SAC _1_ru-rev09

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SAC _1_ru-rev09"

Bản ghi

1 Ë ÍÓÍappleËÒÚ ÎÎË ÂÒÍËÈ ÚÂΠËÁÓapple œà «Ã ÕÕ ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ ÃŒƒ À» Ë ÍÓÍappleËÒÚ ÎÎË ÂÒÍËÈ ÚÂΠËÁÓapple 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* ÃŒƒ À» œà «Ã ÕÕ PCRV* PCRV* PCRA* ENGLISH ÛÒÒÍËÈ Ä Î Ì ÚiÎi Íapple øìò Í œâappleâ ËÁÛ ÂÌËÂÏ ÌÌÓ Ó appleûíó Ó ÒÚ Ë Ì ÎÓÏ apple ÓÚ Ò ÚÂΠËÁÓappleÓÏ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÔappleÓ ËÚ ÈÚ Information Manual (»ÌÒÚappleÛÍˆË ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ). Óıapple ÌËÚÂ Â Ó Îˇ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ìˡ Û Û ÂÏ. «ÔË ËÚ ÌÓÏÂapple ÏÓ ÂÎË Ë ÒÂappleËÈÌ È ÌÓÏÂapple ÚÂΠËÁÓapple. KÓ Ï ÔÓÌ Ó ËÚÒˇ ÚÂıÌË ÂÒÍÓÂ Ó ÒÎÛÊË ÌË ÚÂΠËÁÓapple, ÔÓÒÏÓÚappleËÚÂ Ì Ú ÎË ÍÂ, ÔappleËÍappleÂÔÎÂÌÌÓÈ Í Á ÌÂÈ Íapple ÍÂ, Ë ÒÓÓ ËÚ ÒÂapple ËÒÌ È ˆÂÌÚapple ÒÎÂ Û Û ËÌÙÓappleÏ ˆË.

2

3 Owner s manual? 0 MUTE œappleëì ÎÂÊÌÓÒÚË œappleó Âapple ÚÂ Ì ÎË Ë ÒÎÂ Û Ëı ÔappleËÌ ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ, ÔÓÒÚ ÎˇÂÏ ı Ò ÚÂΠËÁÓappleÓÏ. ÒÎË Í ÍÓÈ-ÚÓ ÔappleËÌ ÎÂÊÌÓÒÚË Ì ı Ú ÂÚ, Ó apple ÚËÚÂÒ Í ÔappleÓ ˆÛ ÔappleÓ ÛÍÚ. Owner's Manual FAV * TIME REVEAL INDEX VOL Q.VIEW PR EXIT LIST I/II ARC TEXT INPUT TV PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT SLEEP INPUT PIP SIZE POSTION POWER VCR DVD TV œappleëì ÎÂÊÌÓÒÚË ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ Ú appleâë œûî Ú ËÒÚ ÌˆËoÌÌo o ÛÔpa ÎeÌˡ K ÂÎ ÔËÚ Ìˡ Ρ PCRV*, PCRV*, PCRA* Ì ÒÚÂÌÌ ı ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ ËÌÚ Ò Û ÍÓÏ ÓÎÚ Îˇ ÔÓ ÒÚ ÍË ÒÏ. ÒÚapple. Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÓÒÚÛÔÌ ÌÂ Ó ÒÂı ÒÚapple Ì ı. Ρ 6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, 6LCR*, LCR*, LXR*, LER*, 7LER*, LER* ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ Îˇ ÚÂΠËÁÓapple Ì ÒÚÂÌÌ ı ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ «ÊËÏÌÓÈ ıóïûú - ŒÚapple ÛÎËappleÛÈÚ ÎËÌÛ ÔappleÓ Ó Ó Ò ÔÓÏÓ Á ÊËÏÌÓ Ó ıóïûú. ÓÎ ÍÓ Îˇ 6LCR*, LCR*, LC5R*, LER* ÓÎÚ Îˇ ÔÓ ÒÚ ÍË 6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, LER*, 7LER*, LER* KÓappleÓ Îˇ Í ÂÎÂÈ 6LCR*, LCR* ÓÎÚ KÓappleÓ Îˇ Í ÂÎÂÈ

4 Ó ÂappleÊ ÌË œappleëì ÎÂÊÌÓÒÚË œ» À Õ ÕK»» Ó ÂappleÊ ÌË ƒ Õ» Ôapple ÎÂÌË / appleë ÌÚ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ...0 ÛÌ͈ËË ÍÎ Ë ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ...- ÒÚ ÌÓ Í Ú appleâè... ÂÎÂÚÂÍÒÚ Óapple ˇÁ Í ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÓÚÍÎ ÂÌË ÂÍÒÚ SIMPLE (œappleóòúóè) ÂÍÒÚ TOP ( ÂappleıÛ) ÂÊËÏ FASTEXT ÔÂˆË Î Ì Â ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ...5 ÕŒ K ÔÓ ÒÚ ÍË...- ŒÒÌÓ Ì Â ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ / ÌˇÚË ÍÓappleÓ Îˇ Í ÂÎÂÈ K Í Ôapple ËÎ ÌÓ Á ÍappleÂÔËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÒÚÂÌÂ, ÚÓ Ì ÓÔÛÒÚËÚ ÓÔappleÓÍË Ìˡ...9 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K œó ÍÎ ÂÌË ÌÚÂÌÌ...0 Õ ÒÚappleÓÈÍ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ...- œó ÍÎ ÂÌËÂ Í Ì ÌÂÏÛ Ó ÓappleÛ Ó ÌË... ÒÚ ÌÓ Í DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ...-5 Õ ÒÚappleÓÈÍ STB Õ ÒÚappleÓÈÍ œk ÍÎ ÂÌË ÚÂΠËÁÓapple...0- œ» À Õ ÕK»» PIP (K appleúëìí Í appleúëìíâ) œappleóòïóúapple PIP... Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë... Óapple ËÒÚÓ ÌËÍ ÒË Ì Î Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë...  ÛÎËappleÓ Í apple ÁÏÂapple ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ appleâêëï PIP)... œâappleâïâ ÂÌË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ appleâêëï PIP)... à Õfi Óapple Íapple ÌÌ ı ÏÂÌ Ë Ì ÒÚappleÓÈÍ...6 Õ ÒÚappleÓÈÍ ÚÂÎÂÍ Ì ÎÓ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Ó Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ œappleëò ÓÂÌËÂ Ì Á Ìˡ Í Ì Î Â ÍÚËappleÓ ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ À ËÏ ˇ ÔappleÓ apple ÏÏ ÁÓ ÒÔËÒÍ ÔappleÓ apple ÏÏ œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë «ÔÓÏËÌ ÌËÂ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í appleúëìíë Õ ÒÚappleÓÈÍ ËÁÓ apple ÊÂÌˡ (Ô apple ÏÂÚapple PSM-User)...5 «ÔÓÏËÌ ÌË ˆ ÂÚÓ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ ˆ ÂÚÓ ÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple (Ô apple ÏÂÚapple CSM - User) ÛÌÍˆËˇ ƒœœœàõ» À Õ Õ Œ K» ƒàfl œ Œ ÃŒ»À ÃŒ Œ Õ ƒœœœàõ» À ÕŒ Œ ÕŒ Œ appleóò œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë «ÔÓÏËÌ ÌËÂ Ì ÒÚappleÓÈÍË Á ÛÍ Õ ÒÚappleÓÈÍ ÒÚÓÚ Á ÛÍ (Ô apple ÏÂÚapple SSM - User) ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ appleóïíóòúë 5  ÛÎËappleÓ Í Î ÌÒ ƒëì ÏËÍ ÚÂappleÂÓ/ƒ ÓÈÌÓÈ ÔappleËÂÏ œappleëâï NICAM Óapple ıó ËÌ ÏËÍ

5 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ appleâïˇ ÒÚ ÌÓ Í ÒÓ...59 ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË appleâïâìë...60 ÚÓÓÚÍÎ ÂÌËÂ...6 ÈÏÂapple ÚÓÓÚÍÎ ÂÌˡ...6 ÔÂˆË Î Ì Â Ô apple ÏÂÚapple ÏÂÌ «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ...6 ISM (ÏËÌËÏËÁ ˆËˇ Ì ÎÓÊÂÌˡ Ó apple ÁÓ )...6 ÌÂapple ÓÒ ÂappleÂÊÂÌËÂ...6 XD ÂÏÓ...65 Ó ÂappleÊ ÌË œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Íapple Ì ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ appleâêëï RGB [œk])...66 Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ...67 Õ ÒÚappleÓÈÍ ÙÓappleÏ Ú Í appleúëìíë Óapple appleâêëï Wide VGA/XGA (ÿëappleóíëè Íapple Ì VGA/XGA)...69 appleóò ( ÓÁ apple Ú Í Á Ó ÒÍËÏ Ì ÒÚappleÓÈÍ Ï)...70 œ»àœ Õ» œappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ œappleó apple ÏÏËappleÓ ÌË ÍÓ Ó ÒÚapple ÌÂÌË ÌÂËÒÔapple ÌÓÒÚÂÈ Œ ÒÎÛÊË ÌË ÔˆËÙËÍ ˆËË ÔappleÓ ÛÍÚ

6 ƒ Õ» ÎÂÏÂÌÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple PCRV*. Õ appleëòûìíâ ÔÓÍ Á Ì ÛÔappleÓ ÂÌÌ ˇ ÒıÂÏ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple. œappleë  ÂÌÌ ˇ Á ÂÒ ÒıÂÏ ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ appleâ Î ÌÓÈ. ƒ Õ» ÎÂÏÂÌÚ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË PÂÊËÏ ÓÊË Ìˡ ÂÚËÚÒˇ Íapple ÒÌ Ï appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. ÂÚËÚÒˇ ÂÎ Ï, ÍÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌ. INPUT VOL PR KÌÓÔÍ INPUT KÌÓÔÍ»Ì ËÍ ÚÓapple ÔËÚ Ìˡ KÌÓÔÍ œappleó apple ÏÏÌ Â ÍÌÓÔÍË KÌÓÔÍ KÌÓÔÍË appleóïíóòúë

7 ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple PCRV*, PCRA*. Õ appleëòûìíâ ÔÓÍ Á Ì ÛÔappleÓ ÂÌÌ ˇ ÒıÂÏ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple. œappleë  ÂÌÌ ˇ Á ÂÒ ÒıÂÏ ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ appleâ Î ÌÓÈ. ÎÂÏÂÌÚ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ƒ Õ» PR œappleó apple ÏÏÌ Â ÍÌÓÔÍË VOL KÌÓÔÍË appleóïíóòúë INPUT KÌÓÔÍ KÌÓÔÍ KÌÓÔÍ INPUT KÌÓÔÍ KÀ./ KÀ. ƒ Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ»Ì ËÍ ÚÓapple ÔËÚ Ìˡ/appleÂÊËÏ ÓÊË Ìˡ ÂÚËÚÒˇ Íapple ÒÌ Ï appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. ÂÚËÚÒˇ ÂÎ Ï, ÍÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌ. 5

8  ÂÌË» Õ œœƒkàfi Õ»fl ÚÓ Á Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓappleÓ ÒÂappleËË PCRV*, PCRV* Ë PCRA*. ƒ Õ» œó ÍÎ ÂÌËÂ Í Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÓÎ ÍÓ PCRV* AV IN R AUDIO L/MONO VIDEO ıó ƒ»œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleÓÒÎÛ Ë Ìˡ ÒÚÂappleÂÓÁ ÛÍ Ò Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó»ƒ Œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleËÂÏ Ë ÂÓÒË Ì Î Ò Ë ÂÓÛÒÚappleÓÈÒÚ. 5 6 AV AV COMPONENT IN RGB IN (PC/DTV) HDMI IN AC IN VIDEO AV IN AUDIO REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) VARIABLE AUDIO OUT ANTENNA IN S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO RS-C IN (CONTROL& SERVICE) Á ÂÏ Euro SCART (AV/AV) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ ËÎË ÔÂappleÂ Ë ÒË Ì Î Ì Ì Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ÔÓÏÓ Í ÂÎÂÈ SCART. ıó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó ÒË Ì Î (Component) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. œóappleú ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ ÔappleÓ Ó ÌÓ Ó ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RGB/ Û ËÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î Ò ÍÓÏÔ ÚÂapple. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ HDMI»ÒÔÓÎ ÁÛÂÚÒˇ Ρ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î HDMI Ò ÔÓÏÓ Í ÂΡ DVI-HDMI. Á ÂÏ Îˇ Í ÂΡ ÔËÚ Ìˡ ÚÓÚ ÚÂΠËÁÓapple apple ÓÚ ÂÚ ÓÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ. Õ ÔappleˇÊÂÌË ÛÍ Á ÌÓ Ì ÒÚapple Ìˈ " ÔˆËÙËÍ ˆËË". Õ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Í ËÒÚÓ ÌËÍÛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ó ÚÓÍ. ıó S-Video ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û S-VIDEO. ıó Û ËÓ/ Ë ÂÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RS-C ( œ À Õ» &Œ À» Õ» ) œó ÍÎ ËÚ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì È ÔÓappleÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ Í apple Á ÂÏÛ RS-C. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó Û ËÓ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂ Ó ÛÒËÎËÚÂΡ ËÎË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Ó ÌËÁÍÓ ÒÚÓÚÌÓ Ó ËÌ ÏËÍ Í ÒËÒÚÂÏÂ Ó ÂÏÌÓ Ó Á Û Ìˡ. ÌÚÂÌÌ È ıó ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂÈ ÌÚÂÌÌ. 6

9 R R ÎÂÏÂÌÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple 6LCR*, 6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, LCR*, LER*, 7LER*, LER*. Õ appleëòûìíâ ÔÓÍ Á Ì ÛÔappleÓ ÂÌÌ ˇ ÒıÂÏ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple. œappleë  ÂÌÌ ˇ Á ÂÒ ÒıÂÏ ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ appleâ Î ÌÓÈ. ÎÂÏÂÌÚ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË 6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, LER*, 7LER*, LER* ƒ Õ» PR œappleó apple ÏÏÌ Â ÍÌÓÔÍË ƒ Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ PÂÊËÏ ÓÊË Ìˡ ÂÚËÚÒˇ Íapple ÒÌ Ï appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. ÂÚËÚÒˇ ÂÎ Ï, ÍÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌ. 6LCR*, LCR* VOL INPUT /I KÌÓÔÍË appleóïíóòúë KÌÓÔÍ KÌÓÔÍ KÌÓÔÍ INPUT KÌÓÔÍ KÀ./ KÀ. ƒ Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ PÂÊËÏ ÓÊË Ìˡ ÂÚËÚÒˇ Íapple ÒÌ Ï appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. ÂÚËÚÒˇ ÂÎ Ï, ÍÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌ. 7

10  ÂÌË ÎÂÏÂÌÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple LXR*. Õ appleëòûìíâ ÔÓÍ Á Ì ÛÔappleÓ ÂÌÌ ˇ ÒıÂÏ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple. œappleë  ÂÌÌ ˇ Á ÂÒ ÒıÂÏ ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ appleâ Î ÌÓÈ. ƒ Õ» ÎÂÏÂÌÚ ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ƒ Ú ËÍ ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ»Ì ËÍ ÚÓapple ÔËÚ Ìˡ/appleÂÊËÏ ÓÊË Ìˡ ÂÚËÚÒˇ Íapple ÒÌ Ï appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. ÂÚËÚÒˇ ÂÎ Ï, ÍÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌ. PR VOL INPUT ON/OFF KÌÓÔÍ KÌÓÔÍ KÀ./ KÀ. œappleó apple ÏÏÌ Â ÍÌÓÔÍË KÌÓÔÍË appleóïíóòúë KÌÓÔÍ INPUT KÌÓÔÍ 8

11 » Õ œœƒkàfi Õ»fl ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple 6LCR*, 6LCR*, 7LCR*. œó ÍÎ ÂÌËÂ Í Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË AV IN AV IN AC IN 5 6LCR* 7LCR* AUDIO VIDEO 6 L/MONO R 6LCR* L/MONO R AUDIO VIDEO ıó ƒ»œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleÓÒÎÛ Ë Ìˡ ÒÚÂappleÂÓÁ ÛÍ Ò Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó»ƒ Œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleËÂÏ Ë ÂÓÒË Ì Î Ò Ë ÂÓÛÒÚappleÓÈÒÚ. ƒ Õ» AC IN COMPONENT IN RGB IN (PC/DTV) HDM IN VIDEO AV IN AUDIO REMOTE CONTROL IN AUDIO IN (RGB) AV AV S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO RS-C IN (CONTROL& SERVICE) VARIABLE AUDIO OUT ANTENNA IN Á ÂÏ Îˇ Í ÂΡ ÔËÚ Ìˡ ÚÓÚ ÚÂΠËÁÓapple apple ÓÚ ÂÚ ÓÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ. Õ ÔappleˇÊÂÌË ÛÍ Á ÌÓ Ì ÒÚapple Ìˈ " ÔˆËÙËÍ ˆËË". Õ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Í ËÒÚÓ ÌËÍÛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ó ÚÓÍ. Á ÂÏ Euro SCART (AV/AV) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ ËÎË ÔÂappleÂ Ë ÒË Ì Î Ì Ì Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ÔÓÏÓ Í ÂÎÂÈ SCART. ıó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó ÒË Ì Î (Component) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. œóappleú ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ ÔappleÓ Ó ÌÓ Ó ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RGB/ Û ËÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î Ò ÍÓÏÔ ÚÂapple ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ HDMI»ÒÔÓÎ ÁÛÂÚÒˇ Ρ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î HDMI Ò ÔÓÏÓ Í ÂΡ DVI-HDMI. ıó S-Video ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û S-VIDEO. ıó Û ËÓ/ Ë ÂÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RS-C ( œ À Õ» &Œ À» Õ» ) œó ÍÎ ËÚ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì È ÔÓappleÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ Í apple Á ÂÏÛ RS-C. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó Û ËÓ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂ Ó ÛÒËÎËÚÂΡ ËÎË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Ó ÌËÁÍÓ ÒÚÓÚÌÓ Ó ËÌ ÏËÍ Í ÒËÒÚÂÏÂ Ó ÂÏÌÓ Ó Á Û Ìˡ. ÌÚÂÌÌ È ıó ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂÈ ÌÚÂÌÌ. 9

12 AC IN  ÂÌË ÎÂÏÂÌÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ ÚÓ ÔÂappleÂ Ìˇˇ Ô ÌÂÎ ÚÂΠËÁÓapple LCR*, LC5R*, LCR*, LXR*, LER*, 7LER*, LER*. œó ÍÎ ÂÌËÂ Í Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ƒ Õ» LCR* LC5R* LXR* LER* R AUDIO L/MONO VIDEO LCR* L/MONO AUDIO R VIDEO 7LER* LER* AUDIO VIDEO L/MONO R AV IN AV IN AV IN 5 6 AC IN AV AV S-VIDEO COMPONENT IN VIDEO AV IN VIDEO 7 8 ( MONO) AUDIO AUDIO REMOTE CONTROL IN RGB IN (PC/DTV) AUDIO IN (RGB) RS-C IN (CONTROL& SERVICE) 9 HDM IN VARIABLE AUDIO OUT ANTENNA IN 0 ıó ƒ»œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleÓÒÎÛ Ë Ìˡ ÒÚÂappleÂÓÁ ÛÍ Ò Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó»ƒ Œ ÎÛÊËÚ Îˇ ÔappleËÂÏ Ë ÂÓÒË Ì Î Ò Ë ÂÓÛÒÚappleÓÈÒÚ. 5 Á ÂÏ Îˇ Í ÂΡ ÔËÚ Ìˡ ÚÓÚ ÚÂΠËÁÓapple apple ÓÚ ÂÚ ÓÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ. Õ ÔappleˇÊÂÌË ÛÍ Á ÌÓ Ì ÒÚapple Ìˈ " ÔˆËÙËÍ ˆËË". Õ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Í ËÒÚÓ ÌËÍÛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ó ÚÓÍ. Á ÂÏ Euro SCART (AV/AV) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ ËÎË ÔÂappleÂ Ë ÒË Ì Î Ì Ì Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ÔÓÏÓ Í ÂÎÂÈ SCART. ıó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó ÒË Ì Î (Component) ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. œóappleú ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ ÔappleÓ Ó ÌÓ Ó ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RGB/ Û ËÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î Ò ÍÓÏÔ ÚÂapple ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ HDMI»ÒÔÓÎ ÁÛÂÚÒˇ Ρ ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î HDMI Ò ÔÓÏÓ Í ÂΡ DVI-HDMI. ıó S-Video ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û S-VIDEO. ıó Û ËÓ/ Ë ÂÓ ƒîˇ ÔappleËÂÏ Û ËÓ/ Ë ÂÓÒË Ì Î ÓÚ Ì ÌÂ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ RS-C ( œ À Õ» &Œ À» Õ» ) œó ÍÎ ËÚ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì È ÔÓappleÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÛÔapple ÎÂÌˡ Í apple Á ÂÏÛ RS-C. ıó ÌÓÈ ÔÓappleÚ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó Û ËÓ ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂ Ó ÛÒËÎËÚÂΡ ËÎË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Ó ÌËÁÍÓ ÒÚÓÚÌÓ Ó ËÌ ÏËÍ Í ÒËÒÚÂÏÂ Ó ÂÏÌÓ Ó Á Û Ìˡ. ÌÚÂÌÌ È ıó ƒîˇ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Ì ÌÂÈ ÌÚÂÌÌ. 0

13 ÛÌ͈ËË ÍÎ Ë ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ Õ Ôapple ΡÈÚ ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ Ì Ú ËÍ Ì ÚÂΠËÁÓappleÂ. INPUT TV POWER TV INPUT DVD ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT POWER TV INPUT INPUT Õ Ê ÚË ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÂappleÂ Ó ËÚ ÚÂΠËÁÓapple ËÁ appleâêëï ÓÊË Ìˡ appleâêëï ÍÎ ÂÌÓ ËÎË ËÁ appleâêëï ÍÎ ÂÌÓ appleâêëï ÓÊË Ìˡ. ÓÁ apple Ú ÔappleÓÒÏÓÚapple ÚÂÎÂÒË Ì Î ËÁ Î Ó Ó appleâêëï. BÍÎ ÂÚ ÚÂΠËÁÓapple ËÁ ÂÊÛappleÌÓ Ó appleâêëï. ÒÎË Ì Ê Ú ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Ó ËÌ apple Á, Ì Íapple ÌÂ Û ÂÚ ÔÓÍ Á Ì ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. ÚÓ apple Ú ÌÛÊÌ È ËÒÚÓ ÌËÍ ÒË Ì Î (TV, AV, AV, S-Video, AV, AV (ÍappleÓÏ PCRV*, PCRA*), Component, RGB, ËÎË HDMI), Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E, Á ÚÂÏ Ì ÊÏËÚ Ρ ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌË Óapple. ƒ Õ» ARC Óapple ÌÂÓ ıó ËÏÓ Ó ÙÓappleÏ Ú Í appleúëìíë. LIST EXIT I/II SLEEP Õ ÒÚappleÓÈÍ ˇappleÍÓÒÚË Â ÛÎËappleÓ Í ˇappleÍÓÒÚË Íapple Ì. PIP SIZE œâappleâíî ÂÚ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ Í appleúëìíû PIP, DW ËÎË ÍÎ ÂÚ ÂÂ.»ÁÏÂÌˇÂÚ apple ÁÏÂapple ÒÛ Í appleúëìíë. POSITION œâappleâ Ë ÂÚ Ùapple ÏÂÌÚ appleëòûìí Ì Ôapple ÎÂÌËË. Q.VIEW VOL PR MUTE * 0 FAV PIP PR - /+ Œƒ PIP Õ KÕŒœK» KÌÓÔÍË ÛÔapple ÎÂÌˡ VCR/DVD ŒÒÛ ÂÒÚ ÎˇÂÚ ÒÏÂÌÛ ÚÂΠËÁËÓÌÌÓ Ó Í Ì Î ÓÚÓ apple Ê ÂÏÓÈ Ì Íapple Ì ÒÛ Í appleúëìíë. ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë appleâêëï PIP/Twin picture (K appleúëìí Í appleúëìíâ/ƒ Â Í appleúëìíë). ÚË ÍÌÓÔÍË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ Ρ apple ÓÚ Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÓÏ (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ ÏÓ ÂÎÂÈ ÚÂΠËÁÓappleÓ, ÔÓ ÂappleÊË Ëı À K ) ËÎË Îˇ appleâ ÍÚËappleÓ Ìˡ ÔappleÓ apple ÏÏ. Ôapple ΡÂÚ ÌÂÍÓÚÓapple ÏË ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÏË Á ÔËÒË Ë ÂÓÍ ÒÒÂÚ ËÎË DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡÏË, ÂÒÎË Ì Ê Ú ÍÌÓÔÍ appleâêëï DVD ËÎË Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ. TIME REVEAL INDEX? EXIT LIST I/II SLEEP appleóò ÒÂı Ì ÒÚappleÓÂÍ Ì Íapple Ì ı Ë ÓÁ apple Ú ÔappleÓÒÏÓÚapple ËÁ Î Ó Ó ÏÂÌ. B Ó ËÚ Ì Íapple Ì Ú ÎËˆÛ ÔappleÓ apple ÏÏ. Óapple ÏÂÌ. Óapple ıó ÌÓ Ó Û ËÓÒË Ì Î. ÒÚ ÌÓ Í Ú ÈÏÂapple ÚÓÓÚÍÎ ÂÌˡ

14  ÂÌË MODE Óapple appleâêëï ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. ƒ Õ» INPUT TV POWER TV INPUT DVD ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT KÌÓÔÍË À K ƒ Œ»K ( Âappleı/ ÌËÁ/ ΠÓ/ Ôapple Ó) ÚË ÍÌÓÔÍË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ Ρ apple ÓÚ Ò ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÓÏ. ÓΠÔÓ appleó ÌÓ ÒÏ. apple Á ÂÎ ' ÂÎÂÚÂÍÒÚ'. ƒîˇ ÔÂappleÂÏ ÂÌˡ ÔÓ Íapple ÌÌ Ï ÏÂÌ Ë Óapple ÒËÒÚÂÏÌ ı Ì ÒÚappleÓÂÍ. œó Ú ÂappleÊ ÂÌË Óapple ËÎË ÓÚÓ apple ÊÂÌË ÚÂÍÛ Â Ó appleâêëï. VOLUME UP /DOWN Õ ÒÚappleÓÈÍ appleóïíóòúë. LIST EXIT I/II SLEEP Q.VIEW MUTE ÓÁ apple Ú Í apple Ì ÔappleÓÒÏ ÚappleË ÂÏÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏÂ. ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÓÚÍÎ ÂÌË Á ÛÍ. Programme UP/DOWN Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ. ËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË 0 ñ 9 Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ. Óapple ÔappleÓÌÛÏÂappleÓ ÌÌ ı ÎÂÏÂÌÚÓ ÏÂÌ. FAV Ó ËÚ Á apple Ì ÓÔapple ÂÎÂÌÌ Â ËÁ apple ÌÌ Â ÔappleÓ apple ÏÏ VOL Q.VIEW PR * Nincs funkciója MUTE ÒÚ ÌÓ Í Ú appleâè FAV * TIME REVEAL INDEX? ŒÚÍappleÓÈÚ Íapple ÍÛ ÓÚÒÂÍ Îˇ Ú appleâè Ò Á ÌÂÈ ÒÚÓappleÓÌ ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. ÒÚ ÚÂ Â Ú appleâë ÚËÔ AA,5, ÒÓ Î ˇ ÔÓΡappleÌÓÒÚ ("ÔÎ Ò" Í "ÔÎ ÒÛ", "ÏËÌÛÒ" Í "ÏËÌÛÒÛ"). Õ ÒÚ ÎˇÈÚ ÒÚ apple  ËÎË ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌÌ Â Ú appleâë ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ ÏË. «ÍappleÓÈÚ Íapple ÍÛ.

15 ÕŒ K ÕŒ K œœƒ K» Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÓÒÚÛÔÌ ÌÂ Ó ÒÂı ÒÚapple Ì ı. A ÕŒ K B C œóîóêëúâ ÚÂΠËÁÓapple Íapple ÌÓÏ ÌËÁ Ì ÔÓ Û ÍÛ ËÎË Ïˇ ÍÛ ÚÍ Ì, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëò.. œâappleâ apple ÒÍÎ ÌËÂÏ ÔÓ ÒÚ ÍË ËÌ Ú ÎÓÍËapple ÚÓapple (A) ÓÒÌÓ ÌËË ÔÓ ÒÚ ÍË. ÁÎÓÊËÚ ÔÓ ÒÚ ÍÛ ÛÏˇ appleûí ÏË, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëò. Ë. ÁÎÓÊË ÔÓ ÒÚ ÍÛ, Á ÍappleÛÚËÚ ËÌÚ ÓÚ ÂappleÒÚˡ (B) ÓÒÌÓ ÌËË ÔÓ ÒÚ ÍË. œappleë ÔÓ ÍÎ ÂÌËË Í ÚÂΠËÁÓappleÛ Í ÂÎÂÈ Õ ÓÚÒÓ ËÌˇÈÚ ÎÓÍËapple ÚÓapple (C). ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í Ô ÂÌË ÚÂΠËÁÓapple, ÔÓ appleâ ËÚ Â Ó Ë Ì ÌÂÒÚË Úapple ÏÛ Ï ËÎË ÓÍappleÛÊ ËÏ.! œ»ã Õ» œappleë  ÂÌÌÓ Á ÂÒ ËÁÓ apple ÊÂÌË ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ Ó ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ appleâ Î ÌÓ Ó. K Í ÒÎÓÊËÚ ÔÓ ÒÚ ÍÛ Îˇ ıapple ÌÂÌˡ Ì Ú ËÌÚ ËÁ ÓÚ ÂappleÒÚËÈ ( ) ÒÌËÁÛ ÔÓ ÒÚ ÍË. œóúˇìëúâ Íapple Í ÒÌËÁÛ ÔÓ ÒÚ ÍË Ë ÒÎÓÊËÚ ÂÂ Ì Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple. ÎÓÊË ÔÓ ÒÚ ÍÛ, ÔÓ ÂappleÌËÚ ÒÚÓappleÓÌÛ ÎÓÍËapple ÚÓapple (A) Ì ÓÒÌÓ ÌËË ÔÓ ÒÚ ÍË. D A B

16 ÕŒ K ÕŒ K œœƒ K» ( Ρ 6LCR*, LCR*, LC5R*, LER*) ÍÍÛapple ÚÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ ÚÂΠËÁÓapple Ì Ïˇ ÍÛ ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚ Íapple ÌÓÏ ÌËÁ, ÚÓ Á ËÚËÚ ÚÂΠËÁÓapple Ë Íapple Ì ÓÚ ÔÓ appleâê ÂÌˡ. ÕŒ K œóïâòúëúâ ÔÓ ÒÚ ÍÛ Ì ÚÂΠËÁÓapple, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. Õ ÂÊÌÓ Á ÍappleÛÚËÚ ÓÎÚ ÓÚ ÂappleÒÚˡ Ì Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÚÂΠËÁÓapple.

17 Œ ÕŒ Õ œœƒkàfi Õ»fl (ÒÂappleËË PCRV*, PCRV*, PCRA*) Õ ÚËı ÏÓ ÂΡı ÏÓÊÌÓ apple ÁÏÂ Ú Í ÂÎË ÛÏˇ ÒÔÓÒÓ ÏË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚËÔÓÏ ÔÓ ÒÚ ÍË. ËÔ ÔÓ ÒÚ ÍË ÁÏ ÂÌËÂ Í ÂÎÂÈ ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. ÕŒ K ËÔ ÔÓ ÒÚ ÍË ÓÁ ÏËÚÂÒ Á KŒ Œ ƒàfl K À ÛÏˇ appleûí ÏË Ë ÔÓÚˇÌËÚÂ Â Ó Ì Ò ˇ, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ. KŒ Œ ƒàfl K À œó ÒÓ ËÌËÚ Ò ÌÂÓ ıó ËÏ Â Í ÂÎË. K Í ÔÓ ÍÎ ËÚ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌË ÒÏ. apple Á ÂΠœó ÍÎ ÂÌËÂ Í Ì ÌÂÏÛ Ó ÓappleÛ Ó ÌË. ÒÚ ÌÓ ËÚ KŒ Œ ƒàfl K À Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. 5

18 ÕŒ K Œ ÕŒ Õ œœƒkàfi Õ»fl (ÒÂappleËË 6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, 6LCR*, LCR*, LER*, 7LER*, LER*) œó ÒÓ ËÌËÚ ÌÂÓ ıó ËÏ Â Í ÂÎË. œó ÒÓ ËÌËÚÂ Í ÂÎË Ë ÍÍÛapple ÚÌÓ Á Ôapple Ú Ëı ÂappleÊ ÚÂÎ.»ÌÒÚappleÛ͈ËË ÔÓ ÔÓ ÍÎ ÂÌË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Ó Ó ÓappleÛ Ó Ìˡ ÒÏ. apple Á ÂΠœó ÍÎ ÂÌËÂ Í Ì ÌÂÏÛ Ó ÓappleÛ Ó ÌË. ÕŒ K ÒÚ ÌÓ ËÚ KŒ Œ ƒàfl K À, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. KŒ Œ ƒàfl K À Ó ÂappleËÚÂ Í ÂÎË Ê ÛÚ Ò ÔÓÏÓ Á ÊËÏÌÓ Ó ıóïûú. K K Õfl KŒ Œ ƒàfl K À - ÓÁ ÏËÚ KŒ Œ ƒàfl K À ÛÏˇ appleûí ÏË Ë ÔÓÚˇÌËÚÂ Â Ó Âappleı. - ÓÁ ÏËÚ KŒ Œ ƒàfl K À ÛÏˇ appleûí ÏË Ë ÔÓÚˇÌËÚÂ Â Ó ÌËÁ. (ÒÂappleËË LCR*)! œ»ã Õ» G œâappleâïâ ˇ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó, Ì ÂappleÊËÚÂ Â Ó Á KŒ Œ ƒàfl K À. - ÒÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÛÔ ÂÚ, ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ÒÎÓÏ Ú Òˇ, ñ ÔÓÎÛ ËÚ Úapple ÏÛ. 6

19 Antenna Œ ÕŒ Õ œœƒkàfi Õ»fl (LXR*) ÓÁ ÏËÚÂÒ Á Íapple ÍÛ ÛÏˇ appleûí ÏË Ë ÔÓÚˇÌËÚ ÂÂ Ì Á. œó ÒÓ ËÌËÚ ÌÂÓ ıó ËÏ Â Í ÂÎË. œó ÍÎ ÂÌËÂ Í Ì ÌÂÏÛ Ó ÓappleÛ Ó ÌË. ÕŒ K Ó ÂappleËÚÂ Í ÂÎË Ê ÛÚ Ò ÔÓÏÓ Á ÊËÏÌÓ Ó ıóïûú. apple ˇÒˇ ÔÓ ÒÚ Í (LXR*) ÚÓ Ó ÂÒÔ ËÚ ÓÔÚËÏ Î Ì È Û ÓÎ ÔappleÓÒÏÓÚapple, ÚÂΠËÁÓapple ÒÌ ÊÂÌ Û Ó ÌÓÈ ÔÓ ÒÚ ÍÓÈ, ÔÓÁ ÓΡ ÂÈ ÔÓ Óapple Ë Ú Â Ó Ì Ôapple Ó ËÎË Ì Î Ó. 7

20 ÕŒ K ÂΠËÁÓapple ÏÓÊÌÓ apple ÁÏÂÒÚËÚ apple ÁÎË Ì ı ÏÂÒÚ ı, Ì ÔappleËÏÂapple Ì ÒÚÂÌÂ, Ì ÒÚÓÎÂ Ë Ú.. ÂΠËÁÓapple apple ÒÒ ËÚ Ì Ì apple ÓÚÛ ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. ÕŒ K ««ÃÀ Õ» Ó ËÁ ÂÊ ÌË ÔÓapple ÊÂÌˡ ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ì Á Û Ú ÔÓ ÍÎ ËÚ ÔappleÓ Ó Á ÁÂÏÎÂÌˡ. ÒÎË Á ÁÂÏÎÂÌË Ì ÓÁÏÓÊÌÓ, Ó apple ÚËÚÂÒ Í Í ÎËÙˈËappleÓ ÌÌÓÏÛ ÎÂÍÚappleËÍÛ Îˇ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÓÚ ÂÎ ÌÓ Ó ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ Ó ÍÎ ÚÂΡ. ÕÂ Ô Ú ÈÚÂÒ Á ÁÂÏÎËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó, ÔÓ ÍÎ Ë Â Ó Í ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÏÛ Í ÂÎ, appleóïóóú Ó Û ËÎË ÁÓ ÓÈ ÚappleÛ Â. Õ ÒÚÓÎ ÌÓ apple ÁÏ ÂÌËÂ Ì ÔÓ ÒÚ Í ÎÓÍ ÔËÚ Ìˡ œappleâapple ÚÂÎ ÍÓappleÓÚÍÓ Ó Á Ï Í Ìˡ ƒîˇ Ó ÂÒÔ ÂÌˡ ÌÂÓ ıó ËÏÓÈ ÂÌÚËΡˆËË ÌÂÓ ıó ËÏÓ Ôapple ÛÒÏÓÚappleÂÚ 0-Ò ÌÚËÏÂÚappleÓ È Á ÁÓapple ÓÚ ÓÍÓ ı Ë Á ÌÂÈ ÒÚÂÌÓÍ ÚÂΠËÁÓapple Ó ÒÚÂÌ. inches ÈÏÓ ÈÏÓ inches ÈÏÓ ÈÏÓ inches inches ÃÓÌÚ Ê Ì ÒÚÂÌÛ: ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ apple ÁÏ ÂÌË ƒîˇ Ó ÂÒÔ ÂÌˡ ÌÂÓ ıó ËÏÓÈ ÂÌÚËΡˆËË ÌÂÓ ıó ËÏÓ Ôapple ÛÒÏÓÚappleÂÚ 0-Ò ÌÚËÏÂÚappleÓ È Á ÁÓapple ÓÚ ÓÍÓ ı Ë Á ÌÂÈ ÒÚÂÌÓÍ ÚÂΠËÁÓapple Ó ÒÚÂÌ. œó appleó Ì Â ËÌÒÚappleÛ͈ËË ÔÓ Ì ÒÚÂÌÌÓÏÛ ÏÓÌÚ ÊÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ ËÚ Û ÔappleÓ ˆ. ÂÍÓÏÂÌ ÛÂÚÒˇ ÔappleÓ ËÚ Ú ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ ËÌÒÚappleÛÍˆË ÔÓ ÛÒÚ ÌÓ ÍÂ Ë appleâ ÛÎËappleÓ ÍÂ Ì ÍÎÓÌÌÓ Ó Ì ÒÚÂÌÌÓ Ó ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ. inches ÈÏÓ ÈÏÓ inches ÈÏÓ ÈÏÓ inches inches inches ÈÏÓ < ÓÎ ÍÓ Îˇ ÒÂappleËÈ PCRV*, PCRV*, PCRA*> œâappleâ ÛÒÚ ÌÓ ÍÓÈ Ì ÒÚÂÌÌÓ Ó ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ ËÌÚËÚ ËÌÚ Ì Á ÌÂÈ Ô ÌÂÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ. 8

21 K Í Ôapple ËÎ ÌÓ Á ÍappleÂÔËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÒÚÂÌÂ, ÚÓ Ì ÓÔÛÒÚËÚ ÓÔappleÓÍË Ìˡ ÒÚ Ì ÎË ÈÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÎËÊÂ Í ÒÚÂÌÂ, ÚÓ ÓÌÓ Ì ÔÂapple ÂappleÌÛÎÓÒ ÔappleË ÚÓÎ ÍÂ Ì Á. ÕËÊ ÔappleË Â ÂÌ ËÌÒÚappleÛ͈ËË ÔÓ Ôapple ËÎ ÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÔÛÚÂÏ Ì ÂÊÌÓ Ó Á ÍappleÂÔÎÂÌˡ Ì ÒÚÂÌÂ Ú Í, ÚÓ ÓÌÓ Ì ÛÔ ÎÓ, ÂÒÎË ÔÓÚˇÌÛÚ Â Ó Ì Ò ˇ. ÚÓ ËÒÍÎ ËÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ô ÂÌˡ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ë Úapple ÏËappleÓ Ìˡ Î ÂÈ, Ú ÍÊ Ôapple ÓÚ apple ÚËÚ ÔÓ appleâê ÂÌË ÛÒÚappleÓÈÒÚ, Á ÌÌÓÂ Ô ÂÌËÂÏ. Õ ÔÓÁ ÓΡÈÚ ÂÚˇÏ Á Ëapple Ú Òˇ Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ËÎË ËÒÂÚ Ì ÌÂÏ. ÃŒƒ À» œà «Ã ÕÕ ÃŒƒ À» Ë ÍÓÍappleËÒÚ ÎÎË ÂÒÍËÈ ÚÂΠËÁÓapple ÕŒ K ÔÓÏÓ ÓÎÚÓ Ò Û ÍÓÏ ËÎË ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ Ë ÓÎÚÓ Îˇ Á ÍappleÂÔËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÒÚÂÌÂ, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ. ( ÒÎË Ì ÚÂΠËÁÓapple ÏÂÒÚ ı Ρ ËÌÚÓ Ò Û ÍÓÏ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ËÌÚ, ÓÒÎ Ú Ëı ÔÂapple ÛÒÚ ÌÓ ÍÓÈ ËÌÚÓ Ò Û ÍÓÏ.) * ÒÚ Ú ËÌÚ Ò Û ÍÓÏ ËÎË ËÌÚ Îˇ ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ Ë ÔÎÓÚÌÓ Á ÚˇÌËÚ Ëı ÂappleıÌËı ÓÚ ÂappleÒÚˡı. Õ ÂÊÌÓ Á ÍappleÂÔËÚ ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ Ì ÒÚÂÌÂ Ò ÔÓÏÓ ËÌÚÓ (Ì ıó ˇÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ, ÔappleÓ ÚÒˇ ÓÚ ÂÎ ÌÓ). appleó ÌˇÈÚ ÒÓÚÛ ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ. œappleë ˇÊËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ò ÔÓÏÓ ÍappleÂÔÍÓ Ó ÌÛapple (Ì ıó ËÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ, ÔappleÓ ÂÚÒˇ ÓÚ ÂÎ ÌÓ). Õ ÂÊÌÓ Á ˇÊËÚ ÌÛapple Ú Í, ÚÓ ÓÌ apple ÒÔÓÎ ÎÒˇ ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ ÏÂÊ Û ÒÚÂÌÓÈ Ë ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÏ.! œ»ã Õ» G œappleë ÔÂappleÂÏ ÂÌËË ÛÒÚappleÓÈÒÚ appleû Ó ÏÂÒÚÓ ÒÌ Î apple Á ˇÊËÚ ÌÛapple. G»ÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÂappleÊ ÚÂÎ ËÎË Í Ù, ÓÒÚ ÚÓ ÌÓ ÓÎ ÓÈ Ë ÔappleÓ Ì È, ÚÓ ÂappleÊ Ú ÂÒ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. G ƒîˇ ÂÁÓÔ ÒÌÓ Ó ËÒÔÓÎ ÁÓ Ìˡ Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ ÒÓÚ Ì ÒÚÂÌÌ ı ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÒÓÚ ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. 9

22 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÕË ÍÓÂÏ ÒÎÛ Â Ì ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Í ÒÂÚË, ÂÒÎË Ì Á ÍÓÌ ËÎË ÔÓ ÒÓ ËÌˇÚ Í ÌÂÏÛ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂ. ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÔÓÎÓÏÍ ÚÂΠËÁÓapple. œó ÍÎ ÂÌË ÌÚÂÌÌ ÂappleËÚ ÓÔÚËÏ Î ÌÓÂ Ì Ôapple ÎÂÌË ÌÚÂÌÌ. ÚÓ ÔÓ ÒËÚ Í ÂÒÚ Ó Í appleúëìíë. ÌÚÂÌÌ È Í ÂÎ Ë ÔappleÂÓ apple ÁÓ ÚÂÎ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ ÍË Ì ıó ˇÚ. ÃÌÓ ÓÍ appleúëappleì  ÊËÎ Â ÓÏ (œó ÍÎ ËÚ ÌÚÂÌÌ È ÔappleÓ Ó Í Ì ÒÚÂÌÌÓÈ ÌÚÂÌÌÓÈ appleóáâúíâ) Õ ÒÚÂÌÌ ˇ ÌÚÂÌÌ ˇ appleóáâúí ANTENNA IN KÓ ÍÒË Î Ì È -ÔappleÓ Ó (75 ŒÏ) œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÌÚÂÌÌ Œ (ÏÂÚappleÓ ˇ) ÌÚÂÌÌ Œ (ÏÂÚappleÓ ˇ) Õ appleûêì ˇ ÌÚÂÌÌ Œ ÌÓÍ appleúëappleì  ÓÏ (œó ÍÎ ËÚ ÌÚÂÌÌ È ÔappleÓ Ó Í Ì ÒÚÂÌÌÓÏÛ ÌÂÁ Û Îˇ Ì appleûêìóè ÌÚÂÌÌ ) ƒîˇ Á ÍappleÂÔÎÂÌˡ ÔÓ ÂappleÌËÚ ÔÓ ÒÓ ÓÈ ÒÚappleÂÎÍÂ. ÏÂÒÚÌÓÒÚˇı ÒÎ Ó Ó ÔappleËÂÏ ÒË Ì Î ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ Í ÌÚÂÌÌ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÛÒËÎËÚÂÎ ÒË Ì Î, Í Í ÚÓ ÔÓÍ Á ÌÓ Ì appleëòûìíâ ÒÔapple. ÒÎË ÒË Ì Î Úapple ÛÂÚÒˇ ÔÓ Ú Ì ÚÂΠËÁÓapple, ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÌÚÂÌÌ È apple Á ÂÚ ËÚÂÎ. VHF ÒËÎËÚÂÎ ÒË Ì Î UHF ANTENNA IN 0

23 Õ ÒÚappleÓÈÍ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ÃÂÊ Û Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌÓÏ Ë ÚÂΠËÁÓappleÓÏ ÓÎÊÌÓ Ú ÓÒÚ ÚÓ ÌÓ apple ÒÒÚÓˇÌËÂ. ÚÓ ÔÓÁ ÓÎËÚ ËÁ ÂÊ Ú ÔÓˇ ÎÂÌˡ ÛÏÓ Ì Í appleúëìíâ (ËÌÚÂappleÙÂappleÂ̈ËË). ŒÒÓ ÂÌÌÓ ÚÓ Í Ò ÂÚÒˇ ÒÚÓÔ-Í appleó ÔappleË apple ÓÚÂ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ. ÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛÂÚÒˇ ÙÓappleÏ Ú ËÁÓ apple ÊÂÌˡ :, ÚÓ Ì Íapple Ì ÏÓ ÛÚ ÓÒÚ Ú Òˇ ÌÂÔÓ ËÊÌ Â ËÁÓ apple ÊÂÌˡ ÔÓ Íapple ˇÏ. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ ÌÚÂÌÌ È Í ÂÎ œó ÍÎ ËÚ ıó ANT OUT Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Í ıó Ì Ï ÌÂÁ Ï ANTENNA IN ÚÂΠËÁÓapple. VCR œó ÍÎ ËÚ ÌÚÂÌÌ È Í ÂÎ Í apple Á ÂÏÛ ANT IN Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ. Õ ÊÏËÚÂ Ì Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ÍÌÓÔÍÛ PLAY ( ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) Ë Îˇ ÔappleÓÒÏÓÚapple Ë ÂÓ ÂappleËÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û ËÈ Í Ì Î Ì ÚÂΠËÁÓappleÂ. HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ RCA œó ÒÓ ËÌËÚÂ Í ÂÎË AUDIO/VIDEO Í ÌÂÁ Ï TV ( ) Ë VCR ( Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ). Ó Î ÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ë ˆ ÂÚ apple Á ÂÏ ( Ë ÂÓ ñ ÊÂÎÚ È, ÎÂ È Û ËÓ ñ ÂÎ È, Ôapple È Û ËÓ ñ Íapple ÒÌ È). ÒÚ ÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Ë Ì ÊÏËÚÂ Ì ÌÂÏ ÍÌÓÔÍÛ PLAY ( ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó Í Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌÛ). KÌÓÔÍÓÈ INPUT ( ıó ÌÓÈ ÒË Ì Î) Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. - ÒÎË Í ÂÎ ÔÓ ÍÎ ÂÌ Í apple Á ÂÏÛ AV IN Ì ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË, ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. (ÍappleÓÏ PCRV*, PCRA*) VCR ANTENNA IN AV AV ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH ANT IN ANT OUT IN OUT S-VIDEO VIDEO S-VIDEO OUTPUT SWITCH (R) AUDIO (L) COMPONENT IN AV IN VIDEO ( MONO) AUDIO IN OUT VIDEO AUDIO (R) AUDIO (L) VIDEO œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K! œ»ã Õ» G ÒÎË ÔÓ ÍÎ ÂÌ ÏÓÌÓÙÓÌË ÂÒÍËÈ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ, ÔÓ ÒÓ ËÌËÚÂ Û ËÓÍ ÂÎ Í apple Á ÂÏÛ AUDIO L/MONO ÚÂΠËÁÓapple.

24 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K Õ ÒÚappleÓÈÍ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ SCART œó ÍÎ ËÚ apple Á ÂÏ SCART Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Í SCART-apple Á ÂÏÛ AV ÚÂΠËÁÓapple.»ÒÔÓÎ ÁÛÈÚ Íapple ÌËappleÓ ÌÌ È Í ÂÎ SCART. AV AV COMPONENT IN VIDEO AUDIO ÒÚ ÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Ë Ì ÊÏËÚÂ Ì Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ÍÌÓÔÍÛ PLAY ( ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) (ÒÏ. ËÌÒÚappleÛÍˆË ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ). AV IN S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K! ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. - ÒÎË ÔÓ ÍÎ ÂÌË ÔÓÎÌÂÌÓ ÂappleÂÁ SCART-apple Á ÂÏ AV, ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. œ»ã Õ» AUDIO/ VIDEO ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH (R) AUDIO (L) IN OUT Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ G ÒÎË ÒË Ì Î S-VIDEO(Y/C) ÔappleËÌËÏ ÂÚÒˇ ÂappleÂÁ ÔÓappleÚ Euro Scart (AV), Ì Ó ÔÂappleÂÈÚË appleâêëï S-Video. G ÒÎË ıóúëúâ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Í ÂÎ EURO Scart, ÚÓ ÓÌ ÓÎÊÂÌ Ú Íapple ÌËappleÓ ÌÌ Ï. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ S-VIDEO œó ÍÎ ËÚ ıó S-VIDEO Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ÍÓ ıó Û S-VIDEO ÚÂΠËÁÓapple. œappleë ÚÓÏ appleë ÌÚ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Í ÂÒÚ Ó Í appleúëìíë, ÔÓ Òapple ÌÂÌË Ò Ó Ì Ï ÏÂÚÓ ÓÏ ÔÓ ÍÎ ÂÌˡ Í Ë ÂÓ ıó Û ÚÂΠËÁÓapple, ÔÓÎÛ ÂÚÒˇ ÓΠÒÓÍÓÂ. Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ (R) AUDIO (L) VIDEO œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Í ıó Ì Ï ÌÂÁ Ï AUDIO ÚÂΠËÁÓapple. AV AV COMPONENT IN ÒÚ ÚÂ Í ÒÒÂÚÛ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ Ë Ì ÊÏËÚÂ Ì Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ÍÌÓÔÍÛ PLAY ( ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ ). VIDEO AV IN AUDIO ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË AV Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î INPUT. S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO! œ»ã Õ» G Õ ÔÓ ÍÎ ÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Ó ÌÓ appleâïâììó Í ÛÒÚappleÓÈÒÚ Û Video Ë S-Video.

25 Õ ÒÚappleÓÈÍ ËÒÚÓ ÌËÍ Ì ÌÂ Ó Ë ÂÓÒË Ì Î œó ÒÓ ËÌËÚÂ Í ÂÎË AUDIO/VIDEO Í ÌÂÁ Ï TV ( ) Ë VCR ( Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ). Ó Î ÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ë ˆ ÂÚ apple Á ÂÏ ( Ë ÂÓ ñ ÊÂÎÚ È, ÎÂ È Û ËÓ ñ ÂÎ È, Ôapple È Û ËÓ ñ Íapple ÒÌ È). AV IN R AUDIO L/MONO VIDEO KÌÓÔÍÓÈ INPUT ( ıó ÌÓÈ ÒË Ì Î) Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. (ÍappleÓÏ PCRV*, PCRA*) - ÒÎË Í ÂÎ ÔÓ ÍÎ ÂÌ Í apple Á ÂÏÛ AV Ì ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË, ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV IN. ÂÔÂapple ÏÓÊÌÓ apple ÓÚ Ú Ò ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û ËÏ Ì ÌËÏ Ó ÓappleÛ Ó ÌËÂÏ. Ï. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂΡ Ρ Ì ÌÂ Ó Ó ÓappleÛ Ó Ìˡ. Ë ÂÓÍ ÏÂapple» appleó ˇ Ë ÂÓÔappleËÒÚ Í R AUDIO L VIDEO œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K

26 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÒÚ ÌÓ Í DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ È Í ÂÎ DVD B R (R) AUDIO (L) œó ÍÎ ËÚÂ Ë ÂÓ ıó (Y, PB, PR) DVD- ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ÌÂÁ Ï COMPONENT IN VIDEO Ì ÚÂΠËÁÓappleÂ. AV AV COMPONENT IN VIDEO AUDIO œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K 5 œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ıó Ì Ï ÌÂÁ Ï COMPONENT IN AUDIO ÚÂΠËÁÓapple. ÍÎ ËÚ DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ, ÒÚ Ú DVD- ËÒÍ. ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î Component.»ÌÒÚappleÛ͈ËË ÔappleË Â ÂÌ appleûíó Ó ÒÚ Â ÔÓ apple ÓÚÂ Ò DVD- ÔappleÓË apple ÚÂÎÂÏ. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ SCART! AV IN S-VIDEO VIDEO œ»ã Õ» ( MONO) AUDIO G ıó Ì Â ÔÓappleÚ Component ƒîˇ ÔÓÎÛ ÂÌˡ ÓÎÂÂ Í ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ Í appleúëìíë ÔÓ ÍÎ ËÚ DVD- ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ıó Ì Ï ÔÓappleÚ Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó ÒË Ì Î, Í Í ÚÓ ÔÓÍ Á ÌÓ ÌËÊÂ. œóappleú ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ó ÒË Ì Î Ì ÚÂΠËÁÓapple œóappleú Ë ÂÓ ıó Ì DVD- ÔappleÓË apple ÚÂΠY PB PR Y Y Y Y Pb B-Y Cb PB Pr R-Y Cr PR œó ÍÎ ËÚ SCART-apple Á ÂÏ DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í SCART-apple Á ÂÏÛ AV Ì ÚÂΠËÁÓappleÂ. AV AV COMPONENT IN ÍÎ ËÚ DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ, ÒÚ Ú DVD- ËÒÍ. VIDEO AUDIO AV IN ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV. S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO - ÒÎË ÔÓ ÍÎ ÂÌË ÔÓÎÌÂÌÓ ÂappleÂÁ SCART-apple Á ÂÏ AV, ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV.! œ»ã Õ» DVD AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) G»ÒÔÓÎ ÁÛÈÚ Íapple ÌËappleÓ ÌÌ È Í ÂÎ SCART.

27 K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ S-VIDEO œó ÍÎ ËÚ ıó S-VIDEO DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ıó Û S-VIDEO ÚÂΠËÁÓapple. DVD (R) AUDIO (L) S-VIDEO œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ıó Ì Ï ÌÂÁ Ï AUDIO ÚÂΠËÁÓapple. AV AV COMPONENT IN ÍÎ ËÚ DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ, ÒÚ Ú DVD- ËÒÍ. VIDEO AV IN AUDIO 5 ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î AV.»ÌÒÚappleÛ͈ËË ÔappleË Â ÂÌ appleûíó Ó ÒÚ Â ÔÓ apple ÓÚÂ Ò DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎÂÏ. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ HDMI œó ÍÎ ËÚ ıó HDMI DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ÌÂÁ Û HDMI IN ÚÂΠËÁÓapple. RGB IN (PC/DTV) HDMI IN S-VIDEO VIDEO ( MONO) AUDIO œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î HDMI. REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) RS-C IN (CONTROL& SERVICE) VARIABLE AUDIO OUT»ÌÒÚappleÛ͈ËË ÔappleË Â ÂÌ appleûíó Ó ÒÚ Â ÔÓ apple ÓÚÂ Ò DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎÂÏ. DVD HDMI-DVD OUTPUT! œ»ã Õ» G ÔÓÏÓ Í ÂΡ HDMI ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ Ó ÌÓ appleâïâììó ÔappleËÌËÏ Ú Ë ÂÓ- Ë Û ËÓÒË Ì Î. G ÒÎË DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË HDMI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË DVD Û ÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ Ì 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. G ÒÎË DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ì ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË HDMI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË ÌÛÊÌÓ Û ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleû ÌÛ. ŒÔÚËÏ Î ÌÓÂ Í ÂÒÚ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚÒˇ ÔappleË apple Áapple ÂÌËË 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. 5

28 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÒÚ ÌÓ Í ÔappleËÒÚ ÍË (STB, Set-Top Box) K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ È Í ÂÎ œó ÍÎ ËÚÂ Ë ÂÓ ıó (Y, PB, PR) DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ÌÂÁ Ï COMPONENT IN VIDEO Ì ÚÂΠËÁÓappleÂ. ËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í B R (R) AUDIO (L) œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó DVD-ÔappleÓË apple ÚÂΡ Í ıó Ì Ï ÌÂÁ Ï COMPONENT IN AUDIO ÚÂΠËÁÓapple. ÍÎ ËÚ ˆËÙappleÓ Û ÔappleËÒÚ ÍÛ (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍÂ). ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î Component.! œ»ã Õ» Ë Ì Î 80i/576i 80p/576p/70p/080i Component ƒ ƒ œó ÍÎ ÂÌË HDMI Í apple Á ÂÏÛ DVI œó ÍÎ ËÚ ıó DVI ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Í ÌÂÁ Û HDMI IN ÚÂΠËÁÓapple. œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Í ÌÂÁ Û AUDIO IN (RGB) ÚÂΠËÁÓapple. RGB-DTV ÕÂÚ ƒ AV AV HDMI ÕÂÚ ƒ REMOTE CONTROL IN RGB IN (PC/DTV) AUDIO IN (RGB) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN VIDEO AV IN S-VIDEO VIDEO HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT AUDIO ( MONO) AUDIO ÍÎ ËÚ ˆËÙappleÓ Û ÔappleËÒÚ ÍÛ (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍÂ). ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î HDMI. ËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í DVI-DTV OUTPUT (R) AUDIO (L)! œ»ã Õ» G ÒÎË Û ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË ÂÒÚ ıó DVI Ë ÌÂÚ ıó HDMI, ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÓÚ ÂÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ÂÌË Ρ Û ËÓÒË Ì Î. G ÒÎË ˆËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË DVI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Û ÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ Ì 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. G ÒÎË ˆËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í Ì ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË DVI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË ÌÛÊÌÓ Û ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleû ÌÛ. ŒÔÚËÏ Î ÌÓÂ Í ÂÒÚ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚÒˇ ÔappleË apple Áapple ÂÌËË 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. 6

29 K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ 5-ÍÓÌÚ ÍÚÌ È Í ÂÎ D-sub œó ÍÎ ËÚ ıó RGB ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Í ÌÂÁ Û RGB IN (PC/DTV) ÚÂΠËÁÓapple. (R) AUDIO (L) RGB-DTV OUTPUT ËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Í ÌÂÁ Û AUDIO IN (RGB) ÚÂΠËÁÓapple. ÍÎ ËÚ ˆËÙappleÓ Û ÔappleËÒÚ ÍÛ (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍÂ). RGB IN (PC/DTV) HDMI IN ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î RGB-DTV. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ Í ÂÎ HDMI œó ÍÎ ËÚ ıó HDMI ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍË Í ÌÂÁ Û HDMI IN ÚÂΠËÁÓapple. ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î HDMI. ÍÎ ËÚ ˆËÙappleÓ Û ÔappleËÒÚ ÍÛ (ÒÏ. appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ˆËÙappleÓ ÓÈ ÔappleËÒÚ ÍÂ). RGB IN (PC/DTV) REMOTE CONTROL IN REMOTE AUDIO IN CONTROL IN (RGB) RS-C IN (CONTROL& SERVICE) ËÙappleÓ ˇ ÔappleËÒÚ Í AUDIO IN (RGB) RS-C IN (CONTROL& SERVICE) HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT HDMI-DVD OUTPUT VARIABLE AUDIO OUT œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K! œ»ã Õ» G ÔÓÏÓ Í ÂΡ HDMI ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ Ó ÌÓ appleâïâììó ÔappleËÌËÏ Ú Ë ÂÓ- Ë Û ËÓÒË Ì Î. G ÒÎË DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË HDMI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË DVD Û ÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ Ì 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. G ÒÎË DVD-ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ì ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÙÛÌÍˆË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË HDMI, ıó ÌÓ apple Áapple ÂÌË ÌÛÊÌÓ Û ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleû ÌÛ. ŒÔÚËÏ Î ÌÓÂ Í ÂÒÚ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ Ó ÂÒÔÂ Ë ÂÚÒˇ ÔappleË apple Áapple ÂÌËË 80x70 ÔËÍÒÂÎÂÈ. 7

30 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K Õ ÒÚappleÓÈÍ œk ÚÓÚ ÚÂΠËÁÓapple ÔÓ ÂappleÊË ÂÚ ÒÚ Ì appleú "Plug and Play", ÚÓ ÂÒÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ì ÒÚapple Ë ÂÚÒˇ Ì Ô apple ÏÂÚapple ÚÂΠËÁÓapple. K Í Ôapple ËÎ ÌÓ ÔÓ ÍÎ ËÚ 5-ÍÓÌÚ ÍÚÌ È Í ÂÎ D-sub œó ÍÎ ËÚ ÚÂΠËÁÓapple Í ÔÂappleÒÓÌ Î ÌÓÏÛ ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ Ò ÔÓÏÓ PC-Í ÂΡ. PC SOUND RGB-PC OUTPUT œk œó ÍÎ ËÚÂ Û ËÓ ıó ÍÓÏÔ ÚÂapple Í ıó Û AUDIO IN (RGB) ÚÂΠËÁÓapple. œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K! ÍÎ ËÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple. ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË INPUT Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ ÂappleËÚ ËÒÚÓ ÌËÍ ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î RGB [PC]. œ»ã Õ» ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ ËÚ ÊË Ó ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ Ë Á ÛÍ, ÒÓ ËÌË œk Ò ÃÓÌËÚÓappleÓÏ. Ó ËÁ ÂÊ ÌË ÔÂapple Óapple Ìˡ, ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ Ì Íapple Ì ÏÓÌËÚÓapple Ì ÓÎÊÌÓ ıapple ÌËÚ Òˇ ÎËÚÂÎ ÌÓ appleâïˇ. 6 RGB IN (PC/DTV) REMOTE CONTROL IN AUDIO IN (RGB) RS-C IN (CONTROL& SERVICE) HDMI IN VARIABLE AUDIO OUT appleâ ÂÌÂapple ˆËË apple ÙË ÂÒÍÓÈ ÔÎ Ú (Í appleú ) ËÁÏÂÌËÚ ÌÂÎ Áˇ, Á ÏÂÌËÚÂ Ò ÏÛ apple ÙË ÂÒÍÛ ÔÎ ÚÛ (Í appleúû) ËÎË ÔappleÓÍÓÌÒÛÎ ÚËappleÛÈÚÂÒ Ò Â ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎÂÏ. ÓappleÏ ÒËÌıappleÓÌËÁ ˆËË ıó : ÓÚ ÂÎ ÌÓ œappleëòóâ ËÌËÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple Í RGB (PC INPUT) ÔÓappleÚ Ï ÏÓÌËÚÓapple ÔÓÒΠËÁÏÂÌÂÌˡ apple Áapple ÂÌˡ ÍÓÏÔ ÚÂapplea. appleâêëïâ ÏÓ ÛÚ ÔappleËÒÛÚÒÚ Ó Ú ÔÓÏÂıË ÓÚÌÓ ÂÌËË apple Áapple ÂÈ ÒÔÓÒÓ ÌÓÒÚË, ÂappleÚËÍ Î ÌÓ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ, ÍÓÌÚapple ÒÚÌÓÒÚË ËÎË ˇappleÍÓÒÚË. œappleë Ì ÎË ËË ÔÓÏÂı appleâêëïâ, Ì ÒÚappleÓÈÚÂ Ì appleû Û ÒÚÂÔÂÌ apple Áapple ÂÈ ÒÔÓÒÓ ÌÓÒÚË, ÒÚÓÚÛ (ÒÍÓappleÓÒÚ ) appleâ ÂÌÂapple ˆËË, ËÎË ÓÚapple ÛÎËappleÛÈÚ ÔÓÒapple ÒÚ ÓÏ ÏÂÌ ˇappleÍÓÒÚ Ë ÍÓÌÚapple ÒÚÌÓÒÚ, Ó ÔÓÎÛ ÂÌˡ ËÒÚÓ Ó Ë ÂÚÍÓ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. ÒÎË ÒÚÓÚÛ (ÒÍÓappleÓÒÚ ) 7 8 ƒîˇ ÔÓÎÛ ÂÌˡ ÓÔÚËÏ Î ÌÓ Ó Í ÂÒÚ Í appleúëìíë ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple Ò ÏÓÌËÚÓappleÓÏ 60x80, 60Hz (PCRV*, PCRV*) /60x768, 60Hz (6LCR*, 7LCR*, LCR*, LC5R*, 6LCR*, LCR*, LXR*, LER*, 7LER*, LER*) /0x768, 60Hz (PCRA*) ÔappleË ÒÚÓÚÂ Ó ÌÓ ÎÂÌˡ 60 ˆ.»ÒÔÓÎ ÁÓ ÌË appleû Ëı ÙÓappleÏ ÚÓ (VGA, SVGA Ë Ôapple.) ËÎË ÒÚÓÚ Ó ÌÓ ÎÂÌˡ Íapple Ì ÏÓÊÂÚ ÓÚappleˈ ÚÂÎ ÌÓ ÒÍ Á Ú Òˇ Ì Í ÂÒÚ Â Í appleúëìíë. ÒÎË apple Áapple ÂÌË PC ÓÎ Â SXGA, Ì ÃÓÌËÚÓapple ÌÂ Û ÂÚ ÌËÍ ÍÓÈ Í appleúëìíë. 8

31 œó ÂappleÊË ÂÏÓ apple Áapple ÂÌË Íapple Ì (appleâêëï RGB[PC]) (6LCR*/ 7LCR*/ LCR*/ LC5R*/ 6LCR*/ LCR*/ LXR*/ LER*/ 7LER*/ LER*/ PCRA*) Áapple ÂÌË ÒÚÓÚ ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓÈ apple Á ÂappleÚÍË (Í ˆ) ÒÚÓÚ ÂappleÚËÍ Î ÌÓÈ apple Á ÂappleÚÍË ( ˆ) œó ÂappleÊË ÂÏÓ apple Áapple ÂÌË Íapple Ì (appleâêëï RGB[PC]) (PCRV*/ PCRV*) Áapple ÂÌË 60x50 ÒÚÓÚ ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓÈ apple Á ÂappleÚÍË (Í ˆ) ÒÚÓÚ ÂappleÚËÍ Î ÌÓÈ apple Á ÂappleÚÍË ( ˆ),5 70,8 60x50,5 70,8 70x00,5 70,8 70x00,5 70,8 60x80,5 59,9 60x80 800x600 0x768 80x768 60x768 66x768,5 59,9 7,9 60, 8, 60,0 7,8 59,9 7,7 59,8 7,7 59,8 88x80 85x80 800x600 0x768,5 60,0,5 60,0 7,9 60, 8, 60,0 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K 9

32 œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÚÂΠËÁÓapple œó ÒÓ ËÌËÚÂ Í ÂÎ ÔËÚ Ìˡ Í ÚÂΠËÁÓappleÛ, Á ÚÂÏ ÔÓ ÍÎ ËÚÂ Í ÂÎ ÔËÚ Ìˡ Í ÎÂÍÚappleÓÒÂÚË. ÚÓ ÍÎ ËÚ ÚÂΠËÁÓapple, Ì ıó ˇ ËÈÒˇ appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË POWER, TV, INPUT, PR +/-, ËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË (0~9) ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. INPUT TV INPUT ARC TV DVD PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST EXIT POWER TEXT PIP SIZE POSTION I/II VCR SLEEP œœƒkàfi Õ» Ë Õ Œ K Õ ÒÚappleÓÈÍ appleóïíóòúë ÚÓ Ì ÒÚappleÓËÚ appleóïíóòú Á ÛÍ, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOL +/-. œappleë ÊÂÎ ÌËË ÏÓÊÌÓ ÓÚÍÎ ËÚ Á ÛÍ, Ì Ê ÍÌÓÔÍÛ MUTE. ÌÓ ÍÎ ËÚ Á ÛÍ ÏÓÊÌÓ ÍÌÓÔÍ ÏË MUTE, VOL +/- ËÎË I/II. Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ƒîˇ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PR +/- ËÎË ËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË. Q.VIEW VOL PR MUTE * 0 FAV TIME REVEAL INDEX?! œ»ã Õ» G ŒÒÚ ÎˇÚ ÚÂΠËÁÓapple ÔÓ ÍÎ ÂÌÌ Ï Í ÒÂÚË Ì ÓÎ Ó appleâïˇ (Ì ÔappleËÏÂapple, Ì appleâïˇ ÓÚÔÛÒÍ ) Ì appleâíóïâì ÛÂÚÒˇ, ÎÛ Â Ú ËÚÂ Í ÂÎ ÔËÚ Ìˡ ËÁ appleóáâúíë. 0

33 Óapple ˇÁ Í Íapple ÌÌÓ Ó ÏÂÌ OSD ËÎË ÒÚapple Ì KÓ ÚÂΠËÁÓapple ÍÎ ÂÚÒˇ ÔÂapple È apple Á, Ì Íapple Ì ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ÏÂÌ appleûíó Ó ÒÚ ÔÓ ÛÒÚ ÌÓ ÍÂ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E / F / G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË ÂappleËÚ ˇÁ Í. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E / F / G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË ÂappleËÚ ÒÚapple ÌÛ. * ÒÎË ÌÛÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ apple ÌÌ È ˇÁ Í ËÎË ÒÚapple ÌÛ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÒÚappleÂÎÓÍ D / E ÂappleËÚ ÏÂÌ ÔÂˆË Î Ì È. 5 ƒîˇ Óapple appleâêëï flá Í (Language) Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. œappleâê  ÒÂ Ó ÂappleËÚ ˇÁ Í ÔÓÎ ÁÓ Ìˡ. ËÎË, ƒîˇ Óapple appleâêëï CÚapple Ìa (Country) Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ appleû ÓÈ ˇÁ Í ËÎË ÒÚapple ÌÛ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. œ» À Õ ÕK»»! œ»ã Õ» G EÒÎË Ì Á ÍÓÌ ËÎË ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ PÛÍÓ Ó ÒÚ ÔÓ ËÌÒÚ ÎΡˆËË, Ì Ê Ì ÍÌÓÔÍÛ EXIT, ËÎË ËÁ-Á Ôapple ÂÌˡ ÎËÏËÚ appleâïâìë ÓÚÓ apple ÊÂÌˡ Íapple ÌÌÓ Ó ÏÂÌ, ÏÂÌ ÒÌÓ ÔÓˇ ËÚÒˇ ÔappleË ÍÎ ÂÌËË ÔappleË Óapple. G EÒÎË apple ÎË Ì ÂappleÌÓÂ Ì Á ÌË ÒÚapple Ì, ÏÓ ÛÚ ÓÁÌËÍÌÛÚ ÌÂÍÓÚÓapple  ÔappleÓ ÎÂÏ Ò ÓÚÓ apple ÊÂÌËÂÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. G Aapple ÒÍËÈ ˇÁ Í Ë Ë appleëú Ó Îˇ ÚÒˇ Í ÒÔËÒÍÛ PÛÍÓ Ó ÒÚ ÔÓ ËÌÒÚ ÎΡˆËË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË ÒÓ ÒÔËÒÍÓÏ ÒÚapple Ì, ÍÓÚÓapple ı Ó ÓappleˇÚ Ì ÚËı ˇÁ Í ı.

34 œ» À Õ ÕK»» ÃÂÌ PIP (K appleúëìí Í appleúëìíâ) PIP (K appleúëìí Í appleúëìíâ) ÛÌÍˆËˇ PIP ÔÓÁ ÓΡÂÚ Ó ÌÓ appleâïâììó ÔappleÓÒÏ ÚappleË Ú Ì Íapple Ì ÚÂΠËÁÓapple  ÌÂÁ ËÒËÏ Â Í appleúëìíë. Œ Ì Í appleúëìí Û ÂÚ ÓÎ ÓÈ, ÚÓapple ˇ Û ÂÚ Ôapple ÒÚ ÎˇÚ ÒÓ ÓÈ Ì ÓÎ Ó ÒÚ ÎÂÌÌÓ ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ. ÛÌÍˆËˇ PIP ÓÒÚÛÔÌ appleâêëïâ Component, RGB, HDMI. (Œ Ì ÍÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË apple Áapple ÂÌˡ 80i/576i appleâêëïâ Component, RGB, HDMI Ì ÔÓ ÂappleÊË ÂÚÒˇ.) INPUT TV INPUT ARC POWER TV DVD VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT œappleóòïóúapple appleâêëïâ PIP ÂÊËÏ PIP ÂÊËÏ DW ƒîˇ ÓÒÚÛÔ Í ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíâ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PIP. K Ê ÓÂ Ì Ê ÚË ÍÌÓÔÍË PIP ËÁÏÂÌˇÂÚ Ô apple ÏÂÚapple PIP (K appleúëìí Í appleúëìíâ), Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ ÌËÊÂ. ÂÊËÏ PIP ÍÎ ÂÌ œ» À Õ ÕK»» Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Îˇ ÒÔÓÏÓ ÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë ÚÓ apple Ú ÔappleÓ apple ÏÏÛ Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PIP PR +/- (œappleó apple ÏÏ Îˇ PIP +/-). ÕÓÏÂapple apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÓÚÓ apple Ê ÂÚÒˇ ÔÓ ÌÓÏÂappleÓÏ ÔappleÓ apple ÏÏ Î ÌÓ Ó Íapple Ì. Óapple ËÒÚÓ ÌËÍ ÒË Ì Î Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PIP INPUT, ÚÓ apple Ú ËÒÚÓ ÌËÍ ÒË Ì Î Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë. K Ê ÓÂ Ì Ê ÚË ÍÌÓÔÍË PIP INPUT Ó ËÚ Ì Íapple Ì ËÒÚÓ ÌËÍ ÒË Ì Î Îˇ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë. ( ÛÌÍˆËˇ ÓÒÚÛÔÌ ÚÓÎ ÍÓ appleâêëï ı TV, AV (Video), AV, S-Video, AV, AV.) Õ ÒÚappleÓÈÍ apple ÁÏÂapple ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ appleâêëï PIP) Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SIZE, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË ÌÛÊÌ È apple ÁÏÂapple ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë. KÌÓÔÍ SIZE Ì ÒÚapple Ë ÂÚ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ Í appleúëìíû appleâêëïâ PIP. œâappleâïâ ÂÌË ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ Í appleúëìíë (ÚÓÎ ÍÓ Îˇ appleâêëï PIP) Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POSITION. œóòîâ Ó ÚÂÎ ÌÓÂ Ì Ê ÚË ÍÌÓÔÍË POSITION ÔÂappleÂÏ ÂÚ ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ Í appleúëìíû ΠÓ.

35 ÂÎÂÚÂÍÒÚ Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÓÒÚÛÔÌ ÌÂ Ó ÒÂı ÒÚapple Ì ı. ÂÎÂÚÂÍÒÚ - ÚÓ ÂÒÔÎ ÚÌ ˇ ÛÒÎÛ, ÓÍ Á ÂÏ ˇ ÓÎ ËÌÒÚ- ÓÏ Â ÚÂÎ Ì ı ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÒÚ ÌˆËÈ. ÔÓÏÓ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÔÂapple ÂÚÒˇ ÒÎÂ Û ˇ ËÌÙÓappleÏ ˆËˇ: ÌÓ ÓÒÚË, ÔÓ Ó, œappleó apple ÏÏ ÚÂÎÂÔÂappleÂ, ˆÂÌ ÍˆËÈ Ë Ú.. ƒâíó Âapple ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÌÌÓ Ó ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ ÔÓ ÂappleÊË Ú appleâêëï œappleóòúóè, TOP Ë FASTEXT. œappleóòúóè appleâêëï ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ appleˇ ÒÚapple Ìˈ, ÍÓÚÓapple Â Ì ÔappleˇÏÛ Ëapple ÚÒˇ ÔÛÚÂÏ Ó ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Â Ó ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ. TOP Ë FASTEXT ˇ Ρ ÚÒˇ ÓΠÒÓ appleâïâìì ÏË ÒËÒÚÂÏ ÏË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, ÔÓÁ ÓΡ ËÏË ÒÚappleÓ Ë Î ÍÓ Ì ıó ËÚ ÌÛÊÌÛ ËÌÙÓapple-Ï ˆË, ÔÂapple ÂÏÛ Ë Â ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÍÎ ÂÌË ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ƒîˇ ÍÎ ÂÌˡ ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT ( K ). Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT (ÚÂÍÒÚ) Ρ ÔÂappleÂÍÎ ÂÌˡ appleâêëï ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ Íapple Ì ÔÓˇ ËÚÒˇ Ì Î Ì ˇ ËÎË ÔÓÒÎÂ Ìˇˇ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ Íapple Ì ÚÂΠËÁÓapple ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ÔÂapple ˇ ÒÚapple Ìˈ ËÎË ÔÓÒÎÂ Ìˇˇ apple ÌÌ ˇ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. ÒÚappleÓÍ Á ÓÎÓ Í ÓÒÔappleÓËÁ Ó ˇÚÒˇ ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ, ËÏˇ ÚÂΠËÁËÓÌÌÓÈ ÒÚ ÌˆËË, Ú Ë appleâïˇ. œâapple È ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÌÓÏÂappleÛ apple ÌÌÓÈ ÏË ÒÚapple Ìˈ, ÚÓappleÓÈ ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÌÓÏÂappleÛ ÚÂÍÛ ÂÈ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÏÓÈ ÒÚapple Ìˈ. ƒîˇ ÍÎ ÂÌˡ ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT. œappleâ Û ËÈ appleâêëï ÔappleÓÒÏÓÚapple ÔappleË ÚÓÏ ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ÌÓ. œpocúoè ÚeÍcÚ Óapple ÒÚapple Ìˈ œ» À Õ ÕK»»  ËÚ ÚappleÂıÁÌ Ì È ÌÓÏÂapple ÌÛÊÌÓÈ Ï ÒÚapple Ìˈ ÔÓÒapple ÒÚ ÓÏ ÍÌÓÔÓÍ Ò ˆËÙapple ÏË. ÒÎË Ó appleâïˇ Ó ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ Ì Ê ÎË Ì ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ÓÎÊÌ Á ÍÓÌ ËÚ Ó ÚappleÂıÁÌ ÌÓ Ó ÌÓÏÂapple, Á ÚÂÏ ÒÌÓ ÂÒÚË Ôapple ËÎ Ì È ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ. ƒîˇ Ó Ì Íapple Ì ÔappleÂ Û ÂÈ ËÎË ÔÓÒÎÂ Û ÂÈ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÍÌÓÔÍÛ PR + / -.

36 œ» À Õ ÕK»» ÂÎÂÚÂÍÒÚ TeÍcÚ CBEPX ƒîˇ Ó Î ÂÌˡ ÔÓËÒÍ ËÌÙÓappleÏ ˆËË, ÔÂapple ÂÏÓÈ Ò ÔÓÏÓ- ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, ÌËÊÌÂÈ ÒÚË Íapple Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ˇÚÒˇ ÂÚ appleâ ˆ ÂÚÌ ı ÔÓΡ: Íapple ÒÌÓÂ, ÁÂÎÂÌÓÂ, ÊÂÎÚÓÂ Ë ÒËÌÂÂ. ÂÎÚÓ ÔÓÎÂ Ó ÓÁÌ ÂÚ ÒÎÂ Û Û appleûôôû, ÒËÌ ÔÓÎÂ Ó ÓÁÌ ÂÚ ÒÎÂ Û ËÈ ÎÓÍ. appleûôô / Óapple ÎÓÍ /CÚapple Ìˈ ÔÓÏÓ»Õ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÂÚ ÔÂappleÂıÓ ËÚ ÓÚ ÎÓÍ Í ÎÓÍÛ.»ÒÔÓÎ ÁÛÈÚ À fi ÍÌÓÔÍÛ Îˇ ÔÂappleÂıÓ Ì ÒÎÂ Û Û appleûôôû Ò ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÏ ÔÂappleÂıÓ ÓÏ Ì ÒÎÂ Û ËÈ ÎÓÍ. ÔÓÏÓ «À ÕŒ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÂÚ ÔÂappleÂÈÚË Ì ÒÎÂ Û Û ÒÚapple ÌËˆÛ Ò ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÏ ÔÂappleÂıÓ ÓÏ Ì ÒÎÂ Û Û appleûôôû. ƒîˇ ÚÓ Ó Ú ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ- Ú Òˇ ÍÌÓÔÍ PR +. K Õ fl ÍÌÓÔÍ ÔÓÁ ÓΡÂÚ ÂappleÌÛÚ Òˇ Ì ÔappleÂ Û Û ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ. ƒîˇ ÚÓ Ó Ú ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òˇ ÍÌÓÔÍ PR -. œ» À Õ ÕK»» œappleˇïóè Óapple ÒÚapple Ìˈ Í ÊÂ, Í Í Ë appleâêëïâ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ œappleóòúóè, appleâêëïâ TOP ÏÓÊÂÚÂ Ó ËÚ Ì Íapple Ì ÒÚapple ÌËˆÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ò ÔÓÏÓ ÔappleˇÏÓ Ó Ó ÚappleÂıÁÌ ÌÓ Ó ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ. ICTP TEKCT Úapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ËÏÂ Ú ˆ ÂÚÓ ÓÈ ÍÓ, ÍÓÚÓapple È appleâ ËÒÚappleËappleÛÂÚÒˇ ÌËÊÌÂÈ ÒÚË Íapple Ì, Ë Ëapple ÚÒˇ Ò ÔÓÏÓ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û ÂÈ ˆ ÂÚÌÓÈ ÍÌÓÔÍË. Óapple ÒÚapple Ìˈ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ i Ρ Óapple ÒÚapple Ìˈ ÛÍ Á ÚÂΡ. ÏÓÊÂÚ apple Ú ÒÚapple Ìˈ, ËÏ Ë ˆ ÂÚÓ ÓÈ ÍÓ, ÔÓÍ Á ÌÌ È ÌËÊÌÂÈ ÒÚappleÓ ÍÂ, Ò ÔÓÏÓ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ- Û Ëı ˆ ÂÚÌ ı ÍÌÓÔÓÍ. Í ÊÂ, Í Í Ë appleâêëïâ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ œappleóòúóè, appleâêëïâ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ FASTEXT ÏÓÊÂÚ apple Ú ÒÚapple ÌËˆÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÔÛÚÂÏ Ó ÚappleÂıÁÌ ÌÓ Ó ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ Ò ÔÓÏÓ ˆËÙappleÓ ı ÍÌÓÔÓÍ. KÌÓÔÍ PR + / - ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òˇ Ρ Óapple ÔappleÂ Û ÂÈ ËÎË ÔÓÒÎÂ Û ÂÈ ÒÚapple Ìˈ.

37 ÔÂˆË Î Ì Â ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ? REVEAL (Œ K Õ» K Œ Œ À K ) Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Îˇ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌˡ Ì Íapple Ì ÒÍapple ÚÓÈ ËÌÙÓappleÏ ˆËË, Ú ÍÓÈ Í Í, Ì ÔappleËÏÂapple, ÓÚ ÂÚ Ì Á ÍË Ë ÓÔappleÓÒ ËÍÚÓappleËÌ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á Ρ Û ÎÂÌˡ ËÌÙÓappleÏ ˆËË Ò Íapple Ì. SIZE ( À» Õ» «Ã ) ÒÚ Ì ÎË ÂÚ ÓÈÌÛ ÒÓÚÛ ÁÌ ÍÓ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Îˇ Û ÂÎË ÂÌˡ ÂappleıÌÂÈ ÔÓÎÓ ËÌ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á Ρ Û ÂÎË ÂÌˡ ÌËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ ËÌ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á Ρ ÓÁ apple ÂÌˡ appleâêëï ÌÓappleÏ Î ÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌˡ. UPDATE (Œ ÕŒ À Õ» ) Õ Íapple Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚÒˇ ÌÓappleÏ Î ÌÓ ÚÂΠËÁËÓÌÌÓ ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ Ó appleâïˇ ÓÊË Ìˡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌˡ ÌÓ ÓÈ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. ΠÓÏ ÂappleıÌÂÏ Û ÎÛ Íapple Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚÒˇ ËÌ ËÍ ÚÓapple œappleë ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ÌÓ ÓÈ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ËÌ ËÍ ÚÓapple ÏÂÌˇÂÚÒˇ Ì ÌÓÏÂapple ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Îˇ Ó Ì Íapple Ì Ó ÌÓ ÎÂÌÌÓÈ (ÌÓ ÓÈ) ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. TIME ( Ãfl) Õ ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Îˇ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌˡ ÔÓÍ Á ÌËÈ appleâïâìë ÂappleıÌÂÏ Ôapple ÓÏ Û ÎÛ Íapple Ì Ó appleâïˇ ÔappleÓÒÏÓÚapple ÚÂΠËÁËÓÌÌÓÈ ÔÂapple Ë. ƒîˇ Û ÎÂÌˡ ÔÓÍ Á ÌËÈ appleâïâìë Ò Íapple Ì Ì ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á. appleâêëïâ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ú ÍÌÓÔÍ ËÒÔÓÎ ÁÛÂÚÒˇ Ρ ËÌ ËÍ ˆËË ÌÓÏÂapple ÒÛ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. ÕÓÏÂapple ÒÛ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚÒˇ ÌËÊÌÂÈ ÒÚË Íapple Ì. ƒîˇ Û ÂappleÊË Ìˡ ËÎË ÒÏÂÌ ÒÛ ÒÚapple Ìˈ Ì ÊÏËÚÂ Î Û ËÁ ÒÎÂ Û Ëı ÍÌÓÔÓÍ: K Õ fl/«à Õ fl, VOL + / -, ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙapple ÏË. ƒîˇ ıó ËÁ ÚÓ Ó appleâêëï Ì ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á. œ» À Õ ÕK»» HOLD ( ƒ» Õ» ) œappleâíapple ÂÚÒˇ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ ÒÏÂÌ ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, ÍÓÚÓapple ˇ ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ÚÓÏ ÒÎÛ Â, ÂÒÎË ÒÚapple Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ËÎË ÓΠÒÛ ÒÚapple Ìˈ. KÓÎË ÂÒÚ Ó ÒÛ ÒÚapple Ìˈ Ë ÌÓÏÂapple ÚÂÍÛ ÂÈ ÒÛ ÒÚapple Ìˈ Ó ÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ˇÚÒˇ Ì Íapple Ì ÔÓ ÒÚappleÓÍÓÈ appleâïâìë. œappleë Ì Ê ÚËË ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Î ÓÏ ÂappleıÌÂÏ Û ÎÛ Íapple Ì ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚÒˇ ÒËÏ ÓÎ Û ÂappleÊË Ìˡ, Ë ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ ÒÏÂÌ ÒÚapple Ìˈ ÓÚÏÂÌˇÂÚÒˇ. ƒîˇ ÔÂappleÂıÓ Ì ÒÎÂ Û Û ÒÚapple ÌËˆÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ Ì ÊÏËÚ ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â Â apple Á. 5

38 à Õfi Œ K ÕÕ Ã Õfi» Õ Œ K Íapple ÌÌÓ ÏÂÌ OSD ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ Ó ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ ËÁÓ apple ÊÂÌÌÓ Ó Ì ÚÓÏ appleëòûìíâ. Íapple ÌÌÓÏ ÏÂÌ ÓÒÌÓ ÌÓÏ ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ appleëòûìíë Ρ ÏÓ ÂÎÂÈ PCRV*, PCRV*, PCRA*. Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E Ρ ÓÚÓ apple ÊÂÌˡ Í Ê Ó Ó ÏÂÌ. ƒîˇ Óapple ÏÂÌ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E.»ÁÏÂÌËÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ ÔÓÁˈËÈ ÔÓ ÏÂÌ ËÎË ÏÂÌ ÔappleË ÔÓÏÓ Ë ÍÌÓÔÓÍ F / G. œâappleâèúë Ì ÂappleıÌËÈ ÛappleÓ ÂÌ ÏÓÊÌÓ, Ì Ê ÍÌÓÔÍË ËÎË. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ DE F G DE F G DE F G à Õfi À»«Œ ÃÂÌ œœ»fl ÃÂÌ K»ÕK ÃÂÌ «K «K Õ A ÚÓÌ ÒÚappleÓÈÍ Û. Ì ÒÚappleÓÈÍ ÂÊËÏ VGA ÓappleÏ Ú appleóò * ÃÂÌ Á ËÒËÚ ÓÚ ÏÓ ÂÎË. ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo * ÓÎ ÍÓ PCRV*, PCRV*, PCRA* Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. DE F G ÃÂÌ «K Õ DE F G ÃÂÌ ÔÂˆË Î Ì È DE F G ÃÂÌ Ãfl! œ»ã Õ» a. ÛÌÍˆËˇ Íapple ÌÌÓ Ó ÏÂÌ OSD ÔÓÁ ÓΡÂÚ Û Ó ÌÓ Ì ÒÚapple Ë Ú Íapple Ì, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ ÓÌÓ apple ÙË ÂÒÍÓÂ. b. Íapple ÌÌÓ ÏÂÌ, ÓÔËÒ ÌÌÓ ÚÓÏ appleûíó Ó ÒÚ Â, ÏÓÊÂÚ ÓÚÎË Ú Òˇ ÓÚ ÏÂÌ ÚÂΠËÁÓapple, Ú Í Í Í ÚÓ ÔappleÓÒÚÓ ÔappleËÏÂapple, ÔÓÏÓ ËÈ apple ÁÓ apple Ú Òˇ ÛÔapple ÎÂÌËË ÚÂΠËÁÓappleÓÏ. c. appleâêëïâ ÒËÒÚÂÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ, ÌÂ Û ÂÚ ÓÚÓ apple Ê Ú Òˇ. 6

39 Õ ÒÚappleÓÈÍ ÚÂÎÂÍ Ì ÎÓ Õ ÒÚappleÓÈÍ Ì ÚÂΠËÁËÓÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË ÂÏ ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ Ú Á ÔÓÏÌÂÌ Ì ÒÚappleÓÈÍ Ï ÍÒËÏÛÏ Ì 00 ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÒÚ ÌˆËÈ (ÔÓ ÌÓÏÂapple ÏË ÔappleÓ apple ÏÏ ÓÚ 00 Ó 99). œóòîâ ÚÓ Ó, Í Í Ì ÒÚappleÓËÎËÒ Ì ÒÚ ÌˆËË, Û ÂÚ ËÏÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÍÌÓÔÍË PR+/- ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË Îˇ Óapple Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÌ ı ÏË ÒÚ ÌˆËÈ. Õ ÒÚ ÌˆËË ÏÓÊÌÓ Ì ÒÚapple Ë Ú Òˇ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÏ ËÎË appleû ÌÓÏ appleâêëïâ. œappleë ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË ÚÓ Ó ÒÔÓÒÓ Á ÔÓÏËÌ ÂÚÒˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Ì Ò ÔappleËÌËÏ ÂÏ Â ÚÂΠËÁËÓÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË. ÂÊËÏ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË appleâíóïâì ÛÂÚÒˇ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú, ÍÓ ÚÓÎ ÍÓ ÚÓ ÔappleËÓ appleâîë ÚÂΠËÁÓapple. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Q.VIEW VOL PR Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú A ÚÓ- Ì ÒÚappleÓÈÍ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ apple Ú ÔÛÌÍÚ ËÒÚÂÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ apple Ú ÒËÒÚÂÏÌÓ ÏÂÌ ÚÂΠËÁÓapple. BG : PAL BG SECAM BG appleóô ÓÒÚÓ Ì ˇ appleóô Áˡ ÕÓ ˇ «ÂÎ Ì Ëˇ ÎËÊÌËÈ ÓÒÚÓÍ ÙappleËÍ I : PAL III ÂÎËÍÓ appleëú Ìˡ»appleÎ Ì Ëˇ ÓÌÍÓÌ fiêì ˇ ÙappleËÍ DK : PAL DK SECAM DK ÓÒÚÓ Ì ˇ appleóô KËÚ È ÙappleËÍ Õ L : SECAM LLí (ÌÂ Ó ÒÂı ÏÓ ÂΡı) M : ÿ KÓapple¡ ËÎËÔÔËÌ ÓÔˆËˇ (ÌÂ Ó ÒÂı ÏÓ ÂΡı) Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ «ÔÓÏÌËÚ Ò. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F / G ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË, ÚÓ apple Ú Ì Î Ì È ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ. ÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË, ÔÂapple ËÒÎ ÏË ÏÂÌ Â 0 ÒΠÛÂÚ Ì Ê Ú "0", ÚÓ ÂÒÚ, ÚÓ apple Ú 5,  ËÚ "05". Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ œóëòí. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ρ Ì Î ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ Ó ÔÓËÒÍ. «ÔÓÏËÌ ÂÚÒˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Ì Ò ÔappleËÌËÏ ÂÏ Â ÚÂΠËÁËÓÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË. Õ ËÏÂÌÓ ÌË ÒÚ ÌˆËË Á ÍappleÂÔΡÂÚÒˇ Á ÚÂÏË ÒÚ ÌˆËˇÏË, ÍÓÚÓapple  ÔÂappleÂ Ú VPS (ÒÎÛÊ Â Ìˡ Ë ÂÓ ÔappleÓ apple ÏÏ), PDC (appleâ ÛÎËappleÓ ÌË  Ìˡ ÔappleÓ apple ÏÏ) ËÎË ÌÌ Â À K. ÒÎË ÒÚ ÌˆËË Ì ÓÁÏÓÊÌÓ ÔappleËÒ ÓËÚ Ì ËÏÂÌÓ ÌËÂ, ÚÓ ÚÓÏ ÒÎÛ Â ÔappleËÒ Ë ÂÚÒˇ ÌÓÏÂapple Í Ì Î Ë ÒÓıapple ÌˇÂÚÒˇ ÔÓ Ó ÓÁÌ ÂÌËÂÏ C (V/UNF 0-69) ËÎË S ( Ë Ô ÁÓÌ Í ÂÎ ÌÓÈ ÒÂÚË 0-7), Ë Û ËÏ ÒΠÁ ÌÓÏÂappleÓÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ ËÒÚÂÏ «ÔÓÏÌËÚ Ò œóëòí DE F G DE F G G œappleëïeìëú BG G I DK L à Õfi À»«Œ 9 ƒîˇ ÓÒÚ ÌÓ ÍË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓ Ó ÔÓËÒÍ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. KÓ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Á Âapple ÂÌ, Ì Íapple Ì ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ÏÂÌ Â Í. ÔappleÓ apple ÏÏ ƒîˇ appleâ ÍÚËappleÓ Ìˡ Á ÔÓÏÌÂÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ Ó apple ÚËÚÂÒ Í apple Á ÂÎÛ Â Í. ÔappleÓ apple ÏÏ. ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ C 05 BG 5 5% Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. ÚoÔ 8 7

40 à Õfi Õ ÒÚappleÓÈÍ ÚÂÎÂÍ Ì ÎÓ Õ ÒÚappleÓÈÍ Ì ÚÂΠËÁËÓÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT ÂÊËÏ appleû ÌÓÈ Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı Í Ì ÎÓ ÔÓÁ ÓΡÂÚ Ï Ì ÒÚappleÓËÚ ÚÂΠËÁËÓÌÌ Â ÒÚ ÌˆËË Ë apple ÒÔÓÎÓÊËÚ Ëı Î ÓÈ Û Ó ÌÓÈ Îˇ Ò ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓÒÚË. EXIT LIST I/II SLEEP Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ. VOL Q.VIEW MUTE PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ œ ÏˇÚ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË, ÚÓ apple Ú ÌÛÊÌ È ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ (ÓÚ 0 Ó 99) ÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË, ÔÂapple ËÒÎ ÏË ÏÂÌ Â 0 ÒΠÛÂÚ Ì Ê Ú "0", ÚÓ ÂÒÚ, ÚÓ apple Ú 5,  ËÚ "05". Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ ËÒÚÂÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ Ã Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ apple Ú ÒËÒÚÂÏÌÓ ÏÂÌ ÚÂΠËÁÓapple. BG : PAL BG SECAM BG appleóô ÓÒÚÓ Ì ˇ appleóô Áˡ ÕÓ ˇ «ÂÎ Ì Ëˇ ÎËÊÌËÈ ÓÒÚÓÍ ÙappleËÍ I : PAL III ÂÎËÍÓ appleëú Ìˡ»appleÎ Ì Ëˇ ÓÌÍÓÌ fiêì ˇ ÙappleËÍ DK : PAL DK SECAM DK ÓÒÚÓ Ì ˇ appleóô KËÚ È ÙappleËÍ Õ L : SECAM LLí (ÌÂ Ó ÒÂı ÏÓ ÂΡı) M : ÿ KÓapple¡ ËÎËÔÔËÌ ÓÔˆËˇ (ÌÂ Ó ÒÂı ÏÓ ÂΡı) Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ ƒë Ô ÁÓÌ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F / G, ÚÓ apple Ú V/UHF ËÎË K ÂÎ. Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ K Ì Î. ÕÛÊÌ È ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÏÓÊÌÓ apple Ú ÍÌÓÔÍ ÏË F / G ËÎË ˆËÙappleÓ ÓÈ ÍÌÓÔÍÓÈ. œó ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëapple ÈÚ ÌÓÏÂapple Í Ì Î Ò ÔÓÏÓ ˆËÙappleÓ ı ÍÌÓÔÓÍ. œâappleâ ËÒÎ ÏË ÏÂÌ Â 0 ÒΠÛÂÚ Ì ÊËÏ Ú "0", ÚÓ ÂÒÚ, ÚÓ apple Ú 5,  ËÚ "05". Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ œóëòí. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ Ì Ú ÔÓËÒÍ ÏÂÌ œóëòí. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ œ ÏˇÚ ËÒÚÂÏ ƒë Ô ÁÓÌ K Ì Ô œó ÒÚappleÓÈÍ œóëòí Õ Á ÌË DE F G G œappleëïeìëú G 0 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. ÚÓ ÒÓıapple ÌËÚ Ì ÒÚappleÓÈÍÛ Ì ÒÎÂ Û Û ÒÚ ÌˆË, ÔÓ ÚÓappleËÚÂ Ë Ò ÔÓ. DE F G Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. 8

41 Ó Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Œ ÌÓ ÚÓ Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ ÂÚ ÌÂÓ ıó ËÏÓÈ ÎË ÔappleË ÔÎÓıÓÏ Í ÂÒÚ Â ÔappleËÌËÏ ÂÏÓ Ó ÒË Ì Î. ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT EXIT LIST I/II SLEEP Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ. VOL Q.VIEW PR MUTE Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ œó ÒÚappleÓÈÍ. œœ»fl Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÚÓ ÌÓ Ì ÒÚappleÓÈÚÂÒ Ì ÒÚ ÌˆË, ÚÓ Ó ËÚ Òˇ Ì ËÎÛ Â Ó Í ÂÒÚ ËÁÓ apple ÊÂÌˡ Ë Á ÛÍ Ì œó ÒÚappleÓÈÍ ÏÂÌ. ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. 6 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G DE F G G œappleëïeìëú à Õfi À»«Œ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ œ ÏˇÚ ËÒÚÂÏ ƒë Ô ÁÓÌ K Ì Ô œó ÒÚappleÓÈÍ œóëòí Õ Á ÌË G F/G DE F G 5 9

42 à Õfi Õ ÒÚappleÓÈÍ ÚÂÎÂÍ Ì ÎÓ œappleëò ÓÂÌËÂ Ì Á Ìˡ ÒÚ ÌˆËË ÍÊ ÏÓÊÂÚÂ Ú ÔappleÓ apple ÏÏ ËÏˇ, ÒÓÒÚÓˇ  ËÁ ÔˇÚË ÒËÏ ÓÎÓ Îˇ Í Ê Ó Ó ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ. ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ. VOL Q.VIEW PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ H Á ÌËÂ. MUTE 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G. ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÔappleÓ ÂÎ, +, -, ˆËÙapple ÓÚ 0 Ó 9 Ë ÛÍ ÓÚ A Ó Z. ÂappleËÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÓÍ F / G, Á ÚÂÏ Â ËÚ ÒÎÂ Û ËÈ ÒËÏ ÓÎ Ë Ú.. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ 6 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. à Õfi À»«Œ 7 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G DE F G G œappleëïeìëú Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ œ ÏˇÚ ËÒÚÂÏ ƒë Ô ÁÓÌ K Ì Ô œó ÒÚappleÓÈÍ œóëòí Õ Á ÌË G C 05 DE F G 5 6 0

43  ÍÚËappleÓ ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ ÓΡÂÚ Ï Û ÎˇÚ ËÎË ÔappleÓÔÛÒÍ Ú ÒÓıapple ÌÂÌÌ Â ÔappleÓ apple ÏÏ. ÏÓÊÂÚÂ Ú ÍÊ ÔÂappleÂÏÂÒÚËÚ ÌÂÍÓÚÓapple  ÒÚ ÌˆËË Ì appleû Ë ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË ÒÚ ËÚ ÔÛÒÚÛ ÒÚ ÌˆË Ì apple ÌÌ È ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ. ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Â Í. œappleó apple ÏÏ. Q.VIEW Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G ÚÓ ÔÓˇ ËÎÓÒ ÏÂÌ Â Í. œappleó apple ÏÏ. VOL MUTE PR A ÎÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ. KÌÓÔÍ ÏË D / E / F / G ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ, ÔÓ ÎÂÊ Û Û ÎÂÌË.. ƒ Ê Ì ÊÏËÚ K Õ fi ÍÌÓÔÍÛ. apple ÌÌ ˇ ÔappleÓ apple ÏÏ Û ÎˇÂÚÒˇ, Ò ÔÓÒÎÂ Û Ë ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÂappleÂÏ ÚÒˇ Âappleı Ì Ó ÌÛ ÔÓÁˈË. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ A KÓÔËappleÓ ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ. KÌÓÔÍ ÏË D / E / F / G ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ, ÔÓ ÎÂÊ Û ÍÓÔËappleÓ ÌË.. Õ ÊÏËÚ «À Õ fi ÍÌÓÔÍÛ. Ò ÔÓÒÎÂ Û Ë ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÂappleÂÏ ÚÒˇ ÔÂapplee Ì Ó ÌÛ ÔÓÁˈË. A œâappleâïâ ÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ. KÌÓÔÍ ÏË D / E / F / G ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ, ÔÓ ÎÂÊ Û ÔÂappleÂÏ ÂÌË.. Õ ÊÏËÚ À fi ÍÌÓÔÍÛ.. œâappleâïâòúëúâ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ì ÊÂÎ ÂÏ È ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÓÍ D / E / F / G.. ÌÓ Ì ÊÏËÚ À fi ÍÌÓÔÍÛ, ÚÓ ÍÎ ËÚ ÚÛ ÙÛÌ͈Ë. A œappleóôûòí ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ. KÌÓÔÍ ÏË D / E / F / G ÂappleËÚ ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ, ÔÓ ÎÂÊ ÂÈ ÔappleÓÔÛÒÍÛ.. Õ ÊÏËÚ»Õfifi ÍÌÓÔÍÛ. ÕÓÏÂapple ÔappleÓÔÛÒÍ ÂÏÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÓÍapple ÒËÚÒˇ ÒËÌËÈ ˆ ÂÚ.. ÌÓ Ì ÊÏËÚ»Õfifi ÍÌÓÔÍÛ, ÚÓ ÍÎ ËÚ ÚÛ ÙÛÌ͈Ë. KÓ ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÔappleÓÔÛÒÍ ÂÚÒˇ, ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ Ì ÒÏÓÊÂڠ apple Ú ÌÓappleÏ Î ÌÓÏ appleâêëïâ apple ÓÚ ÚÂΠËÁÓapple Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÔÂappleÂÍÎ ÂÌˡ ÔappleÓ apple ÏÏ. ÒÎË ÔÓÊÂÎ ÂÚ apple Ú ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ò ÔappleÓÔÛ ÂÌÌ Ï ÌÓÏÂappleÓÏ, Ì ÔappleˇÏÛ Â ËÚ ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ò ÔÓÏÓ ˆËÙappleÓ ı ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ÂappleËڠ ÏÂÌ appleâ ÍÚËappleÓ Ìˡ ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ G À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G DE F G œappleëïeìëú  Í. œappleó apple ÏÏ 0 C 0 5 S 69 BLN 0 6 S 7 C 7 S S 66 8 C 09 S 67 9 C ÚÂappleÂÚ œâappleâïâ ÂÌË KÓÔˡ œappleóôûòí DE F G à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ.

44 à Õfi Õ ÒÚappleÓÈÍ ÚÂÎÂÍ Ì ÎÓ À ËÏ È Í Ì Î Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ ÓÎËÚ Òapple ÁÛ ÔÂappleÂÍÎ ËÚ Òˇ Ï Ì Î ËÏ Â Í Ì Î. EXIT LIST I/II SLEEP ÚÓ apple Ú ÒÓıapple ÌÂÌÌÛ ÔappleÓ apple ÏÏÛ, ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ì Ê Ú ÍÎ Ë Û FAV. Q.VIEW Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ œœ»fl. VOL PR MUTE 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G. Õ Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ ÂappleËÚ ÌÛÊÌÛ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÍÌÓÔÍ ÏË F / G ËÎË ˆËÙappleÓ ÏË ÍÌÓÔÍ ÏË. œâappleâ ËÒÎ ÏË ÏÂÌ Â 0 ÒΠÛÂÚ Ì ÊËÏ Ú "0", ÚÓ ÂÒÚ, ÚÓ apple Ú 5,  ËÚ "05" * 0 FAV? TIME REVEAL INDEX œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ Ã Õfi À»«Œ 6 7 ÚÓ ÒÓıapple ÌËÚ appleû Ë ÔappleÓ apple ÏÏ, ÔÓ ÚÓappleËÚ ÔÛÌÍÚ Ë 5. ÏÓÊÂÚ ÒÓıapple ÌËÚ Ó 8 ÔappleÓ apple ÏÏ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. œœ»fl ÚÓ-Ì ÒÚappleÓÈÍ Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Â Í. œappleó apple ÏÏ À ËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏ DE F G DE F G G

45 ÁÓ Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÏÓÊÂÚ ÔappleÓ ÂappleËÚ ÒÓıapple ÌˇÂÏ Â Ô ÏˇÚË ÔappleÓ apple ÏÏ, Á Ì Íapple Ì Ú ÎËˆÛ ÔappleÓ apple ÏÏ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT EXIT LIST I/II SLEEP A Ó Ì Íapple Ì Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ LIST (ÒÔËÒÓÍ), ÚÓ ÂÒÚË Ì Íapple Ì Ú ÎËˆÛ ÔappleÓ apple ÏÏ. Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ Ì Íapple ÌÂ. Œ Ì Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÓ ÂappleÊËÚ ÂÒˇÚ ÔappleÓ apple ÏÏ, Í Í ÛÍ Á ÌÓ ÌËÊÂ.! œ»ã Õ». ÏÓÊÂÚÂ Ó Ì appleûêëú, ÚÓ ÌÂÍÓÚÓapple  ÔappleÓ apple ÏÏ ËÏÂ Ú ÌÓÏÂapple ÒËÌÂ Ó ˆ ÂÚ. ŒÌË ÎË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ì ÔappleÓÔÛÒÍ ÔappleË ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍ ËÎË appleâêëïâ appleâ ÍÚËappleÓ Ìˡ ÔappleÓ apple ÏÏ. b. ÌÂÍÓÚÓapple ı ÔappleÓ apple ÏÏ Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÍ Á Ì ÚÓÎ ÍÓ ÌÓÏÂapple Í Ì Î Ë ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ ÛÂÚ ÔappleËÒ ÓÂÌÌÓ ËÏ Ì Á ÌË ÒÚ ÌˆËË. Q.VIEW VOL PR MUTE 5 6 CÔËcoÍ Ôpo apple ÏÏ 0 C 0 5 S 69 BLN 0 6 S 7 C 7 S S 66 8 C 09 S 67 9 C FG DE A Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ì Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E / F / G. «ÚÂÏ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. ÂΠËÁÓapple ÔÂappleÂÍÎ ËÚÒˇ Ì ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ò apple ÌÌ Ï ÌÓÏÂappleÓÏ. A œappleóòïóúapple ÒÚapple Ìˈ Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ Ú Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÂÒÚ 0 ÒÚapple Ìˈ, ÍÓÚÓapple  ÒÓ ÂappleÊ Ú 00 ÔappleÓ apple ÏÏ. Úapple Ìˈ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓ ÔÂappleÂÎËÒÚ ÚÒˇ Ì Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E / F / G. à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ LIST Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ.

46 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë»áó apple ÊÂÌË ƒëì ÏË Ì È Œ ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÂÚÍÓ ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT Ú Ì appleúì È ŒÒÌÓ ÌÓÈ Ë Ì Ë ÓΠÂÒÚÂÒÚ ÂÌÌ È appleâêëï Íapple Ì. LIST I/II Ãˇ ÍËÈ Œ ÂÒÔÂ Ë ÂÚ ÛÏÂappleÂÌÌÛ ÂÚÍÓÒÚ ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. EXIT SLEEP œóî ÁÓ ÚÂÎ /»ÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂ Ì ÒÚappleÓÂÍ, Á ÂÏ ı ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎÂÏ. VOL Q.VIEW PR MUTE Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. 5 6 K»ÕK Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú»ÁÓ apple ÊÂÌËÂ.»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ƒëì ÏË Ì È, CÚ Ì appleúì È, Mˇ ÍËÈ, œóî ÁÓ ÚÂÎ ËÎË œóî ÁÓ ÚÂÎ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. A ÃÂÌ»ÁÓ apple ÊÂÌË ÒÎÛÊËÚ Îˇ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í ÂÒÚ ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. ÂappleËÚ Á ÌÌÓ ÁÌ ÂÌË ÏÂÌ PSM Ì ÓÒÌÓ Â Í Ú ÓappleËË ÔappleÓ apple ÏÏ. A ÂÊËÏ ƒëì ÏË Ì È, Ú Ì appleúì È Ë Ãˇ ÍËÈ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ì ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎÂÏ Îˇ ÓÔÚËÏ Î ÌÓÈ ÔÂappleÂ Ë ËÁÓ apple ÊÂÌˡ, Ëı ÌÂÎ Áˇ ËÁÏÂÌËÚ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G DE F G G ƒëì ÏË Ì È CÚ Ì appleúì È Mˇ ÍËÈ œóî ÁÓ ÚÂÎ œóî ÁÓ ÚÂÎ

47 Õ ÒÚappleÓÈÍ ËÁÓ apple ÊÂÌˡ (Ô apple ÏÂÚapple»ÁÓ apple ÊÂÌËÂ-œÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ) KÓÌÚapple ÒÚ Õ ÒÚapple Ë ÂÚ apple ÁÌËˆÛ ÏÂÊ Û ÚÂÏÌ ÏË Ë Ò ÂÚÎ ÏË ÛappleÓ ÌˇÏË ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT flappleíóòú ÂÎË Ë ÂÚ ËÎË ÛÏÂÌ ÂÚ ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÂÎÓ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌËË. EXIT LIST I/II SLEEP ÂÚ»ÁÏÂÌˇÂÚ ËÌÚÂÌÒË ÌÓÒÚ ˆ ÂÚÓ. ÂÚÍÓÒÚ»ÁÏÂÌˇÂÚ ÛappleÓ ÂÌ ÂÚÍÓÒÚË apple Ìˈ ÏÂÊ Û Ò ÂÚÎ ÏË Ë ÚÂÏÌ ÏË Ó Î ÒÚˇÏË ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. ÂÏ ÌËÊ ÛappleÓ ÂÌ, ÚÂÏ apple ÁÏ Ú ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ. VOL Q.VIEW PR ŒÚÚÂÌÍË»ÁÏÂÌˇÂÚ ÒÓÓÚÌÓ ÂÌË Íapple ÒÌÓ Ó Ë ÁÂÎÂÌÓ Ó ˆ ÂÚÓ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. appleóò 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú»ÁÓ apple ÊÂÌËÂ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË œóî ÁÓ ÚÂÎ ËÎË œóî ÁÓ ÚÂÎ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÌÛÊÌ È Ô apple ÏÂÚapple: (KÓÌÚapple ÒÚ, flappleíóòú, ÂÚ, ÂÚÍÓÒÚ Ë ŒÚÚÂÌÍË). ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË F / G ÔÓÎÌËÚ ÌÛÊÌÛ Ì ÒÚappleÓÈÍÛ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G DE F G G ƒëì ÏË Ì È CÚ Ì appleúì È Mˇ ÍËÈ œóî ÁÓ ÚÂÎ œóî ÁÓ ÚÂÎ Ã Õfi À»«Œ 6 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. œóî ÁÓ ÚÂÎ. KÓÌÚapple ÒÚ 00 G flappleíóòú 50 ÂÚ 50 ÂÚÍÓÒÚ 50 ŒÚÚÂÌÍË 0 KÓÌÚapple ÒÚ 85 F G E! œ»ã Õ» G appleâêëïâ RGB-PC ÌÂÎ Áˇ Ì ÒÚappleÓËÚ ˆ ÂÚ, appleâáíóòú Ë ÓÚÚÂÌÓÍ Ó ÌÛÊÌÓ Ó ÛappleÓ Ìˇ. DE F G 5 5

48 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ («ÔÓÏËÌ ÌË ˆ ÂÚÓ ) ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ËÒıÓ Ì Â ÁÌ ÂÌˡ (Ì ÒÚappleÓÈÍË ÔÓ ÛÏÓÎ ÌË ), ÂappleËÚÂ Ô apple ÏÂÚapple Normal (Œ Ì È). TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT ÂappleËÚÂ Ó ËÌ ËÁ ÚappleÂı appleë ÌÚÓ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË ˆ ÂÚ. œó Ò Ú ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ, ÚÓ ÔÓ ÂappleÍÌÛÚ ÚÂÔÎ Â ˆ ÂÚ, Ú ÍËÂ Í Í Íapple ÒÌ È, ËÎË ÔÓÌËÁ Ú ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ, ÚÓ Ò ÂÎ Ú ˆ ÂÚ ÏÂÌ ËÌÚÂÌÒË Ì ÏË, Ó Ë ÒËÌ Ó. EXIT LIST I/II SLEEP Q.VIEW VOL PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. MUTE K»ÕK Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ.»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË œappleóıî Ì È, ÕÓappleÏ Î Ì È, ÂÔÎ È ËÎË œóî ÁÓ ÚÂÎ. DE F G à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G G œappleóıî Ì È ÕÓappleÏ Î Ì È ÂÔÎ È œóî ÁÓ ÚÂÎ 6

49 Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ ˆ ÂÚÓ ÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple (Ô apple ÏÂÚapple ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ - œóî ÁÓ ÚÂÎ ) Ì ÒÚappleÓÈÍ Íapple ÒÌÓ Ó, ÁÂÎÂÌÓ Ó Ë ÒËÌÂ Ó ˆ ÂÚ ÒÓ Î ÒÌÓ ÒÓ ÒÚ ÂÌÌ Ï Ôapple ÔÓ ÚÂÌˡÏ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT EXIT LIST I/II SLEEP VOL Q.VIEW PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. MUTE K»ÕK Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË œóî ÁÓ ÚÂÎ.»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò 5 6 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË Kapple ÒÌ È, «ÂÎÂÌ È ËÎË ËÌËÈ. ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË F / G ÔÓÎÌËÚ ÌÛÊÌÛ Ì ÒÚappleÓÈÍÛ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G DE F G G œappleóıî Ì È ÕÓappleÏ Î Ì È ÂÔÎ È œóî ÁÓ ÚÂÎ Ã Õfi À»«Œ œóî ÁÓ ÚÂÎ Kapple ÒÌ È +0 G «ÂÎÂÌ È 0 ËÌËÈ 0 Kapple ÒÌ È +5 F G E DE F G 5 7

50 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë ÛÌÍˆËˇ ÂıÌÓÎÓ Ëˇ XD ñ ÚÓ ÛÌËÍ Î Ì ˇ ÚÂıÌÓÎÓ Ëˇ ÍÓÏÔ ÌËË LG Electronic Ρ ÛÎÛ ÂÌˡ Í ÂÒÚ Í appleúëìíë, ÍÓÚÓapple ˇ ÔÓÁ ÓΡÂÚ Ó ËÚ ÌÂËÒÍ ÊÂÌÌ È ÒË Ì Î ÒÓÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË Á ÔËÒË (HD) ÔÓÒapple ÒÚ ÓÏ ÛÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Ó ÌÌÓ Ó Î ÓappleËÚÏ Ó apple ÓÚÍË ˆËÙappleÓ Ó Ó ÒË Ì Î. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Ú ÙÛÌÍˆËˇ Ì ÓÒÚÛÔÌ appleâêëïâ RGB [PC]. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú XD. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÚÓ ËÎË Û Ì ÓÈ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Q.VIEW VOL PR MUTE 5 6 K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G à Õfi À»«Œ * Óapple appleû ÌÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË ÚÓ ÏÂÌ ÍÚË ËappleÛÂÚÒˇ ÔÓÒΠÓapple ÏÂÌ»ÁÓ apple ÊÂÌËÂ Ô apple ÏÂÚapple User ËÎË User. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË XD KÓÌÚapple ÒÚ, XD ÂÚ ËÎË XD NR. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G G A ÚÓ Û ÌÓÈ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Û Ì ˇ A XD KÓÌÚapple ÒÚ: ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ëapple ÂÚ ÓÔÚËÏ Î Ì Â Ì ÒÚappleÓÈÍË ÍÓÌÚapple ÒÚÌÓÒÚË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ˇappleÍÓÒÚ ÓÚapple ÊÂÌˡ. A XD ÂÚ: ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ËÁÏÂÌˇÂÚ ˆ ÂÚ ÓÚapple ÊÂÌˡ, ÚÓ Ò ÂÎ Ú ˆ ÂÚ Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ ÂÌÌ ÏË. A XD NR: ÎÂÌË ÔÓÏÂı Ó ÛappleÓ Ìˇ, ÍÓ ÓÌË ÔÂappleÂÒÚ Ú ËÒÍ Ê Ú ËÒıÓ ÌÓ ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ. ( ÛÌÍˆËˇ Ì ÓÒÚÛÔÌ appleâêëïâ HDMI, Component (ÍappleÓÏ 80i/576i), RGB-PC mode.) XD KÓÌÚapple ÒÚ XD ÂÚ XD NR DE F G G ÍÎ. ÍÎ. 8

51 ƒœœœàõ» À Õ Õ Œ K» ƒàfl œ Œ ÃŒ»À ÃŒ TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT Õ ÒÚappleÓÈÚ ÚÂΠËÁÓapple Ρ ÔappleÓÒÏÓÚapple ÙËÎ ÏÓ. appleâêëïâ KËÌÓ (appleâêëï : Pull-Down ËÎË Cinema Correction) ÚÂΠËÁÓapple ËÁÏÂÌËÚ Ë ÂÓappleˇ Ò Í appleó ÒÂÍÛÌ Û Ì 0 Í appleó ÒÂÍÛÌ Û. Ú ÙÛÌÍˆËˇ apple ÓÚ ÂÚ ÚÓÎ ÍÓ appleâêëï ı Analog TV, AV, S-Video Ë Component 80i/576i. EXIT LIST VOL Q.VIEW I/II PR SLEEP MUTE K»ÕK Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí.»áó apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Ó appleâïâìì È. DE F G 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú KËÌÓ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G G œappleëïeìëú à Õfi À»«Œ Ó appleâïâìì È KËÌÓ G appleó ÂÌ ÂappleÌÓ Ó ÍÎ. ÍÎ. DE FG 9

52 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Í appleúëìíë Œ Õ ƒœœœàõ» À ÕŒ Œ ÕŒ Œ œappleë ÔappleÓÒÏÓÚapple ÙËÎ ÏÓ Ú ÙÛÌÍˆËˇ Ëapple ÂÚ ÎÛ ÂÂ Í ÂÒÚ Ó ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. Õ ÒÚappleÓÈÍ ÍÓÌÚapple ÒÚÌÓÒÚË Ë ˇappleÍÓÒÚË ËÁÓ apple ÊÂÌˡ Ò ÔÓÏÓ ÛappleÓ Ìˇ ÂappleÌÓ Ó ˆ ÂÚ Ì Íapple ÌÂ. Ú ÙÛÌÍˆËˇ apple ÓÚ ÂÚ ÒÎÂ Û ÂÏ appleâêëïâ: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) ËÎË HDMI. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. VOL Q.VIEW MUTE PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Ó appleâïâìì È. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú appleó ÂÌ ÂappleÌÓ Ó. Ó appleâïâìì È appleóò à Õfi À»«Œ 5 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÕËÁÍËÈ ËÎË ÔÚË Ì È. A ÕËÁÍËÈ : Íapple Ì ÒÚ ÌÓ ËÚÒˇ ÚÂÏÌÂÈ. A ÔÚË Ì È : Íapple Ì ÒÚ ÌÓ ËÚÒˇ ˇapple Â. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G DE F G œappleëïeìëú Ó appleâïâìì È KËÌÓ appleó ÂÌ ÂappleÌÓ Ó G ÕËÁÍËÈ ÔÚË Ì È DE FG 50

53 appleóò TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT EXIT LIST I/II SLEEP Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ K appleúëìí. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú appleóò. VOL Q.VIEW PR MUTE Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌË Á Ó ÒÍËı Ì ÒÚappleÓÂÍ ÔÓ ÛÏÓÎ ÌË Îˇ Ô apple ÏÂÚappleÓ»ÁÓ apple ÊÂÌËÂ, ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ, XD, Ó appleâïâìì È. 5 6 K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò K»ÕK»ÁÓ apple ÊÂÌË ŒÚÚÂÌÓÍ ˆ ÂÚ Ó appleâïâìì È appleóò DE F G G œappleëïeìëú à Õfi À»«Œ DE F G 5

54 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Á ÛÍ «ÔÓÏËÌ ÌËÂ Ì ÒÚappleÓÈÍË Á ÛÍ ÃÓÊÌÓ apple Ú ÌÛÊÌ Â Ô apple ÏÂÚapple Á ÛÍ : Surround MAX, œîóòíëè, ÃÛÁ Í, ËÎ Ï Ë ÔÓappleÚ, Ú ÍÊ Á ÛÍÓ Û ÒÚÓÚÛ Í Î ÈÁÂapple. ÛÌÍˆËˇ SSM ÔÓÁ ÓΡÂÚ Ì ÒÎ Ê Ú Òˇ Á ÛÍÓÏ Ò ÏÓ Ó ÒÓÍÓ Ó Í ÂÒÚ, Ì ÔÓÎÌˇˇ ÒÔÂˆË Î Ì ı Ì ÒÚappleÓÂÍ, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ ÚÂΠËÁÓapple Ò Ï Ì ÒÚapple Ë ÂÚ Á ÛÍ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÔappleÓ apple ÏÏÓÈ. Õ ÒÚappleÓÈÍË Surround MAX, œîóòíëè, ÃÛÁ Í, ËÎ Ï Ë ÔÓappleÚ Á apple Ì ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎÂÏ Îˇ Ó ÂÒÔ ÂÌˡ ÎÛ Â Ó Í ÂÒÚ Á ÛÍ, Ëı ÌÂÎ Áˇ ËÁÏÂÌËÚ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Q.VIEW VOL PR MUTE Surround MAX  ÎËÒÚË Ì È Á ÛÍ. œîóòíëè Õ Ë ÓΠapple ÁËÚÂÎ Ì È Ë ÂÒÚÂÒÚ ÂÌÌ È Á ÛÍ. ÃÛÁ Í œ apple ÏÂÚapple Ρ ÔÓÎÛ ÂÌˡ appleâ ÎËÒÚË ÌÓ Ó Á ÛÍ ÔappleË ÔappleÓÒÎÛ Ë ÌËË ÏÛÁ ÍË. 5 6 «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ Ã Õfi À»«Œ ËÎ Ï œ apple ÏÂÚapple Ρ ÔÓÎÛ ÂÌˡ ÂÁÛÔapple ÌÓ Ó Í ÂÒÚ Á ÛÍ. ÔÓappleÚ ƒîˇ ÔappleÓÒÏÓÚapple Úapple ÌÒΡˆËË ÒÔÓappleÚË Ì ı ÒÓapple ÌÓ ÌËÈ. œóî ÁÓ ÚÂλÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂ Ì ÒÚappleÓÂÍ Á ÛÍ, Á ÂÏ ı ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎÂÏ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ «K. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ DE F G DE F G G Surround MAX œîóòíëè ÃÛÁ Í ËÎ Ï ÔÓappleÚ œóî ÁÓ ÚÂÎ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË Surround MAX, œîóòíëè, ÃÛÁ Í, ËÎ Ï, ÔÓappleÚ ËÎË œóî ÁÓ ÚÂÎ.. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. 5

55 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Á ÛÍ Õ ÒÚappleÓÈÍ ÒÚÓÚ Á ÛÍ (Ô apple ÏÂÚapple Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ - œóî ÁÓ ÚÂÎ ) Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍÓ Ó Ó Í Î ÈÁÂapple. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ «K. Q.VIEW VOL PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ. «K MUTE Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú œóî ÁÓ ÚÂÎ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G. Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ 5 6 ÂappleËÚ Á ÛÍÓ ÓÈ appleâêëï Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË F / G. Õ ÒÚappleÓÈÚ ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë ÍÌÓÔÍ ÏË D / E. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ DE F G G DE F G Surround MAX œîóòíëè ÃÛÁ Í KËÌÓ ÔÓappleÚ œóî ÁÓ ÚÂÎ Ã Õfi À»«Œ œóî ÁÓ ÚÂÎ khz DE F G 5 5

56 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Á ÛÍ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ appleóïíóòúë œappleë ÔÂappleÂÍÎ ÂÌËË ÔappleÓ apple ÏÏ ÙÛÌÍˆËˇ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ ( ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ appleóïíóòúë) ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÒÓıapple ÌˇÂÚ ÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT EXIT LIST I/II SLEEP Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ «K. VOL Q.VIEW PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. DE F G «K à Õfi À»«Œ Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ G Î ÌÒ 0 «ÛÍ DE F G ÍÎ. ÍÎ. 5

57 Û Ì ˇ Ì ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÃÓÊÌÓ Ì ÒÚappleÓËÚ Î ÌÒ ËÌ ÏËÍ Ó ÌÛÊÌÓ Ó ÛappleÓ Ìˇ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Q.VIEW Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ «K. VOL «K PR Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú Î ÌÒ. Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÌÂÒÚË ÌÛÊÌ Â ËÁÏÂÌÂÌˡ. DE F G Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ «ÛÍ DE F G R5 à Õfi À»«Œ 55

58 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Á ÛÍ ƒëì ÏËÍ ÃÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ Ì ÒÚappleÓÈÍË ÒÚappleÓÂÌÌÓ Ó ËÌ ÏËÍ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT appleâêëïâ AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] Ë HDMI ÏÓÊÌÓ Ó ËÚ Û ËÓ ÂÁ Ë ÂÓÒË Ì Î. ÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒˇ ÌÂ Ìˇˇ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌ ˇ ÒÚÂappleÂÓÒËÒÚÂÏ, ÓÚÍÎ ËÚ ÒÚappleÓÂÌÌ È ËÌ ÏËÍ ÚÂΠËÁÓapple. EXIT LIST I/II SLEEP Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi) Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ «K. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú «ÛÍ. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G, Á ÚÂÏ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÁÌ ÂÌË ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. DE F G à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. «K Õ ÒÚappleÓÈÍ Á ÛÍ ÚÓÛappleÓ ÂÌ Á ÛÍ Î ÌÒ 0 «ÛÍ G DE F G ÍÎ. ÍÎ. 56

59 œappleëâï ÒÚÂappleÂÓÙÓÌË ÂÒÍËı ÔappleÓ apple ÏÏ Ë ÔappleÓ apple ÏÏ, ÔÂapple ÂÏ ı Ì Ûı ˇÁ Í ı œóòîâ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ËÌÙÓappleÏ ˆËˇ Ó Á ÛÍ Ρ ÒÚ ÌˆËË ÔÓÒΠÚÓ Ó Í Í ËÒ ÂÁÌÂÚ ÌÓÏÂapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ë ËÏˇ ÒÚ ÌˆËË. INPUT TV POWER TV INPUT DVD ARC VCR TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT DUAL I appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎË ÓÒÔappleÓËÁ Ó ˇÚ ÓÒÌÓ ÌÓÈ ˇÁ Í. DUAL II appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎË ÓÒÔappleÓËÁ Ó ˇÚ ÚÓappleÓÈ ˇÁ Í. DUAL I+II Œ ËÌ appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÓÒÌÓ ÌÓÈ ˇÁ Í, ÚÓappleÓÈ appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÚÓappleÓÈ ˇÁ Í. ( ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó). LIST EXIT Q.VIEW I/II SLEEP VOL PR Be aìëâ Mono Stereo Dual ÍappleaÌÌ È ƒëcôîeè MONO STEREO DUAL I A ÒÚ ÌÓ Í ÏÓÌÓÙÓÌË ÂÒÍÓ Ó Á ÛÍ œappleë ÔappleËÂÏ appleâêëïâ "ÒÚÂappleÂÓ", ÂÒÎË ÒÚÂappleÂÓÒË Ì Î ÒÎ È, ÏÓÊÂÚ ÔÂappleÂÍÎ ËÚ Òˇ appleâêëï "ÏÓÌÓ" ÛÍapple ÚÌ Ï Ì Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË I/II. œappleë ÏÓÌÓÙÓÌË ÂÒÍÓÏ ÔappleËÂÏ ÛÎÛ ÂÚÒˇ ÎÛ ËÌ Á Û Ìˡ. ƒîˇ Ó apple ÚÌÓ Ó ÔÂappleÂÍÎ ÂÌˡ appleâêëï "ÒÚÂappleÂÓ" ÒÌÓ apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ I/II. A Óapple ˇÁ Í Îˇ ÔappleÓ apple ÏÏ, ÔÂapple ÂÏÓÈ Ì Ûı ˇÁ Í ı ÒÎË ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÂapple ÂÚÒˇ Ì Ûı ˇÁ Í ı, ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâêëï DUAL I, DUAL II ËÎË DUAL I+II ( ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó) ÔÓÒapple ÒÚ ÓÏ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì ı Ì Ê ÚËÈ ÍÌÓÔÍË I/II. à Õfi À»«Œ 57

60 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ Á ÛÍ œappleëâï ÔÂappleÂ, ÔÂapple ÂÏ ı ÒËÒÚÂÏ Á ÛÍÓ Ó Ó ÒÓÔappleÓ ÓÊ ÂÌˡ NICAM ÒÎË ÛÒÚ ÌÓ Í ÓÒÌ ÂÌ ÔappleËÂÏÌËÍÓÏ NICAM, ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ Ú ÔappleÂÍapple ÒÌÓ ˆËÙappleÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË Á ÛÍ. ÔÓÏÓ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì ı Ì Ê ÚËÈ ÍÌÓÔÍË I/II ÏÓ ÛÚ Ú ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÒÎÂ Û Ë appleâêëï Á ÛÍÓ Ó Ó ÒÓÔappleÓ ÓÊ ÂÌˡ: KÓ ÔappleËÌËÏ ÂÚÒˇ ÏÓÌÓÙÓÌË ÂÒÍËÈ ÒË Ì Î NICAM, ÏÓÊÂÚ apple Ú appleâêëï NICAM MONO ËÎË FM MONO. KÓ ÔappleËÌËÏ ÂÚÒˇ ÒÚÂappleÂÓÙÓÌË ÂÒÍËÈ ÒË Ì Î NICAM, ÏÓÊÂÚ apple Ú appleâêëï NICAM STEREO ËÎË FM MONO. KÓ ÔappleËÌËÏ ÂÚÒˇ ÒË Ì Î Á ÛÍÓ Ó Ó ÒÓÔappleÓ ÓÊ ÂÌˡ NICAM Ì Ûı ˇÁ Í ı, ÏÓÊÂÚ apple Ú appleâêëï NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ËÎË NICAM DUAL I+II ËÎË MONO. KÓ Ëapple ÂÚÒˇ appleâêëï FM MONO, Ì Íapple Ì ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ ÒÓÓ ÂÌË MONO. à Õfi À»«Œ Óapple ıó ÌÓ Ó ÒË Ì Î Á ÛÍÓ Ó Ó ÒÓÔappleÓ ÓÊ ÂÌˡ appleâêëïâ AV, S-Video, Component, RGB ËÎË HDMI ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎˇÚ ÔÂappleÂÍÎ ÂÌË ıó ÌÓ Ó Á ÛÍÓ Ó Ó ÒË Ì Î, ÔÓ ÂÏÓ Ó Ì Ôapple È Ë ÎÂ È appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎË. ÚÓ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎˇÂÚÒˇ Ò ÔÓÏÓ ÔÓÒÎÂ Ó ÚÂÎ Ì ı Ì Ê ÚËÈ ÍÌÓÔÍË I/II. L+R : «ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, ÔÓ ÍÎ ÂÌÌ È Í Î ÓÏÛ ıó Û Û ËÓÒË Ì Î (L), ÔÓ ÂÚÒˇ Ì ÎÂ È appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎ, Á ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, ÔÓ ÍÎ ÂÌÌ È Í Ôapple ÓÏÛ ıó Û Û ËÓÒË Ì Î (R), ÔÓ ÂÚÒˇ Ì Ôapple È appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎ. L+L : «ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, ÔÓ ÍÎ ÂÌÌ È Í Î ÓÏÛ ıó Û Û ËÓÒË Ì Î (L), ÔÓ ÂÚÒˇ Ì ÎÂ È Ë Ôapple È appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎË. R+R : «ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, ÔÓ ÍÎ ÂÌÌ È Í Ôapple ÓÏÛ ıó Û Û ËÓÒË Ì Î (R), ÔÓ ÂÚÒˇ Ì ÎÂ È Ë Ôapple È appleóïíó Ó ÓappleËÚÂÎË. 58

61 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ appleâïˇ ÒÚ ÌÓ Í ÒÓ ÓÎÊÌ ÚÓ ÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâïˇ, ÔappleÂÊ Â ÂÏ ÍÎ Ú / ÍÎ Ú ÙÛÌÍˆË appleâïâìë. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT ÒÎÛ Â Ò Óˇ ÔËÚ Ìˡ (ÓÚÒÓ ËÌÂÌË ÓÚ ÒÂÚË ËÎË ÓÚÍÎ ÂÌË ÎÂÍÚappleË ÂÒÚ ) Ò ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÂappleÂÛÒÚ ÌÓ ËÚ. EXIT LIST I/II SLEEP Q.VIEW VOL PR MUTE Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ Ãfl Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú. Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. ƒîˇ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÒÓ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. 5 ƒîˇ ËÒÔapple ÎÂÌˡ ÏËÌÛÚ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. DE F G G - - : - - à Õfi À»«Œ DE F G 59

62 à Õfi œ apple ÏÂÚapple ÏÂÌ appleâïˇ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ/ ÍÎ ÂÌˡ ÈÏÂapple ÍÎ ÂÌˡ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ó ËÚ ÚÂÎÂÔappleËÂÏÌËÍ appleâêëï ÓÊË Ìˡ Á ÌÌÓ appleâïˇ. ÒÎÛ Â ÔÂappleÂapple ÎÂÍÚappleÓÒÌ ÊÂÌËË (ÓÚÍÎ ÂÌËË ÚÂÎÂÔappleËÂÏÌËÍ ËÎË ÎÂÍÚappleË ÂÒÚ ) appleâïˇ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÂappleÂÛÒÚ ÌÓ ËÚ. ÂappleÂÁ Ò ÔÓÒΠÒapple Ú Ìˡ ÙÛÌ͈ËË appleâïâìë ÍÎ ÂÌˡ, ÚÂÎÂÔappleËÂÏÌËÍ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÔÂappleÂÍÎ ÂÚÒˇ appleâêëï ÓÊË Ìˡ Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ ÌÂ Ì ÊËÏ ÂÚÒˇ Í Í ˇ- ÌË Û ÍÌÓÔÍ. Ê ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ ˇ ÙÛÌÍˆËˇ appleâïâìë ÍÎ ÂÌˡ ËÎË ÍÎ ÂÌˡ ÂÊ Ì ÌÓ Òapple Ú ÂÚ Á ÌÌÓ appleâïˇ. ÒÎË ÙÛÌ͈ËË Ú ÈÏÂappleÓ ÍÎ ÂÌˡ Ë ÍÎ ÂÌˡ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ó ÌÓ Ë ÚÓ Ê appleâïˇ, ÚÓ Òapple Ú ÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ Ú ÈÏÂapple ÍÎ ÂÌˡ. ƒîˇ Òapple Ú Ìˡ Ú ÈÏÂapple ÍÎ ÂÌˡ ÚÂÎÂÔappleËÂÏÌËÍ ÓÎÊÂÌ Ú appleâêëïâ ÓÊË Ìˡ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Q.VIEW VOL PR MUTE 5 6 Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ Ãfl. DE F G à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ ËÎË appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÍÎ.. ÓÎ ÍÓ ÙÛÌÍˆËˇ ÍÎ appleâïˇ Ì Ê ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ D / E ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ ÍÎ. ƒîˇ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÒÓ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. DE F G G - - : - - ÍÎ. 5 6 ƒîˇ ËÒÔapple ÎÂÌˡ ÏËÌÛÚ Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E. ÛÌÍˆËˇ Only On time ( ÓÎ ÍÓ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ).; ï œappleó apple ÏÏ : Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍËD / E. ï appleóïíóòú : Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÛappleÓ ÂÌ appleóïíóòúë. Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. DE F G G 07:00 œappleó apple ÏÏ «ÛÍ 8 ÍÎ. 7 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ

63 ÚÓÓÚÍÎ ÂÌË ÒÎË Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÍÎ ÂÌ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ ÛÂÚ ıó ÌÓÈ ÒË Ì Î, ÚÂΠËÁÓapple ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÍÎ ÂÚÒˇ ÂappleÂÁ 0 ÏËÌÛÚ. Ãfl Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ Ãfl. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú A ÚÓ-ÓÚÍÎ. Ãfl DE F G Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Ò appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ A ÚÓ-ÓÚÍÎ. G ÍÎ. ÍÎ. DE F G ÈÏÂapple ÒÓÌ ÏÓÊÂÚ Ì ÓÎÌÓ Ú Òˇ, ÚÓ Ì ÍÎ ËÎË ÚÂΠËÁÓapple, ÔÂapple ÚÂÏ Í Í Î ÎË ÒÔ Ú. ÈÏÂapple ÍÎ ÂÌˡ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÔÂappleÂ Ó ËÚ ÚÂΠËÁÓapple appleâêëï ÓÊË Ìˡ, ÍÓ ËÒÚ ÂÚ Á apple Ì ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ appleâïˇ. EXIT LIST VOL Q.VIEW I/II PR SLEEP à Õfi À»«Œ ÕÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ÚÓÓÚÍÎ ÂÌËÂ) Ë ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÏËÌÛÚ. Ì Î Ì Íapple Ì ÔÓˇ ΡÂÚÒˇ Ô apple ÏÂÚapple - - -, Á ÚÂÏ Â Ó ÒÏÂÌˇ Ú Ô apple ÏÂÚapple appleâïâìë ÚÓÓÚÍÎ ÂÌˡ: 0, 0, 0, 60, 90, 0, 80 Ë 0 ÏËÌÛÚ. KÓ Á ÎË ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÏËÌÛÚ Ó ÓÚÍÎ ÂÌˡ, ÓÌÓ ÓÚÓ apple Ê ÂÚÒˇ Ì Íapple ÌÂ Ë Á ÔÛÒÍ ÂÚÒˇ Ó apple ÚÌ È ÓÚÒ ÂÚ.! œ»ã Õ» G ÚÓ Û Ë ÂÚ ÓÒÚ ÂÂÒˇ Ó ÍÎ ÂÌˡ appleâïˇ, Ì ÊÏËÚÂ Ó ËÌ apple Á ÍÌÓÔÍÛ SLEEP. G ƒîˇ ÓÚÏÂÌ ÙÛÌ͈ËË ÚÓÓÚÍÎ ÂÌˡ ÔÓ Ú ÈÏÂappleÛ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ÚÓÓÚÍÎ ÂÌËÂ), ÔÓÍ Ì ÔÓˇ ËÚÒˇ ÁÌ ÓÍ G KÓ Ò ÏË ÍÎ ÂÚ ÚÂΠËÁÓapple, ÓÌ Ò apple Ò ÂÚ Á ÌÌÓÂ Ú ÈÏÂappleÓÏ appleâïˇ ÍÎ ÂÌˡ. 6

64 à Õfi ÔÂˆË Î Ì Â Ô apple ÏÂÚapple ÏÂÌ ÎÂÍÚappleÓÌÌ È Á ÏÓÍ ÓÚ ÂÚÂÈ ÚÂΠËÁÓapple ÏÓÊÂÚ Ú ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ú ÍÓÈ appleâêëï apple ÓÚ, ÔappleË ÍÓÚÓappleÓÏ Â Ó ÛÔapple ÎÂÌË ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎˇÚ Òˇ ÚÓÎ ÍÓ Ò ÔÓÏÓ œƒ. Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òˇ Ρ Ôapple ÓÚ apple ÂÌˡ ÌÂÒ Ì͈ËÓÌËappleÓ ÌÌÓ Ó ËÒÔÓÎ ÁÓ Ìˡ ÚÂΠËÁÓapple. ÂΠËÁÓapple Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ì Ú Í, ÚÓ ÔÓÏÌËÚ ÔÓÒΠÌËÈ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌÌ È appleâêëï Ê ÔÓÒΠÍÎ ÂÌˡ. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP VOL Q.VIEW PR MUTE Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ ÔÂˆË Î Ì È. 5 6 Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo DE F G G ÍÎ. ÍÎ. DE F G! œ»ã Õ» G ÒÎË ÚÂΠËÁÓapple Î ÍÎ ÂÌ ÔappleË ÍÎ ÂÌÌÓÈ ÎÓÍËappleÓ Í «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ÍÎ., Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË r / I, INPUT, PR +/- Ì ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ËÎË ÍÌÓÔÍË POWER, INPUT, TV, PR +/- ËÎË ˆËÙappleÓ Â ÍÌÓÔÍË Ì ÔÛÎ Ú ËÒÚ ÌˆËÓÌÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌˡ. G ÒÎË ÔappleË ÍÎ ÂÌÌÓÈ ÎÓÍËappleÓ ÍÂ Ó appleâïˇ ÔappleÓÒÏÓÚapple ÚÂΠËÁÓapple Ì Ê Ú Î Û ÍÌÓÔÍÛ Ì ÔÂapple ÌÂÈ Ô ÌÂÎË, Ì Íapple Ì ÔÓˇ ËÚÒˇ Ì ÔËÒ «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ÍÎ.. 6

65 ISM (ÏËÌËÏËÁ ˆËˇ Ì ÎÓÊÂÌˡ Ó apple ÁÓ ) ÒÎË Ì Íapple Ì ÓÎ Ó ÓÒÚ ÂÚÒˇ ÙËÍÒËappleÓ ÌÌÓ ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ Ò ÍÓÏÔ ÚÂapple ËÎË Ë ÂÓË apple, ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ Ú Òˇ Ì Íapple Ì Ê ÔÓÒΠÒÏÂÌ Í appleúëìíë. Ú apple ÈÚÂÒ, ÚÓ Ó Ì Ë Ú ÊÂ Í appleúëìí Ì ÓÒÚ Î Ò Ì Íapple Ì Ú ÂÌË ÎËÚÂÎ ÌÓ Ó appleâïâìë. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT LIST I/II EXIT SLEEP Ú ÙÛÌÍˆËˇ Ì ÓÒÚÛÔÌ ÏÓ ÂΡı LCD. White Wash Q.VIEW VOL PR ÛÌÍˆËˇ White Wash ( ËÒÚÍ ) Û ÎˇÂÚ Ò Íapple Ì MUTE "ÓÚÔÂ Ú ÂÂÒˇ" ËÁÓ apple ÊÂÌËÂ. œappleëïâ ÌËÂ. ÛÌÍˆËˇ White Wash ÏÓÊÂÚ Ì 5 6 ÔÓÎÌÓÒÚ Û ÎËÚ ÒÎË ÍÓÏ ÒËÎ ÌÓ "ÓÚÔÂ Ú ËÂÒˇ" ËÁÓ apple ÊÂÌˡ. Œ appleëúâapple ÔÂˆË Î Ì È ÛÌÍˆËˇ Œapple ËÚÂapple ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ ËÁ ÂÊ Ú ÔÓˇ ÎÂÌˡ flá Í(Language) "ÓÚÔÂ Ú ËıÒˇ" ËÁÓ apple ÊÂÌËÈ. Œ Ì ÍÓ ÎÛ Â Ì CÚapple Ìa ÓÒÚ ÎˇÚ ÙËÍÒËappleÓ ÌÌÛ Í appleúëìíû Ì Íapple ÌÂ. ÚÓ «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ËÁ ÂÊ Ú "ÓÚÔÂ Ú Ìˡ" ËÁÓ apple ÊÂÌˡ, Íapple Ì ÓÎÊÂÌ ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Ó ÌÓ ÎˇÚ Òˇ Í Ê Â Â ÏËÌÛÚ. Demo»Ì ÂappleÒˡ Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÏÂÌˇÂÚ ˆ ÂÚ Íapple Ì. DE F G ÂÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÏÂÌˇÂÚÒˇ Í Ê Â 0 ÏËÌÛÚ. Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ ÔÂˆË Î Ì È. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ISM. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Ë Ò ÔÓÏÓ ÍÌÓÔÍË D / E ÂappleËÚ ÙÛÌÍˆË ÕÓappleÏ Î Ì È, White Wash, Œapple ËÚÂapple ËÎË»Ì ÂappleÒˡ. ÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÒÔÂˆË Î Ì ı ÙÛÌ͈ËÈ Ì Úapple ÛÂÚÒˇ, ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ appleâêëï ÕÓappleÏ Î Ì È. ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo DE F G G ÕÓappleÏ Î Ì È White Wash Œapple ËÚÂapple»Ì ÂappleÒˡ à Õfi À»«Œ Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. 6

66 à Õfi ÔÂˆË Î Ì Â Ô apple ÏÂÚapple ÏÂÌ ÌÂapple ÓÒ ÂappleÂÊÂÌËÂ Ú ÙÛÌÍˆËˇ ÒÓÍapple ÂÚ apple ÒıÓ ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË. TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT Ú ÙÛÌÍˆËˇ Ì ÓÒÚÛÔÌ ÏÓ ÂΡı LCD. EXIT LIST I/II SLEEP VOL Q.VIEW PR MUTE à Õfi À»«Œ Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ ÔÂˆË Î Ì È. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú ÍÎ. ËÎË ÍÎ.. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT Ρ ÓÁ apple Ú Í ÌÓappleÏ Î ÌÓÏÛ ÔappleÓÒÏÓÚappley ÚÂΠËÁËÓÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ. ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo G 5 6 ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo DE F G ÍÎ. ÍÎ. DE F G 6

67 XD DEMO TEXT PIP SIZE POSTION PIP PR- PIP PR+ PIP INPUT»ÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÂÂ, ÚÓ Û Ë ÂÚ apple ÁÌËˆÛ ÏÂÊ Û ÍÎ ÂÌÌ Ï Ë ÍÎ ÂÌÌ Ï appleâêëïóï XD demo. LIST I/II EXIT SLEEP Ú ÙÛÌÍˆËˇ Ì ÓÒÚÛÔÌ appleâêëïâ RGB[PC]. Õ Ê Ú ÍÌÓÔÍÛ (à Õfi), Á ÚÂÏ ÍÌÓÔÍÛ D / E, ÚÓ ÔÂappleÂÈÚË Í ÏÂÌ ÔÂˆË Î Ì È. Õ ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G Á ÚÂÏ D / E ÚÓ apple Ú XD Demo. ÚÓ ÍÎ ËÚ ÙÛÌÍˆË XD Demo, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ G. ÚÓ ÍÎ ËÚ ÙÛÌÍˆË XD Demo, Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ. Q.VIEW VOL PR MUTE 5 6 ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo DE F G ÔÂˆË Î Ì È flá Í(Language) CÚapple Ìa «ËÚ ÓÚ ÂÚÂÈ ISM ÕËÁÍ. ÏÓ ÌÓÒÚ ÒÚ ÌÓ ËÚ ID Demo G DE F G XD Demo ÔÓÎÌËÚ Ã Õfi À»«Œ XD Off XD On Menu Exit 65

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

untitled

untitled åëapple ADSL êâ ÂÌËfl ÔÓ ÏÂ Ë Îfl ADSL...Ï ÍÒËÏ Î Ì È Ë Ô ÁÓÌ, ıóappleó  ÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î- ÛÏ, Í ÂÒÚ ÂÌÌ Â ÛıÔappleÓ Ó Ì Â ÏÂ Ì Â ÎËÌËË... ADSL ñâìúapple Î Ì È ÓÙËÒ (ATC) ëôâˆë Î Ì Â ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË B ÒÓÍ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

devireg 13x BG

devireg 13x BG àìòú Û͈Ëfl Á ÏÓÌÚ Ê devireg 130, 131 Ë 132 ë Ê ÌËÂ: 1. è ËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÛÌ͈ËË 2. àìòú Û͈ËË Á ÏÓÌÚ Ê a. åóìú Ê Ì ÒÂÌÁÓ Ì devireg 130 Ë 132. b. åflòúó Á ÏÓÌÚ Ê Ì devireg 130, 131 Ë 132. c. ëıâïë Ì Ò Á ÌÂ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

QUG-Rus

QUG-Rus Wireless Music System wacs700 èappleó ÚËÚÂ ÒÌ Î! êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ÒÚappleÓÏÛ Ì ÎÛ apple ÓÚ A B èó ÍÎ ÂÌËÂ/Ì ÒÚappleÓÈÍ ç ÒÎ Ê ÂÌËÂ All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd

MFL _LN51-TA(without WEEE)_수정.indd SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO TV LED P/No: MFL67710808 Điện thoại hỗ trợ 1800 1503 Mục Lục Chỉ dẫn an toàn 4 Quy trình lắp đặt 8 Lắp đặt và chuẩn bị 8 Thiết lập kết nối 17 Điều khiển từ xa 21 Xem TV

Chi tiết hơn

01a16 RU2015:01a16_ ING

01a16 RU2015:01a16_ ING äóìòúappleûíˆëfl ë ÏÓ Ò Ò Ë ÏÓÌÓ ÎÓ Ì Â ˆÂÌÚappleÓ ÂÊÌ Â Ì ÒÓÒ ÒÓ ÒÚappleÓÂÌÌ Ï ÊÂÍÚÓappleÓÏ. : Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-: Версия с корпусом насоса и соединительной

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав èappleâëïû ÂÒÚ....8.....8....8 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MB) Технические данные автоматических минивыключателей (MB) Ток КЗ для автоматических минивыключателей (MB) Миниатюрные автоматы

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

Зеленый чай противостоит старению

Зеленый чай противостоит старению Ӏ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ПРОТИВОСТОИТ СТАРЕНИЮ í ÂÓappleËfl Ó Á ËÏÓÒ fláë Ò Ó Ó Ì ı apple ËÍ ÎÓ Ë ÔappleÓˆÂÒ- Ò ÒÚ appleâìëfl, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ fl ÓÍÚÓappleÓÏ êâ ÂÍÍÓÈ ÉÂapple Ï Ì Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Óapple

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ë

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â ë САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè 421281 íì 4212-028-42334258-04 éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ëäèîàê-22 åèë" ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌ Îfl ÌÂÔappleÂapple ÌÓ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl ÅÎ Ó appleëï Ç Ò Á ÔÓÍÛÔÍÛ ËÁ ÂÎËfl ÍÓÏÔ ÌËË Canon. é ÂÍÚË Canon EF-S17-85ÏÏ f/4-5,6 IS USM ÚÓ ÍÓÏÔ ÍÚÌ È Ë Î ÍËÈ ÒÚ Ì appleúì È Ó ÂÍÚË Ò Úapple ÌÒÙÓÍ ÚÓappleÓÏ,

Chi tiết hơn

EF-S18-200mm f/ IS RUS àìòúappleûíˆëfl

EF-S18-200mm f/ IS RUS àìòúappleûíˆëfl EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS RUS àìòúappleûíˆëfl ÅÎ Ó appleëï Ç Ò Á ÔÓÍÛÔÍÛ ËÁ ÂÎËfl ÍÓÏÔ ÌËË Canon. Ç ÒÓÍÓÙÛÌ͈ËÓÌ Î Ì È Ó ÂÍÚË ÓÎ Ó Ó Û ÂÎË ÂÌËfl Ò Úapple ÌÒÙÓÍ ÚÓappleÓÏ Canon EF-S18-200ÏÏ f/3,5-5,6 IS,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng

Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng Máy chiếu giải trí gia đình với cường độ sáng 3,000 Lumens và độ phân giải 1080p PX706HD Tỷ lệ phóng hình ngắn Thu phóng quang học 1,2X Tích hợp cổng USB Type-C Đầu vào nhanh hơn 3X Chế độ chơi game ViewSonic

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c

Máy chiếu phim gia đình Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy c Máy chiếu phim gia đình 2.000 Lumen 1080p PX725HD Khoảng màu Rec.709 Bánh xe màu RGBRGB tốc độ 6X Chế độ hiệu chuẩn ISF vcolor Tuner và phần mềm máy chiếu Đầu vào HDMI kép PX725HD của ViewSonic là máy

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

Cổng thuyết trình không dây ViewSonic WPG-370 Full HD 1080p cho phép người sử dụng truyền không dây nội dung HD từ máy laptop và các thiết bị di động khác đến máy chiếu, TV và các thiết kế kỹ thuật số.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NVR_304 & NVR_3016 R&D Vantech Page 1 MENU Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản... 3 1.1 Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng:... 3 1.2 Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống:... 4 1.3 Hướng

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

AZ157514

AZ157514 DIGITAL DIGITAL CONTROL CONTROL PRESET PRESET STOP STOP REPEAT UME UME UME UME TUNING TUNING OPEN CLOSE CD Radio Cassette Recorder OUND CONTROL CENTER S S UM UME CD REWRITABLE COMPATIBLE CD CD SYNCRO SYNCRO

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей

Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей Ä ÚÓÏ Ú Á ËÚ ʺÎÂÍÚ Ó Ë ÚÂÎÂÈ LS Meta-MEC - ÔÓÎÌ È Ë Ô ÁÓÌ Ó 100A m 45 m 55 mm 32AF 63AF 32AF 2 mm 45 m 70 m 100AF 63AF 100AF 3 Ä ÚÓÏ Ú Á ËÚ ʺÎÂÍÚ Ó Ë ÚÂÎÂÈ LS

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

UKRAINNAFPaper3

UKRAINNAFPaper3 NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 1998 UKRAINIAN PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_1.qxd

camozzi_÷àñòü_1.qxd Цилиндры. Серия 6 алюминиевый профиль é ÌÓ- Ë ÛıÒÚÓappleÓÌÌÂ Ó ÂÈÒÚ Ëfl (DIN/ISO 643), ø 32, 40, 50, 63, 80, 00, 25 Ò ÂÏÔÙËappleÓ ÌËÂÏ; ñëîëì apple ëâappleëë 6 Ò Ë ÏÂÚapple ÏË 32, 40, 50, 63, 80, 00 Ë

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Nội dung 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

LC-32_39LE155D2_VN_G107.indd

LC-32_39LE155D2_VN_G107.indd TIẾNG VIỆT ENGLISH LC-32LE155D2 LC-39LE155D2 TV ĐÈN NỀN LED LED BACKLIGHT TV OPERATION MANUAL LC39LE155D2_VN_G107 book.indb 1 11/18/2013 10:50:11 AM Kính gửi khách hàng của SHARP Cảm ơn các bạn đã mua

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7202 Nội dung 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu

Chi tiết hơn

XBOX

XBOX STB-1306 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Mục lục Các chỉ dẫn quan trọng về an toàn 3 Lưu ý khi sử dụng 4 Giới thiệu 5 Các chức năng và đặc điểm chính 5 Điều khiển từ xa 6 Lắp pin 7

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi ÊÁÎ Ë ½ Ì ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ØØ Ô ÖØ f Ø ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ I C ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ô Ö º a Ø ÓÒØ ÙÜ Ö Ð Ø ÒØ Iº Ä Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ f ÒØÖ a Ø Ø Ð ÕÙÓØ ÒØ f(a) a Ú = a+ ÕÙÓØ ÒØ ³ Ö

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8503 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 49PUS8503 55PUS8503 65PUS8503 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65OLED873 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자

Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자 Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자 OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Please read all of the information on page 3, 4 carefully. This information contains important

Chi tiết hơn

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị

Chi tiết hơn