BALAVYAKARANAM - ARTHADEEPIKA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BALAVYAKARANAM - ARTHADEEPIKA"

Bản ghi

1 ల య కరణ ఉ త ల దయ ష

2

3 ఉ త ల దయ ష వ వ, య ల న దయ ఉ త + లభ + ఆకరష య + ణయ త అ రయ మ గ ఈ సత న ఇ ట న క అ త న. కరణ కరత య, అ మ వ న ఇ క తజఞ త య న. వల సత రణ గ ఈ ష థ చబ న. వ అ న వ అ చబ. ఇ వ సత నటల ( క) క త య య. య ధ ఉ త అ త, త వ ఉనన త వ, య క న య ధ ల మన అ చవ చ. క నవ రత మ ణ రయ మ ప ట, గ వ మయ అ ట ఆస త ఉ స చగల. ఈ ల ఉ త ఆ చ ట, మ ( ల ) ట గల గ : 1) ఉ త ల దయ ష : 2) : 3) ఆ : Free Gurukul గమ క: భ త, ఞ న,ధరమ రధ ఉ త ebook ప ఇ ట న క ఇవవ డ జ. ఇ రజ న ద ట ఉ త వ. ఈ వ అ త జ ల (ఇ ట న ) స / అభయ త అ నన సత ల చట జ న. అ ఏ అభయ తరకర న ఉనన ప మన, ల చగల అ మన న. Website: Mobile App: Free Gurukul Facebook: Helpline/WhatsApp: మన లకష : వ, య ల న దయ అ ఉ త + లభ + ఆకరష య + ణయ త అ ద అ చబ ఉ త ల దయ ష Free Gurukul Education Foundation సరవ పర తమ ద సమరప ణమ త

4 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ HÍ"åºYº _ Hõì~ü JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

5 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ Ñ }Ü«#O 2000 Book is available for free download at You can reach the author at: _ Hõì~ü JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O _ Hõì~ü H ÅK«Å = iîã Oã $`«HõàÏâßÅ 3 3 J~ O_»Öò QÆ ~ 2

6 JOH `«=Ú Éˇ^Œ~ ÉËÅ`«#O ɡ~ Ü«Hõ HõÅ <Õx #=~À^èŒ=ÚÅ < Å #=Åñ ^Àz, qã QÆ q~å= =Ú ñ ÉÁã ñqæx`«åññ Ù`Àñ *Ë^À_» QÍ < Ñ Ù K O`«# O_ç, Hõ+ ì#+ ì=ú Å^Œ$+ ì=ú Åx Ü Oz Hõ~ Î=º= u " ÿ u Q ~ ==Ú# Ñ uñ Å Èfi`«~ ÉèÏ=q^Œ ~ `«O # ÖˇÅ ã Ñ Å=Ú ÖÁ#~ ñ*ëã, '^èœ~ ñ QÆÅ QÆñ_» k~ QÆ ^ â ~ kä, Ü Ñ Ù _Õ < Hõ _Õxñ QÀ\ H Hõ ñ _»QÆ K«ñ ^ŒQÆ Å=K«Û ~å=ú`«=ú ñ _»xêozu áêå QÆ à Nx"åã Ô~_ç.

7 x"õ^œ#=ú [#h[# õωå PkÅH Ñ ê^œ Å õω ÅHõ }ÏHõ ~ aèhõ ñ ɡxz Ü«^Œ~ =Ú`À #xflq+ Ü«=ÚÅñ É `«ûç ÏOK«= Ñ Ó[ºQÆ ~ =~ ºÅ _ Hõì~ü ÉË`«"ÀÅ ~å= Ç Ï O QÍiH áê^ aè=o^œ#=úå. D QÆO^äŒ=Ú õä~ Ê# õωñ ^À_»Ê_ç# QÆO^äŒ=ÚÅ õω#, `«`«Î^ QÆO^äŒHõ~ ÎÅ õω# Hõ$`«[ `«Å. q"å^œ=úå, K«~ ÛÅ " Ú^Œ Öˇ #"åxh Ñ ã H Î ÖË õωo_» q^ º~ Å LÑ Ü QÆ=Ú = `«"Õ L^ÕÌtOz q^ ºÅÜ«Ñ shõ Å# ^Œ$+ ìü«o ^Œ OK«H x JO^Œ õω HÍ=Åã #JOâ =ÚÅ`À kh± Ñ ^Œ~ #=ÚQÆ D QÆO^äŒ=Ú õä~ Ê _ç#k. ~ Ñ Ñ H Ü«, ÅÑ Ú"åºYºÅ ( êoˆhuhõñ ^Œq=~ }=Ú), "åhõºq=~ }=Ú, "åºã Ñ â flå, J# JOâ =ÚÅ 'ÉÏÅ"åºHõ~ }kqæìi x QÆO^äŒ=Ú#ñ E_»ñ^ŒQÆ #. "åºhõ~ }âß ã Î=ÚÃÑ #aè= #=Ú QÆey#"åiH, J=ã ~ =Ú QÆey#"åiH, Wk UH OK " ÿ# LÑ Ü yoz# D Ñ Ü«`«fl=Ú ê~ Hõ" ÿ# ^Œx `«$Ñ ÎK O^Œ ^Œ., `«~ "åujk«ûå HõOÑ (Å,Å ) Jx K«Ñ _ç#q. J>Ë VHÍ~ =Ú kfi`«fi=ú ~åq, _» V W`åº^Œ ÅÖ XHõVHÍ~ =Ú = `«"Õ K«Ñ _ç#k. W\ ìq QÆ= xoz QÆÇ ÏOÑ ^ŒQÆ #. QÆO^äŒ=Ú#O^Œ QÍ#=zÛ#á ~ # ` eü«*ëã "åxx ã ikõã H # J=HÍâ =Ú QÆeÊOÑ q#flñ =Ú. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

8 NÇ ÏÜ«w"åÜ«#= ó HõO. NÅ`«õΩO ÉÏñ Hõ~Ú =$+ â ÅO # " Åã `«#^Œ KåÜ«ÔHÅÜ«Ú^èŒ <åºo ^ŒQÆ = xû HÀ~ Å KåÅOQÍ < ã ñqæ HõÅÊ êå=ú Q Å `«<. HõO. P#Ü«=Ú Åe`À õωîå`à < #~ Ñ _»O QÆ iû ÅHõ ºÜ [# " ÚÑ ÊO QÆ# ÉÏÅ"åºHõ~ }O #ñqí ÅHõ } " Ú#~ Î <åo ^èœo # õω<. P. k HõÊ^Œ~ #=ÚQÆñ ^ eãñ^œ xo^œ Å Hõ }=Ú QÍ#ñ ~ fihõ=ùååhõ º =ÚÅ# ÖÏñuÅHõ =ÚÅñ QÍOz `«õω Å Hõ } " éõyh # ñ_» K«`«~ = `«Å. 000 HõO. =Ú# = ^Œ Ñ [Ő QÆ K«O ^Œ#i#"åºHõ$ux ã `«`«u Ü ÚHõH O`«O ^ xñyoz ~Úk Ñ \ Ozu ##Ü«=Ú ÉÏÖÏ=É ^èœ = QÆ ÉèíOyñ ^ŒQÆ<. HõO. ` # ñqæ # õω â ÌÅHõ } = #Ü«O ~ Ü«OQÆ "Õ_» #Ok#"å~ Öò `«#~ ñqæ h"åºhõ~ }O #= ÅO ~Ú#Hõ$ux É Åñ QÆ#ñ ^ŒQÆ <.

9 6 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ Ñ iîhõ PO ^èœéèï+ õω ÅHõ } QÆO^äŒ=ÚÅ áêp# Å KÕã #q ÃÑ õω Å HÍ#ñ _» K«#flq. H xfl ÅHõ } QÆO^äŒ=ÚÅ Ñ~ = `«q Ñ C_» q#ñ _» K«#flq. HÍ#ñ _» K«#flH xflåhõ } QÆO^äŒ=ÚÅO^Œ ã Oã $`«ã = =ÚÅ õω ÅHõ }=ÚÅ Ç ï`«~ =ÚQÍ ~ zoñ ñ _ç#q. HÍx `«H #ÉèÏ+ õω qâıëêhí~ =ÚQÍ ~ zoñ ñ _ç#q HÍ=Ù. HÍñ \ ì Ü«ÅHõ } QÆO^äŒ=ÚÅ K«^Œ =Ù"åiH xã ûo^õç Ï=ÚQÍ =K«#~ K«# ãü«úh â Å=Ú z~ HÍÅ=Ú Ç ïåhõ º=ÚÅO^Œ ñ i â = =Ú KÕÜ«Hõ ~å<õ~ ^Œ. ÉèÏëêã = + ªH ÅHõ } QÆO^ä Œ=Ú õωki#ñḧõ = O ^ŒO`«â = Ñ _»ñ xöë^œ. `«^Œ õω ÅHõ ºÑï*Ï #=Ú KåÅxÅHõ }Ñï*Ï # = O`«âß Ñ º=Ú HÍ^Œ. HÍx ã ~ fiåhõ }Ñï*Ï #=Ú ÅHõ ºÑï*Ï #=ÚKÕ`«<Õ q H e ^Œ + ~ =Ú. HÍñ \ ì ~Ú\ ìh éñ`«"åioñ ñ x ÃÑ õω ÅHõ º=ÚÅ Ñ Å = é ê=^è #=ÚQÍñ ijeoz ~ K«<å Ñ }ÏoHõ x~ ~ÚOK«H x <å<õ~ ÊH Åñ kx ãöã $`«ÉèÏ+ Ö ã `«QÆO^äŒ " ÚHõ\ HÍqOzux. P QÆO^äŒ=Ú ÉÏÅ ~ õω ã ê^èœ=ú QÍ õωo_» =Å# ^ xü«o^œeã `«=ÚÅ H xfl ` xñyoz Ñ Hõ$`«QÆO^äŒ~ Ñ =ÚQÍ ~ zoz<åñ_». HõO^Œ=Ú = x`«ñ Ù#_»Hõ Ñiq = #ã =Ú# H OÑ Ùñ ɡOÑ = # #OK«Å õω< É x_ç h~ ã h~ =Ú *Ï# QÆ H ~ O Q ã Ç Ï[=Ú HÍ^Õ. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i.

10 J~ nñ Hõ 7 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 1. ã Oã $`«=Ú# õω =~ =Ú ÖËñ k. J P W D L T (Å, Å ) Z U S F B JO Jó, Hõ Y QÆ Ñ V K«Kè«[ ~ ~î _» _è» } `«^äœ ^Œ ^èœ # Ñ Ñ Éèí = Ü«~ Å = â + ã Ç Ï à. WO ^ŒHÍ~å^Œ ÅK«ÛÅ. HõHÍ~å^Œ Å Ç ÏÅ Å. J*ò~ efiéèïqæ g ÖÏñQÆ #<Õ g ñ^œ < é OQÆ #k. (áê} hü«^œ ÅKÕ) ãöã ioñ _ç#éèï+ HÍ=Ù# ãöã $`«=Ú. ^è Œfi# Å# =i OK«#k QÍ=Ù# =~ =Ú. ã Oã $`«ÉèÏ+ õω =~ =ÚÅ Uñ k. ã Oã $`«ÉèÏ+ Ü«O^ŒeÑ ^Œ=ÚÅ JxflÜ«Ú DUñ k =~ =ÚÅ`À = `«"Õ U~ Ê_» #. "åv Ü«=Ú# qéèïyok«#ñ Ù_» ( QÆO^äŒ=ÚÅ ) "åhõº=úå QÆ#, "åhõº=ú Ñ ^Œ=ÚÅ QÆ#, Ñ ^Œ=Ú JHõ ~ =ÚÅ QÆ#, JHõ ~ =Ú =~ =ÚÅ QÆ# q_çáè=ù#. HÍ=Ù# UÉèÏ+ ÔH ## = ÅÑ ^ ~ =Ú =~ ". ÉèÏ+ õω "åºhõ~ }=Ú K Ñ Ê x#ñ Ù_» ^ xh = Å " ÿ#=~ =ÚÅ# QÆ iû =ÚO^Œ QÍ K Ñ ã Hõ= =Ú. PO ^èœéèï+ Ö ã Oã $`«ã = =ÚÅ JkèHõ=Ú. JO ^Œ O_» #q ãöã $`«=~ =ÚÅ. HÍ=Ù# PO ^è Œ"åºHõ~ }=Ú# =ÚO^Œ QÍ ãöã $`«=~ =ÚÅ K Ñ Ê _ç#q. JHÍ~ =Ú " Ú^Œ ÅQÆ #q JK«ÛÅ. 'HõHÍ~å^Œ Å Ç ÏÅ Å HõHÍ~ =Ú# õω Ñ Ó~ fi=ú=~ õω#fl '16 =~ =ÚÅ õω JK«ÛÅ Jx ã O[. J# êfi~ =Ú, qã ~ æ J# #q =ÚO^Œ ã fi~ =Ú ÖËHõ Ñ Å Hõ+ ì ê^蜺=ú. WOHõ# Jq ã fi~ =Ú# J# ãïozü LO_» #. JO^Œ ÔH JK«ÛÅÖ " Ú^Œ\ ^ŒQÆ Ç Ïã fi " ÿ#jhí~ =Ú# =ÚO^Œ KÕiÛ J# êfi~, qã ~ æ=úå JO, Jó Jx K«Ñ _ç#q. HõHÍ~ =Ú# õω Ñ Ó~ fi" xˆ~ìtoñ ` Å QÆ # JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

11 8 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ J# êfi~ qã ~ æ=úå JK«ÛÖË JQÆ #. HÍx Ç ÏÅ Å HÍ=Ù. JK«Û` # QÆ #O^Œe 'Z, X, J~ ã #fl J# = _» JK«ÛÅ # ã Oã $`«ÉèÏ+ Ö ÖË=Ù. HõHÍ~ =Ú " Ú^ŒÅ H x L#fl 34 =~ =ÚÅ õω Ç ÏÅ Å Jx ã O[. H±, Mò J# q^èœ=úqí á ŠňH Ç ÏÅ Jx Ñ~. á Å Å# Hõ+ ì=ú. JO^Œ KÕ`«ã Å =ÙQÍ J#QÍ LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH 'H± " Ú^Œ ÅQÆ Ç ÏÅ ÅÃÑ JK«ÛÅÖ " Ú^Œ\ ^ # Ç Ïã fi = QÆ JHÍ~ =Ú# KÕiÛ, Hõ Y W`åºkQÍ xˆ~ìtok #. 16 JK«ÛÅ, 34 Ç ÏÅ Å. " Ú`«Î=Ú ãöã $`«=Ú# õω =~ =ÚÅ áêhõ$`«=ú# õω =~ =ÚÅ #Å =k. J P W D L T U F JO Jó. Hõ Y QÆ Ñ K«Kè«[ ~î _» _è» } `«^äœ ^Œ ^èœ # Ñ Ñ Éèí = Ü«~ Å = ã Ç Ï à. H O^Œé= `«O # Ç Ïã fi= HõO Å # ÉÏHõ$`«O #O^Œ ñ QÆÅ=Ù. H O^Œé= `«O # = Hõ`«= O Å O QÆÅ=Ù. Z U X F Å = Hõ=Ú Åx, S B Å = Hõ`«= =Ú Åx áêp# Å =º=Ç ÏiO`«~. áêhõ$`«éèï+ õω =~ =ÚÅ #Å =k. áêhõ$`«éèï+ Ü«O^Œeâ Ì=Ú Åxfl D #Å =k=~ =ÚÅ`À U~ Ê_» #. ã Oã $`«=Ú# õω Ñ ^ŒÑ áêhõ$`«éèï+ # O_ç â Ì=ÚÅ ` Å QÆ Ö xh =K«ÛK«#flq. HÍ=Ù# ãöã $`«=Ú# õω Ñ ^ŒÑ áêhõ$`«=~ =ÚÅ K Ñ Êñ _ç#q. 'J P W D L T U F JO Jó J# Ñ k=~ =ÚÅ # JK«ÛÅ. HõHÍ~ =Ú " Ú^ŒÅ H x à HÍ~ =Ú=~ õω L#fl 30 =~ =ÚÅ # Ç ÏÅ Å. HÍQÍ 10 JK«ÛÅ, 30 Ç ÏÅ Å Hõeã áêhõ$`«=ú# õω =~ =ÚÅ 40. áêhõ$`«=ú# Z X, J# Ç Ïã fi=úå Ãã `«=Ú HõÅ =x H O^Œ~ áêhõ$`«" Ü«Hõ~ } Å K Ñ Êi. = i H O^Œ~ S B J# =~ =ÚÅ # áêhõ$`«=ú#o^œ HõÅ =x K Ñ Êi. áêhõ$`«=ú# qã ~ æ=ú#, #HÍ~ =Ú# ÖË =xü«ú H O^Œ~ JO^Œ ~. ã fi=~åæhõ ~ =ÚÅ`À ã OÜ«ÚHõÎ=Ú Å~Ú V, & J# =~ =ÚÅ áêhõ$`«=ú#o^œ HõÅ=Ù. ã Oã $`«=~ =ÚÅÖ x (S B) J# JK«ÛÅ #. (V&) à + J# Ç ÏÅ Å # áêhõ$`«=ú#o^œ ÖË=Ù. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

12 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 9 3. ` # ñqæ # õω =~ =ÚÅ =ÚÑ ÊkÜ«é. J P W D L T Z U X F B JO Jñ. Hõ QÆ K«K«[ _» } `«^Œ # Ñ = Ü«~ Å = ã Ç Ï à. ` # QÆ ÉèÏ+ õω ã Ç Ï[=ÚQÍ L#fl=~ =ÚÅ 36. JHÍ~ =Ú " Ú^ŒÅ H x J~ ã #fl =~ õω#fl 14 =~ =ÚÅ # JK«ÛÅ. JO J# xo_» ã #fl=öˇ Jñ J# J~ ã #fl ã ~Ú`«=Ú =ÚO^Œ JK«Û ÖË õωo_» LK«ÛiOÑ _»^Œ. HÍ=Ù# LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH JK«ÛÅÖ " Ú^Œ\ ^ # Ç Ïã fi = QÆ JHÍ~ =Ú# J~ ã #fl õω =ÚO^Œ KÕiÛ, Jñ Jx xˆ~ìtok #. ã Oã $`«=Ú#O^Œ L#fl (Å,Å ) qã ~ æ J# 5 JK«ÛÅ # ` # QÆ ÉèÏ+ Ö ÖË=Ù. ` Å QÆ Ö L#fl 'Z, X, J~ ã #fl J# 3 JK«ÛÅ ã Oã $`«ÉèÏ+ Ö ÖË=Ù. HõHÍ~ =Ú " Ú^ŒÅ H x à HÍ~ =Ú =~ õω#fl 22 =~ =ÚÅ õω# Ç ÏÅ Å Jx Ñ~. ãöã $`«ÉèÏ+ Ö L#fl =~ ækfifü«(ykè «~î ^ä ŒÑ ), K«`«~ (Ñ ~ _è»^è ŒÉè í) JHõ ~ =ÚÅ, V,&,â,+ J# 14 Ç ÏÅ Å ` Å QÆ Ö ÖË=Ù. ` Å QÆ ÉèÏ+ Ö L#fl^ŒO`«ºK«[Å ã Oã $`«=ÚÖ ÖË=Ù. ˆ~Ñ =ÚÜ ÚHõ JÅÑ KåÛ~ }=ÚKÕ U~ Ê_ç#k HÍ=Ù# â =Ú (é) Ñ `ÕºHõ=~ =ÚQÍ =~ = ÅÖ Ñ iqæ} OÑ _»ÖË^Œ. 14 JK«ÛÅ, 22 Ç ÏÅ Å Hõeã ` Å QÆ # õω " Ú`«Î=Ú =~ =ÚÅ 36. ` Å QÆ ÉèÏ+ Ö xñ ^Œ=Ú Åxfl D 36 =~ =ÚÅ`À<Õ U~ Ê_» #. ^Õâ º=ÚÖË HÍHõ áêhõ$`«ã = `«^Œƒù=â Ì=ÚÅ Ãã `«=Ú D 36 =~ =ÚÅ`À<Õ U~ Ê_» K«#flq. 4. (Å Å ) qã ~ æ Y Kè«^Œ ^äœ Ñ Ñ ~ _è» ^èœ Éèí V & â + Å ãöã $`«ã = O Å# QÆ _ç ` Å ñqæ # =º=Ç ÏiOÑ ñ _». `«=Ù Ñ `«$Ï}=Ú H± Ñ Î=Ú (Å )HÍ~ =Ú ^Œ óy=ú Y_» æ=ú Kè«`«=Ú ~ ~ =Ú HõO~î =Ú _è»hõ ~ ^äœ=ú ^èœ~ } Ñ Å=Ú ÉèíÜ«=Ú Ñ V Î P[ â ~ =Ú + O_»=Ú. ` # QÆ # õω =~ =ÚÅ 36. gxö Z, X, J~ ã #fl, ^ŒO`«ºK«[Å J# 5 =~ =ÚÅ ã Oã $`«=Ú#O^Œ ÖË õωo_» ` Å QÆ # = `«"Õ qâı+ =ÚQÍ L#flq. WHõ q yeü«ú#fl ( ) =~ =ÚÅ # ãöã $`«=Ú#O ^Œ #flq ` Å QÆ ## HõÅ=Ù. ã Oã $`«=Ú#O^Œe 50 =~ =ÚÅÖ # ` Å QÆ # ã = #=ÚQÍ L#fl D 31 =~ =ÚÅ áèqí q yeü«ú#flq 19. Wq JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

13 10 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ ãöã $`«ã = =ÚÅ^ fi~ =Ú# ãöã $`«=Ú# O_ç ` Å QÆ ÉèÏ+ Ö =º=Ç ÏiOÑ _» K«#flq. `«=Ù, Ñ `«$Ï}=Ú J# q^è Œ=ÚQÍ HÍ~ =Ú " Ú^Œ ÅQÆ #q ãöã $`«ã = â Ì=ÚÅO ^Œ O_ç ` Å QÆ Ö xh Ñ "ÕtOK«K«#flq. ` Å QÆ # õω ã Ç Ï[=ÚQÍ L#fl 36 =~ =ÚÅ #, ã Oã $`«ã = =ÚÅ ^ fi~å# ã Oã $`«=Ú# O_ç JkèHõ=ÚQÍ =zû KÕ~ ÃÑ 19 =~ =ÚÅ # QÆeã, " Ú`«Î=Ú ` Å QÆ ÉèÏ+ õω =~ =ÚÅ 55 JQÆ K«#flq. ãöã $`«ã "Õ `«~ " ÿ#po ^è ŒÉèÏ+ õω =~ =ÚÅ 36. HÍQÍ ãöã $`«ã = ã Ç Ï`«" ÿ#po ^è ŒÉèÏ+ õω =~ =ÚÅ 55. JO^Œ JK«ÛÅ 19. Ç ÏÅ Å 36. 'ã Oã $`«ã = O Å# QÆ _ç ` # QÆ # ÖËx=~ =ÚÅ áêhõ$`«éèï+ Ü«O^Œ L#flÑ Ê\ H x áêhõ$`«ã = =ÚÅ^ fi~ =Ú# ` # QÆ Ö xh Ñ "ÕtOÑ =Ù. áêhõ$`«ã = =ÚÖ ÃÑ 36 =~ =ÚÅHõO>ˇ "Õ Ô~ #=~ =ÚO_»^Œ. JO^Œ KÕ D 19 =~ =ÚÅÖ UXHõ \ L#fl# P` Å QÆ â Ì=Ú ãöã $`«ã = = x ã Å=ÚQÍ QÆ iîoñ =K«Û#. D 19 = `«"Õ HÍHõ ãöã $`«=Ú# q ye# 31 =~ =ÚÅ # ãöã $`«ã = =ÚÅO ^Œ O_»=K«Û#. q^œº, ã `«. W>Ë áêhõ$`«ã = =ÚÅO^Œ #. ã i ~å}. J~Ú## D=~ =ÚÅ ` Å QÆ Ö ã Ç Ï[=ÚQÆ HõÅ=Ù. HÍ=Ù# qâı+ =ÚQÍ Ñ êîqoñ _»ÖË^Œ. K«O ^Œ _», Kå= ~ =Ú J# q^èœ=úqí J P L T X F B Å`À QÆ _ç# `åå=ºk«[å QÆ _» ã Oã $`«ã = =ÚÅ# QÆ _çü ` Å QÆ # =º=Ç ÏiOÑ _» #. JJK«ÛÅ`À QÆ _ç# K«[Å JK«Û` Å QÆ # ^ŒO`«º=Ú ÅQÆ #. 5. Å Ñ ~ +Ö Åx QÆ[_»^ŒO Å ã ~ à O Åx K Ñ ÊO _». ã Oã $`«ã = =ÚÅ`À QÆ _ç# " Ú`«Î=Ú PO ^èœéèï+ Ü«O^Œ # Hõ `«Ñ J# =~ =ÚÅ Ñ ~ + =ÚÅ JxÜ«Ú, QÆ [ _» ^Œ J# =~ =ÚÅ ã ~ à =ÚÅ JxÜ«Ú K Ñ Ê _» K«#flq. Ñ ~ ëêmïºó, QÆ[_»^ŒÉÏ ã Î ã ~ àïó Jx PO ^èœâ ÌzO`å= } Ü«O^Œ K Ñ Ê _ #. QÆ[_»^Œ J# g ^Œ L#fl JHÍ~ =Ú LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH KÕ~ Ê _ç#k. HÍ=Ù# Ñ ~ + =Ú, ã ~ à =Ú J# Dã O[ Å á Å ÅÔH. H± Ñ ~ + =Ú. Q ã ~ à =Ú " Ú. '^ŒO`«º`åÅ=ºO Öˇ #K«[Å ã =~ O Å J# ã `«=Ú ## ã ioz

14 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 11 Å Ñ ~ + O Å J# KÀ\ `åå=ºk«hí~ =ÚKÕ ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú QÆÇ ÏOÑ _» #. HÍ=Ù# `åå=ºk«hí~ =Ú# õω qkèoñ _ç# Ñ ~ + =Ú J# ã O[ ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú# õω# ã kúoz, JkÜ«Ú Ñ ~ + " JQÆ #. Å J~ # Ñ ~ + =ÚÅ. W>Ë 'QÆ[_»^Œ Å ã ~ à O Å J# KÀ\ `åå=º[hí~ =ÚKÕ ^ŒO`«º[HÍ~ =Ú# QÆÇ ÏOÑ ñ _ç JkÜ«Ú ã ~ à " JQÆ #. QÆ[[_»^Œ Å J~ # ã ~ à =ÚÅ. Ñ ~ + ã ~ à ã O[ Å J=Ùº`«Ê#fl=ÚÅ. 6. W`«~ =Ú ÅQÆ Ç ÏÅ Å ã ~ =ÚÅ. Y Ñ V Kè «~ & ~î _è» } ^ä Œ ^è Œ # Ñ Éè í = Ü«~ Å = â + ã Ç Ï à. W`«~ =ÚÅ J#QÍ K Ñ ÊQÍ q ye#q. Å Ñ ~ + O Åx QÆ[_»^Œ[Å ã ~ à O Åx K Ñ ÊO _» J# Ñ Ó~ fiã `«=Ú# Ñ ~ + =ÚÅ, ã ~ à =ÚÅ, K Ñ Ê _ç#q. HÍ=Ù# J# Ñ ~ + =ÚÅ #, QÆ[[_»^Œ J# ã ~ à =ÚÅ # (12) QÍHõ q ye#ç ÏÅ Å õω ã ~ =Ú Åx ã O[. Y Ñ V " Ú^Œ ÅQÆ (36 12) 24 Ç ÏÅ Å õω ã ~ =Ú Å# Ñ~ U~ Ê_ç#k. QÆ _» Y Ñ " Ú^Œ ÅQÆ "åxö g kjhí~ =Ú LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH KÕ~ Ê _ç#k. HÍ=Ù# á ŠňH ã ~ ã O[. Mò, Ñ π " Ú. 'W`«~ =ÚÅ Ñ ~ + ã ~ à =ÚÅ õω ã ~ =Ú Å# ã O[ ÖË^Œ. ã `«=Ú# 'Ç ÏÅ Å ~ + ã ~ à =ÚÅHõO>ˇ W`«~ =Ú Öˇ ## JK«ÛÅ õω ã ~ ã O[ ÖË^Œ. ã ~ =Ú J# ã O[ Ü«Ú# J=Ùº`«Ê#fl". Y Ñ [ W`åºkQÍ K«Ñ \ ì Ñ Ó~ fi=ú K Ñ Ê#Ñ ~ + ã ~ à ã O[ Å #, WK«Û\ ã ~ ã O[ Ü«Ú# JzÛùHõ=ÚÅO^Õ HÍHõ ã Oã $`«ã = =ÚÅO^Œ ñ QÆ _» K ã Ê+ ì = QÆ K«#flk. 7. ^ŒO`«º`åÅ=ºO Å~Ú#K«[Å ã =~ O Å. `åå=ºk«hí~ O ^ŒO`«ºK«HÍ~ O # õω#, ^ Å=º[HÍ~ O ^ŒO`«º [HÍ~ O # õω# QÍÇ ÏHõ=Ú Åx `å`«ê~ º=Ú. K«[Å `åå ê hü«=úå. `åå =Ù J#QÍ <À\ Ü«^Œ ÃÑ ÉèÏQÆ=Ú# =ÚO^Œi^ŒO`«=ÚÅ õω Ö Ñ e" Ñ Ù# H OK =Ú ÃÑ # O_» Ñ ^Õâ =Ú. `åå ^ŒO`«=ÚÅ ã Ç appleü«=ú QÆ _» QÆey Ñ Å Hõ _» K«[Å JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

15 12 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ ^ŒO`«ºK«[Å, Ĥ=Å=Ú `åå =Ùã Ç appleü«=ú`à Ñ Å Hõ _» K«[Å `åå=ºk«[å. ã =~ =ÚÅ J#QÍ ã = ã =Ú Öˇ #=~ =ÚÅ. ã Oã $`«=Ú# K«[Å `åå=º=úå = `«"Õ J~ÚLO_» #. ^ŒO`«º=ÚÅ QÆ _» JK«Û` # QÆ Ö = `«"Õ. HÍ=Ù# JK«Û` # QÆ Ö L#fl ^ŒO`«ºK«[Å #, ZÖˇ _»Å L#fl `åå=º K«[Å # Ñ ~ ã Ê~ =Ú ã = #=Ú Öˇ #=~ =Ú Åx ã `å~ =Ú. Dã =~ `«=Å# ÅHõ }=Ú#O^Œ < # `åå=ºk«hí~ =Ú Ñ ã HõÎ " ÿ#ñ Ù_» # #fl`åå=ºk«hí~ =ÚKÕ ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú QÆÇ ÏOÑ _» #. J#QÍ `åå=ºk«hí~ =Ú# õω qkèoñ _ç#hí~ º=Ú ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú# õω QÆ _» ã ã =~ `«=Å# Ñ Ü [#=Ú. Å Ñ ~ +Ö Å J# KÀ\ `åå=º K«HÍ~ =ÚKÕ ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú QÆÇ ÏOÑ _»QÍ `åå=ºk«hí~ =Ú# õω qkèoñ _ç# 'Ñ ~ + =Ú J# ãö[ ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú# õω# Hõey ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú Ñ ~ + = QÆ #. W>Ë Ñ ^äœ= g ñkñ ~ + =ÚÅ õω QÆã _»^Œ=Å Ç ïà O QÍ #QÆ J# ã `«=ÚKÕ Ü«^ä Hõ= =ÚQÍ `åå=ºk«hí~ =Ú# õω ã kúok«ãḧí ~å^õâ =Ú ^ŒO`«ºK«HÍ~ =Ú# õω# QÆÅ æ#. 'JÑ Ù_» K«xÜ JÑ Ù_» ãẍü. " Ú. W>Ë ^ŒO`«º`åÅ=º[HÍ~ =ÚÅ ã =~ =ÚÅ HÍ=Ù# `åå=º[hí~ =Ú# õω qkèoñ _ç#hí~ º=Ú ^ŒO`«º[HÍ~ =Ú# õω ã kúok«#. 'QÆ[_»^Œ Å ã ~ à O Å J# KÀ\ `åå=º[hí~ =ÚKÕ ^ŒO`«º[HÍ~ =Ú QÆÇ ÏOÑ ñ _ç Pã `«=ÚKÕ `åå=º[hí~ =Ú# õω K Ñ Ê _ç#ã ~ à ã O[ ^ŒO`«º[HÍ~ =Ú# õω QÆeæ, ^ŒO`«º [HÍ~ =Ú ã ~ à = QÆ K«#flk. 8. WDZUÅO QÆ _ç# K«[Å `åå=ºo Å. zå Hõ p= K e KÕ= lå r_ç *ˇé ] *Ë*ˇ. K«[Å J# g kjhí~ =Ú LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH KÕ~ Ê _ç#k. HÍ=Ù# á Å Öˇ QÆÇ ÏOÑ =Öˇ#. `åå =Ù ã Ç appleü«=úkõ LK«ÛiOÑ _» #q `åå=º=úå. JK«Û` # QÆ #O^Œ, W D Z U J# JK«ÛÅ`À Hõeã Ü«Ú#fl K«HÍ~ =Ú#, [HÍ~ =Ú# `åå=º=úå JQÆ #. Kü{W z. zå Hõ, WHÍ~ =Ú`À QÆ _ç#k HÍ=Ù# K«HÍ~ Ñ Ùá Å `åå=º=ú. W>Ë *ò{w l. lå. WHÍ~ =Ú`À QÆ _ç#k HÍ=Ù# [HÍ~ Ñ Ùá Å `åå=º=ú. W>Ë D, Z, U Å`À QÆ _ç#q `åå=º=ú ÅQÆ #. p=, *Ë*ˇ " Ú. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

16 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú J P L T X F BÅO QÆ _ç#k«[å ^ŒO`«ºO Å. K«e KåÑ K«Hõ K«Ñ Ù K õω KÒHõ. [=Úñ_» *Ï`«~ A# fl EÅ * e * õω. S^ŒO`«=ÚÅ Å~Ú#K«[Å ã "Õ `«~ â Ì=ÚÅO^Œ ÖË=Ù. `åå qâı+ =ÚQÍ ^ŒO`«=ÚÅÜ ÚHõ ã Ç appleü«=ú`à LK«ÛiOÑ _» K«[Å ^ŒO`«ºK«[Å. 'K«[Å J# KÀ g kjhí~ =Ú LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú# õω KÕ~ Ê _ç#k. JK«Û` Å QÆ ÉèÏ+ Ö J P L T X F B J# JK«ÛÅ`À õä_ç L#flÑ Ù_» K«HÍ~ Ñ Ùá Å #, [HÍ~ Ñ Ùá Å # ^ŒO`«º=ÚÅ JQÆ #. Kü{J K«. K«e. JHÍ~ =Ú`À õä_çü«ú#flk. HÍ=Ù# K«HÍ~ =Ú ^ŒO`«º=Ú. W>ˇ *ò{j [. [=Úñ_» " Ú. DxÜ«= =Ú JK«Û` Å QÆ ÉèÏ+ Ö <Õ. HÍ=Ù# J P L T F B (S) Å`À õä_çü«ú#flñ Ê\ H x ã Oã $`«ã = =ÚÅO^Œe K«[Å `åå=º=úöë JQÆ #. K«O ^Œ ñ_», *ˇ `«Ü«`«" Ú. JK«Û` Å QÆ ÉèÏ+ Ö K«HÍ~ =Ú, [HÍ~ =Ú J# Ç ÏÅ Å W D Z U Å`À õä_ç#ñ Ù_» `åå=º=ú ÅQÆ #. J P L T X F B Å`À õä_ç#ñ C_» ^ŒO`«º=Ú ÅQÆ #. WHõ q ye#jk«ûåö (Å, Å ) qã ~ æ J# #q JK«Û` Å QÆ Ö ÖË=Ù. HÍ=Ù# "åx`à QÆ _ç#k«[å U = QÆ ##fl Ñ â fl ÖË^Œ. Jq ãöã $`«=Ú# QÆÅ=Ù. ãöã $`«=Ú# K«[Å `åå=º=úå = `«"Õ. HÍ=Ù# (Å,Å ) (qã ~ æ)å`à õä_ç#k«[å `åå=º=úöë JQÆ #. xo_» ã #fl, J~ ã #fl J# JK«ÛÅ JK«Û` Å QÆ # HõÅ=Ù. HÍx J# êfi~ =ÚÅ (qã ~ æ) U^À XHõJK«Û# õω `«~ "å`«lo_» #"Õ HÍx, Ç ÏÅ # õω ÃÑ # O_»=Ù. JO^Œ Ĥ JO Jñ (Jó) Jx =~ = ÅÖ xˆ~ìtoñ _» K«#flq. HÍ=Ù# J# êfi~ (qã ~ æ)ã O^Œ~ ƒù=ú# "åxh Ñ Ó~ fi=ú#o ^Œ #fljk«û# \ ìüõ K«[Å ^ŒO`«º=ÚÖ `åå=º=úö JQÆ #. HÍx J# êfi~ (qã ~ æ)=ú# \ ì HÍ^Œ. K«O^Œ=Ú, pñhõ\ " Ú. q ye# JK«Û SHÍ~ =Ú. ^ x`à õä_ç# K«[Å JK«Û` Å QÆ Ö ÖË=Ù. HÍ=Ù# SHÍ~ =Ú`À õä_ç#k«[å ^ŒO`«º=ÚÖÏ, `åå=º=úöï J#fl Ñ â fl ÖË^Œ. HÍQÍ K«[Å UÜÕ JK«Û`À õä_ç#ñ Ù_» U = QÆ <À ã = QÆ=ÚQÍ K Ñ ~Ú#k. 10. ã Oã $`«ã = O ÅO khí~åo`«=ú Å~Ú#â Ì=ÚÅ Ü«ÚÑ ^è K«[Å Ç ï=k«#o Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ^ŒO`«º=Ú ÅQÆ #. Wq ^ŒÑ Ê ã Oã $`«ã = O ÅO^Œ ^ŒO`«ºK«[Å ÖË =x `å`«ê~ º=Ú. LÑ ^èœ Ü«#ñQÍñ ^Œ k=~ =Ú# õω =ÚO^Œ =~ =Ú, JiÛ J~ ÛÅ, ~Àz ~ÀK«Å, gz gk«å. ~ål ~åaå, "ål "åaå. = é Ü«Ú ~åaâ ÌO ÉÁHõ \ ^ŒO`«ºÜ«ÚHõÎO QÍ#O _çü _ç. W`«~ =Ú Å~Ú#K«[Å õω^ Ç Ï~ }=ÚÅ. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

17 14 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ K«O ^Œ _» Kå= ~ =Ú K«H Hõ K«~ =Ú KÀ~ ñ_» KÒ~ º=Ú. [Ü«=Ú *Ïu AQÆ Ñ û W`åº^Œ Å. ãöã $`«=Ú`À `«Åº=Ú Öˇ #â Ì=ÚÅ ãöã $`«ã = =ÚÅ. WHÍ~ =Ú z=~ QÆey#â Ì=ÚÅ WHÍ~åO`«=Ú Å~Ú#â Ì=ÚÅ. LÑ ^èœ J#QÍ z=i # O_ç Ô~O_»==~ =Ú. WHÍ~ =Ú z=~ QÆey# ã Oã $`«ã = â Ì=ÚÅÖ LÑ ^èœå QÍ L#fl `åå=º=ú Öˇ # K«[Å Ç ï=k«#=ú Ñ ~ =ÚQÍ L#flÑ Ù_» ^ŒO`«º=ÚÅ QÍ = ~ #. JiÛ J# ^ xãñ Ñ ^äœ= qéèíh ÎÜ«O^Œ Ç ï=k«#=ú# Å =~ =Ú KÕi 'JiÛ{Å Jx LO_»QÍ 'W`«Î# õω Ç ï=k«#o Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù _» `«fio QÆ J# ã `«=ÚKÕ L`«fi=Ú =zû, J~ ÛÅ Jx JQÆ #. Ç ï=k«#=ú #O^Œ L`«fi=Ú`À QÆ _ç#dk«hí~ =Ú ^ŒO`«º=Ú. W>Ë "ål "åaå " Ú. 'JK«Û` Å ñqæ # L`«fi=Ú`À QÆ _ç#k«[å ^ŒO`«º=Ú ê= #º=Ú. 'ã Oã $`«ã = O ÅO^Œ õä_» H xflü _»Å WO^Œeqâı+ =Ú. ~åa J# ã Oã $`«ã = â Ì=Ú#O^Œ = `«=Ú L`«fi=Ú`À QÆ _ç#[hí~ =Ú ^ŒO`«º = QÆ K«#flk. W>Ë JK«Û " Ú^Œ ÅQÆ H ^ŒO`«ºLKåÛ~ }=Ú QÆÅ^Œ. ã `«=Ú# 'WHÍ~åO`«=ÚÅ qqæ`«ã OHÀK«Å, ~ q`õaå W`åº^Œ ÅO^Œ K«[Å ^ŒO`«º=ÚÅ HÍ=Ù. ' Ç ï=k«#o Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» Wq `åå=º=úöë JQÆ #. JiÛ, "ål " Ú. 'LÑ ^è K«[Å MËK«i{Å MËK«~ Å, ~ [x{å ~ [# Å " Ú^Œ ÅQÆ (LÑ ^èœ HÍx)K«[Å ^ŒO`«º=ÚÅ HÍ=Ù. 11. #HÍ~ O ^Œ `«O. #HÍ~ =Ú# õω ^Œ `«=Ú Jx ã O[. ^Œ `«=Ú J# ã O[ õω XÅ xü _» = é yáè=ù#k Jx J~ =Ú K Ñ C^Œ ~. Dã O[ J=Ùº`«Ê#fl=Ú. #HÍ~ =Ú J#QÍ á Å S##HÍ~ =Ú JxÜÕ J~ =Ú. HÍ=Ù# á Å #HÍ~ =Ú #ˆH ^Œ `«=Ú J# ã O[ # Dã `«=Ú Ñ~ # K«#flk. J~Ú## z#flü«ã i ^Œ `«HÍ~ º=ÚÅ# K Ñ CãÖ^Œ~ ƒù=ú# '# J# ^ x< ^Œ `«=ÚQÍ K«ÃÑ#. PÜ«^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ ^Œ `«=Ú# # =~ =Ú<Õ qkèok #. WOHõ# ì_» &µ # ÔH_» `«=~ O Å ^Œ `åo`«o

18 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 15 ÅQÆ Jx ã uoz, g õω "Õ Å QÆÅ QÆ `«# Jx L^ Ç ÏiOK«#Ñ Ù_» ^Œ `«= x K Ñ Ê, ^ xx # =~ =ÚQÍ K«ÃÑ#. nxx \ ì # =~ " ^Œ `«=Ú. # =~ =Ú#O^Œe L`«Îfi=Ú W`«Îfi = ~Ú 'x Jx S## (~å=úx, Ç Ïix " Ú.) '#, x =~ =ÚÅO ^Œ #fl JK«Û Ö Ñ Oz #HÍ~ =Ú á Å QÍ # #fl# (~å=ú<, Ç Ïi< ) UHõ^Õâ qhõ$`«= ##º=`ü J# <åºü«=ú ## ã ioz Jk õä_» ^Œ `«" JQÆ #. ZÅ Ü _»Å # #flk QÍx, á Å J~Ú##HÍ~ =Ú = `«"Õ HÍx ^Œ `«=Ú HÍ<Õ~ ^Œ. ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅz=i ^Œ `«=Ú# qkèok«jü«åhõ }=ÚÅ D ã `«=Ú#O^Œe '#HÍ~ O J# â Ì=ÚÜ ÚHõ J~ =Ú# # (x, < ) =~ =Ú Jx xü«q QÆÇ ÏOÑ =ÅÜ«Ú#. JÜ«^Œ `«q^è #=ÚÅ# J# ã ioz Ñ `«ºÜ«=Ú#, PQÆ= =Ú# S# # =~ =Ú#, J=ºÜ«" ÿ## =~ =Ú, =Öˇ# " Ú^Œ ÅQÆ â Ì=ÚÅÖ x # =~ =Ú# ^Œ `«=Ú Jx QÆÇ ÏOÑ =Öˇ#. 12. ^Œ `åo`«=ú Å~Ú#Ñ ^Œ=ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. Ñ ^äœ= Hõ~Ú Ñ \ ì Ü ÚˆH `«~ =Ú Å~Ú#qÉèí õωîå, L`«Î= Ñ Ù~ Ã+ Hõ =K«#O Å, Éèí `«`«^Œú~å ^Œº~ Hõ Ñ ^äœ= Ñ Ù~ Ã+ Hõ=K«#O Å, Pj~å^Œº~ O Å~Ú# Ü _» `«=~ HõO Å, â `«$`«= #O`«~ º KÕ ^ ^Œº~ HõO Å, <Õ# `å# Ñ ^ŒO Å #, =Öˇ Ñ Éèí$`«Å # ^Œ `«Ñ Hõ$uHõO Å. ## fl< <åkõ`«< <å`à_»< <åh é õω< <å=å#< <åhõo>ˇ< <å õω< = Ö Ñ Å< = Ü«O^Œ <, =`«Î< =K Û^Œ<. =K Û< =K«Û< =K Û_» <. Ñ ã # fl ÅÜ º_» <, HÍ=Ù`«<. ìk«<, ì_» <, H \ ì#<. =Öˇ< ZO`«Ü«Ú< JÜ«Úº< áèöˇ<. W`åº^Œ Å Ç ÏºO Å. ^Œ `«=Ú JO`«= O^Œ QÆÅq ^Œ `åo`«=úå, ^Œ `«=Ú J#QÍ #HÍ~ =Ú. #HÍ~ =Ú z=~ QÆeyÑ ^Œ=ÚÅ õω ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ Jx ãö[. DãÖ[ Ü«Ú# J=Ùº`«Ê#fl". ` Å QÆ ÉèÏ+ Ö x ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ# QÆÇ ÏOÑ =K«Û#. 1. Ñ ^äœ= Hõ~Ú Ñ \ ì Ü ÚHõ W`«~ =Ú Å~Ú#qÉèí õωîå : Ñ ^äœ= qéèíh Î z=~ QÆey#â Ì=ÚÅ #, K«`«s qéèíh Î Ü«QÆ 'Hõ~Ú, Ñ OK«g qéèíh Î Ü«QÆ JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

19 16 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ 'Ñ \ ì + + ªqÉè íh Î Ü«QÆ 'Ü ÚHõ J# #q z=~ QÆey#Ñ ^Œ=ÚÅ # `«Ñ Ê q ye# kfifü«kqéèí õωîå JO`«= O^Œ ñ QÆey# (UHõ Ç ï=k«<åo`«=ú ÅQÆ ) Ñ ^Œ=ÚÅ, ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. ## fl< (kfifü«), <åkõ`«<, <å`à_»< (`«$fü«), <åh é õω< (K«`«i ), <å=å#<, <åhõo>ˇ< (Ñ OK«q ), <å õω<, = Ö Ñ Å< (+ + ª), = Ü«O^Œ < (ã Ñ Îq ). = Ö Ñ Å<, = Ü«O^Œ < J# #q Ç ï=k«#=úå QÆ _» QÆ= xoñ ^ŒQÆ #. 2. L`«Î= Ñ Ù~ + UHõ=K«#O Å : =~ Î= #=Ú " Ú^Œ ÅQÆ J~ =Ú Åxfl\ Ü«O^Œ # L`«Î= Ñ Ù~ + Ö UHõ=K«<åO`«=ÚÅ J~Ú#â Ì=ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. <Õ# J#flk Hõ~ ÎQÍ Hõey# H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅ L`«Î= Ñ Ù~ + UHõ=K«#=ÚÅ. Wq ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. (<Õ# ) =`«Î<, (<Õ# ) =K Û^Œ<. 3. Éè í `«`«^Œ ú~å ^Œº~ Hõ Ñ ^ä Œ= Ñ Ù~ + UHõ=K«#O Å : Éè í `å~ =Ú#O^Œ # `«^Œú~ =Ú " Ú^Œ ÅQÆ J~ =ÚÅÖ #, L#fl Ñ ^äœ= Ñ Ù~ + Ü«O^Œe UHõ=K«<åO`«=ÚÅ J~Ú# H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅ ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ. <Õ# "Õ =Ú, h=ù g ~ J# "åxhõo>ˇ aè#fl " ÿ#k Hõ~ ÎQÍ QÆey#, ìå Ñ ^ä Œ= Ñ Ù~ + UHõ=K«<åO`«Ñ ^Œ=Ú ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=Ú. ("å_», " Ú.) =K Û<. (Éèí `å~ Hõ=Ú). ("åñ_», " Ú.) =K«Û<, =K Û_» < (`«^Œú~å ^Œº~ Hõ=Ú.) 4. Pj~å^Œº~ O Å~Ú# Z_» `«=~ HõO Å : Pjã û, âßñ =Ú, ãö áê~ #=Ú J# J~ =ÚÅO^Œ =K«Û 'Z_», = iü«ú '`«J# Ñ `«ºÜ«=ÚÅ z=~ QÆey# H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅ ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ. Ñ ã # fl ÅÜ º_» <, (Z_» ), HÍ=Ù`«< (`«). 5. â `«$`«= #O`«~ ºKÕ^ ^Œº~ HõO Å : 1) ãöã $`«" ÿ# â `«$ Ñ `«ºÜ«=Ú Ü ÚHõ J~ =Ú#O^Œ ` Å QÆ # =K«Û 'K«J# Ñ `«ºÜ«=Ú JO`«= O^Œ ñ QÆÅq (â `«~ Hõ=ÚÅ ) ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. ìk«<. 2) ã Oã $`«" ÿ# '`«=Ú< J# Ñ `«ºÜ«=ÚÜ ÚHõ J~ =Ú#O^Œ (W>Ë ÉèÏ=ÅHõ }Ï~ =Ú) K Ñ Ê _ç# '# V J# Ñ `«ºÜ«=Ú z=~ QÆÅâ Ì=ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. 3) J#O`«~ º=Ú J~ =Ú#O^Œ K Ñ Ê _ç# '_» J# Ñ `«ºÜ«=Ú z=~ QÆey#q ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. ì_» <. 4) KÕ`ü, = iü«ú, =$`«ÎO QÆ ÉèÏ=ÅHõ }=Ú J# J~ =ÚÅO^Œ qkèoñ _ç# '# J# Ñ `«ºÜ«=Ú JO`«= O^Œ QÆeæ#q ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. H \ ì#<. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

20 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 17 Wq Jxfl J=ºÜ«=ÚÅ. 6. <Õ# `å# Ñ ^ŒO Å : Ñ ^äœ= qéèíh Î z=~ QÆey#â Ì=ÚÅÖ <Õ# `å# J# #q Ô~O_» = `«=Ú ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=Ú ÅQÆ #, KÕ#, Hõ# W`åº^Œ ÅO^Œe# =~ =Ú ^Œ `«=Ú HÍ ^Œx J~ =Ú. 7. =Öˇ Ñ Éèí$`«Å : =Öˇ " Ú^Œ ÅQÆ P=ºÜ«â Ì=ÚÅ # ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=Ú ÅQÆ #. =Öˇ<, áèöˇ<, ZO`«Ü«Ú<, JÜ«Úº<. =Öˇ Ñ Éè í$`«åö KÕ~ ÛH #ñ^œy#â Ì=ÚÅ# Hõq Ñ Ü QÆ=ÚÅ ## ãïoz QÆ iîoñ =Öˇ#. 13. ^Œ `«Ñ Hõ$`«Å QÍxâ ÌO Å Hõà Å#O _». ~å=úñ_» ~å=úå Ç ÏÜ«=Ú q+ µ =Ù QÀ_» "Õ _» JÜ«º J=. ~å=úxhõ~ú. *Ï #=Úñ \ ì. <åü ÚHõ. =zûi =zûuq =zûui =zûuq. ~åñ_» ~å~ ~å^œ ~å=ù ~å=ú. ZuÎe XuÎe T~ Hõ q #flhõ o UÅ. W`åº^Œ Å Ç ÏOK«#k. ^Œ `«Ñ Hõ$`«Å J#QÍ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. ^Œ `«=Ú z=~ QÆey# Ñ ^Œ=ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$`«Å. ^Œ `«Ñ Hõ$`«Å HÍxq J#QÍ z=~ ^Œ `«=Ú ÖËxq S#Ñ ^Œ=ÚÅ õω Hõà Åx ã O[. ÉèÏ+ Ö xñ ^Œ=ÚÅ Jxfl ^Œ `«ÑḦõ$`«Å, Hõà Å Jx Ô~O_» QÍ qéè íloñ _ç#q. Hõà Å~Ú#Ñ ^Œ=ÚÅ# QÆ iîoñ =K«Û#. 1. Ñ ^äœ= Hõ~Ú Ñ \ ì Ü ÚHõ W`«~ =ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. HÍ=Ù# Ñ ^äœ= Hõ~Ú Ñ \ ì Ü ÚHõ Å z=~ QÆey#Ñ ^Œ=ÚÅ Hõà Å. ~å=úñ_», QÀ_» ( Ñ ^äœ= ), ~å=úxhõ~ú, <åü ÚHõ " Ú. 2. Éè í `«`«^Œ ú~å ^Œº~ =ÚÅO^Œ Ñ ^ä Œ= Ñ Ù~ + UHõ=K«#=ÚÅ ^Œ `«ÑḦõ$uHõ =ÚÅ. HÍ=Ù# Ñ ^äœ= Ñ Ù~ + Ç ï=k«#=úå " Ú^Œ ÅQÆ #q Hõà Å, =zûi ( Ñ ^äœ= Ñ Ù~ + Ç ï=k«#=ú), =zûuq, =zûui (= ^蜺= Ñ Ù~ + UHõ Ç ï =K«#=ÚÅ ), =zûuq (L`«Î= Ñ Ù~ + Ç ï=k«#=ú) " Ú. 3. =~ Î= #=Ú " Ú^Œ ÅQÆ JxflJ~ =ÚÅO^Œ # L`«Î= Ñ Ù~ + UHõ =K«#=ÚÅ ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ. HÍ=Ù# Ñ ^äœ= Ñ Ù~ Ã+ Hõ=K«#=Ú (e\ò ìåo^œ `«Ñ Ê) " Ú^Œ ÅQÆ #q Hõà Å. ~åñ_», ~å=ù, ~å=ú " Ú. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

21 18 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ 4. â `«$ `«" P#O`«~ º KÕ`ü Pk J~ Hõ=ÚÅ ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ. HÍ=Ù# `«kƒù#fl=ú ÅQÆ HÍÎfiO`«=ÚÅ =Ú#flQÆ #q Hõà Å. H \ ì, u\ ì 5. =Öˇ Ñ Éèí$`«Å ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ QÍ=Ù# JO^Œ KÕ~ xw`«~ =Ú ÅQÆ J=ºÜ«=ÚÅ Hõà ÅQÆ #. o, UÅ " Ú. WOHõ# W`«~ =Ú Å~Ú# Hõà ÅQÆ â Ì=ÚÅ# Hõq Ñ Ü QÆ=ÚÅ# O_ç QÆ iîoñ =Öˇ#. 14. Ç Ïã fi=úq ñkyo_»ao^œ =Ù# õωñ ~ ao^œ =Ù " HõeÊHõ=ÚQÆ #QÆ #. J_»ñ õω= J_»O õω=. J~ ñ\ J~ O\. Zé Zé ÅñQÆ=Ú ÅOQÆ=Ú. = QÆñ\ q = QÆO\ q. YO_»aO^Œ =Ù J#QÍ J~ ã #fl. Ñ Ó~ ao^œ =Ù J#QÍ xo_» ã #fl. qhõåê=ú ÖË^ " HõeÊHõ=Ú J#QÍ qkèoñ _ç#hí~ º=Ú J# Ô~O_»=ã Å. Ç Ïã fi=ú, n~ =Ú (Ñ Ù `«=Ú) J# ÉèË^Œ=Ú JK«ÛňH. YO_»aO^Œ =Ù# õω J# KÀ\ + + ªqÉèíH ÎKÕ '+ + ª ê <Õ Ü QÍ J# Ñ iéèï+ ## ã ioz ^ x ê #=Ú# Jx J~ =Ú =K«Û#. Ç Ïã fi = QÆ JK«Û# õω g ^Œ L#fl J~ ã #flü ÚHõ ê #=Ú# xo_» ã #fl qhõåê=úqí =K«Û#. J_»ñ õω= J# Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ J~ ã #fl ê #=Ú# xo_» ã #fl =zû J_»O õω= Jx JQÆ #. " HõeÊHõ=Ú xo_» ã #fl ~åxñ Hõ =Ú# J~ ã #fl J>Ë Ü«ÚO_ç J_»ñ õω= JxÜ«Ú # O_» #. W`«~ =ÚÅ. ' Ç Ïã fi=úg ñk n~ =Úg ^Œ # #fl J~ ã #fl õω xo_» ã #fl ~å^œ. pñhõ\, gññ Ù. 'YO_»aO^Œ =Ù# õω Ñ Ó~ ao^œ =Ù J>Ë LO_» #. Ou, KÕ= Ou. 'YO_»aO^Œ =Ù Jx ê= #º=ÚQÍ K Ñ â Ì=Ú#O^Œ ã Ç Ï[ã ^Œú " ÿ# J~ ã #fl õω#, "åºhõ~ }=ÚKÕ êkèoñ _ç# ê^蜺yo_»ao^œ =Ù# õω# DqkèKÕ xo_» ã #fl =K«Û#. J_»ñ õω= J_»O õω=. gé ñ_ç 'Wñ_ç J#flk "åºhõ~ }=ÚKÕ qkèoñ _ç# Ñ `«ºÜ«=Ú. HÍ=Ù# JO^Œe YO_»aO^Œ =Ù ê^蜺=ú. ^ xh Ñ Ó~ ao^œ =Ù ~åñqí gé O_ç JxÜ«Ú JQÆ #. 15. n~ =Úq ñ^œ ê^蜺ñ Ó~ =Ú ÖË^Œ.

22 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 19 "åñ_» gñ_» ~åñ_» ÖËñ_» HÍñÉ Å HÍñ \ ì QÀñQÆ Å ˆ~ñQÆ Å. Ñ Ó~ =Ú J#QÍ Ñ Ó~ ao^œ =Ù. xo_» ã #fl. "åºhõ~ }=ÚKÕ êkèoñ _ç# Ñ Ó~ =Ú ê^蜺ñ Ó~ =Ú. n~ " ÿ#jk«û# õω ÃÑ x "åºhõ~ }=ÚKÕ êkèoñ _» Ñ Ó~ ao^œ =Ù LO_»^Œ. ˆ~ñQÆ Å. ˆ~# J# â Ì=Ú Ç ï=k«#=ú# ˆ~# {Å Jx LO_»QÍ ˆ~ã QÀ# â Ì=ÚÅ# =~ O QÆ VQÆ J# ã `«=ÚKÕ ã =~ =Ú ê #=Ú# QÆ V =zû, ˆ~{QÆ Å Jx JQÆ #. QÆ V V `«Î HÍ=Ù# 'l`«î ao^œ Ñ Ó~ fio QÆ J# ã `«=ÚKÕ QÆ =~ =Ú# õω =ÚO^Œ YO_»aO^Œ =Ù#, Ñ Ó~ ao^œ =Ù# ~å=öˇ#. Ñ Ó~ ao^œ =Ù =zû#kà Jk 'ˆ~ J# KÀ n~ =ÚÃÑ LO_»=Åã Ü«ÚO_» #. ÅHõ }=ÚKÕ êkèoñ _ç# DÑ Ó~ ao^œ =Ù ê^è ŒºÑ Ó~ =Ú. Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ n~ =Úg ^Œ ê^è ŒºÑ Ó~ =ÚO_»^Œ. HÍ=Ù# xo_» ã #fl ~å^œ. ˆ~OQÆ Å J# su~ Ñ =Ú Å O_»=Ù. J~ ã #fl = `«=Ú =zû ˆ~ñ QÆ Å Jx JQÆ #. 'n~ =Úg ñ^œ Ç Ïã fi=úg ñ^œ ê^è ŒºÑ Ó~ =ÚO_» #. ~å=úo_» Ñ ÓK O QÆÅ =Å " Ú. ' ê^蜺(ñ Ó~ =Ú) =Úg ^Œ < ## ã ^ŒúÑ Ó~ ao^œ =Ù LO_»=K«Û#. HÍOK«, "åok«" Ú. '( ê^蜺)ñ Ó~ =Ú =Úg ^Œ "åºhõ~ }=ÚKÕ`«êkèOÑ _ç# ( ê^蜺)yo_»ao^œ =Ù LO_»=K«Û#. "åñ_», ˆ~ñQÆ Å. n~ =Úg ñ^œ ã ^ŒúYO_»=Ú# õω ÉÏ^èŒÜÕ ÖË^Œ. pñhõ\. " Ú. J>Ë Ç Ïã fi=úãñ x ã ^Œ úyo_»=ú, ê^è ŒºYO_»=Ú# ÉÏ^è Œ ÖË^Œ. ã ^Œú=Ú J_»ñ õω=, J~ ñ\. ê^蜺=ú ~å=úñ_», Ñ ÓK ñqæå =Å. " Ú. 16. ã Oã $`«ã "Õ `«~ =Ú Å~Ú#` Å ñqæ â ÌO ÅÜ«O^Œ ñ ~ + ã ~ à O Å õω =ÚO^Õ ao^œ =Ù HÍ#O _» K«#flk. =OHõ~ HõÅñ õω=. = OK«`åñK«. ^ H O`«HÀñ`«W`åº^Œ Å Ç ÏºO Å. ã Oã $`«=Ú`À `«Åº " ÿ#â Ì=Ú ã Oã $`«ã = =Ú, ã Oã $`«ã = =Ú HõO>ˇ "Õ é~ú#k ã Oã $`«ã "Õ `«~ =Ú. J#QÍ PzÛùHõ=Ú. ao^œ =Ù Jx ê= #º=ÚQÍ K Ñ ã ^Œú=Ú#, ê^蜺=ú# S#YO_»aO^Œ =Ù#, Ñ Ó~ ao^œ =Ù# QÆÇ ÏOÑ _» #. Ñ ~ + =ÚÅ Å, ã ~ à =ÚÅ JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

23 20 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ QÆ[[_»^Œ Å. JK«Û` # QÆ â Ì=ÚÅO^Œ Jxfl q^èœ=ú Å~Ú#ã #flü«ú# QÆ[[_»^Œ J# Ç ÏÅ Å õω =ÚO^Œ = `«"Õ LO_» #. L^ : `åñk«(ã ^ŒúYO_»=Ú), =ÚOQÆ~ (ã ^ŒúÑ Ó~ =Ú). HõÅñ õωå ( ê^蜺yo_»=ú), H O ã ñ_ç ( ê^蜺ñ Ó~ =Ú). 'ã Oã $`«ã "Õ `«~ =ÚÅ ã Oã $`«ã = =ÚÅO^Œ Ñ ~ + ã ~ àı`«~ =ÚÅ õω# =ÚO^Œ ao^œ =ÙO_»=K«Û#. HõO~î =Ú, HõO êi. 'Ñ ~ + ã ~ à =ÚÅ õω JK«Û` # QÆ â Ì=ÚÅÖ Ñ ~ + ã ~ àı`«~ =ÚÅ õω =ÚO^Œ ao^œ " \ ì ^Œ~Ú## LO_»^Œ. 'HõO êe Jx XH Hõ KÀ qx Ñ OK«â Ì=Ú 'Hõ= êe ÜÕ HÍx HõO êe HÍ^Œ. 17. Ü«HÍ~ O # =Ù=Ó" "ÀÅ # ^ Å ñqæ õω " ÖË=Ù. Z=ñ_», ZHõ _», Uq, UÅ. LO_», T~, XHõñ_», F_». Ç Ïi Ü«`«ñ_», x ^Œ "ÀÜ x\ ã Okè=Oâ =Ú# =zû#ü«hí~ =HÍ~ O Å QÍx Ñ Ó~ fiã ^ŒúO Å QÍ=Ù. "À_è»$"À_è»=ºâ Ì=ÚÅ ^ŒÑ Ê ã Oã $`«ã = O ÅO^Œ ã Ç Ï`«=Ú =Ù=Ó"À =~å ^Œ ÅQÆ â ÌO Å ÖË =x Ü é OQÆ #k. L^ŒHõ=Ú, Ti Hõ, F^Œ#=Ú. =Ù=Ó" "À J#QÍ LTXFÅ`À QÆ _ç#=hí~ =Ú. 'ãöã $`«ã "Õ `«~ O Å~Ú# J# Ñ Ó~ fiã `«=Ú ## ã ioz ` Å QÆ J# ^ xh ãöã $`«ã "Õ `«~ =Ú Å~Ú#` Å QÆ Jx J~ =Ú QÆÇ ÏOÑ =ÅÜ«Ú#. JK«Û` # QÆ â Ì=Ú#O^Œ " Ü«HÍ~ =Ú LO_»^Œ. J>Ë L T X F J# JK«ÛÅ`À QÆ _ç# =HÍ~ =Ú# LO_»^Œ Jx ã `«=Ú# õω J~ =Ú. Ñ ^Œ=Ú " W D Z U J# JK«ÛÅ Jq ~Ú ~ Ü ÜÕ J# q^èœ=úqí Ü«HÍ~ =Ú " QÆey LK«ÛiOÑ _» K«#flq. q JK«Û` # QÆ Ñ ^Œ=Ú" Ü«HÍ~ =Ú á ~ QÍ õä_» ÖË^Œ. HÍ=Ù# ~Ú~ Ü ÜÕ Å ÖË =#Hõ Ü«HÍ~ =Ú ÖË ^Œx ê= #º=ÚQÍ K ÃÑÊ#. WDZUÅ QÆ _» Ñ ^Œ=Ú" Ü«HÍ~ =Ú ã i HÍ^Œ. WDZU J# JK«ÛÖË LO_»=Öˇ#. W`«ñ_», D", Z=ñ_», Uq. J>Ë Ñ ^Œ=Ú" L T X F J# JK«ÛÅ L#flÑ Ù_» Jq =Ù=Ó" "À J# q^èœ=úqí =HÍ~ =Ú`À QÆ iû LK«ÛiOÑ _» K«#flq. Wk ã i HÍ^Œ. =ÙO_» =Ó~ " Hõñ_» "À_» J# suqí Ñ Å LO_», T~, XHõñ_», F_» J# q^èœ=úqí L T X F J# JK«ÛÖË LO_»=ÅÜ«Ú#..

24 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 21 'Ü«HÍ~ O (# ) Jx ê= #º=ÚQÍ K Ñ UJK«Û`À õä_ç# ^ ## Ü«HÍ~ =Ú JK«Û` # QÆ õω " LO_»^Œ. J`«ñ_», W`«ñ_» " Ú. '=Ù=Ó" "ÀÅ LTXFÅHõO>ˇ "Õ ~ ~Ú#JK«Û`À QÆ _ç#=hí~ =Ú õω " LO_»=K«Û#. =OHõ~, "åñqæ " Ú. '(ãöã $`«ã "Õ `«~ =Ú Å~Ú#) ` Å ñqæ õω) ãöã $`«ã = =ÚÅÖ Ñ ^Œ=Ú" Ü«HÍ~ =Ú LO_»=K«Û. Ü«=Úñ_», Ü«`«," Ú. W+ ì=ú, DÑ û`«=ú " Ú^Œ ÅQÆ ã Oã $`«ã = =ÚÅÜ«O^Œ # Ñ ^Œ=Ú" Ü«HÍ~ =Ú LKåÛ~ }=Ú#O ^Œ #fl# (J~Ú+ ì=ú " Ú.) Jk ã i HÍ ^Œx ã Oã $`«=Ú ## ã ioz QÆ iîoñ =K«Û#. =Ù=Ó"ÀÅ ãöã $`«ã = =Ú## Ñ ^Œ=Ú" ÖË=Ù. L^ŒHõ=Ú, Ti Hõ, F^Œ#=Ú =Ú#flQÆ #q. ã Oã $`«=Ú# =ÙHõó, "ÀoHÍ W`åºkQÆ =Ù,=Ó,"ÀÅ L#fl# J\ ìñ ^Œ=ÚÅ ` Å QÆ Ö Ñ Ü yoñ _»=Ù. X J# =~ =Ú ã Oã $`«ÉèÏ+ Ö <Õ ÖË^Œ. HÍ=Ù# ^ x`à õä_ç#ç ÏÅ Å H W`åºkQÍ " J# #k õä_» Ñ ^Œ=Ú" HÍHõ, ãöã $`«ÉèÏ+ Ü«O^Õ LO_»^Œ. õω Ü ÚHõ, =Ù J# q^èœ=úqí Ñ `«ºÜ«=Ú " Ú^Œ ÅQÆ JÑ ^Œ=Ú" Ü«HÍ~ =Ú#, =Ù=~ =Ú# LO_»=K«Û. (=Ó" "À =~ =ÚÅ JÑ ^Œ=ÚÅ" QÆ _» QÍ#~å=Ù.) '" J<åkÜ«O ^Œ O_»=K«Û#. HÍÜ«, P=Ù. 18. Ü«~ Å=Å ÅÑ Ú=Ù Åx Ü«ÅÑ Ú=Ù Åx kfiq^èœo ÅQÆ. Ç Ïi Ü«`«ñ_» W`åº^Œ ÅO ^ QÆ= Ü«HÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù.`«H # Ü«HÍ~ = ÅÑ Ú=Ù. qé QÆ " é y`åº^œ ÅO^Œ ˆ~Ñ O ÅÑ Ú=Ù. W^Õ â = x K Ñ Êñ _» #. â =Ú `«`«û= `«^Œƒù==ÚÅO^Œ ÖË^Œ. ÃÑ~ QÆ Hõ~ QÆ W`åº^Œ ÅO^Œ ˆ~Ñ O ÅÑ Ú=Ù. Uà Å áêà Å `åà Åx Ç ï`«fi= O^Œ ~ Å_»Å HÍ^Õâ = ~Ú# à HÍ~ = Ñ Ú=Ù. `«Å < Å W`åº^Œ ÅO^ŒeÅHÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. J`«ñ_» =eôh x`åº^œ ÅO ^Œ #fláê^õâ =HÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. `«H #=HÍ~ = ÅÑ Ú=Ù. =~ #= = flü«= O^Œeà HÍ~ =Ú =~å O`«~ =Ú QÍx, Ü«ÅÑ Ú JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

25 22 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ à HÍ~ =Ú HÍ ^Œx Ü é OQÆ #k. 'ܫȺKåÛ~ }Ë lç applefi QÀáê QÆ= ^蜺= ÖÏ<åO â käåºo *ÏÜ«`Õ ã ÅÑ KåÛ~ }ó Jx ã Oã $`«=Ú# ÅÑ KåÛ~ }=Ú q=ioñ _ç#k. U=~ =Ú Ü ÚHõ LKåÛ~ }=Ú#O^Œ <åå Hõ z=iéèïqæ=ú, ^ xã g Ñ ÉèÏQÆ=Ú, <åå Hõ #_çq ÉèÏQÆ=Ú, " Ú^Œ\ ÉèÏQÆ=Ú (aqæ =ÙQÍ # O_»Hõ) tkäå=ú (ã _»Å ) JQÆ <À P=~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. J\ ì â käåº=ú ÖËxLKåÛ~ }=Ú HõÅ=~ =Ú JÅÑ Ú=Ù. Ü«~ Å= J# <åå QÆ =~ =ÚÅ # ÅÑ Ú=Ù, JÅÑ Ú=Ù J# ÉèË^Œ=Ú`À XH Hõ \ Ô~O_» q^èœ=ú Öˇ Ü«Ú#flq. Ü«~ Å= J# KÀ Ü«HÍ~å^Œ Å õω g ^Œ L#flJHÍ~ =Ú LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú# õω KÕ~ Ê _ç#k. HÍ=Ù# DÉèË^Œ=Ú Üü, ~ü, Öò, " J# q^èœ=úqí á Å Å õω J#QÍ Ç ÏÅ Å õω = `«"Õ. 1. Ü«HÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù : ã Okè Ñ ~ ã fi~ =Ú# õω PQÆ= =ÚQÍ =zû#ü«hí~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. Ç Ïi Ü«`«ñ_». JÅÑ Ú=Ù : Ü«_ QÆ= Ü«HÍ~ =ÚHõO>ˇ "Õ Ô~ #Ü«HÍ~ "Õ k S## JÅÑ Ú=Ù, Éèí l~úok«(ü«_ QÆ= =ÚHõO>ˇ "Õ~ ~Ú#PQÆ= =Ú), áèü # (P^Õâ =Ú), HÍÜ«(ã Ç Ï[=ÚQÍ L#flk). " Ú. 2. ˆ~Ñ =Ú ÅÑ Ú=Ù : ê^èœ ˆ~Ñ =Ú ÅÑ Ú=Ù. ÃÑ~ QÆ, Hõ~ QÆ. JÅÑ Ú=Ù : â =Ú ( O_çéÏ) JÅÑ Ú=Ù. qé QÆ, " é QÆ. 3.ÅHÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù : 'Å HÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. `«Å, < Å. JÅÑ Ú=Ù : Ç ï=k«#=ú Ñ ~ =ÚQÍ LO_»QÍ ~ Å _» J# "åxh P^Õâ =ÚQÍ =zû# 'à HÍ~ =Ú JÅÑ Ú=Ù. U~ {Å Uà Å, áêå {Å áêà Å. `å_» {Å `åà Å. Wk ^ŒO`«º=Ú. à HÍ~ =Ú "Õ ~ Hõ\ õä_» ` Å QÆ ÉèÏ+ Ü«O^Œ HõÅ^Œ. Jk = ~ ú#º=ú. L^. `«à õω, ɡà õω. " Ú. 4. =HÍ~ =Ú ÅÑ Ú=Ù : QÆã _»^Œ"å^Õâ ã O^Œ~ ƒù=ú#o^œ Ñ HÍ~ =Ú# õω P^Õâ =ÚQÍ =zû#=hí~ =Ú ÅÑ Ú=Ù. J`«ñ_» {Ñ eôh J`«_» =eôh. JÅÑ Ú=Ù : Ñ HÍ~ =Ú# õω P^Õâ =ÚQÍ =zû#k HÍHõ q ye#=hí~ =Ú Z\ ì ^ ## JÅÑ Ú=Ù. z=ù~ (zqæ ~ QÆHÍ~ =Ú# õω P^Õâ " ÿ#k), =OHõ~ (ã Ç Ï[=ÚQÍ L#flk) " Ú. 19. ã Oã $`«áêhõ$`«`«åºo QÆ ÉèÏ+ `«`«û= O. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

26 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 23 ã Oã $`«=Ú ã Oã $`«ã = =Ú ~å= ó ~å=úñ_» q^ º q^œº Ç Ïió Ç Ïi ^èõ# ó ^èõ# =Ù Éèí ó Éèí q Ñ `å Ñ `«Q ó QÀ=Ù <Òó <å= ^Òºó kq Ç Ï$^ Ç Ï$k [QÆ`ü [QÆ`«Î, [QÆ=Ú W`åº^Œ Å Ç ÏºO Å. ã Oã $`«=Ú áêhõ$`«=ú áêhõ$`«ã = =Ú Jyfló Jwæ Jyæ J\ ó P_ô P_ç Peó (Ñ V Î ) Fb Fe ó HÍ~À HÍ~ =Ú Q ~ =" QÍ~ =O QÍ~ ==Ú [\Ï [_ [_» q ~å "Õ ~å "Õ ~ Ü«= ó [" [=Úñ_» ~åv ~å} ~å} â $VÍæ~ ó ã OQÍ~À ã OQÍ~ =Ú Nó ã s ã i W`åº^Œ Öˇé OQÆ #k. ã Oã $`«=Ú`À# áêhõ$`«=ú`à# ã = #=ÚQÍ L#fl` Å QÆ ÉèÏ+ õω JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

27 24 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ `«`«û= =Ú Jx ãö[. ^ x`à (ãöã $`«áêhõ$`«=úå`à) ã = =Ú J# J~ =Ú# DãÖ[ =Ùº`«Ê#fl=Ú. qâı+ =ÚQÍ K Ñ Ê `«Ñ Ê ãöã $`«=Ú#O^Œ # áêhõ$`«=ú#o^œ # Uk Ñ Hõ$uÜ Jk J>Ë ` Å QÆ #O^Œ QÆÇ ÏOÑ _ç PÜ«qÉè í õωîå`à U~ Ê_ç#Ñ ^Œ=ÚÅ õω `«`«û= =ÚÅ J# =º=Ç apple~ =Ú ÖÏHõ } Hõ ã = `«" ÿ Ñ ã ^Œú=ÚQÍ QÍ#=K«ÛK«#flk. Hõ~ Î $ Hõ iî. Ç ÏÅO`«=ÚÅ " Ú^ŒÅQÆ #q qâı+ =ÚÅ. J>Ë QÆ }=O`«J#flk `«`«û= = x ã i XHõKÀ K ÃÑÊ#. ã Oã $`«=Ú`À `«Åº " ÿ#éèï+ ã Oã $`«ã = =Ú. q^ º q^œº. áêhõ$`«=ú`à `«Åº " ÿ#éèï+ áêhõ$`«ã = =Ú. ã s ã i " Ú. ã Oã $`«ã = =Ú áêhõ$`«ã = =Ú J# Ô~O_çO\ x QÆeÑ `«`«û= =Ú Jx =º=Ç ÏiO`«~. WO^Œ áêhõ$`«ã = =Ú 'JK«Û` # QÆ (PzÛùHõ=Ú)Ö KÕ~ K«#flk. `«`«û= =Ú, ã = =Ú J# #q J~ ^Œ QÍ ãöã $`«ã = =Ú J# J~ =Ú# =º=Ç HõÅ^Œ. '`«`«û= O ÅO QÀ\ Ñ Ñ Êe â ÌO Å H HÍ~ ºO K«Ñ >ˇì_ç. 'S^ŒO`«=Ú Å~Ú#K«[Å ã "Õ `«~ â Ì=ÚÅO^Œ ÖË=Ù. " Ú. Peó Ñ V Î Ñ OH Î J# J~ =Ú#<Õ Fe. K e J# J~ =Ú# 'Fe HÍ^Œ. 20. ã Oã $`«áêhõ$`«éèí=o QÆ ÉèÏ+ `«^Œƒù=O. ãöã $`«=Ú ãöã $`«Éèí==Ú PHÍâ ó PHõã =Ú õω_»º" QÀ_» K«#Ìó K«O^Œ ~ ñ_» `«= Væó `«= QÆ=Ú `å= ~ ã " `å= ~ <å~åk«ó <å~ ã =Ú xéèíó < Ñ =Ú, < ==Ú =ÚY" " ÚHõ=Ú, " ÚQÆ=Ú = $QÆó " Hõ=Ú, " QÆ=Ú = Hõó =OHõ~ Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

28 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 25 "Õã ~ ó "Õã _»=Ú ã =Ú ^Œó ãö ^Œ=Ú ã p ã k ã ~ ó = ~ ñ_» Ç Ï~ }" J~ }=Ú Ç Ïi`åà " Ç Ïi^Œà =Ú W`åº^Œ Å QÆÇ ÏOK«#k. ã Oã $`«=Ú áêhõ$`«=ú áêhõ$`«éèí==ú PVÍæ~ ó WOQÍÖ WOQÆÅ=Ú JÑ û~åó JK«Ûù~å JK«Û~ Pâ Û~ º" JKÕÛù~ O JK Û~ =Ù Ñ &ÍÛâ `ü Ñ }Ï ê =#ã Ñ $käg Ñ Ù_è»g Ñ Ù_»q Ñ Ü«}" Ñ Ü«}O Ñ Ü«#=Ú Ñ "åà ó Ñ "åà Ñ =_»=Ú Ñ QÆ_»=Ú = `«û~ ó = K«Ûù~À = K«Û~ =Ú Ü«[ ó [}À [#fl=ú ÅH ;ó ÅpÛù ÅzÛ q+ µ ó " } " # flñ_» " ^Œºó "Õ* " A ã Î= ƒùó YOÉè HõO =Ú ã Å" ^äà~ O `À~ =Ú W`åº^Œ Å ` eü«ú#k. ãöã $`«=Ú# O_çÜ«Ú áêhõ$`«=ú# O_çÜ«Ú Ñ Ù\ ì#éèï+ õω `«^Œƒù==Ú Jx ã O[. "åx(ã Oã $`«áêhõ$`«=úå)# O_ç Ñ Ù\ ì#k J# J~ =Ú`À Dã O[ =Ùº`«Ê#fl = QÆ K«#flk. ãöã $`«=Ú, áêhõ$`«= O^Œe ÑḦõ$uÃã `«=Ú = ~ ÊÅ á O^Œ ê= º=Ú `«QÆ "åx# O_ç Ñ Ù\ ì#kqí `«^Œƒù==Ú QÆ iîoñ ^ŒyÜ«Ú#flk. qéèíh Î ã O OkèOz#qHÍ~ =ÚÅ `«`«û= `«^Œƒù==ÚÅ JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

29 26 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ Ü«^ä ~ =ÚQÍ ã = #"Õ J#^ŒyÜ«Ú#fl#, ` Å QÆ # Ñ "ÕtOK«#Ñ Ê\ Ĥ ã Oã $`«áêhõ$`«ñ Hõ$`«Å = ~ ÊÅ K `«^Œƒù=â Ì=ÚÅO^Œe qâı+ =Ú. ã Oã $`«=Ú# O_ç Ñ Ù\ ì#` Å QÆ Ñ ^Œ=Ú ã Oã $`«Éèí==Ú. PHÍâ ó PHõã =Ú " Ú. áêhõ$`«=ú# O_ç Ñ Ù\ ì#éèï+ áêhõ$`«éè í==ú. Ñ Ü«}O Ñ Ü«#=Ú " Ú. ã Oã $`«Éèí==Ú, áêhõ$`«éèí==ú J# Ô~O_» # QÆeã '`«^Œƒù==Ú J# ã O[ `À =º=Ç ÏiOÑ _» #. 21. ueoqæ^õâ =º=Ç apple~ ã ^ŒúO QÆ ÉèÏ+ ^Õâ ºO. T~ Ñ~. WÅ =ÚÅ. ^Œ _» "Õ _». HÀñ`«ÖËñ`«. `åq " q. W`åº^Œ Å~ Ü«Ú#k. Nâ Å=Ú, ^ŒH Í~å= =Ú, HÍàıâ fi~ =Ú J# = _» # ueoqæ=ú ÅxÜ«Ú Jq QÆÅ^Õâ =Ú ueoqæ^õâ =Ú JxÜ«Ú JO^Œ ~. ueoqæ^õâ =Ú#O^Œe [# ÅÜ ÚHõ =º=Ç apple~ =Ú# O_ç ã kúok«éèï+ õω '^Õâ º=Ú Jx ã O[. '^Õâı Éè í=" ^Õâ º" Jx DãÖ[ =Ùº`«Ê#fl=Ú. `«`«û= `«^Œƒù=â Ì=ÚÅ õω = Å=Ú ã Oã $`«=Ú ÖË^ áêhõ$`«=ú# O_ç ` eü«=k«û#. ^Õâ º=ÚÅ õω = Å=Ú P^Õâ [# Å=º=Ç apple~ =Ú = `«". L^, T~, Ñ~ " Ú. T~ J# â Ì=ÚÜ ÚHõ = Åã fi~ Ñ "Õ k? Ñ Hõ$u Ñ `«ºÜ«^Œ Å " Ú^Œ ÅQÆ q+ Ü«=ÚÅ ` õω ã Oã $`«áêhõ$`«=úåö Z\ ìp^è ~ =Ú ÅaèOÑ ^Œ. [# Å=º=Ç apple~ =Ú = `«"Õ P^è ~ =Ú. ^Õâ º=Ú ( ueoqæ) ^Õâ =º=Ç apple~ ã ^Œú = QÆ K«#flk. J#º^Õâ º=Ú J# XHõqÉèÏQÆ=Ú# ã i Ñ~ #ÖË^Œ. HÍ=º Ñ Ü QÍ~ = QÆ P O^èŒÉèÏ+ #, `«`«û==ú, `«^Œƒù==Ú, ^Õâ º=Ú Jx = _» ÉèÏQÆ=ÚÅ QÍ ã i x~ Ñ OK #. áêp<åo ^è Œ"åV Ü«=Ú# J# ãïoz `«`«û= `«^Œƒù"Õ`«~ = ~Ú HÍ=º Ñ Ü QÍ~ = QÆ PO ^è ŒÉèÏ+ ^Õâ º=ÚQÍ ã Å=ÚQÍ QÆ iîoñ =K«Û#. ' ueoqæ^õâ W`«~ ^Õâ =º=Ç apple~ =Ú# õω ^Õâ ºãÖ[ K Å ^Œ. 22. ÅHõ }q~ ^ŒúO QÆ ÉèÏ+ QÍ= ºO. = êî_» ` êî_». =KÕÛx ` KÕÛx. =KÕÛ"å_» ` KÕÛ"å_». =KÕÛ\ "å_» ` KÕÛ\ "å_». DÉèÏ+ Ñ Ü QÆO # Hõ#~ O. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

30 J~ nñ Hõ ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú 27 ÅHõ } = #QÍ "åºhõ~ }=Ú. "åºhõ~ }=Ú# õω q~ ^Œú=ÚQÍ # #fléèï+ õω QÍ= º=Ú Jx ã O[. "åºhõ~ }=Ú Uâ Ì=Úq+ Ü«=Ú# ÅHõ }=Ú# U~ Ê~ z#^à JÅHõ }=Ú# õω aè#fl=úqí # #flpâ Ì=Ú QÍ= º=Ú JQÆ #. ~åñqæåñ_» ÖËHõ =K«Û# J#flq ÅHõ }=Ú U~ Ê~ z#~ Ñ =ÚÅ, HÍQÍ P J~ =Ú#O^Œ â Ì=Ú '= êî_» J# q^èœ=úqí "åºhõ~ }=Ú# õω J# QÆ }=Ú HÍ^Œ. ÅHõ }=Ú# õω q~ ^Œú=Ú. HÍ=Ù# QÍ= º = QÆ #. W>Ë =K Û_» "åñ_» ÖËHõ =K Û_ç"åñ_» J# ÅHõ } ^Œ ú=ú# õω q~ ^Œ ú=úqí # =KÕÛ"å_», =KÕÛ\ "å_» J# #q QÍ= º=Ú ÅQÆ K«#flq. Uâ Ì=Úq+ Ü«=Ú# "åºhõ~ }âß ã Î=Ú# ÅHõ }=Ú KÕÜ«_»ÖË^À Pâ Ì=Ú QÍ= º=Ú HÍ^Œ. Pâ Ì=Ú# õω ÅHõ }"Õ }=Ú`À q~à^èœ=ú# LO_»^Œ. HÍ=Ù# Jk QÍ= ºãÖ[ # á O^Œ^Œ. áêeok«h é õω, áè=ñqæ^œ" HõÅ QÆñ \ ì " Ú^Œ ÅQÆ â Ì=ÚÅ# QÆ iû ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú# Uq Ü«Ú K Ñ Ê _» ÖË^Œ. HÍ=Ù# Jq ÉÏÅ"åºHõ~ }Ñ Hõ =Ú# QÍ= º=Ú ÅQÆ ##~å^œ. 23. P~ º=º=Ç apple~ O Å ^Œ$+ ìo QÍÇ ÏºO. ÃÑ^ŒÌÅ =º=Ç QÍ= ºO ~Ú# QÆÇ ÏOÑÖ^ŒQÆ #x `å`«ê~ º=Ú. HõéHõO~î ñ_», áê}q _» =Ú, r=qæé], HõÑ ÅQÆ_» =Ú, HõÑ Å[_»Å. P~ ºÅ J#QÍ ÃÑ^ŒÌÅ. WK«Û\ =º=Ç apple~ =Ú HÍ=º=º=Ç apple~ =Ú. = Ç applehõ=ùåü ÚHõ HÍ=º=ÚÅO^Œ Ñ Ü QÆ=ÚÅÖ Hõ# _ç#kà = `«=Ú QÍ= º=Ú QÆÇ ÏOÑ ^Œy#k. ÅHõ } ^Œú " ÿ#éèï+ < ## QÍÇ Ïº"Õ. Ñ Ó~ fiã `«=Ú ÅHõ }q~ ^Œ ú " ÿ#éèï+ QÍ= º=ÚQÍ K Ñ CK«Jk HÍ=º=ÚÅO^Œ Ñ Ü õω `«QÆxkQÍ Ñ~ #flk. HÍ=Ù# Ñ Hõ~ }=Ú# J# ã ioz = Ç applehõq Ñ Ü«ÚHõÎ " ÿü«ú#flñ Ù_» QÍ= º=Ú Ãã `«=Ú QÆÇ ÏOÑ =Öˇ #x Dã `«=Ú# õω J~ = QÆ K«#flk. HõéHõO~î ñ_» J# Hõé J# JK«Û` # ñqæ â Ì=Ú# õω HõO~î =Ú J# ãöã $`«ã = =Ú`À q â Ç ï gç Ïã = ã =Ú HõÅ ÅHõ }=Ú# õω q~ ^Œ ú=ú. W>ˇ HõÑ Å J# Ĥ=ÅãÖã $`«â Ì=Ú# õω Hõ# flå, QÆ_» =Ú, [_»Å J# qhõ$u â Ì=ÚÅ`À ã = ã =Ú ÅHõ }=Ú# õω q~ ^Œú=Ú. HÍ=Ù# HõÑ ÅHõ# flå " Ú^Œ ÅQÆ Dã = ã =ÚÅ QÍ= º=Ú Å~Ú#q. J~Ú## ##flü«, uhõ #, N<å^ä Œ _» JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

31 28 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ =Ú#flQÆ = Ç applehõ=ùå Ñ Ü Wq QÍ= º=Ú Öˇ #Ñ Ê\ H x QÆÇ ÏOÑ ^ŒQÆ #. J#QÍ gxx QÆÇ ÏOz Ñ Ü yok«h #=K«Û#. W\ ì"åxx H O^Œ~ JxO^Œº QÍ= º=ÚÅ JO^Œ ~. QÍÇ Ïº QÍ= º=Ú Å#^ŒQÆ #. 'P~ º=º=Ç apple~ O Å = Ç applehõ=ùå QÆO^äŒ=ÚÅO ^Œ #flñ Ù_Õ QÍ= º=ÚÅ QÆÇ ÏOÑ ^ŒQÆ #. P~ ºÅ J<å~ ºÅ J# x~ Ü«=Ú Hõ+ ì ê^è Œº". PÜ«Úº# ^ŒH }ÏO ^èœü«úqæ QÆO^äŒ=ÚÅO^Œ Ñ K«~ " ÿü«ú#fl QÍ= ºÉèÏ+ Ñ = } HõiOÑ ~å `«Ñ C ÖË^Œ. '^Œ$+ ìo = Ç applehí=º=úåo ^Œ O_ç Hõ# _ç#^ xx = `«" QÆÇ ÏOÑ =ÅÜ«Ú#. *ÏQÆ~ Hõ`«`ÀK«z QÆ iîoñ =Öˇ #x Jaè áêü«=ú. PÑ ^ŒúuÖ ã fi`«o `«=ÚQÍ HõeÊOz Ñ Ü yoñ ~å^œ. 'r=qæé] J#flk Hõq ê~ fiéè =ÚÅ Ñ Ü yozi QÍ# QÆÇ ÏOÑ ^ŒQÆ #. HÍx PÑ ^ŒúuÖ JÅÊ^ŒO_», J<ÕHõ= é Å J# suqí ã fi`«o uoz Ñ Ü yoñ ~å^œ. Q ~ ==Ú`À = Ç applehõq Ñ Ü«ÚHõÎ " ÿü«ú#fl QÍ= º=Ú# õω = `«" Ñ Ü QÍ~ `«JOwHõiOÑ _» K«#flk. Wk ã O*Ï Ñ ikõûù^œ=ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

32 J~ nñ Hõ ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 29 ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 1. L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ã Okè Ü«QÆ. Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ O Å õωo ~ ã fi~ O ÉËHÍ^Õâ O ãökè Ü«#O _». ~å=úñ_» { J`«_» ~å=úñ _»`«_» È=Úñ_» { W`«ñ_» È=Úñ _ç`«_» = #=Ú { LO\ q = # =ÚO\ q J`«ñ_» { ZHõ _» J`«ñ _ Hõ _» W`«ñ_» { XHõñ_» W`«ñ _ Hõñ_» L`«Î J# KÀ Ç Ïã fi " ÿ#lhí~ =Ú# õω Ñ ~ =ÚQÍ `«HÍ~ =Ú (L `ü) KÕ~ Ê _ç#k. `«HÍ~ =Ú Ñ ~ =ÚQÍ KÕ~ `«Ñ ~ Hõ~ }=Ú JO^Œ ~. '`«Ñ ~ ã Î`å Åã º J# áê} hü«åhõ }=Ú ## ã ioz L`«Î J#QÍ Ç Ïã fi " ÿ# LHÍ~ =Ú. Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ =ÚÅ õω Ñ ~ ã fi~ "Õ HÍ^Õâ = ã Okè. " Ú^Œ\ â Ì=Ú z=~ L#flJK«Û# õω# ÃÑ # #flâ Ì=Ú " Ú^Œ\ JK«Û# õω# Ô~O_çO\ ê #=Ú## Ñ ~ =ÚQÍ # #fl Ô~O_»=â Ì=Ú " Ú^Œ\ JK«Û =zû xå Dã `«=Ú#O^Œe ã Okèâ Ì=Ú# õω J~ =Ú. Ç Ïã fi " ÿ#lhí~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ =ÚQÍ # #flñ Ù_» ã Okè JQÆ #. ~å=úñ_» {J`«ñ_» Jx LO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ã Okè [~ QÆ #. ~å=úñ_ {L J`«ñ_» J# L, J J# Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ =ÚÅ Ô~O\ ê #=Ú## Ñ ~ ã fi~ = QÆ 'J J# #k P^Õâ =ÚQÍ =zû, ~å=úñ _»`«ñ_» Jx JQÆ #. W>ˇ È=Úñ_» {W`«ñ_» È=Úñ _ç`«_» " Ú. 'L`«Î J# KÀ\ `«Ñ ~ Hõ~ }=Ú=Å# n~ =Ú(THÍ~ =Ú)# õω ã Okè ÖË^Œ. ì{jx ì Ü«x. 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» Ç ÏÅ (ÖË^ J= ê#=ú) Ñ ~ " ÿ#ñ Ù_» ã Okè ÖË^Œ. ~å=úñ_» HõÅñ_». 'JQÆ ã Okè x`«º=ú. HÍ=Ù# ã Okè [~ QÆHõ, '~å=úñ_» Ü«`«ñ _» J# q^èœ=úqí Ü«_ QÆ= =Ú =zû#~ Ñ =ÚÅ LO_»=Ù. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

33 30 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ 2. Ñ ^ä Œ"Õ `«~ qéè íh Îâ `«~ K«=~ O ÅO ^Œ #flü«úhí~ =Ú# õω ãökè " HõeÊHõ=ÚQÍ #QÆ #. ## fl< { J_çÔQ : # #fl_çôq, ## fl #_çôq. <åh é õω< { WK Û : <åh éh K Û, <åh é õω xk Û. <å õω< { P^Œ~ =Ù : <å HÍ^Œ~ =Ù, <å õω <å^œ~ =Ù. <åü«o^œ < { Pâ : <åü«o ^ â, <åü«o^œ <åâ. WO^Œ < { L<åflñ_» : WO ^Œ <åflñ_», WO^Œ # <åflñ_». ZO^Œ < { LO\ q : ZO ^Œ O\ q, ZO^Œ # O\ q. =K«ÛK«< { LO_ # : =K«Û K«O_ #, =K«ÛK«# O_ #. K«K«K«< { UñÔQ# : K«K«KÕñÔQ#, K«K«K«<ÕñÔQ#. Ñ ^äœ= HõO>ˇ W`«~ =Ú Öˇ #qéèí õωîå Ñ ^äœ"õ `«~ qéèí õωîå. J#QÍ kfifü«" Ú^Œ ÅQÆ #q. ã Oã $`«= QÆ 'â `«$ J# Ñ `«ºÜ«=ÚÜ ÚHõ J~ =Ú#O^Œ qkèoñ _ç#k«=~ =Ú â `«~ K«=~ =Ú. Ñ Ó~ fiã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k J# =iîok«#. kfifü«" Ú^Œ ÅQÆ qéè í õωîåö #, â `«~ K«=~ =ÚÖ # L#fl LHÍ~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ =ÚQÍ LO_»QÍ ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ãökè Ü«QÆ J# ã `«=ÚKÕ ãökè x`«º=úqí HÍ=Åã Ü«ÚO_»QÍ Wq ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ HÍ=Ù# 'WñHÍ^Œ Å õωñ ^ŒÑ Ê ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ õω ãökè ÖË^Œ J# ã `«=ÚKÕ ãökè ~å^œ. HÍx x~ =HÍâ = QÆ Pqkèx ÉÏkèOz ê=híâ = QÆ Ñ ã Î`«qkèKÕ ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. ã OkèÖ Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ =ÚÅ Ô~O_çO\ ê #=Ú## Ñ ~ ã fi~ =Ú UHÍ^Õâ =Ú HÍ=ÅÜ«Ú#. J\ ìü _»Å "åx#_» = # #fl ^Œ `«=Ú xå õω^œ ~ ^Œ. HÍ=Ù# Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ =ÚÅ, #_» = L#fl ^Œ `«=Ú J# " Ú`«Î=Ú# õω Ñ ~ ã fi~ =Ú P^Õâ = QÆ #. (#< < {L< {J{_çÔQ # #fl_çôq.) " Ú`«Î=Ú PO ^èœéèï+ Ö ## fl = =Ú, x# fl q =Ú, `«# fl `«=Ú J# P~ ã Å=ÚÅÖ = `«"Õ kfifü«ö LHÍ~ =Ú qéèíh ÎH ã O OkèOz# ^ Ü«Ú#flk. q ye#qéèí õωîåö H é õω, õω, JO^Œ J# = ñ_çñ\ Ö = `«"Õ z=~ LHÍ~ =Ú HõÅ^Œ. HÍ=Ù# ' Ñ ^äœ"õ `«~ qéèíh Î â Ì=ÚKÕ " HõeÊHõã Okè gxü«o^õ. ã i WO^Œ, ZO^Œ J# J=ºÜ«=ÚÅ# QÆ _» K«ÃÑ#. J\ ì^õ J~Ú# 'JO^Œ KÕ~ Ê^ŒQÆ #.

34 J~ nñ Hõ ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 31 ## fl< {J_ç ÔQ Jx Ü«ÚO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ãökè =zû#ñḧõ =Ú#O^Œ (#_» = # #fl ^Œ `«=Ú`À QÆ _» Ñ Ó~ fiñ ~ ã fi~ = Å õω Ñ ~ ã fi~ =Ú UHÍ^Õâ = ~Ú) # #fl_çôq Jx JQÆ #. " HõeÊHõ=Ú ã Okè ~åxñ Hõ =Ú#O^Œ á Å S# ^Œ `«=Ú ÃÑ # #fljk«û`à Hõeã '## fl #_çôq Jx JQÆ #. ' Ñ ^äœ"õ `«~ J# ^Œà =ÚKÕ Ñ ^äœ= qéèí õωîåo^œelhí~ =Ú# õω D ã `«=ÚKÕ`«ã Okè ~å^œ. ~å=úñ _»`«_», =# "Õ ÔQ#. " Ú^Œ ÅQÆ q^èœ=úqí 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ã Okè Ü«QÆ J# ã `«=ÚKÕ x`«ºã Okè JQÆ #. 'qéèíh Î (Ü«O ^Œ #fllhí~ =Ú) J# ^Œà =ÚKÕ LHÍ~ =Ú qéèíh ÎH K Ok# ^ #Ñ Ù_Õ Dã `«=ÚKÕ ã Okè =K«Û#. =#=Ú< {UñÔQ# J# Jk Ñ ^ä Œ"Õ `«~ (kfifü«)qéè íh ÎÜÕ S## áêuñ khõ=ú# õω K Ok# =#=Ú J# KÀ\ LHÍ~ =Ú# õω Dã `«=ÚKÕ ã Okè ~å^œ. 'L`«Î# õω Jx áêñ ÎOK«x`«ºãÖkè WñHÍkã `«=ÚKÕ x +kèoñ ~å^œ. HÍ=Ù# =#=Ú <ÕñÔQ#. 'LHÍ~ =Ú# õω J# ^Œà =ÚKÕ`«LHÍ~ =ÚHõO>ˇ "Õ ~ ~Ú#JK«Û# õω D ã `«=ÚKÕ`«ã Okè áêñ ÎOÑ ^Œ. J`«xHõO>ˇ< {W`«ñ_» J`«xHõO>ˇx`«ñ_». 3. ã Okè ã fi~ O HõO>ˇO ~ O ~Ú#ã fi~ O # õω Ü«_ QÆ= O QÆ. PQÆ= O #ñqí =~å kèhõºo. = { J= : = Ü«=. q { WÅ : q ~ÚÅ. = { T~ : = Ü«~. ã fi~ =Ú J#QÍ JK«Û. Ü«\ò{PQÆ= =Ú =Ú W`«ÎQÍ QÆÅk HÍ=Ù# 'Ü«HÍ~ =Ú \ `«Î JQÆ #, `Ò J# áê} hü«ñ iéèï+ ## ã ioz \ `«Î J~Ú#k ^ÕxH qkèoñ _ç#^à ^ xh J^Œº=Ü«==ÚQÍ J#QÍ qkèoñ _ç#^ xh =ÚO^Œ QÍ =zû KÕ~ #. W`«Î HÍ=Ù# ãöã $`«ãö Ñ ^ Ü«=Ú ## =Ú Ö Ñ OK«#.'Ü«\ò Ö q ye#ü«=~ =Ú#O^Œ JHÍ~ =Ú (Üü {J) LKåÛ~ } œhõ~ º=Ú#ÔH KÕ~ Ê _ç#k. HÍ=Ù# Jk ` ÅyáÈ=Ù#. HÍQÍ Ü«HÍ~ Ñ Ùá Å = `«" PQÆ= =ÚQÍ =K«Û#. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

35 32 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ ã Okè ÖËxã Å=ÚÅÖ JK«ÛHõO>ˇ Ñ ~ =ÚQÍ # #fljk«û# õω =ÚO^Œ Ü«HÍ~ Ñ Ùá Å PQÆ= =ÚQÍ =K«Û#. = {J= J# ã Okè áêñ ÖË^Œ. HÍ=Ù# Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ Ñ ~ ã fi~ =Ú# õω Ñ Ó~ fi=ú#o^œ Ü«HÍ~ =Ú KÕi, = {Üü { J=, = Ü«= Jx Ü«QÆ #. 'ã Okè ~å=úñ _»`«ñ_» " Ú^Œ ÅQÆ ã Okè [~ QÆ ã Å=ÚÅO^Œ Ü«_ QÆ= =Ú Ñ ã H Î ÖË^Œ. 'ã fi~ O HõO>ˇ< ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ õω ã Okè ÖËxã O^Œ~ ƒù=ú# (Ñ ~ ã fi~ =Ú ^Œ `«=Ú# õω J#QÍ #HÍ~ Ñ Ùá Å Ç ÏÅ # õω Ñ ~ =ÚQÍ # Ü«_ QÆ= =Ú ~å^œ. ## fl< {J_çÔQ, ## fl #_çôq, 'JQÆ Ü«_ QÆ= =Ú x`«º=ú. HÍ=Ù# = J= J# suqí HÍ=º=º=Ç apple~ =Ú#O^Œ LO_»^Œ. 'Ñ ~ O ~Ú# ã fi~ O # õω Jx Ü«_ QÆ= =Ú# Ñ ~ ã fi~ =Ú# õω K Ñ JÜ«ºâ fi=ú. =ÚÜÕ º_» " Ú^Œ ÅQÆ kfi`«fi=ú ã Bz`«º=Ú HõÅ ^ŒO^Œ ~. 4. J`«Î# õω ã Okè Ç ïà =ÚQÍ #QÆ. "Õ # { JÅ _» "Õ #Å ñ_», "Õ #Ü«Å ñ_». Ñ Ù\ ì# { WÅ Ñ Ù\ ìxå, Ñ Ù\ ì#~úå. K«_»Hõ { LO_ # K«_» õωo_ #, K«_»Hõ Ü«ÚO_ #. Ç ïà QÆÇ Ï}=ÚKÕ`«ã Î"åK«Hõ`«`«û= ãöé ^èœ<åo`«=úå õω ãökè ÖË^Œ. J= { WK Û# J= ~ÚK Û# ^Œ `«{ W`«ñ_» ^Œ `«~Ú`«ñ_» K Å =Ùñ_» { WO^Œ=Ú K Å =Ùñ_» ~ÚO^Œ=Ú. ã Oã $fü«o # õω ã Okè Ü«QÆ #x Ü«^èŒ~ fi}ïkå~ ºÅ K Ñ Êi QÍx ^ xh ñ ~ fihí=º=úåo^œ ñ Ü QÆO = $QƺO. P^èŒ xhõ Hõ$`«ÅO ^ HÍ< ã Î"åK«Hõ`«`«û= O Å õω ã Okè QÍ#O _çü _». QÆO QÆ# HÍÃã, < Åñ uk Û#. " ÅÜ«ÖÏfi^Œ Å ã Okè ÖËq ÉÏÇ ïà Hõ=Ú KÕ`«<Õ Ü«x Ü«Ç ÏOK«#k. J`«Î J# KÀ\ `«Ñ ~ Hõ~ }=Ú=Å# J`«Î J#QÍ Ç Ïã fi " ÿ# JHÍ~ =Ú.

36 J~ nñ Hõ ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 33 Hõfiz`ü Ñ =$uîó, Hõfiz ^Œ Ñ =$uîó, Hõfiz^ qéèïëê, Hõfiz ^Œ#º ^Õ=, q^è Õ ifi^è #O Ç ï^è ã g Hõ º K«`«ifi^èŒO ÉÏÇ ïà HõO =^ŒxÎ Jx ã Oã $`«=Ú# Ç ïà Ñ ^ ~ =Ú q=ioñ _ç#k. Ñ =$uî, J Ñ =$uî, qéèï+, J#ºHÍ~ º=Ú J# <åå QÆ J=ã Å Ç ïà Ñ ^Œ=ÚKÕ ã O QÆÇ ÏOÑ _» #. gxö U Ô~O_» L#fl# ' Ç ïà q^è #=Ú ê~ Hõ = QÆ #. " Ú^Œ\ ã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k Ñ Ó~ fiã `«=Ú# `«Ñ ÊOz = O_» HõÑ Ù u`à Dã `«=ÚÖ xh J# =iîok«#. Ç Ïã fi " ÿ# JHÍ~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ = QÆ K«O_»QÍ ã Okè Ç ïà =ÚQÍ =K«Û#. 1. Ñ =$uî : ã `«=Ú# qkèoñ _ç#hí~ º=Ú x`«º=úqí H xflü _»Å # #fl Ç Ïã fi " ÿ# JHÍ~ =Ú# õω ã Okè x`«º=úqí =K«Û#. =O_» K«#fl{"åñ_» J# `«K«Ûù Ì=HÍ~ =Ú Ö Ñ Oz, =O_» K«#fl{Pñ _» Jx Ü«ÚO_»QÍ JK«Û\ J`«Î# õω Dã `«=ÚKÕ ã Okè x`«º=úqí [iy =O_» K«<åflñ_» Jx JQÆ #. =O_» K«#flÜ«ñ_» J# q^èœ " ÿ# ã Okè ~åx ~ Ñ =Ú LO_»^Œ. 2. J Ñ =$uî : ã `«=Ú# K Ñ Ê _ç#hí~ º=Ú Jã Å =iîoñ H xflü _»Å L#fl Ç Ïã fi " ÿ#jhí~ =Ú# õω ã Okè ÖË<ÕÖË^Œ. " Å{PÅ " Å Ü«Å. " ÖÏÅ J# suqí ã Okè HÍ^Œ. 3. qéèï+ : ã `«=Ú# K Ñ Ê _ç#hí~ º=Ú qhõåê=úqí H xfl Ü _»Å # #fl Ç Ïã fi " ÿ# JHÍ~ =Ú# õω ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. "Õ #{JÅ ñ_» Jx LO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. ã Okè [iy#ñ Hõ =Ú#O^Œ "Õ #Å ñ_» Jx JQÆ #. ã Okè [~ QÆxÑ Hõ =Ú#O^Œ 'ã Okè J# ã `«=ÚKÕ Ü«_ QÆ= =Ú =zû, "Õ #Ü«Å ñ_» Jx JQÆ #. 4. J#ºHÍ~ º=Ú : ã `«=Ú#O^Œ K Ñ QÍHõ W`«~ ã Å=ÚÅO^Œ PHÍ~ º=Ú ã `«=Ú#O^Œ K Ñ Ê#k QÍHõ W`«~ " ÿ#hí~ º=Ú J#ºHÍ~ º=Ú. `å= ~ {P õω `å= ~ áê õω. J# KÀ\ Ñ Ù QÍQÆ= =Ú# J#ºHÍ~ º=ÚQÍ êkèok«h #=K«Û#. (W>ˇ ÉÁ= {WÅ ÉÁ= iå, (áê=ú) áêññ {J=Ú áêññ ~ =Ú (ã =.20) " Ú^Œ ÅQÆ ~ QÍQÆ= =Ú " Ú^Œ ÅQÆ #q. 'J`«Î J# KÀ\ `«Ñ ~ Hõ}=ÚKÕ n~ = QÆ 'P HÍ~ =Ú# õω Dã `«=ÚKÕ JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

37 34 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ ã Okè ~å^œ. = {WÅ = ~ÚÅ. 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» HÍ=Ù# Ç ÏÅ Ñ ~ " ÿ#kà ã Okè Ñ ã H Î ÖË^Œ. "Õ #HÀ_»Å. " Ú. 5. U= º^Œ Å~Ú`«Î# õω ã Okè " HõeÊHõ=ÚQÍ #QÆ. Uq = é H + + ª.Jk Jq, Wk Wq, Uk Uq. Wk Ü«Hõ$uQÆ}O. Uq { JO\ q U = O\ q, Uq Ü«O\ q. = é { Uq = éëq, = é ÜÕ q. Ç ÏiH < { WK Û Ç Ïi H K Û, Ç ÏiH xk Û. Uq " Ú^Œ ÅQÆ #q U= º^Œ Å. Uq, = é, + + ªqÉèíH Î J~Ú# H =~ =Ú " Ú^Œ ÅQÆ #q U= º^Œ Å. W`«Î J# KÀ\ `«Ñ ~ Hõ~ }=ÚKÕ W`«Î J#QÍ Ç Ïã fi = QÆ WHÍ~ =Ú. 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k Ñ Ó~ fi=ú# O_ç J# =iîok«#. Uq " Ú^Œ ÅQÆ â Ì=ÚÅÖ x(z=i) Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ =ÚQÍ L#flÑ Ù_» ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. Uq { JO\ q Jx LO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ã Okè =zû#ñ Hõ =Ú# 'U = O\ q Jx JQÆ #. " HõeÊHõ=Ú ã Okè ~åxñ Hõ =Ú# 'ã Okè ã fi~ O HõO>ˇO ~ O ~Ú#ã fi~ O # õω Ü«_ QÆ= O QÆ J# ã `«=ÚKÕ Ü«_ QÆ= =Ú =zû, 'Uq Ü«O\ q Jx JQÆ #. H + + ª ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=Ú. 'WñHÍ^Œ Å õωñ ^ŒÑ Ê J# ã `«=ÚKÕ áêñ ÎOK«ãÖkèx +^è Œ=Ú# ÉÏkèOz U= º^Œ ÅÖ ÑïîOz# ê= ~ º=ÚKÕ Dã `«=ÚKÕ H + + ªÜ«O^Œ ã Okè " HõeÊHõ=ÚQÆ [~ QÆ #. U= ºkQÆ}=Ú PHõ$uQÆ}=Ú. J#QÍ Ñ Ü QÆ=ÚÅÖ Uâ Ì=Ú#O^Œe WHÍ~ =Ú# õω ã Okè HõÅ^À Pâ Ì=Ú#, Uq " Ú^Œ ÅQÆ "åxö KÕ~ ÛH # ^ŒQÆ #. 'U= º^Œ Å º^Œ ÅÖ KÕ~ xâ Ì=Ú# õω Dã `«=ÚKÕ ã Okè ~å^œ. Ç Ïi{J`«ñ_» Ç Ïi Ü«`«ñ_». `«e {L#flk `«e Ü«Ú#flk. WHÍ~ =Ú# õω J#fl= `«=Ú# n~ = QÆ DHÍ~ =Ú# õω ã Okè =K«Û J=HÍâ =Ú ÖË^Œ. U= º^Œ ÅÖ LO_» # =xflü«ú Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú z=~ QÆey#â Ì=ÚÖË. HÍ=Ù# W`«Î# õω J# `«Ñ ~ Hõ~ }=Ú# õω ã Ê+ ì`«ü«ú#, ÖÏÑ ==Ú# Ñ Ü [#=ÚÅ J#^ŒQÆ #.

38 J~ nñ Hõ ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 35 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» HÍ=Ù# Ç ÏÅ Ñ ~ " ÿ#ñ Ù_» ã Okè Ñ ã H Î ÖË^Œ. Uq = é H O`«" Ú. 6. H Ü«Ñ ^ŒO ÅO k`«î# õω ã Okè " HõeÊHõ=ÚQÍ #QÆ. =zûi { JÑ C_» =zû ~ Ñ C_», =zûi Ü«Ñ C_» =zûuq { WÑ C_» =zûu q Ñ C_» =zûuq ~ÚÑ C_» 'ÅHÍ~ O # õω _» V =Ù~ # =Ú & QÆ J# ã `«=ÚKÕ qkèoñ _ç# '_» Vò " Ú^Œ ÅQÆ H Ü«qÉèí õωîå z=~ QÆey#â Ì=ÚÅ H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅ. W`«Î J#QÍ Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú. Ñ Ó~ fi=ú# O_ç 'L`«Î# õω J# ã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k WO ^Œ# =iîok«#. H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅO^Œe Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ = QÆ #Ñ Ù_» ã Okè qhõåê=úqí =K«Û#. =zûi{jñ Ù_» Jx LO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ãökè =zû, '=zû ~ Ñ Ù_» Jx JQÆ #. '" HõeÊHõ=Ú ~åxñḧõ =Ú#O^Œ 'ãökè J# ã `«=ÚKÕ Ü«_ QÆ= =Ú =zû, '=zûi Ü«Ñ Ù_» Jx JQÆ #. = ^è Œº= Ñ Ù~ + H Ü«ÅÖ W`«Î# õω ãökè x`«º=úqí Ñ ^ŒÑ K Ñ Ê _» K«#flk. HÍ=Ù# "åxh " HõeÊHõã Okè ÖË^Œ. `«^Œú~å ^Œº~ Hõ Ñ ^äœ= Ñ Ù~ Ã+ Hõ=K«#=ÚÅO^Œ #, Éèí `å~ =Ú# L`«Î= Ñ Ù~ Ã+ Hõ =K«#=ÚÅO^Œ # L#flW`«Î# õω Dã `«=ÚKÕ ã Okè áêñ ÎOK«K«#fl# Jq ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ QÍ=Ù# 'WñHÍkã `«=ÚKÕ ã Okèx +^èœ=ú QÆÅ QÆ #. HÍ=Ù# LO_ _ç< { J`«_», =zûu< {J< #, " Ú^Œ ÅQÆ Dã `«=ÚKÕ ã Okè ~å^œ. JO^Œ KÕ`«" Ú`«Î=Úg ^Œ Éèí `å~ Hõ Ñ ^äœ=, L`«Î= Ñ Ù~ + Ç ï=k«#=úå #, =~ Î= <å~ =Ú# J= Ç Ï^Œ~ =Ú# Ñ ^äœ= Ñ Ù~ Ã+ Hõ =K«#=ÚÅÖ = `«" ã Okè [~ QÆ K«#flk. gx <Õ= º^Œ ÅÖ KÕiÛ## ã kúoñ QÆÅ^Œ. ã Ê+ ì`«ôh "Õé KÕã K Ñ ÊÜ«ÚO_» #. ' H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅO^Œ W`«fi=Ú H Ü«Ñ ^Œ=Ú# õω ãö OkèOz# ^ #Ñ Ù_Õ ã Okè JQÆ #. =O_»q {JQÆ # J# KÀ Ñ Ü«ÚHõÎ " ÿ# W`«Î# õω ã Okè ~å^œ. =O_»q Ü«QÆ #. 'W`«Î# õω J# `«Ñ ~ Hõ~ }=Ú ã Ê+ ì`«`à#, ÖÏÑ ==Ú`À # #fl ^Œx QÆ iîoñ ^ŒQÆ #. H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅÖ # n~ = QÆ DHÍ~ =Ú z=~ QÆÅq ÖË=Ù. JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

39 36 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú J~ nñ Hõ 7. = ^蜺= Ñ Ù~ + H Ü«ÅÜ«O k`«î# õω ã Okè Ü«QÆ #. Ueuq { JÑ Ù_» Ueu =Ñ Ù_». Ueu { WÑ Ù_» Ue uñ Ù_». Ueui { WÑ Ù_» Ueu iñ Ù_». Ü«Ú+ ^Œ~ Hõ=Ú (h=ù, g ~ ) Hõ~ Î(Hõ~ )QÍ Hõey# H Ü«Å = ^蜺= Ñ Ù~ + H Ü«Å. W`«Î J#QÍ Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú. 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# ã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k J# =iîok«#. = ^蜺= Ñ Ù~ + H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅO^Œe Ç Ïã fi " ÿ#whí~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ = QÆ #Ñ Ù_» ãökè x`«º=úqí JQÆ #. H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅÖ = ^è Œº= Ñ Ù~ + Ü«O^Œ z=~ W`«fi=Ú Éè í `«(`«^Œ ú~ )J~ =Ú# = `«"Õ ãöéè íqok«#. HÍ=Ù# DãÖkè [~ QÆ #. Wq H Ü«Ñ ^Œ=ÚÅ QÍ=Ù# ' H Ü«Ñ ^ŒO ÅO k`«î# õω ã Okè " HõeÊHõ=ÚQÍ #QÆ J# ã `«=ÚKÕ ~å=åã Ü«Ú#fl " HõeÊHõ ã Okèx ÉÏkèOz, Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ã Okè x`«º=úqí =K«Û#. Ueuq { JÑ Ù_» Jx LO_»QÍ ' H Ü«Ñ ^ŒO ÅO k`«î# õω J# ã `«=ÚKÕ ã Okè qhõåê=úqí ~å=åã Ü«ÚO_»QÍ ^ xx ÉÏkèOz Ñ ã Î`«ã `«=ÚKÕ ã Okè x`«º=úqí [iy, 'Ueu =Ñ Ù_» Jx JQÆ #. '= ^蜺= Ñ Ù~ + H Ü«ÅÜ«O^Œ W`«~ =Ú Å~Ú# Ñ ^äœ=, L`«Î= Ñ Ù~ + H Ü«ÅÖ Dã `«=ÚKÕ ã Okè ~å^œ. ' H Ü«Ñ ^ŒO ÅO k`«î# õω J# ã `«=ÚKÕ ãökè " HõeÊHõ=ÚQÍ =K«Û#. =zû ~ Ñ Ù_», =zûi Ü«Ñ Ù_». Dã `«=Ú#O^Œ # W`«Î J# `«Ñ Hõ~ }=Ú ã Ê+ ì`«, ÖÏÑ ==ÚˆH Jx QÆ iîoñ ^ŒQÆ #. 'JQÆ # ãökè ~å õω J=HÍâ =Ú ÖË^Œ. HÍ=Ù# Ueuq Ü«Ñ Ù_» J# q^èœ " ÿ# ã Okè ~åx~ Ñ =ÚÅ LO_»=Ù. 8. HÍÎfi~ O ɡ #~Ú`«Î# õω ã Okè ÖË^Œ. =zû { WK Û# =zû ~ÚK Û#. ãöã $`«=Ú#O^Œe 'HÍÎfi J# Ñ `«ºÜ«=ÚÜ ÚHõ J~ =Ú# ` Å QÆ # 'W J# Ñ `«ºÜ«=Ú K Ñ Ê _ç#k. HÍÎfi J# ^ xj~ =Ú#O^Œ =zû#k HÍ=Ù# D 'W =~ =Ú HÍÎfi~ =Ú. 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# ã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k WO^Œ J# =iîok«#. Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i

40 J~ nñ Hõ ã OkèÑ ikõûù^œ=ú 37 HÍÎfi~ " ÿ# Ç Ïã fi = QÆ WHÍ~ =Ú# õω JK«Û Ñ ~ = QÆ #Ñ Ù_» ãökè [~ QÆ^Œ. ' áêñ ÎÑ Ó~ fihà Ç Ï x +^èœó J# Ñ iéèï+ # J# ã ioz U ^ #HÍ~ º=Ú áêñ ÎOK«K«#flÑ Ù_Õ x +^èœ=ú KÕÜ«=ÅÜ«Ú# ''JK«Û# HÍ "Õ _ç`«o Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ãökè `«é K«QÆ #QÆ J# ã `«=ÚKÕ P "Õ _ç`«=ú Ñ ~ " ÿ#ñ Ù_» HÍÎfi~ Hõ = QÆ W`«Î# õω ã Okè áêñ ÎOK«K«#flk. Dã `«=Ú ^ xx "åiok«k«#flk. Uñy ÜÕ ñy. P "Õ _ç`«=ú HÍHõ W`«~ â Ì=Ú Ñ ~ " ÿ#ñ Ù_» HÍÎfi~ Hõ " ÿ#w`«î# õω ãökè áêñ ÎÜÕ ÖË^Œ. J~Ú## 'Ñ ~ #º= Å Hõ } Ñ =$uîó (J=ã ~ " ÿ#kà\ J#=ã ~ " QÆ _» "Õ Ñ =Ú =i J# <åºü«=ú ## ã ioz J=ã ~ =Ú ÖË õω#fl# P "Õ _ç`«=ú HÍxk Ñ ~ " õä_» HÍÎfi~ ˆHHÍ~ =Ú# õω ã Okèx Dã `«=Ú "åiok«#. =zû { WK Û# Jx LO_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=Ú ## ã ioz ã Okè ~å^œ. HÍ=Ù# 'ãökè J# ã `«=ÚKÕ Ü«_ QÆ= =Ú =zû, '=zû ~ÚK Û# Jx JQÆ #. 'HÍÎfi~ O ~Ú# HÍÎfi~ =Ú HÍx WHÍ~ =Ú# õω Dx +^èœ=ú ÖË^Œ. Ü«^ä =HÍâ =ÚQÍ ã Okè ~å=k«û#. =zû ~ Ñ Ù_» " Ú. 9. WñHÍ^Œ Å õωñ ^ŒÑ Ê ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ õω ã Okè ÖË^Œ. Ñ ^äœ"õ `«~ qéèíh Îqkè x~ =HÍâ O QÍ=Ù# nxx ÉÏkèOK _çx. =K«Û< { WÑ Ù_» =K«Û xñ Ù_». K«_»< { J~Úu K«_» #~Úu. LO_ _ç< { J`«ñ_» LO_ _ç #`«ñ_». WñHõ, WñQÆ, õω, DÜ«q ~ÚñHÍ^Œ Åx Ü é OQÆ #k. gxh ã Okè " HõeÊHõ=Ú. WñHõ " Ú^Œ ÅQÆ #q WñHÍ^Œ Å, WñHõ, WñQÆ, ˆHÅ õω, ˆHx J# #q WñHÍ^Œ Å. Wq ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ. 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# ã `«=Ú# O_ç 'JK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» J# #k WO ^Œ# =iîok«#. WñHõ " Ú^Œ ÅQÆ â Ì=ÚÅ õω `«Ñ Ê q ye# ^Œ `«Ñ Hõ$uHõ=ÚÅ õω JK«Û Ñ ~ = QÆ #Ñ Ù_» ã Okè ÖË^Œ. ' áêñ ÎÑ Ó~ fihà Ç Ï x +^èœó J# Ñ iéèï+ # J# ã ioz x +^èœ=ú áêñ Î Ñ Ó~ fihõ=ú HÍ=Öˇ#. ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅ õω áêñ ÎOK«K«#flãÖkèx Dã `«=Ú JO _çñ Ó_ç <åqæéèí + }O

41 38 ÉÏÅ"åºHõ~ }=Ú Ñ ~ =ã Î z#flü«ã i J~ nñ Hõ x +kèok«k«#flk. =K«Û< { WÑ Ù_» Jx LO_»QÍ 'L`«Î# HõK«Û Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ã Okè Ü«QÆ J# ã `«=ÚKÕ ã Okè x`«º=úqí áêñ ÎOK«K«O_»QÍ Ñ ã Î`«ã `«=Ú x +kèok«k«#flk. HÍ=Ù# ã Okè ~å^œ. ^Œ `«=Ú g kjk«û`à Hõeã '=K«Û xñ Ù_» Jx JQÆ #. ã Okè x +^èœ=úkõ '= zûñ Ù_» J# ~ Ñ =Ú LO_»^Œ. K«_»< { J~Úu J# KÀ 'J`«Î# õω ã Okè Ç ïà O QÍ #QÆ J# ã `«=ÚKÕ`«#, LO_ _ç< { J`«ñ_» J# ' H Ü«Ñ ^ŒO Å k`«î# õω J# ã `«=ÚKÕ`«# áêñ ÎOK«K«#fl " HõeÊHõã Okèx Dã `«=Ú x +kèok«k«#flk. ã i L`«fi, J`«fi, W`«fiã O^èŒ Å qkèoz# Hõ= =ÚÖ Pã Okè ^Œ `«ÑḦõ$uHõ=ÚÅÖ L^ Ç ÏiOK«K«Dx +^è Œ=Ú áêñ ÎÑ Ó~ fihõ = ã Ê+ ì=ú KÕÃã#. 'Ñ ~ #º= Å Hõ } Ñ =$uîó J# <åºü«=ú ## ã ioz, =K Û< {Z=_», ÉèíH Î" ÿ< {J_çÔQ, N< {WK Û " Ú^Œ ÅQÆ ã Okè áêñ Î ÖËxã Å=ÚÅO^Œ # D x +^èœâß ã Î=Ú Ñ =iîok«#. =K Û < =_» " Ú. 10. JK«Û# HÍ "Õ _ç`«o Ñ ~ O QÆ #Ñ Ù_» ã Okè `«é K«QÆ #QÆ. kfi~ HõÎ=ÚÜ ÚHõ Ñ ~ ~ Ñ = "Õ _ç`«= #ñ _». `«é K«QÆ < HÍ< " HõeÊHõã OkèÜ«ÚO QÆÅ ^Œx `å`«ê~ º=Ú. B~ { B~ B ~ ~ PÇ apple { PÇ apple P Ç appleç apple ì { ì Z ì FÇ ÏŸ { FÇ ÏŸ F Ç ÏŸÇ ÏŸ Uq { Uq U "Õ q, Uq ÜÕ q. Uñy ÜÕ ñy Ü«# KÀ HÍÎfi~ O ã Okè ÖË^Œ. XĤ â Ì=Ú Ô~O_» ê~ LK«ÛiOÑ _ç#ñ Ù_» JO^Œ Ô~O_»=â Ì=Ú# õω P "Õ _ç`«=ú Jx Ñ~. P "Õ _ç`«=ú " Ú^Œ\ JK«Û Ñ ~ =ÚQÍ L#flÑ Ù_» ^ xh Ñ Ó~ fi=ú#o^œ (" Ú^Œ\ Ñ ^Œ=Úz=~ ) L#fl Jxfl JK«ÛÅ õω# ãökè `«ék«qí =K«Û#. B~ { B~ Jx LO_»QÍ 'J`«Î# õω ã Okè Ç ïà =ÚQÍ #QÆ J# ã `«=ÚKÕ ãökè Ç ïà =ÚQÍ ~å=åã Ü«ÚO_»QÍ ^ xx ÉÏkèOz Ñ ã Î`««ã `«=ÚKÕ ã Okè x`«º=úqí [iy, 'B~ ~ Jx JQÆ #.

Telugu Vachakam-2.pmd

Telugu Vachakam-2.pmd UNIT TEST - I Name... Class... Section... Roll No.... Rank Marks Time : 30 Min. Subject : ` Å QÆ 2 = `«~ QÆu Marks : 25 I. H Ok MÏmÅ# Ñ ÓiOK«O_ç. 5 1 5 1. P W^ŒÌiÖ J#fl. 2. `«=Ú _», ÉèÏ~ º ã ÅÇ appleå`à

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

APTEACHERS.IN

APTEACHERS.IN ` Å QÆ ã ɡ õωì. ` ÅHõi z~ [Å Å. PHÍ~åÅ PHõ$`«Å 2. ÉÏÅ cè=ú_» 2. ã OYºÅ 3. ^ i`«ñ Ê# ÉÏÅ. U= =Ù`«O^À... 2. áêiáè~ú# y< flå 3. = Ç apple`«_» 4. ã Ç ÏHÍ~ O 5. P~ÀQƺ"Õ = Ç appleéèïqæºo. = # Ñ O_» QÆÅ. =

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

10th-PS-Cha.14.pmd

10th-PS-Cha.14.pmd 14. Í~ ƒ< -^ x ã "Õ à

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

2018 calander_.pmd

2018  calander_.pmd HõÖϺk 58, âße"åç Ï# â HõO 99, N ÇÏ= ÅO ã OII áœ+ º K«`«~ Ìt "å~ O # O_ç = Ñ áœi = "å~ O =~ õω. [#=ijanuary 0. POQÆ =`«û~åk 5. ãöhõ+ ìç Ï~ K«`«i 6.`åºQÆ~å[ êfiq P~å^è Œ#. L`«Î~åëê_è» HÍÔ~Î. q"õhí#o^œ [Ü«xÎ

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

244 to 248.pmd

244 to 248.pmd 1. HÕk "åxö ãïü ÿ #k? 1. ~å + ìoö 1960 ^Œâ HõOÖ =$kúˆ~@ ã = ~ 2 âß`«o LOk. 2. 1980 =~ õω "åi Hõ =$kúˆ~@ 3.6 âß`«oqí LOk 3. 1995 2002 = ^蜺 ~å + ì =$kúˆ~@ *ÏfÜ«=$kúˆ~@ HõO>Ë `«õω = 2. HÕk "åxö ~å ëêìxh

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi ÁÁ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ Ñ ¾¼½½ È ÖØ Á ½º µ ÈÖÓÙÚÓÒ ÓÒ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ð ÔÖÓÔÖ Ø P n u n [0;] Ø u n u n+ º ÈÙ ÕÙ u 0 = 0 [0;] Ø u = f(0) = e > 0 Ð ÔÖÓÔÖ Ø P 0 Ø Ú Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÖÑ P n Ú Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÒ f

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

mod19b.dvi

mod19b.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾ º½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Funktionentheorie I Aufgabe 1: (½¼ ÈÙÒ Ø µ Ø ÑÑ Ò Ë ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ò Ò Ò Ò Ò Ð ÙÒ Ò ÒĐÙ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ò Ò Ö ÓÖÑ x+iy Ò Ñ Ø x,y R µ z = (2+3i)(4i 1) µ z

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

lect10.dvi

lect10.dvi ÄØÙÖ ½¼º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ÓÑÔØ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÔØÖÐ ØÓÖÑ ÓÖ ÓÑÔØ Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ º ËÔØÖ Ó Ð¹ÓÒØ ÓÔÖØÓÖ Ä Ø ØÑ Û Ò Ø ÔØÖÙÑ σ(a) Ó Ò ÓÔÖØÓÖ A L(H) Ø Ø Ó ØÓ z C Ù ØØ A zi Ó ÒÓØ Ú ÓÙÒ ÒÚÖ º Ï Û ØØ Ø ÔØÖÙÑ ÐÛÝ

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

polyEntree1S.dvi

polyEntree1S.dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÔÖ ¹ Ñ Ö Ò ÓÒÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

lakshmiisahasranaamaavali.dvi

lakshmiisahasranaamaavali.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Lezione5.dvi

Lezione5.dvi ÈË ÈÖÓ ØØ Þ ÓÒ Ø Ñ ÓÒØÖÓÐÐÓ Ä Þ ÓÒ ÔÖ Ð ¾ ÁÁÁ ÌÖ Ñº ¾¼¼ Ó ÒØ ÄÙ Ë Ò ØÓ ËØ ÓÖ ÄÙ Ê ØÓ Ñ ÒÙ Ð Ë Ó º½ ÐØÖÓ Ã ÐÑ Ò Ö Ñ Ë ØÓ Ð Ø Ñ Ð Ò Ö Ò Ñ Ó xk+1 = Ax k + w k y k = Cx k + v k ÓÚ w k v k ÓÒÓ ÔÖÓ º º º ØÖ

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

3 BB mai 2014 v4.dvi

3 BB mai 2014 v4.dvi Ö Ú Ø Ð Ò Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Å ÖÖ Ñ ¾¼½ ÙÖ ¾ ÙÖ Ä³Ù ³ÙÒ ÐÙÐ ØÖ Ø ÙØÓÖ º Ä ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ð ÖØ Ù Ö ÓÒÒ Ñ ÒØ Ð Ö Ù ÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÖÓÒØ Ö Ø Ö ÔÖ Ò ÓÑÔØ Ò Ð ÒÓØ ØØÖ Ù ØØ ÔÖ ÙÚ º Ë Ù Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒØÖ Ö ØÓÙØ Ð Ö ÔÓÒ Ó Ú ÒØ ØÖ

Chi tiết hơn