ÂÓ appleá «Ú appleá Ï Ù «ÓÒ Ø ΔÕ ÏΔÏΔ! ÏΔÏΔ!! ÓÀ ª  apple ØÒ apple«ò Δ «ΔÕU Ó appleδ Δı «Èº ÒÁΔ ÀÕ «Ú Áapple! Ì Ò Í ÍÕ Í Â ºfi È Δ Ï È?U Ì Δ ÓÀ ÎÛ Á ÈÕ Ì Δ «Í Â Ú Á ÏØfi ÓÀ appleδ Óapple «Ú ØÚª? Í Â Ú ÁΔ º ÓÀ appleδ Óapple Û ΔÕU ÓÀ «ÚÒ Á ªÕ ÿapple «Ú ı Ø «ÀÕ ÏΔÏΔ ÁΔ «ÂÓ appleá ÂØ Ï Á ÓÀ Ì Δ È Ò ÁØÚª ÁΔ ª ÊΔ ª ΔappleÂÍπapple «Ï, Ò ÍzÚ apple Á Δ Ú Í ÓπÛÈ Á ÓÈ Ï «Ò ÀÕ Ìapple -Ìapple Δ Øapple apple Ò Δ «apple È Íapple Ó apple ÓÈ Ø «apple ÀÕ Ì Δ «Ú appleδ «Á Õ Ó apple «ÁÒ Ï Â Á ÀÕ Ëapple Í«appleÚ apple ÏΔ Ï Â Áapple «ÕU ÓÀ Ìapple «ÀÕ «Ú Áapple! «Ú  appleδ Óapple ΔÕU Ì Δ Á «apple Óπapplefi «ÀÕ ÍzΔÂ È È Ò ΔÈ Ú Í Δ «ızδá ÓÀ ΔÓ Ò apple «ÁºÂΔ ÀÀÕ ÓÀ  appleè Òº ªÕ º Ó apple ÓÈ Ïπfi «ÀÕ Ì Δ appleíøapple º Ò Δ «Â apple Ø È Õ Ì Δ! À Δ «Ú Δ À Õ ÓÀ Í Δ Ò Úª Õ apple ΔÚapple «Í Á Δ Õ ÿapple «Ú Ω- ««?U Õ ÓÀ È ª ÿapple apple«ò Δ ÓÈ «Ò ÀÕ ÓÀ Í ºÊ «Ú Í ØÈ Á Û ÚºÒ Á Á ªÕ Ì Δ! Ò! Û Â Δ appleº Ò!U Íapple «Ú Áapple «?U Ì Δ Û ÎÛ È Δ apple Õ* ÓÀ Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ ÁΔ Â ÚΔapple Á º Û Ò appleº «ÁºÂÀÕ À Δ πº «Ò ÀÕ appleíøapple ÂØ Í«Òª ÓÀ À Δ ÓÙ È ÿ appleø Ò Δ ÀÕ ÓÀ ʪ ºÊ Ò Á Á ª «ºÊ Ó apple Ì Í Δ Â ÏΔÏΔ Á Ò Δ Ω È Õ ÓÀ ÓπÛ À Δ «Ú ÏÀ «ªÕ º Ó apple ÓappleΔ Á Ëπ ÁÒ «Ø «ÀÕ Ó «Ì Δ ª Á ØÒ Û Â appleøûδ º «apple ÀÕ ÓÀ Í Δ «appleδ  «Ò «apple ª: Ï Ú Δ «Ú ÒØ «ÚΔ «apple È, º Á Íapple «Ú ª «Ú apple«apple È Õ* À Δ Â apple Í Δ À Íapple Ó appleδ Ø «apple Δ ÀÕ ÓÀ Δ ÏÀÒ Ò Á ÂzÏ «ªÕ ÓÀ Òº «apple À Í Â Ú ÁΔ º Á Íapple Úª Ó apple È Ò-È Ò ºÒ «apple ÀÕ * ÈΔÒΔ ª Ò ª Á - Ò«Ú Áapple Á ˆ Ò «z Á È ÓÕ Ú ΔÓ - «ºÊØ «Í ÁΔ ºÁ ıâó Ø, Á» «Í ÁΔ ºÁ Ù apple» ØÚ Õ ËÓ «apple Ì È -ÿû Ì È Õ ÈØ : «Δ «Ú «Â apple Ù apple ÓappleΔ Á Ù«apple Ó apple ΔÈ «Ú Ú Á πíz«ºë Ù «apple Ò«Ú Áapple Á «Ò Ø ÈÕ øíapple

72 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 70 Δ / æë - Ë»apple /- Í«ÚºÂapple Ωapple Ó Δ «ÁÈ Ó apple Àμ ºÍ ÂØ Ï Á appleδ ª Ò ÓÂ Ú «Δ «Δ «ÊØ Ø Δ «ÏÓ appleδ ª Òº ÁΔ È Δ, Â Δ Â ºÒΔ Ò Δ fi ÏÒº À appleú ÒÀÈ Õ «Îapple ºÒΔ Ï ÂΔ Íπº «Ò «, TÊØ È Ò Ω «? T Δ ÓÀ ºÒΔ Δ Δ ª, Ï Ó apple Ø ÀÕ»Ò «ÕU T  ÏÀ?U T Δ ÕU ÓÀÊØ º fi È ÏØ«Ò «, Ù «Á «ÚØapple ÙÏÁ Ó apple Ò Δ «Õ T ΩappleΔ ΩappleΔ ÓÀ Ó Í»ÈÓÕU. ÏÒapple fi Á apple ÓØÙ apple, «Îapple fi ÁÚ Δ ª Ófi «, TÊØ Δ «ºÒÂ Δ ÊØ Δ Ó È Íapple ÏÒÓ À ΔÕU ÓÀ ÈΔÚΔ Í Δ «ÏÈ fi ÏØÒ ÒΔ«È Ø Ï apple ΔÕ º ÚΔ Ø Δ ÊØÛΔ Ï ÂΔ «ÏÓ appleδ ØÚ Âª. ÏÒapple ØÒ Δ apple ÁΔ ª, «««Δ apple ÿapple Á ØÒ ÈÕ Ï Δ Èapple«ØÓ ÿapple ÂØ ÎΔ Á»apple ÍÀ ªÁ ÈÕ Á» «ÁÈ Ù Ó Ó apple Ú ºÍ  È-ÈØÈ ÈßÏapple ÂØ ÓÀ«Õ T ÀÒØ Í»ÈÓ «Ú Ø? ÓÀ apple ÏÒapple ªÕ ÊØ Δ ª «appleíø Δ ª ÈÕ ÓÀ Ø«ª  Áº Á Úª ««ÏÒ Ò È appleóò ÈÕU ÓÀ Ú Ï «Ò«, TÊÀ apple «ÏÕU T«ºÒ ÊÀ È Ò ºÒ ÈΔ Ï ÈΔ, Á ºÍ «ÍÒ ÍÀ ÕU T ª Δ, ª Δ apple «Ï «È Δ ÁØ ØÕU TÓÀ Ù Ó ÿapple Ú Í Δ Â «appleíø ÊØ ÿapple Í Úª, Í ÿapple Á À appleàμ «appleè ÕU ÓÀÊØ È Á Ø ÚΔ À appleàμ À Ø «Â ÓÀ ΔÏ «ÚÒÚ«Ò ª «Úº «ÿapple Δ ««appleíø ÎÛ Ó apple ÿapple «? Ó apple ÈßÏapple «Ú «Ó«Ò? «fiòá apple Ú Ò Ó apple «apple  ÂÒÚ apple Ï Ò Á apple, ÁØ Âº ÁØ Âº  ÏÀμÒ È Δ Ø ΔÕ ÁappleÚ ØÒÁΔ ªÕ Ó. ÏÒapple Û È Õ T «Â ÙzΔ Ò Δ, Δ Áapple Òßÿ ÕU T ª Δ Áapple ª apple»apple Úª, Á Á ºÍ ÍΔ Á Ú Á ÊØ È Ò Δ ÀÕ º Á º Á Áapple Ó apple ÁÏ Â «Â apple Ìapple «Ù apple È Ò apple «apple»ó Á ØÎ Â ÏÀ«Õ

73 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 71 T Δ Â Δ ÈΔ Ò ΔÂΔ Ó appleδ «appleíø ÿapple Í ÁΔÕU T Ø Δ Ò È Δ Δ, «Âª Ó apple Ú appleê Â Ï È Δ Â ØÒØ «º ºÍ ÍΔ Á U, «Ú πºò º«Õ T ª Δ ª Δ, apple»apple, Í«Òª ÓÀ Í Δ «Ò ÈΔ ΔÕU Í Δ «ÍÒ ÓÀ Î Î ÚËΔ «Δ Ï apple z ΔÎapple»  «Ï appleº «º Í Á» ØÎ Â ÏÀ ΔÕ ÍΔ «Á ª Δ Èª È ºÒ ÂØappleΔÕ TÍ»ÈÓ Δ ÊØ «Âapple ª Ó apple  ÿapple ΔÏ «Âª apple»apple Òº«Ø? Ú «apple »ϻapple «apple ª ÁΔ Á Δ ÂØ «È  ÁÚ ÀÕU T Δ!U, ÓÀ ÍzÙÈ Â«Ó È appleª È Ò È ª Á apple ÚºÒ Âº«Õ T Δ Í»ÈÓ Δ, ÓÀ Â Δ appleδ «appleδ Á Í Һ «À Δ, ÍÒΔ Ó Δ È appleè, ÊØ ÎØÈ ÈßÏapple ÓÀ ÊØ Δ ª «appleíø ÂØ Í«Û ΔÕ Ó appleδ ÚΔ «Ø «appleδ À Ó «π ÙÈÕU TÊØ ÚΔ ΔÚØapple? ÓÀ ÈΔÚΔ Í Δ Δ Íπº ÏÀ ΔÕ T ª Δ, Ó apple ÚΔ ΔÚØapple Á ºÒ «apple ÕU ÊØÛΔ Á apple Í«Òª ÈÏΔ Ù Ù Δ Íapple ÍÂ È Δ «Í Í È Ò «È Δ apple ªfi apple «apple ΔÕ appleω«ïè Δ.ÚΔ. Ú º, Ò Ó apple Ó appleδ ØÁΔ ÏÀ«Õ TÏ appleω«ïè, Ò Δ ÈÓ Â ØÕU Íapple appleω«ïè È ÙappleÓ Á Í «apple Ó appleδ ØÁ «Úº Í «Ò Õ T ÀÒØ Ï Ëapple, Ò È Ò ºÒ È Δ appleø Í È Ó Áº Ø?. ÏÒapple appleω«ïè ÏÛ Δ «Í apple È Ò Íπ appleá apple Íapple Á Ø appleω«ïè È ÚºÒ Ó» È Ì «Õ Á ºÍ appleº Û Ø «Õ appleω«ïè Á «Í apple È Ò «apple ÍÒØ Òº Õ TÓ appleδ ÚΔ «º Ï Δ À «ÂØ ÁØ Ò Úº Δ ÀÕU T º Δ, Í Δ Ó Ó È Ò Δ?U Ó apple «Ë»apple «π Ò Á Ú Ï «ÁºÂ «ÏÈ Δ «, T Δ À Í»ÈÓ Δ ÓÀ ÒÁ ª, apple ÍÒΔ appleºï È «Âª «Îapple «ÓÒª ÕU T ª Δ ΔÕU ÓÀ ÚΔ μ Ȫ º º ÒΔ ΔÕ º Δ «Úº ÏÀ TÏ appleω«ïè Ï Ï Í»ÈÓÕU Á»apple º ºÊ «Ò Á Ø ÒΔ Á ÓØÛ ÓπÛ Õ ÓÀ Ï Á apple Áapple ØÎ Â «. ÏÒapple ÏÀ Δ Δ Â Δ ÍÂ È Δ «ËÛæÓ Á ÏÀ ΔÕ appleω«ïè apple Δ Îapple» º º Òº Õ ÓÀ apple Óapple Ø ΔÏ «Δ πùï» apple Δ Δ, ÓappleÁ Ú Íz«Î ±Ó ÁΔ ª «Ó ÁΔÕ Ó appleδ ª º ª Ï Á ΔÕ Ø Δ μ ÒßÏ ªÚÒ «apple Á»Ï»apple ÈΩ Ú È Ó appleδ ª º ª «Úº Ó apple «È «Úº «Áapple Ëπapple- Áapple º Ò««Õ Á ÏØÒ ÁØ Ò ª «Úº «ÈΔ «apple Δ Â Í ÍÈ Δ, T apple ÍÒΔ ÕU «ÂØ Í«Òª ª «Á Ó Δ È Δ Δ Ø«Õ Á ÏØÒ Á Ò«, Á apple Á «ÀÈ «Í apple Òº?

74 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 72 º ª ØÒÁΔ ª Ò º  º Úº apple ÈÕ Ø, appleω«ïè ÚΔ È Δ π «, «Ëapple Ì º Δ È Ω Ú Õ ÓÀ Î -Î μ «È ÒΔ Δ Â Δ. ÚΔ. º ÏÀ appleω«ïè Ú ÚΔ «ÁºÂΔÕ TappleΩ«ÏÈ Ï Ω È Δ, Ó ÓΔ ÊØ Ò Δ ÎπÒ ÒÀ ÕU ÒÁΔ ÒÁΔ appleω«ïè Ò Δ ÎπÒ Ï ÓÀ π Òº ΔÕ ªÁ - ªÁ Δ º ª ÓΔ «apple Δ Ù «Á «Á Δ Ò Ø Δ Δ, ««Ó ª appleω«ïè Ω «Á ÀÕ π ÏÀμ  ÒÀ π ÁΔ Ø«ÙÙ appleè Òº ΔÕ ÏÀμ Á Ø Â Í ÓØÏ «Ò ÁΔ appleδè  ÓÀ Ò Â apple apple ÈÕ ÓÀ «º ºÊ È Ò ÓØÏ «Ò πº Ú «, Ù «Á «Âª. ÏÒapple Á Δ ÈßÏapple ÀÕ ÈØ Δ«Î ÙÈ Àμ appleáδ ªÕ 1. ÓÀ ÓπºÁª ÂØ «apple» ÁΔ ÂÒ Ù Δ º Á ÁappleÙÈ Ø Õ Í»ÈÓ ÓÀ  apple «Úº Ø appleºï «Á«Õ 2. ÓÀ ª apple» Á «Ù ª  appleδ ª ª Ȫ Ó apple ÎÀ Ò È Δ ÏÁÒ ÁΔ, Â Δ Èª  ÚΔ ÓÀ  «Í apple Δ appleá apple ª Õ 3. Í»ÈÓ «Í apple ª ÓÀ ÂÀ «Í Ò ÁØ Òª ÂØ appleá «apple ÁØ Á Â Δ Ó apple ÒΔ«È Á Ø Íapple «ÓÂ Δ Í«ÒΔ Ú apple apple «ªÕ 4. apple Ó apple ÍzÍØ Ïπapple Òº ª «Ïπapple πíè ÁΔ Âapple ª Ì ºÒ ÚΔ Â Ó Î apple Á Δ Õ 5. Íapple ÓÀ Á È Ì ºÒ ª Õ ÓÀ ÂÀ Ó Ù «Í apple appleá apple ª Õ «Í apple appleá ª Ϻ appleá apple ª Õ Δ ÒÚ Ô» Í»ÈÓ Δ ÒÚ Ô» Í»ÈÓÕ «º Ú appleδ, ÁØ Ú appleδ, «Â È Ú appleδ ÍÂ È Δ «ÈΔ Ú appleδ ÓÀ «ÓÀ ÍÛ ÁΔ ΔÕ ËÛ Â Øapple  ÁΔ ΔÕ ÒºÂª ÚΔ Ï Òº Δ ª, ÏÀμ Â Ø Ò ÏÀ ΔÕ appleω«ïè ÁØ Á Ω «Õ Íapple º Ó appleδ ÈΔ Á ª Ì Ò μ Δ Â ÓÀ ÚΔ «Â Á»apple Ïappleª  μ Òº Δ, Ó apple Ì μ, «ı»ï»appleâ ÍappleΔ Úª Õ «ÓÀ Δ Ø «apple? Í Í ÂØ «Óº Δ-«Óº Δ ı ÙÏ» Òº Í Δ, apple Ò Áπ Ò π ËÂ Ø «Õ appleáδ ª ÁΔ «Δ apple  «Úº «ºÊ appleδ ÁπÈΔ ª Ω Δ, Íapple Ó apple Áapple ÁΔ ÁπÈΔ ª ÁΔ Ú apple Ø Δ «- Á Í Δ, ÍÀÒª Í Á ÓØapple Δ ÁΔ Ø«Ò ı»ï»appleâ Ú ÁΔ ª ÓÀ Ⱥ ÁΔ, ÁΔ Ù «Á «Â. ÏÒapple Á ºÊ ÎÛ Õ ÿûδ-óπûδ ÓÀ ÙΔ Ó Û ª º Δ ÓÀ «ÈΔ Ø Δ ª Ø Í Δ Óπ apple ÍÀ ÁΔ ªÕ Δapple ÁΔ Íappleı Ø Δ Ω appleδ Δ appleá ÀÕ º ª ÀÚ º Á ÚÍ appleδ ΔÕ «È Á Ó appleδ Óπ ºÏ ÁΔ Áapple Δ È Δ Δ Í Δ, Δ º«ÓÀ  appleδ Δapple Ï «Δ Ø ÁΔ apple«áδ ΔÕ Á È Ò Ò Úª ÒÀ ª «º «ÁÈ ÚΔ º È Δ Δ Ú «Õ º Ô Á apple ª «Ú ÓÀ ÛºÂ È Ò Δ Ìapple ΔÕ ÂappleΔ ª ÏÁÒΔ ª, Ó ΔÈ ÏÁÒ, appleπºâª ÏÁÒΔ ª Ò ÏÁÒÁ Õ Íapple Ó appleδ «Á Δ Âª Û Ø Óπ Í Δ Úª Δ apple Δ, Á ºfi ÚΔ È ÏÁÒÁ Õ «Ú È ÓÀÊØ ÂÒ Á Í Íappleª  Á Âı appleú, ÓÀ «È Ú Â Í Δ, T± ÀÈ Ï Ùº Ò, apple «ÈΔ ØÒ, Á Á Δ ØÒ «appleδ Õ Íapple ÓÀ

75 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 73 ÂÒ Á, ÓÀ Óapple Δ º,  apple «ÏȪ ÓÀÊØ Δ È Δ Ø, ÓÀ ÂÀ Ï Â «Í apple appleáδ, ÓÀ Ø apple Ó apple È ÕU ÓÀ ª «ÓfiΩ appleè ÚΔ «Â apple Δ «, T º ÓÀ Ω ÚΔ ÏappleÁ «Ù apple ÒÚª Δ,  apple Ï - π «Í apple È Ò Δ «Á Δ º ÒÚª ΔÕ Ωapple Á «º» Á, ÓÀ apple fi Á È apple Ò», Ì Î È Δ º ÁΔ «Â Δ Á» «Ú appleú «Íapple  apple «Ú ØÛ ÈΔ ÓÀÊØ «apple ÕU ÂappleÒ º ÁΔ È º Á ÍÀapple ÎÛ Ò, ͺÊapple «Ò Ï««apple Õ ÓÀ ÂÓ- ÈÓ È «º ÏÛ ÂappleÒ Í Á, Û º, T º apple Ó apple  Íπapple ÒØ «È «Ú appleú ÒÀ Á Δ Â± ÚΔ «Ú appleú ÒÀ, ÓÀÊØ apple ÓfiΩ  Á Âı appleú ÒÀ Íapple ÂÒ Á Í Íappleª Â È Δ appleè ÓÀ Íapple Í Δ Ùapple ÓÈÚ Ò Δ «È «ÈappleÁ Δ Ï «Δ, Á ÓÀ Ú Òª ÂØ ÎÛ Ë Ó appleá  Á ˇ ÿ º Á  º Ó apple-ó apple È ÓÀ Ï πappleâ apple «ÁøÁ, TÁ Âı ± apple Δ Â apple Úº ÚΔ appleè ÕU º apple Á ÍÀapple ÎÛ, TÌ Δ ÊØ ÁØ ª Δ ª Á Ó ÓÒ Δ Δ apple Á ªÕU «ÚΔ Í Úº Õ º Øapple ıóª  һ Í ÁΔ apple ΔÕ Âª Ò Ó Δ Ï ÏÀ Δ, TÌ Δ Δ ÂØ ÚÁ Ï Á ÈΔ Ì «Ò «ÚΔ Ø Δ È ÈΔ ÁΔÕ «Á È ÓappleÁ ª «ÈappleΔ ÏªÁapple  ÁΔ À «Ú Óapple Δ Òª Â È ÒØ, Íapple Ò Ø Δ ΔÁΔÕ Â apple apple Δ ª º appleª È Á apple Ò Á ÕU º ÚΔ º Δ Δ, ª ÁØ-ÁØ ªÌΔ ÏÀ Δ Δ, «º Û Â «Δ È «Ú Δ È Δ Δ apple «, ÁΔ, TÒÀ «Á ºÊ Ó» È appleº ª ª Ø Δ Øapple ÙappleΔ ºËΔ Úº ÒÀ» Δ Ó, ÚÁ apple Á ÍπºÂ, «Û Ø Δ Ï È ÕU ÏÊ apple Ø ÁΔ «Δ ÓΔ Ó apple «Úº, ÀÈ π æí, ÀÈΔ «ÈÓappleÂ, ÀÈ «Í apple appleáδ  apple ÍπººÂ, Øapple Áº Δ appleª? «ÂØ ÚºË Ø Δ Ωapple apple ÚΔ Δ ÁΔ? «Ú Ï ÁΔ ««appleùâ ÓÀ, fi ÚΔ Ófi È Á Õ Âª º «apple ÚΔ Ï Â «Á appleè Òº «Í ΔÕ ÁØ ÂΔ ÂØ ΩÊ ÍÀμ Â Í ªÁ Õ Ï Â Δ Ï ÂΔ Ø ªÁ Õ Ïº«ª Úª appleø Ù apple» apple «Á Á, TÍ»ÈÓ Ó apple Óª-«Í È Ó apple È Ò «ÁÂΔ ΔÂΔ, ÚΔ Ï ÒΔ «ÁΔ ÒÚ- ÓÀ«apple, «ÁΔ appleà ÓÀ«apple, Ô apple Ó appleδ ª ˺ ÓÀ«apple Ø Δ Õ apple Δ Â ÏÀ -ÏÀ «apple Øapple- Øapple È Ò apple Δ ÁΔ Ø Â Ó appleá, Tapple Δ Ó appleδ È Â± ª ÀÈ ÏÀ Δ ÓÀÊØ Â appleδ Á Δ ÈΔ fiºòδ ªÁΔ,  apple «ÏȪ ÓÀ Óapple Úª Óapple Úª ÕU ÓÀ π È Ø ªÁΔÕ Δ Ø Δ «Ïº -«Ïº Á Ó» ÚºÒ Ú ÁΔ apple«áδõ Ó appleδ ª È appleª Ø Á Δ Â apple Á Ò Ù fiò Á apple«á Õ Ó apple Ò Î Á, Δ appleá μ Δ- μ Δ Δ ª Ó apple appleøúª  Íπº ª «ÓÀ  appleδ Ω Â appleδ ÍÂÈΔ Ø ÚΔ Ï ÈΔ Õ «ÍÂΔ Á «Í apple Â Ó apple Í»apple º Ø ΔÁ ΔÕ ÓÀ ª Á «Í apple

76 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 74 ÂÛÎÁΔ apple«áδ ª  «Øapple Ò Δ ÂÛÎÁ apple«á, ««Ø ««Â ÀÕ Íapple Ó appleδ Ï È Á «Áapple Á È πºòá Õ Øapple appleø Á «Ó Ø «ΔÕ «apple apple apple Δ Ô Á apple appleø Á apple«á  «Á «Ò Ó Á Ó apple  Á Í Ó «Í ª «apple ÓÛ Á Õ «È ª ÁΔ ÏÁΩÒ ÓÀ apple Δ ÁΔ ÁΔ «Á Δ ΔÕ ÁØ «Â «ÁÈ ØÎΔ ÏÀ Á ª ÓÀ Ófi Á ÔÂÈ appleáδ, TÁ º! ª appleºï È Í Ï ÚΔ Á «ÁºÂ À, ± Áª È «apple apple, Ó apple «Úº Δ ÓΔ À, Ú ÓÀ ÂÀ «È «Í apple appleáδ ªÕU ÓÀ «fi ÍÀ ªÁ, TÍ»ÈÓ Â± Ì Ú ØÈ Ï, Íapple Ó apple «ÁÒ «Úº Ø Êª apple Δ ÁΔ À ± Á È Δ ÒÀ ÁΔ Â «Ø Δ À «ÓÀ ÒÁΔ Δ apple Δ ØÒ «apple ª ªÕ ± Δ Âapple ª Ófi ÒÀ, apple Í Íapple Úapple ÍÒΔ ÀÕ ÓÀ  apple Â Í Ï appleω«ïè Ò Δ Ï Â fi º «apple ª Ø Ó ÓΔ-Í Í ÂÀ Á Á Õ ÓÀ ÂÀ «Ì Ò ª Ï ËÈ «Úº Ï È È Δ appleº Á,  apple ÚΔ «ºÊ Δ apple ÓÀ«apple appleú Ò ΔÕ apple Δ ºÒ appleω«ïè ÁΔ,  apple «ÁÒ Δ appleº Ò Δ È Δ Âª ÓΩÓ- À ªÌ ÒÀ ÕU «ÈΔ ÂΔ «Á Δ ÎÀ Ò π º ÓÀ appleø ÁΔ º ÀÈ Ò «Õ È Ó apple È Ò Ì Ú È Ó Á Δ «appleùâ «ÈÌ «Δ Íapple ÓÀ ª «ÎappleØÒÁ «appleùâ Á È Ò Δ ««º «Ò Δ Â, ÚΔ ÂØÛ Ò «Õ Á «È ÌappleÈ Ú Ò ıó, ÒΔ ª apple ª, «ºÒ ÍÈ Â «Í Ï apple Ϻ Õ «Á Ï ÍÈ ÚΔ Ó appleδ Ú ÈΔ Úª ««μò ͺÊapple Úª ÓØÙ Ø «Õ º - apple ÚΔ Óª ÍπºÂ «Ù«apple Ú Ò Ó È «Úº º «Í Ò «Δ ÂÀ Í ÍØ Á Ò Δ Ù«appleΔ Íz Í Δ «Á Á ªÕ º ÚΔ Òº fi ÓΔÈ Â Á Òº appleπí appleω«ïè Â Ó apple È Ó appleú «Ó Ù Ò Δ ÊØ «Íº Ú «Õ Í ÚºÒØ Â apple ««Í apple  ͫںÂapple «appleù«â ª Á apple Â Ú Ò Δ Í Δ ÁπÈΔ ªÕ  ÓÀ, ÓÀ ª ÿappleø Ï apple «È ÒÁΔ ª Â Ò Á À ÒØ ΔÏ- ΔÏ È appleª È Ò ÿ»appleá È Õ ÒΔ-Óπ ºÒ ÁØ- apple È ÈΔ ª ÛΔ ª ÏÀ Δ ª ÁΔ ª ª ÿ apple- Óπ apple appleáδ ª, «º -«º appleáδ ª, T ØU «ÁΔ ª T«Ú appleδ Á ÂÒ Ø «Õ ÿapple Ò È «ÀÈ ÒΔ È Ò «Ú appleú «Ò ÕU Ó apple «ÁÒ Ò ÍÀ Ò Á Õ ÒØ ª Á»Òª Úapple ÏØÒ ÓÀÊØ «È Á Õ ÓÀ ª «Ú ÿappleø Ï apple «È Ò Δ ÏÁ apple «Ò Õ Âª ÁØ Ò ÂØ appleω«ïè ÚΔ»Ò Òº «Í Õ ÓÀ ÚΔ ΔÓ Í appleè Ò Δ È Δ Ø appleω«ïè ÁΔ ª apple»apple⪠ ÍÛ Δ Á apple ÓºÁ -È apple appleº Á Ø «º Íapple ΔÚ»Ò «Úº «Í ± apple Δ apple ÁΔ Ï apple Ò ΔÕ «È Ò ÓÀ Ú Ë» ÁΔ ª ÀÈÙȪ ÂØ ÚΔ «È  «ÓÒ ªÁΔ Â «ÁÈ ÒßÿÁ Á Í ÚΔ È Ò Á Õ.. apple..è.. apple..è... ºË πºâ «º ª ØÒÁΔ ªÕ Ò appleó Ò Â apple Úº «apple Õ ÓÀ ÏπÛ μ ÁΔ ª Ó Ò º ÚºÒ Ú ÁΔ ª ºÂ Úº Õ º Ú Âº ª ÓÀ  appleω«ïè ÁØ ª È»Ò Í Ó Δ Δ È Δ ΔÕ Ò appleó ÍÂ È Δ ÀÈΔ Á apple Á π«ª Δ È Δ Õ appleω«ïè ÁΔ ªÕ Ù «Á ÓÀ ª πºâδ Δ «Â ÂÛ apple ª appleδ apple  ÍÂ È Δ Δ Δ ÂΔ Á Í È

77 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 75 ÎappleØÒ Ï«ΔÕ Ó appleδ ª º ª º Óπ apple Á Ø««apple ÒØÂ Â Ó «apple ª ÏπºÒª  Óπ apple Ï ÎÀÒ «Õ «È «Í apple Í, Ȫ Δ «Í apple È Ó. ÏÒapple Õ. ÏÒapple Ó apple ÂÈ ÓÈ «Â Δ Â ΔÓ Ù ÂΔ È Ò Ìapple «Õ º Δ! «Û ««Í apple ÁΔ Ì º ÂÛ«Í ØÚ Δ «ÁΔ Áapple  «ÓΔ Â Ófi Á Õ «Ú Ì º «º º º Δ-«ÍºÒΔ appleø Δ ÚΔ Ï Â π Á Ò ÁΔ ÀÕ Ωapple ÈÁΔ À Ø Óπ Áapple «ÓÒ Δ øí»appleè ÁΔ À È Δ Âª «Á Δ Ìapple Ì ÁΔ ÀÕ Ù Ó Á ÿ Óπ ÎÀÒ «apple, ß Á ΩÒΔ- ΩÒΔ Øapple ÍÀ «apple Õ ÓÀ Ï apple «Ú Û «Úº Ï Ò È «Úº apple Δ ÁΔ Ø Ò Δ ÓÁÓ Â Ø Δ fi»ó apple Δ ª, ÏÒapple ÁΔ Óπ ºÏ Á ÈÙ «Úº Õ À«Ø apple Δ À ÏÒapple È Ò Â appleδïè ºË ÿ ÂØ Õ Ó appleáδ ÈΩ apple Δ Ó apple «Ë È ÂØÛÁΔ À, TÏΔÏΔ Δ ÏΔÏΔ Δ Í Í»È «È Ò apple À, Í Ø «ÂÈ ª Ò apple À πìè È Δ Ø «apple?u T ΔÓ ÕU ÓÀ Ú ÁΔ ª ÊØ apple Á Ï»  ÓÀ ÍÀapple ÍÂ È Δ ÁØ ÁΔ apple Û apple Δ ªÕ Í Í Â Δ ªÁ «ı»è Ú«Á Á ÚΔ È Δ Í Һ«Õ Ú... «Ø «À «Óπ ºÏ Á ÈÙ ÚΔ Ì È«Ù Â Ì apple»õ ÏÒapple ÁΔ ª º ª Á Δ ««Ó apple Ú»Á Á ÁÓª «ÍÿÒ «Õ ΔÓª ÓÒ ÎÛ Íappleª appleáδ ÁΔ À, TÏΔÏΔ Δ, Í «ÁÈ Ó ÒΔ Ø Δ ÏØÒ Ê «Ô Ø Ú Ò ÍΩÁ ÿapple Ó È Δ Ò Â... È È πèδ Ωapple ÏØÒ Êª Ò ÒØ Ø Δ Ó ÌΔ «Ï Â Ò Â À, Ω Øapple ÒΔ Ï Â Í Á appleâ ÀÕ Ò ÓÀ «apple Δ Ó apple Á» «Îapple Ó ÒΔ Ø ÏØÒÈ «apple Ò ÕU ÓÀ º ÁΔ Ø Δ È ΔÓ appleø«, TÈ Δ È Δ ΔÓ Ò ÂØ À, ÂØ Á Ø «ÂÈ π Áapple ÀÕ «ÂÈ ıó «ÀÕU ΔÓ ÍÂ È Δ «Û Δ- Û Δ Δ «Ú Ó apple «apple Á Ú-Ì Ú ÍÛ È Òº Δ Â «Îapple ÚΔ Óπ apple ΔÕ ÏÒapple apple apple  Á Ó apple ØÒ Δ ªÁ Õ ÓÀ ÚΔ «È ÙΩ È Ò ÏÁÒ ÏÁÒ Á Ò Δ Ï ÁΔÕ ÁΔ apple Í Á Â È Í Á ÂØ ÓÀ ÌÒΔ ÌªÂ» ΔÕ «ÈΔ πùδ  appleδfi È Ò ÓÀ Ï ÁΔ, ÏÒapple ÂØ ÚΔ πù Á  ÂappleΔ ª appleá È Êº Á Õ Í«ÒØ Âª ÓÀ ΔÓ «Ø Δ Á Ò Ï Δ Ï Ú ÒÀ ÁΔÕ Íapple «Ì ÓÀ Í ºÊΔ Ï ÁΔ Âª ΔÓ «Ú ÓΩ ÁΔ Â Û Ú «Ó appleáδ, T «Ï  À ÏΔÏΔ Δ - μò ÏÛ Δ Δ È ÏÈ È Ò Ø Â Ó Ù Δ ÀÍΔ- ÀÍΔ «Ï  À apple? Ø Δ ÂØ Ï Â À, Δ Ô Óπ ºÏ ÂØ È Δ?U T ºÒ Í ÒΔ Δ ΔÕU ÂØ «Û ÁΔ ªÕ ÏÒapple Ó Ù ÁΔ Àapple- appleδ «Úº Δ Á Õ ÓÀ ÚΔ Á ÂØ Í«Òª Δ ΔÓ Ì «Á ÁΔÕ «Á È Ëª Á ÚΔ È Á È Õ appleω«ïè ª Ó apple ÂØ ÚΔ «Á ÏÒapple Á ÓØ appleè Òº Õ º Δ Á appleè π Á Δ Ìº Һª «ÏÛÁ Õ ÏÒapple ÿ º ΔÈ È Ò Ò Á Õ Á Ó» π ÓÁ

78 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 76 Íπº Á, T º Ó apple Ï Δ ± ÕU  «Îapple ÁΔ ÓÈÍ Á Ú ÒΔ ª Δ ª Ú Ò «ÒÎ Î ÎÛ «Á Á Õ appleω«ïè πùδ Í» Δ ª Ó appleá «ÎappleÁ Õ Ó appleδ ª º ª Δ Ú apple ºÊapple» ªÁ Õ ÏÒapple Ó apple «apple Í ÁØ ª ºÊª ÒÀ ÒÀ Á  «Á, TÍ»ÈÓ ÓÀ Á «Èª º ª ºÊapple» ÈΔ Á Á Õ «È appleø Δ appleø «Ò Õ ÓÀ ÂÀ Ó Ù ÁΔ Ú È ªÕU TÈ Δ ÏÒapple «Âª πùδ Á ºÊapple» È, º Δ ÏÒapple ª ± ««Í apple «Úº apple» Í «ÁºÂΔ À Óapple πº appleó Ȫ «Îapple Δ«Ú apple «ÁºÂ Õ ÓÀ ª «º «Á Ò Ù Δ ÓappleΔ ª Ø Δ ª Ì ÚÈ Úª Á appleπáè appleè Ú ÒΔÕU TÓÀ ÚΔ Í»ÈÓ «Èª Ò Âª Ø Δ «apple ª ª, Ó appleδ È, ÓÀ Ófi Á ª  appleδ ÎΔ«Òß ÕU «Îapple Δ ÁØ «Ó «º È Ï apple Ó È Á Áπº ÁappleÁ, «Ò «Ù Ú Ì ºÒ ªÁ Õ Í Δ- π Δ «ÁÈΔ ÏÒapple apple  ÚΔ Ó apple ØÒ Δ apple«á Õ πì È -ËØ È Ù apple ÊØ Δ «ºË ÒΔ«È Ò ªÁ Õ Èª Á ÒØÛΔ Á Ó È Â ºÍÛ ÚΔ ÓÀ ÏÛ ÙΩ Â È Ò Í ØÒ zδá- zδá appleº ÒÀ ÁΔÕ Ó appleδ appleδá Â Í Á ÁΔ ÏÒapple Á Á «Á Á Õ T appleδ π «Í»ÈÓ Â appleδ»ï»appleâδ Úª Ó Ò ÁΔ ÀÕU «Îapple Í Δ μ Á Ø«Í Δ Ùapple Á Òapple ÎÛ Í Δ ÚΔ Â appleδî appleá, T º ÁΔ Ø appleè π «ÚΔ Â appleδ «apple ÁΔ... À È?U T Δ!U ÓÀ ÿ º ºÎΔ Í ÒÀ ÁΔÕ «Îapple ÊØÛ ÌΔapple «ÁΔ ÓÀ ÁΔ, T ÏÒapple Ϻ «º ÂΩ Ò ÓÀ ªÁ apple«á, «Â «Í apple È apple È Òº ÕU TfiºÒΔ È ØÚ Âª! ÀÚ ÈÀ «Ú Ø È appleº«apple, Ø Δ ÁπÈΔ ª ÁΔ ÂΔ È Δ Ø Á»apple apple Δ Óπ ºÏ Áª Δ «Á Ï Á apple»õu π Á Ê Óª Úapple Ï ª Á apple ÓÀ apple È ÂΔ Á π Òª Á Ï «ÏÈ Δ «È «Â Ø ªÁΔÕ Δ Ú apple Í Í«appleÚ apple ØÒ Í «Í ªÁ, Óª Ó apple Ò Δ ÏÛ Ï ÀÈΔ Â Á Δ Ú Ò Á Õ «º -«º «ÁÈ ÂØ «ÏȪ Ú«apple ª Úª appleá Õ ÓÀ ÏÒapple ÂØ Ø Δ ÚΔ Í Δ «Á Δ Á Ì Â È Δ Δ Ò «Õ ÚΔ Í ÿapple Í«appleÚ apple ÁΔ apple ºÒ Ó apple È Ò Δ ªfiΔ appleá Õ apple«ê ͺ Ø ÊØÛ ±È «apple apple «Á Íapple Ù È apple«á Õ ÓÀ apple Âapple ª ÁΔ Ø«ÙÙ apple ÁΔ ÀÒÍ appleáδõ ÏÒapple Í Áπº Û appleø᪠apple Áº Á «ÁΔ ÍÂÈΔ Á Ï ÒØÛ apple Â Ò Ù È ÁΔ «Á Δ Èapple Ï «ÁºÂΔ ÀÕ ÁΔ ΔÚØapple ÁΔ appleδ ØÚ Δ Á ΔÈ apple Í Δ ÈÚΔ «Á Δ ÁΔ Ù apple» Â Ó apple È Ò apple Õ ««Í apple Ìapple «appleùâ Â Ó ÁΔ À Í ÚΔ Òº Ú ΔÕ Íapple Íapple «È Ø«, appleºï È apple Ø Δ Øapple Ø Δ, Ø Δ apple ÓÀ ÁappleØ ÏÁ Ó apple Â Δ Ú apple ÚΔ Ø ªÁ Õ Íapple ÓÀ «Á «Ù  ÍØ Ó apple «Á ÁΔ «ÀÚ Δ ÓÀ ª Ú«Ó ÌappleÓ «ªÁ apple«á È Õ Ω Ú appleδ ÏÒapple È Ófi «, T«ÚÙÚ Óπ ºÏ ÁΔ ÍΩÛΔ Á Í«Ò ÀμÍ ÀÕ ÀÚ ÈΔ ÈÀ «Ú Ø appleº ΔÁΔÕU

79 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 77 ÏÒapple Á «Í apple ÁΔ ÓÀ  apple»appleâ Δ fi ÚΔ ØÚ Õ ÓÀ ª ÒØ Δ Ó Øapple Ø Δ Í Δ ΔÕ ÓÀ Í Á «Í apple ÚΔ ÓÀ È ΔÏ È Á ª ÓÀ ª Ó ÛΔ «Δ º È Ò apple  ÁΔ Ë Úª «Ï apple ΔÕ ÏÒapple Á Ê È Ò Δ ÓÀ «- Ø Δ Ø Δ ªÕ º Í»apple ÎÂ Ø «À ÏÒapple ÁΔ È Ò È ÓÀ«Õ ÍÂ È Δ Δ μ ÍÀÛ «Òº «Í ÓÀ «Â Δ È Δ ÁΔÕ fi ÚΔ È Δ Ò Á, ÿapple ÚΔ Úº Á Õ Δ ºÒ ØÚ Δ? appleω«ïè ÏπÒ Á À ª «fi ÍÀ ÁΔ ªÕ ΔÓª Ó apple ØÒØ ÎÛ appleω«ïè Í «Ò «Òº ÍÀ ÁΔ ÀÕ ÓÀÊØ È -Ï È Íπº ÁΔ ÚΔ À, T«Ï  À ÏΔÏΔ Δ Í Íapple Ù È apple Â Ø ÓÈ Δ Ï Â appleè Ó ÓÈ Ò Ø Â ÕU È Δ È Δ ΔÓª À Δ ÂØ Ø Δ Ï Â Δ È Δ Õ ÊØÛΔ Δ ÂÏΔ Â Δ Δ È Δ Õ «Ò «Á ÁΔ ªÕ Íapple Ó apple ÓÈ ÁΔ ÒÂ Ó apple «apple ÂØ È apple ÁΔ ÀÕ «Í È ÓπÓ«È ÀÕ appleω«ïè  ΔÓ ÁØÚ Í apple «Úº apple ÈÕ ÓÀ ΔÓ Ï Á apple ÒÀ Á «Ù apple apple Í Δ» Δ apple apple Ï apple ÚºÒ «È Ò ªÁΔ ªÕ Ù Ó Á Í Úº apple ÈÕ Ù «ÁÕ Î Ìapple ÂØ Δ ÒΔ«È Ï Á apple Δ ØÚ Δ? Ȫ ÁΔ «Â Δ È ØÚ ª À Δ Δ ÍzÏ ÒÓ Í Δ πº ØÚ ÎØÈ ÚΔ Ï Á Δ ºÒ Ø Δ ØÚ Δ? È Û Δ Δ Δ ÒΔ«È Á «È Ó apple ÏÒapple Ú Ó apple ª ÍÀ Õ Ù apple appleºï Á Õ Ó apple ØÒ «Ò apple appleø Δ È Â Àapple È Á Íπº«TÍ»ÈÓ Â± À «Ó «ºÊ? ÓÀ ª  apple ÚºÒ «apple ΔÕU T ª Δ ÓÀ ÚΔ ÊØ ÚºÒ Δ Δ ΔÕU π ««fi, TÂÀ «ÈΔ Ú apple Ófi ««ÚÙÚ Â ËΔapple appleº«apple Ô apple «ÒΔ«È È «appleõu Ó appleδ ª º ª fi» Í-Óπ apple Ú«Â apple, TÊØ ÎØÈ ÚΔ «Úº Î ΔÕU TfiºÒΔ È ØÚ Âª ÂÀ Áº ª «Δ ««Í fi apple»appleδ Ó È Â Ï Ï ÎØÈ Ó apple apple Ï Δ Ï«Δ È Δ, º Δ «ª  º  apple ØÒ «ÕU ÏÒapple ºÊ È Ò Ó appleδ ǒ ÊÍ-ÊÍ Á, ÓÀ «ÁÒ Á Òº Õ ÿapple Í Á ÓÀ apple Áapple «Ò Ò Δ ØÒ ÛΔ ΔÓ Á Δ Âª, «º ÍÒ «Úº Δ ΔÓ ÁΔ Óπ apple È Â Ó appleδ ª ÈΔÚΔ ª º ª Ø «Ú appleδ Á Â È ÍÛ Ò ΔÕ T ΔÓª Ï Â Ó, ÓÀ appleω«ïè Ø Á Ò» ΔÕU T Δ À ÏΔÏΔ ΔÕU appleδ «Δ Δ ÁΔ Ø Ï apple Ø Δ Â ÓÀ Ï Á apple ΔÕ appleω«ïè ̺ ÏÒapple Á Ò «ÏÛ «Õ ÁØÚ «Ú Ó ª Δ «º Á» «ÓÒ Ø Õ «Îapple Ω Δ Ω Δ ÏÒapple È Áº Ù apple» Δ «TÓÀ Ï Â Úº Δ Íapple ÏÒÓ Î ««apple Δ È «ÁÈ ÂØ Ó apple ÎØÈ ÚΔ Ï Á ΔÕ Ó appleδ Ú ΔÎ ΔÚØapple Í Íappleª  ΔÈ appleè

80 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 78 ÁΔ apple Ó Á Òº appleπíà Ó apple Δ ÀÕ È -Ï È apple Ù «Á ÒÓ apple Δ ÀÕ Íapple ÂÀ Í ͻÈÓ Ó appleδ Î «ÈÀÙÒΔ «π ÙÈ Δ À? ÓÀ «Ú  «ºÊØ ÀÈΔ apple Ó Á «Â Ó appleª Ô apple, ÓÀ ª º ÒØ ª Á ÒÀ Á apple ºÍ«º Ø«apple«È ØappleÕU ÓºÊ Â ºÊ appleº ± ÿδ Ø ÈΔÚΔ Í ÏÀ «Õ TÈ Δ ÏÒapple Â Δ ÀÈΔ ÀÈÙÈ Èª ÒÚØ ÍÒΔ, ͪ Ø Δ, «Ò ±ÙÈ º Á ÕU TÈ Δ Í»ÈÓ Ø Δ apple ÈΔ «Á Á ÕU T º È º Í «ÁºÂΔ Õ Í Áappleª ÈÚappleΔ, Ù «Á ÁØ Âº ÚΔ Ø Δ «Â Ó ÈΔ Ø ÓÀÊØ ÀÈΔ Úº Δ apple Ó Ò Δ «appleî ÁØ «ÁÈ Ï Δ, «º ºÊ ÎÀÒ Ú «ÂØ Ó Ó appleδ ÓΔapple ÓÀ ÈΔ «Á ÁΔÕU ÏÒapple «Èapple Ù «Á ÏÀμ  º ª ÓΔ Ò «Õ ÓÀ Á ÍÀappleª ØÒ ÏÀ Δ Ï Â Á apple ÁΔ Íapple Ù ÈΔ Â «Èapple Ù È fiºòáδ Ø Δ Á «apple Ú Ò Í ÏÀ ªÁΔ ªÕ ΩÒΔ- ΩÒΔ Á Ú Ò «Ò ÁΔ «appleú ÈΔ «, TÓÀ ÂÀ «Ò «Úº Á È Δ Ú ÁΔ ÏÒapple, È ÓÀ  appleδ Á Δ fiºò ÁΔ ª, Â Ó apple Ò Δ Δ «Â ª Úapple Òß«ÿ Õ Ø fi ÚΔ Ó apple À  apple ÚΔ À  ÓÀ Ø«Ø appleω«ïè Â Ó apple Ò Δ º È ÍÀ «ÁºÂ Δ ÓÀ Ú ÊØ Á «Á ª ΔÕ ÓÀ ÏÒapple Ϻ ÊØ Ê ΔÁ, «ÍÀ Í ÓÀ Δ»È «Á Á Â Â Δ ÈÏ ÛØ Ó Â Íª Í Δ «Á Δ ÁΔ Ù apple»  appleδ, ÒÁΔ- ÒÁΔÕ ÏÒapple È Í «apple πº Ó appleδ ØÁΔ «Úº appleº «ÁºÂ, Ó apple ÁØÚ ºÊ Í«ª ºÊª «Úº ÿ º «Á ª ÏØ«Ò, TÈ Δ È Δ «Â appleδ  appleω«ïè ÁΔ Ó È ÈÕ º ÚΔ ÍÂ È Δ «ÈΔ Ú appleδ ± Ó appleδ ÀÒÍ ΔÂΔ À, ÓÀ  apple «È «Ú π Úª ÕU T «È ÚΔ ÁØ Â Δ Ó apple Í»appleΔ Âapple ª ˆ Ò Ó Ï, Øapple» Á ˆ Ò ÓÕ Í «Â È Ïº Ø, appleω«ïè, ͺÒÚΔ Â «º Øapple ÁØ ª Á Ϻ Õ «Îapple ͪ «È Δ ØÚª, «È Ó- apple Ø ÿapple Á, Â Δ apple Ó apple È Ò appleú «appleø Õ «Îapple ÓÀ Δ apple ÁΔ Ï º «Á ª Δ, apple «Ë È Ïº«ª  ÊØ Â «Á Δ Õ ÏÒapple Â Δ Ó apple È Òº Ø, ÓÀ º «È º» Δ, ̪ Ì È± Δ, «Îapple Â Δ ÓÈ «appleø Õ ÓÀ Ó ÚºÒ ºÒ ÁΔ «ÁÙ ÏÁÒ Ó ΩÒ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔÕ ÏÒapple ÚΔ appleøó «Ø «Õ T«Îapple ÓÀ Í Δ Ó È «apple» ÕU ÁØÚ Á Á Δ «Ú appleδ Íapple Ù ÈΔ Ì ºÒ Δ Õ Á» «ÁÈ πì ÓÀ ÏÒapple È Ò ÏÀ «È ÍÀ Δ Ú Á «ÁºÂ Õ ÒΔ ÁØ «ÁȪ ÁΔ Í Δ Â Í Δ ÍÂÈΔ «ÍÀ Á Ó Ù Ó Ù Ò Δ Ó apple Ø Á Ú Á apple «Í Ò «Õ Í Áappleª ÈÚappleΔ Òßÿ ΔÕ ÓÀ apple  º ÎØÈ apple Δ appleáδ apple Δ, ÏÒapple Á ÎØÈ «Úº Î Á «apple Õ Âª «Á Δ ÁØ Δ «ÈÏ Û Ø «, Ì ÂØ Í«Òª Ò ÂÀ Δ apple» Õ º appleª ÈÚappleΔ Ø Δ ÏÒapple ª «Δ È Δ, È Δ Ø Δ Ò ΔÂΔÕ Δ ºÒ ØÚ Δ? Δ Íapple ÏÒÓ Δ?

81 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 79 º Ó apple»ò Δ È ΔÂ, appleω«ïè»ò º ÓÀ «Ú Û «Ú ÒΔ Í apple «Úº Ï ÀÈ-Íz Ù È apple Δ Â «apple πº ÏÀ Δ ªÕ ß ÀÈΔ «Á À «Ó apple ºÊ ÍÀapple π È Ø Í È Õ»apple ÚΔ Δ ª «ÁȪ Á È Δ «È «Ò Õ «ÁÈ ÚΔ ÒΔ apple  Úapple ÓØÙ È Ï º Ò Á ÀÕ Ø Δ ÂappleʺÒΔ Ó apple Áapple Óº ªÁΔ ÀÕ Ωapple ÚΔ Δ Δ À, Ó Ù «ÁΔ Ø apple«áδ ÀÕ Í Δ apple πùδ Á appleδ Δ Í Ó Ò Ó ÈÁΔ ÀÕ ««Ó ÈΔ Â apple» ÈΔ ÂΩapple  ÓappleÁ ÁΔ ˆ Ò ÓΔ Ø πùδ ª Ì ÒÁΔ À? «ÁØ «Óº ÏØÒª ÁΔ ˆ Ò Ó Ï ªÁΔ À? T Ø! ÓÀ ÚΔ Δ Î Ò± «Δ ª ºÒª Ø ÏÀ ªÁΔ ª, «È Ú apple ÏÒapple È Ófi ««, TÈÀ «Ú È Ø«appleU Íapple ÓÀ Í apple»apple appleè ΔÁ ÒΔ«È, Ø Á º Δ Ø Õ ÓÀ º -º appleáδ  appleáδ-â appleáδ appleπ ÁΔ ª Íapple «Îapple ÍÂ È Δ ÁØ» Δ º ÒÀ ÁΔ ªÕ ÏÒapple Ïπapple È ÓÈ Ú, «Á Á «T Á ÒΔ«È È Δ, ÀÚ apple Î Ó» Δ ª appleá «ÎappleÕU Íapple ÓÀ Á Ø ÚΔ appleπ È ΔÕ Ó appleδ Ï ÀÈΔ È Ó apple «ÁÒØ «ÁÓ Ò «ÏºÁÒª Úª ÿ apple «Ò Õ º ΔappleÚΔ ß, ÏappleÎΔÒΔ Ú Â ÛΔ Ò Δ Ëπ Á «Ú ÓÀ º È Δ Δ Á ÁΔÕ Íapple Ó apple Áapple ÚΔ Â± È fi º«Ò Ø«ΔÕ TÏÒapple ± ÁØ Ó apple ØÚ? Í»apple Á Í»apple Ó apple Õ ÁØ Â apple È Ó Ó apple È Ó È Ò «Ò«Ú? ÁØ ÓÀ Ó «Úº Í «appleùâ Á κ Ò «º Â Û È Ø Δ ØÚª Δ? Óπº Δ «Îapple «Ò ÓΔ Δ ÁΔ ÕU ± apple  ÏÀ Δ Èapple ØÂΔ È ÓÀ Í««Â ÙzΔ Ò ÏπÒ Δ Â ØÒ Í Δ apple Δ Â ÏÀ Ò Δ «Õ ÓÀ ÏÀ «Á ª Δ Á º π Òª ÁΔ Ïπ Û apple «ÁºÂΔ, T ØÂΔ!. ÏÒapple «ºÊ È? «È Δ? «È «ÁȪ ÂØ «È Δ, Ø Δ ÎØÈ, Ø Δ ÓÀ Ȫ Á? ØÂΔ È Ó apple Áapple ÎØÒÚΔ ª È appleª apple  º «ÁºÂΔ ªÕ «ÏȪ Ø Δ Ú Ï «ÁºÂ, ÌΔapple «Δ Ø ΔÕ ÒΔ«È Á «Í Ò «º Ï Ò È Ó Óapple Ø ÏÒapple Á μ Δ º ÁΔ Ú Ó apple ÈΔ Í ΔÕ ΔÏ «Òº «Âapple ª º Õ Øapple Δ Ú ª ÚΔ appleò- º Ø Δ ª, μ Δ- μ Δ º  ÏØÒ Ófi fi ÚΔ ÈΔ ÍÀ Á Õ «º πùè Ó Ó ΩÒÕ ÓÀ Àapple ÈΔ º ª ÎÀÒ ÁΔ ØÂΔ ÚºÒ ÍzÙÈ ÂÓ È appleª È Ò Ú ÁΔ ªÕ «Îapple Í Δ Áº Òº ΔÕ T apple Í ÁØ Âª ÏÀ È, Í apple Δ ºÒ apple Δ ÀÕU TÍ apple Δ?U T» ÊØ Δ Áº«apple È?U T Δ ØÂΔ?U ÓÀ ÒΔ Â Â ÚÒΔ Δ Ì fi È Â π È Ò ΔÕ T Ȫ Á Í Δ Ú ΔÎ È Ò apple ΔÈ Ó Ø «, Í Δ ÍÂÈΔ Â Ï Δ ÁΔ πùδ

82 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 80 Á Í apple Δ apple apple È Í «ºÊØ Á ÁØ Âª ÕU ÓÀ ÌӺ«apple ª Úª» ØÂΔ Á Ó» ÚºÒ Á Δ apple Δ ΔÕ ÚΔ ÏØÒΔ apple Δ ΔÕ Í ÈΔ Δ fi «ÓÀ, Áapple ÚºÒ ÒΔ Δ, «ºÊ Í apple Δ ºÒ apple Δ ΔÕ ÓÀ Ó- π Ó» Δ-ÏØˇΔ Ï μê Δ ÏÀ Δ ΔÕ ÊØÛΔ Á apple Ï Á ØÂΔ È Ò ÏÒapple ÚΔ Ó apple Ó Û ÈÕ TÍ»ÈÓ «Ú Ø Â Δ? Â Δ ÒΔ«È «? ÓÀ ÊØ «ÈΔ Ú apple ÓÈ ΔÂ Õ ÊØ ÒØ ÿapple ÓÀ ÊØÛΔ Á apple Ï Á È,  apple ØÒÕ appleδ ºÒ Ófi Õ appleπ -appleπ ÏØÒ «apple Δ, Û- Û Õ ÍÒΔ Í»ÈÓ ÿapple ÒØÕU Ó apple ØÒ Ø Δ ÚΔ Ú Ò Ï Δ È Δ Δ Ï«Íπº Ò ΔÕ ÊØÛ «Ï ºÒ Îapple, TÓπÏ apple Δ ÊØ,  Â.. º ÂØ Ï Á ÓÀ Á ÚΔ Ê È Δ ÁΔÕU È ºÊ ØÛ Í Í Ì ÒÁΔ, μêø μ ÛΔ Ø ΔÕ Ó apple ÁappleØ Ì fi ÂÓ Ø «Õ ««Ì È Â± È ÁΔ ÓÁ Ó appleø Óº Δ ÂÏ Δ Úª appleªõ Ó apple «apple ÍΔÒ Â ÏπºÒ ÈΔÒ ÍÀ ÈÕ Ø «Δ Ø πíè «Úº ÚΔ Ú ÍappleÈ ÁΔ ÓΔÁ È Δ ΔÕ ÓÀ Ó Á ÁÓª ÿapple ÚºÒ ÓØÛÁΔ ªÕ ÿøapple «Èapple Ù Á «apple Óº «Ó apple ÁappleÕ apple  «Úº»Ò Á Ϻ Ú «Ò «, appleω«ïè ª ÓÀ»ˇ ÒÀ Δ È Δ ΔÕ» Δ»Ò ÚºÒ ÓØÛÁΔ ªÕ appleω«ïè»ò ÂØ ÒÀ ÿapple Í Á Ú Ò «Ú appleπ «, Δ Ú«apple ª Á ÎÀÒ Úapple Õ ÿapple Á Δ ÓÀ «ÏÈ appleω«ïè ÚºÒ «Ë È ΔÂ, Í Óapple ÏÀμ Â Ó»Ë Ó» «º Í ΔÕ μ Δ- μ Δ Ë ª Ó apple appleø ÁΔ apple Δ «apple Ó» Á Õ È Ø Δ ºÊ Ó apple «apple  ΩÒΔ- ΩÒΔ «ÎappleÈ Òº Ú Ò Òª ÁΔ Ø Í, ÓÀ ÂzÏ μ ÁΔ ªÕ Ù «Á ÓÀ Ï Á appleè Ì ºÒ Δ ΔÕ T«appleÒÀ Í»ÈÓ, appleδòà ÍÒΔ, Ó appleδ ºÒ π Ø ÕU Ó apple È Û Á Ó apple Áπ Ò Í Δ Ïª ÚÒÁ ÓÀ È Û «º ÁΔ Ø«ÙÙ appleá ÏÒapple ÏØÒ «apple ΔÕ ÓÀ Á ºÊ Í apple Á»apple ÏÀ ΔÕ È ÚΔ Í ºÊ «Íº «º «Ò Õ fi Á apple Ò Δ ÁØ ª Áapple«Ó È «Ì È È «Õ appleω«ïè ÚΔ ««Ó «Û ÏÒapple ÁΔ Ïπº Ò «Úº ÚÛ ÏÀ «Õ ÏÒapple È Ò Ò Á «Í apple appleá «apple Õ «Îapple ÏÒapple Á Á «Òæ, TÍ»ÈÓ ΩappleΔ, ÓÀ ÂÀ appleδ ºÒ Áº Á ΔÕ Íapple Ó appleδ  apple Ó ÁΔ, μ Δ Áº ÁΔ «ÓÂ Δ È Δ Δ ÍÀ ÁΔ È «ÁȪ ÁΔÕ ÎÀ Ò Ú Ò «ÁÈ Ó appleδ Ú ΔÎ Â Á Í apple πì Δ Ó apple ÿapple Õ Ó appleδ Ú ΔÎ È Δ apple ÒÂ Ó Ò Δ ΩappleΔ Ó ΔÕ È Ï Δ ÁΔ Ò ΔÎ Ï apple Ø Ú «Í ÒÀ «Ò  º ÂØ «È appleè Á Ú Á ÚΔ ΔÂ Õ «Îapple Í»ÈÓ ÓÀ Δ appleá, Â Δ Áº Ø? «Ú apple «Á Á, Á «È ÿapple Ú «Í ΔÕ ÓÀ ÚΔ Í Δ Ï Δ Ï apple Ø Δ ÓÀ appleè Á ÎÀ Ò «Ò Õ apple «appleùâ Á apple Â Ó apple Í apple ÚΔ «Δ Á ΔÕ Í»ÈÓ ÓÀ «Îapple Δ appleá ± Δ Áº? ÓÀ  apple È Ò ËØ È Δ Δ ͻÈÓ ÓÀ º ÚΔ ÂÀ È Δ «Í apple apple᪠ ÓÀ È ««appleùâ Í «Ú Δ Ï«apple, Ó Ù «Á Δ ÌappleÕ

83 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 81 «º ÏÀ Ó apple ÚºÒ ÚË Á Ó apple «ÏÈ «Ú Ï ÁΔ Δ ÂØ «Îapple ÏØÒ Òº, TÍ»ÈÓ Â apple ØÒØ «ÈΔ ÚΔ apple Ó ÓÀ ÎÛ Δ Δ, Ì ÒØ ÍÒΔ Õ Â apple apple ÍÀ Ú «Í appleª, «º «º appleπí«ú «Í...ÕU Ó apple Ïapple Á Û Í «Õ Ó apple º «Îapple Ìapple «, TÓÀ Ø Δ ÚΔ Áπº È Δ «Â appleδ Ú Δ Â Ïº Δ «Ú «Í Δ ªÕ ÓÀ πù ª Ó apple È Δ Âª  apple ª ÿapple Ú«Õ Ì Ú «Øapple È Ò Δ ΔÕ Íapple Ø Â± ÍÀ«ª ÁΔ ºÒ appleáª, ÍÀ«ª Á «Ï- «Â Ï Âª ± Ó apple È Ò apple ÒÚ ÏÒapple, Ó appleδ ª Ì ÚÈ Úª Á, Ó «apple ª appleó Ȫ Á,  apple È Ò πí«è ª Á, «Ï-«Â Ï Ó apple È Ò «Ú apple? «Ï «Â Ï Á Á ª ÓÀ Á?U Ó apple «apple Ì Òº Õ º ª Ò Ò- πapple Ø Δ ªÕ ÓÀ μ ÒÓ appleδ ØÒ ÁΔ ª, «º «º Δ ÁΔ º ÏÀμ  appleº ÁΔ Δ, TÏÒapple «Â apple Ó È Ø Ó apple ØÒ «Í, ÓÀ Ó Ù «Û,  appleδ Ô Á Áπ, ÍÒΔ ÚΔ ÒÀ ÕU μ «Îapple Ó apple ØÒ Á À, TÍ»ÈÓ, ÓÀ ÂÀ «Í apple appleá ª, ± «fi È apple, ÓÀ ÂÀ Ï Â «Í apple appleá ª, ÓÀ Âapple ª  apple ØÒ «appleª, «Ú Í«Òª Á Δ, ± «È appleõu ÏÒapple ÂappleÒ «º Á Ó apple È Û Á ÀÕ TÈ Δ È Δ Á È Δ ÏÒapple, ÓÀ Í Δ π Δ Ò Δ «Á º È Δ Ø ÁΔÕ ÓÀ ÈΔ Â»ø Í apple «Ë È Í Δ ÎÀÓÒΔ Á Ú Õ ÓÀ º πº Δ ª, «Èª ºË- Ë»apple «Á «appleù«â ª Á apple ««Ó apple ÁÓ ÿ º Á Õ ÓÀ Δ Á Ó appleè ÁΔ «Ó apple»ø ΔÕ Ì Ú ÓÀ ÏπappleΔ Âapple ª º πº Δ ªÕ ÓÀ apple Ó È ÏÀ Í ÏÒapple Á ºÊ ÎÛ «Á ÁΔ ªÕ Ó È «ÓÈ È Ò Ó apple ºÊØ ÏÀ ÎÛ μ ÛØ Á ÀÕ ÈΔÚΔ Í Δ ÍÀapple «ÿ Δ Á Ï apple ÚºÒ Â apple ªÁ ÀÕ ÓÀ ÚΔ «Íº -«Íº ªÁΔ ª ÓÀ ÁΔ apple apple Ø ÁΔ Ú π apple Δ ÀÕ ÓÀ Ï Á apple Ú «Í ÓπÛ ÍÀ ÁΔ ªÕ øíapple - «Í «π Á, È apple Á Ú Δ, Ò ÒªÂapple Δ ø Ã«Â Ò Ò ÚÀ ΔÚÈΔ ÂØ Ï Á ÓappleæÊ Δ apple apple»í «ÒÚΔ Á ÈÚª Δ ø ëapple»Í «ÒÚΔ Á «Ê ø ëapple Âæ Á ÍπÂÒ Á Í apple«á ª ««Ï apple Ï apple πøá «Ó ««apple apple»í È Δ Ø π Á øâappleδúδ «Ò øïøëª «Ú Ø Ã«Δ«Â ª Δ π ÍÃÂΔ Ï appleóπ Δ Ófi «Â apple ΔÂΔ ÁΔ Õ -. appleï Δ «øÿ Íà ٠: ÍappleÚ Íà ÙÈ, ÒøËapple ÓπæÒ : appleπí, Í È : ADD

84 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 82 Δ / ı»è Á «appleùâ / - ÚΔapple Ωapple ÌæÒÓ apple apple Í ÚË Δ ª Á ª Òæ«Ø«ΔÕ ø Ì Δ ÏΔÒÁ appleδ «Ó ΔÕ È Û πapple Δ πμíapple Ø Δ ÒÀ ÀÈ ª Ò Δ ÏÀ Δ æ Δ π Òª ÁΔ Â Δ Ï ÈΔ È «Õ Ø... Ì π Ï ªÁ Ì Δ... «Δ Δ Ø Δ æò ÈΔ... Ïæ π È Δ ÈΔ Á ÂΔ øáapple «È appleó È Õ Í Ò ÁΔ æ ÏΔappleØ È Â Δ Ï ÈΔ Ú Ï «ÁæÂ Õ ø ÌÀ Δ ÒÁ ª... Ú apple Òæ Δ»ø Û Ó apple» «μ Ú appleδ... Øapple... È apple πøá Õ «Í Ò Á Ìapple Á«ÚøÁapple πμêø «ÏȪ Í Ò Á Ø Δ πμâapple π Δ Δ Ò «Õ Δ Ø Δ πûδ «øá Úæ Δ apple Ï Δ...Õ Ï ÈΔ È Î apple Í Ò ÁΔ æ Íπæ«Õ Î apple «ÏȪ πμâapple π Δ Δ ÏØÒΔ, ÒÀ Ì Δ πûδ ª Á Á Ó... Ï È ÿapple ÒΔ ª ªÁΔ ª È... appleæï «Â ÌπæÒ ªÁ... Δ Á «ÁøÁ... π ÁΔ ÚΔ æ  ªfi Ï Δ ÂΔ... Ò ÌÀ ÓÈ ΩÒ È «apple È ˇ ËΔ ª «Ë Δ ª Û æ æò ÿæ È... Óπø«ª Á ª È Δ... Ó apple ÁØÈØ ÍØ ÒΔ... Δ π Ó Δ Íæ Ø ª... Δ ÈΔ Ω Ú Í... ÒØÛ Âª Âπ Δ ıπá Ø... Δ Í Íapple Ì «ÁøÈ ª... øó Δ Âª «Ú ÚΔ Ëapple appleω È... ÒÀ Áæ ÌÀ π Ó appleδ ª ª Ïappleª Òæª È... Ó appleδ πæ Δ Í Δ... Á Ø æ Áπ Á È... Ú apple Ú apple πμ ÈΔ πøá... Óπø Ó apple» Δ È «Ò... »ø Δ Áæ Δ appleª... È Δ ÓÀ Û È Ø Δ È Δ Ó apple Óπø... Áæ Δ «Ú Óª ÍÂøÁappleª Øˇ... π Ï» Δ π ÁØ ÁØ Óπø«Á Õ æò Ó appleδ Òøÿ Δ-Òøÿ Δ... Á «ÓÒ Δ ª Á Í ÒΔ ª... «μ æëδ πûδ πøáδ ª æ Ò- Ò Íπæ ÁΔ... Ò Á Á Ó Ω «μê ÚΔ apple«... apple«âª Ó apple Δ ÍØÂ Õ «Ï ÈΔ È ÏΔappleØ Á Ó»ø ÚæÒ Âæ«Õ Ù «Á π πóδá Δ «ÏΔappleØ π ÁΔ æò ÁΔ ÓΔ Ìapple Δ Íapple ÏΔappleØ ÍÂ È Δ «ÛΔ ª Ø ª «Úμ πæïδ Ø Δ ΔÕ Â Δ Δ Âπ Δ appleø Δ Ò Δ? Í Ò È Ï ÈΔ Íπæ«Õ ª ª ÒΔ ÓÀ ª...  appleδ Ï Ï È ÚΔ ÒΔ...Õ Ï ÈΔ È «Õ «μ «μ apple apple «appleùâ Á apple apple ÈÕ ÿapple ÒΔ Ø «apple ΔÕ Í Ò Ìæ Èæ appleáδ Ó È ÁΔ ªÌ- øì Δ appleáδ «Îapple apple Δ ΔÕ øáapple π«apple ª ÂØ Δ ª π ÁΔ ª ÁØÚ È Áª, æ Â Ì Δ Ï ÈΔ ÏÀ Δ ª ÈÕ Ï Δ Ì «appleùâ Á apple æ ÈÕ ÈÚappleΔ Á Ó ΔÈ æâ π Ú Á È apple Ø æ ΔÕ Í Ò ªÌ øì Δ apple ÎØÈ Â À Ú «Ò ª Á, πapple Δ ª Ú «ˇ ª Á  Øapple «Èæ πæ Á «Ï «Â Ï ÈÏ Û apple Δ ΔÕ «Ï» È ÚΔ Ø Δ «ÁÈ π æ Á È Δ Á ««Ï appleδ È Õ Ï ÈΔ È Í Ò ÁΔ æ Â È Áª «, ÒÀ «π È Âª appleδ «øá Δ Óapple Δ Á «ø «Ó«apple ª, «Á Δ Ï Ò ÓΔ

85 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 83 ÿøûδ Úª» «æëapple Δ appleá ÂπappleΔ ªÁΔ... ø Ø «π æ ª ÓΔ «... Á Òæ ª È Âª» ÚΔ πá Δ È ÒÀ ÒÀ Δ ÂΔ...Õ ÏΔappleØ ÒøÓΔ æíδ ÂØÛ«Á ª apple ΔÕ Í Ò Ì πæfi π ÚΔ π«apple apple Δ ΔÕ Ïæ π «Ú «Ú «Ú  Òøÿ π πøáδ ΔÕ È»Í Ù Â»ø æ Ó apple È ˇ πøá Õ æ ª Ø «appleá øfi» ª Í»øfiÁΔ Í Ò Í ÓÈ Í ÍÂΔ È»Í ÁΔ ª Ô Áª π ΔÕ ø apple»apple «Ò «Úμ ÏÂΩapple Ê Á apple øó appleá πappleá Ú «øÿ ÁΔ «ÒΩÂΔ ËΔ Í Ò Ωapple «ÂøÈ Ìapple Úª ÁΔ ÌÀ ΔÕ ø apple»apple ÂØ Δ Ï appleúδ apple, ÏΔ Δ apple Í«Ò Ò Ò «Úμ Íà «ÓappleΔ Δ apple Òæ ΔÕ Íæ Δ π Òª ÁΔ πóapple «Úμ π Á «Ú Í«Ò ÂØ πμâapple ÚæÒ ÂΔ π «ÒØÓΔ apple Ú Á «μ «Í «Úμ Ø «Õ Í Ò Á ÍÂΔ Í Ï Íπ«Ò «Ú øó appleá ΔÕ ÁØ Ìapple Úª ÂØ Â ÁØ ÌÀ ª ÂØ Ø È»Í «øÿ Ï æá» Â ΔÓ ÈÁ apple ΔÕ π Ï Ùæ «ÈÓÈ «ÈΔ «Úμ ø«ó Í«Ò Δ Íapple π «Úμ ª ÚË» ΔÚÈ ÍÃÂΔ ØfiΔ ΔÕ Í Ò ΔÚÈ- Ê Á apple»í «Ú Í π Ï æá ıπù Δ «π «π «øè ÚΔ «appleùâ π Á π ÿapple πûδ ª Á Δ π Á Õ π ÍÛ Δ-«Ò Δ πûδ È Ò «Ú appleú π πøá ΔÕ Í Δ Óª ÌÀ ª  Ìapple Δ ª ÁΔ Óæ ÂØ π» ΔÕ «apple π È Ø«Δ ««Ú appleúªú ª ÍÛ Δ «Ò Δ πûδ È Ò Δ Ì Ú Ù ÒØ «Ø «Δ Óapple Δ ØÚ Õ ø Ì ª «È Ê Á apple πappleá Ú «øÿ ÁΔ ËΔ ÁΔ Áæ Í ΔÕ πμëapple πappleá Ú «øÿ ÚΔ Ø Δ Í«Û «Ò«ÈΩ appleδ appleá Óπø ÒæÌ ÓπÙ«Ò Ø««Í ΔÕ fiæ Δ πappleá Ú «øÿ È»Í Í øá «Â π È πûδ Á Ò Δ ««ÁæÂ Õ Í Ò appleø -apple»í Íæ Ø Ï πâ Ø Δ, ÒΔ Ú ÒΔ Óπ«apple ΔÕ π Á «apple ÓØ apple  Ùı Δ Â ÂØ π Á Ù«apple «Úμ øóδ ÍÒΔ Ø Á ÍÂ Ò Á ΔÕ π Ú Ò Í Ò Íæ Δ ª ÁΔ Â È»Í Â Δ Ò Á ΔÕ fiæ Óø Δ Íæ «Ú Ø «Õ Í Ò È Í «Í «Í «Úμ  ÈÍÛ Í«appleÚ apple «Úμ «Ú Á Á Í«Òª ª Ï πâ «È Øapple Δ Íapple ÂΔ Δ È»Í Á «Í apple È π Á «ÁÒ «μâ «Ò Õ ÈÚøÏapple Á Ó ΔÈ «Úμ π Ȫ Á «Ú Ø «Õ appleáδ «ÁÓ πμâapple Δ ΔÕ «Í ÂØ Í«Ò Â «Îapple Í«Ò ÂØ»Ò Ú Ò «Í Âæ Í Ò Δ apple appleè ÍÀ Á Õ «Ú ÂØ Í π Ó Δ«È ª Ï Á ÁØ Í Ò Í Òæ «π Óª Ï È Ú ÒΔ Âª È»Í È π Á ÒøÏ apple Á «Á ª Í«Ò «appleè Á ÎÀ Ò ΔÂ Õ π Ï Ï Ï Í» ÚΔ È Ò Δ «Ò πøá ΔÕ π ÁΔ «æò È Ò «Ú ÿapple «Úμ Ìπ Ò «Õ æ Û ÒØ ª Á π ÈΔ øóá Ø Â apple øó Òæ«... πù ÈΔ πøá «Õ ª Âπ Δ appleø Δ Á Á Ó apple ÊØ Ìæ Á ª... Ê ÍÀapple È Í «Õ ÏΔappleØ È «ÏȪ Ø Δ æò π Ófi Í ÂÚ π «Áæ ΔÕ È»Í Á Ì Δ ª ÚΔ Ò Á Δ «È»Í ÿapple ÂΔ Á øó «Úμ æê Ú π ÍÀ Á Ù «Á ª Ì Á Õ π ÁΔ ª Ìapple Δ ª Ø øáappleø øáappleδ Í Ò Á  πù ÚΔ Δ «π «Í Ò Á πø«á ª π Í Í Δ Ó appleáδ ª È Â π ÚΔ «Δ æò «apple Δ ª È «Í Ò ÿapple øó

86 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 84 apple π ÁΔ Ó appleδ apple Δ Õ øâ ÁØ «È ÚΔ È»Í ÁΔ æò È ÓfiΔ Âª π Í Ò ÒÀ «ÏȪ ÿappleø Ø Δ ÚΔ Δ Ú Â æ«ª Í«Ò Ò «Õ πæfi Í Ò ÚæÒØ «Ú ÂØ Í«Òª ØÛ ÍÀ  πæfi È»Í È Í ÁØ Âª ØÒØ ÎÛ ÍÀ «μ ΔÂ Õ «apple  «Èæ «Ó È Á «Õ ÿapple ÁΔ ª apple»appleδ Δ ª appleδáδ ª  apple«ùπapple» apple «ÁæÂ Õ ÁØÚ Δ πù Δ Â Í ÿapple π Ú Ò Ïæ ÁΔ Ï ÏappleΔ È Ò π Δ apple apple ÈÕ Íapple øáappleø øáappleδ π Ȫ Óª «Í È Ò πæ Ø «μê π Á fiøapple ÚΔ ΔÕ Ò «È È»Í apple ÿûδ Í Ò πù appleæ ÁΔ Ø«ÙÙ appleá Õ π «μ ÁØ Ú apple «Í ª Ø Δ π Ȫ È Ò È ÏØ«Ò Õ «Í ª «Úμ «πøá  πè Á Â Δ È π Á Õ Ìapple ÍØ Í øóª appleπæfi πøá Õ Óª  Ìapple Δ ª Ó»ø ÎπÒ appleæ ÁΔ ªÕ Í Áappleª «Óø ÏÀ π ªÁ Õ πæfi apple Ï Á π Ȫ Á ÿapple ËΔ Á ÈÓ Ø«Õ ÁØÚ Ï πâ πù ÈÕ Í Ò ÁΔ Óª π ØÒ ÁØ Ó ΔÈ apple ΔÕ Ì «appleùâ Á apple Íapple È»Í Á «Í Ø π Á «Í Δ «Õ È»Í Â Í Ò ÚΔ «æò «μ Á» È Ò ÛÈ ÂØ «fi Á ÈÕ Óª Á Ò ÂØ Ï Á Í Ò È Í Í «ª ÂØ «μ Ï πapple Ωapple πfi Ó Ò Δ Óø Ú Ò Δ Ø π ÁΔ Ï Δ «appleâ» ÁΔ Á Ì Ò appleáδ ÁØ Í Ò»Ò πøáδõ»ò Á Í Áappleª «Óø Á apple  ΔÕ ÁØ Ø Δ Óæ«πøÁΔ πáø Δ Í Ò»ÒØ ªÁΔÕ ÚΔ π Í»apple «ÔØ «ÁøÁ Õ «ÁÈ appleúª-appleúδ ÏΔ apple ÈÕ «μ «ÁÈ Í Ò È Ω Ò apple È»Í ««Íª «appleâ» ÒÀ «Í ΔÁ Õ Á Ø Δ ÈΩ ª È ÒØ Ó ÈΔ πæ Á πøá... È Ò «appleâ» Á πè ª Á apple Á»apple Ø Ú... ͪ «μ Ø«ÙÙ apple»apple appleèδ ΔÁΔ... È Ò Íª ÚΔ π Ȫ Úª Ø Òæ Í Âª π Ȫ Â Í «Ú apple Î apple Δ Îapple apple«ú...? Í Ò ÁΔ æò Â È»Í È ÎπæÒ Û Õ Ò «ÁÈ Ú apple Δ ÍØ- Í øóª ÂØ πæ Δ ÒÀ π È Δ ıappleδáδ apple «Úμ «Í Ò Õ «È ÚΔ π Ȫ Δ Âapple ª È Δ ÏπÒ «Õ Í Ò È «appleâ» ÏΔappleØ ÁΔ ØÁΔ Ëæ È Ò Δ ÎÛ π «Á ª «, Ï Δ æ ª πûδ πù... Á ÁΔ ÁΔ ØÁΔ Δ ÌØapple ÈΔ appleø Δ... È Δ Âª «ØÒ ªÁΔ ÈΔ... Ï Ï Δ Ï Á ÁΔ ÓøÓ ØÒ Ò «Ó apple Ïæ...Õ Íπ apple«á ª Í Ò È «Õ Íapple ÏΔappleØ ÛΔ ÏÒΔ ÏÀ Δ apple ΔÕ È»Í «ÊÂΔ ÌªÍ «Õ ÏΔappleØ «appleâ» ÓπÛ Í Ò ÁΔ ØÁΔ ÎÛ øáappleø Íø appleπí Á ÈØ æ «Ò Δ Â «appleâ» ÁΔ «Ó Δ Óπæ Δ ÎÛ «ÁæÂ Õ È»Í ÁΔ ª Ìapple Δ ª π Ȫ ØÒ apple»apple ÏÀ Δ ª Íapple «Â ÃΔ Ò ÂØ «Ò Ú Ø Δ æò ªfiΔ È ΔÂΔÕ æë π ÿø ÁΔ apple appleδ æòï  ÂØ Ï Á π πμêø πμ Õ π Á πμ Á π Ȫ ÁØ ª È Δ Ï Ï Â Ìapple Δ ª ««Áæ «ÀÂÚ apple ÈÚ ÿapple ÁΔ æ Õ Âπ Δ apple»apple «Â «ÏȪ Ø Δ Ú Ï π Δ«ª ÍÀappleΔ æê Ò apple «Úμ ÏÀ Õ apple «Úμ ÏÀ «Á ª «μ Ú apple ª È»Í πæ È Ò Í Ò ÏØ«Ò «, Δ ÒØÛ Δ Ê π ÁΔ? Íapple Á» Δ ÍÒ æí apple «Â Í Ò «Òæ, ÂÀ À ÈÙÈ

87 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 85 ÒÀ ÁΔ ÒØÛ È Δ... «È ª Á πæ Ó apple   apple  ÈΔ...Õ æ Â È»Í Á Óª Ï Í Íapple Ìapple Ì ÏΔ ª È Δ Õ «øá øó ª «È æò È ÿapple Õ Í Ò Â È»Í ÁØÚ πù Ø «ÒØ «Èª Á Ó» ÓØÛ Âª «Í Õ «appleâ» Á ÈÓ ÂØ Ò Ï Á Í Ò ÁπÏ apple appleìúâδ Ø ΔÕ ÁØ È»Í È «Í Áæ«Âª π ÁΔ Óª È ««Áæ «, Ì Δ Âπ Δ Í«Òª ÚΔ Ó»ø πæ Í Δ Óapple Δ È Ò ÂπappleÍ, ÓÀ ÁÚ Δ ÚΩ Δ ÂΔ π π ÚΔ «Â π Δ πù È «apple... π Ê «Ò Δ... Δ «ÁÈ È ÓÀ ÁÚ Δ «Ò appleæ»ø...õ ø Ï Ï «È»Í πêø «Õ ÿapple π È appleδ æò Í Ò Áæ ΔÕ È π ø«á ª ÚΔ π È ÁÚ Δ Ò Δ ª apple «ÁæÂΔÕ ÒΔ Ú apple ÁØÚ «Í Ò Â ÁÚ Δ ÒÀ Õ ÏΔappleØ È Í Ò È Ò Ø Δ ÚËΔ È Δ Δ Ïæ È Δ ««Ú apple ÒΔ Í ÒÀ Δ Õ πfi Ó Ï Á ÁØ Í Ò ØÒ Á» Δ ÚΔ ËΔ Ø Δ Âª π ÁØÚ Δ Âª πù È Íapple π ÁΔ Ï Ï Í»appleΔ Âapple ª «Èapple Ù Â ØË «Úμ ΔÕ Í Ò π Í«Òª Δ ÏπÒ apple Δ È Δ Δ π ª «Ú π Á Í Ò È Ò πóapple Á ÚÀapple ÍÀ æ«δõ π Á È»Í «øáδ, ÓÀ ÍÂ È ÁÚ Δ ÈΔ Ò Δ... ª Δ πû Δ Î appleõ È Δ Ï Ï ÁÚ Δ È Ó apple Ó Ò Δ Δ, ÓÀ ØÒ ΔÕ È»Í «øá Íapple È»Í ÁΔ æò ÂØ ÏΔappleØ Ø Δ Ô ΔÈ È appleáδõ Ø Δ πæfi Øapple Δ ÓÈ»apple ΔÕ Ø Δ ËΔ È» Á ÈÓ ÂØ «ÂøÈ Ó Δ«È ª Ï Á Íπ«Ò Ù ÙÈ ÂØ ÿapple π «Á ª È»Í Á «Ì «È À Δ À Ø «Â π ÁΔ ÓΩ Â Δ ÓΩÂ Ø ΔÕ Í Ò ÁΔ ÁπÈΔ πμ Û Δ ΔÕ È»Í Á «Í «Úμ Ø ÍÀ «ΔÕ π Á Ó Í Â Ìapple  π ÁΔ Ò Ù «Í ÒÀ Õ Í Ò appleø ÁΔ «È æí Âæ È apple «Õ π Á Í Â πòδ Δ π Ω Ò Á apple ÈÕ Íapple π Á π«apple ª Ò Δ «Ú π Δ È»Í ÁΔ «ÂÒ ΔÕ π Á ÌØ Âæ Í Ò «Í Δ apple ΔÕ «appleùâ Á apple π Á Â Í Ò Â Í«appleÚ apple ÓÀ Ïappleª «ÁÒ Á ªÁ Õ Í Ò Á Í «ª ÂØ ÚΔ Ø Δ È Ø Δ π Á apple«øá Õ Δapple ÌØ Ú Ò «ÁÈ ÁØ π Á Í «ª È Í Ò ÒÀ ÁΔ æò ΔÂΔ Âª π ÁΔ æ È «, Δ Í Δ ª πûδ ª Í Ò ÒÚª Âπ Δ Í Δ πûδ ÒÀ ØÕ Ì ÍØ Í Δ apple «Á apple ÈÕ Í Ò æí ΔÕ Δapple ÁØ πappleá Ú «øÿ È «, Í ÒΔ πμ Íπ æâ ÒΔ Õ Âª Í Ò «ÁÓ ÏØÒΔ, È Δ Ì Í Δ, ÓÀ «Â È Δ Úª Δ, Ó apple ÿapple... Ó apple Ïæ È... «Èª Ïæ Δ ª Á «Í Ó«apple À... Óª ª ÁΔ... Ó apple πø«á ª «Óª Á «Í apple ÂØ ÚΔ ÚªfiΔ ª apple«δ ª...? Âπ Δ «apple ª È «Ú ÎÀ Ò apple «Ò Õ «È ª ÂØ Óª Ø Á, «Í ª Ø ÒÀ «Â Óª Âπ Δ Ø Òæ... È Δ Ó apple ÿapple Í«Ò... ÓÀ πê Δ apple ª Δ... ÓÀ Ê Δ Úª Δ... Ó appleδ ª Ïæ Δ ª Ó apple ØÒ Δ apple«δ ª... apple Âπ ÁØ ª «Ëappleª «Ú Ø Ø Δ Ó apple È Ò apple«áà ª Δ À È Δ Âª ÓÀ æòδ Í Δ Â Í Δ ª Ïæ Δ ª ÁΔ «apple  apple ÁΔ Õ «ø«á ª Í Ò È Í À Ò π «ÁæÂ Õ π «ÁÈ Í Ò Ú «Í Í ÿapple

88 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 86 Ïæ Δ ª ÒÀ ΔÕ ËΔ Á Û ÁΔ πóapple «ÚËÚ Ø Á fiøapple πappleá Ú «øÿ ÒÀ ÏÀ Õ È»Í ÁΔ ÓΩ ÂØ Ò Ï Á Δ «ÁÒ Á ÁΩapple ÍÀ È Ò πappleá Ú «øÿ ÁΔ ÚΔ ÓΩÂ Ø ΔÕ Í Ò Â Á» apple Í Û πæ «Í ΔÕ æ ª ÊØÛ «ÁÈ Ï Á Δ π Á «Í ªÁ Â Δ Δ «ÁÈ apple«øá Õ Ïæ Δ ª «ÏÓ apple πøáδ ª ª Ø Δ Øapple øó πøá ª π Á «Í ªÁ Õ Á Á Óª ÚΔ πfi «ÁÈ ªÁΔÕ Íapple π Ìapple Δ ª Á Ïæ Ø Ø apple Óª ÚΔ «æòδ apple«δ Δ Â π ÚΔ È Δ ÁΔ ΔÕ Í Ò Ω Ò apple «øá Δ ÁΔ ª ø«òδ ª apple ª  ÂπappleΔ apple Δ ΔÕ «Ó «Úμ π ÁΔ»Ò ÍÛ ÁΔ ÒΔ ÚappleÈ È π Á Ï πâ Ê «ÁæÂ Õ π ÚΔ Í«Ò Δ apple«øáδ ΔÕ apple øó «Úμ Í Ò ÁΔ æ Ø ÓÁÁ appleáδõ π Á Ω Ò «ÁøÁΔÕ πappleá Ú «øÿ ÁΔ ÓΩ ÂØ Ï Á ª ÚappleÈ «Ú Í Ò Á «Í Ï Δ ΔÕ Íapple «Îapple ÚΔ Í Ò ÚappleÈ Á ÍÂΔ ÂØ «fi «Á ª ÚappleÈ Ø Δ øó È Δ «øáδ ΔÕ ÁΔ ÁΔ Í Ò «æòδ Ó appleáδ ª ÚappleÈ ÎØÈ apple ÒÀ ÁΔ, ÛΔ Â apple ÓÀ appleπæ «æ apple, »ø È πøáδ ª Ó apple Ó È Ò ÏÒ«Í«ª È Ò Δ ÒÛÈ Á Ω Ò È Δ Δ ÍÀ... ÚΔ Â apple ÓÀ «μê apple ÁÚª Δ ÛΔ? æí apple Í ÒΔ... «Ø Δ ª æòª appleáδ À... Ó apple apple appleæï È Óπ ΔÏÂ Í Δ Âª æíª appleò È«æ ª... Ó»Û Óæ «appleùâ ª «È ª æòª Ø Δ Ï apple ÈΔ «È Ò «ı»è Á «appleùâ Δ Ì ÂØ È ÛÒ «appleùâ πøá È... ÓÀ «È ª Δ Δ «πøèδ ª «ı»è Á «appleùâ Δ ÏøÁ Á ı»è ÍΔ Á È Ï È «appleùâ Î apple ÚΔ «Â È «Â È Ò ıû Á È...  apple È Â appleδ ÀÈΔ ÓÁÁ ΔÂΔ Áæ Û ı»è Á «appleùâ Δ Â apple πè ª È Ò Â Ïæ Δ ª «appleâ» Â È»... «Èª Á «Í Ó«apple À Ï Δ Ì Âª Á È Â Ì» ª, Á Á Á ÁΔ Íapple Ì «μê È? Á Ø Δ Íπæ ÁÀ? Ò æ Ò ÓÀ Úª Δ Â Íª ÍΔÚª Õ «ÚappleÈ È ÎØÈ appleæ «ÁæÂ Õ Ì Δ Ï» ÂÀ ÚΔ «Ò πù? «ø«á ª Â Δ Ï ÈΔ ÈΔÁØ πμ Δ Ï Êapple»Ó ÚæÒ ÂπappleΔ apple Δ Δ Íapple Í Ò Âª «Â Øapple Δ Í øπ Δ Ø Δ ΔÕ Ïæ «Îapple Δ Δ «appleâ» È» ÍÛ È Òæ Δ ªÕ Í Ò Á» appleδ Ù ÂΔ È ˇ øó appleáδõ ÒØ ª ÁΔ ª Ú«ÙΔ È appleª ÂØ Í Í Ï π ÁΔ Ù appleèδ Úª «Ú appleáδõ apple øó Í appleáδõ Á Á Δ Í «ª ÂØ Ø Δ Ìapple - Ìapple Δ Û Ó apple ªÁ Íapple Ì ÍØ Í Δ ª ÏΔÒÁ appleδ ª appleπæfi Ø ÈÕ Óª Í«Òª Ú Δ Â «Îapple «apple Á Δ Á Âπapple apple, πæfi «ÏappleË Ø apple Óø È Ò Òæ apple«δ ΔÕ æ Δ ª ÁΔ Óπæ Ï Δ ΔÕ Íapple Î apple ÚΔ Í Ò ÁΔ «Íμ Í «ª ÚæÒØ Ω Δ ΔÕ π«apple ª ÚæÒØ ÁΔ ÁΔ Ø Δ Úª Úª «ÚappleÒ Ù«apple ÁÚ Δ ÒÀ «ª Ø Δ Øapple øó «Í Ò Á ÿapple ªÁ Õ π apple «μ ÚËΔ «ÓÒÁΔÕ Ø ÁΔ «øè Δapple Ï«apple ø ÀÕ Á Á Δ ÁØÚ ËΔ ª «ÂæÊ «Â π apple apple  ÒÀ «Í ÚΔ Û Ó apple π ÁΔ Íapple π ÍÃÂΔ Â π ÁΔ ª ËΔ ª ÍÃÂΔ «Á «Ú Ï πâδ ÂÏÁΔÒΔ È Δ Δ ΔÕ π Á πapple apple»apple Á È Á Úapple «Ó Δ ÿø π Ò Δ ªÁ Õ Í Ò

89 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 87 «øá Δ ÁΔ ª «Èª apple ª  Âπapple«Á ª ÁØ Ë Û πóapple ÁΔ ΩappleÂ Ï Δ Â «appleâ» È» Ú È Ø Δ ª ÍÂ Δ È Òæ Õ «appleâ» Â È» ÁØÚ Óª Úapple Δ ª Δ «Δ ª, «ÙΔÒ Â π«ù apple ÈÕ È» Á Δ.. À. Á «Ó«Â È Í Ø «Δ  π ÁΔ ÍØ «ø ÏøÏ ÁΔ Ø Δ ΔÕ πμê Δ Áæ Δ Ì appleâ Á «μ ÚËΔ ÿapple Á Δ À Óπø π Í øá ΔÕ π Óπø Í Ó «Í ª ÒÀ Í Ò «ÓÒ «Õ ÒÛ «ÙÈ Â π Á Í«appleÚ apple Á «Ú appleè Á æ ΔÕ Í Ò È Í Δ πappleδ ÁØÚ Êª πè «ÁæÂ Í «ª ÂØ π Á Ìapple Ìapple Δ Íapple π«apple ª ÂØ «appleî π Á æ πapple Õ π ÚΔ ÏπÛ ÏπÛ π Òæ Í, Í ÈΔ «ÛΔ Â... Íπæ ÁΔ ÈΔ «ÁΔ ÈΔ «... π πè «ÁæÂ, Ø Óπø «Ò ª «Á Ω Ø» ÏΔ Ó apple ÚΔ «Íμ Ø Δ Âª ÏπÒΩ ÁΔ ÓÂÒÏ Ú Â...Õ π Á πapple È «Õ Øapple «Úμ È» Á «Ú apple «ÁæÂ Õ Ø Δ apple È Δ Ø Δ Á È Δ Õ ÁØ Ò Ø «Ú π Δ Ú ÁΔ È»Õ «apple ª «æò  ÚΔ «Âapple Δ «Ø Δ Á «Ú «π apple «ÁæÂ Í«ÒªÕ æò Úæ Δ Á «appleùâ ÈΔ «È ÒÀ Õ Íapple Í Ò Í Δ ÂØapple ÂπappleÁΔ ΔÕ Í Ò «μ Úæ»Ò ÁΔ «ÍÃø ΔÍÒ Ï æ Δ Δ Â Ù«apple Á Δ Øapple Ó «øóª «Ú ÚΔ «æ ÒÀ Òæ Í Δ ΔÕ «Ò «Úμ π Á Ȫ «Â apple È Ò «Ò Òæ ΔÕ ÒØ π ÁΔ «Ó ÈÂ, «appleû  øÿappleù ÁΔ Á Á «ÁøÁ ÈÕ Úæ Δ ËΔ «appleâ» È ÏΔ Δ Àμ ΔÂΔ ΔÕ π Á Ò Δ «ÚÁ ÙØ «μ ÚËΔ Í«appleÚ apple Á «appleùâ «Õ Óπø Ú «Ò ª Ï apple Í Ò Í apple Í Δ Â æòδ apple æ Δ ΔÕ «Ú ÂØ ÂΔ «ÁÈ Δ appleδâ» È «ÚÁ Ù Ò ΔÕ Ø π ÁΔ ÚΔ fiæ Óø Δ Â Íæ «Ú appleè «Í Õ ÓΔÈ «Úæ Ø Í Ò È π«apple ª ÂØ πæfi È Δ «Ò ΔÕ Â È Δ «È π È»Í Á «æ ÁΔ ÓΔÈ Á ÁΔ æò ΔÂΔ ΔÕ π È Í Δ ÂÈ «Úæ Ø Δ Ó È ÁΔ ª «Ùª πâ appleδ ª È Â ÂÈ Ø Δ Ïæ Δ ª ÁΔ ÍÛ Δ, π apple  ÂÈ Ø Δ Ïæ Δ ª Á «Ú Ò Δ ÍÀ ØÛ ÈÕ «appleâ» Á «Ú ÁΔ æò Ò«Á ª Δ È»  π Á ÍÂΔ È Í Ò Í ØÒ apple«ò Δ ««Áæ ΔÕ È» Á ÍÂΔ Ï πâ ø Óπø Δ Â π Á Ó Í ÚΔ ÙappleΔ È Ø π Á «Í Á «ÚÁ Ùª «Úμ «Ï È Ø apple «Á Âapple «ÚÁ Ù Δ apple«øá ÈÕ Í Ò Ïæ Δ ª Á «Ú apple Ùπappleıapple» Ø πøáδ ΔÕ Ø «appleâ» Á «Ú Á «ÁÈ ÚΔ «ΔÕ ÚÀ Í Ò È Í«Òª ÂØ Δ Óπæ ÒΔ ª «Â appleδ ª apple appleæ Δ ª Ø apple π Ø Δ «Áæ Â È Δ Δ ΔÕ «Í Ò πæfi Ó ÂØ È»Í Á «appleùâ Á apple  ª Δ π ª Δ Í Ò È Ò Úapple Òæ Í ÈÕ «Á «Íμ ÁØ appleè ΔÕ «μ ª apple «μ Á Áπ Á π Á Í Ò ªÁΔ apple Δ Á» Ó È Ò π Ȫ Ò «ÊÂΔ ª Á Í Òæ æ ΔÕ «ÁΔ øè Ø Í Ò Á π«apple ª ÚΔ ÍÀ Δ Δ «apple π ÚΔ Í Ò Â π Á ÿapple  π ÁΔ ª Ïæ Δ ª  Á»«ª Ó Í æ  π Á ÈÕ Íapple π Í Ò «ÁΔ ÍappleÚ È Δ Δ appleáδõ «øá Δ ÁΔ ª ÊÍ Ûª È π Ï πâ Ó Ï»Â Ï «Áæ ΔÕ π ÈΩ appleδ appleáδ ΔÕ Ï Ùæ «apple «appleóà Á Óª È Δ Δ Íapple π ÁΔ Ò È Á «Á ª Ù«apple

90 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 88  «Ò ÁΔ ª Ï πâ appleδ ª ø Ê Úª ÚæÒØ «ÍÃø ΔÍÒ Òæ Ò Δ Ï ÈÂΔ ÍæÂapple apple ÈÕ Ω Ì Δ π... Ï πâ apple Â Ø ΔÕ «È Â Δ Ï ÈΔ ÁΔ Ú Í Ò øèδ Í ΔÕ ª Â Δ Δ...Õ Í Ò È «Õ «μ»øÿ» Ì«apple  «ÏȪ ΔÓ Á Í«appleÚ Δ ÚappleÈ ÎØÈ «ÓÒ «, ÚΔ... ÓÀ Ô apple appleø È Δ Í Δ Í Í... ÊÀ... æ ÓÀ πappleıapple» Ø Δ... æ Δ ÚΔ Â»ø ÓÀ øì «Ò... ÁØ ÓÀ «ÏæÒ πæò «æòδ Δ Á Ó apple È»Í ÓÀ æ Âπapple «Δ... πáø »ø ÓÀ appleæï Ï Ï πûδ ÚΔ... πáø ÓÀ Ò Á Δ ÓÀ æòδ ª... æ ÁΔ ª πappleδ Ì ÚΔ ÓÀ æòδ Ó È Δ apple apple Δ... æ Ó appleδ ÚΔ... Ó appleδ «appleâ»... Ó appleδ È»... Ó apple Ú Δ... Ì Ó apple È ˇ È... ÒØ»Ò Ïæ ÈΩ appleδ Ì Ó apple È Ò È... Á ÚΔ æ «Û ÒØ ÓÀ æòδ æ Δ Ó apple ØÒ ıπá apple È Â ÓÀ Ó È Ò Í ÿapple ÏÀ Δ ªÕ æ Δ ÚΔ ÓÀ Íà øèâ...  æòδ, ÓÀ «Ó ÈÁ apple Δ... æ Δ Δ Â Ì Ó apple È Ò È... Á «ÒØ «øè æò È ÚΔ... Ó apple Úapple πù«óâ Ω, «Á ØÒ apple» Á «appleùâ È ÛΔ...  apple Úapple È»Í Úapple... «appleâ» È» Úapple... Ó apple Ú Δ Úapple... Ó apple «Ú«Á appleêδ ª Úapple... ÓÀ «æòδ È Δ ª... apple» Á «appleùâ appleæï È Ó appleδ fiøòδ Í È ÛΔ..  «ÒØ «æò È «π ««π «... «Èª ØÒ «appleî ı»è Á «appleùâ È... apple» Á È Δ...  ÚΔ Â»ø «øáδ Δ È ı»è Á «appleùâ ı»è ÍΔ Á È... æ Δ ı»è ÍΔ Á È... æ Δ ı»è ÍΔ Á È...Õ Í Ò ÁΔ ª æ ª Ø øfi» Ú Ò Á È ÚΔ ÁΔ ÚΔ øfi» Í»øfi ÁΔ Ú ÎØÈ Ø π Δ «ÁøÁΔ Õ ø Í ÒΔ apple Â Ï πâ Ø Δ... π »ø Ω Ï πâ Êæ Δ Ø Δ... ÓÀ Ú apple Úª Δ Â Íª ÍΔÚª Õ «ÚappleÈ ÎØÈ appleæ «ÁøÁΔ Õ ÍÂ Í ÏΔ «ÚÌ, Ô»ÈΔ. Ò, Ó»È ( ø apple»apple) ÓØÏ «Ò-IHAEG-CBHEB Á Ó apple Íπapple «ÚÙ Ù ø ø -DG ( »Ïapple-Á øïapple, Δ Ë apple Á Ò ( »Ïapple-Á øïapple, «ÚÙ Ù ø Ó apple Íπapple ØÚ Õ Í ÏΔ Ò «ø Ò Δ Í Íπapple«ÁΔ Ó «, apple«ê, apple ÈΔ«Â Â Í«appleÚ apple «øá Δ Ï apple «Ò Ì Á ÈÕ apple È Úª Â,AG Á øâ Âæ Í πø Δ ª ΔÁΔ ª ÈÕ ««Ò Á Ò Â apple ÂΔ ø ØÚ Õ - øí Á

91 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 89 Δ / appleíapple Δ / - «ßÓΔÍzΔ Ωapple ËÛ È Â Ø Δ Δ Ó appleδ ß - ß ßÏ «apple Δ ßÁapple ÂappleÊμÒΔ Óμ Δ Í Δ Δ «Ú ÂÒ apple? Ó ±Ó Á? «È «ÂΔ Á Ò È Â Ø - Ø ß È apple±ßïò μ Δ È À«Èß appleáδ Ø Δ ÓÀ ßÏ apple Δ ÓÀ «apple È ÒÕ È Δ Âapple È Ò ÌappleΔÕ È Δ Í ÍÕ Íapple Ë appleè ÂØ ÿïapple apple Δ Õ Ó appleδ Ò ÀÈΔ ÍÂÒΔ «ÍÀ ÁΔ apple Δ Δ? ÓÀ Δ «ÁÈ ÍÂ È Δ «ßÈΔ Δ «ßÁ 鱧 ËappleÂΔ Â Δ «ÁΔ Δ Ú apple Ò«ÚÁ ÚΔ ÍÀ Á Íapple ÂÁ  ÓÀ ÁΔ ÚΔ ÀÈΔ È Δ ÿïapple ΔÕ È ÀÈΔ Ø «Ú Í Δ Õ «ÁÒ Â appleá Δ À«Èß appleè ÁΔ Δ ÒØÛ À? «ßfi Δ Ò μ «Í Í È±ß Õ TÏ ÒÀ ÍzΔÂ Ó appleδ ËΔ È±ß «Δ  apple apple«δ «Ó appleδõ ß Δ Ó apple μ Û μ apple Δ Δ Ó Á apple Í Δ Ó apple ÂÍÁ ÂÈ Â ÍÀ «apple Δ Íapple Ó appleδ ßÁappleÒΔ μ 鱧 appleè ÂØ ÓappleμÊ Δ ÓÈ Í Δ «Δ Ó Á Âapple«Ò μ Õ «ÁÒ È±ß Δ ÈΔ Áμ ßÁ ÁΔ ÁΔ ÒÂ È±ß Δ Ï ± Á apple«-apple«μ  μ Δ Â «apple Δ ÓÀÈ±ß Õ Δ appleá ÈØ ÒÚª À È±ß Õ Δ- Δ ÈΔ «apple Ó apple ÓÈ μ Õ Ú apple Á μ Δ È ÎØÈ ΔÂ Δ Â ÓÀ Ï Â Àapple È ÈΔ Ø Δ Δ Õ Δ fi apple ÁΔ ßÁ Δ ÓÀ鱧 μ Δ Á Ó±ß Ø Δ ÓÀ鱧 ËappleÂΔ «Ú Ò ÈΔ Á apple Δ ΔÕ μ Δ È±ß Ò Ïapple apple±ó Ì ÓÀ Í Óapple ÏÀ Δ Ø Á ±ßÿ Ú«ØÂ Ò apple Δ Õ ÏÒ ÀÒß apple ÚμÒ Ú ÂappleΔ Ó apple «È ÿ ßÓ Òμ Δ ªÕ Í«Ò apple«ß«á Ï Δ Δ Ó appleδ ÁØ Â μ Δ «Ø Óapple ÍΔ. Δ Á Õ ÓÀ Í Ω ÍΔ Ò ÁΔ ÍappleÀ ««Ï Δ μ Δ Ô±ÈΔÚapple«Δ ÀμÓ. ÏΔ. ÁΔ ± À «ÁÈ ±ÛΔ ÁØ ÂΔ ÍÀ Δ Δ «ÈμÂ-appleØ Á ÏÁÒÚ Í«appleÈ ÁΔ ÙΩ ΔÈÕ μ ÓÀ  apple ΩÍ Í ÒÚª μ ÓÀ  appleδ μíòõ È Ò-Í Õ ΔÈÕ ΩÍ ± Õ Ó appleδ È È ÁΔ Â È±ß ÒØÛ Δ È Δ Δ Δ Í«ÈÁΔ Ó appleδ Â Ï - Ï appleáδ Ìμ ÁΔ Óapple Ø TÓÀ Ó! Í Ùß È±ß Ø Δ «appleμí ØÒΔÕ ÁΔ Èapple Ó apple «Ë È ÂØÛÁΔÕ ÓÀ ÓÈ «apple «ÁμÂ Δ Èapple ȱ ß fi ÚΔ Á ÂØ Õ ÁΔ ØÒΔ Á Ï ÁÀ Í Í È±ß «μ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ appleáδ Ó appleδ μ μ «Èμ Ó ±Ó Á Ø Ò ß ÿ ßÓ apple È ßÈ Ú ÁΔ «Ò appleδ ªÕ ÙØapple Ó apple ßÈ ÂØ «È Δ Ø «apple Õ ÓÀ Ìμ «Û Δ ÏßÁ apple «ÁμÂΔÕ

92 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 90 Ï apple «Ú Á «Δ ÓÀ ȱßÕ Àapple È apple «ÁμÂ Ú Ï Á È ÓÀ鱧 TÍzΔÂ! «Δ ÙΩ È Ó apple ÎappleÀ Ï ÚμË ÂØ ÚμË Â ÀÙ appleø Õ Ï ÛΔ Ó appleè ÁΔ ÙΩ ΔÈ Ì Ú Ø Δ ÚΔ ØÚ Í Â Ú apple «Â apple Ø «È appleδ  apple ΔÁ Õ appleω Δ Ó appleè Â Õ ÀÀÙ appleø ÏΔÏ Δ «Í «È ÍÛ Δ? «ÁÈ-Ï-«ÁÈ Á appleß - ß ÓÀ鱧 Àapple È appleè Òμ Õ «ÁÈ Ìapple ÁΔ ÓΩ -Ó ÂΔ ÁΔ Õ TÍzΔ μ ÓÀ apple È È Ò Δ ØÍ Ò Ú «Ò Á Δ Δ ÂÀ鱧 ÍÂÀ È Á Â±ß È Δ Δ Â ÓÀ ÒÀ μò± Ê Õ T μ ÓÀ Ïμϱ È Ò apple Δ Ó±ÚΔ Á ÓÀ μò  Á ÒÀ ÓÀ «Úμ Δ È±ß ÎØÈ apple «ÁßÈΔ ÂÀ鱧 ÒÀ μò± Õ μí«û Ú ÏÁÒÁΔ Δ Ó «È±ß appleø ÏÀμ Ìapple «ÁßÁΔ μíû «Ò apple-«ò apple μ ÈΔ Í ÈΔ À ÈΔ Í ÒÓ appleδ ÂØ Ó Û Ó appleδ ÒÓ appleδ ÎappleØÒ Ó appleáδ Õ T μ  ÓÀ μ Δ È±ß «ÓÒ À È±ß Â ΔÈ Í ßÁ ÈΔ Íß ÏΔ ± Ò Δ appleáàõ T μ ÈΔapple È±ß È±ß Â Ó apple ÔÀÒØ ΩÍ ÏÛ Í ßÁ ÀÕ ÓÀ«ß μíò apple ÏÀ «ÍßÈ «Δ Â Δ ÁΔ appleø È μ Δ Á apple ΔÈÕ TÓÀ Ó! Í Ùß È±ß ÀÈ ÊΔ Δ Á Á Ú Â Δ ÚΔ ÂΔ ÚØ È Ò Ú Ò ÏÀμ Á ÚΔ appleà Δ ÓfiØ Ò Ïapple Í È ΔÕ T! ÈΔ Õ Èapple 鱧 «Ù apple È Ò Ï apple Á ÓÀ Î apple «ÂßÁ 鱧 ÎÛ È ÁΔ Ø«ÙÙ appleè Òμ ΔÕ T«appleÁΔ À μ Δ «Ì Â±ß Õ ÂÀ鱧 Í ÈΔ «È Ó ß«Á Õ À«È ÁΔ Ô appleδ Ì appleδ Í ±Õ ÏÛ Ófi ÁΔ ÓÀ Õ T Ø ÚappleΔ Ôapple ÒÀ «ßÈ apple «ÁÈ ÁΔ Ò ΔÎ ÀÕ ÓΩ -Ó ÂΔ Ó appleøõ Í ÈΔ «ÛΔ ÀÙ appleáδ Δ Õ Ú apple ÈΩ Ú Ó μ ÁΔ «apple «Í ÎØÈ Á Ò appleó μâ Ú ÂØ Úμ Òμ Á Õ «appleø Úμ apple Δ Δ μ Δ ÿapple Û Ó appleδ apple Δ Δ ÓÀ μ «Ò ÎØÈ Á Í Í ÏØÒ apple ÈÕ ÀÈ «Í apple È Ò Ò- Ò Í μ apple È μ Δ Á Õ ÍÛ Δ «Ò Δ Á Õ ÓÈ Δ «apple fi Áμ «Á Ù «Á Ófi μ Δ È±ß ÿapple ÒÀ μ Δ È±ß ÚÀ ÚΔ μ Δ «Ê «ÛΔ ÍÛ Δ apple apple Δ ΔÕ ÍΔ. Δ ÏßÁ Ø ÁΔ Δ«Óß ÂΔ Ó Ú Í ÍappleÂÁΔ Õ T μ apple ÁΔ ÙΩ«Íß apple Δ μ ÓÀ Á ÍzΔÂÕ TÍapple  apple Í Í Â «apple Δ «Â±ß Ï ÒÀ Δ È Õ

93 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 91 T«ÛΔ Ï ÍzΔ  apple Ú ±ß apple«â Ø Δ ÀÙÕ Ó«ÈßÁapple Δ «ÁÈ ÂØ «apple Δ «ÓÒ È±ß ÓÀÈ±ß Õ Ó apple Δ ÈΔ ÍÀ Á Δ Õ ÀÈΔ Á±appleØ ± È Ò ÿapple Á Δ Ø? ÁØ Ó ΔÈ Â apple«δ «Ú Õ T ÀÒØ Δ ± Â Δ «ÓÒ «È±ß ̱ÂÈΔ È±ß ÓÀ ÒÀ ± Õ Â Δ Áμ Ø ÁØ ÈÀ? Ó apple μêø ÓØÏ «Ò ÎÛ Í ÈΔ «ÛΔ Δ -ÚË Δ Ò Ò Δ Δ È Ó«ÈßÁapple È Ò Õ Ó«ÈßÁapple Á È Û Ø- Ø μò appleè ÀÒ Δ ÒÀ Δ ªÕ Ó«ÈßÁapple È Ò fiδ  ÛΔ Ó apple μ ß ÈΔ Òμ «apple Δ μ Δ Á «ÚÂΔapple Á ÓÀÈ±ß Õ Í«ÒΔ Ú apple Δ «ßÈΔ μò Δ Δ Õ Â Ó«ÈßÁapple ÚΔ Ó apple ÂØ μ Á È Ò ÚË apple μò Ó Â Δ ØÒ ÏÀ Δ ÓÀ Í Í È±ß Ï Ú ±Î Òμ apple Δ Èapple «Îapple Ó apple «Ë È ÂØÛ «ÁßÁΔ TÓÀ Ó! «Ò Ïapple apple±ó appleà Δ À Δ ÚªÕ Â Δ Á± Í Ùß Ï apple ÚΔ fi Áμ«ÈΔ Õ Á± Í Ùß Ï apple Δ Â Ø ÁΔ ÓappleμÊ ßÁΔ apple Δ «ßÓÂ Ú Ï «ÁßÁΔ apple Δ Δ Í ÒÓ Ú ÁΔ «Íμ Â Ó apple«á Ó apple ±Â Á È «ßÈ «apple Ïμ appleø ÈΔ ÍÀ Á apple Ó apple «Δ Ò ßÁÀ Á - Á ÓappleμÊ ÚΔ apple«ªáδ Ú ÁΔ «Ò appleδ È ÂØ Áapple Á appleß apple Δ Â ÏÀ Δ ÒßÓ ÒÀ ÁΔ Í Ó Û «μâapple appleáδ «ßÈΔ Δ «ßÁ È Ò appleø Ú ÍÀ Á Â Ó appleδ Á Δ ßÏΔ apple Δ Ï± ÈΔ Ø apple Δ μ Âμ ««ß Á ßÓ ÓÀ Í Δ appleáδ  μ Ó appleδ ßÏÁ μêø ÈΔ Ò Èapple 鱧 ÎÛ μ Δ ÚμÒ ÚËΔÕ μ Δ È±ß Ú «Ú Û ÁΔ ÓÀÈ±Õ Δ «È±ß ÏÛ «Í apple ÚΔ appleáδ  Ófi ÁΔ ÚΔ T μ «? «ÍÒ ÓÀ鱧 μ Δ ÙÀÂ È ÍÁΔ «ÁÒ appleá ÈØ μ «μ Δ Í Í À? Ï ÁappleÁ Õ Á± ÍÒ Âapple ÚΔ Á «ÁßÁΔ «ÈΔ ÈÓ..? ÓÀ Δ ÛΔ μ Δ È±ß È Ò Δ Â Ì fi Ø ÁΔ «È ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔÕ T Ó È±ß ÚΔ Ï Ò «Ê «Îapple ΩÏappleÙÈ apple± ÓÀ Õ È Δ Â ÓÀ μê ÈΔ Ò È ÂÀȱßÕ ÁΔ Ó È±ß Ω Ò Á Ó apple ËappleÓ Δ T fi ÈΔ ßÁ μ Δ È±ß Ï Ø «Íapple appleèàõ μ Δ Ø Δ ÂÓ Á «Ú «Ú «μ ÒÀ ÁΔ? T ÀËapple ÍzΔ ÂÀ鱧 ÓÀ ÎØ Ø «Á Ú μ ÓÀ ÏΔ apple ÍΔÂΔ ÓÈapple È Ò Á ÓÀ ÀÒÎΔ Ò Δ Õ À Δ Ï Â Δ μò ÁΔ ÓÀ ÁΔ Ø Δ Õ Ófi Ú «Ò Δ ÓÀ 鱧 «ÁÈ ÓÀ Íμ Δ Ë apple Ò Δ Δ ÓÀ «Á ÿapple ÎØÈ appleèàõ «Á «Í È±ß Δ ± ÓÀ? apple Â È±ß ØÒ ΔÕ Í ÈΔ «Ò «ÁÈ Â ßÓ Í ÓÀ Ú ÒΔ Ø ΔÕ Á Á Òμ ÁÀ ÓÀ Á apple apple «ÁμÂΔ μ Δ ÿapple ÎØÈ appleè ÂØ Õ

94 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 92 Íapple ÒΔ Ú apple È Â ÏÛ fi ÏÁÒ appleμ «Áμ μ Δ Â ÿapple Û Ó appleáδ Ï appleâ Í Δ ΔÕ Ï appleâ  ÚΔ appleè Δ È±ßÕ Íapple ÓÀ ÀÈ ÊΔ Δ È Δ Á ßÁΔ Õ È±ß ÚΔ «ÍΔÛ Á «ØÚ Õ Ó ÓÀ 鱧 «Í ıïapple Δ Δ Â apple?. ÀμÓ. Δ Ω «Á ÁΔ ÈΔ ÁÕ «Í Á ÈßÏapple È ÎØÈ «Δ «Ò Ú Δ Δ? Ó Δ Õ μ μ Δ È±ß Á ÁΔ ÈΔ Á Ò Á 鱧 «ÁÒ Δ Íapple apple ±apple «Á  ÈΔ «Á ÁØÙΔ ÚΔ «Á È Ò ØÚ Íapple «Δ  ÓÀÊØ Ø ÈΔ «apple Õ ÁΔ ΩÏappleÙÈ appleè Á Ú Â ÈΔ μ Δ ÁΔ È È±ß ıâapple Íapple Øapple Ø Δ μò ÚΔ Â ÈΔ Ó apple ØÒÕ ÁØ Â μ Δ ßÌ ÒΔ ÈΔ ÁΔ Δ Ó apple ØÒØ ÁßÁÒ ÌßÈ-ÌßÈ Êμ Δ ÓÀ Á Âμ ØÙ Δ È±ß Á μê  apple Δ Δ Δ ÁΔ Ú appleδ  ÚΔ ÈΔ Ú Δ Δ Í «Í Á Õ Ô±ÈΔÚapple«Δ ÂØ ÁΔ «ÎappleÀ È Á ÒÀ apple ÙΩ Á È Ò «Δ ÓÀ鱧 Á ÿapple ÓÀ 鱧 ÒÀ Δ Õ Ú Í ÍappleÂΔ μ Δ Á «apple μâ ÁÓ ÁΔ «appleδ Íapple ÓÀÊØ fiμò ÈΔ ßÁΔ Δ appleß - ß ÓÀÈ±ß ß È Δ Òμ Á Õ ß Â ÓÀ鱧 Á ÀÈ Á ÿ ßÓ ÚΔ ÈΔ Òμ Á ΔÕ Â ÏΔ «Δ Ô±ÈΔÚapple«Δ ÂØ «ÏÈ Øapple «Â È ÁΔ È Δ Óapple Ø Ï apple «È ÒÁΔÕ appleø Δ ÚΔ Ê ÒΔ Í ÓÀ ÒÀ ÁΔÕ Íapple Ó Ú ÁΔ È±ß ÏÛ Ófi ÁΔ ÓÀ ȱßÕ T μ Δ! Ôapple Óapple«È Ò Ó«apple ÈΔ Á Õ ÁΔ «Í ˇΔ Ó Â Á «apple apple Á Áß apple«δ «Δ μ À Ø ΩÍapple apple Δ ØÚ Â Õ Á 鱧 ÁΔ Ø«ÙÙ appleáδ «Î ÍÀ ÁΔÕ «ßÈ «apple ÓÀ 鱧 μí apple ÁΔ apple«áδõ ÓÀ Â Ê Øapple «apple «Î Øapple apple«δõ «Ú Ó apple «ÁÈ ÊØÛ apple«èõ T μ Δ Ó apple «ÁÒ ÈΔ appleá ÂÀ鱧 «ßfi μ 鱧 Ôapple ßÌÒΔ Á ßÁÀ  apple «À È Ò Ì fi ÈΔ Â apple ÁÀ  apple ØÒ Â appleδ Ó Á Ï apple Ø Õ Ó appleδ fiøòδ «μ Í Δ Δ fiμòδ ÈΔ ÁΔ Δ ÓÀÊØ appleø ÁΔ ÁΔ Ó «Í Á «Ú ØÛ Á ÁappleÁ «Û «Í Á «apple  ÀÙ appleáδ Δ «Í apple ÚΔ Δ Á Í Í Í È Ò ÏÛ Õ TÍzΔÂ! ÓÀ Í Í Í ÁΔ ÂÒ Í Í! Ó Û Ú Í ÓÀ Ó Û ÈΔ ÒÂΔ appleáδ Õ ÍÒΔ Í Í Õ È ÓØÏ «Ò Ó apple μ apple «ÁμÂ Δ ÚΔ«?  ÎØ Ø Á Áß apple«δ ÓÀ «È ± μ ΔÕ «Û «Í ßÁ Ø Í Δ ËΔ È±ß Á apple ÒÀ Á Õ apple À Á ÁΩapple È μ Δ È Ò μò appleè Á ÓΩ Δ ÈΔ «ÁμÂ Δ Õ

95 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 93 «Ú Ó apple Ó appleø μ Δ ÓÀÈ±ß μ «ÓÒΔ ΔÕ μ ÂØ ÍappleÁ μ Ó apple  «È ΔÂ Δ ÓÀ鱧 Èß«apple Í Δ ««μâ Á Õ Δ Δ Úμ apple«δ ÓÀ Í Í ÛÈ ÂØ «Ú Ó apple ØÒ Øapple Ï«Δ Δ Δ? «ÏÈ ÀÈ ÊΔ Δ «ÁμÂ Δ appleá Δ μ Δ ÁΔ Δ «Á Õ TÎ apple ÌÒ ÓÀÈ±ß Ù ÂΔ «ÓÒ ±, ßÁapple ÒÀ ÁΔ È Á «ßfi ±Â Ò Δ? Ïμ «Δ Â Ófi ÈΔ «apple ÓÀÈ±ß Õ Ó«ÈßÁapple Á ÎØÈ Â μ Δ Á «ÎØÈ ÓÀ μ «Ò Δ Ó«ÈßÁapple Ï Êapple±Ó Δ μ Δ ÁΔ ßÏ Δ Ú È Ò ÓÀ «ÊÛ Δ apple±apple Íapple ÓÀ Í Í È±ß «Ùμ Á ÿ apple «Ú È Δ ÏßÈ ßÁΔ ÓÀ Ó Ó±ÒΔ μò Ò «ÁμÂΔÕ T«μÒ «ÒΔ? «Á «Â μ Ø «apple Δ ÓÀ鱧 ÌappleØ ÚΔ Â Δ Ó«ÈßÁapple Ó apple Á Ò Ï Á Ø Δ Ïμ «ÁÈ Ó apple Í Ùß Á Õ «ÁÈ ÓÀ Ó«ÈßÁapple 鱧 Áμ «ÁμÂ Δ «μ apple  ÓÀ Ω ÍΔ Ò apple Δ «appleμí  «appleμí Ò Á Ò Δ Δ Í È apple Δ ÈΔ Ø apple Δ Δ ÓΔÁ appleáδ «È appleóò «ÒÚappleΔ Ø Í Ùß ÁΔ È ÁΔ «Î Â Ó apple Í«Ò ËappleÓ Â appleó ßÁ À Õ ÓÀ «Øapple Á ÌappleØ Â È Δ apple«ßáδõ  ӫÈßÁapple Ú apple-ú apple ÎØÈ appleδ «apple ΔÕ TÍzΔÂ, ÁØ ÂΔ À ÿapple? ÂÀ鱧 appleíapple Δ Á Õ «ÒÚappleΔ Øapple ÁØ appleδ apple  Òßÿ Δ Δ ÿapple Δ Â Ó«ÈßÁapple Í Δ «± Δ Â μ«δ Ó Û Á Ï apple appleíapple Δ Í μ Á Ú Â Δ ÈΔ «Ó«Ò Δ ±È È Ò ÒμÊ-ÍμÊ ÒØÊÛ «ÏÈ Í È Õ T Í ±È Á Ω ÂÒ appleáà? Ó appleδ ÂÓ ÓÀÈ±ß Í μ ÁΔ Õ T apple ÍzΔ ΩappleÕ T ÂÒÕ Â Ó«ÈßÁapple È ÎØÈ apple Ï Ò «Δ Íapple ÓÀ鱧 ÈΔ ÍÂ Δ «Â±ß apple  ÿapple ÈΔ Ø μ! ÍzΔÂ! ÓÀ   apple ÿapple ÂÀ鱧 «ÓÒ Δ Â Â±ß «ÁÈ ÓÀ  apple ÏÀμ -Ù appleõ Øapple ÓÀ鱧 fi È ÁΔ ÒØÛ È Δ ΔÕ μ Δ È Ó appleδ Íapple ÎappleØÒΔ È Ó appleδ «ÁØ «Ú ÒΔ ÒΔapple Ó apple μâ μ apple Δ È Õ TÍzΔÂ, ÓÀ Í Í Á Ó appleø Á «È±ß È Δ «ÓÒΔ Ó«ÈßÁapple ÂØ «Ú Íapple Δ Ï Â Ú ÈΔ Δ ÓÀ Ø ÚΔ ÈΔ ßÁΔ apple ÓÀÈ±ß Ó«ÈßÁapple Á μ «Ó«Ò Δ «ÏÈ «Ú «Í ±È Á ÒØÊÛ appleíapple Δ Õ øíapple

96 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 94 Δ / apple appleδ À... / - ÁΔÍ ΔÓ appleπ Ó Δ, Ó appleδ ÍÂÈΔ «Δ «Á Âapple ÓÈΔ Δ «È, º Ú apple ÂØ Δ ÏÀ  «È Ò Ø Δ Í Δ Õ Âª ««Âapple ª Í Δ Á ÁΔ «Ú ÓÀ ÚΔ Á «Δ Ø Δ Õ «Í Ò ÁØ Ó Δ«È ª ÂØ «apple ÂΔ - ΩÊ «ÁÈ «Âapple ª «º «Úº Óπº Δ ª Á ÍÀ ªÁΔ Â ØappleΔ- ØappleΔ appleø ÁΔ ÚΔ Õ «ı «ÏÓ appleδ Á ª ÍÂ È Δ Òº Á, Ϻ ÏΔ.ÍΔ. Δ ÿº ªÁÀ, Һª «Úº È È Δ apple«áδ  «º «Úº º «Δ Òº ªÁΔ, «Ú «Áº ÁΔ Â ÓÀ Í ««º ÏØÒÁΔ Õ «ÁΔ «Ò Á ÁØÙΔ ÚΔ Âª ÓÀ Δ ªÕ «ÁΔ ««ÏÓ appleδ ÈÓ Ù ÓΔ Ú Ò «ÁÈ ÂØ Δ ÚËΔ À  ÁØ- Δ Ó Δ«È ª «Úº Δ «Á appleδapple «È Ó Øapple Ø «Õ ÓÀ Δ «ΩÒΔ- ΩÒΔ ıâó apple «apple ª Íapple ÁØÙ «Îapple ÚΔ «Á «apple Ò Δ Èª «Â± Í Δ «Â Á «ı Ò ÈΔ appleº ÁΔÕ ÓÈΔ Δ ºÒ ÁappleÁ ÁÀ? «Â ÏΔ.ÍΔ. ª ÈΔ ÿº «Î apple?u È Δ, Ϻ Δ ª, Һª È Δ ÈΔ apple ΔÕU «ÈΔ Ú apple ª apple ÚΔ ÈΔ «ÓÒȪ,  apple ÏΔ.ÍΔ. ÿº«ø À?U Ø Δ ÈΔ Í Δ Ò» Í ÍΔ ÒÀÈΔ ÕU apple Ø Δ «Úº ºÒΔ Δ Õ ÓÀ ÚΔ È -ËØ ÒÀ ΔÁÀ, Ì Ú º ÀÂÚ apple ÁΔ º Δ Íapple È Áπ È Â Í Í Øˇ Δ Ò Úª ÿapple ª ÓÈΔ Á Δ ˇ Í Δ ªÁÀ Â È Ò Ú apple ÁΔ ª Í» ÁΔ ª Δ Òª πº Δ ª È, º Δ apple «ÓÒ ª ÁΔ Ø Δ Íapple ÓÀ ««appleùâ ÂØ Â πº ª, º «ÓÒ Í» Í Δ Ó Ï»appleΔ Ófi Á Δ Â «apple «Í «appleùâ Ó Ù Ò Δ ıâó apple Á Õ ÓÀ «ºÊ È Ò «Úº À Ï Â apple Δ ÒÀ apple apple ª  apple ÒÚ appleø Â Δ Δ È Ù ÁÚ Δ ª ÁΔ Áπ È,«ºÊ Í Í Δ apple appleø ÏÀ Á È Â «º ÈΩ apple appleº«ø«à Õ apple Í«appleÚ apple-ó ÓΔ, Í Í, ÓÈΔ, Ó apple «Â È Ò Á Ï appleω«ïè Ì ÚËΔ È, Ϻ ÓÀ Δ ÿ Δ Ø º Á - Á Í«appleÚ apple ÛÈ Â Â «Ò Ø«ª Íapple ÓÀ ÚΔ Ó Ï»apple ªÕ... Δ appleª?....??? ºÒØ È ÒÚªÕ È ÂØ Í«Òª ÓØÏ «Ò ÎØÈ «Òß Â Ò ÁÚª «Â «Íº Ø Î apple Í» ÁΔ Ò È Â ÿapple «Úº ÎÀÒΔ À ÙÈ Øapple ÿ º ÚΔ Ø Ú Õ È Òº, «Â À? º ª º Δ??...U È Δ «Ê, Ϻ π ÂΔ Δ Í Δ, ÓÀ «Èª È -ËØ Áπ È Â Ò Úª º ÕU ÓÀ ÍÂÀ «È ÈΔ ÏØÒ Íapple Î apple ÚΔ «ÁΔ ª ÓØ Δ ª-ÓØ Δ ª º ª Âapple«Ò ª Úapple Ú Ò appleáδ ª apple«áδ ª È Õ Á - Á «Ú ÚΔ appleáδ ª È «Ú «ÁΔ ª Ø ÓÀ Ì ÍÂÀ Â Δ Áπ È Â apple appleδ Í» «ÓÒ..

97 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 95 ÓÈΔ Ó apple Ï Âª Á Δ... Δ.....ÕU ÓÀ ª «Á Âapple Í Ï È ˇ Δ È È, Ú È ˇ, Íapple ÓÈΔ Í ÈΔ ««Ò«appleÒ Ï Ï Â Í Á  ÁΔ ı ÙÏØÕ «Á Ó ÓΔ-Í Í Âª «Ú Ïappleª Ï apple Ø «Ò«appleÒ Ï Á, Í Ò Ø Ó apple «Ú ÓÀ È ª Á Á Øapple Ø Δ È ˇΔ Ï ÈΔ Á ΔÕ Ú apple ÁΔ appleø Δ Á ̪ Ú Àapple apple «Î apple ÏÀ  ÒßÓΔ ÍÀ Δ Õ ÓÀ «ÁΔ «Â Δ ÈΔ Òº ÁΔ, apple º È ÒØ «È κ «Ø «À, Øˇ ØÌˇ ««apple «Í «À,ÓØ Δ ª ÈÙΔÒΔ ª º ª «appleδ ª «Δ ª Ø Δ ª È Â Ï Δ appleδapple ÚΔ «ºÒ ««À.....  ÓÀ «Á Ó Ûª «Á Íapple ËΔ Íapple Á ÁΔ Êª «apple Ú ˇ Ó appleδ «apple appleáδ apple«áδ, Ú! «Ì appleâδ ÓappleÁ ÍzË È Ó ÁΔ «apple Δ ÁappleÙ ΩappleÂÕ «Á Ø Δ Ùº ÈΔ «ÓÈΔ «º ÁappleÙ ÍÂÈΔ, Ó apple Ó ÓΔ-Í Í Í Óª-Ï Í ÂØ ÚºË ÓfiÁΔ, Ó apple Ó È «È ÿapple Ï «ÁºÂ, Ï Ò- ØÍ Ò Úapple appleω«ïè «ÁºÂ Ø apple Ó º Á apple«áà, ÚΔ ÁØ È Ï Êapple»Ó Ø Ï apple «ª, ºÊª ÏappleΔ Í ΩÛΔ ª Ú ˇΔ ΩÒΔ ÎÛΔ º Á - º Á Һª «ÏÛ «À  «Ú Û «Úº «Îapple apple Δ «ÛΔ ÚºÒ ºÊ apple ÓÀ Δ Ô Á apple Òº UÍ Í «ÂappleΔ....Í Í..... «ÂappleΔ...U Δ «Ú Ò Ó appleˇ «ÛΔ ª ÎÛÁ ªÕ ÓÈΔ Δ ÈΔ Âª apple «Á ÒÀÈ ª?U È Δ, Ø Δ ÈΔ, ÓÀ Δ, Â Δ Ïº Í ÂΩÒΔ ËπºÍ Í ÁØ? ÓÀÒ Δ ÁΔ ΔÕU ÓÀ Øapple Δ ª? «ÍÁ  apple«ó ÈΔ appleáδ ª ÓÀ Ï Â Â ÒΔ ÁΔ Õ ÓÀ ÚΔ «Ï  «Í apple apple᪠Íapple Ó apple «Í apple Â Ø Δ Δ Ô ΔÈ apple, ÓÀ ª º Í ÈΔ «È «Í apple apple πº ª, «Ú ÂØ Í«Òª ÚΔ Â Ï Á ÚΔÕ appleºï È ÊØÛΔ Δ Ù Ò Ø Δ Á ÂΔ Â Íª ÚΔ «Á Í»apple Î «Á «ÀÕ Í» ÂØ Í«Òª Ó apple Î apple Ó appleδ Δ ÒΔ «ÓΔ È ˇ Δ, ÈÚΔ Δ apple Δ ÒÀ apple appleõ Ò Á È ˇ «ÁÈ ÂΔ ª Úapple ÒßÿÁ Δ Â ÿapple ÓÈΔ È ˇÕ ÁØ Ó apple «Ú  -Â Δ Ø«ΔÕ ÁØ Ò ÚËΔ Î apple º«Ò Õ ı ÒΔ ÍΔappleΔ «ÓΔ Ó apple È ˇ «Ò apple apple  ºÒª appleáδ apple«áδ Â Ø Δ Øˇ È Á ª «Í apple Ï apple Õ Δ Ú apple Δ Ï apple «ºÒ ÚΔ «ÓÒ Â appleδ ª ºÁª ÚΔ ºÍ Íapple Ï Á ÓÀ Δ ««appleò ÙÈ ÂØ º «Õ ÓÀ Ø«Δ ««ÓΔ Ó appleδ «Ò apple apple ÁΔ Ófi Â Ò È ˇ «Í apple Íapple È Δ....Õ «º «ÁÈ ÓÀ Íπº«, «ÓΔ, ÂÀ Ó apple È ˇ «Í apple «Ú Ø «ÓÀ«apple Ï Á È ˇ?U Â Δ Ø Ï Â Òº Á, Óª Ó«apple Áapple «ºÒ Òº Á ÕU Ïπ «ÁÓ, Ø Âª Í ÏΔ ˇ Ï Ú ÚΔ Òº ÁÀ, Ó apple È ÒØ ÚΔ ÚºË, Á ÚΔ Í «Ò apple ˇ Ï ªÕ «ÓΔ Á ÎØÈ ÿapple ÚΔ ªÁ Δ Â ÓÈΔ ÎØÈ Á Í ÚΔ

98 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 96 Òº «Δ Íapple ÓÀ ÓÈΔ Ófi «Ò Δ Â Ú Á ΔÂ Δ «««appleò ÙÈ ÂΔ Δ ıâó apple Á Úª  appleºï ÚºÒØ Δ Ó ΔÈ Ï Á «ÓΔ ÁΔ ÓÀ«apple Ø Δ Â ÈΩ appleδ º Δ Íapple Ó apple ÓÈ ÁΔ Ì Î apple ÚΔ ÙªÂÈ Ø ΔÕ Δ «ÁÈ ÁπÈΔ ı ÒΔ-ı ÒΔ «Δ Òº Δ «Ú ºfi «ØÚ, Ϻ ÊØÛ Δ «ÁÈ Ï Á «ÁÒ «Â È Ó È º appleδ À Δ Ú ˇ ÂÍ Ò Δ ÁΔ ÏΔ. À. appleáδ ÛΔ Í»  «Â Ó appleδ Àapple ÈΔ ÁΔ ºÁ È apple Δ ÁØ «º «ÁÈ Ó apple ÎØÈ Â Í» ÁΔ Ò Δ, «ÁΔ ÓÀ ª Â Ò ÂØ «Í apple appleáδ ªÕ ÓÀ Íπº««ÈßÏapple «ºÊØ «Ò À? ª «ÁΔ Ò Í«Òª ª Δ ÂØ «Ò Δ, «Ò Ï Íπº Á Ï È, Ϻ ÎØÈ appleè ÁΔ «Ó º Ø Δ ÁØ Â Δ «Í apple È ˇ Á ı Òº Õ Âª Ϻ Á ÚΔ Í» Á Ȫ Ô Á ÁÀ, ÈÓ Ù ÓΔ ˇ «ÁÈ Ô Á ªÁÀÕ ÚΔ Ú apple ÂØ º «Ó Òª πº Δ ª È Í» ÁΔ ª, º ª ÓÀ «ÚΔ Âappleª ««appleùâ ıâó apple Á Â Í Í«appleÚ apple Øˇ ÓÈ ÂØ Ú «Í ÓπÛ À «Û ÓÈ Í ÈΔ «ÈΔ Á»apple «È Ò πº, Íapple «Á Ò Δ Í» «ÓÒ Ï Â apple»appleδ  ÓÀ ı ÙΔ «º ÓÀ «º Ó appleè «apple ªÕ ÂΩÒΔ Âª ÓÀ  apple Â Í «ª, ÓÀ Í Í Øˇ Áπ È Â ÚªÕU ÓÀ ÓÈΔ Á Ú Òª  ºÊÎ apple«á ª «À, «È «Ú appleδ È Δ «À Íapple «ÁΔ ª º ª «Ú «ÁΔ ª Ø «º È «Â Íapple ÓÀ πºí apple Ï «πº «È ˇ «Í ªÕ «Ó È Á ÓÙ»apple apple ÒÚ appleø À, ÚÛ«Á ª Δ ÒØ Á  Ò,», appleδ ª, Òª Á Ø π Á È, º ºÏ Í Á Áπ Ȫ º Δ Áπ È, «Á È ˇ Δ Ø Ú «ˇ ª ÁΔ Íπapple Δ «apple È ÁΔ Áπ È, Ø Á Ò Ò È, Í«Òª «ÙØappleΔ Ï Ï ÏÀ Á Δ, appleó Ù ÏÀ ÁÀ, «ÚΔ «Í Úapple Δ Ï Á ªÁÀ Øˇ-Ó ØÒÕ ÓÀ ÚΔ Ò Ø Á «Á ª «Èª ÁΔ Áπ È Âappleª Δ, Ï apple Û-Ùº apple ÁΔ ª πºòδ ª ÏØappleΔ ª «Úº Ø ÁΔ «Óº Δ ı ÙÏØ,  «Ì -«Ì appleáδ ª Ì«apple ª  ̱, Ø Á ÓÀ «È appleá Á Δ Ì«apple ª ÂØ, Áπ È Á ÁappleÒΔ Á ˇª,  Ҫ Â Ï ª ÁΔ π Ë ÓÀ «ºÊ Ï apple Û ÚΔ apple Δ Õ Ïº «È Òª «ÏÁ«Ò «Áπ È Á º ÙΔÙ Òº «À  ÀÒΔÎØÈ Úapple Һ Í È Õ Í Í ÀÒ ««È Δ º?U «À,  ÈÚª ««apple À, ± º ÓÈΔ «Á ÒÀ Á «apple, ÓÀ ª ÍΔˇΔ Ø «Òº ÁÀ, È ˇ À apple «Ò ÕU º ª ÀÂÚ apple, ºË Ï apple Ï Á Ø ±, ºÒ Ù Ó Á ª ÕU ÓÀ  Øapple «Úº ÏÀ Í» È ˇ ºÒ ª apple Ò Δ Â «ÓÒ Á ÍzØ apple Ó ÚΔ Ï «Ò Íapple apple «Ó Ó apple «Ë È ÓÈΔ «Úº Δ «apple ÀÕ ÀÒ ÓÀ ª Ì «ÁºÂÀ,ÓÀ «Á Ó ÛΔ È ˇ ºÒª appleèδ ª Ø Δ ª «Δ ª Òº ÁΔ ª È Õ ÓÀ ÁØ Ú Í» ÍΔ Íπ «Â «ÓÒ», ÈΔ Áapple ÓÀ «Ø Áª «««appleùâ ıâó «Ú ΔÂ

99 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 97 Ú Õ ºÒØ «Úº Δ ÁΔ Áπ È Â ÏÀ Ø Á ª, «ºÊ ª ÁÚ Δ ª ÁΔ ΩÛΔ ÏØ ÛÁΔ apple«áδ Õ Ù Ó Á Úº È Õ ÓÀ Í» «ÓÒ «ºÊ Ó Ò ±È ÂØ Ï apple Δ ÓØ apple  ÏÀ ª, ÚΔ Ò Í«Òª D «ºÒ ıappleδá Δ, ª «ÓΔÈ Á apple ÚºË «Ø À, ÁØ Δ Δ ««ÍºÍÒ, ÏØ Û, Â±Â Ú Àapple Ò ΔÕ Â±Ïapple Á Ó ΔÈ, Ù Ó ÓΩ Ó ºfi ß Ø ªÁÀ, ª Δ-Ùapple ª appleº Á Δ ΔÁΔ ª È ÒΔ ª appleóδ ª Ò ΔÕ «ÁÈ ÚΔ ÓÀ «Δ Δ-Ùapple Í Δ Ø Δ Δ, ΩÓΔ ÁΔ, ÈÓ Ù ÓΔ Ú ˇ «ÁÈ, ««ÁÈ ÂØ ÓÈΔ Óπapplefi Òº Δ Õ ÓÀ «ÁÈ Ò ÂØ ÈÓ Ù ÓΔ ÁΔ º Δ Δ Â Í» ÚΔ, Ó ÓΔ-Í Í ÁØ «ÁÈ Ò Δ apple «Ï Ø Δ, appleω«ïè Ïπı apple Á È ˇ ÎΔ ı ÿ ÚΔ Δ, ÓÀ «ÏÓ apple Ø Á Ï È apple ÓÈΔ «apple Ù apple. «appleè Ø«Ò Á Ì «ÁºÂ  ÎØÈ apple Í» ÿapple ÏπÒ «Ò Õ ÂØ Ï Á ª Ϻ ÓÀ Δ ΔÈ Ô Á ÁØ ÏÀ apple»ó Á ÁappleÚ Â ÓÈΔ ÏπºÂ Ï Δ ÛΔ Δ Â appleω«ïè º Û ÿ «apple Δ, Í» ºÍÛ º apple Ø ÁappleÚ apple Δ Ï Êapple»Ó ÚºÒ Ìº ΔÕ ÓÀ «º Ø Ó ÓÈΔ,appleΩ«ÏÈ, Í» Ì Â Âapple «Õ apple Á ÒΔ«È Ï Á Δ Â «ºÒ Á Í ÓÈΔ apple  «Úº Δ Òº «ΔÕ Íˇ ÓÀ ÓÈ «Úº ͺ Δ Ë apple Ò Δ Δ ««º Ú apple «appleùâ Í«Òª Úapple Ø Ú, ÓÀ ÓπÛ «º ÁappleÙ ÍÂΔ Ï Úª, ÓÀ «ºÒ ÓÈΔ È ˇ ÚΔ ªfiΔ ΔÂΔ Â ÊØÛ Δ «ÁȪ «Úº ÓÈΔ ÓÀ ÈΩappleÓÒ Òº Òº Δ Íapple ÓÀ Í» È ÒØ Í «appleùâ È ÂØÛ ««Ú º ÚΔ È Δ ÂØÛ «, Í» Øˇ ÏÀ«ª Á È ÁΔ ı ÙÏØ «Úº ıø Ȫ, ÓÀ Í» «Í apple È Δ appleá Íapple «Îapple ÚΔ Áπ Δ È Δ apple Á, ÓÈΔ ÓÀ «Í apple apple᪠«Îapple ÚΔ Áπ Δ apple «apple ªÕ Á - Á ÓÀ Ï Â apple Òº ÁÀ ««Â ÓÈΔ Ø Δ Ò ÁÓ...??? ÓÀ ÿapple ÓπÛȪ ΔÁÀ, Ó apple «Íº ÏØ Û Â Í Δ apple «ÁÈ ÿ Ó Ú «Í ÓπÛ È, «Âappleª ÁΔ Ú Í Δ «ÈΔ ı ÙΔ «Á ÁΔ...ÎØÈ ÁΔ ÚÀÒ Úº Δ, ÿappleø ÓÈΔ Á Δ Õ ÀÒØ ÕU «ºÊ, Áπ È Â?U È Δ, ÓØ apple  ÏÀ ª, «Ó ÂΔ Ø Δ?U ª, ÓπÛÁ Ø Ï apple Ø...«º «º Δ «ÒappleÒ Ï ÁΔ «Ò ÁØ...ÍÒΔ...ÕU! º ÓÈΔ Í Ó ÓΔ-Í Í ÁΔ ÏÛΔ Ô Á Δ Ø Δ, «Ú È «Ò«appleÒ Ï Ó «ÀÕ ÓÀ Ï Â ÿ Δ ÍÂΔ ª, ÓÀ Ï Â Ø«ÙÙ apple᪠«º ÁappleÙ ÍÂΔ Ï È ÁΔ Íapple...Õ Δ Ú apple ÓÀ Òº ÁÀ «Ú ÓÀ Ï Â ÒßÓ apple  «È «Ò ª ª. Ù «Á Ó «Áº ºÁ  «Áº Á»apple º Í Ò Δ......Íapple apple Òº ÁÀ «Â Í ÂØ Í«Òª Δ»apple ºÏ È Ú...??? «Í -Ò Íπapple, «.- ÓÒØ (Î«Â Û «Ï) øíapple -IDFCD-GFICB

100 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 98 Ì»- appleú ÍÂ È Δ «Û È À Ø ÍappleÚ ÌØ «apple Ò apple È Δ Á - Ó apple Óª Ú Ò: Ì Úø apple»òíπappleδ? Âπ Δ ÍappleÚ Δ ΔÚÈ ««ÁzÙ Δ È Ò Ú Á Ø? Í Δ ª Δ ª Á Ú Ò È Ò ºÒ appleøõ - Ó apple Ò Δ ÍappleÚ Δ ΔÚÈ ÿappleù  À ÒÓÀ ÀÕ Δ Δ apple«ê Â Ò Δ Ê Δ, Íapple Ê Á Δ Ø apple«õ Ê apple«ò Δ Ø ÁπÙÚ appleδ ª fiºò Δ ª Í Δ ª, Ï Δ Í Δ, «Δ À ÒÓÀ ÀÕ ÓÀ «Úº ÀÈ «Δ, appleè «È «Í Ï «Úº ÍÛ ÈΩ appleδ ª È Δ Δ «ÓÒÁΔ ª, Ø Δ «ÈΔ Øapple Ø Δ ÓÁÈ È Δ ΔÕ Δ appleá? ª ª Û» ª È Ò appleò Ï Á» ª πº ÒÀ Á, Ò º ª Ø ª appleá  Óapple ªÁ Õ ª Î apple ΔÍzÀÙÈ Á «Ù apple Ø «ÈÙ Â Òº ªÁ ª ÚΔ Óapple ªÁ Õ Â appleδ apple  apple«á Δ «Ó È apple, Ø Δ «Á ÛΔ Ø apple, Í Í Ò Á «Ò ª appleè È Δ Δ Á Õ ÍπÒΔ ËÛ ËÛ Óπ «Í ª Ø πº fi» Óπ ÏÒ Ï apple Δ Δ Âª «Ò apple «ÓÒ Ú Õ Úapple«Ò Δ È Ï Ìº  appleø Δ appleø Δ ÁΔ ÂÒ Ù Ò Δ apple ΔÒ Ú ΔÒ ÚappleÂ Ï Â apple»appleδ Ø «ΔÕ Â ÍappleÚ Ò Δ Âª «º ÙappleÈ Δ Â ÈÚ ΔÚÈ ÁΔ Ù apple»  ΔÕ «È Ì «Ò, appleø apple  πº»ò⪠«ÁºÂΔ ªÕ ÊØ ÁΔ È «apple  «ÓÒ ÂØ Ï Á ª Δ ÚΔ Ó appleè Òº Í ª ««Δ ÓπÒ ÀÕ Ó appleδ È apple «Úº ÍappleÚ Δ ΔÚÈ Á Ï Â apple ͺ ÈÕ Ó Û ÚΔ È Ø Ï Â ÏappleΔ È «Èª ÓÀ Ï Â appleδ ª Δ ª «Úº Î«Û ÀÕ Ê ÓÈ º  ÁΔ Áapple À, Ωappleª Ïapple Ïapple Á º È, È Ì Ò Δ Ó È À, ª Í Âª «Úº Ú «Ó È Δ, apple Ï Ò Í Δ Óapple Δ È Ò «Â ÚΔ «Ú Ù ÁΔ appleú ΔÚÈ Ï apple apple Á ÀÕ Øapple ª Øapple Ê ÈÚappleª Ò Δ ÚΔ º È Õ Û Â ÍÀÁÒ ºÒ Ú «Ò ª ÁΔ, «Ú«Á appleêδ ª ÁΔ Â Ó «º «Ó  «ÈÔÓª «Úº Ò ÁΔ apple appleδ «Ó Ú appleδ Íz Ù ÔØ ÀÕ Ê Ó«È apple ª ÍÀ Ú Ò ÒØ ª Í«Ò È Δ «ÓÒÁΔÕ «appleâ ÁΔ Áapple À  apple Óª «Â apple ÁΔ È apple È Ò Ú «ªÁ ÀÕ Ø Ó Û Íº È ««ØÒ»ÒÂ Ï Â È Íapple È ª Ó È Á Óª È Δ Õ

101 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 99 ΔÚÈ «º ÓÙΔÈ ÁΔ Âapple ª ÀÕ Ï Á Á Ò Δ ΔÓ «Ìº ÁΩÛ Â «ÈºÂ ÁΔ ª ÒØÛª Í»appleΔ ª appleè «Úº Δ ÏΔ ªÁ ÀÕ Ï Á apple Δ Δ ÓÁ À  apple Δ Δ Óapple ªÁ ÀÕ» Ó Ò Úª ÁΔ Ê ÌappleÚ apple»í «Úº ºÒ È Δ ÁΔ Â «appleî Ó Δ Á Íz apple Á ÀÕ «appleù«â ª ÁΔ Ø Δ «ÓΔ Â È Δ À Íapple ÍÀ ÁΔ ÀÕ «Èº Ì apple» ÀÕ Ó «ΔÚÈ ª Áappleª ΔÓª Á Ø Δ ÒÀ Á È Δ Õ Ïº«ª È Ò ÍΔÛΔ Í Û ÀÕ Ò Úª È ÒÚ Á ÚΔ ÀÕ ÌØ Δ Óπº appleº«ªá À  «º apple «Úº apple Ï Á ÌØ«ªÁ À Ø Ú Â± ÂØ «Ú Øapple ºfi È Δ Õ ÒΔ ÍΔÛΔ Ïapple È Ú Ù À «Ø ««Ó Á ÀÕ Ó appleδ Ì ÂØ Í«ÒΔ «Â Ï º Ï Á «Úº Ø Í «Â Ϫ Δ ª È, È ª ÁΔ ª appleδ ª Δ ª Δ ÍappleÚ Δ ΔÚÈ Á Ï Â apple ͺ ª ÂØ Âapple Ó ÈΔ appleáδ ª È ÓÀ È ª Á Úapple«È appleè Òº «Í ª Ï Â ÒßÏ μâapple Ø Ú Õ Ò «È «ÍappleÚ Δ ΔÚÈ Ó apple Ϻ«Á È Δ È ª ÁΔ «ÈÓ Ì»ÓΔ Ì«Úº  appleó Ì»ÓΔ ÚΔ ÀÕ? Âπ Δ Ê ÙÀÒΔ Á πìappleú Òæ «Û ÈÕ Ì Ú «Âπ Δ Δ «Ú «Âapple ª ÁΔ ÙÀÒΔ ÁΔ ÚappleÂØ appleá ØÕ Ó appleδ Ê ÙÀÒΔ Á ÌappleÚ Òº È, ÂÈ ÍzÚ «Úº ºÒ «Õ Ó appleδ Δ, Í Âappleª Á ÓÈØ«Ú«È Í ÛÁΔ ÀÕ Ø «Ú Á ª Á «Í ª ªÁΔ À ª ÓÀ ÎÒÀÙ ÏÀ, ϻӫapple «ÚËΔ, Óapple, ÂÈ Â ÚappleÂÓ È Úapple apple ÚΔ Í Ù appleá ª «Ò Δ Úapple«È, Ú Á Â Ø ª Ì «ÚËΔ ÚappleÂÁ ª «È Ò ÓÀ Í Δ Ê ÍzÌ ÚÙ ÒΔ È Ò «ªÕ ÓÀ Ó ««ÚÙ ÚË apple ÒÀ Á ª, Â Ó apple Í Âapple Ó ΔÚÈ È Ò Û Á È Õ ÓÀ Ȫ ÁΔ ÏØÒΔ È ª Á «ºÂ È apple, ÔØ Â, Óapple  «Ò È apple ÚappleÂÁ ªÕ Ó appleδ Ì Ù appleò Â Ó Í Á Ófi ÍÀ Ú ÒΔ ÁΔ ÀÕ Ó apple Ò Δ Ó apple ÒØ Ó ºÂÚÍ»appleÈ È Õ ÓÀ Í ÒØ ª Ò Δ Â Ó Í ª Ò Δ «Ò Á ªÕ Ô ÈΔÚapple«Δ ª  apple ª «ÚÁÚ È ÒØ, Ø ÈÚ ÈÚ Ú Áª Á  ÙÀÒΔ ª Á Íz apple appleá È ÓÀ È ª Ï Â «Ë È «Úº È Δ appleº Á ª  Ȫ Δ «Ø Δ Ï «ÁÙ ÓfiÁ ªÕ «Ú Ù Δ Ó appleδ Δ ÁΔ Í À Ø Í Á ÓÈ «Úº Âapple Ó apple πè Í Á Ú Õ «Ëπ«È Â, Âapple Ëπ«È  Á º appleª «Úº ÓÀ È Δ ÍÀ Á Õ Ï Δ «Á ÒØ ª Á Ó À «Ó appleδ «ÛΔ ÙÀÒΔ À ª «Û ÌappleÚª Òº ÀÕ Ó apple Ó À «Ò Á apple«, Ø ÓÀ apple «apple ªÕ? Ì» appleú  appleπáè Âπ Δ Δ «Ú «Âapple ª π Á Õ Ì appleâδ Í Ï ÒÀ Âπ Δ Δ «Ú «øè π appleπáè Õ Ì - appleú ÍÂ È Δ «Û È À Ø ÍappleÚ ÌØ «apple Ò apple È Δ Á Õ Ì±- appleú Íapple Ë Ófi Ú Ò ª Ú Ò «Ú πº«ófi Ú Ò ÒØ ÁØ ÁØ apple Ó ΔÈ º Δ ª º «ÏÁ Ù Á È Âª Í ÿappleª, Ϻ«ª Ó Úª ÌÀ ª  ÍÂÈΔ ÚΔ ÚÀapple ªÁ È Õ È ª Í ÿapple   ÈΩ appleδ Ú Ò Êª ª ÁØ Â Ô Á Òº ÍÀ Á È Õ Íapple Ò «Í Âapple ÁΔ ÓÈØÁÙ, Ø ºËΔ Óapple ÍappleÚ ÌØ «apple À,

102 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 100 Â Í ÿapple,  ª «Í Ô Á apple ÒÀ Á À ª ÁΔ ÓÈØ Úº Ê «Ï È Ú Ò Â Ì±- appleú Á ºÍ Ò «ÁºÂ ªÁ ÀÕ Ï Â ÒØ Âª «Δ appleá È «Ï apple ÍappleÚ Δ Ì appleâδ, È ª Ò Δ Âª Î «Á Á apple«, apple ºÒ «Úº ÓºÁÁ ÚΔ appleè, Û ª Ï,»Ò  ÍÂ Ò ÚΔ Ï Íapple Í Δ Ó Â Ì±ÓΔ Ô Á È appleèõ «Íº apple««á Δ Á ÍÒ Ô Á appleè Δ Ì±- appleú À, ª «È Ó apple Í Âapple ÚΔ appleá È Õ È ª Á Ì appleâδ ª Úª Ò» «º È Δ Ø«Ø Í Δ Ó Â Ì±ÓΔ Ô Á appleè È Ò ÚΔ ÿ Δ Í Á «Á «Ù apple Ø ªÁ È Õ È Ò Δ ªÁ È ««Â Ó Á ÙΔÙ À È Ò Ò ª Ó Ó Δ ª «Ò Ò Δ Ó Ï»apple appleá È Õ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ ÁØ Óπº Ú Δ Âª ̱- appleú ÚΔ Í Í Óπº Ú Õ Ø Δ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ Á «Í Âapple «Íº ÁΔ Ô Á È Ò «Û «Á «Á Á À, ª «ÔÊ appleê À Ø Δ Í «Û Í È Δ Õ Ø Δ Ò «Ó apple Í Âapple ̱- appleú È Δ appleá ª fi» ÏØÒ «apple ØÚ Õ apple»apple Íπº ««ÓπÒ ÁΔ Ô Á Δ È Δ ÁΔ Î apple Ê Δ appleè ªÁ ÀÕ Ï Δ apple Δ apple ÁÈ ÁΔ ºÒ ÓÀ ª º º «ÍappleÚ Δ Ò ÁΔ apple È «Úº apple ÁÈ Ú «È Δ «ÓÀ ÀÈ Ò º«Íº««Õ Δ Ω À ÓπÛÈ Âª Ø Δ Ω È Δ Õ Ó apple Í Âapple «ÚΔ Δ «Úº «Âapple ª Á apple ÁÈ È Δ appleá Õ Δ Δ ª apple ÁÈ È Δ ÁØ Í Ï ÏÀ Ï Á appleø appleø Á À «ÓÀ «ÚΔ ÂappleΔ È Ò Ï apple º ØÕ «Âapple ª ÁΔ «apple Û Δ Í Ï «Úº «Ò Δ ª Δ ª «Úº «ÓÒÁΔ À, ÁØ Ï Á Ï apple Ò Δ ÂappleÒØ Óº Δ Á À Â Í appleø ÚΔ appleø Á ÀÕ Ó appleδ ª Δ ª «Úº ̱- appleú ª Á À Íapple apple ÁÈ È Δ Á Õ Δ Âª Ó ª appleºí «Ó ÂØ «Û ª  «È È ÁΔ»È ÌØ Òº ª, apple ÁÈ «ºÒ Á appleè ÀÕ? Ï πâ ÍappleÚ Δ Δ apple Óapple apple Í ÏΔ «Ì apple Á ΔappleÈ Í apple ÈÕ ÍappleÚ Δ ÒØ ª ÁΔ È «Ú øóδ ÈÚΔ ÍΔÛ Δ, Í ÏΔ Â Í ÏΔ «Ì apple È ÒØ πæ apple Δ Õ «apple Úapple apple Âπ Δ Í Δ ª Δ ª «Ú «Âapple ª ÒÀ ªÁ Õ «ºÒ «ÏÒ ºÒ Δ È Δ, ÍÂ È Δ «Â Δ Ï Â ÍappleÚ Δ ª Ï apple «Û «ºÊØ Ò È Õ ÍappleÚ Δ ÁπÈΔ ª Á apple ÓπÒ ª «Úº Ú Á È Â È ª ÁΔ Ø ÚΔ «ºÂ È apple Úº Ø Úº appleδ ÀÕ Ó appleδ ª Δ ª ÀÈ «Úº Ú ÍappleÚ Δ ª Ï apple È, Ø ÓÀ È ª ÁΔ Δ ºÒ appleª Õ º«Ì apple Â Δ «Ófi apple Ø? º«Ì apple Ø Δ ÈÚª ª Íπapple È Δ Á, º«Ì apple ÒØ Ô È Á «Èapple Âapple Ú«Á Á«apple ÀÕ Í ÏΔ º«Ì apple «Úº «Ú «º «Ó Ê Δ, «È Ò Û Ø π, ÿøûδ ª, «º Δ ª È, Ú Ó Â ÓappleÈ Ó ÁΔ ª appleδ⪠ÈÕ Íapple Í» ΔÚ Á Á ÁÀ Â È «Ì ºfi apple «Ò Õ Ó ÂØÛÈ Â «Èº Â Δ«Ó apple Á, appleíøapple  Á Óπº ÀÕ Í«Òª øô  ͫappleÚ apple ÂØÛ, Î apple ËΔ ª ÍπºÂappleª Á ÓÈ «Úº ««Ï «««Ó Í Â Í«appleÚ apple Á «º È Δ ª Â Δ È ª º «Â Øapple Ú Ø Â ª Î apple È ª «ÏappleË ÙappleÓª «Úº Ì «Á Õ Ó appleδ Δ º appleú  «Ø Δ Á «Ï È appleáδ ÀÕ

103 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 101 ª Í«appleÚ apple ÁΔ appleδ Ô»«È ÍÂΔ ÍÂÈΔ Á «appleùâ ÚΔ ÓÒ ËΔÈ ÀÕ Â ÒÀ ÏΔ È ËÛ ËÛ ÍÀÁ Ø apple È Â «º apple«apple È Õ «Ú ª ÁΔ Δ ÒØÛ?À À Í»appleÂΔ, Ú «Ó Δ, À Ø «ÚΔ ÂappleΔ È Ò Í»appleΔ ΔÂΔ ÁΔ ÀÕ appleíøapple Â Ø Ø Á ÀÕ Á Ó È À «øô  ÍappleÚ apple «ÈΔ ª Ô «È ª «Úº ÂØÛª ÈΔ Δ Ó Δ Úº Δ Ø ±Õ Í«Òª Á ÓÀ Ïapple «º apple«á Δ «º apple «º Δ ÚΔ Â «º Ϋappleº È Ò appleá Á Á appleδá Õ ÁØ Ø Δ È ª «ª Ó «Ó ª Ì ª Á «appleù«â ª ÁΔ, appleª ÁΔ ºÒ appleá À ª Í» ΔÚ Á Á ÈÚ ÈÚ ÿè Û Û ÓΩ appleèú ÁΔ ª Ï Â Â ÒΔÎ ÁΔ À  «Ò  «Úº Δ ª Δ ª Áappleª ΔÓª, «appleù«â ª Á «Èºÿ, À«Ú ÂΔ, apple À«È Ú Â ÁΔ ÚappleÂØ ÍappleÚ Δ ª Á apple ÁÈ ««Á È Õ Á Á Ò ÁΔ ª ÛΔ ª Ó Úª Ï apple Δ ª È, ÎÀÒ apple Δ, Ó Í apple Ò apple È, Í Δ ÍzÁ»«Ù Ø, ÒØ «apple ÍΔ apple È Â À apple È Ò Óapple apple È Íapple appleíøapple  Á ÌΩ Í» ª ȱ» «ºfi ÚΔ È apple È Δ «apple Õ Ø Δ ÏΔÂ Ú Ò ÁΔ «Δ Ô Á apple ÒÚ Âª Íapple ËΔ À Â Í «Û Ø«ÀÕ ««ÚappleØË appleè Ú Ò Â Δ Í» ΔÚ Á Á º «Úº Ì Â ªÁ È Õ Ó appleδ Δ ÓªÂapple, ÓØÓϺÂΔ, ÍappleÁ»Ù » «È ÚÈ Èª Ó «Ò ª apple appleáδ ª È Õ «ÈÚª «Ó «ºÊ ÛΔ ª apple Ò Δ «Ó ÎappleØÙΔ ÚΔ ΩÏ Úª» appleè Ò Δ Ó Ï»apple Ø, «ºÊ «ÁÈ «È πá ÙΔ ª apple apple Ø, «ºÊ «Úº«Á Á ª «È apple «apple ØÚ Õ Ê «È appleδ È Ò Á apple Ó Ø Δ «ÁȪ Á Ø Δ Ú Ò Á Á Ú Âª Δ Á «Íπapple º«Ì apple ÍzÂΔ apple ÁÈ Ø «? ÁØ «Á Óπ Ï Â ÛΔ ª Ú Ú Íπ Á apple  ÍÀ, «ºÊ apple «appleùâ Óapple, «Í Δ ËΔ ª Á ÏÒ Â apple appleè Òº ÍÀ,  ÌÀ Ìapple ÍÂΔ ÍÂÈΔ Úª apple«δ Ó Ï Â Â ÓΩ appleè À? À ª Ó appleø «ÒØÏÒ Δ ÙÈ Á Óπ Áapple «Úº Ò Á ««Â «Íº È apple««õ Δ À? Δ Âª º Âapple Á Ø Á Δ ÀÕ Ï Δ ΩÓª Í Íπapple ÂÈ «Úapple «Ó ± Δ Óª apple Δ Â apple appleδ⪠apple Δ ªÌÁΔ ª È Íapple ΩÂΔ ª ÚË» ÒØ, «Èª Ó Á Ȫ ÂØ Δ ÈÎapple À «ÈÚΔÈ Á» «Úº Ò Ó appleè Ò Δ Ò Í Ø È Õ «ºÊØ Âº ÍappleÚ Δ ª Á Ϻ«ª ÁΔ ºÒ À Í Ï Á Ϻ«ª È ÒØ «Â ÚºË Í ÏΔ ÏØÒΔ,«Úapple  º«Ì apple È Ò Û Ø È Õ Í ÏΔ Âª Í «È «ª Í ÏΔ»Òª Á È «Û ÚΔ È Δ Òßÿ «Á Á Õ º«Ì apple Á «Èÿ apple «Èª Í Ï «Úº À, Øapple «Â È Δ Õ Á «Ò «º Ú Ò Ú «Í Ï Á ÒØ Í ÏΔ «Â º«Ì apple Ófi ÍappleÚ Δ ª Á Ϻ Í Ï «appleè Õ Ïº ª Û apple È Â Íapple Í Ï Ú Δ ª Á Ϻ º«Ì apple È ÒØ º Ï Â Á»apple πº È Õ Ó appleδ ª Ï Â appleδ ª Δ ª «Úº «ÁØ Ò Í Ï ËΔ Ó Ò È Õ Ì Â «ÿ Ì appleâ  ÌÂΔ «ºÒ  Á«apple ÀÕ ÒØ «Á ºfi Øapple È Íapple appleá ºfi Øapple È Õ? Âπ Δ ÍappleÚ Δ Í ÏΔ ª Á Ó «ø ª, apple«ê ø ª, apple ÈΔ«Â ø ª

104 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 102 Í ÒÍΔ «ÏøÏ «Âapple ª Ò apple ØÕ ÓÀ ÀÈ Í Δ Δ ÁΔ Ù apple» Â Δ apple«ê Â Ó «ª ÂØ ΔÂΔ ΔÕ «È ª «Úº Ó ÁÚ Û ÁΔ Á«ÙÂ, Ò Î Á apple, «appleù«â ª Á º ª È ØÛ «appleùâ Ó appleδ ª Δ ª Á «ÚÙ Ï Á apple È Õ ÓπÒßÓª Δ ÁΔ apple Δ,  ÏΔ Ú Ò «Ω Á Ï È «ÿ «Â Í Ì ÂÁ È Õ «Á È Ò È Ò ÍΔÛΔ Í Û ÚΔ Ó appleδ ª Δ ª «Úº apple Á «apple À  ÁØ º«Ì appleª Á apple ÚΔ Õ Ó appleδ ª ª ÀÈ «Ò Δ ª appleδ ª Δ ª Úº Ø Úº apple ØȪ ÂØ «È ª «Ú«Ù ª «Ï ÈÁΔ ª È Íapple ÓÀ Ê «ºÒΔ «ºÒΔ Δ ÁΔ ºÒ È Δ apple Á Õ ª Â Δ «Δ «Úº Ø «Ó Ò Ï ËΔ Ø Δ È Â πº ºÒ appleá, ª ÓÀ apple»apple Á μâapple «Á Á Õ «º ºÒ ÓÀ apple»apple «Δ ª ª ««ÈΔ Á apple ÍzÙÈ appleâ ÚÒØ Ò È Ò Ï Ë appleδ ª Δ ª ÍÛ È ª Á Ë «appleâ ºÒ È Δ ΔÂΔ ªÁΔ Âª Δ ÍzÙÈ Íπº Ï Â ÓπÙ«Ò È Õ Ò Í Δ «Ò Â Ï apple appleª ºfi Í Δ «Ú Áº? Ò Âª «Ò πº«àõ Ø È Δ ««ª «È  ÂØ ºÒ È Δ apple «ª Ø Δ «Ò  «Úº Ëπ ÁÒ Í À,  ºÒ Ø ÁΔ ÀÕ ÓÀ Δ appleδ ºÒ appleèδ À ª Í ÓÀ appleº Δ Íπº Δ Í Ó apple Ϻ Δ Ú ÒΔ ºÒ ØÚ ΔÕ Ê ÓÀ Í Δ ª Δ Íπ  ª «º Ø Âapple «Úº È Δ Ó Á Õ Ïº ÀÈ Δ ª «ÓÀ apple«ê, Ó «Â apple ÈΔ ª Í ÒÍΔ «Ï Ï «Úº «Ò À Íapple «Ú «Á   ÒØ ª Á Ó ÀÕ? È ÁΔ Δ ÍappleÚ Δ Ωapple ÁΔ Ø Á Â Ø Δ Á Ó «Ò ª «Âapple ª øïøëè πøáδ Õ Δ ª Á Ú «Ò ª È Ò Áæ ØÕ Í«ÒΔ ºÒ ª «À «ΩappleÂ Í Δ Ø Á Á «Δ ÀÈ Úapple ÓπÒ «Úº Á À, «ºÊ Á º ÓappleÁ Á Ïapple Ïapple ÈÕ Ì appleâ «Úº Ωapple ÓappleÁ ÁΔ Âº Ò Ó apple Δ À  ÚΔ ÀÕ Ó «ÓappleÂΔ «Úº ÍÀapple ÁΔ ºÂΔ Âº ««À Â Ì appleâδ ÓappleÁ Á «Δ Ì ÂØ «Îº ÏÀ Δ Ø Δ ÀÕ Ωapple Ϻ Ó, ÿapple ÁΔ Î Î Δ apple, Ï Ú Â Øapple Ó apple Íapple ÓappleÁ «Ó ºÊ È Ò Ú Õ Øapple ª Øapple ÿapple Á apple «Ó ÎÀ Ò, appleδáø ÎappleØ Â Â ÍÀ ÚΔ ÓappleÁ ÁΔ Óapple Δ È apple Δ apple Á ÀÕ Ωappleª º ÚΔ Ì appleâ «Úº ÁΔ È Ò È Δ Δ ÁΔ ªÕ Á ÓappleÁ È Ò ÂΔ Ø ÍÀ Á Δ, Í Δ Óapple Δ È Ò ÿappleø Ï apple È Δ Δ ÁΔ ªÕ ÈΩ appleδ Í Ùª Ωappleª Á À ÚΔ ÓappleÁ Δ ÎÛÁ È Â ÚΔ «Ú appleδ Í Δ Δ «Ó È Á ÍÀ ««Èº Δ ÒØÛ Ò Δ ÓappleÁ ÂØ Ó Ó ÒÀ ÁΔ ÀÕ Ωapple ÁΔ Ïapple ÏappleΔ ÁΔ ºÒ ª apple ËappleÓ appleá È Íapple Δ ËappleÓª «Úº ΩappleÂ Ê Úª Â Ú Δ Δ È Δ apple ÁΔ, ΔappleÂÈ È Δ apple ÁΔ, Ó «Áappleª «Úº Á Ò È Δ Ø ÁΔÕ «Ò Ó Ωapple ÁØ Ï appleò ÓπÒ ª «Úº Ωapple ÁΔ ÁΔ Ú ÁΔ À ««Ú È Í«Ò Á Ë apple  Á È Ò ÛÁ À ª ÁΔ ª º ª πºò ªÁΔ ª ÈÕ Íapple Ì appleâδ ÓappleÁ Í Δ Ó È«Â Ê ÚΔ È Δ º Á Õ Ø Á À «Ωapple apple ÿapple Á Ó ÚΔ apple, Ϻ ÚΔ Í Ò, Ó «Í ª ÁΔ Ú ÚΔ apple Â Ï apple ÈΩ appleδ apple

105 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 103 À ÚΔ «Ò Á Ú Õ ÁØ Ωapple «Ò º Ï apple Ú Ò appleè Òº Í «ÓÀ ÚΔ Ïapple Ïapple Ó appleáδ ª ± «È Δ appleø Δ Ï Á, ± «ÈΔ ºÍÛ ª Ì ËØ Á Õ «ÚΔ «ÁΔ À ««Ó appleδ ÂÈ À ÿapple Á apple ÂØ Ï Á ÓÀ Í Δ Óapple Δ È Ò «ºÊ ª apple ª Δ Âª ÓappleÁ Á Ó Ω fiº μâapple ªÁ À  ÿapple «Úº Ò Ù ÍÀ ªÁ ÀÕ ÀÈ ÁΔ Ωapple ÁØ Í º ª Ó appleè Òº ÍÀ ÁΔ À ª ÓappleÁ ÁΔ π Ò «Úº Ø «Èº Ò Í Δ Ø Δ Í Â«appleÁΔ ÀÕ Ò Δ ÍÂΔ ÍzÓ Ùapple È Δ ÏÒ«Ïapple Ïapple Á ÊΔ Â ΔÚÈ Á ºË Ì ÀÕ Á «Íº «Íº È Δ Ø ÁÓ È Ò ÁÓ Ó Â appleè ÁΔ ÀÕ ÓÀ ÍappleÚ Δ Ωapple Á º «Úº Ó Ùª Í Δ ª Δ ª apple Δ Ú ÏπÒßÁ ΔÂΔ ÀÕ Ó appleδ ª Δ ª ÓÀ «z «Ó zδ È Δ, appleó Ú Á ÏπºÒ, «È ÁΔ ÀÁ, ÓÀ Δ ÀÓ È Δ Â Δ Øapple Δ ª Ωapple ÁΔ Ø Á  Ïapple Ï appleâ Á ÿappleù ÁΔ ª Δ ª ÈÕ? Âπ Δ Í Δ Δ «Ú ««Ó ÁΔ ª Ê π ª ÁΔ ÚappleÂØ appleá ØÕ Δ «Ò Òº«ª ÓÀ Í«Òª Â«È Δ appleá «Ê «ÛΔ Â ÚappleÂ Δ ÀÕ Ú Â Âª «ÚÙ Ì apple» Á À, Ø ÒßÏ Ó Á Ó ÊÈ Ï Á «Ò Ò Δ Ì Ò ÓπÙ Ò Ø «apple Á ÀÕ Ïº Î apple «º Ú Ù ª Ë apple Ï«Â appleáδ À  ÓÀ «º Ú «Úº Δ «Á Ò ªÁ ªÕ «Â Ú Á apple Δ, «Â ÓÈ Ï ÈΔ apple Δ, Á ««Ò Δ Ô Áª ª ÎÒÀÙÏÀ «ÚËΔ ªÁΔ À  ÁΔ ÚappleÂÓ È ª Ì«Úº «Ï È Ò Δ Ø Δ Øapple Õ ÁØ Δ Í»appleΔ «Ò Ø ªÁΔ À  «Â ÍÛ Δ ªÁΔ À ª ÒØ ª Í «È ª ª ÁΔ ÙÈ Â appleá apple«á È Õ Ó apple Ò Δ apple»appleδ ««ÓÀ Δ ÍzÌ ÚÙ ÒΔ È Ò Áª «Ïº Í ÍÛ Á Ò Ú Õ º Δ Ø«È Ò Δ Â ÚÒ apple Â Í «Δ È Ò Ú Íapple apple Δ ÀÕ «apple ÚΔ ÙÏÁ ÚÒΔ, Ú «ÁzÙ «ÂappleÈ ÚΔ Ï Â apple»appleδ Ø ªÁ È Õ ÓÀ Δ ÁΔ ª ª È ÒØ Óπº «Úº ÚË apple Ú Á ª ª «Í «ÏºfiÚª ÍzÌ Ú Á Õ? Âπ Δ Í Δ Δ «Ú Í»appleÏΔ Â Íæ ÓΔ Ó ÁΔ «ÒÀ Í «Û? «Âapple ªÕ Δ «ÏÒ ºÒÕ ÓÀ ÀÈ «Úº Ú Δ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ Á Ò ª  ÁØ Á Ùª ª º«Ì appleª «Ú appleª ÍπÒ ª, «apple Ó apple Í Âapple Í»appleÏ Â Íº Ó È Ò Û Ø ÈÕ È ª Á Ú Á È ª Á «Ò, «Ú«Á, Óapple  «ºÂ È apple Á ÈÕ Ó apple Øapple Í Âapple apple Δ ÏØÒÁ È, Ëapple Ó ÍÒ Ïº «ÛΔ Ì Ù Á «Â Ó Ò appleá ÈÕ ºfi Ï apple apple Δ È appleè ÙÏÁª Áª ºfi Øapple Δ Ï «Á Á È Ø «ÚΔ Ì Ù Á ÙÏÁ È Δ Á Õ «ÒÀ ª Ú Á Δ ÁΔ «Á È Á È Â Ò ÁΔ Í Ï Á ÈÕ Ó appleδ ª Δ ª ÓÈ ÓΩ Ó ÁΔ apple Â, º appleú Â, ÍÒ ÍÒ ÓΩÂ, Ï ÈΔ ª Ë, ÍπÂÒΔ ª, Δ appleδ ª Ï Àappleª Í «ÒÀ apple Δ Ò Δ ª Δ ªÕ ÓÀ «Á ª ÓÀ Ó Á «Úapple Ø Í Âapple Ò È ÁΔ «ÒÀ ÚΔ Í «Û ÀÕ

106 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 104? È ÒΔ «Ú apple, ÍΔÛ Δ Í Û, ΩappleÂ-ÓappleÁ Á  Ìapple «appleùâ, ÍappleÚ Δ ª Á ÁØ apple Ó ÍÁø ÁΔ «øá Δ, «ÚÚapple «appleù«â ª È Ò ÍÃÌ «Ú πøáδ Í«appleÚ apple «Δ «Á Íæ ª Í Δ ª Δ ª «Ú «Âapple ª ÒÀ Á ØÕ ÓÀ «Âª ÍÂ È Δ «ÓÀ «Âapple ª ÍappleØ Â Óº«Úª Í Δ ª Δ ª «Úº ÒÀ Á ª, Íapple ª «appleδ ª Óº«Úª ÒÀ Á apple»apple ªÕ È ÒÚ Á  «Ú apple, appleδ ÁπÈΔ ª È ÒØ ÚºË Ì appleâ «Úº «Â ÚºË ÀÕ ÓÀ Í«ÒΔ Δ Ø «Â È Δ ÍΔ «Ï apple «Ò Δ ΔÕ «appleá apple Ó apple È È ÿapple ÍΔÛΔ Áapple ÍΔÛΔ Ò apple ªfiΔ Í«appleÚ apple Á Δ, «ÁΔ Ó Δ Âª Ì ªÁ Íapple ÁΔ Ø È Ò Ø Δ «Ú «Ìº«Á Δ? ÊØ Âº «Á» ̪ ÚΔ Ì ºÏÒ «Úº ÁºÏ πº Δ ªÁ «ÁΔ ªfi ΔÕ ÓÀ «ÂØ Úº «Ú apple Â È ÒÚ Á ÁπÈΔ ª Øapple «Â È Δ Ú «Õ Ó appleδ Δ «ÂzÙ» ÚΔ «Ë apple  À «ÀÈ apple«á «º «Ú ÂΔ Ø πá È ÒÚ Á Á «Ù apple À Íapple Í Δ Ì appleâ apple«áδ ÌÀ ª Á «ÓºÂapple Óπ «apple ÓappleÚ Á Á À «ÁΔ Â Ø Δ À, «È Ò È ª Á Ó «Úº Ⱥ Úº«Ú Õ ªÒª«Óπ  ÛΔ ÁØÚ apple ÈÕ «ÁØ Ò «appleî ÍappleÚ Δ È Δ, Í Ï «Úº apple«á ÚΔ ÏÊ apple ÒØ È Õ «Èª ÁΔ «Δ  appleèδ «Úº ÓΔÈ Ó È Á Îapple ÀÕ Íapple Â Δ apple ÍappleÚ Δ ª «º Ø appleº È Ï ÈØ, Ó Û Ï Á apple ʪ Á È Õ Δ ÍappleÚ Δ ÚΔ ÏÊ apple ÚΔ È Õ «appleù«â ª ÒÀ Δ ÓÈØ«Ú«È ÍºËapple Â È Δ Â Δ ÍºËapple  «Ú appleá ªÕ Áapple Á «ÈÔÓª È apple «appleùâ ÓÈ «apple Á À Ó È Δ Õ Íapple Δ Ó Á Ï «appleùâ Δ Ó È «Á Á ªÕ Δ ÍÂÈΔ Í Á ÚΔ È Δ appleá, Òª ÚΔ º Δ ªÁ ª º Á ÚΔ È Δ,  appleδapple Ì º ÚΔ È Ò Í»appleΔ appleδ ªÁ ªÕ Á «««º ÏÒ Â apple Á À, Ø ÍÂÈΔ ÁΔ Óapple Δ ÂØ Ï Àapple Á ÀÕ «ÀÈ «Úº È Δ Ø Á Â Ò ÍÀ Á ÀÕ Á» apple Í Âª ÓÈ «Â Øapple «Û Á À ØappleΔ ØappleΔ Ì ÚΔ Í»apple appleδ ªÁ ª  ÍÂΔ ÍÂÈΔ Á «appleùâ ÚΔ «ÈÌ Δ ªÁ ªÕ È Δ ÎÛ ªÁ ª Ë Ï apple«á ª «ºÊ º apple Ø Ú Âª Ó ««appleùâ «appleδ ÚΔ Ø ªÁ ÀÕ Ï Δ Ó apple «Ò È Ò «appleùâ Úapple«Â ª «ÚÚapple Â Ø Δ È Δ Á, «appleùâ ª «appleùâ ÀÕ Áapple Á «ÈÔÓ Ú Ø ÏÈ ÍÂΔ «Úº «Û «appleùâ Á È? Á ÍΩ«Á ª Á «Ú Á È? «Ì Ó ÁΔ Á ÀÕ «Ú Ê Í Ó πº Δ À  ««appleùâ ÈappleÛ Ï Á apple È Õ ««Úº Ωapple ÁΔ Ò ÓΔ, ÓappleÁ ÁΔ À Û Â «ΔÚÈ ÀÕ «Δ «ÚÚapple  «appleùâ «apple ª º È ª Á Δ Óª «apple À ÁØ ÓÈ º «Ï ËÈ ª Ë apple«ó apple Ó Â «ÈappleÌapple È Δ apple ÏÒ«ÓÈ Ò ËΔÈ ª «ÒÚ «È» ÀÁapple ËΔÈ Ø Úº Δ ÍºËapple  ٠apple» Ø πº È Í ÓÈ Í Á Ê È Ò apple  «È ª Ï Ëª Úapple«Â È Δ Ó«fi Ú Õ Δ Í Δ Á Δ È± Δ Ø Δ Ø Á apple ª Ó«Òß Δ Ï Ëª

107 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 105 Á Í apple ÀÈ ÚË Ú «ÓÈ º «Áº «Á ª πùδ Ø«apple Δ «Á ÍπºÂapple ª ËΔ Á «ÚappleØËΔ «Òß È Ò Ï Ë È Â apple«úδ «ÚappleØËΔ «Òß È Ò «apple ÀÕ Ó appleδ ª Δ ª, «ÁÙ, ÍzÁ»Ù,» «È ÚºÈ «È ª Δ apple Ó «Ò ª Ì appleáδ ª Â Í Ù appleáδ ª È Õ? Óπæ ÒΔ ÀÈ Δ apple«ê ΩappleÛª, æ ÌøÈÚΔ ÓπÙ æâ, «Ï ÈΔ Ì Ù - ø apple Δ Â Íæ ÓΔ «Ì apple ÂØ Á»appleΔ, «ÓÒ Í È ÏÀ ÁΔ ª Óæ«Úª, È ÒΔ «Ú apple «Á È Ò»fiÁΔ apple Δ Δ, π «Âapple ª Á «Ú«Ù ª Á ø ª È Ò»fi apple Δ Õ Ø Δ Δ ÁΔ ª ÈΩÂΔ ª «ÏÒ ºÒ Øapple È Õ Ïº«ª Ò Δ Ì appleâδ º«Ì apple, ÏØÒΔ, ª «Ú ÚΔ Óº«È Δ apple Õ Ïº«ª Ó «Í ª ÁΔ ª «º«Úª Â Ó È Δ ΔÁ, Í apple Í ÂÒ Ù Á ÈÕ Δ ÂΔ appleδ ÍΔÛ Δ ÁΔ ª Óº«Úª Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ Ú ÒΔ ª «ÏÒ ºÒ È Δ, ª Ø Óπº Ë apple «Úº Ó Ò Δ Ì appleâδ apple appleδ⪠ں «Ûº Ï ÁΔ ª ÈÕ Ø Δ ª º«Ì apple «Úº È Ê Ω Ï ªÁΔ ª È, È ª  ÓÈØ«Ú«È ÂappleΔ È Ò ºÒ appleè ÁΔ apple»appleâ ÀÕ Ó«Òß Δ «Ú ÀÈ «Úº ÈΔ È Â Ïº ««Ú π Á À ª Ì appleâ ÂØ Á Á Á ÁΔ ª È È È ÈΔ Â Δ «Ú Ófi Í«appleÚ apple Á «º Ï Δ appleº ÀÕ ÒÛ Δ Ó𠫪 Á Ïapple Ïapple º Ó ÁΔ À, apple  Ïapple  ÁØ Âª È Ò Ï apple ÁΔ Â ª Í apple Δ ª «Úº ÁΔ Á Δ «apple ÚΔ ÒÀ ÒÀ ÁΔ À ª Á ÓÈØ«Ú«È Ófi apple»appleδ ÀÕ Á «ÓºÂappleª «Úº Óπ ÛΔ ª ÁØÚ Ù ÓÒ Ø Á È Õ Ø Δ Ïº appleδ Óapple Á «ÏȪ «Ú ÂØ apple«á,à ª Â Δ ÏappleÁ ÂΔ ºfi ÚΔ Â Ø È Δ Á Õ Ê Âº ª «Á ª Ϻ«ª «Ú π È À ª È ª ÁΔ ºÒ «Ú Ó È Δ À «ÚΔ Ï Â apple»appleδ Ø «ÀÕ ÍΔÛ Δ Í Û Â º«Ì apple apple, Ó È«Òfi, ÓÈØ«Ú«È, Á» appleδ ª ΩÓª Á ÍzÌ Ú, È Û  ÁØ ÒΔ ΩÒ Á, Á» apple Ó ÍÁ, Ó Ω Ï Δ «Ó ÈÁ appleδ, º º «ÁΔ Â π È ÁΔ appleappleâ «À Û «ÚÙ Ø Δ Δ «Úº apple È Õ Íapple ÓÀ ÚΔ Ó appleá ª Δ ª ÚË apple Δ ª «Úº Ȫ ª Ϻ«ª Á ͺ ÂØ ºÒ Ø apple Δ À «Ì appleâ ÂØ Í appleà Í appleà ª Í «Í ª «È apple Δ ÂØ Ú Á È ª ÁØ º«Ì appleª «Úº «Ú «Í Á È ª ÿapple Øapple Â Ï apple Øapple È ª «Ú Á» apple ΔÚÈ Δ ÍÀ Á ÀÕ «Íz apple Á» appleδ ª ΩÓª ÁΔ Ú ÚΔ Í ÏΔ Δ «Úº È Δ ÌappleÈ Òº Δ, «Ó»Ò Ú Δ ª ÍzÚ Δ Ì appleâδ ΩÓ Â «È ª Á apple«««è apple Δ ÂØ Ú Á È Õ ÍÛ Áapple ÍÛ «apple «ÚÙ Õ Ô» «±Ï  ËappleÒ Ïº«ª È ºÒ appleèδ Ù apple» apple «ÁºÂΔ À Â Δ «Úº ÚΔ «ÍzÌ Ú Á «ÓÒ Õ Ó Á È Ò È Ò Â ÈΩÂΔ ª ÏÁÒ ªÁ È Õ «ÂÏÁΔÒΔ πì Ú Úapple apple À Ø Í ÏΔ Δ «Úº ÚΔ «apple ÀÕ Ó appleδ ª Δ ª ÍÀ ±ÒÓ, apple  πapple πapple» ÚΔ Â Δ ÁappleÌ «Úº Ú Á ØÕ

108 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 106 ÍappleÚ Δ ÓappleÁ Á appleª ÁΔ ª Δ ª ÚΔ ÒÁ «Ò Δ ª Δ ª - πò ΔÂ Ó È Ú Ò: Ì Úø apple»òíπappleδ? Âπ Δ ÍappleÚ Δ ΔÚÈ ««ÁzÙ Δ È Ò Ú Á Ø? Í Δ ª Δ ª Á Ú Ò È Ò ºÒ appleøõ - Âπ Ú Ò Á ÁØ Íæ È Ø Í «Ú Ó Ò È Δ ªÁ Íapple «Îapple ÚΔ ÚÒ Í «ÓÒ ªÁ ÈÕ Í«ÒΔ æò «ÍappleÚ Δ ΔÚÈ ««ÁzÙ Δ È Ò Ú Á Ø? «π Ò Á Δ ÍÛ Â π ÏÁÒÁ π ÚΔ Ê Δ π Ï «ÁæÂ È Δ Á Íapple Î apple ÚΔ æ ÁΔ ÂappleΔ «Ú Ø Ó appleá ª π  Á Δ Á ªÕ Ó appleδ «ÁzÙ Δ Ô ΔÈÈ Ï Δ ª È ÒØ «ÌøÈ Ø ÁΔ Â ««ÌøÈÂ È Δ ÓÀ Δ «Ò Ò «Õ Ù «Á «apple ª ÍÂ È ØÚ «Ó apple Úæ Ï ÈÓ ÂØ Δ ÁappleÚ Ù, π Á ÚΔ È Δ Â ÏØÒ ÚΔ È Δ Á Õ «Á apple Ó «Í«appleÚ apple  ÍappleøÍapple  ΔÚÈ-ÙÀÒΔ Á ÙØÙ Á «Ù apple ÚΔ Ø«ª   appleª Ò Âæ «Δ Ø Á «apple «Ú Í Ò Õ ÁØ Ú Í ÁΔ ÿûδ Δ Âª È Δ «, «π «Ó apple Úæ «Ú Δ È Δ ΔÕ Ó appleδ ª Δ ª Á Ó»Ò appleøâ ÚΔ «Ø Õ ÍÀ«apple, ÓÀ«apple  πapple «apple ª Á Ó apple ÍÃÂΔ È appleδ ª ÓÀ Δ apple Ï «Õ ÈÚΔ ª «ÊÂΔ ª È Ò «fi Ò Δ Ó apple È appleδ Ó«fi Δ È Δ «Â Δ apple Δ, Í È appleδ Í Ù appleè ÁΔ Ø«ÙÙ È Ò Δ Í ÏΔ Δ Á Í«appleÚ apple È Ò πû «, Ï Δ «Ò «Â Î apple ΔÕ? Âπ Δ Ê ÙÀÒΔ Á πìappleú Òæ «Û ÈÕ Ì Ú «Âπ Δ Δ «Ú «Âapple ª ÁΔ ÙÀÒΔ ÁΔ ÚappleÂØ appleá ØÕ - Δ Í«Òª ÓÀ Í Âapple «Ú «Ò Á ª  «Ø æ ÚΔ Ω Δ Ò ÁΔ Õ π ÓÀ

109 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 107 Í Âapple «Ú È Δ «Ò Á, «Á πfi appleè ÈÕ Í«Ò appleè «««ÙÀÒΔ «Ú Ò Â apple È Í «Ú ÏfiΔ ª apple«øáδ ª È Â Í Δ «Ú Ø Ò ÁΔ ÂÒ Ù appleá apple«øá Õ «Á πfi ÂÒ Â appleï ÚΔ ø ÈÕ «Ò Δ «ÙÀÒΔ Ó apple ÚæÒØ «ÂÒª ÒΔ Δ Õ «μ πá apple ÚΔ Á Δ ª, ÒØ Ø πá apple ÚΔ «Â Î apple ΔÕ «Á ÓÂÒÏ ÎappleØÒ Îapple ÒΔ Δ ÁΔ È Δ Ò ÁΔ Ø ªÁΔ Õ Íπ ΔÙÈ «Δ ÓΔÍ ÚΔ «ÒÀ Á ª «Ó apple ÚËΔ ª ÂappleΔ «ÚΔ ÓπæÁ πì appleè Ò ΔÕ «ÁΔ «Ó Ò ÚΔ Á Δ ª Õ Ó È«ÂΩapple  ÍÂΔ ÍÂÈΔ Á «appleùâ apple» È Ò «Ú π Ò Δ ÓÀ ÍÂÈΔ ÁΔ Ó apple πæ «æ ÁØ Úª ÂØ «Ú Δ ««Ú ÍÂÈΔ «πòó «ÚΔ ÍÂΔ ÁΔ Ï appleδ «Èapple Ù ÓfiÁΔ Íapple Δ Ò ª «Ó È Δ Ø ΔÕ Í «Á ÚΔ Ø Δ π Ò È Δ «Íapple appleª Ø Á πfi Ò ª Á π Òª ÂØ «øfi Ò Á Δ «ª ª ÓÀ Í Δ ÍÂÈΔ È Ò Ó apple π appleá ª ª Ó appleδ Óª ÁΔ Ó apple πæ πøáδ Δ Á ««Á Ó appleδ «Èæ Δ «øá Δ È Ò Á»apple Á ÚΔ Ú Â È Δ Õ? Ì» appleú  appleπáè Âπ Δ Δ «Ú «Âapple ª π Á Õ Ì appleâδ Í Ï ÒÀ Âπ Δ Δ «Ú «øè π appleπáè Õ - Ì» appleú È Ó ÁΔ Ø Δ Δ æ È Δ apple ΔÕ «Á Í«Òª ÁΔ æò Õ Ï Δ ÚΔ «øfi Δ Ø Íapple appleª Ø Â Í Á «Ò Í Ï Δ Õ «Í Ï ØÒ Ò apple ÚΔ Â ÏØÒΔ ÚΔÕ «ÚΔ Δ «Ò apple  ÏØÒΔ Δ Í Δ ÒΔ ÍΔÛ Δ Âæ ÂÏÁΔÒ È Δ apple Õ π Á Øapple apple  Úæ «ÚÙ Õ Ì appleâδ Í Ï Ï apple Δ «øââ ª Íapple appleπáè È Δ Õ Í Ï «Ú Á Δ π fi Á È Δ «apple Õ «È Δ «Í Ï «Ú Âappleπ Δ ª È Δ È Íapple π æ ÁΔ ÂappleΔ «Ú ÍappleÚ Δ Í ÏΔ Â apple Ò Úapple, «ÍÃÂΔ Ï πâ øú ÁÈÙΔÒ Õ «Î apple ««Øapple apple Â Ò ÚÒ ««apple «ÁÈØ «ÁÈÕ Áπ «ÚΔ ««È ª ÒØ ª ÂØ Δ π ÚΔ «Ò «È «Ú Òæ Ø È Â «Ú ÂΔ Â Ø Â Δ appleδ Í«apple Á apple ÈÕ «appleú ΔÚÒ È appleδ ÂØ ÚΔ Ú Δ Â Ófi È Δ π ÁΔÕ Ï «Ø Ófi ÒÚØ,»ÒÍà ÂΔ Óπ ÁΔ ªÁΔ Â «Ø «Î apple, «Ì» appleú  appleπáè ««ÏÒ πò Δ «ÚÍappleΔ «ÁÙ Õ À Ó ΩÒ Â Ø Øapple ÚΔ ÒØ Ò È Ò ØÛÁ Õ? Ï πâ ÍappleÚ Δ Δ apple Óapple apple Í ÏΔ «Ì apple Á ΔappleÈ Í apple ÈÕ ÍappleÚ Δ ÒØ ª ÁΔ È «Ú øóδ ÈÚΔ ÍΔÛ Δ, Í ÏΔ Â Í ÏΔ «Ì apple È ÒØ πæ apple Δ Õ «apple Úapple apple Âπ Δ Í Δ ª Δ ª «Ú «Âapple ª ÒÀ ªÁ Õ - Âπ Δ Ó appleδ ª π ÁΔ ª πfi Δ ª ÍÛ Δ ª Ø Âª π ««ÚÙ Â ÈÕ ÁΔ ÒΔ Â «ÚØapple Í apple Δ Â «ÚÙ ø«è Íapple Î Ø «πfi

110 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 108 Í ÏΔ Á ËÈøÂapple ÒØ «È ª «Ú«Ù ª È Ò Ïø«ËÂ Δ ª æ Ø Ò appleè «Ú «ÁÒ ÍΔ ÍÂ È Δ «π appleæ Á È? ÈÚΔ øóδ ÍΔÛ Δ «ÏÒ πæò πæ apple Δ Õ ««Ú Ø Δ ÁØ apple Úª È Δ È apple ÚΔ ÍÙ Õ «ÍÙ Â È Ò ÓÀ Í Δ Δ appleè ÁΔ ÓΩÂ Í Ù ΔÂ Õ π π Óª È Δ apple«««á Á Í Δ ÍØÂΔ ØÒØ «Ó«apple Á ÁΔ appleæ  π Ó«apple Á Á Ìø Ø Â Í Íæπ  ÈΩ ÂØ «μ ø ÁΔ πóδá apple Õ π Óª π apple «Õ π ÁΔ ÚΔ ÂÓ Ø Δ Õ ÚΔ Ø Δ Ò æ ª  Íæ Δ ÏøÈ «Ò Á ª Ú Â ÏappleÏ Á apple «apple Õ? Âπ Δ ÍappleÚ Δ Í ÏΔ ª Á Ó «ø ª, apple«ê ø ª, apple ÈΔ«Â ø ª Í ÒÍΔ «ÏøÏ «Âapple ª Ò apple ØÕ -«Í π Á Ú ÒΔ æò Õ πfi ÈÚª Íπø appleè «Ø Δ Úapple apple Õ πáappleâ ÚΔ «øfi Δ appleáδ, π Ó È««ÁÙ ÁΔ æò appleè È ÒØ ÔÊ appleê Ó«fi Ú Âª Ï Âapple Õ Ø Í ÏΔ Â ÒÀ æò æ ÚË «Ú ª ««Ëapple ÚΔ È Δ Ú ΔÕ π æò  ÍappleÚ apple Í ÏΔ Ófi ÁΔ Õ «ÚΔ Âapple ª ÁΔ «Ù «Â ÁΔ πø «Ù Δ È Δ Õ «Ø Δ Ë apple«ó Ó «ª apple«ê ÔπæË È Δ Õ ÀÈ «Ú apple Δ ª Δ Δ ª «Ú Ø «fiò apple ÍÀ Á Â Î Ø ÚΔ πøá «Ò Úapple Δ Ó«Úª Ófi È Δ «apple ª π apple Á apple «Ú Ï Õ æò Ù ÂΔ «Ú π ÁΔ È Δ Ø πè ª Ø Δ ª æòª Ófi ÁΔ Ø appleø Óapple ÁΔ «øá Δ «Ú  ÍÃÌ «Ú appleáδ ª ÈÕ «ÂÈΔ πæ Ìæ æ Á ÁΩapple «Ú Ø apple Δ «ÂÈΔ Í«Òª Δ Â È Δ æ apple«δ Õ Ù «Á ««ÍØapple ÁØ ÈÚ Ó ÁΔ Èπ apple Ï apple Δ Õ ËÛ ËÛ «Ò È ÒØ Ófi ÁΔ ÚË ÒØÛ Õ Ó ÒÈ ÚÀ «ø Δ È Δ È, Ï ÂΔÚ Á Ú Ò ø apple È «Ó Á»apple «ø Δ ÂØ Δ «Ò ªÁ ÈÕ «Ï πâ π È Ø Ì appleâ «Ú apple«ê ÂΩapple Â Û Ø ÈÕ πè ª Í»ø ΔÍÂΔ Ó ÁΔ ª πë appleú ÁΔ»Òª «ÓÒΔ ªÕ Ó ÒÈ apple«ò Δ π apple, Í Ò,»Ò,  «ø ÁΔ ª πfi Øapple»ÒÂªÕ «øfi Δ «È ª ÒØ ª È Ò apple ÏÂ Ï È Δ «, appleè Ï πâ ø ΔÈ È «È ª Á «apple appleè Ï Á Õ «Úapple apple Δ appleø Óapple ÁΔ «øá Δ «Ú È, π «Û Ò «È ª Ó Á Â Ò «Ú ÒÁ «Â ÍØ Í Δ ÔÊ appleê Ù ÂΔ Â «ÈappleÌapple appleá Õ ÓÀ ÚΔ «ÏøÏ π apple Δ «apple ªÕ? È ÁΔ Δ ÍappleÚ Δ Ωapple ÁΔ Ø Á Â Ø Δ Á Ó «Ò ª «Âapple ª øïøëè πøáδ Õ Δ ª Á Ú «Ò ª È Ò Áæ ØÕ - ÍappleÚ Δ Ωapple ÁΔ Ø Á Ï apple Ì ÂØ ÚË Δ «Ò Δ apple Δ Õ «Ï πâ Δ Í ΔÁ Ó Ò Õ Â appleδïè apple ø ΔÁ Δ «Ú «Á «apple Õ ÍappleÚ Δ ΩappleÂ, ÍappleÚ Δ ÓappleÁ È ÒØ ÚæË ÍΔÛÂ Õ «Á Δ apple È Ø Δ ª «Ú

111 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 109 apple ÈÕ «Â apple ««π ÚË ÍÛ Δ «Ò Δ, π apple», ÈÁ ÈΔ Íapple ÀÈ apple apple «Ú Á È Δ Ø«Â Ï Á «Ú π appleδ πóapple Á appleø Òæ «Õ «Â π øôπ  ͫappleÚ apple Á ÏØÒ Â «Ú «ÓÙΔÈΔ Èπ apple Ø «Â appleδ «øá Δ ÏØfi Ï «Õ Ô ΔÈ appleø, π ÍappleÚ Δ ΩappleÂ È Íæ ÍÀappleΔ «Á æò ÚæÒ ÁÓ ÚË Ò È Δ Ú appleδ  ÍappleÚ Δ ÓappleÁ ÚΔ appleè Òæ «Í Õ «Ø Ò apple ª ÍappleÚ Δ ÓappleÁ Á appleª ÁΔ ª Δ ª ÚΔ ÒÁ «Ò Δ ª Δ ªÕ Δ ª Á Ú Ò È Ò æò appleè ÁΔ «øó Ú appleδ ÒØ ÁΔ Õ? Âπ Δ Í Δ Δ «Ú ««Ó ÁΔ ª Ê π ª ÁΔ ÚappleÂØ appleá ØÕ - «Â Âπ Δ Δ Áæ Ø, ÓÀ Í Ó»πø Ø ÓΔ ª «Ó» «Ú Ï?? Âπ Δ Í Δ Δ «Ú Í»appleÏΔ Â Íæ ÓΔ Ó ÁΔ «ÒÀ Í «Û? «Âapple ªÕ - Δ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Â apple «apple ª  ÓfiÁ ª ««μ ÍappleÚ Δ Ò Ø Í ÏΔ Â apple««apple appleª Ø «Ú, π Á «Îapple ÚΔ È Δ Â Á Ú Δ «Ò ΔÕ «øáappleì «Ú «Ú Δ ª ÚΔ «Ò Δ ª È Íapple Î apple «øá ª «ÂÈ «apple Í Ï Á ÂÈ «Î appleóøá ÒØ Í Îapple È Δ Í«Á, πâè «apple «Ëapple Á Ò ª ÁΔ Ó ÈÂ Δ Δ Ú ΔÕ Ó appleδ Δ appleè ÁΔ ÓΩ ««ÚÙ Â ÍÛ Δ ÁΔ Õ? È ÒΔ «Ú apple, ÍΔÛ Δ Í Û, ΩappleÂ-ÓappleÁ Á  Ìapple «appleùâ, ÍappleÚ Δ ª Á ÁØ apple Ó ÍÁø ÁΔ «øá Δ, «ÚÚapple  «appleù«â ª È Ò ÍÃÌ «Ú πøáδ Í«appleÚ apple «Δ «Á Íæ ª Í Δ ª Δ ª «Ú «Âapple ª ÒÀ Á ØÕ -... Í«Òª Í π Ò Áappleπ  appleøõ π Ï ÚΔ Âπ Í Õ? Óπæ ÒΔ ÀÈ Δ apple«ê ΩappleÛª, æ ÌøÈÚΔ ÓπÙ æâ, «Ï ÈΔ Ì Ù - ø apple Δ Â Íæ ÓΔ «Ì apple ÂØ Á»appleΔ, «ÓÒ Í È ÏÀ ÁΔ ª Óæ«Úª, È ÒΔ «Ú apple «Á È Ò»fiÁΔ apple Δ Δ, π «Âapple ª Á «Ú«Ù ª Á ø ª È Ò»fi apple Δ Õ -Óπæ ÒΔ Δ Á Óπæ ÁØ «Ó«Ê Ú «ÚΔ Ø Ú ÒΔ æò Õ apple«ê Ω Ûª Á «ÚÙ Â apple Íapple æ ÂØÛÚΔ ÓπÙ Â Ú ÒΔ æò π È Δ apple ΔÕ ÓΔ Ø Ò Ø Úª Ì Ù ÁΔ Ó«ÚΔ Ø Δ È Δ Øapple ÎØappleÓÀÈ Í ÏΔ «ÈÕ È ÒΔ «Ú apple ÁΔ æò ÊØÛΔ ÒøÏΔ Õ È ÒΔ «Ú apple ÁØ Âapple ª Á Õ «μ «Á Á Á» «Á Á È Δ Õ Ø «Á Á π  π È Δ «apple Íapple Δ fi«ò apple»apple Õ Ø «Á Á È Δ π π ÚΔ Â Ù «Á πfi Øapple apple Õ Δ ÍΔÛ Δ π È Ø æ Δ π Á ÊΔ Øapple π È Ø æ È π appleπ ÈÕ «Ú apple Ø «Á Á È Δ π «øfi ««apple appleδ ÈΩ appleδ, Î appleδ,  Øapple «Ø «Δ ª æòª «Ú Íπapple Øapple «øá Íapple ÏπÛ Ø «apple, Ù «Á ÒÁ Δ ΔappleÂÈ Ø Ò Í«Û Ú Õ

112 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 110 ÒØ È Ò Ï ÚÂÈΔ, Ï È Δ Â Ï apple ÓΔ È Ò πfiá ÒØ ª Á Ê «Ïappleª : Ø ÏÒ» / -. ÂØ «ÿ AIDG ÁΔ Ì appleâ Ú ÂØ Ï Á Í Ï ÁΔ Ø ÁÙ Ï Δ «Ú Ø Ï Â apple ÈÚ «ÁzÙ Ó Õ ÂΔÔØ Í ± ÓΔÈ Á Úº «º ͺ ÓΔ Í Ï «Ú Ò È Ò Í»appleÏΔ Í Ï ÁΔ apple«ê Ù ÂΔ ÿ ΔÕ ÿº ÓΔÈ «Ú Ø ÚºË ÂÍ ÁÈ ÁΔ Âªÿ Í ΔÕ Í Ï ÁΔ ÓπÛ Ú Â apple «È Ò Ï ÁΔ È ÒØ-È Ò Ø Ï Δ apple ÍappleÚ øë» Úapple «apple ª Á Í Ï ÈÚ Íà ٠: ÚΔÈ ÍÏÒΔ ÙÈ, «Ë Ë appleª Â Í appleª ÚºÒ ÓØ«Û Õ ÓπæÒ Í È : AAF «Í ÓºËÒΔ «ÈΔ apple ÈΔÂΔ «Ú apple appleó Ø Δ Â Á» Í μ  ÓμËÒΔ «ÈΔ Á Úº «º ÍappleÚ Ò Δ apple appleó Ø«Õ fi ÓΔapple ÒØ ÓΔapple Ø Ò Δ ÍappleÚ Ë appleè apple  fi ÿapple ÁΔ appleδïδ ıâó appleè Ò Δ «ÚÁ Ùª «Ú Ò Õ Íapple «apple ÁΔ Ó»Ò»Ò apple«ê  Á ͺËapple Íapple πº Â Ó «πappleº«δõ «Âapple ª ÍappleÚ Ë appleè apple ÒØ ª ÁΔ «Á» Δ Â ÂΔ Δ ÍΔÛ Δ Ò apple Δ À «È ª Á ÍΔÛ ΔÁ apple Ú ÂÈ «Â «Ú Í Ù Á È apple «apple ÀÕ ÍappleÚ Δ «Â Ï apple «ºÒ Ï Â appleω À ««Ï È Á Ùª Í ÒØ ª ÁΔ Í Âª ÊØ ÁΔ apple«ê -apple ÈΔÂΔ Δ Â«appleÁΔ À Íapple ± μê Í Ò Δ Í ÏΔ ÒØ ª Á «appleá apple Ìapple «ÀÕ ÏÀ Δ ÁΔ ª ÔØ Â Úª Í»apple apple«á ª Í ÏΔ ÒØ Í ÏΔ ÂØ ÔØ Ø apple ÈÕ ««ÊÂΔ Ï Â «Â È Δ È Δ Ø «ÂÈÔØ À «««Â«appleÈ ÍÚ «Δ «Ú ÁΔ ΔÓÂ Í ÁappleÙª ıâó apple Δ Á Δ À? Í ÏΔ Δ È «ÏÛΔ «ÙºÁÂ È Ò Î«Û À «Â «Ú apple appleè ÁΔ Ï Â apple»appleâ ÀÕ ÍappleÚ Ë» Á Ê z«ø ÏÒ» ÓÈ º Δ «Úª, ÂÓ È Úª «Úº Ø Áapple Í apple apple Δ Ï ÍappleÂΔ ÓΩÂ Í Ù appleá À «Û ÚÒ ÓappleΔ ÁΔ ËappleÂΔ Â È Δ Ø apple apple ÁΔ Ó È«Â Â Í»appleΔ Âapple ª Ì apple» ÀÕ «Í ÍΔÛ Δ À «ÛΔ

113 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 111 Í apple«ê Ú Δ«Ò ª Ò Δ»fi apple Δ À, Í«appleÚ «apple Ï Ëª ÿappleù apple apple Δ À Á» Í ÍΔÛ Δ À «ÛΔ Í Δ «Á Δ Á Ï Â «º apple πº Δ À Â Í Ïº«ª ØÒ «Â apple ÁΔ Ó apple apple Δ À ª Ú Í ÍappleÂ Ò Δ Ø«ÙÙ apple apple Δ ÀÕ Á» Δ Áπ Ú ÒΔ ºÒ «À «ÓÈ º Δ «appleù«â ª «Ú «Â ÚΔ Ø Δ π«appleá È Δ apple«δõ «appleù«â ª ÁappleÒ «ÈÌ Ú Â± Úapple ڪ «Á Δ «Á Á ÀÕ Áapple «ÚappleØËΔ ÎÀ Ò ÒÀ ÁÓΔ πá Δ Í Ò «Ú Î «apple ÀÕ ÍappleÚ Ë» ÁΔ ª Δ ª «Ú Ò Í«appleÚ apple Ï Â ª Ï apple «Ù apple appleá ÈÕ Í Δ ª Ø Δ ª Ó «Òª Â Í ÚΔ ÒØ πù È Δ ÈÕ «Á Δ appleè À? Δ Óª «Ú ÒΔ Óª Δapple» Ó «Ú Ø «È Ò «Â Ëπ«È Ó «Ú apple«apple Δ ÀÕ appleδ ª π»ò⪠apple È Íapple Óª «Í Íapple ÁΔ ÀÕ «Í Íapple ÁΔ «º Á Ë apple Δ À? «Á μâapple «Δ Ï Á À ««Ú ÂΔ ÚÒ ËÈ, π»òâª Δ È Δ ΔÁΔ ª, Ó «ÈÓ È «ÓÒ ΔÁ ÀÕ Íapple «Ê Ó «πappleº«δ «ÓÒ apple Δ À, Ø ÈΔ ÀÕ ÈÓ È «Ì apple Ó Ò À «Û «appleá apple Á ÓπºÒ È Ò «Û À Â È ÌÚ apple Δ apple appleá ÀÕ «Á È Ò Δ Óª Á «appleá apple apple Δ Δapple» ª ÁappleÒ ÓappleÁ Á Á Ï ÁΔ Í«ÁΔ ÀÕ Ó «Ú ÓappleÁ Á Á Ï Ï apple Ωappleª ÚºË Áº ÁΔ ª ÈÕ ««ÚÙÒ Ù ËΔÈ «Ò ªÁ  ÒÍ «Ú Í«appleÚapple«Â ثÁ Ï Ì appleâδ Ó ÁappleÒ ÓappleÁ Ú «ª ͺ٠appleè «Ú ÓÁÁ appleá ÀÕ «Ò Δ Ωappleª ÚºË ÂØ ÚºË «Â «apple appleèδ ΔÁΔ ÀÕ «ÊØ Ωapple ÁΔ «ÊÂΔ Øapple ÚΔ ÍÙ Ø Ú Δ «apple Ωapple apple«ê ÂΩapple Â Í È ÚΔ Ø ªÁΔ À ª ÁΔ Ó ««ÊÂΔ «È Δ ÏÁÒÁΔÕ Íº ÓΔ ÓπÒ ª È Í Δ Ωapple ÁΔ Á Á ÈÚª ÂappleΔ «ÒºÌ «Ò À «ÁØ ÓappleÁ ÏÁÒ ÁΔ ÀÕ «Ê ÓappleÁ ÁappleÒ Ωapple «ÚappleØËΔ ÂºÂª ÏÁÒ ÁΔ Ø«ÙÙ ıâó Ø ªÁΔ ÀÕ Ωapple  ÓappleÁ Í ÁappleÁª Á «Ò ÍzÏ Ë ÏÁÒ È Δ Á Ø Ωapple ÓappleÁ ÏÁÒ appleá ÈÕ «Âz «Á «ÊÂΔ ÀÕ ÍappleÚ Ë» Δ apple Δ «Èª Úapple «apple ª «Ú«Ì È Í apple apple Δ Í Ù appleáδ ÀÕ «Â «ÓappleÁ Ωapple «Í ª apple «apple À  «Â Ωapple ÓappleÁ Õ ««Δ ÙÓ Ù À «Á Ø Δ ÚΔ «ÂÓ ºÒ È Δ ÀÕ Δ ª «Ú ÏÛΔ»Ï»apple ºÒ «ÌappleÁΔ À «Ú Ï Ë È Ø ÁΔ»apple «Ú ÚΔ Ø Δ «Ú ÂΔ «Ú ± ª ÁΔ ª ÊπÛ È Δ «Á Á Íapple «Á Ó ÈÈ Ò Δ πá Â È Δ appleá Õ «Ê appleï ÈΔ Á appleê È Δ «Û Í Ï «Ú ÈÕ ÍappleÚ Ë» ÁΔ ª Ï ÂΔ ª Δ ª «appleù«â ª ÁΔ º ̺ È Ò Ï Ë ÈÕ «Ï ËΔ ÁΔ Δ Û À ««Ú «Ωapple  ÓappleÁ Í Í«Ò ÍÂΔ Â ÍÂÈΔ º «º apple«apple ÈÕ ÁØÚ «Ó ÈΔ ÂΩapple Â Ì Ú «º

114 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 112 apple«á È Íapple ± Ó È«ÂΩapple  Һ - Òº apple«apple ÈÕ «Í ÒΔ ª Ô Áª  ÚappleÂÓ È Í «Ú Òfi Í ÈÕ «Δ ÁΔ ÓÀ Í Âapple ÿapple ÏÀ Δ Í ÍÂΔ ÁΔ Δ apple apple Δ À «Û Í Δ ËΔ Á Ó appleè «Øapple ÿapple «Ø«ÀÕ ««Â Ó È«Â «appleù«â ª Í»appleΔ Âapple ª appleè Á ÔØ È Δ apple Δ ÀÕ ««Û ª ÁΔ ÂÈ À  Óπº ΔÚÈ ÏπappleΔ Âapple ª ÍΔÛ ÀÕ ÿappleª Áapple ÁØ «Ú ÂΔ ÚΔ «º Á» È Ò apple««â apple È Δ ÈÕ «Âapple ª ÁΔ Δ Òß Ï À ««Ú «º «Ú ÂΔ Í Δ ÍÂÈΔ ÂØ ÂÒ ÒÀ Á À Íapple Ϻ Δ Á Ï ÍÈ apple Ò ÁΔ «Â apple «È Δ appleá Õ Íapple Ϻ Δ ÁΔ Ó È«Â Ófi apple Δ À  Í À «Á Ó Â -«Í Á ÂÒ ØÚ Õ À apple Ô» ØÈ ÒΔÚ Ó Ó»... À Â Δ ÚΔ Ó Ó ΔÚØapple appleø... Ô» ÈØ À... À«ÓÒΔ «º «ÁÈ Ï Â appleø ÁΔ Δ... Δ Ú apple «... Î apple Ó appleδ Δ apple È «À«ÓÒΔ appleø È... ΔÚØapple «ÏÀ apple ÁÀÈ Î Δ«...Õ (Í È EC) Ò ÎÀ Ò ÚΔ π ÁΔ À «ÂÒ ÂØ Ï Á Òº Òº «ÁÈ Ó ÓΔ, Í Í Á ÿapple ÂØ Òß Ï «Ò apple ΔÕ Ó ÓΔ ØÒØ appleà Òß Ï Â Í Í Á ÿapple ÂØ «Í Òß Ï Õ Í ÏΔ ª È ÍappleÚ «Ú apple Δ apple»í «Ú z«δâ Ø«À, «Èª «Ú Ì ÂØ ÚºË ÙØÙ ÒÛ Δ ª Á Ø«ÀÕ Í ÏΔ Ï Á Ï apple ÁΔ «º ÒÛ Δ ª ª Ωappleª apple Δ Í»appleΔ Ø apple Δ ÀÕ «Îapple «Δ Ωappleª ÙØÙÈ Á «Ù apple ÁΔ ª ÈÕ ØÛΔ ª ÊØÛΔ ª ÈappleÛ ÏÊ apple ««ØÛΔ ª Âapple Δ Á Ú Ò Í ÏΔ ÈappleÛ ««apple ÁΔ Δ Ì Ò «Ú ÈÕ «ÈappleÛ Èª Á Áπº ª Á appleè Ï «apple ÀÕ Á» Í Ωappleª Í Δ ª ÿapple Ò» Óº«Úª appleè ÓfiΩ ÚΔ apple apple Δ ª ÈÕ Δ ÏÒΔ «Ú Δ Δ apple Ϻ«ª Á «Í È Ò ØÒΔ ÛÁΔ À  Á Ìapple «ÚÁ ÙΔ ΩappleÂ È Ò «Ú apple Í«appleÚ apple «Â «apple ÀÕ «Øapple ºÒ Ú Íapple apple Δ À «Í«appleÚ appleª ÔØ Â appleá appleá ΔÚÈ «Ú Øapple «Ú Û apple È «È apple Δ ΔÚÈ «Ø «apple ÀÕ «Âapple ª ÁΔ Δ ºËappleª Á «º À ««Ú apple Í«appleÚ apple «ºÒ apple Áπ Δ Ø «apple À «Èª Á ÍπºÂapple È Í Δ Óapple Δ Á «Ú appleú «Ò ÀÕ «ÚÁ Ùª ÏÀ Í ÏΔ ÒØ ª «Ú«Ó À «Í Δ apple«ê  Á «Ú Ò Δ ËÈ Âª «ÊØ Á Úapple Íapple «Ì apple Í ÏΔ Ï π Õ «ÌÚ È Δ ÀÕ ««Ú Ø Δ Áπº ÍÀÁ Ø «apple ÀÕ ÍappleÚ Ë» È Íº ÓΔ ΔÚÈ Â Í ÏΔ ΔÚÈ ÁappleÒΔ Ó È«Â Ë apple Ï ÚΔ Δ ª «apple Δ ª È «Èª «Ú «ΩappleÂ Í Ò -Áπ Ò ÂØ ÓfiÁΔ Ø Δ «Ú apple  apple Δ ÎÀ Ò ÒÀ ÁΔ ÀÕ Δ ÓappleÁ ÁΔ ºÂΔ «Úº «ÁΔ

115 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 113 «Δ Ωapple À «ÛΔ ÓappleÁ ÁΔ ÒØÛ È apple ÎÀ Ò ÒÀ ÁΔ À «ΩappleÂ È «Îapple º ÓappleÁ Á Δ apple ÒÀ À ª ØÒ apple«á ÁÓΔ Δ «º«Ú Õ ««ÓappleÁ Ωapple Á Ï Ëª «Ú ÒΔ «ÚÙ Ù Òª ÁΔ Í ÀÕ Òª ÏÁÒÁΔ ª ª Δ Ωapple ÓappleÁ Á Ï Ë Δ Ø Á ÈÕ «ÂØ «ÏÈ ««º ««Ú ÒÍ À «ÁΔ ª Èß ÒÛΔ ª Ï ªÁΔ ª ÈÕ Í ÁΔ ª appleδ ª Ó»Ò apple»í «Ú Ì Ú Δ Á Íz«ÂÓ È Âª Í»apple È Δ appleáδ Íapple «Îapple ÚΔ «Á«Ò ΔÚÈ Â μ ÂΔ ΔÚÈ Á Ú apple «Ú ª, «ÚappleØ˪ ΩappleÂ Í Âappleª ÁΔ Ó È«Â apple Δ Í Ù appleáδ ÀÕ ««º Ô Áª Úª Ò ÁΔ À «ÛΔ ÍappleÚ Ë appleè appleè Íapple  «Í ÁΔ Ô Âapple ÁΩapple È «È ÒΔ ª ÈÕ ÙΔ«Ù Ú Ò Á» «Ï  Ωapple Ȫ ÁΔ Ωapple ÁΔ ΔÚÈΔ Ó»Ò Δ À «Δ Ωapple ÁΔ Âapple Ó ÈΔ appleáδ À «È Í Δ ±apple ÒØ «ºÂª Ò Δ Úapple«Â ÀÕ Ó apple Á ÈΔ ÓappleÁ Ó È ªÁ È Íapple ± Ï Â Ωapple ΩappleÂ Ø «Í Á ÒØ ª ÁΔ Ú appleáδ ÀÕ Áapple Ò «ÍappleÚ Ë» Á Ωapple Á «Ú«Ì È «appleºâappleª Í Ù appleè ÁΔ Âªÿ «Ú Ø «È ÒΔ Ø Δ ÀÕ ΩappleÂ Ï Â Δ ÚΔ Ø ÁΔ À «Á Ú ÂÈ «Ú Ó appleáδ Ë appleè À ««Í ÏΔ Ó È CFE «appleºâapple ΩappleÂ Ò Δ ÿû È, Ȫ ÂØÛÁΔ È apple ÁΔ ÀÕ ÍappleÚ Ë» ÁΔ ª Δ ª «Ú Í«apple Á «È «apple»í «Ú Ù «ÓÒ ÈÕ Ù «Á «Í»appleΔ ÍappleÚ Δ Δ «Ú ÚΔ ÓΩ»Á Ø Õ «Á appleè «À ««Ò apple apple «Ú ÂΔ Á Ú ÂÈ «Ú «ºÒ Ú Δ Ø Δ À ««Á Ù È Δ Δ Âª Í«apple «Á ª Úª Ø π ªÕ Ø Δ Áπº Ï «ÀÕ «Áπº appleδ ª Δ ª «Ú Ó ÈÚΔ «appleù«â ª «Ú Ø «Á Δ Á «apple ÀÕ «Èª Δ ª «Ú Ø ÏÒ» ÚΔ ÎÀ«Ò Ø«ÀÕ «ÓΩ Á «øâè apple Δ «Ú «Ú «apple ÀÕ ««Ó ÈΔ Â Ó È«ÓΩ Á ÚΔ «È Ï«ÀÕ Ø ÏÒ» «Ú «ºÊ ÓÀ Í Âapple ÁΔ ËΔ Ï Â apple πí«è ª Í È Ò ÒÀ Óapple apple Δ À Âapple ª ÒØ ÚΔ Ó È«ÂΩapple Â Ò Â apple Óapple apple ÈÕ ÔÊ appleê ÂØ «È ̺ apple È «ˆÀapple ÁappleÂΔ ÚΔ Ø apple ÈÕ ÙΩ Úapple Δ ª Δ ª «Δ ª «Ú Ø «È ÒÁΔ ª È «ºÊ «ÓappleÁ ÓappleÁ È Ò Ï Ë Ï Á ÀÕ Ø Óπæ apple»í «Ú «Δ ª Úª ÈÓΔ Â «Íμ ÛΔ ÈÓΔ «Ú apple«apple ÒØ ª ÁΔ ª Ó È«πøfiÒª, «ÚappleØ˪,  ڪ, ÓΔ ª «Ê ÂπÒÈ ÂÓ apple»í «Ú Í Ù appleáδ ª È πμê Ωapple øú ÁÈ ÏÛΔ «ÙæÁÂ È Ò Ó «Ò π ÁΔ ª ÈÕ øíapple -HHGBE-AAAGI, IIAEA-BHFH

116 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 114 ÒØ È Ò Ó ÈÚΔ «appleù«â ª Á : Ï appleø «ÁÓΔ -. Íà «øÿ ««º ̱ Ø«Ò «ºÂ ÂØ Á» ̱ Ø«Ò «ºÂ «Úº ÓÈ º Á ÍzÚ Ù Ï Â Í Δ Óapple Δ È Ò Á À Íapple «Óapple Δ Ï ÂΔ Ú apple ÈßÁ Á «Â π ÚΔ È Δ ÁΔ ««Í Δ «Óº Δ Â Í«appleÚ apple ÓØ ÁΔ ª  Áª Ϻ«fi ÓÈ º «ÚÁ Ù È Δ Á Íapple ÿapple ÁΔ Ó ÛΔ apple«ê Ò «ÚÁ Ù Ò Δ Ó Ï»apple appleáδ ÀÕ Í ÏΔ ª ÁΔ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ Á «ÚÁ Ù Á appleè ÚΔ Ó ÁΔ apple«ê «ÊÂΔ Ï ÁΔ ÀÕ ÏÁÒÁ Ó È apple «ÚÁ Ù Á Ì Ú È ª ÈÚ appleè ÍÀÁ Ø È Íapple Ó»Ò Ì±Â appleè Ó ÁΔ «apple«ê «ÊÂΔ Δ ÀÕ ÍzÚ ÁΩapple È ««Ú ÂΔ È ª Óº«Úª Óπı «ÂÏ Á È «Ú :- ̱- appleú, Ï ÒØ «ÁÓΔ Í Δ ª Áappleª- ΔÓª ÍzÂΔ Ò Ú, ÈÚΔ ΔÚÈ Δ apple: Óapple ΔÂ Ò ÙÀÒΔ ÒÀ «ÚappleØË Ì, Íapple ÍÈ, È ÒΔ Íà ٠: Âapple Ì appleâδ «Ú apple, «ÚÁ ÙΔ Ì Ù ÍzÂΔ Â «ÁÕ Íà Ù, ÏappleÈ Ò ÓπæÒ Í È : È ª ÍzÚ Δ «Â appleª È Í Δ ª apple È Úª «Úº «Èª ÓÈ º Δ «Ú Ø«, ªfiª, Óº«Úª Í Δ ª apple È Úª «Úº Íz Ø Á ÔÂÈ Δ ÀÕ ÂΩapple  ÍzÚ Δ Í ÏΔ Ê appleª È Õ º È ª Δ ÍzÚ Δ Í ÏΔ Ê apple Í Δ «apple ÓappleºÊ, Íz«ÂÌ Â Ò Á ÁÓ Â «ºÊ «Ò Δ apple Δ Δ Á Ïapple Ïapple ÁÓ Ó Òº ÈÕ ÍzÚ Δ Í ÏΔ «Â apple Δ È «º ÒßÓ ««Â apple «Δ ÀÕ ÏÁÒÁ Ó / Ó È apple ÏÁÒÁΔ ª Íz «ÊÂΔ ª, Óº«Úª ÍzÚ Δ Í ÏΔ Δ È Ï ı»ïδ Í Ò Úapple «Úº «Ò ÀÕ Óπº Ò ÍÛ «Úº «ÚÁ Ù «Ú ÂΔ ª ÁΔ ª Ó»Ò Óº«Úª ̱- appleú, Í Δ º«Ì Â, «zâδ ÍzÂΔ «Í apple μìapple Ó Á À Íapple ÍzÚ Á «ÒßÓ ««Â apple ÁΩapple È «Èapple Âapple ÏÁÒÁΔ ª apple Ù appleδ, Âappleapple Ù appleδ Íz «ÊÂΔ ª Á ÍzÌ Ú «Èª ÍzÚ Δ ÒØ ª ÁΔ ª ÒØÛª, ÊπÛª, ÓπÙ«Òª, Ø, «Ì apple μíapple «apple ÍzÌ Ú «Á Δ «Á Á ÀÕ ÍzÚ Δ Í ÏΔ Δ «Èª È ª ÈÚΔ ª Óº«Úª Á ÈÓπº Ø «Èapple Âapple «Ú apple Δ ÀÕ ÍzÚ Δ Í ÏΔ Δ ÁΔ ºÒ apple«á ª Δ È ÓÚapple «Â appleª/ Δ appleª Á

117 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 115 Ȫ μìappleá ÈÕ «È È ÍzÚ Δ Í ÏΔ Δ Ó Ï «Ù Õ «Èª Δ appleª «º Ω«Ò Íapple ÍzÂΔ«ÈºË Â ıapple Óapple ΔÂ Ò ÀÕ «È ÀÈ ÁΔ ËappleÂΔ Â ÒßÓ Óª apple««á ª μêø ÁΔ ª Ó - º«Ì apple Ï Âappleª Ó«fi ÀÕ «ÚÁ Ù Í ÏΔ ª ÁΔ ª Óº«Úª Ófi«Á ª «Â ÁΔ «ÚË Δ apple Δ apple apple«á ª Óπº Í ÏΔ Í ª Á ÈÓπº Δ ÀÕ Ï appleø «ÁÓΔU Âapple Ì appleâδ Íz ÙÈ ÏappleÈ Ò ÚºÒØ «Í Óapple ΔÂ Ò Á ÈÚª Δ z«àõ ««Úº ºÒ «appleª Δ ª Ù «ÓÒ ÈÕ «Èª Δ ª Á «apple È Óª Ì Ú CE-CF Úapple Í«Òª Á À Íapple ««Úº Í Ù Ó appleø apple Ø Ó «Úº ÚΔ È Δ Ó ºÂÚ Í»apple È Ø apple Á Í«Òª ÈÕ «z«áδ Í«ÒΔ Δ ÓΔapple ÀÈ ÂØ Íapple ÈΩ Ú È Ø«Áapple ÁΔ Δ ÀÕ Δ «Ú ÒΔ ª Â Δ «ÙÈΔ Ø«Áapple ÂØ Í Óπ «appleùâ appleú ÁΔ Ò Δ ÏÀ Δ ÀÕ Â Δ ÁΔ È apple «Úº «ÚÁ ÙØ Ú Í ««Ú ÂΔ «Ú Úapple È ª Ó «Ò ª Á ÈΔ È Ò ºÒ apple Á ÀÕ Ø«Áapple appleδï Â Δ Á Óπ «appleùâ appleú ÂØ ÈΔ Âapple Á À ««ÁΔ Ø È apple «appleùâ appleú «ÈΩ Ú È/Óπ«apple ÁΔ ª «Èº Δ Ëappleª Á ÂÒ ÀÕ «Δ Ø Á Ó Ò Ø«Áapple Í Δ ÿapple Ú ÒΔ Á ÁÏ Í ÈΩ appleδ Í Ù Ò «appleùâ appleú ÀÈ Ó Ú Ò Δ Ó Ï»apple Ø ªÁ ÀÕ «Ú ÂΔ ÁΔ Í Δ ΩappleÚÓ Δ «Èº Δ Ø μíapple appleδïδ «appleù«â ª Á Ò «Âapple ª ÚΔ Á È Â «Ú ÂΔ «Ú Ωapple «Úº Û º««Ó appleá ÁØ appleδ Ó È«Â Á «Ù apple Á À; ÁΔ μâó «Ó Ò ÓΔapple Δ ÀÕ ÁØ appleîòª Á apple «ÚÁ Ù apple«á Í ÏΔ ª ÁΔ È ÒΔ «Ú apple Á «Ù apple ÁΔ Ó Δ «ÊÂΔ, «Ú Â Ó È«Â Â Í Δ ÒΔ Â Í«ª ØÒØ Í Í Í ΩÂΔ ª ÚË» Ú ÁΔ Â Á Íz Ú appleáδ Δ ÀÕ Δ «Ú Ò appleízδâ Í Δ ÍÂÈΔ Á ÈÍÛ ª apple ÙÓ È Ò Ï Ëª ÂØ È πù ÀÕ Á «ÈÓÈ «Ò  ÏØÒ ÁΔ Óπ Ω Ë appleδ Ø «fi «Ï È appleá ÈÕ È ÏÛΔ Ó ÓºÂΔ ÈÎappleÂ È Ò «, ÓÀ «È ª ÒØ ª ÁΔ Ø Δ ºÒ È Δ π ÈΔ Á Õ «Ò ÒØ È- «Èapple appleõ Í Δ π «Δ «ºÊ «È ª ÒØ ª appleè Δ ÏÁÈ Ó Ø Δ Ø Δ ÀÕU A appleízδâ Í Ï «ÏÂ Ï ÍÈ Ó «ÓÒß Δ ΔÚÈ Ò Δ Âapple Á «apple, «ÚÁ Ù μ ÈΩ appleδ ÁΔ ÓÀ ËΔÈ Í ÓÚÂÈ appleδï, ÈÍÛ ª Á ÓÒß Δ ΔÚÈ È appleâ appleá ÀÕ ÁΔ È appleâ «ºÊØ Âº ÚºË ªÁΔ À «Í Δ ÍÂÈΔ Á ª apple ÙÓ È Ò ªfi/«Í apple ÚΔ È appleâ appleè Òº Á À Íapple Ò Âª Á «ÂÓ «À ««Í ÒØ Δ Á Ó Á È ÁØ ºfi ÈΩ Ú È Øapple È ÒΔ «Ú apple « apple Â Ó Á ÿapple Íapple ºÒ ÏØÒ «Á Á È, ª apple ÙÓ Á ÈÍÛ ÿapple Ú Ò Δ ÁΔ ÓºÁÁ Ò Δ Ï ÛÁ ÀÕ Δ «ÚÁ Ù «Ú ÂΔ ª Áπ apple Í Δ

118 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 116 Ò Í«Í ÓØ Ë appleδ, ΩÂΔ ª ÚË» ΔÚÈ- ª Ú ÒΔ Ø Á ÁappleÙÈ appleú ÁΔ À μê Ìapple ÂappleΔ Ì Ú, ªfi «Ì ÒΔ Â Í«ª Á Ó ÁΔ ÒØ ÚΔ Ì appleáδ ÀÕ Í«appleÚ apple «Èºÿ ÁΔ Ø Á  ÈÍÛ Â ÁΔ Ó apple ÁΔ «Ù apple ÍzÚ Δ Í ÏΔ ΩappleÂ Ó È«Â Í «Âappleª ÁΔ ÀÕ Ø Δ «º Í ÏΔ apple Δ ÁΔ μâó «Ó Ò ÀÕ ØÓ ÍÁ appleê π»ò⪠ÁΔ Ï Â Â Á «Á ª ÚΔ Íz Ù È ÀÕ «Á Í«Ò apple ÍÂΔ Á ÈΩ appleδ Í Ù Ø Â «ºÒ  μíappleø ÈÍÛ ÍÂΔ Á appleè apple apple ØÒ Í Δ ΩÒ Á Íz ÍÂΔ ÁΔ «º Áº ÂØ Úªfi apple«àõ Ï ΩÒ Á Ø Á Áπº ÚΔ ÈÍÛ Á Ì Û Á «Á Δ «Á Á ÀÕ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ ÁΔ ª ÈÍÛ ÍzÚ Δ Í ÏΔ Ωappleª «Δ ª È ª Óº«Úª ÁappleÍ Ù Δ ªÕ Ò ÍΔÛΔ ÁΔ ª Ωappleª ÁΔ «appleá Ú Ë Âz «Á «ÊÂΔ «Ï È appleè «Úº ÓÔ Ï «apple ÀÕ Ø Ì ºfi Á Ø ÚΔ º Ø ΩÒ Ó appleáδ ÀÕ ÁØ Á Ùª º«Ì apple Ú apple Ú Ø Âª Ò Ì Ò ÓΔ ÈÕ μê ÁØ Á Ùª Á Ï«Ù «Á ª Á Áapple- ΔÓ ÍzÏ Ë, ΔÚÈ ª, Ófi, «ÚÚ apple «Úº ÚΔ apple Âapple Á ÀÕ «Ú Í»appleÚΔ ΔÚÈ ÍzÏ Ë Á Óπ ÏÒ Íº ÓΔ ΔÚÈ ÍzÏ Ë «Ú Ò ÍΔÛΔ-Í Û Â ΔÚÈ ÙÀÒΔ ÚË apple Âapple Ú ÒΔ «Á Δ «Á ÁΔ ÀÕ «Δ apple Δ Íº Ó «Úº ÍzÚ apple Ï apple Â È ÁΔ ΩÒ Á  ÍπºÂ ÍØÂappleΔ ª ÁΔ Ø «Úº ÒΔ Úº appleâ appleè ÍÀÁ Á ÂÈ Á Δ ÌΔapple Í«Ò» Ø ÈÕ ÁΔ Á «ÁÈ Δ Ë apple«ó Í Ú Á Á «apple Ï È Ï appleáδ Ú ÈÁ apple Δ ÀÕ Ò ÍzË È Δ Á Í Âapple apple Δ «ÊÂΔ ª ÁΔ Ú«ºÂapple Á Δ apple Ó Í Ó «Ò Á ÀÕ Δ ÁΔ «ÓΔ Â «apple Øapple «Á Ï ªÁΔ À «Ë apple«ó Í Â Îapple Ï Á «Ù apple Úapple Ï «ÂΔ ÈÍÛ ÓπÒ Δ È Δ Ø apple Ø Δ ª ÚË» Á Ùª «Úº ÚΔ apple«á apple «Èª ΩÂΔ Ë apple«ó ÏappleΔ ÒØ ª ÁΔ ª Ò» ÏÛ Òª Á «Ù apple Ø apple ÈÕ Ò «Í Δ «Ú ÂΔ ª Á ÁØ apple «appleá apple ÁΔ ÍappleÁ ÍØÙΔ Ï È Ï appleá Δ ΔÓ Ø, Ófi   apple«ò«âø Óπ Â Ø Á Íz Ú appleá ÀÕ ËappleÓ «º «Úapple apple À «Á È Ó μíapple Ó ÒØ ª ÁΔ ª Ì ÚÈ Úª È Ò «ÒÚ Û apple apple Δ ºfi «Ú ÂΔ Í ÓπÎ Áª ÁΔ Í»appleÂΔ appleá ÈÕ ««Ú ÂΔ ËappleÂΔ/ÁπÈΔ ª Á Ò Ì apple ØÈ «ÓÒ ªÁ ÈÕ «ÚÁ Ù «Úº apple«á ÎΔ Í ÏΔ ÒØ ËappleÓ ÁΔ º Δ apple» ÂØ Ø ª Á»apple ΩÂΔ Ú Á «Ù apple Ø apple ÈÕ «appleù«â ª ÁΔ ÏÁÒÁΔ «Ú apple, ΩappleÂ/ÓappleÁ ÓÈ ÁΔ ª «Ú«Ì È ÂÀ ª «Âapple ª apple Á appleáδ À Á ÂÓ ÈÓ»È ØÈ «ÛΔ ª Óº Δ Δ ÀÕ Íº ÓΔ Ó - «Ì apple Á Ï ÂappleΔ ª Í»appleÏΔ «Ó ÂØ Úº apple ÀÕ Íº ÓΔ ΔÚÈ ª ÁΔ Â appleδapple Ï Ëª «Úº ÎΔ ºÁ º πºò Ó È «Á ÁΔ ÀÕ Í»appleÏΔ ÒØ «ÚÁ Ù

119 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 117 appleδapple Ï Ëª «Ú ÒΔ ÁΔ Á È «Î «Á Á Í Δ ΔÚÈ ÊΔ ( ΩappleÂ) Ó È«Íz Ù ÈΔ ÚºÒ Ëº «Á Á ÈÕ Δ «Ú ÒΔ «Ó Áapple Á Í ÍÂΔ È Ò ÿapple Ò» fi Û ÚΔ Á ÍÂΔ Á Øapple ΩappleÂ È Ò appleδapple Ï Ë Ï Á ÈÕ ÿapple Ò» Ò Ù Á Ò«Á ª, «Ó Áapple Á ÍÂΔ ÿapple ÂØ Áapple«È apple apple «Á Á ÀÕ Áapple-Áapple ÁΔ ª Ø appleª ªÁΔ «Áapple  apple ÈΔ Á ÿapple «apple  apple«ò Δ Ó Ï»apple Ø ªÁΔ ÀÕ «Ó Áapple ÁΔ»Ï»apple Ìapple ÈΔ Ú ÒΔ Á «ºÊ Í ÍÂΔ ÂØ ÏÁÒ ÒÀ Ò Δ Â ÚÒΔ ÀÕ μê apple ÈΔ ÁΔ ÚΔ Í ÍÂΔ μíapple Ùº ÁΔ» Δ ÿ Ó Òº ÁΔ ÀÕ μ «º πíè apple Δ Ù«Ó Áapple «º Óº Δ Â ºÚapple appleáδ À Ø «Áapple Á «appleá «appleá ÿ Ó apple Δ À  ÁΔ Í«appleÚ apple «Á Δ Â«È«apple ÁΔ ÀÕ «Δ ÁΔ «ÓΔ Â Ωapple ÓÈ Á «Ú«Ì È Í«Ò» ª»Ï»apple  ÓÈØ«Ú«È È appleδ ÂØ Í Ù appleè «Úº «È«Â À «Ú :- Ωapple ÏÁÒ ÒÀ ÁΔ Ì ÚÈ, Í «Èº Δ «appleùâ «Úº Ùº ÁΔ «Ù  ÍÂΔ ÍÂÈΔ Á «appleùâ Ï ÁΔ Ì ÚÈ «ÁÕ appleδ «ÁÈ Δ appleá»ò «ÿ Úapple «ºÒ «È È/Í Âapple ÁΔ Δ È Ø Èª È ª Í Âappleª ÁΔ Δ À Ø ÍappleÚ ÁΩapple È appleδ Óapple Áπ ªÂ ÌØ Á ÈÕ Δ Í» ΔÚ ÁΔ ÍzÏ Ë ËΔÈ ÈÚΔ ÍΔÛΔ ÁΔ ÍÀ Á «Íº Òº Ú ÒΔ Ø appleè Íπapple Δ ÍΔÛΔ ÁΔ Ω Â Âz «Á ÁΔ «ÊÂΔ «Ï È appleáδ ÀÕ ÍappleÚ ÁΩapple È Í Δ ΩÒ Á ÁΔ ËΔÈ Δ «Èª Í Âappleª «Âapple ª ÍÒ-ÍÒ Ó appleáδ ÀÕ ÁΔ μâó «Ó Ò appleá»ò «ÿ Úapple Í Âapple ÈÕ «È «Ú ÂΔ ª È «Á Δ Á Δ Á «º   Ωapple È Ò «ÏÂ Ø ÁØ Èª «Ú ÂΔ ª È Ò ÍzÚ ÁΩapple È appleδ Óapple Ȫ ÁΔ ΩÒ Á Δ Íapple «Úapple «ÚÚ apple appleáδ À ª Ëπapple ÁappleØ º ªÁ ÈÕ Δ apple ÁØ ÍΔÛΔ ª Á «Ú ÂΔ ª ÁΔ Ø «Ú Ò Ú apple Ú Â Íapple Íapple  Áapple- ΔÓ ÍzÏ Ë ÁΔ ª ÍzÚ ÁΩapple È μ apple Δ ª ˺ Δ ª Ï ı»ïδ «Ï È appleá ÀÕ Δ apple «ÈÚ ÍzÚ Δ Ó «Ó «Úº Ï apple Ø«Û ª ÁΔ ÏÁ ÂØ ÏÁºÂapple ÁΔ Ò Óπı ÂÏ Á Δ Ú Ò Û appleá ÀÕ Óπº Û È Úapple Δ ÍzÚ appleè Á Ó»Ò appleèª ÁΔ «ÈÙ ÈÁ Δ appleáδ Δ ÀÕ μê ÓappleÁ ÓÀ Ïappleª Áπ apple «ÚÁ Ù appleè «Íº apple«í«appleú apple ÓÀ Ïappleª ÂΩapple  Ωappleª ÁΔ «Á Δ Á «Ú«Ì È Í«Ò» ª Í Ù appleáδ Δ ÀÕ Í Ï ÁΔ ÈΩ Ú È ÍΔÛ Δ «ÈΔ Â ÊπÛª Ó appleδ «Á Δ ÂØ Ú apple Ø ÍzÚ Á appleπº appleáδ ÀÕ «Ï Âapple «Á Δ Á πíè Ø Δ ÿapple ÂØ Á»apple Ó «Èª Á ÓÈ «Úº πè«appleδ Ì«Úº Á πíè ª È Íapple «Íº apple«í«appleú apple ÓÀ Ïappleª ( Ωappleª) ÁΔ «ÊÂΔ ÂØ «Á Δ «Á Á ÈÕ Δ «Ú Ò Δ  ͫҪ Á «Í Ï Â Óª ÿapple ÂØ Á»apple «ÚÁ Ù apple«á ÈÕ ÍzÚ ÁΩapple È Δ Á «Í «Ó È Á ÏÒÏ»Â Í Á Ù Ï Â ÓΔÈ Âª appleδá ÒÀ Á À Íapple «ÒßÓ apple ÁΩapple È Í Δ ÍÂÈΔ (Ï Δ) È Ò ªfi ÂØ Ø ª Á»apple apple«á ÀÕ Ï Í Á È Ù ÁÓª  ºÒÁ Δ «ÚÁ ÙØ «Øapple ÓΔÈ

120 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 118 appleδáá À, Íapple Óª Á «ÈÓÈ«Ò Â ÏØÒ Íz «ÊÂΔ ª ÁΔ «Ì È Â /«Ú apple ÒÂ Ï apple º apple apple ªÁ ÈÕ ÓΔÈ Âª Óª Δ ª «ºÊ Δ apple«δ ª, Á Ú Δ ª Ø Δ ª ÁØ appleδá Ò«Í Ï Í ÚºÒ Δ Ú appleδ Óapple Ï apple º Ò ΔÕU Á Ï Í» Ï Â «apple Ø«ª Ï apple Ò «ΔÕ Á ÚΔ Íapple«Â Δ, ÓΔÈ appleδáδ ΔÕ «Âº «Ï È Ú apple ÈÕU B ÍappleØ Â Ú appleâ Ò Í ÓappleÁ Ê ÂØ Ï Àapple «ºÒ ÁΔ Ωapple ÁΔ «Á Δ Á «º È apple ØÈ «Ï ÈÁ ÈÕ «ºÊ apple«ê Óº«Úª Á fi Ï ÓappleÁ «ÚÁ ٠ª Ò ªÁ È Íapple ÍÂΔ- ÍÂÈΔ ÁΔ Í Δ ªfi ÂØ Á»appleΔ ÁØÚª «Ëappleª Ò Δ ÈÚ «appleùâ (È «) «apple  ÂØ ÍÀÁ Ø Δ ÏÁ Ú Δ, Ï «ÂΔ Â Ó È«Âz ÁΔ Í Ù appleá ÈÕ Ï -«ÂΔ ÍappleÚ Δ «Ú ÂΔ ª ÁΔ «Á Δ Á «º Øapple «Ó Í«Ò» ÈÚ «appleùâ («Ú ) «apple Ó ΔÂΔ ªÁΔ ΩÁ Ï Δ, Ï «Ó ÈΔ, Ω «Á Á Úapple apple ÚΔ ÀÕ ÍappleÚ Δ «Ú ÂΔ «ºÊ Í Δ ΩÒ Á Á ÓπºÒ Í ÒØ Á ÈÕ μê «ÚÁ Ù Á Ú È «Ú ÂΔ Í Δ ª ËΔ ª Á «appleùâ apple Δ ÿº ÍÛ «Ò Úº Δ Óapple Á «ÚÁ ÙΔ «Δ È«ÙÍ ÒØ ª È Ò apple «Á Á ÈÕ ºfi «Δ «Í apple «ÿ appleá ÀÕ ÁØ Í ÍπºÂapple Ò Δ ÛΔ Á Á Ï ÙappleÓΔ ÁΔ ºÁ Í «Ø«, «Èº Δ ÓπÎ Áª Â Ò Ò Δ «ÏappleÂΔ Á «È È Ø «ÈÏÛÁ ÀÕ Íapple «Ò Ò Δ «ÏappleÂΔ Á ÈÂΔ ÚΔ Ì Â ÍÀ Á ÀÕ ÁØ Á ÍπºÂ Á ºÊ Á apple ÁΔ ÛΔ È Ò «appleùâ ª ÂÀ Ø ªÁ À Íapple ºÊ Á apple Á appleø Ï Â ËÓ Δ Ì«apple ÚÂΔapple Íz Ù È appleá ÀÕ Δ apple «Ó Ò Ï apple Ì Ú ÎΔ Óª Í«Òª Δ apple Á ÀÕ Íapple «Ó Ò º ÚΔ «Á «Â Ïapple apple apple ÀÕ Ï appleø «ÁÓΔ Δ «ÚÁ ÙØ «Ú ÂΔ ª ÍzÂΔ ÒØ ª ÁΔ Ø, Ófi Ï apple È Í ÁΔ Δ ÀÕ π «Ú Áapple Ȫ Á Í Âapple ÿapple ÁΔ ª appleê Ó Ï»appleΔ ª z«è ÚΔ «ÚÁ Ù Ò ªÁ ÀÕ Á ÿapple Ú Í Íapple  ÿapple-í«appleú apple, «appleùâ Á apple Â Ò -Áπ Ò Á apple «Ú ÂΔ ÂØ ÒØÛØ ÚºË ª Ò ÏÀ Á ÈÕ apple Ø Δ «Âapple ª Ø Á À ««ÚÁ Ù «Úº ÀÙØ apple Ó Ú ÒΔ «Á Δ ÏÂΔ appleá, ÈΔ Ó Δ appleá ÀÕ Ø º Δ ÂØ Ø ª Á»apple ÀÕ Ò «Úº ÍzÚ Δ «Ú ÂΔ Í Δ Ò «Á Δ Ó È«Â Í ÌØ Á È Ê ÒØ ª Á ÍzÂΔ ÒØ» È appleδ ÚΔ Ó Á ÀÕ ÍappleØ Â Δ z«íûè Íapple  «ºÒ Á «apple «Á À «Ò «ÚÁ Ù Δ Í«ÒΔ ÍΔÛ Δ ÁΔ ª ÒØÛª, ÊπÛª, Ó ª, Ø, Ófi, «Úª  Ȫ ÍzÂΔ Í Δ ËappleÂΔ (Í Ï) Á ÒØ ª ÁΔ Ø ΔÁ Δ È Ò «Ï È appleá ÀÕ Ø ÁΩapple «Úº «Èª Óº«Úª Á Δ ÈÚ Ï appleδ Í«Ò» ÚΔ μìapple Ó ÈÕ Íz ± ºfi Í«Ò» ÚΔ È Ø Í«ÒΔ ÍzÚ Δ ÍΔÛΔ Â Ø Δ ÍΔÛΔ ÚΔ Ò Â apple apple Δ ÀÕ º ÚΔ «ÚÁ Ù ÁΔ Ò Ò Á Ó»Ò̱ appleè apple«ê Í ÂÒ Í ÀÕ

121 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 119 º ÚΔ «ÚÁ ÙØ «Ú ÂΔ ª ÍzÂΔ Ó ÁΔ Ø Âapple ª ÁΔ Δ ÀÕ Ø Δ Á Í«Òª ΔÕ Δ apple ͺ ÓΔ ΔÚÈ ÓπºÒª z«appleáδ ÈΩ Ú È ÍΔÛΔ Á Í Áapple ÍÈ, ÚË apple ÍÀ Ó ÁΔ Â Ú ÒΔ Ø, ÍΔÛ Δ Í Û Á appleè Íπapple Δ ÍΔÛΔ ÁΔ Âz «Á «ÊÂΔ, º apple Í«appleÚ apple, º apple Δ ª ªfiª  Ìapple ÂappleΔ Ì Ú Á Ø apple Â Ï ı»ïδ «Ï È appleá ÀÕ Ê ÍzÚ ÁΩapple È z«δâδ ª Δ Ó È«fiÒª  «ÂØ ÂÍ È Ø Δ ª Óº«Úª Á Δ ÈÚ Í«Ò» ÚΔ «ÁzÙ Δ Ø apple appleá ÀÕ Δ apple Δ «Í«Ò» ª  Ӻ«Úª ÚΔ Óπı «ÂÏ Á À Ø Ó ÂØ Í apple «Ú appleáδ ª «Á Δ «Á ÁΔ ª ÈÕ º ÚΔ «ÚÁ ÙΔ ÏπÛ Ò «Û ª Ò Δ ÒØ Í Δ ª Ìapple Óπ«apple ËΔ ª Á «appleùâ appleá È, ««Íº Ó appleáδ Ò Ò Âª º apple ÀÕ Ø «Á À ««Èª Δ ª Á «ÚÙ Â apple È Ò Δ Á Í«Òª Á Á Ø«ª ÚΔ Í Δ «ÓΔ Â ÁΔ Êª º ÚΔ Âapple  ÈÕ fiòá apple Óπ Úapple ÂØ Óπ  ««Ïapple    ÙÀÒΔ Ïπ Δ ª/apple Δ ª «Δ ª apple Í Úapple ÁΔ Ø Ófi º apple Δ appleáδ ª «Á Δ «Á ÁΔ ª ÈÕ Ú Ò Â «ºÍ Δ ª A. Óapple Δ Ò, Ï appleø «ÁÓΔ, Âapple Ì appleâδ Íz ÙÈ, ÏappleÈ Ò, Í È -AI B. Δ- Í È - FA øíapple -IDFCH-GDCID, Δ Ë apple Ï apple appleδ A. Íà ÙÈ Ê È «Í ËappleÓ Íπapple, ÿapple ªÏapple, «Ò Ëapple B. Íà ÙÈ Ò ÂzÀ-Ó «C. Í, ÍÃ Ù Â Ó Ò Ì Úø apple»òíπappleδ D. ΩÓΔ Â Ì appleâδ E. Í «Í ËappleÓÍπapple,. ªÏapple, «Ò Ëapple F. øí Á Ì Úø apple»òíπappleδ G. ΩÓΔ Â Ì appleâδ H. Í «Í ËappleÓÍπapple,. ªÏapple, «Ò Ëapple Í ÏÕ ÓÀ Ì Úø apple»òíπappleδ ÀÒ È appleá ª «ÍappleØ Â Ú appleú Ó apple «È  «ÚÙÚ Ù È apple Δ ÀÕ «ÓÂΔ. B πò Δ, Á Â Â Ì Úø apple»òíπappleδ, Íà Ù

122 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 120 ÒØ È Ò appleíøapple μâ ÂØ πí «Ì apple ø ª Á «ÏappleªÂ- ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple /- ÍÃØ. ÏΔ Ø apple apple Ó Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ «Ú Úμ appleδ Í Ú Ò Ê apple Õ π ÁΔ Δ È «ÚÙÚΔ apple  appleíøapple Ó ÁΔ ø«â Í ÏΔ øú ÁÈ ÈÚ π ÏØË È Ò apple»íó È ΔÂ Õ ÚappleÂÓ È ÁΩapple Á Ï πí appleδ ø ª πμâ appleπáè appleè È ÒØ π Á Ê «Ïappleª «ÍÃÂΔ øú Á ÁΔ ª øì ÚÈ Úª ÍÀÁ appleá Õ «Í Ò ÁØ Á «ª ÁΩapple È Í ÏΔ Ó ««Ó ÁΔ ª Ï ÂappleÂΔÏΔ ª  «Ú ø ÂΔ ª «Ú Ø π apple «apple Í ÏΔ Δ È «È ª «Ó ª ÁΔ Ï πí appleδ «μò πμò Ò Â«Ó Â È Ò Í Ù ΔÂ Õ apple apple Ó ÚΔ πè ª Ê appleª «Ú Ø «È ª ØÒ ÚappleÂÓ È Á «Ò Ú Â»-ÔÊ appleê ÁΔ «Íμ Ì»ÓΔ Á Ì Â Õ ÊÀ ÒΩ ÍπæÂapple «Ì  πèª È «Ò Ê π ª Áπ apple Δ Δ apple: apple apple Ó apple»íó È ΔÂ Õ Ò ÁΔ Óπμ Δ Ê appleδ «Ú Íà ٠: ÈÚÔπ ÍÏ«ÒÙapple, ÈÚΔ «ÁæÒΔ Ó Ò ÁΔ ÈÀ«Â,ÍÁ appleêú ÁΔ ÓπæÒ Í È : AEH appleπfi È,«appleÙ«Â ª Á ø,íδû Δ Í Û Â Øapple Δ «Ì apple - Ó «ø «Ïappleª ÁΔ «ÚÙ Ù «ÙÒÍ appleδ Áπ apple Íà ÂπÂ Ø ÈÕ Ò Ó Ò Á «Ò  ÍΔ Ó «,Ó È«ÔÊ appleê «- Ë apple «Ïappleª appleδ «Ú Í Ù È ƒ appleá Ø Ì Ù Δ π,í Âapple «Âapple  «Ïappleª π ª Íμ Ø apple Ú, πμ Ú Â Ï ÂappleÂΔÏ Ê Íà ø πòδ Á Õ Í ΔÁ Ú Â»-  Á ÒÍΔ apple»íªâapple Ò Δ π ÁΔ Ê ÁΔ apple»í-apple È ««Ó ÁΔ ΔÛΔ Â «Ò «Ïappleª appleδ Á «ÁzÙ Í Ù appleáδ «Úμ apple øú Á Á «ÚÙ Õ apple apple Ó ÁΔ Ê «ÁzÙ Δ ÚappleÂÓ È ÂØ øâπù Â È ÏappleΔ Ú ÒΔ Õ π Í «Ì apple Â Ï apple ÁΔ ÚappleÂÓ È Ω Ë ÂØ ÌÀ ÌΔÂ Ø ÓÈπμ ÁΔ «ø Δ-Íπø Δ Ó È«Â «ÁzÙ Ó È appleá Õ π Á Ê Í Âapple Ï ÀÈ Â Ó È«μ ØÂμ Δ Ú Ò È «Û Ó Ò ÁΔ ª ÛÏÛΔ ª Á «Ù apple ÈÕ Í Âappleª ÁΔ Ï ÀÈΔ,  ÁÚøÁ π Á Ê - ø apple Á «Ó Í«ÀÕ Ω«appleÁ «Ú Ú ÍappleÁ Àapple Ó ÈÚΔ Úapple apple, πμ Á ΔÚÈ ÓπμÒ,«ø Á «appleùâ, øú ÁÈ Δ «øá Δ Â Ó ««Ø Á ÁΔ ª «ÂÛ ª Á «ÏappleªÂ

123 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 121 apple apple Ó ÁΔ Ê -«apple Á Áapple ÈÕ π ÁΔ ª πfi Δ ª ø apple ÁΔ ª Óμ«Úª È Ò»fi Á Ï Ú»Á appleú «ÂΔ «Ó ÁΔ Ê Ï Âapple ÂØ «ÌøÈ apple«ωê ÍÛ ÁΔ Δ Ë apple Á Úμ apple ÍØ Á ÍÃ Ú appleáδ ª ÈÕ apple apple Ó apple Ó «ÙÈ ÏÈ Ó apple Ø ( ÍπÒ Δ «π Ó appleá ( ÏπÒÏπ«Ò ª ÁΔ Ù ( )  «Ú apple ËΔÈ Íπ  ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple Áπ apple Δ «apple Á Âapple «Ú Ò Â apple appleδ Ò ΩÊ ÍÛ ÁΔ Δ Á «Ó  ıapple Ï«Õ «Ú apple ËΔÈ Íπ  «Ú Ò ÁΔ ª μ Δ ª Áapple È «È ª Áπ apple Ò È Ó ÒΔ ÓÈπμ ÁΔ Ó È«πË ÛÏπ, πμ - Ìμ Â Â Í Ù apple«á ª «Á «Í Ø Û «Ú Ò Í «Ì apple Â Ï appleδ apple ÁΔ ª Ò Óª ÎÛÈ Á ÔÂÈ ΔÂ Õ «È ª Δ Á ªfi»Âapple ÚappleÂÓ È πíìø Δ «Ì apple «Ú Í ÏΔ ÓÈπμ ÁΔ π ÁΔ apple Δ Ó ÈÚÚ ÁΔ ÙÈ ıâ Á ÒÍΔ «ÁzÙ Í Ù appleè Õ Í ÏΔ ÏøÁ ««Ó Á ø «Â ÓπμÒª, Á apple, ÈÀ«Â   «Ò apple «ªÁ Δ π ÏøÁ μ ø«â «øá Δ ÌØ «apple Õ Ï apple ÁΔ Ω Ë Â ΩÂΔ «Ú ÁΔ «ÒÙ È π ÁΔ ª μ ª ø«ë «ÁμÂΔ ª ÈÕ «ÁΩapple «Ú ÒΔ ª Ó «-Ó È«πμ -Ìμ ÁΔ ª πø ª ÎÛÈ Ò Δ apple apple Ó ÁΔ Δ Á «Ïappleª - ø È «ÚÙ Ù øú Á ÁΔ Óø appleá Õ πè ª Ì Á «Ú ÎØ μ Á ÈÚ- Í»ø ΔÚ Á Ôπμ «Ú Ø«Õ «Úapple apple ÒÍΔ Ø ª Á Δ apple È»øÿ øú Á ÛÈ Á ÔÂÈ ΔÂ Õ «ø ëÁΔ Δ πùï»- πùï» ÚappleÂÓ È ÁΩapple Á Ó ÈÚΔ «appleù«â ª Á πáappleâδ ÎπμÒª «Ú Ø «Ï Ø apple Δ πùï» Á «Ïappleª ÀÕ ÚÀÒ È «È «ÁÚ ÓÈ π ÁΔ ÈÚƒ ÍΔÛ Δ Áπ apple Δ ÎπμÒª Á ÒÀ -Á ««Ïappleª Á Ø ÓÀ Îapple «Áπ apple Ê apple «appleù«â ª «Ú Ø ÂÓ Ø Δ øú ÁÈ Á Δ «ÁzÙ πòδ Á Õ Ê Á Óπμ Í Âapple «Ùø apple «øÿ Ë Û πóapple Ú Ò Ø «ÈÚƒ ÍΔÛ Δ Á «Úapple apple ÂØ «Â Ó appleá Õ π ÎπμÒª ÁΔ ª Δ«Ïà «Óª Úª Í»ø Δ Á«apple «appleùâ ÚΔ ÓπμÒ «Ú Δ ÍÁ È «È ª «Ú Ï π Δ «Ó ÁΔ ÂÛ -ÌÛ Âª Íapple øú ÁÈ Â «Ø Á Ú ÒΔ πáappleâδ πùï» È ƒ Õ «Ùø apple «øÿ «Ó È«ÙÓ Ù «Ú Á ÈÚƒ ÍΔÛ Δ ÚÒØ π Ó È«appleØ Δ ÀÒ È Á ÍΔÛ Δ-Í Û Á ÈÚ ø ª ÚΔ Íà π Á Õ «ÊÂΔ ª ÁΔ «apple «ÚΔ «Íà ÂΔÙΔÒ «È Ú Ø «Ò «Ú ÌμÒ appleμ Ú Ò «È «Ùø apple «øÿ Í ÍπμÂapple ÙÈ ÚÒØ Δ ÓÈÓapple Δ Á «Ú apple «øè Áπ Δ È ƒ πøá «øè ÈÚƒ ÍΔÛ Δ Á «È Óπ Δ «ÚÚ apple  ͫappleÚ apple appleø appleª ÂØ Ø Δ Ï È Δ ÂØ πøá Õ Í»ø ΔÚ ÁΔ Á ÈÚ «Ú  apple Ú Ò «ÁΩapple øáapple «appleù«â ª ÁΔ «ø -Íπø Á Úμ apple Í apple Í Ù appleáδ apple È «Â Ï Á «appleò Ú ÒΔ Δ ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple Õ «

124 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 122 «Ú ÚappleÂÓ È Á ÍÁ appleêú ÁΔ Ó «Ú  apple  apple «øá Δ Á apple»apple μ πì «apple ««Ú Í»ø Δ Á Ú««Ú Ú«øÁ apple ÓappleΔ Ú Á ÍπμÂapple ØÒ Ì appleâ apple«øá Óª- Ï Í È Ò Áπμ - πμ ªfi appleè Ò Δ Óª È ƒ  ÍπμÂapple Á ÿapple Íπμ ÏøËΔ «È  ÎØÈ Óª-Ï Í Ò Δ πùδ Â»È Á ÏμÏ Ï Á Õ «Δ Á ««apple ÚappleÂÓ È ÁΔ Èμ -Ìμ Ú ÒΔ «Ú  «øá Δ ÁΩapple È «appleù«â ª Â Í apple ø ª apple»íó È appleá Á «Á» Í«Ì»Â Ò «ÓappleÁ ÁØ ÒØ ª «øè Í Û πøá È ««Á» Á πμ ª-Áπμ ª Á Ó Ùª ÙappleΔ Ï Á ÈÕ «È ª ÁØÚ Δ ª «Ú Ò Á Ì»Â Ò ÍÃÂΔ ÈÓ apple  ÚappleÂÓ È ÍÃÂΔ «Âz apple Ú ÒΔ Ê «ÁzÙ Δ ø appleâ πøáδ Õ «Ùø apple «øÿ ( πùï»- πùï»)  πâó Íπapple Δ Í Âapple (ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple ) «Ø «Ú apple Íπ ΔÙÈ Ú Ò È Õ «Ùø apple «øÿ Á «appleδ Ô apple apple «Ùø apple «øÿ ÁΔ ª μò ÚÒμÒΔ ª Á Íà ø «Ú «øá - Δ ÒÀ Ô apple ÂÀ ÎπμÒª,«ÂÂÒΔ ª, øè,â «apple ª,ÏμÁÒª,Ï «appleùª,«í apple Óπ æïâ ª Ì«Ò ª Ú «Ò ª ÁΔ ª μòª ÂØ? appleπû È Á «Ú appleπû Δ ªÁΔ À μ Δ Õ A «Δ Á πμâó Íπapple Δ «ÍÂ Í Âapple Á ÓÈØÏ ÈΔ Ú Ò ÏØÒ «ÁΩapple ÁΔ ÙØÙÒ ÓΔ Δ Á Ú««Ú «appleù«â ª Á ÚΔ Ú«Á «ÏappleÂªÂ Í Ù appleá ÈÕ Δ «Ú ØÙÒ ÓΔ Δ ÁΔ Ó «Â «Í π-íπμâapple Á «appleùâ ÚΔ Ò Δ Â πóà Ú Ò ÍÃÍ «Ú Ø Í ÁΔ ó Ï Î Ïπμ  ÚΔ Ó appleδ ÎappleÀ «Ò «Ú Õ ÓÀ Î Ïπμ Á» - ΩÊ Âª apple»apple, «apple «Ò Δ ØÒ Á ÒÀ Á, Ï È Ø Δ Í «ØÚ Âª ÓÀ Ò «apple «Á ªÕ Íapple π ØÙÒ ««Ú«appleÈ Ò Δ ÚΔ Îπapple  «μê? ÓÀ Ø Á, ÏøÁ Á ıπá ØÙÒ È «apple, ØÙÒ «Δ Á apple Ò Δ ªÕ B. Ò ÁΔ ª Øapple Δ ª Úª «Δ ÚΔ Í ÒÍΔ ÍÃÏøË «Ú Íπapple ÂÈ ÁΔ πμ   ÈÚ ÁΔ «ÚappleØË ÁΔ Ê «ÁzÙ Δ π appleáδ Õ Ò Ê Í Âappleª ÁΔ Ë Û ÓÈØÌ»ÓΔ Â πè ª Á Ú ÂÈ ÁΔ «ÂøÁ Íπapple ÂÈ ΔÚÈ ÓπμÒª  Áappleª ΔÓª È Ò ØÛΔ appleμ Á Á «Á» «apple ÈÚΔÈ ΔÚÈ ÙÀÒΔ Ø πí Á Ò Â Δ ÏØË È Ò ØÛÁ Õ «È ª «ÊÂΔ ª øú Á È ÒØ «ÚappleØË Á Ëapple ÂÒ Â π appleè «È ª Δ ª ÁΔ Ó»Ò apple È -apple»û Δ Õ Íπapple ÂÈ Ó ÁΔ Ú«Δ appleè Ò Δ Ò «Èμ Δ ª «Èμ Δ ª «ÓÃÂΔ ª, ÿ È Úª  ΔÚÈ Íà ø ª ÁΔ ÚappleÂØ appleá Õ «ø ëÁΔ ª Øapple Δ ª «Ú» È - ø apple  ÈΔ ª Á øè ÍÃÌ Ú,ÓΔ Δ ÁΔ Àapple «øó Ú appleδ,èø Ú Á, Ωappleª ÍÃÂΔ Óπ  ̫apple ÓappleÁ È appleδ, ΔÏapple Ȫ

125 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 123 ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ Â ÏÒ Â apple Á ÓπμÁ Â Ï Ò Èª «øìδapple ÓπμÁ Í Ù Ø ÈÕ «ÁμÒΔ ÏÒ Â apple ª Ó Â Á Ù «Ú ʪ-ʪ πøáδ ª ÏÒ Â apple Â Û Û ÁΔ ª ÿ È Úª «Ú Ø πí Á øâ Í Â πappleμ«â Ó ΩÒ Á Ò È ÔÊ appleêú ÁΔ «Âapple ΔÂ Õ ÏΔÓ apple ÁÓΔ Δ ÚappleÂÓ È ÓÈπμ ÁΔ π «ÏÓ apple Ó È«Â Á ÍÃ Ú «πμâ ØÙÒ ÓΔ Δ Â ÍØappleÈ ÚÀÏ «ª È «øè ÍÃÌ Ú Í «Áμ «π «appleù«â ª «Ú «Í apple ÁΔ Êª Ú «Á ÁΔ Õ «ÁμÒΔ Á Á ÓÈΔ ÏÒ Â apple ª Á ÒÍΔ ÍÃÂΔ appleó «apple ÁΔ «Δ ÏÒ Â apple ÙÏÁ appleê «Ú Ê apple «ÁøÁΔ Õ «Â«Â appleδapple ÏÒ Â apple ÂØ Ï Á Ì appleâδ È Â Ó «ÍÃÏøË ««Ó Á Ó È«ÏÒ Â apple ÍΔÛ ÒÛ Δ È Ò appleá π Á «ÿ π apple»í Δ Áπ ªÂ Ï «ÁøÁ Õ Δ «Ú Á «ÓÈΔ Èª ÁΔ ÓμËÚapple Δ ÒÛ Δ È Ò Ø ÏÒ Â apple «Í Ø»Ï Á Á Âappleª, appleδ ÓÒ,ÍπÒΔ «ÚÚ Ê Â μ Δ ª Ìμ Δ ª  ÍΔÛ ÒÛ Δ ÁΔ Â apple  apple π øáδ «μ Â Ò È «Èμ «Èμ Ê Íà ø ª «Ú Í Ù ΔÂ Õ Í Âappleª Á Ú appleâ Ò Í «È ª «ÊÂΔ ª Á ø  apple»í Í Ù appleáδ - apple π ÒÛ Δ Àμ appleè Òμ Δ Âª ÍÂÀ, π È ØÚª μêª È Ò Í Δ ÓΔ Í Û «ÁμÂΔ Â Δ Í Δ, Ò, apple Ò Óπ «È Õ C. Ò È Ó Á Úμ Úμ Úapple ª Á Í Âappleª ÚÒØ ÏÒ Â apple ÁΔ ª ÿ È Úª ÏøËΔ «Áμ Úμ Ø-Úμ apple ÍÃÂΔ appleó Áapple Δ ÈÕ Á «ÓÈΔ ª ÂØ Ï Á Á Ù «Ú ÍΔÛ ÒÛ Δ Á μ «Ú πμ Δ ª»ø ª  «Ó «Ò appleø Δ Ï appleδ «appleíøapple«ø Á ÍμËapple  ÚΔ ÒÀ ªÁ Íapple Δ ÁΔ πá Ù Ì ÚÈ Á μ Ê -«øâè «Ú apple«ó apple«øá Õ Δ «Ú Ò ÁΔÙ È Á Í Âapple Áπ apple Ó»ø ÏØÒΔ ÌÀ Á «ÓÈΔ È Ò «È Δ ÏøË «Ó appleè Á πœμ Á πï Ò Á «ÓÈΔ Á «ÚÁappleØ Δ πì ø apple «ÁøÁ Õ «Óπμ«Á ª Áπ apple Á ø ëÁΔ ª «ÂøÈ Øapple Δ ª Ù appleδ, Óπapple  ÀÒ ÀÒ «Ú Í Ù ΔÂ Õ «È ª Δ ª «Ú Ò È Ó «Ú Óπ  Á ÚμËÁ «Ú apple, «È Δ appleπ Δ ª  ÚÀÛ Ïø˪ Á «Íμ» È ÁΔ «ÚÙÚ ÃªÂΔ Á ÚappleÂÓ È ÓÒ «øó Ú apple «apple «Õ πè ª ÏÒ Â apple «ÚappleØËΔ È Â Ó«Ò apple ÓÀ È øú Á Á ÈÚª Ëapple ÂÒ «Áμ «È Ò «È ª Δ ª Á ÒÍΔ Í«appleÍ «øâè Ë «appleâ Ï Á Õ ««øâè Δ ª Á ÁappleΔ Í Âappleª ÁΔ ª ÓÈÏ ÈΔ ª,ÏÛÏØÒ π apple  ÚÀ- øú Á ÁΔ ª ÒÍΔ- π ª «Ú Ø π appleá Õ Δ Ù appleδ «Ú Ò Óπμ Í Âapple apple Ù «øèδ Ï È Δ Â ÂÓ «Ò ÈΔ Ìapple «

126 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 124 «Ú Ø π appleá «Á Âapple «Ú øó appleáδ Í Δ «ÔØ Δ πûδ È Ò Ë apple Ó ÚΔ ÔØÈ ÙØÙ Á È Ó Á Ú Ò ÈÚ Èª Ï apple «øââ Õ π ÁΔ «øâ Ê ÁΔ apple È Úƒ-«Ú π  Á Ë apple»âapple Ï Δ apple«øáδ Õ apple Ù ÁΔ øú ÁÈÙΔÒ ÏΔÂ Ó Â ÓΩ»Á Ó ÁΔ ª «ÚappleØËΔ «ÊÂΔ ª «Ú Ò ÁΔ Â ÁΔ «ıapple ø π ÁΔ - Δ μ Óπμ π Ó È π È ƒ «apple...? apple Ù Ò ÚΔ Ø «apple Δ, π «apple Δ Δ «È Ò Ó Ó» È «apple appleø,î Á... apple apple «øáδ À,«Â «ÚÙÚ È ƒ appleè, μ Á... «ÂØ Ø Δ Δ ÒÀ È ƒ Δ, «apple Ø ÁÀ... Í Í Δ Ø Δ Δ ÏøÏ Ø ÁΔ À...«Í apple È Ò ÏØÒ Ú Ò ª Ò Áπapple appleδ Ø ÁÀ... «Èμ -«Èμ Ï쫪 Âμ ÚΔ ÚË È apple «Á... Ô apple ÓÀ ª Í Ò Ø»ø... Õ D. Ò Á ÂappleΔ Ò apple ÁΔ Íπapple Δ «Ø Á,«ÓÒÚappleÂÈ Â Áπμ - πμ Úø Ú ÒΔ Ì ÚÈ ÚΔ ÔØÈ ÙØ٠Ȫ ÁΔ Ì Û ÁΔ È apple π ÁΔ «È ª Ȫ È ÓÈμπ πappleμ«â ÿμ  Ùμ Δ, πμ«â Â Ï È Δ Ì«apple «Á ΔÂ Õ apple apple Ó È «È ª Δ ª «Ú Ì appleâδ È «ÚÚ Ê ÁΔ ª Í ΔÁ Δ ª Á ÚappleÈ apple«á ª π «ÌzÙ Ó È«Â Á ÍappleÁ Δ «ËΔÈ È ÍÀ ÁΔ apple Ò Ï ªÁ  appleδï Úapple Á ÒØ ª Á È Â Ó»appleΔ Â ÂØ «ÚÙÚ πœμ ªÁ, «Δ «ÊÂΔ «Ú «ÒØÛÚøÁ ÁΔ ÓÁÁ appleè ÚΔ πè apple Ø «μë Ø ªÁ Õ Óπapple Δ «Ú ÏÒ Â apple ÁΔ «Ù apple πûδ ÁΔ È Ï π Ú Ò ÁØ ÒÛ ÍπÒΔ ÍÃÏøË «Ú «Â ÂΔÙΔ Ó ΩÒ ø π Á È «πè ª ÁΔ ÒÂ Δ ª ØÒ Î Óπapple«ª Úapple Δ Ø ªÁΔ Õ «Δ «ÁμÒΔ Úapple Ù«apple ÁΔ «Ïappleª ÒØ Ò Â π appleáδ «μê πâó Íπapple Δ Í Âapple  π Á ÁØ Â Δ Á ÏÒ Â apple ÁΔ «Ù apple πûδ ÁΔ ÓÁÁ Ò Δ μ π Á È Íapple ÍπÒΔ «ÚÚ Ê Á «ÌzÙ «appleá apple  apple»appleâ πè ª Ò Δ «Ï Ó Ò Â ÍÀÁ apple «ÁøÁΔ Õ Δ ÁΔ «ÚÙ Ù «È ª Í Âappleª Á «Á  øÿappleù Í Ù appleè «Ú «Á ÏÒϻ π Ó ÁÓΔ ÁΔ Â Â Á ÍÃ Ú appleá ÍÃÏøË ÁΔ apple»appleâ È Ò «ÌÛÁ ÈÕ Ò È Δ ÁΔ «Ïappleª øÿ  Áπ apple ÏÒ Â apple Á «ÚÙ Â È ÁΔ Øapple ÓØappleΔ ª ÒÀ π Óπμ ÈÀ Úapple Î«Û «Û «È «ÍμËapple  ÓÈπμ ÁΔ «Â Ø «apple  π Ó È«- Ó «ÂΩapple  Òμ -ÊÒμ apple «apple Õ «ÈÀ Úapple «Ú «ø apple«è ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ, ØÙÒ ÓΔ Δ ÁΔ Ó ÈÚΔ «øá Δ «Ú Ï ÒØÛΔ ÁıÒ øá Δ,ÈΩ Ú È ÍΔÛ Δ ÁΔ «ÁÙ Δ Â,Ë apple«ó «Îapple Íà ÂΔ Â Ωapple ÍÃÂΔ ÍπappleÙ ÍÃË È Ó Á Áπ ÀÒ È appleδ «Á Í«ÚΔ Í Âappleª ÁΔ ÓÈØÌ»ÓΔ Â μòáδ «ÎÒÓΔ appleδò Úª «Á ÈÕ ÙØÙÒ ÓΔ Δ ÁΔ Ó «Âapple «Ú Ø apple Δ È Íμ Δ ÁıÒ øá Δ Á «ÚÒμ «Ïappleª ø ëÁΔ Δ ÀÒ ÀÒ «Ú Í Ù Õ Δ «Ú ÿπóμ Û Ò Á«ÚøÁapple «Â appleêδ Á Ò«ÍÂ

127 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 125 Í Âapple «apple Ò Ó«Ò apple ÓÀ È ÁΔ ª fi» Δ ª Ë apple Úª « π ÁΔ «ÃΠappleδ «Á π Á «Â ÙØÙÒ ÓΔ Δ Ó appleá  «ÒÀ zø«è ÓΔ Δ «È ÈΔ Ï ÓÈÿÛ ıïappleª Í Ù appleá Õ ÒØ Ë apple  «Ì apple ÁΔ ÚøÈ πúøèâ ªÌ Ú Ò Á«ÚøÁapple «Â appleêδ ÁΔ Í Âapple «apple Ò ÁΔ π ÒÍΔ appleó Á ÍÃ Ú «Áπ apple μ Á «ÚÙÚΔ apple » È ø apple Á «Ú Ôπ «Ú ø «Â ÓπμÒª  ΔÓ ÍÃÏøË Â Í apple ø ª Í Ù appleè Õ «Â appleêδ ÁΔ ÿπóμ Û Ò Δ Â ÒØ «Â ø ÒÈ appleè Ò Δ ÍÃÂΔÏμË πáø ø Ó Δ Ø ªÁΔ ÁØ π ÚappleÂÓ È ÁΩapple «Ú ØÙÒ ÓΔ Δ πμâ ÍΩapple Í Âapple Ï Â «ÒÀ zø«è ÓΔ Δ πμâ ÏÁ Í Âapple Ï «Âapple apple «Áμ ªÁ Õ ÀÒ ÀÒ ØÙÒ ÓΔ Δ Á π»â«apple ÙÏÁ «Áπ apple È ÒΔ Ó apple Ï Ú μ«ªá Õ ««Â appleêδ ÁΔ appleú «ÂΔ apple«δñï«δ Á ÍÃÂΔ appleó «Ú Í Ù apple Ò È ÍΔÛ Δ Í Û Á ÈÚ ø ª apple»íó È ΔÂ Õ Ò Á Ê «øâè Ó Ò ÁΔ øú ÁÈ Δ Â, Àapple «øó Ú appleδ  ΔÚÈ ÓπμÒª ÁΔ «apple Ú ÁappleΔ Í Âapple ÁΔ ª «Ú «Ò ÓÈØ-Ï Âappleª Á Íà ø «Ú πòδ Á Õ Íπ  ÁΔ ª Δ ª πappleπ Ù Âapple Á ÔπμË Â Òμ Û apple ÁΔ «μâ Áπ apple Ò È apple«ê - Ó ««Ú apple ÌØ Á «appleâδ ÒØ ª Â Ï appleó Á appleδ μâ Á ÁÓÈ appleδ apple»í Í Ù apple Í Δ Âappleμ Δ Í øá Ê «ÁzÙ Δ Á ø apple ΔÂ Õ πappleπ Ù Âapple Á ÔπμË Δ «Ú «Óapple Í Âapple Í ÓΔapple ÁØ Â Á ÒÛ ÚÒØ Δ apple À Δ À «Ú Ó apple appleδï Ó Á»apple Á Íμ Í»appleÁ  «Δ ÁØ ÂΔ «ÂÒª ÒΔ «ÁøÁ Õ Íapple «ÂØ Í«Òª πœ ÁØ ÂΔ Â Îapple Á «ÁÚøÁ «Ú Ø π appleá π «Δ ÁΔ «Ó Íà ÍÂΔ Õ «ÁÚøÁ Óπμ Δ Δ Á apple Í apple ÎÀ«Ò Ø«Õ ÏÈÚ appleδ Ó Á»apple À Δ À «Ú Óapple Í ÍπμÂapple ÁΔ ÓΩ Á ÓπμÒ Óπ Ú ÒÀ Úμ È ƒ πøá Õ Δ Á πâó Íπapple Δ Óapple «Ïappleª apple ÁØÙΔ «Ëapple ( Í ÁØ Â «ÚøÁapple) ÓÈ ÏÈÚ appleδ ÁΔ π Óø ÍÃÚ È appleú ÒÀ Á ««Ú Ò ÁØ Òª ÁΩapple È «ÚøÁapple Á ÁØÙΔ ÍπμÂapple ÚΔ Ó π ÏÈÚ appleδ Á apple Õ «Δ «Ú appleó Á appleδ ÁΔ ËΩ «appleâδ ÒØ ª ÁΔ «Á μ πμ ÁΔ «Á Ò È «Ó π«è «øâè ÚΔ ««ÁÙ Á Á ø  ÔÂÈ ΔÂ Õ ÚappleÂÓ È ÁΔ πfi Δ «Ó π«è «appleá apple È Íμ Δ Ò«Á «Ú π  apple Δ Á «πfi Ê «øâè «Ó π«è Ò«apple Á ÓπÒª Δ- øáappleì πòδ «apple Õ apple apple Ó Óapple Í Âapple ÁΔ «Ú appleë apple ÍÃÂΔÏμË «π ÁΔ appleμ Íà ÂΔÚ Á ÁΔ ÈÚƒ appleπμâ Ú ÒΔ Δ Á Ú Ï Á Õ Íapple «Áπ apple Ò «Ó π«è Ê ÏøÁΔ ª  ÍÃÙÈ«øÈ Ò π Á Ó ÁÓΔ ÁΔ Íà ÂΔÚ ÁΔ «Ú appleë apple ÁΔ ÍÀapple Ú Δ apple ªÁ Õ Δ Òμ Û apple ÁΔ «μâ «Ú appleíøapple À apple ÚÒØ Ò, ÓΔÈ Â ø Ò appleó Á appleδ ÓπÈ Î Ò Δ

128 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 126 ÂÏ appleè ÁΔ ª «Ùª Á «Ïappleª «Òμ Û apple Â Ò Á Ú ÁΔ ÁøÂ Ê Á ÚappleÂÓ È Íà ø ª «Ú Í Ù Δ «Õ «Δ «Ú πáappleâδ appleø⪠ØÈ ÁΔ π ÛΔ Á apple»í È Ò ÂπÒÈ Ò È «È ª ËȪ πμâ «appleâδ  «Ó ÈÂΔ ÒØ ª Á μ ÁΔ μò ΔÂΔ Õ apple apple Ó ÁΔ ª Δ ª πμ ÚΔ -«Ïappleª appleδ,í Âappleª Á øâappleóπ Δ «Ú apple,ó È«π øfiòª Ó Â Ï ÂappleÂΔÏ «ÙÒÍ Ú Ò Òμ ª Ú ÒΔ ª ÈÕ π ÁΔ ª Ê - «apple appleδ ÁΔ ª π ª ÓÈØ«ÚÙÒ Ù Δ ÈÕ «Ïappleª Á Óπμ Í apple Í Âappleª ÁΔ ÓÈØÌ»ÓΔ Â apple«øá Õ Áπ apple ÌappleΔ ª ÿ È Úª È Ò π ÁΔ Δ Í ª Δ Ú apple πâ «Â appleè ÁΔ Êª Í»appleÏ «ÈÙ«Â appleê appleδ ÚμÒ ÂØapple «ÁøÁΔ Õ apple apple Ó ÁΔ «øâè ÍÃË È Δ appleíøapple μâ ÂØ πí Ó «- «Ì apple ø ª ÁΔ «Ïappleª appleδ Õ π ÁΔ Δ Á ÈÚΔÈ ÙÀÒΔ Â Â appleï ÈÚΔÈ Ì Ú ÏØË Á Í ª apple«ùâ appleá È Íapple Δ Ú apple Ê ø apple Ò Δ appleπ Ú ÚΔ Ï Á È Õ «ø ÈÚƒ Δ Á «Ú Í ø ÚΔ Õ ÈØ Ú È Ò ª È ΩÊ ÍÛ ÁΔ Δ «Ú «ÚÙÚΔ apple  appleíøapple À apple ÁΔ Û ÂØ πí Á «Ì apple ø ª ÁΔ»Ï»appleÂ Í Ù appleδ ΔÂΔ Íapple ÚappleÂÓ È «Ú Δ «apple ÍÃÂΔ Ò ª ÁΔ «appleâ ÚΔ «Â È «Â ø«â ÚΔ Ø Δ Õ «ÓπμÁ Øapple øú Á ÁΔ Óø «Ú ÈÕ apple apple Ó ««Â Ï Ò Δ ÚË Δ Á Í Âapple Õ Ú Ò Â «μí Δ ª- A. apple apple Ó, ÊÀ ÒΩ ÍπμÂapple,ÈÚÔπ ÍÏ«ÒÙapple,ÈÚƒ «ÁμÒΔ Í È AF. B. π Δ, Í È DF. C. π Δ, Í È IH. D. π Δ, Í È BB. Í - ÃΔ πapple» Ø«ÏøÁ «øÿ Ò Ò, Ó «ÒÍπapple. Í ª Á «Ë È «æâ Δ Ë apple Á «È ª Í ª Á øá È Δ Í πø πè ª Á Íapple «ø ÂØ ÏøÁ Δ apple Õ Ú apple Ú apple»«â appleè Á Ï Ú»Á ÚΔ Í Ò appleδ apple ÈÕ - øí Á

129 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 127 ÒØ È Ò Ó È«Â Ó «ÁÚøÁ «ÂappleÁΔ ª Δ ª : Ø Δ Âª À.../-. π Í Ò Ωapple Óapple Ò appleÿ ÏΔapple «ÿ Ó È Í ÏΔ Δ Á ÓºappleÊ Δ apple ÀÕ ÁΔ Δ ª Á «ÚÙ Ì Ú ÒØ «ÈÚ Ò È Δ È Íapple Ȫ ÁΔ Í Ù appleδ apple»apple «ÈÚ Ò ÁΔ ÀÕ Í Δ ª Δ ª Á Ï Â «Ú«Ù ª «Úº È Ø Ó ÁΔ ª Ȫ Óº«Úª ÁΔ Í Ù appleδ ΔÂΔ À «ÛΔ ΩÂΔ Ëπ«È Ú Ò Ó ÁappleØ ÁappleΔ ÿ Úª apple Δ ÈÕ Á, ÍappleÁ, «Í, ÿapple, Í«appleÚ apple ÁΔ ª Óº«Úª  ΔÚÈ ÙÀÒΔ Á È Ò È Ò ÓÈ º Á Ó È«Â Ó ÁÚ Á ÚΔ Ï»ÏΔ «ÂappleÁ ÀÕ Δ ª È Ò «Δ z««úº Δ È Δ Ò «Ú ÂΔ ÁΔ ÁÚ Á ÂÓ Ø Δ Âª Δ apple: «ÊÂΔ Í Ù appleáδ ÀÕ «Ò «Úº «Á  appleÿïδapple «øÿ Ó È Δ Ø Á apple ÁΔ Δ ÀÕ «Á Í ÓØÛ Íà ٠: ÂÈ Íà Ù, πì appleè apple Ò «Úº «Ï ª ÁΔ Í»appleÂΔ «Ë ÁΔ À,Á» apple Í Δ Ø Ó Ù Ó Â ÒÈ ÍzÂΔ ÓπæÒ Í È : AAB ÔÂÈÙΔÒ apple«áδ ÀÕ Δ «Ú ÓÀ Í Âapple Á Ú ÂÈ «Úº Ú Δ «º Úª Ó Ù Í Δ Í»appleÂΔ Ò Δ ÔÂÈÙΔÒ apple«áδ ª ÈÕ Í ÁØ Â Á ÿapple ª«Á ª Ï Îapple Á ÁΩapple È Ú ÍappleΔ ÿ È ««Δ «ÊÂΔ «Úº Í «Á ÁΔ À «ºÊ Í Δ Δ È appleª «Úº Δ Ó appleá ÀÕ Ïº apple ÁΩapple È È Ò Δ Â ÏÀ Δ Ú appleδ «Úº Ø ÓÀ Í Âapple Í ÂÈ «Úº Ú apple Δ Íz «Ó apple Δ ÁΔ Â Á Ó «Ò ÂÎ ÁπÏ apple Δ ± Á ÀÕ «Ó Ï Â «Áapple ÚΔ Á À «ÁΔ «Á Ï ÍappleÚ Δ Ø Á Ê Ó È ÁΔ À: Ó apple ÁappleÒΔ πappleâ Á «Ó  appleδ ÿ Òº ΔÕ ÂΔÚΔ Á «Ó ÁΔ ÍappleÙ È Ò «Ó «apple ÁπÍ«appleª Úapple Δ º «Δ Ó appleδ Óapple  «Úº Óº Òº Í Δ ΔÕ ÓÀ «apple «Úº Ωapple Á Áapple ª Á ÓπºÒ Úº ÒÀ ÁΔ ÒØ È Ò È«Ù «ΔÕ A ÓÈ Δ ÓÈ È Ò ºÒ appleè Ò Δ Í Í «Â apple appleá À Íapple ÁΔ Δ Ø «ÚΔ «Δ ÿ È ÂØ π  appleáδ ÚΔ ÍzÂΔ ÁΔ À Íapple ÁΔ Δ Ø Í Δ «ºÁ  ÛΔ apple«áδ À

130 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 128 Ϻ «Ú ÒΔ Ú ÚΔ ÓÀ Ó appleδ π ÒΔ ª appleáδ Òº ΔÕ «Îapple ÚΔ «ÂappleÈ Ì Á Ú ÍappleÈ ÁΔ ÍzÚ È appleáδ Ø Δ, Ó appleδ ÁappleÒΔ Óπ Ø Ó apple ÓÈ Â Ì apple» Ø Δ Í Δ ΔÕ B ÍÒ ÍÒ ÒßÿÁ Ú Â È Ò ÁΔ ««º  Øapple Ì apple» ÁΔ ªÁΔ À Íapple È Ú appleδ Á «apple Á º «Áapple fi ØÛ «Á Á À «πá appleù ÂØ ÎappleÙ Â «Ó appleá ÀÕ ÒÍÈ ÂØ º º Á apple ÂÀ appleá º Á Ó appleè Ò Δ «Â apple È Δ Á  ÒÁΔ Ïº «Úº Ø Ò Ó appleè Ò Δ «Â apple Ø Áª ÀÕ Í ÁØ Â È Ò Ë»appleΔ π ÈΔ Ú ÒΔ È Ò ºÒª apple«á Á ÁØ Â «ÏÈ «ÓÒ Δ Ú Í Ò Á À ««ÁΔ Δ Ø «ºÒ ÏappleÁ ÙÂ È Δ apple ÁΔ «Ùapple«Ó Á Δ Á «Ú Õ «ÍÂapple Δ Ó apple È «Úº ÍπºÂappleª Á Ó Í Ø Ó Ú ÒΔ ºÒ ÓfiΔ ÁΔ ÀÕ Íapple «appleù«â ª Á ÏÁÒÁ ÓΔ appleèª Â ÏÁÒÁΔ ª Ì«Úº Δ Ì ÚÈ Ú appleè «Ó «Íz apple «Âz apple «Úº ÏÁÒ Á À «Δ «Î apple «Úº Áapple ««ÀÕ Δ Á Óπº Í Âapple Í Δ «Á Δ Í Δ ÍÂÈΔ Â ÍπºÂapple È Ò appleá ÀÕ Èª «ºÒ Á Ï πâ Ó Ó Á À «Íπ ºÂappleª Á Ó Í È Â È Á ÿapple Ø Δ ËΔ È ΔÕ «apple Í Δ È± Á ÛΔ Ø Â «Âz appleá Ø «Á È: ± ͺÊapple Ó apple «Í Ⱥ Úº appleº «ÁÂÀÕ Δ «ÁÈ Âº ÿapple «Úº Ø Í «apple «apple Õ C Ó Á È Ò Á Ó𠫪 È Í apple «Á «Á ÁΔ ÍzÚ appleèδ º «ÁºÂΔÕ Ø Δ ÚΔ Á Áapple ÁΔ ÍΔÛ ÁΔ Ê È Δ Í Á ΔÕ ÍπºÂ Á «ÚÚ apple Â Δ Á «Ú ØÛ È Δ Á Δ Δ Ó apple «ÁºÂ ΔÕ Í Â Ú ÁΔ ÍΔÛ È Ò appleò Á À: «Èª È ÒØ Ó apple ÿapple «º ËΔ Ó ÍÀ ÁΔ... ÓÀ Í «ÁÒ Á Áπº Á È Ò fiª appleáàõ ËΔ Ó apple Áπº Ú ÁΔ... ÓÀ ÁØ «ÁÈ Á ÿapple apple«òà Á, ÓÀ  appleδ Δ Á «Ú Ø Ì ºÒ Á Õ appleø appleø apple «apple ΔÕ D Í Ì«Úº ÒÀ ««Â ΔÕ ËΔ ÁΔ Ø Á Â Í Δ ÍØÂΔ πá Áπ apple Áπapple apple Á Í Â Ú ÁΔ ª º ª «Úº Ø È apple Á ÀÕ «Á ÓÀ Í Âapple ÚΔ Í Ì«Úº Ò Δ «Î appleó Á ÍÁ À ««ÚΔ ÁØ ÍπºÂapple Á Δ Ï Í ΔÕ ÓÀ «± Á «Ó  «ÚÙÚ Ù È Ò ÌappleΔ Ωapple ÁΔ Δ À Ø Í Δ Ò «ËΔ ÁΔ ÓΩ ÂØ Ï Á «ºÒΔ Δ «Í «Úº «Á Δ «ÁΔ À «Á ÍπºÂapple ÁΔ «Á Δ «Úº Ò Δ Ø Δ Êª È Δ ΔÕ Í Δ ËΔ ÁΔ ÒΔ ÓØ È Ò ºÒª apple«á ª Á  «Úº Í ÍπºÂapple  Ȫ Á Ϻ Á È «Èª ÁΔ appleπfi «Ú ª ÌappleΔ «Á Δ «Úº Óª Ò Δ «Ú Ò È Δ ΔÕ ÓØ ÁΔ ÍπºÂapple Íz ÍÂΔ ÁΔ «º ««Óz «ÂzÙÈ Úª ÍÁΔ À «Á º ÓØ «Á Á Δ À: Ó apple ÚºÒ Ú ÁØ ÍπºÂª ÁΔ Óª ª ÓÀ... Î ÚΔ ºÒΔ ÀappleΔ ÚΔapple È ÿapple ÏÀ Δ À... π È

131 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 129 ÿapple ÁΔ ª ̪-̪ appleáδ ª ˪ ÁΔ ª... Íapple ÓÀ «apple Δ ª...Õ E Í ËΔ Á º Ê appleè ÒÏΔapple «Èapple Ù Â ÁΔ À Íapple Í «Í ÁΔ «ÁºÂΔ ΔÚÈ ØÒ ÂØ Ï ÁΔ À Â Í ÍπºÂappleª Á «ÈappleÓØ «ÚÚ apple Á Ï Ú»Á Ω Ò È Ò «±ÁΔ ÀÕ ÛÓ Δ ª Δ ÈÚ Ó appleø appleª È Ò ÛΔ Ø Δ ÀÕ Δ «ºÊ ÁΔ ª ÂØ Ó ÿ Úª apple Δ ÂΔ ÍzÊ Á ÀÏ» ÂØÛÁΔ È apple ÁΔ À Ê Δ «Ø Í ÏΔ Ó «Úº ÍÀÁ Ø apple Δ ÈÚΔ ª Ó Óº«Úª Á ÁappleÌ «Úº ÚΔ ºÒ appleáδ ÀÕ «ÚÁ ÙØ Δ appleè Í Ïº«ª È Ò «Í Í Ìapple «ÓÒ ÁΔ ÀÕ Í Ï «ÊØ ÁΔ ª ÏÁÒΔ ª Ó «ÊÂΔ ª Á Ï Â Íapple Ù È ÁΔ ÀÕ Í Δ ΩÒ Á apple ÍπºÂappleª ÚºÒØ ΔÂΔ apple Δ Ï ÁappleΔ Á Â Í ÌØ apple Ï apple, È«Ù ª «Úº apple ÈΩ π È,ÒØÌ Ò Ò «Úº ºÏ ÒØ Á Ï ÀÈΔ Ó appleáδ ÀÕ Á  ÓÈ «Úº Δ Ó Áappleª ΔÓª Ú Ò Í Ï Ú «apple ÀÕ ÁΔ «Ï ÀÈΔ ÁØ fi»è «ÓÒÁ À Á Í Δ Ï ÍÈ ÁΔ ÒΔ Ø «Ó ÂΩapple  ÈΔÚΔ Â È Ò Ï Ë appleº ÁΔ À, «ÓÒ ªÁΔ ÀÕ Á ÿapple Á Ϻ«ÁΔ «Ò   ÁΔ ΔÚÈ ÂØ ÍzÌ «ÚÂ Ø Â Ïapple ÁappleΔ ÁΔ ±Ó ÂØ Íapple Í ÍπºÂapple Á «appleùâ ÁΔ Ï Δ È Ò appleè ÂÀ appleáδ À  «ÁΔ À: T Â Δ ÁΔ È Ò «± Á Ø Âª ÒØ ÁΔ ÍzÚ appleèδ º Δ ÍÚ Δ..ÕU... Ϻ..«Á Δ Δ... Ì ÈØ Ó appleδ ÌÀ... Ó È ÏÛ º Òßÿ πº«à...õ ÒØ Â»Â È Δ ÀappleΔ apple Ú Á...Õ F ÁØÚ ÒΔ ª Í «appleùâ ÛÓ Δ ª Á «appleùâ «Úº Ï È ÍzøÍapple Ó appleú «Â ÂØÛ«Á «º ÈÚª Ó «apple ÁΔ ª «º ÍzÂΔ ÁΔ ÈÕ «ºÊ «appleù«â Á Ë apple Â Í Â È Δ Ø ÏΩ«Ë Â Ó ÍºËapple ÁΔ «appleâ ØÚ Õ ÁΔ Âapple Δ Á ÂÒ Í ÏΔ Ó Á ÓºÊ Â Òß ÁΔ Âappleª ÈÕ ««ÚÙ ÁΔ ºÒ appleáδ Δ Óª  appleá À ÀÕ Í Δ ÂΔ ±Ó  ٠appleè Ò Δ Δ ªÁ «Èª ÂÒª «Úº È «appleî appleδ«apple apple»í «Úº «º «Ú ÂΔ Á ÂÒ Á À, Ø Ó È Â Ó apple»í «Úº È Ò «Û apple «Ú ÂΔ Â apple «appleùâ ÚΔ ÂÒ Ø ªÁ ÀÕ Δ «Úº ÁappleÙÈ «ÿ ÁΔ Ø apple ËΔ «appleî «Ò Δ Á «Í  Ìapple Úª ÚºÒØ ÂÒ apple «ÁºÂΔ ªÁΔ À ««Í ΔÚÈ ÊΔ Ú Ø Â Ï apple ÈΔÚΔ Â Á Óπ Á Ê π ÁΔ ÀÕ Í Ì«Úº Á ÎÀ Ò appleáδ Ø Δ «ÁΔ À: TÓÀ Í Ì«Úº ÁΔ πá «Ó Ú apple ª...Õ «Ú Á Ï Ë «Úº  ÀÈÙÈ ÒÀ ÁΔ apple»appleâ È Δ...Õ Ó appleδ È apple «Úº «Óπ ÀÕU G Íapple Á ΩÂΔ μ ÂΔ Á Í«appleÚ apple «ºÒ ÓÈ»apple È Δ ÁΔ Â Ó apple Óπ Á ÈÕ Ëπ«È Ú Ò «Ó Áapple ÚΔ ÂΔ ÍzÊ Á «ÀÏ» ÂØÛÈ È È Δ Â º ÚΔ Ï Â appleδ ª ØÛΔ ª «ÁΔ ÏÒΔ ÛÁΔ ª È Â

132 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 130 Í«appleÚ apple «ÁΔ Ì Û ÂÓ Ø ªÁ ÈÕ Δ Ø Δ Âª À È apple «Úº È ÁΔ «º ÒΔ Ó È ÀÕ «ÍÂapple Δ Ó «apple È ÁΔ ª Ú apple º ª Í Δ ª ª Á Δ «Ò Δ apple Ó apple «Á ÁΔ ª È «ËΔ ÈÓ È Á ÍπºÂª ÁΔ ª Ó Úª Δ Ï ÈÕ Íapple «Í ÒΔ Óapple ÍπºÂª Á «ÁºÂ ÁappleÁ Ȫ Á «Â ª «Úº ÓΔ ª ËΔ ª Á ÁappleÁ Ì apple «Á Á ÈÕ Óapple Ωapple ÚΔ Í Δ º ÁΔ Â Δ Ø Δ, Í Δ ËΔ º «Úº ÂÒ apple «Â È ÍπºÂappleª ÁΔ Óª Ï ÁΔ ÀÕ Íapple Ïπ Í «Úº Á ÍπºÂappleª  ª Á Ò» Í Δ ÌÀ ØÒ apple«ò Δ Ó Ï»apple apple «Á Á ÀÕ ÁΔ ÌÀ ÁΔ Á «Í apple  «Â apple ««apple π Á À «Ø Δ Âª À Ø Ò Δ Ø Á ÀÕ Á» apple Í ÁØ ÁΔ ÌÀ Í Δ appleì À apple Ò Δ Øapple Í ÁΔ À ª Óapple Ωapple Í Δ πá appleè «Á ÁΔ À «ÍπºÂª ÁΔ Óª Ø «Û πº ÌØ apple Δ À, «Ò Δ «appleî Í Δ Â Ïº ÁΔ Ò ÓÂΔ Ó È «fi Øapple ««ÁΔ ÚΔ «ËΔ Δ À Ø Èª È «Í apple  «Â apple «Á ÁΔ ÀÕ «Íz apple Á Ø Ó Úapple «apple ª È Ò ÛΔ ª «Δ ª ΔÚÈ º Ï»ÏΔ Í Ù appleáδ ª ÈÕ Ú Ò Â «ºÍ Δ ª A. appleÿïδapple «ÿ Ó È, Ø Δ Âª À3,Í È B. Δ-,Í È -AB C. Δ-,Í È -BH D. Δ-,Í È -CE E. Δ-,Í È -DA F. Δ-,Í È -FG G. Δ-,Í È -GF Í -ÒÀ.... ( ) Óapple Ò

133 ÒØ È Ò Í Ï ÁΔ ª ÍzÓπº ÍzÁ Úª Á ««Â Í«appleÍ - ÓΔ Ωapple ËappleÓ ÓÈ º ÁΔ ΩappleÚÓ Δ «apple È Íz««apple ÀÕ ËappleÓ Â ÓÈ º Á Í Δ «appleùâ ÓºË- Ò ÂØ ÒÀ Ø Ó Âº Ï Â ± ÿ «apple À Â Ó Ùª apple ««ËappleÓ ÂØ «ÏȪ ÓÈ º Δ ΔÚÈ ÁΔ ÒÍÈ ÚΔ È Δ ΔÂΔ ÁΔÕ «Ò Δ Ó - Ó Â apple» ª, ª Â Ó ªÍπapple ª È Ú apple Ë «apple  ÓÈ º Δ ΔÚÈ «± ÁΔ Â ÓÈ º Δ ΔÚÈ Á Ò ÓÈØappleÊ Δ À, «ºÒ ÁΔ ØfiΔ «ÁºÂΔÕ «Âapple ª ÚΔ «Á À «ÁØ ÂØ «ÙzÙ Δ ÁΔ «apple È Ø Δ À ÁØ ÂØ apple» ª, ÍΔappleª Â Ó ªÍπapple ª Á Ó ÁΔ appleδ «Úº  ÓÈ º Δ ÏΩ«Ë Â «Úº Ï ÓπºÒ ÔØ Á È «apple ÀÕ «Ò Δ «Ì appleâδ «Ë ÂÓÚ Á ÁΔ «º Á Áapple apple ÈÕ Ó ªÍπapple ª Á ΔÚÈ Í«ÚºÂapple, Á apple  «ÈappleÓÒ Á ÀÕ Íapple- Í apple Á Á ٠ª «È ª ÁΔ ΔÚÈ ÙÀÒΔ À Íz ± È Ò Δ «Ë ÂÓ Â Á Íz apple apple Δ Óπ º Δ ÓÈ º  º Á Ó apple  ºÒ ÚΔ «Á ÈÕ Ó ªÍπapple «ÈßÁ, π ÒΔ Â Ó «Á È ª apple»íª ÂØ Á»apple Á ÈÕ ΔÚª ÁΔ ÌÒ Δ Ï apple Ø, ÓÈ º  apple ÂØ appleø, ÍzÓ ÂÓ ÁΔ Ø Á Ï apple appleδ Á  ÓÈ º Δ ΔÚÈ ÎÒ Ï Δ Ó ªÍπapple ª Á ΔÚÈ Á Ù Á ÀÕ «Ò Δ Ó - Ó «apple Úº -Úº Ë apple«ó Ò«appleª, Ë apple Úª  ÍzÁ Úª Ø Á «Úº Δ ªÕ ÍzÁ Úª «ÚΔ ËappleÓ Á «ÂÈ Áapple Á È «È ª Íapple «ÚÙ Ù ÓÈ º Δ ÂÏ Ï Â Î apple Ó appleá ÀÕ Ë apple«ó ÍzÁ Úª ÂØ «ÏȪ «ÚΔ ËappleÓ Á «Ú Ø ÌÚ ÀÕ «ÚΔ ËappleÓ Á Íz apple  Íz apple «ºÂ ÍzÁ Úª Á Ó Ùª Δ Úº ÔØ Á È «apple ÀÕ «ÚΔ ËappleÓ «Úº È ª ÍzÁ Úª Ø ÁΔ ª ÈÕ «Ò Δ Óπº ÂØ Δ «Áπ Â È Úº -Úº ÍzÁ Ú Á Ëπapple «apple ÀÕ μâappleδ Ì appleâ ÁΔ ª ÍzÁ Úª «Úº Úº -Úº ÍzÁ Úª Á «ÚÙ Ù Ê È «apple À «Ú»ÎΔ ÓºÂ ÍzÁ «, Á Δ ÍzÁ «, Ú Í ÊΔ ª ÍzÁ «, «È ÍzÁ «Â È ÓË appleδ ÍzÁ ««ÁÕ Ì Ú apple» È È Á Ú Δ Áπ apple «ÓÙÈ º ÂØappleÈ Á apple È ª Áπ apple Ê «Í Âapple «Ë appleδ Δ appleá apple È Íapple È Ò Δ È ª «Ú ÂΔ ª Á ÚΔ «Â apple Δ ««È ª È ËappleÓ Íz apple Á «apple «Úº Í - Í «Úº ÓappleÍ ΔÂ Õ «ÈappleÓ«Ò ª, Á Δ ª, Ú Í ÊΔ ª, «È ª Â È ÓË appleδ ª «Ùz Δ «Úº Ú «Á ÀÕ»ÎΔ ÓºÂ «Ò ÓΔ «ÂÈ Á «Ë ÂÓ ÀÕ «Ò ÓΔ Â «Úº πîδ ª ÚÒΔ- Ò «Â μ ÂÓ Â «Â apple Ì«apple Ê È «ÁºÂ «À «ÎΔ «Ú ÂΔ Á À Ø ÂÓ Ó ÁπÈΔ ª ÁΔ ª Ïπapple Δ ª ÂØ Í ØÚ Â appleºï Á È Û ØÚ Õ «Ò Δ»ÎΔ ÓºÂ Á «Ú «Úº»ÎΔ ÍzÁ Úª È ËappleÓ apple «Úº Ó ºÂÚÍ»apple appleøò Á Δ ÀÕ Í Ï Â Í ÏΔ «Â «Úº ÍzÓπº apple»í «Úº apple»îδ ÍzÁ Úª ÁappleΔ, «ÙÂΔ, È Ï ÁΔ Â Ø appleúappleáδ Á «ÚÙ Ù, «ÚÒº Â Ó ºÂÚÍ»apple Ê È ÀÕ

134 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 132 Á Δ ÍzÁ ««º ËappleÓ Á «º º ÀÕ «º ËappleÓ Á Íz apple  appleë Óª ÁΔ Ú - Ì Ò «Úº Á Δ ÍzÁ «Á ª È Ú Óπ ºÒ ÔØ Á È Í «ÀÕ «È ª ÁΔ ÿ Ò Á Δ Ω Ó «Úº ÚΔ «º Δ «Ú Óπº Δ «ÁÙ ÚºÒ «Èapple Âapple ºÒÁΔ apple Δ ÀÕ «ÍzÁ «Á Ï Ë apple» È È Á Ú Δ È Ò Ø«Û ªÁ À  apple Ȫ Á ÍπºÂapple Ï Ï zδ Á ÂØ Ó «È ªÁ ÀÕ Ú Í ÊΔ ÍzÁ «ÍzÁ «À «Íapple apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ ÁΔ Í apple Ï «ÙÙ Ø Δ ΔÕ Ì Δ È º Δ Δ apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ Á ÁappleÏ apple «Úº Ú appleá È «È ª ÁΔ Ú Á ÎÒ apple»í Ú Í ÊΔ ÍzÁ «Ø Á «Úº ΔÕ ÈßÁÍπapple «Ï «Ú ÁØ Óπ Ò Â Í ÛΔ apple «ª ÁΔ ÎΩ È apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ ÿ apple «Ò  ÏÛ ÿó È Á Ô ºË Ø«Õ Ì Δ È º Δ Δ ÂÒ º Á«apple  Íπ º ªÁ, Í Δ ÁΔ ª Ó ª Ìapple «Ò ªÁ  «ÏÈ ª «Ì Á-Ì Ú Á «Á»  Óπ ÒÓ È, apple ÓΔ ª ÁΔ Í Δ È Ò Ú appleá Õ ÒØ ª È apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ Í Ì Δ È º Δ Δ ÁΔ «Ù «Â ΔÂΔÕ apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ ÚÒØ «Á appleè Íπº Â Ì Δ È º Δ Δ È «Ú Ï «ÁºÂ «ÓÀ ª Ì «Úº ÍzÓ ÂÓ «Á Δ Á «apple À ««Í Á ÚΔ «Δ ÍÁ Ù ÀÕ Ì Δ Δ Á μâapple π «Â apple» Δ È Ï È Δ ΩÌ Δ «º Õ ÿèô apple Ó Ïz Ó «ÈΔ º  ÓÁapple Δ ÀΩ Â È Ò Δ «Â appleª È Íz È Ø Ì Δ È º Δ Ú ÁΔ Ï «ÙÙ apple «ÁºÂΔÕ «È «ÿ ÍzÁ «Á appleúδ ÁΔ «Úº «º ËappleÓ «Úº Ï Â Ó ºÂÚÍ»apple ÔØ Á È «apple À «««º ª  Óπ Òª Á ÿappleù «Úº «È ª Óapple ΔÚ«Û ª È Δ ÂÒΔ Â Ëapple ËappleÓ ÁΔ Âapple Ï Â Ì appleδ ª appleï ÈΔ ª «ÁºÂΔ ªÕ «È «ÿª ÍzΔÌ «Ù appleá Ø ««Ú apple Í Ù Δ ªÁ À ««ÒØ «ºÂ, «Áº  ÏÛ»appleÚΔapple Ó È ÈÕ fi «ÚÁÚ Èª Á «Ú apple À ««È ÙÏÁ «zâ ÙÏÁ È - Á «Ú «appleâ apple»í À, «Á appleê À- «ÈappleÒ Í, Ï ÍzÚ, ÂÓ«ÈΔ, ÁÚ Á Á «Â Δ, Ø Í Í fi È appleº, appleø - Ø ÂØ Ï ÍzÚ, Ú Ú Ò, º, πº, Ù ºË «ÁÕ È ÓË appleδ ÍzÁ «ÚΔ «º ËappleÓ ÁΔ Ï Δ ÍzÁ Úª Úª «º Ë apple«ó ÍzÁ ÀÕ «ÍzÁ Í Δ ΔÚÈ ª apple «È apple Ì appleº ÁΔ À Íapple «Îapple ÚΔ «Àapple-«º ÍzÁ «È Δ «Á Õ È ÓË appleδ ÍzÁ «ÈΔÚΔ ÁΔ Á Á» ºË «Úº Ú Ò ÍÀÁ Ø Δ Á Ó apple apple Δ «ÿ Á apple «- appleδ Ø «apple Δ Â «Áπ Â È «Úº apple ª Á apple Ê «ÍÂ Ø «apple ΔÕ ÁØ apple Í Ï Íapple Ï Ø Âª È ª È Í Δ» - ÈΔÂΔ apple Δ Øapple ËappleÓª Úª «º Δ ÚΔ Ò Δ Ù apple» apple «ÁÂΔ Â Δ Δ ËappleÓ Á Íz apple  Íz apple Ù apple» apple «ÁºÂ Õ Ó «º πº apple Ú Ò Ô º ÍπappleÙ Ó «È ª Ï Ï apple Ó «ÿ ««Õ È ÓË appleδ ÍzÁ Á apple Ì Ì Ú Ï Ï Ï Ò «ÿ Δ Á apple» ÈΔ ÍÁ Ù Â Â º ÚΔ ÍzÌ Ú È Ò Ø«Íapple «Ò«apple Ó»Ò apple»í «Úº «Ú Â Ï Ï apple Ó «ÿ Δ È ΔÂ Õ AHEG «Úº «Ú Δ Ú Ò «ÁÈ apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ ÁΔ ÙΔ «Óz ÁΔ Á  appleâ Δ  ËappleÓ apple È Íapple Û Á Íz «Ò  ÌÀ Δ «Ï «Ú ËappleÓ Íz apple

135 apple Ì ΔÂ Õ «È ÓË appleδ ÍzÁ «º Ò«apple Á apple»í «Úº Ó ΔÕ Ì Ú «º ËappleÓ Á ««Â «Ú Ó - Ó Úº -Úº ÍzÁ Úª Ó Δ ª Â Í - Í Âapple «Úº apple ÙΔÒ apple Δ ª È Íapple «È ª «Ú Ø Ì ÂØ ÈÚ Ò Ê È «ÈappleÓÒ ÍzÁ «Á ÀÕ «Á apple Ì apple» È È Á Ú Δ ÂØ Ø«Õ Ì Δ appleá ÚΔ Í Δ Ï Δ «Úº «ºÒ ÁΔ Ú Δ ÌappleÁ È ««ÍzÁ Á ÍzÚapple zδ apple» Ò È Á Ú Δ ÈÕ Ì Δ appleá Δ «Ò Á È «:- Ó «apple «º «Â «Úº, È È «ÈappleÓÒ Í Ê Ò «(Ì : apple A/DE, Í È ÈÓ Δ ª ÂØ Í Һ Á À «ÁØ apple» È È Á Ú Δ Ò Íπapple Á Áapple ÂØ È Ó ÁΔ Íz ÍÂΔ apple Ú Δ ÈÁΔ «Ú Ø Ï apple Íz Ø Âª apple» Δ Á ÈÈÔ Ì Â «º Ì Δ Ì ΔappleÊ ÙappleË Í»appleÚ «Â È «ÁÈ ÂØ «Â apple» Á ÁappleÙȪ Ò Δ «apple«â ÈÁΔ «È apple Û «apple Õ ÁΔ ÙappleË Â Ì ÂΔ Á «Â apple» Δ È Ó»Ò-Ó Âapple  «ÈappleÓÒ Ì Á «ÈÚ «Õ «Ì Δ Ì ΔappleÊ Í«Ò «ÈappleÓÒ Â Ø ÈÕ «apple «º ««Â «Ú «ÍzÚ «È À ««ÈappleÓÒ ÍzÁ «Á apple Ì apple» È È Á Ú Δ Á Ó Ø«Ø Á Ó apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ Âº «ÚËΔ-ÏË Á ª apple» ª ÁΔ «È apple Á Ù Á «Ú«Ì È «º«ª «Úº ËappleÓ Í apple appleá apple Õ ««Â appleª È «ÈappleÓÒ ÙÏÁ «fi ÍzÌ «Ù Δ À:- «Ú«Á, ÓÀÒ apple«â, «ÈappleÓÒ ËappleÓ, Ò ËappleÓ, «º ËappleÓ, «ÈappleÓÒ Í Ê «º ÍappleÁ «««È ÈÚÂÈ «ÈappleÓÒ ÓÀÒ È Ï Ø««º ËappleÓ Ë appleè Ú Ò apple» È È Á «º Ë Ø «ÒappleÓÒ È È ÍzÌ apple, ÙÏÁ appleâ Ø «ÒappleÓÒ ÁπÈΔ ª Á ÍzÓπ º ËappleÓª «Ú Ø «º ËappleÓ Ì ÂØ ÈÚΔÈ Â Âapple -  ËappleÓ Ø Á Ó Ò À, «ÏÈ ª Ì Á-Ì Ú appleïºâ Á ÌÒ Ó È Ú Ò ËappleÓÕ «Ò Δ ÁØ apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ Á ÁappleÏ apple «Úº Í Â appleÿ»è Ê È «º ª «««zâ ÍÛ ÂØ «È apple apple «ÁºÂ ««º ÈΔÚΔ ÂΔ «Úº Ø È, Ïz Ó ª ÙºÂappleΔ È Δ, «Ú  «º Á Ú Ì Ù ÍÛ Á «Ë appleδ È Δ ÈÕ «Â apple» Δ È AFHF «Úº «ÚÙ Ù Ó Ó apple Δ Â «ºÂapple ΔÂ Â Í «º  appleó «ÿ Δ,  «ÿ Δ,  ÚΔapple «ÿ Δ,  À «ÿ Δ Â Â apple Ó «ÿ Δ «zâ ÍÛ Ú Â ÙΔ Ì «ÁºÂ Õ apple» Ø«Ï Á «ÿ Δ Á ΔÚÈ ÁΔ ª ÍzÓπº ÿ È Úª «Úº Ø «ÈΔ Ó ºÂÂ Í «Í «apple ª ÁΔ È ÁΔ À È Δ Ó ºÂ «È ª Í «º ª ÙΔ Ì ÁΔ ÀÕ «ÂappleΔ Ì appleâ ÁΔ ª appleδ ª ÍzÁ Úª «Ú Ø «ÈappleÓÒ ÍzÁ ««º ËappleÓ ÁΔ Íz«ºË ÍzÁ «ÀÕ Ó Á ÏΔÂ È Ò Í Ï «Úº «ÈappleÓÒ ÍzÁ «Á «ÚÁÚ Èª ÂØ ÍzÌ «ÚÂ Ø Ó apple Í«Ò È È ª ÁΔ «Â ΔÂΔ Â Úº -Úº ͺ ª  «Ú apple appleè Ò Δ «ÈappleÓÒ Âª Í«Ò Á ºÁ «ÁºÂ, ºÒ-Ï Â appleè Íapple  ËappleÓ apple ÍzÎπºÒ appleè Ò Δ Í«Ò «Ú Δ ÂØÍ È appleø  «º Úº Δ Ú ÒΔ Ø Í «ÁºÂΔ Â ËappleÓ-Ë Èª appleº Ë apple«ó «Úº«Á Áapple Ê Í apple «ÁºÂ Õ Í Ï «Úº «ÈappleÓÒ

136 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 134 «ÚÁÚ Èª Ò Δ «Í«Ò Ê Δ «Ï«Õ «ÂØ Ï Á Ó apple Δ È Ì Â ÎappleΔÁ Ø È ÍØ- Í Δ ª «apple ª «Úº fi «Í ª ÁΔ ÓΔÈ ËappleÓ-Ë Á Ò Ó Ò Ú «ÁºΔÕ «Δappleª ÓÁÈΔ Á ËÈ Ï Δ ª  ËappleÓ Á «Ú apple «Úº ÚΔ Δ Ø Δ ªÕ ÚΔ ÚΔ ÁΔ Á apple Ì «Úº «º ΩÓ ÁΔ Ú - Øapple apple ÈΔ«Â» ª È Ì Ò Ò Δ Â «ÍzÁ ««º ËappleÓ È ÒØ «È Û Úº apple «ÁºÂ «Â appleáπ «apple ª «Úº Íz apple appleè ÂØ Úapple«Â apple «ÁÂ Õ ÈÂΔ «Ø«««È ª È «appleáπ apple Â Í«Ò «Ú Ê «Í Áappleª ÂØ ËappleÓ-Íz apple apple Ì apple «ÁºÂ Õ «È ª ÁΔ «Ú appleë apple, «Úº«Á  «Ë ÀÈ Óπº appleº Á Ø «Á À ««È ª È «º -Ӻ Á «ËªÂª Δ Í Δ ÍzÁ «Á Ó»Ò «ËªÂ ÚΔ apple apple È ª ÁΔ «Ú «Ú ÁªÂ È apple ΔÂΔ ÀÕ «ÈappleÓÒ ÍzÁ «Á Ó Â «ÿ È apple AG ÍzÁ «ÓÈΔ ª Δ ª È «È ª «Ú Ø Í Ï «Úº «Ê «Íz apple È:- Δ appleδú Ò (Í Ï) ±apple «Ï, Óπ  apple, appleøòδ Ì Δ, ÏappleÈ Ò, «ÈappleÓÒ Δ Ø Ò ( ÒßËapple) «ÁÕ «Δ ÍzÁ «Á Ó Â «Á Ò «ÿ È «ÈappleÓÒ Í Ê ÁappleÙÈ «Úº ÍzÁ «Á Áappleª ÁΔ «ÂΔ CC Áº Δ À «È ª «Ú Ø Í Ï «Úº ÍzÓπº Áapple «Íz apple È:- ÏappleÈ Ò, appleøòδ, Óπ Â- appleδè, Ò Ò, Úª ÁØÁ, Δ appleδú Ò, ÁØËapple «ÁÕ Ì appleâδ «Â ÁappleÙÈ «Úº «ÈappleÓÒ ÍzÁ «Á «ÚÁÚ Èª Á «º «ÈÚ Ò Â Ó ºÂÚÍ»apple Ê È È Íapple apple «Â Á ««Â ÁΔ ºÒ appleδ ª «È ª «ÚÁÚ Èª ÚÒ «zâ, «ÁΔ Â Ïz Δ Á «Â apple Δ ÍzÚ È Δ «ÀÕ «È ª Áπ apple apple«â Í ÏΔ «Â Ø Δ Ï Â Ó ºÂÚÍ»appleÈ Áapple Ò È Δ apple «Â º º Ø«Ò Δ «apple ÀÕ Í - À Ø. ÍzØ. Í ÏΔ «ÚÌ, ÍΔ. Δ. apple appleδ Ò (ÒÛ Δ ª), À apple-aa, Δ Û Õ «Íπ  ª A. appleï«áapple «ÿ, (.) ( Í :), «ÚÙÚ ËappleÓ Ï ÈΔ z Ê, ÍzÁ «Â «Â (Ì Í«Ò ), Ô»ÈΔÚapple«Δ, Í«Ò Õ B. È «ÿ, (Ì Δ), Ó È ØÙ, Ì Ù «ÚÌ, Í«Ò Õ C. «È «ÿ («ÈΔ), «ÈappleÓÒ Í Ê ÍzÁΔÍ, Ì Ù «ÚÌ, Í«Ò Õ D. ÓÈÓØ È «ÿ,»îδ ÓÂ Â Ë apple«ó Ò«appleª, ÍÏÒΔ ÙÈ «Ï ±appleø, Í ÏΔ Ô»ÈΔÚapple«Δ, Í«Ò Õ E. Á Δ ÍzÁ «Â «º Í Ê, Ø«Ï Á ÁÈ «Δ«± Î apple À Ú º Δ «È Íapple «Ú «appleòδ È, ÈÚΔ «ÁºÒΔÕ

137 Ó apple æ Δ ÏÒ/- Ì Úø apple»òíπappleδ Í æ Δ ÏÒ πμâ ÓÀ Í Δ appleδáδ Ø Δ «Â Ï, ÓÀ ΔÈ ª «ıï apple ÁΔ «ø appleæ Á apple«øá ªÕ Δ Ë apple Á appleδ«ú» Ò Δ «ÛΔ ª Íπ  ª π ÁΔ ª ÈÕ π ÚΔ Í«Òª Ó apple æ Δ ÏÒ πμâ Í πø ÁΔ ª ÈÕ «È ª «Â Ϫ «Ú Ø «ÛΔ ª πâó Áapple ÁΔ ª Íπ  ª πøáδ ª È «È ª  ÓÀ Íapple Δ Ë apple Ò Δ Ò «Ò Ú π πøá È π Úæ appleδ ª æ ÒÀ Á ª, «È ª Á Ø appleδ«ú» appleè πøá È, π Úæ appleδ ª apple ÒÀ Á ªÕ πæfi «Â Ϫ π ÚΔ πøáδ ª È «È ª È apple øá appleè πøá, «È ª Ï apple æí Δ apple«πøá π ÚΔ Í Δ ª apple«øáδ ª ÈÕ πfi ÓÀ ΔÈ πøá È «È ª ΩÒΔ ΩÒΔ ÍÛ È πøá Õ πæfi «Â Ϫ «Δ ª πøáδ ª È «È ª Ú apple Ú apple Ø«ÙÙ appleè Á Ï Ú»Á ÚΔ ÍÛ È ÓÈ È Δ appleá, π «Â Ϫ æ Δ Ïapple ÂØ «ÂÒ æ ª ÂØ Á»apple Ò ªÁΔ ª ÈÕ Ò Í «È ª  ÓÀ «È ª Íπ  ª  πæfi ÓÀ ΔÈ Á «apple apple «apple ª «È ª Ó Ó π «Û ª «Ú Í«Û Ó apple ÓÈ «Ú Ø «Ú apple ÚΔ Â apple π Δ «Ò «apple ªÕ Ï Δ apple«δ ª Íπ  ª Á «apple «ÒÓ «Ú Ò ø «Ú apple Õ πappleá apple Ó ÒÓ Á Ó apple ΔÚÈ Í Ë πfi «Â Ϫ Âπ ÓæÒØ ÓæÒΔ Í ÚæÒ «æ ÒÀ ÁΔ ª ÈÕ Âπ Δ Ï Δ «Â Ϫ «Ú apple Δ ÍÛ ÈΔ ª æ π «Â Ï ÍÛ È Òæ ÍÀ Á ÈÕ «Íμ «ÚÀ ΔÚÈΔ Ó»Ò «Ò ª Ú ÒΔ πappleá apple Ó ÒÓ ÁΔ «Â Ï Ó apple ΔÚÈ Í Ë «ÓÒΔÕ «Ø «Ò È øí Á ΔÂ Õ Ø «æò ÁΔ Ï πâ ÚË Δ «ÁøÁ ª «π È ÒØ ÚΔ ÒÓ ÁΔ ª È apple «Ú Í Δ ª «Ò ª ÒæÌ Íπ  Á apple»í Á «ÁæÂ Õ ÒÓ ÁΔ ª ««Ò ª, ÁæÏ π Ò ÒØ ª ÁΔ Ú Ï πìappleδ È ҫapple «Ú «Ó ÒÛΔÚ apple ÍÁΔ ª apple Δ ª ÈÕ ÓÀ «È ª «Ò ª Ï apple Í«Òª Í ΔÕ Íapple «Á appleøâ ÒæÌ È Δ Δ apple Õ Í ÚÀ ΔÚÈΔÓ»Ò ÈπÌÚª «Ú ÒÓ È æ ÂØ Â appleδïè Ω Ò Í«Òª Á Á«Òª ÁΔ Ó «««Â appleδ ΔÂΔ Õ Í Á«ÒÂ Ó ÂÈ appleè Á «Èæ «Èæ øÿappleù, Ó «Ú «ÊÂΔ, Í Í πappleïâ Á «ÁÈ Á «apple ÏÛ Ï Ï Δ È Ò ΔÂ Õ ÒÓ Á«Ò ҫappleª  Áπ Ï Á Á«Ò ÁΔϪ ÍÃÂΔ, Ò ª ÍÃÂΔ Â Ó ÍÃÂΔ Í Ø Ï πâ apple ËπøÁÒ

138 Δ Ë apple / πò Δ- ÂøÏapple, 136 Á»apple appleá Õ π Ú Ò ÒÓ Úapple Øapple ÁΔÏ «È ª «Ú Ø Óø» apple Ó Óπæ ØÚ ÒΔ ª Â Í Â ÏıÙΔ apple Ó ÍÃÓπæ È ÍÃÓπæ È Ó ÂÈ Â ø  appleè Ò Δ apple ÔÂÈ apple apple ÈÕ «Èappleø ÏØ Á «æ Á ÁÏΔ æ ÏØ ÁΔ ««Â Ï Ó apple æ Δ ÏÒ Á ÎΔ Á apple ÁΔ Í Δ Ø Δ Õ ««Â Ï «ÏÒ πæò È apple øá È Δ apple Á ªÕ «π ««Íπ  «Ú ÏØ È «Â, Ò, «Â Ì Úª, «Â ØÙ Δ ª  Øapple Ï πâ apple «Â Ó «Ò ª πμâ ÏÛ Ï Ï Ø «Ò«Õ ««Â Ï ÓÀ π «Û ª «Ú ÍÛ Δ Õ Íapple Í»appleΔ ÍÛ Δ Ï Àapple æ È «Õ ÏØ Á «Â Úapple apple ÍÃÂΔ ÒØ È ÂÓ È appleδ ª Δ π ÁΔ apple È ÓπæÒÚ È Ï π Á Õ Í ÏΔ «Â «Ú ««Ó Á øëò ÍÈ ÎÀÒ ««Ï πâ apple Ò, Í Êapple «appleδ È Ò Íπ  ª ÁΔ ÂappleΔ, apple È Úª ÁΔ ÏæÒ ÏæÒ, Ó Û «Ò Ú Ò Ò ª Úøfi Â Û π Á È «Ò À ÌappleÓ Ò «Ú Î Á ªÁ «Âπ Δ ÒÍÈ ÚΔ È Δ apple Á Õ «È ª Ò ª «Ú Ï πâ apple Íà ø Ò «πì Δ Â apple»í «Ú «Ò ««Û «Âæ Δ πappleδ Úapple æ Ò π Á ÈÕ Í ÏΔ «Â ØÙ Δ ª Á Úapple apple Á È ª Í apple Íπ  «Ú Ø ÍÛ È ÒæÌÁ ÈÕ «Â ØÙ Δ ª «Ú Ëæ È Ò Â ÏØÒ Ú «Ò ª Ï apple Íπ  «Ú «appleí Ò Á ÒÂΔÎ Ê Á apple»appleδ ÓfiÁ ªÕ «È «Â Ï ÍÛ Δ ÚΔ È Δ πøáδ, Ø Δ «Ú ÂΔ «Í π Ú Ò Í «Ò ÁØ Â ÚΔ Í È Ò ÒÀ «Õ ÁØ æ Δ Ú Ò ÂØÒ «apple Δ Âª È Ò «Ò π appleø Ï È Ò ÏØ«Ò «π appleøò appleøò Í Ú Õ æ Δ Ú Ò Ò ÁΔ æò Ófi È Δ, «π «π ÁΔ ÚΔ Òª ÁΔ Áπ ÈÁ appleδ ÁΩapple È «ÚΔ Ã È «Δ «Î appleù È Δ Δ ΔÂΔÕ ÁØ æ Δ Ó Ò È ÏÛΔ «ÈÓappleÂ È Ò π Ò ÂØ appleøò Í π Á ÓÂÒÏ Íπæ«Âª Ò ÏÛ «È Ò