!"$#&%' (%)*+,-/.%)0" * 8 JLKM N9O ;>PQR;>SUTRGVKWX9:%FBLYZQR;>[\H ]^KM&9F_:9`IX9a 6bcQVYbdUTedU;^QR[fH ]LKM

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!"$#&%' (%)*+,-/.%)0" * 8 JLKM N9O ;>PQR;>SUTRGVKWX9:%FBLYZQR;>[\H ]^KM&9F_:9`IX9a 6bcQVYbdUTedU;^QR[fH ]LKM"

Bản ghi

1 !"$#&%' (%)*+,-/.%)0" * 8 JLKM N9O ;>PQR;>SUTRGVKWX9:%FBLYZQR;>[\H ]^KM&9F_:9`IX9a 6bcQVYbdUTedU;^QR[fH ]LKM ]kkm_w9:lmbhsunlbh=lofh plk:bedfq X9`f# Gfs0t0uvtmw3xvyEyEzL{Iy+u> hzk}*~m ƒk k 0 k I~!{eŠ ˆxvyv~ L ^ k Š^ 3uvt J! kxl ^ 0 ˆ~! ^ jxl{xt0 I{Œxk E >š> Œ z{œ Œœ~! ^ Xx WžO >šv Ÿ X E Œ š&x :Žz{Iš> zl hyzšv z Œ œxl{i~ ˆxk E ^ šlšež k s/ ) ˆw" /t/ ªuv}! h}*~3zr Iz& k I{Œ~kŠ ˆ yz«r a}*xkƒl z EŠ L L 6 :~!{\ Ÿxk` ZŠhu> ) zl hy ]V²0h Œ~!{IRzR IxL {Œ~"yv~w3~!,³ ~!L~kŠh ˆ,Óyv~e XŽz ~! Ÿ Œ~e!Š k <uvzl >škšvuv )` I±!~!{I z hy oe ^ Œ{I~yZ«R O Œ hye~uv hzr I zl ~yv~e )ẌzVšLxk E ^ ^ FxL h xk h Ÿ~kŠEE{\z h}!~ p* h Ÿ Œ Œ v I~x Wt/ Ÿ Œ{IxL ExkœškŠE X E Œ` š xl O zlœe{i yvƒl~kš>ž zlyv EƒL ~!š )xkzkyzš zœ6e{œ yvƒk~ µ L¹0tŠh / E` º" EƒkyExLœ r zxl{\zr IxL {Œ~"yZ«t/ Ÿ Œ{IxL E >šv Œ»^ E~"yv~w3{I~! ExkE ~kše ž¼ Lµ½6ŠEµL L L¾ ExLE ~ ZŠEE{\z h}!~ t/ )uv )Ẍt/ 2~" Œ~! ^ ˆÀ{I Ÿ /ÁŸÂ à Ä3ÅOÆ/Ç0ÈÉz hyê"ë+ë ÌUÂÍ!Î:ÏÑÐÒ<xkvÓ Œ~!{IRzR I xk hõxl ƒkzl z >škš I E~X š> ~"txw"sôs0w ¾^µL k E $u>~!k~!{\z XÁŸÂÃÄ"Å:Æ0Ç/ÈÕxLh Œ~!{IRzR I xk h < ÖL L Lµ zl xr Ø h & IxC Ÿ Œ hyvšù I E~É Œ ~e}f I{Œ EœÚ $ Œ E~N Û µk L 7{IzL EƒL~k ÝzLyEyE` I xk Þ ˆxßÊ"Ë+Ë ÌUÂÍ!Î:ÏàÐRÒ xkh Œ~!{IVz Œ xl h ƒl L~yv~* \z ~eyª h Ÿ ƒl ^ < ^ Œx Œ E~+ E á Û Ük~! Ĩ Ÿ xl Þ ˆxLœ hzl{œ ŒxL Ù )` I $ > xk h xlh Œ~!{IRzRÓ I xk h M>šã0ÍàäLähÐVåvÇ/ÊŠ^å>ÁÅ ËǪz hyæ ÅOÆ6çaèL²"uEuE Ÿ hxr I hzr Œ E~ xrk~!{\z " Œ I{Œ hœé j{ixlœê Œx ë ½/Óì{\zVšv E Ô Œx I E~ ƒ^zœœ zróñ{izvšv $~Éyv~e Œ}!{Œ ~ey$>šùzª E ƒk E š¼zlvó +ô kjœ[}*œõjeöz hy Rz{I zle ~+ Exk vó I E~!{Iœ z +}*xkœ< xl h~! ^ øzlyhyv` I xk ( Œxù}*xk h \z ^ C Exk vó zlh ŒxL{I~eyÞ Œ zl Ĩ Ÿ xl úíjûüðý hò OÜL~! ö xl xr zle E hyhz h}!~<íñþßÿö þ :öfšv h h )z<}*xk h Ÿ Iz ^ E~º Nz hy º E~LẂ E~ˆ hz{\y"½xóñ{izvš3}*xkœ< xl h~! ^ F ~! >šz< Œ œ< h ~ xr zv Ö )` I z<œ<~ez + E ExL Œxk hyv~! x òó > 0 E{I Eƒ Œ E~+ÁŸÂ à Ä3ÅOÆ/Ç0ȼxkh Œ xl h " I E~ v "z k h}!{œ~ezl Uzk}f IxL{,xL E E~azL hz Ó šv Œ xl WÊËË ÌUÂ6Í*Î:ÏàÐRÒ yez Iz< œ E Œ zr Œ Ĩ Ÿ xl ~! xr µ yv~e}*xl h E ~ey j{ixlœ- I E~ txw"s z hy E{ŒxkvÓ zle šcyv E~+ Ix2~! > Œ~! Œ Œ xl zk Ù æò xkh Œ~!{IVz Œ xl X E~<}*xL \z ^ X {IxL Ĩ Ÿ xl 0zL vó z{i~! ^ Œ š z Œxyv~e}*xk E E j{œxkœâ Œ h~ye ~!œ Ĩ Œ xk x I E~ k I{IzL EƒL E~z hy ÜL~! š+ Œx E~!{\zR I E~ xkhĩ}* E{I hƒ<œ z Œ~!{I z ìšv~l ƒhẃ I E~œxL h zl{ˆ IxL{I xl{\ye $ƒkz zr v $zl}f I k~ƒkzl z v ~e ¼ hyv ^ yv hzl í s0w 5¾kµk L kö ƒ^zœœ zô{izvšv xl I xk h ½/Óì{\zVšv ƒ^z zr s0 )Ẍ²30 " ²3s uv~!š^ j~!{œ 2ƒkzL z > <z{i~ zœxl hƒé I E~ xl E Œ }!z š Uz ^ Ÿ t0}f I k~<w"z zl}* Œ }sx h}! txw"s0ö0 + Œ E~ / E L~!{\ Œ~L h ~! ~!L~ey Œxª~yv E~ I{Œ }!zl )~ e E~~!œ Œ Œ xl +x W Œ h~ Ÿ h zlĩ Ÿ L~"E zl}\ü ExL ~zr / Œ E~ txw"sñ}!xl{i~ E{Œxkhzh š$z Ÿ h{œ{ixl E yv hƒ ŒxL{I F E~a Œxk{Œ h F ExL FxL h š" E Œ h~ˆe{ixkzky" E~ xl,š }!z Ÿ EƒÉ Œ E~}\ hzl{izk}f I~!{I Ÿ Œ } j~!{œ & xl E Œ }!z X Œ I{Iz )` I hz{i{œxr ~!œ Ĩ Œ xk v 6z Œx+zLh ŒxL{I~e 0œx^ x : Œ h~ xr Ô½/Óì{\zVš~!œ Ĩ Œ xk, Xt/ / Œ E~< ŸxL ë 0½/Óì{\zVš {I~!ƒk xk :k~!{iš h Œ` I k~a Ix"zLh ŒxL{I v Œ xl 6 < Œ h~ E~)x Ÿ ƒl Œ E~ I hyvš2x Œ E~ hz{\y2½xóñ{izvšé~!œ Ĩ Œ xk NzLxRk~ÿ µ:ük~! z xr j E a Œx>xL ˆ Œx >L~e I ƒ^zr I~ Œ k I{IzL EƒL E~&xL u>~!š^ j~!{œ í w3 E Œ~! EìŠ>¹0zLzL{Iy> ÝŽzR Œ k ¾>öf zlyeye`ó Œ xl Ù ŒxN I E & Œ E~ RzL{Œ zr I xk xl 0 I E~E~º Ý E~ Œ~!~!œ Œx$Rz{IšÖyv ~!{I~! ^ Œ šõ ) Œ Œ ~e}f Œx¼ I E~ª}*xk ^ Œ ^ h Eœ Õ Œ~!k~!{\z í zlĩzv z~! /z ì :L L kµ3ze z > L Žz žw~* I{Œ L krö*šv ) E }\ œ ƒk ^ ~}!zl h Ÿ~ey&>š Œ E~3 ^ I~!{\zL}f I xk &x Z I Ĩ Ÿ xl & ) Œ Œ E~"z Ÿxk{ŒvÓ Eƒ&zL hy {Œ~ Œ Eƒœz z ì ţ E ƒl h~!{iƒl Ýz Ÿxk{Œ v I xk ~e}*xlœ~e Ý ~e Œ m œ<ó xk{ÿ \z ^ {I~!L~ez hƒ I Ĩ Ÿ xl Þ j{ixlœ Œ E~C}! x^ Ÿ~ vó ^ {IxL Eœ~! ^ x Œ ^ Œ{\z ÔE zk}\ü ExL ~L ˆxLœ vó ŒxL h hz{\yý½/óì{\zvš {Izkyv z Œ xl j{ixlœ zê ExL íñÿ L OÜL~! öö E zl Œœzú Œ Eœ ze š- jxk{œœ Ýz I xk yv ŒÜé}*xk{Œxk hz í ¹/zkz{\y> )~* /z ì k ¾LöfŠ zl hyê ˆxkœ< E ŒxL {Œ~ Œ xl éxl Ý Œ E~e Ÿ~ hz{\y ½XÓÑ{IzVšv (xk z }!x>xl Özk}fÓ }*{I~* Œ xl (yv ŒÜ xlh Œ~!{IRzE ~Ýí ze z k Žzƒ^yv±! z{i± "! zl{i ŒÜ> L ^ Röf ƒ^z zr v ~e!š {Œ~ Œ xl ªxL ) Œ k I{IzL a{\zlyv zr I xk xl I E~œxk ~e}* E z{ ŒxL{I h x ë m ŒxÔz mzkyeyv Œ xl hzl Š xkĩ Œ E šýyvxlœ<ó hzl I xk m}*xkœ< xl h~! ^ Ùíìw3 E Œ~! E승/zLzL{Iyv # ŽzR Œ L L¾^ö* s0w â¾kµl k Õí%$& Eò L k ¾>'žO h h ( Žz k kkö ªzÞƒkx>x>y E{IxL~¼ ŒxÞ Ÿ Œ E~e hz{i x^!š&zkñ` ª xl E~ x Œ h~ E{I ƒl ^ Œ~e Ôuv~!š^ j~!{œ Ý(ƒkz zr v ÖzR Ö z{\y E hz{i{œ~eyü Œ E {IzL ùxl úœxl{i E Exk xkƒl }!zl }* zlĩ uv "íu \öà xv}!z #) *+,Lk -`¾k Eòó.- - z hy0/2143 -ó¾k¾ - -íu > k L hò ^ö ) Œ ézl z vó hz{i~! ^ xl v I œ zƒl h` I hyv~ x 76 L ò :œ zƒ z hy 5z ú I E~ / {IƒLx ƒkzl z >šý}! Ó Œ~!{e E~ ~! Eƒk~ú E Œx ÿ hzl é Ÿ Œ hyv ) Œ ½XÓÑ{IzVš5œ Œ Œ xl h Ük~ Æ6ç åvçã

2 9%:<;>=? QSRPT9VUXWE ] JMcO dfehg gi.q'p<j 9%kICBYbEABC=C 8ll 8 MO m jonqp 9%rEs? 8llw MOxE;zy{A WIC=~R. qƒ. 9VUXWE 8ll McG c=b_beasyš= Œy f F\_`EN} ˆ } Q'. op 9% E 9%«? R i. Fg Xi. <. Ÿ m.± ²<³ e cµ.. Xi. c± 9\ Z k< 4] EA\G HKJJ McO E;zy ˆ =b?v HK¹ ~?>YŠWIC c=? 9% ¼ rq] ^ _? J>LM?;\? E_bydfeXggziNQ'PFj 9%Á E_bYC HJ J l =aw?ädfexggzinq'pfjå? 8lll ~C ~ c=b_ zžêwic=~ëe ENW?ŽÌÎÉÏÐHÑ ÒÍE;zy H G ¼f } ̼ róc=»wzeyô?;za}óˆœ?>yyc =b?& ABCž C=ÉŽ? _ÉE&ˆŒ?>YYC ~zc } '=Šh?Õ&9%Ö< ÙØÚH l McG np m PFÜ»ž CBYbYŠCB?; 9VÝÈC;z 8l l MO A E z;z 8ll>8 ;C ˆˆŒ? _Š=b ;C=a}»=b?YŠ= c=b_ zaá=`e. ŒYŠAB}GÈf w WE 8 >EA E.ª'} }ÉŠÛ np m PFÜ»C;È«>E; ze_} 8l l G UX;É=~C Y np m PFÜ? E;Œy#?ž zaá=`yfwic=~ zy Q'. op O½ rr' <OºE;zyådfehg gi.q'p<j @;>=byg YŠ?(EAAB?.Wº ŒY =?YŠ= zy} c=b_bea t.e_bcbe=cb?;zy 8l l? ;zyg UX;ÉEyy'C=CB?; j ã ãæ Û4eç Xi. c=cb?; WIC=~Y?Žè=I F\_`EN}'YG 8 G7r'UaàéFê'ÃS:Ff éfro Fhk<:Së&:fF¼ :Fààœ:IXk<:Së" ÁIr' kšs: ÃZU r w> }ŠÛonqp m PfÜ C; 8 ; 9h Ì? _bt? 8l l EMcGÃZ~z? ~¾ w> H l G w ß> zeybe_ 8 L O t.eab ze yze.=be Ž? _ 8 >EA y' =? ABE_ ^ Iš M2?Ž[UaÁUŠr 9aHKJ î ïhj îo ˆŒE_=C ^ Iš MFE;zy#r' U[9 ¹î[ï ¹ î.o ^ <š E ã? =bc? ; }(WI~C `~#C Y?ˆ'=bCž C c=b_? =b?eaba?.wve ˆ_? ze ` > _? ;ŒE.=CB?;G f y _CB; Ûonqp m A '=bc? ;zy CB; «E; «AB} 8ll 9VÃSE DGHKMG Y ¹H 8 WIC=~ 8 L w E;Œy 8 ze_b} E;zy EžŸˆŒECB YŠ=?Ž =ñcb; Ò Z?Žq? '= CB;2YŠ=bE_bCB; O ẑe_=ab}4 AzŽ? _Zr U E;ŒEAB}YC YO z òz c=bc? ; Ž_? ž UŠr kiuye.=`eg ¼F YŠž ^ =awì? F\_`EN} ž?;c=? _by 9%«Ìàã\ EAqž?;zCá=b?_ 9h à# ZM? ;'h Œ?>E_`y¾Ûonqp m PFÜ OÌ w ~zey ;z?= @y }[=b~? zyby Ûonqp m PfÜãyE.=`E ž ECB;AB}4CB; ' ; Ež ẑec ;zy CB; «>E; ze_} 8ll 9V«>:F l M E;zy 8l l 9V«>éF l MG? zyg r' ; Ya=`E_= cö l ¹ ð l H.ð l 8 l ¹ 8l J ¹Ÿïã¹ HHNð l H.ð l l H l ¹¹ 8 YŠ=bE_CB; HNLð l H.ð l >8 H >8 Ò w> w> ¹Ÿïã¹ HÒ>ð l Òð l >8 8l ll l H YŠ=bE_CB; l Ò>ð l L ð l J HK¹ 8 J ¹ l w L ¹Ÿïã¹ l J>ð l L ð l J l ¹J J J H.L ¹Ÿïã¹ H ð l L ð l J ¹ 8 8 YŠ=bE_CB; nz ³ e ø ùûonqp m PfÜÈi ³ e cµ.. \úvi. û úáüý' e#øù Ûonqp m PFÜqþcQñ m úáü Œú ÿ `. `e `i. Œ hiý' `gþúè Ù è ze eâe qe %ü± ³. qƒ ³ è ƒvi. è zeqû ƒ h e hù nq e`iki. ƒúè. Xe e2eýz hi cúv ù ù 8 GBHGxUaÁUŠr =_b kiu ž? YbEC yí CB; 8l }4 ŒE;zyYG YŠ=bE.=bCBYŠ=C Ž_? ž YbEC Ž?_ UŠr kiu YŠ? YC=CB?; YŠCB ;C⌠ž?>yecb } ŒE;zyYG YbEC ZCž Ya=b_CB Y } Cž =b~ze.= zycb; ; G "! :<;zea}'ycby 9\ r:fm y'c Ya=b_CB UŠr'¼ 9\ Ì? z_t?c 8ll McG E?_`y'CB; [=b? tc E;zyÍt.E_C f w> WZEY =?? ŽVECB;>= =b?[ } UaÁUŠrzð. U YŠUaà G r ž ž C; veabaoent.ecba E k<u yze.=be =? YŠ~?.W<Y2=~zE= w CBY ˆÈ=b? 8l =~? l WIC=~ ABENWÞ ÏÄHÑ L l%'&$( &*) E;zȳ E òz 'ªÉ?Ž L'Ñ -,Ël Ñ ¹ ží Ì_bE 8l w>l + } &$( &*) ze;zydgœ:<;zea}'yc;z ye.=`ee?_`y'cb; «:f l E;zy «éf l Ež ẑecb ;#YŠ~?.W<Yf=b~zE.= Y? C; E ze_} 8l l WIC=~E¾YŠCBž CA E_ =_b ž C 9VÎ#Ï 8 Ñ l Ò %.&/( 021 M '=Z~zEYE ~zc 'ª G + &/( 03& 8

3 l l l 4 VKXW9/8 Y[Z\^]$_3ÙaUb2c:dfe gahdmb2de ikj ikj ikj u ewvf]lx yzu{ fz}]/~ fzm{2xzzk}f]/~ XzzM{ yzz}f]/~ mnofphqfrms't ame ƒ z 4N u^ ˆ?u fƒ Šf Œ.Ž/ 2 y z y? 4 : z? šf zwƒ Š 4 2 p š t ame ƒ z 4N g u fƒ ššœ.ž/ œ2œ w? 2 4 Š z F ž X ŸŠw y zwƒ Mž p y t f e.ƒ z 4 u^ ˆ?u yƒ zfšœ.ž/ n f y / w SA n Ž 4 : Xz SA Ÿžw ž fƒ zfz p t f e.ƒ z 4 g u fƒ 4 ŠŒ.Ž/ " 4 yyf Š Ÿžw 4 z? f z zwƒ šfy p š t \ N ]$v u^ ˆ?u fƒ Mz Œ.Ž/ ŽL F z" z G f f fƒ Šf ŽL p / t \ N ]$v g u fƒ ŠfžŒ.Ž/ F? yf S XyF y? ž yf Š F fƒ 4 z Ž/ 2 p t j ef{ amz\^df_3z ]$v x cseª$z 2 ]/_2«A n \ G dfvf]$ dfe a<y±² S]/`]$ Hƒ ³wd_ vf]lbamcs S\µ\^]$][ amz S]yFƒ ³ cs«_2] -\^hwdu \?b3hw] u^ ˆ u \^cs«ewcº¹ $amew /] Ldfeb3d _ am» ¼½df_Ab2h] ¾" z 4 dfzw\^]$_3ùamb3csde.àfzwa\3]$vndfeb3h]<xš[{j fz}f]/~ ]$e]/_2«á ZwaMewv.ƒ yfƒ yfƒ g u u eâd_vf]$_<b2d _2]$v L]Ãb3hw]ÃewdcÄ\^]Ãc:e b3hw]åvwaub2a_2]$v *b3csde»w_3df L]X\3\<dM¼"b3h] g u vwaub2awà de SÁªb3hwdf\3]» dcsefb2c:ew«f\< ]$_3] /dew\3cävf]/_2]$v?hw]/_2] Æ kç 4 žž a\è :]X\3\ b3hameéš v]l{ «f_3]$]$\ndêëauxfcä\/ƒ hcä\vf]x L_2]$a\3]$\<b2h]Åb3db2aM [a d ebdm¼ \^]XaMZ S]Å»dfc:eb3cSe«\-b3dÌXyfyÍ?c:b3h ameâ]lxf» df\ _2] b2c ]²dM¼ UŨž}F\^]X Ãc:e Î" z 4 amewvë 4 ª} \3]$ ÃcSe f¾[ z 4 ƒëy FÎ 4 ƒ z hwa\<z ]/]/eâam»»w :cs]$v'àa]lx L]$»Fb<¼½df_-\3d ]» vwaub3]x\/ƒ u e b2h]âzc:ewec:ew«ëd¼b3h]ìvauba g uðï u^ 4 ƒ:fƒ y µaf\ \3]$v csed_vf]/_èb3d a`fdcävña }ewdu?eñ»_2dz S]?cºb2hÑb2h] ]$a_^{ ScS]/_Å`]$_2\3c:dfe.ƒ u eñb3h]ª /af\^] dm¼b2h] c am«f] _2]$ Ldfew\^b3_ *{ b2c:dfen»_3df«_a É g uðˆ Y p } c:eew]/_"ò Ç dee]$ : yzz 4 t À ] \^]Xvb3hw] df_3][_3]x L]/eb `]$_2\3c:dfeŠƒ zàfam»w» :Á cse«kb2h] ]XaMe /d eb dfv ÄaUb2c:dfeŸZwaf }«f_3d ewv d v]/ aewvb3hw] aux { c w :cs}]$ :cshd dfv ]Lb3hwd vñc:eñd_vf]/_ b3dÿ¹ewv b2h] Z ]$\^b ¹wb^b3cSe«dFvF]/ Óƒ Y[e SÁ \3c:e«f :] vf]/b3]$ Lb3df_?]/`]$eb2\µ ]$_3] \3]$v ¼½df_Ãb3h]ªaMewa :ÁF\3cS\ÃaMev b3hw]vf]xav b3c ] /d_2_3]x *b3csde ha\ Z ]/]$e am»w» :cs]$v-¼½df_ô]$af hvf]lb2]$ *b2d_ c:ewvc:` cäv am S SÁÀ_3]X\ :b3cse«cseía ]$aeåv]$av b3c ]¼½_a *b2c:dfeå»]$_"vf]lb2]$ Lb3d_?d¼µyFƒSÕ ƒ Ö ] \3]$vªaMe» vaub2]$v_2]$\3»dfew\^]<¼ ew Lb3cSdeª?hcÄ h bam}f]$\ cseb3dâa / /d ebb2h] _2]$\ :b2\¼½_3d b2h] csef{óẅc:«fhbã /a :csz_au{ b2c:dfe deâb2h] Ç _amz.ƒ³df_èvf]/b2ac: Ä\dM¼ b2h] g u amewa :ÁF\3cS\»w_3dF L]Xv _2]$\\3]/]Í [cs]/h []LbÈa Hƒ p ymzfz 4 t amewvìøµ]$ } amee p ymzfzfy t ƒ h] g u \^» ]$ Lb3_ d¼ab3hw]n /d Zc:ew]$v vwaub2aèdm¼ Î" z 4 aewv ¾" z 4 cs\ ]$ : vf]$\2 L_2cSZ]Xv ZÁÆa \3c:e«f :]A»dU µ]/_ Äa É?c:b3hª»hwdMb3dfeªc:ewv]Lx ŠžŒ'Ž$ 2 aewvªa x dm¼ Ô yf Š Ç _2aZcSeb3h]ÆyMzµÙ ź }]$~Â]$e]/_2«Á<ZwaMev'Àf?hwcS h Ž$ 3 cä\ Ldfew\^cÄ\^b3]/ebÆ?cºb2h b2h] u^ w ˆ?u _2]$\ ºb\/ƒ Î ewam SÁF\^cSe«b2h] Î" z 4 aewv f¾[ z 4 \ Zw\3]LbÍc:bÍb _3e]XvÚd b²b2hwaubíb2h] \3d _2 /]Å\^b3_2]/ew«Mb3h cs\edmb\fû LcS]/eb¼½d_ g u b3dÿaf hcs]/`] a_3]xa\3dewaz :] \3c:«fewaM :{Hb2dM{edcÄ\3][¼½df_"a\3»]X *b3_ ƒ h]k_2]l{ \ :b2\ am_2] \3hdU?eNcSe az :]"yƒ hw]?b3_2]/ewv-csenb3h][\^» ]$ Lb3_aM ]$`df b2c:dfe cä\ d»w»d\^c:b3]nb2dèb2h]dew]nv]lb3]x *b2]$vc:eb2h] u^ { ˆ u vwaub2awàmz bab3h] ÄaM_2«]µ]/_2_2d_ Zwa_2\Jdfe<b2h] g u _2]$\ :b2\ \3hd SvÃZ ] b2a}]/eãcsefb2da / /d ebxƒ yƒ 4 ƒýü Þ 5 ß hw] Î S } ÁÅàÍdec:b3df_ p ÎÆ à t de²z dfa_2vãb2h] ˆ d\3\3c á"{ _aá c cse«[âôx»w :df_3]$_ p Ü Þ 5 ß t \2 /aew\ azd b žfzõñdm¼fb2h] 567/8:9-ãf= Þ äåä Qæå9/T B KUO dzw\$ƒôvaub2] à Y { à Y {Ðy g \ÐbaM_3b ]LxF».ƒ è \3]$ *éê]lxf».ƒ è \^]X *éê]lxf».ƒ è \^]X *é z z zfy žfšz 4 šu z Xy Xy zfy f$šfš f$šš žym w \^} Á²]/`f]/_2ÁÅd_2ZcºbXƒk hcä\[dê ]$_2\ÆaMe ecäë ]< aáãb3d def{ cºb2d_kb2h] ] cs\2\^csde d¼ Z_2c:«fhfb<á {_2aÁ\^d _2 /]$\ ScS}] Æ kç 4 žfžcseb3h]- š ÙªXý }]/~ ]$e]/_2«án_ame«f]ƒ Ö ]Æ]Lx b3_a Lb3]Xv xf]$\æ¼½_2d b2h] ˆ áæ?â ÎÆ àìvauba Zwaf\^]fƒ- hw]< xf]$\ hwa`]ôz ]/]$e<a`f]/_am«]xv"du`f]/_'b2h] \3a ]Ôb3c ]µ» ]/_2c:dFv\a\ b3h] fî[ z 4 amev ¾" z 4Åí åè5 ßÆî Ü"ï[ð dzw\3]/_2ùaub3csde\"csē df_^{ vf]/_?b2dhwa`] /d»wam_amzw :]Æ_3]X\ ºb\/ƒA hw] ]$c:«fhfb2]$v ]$ame dm¼ b3h] Î" z 4 vaubaæ µaf\ 4 š. Í y Ç _amz.àu?hcs S] v _2c:e«b3h] ¾" z 4 $a»wac:«feíb3hw]< xí µaf\yf y[ Úf Ç _amz.ƒ ]Åb2dª :du ñ\ðbaub3cä\^b3cä /\-b3hw]íamewa :ÁF\3cS\-cSe b2h]åb3h_2]/]²vfc:¼{ ¼½]/_2]/eb Î[ àòzamewv\vfcsvªewdmbk«cs`]-¼ _3b3hw]/_kcSeF¼½d_ aub2c:dfe amz d b?b2h] xã`a_3cäamzwc: ScºbÐÁfƒ 4 ƒóþäãä QæåÆß-ô 5AõÔå YÆØ â ˆ ~ Î u Y Æ d dfzw\^]$_3ùamb3csdew\?c:b3h ÞäÃä Qæå<9LT B KUO p amew\3]/eã]lb"a HƒAyzz t µ]/_2]» ]/_3¼½d_ ]$v cse SÁ amewvö []$ /] Z ]/_ ymzfzfyìa\øv]$\2 L_2c:Z ]$vùcseú az S] 4 ƒ Ç dew /]/_2ec:ew«b3hw]Ë Ldfee]X *b3csdeûz]/bð ]$]/eüb2h]ú\3dm¼bìamewv hwam_výá {_2aÁþ] cä\2\^csde.à b3hw] df\^bcseb3]$_3]x\ðb2c:e«øvwaub2a ¼½d_ d _ \^b váÿ /d ]̼½_2d b3h]ñbð d à Y $a ]/_a\ p _3ew]/_ ]/b?a HƒAyzzw t aewv ¼½_2d b2h] g vf]lb2]$ *b2d_ p b2_ v]/_ ]/b"am Óƒ yzzw t À a\ûb3hw]/á /du`]/_ûb3h]ý]/ew]/_2«á _2ae«]z y Ù $ź }f]/~-ƒ h] vauba ha`] Z ]/]$eë_2]$v L]Xv \^cse«b2h] ÞäÃä Qæå<9LT B KUO /c:]$ew L] Î ewa :ÁF\3cS\ dm¼bð am_2] `]/_\3c:dfešƒ ƒ: amevúb3h] dfvf]/ ¹b^b2c:ew«\3c:e«á gaâ Ç ƒ 4 a\ævfdfe]-\3c :b2ae]/d \^ SÁü½d_Æb3hw]-g aewv à Y vaubaƒ صdb3hÂdZw\3]/_2ÙaUb3cSde\<a_3]à ]$ :?_2]/»w_3]X\^]$efb2]$v Z Á a ˆ aá dfewv { cºb2h dfvf]$ p ˆ aá dfewvãò c:b3h $ aubª]/e]$_3«fc:]x\íz ]/ SdU t yf šj}]$~?c:b3h :du az ewvaew L] p Õ \^df Sa_ t amewv a b2]»]$_2amb _2]dM¼ azd b z ž }]$~<À am»» SÁ c:ew«kde SÁ am Äa *b2cs?azw\3d_2»fb3csde p y Xz n Ž nxt ƒ Î bhwa_2v]/_á {_2aÁF\$Àb3h]Ì\3»]X *b3_ cä\ vd c:eaub3]xv Z Á ameªamzw\3d_2z]xv²» du ]$_[ Äa ƒ h] Ldf w evf]/e\^c:bðá²dm¼ b3h] e] b2_2a azw\^df_3z ]/_"cs\æyf G ª$z n n ƒ h]<»du µ]/_3{ Sa c:ewv]lxÿcä\edb< µ]/ S µ /dew\^b3_amcse]xvªzáb2h]ãþäãä Qæå<9LT B KUO vaubaóz ]$ $a \3] dm¼ëb3h]þ\^b3_2de«amzw\3d_2»fb2c:dfe.àë\3dýb3h]»hdmb2de csewvf]/xªd¼ Ñ f ]Xa\ _3]XvªaUbhwa_2vªá"{Ó_aÁF\/À hwa\z ]/]$e am»»w :cs]$v'ƒ u e avwvfcºb2c:dfe.à?a a \2\3cSae ScSe]ÍaUb Š 4 Œ.Ž/ ŽL }f]/~ cä\üam»»wa_3]$eb cseòzdb3hòdzw\3]/_2ùaub2c:dfew\/ƒ Ž/ ŽL

4 è Ô Ô Ô! #"$%'& (*)+)-,/.0$1324 %5)7698;:<2= B13Ḧ2JIEK"L>C$2M2=*2JIEN:$OP&K Q2HIR SOUTVGFF VWXY[ZR)76987:<2= \^]K_>` acbcdfe gh_?i];j_f` k?]lbca#d'_?]pmnaporqs` tbc]; RuvqwiRacdxa#d y eorda#d'_?]$o_bzqap_i;`{k?] y ]$o_b E]P`<d~}Rk]P ]Po_0tG IR% : ƒ zqira y i d~iez9]pm0` ob R]wbpaco]9e g y ]$o_k?ea#m aco Ru < ˆ ŠPŒ Š? ]$ / z9`<d`zw`b]k_` blu <!u qwi]7 ` k?a#`_aceo t[]k_'z9]$]poš_?i] Ž ŠPŒ Š?* <}bcœ`ormx\] y ]$ Bt]Pkžm`_>`+e y$y }Rk?d* V` acobc{acoœ_?i]viacÿi ]Po]$k?ŸlR` k_pu qwia#dvacd y bc]p`kbc5d]$]$o;zqi]po y e< ` k?apoÿ _?i]\^] y ]$ 0t[]$k m`_>` zqa_?in_i] Eem]PbhgJekf_i] <}bc mr`_?` sacÿrus <!u{ irapbc]h_?i]$k?] `k]vbca bc] e<kžoe y ir` oÿ<]pd t[]$bcez ª «]$ ƒ_?i]{d~[] y _k?} ` k?ac]pm d~acÿoapj y ` o_bc ` _ irapÿ<i]$kœ]$o]pkÿ<ap]nd$u qwir]lacke<o R}e<k]Nd y ]$o y ]fbpaco] `_ Rª < ]P z9`<d3oe_±`² ] y _]PmEtG0_i] `ka#`_?ape<ord$us³ oe_i]pk z9]p` bcapor] a#d m]$_] y _?`tbp]œ`_ Rª µ< ˆ ŠPŒ ' ]$ k?et` tbc R]h¹*ºM»zQap_if` R}¼x` t[e}_ _?]$o _ac E]Pd bcez±]pk»_ir`oœ_?i] Ž ŠPŒ =Š R]f¹ ½nbpaco]u o te_i (*)+)¾d] y _?k?`5_i]pk]xzw`doe dacÿo;e gž`œgj}k_i]pk bcapo]{` _ GªcÀ ]PBƒw`dhk]Pe<k~_?]PmlgJke< IR%[: žmr`_?` tg zw`d?`z9`0]k_`báu < <!u  ` Ã$e<oe Ä ÅQ]P orap _?d]$ d~_}rmac]pm _?i] Æ( Ç WÈÉwÊ9³ dbp]pz m`_>` e g ³ Ë*ÌapoV_?i]^ wí- ]$ ]PoÎ ]PkŸ< tr` om usqwiracdïk?]pd}bp_]pmžgjekì»ëžêx < <µµapoe`»bp} Eacoe<d~Î ap_'+e g Ð Ž ~ŠGÑ?Ò4Ó Ô RªÕ«EÖxÀP ]PkŸ±d Ž ƒ zqia y i-acd^apod~a#m] _?i]žk>` oÿ<] e gs_i] (*)+)-,/.0$1324 %hetrd]$k? `_?ape<ord9apó < ]K¼G_k>` [eb#`_?]pmhð Ž ~ŠGÑ?Ò4Ó Ô ª µwí{ Gª < söàp ]$k?ÿ d Ž Ku RuÙØÎ4Å ³sÚÛqÜÛË*³Ý{Ý ³QÎ=Å ³sÚ Â É±Þ9Ê9qQÅwßÝ qwir] Y~.Ç[W*à3Æ^áâ;m` _?`-`bpe<o]hme{oe_0` bcbpezn}rdž_e-k?]kî y eord~_k?} y _ _i] y e Ebc]K_?]Ø Î4k?`^d~ [] y _k?} šeggì»ëžê < µ<µƒ V`apobc-t[] y `}Rd]0_?i] d~_?` _a#d'_?a y deg_ir]  Ë*Å ` om Â É mr`_?`vme ore _ y e<ord'_?k?`apo]k¼a#d'_?aporÿ Eem]PbcdPu ʱe< ER` k?acdeonzqap_irgjek? E]$kfe<tRd]$k? ` _aceordxtgã8gyà9) á Áä ]Ptk}Ro]$_` bluwàp!ƒfü ÂÂ Þ <eiordeo ]K_`bÁuQÀN Kƒ `ormlå^4<8á(^èé±\  ÅQa#d?` bca_?am < < ždiezæ` dac acb#` k d [] y _?k}r ¾` _+i` k>m]pd~_{ø Î4k?`d+`d+e<tRd]$k? ]PmzQa_?iÛY~.ž, Ç W»àÆá^âÏu Ý{]P`d}k?]$ E]$o_>d^tG çw³3q Â Þ Ÿ` ]E` }¼ e g ~Š Ž 'ŠŠÑ?Ò4Ó ª 0éÛÀªÕ«Ö ÀN Ž i y Ž d Ž ƒ y e Î ` k?]pm zqap_i ` o Y~. Ç W»àÆá^âÛ `bp}r]œeg ªÕ Eé Rª BÖ ÀN Ž i y Ž d Ž u qwiacdaaporma y `_]Nd _?ir`_ _?i]ãde gh_ Ÿ` E V`Î4k?`d~ [] y _k?} ÙmeG]Pd^oe_^ ` k?-mk?` V`_a y `bpbc+`d ê<eâï IG2=CK!ëQ&Kž.hà» ìrê<íí 2»î F ï<rð ñln, $h"$o /: OUḦ%['òœ% : 2žóFF{ï<Rðôñ4Op 1 K+:"IR?: 24 2=Pï<K% &> æ8gy à9) áãñ'c$ḧckoc=òõq698r8w ñp$%r2=$%ònõ å=r8á GP< % òõv8x3ylñl"$økr 'ònõ %[:xy>8[, à3æyvñ42á! / %Op'ò d~iezqo apov_?i]»bpacÿi_ y }k? ]PdgJek±_i]» ]$ ` orm{àp ]$ R}¼ aco sacÿru u3qwi]^ R}¼h E]P`<d~}Rk]P ]Po_?d9` k?] y e<ordacd~_]po<_ eo` ù bc]$ ]Pb^`oRm;_iR] d] y _?k?`b^dir` [] a#d y eord]$k? ]Nm m}k?apoÿe_?i]vàp B]N` k>d9e gï `kace}d±e<trd]$k? ` _aceordpu oûek>m]pk{_eš]k¼g_]porm _?i];d~ [] y _k?} úapo_eš_ir]5]$or]$k?ÿ k?`oÿ]qt[]$bcez ]P z±]^`mm]nm _i] _'z±e0( ))-,/.BK132=% Þ É Ê m`_>èd~]$_?dpƒrm]pd y k?act]nm aco_i] k?]$ Gace}Rdwd] y _aceou qwi]lm` _?`;z9]$k?]xj_ dac 0}bp_?`o]$e<}Rd~bcaco Ø Â É Þ9Ê À<Àu ` bcgaporÿa_ir] d?` E] Eem]$b-`<d7gJekl_iR] ( ))ûmr`_?` ` bceo]<ü5`lå` Ee<oRmGÎ Â Ea_?i Eem]$b»gJek+`lie _+b#`d E` zqa_?i Ë*`bc` y _a y `trdek?_aceoƒ `oš`trd~e<kt[]pm; [ez9]$kbc`z ƒ bp}d `xë*` }ddac`o7]$ Ea#ddape<ofbcapo]<uf sapÿ<}k] œdiez d0_i] y e Btaco]Pm7Rie _?eo5d] y _?k} egì^ëžêô < <µµrú qwi]hjr_pƒ zqia y iv`bpbcez±]nm gje<kï R}¼B `ka#`_?ape<ordst]$_'z±]p]$o _i]q `kace}rd oeoî=dap B}b_>` o]pe}rd*e<trd]$k? ` _aceord d~]p]  ] y _PuÏ«!ƒMŸ<` <]E` ý þ Ô Àª RÀ+gJe<k{À$ À-m]$Ÿ<k]P]PdEeg»gJk?]$]Nme +u qwi]-oe<k~î E`bpa#d?`_aceohg/` y _?ek>d` k?] acoh_?i]k>` oÿ<] uõ«*_?ež RuÕ *k?]$b#`_ac ] _el_i]f(*)+)-,/.0$132=%; }bc < < 7mR`_?`Ruöqwi] ez9]$k bc`z ƒïme EacoR`_?apoRŸ _?i]h]p a#d?d~aceo7` t[e ] ã ªÕ«]PBƒMiR`d ` ire _e<o{acorm]k¼{eg±ÿ Àª <«ˆŠ$Œ Š Ž ŠPŒ Š `orm{`oœ` td~e<k_?ape<o e g ªÕ ˆ ŠPŒ Š Ö ÀN Ž ŠPŒ? Š y Ž u± sacÿ}k?]0«ed~irez d9_i] y e Btaco]Pm+d] y _k?} öaco è <]$k>d~}d hu ßdapoŸE`ž Ee<k] y e Ebca y `_?] Eem]$b zqap_i` y }_~Î4e ²+ez9]$k bc`z bc}rd»k?]k R] y _aceo{gjke< y eb#m- V`_?]$k?ac`b _i]ed~eî y ` bcbp]nm É ÞػŠ³M em]pb Ý ` Ÿ<mÃ$a#` k?ãä mã$a#` k>d a*àn <«< acoî d'_?]p`m e gm_i] dap Ebc]*ez9]$kwb#`z ƒmeg]pd9oe_wac Ek?e ]^_i] j_+dacÿoapj y `o_bcua³ RbpGacoŸ5`ld~acoŸbc]KÎ4 [ez±]pkvbc`z bc}rd ` o }ok?]pdebc ]Nmld]K_ e g bpaco]nd$ƒqk?]$k?]pd]$o_?]pmlt;`xtk?e<`<m Ë*` }Rd?d~a#` o bcaco]±`ke<}orm À ]P0ƒNapod'_?]P`m*eg_i]±Å `G e<ormgî  Ea_?i y e E [eo]po_ meg]pdïoe_ÿac ]Q` ypy ]$_?` trbp]9j_ k?]pd}bp_?d ý þ ª <!u ßdapoŸeoRbp_iR]BiacŸí ]$o]pkÿ< ]P* m`_>`hÿac ]Nd^`

5 r! #"%$&')()*+,$(.-0/ &1$ ;: A.B?CED?$= FHGIJLK'M N O PQSR TVU WXTZY NG4[4R]\4NR]^0J _ ` acbld egf hvi j kmln+opsq?asr Uutwv l x ^0y{z l Y UtLv4z} ~4 Z^y{z l Izs Y U JLƒZY U Jƒ Y [4 ˆ { vvs v4š 4tŒŽ v]š vs ŒsL x +Š Œs l Š,! tsš! t ts v o JL^ #?vsvs v4š v ŒŽ z x v]š v ŒsL z L l +Š, š Œs z l XŠ tsš?v š tw ts o twr z x z L z #"uœ*+&'ž: Ÿ7C ] S /? "%>} D 42]/ $ / >ª( ] 0$«&)*+ V H"%>},*]D?"%> œ ;: C 6 ±4A.:7 ³²H ]/c + 5µA 1 C³Ÿ V ] # +B Ÿ6º Z >}D mÿ ZB=± +A.BL2] 2X"uœc2½0>0&«œ?";0(?&' D/? V"%> $ D 0¾º$%2] 2X"uœc2X,¾žS)(/ & D /? Z ]/ >0>$ «()*0À¼ ";0>$u¾º /LDS0ˆ DÁ0¾žº()"%> œ7 4/?<#0&?<Â,*X(V$324VÃÄÅ >D ÃHÆÇ"%&'/ > È*]/ & )( 0>,"%>}0( Z<m2X"%É$324 ˆ/ <#& >}&œ";)(v('24/ <Ç V"Ê( ()";/ >Ë 24?&' $=&)"Ê()$"; -0/ & 24/?$Ì } () 8<."%$32Á/?< S0*+>D > LV57686ÍD?$=- &'/ ÏÎ *+,¾ºÐ ÑÑ?Ð?&'V>}/?$ ('24/?<.>Ò"%>Ò$32X"Ê( / $s-0/ & $$ &Ów"Ê()";0"%u"%$¾

6 Ò Ô Õ#Öu Ø+Ù'Ú7ÛÜÝ Þ7ßžà]áSââ ã ä å æ0ö%çú èé«ê]ú ã0ë«ù)ø+ååö%ç ìílî?ï ðlé0ü ìºüvñò4úzèsó ë ó1ã ó ç]çä ë ã ä çwô Ù)åÅä?Ùè ÖÊé«êÙ'ä ð Ú!ë3ò4ÚZÚ õsöêé)ë=úç}ã Ú äö óvò+öu wòáúç}úù? ÉãØ+ë«øäúù Ü SPI PDS OSSE ISGRI SIGMA Õ#Öu Ø+Ù'Ú7û?Ü#Ý Þ7ß{àáââã ä å æ0ö%çú èòxöu cò Úç}ÚÙ Hé«ê]Ú ã0ë«ù)ø+å ü Ö%çã0ýuØ]è Ö%ç ÿþ Ú êê]ä ü ß³Þ ¹ü Þ ü ó?ç}è'ýºñþ mþ LÜgñò]Úé«ê4Ú ãëù)ø+å ÖÊé#é'ò]ä"!.ç Ö%çÁÖ%ç4é)ë«Ù)Ø+å Úç]ë³èÚ ê4úç}èsú0çë$#&%(' )+*-,,/.102( ?Ü,879) >B>7C*-DFEHGJILKNM(O1PRQ5S. Q-T >7U*8DFVmíWXGJILK Y Z\[ 7U:] ÔL^ ]`_;9,8%a79)b*-D 79,c3&) 35?8:Lda?835:(79%()eAf;9%() 3*8D 3hg`%L?83 Q5S Q-T #&%(g`< ;93/ikjmlmnpo _q4rg`%s35;`s %+3t,b)%f*u:L7UvL3wAx,879:() 7Uy z #5Af)+*8;9de{3&* *-3&?y *5]e}+*-Af*87~,*-79#5,s%u) %f* Af;9;U%">',6*8%Fs79, z *-7U):(' 7~, DX{3&*> 353&)XAc,879) :(;93 <=%"> 35? ;9A >ƒa()sha6j l npo_ 4 g`%s35;\] D 3ps7C 3&?-3&)#/35,Af?-3,8g`A(;U;93&?m*8DA()h*8D36I5ˆ35?8?-%(? {Af?, %fš$*8d 3c,8<3t#*-?-À A(,,83&35)79) [ 7U:] Ô A()s [ 7U:]Y] Y] pœ }Žp}}Œ8 D3#/%Lg6{ 79)Af*879%() %fš *8D3 Ý{ñÞ esa"*-a>7c*-d <?-3/z v79%(', %({,83&?-v"A"*879%(), ø;ý Ú&!.ë=ä?ç þ Ú êê]ä c ß³Þ Af)sw?ÞX,8D %">,p*8daf**8d 3h,8<3t#*-?8' g Šš?8%Lg ] OH2L3&4œ' <*8%ƒ,83&vL3&? )s?-35sž2(354œ79, >3&;9;c?-3&<?-3/z,83&)+*-35s {+dka *8D 35?8ghA(;`oA d+g`%l)sz}g`7c*-dbg`%s3&;h>7u*8d %L) ;9d A({,8%(?-<*879%() Af< < ;97935sR < ;9',kA D 79:(D ;9d A({,8%(?-{3ts Z\ 6 O KNMk I í8ªr#&g.}í ^ <%">3&?;~A > ;9792(3«35g 7~,-, 79%() Z E G ILKNM ^ A()sœA ;U79) 3 *8%«g`%s3&;u*8D3k7U?-%() ' %(?-35,-#/35)#/3 ;97U)3BA"* Ô K L 2(354] D 3?-35,8' ;U*-,±Af?-3 #/%L),879, *835)L*±>7C*-D²<?-3&v79%(',±,*-'sz 7U3t,«%fŠBŸc ³L (µlµ ',87U) :,8' {,83/*,«%(Š *8D 3t, 3 sa"*-a Z o7~,8a(;u7u*87$o ( O+ a 13&{?8' )3/*A(;\] It ( LO ^ ]¹_ ;~, %%({, 35?8v"A"z *879%(),$>7U*8DÒß ò]ó ç}è?ù'ó Z Œº> A(,-A >A63/*A(;\] O L ^ Af)s` gß1 Z Œº> A(,-A >A3/*A(;\] I5 L +ML [ %L?-, *835?3/*A(;\] I5 L ( ^, D%">»A, 79g`7U;~Af?,8<3t#*-?-A(;R{35DA v7u%l?5] D 3Š¼A(#/**8DAf* *8D3cs A"* À %fš *8D 3cs 7C 3&?-3&)+*g`7~,8,87U%L), :(79v(3 Af)kA(#5#/35<*-A({ ;U3½y *u',879) :ƒ*8d3w,8a(g`3½) %(?-ghaf;979,-a"*-7u%l)ž7~, {A(,835s%()*8D 3Š¼AL#**8DA"* *8D {A(?-,79)X*-D 7U:LD35)z 3&?-:(d`s%(ghAf79)XA(?83, *879;U;? A"*-D 3&? ;~Af?-:(3L]$¾'* *8D 3p:(%%s#/%L? z?83t, <=%()s 3&)#&3{3&*> 353&) *8D3Œ } } j Œ s A"* À ;U3tA(s, *8%*8D 3hA(,-,8' g`<*879%()a*-da"**8d3h'ýºñþ p½#5af;97u{? A"*-7U%L) 79,?83tA(,8%()A({ ;93 Af)s`*-DA"*) %(?-ghaf;979,-a"*-7u%l)h<?-%({ ;93&gh,mAL,?-3/z <%L? *-35sF3(] :]79)w %('?-v(%l79,8793&?3/*6af; ] Z O ( ^ Af?-3h, %L;UvL35sR Af;U*8D %L' :(D`*-D 3 ;~Af?-:(33&?-?-%(? {A(?-,m%() *8D 3pD 79:(Dh3&)3&?-:(dc 'i g 3tA(,8'?-3&g`3&)+*-, Z¼[ 7U:]( ^, *879;9;;935A v(3 %L<35)*-D 3 <=%L,-, 79{ 79;U7U*d %fš, %Lg 3c#5Af;97U{?-Af*879%()1] D 3,8<3t#*8? Af; sa"*-a %(ŠkpŸcÀ³L (µlµ s%œ) %f*js?8%l< s?-al,*-79#5af;9;ud Af{=%"v(3BO ( 2L3&46 { '*ÁAf?-3k) %(*ž%fšâd 79:(D 3&) %L' :(D, 79:()7Cy#5Af)#&3X*-%Âs79, *879) :L' 79,8D >D 3/*-D 3&?`*-D 3&?-37~, Aa#/'*8z %( $ A(,3&i<3t#*83tsFŠš?8%Lg %Lg < *8%()79,-A"*-7U%L)ug`%s3&;~, Z j 3/*-?8'#&#/7R3&*Af; ]mo L I ^ ]$ D 3 8ø;ÝVÚ/!.ë ä çs A"* A,8D %"> v 3 35) 3&?-:(d?-3&:(79%()Af{=%"v(3ÃxOKNY 2(354] D 79,v"Af?-7~Af{ 79;U7U*d #&Af)) %f*{33/i< ;~Af79) 35sa{daAX# DAf) :L3c7U) *8D 3`Af{,8%(?-<*-7U%L)b#/%L;U' g`)bs 3&),87C*dL]¾ ' *',879) :X*-D 3`,8A(g 3 g %s35; <Af? Afg`3/*-3&?,%fŠ*8D 3Ä(' ;9de%({,83&?-v"A"*-7U%L) Z $Af{1]$³ ^ Šš%(?q*8D 3 3t#/3&g{35? O ( O s A"* AAf)scAf;9;U%">79) : *-D 3 )%(?-g`a(;cz 7UÅtA"*879%()%fŠq*8D 3,87U):(;93<=%">3&?8z ;~A > *8%`v"Af?-d(,8D %">, *-DA"*A 'i Š¼A(#/*8%(?%fŠ K ³h79,,8'Æ#/793&)+* *-%hg`%s 3&; *8D 3 3t#/3&g{35?ps Af*-A Z VmíW G I(K9I( [ 79:]O ^ ] D36, <=35#/*8? Af;, DA(<3u%fŠ*-D 3u<=%">3&?X;~A > >D 7~# Dxs3t,8#&?879{3t,h*-D 3uDAf? s n z?-a d,5 *8D3 [ 3ÇÈH;U79) 3, *8?-3&):f*8D A()s*8D3,8%fŠÉ*n z?-a d #/%(g`<=%() 35)+*s%35, ) %(*, 353&gÊ*-% v"a(?8dx, *8?-%():(;9d(] D 3%({,83&?-v(3ts,8<=35#*-?8'gJ#&A(){=3c#/%Lg`<Af?-35sX*8% *8D3c%() 3 s3&?-7uvl35sa{d ŸD 7~, 35;U;979) 7\ RËpA(Af? s*t =ÌÊÍ Af* * Z It ( f³ ^ {AL, 3ts %()±Í %()+*83&zA(?8;9%B,87Ug' ;9Af*879%(),wŠš%(?ƒA }3&d+Šš3&?8* :LAf;~A"id >7C*-D 7U)#/;97U)Af*879%()ƒÎG Ô( LÏ6ÐEÔ Ï #&%(;9' g`) s3&), 7U*dw%(Š I í8ñ #&g.íâaf)sáa *-%(?-', >7C*-DÁDAf;UŠÉz %L<35) 79) : Af) :L;U3e%(Š G +Ï ]¾ A(,835s½%()Â*-D 35,83AL,8,8' g`<*-7u%l),& A()½35Ó+' 79v"A"z ;U35)L* >7~s*-D %(Š*-D 37U?-%()6 ' %L?83t,8#&3&)#&3 ;97U)3%fŠ*-D 3 %(? s3&? %(Š ì6ôõã I L 3&4B> %L' ;9s{=363&i<=35#/*83tsR >D79# Da>%(' ;~s Af;~, % g 3tAf) A<A(?-A(;U;93&;L3&vL%(;9'*879%()%fŠ*8D3;979) 3m 'ic>7c*-d?-35,8<=35#* *8%Â*-D 3b#/%L)+*879)+'' g ]Á¾'*X*8D 3 [ 3bÇÈ s%35,h) %(*,8D %"> v A(?87~Af{7U;97C*dL 6>D 79;93Â*8D 3 ' )s 3&?-;Ud79) :x#/%l)+*879)+'' göv"a(?87935, {+d AFŠ¼A(#/*8%L?h%fŠÃ ³Â7U) *-D 3 ;97U)3?835:(79%() Z,83&3 [ 79:]M ^ ] D 3h;U79) 3` ' iu%fš Z Ô KNM ÁILK O ^ ḦI. T < D #&g.í1,&.r0af)s Z MK µ xilk ³ ^ ÂI. T < D #&g.í1,&.r0šš%l? *-D 3ÄL' ;9d A()sa p3/z #/3&g{35? g`35al, '?-3&g`35)L* 7~, A(;9,8%h#/%(), 7~,*-3&)+* >7U*8D *8D3c%() 3 g ò]ó ç}è?ù'ó Z Z K hilk ^ pi. T < D #/g.}í,/.10 Œº>AL,8A > A 3/* Af; ] O ( ^ ]q D 3m3tÓL'7Uv"Af;93&)+* >79s*8Dc*-D 3&?-3/Šš%L?83 v A(?87935s,*-?8%L) :(;9d Z ì6ôøgáit Ð MfO 3&4 ^ ] D 33/i #&3&<*-7U%L) Šš?8%LgJ*-D 79,p?-' ;U37~,*8D 3It ( L _}_k%l{,83&?-v Af*879%()1 >D 79# D?835v(35A(;U3ts AHD 7U:LDx#/%L)+*879)+'' gù 'ix>7u*8d, 79g6';C* Af) 35%(', D 7U:LD;U79) 3 'ir]q¾'*r*8d3?-af*8d 35?, *-Af{;U3 ;97U)3 'i%"v(3&?1,83&v+z 3&? Af;=d(35A(?-, >7C*-D,87Ug' ;C* Af) 35%(',, *8?-%() :cv"a(?87~a"*-7u%l), %(ŠR*8D 3 ' )s35?8;9d7u) :#&%()+*879)' ' g«79g`< ;97U3t, *8DAf**8D 3;979) 33&g`7U* *879) :?835:(79%()`79,m, 35<Af? A"*-35sŠš?8%Lgk*-D 3#/%L)+*879)+'' g,8%('?-#&3%(š*8d 3 %({Ú3t#*{d, 35v(3&? Af;;U79:(D+*d(3tAf?,&]$_Á, 79g`7U;~Af? {=3&DA v79%(?da(, {353&) ºñ, <=35#/*8? A %fš}3&d+šš3&?8* I :+Af;~A"i7U3t,& >D 3&?-3`*8D 3 [ 3XÇȃ;979) *8?-%() :L;Uda*-DAf) *8D 3 {?8%+A(s{A()sw#&%()+*879)' ' g Z Í A(?82L%">7C*-Å( l s3&;~,8%()1 Ì

7 ž Û ÜmÝCÞ(ßà8áâtã¹Ümäåß(æÝÉçèšé áhê(ë ìlí î(áï ð ñ"ç=ò óè àý¼ñ"ç+þ(äuá/ôõ ñfç=òƒö èšé á½øfã ùxîláïküqáaúû äåýéç=á óü&ýéà8ü&äuáôõwýhá ñ ôßà8á ò ð&þeÿ ÿ¹óºì ñ"ç=ò ì õ á ö ÿ óì ñfç=ò êí(ílí õ é ñ"çò"à8ñ óêí(í(ìõ ñ"ç=òaëá èºö"çóê+í(ífê/õ(ã éá ßçò(á&àäåþ"ÝÉç+ÞHü-öfçè ÝÉçßßýœÝ~ôXéÝCÞ éäåþ ñfàý¼ñ(ð&äuá qéýéä9á èšé áuäåýéçá ß(æ½ô8é ö ô ç=öeôýcþ(çý!ü-ñfçè ñfàý¼ñ"è ݼö"ç" á8æü á#è /öfàcèšé ÿ ýhá ñ ôßà8á&ý`á&çè ÝÉçFì +ã %'& (*) +,&-/ J"CF8:97K 8L;M+*8:978N6F5 67+*8OCP<QHR(*ST&U678L;V5 -*8WJYX[Z$+*<QCF8:SQSQ<\-*<^]`_N& & 97;Y6G]`acbd&6P6 epflg gh 2R<TCR67+*8A& h 1 m m ;*5n8GC$-*56CP8L8:Ho675p+"&K =s<q-d67+*8+"&9t;/uvr^9t&xqc:3 ("CP8G;JYX&D+*<\) +*8:9z6F8LH 975 -"& e# cf 0 0~} 8L% CF8$5 Ak$ZDl h 1 m m* r HE,5 -*8:-n6D<TCR-*5 J*S\8M<\-s67+*8Muvr^9t&XqC:] H<\) + 6Ji8ƒ&M+*<Q-n6 A 5 9&-*5 - <QCF5679F5 ;q<t&u6f<q5-5 9L]G) 8L-*8:9t&SQSQXNCFE,8G&}Y<\-")"]& H5 HE*SQ8 ) 8L5 H8679FX e CF8:8 8 3 ),3ˆZ$8:5 9F) 8$aŠ "& J*<Q& - flg g"f 23 4 E*E"& 9F8L- 67S\X6F+*8L9F8<TC -*5 6F+*8+"& 97; ur#97&xqc & &XMA 975 HŒ67+*8S\<Q-*85A CF<Q) +n6l3wx+*<tc CF85Ayk$ZDl h 1 m m 8/<Q-";q8:8G;O5 J"CF8:97K <\-*8ƒ&6D+"&9t; ur#97&xqcl Ž S\8L<\-*r#kv<QCF+*<Q-"& E*Ei8L&9tCx&Ji5UK 8D0'} 8:% 3 -"CP67& -n6 CF5A6ur#9t&X8LH<QC7CP<Q5 - <QC H5nC 6 S\<Q} 8LS\X/-"56 SQ<Q-*} 8G;$6F5 67+*8 4 Z kr3gwx+*<tc <TCB& SQCF5CF(*E*Ei5 9F6F8L; 67+"&U6v6F+*<TC 8:H<TCFCF<Q5 -<QC 8: Y6F8:-,;q8L;{],& Cx+"& C J,8L8:-978:Ei5 9F6F8L; A 975 H ` ˆ ÿd? U_N BH8L& CP("9F8LH 8L-n67C e b &U6P68:6v&S^3 flg gh 2 & -";ƒst&u678:sqxra 975 H é ñ"çò"à8ñ e & C7& &R8:6 & Sš3z ~wx+*8 SQ5 6F+"8 8 Y678:-";q8G;O8:H<TCFCF<\5 - +"& CMJ,8L8:- CF8:8L-M&SQ978L& ;*XR<Q-ƒ6F+*8ÿ$œ 1ÿO5 J"CF8:97KU&U6F<Q5 -,C:]U67+*5 (") + <\6F+ 9F) 8:9 e#ÿž 0* 0 B { : 7 z x : t &Ur C7& &8:6/& Sš3 fgg g Û 23 & CF& &W8:6/& Sš3 e p&97) (*8 67+"&U6N6F+*8R8 Y6F8L-";q8L;8LH<QC7CP<Q5 -/&6vS\5 8:-") 8:97) <Q8LCx<TCH5 9F8 SQ<Q} 8:SQXd675/5 97<\) <\-,&U6F8`A 975 HŸE"+*5675 <Q5 -*<Qª:8G; E*ST& CFHƒ&*3«zK 8:- 67+*5 (") + <>6'<TC-*56~Ei5 C7CP<QJ*SQ8 ]J,& CF8L;`5 -`6F+*8 aë6á: èºö"ç ;"&U67&pE*978LCF8:-n6F8G;/+*8L9F8 &SQ5 -*8 ],675p) <\K 8`&ME*9F8:A 67+*8:97Hƒ&Ŝ 5 9E*+*5 6F5 <\5 -*<\ªL8L; E*ST& CFHƒ&*] 6F+*8ƒST&U6F6F8:9`5 -*8ƒ+,& C 67+*8`& ;qku&-n67& ) 8 5A'&K 5 <T;q<\-")`67+*8DSQ5 & X e <\6F+*<Q-sCP8LK 8:9t&S A'6F+"8 4 Z 978 3wx+*8 1éñ"çò"à8ñ;"&U67& &STCF5`&SQSQ5 8G;M& S\K 8L;CP6F(,;qX&U6 CP5 A6Nur#9t&XYCL] & Cv-*56NE,5nCFCF<\J"S\8 <>67+ /3? 8 6F+*8L9F8:A F8:A 8:9x6F567+*8H5 978DCP<QHE*SQ8H 5q;q8LSš],&E*E*SQ<Q8L;p6F5 6F+*8;*&U6t&ƒE*978LCF8:-n6F8G;/+*8L9F8 ] <\K 5Y5q; 6v978LCF(*S>6tC:3 wx+*8ˆ P? $±'ÿv² P³*Z?H8L& CP("9F8LH &SQ5 8L9 (q /<Q-/6F+*8 CP5 A6N)n&HHƒ&Ur#97&X978:) <\5 -/<QC$& H`r E"&-*<Q8L; 9tC5 -d6f+*8 Ei8'H8L& CP(*978:H8L- 6œ&978~6F5Y5vST&97) 8675vJi8ˆCP67&6F<TC r - 6G3 v=ir#& 8:SQXN6F5E*ST&X &µ9f5 S\8/<Q-O6F+"8 (q ] & CJi J"CF8:97KU&U67<\5 -"C:] 4 kv0 1R&-";ƒ n vkn0 1*] 5 (q6z<q-ƒ6f+*8ncf& H 8v5 Jqr CP8L9FKU&U67<\5 -MH5q;q8&975 (*-,;ƒ6f+"8 678:9xEi5 <Q- 6F+*8s³q¹' ;*&U6t&W&U6M6F+*8 C7&H867<\H8 CF+*5 -n6797& 9FX 5 SQ(q6F<Q5 - ]Y<\6 <QCxSQ<\} E,8 ;q<q;-*5 8p& -";W67+"&U667+*8:978<QC 5 -*) 8<\- (q e.0 ºµ.0 0~} 8L% 2zJYXM& 9x5 A'»¼.q3 wx+*<qc$ku&97<t&u6f<q5 - <QCN-*56CF8:8:- <\- 6F+*8ƒp? ' 4 ³qb½;*&U6t&*] 8:9v6F+*8CP5 A6F8L9$8L-*8:97) X9t&-*) 8 epf 3¾ f.ƒ} 8:% 23 k5678v&stcf5n67+*8st&97) 8x8: ~KU&SQ(*8LCL] -"CF<QCP6F8L- 6 <>67+D-*5 (q KU&97<Q&6F<Q5 -NA 5 9{67+*8ˆ Fp? $±'ÿv²ƒ&-";i ;*&U6t&*3 À 3Ál $k$lyâ Ņ³Y F $k H E"S\8: E,5nCP8G;p5 (q6 5Aœ6F+*978:8 Hƒ&Uà 5 H Ei5 -"8:-n67CLÄ h 1 m H r ÅÆ/Ç"ÈÊÉËÌ*ÍGÎWÌÐÏ ÇiεÉzÇiÑœÒnÑ?È ÄЫ'H<QC7CF<\5 - Ji8:SQ5»Ó.q¾} 8:%Ô<QC;q5 H<\-"&6F8G;ÕJYX 8:H<TCFCF<Q5 -Õ5 À &Ö+*56 e f 0 DØLŽ 2]?5 E*SQ& CPHƒ& <\6F+ S\5 & J*(*-qr e &Ji5 (q6cûùicf5 ST&923 HEi5 -*8L-n6N;q5Y8LC -*56ƒCF8:8:H 675 Ji8MKU&97<T&J*SQ8 3 -` yÿd? _v &-"; é ñ"çò"à8ñ$5 J"CF8:97K&6F<Q5 -"C~6F+*<TCy8:H<QC7CF<\5 -M&E*Ei8L& 9F8G; 6F5 J,8& -M8 Y678:-";q8G;Muvr^9t&X-*8:J"(*SQ& 5 (q6ˆ675 CF8:K A 9F5 HÚ6F+*8 4 Z kd3i 1éñ"çò"à8ñˆ5 J,CP8L9FKU&U67<\5 -"C{<QHE*S\X$67+"&U6 HEi5 -*8L-n6H <Q) +n6mji8 ;q("8/6f5we"+*5675 <Q5 -*<Qª:8G; ) & C:3 ÅÛ/Ç,ÑBÜFÈGÝ ÒnÞUÎWÌ*Ë ÒYÎWßÍGÍGßÇiÑ ÄV«'H<TCFCF<\5 -à&ji5uk 8».q¾} 8L%àA 5 S\SQ5 Cv&M+*<Q) +*SQXd&J"CF5 97Ji8L; eá`â»[.*nûƒã f 0 äl2 Ei5 8:9SQ& <>67+OE*+*5675 -<\-,;q8 Öå fåûy3 +*<QS\8$67+*8 (q 5 HE,5 -*8:-n6xKU&97<\8G;MJYX 9ˆæ h 5UK 8:9 6F+*8 E,& CP6œ678:-X CP+,&Ei8+"& -"CP67& -n6 <\6F+"<\-6F+"88:979F5 9yJ,&9tC:3 ÅçÞUÇ,ÑèËßÑœÒOÒYÎWßÍGÍLßšÇ,Ñ Äƒwx+*8/ *8Žû (*5 S\<Q-*8y&U6 À 1 g } 8L%W&-";$67+*8zŽ é&u6 À g } 8L%`]GJ,5 -qr CP<TCP6F8:-n6 <>67+D67+*8ˆ978L;"CP+*<\A6 5 A*6F+"8 4 Z kr3wx+"8'a 5 97H8:9 +"& -"CP67& - 6 (q 5 Aœ»žÛq $ã f 0 ä C {ê A 9F5 H flg g `6F5/.0 0.*3Nk5pS\<Q-*8 J*975 & ;*8:-*<Q-*)<TCNCF8:8L- 3 wx+*8w<q9f5 -¼SQ<Q-*8W8:H<TCFCF<Q5 -V<QC (*E*SQ8L;¼A 975 Hë6F+*8 J*975 & 6F5 6F+"8Ji8:+,&Kn<Q5 9 5 J"CF8:97K 8G;D<Q-³q8:XnA 8:9F6 f )n&st&u q<\8gc e bd&97} 5 <\6Fª ]U«z;q8LS>r CP5 - ]"aà%'&(*) +"&-/ wx+*8r Pi ±~pÿv² ;*&67&;q5-*56v& S\SQ5 -"CP6F9t&<Q-p6F+*8 H 5q;q8LS'5-6F+"8 +"<\) + 8L-*8:97) X/8LH<QC7CP<Q5 -B]{<š F+"8:978 <TC-*5 CP<Q) - 5Ay&/lˆ5 HEq675-9F8 HE,5 -*8:-n65 9 &U6+*<Q) +*8L9 8:-*8L9F) <\8GC:3

8 ì í"î ïqï\îuð ñqò*óô7õ*öî "øpölùfúuûôfñqî ò"ø~ù7ö:üiî ùfôfögýõ*ö:ù7ö þnÿ ì ì ðxû øyøpô "ýqñqölýmñ\òûrýqögýqñ:ûuô7ölý /î "øpölùfúuûôfñqî ò þ ð õ"ñtõsðxû ø üiö:ù î ù ögý ñqòµø ôtûù7ñ\ò"óîqýqöƒñqòsùfölú î ï qô7ñ\î ò ñqò! " "ï$#&%(')'" +*-,xõ*î) *ó õdøpô7û ùfñqò*ó.îqýqörî "øpölùfúuûôfñqî ò"ø,ø/ "û ï\ï#rýqî$ò*î ôü"ùfîqý0 1:ö2,øPö34 *ï15067œøpüiö8ôfùtû9 î ù~øpî) *ù:ölø û ø:ûñqònôzû ø~ÿ ; ) ì ì þôfõ*ö9:î"r "ñ\ò"ûôfñqî ò î(<7/5+ ñqó õnônøfõ*îuðvñqò& î ùfö`ýqöôtûñqï ôfõ"ögî ò*ò*öhic ô7ñ\î ò,ö:ô ðˆölö:òôfõ"ödõ"ûùtýoûò"ýoøfî(ôdc^ùtûj#qø:þyû øøfö:ölòoñ\ò ô7õ*ñtø ðyî ùk ùfî)vøfñl *ï\ô7û ò*ö:î) "ø: ƒûò,ýl9m ý"ûuô7û1*onò*î ôfõ*ölùqp(')'kyøfö8î "øfö:ù7úuûuôfñqî ò î(r S -%)TU ñqòfnvc %ñqó õnôdó ñqú öw4 *ùfôfõ"ö:ùdñqò"øfñ\ó õ ôtø ñ\ònô7îôfõ*öf3 qô/c#î(xî"ˆô7õ*ö ÿ Y ) ì ì øfü,öhôfù +VûUôœõ*ñ\ó õö:ò*ölùfó ñ\ögø:þgö"* ó1*bð õ*ö:òl:î"wc "ñ\ò*ögýð ñ>ô7õôfõ*ödû ï\ù7ölû ý0#ƒö[zqñtø ô7ñ\ò*óƒý*ûô7û1* N ù7öløfölû ùtõmõ"û ø-ƒû ý*ö,øpöî"bôfõ"ödÿn 5+NcJ7d6eN ô7ù7û ó û ïqû)ôfñoa$ûuô7û "û õ*ñtõrñqøbî üiö:ùtûuôfögý S#Nô7õ*ö öô6zùfî ü+ *ïtøpñqî ò^bû,î ù7ûôfî ù#"* NònôFî ò*ö:ïqïqñšþe^*n *QþeAdûUôFôLþRW*QþRij6zñ\ù7î"þ^*:k ) TqþlNimNRþ +kutyþ0n ì n oyö8pksƒûò*ò þ)ql*s%('"' %qþü"ùfî0(* î(?ôfõ*ödd7 7A/î ù7ñqî ò"ýrnvø/c ôfù7î ü*õs#qøfñløadö:öô7ñ\ò"ó_s",xõ*ö; û(rƒûuct=ûj#_uvò*ñ\ú ö:ùtøpöhs*þ ölý*ø8*nl* $î ïtýqð? *ùþvag*mÿvö3 +ƒûò"ò þµûò"ýwl*,bùtûò,xõ"ûò"õq'û ò þ*ür*+ lkjt oyînölï\ïtû*þ1w*qþ1oq qô7ï\ölùlþ1= *< *\þl6ö:ù7î ïtû*þ0w*x *Qþ"ö:ôvûïE*ek " TYþ NimN5?þRkH%)%qþ+% ) oq qôfïqö:ùgþl *\þliy50lûùtøpñ^þ+^*qþrk ) ( ",þs )n ˆî" *ù7ú î ñqøfñqö:ùgþ`,>*1* Cz^B*\þOoyö8pKSƒûò"ò þhql*qþô î) *ù7 "ûò þw*qþ öôvû ï{*1%"'"'" û*þsnimnrþ+ 1k)k þ+^ " ) ˆî" *ù7ú î ñqøfñqö:ùgþl,>*1* Cz^B*\þ<]sûï\ôFö:ùGþe=m*QþoyöHpK ƒû ò*ò þql*qþ?öô ûïe*1%(')'" BþSN imndþ+ lk"k þs^:p( avñqö:õ"ïšþm=m*qþmoyû S# þ ÿ *Qþ>oyöHpK ƒû ò*ò þql*qþ$ö:ôdûïe*%('"') *þ NimNRþ+ 1k)k þ0^k)kjt í"û *ñqû ò þ+n * *Rk T"TYþqÿNûUô "ùfö þ1%(n þ0n T(% í*î ù7øpôfölùlþu\r*qþ"^ ölñ\ó õ*ï$# þ(\r*ua}*\þ(i~\ûj# "" þunü1,þ P"%" *þ+p"%+k í*ù7î ònôfölù7û"þ$íq*qþg ˆî ïríœñ$ 1 ö þ al*lk " TYþ NimN5?þRkH%)%qþ0 )P T $ö:õ*ù7ö:ïtølþ ÿ *Qþ ˆõ*ñ\ü1û ò \ ò"ñx?ö:ò þhag*`n *Bk " *þ NimN5?þ Tqþ1P $ö:î ùfó ö þ"7i*sa}*qþ0iúí,û *ñtûòbþ NL*0 *<k ) k þ Adÿ=N 5?þ+%U þ )P)% $õ*ñtøpölï\ïqñ\ò"ñšþ_w*qþƒ Nû û ù7ýyôgþíq*qþ i AdûôPôGþ W* k " "þ Adÿ=N 5?þ%(n Tqþ1TJ ) vû ûùtýyôlþ íq*\þmadû ù7û ø tõ*ñ^þ ^B*\þ>i $õ"ñqøfö:ïqï\ñqò*ñ^þ W*mk " "þ Nü1,þ+ )%qþ0^ P vû ò"øpî ò þ *bw*\þ 5SKYñQò*ò*öLùLþ *ˆ1*Qþ i ] ñqï\ïî ù7ö þ1nl*16h*ek ) '"þsa ÿ=9n5?þl%u S%qþ1%"n)% 7ðyû øfûðxû*þr\r*qþ í,û *ñtûòbþ`n *h *\þhuölò*î"þh5*\þœöôrû ï{*bk " TYþ Adÿ=N 5?þ% ì P*þ0n ì 7ðyû øfûðxû*þl\r*\þ] ñqïqøfî ò þenl*e5e*\þ í,û *ñtûò þn * *QþŠ'î" *ò"ó"þ N *1l*1%(')'" "þsa ÿ=9n5?þl " Pqþ0 )n nûò"øfö:ò þ í2*qþs^r +` þ)ag*\þsnï\ôfñqö:ù7ñ^þ)o*\þ öôˆû ï{* %('"'1k þ(n imndþ "n Pqþ0^k î õ*ò"øfî òbþ(] * ÿl*\þs\ ñ\ò1œ:ö:ùgþ"=m* ^*Qþ)\> *ù ölø7ølþ)l*"al*qþnöôˆû ï{* k ) "þsnvü1s5?þ ì n"þ0n î õ*ò"øfî òbþ`] * ÿ *Qþ'öô ûïe*2k ",þbñqò,xõ*öˆ%uò"ý ˆî) ü*ôfî ò VN "øfö:ù7úuûuôfî ù #&5S#Sü,înøPñ +þ: ï{*of ögý*ø8* g ÿölð~š'î ù KON97d6þqü *lp0kjp ^ öl *ù *ò þ~íq*\þoxûïqïqöôlþl*qþh6~û" *ï^þ:l*\þ~ö:ô û ï{*2k " %qþhnimn %(n" "þ0^`%)% Adû ó ý0œlñqû ù Œ þ`6h*qþ:iž?ý0œlñqû ù7ø KYñšþ:N *:N *Qk " Pqþ A ÿ=9n5?þ %)T( *þ ì ST Adû ï$œgû"þ:1*qþ`i6öô7ù l3ñ^þ 6h* CdVG*:%('"' %qþradÿ =9N 5{þ: ) "n*þ kh%"' Adû ù K îuð ñ>ôœ þhn òbþh= *\þiwq'û" *ó õ"û ò þb5*o%(')'" *þ Nül "þlp ì þ )P AdûôPôLþW*\þ96zñ\ù7î"þ?^*QþNvò ô7î ò*ölï\ïqñ^þ9^*-n *Qþ öôû ï{* k ) "þ NimNRþl% %qþ0^kh 6~û( "ïšþ 1*Qþ oxû ï\ïqöôgþ l*\þ_ yûònô7ñ\ò þƒa}*qþöö:ôàûïe*}k ) k þ Nvý*ú<*x5YüR* = ögø3*rk)k þ1% ì" 6öô7ù l3ñ^þ 6h* VG*Qþ> vû û ù7ýqôlþ í2*qþmadûùtû øtõ*ñ^þ ^B*\þ$öô û ï{* %(')'+k þsnvü1,þlp"p"n*þ1tskhn 6'õ"ñ\ïQï\ñQü"øLþ"A}*(A}*Qþ"i_A ûïqñ\ò þ)al* íq*0k ì %*þuadÿ=9n5?þ+k " þ ' P =ûj#sî ò"ý þ 1*` *Qþ i5sñ>ô7õ þ:o*e] *k T)TYþeNü1S5?þ Pqþ 1k = ñtøfû ï\ñ\ôfñ^þlw*1%"'"')%*þ0nimndþl ì n"þ0 T 5qû"Œ:î ò"îuúiþ 5*\þ0i = ölúnò"ñ\únô7øfö:ú?þsa}* %"'"'" "þ)n imn ñqòü*ù7ölø7ø:þ û øpôfù7î(c#ü*õ<c('( ')%U lkhp 5SKYñQò*ò*ö:ùGþ1W*Qþ1i ˆî ò*ò*ölï\ï^þ+6h*1%(')'" *þ0n imndþ+ lk"k þ0^bkh%( 5nô7ù( "ý*ö:ùgþg^*qþgoyù7ñ\ölïšþgu *QþWaNö:ò*ò"ö:ù7ïšþW\r*\þ`öô û ï{*>%(')'+k þ NimNRþ1 "n Pqþ0^k ì,` *ùfò"ö:ùgþ"a}*1* ^*Qþ"N ",ö8# þsn *Qþ)Nù7ò"û" "ý{þ"a}*qþ ö:ôzûïe*"%(')'+k þ NimNRþ1 "n Pqþ0^`% T ] ñqò+kyï\ölùlþ9 *\þ ˆî) *ùfú î ñtøpñqö:ùgþb,>*bl* Cz^B*\þ?aNñ ˆî03î,þ-W*Qþ öôvû ï{*1%"'"') Yþ1NimNRþ+ 1k)k þ0^k

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1

2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki ( ) 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl(1) [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] W 1 2017 : msjmeeting-2017sep-11i002 Ding-Iohara-Miki 1. Ding-Iohara-Miki - - [1, 2] [3, 4] gl1 [5] 2 2 q- [6] q-w N [7, 8] [9] [10] 2. - - 2.1. W 1+ - - [1, 2] [3, 4] z C D := z d dz z Dk z n = z n D + n

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm 2x 3 x (1) (ĐK: x 0) 1) 2 2 x 1 (1) x 2x 3 x 2x 3 0 ( x 1)( x 3) 0 x Kết hợp với điề HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ IỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: âu Phần Nội dung Điểm 3 ( (ĐK: 0) ( 3 3 0 ( ( 3) 0 3 Kết hợp với điều kiện 3 Vậy nghiệm của phương trình là = 3. Đường thẳng (d đi qua các điểm y (0; ) và ( ; 0) 4 Đường

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 12 Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn