KahaniDhara_2

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "KahaniDhara_2"
  • Hà Thu
  • 4 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1

2 øí Á Δ È Ú Á apple : Á» Δ ª Ì Ù Úª Á «Â Ófi Á «Èº apple apple È Ú Á ««apple À, «apple Δ Δ Á» Δ ª Ì Ù Úª «Ú apple apple «Â ÍÛ Í È ÌÚ ÓΔapple Δ È Δ appleá Ø Úº -Úº «μ«â ª Á «Ì apple, apple ÓØ-«appleÚ, ÒØ ª Á πì, apple«á ø -ÂappleΔ, Ó «, apple«ê, apple ÈΔ«Â Ò  Øapple Ï πâ apple Í«ª Ï apple ± πøá ªÕ «Â Á Á È-ÍÃÁ È Á È Ú Á, ««Èº apple ÍπÒ Á øó appleá ÀÕ È Ú Á Á ÍπÒ È Ï Á ª ÍÂ Δ È Δ Δ Òº «apple» Δ «Â «øè ÓΔapple À, Ïø Ò,  «ÓÒ, Óapple Δ,  Øapple Á» Á ª ÁΔ ª πï È Á «Â «Ø «ÀÕ Ó apple Á «ˆ Â È Úapple Δ «Â Ï È Ú Á È Ò Δ Í ÏΔ Í ÍÛ ÈÕ È Ú Á Á Ó«Ë Ó apple Δ Δ Í ÏΔ Á Úº «Â apple Ì appleâ ÁΔ ª Úº Úº Ì Ù Úª  «ÚÁ ÙΔ Ì Ù Úª È Ú Á Ø ÍÛ ÈÕ È Ú Á Á apple Δ Δ «ÚΔ Á ª «Á» Δ Ì Ùª «Ú «Âapple ª ÁΔ ª, «Â «Ò ÁΔ ª π ª ÚappleÂΔ ª ªÁΔ ª È, È ª ÁΔ Í Âappleª Í Ù appleè ÁΔ Ò, «øèδ «appleδ ÀÕ È Ú Á Á ÍπÒ Âª Δ Ó Ï»Â ØÚ È Ú Á appleè Ú Ò ØÒ ÁØÚ Ì Ù Úª Á Óπº ı È ØÚ Õ ÁØ ª πï Ȫ  ͻappleΔ Í Û ØÚ Δ, È ÛΔ È Ú Á ø Δ-ÌÒΔ «Â Ï Á Ó Û È Ú Á apple «Â Ï ÁΔ Úº «ÁøÁ ÀÕ ø È Ú Á, ««Â Ï Á È Ú Á apple ÀÈΔ È Í «ÁøÁ À «ÍÛ È Ú Ò Ó Δ È Δ πøá «««Â Ï È Ú Á Ø Δ ÀÕ appleá» Íà ÙÈ Ó Ø Á Í ÏΔ ÈπÚ Á ÍÛ «Á ª ÓΩ«Ò Í ÏΔ «Ò ª Ø Á ÌπÒ ÍÀ Á ÀÕ πapple»ïı Á È Ú Á Δ apple»ò Ó ÂØÚ Á Ó apple Á «ˆ Â È ª. appleè Δ «øÿ Á È Ú Á ÍπÙ«È ÁΔ Ø ÚΔ apple È, º Í«apple ª «Îapple Óª  ÒΔ «È È ÁΔ Δ, ªÂ appleÿδ Ú Ò ÁØ Δ ÍÛ Á ª ª Òº Á Δ È Δ ««È Ú Á apple È ÀÕ appleá» Íà ÙÈ È Ò πû È Ú Á Ï πâ»fi Ï»fi Ú Ò Â «ÚÁÚ È È Ú Á ÈÕ È Ú Á Á øó apple appleδ ø Ê Úª Δ ø ÂappleΔ È Ò Ó Ó Ò Δ apple ÁΔ ª È «««Ò Δ ÚË apple ËøÈ ÁΔ ÒØÛ πøáδ ÀÕ Â ÈπÚ Á appleú Íπ  apple»í «Ú Íà Ù appleè Á «È øó ÚΔ πøá À È Ò È Ò Ó»Ò Ò apple È Á «Ó ÈÂ È Á ÚΔ ÈÀ«Â Îapple πøá ÀÕ Ì Ù «ÚÌ Í Ï, Í Ï ÁΔ ª Ô±ÈΔÚapple«Δ ª, Ì appleâδ «Â À ÓΔ, Ì appleâδ «ÈÍΔ, ÈÀÙÈÒ Ïπº appleº, «ÁºÒΔ «Á «Δ ª ø Ê Úª È, «È ª È È Ú Á Á Âapple «Ú Ï πâ Ô Á appleδ øó Δ ÀÕ «È ª «Ú Ø ÈÀÙÈÒ Ïπº appleº Á apple Δ Ì appleâδ «Â «-Á» Δ Ì Ùª «Ú È Ú Á appleú ÀÕ «apple Δ Δ Ò «È ÚÒ Â Δ ª ÍÛ ªÕ Ì appleâδ «Â À ÓΔ Á Óπº øó È ª Í Â ª Óπº ÂΩapple Â Ì appleâ ÁΔ ª Ï Δ Ì Ù Úª «Ú È Ú Á appleú À, «ÛΔ ª Íπ  ª apple Ò Úº Úº πï Ȫ «Â À ÓΔ ÀÚ apple «ÁøÁΔ ÀÕ «Á apple μâó «Â Ϫ Í ÏΔ «Ú ÍÛ È Ò Δ Δ È Δ «ÁøÁ Ø Í ÏΔ ÁΔ ª ÀÚ apple ± Íπ  ª ÚΔ Á» Δ ª Ì Ù Úª Á Í ª ÍÛ Á ÀÕ Á Á «È ª Á «apple ª ÚºÒØ appleú È ÛΔ È Ú Á ª Á Ó Û È Ú Á ÚΔ ÍÛ È «ÓÒÁ ÈÕ «Í Ò ÁØ Òª ÂØ Ì appleâδ «Â À ÓΔ, ÈÚΔ «ÁºÒΔ È È Ú Á Úapple Ù Í Ò Á apple ÚΔ appleø«ì ÀÕ «Í Ò Ó À ÓΔ È Úº Úº apple ª ÁΔ Δ ÁΔ ª È Ú Á Úapple Ù Í Á ÍÃÏøË ΔÂ Õ «Èº Δ ÍºËapple  ÚΔ È Ú Á Á ÔÂÈ Ï πâ appleê Ø ÈÕ Í ÏΔ «Ú «Èº Δ ÍºËapple  ÚΔ È Ú Á appleú Á appleπfi È ÎΔ Úº«Ë ÀÕ Ø ÂØ Úº «Â appleª ÚºÒØ Í Δ ª apple È Úª ÈπÚ Á appleú Ò Δ «øáδ apple Δ Á È Ú Á º «Èº Δ Í πø ΔÂΔ ªÁΔ apple Δ ÀÕ «apple È Á È Ú Á Ø À,  «È Ú Á È È Ú Á appleè À, «Ú «Èappleͺ  Á Ø Ï πâ apple»appleδ ÀÕ ÁØ ª «Ú «Â ÚΔ ÿíò Ø Ú Âª Á» Δ Ì Ùª Ú Ò Ó ÛΔ apple È Á È Ú Á ÍÛ «Èapple Ù Δ È Δ πøá Ø Á Ó»Ò Ì Ùª ÁΔ È Ú Á apple È ÍÛ È Ì«Úº ÓÈ Δ È Δ appleá  apple È Á È Ú Á È ÛΔ ÚºÒØ ΔÂ Ú Âª appleê Á ÈappleÊ Δ È Δ appleá Ø ø Δ apple È Á È Ù ÚΔ Ó apple «ÁøÁ ÀÕ «apple ÂÓ Ò Δ È Ú Á apple È ÓΩ«Ò apple È Ú ÒΔ È Í Á À È Ú Á apple Í»Èapple «apple Úapple apple πøá ÀÕ È Ú Á apple Δ Ú appleδ «Ò Â È Û ª ÁΔ «Í ÒΔ Â Ò Δ ÁΔ ªfi È Ú Á «Ú Δ fi ÒÂ-ÓÒ appleú «ÁøÁΔ ÀÕ Δ Ú appleδ Ò apple appleδ Á «apple È Ò πû «Ë appleδ ª ÂØ «ªfi apple Í Δ ª Ó ÛΔ ª, Ò Δ ª apple È Úª Á È Ú Á ÚΔ appleú ÒÀ Á È «º Δ «È ÒÁ À? Ò Δ ª apple È Úª Á» Δ ª Ì Ù Úª ÒΔ ª ªÁΔ ª È Â ø Δ ª apple È Úª ÁºÏ Ø ªÁΔ ª ÈÕ «ÁºÒΔ Â Í Ï Á Úº Á «apple «Ú «appleøò- ØÒ ºÒÁ Δ apple«øá ÈÕ Δ Èª ÒÀ π«appleá ÒØ ª Á ÓÈ È Δ Í πø πøá Õ ØÒ Δ Í ø È Â Δ «º ÈÕ È ª Í ÏΔ «Ú Ó Û ΔÂ Ø È Ú Á ÁΔ ª Á appleè ÚΔ ÈÕ -Ì Úø apple»òíπappleδ -Á apple Δ ÒΔ A A B

3 πø apple r apple»í «ÒÚΔ ÁΔ È apple Á Ú Δ «Ë È «º ÁΔ ÀÕ Íapple «ÓÒ «ΔÕ πapple ªfi ÁΔ Êª ÈÚ Δ Ë apple Á apple»í «Úº Úº apple ª «Δ Ó «À «Íapple ÁØ Ì ª «Úº Úø««ÀÕ «Ï Ï øí Á Δ «Ú Ò «ÊÈ «Δ fi «π øá ª  fi π È ÚΔ π øá ª ««π È ÁΔ Íë«Ú Ø Δ Íapple Í Δ Úº appleδ Í Ï, «ÁΔ ÓÈ appleá ªÕ È ÏØË Ú Ò Ì «Ú Ø. appleí Ò «øÿ Í Á apple Íπ«ÂÈ Í«ÒΔ Ú apple ÍÛ «Á ª ΔÏ À Δ Â «Úº Ø π appleè ÍÀ «apple ÀÕ «º Í Âª «apple fi Ë «ÚÙÚ Á ÿ apple «Úº ªÁ À  Á» Í Ø ÏΔ ««Â ÁΩappleª «Úº Ú«ºÂapple ÂΔ ª Á Ú«ºÂapple «appleá apple «Â appleá «ÚÙÚ «ÚÙÚ ÁΔ ÿπøó ÿ appleδ «Úº «Ò Û appleá ÈÕ «Ë apple» Δ ««Â «Úº «º Øapple Ú«ºÂz Á Ë appleèδ ÚΔ Ï Á À «ÁΔ ÓΩ  apple» Δ apple  «Ó ±«È ÁØÚ Ø apple appleá È Ø «Ï «Á «apple apple ÓΩ»Á ÀÕ «Ø «Δ ª Ùı Δ Âª Ù «Á «ÚΔ Ó ÒΔ «øâ Δ Ò ÁΔ Í Û ÂØ Ï apple ÁΔ ÙÀ πøáδ ª È, «Èª Ófi Ò Δ Ù «Á Óπº Ô º Ófi Á Ïapple Ïapple ØÚ Õ. Ú «øÿ Á apple Ú Á Ú Ò Ò apple Ú Á Á Óπº ««Â  fi  Íπ Á À  ÓΩ»Á Ò Â «Úº «ÁΔ Ø Á ÙÈ ıâ ÚΔ appleú Á À Ì Ú Ò ÁΔ Ì Ù «ÁÓ Δ appleâ Ï πâδ appleú ÁΔ ÀÕ «Í ÏΔ Â apple Δ Ì Ù Á Úº Ø-Úº apple Óπ Úapple apple ÚΔ Ø Á À Â È Ú Á ÁΔ ª Í Δ ª ΔÓ Úª apple ÚΔÕ Δ ª «Ú Ø apple»í «ÒÚΔ ÁΔ È apple Á Ú Δ «Ë È «º ÁΔ ÀÕ apple ÍΔÛ Δ ª ÁΔ Ê Ó «Úº Ò Δ ºÁ º ÓÔ Ï πøá ÀÕ º ª «øóδá appleª Á «Íº º ± Ï Á«Ò apple ʪ apple apple ÈÕ «Ò«øÁ Í Ï ÁΔ ª Ï appleª Ø ª Ø Δ ÚΔ Êª «ºÊ ÈÚΔ ª ÓΔȪ Ï Á Ø Δ ª Ø Õ «««Â È ÒØ È Ò ºÒÁ «apple ÀÕ Í, ΔappleΔÍπ, «apple ª ÁØȪ «Ëappleª ÁΔ Í Δ ÁØÚºÒΔ ÒØÛ ΔÕ «Èª Á Í Δ «appleùâ ÚÒ º ÏÈ Ó Á«Ò Á ª «Úº «Îº apple «ºËapple apple»í «Úº ÚΔ È Δ ÒÀ ΔÁ Õ «Í «Úº Δ Áπ - π Á ªfiΔ ÚΔ Ï Á apple ÈÕ Ó apple» Úapple«ª ª «øóδ Á appleª º apple Ú Ò ˆapple apple«δ Δ apple«δ Δ, Íapple ÒØÛ ÍÀ  «Ò Á ÏπÛ Úª «øóδ Á apple ÚΔ «Èª ÂØ Í Δ ª ˆapple ª Í»appleΔ ª appleá apple ÈÕ Ì Ú Ú apple Ú Ò Î apple Á«ÒÂ- ±Â Δ apple«øá È Â ÁØ fi Ï «Èª Ú appleª ÂØ «È Â Í ÒÀ Á È Âª º ± Ø Á «Ó Á Ȫ Ȫ ÁΔ Ω Â ÏÛΔ appleδ Ì Ù «Úº Ô Á ÚΔ «ÁÒ Δ ªÁΔ ÀÕ ÈßÁ» Á «Ú ÂØ Ï Á ΔÏØ Á È Ò Δ Ò ÍÛ «Úº ÍÃÚ Ù appleáδ ÀÕ Ù«appleΔ Ó ΩÒ ÁΔ øó-í Ò À, ««Úº. Ï apple ÁΔ «Ú appleë apple Á ÎÀÒ È Ò Ó appleª «Úº ÚΔ ÁØ ËÛ Ï ªÁ ÈÕ «º Íμ«Â Á» μ«á Õ «Ù«appleΔ ËÛ Íμ«Á ÍÃÂΔ«ÈË ÀÕ «Èª Óapple ÍÙ» πº  ÓπappleÁ apple ÏøÁ Δ  «Â apple ͺ ÓÛ ÁΔ ª π ºÂΔ ª Ï Í ± Ó appleª È ÒØ apple Òº Í ÈÕ ΔÏØ C Á «appleùâ Ù «Á Á Í ± «Í Ø Û Ú Ò «Í apple Δ πøá À ª Ø Δ Øapple «appleùâ «ÓÒÁ Δ È Δ Õ ΔÏØ Ó Ï»appleΔ Úº Í Δ º È Ò «apple Á πº - π Δ Úapple appleδapple «Ó È Á øó ª ϺËΔ-appleπºËΔ appleè Òº ÍÀ ÁΔ À Íapple ÿapple «Úº ÓπappleÁ apple ÏøÁ appleú «Úº ÓÔ Ï Ø ªÁΔ ÀÕ Ó apple»  «appleíδ Á ÓappleÈ «Íº Ø «Ë apple ÍÙ» appleº ÚΔ ÏøÁ apple «ÁøÁΔ À Â Í Óπø Á Ú»Ò «Úº Á Ò appleú «Úº ÚΔ ÓÔ Ï Ø ªÁΔ ÀÕ π ÈßÁ» ÚΔ «apple ª ÁΔ Í Δ È Δ º Á ÓπappleÁ apple πº ÚΔ Í ÏøÁ Ø ªÁ ÀÕ øè Í»apple «ÁøÁ Â Í ΩËappleΔ apple apple Ó Á ÓÛ appleø Á apple È «Úº ÈΩ apple Ø ªÁ ÀÕ ÈßÁ» Á ÍπºÂ Á Ú «ÂøÈ Ó Âª ÍÛ ΩËappleΔ apple apple Ó ÁΔ ª Ø«ÙÙª  apple «ÙΔÒÁ apple «ÓÒ È «Ï ÁΔ «Ó appleú ÈΔ È Ò ÍÛ Δ Òº Á ÀÕ Í Ó Óπ «Ï Á Ú ÁΔ «ÍÛ Δ ΔappleΔ ÁΔ ÈΩ appleδ ÚΔ Ó apple Á Δ. Δ. Òº ÂØ ÿº È Δ Ì Ú «appleπâï  «apple Ú appleè apple È Δ ÍÛÁ ( apple ÁappleÒΔ Δ Δ «ÓÙÈappleΔ Ì ÚÈ Ø ÁΔ À) «appleδ apple Ó Â Á «Íº ΔÏØ ÛΔ ÀÕ Δ «Úº πøfiò Á Ú Á «Ú  ÍÀ ÁΔ À ÁØ ÈßÁ» ÀÈ ÓΩ «apple Ï È Ï ÍÂ Ò Á Ò πøá À  ΔÏØ Á Ìapple ÚΔ «Ú «Úº Ù ÓÒ È Δ πøá  «Δ ÁÓ ΔÏØ ÁΔ ÓΩ Á ÏºÏ Ï Á ÀÕ Ê ÈßÁ»  ΔÏØ ÁØÚ Ó Øapple Í Âapple Ï πøá È, «ÁΔ ª Û ª ÂΔ Δ Â Á ÁΔ ª Á ø appleª ÁΔ ÙÓ Ù «Ú Ø Í apple»í ëappleÁΔ ª È Ì Ú ÈßÁ» appleδ Δ «Úº ÍπºÂ  ÍÂÈΔ ı Âapple ı ÓØÙ πappleï ÈΔ Áapple appleï ÈΔ appleá  «apple ªÁ ÀÕ «ÛΔ ºÒ Δ Á   ÈßÁ» Í ÍπºÂ Á Ú «øá À «,  apple È πø «º È Δ Ø... «Â ÂØ ÒΔ... ÂØ ÒΔ...  «ßÈΔ ª Δ ÒΔ ª ÍπÙª º «μ È Δ Ø...Õ «Δ ºÒ ÈßÁ» Ï πâ Í«ÒØ Í Δ ÍÂÈΔ Ófi Δ ΔÁΔ Δ Âª «ÁΔ Ó appleδ ȱø apple Ø Δ «Úº Á ̪ Úº apple appleº º ÁΔ ÈΩÏÂ Δ È ÁΔÕ Á Ú Á «appleá apple Ø Ó «Úº Δ. Δ, ÂØ ÚΔ Úº appleπâ«ï ª º Í πø ÚΔ Í È πø «º Ø Á ÌappleÓ Í Ò ÁØ appleδ Ó È«Â «Úº Δ «apple À, «Û Í Ò Ó È ÂØ «È appleδ À, Ø ÁΔ Âz ÁΔ Ø «ÈϺ ÛÁ ÀÕ Ò «ÂºÊ Ì appleè «Úº ÓÔ Ï Ø«ÀÕ Δ «Úº Øapple Ú appleú «Ú Íapple «øÿ Á «ÓÃÂË appleδ Ø ÚΔ πºâδ ª «Úº ÏÀ Ò Δ Ó Ï»apple Ø, ΩËappleΔ apple apple Ó ÁΔ «ÓÙÈappleΔ Ì ÚÈ Â Øapple Δ Íappleª ÁΔ Ë Û-Ïπ ÎappleØÒ Á ÔÂÈ È «Èª ÁΔ Ú appleú «Â Δapple Î Û «ÒØ ÚÒØ Δ «Â ØÚ ΔÕ È«appleøÁapple Ωapple ̺» ÁΔ Δ «ÂzÙÈ ÚΔ Ï πâ ÍÃÌ «Ú appleáδ ÀÕ Ò Áπ Ò «Ú appleá ΩÒ Í Âappleª «Óª ÁΔ È apple Ï πâ «apple Δ «Úº «Ï «È «ÀÕ Δ ÁΔ Úº Δ»ÏΔ Δ apple ÁΔ Í «ÚÙ Â Í Âappleª Â Ó Ï»Â Í Û ÀÕ. ºÒappleÓ appleδ È ÏÒÏΔapple Ó ËØÍπappleΔ ÁΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ ª«appleπº Á «ÚÙÒ Ù Ú appleú «Â Δ À Íapple ÙÏÁ ÓÀÒ ( Ø ÁØ Ú apple Úapple«Â «À) ÚappleÂ Ú Ò πá ÚΔ È ÌÚ ÂØ º ÍÃÂΔ πøá È «««ÙÏÁ ÓÀÒ ÍΔ À Â Ó ËØÍπappleΔ È ÚΔ «Ø ÙÏÁ Úapple«Â À  Áappleπ  ÚΔ «Δ ÀÕ «Â Ϫ Á «apple«ú ± Ú Ò «º fi Ï πâ ÒÓ «Òº Á ÀÕ Â Δ ÁØȪ ÁΔ «ÓÒÚappleÂÈ ÁΔ ÓÔ ÏΔ ÁΔ ÓÈ appleá Ø«Õ - Ø«øÁapple Í Ò Ó È, Óapple ( Ëapple) D

4 r apple È ÍØ, ÍÃÂΔ appleó- ÓπÒª Ò Íapple «Ú «appleí Ò ÂØ Â «Í apple ÓÀˆ ΔÈ Δ Ë apple «Ó«Ò Ø ø ÔÂÈ ÀÕ ºfi «ÍÃÌ Ú! «Ò ÁΔ ª -«Ò Ï Ï «º Ø Íapple «Úº ÚËΔ apple È Úª È ÍØÕ apple È ÍØ, ÍÃÂΔ appleó- ÓπÒª Ò Íapple «Ú Õ È appleδúδ ª ÂΩÏ appleú Á ΔÕ appleδúδ Ó Ùª Ì ÂØ «Í Ø ÍÁ ÈÕ appleδúδ apple Íapple Á  appleë πøá ÀÕ Óπº ÏøË ( øí Á Δ Í È )  «øè È Ó «Ò È ÓÀ È ÈÍÛ ª % ÚΔ È Δ Á Õ Ì«Úº «Ú Ø «Ò ª Ì ª Õ z Δ Ï ÏÂ Ï πâ ÍÃ Ó È Ò Í«Û Â ÈØ Ò ÈÕ ÁØ Ò «Â apple Ø «Âª Ì ª Õ - ÍÃØÎÀ apple appleí Ò «øÿ Íøȱ, πapple» Ø«ÏøÁ «øÿ ÌÚÈ, Í ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ, Í«Ò r ÍÀapple πò Ï Δ Ï πâ Ì Δ ÓÀ ª πapple ªfi Δ ÁΔ apple Δ Íapple «ÈÚª È Øapple Óπ ªÁapple «Ó«Ò Õ Á Ȫ ÚΔ ø Òº, Δ Ë apple apple»í-apple ÚΔ Ø Δ, ÈÀ -È Ù ÚΔ «Â, ÎÏ ÚΔ ÁΔ Ï ÁΔÕ Í Δ Ï πâ Ï πâ ÚË Δ ª Ï»Ò appleø, fiøòδ ª Ìapple Õ Δ ª ÚΔ ø Δ ª Òº Δ ªÕ ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Âª «ÁÒ πïπø ΔÕ ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Âª Ø Δ appleδ È Δ Õ apple Ú Á Ò ø Òº, «Ï apple ª Â Δ º Á ÈΩ π È Ø Δ ÏΔÛ πº Ø, Ø Δ «ÚÚ Á ÛØÕ ª Í «Ò  ÛΔ Ø Δ ÀÕ «Ï apple apple Í Ï «Ú ÊØÛ Δ «ÃÂΔ ÁΔ ÒØÛ ÀÕ ÓÀ Δ Ë apple ÁΔ ÓΔ Óapple Â Ò ÓȪ Ò Δ Áπ appleáδ ªÕ «ÈappleØÒ ÒÍ Á Íapple «Îapple ÚË Δ Ï»Ò appleøõ ÍÀapple πò Ï ÚΔ Δ Ï πâ Ì ΔÕ øáè È Δ, «ÁºÒΔÕ r «ÈÚ -ÈÚ -ÈÚ -ÈÚ fi È Δ À «appleî «ÒÙÓΔ ÌappleÓ Ò À Δ Ë apple Á Í«Òª «Ó«Ò Õ «ÁÓ Δ Èª apple«apple appleú «À ÓÀ ΔÈ Á Õ ÓπÏ apple! apple ª ±ø Í Δ Óapple Δ Íapple appleá ª «Â±ø «ΩÊΔ ±ø, Á Ú Á, À ÍØapple, «ÚÙÚΔ appleè «Á Á º appleª È Δ Í Õ Â±ø Í ÏΔ Á Ø Δ Í ÓΩ«Ò Áapple ÂÒ Ù ÁΔ Ø«ÙÙ apple Õ «ÈÚ -ÈÚ -ÈÚ -ÈÚ fi È Δ À «appleî «ÒÙÓΔ ÌappleÓ Ò ÀÕ Áapple Ò «apple fi «ÈappleøÂapple ÀÕ Â «ÈappleøÂapple ÍappleøÍapple ÂØ Òº Ø Δ È Δ ÁΔÕ Â ÚøÂ Ó È (.), ø apple»apple r Δ Ë apple Á ÍÒ Δ ÍÃÌ Ú appleè Ú Ò Â apple ÁÓΔ πì fi È fi ÈÚª appleè Ò Δ ÒØ Á apple«øá À   apple Úº apple Ø ÁΔ ÍëÂÌ ÚΔ ÀÕ «Ò Δ Δ Ë apple Á ÍÒ Δ ÍÃÌ Ú appleè Ú Ò ÀÕ. ÏÒÁ Ú «øÿ Ë ÒΔÚ Ò, CD, appleïè, Î -C, Í«Ò r «ÂzÙÈ Δ ÍÛ È Ë appleè «Δ Òº ÁΔ À, Íapple À ÏÛΔ øÿ Δ Ú ÒΔ Δ Ë apple Á ÓÀ apple ÎΔ appleω«à  ÂappleØ Â ÚΔ ÀÕ È apple Á Ú Δ apple»í «ÒÚΔ ÁΔ ÚËΔ ª apple È ÀÕ Á«Òª ÁΔ ºÒ appleè ª «Íº Ê ÍÛ Á «ÚºÒ À, Í Âappleª ÁappleÒ «ÚÁappleØ ΩÒ ΩÒ Ì Úª «È ÒÁ ÀÕ Δ ÁappleÒ Í Âapple ÈßÁ» apple Δ Í»apple «Í ÁΔ Δ ºÒ apple ªÁ À, Í»apple Úapple ÁΔ ª Δ ÍΔ Û Δ ª ÁΔÕ «Δ ÚË Δ ÁΔ º Á apple ÀÕ «Á «Ë È ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Ï»Âapple «º ÁΔ ÀÕ fi ª Ò E È Ú Ò Á ºÍÙ apple «ÁºÂ Â Ï Δ. «ÚøÁapple Ωapple «ÏøÁapple È Δ Á Í apple Δ ÎΔ ºÒª Á πºò «apple Δ À, «ÁØÚ Ø Δ Á «ÚÁÚ È È, «Îapple Ó apple Úapple Ó Í Δ «ÁÀ, fi Ó appleδ Δ ÁappleÒ Ï»Âapple ıπá Δ Óapple ªÁÀ.. ÁØ ÂΔ ÈΔ ÙappleË Δ, Δ Δ πù Δ, Íapple ÁØ Ø Ï apple ÂØ «ÓÒÁÀ... Ô ÈΔ Ï appleø ºfi ºÒª π ÁÀ... ª Á ÁappleÒ Ï»Âapple Óapple ªÁ, Â Ï Ï fií Ó appleè ÁΔ Ø Á ÀÕ ÓÀ «ºÒ «È appleδ È Ò Ò Δ À «Ìø appleδ È Í«Òª «º Ò Ï»Âapple ÁΔ Δ ºÒ ΔÂΔ, Íapple Ωapple ͻ Ò Δ Ï -Ùº Á ÚΔ Ø ÁΔ, Íapple Á Ï»Âappleª È Ò π appleª È Δ πøá ª fií Ó appleè Ú Ò Ï ÁΔ ÚΔ ÒØ Û ÍÀ ÁΔ ÀÕ Àapple Δ ÍÃÌ ÚÙ ÒΔ, Δ Δ Á Ï apple Úapple Δ ØÓ ÏÒØ ÁΔ Í apple πò Ï πòÿáδ º Úapple Δ Δ À, Íapple πò Ï ÁΔ πùï» È Ò Δ Í Δ, ÓappleÁ ÍÃË È Ó Èß appleáδ À  apple appleδ Á «apple ª ÁΔ È ÌΔ «Ú ÂΔapple ÚΔ Ó appleáδ ÀÕ Δ ËÛ ÁΔ «øá Δ ÁΔ ºÒ appleáδ À  Íà appleè ÃØ À, Ò π ÔØ ÚΔ ÀÕ È«appleøÁapple Ωapple ̺» È Âª Δ «Ò Ó Ò Δ apple «ÁºÂΔÕ «ÂzÙÈ Δ ÍÛ È Ë appleè «Δ Òº ÁΔ À, Íapple À ÏÛΔ øÿ Δ Ú ÒΔÕ Ë appleè ÙÏÁª È Ò ««È Í«appleÚ apple ÁΔ ºÒ appleáδ À, Íapple «Í Âapple Ó Ò Á À, πø ÚΔ À, Í Âapple ÂØ Á Áapple Ωapple ÁΔ Ìπº Áapple ª «Ìπº «Ï È appleè... ÒØ ÈÚΔ ºÒ Õ Ì Ú «Ìπº ÙappleΔ ª apple Δ ÌappleÁΔ À, Íapple Ó Ò Âª apple Ò ÁΔ ÒÓ Á πøá ÀÕ ÓÀ Í ± «ºÂ «Ú ÏÀ ª, «ºÒª Ó Ú ÍappleÁΔ ª È, «È ª Δ Ì appleè «apple «appleδ ÀÕ»  ÛΔ Óºfi ÈÚ ÁπºË È Δ Ø apple Δ, ÁØ Ú appleª ÒÚ Δ ÂØ Í ÒÁ À «ø appleª ÁΔ ÚøÙ Ò Ò Δ À ÁΔ Ï πâ ÒØÛ ÀÕ «Îapple ÂØ Úapple ÏøÁ ª...? Δ «apple   appleáδ À, Ò -Áπ Ò Á Ú Â ÚappleÈ ÚΔ Í Ù apple ªÁΔ ÀÕ Δ Áapple Øapple ÏÛ ºfi, Ø ÓÈ fiø ØÛÁ À, «ÈÚ ÍÈ ºÂ Ò Óª...? È ºÂapple Á È ÚÒ ÏøÁ «Û Δ ÁΔ Ùπapple»  ø Δ ÀÕ «Â Ϫ Á «apple appleè ÓÀ ø Òμ«, «Âapple ª ÁΔ ª Íπ  ÍÛ ØÒª ÁΔ ÒØÛ À, Ø Ø Δ apple»appleδ ÀÕ È ÏØË Á ÁØÚ Íà ø ø ÈÕ apple Ú Á. Ú «øÿ È ÈappleØ Δ appleδ «ÁºÂΔ ÀÕ appleí Ò «øÿ Í Á Ë appleπ Íπ«ÂÈ Âª «ÈÚª apple ØÒÁ Ò ÀÕ «Â «Ú «Âapple ª Á appleδ Ú Ò Ò ª ÁΔ ÒØÛ À, ª π Δ ±Û - Ï Û ÂØ Ï Δ Õ ÀÈ ÚËΔ ÓÀ apple Í Ò Δ Â Ï πâ Ï πâ ÚË ΔÕ ÏÒÁ Ú ÍØ ÒØÍπappleΔ, øÿøò, «Ò ª Î«Â Û r È«appleøÁapple Ωapple ̺» Á ÙπÌ ÓÈ, «ÂzÙÈ Í ÏΔ ÒÍ Ò Δ ÙπÌ- ø  À ÓÀ «ÁºÒΔ ª Íapple ÿappleø ÓÀ «ÁºÒΔ «ÓÒ «Õ Í«Û, Ú «, ÓπÏ apple ª, ÒÍ Á ËøÈ Ì, appleδ apple... «Ó È Úapple Ú, ÓÀ Í ÈÚ Δ ø ëÁ Íà ÙÈ «ºÂ Ï πâ Δ appleπºfiδ apple Δ ª... Δ Ø Δ Δ «Ò Δ Δ Âª apple»apple Ì ª ΔÕ ÏΔÏΔ È«appleøÁapple Ωapple ̺» Á ÙπÌ ÓÈ, Í ÏΔ ÒÍ Ò Δ ÙπÌ- ø  ÀÕ - π Úø Ωapple Ó È, ø Δ Û r ««Ó Á Á Ú appleèª Í Ò Δ Δ Âapple ª Á ø ÍÀÁ appleá Δ Ë apple Íapple Í«Û Õ Íapple Ï apple fi ÍÃÂΔ appleó Ì «apple ªÕ apple apple Ȫ Á Óπ º «Ú ÚË Û ΔÂΔ øí Á Δ «Í Δ Ú Ï È Δ, «««ÁΔ ÒØÛ ª ª «F

5 Ï πâ «ÚÙ Ù «Ó ÁΔ apple È Ò Δ ÒØÛΔ ÁΔ À, ª «Îapple «ÏÒ Ò «ÈÚ Ò Ï apple appleδ Á Ò Δ ØÚ Âª ÙØÌÁΔ ÀÕ apple apple Ȫ Ï apple øí Á ÚºÒØ ««Ó Á Á Ú appleèª Í Ò Δ Δ Âapple ª Á ø ÍÀÁ appleá À, ««Í «Ú Ø «Í Δ Ô Â ÂºÊ ÂÒ Ù appleè ÚºÒ Ò apple Ø Á ÀÕ ««Â ÏΔ «Ù«Â apple «Ú Íπ Â Ï apple ««ÚÁÚ È ÁΔ apple «Âª ÏappleÁ Ù ΔÂΔ ÁΔ À, Íapple øí Á ÚºÒØ apple Íπ  «Ó Ø Á Ò Ï Á «Ú apple ÁΔ Ó appleá ÀÕ Ó È ÒÚØ Íπ Â Ú ÁΔ È ØÚ Âª ΔÂΔ «Í Δ «Èapple apple«ê Ø Ú ΔÕ Í Δ Á Íapple Ë appleè Íapple È Δ ÀÕ «Ò Δ «Á øí Á ÚΔ Ë appleè È Δ ÈÕ Δ apple apple Ó apple Ó Ó»ÒΔ ÒØ Â «Ò ««ÙÏÁ Ï πâ ø ΔÁ Δ È Ò ÍÛ Á ªÕ - «appleí Ò, BFHG, Î -B, appleïè, Í«Ò r Í«Ò ÁΔ øí Á Δ È «Ë È «º«À Δ Ë apple -A Ó apple Úapple Í ÏΔ Í ª ÁΔ fiøòδ Í Ò Δ ËøÈÚ ÁÕ Â Δ «øóâδ ÈΩ Ú È ØÕ Â Δ Á Á Á Δ Ï ÁΔ ÀÕ ÓÀ appleá Â Δ Δ Ë apple Δ Δ Â Í πø ± Õ Ó apple Úapple «È øó Í Â È Ò ÈÕ «Í«Ò ÁΔ øí Á Δ È «Ë È «º«ÀÕ Íapple «μâ º Ø Δ «ÚÁÚ È ÏØ«Ò È Δ Õ «Íapple «Úº È ÏØË «Á «Ë È «º Á ÀÕ Â Δ È ÏØË apple Δ Úº ÔØ Á È Í Á ØÕ apple Ú Á ««Â øáappleì. Ú «øÿ Á «Ò Δ Íapple ÒØ ª «Úº ÒØ «ÍÃÔ Ï Á ÈÕ ÈÚΔ ª  Íπapple Δ ª Íπ  ª Ï apple appleδ Á Ò Δ ÚΔ Ùπ appleδ Õ - Ó apple «ºË», ÈÚª Ù«apple r È«appleøÁapple Ωapple ̺» ÁΔ Δ «ÂzÙÈ È ÂΩapple  ÍÃÌ «Ú Δ «Ø «ÒÁ «Ú Δ Ë apple Â È ÏØË Ùπapple» appleè Ò Δ ÂÀ  ÒΔ Â««ÁºÒØ ÚË ΔÕ Íapple ÍÛ πùδ   ºÒΔ Ø ΔÕ øí Á Δ «Ú Â Δ ÏÛ ΩappleÂÒÏ ÓπºÁ Ì «apple À, ø Òμ«Õ È ÏØË «Ú. Ú «øÿ Á Ò apple Ú Á-««Â øáappleì  appleí Ò «øÿ Í È» Á Ò apple» Á apple«â Ë apple Íπ«ÂÈ Ó «appleø appleª Á øáappleì «Ú ÏÛ ÈÁ apple Ò ÈÕ Â ««ÚËΔ ÔÂÈ ÀÕ Á» Δ Ë apple «Ú ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Ï»Âapple ÁΔ apple È -Íë«apple Â. «ÚøÁapple Ωapple «ÏøÁapple Á «ÚÙÒ Ù Íapple ÁΔ Íà ÍÂΔ ÈÕ Ï»Âapple Δ ÍÛ «Á ª ÓÀ «Í ÏÈÌΩapple «Ú ÿπø«ó ªÕ «Í ÏÈÌΩapple «Ú, «Û ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ ÈÓ ÌΩ «À  «ºÊ ÓÀ º ºÒ ÍÛ Á ªÕ ÏÛΔ»Ï»appleÂ Δ À «Õ Ï Δ apple»í «ÒÚΔ Â ØÓ ÏÒØ ÁΔ ª Δ ª ÚΔ ø Δ ª ÈÕ ÀÍapple È«appleøÁapple Ωapple ̺» ÁΔ Δ «ÂzÙÈ È ÂΩapple  ÍÃÌ «Ú Δ ÀÕ È«appleøÁapple Á È ÌÚ, Í Ù appleδ, Ì Ù Â Δ Á ÁappleΔ È Â, ÁΔ Ò - ΩÙÒ Á Ø ÍÃÓ ÈÕ Δapple Íapple ÁΔ Âappleº Δ Ò Δ «ÁÒΔ Áπ ÀÕ - ÚΔapple «øÿ apple, «Í  Óapple Û, ø apple»apple r. «ÏøÁapple Δ Á ÍÀÙ«Ò ÒØ Δ Ë apple Á Í«Òª Δ Ï πâ»ï»appleâ ÀÕ ÈÚΔ «Ú Δ Ò ÛΔ Úª «- Ú«apple Õ Ø Δ ΔÕ ÁØ Â Úapple ÍëÂÌ Ú È Δ apple øí Á Ø Õ G Ï»Âapple Úapple Δ ÚËΔ Δ ÁπÏ apple ÍÛ È «ÓÒΔ Õ Ï»Âapple Δ ÁΔ Δ Â «Á Á Ø -«Á Á Á Í apple ÁØÚ Ò È Δ ÁΔ ª ÈÚΔ ª Íappleª Ø ÒΔ ªÕ Ï πâ ºfi «º «Ó«Ò Õ. «ÏøÁapple Δ Á ÍÀÙ«Ò ÒØ ÈÕ Ï»Âapple ÂØ Ï Á «Δ È ÍÃÌ «Ú Δ À «ÂzÙÈ È«appleøÁapple Ωapple ̺» ÁΔ Δ Â Δ ÚΔ ÍÃÚ È «Ú ÍÛ Δ Δ ÚΔ ø Δ Δ ΔÕ apple»í «ÒÚΔ ÚΔ È apple Á Ú Δ ØÓ ÏÒØ ÁΔ Íapple πò Ï ø Δ ª Δ ª ÈÕ «øâè Ë apple Ì ÚΔ ÍÃÌ ÚÙ ÒΔ ÀÕ È ÓÈ «øÿ Á À Íapple apple øá Ò Á È Õ Ì«Úº «Ú ø Δ ÏºfiÁΔ ÀÕ «ÂøÁapple «øÿ ª, ÂØÒ, ͺÒ, «Ë r È apple Á Ú Δ, «ÂzÙÈ, Í apple πò Ï ø»ÿδ Ø ÚºÒ ÚºËÁΔ ª Δ ª Δ Ë apple ÈÚª Ȫ  ÈÚª Á Àapple ÈΔ Ø Δ ««Âapple ª Í«Ò Íapple ÂØ ÈÚª «Ùπapple» Δ «Õ øí Á Δ apple È Úª Ï apple ºÒ ΔÂΔ ÀÕ fi ø Δ ª apple È Úª Á Ȫ ÚΔ Ò Â Èª Á Í ÁΔ ª Øapple «Ò Ò Δ ÍÃapple «apple ÀÕ Ø «È Ú apple fi «Ò«À ª πø apple «Ó«Ò ÚΔ ÀÕ fi ÒØ ÚΔ È ª ÁΔ «ÈÙ ÈÁ Δ appleè Ò Δ º ÈÕ Íapple Â Δ «È ª È Úª Á «apple Δ À ΩÒ È Δ apple ÈÕ ÒØ ª È apple Í Íapple «Ú Ȫ Á «apple Δ ÀÕ È Δ ø ÀÕ Â Δ Ø ØÒ Úº ª Ó appleø ØÒ ÁΔ Ú πí ÚΔ Ø ªÁΔ ÀÕ Â Δ ÂΩ Ò ÍÈ «Êapple appleº Ø Âª Δ «Èª «Êapple apple«õ Δ ª È apple Á Ú Δ, «ÂzÙÈ Â Í apple πò Ï «Â È Ò øÿ Ø ÚºÒ ÚºËÁΔ ª Ø Δ ª ËΔapple Ú ÒΔ ª Δ ª ÈÕ ÔÊ appleê ÁΔ Ï πâ Í Û À Â Ò Â«Ó ÂΩapple Â Í Á ÓÈ È Ò È Ò Â appleá ÀÕ fi πûá À fi π Á ÀÕ È ºÂapple Á È ÚÒ ÁΔ Ùπapple»  ø Δ ÀÕ ÍÛ ÍÂ Ò Õ ÓØ È Ìø appleδ Á Ï»Âapple Í Û Âª ÈÚ ««apple Â Ô Á Ø Δ ÀÕ «ÁÓ ÚËΔ ÀÕ Ï Δ «Â Ϫ Ï apple Â Δ ºÒ ΔÂΔ À Ø Δ Δ ΔÁΔ ΔÕ «Ó Á Ò Δ Íapple μ««à «Â Ïª ÁΔ ΔappleÎ Û Ò Δ Δ ÀÕ È ÏØË Á Íapple «Úº Ú Ë apple ÈÚΔ ºÒ ΔÂΔ ÀÕ º Δ Ò Áπ Ò Á Á ª «È ÒØ «apple «Úº «º Ø apple È ªfi øó Ò Δ «Â ÚΔ È Δ πøá Õ Íπapple «apple Á Í Ë Û È ø Δ ºÒ ÀÕ Í«Ò Íapple«ª È ÒØ «ÈÚª Íapple fi Ø Ò Δ Ó Ï»apple appleá ÀÕ ÚËΔ ª ÁÓ ÀÕ Óπ «Â apple «øÿ, πè Â È apple, ÓÒØ appleø, ( ÒÚº Δ), ßÈ r Δ «ÂzÙÈ ±øÿ «øâè ÁΔ Δ Δ Ë apple Á Í«Ò «Ó«Ò Ï πâ Ø Δ ÀÕ Ó Ùª Â Δ ÈÚª Ø Á ØÕ ÈÚ ÂØ ÈÚª ø ÂØ ø appleè ÁΔ Ø«ÙÙ appleá ØÕ «Ï πâ ÚËΔ ª ºÒ ÀÕ ÓÀ apple ÍÛ È Ú Ò ÀÕ apple Δ «ÂzÙÈ (È«appleøÁapple Ωapple ̺») Ø ±øÿ «øâè Ú ÒΔ Δ À Â È apple Á Ú Δ ( apple»í «ÒÚΔ) ÒÏΔapple Ï appleø, Ë appleδ ÚÀ, ÓπÏø Δ r ̺» È Óª ÁΔ «ÂzÙÈ ÏÛΔ Ï»ÏΔ È Ò «ÂzÙÈ «Ú «Â«apple Ì ÂØ Í«Ò ÓÀ Â Δ Ë apple Íapple Íà «Ù appleè Â Ï πâ Ï πâ ÚË Δ «ÁøÁΔ ª ÓÀ Í Δ Ø È apple Í«Û, «ÂØ øí Á Δ»fi Î fiò ÁΔ ÀÕ H

6 «ÁΔ ª apple Δ ª  «È ÚÒ ª Í Δ Í Δ Êª Â Ï πâ ÚËΔ ª È Íapple ÓÀ «Èª «Í ÁΔ «ÁzÙ Δ ÂØ Δ Í«Û ÀÕ apple»í «ÒÚΔ Í Δ Δ È apple Á Ú Δ «Ú ÓØapple  π apple ÁΔ Ú Áπ apple Á«ÒÂ Í Âapple ÁΔ Ó È«Â ÎappleØÒÁ Ø«Ó Â «Ú Á ÀÕ È«appleøÁapple Ωapple ̺» È ÚΔ Δ «Ú Óª ÁΔ «ÂzÙÈ ÏÛΔ Ï»ÏΔ Í Δ Δ «ÂzÙÈ «Ú «Â«apple ÀÕ ØÓ ÏÒØ ÁΔ Δ Í apple πò Ï ÚΔ «øá Δ ÚË apple appleê Ë ÍÃÁ È appleè Ú ÒΔ ÀÕ ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Ï»Âapple È Ï ºÁ ÍÃÌ «Ú Δ ÀÕ «Δ ÍÛ È ÂØ Ï Á ÓÀ «Δ ÁΔ «apple Íë«apple Ï apple ÚΔ Í«Û Õ «ÂØ Ò ÁΔ Ωapple ÍÃÂΔ øú ÁÈ ÙΔÒÂ Î È apple ÁΔ À Ù «Á «apple È Δ ÁΔ È «Á È Ó Ù ÂΔ Á ÚΔ appleμ«àõ È ºÂapple Á È ÚÒ ª Ï πâ ø Òμ«Õ Ò «ÓÒ apple Íapple Ò π ÔØ ÀÕ ÓÈÁΔÍ Ωapple, «apple apple» À, Í ÏΔ «ÚÌ, Í ÏΔ Ô±ÈΔ, Í«Ò r Ï»Âapple Ï πíappleâδ Â Ï πëπèδ ª ÁΔ Í Ù appleδ appleè Ú ÒΔ Δ Δ Ë apple Á ÍÒ Í«Û ÀÕ Íapple Á ÓÀ apple «Ó appleδ ÀÕ ÓΔÁ À ÒÍ Á Âapple «Ú π«appleá Í, ÒØ «Á «Èºÿ π  appleè Õ ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Ï»Âapple Ï πíappleâδ Â Ï πëπèδ ª ÁΔ Í Ù appleδ appleè Ú ÒΔ «Ó appleδ Δ ÀÕ Ï»Âapple Δ ÁΔ Δ Â π Â Ú Ò ÍÃÙÈ «øè ª Á μâapple Ò apple ÓÈ «ÂzÍÂΔ Ø ΔÕ «apple ÂÓ ÒØ È ÂÓ «apple⪠ϻÏΔ Êª Á Á È Ò È Ò ÈÚ «øâè ÚΔ È ÏØË «Ú ʪ «ÁºÂΔ Δ ÀÕ À ª apple Δ Íapple «Úº Í «apple ÂÓ «Â Á Ú ÂÈ πï È «ÓÒΔ ÀÕ Â Δ ÚË Δ Á º Á apple ØÕ - ÒΔÈ Ωapple, Ëapple r apple»í «ÒÚΔ ÁΔ Δ È apple Á Ú Δ Â ÏÛ Âapple  ÓÀ ΔÈ Δ Ë apple ÓÀ Í Û «Ò ÀÕ ÓÀ apple»í «ÒÚΔ ÁΔ Δ È apple Á Ú Δ Ï apple Í «Ú apple Á πøá ªÕ ÓÀ «Δ μâ ÏÛ «Âapple ÀÕ «Δ Á Í Âapple º ÓÛ appleø Á øó appleá À «Û «Ó apple Á Óπº «ºÂ Ó «È «ÀÕ Óª ÏΔÂÁ À ª ÁΔ Ïapple ÁappleΔ Á ÒØ Â Í«appleÚ apple Ú Ò Á øó apple ÂØ È appleâ appleá È, ÁØ «Δ «ºÂ «ø zδ «Ú ÏÁÒ ªÁ À ª Í Âapple Á ÿapple Á «Í apple appleá È, ««ÍÀ «ÓÒÁ ÈÕ ÒØ ª Á È appleâ appleè ª «À, Íapple Δ «Ú appleê Øapple «Ó Á «È ÒÁ ÈÕ Ï Δ È«appleøÁapple Ωapple ̺» ÁΔ Δ ÏÛΔ «Í appleδ Òº ΔÕ ÓÀ ÚΔ Í ± «Í Ø Û «Ú Ø ª, Ó Á ÏπºËΔ Ú Ò Í Âapple È ÏÛΔ apple» È Ò Í Ù Δ ÀÕ È ÏØË Ú Ò Ì Ï πâ ø Òº apple. Ú «øÿ Á Ò «Û «apple Ú Á μâ ΔÕ ÓÀ Íapple Á «Ò «ÈÚ Ò Òº «Û «Ó ÒΔ Íapple«Úº appleδ «Áº Á ÀÕ Â Úapple ÈΩ Ú È Óπø«Â Ïπ«Û ª Ï πâ ª ÈÕ -» Û «øÿ, «Í. Ϻ Ø,. ÛΔ ª, «Ò ÈÚª Ù «apple I Óapple ΔÚÛ : ÍÃΔÂÓ «Í apple / ÍÃ Ó Íà ٠Á Û Û ÁΔ ºÒ Õ ÍÃΔÂÓ ÓÀ Ïapple apple Ò ª ÁΔ «ÈÎappleø Á ÓΩ Â «Ó«Ò ΔÕ Î apple ÓÀ π ÁΔ Ø Δ Δ appleá» Á «appleë «Â Íapple ÍΔ ÍÛ Δ ΔÕ Δ Δ Òº Δ ΔÕ Î apple Á Û ÓÀ Ëapple ÓØ «øÿ È apple Â Ú apple È apple Á «Ú appleò Ω «Ó«Ò Õ È Ó apple Ȫ ÒÀ μ Δ appleδ Ú Ó appleδõ «Á «ø ÏπÒ ÓÀ ø Òº«Õ ÓÀ ËappleÓ Í Ò «ø Ò «appleî Í«Ò Èª ÂØ ÏπÒ Á πøá ΔÕ ø Òº Á ΔÕ ÓÀ ÍÃÃΔÂÓ ø Δ Âapple ª Í È «Õ È ØÒ Áº«, ÓÀ Í ÃΔÂÓ ªÕ ÓÀ «ÁºÒΔ «ÚªÕ Ê «ÁÔØ ÍÂΔ Á «Â Íapple À Δ appleδ appleè  ÈΩ apple ªÕ... ÁÔØ ÍÂΔ ÁΔ Ø Δ ÓÀ ÚΔ «appleá ΔÕ «Âª ÚΔ «ÚÂØ «ÓÒ Â Á» Ø Δ Á Ó Ò ÁΔ πøáapple ÍÂÈΔ Ú Õ º Óπº ÓÀ Ï πâ π Δ Òº ÁΔ ΔÕ «Ú appleδ Ï ΩÒ Á ΔÕ Ó appleδ È apple ÂØ Ó apple «apple Á Á Í Һ «ΔÕ Íapple ÍÃΔÂÓ Ï πâ Δ ÌÒ ÏøÁ ÓfiÁΔ ΔÕ Ó apple ÚΔ «Ø «Ò Δ, «Û Ï Á ÁΔ ª ÓπÒ Âª fi» «Èº «Ò Õ ÓÀ È ÍÂ Δ «ÍÃΔÂÓ Í«Òª ÏøÏ Δ Êª ʪ  øó appleá  Πapple «ÁºÒΔ «øá Í «Ïπ Á ÈΩ appleδ appleá «ΔÕ ÁΔ ª Δ ª ÁΔ «Íπ  appleï ÒΔ Í πº Δ ΔÕ ÓÀ ÍÛ Δ ΔÕ ø Δ ª appleá» È Ò ÁΔ ª Δ ª ÈÕ «È ª  apple «øáapple «øÿ Ï ÁΔ Á apple «Á Á ΔÕ fi Òª Ï Á Á Ë» «øÿ ÓÁappleÁ È Í ÓÈ ÁΔ appleδfi Í»appleΔ appleè Ò Δ Ã Δ ÎÂ Ú apple Ï apple º«Âª ÍÃΔÂÓ Íapple» appleδ apple appleº «Ò Õ ÁΔ Ã Δ ø Δ ΔÕ Íapple Á Ï apple ÂΔ Δ ÏøÁ Ø «Âª Ò -Úapple appleª Á ÓÁappleÁ Ó Ò È ÍÃΔÂÓ Δ Ï- À Δ apple Á apple Á «Ù«Â apple È Ú Á appleè  appleº «Ò Õ ÓÀ «Ï apple Á Á Âapple ø È Δ ÓfiÁ, Íapple Ê ÍÃΔÂÓ «ÓÒ Ò Δ «ÁÒ apple Á ΔÕ ÓÀ Øapple «ØÒ È Δ Δ Ï«øÁ Õ ÍÃΔÂÓ ÁΔ ª Δ Ò π Δ ª ºÒª ÂØ Í Һ««ÁΔ «øá Δ Δ ª Á È Õ Íapple ÂØ Í Δ È Δ Δ «Ò Δ apple ΔÕ Ï apple È «Ò ΔÕ Á» Á ΔÚÈ ÁΔ ª ÿ È Úª ÈΔ ª ÂappleÈ È «Í Í Á Èß Ø ÂØ appleá ΔÕ... ø Í È Δ ÎΔ «ÁΔ Á» «Ú ÁΔ ÓappleØ ÎΔ Ø Δ ÍÂÈΔ ØÁΔ Á Óπø Â Ò ÁΔ ÛΔ º «Ëapple ÒΔ Δ ΔÕ Ïº«ª fi «apple Ȫ ÁΔ Á ÁΔ ª «Øapple Ïπº ÛΔ È ª«Ì  Πapple «Í Í ˇÁ «apple Õ ÁΔ Á» «Ú ÁΔ ÍÂÈΔ ÓappleØ Ø Δ Ø Á «Ò Ú Á È Ò «ÁÒØ appleˇδ Δ È Δ ΔÕ È Í«Òª Δ «Á È Ò «Ú ÂØ «È apple Δ ΔÕ Î apple apple apple  ϺÂΔ Ïπfi  ÁØ ª º Ó apple πøáδ ΔÕ «Á Ó»ø  «Á ÁΔ Δ, Ó apple «Í Á Á Õ ÂÀ ÙappleÓ È Δ ÁΔÕ... Ò Á Ó «Í ª  ª È Ëº apple «Ú «ÁºÂΔ ΔÕ «Á ØÒ «øè «apple apple Δ, Ó apple Δ πøáδ apple Δ ΔÕ Á ÿappleø ̺ Δ Âª È ÓπÛ «Íº È Δ Á «Õ... È «ÏºÒΔ Úª Δ ÿapple ÏÁÒ Õ Ïº øóáδ  º ÁΔ ΔÕ apple Á Í ÍÃΔÂÓ Òº Á apple«øá

7 ΔÕ Á ÓπÛÈ ÁΔ Δ ÚΔ ΔÕ ÍÃΔÂÓ Í ÁØÚ Ïº«ª È Ò Ëapple Á Δ Óπ º«Ò ª «apple Á Ó Èª apple«øá «apple ΔÕ ««Ó È Ò ÂØ ÚºË È Δ Δ «Á Õ ÓÀ Á ÚΔ ÓΩ «ÓÒÁ, Á ÿapple «Ò ªÁ Õ ÁΔ Ï Δ ±Ò Δ πøáδ Δ Â Óπø ÿapple πøá ΔÕ ÍÃΔÂÓ «Â  ÏøÏ Δ ÁΔ ª ºÒª Á È Ò ÓÀ Íapple Δ ª ÂΔÚΔ ª È Ò Í øïøëª ÁΔ ª Δ ª ÚΔ Áº Á apple«øá ΔÕ Ó ÓÒ ÎΔ º ÏØÒÁ Òº Á ΔÕ Í Δ ª Ø Δ ª  ª Ï apple ÚΔ Áº Á Á ΔÕ Á ÓÀ Òº Á «Í Δ «ºÒ ÚΔ «øá Δ Á π Á Ó ÈÁ ΔÕ Δ ÁΔ Ø Δ ÒØÛ È Δ ΔÕ... Ó ÈÁ Δ «Íapple Δ ÂΔÚΔ È Ò ÍÀ Ò Δ πºâδ ª Ò Δ «Â apple apple«íà Á Õ «Ï «º ÂΔ π π Á Á Óπ ÏÒ Δ?... ÁΔ ª «Èª ºÒª  apple ª ÁΔ» Á Ϻ«ª ÚΔ Òº ªÁΔ Ø Δ Õ ÛΔ ºÂÚΔ ÍÛ ÁΔ ΔÕ ÓÀ «øá πøá Δ «««ÁÈ «Ïº ÂÀ ÈÎapple appleè Õ Íapple appleá È Δ ΔÕ Ó ÓÒ»appleÏΔapple ΔÕ apple Â Í Ó ÂØ μ «Øapple Á  «Ò ªÁ ΔÕ Ïº ÍÀ Á Ø Õ Óª ÂØ «ÏÈ ÍˇΔ ÛΔ ÁΔ Ó È«Â Ï πâδ ÒfiΔ Ø Δ πøáδ Õ ««ÁÈ ÓÀ «Óπ ºÒ Á «apple Á πï apple ÒºÌ «Ò «Õ Ó Â Ò «Ø«Óπø È Ò ºÒª apple «apple ΔÕ Ï Δ ±Ò Δ Ø Δ ΔÕ Óπø Ï appleø ÒÀ «Â Í Ò Δ Ø ÁΔ ÏØÂÒ ÎÛ «Ò «Õ Δ ÍΔ Á ºÒª apple apple Δ Âª Óπø «Á «Íº ÒØ «ÁΔ ª ª ª ÒªÁ  Δ̪ º Á «apple Õ Á ÓÀ Áº«Âª ÍÃΔÂÓ È Âapple ª «fiû««ú Ò Ù appleδ Á ΔÁΔ Õ... Óπø Á Íapple Â È ÓÀ Áº««Ø Δ ÏøÁ Ωappleª Á Ó ÓÒ Ó Û ÓØ ÏÁÈ Ó ØÚ Âª Á È È ÁΔ Êª ÏÛ Î «Á πøá Õ È ÈΔ ª ÚΔ fi appleº ÁΔ ª È «Ø «ÏøÁ ÁΔÕ Ò «Ò ª Áπ ÈÁ appleª Á Óπ ºÒ ÓÀ ÏÛ Ω «apple ªÕ È ÈΔ Î π Ò Δ Ï πâ ÂappleÁºÁ appleè ÁΔ ÒØÛ Δ È Δ Í ΔÕ Í Ì fi Ø Δ ªÁ Õ ÿapple º  ÁØ È± ª... Ï fi È Íπº Õ Í «ÿ È Õ... πºâδ ª Í Δ ª ª Ú Δ «º Δ Ú ΔÕ... ÍÃΔÂÓ ÿapple ÁØ º «Í Δ Á «ÁΔ º ÁΔ ËΔ Â ÓÀÒΔ Ø Δ Â ÁΔ Óª È Í Ø Δ apple  πøáδ Ú Ò Δ ΔÕ Á ÓÀ appleδ «apple Ø «Âª È ÛΔ «Ú «ÁºÂΔ, π«è «apple ª Á Õ Â Ïapple ÁappleΔ Á Ø Δ «Ò È Δ ΔÕ È Ò π«è apple Δ «Ï ª È ÒØ Ó Û Â È Δ «ªÁ Õ ÛΔ ÚΔ πù ΔÕ ÿapple ªÁ ÍΔ Á «ÓÒ «ΔÕ Á ÍÃΔÂÓ Á Óπø Ú apple  ȫ٠ª Á ÁΔ Ø «ΔÕ ÍÃΔÂÓ º ÚΔ Òº «Í ΔÕ ÍÃΔÂÓ Í Óª º Ó apple ÿapple Òº «Í ΔÕ ÍΔ Á, appleø Δ ªÁ  Ӫ ÿ Á appleá ÚΔ πøá Δ ««Â ÓÀ πfi È «Á ªÕ Íapple ÓÀ Í ÁΔ ÒØÛ πøáδ ΔÕ ÓÀ ÂÓ Ê «Ò Ò Δ Øapple Á Á Δ, Íapple π «Ò ÂØ ø Ø appleá ΔÕ Á - Á Δ «Ò ÒÀ Á ΔÕ ÁΔ Δ Â ÁΔ Ú Ò π ÒºÌÁ È ÓÀ Õ ÓÀ Ò Δapple Í ÒÀ Á ΔÕ ÍÃΔÂÓ Ó appleδ «øá Δ «Ì ÂØ ÚºË «ÁÒ Í ÏøÁ Õ Δ «ÓÒ Ó apple Áapple Δ ª apple Òº ÍÀ ÁΔ ª È Õ Á» ÈßÏapple  «ÙÚÁ Ú «øÿ øë Ú ÒΔ ΔÕ Δ ÁΔ ΩÒ Á ÏÛΔ Ò ««Èº ÒΔÕ Íapple ÍÃΔÂÓ Á Ó Û Ò Ø«Õ Á ÈÙ ÛΔ Óπø Ï Í ÂØ ÍÀ Ó Á Õ Á È «ÓÒÁ ª Òª º Á Â Ï Í È Ï È AA º Á Õ... ÓÀ º «øá, Ø Δ È,  apple ÍπºÂapple ÂÀ º ÿappleø º Á, Ó apple Ï Í È ÓÀ ÿappleø º«ΔÕ... Á Ó apple ØÒ Í ÍπºÂapple ÁΔ ª º ª Á appleø appleø Á Ø«ÓÀ Í Δ πº Δ Ïª,  Øapple º ª «Ú Á Δ Âª ÓÀ Áapple - Áapple «fiá apple«øá ΔÕ Á Ó Û ø ÚΔ Á Á ΔÕ Íapple Á «Èappleͺ Ì Ú È Ò Ø Á ª Ï πâ Ó Û È Δ Δ Á Õ Ó ÓÀ Á Ï apple ÁØ Δ ª appleδ apple Ò Â ÍÃØÎÀ apple Ú ÒΔ «Ò Δ ªÕ «È ª Ï πâ ÚËΔ È Δ Δ Ó ÈÁ Õ... fi Ó Ï Á Δ ÍÃΔÂÓ È Ò Øapple ÿ È Úª ÈΔ ª ÏΔ ªÁΔ ª «Ó apple Î apple Δ «Ò ÓÈ appleè Òº ÍÀ Á Õ Ó Ó apple «Íπapple ÁØ Â π«appleøáapple ÓØ È ««ÁÈ «appleª Ï Á ÓÀ «ÓÒ «Õ ØÒΔ ª Á ÈÙ Δ Â Ó apple Óapple ÚÛÁ Δ ˆπÒ Ó ÒΔ ÁΔ Δ ˆ Ò Òº «Í... «ÁÙÂ Ó «Ù apple Ê, ÚØ Ô π, Ú apple ΔÕ... Î apple Òº Í Δ Ê πè Õ È ÏÀ ÁΔ ÈΩ appleδ ÂØ ÂappleΔ appleδ «appleóà ÒÀ Ò Δ ΔÕ Óπø Ú È Ø ÈÕ Í «øáδ Ï ÂΔ ÁΔ ÂΔÚΔ È Ò «Ù Ò «apple ΔÕ ÈÙ Ï πâ ø Δ ª ÓøÁΔ ª ºÒª Áº Á «apple Õ... ªfi ÁØ Â Á ÈÙ apple Ó Û ø «øá Δ, Íapple ÓÀ Ïπapple È Δ Δ Òº Á Õ... Íapple ««ÁÈ ÚΔ appleø Áº Òº «Í «Á ÍπºÂapple º Á Õ ÓÀ Î apple Ïπapple Òº«Õ ÓÀ πº Á «Ò ÍπºÂª ØÒØ º ª Δ ªÁ È Õ fi «ÁȪ Ï Á Á Õ «Â Ï apple ÏÛΔ ª «Δ ª ºÒª appleá Â È Ò ÍπºÂappleª ÁΔ º Á È Ò Δ ÍπºÂappleª  ÍÂÈΔ Á π ÁΔ ª ºÒª ÚΔ apple ªÁ Õ Á Óπø ÁΔ ª Ó ÛΔ ª apple ª Ï apple Ú Á Δ «Ú ÍÃΔÂÓ Á Ϻ Íapple Δ ª ÂΔÚΔ ª È Ò Ï Á Á øïøëª Ï apple Õ... ««ÁÈ ÓÀ «ºfi π«appleøáapple ««ÓÀ  apple Óπø«ª «Â appleδ Δ À«ÙÈ apple Á Δ Õ... apple πapple Δ ÂØ μ Û Ø«Õ «øá, Â Δ Ó ÂØ Ó appleδ ÁπÈΔ Ø πøá Ø? ÁΔ ºÒ π ÓÀ Í apple «Õ ÈÙ apple Í Δ ÒÍȪ «Úº appleδ Δ ÁπÈΔ ÚÛÁ ΔÕ «ºÊ Á Í «apple Í Âapple ÁΔ Óapple Δ È Ò ºÒÁ ÈÕ Ò Δ Âª Á Δ... «ÁÙÂ Ó «Ù apple Ê, ÚØ Ô π, Ú apple ΔÕ... ÓÀ Á Ù«apple ÛÈ ÁΔ ºÒ apple «ÁºÂΔ ΔÕ «Ú ÍÃΔÂÓ Á ÚΔ Í «Ù«apple Δ, «Û ø Δ Âapple ª Ú Á È Δ Δ «Í Õ Á fi Ú Á Δ Âª ÍπºÂapple Û Á Á ΔÕ ÓÀ ÁØÚ «Í Í - Í Ù«apple ÁΔ ª «ÛΔ ª Δ ª π ªÁ È, ÓÀ Òº Á «ºÂapple ÍÃÂΔÙ fi» È Õ «apple πøá ª Ø, Íapple Ȫ ÁΔ ÒÍÈ Õ... «Ø Ȫ È Ò ºÒª apple ÓÀ ø Òº Á ΔÕ Íapple Ȫ Á Ï Á Ø Á ª ÓÀ Ȫ «ËappleÂapple Ù apple «øá Δ, Δ È ÍºπÂappleÓØ Ó ªÌ appleâ Á Ô ºË È Δ Δ appleø«õ «øá È «Í º Ø È È Δ ΔÕ Âª ÍπºÂapple-ÓØ È Ø «ΔÕ Á ÍÃÂÓ ΔÂ Ï apple ÂØ appleδ «apple Ø «Âª πº ««Õ ÌÀÛΔ ª «Δ ª ÈΩ appleδ ª  «±ÙȪ appleá «apple Õ ««ÁÈ «, ÍπºÂapple ØÒØ º Õ «øá, ÓÀ Î Â Δ Úº Á Õ «Â πapple Õ È Δ Áº Õ... ÓÀ ÍÂ Δ ««Á ØÒØ «ÚΔ È Δ Ø Õ fi «ÁÈ Í«Òª È ÓÀ Áº«Δ «apple  ÿapple «Âª Óπø ºÒ ÏÀ ΔÕ «apple ««Â ÏΔÓ apple È ØÚ Õ Íπº «Ò, Δ ºÒ? «Ò »apple Í È, ±ø Ë Δ È Δ?... ÏÀ «ÿ»appleδ «Õ Î apple ««øá Òª º Òº «Í «ÂÀ Ú «Û Ó AB

8 ÈÙ Ø«Δ, ÚΔ Ò««Õ  appleδ Óª...  appleδ ÌÀ...Õ... Î apple μ º Òº «Í Õ Í«Òª ª ««apple Ï Úª º ± Ï ÏÀ «apple Õ Íapple Á Ó appleè Òº ª «appleωò Í Á ÍΩÛΔ ª Âapple «Õ Óπø ÚΔ È Ò Δ «Õ ÂÁ ÒΔ Á Óπø«ª È ÍπºÂapple ÎÛ «Ò Õ ÍπÒ ÏπÒ Ê Ì «ÁºÂ Õ appleδ apple Â Ú Ò Â «apple ª Ï Í ÂØ «È Ø«Õ Ú apple Ê Ó ÈÂ È Ò Δ Í Á «Ò «Õ... ÓÀ «appleδ ÿ È Ô Á Δ Á Î Â Úº Ú ÒΔ ºÒ apple «apple ΔÕ Á Һ Á ÁappleÁ apple øó appleè Ø È Δ Δ «apple Â Ï apple ÂØ «ÓÒ ÍÀ Ï««Δ ª Á ÈÙ Δ Ú È Óπø ÁΔ Ó È«Ò Øapple ÚΔ «Ú Û Δ ΔÕ Í Ï Í ÍÀ Á Ò Δ ÚºË «Âº Δ ª Òª º  ÓØ Δ Ó apple Ó appleè Òº «Í Õ Ï Í Í Íà ÚΔ À Îø Á ÍÀ Δ ÏÀ ΔÕ ÍÃΔÂÓ Âª ÚΔ Ó apple ØÒ Í«Òª ÍπºÂapple Á πòó Á Áπº appleø Á  Πapple ÁΔ «Ú ÛÁΔ «Â, Á «Ú  Øapple πº ª Ï apple «øâ appleá apple«øá ΔÕ ÓÀ «fi «øá Δ «««ÏappleË ÙappleÓ Ï«Õ... ÓÀ Àapple È Ø ÍÃΔÂÓ Ï apple Ø Á πøá «Δ ««Óº Δ- ø Ø««Á º Δ Óπº Δ Δ. ÍΔ. Δ. Á apple - ØÒ apple Δ?» À ÎÀ apple ÙÈ Á apple appleó ÒΔ apple Δ?...ÂÁ Ó apple ÓÈ ÁΔ Â Â ÈÁ ÈΔ ΔÈ ÁΔ ºÒ ÚΔ ÁΔ ΔÕ ÍÃΔÂÓ Â Á Δ Ï Õ Í Δ Áº Á Á Õ ºÒ ÁΔ Á ÓÈ Ø Δ ø È Δ Õ Ó apple È ÒØ ÚºË ÔÊ appleêú ÁΔ Õ Ó apple ÓÈØ«Ú«È ÓfiÁ Õ ÂÁ Á Ó apple ØÒ Á ª Ï» Á Ï appleø Δ «È ÈΔ ÁΔ Δ Û ÒÀ Á Õ Øapple È Δ Âª øó appleè Ú ÒΔ Ó Ò Âª «Â Δ Δ È Δ Õ Á Ï Δ Ú Ú ÒΔ Í»appleÏ ÿapple «ÁΔ ºÒ Áº Á Á Õ ««ÁÈ Á ÎØÈ «Õ π «Â Ó»appleÂΔ «ÏappleË ÙappleÓ ÂØ ÏØÒ «apple ΔÕ ÓÀ Òº««««ÁÈ «Ø Δ ΔÕ ÓÀ ÒºË Ú ÒΔ Ú Ò ÙappleÓ «ÓÒ «Õ Ù Ó Á Ú Ò ΔÕ apple Δ Â Ï πâ Á ÏÀ ΔÕ Íapple «ÏappleË ÂΔÚΔ ª ÏÀ Δ ª ÈÕ ÓÀ Òº«««Ì ÓΩ ÁΔ Δ apple apple È Õ ÓÀ ºÒ Á ÏÛ Áπº Òº ««ÏøÁ ÿappleø Ï ÿapple Ø È Õ «Á ÿapple fi È Δ Ï«Ø Õ «ªÌ Ú Ò Ø Δ Δ È Δ Ø Â Ø Δ ÿapple«á ª ÂØ appleπº Ê ÏÀ Õ ÿappleø Ï ÿapple Ø «ÏøÁ π ÈØ Ï È Ø!... ÓÀ ÿapple Ï apple Ó Ì appleâδ ª Úª Ì Úπ Ø «Õ ÍÃΔÂÓ Ï Úª º «Ó«Ò Õ «Ú «ÚÁ Ø πøá Õ... Íapple Á ÓÀ Á ª «ÁȪ Ï Á Î apple «Âª ËπºÍ Á ±Ò ÍÛ ÁΔ ª ÛΔ ª ÁΔ ÈÚΔ Ú ÈΔ Â Ó Áapple ÁΔ ÈÚΔ «Ú Δ Í Â Δ ÁΔ ª ºÒª appleá «apple Õ «ÏappleË ÙappleÓ Á Øapple Ú ÈΔ ª Ï apple Ï πâ ºÒª Á Í Һ «ΔÕ Í Óapple È Ò apple«øá ÏØˇ Ïπº «º appleª appleè Òº «Í ΔÕ Á Δ È Û ÁΔ ÁΔ Áπ È Â ÍΔ apple Δ Âª ÓÀ Í Óπø Ï apple Áπº È Ò Áº Òº «Í «ÁΔ ÂÈ Â È٠ͺ  Һ ªÁΔ Õ appleø Δ Ò Δ ÏÒ appleø Δ ª Á Î apple Ò ÍÀ Á Õ... Óπø ««ÁÈ ÏÒ appleø Δ ª Ú ÒΔ Í Δ Ú Ò «Ò «Ú «Δ  «ºÒ Áº «ΔÕ ΔÂ Ï apple Á ÍÃÀ Ø Á øó appleá ΔÕ ÓÀ Ùº Ø««Óπø Ï Í «Ú Ò Δ «ÂØ «Ò Ó «Ò «Ø Õ... ÁØ Ï Í ÁΔ Ï Ø ÚΔ Ø, ÒÀ «ØÚ Õ ÍÃΔÂÓ Á - Á ÓÀÊØ ºÊ Ë apple Ó ÒÀ Á Õ ÓÀ Á «ÁøÁ Õ fi «apple «Íº Ø ÓØÛ Á Á ΔÕ «Ú apple È «Á ª Δ «, ÓÀ  apple ØÒØ ÍÀ ÒÀ º Õ ΔÁ È Õ... ø À apple, π Á Á, Î apple ÓÀ ÌπºÒ Úª Õ... ÁΔ ºÒ ÂØ Òº««ÁΔ ÒØÛ Ì appleδ Õ Á ÓÀ Ï» Ø«Ò Âª «øá «Ω ÎÛ Á Õ ÓÀ Í ª Á ÁØ ÈØ «ÁºÂ ª «øá, Ò «Øapple Á Á Õ... Ô apple Óπø Ó Á ΔÕ ÓÀ Ú Á apple «ªÕ ««ÁÈ ÍÃΔÂÓ È Áº««È Í Ï Á apple appleπí Á Á Ú Á ΔÂ Õ «ÂØ ÎÛ Á Á È Õ... ÓÀ Íπº««ÈΔ Δ ÒØÛ ÍÀ Δ? ª «øá, Ô apple È ËÓ Δ «ÁºÂΔ «ÓÀ È Δ Á Úª ª Í Δ «ÈΔ Ú Á Ú Õ... Á ÓÀ Á apple Á Ó «Âª «øá, ±ø Ø,  apple Óπø ÔØÂΔ ÂÀ «ËÓ Δ Á Ú Âª... Î apple ̺««Îapple Ȫ?... ÓÀ ÁΔ ºÒ Ú È Òº Õ «Øapple ÓΩ Â Á Óππø È ÍÀ ÒÀ Ò Δ ÓªÁ appleª ÁΔ «ÛΔ È Ò «Ú apple ÁΔ ËÓ Δ ÚΔ «ÁºÂΔ ΔÕ ÁØ Âª ÍÃΔÂÓ È ««ÁºÂ Δ «apple ÒÀ Á Óapple ΔÕ Ò ÍÃΔÂÓ πøá Δ «Óπø «Ú apple ÒÚ, «È Ò ÚΔÕ Ïapple È ÈΔ apple Δ ÈÙ º Á Ú Õ ÓÀ «Â Ó»appleÂΔ ÙappleÓ Î apple «Âª ÍÃΔÂÓ πù ΔÕ È Ó apple «Â Ò Δapple Á ÍÃΩÛ Ú Â ÙappleÓ Ï apple «ÚËΔ Ò Â ÙappleÓ Á Ïπº«ª Ï apple Ó Ò ÁΔ Δ «-Ô ÂzΔ «Ò Δ ΔÕ Íapple ÊØ Â apple πøá ΔÕ «Âª ÙappleÓ Á ÓÀÈ apple Ùapple ÏΔ Ø Ó Á ÏØÒÁ Δ Â Á» apple«ïáò ±Ò ÍÛ ÍÀ Á ΔÕ ±Ò ºÂ  ΔÕ ÍΩÛΔ ª Û È Ω ΔÕ Û ªÁ Δ Âª μâappleè Ω ΔÕ ÙappleÓ Á Óapple ß ΔÕ ÿπº ÍΔ ÚΔ È Δ Δ Á Á Õ È Ò apple«øá Ïπº ÏØˇ ΔÕ º È Ò Ø Δ ºÒ Δ È Δ Δ Â appleáδõ ««ÁÈ «Øapple ÙappleÓ Á ÏøÁ ÓπΠappleº Ò Δ ««Õ ÏøÁ ÈÚª «ÏappleË ÙappleÓ Ò πøá ΔÕ Á È º apple «ÏÒ«ø È Í Ò Δ Δ, π «ÂøÈ Ï apple Ïπº«ª ÁΔ ÒØÛ ΔÕ «È ª ÁΔ ª ÎØ Ø ª ÍÚ ÚÒÀÂØ ÍÀ º apple Õ ÍÃΔÂÓ Ê «Ò «Õ ÓÀ Ê ÚΔ «ÓÒ «Õ πù ΔÕ appleø Δ ª Í Ú ÒΔ Ú Ú Ø Δ Â Ú È ΔÕ Á ±Ò ÍÛ Á ÁØ Ïº ÈÕ ÍÃÏøË Í Δ ËΔ «øá Δ Íapple ÍÃΔÂÓ fi Øapple Δ «Á Á ΔÕ... ÓÀ Á» Δ Ú apple «Âª ÍÃΔÂÓ ÍÃÏøË ÂØ Áπ Δ ΔÕ ÍÃΔÂÓ «Ò ÍÛ È Á øó È Δ Δ appleè Á Á Õ Á Δ «ÙappleÓ Ò Δ øó appleøõ ÍÃΔÂÓ Íà ٠ª Á Íapple»Î ÍÛ apple ÍÀ Ó ÒÀ Á ΔÕ Δ Á ««º π È Í Óπø Ú Â appleº πøá ΔÕ Âª Ø Ï ÂØ appleø Δ «Ò apple Õ... ÍÃΔÂÓ «ºfi ÍÃÏøË «Á-ËappleÓΔ Â Ú È ÂΔÚΔ Âapple Δ «øá ΔÕ Íà ΔÈ «ÙÚ Ó Áapple ÚΔ fi» Òº Á ΔÕ ««ÁÈ ÍÃΔÂÓ ÏΔÓ appleδ ÁΔ ÒÂ Í ÏÀ ÒÀ Ó apple ÿapple «Õ Á Í apple Ï ΔÕ ÓÀ Íπº, ÓÀ π «ºÊ Úª?... «apple Â Ó apple ÿapple º πøá ΔÕ ÓÀ apple «««Â «apple  ÍÂ Ò È ÒÀ ÍÚ Õ ÍÀ «apple «Á appleº «Õ ÓÀ apple  Á Ì Ò appleèδ ÍÀ Δ Õ ÓÀ ª «ÛΔ Ω«Δ Ø Δ Ø Ø Δ, «ÍÂ Ò «Ò Ò Δ ÓÀ Í Óπø Ì Û Í Δ ÍÀ Δ Õ Î apple Óπø «fi» Â È Ò ÁΔ ÓªÕ... «ÚΔ apple Δ ««Â Ó apple ÿapple È Óapple Ú Õ Î apple ª Óπ ΔϪ Δ ÍÀ Δ ª È Õ... ÓÀ ÓÒ ÚΔ ΔÌ È Ò Í AC AD

9 «Èº Ìapple ØÒ ÁΔ ª Á ÓÙÚapple Á «ÁºÂ Õ «øá «Ó appleδ ÓØÍ Í ÿapple appleº ÒÀ, Óπø Ú ÓÀ ÒÀ ÒÚ Õ... ÓÀ ºÒ Ò Δ ÚΔ «Â apple È Ø«Õ ÓÀ apple Δ ««Íº Ø Óπø ÓØÍ Ó Ú Âª Ó apple ØÒØ fi Ó Û ø ÏØÒ Ø Õ Î apple ÍÂ È Δ Δ ÏØÒ Ú Õ... ÍÃΔÂÓ «Èapple Ù Ø ÏÀ  ÓØÍ ÒÀ «Ò «Õ fi «ÁȪ Ï Á Á ÎØÈ «, ÓÀ Í Íπapple Ù«apple Á «ÏappleË ÙappleÓ ÏÀ ªÕ «Á ÓÀÈ apple Ó apple Ø Ìapple Á Ó ÂΔ «Èº «Ò Õ È ÓÀ Ì fi ÓπΠapple Óapple Á «ÁºÂ Õ appleø Δ ÁπºË Ì fi ÚËΔ «ÓÒÁ Õ apple»òâ Õ «Âø Δ Õ ÓÀÈ apple apple Ë π ÓΔ Õ Ê Ùapple Ï Â ÓΔ ÁΔ ÓÈ Δ Õ Ó appleδ Һ Á ÁappleÁ Âø appleá Õ πappleè Ω Õ ÎØÈ appleè Ò Δ Ï apple Â È Δ πøá Õ Á Û Ó apple Õ Ê Ïπº Δ ª ÚΔ È Õ «ÁØ Ú Ú π Δ ª È Õ Ú È È Δ, Δ È Õ «Ú apple Ó apple Óπø Á ÁØ Â ÍπÒ Î apple Á Íπapple Ù«apple Òº Ø«ΔÕ ÓÀ ÁΔ apple ÍÃΔÂÓ «ÓÒ «Ò «Õ º Δ Á «ÏappleË ÙappleÓ Á  ΔÕ ÓÀ μâapple ÓÀÈ apple «Ó«Ò Õ ÍÃΔÂÓ Á appleø Ï Ï «Õ «Ú ÓÀ Á ØÒ º «Õ ΩÓÈ apple»ó «ºÒ Ú Òª È Ò ÏÀ Δ ÚΔ Á «apple ΔÕ ÁØÚ Ï Úª ØÒ «ÓÒ Ï Ø Ï Ø «Õ π ÏºÒ -ÏºÒ ΔÕ Óapple ø ΔÕ appleδ ª»Òª  ÒΔ ª Ú Ò Ï»«ª Ú Ò Õ Íapple Áapple Ø Δ ÏØ «Δ ΔÕ «Ú Íπapple Í ΔÈ Ó apple ºÍ«Û ª Â Ï Δ ª Ú Âª Ø ÁΔ Õ «Íº «Ï appleδ πò ÁΔ Δ, Ï πâ Úº ÓÀÁ È ÚºÒÕ «Ê «ÊÛ Ï«Ø«ΔÕ Ó apple Íπº  ÍÃΔÂÓ È Áº«, ÊÛ Â Ó«apple ª Á ø apple appleá È ÍÃπÏøË Õ apple Ó ΔÈ ÁØ Ó Δ«È ª Ø Δ È Ø Δ Óapple ªÁ Õ «ÏappleË ÿapple Á appleó appleδ πº ÊÛ Â appleº λ Á Á È Õ «Ú apple«øá Ïπº È Ò ªÁ È Â apple Í ÓπÛ Á È Õ ÓÀ «Ï appleδ ÏøÁ Δ appleº Á ªÕ ÛÁ ÓπappleÁ Á Ë»ø  ÏØ ÂØ Ï Ò ΔÕ... Î apple È πøù Ø Áº«, Íà ٠ÂØ Ø ÍÀ «ÓÒ Δ, È ÒØ ÚËÕ «ÒÀ «Ò πºò  appleõ... È Óapple ÁΔ Ï appleδ À Á πò appleº«ø«δõ π π ÍÃÏøË ª ÂØ ØappleΔ Í Δ ÓΔ Ëapple ÒÀ Á ΔÕ «ÎΩ Δ ØÒØ «Ú Δ ÁΔ ÏØÂÒ Ó Ú ÒÀ Á ΔÕ «È ÈΔ Â º appleº Á ΔÕ Ú -Ú øó ºÒ «Í ΔÕ... fi ÍÀ Óπø Ø ØÛ- ØÛ appleº Á ΔÕ ÊØÛ «apple Ï Á ÁØ È ÈΔ ª ÁÒΔ Â ÁπºË ÒÀ Δ ªÕ ÓÀ ÚΔ Á Δ ªÕ ÍÃΔÂÓ ÓÀ Í º ««ÛΔ Ú È Δ, Á Ï apple  apple Δ «Ò?... ÓÀ Òº«««Âª È ÈΔ ÁΔ ÒØÛ È Δ, Íapple «Á Áapple ºËΔ ÁΔ ÁΔ «ÛΔ Ìπº ÏÀ Δ Ø Δ, «Á ØÒØ «ºÒª apple apple Δ Õ... Á ÒΔ Ú Ò Ï» º Ø ÁΔ «ÛΔ ÚΔ È ÈΔ ÒøÿÁΔ, «ÏØÒ ÍÀ Á, «Ú Õ... ÓÀ Δ Úª «Â apple Ú Â Ó ÛΔ È Δ Õ ««ÁÈ Óπø ÍÀ Á Ëapple «Âª Óπø È Áapple È ÚÛÈ «ÁºÂ Õ Ï Í È «, ÓÀ «Í Òº Δ Õ appleóδ «À, Í Δ «Í Á Õ... È Í Òª Øapple º «ÁºÂΔ ªÕ Ï Í appleø Á ÓπÛ «Õ ÙappleÓ Á Ó «apple ÓÀ «ÓÒ ÚΔ È «Õ Ú Ò «Ø«Âª Í Δ ËΔ ØÒ Î Ú Û «Ò «Õ Á Â Í «Èº Ìapple Á Ò Ò Íπº ÁΔ apple ΔÕ ÍÃΔÂÓ Á «Ò Δ «Ú apple È Ù apple apple Ó È Ò Ú Õ Íapple ËΔ È ÂΔ È Ù apple «apple «ÁºÂ «π ÚΔ Í Ï Í Á  ÙappleÓ ÁΔ Õ AE Δ Â Øapple Íπº Á È «Â apple «Í «ºÊ apple«øá? Δ Áº ª ««ÔÂΔÓ È «ÁÈ º Á? Î apple ÍÃΔÂÓ È ÓØÏ ΔÒ ÒÀ «Ò Õ ÒºÂ Á ÁappleÁ Á Ï È È «apple Õ ÂΔ ΩÊ «ÁÈ Ó apple È Ò ºÒ Ø ªÁΔÕ ««ÁÈ È Áº«, Δ Δ È ÈΔ»ÒΔ «ÛΔ Í«ÒΔ Ú apple ºÊ ÎÛÈ Â «øáδ Δ «ÓÀ «Ø «Δ ª È ÈΔ ª Úapple Δ È Δ, π Í Δ Û Ó apple ªÁΔ Õ «øá Δ «Û øó ÓÀ È Δ Δ ΔÂ, ÚΔ apple Ú «Ò Õ... ÈΔ «Í appleδ È ÈΔ È Δ ÒºÌ Δ ÁπÈΔ ª  Õ... «Â È ÈΔ Â, ª ΫappleÙ º  ÒÂΔ È Ò appleºï Á ÿº«ò Ø«Õ... ÓÀ ÍÀ Á Á ª, Ú Ï Á Á ÁΔ Õ ÓÀ ˺ È Ò Á ÏØfi Í ÍÀ Á È Õ... ÒÀ Δ ±,  appleδ Ìapple ΔÕ Â±ø ºÒ appleèδ ±?... ÒÀ Ó apple Ô apple ÏØÒÁ, ºÒ appleõ ø È Õ Ò, «appleδ Ò «Á Õ... ÍÂÒΔ Â ÓºËÓ «Δ Ú π ÁΔ, appleδ Ò ΔÕ... ÁΔ Ú π ÓÀ ÍÂ È Δ «Û È apple Í ΔÂÓ Á ÿapple øó appleè ÁΔ Â apple πíâ ËøÁ appleè Ú ÒΔ Ó Ò Ô Á ΔÕ «ÛΔ appleδapple ÂØ Âª º Δ º Δ Δ, Íapple Á ÓÀ Òº Á πøá Δ «Á «Í Ø ÏØ ÁΔ ØÚ ΔÕ «ÁΔ ª  appleδîª appleá È Δ Δ Êº Á πøá Õ π «øá, Ó Ò Δ Δ? ͪ ͪ ± ÚΔ È Δ Õ «ºÊ «Â appleδ Ìapple Δ!... ±ø ª Á, ÍÃ Ó Í Δ Ìapple Δ,»ÒΔ! Ìapple Δ ª Òº Ø Δ ª, «Á Úapple Δ È Δ Ø Δ º Â!... π  «Ø «ÎÒÓΔ Á ª,... È Â apple Ï Ó»ÒΔ, È Ó apple Ï Ó...Õ Î apple Á ÎØÈ fi «ÁȪ Ï Á ªÁ Õ «ÈºÂ ÈÚΔ Δ πè «ÓÒÁΔÕ Áº Á...»ÒΔ Á ÿapple «ÓΔapple Óapple ÚΔ apple«øá Õ Í«Òª ÙappleÓ Δ apple«øá ΔÕ π «Á ÿapple ÚÛ «Õ È «Á ÿapple ͺ Óapple Í «Ò Õ «Á Óπø Íπapple ± apple ÒÀ «ÁºÂ Õ Á Ê Øapple Ø Δ È Δ Õ «ÓΔ Á apple Õ «øâ «Á Ï Á ÁΔ «Á Á ÙappleΔ ªÌ Δ Õ»ÒΔ È Ò appleδ ª ÓΩ ª appleá Õ Ï Δ «øá Õ appleºï Δ Õ... Ï Á Í«Û π«â»ï»appleâ Õ ÍÀ Ë Ò ÁΔ ÓÁÁ «Á ª ÁΔ ÚΔ apple Á Á Õ»ÒΔ È º appleø Ò «ÁºÂ Õ...  apple ØÒ Ø Δ π Á Â È Δ?... º ÁπÍ«apple Δ Âª ÓÀ øïò Ò Δ «Í ΔÕ ÓÀ Ø««Óapple «Â «Ø«Õ «ÍÀ«ª ÁΔ ÒØÛ ØÚ ΔÕ Íapple È Δ, ª ø Δ Ò Ó apple øïò ÚÛ ΔÕ º Ø appleºï È «Ó apple apple «ÁºÂΔÕ Òº Δ ÓÀ ÍÀ «Á ª, Íapple ÒÚ È Õ ÓÀ ˺ È Ò Á ÏØfi Í «ÁºÂ Õ Ò Ó appleδ ÌÀ Í»appleΔ Ø Δ, Úº ΔÕ «Èº «Õ ÓÀ apple ÒÀ «Õ... º Áº ª, ÓÀ Ø Δ Áπº È Δ Ø«Õ apple apple ÓπÛ Õ π ÓÀ ÌØ Â È Δ Õ Ô apple «Á apple» È Δ appleáδõ Ïapple apple Ì Ú Δ apple«øá ΔÕ ÚΔ Í»apple Ø «Õ Ó apple ««appleùâ Á apple apple ÓÀ ÒÀ «Õ ÓÀ È Δ Δ πøá Õ apple Ú Ò appleø ÁΔ ª ÚÀ Í ÁΔ ª È ÈΔ ª ÓÀ Òº Δ ª, «È ª ±ø ÎÎ ÈΔ ª «øá πøá Õ appleáδ ªÕ Ó apple Á ΔÕ Óapple «Ø Óapple «Õ Ó apple π Ø Δ ÒÀ Á Δ È Δ Δ ÏøÁ È ÒÕ... π «ÓΩ Â «ÁÒ È Δ appleá Õ apple AF

10 ÚΔ «Ó ʺ ªÁ Õ Â±ø ºÒ Δ È Óapple Õ»ÒΔ π Δ Õ apple Δ Â» ÒªÁΔ Õ «øáδ, ÓÀ Á  appleè «Á Õ ÓÀ Á ºÊ ÎÛ ÍÀÈ Ò Áº«, º Û Ï Õ... Á ÓÀ ª Ó«fi Δ ««øá Δ apple πº ªÕ Δ Í Δ, «Ω ÚΔ Ø È Õ ÓÀ È «Í apple «ÓÒ Óapple, Á Ø«È Δ ΔÕ Òº Á Δ «π ª Ϻ ˺ apple«õ  Πapple ÓΩÂÕ ÓÀ apple fi apple - apple Δ πºfiá π Õ... π  «ÁÒ appleá «Óapple Δ ÚªÕ ÁπÈΔ Øapple ÂØ ÚºË πùδ «Ê «ÓÒ Δ?... ±ø Àapple È ØÚ «appleδ Óapple ÓÀ ÍÂ È Δ «ÛΔ-«ÛΔ øáδ Ó ÁΔ È ÈΔ Á ÂappleÒ ÒÀ Á «apple ªÕ «... «ÓÀ ««ÁÈ «Í apple È appleª ª Ó apple ÂappleÒ appleè Òº ÍÀ ÁΔ Õ Ïapple Δ Ï «Δ «appleºï È Õ ÓÀ ««ÓÒ π appleºï Ó È Òº «Í ªÕ Ú apple «Íπapple Ó ÂΔ «Ó«Ò Õ ÓÀ «Ò  ÈΔ ºÂÚ Á Á Ó ÚΔ «ÓÒ Á πøá ΔÕ È Á ÚΔ Ì Úπ Ø ºÒ È Δ Δ ΔÂΔÕ È apple Δ Â È Ë appleó ºÒª π ÌÛ ÁΔ ª ÈÕ Á «ÁzÙ Δ Ø Ó Ù ºÏ ͺ Δ Ø Ú Ò ÏøÁ Á «apple Õ π ÙappleÓ ÁΔ «Â Á Â Û ÓØ apple Õ... ÓÀ «øá, «appleπºí Á Ê È Á ÚΔ Õ Î apple ÓΩ ª appleá apple«, «Ú Óapple Δ! fi «ÁȪ Ï Á ÍÃΔÂÓ Ó apple ÿapple Ëapple «Õ È ÈÚ ºÍÛ Â ÈÚ Ï» Í Ø ÈÕ È Áº««««ÏappleË ÙappleÓ Ú «Ò ª «ÁºÂ È Õ ÓÀ ª «ÓÒ apple ÓΔ ÂΩapple  «Δ, Íapple Ï πâ «ÓÒ Âª Í ÍπºÂ «ΔÕ Á ØÒ Ø «ΔÕ ÍÀ Á «ΔÕ Î apple È Áº««Óπø ÙappleÓ Òº «Í Õ ÓØ Δ Ó «Ó Á Õ ÓÀ «ºÊØ «Á ª? ÁΔ ª ÚΔ Á Õ ÓÀ «, ø π «± Á ø «apple Õ... Á ÓÀ Íπº««Óπø Í Δ Óª È Δ «ÓÒ «? È ÚΔ ÍÀ ØÛ appleº Ø? ª ÍÃΔÂÓ È ÓÀ Í Δ ËΔ Á Í Δ Óª «ÓÒ ÁΔ ºÒ π «ÁºÂΔÕ ÚΔ Í Δ Óª «ÓÒ Δ ΔÕ Óª È appleωˇ Í «Δ ««Ø Δ º Δ Ò Δ Õ Ó apple ª ÁØÚ Ïº  ÓappleÁ «ÁºÒΔ Á πapple Δ Á «º «ÚappleØËΔ Áø«ª Ó apple ÈÕ... ËΔ ÍπÒ ÂØ appleáδ ÓπÛ Δ ΔÕ Á» ÂΔ «ÁÈ Í ΔÂÓ Á ÎØÈ ªÁ Õ º À Ø «Õ º Ø «Õ ««ÁÈ «øá, ÍÃ Ó Ó apple «ÁÒ appleá, ÓÀ π Óapple ÚªÕ... ÓÀ Íπº««Δ Ø «Âª «øá, «Ø ««Á Δ Á π Á π «, ÂØ ÚºË È Δ fi Ø Á Õ... Ô apple ±ø Á Ú Δ Í Δ Ìapple Δ»ÒΔ Õ ««ÁÈ Ó apple ÚΔ «ÁÒ apple «Õ ÓÀ Í ΔÂÓ ÎØÈ apple Î apple Í Óπø Á ÁØ Â ÍπÒ Î apple ÁΔ apple ºÒª appleá ÍÃΔÂÓ Á ÙappleÓ Í πø «Õ È Í«Òª Δ Ì Áº«Ø«ΔÕ Ó apple apple«ú  ÚËΔ Óapple Á ÍÃÏøË ΔÕ... ÁÎÂapple øó appleáδ «Ø Δ È ÈΔ ÓÀ ÍÃΔÂÓ Á Óapple  ÒÀ ΔÕ «Ú Á appleèδ ÒÀ ÒΔ ΔÕ Á» Δ Δ ÚappleÁΔ Ú ÒΔ È Ó apple Ò Δ Úº  Ππêapple Óapple ØÒ «ÁºÂ Õ «ºÊ Δ apple Ú Ò Úº Ï Ê apple»ó ΔÕ Ó ª apple Δ ª È Â Δ. ÚΔ. Òº Ø«ΔÕ... Ó appleδ ÀÈ Á Ú Ï ÍÃΔÂÓ È Áº««È Δ, «È Δ Õ È º «apple Õ «Ú Û Òº Ù ÈÁ apple ÎπºÒ Ï»«ª «Ú apple ÍΔ «Á ª ÓÀ Ú ««ÁØÚ Í Δ Úappleª«ª Í Ó«apple ª º Ó Ïπº  Ïπº Δ ª ÏÀ ÈÕ apple Í AG πºí ΔÕ ø Ú Ò Óapple ÁΔ Ïπº Δ Ó ª apple Δ Ó apple Û apple Á ÁΔ ΔÕ ÍÃΔÂÓ È ÓÀ Áº«««««ÁÈ Ó apple Óapple Áπ ºË appleó appleè ΔÕ ÓÀÌ Áapple «Á ºÊ Î apple «Ò Õ «πºí apple ΔÕ ÓÀ Î apple πøó Ò ΔÕ... ÁπºË appleó apple «Ï apple «È Ò Òª º Òº Í Δ «ÚΔ Ò ÁΔ Ó apple ÂÍ Ìø apple «ÁºÂ Õ... Í Ò «Δ ÁΔ ºÒ Á Ø Δ ÂÚ apple È Δ appleá Õ ÍÃΔÂÓ Á Óapple øá ΔÕ ÏºÂΔ Â ÚΔ È apple ΔÕ Δ ª «ºÒappleΔ ª Í Δ ª ÈÕ Ó apple «Δ ºÊ Ò ÚΔ «ÁÒ È Δ Δ appleá Õ ÓÀ «appleá «apple «Â»ÒΔ «Û»ø Ï«apple øó appleá Δ, «Û ÓÀ appleø ÀÒΔÎØÈ Â Áº Á apple«øá ΔÕ Á Ï Ê apple»ó Ï apple «Èº Ò«Á ª Δ ÓÀ øá Δ Â ÏÁÏ» Á ÓÀ Í ÏÀ πº ÈÚ Óapple «Ò «Õ Δ ØÎ Â ÏÀ ºÒª appleá apple Õ fi «apple Ï Á»ÒΔ ΔÕ ÒΔ Í Â ÒΔ Ò ÁΔ Ó»ø ÓºÊ Òº ÁΔ ø Δ È ÈΔ ΔÕ Á ÏØÒ Â øó appleè ÒΔ ΔÕ ÍÃΔÂÓ Á øá Óapple  «Ò Á «Á Á ÓØ Á Ó appleº πò Â Ï Δ»ÒΔ ÁΔ ø Δ ΔÕ Íapple ÓÀ ÍΔ Á fi «Ò «Δ Òº Í ΔÕ «Âª «ºÊ Ï Δ Δ Δ Â Á» ΩappleÂ È Ï Δ Δ, «ÛΔ ºÂ ÈΔÚΔ Â ÁΔ Δ Â Á» ÍÃΔÂÓ Â «Â øá ÂØ øá øó apple ÒÀ ÁΔ ΔÕ Á» «ÁÈ ÓÀ Ú apple Δ Ëapple Ú ÒΔ Ï ÎÛ Ò ΔÕ... fi «ÁȪ Ï Á ÍÃΔÂÓ Á ÎØÈ «Õ ÁΔ ª ÂØ ÏØÒ «apple ΔÕ Í Áappleª «Ó ª  «Áº Á «apple «Ïπº«ª È Ò Óπ «Ú apple Á «øè ΔÏ- ΔÏ Â appleï Ø È Õ ÍÂ È Δ ÁΔ ª ºÒª «øè º  «øèδ ÒÍÈ ΔÕ π ÍÃΔÂÓ «ÏappleË ÙappleÓ μ ºÒ Õ ÁΔ ÍÂÈΔ Ù«apple Á «ÍÂ Ò ÈΩ appleδ appleáδ Õ «ºÊ È «Ò «ÁºÂ Ø«««ÁºÒΔ Á Áø«ª ÁΔ «ÚËÚ Õ Á ÍÂΔ ÍÃΔÂÓ «øÿ Áø Δ ª È Ó apple «ÁºÂ ΔÕ... ÍÃΔÂÓ Á apple«øá Õ Ø Δ º Ú Ò ÍπºÂ Á ØÒ È Δ Õ Δ ÂØ º Á π ª Ï apple  Á «Ú Ï apple Ø Á appleú Õ apple Δ Á ÍπºÂ πøá, º ÚΔ Δ ªÁ Õ ÍÃΔÂÓ È Ó Øapple È Δ «Ω Ò apple Ú Õ «ÏappleË ÙappleÓ ÍÃ Ù Ò Δ Íapple»Î ÍÛ Á Â È Ú Á appleá Õ «ÁÒ apple ª Í Δ ÓΔ «Ò Û Á Õ ÎΩ Δ À ΔÈ ÂØ Ó Ú Δ «Ú Δ Á ÁØ ÍºÀ Ò Á Õ Â»ÒΔ È Ò ÒÍÈ ÒØÒª appleá Ω ªÁ Õ π ÓÀ ÁΔ «Øapple Δ «Ò ª, «Øapple Õ Ó appleδ ÒÍÈ ÁΔ ΔÚÈ Δ Á «appleø󪫫â Ï««Í Õ... «Ì Ú Á ÚΔ ØÚ ª È Õ Íapple Ó apple ÓÈ «øá «««ÁÈ «Ú «Á Íπapple Ù«apple ØÚ Õ È Ò ÁΔ ÍÂÈΔ ØÚ ΔÕ ÁΔ ËΔ Â ÍπºÂapple ÚΔ Í πø Õ... Ì º Ø Õ appleºï apple «È ØÚ Õ «Á Ò Δ Âª ÍÂ È Δ «Ø «ØÚ, Ó apple Ò Δ Ï πâ «Ì È «ÁzÙ ØÚ Õ 0 AH

11 ϺÈÙÎ Á ÎπºÒ ÏΔapple ÌπºÒapple / Íapple «øÿ «ºË» Íapple «øÿ «ºË» Ȫ Δ appleª «Ú Ø À Ø Í «Â «appleû Â Ò È È Ò Ó Ø Èª ÁΔ Ò Í Ò«Á ª Â Δ «Ò ÂØ ø Ø appleá È Â Í º Ø ÚΔ ÍappleØ Á È, «Ú Í Δ ÓappleÊ È apple Ø Δ apple È Δ apple««áºâδ Δ πøáδõõ ø Δ Î Ò ÁΔ appleè ÂØ Í«Òª  ÁΔ «Óº Δ Ùº apple Úapple Δ Ï ÒÀ Ú Ò Â ÏΔ Í Ó «Úø -ÚÒ «Ú ª ÂØ apple«â ͺ٠-«ºË apple º Ú Ò «È Úª Íapple ø Δ Δ ÁΔ appleè ÂØ Í«Òª «ÚÙ -Ú Â± ÁΔ Óπ øóò  ÚΔapple ÓÈ «Ú ÒΔ ÒÀ Á À Â Ì Ù Ó Â apple È Á apple»í Í Δ ÒÍÈ «Ú ͺ٠apple ÒÀ Á ÀÕ «ø Ò Δ È Δ»fiÚ È Í Â Δapple Óπ  «Â-Í apple» ÚΔ ÀÕ Á» Ò ª ÁΔ ª apple È Úª Í»appleΔ Âapple ª πºì ÍÛ Á À  «Èappleͺ Ø Ò È Ò Í ΩÛ «Óº «Èº Δ øïøëª Í»appleΔ Âapple ª ÒªÌ «Á ª apple È Á π Ω π Í Á ÀÕ Â Î apple Í Δ «ÓπÒª Íà «Ù appleè «Ú ÚΔ Ø Δ «fi È Δ «Á Á Õ ÁØ ÓÀ ««Â ÓπÒ Â Ò Δ π«, Á «apple ͺ Ó apple ÓÈ «Ú ÈÕ È Í Δ Δ Ò Â Âª ÌappleÚΔ fi  Íπ Δ Δ Ó ÒΔ Δ Â Δ appleª Ï apple ÚΔ Ï «fi Ø «Ú apple ÍÃ Õ «Â ËÛ ÏøÁΔ ª ÂØ Áπ Δ ÚΔ À  «Èapple Ù ÚΔÕ apple «Ò Δ ««ÏΔÓ appleδ Á «Ù apple ÚÒ ÒØ Δ È Δ Ò ÚΔ ÈÕ Á Ø ªÁ «Á» Ò ª È ÒØ Úº Δ Ò Δapple «º ÁΔ Êª Ȫ ÁΔ ª Ò Δappleª Ó Í Δ Ò Δapple Úº Δ «Á Á π  ÔÂÈ appleá ÈÕ «ºÒØ ÚΔ Á Ø ªÁ À «Ï πâ Ò Í Δ apple È Ï apple «ÈappleØÒ Ú«Δ π È Á Δ Ú È È Â «Â Δ Á «Èappleͺ Ø Áº ÚΔ ÏappleÁ ÙÂ È Δ appleá Õ «Óπº Δ «ÚË Ò Ú «Ú ÒÀ Ú ÒΔ ÒØ È Á ÁΩapple Ó ÍÂ Ø Ó appleø Í ÏΔ «Â Á «ÍÛ «Ú Èß Δ Ø Èº apple Δ π Δ Í Ú ÁΔ ËÛ ÏøÁ ÒØ È Ï πâ Ò ª Úª Íapple ÚΔ πìáδ ÀÕ ÓØ appleδ Ú Ò ÒØ ª ÚÒØ Ø Δ ª Ø Δ ª apple ª Â Ø Ø Ò Ò ª appleè ΔÂΔ ªÁΔ Ó»ÒØ Δ Ò apple ÒØ È ÁΔ Ófi ÂØ Ï apple ÁΔ ºÒ ÀÕ πappleï È «øÿ ÌπºÒapple Δ Â Δ Í ÏΔ Á ««Ò Á Ø «Á ÙÏÁª «Úº ÎπºÒ «ÛÁ Ø Â ÍÛ È Ú Ò Ó«È Ò appleù apple Ø Ú Õ ª Â Δ Ô Á ÁΔ ÂıÂΔ Â «««Ú ÂΔ Á Ȫ À Ø Ïappleº ÚΔ ÚappleÂÁ À  ÒÓ ÚΔÕ Ïappleº È Ò ÚΔ «ÁzÙ Ï Á À Â Í Δ ÒÓ È Ò ÚΔ «ÁzÙ Í appleá ÀÕ Í «ÁÓ ˆ  ÏØfi Í Ø Ø «Ω À Ø FE ͺÂfiÛª Í «Í  fiºò º ÚΔ Ú È À  ı»ï»appleâ ÀÕ Ú«apple ª «Í Ø Úapple π apple Á Ï Ú»Á º ÚΔ πøáapple ÀÕ Ú Â È Ò Ú Àapple «Íà apple ÁΔ Û Û Á Á ØÒ ÁΔ πí- πí π appleá «apple ÀÕ Á Ï Í Δ Ø Δ Ø Ï apple «È ÒÁ À Ù «Á «ı»ï»appleâ Ú È ΩappleÂ Ò Δ «øìú È Δ «È apple Á apple, Ú Àapple ÚºÒ Â쫪 ÿ Ú Õ ÁΔ «Ó È ÂΔ Δ ıùδ  Á ÍÃÌ Ú Ωappleª Â Δ È Δ ÁÓΔ ª  ÚΔ ÍÀ Á ÀÕ Úº Ò Δ È Δ Úº «apple Ú Ò «È È ÀÕ Â Δ Í ÏΔ Á ÚËΔ ª «Ò Ú Ò ÒÍ appleª / ÚΔ ª ÚºÒ «È Ó appleø Â Ø Ø, Ω À «ÁΔ «Í appleδ Óπ È ÁΔ Âapple  «ÁÒ Áapple ±øÿδ Ò ÿ ªÁΔ ÀÕ Á ÒÚ ÛΔ Í «ÓÒÁ À, «Ú ø⪠Á «Èºÿ πøá ÀÕ ««Â ÊÂΔ È Δ, Ø ÓΔappleΔ Í ÏΔ Ú appleâ È «ÁºÂΔ ÀÕ Í ÏΔ Á «Øapple Ò È È Δ Õ Δ «Ø «º ««È È À, «È Í ºÊª «Úº ÏøÁ» ÚΔ ÎÛΔ, ÒÓ ÚΔ, Ïappleº ÚΔ, È Ô±ÓÀ appleδ «ÎÒÓª ÚΔ Ï Δ ªÕ appleóδ «Úº μ appleπâï Á Ï Ú»Á, Á øú ÁÈÙΔÒ ÓÈ È Ï Ú ΔÂΔ Â ÍÃΔÓÀ«Ô±apple «apple «appleóà ÒÀ «Õ apple Í»appleΔ ÈΩ appleδ appleá ª È Ó apple ÈappleÒ ª ÒÀÎ ΔÈÀ ÈappleÒ Ø ΔÕ Íapple È Í Δ ÒÓ Ò Δ appleπâï  ÍÀ Ø apple Ó apple «ÁºÂΔÕ ««Á À «ÒÓ ÂØ Úº Ø Δ πá È Δ Õ Ø Δ appleπâï ª ÍÀ, «È È Í»apple Ø È Ò Δ ÂÓ Ø ªÁ ÀÕ Íapple «Ó Ò ÁΔ Δ Â Â À «ÛΔ Ú Â ÁΔ «Íº   ıapple appleáδ À  ÁΔ ª π apple Ï Á ÚΔ «Â ıapple Ú Δ apple«øá ÈÕ π º Â Δ Ófi ØÚ, «Ò Ω À? «Ï apple ÍappleØ Â appleδ ª ºÒª º È Õ Íapple «appleδ ª ºÒª  ÂÁ Δ º Òº Δ ª apple Â Δ Δapple Óπ  ØÕ È Δ Âª Â Δ ÏÛΔ ÈΔ È Ò «ÁØÙ Ò Ø «««ÁØ Â ÁΔ Ï ÒØÛΔ ÍÃÙøÙ ÀÕ ºfi «ÓºÂappleª Á «À «ÏΔapple ÌπºÒapple Ï πâ appleδ appleú «Ó Á «Ú ÂΔ ÀÕ «È Ò ÿπòá «ÓÒÁ È Δ Õ È Í ÁØ Âª Á Á «apple Ï πâ Δ«ÓÂ Ï appleμ«àõ ««ÁÈ appleì È ÒÚ appleúδ ØÒ Ò -«ÓºÂappleª ÁΔ ª ºÒª ºÒ apple Δ ª ÈÕ ÁØ ÓÀ ÒÚ appleúδ Áμ««ÓÀ Á ÚΔ ø Δ Û Á ª Ù Ó, ÓÀ  ÏΔapple ÌπºÒapple «º π appleá ªÕ Âª ÒÚ appleúδ ÏÛ Àapple È Ø«Õ Â «Òº«Âª Ï πâ appleδ appleú «Ó Á ÏøÁ ÀÕ Â È Ò ÁΔ «Ú «ÈÌÁΔ ÀÕ ÓÀ ÂØ «Δ apple Δ Δ «ÓºÂappleÂ Ï Δ ΔÕ Íapple È Ï Ó ÂØ Δ «ÓºÂapple «Úº ÁΔ Ø Δ ÓÒ Ò È Δ «Õ Ì Ú Δ ÁΔ «ÓÒ È Δ ªÕ Ó ÚΔ ÎΩ «Ú Δ Â ÓÀ ÚΔÕ Ï Á «Úº ÚΔ Ω ÁΔ ÈΩ appleδ º «Â ÓÀ ÚΔÕ «Îapple ÓÀ Á ÚΔ ø Δ Û Á Óπ ÒΔ apple»apple «ÓÒÁ Õ Â «Îapple «ÂÎ È Ò Ó appleδ Ï Δ apple Δ Óπ ÒΔ «Ú Δ ΔÕ ÓÀ Á ÚΔ ØÒ Á ª Â Ì ÂØ Í«Òª ÏΔapple ÌπºÒapple ÎØÈ appleá ÀÕ Δ ÈΩ Á Ú Âº «º ºÍ- ºÍ Ó appleá ªÕ «Ó Ìπ ºÒapple Ó apple «Í ØÒ ÁΔ Ø appleè ÓÀ ÌÀ «øá ªÕ «Û «ÓºÂapple ÏΔapple ÌπºÒapple Á È Û È Á È ««Ó ÌπºÒapple «øè «Èºÿ πì Á ÈÕ Á ÌπºÒapple Á Ø Δ ÁØ Â Èª Á ÿapple Ú Âª πº ( Á Óª Ï Í πº «øá È) Û ªÁ ÀÕ Í apple øó º Ú Â Òº ªÁΔ ÀÕ ÁΔ ÏØÒ- Ò, Á ÒΔ, Á «ÚÚ apple «Úº Í Í À  ÿapple Ó«Ó È Ï apple «Èº Δ «Èº Δ ºÒ Á ÁØ Ï ºÁ «ı Ò apple ÁΔ ÀÕ «ÊØ Âº ÎØÈ ÁΔ ÿ Δ Úº Ú Â ÁØ «Ó Ò Δ ÎØÈ À appleè Ò Δ Áapple ÒΔ Ú Âª Δ ΩappleΔ ÚΔapple Δ, ÓÀ Áapple «Í Õ ÂÁ ÓÀ  ÏÛ Îıapple Ó πøá À «Í Û «Ò AI

12 Ó ÒÚ ÁΔ «ÛΔ (Ó apple Ò Δ Âª ÛΔ Δ À) Δ «Δ  ÒΔ Ú ÒΔ ÀÕ Δ Ú apple «ø ÚΔ Ò Á À «Δ «ΔÏ Â ÒΔ Ó ÒÚ «Ê À? ª «Ú ø Δ Û ÁΔ Δ øóíò ØÚ Õ «Îapple ÁØ ÚΔapple Δ, ÚΔapple Δ «øáδ ÍΔ ÁΔ ª Δ ª ÚΔ «Ò ÁΔ apple«øáδ À  ºÒª ÚΔ appleδ ªÁΔ À ÂÁ ÓÀ Ø Á ª «Âª Ó ÒÚ ÁΔ Δ ÛΔ ÀÕ ÏΔapple ÌπºÒapple ÁΔ Ú appleâ Δ «Ú È Δ Õ ÁΔ ÁΔ «Ú ÚΔ «Ò Á ÀÕ ÁΔ «Ú ÁΔ ª «Ò ΔÈ, Ø apple Á Ï» º ªÁ Δ π ª Â apple «ÀÕ ÓÀ Ï πâ «Í appleδ ª Ò ÁΔ ª ÈÕ È «Ú ÂΔ «ºÂapple «Ò, Δ ª Ú ÒΔ Ù Ó «ÚÂ, ±ø Í«Òª Úª È «ÓÒΔ Õ Δ ª ª Í«È «Â ÁΔ ««ÚË ÚΔ ºÊ Í «Õ ÁΔ ÒÓ ÁΔ Ø È Ò Δ «ÚË «º Úº apple øá  ı»ï»appleâδ ÒÀ Í Δ Òº Í Ï ΔÕ Â Δ «ÚÂ, È ÚÒ, «Ú ÂΔ «ºÂapple, ª «Úº «Úº «Á Á  apple «Δ Ò ÒÛΔ ÍÛ Ø Á º apple º apple  ÏΔapple Á Ȫ ÁΔ ÓØ apple ÀÕ Í Δ ÒÓ ÁΔ Ø È Ò ÙÏÁª ı»ï»appleâδ, «Â Δ Â øú ÁÈÂ«Ó «apple Δ Ïı Á ÀÕ ÁΔ ÒÓ Ø «È Ò ÙÏÁ Í Δ Êª È Δ «Á Õ ÎπºÒª Úª «ÛÁ È Â Í Δ ª Úª ÌappleÁ È Õ Â Óπ øáappleª Í Ûª, ÈÁΔ ª ÓÀÁ È «Úº ÒÀ ªÁ È Õ Â ««È  ÁΔ ı»ï»appleâδ «Á Á È Ø Â Δ ª º ª È Í«Òª ÁΔ È Δ Δ Á ΔÕ Â ÏappleΪ  ÒÀ ªÁ È «Ê ÏøÁ Ï appleº ÎÛ Â appleá È Âª «Ïapple ÒºÁ «Èª Í Ûª ÁΔ ª ±øÿδ ª º ª «Úº È «º ÍÀ Õ Â Ú Ú Úª ØÒ ÒÀ ªÁ È, «È ª ÁΔ «øá Δ ÍÊapple Δ Ø Δ ÀÕ «Ê Ωappleª ÚÒ ÌØ Ú Ò «Ó ÈÕ «Ê ÓØ ÁΔ «º «º Ïø»Á Âapple ÁΔ ª È Õ Èª ÁΔ «Èº Δ «Δ ÁπÈΔ ª «ø apple È ÒØ º Δ Ø Δ ÀÕ «ø apple È Ò ØÛÈ Ò Δ Èª ÁΔ ÓπøÁapple ÚºÒ πò ÁΔ «Û Δ ÀÕ «ÙÏÁ  Ȫ Ωappleª ÁΔ ª Óπ Ȫ «Í Í øfi» ª º ÒÀ ªÁ È Õ «ÙÏÁ  ÒÀ ÌappleÁ È Â ø - -ÓÀÁ È ÚºÒ ÒÀ  appleá È Õ «Ê À«È ª Á º Ø «Ï apple Í ÈÕ Á»apple º «Ï appleδ ª Ò Ùª ÈÕ «À«È ÁΔ º Δ Ø Δ Ïª À  Íapple ΔÛ Δ ª ı»è È Ò «ÒÏÛ ºÊ Íapple Û apple Δ ª ÈÕ Ê ÂÛ ÂÛ Úapple ÁΔ ª ØÒΔ ª»Ï Á apple Á «Ó ÁØÎ Û apple «ÁøÁΔ ª È Õ «Ê «º Δ ª Ò Δ ªÁ À«È Ïapple   appleá ÁÓ ÂØÛ «ÁøÁ À  «º Óapple ªÁ À ª Á È Ò È Ò Â appleá ºÂ appleπ Á À, Óapple Ø À«È πøÿá À  «Îapple º Âπapple ªÁ ÀÕ ««Ïø«Á ª È Ò Â ÈÚappleª È Ò ÚÒ «øá Δ Á «appleùâ ÈÕ Óapple Ø «È È Á «È Ò Ø Δ «appleùâ È Δ π øá Õ «««øá Δ «appleù«â ª ÁΔ ÒØÛ ÀÕ ÓπappleÁ ««appleùâ ÁΔ ÒØÛ È Δ Õ «Á ÏøÁ ª øë Á «appleùâ ÚΔ ÓÈ»apple ÀÕ ÏΔapple ÌπºÒapple Í ÈÚ È ÚÒ Ó»apple apple Δ Í Ó «È appleδ ÓπøÏ Δ ÒÀ ªÁ ÀÕ «ÎÒÓΔ «ø appleδ ÁΔ ÍappleÒΔ Ó ÁÓ ª «ÍΔ øá Δ, ÓΔÈ Δ Â Á«appleøÁ Δ Í «Á Á ÀÕ Íapple ««º Û «Úº «Ê «Â øúò Á Ø Δ ÎπºÒ ««Û Ø«À ÚΔ «Á Á ÀÕ Ó»appleÂ Í ÏΔ Á Ó ºÂÚÍ»appleÈ È ÚÒ À «Û Óπ øï Δ Á «ÎÒÓΔ ΔÚÈ Á ÍÃÓ ««Âapple Δ Í Ù È Δ appleá Õ ÁΔ ÂΔ «ÁzÙ Δ «Èª Í Âappleª Á apple»apple  ÈappleÓ ØÓÒ «ÁÒ ÁΔ ª «apple Δ ª º ªÁΔ ÀÕ ÏΔapple ÌπºÒapple ÁΔ Ì Ù «ÙÒÍ, Δ «ÁΔ Ò - ΩÙÒ  «ÎÒÓΔ «øá Δ ÁΔ ª apple»apple Δ ª Á apple»ïapple» appleè apple «Í ÏΔ Á Ó ºÂÚÍ»apple Í«È ÀÕ «Á Ó ºÂÚ «Ò Δ ÚΔ À ««ÂØ Í«Òª «ÎÒÓΔ ΔÚÈ Á ÍÃÓ ««Âapple «È ÚΔ Í ÏΔ «Úº ÍÃ Â Â È Δ ΔÂ Õ «ÏΔapple ÌπºÒapple ÁΔ Ò ΔÚΔ apple È ÀÕ Í ÏΔ «Úº «Á «Ëapple «È «apple º È Δ ΔÂ Õ «Í«È ÍÛ È «Íº Ø apple Í Âapple «Á Á ÓÈ º ª Úª Âπ «appleá «appleá Û Ø ªÁ ÈÕ Â apple Í Âapple Í Δ Í Δ ÁappleÁ Á ª «Ï È appleá ÀÕ Δ «Δ Í ÏΔ πï È ÁΔ appleδïδ È Δ ««Ê  ÛΔ ÂØ Â ÛΔ apple È Á Ø Δ Èثº È Δ ÒÀ Á Õ Í ÏΔ «Úº Í - apple È ÚÒª Á «apple È Øapple ÙØapple È Ò Ø «apple ÀÕ «appleè «ø ÍÁ À «Ú «Δ Í ÏΔ Á Ã Ù È ÚÒ È, Ï Δ Øapple ºfi ø È Δ «Ò««apple Õ Δ «À Íπ  ª Á apple ÊºÒ ÁºÏΔ ø Δ Íπ  ÒÌÁΔ È Δ Õ Ó appleδ ÏΔapple ÌπºÒapple È Ò «ÓºÂapple ÂØ ÀÕ ÓÀ È Ú«apple ª «Úº Ï apple ºfi È Δ «Ò«Õ ÁΔ Í ÒÓ ÓÒ Á È Ù «Ú Ï apple «Ò«ÚΔ À ª Øappleª Í ÏΔ Ê appleª Úª Δ «Ò«ÀÕ Íapple π apple Δ Δ. ÚΔ. Â Â Δ Á Á Ø ºfi «apple Ú apple Ú apple apple ÈÕ Èª Á Áª  «Ø Δ «Âapple È Δ Õ ıï appleª «Úº fi ÒØ Íπ  ª Ï apple Ú apple Ú apple «Ò apple È «Ø Δ «Ò È Δ Õ «Â «Úº apple Í Á ΔÈ Á ÒÓ ÀÕ Íø apple Í«È appleª Â Δ appleª Á Ï apple Ï apple «apple Ø «apple ÀÕ Δ «apple ÏøÁ È Δ apple Á «Íà apple fi»  Ìapple «Ó ÀÕ «Îapple «ÚΔ ««apple ÀÕ Í ÏΔ «Ú «Ó appleδ «Â È Δ apple««apple Õ ÏÒÁ Ú «øÿ Û È Ó Úapple ÍëÂÌ ÙΔÒ Ò ÚΔ «apple ÚºÒ zùâ Ø apple È Á ««ÁΩÛ «Ú Ù ÓÒ Ø ÁΔ ÒØÛ È Δ ÓÀ Ó appleá ª Í ÏΔ ÒØ È Ò apple  ͺ Í ÂΔ Ø appleè Í Δ Â Â Ø apple Δ ÀÕ «ÒØ ÁΔ «ÂØ Úº Δ ÂΩ ΔÈ Δ Ø ÁΔ À «Ø Δ ÁΔ ºÒ Â Ô ΔÈ È apple? Ó apple «Ú apple È apple Í ÏΔ «Â ÒØ È Á øìδapple ø «Ú Ø π apple «apple ÀÕ øï Á ÂÓ Ø «apple ÀÕ ºfi «ÒØ ÒØ È È Δ apple apple, ÎÂÚ Á apple ÈÕ ««ÒØ È Á Ë apple Âapple πøá ÀÕ ÂÁ Δ ÓÀ ÏÂΩapple Í «Ò «Ò Ï apple Ø«Â Δ Ø È Úapple πí «apple? Áapple Ò ÓÀ πøá ª ÓÀ ÏΔapple Ï apple Ȫ «Ò ª? Ó apple ÁØ Â ÀÕ ÒØ ««ºË» È Âª  appleδ Δ appleèδ Δ apple «ÁºÂΔÕ Á» È «Ò Á appleè Δ «ÏΔapple ÌπºÒapple «ÏÒ Ò Δ «ÈØapple Ò È Δ Õ «Â «Úº Á ÁappleÔØ Õ Ê È ÀÕ Î apple ÓÀ Ô Á ««º Ú apple «È «øáδ Á ÍëºË ÒØ. È ÓÚapple «øÿ Ú Ò Δ ««øè Δ ÍëºË Ê appleª Á «apple Â Δ Δ Íapple ÙΔ È Ê «øÿ Á È Δ, Δ appleè À?. È ÓÚapple «øÿ «Òº «Ó apple Ì Δ À ÒØ ª È «Δ ÙΔ È Ê ÁΔ BA BB

13  appleδ Í Ì Δ Ø apple apple «apple ÀÕ ÍÃÙÈ appleâ È «Îapple Ú Ò ΔÂ, Δ ÙΔ È Ê «øÿ Á «apple  Ìapple Ø appleè È appleè È Ò «ÁÂΔ È Δ? Á ««È ª Δ appleª Á «apple Â Δ Δ À Ȫ È ÒØ «Âapple ª ÚΔ ÿº Ó ºÂÚÍ»appleÈ È Δ? ª. È ÓÚapple «øÿ Ø Δ Âapple Ȫ Á Õ ÏΔapple ÌπºÒapple «ÒØ Á ÿapple Û È Δ Á Õ ÈÚΔ ÍΔ Íπ  ÁØ Âª «ÓºÂappleª «Úº Úø «ÁøÁ À Íapple È ÁΔ «È Δ ««Ó appleδ Íπ Â Ï apple «Ò ØÕ Á «Â Ï apple apple appleá À Δ Ò ª, ÒØ ª ø È Δ ÓfiÁ Õ Íapple Á «ÁÒ «Úº «ÍÃÂΔ «ÿapple È Δ Âª Ì ÓØ appleè Ú Ò º πº ÎΩ Δ Î apple À «Û «ÚΔ ÏøÁ Í ÂØ Ø Ø Á «È Δ Ø «ÁøÁ Õ ÁØ Âª Ò Δ ÓØ Á Ù» Á Á«apple ÀÕ Íapple «Û Ò Âø «ÁÒ Â Δapple Ú ÁΔ È Èª Ò Δ «º ı ÓØÙ apple «Â È ÁΔ Âapple ª À «ÁΔ «º ÍappleØ Δ ÁΔ ª  ÍÀappleª È Ò apple  ÁΔ ª Ú Úª ÿ ªÁΔ ª È, Íapple πºí  ØÒ «Í apple«øá ÀÕ Âª Í Ûª ÁΔ ª ±øÿδ ª Ú ÁΔ ª «Ú, Ó ÒØ ª ÁΔ ª È appleª ÂØ Á»apple ««Û ÏȺÙÎ Á ÎπºÒ ÀÕ «Âº ÚÒ Δ Ô ÂappleΔ Íºπ Á À, «Áapple ÈÚΔ ª Ø Δ ª, ÈÚΔ ª Ê Úª Á ÁΔ, Áapple Á ÁÌπºÂ «ÁzÙ Ó È ÁΔ πøáδ ÀÕ Â Δ Ó»appleÂ È ÚÒ ÍÛ Ø Âª Ó apple «Ò  ÎØ Δ Â appleδ È Δ Òº Õ ÏÒ«Â Δ ÚΔ ÏΔapple ÌπºÒapple ÁΔ ÒÓ «Í apple apple Òº Ø Õ 0 «Ë Í«Ò ø Δ Û Ï«ß «Óàapple Ëapple Á Íà ÍÂΔ Ê È A. ÂÈ Íà ÙÈ, Í ÏΔ ÌÚÈ B. ÓÁ È Ïπº ±È, ÔÈΔÚapple«Δ ÀÍ C. Ïπº À apple, Ï À ÂØ Ï apple D. Í Ï Ïπº À apple, À. Δ.. AABF-BG, À apple BB-ÏΔ E. ÚØ apple «È ± ø Δ, Ï À F. appleúδ «Â Íà ÙÈ, πapple» È È Á Ú Ô»ÈΔÚapple«Δ G. È Íà ÙÈ, ÈÚª Ó È Ïπº Ù Í, È«apple» apple È appleø H. øπáapple Ïπº ΔÍ», Ó Δ Δappleª I. appleπè Ïπº Ò, Ϻ À ÍÃ Ù È ÚÒ Øapple, Ϻ À Á Ï appleú apple apple  apple/«øáapple Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ «Ú «øáapple ««Ó Â Ó ºÂÚÍ»appleÈ Δ apple ÀÕ «Í Ò AF Ò ÂØ Δ «Ò «apple ÀÕ ÓÀ Δ Â, Â Δ È Δ Ófi Á, È Δ ÓÀ È Δ, «ÏȪ Ú Âª È Δ Á Δ ø ëÈÕ «È ª Δ ª apple Δ È ª Ó Á Ú Â ÙΔ Â Ë Ò «ÁºÂ «Ú«ÌøÈ Í apple Í Δ ª Δ ª «Ú ÏÛΔ ÓappleºÊª È Ò Í Ù ΔÂ Õ «ÂØ «Ò Ú È ª Í Í«appleÚ apple Á «Ú ÂΔ ª Â Ò ª Á apple «ºÂapple ÚΔ Íπ  apple»í «Ú «Ò Õ ÍÃ Ó Íà ٠«Øapple ËøÁ apple «ºÂappleª ÁΔ «Â Ï ÚΔ øí Á ΔÂΔÕ º ºÒ ÙÏÁ ÓÀ ΔÈ ÁΔ Úº appleδ «Áº Ï Òº Ø«ÀÕ ÁΔ ª Δ ª Ófi Ò Δ ÒØ È Íπ  «øáapple ÁΔ ª Δ ª ΩappleÂ, À  Á«ÒÂÚ Á ÚΔ Íà ÙÂ Ø πº Δ ÀÕ Í IHD-Ó Ò ± Ëapple-C Í apple Δ Á apple apple  º ºÒΔ ΔÕ Í»ÈÓ È ÚΔ È ÛÒ ÁØ Âª ÓØÏ «Ò  Á ºÁ «ÁºÂ ΔÕ ÂΔ ÈÕ»Ï appleø ø«ó ΔÕ «ÿapple «Í «Ó ÁΔ Í«ÒΔ Í apple Δ ΔÕ Ïº«ª ÁΔ ıπùδ Á Ú ÒΔ ΔÕ «øá Δ Í«ÒΔ Ú apple ÓÀ «Ø«Δ «Ú ÈΔ Á ÚΔ Í Δ Âapple ª Á ÈÙ πøá ÀÕ ÓÒ ªÂ È ø«í ± apple È Ò À ÍΔ appleª ØÒØ Àº Á øó «Ò ΔÕ «ÚÁ ÙΔ ø Δ ΔÕ «ÚÁ ÙΔ È ΔÕ fi ÚΔ apple ÓΔ È ƒ Ø «apple ΔÕ Ø Δ» -ÈΔ ÁΔ Ì ÚÈ È ƒ ΔÕ apple ıπù ÈÕ apple»appleâ apple ÒΔ Á ÚΔ «ÓÒ Ò ΔÕ Í»ÈÓ ÁΔ Í«ÒΔ ÈΩ appleδ Ò ΔÕ Èº Ò Δ ÚΔ «Øapple È ƒ Í ««ΔÕ Ì fi «appleω Ø«ΔÕ ÀÁ Òº Á Δ ««Ú ÂΔ Ó»Ò apple»í «Δ Ø Õ ÁØ ÓÀ ÏÀμ È ΔÏ Ø«ÁØ Ï appleª Ú ÂØ μíapple Óª Ø «ΔÕ ÓÀ ÏπappleΔ Âapple ª ʺ Δ ΔÕ πá Ù ÁΔ Íº Δ Á À «ÏÀμ  «Í È ƒ  ȃÁ È ÿ «apple È ƒõ ÓÀ ÚΔ ÒÁΔ Ω ÁΔ ÁÂ Í appleº Δ ÀÕ Íapple º ÓÀ ȃÁ È ƒ apple ΔÕ ÓÈ Ï ÀÈ ΔÕ Î apple ÓÀ «fi «Δ Òº Δ ΔÕ «πº ÚΔ Ù «ÓÒ Ø «ΔÕ ÓÀ Òº««Ú ÓÀ È ƒ ªÕ π ÓÀ fi ÚΔ È ƒ ªÕ ««Ø «Δ «ÊÂΔ ÀÕ «Á appleè Óª Δ? ÓÀ ª? ª Í»ÈÓ? ª apple»appleâ? «Á Ï apple Δ ª? Ó apple Ó Óª Δ ΔÕ ÓÈ Ò «Í ««, Ó Δ, Í ÿapple Õ «««Û Ω Ò ΔÕ «Èƒ «Áȃ Óª Ï «, Ò apple Â Ï apple ΔÕ ÓÀ ÍÂ Δ «ÁØ Óª Á Í Ò Ò È øì Ò, ÁØ ËΔ Δ Á ø«âó apple πøá ÀÕ «Δ Ø ÓÀ πºí apple ªÁΔÕ Í»ÈÓ Á ÁØ Â Á ª Ó Ú Ò Óapple ÏÀ Δ Óª Ω Ó ÈÁΔÕ Ó apple Ò Δ «È ª ÍÒª Óπ ΔÏ ÛÁΔÕ ÓÀȱø ËπÛ ± Òº apple«øá ««Â apple»appleâ ÚºË-ÿº È ÏØÒ Ú Õ Ó apple ÚºÒ ΩÛ È apple È Ò fi ÁΔÕ Í ÏÀμ  ÏÀ Δ ÏπÛÏπÛ appleáδ, À Ø Δ «ø ÙappleÓÕ «Áª ºÂ fiº Δ Í Δ Õ ÓΔÂØ È ÛΔ «apple Û appleº ΔÕ «Í BC BD

14 ÁØ Òº - ÁØ «È Ø Δ ÈÚª øá Û «Õ ÀÁª ÁΔ ª apple ΔÚappleª È Ò ÁΩÛ ªÁΔ ª πøáδ ª...Õ ÓÀ Á «Ë È «Øapple Í Ò ÁΔ ÓÈ È Ò Á Óapple ªÁΔ Âª ϺπÒ ÿºπ ÒÀ ÁΔÕ ÓÀ ÁΔ appleó Ófi ÒÀ ÁΔÕ ÁΔ ª È appleª Íπº apple Δ ª πøáδ ª «ÈΩ π È ÛΔ Óπø «ºÒ «ÏÀ «ÁºÂ Õ «ºÂ ª «ºÒ ª ÌÀ Ìapple È ƒ ÏÀ Á ΔÁ Õ Δ ÓÀ ÈΔ Ø Δ ªÕ ÓÀÊØ Ï πâ fi Øapple ÚΔ Íπº πøáδ ΔÕ Ó appleδ Ú Ï ÂÒÏΔ appleè πøáδ ΔÕ Î apple ÍÂ È ƒ Δ Ø πºí apple«øáδõ Óª È ƒ ÓfiÁΔ «π Á Ú Ò Ó È ƒ apple Õ Ó apple Ú Ò Ó È Δ apple Õ Í»ÈÓ È Δ Ï È À, Ø Ï È πøáδ ÀÕ «Âapple ª ÁΔ ÚΔ ÏappleÁ ÂΔ «È È ƒ appleáδõ Óª «Ó È ΔÁ À «Á Ú Ò Ó Á È Ò Õ Ó apple Ú Ò Ó Ó apple È Ò Õ Í»ÈÓ Ó apple ºÊ ÎÛ apple È ƒ  apple ÁΔÕ È «ºÊ ÚΔ À «ºÒΔ È Δ ÀÕ ÁΔ À «Í ÀappleΔ apple Ï À ª «øïøëδ ÎÀ Ò Í Δ appleè ÍÀ ÀÕ Óª πøáδ Δ «Í»ÈÓ Á Úapple Δ Ï Õ ÁΔ ª «º«Úª/ È Δ Âª Ó È Õ Ïø«ÁÙª apple Õ Íapple Í»ÈÓ ÁΔ Í Δ «Èº Δ «øá Δ ÀÕ «Á» /ÂΔ ÁΔ Á Ò Á Δ ÏappleÁ ÙÂ È ƒ appleáδõ ÓÀ Í Óª ªÕ apple ªÁΔ ªÕ Δ Âapple ª Á Ùø ÿ apple ÒÀ Á ÈÕ ÓÀ Í Áπº -ÁappleÁ «È Ò ªfi appleªõ πá Ù È Ò? Ϻ«ª ÁØ Âª Úª ÓfiÁ ÀÕ ÓÀ Δ Ú apple Òº Á À «Í ÚΔ Ïº«ª ÂØ appleè Òº ÀÕ È ª Ó Í Í ÏΩ ÓfiÁ ÀÕ ÓÀ «Á Δ Øapple Í Úª ª Ï ΩÛ Ì ÙÈ Á Ùπapple» apple «ÁøÁ Õ ÓÀ ÁΔ ª Ï πâδ ª ºÒª ÚΔ Ófi Δ È ƒ Òº ÁΔ ªÕ «Í Ò Ó ΔÈ Δ Í»ÈÓ apple Δ Í «Úº ÒÛ Δ Ø Δ ΔÕ ÒΔ- ÒΔ Áº«Δ, ±ø ÓfiÁΔ «È ƒ? º» È Úª Á À Úº apple Ó «ÊÂΔ ª Ï ºÁ º Ò Ø Δ ªÕ Δ Âapple ª Á º Õ appleë º Õ «apple «Ø Ú Ò ÍÃØ apple Õ «Δ «ÊÂΔ ÈÚƒ ÍΔÛ Δ Á apple Á appleøû È ƒ Ï È ΔÁ Õ «ºÊ Ï apple Á ÁÏ Õ Ò Âª Á ÁÏ Õ» È Úª Á ÁÏ Õ «Δ «ÊÂΔ «øâ È Õ Ïº«ª Á Úº ÍÈ appleø Δ-appleØ Δ Á Õ...Ïø«ÁÙª «È ª Á «Ú È ƒ Ø Õ Ô± ÈØ- «Á Ò È appleõ... ÓÀ ÿapple ÏÀ Δ «È ª ºÒª Á Δ ÍÂ! ÓÀ Í «Î apple πá Ù Á ÒΔ appleóè ÁΔ «Ó«ÓÒ Ù È Ò ªfi Δ ÈÕ È ÓÀ Ófi «Δ, Ϻ«ª Ï πâ appleø, Ø È ƒ ΔÁ Õ È ª Ófi ΔÁ Õ ÚΔ «Í apple È ÒÕ ÂΔ È Ò Ï Δ Ø Õ «Ú appleδ Ï Δ Ø Âª ÓπÛ È ª ÒΔ Â «Ò Ω øó Õ Ó apple «Ò «Úº Ϻ È ÒØ «Á «Õ Óª ÁΔ ª Δ ª ºÒª Δ ÚΔ ÈÕ Ïº«ª Ó «apple Ω ΔÁ Õ Ó «apple μ ΔÁ Ï πâ «apple ÿappleø Ï apple È ƒ apple«δá Õ Ø Δ «ÁΔ «º  Á ªfiΔÁ apple È ƒ πøá Õ apple ÛΔ ª Á «Ò Δ ÓÀ ºÒª- ºÒª Í»ÈÓ ÿ»«apple Δ «Á ÿappleø «øè Á apple º Ï apple apple«δ È ƒ ª «Ú Ø Δ Úº Ø Ófi Á À, appleø ÒÀ apple «ÁºÂ Δ, Ó ÓΔ Â ƒ ø ÌÒ, ««Ï ÀÈ ÏÀ Úapple «Ø ªÁ ØÕ Â Ø È ÈΔ Δ ÏØÒ Òº ªÁ Õ ÓÀ  «øèδ Ú apple Áº«««ø«Í ± apple Â Ó apple Δ«ø Á Ô º Õ «Èapple ÚΔ «øá Õ π ÓÀ Áº Í ± «Èapple Δ πøá Õ Í«Òª  apple apple ÒªÕ «apple Áº ª ΔÕ BE Í»ÈÓ È ø«í ± apple Ó È È ÏΔ. À Δ. ΔÂΔ ÀÕ ÁΩÛΔ «ÎappleÁΔ ÀÕ ÍÂ È ƒ Òº Á «-«ÎØÈ appleáδ ÀÕ «-««ÓÒÁΔ ÀÕ ø«í ± apple  «ø appleèà ÁΔ ª Î «Òª ÍÛ ÁΔ/Ú ÁΔ ÀÕ Ø Δ-ÓØ Δ ΩÏ Á Ⱥ È ƒ ÁΔÕ «º «ÁÈ Áº«Δ «Í Áappleª apple appleπ. Ó ΔÈ ÁΔ ΩÎapple Δ ΔÕ È Èª apple «ÁºÂΔ ΔÕ Á «Ò Δ «Ùπapple»  ø Δ Ø Δ ΔÁΔ ÀÕ Àμ Ø ÁΔ Ò À Íapple μèδ ÚΔ È ƒ «øèδ «ÓÀ Ø apple Δ ªÕ È «Øapple «ÍÒØÓ Ùπapple» apple «ÁºÂ ΔÕ ÓÀ Íπº«Âª Áº«Δ, «Ø apple ΔÎ «Ø Δ Á «ÍÒØÓ apple apple Δ ªÕ «ø appleδ «Úº Ï apple ÓÈ Ï «Õ ÓÀ ÁΔ ÍÛ Δ Ï apple fi ÍºÒ È ƒ ÍÀ Á Õ ÓÀ ÏΔ.. À«ø ÔΔ apple Í º ÈÍÛ ªÕ ÓÀ ª «Ï apple-«ï apple Á Ó»ø ÚºÒ Á ÁΔ ªÕ Í Δ ÍÛ Δ Ï apple Í À Δ È Ò Δ Ò ƒ ÍÀ ÁΔ ÀÕ ÓÀ ª «Ú ÈÍÛ - øú apple Ófi appleº«àõ Á À Δ Á È ƒ appleø Á / Ø Á Õ Á «ÈºÂ Á ÎÀÙÈ- Á apple«ª Ï apple È ª Δ Í πøá ÀÕ ΩÍ, À Δ ÁΔ ΔÈ Â appleδïω Á Ï» ª ÂØ ª ºÒ È ƒ appleáδõ ÓÀ Ⱥ ÏπºÒ Û Úª ª «ÚÙÚ È Ò ««ÁøÁΔ, Ø «Δ «Úº appleº ÍÀ Á Õ Óª ȱø Δ Áº ª! Í«Òª ÛΔ ª ÍÛ «ªÁ Δ Âª «È ª ø «Óπø «ÓÒ Ú Õ π È ª ÂÓ «ÈappleÌapple Ï Â Øapple «ÁºÂ ªÁ ÀÕ Í»ÈÓ ÁΔ ÁπÈΔ ª Ó apple Ò Δ ÈØ Δ ÀÕ Â ÁΔ «ÓºÂapple Ó ÒΔ ø«í ± apple º ÏÀ ªÁΔÕ «ø appleèຠÁΔ ª Úº -Úº Î «Òª ØÒ Á Õ Ï«Á Õ Úº -Úº ÚÀÏ Δ ª Á Á Õ Ó ΔÈ Í«Ò apple»appleâ Áº «apple Δ, «ÓÒÚΩappleÈ «Úº apple. ÀÓ. Δ. Ô±ÈΔÚapple«Δ «Úº ÀÓ. Δ. Δ. ÁΔ «appleδ Ò Δ À Úapple Δ ÓÀ «È ÒΔÕ ÓÀ ÍÒ Δ apple «apple Õ Í»ÈÓ Â±ø ÚΔ ÍÒ Δ apple Á Õ È ª ÁΔ ª Δ ø ΔÙÈ È? Í»ÈÓ ÂØ Í«Òª ÍÃΔÂ È Íπº«ΔÕ ÏΔ. À Δ. ø«í ± appleõ ««ÍÒØÓ appleè È Ò apple ÒΔ «Úº Àμ ÚΔ Ø«Á  «Ëapple ÚΔ ÈÀμ Úapple  ÈΔ È Ò ΩÏ «ÓÒ ÁΔÕ apple? «appleª Òº ÓΔÙÈ ÎΔ Õ È Ò Δ apple ÿ Á Úapple ÍappleÓÀ apple «Ù» appleè Õ Â ƒ Í apple Ø Ó Á ØÕ.. Δ Ó Ø «È «Õ ÍÃΔÂ È «ÁÓ ª apple «ÁºÂΔ ΔÕ Í»ÈÓ πºí apple Δ ΔÕ fi «apple Ò Δ ºÍ À Ø Δ ΔÕ «ÁΔ Á ÀÕ ÿapple ÁΔ «ÊÂΔ È±ø Á / fi Δ ÍÒª Í«Òª Úapple Δ Ø Δ ΔÕ Í Δ ΔÓ Á Í ÀÕ «Δ Á «Ó π ÀÕ Í»ÈÓ È ÓÀ ΩÎΔ ÍΔ Ò Δ Ú «ÁºÂΔ ΔÕ ÍÂ È ƒ «ÛΔ ºÒ Δ «apple  ÛΔ ª Ó apple º ÈÕ Ï πâ Δ «Á ıπùδ Á Ó» ÈÕ ÓÀ ºË ÓÈ È Ò È ª ÁΔ ıπùδ Ù «ÓÒ Ø Δ ªÕ ºË ÓÈ «øâ Úª È Ò Ì«apple «Í ΔÕ apple Ó appleδ «Δ Ú Ê apple«øáδ ÀÕ «Ø Ï apple «È Ò ÁΔ Ø«ÙÙ appleª ª Ó apple Ó appleδ Óª ˺ È Ò ÚÛÁΔ ÀÕ ÓÀ Δ apple ÿ apple ÒÀ Á ÈÕ Ó appleδ ª Íapple Ù ÈΔ ª ÚºË ªÁΔ ª ÈÕ Áapple Δ Áapple ÙÏÁ ÌappleÁ È, Ó Úª Ϻ«ª Á «Î apple Ó apple ÒÀ Á Õ ÓÀ Á Í Δ ª apple»appleâª Ï apple È ƒ Ø«Õ Í Δ «øá Δ È ƒ «ΔÕ ÓÀ apple Ø Δ ÛØ Δ ΔÕ ÁØ Δ Óª Á Óapple Ø fi «ÁΔ Ú Δ ΔÕ È ΩÒΔ ª «Ò BF

15 -Ïπºfi πº«δõ À Ú Ò Δ Ω Δ ΔÕ Á Í ÿapple πøá ª È π Ó π Á Δ, «Áª «Û-«Û Ò Δ Õ ÁÎ Ø Õ ıïappleá apple Â Ø Ø Δ ÚΔ ÓπÛ ÿapple «Õ «ÿapple Õ Ø Δ apple ÒÚ ÙÈ È ƒõ «Ê ÁΔ Ø Δ Í Ù È ƒ ªÁΔ ΔÕ Íapple ÚΔ Í Δ Á ÂØ Ó Ï»apple ΔÕ ºÒª- ºÒª Í»ÈÓ Δ fi «ÚΔ πº Δ Δ Íapple Í»ÈÓ È «øèø π«â Á» øèø º «ÁºÂ -Ú ÒΔ Í «Ò Δ Ï appleº Δ ΔÕ «øáδ Δ «ØÒ ± - «ÓfiΩ«Â ª π È Á Óª È ƒ ÀÕ È Δ Í «Ë È «Í Ò πøáδ ÀÕ Ò Δ appleè Ú Ò Ï πâ fi ÀÕ apple ºÒ Ï apple ÒΔ apple ÀÕ ØÒ «Ú -«Ú Ò Ú Ò Ø Δ apple Â È ƒ ÀÕ ÿapple ÁΔ πapple ÓÒ ªÂ È Ò «ÓÒÁΔ ÀÕ Á Ï À È Ò øïøëâ ͺπ ÁΔ ÀÕ ÁΔ Ø ÁΔ ÀÕ Ófi ÁΔ À «º Ò Ó apple Δ «Û «Ú«Ù ª ÁΔ Ó ÀÕ ÏΔ.., ÏΔ. À. Δ.  ÏΔ. ºÓ Á Ø Δ Î «Á È ƒ «apple Õ «È ª ÂØ Î «apple Ò È ƒ «ÓÒ apple Õ Î -λ, Î - À» ÙÈ, Î «apple Ò Õ ÓÒ ªÂ ÚΔ ÁΔÁΔ ÁΔÁΔ appleá apple«øá ÀÕ Óª Ò Δ π «ÿapple Ø Δ Êª È ƒ ÀÕ È «ºÊ apple«à ª πºí- Í Í Δ Ú appleú Δ Ú Õ Á ØÒ Ø Δ È ƒ ºÒ ΔÕ apple»appleâ ÁΔ «Â ÃΔ Ò «Û ÓºË ÚΔ appleè ÍÀ ÀÕ Î apple «Û Ó Û ËΔÛ ÿapple Á ÀÕ Èª Á ÚÀÒ «ÏÒ Í«appleÚ apple ÀÕ Á ÏÀ - μ, ÏØÒ Â ÍΔ ÒΔ ÀÕ «Á ª ª«Á ª Ó apple ÍÀappleƒ ºÊ Ò Á ÀÕ Óª ÁΔ «º  appleá ÀÕ Ï Δ Óπø ÛΔ ª ÚΔ ÀÁª Δ appleá ÈÕ Øapple Δ ΔÁ ÀÕ Ïº«ª Á Í apple Ò ÀÕ È ª «Ú appleè πøá ÀÕ «Óª Δ øíapple ª Á ÀÕ «ºÒ ÏøÁ Δ πøá ÀÕ «ºÒ Øapple ÀÕ «ÛΔ ÓÀ «È Ò ªfiΔ È ƒ ΔÂΔÕ apple Δ È ƒ ÁΔÕ ÓÀ apple»appleâ ø Òº Á ÀÕ ÓÀ πøáδ ª ««È ª ÁΔ ØÛΔ Ï Ú Õ Íapple Óª ÍÂ È ƒ apple»appleâ Δ apple ÏΔ «Áº ÁΔ À «Óπø ÿapple «È ƒ «ÓºÊ Â Ω «Â ÛΔ ª Í Δ ª È ƒõ º Ø «Íº Ø øè Í Δ È ƒ appleû ÁΔÕ «ºÒØ ÚΔ Ω È ƒ appleáδõ Ø «ÁºÂ - Ø «Ò Õ «ºÊ «Ï «ÁºÂ -ÏÀ ΔÕ «È Ò Ø Δ «Ù «Â È ƒõ Ø Δ «Ò /«Ù Ú È ƒõ «øè Íπº«ªÁ ºÈ Δ Ú Ï «ÁøÁΔÕ Ï πâ Óª Í appleáδ ª Δ. ÚΔ. Â Ë apple«ó ÍÃØ apple Ó Á ÁΔÕ ÓÀ Òº Á «ÓÀ ««Ê «Ò Ì appleδ ÒÂΔ ΔÂΔ ΔÕ È Ó appleδ ÙªÂΔ Ìø ΔÂΔ ÀÕ Í Δ ØÒ ÁØ Ó ΔÈ apple«áδõ ÁØ Í»ÈÓ Â apple»appleâ «ºÒ ÏÀ Ø Âª ÂÀ «Áº ıπùδ πøáδ ÀÕ Ó apple ÓÈ Á À «È ª ª «Ïº«ÁΩÛ Õ «ø apple Á ÏøËÈ ÂØÛ «Á Õ ÓÀ Â È Ò ªÕ fi È ƒ Ø Òº Õ Â ƒ Ó apple Ú ÒΔ ÓΩÂ È Ó«apple Õ ÁØ ÓÀ Á È ª «ÁȪ ÁΔ Ô Á ÁΔ À ª ÓÀ ««Î»Ò Òº Á ÀÕ «øè ø È «ÁÈÕ ÏΔ.. Í apple Î ÍÛ ÁΔ ªÕ Ø Δ Ú «Ò ª Á ÍappleÙØÂÓ È Ò ÈØ ª Á ÒÀ -Á Ùπapple» Δ ΔÕ ÓÀ Á Ï ÈØ ÒÀ ÒÀ ÁΔÕ ÍÛ Â ºÒª π Ï πâ  ΔÕ ÁΔ Óª Á ÿapple - ΔÕ È ª Á Õ ƒ «º Δ..ÚΔ. Ò Á Ò Ø ΔÕ Ó appleδ Óª ± ÍπºÂ «øáδ ΔÕ ÚΔ ÿapple ªÁ Õ Óª Á ÍÀappleƒ ºÊ Ò Á Õ Øapple º È Ò Ó apple ÚºÒ Á ÒÀ Á Õ ƒ ÍΔappleΔ «Óº apple Ëapple«Ó Áapple ÁΔ Á «ÎÒÓ Á Δ ΔÕ ØappleΔ- Í «ÓÒ Òº ΔÕ ««ÁÈ Óª Ï apple Δ ΔÕ Ó «ÁȪ Úª ÍappleÙØÂÓ ÿapple «ΔÕ ÓÀ Á ÁØ ºÍ Ï ÓØ appleòδ ÏÀ Á Ó ÏÀ Δ ΔÕ È «ÏȪ «Ò Ø Á πfi appleº«δ, ÓΔÂ- Ò «Â ÁΩÛ ÒΔ Õ ÓÀ Àapple ÈΔ Ø Δ Δ ««ÊØ Âº «Ú Ø Δ ÏÀ Õ Ó apple ÓÈ «fi È ƒ ΔÕ Δ Âª Á ÓÀ Ê π ÍÂ È ƒ ΔÕ «Ú apple Î apple Δ - Δ «? «Ø Ù«apple Í πí«è ª Á Ù«apple È ƒõ «Ê Ó apple ÁÓ ÿπº Á Õ «øóâ Ó appleõ ÁΩÛ ÒΔ Õ ÍÒ Ë Ò È ƒ- «øá ÁΩÛ ÒΔ Õ Íª Δ Ø Âª Ó Δ Á ª, ÁΔ ª È appleª πíè ÈÕ Ë apple πíè Õ ÓÀ Ȫ ÁΔ Ì Ù ÍÛ «Ò ΔÕ Ó appleδ ø Δ - ø Δ Û Δ ΔÕ ÓÀ Á πfi Í - Í Òº ΔÕ μ Ó apple ØÒ ÏÀ«Δ Â Ó apple ºÊ ÎÛ «Ò ΔÕ ƒ πºí Í ÏÀ ΔÕ Ê «apple «ÁÒ ÁΔ ª  ËÛ ª ÁΔ Ú ΔÕ Óª «Ú Û «ΔÕ Áapple Á Ï ÁØ ÈÓØÒ ΔÚÕ «È Ø Ò Δ Â ÚÒ ÈÕ Á ºÊª Â Δ Òº Δ ΔÕ Ó apple Í Í Ó apple Úº È ƒ «apple ΔÕ Ø Δ ÙÀ Δ «ÛΔ ÓÀ Û Δ apple Δ ΔÕ ÓÀ  «Â Ø Δ ΔÕ È «º appleè Ò Δ Í Ó»ø È Û ΔÂ Δ ª ÓÀ Δ Á ÚºÒ apple Δ Δ «ÁØ Δ ÍappleØ Óª Δ ΔÕ ÓÀ ª «ºÒ Á  ÚΔ È ƒ «apple Δ «Ï appleò ÁappleÚ πºò ΔÕ ÓÀÊØ ÚμË ÁΩapple Óª Í ÈÕ appleë Í Ò Ø Δ ΔÕ ÏÀ Δ-ÏÀ Δ º Òº ªÁΔÕ appleø Ùπapple» apple «ÁøÁΔÕ ÓÀ «ºÒ ÁΔ Â øù Δ Δ ««ºÒ Í«appleÚ apple Á «Δ È ƒ Áº Δ ΔÕ «ÁÈ, ÁØ È ÓÀ  ÍappleÙØÂÓ ÏÀ«Á «Δ, «Í Ò Óapple «º»ÂÛΔ Á Ó Â Ó»Ë Ó»ø «Í Δ ΔÕ ÓÀ appleáδ-âzï ÁΔ ÁØ-«ÂøÈ Ú apple Δ ΔÕ Óª-Óª ÈΔ «Ú Ó appleδ ΔÕ Ó appleδ «ºÒ Á Ú Ï È ƒ «ÁºÂ ΔÕ Ì Í Δ ÂØ ÚΔ È ƒ Δ ΔÕ «øè «Δ, ÓÀ Ï πâ Δ «Á ÍÃ Ù È ªÕ Ù ÚΔ apple ÁΔ ªÕ «ºÒ «Úº ÌÒ «ÓÀ È ÏπÒ Õ ÓÀ «ºÒΔ º «Á Õ apple ƒ appleø Δ ÒÀ Δ Âª Ó apple ÚºÒ Á «Â È ƒ ΔÕ È Δ Ó appleδ ºÒ Á Ø Δ øπ apple Ì«apple ΔÕ È appleø Δ ËΔ ΔÕ Ó appleδ ª «ÓßȪ, apple Ø Δ ª, Ó ÎΔ ª Á Ø Δ apple È Δ Ø«ΔÕ Á» «ÁÈ ÚΔ ÀÁª Δ ÿ «ΔÕ ÂΔ «ÁÈ apple È ÓºÒØ ØappleΔ «ÍÒ Δ ΔÕ ºË ºÍ ÍΔ Ó appleø μ Δ- μ Δ appleø Δ ΔÕ ÁΔ ª Δ ª ÓÀÊØ π Δ ª È ƒ Δ ª ÈÕ Í «Ó ª Ï Á «Û«Û º Δ ΔÕ apple Ì Í Δ ÏπÒ Ò «ΔÕ ÓÀ ºÎΔ Í Ò Δ ΔÕ ÁΔ ÒÂ Í Òª Ú ÒΔ ΔÕ Á º Òº ªÁΔÕ Á appleø Òº ªÁΔÕ ÓÀ Í ÚΔ appleø Δ ΔÕ ÓÀ ÍÂ È ƒ Òº «apple Δ «Óª «Ú Ó È ÚªÕ Á ÓÈ Â «appleδ Ø Òº Δ ΔÕ Î apple μ Δ- μ Δ ÏØÒ Òº Í ΔÕ Δ Èª Ò Õ Èª Ò ª º Δ ªÕ Ï πâ Δ øáδ ª ÒªÕ Ï ÙappleÓΔ ÁΔ ºÁ Â Õ ÓÀ Á Ó»ø º ºÊ appleº «ÁºÂ ΔÕ «Δ, Óª---±ø «Á ª Δ--ÓÀ, Áª appleø» ΔÕ «ÁΔ Óapple Δ Ω «Ò ÒÀÕ apple ÁΔ πø ÈΔ ªÕ ºÂΔ, ÏÁÓ Ù -Ó appleδ ª È appleª ÂØ Á»apple Ø Õ ÓÀ appleδ Óapple «ØÒØ È ƒ Ú Δ-ÂÀ ÈÚƒ BG BH

16 Ú ÈΔ Û Δ Õ È Í Ó»ø  «apple appleº «Ò ΔÕ Ì Í Δ È Á apple Δ πº Íπº«Δ ««apple ºÒ Δ ÀÕ ÓÀ È ª Δ Áº ÁΔ «ÁΔ «ÒÂ Ó apple øó apple Δ Ø Δ ÀÕ ÓÀ Δ Á «ÚÙÚ ÂØ«Û Õ ÓÀ ÀÚ «Ú ÁΔ Ø Δ Δ, «ÛΔ «Í«Òª ÂØ ÿû appleº Δ Δ, Δ π «ÁºÂΔ ΔÕ Óª ÓÒ ÓÀ Ò ÍÂ Ò Á Ò apple «ÁºÂ ΔÕ apple Á «Δ «Ø Δ «apple ÁÓ Í πø«õ «ÚÙ Ù Á -Ì Ò ÁΔ ÒØÛ ÀÕ «ÏøÁ apple ÁΔ «Δ ÒÂ Ø Δ À- «Á ÓºÊ È Òº «Á Õ ÓÀ Ì Í Δ Øapple Í Ó Δ Δ ÏπÒ «Ò ΔÕ ÓÀ ««ÁÈ ÚΔ Ò ÂØ º Δ È ƒ ΔÂΔ ΔÕ ÿapple øì «Ò ΔÕ ÍÛ Δ Á È È ÚΔ È ƒ Ø «ÁºÂ ΔÕ ÍappleÙØÂÓ È Èƒ Ï ÈΔ Δ Ú apple «ÓÒ ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Δ Íapple ÓÀ Á ÚºÒ Á «Â È ƒ ΔÕ È ÓÀ ÏΔ «º Δ «Ò Δ ΔÕ ÓÀ ÍÛ ÁΔ-ÍÛ ÁΔ apple apple appleø Δ ΔÕ ÓÀ ÍÂ È ƒ Òº «apple Δ ««Ú Ò Ó apple appleøò «Ø «ØÚ Õ Ó appleδ ΔÏ «ÊÂΔ ΔÕ ÓÀ È Áπº «Úº ΔÕ È πº Õ Á ÍappleÙØÂÓ Á «apple «Áº Á Õ Á Óª ÁΔ apple Δ Ù ÒÕ Ó apple  πè ÁΔ Ì ÚÈ Ì apple» Ø Òº Δ ΔÕ ÓÀ ÍÂ Ò ÁØ Δ ªÁΔ Δ ÁØ Óª ȃÁ Ú Ò «ø À È Ò «πøá Õ ««ÁÈ ÒΔ π ª ÁΔ ª ºÒª ºÒΔ ª ª ÓÀ ØÒØ Íπº«Δ, Óª- Ø Δ Ú «Ò ª Á ÍappleÙØÂÓ πøá Δ...Õ ÓΔÂØ- È ª Á appleøï apple Ï πâ ÚËΔ Õ ÍappleÙØÂÓ Á ÁØ Óπø Õ ÁØÚ «ø ÒÀ Ò Õ ÍappleÙØÂÓ Ò ÍÛ Á Õ ÁΔ ÿappleú ÒΔ ÏÀ «Ú Òº ΔÕ Ù «Á Óª ÚΔ ÿ È Ô Á Δ ØÚ Õ apple «ÁÈ ÓÀ ÛΔ- ÛΔ apple Δ ΔÕ «apple πì apple «ÛÁ ÂappleÁ «apple ΔÕ ÓÀ ÓπÛ Á Óapple È ƒ Δ ΔÕ Í»ÈÓ ÁΔ Óª È Ò Ï πâδ Ï ÁΔ È ƒõ Óª Ϫ Ø ÎÛ «Ï ÒÀ ÁΔÕ Í ØÒØ μ È «ÁøÁΔÕ Óª È Ò Ï πâ Δ «Á «Í apple appleáδ ÀÕ Á Ï ÍÈ ÂØ ΔÕ È È«ª-Á Á«ª Í«ÒΔ ΩÒ Á ΔÕ ÁØÚ ÿapple ÍπºÂª Úª ÓfiÁ Õ ÓÀ Óª «ÓÒ ªÁΔ Âª Óª apple  ͻÈÓ Í È Ò πò ÒÀ ÁΔÕ Ú Í Δ Â ÁΔ ª º ª Ìapple ÁΔ ªÕ Ìapple ÓÈ È Ò «øáδ, ÍπºÂ Ê º Õ Î apple ÁΔ ª «º Δ ª ÁΔ ªÕ πè «ÓÒÁ Õ «Ó Ò Í appleè º Í»ÈÓ ÚΔ Óª Ï πâ «Í apple appleáδ apple Δ ΔÕ º Δ ª πøáδ ª ª Óª ØÒ º ÁΔ «ºÁ appleáδ ª «º Δ «Ò Óª Ê ÏπÒ ÒÀ ÁΔÕ Óª Â È ÈΔ Ú Ò º  ÁΔÕ ««Ò«Ò ÍÒº» º «Èapple«ÚÿÈ ºÒÁ «apple Õ ÁØ ª ÁΔ È «Á» Δ «Úº Úº ÁΔ ΔÕ Ò π «È apple«á ª Δ Í»ÈÓ Á πì Δ ÂÏÁΔÒΔ ª Δ ªÕ Óª ÁΔ Ø Á «Íº ÍÀ ΔÕ Á apple Ò ÁΔ ª ÛΔ ª/Óπø È Û Òº Õ π Óª ÁΔ ª Ï πâδ ª Áª Í øá È ƒ ÈÕ «øáδ «Óª ÿπøó «Îapple ºÒ appleè ÁΔ Á ÀÕ «ÚΔ ÙÀ, ÁÓΔ Ï apple ͺ٠apple È ƒ appleº ÁΔÕ Ï ÍÈ Ú Ò «Í apple Ô Á Á ª Óª ØÒ ÏÀ ÈÚΔ ª ºÒª Û ÒÀ ÁΔÕ Óª «øáδ, πºí apple«èδ ÛΔ -ÓÀ apple ÍÂ Õ Â Δ ÍÂ Õ È Â ÍÂ Õ È Â Δ ËΔ Õ Â±ø ««Δ øó Í Δ Õ Á Ø- ƒ AIDG ÂØ Í«Òª Á ØÕ Ô ÈΔ «Ï ÏΔ Ï»Óapple Ò Õ Ó ÓΔ º ÂØ Ï Á Á Õ «Ø Δ Èapple ÙÈ À Õ ÓÀ «Δ ÁΔ ªÕ Èapple ÙÈ Ú ΔÕ Óª ÁΔ ª «È ª ºÒª ÁΔ Ófi È Òº ÁΔÕ «øáδ, ±ø ± -Í ª Δ ÏØÒΔ ÈΔ ªÕ «ºËΔ ºÒ appleõ Í»ÈÓ «ºÒ Á Í Һ «Δ ««ºËΔ ºÒ È Ò Óª Ω Ó ÈÁΔ ΔÕ Ófi Ò Δ Ì»«Ó ÏøÈ Δ ÍÀ ÁΔ ΔÕ ««ÁÈ Í»ÈÓ Óª Ò ÒΩÏΔ ÒÀ ΔÕ ÈÀÙÈÒ Ø appleà«î ÀÈÒ Ò «ÁºÂ Õ Øapple È Ù apple Á Ϻ Í Ò appleº«δõ Ϻ ÁπºË «ÍÒ Á Õ Ïº Øapple Á Ï πâ ÓØ appleè Òº Õ ÁΔ ª Áª Ù apple Ú ÒΔ ª È ƒ apple Δ ª ÈÕ Øapple πøá Δ «Ïº Í ÒΔ apple»í Ú Õ ø Ò ÒÀ «Õ πºò º «ÁºÂ Õ π Í Δ πapple ÁΔ Í Ì Ò appleèδ ΔÕ ÿapple Ù apple Δ-«Ò Δ ÍÂ È ƒ Òº «apple Δ ««Ù apple  «Ú Ú apple appleè ÀÕ ÁØ Í Һ ª «Ù apple  fií «Á ª Ø«ª Í Í Â Û «Ò Õ Øapple È ºπ«Õ ÍÙ» ª Á apple ØÒ ÒÀ «Õ È ª Ù apple Á appleë Ï ØÙΔ Ú Ò Δ Ò «Â Í ÁΔ apple appleδ apple «ÁºÂΔÕ Óª È ÁøÁª ª ΔÌ ÒÀ Ò ΔÕ Ó Ò Øapple ÁΔÕ Ú apple Úª «ΩÓ Á Õ ÓÀ Í Ò Ωapple apple Á ΔÕ Í»ÈÓ È Δ ÀÈÒ Ò «ÁºÂ Õ Óª Δ Í Δ, ±ø ÓÀ Ù «Á Ò Δ «Ò Δ? È º ª º πøèδ ÎÀÒ Ò Δ, apple apple«èδ ÏÛΔ Ò ØÕ ÏøÁ apple ø apple È Õ ÁπÈΔ ª Á Ï Û apple  «Õ «Á «Ú Δ Ó Û Õ ÁπÈΔ ª Ìapple Á ÎÀÙÈ ÿapple ÏÀ ÏÀ Á Ò Õ ÓÀÊØ È ƒ «º Íπ Á «ªÁ Õ Óª «fiδ, ÛΔ, ÏÒΔ Í Óapple Δ ΔÕ È ÓÀ μ Δ- μ Δ Ú ª Ó appleδ ª ΔÕ ÓÀ apple Ø Δ appleπfiδ ÛΔ ΔÕ ÊØÛ «apple Ï Á Δ Âª È «Δ, ÓÀ ª Â Δ ÌπºÒ «Õ ÓÀ ÂÀ ÂØ Ú Ó appleδ ΔÕ Â È ƒ Ìπº«Ò ΔÕ fi ÚΔ È ƒ ̺πÒÁΔÕ Á Ïapple apple ªÁΔÕ Á ÒΔ ÍÀ ªÁΔÕ ÓÀ Óª  Âapple «ΔÕ ÓÀ ÓÒØ ØappleΔ Ò «Ò ªÁ Δ Â ø apple ÀÈÒ Ò «ÁºÂ ΔÕ Ó Δ ÍÃΔÂΔ Á ÍÃÚ È π È Ó Â Ø Δ ΔÕ ÓÀ Á Í»ÈÓ «øó Ò Δ È ƒ «Õ ØÒ Î Ò± Óª ØÚ Âª Í Ó apple ºÊ Ú Òº ªÁΔ ÀÕ Δ Øapple ÍappleÒ - Ò øó apple «ÁøÁΔ À Íapple apple Ø Δ Û øó appleè ÓΩ «Á Δ «ÁøÁΔ À, ««ÏØ«appleø ΩÏÕ «øè Óª ÈÙ πøá Õ ÓÀ ª Πλ Δ» ΔÕ ÓÀ Áº«, Ωapple Á ºË apple Ø Δ «Ú πøá  ºË Í Δ Ò Á «Ú Õ ÓÀ ª «Ï ± Δ Í appleòapple ÚΔ Í»ÈÓ Δ ÒÀ Δ Δ,  ƒ Í Í π Ïπº ÓÈ «Ò Õ Á Ø Â Δ Óapple Δ «øèδ Õ Â Í Δ Î «Ï ± Δ ÚºÒ «Ë È Á ΔÁ Õ ÙΔÙ Ó Û Á Ø-Â Δ ª ÍÒ ª ª «øè ÏÒÀ ÍΩ - Ìapple Õ π ÓÀ Ó ΔÈ «º ºË Ú apple È Úª ª ÓÀ Ô Á apple «ÁøÁΔ ª ÓÀ Í È Ò ÒÀ ªÁΔÕ ÓÀ Ø«ÙÙ appleáδ «Ó apple Áapple ÏÀ Δ Óª Á Ò Δ Ω Ú Õ Ó apple «Ú Ø Ó appleδ ËΔ Ú Ò BI

17 Ìapple Õ «Ï πâ Ω øó ΔÕ «øè ÓÀ ª ÚËÁΔ-«ºÈΔ Δ Ó appleδ Һ ««Í ª ÒÀ ªÁΔÕ «Ì fi Óª Á Ê È Ò Ø«Õ ÁΔ ª ÓfiΩÂΔ ª, Ø - Δ ÓÀ ÿ appleδ appleº ÁΔ ª Ó appleδ ª Áª ÂØ Í»ÈÓ ÂΔ Δ πº ªÁ Õ ÓÀ Óª ÁΔ appleïè ÍΔ ÀÒ È ÁΔÕ ««ÁÈ Ó apple È Ò Ò Δ Í Δ Δ, ÓÀ Ø Ó Ó Δ ÂØ Í Һ «Ì Í Δ È Óª ÎΔ πºò ª Á appleº Δ ª ÈÕ È ª Óª ÁΔ Á «Ò apple Á ÚΔ «ÚappleØË È ƒ Δ ΔÕ Ø Óª apple Á Ú -Ì Í Δ ÓÈ»apple πøá ΔÕ «ºÒ È Óª «Ú Û «ÁºÂ ΔÕ Óª πø Òº Δ Δ «Ì Ù ÁΔ Óapple Δ Óπ «Ï ØÚ Õ appleπ, ÒÛ Í Δ ºÒ ÓøÈÚ ÒÀ ÁΔ ΔÕ È Á Í ÂØ «ÏÈ ª «Á» ÁΔ ÍappleÚ È ƒ ΔÂΔ ΔÕ «ºÊØ Δ «Ó apple Ï Ø«ΔÕ «ºÒ «ÏÒ Ò ÌπºÒ πº Δ Δ «Ø Δ ÂØ Ø ÚΔ «Δ ºÒ apple Á Õ...ÓÀ Ȫ Á apple À ø«í ± apple ÎΔ apple apple Δ ª...«Á apple ÚΔ Â ÍÛ» ΔÕ ø«í ± apple ÁΔ apple «ÚΔ ÒÚª ΔÕ «ÊØ Âº Ø ÁΔ ÀÕ Í»ÈÓ ÁΔ Ø«ÙÙ À «È ÓÀ Ó appleè Ï ÀÕ «øáδ, º Á Ó «Ú Δ ÓÔ Ó Ø ªÁ -«ØÒ appleí Ïapple È ØÚ Õ... ÁØ Í«appleÚ apple «Úº ÁØÚ Δ Ó ± Ø - ÁØ «Â «ÈΩ«Ó ΔÍÀ «ÿº ªÁΔÕ Â Δ «øá Δ ÁΔ ÚΔ «ÒÂΔ Õ «Â «μò ÏÀ Ø Δ Õ Í»ÈÓ ÁΔ ºÒ º Δ ΔÕ «Ú Á Í«Ò Í Áappleª Ò Ï πâ Ω ÿ ÈÕ πá Ù ÁΔ ÂÈı È Ò ÿapple Á apple Ó ª ÒÁ ΔÕ ÍappleØ ÏΔÒÁ appleδ Á apple Õ πá Ù Á ΔÈΔ apple «Ï È Â ø Δ Δ «ÓÒ È Ò ÿapple ÁΔ È apple ÏÁÒΔ ΔÕ ÓÀ ÍÒ- ÍÒ Óapple«Á ª Á «ΔÕ ÓÀ Í ÍÒ-ÍÒ ÓappleΔ ΔÕ ÁΔ ª apple ÌÀ ª ÈÕ «ÈºÂ «È «Á Ø Δ «ÁÈ- πë ªÁ Õ ÁØ ÍÀ πûá ª Ëapple «È Ò ªÁ Õ πá Ù «øá, ͪ ª Ω Óª º «Ò Õ Ïº ÀŒŒº Ø - Í Δ «Δ Íà ÍÂΔ ØÚ ΔÕ ÍappleØ ø Δ ºÒ «Ø Δ Δ «ƒ Ø Ù«apple º ΔÕ ÊØ Á Ó È Ú «Ê Í Δ Óapple Δ ÁΔ Ø Δ Ï Ò Δ ΔÕ πá Ù «øá, ÓÀ ȱappleÓ ºÒ apple«øá ª» Á º ± Ï«apple«ΔÕ Úº Ù«apple ÁΔ ª Úº Δ ª ºÒª πøáδ ªÕ «Ê Ϻ«ª Á Ì«Úº πappleº«â Õ Ù Óƒ Í»ÈÓ Á ÎØÈ «Δ, Ó ÓΔ-ÓÀ IG.E ÈßÏapple Ò Õ Â apple «apple Ò º Δ «? ª-Í «Ó Í«Òª ø«í ± apple  «Õ ÓØÈΔ apple Â Ù È Á ΔÕ ÓÀ È ÒØ È Ò π Ï Á Δ ΔÕ «Ëapple «appleδ Ù È Á π Ï «ÁºÂ - Ëapple «apple Ò ÚΔ «Õ º ÏÛΔ ª ıπùδ ª Ú Ò «ÁÈ «Û Õ Â apple ÓØÏ «Ò ÏøÁ Δ... ÂÀ «ıπùδ ÁΔ ºÒ Áº ª-«ÚΔ Â apple Ò Δ appleíã Δ Ø ΔÕ apple»appleâ Á ÎØÈ «... Óª È π«δ... ÃÒΔ Á ÚΔ «ÓÒ «Õ ÓÀ Í»ÈÓ È ÒØ apple»appleâ ÁΔ «Á ıπùδ Ø Δ ΔÕ «ÍÒ Ò Δ Í»ÈÓ È Ø Δ π Ï È ƒ «ÁºÂ ΔÕ «Îapple ÒΔ- ÒΔ ÏØÒΔ Δ, «ÚΔ ø Δ ıïapple Õ Íª Í apple Δ appleèδ Õ º Δ Ù Ó Õ Î apple ÓÀ ÏΔ Δ Ø Õ Â ƒ ÀÁª appleø-ï À Ú ÒΔ Ï ÎÛ»Õ Íª Ï Δ ÁΔ CA Ó apple Δ Ø Ó È appleδá ÒÚª Δ ªÕ Δ À È Õ ÿapple Δ apple»appleâ ÎØÈ appleª ΔÕ ƒ Ó È appleδá Ú Í Δ ª ª ÒΩÏΔ apple»appleâ ØÒ Óª ÏÀ Δ ΔÕ «ÁØ ª Ò Δ øì ΔÕ Óª ª Ê È appleâ appleáδ ΔÕ Âª Á ÓºÊ È ƒ Òº ÁΔ ΔÕ º «Ú Ø «Õ Óª ÓÀ Ú apple-ú apple «øáδ Δ, ÓÀ «Óπø Á Ò Ò ø È ƒ Òº Á Õ Í»apple Îπ apple Òº Á Õ «Á Í«Û ª ÚºÒ Á «fi ÁΔÕ «««ÿapple È «apple Õ ÂÀ ««Ú ø Òº ÁΔ Âª ÓÀ «ÁÚªÕ ÓÀ «Δ ««Ï apple Í«Òª Í»ÈÓ Íºπ ÒÀÕ Óª Í»ÈÓ ØÒØ Ï ÁΔ ΔÕ Ù «Á appleáδ ÚΔ ØÚ Õ Í»ÈÓ Á Δ Í «Ø «Δ «Á Ú Õ Δ ÁΔ ª Δ π Á Ú Õ Óª «apple Δ Δ, -«Ó ÈÂ È Ò ÏøÁ Δ È ƒ apple Á Õ Â±ø Ï apple «Ò ªÕ Í»ÈÓ ºÁ Ò Δ Õ Ó apple Ò Δ ÚËΔ Ì ƒõ Á ƒ ÌπºÒ È Δ ---- Ú «Á appleõ ƒ Ï appleò ÁappleÚ ØÒ ÛΔ ª Δ Óª Á apple Ó Á apple Δ ª ΔÕ Í»ÈÓ ÂØ «apple È ƒ «ΔÕ È ΩÒΔ «Ó apple øè «, Ó ÓΔ Δ-ÓÀ Ó Èª ª È Ó ÈªÕ Â ƒ Ó ÈØ ª È Ó ÈØ-Óª Δ È apple»appleâ Ó apple Ò Δ π «Ò Õ Á Ø Óª Δ Δ appleá Õ π Óª Δ Â ƒ Í Δ Áº Ø- Ó apple appleδ Ò Ò ΔÎ ΔappleØ È ƒõ Á Úapple Ó apple Í Øapple «ÓºÂapple Õ Óª È Í»ÈÓ È±ø ÚË Δ ª «ÁºÂΔ ª ÈÕ ÿπ º Δ Í Δ ΔÕ «Í apple «ÁºÂ ΔÕ Í»ÈÓ È Óª ÚºÒ «Ë È Δ È ƒ «ÁºÂ ΔÕ È Δ ÁΔ «ºÒ Á π Ï «ÁºÂ Õ apple»appleâ ØÒ ÏÀ Δ ΔÕ ÓÀ ıπùδ È ÿ «apple ΔÕ Δ Í -Í»ÈÓ ÂÒ ÓÈØ «apple Δ ØÚ Õ «ıπùδ Á ÍÒ πá Ù È Ò ªfi appleè Ò Δ ÓÀ Á Á Âapple ÎØÈ appleè Ò Δ apple «ø apple»ó Δ Âª Í»ÈÓ «apple Δ Δ, apple»appleâ ÂÀȱø «º ºÒ Øapple Áº ª-«ÚΔ ıπùδ Ú ÒΔ ºÒ Õ «Á Ï apple Â Δ ÓÀ «È±ø È Δ Áº«Õ ΔÚÈ Ó ÓΔ È±ø ÚΔ È Δ Õ ÓÀȱø À apple ÚºÒØ Îapple Δ Õ ÚΔ apple appleπ: ÂÈ Õ À ÓØ ÙÈ ÎappleΔÕ ÓÀ Ò Î ÎappleΔÁ Ï Á Ø «È appleè apple Δ ªÕ Ú Ò «ÁȪ Ï apple ÓÀ Ù È ƒ «ÁΔÕ Â±ø Í Δ ÍÛ Δ ÚºÒ «Ë È Á Δ Õ ÍΩ ÒØ apple ª Á ÎØÈ apple «Ò appleƒõ...õ Ó apple «apple ÿπøó Δ «Δ Δ ΔÕ π ÓÀ Óª «ºÒ «Ú Ófi Úª «...Õ 0 CB

18 Ω Δ? / ËappleÓÍ Ò «Ò ËappleÓ Í Ò «Ò Í ÏΔ Δ Á Âapple «Ú ÎΔ Á apple ÂØ Δ «Ò Á «apple ÀÕ È ÁØ Δ ø Ã«Ó apple Ó ±,  ÈΔ Á ͺÊapple, Í ÏΔ Í ª «ÁºÂ ÈÕ «øáδ «Ú ÚΔ Δ «Ò Á ÀÕ Á «Ó ÈΔ Δ «Ú ÎΔ ÔØ Á È ÀÕ øíapple Í AFGG- ÀÒ- Δ C, À apple-c, ÂÒÚ Û ±È«ºÍ, Í ÏÕ Ó Ù ÓÀ ÏΔ Ò Δ Í øèδ, ÓÀ  apple Ï Àapple Δ Δ appleè, Ω Â apple «ÏÈ «Ê Ó apple...? «ÚÒ ÁΔ Δ ÁΔ ΩappleΔ, Ωappleª Á fiπø «Ú Ø «ÚºÒ ̺ ΔÕ «ı Â Ó Ù ÁΔ Ò Ù apple Òº ÛΔ ª «Á ÒØ ª È Ò ÂØ appleø «ÁºÂ Õ Á Ó apple Δ ª Ωappleª È ª«Ì  appleø ÁΔ «Í ÁΔ, ºÊ ÍÀapple Ó appleáδ ΩappleΔ «º «Ò Í «Ú apple «Ï «Ò ΔÕ ΩappleΔ Â Í ÍÂΔ Ó Ù Á Ú ÈΔ ÁΔ Óapple Δ «ø Ò ÏappleÁ ÙÂ È Δ Δ Ø «apple Õ appleø-appleø πº Δ ª º ª, øfi» ª È Ò «Ìμ««apple, Ó Ù Ú ª Ó apple Ó apple ÏÀ ˆÒ Õ ÁØÚ Ïº ÚΔ «Í ÁΔ «Δ ªÁΔ «ı  Ӫ ÁΔ ÒÂ Ú Àapple È Â «Ó Û ÈÕ «Ì È ª ÁΔ Ï Ò ÏπºËΔ ÂØ Íapple Δ ««È ª Á «Í ÁΔ ««Â apple ΔÂΔ apple Δ À Â Ú È ª ÁΔ Óª «øfi «ÚÒ apple Δ À Â Ó ÂÓΔ ««apple ª Ú Ò ÒØ Δ ««º ÈÕ ÁØ ΩappleΔ È ª Á «Í Íπ appleáδ ª ÚΔ Í Í Í Í Δ Ò ÍÀ Á Õ «Îapple «Ï πapple È «ı Â Ò ÛΔ appleº «Á appleø «Á ª «, ÒØ appleδ Ú apple ΩappleΔ Á ÍÂΔ Á ÁappleÙÈ apple Δ Á ÚØ, Á «È «ª ÚΔ Ò Δ ÚØ È Ò ΔÕ Ωappleª ΩappleΔ ÒÀ Δ ªÕ Ϻ ÚΔ Óª Á fiº ÎÛ appleø Á Ø È Ò È Ò Õ Ò Ù Á Ó»ø ÂØ È ««Õ ΩappleΔ Ó Ù Á Ï È «apple ÁØ ª ºÊª «Úº ÒÀ ÏØÒΔ, ÒØ Ø, Ø««ø, ª πºâ «Í, À Û Òº «ø...õ Óª Í Òª Úª apple ª apple«á ª Ú Ïº ÚΔ, Í Í Í Í Ø È... È ÛØ Í Í «ø«á ª «ÓÃ«Â Ó Ù Á Ó» ø π øó Òº Í ÈÕ ÒØ ÒØ Ø ΔÕ ««Óº Δ Á ÓØ º Ø «π Í ÂºÂª «Ú ÓπÛ Á ÚØ, Ï «ºÊØ Â Δ Ê πøá ÏøÁ Á ÏøÁ È Ò...Õ Ï πapple Á «Â ÏÛΔ ÓπÙ Ò È Ò «º ΩappleΔ Â Á Ï쫪 μê «Ò «Õ ««Â apple Ø ΔÕ μê Íπº apple Ó ÂÓ ÍπappleÙΔ ª È Ú Ò ÍÃ Ó apple«á ª øáè  ªÚÒ ÁΔ appleδ «Δ ª Á ÏappleΔ Ø «º ª Â Û Õ Ó Âapple apple È Ò Ó Ù Á Úº º ÈΩ Ò Á Óπø appleúδ È «ÂÓ apple Óª Í»appleΔ ª apple Δ ªÕ «Îapple Á ºÊ ÏÒÁΔ Ø Δ ÓÙ Ò ÎÛ «ÁºÂΔ ΔÕ «Øapple «appleùâ Á apple È appleúδ Á ºÊª Í ºÊª È Ò ÎÛ «º Á º apple ÒÚ «Õ apple ÓΔ Á ÓΩ Ó Ø apple, πº Δ Ò ÛΔ ª È fiº º ÎÛ Ò ΔÕ Ú «Á ª Δ Ú «Á ª «È Â Δ È Ò º ÎÛ Ò ΔÕ º ÁΔ ª ÒÍ ª ÙÓÙ È ÁΔ ºÂ π Ò Δ Ï Â Ï Ø Δ ªÕ  «ÍÙ apple ÒØ «Íº ÚºÒ º Õ ÂÁ «Ú appleδ «Îapple ΩappleΔ Ó È Ø «È Ò ÂΔapple Úª Ωappleª «Ú Ø «È ÒΔ Â, Ó Ù, ÓÀ Úª Δ...  apple ØÒ, «ºÊ Ω Ó apple...  apple «Ú...Õ «øáδ Ø Δ ÏÒÁΔ «ÚºÒ ̺ Í ΔÕ «ÂØ Í«Òª «Íapple ø «ØÒ Íπº ÁΔ È Û ÛØ «ÚÈØÁ È «Ï ÒΔ Úapple Δ Â Δ È Ò º ÚºË ΩappleΔ ÁØ ª Ï ª ÂØ ÎÛ appleø «Ò Õ Øapple ÓappleÁ- Ωappleª ÚΔ μ º ÚËΔ ª  ØÙ apple Ò ÛΔ... ªÌ Í Í... «È «ª Ï apple ª Ø ÒÀ «È ª Á π Ω À...? ±ø Δ «È ª ÁΔ Óª Â Í À «ª appleδ «È ª È Ê appleè ÀÕ «Ófi Ò Δ ªÕ È Δ «Ó º Δ Á ÚØ... ÓÀ ÈΔ Δ ÁΔ Ó Ù «ÏȪ «Ó ÏΔ È Ò Δ ÛΔ Á ÚØ Ø Δ ÈΔ «ºÊ Ó apple...õ Δ ÁΔ Ø Δ ΩappleΔ Í»apple Øapple Ò «ÚÈØÁ Á ºÊª Ø «È Ò πøáδ ΔÕ ΩappleΔ ÁΔ «Ò «ÂØ ÚΔ Ú Δ È Δ Δ ªÁΔÕ ΩappleΔ Á Í ÍÂΔ Ó Ù ÍÃÂΔ ÍÃ Ó Â Á «Ú ØÛ È «, μê «apple ÒØ Í»appleΔ «ÙºÁÂ È Ò Ó apple apple ÈÕ «ÚÈØÁ, ΩappleΔ Ï ª ÂØ ÎÛ ÓπÛ Íapple ÏÀ Δ ª Ωappleª ÚºÒ Ë» «Ò «apple ΔÕ ÚΔ Êapple» «Ìº Δ ª º ª È Ò ΩappleΔ Á «ÚappleÒ Í Â ÂÛÎ Ú - π «apple ΔÕ ÁΔ Ø πøè Ø Δ ΔÕ ΩappleΔ «Ò  apple»í «Úº Ú Õ «ÚÈØÁ, ΩappleΔ Á π ª Δ ΔÕ ΩappleΔ ÚΔ Ï Á «Á Âapple «Ú Òapple Õ ÍÂΔ Ó Ù ÁΔ ÍØ «ø «Á» apple Ù«apple «Úº ΔÕ Ï apple ÙÈΔ- À º Δ Â Á Õ appleúδ ÂØ Ø ÚΔ apple Í Ú«apple ª Á ΔÕ ÁØÚ Ïº ±Ò ªÁ Õ ΩappleΔ Á ««apple Ó- Ó ÙappleΔapple, «ÎÒÓΔ ø È Ò ÎÏºÚ Â «ÎÒÓΔ Á «Úº Δ ºÒ Ï Â º ª ºÊ  Ïπ ºÒ È «Á ª ºÒ appleèδõ ØÒ ÛΔ πøáδ ª «Âapple ÁΔ «ÂºÊΔ øë È Ò Ú Â Úapple Ó«ªÁ Õ Ï»Âapple Øapple «apple  ̻apple appleø Á ÙÓ... «apple»í Δ ΔappleØ ΔȪ Â Ó Òª Ó Â Í Á Õ Á Âapple «Ù «Ó Â Ó ºÍ Ú ««ÓπÙ Ò Ø ªÁ ««ÁØ Ïμ«ÁΔ Óª ÀÕ ºÒ ºÒ «Úº Ã Δ Á ÙÏÁª Á ÍÃÔØ Õ apple Δ Δ«ÒÙÕ «Ú «ÚÈØÁ ÁΔ Ã«ÙØÌ ÍÂÈΔ ÓΔÈ πì Ú Δapple ÚÙ ««ÁøÁΔ, «Á ª, Δ ª ÁΔ «ÎappleÁΔ Δ ª ØÒª Òª ÁΔ ÛΔ «ÛΔ... Δ ª ØÒ ÂØ π Δ Ï apple «È ÒΔ ØÚ...Õ ΩappleΔ Í ÓØ apple-ï Δ Â Á Âapple ªÁΔ ªÁΔÕ μê ÓappleÁ È Ò øó appleè apple Í»appleΔ Ï Ï Δ È Ò apple ºÒ apple ÒÀ ÁΔÕ ÁØ Δ appleá «ÚÈØÁ Á ÿapple ªÁΔ, Ì ÏΔ-Ì ÏΔ appleáδ È Ò ºÊ «ÓÒ ÁΔ Ò «ÚÈØÁ ÚΔ Û πøá ª º ÚΔ ºÊ ÚË À apple ÒÀ ÁΔÕ Í«Òª Í«Ò ÍÂÈΔ Ó Δ ΩappleΔ È Ò ºÊ «ÓÒ «Á ª «ÚÈØÁ «fi ªÁ Õ «Îapple ΩÒΔ ΩÒΔ ÁΔ ««fi Á»apple πøáδ Δ ΔÕ Ì ÏΔ Ï «Ó Û À ª apple... «ÚÈØÁ Δ Â Δ Ò ÛΔ Ï πâ Δ Δ Ï ÁΔ ÓÀ ª Òª Δ ÁΔ apple«ªáδ ª... Ô± apple ÚÀappleΔ Òº Δ Íapple È, Âπ «øèδ ø Δ Ò ΔÎ Í apple Èapple «ÓÒΔ À...Õ «ÚÈØÁ Óπ apple Á Ø«Ø Á, Ó Ù ÚΔ Âª «øè Òº Δ, «ΩappleΔ Úapple Δ Ó apple Â Ó ± Ú ΔÎ «ÓÒΔ À...Õ Íapple ÂØ ÓΔÈ Ú «ºÒ È «πøáδõ «Ú º ª Δ º ª È Ò «apple ÂØ ÍÀappleª Â Δ Ò Á ΩappleΔ Á π È CC CD

19 «Ø ÿπº «Úº Δ Ò ÍΔ πøá Õ ΩappleΔ ÚΔ «ÚÈØÁ ÁΔ ª º ª ÁΔ Ì Ù ÍÛ ÒÀ ÁΔ Â È «øáδ, «ÚÈØÁ Δ Ô± ÈØ «ÓÀ «ÚΔ ÁÓΔ ÁΔ Ï Δ ÒÀ Ú Δ ÒΔ appleδ apple ÈΔ... Δ ÈØ Ú apple Ô± «Êø«ø Ï ÓΔ...Õ «π «ÚÈØÁ Ò Á ΩappleΔ È «Ú ÁΔ ØappleΔ ÎÛ Ò Δ ØÚ, ÁappleØ ÁappleΔ «Ó Á Õ Ø Á «Ó»ø Î ΩappleÂ È º Óπº Δ Ó apple ÓÈ ÁΔ ºÒ ««ÁºÂΔ Âª ÓΔÈ È Ï Û apple Á Õ º ÈΔ ÒØ Î apple Δ π ÓÀ Á Âapple Ò Δ Ò Ø apple Δ ª...Õ ΩappleΔ Í Δ Ò Δ ÿ ÛΔ Â ÏÛΔ Á È Ò ÂØ ÙÓΔ fi Â Í ÁΔ Ø Δ ºÒ Ò «ÁøÁΔ Â «ÚÈØÁ Á «Ú Á Õ fiº ΩappleΔ ÓΔ ÚΔ «ÏÈ Ó «Ò ª Á Òº ÁΔ, Ì ÏΔ, apple Ï Δ Δ «apple apple È... Δ ÓΔÈ «Ï Δ Í appleòapple «apple appleà»òappleòδ... apple Ó ºÍ Ù ºÍ ÏøÁ À appleà «Ú Ø ΔÁ...  apple ÎΔ apple ª ÏÛ ø È...Õ Ï ΩappleΔ, «Ó Ùπapple» ÂØ Δ ÙΩ ÈΔ «ßÈ ª ºÒª Á ÒÀ Á Ï Δ ÎºÏΔ, «È ª ÏΔ ÏØ Â Í øá À ÈΔ, Íπº «ºË Ó ºÍ  ÎÀÙÈÕ º Ì ÏΔ Δ ø Δ ÈΔ Ò ÁΔ Ô Â Ó apple ÂΔÚΔ, apple ÍappleØ- ÍappleØ ËappleÓ ÂÓ Ï «ÎappleÁ È, ÓΩ «ÓÒ Âª Δ apple ÈΔ πøfiá ÓÀ ÓappleÁ «Ú apple«ú appleáδ ø Δ Âapple ª ÓfiÁΔ ª «È ª ÁΔ ÚΔ È Íapple «ºÒ Áº ª Ì Δ È,  apple ÏÀ Óπº ÙappleΔÎ ÁÓΔ À ÓÀ «È ÏΔ appleδ ΔÂ Ï Δ ÓÀ «ÛΔ appleºï Δ Í ÏøÁ Áapple À... ø º... Í Δ ª ÏÀ «Ú «Û ÍappleÁ Ò È, «øëª Á Í È Ò» ÈΔ appleá, «ØÎ «Ëapple Ò Δ Á ÏÀμ Â Δ ÚºÒ Â Íº, Δ. ÚΔ.»ø «Ú «ÍØ apple «ÊØ ÁΔ Ï øë Â Ò Δ «Áº Δ «Êø «Á Õ «Ú appleδ Ó appleδ Óapple Δ ÓπÂ Ï À«ø appleδ «Áº Δ ÒÀ, ÀÎΔÈ ÒΔ, ÓÀ ª apple Δ Í Ó«apple ª ÁΔ À«ø appleáδ apple«øáδ Ï È È Ò Î Δ ÏΔ Ø Δ ªÁΔ È Ò Íπapple Ó È ÈÚ ø È Ò À appleè È Ò ÈÚ Í ÎΔÒ πøá...õ ºÒª Δ ºÒª Δ«Èß ÏÒ Â Í Δ ÎÒª ÁΔ Ø appleδ Ø Í Δ Ø Δ Ò πº Ò ÁΔÕ Á Ϋapple ØÒ Ú Òº ÁΔ, Ì ÏΔ «Î«apple Δ ª Ï Ó Δ Ï Δ º«, «øèδ ª appleδ ª Ï Δ ª «Ø Ú appleδ À Ó Δ appleº Δ, ÒØ Δ Ï appleø ÎappleÀÙ Ï Δ ª Óª Δ «Îapple Ï Δ appleδ Á Δ Δ Ï ΔÕ «Îapple Á Ϋapple «Ú Ø Ø Δ ÓÈÍ øá Δ È apple ÁΔ, ª ÚΔ «ÏȪ Íπμ«º Ò ÍÀ ÁΔÕ «ø Δ ºÒª appleáδ appleáδ apple Ø Δ «Ú ÚÛÁΔÕ Ì ÏΔ È, º Ï «Ì Δ È Ò Δ apple Óª, Ú «Â Î Úapple Á Ò À «ÁΔ πùï» È Ò Δ «Ó fi fi Ø Ò ÍÀ Á apple ª apple Δ ª Á Ï È... Δ Δ Ø È... Ì ÏΔ Â apple ºÊª «Ú ª Á»... ±ø Ø ÏΔ Ï ªÁΔ À Á «Ú È Í Δ «ÁøÁΔ À. «ø«á ª «ø«á ª Í Δ, ØÒΔ «Ú Û Δ È Ò apple Óª Í Ó È Ò apple Ó appleè Ò ÁΔ Â ÓΔÈ ÁΔ ÂappleΔΪ Á ÍπºÒ ÏøÈ ÁΔ ªÁΔÕ Ì ÏΔ Ó Δ È appleδ Õ Í Δ Âª «ÚΔ ÈÀ, ÛΔ Δ ıπappleδ Ò ÁΔ Èª «Ú appleδ ª À apple»apple appleδ ÁΔ, Ì Ú Ï Δ ØÚ ª...Õ «È ª «ΩappleΔ πºfi «º ÁΔ CE ÓΔÈ ÚºÒ «º ÁÏ «ÁøÁΔÕ ÓΔÈ ÏΔ Á «Ù apple Ófi ªÁΔÕ Ï πâ ıapple Ï À ±ø...Õ ÓΔÈ «fi ÁΔ «øáδõ -ÍΔ ÀÙ appleø... ««øá Δ ÛΔ Ï apple Ï apple «ÓÒ Δ Â Í ÈΔ «øèδ Á apple À...Õ ÓΔ ΩappleΔ ÁΔ ª Áª «ÏÒ Ò Í øá È Δ ÈÕ Í Ï πâ ÿº ÏØÒÁΔ Â Í ÿapple øó «Ú Δ πºìδ apple«øáδ Íapple π ª Δ Ø apple Δ Ú appleδ «ÚΔ ÍÀ Á Õ «Δ ºÒ È Δ Δ, ΩappleΔ Í Ï appleø ÍΔ Á Ó È ÒÀ ÁΔ ª Ï ÁΔ πá Δ ÍÒ Ìapple Á ªÁΔÕ Ì ÏΔ «Ó  apple Úª Δ Δ ª ª Ï Δ ª ÈΔ Ω ÁΔ ª, «Îapple ÏΔ Δ ª Á Ï«, À ÀÍ appleδ ÒÀ...Õ ÚºÒ Âª ÓΔÈ «ÂØ fi Ó ÁΔ ÁÂ È Δ Δ, «ÏÈ Δ Á π apple appleè ÁΔ Δ, Íapple «ÂØ Ó «Úº Í ºÂ ÓfiÁΔÕ Òª«Ó ٠ΠÁØ ÎÂ Ó appleø Δ Û Ò Á Õ Ó appleø ΩappleΔ Â Á Ϻ «ºÒ Δ πøá Õ «Îapple ÚΔ ΩappleΔ Á Ú apple Ú apple «Â ÓΔÈ Á ÿapple ÿº Δ ªÁΔÕ «Âª Ø Δ È Ø Δ ÓΔÈ Á ÒΔ Ê ÏÀ apple«øá Õ ÁØ Ó Ù μê πøá, μê Ø Δ È Î Á Õ ıïapple ΩappleΔ È ª Í Δ ÓÈ ª apple «ÁøÁΔ ª πá Δ «ø appleáδõ Ó Ù «øè «ÁÈ ÚΔ apple«øá, ÿappleø Ï apple ÿº Δ «È ÒÁ, ΩappleΔ ÚΔ Ï apple ÍÀapple È ËappleÁΔ «Ú Û ÛØ«Â ª ª Ï apple «È Ò«Á ª ÚÛ«Á ª ÀÒØ ÀÒØ Ø ªÁΔ, «ÂØ º ÚË ÁΔ È Á Ó Ù È Δ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Δ Â È «ÚÈØÁ È ΔÕ ΩappleΔ appleδáá appleδ Á ÏÛ ÙΩ ΔÕ apple Δ ÓΔÈ Á ÁΔ apple«øáδ, Ì ÏΔ «Á ª È ÒÀ,»ÛΔ ª, À Ò,», Ù Ò...Õ ÓΔÈ ÍappleØ ÓÈØ Âª ÁΔ Â appleδ appleáδ Íapple ÓÈ Δ ÓÈ Û Ìπº ªÁΔ Â «ÚÈØÁ º Ì Û ÒÀ ÁΔ, «Ó È Δ apple ÏΔ ıappleδ Ò ÁΔ «ÒΔ «Δ «Ú Í»ø Í»ø appleáδ «ÎappleÁΔ «ÂÂÒΔ Ï Δ apple ÏΔ ÙappleÓ «Ò Ò Δ ÈΔ, «appleø appleø È appleδáδ «Ó «Á Ò Δ ªÁΔ, «Û «appleδá «Ò ª ÁΔ Ì À Ó apple ØÒ, ÓÀ Δ ÍappleÚ ÈΩ appleδ Á ÓÂÒÏ «ÊØÛ Ø ÚΔ Ó «ªÁ «ÎappleØ Â Í ÚΔ Á «ÎappleØÕ appleδ Ó Δ ÎÀÙÈ Â apple Δ ÚØÕ ÿapple Ò ÁΔ ˆÀapple appleδ «Ú Óπ ø ÿapple ÏπÒ Δ Ï Δ appleº ØÕ «øá πøá È «ÿapple Ò ÿapple È Δ ÓÀ «Δ Á apple È Δ...Õ ÓΔÈ, ΩappleΔ Á Á Ó Δ «ÚÈØÁ È Ò ÓappleÁ Ò ª ºÊ «ÓÒ, ºÒª ºÒª «Ú «ÚÈØÁ Á ÓØ Â ºÊ appleº Á, Á Á Òapple Δ appleè Òº ÍÀ... Δ Í øá È Δ ΔÕ «Ú appleδ ª ΩappleΔ È ºÁ Δ apple «ÁºÂΔÕ «ÚÈØÁ Í Ò Δ Ï appleø apple ΔÓ ΔÈ ÍÀ ÒÀ «ΔÕ Í«È ÓΔÈ ÁΔ «Î«ø Ï Ï Íπº «apple Δ ««øè À ÁΔ ª πùï» ª ÁΔ ΩappleΔ Δ Δ... Ú «ºÒ... ÈÚΔ ÍÀ ÒÀ Ø, ÈΔ ± «Í «øáδ ª È ÓΔ Á Δ «ÚÈØÁ Á «μâû »ø Δ Úº «Á «, Í apple Δ Ø Δ, π  ںÒÕ ΩappleΔ È Í ÚÒØ «Âº ÈΩ ª È Ò Úº Δ»ø Δ Ú ÒΔ Êª ÓÒ«Á «ÚÈØÁ ÓΔÈ ÚºÒ «fi Á -«fi Á Ú Á apple««õ ΩappleΔ ÁΔ «apple Â Ú ÓΔÈ Á «apple Â È appleâ Á øÿ ø Ò μ «ΔÕ Íapple ΩappleΔ Ì ÁΔ ÍappleÚ Δ «ÏȪ ΔÈ Á appleø  «Î È ÁΔ Â appleδ appleáδ apple Δ ΔÕ Â Δ ÒÀ ÙÈ Ú apple ÒÀ À Δ, Ï «ª Δ CF

20 apple ΔÈ ÙΔÈ Í Δ À Δ Ï Δ «apple appleø, «ºÒ Ø Δ, «Óapple «Ú Δ, Ï πapple ª Ò ª «ÒÏ Õ Í Âª»Ò À «øè ÏΔ «ÁÈ Δ ÎπºÒª Úª «ÛΔ apple Ø, πùï» ÎÒ Â «øá Δ Á Ó º Ø Â Ò Ïapple Δ Ø Δ, «Í Δ ÂÓ «Â Δ appleº Δ ÂÛÎ «ÓÈ º Δ»È ıïapple ÓπÛΔ «ÓÒ Δ ÏΔ È Δ, ºÊ ÓΩ «π...õ ΩappleΔ Í Δ «ÎÒ ÎΔ fi Û «ÁøÁΔÕ «ÚÈØÁ Á «ÁÒ Âª appleá «ΩappleΔ È Ò ««Í  «Ú Ê apple È Ò apple apple Íapple ÓΔÈ apple πºí apple«ªá Õ ΩappleΔ Ó apple Ï apple«áδ «μ«á ªÁΔ, «Â «Á ª ÓΔÈ ÏØÒ ÍÀ ÁΔ, È Δ È Δ «Âapple ª Δ Δ, «Á Ó apple Ï Âª Ø Δ Øapple «Íº ÍÀ Δ Âª ÓÀ ºÊ ª ΔÕ ÒÀ º Ì ÏΔ.. Ø Δ ÍappleÚ ÈΔ... Í ÏΔ ÓΔ ª À È ÈØ ÀÈÙÈ À Ò, Ê ÀÙ apple, Í «ºÊ πù, Ø Δ appleø ÈΔ Ø ÈΔ, Í Δ apple À «ø À «Á»  ÈØ ÓÀ «ºÊ ÿøû È ÁØ «ÁÈ «Ëapple Ëapple «apple ÒΔ Â Ó»ø Ó appleè «ÎappleΔ Âª ÓπÛΔ Í ÂÏ Ò «Ï Δ È apple ÂappleØ Â Ø Δ ª Øapple.. appleø appleø «Ø Ï Δ ª«Á ª ÏΔ ÏøÁ º Δ ªÁ Õ ÒΔ «Ø» Í Δ «ÎappleΔ ÚØ Âª ÓÈ ÌappleΔ ªÁ, Ì ÏΔ apple «ÁȪ ÁΔ «øá Δ, ºÒ Á «Δ ÍÂ... «ÁπÈΔ ª ÂØ ÂØ ÍÀÒª Ø Δ ÓÒ Ò ÈΔ appleº Õ ΩappleΔ ÓØ Δ ª ÓØ Δ ª ÒΔ ª º ª È ÁΔ Ø Δ ÏÛΔ ÙØ Á È Ò «Ì «øáδ ª ÓΔÈ ÓÈ Δ ÓÈ ÛÁΔ Á Ò ΔÎ ΔÒ Ú Õ Ó Âª ÓÈ Á Ì Ú «apple Â È «ÁøÁΔ, Íapple Ó appleø «ÚÈØÁ È Ò apple appleáδõ ««øè Ì fi «ºÊØ Â «Ú ÓÀÈ appleδ ÒÀ ÁΔ, «ÈÂ Δ ÿapple Á Ó È «Ò ªÁΔ apple«øáδ, Í ÎÀÙÈ ÚΔ Í»apple Í ÚΔ À apple Á «Ó Ò Á appleδ ÂÈ Âª «ª Δ Δ «ÁøÁΔ... Ï Á «Á ØÒ...Õ Ï Δ ÁØ Δ ÓΩ Á È, «ÁΔ Âª Í»appleΔ ÂÈ Ï ÁΔ ØÚ ΔÕ Ò apple Δ Δ À ÁØ Ïº È ÏΔ Ø Δ ª Ó Âª «Ú Δ ÍÛ Á È, È Ò Ú È À, «Óapple ÀÙ È ΔÂΔ «ÎappleΔ Ïπ Í apple Δ...? Δ «ÛΔ «øèδ Óapple Ø Δ Δ, Íapple ª ÿapple Í«appleÚ apple  ËΔ ÁΔ «Î apple È Δ Ó apple «Ò, «Âª appleºï È «ÁºÂ ÚΔ ÁØ Óπø È Õ Óπø«Á Δ «Î appleõ Ï ««Î apple Δ Âª ÏøÁ ÂΔ Ïπº appleδ «ÁøÁ...Õ ÓΔÈ Í Δ Í ÍÃÙÈ Á μâapple Á πá Ófi ÁΔ Ø«ÙÙ appleè Ò ÁΔÕ Ï Δ, «ÁÒ Ú È ØÚ Âª ÁÓΔ Á Ïπº ª È Δ πøá...õ «ÚÈØÁ ÓΔÈ ÛÁ ª ÓΔÈ ÌπÛ ÍÀ ÁΔ, «ÁÒ Âª Á Δ Ú È apple Á, Íapple Δ ºÒª Óapple Á È Ò Δ appleδ ª Ò ÁΔ ª, Ïπº Δ ÿøûδ Ò Ò Ò Ó ÒΔ Ú π Δ À È Â Δ Õ Ï Δ ÓÀ ÏΔ «Ú Δ πºò ºapple ªÁΔ È Âª «Îapple  ÚΔ «ÁÈ Â apple È appleδ Δ ÈÕ «øè apple apple ÿapple ÒªÁΔ ªÕ ª ª «Á «Úº ª Ø Δ Ùº È Δ Ã«Ó ÂappleΔ «Ó ÓÒ «Ú ÒØÛØ ÚºË ÓfiÁ apple À Ï Δ...Õ ÒØ ÒØ ÀÚ Ó È Ò, Ó appleδ fi» Δ ÂappleΔÎ apple «Ó È ÌappleÓ, «ÁÒ Âª  ÚΔ appleø Ïappleø Δ ª «ÂºÂÒΔ ª Ó apple Δ Ì Á appleà Á, ÿapple ÒΔ «øèδ Óapple Δ CG Ø Δ ØÚ, ø Δ ØÚ, Íapple πøáδ ª ÿapple ÁΔ Óπapple Δ Δ À È...Õ «Ò appleòδ Ω ÁΔ À  «apple «Ú «Û «Û ªÁ, «ÁÓ Òº» Ø Δ ªÁ,  «ÎappleΔ Ø «ºÊ appleà Á À  Í...Õ Ø Ï Δ Δ Δ «Ø «Δ À, «Û Òº» È Ø Â Õ «ÚÈØÁ È Ïπºfi ÓΔÈ «fi Ò Δ ΩappleΔ ÁΔ ÂappleΔ appleá ª ÓΔÈ Á ºÂΔ ºÍÛΔ º Òº ªÁΔÕ Âª Δ À «ÎappleΔ ØÒ, «Ê Δ ÒÀ Á... ÓÀ fi ÈΔ Òº ÁΔ Â Δ...Õ «ºÊ Úª Ï Δ... ÏÛΔ ÓΔ Ò «È Òº Δ «Íº, Í ÈßÏapple ª «Â ÏΔ È Δ Õ apple Δ appleè «Ú Δ apple À, Ïapple π ª Δ Ø apple Í«ÒØ Δ ÈßÏapple Ò Á... Ó apple ÚºÒØ πºò Δ ºπ Δ À...Õ «ÁÒØ ºÒ È Δ «øáδ... Á ÈΔ «ÁΔ «ÁÒØ ΩappleÂ... Ø Δ Ωapple ÈΔ «ºÒ «ÁΔ, ÓÀ ÓfiÁ Ωappleª ÁΔ Δ Δ...Õ»ø π ÓfiÁ «Ó ª º º ÓfiΔ ÈΔ, º Ø «Î»Ò ÁΔ ª ºÒª, ÒØ Ø Δ øó ËøÁ ÚΔ apple «Ò appleø, Ï apple  ÿapple Á Ó È Ò Δ ÚØ, ΩappleΔ ÁΔ ºÒ ÒΔ È Δ «Í Ì fi ÌπºÒ ªÁ Õ ÓΔÈ È Øapple ΔÂΔÕ «Îapple Í Δ «ÚÈØÁ appleø «Òº Δ, ÓÀ «Δ, «ºÒ ÈØ ΔÂΔ Â ª Ø? Δ? ÁØ ΩappleΔ Á ÿapple Ò Δ ªÁ È, «øè ÚΔ «ÁÈ apple... «appleòδ «ºËΔ ÁÎÂappleØ ÿapple  ÿappleø Á Âapple, Ï apple ÍÀapple ÈΔ º ÁΔÕ Á Âapple Ò ÚΔ Ø Δ È Δ Î Á Ò È «ÁÈ, «Ú ÂΔ «ÚÂappleΔ Ï Δ ªÁΔ ÓÀ ÓÕ ÁØ «ÂøÈ «ÁÈ È appleδ ÈΔ Í Δ Âª ÓÀ Íπº «Ò, «ºÊ Δ ΩappleΔ, È apple Δ ÈΔ Δ, Δ «ÁȪ ÂØ Õ ÍÂÀ «Îapple Δ ÏØÒΔ? ÏØÒΔ? «ÚÈØÁ È ÚΔ «ÁÒ ÍΔ ÒÀ «Á Íπº«Õ «Òº Δ μê Ø Òª «Ú Δ ÍÀ Á È, ÿapple ÁΔ Δ Á Ú Á Δ Øapple π øá,»ï ÒªÁΔ ÍÒ ÁΔ Í»appleΔ Â ºÒΔ apple Δ Ì ÁΔ, Ê Δ «Ëapple Ëapple Ó»ø È Ó appleá «Îapple, ÓÀ ª «ÈΔ ª Ú ΔÎ Í ÏÀ ÁΔ apple «º Á «Ë È appleº ª Ó Ò ÓappleÁ «Ëapple Ëapple fi ÚΔÕ π Á Ø È, Ó apple ÓΔ ª ÍΔ -ÍÒ Á ÙΩ À, ÓÀ Í Í ºÊΔ ÍÀ Ï Δ «ÁÈΔ apple appleá È Âª ÓÀ ÏΔ Á Á Δ È ª Á Ê Á Δ «ÁøÁΔ, Í ÓΔ ª πù ª apple È πù «Ø «Δ È ÈΔ À «...Õ Δ Δ Âª ºÒ À... ««Ú Ó Û Δ À, ÁÓΔ È ÈΔ Í «Ïº Δ ª Óapple Δ ÓΩ Ó Ò appleè ÓÀ ª «È ±ø ÚΔ ÂØ fi «º ÒÀ Â Ó appleδ ÚΔ «Âapple ª Δ Ú apple «Á «Îapple...Õ Ø ÏÛ Δ «Ø «Δ Ú Á ª «Îapple «Ø «Δ appleòδ Ò Δ Ω Δ Δ Ó apple È Ò Î apple Ò...Õ ÒÀ «Ú ÁΔ Δ ÒØÛ À, ÁØ π ª Δ «Δ ØÚ Âª...Õ «ÚÈØÁ È ÓΔÈ Û Ó ÒÀ ÁΔ apple È Ò «Õ CH

21 «Á Δ ÒÀ π øèδ «Óø ºÒª «Ï Òfi Δ Ò, ±ø Δ È? ÓÀ ø ÌÒ Ï apple «Ò ª, «ÎappleΔ ÁØÙ Ó apple, ÓÀ Δ ÌπÒΔ È Í Δ πºë ÏπºËÕ º ÓÂ Ò È Ï Ø, ÓÀ ª Âπ Δ ÌÒ ÁΔ ºÒ apple  πù apple ÁΔ ªÕ ΩappleΔ apple ÓΔÈ «ºÒ ÚΔ ÏÛ Îıapple È Ò Áº ÁΔ «Á ÓΔ ª ÍΔ - ÍÒ Á Ï πâ ÙΩ apple Á, Øapple Ø Δ ÀÏ È Δ ÀÕ ÍΔ «Ú ª Úº Úº«ÁΔ Ï apple Á À, «Ú «Ú ÍΔ Á ªÁ Øapple ÚΔ «apple øìδapple πøá ªÁ, ÏÛΔ ª Δ Ó Ò ÁΔ ª ºÒª πfiáδ ª...«ÏØÂÒ Âª «ºÒ Δ Û ÒÀ Á È Ò Á ª «ÁØ ÍÀ Ó appleø Δ «ºÒ ªÁ, Íapple «ÁΔ Í»appleΔ ØÙ «Ó apple«øáδ, «ÎappleΔ «Ó appleº Δ «Í apple appleá «øè «Î Ìapple ÁΔ Â ºÒΔ apple Δ «ÁøÁ...Õ ΩappleΔ «Ø «Δ ª ºÒª ÏÛΔ Ï Ï Δ È Ò ÓΔÈ È Ò apple «ÁøÁΔ Â ÓΔÈ «ÚÈØÁ º Ò «ÁøÁΔÕ «ÁÈ Ó Ù º Δ «Ø«ΔÕ ºËΔ apple ÂΔ È «ÚÈØÁ Á ÿapple ÁΔ Øapple ÏÀμÒ Úº ΔÕ ÁappleÚ Ø«Ò Âª Ó ÏÁ Ú «Δ ΩappleΔ ÛØÂΔ ΔÕ «øèδ apple Â Ó ΩappleΔ «Ò «Úº Ú «ÚÈØÁ Àapple ÈΔ Ø ΔÕ «ÂØ Í«Òª ««ÚÈØÁ fi Íπ Á, Í Δ ÏØÒ Í Δ, Á Δ Âª ÂΔ ºÒ, Ó Ù Δ Ø «, ÂΔ «Ú Øapple ÁΔ ÍΔÛ Ø apple Δ À...Õ «ÚÈØÁ  ÓΔÈ fi Í ΩappleΔ Á ÿapple Íπº Õ Ó Ù ÂΔ ÿπº ÍΔÛ È Ò ÁØ apple πøá ªÁ ΔÕ «apple appleá ÍÀ «ΔÕ ß Δ Âapple ÒΔ Δ Í Δ ΔÕ Ó Ó Â Ùapple Ï ÁΔ ÒΔ ÏØÂÒ ÁΔ Áπapple øë apple Δ ΔÕ ÓΔÈ Ïμ«ØÒ º, «ÚÈØÁ  ΩappleΔ È Ó Ù fi Í È ÛÒ Èapple«ø ØÓ Íπ πø ««, Íapple apple È Ó Ù ÁΔ Ò ÂΔ È π Á «Á ª  appleøâ Á» apple Ù«apple Á ÍëºË apple apple À apple «Ò ÁΔ Ò «ÁºÂΔÕ «ÏÈ Óª Ú È ª È À Δ ΔÂΔ Â Î Î Áº Ø apple apple À apple Í πø «ÁºÂ Õ Ê Ó Ù Δ Δ Ô± «Úº appleº Ï ºÂapple ÿ º apple Ï appleú ÙÈ appleº «ÁºÂ «Õ μê «appleî ÍÂ Ò Á Î Δ Áapple Á ΔÕ ΩappleΔ Â «ÚÈØÁ Ï πâ «Î appleó Á ΔÕ apple È ÌappleØ ÁÚ «Δ «ø ΔÙÈ ÏÒ ÀÕ Ï ºÂapple ÿ Δ «È Ò Âª «Îapple ÓappleΔ Î À apple «Ò apple apple Δ. Δ.Ô» «Úº Ø ÈappleÒ Ú apple «Úº «ÙÎ apple «ÁºÂ Ú Õ Íapple «Ï ºÂapple ÿ Á ÍΔappleΔ Ï πâ appleδ Δ Ò ÍΔapple ÀÕ «Íº«ÓΔÈ È, ΩappleΔ Á Ï쫪 «Â apple apple ±Ò Ì «ÁºÂ ΔÕ È ª È Ò ÀÒΔÎØÈ Â øíapple Ï«Ø«ΔÕ Ï Ù Ó Ù π appleª Á Ú Ò Δ, Øapple «Á Ò ÁΔ «Â È Δ Δ «Îapple ÚΔ Ê ΩappleΔ ª «Øapple «øó Á apple ÁÓΔ Á apple«apple»appleδ ΔÕ «ø π ª Δ Ø Á È Â ÓΔÈ Â «ÚÈØÁ È ª ÁΔ apple Âapple ª È Ò ÓÁÁ appleè Ò Δ «Â apple ÈÕ ΩappleΔ È ÚΔ Ù «Á «È ª Á ÌappleØ Δ ««appleùâ Á apple ÏπÒ Âª Á»apple πè Ì ÚΔ ÓπÈ Ï È Δ Δ Ó«fi Õ ΩappleΔ apple apple À apple appleπ Δ Ø Δ ΔÕ «ÚÈØÁ È «Î ÂØ º Δ ΔÂΔ Ø Δ ΔÕ Ú «Í ÿapple «Δ  apple»appleδ Ó È Â appleπí ÒÀ, Ù Ó πø«á πø«á «Îapple ÂØ apple apple À apple Íapple «ΔÕ È ΩappleΔ Ú Í Ò Ò Δ Ï πâ Øapple Ò «Δ... Â Δ Ïμ«ØÒ Ò ÚØ, ÓÀ «ºÊ ª È, ºÒ Δ «Õ Ϻ ÿïapple Á Ø È Õ È Δ ÓÀ Ó Ù ºÒ ÈΔ º Õ ºÒ «ºÊ À, ÓÀ π À «ºÊ, ÓÀ Ì ªÌ ÒÀÚª, fi ÚΔ «ºÊ appleè Δ ÀÕ Íapple CI ΩappleΔ È Δ Ó ÈΔ Â Ê ÍÂ Ò «Ú Ø ÓappleΔ ª Á «appleùâ Á appleª Á «appleè Ò Δ Ï Óapple Ø ««apple  ÒÀ «Ò ΔÕ Ëapple «ÚÈØÁ È Ù«apple «Úº apple«øá Í ««ÓºÂapple ØÒ apple  π appleè Á ÓÈ Ï «Ò ΔÕ ΩappleΔ Â «ÚÈØÁ Ê Δ ÍÂ Ò Á Ò È «Úº ÏÀ ºÒª appleá apple ÈÕ ΩappleΔ È Áμ««Ó Ù È Ò ÁΔ ÒÚ ÓÀapple Ø Δ ΔÕ Ùπapple» ÂØ Δ ÎappleÀ ΔÕ Ò «Ú ÍÛ «Á ª «øè Δ Óπø È Ò ºÒ appleè Âapple Á ÈÕ Íapple Ó Ù È ª «apple ª «Úº Ø Ì ÂØ Ó apple  ÓÀ Òº Δ ««ÓÀ Ì ÂØ ÚºË πøá ΔÕ ÎΔ ÓΔapple Í«appleÚ appleõ «ÒØ ÍπºÂappleÕ ÚºË Ò «Í appleõ «Δ  «Û Ï Δ ΔÕ ÁØ ª «Ëappleª Á ıâ «ÚappleØË Á Ï Ú»Á Δ Øapple ÓÀ«apple apple Ò Δ ΔÕ Á Ò Ø Ò ÈÕ È ª Á «Ú Íapple ÁØ ª «Ú Ø «ÚΔ Í«appleÚ apple È È ª È Ò πºò «ÓÒ -ÚappleÂ È Δ Ùπapple» Δ ΔÕ È apple Δ Ò ÚΔ «Ó Δ, Íapple Í«Òª «øèδ È Δ Õ Ï쫪 Á ÈÓ Â È Íapple apple Ó «ÈÌ Ò ΔÕ «ÚÙÚ Ù Δ «apple «øè «ÁÈ «Á»appleΔ Ï Δ apple ΔÕ Í Ò» Íπ apple, ΩÒΔ ΩÒΔ «Ò «Ù Ú «Ó Ú Õ Óª «Í ª Óª «Í Δ appleà Á È Õ «Ú Ó Ó appleδ ÍØ «ø «ºÊ Δ Â Ó Ù ÁΔ Á»apple Á» apple Ù«apple «Úº Õ Ùapple Ï Í«ÒØ Δ ÈΔ ÍΔ Á ÈÕ «ÚÈØÁ È Ó Ù ÁΔ Ó ØappleΔ Â Ò ËappleΔÕ «Ú Í«ÒØ Âª ÓÀ ÍÂ È Δ Õ Ú Ò Δ «Á» Á «Í apple «Ú ÀÈ ºÏ Ø ª ««Á» ÁΔ ª Ó ØappleΔ ª ÚΔ»ÏΔ ª Δ ÍÁΔ ª ÈÕ «Âª «Íμ«Í Һ «Ó ٠ª «Ú ÂØ Í«Ò Δ Â Û «appleø apple ÈÕ ºÒΔ Ùapple Ï Δ È Δ Øapple ÚΔ Δ Âapple ª Á ÈÙ apple ÒÀ Á ÈÕ Ó apple Ï apple Ï apple Øapple Í Â ÚΔ «È ª È Ó apple Ò ÏÁÒΔ È Δ apple Δ, Ó apple «Í apple ÓÀ μê È Ø apple ŒÊ Ó appleδ ÏÁÒΔ Ø Δ È Δ Õ Ï Í Δ πø ÒΔ «Ú appleò Í Δ appleδ ÂÈ Âª Ï -ÍΔ «Úº Δ Û «ÁøÁ ÈÕ ÿapple Á apple apple «ºÒΔ È ÂØ«apple Ø«Õ «ÍÀ ÂÒΔ Â ÈΔ ËappleÁ Õ «Û Ø Δ Δ ÍΔ ÀÎ «Ú ªÁ Ø Δ Ï Á Ø Õ «È ª Δ Í «ÓÀ ÿapple «Ú Ò «Ø«Õ Δ Δ Í ÍÛ Ú Ò ÍÀ Á «Ó Õ ÛΔ ΔÓ  appleèδ ÍÀ ÁΔ À ÓÀ Õ «Ì Ò ΔÕ È Ó apple «Î apple È Ïμ«Á... ÈΩ appleδ appleáδ ª ÓappleÁ Á «Ú Õ Δ È Ò Í ÏØÒ ÍÀ Á Á Âapple Á øó apple Â Δ Ó apple È Ò øïû Á Ï È ÿapple ÚΔ Ò Á, ºÒΔ apple«øèδ Â Ò Ò Íπ º Á Ï È ÿapple  apple ÍÀ Á Õ π ÿapple ˺ Ó apple ª ÈΔ º π øá... Ó Ù π Ó apple  ٺ appleá È, Ó appleδ ÎappleÀ ÈÀ apple, Ø Á È «Ú ÓÀ È ª È Ò «Í apple apple ÓÀ«apple ΔÂΔ Ú Δ ÓÀ Ïapple «ø«è π È Ò...Õ ΩappleΔ È Í «ÁÒ Á ÁappleÁ Á Í apple «ÚÈØÁ ØÒ Á appleº «ÁºÂ ΔÕ ΩappleΔ Ï apple «ÚÈØÁ Á «ÁÓ «Ú Ï«ÏÁÒ «ΔÕ Á ÓÈ «Ú ΩappleΔ ÍÃÂΔ ÓÁappleÁΔ Á Û ÍÀÁ Ø «ΔÕ Â Ø Δ ÒΔ, Ó Ù ÁΔ ıïapple ÒÀ È Δ «, ª apple  ÿapple...õ apple ÓÂÒÏ Á Ô apple È apple ÓΔ ± ª ÏÛΔ ÓÁappleÁΔ Áº Á «ÎappleÁ È ± ª ÏΔ ÓÀ È ª Ó Ù Á Ó ÿ Δ Ω «ÁøÁΔ... ÁØ ÂØ Ó apple  ٺ appleè Òº Í ÈÕ ºÒ apple ÂΔ ÚΔ «Ò ÁΩapple «Í, ÒÀ ÏΔ ÎΔ ÍΔÂΔ Δ Ó Ù È...Õ Ø Áº ª «ª Δ ÍΔ Í appleà Á È... Ú apple apple «Á ª Δ ÒΔ Í «ÎappleΔ

22 Û ÒÀ Á, Δ πº ÁÓΔ Á, Á «Ú ª, Δ ÿ «, Ø Δ ÂΔÚΔ... ÎπºÒª Úapple ÁØ Ïº... appleºï Á Ùπ apple, Ϻ Ø Δ, È ª È Ò Ó apple Δ Òμ«appleÀ Á ÈΔ Âª ÿûδ º Δ Ω Δ Ø Δ ΔÕ ºÒª ºÒª «Úº ÍÂ Δ È Δ Òº Δ, apple  Á «apple Úº ÈÕ ø ÓÀ ÒÁ Í ÁØ Â ØÒ ÀÓ Ï πâ Ø Δ ªÁ, ÚΔ Δ Á Ø ÓÀ, «Â Ω Δ È «ØÚ...Õ appleà «Á π Δ Âø appleè, ºËΔ apple  ª ÏΔ Δ... Ê Δ Í apple Ø, ÓΔÈ ÁΔ «Î apple È appleø... ÓÀ Áº Δ Á Úª Δ Â Δ apple ÂΔ Í ÎappleÀ ØÒ Ò Δ, Í - apple ÿ Δ Âª apple«apple  Óπº «Úº Õ ÍÂ È Δ ««ÚÈØÁ ÚΔ «Á «Á È Δ apple «Â ΩappleΔ ÁΔ Óapple Δ º Õ ŒÊ Δ appleπ «Δ, Óapple «Úº Õ ÎΔ Á apple Í apple Δ Ò Ò ÏÀμ μâ Õ ÓÀ Ò Δ «Úº ÈΔ Á È Δ Ω ÁΔ...Õ «ø«á «ÚÈØÁ È ÏºÂΔ ÏøÁ apple «ÁºÂΔ Â Ω ÁΔ Ø Á Á «Ø«Δ, ΩÒΔ Á Δ π apple-îπ apple ΔÂΔÕ ÓÀ È apple «Ú apple Ò Á, ÓÀ Ò Δ -Ï Ò Δ Ω ÁΔ Á À... ÿapple ºÒΔ πøáδ ª ª ΔappleØ Ú Á ÏÒÏ Ï ÒΔ apple ÁΔ... Í ÈΔ «ÓÀ apple Òº Á... ΔÏØ appleδï «Ò Á È Õ «øáδ Ø Δ ΩappleΔ «ÚÈØÁ Á Øapple appleδï Δ ΔÕ «øèδ È Û ««ÚÈØÁ Á ª ÁΔ π øë  «Ó ÁΔ ÂÍÙ ÚΔ ÏÛΔ «ÙºÁÂ È Ò Ó Ø apple Δ ΔÕ «ÚÈØÁ È Âª πíè «Úº ÚΔ «ºÒ ÁΔ ÒÍÈ È Δ Δ ΔÂΔÕ apple  º ª «Úº Δ ÿ Δ ΔÕ ÓΔÈ Ó appleø ΩappleΔ Á» appleδ ΩappleÂ Δ «Á ÀÈ È Û Ø Á ÓΩ «Ó«Ò Δ Õ π appleδ Ø Δ apple  πøáapple- π Á πíè Úapple Δ Ò ÁΔ ΔÕ ΩappleΔ À Ï Êapple»Ó «Úº ÎappleÀÙ Ø ÒΔ Δ Δ Â ÚΔ π apple Δ πò «apple ª Á ÈßÁ Ó Δ ÍÒª È Ò apple -ÏØapple ΔÕ ÎappleÀÙ Ø Δ ΩappleΔ «ÁÓ ÂappleØÂ Ò apple Δ ΔÕ «ø «Ú apple apple Δ Δ, «Ú fi Ø«Δ È ØÚ Õ «ÁÓ È appleóò Õ È Ó Ú Ò Δ ΔÕ «Í apple«á ª È «ÚÈØÁ Á ºÊ Í ºÊ «Úº ÒÀ «Á «, ÓÀ «Û ÙÏÁª È Ò Â ÊÀ appleª «Óπ ΔÏ ÁΔ ÿûδ «Ú Â Δ Ó apple Ê «ÁºÂ ÀÕ ÊÀ ª ÓÀ appleè ΔÁ «Â Δ Ó apple  «ÚÙÚ Ù Δ ÀÕ ÓÀ «ÏÒ Ó«fi...Õ «ÚÈØÁ È Δ Í Â Â ÓØ È Ò «Õ Δ «Á» apple Á «È Á ÏÁÒ È Δ π Á Õ Ï «Í apple È Ò Δ È... Øapple Ó apple ØÒ Δ À...Õ «ø«á ΩappleΔ È º ª Ìapple Ò Δ ª ÈÕ È Δ ÍÒΔ... «ÁÒ Ø È appleø... ÓÀ Â Ê Ó Ù «ÈÌ Úª.. º ÁØ Â Ï Δ... ÓappleÁ ÁÓ ÂΔ...Õ «ÚÈØÁ ÚΔ Ì Úπ  ÁΔ appleω «Ú Ú««ΔÕ Á» apple «ÁÈ Ó Ù ÁπÏ apple «ÁÒ Á ÁΩapple ÍÀ «ΔÕ Ï ºÂapple ÿ Í»apple Ø ÂØ Í«Ò ΔÕ Òº Ø«ÙÙ Á Ï Ú»Á apple Ï È Δ ÈÕ ÙÓÙ È «Ú ÏÒÁΔ ««Ú Ò Ó apple Ó Ù È Ò È Á ÁΔ Ø«Ù appleáδ, Í ÍÂΔ Á «ÚÔØ «Úº «ÚÒ ÁΔ ΩappleΔ Í Δ ª Ï ª «Úº ÒÀ «ÚÈØÁ Ø «apple Δ, «ΩappleΔ À ª «Îapple apple  ÁΔ ª Ï ª «Úº Ω Δ? 0 DA» / ÏÒÏΔapple Ωapple appleδ Ò ÏÒÚΔapple Ωapple appleδ Ò Í ÏΔ ÁΔ ÈÚΔ Ìapple apple Δ Δ apple ÀÕ ÏÛΔ Ï Ï Ø «Ò ÁΔ ÀÕ È «Ú«Á ÀÓ, ø«í ± apple Øapple Δ ÀÕ º ºÒ «Ò «Ú ÍÛ apple Δ ÀÕ «Â Ϫ ÁØ ÁÓ ( Ø Δ ª Δ ª) μ«ì apple Ò Â fi Δ ª ÍΔ ªÕ Í «Í πì ÈÍπapple,. Ï ÛΔ ª Òª, π«ù appleºï Δ ºÒ Δ «È ºÂapple ÁΔ ÿappleú ÒΔ Ì Ø Í - Úapple Ì ÌappleΔ È Ï ΔÕ fiøapple È Ò πº - πº Δ apple Ï ΔÕ Óª Ï È Á πíè Á fiøapple ÁappleØ - øáappleδ Δ «apple ΔÕ ÍÂ È Δ È ºÂapple ØÒØ Δ Ò appleº Á Δ, «Á Ø Δ Áapple»ÈΔ È Δ...Õ Δ Á Δ ÁÚ «È ª Á Û º º ʺ apple «ΔÕ ÁØÚ ÂΔÓΔ ÁÓΔ Ï πâ Ë ø⪠Á apple πº ÈÕ π ª Ȫ ÁΔ ª πºâδ ª ÚΔ ÿ ÿ πº Δ ª ÈÕ ΔÂΔ Ó Δ «Ú Ø ºfi Ï Á ÚΔ Âª «apple ª Á Ò Òº ªÁ Õ π Ò Δappleª Ú Òª Δ Ò Èª Á ÒΔapple Ò ÁΔ ªÕ apple «ÁÈ Èª Á «Â È «Â Ω Δ ÌappleÈ «Úº Δ ÏΔÂÁ Ø Δ π ÁΔ ÍπÛΔ Í Δ ÿøò ÍΔ «ÁøÁ, Ø Δ Ó Âapple Ó apple ÒΩ «Ò «Δ ª ÒΔ «ÁÈ ª Ò Δ Á ÂØapple «ÁøÁ Õ È Û Â Û Á Ø Δ ÈΔÓ- ΔÓ Èª È È μ«õ ÍÂ È Δ È ºÂapple Á Δ Ø Δ Ω π Δ ª ÁΔ ÂΔÓΔ...Õ È ºÂapple Á «Í «Û «Í Δ, ΔappleΔ Ú appleδ fi Û Ò Ï Ï Á ÙÀÁ Ø Δ Àapple ÍºÒ ÍÀ Δ Ú...Õ Í ÒΔ «ºÒ Ìø Á Ì Û appleπòá È appleδ Á... Ïø apple apple Δ Ì Ø ÁΔ º «ÈºÂ Â È «Ó Á ÈÚ ÈÚ ÙÏÁª È Ò «ÈÚ «ª ªÁ Õ ÁappleØÍÂΔ Á apple Í apple Áπ Íapple Ô º «Úº ÀappleØ Í Ø ØÓ ÍÂΔ Óº«Δ Á Δ Â apple Õ Íapple ØÓÍÂΔ Óμ«È ΔÕ fi Û Ò Ï Ï È ÁØ ª ØÓÍÂΔ Óμ«Í apple Á appleøúapple «Úº ÂÛ apple «ÙÈ È appleè Á π Ó «ÁºÂ Õ Í Óμ«μÍΔ ª È Δ È «È ºÂapple Á ÿapple apple øè Òº ÁΔ Ïºfi ΔÕ Ì Ø ºfi «ÁÈ ºÍ Õ Â± È appleª È Ò Í ÿapple Ëapple- Ëapple «ÎappleÈ Òº ΔÕ Ï Δ «ºÂ Ò Δ Ì Ú «Ê apple È Ï appleø Ò È.. Á ÿapple Ú Ò È ºÂapple ØÒ Âª Ø Δ «Ê apple Δ È Δ Δ... Ï Δ «Ú «ºÂÁ? È ºÂapple Á «apple μâ «º ÈÚΔ appleω Ì Ó appleè Òº ΔÕ È ºÂapple Òº «Ú È ÙappleΔ ØÒØ Ï Δ «ºÂ Ò Δ ÀÕ È ºÂapple appleá apple «, Ï Ï Í«Òª Óπø  apple Áapple Â Û Õ Ò Ó appleδ ÓΔÈ Á Ú «apple Ï...Õ Í«Òª º Δ Óπø Δ ø«ó, Ï «Ï È Èª appleμ«, appleúøùõ appleúøù Δ ÚøÙ ÁΔ DB

23  appleδ apple appleè Ú Ò Õ Á øó  ÿappleø Ø Δ ÚΔ Ò Δ- Ø Δ ÒΔ È ÂØ«apple «Õ Ì ÿappleø fiøòδ ª Ìapple Ìapple Õ «-«appleúøù Úº πøá ªÁ Ì Ø Á Áapple «ËπÛ ± «Òμ«apple«øÁ, Ì Ú ÍappleØÊÒΔ Á ÁØ Óπø Øapple øó Í, ÁØ ÚΔ appleúøù ÚËÁ ÎπºÒÁ Ú ÁΔ, ÁΔ ª º ª øfi» ÍappleÒ ÍappleÒ Ú Â appleá Õ Í Δ, «Á Úº Ø ÁΔ Á apple À, Ï Ï È «È Ò ÒÀ ÀÕ Á Á fi Û Ò Ï Ï Ô Á appleú Ò Δ πè ÚΔ Ì Á, Ó appleδ ΩÒ Á ÓÀ ÁØ Ø Í Δ Õ Óπø ÁΔ πapple Ò Δ Ó Ùª Á «Â appleá Õ Á appleúøù ÏÁ Ó Ì Á  Á Á Δ «ÿ Á ÍΔÍ Õ Ï Ï π appleúøù Í Í ÂØ Á»apple È Δ appleº π øá ΔÕ Ï Ï Á Áapple ÍπºÂ Ò Δ ÂÛÍÁ, ÁΔ apple ΔÕ»È Δ...Õ «º «ÁÈ Ï Ï È Ì Ø apple «Úº ÏπÒ «Õ Ì Ø È Ò apple Á Áapple ÎΔ Á apple ÿπ apple Óπ apple appleá «apple Õ Ì Ø appleø Δ Ø «apple Ï apple  apple Í ΔÕ Ì Ø Á ÚΔ appleúøù Í È ÒØ Úº appleè Ò Δ apple Δ È πøáδõ ÓÈ Δ ÓÈ Ø ÁΔ, Ï Ï ÀÓ ÌΩ Á apple«øá, «Δ Ò Á Á Áπº...Õ Óª ÁΔ Ì Ú «øèδ Óapple Δ ΩÒ Á ØÚ, Á ÚΔ Í ËΔ-ÍπºÂ ÁπºËØ ÂØÛ apple Δ È Δ πøáδõ fi Û Ò Ï Ï «ÏappleË Ø «ÁÈØ -«ÁÈ «Òº ÍÀ «apple ΔÕ appleúøù ÁΔ ÍÛ Δ «Ú Ø Δ Ú «ÁºÂΔ Δ, π Óª Á ΩÛ ÿπº ÌappleÈ ÁΔ Ú appleδ ΔÕ Ì Ø «ÚΔ ΔÓ μâ Ò Ó ØÒ È Δ apple ÁΔ ΔÕ Óª È π È Ø πº ÍπºÂ Á «appleø «Ú Á ÓΩ Í Δ Ú apple ÍΔ Δ Ì Ø Òº Á «ÁÈ Δ πíè πº «À, Í Δ Ú appleè Ú ÒΔ ÛÚΔ Á ºÊØ «º Í Δ Â Δ Á apple ÛÚΔ Á Û Á øèª «Úº ÍÀ Á «apple Õ Ì Ø Á «apple apple Òº Õ ÌμÛÚ Δ Ó apple μ Δ... «º ÁØ Ú appleδ appleúøù ̺ π Δ ª Á ÿapple «. Ì Ø appleø ÁΔ πappleò ÁΔ Óπø Á «Èº - πº ÏøÈ apple Δ Δ, ÍappleÒ ÍappleÒ øfi» «º ÁΔÕ Ì Ø ÌπºÏΔ appleø ÁΔ, ÙΔ Ú Õ È ºÂapple ÚΔ Âª ÁappleØ πμ«â Ïπ«fi «Í ΔÕ «Îapple ÚΔ Ì Ø «ÁÒÏappleΔ ª Á «apple ΔÕ Ì Ø Ø Δ apple ºÒÁ È «Á«Âª ÚΔ ÍπºÂapple ÓØ apple È Ò Δ Â apple Í ΔÕ ÁØ Ó ΔÈ ÏΔ ºÒ È, Óª-Íπ ºÂ apple «Ø«Õ ÁØ ª Á Δ «ÁÒ È Δ Òº Á ΔÕ Ì Ø «øèδ Ú appleδ ÚΔ Í Í ÿapple ºÒ Ò Δ «Â apple appleáδ, Á apple Ú apple ÓÈ ØÒ ªÁ...Õ appleúøù Á ÓØÏ «Ò  «ºËapple ÎØÈ appleá, Á Á ÁØ-ÁØ ÿ ÎØÈ Δ «º È πøá Õ fiº «apple ÓØ apple «Ò πº º Ï «Í ÁΔ ÛΔ Ó appleè  apple ÍÀ Á...Õ fi Û Ò Ï Ï «º «ÁÈ ÂÛ apple À Ø «, Á «ÁÓ ˆ ÁΔ È ÛΔ Î Δ, π Á Ï ÓπÙ«Ò Ø «...  ªÁ Òº...Õ appleúøù apple Á ºÁΔ ÈÙΔÈ Ê Í Á «ÁÈ «Õ apple Á Ò Ó øâ ª DC Ê Í Δ ΔÕ Δ «Ëappleª ÍØ- Í Á Í ÚappleÂ Í º ÓfiÁΔ ª ÈÕ «Í Ú Ò Í º ÓfiÁ ΔÕ apple ÁΔ Ó øâδ Ò Δ Ï πâ apple»è- apple Ï Ø, «apple Í «apple «ºÂ appleúøù ÁΔ Δ Ø Δ, Ò appleúøù Ï Ï ÁΔ apple Ø π «È «Ò...Õ Δ «apple ª Á Ë» øâ «º Ø ÚÈ ΔÂ, fi Ó Âappleª Á Í apple appleúøù Á «apple  ͺ Ëapple «ÁºÂΔ... π «Ø Δ «Δ ««apple È Ò apple ÁΔ appleδ «øó Ú appleδ Á «apple μâ ÏÀ Δ... ΩÒΔ ΩÒΔ Óª ÏΔ «apple Δ Óª appleø ÁΔ- appleò ÁΔ Ï Δ Ëª ÁΔ Á «Â È apple Í «Í ÓπÛ Δ Δ «ÁÈ ÿapple Ì Ø È appleø Δ ÁΔ Ïπapple Δ Âº È ÂØÛΔ, ÓπÛ ÓπÛ Í ÍπºÂ Íπ appleáδ, apple Á ÓØ ÂÏapple ÏøÁ appleúøù Í ÓÈ Í» Í Ò Ò Δ Á Õ π ÈΔ Ú Ò Í Í» ª Á «ºÂ «Â ª «Úº ÚΔ È Δ ΔÕ ««ÁÈ Ë»Î-«º appleè ÁΔ Ø«ÙÙ appleá ÚΔ Âª Á «Ë È Øapple Δ Í π øá Õ ÓºÊ ÁΔ ª ø ª Δ Û ÁΔ ª Á Á «Ë È Ó «ÚºÒ π øá, Á Ø Δ ª È º Δ ª «Èº apple «Èº apple Δ ª ÏΔÏΔ ª ÚºÒ...Õ apple ÁΔ appleδ Ó «μíapple π appleúøù Á Δ º Δ, Ó «Á Ì Ú Ø Óapple Δ appleá... ÓºÒØ ØappleΔ Ï Ï ( appleúøù) «Ë È Ò ÁΔ Ø«ÙÙ appleá ÚΔ Âª Á «Ë È μ Û ªÁ, Ì Úª ØÒ Úº ÍÀ Á, ºÍ«Û»Òª μ Δ ª Òº ÁΔ ª... Ú apple Ù Ó «ÏÈ È ø  πøó πøó Íπº Òº Í Δ, ÁØ Ú Ò ÚËΔ apple ÚappleÂ Ø Òº «Í Õ Ï Ï ( appleúøù) ÁΔ «È Δ «ÁȪ ÂØ «º Ø Δ È º Δ ÛΔ μâ appleø «ªÁΔ Õ πûδ Í Ò Δ apple μâ Ó Ø πèº ÍÂΔ ÁΔ appleá appleè ÁΔ ΔÕ Ï Ï Ú Á Δ Í ΔÈØ-Í ΔÈΔ Ø ªÁ...Õ Ï Ùº appleδ ø Â Ï Ï ÁΔ ª apple ª ÂØ ± Ø πº Δ Δ ø  π ºfi apple È Δ ÁΔ ΔÕ Ì Á, Í ΩÒΔ ΩÒΔ «Ú Õ ÍÂΔ ÁΔ appleá Ú ÒΔ»Ï»apple ÛΔ È Âª π Ï Ï º Δ ÈΔ Á «ÁºÂ Õ ÓπÛ ÁΔ º ÂÛ apple Òº Òº ÁΔ ÚΔ fiª appleª ÁΔ ÛΔ ÁΔ ª Ï ª Ø ÒØÍ Ø ªÁΔ Â È Ò Δ ÂÛ apple Á Òº ÍΔ apple appleúøù ÁΔ ÈΔ Á Ìø apple «ÁøÁ Õ Ï Ï «ÁÈØ «ÁÈ Ï ÀÈ apple«òº «Í... π Ï Ï ØÒØ Í Í Ì Ú ºÍ«Û ª «Úº Ø ÓπÙ«Ò Ø «Õ Òº Á Δ º Δ-Óπº Δ ÛΔ ÁΔ ø ÍÂΔ ÁΔ ÓÈ Ò Δ ΔÂΔ appleá π Ò Δ ΔÕ Í«Òª Á Á Δ ÓºÊ ÁΔ ΔÕ π ª «ÏÈ È Δ Òº ΔÕ Øapple º È Ò ÓºÊ ÁΔ Ï Ï ÚºÒ Âº ÁΔÕ Ï Ï ÁappleØ ÁappleΔ «appleºfi Òº «Í Õ... ºÒ º apple Ø Ï πâδ Á apple È Òº ΔÕ ***** Ò -Áπ Ò Á «Í ª «Úº «ÈΔ «ÁÈΔ Ó Â Èª Ë» ÁΔ Ï πâ apple Ø apple Δ ΔÕ DD

24 Ø Δ Á È Û È πº Á, πº - πº «º ͺÊapple Ó appleá Õ «øèδ ª øáδ ª Â Ø ÁΔ ª- Ø ÁΔ ª Óª ÌÀ ÁΔ ª Ò ª º Á «Ú Ò Ú Ò ÛΔ ª ÏπÛΔ ª È Âª Í Δ º «ÁºÂ Δ... appleáδ ª Δ ««Â...Õ Ó Â Èª Ë» Ò Èß ÿπøóá ª ÁΔ ª Òº Òº º ÒÓ ÁΔ ª Ìπº È Ó Û» «Ï «ÁºÂ Δ, Í«Òª Í«Ò «Á ÿapple «Úº Δ apple«øá Δ ÏøÁ ÁÛ º Ò «appleá, Ó Â «º ÈßÏapple Áº Á, «º ÁØ Ú appleδ ª Ω Δ Ó Δ apple «Õ «ºÁ Á «Í Á Ò Ó ÚË È, È Èª Ë» Í ÿappleø º «ÁºÂ, π «Ó  Ȫ fi Û Ò apple Á Δ «º»ø Á Ó «Í apple«øá, Á Ò Â apple ËπºÍ Δ Û apple«øá «Â È apple «Á ÚΔ Âª Ò Â apple ««Δ Ò Δ Ú Δ ªÁ Õ appleø Δ ÁΔ «º ºË Ïπapple Δ «ÁÒ appleá ª apple Δ apple ÒÀ Á È Δ Âª Ìπº «Í Δ «Í apple«øá... ª Ìø Íπº Íπº ÒΔ ªÁ Õ «Á Ò Èª ª fiòó «øÿ ΔÕ fiòó Ò Á Ì ÂØ π«ù apple «Ú«Á appleêδ ΔÕ «ÁΔ Ô appleδ È Ò Á «Í ÁΔ ÛΔ È Ò ÍÀ ΔÕ ÿapple«á ª È «ÁΔ Ó«Ï»Ï ÏappleΔ «Øapple È Ò ÈappleÛ «ÁºÂΔÕ fiòó Á «ÁÓ ˆ «øfi «μ«ò, ÓπÛ Á ÍÀappleª Â È «Õ fiòó ÿapple«á ª È Δ Úapple ø Ò Í appleμ«º apple Ȫ È «Ùapple Ó π ºÒ º «ÁºÂ Õ ÿapple Á π Øapple øì Ò È Δ apple Á Δ, Óª Ïπº Δ Ø Δ ΔÕ π «Â «Â «fi Û Ò Á appleø Δ ªÁ Õ Ø Δ Â Û ÒΔÛ πøá fiº Í Û «º Á, «Îapple ΩÒΔ ΩÒΔ Ò Èß Δ ÿπøó Òº Õ ÒØ ª È Èª Ë» ºÒ Í Ò ΔÕ Á «apple «Úº «Óº Δ Í ÒÀ Á, Á Ó»ø appleª ÓÒΔ appleº Á Õ «ºÁ «Â «πì Δ «È ÈΔ ÚºÒ fi ÁΔ Ø«ÙÙ appleá fiº Á «º ª appleøû Úº Ùπapple» Ø ªÁ Õ Ø ÁΔ ª Ø ÁΔ ª Ò ª º ÒØ ª Ì «ÁøÁ Õ Á «apple ÁπÍ«apple Δ Ë» Ó «apple πøá appleø Δ ΔÏØ appleδï apple ª Ú «ÓÒÁΔ ª...Õ Ó Â Èª Ë» ØÒØ apple Á ÈÚ Ê Í Ï Ï appleúøù ÁΔ Ú Ê Ú Δ È Δ apple Δ ΔÕ ÁappleØ ÁappleΔ appleúøù Ò Δ ÒÍÁ Õ È appleª º Δ ÿ «ª ϺËΔ «Ø ʪ Û Á ÚºÒ Âº Á apple«øá Õ Ï Ï appleúøù Á πí«è ª Ú ÒΔ ÛΔ Ó Â È «º Ù Ó ÿ apple «Ò, fi Û Ò Ï Ï Á Δ Δ appleπ Δ...Õ Ó Â Èª Ë» È appleúøù ÓØ apple «Ò ÁΔ ª ÏΔ ª ÎÛ Δ ª  ÛΔ È Ò «Í Ø Ì «ÁºÂ... Ó Â Ï ª ÎÀÒ ÎÀÒ º «apple Δ, «Ú È appleδ ÁπÈΔ ª Δ «ºÂ Ò Δ ØÚ Õ 0 DE ºÍÛ ÁΔ ±ø / ÏÒÁ Ú ÍØ ÒØÍπappleΔ ÏÒÁ Ú ÍØ ÒØÍπappleΔ Ø Δ ª Ï appleª ÂØ ÒÀ «ÓàÍÃÂΔÓ È È Ó Δ «Ú «Í Õ Á Í«Ò Δ ø ëÒΔ ª «Óapple ª Í E Ò ÏΔÂ È «º Δ ª π øïª Δ Ã«Íà  appleú «apple ÀÕ «ºÂ Ú Ø ÂΔÏ ÛΔ Â Á appleδ appleá ÀÕ Í «Í ÍØ ÒØÓ apple,. øÿøò, «Ò Î«Â Û «ÏÕ ÊØÛΔ Á apple Ò Δ Δ ΔÕ ªÁΔ ÏÒ Úª, Ϻ ÁπÍ«apple º  apple ΔÕ º ºÒ ø Δ Û Úº ÁΔ Õ Δ Ò Í«Òª «Ë apple«øáδ ΔÕ π «Ë ÚºÒ ÂØ Δ Δ À, Í Í «ª ÂØ Í Δ Óª «ÓÒ Õ «øáδ Ó apple ª Δ apple ««ÁΔÍ ÚΔapple Δ «ÓÒÁΔ ÚªÕ ÊØ Âª Ȫ Δ ÏÛ ÓÙ»apple, Ϻ º ÂØ Íπ«Âª «apple Ù Ú «Ò ª Á «apple «ÌÛÈ Òº, ª «Á» ÂØ º Ø Ø «, ÏÀ Ø Â Δ π º ÈÀ ªÕ Δ apple ÛΔ ª-ÎÛΔ ª Ú Ò «,  apple Δ Ò, ª «Í À... È ª Á «Í...Õ ÓÀ Á ª ««ÏøÁ Í Í Ï Â ÚËΔ ª Ó appleáδ, Íapple «Îapple ÚΔ Ó apple ºÊ Óπº ª μâ Ò «Õ «Ùπapple» ÂØ Δ ÓÀ ÚΔapple Δ ºÁÁΔ, Íapple ÓÀ «Ìapple Δ «ÁΔ Êª «Á Ȫ ÓÒ ÒÀ Δ ÏÒ Á ªÕ º Ú«apple Ï Á «Ú ÓÀ «Ë Ú Ò «ÁȪ Á  «Õ ÓÀ «Í Øapple «Í ÚºÒ Íapple «Õ... «Á ÿapple Ú Ò Ó apple È Ò øó appleá Δ, «Ë ÎÀ appleδ «Ú Õ Δ Úapple Δ «º apple ªÕ ÚøÈ appleø, Ì»apple Ú Òª Ú Ò Δ «Óπø πøá Δ πappleóπº «øÿõ «Í ÓΔÈ ÊØÛ Δ Δ, Ù «Á ÚΔ Á Ï Í È Ú «ÁºÂΔ Δ Â È Ò Á «Í ÂØ «Ò μâ Á ΔÕ Ó apple «º ÚΔ «Âapple ª Á Δ, ÓΔÈ ÊØÛ Δ Δ, ÿapple «Ú Í»apple ºÏapple appleø Δ ÊØÛΔ ÍÀ ªÁΔ Δ, «Îapple «Í º «Ê º ºÏ «Õ Áπº «Ø «Δ  øó ªfi Δ, Ø»Û Δ ÁØ ÂΔ «Ú ÏÁÒ «Õ π «ÛΔ ÓÒ ÁΔ ºÒ Áº Á ªÕ «ÚΔ «Í ÂØ Ù«apple ÁΔ ΔÕ Ë ÎÀ appleδ «Ú øó appleèõ «Á πappleóπº È Ò apple È«apple Á ÍπÒ μâ πøá ΔÕ º «ºÒ Ω ÂØ ÓÀ «Èª È Ò appleòá ªÕ «ÓÀ Ï Á, Í Òμ«««ÛΔ ÓÒ Á Ï Í À È Δ Õ Á Δ appleδ ÚºË Δ Âª «Ø-«Δ ª Ï πâ ºÒª Ó Δ ªÕ ÓÒ Á Ï Í» È Í Ò ÂØ ºÍ«Û ª ÁΔ ª ø ª ÒÀ Á Δ Â «Îapple «Ê «Ë Ú «ÁøÁ ΔÕ «Ú apple È Í Ò «Ú Í È Íapple«Â Õ È ÿapple ÂØ Î «È apple apple «ÁºÂ Õ Ø Δ «øá È Ëapple Δ «Ï ÈÙ apple «Ò, Δ È μê Δ «Ú apple «Ò Õ «Ëapple ÓÒ È ÍÒº» Á Í Íapple «ÁºÂ Ø ÈÕ ÿapple «Ú ÒΔ Δ Â μíapple ÂØ «ª Á «ÁÈ Í Õ «Èª «Á «ÁȪ È Δ «Ò μâ Û «Ë ÍÛÁΔ apple «ÁºÂ Õ Óª È «Í «Ú Δ ÿappleª Á øó øì Ò «Ò Õ Ø Δ ª ÁØÚ ÛΔ ª ÁΔ ÍÛ Δ º ΔÕ ÓÒ «ÁΔ ΔÁΔ ΔÕ apple ÒÀ Ò Δ Ó apple ÁØ Â πappleóπº Á È Û apple ΔÕ ÀÈ πºò «Δ Ú appleª Ó apple Óapple «Ú ÚΔ ÚÛÁ Õ ÓÀ ««ÁÈ πappleóπº Ø«, Óπ  ÁΔ ÏÁÈ ÓΔ È ÒØ Âª «Ú apple ÒÀ, apple  Î, «È Ø Âª À È Δ, Íapple πappleóπº «fi Á ΔÕ Í Ó «Í ª ÂØ appleá ΔÕ È Âª ÓÒ ÁΔ Â ÚΔ È Δ Δ Íπº ΔÕ ÓÀ DF

25 Ófi «, «Ò, ͪ «Û º ª Ø º, «Ê apple È ÒØ º Á ª, apple «ÁÈ «Ò Δ ÓÙΔȪ È Ò ÿπºòá ª... ÒÀ Á «Ò Δ ÓÙΔÈ Á «apple Ï ª, «Îapple «Û Óappleμ«Ï ª Ú ÒΔ «ÓÒ», ±ø ÍªË È Íπº... ÛΔ ±ø Úapple Δ Õ Óapple ª Ó appleδ ÚΔ Íº Δ È Δ Δ, Óπø Δ ªÕ Íapple ʪ ʪ ÁΔ ª Ø appleª È Í appleøû Ï «ÁºÂ Õ «ÁÓ ˆ ͺ Ø «Ø «ªÕ ÓÒ ÚΔ º Δ Í Δ Δ, È Áμ«, ««Í Ò «øá ÈΔ, Óª Δ ÒØÛ, ÒØ ª ÁΔ ª ÏπºÂΔ ª appleè ÁΔ, π ÛΔ Ù«apple ªÁΔ, «øè Óapple Δ ÍÀ Ï Øapple «Ò Ú Õ Ó appleδ Ò apple ÏÀ ΔÕ È ª «Ê Ù«apple «Ú Óapple «apple μâ ÒÀ «Ò Õ ÓÒ ÁΔ Óª ÚΔ ÁØÚ «Èº Δ ª ÒÀ «Ë Í πø ΔÕ Á øó Δ appleèàõ «Îapple apple Á, «Ê øó appleè Ú Ò Ìπº È Δ ÓappleÁ Õ πappleóπº Á Ó Ò-«ÓÒ Í ÚºË «Õ - «ÓÒ Á fiø Óπº «Õ ÓÒ Ø Δ Âª À Δ, - πêappleδ ÚΔ... ÍÛ Δ Ø Δ Δ, ÁΔ ª Ï appleª Ó Âª πappleóπº Á «apple ÊØ ÁΔ ÒºÂ Î apple Δ ªÕ «Ê Ù«apple Á πapple»áπ apple «Ú È ª Á ÈßÁ apple Ø «Õ πappleóπº ÁΔ «Í «Ú ˆÀapple- appleδ È Ó «Í ª Ò Δ Ùø ÛΔ apple «ÁºÂΔÕ ºÒ «Á Á apple È º Δ, Í Һ Δ Ø Òº «Õ Í«Òª ª πappleóπº Á Ó Í Ï πâ ÂÛ, ºÒ ÁΔ ÈΩÏ ˇΔ ÒØ Âº Í πø ΔÕ Íapple ÓÒ È ÓΩ øì Ò «Ò, «Óº Δ Øapple «Óº Δ Ø È ª ªÂ apple «Ò Õ πappleóπº ª «Âº È Δ Õ «Ú Ù«apple «Ú Ø«Δ «Á appleωò appleºí È «Í Õ ΩÒ ΩÒ ºÒª ÁΔ Ë»Û ËappleÂΔ ÁΔ «º μâ øó ΔÕ ÓÒ «Í ÂØ Δ ΔÕ Ù«apple Ù«appleÈ Ï ΔÕ «apple Á Ó«apple ª «Ú apple«á ÂΩapple-ÂappleΔ «º ΔÕ ÎΔ apple «ÓÒ Á ºÊª ÁΔ ª ͺ Δ ª appleø Δ ª ªÁ «apple ªÕ Á πappleóπº Á ÿapple Ò ªÁ  Á ÓÒ ÁΔ Óª ÚºÒ Ò ªÁ Õ º Δ Ú Ò «ÁÈ appleø Δ Í ÂØ «Û º ªÁ Õ «Îapple È Δ «-Á» ÂØ «Èº Û Õ ÓÀ Ï apple Á º apple «Ú «ÁºÒΔ ««Õ Δ Ú«apple ÁΔ º Ò π appleδ Ï Á ÓÀ «Í Ú Í Íapple «Õ «È ª Á Ê π-íâ È Δ Òμ«Õ μ ÁΔ μ ÁΔ «Δ ºÒ π Δ Δ ««Âª «Ë º ø Δ Û Ò Õ Ó apple Í appleπfi Ú ÚΔ ÚºË Õ «Ú Ø Ï Á ª «Í Á Δ Ø apple««õ «Í Á È Û Â Û Δ Ø Δ ª ÓØ Δ ª ÈΩ appleδ ª Ò«fi apple«øá ªÕ fi ÁØ ÓÈ ÌπÛ ÁÀ ª «Â È «Â appleδ Ó apple Á ªÕ ««ÁÈ ø Δ Û «øó «ª ª «Â Δ ÓfiØ «ÁØÚ Δ Â appleª À apple Ϻ º μâ «ÓÒ Õ «appleª Ï Á «ÓÒ ª ÓºÒØ ÓºÒΔ «º ÿapple ÒÀ Õ ÓÀ ª Àapple È Ø «, «È ª ÁΔ Ù ÈØ-ÙΩ Â Ú Ïº «ÁÈ ÂØ «È ª Ï apple Øapple È Ø«Õ»»Ï appleø ª «Ú Úº Á Ú «ªÕ «Á ÿappleú Ò πappleóπº ª Òª ÚΔ Íà ΔÚ ÈΩ appleδ appleá Õ Íapple «ÓÒ ÍÂ È Δ «Û Á -Í «apple appleδ Ó«Ó «Ú «Îº Ø ΔÕ Ó«Ó ÚΔ ÚËΔ ª «ÓÒ «Õ ÓØ Óº Ú Ò Õ Óº ª ÌªÚ ÍappleÒ apple º ªÁ È, Íapple Ò appleó appleδ ª º Δ Òº Δ ÚΔ Ó Õ º Δ Òº Δ ÍΔ Ú Ò ÚΔ Ïª  øè-â øè Ï apple «È ÒÁ ÈÕ ºÒ Δ º Δ ÒΔ μâ Û ΔÕ «Îapple - μâ apple «È ª Ó È ÚΔ Ï «Ò Õ ÓÀ ºÒª ÂØ «ÍÂ È Òº ««Ó È «È ª È Ï «Δ ª Ï«Ø«Δ ßÌ Ò «Ò Õ «Î apple «Ú apple ºfi Í ÚΔ È Δ Òº Á Õ ª ÓÒ ÁΔ ª ºÒª apple»apple ÏÁÒ Δ ªÕ π «Ë Ú ÒΔ ÓÒ È Δ, Ø ÓÀ Ó ÓÒ Δ Ωapple Ú ÁΔ Õ «Îapple Ï ıïapple apple «ÓÒÁΔ apple Δ Íapple ÓÀ Á» Δ Ú apple È ª Á ÿapple ø Δ Û È DG «Õ Íapple º È «Í Í ΔÕ ÁØÚ Ïº È Ò ÈÕ ÓÀ Áapple Ó ΔÂ Õ ß Í Δ ÍΔ Ò Δ «ÁºÂ Õ Ï È Òº Δ Âª ÓÀ È Ò Δ ÿappleú ÒΔ appleø Δ Í «Õ ºÒª  ºÒª Ó appleδ Ú Õ ÓÀ Ωapple È Ò Ú «ÁØ Ï쫪 Ï Á ÚΔ «Îº -Î, Δ πˇïò ÍÈ Δ ºÒ appleè Á ø Íapple appleδapple ÂØ ÊØÛΔ Ì appleδ Ø Δ ΔÕ ÓÀ ÿappleú ÒΔ ÂØ º Ï Íπμ«, ±ø ª ÌΩapple È Δ ÏÁÒΔ, Òª ÚΔ ÒÚ apple «Ú È Ò Ò «Á Í Δ «ÎappleÁΔ? º Í Δ, «øáδ «ÍÀappleˇapple», «Á «Ú «Âapple ª πøáà...? «Îapple «ºÒ «Ï Á «º ÒÀ ÏÀ ΔÕ ÓÀ  «, «Âª «Ë Ú Ò Δ «ºÒ Õ Ó Á»appleª Á À Ò appleá ª ÁØ ª Í «ÂØ ÍÀ ªÁ Õ «ÓÀ ÚΔ Íπº Òμ«Δ, «øá ºÒ «apple Δ ÈÚΔ ØÒ º Úª, ÁØ Ó Δ«È ª «Ú ÏøÁ Ï Õ «Ú appleª «appleδ ª ÁΔ Ì Ù «º «, Ϻ «Îapple ÈØ ª «Ú Δ? ÓÀ È Δ Ó «È Õ Ó apple «Ë º Ï Á «È ÓÒ ÁΔ «Íº Ê ÍÛ Ò ΔÕ ÓÒ Í«Òª Òapple Òº Δ, «Îapple «Í «º Òº Í ΔÕ «Îapple ÂØ Ï Á ± ÍÎÀ «Ú «Îº Ø ΔÕ ««ºÒ «Ê ø Δ Û Δ apple«øá Õ «Âª ± ÎÀ «Ú ÓÀÈ apple Áº ÁΔ Õ Íapple ͺ ºfi È Δ «Á Õ «Á Ø ÚΔ «ºÒ È Δ Õ «Í Ø «ºÒª «Í Á Ø apple «ºÒ «Ï Ï «Õ ÓÒ È π Δ Ú Δ, «ºËapple Ø Õ ÿappleú ÒΔ Ó μâ appleº apple Δ ΔÕ Á ºÍ πº «Á ª È Ïμ«Ú Ó appleδõ Íapple Ϻ ª Ó apple Ïμ«È Ò ««Ó Ø Í ΔÕ «Ú «È Ó Â È «È ª È Óª ÁΔ Ú π Δ Δ È Δ Õ Á ÓÒ ÁπÏ apple Δ Δ Âª È ª apple ØÙª Úª øè π º Õ «ÏøÁ ÁΔ «ÏøÁ Ó apple ÁØÚ Ïº ÚΔ ß Ïapple Õ Íapple º fiºí «øèδ Á apple «Ú ÓπÛ appleπºfi Õ Èª Á Ï» ª ÁΔ Á Û Á Û «Ú Û «Ú π Δ Á apple Δ ΔÕ «ºÊΔ «Δ Ø Δ Ó apple ÚºÒ Ú Òº Δ, ÓÀ ª ÏÒ ÁΔ Δ, ºÒ Á Õ «Îapple ÓπÛ ÏØÒΔ, ÿapple «Ï º Ú Àapple È Δ Õ ÓÀ Ȫ «Ú «apple «Ò «Â «, ÒØÛ À ª Ó Ú ÒÀÈ ªÕ fi ÓÀ «Î appleóà ÒΔ «Δ È Δ appleá Õ apple Δ Â appleδapple «ºÒ º ÁΔ Ø Δ ÏØÒΔ, ÒØ apple««á, Ï쫪 ÁΔ Á «Δ Ï Δ, πº Δ È Δ ÍΔ Á Õ Íapple ÿappleú ÒΔ È Áμ««Ïº ÍΔ πº ÈÕ Àapple È πøáδ Ø Δ Á ÿπº ÌappleÁΔ apple ΔÕ Â ÚΔ È Δ Δ «Á Ϻ Ó apple Ïμ«È Ò Á ºË - ºË Ò ÍΔ Õ ÿappleú ÒΔ È Ïμ«Ò Δ ÁπºË «Ú Δ ÍºÂΔ Í «ÁºÂΔ ΔÕ Û ÁπºË Ú ÒΔ È Ò «Ï ª ÁΔ ÒØÛ Δ È Δ Í ΔÕ È Ø ÏØÒ È Δ Δ ÏØÒ, ÿapple «Ú «Ï º Ø apple»appleδ È Õ Ó apple Áapple Ë»ø Úª ÿπøó apple ΔÕ Ó apple «Ë È Í ÿapple ÚºÒ Ø Â «apple Õ «øè apple Ò «ÿapple Û ΔÂ Õ Á «Ó ÂappleΔ Òº πøá Δ Âª ÿappleú ÒΔ ÌøÚΔappleΔ Úª ÿπøó ÍÀ Á, apple Ø Δ Δ «Ú Ò È «ÓÒÁΔÕ Δ Ú apple ª ÓÀ appleø Δ Δ ÌπºÒ ªÁΔÕ Á «Ò... Á «Ò Õ Ú apple Á apple Ò Ïapple ÏÈ Δ ÍÀ ÁΔÕ «Îapple ÁπÏ apple Á Ú Ï ÁΔÕ ÁπÍ«apple «Ú «Ó ÂappleΔ È appleø Δ Δ πøáδ ª ÿappleú ÒΔ º  ÛÈ ÍÀ Á, ±ø «Ó Ú «Ò apple, ÍΩ «Ú appleø Δ «Â apple Ø Δ ΔÁΔ, μëapple «Ú «Ó ÂappleΔ ÍÀÛ ÂØ ÂappleÁÀ ª «Ëapple ±ø ÊºÍ ÊºÍ appleè Ï«ÈΔ Õ Òª ««Á ÛΔ ª È Ò μ Íπº Δ ث, È Δ Âª apple «Δ  apple Ò...Õ «fiáδ - ÍÁΔ øó ÁϺÒΔ ªÁΔÕ ÁΔ ÛÂΔ ÁΔ «Íº ÓπÛ È Ò «Ìº Δ DH

26 apple«øáδõ ÓÀ  Á Âapple Á Õ appleø Δ Á apple Óπº Á ª ̪«Á apple Òº ªÁ Õ «Ú -«Ú Ò ÓÀ ÁΔ ÓÁÁ appleá Õ Íapple øó È Óπº Á Õ «ÁÈ Óπº  ªÁ Õ apple «ÁÈ «Âapple ª «È Ò ªÁ Õ apple Â Ó «ª Â Ω Ú Ò Δ ÓπÛ πù Ø ªÁ Õ Ó È Ø Ï «apple ΔÕ ««ºÊØ «Ï º «ÓÒ... Δ ÿapple ÓfiÁΔ Õ appleø Δ Δ Âª Ó apple «Ë È μ Û «Õ Ó ª ÁΔ Á Ò ÿappleú ÒΔ È ÂÛ Ò «ÁºÂ ΔÕ ÊØÛΔ «Δ «Ìø Δ ª ÁΔ Ï Δ Â Ï «Ò ΔÕ ÁØ «Ùª Ú ÁΔ ª Ï ª «Û Δ ªÕ Íapple ÓÀ Òª ÚΔ ËπÛ ± Δ «Ëapple ««Δ È Á Ú, ÙÏ Δ Âª Δ, «Â È Ò appleàâ Ú Àapple πøá...õ Íapple fi È Δ ÏØÒΔ, Í Ó apple Ó apple appleø Δ Òº ΔÕ «Âapple ª «Ë «apple Á Ó È «Ú ªÁΔ πøáδ ΔÕ ÓÀ Á «Í ø È Δ Òº Á Õ ÓÀ Ùπ apple ÓÈ «, È appleø Δ È Ò Ò Á Ú Àapple ÁΔ Ó È Δ ΔÂΔÕ apple Δ ª ÏÒª μâ ÏÀ appleø Δ Ú Ò Á ÁØÚ Ïº π appleø Δ Á Ì» È Ï Δ «ÎappleÁ ÈÕ È Ï쫪 ÚºÒ ΩÛ È Ò Ú «Íapple Ϻ «Íº Ìπ ª Ó apple Ï쫪 ØÒ Û Ø Õ Á «ÁÓ ˆ ÚºÒ ÛÁ Í apple ÿappleú ÒΔ È ª ÚºÒ apple «ÁºÂ, È Áº«, Ì» È ÓÀ Δ Ï «ÁºÂ È, «ºÁ appleá ΔÕ Ó apple ÚºÒ Øapple Δ Âapple ª fi ΔÕ Ó apple Ï쫪 ÁΔ appleδ apple È ª È appleø Δ Á ØÒ Ì» È Ï ΔÕ ÿappleú ÒΔ È ÙÏ Δ Â Óº «ÓÒ appleø Δ ª μâ Ò Í apple «ÁºÂ Δ, «Îapple appleø Δ ª Í» Δ ª Úª ÒÍ «ÁºÂ Õ Ó apple Ï쫪 È Δ Áμ«Δ ««Ì» È «øá ÈÕ «Îapple «ÁÈ Ò ÂØ ΔÕ Ò Δ «Â apple Ø Òº ΔÕ ÓÀ ± apple Ï apple º«, Á Ó È Â Ïμ«ÁØ «Û «Ú Ϻ º ÍÛÁ ΔÂ Õ Á Ïμ«Á «ÁÒ Òª ÚΔ Ó apple º «Ú Û «Ú «Í ΔÕ Âª º Δ ª Á ºfi «ÁÈ «Ê Δ ÓÈ Á ÓÂ Ï apple ÈÕ Íapple Á «ÁÒ Âª Ϻ ÛÁ apple Δ ø Δ Û Í πø «Õ ÓÀ apple ÁπÍ«apple appleá «apple, Øapple «Â ÿappleú ÒΔ μ ÈΔÚª È ÏØÒ Á Ú Õ È øó appleá Ø ÚΔ Δ ª ºÒª ºË Í ºË π Ò Δ ª ÈÕ º ÂØ Ú Í ÓπÛ«Á ª ÚΔ Ó apple Áapple «Ø ÿøò-óêøò Ø «apple ΔÕ Ï -«Ë È «Ú Ó apple ± apple ««Ò È Ò «ÿ apple «Õ ÓÀ πºí Ú «Ò Ú Ò ÌπÛ«, «ÁÈ Âª «Í ÒÀ «Á appleø, «ÁÈ Û Δ ºÎ ÒÀÈ, ºÁ Ø Δ Âª...Õ Ó apple»apple Δ, ÓÀ πºí «apple Õ Íapple Ó apple Áapple ª Ωapple» «ÍÀ Á Δ, ÿappleú ÒΔ «Á È ÏØÒΔ Âª «È ª apple»apple ÏØÒ Δ, «ÎÀÁ Áª ÁΔ ª ÁØ ÂΔ ª Á, Ø Δ Δ ÿapple πøáδ Â Ø Δ «Ú Ò È Δ πøáδõ ÓÀ Ú Í Íapple«Â, ºfi È Δ ÏØÒΔÕ Á «apple ˆ Ï apple Δ Δ, º ÀÂÚ apple, ÀÂÚ apple Ú Ò «ÁÈ ØÌ Â ÁΔÚ apple»apple ø ÁΔ Õ ÓÀ «øèδ Ú apple «... Á Δ «ÿ λ Δ ÈΔ, Δ «ÿ Á Ó Á Ò «Ú Í «Ò appleõ Ò «ÁøÁΔ, ÊØ Δ Í ÁπÈΔ ª Á Õ ÁØ ÍÀμ ÍΔ Ì Í ÂØ πappleıapple» Ø ÍÀ È...Õ «Îapple Ê Ò ÒÀ Ø «È ÒÁΔ ÏØÒΔ, º Ϻ Δ...Õ ÓÀ πºí ªÕ ÓÀ ª ±ø Δ ÓfiÁ «apple Õ Íapple ÿappleú ÒΔ È Âª ºÍÛ «Ò Ú ÛΔÕ 0 DI ˆÀapple apple / apple«úøáapple Ìø Ò apple«úøáapple Ìø Ò Óπº ÂΩapple  ÚΔ ÀÕ Íapple ÁΔ ÒØ È Â ÚΔ Í»appleΔ Í Û ÀÕ ÒØ È Á ËπøÁÒ appleè Ò Δ «Ø «ΔÈ ÏπºËΔ Ú «Ò ª ÁΔ Ï πâ ÒØÛ ÀÕ È ÏπºË Ï ØÙ À, Ï appleδ Ø Δ ÁΔÚ ÁØ «Ú ø ëÍà ÙÂ Ø πº ÈÕ ««Ú ÒØ È ÁΔ Íπ  «-«øâè ÚΔ Í ª Á πº ÀÕ «Í «È «È ÚÒ ÚΔ «Ò «Ò ÀÕ È ÚÒ Á «ª Δ Íà Ù apple apple ªÕ Í AAF Ó Ò ±È, Í»appleÊÒ Ëπ øá «Δ «Úº Δ «ÂøÁapple πá Í ÈÚ Ï ÿapple Á Óapple ÏÀ Ú Á ÀÕ Ó ÓΔ Á» apple Óapple ÏÀ Δ apple«apple Á Í apple apple Δ ÀÕ Ø Δ ÒÚÒΔ Í «Ω«ª «Úº Ó Â ÀÕ «appleø Δ «ÂøÁapple ÍÀ ÎÒ «Úº Ø Δ π apple Δ À Ø º «apple Ó appleê È Èª «ÁºÂ ΔÕ «ÍÀ ÎÒ «Ú ÒΔ ª appleø ΔÈ Â ÚΔappleª «ÂøÁapple ÏÛΔ ª ø Δ ª Òº Δ ª ÈÕ «Ò Δ «Á apple «appleø Δ ØÒØ Δ π «apple ΔÕ «Îapple ΔÙÚapple È Ú ««ÁÓΔ ÁΔ Ïπapple Δ ËappleÂΔ μâ ÚºË Δ À  Á ÓÈ apple «ÁÈ Ïπapple Δ È Ò Δ Ì«apple apple«øá À ª ΔÙÚapple ËappleÂΔ μâ ÁÓΔ Ï Á Ø Ø«Õ È ««ÓÀ «ÍÀÁ Δ À, ÁÓΔ, ø apple, Ó Ú Ò Â Ù Á Í Δ ÚΔ ÓΔÈ ÂØ «Ó «Á ª Õ Íapple appleâ ȱ μâ ΔÙÚapple ÁΔ «appleí ÁΔ «È Ø ΔÕ È È± ««Â±ø Í Ò Δ Òº ÛΔ ÁΔ «º «ÙÂΔ Ï Õ «Îapple ±ø Í Δ ÍÂÈΔ, ÍπºÂappleª  ª È Ò ««ÙÂΔ «Úº ÏÀ ÚΔ Õ Ì ÈÁ apple appleδappleª «Úº Ø ÚΔ «º -«º ØÛ «ÙÂΔ «Úº Ú Û Ò Δ Âª Ø Â±ø Ȫ Í È Ò Δ ± Á appleº...õ «ÂøÁapple Á «ÁÓ ˆ «Úº ÍÀ ÎÒ Â Ï Δ È» ÁΔ Â ÚΔapple ÿπøó Òº Í ΔÕ È± ÁΔ apple»ø Úapple Δ Á ÛΔ, ȱapple ÈΔ «apple Òμ««È» Ȫ Á ÿapple apple«δá ΔÕ Èª Á ÿapple Δ Ω ΔÁ ΔÕ È± Á ºÊ «Úº ÎÛΔ Ò Δ Á» apple Á ø Úapple Δ Òº Δ «Á ÙØ fi «ÁÈ Í«Òª È Í ±Ò Ú «ΔÕ «Îapple ËappleÂΔ μâ Ò ÍappleÒØ ΔÕ ÒΔ «ÁÈ Â ÒΔ apple ª Úapple πøáδ apple ΔÕ ËappleÂΔ μâ Í Δ Δ Í Δ Ø «Â apple μ - μ Í Û Ø Ù Á ª È, ºÏ Õ ËappleÂΔ ÂÒ appleïºâ appleδapple, ÁÓΔ, Í Δ, ø apple, ø ÒΔ ÈÚapple  apple Δ ø⠫Ȫ È Ò ËappleÂΔ ÌappleΔ Ø Δ Δ Óapple Õ Íapple È» ÁΔ «ÙÂΔ Í Δ μâ ÂappleÁΔ apple Δ Â È± Â Ø Á È Ò «ÙÂΔ μâ Ú apple È, Ï apple Õ Ø «ÁȪ º ËappleÂΔ μâ Í Δ Δ Í Δ «apple...õ «ÂøÁapple È apple Òº Òº «Í Õ ÍappleÒØ Á ««ÁzÙ Ï πâ «Ì È ΔÕ ËappleÂΔ μâ Í Δ Δ Í ΔÕ Δ º Δ Ì fi Δ ºÏ «ØÚ Õ Ì Óapple Ø Õ Í Í Úª ΔÕ π Ófi Δ «ÓΩ «ÙÀ Á Ȫ ÀÕ «ÿapple ÂØ Ï Á ÏÛΔ ÂΔ «ºÒ ÁΔ Ófi Δ ΔÕ Ï Ùº Ȫ Á ÿapple Á ʺÒÛ «μ«ª «Úº Øapple

27 «apple Á apple ÚΔ apple«øá ÈÕ Èª «apple Á appleª Á Ø Ïº ÚΔ ÈÕ Íapple Ó ÓΔ È Á Ȫ È Âª μíapple Δ «ÁºÂ Δ Â È Á Í «È «ª Δ Èª È Ò «ÁºÂ ΔÕ π ª «ÂøÁapple Á Í Δ ÚΔ ÊºÒ Èª «È «ª È Ò È Δ Δ appleá Õ «º «ÁÈ Ó ÓΔ Ï apple Δ Ø Δ ΔÕ «ÂøÈ ÌÀ -Ìapple ÏÈ apple ÁΔ apple «È Ò Òº Û ÊºÒ Ú apple È, «ºÊ Ȫ Á «apple Á appleª Á  «º ÁØ Úª Δ ª Á «È ÚΔ Ïø«ª È Ò Ïº º apple ÈÕ Èª «Úº Ø «º È Èª «ÂøȪ ÚΔ ÊºÒ Á «Ù apple ΔÂ Õ Ù «Á «appleø Δ Á ÓÈ «ÂøÁapple È ÒØ ÚΔ ÚºË ÊºÒ appleá ΔÕ «Ò Δ «ÂøÁapple  ÒÚÒΔ ÒÀ ÊºÒ ˇΔ «Úº ÒΔ Δ ΔÕ ÒÀ,  apple Ïø Õ ««º Óπø È «º «ÒÙ Á Ïø ÎÛ «ÁºÂ Õ «appleø Δ Èª È Ò Òº Í ΔÕ Íapple «appleø Δ Ïøø Á Δ «øè ÈÕ ΩˇΔ- ΩˇΔ apple Ó π  apple Δ «º Øapple ÛΔ, ͺπ Õ Ïº ÁΔ Ú appleδ «appleø Δ «apple ΔÕ È πºâδ Íπº ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Íapple Á Ïø πºâδ ÂØ ÊØÛ Δ Á»apple Δ appleπ «Õ π Á» apple ª Δ ª ÁΔ Ïº º ÁΔ Ú appleδ ΔÕ Ì ÂØ Í«Òª Íπμ«Óπø º «Õ Í» πºâδ μâ «, Á» apple ºÊ ÁΔ ª ÁØ Â ºÊ ÁΔ» Á È Ò Δ Ò «Úº Ïø Î È Øapple È Ò Ïø º «ÁºÂ Õ Ïø «ºË «appleø Δ Á Ïø «Úº Úº Õ «º Õ Óπø πùδ μ«í Õ «appleø Δ Á Ïø «Îapple Á»apple Ò «ΔÕ apple «È Ú appleδ Ú appleδ «ÈÙ È Ò Òº Í Õ «appleø Δ apple Ú apple Δ πºâδ Íπº ÁΔ Ø«ÙÙ appleáδ Íapple Ò apple«øáδõ º -ÈΩ - Á -«appleª...õ Ï쫪 ÁΔ «ÂΔ ««ÚºË apple Δ Δ, «appleø Δ ÂØ ÚºË, Á «apple «ÂøÁapple appleø Ø Δ «apple ΔÕ ºÏΔ-  Δ- Δ...Õ π «ÂøÁapple appleø Δ Òº «Í ΔÕ ÁΔ ÌÀ «apple È Ïº Ø Δ apple ÈÕ «ºÂΔ-ϺÂΔÕ «ÂøÁapple appleø «Á ª-appleØ «Á ª «appleø Δ ÁΔ Îapple «º Òº «Í Õ Δapple «appleø Δ «Úº º Ú Í ÿapple «Í Õ fi π º Á Í Ó»ø ÚΔ ÒºÊ «ΔÕ «ÁÈ ÂØ Ï Á Á Ò Δ ÊºÒ È μâapple Õ «ÂøÁapple «ÿapple apple Òº Á ΔÕ Íapple «ÁÈ ÂØ Ï Á ÿappleø Ï apple Øapple ÚΔ ÚºË apple Ó Ø«Õ ÊØÛ Δ -Ï πâ πappleμ«â «Â Δ Âª «ºÊ Δ ΔÕ ««ªÂÓ apple ÿapple Õ... Ω «ÁȪ Á  «Úº Í Δ Ò««Õ ȱ È «ÙÂΔ ÁΔ «Û Δ Ø ÒΔ Â «º Í ÛΔ ª º «ÁºÂ Õ Á º Í Δ ËappleÂΔ ÂØ È πº Õ Á ªÁ «apple Õ «Îapple È «º ÿπº Δ ÚΔ Í ÚºÒØ º Δ Âª Ø Ú «Í Δ ÓΔÈ Á μâø ÿº «À «È Δ Õ Íapple ÿπ º Δ Í ÍÀapple Á Í Ò Δ Ø Δ «È ÒºÌ Õ Ø «ÙÂΔ «Úº Á ØÒ ÓπÛ ΔÕ ºÂ «ÁÈ Øapple «apple È «Îapple ÿπº Δ μ«õ EA ÿπº Δ ÁØ Ù Ó Á ØÒ Δ Âª Á πøfi «Úº ÀÂ±È Á º apple ͺ ΔÕ Ø È± È «Ò «Í Δ ËappleÂΔ μâø ÿº «ÀÕ Á È ºÂ «ÁÈ Øapple «apple ÿπº Δ μ«âª ÓπÛ Á Øˇ È Δ...Õ «ÂøÁapple π apple Ò Ø «Õ Òμ««π È»  ÁΔ «ÙÂΔ Á Ú apple ͺ Ï Õ fi «ÈÙ«øÂ Ø ««Ú apple Â Ó ÓΔ È Ò Òº Ω Á πøá ΔÕ «ÁÈ Âª Ó ÓΔ ØÒ Á Ó»ø øπó Ò Δ ÚΔ Óª È Δ πøá Õ ÁØ Í ÈÚÀ ±Ò ÂØ ÍÛ Ú Í Á ª Ó ÓΔ ±Ò Δ πøáδõ ªÌ Ò Δ appleº Δ ÛΔ Δ Á ºÍÛ ÏÁÒÁΔ Â appleø Δ Ú ÁΔÕ appleø Δ «Íº Ø, Ó ÓΔ Á ÂØ Í«Òª Δ Ω πμ«πøá Õ ÁØ ÁΔ πºò ÁΔ Âª ±ÒØ Êº Δ- πº Δ Δ Ó ÓΔ Ω πº Δ πøáδõ «ÂøÁapple Í Δ Í Óª «Ï ÁΔ ª Âapple ΔϪ ÒÛ Á Ø««appleø Δ ª ÒÚÒΔ È Ò ÒfiÁ apple«øá Õ Ó ÓΔ Á μ «Á ª Δ Èª Á ØÓ Úapple Á Óª Ø ªÁ Õ Ó ÓΔ «ÂøȪ Ï쫪 ØÒ «Ï ØÓ Úapple appleú ÁΔÕ Ïº ØÓ Úapple appleá ª È ˇ È ˇ apple  ÁΔ Ï Δ Ò Δ ø, Ò, Áapple º ÁΔ apple«øáδ ª Ï Δ ÚΔ «ºÒ º ÒÀ ÁΔÕ «ÂøÁapple Ò Δ «ØÓ Úapple appleè Á Óª È È Δ Δ πøá Õ «Ú Ò «appleø Δ Ì ÂØ ÚºË πù «Á Δ «ÁøÁΔÕ ÍÛ È «Úº Ùπapple» ÂØ Δ π«ù apple Δ, «Ò Δ Ó ÓΔ ÚΔ ÚºÒ Ï πâ «Ë È Á ÁΔ ÒØÛ È Δ Δ ÍÀ ÁΔÕ ÒÚÒΔ Âª -ÏΔ- Δ «º apple Δ Δ Õ Íapple «ÂøÁapple Ó ÓΔ Á Ì ÂØ ÚºË Ï» Á Õ Ó ÓΔ Ì ÂØ ÚºË ÁΔ «Ò Δ μâ πº Á Õ «º º apple ÚΔ Âapple ª È Δ Δ «Ò Á «Ú Ó ÓΔ πøáδõ ÚÀ «Á «ÂøÁapple Á ÚΔ Ø Δ»apple È Δ ΔÕ ËΩ «Úº «º ˺ Ø «Ò ÁΔ Í»appleΔ Ú Ò Á Íapple fi ÙÏÁ «Ò Á «Ë È Ó È Øˇ º apple º ÁΔ ª μ apple Δ ª «ºÒª ÚºÒ Ò ªÁ  ª Í ±Ò «Úº Ú Δ ÒÛ Á «apple «Ú ÒΔ Ú ÈΔ Ï apple Ø Òº ªÁ Õ Á º apple «Îapple «Úø Ø Ùπapple» Ø ªÁ Õ ÁΔ ËΩ «Úº «º ˺ Øapple Úº ªÁ...Õ Èª Á ØÓ Úapple appleú Ó ÓΔ apple  ÁΔ appleø Δ Ï appleπºfi ªÁΔÕ «Ëapple Ëapple Á apple apple«á ª apple Â Ω Ú Ò Δ «ÂøÁapple ØÒ ÏÀμ μâ ÁΔÕ «ÂøÁapple Ò Δ Δ Óª «ÁÈ Á Ì ÂØ ÚËΔ Óª πøá Õ Ó ÓΔ Á appleδapple È Ò πû Á «Èºÿ Ó apple«á ª ÓÈ ÁappleÒΔ ª øóδ ª Ì ÚÈ Úª «ÍÿÒ Òμ ÁΔ ªÕ Ó ÓΔ μâ «Í apple Á Õ apple Â Ω Á ÚΔ Ó ÓΔ ÁΔ ÒºÂ μâ Һ appleº ΔÕ Í Δ Ïª ÁΔ ËΩ Áπ Ò Úˇ ÒÀ Á Õ πøá «π appleδ apple Â Ó ÓΔ Á ØÒ «Âapple ª Δ πºâδ apple Õ «º «Ó μ Ï Êapple»Ó ÚΔ È Ú Õ Ó ÓΔ Á Á apple  Á ØÒØ μ ªÁΔÕ «ÂøÁapple ««Ú apple «Á ª Δ fiπ fiπ Δ ªÁΔ ÀÕ «º  apple «Δ Á apple appleδapple «Úº Ø ÿ ªÁΔ ÀÕ Èª «ÁȪ Δ. Àμ. ÍΔ. ÚΔ Èª Á ÿapple «Ø«ΔÕ È «ÂøÈ- apple «ÁÈ appleπ Ø Δ øó appleú ΔÕ apple Â Ω ÂØ Í«Òª Ï쫪 È Ò ºÒª appleá «apple ΔÕ Íapple «ÂøÁapple Í ÁΔ ª ºÒª Ï πâδ ª Í øá È Δ ÈÕ Ï쫪 È Ò ºÒª appleèδ ª ÁΔ ª Δ È Δ ÈÕ «ÂøȪ ÌÀ Ìapple Úª ÁΔ ª EB

28 ºÒª «Úº appleâ ÚΔ «ÁÒ ÍΔ È ÁΔ Õ fi Ȫ Á À appleø ÏÁ apple ΔÕ Ù ÒØ Δ ÍπÒ Δ Òº Á Õ «ÁÈ «appleø Δ È ıï apple «Úº Ø ÍÛ Û «øè Ú ÒΔ Δ π Δ ΔÕ «øè Û Ø apple Ïø«Á ª Á «Ù apple È Δ Δ apple Á Õ Íapple Ϻ ÈΔ È Ò Á Ï» ªÁ ÈÕ apple Â Ω Ò쫪 «øè «Îapple Ô Á «Õ apple  «øè Ȫ Á Àapple μâ «Ø Á À appleâ ÁappleÚ πºò«á ª Δ Áapple ÚΔ ÚÛ Á ÀÕ È Ó ÓΔ ÿπº º Δ Í Ò Δ ΔÕ Ω Ï Ω Õ º Ó ÓΔ «È «ª Ú ÁΔ fi ÒΔ ÍÁΔ ΔÕ Ó ÓΔ Á È Ò «º Δ ÏÀμ μâ «ÂøÁapple  ÒÚÒΔ ÁØÚ Ω Á ÈÕ «appleø Δ ÚΔ Óapple «Úº Úº apple Ó μâ Ω ÁΔ ΔÕ Èª Á È ˇ Ú Ò Óapple «Úº Ò «Δ, ««Úº ÍÃ Δ «Í appleá ÈÕ Ó ÓΔ Ò Δ Ïπfi «ÂøÁapple Ê ÍÛÈ Òº Δ ΔÕ ÒÚÒΔ Í«Òª Δ ÿ» Ω Δ ΔÕ Íapple ÍÂ È Δ ««ÁÈ «ÂøÁapple ÁΔ ª º ª º Û «øè Ú apple Ú apple ÍÃ Ø ªÁ ΔÕ «ÂøÁapple Á «apple ÍappleÒ Úº Úº «ø ª Ú ÌÀ -ÌΔÂ Ø ªÁ Õ Á Ω Âº Ó ÓΔ «fi Òº Í Δ ΔÕ Â±ø π «ºËΔ Âapple ª Ω «È Δ? Íapple «ÂøÁapple apple Ω Δ «ΔÕ Ω «Á ª Δ Í «Í Í πø «Õ «Èª ˇΔ ª ÊØÛ -ÊØÛ Í Á ΔÕ π «ºÒ «Èª ˇΔ ª ÿπøó «apple ΔÕ øπè-ó È ˇΔ ª Õ Íapple Í ÿapple Á apple ÌπºÒ «ΔÕ ˇΔ ª «Úº Í Í Í ÚΔ ÒºÌ «apple ΔÕ Íapple μê ª È ÏøÁ Δ È ÏøÁ ÁΔ ÂÕ ÿπøóá ÿπøóá «Í Á Ï appleú apple «º ÏØ Û ØÒ Í π ø «Õ π Ìπ º ÚΔ Òº Δ Ø Δ ΔÕ π Ò -Áπ «Ò Í Í Í Á È ˇ È ˇ ÚΔ fi ÒºÌ Òº Õ Íapple È appleδ apple  μê Δ ÒºÌ Δ? È ÏØ Û ÍappleØ «Δ È Á Ó Ò Ó appleδõ «Âª Δ Δ, ÀÈ Áª Á Δ «Âapple ª ÁΔ Â ÚΔapple ıï apple «Úº ΔÕ Û «øè... «ÂøÁapple È Øapple È Ò Δ Ó appleδ  μ ÒØÂ Õ È È apple «Úº Δ Ó ÓΔ ºÎΔ Í ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Íapple ÏÀμ μâ Ó ÓΔ Ú ÒΔ Êª ÒΔ Δ Δ Ó ÓΔ ÚΔ «øè «Δ? «Ø «Á ª Δ appleø Òº «Í Õ Ó ÓΔ... Ó ÓΔ... Δ Ø «ÂÀ? Ó ÓΔ Á» apple Óapple «Úº Ø «Ëapple Δ, «appleø Δ ÈÀ? «ÂøÁapple πºí ΔÕ È «Îapple È ˇ Ò Δ Ó ÓΔ º Δ «Úº ÿπº «Ò Õ Á Ï, Áª È Δ appleδá Õ Â± ø π Úº Ø «apple À Õ ÁØ Ïº ±Ò Òº ÍÀ, ÁØ Úº Ø ªÁ ±ø Ï«apple«øÈ? À? Ó ÓΔ È Ófi È È ˇ È ˇ «Îapple Ê ÍÛÈ ÚΔ Ùπapple» apple «ÁºÂ Δ, ÓÀ «Â Ò ÊØÛ Δ ΔÕ Ï ÁØ «Ó Ò Δ Δ ΔÕ Â±ø ÁØ «Ó ÚΔ «º Ò È Δ Ò Á Õ ÀÁ»ø ª Áª ÈΔ appleá Õ Ó ÓΔ ÁΔ Ú ÍÂ È Δ «ÊØ ÊØÛ Δ «Δ ıâδ Δ ΔÕ «ÂøÁapple «Îapple Ω «Õ ÒΔ apple  Áª πºâ «ÁΔ Ú apple Δ πºòδõ Íapple EC ÂΔ appleδ apple  «Îapple Â Ì μ «Õ º ÍÂ È Δ Á apple Òμ«ΔÕ º ÚΔ Ó ÓΔ ÏÀμ μâ È Δ ΔÕ º ª ÓˇÁ μ ÏÀ Â È apple «Úº Δ «Ëapple Ëapple fi Á Ó ÓΔ ÒºÌ Òº Õ Ó ÓΔ «Â È Δ ΔÕ appleø Δ Òº Δ ««appleø Δ Á «Ï Âapple «Úº ΔÕ ÚΔ º apple Δ ΔÕ Ω ºÂΔ, Ω Õ È Ó ÓΔ Úª Δ Í È ˇ Ò «Ò Õ Ó ÓΔ «ºÊ? Ê Δ Ø ªÕ Ï Êapple»Ó Ø ªÕ «Ó ÓΔ Úª Δ Ê ÍÛÈ Òº Í ΔÕ «ÂøÁapple fiº Δ Î apple Ω «Õ ÎΔ Á apple Ï Á ÁØ «º Ú apple «Îapple «Âª Á ØÒ ÁΔ Óª Á Δ «Èºÿ appleδapple ΔÕ «ÂøÁapple Í»appleΔ Âapple ª «ÈÙ«øÂ Ø Ω «Õ... ÂÁ È», Á ÍπºÂapple, ÂΔÚΔ Â ª Ï apple «È Ò Õ apple ÈÚapple, apple Í Δ Â apple appleδ ÿ Ú Ò ÚΔ Á È Ò Ï apple «È Ò «Õ ȱ È «º Ôº Ú ÁΔ ΔÙÚapple Ò Δ Ï Δ Â ÙπºË ø appleª  ÙπºË Í Δ ª «Ú Ø Ø ÁΔ ª ÏÒΔ ª Û Δ ªÕ ΔÙÚapple È π øëδ øπÿδ Â Í ÓÈ «Ú «, ÓÀ Î apple ÁΔ ÓΔÈ ÁÓΔ Á appleè apple Í È Δ «Á ª Õ Ì Ú ÁÓΔ ÁΔ Ì ÚÈ ÁΔ Ú ÈΔ ÂØ ÏπappleΔ Δ À Íapple ÓÀ «Îapple ÁΔ appleïâ Δ ª È Δ Ó appleª, «Ú ÓÀ π Δ ÀÕ ËappleÂΔ Á apple «ÁȪ º ÏΔ Â Úº, Í Ò Â ËπºÍ, ÛΔ Â Δ, «ÁÈ Â apple Â È Δ Óπº Õ Ø ΔÙÚapple È È»  Á ÍπºÂappleª «Δ «ÁºÂΔ «ÎÒØ Â ÚËØ Â ËappleÂΔ Ìapple «Á Õ Â apple   ÌÀ ËappleÂΔ Á apple ÈÚapple μâ  ٠Á apple Í Δ μâ  apple «º Á μâ «Û ÓΔÈ μâ appleδ ÿá À  ÓπøÁapple ÁΔ ª appleδ ª Óº Δ ª μâ ØÚ...Õ «appleø Δ ÍÀ Î«Ò Á appleδ Í È ÍÛ Δ apple Δ Δ «Ó ÓΔ Í Í Óπ ΔÕ Â øó È Δ Óπμ«Õ «appleø Δ, ÍÂ È º  apple È?, ÒÓ appleδ «Ú Ø ÍΔˇΔ Áapple º Ú Ò Óapple Ú Á Õ * * * «ÂøÁapple Á Ω Á Óª Ø «Õ Íapple ÚΔ Ó ÓΔ Á» apple Óapple «Úº È Ò ºÒª «Úº appleπºfiδ Ø Δ ÀÕ ÍÂ È Δ Á  πºí Í apple«ú ÒΔ Ó ÓΔ È È ÏØÒ «Òº ÍÀ ÁΔ À? Á ºÊ-ÍÀapple ÚΔ Ø Ò ºÒ Òº Á ÈÕ Ï쫪 È Ò ÈappleÓ Ú ºÒ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ appleè Òº ÍÀ ÁΔ ÀÕ «ÂøÁapple «fi Òº «Í Õ ÈΔ Á Â È Ω Ú Âª apple ºÒ μâ «fi Òº ÁΔ ÀÕ Ï Ó ÈΔ «Áª appleè Òº Á ÀÕ Ó Ó -Â Δ Í«Òª ºÂΔ Â ÒÚÒΔ Ú ÈΔ Á? «Á appleá Ú «appleø Δ ÚΔ «fi ΔÕ Δ, ΔÕ Ó ÓΔ «appleø Δ ÁΔ Ú Â Â appleøâ ΔÕ Óapple ÁΔ appleωùèδ Ïπfi ΔÕ Ó ÓΔ Á appleδapple È Ò πû «ÂøÁapple ÁΔ ª º ª Í Í ÓπøÁ Ø Òº Δ ªÕ... È Òμ««È «Ï Âapple «Úº Δ «ÍÙ Ï apple «ÁºÂ ÀÕ ED

29 «Í Õ ÁΔ ª Һª È Ò fi Ø - Ø Í Δ Òμ«Ø«ΔÕ È Í ºÊª È Ò Òμª ± Δ ªÕ Һª «ºÒΔ ª ÈÕ Ó ÓΔ Ò Δ È Í ºÊ Ó ÓΔ ÚºÒ ÚË «Õ Íapple º ÚΔ Ó ÓΔ μê È Δ ΔÕ «ÂøÁapple Á Δ Δ ««Îapple Øapple È Ò Δ Ó apple  appleøú Õ Íapple apple «Õ «Ï Âapple Á «ºÒ Í Á «ºÂÛª Òº ÒÛ «apple ΔÕ «º ÒÂΔ apple πº Δ, π È μ Δ- μ Δ appleø ÁΔ Á» appleδ ÒÂΔ ΔÂΔ Âª ÁΔ ıàapple È Δ Δ Ø ΔÕ Âª Δ Δ Ú? μ ÏÀ «Õ Á «Ï Âapple μâ ÒÚÒΔ Â ØÒ Á» apple Ó μâ «appleø Δ πμâδ ª Ø Δ ª ÈÕ Óapple ÈΔÒ appleø Á Ø ÏÒÏ ÁΔ appleøùèδ È Ò Ì«apple Ø«ΔÕ ÏÀμ ÂØ ÊºÒ «Õ Ï Êapple»Í ÁΔ Ò Δ ΔÕ Ó ÓΔ Ï Êapple»Ó «Úº È Δ ΔÕ È appleδapple Áapple Ï «Ï Δ Á «ÍÙ Ï ΔÂ Â Ï apple «Õ π «ºÒ Í Ó ÂØ «apple Δ ΔÕ Ó ÓΔ Âª ÒºÌ Δ ÍÀ ΔÕ Ó ÓΔ apple»apple È Ò Δ ºÒª Ó apple apple Δ ØÚ ΔÕ «Ø Á Óapple Ó» apple «Õ ÁappleØ «apple  ÁΔ Ò Δ «Δ Ú apple Δ ΔÕ «ÂøÁapple È ΩÒΔ «Δ ÏøÁ ÁappleÚ Û «Õ Íapple Ò Á Δ ««Âº «Ú È Δ Í πø ΔÕ π «ÂøÁapple È fi Øapple È Ò ÁappleÚ μâ ºÊ Ó «apple  ÁappleÚ πºò ÁΔ Δ appleè Òº Õ fi ÍÒª Ó appleø ÁappleÚ ÊØÛ «πμ«ò Õ πºò ÁappleÚ «Úº Ø «º «apple Ï apple «È «Ò Õ ««apple Ó ÓΔ Á È Δ ΔÕ Á ΔÕ Á ÓºÊ μâ «Â ±ÛΔ ª Á ø Ò ΔÕ Δ? ÁΔ Ú «Úº ΔÏ È appleâ ΔÕ Ó ÓΔ? Á Ó»ø «Ú Ø Ó ª Δ Ú «È ÒΔÕ ÓÀ Δ Í  appleδ Ó ÓΔ Á Õ Ê Δ Ø Δ ª «Â Õ Ω,.Õ Óapple ÈΔ ºÒΔ Â appleδ Ó ÓΔÕ «ø«á ª ÁΔ ª º ª Ò Ò-» Δ ª Ø Δ ª Õ «ÂøÁapple È π ÂØ Í«Òª Á ÁΔ ª º ª Á «appleø È Δ Δ Ú «Õ ÁΔ ª «Èª º ª ÂØ È apple Òº «Ú Ò ÁΩÛ Í Óapple «Õ Í «Ï Âapple Ò «Á ª «ÚΔ Ô Á È Δ Δ «apple ««ºÒΔ Áapple μâ Δ Ò «apple ÀÕ Òμ«««Èª º ª ÂØ Ï Ò Δ ÎΩappleÈ Ω ΔÁ ÀÕ È Í Íapple «Ò Õ Ó «appleø Δ Á «Ï Âapple ΔÕ ÍÂ È Δ ««ÂøÁapple Òμ«««appleø Δ apple Δ ÀÕ ÁΔ ª º ª πºòδ ª Ø Δ ª È Â Á ÚºÒ Ú apple Δ ÀÕ «ÂøÁapple Ω Øapple Ω Òº Õ «appleø Δ ÁΔ ª º ª È» Úapple Δ ª Òº Δ ªÕ ȱ ÁΔ ª º ª ÂØ Á Á Ô Á «Õ ȱ È Δ Âª Á Á Ȫ Á ÿapple apple«δá ΔÕ Á Á Ï apple Ø «Á ª, «Îapple Í Í ÁΔ ÓΩÂ Ï apple Ø Òº, appleø Δ apple Δ Ó ÓΔ Á Ó ΔÕ Á Á Á ÏØÒ «º Ú apple «Îapple Á øèª πø, ËΔ appleø Δ ÒÀÕ ÓappleÈ Ú Ò appleδapple ª Óapple «Íapple Í Δ Á appleδappleª ª Ì Ù Òº Δ Òº È Õ Ìπ ÚΔ Òº Δ ª  «Í ÚΔÕ È Âª Δ appleè Õ 0 EE «Á Á Ø «Á Á Á Í apple-b «ÊØ»apple μ Á À / «appleí Ò «appleí Ò Í ÏΔ Á Ï πâ Δ ÚËΔ ª Δ apple ÀÕ È Ì Ú Ï πâ ÊØÛ ª Δ ª «Ò Δ ª ÈÕ Íapple Ø «Ò Δ ª È «Èº apple «Ò Δ ª ÈÕ Á π º «ÂøÈ Δ ø ëÍà ÙÂ Ø πº ÈÕ πøóù,»apple Óπº Δ Íπº Á È, ºË ÍπºÒ «ÂØ «Ò Ú ºÍappleΔÚ Δ ÏΔ«Ò Â Ï πâ Δ «Ó Ø Á øó Δ ÀÕ È ª ÁΔ ª Á appleδï «Â Ïª Í πº Δ ª ÈÕ È ª ÁΔ Δ ª «Ú «ÈÓÈ Ù Ã Δ Á Áπº ÁappleÁ ÏÛΔ ÏΔappleΔ Δ È Ò Í Ù Δ «ÀÕ Í - BFHG, Î -B, appleïè, Í«Ò μ«ª Á È«appleΔ ÓØÿ ØÒØ ÍÀ Á Í Δ Á «Èº «Í Û º ÎΩ Δ ÁΔ º «Á ª Δ Ï apple»á ÁΔ º Ï «Õ Í ÛΔ Í ÛΔ Í Δ ºÂ È Òª ÌØ ÂØ Íapple «apple ΔÕ fiπò«õ apple πøá  «appleºfiá Õ Âapple ÒΔ Δ Í Δ π Δ ΔappleΔ, Í ÁΔ ª º ª È Ò Ú Íapple«Â ΔÕ Ò Û ÁΔ ÒºÂ Õ «apple ÁΔ ΩÛ appleè «øè fi Δ, Ø Á ÓºÊ «ºÒª Úª πì «ΔÕ Ò» È ÛÈ Ò«ΔÕ «ºÍ... «ºÍ... «ºÍÕ º ª Ìapple Δ ª, «Í Óº «Õ øïø ª Ú Û ÂΔ «Á ª, «Ú È -ÏØÒ Ø «Õ Һ Á fl Ω Ø «Õ ͺ «Í appleδ Ò Â ÁΔ Èapple«øÿ Úapple Δ Ú, ÁøÁª ÁΔ «ÚappleÒ Ø Í ÁΔ Δ fiappleè Òº ΔÕ ÓÀ Ȫ πòδ ª Ó apple ÒΔ...Õ Ø Δ ºÒ ÚΔ Áº ÎΩ Δ ª, ÛΔ Ò Ó ÂØ Ø Óπ«Û ª Úı Δ? ÓπÛȪ ÌÀ Á Ï» ÂØ À... È Ò Ì Ò Ó apple À Ø Δ? ÁΔ Ò Ó? Í쫪 ÁΔ ÌappleΔ ÊºÒ Ø-, ϪÁappleΔ Ú «Ò ª È, ÎΩ Δ ÚÒ fi «Õ Ø Δ Øapple Ú Ò øπá ª Óπø ÁΔ ÈΔ ºÒ ÏÁÒ ÎΩ Δ ÁΔ ª º ª Øapple μâapple Á Õ Ø Δ Ø ÁΔ «Δ «º apple appleá Õ Íapple ÂÁ «Â ±ÛΔ º Ò Δ Â ÂÒ Δ È Ò ÏØ«Ò, ÂÀ ÍπºÂ Δ È ÂΔÚΔ Á Á Ï È Ò Δ Í» Һª ÒÀ ÒÀ Δ ØÚ... ÂÀ Ò Ó È Ò Δ, Ò Ì Ú appleδ È«apple Δ μ«â ª Úº ÒÀ... ºÒ Î Ø Δ Âª À Ò «πø È Ò Óπø ÚΔ Ø Δ ÍÀ «Õ Òº Û ÁΔ ÒºÂ, ÎΩ Δ ÁΔ ºÒΔ Ú Δ Íº Δ ª ÒΔ ª Û Ò ΔÕ appleª «Îapple º ª Ø Ú Δ appleºâ Ø Òº ΔÕ «Ø Ó Á È «Ú 쫪 ÁΔ Á«Ù  ÍÁΔ ÁΔ Ò Íº Ò Á ÈÕ Ó ΔÂ Ò «Âª apple È ËappleÓ Â «Ú Ø«ª Î Ò-«ø Ò Á ΔÕ «Í ÁΔ ΩÛΔ Ù ÓÒ Â Û appleè «Û «ÁÈΔ Ó Ò ø apple È πºò Á, Ó π Δapple Ì ÏØ-ÍºÂ Ò Δ «ÚºÊª»ø Ì ÒÁΔ apple È Á Ï appleò Ê Û ÓºÒÁΔÕ Íapple EF

30 Óπø Δapple ÁΔ Ê Ú È±Í appleø Û, πappleáπ appleδ appleøêδ  ثÁ ª»appleÂΔ Δ ÍºÂ π «Á ª º, ÎΩ Δ apple πapple º Û «Õ ÚΔ Δ È Ú Δ Â Ì apple Í «Á ª, ÓºÊ Â «Ò Õ «Í ÁΔ ø Δ»Òª Úª Û ΔÕ È apple- º Á appleωˇ Ø appleø Û «Íº ÓØÛΔÕ «ºÁª øëª È Ò Úº Á «ÎappleÁÀ ÎΩ Δ...? ÎΩ Δ Á Úº ÁÀ ÿπº», Úº Ø Â Δ Δ Èª «º «ÁÈ Í Û Ò «À «Ò ªÕ Í Û Á «Î apple  apple apple ÎΩ Δ ª Ø ± ÚΔapple! Δ Èª Úapple Ó Δ «Ëapple Úapple È πøáà... Ê Â ÍÂøÁapple «È È Δ Ω Á ΔÁ Õ Ï πâ È Δ ÒÍΔÁ πappleóπ Ø... Ï ª Ò Â «μ«appleø Ì fiõ Ï Δ ÁÀ...! appleøêδ Ú apple ÂØ Δ appleª ± ΔÕ Íapple ÎΩ Δ ºÂΔ ÍÛΔ Ò ΔÕ «ÂøÈ Ú Ò Ê ÒÀ appleáà   ٠ÚΔ Ï ª Ò Δ º «øá Ø ±... ÓÀ Ȫ  apple apple«ª  ÏØappleΔ ÏøÈ º, Ó«fi! ÏÛ Ï appleδ Á Í ª»ø Î ÁÀ ÎΩ Δ, «Â appleøó Á ÍÀ  ª È Δ Û±...? appleøó ª º Δ «Í Δ ªÁ À «Í... Íapple Ø Δ È, Ó appleδ ª fiπ Ø ºÂ È ÒΔ À, ª ÊØ apple Á Á «μ«ò ª «Ò ª Òº»Õ ÁØ Â ÚΔ ª Ú Ò appleδ ª Òπ...! ÎΩ Δ Ó»ø -κ ΔÕ «ºÊ ºÒ appleá Õ ÒØ Á ÈÕ ÒØ Âª «ÚΔ Á, ø «Ú Һ Ϻ ÏÀ ΔÕ «ÍÈÙÈΔ ª ΔÕ Íapple fi apple «Á ÁΔ Δ È Ò Ëπ Á ÓºÊ Ò Δ apple Ïapple «apple Ò Δ, º Á º Ï«apple«øÁ Õ Ëπapple ÁappleØ «Ëapple πº º Ø appleè ÒØ Á «Â apple appleá Õ Ïº -«appleºâ Ø appleè ÒØ ÁΔ ª ΩÛΔ ª ÀÒΔ ª ÚΔ apple ªÁ Õ «Δ º Í«ÒΔ È apple Δ Â±Â ÁΔ Δ Ê Ú πò Ï ÙΔ ÁΔ Δ Úapple ÍÁ Õ Δ «ÒÎ ÁΔ Êª π ÍÃÚ È ΔÕ Íapple Â Ù Ú ÒΔ «Âº ÛΔ «ÍÂ Ò Â ««appleª ÁΔ ΩÛ «Ú 쫪, È«apple Δ Í Û Ò «Ò ΔÕ Â Ù Èª Á ºÊØ «ΔÕ ºÂ appleâ apple! appleøêδ Í»ø Áø apple««õ Ω Δ ÁΔ Ú ËΔ ÿ Δ Ó»ÒØ «Úº apple ΔÕ «Í ÒΔ ø appleªá πappleáπ apple Ï«Δ Âª ÒØ ª π«δ, ÀÁ Δ ΔappleΔ Ú Ò Ø Δ È«apple ØappleΔ Í ΔÍ È Ò Ú Õ «Âª Û Â «Í Ø appleè Í«Òª Δ Óapple Í Δ ÍÛÁ ΔÕ ÎÛ Â πè ÓΔ Úº πøáδ ΔÕ Á» ÍØ-Ë ÍΔ «Ú Â Û º ªÁ, Ó Û Ú appleδ ÂØ ÚΔ apple«ªá Õ Íapple πappleáπ apple ÚÛÈ Ó appleø º Í Û Δ Ò ÒÀ «Á ª «Í πîè Δ È Δ ΔÕ «Í ÒΔ «ÁÈΔ «øèδ ª ÓΔ È ª Ì ÚΔ ª ÈÕ È Δ πî apple Ì fi ÂÛÎ «apple ΔÕ Í Δ ÁΔ «ÂºÍ «ÂºÍ Ò ΔÕ Í«appleª Á Í«apple «Ï ÒΔ ÁΔ ÚΔ, Íapple Ò Á, º fió Úª ÁΔ ΔÕ ÊØÛΔ Ï πâ Â È Ò Â Ò ÚΔ «ÓÒ ªÁ, Íapple Ò Á, «ø Ȫ Ó Û º ª Á Ò» ÏÒ «apple ΔÕ Ëπ... Ëπ... Ëπ...Õ Ïapple «øè «ÁȪ ÂØ È«apple Á Í Û μ«ª ÁΔ ÍÀÒΔ ÍÀ «apple ΔÕ ÒØ ª ÂÛÍ Ø«Õ Íapple «Èº «Í Û, «Û Δ apple  ÿ λ È Ò Ò Ø««Δ, º EG ÎΩ Δ Á ÁΔ ª º ª fi  ÎÀÒÁ Δ Ò «ΔÕ «Í Á ««apple ÂØ ÒÀ Á» «apple ÂΔ...Õ «ÿûδ 쫪 ÂØ Ó» appleòδ ª ÍÀÒΔ ª Ú «Ò ª «Í, «Ú Ȫ ÁΔ ª Í Δ ª ÍÀÒΔ ª Ø Í Δ «È Ò «È Ò μ«ª Á ª ÍÀ «apple ØÚ Õ ÂØÏ ÂØÏ! Í Δ ÁΔ «ÂºÍ «ÂºÍ Ò Δ Âª «apple Ò«øÁ ÈÕ apple «Í Á Δ «º, Ó Ù Δ «Í ÂØ Ò, Í «ºÂ Á Í Δ Âapple ÈÕ appleí Δ ÂØ ÒÀ πappleáπ apple Á ÁÛ ÁΔÚ È Âº Ïapple «Ò Δ «Á «ÂøÈ Á «ÂøÈ ÍπºÂapple Î apple ÈÕ È Δ ÁΩÒÂÕ πò Δ Ú ÒΔÕ πò Δ ÍÀÒΔÕ «ÓÒ Ú Ó apple Á Õ «È ÿá Õ Íapple ÎΩ Δ Á Δ Ú ÏØÒ, «Í ÁΔ ª ÒΔ ª «Ú appleø Úª Â Õ «Û ª ÁΔ º Δ Ò Õ «Ê Ù«appleØ Âª Û Á, ÊÛ Áπ Ò ºÒª Ëπ Ò Δ ªÕ «øá ÎΩ Δ Ê ÒÀ «À! ««Õ ÒÀ È «Â... «Í Ò Úapple ÈΔ «Ò π Á ÎΩ Δ È, ÁØ μ«ª ÈappleÓ Áπ Δ «Û Á ΔappleΔ Î º ÓØ«ΔÕ ÍπÒ Á Ó Δ Î»  «Ò ªÕ «øá «Âª «Óapple Δ ÍÀ ÁΔ ΔÕ ÁØ ÚΔ ÎΩ Δ ÁΔ Ù«Â Á»ø Ø «Ïapple«ΔÕ «Ò ª apple Δ ÒºÂ ÌøÈ Á Á «ª Á Ó apple Ȫ Ò «ÁºÂ ΔÕ ÎΩ Δ apple Â Ï ÁÙ Ø «Ø «ª Á «º Á ÀÕ Â Δ Íapple º Δ appleø apple... Ø Δ ºÒ À «Õ ÒØ πûè Òº Õ «Ú Ø ºÒ Δ À? Ï πâ «ÏÛ ª ÒÀ Ò Õ «ºÒ Á Ø Ï Δ... «Èª Ø, appleδ apple  appleóà ÍÛ Á apple, Ú apple ª ÁÀ, apple ΔÂ Ω Δ? Ó Ù Úª ÒØ, appleø, appleδ  º ÏÁÒ º Ø apple ÈÕ ÂÁ ÎΩ Δ «ÂøÈ apple ÌappleΔ ª È Ò ÊÛ Â ÏÀ Õ Íº Δ ª ÒΔ ª ÁΔ ºÒΔ Ú Δ øóapple» Úª Û ÁΔ ΔÕ ÒØ Ë πû Õ ª «Úº ÿπò Ò ΔÕ Ï Δ ÒØ Ø! ÓÀ Íπ Áª, À Δ Ø ± Î...? ÎΩ Δ appleí ª Ò Â Ú«apple Õ ÒØ Àapple È «fi Õ «Èª ÒÛ ÒΔ appleª ÂØ Δ º ± Ì ÒÁ... Â Δ ºÒ appleø Û «Í Á º Δ ÿº Í «ÀÕ «Óapple ª apple ÒÛÈ Ò Õ ÂÁ ÌΔÓ ÏÒÀ Δ, øá Á ÈßÏappleΔ Â π Ó ÁÒ Ò «º Ò apple Õ ÏÛ Ò ΔÂÀ Ï Δ, π ª À.. «ÒÙ «ÒÙ appleá ÒΔ«Û ª È Ò «ÂøÈ Íapple Ò Á ÈÕ πº ÿº ÁΔ À... Í Δ È«apple Â Í ΔÍ Ò Á Δ Â Û ÿapple... ÀÁ Δ «Í πappleáπ apple Ú«Û, Ï Δ Ø Δ Ó «Û ª È Ò Ëº È apple Õ È- 쫪 Â È ÍÀ Á ÀÕ π «øá 쫪 Í Û Δ Ò appleμ«àõ Ó È ÒΩ Ò Â È ÍÀ, Ó Û Âª Ó ÍπøÈ Á...Õ Í Û «Á «ÏΔ À, «ÌπøÈ «ÂºÂapple Δ Á À? øá» Á ÈßÏappleΔ «Õ ÓÀ Á «À, ÓÀ...! ÎΩ Δ ÁΔ Ò Û ÒºÂ øï Ò ΔÕ Ú Δ Â ΔÕ Â EH

31 πø ÛΔ ª º ª ÌΔÛ ÁΔ Ê Ú Í Δ πº Δ Î Ò ÂΔÒ ÂΔÒ apple ÎÀÒ ΔÕ ÎΩ Δ Á Ï Ó» apple «ÍÒ ÏÒÀ Δ ª fi Í «Õ Íapple Àapple È apple««õ ÒØ È ª Á Ó Δ μ«ª Á Ó»ø  Êπ apple ÈÕ È Â ÚΔ «º È ª ÁΔ º Δ Ïª ÈÕ È ª πº È Ò ÎΩ Δ apple»ø Ωapple»ø fi «Õ «º ± Δ ÓØÿ? ø Δ ª Óπº ª  apple Ø π Ó ÁÒ Ò «Õ Ì Ú ØÚ... Ò Â» ØÛ«Á ª ÎΩ Δ ªÁΔ Á appleπí Δ πapple Ï «Âª È Ï Ú Íapple «Õ «πapple Ø «Ú ÒØ ª Á appleø Íapple Û Úapple Õ ÎΩ Δ Í»ø apple «Õ Í Δ Ó»ø Ø «apple ÏØÒ, ÁΔ ÂΔ ± Úª μâapple Õ ÍÂøÁapple! ÓØapple  ÍΔapple ÍÀ øïappleª ÂØ È ÏøÁ Ø... ͪ Δ Á Í Δ apple ªÕ È Δ apple Â Í Δ Úª Ú«Â «apple ΔÕ Ò... Ò... Ò Õ Í Â Ú ÎΩ Δ ÁΔ Á Ø appleδ ª ÿ Ò Δ ªÕ Íπ Ò ÓØapple ØÒ Δ «fiδâ apple Õ Ó π Δapple Ò Û ΔÕ ÌªÂØ ÌªÂ ºÒª Á ÙØapple «Ú apple Δ Δ ÎÀÒ «Õ «ÈappleΔ πø appleõ «ÍÒ fi ÚΔ ÍºÙ È Δ Δ π «apple Õ «Ú À ª ÍΔÍ º Δ Û Ø, ÎΩ Δ ÁΔ ª º ª Ò Á fi ÂΔ πì Ò Õ ÍΔÛ Δ ÍΔÛ... Î! ÎΩ Δ ÁÀ, «ÛÀ... «È ª fiδâ ÚΔ «Â ÏøÈ Á Δ Ø ±Õ ÓÀ «Èª ÚÛ Ú apple Δ ÓØÿ... ºÒ appleø Δ È ÒÀ À Ø! È ÏÀ ÏÀ ÎΩ Δ Ù apple Δ ÌºÏ È Ò «Û Õ ÌappleΔ «Ú ØÒ Ò Õ ÎΩ Δ ÁΔ ª º ª ÂØ «Îapple appleºâ Ø Òº ΔÕ º, «ÿûδ «Ú π Úapple Í Ò Õ πí  ΔÕ π«apple! Ïø«Á ª ÒΔ ºÒ appleø Ø ΔÕ ÏøÁ Ú Ò -Ú Ò Âª Á Õ Ø Δ Á È «ÊÛ Á «Ò«Í Õ ºÒ ±ø Δ apple Ø Δ πapple» ÿapple ÁΔ...Õ «Í È«apple «Ò ª ØÒ «Ù «Â È Δ apple Á? «Í Û «Õ apple «È Δ Á Õ ÎΩ Δ Ú Â«Û ΔÕ Íapple ÎÀÁ Δ?... ÊØ Ì È«apple Ú «Ò ª Ø Δ ÌπÒ À... «Âª ÓπºÒ ÁΔ Δapple À... Â Δ ºÎ «Á... Â Δ apple Ò ÓØÿ...Õ ÌΔÓ ÏÒÀ Δ ª, «Ú Íπø appleáδ Î Ò Íapple Ó apple» ÌÒ Úª ÎÀÒ «Õ ÎΩ Δ Áapple  πfi Δ, ««Δ «ÏÈ ÏπÒ «ª ÂØ Δ ΔÕ «Âª Ì ÍÂÀ Ï Δ ÓπºÒ ÁΔ Δapple À... Ó Û «Ëapple Î? «Ëapple ªÁ À? øá Á ÈßÏappleΔ ÓØÛ «ÁÂ Õ ÎΩ Δ ÚÒ Àapple fi Á ΔÕ ÓÈ Δ ÓÈ ÒØ ª  «apple È Ò Ó»ø Ø Ó»ø Ìapple «Õ Û Ó ÎΩ Δ Á Ó apple Ò Â appleá ÈÕ Íapple Îapple ª Ï ÁÀ... πøáδ ØappleΔ ÁΔ Ïapple appleδ Õ ÎΩ Δ È «ÂÒ ÁΔ Ï Δ Âz È Ò ÏØ ΔÕ ÛΔ ØappleΔ? ÀÂ Δ «Í ÚΔ ª ÿappleª ø Δ ª Ò Ò ª Δ ª ºË «Í È«apple ÂØ ØappleΔ Ï Ò Ï ÒÁÀ... ÁØ ÈΔ «Êapple Á Ø Δ... «È Δ Δ ºÒ È Ò º Δ appleδ EI Ï ÊØ... Á Ø fi» À Ø Δ? ÏÒÀ Δ ÌappleΔ Íapple 쫪 È Ò Ô appleδ Á ÓπÒ Í «Õ ºÒ ÛΔ Ò Δ Δ... ÒÀ «Ëapple ÚÛ... ÓÀ Ȫ apple Δ «Ò Á Âapple «Á  Δ... ÒØ ÎΩ Δ ÁΔ Ó È ÒΩ...Õ «ºÒ Óπ ΔÕ ± ª ÁπÙÓÈΔ Í Ú ÒΔ ºÒ Δ ÀÕ Ï È ÏÈ Âª À Ù ÈΔÕ Ó» apple ÚΔ º È, ÍπÒ Âª Ó apple À Ø «ª ÂØ Íπ Ó»ÂÁΔ À...Õ ÎΩ Δ È Û ÌΔÛ fi «Õ Ø Δ ËΔÓ ÏØÒª È Ò Ôapple «apple ΔÕ ÌΔÓ π Ó Â øá» «Ú apple «º «Ú Ò Δ ÎÀÒ Ò Õ fi ÓÈ Δ ÓÈ Í Â Ò Õ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ º «Ú ÈÕ apple  «Û ª Á ºÂΔ ÚΔ Δ Ω ΔÕ Íapple Ì Á Ï Ú»Á ÌappleΔ apple Δ «Ò Òº Õ «È ø Ó apple ºÒ ÚºÒØ «Ò Ø Â Δ Õ ÎΩ Δ «ºË  «Õ ÂÒ Δ» Δ ª apple πì Ò ΔÕ È Ò Ìapple Õ ÒØ Δ «Ø È apple ÎΩ Δ, ÁΔ Ú Δ Â Â«Ó»ø fi Òº Õ ºÒ ÏøÁ ÁΔ apple Δ È Ò ºÒ ÈΔ Ï ÈΔÕ Ìapple» ª appleº «Ú ΔÕ ÓÀ ª «Èª... Δ Á ÏøÁ Á À «ÈºÂapple apple...õ ÎΩ Δ «Ú»appleÓ Â ΔÁΔ ÒΔ «º «ÁºÂΔÕ ÙØapple Òº Õ ºπÍ ÎÀÒ Òº ΔÕ ÒØ «Á» ÚºÒ fi Òº Õ ÂÁ Í«apple Ó ÏΔ Ó Â ÓπÈÙΔ appleúá Δ apple Õ ÏÀ apple Δ ø Â? Ȫ ΠΔÕ Ó «È ø ª Á Ï ΔÕ «Á ÛΔ ÁºÍ appleá, Íapple Ï apple Áapple «, πapple» Δ Ò ÒΔ ÎΩ Ï «È ÒÁ Õ Ó ØÒ, Δ Á  apple, Âapple «ÂøÈ Îπº Δ ÙÓÙΔapple Òº ÍΔÒ Áπͺ ÁΔ º ÚΔ Áπ-ÏøÁΔÕ Â±ø ÚΔ ÒÀ ÒÀ Á...Õ Ï Á Ò Δ appleá apple ÓπÛ ªÕ ÊÛ Â ÏÀ «Á ª Ó «ÂøÈ Îπº Δ º»Â Ò ΔÕ Êº «Òº Á ΔÕ «Ú? Ȫ ÁΔ ÍºÂΔ Ø ««Õ ±ø ÈÀ Ó Û! Δ Ú Δ Âª ÒØ «Ï appleδ ª ÂØ appleú Òº Õ apple ÍappleÙ Á Í Δ Á ÌøÈ Âª appleè Δ Ø«!! º «ÚΔ øè À? ±ø Áº «Ï appleδ ª ØÒØ È appleú Δ Âª Øapple  apple apple«ª Á ÂÒ º Á «ÎappleΔ? Ó ÈÂΔ ª ÂØ Â «Í Δ Ø Ò ΔÕ Ì ± «Âª «Ï appleδ ª apple appleâ π Á «À, È Δ... Ó ÈÁ ª  appleδ À Ò «ª... ÒØ «Á ÛΔ ÁºÍ Ø ÒÀ Õ ÓºÊ Á «Ò««Ó Ø Õ Íapple Ø «! À Áº, Ï Δ «Á ÛΔ ÁºÍ Δ Âª Ì È Ó Á»apple Á, Øapple Ì «Â Ó ÈØ μâappleá À? Ó ÈÂΔ ª Ø «È «Ò Õ Íapple Â Δ ºÍ º ÓπÛ? ÙØappleΔ Ó Íπº «apple ΔÕ

32 À Δ Ï Δ À ÚΔ Ïø«Á ª ÁΔ...Õ ÂØ? «ÂøÈ Ω È Á... Ï appleª Ω «Ùª... «apple Ù ÈÚª... È «ÁΔ À À, È «ø «øõ «apple ٠ª º Δ º Ò «ª ÈΔ ÛÁ... «Í Ò Ò Óπapple Δ «È ª ÂØ ÒÀ ÒΔ ª Â Δ appleª... appleδ ª Á Â Δ π Á Á «Ò Õ «apple Ù apple«øá Δ? Á ÒΩ apple «Ó μ Ï À ««Ï Õ «Ó ª ÂÀ apple Øapple Δ appleâ Í Ùπapple» «øó ª «ÈºÏÛ ÒÀ «ÁøÁ Õ ÎΩ Δ Ï ÒΩÛΔ «ÂøÈ Í ÂØ «Î Û ΔÕ apple apple «Û «È Á «ÁøÁΔ À, ÍºÏ º Á À  apple Ó apple apple, ª Î apple Í«Òª Δ Ó»ø º Δ ÏÀ À... «ºË Ó Á À Ó apple Ò Á... ºÒ apple Δ «ÁÈÀ... «Èª Δ Í»appleØ Í»apple Á Á Õ apple Ó! apple Ó!! ÂÁ ÂΔ Ó Â ÓπÈ Δ «È «Ò Δ apple Δ apple Δ Ï apple Áº «Á ΔÕ Ó Òº, «Ò Δ ÒØ μ Û Ëπº apple ÈÕ appleâ π È Ò Ú Â Ó «Í, «Ú Ú Δ ÁΔ Ê Ú Ω Δ È º Ø Δ Ò Ïø» ÈºÍ appleμ«øú Õ «È Ò π Δ Ì fi π apple πº Õ È Ó Á Ëπapple Áapple fi ËÛ«,  ӺҪ øìò È Ò ÍÀappleØ Δ μ «Û Õ ÎΩ Δ Â±ø Ó appleδ «Ò π Δ «ÏÈ º...Õ Ó Ô Á «, «Ú «Í Ò «ÁÈΔ ÈappleÓª πº «ª, apple «Á ÛΔÁ appleª Á Ó Δ º È ÁΔ Ò π Ó appleδ ΔÕ ÍπºÂ! π Δ Â Â Δ Úº ª...Õ Óπº º «ÁøÁ «ΔÕ Ó ÏΔ Âª ÏÁÈ Ó appleáà À «Ï appleδ ª, Ï Δ ÒØ øó Â È Ò Èª Õ ÎÚ ª Á À, Í Δ «Ï appleδ «º Á «º Ø «º ÍπºÂ Δ «appleøè Õ Íapple Íπº Ø Δ Úº appleá apple, Í Δ Û Ø Δ Íπapple Ó apple À «Ï appleδ, «ÚΔ fi» Ø ±... È Ò «ÚΔ fi» Ø À Í Δ Èª ««È Δ ÛΔ È Ò ø Ó Á ÈΔ ΔÂ Ø «Îapple Óª «Ú Û ÏØ«Ò Õ Ï Δ ÓÀ «Èª Ï ª Û Δ ª appleø π Δ ª Ú Ò...Õ «Ó ª! Á Δ «Â, π Δ ª Ó«ø Δ ª Δ È ÍÀ ÂÀ? ÒØ ª Íapple «º, ÌΔÛ «Ëapple ÏÒ appleδ Û ΔÕ appleº ÚÀÒΔ, ÏøÁ Úº «øá Ω ÏØÂÒ Á ÈÙ Û Á ΔÕ ÌappleÚª π ÈÕ» Δ º Õ «Ê appleª Á º ª È Ò «Ú ÛΔ Ù ÒÕ «Ì È Õ Íapple º ÁΔ Óπº Á Ú ÒÕ «ÂØ øè ÌøÈ ÿá Õ Á ÓØ ÏπºÒª Ø «ÁÈ-apple  Á apple» Á Îπapple Û Úº Á Õ πò ÛÂ Õ Â Û Ë»ø ÚΔ Áapple  ºÏ «Úº «Í Ò... º ÍÒ apple «Úº Δ øè Úapple ΔÕ ÍÂ È Δ «øèδ Á apple ÂØ Û ΔÕ ÎΩ Δ È Ø«Ò Δ È Δ ΔÕ È apple Δ Â fiπ Δ ª º ª «ÂÛ Òº Δ ªÕ ÎΩ Δ Á Ò ËÛ«Õ ÏÒ appleδ È Ò º «ÓÒΔ, «Ú º È º È Ò Á Â Í «Ò ØÚ Õ «Í, «Ú ÏÒ appleδ Àapple ºÊ È Δ Δ «Õ «ÚΔ ÍÒ fi Ú Íapple Á Δ. Áapple  «Â, Í apple Ø Δ Ò Δ «Ú»Â «Ò Õ ÚΔ «Í ÂØÛ Òº ΔÕ FA ÒØ ª «ÓΔ Δ πºí «Ú π Ó, øá» Â ÌΔÓ Á Íapple Úº Á ÿπø»apple π Õ Δ Ù Ï Ù... ÏÒ apple «øÿ Ó... Ì ± ͪ Â Ú Èª Ó«ø Δ ÂΔ Á apple Û Δ Úº «ÁºÂÀÕ... ÏÒ appleδ Ú «Á ª Δ Ó Í» Һª ÒÀ Ò ΔÕ «ÿûδ ØÙ «Úº «Úº apple Δ «Δ ««Í Ò «ÂøÈ Ú«apple ÂØ μ«ª Á apple Δ ΔÕ Â «Í ÒΔ Ó Δ ÎΔÓ ÎÛ appleè ÏÒ appleδ Δ Ó ÈÂ Â Ú «Ò «ΔÕ º Á Ì È Ò øóδ øóδ ª ÁΔ Ω Ó ÈÁ π Δ... ÁØ... Óª ÌappleΔ Íapple πò «Ú Ø Δ «È Ò «Õ Á«Ò Ø«, ÏÒ appleδ πapple Á Δ À, È Δ «Â...Õ Â Ø ÁΔ Ø øï ΔÕ ÒØ Ú Á Δ apple«õ Ï π«â ª Ó Á «ø Ôapple, «ÿûδ Ïapple Δ Úª ºÒ «Õ Ì ± Òª ÏÁÒ Âª «apple «Ù ª Á º μ«ï ÀÕ ÍÁΔ Â Δ Ó Úª Â Δ Úª Õ Óª Í Í Δ ÏØ«Ò Õ ÒØ È Ò apple«øá º Δ Ø Õ ««Õ º ª ÁΔ ª ÏπºÂΔ ª ÂØ ÚºË Ω ÈΔ πøá Õ ÓπÈÙΔ μ Û ÏØ«Ò Õ ˆ Ó «ø ̺ «Âº, Àapple È apple««δõ º ª «ÏȪ π apple ÚΔ ÈΔ ÊΩ, πè À? Âappleø Âappleø ÊØ ØÒ ø apple... ÍÀÒΔ ÁΔ πº È Õ º π ӻ ÏøÁ apple Á ÊΩ Õ π«? Â Δ apple ÒΔ ºÒ «appleøòá... ÍÂ È Δ «? ÎΩ Δ Ì fi Δ ºÊØ «appleá Òº È «º È apple ÒØ ª Á «º Â μ«ª ÁΔ ÓÀÂΔ Δ ÚºÒ «apple «Á «Â ÁøÁª ÊºÒ π «Á ª π«, Ô apple «apple ÒÚ ª»...Õ ÌappleΔ apple ÈÕ «Úº ÿøòáδ ª «Â ÛΔ ª Δ ÍÒ Δ ºÊ Ó appleè Òμ Δ ª Ïapple «ÚappleØËΔ «Ëapple ª Ø Δ «ÓÊ Δ ØÚ Õ ÒØ ª Ø«Õ Ø Δ È º ÚΔ ÈΔ ÓappleÁ π... Â Δ Û º Ø«Δ È, ÚΔ Ô Á apple» º ª ÁØ apple Í«Òª,  øó? øó Δ Á «Í ÁÀ «Ï appleδ ª È Âª Úº ª «Ò  ΔappleΔÕ È Δ...Õ πº È Ò Ì ÁΔ ª º ª Ø ÎΩ Δ «º ÒØ Ø Δ Ú «º π ÁΔ Êª Í «Òº ÈÕ «º ª «º ÌΔÛ Ø Ó apple ÁÒΔÍ «øÿ º Ú«Ë Â Δ«, «ÛϪ Ì ÛÁ ºÒ ª ÓØÿ ÁΔ ΔÕ Â Û Â Ó Û ÁΔÕ È øóδ ª «Â À È Â ª... «appleø Δ appleø ÈΔ Ó... apple«ª È Ò Âª ÿδ Δ Ø Δ Í Δ À Ì ÁΔ... º ª ª º κ Δ Δ ΔÕ ΔappleΔ ÚΔ ÒÀ ÒÀ Ë appleª... Û ØÂΔ «Ó ª ÏØ Û ÊºÒ È Δ Âª «Ø... ÒΔ ºÒ ÚºÒ Á ÈΔ Ø Δ... Ó ÏΔ «Ï appleδ ª ÂØ Ω... À º Û ÂΔ ª ÂØ... Ô apple ÁΔ ÓÀ À... «appleùú⪠Á Á «ÈÙª Ú Ø Â Δ... Ò «Í Ø «Ú ÁΔ À, ÊπÛª Í«ÒØ ÁÓ ÏØ ÁÓ ÏØ appleáδ ªÕ ÒÀ Á πº «Á»  «È ÒÁÀ... π...õ FB

33 ÀÁ Δ appleºï Δ ÌÀ Á Á Û «Âª «Â, È Δ...Õ È Δ Âª ÒΔ Â apple «ÁøÁ ±ø...Õ ÎΩ Δ º º appleá ÓºÊ È Ò Î πøá ΔÕ ÒØ ª ÏÒ appleδ ÁΔ «Ø ÌÏ Ó» apple Ó Ó Δ Ï«ª Ú, Áapple Áapple ØÒ Ø «ΔÕ ÁΔ ª ÓΔ Δ ª Óπº Δ ª Í ΔÈ «ΔÕ Ò Ø È,  ÌΔÛ Øapple»ø Øapple»ø Ú Á ÏØ«Ò ΔÕ ÓÀ «È ÙappleÓ appleø fi...?»ø! appleºï ÂØ Ì ÒÁ È º»...Õ Ó apple ÂÓ«Õ Ø Δ Á «À º Á «Íº Á...» Δ ÏÈ Ú Ò ÚΔ Á Ì Í «ÓºÊ... Íapple ºÍª Á «apple Â Δ «ÓºËØ, Ì apple apple πº ÁΔ À, ÒØ Û ÈΔ... Øapple ª Øapple «Íº Óapple «ÎΩ Δ, Ø Δ «ÈºÂ«apple apple...? ÓÀ Áº Áª «Ú Ø ºÒ Δ À... ÁappleÙÈ ÁØËΔ «Õ º ª Á ª Ȫ ÁΔ ª ÎÛ ª «Ï «À ̺... ª Óºfi Ì Ú Δ È Ò Ò πøáδ ØÚ Ø...» Íπº È Ù, Ø Δ «È apple «ÁøÁΔ À... Ï apple Á Ì Ú Á Á appleδ Á «º È ÌappleÁ Ø...» appleø Òº Í È...Õ ÁØËΔ ª! ±ø ª øè ÒÀÈÀ Ó Ó apple... Á Ò ºÒª Á Û ÏÈ À... «Óº «ÿº Í ±...Õ È «º Û Áπº Û ÒØ, μ Û Õ º Ø apple! appleè Ø ÌappleÈ... ͪ...Õ Íapple ÂÁ Δ Û Ò Ù«appleØ ÓπÛ Âª, ÌΔÛ Ò ÒØÂ! ÒØ ª Á «ø ÊÛ Â º Ø Ø Δ ÒØ apple ºÒ È Δ ΔÕ Ø È apple Ú apple Ø Δ È Ø Δ Δ πûδ Δ apple«øáδ Õ Ôº Û Úº Á... ª πøáδ ª Õ ÿáδ ª ÛΔ ª «ÛΔ ª ÂØ ÒÀ ıï apple ÁΔ πappleıδ ÂΔ Ì fi Δ «º«Ê ªÁ Õ Â±ø ±ø ÓÀ ÓÀ øπáδõ... appleø ËΔ ÁΔ, ÌÀ ÁΔ, ÂΔ ÚΔ ºÍÛ ªÁ Õ Íapple Ófi È Ò ÁΔ, ıapple ««Ø «ÒØ È, Û ø appleª Úª ÒÛ ÒÀ Ó appleø ÚΔ «Á» Á Ò º Òº Á ÈÕ «ÿûδ Ò» Á «Í Ø ªÁ, Á» Δ ÿûδ ø»ø Úª «ÈºÂapple ªÁ Õ Íapple apple Ú apple «appleø Ë𠪫«ªÁ Δ? ÎΩ Δ È ÍΔÛ È Ò Ø«apple Á apple Ë»ø ª Á «È «Úº º Ø Òº Õ «Í «Ú fi ÚΔ È Δ Δ π «apple Õ fi ÚΔ È Δ Δ «Áº «apple Õ ıapple «ÒØ ÂØ «ÌÀ «Ú à ªÁ È? «Ø Δ ÁΔ ª º ª fi «Á ª Δ «Èª Á Ø«ª ÓØÂΔ ª μâapple Á Δ?  ÎΩ Δ «Í «Ú Óπº Ø Δ ÌÀ, appleδ ÁΔ appleδ ÌΔÛ «È Ò «apple ΔÕ «ÍÒ, ÁØ ÍÒ, Á ÍÒ... ª... ª... ª...! π«apple Δ«ª È Ò Δ «È øó Òº Õ º» ÓÒΔ «apple ΔÕ π ÒΩ Ó apple Â...Õ Ì fi Δ ÿº Ω Δ ª appleò «, øë» ª ÏπÛ ÒÍÁ «μ «Û Õ ÀÈ Á ÓØ ÙΔ«Ù ª Ø È «È apple ÎΩ Δ ÁΔ ª appleø Óº ÁΔ ª º ª fi «,  «ÏØ«Ò, ÙappleÓ À «ÍºÒ...? Úº»appleÓ...Õ ÏπºÛ Á ÂÒı ÏØÒ «ÿûδ πºí «Ú Ò ± Úª Ò Õ ÂÁ ÌΔÛ È Ï apple» ª Ú Ò π«õ «π appleδ Á º ÂØ º Ó È «Ò ÂØ, Ú «apple Û ΔÕ FC Ø Δ Á«ÙÂ Δ Ø «º «Úº «Ò Δ ÏÀ Δ Δ Â ÒØ»» ÒÀ apple ÈÕ Ω Δ «Δ Ú Ò Δ, Δ È ÌappleΔ Íapple Ò À» Ò Ú, È Δ Δ À Ϻ...Õ ÂÁ «, «Ú Á«Ù ÂØ Óπ Â Ø Á apple ÒºÌ «Ò Õ «ÒØ Á Ê Ï ÁÀ Ï appleª«ø! ÁØ ÍÀappleª ÁΔ Âª ºÒ ÀÕ º º Íapple Ï ÁÀ Ó Ò Ø! Á Ò Δ Δ È Δ ΔÂΔ...Õ È È Ò ÿøûδ Á πapple «ÿ Á Ø? «Øapple «Õ «ÿ Á È Âª Δ Âª «À...Õ Á ÒΩ Ô apple «Ú ÛÁΔ À Â...Õ º ª ª «º È Õ ª ÚΔ Ú π Òº Õ μ Δ Âª ª Òº «Ëapple Õ ««Õ ÒØ apple ÊØ Δ... Ò ÍÁ Í«Û Ú»... Â Δ ÍÁΔ Î Δ ÈÏ ÛØÕ ÎΩ Δ È Ò ºÌapple» ª ÚΔ «apple πμ«õ ÎΩ Δ ÁΔ Ú«ÙΔ πºí Ï π«â ª apple Δ ΔÕ Ò Á Δ ÊØ Û «apple Øapple «Á πø apple È Ì«apple ª «ºÒ Δ Ì fi «٠ȫ٠apple Á Ú Õ «È apple! Í쫪 Úº»ø apple«ù ÓÒ... «Á ÛΔ «øá Ù«apple appleª Õ ÂÁ ÂΔ Ï apple» È Ó È Ò Âª Ù«apple ÚÒ ÓØÛ «Ò ΔÕ «ºÂappleª ÁΔ apple À Ϻ Õ... π Ó ÁÒ Ò «Ú ÏÒÁΔ Â Í»Ò «º «ÁºÂ Õ π Á? Í Ò À «Í È ºÍ...! ÍÃΔ± appleø Û Δ«Õ «Δ Á Áπ Ò È ÊØ, Δ Èª Ù«appleª ÁΔ ª appleδ ª apple Ò Δ ªÕ Áπ Ò Δ... Ó»ÂÁ È «Îapple ª Δ... Â Δ Á Ø Á «Í Íπº ÚË ««È ª «apple «? ÁØ Δ ΔÂ Ú apple Õ ÁØ «ø Ù«apple,  appleπí Δ π appleδõ Ø Δ º ÀÕ ÓÀ Íπº Áª ÌÒ «øè appleà apple È «Í...? È±Í appleø Û μ Δ Á ΔÕ «ÏÒ Ò «Ú Δ fi «apple Í«Òª  ٠Á ͺ «º «Á ª 쫪 Á «ÚappleØË Óμ«ΔÕ Íapple «Óº ÁΔ º Á Ï, Ó «Û ª ÚºÒ «ÚË Òº È? ÎΩ Δ Òº, «Ú πá «Èª Ϫ «Ú «Ëapple Û «apple ΔÕ fiπò «apple ΔÕ Í fiδ ºÏΔ! «ÒΔ È Ò appleà apple «Õ Í fiδ ºÏΔ...»ø! π«? ØÒ ª ª...  «ÂøÈ «ÂøÈ Û ÚΔ Ò...  ÒΔ Û Ï «È... ª  π appleδ ª Ø Âª Í Ω Ï««È appleø Á...? È Òª È Ò Ú º ΔÕ ÓÀ «øè Â Δ ««apple ÒΔ Ú Ò ÁΔ Ú appleδ ÏøÈ Ø appleø... Á ««Ó ª- Á È «Îapple ÂªÕ ºÒ ª ± Δ ÀÕ ÒØ «apple Ó appleè Ò Õ ºÊ Û appleø Ï Δ apple ÒΔ ª Ú Ò Õ ÌΔÓ ÏÒÀ Δ ÏØÒ π Õ Â Δ Ú appleδ ª ÏøÈ Î«apple Â Ï Íº ΔÕ Δ ª Ì Ú «ÂøÈ appleº «Ò Ó ΔÈ Õ ÏÒ appleδ «apple Δ, «Ú Ø Δ Á È ÏØÒ «apple ØÚ Õ FD

34 ͪ Íapple ÁΔ ÈΔ ÓØÛÈΔ Ï Δ, Ì ÓÈ»apple ÀÕ π Ó, øá» Â ÌΔÓ appleòúδ Ò apple Ó appleδõ Úª appleωòδ Óº ΔÕ ºÒ ØÒª È À...Õ Ë ÒΔÛ fi ÛÁ Û... appleá «appleª ÂØ ºÍ Ò«Õ Íapple «ÂØ Í«Òª «ÒØ «Ë»Û «Ú Δ π ªÁ, ȱπÍ appleø Û ÁΔ Ù» ÁΔ Ú Âª«ª ÁΔ «ºÁΔ ª ºÂª Íapple «appleª Úª ÎÀÒ ΔÕ Ú apple ÓÀ «Ò ± Ï Δ Í«ÒΔ apple ÒΔ...Õ apple Δ Á Íπ ÏøÈ Δ Ø Δ Î«apple  «Ò Ò Âª ÎΩ Δ Á πø Û ÓºÊ «Ú Ï apple»á ÁΔ Í πò ΔÕ Ë apple Δ Δ fiappleπ Ò Δ, Ú Δ «º Á «º Á apple««õ º ª appleºâ μâapple ΔÕ Â Ë»ø «ÒÍ Õ Ø ºÒ  º ÒØ «ø Û È «Ú «Ï πâ Úº Δ «ºÂ Ó appleø «Ò appleδ Ó appleè πøá Ø Õ ÒØ «apple ÈÕ ÛϪ ÁΔ Û Û π Õ «Ú Ë»Û «apple Δ ΔÕ Íapple ÁØ ÊÛ ÂØ ÏÒ appleδ  ÎΩ Δ Âapple º È Ò º «ÓÒ«Á ª Òº, «Ú ÏÒ appleδ ÁΔ appleδ º apple º Δ ØÚ Õ Â±ø ª ÓÒÀ ÎΩ Δ ª... «Èª º Δ ÒØ ª ÂØ Δ Ì ÒÁÀ... Íapple «ÂØ Ò, ÁØ Ò Ò ÏÒÁΔ º È Ò ÎΩ Δ ÏÒ appleδ ÁΔ ª º ª apple Í apple fi «, ª «Í, «Ú «apple ØÚ, ÏÒ «apple! ±ø Ú Δ ««ÁÈ ÓÀ ««Í Ø ÒØ Ò̪... Û Ó apple Ó ÁΔ Òº Í Ò Õ Ë»Û Ú «apple Δ ΔÕ Íapple «Í ÁΔ ª ͺ Δ ª ÒΔ ª ÎΩ Δ ÁΔ «ºÒΔ Ú Δ øóapple» Úª Û ÁΔ, Á»apple ÂΔ π ÁΔ ΔÕ 0 Á apple ÒΔ Á ÈÚª Δ ø ëæÊ ÒΔ Á apple ÒΔ ΩÊΔ ± Á È ª fi Δ appleª «Ú Ø À «Û Í ÏΔ Δ Á Âapple «Ú Úº appleδ Í Ï ÚºÒ ÂÈÙΔÒ ÀÕ Ó ÁΔ «ÊÂΔ, Ó -Ù Âapple Â Ó Á Óπº Ú Â Úapple ÁΔ Ófi ÀÕ Ì Ú «Ø Δ Δ Ò - Áapple À  «ÁzÙ ÁΔ «apple ÚΔ Ò Á ºÊ «Ú À «Á Âapple Â Ò Â Á «ÚÙÒ Ù appleá ÀÕ Íapple ÒΔ ÁΔ ª Δ ª øïøëª Â Â Á Âapple  «ÊÂΔ ª  «Ú «ÂÂÚ È Ò apple ÁΔ ª Δ ª ÈÕ ÈÚΔ ÍΔÛ Δ Á «ÚÚ ÙΔÒ Δ apple À «ØÒ Ì«Úº Á ÚΔ È ÚΔ À  ÚappleÂÓ È Á Ú Â±  ÔÊ appleê ÚΔÕ ÁΔ»Ï»appleÂΔ ÚΔ È Â ÔÊ appleê Á ÓÈÚÀ Ê Ú Â± Á apple»í «Ú ÈÚΔÈ Ò ÂÓ Íà -«ÚËΔ ª Á Âapple Â Í Ù appleè «Ú À ««Ú Ø «ÊÂΔ ª Â Í Í ÏÁÒ ÁΔ Ï ÀÈ πapple ÌappleÁΔ ÀÕ. πapple«ï Ò «øÿ ÓπºÒ GE appleπí «ÊØ»apple Á À Á Δ øáappleì / «appleí Ò Í Ï «Ú È ÒÏ ÛΔ Ò«apple ÁΔ apple Δ Â ÓÀ fi Óª Í«Òª Δ, Ó Óª «Ó appleâδ Ó Á»apple Ô±ÈΔ È «Ú apple appleó apple«á Ï Ú»Á «Ó ±«È Í apple Δ ÁΔ Óπ ÒΔ ÓÀ Ïapple«ÙÍ ÂØ (ÏÛΔ ÓπÙ«Ò È Ò) Í Èª Ú Í ÒÀ «ªÕ «À Ò ÓÀ øóδ ÓΔ ÂΔ Á Ø È Â, Í apple Δ «Ú Ø «Ú apple appleè «ÚappleØË «Ú «Ò ΔÕ È ÒÏ ÛΔ Ò«apple ÁΔ apple ÙÀÒΔ È Ò ÓÀ «ÓÂ È Δ ª,  «Ò ÂΔ «ÚappleØË appleá ªÕ Íapple «apple ÚΔ ÍÂ È Δ «Ò«apple Á fi Úapple appleª È Ó apple º Í πø ΔÂΔ Â fi «º ª «Ú «Ú apple Íà   appleè Ò Δ Íà «apple Õ ÒØ ª «Ú Í Һ ««È ª Úapple ª «È Ò ÏΔ ÏÁÒ ÁΔ º Óπ ÒØÛ Δ, È ª, È Âª «Á «È Δ Â È Δ È ª ØÒ ««Ó Á ªÂΔ appleδ ÏÁÒ Ò Δ ËÈ ÓΩ»Á ÈÕ «È ª ØÒ «ËÈ Â Ófi ÓΩ»Á Δ, ÏÁÒ πøá È Δ ÈÕ «ËªÂ ÂΩapple  apple» Δ «È Ò Ï Á «º ÚΔ Ó ÈÕ Á», «ÛΔ ª ÙÃ Δ ª Á ÒØ ª Δ «ÚÁappleØ Â Óapple «Ó Ò Δ Íà apple apple ª, ΔÚÈ «Ú «ºÁ º ÍΔÛÂ È Δ È «apple  Ìπº Ω Á È Â ËÈΔ «ÈΔ Á Ò ÍÀ ÂØ «ÏȪ Ȫ ØÒ Ø Δ Øapple apple È Δ Δ Ï«Õ Ø «ÛΔ «ÈÓÈ ÙÃ Δ Δ «ÚÁappleØ Ò Δ Íà apple apple ª, Ã Δ ËÈΔ Â «ÈÓÈ «ÈΔ Â «ÂÈΔ Ù«appleÂ Δ «È ª Ï apple Íπº «Ë Ø ÚΔ πè ÓfiÁ ÈÕ Òª «ËÈΔ «ÈΔ Èª È ÓappleÈ «ÁøÁΔ Δ È «± «ÁøÁΔ ΔÕ «Í ± apple«âò «Ú «Ì «apple ÂøÁª È ÓΔÈ- Ó È Á apple «Ó  appleóª ÁΔ ØappleΔ È Ò «Áapple Ïø«È Ø«Δ ««Ú ÂΔ Â ÂΩapple  ÓÀ «Ófi È Δ Δ apple Δ «Δ «Ò Ò «È Ò ÏΔ appleºáø-ïáò Ò Δ «ÊÂΔ ª Δ ÓΩ»Á È Δ È ª «Ó  appleóª Á Ó»Á («ÈÓÈ Ã Δ) Ò» «Ú, ºÁΔ «Ú Û Á apple»í «Ú «Áapple ÿapple apple «Ø«Δ ««ÂØ Óπ  apple Ú Ò ØÒ Ø Δ «Ëª«Â Ó Ò ª È «Δ È Δ ΔÕ «ºÒ fi ºÁ º Δ Δ Âª «Îapple «È ««ÊØ ÍÀÁ ØÚ? ««ËappleÓ Ó»ÒØ appleºá appleè appleè Óapple ÂÏ Ó ÒØ ª Á Δ«Á ª  «ÚÙÚ Ùª «Ëª«Â ÂΩapple  «È «Ú«È ÁΔ ÒΔ «Ú Ò ÂØ È - ÓÔ Ï «apple Δ Â È ÒÏ ÛΔ ª Ú ÒΔ ØÒΔ ÁΔ Ì Ù Í ± Ó È«Â Á ıóδapple «Ú apple È Δ Δ apple Δ, «ÓÀ «ºÒ Ï πâ ÏπappleΔ Âapple ª Íapple Ù È appleáδ Δ «apple È apple «Ú appleωùèδ ÁΔ Ø Δ «appleè Δ È Δ Δ, ª fi ÏÁÒ Δ È Δ Δ Âª ÓÀ È Úapple appleδïδ Âø Δ Â Óπ «Ò Δ «Ú π apple«á ª «ÏÁÒ ÁΔ «Ú fiø È? «Ó Ô± Δ «Ú Ø ÓÀ «Δ «appleèª Á ÙΔ «Ò ÍÃΔ ÒÛΔ Ì Δ, «Á μâapple «Ú ÈÚ Á apple ««Δ «ÙappleÂ Â Í «apple ÓÀ Δ Á  «Èapple Ù Ú ÁΔ ÁΔ Êª, Ù Ú ÁΔ apple Á ÚªÕ «Ò Δ ÓÀ «ÓÂ È Ø«Â Δ apple Δ «Ú Í ΔÕ Íapple ÈÚ ÁΔ Ò Â Δ «Ú Í»appleΔ ºÒ È «Á fiøapple Ó apple «È «Ú ««ÓÂΔ È Ò ÏÀ ««Á FE FF

35 ÓΩ «Ó«Ò ª Ø Δ ««Ó ÁΔ Δ «Ò ÁΔ Ø«ÙÙ appleª ««Ú ÒØ, «ÚÁappleØ appleèª Âª π øá È Íapple ÓΔapple ÙÃ Δ Â «È «apple»í «Ú Ù«appleÂ Ø Á ÌÀ appleè Ì appleè ÁΔ π appleâ È Δ appleá Õ «Èª Δ «ÁȪ «Ú ÁØ Úº Δ ª ÿ È Úª Ú ÍappleΔ ª «È ª Á apple ÿá «apple «ºÊØ»apple Á À Δ Á fi ºÁ º Ë apple Ï«Õ ÈΔ «ÁÈΔ apple appleδ Á appleª ØÒ «Û «Ó ÂappleΔ Ó Á»apple øó appleá Δ È ª ÁΔ Íà apple ÊØÛ Δ Ø ÁΔ Ò «Ú «Á ÛΔ ºËΔ ÍΩ Δ apple «ÁÂΔ ªÁΔ Δ, «Á ÍÂ Ó Á»appleª (Í Áappleª «ÁȪ «Í Ø «ÓÒ Ú Ò ÍÀ ) Ó Ò Á Õ «È Ò Δ Ø Δ π Ú Δ È Δ ΔÕ Í«Ò, Ï Ò, ø Δ Û Â «Ë Ù«appleª «Ú Ó Á»apple Ô±ÈΔ Èª Ï ºÁ apple appleó ÈÕ»Ï Δ ÍºËapple  øÿappleù «Ú««Â Úº Δ ÍºËapple  øó ÏøÁ apple «ÁºÂ Õ «È Ò, ËappleÈ «Á  «º Ú Ø ÚÒ Ò Ïapple À Ò Δ Δ È apple ͺËapple Ø«Ø «ÚÙ Ù Ò Ïapple Øapple ª Á ÚΔ πfi ÍÃÚ È appleú «Ò «Õ ÏÛΔ Â appleδ Ø Δ, Í apple Δ «Ú Ú Í Δ Ò Δ Δ Óª ÂØ «º Δ Â Ï ÈÂΔ Ò Δ «ÂøÈ ÓÀ ÏappleΔ Ó Δ Δ ºÒ ÿapple Δ, Íapple ÂΔ Δ Í Һ «««Ëª«Â»fi ÁΔ ÿ appleè  ÒØ» ÙÃ Δ ÁΔ π ÂΔ appleè Δ, «Ò ÂΔ apple»í «Ú Íà appleà «Î appleú Í ÍÀappleΔ Í Δ Û Ó apple «Ò ΔÕ «apple Á ÒΔ ÍÂ È Δ Δ Òº  «ºÂ Á ÈÙ Â appleδ Δ «ÓÀ Í fi ÊΔ ª È Ò «ÓÒ Ò Áπ Ò Á Δ «Í ª Á «Ó ª Ò ÓÏøÁ Δ  «ºÒ «Íº Ú Δ Á Á, «ÁÈ apple  Îapple «ª Â Ó appleè ÁΔ Ó Á»appleΔ Â Ïª «Á Úº Δ ÁΔ»apple «Ú «Ú È ÁΔ Ó «Áapple Δ ΔÂΔ ««Ú apple «Ò Á ÍÃÙ ÙÈ «ºÒ «Õ Úº Δ ÍºËapple, appleàòδ ª Ø Δ ª ÁÒΔÍ «øÿ Óapple º ª Òº Δ ª, Úapple appleª ª Ø Õ ÒÛ Δ, ±ø-±ø ÓÀ -ÓÀ Íπ«Ò,  Δ. Δ. Á ÁıÒ Â «apple Í Òª Ò Δ Ú Δ Â Δ Á «ÒıÂΔ «Á Ø «Õ «ÁØÚ ÿ È Úª Â Ú ÍappleΔ ª ÈÕ Í ÓÈØ ÓÀ πù ª «Í apple Δ º Á Ï Ú»Á ÓÀ Úº Ó apple Ó apple È, Íapple Ò apple Á ÁØ Í Һ, ÁØ «ºÂ ÁΔ πùδ «Ú Ó apple «Í appleúá Δ ª Á «Ú Û Úº «º «Ú º ª È Ò Ùapple Ï ÚappleÂ Δ apple Δ Δ Âª Ó apple «Í ( Ø ÒºÂØ Ò «fl Ó apple  appleá Δ) Ùapple ÏΔ Á Ìapple «º ØÒ «Â μ Δ μ Δ ÏØÒ Ò Â Í Òº ««ıapple «πùδ «Ú Á apple» ÍΔ apple È, Á «º ª È Ò Δ Òª Ò Δ «ÒıÂΔ apple»í «Ú Ȫ Á ºÊ Úº Ò ÈÕ Ó apple «ÍÂ, «Û Ó Â Ó apple Óπ Óapple ª Óapple Û «Ò ª Á Δ, Í«ÒΔ Ú apple «ÍÃÏπºË  «Ó ÈÁ apple Óapple Òº, «Û Ì È ÒØ ÚºË, Ó Á»appleª Á «Âª Á Δ Â «ËªÂ»fi Á Ó Ò ΔÕ Í Â Ú Á Ȫ «ÁȪ «Ú ÓÀ ÓÈ Δ ÓÈ ÎÀ Ò Δ «ÁØ ÚΔ Á «È ª ÿ È Úª Á «Â «Ú appleπíªâapple Ø«Ó apple «Í Á Í Âapple apple Δ ØÚ Õ ÁØ ÓÀ «ÊØ»apple Á À Δ «Ò Δ Âª ÓÀ «Í ÒΔ ª ÁØ ª ÿ È Úª Á «apple appleè πøá ª, Íapple Í«ÒΔ ÿ È ««Ù«appleΔ Ó Á»appleª È Ò øïø«ëâ Δ Â Δ Á ÿ apple ÂØ Ï apple ªÁΔ Δ «Ò Δ Á Ó Ó»ÒΔ «apple ÚΔ È Ø «Õ Íapple Á ÚË Ú ÒΔ ÿ È Á Ó Ó»ÒΔ ««apple appleè ÁΔ πºò ÓÀ Ò Δ Òª «ÿ Ȫ Ì Ú Úº Δ Δ Íapple Δ È FG «ÿ È Á ÚÒ «Ø «Î apple fiº«ò Õ ««ÊØ»apple μ Á À Δ Á Óπº Í Âapple ÎΩ Δ, Ò «Ú Ó apple «ÍÂ Δ ÀÕ «Û ÁØ Ùapple ÏΔ ª  ÓÀ Ò ª º Óπ«Û Δ Âª Δ Ì Ú apple«ªõ  ÓπÛ Ï πapple ÁΔ Ø Δ Á»apple º ÒΔ ª «Ú øóapple» Úª Û ÁΔ π Á apple ª...Õ Íapple Δ «Ò Á Ó»Ò Ë apple Â Ú ÍappleΔ ª ÁØ Øapple ÿ È Úª Ï Δ ª, «ÛΔ ª Ú ÍappleΔ ª ª Ì Ú Úº Úº Ê Úª Â È Íapple Δ «Ò Ó ÓÀ «È ª «Êª «μ«ª apple «Á» Δ Á «ÚappleØË «Ú «Û apple «ÁºÂ Â Δ Á Ò ΔÓÀ Ó Ò Á Ï «Õ Òª ««π  ÓÀ Í«ÒΔ ª ÁØ «ºÂª ÁΔ Áapple»ÈΔ apple ÂØ «º Δ Δ,  ««º  Íπº ª «apple»appleδ È Δ «ËªÂ apple Ú appleδ Ó Óª Á «ºÂª «Ú Δ Ìπ ÂÁ apple«... Ø Δ Ú apple «ËªÂ Í ÍÀappleΔ Í Δ Û Ó apple apple πøá È, «È ª Á Δ «È apple «Â Ϫ È Δ, Ø «È Δ È ÌÚ ÚË apple appleá ÀÕ «Í«ÒΔ ª ÁØ ÿ È Úª ÂØ ÓÀ ÚÒ ÎΩ Δ Á apple»í «Ú «appleá apple, «Í ÂØ «Ò  ÁØ º «apple ΔÂΔ ª Δ ª ÿ È Úª, ÎΩ Δ Á «appleá apple È Ò ØÛ Ò Δ ªÕ apple ÚÒ «ÂȪ Í «««ÛΔ ÿ Ȫ Í«Òª Ú ÍappleΔ Δ «ÚappleØË «Ú appleμ««â «ÛΔ ÿ Ȫ «Í Ø Ú ÍappleΔ Δ ÓÀ Îapple Á ÂΩapple Â Ê Áapple «Ú appleº «Ò Õ «ÿ È Úª fi «øfi Ú ÍappleΔ ªÕ ÓÀ ÁØ appleδ appleª  ÁØ ÁΔ ÛΔÁ appleª È Ò ÁÒÏΔapple ÂÈ Á «Í  apple Û Á Ó È Ï «Õ Í««Ò øá- Á Û È Ò Δ È apple Í ø«ò º  μâapple Õ ÁappleÒ º  ª Í Һ «Ó«ø Δ appleè «apple Ù Â ª Ú «Ò ª È π appleδ «Í «ÈΔ «apple «ÚË «Ò Δ «Á º ª È Èª «ÚappleØË ΔÂ Δ «Èª, Ò º, Ë appleûª, Ø ÎºÂ Â Â apple Û Á «Í ª ««ª apple apple «Í ÁΔ ª ÁØ ÁØ apple ÒΔ ª π appleδ ª Ø Ò Δ Ò «ÁºÂΔ ª È Â «apple Ù ª«ª Ú «Ò ª «Ú Ò apple ÿapple «Ï «ÁºÂ Ø«ΔÕ Δ Â apple Û Ò Δ «ª Â Û È Òº ª appleø «ÁºÂ «Â «««Δ «ÚΔ «apple Ù Â È Δ Û È Á, Ì Ú Ø Δ ÍÀ È Á Õ ÓÀ º «Ú Δ «Ëº Á «ÚappleØË Δ  ÁÒΔÒ «ÁºÂΔ «apple ºÒ «πºâδ Ï Ú Ò È ÍÀ ÚË «ÁºÂ ª Δ ıπá πºâδ ª Ï Òº? ıàapple ÓÀ «ÁÒΔÒ Á ««Ó Ìπ  «Í «apple ÒΔ Â Û È ÂØ Δ Èª apple «ÁºÂΔ Â ª «apple Ù Â «È ÛÈ È «ÁºÂ Õ «Ú Ø «Í º Á Í «ÒØ ÓΔ apple ÍÀ ÍÀÁÒ Â apple «appleÈ «Í Õ «Í ÁÒÏΔapple ÂÈ È Ò ºÒ ΔÂΔ, È «««apple Ù ª«È Ò Ì Ú Óπ ˺ Ø «apple Δ Íapple «Ïapple ÁappleΔ ÂØ Ï apple È Δ Δ Á Õ Á», Á Ë appleûª «Í Á ±Ò  ««ÚappleØË Á apple ÍÀ Á ΔÕ πº «Ú ÓÀ πá Δ Â apple Û Á Ó ÏΔ ª «Ú Û Ò «Â «apple Ù ª Ú «Ò ª «º appleè ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ, Íapple ÓÀ Àapple È apple««áø ÓÀ ««Ø«««apple Ù ª Ú «Ò ª ÁΔ πºâδ ÚΔ Ëº Á «Î apple È Δ ΔÕ È Δ «Á Ï apple ºÒ appleè «Â apple ÈÕ apple ÓÀ Ó Ï Δ «º ª Á πappleáπ apple Á Ò FH

36 ÍΔ apple apple Δ Ω «Ú «º Ø Δ Ï ÈÂΔ ΔÂΔ Â ««apple fi º «º Ø π ª «Ëº ÏøÁ Δ Á ÀÕ Íapple ÓÀ Δ Á apple º «Ú Û Á Ω «Ú ÏÀ «apple  «Ú Í ºÂ Ùapple ÏΔ ª Á Ø Δ ÚΔ È «Õ Ø ÓÀ Ú «Ó Ï Δ «º ª Á Í»apple «Ú Û «Ú E appleπíà ÁΔ ΩÒΔ Â appleπíà ÁΔ Ò Δ Á Δ Á apple» Ó - Ó «Ú apple Δ Δ «È ÈΔ ª ÚΔ Ú apple Δ ª ÈÕ Ì Á ÿappleª «Ú ÒΔ «Ú Ø ÿáδ «Ï ÒΔ ÁΔ Â apple «Ú Ø «ËΔ ª  appleª ØÛ ÏÒÏ Ø È Â «ºÒ Á Ø ª «Î apple appleè ÁΔ Êª «Èª Á appleø apple Â ÒºÂ Ó appleδ Δ Δ, Á apple» ÍΔ ª appleª Ó appleè Úapple Δ Ò «Ú Ø πù Ø apple È «ÓΔȪ «Á Áª Á Ó Ò Èª Úª apple ÒΔ ª  π appleδ ª Ø apple ÈÕ Ò ÓÀ Ȫ ÁΔ Ó»apple   ÏØÒ Δ Ùπapple» ΔÂ Δ ««ÁØ ÓØ«ÂÏapple  «Òº «ÓÀ Ó Á»appleΔ appleè «ª ª Ó Á»apple Ï Δ apple ªÕ «È ª Δ ««ÀÚ Áº» Á È ÒÀ ÒΔ «Â Õ Δ Âª Δ «Èª Ó ÏΔ ª Á ӻ ÏøÁ apple Á Δ, ±ø «ÛΔ Ú «appleáà? ÛΔ «Á ª Óª È Óapple Δ È Ò Δ apple «ÚË «Ò Õ «Íapple Í «Â Íπ«Âº È Δ Õ È ÁÒÏΔapple ÂÈ Á Ï Â Â apple Ìapple ÙÓΔapple ÓÀ «ÁÒΔÒ Á Á ÿapple ÒÀ ««Èª º Δ ÒØ ª ÂØ ÓÀ Δ Ì ÒÁ ª? ÁÒÏΔapple ÚΔ Ó apple Ó ÁıÒ Á  πù È Δ ΔÕ Íapple ÓÀ Ò «ÁÈ Ú apple ÏøÁ øó Â Ò Â Í «ÁÒÏΔapple ÂÈ Á Δ Ú «Ú ΔÒ Áπ apple Í ΔÙÈ Á ıò apple Ú Δ Ò À ËΔÈ Á ÒÂΔ ÒÀ Ò Δ «apple ÒΔ ª  π appleδ ª Ø ÈΔ ÿ ΔÕ ÁπÍ«apple º Íπ«Ò È º «Ú Ø apple ÒΔ ª «ÁºÂΔ ªÕ Íapple Ó appleδ Àapple ÈΔ ÁΔ ºÁ È apple Δ ÁØ ÓÀ Á «««øóδá appleª ÁΔ Á«Ù  Èapple Δ ÂØ apple«á ª Ù Ó Âº º «Ú Ø Δ «apple Ù ª È ««ÊØ Âº «Ë appleûª   apple Û Á πappleáπ apple «Ú Ò ÍΔ appleª  ÏØÒ «Í Ø ÚΔ ««ÂÏ apple È ««apple ÒΔ ª «ÁºÂΔ ª Δ ª ÈÕ ÁÒÏΔapple ÂÈ «ºÒ Â Ï Á Èapple Ø««ÓÀ «Ïapple ÁappleΔ Á Δ «ÏøÁ È apple apple Ò È «È ª Á ÿappleª «Ú ÓÀ Ó Á»appleΔ «ÁÚ Á ΔÕ «apple Ù ª«Ú «Ò ª ËÓ Δ ª «ÓÒ Ï apple ÚΔ Í Һ, ««Ú apple ÒΔ ª Ú «Ò ª ««ø appleª Ò Δ Íº ÁºÊ ÒÀ «Â, «Îapple «Á ª Â Δ ª È ª «Ú Ë»ø... «Á «º ««È «Ò «««ÁÈ Ó ÏΔ «º ª È πappleáπ apple ÏπÒ Ó appleδ ø Δ Ò Í ΔÂΔ «ÓÀ «ÏÈ ÓÂÒÏ Èª Ò Δ ø ÏΔ «ÁºÂ ÈÕ ÊØÛ «ÁȪ Ȫ Í Δ apple ÒΔ ª ÒÀ Δ ª ÈÕ Á Ò «Ú ÁΔ Δ ÒØÛ ΔÕ ÓÀ appleδ «ÊÂΔ ÂØ Á ÁÒÏΔapple Á «Í Ø Ò Δ Ï È ÒºÌ «apple ª, «Ó È ÁΔ ª ºÂª ÍÀ «Á ª Δ ÓÀ Í«Ò ÂØ «Ó apple Δ «Í Á ËÈ «Ú ÂΔ ÓØ È «øÿ È º Δ Á ºÁ «Â ÓÀ «apple Ù ª Ú «Ò ª  ÁÒÏΔapple ÂÈ ÁΔ Èapple Δ ÒÀ «Í Íapple «Õ ÓØ È «øÿ È º Δ È ÙÀÒapple Ï Δ, Íapple È øó Á ÏÁÒ Ùapple appleº Δ «ÓÀ Á ª È«apple Á ÓØÿ È «Û «º ª ͺ ÓØÿ È ΩÛ apple Á Úª «ÁΔ «ºÒ ΔappleΔ «Ú È«appleΔ Í Δ È Ò Ò ÊÒ Ø Õ øó Á Ò Ò Ú ÓÀ ÏÛΔ apple appleδ È Ò «ø È Ò ÓØÿ ΩÛ Δ «Í FI ÁÓΔ ÍÂ È Δ Δ Ò Á Õ Íapple ÁØ fi Ò Â Òº Á» ÓØ«ÿ ª «Ú Í Δ ÿ ÁΔ ÿπ apple Óπ apple Ø Òº Δ Âª ÓÀ «πíâ «º Δ apple Δ È«appleΔ Ó«Ó»«Â ΔÂ, Íapple È«appleΔ Ó«Ó Ú Ò ÓØ È «øÿ È Ò Ø Íº Δ- º Δ apple «ÍappleÚ È appleø, ºÎ «Á  ÓØÿ ÒÁ apple««á Õ ÓÀ Í fi ÊΔ ª È Ò «Í Á ÒØ «º Δ «Û Í Δ ÿ apple ÍÃÌ «ÚÂ È Â «ÚΔ Ò «Ú «Ëº appleø πøá ÈÕ Ó apple Δ ÿapple Á Ó Íapple «Ú Øapple «Ú «ÌappleÚ «º Ø«Õ Í«Òª ª ÒØ ΔappleΔ Δ È Ø, ÓÀ ÌappleΔ Ì «Ú «««ÓÀ ıπá «Ò Á «Â apple ª «Ó apple apple Δ ÓØÿ  ÛÚ ««ÀÕ ÂÁ fi ÏøÁ «Ù «Â Ò Δ «Â apple Ø Õ Íapple «Δ «º «Ú appleá apple Á ÏÀ Ò Δ «º ÙȪ Ú ÒΔ apple Δ Â Δ Â appleº Ò Δ appleø ÁΔ Òº Û Á Ï««Èº «Ó «Õ ÒØ «Ùπapple» Ø Õ Á appleá apple «, ÊÛ Â Δ «ÂøÈ apple ÏøÁ ÏÀ ªÕ Íapple Ó Ò ÁΔ ºÒ ««appleá apple «ºÒª È Δ Δ «, ΩÒª ÁΔ Á Ï Ú «Ò «Δ «Ú apple Á «Û ÒØ Á «Ò ÏÀ È Èª Á ÍΔ Á «øâ Ó ÚΔ Âª ΔÁ ΔÕ «Ò Δ È Ó apple ÿapple Á Ó πappleáπ apple «Ú Ø Ò ÍΔ apple Â È Ù appleú ««ÒØ πøó πó  apple...õ ÓÀ ØÒ ºÁ «Òº, «ÈΔ «Èº Δ Δ ºÒ Ò Δ «º appleè ÁΔ Δ ÒØÛ Δ? «appleí Ò «øÿ ±ø ÓÀ Í Δ ««ÁøÁ Õ Ø Ú apple ±ø Í Δ Íº Δ ª «º ª  ΔÓÀ Ò Á ÚΔ Õ ÓÀ ÁΔ «apple ı «ÁÒΔ Á ËøÈÚ Á Δ  «º appleè ÁΔ π Â Δ Ò Δ Óπ Δ Ó ΔÕ Ò «ÁÈ È«apple «Ú apple Ò Í Δ Á ÓØÿ ØÒØ Ú ÏÁÒ ÓÀ «Â ΔÓÀ È Ò ΔÂ Í Û Ìapple «ÁºÂ «appleá apple È «Í ÁΔ appleδ «Ú ØÒ ÒØ ÌappleÚ «Õ appleá apple ÁΔ À À apple Ø Δ, ÓÀ Í«Òª Í Û appleè Á  «Îapple ÌappleÈ Á ÍÀ «ÁºÂ  appleá apple ÚºÒØ Ó Ó»ÒΔ πº ÚΔ È «apple Δ «Õ ÙÀÒapple Á øó ÚΔ È Ø««Õ Íapple Ò Δ «ÁÈ ÁØ Δ øó  ª Δ ÊΩÛ À Δ Â ÏºÒ Í Δ ÁΔ Δ Òº Δ Ú Δ, Í Һ «È«appleΔ Ó«Ó Á Úº apple È«appleΔ Ï ÒÁ appleª ÒÀ apple Â Δ «apple ÓØÿ  ÛÚ ΩÛ appleú ÈÕ * * * «È ª apple Áapple apple ÿ È Úª Á «Ò Ò Ó apple «È «Ú ÏπappleΔ Âapple ª Îμ«Ø«Δ  «ºÒ Ófi «Ú È Δ Δ ÁΔ «apple Δ «ºÂ ÚΔ «apple ªÁ ª...Õ fi «ÁȪ Ï Á Ï Ó È Í»apple appleè Ò Δ ÓÀ «Îapple ÁÒÏΔapple Á «Í «Õ ÓÀ «apple Ø Δ π  ıδ È apple Á Úª «Ò Δ Í»appleΔ øïø «Ïapple ÁappleΔ È ÓÀ Ó È πappleáπ apple ÁΔ «Ó appleâ Á fi øó Ω «Í «Í»apple appleè  ÓÀ ÍÀ  «appleøí Á È Ì apple ÊºÒ ÁºÏ «ÁºÂ «ÓÀ ÁπÏ apple ÁΔ «Í «Ú μ Δ ÏØÒ ÁΔ π appleâ È apple «Õ Íapple ÓÀ Í Í Â Ú Á «Ø apple Ò«Ì «ÓÀ Δ «Ò ª, Ø «Δ ÓÀ ÁÒÏΔapple ÂÈ Á ÿapple Ó Á»appleΔ apple«á ª, apple  «Ú Ò Á Ó «Ò Δ, ÁØ Âº Δ Á Óπ º Í Âapple Ó apple «Í ÁΔ ÓΩÂ Ø Δ AD ( ΩÁª) Ò ÏΔ πº ÈÕ * * *

37 ÍØ «appleí ÓÀ Δ «Ò ª Ò Δ Íapple ÓÀ ÁÒÏΔapple ÂÈ È ÍÛ Δ, Í«Ò «Âª π«appleøáapple ÙappleÓª ÈÚª ÈÚª Δ. Δ. ÏÒÔ± «Ú ÏÈ apple ÂØ «ΔÕ ÓÀ ««ÁÈ ÁπÍ«apple Á apple Δ Á Âapple Ê Íapple Ò Á È Û ø ÏÛΔ ÚΔapple È Δ Êª Â Δ ÍÛ Δ ÂÁ º ÓÀ Δ Á Ȫ È Δ Δ appleμ«õ Δ π πºí Ø «, ÓÀ «Δ Á Ȫ Δ appleº ª? È «Í«Òª Áº ±ø Δ «Ò Δ «À? ÓÀ ÚÒ «ÂȪ ««apple «º Δ «Ó «Ú È ««ÊØ? Δ Á Ȫ Â Δ ÁØÚ Í Δ Í Δ ÁÒΔÒ Â Û ÓÀ ««ÊØ»apple μ π«appleøáapple Û ««È Δ «Áπ«ÏË Ú Ò Èª ÀÕ ÏÛΔ Ï«Ó appleø  Á πfi ÓßÈ Δ Á Ȫ appleμ«, «ÊØ»apple Á À «Â *«Δ  «Δ. ÚΔ. ΔappleΔ Ò Ï««Á Δ Ò Δ πapple ΔÂ Í Âapple È «Ò«Õ *«Δ  «ÀÒΔ«ÎÒÓ Ï apple Δ Í ÏΔ «Ú ºÏ Ø Δ, ««Ú ÎΩ Δ Á «appleá apple ÍëºË Á apple apple«úøáapple Ï È ΔÂ Â Ó apple Δ Á appleøò π«appleøáapple ÙappleÓª È ΔÂ Â Δ Á Ùπapple» «Ú apple È «Ú øó appleá Âapple Á appleøò «È ª Âappleª Á Ò È ΔÂ Õ *«Δ  πappleùappleè Ì Δ È ÚΔ È Δ («À apple Á Á Óπ «Ï ) *«Δ ÒΔÚºπ Á ÍÃ«Ë «ÎÒÓ Ó apple ÓÈ Δ ÓÈΔ È «appleà apple ΔÂ Õ *«Δ apple» Δ Ì Ù «Ú appleδ ª Ò ÂØÚ È È Ú Á Δ  «apple» «Ú ÚΔ ÍΔÕ *«Δ «øáδ, π apple ÂΔ Â apple Δ «Ú ÚΔ È Ú Á Ø ΔÕ *«Δ Í ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ Á ÏΔ.. Í «Ú «Í Ò Ó Ó ÂØ ÍÛ Δ ªÁΔ apple Δ ÀÕ *«Δ «Ò Ó ÓÀ Ú apple Ú apple È Δ «Ò «Í Õ *«Í Áapple Δ ª ÿ È Úª Ø apple Á apple»í «Ú ÓÀ ÁappleÍ Ù Δ ª È ª ÂØ ÍÃÌ «ÚÂ Ø Δ ÓÀ Δ «Ò ΔÕ *ÓÀ Á ÚΔ È Δ Ø««Á ÓÀ «Δ «Ò Ï apple Áº ÚΔ ÍÚ Õ 0 GA. «ÚøÁapple Ωapple «ÏøÁapple «ºÊØ»apple μ Á À -«appleâδ ÒØ ª Á ÿ ÁΔ Ê «appleí Ò ««Δ apple À, Ø ÊØÛ «Ò ÚΔ Δ Âapple «Úº Í Δ «ÈÚ ÒΔ Êª Ï «Úº ÓÔ Ï Ø«ÀÕ Í ±  «apple ÈΔ È- ΔÚÈ ÁΔ ª Δ ª «Ú «ÓΔ Â appleº Á ÀÕ «ºÊØ»apple μ Á À Δ ÚΔ «Áapple «ÏøÁ» Áπ Ò apple Δ Δ ÀÕ «Í ª «Úº Δ Â Ù«appleª «Úº Δ apple ʪ Δ ÓºË Ùà Δ- ÒΔ ÙÃ Δ Óπ ΔϪ ÚË apple ÿ appleáδ ª ÈÕ Δ «Ú Ò «Í «Úº ÚΔ ΔappleΔ ÁΔ Î Ò Á Í Δ ÁΔ ÿ apple πº Á Ï apple ÎΩ Δ Δ Íapple Ù È Δ Íapple μ«úòø È«apple «Ú Ø ÓÿØapple º Í Δ Á Í Û Í Âª «Úº apple ÒÀ Ú Í ÂØ Ï apple Ø «Õ Òº Û ÁΔ ÒºÂ Â Ú Δ ÁΔ Û Û appleá ÎΩ Δ È Í ÚÒØ apple «Í 쫪 Áπ apple ΔÂΔ apple Δ «ÁÂΔ Ï apple ÂøÈ appleè «, Íapple ÁΔ ºÒ appleωò -appleºí  - º «Úº Δ «Â π ΔÕ ÎΩ Δ ÚÒØ μ«ª ÁΔ Í Δ Á Í Û ÁΔ appleâ±â Áº  «Í Á Ï»Âapple Ò ÏÀ ÒØ ª ÍÃÌ «Ú ª ΔÂ, Íapple Í Δ Ó ÛΔ À«Â apple 쫪 È Ò Ò ÒÀ ÂØ ÿïapple Òº Õ appleδ Δ «Úº «Í Á Úº -Úº ª Á ÒØ ª Â Ω Δ Á Ïø˪ apple Δ Í Һ Á À «Ω Δ ««ÁÂΔ ÁΔ «Ù «Â apple appleδ ÂΩapple  appleè πøá À, Á«Ï Δ «Í Ú Ò «Δ Â Ó appleº Á È «Íπ«Ò apple apple ª È«apple Ú «Ò ª «ÚΔ «Ù «Â appleè È Ò Ø fi ÚΔ È Δ, ««Íπ«Ò  apple apple ÚÀ ÚΔ ÍÀ Ú «Ò ª ÁΔ appleδ Á «ÏȪ «ΔÂ È Δ «Ø  «È ª Í«Òª Δ μ«ª ØÒØ ÍÀ Ë Ø È, È ª «Ù «Â appleè  ÚΔ º ª  øè ÏøÁ Δ appleº ÈÕ ÚÀ ÚΔ Ï πâ apple Ïø«Á ª «Ø Δ ºÒ Ú apple Ú apple Ófi ÚΔ Ø Δ Ω øó È Δ Õ «ºÊ ÚΔ ÒØ Ï»Âapple  πûá ªÁ ÈÕ apple Ú apple ºÒ Á ÎΔ È πøá È, apple «Úº «º ÒÀ Ò Δ «apple»appleδ ÚΔ Ø ªÁ ÀÕ È Ò Δ Δ Íà apple Á ÓÒΔ Â ÓÈ Ò ºÒ º apple Δ Øapple ÁΔ Øapple Í Δ ÒÀ ªÁ È Â apple Ó»Ò ÓπºÁ ÂØ Íapple º ªÁΔ À, «apple Ø Δ Δ ÎÀ Ò ª Δ πfi π È «ÓÒÁ È Δ Â ÓπºÁ μê Á μê Δ Ò «apple«ªá ÀÕ Δ ÒØ Ω Δ ÁΔ ºÒ π Ó Û Ó appleá È, Íapple Ú apple-ú apple È ÿ È Úª apple Δ «Δ Áº Á ÂÈ Δ ªÁ À «Ω Δ È º ÚΔ ª Øapple «apple appleδ Á apple ÁΔ «Â È Ò ««ÁÂΔ Á «Ò Ú πº Δ Δ Íapple ÁΔ Íà ÍÂΔ Ø Δ È Ø Δ, ««ËÈ ª Á ºÊ Íπ«Ò  apple appleδ appleó appleδ Û πøá ÈÕ μ«ª È «Í, appleí Δ Á È Ò È Ò πappleáπ apple «Úº Í ÁÏÁÏ Ï «Ø Δ ÀÕ «Í Ú Ò È ª È Ò ÓºÊ Ó appleè ÂØ appleá ÚΔ ÈÕ Á» Í μ«á «Ó «ÂΔ fi ÒØ Ø ÁÒ Ò Â Á ÈßÏappleΔ Ø Á È Ò È Ò ÏÒ apple «øÿ πø Úapple ÚΔ «º «Úº Ò ºÒ Á «ÒÀ ÁΔ Ø«ÙÙ appleá È Â ÒØ ª Á «Ë È Øapple Δ Í «ÁÚ ºÒ appleî ÁÎ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ appleá ÈÕ Í Ó Á «Úº ÓÔ Ï ÚΔ Ø ªÁ È Â ºÒ «ºÊØ Ùπapple» Ø Δ Δ, Ê Δ Δ GB

38 apple«ªáδ ÀÕ Íapple Ω Δ Í Δ ºÒ μâ «º apple«øá À  «ÌappleØ «Úº «øá À «ÏÒ «apple! ±ø Ú Δ ««ÁÈ, ÓÀ ««Í Ø ÒØ ÒºÌª... Û Ó apple Ó ÁΔ Òº Í Ò Õ appleδ Δ «Ø Δ «Δ ÿ È Â Ë «appleâ ÀÕ Ó Ê È «Úº Ø Δ Í«appleÚappleÂÈ È Δ πøá Õ Íapple «Ø Δ Êª  ÏÀ ÏÀ Úº Úº ÒØ ª ÁΔ Ø Â Ó È«Â Á ͺËapple «ÈÂapple Ó Á ªÁ ÈÕ º Á Ô º «Úº «È  Øapple ÒØ «πº È «apple Ó Û Â Ò øó ÍÀ ÁΔ apple È Ò ÈΔ È Ò Δ Á À, Ø ««Í ª Á ÒØ ÚΔ ø Δ Âapple ª È Òº Í ÈÕ È ª Á «øóª «apple Û È Ò Δ ÏÒÀ Δ Á ÈøÏappleΔ, ÁÒ Ò Â πø È ª ÁΔ ÓÁÁ appleá ÈÕ «apple È ª Á ºÍÛ «ÒÙ «ÒÙ appleá È, Ì Ú «apple º Úº Δ Ø Õ Ë apple ÒØ ª «Úº «øóâ ÁΔ ÿ πøáδ ÀÕ apple Ú Ò apple «Ó  «ª ÂØ Í Úº Ò «Úº Δ Í Δ ÌÒ Δ ÓfiÁ ÈÕ ËÈ Á ÍÃÌ Ú È ª  Î- ÍÙ È apple Á ÀÕ Í ÿappleª «Ú ÏÀ Δ Á È Â «Ó ÈÁ È «ËÈ ª ÁΔ «Ù «Â appleè Á Î «Á Ø Δ È Δ Ø, ««apple appleδ ÂøÂz ÁΔ ª»Ò «ÒΔ ª Ø Δ ª È Â ËÈ ª Á «Ù «apple ª Â Δ Èº Á ÈÕ Íapple Δ «Δ «ÊÂΔ «Ò ª ÏÁÒ ÁΔ Ø Δ Ø«ÙÙ È Δ appleèδ ΔÁΔ? ºÊ  ºÊ Ëapple «ÊÂΔ Â Ê ÍÂΔ ÚΔ apple apple ÒÀ È Ò ÚΔ Âª fi È Δ Ø Ú Ò, ÏÒ«Ò Â Øapple ÚΔ «Ú ÛÁ Δ Á Õ Ì Ú apple appleδ ÂøÂz ËÈ ª Á Ï «Úº Δ À, Íapple È ª º «Ù «Â È appleè È Ò Í øóª «Úº Øapple ÚΔ Íº πøá Õ Ï Ù «Ù «Âª appleè È Ò apple ÓÈ Δ ÎÒ «Ò È Δ πøáδ, ««ËÈ ÒØ apple Ó Ò Í Δ ø È Ò ºÒ apple Ó Ò appleî -ÁÎ appleú Á Á È Íapple «Îapple ÚΔ Íπ«Ò Â È ª ÒØ ª Í Â ÂøÈ Ø Á Í«apple À Á Δ ΔÁ ÀÕ Âª «Òº «Ó Ë apple ÈÍÛ ÒØ ÚΔ «øá È Â Ï «È ÎΔ ª Ó apple È ª Á «ÚappleØË appleè ÚΔ Á ÈÕ ««Ù «Âª «apple Δ ª Ì Ú apple appleδ ÂøÂz «Ò È, Íapple Ë apple ÒØ ª ÁΔ ΔÚø Á ÍÃÓ Âª Ï Δ ÁΔ ª ÈÕ «ÁÂΔ º ª ÓΔ ÚΔ apple apple ÒÀ ÓΩ ÁΔ «ÈÙ ÈΔ ÀÕ Ì Ú «ÚappleØË appleè È Ò ÂΔ ÎÒÂ È «ÓÒ Íapple Â Í Í Â ºÒΔ apple»apple «ÓÒ Δ «Â Δ Δ apple apple Ø, Í apple «ÈÌ apple Ø, ø È «apple Ø Á ÍÃÓ Á apple Ø Â Ì ÂØ Úº Δ ºÒ Ï «È ÎΔ ª «ÁÂΔ Á ÈΔ È Ò «º È Δ Ï apple πøá Õ «Ò Δ apple «Í «Úº «apple «Ω Δ Δ À Ø ÂøÈ À, ΔÚø À  «ÁÂΔ Á «ÚappleØË appleè Á ÀÕ Ì Ú «Í Ú Ò ÁΔ ºÒ øìδappleâ È Ò È Δ ÒÀ Á, È Δ π Á ª Á È apple Ò «Úº ««Á È Íapple Ú Ò Ó «Úº Ω Δ Ô ΔÈ À «È Ò Â appleè Ú Ò Øapple Δ ÏøÁ Ø, Ì Ú «º«Ò ª Δ Â appleè ÍÀ «apple ÀÕ «ºÒ Ø apple Δ ÁΔ Òº Û ÁΔ ÒºÂ Â Ú Δ Óapple» Úª Úº ÁΔ π Δ Á ÁΔ ÀÕ ÒØ «Ú ÂøÈ «Ò Ò Δ apple»appleδ À È ª «È ÁΔ appleωùèδ «ÁºÂΔ, È ª Í «Í ª ÂØ «Ò Ú Øapple Ò -Áπ Ò ÚΔ ΔÁ À ª «Í Һ ÒØ ª ÁΔ Ø «øèδ ÏÁÒÁΔ apple Δ ÀÕ «Ú «Í ª Á Ó ÏΔ Â Øapple ª Á ÒØ «ÓΔ Á appleª  Øapple «Èª Á Â π ª Â «apple «Ù ª Ò Í«Ò Á Òº Í ÈÕ «Ó È ª apple ʪ appleèδ ÍÀ ÁΔ À, Íapple ª -«apple Ù Ò «Úº È ª Òº Á À «Í Δ Óapple Δ Óπ «Ï øó apple apple ÈÕ «ÁΔ ÏappleÁ ÂΔ ª ËΩ È Δ «apple Õ «GC Ò Δ Ú appleδ ª È Ò ÓπºÒ-Ì ÚΔ apple ÒÀ Á ÈÕ Ù«appleª «Úº apple È ª Í øóª ÁΔ Ó ºÂ ÁΔ Øapple ÚΔ Ófi ÁΔ ªÁΔ ÀÕ «apple ÁØ «Í Ú Ò «ª Ú Ò Ú appleδ È Ò ÍÀ«ª Ï apple Ï«appleÁ Ú Á È Âª È ª Ó πøá À ««ÒØ π Í Ó º ª «º Ófi Òº Í ÈÕ Û «ÚΔ «øá È, Í쫪 Úº»ø, apple«ù ÓÒ... «Á ÛΔ «øá Ù«apple appleª Õ «Í Ú «Ò ª Í Δ «Í Á ΔappleΔ ª- «Ó ª Á Ù«apple «Úº «apple Ù Â ª Ò Á «apple Û Á À, ««π È ª ÁΔ ËΩ «Úº øó È Δ appleá, Í øó Á Í Ó Ò ÈÕ ««apple ÏÒÀ Δ Â ÁÒ Ò «ÒØ ª Á È «ÒØ ÚΔ Í Δ- Í Δ apple ÒΔ ÂØ ÙÈ Â Á Û Ó «apple appleè Â Ú appleδ ª «Ò  appleè Á øó appleè ª ««È ª «apple ª«ª ÁΔ Û ÌøÈΔ Õ Î Î zà apple, apple ÒΔ ª ÁΔ «ÂΔ apple Ú appleδ Ò ÁΔ Î«apple Â Ï Δ Òº ÁΔ ÀÕ π apple Ø Δ º ÚºË Í Δ apple ÒΔ ÁΔ Ú appleδ Ò ÁΔ Ø«ÙÙ «Úº Òº È apple Á ÀÕ «Óπø È Â È«apple Ú «Ò ª º apple Δ ÁΔ Áappleı  «Ò Δ Δ, Δ Óπø ÍÒ apple ÒΔ ª ÁΔ Ú appleδ ª ÁΔ Î«apple  «Ò Òº Á ÀÕ «Ú Ω Δ Á πø Û ÓºÊ «Úº Ï apple»á κ ÍÀ Á ÀÕ fií apple Δ Óπø ØÒØ Ø ÒÀ Á ÀÕ Ω Δ «appleá Á ÒØ «ø ÒØ Á È «Ú «Ï πâ Úº Δ «ºÂ Ó appleø «Ò appleδ Ó appleè πøá Ø Õ «Á Ì Ú À «μ«ª Á ͺ È ª ÁΔ Àapple appleδ «Úº ÚΔ È ª ÁΔ «Ó «Â Á øó apple ªÁ ÈÕ È ÒØ ª È apple Δ «Ò Í - Í»ø Ò Â È Δ È ª ÁΔ ª apple ÒΔ ª ÁΔ ª Ú appleδ ª ÏøÈ Ø Δ ªÕ Ø Ò «Úº fi ÚΔ È Δ Δ, ««ÂÏÁΔÒΔ ÀÈΔ ÒÁΔ È Δ Ú ÍappleÁΔ Íapple Í Ó Á «Úº ÓÔ Ï Ø ÏÒ apple È º appleδ º ª È Ò Á Á Ø Ω Δ È Ò ÓÙ appleδ ÚΔ ΔÂΔ Â Ù «Á ÓÁappleÁΔ ÚΔ, ±ø ª ÓÒÀ Ω Δ ª... «Èª º Δ ÒØ ª ÂØ Δ Ì ÒÁÀ...Õ Íapple Ω Δ «Èapple È Δ Δ Ø«Õ È ÏÒ apple ÁΔ ª º ª «Úº º ª Í «ºÒ ÁΔ Â ÚÈΔ «Δ «ÁºÂΔ «, Ú Ò Δ ««ÁÈ Â «Á «Ò ÏØÒ Ú Ò «ºÒ ÓÀ È Δ ØÚª ««Í Á Øapple ÒØ ÚΔ Ø Õ ÊØÛ ÙÏÁª «Úº «Âª Ø Δ «apple ÈΔ Á Δ Áπº  ø ««Ú Ø È apple Á È, Úº Δ ª ÓΔȪ Ú Ò appleá appleª  «øóδá appleª Á apple ʪ  ÁÏÁÏ Á «Ó Ø, Ø «Èª Á Í Δ Â Øapple Íapple Ù ÈΔ ª È Ò «ÿappleá, «Í Á Ó ÏΔ Â Øapple Ø Δ ª ª Á ÒØ ª Á «Í ª Á øóª  ÂΔÏ ÛΔ º «apple Ù ª ª «Á ÛΔ appleè Ò Δ Ù«appleª ÚºÒ Ò, «Èª Í ΔappleΔ Â «Ó ª Á øó Ò Δ «Ï appleδ ª ÁΔ ÓÁÁ ÒÀ, «apple È ª ÁΔ ÓÁ Í Ï «Úº ÚËÁΔ ªÁΔ ÀÕ ÌΔÛ Â «º «Úº «ºÒ øìδappleâ ÁΔ Êª ÒÀ ÁΔ Ï - º  appleωò appleºí «Ú Δ Úª Á Δ ºÒª «Δ ÁΔ ÁappleΔ ÿ È Â Ó ÁΔ ª ÈÕ Δ øá Ù ÂÓ ÀÕ Ì Ú»Û Í ± ÏØÒΔ fi Í ª Ófi «Úº appleπ Ú Í Íapple Í Âappleª Á Ó» Ø ÏÛΔ ø Δ Òº ÁΔ ÀÕ Δ ÁΔ ÙÀÒΔ «Úº «Ú  øá Ù ÏÛΔ» ÓÂ È Ò «ÍappleØ ÈÕ Δ Á «appleò ÍÃÂΔ ÂÓ À  ٠ÌappleÍ»apple ÀÕ 0 GD

39 øâíâ ( ÚÀ ΔÚÈΔ)»apple Í Ò Ω È «Â Á Âapple ÚÀ- ΔÚÈΔ «º Ó ºÂÚÍ»appleÈ «ÚË Ó ÈΔ ªÁΔ À, «È Ò «Â Øapple Δ ª ÚºÒ «Ë Δ Á ÀÕ «Á Ï Ú»Á «Â ÁΔ ««ÚË ÈΔ ÒØ «Íà «ÚË È Δ ÓfiΔ ªÁΔ «ÈΔ «Δ Â È ÚÒ «Δ «ÚË Õ Δ Í«È «Â ÁΔ apple» Ó «È ªÁ À ««Ú apple «Ú apple Δ ÚΔ Íà Δ ª Á ÀÕ «Á appleè «À «Δ Â Í«È Á Óπ ÏÒ ÚÀ- ΔÚÈΔ Ï πâ ÿº «Ò Δ ªÁΔ apple Δ ÀÕ Â «Ú Á  ºÒÕ fi ÚΔ ÚÀ ΔÚÈΔ «º Ï πâ Δ πù  ˆÀapple apple»appleδ «ÚË Á Áapple apple ÁΔ ÀÕ ÚÀ- ΔÚÈΔ apple Í Δ ÚÀ- ΔÚÈΔ Ú Ò «Ò ÚÒ appleπ«â πøá À, ÁØ «ÓfiÁ À «π «Â ÁΔ Ï πâ Ú apple πº À «Ò Δ Í Ï apple ÚΔ fi «Ò ΔÁ À appleê Â Í Δ «ÂÓ apple È Í ª Ò Δ ÚÀ- ΔÚÈΔ Á apple»í Í Ù apple «apple ÀÕ «Δ appleè À «apple«â Ò ª ÚÒØ Í Δ «ÂÓ apple È ÚÀ- ΔÚÈΔ Á apple»í Δ Í ª º ÍÃÙÂ Â Ø Δ ÀÕ «Âapple ª apple«â ÂΔ ª ÚÒØ ÚΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ ª «Ò Δ ª ªÁΔ ª apple Δ ª ÈÕ Ú apple Ò Ò È«apple» ÁΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ ØÚ, Ó ÂÓ ªËΔ ª «Òapple Úapple ø» ª ÁΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ ØÚ, «Â Á Âapple Á ÓπÒ «Â ͺËapple Â È Δ Ø «º È ÓÚapple ÂΔ Á ͺËapple  Δ ªÁ ÀÕ «Âapple ª ÁΔ ª ÚÀ- ΔÚÈΔ ª «Â Á Âapple Δ Áapple apple ÁΔ ª È «Ú ««Á ÿapple «Íà π Ì Ú «øè ÚΔ Ó ºÂÚÍ»appleÈ «È ØÚ, «Îapple ÚΔ ÿapple Á Ú ÓΔ Á Áapple Á ÚΔ È Δ «ÁºÂ Á Õ «««Âapple ª ÁΔ ª ÚÀ- ΔÚÈΔ ª  apple ÈÀ«Â Â Ë apple«ó «Ïappleª Á Ì apple ˆÀapple apple»appleδ apple»í Òμ«Á Ø«πøÁ ÀÕ «Δ appleè À ««Âapple ª ÁΔ ª ÚÀ- ΔÚÈΔ ª «Â ÁΔ ÁπÈΔ ª «º «ª Íà π ÂØ ÚºË fi Ó ºÂÚ È Δ appleº ÁΔ ªÕ «Ó ÒΔ Íà «ÊÂΔ ª Á «º Á Â Ú Âª apple»apple πøáδ ª È, Íapple «Â Á «Ú Û apple Á ÔØ È Δ ÓfiΔ ª ªÁΔ ªÕ «È ª Íà «ÊÂΔ ª Á ÀÈ Ò Á«Ò «Â Á Âapple ÚÀ- ΔÚÈΔ «º»apple Ó È È Ø «Í»appleΔ «È Â Í Δ appleó apple Δ Δ «Á ª apple Á ÀÕ ««Â ÚÀ- ΔÚÈΔ Á appleê π -Ù Âapple È Ò Δ ªÁ È «ÂØ ÏˆÀapple «Â Á  ºÚapple ÚΔ È Δ Δ Á ÀÕ ÚÀ- ΔÚÈΔ Á«Ò «Â Á «º π - Ù Âapple À, Á«Ò «Â Á «Â «º «Δ «ÚË Ø «««Â Á Ëπapple À, «øá- È ÀÕ «ÂØ ÏˆÀapple Á«Ò «Â ÁΔ ÒÍÈ ÚΔ È Δ ΔÂΔ ÁΔÕ «GE «ÚË apple Δ Á«Ò ΔÚÈ Á ÍÃ Δ appleè «øè Ø apple»í Ø«À, È Øapple «apple»í È Δ Ú ««ÀÕ ÚÀ- ΔÚÈΔ Á apple»í º Úª» À Ø apple ø Ò fi ÍÒª Δ π apple «ÁøÁΔ À. «È ª Í ª È Óapple Δ Á«Ò «Â apple Ùapple Ó apple «Ï Ò ÁΔ ÂÓ Ê ÍÛ Δ ØÚ Δ, Á Ø «Á«Ò ΔÚÈ Á È Øapple  ÔÊ appleê «ÂappleÈ «ÚΔ «ÚË apple Δ º  ÍÛ È È Δ «Ó«Ò Õ Á«Ò ÁΔÚÈ Á ÔÊ appleê ÍÛ Ï πâ apple «Â appleª Í ÁøÁª ÊºÒ ΔÌ Á Δ ÍÀ Δ ΔÕ «øáδ Á apple«â «Â apple apple «øáapple Ô ÁÚ ÚΔ «ÚÀ- ΔÚÈΔ ÍÛ πøè Ú Ê Íπº ÈÕ È ª Ò Δ Á«ÒÂ- ΔÚÈ Á «Âapple ª Á «ÂappleÈ «º ÈÚª  «Ú«Âz È ÌÚ ΔÕ ø ÒΔ Â Úapple -«ÚÚ Ê Á ««ÂappleÈ Í«Òª Á ÚΔ Á È Δ «Ó«Ò Õ ø Ò ÁΔ º Ó appleè  º Ìπº «ÁØÈØ Ò Âapple ª Á È ÌÚ È ««Á«Ò «Â apple Δ appleú Á ÀÕ «Δ ÍÛ Â Δ Á Í Âapple Ï È «Δ Á«Ò «Â ÚÀ- ΔÚÈΔ Á Ó ºÂÚ ÀÕ Á«Ò ÚÀ- ΔÚÈΔ apple Ø Δ Ê ÍÂ Ò È Δ πøá Õ «Ó Á»apple Ø Á À, øáδ ª È ÒΔ ª Î appleè Ú Ò ª «apple  ÓÀˇ Ø Ú Ò Ø Á ÀÕ «º Ï Âapple Ø Á À,  «º ÓØ Δ ÚΔ Ø Á ÀÕ ÙÏÁ Ø ÁΔ Ì Ú πë È ØÚ Íapple Á «º «º º apple Í Ú øëappleè ÁΔ Ù ÂΔ apple»apple πøáδ ÀÕ Á ÙÏÁª «appleª Á ÁappleÁ πøá ÀÕ Ì Ú Á«ÒÂ- «Â apple Ø Δ apple«â ÂΔ È Δ πøáδ, Íapple ÁΔ Ú ÁÈ Í «Ò Á Á ÓappleÊ apple»apple apple ÁΔ ÀÕ Δ «Âapple ª ÁΔ Δ «º ÚÀ- ΔÚÈΔ Ó À, «Á«ÒÂ- «Â apple»apple Í Ò Ω È È Í ÙÏÁª apple Δ «Ò«ÀÕ»apple Í Ò Ω È Ø Δ ÍÀÁ «ÙΔ «Â apple È Δ À Â È Δ «Â «appleø Í «º Í ÒÁ ÀÕ Á «Í  ÈΔ ª º ª Á «ÈÙ È È ««Ò Ï È ÂØ Ø Δ ÚΔ È Δ appleø «Õ ÁΔ ª º ª øfi» ÚΔ Ú Á ÈÕ Ó ø«ó Â Í «Ò À ««º ÁΔ º Ïπfi Ò Δ øó«á ª Δ «º Ø appleδ  fi Û± ÎÛ ÁΔ ÍÃÊ ÁΔ ª ÂØ ÒÁΔ apple Δ À, ÍπÙÂ-Áapple-Íπ ÂÕ Á Ó «Ú øá Δ Á Ï apple È,»appleª  μ«â ª ÁΔ Ï πappleδ Ú À, ÓπappleÁ ÿ «Δ Úª appleωòδ À, «apple  º ª ÁΔ ºÒΔ Â ÒΔ ª ÁΔ øáδ Ë»Û ÂØ Ò Ú Øapple fi È Δ Õ Óπapplefi Ø ««apple ª Á Íapple ÓΩ «apple À, Úapple -«ÚÚ Ê Á Ø Û Á Ì apple À, «applefiª  ڪ Úapple Ó ΩÒ ÀÕ ÒΔ Í À  ÂÈ Â appleáδ ª  appleóδ ª «Ø «ΔÊ«Û Á «ÒÏ ÀÕ Ø«ª μíapple ÓÀÒ Á Ì apple À, Ú ˇ»ø ª ÚΔ øú ÁÈÙΔÒ «Ú ÂΔ Ò Δ Ø Á Ë apple Ï ÁΔ ª ÈÕ»apple Í Ò Ω È ÁΔ «ÚÀ- ΔÚÈΔ «Á Ȫ øâíâ appleê  fiπò«ø«à, Á Ó Á ÔÊ appleêú ÁΔ «ÂappleÈ appleáδ ÀÕ «ºÊ º ÚΔ Ï π⪠ͫappleÚappleÂÈ Á È Δ «ÓÒÁ Õ º ÚΔ Ø È Úapple ª πøá È, Èß Â Ìπº Á Óapple À, ºÊª øáδ Ø appleδ fi Û±  «apple  ÓÀÒ Á Ø apple ÀÕ Á ÙΔ-Á apple» ÁΔ ÏØ À Â Ì fi À Ø ÁΔ ª Í«Òª ÚΔ ΔÕ»apple Í Ò Ω È ÁΔ «Á» appleδ ÂÓ Ê ÀÕ «ÂØ Í«Òª ÁΔ ÂÓ Ê Ú«Ù«Â «øáδ Â Δ ÓΔÒ ÍºÊapple «Ó apple πº Δ ÀÕ «ÂÓ Ê Á Δ øù «øáδ Â Í ÏΔ ıï appleª  apple «Ò ª Í πº ÈÕ»apple Í Ò Ω È º «º «apple ÁΔ πapple Δ Â ÏÀ «º ˇ apple Ì Ú À, Íapple Á «È GF

40  πáδ Ø Δ È ÙΔ ÒÓ ÎÛ Ò Δ Íà «appleâ appleáδ apple Δ ÀÕ ø ÒΔ ÁΔ ª ºÁª ÂØ ÚΔ Í apple π apple«á ª Ø«Á Ï ÍÈ º ÚΔ ÁΔ ª apple ª Á ÀÈ Ø «apple ÀÕ º ÚΔ Ì Ú «º ÍÃÌ ÚÙ ÒΔ apple Δ Â ÏÀ À Íapple º ÚΔ Á Á«ÒÂ Ø «º Ùapple Í Δ ÀÕ Á ÍÛ Δ Â Á Úº apple Á» Û Ø Á «Δ «Á ª apple Á ÈÕ Úapple -«ÚÚ Ê Á «Í«apple Á apple ÓΩ «ÓÒ«Á ª Δ ÁΔ Â Ô Á appleú ÂØ «Íº È Δ Á Õ μ Δ Â Á Ò ª ÁΔ Ó È«Â Ï πâ Δ Ò Ó Δ ø È Ò apple appleá ÀÕ Úapple «ÚÚ Ê ÁΔ Ó apple» Ó È«Â Íà appleá Ø«Ò ºÊÒΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ «Ú «Âapple ª Á Δ Íà ø appleω ÙÀÒΔ Íà   appleá À Ø «Í ÁΔ Ó È«Â Ì» Ò «Á Á ÓappleÊ ÈÕ «Âapple ª Á Δ «º Íà ø Á «apple «ºÊ appleè Íà ø«øú Õ «º Í appleωò Í Í ÂØ Ò Í Àëapple apple Δ ÁØ Í appleωò Íπ Á À ª Í Í Â øó appleè Ú Ò ÒÛ Íπº Á À «Á ØÂapple Ω È À ª ÁΔ «ØÂapple È Ò πûδ Ø Δ Ïapple ÁappleΔ ÀÕ Ò ÁΔ «Ò π º Ïº apple«ªá À  Á «apple Á Ì Ú «ÁÓ ÏÁÒ ªÁ ÈÕ Ò Íπ Á À, «Ï Δ ÂÀ Δ ÒÀ «ÂØ? ÓÀ Ïapple ÁappleΔ ÂØ Ω È ªÕ È «ΔÕ º Ò «Ò Á À «Ïapple ÁappleΔ Ω È ÁΔ ºÒ π ÓÀ ØÍ ÍÀ «Õ «ÒÛ Ó appleδ Ïapple ÁappleΔ Á ØÚ, appleê  Á«ÒÂÕ ÓÀ Í Δ Ïapple ÁappleΔ Ω È Δ Á«Õ Ó appleδ Ò π «μ«â πùδ Á Ò«ÏØ«Ò, apple  «Ú ÂΔÂÚ Δ Á «apple À «Â Δ Ω È Ïapple ÁappleΔ Á ØÕ «Ï ÓÀ ÓÀ appleωòδ Á apple«ú Ò ª, Ó apple Ȫ ÏΔapple «øÿ Ω È À..., ÚÀ Ìø Δ Â Δ ÚΔ Í È Úª º Ω È Ò Á ÈÕ π ÁΔ ºÒ π Ó apple ÓºÊ «Õ º Δ ºÒ ª «Δ «Ïapple ÁappleΔ Ω È Â ØÂapple Ω È Á Âapple ÓÀ º Â È Δ Á ªÕ ª È Âª apple»apple ÍÂ Δ «ˆÀapple Á«Òª Ï πâ Á«Ò ØÂapple ÚΔ Í ªÁ ÈÕ ÓÀ º Δ «Â apple Í ØÒ μ«á πùδ πùδ Ó apple ØÒ ÁΩÛ «Õ ÓÀ apple ÁΔ «Û Δ Ø appleáè «Á ª Ø««, Ô apple ÓÀ ª Ìø Δ ª... Ó apple ºÏapple Á ÒØ Í Èª È Ò Ω È ÙÏÁ Á ÍÃÔØ appleá È, «Ò Δ ÓÀ ÚΔ appleá ªÕ π Àapple È Ø ÁΔ ÁΔ Ú appleδ ΔÕ fi ÍÒ Ó apple ÚÒ Ú Á «apple  «Îapple Á Ø«ÏØ«Ò, º Ø Δ, apple Â Δ Ìø Δ Ø Δ È Δ Á, ÓÀ  appleø «Á ª- ª«Á ª Ú Á ª, Â Δ Ú apple - Ú apple Í «ÓºÂappleª È Ò ÂÏ Á Í apple «Ú Àapple appleè Ò Δ Á Ø, ÓÀ appleωòδ Á «Ù Ó πíâ, «ÍÃø ΔÍÒ ÀÒ.. «ÓÙapple Â Í «Â «Ú À Ùø apple Â È Ò Á ÏÀ Á ÈÕ Ó ΔÈ Ìapple Í«Òª Δ «Íà ΔÍÒ «ÓÙapple Δ ÁΔ ÒÛ Δ Á «Ú  ÓÀ  «Ó ±È Δ Ò Ú «ΔÕ «ÒÛ Í Δ Ò «Ø appleω ««ΔÕ ÓÀ apple ÏÀ Ø «apple ª, «Âª Ì ÛÏÛ Ø «Õ ÓÀ appleωòδ Á apple «ÓºÂapple Ó appleδ  Á Ï apple Á ÈÕ ÓÀ È ª Á «Ú ««Á ª «ÓÀ Ïapple ÁappleΔ ÂØ Ω È ª ª apple Ó apple Í Â Ø «ÓÀ «ÒÛ Á Ó Í Δ Â Í GG «ª  fi» ÏØÒ «ªÕ ÓÀ «Îapple «, ÓÀ º ««apple ª-Ìø Δ Ω È ª,  appleδ Ïapple ÁappleΔ Á È Δ Õ π ÚΔ «ÚÙÚ È Δ Δ Ø «apple Õ ÚΔ «Δ Ø «apple Δ «ÓÀ fi» ÏØÒ «apple ªÕ Ó apple Ï apple Ï apple «Â Δ ºË Ë»apple ÓÈ È Ò Ó appleδ Ò Ó È«Á ª ÏØ«Ò, Ø Δ Ò È Δ, «Îapple Δ Ø«Õ Ó apple ØÒØ ºÒ Δ Δ «ÓÀ appleø «Á ª «, Ô apple Ó appleδ º Δ Í appleøò Í ÏøÁ ª È Δ apple Á Ú, ««ÓÀ Ìø Δ ªÕ apple Â Δ «Δ «apple Ø, «Ø Δ «Í ª È Δ, ÓÀ ª «ºÊ ÈΩ appleδ Δ appleá ªÕ «Âapple ª Á Δ Íà ø «ÚÀ- ΔÚÈΔ ÍÛ È «ÓÒ Õ Ò Ì «Î ª ÁΔ «Íπ  Á Íà ÙÈ Ï Δ Íà ÙÈ ÚÒØ Δ «ÀÕ «ÂØ Á Ò «Á À ««Íπ  «ÍºËapple ÁΔ ØÚ ΔÕ «ÚÀ- ΔÚÈΔ ÁΔ Ì»«Ó «øáδ Á apple«â Ò ÍÃØ. ÙΔ È Ê È «Ò Δ ÀÕ «ÚÀ- ΔÚÈΔ Ï apple ÁΔ ««ºÍ Δ Ï πâ Ó ºÂÚÍ»appleÈ À ««Δ apple È «Ò Ï πâ Δ «apple Á øó Δ Ø»apple Í Ò È Δ ÀÕ Óπ Δ «Âapple ª ÁΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ «Ò Ï πâ «apple- πappleá Á øó ÀÕ Í Í ÌappleΔ Ì «Ú Èß«appleÈ Á  ºÒÕ ÍÀapple-ÍÀapple Â Ï «º ÂΔ Á appleøû È, Ó «Ï «º ÂΔ À,  ÒÀ «ÿã Á ÀÒ Ï ÈÕ «È ª Ì Úapple «apple Ó appleè ØÚ Âª»apple Í Ò Ω È ÁΔ ÚÀ- ΔÚÈΔ øâíâ ÍÛ È Δ ÍÚ Õ ÚÀ- ΔÚÈΔ Ù / Óª  ÓÀ /»apple Í Ò Ω È Óª Â Ó apple ØÒ Í Ò Δ ø ºÍÛ ÚΔ È Δ ÈÕ ÁØÚª «Á ª Í«Û ª μâ ʪ ʪ appleø Ïappleø Δ ª Δ ª Òº Δ ª Ø Δ ª ÈÕ appleóδ ª Á «ÁȪ ª Óπ ºÒ Á Ó appleδ Óapple Á Óπø apple Èß -ËÛø Δ ÿπø«ó appleá ÈÕ appleáδ ª Á ÓΩ Ó º ÌøÈÚΔ ß ÂØ Ï Ò Δ Ó apple appleδapple»âδ-îò Ò È Á Ø«ª ÂΔ apple Δ Â fiº È Ò μ«πøá ΔÕ ß Á ÓΩ Ó Ó ΔÈ Ìapple «Δ ÓΔ Ó apple appleδapple  ø Δ apple«øáδ Õ Ò Â apple Í Δ appleº apple «ÈΔ ÓÀÒΔ Ø ªÁΔ ΔÕ ««Á ÒΔ appleø Á Í appleè ÓπÙ«Ò πøá Õ Óª ª Ï Δ ª Á Óπ º«Ò øó appleè ÂØ «Ú Ò Δ È Δ Δ «ÓÒÁΔÕ «apple Ó ΔÈ ÁØ Ó ΔÈ Ï Á Δ Ú Á È Ò Á Í Δ «Ú È «Ú º «Ò ªÁΔÕ Ò Â apple «Ø ÓΔ Í«È È Ò «Ú»ø ª ÁΔ «º ÎΩ «Â apple Ø ªÁΔÕ ÓΔ «Ú ÈΔ ÂÁ Á»ø ª Ø ªÁΔ ª ««È ª «º «º apple Ó appleè Ï πâ ÓπÙ«Ò øó πøá Õ Óª «øó appleè Ò Δ Δ ÿ Ò ªÁ Õ ÿapple ÁΔ Ò «Δ ««º ÌappleÈ Ò Δ ÁØappleØ Δ ª Ú Â Òº Ûª ÚΔ È øπáδ ª, «Îapple ÓΔ Í Ò Δ appleó Í Δ «ºÊØ GH

41 «ÓÒÁ Õ»ø ª Ó appleè Ú Â Óª È «º ÂappleΔ ÒºÌ «Ò ΔÕ «apple ÁπÍ«apple»apple ÁΔ Û ÁΔ ËπºÍ appleó Ø Δ apple  μíapple ÍÛ ÎÀÒ «ÁøÁΔÕ»apple ÁΔ ª «Âº Δ ª  º Úª» ÂÍÁΔ apple  «Úº»ø ª Á «Ú ÌÛÊ Δ Ï ªÁ ΔÕ Δ «Δ Ò Ó apple «apple «Á ª Ú ˇª Á ΔÕ «apple Ï «Ï»ø ª  ÒΔ ª ÁΔ Ó Δ Òº Δ apple«øáδõ Óπ ºÒ Á Ø -Úº ÒØ ª Á «apple Á Ú ˇ Ú Á Ï apple «Í Á È Δ ÁΔ ºÒ ª Ï πâ Á»apple Δ, È Δ «ÁÈΔ appleapple Ï Á È Δ Âº Ìø Δ Ó appleª Á Ú ˇª ºÊ ÚΔ È Δ Ò «appleá ÈÕ ÓÀ º ÚΔ ø Δ Âapple ª Ô Á À «Ó appleδ Óª appleapple Ï ÂØ «º À Δ appleδá «Ò Δ ΔÕ À Δ È Ò Óª Ó apple Â Ø Ìapple apple Ïapple Á «Úø Ú ˇ º «ÁøÁΔ ΔÕ Óπ ºÒ ÁΔ ª Á» Δ ª Ωappleª «ÓȪ  ÂappleÒ appleáδ ª Ø Δ ª Ó appleδ Óª Í Ï쫪 Á Ú ˇ º Ò Δ «øáδ ª, ÌÀ «È «ª Á Ú ˇ º Á ÚΔÕ Óª À Δ «º μëapple Ó appleáδ  ««ºËappleÕ Ïº «apple  «Ú appleûª Ï «ÁøÁΔ ΔÕ Óª Á Í«Û ª - «Èº Úº πapple ı Ø πº ÈÕ «apple ÁΔ πøèδ ª «Ú ÒΔappleª ÒΔappleª Ø πº Δ ΔÕ «Îapple ÚΔ «Î Δ Ø Δ πøèδ È Ò Í ÂÈ Â «apple º ÁΔ Ø«ÙÙ appleáδ apple«øáδ ΔÕ ÿapple Á Ȫ  «º º - «È ª ÁΔ º Δ «Δ Ø ÛΔ Â ÍÙ»- ø apple Á Ȫ  «Í Á apple À «øÿ ÂØ Ú Δ Â Ò Δ Δ «º º Δ Δ ØÒÕ «º Δ Í Ò- ÍØÙ ª Í»appleΔ Óºfi Ï Δ ΔÕ Ï Δ Á ÓfiØÂ È apple ÁØ ÁπºË Á Ò «Ø Ú Δ Âª À «øÿ fi appleπí ºÊ Â appleº πø ÂØ ØÒ ÒÀ Ú Õ «È AIFB ÁΔ ºÒ ÀÕ «Í Á ±Ò ª«Á ª ÓÀ fi Δ «ÁÈ Ø ÈÕ È Δ «ÁÈΔ Ó apple Ï Í «ÁºÒΔ apple ÒÚ ÙÈ Â ÍºÒ Á appleδ Á øó appleá ΔÕ Óª «Í apple«ï Δ ª Á ÿappleª Î Δ Á øó appleáδ ΔÕ Á Á ÓÀ ÚΔ Óª Á ºÊ Ú Ò Δ μ«ò ªÁ ΔÕ «ÁÈ Óª Ï πâ  Ïπ apple ΔÕ Ó ØappleΔ ÈΔ Δ «Â apple «Îapple ÚΔ È Δ ÁΔ ΔÕ ÓÀ ±ÒØ Íapple«Â ª Δ Δ «Óª È Ó Â Ò «ª Δ ÓÀ «- Ï»apple Í Ò º Δ Ú apple ÂØ Δ «Ê Δ πø È Ò ÏºfiΔ Ø Δ À, Ó ÊØ» Ø Í Δ È Δ «μ««, º Δ Í Δ «Í Á Õ ÓÀ Óª ÁΔ ºÒ π «, ÏΔ Δ ÓÀ Í«Òª κ Δ Â ÍØ Ò Á, «Ò Úª, Ò Îº Δ «Ò È Ò«Âª º Í Δ... ÓÀ Ìø Δ Ìø Δ «Ï πâ Á ÀÕ Íapple Óª Ó appleδ Ó apple ÂØ «Á º Δ ÁΔ «Í ÁΔ «øâ ΔÕ º Δ ÚΔ «Ê È Ò Íapple Ù È πø Á Ò Áπ Ò Í appleº ÒÍ apple Δ Δ Â ÀÛø apple Δ ΔÕ Í Δ ÁΔ ±Ò «Í ÂØ ÊØÛΔ Á»apple ΔÕ ÓÀ μ Δ Á appleº ÎÛΔ ±Ò ÚºÒ Ò «Í Õ º Δ Ú apple ÂØ Δ «Í Δ ΔÕ Í Δ Ú «Á ª Δ «Ú Ó ÊØ appleº Û Ìº ΔÕ ÓÀ -ÈΩ Ò Á Ϻ Δ ªÕ º Δ øì Ò È «Â Í Δ ÍΔ Ò Í ΔÕ ÊØÛ Δ Á»apple apple À «øÿ Í ÏÒÁª Í Δ «ÍÒ «apple ΔÕ ØÒ Δ Á  ΔÕ Â º Δ Ø Δ Á apple «Í Ø«ΔÕ Ú Ò Â ÎÒ Ò «apple ΔÕ ÓÀ ÁΩÛ º Δ ØÒ «Â «Í apple È Ò ÁΔ «Íº  ºÊ Î appleè Ò «Í Õ È apple ÁΔ È apple Ó apple Â Í ΔÕ º Δ Í Δ ÍΔ «Á ª Ú «Ú Á ºÂ - ºÍÛ º Ò Δ ØÚ Õ «««ËappleØ Í Δ «apple Δ º Δ È ÚºÒ Í Ó»ø Í Δ Í «Ø«ΔÕ apple È Ó» ø ÌappleÚΔ Ò «Á ª ÓÀ «, ÌÀ Ø Ìø Δ,  appleδ º Δ Á» Í Δ π Ó apple ÏÒÁ ÍΔ... «apple ÓÀ «Õ apple Í ºÊ apple apple ÁΔ ÏΔ Â ÓØ Δ Ø Δ ÎÛΔ Ó apple «apple  «Û Õ «ÂØ Í«Òª ÓÀ fi ÓfiÁ È Í ÁøÁ Δ «Á ª Â Û Â Û Ó apple appleδapple Â Ø Δ ÁΔ Ïapple  Ùπapple» apple «ÁºÂΔÕ «Ó apple È Ò ÓÀ ÿïapple ÊØ Ìº μ«õ ̺ «Á ª Ó apple ÍÀapple «º Û Î «Â Ò ««Í Õ Ó apple ÍÛ «Óº Δ È Ò πºû Ø ÈÕ fi Δ Á apple Ï Á ÓÀ Ø Δ Ø«Â º ª Ø Ú Á øfi» ª Á Â Í appleá Óª Á Ó Û Ø«Õ Óª Àapple ÈΔ ÌappleΔ ª º ª È Ò Ó apple ÚÒ «Ï apple «Ï apple  apple Δ Δ Â È À «øÿ Í ºÊ Ø Δ Ò Δ μê Íπμ«Â Í Δ ª È ª Ø πº Á πï apple Á Ø«ÏØ«Ò, Ùapple Δ,  apple «Ø apple È Í Δ «º Δ ÁΔ» Ó apple ÏÒÁª «ÁºÂΔ.., º ª ÓÀ ««ÁºÂ, «Îapple «Â «Âapple ª ÁΔ apple  ΔÂΔ Âª ÓÀ ʪ Δ Ó apple Óπ «Á ª Õ apple ÀÈΔ ºÒ «Í ª ÚÒ πº ΔÕ Ïπ apple È Ò ÂÍÁΔ Óª Á Ó»ø Ø Ø Δ Ú È Δ Δ ΔÕ Ó apple appleδapple Â Í Ø Δ Á «È Ȫ Ú Óª ÌπºÏª Ó apple appleø Í Δ ΔÕ Óª Á Ìapple Ø øÿ Ø ÀÈ Δ «È «Ò,  apple ºÊª ΔÛ ÍÀ, Û Óapple À «øÿ ±øÕ «ÁÈ ÂØ Ï Á À «øÿ ÁΔ Ó apple Ï Ò-ÓÈ Â Á«Ù ÏÀ Δ ΔÕ ÓÀ ÁØ ÚΔ Ú Á ª «Ó ÂØ Á»apple ̺ Á Õ π ÓÀ apple À «øÿ Á ÿapple Óπ ºÒ Ó Á øó Â Ò Δ «Â apple È Δ Δ πøá Õ ÓÀ Δ Ú appleª Óª Î- Î ÙÏÁª ÓȪ apple «ÁøÁ, Íapple Óª «øó È appleáδ ª Í Â Ó apple «º «Ú ÌappleÁΔ? È ª «ÁȪ Δ appleø Δ ÁΔ «-«Ïπapple Δ ÂØ ÚΔ Úªfi ªÕ Ìπ ÁΔ Ó apple ÁØ «º  ÍÀ ÁΔ À ª ªÁappleª ÂÛÎ ÁΔ ª ÈÕ Ó apple Â Í «º Ìapple ÁΔ Ï Ï Δ Á Ó Óª ÌÒª Δ appleáδ ΩÒΔ ΩÒΔ ÓÀ ÚΔ Óª È Ò øó Â Ò «Í ªÕ ««ÁÈ Δ Ó Ùª ÁΔ Âapple ª ÁØÈØ Óª-ÍπºÂapple»apple «È ÒÈ ÂØ Í«Òª Δ «Í Á Óπ ºÒ Ó «È Ò Õ apple  apple«á ª º ÓÀ Óª ÂØ Ú Ò Íπμ«, ÏΔ Δ, Δ fi Û± Ò «ªÁ ª? Óª È Ó apple «apple  ºÊ Î apple«á ª «, Δ Ìø Δ ª, Δ ΩÓ Á «Δ øó ÀÕ Δ ºÒª appleá Ø apple À «øÿ Á ÿapple ØÒ ªÕ À «øÿ Á ÁÒ È Óª ±Û Á apple Ò ÁΔ ªÁΔ Â ÓÀ apple πº»û Ú ÒΔ Ø appleδ ÌappleÁ apple«øá Õ «øó apple«á ª ÁØȪ Á Ⱥ Ó»ø  º ª «Óº Δ È Ò º Δ ª ªÁΔ ªÕ Óª øó appleπºfiδ Ø Δ ΔÕ ºÏΔ Ø Δ fi Û± Ò ÁΔ apple Δ ΔÕ ÓÀ Ú «apple À «øÿ Ï πâ Á apple ÂØ Á»apple Û GI

42 Óª ÚÒ Âº Δ «apple ΔÕ Óª Í Δ ÒΔappleØ ÒΔapple Ø Δ øπèδ È Ò Í «apple  appleδapple º ÁΔ Ø«ÙÙ apple apple Δ Δ, Íapple «Ø«ÙÙ Ò È Δ Δ Ø apple ΔÕ apple ΩÒΔ ΩÒΔ Á È ÁΔ Á «apple Δ Â Óª ÁΔ ÒΔappleØ ÒΔapple ø ÈΔ Ï πâ Ï ÏappleΔ È Ò Ú Á «apple ΔÕ Óª apple ÁΔ «ÌÀÛΔ Âº Δ ÂØ «Ú «Ó Δ ΔÕ È Ó apple ÓÀ Í ØÒ ÏπÒ «Ò Õ apple È «ºËapple μëapple Ú «Õ ÓÀÊØ º Á»apple Á»apple Ø Δ ÚΔ È apple È Δ Δ «apple Õ À «øÿ È Ó apple ÚºÒ Â «Á ««ºÊ Û Û Δ Ú Δ «apple ±ø, «Í Ò Í ±Û Á apple Ò«Ø«..., Ò Ø apple Ìapple apple»ûδ  πº Õ «Á Ú ÁΔ ºÒ È Δ, ÓÀ πº Úª ΔÕ Óª È apple «Õ ÓÀ apple ÂØ Í«Òª Δ «apple Ø«ªÕ ÁΔ «fiû Δ È ÓÀ Øapple ÚΔ Á«ÙÂ È Ò Ìapple «ÁºÂ Õ Óª ÓÈ ª appleáδ apple Δ, «Îapple ÚΔ ÓÀ»Û πº Ò Δ ÁÒ È Á «Í Ò Í Ò «Õ ÊØÛ Δ Á apple Ï Á ÓÀ Óª ÁΔ Δ øèδ Í ΔÕ Δ π ÓÀ ÚºÒ Ìμ«Õ ÓÀ Ú ««apple À «øÿ Í ÁØȪ ºÊª È Ò Óª ÁÏØ Δ ÏÀ ΔÕ Óª «Ì ÛΔ Á Í «ª Î Δ Ø Δ «Ú Í ºÊ ÍÀapple Ó apple apple Δ ΔÕ Óª ÁΔ «ÒÂ Ú ÓÀ «ÁÓ Á«Ò «Õ Óª ÁΔ πøèδ È Á»apple πº «ÁºÂΔ ΔÕ Í Δ Û Ó Ï»Â apple Óª Á Ó»ø Í Ó»ø Û ÁΔ Ø«ÙÙ Òº Ø«ΔÕ ÓÀ Ì Ú Ú Ò Ïº Δ ª, Íapple Óª ÁΔ «Áπapple ÂΔ Ú Ó apple»è ΩÒ «ΔÕ ÓÀ Ò -Áπ Ò È apple Ó appleδõ Ó apple È appleδ fi È Δ «Í Õ Óª Á ºÊª Ø «º«fi Û± π Ó apple ºÊª ΔÕ «ÏȪ Ø Δ Á apple Δ«Â ª ÓÀ Í Δ Í»appleΔ Â Â È Ò apple ÁΔ «Íº  Һ  fi Û± ÁΔ Ïapple  Ùπapple» apple «ÁºÂΔÕ fi Û± ÁΔ Ò Â apple Ó apple È Ò apple «Ú ÂÛÎ «Δ  ÁΔ Óª Â Í Û «ºÒΔ ÍÀ ΔÕ Óª ÁΔ Û Ø º Á»apple Ø Δ ΔÕ πapple ÏπappleΔ Âapple ª apple«ó Á Δ Â πº Á «È Ò Ìapple «ΔÕ ÓÀ Ó appleè ÁΩ«Û Õ Íapple π  Ӫ ÚΔ øìò πº Δ ΔÕ Óª Øapple Ø Δ apple È Ò«Á ª Ú apple Á πíâ- μâ Øapple È Ò ÒºÂ Ó apple «ÁºÂΔÕ Óª Á «Ø Ú apple È Ò apple apple»ø Á ÏØapple Úª» «Í ««Í  ÁΔ ª º ª «Ï πøá Ϻ apple Úª» Ï apple Δ ª ÈÕ «ÁΩapple È Óπ ºÒ Á Á» apple ÒØ ÚΔ μê πû ÈÕ À «øÿ ÁΔ ÿappleú ÒΔ Â Á ÿapple Á ÒØ ª Á È Ò È Ò apple ÍÃÂ Í «øÿ  apple ÏøÈΔ «øÿ ÚΔ μê πû Õ Óª È Ì Á Ó À «øÿ ÁΔ «ÌºÁΔ apple ª Á πò Δ ª Ø Δ ÚΔ ÁΔ ª ºÒª  «ÚÙÚ appleè Ò Δ «Â apple È Δ Ø«Õ Ø Ò apple ÍÃÂ Í ÁΔ Óª È Ú ˇª «fiø ØÛ«Á ª «, ÒΔ Ìø Δ, fi» Ï «Á ª ÂÀ ÙappleÓ È Δ Δ, apple Ø Ø Δ ÌÒ Ìø È Ò Ó»ø Ò «apple»... ÂÀ ª ºÊ Ò È Ò Δ «Ìº Û ±, ıàapple πøáδ À ª ̺ «ÊØ. «Ò «Ìø Ȫ πøáδ ª Δ «Ø «Δ ª È, «º «º appleø Δ Ò Δ ÍÂ È Δ Δ- Δ apple ÁΔ ª «ÎappleÁΔ ª ÈÕ apple ÏøÈΔ «øÿ È ÚΔ Óª ÚÒ º ª «Á ª «ΔÕ ÓΔÈ Â appleδ Ø ÁappleÁ È Ò ÂÛÎÁ À «øÿ apple Á «Á ª π ÁΔ ÿappleú ÒΔ È Ó appleδ Óª ÚºÒ ÿ»apple  ӻø ÌÀÛ «apple«á «, appleø Δ, ±ø Δ» ÛΔ «ÓÒΔ Ó apple ÁÓΔ Ó appleδ Ω Ï Ò Δ apple «Í Ø...Õ appleª Á Óπ ºÒ ΔÕ apple «Ø- πapple Óª «fiû ª Ó apple apple ÈÕ Δ ºÒ π È Ú Ò μê Ø Δ È Δ ΔÕ Óª»È Á ÿπº ÍΔ ÓÀ È Ò ÒÀ μêø ÒΔ ΔÕ Ó apple Ï Ò ÓÈ Δ «ÁȪ  «Ø Á «apple «À «øÿ È Óª È Ò «Úapple «ΔÂ? ÓÀ Í Δ Ï Ò ÏπºËΔ Â «ßȪ Øapple «ÁøÁ Ȫ Δ Òfi ªÁ Õ Á» apple «ÁÈ apple È ÿappleø Ï Δ Â «ÁºÂΔ º Δ ÚΔ πø Ø ÂØ πòú Ò Δ Â Í ÿapple Á øó ØÒØ Ø Ó apple  «ºÏ» Á «ÁºÂ Õ Óª «Ì π Ú appleø - Δ Ø Δ ΔÕ º Δ Úº appleè Δ Óª-ÍπºÂapple «ÁÈ-apple  πº Ø ªÕ Óª Á»appleØ -Á»appleØ ÏøÈ - ÏÈ «apple ª ÂØ ÿ Ø «Ò ªÁΔ Δ Â ÓÀ appleè Ò Δ ÿappleø Δ Δ ÓΔÒ Á»apple «È Ò ªÁ ªÕ ÓÀ ÈΔ Á»apple «È Ò ªÁ ««Í Òº  ø Ò º ÿapple Í Δ ÍΔ Ò Δ ÚΔ È Δ Á ªÕ Ïapple  Á «ÁȪ ÓÀ Ø«ª «º Ø«Í Δ ÍΔ Δ Í Δ «Í Ïπfi ÒÀ Á Õ Íapple appleóδ Á «ÁȪ «È ª ثȪ ÊØÛ Í Δ apple«ªá «Ïπº È Ò ÍΔ ÓπÙ«Ò πøá ΔÕ ««Í Δ ºÊ ͪ«Á ª Δ Í Δ «Óº Δ appleø Ø ªÁ ΔÕ ºÊ ÁΔ Ú È Ò ÏÀ Óº appleª Û ÁØÈØ Ø«ª Á Ì apple ºÏ Ø Í Δ Âz «Ó Δ ÍÀ ÁΔ ΔÕ Ï Δ Â Ò Δ º Δ ÁΔ ÈΔ Ú - «Ò appleè ÂØ Ï Á Óª-ÍπºÂ «ıapple «Ó«Ò ΔÕ «Ì fi «Ò «Á ª º ÚΔ Ï ÒÍÈ ÁΔ ª Δ ÿ È Úª «ÎÒÓ ÁΔ Âapple ª Ó appleδ ª º ª Óπ apple ø ΔÚ Ø ªÁΔ ª ÈÕ «Í Á Í «Â apple appleè appleapple Ï ÂØ ÈÚΔ ÈÚΔ «Ò appleδá «Ò «ΔÕ Í»apple «Í Á ÒØ Δ «ÁȪ  ÁΔ ÈÚΔ «Ò Ú Ò Δ Á ÿapple Á apple Õ ÁØ ÚΔ Í Δ «ÈÚΔ «Ò Â Û «Í Ø ÿá ª «Í Á ÒØ ÁΔ «Ò Ï πâ appleâ È Ò Ú Á Õ «ÁÈ ÚΔ ÓÀ º Δ Í Δ «Í ±Ò ÂØ Ú «Í «apple ªÕ Í «Â apple appleè ÁΔ «ÈÚΔ Â «ÒÙ ÁΔ «Ò apple  ÛΔ ΔÕ «Â º Δ È Ò apple È Ò «Ò «º È, ÓÀ ÁΩÛ º Δ ØÒ Íπº «ª Õ º Δ Á apple ÂØ Âª ÓÀ «Ò Ï «Ò Íapple «Í Ë ÍΔ Í Δ ÓΔ ÁΔ Ïª È Ò Î «º ÂØ ÓÀ Ï È «Õ «apple «Ò Íπº Δ Ø ËappleÂΔ Â «º ΔÕ «Ò «º ÁΔ Ú È Ò Í «Â apple appleè  Á ÿapple Á Øapple Δ ª Á πº È Ò Ïπapple Ò ΔÕ Ó appleδ º apple È Ò È ª ÁΔ «Ò Δ «º Δ «Ú È ª Á Í»apple Á Í»apple ÿapple ËappleÂΔ Â ««Í ØÚ Õ Í «Â ÁΩÛÁ Ø«Ó apple ØÒ Íπº Â Ó apple ºÊØ ÍÂÒΔ «Δ Ø Í Í»apple πº  Øapple È Ò Ó apple «Í Â Ó appleè Òº «Í Õ ÓÀ ÏappleΔ Ø Δ ÁΔ Ó apple È Ò appleò 쫪  Øapple Øapple È Ò Δı Òº ªÕ Íapple ÓÀ μê Ï Ú Ò Ø Δ È Δ ΔÕ Í «Â È ÓØ Δ «Δ Ò «Á ª ÓÀ «Δ, ÌÀ «Á Óª, «Ò Ìø Δ ª, Ó appleδ «Ò ºÊ Ò Â±ø «Ìº «ÁºÂ... ÂÀ π ÓÀ Δ Á È Δ º Õ ÁØ ÓÀ Ó appleá Ó appleá ʺ «Δ ª Δ Ó appleèø μ«δõ È Í» Ø Ï Ò Δ º «Ò apple Û-apple Û ËØ ΔÕ ÓÀ HA HB

43 Í «Â Á ÿapple Á Ó Δ ÒΔ «Í «Í appleò Á «apple ªÕ Ï Á Ó appleδ Óª  apple Ó ÒΔ Δ È ÓÀ ÊØ π«δõ «Í Ò Úapple «Ú Á Ó ΔÈ Ó apple Á Óπø Á Ó π Á «Ú ÓÀ «ÁºÒΔ ÂØ Í «Í «Ø«ªÕ apple ÿapple Á ÁappleÚ Â ÛΔ ΔÕ Í «Â apple appleè Á ÍØÂ Ï πâ ÏΔÓ apple ΔÕ apple Í Ò Á Ϻ ÁΔ ÂÏΔ Â ÍÒ-ÍÒ «Ú ÛÁΔ apple Δ ΔÕ Í «Â apple appleè  Á ºÏapple Á Ï Δ Δ Ï πâ ÿïapple ÈÕ «Í ÂØ appleapple Ï «ÂøÈ «ÒØÓΔ apple ÂØ ÚΔ «Á Á»appleΔ Â ÀÕ «Ò ª º Ú Àapple  apple ØÒ Íπº Á appleδ Òº ÁΔ ΔÕ ÿapple Á «Ú Û º Δ Û Ú Í «Â apple appleè «Ó Èª ÂappleÒ apple«á ª ÏØ«Ò, ÁΔ ª º ª øfi» ÚΔ È- ÚΔ«apple Ø Ïº ÁΔ ÂÏΔ Â Ï πâ apple Ï À, ÊØÛΔ «Δ Øapple Á apple Ø Δ Âª Ϻ «ºÊØ...Õ appleapple Â Í Δ º Δ...Õ ÓÀ «ª «Í «Â apple appleè ÁΔ Ú Ò Â apple «Ò Δ Δ È Δ πº ̺ apple Δ Δ «Á ÍØ ºÊØ Á Δ, Ø Íπapple Δ ÙappleÓ Â À Û Ï Δ apple ÚΔ πº apple Δ ΔÕ «º Óª Δ ÁØ Í «Â apple appleè ÁΔ ÈÚΔ «Ò Í»apple «Í apple Â È Ó «ÙΔ ÁΔ Δ Ï Δ Ø Δ ΔÕ «ÿπó apple Ìø Δ Á «º ÒÛ «ΔÛ Ó ΩÛ ÂØ ÚºË fi ÚΔ È apple È Δ Δ «apple Õ Íapple Δ Óª Á «Ø «ÚΔ «apple? Δ Í «Â apple appleè Â Δ ÓÀ Õ apple»appleâ Á ÈappleÛ Èapple«Û º Í «apple πº Δ Ó apple Áapple  «ÈÓ «ª Úª» Û ΔÕ ÓÀ πøá Ø«ÚΔ ÓÈ ª È Δ Δ apple «Õ ÓÀ πøá ª «ÁΔ appleèδ Á «apple ÚªÕ Í Δ «Íº Â Í Δ ª ÁΔ ª Ø Δ ª ÁΔ Ó apple Á ««Ú ÓπÛ «Í ΔÕ Íapple Ϻ ÁΔ «Ú ÛÁΔ Ò  Á apple Á Ì Úª È ÓÀ «Ú ÓØÓ Á Ï «ÁºÂ ØÚ Õ Ó apple Ó» ø Ø Ø Δ ÙÏÁ È «È «Ò Õ ÓÀ È Δ Í ÓÀ ÁØ ÁappleÚ Ø«Ò Â apple Δ«Úø Δ Â ÏÀ Õ Ó apple Ó»ø Ø «appleî «Δ «È «Ò, ÏÀ Õ ÓÀ, ÁΔ È±ø  Ϻ ÒÀ appleapple Ï ÚºÒ Ò «Í ΔÕ apple È Ïº ÁΔ ª appleè ÂØ Ï Á ««À ÙÈ Ò «Â Ò Δ ÁÚ Δ ÚΔ «ÁºÂΔÕ ÿ Ï Á Ϻ Ø «ΔÕ ÓÀ ÒÀ «Îapple «Í Ò «ΔÕ º Δ ÂØ ÂappleÁ Ø Í «Â apple appleè È Ó apple «apple μâ ºÊ Î apple«á Ø««Δ, Δ Á apple Ø Ï, «ÂØ ÚºË Âappleº Δ appleø! Í «Â apple appleè π μêø Ò «ΔÕ Á ÂØ Ï Á ÓÀ ÏπºË Á ÊÈ ÁΔ Δ Â Ófi Δ «È appleâ È Ò È appleâ Á Á ÂÓ È Δ π øá Õ È appleâ Ó Ù ÍÃ Ó È Ò Δ ıâó πøáδ ÀÕ Íapple «Ê «ÚΔ «ÍÚ «ÍÃ Ó ÍÀÁ Ø Ò Δ Ó «Ïapple ÏappleΔ Ï πâ apple»appleδ ÀÕ Ó appleδ apple«ê Δ È Í «Â apple appleè È Ò Ó appleδ Ïapple ÏappleΔ apple «ÁºÂΔ ΔÕ È Ú Á : ÁÚ apple Ì appleâδ Í ÏΔ È ÚÒ Á «ËªÂ apple :. Ø«øÁapple «øÿ apple Δ. apple ÈΔÙ Ï Áapple «øÿ Í ÏΔ È ÚÒ Ï ÂΔÚ ÁΔ «ÊÂΔ «Ú Ø Í apple»í ëappleÁ ÀÕ Óπ º «Ú «ËappleÓ Íà apple Â Í apple Á Ó «Ë Ó ΔÕ ØÒ ØÒ «Ó «Ó «Ò øïø«ëâ Ø Òº Õ Ó «Ó «Ò øïø«ëâ π øá Ø «Á Ò ÂÓ «Ú Ø«Õ Ò ÂÓ Â ÁΔ Í appleá Ø «Á ÍÃÂΔÓ Èª  apple Ø Ò Í ΔÕ Íº ÓΔ È ÚÒΔ ÍÃÂΔÓ È «Á Ë apple Ï Õ ÁΔ ÂØ Ï Á ÀÓ.. Í ÏΔ ÁΔ «ÚËΔÚ ÍÛ Δ ÁΔ ª Á«Ó ÒØÛª «Ú Ø ÒÍ Ù Âapple ÌappleÈ Ùπapple» Ø«Õ Óπ «Ú Íà ÂΔÚ ÁΔ «øâè ÁΔ Û Â Ø Ó Íà ÂΔÚ ÁΔ «øâ «Â Á Ï Δ apple»íª Úª ÒÍ Â ÚΔ ÒØ È appleè Ò Í Õ Èª Á «øâè Á Ë apple ÙπË ÔÊ appleêú Á ΔÕ ÒÍΔ ø apple ÁΔ Í Ú Â«Ú Ú apple«ú apple Δ ΔÂΔ ªÁΔ Â Ú Â«Ú Ú apple«ú Ò Á Ó ÂΔ «ÁzÙ Δ Ø «Ú Ø ÂÒ «Ù ªÁ ΔÕ. apple Δ È π  apple»í «Ú «ÍappleøÍapple Ìø apple È ÚÒ ÁΔ ıπáóπıâ appleδ Á ø ÒÍ Í«ÒΔ Ú appleδ Í ÏΔ «øâ ª Ó Í Ù ΔÂ Õ «ø ÒÍ Èª È AIGH «Ú ÍΔ Í Δ Í«ÒΔ Íπ Â Í ÏΔ È ÚÒ «Ú Ì «apple Õ «Á ÀÒ È Èª È Í Δ º appleδ Íπ  ØÂ- π Â Δ Ï appleâ ( ) «Ú ΔÂ, ÓÀ ª «Â Á Ë apple «Ú«Á appleêδ ªÕ Ø «Ò Á ª, «Ú«Á appleêδ ÁΔ À Δ Â «Ú «Ò Á ªÕ «Ú Á «Ú Ϻfi ª ÁΔ Ò Δ Ò È Δ «Ò Á Õ ÓÀ Ò Δ Á Ú ÌΔ ª Á «Í Òº È Δ Õ (ÍßÈ G). apple Δ Í «øâè ÁΔ apple«ê   ÓΩ«Ò Â appleè È ÚÒ Á øìδapple «Ú«Á appleêδ ª Ò Δ «ÓºÊ Ï «Õ Í ÏΔ È ÚÒ (AIGH) «Ú ÍΔ Íπ Â È Ò È Í ÏΔ È ÚÒ Â «Ú øú Á ÁΔ «ÊÂΔ ÍÀÁ ΔÂΔÕ ÂØ Í«Ò Í ÏΔ È ÚÒ «Ú øú Á ÁΔ Êª ÓØÈØÒ ÁΔ «ÊÂΔ Ï Δ Ø Δ ΔÕ Í ÏΔ ÒØ Í Δ «ÚÁÚ Á «Ú«È appleá ΔÕ «Íπ Â È Ò Í ÏΔ È ÚÒ ÁΔ ÒØ È Á Óπº ϺfiÁ ÀÕ ««Ú. apple Δ Íº ÓΔ «ÚÁÚ Èª ÁΔ ª Ë appleè Úª ÒÀ Ȫ È Ò øú Á apple Á ÈÕ «Èª «Ú ÍÃÓπº apple»í «Ú «È ÚÀ, ÀÒÈ, Ó apple ÙØappleapple, È Ø appleàè Ó, «Ú apple π ÒØÚ Δ, apple  ØappleÊΔ Ú È ÃÀ Ù ÓÒ ÈÕ «Èª Á ««È  ÒÀ ««º Â Í ßπ Á È «È ÚÒΔ Â Í Δ «ÚÙ Ù Ì Ù Â Â ÈΔ Δ «ÁzÙ Δ appleè «πáóπıâ apple apple È À (Í È AD) «Íπ  Á Ó ºÂÚ È ÚÒΔ «ÚË Á È Ò È Ò È ÚÒª È È «øÿ Á «º Ò», π«appleøáapple «øÿ Èapple»Ò Á «Í ÍπºÂapple, Úø øúò Á Δ, È«appleøÁapple Í Ò «øÿ Á Í», πapple«á Ò «øÿ Ó Û Δ Á ÁΔÚ Â Ø «øÿ ΔÂÒ Á π º ÏÁÒ «Á Óπ apple «Á ÀÕ «Íπ  «Ú Ò «Ë «Í ÏΔ È ÚÒ ÍappleøÍapple  ÍÃÚ «Ú Í ÏΔ È ÚÒ «Ú ÒΔ ÂΔÙΔÒ ÒÀ øìδapple øú Á Ó Á ÀÕ apple «Ú. apple Δ ««º Â Í πø Á ÈÕ Í ÏΔ È ÚÒ ÁΔ ÍappleøÍapple Á «Êapple ª ÂΔÙΔÒ πì Á Δ «È Û ÚÒ apple È -«ÚÚ Á Í«appleÍ «Ú Δ Ø Á À, «Øapple Í«appleÍ «Ú È Δ Õ Í Ó Í«appleÍ «Ú Ï πâ Ú appleδ «Êapple ÂΔÙΔÒ  ÂΔÙΔÒ «ÊappleÂ È apple Ò ÍÀ ÁΔ ÀÕ (Í È AEG ) «øú ÁÓ Δ «ÊÂΔ È Í ÏΔ ÒÍ ÒØ È «ÈÚΔ «ÁÙ ÍÃÁ È ΔÂΔÕ HC HD

44 ÒÍ ÒØ È Á apple «Ú«Á appleêδ «Íπ  ÍÛ È ÂØ «ÏȪ Í Í Ë»apple ÓfiÁ ΔÕ Ó apple Í È ÌÚ «Ú «ÿ È «Δ Δ Ú ÍappleΔ, ÓÀ AIHD-HE «Ú Í Ø apple øïøëδ πapple» È È Á Ú Ô±ÈΔÚapple«Δ «Õ Ó Âº ÓÀ ÂΔ ÂΩapple Â. apple Δ È Δ «Ó«Ò ΔÕ Èª ÁΔ Íπ Â Í ÏΔ È ÚÒ «Ú ÒΔ ø ÒÍ-Ó Δ Ω Δ Ì Ù ÒÀ Δ Ë appleè Úª Ï Δ Ø Δ ª ÈÕ «Ò Δ. apple Δ «apple º Ï«Ø«ΔÕ ÓÀ Í «ÓºÂapple ÒÚø «øÿ øë» ( π ÒÀ apple apple Ò «ÒÍπapple Ò Ò Ëapple) apple Δ Ó«Ò «øÿ ( π «ÍÃø ΔÍÒ πapple» Ø«ÏøÁ Ò, apple ÒΔ) «Ó«Ò Õ. apple Δ Ï apple ºÒ ºÒΔ Âª ÓÀ «Òº ±ø Ò. apple Δ È Δ «Ó«Ò, «Îapple ÁΔ ÍΔ- À Δ. appleáà! ««ÓºÊ Δ Δ «. apple Δ Ø Δ È Δ «Ó«Ò ª Ò Δ ÒÍ Â Ø appleè Á Ø Δ appleê È Δ Õ «Í«ÒΔ Íπ Â È Δ. apple Δ øìδapple «øâ ª «Ú Ù ÓÒ Δ È Δ apple «ÁºÂ Ø Í ÏΔ ÒÍ ÒØ È Á øìδapple «øâ Ï «ÁºÂ Õ Ó Ò ÒÍ Á (AIIB) «Ú È ÚÒ ÁΔ «ÚË ÒÀ øìδapple «øâè Ó «Õ «Í«ÒΔ Íπ  ÂØ AD Ò Ï Á Ó ΔÕ «AD Òª Á Ï Ú Ù «Á ÍÃÏøË Δ øóª «Ú appleπfi apple«appleè Ø«Õ «Íπ Â È Ò Í ÏΔ ÒÍ ÒØ È È ÈÚΔ appleú ÏÁÒΔÕ «È Ò. apple Δ Á «øâè Ì appleâδ Íπapple ÂÈ ÍappleøÍapple ÚÒ Óπ«Û Õ È ÒØ È «Ú Ø Ì appleâδ «ÓºÊª Â Ó ª- «Ú Á Ú Ò ÌappleÈ Ò Í Õ «Â Á apple»í Ò Δ π Úª ÙÏÁ «ÚË Á ø ÒÍ Ó Â Ì«apple Õ. apple Δ È ÚÒΔ «ÚË Á ºª Ó Â ÁΔ øì ÚÈ Á ÿ apple ÚΔ «ÈÙ Â appleá È, È ÚÒ «apple ÓÈ º ÁΔ Óπº  «ÂappleÈ ÁΔ øì ÚÈ Ú Ò apple»í ÀÕ øí»apple «Ú «ÁΔ «øó Ú ÁΔ È Δ Õ ÁΔ Ø Á ÁΔ Í»appleΔ Â ÍÃÓ «appleíøapple Á «Á ËappleÓ À, «ËappleÓ ««Ú ÏøÁ ÁΔ Ø Á «ÓΔ Ó -««Â Íë«Ú Í «ÈÌ «ªÁ ÀÕ «ÍëÓπº  «Ú «ÂappleÈ Ò Δ apple»appleδ À «Í Âapple Â È ª Á apple ÓÈ º Δ Ø Â ÚÂΔapple ÁΔ ª «Ú«ÌøÈ øì ÚÈ Úª Á Íë«ÈË Ø Õ (Í È CD). apple Δ È «ÚË Ù ÂappleΔ ª ÚºÒØ È ÚÒ Á πò apple»í Ø Â Á ÁappleΔ È Â ÁΔ «ÈÙ È-Á Δ ÚΔ ΔÂΔ ÀÕ È ÚÒ Á «ÚË - Ù ÂappleΔ ª È «Á πò apple»í Ø Á Ï Ú»Á È «apple «Á ËappleÓ ÔÊ appleê Á «apple È Ó «È À, ÏÒ«««apple È ÁΔ «Ù «ÚË ÚΔ «È  ΔÂΔ ÀÕ (Í È AD) «Íπ  «Ú. apple Δ Á «øâè Í ÏΔ È ÚÒ ÁΔ Ê Í Á Ø Íπapple ÂÈ «ÓºÊª º ÎÀÒÁ ÀÕ «ÂØ Í«Òª Í ÏΔ «øâè ÁΔ ΔÓ ÓºË- Ò Ï Δ Ø Δ ΔÕ Í ÏΔ «Ì apple ÁΔ ª Û ª ÂÒ ÙÁ Ø «Í ÁappleÚΔ Â ÏÁΔ Â ΔÓ apple «ÁºÂ ªÁ ΔÕ Í ÏΔ È ÚÒΔ «Ïappleª «μ«ª ÈÓ Δ ª «Ú Ø ÂÒ «Ù ªÁ ΔÕ. apple Δ È Í«ÒΔ Ú appleδ «Íπ  apple Δ È ÚÒΔ «ÏappleÂªÂ Ó ª «Ú «ÁzÙ ªÂ apple Δ Ófi Ófi ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ ÀÕ È ÚÒ ÁΔ ÁπÈΔ ª ÚΔ «Âapple ª Á ÚappleÂΔ apple Δ ÀÕ È ««Á apple  πíè Á ÙÚÓ Ë ÓfiØÕ «ÙÚÓ Ë ÁΔ «Ú À πøá À, Í Δ Â ÓÈ º  ÁΔ Í Ò ΔÕ Â Δ apple Ó ÚΔ Ófi Á Ø «Á appleê «ÓappleÔ Á Á ÍπappleÙØÂÓ Ø À ÿappleø Ï ÿapple Ø«apple Ó apple ÚΔ Ófi Á Ø «ÿapple Íapple ÁΔ ÒØ À  ٠«Á apple Ì ÁΔ ÚΔÕ Ø Âª «Ë ÂÓ Á Ù Ú apple ÚΔ Á ØÕ «Ó ª Ì appleâ Á «ÙÈ ÚΔ Ó«fi Á ÀÕ Íapple «Ú øïè «À «ÍappleøÍapple Úapple Δ Ø Δ Íà ÍÂΔ Á È ΔÏ È Δ Ï ÁΔ : Á ÙÚÓ Ë ÓÈ Δ ÍÃÌπÂ È Δ «ÓÒÁΔ, È ÓappleÔ Á ÍπappleÙØÂÓ Ø Á πì «ÓÒÁ À ; Â È Δ ÿapple-ú Í Δ ª apple -Íà ÍÂΔ ÁΔ πù«óâδõ «Ë ÂÓ ª «øá Δ ÁΔ Ó ªÌ appleâ «Ú ÁΔ «Ú À È Δ øπáδõ (Í È BD) apple Δ «øâè Á È Ò È Ò «Ú apple «øè ª ÍÃÂΔ ÚΔ «øâè «È Δ π  ÈÕ ÍÀapple Á «Í Ò «º «Ú Ø ØÒÈ, ÀÓΔ ØÒÈ, «ÎÈ, ø Δ «Ê «Ú ÚappleÂ Δ À? «Íπ  «Ú Í ÏΔ È ÚÒ ÁΔ ««Â appleδ  Íà ÂΔÚ ÁΔ Í ÏΔ È ÚÒ ÍÃÂΔ Δ «Ó ÍÃÙÈ Ìapple Ó Á ÈÕ Óª  øú Á (AIIG) Íπ  «Ú Ȫ Á «øâè È ÚÒ ÂØ Ï apple Ï Δ «ÚË Úª  ÚΔ ÎÀÒÁ ÀÕ «ÚÙ Ù ÂΩapple  «º - appleδ øïøëδ Δ ÈÚ Ú Ò Ìapple Ó Á ÈÕ È È «øÿ ÁΔ È ÚÒ appleδ : Í Â È Ù ( øí.) AIII «Ú È È «øÿ Á È ÚÒª Á Δ Í apple Ó Á ÈÕ È Ú Á Á Âapple «Ú. «appleì È «øÿ ÁΔ Íπ  appleπº  «appleùδ apple Δ È Ú Á TREE AND THE SAGE (2000) Ì ÂØ Úº Δ Íà ÍÂΔ ÀÕ «È Ú Á, apple ÚÂΔ ÈÓ È Ò Δ Ë apple Ï«Õ øí ÁÈ Á «apple ÈÂÓ Âapple «Ú «Èª ÁΔ Íπ  -ÏΔÂΔ º -ÏΔÂΔ (AIGB) Ó Δ «ÛΔ ÏΔ.. ͺËapple Á Ò Ï ª Á «º Ï ΔÕ. apple Δ Á «øâè ØÂ- π Â Δ Ï appleâ «ÈÚ ÁΩapple «Ú ÍÃÚ Ù appleá ÀÕ «ÁΩapple «Ú øú Á ÁΔ «ÊÂΔ «Èapple Ù È Ï Δ Ø Δ ÀÕ Ø«Ú Â Ô±ÈΔ È Á πº È Ò Ó ÈÚ ÁΔ Óπ ÂΔ Á Ó Ò «ÂÛ Á «Õ ø apple «Ëapple»ÚΔ Ø «Õ ÈÚ-Ï ÂΔÚ Á Á ÁΩapple Ùπapple» Ø «Õ ÔØ È ÏºË apple«ê  ÁΔ Êª Ï apple Ë «appleâ apple«ê  Á ÁΩapple Ùπapple» Ø«Õ Ó»«Ì ÚÈ ÁΔ Êª «Èº  Óapple Δ ıíâ «Ì apple «ÍÃÌ» ºÂ Ó»Ò «Ì apple Ï Ì«apple ««Ú Ø øú Á πøó Ø apple««õ ÏπºËΔ ΔÚΔ apple Δ Íà ÍÂΔ Ò Δ ºÂ ÁΔ apple ø Ê º ÈÂÓ Â Ø Ò Í Õ. apple Δ «Íπ  ÁΔ Ì»«Ó «Ú ««ÊÂΔ ÍÃÂΔ «øââ È apple Á È ÓÀ «øú Á-ÌÚ ÁΔ ÂÒ Ù «Ú ªÕ Íapple øú Á-ÌÚ «Ú«Á «Ì apple ÁΔ ª Âapple Úª «Ú Ø «Ó «Òº Á ÀÕ (Í È G-H) «Δ «ÊÂΔ «Ú ͺ Ó Á Á Ï Ó»Ò «øâèδ «Ì apple Δ Óπ ÂΔÁ Â Ï «ÀÕ Óapple ÁΔ appleá appleδ ËΔÈ Á Ø Ò Ò Δ ÁΔ Δ Â appleº Ú Ò Úapple Óapple Á «ºÂ Á ÙÈ «Ú Ù ÓÒ À  «ÚappleØË appleè Ú Ò ÚΔ Íº Ó «Ú «ÚappleØË appleè Ú «Ò ª È Ò πapple «ÓÒ Í apple Ò Í «apple ÀÕ «Δ «ÊÂΔ «Ú ÓΩ«Ò «øâè ÁΔ ÂÒ Ù apple»appleδ ÀÕ. apple Δ ««ÊÂΔ «Íà apple ÈØ appleá ÈÕ Ú Δ ÓΔÈ «Ú «Û «º Ò Δ «Ëapple Ø Δ Ò ÒÁ È Δ «Á Á Õ Íº Ó ÚÒ Ó»ø  ÍappleøÍapple ÚÒ «Íº Õ ÍappleøÍapple Δ apple Δ À  ͺ Ó ÍºÒ È Δ ÎÛ Á Õ apple Ò Δ ÏÀ À  apple ºÊ È Δ ÁΔÕ (Í È H) «Íπ  Á Ì ÂØ Ó ºÂÍ»appleÈ Â «ÚÚ ÁÓ»Ò Ò Â π Â Ø Ê Ú appleâ ÀÕ ««Ú Ì ÂØ øìδapple ÓπºÁ ÓÈ º Δ «Ú apple ÍÃÌ «Ú appleè Ú Ò ÂºÂ ÁΔ ÈÚΔ Í ΔÚ ±-ÏøÁΔ Á «ËªÂ È Ò π«û Ø«ÀÕ ««Ú Í«Ò È Â Í»appleÚ Â μâapple ΔÚ»ÏøÁΔ Á «ËªÂ È Ò π«û Ø«ÀÕ ΔÚ ±ÏøÁΔ Í«Òª Á Ô º «Ú «Á øá ÏøÁ ÁΔ πâøâapple «Á Í«appleÚ Ù ÁΔ «ıò Δ Âapple-««apple Á apple»í «Ú ÌappleÁ «apple À, ΔÚ ±ÏøÁΔ Á Ô º «Ú «ΔÚ ±ÏøÁΔ Á Í«appleÚ Ù ÁΔ Âapple-««apple Á apple»í ÒÀ ÒÚ Õ (Í È AD). apple Δ Í«ÒΔ Ú appleδ Í ÏΔ «øâè «Ú ÓÈ º Δ Ï Âapple Á «øâè ÒÀ ÈÕ ««Íà apple ÓÈ º Δ «Ú apple «ÈappleË «appleâ appleè Ò Δ ««Â ÁÏ Ú Á È Ò È Ò ÓÈ º Δ appleδapple ÁΔ À«Ó appleδ ÚΔ Í Δ Ì»«Ó «ÈÌ ÁΔ À, ΔÚ ±ÏøÁΔ Δ Ø«ø ÂØ Ï Á «Ú Ì«Úº «Ú «Â Ò Â Øapple»ıÓ Ò Úª πœ ØÂΔ Ò Δ ÛΔ ØÚ ΔÕ HE HF

45 ÂÓ Â È ÂÓ Á «øú Á-ÌÚ «Ú Ø «ÏappleÂªÂ Í Á È, «Á øïøë «apple ««Â ÁΔ ª appleú ª È Ò È Δ, ÏøÁ ÁΔ À«Ú Ï Âapple È Ò ÚΔ ÀÕ À«Ú Ï Âapple «ÈÙ«Â appleá À ÓappleÁ  «ÂappleΔ Á ØÓØ ØÓ Á ÔØ Õ ØÓØ ØÓ μâ ΔÚ ± ª ÁΔ ÂappleÂΔÏ «Í ÏøÁ ÁΔ ºÁ  Á» Í ÁΔ «Ú ÂΔ Â Á «Èapple appleáδ ÀÕ ÁappleÂ È «ÚΔ «Ú ÂΔ «Ú «ÂappleÂΔÏ Á Áπ apple ÁΔ π ø «Ù È Δ appleº ΔÕ ΔÚ ±- «Ú«È ÏÛΔ «ÁzÛÂ È Ò ÓÈ º Δ «øá Δ Á À«Ú apple º ª ÚÒ ÚºË «apple ÀÕ ΔÚ ±- Ø ÁΔ Δ Ø«ø «ÈappleøÂapple ÎÀÒ apple Δ ÀÕ «Δ Ø«ø Á «º Ì«Úº «Ú ÁappleÂΔ Ø ÃÓØ ØÓ Â ΔÚ ± ª Á È Í Ï «È ª È Íª È Ò «º Ø À«Ú Ï Âapple Ú Ò Ó -Úapple ª Á ÂÍ ÁÈ Ø Õ (Í È ΔÚ ± ª Á È Íª ÂØ Ï ÓÈ º øú ÁÈ ÂØ Øapple Ø Â «ÓÙΔÈ ÁΔ Âapple ª øó appleè, «Ô º øâapple- «ÚappleØ˪ Ú Ò Âª ØÚ Íappleø± øú ÁÈ ÂØ Óπ ÂÕ. apple Δ È ««Ë ««Ú Íapple È ÚÒ Â ÈÓ Δ ª Á Ú «Ò È Ò ÈÚ «ËªÂ ÁΔ «Ú «ΔÂΔ ÀÕ «Íπ  Á «Øapple «Ë «ÍÙ»-ÏÒΔ Â ÈappleÏÒΔ ÁΔ È-Ó È Δ Ë apple Ó ºÂÚÍ»appleÈ ÀÕ ««Ë «Á Ë apple AI ÈÚappleΔ, Á «Ã«Ï ±È «Ú ªÂΔ Ú«Ù ÁΔ ÍΔ «appleíøapple À, ««appleíøapple apple Á»È ÂØ Ø Δ «ÒØÓΔ apple º ΩÈ apple- Ï Úapple ÿ Δ «Ú Ò Á ÍÙ» ÏÒΔ Á Ó Ò Ï apple ÀÕ. apple Δ Ïμ «apple ÁΔ ÏÒΔ ÁΔ «ÓºÊ  ««Â ÁÏ Úª Á apple «ÓºÊ Á ÏÁÒ apple»í «Ú «ÈappleË «appleâ appleá ÈÕ Ùπapple» Ùπapple» «Ú ÏÒΔ Á «Ò øìú Δ À-«μ«Â  ÓÈØ-«º «Ú Ø Í «È À È Ò øïø«ëâ Ø Á ÀÕ Íapple ««Â Á ÍÒ«È Ò «ÁΔ ª Ó»Ò Íà apple Úª  Һ Δ Íà apple «Ú«Â øπá Ò Â È ª «Δ ª Ù Òª ÒÀ Ò Δ ª «È ª Ì «Ê Úapple appleè ÁΔ ÒØ Û È Δ, Ì Ú È ø  Á «Â È Δ ØÚ «Ù Á Á ΩappleÚÙ ÒΔ «Ò ÚΔ «ÁΔ Δ «ÒÛΔ ΔÕ (Í È ÚΔ ÚΔ ÁΔ Á Í ÏΔ È ÚÒ Á ÍπÈapple-Óπ appleá Ø Í ÏΔ ÁΔ ÒÍ ÒØ ª È Ò øú Á apple Á ÈÕ «ÚÙ Ù ÂΩapple Â Ø Â «ÙÈ «øÿ ÁΔ ÒØ È «ÁzÙ Δ Ó Δ ÍÃÙÈ Û appleá È Â «Îapple Í «Èapple Á Ø ÀÒ È Úapple fi «ªÁ ÈÕ Í»Èapple-Óπ ÁΔ «ÁzÙ Δ ÂØ Ú «Ø  «ÙÈ «øÿ ÁØ ª Á «Ó Ò Âª «À «È ª Ó Ú Á -«ºË Δ Â «Á Á À, «Ó ª Á È ÌÚ Úª «Ó«Ê «ÚÙÚ È Δ Õ Á», Ó ÂΔ Ò apple ª   Á Ó Ò Ï apple È È «øÿ ÁΔ Ófi «Ú appleë apple Δ «Ú ª apple È ÂÓ øú ÁÈ ÁΔ ª «Â-««Â ΔÓ Úª Á apple»í «Ú Ú ÁΔ Êª, «apple «È» Δ Ïπapple Ú Δ ÁΔ Ó ÒΔ Á apple»í «Ú Ú ÁΔ ÒÂΔ appleá ÈÕ «Â-««Â «ÁzÙ Δ ÂØ È ª Á ÍÃÂΔÓ È «ÈappleÍ È, Í È Δ Õ (ÍßÈ AEI). apple Δ È ÒÍ Á Âapple «Ú øìδapple ÒØ È Á Óπº Ïø«È  «ÈappleØÒ ««ÚË Á ÒØ Ï Ìapple Õ Èª Á «øâè «ÈappleøÂapple ÂΔÙΔÒ Á ÍÃÂΔ ÀÕ Èª È È ÚÒΔ «ËªÂ  «Ú apple ÁÚøÁ ÂÓ «ÁzÙ Δ ÂØ Íapple«Õ È ÚÒ πáóπıâ apple «ÚË Á ÂΩapple Â Ê «Í ΔÂ Õ Í«ÒΔ Íπ Â Í ÏΔ È ÚÒ «Ú ø «ÂÈ Ó ÙÏÁ ÚÒΔ ÁΔ ÚappleÂØ ΔÂΔ Â ØÂ- π  ÁΔ Ï appleâ Â Í πø Á Ø Î apple Δ Ë «appleâ ÙÏÁ ÚÒΔ ÚΔ Èª Á «øâè Á Ó «Ë Ó Ï ΔÕ Èª ÁΔ Ø Δ ø ÒÍΔ ÙÏÁ ÚÒΔ Í»appleÏΔ Â Íº ÓΔ Í Ï Á øìδapple «øâ Â Í «Ø Ó Ófi Δ È Δ Ó ÚΔ Á ÈÕ ««ÙºÁÂ È Ò Ø Δ È ÚÒΔ À Ú apple È ««Ú Ø ÈÚ ÒÍ-Ù Âapple ÁΔ ª øì ÚÈ Ú ÍÀÁ Ø apple Δ ª ÈÕ 0 Ëπ«È Í ÏΔ Δ-«Ïappleª π ª / ÒΔÈ Ωapple Ì appleâ Á Ù Â «ÚÙ Ù apple Í ÏΔ»Ï «È Δ À, «ºÊ ÓΔ Δ Á È Ò È Ò «Â Ó ÈßÂapple ÂΩapple Â Í ÍÃÌ»ÂÚ «Ó appleº «ØÚ Õ «ÎÒÓª Â Ø ÍappleÁ È «Â ÍÛ È ÍÛ È ÁΔ appleπ Δ Úº Δ º Ó appleδ ÀÕ Í ÏΔ ÊΔ apple Á «Èÿ apple Á ÚΔ «º Úº appleè «Δ ÀÕ «Â Á Âapple È Ò «ºÂ ͺ Ø πûδ ÈΩ Ú È ÍΔÛ Δ ÂØ «Ò Ú «Â Ï πâ ÿº ÈÚΔ ÍΔÛ Δ Â Í πø«àõ «Á «appleè ø«í ± apple Ô º «Úº  ÈΔ Á ÏØÒ-Ï Ò Â «Â Âapple «Úº ÿº fiπ ÚΔ ÀÕ «Ì Á Ï Ú»Á Ëπ«È «Â apple»íª «Úº ««Â «ÚË È Ëπ«È Ô ÁΔ ª ÒØÛª  «Ú«Ù ª È Ò øú Á apple Í Δ Úº appleδ Ø Á Ê «Í ΔÂΔ À, Íø ÏΔ Δ Δ ÀÕ Δ Ëπ«È Ôº «Ú «Â Ëπ«È «Ú«Ù ª ÁΔ Í Ù appleδ appleáδ À Â È Ò ÍÛ Δ Ú ÒΔ «Â «ÚË ÀÕ Ó Ò «Úº Δ «Ú٠ ͺ Ø Ëπ«È Ò È ÒØ Úº appleâ ëappleÁΔ Ø Δ Ò ÍÛ ÂÀ appleáδ ÀÕ ««Ú ÁΔ Íë«apple «Ú Δ ÁΔ «Ïappleª  ÚΔ Úº apple Á «Úº Úº appleδ π  apple Δ Ìapple Ó ÁΔ ÀÕ Ï «ÂÈ Á ÍÃÚ Ù È Ò «Â «Ú ÍØÒΔÎØÈ Á ø ÒÍ Ìapple Ó Á ÀÕ. apple ÈΔÙ Ï Áapple È apple, À Û Ø ÁΔ Êª «ÂΔÙΔÒ «appleâ ÀÕ «ÁΔ ÂΔÙΔÒ «ÁΔ ª Ï π-ëπèδ ª «Úº ÓΩ»Á πøáδ ÀÕ A «Á È Ò Í ÏΔ Δ «ÚÙ Â Â ÈΔ Íº Ø «ÚÙ Ù «Ò ëappleÁΔ ÀÕ «Δ «ÊÂΔ «Úº «Èº Δ Δ ÁΔ ª «Ïappleª π ª ««appleδ «ÚËΔ Á Ó Ò apple Δ Ó«fi «øìú È Δ Õ «Â apple È Úª «Úº Áapple ÁΔ Ó ºÂ πº ÁØ «ÚappleØË Ì Â Øapple «ÁºÂ ªÁ À ª Âapple Ëπ«È Â Ú Á ÁΔ ÈΔ ÏºfiÁΔ ÀÕ È «Ò Δ Á ÙÏÁª «Úº, "the idea that everything is text, which denies and special value to literary texts is taken usually for a central trnent of postmodernism,one should probably add immediately, of Course, whether enthusialically on sardonically that the very notion of a 'central trnet is precisely the kind of thing that the post modren idea of tent rejects. In a post modren world nothing is central and everything is a Paradox." 2 Ì appleâ «Úº Δ ÁΔ ÓΔapple ÍappleøÍapple ÓΩ»Á À, Íapple Ì appleâδ Δ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÂØ ««ÚÊ Â «Ú appleáδ ÀÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ Í apple»í Ëπ«È Í ÏΔ Δ È Ò øú Á apple «Â apple appleáδ ÀÕ Âº ÁΔ Δ Úº apple apple Δ πò ÓΔ Á Ú Â Ì appleâδ appleó Á appleδ «È Ó «Ú ÒΔ ª Óμ«Úª È Ò»fiÁ ÀÕ ÁΔ ÂØ Íappleø AIDG ÂØ Ï Á ÁΔ ª Δ ª Ì appleâ Í Úø Áapple «Ú ÒÀ  appleáδ ª ÈÕ «Ú  Íà ÂΔÚ ÁΔ Δ appleª Á ÏØÒ Ï Ò apple«øá ÀÕ π È «øÿ Ò Δ, Ï ª Á apple, øâ «øÿ Ø, ÒÚ, Í ÓΔ Á «È Í ÏΔ Δ ÁΔ Íà ÍÂΔ Ï ÁΔ ª ÈÕ ÈÚ «øÿ Á Ù Ú Í Δ, Ï ÓÂΔ ÁΔ Ó«Δ ª Â Δ apple ÒÚø «øÿ «Úapple, πapple«á Ò «øÿ «øú ÁÈ ÁΔ Íà  ÂΔ appleá ÈÕ appleâ apple «øÿ Áπº Ò ÓÈØ«Ú«È ÂøÁª ÁΔ Íà  ÂΔ Á ÈÚª Í apple ÒÀ ÍÃÚ Ù appleá ÀÕ «ÓàÍÃΔÂÓ, ÁÒΔÍ Ωapple «Ú, πapple«á Ò «øÿ, π È «øÿ «Èº Δ Δ Á Âapple HG HH

46 «Ú «ÚÙ Ù ÔØ Á È Í Á ÈÕ Í ÏΔ Δ Á ÀÈÚ Â Ó apple ÁΔ ª apple È Úª Ú Ø appleø º Ú ÒΔ ª Δ ª Í Ï ø ÁΔ ª «Ú«ÌøÈ ÂøÁª ÎÛÁΔ ª ÈÕ «ÁΩapple «Úº «ºÊ «ÂÓ Íº Ø Ï πâ Δ È appleδ Í Δ μê π ÂÓ Íº Ø ÚΔ Ï»Âapple (ÓØ È Ìø appleδ), appleπáè «ÏºÒΔ ª Á ( πò apple øë»), «ÏΔapple È Δ (ÍÃ Ó Íà Ù), ÁΔ ª Δ ª apple Á Áapple apple Δ ªÕ ΩappleÂ-ÓappleÁ Á øïøëª Â Δ Ωapple  «ÓàÍÃΔÂÓ Á È Ò È Ò ÁÒΔÍ Ωapple «Ú Á Í Í «ÁzÙ Δ Ø apple Δ Á«apple ΔÂ Õ «øáappleì «Úº È ÈΔ Í Ù appleδ ÍÃ Ó Íà ٠ÁΔ ª Δ ª apple Δ Í ÏΔ Δ «Úº ÍÃÚ Ù appleáδ ÀÕ ΩappleÂ-ÓappleÁ  øïøëª Â ÎØ apple«á ª «ÚÚapple«Â «appleù«â ª  «ÚÚapple«Â ÊΔÓ ÁΔ Íà  ÂΔ appleè Ú Ò Ò ª Ò «Úª «Úº ÚΔÈ ÚappleÓ, «ÈappleÓÒ Ú Ò, ÍappleÚ øë» Â «øáapple ÈÕ ÍÃ Ó ÍÃ Ù È Í ÏΔ Δ «Úº «ÍëÚappleÂΔ πºò Í Ù ΔÂΔÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ª ÁØ ÍÃÓπº ÍëÚappleÂΔ ª Á«Ò ÂÈ Â ÓÈ º Δ øïøëª «Úº apple Δ «apple Ú Í Ù appleè È Ò øïø«ëâ ÈÕ Á«Ò ÂÈ Íà   appleáδ ª Δ ª ÚappleÈ ÂΔ ª  Á«Òª «Úº apple, Á«Òª ÁΔ Δ Ì ÚÈ Â ÚappleȪ «Úº ÂΔ μ ÂΔ «ÌÓ È ÁΔ Íà πââδ appleáδ ª ÈÕ Á«Ò ÂÈ ÁΔ Íà πââδ appleè Ú ÒΔ ª Δ ª «Úº «Í «Á À, È apple Á Ú Δ, apple Í ( apple»í «ÒÚΔ), º Á Ï» ± Ø Δ ( πappleóδâ «Û ÒÚΔ), ºË - Ë»apple (Ò Ò «øÿ), À Ò, Û Δ «Í ÁΔ Δ,»appleÚ apple (Ì Úø apple»òíπappleδ), ÒØ º (Óº Ó È), ϻ ÁÓ, Ϻ «Ó apple, ßÈΔ Ê ( Âapple ΔÂ), Òº ÓΔ (ÍÃ Ó Íà Ù), ΔappleΔ, ıóª Á apple «Â (Á apple ÒΔ) «Í Ò ( ÀÒ Ï) «Á ÈÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ «Èª «ÚÙ Â Í appleª  Á«appleÂ Ø apple Δ À, Ȫ «Ú ªfiΔ ÂøÁ ÂΔ Âapple «ÚappleØË Â «Ò ÀÕ «øáappleì «Úº Δ ÁΔ «Ó π Â Í «Á ÀÕ ÂΔ Â «apple «Á Ó»Ò Ë apple ÀÕ Ó ÒΔ Δ Á Øapple Δ apple  ÿº  ÿ È Úª Á Âapple«ÚappleØ˪ Á «ÂappleÈ Â ÚË apple ÀÕ «Δ ÂappleÓπ Δ Â ÁΔ Í Ù appleδ ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Δ Ï»Âapple ÀÕ «Δ «Ú Ù ÂΔ Á ÚΔ, «ÙÈ, ÙøÌ» Á «appleùâ Á È Ò È Ò Í Ï ø ÁΔ ª «Ú«ÌøÈ Íappleª  «ÚappleØË Ì ÁΔ Í Ù appleδ ÀÕ «Â «Ïappleª «apple «Ò ÁΔ Íà  ÂΔ Ò Δ ÍÒ Î appleó Ï ÁΔ ÀÕ Δ Á ÍÃÚ «Á, ÓºË,  Á ÍappleøÍapple Δ ÍÀ appleè ÂØÛÁ ««ÁÙ «Úº È Ø π «Û Á apple»í «Úº Íà   πøá ÀÕ «øáappleì «Úº ÓØ È Ìø appleδ ÁΔ Ï»Âapple «Îapple «º ø Δ «Ó Ò ÀÕ «Â «ÏappleÂªÂ Ò Δ ÎÒÀÙÏÀ  ̻ ÂØ ÚappleÂÓ È «Úº Ú Í Δ «Δ ª π ª ÚappleÂΔ ª ªÁΔ ª ÈÕ «appleí Ò ÁΔ Δ πøó Á Óπº Í Âapple ΔÛ» ÚappleÂÓ È ÂØ Ô Áª Â Ô Áª ÂØ ÓπÛ ÚappleÂÓ È «Ú apple ÙΔÒ πøá «Ú ««ÀÕ ÓÈØ«Ú«È Â ÈΔ ª «Ú πíè Ï ØÙΔ, Ô Áª, «øè, ÍÃÂΔ, Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÁΔ «Ó π  Á apple»í ÌappleÁ ÈÕ «È ª π ª ÍÃ Ó ÍÃ Ù È Í Δ ª Δ ª «Ú Ì ÂØ ÚºË Úapple«Â, apple È Û ΔappleÈ, ÙØÒ apple ÏÀ -B, ÿapple Â Ó apple «ºË» ÁΔ Δ ÀÒØ Ω («º Δ ÁΔ π Â), Í Ò ««apple (Ï Ø Δ, πíè, Ô Áª) «È ª π ª ΩÊΔ ÍΔÛ Δ Á Δ apple ÚΔ Úapple apple ÈÕ «appleδ ÁΔ π  ÈÚ Δ appleª È ÚΔ ÏÛΔ ÓappleºÊ È Ò Úapple«Â Ø (Ì Úø apple»òíπappleδ), «ÁºÒΔ Á «ø apple ( Ó apple «ºË»), «ºÂΔ ª ÿπøó apple Δ ª È ( ÚΔapple «øÿ apple ) «Á Δ «appleδ ÁΔ π Â È Ò «Ò Δ ª Ò Δ ª ÈÕ Á apple ÒΔ È π ª Á ͺ Ø Δ ÎΔ Â appleï Δ ÈÕ πºò  Ëπ«È Í ÏΔ Δ «Ú Ò Ì apple»û Ø πº Δ π  ÀÕ Ï πâ Íà «ÒÂ Δ apple «π Â Í Á Ø, ø ª apple Δ Øapple øì ÚÈ Úª Í ÁΔ»fi  º «ÁøÁ ÈÕ «appleí Ò ÁΔ Í Δ ÁΔ øë, øπó Δ Ωapple ÁΔ Î Ò± ΩappleÂ, ÓΩ ÒΔ Ï Ï ÁΔ, ÍÃ Ó Íà ٠ÁΔ Óπ ÂΔ, Ú ÂªÏapple È «Δ, ÙØÒ apple ÏÀ «Á Δ ª πºò Â Ú ÒΔ ÈÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÁΔ ÒΔ π Â Ó È««ÂappleÍ, ÓÀ -Ó»Ò Â Â ÂappleΔÚΔ ÎØ Δ appleè ÁΔ π  ÀÕ. ËÈÚø Ωapple È apple, «ÁΩapple ÁΔ Δ Ó Ê È Á «ÏÒ Ò «ÈÚ Ò «ÚÚ È Ò È Íà «Â ÀÕ «Á Ú ÍappleÈ ÊÒ Ï appleδ ÔÊ appleê «Ú Ò «Á Ù ( Ê È) È ÒØ «appleâapple Á Ó È««ÂappleÍ ÚË apple Ï Á ÀÕ C Ú ÍappleÈ Ê È Ó È««ÂappleÍ Ø Á øïøë «ÚÙ È Ò πûá ÀÕ ÓÈØ«Ú«È appleø  Ȫ appleø ª appleè Í Δ ª «Ú«ÂΔ ª Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ «Úº Íà   πøáδ ª ÈÕ «Èª «Ú«ÂΔ ª ÁΔ Íà  ÂΔ Ï appleδ ÎØ Δ appleè ÁΔ π Â È Ò ÍÃÌ ÚΔ apple»í «Â apple È Δ appleáδõ ÂappleΔÚΔ ÎØ Δ appleè ÁΔ ª π ª Ó È«πøfiÒ ÁΔ ÍÃÌ ÚΔ Í Ù appleδ appleè «Úº ÓappleºÊ ÈÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÁΔ ÒΔ ÍÃÌ ÚÙ ÒΔ π  «ÓºÊª Á «Ú Ê ÍÈ ÁΔ π  ÀÕ «π Â Ì appleâδ ÊΔ apple «Úº ÍÃÌπ «Ó apple πº Δ π  ÀÕ Í ÏΔ «Â  «Úº «π  Á apple È Ò ÍÃÚ Ù appleáδ ÀÕ Ì appleâδ ÊΔ apple «Úº «appleδù appleè «ÁΔ ÚappleÂØ appleá ÀÕ Í ÏΔ ÒÍ Á Âapple «Úº «π  apple apple Á Áapple Ï«Ò ÓÈÓØ È Ï Ú ÀÕ Íπapple «ÏøÁ» ª ÒÀ apple Δ ª ÁΔ ª Δ ª  øπáappleδ  ÈappleÏÒΔ «Úº «ÓºÊª Á «Ú Ê ÍÈ Â apple ëappleÁΔ ª ÈÕ Í ÏΔ Δ ÁΔ «ÚËΔ «Úº À Δ Δ ÁΔ Íà  ÂΔ ÚΔ fi Δ appleª È ΔÂΔ Íappleø± «Δ ª Ó Ï»Ò È Δ Ø Δ ª πò Ω È Â Á Ú Ì appleáú ÁΔ Δ ª «ÁΔ ª Á appleè ÈÕ Í ÏΔ È «Úº πapple Δ «øÿ Δ Úª Í ÏΔ Á Ø Δ Δ apple À Δ Δ ÁΔ Íà  ÂΔ Âª È Δ appleá Íapple fi Δ appleª È Í Δ ª Δ ª «Úº «π  Á ÍÃÔØ ΔÂ Õ «øïøëδ. π«âøáapple «øÿ ȱapple Á Ó À, Í ÏΔ «Ú fi Δ appleª È Íº Ó ÁΔ Δ ª À Δ Δ ÁΔ «ÚËΔ ÚΔ Í ««ÈappleØÒ ÀÏ apple Δ ª ÁΔ apple È ÚΔ ΔÂΔ Íapple ««ÚËΔ ª ÚΔ Í ÏΔ «Ú ÚΔ apple È Ø Δ ª «««Èª ÁΔ Û Í ÁΔ Ó È«Â «Úº È Δ Δ ««º ÏΔ ÍappleøÍapple È Ï «ΔÕ D «Ó Îapple «Á ÍÃÚ Ù È Ò Ó apple»appleâ Úª «Ì ÚΔ ««apple Úª ø Ò«Í πøá ÀÕ «È Ò øïø«ëâ Íπapple ÂÈ Ì appleâδ «Ì apple «Ú «ÚÙ ÒÂ Δ Íappleø± Ó Á «Ú È Ò ««ÚÙ «ÚÚapple«Â  «apple»í «Â apple apple «Õ Îapple «È Í «ÁzÙ Δ Ø ÂØ «ÁΔ ÓπÛ Íà  ÂΔ ΔÂΔÕ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ««È ø Ø Íà apple Δ ÀÕ Ó øáappleì ÂØ º Ø Δ «Δ Ø Á Íà «Â Á Ó øáappleì ÂØ ÂØÛ appleº Á Ú Õ «Íà «Èapple øá ÒÀ Ø À «apple ÀÍappleØ È Ò πû Δ μâó «Ì«Ú ÂΔ Õ Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ ÎÒ Ø À «apple ÀÍappleØ Â«Â Í apple»í «Úº «Èapple øá «Ó Íà ÍÂΔ ª ÁΔ Ò «Ï ΔÕ Ú Ò A. Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ Í Â «Ë ÀÈ, ÂÈ Íà ÙÈ, «Ë Õ Í È AB 2.Niall Lucy: Post Modern Literary Theary- An Sntwduction 1997, Blackwell Publishers. (Preface-IX) C. Ëπ«È Í ÏΔ Δ «Ïappleª ٠ÂappleΔ «Ë ÀÈ, apple Δ ÍÏ«ÒÙapple, AIID Í È -FG D. «Ú appleë apple «Â «Ì apple,. π«âøáapple «øÿ ÂÈ Íà ÙÈÕ 0 HI

47 ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Ê -  : È appleδ Óμ«Úª «ÚøÁapple Ωapple Ï Ò Ω«appleÁ Á Í«appleÚappleÂÈ, Ì» Ø«Ò ÂÏÁΔÒΔ Í»apple Íà ËȪ Δ ÏÁÒ «ÁøÁΔ ÀÕ ««ºÂ Á «ÏÁÒ Ó È«ÂÏÁΔÒΔ Ó appleá ÀÕ «Á Ï»Â Δ Øapple ÓπÒ ª «Ú ÍÈÍ «apple «Â Á Á ªÕ ÍÃÚ Δ «Â Í Ω«appleÁ ÁΔ Â ÚΔapple ÒΔ Á ÀÕ «Â ÚΔapple «Â ÁΔ apple «ÚË Â Ì apple» apple«øáδ À Íapple Δ «appleø ÒΔ ÁΔ Ì ÂØ Ó ºÂÚÍ»appleÈ Â Ø Δ Ó Á È ±Ò «ÚË ÀÕ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ Δ, Δ Âapple «Úº Í Δ «ÈÚ ÒΔ Â Úº appleδ È apple ÒÀ ÌappleΔ ÀÕ «Ú Ò Â È ÍÃÚ Δ ÓÈ º Δ ΔÚÈ Á Í«ª Í ÔÊ appleê «Úº appleø ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ, ÍÃÚ Δ Δ È Èª Á Ù» Ó «øè ª ÁΔ Í Ù appleδ Ó «apple«ê, apple ÈΔ«Â Â μ«ì apple Ò Âª Á ÏÁÒ Á øáappleì «Úº Δ ΔÂΔ ÀÕ È appleδú ÁΔ Ò «Úª È ÚΔ ««Ú Ó ºÂÚÍ»appleÈ ÔØ Á È Í «Õ ÓappleÁ ÍÃË È Ó «Úº Í Δ ÚÀ- Ø Á  ں Ø-Úº appleδ ª Íà «ÊÂΔ ª «Úº ÍÀÁ Ø ÁÚøÁ  øÿappleùó Δ «ÊÂΔ ÁΔ Í Ù appleδ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Ò «Úª ÁΔ ª Δ ª «Úº Ø Δ ÀÕ. ÍÃ Ó ÍÃ Ù È apple, ÍÃÚ Δ Í ÏΔ «Â «Úº ÍÃÚ Í ÏΔ È appleδ Á apple Í ÏΔ È appleδ Á Ó È«øÂ Í ÏÛΔ Δ «ÙºÁÂ È Ò «Ì«Ú  ثÀÕ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ Δ apple È ÍÃÚ Δ «ÂappleΔ ÁΔ «øá Δ ÁΔ Ø «Ì È Ï Ï Δ Ó Δ Á Úº Úº ÍÃÂΔ ª apple Δ ÏÛ Δ «ºÂapple Í Ù Δ ÈÕ A ÍÃÚ Δ È appleδ Ò «Úª ÁΔ ª Δ «Úº Í Ù Óπ º Óμ«Úª Ï apple «apple appleδ ª Ì ÂØ Í«Òª ÍÃÚ «Ú «Ú apple«á ª È appleδ ÍÃÓπº Óμ«Ì Ù Δ ø apple ÁΔ ÁΔ ÀÕ «Óμ«ÈÚÈΔ Ωapple øë» È Í Δ Δ «Ò IAA «Ú ÏÛΔ»Ï»appleÂΔ È Ò Í Ù Δ ÀÕ «Δ «Ú Í Ï ÂØ Δ ËøÈÚø Ωapple (ËøÂΔ)  Á ÍØ ӻ Á «appleùâ «Ú «È Ì Ù Δ ø apple appleè Â Í Ù Δ ÀÕ «Íà apple ÍappleÚ øë» ÁΔ Δ Ï ÿapple «Ú ÍÃÚ «Ú Í Ù ÁΔ ª «Ì apple «Ú apple Â È ÒΔ «Ú apple ÁΔ Óμ«ÁΔ Í Ù appleδ Ø Δ ÀÕ Δ «Ú «º ÍÛ È Δ ÛΔ È Ò fi ÓappleΔ Δ Ó Â ª ÚºÒØ Δ apple «appleò «Ì apple «Ú apple  ÍÓ Èª Á º Ì appleáδ À Ø ÍÃÚ Δ ª ÁΔ «º ºÒ «Ì apple Ø Δ Ø «ÈÏÛÁΔ ÀÕ «Δ ΩÂΔ Øapple «Ì apple Á Ó ÈÚΔ «ÿ «appleºâapple «Â Δ ª Ø̪ È Ò «Ï È appleáδ «º  ÒÈ ÚΔ Í«appleÍ appleè Ú ÒΔ øπáapple Δ ÀÕ «È  «È È ÓΔ ÛΔ ª Á ÿøapple ÈÎappleÂΔ Â «ÚøÈÚ ÏØÒ «È ÒΔ ø Á «apple «Í Ù appleá ÈÕ Ø Δ È ΔÁ À «fi Ê Úª  «ÒØ Δ È Õ ºÂ, Ï apple apple, ΩÓÒº ÍΔÍÒ «ÒØÈ ÏØÒΔ apple Δ ΔÕ Â Δ ÒØ apple ÓÀ«apple «ºÁª appleú ÒÀ Á Ø... B «È ª Óμ«Úª ÂØ «Ò Ú «Ú øïøëδ Óμ«Úª Á «apple ÚΔ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Ò «Úª ÁΔ ª Δ ª «Úº «ÓÒÁ ÀÕ Í Ï Á «Ì apple Ω«appleÁ «Úº øóδ-íòδ È appleδ ÁØ ÍÃÚ Δ øóíò ÍπappleÙ È Ò «Ú Δ ªÁΔ À ª «Ì apple Úº appleâ Úª appleè Δ Óμ«Úª ÁappleÍ Ù ÁΔ ª ÈÕ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ «Ì apple Áappleª ΔÓª Á ÍºÒ È º ÁΔ Ø Δ Í «Úapple ÂØ È πº Á øâ Í ÌØ ÁΔ È apple ÁΔ ÀÕ Óª «Í ÁΔ Óapple Δ È Ò «Â ««Ú ª Á øâ Í È appleδ appleδ Óapple ÌØ ÍÀ Á ÀÕ «Ú ÁΔ ØÛ Á Δ apple»í Ø Á È, «Ú Óapple ͺ Ø ØÛ πºí ͺ Ø, π ª, ͺ Ø appleπ Δ ª ͺ Ø «Ì apple Ú apple Ú Íº Ø, Óapple ͺ Ø ØÛ Á ÍÃÓπ º appleè Í Ï «Ú Ú Á Í ÏΔ ª Á «ÚÁ Ùª «Ú apple«øá Í ÏΔ ª ÚË apple Âapple Δ Á À  Á» ÍÃÓπº appleè «ÚÁ Ùª «Ú apple«øá Í ÏΔ ª Á ÎΔ Óª ÍÀ Ó «Ú «Ú  apple«â «Ú «Ú Á appleδ ÀÕ ÍÀ Ó Ó appleø «ÍÃÚ Δ ÒÁΔ Óapple «Ú Í Ï ø - appleδ ª ÛΔ ª È Ò «Ú apple Á ÈÕ Í ÏΔ Ó Í «ÏȪ -ÍÃÚ È ÁΔ ÍÃÚ Δ«Â ª ÍÃÚ Á Ò Ò «Ú Í Δ ª ËΔ ª Ïπº «apple ª Á ÒÛ Ò «ÁøÁ ÈÕ «Ï apple ÚΔÈ ÚappleÓ È Í Δ ª Δ Δ ª «Ú «Ú ÂÓ ÙÀÒΔ «Ú Øapple ÚΔ ΔÂΔ ÀÕ πø ÿûδ Δ Δ «Ú ËøÂΔ (ËÈÚø Ωapple ) Á ÏØÒ È, Δ À... Â Ó appleδ ÚÀÎ Óapple Δ À ª «ø Δ Øapple ÛΔ ÒÀ...Õ Ê ÒØ ÛΔ ª Ì ª Ϻ appleδ ª ÁΔ Âapple ª π Á À ÚÒÀÂ È Ó Â Õ ÒÀ Á ºÂ «ÏºÒ Á «Ú Ø Â ÀÕ Ø Δ Ø Δ ÛΔ È ÒÕ πº πø apple Ø Â ÀÕ Â Ó appleδ ÂØ ÏπÊΔ ÀÈΔ Ó ÛΔ È Δ Õ Î apple «appleø Í Â ØÕ C Óπø Â Ï appleò Á Ù Á ºÍ Òº ØÚ Î apple È, Ò Û, Ó È«ÂΩapple  «ÏÓ apple Ó π ÚΔ Ó Í Í ÍØapple  À Í Òº Á Ò Ò «Ú ÍÛ Δ-«Ò Δ ÛΔ Á «Â apple Ø ªÁ ÈÕ ÓÀ Àapple È ª «È ª «ø Δ ª Ú «Ò ª ÂØ ÊØÛ Δ «Δ ÎØappleÈ ø appleδ ÁΔ Í» Òº Δ ØÚ Î apple Ú «ø ÒÀ Á ϪÁapple «Ú «Ò Õ fi È Δ Ú Á Óπø ÁΔ «apple Ò Δ Δ À? D ØÛ «Ú ÁΔ «º Øapple «ÊÂΔ ÚΔÈ ÚappleÓ ÁΔ Δ apple»ó-ó «Ú «ÓÒÁΔ ÀÕ «Δ ÁΔ ÍÃÓπº Í Âapple apple ÈΔ Á «Ú «ø ÒÀ «Ú øó ÍÒ ÓÒΔ È Ò Ø ªÁ À Íapple ÁØȪ Á «Ú apple Í «Ú «ÏÒ Ò Ó Ò È Δ ªÁ Õ ÓÈ ØÒ Ì fi À, Íapple apple ÈΔ πù È Δ appleº Á Õ «º «ÁÈ Á ÓÈ, apple ÈΔ ÂØ Íπ º Á À «Â± ø ÓÀ «Í apple È Δ appleáδ ª apple ÈΔ Á Ú Ï À, ÓÈ Â±ø Δ ÁÀ «ÓÀ  apple «Í apple Á π Ï «Í apple È Δ «ÁøÁΔ apple ÁØ Âº Ø Δ À «ø apple Á ÀÕ ÓÀ «Í apple ÁΔ À «ø apple ʺ Δ ª ÓÈ...Õ ÓÀ Ó È«ÂΩapple  «ºÒΔ ªÕ «ÚÒÀÂΔ ΔÚÈ Ó appleδ apple» Á Ò È Δ Ìapple «Õ ÓÀ Òº ÁÀ Δ ÁØ Òº Òº Ò apple ª Ø Ó «Í ª ÁΔ ÒÂΔ ª appleè «º Ø ª... È Â apple È Ò «È Î Ø «apple À È Ó apple È ÒÕ E «Íà apple ÁΔ Óμ«Ó«apple» «Ú «ÓÒÁΔ À «Í «Â È ÂØ Δ apple Δ ª ÁΔ Δ ÀÕ «Á Óª Ï Í È Á «Ú «ø ÒÀ Ú Á Ïπº apple«óâ Ú È Ò apple «ÁºÂ Ø «appleδapple Â Ó È«ÂΩapple  apple Δ ª Á Á È Δ Õ apple Δ Ó È«ÂΩapple Â Í º Ø ªÁΔ À Á ÿappleú Ò ÍÂ Ò «Ú À «Ó appleú «ÁøÁ À apple Δ ª ÿapple È Δ πøáδ È Δ Ú Í Í «Â È πøáδ ÀÕ «Âapple ª ÁΔ «øá Δ Ùπapple» Ø ÂØ Í«Òª Δ ÂÓ Ø ªÁΔ ÀÕ «Ú «Ú ÒΔ ØÛ appleè Δ Øapple Óμ«Úª ÍÀÁ πøáδ ª È, «Ú «Ú Ï appleδ øïøë, ÂÒ «ÁÕ ÁØ «º Óapple ÿ πº ÓappleÁ Á «Ú ø - IA IB

48 appleδ Í ÏΔ ÛΔ È Ò Ø ªÁ À ª πºò Ó «ÍÃÏøË «Ú Á Ú ÁΔ appleπ Δ ª ËΔÈ Ï appleδ øïøëª Á Ø Á «Ú Ò ÓΔ À, Ø «ÈÓÈ«Ò Â Ò ΔȪ ÂØ ÍºÙ Ø ªÁ À, Ï Ï Á Íapple«Ó Â, ÛΔ ÏΔ.. Í À ΔÕ ºÌapple» «ÈºÂ Íπ Á, Δ Ò Â apple Ìapple ΔÕ F ÍÃÚ Δ Í ÏΔ Δ «Ú Ó «Í Û Úª ÚΔ ÈÚ apple»í «Ú Ó «À Ø «Ì appleâδ Úapple «ÚÚ Ê ÂØ Ò apple«ê  appleè ÁºÏ Ò ÒØ ª ÁΔ ª Íà «ÊÂΔ ª «Ï È appleá ÀÕ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Ò «Úª È Ó «Í Û Ú «ø È Ò ø «ÒÍΔ «ÏøÏ «Ú «Ò ÀÕ «Δ Ó «ÂΩapple Â Í ÛΔ È appleδ ÁΔ ºÒ ÂØapple «Ú Ø «È Ò ÁΔ ª øì ÚÈ Úª ÚΔ ÂÒ ÁΔ ÀÕ Í»appleÏΔ Á Ùª «Ú ͺ Ó Á Óπ ÏÒ È appleδ ÁΔ «ÊÂΔ «Á Ó Ï»Â Â πâøâapple È Δ, ÍÃÚ Δ Í ÏΔ ÓappleÁ È È appleδ ÿappleø Ï apple øó appleè ÁΔ Âapple Δ Âª «ÁºÂΔ À Íapple Í ΩappleÂ Ú Ò ÿapple Á øó appleú «Ú Ò ÚΔ ºÂ Ó ÈÁ ÀÕ ÓappleÁ Í Δ ÍÂÈΔ ÁΔ Ó apple- Δ ÚΔ appleá ÈÕ «Ø Á È ª ØÒ «Ó È Δ «È ª ÁΔ ÍÂÈΔ ÚΔ º - º ÿ ÎÀ appleδ ª «Ú È ª Á Ïapple Ïapple øó appleáδ ª È, ÿapple ÍappleÂ È ª Ò Δ Í Ï Úª Ú appleèδ Ω Δ ºÒ È Δ Õ «Íà apple øó/ ÏØfi «Ú ÁÏΔ ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Á Ó È««ºÂapple È appleδ Ò «Úª ÁΔ ª Δ ª «Ú ͺ٠«ÓÒÁ ÀÕ ÏÒÏΔapple Ωapple øÿ Û È Í Δ Δ º «Ú Óπº Í Âapple øâøù ÁΔ «ÊÂΔ «Íà apple «ÁzÙ Δ Ø apple ΔÂΔ ÀÕ øâøù ÍÂΔ Ó «ÁøÁΔ À, Ϻ Δ Í ÒÁΔ, ÿapple Á øó ËøÁ appleáδ  ÍÂΔ Á ËΩÒ ËºÎ ÚΔ appleáδ ÀÕ ÛΔ Ò ÁΔ Ø Δ Âª ÓÀ øó  Һ Δ, ÛΔ Ï ÏΔ «apple Á ØÒ º Í øó  ÒΔ, Ú «Í ÛΔ Ï ÏΔ «apple «Á πº  ÿapple apple Ø Δ Á øó, ÿapple ÁΔ Î Δ, ÁÓΔ È Ò ÒΔ- ÒØ, «Ì Ó appleδ apple appleø ÁΔ appleπ ΔÈ Ï «Õ G «Íà apple ÏÒÏΔapple Ωapple øÿ Û ÁΔ Δ Ò ÁappleÚ ÁΔ Í Âapple πapple Ø ÁΔ «ÊÂΔ ÚΔ øâøù Ú ÒΔ Δ À Ø «º Í ÍÂΔ ÂØ ËΩÒ-˺Π«øáδ À  º - πapple Á Â È -«Ó ÚΔ appleáδ ÀÕ ÁØ øó ÂØ ÿapple ÁΔ Âª º - πapple ÁΔ ª «fiû ª fiºòáδ ÍÀapple-ÍÀapple  ÍÀ ÁΔ ª Øappleª È «øó ÁΔ ª È Í Í π appleè ÁΔ π π Á øè ͺ ÈÕ H È appleδ Á ÙØÙ ÿapple ÂØ «Ò Ú øó μâ ÚΔ πøá ÀÕ ÎÀ appleδ ª  Π± appleδ ª «Ú È ÒΔ «Ú apple, πíappleú Δ appleª Áπ apple appleδapple ÙØÙ πøá ÀÕ È appleδ ÁΔ Ó Ù øó ÁΔ ÓappleºÊ ª Ò Δ ÁΔ Êª ÁΔ appleδapple Ï Âapple ÚºÒ ÚË apple «Ë È «ÁºÂ ªÁ ÀÕ πíappleú Δ appleª Áπ apple πøá È appleδ ÙØÙ ÁΔ Í Ù appleδ ÚΔÈ ÚappleÓ ÁΔ Δ ÏÈÚ «Ú «È«μ ÀÕ «Ó Ò Ú Ø ÏÈÚ Δ È «Í ÙÏÁª «Ú «Íà apple «Ï È appleáδ À, ÓÀ øó ÁΔ ÂÒ Ù «Ú «ºÊ «ºÊ È Δ Δ ªÕ Á Âapple, Øapple, πíapple Øapple ÎÀ appleδ ª  Áπ Ȫ, Íapple «ºÊ ÚΔ øó appleè ªÁΔ Δ Ê Ó apple øó ÁΔ Ø Δ Áapple È Δ ΔÕ Áapple Δ Âª Ó apple ΩappleÂ Ø ÁΔÕ Ó apple appleø apple»í ÁΔ Â Ó apple appleδapple ÁΔÕ ÍÂ È Δ «øèδ ª ÈΩ appleδ ª ÓÀ «apple º Δ ª È «ÓÀ Í Ó Ò È ÓfiΩÂ È Δ apple Δ ΔÕ ÓÀ Í Í Ú È ΔÕ Ù «Á Ó apple ΩappleÂ Ø Ó apple Ò Δ Ì ÂØ Úº apple Í ΔÕ I «È ª Óμ«Úª È Ò»fi Á Ï Ú»Á ÍÃÚ Δ Íø ÏΔ È appleδ Í Ï Á Ó «Ω«appleÁ «Ú Ú Í Íapple ÂØ øèδ Âapple ÁΔ ÀÕ ÎÀ appleδ ª «Ú ıâ ÓπÙº  appleáδ ª, ÎΩappleÓÀȪ ÁΔ Ú Δ È apple  «Âº Ù Âapple ÚΔ appleáδ ª È ÿapple Ó ÂΔ ÂÈ Ú Ò ÍÂΔ ÁΔ ª ÿ»appleª ÚΔ «øáδ ª È, Ï쫪 ÁΔ Á Ì Ò ÚΔ appleáδ ª È Â Í Δ πâøâappleâ Ò Δ øÿappleù ÚΔ «Ú ÁΔ ª È Íapple «Á Ï Ú»Á «π«è apple Ì«Úº Á πíè ÁΔ ª ÈÕ Ì appleâ «ÏøÁ- Ó Á Óπ ÏÒÂÈ Íº Ó Á πºò Ó «Ú «ÓÒΔ πâøâappleâ ÍappleÚ Δ ΩappleÂ Ò Δ Í«Òª ÓπÒÚ È È ÌÚ ΔÕ «Ò Δ ÀÒ ÙÍπappleΔ ÁΔ Δ Ï ÈΔ ÁΔ Óπº Í Âapple ÚÂÈ ÓπÛÈ ÁΔ «ÓappleÂΔ ÂØ Âz«øÁΔ À Â Ø ÁΔ À, μ Δ º Δ ÁΔ ª πapple ÏΔ ª, Èß «apple  ºÊ «Ú ÏÀ, Ω «Í «Ú «Ï apple...õ «Ø È Ï ÈΔ Á «Ó ß Δ apple «ÁºÂ Õ appleøù apple»í «Ú ««Á À «ÍÃÚ Δ Í ÏΔ È appleδ Ò «Úª Á Ê «Â È ÍÃÚ ÁΔ ª ÈÚΔ ª Ó ÈÚΔ ÓΔ apple ª  Âapple «Ì apple øïøëª ÂØ Í Δ ª ÈÚΔ ª Óμ«Úª ÚΔ ı apple È appleδ øïøëδ Ó «Ò ª Í Ù appleè ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ ÀÕ «Í Ù appleδ Δ Á ÈÚ appleø appleª Íà ø appleè «Ú «ÚÒº Ì»«Ó Á appleáδ ÀÕ «È ª Ì Δ ª Á appleø apple ΩappleÂ Í Δ «ÊÂΔ ÂØ ± appleú π  appleè À  Á» Ωapple ÓappleÁ Á Í Δ øïøëª Úª øâπòâ appleè À, «Ê ÁØÚª ÁΔ Ó È«Â «º Á» Ï»Ò Õ Ú Ò Â «ºÍ Δ ª A. Ë ÒΔÚ Ò, ÍÃ Ó Íà ٠(.) ÍÃÚ Δ Í ÏΔ «Â ÓπºÒ  ÓπÒª È, ÓÁ È ÍÏÒΔ ÙÈ, Í ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ, Í«Ò, AIII, Í È -DG B. Á Ú, πappleï Ù «øÿ (.)  ÁappleÁΔ, Óapple Δ ( øí.) πíè  øâ Í ( ÓappleΔ Δ Í ÏΔ Δ), «ÚÙÚ Ì appleâδ Íà ÙÈ, ÏappleÈ Ò, Í È -DG C. ÚappleÓ, ÚΔÈ, Îappleø Δ ª ÁΔ, apple Δ ÍÏ«ÒÙapple, «ÁºÒΔ, Í È -HE D. À Ê, Ó apple  «ºÒ, øúòíãδâ «øÿ, Á»apple «Á Á  apple, Í Ï» Íà ÙÈ (Íà ΔÚ «ÒÓ.) Í«Ò, Í È GG E. ÚappleÓ, ÚΔÈ, ÓπºÒ ÁΔ ÂΔÚΔ, ÈÚÔ ÍÏ«ÒÙapple, ÈÚΔ «ÁºÒΔ, AIID, Í È AEG F. ÙÓÙ apple, Ø«øÁapple, Ïapple ÈΔ ª «Ú Í ÏΔ ΔÚÈ Â «Â, appleúδ «Â Íà ÙÈ, «Óàapple, AIIB, Í È HI G. Ï«ø Ωapple ( øí.) «ÒÓÈ Á Ò, ÓÈÍÃΔ Íà ÙÈ «ÁºÒΔ, Í È -CG H. øÿ Û, ÏÒÏΔapple Ωapple, Ì, ÓÈÍÃÂΔ Íà ÙÈ «ÁºÒΔ, Í È -EA I. ÚappleÓ, ÚΔÈ, ÓπºÒ ÁΔ ÂΔÚΔ, ÈÚÔ ÍÏ«ÒÙapple, ÈÚΔ «ÁºÒΔ, AIID, Í È AFA-AFB Ë ÒΔÚ Ò, ÏÒÁ Ú «øÿ, Ëπ«È Í ÏΔ Δ, «ÁzÙ ΔÓ»Ò Í«appleÍ, ÂÈ Íà ÙÈ, «ÓÂΔ Δ, Í È -AAF 0 IC ID

49 Íπ  ÍÛ ØÒ πí«è ª Á Ó È (È ÚÒ) π «Ó Áapple Ø πí«è Á Ó ( Íà ÙÈ appleÿïδapple apple È Íà ÙÈ, ø Δ Û, Óπ ºÒ ÍßÈ È ÚÒ ÈÚ Ø apple  apple«ï ª Ú Ò È ÚÒª ÁΔ ÒÛΔ «Ú Á À Ø ÓÈ º Δ Â ÌappleΔ «øá Δ Í Ù apple «À Â È ÚÒ «Ú È Δ ÍÃÌ Ú Íú ÂØapple Â Í «ÀÕ π «Ó Áapple Ø È È «Ò ÚΔ È Â È ÚΔ È «Ò Δ ÁΔ È ÚÒΔ Δ «Úº È ÚÒΔ «Ïappleª «Ú È Δ øú Á ÏÁØÏÁΔ «ÂºÊ ÒÀ «ÈÚ Ò «Ê «ÚÚ «apple Á ÈÕ ÁΔ È Δ Ê appleδ Ê apple»í ÁΔ Í Ù appleδ «Ú ÒÏÒ Ó ÁΔ ÀÕ «Øapple ÈÚª Ú «apple Á  appleï À È ÚÒΔ appleè «Ú πí«è ª ÁΔ Ø Á «Ú πí«è ª Á Ó È ÚÒ «Ú È ÚÒΔ «ÏappleÂªÂ Â È ÚÒΔ «Ú Ê «appleâ «Ú πí«è ÁΔ Ï πâ  À πí«è ª Á øë Û «Û ÓÈ º «øá Δ ÁΔ ª ÁπÙÚ appleδ ª «Í apple apple ÒÀ Á À ª È ÚÒ apple ÁØ ÁΔ «Ê «Â È ÚÒΔ Δ «Ú Ø Δ «Û ÍÀ Á À Â Δ appleπ ªÁΔ ÀÕ «È ÚÒ ÁΔ Δ Δ appleπ«í Áapple È «Í Âapple Á πíè ÂØ Ùπapple» πøáδ À  apple«á ª Δ πíè Δ ªÁ À  πíè «Ú Ø Δ Ú Ó apple «apple À, «Ê  «apple ÈÀ? Â Ú ª «Ú πíè Á À «ÍappleΔ Á ÓØ«Â Ú apple À Íapple Ø Δ apple  «Ì È Á À ÊØ ÛΔ Á apple Ó appleø ÍappleΔ Í ÓØ«ª   apple «ÁøÁΔ À  «ÂzÙø ± Úª Ò «Ú Ò Á ªÁ ÀÕ Δ Ú Ò ÍappleΔ Á «apple «apple ÙÈΔ Á Ó Ø Í Δ «Á Á À ÓπÛ ÓΔÈ Â «Á À ª ÁΔ Δ «È Ò ªÁΔ À  πíè «Ú Ø ÿïapple «Ø«Á ÀÕ ««πíè È ÚÒΔ «Ïappleª «ºË ÂØappleΔ appleº Á º ÚË Á ÈÕ È ÚÒ apple Ú ª «Ú Δ «Ï «Ï ª ØÒ Á Ø Á À, ÁØ ÁΔ Óª ÏÒÏΔapple Ωapple ÌÀÛ πíè Â Ï «Ï ØÒ ÁΔ Ò «ÁøÁΔ ÀÕ È ÚÒ apple È Í Âapple appleπ«í Áapple Á Ó»ø Ø «ÀÕ Δ Ú apple πíè  «øá Δ Á º Í «Ú È appleò º «Ø ªÁ È? «È ÚÒ Á ÁappleΔ «ÏøÁ» ÒØ ª Á Ë «ÚÙÚ Ó È, Ú«Ó ÌappleÓª «Ú «ÿapple Ø À Δ «º ΔÚΔ ÁΔ «Ú ÚΔ Ë «ÚÙÚ ª ø ΔÚΔ apple ª È ÚÒ Á È «Í apple πí«è Ò Í Ò Δ Ï «Ï ª Á Ë ÂÚΔ Á apple ÒÀ Á ÀÕ ««Ú Øapple ÚΔ Δ Ó Ò Ìapple ÈÕ Ωapple ÁΔ ª Óμ«Úª Áπ«ÏË Úª, øâ ͪ ÚΔ ÒΔ«ÀÕ «Ú ÈΔ Ø À appleà Ï È πøáδ À Δ. ÚΔ. ΔappleΔ Ò «Ú øó appleáδ À ª «Ú apple Ó Í Ò «Í Âappleª ºÊØ Ï «Â øπáδ ÀÕ Âapple Ú Á apple Ò apple Δ Âapple ÙΔÒÂ È Ò Ì«apple «Ò apple apple ÍÚ ÒØ ª «Ú Úø Úø Â-Í Â Â ËappleÓ Á Ȫ  πøáδ º πº ÂØ «È  Íπ πøá À Ø «ÈappleØ Ó Á ÁappleÚ ØÒ ÁΔ ÀÕ. ÙappleÈ Δ Ωapple IE º Á Ô ( Δ ª) ÓappleΔ «øÿ ø Ó ÒΔ Í ÏΔ Δ «Ú ø Í Δ «Ïappleª ÓΩ«Ò Â Â «ÚÒº Â È Ò Ê ÍÂ Ø «apple Δ apple ÀÕ «È ª Δ ª Á Ê «Ïappleª ͻø ΔÚ Á ÁΔ ª ÈΔÂΔ ª ÁΔ ÂappleÂΔÏ «Ú Í ÏΔ ÓÈ º ÁΔ ª appleδapple Â Ó È«Ï ÂappleÂΔÏΔ ª Â Í ÏΔ Ì Δ apple ÁΔ ª ÂappleΔÚΔ appleπ Δ ª «Ú «Ú Û Á Í appleª apple»íó È appleá ÀÕ º Á Ô «Ú ÒΔ ª Δ ª Í» ΔÚ Á ÁΔ ª ÈΔÂΔ ª  π ª Á «Ú Ê apple Í Âappleª ÁΔ Ó È«Ò  Ȫ È Ò πûδ ª «ÊÂΔ ª apple»íó È appleáδ ª ÈÕ «apple Δ «È ª Δ ª «Ú «Ïappleª apple ««ÈÙ«Â «Ú appleë apple Á Íà apple ø apple ÍÃÂΔ Ó ÈÚΔ»apple Ê ÍÃÚ È «Ú Í Á ÀÕ «Δ ø ëÁ «Ïappleª Íà «Ò «Ïappleª øapple È ÁΔ Ï Ò ΔappleΔ «Ïappleª Íà «Ú Í appleêª Á ÂÍ ÁÈ appleá ÀÕ «apple Ò «ÈÚΔ π  ÁΔ ÚappleÂØ È Δ appleá Ø appleê «apple ÁΔ Íë«apple Í Âappleª Á «ÚappleØËΔ- πº ª È Ò πûδ ª «ÊÂΔ ª «Ú Ø ÂΔÙΔÒ appleá ÀÕ ÓappleÚ Ò Δ ÁΔ Óª Í Âapple Í ÍπºÂapple ÍÌØ Δ ΔÚÈ È Ò ØÛ Á Ì«Úº Óμ«Ã  apple apple Δ ÀÕ Á» apple Í Ï Δ À Δ Á «ÏappleÂªÂ Ú «Ú «Ë Í Úapple ÁΔ Ø «ËªÂ  «Ú apple Úº apple Úº apple appleø ª apple Δ «Ó»Ò È Â ÂØ «øá Δ Á Ì«Úº ÍÃÂΔ appleêª Á ÂÍ ÁÈ appleá ÈÕ ÓØ ÁΔ ÂøÁª, º Á Ô, «ÎÂappleÂ, «Îapple Δ Ê Δ ª «Ú Ò ÍÀ Á Í apple Ó ÈÚΔ «ÊÂΔ ª ÁΔ Í Ù appleδ apple Ó ÒΔ ÓÈ º ÁΔ Ø Á Â Ø Δ È Ò πû ø ª ÁΔ «apple Δ Á Ê -ÍÃÚ È ÁΔ «apple appleá ÈÕ ÏØ Δ Á «apple «apple Î apple Í Δ ÎØ Δ ±ÓÀ È Ò Í Δ «ÈÔÓª Áπ apple ÓÈ º Δ Ø Á ÍÃÂΔ Â appleú Δ ª «Â apple appleá ÀÕ ÁÓ Øapple Δ ÁΔ «ÓºÊ «ÚËΔ Ù ÂΔ ÁΔ «ÈßappleÂapple  ÁÓÈ Á Ú Â ÚappleÈ Í Ù apple apple  Íapple Á Âapple øïøëâ Á ««apple apple»íó È appleáδ ÀÕ Ó «Ò, È apple Ì Á ÒØ, Ï Ú Δ «Á Δ ª «Ú ÚΔ Â Â ÁΔ øapple È Â ÍÀ ÁΔ Á ÍÃÚ È Ó È«Áπ ªÂ ÁΔ Í Ù appleδ appleè Á appleδ Ï Á ÀÕ «Íà apple «Δ ø ë«Ú Í ÏΔ ÓÈ º È Ò πûδ ª ø Ó Δ Δ Âª ÁΔ apple»í-«úëδ «Ïappleª «apple «Ú Í ««ÀÕ ««apple «Ïappleª «Ú Í Ù Ø apple Δ ΔÚÈ-ÒΔÒ Á È ª appleø Í ÁΔ ÂÈ fiø ØÛÁ Ø Ó È ª ÍÃÙȪ Û appleá ÈÕ Δ Ú Ò Ó «Ú ø Í Δ apple È Â«Ó Â «ÈappleøÂapple appleδ appleº Á Ø«Ó ÈÚΔ πapple Øapple «Âº apple»í «Ú Í Ù apple Õ. πapple Δ «øÿ øë» IF

50 «μ«ï ª ÁΔ»È ( Δ ª) ÚΔapple Ò Δ «μ«ï ª ÁΔ»È ( Íà ÙÈ È Íà ÙÈ, Ëapple, Óπ ºÒ appleπí ) Δ ø ë«Ú Ò Δ ÁΔ ª AD Δ ª Ù ÓÒ È, «È ª «Ú Ò Δ È «apple apple «appleâδ Ó Â ÁΔ ª «Ú Ø«ÒÂappleΔ ª Óμ«Úª «ÚÙ Ï «ÀÕ «È ª Óμ«Úª «Ú «ºÊ ÈÚ- Á appleú Á  «ÚÙÚΔ appleè ÁΔ Íë«apple ÂØ Ï Á Ó Á»apple, «apple È Â Ò ÓºËÚapple Δ Úapple Á ±øÿ apple Ø apple ø «Â«apple «À, Ê Í Ï «Ú ÚΔ Ó Ï»Â Í Û Ï Δ ÏÀ Δ Â-Í ÂΔ «ÚÚ Ê Â ÍappleÚ Δ Ì Δ Ó Á»appleª ÁΔ ÓÁ appleè Ú Íapple apple Δ ª Óμ«Úª ÚΔ Δ ª Á Óπº «ÚÙ Ú Ø «Â«apple «ÀÕ «ø ëÁΔ ÍÒ Δ Δ ÈÁ  «Ú «Ê ÁappleÏ apple «øÿ  appleïø «øÿ Á ΔÚÈ «ÏappleÂªÂ Í Ù Δ «À, Ê Ó Íapple ÊØÍ apple ÍÂ- «Ì apple Ï apple ÚΔ ºÒ ΔÂΔ Δ ÀÕ Âapple - Û Δ ÍÃΔÂÓ «øÿ  ÓÒ Δ «øÿ «Ú apple apple Í» ΔÚ ÁΔ Ó ««appleù«â ª Íapple ı Í Ù appleáδ ÀÕ Áapple-«ÏøÁ» Δ «Ú ÓappleÁ-ÍÃË È Ó «Ú Δ ÍºËappleª  πò ÓΔ ÌØ apple Δ Ωapple ÁΔ Âz «Á «ÊÂΔ Í Ù Δ «ÀÕ º ª «Ú Ò Ú Ò ÏÒÁ Ú «øÿ «Ó ÂappleΔ Á ΔÚÈ «ÏappleÂªÂ Í Ù appleáδ À, «Û apple appleø Ú apple Úº  ÿappleø «È ÒÁ À  apple «ÁÈ º -ÌøÈÚΔ «Ó È apple ÿapple Ú Í ÓπÛÁ ÀÕ Íapple «Á Ï Ú»Á apple«ê ÂΩapple Â Ó Øapple Ø apple Í Δ ª ÌÀ ª Á «Ú Ò Δ apple πº ÍÀ Á ÀÕ È apple Δ Ø ªÁ À «Ò Ò appleø Δ Á Ê «Ú º ÁΔ Â ÛÈ «ÁøÁ ÀÕ ÍØ Í «ÚÙÚ Δ «Ú «ºÊ Á«ÒÂ Ó Âª ÁΔ ª apple«ê Â Ó «Óμ«Úª ÚºÒ «Ù apple Δ «À Ê Í Ï ÁΔ Ó ««ÚÚ Ê Áapple ÂΔ Â Ó ÂΔ «ÊÂΔ Á appleò º Ø apple «Δ Ó ÂΔ Â ÂΔ Ú Òª ÚΔ Í Ù appleè Á ÔÂÈ appleáδ ÀÕ Δ «μ«ï ª ÁΔ»È Ó «Ú apple«apple Úapple ΩÒ «appleâδ ÒØ ª Á ÒÍΔ «Ïappleª À, Ø º Ï Í Í Í ÒÁ ÈÕ ÂΔÒ -ÂΔÒ ØÛ apple «ÁÈ º Ï Á øó appleá À Â Ï Δ Í«appleÚ apple ÚΔ Á øó È Ò π«û Ø«ÀÕ «Δ Á Í«appleÚ apple ΔÚÈ ÁΔ ª «È Δ ª, ÁπÙÚ appleδ ª  ÁΔ «Ú Â Ó «ÂÈ ÏÛΔ»Ï»appleÂΔ È Ò «ÂappleÁΔ ÀÕ Ó Øapple apple«ê  appleè Ó «-apple Óª ÚΔ «Âapple ª apple»ø- apple»ø Ø ªÁΔ ª ÈÕ «Âapple ª ÚΔapple Ò Δ «apple apple Ó Âª Á Δ apple Ø «ÈÏÛÁ ÀÕ «È ª Δ ª «Ú Ï ÒØÛ «Ú Ê apple, Ò ÂÓ Â Â «Â ÁΔ ÿ, «ÚÙ Ú Â± ÁΔ Ó ØappleΔ ÚΔ appleû ÁΔ ÀÕ. ÌΔÓ «øáapple «øÿ IG «Ò πùïø «Ï» «øÿ Ω È «ÚÙÚ Ì appleâδ Íà ÙÈ, ÏappleÈ Ò ÓπºÒ appleπí Δ apple ÍÚÈ Í«appleøÁ ÁΔ ª Δ ª ÁΔ ª ÁØ «Ó Íπ  ª î¼çãáå çæ ðåå ÓπºÒ- appleπí  ñåô Ô Â (ÓπºÒ- appleπí ) È Íà ÙÈ, Ëapple «apple Ø Δ ª ÁΔ ª «Í appleδ ª ˆ Òª ÍÛ Δ ª ÈßÁ Ó «Õ ±ø appleø Δ ª «Úº ÒØ apple apple», «Û ÂÍÁΔ apple» Ø Δ Δ ª Á «apple Õ Δ ª Ù appleª Á «Èºÿ Ó«Ï»Ï Á «ÚÀ apple  «ÁΔ ÿπº Ù«Á Ø «ÈºÏÛΔÕ ÏΔ Á appleπº ª Ï«Δ È Δ Õ Úª «Úº Ø ÚΔ Á À «Õ Ù «appleδ Áapple ÁΔ Á  À, Íapple ÈÚ Ò Í Â apple Í appleó «ÀÕ Ù Ò, «ÁΔÚ «Ó apple. Ï appleò ÁappleÁ apple» Á ««Úº ºÏ Ó«Ï Á À Â Δ πùï» Ó ÁΔ Áπapple øë Î appleè «Ú π ªÁΔ ÀÕ Ó«Âª Á»apple ÚΔ ÁΔ ΔÕ ÍΩ Á appleπı Δ fi Δ È ΔÕ Ï Δ Ú! «π øë «Úº appleøùèδ ÚΔ À, «Ú Á appleπı ÚΔ appleø È Õ Â±ø Ë appleè Ï» È Δ, Í Ï Á øè Õ Â Â appleδ Ó«Ó È appleø Δ ª Ò Δ ø ΔÚÈΔ! Á ««apple ª Ò Δ Û appleõ - Úø «øÿ øúò ÍÚÈ Í«appleøÁ ÈÚΔ ÍΔÛ Δ Á Ê apple ÀÕ «Δ ª Á Ò ÂÓ «Ú Â Ú Â±- «ÊÂΔ Â ÍΔ Δ Í Û ÁΔ ª» ÈÕ «È ª Δ ª È Ò Ú Â±- «ÊÂΔ ÁΔ ÍappleΔ ÍappleÂ Ê ø apple Á Ë apple Ï Á ÀÕ «È ª Δ ª Á Í Âapple «ÚÍappleΔ «ÊÂΔ ª «Ú Á È Ò Ó ÈÚΔ Ó«apple Á π ΩÂΔ Á ÁΔ ÓappleºÊ ÚΔ appleº Á ÈÕ ΩappleÂ-ÓappleÁ øïøëª ÂØ ÒÀ Ì appleâδ Ó «Ú Δ «apple Ú Á «Ú«ÌøÈ Í«ª Í Ò Úapple «Ú Ó Á À, Δ π ÁΔ ÍappleøÍapple  π  Á È Ò È Ò «ÊÂΔ ÿ ÛÈ ÁΔ ÓappleºÊ ÚΔ appleº Á ÀÕ -. apple ÈΔÙ Ï Áapple «øÿ IH

51 «ÁÚ Δ ª  º«Â apple È ÏØË II Ì appleâδ ø Ò appleú Á È apple ø Ò ÁΔ ÓΔÈ πíapple «ÁÚ Δ Ú Ø ÈÕ Ì appleâ «Ú ºÒ AHG «ÁÚ Δ «Ò ÈÕ «È ª «Ò ««Ú «ÁÚ Δ Δ Á «ÂØ Δ Ê Úª Â Δ ÍΔÛ Δ ª ÂØ apple«apple ÈÕ È ª ÁΔ «ÁzÙ Δ ÂØ ø Ò «ÚÌ È È ª ÁΔ ÓΔÈ Ø «Ò ÀÕ ««È ª ØÒ ÓΔȪ Á ÈΔ Í È Δ È, «Ò Δ ø Ò «ÚÌ È ª ÓÒ Úapple Â È «Ó ÈÁ À, «Ò Δ ø Ò appleè Ò Δ ø ÒΔ «ÚÌ apple «ÁÚ Δ ª Á ÛÈ Á Ò Δ Óπ«Ó Ò Á apple«øáδ ÀÕ ÁΔ Áapple apple apple  apple apple apple Á Á Ù Â Â Ï Δ Ó Ê È Â È Ò «Δ Óπ«Ó Ò Δ ªÁΔ ÀÕ C Ó Δ, ø Ò «ÚÌ Á Ó ª«ÈappleÁ Ù È apple apple apple appleª Á ÍÃÓπº ºÂappleª «ÍºÂapple appleδ apple»«â Δ πíappleδó Øapple È Áapple apple apple Á Ù ø Ò apple«ú «Ò  ππíappleδó Øapple ÁΔ «ÂØ Ï Àapple Ï appleè  appleø Ò «ÁºÂΔ ÀÕ «ÂØ Ï Á «ÍºÂapple apple «Ë appleδ ª ««ø Ò ÂØ apple Ï appleè Ú «Ò ø Ò ÂØ Ì Ò Δ «Úº Δ ÔØ È «Â apple apple Õ «ÛΔ «Ó Âz «Ò ÁΔ ÁΔ «Ò «È Á È apple ˆÀapple- ÈΔ È Δ ÀÕ «ÍºÂapple Á ÂØ Íappleø «ÁÚ Δ ª «Úº Δ ÍºËapple  ø Òª «Ú Ø Ì «ÁΔ «ÓÙ Ò π Á ««Â «Ú ª È Δ «ÓÒÁΔÕ Úº Úº ø ÒΔ «Ë appleδ ª È Úº -Úº ø ÂappleΔ «ÁÚ Δ ª Ì Á Ò Δ Í Õ Ó ªapple Ù apple Â Ó Á ø Òª «Ú «ÁÚ Δ ª Ì Á Ò Δ ÊΔ ª ÁΔ ÚappleÂØ ΔÂΔ ΔÕ π apple Â Â ÓºË ÍÃÁ Ù «Ú ø ÒΔ «ÚÌ È Í Δ Íà Í appleè Ò Δ «ÁÚ Δ ª Á ÿapple, Â Û «ÁºÂ Õ ÁÓÈ Á «º apple ÚΔ appleδ ÀÕ ÍÃÀÒ, ÓºË ÍÃÁ Ù Á ø ÒΔ «ÚÌ È «ÈÚª ÁÓ πμ«õ Δ «Í «Ú apple«ú Ò «Á Ú Δ ª Á ÿapple ÂØÛ «ÁºÂ Â Ò «ÁºÂ Õ Ú «Ò Á «ø appleøá «Í G, ÍÃÀÒ, ø ÒΔ «ÚÌ È DC fiøíûδ ª «Ú º Ò «ÁºÂΔÕ «Îapple È ª È Û Á «Í ÁΔ ª DI fiπº Δ ª Ò «ÁºÂΔ ª Õ H ÍÃÀÒ apple ÛΔ «Í Á ÿapple ÂØÛ «ÁºÂ Õ øï ÛΔ «Í ÁΔ ªÂ Ï Δ Â «Á Ø ÚΔ apple«ó È Δ ΔÂΔ Δ «Á Í Ø «ÁÈ Í»apple Ò apple ÈÕ Â Ïº ÁΔ ÚΔ Ø Á ΔÕ ø Ò Á «Ë appleδ ª È ÿûδ appleøì apple «ÁºÂ Õ «ÁΩapple È Δ Ïº Ø «Õ ÍÃÀÒ, Ú Á Ó«È «Í Á ««ÁÚ Δ ø Ò «ÚÌ Á «Ë appleδ ª ÚºÒØ Ó «apple «Õ Óπº Ë apple «Ú apple«ú Ò ÓΔ Δ «μ«â apple Áapple È Δ Ø Õ «ÈÂ Ó «Ò ÁΔ Ï πâ apple»appleâ ÀÕ apple apple Â Ó ÒØ ª Á ÁÏ Ï «ÁÚ ÁΔ ª  μ«â apple appleø Á Ò Δ Â appleøâ ÁÏ Ï ÈÀ«Â Îapple À  «ÁÚ Δ ª È ª ÚºÒØ appleª Òª ÂØ Ú Δ apple Δ ÓΔÈ Á ÈΔ º «ÁºÂ apple»appleδ ÀÕ

52 ÒÀ apple Ì ÂΔ ÍÃøÍapple Â È appleδ Óπ ÂΔ Á appleø apple /. Ú «øÿ «Í Ò «ÁÈΔ Ó ÈÚÚ ÁΔ apple È Ó Í ÏΔ (apple«.) ÚÒØ Ì ÂΔ ÍÃøÍapple Â È appleδ Óπ ÂΔ Á appleø apple «ÚÙ Â πapple» È È Á Ú Ô±ÈΔÚapple«Δ Á Ï ÏΔapple apple Á Óπº Δ. Ú «øÿ πappleª Á ÒÀ apple appleú ««Õ. Ú «øÿ «øáδ Á È ÓÚapple «ÚÁÚ È È È ª Á «Ú apple ÏÛ Ø πøá ÈÕ. Ú «øÿ Ì Ù Â Ò ª apple Δ Ó Ùª «ËªÂ Ó Ò Á ÈÕ Í Ï Á Úº -Úº Ê Úª Â È ª Á ÒÀ apple πøá Δ apple«øá ÈÕ È ª ÁΔ «Í Ò «ÁÈΔ Ì ÂΔ Ωapple È Èª ÁΔ «øáδ «Ú Íπ  ÍΔ, Ø ««øáδ  «Ú Δ È Δ Í Ï «Úº ÚΔ apple Á «ÚÙ Ï Δ Ø Δ ÀÕ È appleδ Óπ ÂΔ Á appleø apple Ï apple È Á ÒÀ apple Δ Ê Íà Ù apple apple ª ««Ú È È π Á Ì Ú Óπº«Á ª Â Í «Ú apple πºò «ÁºÂ ÈÕ...Ó apple Ò Δ apple È Â«Ó Â Á appleê À «Û Ó ÁΔ apple È appleá È Ø ÂÍ ÁÈ apple apple È Ø Ó ÁΔ Ú appleá È, «È ª apple Ó Û apple«øá ÀÕ «Úapple À  «ÛΔ ºÂ À È ª Á ÁÓÈ appleè Ò Δ È ª Âapple ª Á ø ÒºÌÁΔ À ª «ÂÍ ÁÈ ØÒ πappleμ«â apple Õ ºÂ Á «Ø Δ Δ π øá À «ÂÍ ÁÈ ÙΔÒ ÙÃ Δ Á ÚºË ÂØ ÚºË ÁÓÈ apple «øè ÁÓÈ apple ΔÕ È Δ ÂÍ ÁÈ Ø ÒÚ ΔÕ «øfi ÂÍ ÁÈÙΔÒ ÙÃ Δ ª Á ÁÓÈ πøá apple«øá ÀÕ «ÂÍ ÁÈÙΔÒ ÙÃ Δ ª «Ú Ωapple À, Ωapple ÓÈ º Δ Ó ÁΔ Ì ÂØ Úº Δ apple È -ÙΔÒ À Ó ÁΔ «apple «Ú Ì ÂØ Úº ÔØ Á È Ωapple Á ÀÕ «apple ÓÈ º Ó «Ú «Ú apple «apple ÀÕ «Á Ï Ú»Á ºÂ Á ÍÃÚ È È Ωapple μâ Ì ÂØ ÚºË πòó ΔÂ Õ Âª «««apple πº Á ÓΩ È «ÓÒ ««ΩappleÂ Ó Á Ï πâ Δ Ó ºÂÚÍ»appleÈ Úapple ÀÕ ÂÍ ÁÈÙΔÒ ÙÃ Δ ª Á «Âapple ª ÿ appleè À, «Ú ΩappleÂ Í Δ Óπ º Δ «Ú appleº À, Ò Δ «Ú appleë apple Á ÍÃÔØ πøá À, Á º Δ Δ Δ ΩÒ Δ (ideology) ÓfiÁ È Δ ª «ÛΔ «È ª πò Ó Ï appleº ÁΔ À, ψÀapple «È Á Íú ÂΩapple  «ÂappleΔ Á Õ «apple»ò appleδ «Ó πøá À, ««ÒØ πò Ó Ï apple«øá ÈÕ Â Ωappleª ÚºË ÂØ ÚºË πò Ó Ï Δ ª apple«øáδ ª ÈÕ º ºÒ appleè Á Ó Á «Δ À «Δ «Ú appleë apple ÁΔ Í«appleΔ Õ Δ Ï πâ Ú appleδ «øá ª «Ìapple» μ«â È Δ Ø Δ ΔÁΔ Ωappleª Á ÈÓ È Ø ΔÁ ÀÕ ÍÃø» «È ª appleδ ª ºÒª Á Ø Δ appleê È Δ «««È ª ºÒª apple Δ Ωapple πò Ó Ï «À, ª fi ÁΔ ª fi «Ó appleº apple ª, È ª ÁÓÈ appleè Ú ÒΔ ª ºÒª Ù ÂΔ /   Á apple ªÕ Δ Øapple-ÙØapple È Ò «øá ª «Ωapple Á ØÚ Ωapple Á ÈÓ È ØÚ, Ωapple Á Áapple μ ØÚ Ò «È ««Ú appleë apple apple Ωapple ÁΔ Ïapple ÏappleΔ Ø Δ Δ À, «Ú appleë apple Δ Ó Ï»Â appleá apple ª «Ø ø ÙÈ ÀÕ ««È Ófi ÁΔ Ø«ÙÙ È Δ ΔÂΔÕ Δ «Âª ««Ωapple ÍÀapple ÁΔ πºâδ πøáδ À, ÁΔ Ò πºâ «Íº øπáδ À, ÓÈ º ÁΔ ª appleδ ª Ì ÙªÚª «Ú ««Ó Á Óπ Úapple, ««Ó ÁΔ Ì Ù Á ÍÃÔØ «ÓÒÁ À, «È ª Ωapple ÈΔÚª Í Ù Δ «ÀÕ Íapple ÓÀ º ««Ú appleë apple ÁΔ Í appleèδ πøá ªÕ ÚΔ ΩappleÂ È Ò ÌÀ, Óª, ÍÂÈΔ, Ï Δ Á «appleùâ ÀÕ Δ «Âapple ª ÒÀ Á ªÕ ÓÀ Ì ÂΔ ÍÃøÍapple Â È appleδ Óπ ÂΔ Á appleø apple «ÚÙ Â ÏØÒ ÀÕ «øáø Â È «Ú Ïπ ºË ËappleÓ ÂØ Ï Á Δ ÁΔ Í«ÒΔ Ù ÏÁΔ ÂØ ÒÀ Ì appleâ «Ú «ÈÚª ÁΩapple Ùπapple» Ø«, ÁΩapple À Ó ÂÚ Á Á ÁØ apple ÂøÂapple ØÒ ÎΩ, ÍÃÙ ÙÈ, «Ï ±appleø apple Δ «Á È Δ πøá ÈÕ Ú Ò Ó Á «ÚË È È Í Δ Óapple Δ È Ò ÂπappleÁ À ÏπºË ËappleÓ Á ÍÂÈ ÂØ Ï Á Ó Á ÈÀ«Â ÍÂÈ ÚΔ ÀÕ apple ÂøÂapple ÚΔ «apple «Â ÀÒ apple»òà appleδ «Ó ÚΔ «apple «Õ Í«ÒΔ Ù ÏÁΔ ÂØ Ï Á «ÈÚª ÁΩapple Ùπapple» Ø««Ó ÂÚ ÁΔ Ù Ù ª ÊØ Á ÒØ ª πò Ó Ï Δ appleº Ò Δ «øáø Â È «Ú Í«ÒΔ Ú apple «Ú appleë appleª Ï ÁΔ ÒØÛ Í Δ, ««Âapple ª øπá À «ÍÃÙ ÙÈ Á È Ò Δ Ó Ò Á ª ª Δ «Ú appleë appleª È Ò Ó Ò Á ªÕ Δ Δ ΩÒ Δ ÒΔ (ideologicaly) Δ Ó Ò πøá ª ª Δ ÎΩ /«Í Δ «Á È ÒÕ ÁØ appleª fi ÂøÂapple Δ Û Ú Âª ÓπÒ È «Ú appleë apple Í Δ «Ú appleë apple ÁΔ Ì ÂØ Í«ÒΔ Íπ Â Ì Ú Δ À Â Ì Ú ΔÂ È «ÀÒ È Δ «Ωappleª  ٻÁapple Í Í ÔØÈΔ ÂØ ÂÍÈ Ø ÈÕ»Áapple Á ÓÂÒÏ «È, Ó Á»apple È «ÒÍΔ ª Ú appleè Ú Ò ÒØ ÈÕ «È ª ÁΔ ø«ï πâ Úº Δ ΔÕ ÓºË Úapple Á ÒØ, ÍÃÙ ÙÈ Á ÒØ Âª ÊØÛ «πøá È, Ωappleª ÁΔ ø«úδ Ï πâ ΔÕ π Ó Ò Δ «appleδ ÁΔ appleδ ÀÈΔ Úº Δ ø««ú ø appleøò appleè À, È ª ««Ù»Áapple- ΩappleÂ Í Í ÔΩÈΔ È Â «Í Í ÔΩÈΔ Â Óπ ÂΔ «Ú Íà Í appleè, Ù»Áapple μ Úapple ª ÁΔ Ú apple  Ωappleª Í ÍÂΔ ÁΔ Ú appleè Δ ªÕ Ì appleâδ Ó «ºÒ Íπapple «Ú Í«ÒΔ Ú appleδ Δ «ÍÂΔ ÍÃÓ ÙÚapple À, ÍÂÈΔ È ÍÂΔ ÁΔ Ú apple Δ, ÍÂÈΔ Ø ÁΔ ÔØÈΔ ÂØ Óπ ÂΔ Íà Í appleèδ À, ÍÂÈΔ Ø ÁΔ, ΩappleÂ Ø ÁΔ Ø ÔØÈΔ À «ÛΔ «Í Í Á appleè Íà ÍÂ Ø Δ À «««Í Ò ÈÓª È Í Í ΔÂ È «ÔØÈΔ apple Δ... «ºÒ Ì Ú Δª È ΔÕ È Ωapple  ٻÁapple ÒºÏ apple «Ò Í Í ÔØÈΔ ««ÁºÂ  «ºÒ Á Íà apple Ø Òº «ÁØ Ωapple  ٻÁapple ÍÂΔ Â μ Úapple ª ÁΔ Ú apple Óπ ÂΔ Íà Í ØÚ ΔÕ Èª ÍÛ È- «È Á º È Δ ÀÕ Èª Øapple ««Ó ÁΔ Óπ ÂΔ Á º È Δ ÀÕ Ωapple «ÂappleΔ ÁΔ Ú È Δ apple ÁΔ «ºË ÂΩapple  ÍÂΔ ÁΔ Ú appleèδ ÍÚ ΔÕ Ì Ú ΔÂ È Á» Δ ºÒ «Δ «ÙappleË Ú È ÒÌ «ÈÓ «ÙappleË appleº È Ò «È Íà Í øπá ÀÕ «È «Âapple ª ÍÃÌ «Ù Δ «, ÁØ «ΩÂÓ ÏπºË «øá È ««È «Âapple πøá ÀÕ «øá È Â Δ πá ÁΔÍ Ï Ø, «øá È ««È «Âapple πøá ÀÕ «øá È ÍØ ÁΔÍ ÌÚ appleê Â Â Δ πá ÁΔÍ Ï Ø ÁΔÍ Ï Âapple Á Ë apple Â Δ ª Á À Ò appleøõ ÒΩ«È Ò Δ ª

53 ÒºÌ ÁΔ Ø«ÙÙ appleøõ ΩÂÓ ÏπºË È ««Ï Δ ËappleÓ Δ πøá À... Δ Á«apple Í apple appleè À Ò Δ Ï Û ΔÁ À, Í apple apple Ï Û πº «Á... «È Δ Ï Δ «Îapple Ï Û Â Δ ÓØ«Â πº «Ò Õ «Âapple ª ËappleÓ Δ «øá Δ appleπíªâapple appleá À, «ËappleÓ Ø Δ ÛÏøÁΔ È Δ ÀÕ ËappleÓ «Âapple ª È Δ «Â Δ Ïºfi Õ Â Δ Âª πá Í ÁΔÍ ØÕ «Á Ò Ì Ú ΔÂ È «ÈÚΔ ÎÒ ÎΔ Á «ÁºÂΔ «ÙappleË appleø ª «È Íà Í ØÚ Õ «È  Âapple μâ È ª Í ÙÈ «øè Ò «ÁºÂ Õ Âapple Á Ø Δ ÓÂÒÏ È Δ Õ «È ª ÏÃ Ó Ãøʪ «Ú  apple«ïøá Â Ì ÂØ ÚºË ÁØÙ Ò ÈÕ «Âapple ª π ÓÈΔ «Ï Á ÒØ Í appleá È π ÓÈΔ «Ï Δ ««À... øâ «ÈßÁ Ó ª μ«â apple, Ï Δ Ø øâ È ««ÁºÂ π Â Δ º ª ÏøÁ apple Ó È Ò Ø ÏÃ Ó «ÈΔ È ««ÁºÂ Â Δ Â ÍÃÙÈ È Δ apple Á Õ πapple» È Ø Âπ ««ÁºÂ Â Â Ï È «ÍÚ Õ ÓÀ «Ê «Ò Δ «Ó Ò «ÁºÂΔ À «Δ Ì ÂΔ ÌØ apple ªÕ «Â apple«ºò À «Δ ΩappleÂ Δ «ÍÂΔ Â apple ÍÃÓ ÙÚapple À, Δ Ù»Áapple Δ «Â±ø ª Í Í ÔØÈΔ À, Ï Δ ÏøÁ ÓÈ º ª À... Ø Á ÚΔ À, appleø Δ ÚΔ ªÁ À, Ì ÚÈ Úª ÚΔ ÀÈ, Δ «Ú Ófi Úª «Â±ø ÓÈ º È Δ À »ø Í Í ÔØÈΔ... Ófi Á ÂappleΔ «Ø Δ «Ø ÃøÊ È ««ÁºÂ Δ À, Ó È, ÊØ Âº Ø ÒØ «È ª Ãøʪ Á «Ò ºÒ appleè Ú Ò È, È ª «øá Û «ÁºÂ «, È ª Ù Úª «ÁºÂΔ ª Δ ª, È ª ÂÏ apple «ÁºÂ «, Ó ª Ì appleâ Á À Ùapple˪ Ï apple Ï Δ ÏÃ Ó ª Á Ò-appleØ Δ Ú Âª Ì fi  Íπapple«Âº Í πø ªÁΔ ÀÕ «È ª ºÒª È È ª È Ú Ò Û ΔÂ, ΩappleÚ-ͪ Úª ÁΔ ÒÛ Δ Ø Δ Íª Ú «ºÂ  apple ÏÃ Ó ÏÛΔ ª πùδ ª ÓÈ apple È ÒØ «Â È ª ͪ Ú «øá À, ª Ï Δ Â Δ πùδ ª ÓÈ apple Ø, «ÒÛ Δ Â Δ Í Á Á Ó «apple Í πapple» Ó «apple Í apple Úº -Úº «ÚÁÚ Èª Ó apple «ÁºÂ, apple ÔØ«Ë Ó apple «ÁºÂ «Ò Δ «ÓΔÈ Á π Û Ò ΔÕ Â Δ Í»appleΔ ÁΔ Í»appleΔ ø «ÂΔ ÂÏ apple «ÁºÂΔÕ apple appleè Ò Δ, «apple appleè Δ πøá À? ÁΔ ºÒ π Ô «ËÙ apple È Ø««ºÒ ª «ÏøÁ Δ apple «apple À, ««Ú Âapple À ÒΩ«À apple ÏÃ Ó ÏÛ Áπº Δ Ø, È ª πfi π ºfi È Õ Î apple È ª Ô «ËÙ apple ««ÏøÁ À ÒØ «Â  ÒØ «Â øπá È Ú Á «ÈßÁ Â Ú Á «ÈßÁ Á Óø» Ø «ÛΔ ºÒ Δ Ú Ó È È Δ ΔÁ Õ ««Ú Áª ÁΔ «ÈßÁ appleá ÈÕ «ºÒ ««øá Ò «ÁºÂ Õ «ÚÁÚ È «øá È ÁØ «Ø ««ÚÁÚ Èª «øá Û «ÁºÂ Ú Âª È ª Á «Ò Ãøʪ Á Δ Ï«ØÚ, ØÒ Δ ÍÃøÍapple Δ È Δ ÀÕ ıàapple... ÓÀ  ÏÛ Á ÙÏÁª ««apple ª «ΔÂ È «ºÒ Δ Δ πappleë Ú È ÒÌ «ÈÓ «ÁΔ Íë«apple Ï πâ ø»ÿδ  «appleδ ΔÕ ÏÛ «Ì «È ÁΩapple ΔÕ «Ú π apple È, Δ «øá ª «««Ó apple«, «øfi Δ Íπapple Ó È ÙappleÓ È, ÙappleÓ ÁΔ appleμ«ω appleá È apple appleá ÈÕ «ÚÙÚ «ÓºÂapple apple ØÒ ªÁ À, «øá À apple Ó-Ò Ó Ó apple È Ò Ì Á Ê apple ÙÙ ÏÛ Âø appleá È Ó apple Ôº  ÚÈ apple Ï apple «ÁøÁ È, Ì Ú «Δ ÙappleÓ «Á «appleá-«appleá Ø ÒØ «Â ÒØ È Ø «È ª È Δ Ó ÈÁ È È ª Ó appleø  apple Ó-Ò Ó È ª Ó appleá ÈÕ ÁØ ÙappleÓª ÍØ Ω appleá Δ? ºÂ appleáδ ΔÕ º Á «apple ª Ω ÍØ Á «apple À? ºÂ appleáδ À, ËøÈÚ È ÒØ apple apple ÈÕ «øfi Δ Ø ÙappleÓ Δ Èª ÁΔ ÍØ ºÂ appleáδ Δ ËøÈ «ÁøÁΔ Δ È ª ÙappleÓ ÃøÊ «Ò ªÁ ÈÕ È ª ÃøÊ Ó ÒØ ª πò Ó Ï Á ÂappleΔ «Ò ªÁ ÈÕ π Óº«Δ Δ «ÚºÒ ÓÀ «Ë È ÁÚ π øá ªÕ Ø ÏappleΔ ºÒ «øáø Â È «Ú Ú ÍappleΔ Ωappleª Á ÍÃÂΔ «ÛΔ Ú ÍappleΔ «ΔÕ Ì appleâδ Ó ÁΔ «Î ± Ò π «Δ À Á Íà apple «Ú πøá ÀÕ Ï Δ ø Ò È... ø Òª apple ΔÏÒ ÒØ apple«øá È... «Ú ÓÀ π ÁΔ «Ó Ò Á Úª ÛΔ «Ê ØappleΔ ÁΔ øíèδ Û Ø Δ ÍÃØ À Ò apple Δ À, Ê ø ÒΔ ÒØ / È ÂΔ ª apple«øáδ ª ÈÕ apple ΔÏÒ ÒØ Î» ÀÁ«appleø appleè Ú Ò È ª «Ù appleδ È, À Û Òª ÂØ apple ΔÏÒ ÒØ apple«apple È, apple apple «øáδ À Δ ÓΔÈ À, appleδ ÓΔÈ apple apple ÁΔ πøáδ ÀÕ È ª ÊØ «Û «apple ÀÕ Ó ÿ Í apple «øáδ À Δ Âª Ê Óapple Ú Δ Úª «ºÊ? apple apple apple«á ÍÃÏøË apple... «Âappleª ÓºË ÒΔ Ó «Ú «Ø «Δ ª Ú appleá ª Ï πâ Ø Δ ª È «Ú ÓÀ «Ó Ò «ÁºÂΔ À «Íª Ú «««AC Ú Ò «ÂÚ apple«à, ø Òª «Ú apple«àõ AC Ú Ò ª Ú Ú apple Õ Íª Úª È ««apple Íà ÍÂ Ø Ú Âª Δ Ê apple Ë ÈΔ Ï Ú Õ Íª Ú «ºÂ, È ª Ø««ª Ú Ú Âª ÏÛΔ Ø Δ Êª À, Ê Δ apple Ë ÈΔ Ï Δ À Â π ª Ú Ú Á Ïø«Á Δ appleø? Ê ÌΔÒ, apple ΔÏÒ ÒØ apple«apple ÈÕ È ª È Δ ΔÂ?, È ª ø Ò º Ò «ÁºÂΔ, apple Í ÂΔapple Ú Ò ÏøÁ Û apple «ÁºÂ, Ø ÚΔ apple ΔÏÒ ÒØ Ï apple «È ÒÁ È È ª ÂΔappleª È Ò Ó apple «ÁøÁ È Ï Δ Ø Ï È ª «apple Û «ÁºÂ Õ «ø È Ò apple ΔÏÒ ÒØ ª Ó ÂÚ ÁΔ Ù ÂΔ ª È ÂÏ ΔÂ Õ ÓÀ «øáappleì Ωapple ÁΔ ºÒ appleèδ πøá ª, «À «ÁØ «Ó Â, «È ª apple Í»apple Á Í»apple ø Ò ÁΔ ÓΔÈ ±È apple «ÁøÁ È, Â Δ Ê Ø Óapple Δ appleøõ Ê ø Ò º Á È, ø Ò º «Á ª È ª ÒØ ª Á Δ Ï Á Δ ª ª Ó apple «ÁºÂ ªÁ È ª Í Ó È ª Ù «ÓÒ apple «Ò ªÁ ΔÕ «Ú π Ï Âapple Á «Á-Ú Δ ª «ÓÒ Δ «apple ÀÕ È ª «ÓÒ apple ÈΔÚΔ ÂΔ apple쫪á À, «øfi «Úº appleδ Â Ï «ÁºÂΔ ªÁΔ ΔÕ «ÓÙ Ò Á Ò Δ «Ê «ø Ò μ«êø Á ø ÒΔ ÒØ ª ÁΔ «Úº appleδ Â Ï «ÁºÂΔ Δ Á» μ««, Ê Á» Δ Â Ï «ÁºÂΔ Δ «Âapple ª Úº Úº Ø apple ΔÏÒ ÒØ È Ø È ª È Í È Ò ØÛ È, È ª ÁΔ ª ª Úº appleδ ª-Úº appleδ ª È, È ª È Í «ÓÒ ÁΔ «Â È Δ ΔÕ È ª ÁΔ Â È Δ Δ Ø ÁΔÕ È ª ÁπÙÓ Δ ª ÍÀÁ apple «ÁºÂΔ ª Ï Δ Â±ø μ Δ Â Á... ±ø ÈΔÚΔ Â Á  ±ø ÎÒ ÈΔ Â Á Õ «Ú Â Δ Á Á Ø «π È Â Á Á À ÏΔapple ÍøÊΔ È, Ó apple È, appleúδá Δ È, πò

54 È, «apple Àapple apple Δ «Ú È, Áapple Áapple Áapple È, Ïapple Ïapple È Δ ÈÕ º«, øáapple πíâ Á «Ï πâ Úº Ó ÂappleΔ Ø«È «Ï Δ «È ª apple ΔÏÒ ÒØ ª Á Δ Δ appleª? Δ «Ó Ò Á «Ú ºÒ appleδ? ««ø Ò Âª º ÍÀ È, ø Ò º ÂΔ appleèδ ÍÚ Δ, ø ÒΔ È ÂΔ ª È Ò ÚΔ ØÛÈ ÍÚ Õ È ª ««È ª ÒØ ª πò Ó Ï ««Á Õ «Èª «º È Ø «Á Õ ÒØ Úº apple Úº apple apple Á ª È ª ÒØ ª ÁΔ Í «Ú Â È ØÚ Õ È ª ÁΔ Â Â appleè Á ÂappleΔ «Δ «È ª ÁΔ Úº appleδ Â Ï Â È ª ª Ï apple «ÃøÊ «Ò «Á π «Ãøʪ ÁΔ ºÒ È ª º Í πø ÁΔ «Ú Δ? Δ appleá È, «È ª apple ΔÏÒ «Ò «Ó Áapple Ï Á È, Ó Áapple º ÁΔ Âapple ª Í» Á Áapple È Δ È πøá «Î ± Ò Í Úapple Á Áapple πøá ÈÕ apple Ê Íπapple «Ò ªÁ È Â Ê Úª «Ò Δ ª ªÁΔ ª ÈÕ Ê ÒØ ª «º apple ÒÀ Â Ê Ê -Ú appleâ π Δ Ê Ú appleâ «ÛΔ πøáδ Δ, «È Δ Δ Ï Δ Â Δ «Âapple ª ø Δ «øá Δ «± Δ À, È ª Úapple «ÚÚ Ê Á ÂappleΔ ««ªÁ ΔÕ Úapple «ÚÚ Ê Ò Δ apple»appleδ ÀÕ apple Ë apple«ó Ãøʪ «Ú Úapple «ÚÚ Ê ÁΔ ºÒ apple Ù»Áappleª Á ÓÈ «ºÒ «Ï Δ Ï Δ «Í Ò Ó È Á appleóª Á Ò apple Â Δ»Áapple Ï ØÕ ««Ú ÙøÌ» ÁΔ Δ π Δ ªÁΔ ΔÕ «Âª Í À Ï Δ Ù»Áapple ÂÍ apple «apple ÀÕ Ò «È apple Ó ØÒ ««Ù «Â ΔÂΔ ªÁΔ À «Ù»Áapple ÂÍ «Ú apple «apple À?  apple Ó Á «apple «ÁøÁ ÀÕ ÒØ ª «Âapple ª ÁΔ ª Δ ª π «Á쫪Á Δ Ï Δ»Áapple ÂÍ È Δ apple Á, apple ª Á Ò ÙøÌ» Ú Ò ØÚ Õ Ù Âapple Ë appleè appleè ÁΔ «Â È Δ ÀÕ «Δ ª ø ÒΔ apple ΔÏÒ ÒØ ª «Ú π Δ ª ªÁΔ ª ÈÕ π ÓÀ «ÛΔ ºÒ appleèδ πøá ª ««Ø ø ÒΔ Ó È «Δ Ó Â Íπapple ΔÕ «ÓÀ zδ apple Ò π «Δ Δ «Ê Óª ÿapple ÁΔ ÍÃË È πøáδ ΔÕ «Ú Ó ª Ì appleâ øâδ ÍπºÂapple È... Ï Δ ÈÁ È Óª Á Ȫ  ºÒÁ ΔÕ «ºÒ Í«ÁΔ πøáδ Δ «Óª Á ª ͺ Í À Ï Δ «Δ ÒΔ Óª À «Í Á ª Ø Δ ÍÂ È Δ Δ πøá Õ Ê øâδ Á Ȫ  ÍπºÂapple ÁΔ Í«πøÁΔ Δ Íπapple È ««Í ÁΔ Âª Ø Δ Í È Δ Ø ÁΔ Ò «È Óª ÁΔ Í Âª Ø ÁΔ ÀÕ ÁπÈΔ ª Ìapple Á appleêøíøò È «º Δ ΔÂΔ «Ì ÂØ Í«Ò ÂΔ Á øó Ωappleª È Δ ÀÕ ÏøÁ Δ appleá È? ø Òª «Ù apple Á È ª Ò «º apple ÒÀ Á ÈÕ ÂΔ Ωapple appleáδ Δ, Ϻ Ωapple ÍÀÁ appleáδ Δ, Ωapple ÁΔ «ÓΔ Â πøáδ ΔÕ Ωapple Á È Ò «Ò ÎΔ Ï Δ Δ ª ÁappleÙÈ, ª ÁappleÙÈ ÁappleΔ ºÒ «Δ «ÍëappleÂΔ ÂØ «ÙÃÙ Δ ÁΔ ÂÍÂΔ πøáδ ÀÕ «ÙÚapple ÂØ È Δ πøáδõ ª ÁappleÙÈ ««øá À «Ø ÁappleΔ ºÒ À ÍëappleÂΔ ÀÕ «ÂappleΔ ÂºÂÚ ÀÕ ª ÁappleÙÈ Á ÁappleΔ È Â Δ Ó ÂappleΔ ºÂ ÂÓ «ÚÚ Ê Úª Á Õ º «È ª Ó Âª ØÒ Â Â Δ, Ø «Ú apple apple È ÍπappleÙ ÍÃË È Ó ΔÕ π ÁØ ÍπappleÙ ºÂ ÂÓ Ó ÁΔ Ó ÂappleΔ ºÂ ÂÓ Ó È Ò º apple πøáδ À, Ò Δ «apple»appleδ Δ ««Áº, È ª Á «ÁÓ ˆ Í «Ωapple ª Í Í ÔØÈΔ ÀÕ ΩappleÂ È ÍπappleÙ ÁΔ Ú appleèδ ÀÕ Íπapple GE ÍÃÂΔ Â Ê Úª ÍÂΔ-Ïapple ÁΔ ª Δ ª ÈÕ ÍÂΔ Úapple «ÁΔ Ø Δ ΔÁΔ ÀÕ ÍÂΔ Á ÓappleÈ ÂØ Ï Á «ÚËÚ È «Âapple ª ΔÚÈ ÏÂΔ appleè À? μ Δ ª ª Á ÁÓΔ ª ÁΔ ÓΩ ÂØ Ï Á ÍÂΔ È Ò ΩappleÂ È «ÁΔ Û ÓappleÈ ÀÕ. Ï apple È «ÚËÚ «Ú  ÂΔ ÍÃÊ Ï apple ÏÛΔ Δ Ò «Ú ºÒ Δ ÀÕ ÏÃ Ó ª È ÂΔ ÍÃÊ Ï Δ appleº Ò Δ «ÂΔ ÍÃÊ Â «ÚËÚ ÍÃÊ «Ó ΔÂΔ ª ÈÕ «Ø «Í Íπapple Δ Ó Â Ó Â Íπapple Δ Ó ØÒ Ù ÂΔ ª apple Õ ª ÁappleÙÈ «ıò ÍπappleÙ ÍÃË È ÎÒ ÎΔ ª ÈÕ «ÚÁªÂ «Ú ÍπappleÙ ÀÕ «ÙÚapple Á È ÀÍ Á ÀÕ «ÙÚapple ÍπappleÙ ÀÕ ÍπappleÙ Á apple»í «ÙÚapple À, «Í Á apple»í «ÙÚapple ÀÕ Ì Â Ω πøá À, «ÈÓ Δ Ωapple Úapple, «ÚËÚ Úapple Ì Â Ø ΔÁ ÀÕ ÂΔ Úapple Ì Â Ø ΔÁ ÀÕ ÓÈ ««Ï «ÁºÂ «Ï Δ Â Δ «apple Ó ««Á Ï, «Ú apple Èapple «««Á, Â Δ Óπ ÂΔ Ø Ú ΔÕ «ºÒª apple ΔÏÒ ÒØ ª «Δ ªÁΔ ª ÈÕ È ª Á «ÁÓ ˆ ÌappleΔ ª ªÁΔ ª ÈÕ Ì appleâ ÁØ Âapple ª Á ËappleÓ apple ÈÕ «ºÒ Ï apple È Δ Ï Δ «ËappleÓ μ Δ ª ÙÃ Δ ª Á ËappleÓ ΔÕ «øó appleè Ú Ò ÒØ ª Á ËappleÓ ΔÕ Ó ÒØ ª Á ËappleÓ πøá Δ È Ó ºÍ, Ì ÂΔ appleèδõ π apple Ú ÁΔ ºÒ ÒÀ Ò, apple Íπapple «Ú Ãøʪ «Ú apple Ú ÁΔ «ÈßÁ ΔÂΔ Δ ÀÕ Íapple Δapple ÓappleÈ Ú Ò Óπ ÂΔ «ÓÒ Δ, «Ú «ÓÒΔ? ««È apple Ó Á ÁappleÙÈ apple Ò È ÓappleÈ Ú Ò Õ ««Ó ÁΔ «Ú appleë apple ÒØ ª Á «ÁÓ ˆ «Ú «Ï «ÁºÂΔ ΔÕ Ì ÂΔ apple Δ Õ Ø «Í Íπapple Δ Ó Δ Δ ΔÕ Ï Δ appleóùδò appleó «ËªÂ Á Δ appleê À ««Í Ò ÈÓª Á appleóª Á Ò Â «ÓÒ ÀÕ Â «Í Íπapple Δ Ó Á Ò Δ Áapple appleè À, «Â apple ÀÕ Ïº È «Í ÍÃÂΔ «appleδ Ø À  ΩappleÂ È ÍÂΔ ÍÃÂΔÕ Âapple Á È apple«á ª Ø«Ø «ÈappleøÂapple ÁΔ «Ú appleë apple À «Í Íπapple ΔÕ Ì ÂØ Úº Δ Áπ ªÂ Ú ÒΔ ºÒ «Ø Δ «Ì ÂΔ Ò«apple Á ÁΩapple È Ì ÂΔ ÁΔ «Ú appleë apple È Ò Ï π «ÂΔ Á ÒØ ª Á  πò Ó Ï «Ò «ΔÕ Ì ÂΔ ÁΔ «Ú appleë apple Á ÃøÊ «Û È Ó ªÌ appleâ  appleó «, Íπapple, appleª Á apple Íπapple Ø Õ ÛΔ ª «Ú Øapple Íπapple «Ò««Õ ÂappleΔ Ì appleâ «Ú Øapple Âapple ª Á, «øfi Úº -Úº «Ò ««Ú Úº -Úº Íπapple «Ò È ÂappleΔ apple»apple⪠Á ÓπÂ Ï «Ò ÈÕ appleó «ÁΔ ª Δ «apple «Ó ÁΔ ª Úº -Úº Δ ª «ÓÒÁΔ ª ÈÕ «Í Íπapple Δ appleó Á «ËªÂ «ºÒª ÒØ ª Δ ª ÁΔ ª È Â ÈÚΔ ª Δ ª ÿû ÒÀ Á È «ÁΩapple Á ÚΔ Ù ÏÁΔ Âº ºÒÁ «apple Õ Ì ÂΔ Á «øáø Â È «Ú ««Ú appleë apple Á ÂΩapple Â Ì appleâ Á Ù Á»Áapple  Ωapple πò Ó Ï Δ appleº Ò Δ Ï πâ «appleδ «Ù ÌappleÍ»apple «Ú apple ΔÕ apple Á apple À Ó Âapple Ì ÂΔ Ò«apple Ï πâ Úº Ófi apple È, Ï Δ «È Ó Á «Ú ªÂΔ ÒÀ ªÁΔ ÀÕ π πappleï Δ ÁΔ ºÒ ÒÀ Ò... appleδ ÁΔ appleδ Ï Δ Ωapple πò Ó... Á... «ÚËÚ Ï apple ºÒ Ø apple Δ ÀÕ «ºÒ Á Ø Δ appleê Δ È Δ Õ ºÒ «À ÒØ ª  ÍÃÌ Ú

55 «ºÒ Á ÍÀ Á À ÒØ ª È Ã««ºÒ Δ ÀÕ Ú Ò À ÁØ Ì Â Ø È ÁØ Ωappleª Á «øè appleøò ΔÕ Â apple ª Á ÂØ Ï Á «ØÙÒ ÓπÚÀÒ Δ Ø Δ ÀÕ Ó «ÂΔÙΔÒ «Ú Ø ÊºÒ Á Úapple È, È ª ÁΔ ÂΔ ÙΔÒ «Ú πò «Á Í Ù Ï πâ Ú«Ë Â «È ª Á ÍÃÂΔ«ÈËΔ Ìapple Õ «ÍÃÂΔ«ÈËΔ... «ÒØ «È ª ÁΔ ØÙÒ ÓπÚÀÒ Δ πøáδ À, Ó appleπíªâapple apple Í Á È ª È Δ È Δ apple Õ ÓΔapple Í Í«appleÚ apple Ø «ÚÁappleØ apple apple Δ À, «ÚÁappleØ Ωappleª Á Óπº «ÚÁappleØ È Δ Ï Á Õ Ì ÂΔ È «ÛºÍ «Ò Õ ÏΔapple ÒÀ Ò Ï πâ Úº ªÂΔ appleδ Ø«,  ÍÃÊ Á «Ò Ï πâ Úº Δ ºÒ appleá ÀÕ «ºÒ apple«á ª Ó ÁΔ ª Ó «, apple«ê ø ΔÙÈ ÀÈΔ ª «appleδ ª È Δ È «Δ Í» ΔÚ Á «Ò Δ, «Î ± Ò π «Δ «Ú ««Ú appleë apple ÎÀÒ È Δ «ÁºÂΔ ªÁΔ, Ì ÂΔ ««ÒØ ª ÁΔ ÂÈ Á «º Ï «ÁºÂΔ Δ ÀÕ È ª Á «Ú apple Ì ÂΔ «Ú ÀÍappleØÍapple Ø ÈÕ «Ó ÁΔ zà«δ ÀÕ π πapple» ÃøÊ ÏΔapple ÒÀ ªÁ Õ Ï πâ Úº Δ ºÒ À Ï Δ ÏΔapple πò ÒÀ ªÁ Õ ÒÀ ªÁ «Èª Â Ì ÂΔ Á Ȫ  ÁΔ Ì ÂΔ ÁΔ «Ú appleë apple Ó Ø Û apple «ÁøÁΔ ÀÕ appleó «ËªÂ Û apple «ÁøÁΔ ÀÕ «Ì ÂΔ ÁΔ «Ú appleë apple «ÚÁappleØ ÁΔ «appleí Ó apple «ÁøÁΔ ÀÕ ««Ì ÂΔ Ò«apple ÂØ Í«Òª Ì ÂΔ ÁΔ Û ÏøÁΔ «Í ÒΔ ª Ù ÏÁΔ ª ÂØ Ï ÁΔ apple Δ Δ Ì appleâ ÁΔ ª appleδï Ωappleª «Ú «Ì ÂΔ Ï πâ «appleδ ʪ Ï πº Δ ΔÕ «ªÂΔ appleδ ÏøÁ ÁØ Á ÈÕ Â apple ª Á ÈÚ Í«appleÚappleÂÈ Á apple Â Ì ÂΔ È ª ÀÍappleØÍapple apple ÒÀ ÁΔ À  º Ó ÏΔapple ÁΔ Â ÍÃÊ ÂØÛÈ Ú ÒΔ ºÒ È Δ Íà appleδ ªÁΔ, ÏΔapple ÁΔ Ì ÂΔ ºÒ apple Δ ÀÕ appleúδá ÁΔ Ì ÂΔ ºÒ apple Δ À, È ÓÁ Ú ÁΔ Ì ÂΔ ºÒ apple Δ ÀÕ Δ Ï È, πò È Õ Ó «Ú ºÒ appleè πøá È, Ï Á «È ª È Ò Δ ª πûè Òº Í Δ ª «È ª Ó Âappleª ÂøÂappleª Á «È appleá È Ó Âapple ÂøÂapple Ùπapple» Ø Õ Ì ÂΔ Ò«apple Á Ȫ Â È Ò «Áπ ªÂ Ú Í«apple Õ π»îδú Á ÁΔ ºÒ ÒÀ Ò... «Ò Ó «Ï πâ Úº ËappleÓ Δ. Ï apple È ÏÛΔ Ó Ò ÁΔ ºÒ Δ À... «ºÒ ÓªÈßÂapple Áº Δ πøá ª.... Ï apple «appleâδ øó appleè Ú «Ò ÒØ ª ÁΔ ª ª Íapple Ù È appleáδ ª È, «È ª ÁΔ ª ª Ï πâ È «È ª «μ«appleè πøá ÈÕ Ê ÒØÈΔ Ò «Ó Δ, Ø Í» ø ΔÚ Á È Δ Á È ª ««apple Úapple«ø ÍΔÍÒ Á «ËappleÓ Ø Ú Âª È ª Á πíè Δ apple Á«Òª ÏπºË ËappleÓ ÈÚapple apple Ò, ª «Ó  «º Ø, ıàapple...õ π» Δ ÁΔ ºÒ À, Óπ ÒÓ È apple ΔÏÒ È, appleï Á Ùª Á «apple ΔÏÒ Í «Ú ÒÛÁ apple«øá È,  Óπ øóá «Ï È «apple «Ò Ó ÈÚapple apple «ÁºÂ,  «Ï πâ Úº Δ Â Â Ï Δ ØÒ È ÍΔappleΔ «apple «Ò Ó Ì appleâ Õ «Îapple È ª Ô±appleÍ º Ò «Ò... AAÚΔ, ABÚΔ, Ù ÏÁΔ «ËappleÓ Ø ªÁ À Ô±appleÍ «È ª È ÒØ ÚºË ÎÀÒ ªÁ À, È ª ØÒ ÈÚΔ À ÈØÒ Δ ªÁΔ À, È ª ØÒ «Ò Ó «Ì fi apple È Δ Í Á Õ ÁØ À Úº ËappleÓ Á À Úº ÒØ ª Á ±È Î Ò πøá À ª Á ÎÒ Îapple «Ë ÂÓ Ú Á ÚºÒ ªÁ È, «Øapple ºÒ Δ... Ó ØÒ Á ÓÒ ÏÛ Ø apple È, «È ª È Ï Á Á ÁΔ ª Ò «Ïà appleδ ª Û «ÁºÂΔ ª È, Ù«apple Á Ù«apple ÛÈ Ùπapple» Ø È, «Ï πâ Úº Δ Â Â apple Δ ØÚ «appleòδ È «apple ØÚ Â «Âapple ª Á ÓÒ Ø «È ª Á ÎÒ apple «ÓÙ Δ-«Ó ÚºÒ Ò Õ ÁØ Ì appleâ «Ò Ó Á À ª «Ò Ó Ø Δ Â È Δ øπá Õ»ÎΔ øâ ÚΔ Á È, Ì appleâ ÁØ Ì ÂΔ Ò«apple ºÒ apple Δ Δ ÚΔ «Ó ÁΔ ºÒ appleá È, Ó È ª Á Ø Δ ÔØ Á È È Δ ÀÕ fi»îδ ºÂ È Ò appleˇ ªÁ È,  apple ª Óπ Òª apple «ª È Ò appleˇ È ª ØÒØ Ãª ÒÀ Òº Í È Â È ª Á º ÁΔ ºÒ appleá ÈÕ ÏπºÒ Ù Úapple Á Ø «Ò Á È,»ÎΔ Ú Á º «ÁøÁ È Â πºò ÂΩapple  «ÚÁappleØ appleè Òº ÍÀ Á ÈÕ «Ò Ó Á Ë apple«ó Ê È Á «Ò ÏØÒ Òº ÍÀ Á ÈÕ Â Δ ª Ô±ÈΔÚapple«Δ ª, «ÚÁÚ È ÏπºÒ Ù È ª» Δ ª «Ú appleˇ» Δ ÚΔ Á ÂΩapple Â Í Ù appleδ apple Δ ª ÈÕ Ô±appleÍ «Á Ú Δ ÏΔÒ Ê ÚΔ È, Ê ÚΔ È, Íapple Ô±appleÍ «Ú Δ Ø««apple ΔÏÒ Ó «Ò ª ÊØ ÁΔ ª È- ÂΔ ª Ó apple ºÒ ΔÂ È ª πò Ó Ï «Ò, È ª ÁΔ ª ÏØÒΔ ª Òº Òº Í Δ ªÕ Ì appleâ È «Ú appleë apple ÂΩapple  È- ÂΔ ª Ï» ΔÂ Õ ÓÀ ÁØ ÏΔapple Í ÊΔ ª  øó apple «apple Δ øó» «apple  Á ØÒ «Ò Ø Á Í apple ΔÏ Ó ÿ Ïapple ÁappleΔ Á ÒØ apple«øá È, È ª Â Ø apple ͻ πòó appleá È, Δ ª Úº appleδ ª È ÁØ «Ò Ø «Ú ÁÔØ Δ apple Ø«Ê ÓÛ Á, ª Á øó Ùπapple» Ø«ºÍÛ Á øó Ì ÂØ ÚºË Ùπapple» ثª «Ó ÿ Ïapple ÁappleΔ Ø Ó Á»appleª ÁΔ ÒØÛ Í Δ, «apple apple» ÓÀ ÁΔ ÒØÛ Í ΔÕ Í«ÒΔ Ù ÏÁΔ ÂØ ΩÊΔ Ù ÏÁΔ Á Óª Ì appleâ ØÈ ÁΔ «ÛΔ ÀÕ Δ appleδ «apple apple» ÓÀ à ΔÏÒ ÒØ ª ÂØ Í»appleΔ Ø Δ ÀÕ «Á Ú Δ ÏΔ«Ò ÂÓ apple Δ È Δ Δ Á ««Ïø«Á ÁΔ ÒØÛ Δ, «Îapple ÁØ Δ ø Ò apple Δ «Èª ÁΔ ÒØÛ ΔÕ Δ È ª Ó «apple È Δ Δ Íπapple apple Δ, ÏÃ Ó ø appleª apple Δ È ª Í Ù «ÓÒ ΔÂ Õ Â Ù «ÓÒ apple ª ÁΔ Û ÏøÁΔ «Ú ÏøÈ «ÁºÂ Õ Ωappleª ÚΔ «Ú ΔÕ ÓÀ ÃΔ apple Ò π «Δ «Ú Ωapple ͻappleΔ Ó È Δ, «øá È È Ï Δ ø Ò ÚºÒ È «Ëapple Ωappleª ÏøÁ ÁπøÏ Ï «ÁøÁΔ ª ÈÕ º ÚΔ «Ó Ò Á Í ÛΔ «Ò «ª «Ú Ωapple ÂΔ appleáδ À Ωapple «ÂøÈ-«ÂøÈ ÓappleÁª ØÒØ ÂΔ Á øó apple ÁΔ ÀÕ «øÿappleù ºÂª Íà Í ÒØ «ºÂ ªÁ È Â Ωapple πò Ó Ï ªÁΔ Õ Ø «Ò Ó «ÂøÈ-«ÂøÈ Ωappleª ÁΔ ºÒ ÀÕ «Ò Ó «Î ± Ò π «Δ «Ú ÓappleÁ ÍÃË È ØÚ Â Ωapple Á ÙØÙ ØÚ Õ «Ò Ó apple ΔÏÒ π «Δ ÂØ «Î ± Ò π «Δ ÚºÒ ÍÃÚ Ù appleá ÀÕ Ó appleè π «Δ «Ò Ó ÁΔ Ï Δ Δ È Δ Õ Ô±appleÍ È Í»appleΔ ÁΔ Í»appleΔ ÎÒ ÎΔ Â «Ú appleë apple Í Û «Ú ÒÀ ªÁ Â Ó appleè Ï,  appleδï Á Ùª Ëπ«È ÂappleΔ«ª È Ò ÁÏ «Ò Õ «Ú ª À ÈΩÒ Δ Â ÎÒ ÎΔ È Ò Δ Ø ÀÕ Ëπ«È Ï Ò Δ Ó Á»apple, ΩappleÂ, Á appleè ÍÚ, ÒØ «øá È

56 «ÚÁ Ùª Ì appleâδ Ï πâ øó appleá È, Ê È Δ appleá Õ øó Δ appleè?, Ó Δ Âª appleδ øó apple Ú Ò ªÁ ÈÕ «º ««Â apple «ÚÁÚ È Ò «Ò Δ apple ÈÕ ««º ««Â «Âapple ª «Ò apple È, «È ÚΔ apple»appleδ ÀÕ apple ª Á ÁΩapple È Í Ï EE % Óπ «ÒÓ apple«øá È, Ï Δ Ê appleδ Ó Δ È, È ÂÈ ËappleÓΔ È «Á ËappleÓΔ È, Ú ÒÓΔ Δ È,  «º ËappleÓ ÁΔ Ï ÁΔ AC ÍÃÂΔÙ Á appleδï ÀÕ «º ª ÁΔ ÀÈΔ ÊØÛ Δ Ï ÁΔ ØÚ Â º «º ««Â Í Ï Á «Âapple ª «Ò«Ú Ï Δ È ª È Í»apple Í Ï Úapple apple «Ò À, «øfi Ó ØÚ ««Ú Íø Ï Øapple Ø Δ πøáδ Δ È Δ, «««Â appleδ È Δ À ΔÕ ««Â ÁΔ ØÓΔÈ ÙÈ ÀÕ π ÍÃØ. Í»appleÈ «øÿ «øá À Í Ï Ú Á πappleª Á Ȫ Â Í Ï «ºÁª πapple» Á Ȫ Â Ú Á À?, Ê EE ÍÃÂΔÙ Óπ «ÒÓ È Δ ÏøÁ È Δ È? ª Ï Δ Âª Á ÒØ ÏøÁ È Δ È, «Â ÁΔ «Ú «Ùπapple» apple «Á  «º ««Â ÒºÌ Ùπapple» apple «Á À Òº πapple» È È Á Ó ÚΔ «Âapple ª «º ËappleÓ «apple Ø ÀÕ Í ÚΔ Ù ÏÁΔ ÂØ Ï Á «Ê Í Ï πí«â ª Á apple Á ÀÕ «È ª Á apple ÂØ Ï Á Í Ï Ó»Ò Ë apple ÂØ º «ΔÕ «««Â ÂºÊ ÀÕ Ì Ú «Í Ï ØÈ ÁΔ «ÛΔ ÚΔ «apple, Áapple «Ú ÚΔ «apple Íapple «ÍΔappleΔ apple «Ú Õ Ê ABÚΔ -AC ÚΔ Ù ÏÁΔ Â apple ªÁ È, È Ï Ï ÎappleΔÁ ÂØ «ÓÒÁΔ ÀÕ Ï Ï ÎappleΔÁ Í Í È Õ Ê apple  Á «ºÏ ΔÕ apple  Á «ºÏ Δ Ï ΔÕ Ï Ï ÎappleΔÁ ÂØ Ò Âº Í Í È «apple «ø À apple Ï «ΔÕ Â apple Ú Ò Ì ÂØ ÚË apple ÚÍ apple apple Áapple ıàïapple ÂØ Í Ï Á ÈÕ «ÒØ «apple«î ± Δ È, Ï Ï ÎappleΔÁ ÚΔ «apple«î ± Δ Á ÂΩapple  «ΔÕ Ó ØÒª Á ˺ Ø, Ó ØÒª Á πòó Á  «apple ÒØ ÈÕ È±apple ª ÚΔ È Ò ΔÕ Ò «Ú ÒØ Á È Â Í Ï Ú Á ªÁ ÈÕ ÊØ È Ò ÒÀ ºÊΔ øó appleè ÁΔ Ò, «apple ÒÀ «È һ μ«â ªÁ ΔÕ «Îapple «Ò ÂÏ «ÓÈ apple» Δ «Á È Ò ÓπøÁapple Á ºÒÁ ÈÕ Ì ÂØ «Ó ºÒ «À «AC ÚΔ Ù ÏÁΔ «Ú «ÒØ Ì appleâ «Ú ÒÀ Õ «ÂØ Í«Ò ÌØ ÍºÂapple «Ò ªÁ È ΔÈ AA ÚΔ Ù ÏÁΔ «Ú «Δ, Ì appleâ «Ú AC ÚΔ Ù ÏÁΔ «Ú «Õ Í Ï «Ú «ÈÚΔ apple«ê ªÂΔ ÁΔ ÀÕ Ï Δ ºÍÛ Á øó Ø «apple, ÓÛ Á øó Ø «apple ÀÕ Ï ÁΔ ÚË Δ À Í «øá ª ««øáø Â È «Ú apple ª Á È Ò Í Ï «Ú EE ÍÃÂΔÙ Óπ «ÒÓ È Âª Δ Ófi Á ª «Ó Í Ï «Ú Óπ ÒÓ Èª ÁΔ Ï ÁΔ Ï πâ ÚË apple ΔÕ ÀÈ øó Í Ï Δ Âª Ú Ò À «apple apple» ÓÀ «ºÊØ Ø Δ Î apple ÂappleΔ Ì appleâ Ø «ÙÒÍΔ Ê Õ ÁØ Í Ù Úapple ÒØ «È ª Á«ÒÂ Δ «øá ª, Ï πâ Úº Δ ø««ú Í Ï, Ê È ª øó «ÓÒ «apple Δ Â È Á Á «Δ Ø apple Δ ΔÕ Î apple Ê ºÂappleΔ, appleøû Í Ï «È ª È ÚÍ apple Ï πâ ÍÃÌ «Ú Δ «ÓºË Ì appleâ Ø Òº Á ÈÕ «ÒØ Ê øó øì ÒÁ ÈÕ Óπ ÒÓ È ª ª «È È, ª ºÊΔ øó appleè Ú Ò È, ª πò È, È È ÂØ Ï Á «Ò ºÂappleΔ- appleøû «Ù«apple Ï Á È «ÒØ apple È Ò πû Ø ÒØ È π ºÂappleΔ- appleøû Í Ï «Ú «Í«ΔÁΔ ÀÕ «Ø Í«Ò È È «º ËappleÓ Ï Á À, «È È ÍøÊΔ ÚΔ «Ò «ºÂappleΔ- appleøû Á «º ËappleÓ Ï Á À È ««Ú Á«Ò È, È Δ Óπ «ÒÓÕ ÁØ Í»apple Ì appleâ «Ú «Ò«apple ºÒ apple Δ Δ «Àapple «Ò Ó ÒØ Í Δ Í««Ú appleè Â Í Ï «Âapple ª Ø «apple ΔÕ «Ò ÍÀ Ú ÒΔ Δ, «ËappleÓ Ò Δ Á ÚøË º Òº, π Á ÚøË πò,  Á«Ò ÊØÛ º Õ «ÊØ º? Î apple ÁØ ÍÀ «º πøá À ª «øá È ««ºÁΔ Δ Â «Ú apple ΔÕ «Îapple apple ØÒ ªÁ ÈÕ apple «ºË Á ºÁΔ Á «ÁøÁ ΔÕ Ø Δ «º ËappleÓ ««Â appleδ apple ª Á ÂØ Ï Á Δ appleá ª Í«Ò Í Ï «Ø «Δ, Ω È Ê Δ appleøò ÿ ØÒ apple apple ªÕ ØÒ Ø Δ «º «ØappleΔ È È Δ ÀÕ ÀÚ Ê - Δ ª Á Ë apple  «º ««Â Û appleá ÈÕ Ï Ï È È ÁΔ ª Ó appleδ Δ ª Á Ë apple  «º ««Â Û appleá ª Á Ø Ï Ï È È AD ÚΔ ÁΔ «Ú Í Ï Á À  ÁØ Óπ ÒÓ È Í Ï Á È À AC ÚΔ Ù ÏÁΔ Ò «Ú Í Ï Ï πâ ÁΔ ÀÕ «Ú Ì appleâ Á Ï Δ Ê Úª  ÏΔapple Í ÊΔ Ï, Á Á», È ÓÁ Ú Í ÊΔ Ï È, Âapple ª È È Í ÊΔ ÚΔ Ï Õ Î apple È È ÂØ Ï Á Ì ÂΔ ÁΔ ««ÎÒ ÎΔ À, È Ó «ÓappleÈ ÁΔ ÎÒ ÎΔ À πapple» apple È Á Ú Á «apple À Ø «øá À Ë Á «ÈßÁ «ÏzÙ ΔÛ º Á Íà ø «Ú È Ó Óπ ÂΔ Á øáappleì «Ú ºÒ appleδ ª «ªÁ À «ºÂ øó apple È... «º Δ º È Ò πûδ ÀÕ. Ï apple È ««Á º ª «Ò ± È Δ πøáδ ª, Á º È Δ «Ó ÁΔ ª ÁØ Âº ËappleÓ «Ú Ï Á ÀÕ Δ apple ºÒ Á ÎÀ Ò Â Á Ë apple  appleá ª ËappleÓ Á Ë apple Â È Δ Õ π «ÊÂΔ Δ À Í Ï «Ú ËappleÓ Âª À Δ È Δ, apple È, ÒØ ª Á Í apple È Óº ÈÕ «øá» ËappleÓ È «Ï ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ ««øá» ËappleÓ Ô±ÈΔ appleó «appleòδ È Ï Δ Õ Í«Ò ÒØÈΔ Ò ÍΔappleΔ Δ π ÓÒ Δ ÈÀÙÈÒ øíèδ ÍΔappleΔ À, Í»ø ΔÚ Á «È Δ «apple Õ. øï apple Á ÏÛ ªÂΔ appleδ ÔÂÈ Δ «Âª ÂÓ appleè Ò Δ Δ ÏπºË ËappleÓ ÒÀ Δ Ù «Á ª ÂÓ Ø «Âapple ª ÓÀ «º ««Â Á Á ª Âapple ª ÓÀ Ì ÂΔ Ò«apple Á Á ªÕ π ͪ  apple ª Á ÂØ Ï Á πò ÒÀ Ò Δ Õ ÏΔapple Á «Í Ø Û apple Á apple «ºËª È Êª È Ò ÀÕ È Êª ÁΔ zδ ΔÙÈ À Δ Ïà ӫzΔ ΔÙÈ À, Ò «È Ê Δ È ª ÁΔ ÙØÙÒ ÓπÚÒÀ Δ Ù«apple apple«ºíû Ï Á À  Áπ È Â Á ÍÀ Ï «Ú Í ÒÀ Á À «øfi ÁΔ apple«ê  ÂÏÁΔÒΔ ÁΔ ÀÕ Âª «Îapple Í Δ Ø Á «Â πøá À ÏΔapple Úapple ÒØ Àapple Óπ «ÒÓ ÒØ È «ÒØ È, «Û ÏΔ«Ò, Ø ÏÃ Ó Ó È Δ Ó ÈÁ π Ó È appleδó Ï πøá È, È ª º Ì ÂΔ ÂØ «Ò Ú fi «Á Á Δ È Δ Õ È ª ÁΔ ÂÈ «Ú Ì ÂΔ Í Δ ÀÕ Δ Ø««Ó È «ø Ó apple «ÁºÂ «Ú Ø apple È øπá È È ª ±Â Ó«fi ªÁ ΔÕ ÓÀ Δ Á appleè Á Á ª «ÊØ Á apple ±Â Ó È

57 ªÁ ÈÕ ÀÒÏapple»ÈΔ ÁØ Ì apple⠫ª È Á «Ø ÏÃ Ó πíâ À, Í À apple ë«Ú Òº Á À, øá ë«Ú Òº Á À, ËappleÂΔ ÂØ»apple «ÈΔ Á»appleΔ Â À, Ò «È «Á Ï Ú»Á ÚΔ «Ó«Ê Δ ª «Ò «apple À, ºÂ ÁΔ Í Úapple ÒΩÏΔ Á ÀÈ apple Δ º «ÂØ appleá ΔÕ ÓÀ Ø ºÒ Ê «º ««Â Ï apple Δ À «Â apple ØÚ Âª Â È Û Ø Ú... «Âapple ª Ò Â Â Á apple À, «Ú Ô±ÈΔÚapple«Δ ª ÒØ Ø È Δ appleè «ÁøÁ πappleï Δ Â πapple» ÃøÊ «Ï Â Ø Δ ÊΔ««Ò ØÚ Âª Ò Â Â Ú Ò «øá È «ÂØ «± ÈΔ appleú... Ø ÁØ Á «apple Á ÀÈ ÁÏ Δ ÀÒÏapple»ÈΔ «øá À «Ë apple«ó ø Ê Úª Á ÀÈ ÁÏ Δ Ú Ò Ø Δ ÏøÁ ÂøÂapple ÂappleΔ È Ò Í Δ «Ú«È ºÒ È Δ Δ «Á Õ «Îapple «Ú«È ÁΔ «Ú Âappleº Δ πøáδ? ØÒ apple«δ ªÁ À ÚÒ Ì ÂΔÕ À appleø ΔÈΔ ÁΔ «ºË ÁΔ ÍÃøÍapple Ì ÂΔ ÍÃøÍapple Á È Ò ÂÓ Ø ªÁΔ ÀÕ Â Δ Á Ø Ï Ï È È «ºË Ø Δ ª È Ò Ï«appleÁ À Ø Δ À Δ ÏÃ Ó È, ««ºË apple «apple À «Ø Δ Ò ÈÕ Í Ï Ø Δ ª Á Ì ÂØ ÚºË ÈÓ È «apple À, «º apple Ø Δ ª ÂØ Ï Àapple ºÒ Δ È Δ Δ appleá Õ Ø Δ ª ÂØ Ì ÂΔ Ú Ò ÏøÁ Ï πâ ÿïapple Õ ««Ø Δ Íπapple ª È Δ Ó ÈÁ, Ú Áª È Δ Ó ÈÁ, ÊØ Âº Ú apple Ù Í «º ΔÏ apple Á À Â Ø Δ Úº «ºË appleá ÀÕ Ø Δ ª Á Δ ÂøÂappleª ÁΔ º Δ appleδ ª ÂøÂapple Ø È, ÓÀ appleδ apple Ò ÈÕ ÂøÂapple ÁΔ appleδ ÁΔ appleδ ËÈ Ωapple Á È ÁΔ Í» μâ Áapple ÀÕ Í ØÒ Ø ÿappleª ΔÂΔ ª apple Óª È... ͪ Í appleá ª ÁΩapple È Ø ÿû appleº Á ª, ÊºÒ - Ω appleº Á ª ÿû «ÂappleΔ Á appleì Á ÍÃÂΔ À, «Í Â Ø «ÈÙ È À ÂøÂapple ««ÈÙ È «ÂappleΔ ÔΩÈΔ À, Δ ÓÀ appleδ apple Δ ÁΔ ÍÃøÍapple «Ú Û ª, Δ Í appleó ª «Ú Ø «ÂappleΔ Íà øíapple Á ÁΔ ÚΔ Ø«ÙÙ appleδ ª Â Δ Àapple È Ø Õ «ÂappleΔ È Ò apple ʪ  «ÂappleΔ ÏÀ Δ ÀÕ π ÁØ ÓΔ È Δ ÍÀ Á ª πº Δ- πº Á «Ú appleú «ªÁ À, Ï Δ Óπø - ÛΔ Á «ÓÒ Í appleø ª ÓΔ ÍÀ Ú Õ ØÒ øìø ÀÈ Í«ÚºÂapple Ó «È ªÁ Δ ««ºÒ ËappleÂΔ Á ÂÍ ÁÈ È Ò πûδ ΔÕ ÚΔ ÁØ Íπapple Ó Ø - Ò ÍÀ ªÁ Δ Âª ΩappleÂ È È Ø Ò Ò ÁΔ ª ÈÕ «øó Ò Δ «ÂappleΔ Á «Ωapple È Í«ÚºÂapple ÀÕ ÏÃ Ó Ó «Ú Í«ÚºÂapple À ÁØ ºÒ Ò ØÚ Âª «ÍºÊapple appleº Á È Â apple» appleø Ò Á È... «ÂappleΔ ÁΔ ÓÀÈ Ù apple ÙÈ Á ÍÃÂΔ À «... «Δ ÙÒ ÚË apple ØÚ Õ ÁØ ÙÒ ÏΔ Δ ØÚ Âª Í«Ò appleì ÚÂΔ «ÂappleΔ ªÁΔ ΔÕ Á ÍÀapple ª «Ú Í«Òª ÍÚ ªÁ ÈÕ ÂøÂapple»Âapple Â Ø Δ ª «Ú «ÂappleΔ Á Áapple μ Ó «È «ÀÕ 0 Ô ºËappleÂ Ó ÁÓΔ ( «Â Á Á Â Ú Δ ÂzÀÓ «) Í ÏΔ ÌÚÈ, «Ë ÎØÈ ÓØÏ «Ò : IHAEB-IHDEI ÓπºÒ GE appleπí Á«Ò ÁappleÙÈ («ÚÙ Ù ) øí Á appleó«πíâ Ó«Ó È øí Á «È «øÿ ÏºÒ «øí Á ÁÚ apple Ì appleâδ ÓπºÒ appleπí Íà ÍÂΔ Ê È Gian Singh Bal 14-BB Oil Baradari, Near Circuit House,Jalandhar Ì Úø apple»òíπappleδ Á ÈÚª Δ ø Ã«Ì Úø Δ- Ò «Úº Íπapple ÂÈ «ÓºÊª, ««Â / «Ó«Ê Í Âappleª º Á ø«í ± apple Á À ª, ««È  appleδóø ÁºÏÁ ºÊª ÁΔ ±ø, ÓØÏ «Ò Á «È, «Á Ì Úª ÁΔ Âapple Ó ÈΔ appleá ÍÃÂΔ ª ÈÚΔÈ appleê Á «Δ ª Δ ª ÁΔ apple È appleá À, «È ª «Úº ÓappleÁ  Ωapple Á ÂappleÓÈ ÁΔ ÍΔÛ Â Á ÍÃ Ú «Úº Ø Δ Âapple È Δ Õ ÁØÚ Δ º -Ó Á ÍπÂÒ, Ï Ï, ÁºÏ -ÿπº, Í Δ Ó ÛΔ ÒÂ Ò Δ «øó Ú apple ØË ÁΔ ÈΔ «Úº Ì Ó appleè Ò Δ ÂÂÍapple «Â»ø apple, «Â «Ú apple  Á Âapple ÔØ È apple Á Í Âapple, «ÏȪ «Á ͺ Í»apple «appleî Ò Âª  Áπ º ª-ÍΔÛª Á «Ï È apple Á Í fiø ØÛ ªÁ È Â Á Á apple ªÁ ÈÕ -. «ÚøÁapple Ωapple «ÏøÁapple AAA AAB

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 48).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 48).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Video & Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits. 916-412-2918

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 newwwwww (issue no 9).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 newwwwww  (issue no 9).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA PROFESSIONAL REAL ESTATE SERVICES GURJATINDER S. RANDHAWA

Chi tiết hơn

page_new 1 to 16.qxd

page_new 1 to 16.qxd 30 Years Experience GILL INSURANCE Commercial CROP Auto, Home Harry Gill All over U.S.A. Avtar Gill 1800-348-2767 À apple ÓÀ Ø ÂØ Í Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ó Ò Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA 7501 Victory Ave Sacramento, CA 95828 Vol. 6, Issue 34, 21 to 27 Aug., 2014,

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð

ÍÒ Ú Ö Ø ÄÝÓÒ ½ Å Ø Ö Å Ø Ê½ Ê ¾¼¼ ¹¾¼¼ À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð À ÈÁÌÊ ½ Ê ÔÔ Ð Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ³ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ð Ü Ö Ù Ú ÒØ O n (x) Ö ÔÖ ÒØ Ð³ÓÖ Ö x Ò Ð ÖÓÙÔ (Z/nZ) Ð Ñ ÒØ ÒÚ Ö Ð Z/nZ Ò ÔÓÙÖÚÙ ÕÙ x Ó Ø ÔÖ Ñ Ö Ú nº ÇÒ Ø ÕÙ g Ø ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Z/nZ (Z/nZ) Ø ÝÐ ÕÙ Ò Ò Ö Ô Ö gº

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 27).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 27).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA 7501 Victory Ave Sacramento, CA 95828 Vol. 6, Issue 27, 03 to 09 July, 2014,

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 23).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 23).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA GURJATINDER S. RANDHAWA (Realtor) BRE licence # 01490567

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

lecture_19.dvi

lecture_19.dvi º ËØØ ØÐ Å ÆÓØ ÓÖ ÄØÙÖ Áº ÌÀ ÊÅÁÇÆ ÉÍÆÌÍÅ ÁÄ Ë ÁÆÌÊÇÍÁÇÆ ÓÖ Ð Ó ÖÓ Û ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÐ Ó ØÖ Ø ÕÙØÓ Ó ØØ Û Ó Ó ÓÐÚ ØÛÓ ÕÙØÓ È Î Ð Æ ÛÖ Ø Ó Ó Ø Ù Ø ÓÐÚ ÓÖ ØÖ Ó Ù ØØÙØ ØÓ Ø Ö Ø ØÓ ÓØ È ÙØÓ Ó º Û Ø ÓÐØÞ ÐØ Ù Ó

Chi tiết hơn