UBND TiNH LAI CHAu HD TUYEN Dl)NG VC NGANH GD&DT CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNA DQc l~p - Tt}'do - Hanh plnic sf,: 4A ITB-HDTD Lai Chdu,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND TiNH LAI CHAu HD TUYEN Dl)NG VC NGANH GD&DT CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNA DQc l~p - Tt}'do - Hanh plnic sf,: 4A ITB-HDTD Lai Chdu,"

Bản ghi

1 UBND TiNH LAI CHAu HD TUYEN Dl)NG VC NGANH GD&DT CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNA DQc l~p - Tt}'do - Hanh plnic sf,: 4A ITB-HDTD Lai Chdu, ngay t/bthang g ndm 2016 THONGBAo K~t qua sat hach vien chrrc ngimh Giao dl}c va Dao t~o nam hqc Th\fC hien KS hoach s KH-UBND ngay 04/7/2016 cua Uy ban nhan dan tinh Lai Chau dung vien chirc nganh Giao due va Dao tao nam hoc (goi t~t la HQi d6ng tuyen dung); Can cir Quyet dinh s6 33/QD-HDTD ngay 28/7/2016 cua HQi d6ng tuyen dung ban hanh Quy chs va NQi quy tuyen dung vien chirc nganh Giao due va Dao tao tinh Lai Chau nam hoc , HQi d6ng tuyen dung thong bao kst qua sat hach vien chirc nganh Giao due va Dao tao nam hoc tren Cong thong tin dien ttr cua tinh Lai Chau va trang thong tin dien nr cua So' NQi vu ds cac thi sinh dugc bist (Co danh stich kern theo).

2 UBND TINH LAI CHAu KET QuA SAT H~CH GIAO VlEN cap MAM NON H(>I DONG TUYEN Dl)NG VIEN CHUC (Kern thea Thong baa s6 lfa ITB-HfJTD ngay J.9 thang g ndm 2016 ella H(Ji dong N~DT NAM HQC tuyen dung) ( 0' \;\ ~; 00 ~\\ \.~\NO/ Vu /;; jl \~. \. Ill, Ngay, Trinh di) K. ''', Gi6'i Dan Chuyen nganh dao hach ki~n h~ch ~' ~ Tong nam sinh tinh fqc tao tlurc nangl,!c di~m mdn t~p nghiep mdn giang day TT ~~I o va ten thang, Noi dang ky hi} khau HQc tbt ~ A 1 MN.012 Tong Thj Anh 18/9/1993 Nu' Thai Narn Nhun - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.015 Hoang Thi Ban 12/12/1994 Nu' Thai Sin H6 - Lai CMu Trung dp Su pharn rnam non MN.035 Mai Thi Cham 23/ NO' Kinh Lam Thao - Phu ThQ Trung dp Giao due m~m non MN.036 Ha Kim Chi 02/ Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.047 Hoang Thi Cham Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Trung cap Sir pham mam non MN.050 Hoang Thi Chung 25/ Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.089 Ngo Thi Duyen 02/02/1994 Nu' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung dp SP M~m non MN.096 Lo Thi DU'o'ng 19/ Nu' Thai Tam Duo'ng - Lai Chau Cao d~ng Su ph1;lmgiao d\lc M~m non MN.109 Tao Thi Bi6ng 09/06/1993 NO' LI! Sin Lai Chau Trung dp Giao d\lc m~m non MN.113 Ha Thi B6t 12/ Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Su Ph~m M~m non II MN.114 Binh Thi BlJ'C 26/4/1993 Nu' Kinh Yen L?p-Phu ThQ D~i hqc Giao dl,lc m~m non MN.119 Sung Thi Enh Nu' Hmong Mu Cang Chili - Yen Bai Cao d~ng Giao dl,lc m~m non MN.120 Cheo My G~n NO' Dao Sin Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc m~m non

3 Ngay, Trinh d{)... "- GiOi Dan Chuyen nganh dao hach ki~n h~ch T8ng TT SBfi -~"Ho va ten thang, NO'i dang ky h{) kh:lu HQc tbt -' tinh tqc t~o tlnrc nang h,rc di~m.: ---'. '\ nam sinh mdn t~p nghi~p...;:.j/ ( "-/ mdn giang day '-' f; s~! \ 14\ ~:Nr'" ". ' j N.I'1~ Phim ThjGhin 18/ Nfr Dao Tam Duong - Lai Chau Trung cap Sir pham mam non " I,'" \_,! ~1= ~;/ ;~g Thi Thu Ha 0118/1994 Nu' Muong Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.134 Lo Thi Ha 15/02/1990 Nfr Thai TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.137 Nguyen Thi Thu Ha 27/02/1993 Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Dai h9c Giao due mam non MN.138 Phan Thi Thu Ha Ntr Muong Yen Lap - Phu Th9 Cao dang Giao due marn non MN.141 Vi} Thi Ha 26/9/1994 Nu' Kinh Tan Uyen - Lai Chau D~i h9c Giao due mfim non l MN.142 Dieu Thi Ng9c Hili 17/06/1995 Nu' Thai Muong Lay - Di~n Bien Cao dang Giao dvc mfim non 7l l MN.146 Nguy6n Thi H~nh 19/9/1995 Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao dvc mfim non MN.148 Sui Thi H~nh 26/06/1992 Nfr Kinh Nho Quan - Ninh Binh D~i h9c Giao d\lc mam non MN.149 Tong Thi H~nh 06/08/1995 Nfr Thai Tan Uyen - Lai Chau Trungdp Giao d\lc mam non MN.154 Lo Thai H~ng 18/ Nfr Thai Phong Th6 - Lai Chau Trung dp Su ph~m mam non MN.159 Trfin Thi TI1UH~ng 20/4/1995 Nu' Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Su Ph~m Mfim non MN.161 XLI Th! H~ng 08/2/1996 Nu' Gifry Phong Th6 - Lai Chau Trung dp Giao dvc mfim non MN.164 Mao Thi Ht:;n 19110/1993 Nu' Thai N~m Nhun - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc mfrm non MN.169 Doan Thi Hi~n 30111/1983 Nu' Kinh Trv'c Ninh - Nam Dinh Trung dp Su ph~m mfim non

4 Ngay, - Trinh de} Gi6'i Dan Chuyen nganh dilo hach ki~n h~ch T6ng TT e!1 a ten thang, Noi dang ky he}khau HQc t&t ~~':~ tinh tqc tao thirc nangll}'c di~m ''l'\ nam sinh mfin t,p nghi~p!ri\'?,..) "0 V' L \ mfin giang day 29 I (_'J ( \--- li-n,. \ :.\ ;'J )~ vtt J:: L ~)*\7:~ Dong '}-k~pen 14/06/1993 Nfr Thai Phong Thl, - Lai Chau Cao d~ng Giao due m&m non MN* 1;;~~W1fo'a 19111/1995 Nfr Tay Trin Yen-Yen Bai Cao d~ng Giao due marn non MN.188 Hoang Thi Hoa 12/8/1994 Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due m&m non ' 32 MN.192 Luong Thi Hoa 12/08/1994 Nil' Thai Sin H6 - Lai Chau D~i h9c Giao due m&m non MN.194 Ng~n Thi Hoa 12/06/1994 Nil' Thai Mai Chau - Hoa Sinh Cao d~ng Giao due m~m non ,50 34 MN.200 Khu&t Thi Hoai 02/5/1994 Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due m~m non MN.210 Ki~u Thi H6ng 14/11/1994 Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due m~m non MN.213 Nguyen Th i Hong 25/ Nil' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.214 Nguy~n Thi H6ng 17/6/1987 Nil' Kinh Sin H6 - Lai Chau Trung cap SP M~m non MN,232 Ha Thi Thanh Huy~n 24/ Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung cfrp SP M&m non MN.241 Phan Thi Huy~n 16/ Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Trungcfrp SO'ph~m m&m non MN.242 TmO'ng Thi HuySn 01/ Nil' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung cfrp SO'ph~m m~m non MN.243 Hoang Thi HuySn Nil' Giiy TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng SO'ph~m Giao d\lc mam non MN.244 Ca Thi HU'O'i 10/10/1997 Nfr Thai Sin H6 - Lai Chau Trungcfrp SO'ph~m m&m non MN.247 D?ng Thanh HU'o'ng 01/06/1994 Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc m&m non

5 Ngay, Trinh dq F ",.. Gi6'i Dan Chuyen nganh dao hach ki~n hl,lch TAng TT SB~ \"\QI C '.. a tcn thang, NO'i dang ky hq khau HQc tbt v~'" Vt:\, tinh tqc tao tlnrc nang h,rc di~m /~y nam sinh mdn t~p nghi~p " 0 So \'\:\ mfm giang day /s{1 \:~\ 44 8t \<&4-1 J"~'i ~~~~~ e Nir Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Trung dlp Giao due marn non I1e- ){~/~ \.. ',,- 1~{,11'----<0,,;.( Vi 45 MN.2~&: li~.'.r.l-\~~ hi Huong 29/9/1994 Nil" Kinh Tam Duong - Lai Chau Trung cap Giao due mam non MN.259 Pham Lan Huong 09/ Nil" Kinh Sin H6 - Lai CMu Cao d~ng Giao due marn non MN.260 Tong Thi Huong 14/02/1995 Nil" Thai Than Uyen - Lai CMu Cao d~ng Giao due mfrm non MN.280 Luong Thi Kinh 27/ Nu' Thai Muong Ang - Dien Bien Trung cap Sir pham mfrm non MN.292 La Thi La 20/09/1993 Nil" Thai Than Uyen - Lai Chau Dai hoc Giao due mdm non MN.298 Oao Thi Lan 04/ Nil" Giay TP Lai Chilu - Lai Chilu Trung dp Su pham mfrm non MN.301 Luo'ng Thi Lan 08/11/1994 Nil" Thai Than Uyen - Lai CMu Cao d~ng Giao dl,lc mftm non MN.303 Nguy6n Thi Lan Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chilu Cao d~ng Giao dl,lc mftm non MN.321 Phin Thj Lien Nu' Thai Phong Th6 - Lai Chilu )~i hqc Giao dl,lc mfrm non MN.322 Tao Thj Lien Nu' Thai Phong Th6 - Lai CMu Trung dp Su ph~m mfrm non MN.330 )oan Thj Linh Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chilu Trungdp Su ph~m mftm non MN.332 Ll,lcThi Oi~u Linh Nu' Nimg TP Lai Chilu - Lai CMu Trung c~p Su ph~m Giao dl,lc milmnon 57 MN.335 Ph~m Thi Mai Linh 08/ Nil" Kinh Yen Me - Ninh Binh )~i hqc Giao dl,lc mftm non MN.346 )eo Thi LQ'i 13/ 'Nil" Thai Phong Th6 - Lai Chilu Cao d~ng Giao dl,lc mftm non

6 TT so,,,ten...,-. Ngay, Trinh dq GiOi Dan Chuyen nganh dao hach ki~n h~ch TAng thang, Noi dang ky hq khiu HC}c t6t Hnh tqc tao tlnrc nang hfc di~m i V)! nam sinh mdn t,p nghi~p -~~ mdn giang day fo.: ~ ~;,:(.,1",~~ li~ N( PI VU }~~.! I. 59 ~ Tho~u 15/09/0998 Nfl' Thai Phong Th6 - Lai Chau Trung dp Sir pham mam non l.50 ~L AI 011'- 60 MN.365 Hoang Thi M~n 20101/1994 Nfl' Gifry Tam Duong - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.367 Ngo Thi Man 06/09/1994 Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due m~m non MN.371 Cheo San M~y Nil' Dao Phong Th6 - Lai Chau Trung dp Giao due m~m non MN.381 Thao Thi M~y Nil' Mong Phong Th6 - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.404 vu Thi My' 08/ Nil' Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Trung cfrp Sir pham mam non MN.414 Hoang Thi Nien 25/01/1993 Nil' Thai Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due marn non l MN.416 Phung Thi Ninh 20104/1994 Nfl' Kinh Than Uyen - Lai Chilu Cao d~ng Giao due mam non MN.420 S~m Thi NV 31/3/1990 Nfl' Tay ChQ' D6n - Bitc C~n Trung dp SP M~m non MN.421 Vui Thi Nuo-c Nfl' Gifry TP Lai Chilu - Lai Chilu Trung cap Su ph~m m~m non MN.427 Nguy~n Thi Ngiln 05/04/1994 Nil' Kinh Tam Duo'ng - Lai Chilu Trung dp Su ph~m m~m non MN.429 Ph~m Thi Ngiln 11/ Nil' Kinh TP Lai Chilu - Lai Chilu Trung c&p Suoph~m mam non MN.430 Ban Thi Nghi 28/ Nfl' Dao Than Uyen - Lai Chilu Cao d~ng Giao dvc mam non MN.437 PO C6 Ngoan 19/ Nfl' Sila TP Lai Chilu - Lai Chilu Cao d~ng Giao dl,1cm~m non MN.444 Giang Thi Nguy~t 03/ Nil' Gifry Tam Duong - Lai Chilu Cao d~ng Giao dl,1cmam non

7 Ngay, Trinh dq 1-7'--'''}:1 'C Gi6'i Dan Chuyen nganh dao hach ki~n h~eh Tang TT»: ~ --~ ""~ va en thing, Noi dang ky hqkhau ehuyen HQe tat, <:<~,.~\ tinh tqc tao thirc nangl\l'e di~m nam sinh mdn t~p nghi~p I :J:, ca,','\ mon giang day, 0{ \. \\ :; -.' I ~}/'J(_) V" /.., vu"~.~an Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao dang Giao due mam non :" t., ~~ rf'~\:j 75 MN.. '''"'--I i Nhung 18110/1994 Nfr Thai Phong Th6 - Lai Chau Trung cfrp Sir pharn mam non MN.465 Nguyen Thi Nhung 19/ Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao dang Giao due mam non MN,468 Vang Thj Nhung 18/02/1995 Nfr Thai Than Uyen - Lai Chau Trung cfrp Sir pham mam non MN,490 nin Thi Phang 22/8/1998 Nu' Dao Sin H6 - Lai Chau Trung cfrp Su pham mam non MN.503 DilOThi Phuc Nil' Thai Than Uyen - Lai Chau Trung cap Sir pham mam non MN.507 Nguyen Thi Thanh 22/ Nil' Kinh Phong Th6 - Lai Chau Trung cfrp Sir pham mam non PhuO'ng 81 MN.508 PO'C6 Phuong 17/6/1993 Nil' Si la Muo'ng Te - Lai Chau Cao dang Giao due MAm non MN.513 LuO'ng Thi PhuQ'ng 10/ Nil' Tay Yen Binh - Yen Bai Cao dang Su ph~m Giao d\lc mam non 83 MN.520 Tri~u My Quai 24/04/1989 Nil' Dao Sin H6 - Lai Chau Cao dang Giao d\lc mam non MN.521 Lu Thi Quay 30/ Nu' Dao Tam DuOng - Lai Chau Trung cfrp SP MAm non MN.522 D~ng Thi Quyen 05/ Nil' Kinh Phong Th6 - Lai Chau Cao dang Giao d\lc mam non MN.523 TrAn Thi Quyen 08/5/1995 Nil' Kinh Tam DuOng - Lai Chau Cao dang Giao d\lc mam non MN.525 Dieu Thi QuySt 21/ Nil' Thai Than Uyen - Lai Chau Trung cfrp Su ph~m mam non MN.527 Bui Thi Quynh Nil' Kinh Tam DuOng - Lai Chau Trungcfrp Su ph~m mam non

8 J)i~m sat Ngay, J)i~m J)i~m - Trinh de) _ Gi6'i Dan Chuyen nganh dao hach ki~n h~ch TAng Noi dang ky he) kh u tat TT V.l )1 va tcn thang, Hqc./'\,,;>'-- tinh tqc tao thirc nangiy'c di~m.0/ nam sinh mfin t~p nghi~p.:::-/ () )./ mfin ghing day j '~)I \ \:! r_, 1 J' 1(' ' b~~rl 89 ~N..528 ~~))U)mh 15/06/1994 Nu' Kinh Tan Uyen - Lai CMu Trung cap Sir pham mam non M~;~.~ /,.j, -"C' "'-:(_ 90 I.llit'rfr! Quynh 20/ Nu' Kinh Than Uyen - Lai CMu Cao ding Giao due marn non MN.533 Nguyen Nhu Quynh 17/ Nu' Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao ding Giao due marn non '0 Tr~n Thi Thuy 92 MN / Nu' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Giao due m~m non Quynh D~i h9c MN.536 Lo Thi Sa 04/06/1993 Ncr Thai Thuan Chau - Son La Cao ding Giao due mam non MN.544 Hoang Thi Sam 15/8/1994 Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao due m~m non MN.545 Lo Thi sitt Nu' Thai Quynh Nhai - Son La Cao ding Giao due rnam non MN.552 Yang Thi Sinh Nu' Hmong Sin H6 - Lai Chall Cao ding Giao due m~m non MN.554 Lo Thi Song Nu' Thai Than Uyen - Lai Chau Trung cftp Giao d\lc m~m non MN.563 Khang Thi Su 13/ Nu' Hmong Than Uyen - Lai Chau Trungcftp Su ph~m m~m non MN.568 Luo'ng Thi Thanh Ncr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao d\lc m~m non Tam 100 MN.571 YU Thi Tan 16/ Nu' Kinh Tan Uyen - Lai Chau D~i h9c Giao d\lc m~m non 8l.l0 8l.l MN.573 Lo Thi Ten 07/ Nu' Dao Tan Uyen - Lai Chau Cao ding Giao d\lc m~m non MN.581 Ha Thi Toan 03/5/1995 Ncr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao d\lc M~m non MN.593 Tong Thi TuySt 12/ Ncr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao d\lc m~m non

9 -... Ngay, Trinh dq TT 1/.jBD GiOi Dan hach ki~n h~ch TAng ~vatcn thang, Chuyen nganh dao Noi dang ky hq khiu HC}c tat tinh tqc tao thuc nang h,rc di~m nam sinh mfin t~p nghi~p mfin giang day ~ I'~'N~ 104 ~605 ~~hanh 13/ Nfr Thai Phong Th6 - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non ~f-tla " 105 MN.607 Quang Thi Thanh 20/ Nfr Thai Di~n Bien - Di~n Bien Cao d~ng Giao due mam non MN.614 Nguyen Thi Thao Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.616 TrAn Thi Phuong 18/8/1997 NO' Tay Than Uyen - Lai Chau Trung dp Su pham mam non Thao 108 MN.619 KiSu Thi Thim 09/ Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.621 Lo Thi Thim 16/6/1994 Nfr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Su Pham MAm non MN.622 Nung Thi Thim 05/10/1994 Nfr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non III MN.631 Lo Thi Thien 10109/1993 Nfr Thai Than Uyen - Lai Chau Trung dp Sir pham mam non MN.635 Luong Thi Thi~t 12/12/1995 Nfr Thai Di~n Bien Cao d~ng Giao d\lc mam non MN.640 Phan Thi Thinh 18/02/1994 NO' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao dang Giao d\lc m~m non MN.646 Ha Thi Thurn 14/8/1994 NO' Thai Than Uyen - Lai Chau D~i hqc Giao d\lc mam non MN.648 NguySn Thi Thom 15/ Nfr Kinh Yen M6 - Ninh Binh Cao dang Giao d\lc m~m non MN.654 NguySn Di~u Thuy 01103/1995 Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc mam non MN.659 NguySn Thi Thuy Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Trung dp Giao d\lc m~m non MN.661 Ph~m Thi Thuy 30105/1995 Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc mam non " 8

10 Ngay, thang, nam sinh Gi6'i tinh Dan tqc Noi dang ky hq khiu Trinh dq Chuyen nganh dao Hqc tao m6n ~p ha.ch ki~n ha.ch Tang tat tlnrc nang h.rc di~m nghi~p m6n giang day ~ * '--- d6:il 119 ~,p.~~.~ ~hi Thuy 09/02/1993 Nii Gi~y TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Giao due mftm non MN.677 Phan Xa Thuong 08/12/1995 Ni}" Dao Phong The, - Lai Chau Trung cap Sir pham Giao due mam non 121 MN.679 Quang Thi Thirong 07/ Nu' Thai Tan Uyen= Lai Chau Trung cap Su pham mam non MN.680 Tan Thi Thuong 12/ Nil' Dao Phong The, - Lai Chau Trung cap Su pham mftm non MN.683 Dao Thao Trang 25/ Nif Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.685 Dieu Thj Ha Trang 20/11/1993 Ntr Thai Quynh Nhai - Son La Dai hoc Giao due mftm non MN.686 Dinh Thu Trang 05/ Nu' Kinh Thanh Son - PM ThQ Trung cap Giao due mam non MN.687 D6ng Thi Trang 10/ Nit Thai Phong The, - Lai Chau Dai hoc Giao due mftm non MN.688 La Thi Trang 20/8/1993 Nir Thai Muong Te - Lai ChIlu Cao d~ng Giao d\lc mftm non MN.691 Nguy~n Ha Trang 19/05/1995 Nii Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc mftm non MN.692 Nguy~n Huy~n Trang 20/6/1995 Nu' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung cap Su ph~m mftm non MN.694 Nguy~n Thi Thu Trang 07/ Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chau D~i hqc Giao d\lc mftm non MN.695 Nglly~nThiTrang 25/5/1995 Nii, Su ph~m Giao dl,lc Kinh Van Ch~n - Yen Bai Cao dang mam non 132 MN.705 Dinh Thu Uyen 17/8/1995 Nii Muong ThanUyen-LaiChau Caod~ng Giaod\lcmftmnon MN.707 VU Thi Uyen 02/ Nii Kinh Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc mftm non

11 Ngay, thang, nam sinh GiOi tinh Dan tqc Noi dang ky hi} khiu Trinh di} Chuyen nganh dao H"c tao mfin t~p tat nghiep ha.ch ki~n ha.ch thirc nang h,rc mfin giang day T8ng di~m 07/06/1995 Nil' Thai Sin H6 - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non /08/1995 Nil' Thai Phong Th6 - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.722 Ly Thi VlJ' / Nil' Mong Sin H6 - Lai Chau Trung dip Sir pham mfrm non MN.728 Truong Thi Xen 02112/1996 Nil' Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung c~p Sir pham mam non MN.735 T&n A Xoang 06/3/1994 Nil' Oao Sin H6 - Lai Chau Cao d~ng Giao due mfrm non MN.737 Nguyen Thi Xuan 2015/1994 Nfr Kinh Yen Binh - Yen Bai Cao d~ng GO Mfrm non MN.741 PO'G~X(J' 14/ Nu' Ha Nhi MU'O'ngTe - Lai Chau Cao d~ng Giao due mam non MN.743 Vfry Thi XU'O'ng 23/08/1994 Nu' Gi~y Tam DU'O'ng- Lai Chau Cao ding Giao due mam non MN.746 Luong Thi Yen 17112/1995 Nil' Thai Tan Uyen= Lai Chau Cao dang Giao duc mam non MN.747 Nang Thi Yen 03/9/1995 Nil' Thai Phong Th6 - Lai Chau Trung dip Sir pharn mam non MN.749 Dinh Thi Y~n 25/ Nil MuO'ng Yen Thuy - Hoa Binh Trung dip Su ph~m mam non MN.750 D6 Thi Y~n 12/4/1995 Nil' Kinh TP Lai Chall - Lai Chall Cao d~ng Giao dl,lc mfrm non MN.752 NguyenThiHaiY~n 16110/1993 Nil' Kinh Than Uyen-Lai Chall D~ih9C Giaodl,lcmfrmnon MN.753 Nguy6n Thi Y~n /07/1995 Nil' Kinh Tam Duo'ng - Lai Chau Trung dip Su ph~m mfrm non MN.027 Yang Thi Cu 12/09/1993 Nil' Hmang Phong Th6 - Lai Chall Cao d~ng Giao dl,lc mfrm non MN.074 Ph~11lThi Diu 14/ Nu' Kinh Y Yen - Nam Dinh Cao ding Giao dl,.lc mam non

12 UBND TiNH LAI CHAu KET QuA SAT H~CH GIAO VIEN cap TlItU HQC H(>~~!UYEN_Dl)NG VIEN CHUC (Kern thea Thong baa s6 t;a ITB-HDTD ngay,.gfj thang ndm 2016 cua H(Ji l-f r 1~t\BT NAMHQC 20Hi dong tuyen dung) ~. k'" I I.: Ngay, Trinh dq hach Gi6'i ki~n Dan h~ch TAng :d Qva ten thang, Chuyen nganh dao NO'idang ky hqkh~u tat tlnrc!- tinh tqc tao HQct~p nangllfc di~m nam sinh mfin nghi~p giang day mfin ; ~' 10 NO1Vl S(.J '. \... I 01, TT :n;,. \... '" 1 TJ Ha Kim Anh 27/ Nfr Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due ti~u hoc TH.005 Lo Van Anh 10/8/1994 Nam Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due ti~u hoc TH.OI0 Ha Ngoc Anh NO' Muong Tan Son - Phu ThQ Trung c~p Sir pham Ti~u hoc TH.012 Tr&n Thi Ngoc Anh 24/9/1995 Nfr Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Giao due Ti~u hoc TH.015 Hi) Hiru Bang 05/5/1984 Nam Kinh Sin Hi) - Lai Chau Trung cfrp Giao due Ti~u hoc TH.017 Ph:;tmC6ng Binh 15/5/1995 Nam Kinh Van Ch~n - Yen Bai Cao d~ng Giao due Ti~u hqc TH.018 C&m Van Binh 17/ Nam Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TH.027 Phan Thi Cuc 10/ NO' Kinh Phong Th6 - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TH.044 Ly Thi Chin 10/12/1990 Nfr Hoa L\lc Ng:;tn - Bllc Giang Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TJ Giang Thi De Nfr M6ng Sin Hi) - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TH.065 Cheo My Di~n 06/6/1993 Nfr Dao Tam Duo'ng - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TH.070 Nguy~n Thi Diu 15/8/1992 NO' Kinh Muong Ang - Di~n Bien Trung cfrp Giao d\lc Ti~u hqc TH.076 Doan Nang Duan 30/ Nam Kinh Thai Th\lY - Thai Binh Cao d~ng Giao d1,lcti~u hqc TJ Nguy~n Thi Anh Bao NO' Kinh cam Khe - Phu ThQ Cao d~ng Giao d\lc Ti~u hqc TH.099 Nguy~n Ti~n D:;tt Nam Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao d1,lcti~u hqc

13 Ngay, thang, nam sinh Gi6'i Hnh Dan tqc Noi dang ky h{) khiu Trinh d{) Ch A anh A' D';( uyen ngan uao le~ toj.t ~ A tao0 Hoc tap hoa mon 0 0 ng I~p hach ki~n h~eh tlnrc A nang h.re ehuyen o. d A giang ~y mon TAng di~m 05/9/1985 Nam Kinh Uim Thao - Phu ThQ Trung cap Giao due Ti~u hoc ~ 18 TH.132 Lo Th! Hao 03/ Nil' Giay Tam Duong - Lai Chau Dai hoc Giao due Ti~u hoc /1993 Nil' Thai Than Uyen - Lai Chau Cao d~ng Giao due Ti~u hoc TH.146 Nguyen Thu Hi~n 0117/1993 Nu' Kinh Yen Mo v Ninh Binh Dai hoc Giao duc Tieu hoc TH.157 Nguyen Thanh Hoa 20/ Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Dai h9c Giao due Ti~u h9c TH.159 Lo Th! Hoa 21/3/1994 Nil' Thai Tan Uyen - Lai Chau Cao d~ng SP ti~u h9c TH.167 Nang Th! Hoe 20/3/1993 Nil' Tay Pac Nam - B~c Kan cao d~ng Giao due Ti~u h9c TH.175 H6 Sy Huan 23/ Nam Kinh Thanh Sun - Phu ThQ Trung cap Sir pham Ti~u hoc TH.I77 Tr~n Th! Ngoc Hu~ 10/ Nil' Cao Lan TP Lai Chau - Lai Chau Dai h9c Giao due Ti~u h9c TH.178 Vi} Th! Hu~ 1917/1991 Nil' Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u h9c TH.179 Bui M;;tnhHung Nam Kinh Viin Chftn - Yen Bai Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u h9c TII.191 Tr~n Th! Thanh Huy~n 11102/1990 Nu' Kinh Nam Dan - Ngh~ An D;;tihQc Giao dl,lc Ti~u h9c '1' Ph;;tmDtl"cHuynh Nam Tay Bao Th~ng - Lao Cai Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u h9c TH.197 Nguy n Th! Huung 06/8/1989 Nu' Kinh Dong Hung - Thai Binh Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u hqc TH.203 Bui Th! Thanh Huo'ng 06/6/1995 Nil' Kinh Viin Yen - Yen Bai Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u h9c TH.206 Vi} Th! Thu Huang 11/3/1990 Nil' Kinh Yen Thjnh - Yen bai D;;tihQc Giao dl,lc Ti~u hqc TH.227 Tr~n Cong Khuung 23/ Nam Kinh Tua Chua - Di~n Bien Trung cap So' ph;;tm Ti~u h9c TH.239 Nguy n Th! Lan 24/ Nu' Kinh Ninh Phong - Ninh Binh Cao d~ng Giao dl,lc Ti~u hqc

14 -- Ngay, Trinh dq hach ki~n TT ~}-' GiOi Dan i~~~.0 va ten Chuyen ng:.'mh dilo h~ch T6ng thang, Noi dang ky hq kh u,/ tbt thirc.. -,.,/ tinh tqc nangll}'c di~m. \~ tao H9c t~p (j~' ~o :,:.\ nam sinh mfin nghi~p }. \ I.:/ <, ghing day mon \ q, rv() i<c,) \ \ ' 34 r\~~2,43 BuJ.< e 09/ Nfr Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng giao due TiSu hoc /~. 35 T~ -' I~~,.'..-- Thi Liern 11/10/1993 Nfr Kinh Yen M6 - Ninh Binh Cao d~ng Giao due TiSu hoc , TH,249 Nguyen Thi Lien Nfr Kinh Yen Binh - Yen Bai Cao d~ng Giao due TiSu hoc TH,250 Nguyen Thi Lien 19/5/1995 Nfr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Trung cap Giao due tisu hoc TH.255 Bui Van Linh 12/02/1992 Nam Muong L;lC Son - Hoa Binh D~i hoc Giao due TiSu hoc TH.269 Cao Van Luan Nam Kinh Nam Nhun - Lai Chau Trung cap Giao due TiSu hoc TH.270 Nguyen Thi Luyen 12/02/1993 Nfr Kinh TP Lai Chau - Lai Chau D~i hqc Giao due TiSu hqc TH,271 Ph~m Thi Luy~n 11/ Ncr Kinh Van Yen - Yen Bai Cao d~ng Giao d\lc tisu hqc TH.277 NguySn Khanh Ly Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chau Trung dp SO'ph~m TiSu hqc , TH.283 S m Thi Mai 18/3/1992 Nu' Tay Bao Th~ng - Lao Cai D~i hqc SP tisu hqc , TH.307 NguySn Hai Nam 05/ Nam Kinh Sin HE,- Lai Chau D~i hqc Giao dl,lctisu hqc TH.315 NguySn Thanh Nga Nfr Kinh ChO'ong My - TP Ha NQi D~i hqc SO'ph~m Giao dl,lc TiSu hqc n-i.321 La Thi Nghiem 24/ Nfr Thai Sin HE,- Lai Chau Cao d~ng Giao dl,lc TiSu hqc TH.325 Le Thi Nghien Nu' Tay Van ban - lao Cai D~i hqc Giao dl,lc TiSu hqc TH.334 Nguyen Thi NgQc 20/5/1993 Nfr Kinh Phong Th6 - Lai Chau Cao d~ng Giao d\lc TiSu hqc TH.338 Trinh Thi Thanh Nhan 10106/1994 Nfr Kinh H~ Haa - Phu ThQ D~i hqc Giao d\lc TiSu hqc TH.349 NguySn Thi Nhung 18/ Nfr Kinh LO'ong Son - Haa Blnh Cao d~ng SO'ph~m giao dl,lc TiSu hqc

15 ~r: -- Ngay, hach ki~n ':i? GiOi Dan Trinh d9 TT va ten thang, Chuyen nganh dao h~ch TAng Noi dang ky h9 kh u tat thirc tinh tqc tao HQc t~p nangll}'c di~m '0..: nam sinh mfin < ~ nghi~p I glang day ~\ NQ ~ \I I mfin 51 ~~~ ~f'.'.~o oan Thai 1113/1992 Ni}' Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao due Ti6u hoc TH.379 Nguyen Thj Phuong Nir Kinh Quynh Phu - Thai Binh D~i hqc Giao due Ti~u hoc l0 53 TH.380 Nguyen Thj Phuong Nu' Kinh Van Chan - Yen Bai Cao ding Giao due Ti6u hoc TH.382 Truong Thj Phuong 22/03/1992 Nu' Kinh Chiem H6a - Tuyen Quang Cao ding Giao due Ti6u hoc TH.383 Teo Thi Bfch Phuong 23/8/1991 Nfr Thai Phong th6 - Lai Chau Cao ding Giao due tieu hoc TH.389 Lo Van Quy 12/4/1992 Nam Thai Nam Nhun - Lai Chau Cao ding Giao due Ti6u hoc TH.390 Ng6 Van Quy 20/7/ Nam Kinh Tam Duong - Lai Chau Cao ding Giao due Ti6u hoc TH.403 Dam Thi Sen 20110/1995 nu' Kinh Tam Duo'ng - Lai Chiiu Cao ding Giao d\lc ti6u hqc TH.425 NguySn Thi Ti6n 21112/1988 Nfr Kinh Thuo'ng Xuiin - Thanh H6a Trung cap Giao d\lc Ti6u hqc TH.443 La Phll Tung 11/8/1994 Nam Kinh Yen M6 - Ninh Binh TrungcAp Giao d\lc Ti6u hqc TH.444 NguySn Dinh Tung 1114/1995 Nam Kinh CAm Khe - Phu ThQ Cao ding Su ph~m Giao d\lc Ti~u hqc TH.449 Vu Thi Tuoi 25/ Nu' Kinh Hung Hit - Thai Binh D~i hqc Giao d\lc ti~u hqc TH.450 Hoang Thi ThAm 16/5/1990 Nil' Tity TP Di~n Bien Phi'! - Di~n Cao ding Giao d\lc Ti~u hqc Bien 64 TH.468 Ph~m Thi Thao Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chiiu Cao ding Giao d\lc Ti~u hqc TH.475 Tnrong Du'c ThAng 18/5/1992 Nam Kinh Van Chftn - Yen Bai D~i hqc Giao d\lc Ti~u hqc

16 I I; ~ ~ ~ Ngay, GiOi Dan HQ va ten thang, Noi dang Icy he}khiu tinh tqc \. nam sinh mon " f)i~m sat Trinh de} f)i~m hach ki~n Chuyen nganh dao tat tlnrc tao HQc t~p nghifp. So I\)~\ mon f)i~m sat h~ch nangl...c ghing dgy ~~~ ~W& JJ;)frhi Thi t 09/9/1995 Nil" Thai Muong Ang - Dien Bien Cao ding Giao due Ti~u hoc ~, f.lli.~ t%u"anthi Thurn ~~' 22/7/1991 Nil' Kinh vn Thu - Thai Binh Dai hqc Giao due Ti~u hoc /1;,..." "',.. / TH.508 Dinh Thanh Thuy 03/9/1995 Nil" Nam TP Lai Chau - Lai Chau Cao ding Giao due ti~u hoc TH.509 Lu Thi Thuy 03/ Nil' Thai Muong Ang - Dien Bien Cao ding Giao due Ti~u hoc TH.511 Nguyen Thi Thuy 25/4/1993 Nil' Kinh Phuc Khoa - Tan Uyen Cao ding Giao due Ti~u hoc TH.523 Nguyen Hoai Thuung 15/02/1992 Nil' Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao ding Giao due Ti~u hoc TH.529 Le Thi Quynh Trang Nil" Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Trung cap Giao due Ti~u hoc TH.533 Tang Thi Trang 15/7/1994 Nil" Kinh Tam Duong - Lai Chau Cao ding Giao due Ti~u hoc TH.534 Ta Thi Trang 15/02/1993 Nil" Kinh Kim Sun - Ninh Binh Cao ding Giao d\lc Ti~u hqc TH.542 Nang Thi Uyen 06112/1994 Nil" Tay Van Yen - Yen Bai D<;tihQc Giao d\lc Ti~u hqc TH.548 Tao Van Von 03/ Nam LV' Sin H6 - Lai Chau trung cap Giao d\lc Ti~u hqc TH.563 Phan Thi Xuan 05/5/1987 Nil" Kinh Sin H6 - Lai Chau Trung cip Su ph;;tm Ti~u hqc TH.570 Phung Thi Y n 19/4/1994 Nil" Kinh Thanh Sun - Phil ThQ TrungcAp Giao d\lc Ti~u hqc TAng di~m 5

17 UBND TiNH LAI CHAu KET QuA SAT H~CH GIAO vren cap THCS (Kern thea Thong baa s6 ~~ ITB-HDTD ngay oc~ thong 2> nam 2016 cua H(ji dong tuyen dung) TT SBD HQ va ten Ngay, thing, nam sinh GiOi tinh Dan tqc Trinh do Ch ~ anh d' f).a Noi dang ky hi) khau ' uyen ngan ao H le~ tao QC t~p mfm f)i~m tbt nghijp h~ch ki~n thirc mon sat hach nangil}'c giang d~y TAng di~m I MONTOAN ;-... Tam Duong - Vinh I T2.007 Mai Thi Binh 11/7/1991 Nil Kinh SP Toaan Phuc 2 T2.010 Ngo Thi Kim Cuc 2119/1994 Nil Kinh Gia Vi n - Ninh Binh D~i hqc Su ph~m Toan hqc T2.015 Pham Ki~u Chinh 05/5/1993 Ncr Kinh Yen M6 - Ninh Binh f)~i hoc Sir pham Toan hoc T2.028 Tr~n Ngoc Dung 12/10/1985 Nam Kinh Hung Ha-Thai Binh Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.031 Nguyen Vi~t f)~i 20/ Nam Kinh Yen M6 - Ninh Binh Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.040 Nguyen Thi Thu Ha 21/ Nil Kinh Yen Lac - Vlnh Phuc D~i hoc SP Toan hoc T2.047 vo Thi H~nh 01110/1989 Ncr Kinh Tan Uyen - Lai Chau Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.056 Pham Thi Thu Hi~n Nil Kinh TX Phu ThQ - Phu ThQ D~i hoc Sir pham Toan hoc T2.059 Truong Ba Hi~p 2116/1994 Nam Kinh TP Son La - Son La f)~i hqc Su ph~m Toan hqc T2.064 Nguy6n Thi Hoiti 18/8/1989 Ncr Kinh Ung Hoa - Ha N9i SP toan hqc II T2.065 Le Hoang 02/ Nam Kinh Lam Thao - Phu ThQ D~i hqc Su ph~m Toan hqc

18 ~,' V_YJ ~w ;: I ~.~~.066 Tra~) Hoang Ngay, thang, nam sinh Gi6'i tinh Dan tqc T ' h AA rm uq Chuyen nganh dao Noi dang ky hq khfiu tbt tao HQc t~p ~n n~~ h~ch ki~n tlnrc mfin sat hach nang Il}'c ghing 07/8/1992 Nam Kinh Quynh Phu- Thai Binh Dl,li h9c SP Toan h9c d~y TAng di~m 09/9/1993 NO' Kinh Van Yen - Yen Bai SP toan -ly T2.0n T6 Thi Hu~ 15 T2.075 Tr~n Manh Hung Nil Kinh Ti~n Hai - Thai Binh Dl,li hoc Str pham Toan 1417/1994 Nam Kinh Lap Thanh - Vinh Phuc Dai h9c SP Toan h9c T2.085 Nguyen Van Khiem 12/ Nam Kinh Yen Mo - Nam Dinh Dai h9c Sir pharn Toan hoc T2.086 Dinh ~guy~n Khuyen 26/6/1990 Nam Kinh Thanh San - Phu ThQ Dai hoc Su pham Toan h9c T2.087 La Manh Khuong 19 T2.091 VO Thi Lan Ly luan va phuong 25/10/1990 Nam Thai Quynh Nhai - San La Thac sy phap day b9 mon Toan /9/1994 NO' Kinh Noong Het - Dien Bien Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.092 I-lil M~nh Liem Nam Kinh Song Lo - VTnh Phuc Dl,li h9c Su phl,lm Toan Ly T2.095 Nguy~n Van Linh 26/ Nam Kinh Hung Ha - Thai Binh Cao ding Su phl,lm Toan -Ly T2.100 Tl,l Thi Mai 20/ Nil Kinh Thai ThVY- Thai Binh Cao ding SP Toan Iy T Tr~n Thi Ma 13/ Nil Kinh Quynh Nhai - San La Dl,li h9c Su phl,lm Toan Iy T2.107 Bui Van Mui Nam MuOng Mai Chau - San La Dl,li h9c Su phl,lm Toan h9c T2.118 Dinh Thi Ngoan 14/ NO' Kinh Giao Thuy - Nam Dinh Th~c sy Toan Giai tfch T2.123 va Thi Ng9C Nil Kinh Bao Th~ng - Lao Cai Th~c sy Toan Giai dch Be

19 Ngay, h~ch Trinh d9 hach TT GiOi Dan,-,~ Ho va ten ki~n Tang thang, Chuyen nganh dao Noi dang ky h9 khiu ~~ "'1(j " tat nangll}'c ~ ~-', --~'~'\" tinh tqc tao HQc t~p thirc di~m nam sinh mon nghi~p ghing I.,'1(-':/ ~! S< p '~Y~~ d~y,1s, mfm, - r.::'j 2\,. ;\~~1'3Y tu./2: J.,, u 0,~,~Pao 13/ Nam Mong SiMaCai - UtOCai Dai hoc SP Tm1n hoc ~ (~ ~tn Thj Phuong 08/ Nu Kinh Giao Thuy - Nam Dinh D~i hoc Sir pharn Toan hoc '1'2.139 Bui Minh Quang 12/6/1989 Nam Kinh Thai Thuy - Thai Binh Thac sy Toan Giai tich T2.141 YO Minh Quang 01/7/1993 Nam Kinh elm Khe - Phu ThQ Cao dang Sir pham Toan hoc T2.142 D6 Van Ouan 08/ Nam Kinh PM Xuyen - Ha NQi Cao d~ng Sir pham Toan hoc T2.144 YO Duc Quy 04/ Nam Kinh H~ Hoa - Phu ThQ D~i hoc Sir pham Toan hoc T2.157 Trinh Thi Minh Ly luan va phirong Nfr Kinh Tam TP Lai Chau - Lai Chau Th~c sy phap day be>mon Toan 34 T2.160 no Van Tim 09/ Nam Thai Phong Th6 - Lai Chau D~i hqc Su pham Toan hqc T2.165 Le Anh Tuan 15/9/1992 Nam Kinh NghTaLQ- Yen Bai D~i hqc SP toan hqc T2.166 Kim Anh Twin 19/ Nam Kinh My Du'c - Ha NQi D~i hqc Su ph~m Toan hqc T2.180 Nguy~n Thi Thanh 26/6/1985 Nfr Kinh NghTaHung - Nam Cao d~ng Toan - Ly Dinh 38 T2.195 Nguy6n Thj H&ng nu' Kinh Lam thao - Phu ThQ D~i hqc Su ph~m toan hqc TI1U 39 T2,196 Nguy6n Thi Thu 23/ Nil Kinh Yen M6 - Ninh Binh D(;li119c Su p1wil1toan h\)c % 40 T2.198 Nguy6n Van ThllY 20105/1988 Nam Kinh Quynh Php - Thai Binh Cao d~ng Su ph~m Toan - Ly

20 Ngay, hl;lch Trinh de} Gi6'i sat hach Dan TT r.., '.~ Ho va ten ki~n TBng thang, Chuyen nganh dao ~rcl N;~' Noi dang ky he}khftu tat nangll}'c Hnh tqc tao HQc t~p tlnrc di~m ghing ~ 'V ~-; '5.;., nam sinh mfin nghiep,... " L dl;ly \.') ~, moo NOI' \~ Thi Huyen 4\ 1\~,209 03/02/1994 Nfr Kinh Thach Thfrt - Ha N9i Cao dang Su pham Toan hoc ~,J/~v'---~ ~..-';/_ 42 T2.iTT Tr&n Thj Trang 13/06/1992 Nil' Kinh Thanh Thuy - Phu ThQ Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.214 Nguyen Dang Trong 23/01/1993 Nam Kinh Thanh Oai - Ha N9i D~i hoc Sir pham Toan hoc T2.217 Ha Thi Thuy Van 24/ Nfr MuOng Tan SO'n- Phu ThQ D~i hoc SP toan hoc T2.218 Hoang Thi Hong 10/9/1994 Nfr Kinh Yen M6 - Ninh Binh D~i hoc SP Toan hoc Van 46 T2.219 Ng6 Thi Van 22/12/1994 Nfr Kinh Yen Lac - Vinh Phuc Dai hoc SP toan hoc T2.23 I Nguyen Thj Hili YSn Nil' Kinh Nghia L9 - Yen Bai Dai hoc Sir pham Toan hoc T2.232 Nguyen Thi YSn 15/8/1993 Nil' Kinh Nho Quan - Ninh Binh f)~i hqc Su ph~m Toan hqc , II MONHOAHQC 1 H2.001 Le Thi Lan Anh 05112/1993 Nil' Kinh Vinh Tm'mg - Vinh PhUc f)~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.006 Hoang Thi Blnh 14/5/1993 Ncr Kinh Viin Yen-Yen Bai f)~i hqc Su ph~m hoa hqc B H2.013 TfU'O'ngThj DuO'ng Nil' Kinh Sin He, - Lai Chau f)~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.016 Hoang Thi Thanh Ha 05/ Ncr Kinh TP.SO'n La- Sun La f)~i hqc Su ph~m Hoa hqc H2.017 va Thj Ha 29/6/1993 Nil' Kinh KiSn XuO'ng - Thai Binh Cao dang Su ph~m hoa hqc

21 Ngay, thang, nam sinh GiOi tinh Dan tqc Noi dang ky hq kh u Trinh dq Chuyen nganh dao mfin tao HQc t~p tat nghiep h~ch ki~n tlnrc mfm sat hach nangl,!c giang d~y TAng di~m 05/8/1993 Nfr Kinh Tam Dao- VinhPhuc Dai hoc SirphamHoa hoc H2.021 Nguyen Thi Hi~n 05/5/1985 NO' Kinh Hau L9c - Thanh Hoa Hoa hoc (hoa phan tich) H2.025 Nguy~n Du'c Hi u 15/ Nam Kinh Nho Quan - Ninh Binh Dai hoc Sir pham hoa hoc Be H2.028 Pham Thu Hoai 14/12/1991 Ntt Kinh Than Uyen - Lai Chau Dai hoc Str pham hoa hoc H2.029 Dinh Thi Hoan 12/4/1993 NO' Kinh True Ninh - Nam Dinh Dai hoc Sir pham hoa hoc H2.030 Cheo My Hoan 25110/1992 'No' Dao Sin H6 - Lai Chau Dai hoc Sir pham hoa hoc 12 H2.032 Ngo Thi Hu~ 27/ NO' Kinh Tam Dao - Vinh Phuc D;:lihoc Sir pham Hoa hoc 13 H2.035 Nguyen Due Khiem 29/08/1993 Nam Kinh Doan Hung-Phu ThQ D;:lihQc Su ph;:lmhoa hqc 14 H2.037 L9c Thi Len NO' Tay L\lC Yen - Yen Bai D;:lihQc Su ph;:lmhoa hqc 15 H Van Linh 22/ Nam Kinh Ti~n Hai -Thai Binh Cao d~ng Su ph;:lm hoa hqc Be Be H2.040 Nguy~n Di~u Linh 26/02/1990 Nam Kinh TP Lai Chau - Lai Chau D;:lihQC Su ph;:lmhoa hqc H2.041 Nguy~n Thuy Linh 15/9/1992 Ncr Kinh Than Uyen - Lai Chau D;:lihQc Su ph;:lmhoa hqc H2.042 Tmo'ng Thuy Linh 16/9/1994 Nfr Kinh Nho Quan - Ninh Binh D;:lihQc Su ph;:lmhoa hqc H2.044 Duong Thi May 14/ NO' Tay ChQ'Dfm-B~cC;:ln D;:lihQc Suph;:lmhoahQc H2.045 Cheo Umg MAy 15/ Nfr Dao Sin H6 - Lai Chau D;:lihQc Su ph;:lmhoa hqc H2.047 Nguy~n Ha My 29/ Nfr Muo'ng L;:lcThuy - Hoa Binh D;:lihQc SP Hoa hqc

22 Ngay, h~ch GiOi Trinh dq Dan sat hach Chuyen nganh dao ki~n TAng t~t nangllfc tinh tqc tao HQc t~p thirc di~m,,~. nam sinh mfin nghijp giang y.'. '"-' d~y ~'ll mdn TT ~ :::::. HQ va ten thang,.' Noi dang ky hq khiu I)r~ N" SO Ii.tll ~. ~g \J~\ NOt v \~ ~!'~i H6ng r.;7~ ~ I~,.sc: ;.:,~._Z_ '~.:._--- io'" 08/ Nil Kinh Blnh Luc - Hit Nam D;:tih9C Sir pham hoa h9c :TI'49 Mac Thi Thu Nga 02/8/1993 Nil' Kinh Song Lo - Vinh Phuc Dai h9c SUopham hoa h9c Bui Thi Thanh Nga 9/9/1993 Nil' Kinh Tan Uyen - Lai Chau D;:tih9C SP Hoa h9c Nguyen Van Ngoc 01/ Nam Kinh Y Yen - Nam Dinh Dai h9c Su pharn hoa h9c Nguyen Thi Minh 14/7/1993 Nil' Kinh Yen Mo - Ninh Binh D;:tih9C Sir pham hoa h9c Nguyet vu Thi Nham Nil Kinh Kim Boi - Hoa Binh Dai h9c SP Hoa h9c Nguyen Thj Nhung 13/ Nil' Kinh Me Linh - Hit Noi D;:tih9C Str pham hoa h9c Truong Th] Nhung 15/ Nil' Kinh.' Vinh Tuong - Vinh D;:tih9C Sir pham hoa h9c Phuc Truong Van Phong 26/ Nam Kinh Phu Ly - Ha Nam Cao d~ng Su ph;:tm hoa - ky thu~t cong nghi~p Cll Xuan Quy 25/4/1993 Nam Kinh Yen thuy - Hoa Binh D;:tih9C Su ph;:tm Sinh - Hoa B D~ng Thi Quyen 26/7/1989 Nil Kinh (J'ng Hoa - Hit N(>i D;:tih9C Su ph;:tm hoa h9c va Thi Tam 18/ Nil' Kinh N~m Nhun - Lai CMu D;:tih9C Sv' ph;:tm hoa h9c T;:tVan Toan Nam Kinh Tam DilO - VTnh PhllC D;:tih9C Su ph;:tm hoa h9c Nguy~n Thi Thanh 12/4/1993 Nil Kinh Phong Th6 - Lai CMu D;:tih9C Su ph;:tm hoa h9c

23 Ngay, h~eh Trinh de} hach GiOi Dan ki,( TT Chuyen nganh dao en TAng,;---,_HQ va ten thang, Noi dang ky he}khau tat nang hfe ~ tinh tqc tao HQc t~p thirc di~m t/sc A,'. \ ~~q;..~, nam sinh mfin nghi~p giang ehuyen '~\ d~y I ~ mdn i :j' [~.b8~ kh~1 u ifhu ThilO 25/8/1992 Nfr Kinh Hai Hau - Nam Dinh Dai hoc Su pham hoa hoc ~ " ~~ ~nthithoa 08/8/1993 Nfr Kinh Tam Duong - Lai Chau D~i hoc Su pham hoa hoc H2.091 Cc1mThi Thorn NO' Thai Phu Yen - San La D~i hoc Su pham hoa hoc H2.092 Lo Thi Thu 21104/1992 Nfr Thai TP Di~n Bien Phu - Di~n Bien Cao d~ng Su pham hoa -sinh H2.093 Nguyen Thi Thuy 22/ NO' Kinh Thai Thuy - Thai Binh Dai hqc Sir pham hoa hoc H2.094 Dam Thi Thuy 29/ NO' Kinh Vinh Tuong - Vinh Phuc Dai hoc Sir pham hoa hoc H2.100 Dam Thi Van 15/ Nfr Kinh Than Uyen - Lai Chau D~i hqc Sir pham hoa hoc H2.101 Nguy~n Thi Thu Van 11103/1994 Nfr Kinh cam Khe - Phu ThQ D~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.102 Ph~m Thi Thu Van 27/02/1991 NO' Kinh Vv Ban - Nam Dinh D~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.103 VO Thi Van 10/3/1994 Nil' Kinh Yen M6 - Ninh Binh D~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.104 Bui Quang Vinh 18/ Nam Muo'ng Th~ch Th~t -Ha NQi D~i hqc Su ph~m hoa hqc H2.106 D6 Thi Y~n 24/6/1993 Nil' Kinh Van Ch~n - Yen Bai D~i hqc Su ph~m hoa hqc III MON SINH HQC 1 B2.015 Ph~111Thi Hoa 16/ Nfr Kinh Ki~n Xuang-Thai Binh D~i hqc SP Sinh-Hoa B2.032 Nguy~n Thi Tuy~t 14/ NO' Kinh Nam TrV'c-Nam Dinh D~i hqc SP Sinh hqc Mai 7

24 TT Ngay, hach Trinh de) sat hach sun.. GiOi Dan Chuyen nganh ki'" T6ng thang, dao en Noi dang ky he)khau -:'U '>,~a len tat nang h.rc \"\ tinh tqc tao HQc t~p thirc di~m t' CC_~Q.:~\ nam sinh mon nghi~p ghing :<c, ~ :f s~ \.\ dl;ly _I' mon '" IV~l}} D~ng lltl ga Nu' Dao Van Yen-Yen Bai Dai hoc SP Sinh hoc I ~~~J? ~-:;1",~ ~ ~. ~'~,,",n Thi Nga 12/ Nil" Kinh Than Uyen - Lai Chau D~i hoc Sir pham sinh hoc B2.056 Nguy~n Thi Thanh 08/03/1990 Nu' Kinh Phuong Sin H6 - Lai Chau Th~c sy Sinh Thai hoc roo 6 B2.070 Pham Ngoc Thien 10/ Nam Kinh Kim Son-Ninh Binh D~i hoc SP Sinh hoc B2.073 Nguyen Thi Thu~n 06/5/1989 Nil" Kinh Tam Duong - Lai Chau Dai hoc SP Sinh hoc IV MONVA.NHQC 1 V2.040 Nguyen Thi Thu Hit 23/ Nu' Kinh Sin H6 - Lai Chau D~i hoc SP Ngu' Van V2.042 ViJ Thi Hit Nu' Kinh ViJ Thu - Thai Binh Dai hoc SP Ngir van V2.067 t.e Thi Hu~ 07/12/1993 xu Kinh O'ng Hoa - Hit NQi Dai hoc SP Ngir van V2.0n Nguyen Thj Huong 23/ Nu' Kinh Quynh Ph\! - Thai Binh D~i hqc Su ph~m ngu' van V2.092 Hoang Thi Kim Lien 03/9/1991 Nil" Kinh Tan Uyen - Lai Chau D~i hqc Su ph~m Ngil"Van V2.096 Ng6 Thi Lien 02/4/1989 Nil" Kinh TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng Su ph~m van su V2.100 Han Thi Thanh Loan 24/ Nil" Kinh Thanh Son - Phil ThQ D~i hqc SP Van - Su V2.107 LQcThi Lllu 12/ Nil" Tity B~c Son - L~ng Son D~i hqc Su ph~m ngil"van V2.116 Ng6 Hili M~n 20/12/1993 Nil" Kinh Tan Uyen - Lai Chau D~i hqc SP Ngil"Van

25 Ngay, thang, nam sinh GiOi tinh Dan tqc Noi dang ky hq kh u Trinh dq Chuyen nganh dao tao HQc t~p mfin tat nghiep h\lch ki~n thirc mfin sat hach nangl,!c giang d\ly TAng di~m 14/ Nu' Kinh Tam Dao- VinhPhuc Dai hoc Sirpharnngu van ~~~ham 15/8/1992 Nu' Kinh Nho quan - Ninh Binh Dai hoc SP Van - GDCD V2.137 Pharn Hcng Nhung 20/ Nil Muong Yen Lap - Phu ThQ Dai hoc SP Ngfrvan V2.150 Dao Thi Phuong 18/10/1994 Nu' Kinh Van chan - Yen Bai Dai hoc SP Ngtr van V2.151 Nguyen Thi Bfch Phuong Son Duong - Tuyen 13/ NO' Kinh D~i hoc Van hoc Quang 15 V2.207 Tnln Thi Bich Thuyen 08/9/1989 Nil Muong Yen L~p - Phu ThQ D~i hoc SP NgO' Van V M6NV~TLY I L2.001 Nguyen Van Chfnh 20/ Nam kinh Thanh Son-Phu ThQ D~i hoc SP V~t ly L2.002 Ha Quang D~u 02/5/1989 Nam Muong Thanh Son-Phu ThQ Cao ding SP V~t Iy L2.003 Sclm Van Dong 1817/1992 Narn Tay Van Ban-Lao Cai SP va ly L2.004 Nguy~n Manh Hai 25/ Nam Kinh Hoai Du'c - Ha NQi D~i hqc Su pharn V~t Iy L2.005 Bui Thi Hiing 23/ Nu' Kinh Dong Hung - Thai Blnh D~i hqc Su ph~m V~t Iy L2.007 Dieu Chinh Hoa 15/ Nam Thai Quynh Nhai - Son La D~i hqc Su ph~m V~t Iy L2.009 Dao Thi Huy n 29/ Nil Kinh Phu Yen - Son La D~i hqc Su ph~m V~t Iy L2.0 I0 Trcln Xuan Hung 2717/1994 Nam Kinh CAm Khe - Phu ThQ D~i hqc SP V~t Iy L2.012 VU Vi~t Khanh 14/8/1994 Nam Kinh Phu Ninh-Phu THQ Cao ding SP V~t Iy

26 TTVf{s Ngay, h~eh Trinh d{) sat hach -, ta Gi6'i Dan ki,( TAng thang, Chuyen nganh dao en c;: -_.Qva en Noi dang ky h{)khiu ehuyen tfit nanglve -- <'<~',,\ tinh tqc tao Hoc t~p thirc di~m nam sinh mon nghi~p giang ::l..v \,1' a L\ d~y ','J ~" mon ~ijl. ~vu I~ 10 u'o'n~,/g)j'ngoc Lan 27/ Nfr Tay TP Lai Chau - Lai Chau Cao d~ng SP V~t Iy II ~ ~ [JJ~. im Lan 12/6/1993 ~ Nfr Muong Tan Son-Phu ThQ D~i hoc SP V~t ly L2.015 Sui Van Lam 04/10/1990 nam Kinh Luong Son-Hoa Sinh D~i hoc SP V~t ly L2.020 Dinh C6ng Minh Nam Muong Th~ch Th~t-Ha NQi Dai hoc SP va ly L2.021 Ng6 Thi Mo' 10/3/1993 Nu' Kinh Y Yen - Nam Djnh D~i hoc Sir pham V~t ly L2.022 Phung Thj Sich Ngoc 18/8/1993 Nu' Kinh VTnh Yen-VTnh Phuc Cao d~ng SP V~t ly L2.023 Sui Thi Anh Nguyet 13/6/1993 Nu' Kinh Yen L~c-VTnh Phuc D~i hoc SP V~t ly L2.024 VU Thi Minh Nguyet 0517/1994 Nfr Kinh Thai Thl,ly - Thai Sinh D~i hqc Su ph~m V~t Ly L2.028 Trfrn Thanh 22/8/1984 Nam Kinh Lam SO'n- Thanh H6a Cao d~ng Su ph~m V~t ly B L2.029 Ph~m Thi Thim 22/ Nfr Kinh Tn,rc Ninh-Nam Dinh D~i hqc SP V~t ly L2.031 Tong Van Thuy 24/4/1993 Nam Thai TP San La- San La D~i hqc SP V~t ly VI MONqCHSU I S2.009 Cheo A Di~n 06/02/1993 Nil' Dao Sin H6 - Lai Chau D~i hqc Su ph~m Ljch Slr S2.018 Ly A D6ng 03/03/1992 Nam Mong Sin H6 - Lai Chau D~i hqc Su ph~m Lich Slr S2.023 Dinh TrQng Hi~u 18/ Nam Muo'ng Yen Thuy-Hoa Sinh D~i hqc SP Lich SUo S2.075 Lo Van Tfnh 07/12/1987 Nam Nimg Na Ri - S~c K~n D~i hqc Su ph~m Ljch Slr S2.086 Chu Van Thu~t 20/4/1990 Nam Tay Yen Sinh - Yen Sai D~i hqc Su ph~m Lich Slr

27 J)i~m Ngay, h~ch Trinh dq f)i~m GiOi sat hach - Dan f)i~m ki~n TAng ~_ HQ va ten thang, Chuyen nganh dao Noi dang ky hqkhau tat nang h!c tinh tqc ~ tao HQc t~p thirc di~m :'-,), nam sinh mon nghiep giaug ~ '.1' \\ :I:~I SO \t'- \\ d~y \."_.I mfin I c) ~~~I ~QIV\ l)i~ DIALY ~ JP,~-'- '-;~ ~ThiHoa 1119/1991 Nfr Kinh Dong Hung - Thai Binh D~i h9c Su pham Dia ly D2,06S Nguy~n Thi Toan 18/ Nfr Kinh Phu Ninh - Phu Th9 Dai h9c Su pham Dia ly VIII MON TIENG ANH 1 A2,004 Nguy~n Thi Thu Nfr Kinh Lam Thao _ Phu Th9 Dai h9c SP Ti~ng Anh Chuyen 2 A2,007 Nguyen Thuy Dung 02/10/1993 Nu' Kinh Than Uyen - Lai Chau Dai h9c SP Ti~ng Anh A Thi Thanh Huyen ISI1 0/1992 Nfr Kinh U'ng Hoa _ Ha NQi Cao d~ng SP Ti~ng Anh , A2.026 VG Thi Hirong OS/02/1988 Nfr Kinh True Ninh - Narn Dinh Dai h9c Ti~ng anh 62, , A2,031 Dang Thanh Luan OS/10/1989 Narn Kinh Thanh son - Phu Th9 Cao d~ng Ti~ng Anh , A2,033 Vo Thi Ngoc Nft 06/7/1993 Nil' Kinh Phong Th6 - Lai CMu Dai h9c Ngon ngir Anh A2,034 Dinh Thi Quynh Nga 09/3/1994 Narn Muong Van Chfrn - Yen Bcii Dai h9c SP Tieng Anh A2.036 Nguy~n Thi Nga 14/5/1991 Nfr Cao Lan TP Lai CMu - Lai Chau D~i h9c Ngon ngfr Anh A2.037 Hoang Thi Phuong 18/02/1991 Nil' Kinh Giao Thuy - Narn Dinh Cao d~ng Ti~ng Anh A2.049 Ph~m Thi Thao 09/ Nfr Kinh Yen rno - Ninh Binh Cao d~ng SP Ti~ng Anh , II A2.050 Phan Van Thao 06/ Narn Kinh Giao Thuy - Narn Dinh D~i h9c SP Ti~ng Anh

28 - T, Ngay, hach Trinh dq sat hach,~~-~. 'A GiOi Dan ~c Chuyen nganh dao ki~n T8ng "~;~Q va ten thang, Noi dang ky hq khau tinh tat nang h,rc v- tqc HQc t~p tlnrc di~m ' ',~ tao nam sinh mfin nghifp giang d~y NOI mfin ~(~ r sc ~ll 1~ ',..}, 16/ Nam Muong Tan San - Phu ThO Dai hoc Sir pham Ti~ng anh ~~~ :"-': '0 _' I>' _ 13 A2,058 B;;tcThi Thirong 15/ Nil' Thai Quynh Nhai - San La Cao ding Sir pham Ti~ng anh A2.063 Nguyen Thi Vui 01/ xo Kinh Than Uyen - Lai Chau Cao ding Tieng Anh IX MONTINHQC ;, Pham Ngoc Toan 18/12/1986 Nam Kinh TP Lai Chau - Lai Chau D;;tihoc Su pharn Tin hoc X MONTHEDl)C 1 G2.002 Pham Tufrn Anh 11/4/1992 Nam Kinh Nho Quan - Ninh Binh D;;tihoc Giao due th~ chfrt G2.003 Tr~n Th~ Anh 26/8/1992 Nam Kinh Than Uyen - Lai Chau D;;tihoc Giao due th~ chfrt G2.014 Nguyen Dire Chung 03/ Nam Kinh CAm Khe - Pho Tho Dai hoc Giao due th~ chfrt G2.020 Hoang Ti~n Dung 16/6/1990 Nam Kinh Trfrn Yen - Yen Bai Cao ding Giao due th~ chfrt G2.021 NguySn Van Dung 14/01/1991 Nam Kinh Doan Hung - Pho ThO Cao ding SP Th~ due - cong tac D<)i G2.026 Bui Van Dong 10/6/1994 Nam MuOng Yen Thuy - Hoa Binh D;;tihoc Giao dl,lc th~ chfrt G2.032 Dinh Cong Hlii 1115/1993 Nam MwYng Yen L~p - Phu Tho D;;tihoc Giao dl,lc th~ chfrt rot 8 G2.036 Dao Thi Hinh 10/ Nu' Thai Muo'ng Te - Lai Chau D;;tihoc Giao dl,lc th~ chfrt G2.041 NguySn Thi Hu~ Nu' Kinh Vlnh Tuo'ng - Vlnh Phuc D;;tihoc Giao dl,lc th~ chfrt

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

, UBND HUyBN PHD RIENG PHONG GIAO DT)C va DAo T~O. CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VI T NAM :Dqc l~p - Tl}' do - H~nh pht'ic Pha Rieng, ngay 22 (hang 11 nam

, UBND HUyBN PHD RIENG PHONG GIAO DT)C va DAo T~O. CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VI T NAM :Dqc l~p - Tl}' do - H~nh pht'ic Pha Rieng, ngay 22 (hang 11 nam UBND HUyBN PHD RIENG PHONG GIAO DT)C va DAo T~O. CQNG HOA A HQI cnu NGHiA VI T NAM :Dqc l~p - Tl}' do - H~nh pht'ic Pha Rieng ngay 22 (hang 11 nam 2017 KET QuA THI LY THUYET GIAO vren D~ Y GI(~)IcAp HUY:

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

----~"':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh

----~':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh ----~"':il ~~~CNG GiAODv-e I1.~~~~ C6N-ciVj\N t)en So;.dP.-tt... -. t;!{/-iil-rah l njm... VIv thong bao k t qua b6i duong ki' nang nghe-n6i tieng Anh cho giao vien dot 2 nam 2017 Kinh giri: CONG. HOA..

Chi tiết hơn

DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p

DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p 2 L6'p 3 1 D~ng Duc Cuong P. DiSu Duong 2 Hoang Thi

Chi tiết hơn

DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019 STT Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/xã đặc biệt k

DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019 STT Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/xã đặc biệt k Tên Mã Quận/ Tên Quận/ Mã Tên Phường/ khó khăn/ 1 01 Hà Nội 17 Ba Vì 01 Ba Trại (Trước 28/4/2017) ĐB khó khăn 2 01 Hà Nội 17 Ba Vì 02 Ba Vì (Trước 28/4/2017) ĐB khó khăn 3 01 Hà Nội 17 Ba Vì 03 Khánh Thượng

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 nom 2015 QUYETDINH v~ vi~e thanh I~p die eh~m thi tbt

Chi tiết hơn

Tổng hợp xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 theo học bạ (Đợt 1)

Tổng hợp xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 theo học bạ (Đợt 1) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BẢNG TỔNG HỢP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018 (CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Yêu cầu: Thí dự thi THPT quốc

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG BOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM TRlfONG D~I HQC DUQC HA NOI DQc l~p - TlJ do - H~nh phuc S6: Sl'Y/QD-DHN Hit N(Ji, ngay 31 thang 7 nam 2015

BO Y TE CQNG BOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM TRlfONG D~I HQC DUQC HA NOI DQc l~p - TlJ do - H~nh phuc S6: Sl'Y/QD-DHN Hit N(Ji, ngay 31 thang 7 nam 2015 BO Y TE CQNG BOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM TRlfONG D~I HQC DUQC HA NOI DQc l~p TlJ do H~nh phuc S6: Sl'Y/QDDHN Hit N(Ji, ngay 31 thang 7 nam 215 QUYETDlNH V~ di~u kien va rmrc hqc bang hqc ky II nam hoc

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN QUAN 3 PHONG GIAO DUC. VA DAo TAO CONG HOA xa HOI CHiT NGHIA VIET NAM i DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic I I S5: 70IQD-GDDT QW

UY BAN NHAN DAN QUAN 3 PHONG GIAO DUC. VA DAo TAO CONG HOA xa HOI CHiT NGHIA VIET NAM i DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic I I S5: 70IQD-GDDT QW UY BAN NHAN DAN QUAN 3 PHONG GIAO DUC. VA DAo TAO. -----... CONG HOA xa HOI CHiT NGHIA VIET NAM i DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic I I S5: 70IQD-GDDT QWJn 3, ngay 22 thdng 01 ndm 2019 QUYETDJNH V~ ki~n toan

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/ /3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản S DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH 'MỞ TÀI KHOẢN NHẬN 30K GIAO DỊCH TRÚNG QUÀ 300 TRIỆU (1/3/2018 31/3/2018) STT Họ và tên Số tài khoản Số điện thoại Giá trị quà tặng (VND) 1 NGUYEN VAN SON

Chi tiết hơn

Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ

Chương trình khuyến mãi VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đ Chương trình khuyến mãi "VietinBank ipay, trải nghiệm hay, quà liền tay" Thời gian từ 10/12/2016 đến 10/02/2017 Danh sách khách hàng nhận thưởng khi đăng kí và kích hoạt ipay STT SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ VÀ TÊN

Chi tiết hơn

UBND THl xa SONG cau PHONG GIAO Dl)C va DAo T4.0 S6: 1%/ IQD-PGDDT CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI}'do - Hanh phuc Song Cdu, ngay C

UBND THl xa SONG cau PHONG GIAO Dl)C va DAo T4.0 S6: 1%/ IQD-PGDDT CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI}'do - Hanh phuc Song Cdu, ngay C UBND THl xa SONG cau PHONG GIAO Dl)C va DAo T4.0 S6: 1%/ IQD-PGDDT CONG. HoA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI}'do - Hanh phuc Song Cdu, ngay C),f thang 5 ndm 2018 QUYETDJNH V~ vi~c cdng nh~n k~t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang .' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang 01 ndm 2019 QUYETDlNH Ki~n toan Mang hrot quan ly chat

Chi tiết hơn

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 n

so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay'//1hang 8 n so Y TE HA GIANG B~~DAKHOA TiNH... -,- -? - _/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET DQc I~p - TV do - H~nh phiic NAM s69'; /KH-BV Ha Giang, ngay"'//1hang 8 ndm 2017 KEHOACH T~p hu n phat hi~n som mqt sa b~nh

Chi tiết hơn

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG

ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý A1 NGUYỄN HỒNG ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ 11 CÁC MÔN: TOÁN, VĂN, LÝ, HÓA, ANH STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Ngữ văn Vật lý 1 100001 10A1 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000 1 10 7.5 9.5 9 8.5 2 100003 10A1 DƯƠNG

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

'J ". BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHI~P Dl! an "Ha tn}' chuan hi s~n sang thl!c hi~n REDD+ i1 Vi~t Nam" DAN" sxcn D~I BIEU Tham dl! HQi thao "Danh gia

'J . BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHI~P Dl! an Ha tn}' chuan hi s~n sang thl!c hi~n REDD+ i1 Vi~t Nam DAN sxcn D~I BIEU Tham dl! HQi thao Danh gia 'J ". BAN QUAN LV cac Dl/ AN LAM NGHIP Dl! an "Ha tn}' chuan hi sn sang thl!c hin REDD+ i1 Vit Nam" DAN" sxcn DI BIEU Tham dl! HQi thao "Danh gia mire dq chuan hi sn sang thuc hin REDD+ if Vit Nam" Thai

Chi tiết hơn

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S

Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải S Danh sách trúng tuyển đợt 1, nguyện vọng 1 Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng Thời gian: 16/4/ /4/2019 STT HỌ TÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN MÃ HOÀN TIỀN 50.000Đ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "Thanh toán tuần vàng - Nhận ngàn quà tặng" Thời gian: 16/4/2019-30/4/2019 STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ HOÀN TIỀN (cho nạp tiền ĐT) 1 NGUYEN

Chi tiết hơn

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl thang 02 ndm 2019 THONGBAo HQi thi giao vien t6ng phu

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2

Stt Họ và tên Ngày sinh Mã trường SBD Văn Toán Tổng THPT 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/ Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2 1 Nguyễn Minh Hằng 22/12/2001 21030107 730231 8.5 8.5 55.5 Minh Khai 2 Hoàng Thị Liên 16/07/2001 21030113 730402 8.25 8.75 55 Minh Khai 3 Nguyễn Thị Khuyên 30/12/2001 21030113 730381 8.5 8 54.5 Minh Khai

Chi tiết hơn

Trường ðại Học Hùng Vương Phòng Công tác Chính trị & HSSV. DANH SÁCH SINH VIÊN Học Kỳ 1 - Năm Học Mẫu In S2040A Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ)

Trường ðại Học Hùng Vương Phòng Công tác Chính trị & HSSV. DANH SÁCH SINH VIÊN Học Kỳ 1 - Năm Học Mẫu In S2040A Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ) Lớp 0907C03A (Cao ñẳng (Tín chỉ)-sp ðịa-gdcd A -2009-2012) Hệ Cao ñẳng (Tín chỉ) Khoa KHXH & NV - Ngành CðSP ðịa-gdcd 1 091C680001 Nguyễn Thị Hoài An 11/09/90 x 2 091C680002 Lê Thị Anh 22/01/91 x 3 091C680003

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0

Số hồ sơ Số báo danh DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 0 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số: 3729/QĐ-ĐHYHN ngày 08/08/2019) 1 01007596 VŨ TÙNG LÂM 23/04/1995 Nam 7720101 Y khoa 2NT 0.5

Chi tiết hơn

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th

Chương trình chăm sóc khách hàng VIP Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 STT Tỉnh/Thành phố 1 An Giang Dương Thị Lệ Th Chương trình chăm sóc khách hàng VIP 2018 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi nhân dịp năm mới 2019 1 An Giang Dương Thị Lệ Thu 2 An Giang Ngô Thị Bích Lệ 3 An Giang Võ Thị Xuân Mai 4 An Giang Hà

Chi tiết hơn

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9 TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9Ten sco Oi~M GHI CHU I 1451 010686 Ph

Chi tiết hơn

BQ NONG NGHII;:P va PTNT TRUONG D~I HQC LAM NGHI~P S6: tl ITB-DHLN-DTSDH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngay

BQ NONG NGHII;:P va PTNT TRUONG D~I HQC LAM NGHI~P S6: tl ITB-DHLN-DTSDH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngay BQ NONG NGHII;:P va PTNT TRUONG D~I HQC LAM NGHI~P S6: tl ITB-DHLN-DTSDH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc Ha N9i, ngay A1 thong 4 nam 2019 THONGBAo K~t qua danh gia nang

Chi tiết hơn

UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D

UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D UBND HUYBN pm) YEN PHONG GIAO DVC va DAo T~o S6: 59IPGDDT VIv Danh muc sach, thiet bi phuc vu nam hoc 20182019 C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p TV do H~nh phuc Phil Yen, ngay I. thdng 04 ndm

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th , I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j thong 5 77({/17 20J9 V/v phe duyet K~ hoach tuyen sinh

Chi tiết hơn

./ HUY~N DoAN - PHONG GDDT HUY~NTUYAN *** sf>: 10 IKHLT CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIlT NAM DQc l~p - T1}' do - Hanh phuc Tuy An, ngay 01 thang 04 nam

./ HUY~N DoAN - PHONG GDDT HUY~NTUYAN *** sf>: 10 IKHLT CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIlT NAM DQc l~p - T1}' do - Hanh phuc Tuy An, ngay 01 thang 04 nam ./ HUY~N DoAN - PHONG GDDT HUY~NTUYAN *** sf>: 10 IKHLT CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIlT NAM DQc l~p - T1}' do - Hanh phuc Tuy An, ngay 01 thang 04 nam 2019 KE HO~CH LIEN TICH Tham gia Chu8i hoat dqng ky

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND

CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG NHẬN HOÀN TIỀN KHI PHÁT SINH GIAO DỊCH CONTACTLESS/QR/SAMSUNG PAY CTKM TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SÀNH ĐIỆU STT TÊN CHỦ THẺ CMND SỐ THẺ 1 VU DUC ANH 000093000064 970403-9857 2 NGUYEN

Chi tiết hơn

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls

DANH SACH TRUNG TUYEN.xls DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 8 năm 2018) 1 7000080 GIÀNG A CHÔ 15/04/1999 Xã Nùng

Chi tiết hơn

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 STT Họ và Tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD TB 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/ Ngu BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 12A1 1 Nguyễn Quang Anh 04/11/2000 5.8 4.75 5 3.5 7 2 4.8 2 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/08/2000 4.8 5.75 5 6.5 5.5 3.8 4.97 3 Trần Đình Chiến 22/02/2000 6.4 6.75 6.5 6 3.8 4.16 4 Lê Ngọc

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TỰ LUẬN MÔN THI : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC LÊ NIN 2 : TC15 - LẦN 1 (17-18) 1. Thời gian : Ngày 12 tháng 10 năm 2017 Ca 08h00

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

K10_TOAN

K10_TOAN Phòng số: 49 Tại phòng: 201 1 100001 10D2 Cao Quỳnh An 24/08/2003 2 100002 10N2 Hoàng Hải An 30/08/2003 3 100003 10D5 Hồng Vũ Sơn An 22/09/2003 4 100004 10D4 Nguyễn Hoàng Thái An 03/10/2003 5 100005 10D2

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI MÔN: PED5004: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hệ đào tạo: Đại học chính quy - Kỳ II, Năm học 2018-2019

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN xxx 1,000,000 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BAOVIET Bank ĐƯỢC HOÀN TIỀN KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN STT HỌ VÀ TÊN SỐ THẺ SỐ TIỀN HOÀN 1 NGUYEN HAI YEN 9704380037969xxx 1,000,000 2 NGUYEN QUYNH TRANG 9704380050118xxx 1,000,000 3 LUU

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G

Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 1 Bắc G Chương trình Chăm sóc khách hàng mới 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Mừng Hợp đồng mới tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Xuân Thịnh 2 Bắc Ninh Ngô Văn Luyện 3 Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Khoa 4 Bình Định Cao

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP THI THPT 2019 (BUỔI CHIỀU) Lớp KHTN : C1,C2,C5,C6,C7 Lớp KHXH: C3,C4,C8,C9,C10,C11,C12 TT Lớp Lớp KHTN 1 C1 C1 Trịnh Nữ Hoàng Anh x x x x 2 C1 C1 Dương Gia Bảo x x x x 3 C1 C1 Võ Minh Cường x x x x 4 C1 C1 Phùng Thị Mỹ Duyên x x x x 5 C1 C1 Trương Nguyễn Kỳ Duyên x x x x 6 C1 C1 Phạm Thành Đạt x x x x 7

Chi tiết hơn

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. Duong Thi Tha Giani thi 2. Vil Thi Thuy Duong 3. Phan Thi Thu HiSn 4. Nguyen Nzoc Huv o o..j 5. LeXuanH[n 6. Nguiyen Thanh Huang 7. Nguy~n Thi Thanh

Chi tiết hơn

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N

Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc ( 18/11/ /2/2015) STT Tên KH N Danh sách 1000 Khách hàng được miễn phí thường niên Thẻ tín dụng Chương trình "Mở thẻ nhận quà, mua sắm nhận lộc" ( 18/11/2014-15/2/2015) STT Tên KH Ngày trả thẻ CMT Tên thẻ 1 NGUYEN PHUONG ANH 20141118

Chi tiết hơn

DAI HQC QUOC GIA TP.HCM TRlTOfNG DAI HQC KHOA HOC T\f NHIEN CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Dc lap - Tu do - Hanh phuc KET QUA THIDANH GIA TRINH DO

DAI HQC QUOC GIA TP.HCM TRlTOfNG DAI HQC KHOA HOC T\f NHIEN CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Dc lap - Tu do - Hanh phuc KET QUA THIDANH GIA TRINH DO DAI HQC QUOC GIA TP.HCM TRlTOfNG DAI HQC KHOA HOC T\f NHIEN CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Dc lap - Tu do - Hanh phuc KET QUA THIDANH GIA TRINH DO TIENG ANH HAI KY NANG NOI- VIET CHO SINH VIEN DAI HQC

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSS HQ Ten sco OiEM GHI CHU I 14510103 Le Due Th i~n An 44

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ 2013-2015 (k17 đợt 2) (Kèm theo QĐ số 767/QĐ-ĐSPHN ngày 16/10/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP HN 2) STT STT CN Họ lót Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" STT Họ tên khách hàng CMT Khác

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT STT Họ tên khách hàng CMT Khác DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN NHẬN THƯỞNG TRONG CT "KM TƯNG BỪNG - CHÀO MỪNG SINH NHẬT" 1 NGUYEN THI MAI HUONG 027***063 200,000 CN TP. Hà Nội 2 HOANG PHUONG ANH 001***041

Chi tiết hơn

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtthang J nam 2019 VIv d~ nghi bao cao s6 lieu phuc vu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG KÊ T QUA THI THỬ VÀO LỚP 10 - NĂM 2017 LẦN 2 Môn thi Tổng Điê m TT Họ và tên Ngày Trường SBD Phòng Văn Toán T.Hợp Quy đổi X.Thứ

TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG KÊ T QUA THI THỬ VÀO LỚP 10 - NĂM 2017 LẦN 2 Môn thi Tổng Điê m TT Họ và tên Ngày Trường SBD Phòng Văn Toán T.Hợp Quy đổi X.Thứ sinh THCS thi Thang Thang Thang [(Toa n+văn)x2 điê m10 điê m10 điê m 20 +T.Hơ p] 1 Hoàng Bằng An 14/09/02 Nguyễn Bá Ngọc 340001 P1 4 7.5 12.00 35.00 102 Có thể thi được vào THPT Hồng Bàng 2 Bùi Đức Anh

Chi tiết hơn

GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ NGUYEN VINH THINH XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯ

GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ NGUYEN VINH THINH XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯ GIẢI ĐẶC BIỆT 10 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND THA NH PHÔ 0041613000000001 NGUYEN VINH THINH 001090022XXX Hà Nội GIẢI NHẤT 2 LƯỢNG VA NG SJC MA SÔ HO VA TÊN KHA CH HA NG SÔ CMND

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 n DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 1_ ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY *** Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019 đến 23:59:59 ngày 14/4/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Ti DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2018 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) TT NGÀNH - CƠ SỞ MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI TN GHI CHÚ 1 Ngữ văn Anh - Đinh Tiên Hoàng 1037011150 Bùi Minh Nhật Nam 05-12-1992 Trung

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI E (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở GTVT ) STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI E (Ban hành kèm theo Quyết định số...-tc/qđ-sgtvt ngày...tháng...năm... của Giám đốc Sở GTVT ) STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh

Chi tiết hơn

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to

DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh to DANH SÁCH HOÀN TIỀN KHÁCH HÀNG MỚI CTKM KÍCH THÍCH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG 2019 KV BẮC TRUNG BỘ Điều kiện chương trình: - Khách hàng giao dịch thanh toán 15 ngày kể từ ngày kích hoạt. - Giao dịch từ 100,000

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô

Trường THPT Uông Bí KẾT QUẢ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Toán Nhóm các môn tự nhiên Nhóm các mô 1 UB001 Thái Thúy An 12C4 5,60 4,50 5,25 2 UB002 Đặng Châu 12C5 3,20 6,20 3 UB003 Bùi Đức 12C2 4,40 5,50 4,80 5,00 4 UB004 Trần Đức 12C5 3,80 2,25 3,20 5 UB005 Đoàn Hoàng 12C7 5,40 3,20 5,75 5,50 6 UB006

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA TẬP TRUNG HK2, PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT HỌC SIN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 PHÒNG: MÁY CHIẾU STT SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Văn AV Hóa Lý Sinh Đại Địa GDCD AV Hình Sử Hóa Đại 1 110525 11A1 Bùi Quang Trường 05/10/2001

Chi tiết hơn

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên

DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên DSSV THAM GIA 02 CHUYÊN ĐỀ SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhân tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn phím ENTER để kiểm tra tên trong danh sách STT MSSV HỌ TÊN CHUYÊN ĐỀ 1 1412093

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường

SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường SỞ GD-ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRẦN HƯNG ĐẠO Năm học 2015-2016 TT SBD Họ và Tên Ngày Sinh HS Trường Điểm Văn 1 Điểm Toán 1 Điểm Anh 1 Điểm Chuyên ĐXT Lớp

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG KỲ 2_ƯU ĐÃI 1 CTKM THANH TOÁN NGAY QUÀ THẬT HAY" Thời gian xét thưởng: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày 12/5/2019. Nội dung trả thưởng: Vietcombank tra thuong

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T

Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui Từ ngày 15/09/ /10/2017 Ngân hàng T Danh sách Khách hàng nhận quà tặng chương trình E-Banking Techcombank - Hoàn toàn miễn phí, Vô vàn niềm vui" Từ ngày 15/09/2017-01/10/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH STT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH STT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH STT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƢỢC CÔNG NHẬN ĐẠT VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Chi tiết hơn

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: 07 12014/QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam 2014 QUYETDJNH sd TV PHAp TI ~. ~~ y djnh v~ d~y them,

Chi tiết hơn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM XX DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN LÌ XÌ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ ĐÓN TẾT - KẾT LỘC ĐẦU XUÂN (TUẦN 4) STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIÊN THOẠI MÃ LÌ XÌ 1 A DENG PAM 032619XXXX XUAN2019 2 AN DUONG LAN HUONG 090737XXXX XUAN2019

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Chân Mộng Stt Phòng thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Chân Mộng Stt Phòng thi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Chân Mộng cộng Tiếng Anh 1 001 110001 HOÀNG BÌNH AN Nam 22/12/2003 Đoan Hùng

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO QUANG NGAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tir do - Hanh phuc S6: 2224/QD-GDDT TP. Qudng Ngai, n

UBND THANH PHO QUANG NGAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tir do - Hanh phuc S6: 2224/QD-GDDT TP. Qudng Ngai, n UBND THANH PHO QUANG NGAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Tir do - Hanh phuc S6: 2224/QD-GDDT TP. Qudng Ngai, ngdy 26 thang 11 nam 2018 QUYET DINH Ve viec cong nhan

Chi tiết hơn

,. UBND TiNH QUANG NINH TRUONG D~I HQC H~ LONG... CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl,f do - H~nh phuc S5(300 IQD- DHHL Quang Ninh, ngay)

,. UBND TiNH QUANG NINH TRUONG D~I HQC H~ LONG... CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl,f do - H~nh phuc S5(300 IQD- DHHL Quang Ninh, ngay) ,. UBND TiNH QUANG NINH TRUONG D~I HQC H~ LONG... CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl,f do - H~nh phuc S5(300 IQD- DHHL Quang Ninh, ngay)dthang 7 nam 2017. QUYETDINH Cong i:lh~n tat nghi~p

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI THU THPTQG LAN 2 Huyện Vạn Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019 NĂM HỌC: 2018-2019

Chi tiết hơn

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số chương trình TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU TỪ THẺ VIB Đợt 1- ngày 05/07/2019 No Họ tên Số thẻ Ngày mở thẻ Phone 1 CAO THI THU HUE 513094XXXXXX6830

Chi tiết hơn

MÃ DỰ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "ĐÓN TÀI LỘC XUÂN AN KHANG" THỜI GIAN TỪ 1/2/2017 ĐẾN 28/02/2017 TÊN KHÁCH HÀNG SỐ CIF SỐ LƯỢNG MÃ DỰ THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG (S

MÃ DỰ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TÀI LỘC XUÂN AN KHANG THỜI GIAN TỪ 1/2/2017 ĐẾN 28/02/2017 TÊN KHÁCH HÀNG SỐ CIF SỐ LƯỢNG MÃ DỰ THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG (S MÃ DỰ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "ĐÓN TÀI LỘC XUÂN AN KHANG" THỜI GIAN TỪ 1/2/2017 ĐẾN 28/02/2017 TÊN KHÁCH HÀNG SỐ CIF SỐ LƯỢNG MÃ DỰ THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG (SỐ ĐẦU.SỐ CUỐI) NGUYỄN THÚY HÀ 10256812 10 Từ 00802383

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (

Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB ( Danh sách chủ thẻ tín dụng Jetstar - Eximbank JCB mới trúng thưởng đợt 1 CTKM "Đón tết Mậu Tuất nhận quà tặng Lộc Phát từ thẻ tín dụng Eximbank JCB" (từ ngày 25/12/2017-25/02/2018) 1 EIB HA NOI PHUNG NGOC

Chi tiết hơn

, ; r UBND THANH PHO BA RJA CONG HoA xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM PHONG GIAO Dl)C va DAo T~O DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc sf>: 1H IQD-PGDDT Ba Ria, ngay

, ; r UBND THANH PHO BA RJA CONG HoA xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM PHONG GIAO Dl)C va DAo T~O DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc sf>: 1H IQD-PGDDT Ba Ria, ngay , ; r UBND THANH PHO BA RJA CONG HoA xa HO CHU NGHA V~T NAM PHONG GAO Dl)C va DAo T~O DQc ~p T\' do H~nh phuc sf>: 1H QDPGDDT Ba Ria, ngay

Chi tiết hơn

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ

STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng Bùi Thị Ngọc Bích Trương Khánh Chi Nguyễn Đức Duy Bùi Thị Mỹ Duyên Đ STT Họ và tên L.cũ L.mới Ghi chú 1 Nguyễn Khoa Bằng 1 1 2 Bùi Thị Ngọc Bích 1 1 3 Trương Khánh Chi 1 1 4 Nguyễn Đức Duy 1 1 5 Bùi Thị Mỹ Duyên 1 1 6 Đỗ Thành Đạt 1 1 7 Lê Thị Ngọc Đức 1 1 8 Phạm Ngọc Khải

Chi tiết hơn