2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ -

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ -"

Bản ghi

1 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ -

2 5HG +DW,QF 7(/ )$; 5HG +DW,QF 5HI*XLGH (1-3ULQW5+, 5HG +DW 5HG +DW,QF 5HG +DW 6KDGRZ 0DQ *OLQW 5HG +DW,QF /LQX[ /LQXV 7RUYDOGV 0RWLI 81,; 7KH 2SHQ *URXS $OSKD 'LJLWDO (TXLSPHQW &RUSRUDWLRQLV 63$5& 63$5&,QWHUQDWLRQDO,QF 63$5& 6XQ 0LFURV\V WHPV,QF 1HWVFDSH 1HWVFDSH &RPPXQLFDWLRQV &RUSRUDWLRQ 7UXH7\SH :LQGRZV $SSOH &RPSXWHU,QF 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ &RS\ULJKW E\ 5HG +DW,QF 2SHQ 3XEOLFDWLRQ 9 KWWSZZZRSHQFRQWHQWRUJRSHQSXE 3ULQWHG LQ -DSDQ

3 5HG +DW /LQX[ - YLLL YLLL L[ [LL [LLL, 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW IORSS\ 3$0 6HQGPDLO $QRQ\PRXV )73 1)6,QLW LL

4 OLQX[FRQI 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV &'520 3RZHU7RROV *QRPH530 *QRPH530 /'$3 /'$3 " /'$3 /'$3 LLL

5 /'$3 2SHQ/'$3 2SHQ/'$3 /'$3 /'$3 2SHQ/'$3 :HE /'$3,, 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /,/2 5RRW LY

6 ; :LQGRZV 6\VWHP,,, $ $ $ &'520 $ 6&6, $ (WKHUQHW % % & & " ' ' 26 ' ' ),36 ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV ( 5$,' " ).LFNVWDUW ).LFNVWDUW ).LFNVWDUW Y

7 ).LFNVWDUW ).LFNVWDUW ).LFNVWDUW YL

8 YLL

9 YLLL 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 530 *QRPH530 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ *8, 530 *QRPH $,' «

10 L[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW / /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ :LQGRZV /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[

11 [ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ IRU 'XPPLHV -RKQ PDGGRJ +DOO,'* 8VLQJ /LQX[ :LOOLDP + %DOO 4XH 5XQQLQJ /LQX[

12 [L 0DWW :HOVKDQG /DU.DXIPDQ 2 5HLOO\ $VVRFLDWHV 5HG +DW /LQX[ 6HFUHWV 1DED %DUNDNDWL,'* 5HG +DW :HE :HE KWWSZZZUHGKDWFRP )$4 /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ KWWSZZZGHMDFRP V 8VHQHW 'HMDFRP ± OLQX[KHOS ± OLQX[UHGKDW ± OLQX[UHGKDWGLJHVW ± OLQX[UHGKDWPLVF ± OLQX[UHGKDWUSP 'HMDFRP :HE /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[

13 [LL +2:72 /LQX[ /LQX[ /'3 -) -0 /LQX[ 5HG +DW /LQX[ HOWTO /usr/doc/howto +2:72 &' /LQX[ 5HG +DW /LQX[ «/LQX[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW 5HG +DW /LQX[

14 [LLL 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[,' 5HI*XLGH (1-3ULQW5+, 5HG +DW 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW 5HG +DW,QF )73 )73 5HG +DW /LQX[ - )73 )73 5HG +DW 530 5HG +DW 5HG +DW 8QGHU WKH %ULP 5HG +DW (1HZVOHWWHU 5HG +DW

15 [LY 3URGXFW,' /LQX[ KWWSZZZUHGKDWFRPQRZ 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 3HUVRQDO 2IILFLDO 5HG +DW 5HG +DW

16 [Y

17 ,

18

19 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ - 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ - 26 WHOQHW ILQJHU WDON UVK UXVHUV UZDOO WIWS,QWHO WHOQHW 530

20 5HG +DW /LQX[ - telnet i386.rpm telnet-server i386.rpm V\VFWO 5HG +DW /LQX[ -,3Y PDJLF V\VUT /etc/sysconfig V\VFWO V\VFWO /etc/sysctl.conf sysctl -p /etc/sysctl.conf /etc/sysctl.conf # Disables IPv4 packet forwarding net.ipv4.ip_forward = 0 # Enables source route verification # This drops packets that come in over interfaces they shouldn t; # (for example, a machine on an external net claiming to be one on your # local network) net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 # Disables automatic defragmentation # Automatic defragmentation is needed for masquerading and Linux # Virtual Server use; it is not needed otherwise. net.ipv4.ip_always_defrag = 0 # Disables the magic-sysrq key kernel.sysrq = 0 # Disables stop-a on the sparc kernel.stop-a = 0 sysctl -a /usr/doc/kernel-doc-<version>/sysctl

21 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ - /etc/sysconfig /etc/sysctl.conf /LQX[ 5HG +DW /LQX[ - [ /LQX[ LGHQW LGHQW LGHQWG /etc/identd.conf LQHWG VXSHU VHUYHU IWS WHOQHW VKHOO ORJLQ WDON ILQJHU

22 5HG +DW /LQX[ - ;)UHH 5HG +DW /LQX[ - ;)UHH /LQX[ - DXWRPRXQW DPG am-utils 530 ELQG GKFSG '+&3 LQQ NQIVG 1)6 :LQGRZV <service-name> on WNV\VY VDPED &,)6 5HG +DW chkconfig --level 35 QWV\VY 0HVD 0HVD ' 0HVD 2SHQ*/ $3, 6DZPLOO

23 0DQ ; VDZPLOO /LVS *120( J]LS /etc/x11/xinitrc/xinitrc.d ; 5HG +DW /LQX[ - VDZPLOO PDQ 5HG +DW /LQX[ - ; ; URRW /etc/rc.d/init.d/xfs restart.huehurv PXWW SLQH IHWFKPDLO FYV LPDS *18 3ULYDF\ *XDUG *QX3* 5HG +DW /LQX[ - 1HWVFDSH &RPPXQLFDWRU 5HG +DW /LQX[ - 3LUDQKD %HRZDOI

24 5HG +DW /LQX[ - *% 5DZ,2 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV GRVHPX '26 IYZP D.WLRQ [DQLP P[S [ZSLFN [HDUWK WHUPFDS WHUPLQIR WHUPFDS WHUPLQIR 'RF%RRN 5HG +DW /LQX[ - 'RF%RRN '7' 6*0/

25 &'520 5HG +DW /LQX[ - &'520 &' HG +DW /LQX[ &'520 &'520 README /etc/pro- ls ls.bashrc file.d/ colorls.* unalias ls 5HG +DW /LQX[ $QRWKHU/HYHO ZPFRQILJ VYJDOLE 5HG +DW /LQX[ PDUVQZH 1HW:DUH %6' OSU OLEF 4W [ OLEMSHJD 5HG +DW /LQX[ [ L%&6

26 5HG +DW /LQX[ -

27 5HG +DW /LQX[ 81,; 5HG +DW )LOHV\VWHP +LHUDUFK\ 6WDQGDUG 5HG +DW /LQX[ )+6 )+6 )+6 :HE KWWSZZZSDWKQDPHFRPIKV /usr )16 /usr )+6 &'520 )+6 )+6

28 /dev /dev /etc /etc /bin /etc /etc X11 skel /etc /sbin /etc - X11 +- skel X11 XF86Config ; skel VNHOHWRQ /lib /lib /bin /sbin /proc /proc cat /sbin /sbin URRW /usr )+6

29 /usr/sbin /sbin /bin /usr/local/sbin /sbin arp, clock, getty, halt, init, fdisk, fsck.*, ifconfig, lilo, mkfs.*, mkswap, reboot, route, shutdown, swapoff, swapon, update /usr /usr /usr /usr /usr - X11R6 - bin - dict - doc - etc - games - include - info - lib - libexec - local - man - sbin - share +- src /usr X11R6 ;:LQGRZ6\VWHP 5HG +DW /LQX[ ;)UHH bin doc PDQ etc include & info *18 LQIR lib man PDQ sbin /sbin src

30 /usr/local )+6 /usr/local /usr /usr/local /usr /usr /usr/local - bin - doc - etc - games - info - lib - man - sbin +- src /var )+6 /usr )+6 /var spool /var lock «VSRRO

31 /var /var - catman - lib - local - lock - log - named - nis - preserve - run +- spool - anacron - at - cron - fax - lpd - mail - mqueue +- news - rwho - samba - slrnpull - squid - up2date - uucp - uucppublic - vbox - voice - tmp wtmp lastlog /var/log /var/lib 530 PDQ /var/catman /var/lock /var/spool

32 5HG +DW /LQX[ /usr/local 5HG +DW /LQX[ /usr/local )+6 )+6 /usr/local 5HG +DW 530 *QRPH530 /usr/local /usr/local 1)6 EHDYLV /usr EHDYLV EHDYLV /usr/local /usr/local /usr 5HG +DW /var/lib/rpm HG +DW /LQX[ FRQWUROSDQHO /usr/lib/rhs /etc/sysconfig FRQWUROSDQHO

33 5HG +DW /LQX[ useradd /LQX[FRQI ± *,' /etc/passwd ± >+RPH URRW /root /bin/bash ELQ /bin GDHPRQ /sbin DGP /var/adm OS /var/spool/lpd V\QF /sbin /bin/sync VKXWGRZQ /sbin /sbin/shutdown

34 >+RPH KDOW /sbin /sbin/halt PDLO /var/spool/mail QHZV /var/spool/news XXFS /var/spool/uucp RSHUDWRU /root JDPHV /usr/games JRSKHU /usr/lib/gopherdata IWS /home/ftp QRERG\ / ± /etc/group ± URRW URRW ELQ URRW ELQ GDHPRQ GDHPRQ URRW ELQ GDHPRQ V\V URRW ELQ DGP DGP URRW DGP GDHPRQ WW\

35 GLVN URRW OS GDHPRQ OS PHP NPHP ZKHHO URRW PDLO PDLO QHZV QHZV XXFS XXFS PDQ JDPHV JRSKHU GLS IWS QRERG\ XVHUV IORSS\ 5HG +DW /LQX[ 83* 81,; 83* 81,; 83*

36 XPDVN 81,; XPDVN 83* XPDVN /etc/profile VHWJLG VHWJLG XPDVN chmod g+sdirectory,7 83* GHYHO devel GHYHO devel devel devel chgrp GHYHO devel GHYHO devel GHYHO GHYHO devel

37 GHYHO XPDVN VHWJLG VHWJLG VHWJLG 83* 5HG +DW /LQX[ - 83* 83* /usr/lib/emacs/site-lisp chown -R root.emacs /usr/lib/emacs/site-lisp chmod 775 /usr/lib/emacs/site-lisp users chmod 2775 /usr/lib/emacs/site-lisp

38 HPDFV HPDFV XPDVN XVHUV XVHUV XPDVN chown chmod URRW &'520

39 URRW ; ; shutdown halt reboot %,26 /,/2 shutdown halt reboot rm -f /etc/security/console.apps/* /etc/pam.d/ pam_console.so cd/etc/pam.d for i in * ; do sed /[^#].*pam_console.so/s/^/#/ < $i > foo && mv foo $i done /etc/security/console.perms

40 <console>=tty[0-9][0-9]* :[0-9]\.[0-9] :[0-9] :0 mymachine.example.com:1.0 ; /dev/ttys0 /dev/pts/2 ; /dev/ttys1 <console>=tty[0-9][0-9]* :[0-9]\.[0-9] :[0-9] /dev/ttys1 /etc/security/console.perms <floppy>=/dev/fd[0-1]* <cdrom>=/dev/cdrom <jaz>=/dev/zip <scanner>=/dev/sga /dev/sga /etc/security/console.perms <console> 0660 <floppy> 0660 root.floppy <console> 0600 <cdrom> 0600 root.disk <console> 0600 <jaz> 0660 root.disk <console> 0600 <scanner> 0600 root /dev/sga

41 URRW URRW shutdown reboot halt /sbin /usr/sbin /usr/bin/consolehelper cd /usr/bin ln -s consolehelper foo /etc/security/console.apps/foo touch /etc/security/console.apps/foo IRR 3$0 /etc/pam.d/ VKXWGRZQ cp /etc/pam.d/shutdown /etc/pam.d/foo /usr/bin/foo consolehelper /usr/sbin/userhelper /etc/pam.d/foo /etc/pam.d/shutdown /etc/pam.d/foo URRW /usr/sbin/foo

42 floppy URRW floppy IUHG floppy floppy gpasswd root]# gpasswd -a fred floppy Adding user fred to group floppy root]# IUHG 3$0 3$0 3OXJJDEOH $XWKHQWLFDWLRQ 0RGXOHV 3$0 5HG +DW /LQX[ 530

43 3$0 3$0 3$0 auth NHUEHURV WLFNHW account password session rhosts rlogin 3$0 /usr/doc/pam* 3$0 3$0 ORJLQ login IWSG ftp

44 /etc/pam.d 3$0 3$0 /etc/pam.conf /etc/pam.d/ pam.conf #%PAM-1.0 auth required /lib/security/pam_securetty.so auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok auth required /lib/security/pam_nologin.so account required /lib/security/pam_pwdb.so password required /lib/security/pam_cracklib.so password required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok use_authtok session required /lib/security/pam_pwdb.so /etc/securetty WW\ URRW /etc/nologin URRW UHTXLVLWH UHTXLVLWH UHTXLUHG

45 3$0 3$0 pam_pwdb.so ORJLQ pam_pwdb.so auth pam_pwdb.so UHTXLUHG rlogin 5HG +DW /LQX[ VXIILFLHQW auth UHTXLVLWH RSWLRQDO auth required /lib/security/pam_securetty.so auth sufficient /lib/security/pam_rhosts_auth.so auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok auth required /lib/security/pam_nologin.so

46 login pam_securetty.so URRW URRW rlogin pam_rhosts_auth.so 3$0 rlogin pam_rhosts_auth.so pam_rhosts_auth.so pam_pwdb.so pam_nologin.so /etc/nologin VHFXUHWW\ pam_securetty.so UHTXLUHG UHTXLVLWH pam_pwdb.so 5H[HF 3$0 UH[HF 5HG +DW /LQX[ - /etc/pam.d/rexec

47 #%PAM-1.0 auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok auth required /lib/security/pam_nologin.so account required /lib/security/pam_pwdb.so UH[HF pam_nologin.so #%PAM-1.0 auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok #auth required /lib/security/pam_nologin.so account required /lib/security/pam_pwdb.so UH[HF pam_se- /etc/pam.d/rexec curetty.so URRW pam_securetty.so rexec 3$0 /usr/doc/pam* 6\VWHP $GPLQLVWUDWRUV *XLGH 0RGXOH :ULWHUV 0DQXDO $SSOLFDWLRQ 'HYHORSHUV 0DQXDO 3$0 VWDQGDUG '&(5)& URRW /etc/shadow 5HG +DW /LQX[ /etc/passwd

48 shadow-utils pwconv pwunconv pwck grpck useradd usermod userdel groupadd groupmod groupdel /etc/group gpasswd 5HG+DW useradd PDQ adduser /usr/sbin/useradd

49 /LQX[ " 6HQGPDLO /LQX[ [ [ PRQROLWKLF PRQROLWKLF kernel-headers kernel-source /usr/src/linux

50 2.2.x mkbootdisk mkbootdisk --device /dev/fd0 make mrproper make config [Y] \HV [N] QR [M] make menuconfig +DW /LQX[ 5HG \HV QR make xconfig ;:LQGRZ6\VWHP \HV QR make oldconfig 0DNHILOH 5HG +DW

51 kmod kmod support module version (CONFIG_MODVERSIONS) support [Yes] /usr/src/linux/.config make mrproper make config make dep make clean /usr/src/linux/makefile.huqho+2:72 /LQX[ /usr/src/linux Makefile Makefile EXTRAVERSION = EXTRAVERSION = sjs make bzimage make modules make modules_install Makefile /lib/modules/

52 2.5.0sjs/ 6&6, initrd lilo.conf 6&6, /lib/modules/ LQLWUG 6&6, initrd /,/2 /boot /boot /etc/lilo.conf /sbin/lilo 5HG +DW /LQX[ /etc/lilo.conf boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 default=linux linear image=/boot/vmlinuz label=linux initrd=/boot/initrd img read-only root=/dev/hda8 other=/dev/hda1 label=dos /etc/lilo.conf /,/2 initrd

53 /boot/vmlinuz old /etc/lilo.conf /boot/vmlinuz.old initrd boot=/dev/hda map=/boot/map install=/boot/boot.b prompt timeout=50 default=linux linear image=/boot/vmlinuz label=linux initrd=/boot/initrd img read-only root=/dev/hda8 image=/boot/vmlinuz sjs label=test initrd=/boot/initrd sjs.img read-only root=/dev/hda8 other=/dev/hda1 label=dos /,/2 boot: LILO boot: linux test dos linux /,/2 test [test]

54 Makefile /boot cp -p /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzimage /boot/vmlinuz sjs /etc/lilo.conf 5$0 initrd LQLWUG /sbin/lilo lilo -v LQLWUG initrd initrd lilo.conf 6&6, initrd /sbin/mkinitrd /etc/conf.modules 6&6, alias scsi_hostadapter BusLogic initrd /sbin/mkinitrd /sbin/mkinitrd /boot/newinitrd-image

55 6HQGPDLO /boot/newinitrd-image initrd /lib/modules PRQROLWKLF PRQROLWKLF [Yes] [No] kmod support module version (CONFIG_MODVERSIONS) support [No] make modules make modules_install lilo.conf append=nomodules 6HQGPDLO sendmail.cf /etc LPSOH 0DLO 7UDQVIHU 3URWRFRO 88&3 8QL[ WR 81,; &RS\ 3URWRFRO 88&3 sendmail.cf

56 6073,0$3,QWHUQHW 0HVVDJH $FFHVV 3URWRFRO, ,0$3,0$3,0$3,0$3 sendmail.cf m4 sendmail VHQGPDLO VHQGPDLO README 2 5HLOO\ $VVRFLDWHV %U\DQ &RVWDOHV VHQGPDLO VHQGPDLO VHQGPDLO 5HG +DW mail.redhat.com PDLOUHGKDWFRP /etc/sendmail.cw # sendmail.cw - # torgo.redhat.com poodle.redhat.com devel.redhat.com torgo poodle devel /etc/send- mail.redhat.com redhat.com /etc/sendmail.cf DH DM mail.cf #

57 # (null ) DRmail.redhat.com # DHmail.redhat.com # (null ) DMredhat.com redhat.com torgo.redhat.com mail.redhat.com cron 7&3 /usr/sbin/tcpd /etc/inetd.conf tcpd /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny 5HG +DW /LQX[ /etc/hosts.allow ALL: redhat.com.redhat.com in.talkd: ALL in.ntalkd:all in.fingerd: ALL in.ftpd:all /etc/hosts.allow

58 UHGKDWFRP *.redhat.com WDON ILQJHU )73 tcpd /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny WFSG KRVWVBDFFHVV PDQ $QRQ\PRXV )73 DQRQ\PRXV )73 DQRQIWS 530 DQRQ\PRXV )73 )73 /etc/ftpaccess )73 )73 IWSDFFHVV PDQ /etc/ftphosts ftphosts PDQ /etc/ftpusers root )73 /etc/ftpusers IWSKRVWV

59 1)6 URRW )73 root 1)6 1)6 1HWZRUN )LOH 6\VWHP /LQX[ 1)6 1)6 /LQX[ 1)6 1)6 mount mkdir /mnt/local # /mnt/local mount bigdog:/mnt/export/mnt/local ELJGRJ 1)6 /mnt/export ELJGRJ /mnt/local 1)6 /etc/exports directory hostname(options) mount bigdog ls /mnt/local ELJGRJ /mnt/export (options) /mnt/export speedy.redhat.com

60 VSHHG\UHGKDWFRP /mnt/export /mnt/export speedy.redhat.com(ro) VSHHG\ /mnt/export /etc/exports 1)6 /etc/rc.d/init.d/nfs stop /etc/rc.d/init.d/nfs start /etc/rc.d/init.d/nfs restart killall -HUP rpc.nfsd rpc.mountd PDQ QIVG PRXQWG H[SRUWV 0DQDJLQJ 1)6 DQG 1,6 6HUYLFHV +DO 6WHUQ 2 5HLOO\ $VVRFLDWHV,QLW 5HG +DW /LQX[ %,26 %DVLF,QSXW2XWSXW 6\VWHP %,26 %,26

61 ,QLW %,26 0%5 0%5 &'520 %,26 %,26 0%5 /,/2 /,QX[ /2DGHU 0%5 /,/2 /,/2 /,/2 /etc/lilo.conf /dev/hda /,/2 LILO: lilo.conf /,/2 lilo.conf 26 /,/2 lilo.conf /LQX[ /,/2 /boot vmlinuz vmlinuz xx,qlw LQLW LQLW /sbin LQLW /LQX[,QLW /etc/rc.d/rc.sysinit rc.sysinit

62 /etc/sysconfig/network rc.sysinit /etc/sysconfig/clock rc.serial LQLW /etc/inittab /etc/inittab /sbin/update /sbin/update /etc/rc.d/rc /etc/rc.d/rc UF /etc/rc.d/init.d/functions VWDUWNLOO UF OLQX[FRQI UF UF /etc/rc.d/rc<x>.d [! UF /rc.d/.loo K.LOO 6WDUW S 3,' UF /etc/rc.d/rc5.d UXVHUVG UZDOOG UZKRG PFVHUY PDUVQZH DSPG SFPFLD.LOO UF NPRG QHWZRUN

63 ,QLW QIVIV UDQGRPF V\VORJ DWG FURQG SRUWPDS VQPSG LQHW [QWSG OSG QIVUSPVDYH GKFSG \SELQG DXWRIV NH\WDEOH VHQGPDLO JSP VRXQG VPEUSPVDYH 6WDUW /etc/inittab JHWW\ /etc/inittab ; JGP HWFLQLWWDE /sbin/shutdown -t3 -r now /etc/inittab /etc/sysconfig 6\VFRQILJ /etc/sysconfig /etc/sysconfig /etc/sysconfig /etc/sysconfig/clock /etc/sysconfig/hwconf /etc/sysconfig/mouse /etc/sysconfig/sendmail

64 /etc/sysconfig/apmd /etc/sysconfig/init /etc/sysconfig/keyboard /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/pcmica /etc/sysconfig/soundcard VQGFRQILJ /etc/sysconfig/clock /etc/sysconfig/clock CLOCKMODE=mode PRGH ± GMT 87& 5HG +DW /LQX[ ± ARC $OSKD $5& \HDU WLPH RIIVHW UTC=boolean ERROHDQ ± true 87& ARC=boolean ERROHDQ ± ARC $OSKD $5& \HDU WLPH RIIVHW 81,; HSRFK ZONE=" " /etc/localtime /user/share/zoneinfo ]RQH

65 ,QLW ZONE="US/Eastern" /etc/sysconfig/hwconf /etc/sysconfig/hwconf,' NXG]X,' /etc/sysconfig/mouse /etc/sysconfig/mouse MOUSETYPE=type type ± microsoft 0LFURVRIW ± mouseman 0RXVH0DQ ± mousesystems 0RXVH 6\VWHPV ± ps/2 36 ± msbm 0LFURVRIW ± logibm /RJLWHFK ± atibm $7, ± logitech /RJLWHFK ± mmseries 0RXVH0DQ ± mmhittab PPKLWWDE XEMU3=emulation HPXODWLRQ ± yes ± no /dev/mouse

66 /etc/sysconfig/sendmail /etc/sysconfig/sendmail VHQGPDLO DAEMON=answer DQVZHU ± yes 6HQGPDLO yes -bd ± no 6HQGPDLO QUEUE=1h VHQGPDLO -q$queue /etc/sysconfig/sendmail 48(8( VHQGPDLO -q /etc/sysconfig/apmd /etc/sysconfig/apmd DSP DSPG $GYDQFHG 3RZHU 0DQDJHPHQW DSP DSPG /etc/sysconfig/init /etc/sysconfig/init ORRN

67 ,QLW BOOTUP=<some bootup mode> VRPH ERRWXS PRGH! ± BOOTUP=color 5HG +DW /LQX[ ± BOOTUP=verbose ± $16, LOGLEVEL=<a number> D QXPEHU! V\VORJG RES_COL=<a number> D QXPEHU! MOVE_TO_COL=<a command> D FRPPDQG! 5(6B&2/ echo -e $16, SETCOLOR_SUCCESS=<a command> D FRPPDQG! HFKR -e $16, SETCOLOR_FAILURE=<a command> D FRPPDQG! echo -e $16, SETCOLOR_WARNING=<a command> D FRPPDQG! echo -e $16, SETCOLOR_NORMAL=<a command> D FRPPDQG! echo -e $16,

68 MAGIC_SYSRQ=an answer DQ DQVZHU ± yes >PDJLF ± no >PDJLF 63$5& PROMPT=an answer DQ DQVZHU ± yes ± no /etc/sysconfig/keyboard /etc/sysconfig/keyboard KEYTABLE=file ILOH KEYTABLE="/usr/lib/kbd/keytables/us.map" KEYBOARD=sun pc 63$5& sun 6XQ /dev/kbd pc /etc/sysconfig/network /etc/sysconfig/network NETWORKING=answer DQVZHU ± yes ± no HOSTNAME=hostname KRVWQDPH )4'1 )XOO\ 4XDOLILHG 'RPDLQ 1DPH

69 ,QLW trn /etc/hostname FORWARD_IPV4=answer DQVZHU ± yes,3 ± no,3 5HG +DW /LQX[ FORWARD_IPV4 5HG +DW /LQX[ GATEWAY=gw-ip JZLS,3 GATEWAYDEV=gw-dev JZGHY HWK NISDOMAIN=dom-name GRPQDPH 1,6 /etc/sysconfig/pcmcia /etc/sysconfig/pcmcia 3&0&,$ PCMCIA=answer DQVZHU ± yes 3&0&,$ ± no 3&0&,$ PCIC=pcic-type SFLFW\SH

70 ± i82365 L 3&0&,$ ± tcic WFLF 3&0&,$ PCIC_OPTS=option RSWLRQ L WFLF CORE_OPTS=option RSWLRQ pcmcia_core CARDMGR_OPTS=option RSWLRQ 3&0&,$ FDUGPJU -q TXLHW -m FDUGPJU PDQ /etc/sysconfig/soundcard /etc/sysconfig/soundcard VQGFRQILJ /etc/rc.d/init.d/sound VQGFRQILJ CARDTYPE=<a card> D FDUG! CARDTYPE=SB16 /etc/sysconfig/network-scripts/ /etc/sysconfig/network-scripts /etc/sysconfig/network-scripts/ifup /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions

71 ,QLW /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interfacename>-<clone-name> /etc/sysconfig/network-scripts/chat-<interface-name> /etc/sysconfig/network-scripts/dip-<interface-name> /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post /etc/sysconfig/network-scripts/ifdhcpc-done /etc/sysconfig/network-scripts/ifup /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown /sbin/ifdown /sbin/ifup /sbin/ifdown eth0 boot ONBOOT=no /etc/sysconfig/network-scripts/network-functions /sbin/ifup QHWUHSRUW

72 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>-<clone-name> ifcfg ifcfg DEVICE=name QDPH 333 IPADDR=addr DGGU,3 NETMASK=mask PDVN NETWORK=addr DGGU BROADCAST=addr DGGU GATEWAY=addr DGGU ONBOOT=answer DQVZHU ± yes ± no USERCTL=answer DQVZHU ± yes URRW ± no URRW BOOTPROTO=proto SURWR ± none

73 ,QLW ± bootp %2273 ± dhcp '+& /,3 PERSIST=answer DQVZHU ± yes ± no MODEMPORT=port SRUW /dev/modem LINESPEED=baud EDXG DEFABORT=answer DQVZHU ± yes ± no 333 DEFROUTE=answer DQVZHU ± yes ± no ESCAPECHARS=answer DQVZHU ± yes DV\QFPDS ± no DV\QFPDS DV\QFPDS

74 PPPOPTIONS HARDFLOWCTL=answer DQVZHU ± yes ± no PPPOPTIONS=options RSWLRQV DV\QFPDS DV\QFPDS PAPNAME=name QDPH pppd name 3$31$0( remotename ppp0 333 SSS 333 3$3&+$3 333 worldnet 333 ppp0 pppn myisp REMIP=addr DGGU,3 MTU=value YDOXH 078 MRU=value YDOXH 058 DISCONNECTTIMEOUT=value YDOXH RETRYTIMEOUT=value YDOXH

75 ,QLW /etc/sysconfig/network-scripts/chat-<interface-name> 333 6/,3 6/,3 ',3 333 /etc/sysconfig/network-scripts/dip-<interface-name> netcfg /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post 6/,3 /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-routes 6,*,2,3 /etc/sysconfig/network-scripts/ifdhcpc-done '+&3 dhcpcd /etc/dhcpc/resolv.conf GKFSFG /etc/resolv.conf 6\VWHP 9 LQLW 6\V9 LQLW /LQX[ LQLW 6\V9 LQLW

76 LQLW 1)6 )73 JHWW\ /LQX[ %6' LQLW init.d rc0.d rc1.d rc2.d rc3.d rc4.d rc5.d rc6.d 6\V9 LQLW /etc /etc 6\V9 LQLW %6' LQLW /etc/rc.d rc.sysinit init.d nfs sendmail httpd setserial rc.local rc.serial rc.local /etc/rc.d rc.serial /etc/rc.d

77 ,QLW LQLW LQLW /etc/rc.d/rc.sysinit rc.sysinit rc.serial LQLW LQLW rc.local /etc/inittab id:3:initdefault: inittab /etc/inittab LILO boot: linux single inittab rc3.d ls -l lrwxrwxrwx 1 root root 17 3:11 S10network ->../init.d/network lrwxrwxrwx 1 root root 16 3:11 S30syslog ->../init.d/syslog lrwxrwxrwx 1 root root 14 3:32 S40cron ->../init.d/cron lrwxrwxrwx 1 root root 14 3:11 S50inet ->../init.d/inet lrwxrwxrwx 1 root root 13 3:11 S60nfs ->../init.d/nfs lrwxrwxrwx 1 root root 15 3:11 S70nfsfs ->../init.d/nfsfs lrwxrwxrwx 1 root root 18 3:11 S90lpd ->../init.d/lpd.init lrwxrwxrwx 1 root root 11 3:11 S99local ->../rc.local

78 init.d 6 6. LQLW LQLW. 6 " start stop /etc/rc.d/init.d/httpd stop httpd. LQLW stop 6 start " httpd sendmail gdm,qlw 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ )6

79 ,QLW ; 6 /etc/inittab /etc/passwd /,/2 linux single,qlwvfulsw chkconfig /etc/rc.d /etc/rc.d chkconfig ntsysv chkconfig ntsysv PDQ /etc/rc.d/rc.local /etc/rc.d/rc.serial /etc/rc.d/rc.local

80 5HG +DW /LQX[ shutdown shutdown PDQ shutdown -h now shutdown -r now -h -r halt /LQX[ shutdown reboot " &' /LQX[ 5HG +DW /LQX[

81 /LQX[ /LQX[ /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /,/2 0%5 /,/2 /LQX[ /,/2 5HG +DW /LQX[ boot:linux rescue

82 5HG +DW /LQX[ &'520 3&0&,$ +DW /LQX[,QVWDOOLQJ RYHU WKH 1HWZRUN 5HG bash# anaconda gzip mkfs.ext2 ps badblocks head mknod python bash hwclock mkraid python1.5 cat ifconfig mkswap raidstart chatter init mlabel raidstop chmod insmod mmd rcp chroot less mmount rlogin clock ln mmove rm collage loader modprobe rmmod cp ls mount route cpio lsattr mpartition rpm dd lsmod mrd rsh ddcprobe mattrib mread sed depmode mbadblocks mren sh df mcd mshowfat sync e2fsck mcopy mt tac fdisk mdel mtools tail fsck mdeltree mtype tar fsck.ext2 mdir mv touch ftp mdu mzip traceroute genhdlist mformat open umount gnome-pty-helper minfo pico uncpio

83 grep mkdir ping uniq gunzip mke2fs probe zcat /LQX[ /dev/hda5 mount -t ext2 /dev/hda5 /foo IRR chroot fsck man /LQX[ /LQX[ /,/2 LILO boot:linux single LILO boot:linux emergency linux single LQLW LQLW

84 "«5HG +DW /LQX[ lilo.conf " 5HG +DW /LQX[,QWHO /,/2 boot: linux single root=/dev/hdxx initrd= /dev/hdxx XX " initrd 6&6, " 5HG +DW /LQX[,'(

85 OLQX[FRQI 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ OLQX[FRQI OLQX[FRQI 5HG +DW OLQX[FRQI /LQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI /LQX[FRQI

86 OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE KWWSZZZVROXFRUSTFFDOLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE -DFTXHV *HOLQDV :HE OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI )$4 KWWSZZZ[FRUJMRQDWKDQOLQX[FRQIIDTKWPO OLQX[FRQI KWWSZZZVROXFRUSTFFDOLQ X[FRQI OLQX[FRQI )$4 OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE KWWSZZZVROX FRUSTFFDOLQX[FRQI 0DLOLQJ OLVWV OLQX[FRQI /LQX[

87 OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI URRW su linuxconf URRW /LQX[FRQI /LQX[FRQI 5HG +DW /LQX[ ; OLQX[FRQI ; URRW linuxconf OLQX[FRQI >GRZQ *8, OLQX[FRQI ; JQRPHOLQX[FRQI OLQX[FRQI *8, 5HG +DW /LQX[ JQRPHOLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE :HE /\Q[

88 OLQX[FRQI :HE OLQX[FRQI KWWS\RXUBPDFKLQH :HE OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE :HE OLQX[FRQI OLQX[FRQI /LQX[FRQI ',63/$< ; OLQX[FRQI /LQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI /LQX[FRQI

89 OLQX[FRQI ± /LQX[FRQI ;:LQGRZ6\VWHP

90 >&RQWURO ILOHV DQG >&RQILJXUH OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE OLQX[FRQI :HE >/LQX[FRQI QHWZRUN >/LQX[FRQI KWPO DFFHVV /LQX[FRQI :HE htmlaccess.log :HE OLQX[FRQI :HE :HE 85/ <host> OLQX[FRQI URRW

91 OLQX[FRQI OLQX[FRQI >8VHUV >8VHU /LQX[FRQI ± >)LOWHU ± >)LOWHU >7ULJJHU IRU

92 >)LOWHU >8VHUV ± >8VHUV ± >8VHUV >8VHU DFFRXQW ± >8VHU DFFRXQW >%DVH >0DLO >/RJLQ

93 OLQX[FRQI ± >/RJLQ jts spike >)XOO >%DVH -RKQ 7 6PLWK smith john jsmith jts2 John T. Smith webmaster Webmaster Webmaster Red Hat

94 5HG +DW /LQX[ 3ULYDWH *URXSV 8VHU 3ULYDWH *URXS 8VHU >6XSSOHPHQWDU\ >+RPH ;WHUP login /home/login ; >&RPPDQG +DW /LQX[ 8,' bash 5HG 8,' >0DLO >5HGLUHFW PHVVDJHV >(PDLO VPLWM MDQHBVPLWK#\RXUGRPDLQFRP VPLWM#\RXUGRPDLQFRP

95 OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI >0D\ XVH OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI >0D\ DFWLYDWH FRQILJ OLQX[FRQI OLQX[FRQI *8, OLQX[FRQI >$FWLYDWH WKH :HE OLQX[FRQI OLQX[FRQI

96 OLQX[FRQI >0D\ 5HG +DW /LQX[ /etc/inittab ± >&KDQJH OLQX[FRQI ± >&KDQJH

97 OLQX[FRQI >8VHUV >3DVVZRUG $FFRXQW URRW >8VHUV >8VHU

98 >8VHUV >8VHU >8VHUV ± >8VHUV >8VHU [Accept] >)LOWHU [Help] [Confirmation] OLQX[FRQI [Accept] [Cancel] URRW URRW URRW OLQX[FRQI >8VHUV >&KDQJH URRW

99 OLQX[FRQI ± >5RRW 3DVVZRUG URRW URRW URRW ± >&KDQJH URRW

100 >8VHUV >8VHU [The account is enabled] [Accept] OLQX[FRQI >8VHUV >8VHU >7KH DFFRXQW LV >8VHUV >8VHU ± >8VHUV >8VHU

101 OLQX[FRQI /LQX[FRQI ±>'HOHWLQJ WDU J]LS /default_home_directory/oldaccounts useraccount useraccount tar.gz,' oldaccounts

102 ,' 8,' 8,' >'HOHWLQJ DFFRXQW ± >'HOHWLQJ >'HOHWH WKH DFFRXQW V 8,' 8,' >'HOHWLQJ DFFRXQW ± >'HOHWLQJ >/HDYH WKH DFFRXQW V GDWD LQ

103 OLQX[FRQI,' 8,' 8,' >8VHUV >*URXS

104 ± >8VHU >8VHU [Add]

105 OLQX[FRQI ± >*URXS >$OWHUQDWH >*URXS *,' [Accept] >8VHUV >*URXS

106 [Accept] >8VHU ± >8VHU >*URXS ± >*URXS [Del] /LQX[FRQI chgrp,',' chgrp chgrp info chgrp man,' OLQX[FRQI linuxconf OLQX[FRQI

107 OLQX[FRQI >8VHUV >*URXS [Group specification] ± >*URXS >$OWHUQDWH [Accept] WDU\ >6XSSOHPHQ linuxconf OLQX[FRQI >8VHUV >8VHU >8VHU ± >8VHUV >8VHU >6XSSOHPHQWDU\ [Accept]

108 &'520 & A:\ '26 :LQGRZV \ A: C: '26:LQGRZV & A: C: C:\ '26 & /LQX[ /LQX[ A:\ /mnt/floppy '26

109 OLQX[FRQI /mnt/floppy /long/path/to/the/floppy/drive /LQX[ ± / ± /foo &'520 &'520 ± / &'520 ± /images &'520 ± /images/old &'520 /foo /LQX[ &'520 ± / ± /foo &'520 ± /foo/images &'520 ± /foo/images/old

110 su URRW URRW URRW su mount URRW /mnt/floppy /mnt/floppy 5HG +DW /LQX[ /etc/fstab mount /dev/fd0 /etc/fstab /etc/fstab OLQX[FRQI mount mount >)LOH >$FFHVV ORFDO

111 OLQX[FRQI ± >/RFDO ± >/RFDO hd,'( fd cdrom &'520 6&6, sd hda,'( hdb,'( >0RXQW /LQX[ H[W

112 YIDW '26 IDW '26 LVR &'520 5HG +DW /LQX[ - vfat )$7 0 >3DUWLWLRQ >3DUWLWLRQ 1)6 >)LOH >$FFHVV QIV

113 OLQX[FRQI ± >1)6 ± >1)6 >/RFDO foo:/var/spool/mail /var/spool/mail QIV foo 1)6 1)6 1HWZRUN )LOH 6\VWHP

114 1)6 1)6 >)LOH >$FFHVV QIV >1)6 [Add] ± >9ROXPH ± >9ROXPH IRREDUFRP /var/spool/mail

115 OLQX[FRQI >0RXQW /mnt/mail /LQX[FRQI /etc/fstab >9ROXPH mount PDQ [Accept] /LQX[FRQI 3336/,3 5HG +DW /LQX[ - US 'LDOHU 53 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ *HWWLQJ 6WDUWHG *XLGH OLQX[FRQI 333 6/,3,63,QWHUQHW 6HUYLFH 3URYLGHU /LQX[ 333

116 ,63 /LQX[,63 5HG +DW /LQX[,63 OLQX[FRQI 5HG +DW,63 5HG +DW /LQX[,63,3,3,3,63 3$3 &+$3 06&+$3 &+$3 06&+$3 OLQX[FRQI >&OLHQW [Add]

117 OLQX[FRQI ± >3336/,33/,3 6/,3 3/,3 [Add] 333

118 ± >7\SH 333 [Accept] 333 [PPP]

119 OLQX[FRQI ± >KRQH >0RGHP >8VH 3$3 >/RJLQ >333 LQWHUIDFH ppp0 333 ppp1 6/,3

120 ppp sl 3$ /, &20 /LQX[:LQGRZV :LQGRZV &20 ttys0 &2006'26 ttys1 &2006'26 ttys2 &2006'26 ttys3 &2006' $3 3$3 VHFUHW [Customize] [Customize] 333 6/,3 >3336/,33/,3

121 OLQX[FRQI >&OLHQW [PPP/SLIP/PLIP configurations] ± >3336/,33/,3 [Del] password: ord: login: ogin: ogin: ord:,63333 [User ID] [authentification]

122 ± 333 [Connect] $5&QHW 7RNHQ 5LQJ linuxconf OLQX[FRQI

123 OLQX[FRQI >&OLHQW >%DVLF [Host name] localhost.localdomain [Adaptor 1] ±$GDSWRU >&RQILJ '+&3 %2273

124 '+&3 %2273 >1HW HWK >.HUQHO '+&3 ERRWS >1HW >.HUQHO PRG >1HW HWK DUF $5&QHW WU 7RNHQ 5LQJ $ :HE >3ULPDU\ QDPH foo.bar.com foo bar.com >,3 [[ [[ >1HW HWK

125 OLQX[FRQI >.HUQHO >SULPDU\ QDPH >,3 7&3,3 1HWZRUN $GPLQLVWUDWLRQ QG (GLWLRQ &UDLJ +XQW 2 5HLOO\ DQG $VVRFLDWHV ± >SULPDU\ QDPH GRPDLQ ± D E F,3

126 , ,3 private.network.com redhat.com foo.redhat.com foo redhat.com ftp foo.redhat.com ftp foo >&OLHQW >1DPH VHUYHU VSHFLILFDWLRQ

127 OLQX[FRQI ± >5HVROYHU '16 /etc/hosts

128 /etc/hosts '16 '16 1,6 1,6 '16 /etc/hosts 1,6 '16 OLQX[FRQI /etc/hosts >,QIRUPDWLRQ DERXW RWKHU ± [/etc/hosts] >KRVWQHWZRUN

129 OLQX[FRQI ± >+RVW1HWZRUN >KRVWQHWZRUN >3ULPDU\ QDPH Add foo.bar.com foo bar.com >,3 [[ [[

130 IRREDUFRP IRR 7KH UHPRWH QDPH VHUYHU OLQX[FRQI [Accept] OLQX[FRQI OLQX[FRQI ± URRW /LQX[FRQI OLQX[FRQI >8VHUV >8VHU >8VHUV >8VHU >8VHUV >&KDQJH URRW >&OLHQW >%DVLF >8VHUV >*URXS 3336/,3 >&OLHQW >8VHUV >3DVVZRUG $FFRXQW

131 OLQX[FRQI OLQX[FRQI >&RQWURO ILOHV DQG >&RQILJXUH OLQX[FRQI OLQX[FRQI :HE >/LQX[FRQI QHWZRUN /etc/hosts >,QIRUPDWLRQ DERXW RWKHU >8VHUV >*URXS >8VHUV >8VHU '16 >&OLHQW >1DPH VHUYHU VSHFLILFDWLRQ >)LOH >$FFHVV ORFDO >)LOH >$FFHVV QIV

132 OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI OLQX[FRQI ± ± URRW startx ;:LQGRZ6\VWHP ;WHUP control-panel URRW ; su -c control-panel URRW su URRW URRW

133 URRW ; ; URRW URRW xhost +localhost OLQX[FRQI 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ *HWWLQJ 6WDUWHG *XLGH SULQWWRRO SULQWWRRO SULQWWRRO /etc/printcap

134 $&6,, 3RVW6FULSW 7H;.dvi *,) -3(* 7,)) 530 lpr *,) 530 ± 3ULQW 7RRO [Add] SULQWWRRO

135 5HG +DW /LQX[ 60% /$1 1&3 1RYHOO ± 7&3,3 1HW:DUH 60% ± >4XHXH >6SRRO >)LOH NE

136 >,QSXW [Select] ± 3RVW6FULSW $6&,, text printing] 3RVW6FULSW $6&,, [Fast 3RVW6FULSW >6XSSUHVV >3ULQWHU /dev/lp1 /dev/ttys?

137 ± ± >5HPRWH >5HPRWH

138 /etc/hosts.lpd ± ±1&3

139 ± 60% 60% 1&3 >+RVWQDPH RI 3ULQWHU >,3 QXPEHU RI 60% >3ULQWHU :LQGRZV guest samba nobody

140 60% 1&3 1HW:DUH 5HG +DW /LQX[ 60% [lpd] lpd [Restart lpd] [Tests] ± /LQX[

141 kmod NPRG 5HG +DW /LQX[ modprobe /etc/conf.modules 3&, 5HG +DW /LQX[ 60& (WKHU3RZHU alias eth0 tulip tulip /etc/conf.modules alias eth1 $

142 OLQX[FRQI /LQX[FRQI ± netcfg,3 /etc/hosts ± SRFNHW $ /,3 3/,3 DUFQHW WRNHQ ULQJ

143 3336/,33/,3 1HWZRUN &RQILJXUDWLRQ 7RRO [Save] [Quit] 1HWZRUN &RQILJXUDWLRQ [Names] 1HWZRUN ±

144 [Hosts] /etc/hosts ± [Done] 5HG +DW /LQX[ eth0 kerneld [Interfaces] ±

145 ± [Add] ± ±

146 netcfg [clone] /$1 /$1 333 ± 333 [Create PPP Interface] $3 [Use PAP authentication] 333 [Customize] 333 ± 333

147 6/,3 6/,3 6/,3 [Done] [Edit SLIP Interface] 6/,3 3/,3 3/,3,3,3 $UFQHW 7RNHQ 5LQJ 3RFNHW DUFQHW WRNHQ ULQJ SRFNHW QHWFRQILJ >,3 >$FWLYDWH LQWHUIDFH DW ERRW >$OORZ DQ\ XVHU WR GHDFWLYDWH

148 >,QWHUIDFH FRQILJXUDWLRQ %2273 '+&3 [none] [Edit] [Interfaces] [Activate] [Done] [no] >5RXWHV ± [Done]

149 ± >7LPH >7LPH >6HW 6\VWHP >5HVHW

150

151 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV 5HG +DW 3RZHU7RROV 5HG +DW /LQX[ - 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV 3DOP3LORW SHUVRQDO RUJDQL]HU &'520 pilot 3DOP3LORWV 3RZHU7RROV &'520 3RZHU7RROV &'520 &'520 mount /mnt/cdrom cd /mnt/cdrom less CONTENTS 3RZHU7RROV *8, 3RZHU7RROV *120(.'( &'520 &'520 URRW

152 3RZHU7RROV URRW URRW *QRPH530.SDFNDJH *8, 3RZHU7RROV *QRPH530 *QRPH530.SDFNDJH KWWSZZZJHQ HUDOXZDHGXDXXWRLYRNSDFNDJH *120(.'( 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV 3RZHU7RROV &'520 &'520 3RZHU7RROV &' &'520 URRW # mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom # &'520 URRW /etc/fstab /dev/cdrom user 3RZHU7RROV 530 URRW

153 3RZHU7RROV &'520 # cd /mnt/cdrom cd ls &' SRPMS alpha i386 i586 i686 noarch nosrc sparc sparc64 SRPMS 3RZHU7RROV 530 alpha i386 sparc sparc noarch 530 i386 i386 i386 # cd i386 # cd ls 530,QWHO RZHU7RROV

154 3RZHU7RROV &' &'520 eject /mnt/cdrom &'520 umount /mnt/cdrom &'520

155 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW 5HG +DW )73 FTP 5HG +DW /LQX[ :HE FTP )73 5HG +DW /LQX[ - KWWSZZZUHGKDWFRPQRZ

156 ,63 *120( 3DQHO 0DLQ 0HQX %XWWRQ 6\VWHP! 8SGDWH $JHQW.'( 3DQHO 5HG +DW 6\VWHP 8SGDWH $JHQW ± URRW ± URRW URRW /usr/bin/up2date ±

157 KWWSZZZUHGKDWFRPQRZ ± 5HG +DW /LQX[ -

158 $ERUW &RQILJXUH &RQILJXUDWLRQ 8VHU KWWSZZZUHGKDWFRPDSSVXVHU 5HG +DW /LQX[ - 5HWULHYDO 5HG +DW /LQX[ ([FHSWLRQV 8VHU ±

159 ± 8VHU 8VHU,QIRUPDWLRQ (0DLO $GGUHVVHV 8VHU,QIRUPDWLRQ 8VHU,' 3DVVZRUG (0DLO $GGUHVVHV $GG QHZ $GG 5HWULHYDO 5HWULHYDO

160 ± ± 6HUYHU 3URJUDP &*, FTP FTP ftp.redhat.com

161 *QRPH530 'R QRW UHSODFH FRQILJ ILOHV /etc/syslog.conf /etc/syslog.conf sysklogd 'LVSOD\ DOO DYDLODEOH SDFNDJHV /etc/syslog.conf.rpmsave 5HWULHYH SDFNDJHV EXW GR QRW LQVWDOO.HHS SDFNDJHV DIWHU LQVWDOODWLRQ

162 $WWHPSWV WR UHVROYH GHSHQGHQFLHV RQ +DW /LQX[ 5HG 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ /var/spool/up2date ([FHSWLRQV FTP ±

163 ± 6NLS 3DFNDJHV " 6NLS )LOHV 6NLS 3DFNDJHV kernel NHUQHO H[PK exmh* $GG 6NLS 3DFNDJHV 6NLS )LOHV

164 /home /home /home/* KWWSZZZUHGKDWFRPDSSVXVHU FTP,63! 8SGDWH $JHQW 6\VWHP &RQQHFW )73 ±

165 ± :HE ±

166 ± 5HTXHVW VHOHFWHG SDFNDJHV 5HTXHVW $// SDFNDJHV 2.

167 ± DJH 1DPH ± 6WDWXV 8SGDWH $JHQW 3DFN 6WDWXV 8VHU,'

168 4XLW

169 HG +DW 3DFNDJH 0DQDJHU 530 5HG +DW /LQX[ 81,; 5HG +DW,QF *3/ /LQX[ tar.gz 530

170 *QRPH530 *QRPH HG +DW /LQX[

171 %2* rpm --help

172 foo i386.rpm foo i386 # rpm -ivh foo i386.rpm foo #################################### # rpm # rpm -ivh foo i386.rpm foo package foo is already installed error: foo i386.rpm cannot be installed # --replacepkgs 530 # rpm -ivh --replacepkgs foo i386.rpm foo #################################### #

173 530 # rpm -ivh foo i386.rpm foo /usr/bin/foo conflicts with file from bar error: foo i386.rpm cannot be installed # replacefiles # rpm -ivh --replacefiles foo i386.rpm foo #################################### # # rpm -ivh bar i386.rpm failed dependencies: foo is needed by bar # --nodeps # rpm -e foo # foo i386.rpm foo

174 530 # rpm -e foo removing these packages would break dependencies: foo is needed by bar # nodeps # rpm -Uvh foo i386.rpm foo #################################### # foo -U saving /etc/foo.conf as /etc/foo.conf.rpmsave 530

175 # rpm -Uvh foo i386.rpm foo package foo (which is newer) is already installed error: foo i386.rpm cannot be installed # oldpackage # rpm -Uvh --oldpackage foo i386.rpm foo #################################### # # rpm -Fvh foo i386.rpm foo #################################### # 530 IUHVKHQ 530 IUHVKHQ 530 IUHVKHQ 530

176 IUHVKHQ 530 IUHVKHQ 530 # rpm -Fvh *.rpm rpm -q IRR rpm -q foo # rpm -q foo foo # -q -a -f <file> <file> -p <packagefile> <packagefile>

177 530 -i -l -s -d PDQ LQIR 5($'0( -c ls -l VHQGPDLOFI SDVVZG,QLWWDE -v 0' rpm -V IRR rpm -V foo rpm -Vf /bin/vi rpm -Va

178 rpm -Vp foo i386.rpm 530 F 530 0' 6 / 7 ' 8 *

179 530 rpm -Va rpm -qf /usr/x11r6/bin/xjewel xjewel /usr/bin/paste rpm -Vf /usr/bin/paste rpm -qdf /usr/bin/ispell LVSHOO /usr/man/man4/ispell.4 /usr/man/man4/english.4 /usr/man/man1/unsq.1 /usr/man/man1/tryaffix.1 /usr/man/man1/sq.1 /usr/man/man1/munchlist.1 /usr/man/man1/ispell.1 /usr/man/man1/findaffix.1

180 530 /usr/man/man1/buildhash.1 /usr/info/ispell.info.gz /usr/doc/ispell /readme NRXOHV 530 rpm -qip koules i386.rpm Name : koules Distribution: Red Hat Linux Colgate Version : 1.2 Vendor: Red Hat Software Release : 2 Build Date: Mon Sep 02 11:59: Install date: (none) Build Host: porky.redhat.com Group : Games Source RPM: koules src.rpm Size : Summary : SVGAlib action game; multiplayer, network Description : This arcade-style game is novel in conception and excellent in execution. No shooting, no blood, no guts, no gore. The play is simple, but you still must develop skill to play. This version uses SVGAlib to run on a graphics console. NRXOHV 530 rpm -qlp koules i386.rpm /usr/man/man6/koules.6 /usr/lib/games/kouleslib/start.raw /usr/lib/games/kouleslib/end.raw /usr/lib/games/kouleslib/destroy2.raw /usr/lib/games/kouleslib/destroy1.raw /usr/lib/games/kouleslib/creator2.raw /usr/lib/games/kouleslib/creator1.raw /usr/lib/games/kouleslib/colize.raw /usr/lib/games/kouleslib /usr/games/koules

181 PDQ rpm --help 530 KWWSZZZUSPRUJ 530 0D[LPXP 530 5HG +DW 530 KWWSZZZUSPRUJ 530 KWWSZZZUHGKDWFRPVXSSRUWPDLOLQJOLVWV subscribe

182 530

183 *QRPH530 *QRPH530 ; :LQGRZV *QRPH530 *QRPH530 -DPHV +HQVWULGJH 530 5HG +DW USPILQG 'DQLHO 9HLOODUG *QRPH530 JQRUSP *QRPH530 *120( *QRPH530 ; :LQGRZV *120( *QRPH *QRPH530

184 *QRPH530 :HE ILQG *QRPH530 :HE ILQG +DW +DW 5HG 5HG *QRPH530 rpm *QRPH530

185 *QRPH530 *QRPH530 *QRPH530 *QRPH530 *120( *120( *QRPH530 *QRPH530 ;WHUP *120( >0DLQ *QRPH530 ;WHUP gnorpm &; *QRPH530 ± *QRPH530

186 *QRPH530 su URRW *QRPH530

187 ± *QRPH530 YLP *;HGLW (GLWRUV (PDFV HPDFV HPDFV; (GLWRUV (PDFV

188 *QRPH530 2SHUDWLRQV! 3UHIHUHQFHV,QWHUIDFH 9LHZ DV OLVW *QRPH530 ± 8QVHOHFW

189 ± *QRPH530 *QRPH530

190 *QRPH530,QVWDOO,QVWDOO,QVWDOO )LOWHU $OO EXW LQVWDOOHG SDFNDJHV ±

191 ± $GG 5HG +DW /LQX[ &'520 /mnt/cdrom/redhat/rpms :LQGRZ 3UHIHUHQFHV &'520 *QRPH530,QVWDOO $GG 3DFNDJHV >$GG >$GG ±

192 *QRPH530 ± 530 rpms /home/bill 530 /home/bill/rpms

193 ± *120( *QRPH

194 *QRPH530 *QRPH530 *QRPH530 *QRPH530 ±

195 ± >,QVWDOO >1R GHSHQGHQF\ >1R 530 >'RQ W UXQ

196 *QRPH noscripts >8SJUDGH >$OORZ UHSODFHPHQW RI --replacepkgs >$OORZ UHSODFHPHQW RI replacefiles >$OORZ XSJUDGH WR ROG oldpackage >.HHS SDFNDJHV PDGH >2WKHU >'RQ W LQVWDOO --excludedocs >,QVWDOO DOO >'DWDEDVH >$UFKLWHFWXUH

197 >3DFNDJH >9LHZ DV >,QVWDOO *QRPH ± &'520 /mnt/cdrom/redhat/rpms 5HG +DW /LQX[ *QRPH )6 &'

198 *QRPH530 ± >3DFNDJH

199 530 *QRPH )73 ± >&DFKH USPILQG ± :HE

200 *QRPH530 5SPILQG 'DQLHO 9HLOODUG KWWSUSPILQGQHW ± 5SPILQG 5SPILQG ± 5SPILQG >0HWDGDWD ORDG >'RZQ

201 ± >'LVWULEXWLRQ >'LVWULEXWLRQ 5SPILQG ± >'LVWULEXWLRQ ± 4XHU\ 4XHU\

202 *QRPH530 4XHU\ ± QRW LQVWDOOHG 3DFNDJHU

203 85/ ± 4XHU\ 85/ 3DFNDJHU 85/ ± 4XHU\ 85/ D S C

204 *QRPH530 8SJUDGH &KHFN 6LJ 9HULI\ 8QLQVWDOO,QVWDOO ± 3DFNDJHV! 9HULI\ 9HULI\

205 ± 9HULI\ <filename>.rpmsave

206 *QRPH530 3UHIHUHQFHV ± 1R GHSHQGHQF\ FKHFNV ±

207 ± *QRPH530 ± <HV

208 *QRPH530 2SHUDWLRQV! 8 8SJUDGH 8SJUDGH $GG

209 /'$3 " /'$3 /'$3 " /'$3 /LJKWZHLJKW 'LUHFWRU\ $FFHVV 3URWRFRO /'$3 /'$3 '16 /'$3 /'$3 '16,3 '16 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 ; /LWH ; ; 26, /'$3 3& 7&3,3 /'$3

210 /'$3 ; ; /'$3 2SHQ/'$3 /'$3 slapd /'$3 slurpd /'$3 2SHQ/'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 ; $3, /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /LQX[ /'$3 /'$3 /'$3 ; /'$3 1HWVFDSH 5RDPLQJ $FFHVV 1HWVFDSH /'$3 6HQGPDLO /'$3 /'$3

211 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 1,6 /'$3 pam_ldap 323,0$3 6DPED :LQGRZV 17 :HE /'$3,' /'$3 /'$3 '1 /'$3 /'$3 slapd.oc.conf REMHFWFODVV /'$3 /',) /'$3 $6&,, /'$3 /',) /',) [<id>] dn: <distinguished name> <attrtype>: <attrvalue> <attrtype>: <attrvalue> <attrtype>: <attrvalue>

212 /'$3 DWWUW\SH! DWWUYDOXH!! LG! /'$3 LG! /'$3 2SHQ/'$3 2SHQ/'$3 /etc/openldap /etc/openldap ls $ls ldap.conf ldapsearchprefs.conf slapd.at.conf slapd.oc.conf ldapfilter.conf ldaptemplates.conf slapd.conf $ slapd.conf slapd.at.conf slapd.oc.conf slapd.conf slapd slapd slapd.conf slapd.at.conf /'$3 ELQ FHV FLV WHO GQ

213 2SHQ/'$3 slapd.at.conf attribute photo bin attribute personalsignature bin attribute jpegphoto bin attribute audio bin attribute labeledurl ces attribute ref ces attribute userpassword ces attribute telephonenumber tel /'$3 slapd.at.conf slapd.oc.conf /'$3 slapd.oc.conf WRS DOLDV UHIHUUDOOH objectclass top requires objectclass objectclass alias requires aliasedobjectname, objectclass objectclass referral requires ref, objectclass /'$3 slapd.oc.conf /'$3

214 /'$3,' 2SHQ/'$3 2SHQ/'$3 slapd slurpd slapd /'$3 /'$3 slurpd /'$3 Slurpd /'$3 /'$3 /'$3 slurpd /'$3 slurpd /'$3 2SHQ/'$3 /'$3 ldapmodify /'$3 ldapadd ldapadd ldapmodify -a Ldapsearch ldapdelete ldif2ldbm /',) /'%0 /'$3 5HG +DW /LQX[ /'$3 nss_ldap 6RODULV 1DPHVHUYLFH 6ZLWFK 166 /'$ ,6

215 /'$3 /'$3 nss_ldap & /'$3 pam_ldap /'$3 3$0 $3, pam_ldap /'$3 nss_ldap pam_ldap nss_ldap 5HG +DW /LQX[ $SDFKH :HE /'$3 auth_ldap +773 /'$3 php-ldap /'$ / auth_ldap php-ldap '62 $SDFKH /'$3 /'$3 openldap 530 /'$3 530 /'$3 2SHQ/'$3 KWWSZZZRSHQOGDSRUJIDTGDWDFDFKHKWPO /'$3 VODSG 4XLFN 6WDUW *XLGH /LQX[/'$3 +2:72 KWWSZZZOLQX[GRFRUJ+2:72/'$3+2:72KWPO slapd.conf slapd

216 /'$3 /'$3 /'$3 KWWSZZZSDGOFRPOGDSBH[DPSOHVKWPO 3$'/ :HE ldapadd /'$3 ldapsearch slapd /'$3 /'$3 /'$3 2SHQ/'$3 5HG +DW /LQX[ 2SHQ/'$3 :HE 2SHQ/'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 /'$3 openldap openldap auth_ldap nss_ldap pam_ldap

217 2SHQ/'$3 /etc/openldap/slapd.conf /etc/openldap slapd.conf slapd /'$3 /'$3 suffix "dc=your-domain, dc=com" suffix "dc=acmewidgets, dc=com" suffix "dc=acmeuniversity, dc=org" URRWGQ URRWGQ /'$3 URRWGQ /'$3 rootdn "cn=root, dc=your-domain, dc=com" '1 rootdn "cn=root, dc=redhat, dc=com" URRWSZ rootdn "cn=ldapmanager, dc=my_organization, dc=org" rootpw secret rootpw {crypt}s4l9soijo4kbm

218 /'$3 slapd.conf URRW URRW passwd 3HUO perl -e "print crypt( passwd, a_salt_string );" 3HUO salt_string VDOW passwd /etc/passwd passwd passwd 0' 5HG +DW /LQX[ - ldap.conf /'$3 /etc /etc/openldap ldap.conf nss_ldap pam_ldap /etc/ldap.conf /etc/openldap/ldap.conf ldapsearch ldapadd /'$3 /etc/nsswitch.conf nss_ldap ldap /etc/nsswitch.conf passwd:files ldap shadow:files ldap group:files ldap 3$0 pam_ldap 3$0 /usr/doc/nss_ldap<version>/pam.d/ /etc/pam.d/

219 2SHQ/'$3 3$0 3$0 /'$3 3$0 /'$3 3$0 3$0 /'$3 /usr/share/openldap/migration /'$3 3HUO migrate_common.ph '16 3HUO $DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "padl.com"; $DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "your_company.com"; $DEFAULT_BASE = "dc=padl,dc=com"; $DEFAULT_BASE = "dc=your_company,dc=com";

220 /'$3 ± /'$3 /etc /etc /'$3 " migrate_all_online.sh migrate_all_offline.sh migrate_all_netinfo_online.sh migrate_all_netinfo_offline.sh 1,6 <3 migrate_all_nis_online.sh 1,6 <3 migrate_all_nis_offline.sh /usr/share/openldap/migration README migration-tools.txt :HE /'$3 /'$3 :HE /'$3 2SHQ/'$3 :HE /'$3 +2:72 2SHQ/'$3 KWWSZZZRSHQOGDSRUJ

221 :HE /'$3 KWWSZZZXPLFKHGXaGLUVYFVOGDS 6/$3' 6/853' KWWSZZZXPLFKHGXaGLUVYFVOGDSGRFJXLGHVVODSG,QQRVRIW&ULWLFDO $QJOH KWWSZZZLQQRVRIWFRPOGDSZRUOG -HII +RGJHV /'$3 5RDG 0DS DQG )$4 KWWSZZZNLQJVPRXQWDLQFRPOGDS5RDGPDSVKWPO 3$'/ QVVBOGDS SDPBOGDS \SOGDSG KWWSZZZSDGOFRP DXWKBOGDS KWWSZZZUXGHGRJRUJDXWKBOGDSDXWKBOGDSKWPO 7KH /'$3 +2:72 KWWSZZZOLQX[GRFRUJ+2:72/'$3+2:72KWPO /'$3 6HQGPDLO KWWSZZZVWDQIRUGHGXaEEHQVH,QVWKWPO /'$3 $SDFKH :HE 3+3 KWWSZZZZHEWHFKQLTXHVFRPDUFKLYHVMXQNMXQNVKWPO /'$3

222 /'$3

223 ,,

224

225 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ KWWSZZZUHGKDWFRPKDUGZDUH 5HG +DW /LQX[ - 5HG +DW /LQX[ &'520 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[

226 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[,'(,'( %,26,'( 6&6, %,26 ODUJH GLVN PRGH %,26 5$0 &'520,'( 6&6,,'( 6&6, &'520,'( &'520 $7$3, 3& 6&6,

227 36 0LFURVRIW /RJLWHFK 0RXVH0DQ :LQGRZV :LQGRZV [ ± :LQGRZV :LQGRZV

228 5$0 ± :LQGRZV 6&6,,'(,'( 6&6, 6&6,

229 &'520 &'520 GRZV &'520 &'520 :LQ config.sys &'520 ;:LQGRZ6\VWHP 6&6, 6&6, 6&6,

230 > > ;:LQGRZ6\VWHP 5$0 3&,, ,

231 , HG +DW redhat.com pooh 5HG +DW /LQX[

232

233 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ % /LQX[ 3&,0&,$ 3&0&,$ 3&0&,$ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 1)6 ) DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG

234 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ >&RQILJXUH ± >'LVN ± ± >&RQILJXUH

235 ± >'LVN ± >&RQILJXUH ± >'LVN

236 5HG +DW /LQX[ ± >'LVN ± >&RQILJXUH

237 &0&,$ &'520 5HG +DW /LQX[ &' 06'26 5HG +DW /LQX[ &'520 dosutils autoboot.bat

238 5HG +DW /LQX[ '26 :LQGRZV '26 boot: boot boot 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ boot:text boot:text expert

239 6&6, boot:linux console=<device> GHYLFH! WW\6 WW\6 0% 5$0 boot:linux mem=128m ±

240 5HG +DW /LQX[ ± ±

241 ± 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ setup URRW /usr/sbin/kbdconfig URRW

242 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ &'520 >,QVWDOODWLRQ 3&0&,$ ± >,QVWDOODWLRQ ± >,QVWDOODWLRQ

243 &'520 )73 5HG +DW /LQX[ &'520 5HG +DW /LQX[ 1)6 5HG +DW /LQX[ &'520 3&0&,$ 5HG +DW /LQX[ &'520 1)6 >1)6 )73 3&0&,$ )73 >) &0&,$ +773 :HE

244 5HG +DW /LQX[ >+773 5HG +DW /LQX[ >6HOHFW >6HOHFW ± >,QVWDOODWLRQ >+DUG

245 ± RedHat >'LUHFWRU\ KROGLQJ 5HG RedHat RedHat RedHat /test/new/redhat /test/new >&RQILJXUH

246 5HG +DW /LQX[ 1)6 >1)6 ± >1)6 1)6 3&0&,$ >,QVWDOODWLRQ ±>1)6 1)6,3 5HG +DW /LQX[ &' redhat.com eastcoast >1)6 [eastcoast.redhat.com] 1)6 5HG +DW /LQX[ &' /mnt/cdrom >5HG +DW [/mnt/cdrom] 1)6 &' 5HG +DW /LQX[ RedHat

247 1)6 /mirrors/redhat/i386/redhat [/mirrors/redhat/i386] 1)6 5HG +DW /LQX[ &'520 )73 >)73 ± >)73 )73 >,QVWDOODWLRQ )73

248 5HG +DW /LQX[ ± >)73 )73,3 RedHat )73 /pub/mirrors/redhat/i386/redhat [/pub/mirrors/redhat/i386] base/hdlist +773 >+773 ± > >,QVWDOODWLRQ

249 +773 ± > ,3 RedHat +773 /pub/mirrors/red- [/pub/mir- hat/i386/redhat rors/redhat/i386] base/hdlist

250 5HG +DW /LQX[ ± ± >,QVWDOODWLRQ ± >,QVWDOODWLRQ

251 ± >,QVWDOODWLRQ >,QVWDOO *120( *120( *120( *8, /LQX[

252 5HG +DW /LQX[ :LQGRZV 17 :LQGRZV 17 /,/ %5 /,/2 17 0%5 /,/2 17 /,/2 /,/2 17 KWWSZZZOLQX[ GRFRUJ+2:72PLQL/LQX[17/RDGHUKWPO >,QVWDOO.'( *8, /LQX[

253 :LQGRZV 17 :LQGRZV 17 /,/ %5 /,/2 17 0%5 /,/2 17 /,/2 /,/2 17 KWWSZZZOLQX[ GRFRUJ+2:72PLQL/LQX[17/RDGHUKWPO >,QVWDOO 6HUYHU ; :LQGRZV 6\VWHP *8,

254 5HG +DW /LQX[ >,QVWDOO &XVWRP ; :LQGRZV 6\VWHP >8SJUDGH ([LVWLQJ 5HG +DW /LQX[ [ /LQX[ /LQX[ >&XVWRPL]H 3DFNDJHV WR ± >&XVWRPL]H 3DFNDJHV WR

255 ± >&XVWRPL]H 3DFNDJHV WR

256 5HG +DW /LQX[.rpmsave sendmail.cf.rpmsave /tmp/upgrade.log ± >3DFNDJH,QVWDOODWLRQ ± >$XWRPDWLF

257 ± >$XWRPDWLF >0DQXDOO\ >'LVN +DW /LQX[ 5HG

258 5HG +DW /LQX[ +DW /LQX[ +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 5HG 5HG 5HG +DW /LQX[ % 0% ± >'LVN IGLVN IGLVN 'LVN 'UXLG

259 5HG +DW /LQX[ ± >'LVN WR ± 'LVN 'UXLG 'LVN 'UXLG >&KRRVH 3DUWLWLRQV 5HG +DW /LQX[ ± 'LVN 'UXLG

260 5HG +DW /LQX[ ± 'LVN 'UXLG >&XUUHQW 'LVN >&XUUHQW 'LVN /LQX[ ± 'LVN 'UXLG >0RXQW 5HG +DW /LQX[ / /boot swap

261 5HG +DW /LQX[ >&XUUHQW 'LVN >'ULYH >*HRP >%DU

262 5HG +DW /LQX[ ± 'LVN 'UXLG >'ULYH 'LVN 'UXLG 'LVN 'UXLG 'LVN 'UXLG >&XUUHQW 'LVN >&XUUHQW 'LVN 'LVN 'UXLG

263 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 'LVN 'UXLG % 5HG +DW /LQX[ >(GLW 1HZ ± >(GLW 1HZ

264 5HG +DW /LQX[ ± >(GLW 1HZ >0RXQW [/usr] [/] /usr >6L]H 0% >*URZ WR ILOO

265 5HG +DW /LQX[ >$OORZDEOH 'LVN 'UXLG 'LVN 'UXLG % >$Q,QWURGXFWLRQ WR 'LVN 'LVN 'UXLG ± >8QDOORFDWHG

266 5HG +DW /LQX[ ±>8QDOORFDWHG 'LVN 'UXLG >&XUUHQW 'LVN >&XUUHQW 'LVN 3DUWL >(GLW ± >(GLW 1HZ

267 5HG +DW /LQX[ ± >(GLW >&XUUHQW 'LVN ± >&XUUHQW 'LVN

268 5HG +DW /LQX[ ± >&XUUHQW 'LVN >&KRRVH 3DUWLWLRQV WR ±

269 5HG +DW /LQX[ ± /home /usr/local >&KHFN IRU EDG EORFNV GXULQJ

270 5HG +DW /LQX[ IGLVN IGLVN IGLVN >3DUWLWLRQ ± >'LVN ± >'LVN

271 5HG +DW /LQX[ IGLVN IGLVN m p ± IGLVN n /LQX[ IGLVN /LQX[ QDWLYH t /LQX[ VZDS 82 l /LQX[ VZDS /LQX[ /dev/hda2 /usr

272 5HG +DW /LQX[ w IGLVN q IGLVN ± IGLVN >3DUWLWLRQ

273 /,/2 /,/2 LIQX[ LODGHU /,/2 /LQX[ /,/2 /,/2 >&KRRVLQJ /,/2 LQ /,/2 &RQILJXUDWLRQ ± >/,/2 /,/2 /,/2 /,/2 /LQX[

274 5HG +DW /LQX[ ± >/,/2 /,/2 %,26 %,26 /,/2

275 /,/2 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /,/2 /,/2 5HG +DW /LQX[ /2$'/,1 /2$'/,1 06'26 /LQX[ /LQX[ 6&6, 5$0 06'26 /,/2 5HG +DW /LQX[ 06'26 /2$'/,1 IWSPHWDODEXQFHGXSXE/LQX[V\VWHPERRWGXDOERRW 6<6/,18; 6<6/,18; 06'26 /2$'/,1 IWSPHWDODEXQFHGXSXE/LQX[V\VWHPERRWORDGHUV

276 5HG +DW /LQX[ /,/2 /LQX[ /LQX[ /,/2 /,/2 ± >/,/2 /,/2 ± >/,/2 /,/2 /,/2

277 /,/2 17 0%5 /,/2 17 /,/2 /,/2 17 KWWSZZZOLQ X[GRFRUJ+2:72PLQL/LQX[17/RDGHUKWPO 0%5 6\VWHP &RPPQDGHU 26 /,/2 0%5 %,26 /,/2 /,/2 0%5 /,/2 boot: 5HG +DW /LQX[ /,/2 26 /,/2 5HG +DW /LQX[

278 5HG +DW /LQX[ /,/2 ± >/,/2 ± >/,/2 5HG +DW /LQX[ linux dos :LQGRZV

279 /,/2 boot: /,/2 boot: /,/2 /,/2 5HG +DW /LQX[ 603 /,/2 lilo.conf linux 603 linux-up

280 5HG +DW /LQX[ >+RVWQDPH ± >+RVWQDPH hostname.domain.name hostname domain.name 7&3,3 ZHVWFRDVWPDLQVHUYHUUHGKDWFRP HDVWFRDVWPDLQVHUYHUUHGKDWFRP

281 localhost URRW [hostname newname] QHZQDPH URRW [hostname] ± >1HWZRUN

282 5HG +DW /LQX[ ±>1HWZRUN >8VH /$1 '+&3 %2273

283 ± >0RXVH ± >0RXVH 36 5HG +DW /LQX[ 36

284 5HG +DW /LQX[ *HQHULF >(PXODWH ; :LQGRZV 6\VWHP 5HG +DW /LQX[ URRW WH[W /usr/sbin/mouseconfig 5HG +DW /LQX[ [gpm -B 321] ± >7LPH =RQH

285 ± >7LPH =RQH &026 *07 87& >+DUGZDUH FORFN VHW WR *07

286 5HG +DW /LQX[ *07 5HG +DW /LQX[ /usr/sbin/timeconfig 5RRW >5RRW 5HG +DW /LQX[ URRW URRW

287 5RRW ± >5RRW URRW

288 5HG +DW /LQX[ URRW TZHUW\ URRW DQWHDWHU SDVVZRUG %0WW17 $DUGYDUN ± >$GG URRW VXSHUXVHU URRW URRW *HWWLQJ 6WDUWHG 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[

289 ± >$GG /home /home/claire >8VHU $FFRXQW ± >8VHU $FFRXQW

290 5HG +DW /LQX[ ± >8VHU $FFRXQW 5HG +DW /LQX[ ± >$XWKHQWLFDWLRQ 1,6

291 ± >$XWKHQWLFDWLRQ >8VH 6KDGRZ /etc/passwd URRW /etc/shadow >(QDEOH 0' >(QDEOH 1,6 1HWZRUN,QIRUPDWLRQ 6HUYLFH ± >1,6 ± >1,6 1,6

292 5HG +DW /LQX[ /$1 1,6 1,6 1,6 1,6 0' ± >3DFNDJH *URXS

293 ± >3DFNDJH *URXS 5HG +DW /LQX[ *% >6HOHFW LQGLYLGXDO :KHQ \RX VHOHFW ± >6HOHFWLQJ,QGLYLGXDO 3DFNDJHV LQ 3DFNDJH *URXS

294 5HG +DW /LQX[ ± >6HOHFWLQJ,QGLYLGXDO 3DFNDJHV LQ 3DFNDJH *URXS 5HG +DW /LQX[ /LVW 5HG +DW /LQX[ - 3DFNDJH

295 python pythonlib 5HG +DW /LQX[ ± >3DFNDJH ± >3DFNDJH

296 5HG +DW /LQX[ ± ± >9LGHR &DUG

297 ± >9LGHR &DUG /tmp/in- WR 5HG +DW /LQX[ stall.log ± >,QVWDOODWLRQ

298 5HG +DW /LQX[ ± >,QVWDOODWLRQ WR ODWLRQ ± >3DFNDJH,QVWDO

299 ; :LQGRZV 6\VWHP ± >3DFNDJH,QVWDOODWLRQ ; :LQGRZV 6\VWHP ;:LQGRZ6\VWHP Xconfigurator

300 5HG +DW /LQX[ ; ; :LQGRZV 6\VWHP Xconfigurator ± >0RQLWRU ± >0RQLWRU Xconfigurator

301 ; :LQGRZV 6\VWHP >'R 1RW ± >3URELQJ

302 5HG +DW /LQX[ ± >3URELQJ >8VH >/HW 0H >6HOHFW 9LGHR ± >6HOHFW 9LGHR

303 ; :LQGRZV 6\VWHP ± >6HOHFW 9LGHR >6WDUWLQJ ;

304 5HG +DW /LQX[ ± ; ; ; ; ; URRW Xconfigurator «

305 ; :LQGRZV 6\VWHP ;)UHH ± >6HOHFW 9LGHR ;IUHH >1R &ORFNFKLS

306 5HG +DW /LQX[ ± >&ORFNVKLS ± >6HOHFW 9LGHR Xconfigurator /etc/x11/xf86config ; URRW Xconfigurator ± 5HG +DW /LQX[

307 ± /,/2 /,/2 5HG +DW /LQX[ /,/2 5HG +DW /LQX[ /,/2 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /,/2

308 5HG +DW /LQX[ ± >%RRW PDQ mkbootdisk ± /,/2 5HG +DW /LQX[ &' &'520

309 ± boot: /,/2 /,/2 ± >/,/2 &RQ /,/2 /,/2 /,/2

310 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ &RQJUDWXODWLRQV5HG +DW /LQX[ login:

311 ,,,

312

313 $ $ /,/2 5HG +DW /LQX[ $ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ (,'( $7$3, &'520 6&6, 6/,3 &6/, /,3 )38 (/) 6\V9,3&,3 $53 4,&

314 $ 5HG +DW /LQX[ 6&6, &'520 /LQX[ boot: $ &'520 KWWS ZZZUHG KDWFRPVXSSRUWGRFVKDUGZDUHKWPO 5HG +DW :RUOG :LGH :HE,'($7$3, &'520 hdx=cdrom

315 $ &'520 $± $7$3,,'( &'520 KG; FGURP $]WHFK&'$ 2UFKLG &' 2NDQR:HDUQHV &'' &RQUDG 7;& &\&'520 &5 &\&'520 &5,'( 6RQ\ &'8 $ $ &'520 aztcd.o cdu31a.o D]WFG LRBSRUW FGXD FGXDBSRUW EDVHBDGGU FGXDBLUT LUT FP LRBSRUW,54 FP cm206.o 3KLOLSV/06 &'520 *ROGVWDU 5 &'520 gscd.o JVFG LRBSRUW,63 0$' 0R]DUW &' L & 237L & 6DQ\R3DQDVRQLF 6RQ\ 0LWVXPL isp16.o LVS LRBSRUW,54 GPDGULYHBW\SH LVSBFGURPBEDVH LRBSRUW LVSBFGURPBLUT,54 LVSBFGURPBGPD GPD LVSBFGURPBW\SH GULYHBW\SH 0LWVXPL &'520 mcd.o PFG LRBSRUW,54

316 $ 0LWVXPL &'520 mcdx.o PFG[ LRBSRUWB,54B LRBSRUWBQ,54BQ 2SWLFV VWRUDJH $7 optcd.o RSWFG LRBSRUW &'520 'ROSKLQ /DVHUPDWH &5$ 6% 3UR sbpcd.o VESFG LRBSRUWVEBSURB6HWWLQJ 6DQ\R &'5+$ sjcd.o VMFG LRBSRUW VMFGBEDVH LRBSRUW 6RQ\ &'8 3URFRPP sonycd535.ovrq\fg LRBSRUW $±,'( KGF FGURP $7$3, &' 520,'( 0LWVXPL &'520,54,'( 0LWVXPL &'520,2,54 6RQ\ &'8,54 PFG [ $]WHFK&'520 D]WFG [ PFG[ [[[ FGX [ FGXBSRUW [ FGXDBLUT

317 $ 6&6, 3DQDVRQLF 6RXQG%ODVWHU 3KLOOLSV/06 FP,2,54 &'520 FP VESFG [ FP [ *ROGVWDU 5,2 JVFG [ 0LWVXPL 0$',2,54 '0$ LVS [0LWVXPL 6RQ\ &'8,2 VRQ\FG [ 6RXQG %ODVWHU sbpcd hdx,'( $ 6&6, $± 6&6, 1&5F 1&5F $0& 3&6&6, 4ORJLF 3&,%DVLF 53c7,8xx.o AM53C974.o $0& KRVWVFVLLG WDUJHWVFVLLGPD[UDWH PD[RIIVHW

318 $ 0\OH[ %XVORJLF BusLogic.o %XV/RJLFB2S WLRQV RSWLRQRSWLRQ«%7 drivers/scsi/ README.BusLogic ) NCR53c406a.o QFUFD LRBSRUW>,54> QFUFD LR LRBSRUW LUT,54 IDVWSLR )$673,2 $GYDQV\V 6&6, advansys.o $GDSWHF $+$ [ aha152x.o DKD[ LRBEDVH,54 VFVLBLG UHFRQQHFW SDULW\ $GDSWHF $+$ aha1542.o DKD LRBEDVHEX VRQEXVRIIGPDVSHHG $GDSWHF $+$ aha1740.o

319 $ 6&6, $GDSWHF $+$[ $+$[ $+$[[ $+$[ $+$[ $+$[ $+$[7 $+$ $+$% $+$& $+$88 $+$:88:$8 8:88% 8%2(0 $+$ ':'8'8:' $+$8:% $+$8:8: $8:8:8% $+$8' $+$ 8:8: $,&[ $,&[ $,&[ $,&[ $,&[ $,&[ $,& 'DWD 7HFKQRORJ\ &RUS '7& '73 6&6, ($7$'0$ 30%;,6$ 30$;,6$ 30$ 30% 30$; (,6$ 30$; 30$; 6PDUW5$,' aic7xxx.o dtc.o eata.o DLF[[[ VWULQJ HDWD SRUWSRUWSRUW«RSWLRQV HDWD LRBSRUW SRUWSRUWSRUW«RSWLRQ YDOXH

320 $ '73 6&6, $GDSWHUV % eata_dma.o '73 ($7$3,2 eata_pio.o )XWXUH 'RPDLQ fdomain.o 70&[ 70& 70&& 70& & 70&& )XWXUH 'RPDLQ 70& 70& 70& 70& 70&00(50(; 70& 3&, 4XDQWXP,6$6,6$ 0* $GDSWHF $+$$ 3&, $+$& IGRPDLQ LRBEDVH,54>

321 $ 6&6, 1&5 1&5F g_ncr5380.o QFU LRBSRUW,54GPD QFUF LRBSRUW,54 QFU LR LRBSRUW LUT,54 GPD GPD QFUF LR LRBSRUW LUT,54 *'7,6$(,6$3&, gdth.o JGWK,54,54,54«,20(*$ 0DWFK0DNHU 6&6, imm.o $OZD\V,1,6$ 6&6,,QLWLR,1,;88: 6&6, $0, 0HJD5$,' 1&5 6&6, $ $ 3UR $XGLR 6SHFWUXP6WXGLR,20(*$ 33$ 6&6, in2000.o initio.o megaraid.o ncr53c8xx.o pas16.o ppa.o LQ VHWXSBVWULQJYDOXH LQ VHWXSBVWULQJ YDOXH QFUF[[ RS WLRQYDOXHRS WLRQYDOXH«QFUF[[ RS WLRQYDOXH RS WLRQYDOXH«SDV SRUWLUT

322 $ 3HUFHSWLYH 6ROXWLRQV psi240i.o 36,, (,'( 4/RJLF )DVW qlogicfas.o 6&6, )$6;;;,6$9/%3&0&,$ 4/RJLF,63 qlogicfc.o 6&6,)&3 4/RJLF,63 qlogicisp.o 6&6,,43&,,43&,,4 3&,' 6HDJDWH 6767 seagate.o FRQWUROOHUBW\SH EDVHBDGGUHVV EDVHBDGGU LUT LUT )XWXUH 'RPDLQ 70& 70& seagate.o FRQWUROOHUBW\SH EDVHBDGGUHVV EDVHBDGGU LUT LUT V\PF sym53c416.o V\PF 3257 V\PF LR 3257%$6( LUT,54 7UDQWRU 77)7 t128.o 6&6, 7HNUDP '& $0'&$ 3&, 6&6, tmscsim.o WPVFVLP,'63(('

323 $ 6&6, 8OWUD6WRU )) 6&6, ) ) ) 8OWUD6WRU ) ) ) :' )$667:'$6& :'$;0;(; u14-34f.o ultrastor.o wd7000.o X I LRBSRUWLRBSRUW«LRBSRUW XI LRBSRUW LRBSRUWLRBSRUW «LRBSRUW ZG,54GPDLRBSRUW ZG LR LRBSRUW LUT,54 GPD GPD $± 6&6, $GDSWHF $+$ DW SRUW,54 6&6,,' DKD[ [ $GDSWHF $+$ EDVHV [ )XWXUH 'RPDLQ 70& &$,54 FRQWUROOHUBW\SH EDVHBDG GUHVV [FD LUT

324 $ $ (WKHUQHW $± (WKHUQHW &RP F 3c501.o F LRBSRUW,54 &RP F F &RP (WKHU/LQN 3OXV F 3c503.o 3c505.o F LRBSRUW,54 F LR LRBSRUWBLRBSRUWBQ LUT,54B,54BQ F LRBSRUW,54'0$ F LR LRBSRUWBLRBSRUWBQ LUT,54B,54B GPD GPDBGPDBQ &RP (WKHU/LQN 3c507.o F LRBSRUW,54 F LR LRBSRUW LUT,54 &RP (WKHU/LQN,,, 3c509.o F,54 &RP,6$ (WKHU/LQN 3c515.o ;/ &RUNVFUHZ &RP (WKHU/LQN 3&,,,,;/ 9RUWH[ F F F F %RRPHUDQJ F F F 3c59x.o $SULFRW [ 90( $QVHO &RPPXQLFDWLRQV $& (,6$ o,54 LUT,54 ac3200.o DF LRBSRUW,54 DF LR LRBSRUWBLRBSRUWBQ LUT,54B,54BQ

325 $ (WKHUQHW $OWHRQ $FH1,& *LJDELW (WKHUQHW acenic.o DFHQLF WUDFHOLQN DFHQLF WUDFH WUDFH OLQN YDO $OOLHG 7HOHVLV $7 at1700.o DW LRBSRUW,54 DW LR LRBSRUW LUT,54 7DQJHQW $7%,, 1RYHO 1/ 'D\VWDU 'LJLWDO /7 'D\QD '/ 'D\QD7DON 3& +/ &236 /7 )DUDOORQ 3KRQH1(7 3&,,,,, cops.o FRSV LRBSRUW,54 FRSV LR LRBSRUW LUT,54 &26$ 653 cosa.o FRVD LRBSRUW,54GPD &U\VWDO /$1 &6&6 cs89x0.o FV[ LRBSRUW,540( ',$B7<3( FV[ LR LRBSRUW LUT,54 PH GLD 7<3(

326 $ (WKHU:25.6 '( 73&2$; (,6$ '( 73 3&, '( 73&2$;$8, 3&, '( 3&,.LQJVWRQ /LQN6\V 60& 60& '& '& '& =Q\[ '/LQN '( (WKHUQHW 3RFNHW $GDSWHU '/LQN '( (WKHUQHW 3RFNHW $GDSWHU ',*,7$/ '(3&$ (WKHU:25.6 '(3&$ '( '( '( 7XUER '(7XUER '( 7XUER 73%1& '( '( (,6$ 'LJL,QWO5LJKW6ZLWFK 6(; (,6$ 3&, de4x5.o de600.o GH[ LRBSRUW GH[ LR LRBSRUW GH[ DUJV DXWRVHQVH 0( ',$B675,1* de620.o GH LR LRBSRUW LUT,54 EQF XWS depca.o GHSFD LRBSRUW,54 GHSFD LR LRBSRUW LUT,54 dgrs.o &DEOHWURQ ( e2100.o H LRBSRUW,54 H LR LRBSRUW LUT,54

327 $ (WKHUQHW,QWHO L,6$ (WKHU([SUHVV3UR,QWHO LL 3&, (WKHU([SUHVV3UR,QWHO (WKHU([SUHVV L 60& (WKHU3RZHU,, 3&, F (3,& 5DFDO,QWHUODQ (6 (,6$ 1HWZRUN $GDSWHU eepro.o eepro100.o eexpress.o epic100.o es3210.o HHSUR LRBSRUW,54PHP HHSUR LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP HH[SUHVV LRBSRUW,54 HH[SUHVV LR LRBSRUW LUT,54 HV LRBSRUW,54PHP HV LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP,&/ (WKHU7HDP L eth16i.o HWKL LRBSRUWPHGLDW\SH HWKL LRDGGU LRBSRUW PHGLDW\SH W\SH (WKHU:25.6 '( '( '( )XMLWVX )09 ewrk3.o fmv18x.o HZUN LRBSRUW,54 HZUN LR LRBSRUW LUT,54 IPY[ LRBSRUW,54 IPY[ LR LRBSRUW LUT,54 &RPWURO +RVWHVV 69 hostess_sv11.o KRVWHVVBVY LRBSRUW,54 '0$%,7 KRVWHVVBVY LR LRBSRUW LUT,54 GPD '0$%,7 +3 3&/$1SOXV hp-plus.o KSSOXV LRBSRUW,54 KSSOXV LR LRBSRUW LUT,54

328 $ +3 /$1 (WKHUQHW hp.o KS LRBSRUW,54 KS LR LRBSRUW LUT,54 9*$Q\/DQ 1HWZRUN $GDSWHUV +3 -% -$ &RPSH[ 5HDG\/LQN (1(79* )UHHGRP/LQH 9* hp100.o KS LRBSRUWQDPH KS KSBSRUW LRBSRUW KSBQDPH QDPH,%0 7RNHQ 5LQJ ibmtr.o LEPWU LRBSRUW,54PHP LEPWU LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP $0' /$1&(3&QHW $OOLHG 7HOHVLV $7 +3 -$ 1( 1( 0\OH[ /1( (,6$ /1($ /1(% lance.o lne390.o ltpc.o ODQFH LRBSRUW,54GPD ODQFH LR LRBSRUWBLRBSRUWBQ LUT,54B,54B GPD GPDBGPDBQ OQH LRBSRUW,54PHP OQH LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP OWSF LRBSRUW,54 OWSF LR LRBSRUW LUT,54 1( 1( 3&, ne.o QH LRBSRUW,54 QH LR LRBSRUW LUT,54

329 $ (WKHUQHW 3&, 1( 5HDO7(N 57/ :LQERQG & &RPSH[ 5/.7, (73 1HW9LQ 196& 9LD & 6XUH&RP 1( 1RYHOO 1( (,6$ 1HWZRUN $GDSWHU ne2k-pci.o ne3210.o QH LRBSRUW,54PHP QH LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP 0L&RP,QWHUODQ 1, ni5010.o QL LRBSRUW,54 QL LR LRBSRUW LUT,54 1, L ni52.o QL LRBSRUW,54 QL (WKHUQHW LR LRBSRUW LUT,54 1, QL (WKHU%ODVWHU $0' 3&QHW $0' 3&QHW3&, 5HG&UHHN &RPPXQLFDWLRQV 3&, 57/ 57/ )DVW (WKHUQHW 5HDO7HN 6DQJRPD 66 )5 ni65.o pcnet32.o rcpci.o rtl8139.o sdla.o QL LRBSRUW,54GPD QL LR LRBSRUW LUT,54 GPD GPD

330 $ 6DQJRPD 6$ (6$ 6( \V.RQQHFW 7RNHQ 5LQJ,6$3&, $GDSWHU 75,6$ 3&, 75 3&, 6. 1(7 75,6$ 60& 8OWUD 60& (WKHU(=,6$. F 60& 8OWUD (,6$ (WKHUQHW. 60& (WKHUQHW sdladrv.o sktr.o smc-ultra.o smc-ultra32.o smc9194.o VNWU LRBSRUW,54PHP VNWU LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP VPFXOWUD LRBSRUW,54 VPFXOWUD LR LRBSRUW LUT,54 VPF LRBSRUW,54 VPF LR LRBSRUW LUT,54 LISRUW

331 $ (WKHUQHW &RPSDT 1HWHOOLJHQW 7; 3&, 873 &RPSDT 1HWHOOLJHQW 7 3&, 873 &RPSDT,QWHJUDWHG 1HW)OH[ 3 &RPSDT 1HWHOOLJHQW 'XDO 7; 3&, 873 &RPSDT 1HWHOOLJHQW,QWHJUDWHG 7; 873 &RPSDT 1HWHOOLJHQW 7; (PEHGGHG 873 &RPSDT 1HWHOOLJHQW 7 3&, 873&RD[ &RPSDT 1HWHOOLJHQW 7; 873 &RPSDT 1HW)OH[ 3 2OLFRP 2& 2& 2& 'LJLWDO [[ 7XOLS 3&, (WKHUQHW 60& (WKHU3RZHU 3&,7%7 60& (WKHU3RZHU 3&,'67 '(& (WKHU:RUNV 3&,'(;$ '(& (WKHU:RUNV 3&,'( '(& 46,/9(5 V =Q\[ HWKHUDUUD\ $OOLHG 7HOHVLV /$3&,7 'DQSH[ (1 &RJHQW (0 tlan.o tulip.o WODQ LRBSRUW,54DXLGH EXJ WODQ LR LRBSRUW LUT,54 VSHHG 0EV0EV GHEXJ DXL GXSOH[

332 $ 9,$ 97F$ 5KLQH,, 3&, 5KLQH, '/LQN ')( 7; 3&, 9,$ 5KLQH 3&, )DVW (WKHUQHW $7 7 *,6 1&5 :DYH/DQ,6$ &DUG :' :' 3DFNHW (QJLQHV <HOORZILQ *1,& 3&, *LJDELW (WKHUQHW $; +'/& = via-rhine.o wavelan.o ZDYH ODQ wd.o ZG LRBSRUW,54 PHPPHPBHQG ZG LR LRBSRUW LUT,54 PHP PHP PHPBHQG HQG yellowfin.o z85230.o $± (WKHUQHW 1(,6$,2,54 :DYHODQ FDUG,2,54 1:,' [ QH [ HWKHU [HWK ZDYHODQ [[ HWKHU [[HWK

333 $ (WKHUQHW $ (WKHUQHW (WKHUQHW F '( /etc/conf.modules alias options (WKHUQHW F F F,6$ alias 3&, KWWSPHWDODEXQFHGX/'3+2:72(WKHUQHW+2:72KWPO (WKHUQHW KWWSPHWDODEXQFHGX/'3+2:72(WKHUQHW +2:72KWPO /LQX[ (WKHUQHW +2:72 5HG +DW /LQX[ howto /usr/doc/howto/ethernet-howto

334 $

335 % % HG +DW /LQX[ % 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ % %±

336 % %± % /LQX[

337 % %± %± /LQX[

338 % %± 5HG +DW /LQX[ %±

339 % %± %±

340 % % "

341 % %± %±

342 % %± %± 1RYHOO 1HWZDUH '26 ELW )$7 3,&,; ;(1,; URRW 2OG 0,1,; ;(1,; XVU /LQX[0,18; '26 ELW 0 /LQX[ VZDS ([WHQGHG /LQX[ QDWLYH '26 ELW! /LQX[ H[WHQGHG 26 +3)6 $PRHED $,; $PRHED %%7 $,; ERRWDEOH %6' D

343 % 26 %RRW 0DQDJHU D 2SHQ%6' D :LQ )$7 E 1(;767(3 D :LQ )$7 /%$ F %6', IV E :LQ )$7 /%$ H %6', VZDS E :LQ ([WHQGHG /%$ I 6\ULQ[ F 9HQL[ &30 GE 1RYHOO" '26 DFFHVV H 0LFURSRUW '26 52 H *18 +85' '26 VHFRQGDU\ I 1RYHOO 1HWZDUH %%7 II %±

344 % %± %± '26 :LQGRZV % "

345 % %± ([WHQGHG ([WHQGHG %±

346 % %± 5HG +DW /LQX[ % 5HG +DW /LQX[

347 % 5HG +DW /LQX[ %±

348 % %± 5HG +DW /LQX[ %±

349 % %± /LQX[ fdisk

350 % 5HG +DW /LQX[ %± %±

351 % %± " %±

352 % %± %±

353 % %± /LQX[ '26 /LQX[ %±

354 % %±,QWHO,QWHO $OORFDWLRQ 7DEOH +DW /LQX[,QWHO &'520 dosutils fips )$7 )LOH 5HG

355 % fips fips 5HG +DW fips fips fips fips ² ²5HG +DW /LQX[,QWHO &' /dosutils/fipsdocs fips fips fips 5HG +DW /LQX[ fips fdisk

356 % % /LQX[ & '26:LQGRZV '26:LQGRZV & 5HG +DW /LQX[ /dev/xxyn /dev/ xx /dev/ sd 6&6, hd,'(

357 % y N /dev/hda,'( /dev/sdb 6&6, /dev/hda3,'( /dev/sdb6 6&6, 5HG +DW /LQX[ '26:LQGRZV 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ % 5HG +DW /LQX[ /LQX[

358 % 5HG +DW /LQX[ &' doc/howto doc/howto/mini +2:72 0LQL+2:72 Linux+ 0LQL+2:72,QWHO 5HG +DW /LQX[,QWHO /LQX[ fdisk /LQX[ % /LQX[ GRZV /LQX[ '26:LQ 5HG +DW /LQX[

359 % /dev/hda5 /usr /usr /dev/hda5 /usr/doc/faq/txt/linux- FAQ /dev/hda5 /etc/x11/gdm/sessions/gnome /usr /dev/hda7 /dev/had7 /usr/local /usr/local/man/whatis /dev/hda5 % 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 0% 0%

360 %,QWHO 5HG +DW /LQX[,QWHO /boot /boot 5HG +DW /LQX[ 3& %,26 0% % /,/2 " /boot

361 % $OSKD 5HG +DW /LQX[$OSKD 0,/2 $OSKD 0,/2 0% '26 0,/2 /dos / /boot 0% 0% *% *% % /,/2 /,/2 /,QX[ /2DGHU,QWHO 5HG +DW /LQX[ /,/2 %DVLF,2 6\VWHP %,26,QWHO /,/2 3& %,26

362 % /,/2 %,26 /,/2,QWHO %,26 %,26 %,26 /,/2 /LQX[ /boot /boot 5HG +DW /LQX[ /,/2 /boot,'(,'( (,'( /boot,'(,'( &'520,'(,'( &'520,'( /boot,'( 6&6,,'( (,'( 6&6, /boot,'( 6&6,,' 6&6,,' 6&6, 6&6, /boot,',' 6&6,,'

363 % /boot /,/2 /boot /,/2 /LQX[ %,26 5HG +DW /,/2 'LVN 'UXLG %,26

364 %

365 & " & & " 5HG +DW /LQX[ boot: linux dd 3&, & " +DW 5HG 5HG +DW /LQX[ 6&6, 1,& 6&6, 5HG +DW /LQX[ 1,&

366 & & " :HE KWWSZZZUHGKDWFRPVXSSRUWHUUDWD %XJ )L[HV 5HG +DW.img 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ linux dd boot: linux expert

367 ' 26 ' 5HG +DW /LQX[ ' 26 5HG +DW /LQX[ :LQGRZV 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ :LQGRZV 5HG +DW 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[

368 ' 5HG +DW /LQX[ 26 :LQGRZV 17 /,/2 /,QX[ /2DGHU 0%5 2IILFLDO 5HG +DW /LQX[ /,/2 5HG +DW /LQX[

369 ' 26 :LQGRZV :LQGRZV 17 /,/2 /,/2 0%5 17 0%5 /,/2 17 /,/2 /,/2 17 KWWSZZZOLQX[ GRFRUJ+2:72PLQL/LQX[17/RDGHUKWPO ' 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[

370 ' 5HG +DW /LQX[ 26 5HG +DW /LQX[ +DW /LQX[ 26 5HG 5HG +DW /LQX[ 5HG +DW /LQX[ ; :LQGRZ *8, +DW /LQX[ 2IILFLDO 5HG ' /LQX[

371 ' :LQGRZV 26 5HG +DW /LQX[ /LQX[ IGLVN 5HG +DW /LQX[ ' 5HG +DW /LQX[ /LQX[,'( 5HG +DW /LQX[ hdb :LQGRZV hda 6&6, sdb sda 5HG +DW

372 ' /LQX[ /LQX[ :LQGRZV 5HG +DW /LQX[ hdb sdb ' /LQX[ :LQGRZV D: :LQGRZV D: 5HG +DW /LQX[ :LQGRZV ([SORUHU C: :LQGRZV =,3 /LQX[ /LQX[ :LQGRZV D:

373 ' 5HG +DW /LQX[ /LQX[ C: D:,'( sda sdb 6&6, hdb sdb C: D: sda2 /LQX[ :LQGRZV D: /LQX[ hda hdb hda1 hda2 sda1 /LQX[ hda2 sda2 /LQX[ /LQX[ :LQGRZV D D ' /LQX[ C: 5HG +DW /LQX[ :LQGRZV ([SORUHU :LQGRZV ([SORUHU C: 5HG +DW /LQX[ /LQX[ IGLVN :LQGRZV

374 ' :LQGRZV 5HG +DW /LQX[ &'520 ),36 ' ),36 ' ),36 dosutils ),36 )$7 )LOH $OORFDWLRQ 7DEOH ),36 5HG +DW /LQX[ &'520 ),36 ),36 ),36 5HG +DW FIPS ),36 ),36

375 ' ),36 -- Red Hat Linux CD-ROM ),36 ),36 ),36 ),36 ),36 5HG +DW /LQX[ IGLVN ),36 /dosutils/fips20/* ),36 fips.doc :LQGRZV VFDQGLVN :LQGRZV ([SORUHU '26 '26 '26

376 ' FORMAT A:/S :LQGRZV FORMAT A:/S COMMAND.COM IO.SYS MSDOS.SYS BDLSAPCE.BIN 5HG +DW /LQX[ &'520 '26 '26 /mnt/cdrom/dosutils/fips20/fips.exe /mnt/cdrom/dosutils/fips20/restorrb.exe /mnt/cdrom/dosutils/fips20/errors.txt /mnt/cdrom/dosutils/fips20/fips.doc /mnt/cdrom/dosutils/fips20/fips.faq ),36 fips ),36 '± ),36 FIPS version 2.0, Copyright (C) 1993/4 Arno Schaefer FAT32 Support, Copyright (C) 1997 Gordon Chaffee FIPS OS/2 Desqview Novell Task manager OS/2 COPYING Linux DOS emulator DOS FIPS FIPS.DOC Windows

377 ' ),36 COPYING '± ),36 Partition table: Start End Start Number of Part. bootable Head Cyl. Sector System Head Cyl. Sector Sector Sectors MB yes h no h no h no h Checking root sector... OK Press any key. '± ),36 Boot sector: Bytes per sector: 512 Sectors per cluster: 8 Reserved sectors: 1 Number of FATs: 2 Number of rootdirectory entries: 512 Number of sectors (short): 0 Media descriptor byte: f8h Sectors per FAT: 145 Sectors per track: 63 Drive heads: 16 Hidden sectors: 63 Number of sectors (long): Physical drive number: 80h Signature: 29h

378 ' Checking boot sector... OK Checking FAT... OK Searching for free space... OK Do you want to make a backup copy of your root and boot sector before proceeding? (y/n) ),36 y '26 (y/n) y A: '± Writing file a:\rootboot:000 Enter start cylinder for new partition (33-526) Use the cursor keys to choose the cylinder, <enter> to continue Old partition Cylinder New partition MB MB /LQX[ :LQGRZV :LQGRZV /LQX[ :LQGRZV '± ),36

379 ' ),36 First Cluster: Last Cluster: Testing if empty... OK New partition table: Star End Start No. of Part. bootable Head Cyl.Sector System Head Cyl.Sector Sector Sectors MB yes h no h no h no h Checking root sector... OK Do you want to continue or reedit the partition table (c/r)? r c '± ),36 New boot sector: Boot sector: Bytes per sector: 512 Sectors per cluster: 8 Reserved sectors: 1 Number of FATs: 2 Number of rootdirectory entries: 512 Number of sectors (short): 0 Media descriptor byte: f8h Sectors per FAT: 145 Sectors per track: 63 Drive heads: 16 Hidden sectors: 63 Number of sectors (long): Physical drive number: 80h Signature: 29h Checking boot sector... OK

380 ' Ready to write new partition scheme to disk Do you want to proceed (y/n)? y ),36 hda1 sda1 :LQGRZV :LQGRZV A: C: VFDQGLVN :LQGRZV '26 UHVWRUUEH[H ),36 ),36 fips.doc fips.faq :LQGRZV hda2 sda2 5HG +DW /LQX[ /LQX[ 'LVN 'UXLG

381 ( 5$,' " ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV ( 5$,' " 5$,' 5$,' 5$,' OHYHO 5$,' /HYHO 5$,'.. ( 5$,' " 5$,' 5$,'

382 ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV ( 5$,' YV 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 6&6, 6&6, 5$,' 6&6, 5$,' 6&6, 5$,' 5$,' 6&6, 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' 6&6,,'( &38 5$,' 5$,'

383 ( 5$,' " /LQX[ 0' 5$,' &38 ( 5$,' 5$,' /LQX[ &38 &38 5$,' 5$,' 5$,',2 5$,' 5$,'

384 ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV,2,2 5$,' 5HG +DW /LQX[ 5$,' 5$,' 5$,' 5$,' &38 5$,' 5$,' 5$,' * * * * * *,2 5$,' 5$,'

385 ( 5$,' " 5$,' 5$,' 5$,' 5$,',2 ( 5$,' *8, NLFNVWDUW 5$,' IGLVN 'LVN 'UXLG 5$,' 'LVN 'UXLG 5$,' 5$,' IGLVN /LQX[ 5$,' IGLVN 5$,' 83 /LQX[ QDWLYH fd 'LVN 'UXLG (± 5$,'

386 ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV (± 5$,' 5$,' 5$,' 5$,'

387 ( 5$,' " 5$,' (± 5$,' 5$,' 'LVN 'UXLG (± 5$,' (± 5$,' 5$,'

388 ( 5$,' 5HGXQGDQW $UUD\ RI,QGHSHQGHQW 'LVNV (± 5$,' >/LQX[ 5$,' md0 md1 5$,' PG PG 5$,'

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 4: Người dùng, phân quyền và quản lý file trên linux Nhắc lại và chú ý Các chế độ làm việc của hệ điều hành linux Phiên làm việc (login làm việc logout) Các thông tin

Chi tiết hơn

08-khoidong.pptx

08-khoidong.pptx Khởi động hệ thống Nội dung 1. Tổng quan quá trình khởi động 2. Quá trình tải nhân hệ điều hành 3. Quá trình khởi động dịch vụ hệ thống. Các mức thực hiện 4. Khởi tạo môi trường làm việc 1. Quá trình khởi

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Virtualmin

Hướng dẫn sử dụng Virtualmin Công ty TNHH Máy Chủ Vi Na HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRTUALMIN Người hướng thực hiện: Nguyễn Tấn Vỹ Người kiểm tra: Nguyễn Trọng Hoàng Phiên bản 14/11/2012 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 1. Giới thiệu Virtualmin... 3 2.

Chi tiết hơn

BÀI THỰC HÀNH 1: THỰC HÀNH KÍCH HOẠT IPV6 TRÊN HĐH WINDOW, LINUX

BÀI THỰC HÀNH 1: THỰC HÀNH KÍCH HOẠT IPV6 TRÊN HĐH WINDOW, LINUX TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 5 : THỰC HÀNH THIẾT LẬP MẠNG THỬ NGHIỆM THUẦN IPV6, CUNG CẤP MỘT SỐ DỊCH VỤ DNS, WEB, FTP. Mục tiêu thực hành Thiết lập một mạng thử nghiệm đơn

Chi tiết hơn

HEADING 1: PHẦN 1: QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH

HEADING 1: PHẦN 1: QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH HANỘI APTECH 2006 MỤC LỤC THỰC HÀNH 1: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP... 5 TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU... 6

Chi tiết hơn

Giới thiệu

Giới thiệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZPANEL Người thực hiện: Nguyễn Tường Vĩnh Huy Người kiểm tra: Nguyễn Tấn Vỹ 1 MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 3 2. Cài đặt... 3 3. Cấu hình thông số ban đầu... Error! Bookmark not defined. 4.

Chi tiết hơn

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún

Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chún Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta sẽ làm quen với công việc tạo User, Group và tiến hành gởi Mail cho nhau giữa các User Tại màn hình Exchange

Chi tiết hơn

HD reset mật khẩu cho các hệ điều điều hành HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps R

HD reset mật khẩu cho các hệ điều điều hành HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps R HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC 1 Hướng dẫn chỉnh boot bằng cd-rom trên vps... 2 2 Reset mật khẩu đối với windows server 2008... 4 2.1 Cách 1: Sử dụng windows xp mini trên đĩa Hiren

Chi tiết hơn

IPSec IPSec Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã biết khi ta sao chép dữ liệu giữa 2 máy hoặc thông qua mạng VPN để nâng cao chế độ bảo mật người q

IPSec IPSec Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã biết khi ta sao chép dữ liệu giữa 2 máy hoặc thông qua mạng VPN để nâng cao chế độ bảo mật người q Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã biết khi ta sao chép dữ liệu giữa 2 máy hoặc thông qua mạng VPN để nâng cao chế độ bảo mật người quản trị mạng phải tạo các User Account để chỉ khi nào các User

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asteri

Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asteri Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CME 1. Giới thiệu Bùi Quốc Kỳ Để nghiên cứu về tổng đài mã nguồn mở Asterisk, ta có thể cài Asterisk trên hệ điều hành Linux

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CLOUD STORAGE Trân trọng cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ Cloud Storage của Viettel IDC. Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh được biên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CLOUD STORAGE Trân trọng cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ Cloud Storage của Viettel IDC. Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh được biên HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CLOUD STORAGE Trân trọng cám ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ Cloud Storage của Viettel IDC. Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh được biên soạn nhằm hỗ trợ người dùng mới làm quen trải nghiệm

Chi tiết hơn

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version

WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version WICELL User Guide Smart Cloud Wicell Controller Standard Version Manual version 1.5.18 Chương 1: Giới Thiệu Chương 2: Gia Nhập Access Point Vào Controller Chương 3: Cài Đặt 3.1. Yêu Cầu Cài Đặt 3.2. Cài

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG FTP Service - Ubuntu Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn Giao thưc truyền tải tập

Chi tiết hơn

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows Sự ra đời của công ty Microsoft gắn liền với tên tuổi của Bill

Chi tiết hơn

FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless

FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router N300 DIR-612 Release date: 17/12/2018 Model support: DIR-612 H/W: Bx F/W: N/A HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DIR-612 I. Cấu hình DIR-612 dạng wireless router a. Mục đích sử

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tailieu win2003.doc

Microsoft Word - Tailieu win2003.doc Bài 9 ACTIVE DIRECTORY Tóm tắt Lý thuyết 4 tiết - Thực hành 8 tiết Mục tiêu Các mục chính Bài tập bắt Bài tập làm buộc thêm Kết thúc bài học này cung cấp học viên kiến thức về hệ thống Active Directory

Chi tiết hơn

_Putty

_Putty π Ÿâ À À Linux â«putty Putty Õ ªìπÕ Àπ Ëß ª Open Source Ë π âß π àμâõß ß«ËÕß Ï «πå À âß π â ª Putty ß ªìπÕ Àπ Ëß ª Ë À π Ë â πÿ å æ Putty ªìπ ª æ ËÕ À πÿ åºà π Secure Shell ªìπ ª Security À μ ª ß ËÕß à

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mot_so_tool_trong_android.docx

Microsoft Word - mot_so_tool_trong_android.docx Tool trong Android ác Tool trong Android giúp bạn tạo ứng dụng mạnh mẽ và có tính tương tác cao cho Android Platform. Các Tool này có thể chia thành hai loại: SDK tools Platform tools SDK tool trong Android

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa

July 15 th 2017 Lê Hoàng Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) Địa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GuardingVision Guardingvision App Version V3.0.0xx Hỗ Trợ Kỹ Thuật (0283) 981 5678 1 Địa chỉ : 18 đường 239 khu III Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Email: kythuat@lehoangcctv.com

Chi tiết hơn

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại

Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share)   Dịch vụ lắp đặt camera quan sát uy tín chất lượng, hệ thống đại Hik-Connect làgì? Hướng dẫn sử dụng Hik-Connect Tính năng chia sẻ (Share) Hik-Connect là gì? Mạng công cộng Hik-Connect HiDDNS (www.hik-online.com) Dịch vụ tên miền động được HIKVISION cung cấp cho khách

Chi tiết hơn

Operating Instructions

Operating Instructions Hướng Dẫn Vận Hành Để sử dụng chính xác và an toàn, hãy đọc kỹ Thông tin về An toàn trước khi sử dụng máy. Hướng dẫn Vận hành Hãy đọc phần này trước...8 Thông báo...8 Quan trọng...8 Lưu ý Người dùng...8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx

Microsoft Word - HDSD_NVR_304&3016.docx HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NVR_304 & NVR_3016 R&D Vantech Page 1 MENU Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản... 3 1.1 Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng:... 3 1.2 Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống:... 4 1.3 Hướng

Chi tiết hơn

MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed

MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed MCSA 2012: Distributed File System (DFS) MCSA 2012: Distributed File System (DFS) Cuongquach.com Ở bài học hôm nay, mình xin trình bày về Distributed FIle System hay còn gọi là DFS. Một trong những tính

Chi tiết hơn

05-quanlytientrinh.pptx

05-quanlytientrinh.pptx Quản lý tiến trình TS Trương Diệu Linh Giới thiệu n Một tiến trình = thực thi của một chương trình được thực thi n Mỗi tiến trình sẽ tương ứng với một tập các thông tin sau: Một định danh (pid) Một tiến

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH LUMI LIFE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOICE CONTROL THÔNG TIN VERSON Tên HDSD Nội dùng cập nhật bổ sung Ngày tháng HDSD Voice Control trong giải pháp nhà thông minh Lumi Life V1.2 HDSD Voice

Chi tiết hơn

BÀI MỞ ĐẦU BÀI MỞ ĐẦU Bởi: Vũ Khánh Quý Bài 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Giới thiệu môn học Với xu thế ứng dụng hệ thống thông tin vào tất cả các hoạt độn

BÀI MỞ ĐẦU BÀI MỞ ĐẦU Bởi: Vũ Khánh Quý Bài 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Giới thiệu môn học Với xu thế ứng dụng hệ thống thông tin vào tất cả các hoạt độn Bởi: Vũ Khánh Quý Bài 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. Giới thiệu môn học Với xu thế ứng dụng hệ thống thông tin vào tất cả các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, vấn đề triển khai một hệ thống mạng khi

Chi tiết hơn

ISA Server - Installation ISA Server - Installation Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Inte

ISA Server - Installation ISA Server - Installation Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Inte Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Internet phát triển với tốc độ chóng mặt và là công cụ không thể thiếu trong thời đại công nghệ ngày nay. Tầm

Chi tiết hơn

Tạo máy chủ ảo Linux và cấu hình SSH

Tạo máy chủ ảo Linux và cấu hình SSH ` Tạo máy chủ ảo Linux Cấu hình SSH 1 Tạo máy chủ ảo Linux và cấu hình SSH Giới thiệu: Tài liệu này sẽ hướng dẫn tạo máy chủ ảo Linux và cấu hình SSH trên Tạo máy chủ ảo Linux và cấu hinh SSH: I. Tạo máy

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx

Microsoft Word - Khai thac AWS EC2_Web hosting.docx SỬ DỤNG AWS EC2 ĐỂ HOST MỘT WEB SITE Amazon EC2 để cho khách hàng thuê các máy ảo để chạy các ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt bất cứ phần mềm nào như trên máy vật lý. Amazon EC2 cung cấp một số loại

Chi tiết hơn

27_7193.pdf

27_7193.pdf Photo Flash Maker: Tạo slideshow ảnh 3D đẹp "miễn chê" Từ hình ảnh hoặc video dạng FLV, Photo Flash Maker sẽ hỗ trợ bạn chế tác slideshow dạng Flash 9 o đẹp lộng lẫy với 60 hỉệu ứng chuyển cảnh độc đáo

Chi tiết hơn

Domain Controller - Join Domain Domain Controller - Join Domain Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Hãy tưởng tượng trong công ty bạn có khoảng 5 máy tính với

Domain Controller - Join Domain Domain Controller - Join Domain Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Hãy tưởng tượng trong công ty bạn có khoảng 5 máy tính với Domain Controller - Join Domain Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Hãy tưởng tượng trong công ty bạn có khoảng 5 máy tính với mỗi máy chúng ta sẽ tạo các User Account cho nhân viên truy cập. Tuy nhiên nếu người

Chi tiết hơn

Mục lục 1. Chuẩn bị Hướng dẫn cài đặt Casini Web Pro Hướng dẫn cài đặt SQLEEXPRESS Hướng dẫn cài đặt Teamviewer Hướng

Mục lục 1. Chuẩn bị Hướng dẫn cài đặt Casini Web Pro Hướng dẫn cài đặt SQLEEXPRESS Hướng dẫn cài đặt Teamviewer Hướng Mục lục 1. Chuẩn bị... 2 2. Hướng dẫn cài đặt Casini Web Pro... 3 3. Hướng dẫn cài đặt SQLEEXPRESS... 4 4. Hướng dẫn cài đặt Teamviewer... 6 5. Hướng dẫn cài đặt IIS (Window7)... 8 6. Hướng dẫn cài đặt

Chi tiết hơn

Domain Name System - DNS Domain Name System - DNS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Như chúng ta đã biết DHCP Server có tác dụng cấp phát IP cho các Client

Domain Name System - DNS Domain Name System - DNS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Như chúng ta đã biết DHCP Server có tác dụng cấp phát IP cho các Client Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Như chúng ta đã biết DHCP Server có tác dụng cấp phát IP cho các Client vì vậy khi muốn truy cập máy nào phải nhập IP của máy đó. Nhưng với WINS thì mọi việc trở nên đơn giản

Chi tiết hơn

Chương trình dịch

Chương trình dịch Linux và Phần mềm Mã nguồn mở Bài 11: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet trên linux Nhắc lại và chú ý Quá trình khởi động hệ điều hành linux Tiến trình deamon cung cấp các chức năng quan trọng

Chi tiết hơn

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt BƯỚC CÀI LẮP SIM BƯỚC APN BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt và đăng ký thông tin cá nhân của bạn (họ tên, ngày sinh,

Chi tiết hơn

Chöông 1 (tt.)

Chöông 1 (tt.) Cấu Trúc Hệ Điều Hành Các thành phần của hệ điều hành Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp Giao tiếp giữa quá trình và hệ điều hành Các chương trình hệ thống (system program) Cấu trúc hệ điều hành Máy ảo

Chi tiết hơn

mySQL - Part 1 - Installation

mySQL - Part 1 - Installation 1 of 10 Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT mysql - Part 1 - Installation Như chúng ta đã biết có rất nhiều dạng Database khác nhau như: Oracle, MSSQL,

Chi tiết hơn

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viên của công ty AT&T Bell Labs bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie và Douglas McIlroy. Ngày

Chi tiết hơn

tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng cuối

tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng cuối CÔNG TY TNHH VIETTEL CHT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH ẢO CLOUD PC (Phiên bản 1.0) Hà nội, 2016 CLOUD PC Page 1 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU ------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết hơn

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận

July 15 th 2017 Ecam.vn Video Surveillance HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT Version V3.0xx 1 Địa chỉ : Số 502, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội Email: contact@ecam.vn MỤC LỤC 1. Cấu hình trên thiết bị... 3 1.1. Cấu hình

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Bài 7: Modem, DHCP, NAT, DNS 1 Modem 2 Modem là gì Modem: Modulator/Demodulator Thiết bị chuyển đổi tín hiệu số tương tự dùng trong truyền thông Tốc độ thường đo bằng bps (bits per second) Kết nối mạng

Chi tiết hơn

Internet Information Service - IIS Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server...

Internet Information Service - IIS Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server... Internet Information Service - IIS Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server... và cách tùy chỉnh NAT inbound, NAT outbound nhằm chỉ định với các máy bên ngoài truy cập

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG Quản trị mạng Linux Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn Tiêu chuẩn xếp loại Đề nghị

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ FTP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FTP 1.Cài đặt FTP Client Để sử dụng dịch vụ FTP bắt buộc phải sử dụng FTP client có hỗ trợ TLS. Chúng tôi gợi ý sử dụng FileZilla FTP Client. Đây là một FTP client miễn phí và

Chi tiết hơn

Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல HDPOS smart Tutorials 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features

Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல HDPOS smart Tutorials 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features Windows 7ன ல Client Serverர Install ச ய தல 1. Control Panelல க க ச ல லவ ம. 2. Programsய select ச ய வ ம. 3. Turn Windows Features On or Off ய select ச ய வ ம. a) Internet Information Service ய select ச ய

Chi tiết hơn

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Content Content...2 Welcome.3 Before You Start...4 Package Contents.4 Hardware Overview..4 LED Indicators and Ports.5 Installation.7 Safety

Chi tiết hơn

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro

Cách thức sử dụng phần mềm MT4 của FxPro Hướng dẫn Cài đặt Lưu ý: - Nếu chưa có phần mềm MT4 thì bạn vào đường link sau để download https://direct.fxpro.com/dwn/fxpro4setup.exe - Để tạo tài khoản thật, vui lòng vào đường link sau: https://direct.fxpro.com/ib/vn/usd/147122

Chi tiết hơn

Microsoft Word - LedCenterM_HDSD.doc

Microsoft Word - LedCenterM_HDSD.doc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LedCenterM (Offline screen) Hot line : 0903 0111 68 1 Chú thích cách trình bày Các ký hiệu trình bày đặc biệt được mô tả như sau : Mô tả các ký hiệu KÝ HIỆU 1 Giới thiệu 2.1

Chi tiết hơn

OpenStax-CNX module: m Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 ThS. Nguyễn Văn Linh This work is produced by OpenStax-CNX and licens

OpenStax-CNX module: m Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 ThS. Nguyễn Văn Linh This work is produced by OpenStax-CNX and licens OpenStax-CNX module: m30475 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 ThS. Nguyễn Văn Linh This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0

Chi tiết hơn

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS: Để tạo đĩa mềm khởi động Dos, bạn mở My Computer, bấm phím phải chuột vào biểu tượng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan cau hinh mikrotik - Viet Tuan UNIFI.vn

Microsoft Word - Huong dan cau hinh mikrotik - Viet Tuan UNIFI.vn Hướng dẫn các bước cấu hình Router Mikrotik Các bước cần làm trước khi cấu hình - Download phần mềm Winbox và Update firmware mới nhất cho router tại trang chủ của hãng http://www.mikrotik.com/download

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Địa chỉ IP Co ba ca ch để xa c đi nh ma y ti nh trong môi trươ ng ma ng TCP/IP: Đia chi vâ t ly Đi a chi IP Tên miê n. Đia chi vâ t ly la đia chi MAC đươ c ghi va o trong card giao diê n ma ng. No đươ

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất cả người dùng có thể tham khảo. 13ZD970/14ZD970 Series

Chi tiết hơn

PX870/770_EN

PX870/770_EN PX-770 Hướng dẫn sử dụng General Guide Illustrations in this User s Guide show the PX-870. PX-870 PX-770 Front 1 2 1 2 bo 3 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 bp Bottom Rear bk bl bm bn bn (PX-870 only) (PX-870)

Chi tiết hơn

MT4Y/MT4W Series ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG HIỂN THỊ SỐ DIN W72 H36MM, W96 H48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy ch

MT4Y/MT4W Series ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG HIỂN THỊ SỐ DIN W72 H36MM, W96 H48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy ch ĐỒNG Ồ ĐO ĐA NĂNG ỂN TỊ SỐ DIN W72 36MM, W96 48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy chọn ngõ ra (Mặc định: Loại chỉ hiển thị): Ngõ ra giao tiếp RS485, ngõ ra nối

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1) Các thông số cài đặt client (MS Outlook, Outlook Express, Thunder Bird ) 2) Hướng dẫn đổi password 3) Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  1) Các thông số cài đặt  client (MS Outlook, Outlook Express, Thunder Bird ) 2) Hướng dẫn đổi password  3) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL 1) Các thông số cài đặt email client (MS Outlook, Outlook Express, Thunder Bird ) 2) Hướng dẫn đổi password email 3) Hướng dẫn xóa bớt mail cũ khi bị over-quota 4) Hướng dẫn cài

Chi tiết hơn

Backup Cloud Server

Backup Cloud Server TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS, FTP TRÊN WINDOWS SERVER (dành cho khách hàng). MỤC LỤC 1. Giới thiệu... 2 2. Hướng dẫn

Chi tiết hơn

ETH-MOD-T BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC HAI CHIỀU MODBUS - ETHERNET 1 Thông tin chung: Tất cả dữ liệu của đồng hồ và relay trong đường dây được kết nối với

ETH-MOD-T BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC HAI CHIỀU MODBUS - ETHERNET 1 Thông tin chung: Tất cả dữ liệu của đồng hồ và relay trong đường dây được kết nối với 1 Thông tin chung: Tất cả dữ liệu của đồng hồ và relay trong đường dây được kết nối với modem có thể được đọc và kiểm soát từ xa thông qua việc đọc và theo dõi bù của đồng hồ (bằng cách sử dụng kết nối

Chi tiết hơn

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX REDHAT Một số điều lưu ý trước khi cài: Để cài RedHat 8.0 chạy trơn tru thoải mái, bạn cần

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX REDHAT Một số điều lưu ý trước khi cài: Để cài RedHat 8.0 chạy trơn tru thoải mái, bạn cần CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX REDHAT 8.0 1. Một số điều lưu ý trước khi cài: Để cài RedHat 8.0 chạy trơn tru thoải mái, bạn cần có hệ thống PII, 64MB Ram trở lên, và phân vùng ổ cứng dành để cài Linux cần

Chi tiết hơn

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Một môi trường làm việc hiệu quả cao Nâng cao năng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1.1. Tên môn học: QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1.1. Tên môn học: QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1.1. Tên môn : QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.. Tên tiếng Anh: DATABASE SYSTEM ADMINISTRATION 1.3. Mã

Chi tiết hơn

Chương II - KIẾN TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

Chương II -  KIẾN TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH I Mục đích HỆ THỐNG TẬP TIN Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau: Hiểu các khía cạnh khác nhau của tập tin và cấu trúc thư mục Hiểu các cơ chế quản lý, kiểm soát, bảo vệ

Chi tiết hơn

AC500-ECO.rtf

AC500-ECO.rtf AC500-eCo: Dòng PLC Dành Cho Chế Tạo Máy Bộ nhớ chương trình lớn, tốc độ đáp ứng nhanh Khả năng mở rộng lớn và tối ưu hóa chi phí... PLC AC500-eco Hình ảnh thực tế của AC500-eCo Lý Do Để thay Đổi Giải

Chi tiết hơn

Thiết kế website động với mã nguồn Drupal 7 - Phần 1

Thiết kế website động với mã nguồn Drupal 7 - Phần 1 Drupal là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, rất mạnh mẽ và ổn định, được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn định và mạnh mẽ từ nhân của Drupal đã khiến cho mã nguồn này được

Chi tiết hơn

Bài 4 Tựa bài

Bài 4  Tựa bài Ba i 9 PHP framework Viện CNTT & TT 1. Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì? 2 CMS (Content Management System) là một hệ thống phần mềm cho phép người sử dụng thiết kế, quản lý và truyền tải nội dung của hệ

Chi tiết hơn

Bài 1:

Bài 1: Bài 1: LÀM QUEN THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 1.1 Lập dự án với S7-1200: Tạo mới dự án, mở dự án đã có. Khởi động chương trình STEP 7 Basic: Double click lên icon trên desktop hoặc vào menu start >> All Program

Chi tiết hơn

Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux/Bài 1 Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux/Bài 1 Bởi: CS Võ Q

Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux/Bài 1 Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux/Bài 1 Bởi: CS Võ Q Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux/Bài 1 Bởi: CS Võ Quang Nhân Loạt bài "Các Lược Giảng Chuyên Sâu về Sử Dụng Văn Lệnh BASH trong Linux" của tác giả Làng Đậu giữ bản quyền 2006.

Chi tiết hơn

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter

Modbus RTU - Modbus TCP/IP Converter BỘ CHUYỂN ĐỔI MODBUS RTU - MODBUS TCP/IP 1/20/2019 Hướng dẫn sử dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Địa chỉ: 60 Đường số 1 P.Tân Thành Q.Tân Phú Tp.HCM Việt Nam Phone: 028.3842.5226 (Phím

Chi tiết hơn

PERATION PROCESS VMWARE VSPHERE 5.0 SYSTEM Ha Noi 1

PERATION PROCESS VMWARE VSPHERE 5.0 SYSTEM Ha Noi 1 PERATION PROCESS VMWARE VSPHERE 5.0 SYSTEM Ha Noi 1 MỤC LỤC 1. Quản lý ESX Host...3 Thêm ESX host vào Datacenter... 3 Xóa ESX Host khỏi Datacenter... 5 Disconnect/Reconnect host... 6 Maintenance ESX host...

Chi tiết hơn

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب

التحكم بالروبوت عبر صفحة الويب اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺳﺒﻴﺮي ﺑﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ اﻟﻮﻳﺐ. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻹﺿﺎءة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼل ﻫﺬا

Chi tiết hơn

Bài 3 Tựa bài

Bài 3 Tựa bài Thiết kế và lập trình Web Ba i 1 Tổng quan về Thiết kế va lập trình Web Viện CNTT & TT Mục đích Cung cấp cho Sinh viên kiến thức về cơ chế hoạt động của trang web Khái niệm siêu văn bản (hypertext) Máy

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả

Chi tiết hơn

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính Thứ Ba, 26/04/2016 11:27 (GMT+7) (PCWorldVN) Bạn đang muốn sử dụng các tính năng và ứng dụng Android nhưng không có điện thoại hay máy tính bảng dùng hệ điều hành này? Hãy thử các cách đơn giản sau để

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Router Không Dây N

Hướng dẫn sử dụng Router Không Dây N Hướng dẫn sử dụng Router Không Dây N VN12363 Phát ha nh lần thứ nhất Tháng 3 2017 Ba n quyê n 2017 ASUSTeK Computer Inc. Ba o lưu mo i ba n quyê n. Không có phần na o trong sổ tay na y kể cả các sản phẩm

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

Microsoft Word - client_request_trong_servlet.docx

Microsoft Word - client_request_trong_servlet.docx Client Request trong Servlet Khi một trình duyệt yêu cầu một trang web, nó gửi nhiều thông tin tới Web Server, mà không thể được đọc một cách trực tiếp bởi vì thông tin này chuyển động như là một phần

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Thiết kế các mô hình và đặt tên 1 chương này tập trung vào giao thức Internet ( IP) địa chỉ và đặt tên sử dụng một mô hình cấu trúc cho lớp mạng và đặt tên. sử dụng các địa chỉ và tên là rất khó để quản

Chi tiết hơn

09-MANET Routing-Reactive.ppt

09-MANET Routing-Reactive.ppt Giao thức định tuyến mạng MANET Mạng MANET l Mobile Adhoc Network. l Gồm các thiết bị di động, kết nối không dây l Multi-hop routing Thách thức trong định tuyến cho mạng MANET l Cần định tuyến động Topo

Chi tiết hơn

KVM Switch.Chinese.pm6

KVM Switch.Chinese.pm6 KVM Switch AP9254 AP9258 For use in Asia: English, Japanese, Chinese, Korean APC KVM APC KVM APC APC KVM APC KVM FCC FCC A A -... 1... 3 -... 4... 6... 7 -... 8... 9... 10... 11 - OSD OSD... 12 OSD...

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍN NGHỆ Hotline: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, SAO LƯU PHẦN MỀM TÍN NGHỆ A. CÀI ĐẶT, CẤU HÌ

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍN NGHỆ   Hotline: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, SAO LƯU PHẦN MỀM TÍN NGHỆ A. CÀI ĐẶT, CẤU HÌ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, SAO LƯU PHẦN MỀM TÍN NGHỆ A. CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, SAO LƯU PHẦN MỀM TÍN NGHỆ... 2 1. CÀI ĐẶT HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SQLSERVER LOCAL DATABASE... 2 2. CÀI ĐẶT CRYSTAL REPORT

Chi tiết hơn

Hướng Dẫn Sử Dụng Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình trên Outlook 2013 ( PO

Hướng Dẫn Sử Dụng  Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình  trên Outlook 2013 ( PO Hướng Dẫn Sử Dụng Email Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE Bao gồm: - Trỏ record - Quản trị với giao diện AdminLTE - Cấu hình Email trên Outlook 2013 ( POP) - Cấu hình Email trên Mac OS (POP) *Trỏ Record TXT

Chi tiết hơn

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với bảng tính Sổ bảng tính và tờ bảng tính là gì? Sau khi khởi động chương trình MS Excel, ta có

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH G CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN WEBSITE MIỄN PHÍ ( WEBMIENPHI.INFO ) Mọi chi tiết về tài liệu xin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỄN NAM 347/28 Lê Văn Thọ, P.9,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

BẢO MẬT Hướng dẫn sử dụng VPS HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký q

BẢO MẬT Hướng dẫn sử dụng VPS HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký q HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) CỦA Anzo Capital Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký quỹ trên hợp đồng ngoại tệ hay là những sản phẩm trao đổi khác có tính chất rủi ro

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Hươ ng dâ n sư du ng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo EndNote Hoàng Thị Hải Vân Viện Đào tạo YHDP&YTCC Tel: 0912693335 Email: hoangthihaivan@hmu.edu.vn Nô i dung bài giảng 1. Tổng quan về tài liệu tham

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ẠO RƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ P. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. HÔNG IN VỀ MÔN HỌC 1.1. ên môn học: QUẢN RỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Mã MH: IEC4402 1.2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin 1.3. Số tín

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VIETTEL-CA VÀ USB TOKEN... 2 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi tiết hơn

Thực hành trên Rose Thực hành trên Rose Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trư

Thực hành trên Rose Thực hành trên Rose Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trư Bởi: Đoàn Văn Ban Xây dựng biểu đồ thành phần + Tạo lập mới hoặc mở một biểu đồ thành phần đã được tạo lập trước, + Bổ sung, loại bỏ các thành phần, + Đặc tả chi tiết các thành phần: gán Stereotype, chọn

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập   để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập http://www.lg.com để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, và sau đó tải về Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung

Chi tiết hơn