Book Job

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Book Job"

Bản ghi

1 RNI No. MAH/MAR/2000/0859 * g nmxh$ àm. g O` OmYd * H$m` H$mar g nmxh$ gm. g{dvm OmYd * g mjma g nmxh$ S>m. a_oe R>mH$ao S>m. O`am_ nyah$a S>m. g Vmof OmYd lr. ~mimgmho~ Am{hao * Om{hamV ì`dñwmnh$ JmonrZmW bm_is>o * g JUH$s` Aja OwiUr lr. {do` ~moais>o _mo.: * _wðu ñwi lr Am \$goq>, Zm{eH$ * à_wi {dvah$ nmr>h$ ~«Xg, Zm{eH$ * _w»` H$m`m b` gmb Q>m da, 1 bm _Obm, dh$sbdms>r, Zm{eH$. _mo.: * {d^mjr` H$m`m b` ds>mir^mob, Vm. Mm XdS>, {O. Zm{eH$. lr. JmoajZmW OmYd,_mo.: * nì ì`dhma nmo.~m.z.24, {OnrAmo,Zm{eH$-1 * B_ob * do~gmb Q> * g nmxh$/_wðh$/àh$meh$/_mbh$s g O` Am. OmYd J JmYa nmh $, nor>amos>, n MdQ>r, Zm{eH$-3. Post Lic. No. - NSK/67/ eovh$è`m À`m {OìhmiçmMo _m{gh$ Am_Mr _mvr Am_Mr _mug df - 16 do A H$ - 10 dm Am ŠQ>mo~a Ðmj {deofm H$ A Va J... 1) ZdrZ Ðmj~mJ bmjds> 4 2) Ðmj~mJoMo nmur ì`dñwmnz 5 3) Ðmj~mJo_Ü`o éq>ñq>m H$Mr Amdí`H$Vm 7 4) Ðmjmdarb amoj d Ë`mMo {Z` ÌU 11 5) g {Ð` eovr {S>ìhrS>rMo àh$mez 16 6) H$_r IMm V Am ŠQ>mo~a N>mQ>Ur nyd V`mar 17 7) {Z`m Vj_ Ðmjm gmr>r {dðmì` IVm Mm dmna 19 8) Ðmjmdarb {nr>çm T>oHy$U d ImoS>{H$S>m ì`dñwmnz 21 9) Ðmj CËnmXZmgmR>r JS> qbjmo _hîd 24 10) Ðmjm _Yrb {dh $Vr d Cnm` 25 11) Ðmj H$mT>UrZ VaMo ì`dñwmnz 29 12) Ðmj CËnmXZmV _hmamï > AJ«oga 33 13) Ðmj à{h«$`m CX`moJ 34 14) Ðmjmg ~ {YV g ñwm Mo nìo 34 dj UrXmam gmr>r gymzm :- dm{f H$ dj Ur é. 300, Û dm{f H$ é. 500 n Mdm{f H$ é Xa _{hý`mà`m 1 VmaIobm gmb Q>m da, dh$sbdms>r `owo àh$m{ev H$éZ 15 VmaIobm Or.nr.Amo.,Zm{eH$ `owyz nmoñq> Ho$bm OmVmo. 3

2 ZdrZ Ðmj ~mj bmjds> eovr ~mjmb V H$aVmZm {nh$m Mr {ZdS> H$aUo _hîdmmo Amho. hr {ZdS> H$aVmZm ho nrh$ Amnë`m {edmamv H$go `ob b VgoM CnbãY O_rZ d nmê`mv A{YH$ {H$\$m`Vera H$go R>aob `mmmhr {dmma H$amdm. EH$Xm {nh$mmr {ZdS> Ho$br H$s, Ë`m {nh$mvyz bdh$a CËnÞ H$go dmt>bo? ho gwõm nm{hbo nm{hoo. `mda {dmma H$aVm Ago {XgyZ `ob b H$s, gú:pñwvrv _hmamï >mvrb AZoH$ {R>H$mUr Ðmj ho nrh$ {ZdS>Uo `mo½` hmob b. ÐmjoM H$m {ZdS>mdrV? 1) Ðmj bmjds> Ho$ë`mnmgyZ gìdm Vo XrS> dfm VM n{hbo nrh$ hmvmv `ovo. 2) Ðmj nrh$ Xadfu {Z`{_VnUo CËnmXZ XoVo. 3) {H$_mZ 10 df} Ðmj~mJ {H$\$m`Vera R>aVo. 4) CËnmXZ IM Am{U {_iumao CËnmXZ d CËnÞ `m Mm {hemo~ Ho$ë`mg Am{W H$ \$m`xm Mm Jbm hmovmo. 5) Mm H$g ~wõr, Aä`mgeº$s, {ZarjU, Hw$dV, doioda H$m_ H$aÊ`mMr H$g~ B. JwUm Mm {dh$mg hmovmo. 6) Ðmj ~mjov df ^a H$m_ nwavo Ë`m_wio _Owam Mr H$m` j_vm df ^a dmnavm `ovo. 7) CnbãY O_rZ, nmur, _Zwî`~i `m Mm _oi ~gdvm `ovmo. 8) Ðmj~mJ à{v{ð>vnummr, Aä`mgynMUmMr gymh$ Amho. ÐmjmMr eovr H$aVmo Ago gm JÊ`mV g H$moM dmq>v Zmhr. Ðmj~mJ {H$Vr bmdmdr? Amnbr EHy$U O_rZ {H$Vr? ^ademmr ~mjmb V {H$Vr? Ðmj ~mj {H$Vr dmt>dy eh$vm? `m Mm {dmma H$am d nwt>rbn H$s EH$m gyìmmm dmna H$am. ~mj bmdvmzm 34/37/42/46 Jw R>o Ago AmS>ZrS> joì {ZdSy> ZH$m. Ðmj~mJ H$moR>o bmdmdr? Amnbr O_rZ {edmamv 2/3 {R>H$mUr Agob Va EH$mM {R>H$mU {ZdS>. O{_ZrMo joì, àv, nmurnwadr>m, `mo½`vm, dmhvwh$smr gmo` d añvm Am{U eoomanmmma `m gd ~m~tmm gmh$ë`mzo {dmma H$éZ {R>H$mU {ZdS>mdo. Ðmj~mJ H$Yr bmdmdr? ~mj H$Yrhr bmdbr Var MmbVo qh$dm A_yH$ {R>H$mUr A_yH$ doir bmdvmv åhuyz _rhr VgoM H$arb ho {dmma _ZmVyZ H$mTy>Z Q>mH$m. AndmX djivm _Ü` Am ŠQ>mo~a Vo _Ü` OmZodmar `m Xaå`mZ bmjds> H$am. {S>g ~a - OmZodmarV bmjds> Ho$br Va Vr A{YH$ `eñdr hmovo d n{hbo n rh$ 15 _{hý`mv hmvmv `od$ eh$vo. H$moUVr ÐmjOmV bmdmdr? àm{bv OmVr_YyZM {ZdS> H$amdr. Zì`mZo bmjds> H$aVmZm AZmoIr, ZdrZ Ðmj OmV bmdy Z`o. gú: n[apñwvrv Wm _gz grs>bog, Vmg-E-JUoe, gmozmh$m, _m{uh$ M_Z, eax grs>bog, âbo_ grs>bog `mvyzm {ZdS> H$amdr. bmjds> {H$Vr A Vamda H$amdr? `m g ~ Yr nwîh$i g emoyz Pmbobo Amho. VgoM _mor>m AZw^dhr Ambm. Voìhm A Va amivmzm XmoZ AmoirV {H$_mZ 8 \y$q> d XmoZ dobrv {H$_mZ 6 \y$q> Ago A Va R>odmdo. éq>ñq>m H$ dmnam`mm Agob Va XmoZ AmoirV 12 \y$q> Am{U XmoZ dobrv 8 \y$q> åhuoo 8 ~m` 6=48 (50)d12~m`8-96(100) Mm. \w$q>mmo joì {_iob Ago A Va amimdo. `m A VamZo EH$ar 900 d 450 (hošq>ar 2200 d 1125) `m à_muo g»`m `ovo d {H$\$m`Vera CËnmXZ KoÊ`mg Vr gmob Mr d nwaoer R>aVo. bmjds>rgmr>r Ma H$s IÈ>o? Ðmj bmjds>rgmr>r IÈ>çmEodOr Mam Mr {ZdS> 4

3 AmdOy Z H$amdr. gd àh$maà`m O{_ZrgmR>r Ma nõv Cn`wº$ Amho. MamMr _mno O{_ZrÀ`m àh$mamdéz R>admdrV. VWm{n Mam Mr é Xr 2 \y$q> d Imobr 2.5 \y$q> AWdm é Xr 2.5 \y$q> d Imobr 2 \y$q> R>odmdr. VgoM CVmamdéZ bm ~r R>admdr. gm_mý`nuo 100 \y$q>m nojm A{YH$ bm ~r Agy Z`o. bmjds>rà`m Aem Mam {edm` {ZMè`mgmR>r Ma A{YH$ Imob ImoXmdoV. gd Mam Zm Oamgm (1.0%) T>mi AgUo CÎm_ hmo`. da IUÊ`mMo H$m_ nmdgmiçmnydu H$amdo. nmdgmiçmv Ë`mM O{_ZrV {hadirà`m IVmMo nrh$ KoD$Z Vo JmSy>Z MamV Hw$Odmdo. ho g nyu H$m_ àë`j 5 bmjds>rà`m _{hý`mz Va AJmoXa nyu H$amdo. bmjds>rnydu MamV ^amd`mmr IVo - `mgmr>r O{_ZrMm nmov, _mvr narju Ahdmb `m Mm {dmma H$éZ IV dmnamdrv. 1) {hadirmo IV - EH$ EH$amVbo EH$ EH$amgmR>r dmnamdo. 2) Mm Jbo Hw$Obobo H $nmoñq> IV 12 Q>Z. 3) g Ðr` IVo (OrdmUw`wº$) 500 Vo 1000 {H$bmo, 4) 5:10:5-500 {H$bmo, 5) H$Sy> n S> Vo 1000 {H$bmo. àm. ^r_amd Jmonmi ^wo~i 5 ~r/14/{dgmdm nmh $, Am Y, nwuo - 4 Ðmj~mJoMo nmur ì`dñwmnz _hmamï >mv 309 bmi hošq>a ^m Jmo{bH$ joìm n H$s 204 bmi hošq>a åhuoo 67% joì ho {d{dy {nh$m À`m bmjds>r Imbr Amho. `mn H$s \$º$ 13% joì ~mjm`vr Amho. _hmamï >mvrb CnbãY Obg nîmrmm {dmma H$aVm Odi Odi 30-35% joì ~mjm`vr Imbr `od$ eho$b. Ë`mgmR>r nmê`mmm H$mQ>H$garZo dmna H$aUo JaOoMo Amho. hr Jmooï> bjmv KoD$Z d XwîH$mimer bt>m XoV Ðmj ~mjm`vxmam er {R>~H$ qgmz àumbrmm Adb ~ Ho$bm. àm{bv nõvrnojm I{M H$ nõv pñdh$mav AgVm Zm Mm Jbo dmb Q> ~Xb Ho$bo. AmO Zm{eH$ {Oëhm ^mavmvm Zìho Va nyu Am{e`m I S>mV OmñVrV OmñV {R>~H$ g M ~gdbobm {Oëhm Amho. hr Oar A{^_mZmMr Jmooï> Agbr Var AmO AmnU Á`m àh$mao g M {ZdS>Vmo VgoM dmnavmo. hr EH$ Aä`mgmMr Jmoï> Pmbr Amho. Am{U Ë`mM MwH$sÀ`m nõvr_ü`o Ðmj ~mjoà`m gd g_ñ`m Mo _wi Amho. Ë`mgmR>r H$mhr H$R>moa Cnm` H$aÊ`mMr JaO Amho. {R>~H$ g MmMr `mo½` {ZdS> :- XmoZ-Mma Q> o$ àjvrerb eovh$ar gmos>bo Va àë`j nmhurv Ago AmT>iyZ Ambo Amho H$s, ~è`mm eovm da {R>~H$ g MmV nmur \$º$ ImoS>mn`ªV nmohmdê`mmr ì`dñwm Ho$br OmVo. {_iumao nmur ho Hw$R>ohr gma»`m à_mumv {Xbo OmV Zmhr. àm_w»`mzo `m gd ~mjm _Ü`o _m`h«$moq>çw~ `m nõvrmm dmna Ho$bobm AmT>iVmo. `m dma dma jmam _wio, nmê`mvrb A{dÐmì` H$Um _wio ~ X ns>boë`m AmT>iVmV. `m gd Jmoï>r Q>miÊ`mgmR>r {S >na qh$dm {R>~H$ VmoQ>çm Mm dmna H$amdm. {S >na qh$dm {R>~H$ VmoQ>çm Mm dmna H$amdm. {S >na {ZdS>Vm Zm XoIrb Vmo Zoh_r ~ X hmouma Zmhr `mmr H$miOr `mdr. VmoQ>rÀ`m nwt>rb Q>moH$m Mo {N>Ð ho _mor>o Agmdo. AmVrb MH$VrÀ`m nmur {\$aê`mà`m _mjm Mr é Xr nmur `oumè`m {N>ÐmÀ`m ì`mgmnojm OmñV Agmdr. åhuoo nmê`m~amo~a Ambobr KmU MH$VrVyZ gai ~mhoa \o$h$br OmB b. Amnë`m eovmà`m bm ~r é Xr Zwgma b Q>ab (CnZiçm Mr) OmS>r {ZdS>mdr. gmymau 12 E_. E_. ì`mgmmr Zir 8 {b. {S >na AgVm Zm 32 _r. n`ªv åhuoom ghm \w$q>mdarb 16 PmS>m Zm gmaio nmur XoD$ eh$vo. VgoM 16 E_,E_. ì`mgmmr Zir 50 _r. n`ªv gmaio nmur XoD$ eh$vo.{\$ëq>a ho {R>~H$ g MmMo öx` Amho. ~è`mm {R>H$mUr {\$ëq>a ho \$º$ AZwXmZ àmá

4 H$aÊ`mgmR>r qh$dm _mor>çm ~mjm`vrà`m àxe ZmgmR>rM ~gdbobo AmT>iVmV. {\$ëq>a {ZdS>Vm Zm nmur Oa Vbmd, YaU AmXr ñìmovm nmgyz Agob Va dmiyà`m {\$ëq>amr {ZdS> H$amdr. ~gdbobm {\$ëq>a hm {Z`{_V gm\$ H$amdm. OmirMm qh$dm {S>ñH$ {\$ëq>a {ZdS>VmZm Ë`mMr JmiU j_vm 125 Vo 250 _m`h«$m Z BVH$s gwú_ Agmdr. {R>~H$ g Mmg Xm~ _mooê`mgmr>r Xm~_mnr ~gdbobo Agmdo. g M Mmby AgVm Zm {\$ëq>a Odi H$_rV H$_r 1.5 {H$.J«./ g._r.edt>m, Va b Q>abÀ`m Q>moH$mbm 0.6 Vo 0.75 {H$. /g._r. EdT>m Xm~ Agmdm. O_rZ MT> CVmamMr Agë`mMr Xm~ {Z` ÌrV qh$dm àoea H$m åà goq>rìh {S >namr {ZdS> H$amdr. Ðmj ~mjov BZbmB Z qh$dm AmV {S >na Agbobr nõv `mo½` R>adbobr Amho. {VMmhr Aä`mg H$éZ Adb ~ H$am`bm hah$v Zmhr. WmoS>Š`mV {R>~H$ g MmZo ~mjovrb àë`oh$ PmS>mbm àë`oh$ doir gmaio, PmS>mÀ`m JaOoBVHo$ nmur {_imbo nm{hoo `mmr H$miOr `mdr. Ðmj ~mjomo {Z`moOZ :- Ðmj ~mjov nmê`mmo {Z`moOZ åhuoo dobrbm nmê`mmr JaO {H$Vr, Ë`mgmR>r nmê`mmr _mìm {H$Vr Agmdr Am{U nmur Ho$ìhm Úmdo ho g_oyz KoUo hmo`. `m {Z`moOZmV dmngm åhuoo _mvr 4% nmur 40% Am{U hdm 20% `m Mo nyu g VwbZ {Z`moOZ hmo`. Ë`m_wio O_rZ ^wg^yerv amhÿz Cn`wº$ IVmMr Cn`wº$Vm dmt>vo. nmê`mmr JaO hr Jmooï>tda Adb ~yz AgVo. nmê`mmr CnbãYVm hbš`m O{_ZrV H$_r AgVo Va ^mar-{mh$z _mvrv OmñV AgVo. {R>~H$ qgmz nõvrzo nmur XoUo - `m nõvrzo nmur XoVm Zm nwt>rb Jmoï>r {dmmamv `mì`mv. 1) ~mînr^dzmmm doj :- ~mînr^dzmmm doj H$mT>Ê`mgmR>r ~mînr^dz nìmmm Cn`moJ Ho$bm OmVmo. XaamoO 24 VmgmV Pmbobo nmê`mmo 6 ~mînr^dz `mvyz _moovm `ovo. åhuoom AàË`j[aË`m AmnU O{_ZrVyZ {H$Vr nmê`mmo ~mînr^dz Pmbo ho _moovmo. 2) nrh$ dmt> JwUm H$ :- {nh$mà`m dmt>rzwgma {nh$mbm nmê`mmr JaO AgVo. {nh$mbm nmê`mmr JaO hr nmzm À`m ngmè`mzwgma H$mT>mdr. ~më` d n¹$ AdñWoV nmê`mmr JaO H$_r AgVo. ho bjmv KoD$Z {nh$m Mo JwUm H$ H$mT>Ê`mV Ambobo Amho. ZdrZ Ðmj dobtgmr>r hm JwUm H$ 0.25 Vo 0.55 Mo Xaå`mZ AgVmo. ì`dpñwv dmt> Pmë`mZ Va _mì hm JwUm H$ N>mQ>UrnmgyZ Vo \$io VmoS>Urn` V 0.6 Vo 0.95 n`ªv `mdm bmjvmo. 3) {^OUmao joì\$i :- Ðmj dobrà`m CÎm_ dmt>rgmr>r 8 Vo 10 KZ\y$Q> _mvrmm Jmoim Amobm H$aUo nwaogo hmovo. Ðmj dobrgmr>r EHy$U O{_ZrÀ`m joìm\$imn H$s 25 Vo 30% ^mj {R>~H$ qgmzmzo {^Odbm nm{hoo. 4) ~mînr^dz nmì JwUm H$ :- ~mînr^dz nmìmvrb nmê`mmo ~mînr^dz ho g_wðmvrb nmê`mà`m ~mînr^dz nmìmvyz hmoumè`m ~mînr^dzmg ~mînr^dz nmì JwUH$mZo JwUUo Amdí`H$ AgVo. {R>~H$ g M {H$Vr doim Mmbdmdm? EH$Xm nmê`mmr JaO H$mTy>Z Pmbr H$s, Vo nmur Ðmjdobr {H$Vr doimv Úmdo ho H$mT>Uo _hîdmmo Amho. Ðmj dobtmr XmoZ doiog N>mQ>Ur H$aUo Amdí`H$ Agë`mZo Ë`m doiog nmê`mà`m _mìm ~Xbmì`m bmjvmv qh$dm nmur VmoS>mdo bmjvo.nmur ì`dñwmnz Mm Jë`m[aVrZo Ho$ë`mg {ZpíMVM Ë`mbm amoj d {H$S>r {Z` ÌUmgmR>r H$_rV H$_r IM `od$z OmñVrV OmñV CËnÞ {_iy eh$vo. - lr. am_zmw dg Vamd OJVmn J«rZßbg A J«moQ>oH$, qnnijm d ~gd V.

5 Ðmj ~mjo_ü`o éq> ñq>m H$Mr JaO Am Vaamï >r` ~momanor>o_ü`o ho EH$ _hîdmmo ZJXr nrh$ åhuyz nwt>o `ov Amho. VwbZmË_H$Ñï>çm _hmamï > amá`m_ü`o {nh${dbobr XO}Xma Ðmjo `wamonr` VgoM Aao{~`Z Xoem_Ü`o {Z`m V hmov AmhoV. _hmamï > amá`m_ü`o O_rZ Am{U Z g{j H$ n[apñwvr_ü`o \$mam {d{^þvm Amho. `m_wio ÐmjmMo XO}Xma CËnmXZ KoUo AdKS> hmov Amho. AZoH$ ^mjmvrb O{_Zr jma`wº$ hmov AgyZ AZoH$Xm Ðmj dobr Adf Um_wio dm P \w$q>vmv, VgoM H$mhr {R>H$mUr gwìh $_tmm àmxw^m d dmt>v Amho. `m {d{dy AS>MUrVyZ _mj H$mT>Ê`mgmR>r `mo½` Iw Q>mMr {ZdS> H$éZ Ðmj bmjds> H$aUo {hvmdh R>aob. `m H$arVm H$moUVm Iw Q> dmnéz XO}Xma CËnmXZ {_iob VgoM H$moUË`m nõvrzo H$b_ Ho$bo nm{hoo, Ho$ìhm Ho$bo nm{hoo. `mdarb g emoyz _. \w$. H $. {d. amhþar `owo Ho$bo Amho. _hmamï >mv dojdojiçm {R>H$mUr {d{dy AS>MUr AmhoV. gm Jbr ^mjm_ü`o Adf U {d^mj VgoM jma`wº$ Am{U hbh$s O_rZ Amho. gmobmnya {d^mjmv H$S>H$ CÝhmim Am{U hbh$s d jma`wº$ O_rZ Amho. Zm{eH$ {d^mjmv jma`wº$ Am{U hbh$s O_rZ VgoM OmñV nmdgmmo à_mu Am{U nwuo {d^mjmv jma`wº$ Am{U hbh$s O_rZ VgoM H$_r nmdgmmo à_mu Amho. `m à{vhy$b n[apñwvrda _mv H$aÊ`mgmR>r {d{dy Iw Q>mMm dmna H$aUo JaOoMo R>aob. `mgmr>r g emoyz H$aUo Amdí`H$ Amho. `m boim_ü`o Iw Q>m Mm B{Vhmg, Amdí`H$Vm, dojdojiçm Iw Q>m Mo JwUY_ d Cn`moJ Am{U A{^d Õr {df`r WmoS>Š`mV _m{hvr {dex Ho$br Amho. Ðmj Iw Q>mMm B{Vhmg :- `wamon_ü`o _w»`v: ÐmjmMr bmjds> _Ú V`ma H$aÊ`mgmR>r H$aV hmovo Am{U ÐmjmMo _Ú XodnyOogmR>r dmnabo OmV Ago `wamon_ü`o ÐmjmMm àgma amo_zm À`m 7 _m\ $V Pmbm. amo_zm À`m AñVmZ Va ÐmjmMm gm ^mi MM À`m Y_ Jwé Zr Zonmo{b`Z amomzo gîmm hmvr KoB n`ªv Ho$bm. nwt>o A_o[aHo$Mm emoy bmjbm. `wamon_yyz bmoh$m Mm AmoK A_o[aHo$V Jobm. `m bmoh$m Zr Amnë`m~amo~a Ðmjdobr Zoë`m. Ðmjdobr ZoÊ`mMm CÔoe XodnyOogmR>r _Ú {_iê`mh$[avm hmovm. nwt>o nwt>o ÐmjdobrMr bmjds> Ðmj~mJo_Ü`o Pmbr. na Vw nwt>o hr Ðmj _mor>çm à_mumv _aê`mg gwédmv Pmbr hmovr. `m_wio `wamo{n`z Am{U \«$M bmoh$ ZmamO Pmbo. `mda nwt>o g emoyz Mmby Ho$bo _Ü`o ßb ÝH$m Z `m emókmzo Ðmj _aê`mmo H$maU \$m`bmošpog ZmdmMr H$sS> Amho Ago {ZXe Zmg AmUyZ {Xbo. `m AJmoXa \«$mýg_ü`o Am{U H ${b\$mo{z `m_ü`o VgoM BQ>br_Ü`o \$m`bmošpoam `m {H$S>rMo {ZXmZ Pmbobo hmovo. \$m`bmošpoam gwx dmzo Amnë`m ^mavmv AÚmn Pmbm Zmhr. hr H$sS> _wimda h m H$aVo. Ë`m_wio _wimda JmR>r `ovmv Am{U EH$ _{hý`mv _wio _aê`mg gwédmv hmovo. `m_wio Ðmj _wim Mr dmt> Iw Q>Vo Am{U V Vy_` _wio _avmv. A_o[aHo$V Ðmjm Mo ~aom dmu \$m`bmošpoam À`m gm{þü`mv homamo df} dmt>ë`m_wio {e H$ am{hboë`m dmumv à{vh$maj_vm {XgyZ Ambr. `mmm Cn`moJ `m {H$S>rMm àíz gmos>{dê`mgmr>r Pmbm Am{U `mvyzm Ðmjm_Ü`o Iw Q>mMm CJ_ Pmbm Am{U nwt>o 1878 _Ü`o \$m`bmošpoam à{vh$maj_ Iw Q>mda H$b_ H$éZ Ðmj {nh${dê`mg Ama ^ Pmbm. 1) Iw Q> dmnaê`mmm CÔoe :- O{_ZrÛmao àgma hmoumè`m {H$S>r - 1) \$m`bmošpoam, 2) gyìh $_r 2) O{_ZrMr g_ñ`m :- 1) jma`wº$ O{_Zr, 2) MwZIS>r`wº$ O_rZ, 3)

6 ^mar O_rZ, 4) hbh$s O_rZ, 5) nmuwi O_rZ, 6) O{_ZrVrb ~waer. 3) ImadQ> nmur 4) Adf U àud joì A) O{_ZrÛmao àgma hmoumè`m {H$S>r :- \$m`bmošpoam _wimda h m H$éZ Ë`mda JmR>r V`ma hmovmv. VgoM nmzm da gwõm h m H$éZ nmzmda C MdQ>o V`ma H$aVmV. Ë`mg {b\$ Oob Ago åhuvmv. H$_r Vmn_mZmÀ`m doir ({hdmiçm_ü`o) \$m`bmošpoam nmzmda h m H$aVmV Am{U nmzo ImD$Z Pmbr H$s, O{_Zrda ns>vmv Z Va Vo ñdv: O{_ZrV {eéz _wimda h m H$aVmV Am{U dobrmo ZwH$gmZ H$aVmV Am{U nmzo ImD$Z Pmbr H$s O{_Zrda ns>vmv Z Va Vo ñdv: O{_ZrV {eéz _wimda h m H$aVmV Am{U dobtmo ZwH$gmZ H$aVmV. Z Va VoWyZ {ZKyZ nwýhm Xwgè`m {R>H$mUr hëë`mgmr>r OmVmV. am`no[a`m ½bmoar, g Q> Om O Am{U pìhq>rg ~aboýs >r B. Iw Q> \$`bmošpoam {H$S>rg à{vh$maj_ AmhoV. ~) gyìh $_r :- noam ës> (1927) `m emókmzo Ðmj dobtzm gyìh $_r `m Mm àmxw^m d hmovmo ho àw_ {ZXe Zmg AmUyZ {Xbo. gyìh $_r ÐmjmÀ`m _wim da h m H$aVmV Am{U dobrmr dmt> Iw Q>Vo. gyìh $_rg à{vh$maj_ Iw Q> :- [\«$S>_, gr, hm _mozr., Eg Amo - 4, S>m JarO Am{U g Q> Om O. 3) O{_ZrÀ`m g_ñ`m :- jma hr EH$ J ^ra g_ñ`m Amho Am{U Vr {Xdg {Xdg dmt>vm Amho. Amnë`m Xoem_Ü`o OdiOdi Xebj hošq>a O{_Zr jma`wº$ Pmboë`m AmhoV. jma`wº$ O_rZ Imbrb H$maUm _wio dmt>v Amho. 1) Amdí`H$Vonojm OmñV IVmMm Am{U nmê`mmm dmna. 2) A`mo½` {ZMam. 3) jma`wº$ nmur. 4) A`mo½` nmur ì`dñwmnz. 5) ŠbmoamB Q>`wº$ IVo. 6) nmuwi O_rZ, 7) CîU d H$moaS>o hdm_mz B. 8 jma`wº$ O{_Zrg H$maUr^yV Agbobr H$maUo hr eovh$è`m À`m j_vo~mhoarb AmhoV. jma`wº$ O{_Zr H$m`_ñdénr jma`wº$ O_rZ nydd V hmod$ eh$v Zmhr. Ë`mgmR>r `mo½` Am{U bdh$a Am{U H$_r I{M H$ Cnm` åhuoo à{vh$maj_ Iw Q>mMm dmna H$aUo. Ðmj nrh$ {dúwv dmhh$vm, VgoM 10 ŠbmoamB S²>gn`ªV VJ Yé eh$vo, na Vw `mnwt>o åhuoo 25% CËnmXZ H$_r hmovo. jma à{vh$mah$ Iw Q> :- S>m JarO, am_go, gr 3) MwZIS>r`wº$ O_rZ :- OgOgm O{_ZrMm gm_y dmt>v OmVmo VgVgo Am`Z (bmoh) dobrbm CnbãY hmod$ eh$v Zmhr. Ë`m_wio Am`Z Šbmoamogrg hmovmo. VÛVM O{_ZrMm gm_y H$_r hmov Agob Va H $b{e`_ CnbãY hmov Zmhr. Ë`m_wio bmb _ Šbmoamogrg hmovmo. `mda n`m ` åhuyz 1883 gmbr ~aboýq >r `m emókmzo pìhq>rg ~aboýq >r hm Iw Q> n[ím_ Q>oŠgmg_YyZ {_i{dbm. hm Iw Q> MwZIS>r O{_Zrg à{vh$ma H$aVmo. na Vw A{^d Õrg \$mam H$_r `e {_imbo åhuyz g H$a hmvr KoVbm. pìhq>rg ~aoboýq >r - pìhq>rg {dzr\o$am = 41 ~r Am{U 333 B. E_ {dh$m{gv Pmbo. Ë`mn H$s 41 ~r hm Iw Q> 40% nojm OmñV MwZIS>r Agboë`m O{_Zrg à{vh$mah$ Amho. 4) nmê`mmm VmU ghz H$aUmao Iw Q> (Adf U) _hmamï >mvrb Ðmj ~mjm`vr_ü`o gm Jbr Am{U gmobmnya ^mjmv CÝhmiçmV nmê`mmr H$_VaVm AgVo. øm_ü`o VmgJm d, OV, H$dR>o _hm H$mi, gmobmnya_yrb ~mer VgoM Ah_XZJa Am{U nwuo {OëømVrb H$mhr ^mjm_ü`o nmur àíz J ^ra Amho. IaS> N>mQ>UrZ Va gyú_ KS>{Z{_ Vr 45 Vo 60 {Xdgm À`m H$mbmdYr_Ü`o hmovo Am{U Zo_H$s `mm H$mbmdYr_Ü`o nmê`mmr H$_VaVm ^mgvo. IaS> N>mQ>UrZ Va nmur H$_r Agob Va gyú_ KS> {Z{_ Vr Z Pmë`m_wio

7 Ðmjdobr dm P hmovmv. VgoM Am ŠQ>mo~a N>mQ>UrZ Va ÐmjmÀ`m CËnmXZmV VgoM àvrda {dnarv n[aum_ hmovmo. à{vh$maj_ Iw Q> :- S>m JarO, am_go, gr, gr, g Q> Om O B. 5) \$im Mr àv gwymaê`mgmr>rmo Iw Q> :- _hmamï >m_ü`o Wm _gz grs>bog, Vmg -E- JUoe, gmozmh$m, _m{uh$ M_Z `m OmVrÀ`m \$im Mr àv Mm Jbr {_ivo. na Vw H$mhr ^mjmv hdm_mzmvrb \$ah$m_wio \$im Mr Mm Jbr àv hmov Zmhr. hdm_mzm_ü`o nmur, Vmn_mZ, W S>r VgoM dmvmdaumvrb BVa ~Xbm _wio \$imà`m àvrda {dnarv n[aum_ hmovmo. Ë`mgmR>r S>m JarO, am_go, 1613 gr, 1616 gr. B. Iw Q> dmnaê`mg hah$v Zmhr. Ðmj eovr_ü`o _hmamï > amá`mv _w»`v: jmavm, MwZIS>r`wº$ O{_Zr, XwîH$mir n[apñwvrv Am{U H$_r A{YH$ à_mumv gyìh $_tmm àmxw^m d B. ~m~tda _mv H$aÊ`mgmR>r {dmma H$amd`mg hah$v Zmhr. 1) S>m JarO :- hm Iw Q> pìhq>rg M pånzr `m OmVrÀ`m amonmnmgyz {ZdS> nõvrzo {_i{dbm AgyZ, jma`wº$ O{_Zrg VgoM gyìh $_rgmr>r à{vh$mah$ Va \$m`bmošpoamgmr>r _Ü`_ à{vh$mah$ Amho. `m Iw Q>mda Ho$bobo H$b_ BVa Iw Q>mda Ho$boë`m H$b_mnojm Omo_Xma dmt>vo. hbš`m VgoM aovms> O{_ZrV Mm Jë`m XOm Mo CËnmXZ {_ivo. `m Iw Q>mda H$b_ Ho$boë`m Ðmj OmVtMr dmt> Omo_mZo hmov Agë`m_wio dobrmm nm{hoo Vgm gm JmS>m dmt>dyz ^anya CËnmXZ {iy eh$vo. na Vw `m Omo_Xma dmt>rzo OñVmMr H$_VaVm {Z_m U hmovo. `m Iw Q>mMo N>mQ> H$b_m Zm _wio bdh$a \w$q>v ZmhrV. na Vw \w$q>ë`mda Ë`mdarb H$b_ gho `eñdr hmovo. `m Iw Q>mMr nmzo _Ü`_ -_mor>r, daà`m ~moybm M_H$Xma Va ImbÀ`m ~moybm {hadr bda{hv AgVmV. nmzm À`m daà`m ~moybm {eam da H$mhr {R>H$mUr WmoS>o V Vy AgVmV. \w$q>r, nmzmmo XoR> Am{U ~mù`m {haì`m AgVmV d Ë`mda bm ~ V Vy AgVmV. ~mù`m _Ü`_ bm ~ d bmb Jwbm~r AgVmV. e S>m nm T>am d Jwbm~r N>Q>m Agbobm AgVmo. 2) am_go (pìhq>rg M pånzr) :- `m Iw Q>mda gm ëq>{h«$h$ `m ZmdmZohr AmoiIbo OmVo. hm Iw Q> gyìh $_rgmr>r à{vh$mah$ Amho. gwnrh$ aovms> O{_ZrV dmt>boë`m `m Iw Q>mda H$b_ Ho$bobm dob Omo_Xma dmt>r_wio S>m JarO à_muom `m Iw Q>mda gwõm Omo_Xma dmt>r_wio OñVmMr H$_VaVm AmQ>moŠ`mV AmUVm `ovo. `m Iw Q>mMr nmzo _Ü`_, _mor>r, M_H$Xma, amir-{haì`m a JmMr Am{U é X VgoM ~mowq> H$mÍ`m Mr AgVmV. nmzm À`m daà`m {eam da ~marh$er bd AgVo. nwq>rdarb XoR>mda Am{U ~mù`mdarb Ho$gmgmaIo bm ~ V Vy AgVmV. e S>m nm T>aQ> amir a JmMm AgVmo. `m Iw Q>mMm N>mQ> H$b_m Zm _wio \w$q>ê`mg Cera bmjvmo, na Vw Ë`mda ^abobo S>moio AWdm H$b_ gho `eñdr hmovmo. `m Iw Q>mMm Am ñq >o{b`m_ü`o _mor>çm à_mumv dmna Ho$bm OmV Amho. 3) 1613 gr :- hm Iw Q> gr qh$dm gmobrzrg AmWobmo 1613 {H$dm gmobrzrgw AmoWoimo `m ZmdmZo AmoiIbm OmVmo. hm Iw Q> pìhq>rg gmobrzrg Am{U ìhr. AmoWobmo `m À`m g H$amnmgyZ {_imbm Amho. hm Iw Q> gyìh $_rbm à{vh$mah$ Amho. Va \$m`bmošpoambm _Ü`_ à{vh$mah$ Amho. `m Iw Q>mMr nmzo _Ü` mor>r AgyZ déz bd {da{hv AgVo. Am{U nmzm À`m ImbÀ`m ~moyg AZoH$ bhmz V Vy AgVmV. nmzo _Ü`_ {hadr, bm ~ Q>moH$Xma, H$mÌo AgUmar AgVmV. \y$q> VgoM nmzmmo XoR> bmbga AgVo d `m XoR>mda bhmz V Vy AgVmV. `m Iw Q>mg \$io `ov ZmhrV. 4) 1616 gr :- `m Iw Q>mg 1616 gr, gmobmzrg ~m` arno[a`m 1616 `m ZmdmZo AmoiIbo OmVo. hm pìhq>rg gmobmozrg ~m` ìhrq>rg amno[a`m `m À`m g H$amnmgyZ V`ma Ho$bm Amho. hm Iw Q> gwìh $_rg Mm Jbmg à{vh$mah$ Amho. `m 9

8 Iw Q>mÀ`m N>mQ> H$b_m Zm gho _wiçm \w$q>vmv Am{U H$b_hr bdh$a `eñdr hmovmo. `m Iw Q>mMr nmzo _mor>r IS>~S>rV, Mm_S>çmgmaIr Am{U VrZ H$moZr AgVmV. VgoM nmzm À`m ImbÀ`m ~moyg bd AgVo. dobrmo dmt>rmo Q>moH$ Am{U XoR> Vm ~Q> bmbga AgyZ Ë`mda ~marh$ bd AgVo. `m Iw Q>mg \w$bo `ov ZmhrV. `m IwQ>m darb dobrmo Am`wî`_mZ dmt>vo, Omo_Xma Am{U ^anya CËnmXZ XoVo. VgoM jmamg à{vh$maj_ Amho. 5) g Q> Om O :- `m Iw Q>mg énoñq >r g Q> Om O qh$dm énoñq >rg S>çwbm Q> Agohr åhuvmv. pìhq>rg énoñq >rg `m amzq>r OmVrÀ`m amojmnmgyz `m Iw Q>mMr {ZdS> Ho$br Amho. Ðmj {nh${dumè`m ~hþvm er Xoem_Ü`o `m Iw Q>mMm Cn`moJ Ho$bm OmVmo. H ${b\$mo{z `m_ü`o `m Iw Q>mMr gyìh $_r à{vh$mah$ Amho. `m Iw Q>mÀ`m N>mQ> H$b_m Zm bdh$a _wiçm \w$qy>z Omo_Xma dmt>vmv. VgoM Ë`mda H$b_hr bdh$a `eñdr hmovo. Adf U àdu {d^mjmgmr>r g Q> Om O Mm JbmM à{vh$maj_ Amho. g Q> Om O À`m `m Iw Q>mbm nmu\$moh$ `ovmv. g Q> Om O À`m \w$q>rda ~hþym bd ZgVo. _Ü`_ noah$m S>r VgoM bmb e S>o AgVmV. nmzo nyu amiq> - {haì`m a JmMr, OmS> Mm_S>r, bm ~rnojm é Xr A{YH$ AgVo. `m IwQ>m da Omo_Xma dmt>r~amo~a CËnmXZhr dmt>vo. `m Iw Q>rda \$º$ Za \w$bo `ovmv. 6) Q>oboH$s- 5E:- pìhq>rg ~aboýq >r ~m` Am{U pìhq>rg amno[a`m `m À`mnmgyZ hm g H$a dmu V`ma Ho$bm Amho. hm Iw Q> gyìh $_rg _Ü`_ à{vh$maj_ Amho. VgoM MwZIS>r`wº$ O{_Zr_Ü`o `m Iw Q>mMr dmt> g_mymzh$mah$ AgVo. `m Iw Q>mMr nmzo _mor>r AgyZ, déz MH$MH$sV, JX {hadr AgVmV Va Imbrb ~moy M_H$Xma _Ü`_ {hadq> bd Zgbobr d nmzm À`m H$S>m g_m Va d AmIyS> ~mowq> H$mÌr Agbobr AgVmV. bmbga N>Q>m nmzmà`m XoR>mda AgVmV d \w$q>rda V Vy AgVmV. N>mQ> H$b_m Zm _wio \w$q>br H$s Omo_Xma dmt>vmv Am{U Ë`mda Ho$bobr H$b_ogwÕm Omo_Xma dmt>vmv. `m Iw Q>mg \$io `ov ZmhrV. 7) hm_m}zr :- hm Iw Q> S>m JarO Am{U 1613 gr `m À`m g H$amnmgyZ V`ma Pmbm Amho. hm Iw Q> Omo_Xma Am{U 1613 gr nojm OmñV à_mumv gyìh $_rg à{vh$mah$ Amho. `m Iw Q>mMr N>mQ> H$b_o bdh$a \w$q>vmv Am{U Ë`mdarb H$b_hr Omo_mZo dmt>vo. `m Iw Q>mdarb ÐmjmMr àv Mm Jbr AgVo. 8) Eg.Amo. 4 ({gbošez AmonoZhmg _ Z. 4) :- pìhq>rg ~aboýq >r Am{U pìhq>rg amnm[a`m `m À`m g H$amnmgyZ {~`m nmgyz `m Iw Q>mMr {ZdS> Ho$br Amho. hm Iw Q> MwZIS>r à{v~ YH$ VJ Yé eh$vmo. VgoM \$m`bmošpoamg à{v~ YH$ Amho. N>mQ> H$b_mg gho _wiçm \w$q>vmv Am{U H$b_hr bdh$a dmt>vo. `m boim_yrb Iw Q>m Mo JwUY_ d BVa _m{hvr hr ^mavm_yrb d BVa {R>H$mUÀ`m g emoyzmda AmYmarV Amho. _hmamï >mvrb Cƒ àvrmo Ðmj CËnmXZmgmR>r ^{dî`h$mimv CX²^dUmè`m g ^mì`m YmoŠ`mg Vm S> Úmdo bmjob. Ë`mgmR>r _hmamï >m_yrb O_rZ d hdm_mzmà`m Ñï>rZo dojdojiçm Iw Q>m da g emoyz Mmby Amho, na Vw Ðmj {nh${dumè`m Mmahr {d^mjmv Ë`m ^mjmvrb àíz gmos>{dê`mgmr>r dojdojiçm Iw Q>mda g emoyzmg ~ YrMo H$m_ A{Ib ^mavr` Ðmj g emoyz àh$ën, _hmë_m \w$bo H $fr {dúmnrr>, amhwar `owo Mmby Amho. A{^d Õr :- Ðmj ~mjomr bmjds> {d{dy à{vhy$b n[apñwvr_ü`o (jmavm, nmê`mmr H$_VaVm, gyìh $_r B.) H$aÊ`mg ~ YrMo gimob {ddomz `m boim_ü`o Ho$bo Amho. `mo½` Iw Q>mÀ`m {ZdS>rZ Va Iw Q>mMr bmjds>, Ðmj ~mjomr bmjds> Á`m AmYw{ZH$ nõvrzo H$aVmV. Ë`mMà_mUo na Vw OyZ, Owb _Ü`o H$amdr. `mz Va Iw Q>mda _`m {XV \w$q>r amimì`mv. dmt>boë`m 10

9 \w$q>rda 2 Vo 3 n¹$ S>moio R>odyZ \o$~«wdmar_ü`o H$mn `mdm. `mdoir OgOgo Vmn_mZ dmt>v OmVo VgoVgo \w$q>rà`m dmt>rmm Omo_ dmt>vmo, na Vw àë`oh$ Iw Q>mda \$º$ 2 Vo 3 \w$q>r amiì`mv d `m \w$q>tmr dmt> e S>m Wm ~yz _`m {XV R>odmdr. n¹$ \w$q>tmr OmS>r gmymau: 0.8 Vo 1.2 {_. _r. R>odUo S>moio ^aê`mà`m Ñï>rZo AVr _hîdmmo AgVo. Ðmj Iw Q>mda Am JñQ> _{hý`m_ü`o Mrn ~qs>j Ho$ë`mg 90% nojm OmñV `eñdr hmovmv Ago A{Ib ^mavr` Ðmj g emoyz àh$ën, _. \w$. H $. {d. amhþar `owo Ho$boë`m g emoyzmdéz {ZXe Zmg Ambo Amho. Ðmj ~mjm`vxmamzo ñdv:à`m ~mjo_ü`o Agboë`m g_ñ`o~m~v gimob Aä`mg H$amdm, qmvz H$amdo, Ë`m`moJo `mo½` Iw Q>mMr {ZdS> H$éZ Ë`mda Mrn ~qs>j H$éZ à{vhw$b n[apñwvr_ü`o gwõm ^akmog JwUdÎmoera Ðmj CËnmXZ `mdo. - àm. VwH$mam_ ~m. Vm ~o Ðmj {deofm H$mg hm{x H$ ew^oàn>m.! AOw Z nmq>rb Zm_Xod OmYd _m. Cng^mnVr n Mm`V g{_vr, BJVnwar _m. gxñ`, n Mm`V g{_vr, JU. KmoQ>r H $fr {_Ì, BJVnwar H $fr H$m`m b` gm_m{oh$, {dym`h$ MidirV gh«$s` `mojxmz _w. KmoQ>rdmS>r, nmo. KmoQ>r ~wÿ&&, Vm. BJVnwar, {O. Zm{eH$. Ðmjmdarb amoj d Ë`m Mo {Z` ÌU _hmamï >m_ü`o Ðmj {nh$mmr bmjds> {Xdg {Xdg Xwæ`_ ~waer_wio hmoumar Hy$O :- dmt>v Amho. Am{U Ðmjmda `oumè`m amojm À`m à_mumvhr 1) A ñna{obg Hy$O, 2) am`pmong Hy$O, 3) dmt> hmov Amho. Ë`m Zm dmt>rg nmofh$ R>aUmao à_mumvhr {Zir Hy$O dmt> hmov Amho. Ë`mZwgma Ðmj {nh$mda `oumao à_wi amoj ~) {OdmUyOÝ` :- Imbrbà_mUo AmhoV. Ë`m AZwf JmZo gd _hîdmà`m 1) {OdmUy H$anm, ~waeroý` amoj. amojm{df`r _m{hvr Am{U Ë`m Mo {Z` ÌU H$go H$amdo 1) ^war :- `mg ~ YrMr _m{hvr. bjuo :- hr ~waer dobrà`m gd {haì`m ^mjmda A. ~waeroý` amoj :- dmty> eh$vo. ~waermr dmt> nmzmà`m darb ~moyg OmñV 1) ^war, 2) Ho$dS>m, 3) H$anm, 4) \$mo_m n{gg à_mumv Pmbobr {XgVo. H$mhr doim amojq> nmzmmm darb H$anm, 5) {S>ßbmo{Q>`m H$mS>r_a d KS> Hy$O, 6) Vm ~oam, ^mj VobH$Q> {ndiga {XgVmo. nmzm Mr dmt> Iw Q>Vo d 7) BVa \$i d KS>Hy$O Ë`mÀ`m H$S>m daà`m ~moyg diy bmjvmv. \w$q>rmo e S>o, àmw{_h$ ~waer_wio hmoumar Hy$O :- VUmda `m À`mda nm T>aQ> ~waermr dmt> hmod$z Ë`mMr 1) ~moq >m`q>rg Hy$O, 2) AëQ>aZo[a`m Hy$O, 3) dmt> Iw Q>Vo. nmzmà`m Am{U KS>mÀ`m XoR>mdarb hm amoj Šb S>moñnmo[a`_ Hy$O `ovmo. KS> \w$bmda AgVmZm amoj Amë`mg \$iymaum 11

10 ZrQ> hmov Zmhr. \$imda amoj `ovmo Am{U Ë`m_wio \$imda ~waer dmt>v amhvo d n¹$ hmoumar \$io \$mqy> bmjvmv. \$imvrb gmiaomo à_mu 8% nojm nwt>o Joë`mda \$im da ^war amoj `ov Zmhr. OrdZH«$_ :- hr ~waer à{vhy$b n[apñwvrv Ym½`mÀ`m ñdénmv dobrà`m gwá S>moiçm_Ü`o {Od V amhvo. h Jm_ gwé hmovmm gwá S>moiçm _Yrb YmJo dmty>z H$modiçm \w$q>rda h m H$aVmV. Am{U VoWo nm T>è`m ~waermr dmt> Pmbobr {XgVo. Ë`mda nwýhm Ab {JH$ ~roo V`ma hmod$z amojmmm àgma hmovmo. AZwHy$b hdm_mz - Vmn_mZ 20 A e g. Vo 24 A e g. AgVmZm amojmmm àgma PnmQ>çmZo hmovmo. Vmn_mZ 35 A e go. À`m nwt>o Joë`mg ~roo ê$oy eh$v ZmhrV. Ë`m_wio amojmg Amim ~gvmo. Vmn_mZ 40 A e g. nwt>o Joë`mg ~waermm Zme hmovmo. hdovrb AmÐ Vm 40 Vo 100% AgVmZm amojmmm àgma hmovmo. _mì OmñV AmÐ Vm AgVmZm ~waerà`m dmt>rmm doj _ XmdVmo. nmd$g Pmë`mg amojmà`m àgmamg VmËnwaVm Amim ~gvmo. gmdbr_ü`o amoj àgmamg MmbZm {_ivo. Va Á`m n ð>^mjmda ñdàn> gy` àh$me Amho VoWo amojmg à{v~ Y hmovmo. Cnm` :- 1) ~mjovrb ñdàn>vm _hîdmmr. XmoÝhr N>mQ>UrZ Va amojq> H$mS>çm, nmbmnmmmoim O_m H$éZ Ë`m Mm Zm`ZmQ> H$amdm. 2) ^anya IoiVr hdm Am{U gy` àh$me amhrb Ë`m {R>H$mUr ~mjomr bmjds> H$amdr. 3) \w$q>r _`m {XV R>odmì`mV. 4) ~waerzmeh$mmm dmna {bq>a nmê`mgmr>r Imbrb ~waerzmeh$ AmbQy>Z nmbqy>z dmnamdrv. A) nmê`mv {dakiumè`m J YH$mMr \$dmaur J«_. ~) ~oboq>moz 25% J«_. H$) H$m ÝQ>m\$ (hoßp H$m _Pmob) {_. {b. S>) H $aowoz ({S>ZmoH $n) 30 Vo 70 {_.{b. B) H ${bšprz {_. {b. 2) Ho$dS>m :- bjuo :- `m amojmmo nmzmà`m daà`m ~moyg {ndiga VobH$Q> {R>nHo$ {XgVmV Am{U nmzmà`m ImbÀ`m ~moyg _I_br qh$dm Q>ma{H$e Q>m dob gmair nm T>ar dmt> {XgVo. nmzmmo XoR>, VUmd d \w$bmoam `mdahr ~waermr nm T>aQ> droo V`ma Pmbobr {XgVmV. Ë`mZ Va ho ^mj Vn{H$ar nsy>z dmivmv d JiVmV. OrdZH«$_ :- `m ~waerà`m gwámdñwm XmoZ àh$mao hmod$ eh$vo. amojq nmzmv V`ma hmoumè`m b {JH$ {~OmÛmao AWdm dobrda MwHy$Z am{hboë`m {haì`m amojq> nmzm_ü`o qh$dm dobrdarb gwá S>moiçm_Ü`o Agboë`m ~waerà`m Ym½`mÛmao nwt>rb h Jm_mV Á`mdoir AZwHy$b dmvmdau {Z_m U hmovo. Ë`mdoir `m gwá {~OmnmgyZ Ab {JH$ ~roo {Z_m U hmod$z Vr ZdrZ H$modiçm \w$q>rda amoj {Z_m U H$aVmV. AZwHy$b hdm_mz :- `m amojmà`m dmt>rgmr>r Am{U àgmamgmr>r Vmn_mZ, AmÐ Vm Am{U nmzmdarb AmobganUm `m {VÝhr Jmooï>r _hîdmà`m AmhoV. ~waermr ~roo V`ma hmoê`mg 12 A e go Vo 13 go. Vmn_mZ `mo½` AgVo Va ~roo éoê`mg 18 A e Vo 24 A e go. Vmn_mZ AZwHy$b R>aVo Am{U ~waerà`m dmt>rg 24 A e Vo 26 A e go. Vmn_mZ Am{U 85% À`m da AmÐ Vm CÎm_ AgVo Aer n[apñwvr gd gmymaunuo nhmq>o 4 Vo 6 À`m doir V`ma hmovo. Ë`mdoirM ~waermo {~OmUy _mor>çm à_mumv V`ma hmod$z nmzm_ü`o éovmv. Cnm` :- 1) Ho$dS>m amojmà`m {Z` ÌUmgmR>r gwédmvrbmm XmoÝhr N>mQ>UrZ Va amojq> nmbmnmmmoim Am{U H$mS>çm EH$Ì O_m H$éZ ~mjoà`m ~mhoa ZoD$Z OmiyZ Q>mH$mì`mV. 12

11 Ë`mMà_mUo PmS>mdarb dmibobr gmb H$mTy>Z `mdr Am{U Ë`mZ Va N>mQ>Ur Pmë`mda EH$-XmoZ {XdgmÀ`m AmV 1% ~mos>m}{_lu qh$dm H$moUVohr Vm_«`wº$ ~waerzmeh$ 1 {bq>abm 3 J«_ `m à_mumv KoD$Z gd H$mS>çm, Amobm S>o Am{U ImoS>mda \$dmamdo. 2) CÎm_ {ZMam Agboë`m O{_ZrVM Ðmj ~mjomr bmjds> H$amdr. 3) bmjds>rgmr>r `mo½` A Va R>odmdo. 4) ~mj VU{dahrV R>odmdr. 5) nmê`mmm dmna `mo½` àh$mao H$amdm. 6) `mo½` OmVrMr {ZdS> H$amdr. 7) amoj_wº$ H$mS>çm bmdmì`mv. 8) N>mQ>Ur `mo½`doir H$amdr. 9) dm P \y$q> bdh$a H$mT>mdr. H$_r \y$q>r R>odmì`mV. 10) ~waerzmeh$mmm dmna. A) ñne OÝ` ~waerzmeho$ :- 200 {bq>a nmê`mgmr>r à_mu (1) H$m na Am ŠgrŠbmoamB S> J«_. (2) ~mos>m}{_lu Vo 0.8% (3) _ H$moPo~ J«_. (4) H $nq>m n J«_. B. ~) Am Vaàdmhr ~waerzmeho$ :- 1) 8% [as>mo_rb (_oq>m bmšprb) J«_. 2) A {beq> J«_. 3) ~waeroý` H$anm :- bjuo :- `m amojmmr bjuo àw_ H$modiçm \w$q>rà`m e S>çmda VgoM H$modiçm nmzmda {XgVmV. nmzmda Jmob, bhmz JmobmH$ma, JX Vn{H$ar a JmMo {R>nHo$ ns>vmv. Z Va {R>nŠ`mÀ`m _Ü`^mJr amims>r Am{U H$S>m JX Vn{H$ar hmovmv. H$Yr H$Yr {R>nŠ`mÀ`m _Yrb ^mj dmiyz nsy>z OmVmo Am{U Ë`m_wio nmzmg {N>Ðo ns>bobr {XgVmV. hiyhiy Vo {R>nHo$ bm ~Q> Am{U ImobJQ> hmovmv. OrdZH«$_ :- à{vhy$b dmvmdaumv qh$dm N>mQ>Ur Ho$ë`mZ Va ~waermo YmJo amojq> ^mjm_ü`o gwámdñwov 13 amhvmv. nmdgmiçmà`m gwédmvrbm Aem amojq> ^mjm_ü`o gwám dñwov amhvmv. nmdgmiçmà`m gwédmvrbm Aem amojq> ^mjm_ü`o gwámdñwov am{hbobo ~waermo YmJo 24 Vmgmnojm OmñV H$mi Amobga AdñWoV am{hë`mg Ë`mMr dmt> gwé hmovo. AZwHy$b hdm_mz :- ^anya nmd$g, 90% nojm A{YH$ AmÐ Vm, Vmn_mZ 300 go. À`m Amgnmg Agob Aem doir H$anm amojmmm àgma Am{U dmt> A{Ve` PnmQ>çmZo hmovo. Cnm` :- 1) ~mjomr ñdàn>vm amiuo. 2) ^mar, H$_r {ZMè`mÀ`m, Amob YéZ R>odUmè`m O{_ZrV bmjds> H$é Z`o. 3) ~waerzmeh$mmm dmna - àvr 200 {bq>a nmê`mgmr>r à_mu. A) ñne OÝ` ~waerzmeho$ :- 1. ~mos>m}{_lu Vo 0% {nh$m À`m AdñWoZwgma 2. H$m na Am ŠPrŠbmoamB S> J«_ ~) Am Vaàdmhr ~waerzmeho$ :- 1. ~mdrñq>moz (H$m~}ZS>o{P_) J«_. 2. ~ozmo{_b (~ozboq>) J«_. 3. \$mo_m ngrg H$anm - bjuo :- dobrà`m gd ^mjmda amojmmr bjuo {XgVmV. nmzmda _Ü`^mJ H$mim Agbobo bhmz {ndiga {R>nHo$ ns>vmv. {eamodi nmzo dos>rdmh$s>r hmod$z Imbr diy bmjvmv. H$mhr doim nmzmà`m {eamodi qh$dm XoR>mOdi H$miçm Vn{H$ar a JmMo {R>nHo$ {XgVmV. H$modiçm {haì`m H$mS>çm, VUmd, KS>m Mo d nmzm Mo XoR> `mdahr _Ü`^mJ H$mim Agbobo bhmz {ndiga {R>nHo$ ns>vmv. ho {R>nHo$ AmH$mamZo dmty> bmjvmv. AmOy~mOyMm ^mj H$minQ> Vn{H$ar nsy>z \$mqy> bmjvmo. H$anë`mgmaIm {XgVmo Am{U Ë`mda C^Q> Imobn`ªV ^ojm nsy> bmjvmv. H$mS>r Oer n¹$ hmob b Vg Vgm amojq> ^mj IS>~S>rV hmovmo. KS>m Mo XoR> H$anVmV

12 d Ago KS> Z Va gwhy$z dmiyz OmVmV. OrdZH«$_ :- ~waermo YmJo d Ab {JH$ ~ro\$io `m ñdénmv à{vhy$b n[apñwvrv hr ~waer {Od V amhvo, Ago YmJo d ~ro\$io AJmoXaÀ`m h Jm_mVrb amojq> Adeof d \$mq>boë`m H$mS>çmVrb ^ojm `m_ü`o gwámdñwov amhvmv. Ë`mbm ^anya AmÐ Vm {_ivmm Ë`mMr dmt> gwê$ hmod$z ZdrZ {ZamoJr {haì`m ^mjmv ~waer àdoe H$aVo. AZwHy$b hdm_mz :- ZdrZ \y$q> gwé hmovmm nmdgmir hdm_mz OmñV {Xdg am{hë`mg `m amojmmm àmxw^m d OmñV hmovmo. 100% AmÐ Vm Am{U 230 gopëg`g Vo 260 go. Vmn_mZ `m Jmoï>r ~waerà`m dmt>rg nmofh$ R>aVmV. Cnm` :- 1) ZdrZ bmjds>rgmr>r ZdrZ {ZamoJr H$mS>çm dmnamì`mv. 2) ~mjov amoj AmT>ië`mg N>mQ>UrÀ`m doir gd amojq> ^mj H$miOrnyd H$ H$mTy>Z Jmoim H$éZ OmiyZ Q>mH$mdm. 3) IaS> N>mQ>UrZ Va 1.0% ~mos>m}{_lu qh$dm 0.3% Vm_«`wº$ ~waerzmeh$mmm dmna - ZdrZ \y$q> gwé hmod$z 3-4 nmzmda `ovmm Vm_«`wº$ Am fyo 500 J«_ qh$dm _ H$moPo~ 500 J«_ H $nq>mz 500 J«_ qh$dm ~ozmo{_b J«_ 200 {bq>a nmê`mv {_giyz XmoZ VrZ \$dmao AmR> {Xdgm Zr {Xë`mg ZdrZ \w$q>rmo g aju hmovo. 5) {S>ßbmo{S>Am H$mS>r_a d KS>Hy$O :- bjuo :- H$mS>çm e S>çmH$Sy>Z _mjo dmiyz _é bmjvmv. Ë`mMm a J Vn{H$ar amir hmod$z Ë`mda Ab {JH$ ~ro\$im Mo gwú_ {R>nHo$ {XgVmV. KS>mÀ`m XoR>mOdi, H$mS>r qh$dm H$mS>rÀ`m AWdm ImoS>mÀ`m JS> qbj_wio Pmboë`m OI_oda amojmmo amir a JmMo MÅ>o AmT>iyZ `ovmv. amojq> \$io àw_ Amobga hmovmv. Ë`mMm a J {\$H$Q> Jwbm~r hmovmo. WmoS>çmM {XdgmV \$im Mr gmb VS>H$Vo Am{U Ë`mVyZ ag ~mhoa ngé bmjvmo. `m agmda ~waermr dmt> V`ma hmovo. OrdZH«$_ :- XmoZ h Jm_mVrb à{vhy$b n[apñwvrv ~waer 14 dobrdarb amojq> H$mS>çm, Amobm S>o qh$dm ImoS> `mda gwámdñwov amhvo VgoM Vr O{_Zrda ns>boë`m amojq> AdeofmVhr {Od V amhvo. nmdgmiçmà`m gwédmvrg dobrà`m amojq> ^mjmvrb qh$dm O{_Zrdarb amojq> AdeofmVrb Ab {JH$ ~ro \$imvyz Ag»` ~roo ~mhoa ns>vmv. hr ~roo dmam nmd$g `m_m\ $V H$modiçm \w$q>rn`ªv nmohmvmv d VoWo amoj {Z_m U H$aVmV. AZwHy$b Vmn_mZ :- 25 A e go. Vo 30 A e go. Vmn_mZmV ~waermr dmt> {deof OmoamZo hmovo. Cnm` :- 1) N>mQ>UrÀ`m doir gd amojq> ^mj H$miOrnyd H$ N>mQ>Uo d Jmoim H$éZ Zï> H$aUo. hmm à{v~ YH$ Cnm` Amho. \w$q>rmo e S>o O{_ZrH$S>o dmty> XoD$ Z`oV. Á`m ~mjov amoj A{ñVËdmV Amho Aem {R>H$mUr KS> \w$bmoè`mv `oê`mà`m gw_mamg d \$io n¹$ hmoê`mà`m AdñWoV H$ma~ S>mPr_ qh$dm ~ozboq> 200 J«_ qh$dm Q>m ngrz 200 J«_ qh$dm amoìham b 400 J«_ 200 {bq>a nmê`mv KoD$Z \$dmaur H$amdr. 6) Vm ~oam :- _hmamï >mv `m amojmmr bmju Joë`m Mma dfmªnmgyz S>m JarO Iw Q>mda {XgyZ Ambobr Amho. Ë`mZ Va `m Iw Q>mÀ`m ghdmgmv qh$dm Odinmg bmjds> H$aÊ`mV Amboë`m BVa àm{bv OmVrdahr `m amojmmr bmju Pmbobr AmT>iyZ Ambobr Amho. bjuo :- Ðmj dobrà`m nyu dmt>boë`m nmzmà`m ImbÀ`m ~moyg JX {ndiçm a JmMm Wa gmmbobm AgVmo. Ë`mZ Va nmzmà`m VimH$S>rb ^mjmda MÅ>o ns>vmv. Aer nmzo {ndir nsy>z JiVmV. Vm ~oam amojmmr {~Om S>o hixr gmair {XgVmV. OrdZH«$_ :- `m amojmmm {nh${z`m d Am{e`m `m AdñWm dojiçm dzñnvrà`m nmzmda V`ma hmovmv, na Vw Ab {JH$ Mwao{S>`b d Q>o{b`Z AdñWm ÐmjmÀ`m nmzmda nyu hmovmv. Ðmjmdarb {Q>{bAmoñnmoAa ~rom nmgyz ~ {gs>r AmoñnmoAa

13 ~roo V`ma hmod$z Vo Xwgè`m dzñnvrà`m nmzm da dmt>vmv. Ë`m_wio {nh${z`m d Am{e`m àh$mamr ~roo V`ma hmovmv d nwt>o Ë`mMo A{gAmoñnmoAa ÐmjmÀ`m nmzmda AZwHy$b hdm_mzmv dmt>vmv. AZwHy$b hdm_mz :- Vmn_mZ H$_r 8 A e go. _Ü`_ 24 A e go. Vo 25 A e go. Am{U 32 A e go. nwt>o dmt> hmov Zmhr. gvvà`m nmdgm_wio qh$dm Xdm_wio nmzmda nmê`mmm Wa gmmbobm Agob Am{U hdovrb AmÐ Vm 85% nojm OmñV Agob Va ~waermr dmt> PnmQ>çmZo hmovo. Cnm` :- H$dM (ŠbmoamoWmobm Zob) 400 J«_ qh$dm {S>H$ma (H $awoz) 60 {_br. + _ H$moPo~ 540 J«_ qh$dm ~mos>m}{_lu 0.5% qh$dm H $nq>m n 400 J«_ 200 {bq>a nmê`mvyz \$dmaur H$amdr. 7) BVa \$i Am{U KS> Hy$O :- A) àmw{_h$ ~waer_wio hmoumar Hy$O : 1) ~«moq >m`q>rg \$ihy$o :- _Ê`mÀ`m XoR>mda H$minQ> Vn{H$ar S>mJ ns>vmv. Aem S>mJm_wio nyu JS> qbj Pmë`mg Ë`mnwT>rb _Ur, KS> gwhy$z OmVmV. W S> hdm_mz `m amojmg AZwHy$b AgVo. Ë`mMà_mUo dmhvwh$sv qh$dm ervj hmv Agboë`m Ðmj noq>çm_ü`ohr `m àh$mamr Hy$O hmoê`mmr eš`vm A{YH$ AgVo. 2) AëQ>aZo[a`m Hy$O :- amojq> ^mj H$minQ> Vn{H$ar qh$dm Vn{H$ar a JmMm {XgVmo. hdm_mz AmÐ Agë`mg amojq> ^mjmdarb gmb VS>Hy$Z Ë`mVyZ nm T>aQ> amir a JmMr ~waer d {VMr ~ro\$io {XgVmV. hr ~roo dmam, nmdgmzo AÝ` \$imda ngavmv. AmÐ Vm 98 Vo 100% Agë`mg nmê`mmm g nh $ {_imë`mg éovmv. 3) Šb S>moñnmo[a`_ Hy$O :- \$imda JmobmH$ma _D$ H$mio {R>nHo$ {XgVmV. ho 15 {R>nHo$ gmbrà`m Imbr AgyZ AË` V gmdh$me dmt>vmv Am{U \$imà`m AmV Imobda OmV ZmhrV. AmÐ Vm hdm_mzmvrb amojq> ^mjmda {\$H$Q> eodmir a JmMr ~waer {VMr ~roo dmt>bobr AgVmV. ~) Xwæ`_ ~waer_wio hmoumar \$ihy$o - KS>Hy$O 1) A gna{obg Hy$O :- \$imà`m gmbrg H$mhr H$maUmZo BOm Pmbr Agë`mg Ë`mVyZ hr ~waer \$im_ü`o àdoe H$aVo. amojq> ^mj Vn{H$ar qh$dm JX Vn{H$ar {XgVmo. amojq> ^mj àw D$ AgVmo. nu nwt>o Vmo KÅ> d OmS>ga hmovmo. 2) amogpmong Hy$O :- `m ~waer_wio hmoumr Hy$O hr AË` V Amobga AgVo. àw_ BOm Pmboë`m gmbt_yyz {VMm \$imv àdoe hmovmo. \$immm amojq> ^mj _D$ Am{U Vn{H$ar a JmMm AgyZ Ë`mVyZ ag nmpavmo. 3) {Zir Hy$O :- hr Hy$O am`pmong Hy$Orà_mUo AgVo. na Vw \$imdarb ~waermr d {~OmMr dmt> {hadq> {Ziçm a JmMr AgVo. \$i - KS> Hw$Orda Cnm` :- 1) ~mjomr ñdàn>vm H$amdr. 2) KS>mdarb _Ê`m Mr {daiur H$amdr. 3) KS>m Mr EH$mM {R>H$mUr JXu hmod$ XoD$ Z`o. 4) AZmdí`H$ d JXu H$aUmar Hy$Q> H$mTy>Z Q>mH$mdr. 5) \$im Zm BOm H$aUmao ^yar, Ho$dS>m VgoM {H$Q>H$ d njm Mm ~ Xmo~ñV H$amdm. 6) ~waerzmeh$mmm dmna (200 {bq>a nmê`mgmr>r) 1) amoìham b J«_. 2) ~ozboq> J«_. 3) H $nq>m n J«_. `m ~waerzmeh$m n H$s H$moUË`mhr EH$mMr \w$bmoè`mà`m doir, _Ê`mV nmur CVaë`mda `m H$mT>Urnydu EH$ _{hzm AJmoXa Vgo VrZ \$dmao ÚmdoV.

14 OrdmUyOÝ` amoj :- 1) OrdmUyOÝ` H$anm :- bjuo :- `m amojmmr à_wi bjuo åhuoo {nzmj«mgmaio {R>nHo$ {XgVmV Ago {R>nHo$ Cnera Am{U _w»`eraoà`m ~moybm OmñV {XgVmV. `m {R>nŠ`m Mm AmH$ma JmobmH$ma AgVmo. Ë`mÀ`m ^modvr Jmob {ndio db` {XgVo. Z Va ho {R>nHo$ nmzmà`m da {XgVmV. ZdrZ \w$q>rda, H$modiçm KS>mda Am{U nmzmà`m XoR>mdagwÕm `m amojmmr bjuo {XgVmV. H$mbm VamZo ho {R>nHo$ H$moZmH $Vr H$aS>çm a JmMo {XgVmV Am{U Ë`mMo énm Va nwt>o H$miçm MÅ>çmV hmovo. ho {R>nHo$ EH$_oH$m V {_giyz nmzo H$anVmV Am{U nmzji hmovo. OrdZH«$_ àgma :- dobr_ü`o OrdmUy Mm àdoe N>mQ>Ur, e S>m _mauo, KS>m Mr {daiur VgoM JS> qbjà`m doir Ho$boë`m OI_mnmgyZ hmovo. ho {OdmUy amojq> dobrà`m Jmä`m_Ü`o {Od V amhvmvv. Jmä`mVyZ dmhumè`m AÞagm~amo~a Vo ZdrZ, {ZamoJr \$m Úm, \w$q>r d KS>m_Ü`o "Mbm H$é `m, g {Ð` eovr' `m S>rìhrS>rMo àh$mez H$aVm Zm amá`mmo H $fr_ Ìr EH$ZmWamd IS>go, g_dov boih$ XÎmmÌ` {T>H$bo, Im. E. Q>r. nmq>rb., Am. amoy ^moio, g{mz OmYd, gw^mf (AÊUm ^moio) ~Xbboë`m n`m daummm \$Q>H$m eovr ì`dgm`m~amo~a g nyu O d g ï>rà`m MH«$mda hmovmo Amho. Adoir Pmbobr JmanrQ> d gú n[apñwvrv ns>bobm XwîH$mi ho AmnU AZw^dbo Amho. Ë`mMo WoQ> n[aum_ OmJVrH$ AW ì`dñwoda hmovmzm {XgV AmhoV. `mv 16 OmVmV. N>mQ>UrÀ`m VgoM JS> qbjmà`m hë`mam_m\ $V amojmmm àgma hmovmo. AZwHy$b hdm_mz :- hdovrb Vmn_mZ 280 go. Vo 300 go. Am{U AmÐ Vm 80% nwt>o Agë`mg amojmmm àgma PnmQ>çmZo hmovmo. AYyZ _YyZ nmd$g ns>uo d WmoS>o CîU hdm_mz amojmà`m dmt>rg nmofh$ AgVo. Cnm` :- 1) {ZamoJr H$b_m Mm dmna H$amdm. 2) amojq> \$m Úm d \y$q> H$mTy>Z Zm`ZmQ> H$amdm. 3) N>mQ>UrMr d JS> qbjmr hë`mao dmnavm Zm Vr {ZOªVyH$ H$éZ `mdr. 4) N>mQ>UrZ Va Vm~S>Vmo~ 1% ~mos>m}{_lu qh$dm Vm_«`wº$ ~waerzmeh$ 3 J«_ àvr {bq>a KoD$Z \$dmamdo. - àm. VwH$mam_ Kwao, S>m. lr_ V au{ngo, ^av nmq>rb Ðmj g emoyz àh$ën, qnnijm d ~gd V. g {Ð` eovr {S>ìhrS>rMo H $fr _ Í`m À`m hñvo àh$mez ~Xb KSy>Z AZÝ`mgmR>r eovmv dmnaë`m OmUmè`m agm`zm Mm dmna H$_rV H$_r H$éZ g {Ð` eovr nõvrmm Adb ~ H$amd`mM hdm. {gõ qnàr `owrb à`mojerb eovh$ar lr. XÎmmÌ` {T>H$bo `m Zr {Z_m U Ho$boë`m "Mbm H$é `m g {Ð` eovr' `m S>rìhrS>rMo àh$mez H $fr_ Ìmb` _w ~B `owo ZwH$VoM H$aÊ`mV Ambo. `mdoir _m. H $fr_ Ìr IS>go gmho~ ~mobv hmovo. H $fr CËnmXZ dmt>rgmr>r _hëdmmr g_obr OmUmar _Y_mer g nv Mmbë`mMr I V ImgXma E. Q>r. nmq>rb `m Zr ì`º$ Ho$br. VgoM g {Ð` eovr g_moarb g_ñ`mda _mv H$aÊ`mgmR>r g {Ð` eovr {df`mmo kmz d V`ma _mbmmo {dh«$s ì`dñwmnz {df`mmr _m{hvr AdJV AgUo JaOoMo Amho. `m {dfmmo Joë`m 25 dfm V Ambobo AZw^d XÎmmÌ` {T>H$bo `m Zr `m S>rìhrS>rV g J«hrV H$éZ g {Ð` nõvrzo CËnmXZ Vo _mh}$qq>j hm {df` eovh$è`m Zm gmonm H$éZ XmI{dbm. `mdoir Am. amoy _m_m ^moio, A _izoa `owrb g {Ð` eovr Aä`mgH$ gw^mf (AÊUm) Mm Yar, àjverb eovh$ar g{mz OmYd CnpñWV hmovo.

15 H$_r IMm V Am ŠQ>mo~a N>mQ>Ur nyd V`mar A{YH$ CËnmXZ dmt>rà`m ZmXmV {nh$m Zm JaOonojm A{YH$ à_mumv nmur, amgm`{zh$ IVo, H$sS>ZmeHo$ `m Mm dmna H$arV AmhmoV. `m_yyz CËnmXZ dmt>rmo C{Ôï>o gmü` Pmbobo Agbo, Var n`m daummm èhmg _mì _mor>çm à_mumda hmovmo Amho. eov_mb CËnmXZdmT>rMo C{Ôï>o gmü` Pmbo åhuyz g_mymzmmr S>aH$mir \$mos>umè`m Zm {ZgJm Zo YmoŠ`mMo g Ho$V XoÊ`mg gwédmv Ho$br Amho. `mmmm XmIbm Úmd`mMm Pmë`mg new-njr d gyú_ OrdO Vy, _Y_mer, {_Ì {H$S>r BË`mXtMm Zme Pmë`m_wio Ðmjmgma»`m {nh$mg ZmZm àh$maà`m amojm Mr bmju hmov Amho. H$sS>tMm àmxw^m d dmt>ë`mzo KmVH$ H$sS>ZmeH$m À`m \$dmaê`m Mo à_mu dmt>dmdo bmjv Amho. `mmm WoQ> n[aum_ {_Ì H$sS>r bmoh$ nmdv Mmbbr AgyZ eìy {H$S>tMr à{vh$maeº$s A{YH$M ~imdv Mmbbr Amho. amgm`{zh$ {Z{dï>m Mm dmna O{_ZrVyZ A_`m {XV Ho$ë`m_wbo XoIrb _mvrà`m gm_w_ü`o {Xdg {Xdg dmt>v Amho. `mmm \$Q>H$m H $fr CËnmXZmda hmovmzm {XgyZ `ov Amho. ho Q>miÊ`mgmR>r amgm`{zh$ {Z{dï>m Mm dmna H$_r H$éZ g {Ð` {Z{dï>m Mm dmna dmt>dmdm bmjob. g {Ð` {Z{dï>m _Ü`o Jm Sy>i IV, H $nmoñq> IV, eouiv, {hadirmr IVo, {d{dy n S>rMm dmna Ho$ë`mg O{_ZrV g {Ð` H$~m V dmt> hmodyz gyú_ {OdmUy Mr g»`m dmt>ob d Ë`mÛmao CËnmXZ IM H$_r hmodyz _mzdr Amamo½`m ~amo~a g nyu n`m daummo aju hmob b. Am ŠQ>mo~a N>mQ>Ur nyd V`mar eouiv {Z`moOZ :- 1) N>mQ>Ur AJmoXa Xhm Vo n Yam {Xdg XmoZ Q>Z Jm Sy>i IV d XmoZ Q >m br H $nmoñq> eoouiv PmS>mÀ`m ~ws>mer IÈ>o ImoXyZ Q>mH$mdo d g {Ð` _pëm JÀ`m ghmæ`mzo PmHy$Z Q>mH$mdo. 2) amgm`{zh$ IVm Mm dmna H$amd`mMm Agë`mg eouiv qh$dm Jm Sy>i IV Q>mH$Ê`mAJmoXa 50 {H$bmo amgm`{zh$ IVmgmR>r 50 {H$bmo Jm Sy>i IV Úmdo d XmoÝhr IVo ßbmpñQ>H$À`m H$mJXmda EH$Ì H$éZ Úmdo d H$mJXmÀ`m ghmæ`mzo 24 Vmg PmHy$Z R>odmdo. Ago Ho$ë`mZo amgm`{zh$ IVmMo H$mhr à_mumv {MboeZ V`mma hmovo d H$mhr amgm`{zh$ IVo PmS>mÀ`m ~ws>mer Q>mH$Vodoir hdovyz CS>Ê`mMo Wm ~{dbo OmVo. VgoM amgm`{zh$ IV O{_ZrÀ`m da VgoM nsy>z Z amhvm _mvrà`m gm{þü`mv `ovo. qh$dm Am ŠQ>mo~a N>mQ>Ur nyd IV_mÌm A.Z. KQ>H$ EH$ar 01. g {Ð` IVo qh$dm Jm Sy>i IV 1 Vo 2 Q>Z 02. eouiv H $nmoñq> 5 Vo 6 _o.q>z dojdojiçm g {Ð` IVm _Ü`o gyú_ AÞÐì`mMr _mìm Imbrbà_mUo. g {Ð` gyú_ AÞÐì`m Mo à_mu (à{v X.b.^mJ) IVo OñV bmoh Vm ~o _ Jb Jm Sy>iIV eouiv CgmMr H $._ir ~m`moj g ½bar eoirmo b S>r IV _mvrv Q>mH$bobm AÞnwadR>m dobrn`ªv nmohmê`mgmr>r {OdmUy Mm dmna _hîdmmm AgVmo. Vmo nyu hmoê`mgmr>r Imbr {Xboë`m {OdmUy Mm dmna H$amdm. A PmoQ>mo ~ ŠQ>a 9 Vo 10 {H$bmo 17

16 APmoñnmo[a{b`_ 4 Vo 5 {H$bmo nr.eg.~r. 10 Vo 12 {H$bmo Q >m`h$mos>_m 2 {H$bmo n {gbmo_m`gog 2 {H$bmo H$mim Jyi 3 Vo 4 {H$bmo Am ŠQ>mo~a N>mQ>UrgmR>r _hîdmmm H$mbmdYr :- ~è`mm doim N>mQ>UrgmR>r dmvmdaummm d `mo½` doiomm {dmma H$aUo AË` V JaOoMo AgVo. Ago Z H$aVmM N>mQ>Ur Ho$br OmVo. `mmo Xwîn[aUm_ \y$q>, KS> d e S>çmMr dmt> EH$g_mZ Z hmouo, \w$bmoam AdñWm _mjonwt>o hmouo, H$mT>Urdoir gd KS>m Zm EH$gmaIm a J Z `ouo `mgma»`m g_ñ`m CX²^dVmV. Imbrb N>m`m{MÌmV N>mQ>Ur d noñq> H$er H$amdr Vo XmI{dbo Amho. N>mQ>boë`m H$mS>rÀ`m Mma S>moiçm Zm noñq> bmdvm Zm `mnydu Ðmj {nh$mnmgyz EH$ar 15 Vo 20 Q>Z CËnÞ {_iv hmovo. na Vw Joë`m H$mhr dfmªnmgyz EH$ar CËnmXZ 5 Vo 8 Q>Zm n`ªv KQ> hmovmzm {XgyZ `ov Amho. `m H$maUm Mm emoy KoVbm AgVm Imbrb g_ñ`m {XgyZ `ovmv. 1. Adoir hmoumam nmd$g 2. AVr W S>r 3. MmonZ`wº$ O_rZ 4. g {Ð` H$~m Mr H$_aVmV 5. _mvrvrb gyú_ {OdmUy Mo KQ>bobo à_mu 6. nmê`mmm Ag_Vmob dmna 7. amgm`{zh$ IVm Mm A_`m {XV dmna 8. \$dmaurdoir EH$mnojm A{YH$ Am fym Mo EH$ÌrH$aUmMr nõv _m{hvr ZgVo. 9. XmoZ \$dmaê`m_yrb A VamMo {Z`moOZ ZgUo. 10. gyú_ AÞÐì`mMr H$_VaVm 11. nmê`mmm gm_y `mo½` ZgUo. 12. gë\$a`wº$ Am fym À`m AVr \$dmaê`m 13. _Y_mí`m Mr KQ>Vr g»`m `m g_ñ`m Mm Aä`mg H$éZ ÐmjmV hmoumar \w$bmoam AdñWoVrb \w$bji Q>miy eh$vmo. AënIMu Ðmj eovr H$aÊ`mgmR>r _mj Xe H$ gymzm 1. {H$_mZ EH$Var Xoer Jm` Agmdr. 2. Jm Sy>i IV `w{zq> V`ma H$amdo. 3. eovmv Jm Sy>iIV, eouiv, H $nmoñq> IVm Mm dmna H$am d eovmv _mor>çm g»`ozo Jm Sw>im Mo g JmonZ H$am. 4. ìh_udm e `w{zq> V`ma H$amdo. 5. JmoR>çmVrb Jmo_yÌ gmr>duyh$ Q>mH$s Agmdr. 6. {Odm_ V V`ma H$éZ 6 Vo 7 {XdgmÀ`m A VamZo dmna H$amdm. 7. XenUu AH $ {Z{_ Vr H$éZ g {Ð` {H$S>ZmeH$ åhuyz dmna H$amdm. 8. _Y_mí`m À`m noq>çm bmdmì`mv. 9. eovmg ñdàn> nmurnwadr>m H$amdm. 10. O {dh$ ~waetmm Aä`mg H$éZ Ë`mMm dmna dmt>dmdm. 11. {d{dy {H$S>tÀ`m {Z` ÌUmgmR>r àh$me gmnio, H$m_J Y gmnio, dojdojio a JmMo {MH$Q> gmnio dmnamdo. 12. {H$S> {Z` ÌUmgmR>r H$sQ>H$^w Jo ({~Q>ëgMm) dmna H$amdm. 13. g {Ð` AmÀN>mXZmMm dmna H$amdm. 18

17 14. eouivmmm dmna H$amd`mMm Pmë`mg Ë`mV Hw$R>ë`mhr Ho${_H$bMo A e Amho H$s Zmhr? `mmr ImÌr H$éZM dmna H$amdm. 15. JmoR>çm_Ü`o OZmdao d JmoR>m ñdàn> H$aÊ`mgmR>r Hw$R>ë`mhr àh$maà`m Ho${_H$bMm dmna H$é Z`oo. 16. eovmà`m H$S>obm {_Ì{H$S>r AmH${f V hmovrb Aer N>moQ>r-_moR>r PmS>o bmdmdrv. 17. ~mjov gmnim nrh$mmr bmjds> H$amdr. 18. _wihy$o `m amoj {Z` ÌUmH$[aVm {R>~H$ qgmzmûmao O {dh$ ~waerzmeho$ gmos>mdrv. 19. dmnaê`mv `oumè`m H$mS>rH$Mam H $nmoñq> H$éZ dmnamdm. 20. {H$S> {Z` ÌUmgmR>r eš`vmo qz~moir AH $, XenUu AH$m À`m dmnamda ^a Úmdm. 21. _mvr n[ajumzwgma IVmMr d gyú_ AÞÐì`mMm nwadr>m H$amdm. eovh$ar ~ YyZmo ~XbUmè`m dmvmdaumzwgma {Z`moOZmV ~Xb H$éZ AmYw{ZH$ V ÌkmZ pñdh$méz gẁ mo½` {Z`moOZ, {OÔ d ì`mnmar Ñï>rH$moZ S>moiçmg_moa R>odyZ JwUdÎmmnyU Ðmj CËnmXZmVyZ ñdv:mr d XoemMr Am{W H$ VmH$X dmt>dyz OJmnwT>o AmXe C^m H$é eh$vmo, ho Z $sm. - XÎmmÌ` {T>H$bo, _w. nmo. {gõ qnàr, Zm{eH$. _mo.: {Z`m Vj_ Ðmj CËnmXZmgmR>r {dðmì` IVm Mm dmna Xoem_Ü`o CËnmXrV hmoumè`m eovr_mbm_ü`o {Z`m VrgmR>r AJ«oga Agbobo amá` åhuoo _hmamîq >. _hmamï >mvrb eovh$ar hm à`mojerb eovh$ar g_obm OmVmo. eovr emóm_ü`o `od$ KmVboë`m Zd-ZdrZ V ÌkmZmbm AmË_gmV H$éZ Ë`mMm emór` d ì`dhmarh$ Aä`mg H$éZ Amnë`m O{_Z d hdm_mzmzwgma Ë`mV Amdí`H$ Vo ~Xb H$éZ OmJ{VH$ ñny}v {Q>H$Ê`mgmR>r AmË_{dídmg {Z_m U hmouo JaOoMo Amho. eovrh$s>o ì`dhm[ah$ñï>rzo nmhÿz gwédmvrnmgyz AmnU CËnm{XV H$aV Agboë`m _mbmmm {dh«$s {gpz H$moUVm Agmdm, Ë`mMr {d{dy _mh}$q>zwgma àvdmar H$er Agmdr, Ë`mMr n qh$j H$er H$amdr `m gd ~m~tmm Aä`mg H$aUo JaOoMo Amho. eovr_ü`o àë`oh$ H$m_mMo {Z`moOZ H$aUo JaOoMo Amho. nmur Am{U IVm À`m JaOoZwgma dmna H$éZ AmnU O{_ZrMr gw{nh$vm d {nh$mmr JwUdÎmm `m XmoÝhr Jmoï>r gmü` H$é eh$vmo. Ë`mgmR>r {dðmì` IVm Mm H$m` j_ dmna H$éZ AmnU O{_ZrMm gm_y {Z` {ÌV amiyz {Xboë`m IVm Mm nwaonya Cn`moJ H$éZ ^akmog CËnmXZ H$mTy> eh$vmo. {nh$m À`m JwUdÎmogmR>r IVm Mm g_vmob dmna Amdí`H$ Amho. ZÌ, ñ\w$ax, nmbme `m AÞÐì`m ì`{v[aº$ H $pëe`_, _ ¾o{e`_ d gë\$a `m Xwæ`_ AÞKQ>H$m Mm dmna H$aUo JaOoMo Amho. Ë`mMà_mUo ~hþvm er gwú_ AÞÐì`o ApñWa AdñWoV OwÝ`m nmzmv amhvmv. Ë`m Mo ñwbm Va ZdrZ nmzmv hmov Zmhr. `mgmr>r gwú_ AÞÐì`m Mm (Am`Z, qph$, _ Jo{ZJ, ~moam Z, H$m na, _m b~s>rz_) gvv nwadr>m hmouo CËnmXZ d JwUdÎmoÀ`m Ñï>rZo AË` V _hîdmmo Amho. {dðmì` IVm À`m (à_wi, Xwæ`_ d gwú_ AÞKQ>H$ `wº$) {d{dy J«oS> ~momamv CnbãY 19

18 AmhoV. J«oS> nwt>rbà_muo 19:19:19 + _ ¾o + gw. AÞ, 12:61:0, 0:52:34, 16:8:24, 13:0:46, 0:0:50, 18% gë\$a {dðmì` IVm Mm dmna {e\$magrzwgma H$amdm. åhuoo IVm darb IMm V ~MV hmod$z Ðmj~mJogmR>r {H$\$m`Vera hmob b d {Z`m Vj_ Ðmjmg Am Vaamï >r` ~momanor>ov Mm Jbm ^md {_iy eho$b. Ë`mMà_mUo IVm Mr _mìm R>a{dVmZ m O{_Z, h Jm_, nmd$g_mz, Vmn_mZ, {nh$m Mr AdñWm, d`, CËnmXZj_Vm `m~m~tmm emómoº$ nõvrzo Aä`mg H$éZ {dðmì` IVm À`m _mìm ÐmjmÀ`m àë`oh$ h Jm_mgmR>r R>a{dUo Amdí`H$ Amho. {dðmì` IVmÛmam AmnU nmur + AÞÐì` `m Mo {Z` ÌU H$aUma Agë`m_wio Ðmj{nH$mg nwaoer hdm d D$Om {Z`{_VnUo {_iê`mgmr>r g {Ð` IVm Mm dmna AmdOy Z H$amdm. Ðmj ~mjmb VXma E{àb N>mQ>Urbm nwaogo AÞÐì` Z XoVm \$º$ eouiv d Aënà_mUmV amgm`{zh$ IVo XoVmV, na Vw emór` Ñï>rH$moZmVyZ {dmma Ho$bm Va Am ŠQ>mo~a N>mQ>Ur BVHo$M E{àb N>mQ>UrMo CËnmXZ d JwUdÎmoer _hîd Amho. E{àb N>mQ>Urbm IVm Mo d nmê`mmo {Z`moOZ Zgë`mZo Ðmj dobrmo nmofu `mo½` [avrzo hmov Zmhr d n[aum_v: noao bm ~ ns>uo, e S>m Z Wm ~Uo, H$mS>r n¹$vm Ceram hmouo, KS>m Mr {Z{_ Vr Z hmouo `m gma»`m g_ñ`m ^os>gmdvmv. AÞÐì`m Mo EH$_oH$m er Agboë`m {aboezmm Aä`mg hmouo JaOoMo Amho. Á`m O{_ZrV MwZIS>rMo à_mu OmñV Amho. Ë`m O{_ZrVyZ nma nm[ah$ IVmVyZ ñ\w$axmm dmna Ho$ë`mg O{_ZrVyZ ñ\w$ax XoD$Zhr Ë`mMo pñwarh$au OmñV hmovo d dobr_ü`o ñ\w$axmmr H$_VaVm ^mgvo. na Vy `mmdoiog ñ\w$ax O{_ZrV pñwa Pmë`m_wio Vmo VoWo Agboë`m \o$ag `m gwú_ KQ>H$mbm CnbãY hmod$ XoV Zmhr. dobrv \o$agmr H$_VaVm ^mgy bmjvo d nmzo {ndir ns>vmv Ago [aboez ZÌ-nmbmeMo AgVo. Va ZÌñ\w$aX, nmbme - gë\$amo [aboez EH$_oH$m Zm nyah$ AgVo. {dðmì` IVo dmnaê`mmr nõv :- 1. {dðmì` IVo {R>~H$ g MmVyZ XoÊ`mnydu Mma nmm {Xdg AJmoXa {R>~H$ g M gvv AmR> Vo Xhm Vmg MmbdyZ _wim À`m H$joVrb hm{zh$mah$ gmmboë`m jmam Mm {ZMam H$amdm d Z VaM IVo ÚmdrV. 2. {dðmì` IVo eš`vmo EM.Q>r.n n qh$dm S>moga n n qh$dm ñdv Ì ~wñq>a _moq>a n nmà`m ghmæ`mzo {e\$maerà_muo ÚmdrV. 3.{nH$m À`m nmê`mà`m JaOoZwgma {R>~H$ g M Mmbdmdm d g M gwé AgVmZm eodq>à`m n Yam Vo drg {_{ZQ>mVM R>aboë`m {Xder {e\$maerà_muo _mìm Úmì`mV. IV XoUo g në`mz Va \$º$ nmm Vo Xhm {_{ZQ>oM {R>~H$ g M Mmbdmdm. åhuoo g nyu AÞÐì`o nmê`m~amo~a _wim À`m H$joV d gm{þü`mv amhvrb. - lr. AemoH$ XÎmmÌ` OmYd O` lram ÀN>r ~ro gßbm`g {\$e g Q>a hmobgob d [aq>ob H$m ~S>m, H$Q>bm, {_ajb, ahÿ, {gëìha, ~r J«oS>, H$moi ~r, KmgH«$mn, ~m Jya, _ai, n H$O B. gd àh$mamo _ÀN>r ~ro d JmoS>çm nmê`mvrb _mgo hmobgob d [aq>ob ^mdmv {_iob. H $îum YZamio, _mo ~Ýgr YZamio, _mo.: gmja YZamio, _mo.: ~momanor>, {Z\$mS>, Vm. {Z\$mS>, {O. Zm{eH$ 20

19 Ðmjmdarb {nr>çm T>oHy$U Am{U ImoS> {H$S>m ì`dñwmnz _hmamï >mv gdm {YH$ Ðmj bmjds> Am{U CËnmXZ ho Zm{eH$ {OëømV KoVbo OmVo. Ë`m ImbmoImb gm Jbr d BVa {OëømV KoVbo OmVo. gü`m Ðmj N>mQ>Ur h Jm_ gwé hmov AgyZ ~XbË`m dmvmdaumzo g_ñv Ðmj ~mjm`vxmam Zm qmvv Q>mH$bo Amho. Ë`mV ~aom doim H$sS> amoj {Z` ÌUmg dmnavrb H$sQ>H$ d ~waerzmeh$m Mr JwUdÎmm Ë`m À`m AS>MUrV dmt> H$arV AgVmV. Ðmj nrh$mda H$sS> amojm Mm _mor>çm à_mumv àmxw^m d hmovmo Am{U Ë`mda ~arm H$sQ>H$ Am{U amojzmeho$ AmVm CnbãY AmhoV. `mvrb H$mhr {H$S>r CXm. ImoS>{H$S>m, CS>Úm, ^w Jm, {nr>çm T>oHy$U `m Mm ~ Xmo~ñV H$aÊ`mÀ`m ~m~vrv eovh$ar WmoS>ogo Xwb j H$aVmo, Ago åhq>bo Va dmdjo R>aUma Zmhr. `mmo à_wi H$maU åhuoo Ooìhm `m {H$S>tMm àmxw^m d {XgVmo. Ë`mdoir Ðmj dob qh$dm Ðmj KS> hm JwUdÎmmnyU amhv Zmhr. àñvwv boimv AmnU Ðmjmdarb {nr>çm T>oHy$U Am{U ImoS>{H$S>rMo EH$mpË_H$ nõvrzo ì`dñwmnz H$aÊ`mMo {d{dy V Ì _m{hv H$éZ KoUma AmhmoV. `mvrb H$mhr V Ì _mì AË` V gmono Am{U ñwm{zh$ AgyZ Amnë`m CËnmXZ IMm V ~Xb H$aVmV. 1) Ðmj ImoS> {H$S>m :- hr H$sS> AË` V C{eam bjmv `ovo. PmS>mdarb `mmr bjuo H$miOrnyd H$ VnmgmdrV. `m {H$S>rMr ^w Jm AmVm Odi Odi ~è`m M d jm da h m H$aVmo. àm_w»`mzo Am ~m Am{U Ðmj `mda A{YH$ à_mumv {XgVmo. PmS>mdarb bjuo :- H$mhr doim dobtmm AYm ^mj qh$dm EH$ \$m Xr {ndir nsy> bmjvo Am{U OgOer Air _mor>r hmod$z ImoS> nmoiavo VgVer \$m Xr dojmzo gwhy$ bmjvo. H$mhr doim nyu PmS> _avo. `mgmr>r àë`oh$ Ðmj dobr Odi OmD$Z nmdgmim g non`ªv VnmgUr H$am. ImoS>mÀ`m O{_ZrbJV ^wgm ns>bobm {Xgy bmjvmm Ë`m À`m {Z` ÌUmMo Cnm` Ho$ë`mg {Z` ÌU eš` hmovo. Ë`m ^wí`mà`m daà`m ~moyzo H$miOrnyd H$ Vmngbo AgVm AmnUmg ~mah$s {N>Ð {XgyZ `ob b. Vr OmJm ImoS>{H$S>rMr AirMr AgVo. àmxw^m dmmr gwédmv :- `m {H$S>rMr _mxr ÐmjmÀ`m dobrà`m _moh$içm gmbrda A S>r KmbVo. ^w JmMr _mxr _o-oyz _{hý`mv nmdgmg gwédmv Pmbr H$s bjom H$moemVyZ ~mhoa ns>ë`mda {_bz Pmë`mZ Va EH$ doir EH$M A S>r KmbVo. A S>r C~ë`mda Air àw_ ImoS>mdarb _D$ _moh$ir gmb ImVo. Z Va H$mV Q>mH$ë`mda ImoS>mbm {N>Ð nms>vo Am{U AmV {eavo. {Xdgm J{UH$ Vr ImoS>mVrb ^mj nmoiav AmV _Ü`oM dmt>v OmVo. ImoS> nmoiav AgVmZm ~mhoa `oumam ^wgm O{_Zrda ns>bobm {XgVmo. ImoS> {H$S>rMm OrdZH«$_ :- `m {H$S>rÀ`m OrdZm V Mma AdñWm AgVmV. A S>r, Air, H$moe Am{U àm T> ^w Jm. àm T> ^w Jm H$minQ> a JmMm AgyZ n ImMm damm ^mj Q>UH$ AgVmo. Ë`mda nm T>ao {R>nHo$ d H$mhr doim bmb {R>nHo$ {XgVmV. _mì `mà`m {_í`m (A±Q>oZm) `m Ë`mÀ`m earam EdT>çm bm ~ d OmS>rÀ`m AgVmV. A S>r {ndiga nm T>ar AgyZ Zoh_r Amobga _moh$içm gmbrda AgVmV. Air gwédmvrbm nm T>aQ> AgyZ S>moio _mor>o AgVo. `m AirMo O~S>o _O~yV AgyZ Ë`m Mm 21

20 dmna ImoS> nmoiaê`mg hmovmo. Air Mma doim H$mV Q>mH$Vo. AirMm OrdZH«$_ ImoS>mVM AgVmo. nyu H$mi gmymau df ^a AgVmo. H$moemVyZ àm T> ~mhoa `ovmo. Ë`mZ Va Ë`mMo _mxrer {_bz hmovo. ImoS> {H$S>rMo ì`dñwmnz :- ÐmjmÀ`m ImoS>mMo Vi^mJmV amoo gh$mir {ZarjU H$am. Ë`m {R>H$mUr nm T>am-{ndim ^wgm ns>bobm {XgVmo. Ë`m gyìmzo ImoS>mda {N>Ð Vnmgm. gwédmvrbm {N>Ð ~marh$ AgVo. Air OgOer _mor>r hmovo Vgo {N>Ð _mor>o H$aVo. àw_ `m {N>ÐmV H$S>H$ Vma KoD$Z AmV Q>mH$m eš`vmo ImoS>mÀ`m daà`m ^mjmv {N>Ð OmñV Agy eh$vo. Ë`m_wbo da Imbr {N>ÐmÀ`m àh$amzwgma Vma gho AmV OmVo. Ë`m_wio Airbm Vma Q>moMVo d _avo. H$mhr doim VmaZo Air _av Zmhr. Aemdoir ~moaaa gmoë`wez H$amdo. `m {N>Ðm V ÐmdU Q>mH$Ê`mg AmnU ~moaaa {_lu 1 ^mj + {H«$`mogoQ> Vob 1 ^mj KoD$Z ßb pñq>h$ {gato ^éz Ë`mV Q>mH$m. ho ÐmdU CnbãY Z Pmë`mg EH$ {bq>a nmê`mv {_brý`wam Z + 50 {_br noq >mob Q>mHy$Z {_lu Mm Jbo T>dim d Vo ~mq>brv ~ X R>odm. bjom JaOoZwgma WmoS>o WmoS>o B OoŠeZ {gato_ü`o Q>mHy$Z ImoS>mVrb {N>ÐmVyZ Q>mH$m {MIbmZo bjov Vo Vm S> ~ X H$am. AmVm ImoS> {H$S>m `od$m Z`o åhuyz Cnm` `moozm _hîdmmr Amho. Ë`mgmR>r Joé noñq> _w»` ImoS> Am{U Amobm S>çmn`ªV bmdm. noñq> V`ma H$aUo d bmduo `mmr H$m` nõvr eodq>r {Xbr Amho. H$mhr doim didmmr nmd$g _o _{hý`mv ns>ë`mda ImoS>{H$S>m H$moemVyZ ~mhoa ns>vmo. Aem doir amìr ~mjoà`m Amgnmg Q> ~m qh$dm {Xdm gy`m ñvmz Va 2-3 Vmg bmdm. Ë`m {R>H$mUr Imbr nagq> ^m S>o qh$dm nmê`mv {H$Q>H$ZmeH$ Q>mHy$Z R>odm. Ë`mV `m {H$S>r nsy> eh$vmv. qh$dm gh$mi, gm` H$mi ~mjov \o$a\$q>h$m _mam. Ë`mdoir H$mhr doim ImoS>mda ho ^w Jo ~gbobo AmT>iVmV. Ë`m Zm domyz 22 {H$Q>H$ZmeH$mÀ`m ÐmdUmV Q>mHy$Z _mam. Ë`m_wio Ë`m Mo à_mu H$_r hmoê`mg _XV hmob b. Ðmj {nr>çm T>oHy$U ì`dñwmnz :- Ðmj {nh$mda KS>mV gmia CVaÊ`mÀ`m doir `m {H$S>rMm àmxw^m d _mor>çm à_mumv {XgyZ `ovmo Am{U Ë`mdoir Cnm` `moozm Ho$br OmVo. _mìm ~mah$mb Zo {dmma Ho$ë`mg Ë`mdoir Vr {H$S> {Z` ÌUmV `od$m eh$v Zmhr. H$maU Vr XmQ> KQ>mV AgVo. Am{U {VÀ`m earamda AmdaU AgVo. Ë`mgmR>r Ë`m {H$S>rMr AmoiI OrdZH«$_ Am{U gd`r _mhrv H$éZ KoUo Amdí`H$ Amho. Ðmj h Jm_ g në`mz Va eovh$ar IamoIa WmoS>m {Zdm V hmovmo. Ë`mdoir hr H$sS> XoIrb KS>mda AgVo. hiyhiy _moh$ir gmb, ~omho$, \$Q>r, da ã`mà`m \$Q>r `mv bnyz ~gvo. H$maU E{àb N>mQ>UrZ Va H$mS>çm Mo à_mu H$_r hmovo. H$mhr doim `m {H$S>r ImoS>mÀ`m ~ws>mer Agboë`m _mvrv bnvmv d nwýhm \$m Úmda `ovmv. Am ŠQ>mo~a N>mQ>UrZ Va \$ih$ms>r g»`m OmñV AgVo d AmnU Amobm S>çm Zm BOm H$aV ZmhrV VoWo Vr bnyz ~gvo. {nr>çm T>oH$UmÀ`m {H$S>rÀ`m OrdZmV VrZM AdñWm AgVmV. A S>r, {nby d àm T> Za_mXr d {nbo g_whmzo Hw$Q>y ~mv amhvmv. Ë`m À`m earamda nm T>ar bd AgyZ earamvyz {MH$Q> gmia`wº$ ómd gmos>vmv. H$mhr doim àm T>mg n I `ovmv d Vo EH$m {R>H$mUmhÿZ Xwgè`m {R>H$mUr OmD$ eh$vmv. na Vw ~è`mm doim Vo ganq>vm MmbVmV. `m gd`rmm AmnUm g {Z` ÌUmg Cn`moJ H$éZ KoVm `ovmo. H$mhr doim {MH$Q> ómdm_wio _w ½`m AmH${f V hmovmv d _w ½`m Ë`m Zm dmhÿz ZoVmV. Ë`m Mo g aju XoIrb H$aVmV. `m {H$S>rÀ`m {Z` ÌUmg `m_wio `mo½` AS>Wim hmovmo. {nr>çm T>oH$UmMo ì`dñwmnz :- {nr>çm T>oHy$U Oa {Z` ÌUmV R>odm`Mm Agob Va Ë`mMr gwédmv hr AmÎmmM Am ŠQ>mo~a N>mQ>UrV H$am.

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 _.\w.h.[d/ [dñvma/ n«h mez H«./2127/2017 S>mqi~ ì`dñwmnz V ÌkmZ eovh$ar àw_ H$m` H«$_ ^mavr` H ${f AZwg YmZ n[afx, Zdr {X r _hmë_m \w$co H ${f {dúmnrr> amhþar - 413 722, {O. Ah_XZJa S>mqi~ ì`dñwmnz V ÌkmZ

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr Vob{~ m {nh$mmo gwymarv d g H$arV dm

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr Vob{~ m {nh$mmo gwymarv d g H$arV dm ^wb yj - H$amS>-4-11 àgmarv df 1939 amá emgz ^mar, H$mir H$gXma CîU H$Q>r~ Yr, X Q> d H$moaS>o OyZMm n{hbm AmR>dS>m Vo Owb Mm Xþgam AmR>dS>m 40 {H$bmo {nh$mmm 135 Vo 140 {Xdg 20 Vo 25 p³d /ho. VobmMo à

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

dg VXmXm ewja BpÝñQ>Q>çyQ>_Yrb emókm Zr W S>rMm D$g {nh$m da Pmboë`m n[aum_ `m{df`r Ho$bobo gìh}ju Am{U Zm X{dbobr {Z[ajUo VgoM H$amd mmr Cnm moozm dg

dg VXmXm ewja BpÝñQ>Q>çyQ>_Yrb emókm Zr W S>rMm D$g {nh$m da Pmboë`m n[aum_ `m{df`r Ho$bobo gìh}ju Am{U Zm X{dbobr {Z[ajUo VgoM H$amd mmr Cnm moozm dg dg VXmXm ewja BpÝñQ>Q>çyQ>_Yrb emókm Zr W S>rMm D$g {nh$m da Pmboë`m n[aum_ `m{df`r Ho$bobo gìh}ju Am{U Zm X{dbobr {Z[ajUo VgoM H$amd mmr Cnm moozm dg VXmXm ewja BpÝñQ>Q>çyQ>_Yrb lr. ~r.em. ndma, d[að>

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 157-2010/ {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx

Annual Planning Meeting Letter_Nagar_Nashikx g X^ amgo`mo/335 335/16 {X. 01/09 09/2016 à{v, _m. àmmm` /H$m` H«$_ A{YH$mar, amgo`mo g b¾rv gd _hm{dúmb`o Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm {df` amï >r` godm `moozm dm{f H$ {Z`moOZ g^o~m~v... gm[dìr~mb \w$bo nwuo

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mornmbm {nh$mmo gwymarv d g H$arV d

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mornmbm {nh$mmo gwymarv d g H$arV d H$mabr - {hah$ur àgmarv df 1991 Ü àvrmr CîU Vmn mz Iarn OyZ-Owb, CÝhmir OmZodmar- o$~«wdmar 1 {H$bmo 180 {Xdg 140 p³d /ho. $io JX {hadr, 15-20 g r. bm ~, XmoÝhr ~moyg {Z yivr d H$mQ>oar $io H$mabr - w$bo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 33/2009/ {XZm H$ : lr. _hmxod {gðm`m Vocr, _w.nmo. eos>çmi, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

AK 22 to 28 Oct.indd

AK 22  to 28 Oct.indd - whw $X Xoenm S>o, mo. Z. 9763418768, - S>m. d O Ð qgj, - Z {XZr qz~h$a H$aS>B Mo g H$[aV ZdrZ dmu Zmar-EM-23 H$aS>B ho nrh$ {Oam V O{ Zr Ü o KoÊ mh$s>om eovh$è m Mm H$c Agë m wio {nh$mmr Mm Jë m VèhoZo

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn